Climaxi Nieuws - voorjaar 2018

Page 1

Im port m et een h a rt Va n d e vi s s e r n a a r d e b o e r G e m e e n t e r a a d s ve r k i e z i n g e n 2 0 1 8 I n a c t i e vo o r h e t k l i m a a t TIJDSCHRIFT, 2E JAARGANG, NR 2, VOORJAAR 2018, AFGIFTEKANTOOR GENT 1, VU: FAMKE VEKEMAN, K MARIA HENDRIKAPLEIN 5/6 - 9000


COLOFON

Climaxi Nieuws verschijnt tweemaal per jaar en gaat uit van Climaxi vzw.

Jaargang 2 – Voorjaar 2018 – nr. 2 Climaxi vzw is een socio-culturele beweging rond klimaat en sociale rechtvaardigheid. Climaxi is lid van Friends of the Earth International. We werken rond de volgende thema’s: klimaatbeleid, energie, landbouw, mobiliteit, greenwashing en vrijhandelsakkoorden. We hebben lokale groepen in Antwerpen, Leuven, Z.O.-Vlaanderen, Gent en Oostende.

Verantwoordelijke uitgever

Drukkerij

Famke Vekeman, K. Maria Hendrikaplein 5/6, 9000 Gent

Graphius, Gent Gedrukt op 100 % kringlooppapier met inkt op vegetale basis en solventvrij

Redactie Famke Vekeman, David Dessers, Rafa Grinfeld, Lieve De Kinder, Filip De Bodt, Katrin Van den Troost, Nele Mariën, Marc Alexander.

Lay-out – Ontwerp Roel Spooren

Cartoons

Contact www.climaxi.be

famke@motherearth.org K. Maria Hendrikaplein 5/6, 9000 Gent 09/242.87.52 filip@climaxi.be Groenlaan 39, 9950 Herzele

Arnout Fierens

Foto’s Vermeld bij artikel.

Copyright Overname van artikels wordt aanbevolen, mits bronvermelding MET STEUN VAN DE VLAAMSE OVERHEID. DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT LIGT VOLLEDIG BIJ CLIMAXI VZW.

•2•


EDITO

Beste lezer, Ziehier ons voorjaarsnummer! Een kleurrijke verzameling aan artikels over de plannen van onze lokale groepen, de vierde import van solidariteitsproducten en onze campagne rond landbouw en visserij. Daarnaast ook een interview over de activistische poot binnen de klimaatbeweging en over de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen. Genoeg stof dus voor een boeiende lectuur.

We hopen dat jullie er veel informatie en inspiratie uithalen, en bovenal zin krijgen om in actie te komen.. Bij het redigeren van dit tijdschrift lezen we in De Morgen van 17 mei 2018 dat de kernuitstap alweer in vraag gesteld wordt, ditmaal door Bart De Wever. Wetenschappelijk onderbouwde scenario's tonen al decennialang aan dat de uitstap uit kernenergie en uit fossiele brandstoffen haalbaar is, en dat het probleem niet technisch of economisch is, maar een probleem van politieke wil.

Net zoals in het oorspronkelijke besluit in 2003 werd ook nu, bij het besluit om de kerncentrales te sluiten in 2025, een achterpoort opengelaten, namelijk de voorwaarde dat de energiebevoorrading niet in het gedrang komt. Het is net die voorwaarde die al die tijd tot onzekerheid heeft geleid waardoor de noodzakelijke investeringen in projecten van duurzame energie veel te lang op zich laten wachten. Het radioactieve lek in Doel 1, erger dan al meegemaakt, 'onverklaarbaar', en met de gebruikelijke verhullende communicatie hierover, de terechte ongerustheid bij de burgers hier en in Nederland, zouden net moeten motiveren om de kernuitstap nog veel vroeger uit te voeren. Je leest hierover meer op de volgende pagina's.

We wensen je een bruisende lente en zomer toe!. De redactie

Vind je onze tijdschriften, brochures, en vooral onze werking echt de moeite waard? Dan kan je altijd een vrije bijdrage storten op ons rekeningnummer: BE94 0012 0551 14 •3•


Inhoudsopgave

Colofon

2

Edito

3

I nhoudsopgave

4

Friends of the Earth I nternational

5

Antwerpenaren willen kernenergievrije gemeente

8

Climaxi in Antwerpen

11

Boerenforum in Leuven, een verslag

12

Climaxi Leuven: Tweede editie Festa Partigiani

14

Climaxi Oostende vist er niet naast

15

Van de visser naar de boer

16

I mport met een hart. Gr-entrance voor de vierde keer

18

I nterview: I n actie voor het klimaat

20

Climaxi ZO-Vlaanderen: water en wegen

22

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2 018

24

Climaxi in het vernieuwde Gents Ecologisch Centrum

26

•4•


F O TO : N A A M

Climaxi maakt deel uit van een wereldwijd netwerk: Friends ofthe Earth International (FoEI). Het netwerk telt 73 groepen uit 71 verschillende landen. België is één van de twee landen waar er twee groepen bestaan: Climaxi in Vlaanderen en Amis de la Terre in Wallonië.

F o E I i n h e t ko r t Er zijn Friends ofthe Earth (FoE) groepen over de hele wereld, waarvan 30 in Europa en een Europese koepel die in Brussel zetelt. In Afrika zijn er 14 groepen. In Azië en Oceanië samen zijn er 13 groepen, in Latijns-Amerika 14 en in Noord-Amerika 2. Sommige groepen zijn enorm groot, met honderden werknemers en duizenden

vrijwilligers. Maar er zijn ook vele kleintjes, die met weinig middelen en betaald personeel toch ongelooflijk werk verrichten. Sommige groepen richten zich op beleidswerk, anderen op het versterken van sociale bewegingen in samenwerking met boerenverenigingen, vakbonden en vrouwenbewegingen.

•5•


Rechtvaardigheid

Solidariteit

Eén ding hebben al die groepen met elkaar gemeen: ze vechten allemaal voor meer sociale en ecologische rechtvaardigheid, en ze zijn ervan overtuigd dat het ene niet zonder het andere kan. Er is bijvoorbeeld veel verzet tegen ontbossing van regenwouden én tegen het wegjagen van de indiaanse volkeren uit deze groene gebieden. Klimaatwijzigingen zijn immers niet de schuld van diegenen die al sinds eeuwen in die bossen wonen. Het is intussen ook wetenschappelijk bewezen dat het juist de indiaanse gemeenschappen zijn die de bossen het best beschermen, beter dan gemakkelijk om te kopen militairen.

