Dybdelæring med taksonomier

Page 1

Dette hæfte fungerer som en vejledning i og inspiration til arbejdet med taksonomiplakaterne Blooms taksonomi, SOLO-taksonomien, Marzanos taksonomi og Hvordan kan taksonomier hjælpe mig med at lære? Hæftet præsenterer baggrunden for og ideen med taksonomier i undervisningen, herunder også de faldgruber, man som lærer eller pædagog skal have for øje. I hæftet præsenteres de tre taksonomier hver for sig, herunder opbygningen af hver enkelt taksonomi, samt hvordan den kan anvendes i praksis. De fire plakater og hæftet er overordnet set en håndsrækning til arbejdet med formulering og tydeliggørelse af læringsmål, tydelig læringsprogression, læringsstrategier og vurdering – herunder elevens selvvurdering og feedback med dybdelæring som målet.

Elisa Nadire Caeli og Anne Marie Vinther

DYBDELÆRING MED TAKSONOMIER Differentiering og tydelig progression

På www.dafolo.dk/taksonomiplakater findes de fire plakater i A4-udgaver i sort/hvid, så det er muligt at printe versioner til eleverne, hvorpå de kan skrive egne eller klassens læringsmål. På hjemmesiden findes desuden en række supplerende, taksonomiske redskaber.

Plakaternes og vejledningshæftets målgruppe er lærere, pædagoger, elever og studerende uanset skoleform. Plakaterne er udformet, så de grafisk set taler til en bred gruppe, men eksemplerne er hentet fra de nye Fælles Mål i grundskolen. Disse kan nemt tilpasses andre målgrupper – ikke mindst ved brug af de tilhørende digitale udgaver af taksonomierne.

Elisa Nadire Caeli er oprindeligt uddannet lærer samt cand.mag. i læring og forandringsprocesser og har siden 2014 arbejdet som forlagsredaktør hos Dafolo. Hun er forfatter til en række læremidler, særligt digitale, ligesom hun har skrevet artikler, som er publiceret i forskellige magasiner inden for læring. Anne Marie Vinther har en baggrund som lærer og en cand.mag. i læring og forandringsprocesser og har siden 2014 arbejdet som konsulent hos Dafolo. Hendes konsulentydelser fokuserer på pædagogiske forløb, sparringer og oplæg om professionelle læringsfællesskaber, elevcentreret ledelse og udvikling af en læringskultur, blandt andet med brug af taksonomier til dybdelæring. ISBN 978-87-7160-191-6 ISBN 978-87-7160-191-6

Varenr. 7441

9 788771 601916

Vejledningshæfte til anvendelse af taksonomiplakaterElisa Nadire Caeli og Anne Marie Vinther

DYBDELÆRING MED TAKSONOMIER Differentiering og tydelig progression


Elisa Nadire Caeli og Anne Marie Vinther Dybdelæring med taksonomier Differentiering og tydelig progression 1. udgave, 1. oplag, 2016 © 2016 Dafolo Forlag og forfatterne Omslag: Nathali Rønning Lassen Illustrationer: Tom Kristensen Forlagsredaktør: Sophie Ellgaard Soneff Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolos trykkeri er svanemærket. Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige. Svanemærket tryksag 50410816 Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej 22-24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 Fax 9843 1388 E-mail: forlag@dafolo.dk www.skoleportalen.dk - www.dafolo-online.dk - www.dafolo-tools.dk

Varenr. 7441 ISBN 978-87-7160-191-6


Indhold Indledning og opbygning af hæftet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kapitel 1. Taksonomier til dybdelæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Taksonomier og læringsprogression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Taksonomier og differentiering af læringsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Et kritisk blik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Kapitel 2. Blooms taksonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Opbygningen af Blooms taksonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blooms taksonomi i praksis (plakat 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formulering af læringsmål på de seks niveauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opsummering af plakat 1: Blooms taksonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 5 16 17 20

