Page 1

ODENSE FRISKOLE

2020 2021


Redaktion Charlotte Mølgaard Thomas Hestelund Dorthe Stærmose Thomas Allesø (ansvarshavende) Michael Hoff (redaktør)

Kontakt & info Kontoret Hjallesevej 2, opg. B 5000 Odense C.......................................................................6612 1571 E-mail: of@odensefriskole.dk Hjemmeside: www.odense-friskole.dk Her træffes Skoleleder Thomas Allesø .............................ts@odensefriskole.dk Viceskoleleder Thomas Hestelund............. tm@odensefriskole.dk Sekretær Charlotte Mølgaard..............................................6612 1571

Skolepenge og bogholderi Bogholder Birgitte Offersen..........6311 1837 Diverse Skolepedel Erik Præst...................2093 1571 Sundhedspl. Lene Hylleberg........2147 0373 Skolefritidsordningen 12.00-16.45 officielle nr.................6311 1830 Stueetagen (Bh. og 1. kl.)...............6311 1830 1. sal (2. og 3. kl.)............................6311 1839

Bestyrelsen består af Stig Højmark Jensen, formand......2274 1092 Lisbeth Foged, næstformand........2628 9680 Anders Qvistgaard Sørensen........3115 5494 Anders Majland Jensen..................2125 0302 Thomas Wilrodt..............................6160 0574 Ann-Louise Lauridsen....................8144 0497 Marlene Hedelund Porsager....... 2694 4494 Skolens tilsynsførende Hejin Andreasen.............................6539 1308 hejin@dbmail.dk

Find relevante informationer og følg skolens hverdag på hjemmesiden: www.odense-friskole.dk 2 

Odense Friskole 2020-2021


Indhold En hilsen fra Thomas..................................................... 4

Efterårets flexuge........................................................38

0.b i skateparken og 3.b på legeplads...................... 6

Projektopgave i 9. klasse............................................39

5.a laver toilet-kunst/installationer............................. 7

”Miniernes” indtog......................................................40

8.b til uddannelsesmesse – online............................. 8

OSO – Obligatorisk Selvvalgt Opgave i 10. klasse.....................................................................42

Online madkundskab for 6., 7. og 8. klasse............. 9 Corona-idrætsundervisning på 8. årgang – lærerperspektiv........................................................ 10

Skolestart: 0. og 10. klasse.........................................44

Idræt i coronaens tegn – elevperspektiv................ 11

0.a på biograftur...........................................................48

Online bandværksted................................................. 12 Et øjebliksbillede fra nedlukningen i januar......... 13

2. klasse på eventyrvandring og renovationsbesøg........................................................49

Tanker fra 3.b under og efter nedlukningen......... 14

4.b på tur til Tarup-Davinde......................................50

Hilsen fra bestyrelsen................................................. 16

5.a på tur til Falsled...................................................... 51

Dissekering af griseøjne i 6.b................................... 19

På besøg i Ugleriget i Næsby....................................52

Tårne – som ingen før har set....................................20

8.a i København............................................................54

Letbaneslogan og 7.c.................................................. 21

9.a og 9.b på kanalrundfart i Holland......................56

Musik er også et håndværk – besøg af Tue West.....22

10. klasse i Silkeborg..................................................58

Vandmænd og nonsensdigte i 4.a............................46

Udeskole med 4. klasse..............................................24

Børnehaveklassen på forårstur.................................60

100-dagsfest i børnehaveklasserne........................26

9.c's hyggeuge.............................................................. 61

Fastelavn... er mit navn...............................................28

En fed uge på Bornholm.............................................62

Lucia-optog...................................................................29

Klubtur til ReMida........................................................64

Juleklippedag................................................................30

Mange elever fra Odense Friskole til OFF.............65

Kæmpestor-fælles-børnefødselsdag i 3.b.............32

Street-Art på Brandts med 7.b...................................67

Motionsdag....................................................................33

Trivselsdag for 1.b i Møntergårdens Elverhøj.......68

Mellerdag......................................................................34

Goddag og farvel......................................................... 71

7.a og 7.c i drabelig skridtkonkurrence..................36 Bandværksted – valgfrit musiktilbud for 5. og 6. klasse...............................................................37

Odense Friskole 2020-2021 3


Lidt om året der gik, og året, der kommer... Af: Thomas Allesø, skoleleder

Vi har haft en dejlig afslutning på skoleåret, hvor vi både fik afholdt Mellerdag, afgangsprøver, dimission og sidste skoledag med feriesang og dans. Disse dage har været ekstra betydningsfulde i år, hvor vi ellers har måtte aflyse mange af de gode fællesaktiviteter, vi normalt holder så meget af. Nødundervisningen har været den dominerende tilstand på alle landets grundskoler i det forløbne skoleår. Vi lærte mange ting i den sidste halvdel af forrige skoleår og har også tilpasset os og er blevet dygtigere til at lave skole under nødundervisningens vilkår, men den har naturligvis alligevel haft store konsekvenser. Både for vores familier og vores skoledrift. Igen i år har det bl.a. betydet lange perioder med hjemsendte klasser og deraf fjernundervisning via Teams. Ingen forældre på skolen. Forkortede skoledage og skolefag, som ikke har kunnet blive læst. Ingen morgensange. Delvist aflyste afgangsprøver og deraf delvist aflyst læseferie for vores ældste elever. Af andre større konsekvenser har vi haft perioder med reducerede åbningstider i vores sfo. Vi har været nødt at lukke vores klubtilbud for 4. og 5. årgang. Vi har været nødt til at lukke vores skolebod. Vi har måtte aflyse skolerejser, udflugter, klasse- og sfo-arrangementer. Derudover har vi i en periode, i vores bestræbelser på at kunne afvikle fysisk undervisning, forflyttet en del af vores under-

4 

Odense Friskole 2020-2021

visning til Odense Vandrerhjem. Det har været i et dynamisk krydsfelt mellem mangeartede forventninger til os, at vi det seneste år har skullet lave tryg og meningsfuld skole. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for den store tillid og opbakning, som vi har oplevet for vores måde at gribe denne meget specielle periode an på. Dette gælder fra både vores elever, vores familier og vores medarbejdere. Jeg er fuld af beundring over alles vilje og evne til at håndtere og imødegå det vi har stået i. Det betyder ikke, at alle har været lige enige i alle beslutninger der er truffet i perioden med corona. Vi valgte f.eks. at begrænse indskolingselevernes brug af Teams i den periode, hvor de var sendt hjem. Dette bl.a. på grund af de meget forskellige vilkår i vores familier ift. både at skulle passe eget arbejde og samtidigt styre/støtte sit barn gennem en skoledag på Teams. Det var vores afsæt, at vores familier skulle have mulighed for at indrette deres dage individuelt i hjemmene. Vi har løbende været i kontakt med både forældre og elever, som har haft indsigelser, forslag eller kritiske spørgsmål til vores håndtering af nødundervisningen. Også tak for disse input. Noget er blevet direkte implementeret, mens andet ikke er blevet til noget. Først og fremmest har tilbagemeldingerne og de samtaler, jeg har haft med forældre, hjulpet til med at nuancere de beslutninger som er blevet truffet, og det har bekræftet mig i, at vi har en engageret og løsningsorienteret skolekreds.


Til næste skoleår glæder vi os til vores fælleslejr. Selvom det først er helt til sidst på skoleåret vi tager afsted, kommer vores tur ekstra belejligt denne gang. Udover uforglemmelige fælles oplevelser, håber jeg, den kommer til at stå som en stor flot finale på et skoleår, hvor vi har arbejdet intenst på at få samlet vores skole igen efter den lange periode med hjemsendelser, klasseadskillelser og forældre, som nærmest ikke har kunne komme på skolen. Som sidst går turen til den store spejderlejr Stevninghus i Sønderjylland, hvor vi skal lege, have det sjovt, synge, opdage, skabe og opleve. Både sammen med dem vi kender bedst, men også med en masse andre på vores skole, som vi ikke kender så godt – endnu. Vi begynder på planlægningen straks i det nye skoleår. Som det var tilfældet ved vores seneste tur i 2017, håber jeg igen, at mange af vores forældre har tid, lyst og overskud til at være aktive deltagere på turen. I det kommende skoleår vil vi i samarbejde med Institut for Kulturvidenskab på SDU sætte fokus på filosofi i undervisningen. Det handler ikke om, at vi skal have et nyt fag på skoleskemaet, men at vi sammen bliver klogere og mere bevidste om energien og værdien af en filosofisk tilgang til vores undervisning og opdragelse af vores elever. I vores skoleverden handler filosofi ikke om svært forståelige filosoffers udlægning af teksten, men i langt højere grad om mødet mellem mennesker og vores opfattelse og forståelse af den verden, vi lever i. Det handler bl.a. om opmærksomhed, undren, nysgerrighed og forestillingsevne. Jeg håber dette tiltag danner grobund og yderligere inspiration for os alle i vores løbende arbejde med den kritiske og moralske dannelse af os voksne og vores elever. Vi har igennem de seneste mange år, ved forskellige lejligheder, drøftet Odense Friskoles profil ift. bæredygtighed. Drøftelserne

har hidtil været præget af forholdsvis løse og umiddelbare betragtninger om, hvorfor og hvordan det kunne blive mere nærværende i vores hverdag. Med nedsættelsen af et bæredygtighedsudvalg i bestyrelsen ønsker vi nu at intensivere arbejdet med dette. Det er ønsket, at vores skole kan bidrage bevidst og ansvarligt til en bæredygtig udvikling – både lokalt, nationalt og globalt. I vores fagplaner indgår arbejdet med bæredygtighed allerede på forskellig vis, så vi er her til en start primært optaget af at se nærmere på skolens drift og bygningsmasse. Vi er nu i gang med at få udarbejdet en miljø-screening af hele huset, som skal bidrage med primært to ting. 1. En meget detaljeret tilstandsrapport over vores meget forskelligartede bygningsmasse. 2. A fsæt for en langsigtet strategi for udvikling og vedligeholdelse af vores skole. Derudover arbejder udvalget med en model/ en huskeliste som skal understøtte skolens bestræbelser på at træffe bæredygtige valg i den daglige drift og ved nybyggeri og renoveringer. Jeg må ærligt indrømme, at da vi gik på sommerferie sidste år, troede jeg, at vi ville vende tilbage til mere normale tilstande. Jeg havde ikke forestillet mig, at vi kort inde i det nye skoleår igen ville blive lukket ned, have hjemsendte klasser og til tider meget begrænsende og snærende restriktioner og anbefalinger i vores hverdag. Det har ikke været et nemt eller særligt sjovt skoleår for nogen af os. Hverken for vores familier, elever eller medarbejdere. Nu glæder jeg mig til næste skoleår og jeg går igen på sommerferie med et stort håb om, at vi næste år kan holde fokus på at lave den skole, vi holder allermest af og finder glæde i.  ■