Uiteraard kan geen enkele groep dat op haar eentje. En het is juist de dialoog en het samenwerken dat echte resultaten mogelijk maken. Vaak worden campagnes opgezet met poten in verschillende landen en continenten. Vaak gaat de solidariteit ook verder dan dat. Als regeringen of bedrijven activisten aanvallen of bedreigen, springt de hele federatie in de bres. Eén zo'n moment was toen een paar jaar geleden Berta Cáceres vermoord werd. Ze was een van de trekkers van een beweging in Honduras die de lokale bevolking en bossen beschermt tegen de aanleg van een groot waterkracht-stuwmeer. De hele federatie voerde campagne om die moord aan te klagen, én om ervoor te zorgen dat diegenen die financiële belangen hebben in de aanleg van het stuwmeer deze investeringen niet zouden verderzetten.

We veranderen het kapitalistische systeem Friends of the Earth is ervan overtuigd dat verandering niet kan door in de marge een paar dingen bij te schroeven. Zo draait bijvoorbeeld het klimaatvraagstuk niet over een paar procent meer of minder uitstoot, maar eerder over de vraag wie de structurele vervuilers zijn en hoe die politiek beschermd worden. Echte antwoorden zullen er pas komen wanneer die machtsstructuren omvergeworpen worden, en gewone mensen zelf meer zeggenschap krijgen over bijvoorbeeld groene energie in eigen beheer.

Hoe de FOE federatie samenwerkt De federatie komt op allerlei manieren bij elkaar! Zo zijn er jaarlijkse regionale bijeenkomsten en tweejaarlijkse bijeenkomsten met álle groepen. Er is ook een raad van bestuur met regionale vertegenwoordiging. Er zijn ook een hele hoop specifieke bijeenkomsten rond problematieken die we belangrijk vinden, of om juist positieve voorstellen uit te werken. Ook op internationale toppen, zoals bijvoorbeeld de klimaattop, kan je altijd een FoEI delegatie vinden. •6•


BOSSEN EN BIODIVERSITEIT:

Daarnaast zijn er ook 4 thematische programma's die zorgen voor meer samenhang, meer gemeenschappelijke stellingnames en meer samenwerking binnen het netwerk.

Voor een degelijk politiek beleid voor biodiversiteit, met inspraak van de bevolking, en zeer specifiek ook ter bescherming van de rechten van indiaanse gemeenschappen in het regenwoud. We klagen valse oplossingen als boscompensatiefondsen en REDD aan en verzetten ons tegen ontbossing door grootschalige voedselplantages.

F O TO : N A A M

Thematische programma's

KLIMAAT EN ENERGIE: Voor groene energie in handen van het gewone volk, tegen ongelijke verdeling van de weinige CO2 uitstoot die nog gemaakt kan worden, en zeer actieve campagnes tegen allerlei vervuilende energiebronnen overal ter wereld!

VOEDSELSOEVEREINITEIT: Voor lokale, eerlijke en gezonde voeding, met inspraak van de boeren en consumenten. Tegen corporaties die onze voedselketen controleren.

ECONOMISCHE RECHTVAARDIGHEID EN NEOLIBERALISME: Werkt aan een internationaal bindend verdrag dat corporaties verantwoordelijk stelt voor hun gedrag overal ter wereld!

TEKST: N ELE M ARIËN FOEI COÖRDIN ATOR BOSSEN EN BIODIVERSITEIT

•7•


F O TO : N A A M

ANTWERPENAREN willen kernenergievrije gemeente, z e ke r n a D o e l 1

Op woensdag 2 mei hielden actievoerders een actie aan de gemeenteraad van Antwerpen. Enkele partijen hadden op de gemeenteraad een tussenkomst gevraagd voor de verdediging van hun charter. Dit charter roept op geen nucleaire stroom af te nemen in de gemeente, maar zich toe te leggen op de verdere uitbouw van hernieuwbare energie. De actievoerders deelden ook het charter uit aan gemeenteraadsleden, en verzochten in een gesprek met hen om het charter mee te ondersteunen, zeker na het ernstig incident in Doel 1.

Afspraak voor een nucleaire stop in 2025 niet veel te laat? De actievoerders zijn erg ongerust over wat er zich in Doel afspeelt. En ze zijn niet alleen. Belgen en Nederlanders maken mee hoe slechts beetje bij beetje het verhaal verteld wordt over het gevaarlijke lek in Doel 1. De eerste dagen is er enkel een nazicht van het koelcircuit. Pas na vijf

dagen erkent Electrabel dat er meer aan de hand is. Maar nog steeds winden ze met sussende woorden doekjes rond de waarheid. Dag na dag blijkt de situatie ernstiger dan eerst gedacht. Vele mensen worden het grondig beu: ze willen dat de onveilige en onzekere reactoren onmiddellijk gesloten worden. Gemeenten zoals Bergen op Zoom , Roosendaal en Hulst vragen onmiddellijke maatregelen, aangespoord door ongeruste inwoners. Het is onbegrijpelijk hoe in België de toestand wordt geminimaliseerd, terwijl in Nederland eisen worden gesteld zoals het permanent controleren van het grondwater, want "er kan radioactiefwater in de Westerschelde terechtkomen" (Omroep Brabant Nederland, dinsdag 1 mei). Men vraagt zich daar af of de afspraak voor een nucleaire stop in 2025 niet veel te laat valt. En mensen uit Bergen op Zoom verklaren samen met anderen naar Brussel te willen trekken met een manifest gericht aan het Belgisch beleid. •8•


Politici leggen het charter "kernenergievrije gemeente" voor aan de gemeenteraad Op 2 mei hebben drie partijen een tussenkomst gedaan op de Antwerpse gemeenteraadszitting, om steun te verlenen aan de doelen vervat in een charter. Het gaat om een aantal algemene steunverklaringen, zoals het respect voor een kernstop en de onmiddellijke sluiting van Doel 3 en Tihange 2 . Ook vraagt het charter om aandacht te hebben voor een sociaal rechtvaardige overgang naar hernieuwbare energie. Daarnaast gaat het om concrete vragen, door het nemen van gemeentelijke initiatieven. Dat gaat van maatregelen om hernieuwbare energie te helpen uitbouwen, tot maatregelen van

bewustmaking en bescherming van de bevolking tegen een kernongeval. Immers, de stad Antwerpen en de haven liggen in de gevarenzone bij een nucleaire ramp in Doel, dus roept de 11 maart-beweging de gemeenteraad op haar verantwoordelijkheid te nemen en te ijveren voor de sluiting van de kerncentrales.