Kapitel 3. SOLO-taksonomien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Opbygningen af SOLO-taksonomien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gennemgang af SOLO-niveauerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOLO-taksonomien i praksis (plakat 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formulering af læringsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opsummering af plakat 2: SOLO-taksonomien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 23 24 27 28

Kapitel 4. Marzanos taksonomi for læringsmål . . . . . . . . . . . . . . 29 Opbygningen af Marzanos taksonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vidensdomæner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procesniveauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marzanos taksonomi i praksis (plakat 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formulering af læringsmål inden for niveau 1: at indhente viden . . . . . . . . . . . . . Formulering af læringsmål inden for niveau 2: at forstå viden . . . . . . . . . . . . . Formulering af læringsmål inden for niveau 3: at analysere viden . . . . . . . . . Formulering af læringsmål inden for niveau 4: at anvende viden . . . . . . . . . . Opsummering af plakat 3: Marzanos taksonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 31 31 33 37 37 38 38 40

Kapitel 5. Anvendelse af de tre taksonomier og plakat 4 . . . . . . 41 Hæng plakaterne op i klasseværelset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Print A4-udgaver af plakaterne til dine elever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41


Hvordan kan taksonomier hjĂŚlpe mig med at lĂŚre (plakat 4)? . . . . . . . . . . . . 41 Afrunding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Om forfatterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47


Indledning og opbygning af hæftet Dette hæfte fungerer som en vejledning i og inspiration til arbejdet med taksonomiplakaterne Blooms taksonomi, SOLO-taksonomien, Marzanos taksonomi og Hvordan kan taksonomier hjælpe mig med at lære? Kapitel 1 præsenterer baggrunden for og ideen med taksonomier i undervisningen, herunder også faldgruber, du som lærer eller pædagog skal have for øje. I de næste tre kapitler, 2, 3 og 4, præsenteres de tre taksonomier hver for sig, derunder opbygningen af hver enkelt taksonomi, samt hvordan de kan anvendes i praksis. I slutningen af hvert af disse kapitler findes en række verber, der knytter sig til den givne taksonomis niveauer, og disse er således direkte brugbare til formulering af læringsmål og tilknyttet vurdering. Kapitel 5 præsenterer de tre taksonomiers anvendelsesmuligheder og en generel vejledning til, hvordan de helt konkret kan anvendes i praksis, ligesom der gives forslag til anvendelse af plakat 4, som handler om, hvordan taksonomier kan hjælpe til læring. De tre taksonomier er valgt ud fra deres forskellige fokusområder. Blooms kognitive taksonomi er valgt som den mest kendte af de tre og med det i mente, at den har været direkte inspirationskilde for en række senere taksonomier. Den kritik, der har været af Blooms taksonomi, har nemlig medført, at nye og mere nuancerede taksonomier, såsom SOLO-taksonomien og Marzanos taksonomi, er kommet til. Kritikken af Blooms taksonomi går blandt andet på et ensidigt fokus på det kognitive, og at de lavere niveauer ikke nødvendigvis forudsætter mestring af de højere niveauer (Marzano og Kendall 2007). SOLO-taksonomien er valgt, da den viser en anden form for progression med stigende strukturel kompleksitet. Professor John Hattie og den kognitive psykolog Gregory Yates omtaler denne taksonomi som overbevisende i en læringssituation, da den lægger sig op ad den måde, hjernen fungerer på (Hattie og Yates 2014). SOLO-taksonomien er nemlig bygget op som en tydeliggørelse af processen imod mestring af et stofområde eller en kompetence, og derfor vil man i højere grad kunne argumentere for, at de første niveauer må mestres før de næste. Taksonomien tydeliggør en voksende viden og kendskab fra overfladelæring til dybdelæring.