Odense Friskole 2020-2021 5


TEMA: I coronaens tegn

0.b i skateparken og 3.b på legeplads – eksempler på ud-af-huset-aktiviteter i SFO-regi i en coronatid Af: Mathias Ulrik Lyngdal, pædagogmedhjælper

Grundet de Covid-19 retningslinjer vi har været underlagt, tog os i 0.b på ture ude af huset for at få mere plads til at bevæge os på. Det var et højdepunkt for eleverne, og samtidig gav det dem, der var tilbage på skolen mere plads til at bevæge sig på. Ren win-win

Et godt eksempel var en tur i Skt. Jørgensparkens skatepark…

Af: Camilla Rugtved, pædagogmedhjælper

Den 15. april var SFO på tur med 3.b på legepladsen ved Christiansgade. Vejret var skønt, og dagen bød på masser af leg – herunder krongemme, fodboldkampe og en selvopfunden fangeleg. Herudover blev der leget på kryds og tværs. Hele vejen igennem var humøret højt, og man kunne overalt skimte smil og høre børnene grine.

6 

Odense Friskole 2020-2021


TEMA: I coronaens tegn

5.a laver toilet-kunst/ installationer I nedlukningens tid sad alle meget ved en skærm, men i P-fag forsøgte vi at være kreative på forskellige måder. I januar lavede 5.a kunst/installationer af toiletpapir i p-fag.

Der blev blevet rullet, foldet, krøllet, snoet og farvet toiletpapir, og der var mange sjove og kreative værker.

Odense Friskole 2020-2021 7


8.b til uddannelsesmesse – online Af: Sofie Gaardboe og Cecilie Korsgaard, 8b

I 8.B har vi været på uddannelsesmesse, der på grund af Corona blev afholdt online. Det var anderledes, men vi lærte meget. Vi ville dog ønske, det havde været, som det var planlagt i første omgang. Vi skulle undersøge forskellige typer af videregående uddannelser som f.eks. HF eller STX. Vi fik et bedre indblik i, hvordan de videregående uddannelser fungerer, og vi lærte mere om de forskellige valg, vi har. Det hele startede med, at vi så en lille introduktionsfilm. Derefter fik vi nogle opgaver af vores lærer. Vi skulle selv undersøge to forskellige uddannelser - en erhvervsud-

8 

Odense Friskole 2020-2021

dannelse og en gymnasial uddannelse. Vi skulle for eksempel undersøge erhvervsuddannelsen ”Motor, transport og teknologi”, og ”IB’en” som ingen af os kendte til. Vi fik åbnet vores øjne op for de mange forskellige muligheder, vi ikke kendte til. Vi synes, det var en god oplevelse, der gjorde os klogere på de videregående uddannelser. Det gjorde os dog også lidt mere usikre på, hvad vi nu ville, fordi der er så mange forskellige uddannelser. Generelt var det en god oplevelse, men vi håber dog, at det ikke bliver online næste år.


TEMA: I coronaens tegn

Madkundskab – 6., 7. og 8. klasse online Skrevet af Krista Madsen

Online undervisning i madkundskab er specielt på 7. og 8. årgang blevet både et teoretisk og praktisk fag. Så afleveringer har været en del af hjemmeskolen i nedlukningsperioden. Den praktiske del tog udgangspunkt i teorien og vi har blandt andet arbejdet med fisk, vegetar og italiensk mad. Mange elever har produceret lækre retter. Der blev sendt billeder af processen og det færdige resultat. Det var fantastisk mange flotte billeder, der kom retur. Vi håber hjemmene i den forbindelse har nydt, at det blev dem, der skulle være testsmagere.

Odense Friskole 2020-2021 9


Corona-idrætsundervisning på 8. årgang – lærerens perspektiv Af: Pernille Baun

I år var meget undervisning anderledes end det plejer at være – det galdt også idrætsundervisningen. På 8. årgang forsøgte at gribe undervisningen an på to måder. Den ene måde handlede om, at eleverne arbejdede teoretisk med faget, hvor de fik nogle teoritekster eller dokumentariske film, hvorefter de så arbejdede med den udvalgte teori i hverdags øjemed. Eleverne så blandt andet en dokumentarfilm fra DR, der handler om brugen af ens krop på et døgn, hvorefter de fik en praktisk opgave i at beskrive deres eget døgn med fokus på søvn, kost og motion. Den anden type af opgaver var praktiske opgaver, som fik eleverne væk fra skærmen og ud i den friske luft. Vi gennemførte også et treugers forløb med tre aktiviteter, som klasserne skiftedes til

10 

Odense Friskole 2020-2021

at gennemføre hver mandag. Den ene uge skulle eleverne løbe 5 km, den efterfølgende uge cykle 15 km og den sidste uge udføre et hjemmetræningsprogram. Alt sammen dokumenteret med tilsendte selfies til læreren af de glade og friske elever. Det er en svær balancegang både at få undervisningen til at være meningsfuld og nærværende, når man føler sig langt fra hinanden – og så samtidigt få skabt fokus på bevægelsen. Eleverne gik dog til det med krum hals med fokus på at få det bedste ud af de svære vilkår.


TEMA: I coronaens tegn

Idræt i coronatiden – elevperspektiv Af: Cecilie Korsgaard Lauritsen, 8b

Hjemmeskole var virkelig irriterende... som i virkelig!

indendørs, nu sad vi og så dokumentarer eller løb en tur.

Vi sad derhjemme foran skærmen hele dagen. Jeg er sikker på, det også var svært at være lærer, men det var virkelig også svært at være elev. Især i idræt.

Jeg ved ikke, hvad vi ellers skulle have lavet, men det er ikke fordi, det var så spændende. Jeg ved vores lærere gjorde deres bedste, men det kan ikke være nemt at lave idræt i corona.

Normalt er idræt et af mine yndlingsfag. Vi får lov at bevæge os og dyrke sport, men idræt i karantæne er knap så spændende. Normalt ville vi lave en masse sjove ting

Jeg synes, de kom med nogle gode alternativer, men det var bare ikke det samme.

Odense Friskole 2020-2021 11


Online bandværksted Vi synger og spiller – sammen hver for sig Under nedlukningen mødtes 13 bandværksted-elever fra 5.- og 6. klasse online. Men hvordan kan man spille og synge sammen, når man sidder hver for sig? Her følger et besøg i værkstedet... Morten sidder i musiklokalet med sin computer – klar på Teams – klaveret og guitaren ved hans side. Eleverne dukker frem på skærmen med deres instrumenter under armen. ”I dag skal I finde noget at slå på, som siger ”pling” og ”plong”. Vi skal lave nogle rytmeøvelser og øve improvisation. Men inden skal vi spille og synge ”Wild Thing” med The Troggs, som vi øvede, da vi var på skolen. Husk at synge godt med og lave tydelige markeringer på akkorderne: AA – DD – EE – DD – AA”, siger musiklærer Morten Holmegaard. Johannes Hagsten Larsen fra 6.b udtaler: ”Jeg kan godt lide at have bandværksted herhjemme, for så kan jeg sidde ved mit eget klaver” Snorre Thybo Stærmose fra 5.b udtaler: ”Så er der også noget godt ved at være hjemme – at man stadig kan lave noget musik, når man er hjemme” Marius Smedegaard Bertelsen fra 6.a skriver som en kommentar til Bandværksted:

12 

Odense Friskole 2020-2021

”Corona har været en hård tid, men så er det dejligt, at der er et lille lyspunkt hver uge som online bandværksted. Det er lidt anderledes, når man har det online i stedet for at have det i virkeligheden. Vi øver os mere i at lave rytmer og at lave musik online. Som erstatning på sammenspillet, som jo bygger bandværksted op. Men det er stadig sjovt, da Morten er god til at finde på alternativer til undervisningen, vi normalt ville få. F.eks. laver vi også sammenspil, hvor der bliver fundet en sang som vi får noderne til, hvor vi så kan spille sammen hver for sig. Dog er det jo mere for hyggens skyld, så der er da også lidt mere fjol i forhold til, hvis vi havde normal undervisning. Men jeg glæder mig nu stadig til at få normal undervisning igen.” ”Vi må få det bedste ud af denne underlige situation og finde ud af mulighederne. Den moderne teknik har heldigvis gjort det nemmere at lave musik online og dele det med hinanden. Vi har arbejdet i onlineprogrammet Soundation, hvor eleverne kan sammensætte forskellige lydspor og skabe deres eget musikalske udtryk”, fortæller Morten.