In de Antwerpse gemeenteraad stemt meerderheid van de oppositie voor het charter, terwijl het gemeentebestuur het charter niet aanvaardt.. Peter Mertens (PVDA) steunt de campagne: "Klimaatneutrale energie zonder kernenergie kan". Dirk Van Duppen steunt het charter vanuit het

•9•


standpunt van de volksgezondheid. Wouter Van Besien van Groen vindt kernenergie "economisch onverantwoord, zeker omdat er volop hernieuwbare alternatieven aanwezig zijn". Vanuit sp.a is er steun voor het charter: "Ik geloof dat de gemeente impact kan hebben op de energietransitie". Maar het gemeentebestuur stemt tegen het charter. Een onbegrijpelijke en onverantwoorde zet, zeker met het radioactieve lek in Doel 1. Er is duidelijk meer nodig dan een actie aan de gemeenteraad. Alle beleidsniveaus moeten hun bijdrage leveren om kernenergie snel overbodig te maken, maar het blijft natuurlijk op de eerste plaats federale materie.

pact in stand wordt gehouden om na 2025 oude kernreactoren open te houden. Een energietransitie naar hernieuwbare energie, naar aanvullende centrales die zo snel mogelijk overschakelen naar hernieuwbaar gas met koolstof afvang en hergebruik, en energiebesparingen. Dit alles moet in versneld tempo en met grote ambitie doorgevoerd worden. Waarom niet de kunde en kennis van de werknemers uit de kernreactoren gebruiken om zulke nieuwe centrales te bedienen, van zo gauw ze daar gemist kunnen worden? Op die manier kan een sociaal rechtvaardige overgang gekoppeld worden aan de uitbouw van broodnodige installaties die complementair zijn aan de onderbroken hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind.

Sluit de achterpoort in de wet, sluit de poort van de kernreactoren, open tegelijk de poort naar duurzame energie. Met de ervaring van Doel 1, is het niet langer houdbaar dat de kernuitstap tot 2025 duurt. En het is al helemaal onverantwoord dat er nog een wettelijke achterpoort in het energie-

TEKST: M ARC ALEXAN DER, 1 1 M AART BEWEGIN G H TTP://KERN EN ERGIEVRIJ EGEM EEN TE.BE

• 10 •


F O TO : N A A M

IN ANTWERPEN D e z o m e r i s i n a a n to c h t e n d a t d o e t o n s kri ti sch h a rt sn eller sla a n . Afg elopen m a a n d en sta ken we on ze en erg i e voora l i n kern en erg i evri j e g em een tes, een bu u rtbeu rs en koken voor vlu ch teli n g en . F O TO : N A AM

We bereikten veel mensen met het koken met overschotten. Door wat creativiteit aan de dag te leggen slaagden we erin om heel wat voedsel te sparen van de afvalberg. Zo konden we koken voor vluchtelingen in Duinkerken alsook voor onze eigen buren en achterban. Daarnaast bouwt de 11-maartbeweging verder aan een campagne voor kernenergievrije gemeentes. Hiermee willen we gemeentebesturen overtuigen om kernenergie vrij te worden. Op 2 mei kreeg de Antwerpse gemeenteraad bezoek (zie uitgebreid artikel). We zochten er naar politici die zich willen inzetten voor meer groene energiebronnen. Een moeilijke zoektocht zo bleek! Antwerpen en de Antwerpse haven zijn nochtans een uitgelezen plek om aan de slag te gaan met innovatieve modellen voor circulaire- en groene energie. De campagne oogstte al heel wat succes. Toen gaf de regering te kennen de kernuitstap dan toch te

willen respecteren. We blijven waakzaam en staan klaar indien de regering toch weer van gedacht verandert. Door de buurtbeurs in Borgerhout / Deurne, een combinatie van rommelmarkt, deelmarkt en repair café, kwamen veel buren samen. De groeiende groep van kritische mensen in Antwerpen is een geruststelling in tijden van rechts beleid en onverminderd besparen. Het Antwerpse klimaat daagt ons uit om op nieuwe manieren te bouwen aan verzet en een kritische ingesteldheid. Naar de zomer toe broeden we op een heleboel nieuwe initiatieven rond voedselverspilling, eigen voorziening van voedsel en het gebruik van openbare ruimte.

TEKST: KATRIN VAN DEN TROOST

• 11 •


F O TO : N A A M

BOERENFORUM in Leuven, e e n ve r s l a g

Boerenforum, ontstaan in 201 4, heeft de bedoeling zowel boeren als consumenten met elkaar in contact te brengen en inzichten en ervaringen te delen op gebied van boerenlandbouw, een eerlijke, solidaire en agro-ecologische landbouw. Boerenforum maakt deel uit van een wereldwijde beweging en werd in 201 4 lid van Via Campesina.

Op 7 april, de eerste stralende lentedag van het jaar, kriebelde het bij veel boeren om in het veld aan de slag te gaan. Toch vonden velen de weg naar deze bijeenkomst, een feest van ontmoeten, delen, inspireren en mekaar bevragen. Abdij van het Park, sedert het ontstaan een plek van inspelen op sociale en economische situaties van onze tijd, met specifieke aandacht voor landbouw, is nu de plaats waar je de Boerencompagnie vindt. Het is een CSA project (Community Supported Agriculture) van vier boeren. Je vindt er groenten, fruit, granen, koeien en schapen. Bedoeling is om een leefbaar bedrijf te creëren voor de boeren, zodat ook zij een kwaliteitsvol leven kunnen leiden. Consumenten kunnen er terecht voor verse biologische groenten, biologisch zuivel en vlees, maar vooral voor betrokkenheid bij de boeren en het project. Zo leren mensen bewust omgaan met de oorsprong van

voedsel, eten ze volgens de seizoenen en er worden natuurlijk veel sociale contacten gelegd. In de boerenlandbouw is het de bedoeling dat de boer een leefbaar bedrijf heeft, wat verschilt van een rendabel bedrijf. Rendabel behoort tot de categorie van steeds groeien en grote afhankelijkheid van financiële input. In de boerenlandbouw wordt het woord 'boer' in ere hersteld. Boerenlandbouw gaat uit van het ingebed zijn in lokale sociale en ecologische situaties, mogelijkheden, tradities, ervaring, kennis. Er wordt gestreefd naar voedselsoevereiniteit: het creëren van de condities voor mensen en gemeenschappen om in eigen voedsel te voorzien.

Jan Douwe Van der Ploeg , gewezen hoogleraar aan de landbouwuniversiteit in Wageningen , liet duidelijk zien hoe groot de mogelijkheden zijn van een dergelijke landbouw, en hoe vals het beeld is dat • 12 •


Ariane Charrière van Mouvement d'Action Paysanne (MAP) stelde dat we inspirerend moeten werken. Mensen die niet zo snel meeevolueren in de richting van de agroecologie moeten we niet als minderwaardig beschouwen, maar wel verwelkomen. Naarmate ze in contact komen met onze inspiratie, inzichten en ervaring, zullen ze er ook open voor staan. Zo organiseerde het MAP in de schaduw van de grote industriële landbouwbeurs in Libramont de 'petite foire', op agroecologische basis, een evenement dat steeds meer bezoekers trekt. Momenteel wordt er zelfs vervoer ingericht van de grote 'Foire' naar 'la petite foire'. Tom Troonbeeckx, initiatiefnemer van het Open Veld , het eerste CSA bedrijf in Vlaanderen, en nu deel van de Boerencompagnie, gaf als slotwoord mee dat het gaat om bewust te kiezen van wie/wat je afhankelijk wil zijn.

