__MAIN_TEXT__

Page 1

vi o m

DAGTILBUD

e v Det

d

Data i dagtilbud kan anvendes til at forbedre både den pædagogiske praksis og børns læringsudbytte og trivsel. Disse data kan for eksempel komme fra redskaber som sprogvurderinger, forældretilfredshedsundersøgelser, trivselsmålinger eller andre vurderingsværktøjer. Der findes ofte tilgængelige data i dagtilbud, men disse bliver ikke nødvendigvis analyseret systematisk og anvendt til at forbedre praksis. I bogen vises det, hvordan sådanne analyser kan gennemføres på forskellige niveauer i det enkelte dagtilbud, og der lægges vægt på vigtigheden af at drøfte og anvende data i fællesskab mellem pædagoger i for eksempel professionelle læringsfællesskaber.

”Det ved vi om – dagtilbud” er en bogserie, som består af en række praksisnære og praksisrettede bøger, der bibringer viden om aktuelle udfordringer i den pædagogiske praksis i dagtilbud. Serien præsenterer aktuelle temaer med det formål at gøre forskningsbaseret viden om forbedringer af kvaliteten i det pædagogiske arbejde lettere tilgængelig for pædagoger og institutionernes ledelser. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne viden også anvendes i den pædagogiske hverdag. I serien er blandt andet udkommet: Det ved vi om – Betydningen af kvalitet i dagtilbud (af Ratib Lekhal, Henrik Daae Zachrisson, Elisabet Solheim, Thomas Moser og May Britt Drugli) Det ved vi om – Betydningen af voksen-barn-kommunikation (af Ole Henrik Hansen)

Thomas Nordahl og Line Skov Hansen

Besøg seriens hjemmeside på www.dafolo.dk/detvedviom

Seriens redaktører er: Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Hedmark.

Ole Hansen Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) ISBN 978-87-7160-415-3 på Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. ISBN 978-87-7160-415-3

Varenr. 7673

9 788771 604153

Datainformeret forbedringsarbejde i dagtilbud Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl


Det ved vi om

Datainformeret forbedringsarbejde i dagtilbud Af Thomas Nordahl og Line Skov Hansen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af KĂĽre Dag Jensen


Thomas Nordahl og Line Skov Hansen Det ved vi om – Datainformeret forbedringsarbejde i dagtilbud 1. udgave, 1. oplag, 2016 © 2016 Dafolo A/S og forfatterne Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Forlagsredaktion: Astrid Holtz Yates Oversat fra norsk af Kåre Dag Jensen Illustrationer: Rina Dahlerup Manuskriptet er fagfællebedømt og pointgivende i den bibliometriske forskningsindikator. Bedømmelsesudvalget består af: Professor Niels Egelund, ph.d. Ole Henrik Hansen, professor Ingrid Pramling Samuelsson, professor Terje Manger, professor May Britt Drugli, professor Lars Qvortrup, professor Johan From, ph.d. Per-Åke Rosvall og professor Peder Haug. Læs mere om den videnskabelige redaktion, fagfællekorpset og vurderingsprocessen på www.dafolo.dk/detvedviom. Seriedesign: Lars Clement Kristensen Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolos trykkeri er svanemærket. Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige. Svanemærket trykkeri 50410816 Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej 22-24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 Fax 9843 1388 E-mail: forlag@dafolo.dk www.skoleportalen.dk – www.dafolo-online.dk – www.dafolo-tools.dk Serie: Det ved vi om ISSN 2246-3267 Varenr. 7673 ISBN 978-87-7160-415-3


Indhold Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Data som grundlag for forbedringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Det subjektive skøn som alternativ til kortlægning og brug af data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 En databaseret dagtilbudskultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Indsamling og læsning af data fra forskellige undersøgelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Målsætninger og indsamling af data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundlæggende statistiske begreber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fremgang i læring og udvikling hos børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brug af kvalitative data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 25 28 35 38

Analyse af data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En kollektiv og undersøgende tilgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pædagogisk analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksempler på pædagogisk analyse af data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sæt ansigt på data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 41 45 54 60

Fra data til ny pædagogisk praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . To afgørende forhold i valg af pædagogiske tiltag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forskningsbaseret viden om læring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksempler på valg af pædagogiske tiltag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63 63 64 68

Implementering og evaluering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Implementering af ny praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evaluering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brug af data og dagtilbuddets betydning og omdømme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 73 78 80

Om forfatterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84


Forord Af Ole Hansen og Thomas Nordahl Det er svært for de professionelle, der har deres

formeret i sin faglige adfærd. Målet med serien

daglige arbejde med børns trivsel, læring og

”Det ved vi om” er altså at formidle forskning

udvikling, at finde frem til publikationer, som

til det pædagogiske praksisfelt om kvalitet i

omhandler betydningen af kvalitet i dagtilbud

samfundets største og måske vigtigste institu-

og om, hvordan der i den pædagogiske praksis

tionsområde – dagtilbuddet. Serien er dermed

kan arbejdes med at forbedre dagtilbuddets

både vidensbaseret og praksisrettet.

omsorgs- og læringsmiljø.