TEMA: I coronaens tegn

Et øjebliksbillede fra nødpasningen i januar Skrevet af: Jacob Jensen

I en tid hvor coronaen strammer grebet om verden og dermed også begrænser mulighederne for de værdifulde ting, vi savner fra før coronatiden, er det en fornøjelse at komme med et indblik i nødpasningen på vores skønne skole.

rammer, end vi er vant til, og at det byder på nye muligheder for aktiviteter og samvær. Vi snakker og leger med andre, end vi måske ville gøre under almindelige vilkår, og venskaber udvikles og spirer på en lidt anderledes måde.

Nuvel, der er ret tomt, og vi savner at se alle de glade og skønne børn og det livsbekræftende leben, de ubesværet bidrager med, men samtidig mærkes det, at de værdier, der bærer skolen og er med til at binde os sammen i vores gode fællesskab, ikke er væk, men består.

Vi har som skole og SFO fokus på at være med til at skabe et rum, der giver et pusterum til eventuelle tanker om alt det, der sker om ørerne på os, og det er et prioriteret mål, at det skal være rart og trygt at være her.

Her i nødpasningen starter dagen med undervisning ud fra de oplæg, lærerne har lavet, og om eftermiddagen er der SFO. Der er ingen tvivl om, at det er anderledes

Og det er det – vi griner, pjatter og hygger os. I SFO´en spiller vi bl.a. spil, bordtennis og laver kreative ting. Skolegården bruges til lege, der kræver lidt mere albuerum, og i salen laver vi forhindringsbaner, hører høj musik og leger lege.

Odense Friskole 2020-2021 13


Tanker fra 3.b under og efter nedlukningen... Skrevet af Pernille Baun

Vi er nu endnu en nedlukning rigere – og hvis der er noget, som vi har lært i 3.b, så er det, at det er vigtigt, at man taler om tingene og får indtryk og oplevelser bearbejdet. Undervejs, mens vi var hjemme, talte vi sammen om, hvordan det var at opleve hinanden gennem en computerskærm, og nu hvor vi er tilbage i fysisk form har vi fortsat snakket i klassen med en masse inputs ud fra det, vi nu er blevet klogere på. Det er blevet til et lille skriv.

På Teams Tirsdag d. 26.01.21: Nedlukningen fortsætter – og med det; længslen efter at komme i skole og være sammen med hinanden. Derfor er det blevet besluttet, at indskolingen ligeledes skal prøve kræfter med Teams-formatet for at mødes og se hinanden. I 3.b har vi indtil nu mødtes to gange om ugen til klassemøde på Teams. Her har vi blandt andet snakket om julen, som vi endnu ikke har nået, fejret forsømte fødselsdage, lavet en tøjkonkurrence, læst historier, leget tabel-leg og er blevet vist rundt hjemme hos hinanden. Eleverne er meget lærenemme og er hurtigt og grundigt gået til opgaven med det IT-tekniske – naturligvis med støtte fra forældre eller større søskende. Det har ført til stor glæde både hos store og små, at vi kunne ”samles” og se hinanden –

14 

Odense Friskole 2020-2021

især når det føles som flere måneder siden, at vi gik på juleferie. Frederik Lindberg Fyrsterling fra 3.b siger: ”Det er fint at være på teams og se sine venner igen i stedet for bare at lave lektier helt alene” Ligeledes istemmer Simon Nørgaard-Steensen fra 3.b: ”Jeg kan bedst lige at være i skole, men nu hvor når det her corona er her, så synes jeg også, at det er ret sjovt at være på Teams og se hinanden også” Der er ingen tvivl om, at eleverne hellere vil tilbage i skole, men når det ikke kan være anderledes, så synes de, at det er rart og sjovt, at man kan mødes og snakke, så man ikke bare sidder alene med sit eget dagen lang. Onsdag d. 24.02.21: Godt og vel en måned senere er vi nu tilbage på skolen. Udover uge 6, som var vores første uge, så føles det hele nyt og anderledes, selvom alt på mange måder er, som det plejer. Vi er tilbage ved de hjemmevante skoleborde og -stole. Tilbage til frikvarterer i skolegården. Tilbage til skema og almindelig hverdagsstruktur, men allervigtigst tilbage til hinanden. Når vi samtaler om den seneste tid, er der enstemmigt og rungende enighed om, at det bedste er, at vi er tilbage med hinanden. 


TEMA: I coronaens tegn

Fra et voksenperspektiv handler det at ”vende tilbage” mest af alt om at genfinde strukturen i hverdagen, få skabt det fællesskab, som har været svært på overarbejde i den seneste tid, men også om bare at være sammen. Både store og små har haft en følelse af at savne, og det giver stof til eftertanke hos mange. Elva Kjørbye Jakobsen fra 3.b siger: ”Det er dejligt at være tilbage i skole, så jeg kan være sammen med mine venner”. Bjørka Mai Funder Christensen fra 3.b siger: ”Jeg synes det er godt at komme tilbage i skole, så man skal se sine venner ægte og ikke bare over en skærm.” Vi er alle glade for, at foråret og lysere tider er på vej

Odense Friskole 2020-2021 15


Hilsen fra bestyrelsen Af: Stig Højmark Jensen, bestyrelsesformand

Endnu et skoleår præget af corona har nået sin afslutning og hvor sidste skoleår sluttede i skyggen af restriktioner, så blev det i år hele skoleåret, der blev præget af begrænsninger, forandringer, op- og nedlukninger. D. 15. juni afholdt vi vores udsatte årsmøde og jeg var glad for at kunne aflægge min tredje formandsberetning på torvet foran de fremmødte. Det er sådan, det skal være … levende ord på en levende friskole. Sidste år kom den som en nødløsning på skrift, men i år var det heldigvis muligt at holde et årsmøde på skolen inden sommerferien. Og endda med fællessang som man godt kunne mærke var savnet... så meget endda, at stemningen var til at tage en ekstra sang efter den planlagte afslutningssang. Til næste år håber vi i bestyrelsen på at kunne gøre arrangementet endnu mere festligt, så vi kan komme tilbage til, at årsmødet er en festaften med deltagelse af rigtig mange forældre. Bestyrelse for det kommende år ser således ud: • Anders Qvistgaard Sørensen, Far til Caroline i 1.b og Molly i 0.b • Thomas Wilrodt, Far til Thit i 5.b • Anders Majland, Far til Amalie i 8.a • Ann-Louise Lauridsen, mor til Cecilie i 9.b og Tobias i 7.b

16 

Odense Friskole 2020-2021

• Marlene Hedelund Porsgaard, valgt af Odense Valgmenighed, Mor til Emilie i 7.a. • Lisbet Foged, Næstformand og mor til Agnes i 8.a • Stig Højmark Jensen, Formand og far Vigga i 7.a • Nina Nørgaard, suppleant og mor til Simon i 5.b Herudover består bestyrelsen af Thomas, Thomas og Tommy, skolens ledelse, samt Morten, der er rådsformand. Sidsel, der er tillidsmand for lærerne På Odense Friskole betragter vi alle de her nævnte som bestyrelsen og der er altså ikke tale om, at bestyrelsen består af en gruppe forældre, der holder møde med ledelsen. Vi siger det sådan fordi vi ikke ønsker, hverken til bestyrelsesmøder, eller i andre sammenhænge på skolen, at der skal være en “dem og os” kultur, men derimod, at vi agerer som et samlet fællesskab i alle henseender. I dagligdagen fylder vi som bestyrelse ikke meget på skolen. Den daglige drift, den pædagogiske ledelse mv. varetages af vores to skoleledere og det er i virkeligheden dem, der, sammen med personalet, driver skole her og ikke bestyrelsen. 


Groft sagt er bestyrelsens primære rolle at sikre, at ledelsen og skolen i det hele taget har de rigtige rammer og kan føle at de arbejder med opbakning fra hele skolen. Vi deltager ved ansættelse af fast pædagogisk personale, og vi bidrager, fra hver vores baggrund, med en forældrevinkel på de emner, der tages op på bestyrelsesmøderne. Vi kan konstatere, at skolen igennem mange år har kørt med en sund økonomi. Vores forgængere har sikret os, at vi ikke, som mange andre friskoler, er nødt til at forholde os til en usikker økonomi. Vi kan med tilfredshed konstatere at også vores nuværende ledelse sikrer, at skolen hvert år har et lille overskud, og at skolens økonomi er sådan, at der kan drives skole her i mange år med overskud til at træffe de rigtige beslutninger, når der er brug for dem. Som eksempelvis de ombygninger af blandt andet pigeomklædningen, der kommer til at foregå hen over sommeren. Emnet Corona har fyldt det meste af vores bestyrelsesmøder, som vi med få undtagelser har holdt på Teams. Vi kan konstatere med tilfredshed, at vores skoles ledelse har formået at drive skole gennem op- og nedlukninger, restriktioner og konstante justeringer af hvad der er muligt. Det er ikke alle, der har været enige i beslutningerne. Det skal der være plads til, og jeg håber, at de forældre, der har henvendt sig til mig eller ledelsen, føler, at de er blevet taget ordenligt imod, og at deres bekymringer er blevet taget alvorligt. I referaterne, der ligger på hjemmesiden,

kan man læse om de orienteringer, vi løbende har fået omkring restriktioner og tiltag. Og også om de input fra forældreperspektiv, som vi forældre har bidraget med undervejs. Der har været svære vilkår at lave skole under. Især når man som friskole får taget alle de ting væk, som vægtes allerhøjest; Fællesskabet, samværet, fortællingen, sangen. Bestyrelsen har flere gange udtrykt stor ros til både ledelse og personale for deres håndtering af disse meget svære vilkår, og den ros vil jeg gerne gentage her. Kigger vi ind i fremtiden, så kan jeg jo i virkeligheden bare gentage to ting fra sidste års beretning: Det ene, at jeg ønsker, tror og håber på, at vi nu kigger ind i et skoleår uden restriktioner, så vi igen kan nyde at være en del af alt det gode, der gør Odense Friskole til Odense Friskole. Et sted hvor der ikke alene uddannes fagligt, men i lige så høj grad dannes til livet. Og så måske med den tilføjelse, at der måske endda er nogle ting, man har gjort af nød her under corona, som kan bruges fortsat. Jeg har hørt eksempler på ting, som er opstået af nød, som bestemt kan bruges, efter restriktionerne er væk. Det kunne eksempelvis være: • Podcast og gåtur • Håndhygiejne • Undervisning i mindre hold Og den anden ting bestyrelsen lige netop nåede sidste år at tage fat i at kigge på er, hvordan vi kan være med til at gøre skolens drift mere bæredygtig.  