F O TO : N A A M

landbouwers steeds moeten uitbreiden om het leefbaar te houden. Of hoe foutief de idee is dat we om de wereld te voeden, moeten evolueren naar grote industriële landbouwbedrijven en de invoering van GGO gewassen. We hebben die echt niet nodig. Ook de VN benadrukte al hoe belangrijk de bijdrage van de boerenlandbouw is. Bovendien is het grootschalige model gestoeld op een enorm gebruik van fossiele brandstoffen, wat zowel wat betreft uitputting van deze bronnen als wat betreft zorg om het klimaat, noch houdbaar, noch verantwoord is.

Volledige autonomie bestaat immers niet. Maar we kunnen wél kiezen om zo onafhankelijk mogelijk te zijn van opgedrongen kapitaalsintensieve en grootschalige landbouwmodellen. En tegelijk wel kiezen voor afhankelijkheid of liever inter-relatie beleven op sociaal gebied met de leden van het CSA bedrijf, de ruimere gemeenschap en de natuur! De natuur niet exploiteren, maar landbouw bedrijven op een manier dat de natuurlijke bronnen niet alleen behoed worden tegen uitputting, maar eerder verrijkt worden, zoals te zien is in de evolutie van de bodem op de gronden van het Open Veld.

Kortom, het was terug een inspirerend Boerenforum.

TEKST: LIEVE DE KIN DER

• 13 •


Tw e e d e e d i t i e

Va n vri j d a g 1 0 tot zon d a g 1 2 a u g u stu s vi n d t i n Leu ven d e tweed e ed i ti e pla a ts va n ' Festa Pa rti g i a n i ', h et a cti efeest d a t Cli m a xi org a n i seert sa m en m et d e loka le a cti eg roep Pa rkveld B li j ft N a tu u rli j k. . . H et feest vi n d t pla a ts op Pa rkveld i n H everlee, een open , g roen e en a g ra ri sch e zon e va n 3 4 h ecta re, d i e a l m eer d a n twi n ti g j a a r bed rei g d word t d oor bou wpla n n en va n d e sta d , d e i n tercom m u n a le I n terleu ven en bou wfi rm a E xten sa . Als het van hen afhangt verdwijnt, ondanks de aangekondigde betonstop, een groot deel van Parkveld onder een laag beton. Maar al even lang is er verzet tegen die plannen en de actievoerders wisten de plannen al die tijd tegen te houden. Om dat te vieren en om kort voor de verkiezingen nog eens duidelijk te maken dat het verzet méér dan ooit leeft, organiseren we deze tweede editie van het Festa Partigiani, ook wel Camping Parkveld genoemd.

Voorts was er een camping in het bos, zorgde het Seitan Collectief voor een gesmaakte veganistische catering, werden er films vertoond en workshops georganiseerd en kon je er ook terecht voor een kleine markt. Natuurpunt verzorgde een ochtendwandeling en iedereen die wilde die kon zelf een activiteit opzetten. Do It Yourself, was het uitgangspunt.

Boerentombola De eerste editie in augustus 2017 werd een groot succes, met over de drie dagen gespreid een 500-tal bezoekers. Zeker de zaterdag was een drukbezochte dag, met 's avonds een memorabel optreden van de Leuvense band Los Callejeros, gevolgd door een vuurshow. De zondag stond helemaal in het teken van het behoud van Parkveld, met een hele reeks sprekers die elk vanuit een andere invalshoek uitlegden waarom Parkveld behouden moet blijven. Die dag vond er ook een boerentombola plaats, met prijzen van de verschillende boeren die op Parkveld actief zijn.

Welkom! De tweede editie bevat eigenlijk precies dezelfde ingrediënten als vorig jaar. Opnieuw beginnen we op vrijdag rustig aan, met wat live muziek en korte statements. Zaterdag is dé festivaldag, met optredens die starten in de namiddag en doorgaan tot middernacht. En op zondag zal de inhoud opnieuw primeren. Iedereen van harte welkom in Leuven, van 10 tot 12 augustus, in het groen. TEKST: DAVID DESSERS

• 14 •

F O TO : N A A M

j o b j h j u s b Q b u t Gf


F O TO : N A A M

H e t Ooste n d se ui tg e bre i d e vi s s e r s k w a r t i e r b a r s t va n d e to e ko m s tp la n n e n .

Na de première van Fish & Run 3 denken we er aan om voor de gemeenteraadsverkiezingen iets te doen rond visserij. Zo willen we bijvoorbeeld politici bevragen rond hun visie op de visserij en misschien hangt er wel een conferentie rond dit thema in de lucht.

Na jaren energie te hebben geïnvesteerd, merken we dat we genoeg contacten hebben gelegd om samen de kleinschalige visserij en de korte keten te stimuleren.

OOSTENDE vist er niet naast Ondertussen staan we bijna elke woensdag op het Oostendse Wapenplein als Burger Opstaand en zijn we solidair met vluchtelingen in het kamp van Duinkerken . Tijdens de zomer komt er weer een nummer van het Visserijblad en we hebben nog een poster in petto om de situatie op de verder leeglopende Baelskaai aan te klagen. De visserij wordt er verdreven om grote immobiliënprojecten te begunstigen. Daar willen we ons blijven tegen verzetten. TEKST: FILIP DE BODT

• 15 •


F O TO : N A A M

VAN DE VISSER naar de Boer Climaxi bouwde afgelopen jaren een stevige reputatie op in de visserijsector. We komen op voor een genuanceerd ecologisch verhaal met sterke sociale klemtonen en proberen in België mee een duwtje te geven aan het stimuleren van de kleinschalige of passieve visserij (waarbij de vis bijvoorbeeld in de netten zwemt zonder dat er gesleept wordt). We geven jaarlijks een nummer van het Visserijblad uit waarin kunstenaars, vissers en activisten discussiëren over het beleid.