I dag befinder stort set alle børn i tre- til

Forskningsviden om børns behov, trivsel

femårsalderen i Danmark sig dagligt mange

og lærelyst er efterhånden meget stor, men det

eller få timer i en daginstitution. Dagtilbuddet

kniber med at få den formidlet til den daglige

skal være en berigelse, som gør, at børnene rea-

pædagogiske praksis. Vi kan genkende situa-

liserer deres potentiale for læring og udvikling.

tionen. Man skal have et stort indblik i feltet

Man kan sige, at dagtilbuddet skal bidrage til

for overhovedet at kunne finde forskellige re-

en dannelse, som virkeliggør livets mulighe-

levante forskningsartikler om f.eks., hvordan

der. Det er bogseriens formål at formidle forsk-

dagplejen, vuggestuen og børnehavens om-

ningsbaseret viden om, hvordan kvaliteten er

sorgs- og læringsmiljø kan forbedres, og man

i de institutioner, vi anbringer børn i, og hvor-

skal nærmest selv være forsker for at kunne

dan børn trives, lærer og udvikler sig. Serien

forstå en stor del af disse publikationer.

har som ambition at formidle den akademiske

Nærværende serie, ”Det ved vi om”, består

viden i et praksisrettet sprog, som kan påvirke

af en række små bøger, som har til hensigt at

det kvalitative indhold i vuggestuer, dagplejer

gøre forskningsbaseret viden mere tilgængelig

og børnehaver.

for praksisfeltet og dermed øge sandsynlighe-

Vi ved nu, at de to hovedtraditioner i små-

den for, at denne viden bliver anvendt i hver-

børnspædagogikken – den engelsk-franske,

dagen, og at pædagogen bliver forskningsin-

hvor hovedvægten ligger på tidlig læring af

5


Det ved vi om • Datainformeret forbedringsarbejde i dagtilbud

”akademiske færdigheder”, og den nordiske,

I bogen beskrives det, hvordan data i dag-

hvor der lægges mest vægt på at stimulere

tilbud kan anvendes til at forbedre både den

børnenes udvikling til at blive ”frie menne-

pædagogiske praksis og børns læringsudbytte

sker” – begge har mange gode sider, når de

og trivsel. I de fleste dagtilbud er der i dag en

iværksættes på en passende måde i forhold til

praksis i forhold til at beskrive, måle og do-

børnenes udviklingstrin. De to tilgange skal

kumentere dagtilbuddets kvalitet set i forhold

derfor kombineres. Dette kan med fordel ske

til kerneydelsen, som handler om at varetage

i forbindelse med læreplaner, hvor kreativitet,

børns læring, udvikling og trivsel samt over-

leg og læring udvikles i aktiviteter, som går på

gangen fra børnehave til skole. I den forbindel-

sociale kompetencer, sprogstimulering, tidlig

se anvendes der i det enkelte dagtilbud forskel-

leg med bogstaver og tal, indføring i naturen

lige redskaber til dokumentation, evaluering

og introduktion til den fælles kultur.

og udvikling. Via disse redskaber får det en-

Dagtilbuddets opgave er at være en hjælp

kelte dagtilbud adgang til data, som kan an-

til familierne i deres ansvar for børnenes op-

vendes i det pædagogiske forbedringsarbejde.

dragelse, udvikling og vækst, og det pædago-

Disse data kan f.eks. komme fra redskaber som

giske personale skal gennem målrettet indsats

sprogvurderinger, tidlig registrering af sprog-

fremme børns læreprocesser og skabe tryghed

lig udvikling (TRAS), forældretilfredsheds-

og læring for alle børn.

undersøgelser, trivselsmåling eller andre vur-

Dagtilbuddet er det første led i et livslangt

deringsværktøjer, som det enkelte dagtilbud

læringsforløb – her skal blandt andet sikres

eller den enkelte kommune har udviklet eller

en god overgang til skolen. Dagtilbuddene er

indkøbt. Der findes altså allerede tilgængelige

vigtige islæt i børns liv, og kvaliteten af tilbud-

data i dagtilbud, men det er vores formodning,

dene er af afgørende betydning. Specielt den

at disse data sjældent bliver analyseret med

tidlige indsats giver den bedste kompensation

den nødvendige systematik og aktivt brugt til

for udsatte familiemiljøer. Institutionen skal

at forbedre praksis. Ofte bliver data om dagtil-

være lærende i sin daglige praksis, og bevidst-

buddet arkiveret efter en hurtig gennemgang,

heden om det pædagogiske valg skal være stor.

og praksis i det enkelte dagtilbud fortsætter som hidtil.