Odense Friskole 2020-2021 17


Der ligger et samfundsproblem i forbruget af ressourcer, som vi som dannelsesinstitution og holdningsskole skal og bør være med til og måske endda ekstra fremme i skoene på. Det arbejde har vi taget op igen, og vi har nedsat et underudvalg, der arbejder sammen med ledelsen. Resultatet af dette arbejde vil komme drypvis over de kommende år i takt med at der gennemføres forbedringer. Jeg vil afslutte med en opfordring til alle jer forældre, der læser med her. Vi kommer ikke alle fra samme sted. Vi har alle vores forskellige grunde til at have valgt netop Odense Friskole til vores børn. Vi har naturligt nok forskellige forventninger til, hvad en god skole er, og hvad man kan forvente, når man har valgt en friskole. Enkelte har måske slet ikke overvejet, at der kunne være forskel på skoler. Vores børn har siddet alene hjemme i måneder i træk. Når de har været i skole, har det

18 

Odense Friskole 2020-2021

været med restriktioner på, hvem de måtte være sammen med. Og der har hos nogle været et ensidigt fokus på om den faglige læring har været god nok. Om der ville være et fagligt efterslæb. Så lad os vise hinanden i det og de kommende skoleår, at vi valgte friskolen af en grund. Lad os rose, hylde og tiljuble alle de ting og initiativer, der nu kommer til at ske igen, også selvom det egentlig bare er en tilbagevenden til det, vi forventer os af skolen: • Forpligtende fællesskab • Samlinger • Sociale arrangementer (også for forældre alene) • Fortællingen • Alt der der gør at vores børn trives og først og fremmest får lyst til at lære. Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer, og fra min side en stor tak for året, der er gået, til alle, der (igen) har deres daglige gang på Odense Friskole. Det er en fornøjelse og et privilegie at få lov at være sammen med jer.  ■


TEMA: Skole – ud over det sædvanlige

Dissekering af griseøjne i 6.b Af: Mejse Jeppesen, 6.b

I natur og teknik dissekerede 6.b griseøjne. De fleste syntes, det var klamt, men der var nogen, som syntes, at det var meget spændende.

Vi blev delt ind i grupper af to, og så skulle vi bare skære det der øje op. Det var meget spændende, men også lidt klamt. Vi lærte en hel masse om øjet, som f.eks. at øjet er sort inden i. Sådan nogle timer, hvor man skal lave noget anderledes er meget sjove, for man får meget mere ud af timen.

Odense Friskole 2020-2021 19


Tårne – som ingen før har set Af: Kirsten Aalborg

1.a har arbejdet med fortællingen om Babelstårnet. Betragtet og undret sig over forskellige kunstbilleder af babelstårne gennem tiderne for dernæst selv at tegne og male deres personlige og udtryksfulde billeder af tårne.

20 

Odense Friskole 2020-2021

Sammen har de udvalgt særlige træstykker fra sløjdlokalets affaldskasse og givet hinanden gode ideer til at bygge deres helt egne modeller af Babelstårnet.


TEMA: Skole – ud over det sædvanlige

Letbane­slogan og 7.c Odense Letbane har i løbet af vinteren afholdt en slogankonkurrence blandt byens 7.-9. klasser, hvor formålet var at lave et slogan, som havde fokus på unges sikkerhed omkring letbanen. 7.c kastede sig med vanligt gå-på-mod ud i udfordringen og havde flere gode bud på et slogan, før de kom op med det, som endte med at indtage en flot 3. plads i konkurrencen:

”Den trafiksikre vinder kører på skinner” Vindersloganet fra 7.b på Marie Jørgensens Skole lød således:

”Af banen, af banen, her kommer letbanen”

Odense Friskole 2020-2021 21


Musik er også et håndværk – besøg af Tue West På 7. klasses valgfag Praktisk/Musisk prøvefag arbejdes der bl.a. med at lære om musik, spille musik og skrive sange. I år var der fint besøg, da Tue West kom forbi for at give inspiration. Besøget blev dækket af en journalist – her følger uddrag af hans beretning: ”En mand drager ud. Hvorfor? Hvor skal han hen? Kommer han mon tilbage? Alle spændende spørgsmål, som den kommende sangtekst vil besvare – måske. Alle elever i syvende klasse skal vælge et af fire to-årige praktisk/musiske prøvefag som del af Folketingets aftaler om at styrke praksisfagligheden i folkeskolen. På Odense Friskole har 14 syvendeklas-

22 

Odense Friskole 2020-2021

ses elever valgt musik. Lærer Morten Holmegaard har lært sine elever om kvintcirklen. Han har lært dem om sangskrivning, om sangskrivningens historie. Nu er tiden kommet til at få fingrene ned i materialet. Eleverne skal møde en rigtig sangskriver, Tue West, som i tre timer vil fortælle dem om, hvordan man gør. Hvordan skriver man en sang, hvordan tjener man penge. Morten Holmegaard fortæller, at målet er, at eleverne skal være musikalsk skabende. »Hører I CD’er«? spørger Tue West. »Hos mormor«, svarer en elev. Tue er fra den sangskrivergeneration, der tjente på CD’er. Nu tjener han mest på at blive spillet. 27 kr. får han for en afspilning på


TEMA: Skole – ud over det sædvanlige P6 Beat. Eleverne forbløffes over, hvor lidt han får for 1000 afspilninger på en streamingtjeneste: 14 kr. Eleverne skal skrive en sang med Tue, hvorefter de vil synge den sammen. Han spørger til et tema. Krig og kærlighed er to af forslagene, de bliver skrevet på tavlen – sammen med forslagene monarki og corona. En mand skal i krig, finder de frem til. Hvorhenne? En dreng foreslår: »Sydøst på«. Manden, der skal afsted, er nervøs, det er varmt, tørt, vådt, foreslår eleverne. Tue West insisterer på poesi. ”Kulden trænger ind i blodet”, kommer på tavlen. Agnes på 13 er en af de 14 elever. Hun har spillet klaver i fem år, spiller nu trommer, fordi det er »federe«. Da Tue spørger til melodien, siger hun med det samme: »mol«. »Jeg elsker bare a-mol, fordi det er sådan en smuk akkord. Og sørgelig«, forklarer hun bagefter. Lige nu hører hun selv mest dansk rap, Anders Matthesen. Hun har også skrevet

sange, bl.a. en sang til hendes hund, der var ved at dø, og en efterårssang. Nu skal eleverne i gang selv med at skrive: Men først skal vi lige høre, hvordan det ender med vores mand, der er draget ud. Sangen begynder på en ottendedels optakt. Tue West og de 14 elever synger linjerne på tavlen og slutter: » Dør af længsel, lever af kærlighed«. Melodien går nogle toner op: » Fred fylder kroppen. Fred fylder kroppen«, synger de alle”! En fed oplevelse rigere !

Odense Friskole 2020-2021 23


Udeskole med 4. klasse – to fortællinger Af: Anna Villemoes, 4.a

Det var en dejlig dag. Alting gik godt. Vi skulle på udeskole! Jeg glædede mig. Vi skulle til en spejderklub, som nogle i klassen havde gået ved. Vi havde fået nogle normale mundbind af skolen. Men nogle havde deres eget med. Jeg var IKKE en af dem. Det er jo Corona-tider, lige nu. Men tilbage til turen! Vi skulle med bus. Bussen kom ca. efter 3-10 min. Vi gik ind i den store bus. Vi skulle sidde med vores makker. I mit tilfælde var det Rasmus. Det var min tur til at sidde ved vinduet. Og det kom jeg til! Jeg styrtede ind i bussen og satte mig på et sæde, jeg satte mig ved vinduet og kaldte på ham. Så blev han nødt til at sidde i det yderste sæde, men det lignede ikke, det gjorde ham alt for irriteret. Jeg blev en smule køresyg på vej derned, men det gik fint. Da vi kom derned, satte vi os på nogle bænke af sten, lidt ligesom trappeskridt af sten på jorden, bare uden de var så stejle (gik så meget ned). Vi skulle være udenfor hele

24 

Odense Friskole 2020-2021

dagen! Hvilket jeg selv syntes lød sjovt! Især fordi vi var ude ved en gigantisk skov. Vi skulle lave noget med nogle søm. Vi skulle først finde et blad, som vi syntes var flot, derefter skulle vi sætte det på en lille plade af genbrugstræ. Vi skulle selv have en hammer med, den skulle være normal størrelse. Vi skulle selvfølgelig først få at vide, hvordan vi gjorde det. Det så først meget spændende ud, men efter lidt tid blev det lidt kedeligt. Jeg synes egentlig, det så meget nemt ud, men det var det da overhovedet ikke! Vi startede som sagt med at finde blad, og mit var et meget flot blad, men MEGET svært at tegne og slå søm om! Ja, vi skulle nemlig lægge bladet på træpladen, derefter skulle vi tage en blyant og tegne rundt om. Og der skulle godt nok meget kraft til! Det var virkelig svært at tegne på den slags genbrugstræplade, og endnu sværere at gøre det tydeligt.  