Vorig jaar maakte Climaxi de dubbelDVD "Fish & Farm ". Wat gepland was als één documentaire werden er twee: beelden van visserij en landbouw gaan moeilijk samen. Daar deden we in tussentijd een dertigtal vertoningen mee. Avonden met nu eens minder, dan weer heel veel volk en in samenwerking met verschillende organisaties. In Ternat hadden we een filmvoorstelling met aansluitend een debat met Piet Vanthemsche , ex-voorzitter van de Boerenbond en nu voorzitter van de Vlaamse Visveiling. Die had wel oor naar de vaststellingen in de film: boeren krijgen geen fair inkomen en worden de weg opgestuurd van grootschalige, vernietigende landbouw die hen op termijn de nek omwringt. Hij had er dus oor naar, maar onderstreepte vooral hoe goed zijn organisatie bezig is met het stimuleren van alternatieven voor dit

probleem. Zelfs de boeren in de zaal vonden dat er lichtjes over. Een tachtigjarige man stond recht en sloot de avond af met de woorden: "Piet, jullie hebben ons allemaal goed liggen gehad en ondertussen zijt ge allemaal stinkend rijk geworden, terwijl wij met moeite onze kop boven water houden."

Als je zoiets hoort, dan kriebelt het. Zou Climaxi een bijdrage kunnen leveren in de strijd van boer, klimaat en milieu? Hebben wij naast Wervel, Boerenforum, Velt en anderen een rol te spelen? We dachten van wel. Avond na avond zagen we mensen die daar om vragen. Climaxi heeft een traditie van publicaties, brede acties en snelle reacties. Dat kan een aanvulling zijn voor het studie- en sensibiliseringswerk van andere organisaties. Zo begint een bal te rollen. Toen Wim Merckx, stuwende kracht van het • 16 •


F O TO : N A A M

Boerenforum, recent overleed viel een grote man weg. Iemand met kennis en kracht. Dezelfde dag kreeg ik telefoon van Tijs Boelen s van het Boerenforum. Dat het nu moeilijker en moeilijker werd, dat hij weinig tijd had maar dat er na de PANO-reportage van de VRT over de prijs van de landbouwproducten iets moest gebeuren. Op korte tijd maakten Climaxi, Boerenforum, FIAN-België , Flemish Milk Board, ATTAC en Voedselteams een petitie.

De petitie wil subsidies voor een onafhankelijke korte keten die de macht van de grote retailstructuren openbreekt en de veilingen democratiseert.

TEKST: FILIP DE BODT

Je kan de petitie tekenen op:

In die petitie vragen we een minimumprijs voor voedingsproducten door vraag en aanbod op mekaar af te stemmen en een marktregulering gestuurd door alle betrokkenen. Er moet een actueel systeem op poten gezet worden dat overproductie tegengaat en binnen de sector verjonging, sociale rechtvaardigheid, milieu- en landschapszorg, gezondheid en innovatie een plaats geeft.

https://www.gopetition.com/petitio ns/decent-income-for-farmers-andfishermen.html Contact: Wie wil meewerken aan een netwerk vanuit Climaxi rond landbouw, kan contact opnemen met filip@climaxi.be • 17 •


F O TO : N A A M

F O TO : N A A M

F O TO : N A A M

IMPORT met een hart FO TO : NA AM

G r- e n tra n ce vo o r

de

vi e rd e

ke e r

N a d e besli ssi n g en va n d e E u ropese troj ka (d e E u ropese Com m i ssi e, E u ropese Cen tra le B a n k en h et I n tern a ti on a a l M on eta i r Fon d s) om G ri eken la n d d e d u i m sch roeven a a n te spa n n en , la n ceerd e Cli m a xi vzw een soli d a ri tei tsca m pa g n e. Cli m a xi org a n i seert n u voor d e vi erd e keer o p ri j d e z e c a m p a g n e .

We importeren rechtstreeks van Griekse boeren en coöperatieven. Onze partners zijn meer dan een coöperatie met democratisch beslissingsrecht en een sociale productie. Ze spelen een actieve maatschappelijke en kritische rol in hun omgeving en laten zich niet doen door de neoliberale pletwals. Zo importeren we bijvoorbeeld zeep en kuisproducten van VIOME . Een oude betonfabriek vlakbij Thessaloniki . Na het faillissement van de multinational in 2011 namen werknemers het heft in eigen handen en bouwden de fabriek om tot zeepfabriek. Zo sturen ze nu zelf hun productieproces aan en maken ze er natuurlijke schoonmaakmiddelen. Verder importeren we ook olijfolie en olijven van Modousa , een coöperatie van verschillende boeren op Lesbos die naar aanleiding van strenge importquota de handen in elkaar sloegen om de kwaliteit van hun

• 18 •


F O TO : N A AM

Meer info op www.climaxi.org producten te verbeteren. Doordat de boeren samenwerken kunnen ze meer en betere producten afzetten op de markt.

We breiden uit Na drie jaar importeren van Griekse producten, trekken we onze campagne ook open naar andere initiatieven in West-Europa. Zo kan je vanaf dit jaar ook thee bestellen van SCop-TI . Dit is een Franse fabriek waarvan Unilever de uitbater was. De werknemers zetten Unilever buiten spel en nu maken ze lokaal geproduceerde en ecologische thee, zonder de tussenkomst van een multinational. Ze hanteren eigen regels voor lonen en werkverdeling. Gr-entrance is een open systeem dat discussie stimuleert rond handel, maatschappelijke waarde en de rol van kleine initiatieven. Wat is eerlijke handel? Wie haalt er voordeel uit? Wat wordt er gedaan met de winst?

BESTELLEN? Neem een kijkje op http://www.gr-entrance.be Je zal zien dat er heel wat afhaalpunten zijn in Vlaanderen en Wallonië.

Eco & Fair In Herzele doen we intussen verder met de Eco&Fair buurtwinkel, een initiatief van Climaxi, vzw 't Uilekot en de Wereldwinkel. In deze winkel komen lokale, ecologische en sociaal verantwoorde producten samen. Je vindt er niet alleen streekproducten, maar ook de gekende Oxfam producten en Europese solidariteitsproducten. We dromen ook van een ecologisch en sociaal verantwoorde winkel in Antwerpen. Zit je met dezelfde dromen of heb je concrete ideeën? Twijfel dan niet om ons te contacteren. TEKST: KATRIN VAN DEN TROOST

• 19 •


F O TO : N A A M I n te rvi e w

LE E STI P vo o r wi e g ra a g m e e r le e s t o ve r g e we ld loze a cti e e n s tra te g i e : " Th i s i s a n u p ri s i n g " v a n M a r k e n P a u l E n g le r.

IN ACTIE voor klimaat!

De activistische klimaatbeweging lijkt in België een beetje in een dip te zitten. Met de jaarlijkse internationale klimaatconferenties trekt de mobili-

satie zich wel telkens in gang, maar de hoogdagen met succesvolle klimaatactiekampen en talrijke acties lijken (voorlopig) voorbij

In onze buurlanden zien we nochtans wel betekenisvolle bewegingen ontstaan. Denk maar aan Ende Gelände in Duitsland (protest tegen een bruinkoolmijn), Code Rood (acties tegen gasontginning) in Nederland of de acties rond de ontwikkeling van de luchthaven net boven Nantes in Frankrijk. Schat Climaxi dit fout in of is er inderdaad iets aan de hand? We vroegen het aan An Maeyen s van TRACTIE , het trainerscollectief van Vredesactie.