5


Marzanos taksonomi for læringsmål er mere nuanceret end Blooms taksonomi – hvilket derfor også gør den mere kompleks. Marzano har nemlig koblet selvsystemet, som styrende for motivationen, og det metakognitive system, som styrende for opnåelsen af mål på det kognitive system, på sin taksonomi. Herudover opererer han med de tre forskellige vidensdomæner information, mentale processer og psykomotoriske processer. Desuden argumenterer Marzano for, at eleverne ikke behøver at mestre et niveau, før de kan mestre det næste – niveauerne er udelukkende hierarkisk opbygget i form af kompleksitet. Det er forskellige indholdsniveauer, men de forudsætter ikke hinanden. De fire plakater og dette vejledningshæfte er overordnet set en håndsrækning til arbejdet med formulering og tydeliggørelse af læringsmål, tydelig læringsprogression, læringsstrategier og vurdering – herunder elevernes selvvurdering og feedback, så de får mulighed for at arbejde mere i dybden med deres læring frem for at befinde sig på et mere overfladisk plan. På www.dafolo.dk/taksonomiplakater findes de fire plakater i A4-udgaver i sort/hvid, så det er muligt at printe versioner til eleverne, hvorpå de kan skrive egne eller klassens læringsmål. På hjemmesiden findes desuden en række supplerende, taksonomiske redskaber. Plakaternes og vejledningshæftets målgruppe er lærere, pædagoger, elever og studerende uanset skoleform. Plakaterne er udformet, så de grafisk set taler til en bred gruppe, men eksemplerne er hentet fra de nye Fælles Mål (Undervisningsministeriet 2014b) i grundskolen. Disse kan nemt tilpasses andre målgrupper – ikke mindst ved brug af de tilhørende digitale udgaver af taksonomierne.

6Dette hæfte fungerer som en vejledning i og inspiration til arbejdet med taksonomiplakaterne Blooms taksonomi, SOLO-taksonomien, Marzanos taksonomi og Hvordan kan taksonomier hjælpe mig med at lære? Hæftet præsenterer baggrunden for og ideen med taksonomier i undervisningen, herunder også de faldgruber, man som lærer eller pædagog skal have for øje. I hæftet præsenteres de tre taksonomier hver for sig, herunder opbygningen af hver enkelt taksonomi, samt hvordan den kan anvendes i praksis. De fire plakater og hæftet er overordnet set en håndsrækning til arbejdet med formulering og tydeliggørelse af læringsmål, tydelig læringsprogression, læringsstrategier og vurdering – herunder elevens selvvurdering og feedback med dybdelæring som målet.

Elisa Nadire Caeli og Anne Marie Vinther

DYBDELÆRING MED TAKSONOMIER Differentiering og tydelig progression

På www.dafolo.dk/taksonomiplakater findes de fire plakater i A4-udgaver i sort/hvid, så det er muligt at printe versioner til eleverne, hvorpå de kan skrive egne eller klassens læringsmål. På hjemmesiden findes desuden en række supplerende, taksonomiske redskaber.

Plakaternes og vejledningshæftets målgruppe er lærere, pædagoger, elever og studerende uanset skoleform. Plakaterne er udformet, så de grafisk set taler til en bred gruppe, men eksemplerne er hentet fra de nye Fælles Mål i grundskolen. Disse kan nemt tilpasses andre målgrupper – ikke mindst ved brug af de tilhørende digitale udgaver af taksonomierne.

Elisa Nadire Caeli er oprindeligt uddannet lærer samt cand.mag. i læring og forandringsprocesser og har siden 2014 arbejdet som forlagsredaktør hos Dafolo. Hun er forfatter til en række læremidler, særligt digitale, ligesom hun har skrevet artikler, som er publiceret i forskellige magasiner inden for læring. Anne Marie Vinther har en baggrund som lærer og en cand.mag. i læring og forandringsprocesser og har siden 2014 arbejdet som konsulent hos Dafolo. Hendes konsulentydelser fokuserer på pædagogiske forløb, sparringer og oplæg om professionelle læringsfællesskaber, elevcentreret ledelse og udvikling af en læringskultur, blandt andet med brug af taksonomier til dybdelæring. ISBN 978-87-7160-191-6 ISBN 978-87-7160-191-6

Varenr. 7441

9 788771 601916

Vejledningshæfte til anvendelse af taksonomiplakater