TEMA: Skole – ud over det sædvanlige Efter jeg havde gjort det, skulle jeg tage nogle søm. Og så var det bare med at begynde at hamre! Det var faktisk nemt nok i starten, men ca. efter 10 minutter blev det hårdt. Jeg brugte virkelig lang tid på at banke søm i. Mens de andre legede, blev jeg nødt til at hamre og hamre... men endelig! Jeg bliv endelig færdig, tid til at bruge tråden! Vi skulle tage en farvet tråd (vi kunne vælge mellem en slags lime/gulgrøn farve og regnbuefarvet), og den første tråd skulle være den gulgrønne tråd. Jeg nåede kun at få den gulgrønne tråd på, og så skulle vi have frikvarter, i skoven! Jeg glædede mig meget, vi fik at vide, at vi kun kunne gå til en vej bag skoven, men vi havde rigelig med plads! Jeg var sammen med mine venner og vi legede en virkelig sjov leg. Vi var omkring 4-10 piger med i legen. Det var noget med heste. Det var spændende og sjovt at løbe som smukke heste i den store mystiske skov. Så spiste vi madpakker ovre ved pladsen med stentrapperne. Jeg havde noget meget lækker mad med, synes jeg selv. Så skulle vi lave lidt mere på vores pladder (altså dem, der ikke var færdige) og jeg var ikke færdig endnu, men det tog mig ikke så lang tid. Efter det gik jeg ud og lege med de andre igen.

Af Frida Birch, 4.a

Udeskolen startede med, at vi skulle gå over til bussen og køre hen til spejderklubben. I bussen skulle vi have mundbind på, selvom vi var under 12 år. Da vi kom ud til busstoppestedet, skulle vi gå resten af vejen ned til stjernegruppen. Sternegruppen er en spejderklub, hvor man kan gå til spejder. Ude ved spejderklubben var der en stor græsplæne. Der var mange æbler, fordi der var mange æbletræer. Så fik vi et frikvarter, og derefter skulle vi have dansk. I dansk skulle vi finde et blad og tegne efter det på noget, vi skulle hamre i. Når vi havde fundet et blad, skulle vi tegne bladet op på et bræt. Og derefter skulle vi hamre søm i det. Og bagefter skulle vi putte snor på sømmet, og så var vi færdige. Da jeg var færdig, måtte vi gå ud og lege. Jeg legede med nogle af drengene, men det var ikke så sjovt til sidst, fordi de kastede æbler efter mig og nogle af pigerne fra klassen. Da jeg ikke syntes, det var sjovt at få blå mærker af æbler, gik jeg over til de andre piger, og de legede en hesteleg, som jeg var med i lidt tid. Da vi skulle hjem, sad vi i bussen, og der skulle vi også havde mundbind på. Vi kom hjem ca. kl.12:00, og på det tidspunkt måtte vi gå hjem eller i klub.

Odense Friskole 2020-2021 25


TEMA: Højtid og festdage

100-dagsfest i børnehaveklasserne Af: Dorthe Stærmose

En god dag kræver forberedelse, og forberedte var vi i børnehaveklasserne. Ugen op til vores 100-dagsfest havde vi klippet og pyntet briller, der lignede tallet 100. Børnene havde lavet sjove selvportrætter. Portrætter, der forestiller dem, som de ser sig selv nu, og som de forestiller sig, at de ser ud, når de bliver 100 år. Der blev snakket om oldeforældre, gebis, briller, høreapparater, gangstativer, gråt hår m.m. Således forberedte nærmede vi os den store dag, alle havde glædet sig vildt til. Endelig, endelig kom den længe ventede 100-dagsfest. I begge klasser er hver eneste skoledag, vi har været sammen på skolen blevet talt. Der er snakket om, hvor mange dage, der er gået, og hvor mange der var tilbage. Og så kom dag nr. 100 endelig, og sikke en dag! De to klasser var pyntet op med balloner og flag. Alle børn havde en favnfuld bamser med, og ved fælles hjælp fik klasserne bragt 100 bamser sammen, og vi fik taget fotos - et evigt minde om en klassefuld børn og deres 100 bamser. Sammen startede alle 44 børn og klassens voksne på fodboldbanen, hvor vi sang ”De hundred mus med haler på”, som er ”hundrede-dagssangen”, og vi lavede en leg med 100 bevægelser. Alle børn havde hver 10 ting med, som vi samlede og så, hvor meget de fyldte, hvor mange gange det gav 100, og hvor forskellige tingene var.

26 

Odense Friskole 2020-2021

100

I klasserne skulle der nu klippes mus til den store guldmedalje. 100 i alt, som hænger og pynter så flot i vores fællesrum. Næste aktivitet var et terningespil, hvor børnene to og to skulle slå med en terning og samle 100 ting, f.eks. centicubes. Når de var samlet, skulle de dele dem i to lige store dele - 50 til hver, og så havde man 100-dags banko. Den helt store belønning var en lækker kiks og en slikkepind. Og nu kunne man sammen bygge noget af de 100 ting, man gennem spillet havde samlet sammen. Efter lidt gåder og snak om de første 100 fantastiske dage fik alle børn et diplom på, at NU kunne de sige, at de havde været i skole 100 dage. Alle blev der klappet ad og flaget for, mens man meget personligt modtog sit diplom.


TEMA: Højtid og festdage

Odense Friskole 2020-2021 27


Fastelavn... er mit navn Mandag efter vinterferien afholdt vi fastelavn i de enkelte klasser. Selv om det ikke helt var som det plejer, så var der flotte udklædninger, kattekonger og god stemning

28 

Odense Friskole 2020-2021


TEMA: Højtid og festdage

Lucia-optog 2020 Af: Morten Christensen

Årets luciaoptog på Odense friskole blev en hel del anderledes end normalt. Da vi ikke, som vi plejer, kunne ”gå” det klassiske luciaoptog igennem skolen med en masse elever, lærere, og forældre som publikum, måtte vi i år i stedet ”stå” Lucia. Odense Friskoles to 1. klasser var dette års luciabørn, og de sang luciasangen i den store gymnastiksal og stod med lyset i hånden, imens de dannede en stor flot halvcirkel. Publikum var væk, men i stedet blev børnene filmet. Børnene klarede fantastisk, og Lucia er en dejlig oplevelse for store og små. Vi er glade for, vi kunne holde fast i traditionen i denne tid.

Odense Friskole 2020-2021 29


Juleklippedag Den 27. november blev det den dag igen... juleklippedagen. Dagen, hvor skolen står på den anden ende med klipperi, julemusik, hygge og begyndende julestemning. Lige fra starten af dagen, hvor man i de stores skolegård blev mødt af julemusik, til timerne på skolen med et sandt juleleben af børn og unge i gang med at julepynte - mange endda iklædt diverse julehuer og juletrøjer,

30 

Odense Friskole 2020-2021

til 4. klassernes opstart på deres juleforestilling i den store sal og til indskolingens magiske julestemning skabt af børn opslugt af et elsket univers, som havde været savnet et helt år.til Resultatet af anstrengelserne sås over hele skolen og spredte julestemning frem til den store dag.


TEMA: Højtid og festdage

Odense Friskole 2020-2021 31


Kæmpestor-fælles-børnefødselsdag i 3.b Af: Pernille Baun

Coronatiden har bragt mange ting med sig blandt andet forsømte fødselsdagsfejringer og herunder klassefester. Kontaktforældrene i 3.b havde stablet en fælles fødselsdagsfejring på benene i maj, hvor klassens lærere afholdt fødselsdagen i skoletiden.

32 

Odense Friskole 2020-2021

Eleverne var sat sammen to og to og skulle finde en lille gave til hver, og ellers var der dømt skattejagt, leg i salen, corona-venlig fødselsdagssang, kagemand og allervigtigst... store smil og liv og glade dage.


TEMA: Højtid og festdage

Motionsdag i coronaens tegn Motionsdagen. En helt fast og årligt tilbagevendende tradition, hvor alle på skolen er aktive sammen – lige fra opvarmningen med dertilhørende BoogieWoogie til de forskellige aktiviteter og afsluttende med juice og æbler i skolegården og fællessangene ”Held og lykke” og ”Jeg kan godt li´ efterår”. Men... som med alt andet i denne tid ville coronavirussen det anderledes, så alle de fælles planlagte aktiviteter måtte skrottes og klasserne individuelt i gang med at finde på aktiviteter med udgangspunkt i motion. Det kom der - trods alt - en fin motionsdag ud af med aktiviteter som f.eks. lege i sale og

ved vandrerhjemmet, Zoo-besøg, mordgåde-stjerneløb, gåture, cykeltur til Langesø, alpeløb i Svanninge Bakker (5,7 eller 11,4 km.) og en hel del mere. Og alt sammen i pragtfuldt solskinsvejr

Men på trods af en god dag, så er der ingen tvivl om, at vi alle håber, vi næste år kan vende tilbage til det fællesskab, som motionsdagen normalt er, og som vi alle savnede i så mange sammenhænge i dette skoleår.

Odense Friskole 2020-2021 33


Mellerdag

34 

Med junis ankomst blev det tid til sidste skoledag/mellerdag sammen med vores afgangsklasser. En sand festdag på skolen.

nomineringer, taler og karamelkast. Og strålende humør.