Famke: Waarom wordt er zo gefocust op die buitenlandse acties in plaats van nationale acties te organiseren? Heb je hier een verklaring voor?

An: Het lijkt misschien wat kalmer maar er zijn nog heel wat groepen actief, zoals bijvoorbeeld Climate Express. Daarnaast zijn er ook een aantal kleine groepen die zich nu nog volop aan het vormen zijn en op heel wat ideeën aan het broeden zijn. Er gaan stemmen op om een Belgische poot van het internationale Climate Justice Action netwerk op te richten en ook om in 2019 terug een klimaatactiekamp te organiseren. Voor het zover is, moeten we wel nog groeien en terug gaan netwerken. Eén van de ideeën is dan ook om eind september een skill share en netwerk-weekend te organiseren.

An: De mobilisaties in het buitenland zijn een pak groter en daardoor hebben zij natuurlijk ook meer aantrekkingskracht. België is een klein land en we zitten dus met een grote uitdaging op het vlak van schaalgrootte. Ook in het verleden zagen we al dat het eerste klimaatactiekamp in Antwerpen bijvoorbeeld een groot succes was, dankzij de samenwerking met onze noorderburen. In België moeten we vooral gaan samenwerken over de taalgrens heen. Daar moeten we echt aan werken. Dat is niet alleen een uitdaging op het vlak van de taal maar ook qua organisatiestijl. Een andere reden dat de klimaatbeweging er nu anders uitziet, is volgens mij dat we de fase van de sensibilisering rond het bestaan van klimaatverandering voorbij zijn. Nu komt het er vooral op neer om de foute mechanismen en de valse oplossingen bloot te leggen en aan te kaarten.

• 20 •


Famke: Zien jullie ook verschuivingen bij Vredesactie zelf? Zijn de vragen die jullie krijgen voor de actietrainingen veranderd door de jaren heen?

An: Door het veranderen van de beweging en haar strategieën, passen we onze trainerswerking daar ook op aan om zo goed mogelijk in te spelen op de "nood" van de beweging. In de beginjaren gaven we vooral actietrainingen in het kader van onder andere de Bomspotting acties. Sinds 2010 focussen we veel meer op het strategisch kader rond actievoeren. Als er geen strategie achter schuilt, blijven acties teveel losse flodders zonder veel resultaat. De laatste jaren vullen we dit vooral aan met werken rond groeps- en machtsdynamieken. Om effectief aan sociale verandering te werken, moeten we ook onze manier van werken durven aankaarten omdat machtsmechanismes uit de bredere samenleving vaak onbewust doorwerken in onze groepen en zo onze slagkracht ondermijnen. We organiseren nu ook jaaropleidingen zodat we de tijd hebben om deze zaken uit te spitten en deelnemers kunnen meenemen in een traject. Famke: Welke rol zien jullie weggelegd voor Climaxi?

An: Vooral aan Vlaamstalige kant zien we dat het moeilijk is om mensen langdurig te mobiliseren. Eenmalige mobilisaties rond de klimaatonderhandelingen of actiekampen als Ende

Gelände hebben wel wat beperkingen, in die zin dat er veel mensen gemobiliseerd worden voor één groot moment in binnen- of buitenland, maar daarna valt dat grotendeels weer stil, om een jaar later dan terug aan de slag te gaan. Climaxi zou samen met andere actoren kunnen inzetten op meer duurzame bewegingsopbouw. Een inspirerend voorbeeld voor mij is ADES (http://www.reseauades.net/) in Brussel. ADES, een jongerennetwerk voor alternatieven, bestaat uit verschillende werkgroepen. Ze boekten al mooie resultaten met bijvoorbeeld de oprichting van een coöperatieve supermarkt en een blijvend actieve actiewerkgroep. Dat Belgen deelnemen aan grootschalige directe acties of acties van burgerlijke ongehoorzaamheid zoals Ende Gelände of Code Rood is natuurlijk ook zeer waardevol. Op die manier doen mensen ervaring op met dat soort acties. Het is gewoon belangrijk dat ze, eens terug in België, ook hier actief kunnen blijven. In België missen we dan misschien wel een beetje de focus op dingen die fout lopen op het vlak van klimaat. Een sterkte van Ende Gelände en Code Rood is dat ze een duidelijk concreet doelwit hebben en een lange-termijn strategie hebben. Dat is cruciaal voor een sterke activistische klimaatbeweging. TEKST: FAM KE VEKEM AN

• 21 •


WATER en wegen

D e Cli m a xi - g roep va n Z. O.-Vla a n d eren h eeft een fi j n e seri e d eba tten a ch ter d e ru g m et on d er m eer I co M a ly, Lu d o D e Wi tte, D i rk H olem a n s, Vi n cen t Sch elti en s en Fred d y D e Pa u w. D i t voorj a a r pa sseert E ri c Coryn ook n og i n vzw ' t U i lekot, on ze va ste loca ti e

D e N 42 b li j ft a ls e e n fe u i lle to n d o o r d e s tre e k ra ze n . O m d e we g a a n te le g g e n m o e te n e e n a a n ta l vo e twe g e n a fg e s ch a ft wo rd e n . Vo ri g j a a r wa s d a a r g ro te co m m o ti e ro n d e n we rd e n d u i ze n d e n b e z wa a rs ch ri fte n i n g e d i e n d . Arg u m e n te n vo o r e n te g e n vlo g e n i n h e t ro n d . To e n a l we e s C li m a xi d e o ve rh e i d vo o r d e zo ve e ls te ke e r o p fo u te n i n h e t d o s s i e r: m e n b e lo o fd e e e n fi e ts b ru g a a n te le g g e n o m fi e ts e rs e n vo e tg a n g e rs o ve r d e we g te la te n ri j d e n . E e n n o o d z a a k ve rm i ts H e rze le e n Zotteg e m q u a s i u i t m e ka a r g e ru kt wo rd e n d o o r d e n i e u we we g . Te g e li j ke r ti j d e e n b e lo fte d i e j u ri d i s ch n e rg e n s va s tg e le g d we rd . Zo z i t e e n b e s lu i t n i e t i n e lka a r, s te ld e C li m a xi i n z i j n b e z wa a r. E e n b e s lu i t va n d e B e s te n d i g e D e p u ta ti e va n O ost-Vla a n d eren (ve ra n two o rd e li j k vo o r h e t d a g e li j ks b e s tu u r va n d e p ro vi n ci e ) h o o r t fe i te n te b eva tte n i n p la a ts va n g i s s i n g e n e n va g e b e lo fte n .