6


Det ved vi om • Datainformeret forbedringsarbejde i dagtilbud

Denne bog om datainformeret forbed-

Bogen henvender sig til ledelse og medar-

ringsarbejde i dagtilbud er en videreudvik-

bejdere i dagpleje, vuggestue og børnehave.

ling af bogen Det ved vi om – datainformeret

For læsevenlighedens skyld vil de pædagogi-

forbedringsarbejde i skolen, som udkom i 2015

ske medarbejdere i dagtilbud ofte blive omtalt

(Nordahl 2015a). Nærværende bog er skrevet

som pædagoger. I bogen understreges det, at

af Thomas Nordahl i samarbejde med Line

data skal drøftes og anvendes i fællesskab mel-

Skov Hansen. Bogen er udviklet for at vise,

lem dagtilbuddets medarbejdere og mellem le-

hvordan data kan anvendes, for at dagtilbud-

delsen og medarbejdere. Den kollektive tilgang

det kan forbedre sig. Bogen beskriver derfor,

til arbejdet med data er afgørende for, at dette

hvad data i dagtilbud er, og hvilken statistisk

arbejde kan være medvirkende til at opbygge

kompetence der kræves for at læse dataene

kapacitet i det enkelte dagtilbud. Gennem

godt. Der lægges vægt på nødvendigheden af,

grundigt arbejde med data ud fra tilgangene i

at data analyseres, og det vises, hvordan så-

denne bog vil pædagoger og dagtilbudsledere

danne analyser kan gennemføres på forskel-

udvikle kompetencer til at anvende data i de-

lige niveauer i det enkelte dagtilbud. Det tyde-

res pædagogiske praksis eller det, vi kan be-

liggøres også, hvilke betingelser der skal til, for

nævne som data-literacy.

at data og analyser af data kan omsættes til ny

En stor tak til Cecilie Bjerre Falkesgaard for

og forbedret pædagogisk praksis. Dette er i bo-

gode råd og kritiske øjne under bogens tilbli-

gen konkretiseret i eksempler på, hvordan det

velse.

kan gennemføres. God fornøjelse!

7


vi o m

DAGTILBUD

e v Det

d

Data i dagtilbud kan anvendes til at forbedre både den pædagogiske praksis og børns læringsudbytte og trivsel. Disse data kan for eksempel komme fra redskaber som sprogvurderinger, forældretilfredshedsundersøgelser, trivselsmålinger eller andre vurderingsværktøjer. Der findes ofte tilgængelige data i dagtilbud, men disse bliver ikke nødvendigvis analyseret systematisk og anvendt til at forbedre praksis. I bogen vises det, hvordan sådanne analyser kan gennemføres på forskellige niveauer i det enkelte dagtilbud, og der lægges vægt på vigtigheden af at drøfte og anvende data i fællesskab mellem pædagoger i for eksempel professionelle læringsfællesskaber.

”Det ved vi om – dagtilbud” er en bogserie, som består af en række praksisnære og praksisrettede bøger, der bibringer viden om aktuelle udfordringer i den pædagogiske praksis i dagtilbud. Serien præsenterer aktuelle temaer med det formål at gøre forskningsbaseret viden om forbedringer af kvaliteten i det pædagogiske arbejde lettere tilgængelig for pædagoger og institutionernes ledelser. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne viden også anvendes i den pædagogiske hverdag. I serien er blandt andet udkommet: Det ved vi om – Betydningen af kvalitet i dagtilbud (af Ratib Lekhal, Henrik Daae Zachrisson, Elisabet Solheim, Thomas Moser og May Britt Drugli) Det ved vi om – Betydningen af voksen-barn-kommunikation (af Ole Henrik Hansen)

Thomas Nordahl og Line Skov Hansen

Besøg seriens hjemmeside på www.dafolo.dk/detvedviom

Seriens redaktører er: Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Hedmark.

Ole Hansen Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) ISBN 978-87-7160-415-3 på Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. ISBN 978-87-7160-415-3

Varenr. 7673

9 788771 604153

Datainformeret forbedringsarbejde i dagtilbud Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Profile for Dafolo Forlag

Det ved vi om datainformeret forbedringsarbejde i dagtilbud  

Data i dagtilbud kan anvendes til at forbedre både den pædagogiske praksis og børns læringsudbytte og trivsel. Disse data kan for eksempel k...

Det ved vi om datainformeret forbedringsarbejde i dagtilbud  

Data i dagtilbud kan anvendes til at forbedre både den pædagogiske praksis og børns læringsudbytte og trivsel. Disse data kan for eksempel k...