Dagen startede med flagallé. Herefter var der morgenmad, oplæsning af blå bog,

En fantastisk dag med de sødeste, smukke unge mennesker

Odense Friskole 2020-2021


TEMA: Højtid og festdage

Odense Friskole 2020-2021 35


TEMA: Det sker også

7.a og 7.c i drabelig skridtkonkurrence - ”Er I med på en udfordring?”, lød det kækt fra 7.a. - ”Jo, det kan da godt være”, svarede 7.c, ”men hvilken udfordring har I da i tankerne?” - ”Vi skal se, hvilken klasse, der kan gå flest skridt på en uge!” Se det var jo en rigtig udfordring, handsken blev samlet op, og dysten kunne begynde. I løbet af dagene blev der gået ture og hver aften kl. 20.00 blev der sendt dokumentation for de vandrede skridt til lærerne, hvorefter dagens resultat kunne gøres op. Alle elever deltog aktivt, og de to klasser startede jævnbyrdigt ud med ca. 180.000 skridt den første dag, men de følgende dage stod to tendenser tydeligt frem: A) Klasserne gik længere distancer hver dag .... og B) 7.a gik hver dag lidt længere end 7.c .

36 

Odense Friskole 2020-2021

Kun fredag - sidstedagen – lykkedes det 7.c at gå længst, men det skete så til gengæld med rekorden på imponerende 280.912 skridt. Resultatet af udfordringen blev, at 7.c i alt gik 1.103.030 skridt, mens 7.a løb af med sejren med et samlet antal skridt på ikke mindre end 1.170.003 skridt. Flot! En sjov konkurrence midt i en corona-nedluknings-tid, hvor det var alt for let at blive siddende foran computeren.


TEMA: Det sker også

BANDVÆRKSTED – et valgfrit musiktilbud for elever i 5. - 6. klasse på Odense Friskole Af: Morten Holmegaard

Til Bandværksted fordyber vi os i musikken og det musikalske samvær. At spille sammen er der, hvor det for alvor bliver sjovt at spille musik. Vi kan sammen skabe noget, som ikke opstår, når man spiller eller synger alene. Vi arbejder med musikalsk dynamik, fælles grundpuls, fede grooves, og vi lærer at lytte til hinanden. Vi arbejder med danske og engelske numre i forskellige stilarter med hovedvægten på pop og rock.

Til Bandværksted har vi lavet to bands – ét med 5. klasser og et andet med 6. klasser. Eksempler på musikvalg er, at 5. klasserne har spillet ”Giv mig Danmark tilbage” med Natasja og 6. klasserne ”Hallelujah” i deres egen udgave. Det er supersjovt, og vi glæder os til at spille for jer!

Odense Friskole 2020-2021 37


Efterårets flexuge I uge 41 var det traditionen tro tid til alternative aktiviteter på Odense Friskole. Enkelte år har alle klassetrin taget del i et fælles overordnet emne som eksempelvis at omdanne hele skolen til en lille by, men som oftest er aktiviteterne delt op i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. Men i år var det pga. coronasituationen lidt anderledes, da de enkelte klassetrin hver for sig havde planlagt seperate aktiviteter. Det mundede ud i en uge med en vifte af vidt forskellige, men ikke desto mindre rigtig spændende aktiviteter. Her følger en oversigt over klassernes forskellige aktiviteter: - 0. klasserne arbejdede med æbletryk, pindsvin og blade - 1. klasserne med trolde på fire værksteder med fokus på troldemad (suppe), troldelege, troldeproduktion og tegninger af trolde og deres huler. Hver dag blev startet med et par troldehistorier - 2. klasserne havde fokus på landbrugslivet og besøgte bl.a. en bondegård samt havde besøg af en gris - 3. klasserne var ligeledes på bondegårdsbesøg samt på Kold College - 4. klasserne arbejdede med fugle og var i Zoo - 5. klasserne så på rovfugle, arbejdede med truede dyr og var ligeledes i Zoo - 6. klasserne arbejdede med emnet ”Dyr og Mennesker” med fokus på spørgsmålene: Hvorfor kan mennesker godt lide at omgås dyr? Hvad kan dyr hjælpe mennesker med? Hvordan misbruger vi mennesker dyr i turist- og underholdningsbranchen?

38 

Odense Friskole 2020-2021

De havde bl.a. besøg af to hundeførere (betjente) og deres hunde samt en læsehund. Herudover arbejdede de også med rovfugle og malede hver en fugl med akvarel. De blev efterfølgende udstillet på Torvet. - 7. klasserne deltog i Avisen i Undervisningens årlige aviskonkurrence, og der blev produceret tre spændende webaviser med udgangspunkt i coronapandemiens påvirkning af menneske og samfund - 8. klasserne arbejdede med håndværk og design (beton, tråd, filt mm.) og madkundskab (frisk pasta, haver til maver, Kold College) - 9. klasserne var i praktik - 10. klasse undersøgte kunst i byen – skulpturer, street art og tekstil på Kulturmaskinen. De reproducerede desuden en del af byens kunst, som ligeledes blev til en fin udstilling på Torvet.


TEMA: Det sker også

Projektopgave i 9. klasse Af: Sebastian Carlsen, Asbjørn Thomsen og Tobias Sørensen, 9c

I uge 44 havde hele 9. årgang projektopgave. Det var for alle en uge med lange arbejdsdage, lang tid på computeren og meget øvelse. Projektopgaven har givet os alle en forståelse for, hvordan vores kommende eksamener skal foregå. De kommende 8. klasser og 9. klasser skal glæde sig til en uge med lange og travle, men også spændende dage. Vores gruppe valgte delemnet organdonation. Vi valgte dette emne efter korte undersøgelser og overvejelser, da vi hurtigt så, at det gik perfekt ind under, vores overemne “sammenstød”. Ugen før uge 44 havde vi skrevet vores valg af delemne og problemformulering færdigt. Om fredagen i uge 43 skulle begrundelsen og problemformuleringen afleveres til vores lærer, som skulle skrive under på, at den var godkendt. Begrundelse af delemne: Vi interesserer os for kroppen og de muligheder teknologiens udvikling åbner for mennesket sundhed og livskvalitet gennem hele livet. Ligeledes finder vi det interessant at kigge nærmere på de etiske dilemmaer, der opstår i forbindelse med et pludseligt dødsfald og spørgsmålet om organdonation. Vi synes, det er tankevækkende, at 72% af befolkning synes formodet samtykke skal indføres, og det er stadig ikke er indført. Vi vil gerne undersøge, hvorfor 82% af befolkningen er positive overfor organdonation, mens kun 33% er tilmeldt afgivning af et eller flere organer.

Problemformulering: Hvorfor har 1 ud af 3 danskere ikke taget stilling til organdonation? Hvad kan vi gøre for at få flere til at donere? Er kunstige alternativer den bedste løsning? Hvorfor skal man tilmelde sig, når statistikker viser at aktiv afmelding giver bedre resultater? Vi skulle inden vores arbejdsproces i uge 44 have lavet en “opskrift” på, hvornår vi arbejdede med noget, og hvad vi arbejdede med. Vores fokus var meget på at få lavet en disposition, så vi hele tiden vidste, hvad vi skulle lave. I starten af uge 44 fik vi tildelt en frihed, så vi fik mulighed for at arbejde igennem, hvor vi ville. Vi valgte at arbejde hjemme ved hinanden, så vi fik ro og en større mulighed for frihed til arbejdet. Dog skulle vi møde på skolen hver dag kl. 8. Gennem ugen skulle vi også skrive i en logbog. Logbogen gav lærerne et indblik i vores proces omkring hvordan og hvor godt, vi arbejdede. Gennem uge 44 skulle vi danne os et overblik og finde information over vores delemne og gøre klar til en præsentation, som skulle ske i uge 45 - mandag og tirsdag. Vores mening om projektugen er, at det var en spændende og god oplevelse. Friheden, synes vi, var ekstremt god, da man selv fik muligheden for at vælge, hvad man ville, hvornår og hvordan man gjorde det. I vores gruppe var vi gode til at tage det seriøst, når vi skulle, men også have det sjovt i pauserne. Samarbejdet var enormt vigtigt, da vi skulle være sammen mange timer i døgnet. På grund af vores disposition og vores fokus, blev vi ikke så stressede, og derfor opstod der heller ikke konflikter i gruppen.