D e Vla a m s e m i n i s te r g a f o n s g e li j k, m a a r wi ld e vo o ra l d e lo n t u i t h e t vu u r h a le n . D u s we rd d e g a n s e p ro ce d u re i n g e tro kke n e n we rd e r e e n n i e u w b e s lu i t g e m a a kt d a t o p n i e u w i n o p e n b a a r o n d e rz o e k g i n g . O o k h i e r te ke n d e C li m a xi b e z wa a r te g e n a a n . D e fi e ts b ru g wo rd t n u we l g e g a ra n d e e rd , m a a r d e ve rke e rve i li g h e i d i n d e n a b i j g e le g e n S c h i p s tra a t n i e t . D i t d o s s i e r ke n t a l e e n j a re n la n g e p ro ce d u re s la g . We vo e re n d i e n i e t o m o n s p le z i e r, m a a r o m d e e s s e n ti ĂŤ le re ch te n va n d e i n wo n e rs te g a ra n d e re n e n d e a a n le g va n e e n n u tte loze we g te g e n te h o u d e n . O ve ra l i n Vla a n d e re n (An twe rpse ri n g , N 6 0 . . , ) ko m t m e n to t d e va s ts te lli n g d a t m o b i li te i t a n d e rs m o e t g e o rg a n i s e e rd wo rd e n . I n d i t d o s s i e r b li j ft m e n s te ke n i n b e d e n ke li j ke a r g u m e n te n z o a l s d e e c o n o m i s c h e o n ts lu i ti n g va n d e s tre e k. O m d e z a a k

• 22 •


F O TO : N A A M

wa t o ve rz i ch te li j ke r te m a ke n e n e e n b e e ld te g eve n o ve r wa t i n d e g a n s e p ro vi n ci e m e t d i e we g g e b e u r t, m a a kte C li m a xi e e n we b s i te ro n d d e N 42 . N e e m ze ke r e e n ki j kj e o p h ttp://www. n 42 . be C li m a xi m a a kte vo ri g j a a r o o k e e n b ro ch u re ro n d m o b i li te i t: 'On tspoord. Mobiliteit van m orgen ' . I n d e ze b ro ch u re p ro m o te n we o o k o p e n b a a r ve rvo e r e n e e n b e te re fi e ts m o b i li te i t.

Wa te r I n 2 0 1 7 s ta r tte n we e e n we rki n g o p ro n d d e D e n d e r. D e ze ri vi e r wo rd t g e ke n m e rkt d o o r e e n s te rke g evo e li g h e i d a a n d e kli m a a twi j z i g i n g e n . S le c h t s 1 0 % va n h e t D e n d e rwa te r ko m t u i t d e b ro n . D e re s t h a a lt z i j u i t re g e n wa te r d a t s n e l a fs p o e lt n a a r d e D e n d e r e n re g e lm a ti g vo o r o ve rs tro m i n g e n zo rg t.

S i n d s d e z wa re ra m p va n 2 0 1 0 wi l d e o ve rh e i d d e D e n d e r a a n p a kke n . D e s tra te g i e d i e m e n h a n te e r t b e s ta a t g ro te n d e e ls u i t h e t ve rh o g e n va n d i j ke n e n h e t m o d e rn i s e re n va n s tu we n . H e t wa te r wo rd t d u s n o g s n e lle r a fg evo e rd , wa t vo lg e n s C li m a xi ka n le i d e n to t h e t ve rs ch u i ve n va n d e o ve rs tro m i n g e n ri ch ti n g D e n d e rm on d e e n An twe rpe n . D e p ro vi n ci e O o s t-Vla a n d e re n n o d i g d e C li m a xi u i t o m m e e te we rke n a a n e e n p a r ti ci p a ti e f p ro ce s . To t n u to e b le e f h e t eve n we l b i j é é n ve rg a d e ri n g . Wi j d e n ke n e r a a n o m ro n d d i t th e m a a cti e te g a a n vo e re n .

TEKST: FILIP DE BODT

• 23 •


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1 4 oktober 201 8 S t e d e n e n g e m e e n t e n vo o r h u n ve r a n t wo o r d e l i j k h e i d p l a a t s e n

Op 14 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

door steden en gemeenten veerkrachtiger worden en zich beter kunnen aanpassen aan de gevolgen van de opwarming van de aarde. Dat kan door meer groen aan te planten, door verharding, en dus ook verhitting, tegen te gaan, door het openleggen van rivieren en meer water te integreren in de stad, door steden en gemeenten autoluwer te maken...

De oprukkende klimaatverandering zal zeker wel eens ter sprake komen tijdens de campagne. Maar wat kunnen steden en gemeenten eigenlijk doen om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen klimaatverandering? En zal de klimaatverandering nu gekeerd worden van bovenaf of net van onderuit? Onze raad: Kijk zeer kritisch naar alles wat jouw gemeentebestuur vertelt over klimaat en duurzaamheid. Heel vaak houden lokale besturen het te veel op woorden en blijven de resultaten uit. Vaak zien we ook dat zogenaamd klimaatvriendelijke gemeentebesturen zelfs initiatieven nemen die haaks staan op een klimaatneutrale toekomst. Laat ons heel duidelijk zijn: lokale besturen kunnen zeker een bijdrage leveren als het gaat om het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Meer nog: ze kunnen ook een adaptatiebeleid ontwikkelen, waar-

En ook als het gaat over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, oorzaak van de klimaatverandering, kunnen steden en gemeenten hun duit in het zakje doen. Ze kunnen ertoe bijdragen dat het algemene energieverbruik daalt, bijvoorbeeld door gebouwen en huizen beter te isoleren, en ze kunnen gelijktijdig het aandeel groene energie in de gemeente de hoogte in laten gaan, door méér inwoners te laten overstappen op een groene stroomabonnement of door zelf projecten voor hernieuwbare energie op te starten. Ook kunnen ze een progressief mobiliteitsbeleid voeren waardoor de directe uitstoot van auto's en ander gemotoriseerd vervoer afneemt.