Odense Friskole 2020-2021 39


”Miniernes” indtog Af: Tina Rasmussen, pædagog i Mini B

Den første marts startede der 45 nye Mini-børn her på Odense Friskole. Det er en begivenhed, som vi på skolen hvert år glæder os til og planlægger grundigt, så det bliver en god og sjov dag. I år bød den dag dog også på bekymring for, hvad der kunne lade sig gøre, når vi skulle tage hensyn til alle de gældende Corona-regler. Besøgsdagen, hvor alle plejer at komme ind en dag fra kl. 16 til 17, blev aflyst og erstattet af to besøgsdage i vinterferien, hvor børnene kom på besøg i små grupper af to eller tre børn sammen

40 

Odense Friskole 2020-2021

med hver en af deres forældre i en times tid ad gangen. Det blev nogle meget hyggelige dage, hvor vi fik hilst på børnene og den ene af deres forældre, og børnene fik set deres klasselokale og ikke mindst kigget lidt på alt legetøjet. Første marts blev flaget hejst, og vi var klar til at byde hele flokken VELKOMMEN. Mini B mødte først ind fra kl. 8.30 til 10, og Mini A kom så fra kl. 10.30 til 12. I år rådede hver klasse i starten over to klasselokaler, da der jo desværre var en


TEMA: Det sker også

del børn og klasser, der er hjemsendt pga. corona-restriktioner, men det gav os mulighed for at åbne foldedørene klasserne imellem således, at børnene kunne sidde i to klasser, og der dermed blev bedre mulighed for, at forældrene kunne sprede sig ud, så vi alle kunne passe godt på både os selv og hinanden. I Mini B sad der kl. 8.30 en flok glade og spændte børn på deres pladser klar til et nyt og vigtigt kapitel i deres liv. Der var bordkort, blomster og flag på bordene. De og deres forældre blev budt velkommen. Vi snakkede lidt om, hvad vi skal lave i Mini, og om at det ikke er så meget anderledes end at gå i børnehave. Så mødte de Pjuske og Plet, som er en bamse og en hund, der altid er med i Mini B. De ved en masse om, hvordan man bliver gode venner, og de plejer i løbet af de 4 måneder i Mini at finde på forskellige sjove ting. Så gik forældrene ned i skolegården og fik kaffe, og imens hørte børnene en historie, fik saftevand og spiste lækre muffins, som Lotte i skoleboden havde bagt. Bagefter klippede de alle hver en bamse eller en hund til at hænge over deres pladser. De lærte også et hunderim, og da forældrene kom ind i klassen igen, lærte de det også. Det var en rigtig god første dag, og det

eneste, vi manglede, var den ene af hvert barns forældre, da der jo desværre kun måtte komme en forælder med hvert barn, og så manglede vi at synge, som vi jo ellers også altid gør første Mini-dag. Men vi tager revanche næste år. I de næste uger blev der leget mange navnelege og ryste-sammen- lege, lavet lidt kreative ting, og så blev der leget rigtig meget. Det er tit i den fri leg, at der bliver dannet nye venskaber, og børnene får øje på hinanden, og det er også sket i år. Og det er det allervigtigste i Mini, da børnene jo her lige er startet på en tid, hvor de skal være sammen i rigtig mange år.

Odense Friskole 2020-2021 41


OSO – Obligatorisk Selvvalgt Opgave i 10. klasse Af: Emilie Damsgaard Nielsen, Freja Bonnet Stæhr, Albert Mørk Nielsen

I 10. Klasse har vi arbejdet med OSO, som er 10. klasses store årsopgave. OSO står for Obligatorisk Selvvalgt Opgave, hvor man arbejder individuelt med et valgfrit erhverv, som man undersøger og går i dybden med. Opgaven består af en rapport, et produkt og en fremlæggelse. I løbet af OSO skal man enten i praktik og eller lave interviews med fagpersoner indenfor det valgte erhverv og undersøge erhvervet grundigt. Man har ca. 2 måneder, fra man bliver præsenteret for opgaven, til man er færdig og har fremlagt. Ud fra ens undersøgelser og kilder skriver man en rapport, som afleveres, og ca. en uge efter fremlægger man. Til fremlæggelsen har man ca. 15 minutter, som er inklusive præsentationen og spørgsmål fra lærerne. Man har en 3-delt væg til at underbygge ens fremlæggelse, som man kan hænge forskellige plakater og plancher op på. Udover det, skal man også præsentere sit produkt. Produktet skal være kreativt og være med til at formidle opgaven. Formålet med OSO er at gøre sig tanker og blive bevidst om, hvad man gerne vil i fremtiden, og bestemt også, hvad man ikke vil. Man bliver bevidst om, hvilken ungdomsuddannelse man skal på efter 10. klasse og får bedre indsigt i, hvilke muligheder man har.

42 

Odense Friskole 2020-2021

I år har OSO dog været noget anderledes for os. Vi har desværre fået udskudt det en del gange, så vores forløb tog 5 måneder. Det har selvfølgelig været træls, men vi synes også, at det har været en rigtig spændende opgave, hvor man har kunnet arbejde i dybden og har lært en masse. Det er en meget fri opgave med brede rammer og mange muligheder. Det fede ved OSO er, at man helt selv vælger, hvad man vil skrive om, og at det derfor er noget, der interesserer en og er relevant for ens fremtid og videre uddannelsesforløb.


TEMA: Det sker også

Odense Friskole 2020-2021 43


Fortællinger fra 0. oge 10. klass Skolestart: 0. klasse Af Helle Brumvig Gork

”Jeg kunne faktisk godt mærke de fløj ud af kroppen!” sagde en af mine søde små piger, der sammen med Freja og jeg - og 21 andre ivrige nybegyndere - startede i 0.b mandag den 10. august. Forinden havde jeg fortalt, at jeg var vågnet om morgenen med en skæg, kildrende fornemmelse i kroppen. Som om, der fløj noget levende rundt inde i min krop. Efter et par gange at have taget en dyb indånding og herefter udånding, var det dog som om, det

44 

Odense Friskole 2020-2021

gradvist forlod min krop, den blev mere rolig. ”Det hedder at have sommerfugle i maven, Helle!”, sagde en af drengene øjeblikkeligt, han kendte tydeligvis til uroen i maven. Han sagde det heldigvis med et smil på læben, som fik resten af begynderholdet til at nikke genkendende og smilende. Og således startede vi. Sammen. Det nye hold. Vi trak vejret helt ned i maven sammen, vi udåndede sammen og vi kunne simpelthen få øje på alle de sommerfugle, der forlod vores kroppe og fløj ud i rummet. Vores rum. Vi fandt endda nogle siddende under stolene! Det lykkedes os at indfange dem og smukkesere dem. Og de hænger nu ved døren ind til 0.b, som et dejligt minde om 1. skoledag på Odense Friskole! Det vil altid være noget helt særligt at starte i skole. Og det var det også i år, til trods for tilstedeværelsen af en vis Mr. Covid-19. Vi havde en skøn fest, som vel og mærke var en speciel VIP-fest for de særligt seje, nemlig børnene. Eller eleverne, som de blev til på lige præcis denne dag. Forældre ingen adgang. Og det var synd for dem.


TEMA: Det sker også Men heldigvis har mor og far meget bredere skuldre end os. Og blomster, flag, sang og VELKOMMEN til var som det altid er og skal være! Hold op, vi glæder os til året sammen, for vi har mange planer. Holdet hedder 0.b og det er et vaskeægte Dream Team! Jeg gav hver af mine elever en skumfidus med et lille flag i på 1. skoledag, da jeg gerne ville signalere, at jeg ville lære dem nogle fiduser. Det skal jeg bestemt nok komme

til - men jeg kan mærke, at det også kommer til at gå den anden vej. Sommerfuglene er fløjet, som den søde pige rigtig nok bemærkede, men er blevet erstattet af noget andet og meget værdifuldt! Det er supersjovt, og vi glæder os til at spille for jer!

10. klasse Af: Isabella Diaz, Albert Nielsen og Laura Schytte

Vi var spændte, da vi mødte ind på skolen, men da vi mødte de andre klassekammerater gik nervøsiteten hurtigt over. Vi har haft et godt fællesskab fra starten af, alle snakker og arbejder godt sammen på kryds og tværs. Det har være spændende at møde alle de nye mennesker. Lærerne har været gode til, at vi alle har være en del af fællesskabet. Vi som 10. klasse havde overnatning på skolen fra torsdag d. 13.8 til fredag d. 14.9, hvor fokus var på at lære hinanden bedre at kende. Vi lavede mad i små grupper - til forret fik vi empanadas, til hovedret fik vi madpandekager med en masse lækkert fyld, og til dessert fik vi pandekager med is. Imellem måltiderne hyggede vi os i skolegården med boldspil, brætspil og en masse snakken. Vi brugte en del tid i køkkenet, både da vi lavede mad og spiste, der var musik og folk hyggede sig med at lave mad. Vi sad alle i køkkenet og spiste, men igen i små grupper. Efter en god aften med hygge, gjorde drengene klar i den store sal til at

sove, og pigerne gjorde sig klar i den lille sal. Fredag morgen stod vi op lidt i syv og fik pakket sammen. Da det var gjort, gik vi op i køkkenet og spiste morgenmad, og efter morgenmad sagde vi farvel til hinanden og på gensyn til en ny uge.

Odense Friskole 2020-2021 45


Vandmænd og nonsensdigte i 4.a Af: Krista Madsen

Citronmand-violand og mange andre sjove rim er blevet til nonsensdigte skrevet i 4.a. Fantasien har været på spil, og det er der blevet sjove digte ud af. Digtene er skrevet på disse flotte vandmænd, som er et resultat af både onlineundervisning og klassearbejde. Hjemmekogt lim, 20 stk. toiletpapir og 1 A4-ark i strimler formet over en ballon. Digtene skrevet på fangetrådene.

46 

Odense Friskole 2020-2021


TEMA: Det sker også

Odense Friskole 2020-2021 47


TEMA: Ude af skolens faste rammer

0.a på biograftur Af: Mathias Christensen

Onsdag d. 21/10 var ikke en helt almindelig skoledag for 0.a. Da muligheden for en biograftur midt på ugen opstod og midt på en ellers ganske normal skoledag, hvor matematik stod på skemaet, var der ingen tøven, og det blev også modtaget med et kæmpe jubelbrøl af de kære unger.  Hver morgen, når børnene har fundet deres pladser, starter vi med at lave pictogram for dagen, og her bliver der hver eneste morgen spurgt efter film. Det kunne vi endelig glæde dem med takket være en af børnenes far, som er skolelærer på en anden skole og havde fået billetter den vej igennem. Vi havde sådan en hyggelig tur. Filmen ‘Gooseboy’ var et hit, og ungerne morede sig gevaldigt. 