• 24 •


Municipalisme Steden en gemeenten die het Europese burgemeestersconvenant ondertekenen, verbinden zich ertoe om die uitstoot van broeikasgassen te laten dalen en zijn verplicht om een nulmeting uit te voeren. Die nulmeting maakt duidelijk hoeveel broeikasgassen er uitgestoten worden in de gemeente en waar die uitstoot zich precies bevindt. Zo'n nulmeting laat toe om een gericht klimaatbeleid te ontwikkelen en effectief werk te maken van een uitstootdaling. Wanneer die uitstoot dan verder goed opgevolgd worden, kan je ook meten of er al dan niet resultaten geboekt worden. Er zijn mensen die daar wat lacherig over doen. Wat zouden steden en gemeenten toch... De klimaatverandering is een mondiaal fenomeen en dus moeten de grotere machten, in ons geval de Europese Unie en de nationale regeringen, toch het voortouw nemen. Dat klopt ergens ook wel. De impact van steden en gemeenten is beperkt, zeker gezien ze weinig of geen vat hebben op bijvoorbeeld grote industrie (die valt onder het Europees systeem van Handel in Emissierechten, ETS). Dat is waar. Maar anderzijds is het helemaal niet onbelangrijk dat steden wereldwijd het voortouw nemen en niet noodzakelijk wachten op hogere overheden om een ambitieus en sociaal-rechtvaardig klimaatbeleid te ontwikkelen. In Barcelona noemen ze dat municipalisme en zien ze internationaal genetwerkte steden als een

mogelijke, groeiende tegenmacht van onderuit, tegen klimaatverandering, maar ook tegen een conservatiefrechtse en autoritaire politiek, die steeds meer opgang maakt overal in de wereld.

Fernand Huts Er is in ieder geval geen enkele reden om steden en dus ook gemeentebesturen niet voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen en van hen geen ambitieus klimaatbeleid te vragen. En stel dat er een betekenisvol aantal steden wereldwijd zo'n klimaatbeleid zou voeren, dan zouden al die inspanningen samen wel eens meer kunnen betekenen dan een pleister op een houten been. Tegelijkertijd moeten we heel kritisch blijven kijken naar wat steden en gemeenten uitrichten op het vlak van klimaat. In Leuven zien we dat de stad heel veel middelen besteedt aan communicatie rond de klimaatneutrale plannen, maar tegelijkertijd een nieuwe centrumparking plant voor 600 wagens onder park De Bruul. Dat project zal decennialang auto's aantrekken naar het centrum van de stad en staat dus haaks op de klimaatneutrale aspiraties. En ook in Gent hebben organisaties zoals Climaxi en het Gents Milieufront al meermaals gewezen op de tekortkomingen in het Gentse beleid, zoals ondermeer de verkoop van 450 hectare landbouwgrond aan een groot-industrieel als Fernand Huts of de komst van shoppingmall The Loop. Met andere woorden: ook wanneer • 25 •


steden forse ambities uitspreken, dienen die besturen kritisch onder de loep te worden gelegd door klimaatactivisten.

99% Slotsom: Er is geen enkele reden om lokale besturen te ontzien of te doen alsof ze geen rol te spelen hebben in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Maar uiteraard zal er ook op een hoger politiek niveau actie moeten worden ondernomen. En vooral: dit alles zal nooit lukken zonder strijd en zonder het wijzigen van de krachtsverhoudingen tussen de 1% en de 99%. Vandaar dat klimaatactivisten best de lokale verkiezingen aangrijpen om ook hun lokale bestuur voor zijn verantwoordelijkheid te plaatsen. Eens de verkiezingen voorbij zijn, moeten we dat lokale beleid, zéker wanneer er forse beloften worden gemaakt, aan een permanente kritische toets onderwerpen. System change, not climate change!

Cli m a xi i n h et vern i eu wd e G en ts E colog i sch Cen tru m (G E C) Tegelijk zal het GEC energiezuiniger worden en beter toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De keuken van Lekker Gec wordt geprofessionaliseerd en er komt een tweede keuken (letterlijk) bovenop die geschikt is voor opleidingen. We zetten ook een stap verder wég van het gebruik van fossiele brandstoffen. Voor restaurant, keuken en winkel kiezen we voor verwarming en warm water via een warmtepomp. In de keuken zullen we ook geen aardgas meer gebruiken maar overstappen op inductievuren op duurzame elektriciteit van Ecopower en kiezen we voor een energiezuinige dampkap. Voor de rest van het gebouw werd een nieuwe energiezuinige verwarmingsketel geïnstalleerd.

TEKST: DAVID DESSERS

FOTO: NAAM

• 26 •


Zoals in vorig nummer vermeld, werden ook de statuten aangepast. Het GEC is sedert 26 juni 2016 een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (cvba-so). Lekker Gec is dat al sinds 2013. We willen van het GEC een aangename en inspirerende ruimte maken voor iedereen die er komt: medewerkers van de verenigingen die er een kantoor hebben, klanten van het Lekker Gec en de Wereldwinkel. We zoeken nog steeds mensen die dit mooie project financieel willen steunen. Door de keuze voor investeringen in duurzame energie kunnen we nog extra financiële steun gebruiken. Dit kan door aandelen te verwerven van Lekker Gec (50€ per

F O TO : N A A M

Zo a ls j e i n vo ri g n u m m e r ko n le ze n e n zo a ls j e ka n z i e n a ls j e o p h e t C li m a xi ka n to o r ko m t, z i j n d e ve rb o u wi n g s we rke n i n h e t G e n ts E colog i sch Ce n tru m vo lo p a a n d e g a n g . O p h e t g e li j kvlo e rs i s d e to e ko m s ti g e s tru ctu u r a l z i ch tb a a r, h e t wo rd t n a m e li j k é é n g e d e e ld e ru i m te vo o r h e t ve g g i e - b i o lo g i s ch e e th u i s Le kke r G E C e n d e Oxfa m - We re ld wi n ke l.

stuk, graag minimum drie aandelen). Je krijgt dan een cadeaubon voor het restaurant ter waarde van 5% van de aandelen en een levenslange korting van 5%! En, als je van vergaderen houdt, krijg je inspraak op onze Algemene Vergadering! Een andere mogelijkheid is door een win-win lening te geven aan Lekker Gec. Spreek ook mensen aan uit je familieen vriendenkring. Overtuig hen van de meerwaarde om in dit mooie, zinvolle, ecologische en sociale project te investeren.

TEKST: LIEVE DE KIN DER

Wie zich tot één van deze mogelijkheden geroepen voelt, kan best vrijblijvend contact opnemen via welkom@lekkergec.be of 0476/08 71 39. F O TO : N A A M

• 27 •


M EER IN FO OVER H ET STRATEGISCH KADER LEES J E IN H ET IN TERVIEW OP PAGIN A 2 0

STEUN

Vind je onze tijdschriften, brochures, en vooral onze werking echt de moeite waard? Dan kan je altijd een vrije bijdrage storten op ons rekeningnummer BE94 0012 0551 7414. Climaxi is ook steeds op zoek naar vrijwilligers! Wij zoeken mensen die ons kunnen helpen met inhoudelijke dossiers, infostands of activiteiten. Wie onze beweging mee wil uitbouwen is altijd welkom in de verschillende werkgroepen en de stuurgroep. Neem gerust contact op! Neem ook eens een kijkje op onze website: www.climaxi.be


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.