48 

Odense Friskole 2020-2021


TEMA: Ude af skolens faste rammer

2.b på eventyrvandring og begge 2. klasser på renovationsbesøg 2. b har været på en eventyrlig vandring i H.C. Andersens fodspor, og her følger Sofias beskrivelse af oplevelsen: ”Vi så der, hvor H.C. Andersen havde ligget som barn. Det var hyggeligt, synes jeg. Vi læser om H.C. Andersen og bogen hedder ”Den fattige dreng fra Odense”. Vi så der, hvor han blev konfirmeret i Odense Domkirke, og vi gik hele vejen!!! og det var hårdt. Og i Odense Domkirke gik H.C. Andersen med bukserne nede i sine sko, og det var ikke så moderne for tiden, og tænk at han gik med benene lidt oppe i luften, og dem der sad for at fejre ham, de hviskede om, at han var en mærkelig dreng. Men han blev jo kendt, det ved vi jo godt, men da han var barn, så gik hans mor kun med en gang om året, og det var på en skovtur, hvor hun tog sin fineste kjole på. Og nu et spørgsmål: Hvor mange år blev H.C. Andersen?

i hverdagen. Jeg vidste ikke, hvordan man farvede glas og lavede dåser og sølvpapir, men det ved jeg nu. I starten lærte jeg virkelig meget, og nu ved jeg virkelig meget. Vi begravede alt muligt madaffald og en kniv ned i det grønne område ved Nyborgvej, og vi skal derned igen om et par måneder og grave dem op og se, hvad der er sket med det. Første natur og teknologitime lærte jeg især meget om alt muligt. F.eks. lærte jeg noget om Fjernvarme Fyn og om to helt nye ting: Skovsvin og køkkenmødding. Skovsvin er nogen, der ikke smider sit skrald i en skraldespand, men i naturen og i byen. En køkkenmødding er ligesom en losseplads i stenalderen. I dag så vi en medallion, som vi ALDRIG!!! havde set før. Jeg syntes, at det lignede en hippogrif med en krone på, når den vender på den ene led, og på den anden led ligner den et vildsvin med ild i hovedet på en guldskammel.

Blev han 140 eller 72? Og slut.” Desuden har begge 2. klasserne været på besøg på en genbrugsplads, og den oplevelse beskriver Anton, 2.b her:

Her i corona-tiderne kan et mundbind ligge i op til 450 år, før det helt forsvinder, og en glasflaske kan ligge i op til 1 million år, før den forsvinder.

”Tirsdag den 8/9 var vi på genbrugspladsen på Snapindvej. Vi så toiletter, frysere og ledninger med en masse kobber. Vi fik at vide, hvordan man laver at det, vi bruger

Odense Friskole 2020-2021 49


4.b på tur til Tarup-Davinde Af: 4. B i fællesskab

4.b har været på tur til Tarup-Davinde. Det er et skønt sted med flot natur og skønne omgivelser. Da vi kom derud, hørte vi lidt om alle søerne af naturguiden, Henrik. Vi skulle så lave en land-art-person af ting fra naturen og finde på en historie om personen.   Da vi havde spist madpakker gik vi på opdagelse i naturen. Da vi havde leget i en halv times tid blev vi kaldt sammen igen og så viste Henrik os tovbroerne. Man kunne både gøre det helt normalt, man kunne også prøve i blinde og meget højt oppe. Det var en god og sjov oplevelse. Der var også nogle, der faldt i vandet!

50 

Odense Friskole 2020-2021


TEMA: Ude af skolens faste rammer

5.a på tur til Falsled I september var 5.a på lejrtur i Falsled  Da vi ankom, startede vi med at slå telte op. Efter det var der lidt fri leg, nogle af os fangede krabber og andre lå og snakkede inde i teltene. Så fik vi boller, kage og saftevand.  Om eftermiddagen gik vi en tur langs stranden ned til en bådehavn, hvor der var en legeplads, som vi legede lidt på. Da det blev aften, skulle vi spise aftensmad. Vi fik pitabrød og saft. Senere på aftenen gjorde vi os klar til at komme i seng.   Næste morgen pakkede vi telte ned og spiste morgenmad. Nogle spillede spil, mens andre snakkede og fangede krabber. Så fik vi lige et stykke kage og saftevand. Vi gjorde klar til at komme hjemad og pakkede de sidste ting sammen, og så kom forældrene for at hente os, og vi sagde god weekend.   Vi giver turen ud af fem stjerner, fordi det var hyggeligt at være hele klassen sammen. Det var lidt ligesom at have en stor soveaftale med hele klassen.

Odense Friskole 2020-2021 51


På besøg i Ugleriget i Næsby Af: Mathias Jørgensen, 6.b

6.b var på besøg på Ugleriget i Næsby. Vi cyklede derud sammen, og vi fik prøvet en masse, som f.eks. at flyve med ugler. Det var megasjovt. Vi fik også en masse at vide om de ugler, de havde. Vi fik også lov til at holde og kæle med små miniugler.  Efter vi havde været sammen med uglerne, fik vi lov til at se og holde nogle slanger, en skildpadde og en skægagame. Slangerne var rigtig søde og sjove at røre ved.

52 

Odense Friskole 2020-2021


TEMA: Ude af skolens faste rammer

Odense Friskole 2020-2021 53


8.a i København Af Emma Petterson og Emma Andersen , 8.a

I 8.a var vi på en tur til København - den 10. maj. Vi skulle rigtigt have overnattet i København i to nætter, men det kunne vi desværre ikke med corona-situationen, og det var megaærgerligt. I stedet tog vi på en dagstur, som også endte med at være virkelig hyggeligt. Vi tog afsted fra Odense banegård kl. 7 om morgenen, og så var vi i København lidt i 9. Da vi var ankommet til København, gik vi rundt omkring Christiansborg; det var dejligt vejr med en masse sol.  Da vi havde set den kongelige stald, gik vi ud mod Christiania. Vi gik igennem Pusher Street, hvor der lugtede meget af hash. Vi gik lidt rundt og så os omkring og fik snakket med nogle lokale. Det var en sjov oplevelse, de havde helt klart deres meninger på plads. Efter at have kigget os omkring gik vi videre til Nyhavn. Vi gik en del rundt i byen, før vi kunne komme på havnerundfart ved 12-tiden. På havnerundfarten så vi lidt af København fra vandet. Vi vinkede til kongeskibet Dannebrogs matroser. Vi så også den lille havfrue samt Københavns grimmeste bygning. Det var det perfekte vejr til at tage på havnerundfart i. Efter vi havde været på havnerundfart, gik vi til den anden ende af København for at komme på politimuseum. Det var virkelig spændende at lære om forskellige former for ondskab og høre om forskellige mordsager.

54 

Odense Friskole 2020-2021

Ved politimuseet fik vi lov til selv at gå hen til Tivoli, som var det sidste på dagsordenen. Mange af de mindre grupper, vi var inddelt i, valgte at gå igennem strøget til Tivoli. Tivoli var virkelig hyggeligt, og vi havde vejret med os. Der var høj sol, men det var ikke for varmt, det var bare perfekt. En gang i mellem mødte man nogle af de andre og fulgtes ad noget af tiden.  Det var  megahyggeligt,  da næsten hele klassen var sammen inde ved radiobilerne. Det var så sjovt. De fleste i klassen tog også med Dæmonen, og vi havde det virkelig sjovt, men der var en, der besvimede i det første loop, da billedet blev taget. Det var ikke så godt, men heldigvis var han okay, og bagefter kunne vi grine af det, og han prøvede den igen senere på aftenen. Efter vi havde spist, fandt næsten hele klassen sammen igen omkring den gamle rutsjebane, og vi tog næsten allesammen en tur sammen. Vi havde aftalt, at vi skulle mødes ved Tivolis indgang kl. 21, så vi kunne nå hen til banegården. Det var en lang tur hjem for de fleste, men kl 23.04 nåede vi til Odense igen, og vi var alle godt trætte. 


TEMA: Ude af skolens faste rammer

Odense Friskole 2020-2021 55


9.a og 9.b på kanalrundfart i Holland Af: Clara Carøe Lund, 9a

Mandag d. 24. august kl 8:45 mødtes 9.a og 9.b ude foran skolen. Her stod vi og ventede på at vores bagage kunne blive pakket i bussen, og at vi kunne komme afsted. Endelig måtte vi komme ombord, så vi tog vores flotte blå mundbind på og fandt vores pladser. Alle elever kunne nok ikke lige overskue, da de satte sig ind i bussen, at her skulle de sidde de næste 12 timer med mundbind på. Heldigvis var det en behagelig bus, hvor sæderne kunne lægges ned og der var god plads. Musikken blev sat til og inden længe var vi på motorvejen. Lige inden grænsen havde vi vores første stop ved en Circle K. Efter små 20 min. kørte bussen igen. Kort efter stoppede vi igen, fordi vi skulle skifte chauffør, men her kom vi dog ikke ud af bussen. Vores nye chauffør hed Dennis, og havde mange gode kommentarer.

56 

Odense Friskole 2020-2021

Busturen føltes dog heldigvis ikke så lang, som den lyder. Nogle spillede musik af alle genrer over højtaleren og spillede kortspil, nogle sov, mens andre så en film. Vigtigst af alt var det en rigtig hyggelig bustur. Vi ankom til Amsterdam ca. kl. 20:30, hvorefter hver klasse fandt deres båd. Vi fik udleveret vores værelser, trods lidt problemer med pladsen. Bagefter var der grøntsagssuppe til aftensmad. Omkring kl 23-23:30 faldt der ro over båden. Her følger en beskrivelse af 9.a´s oplevelser: Tirsdag morgen startede ud med, at vi fik morgenmad som blev lavet af kaptajnens kone. Og imens vi spiste, startede den første sejltur til byen Leiden. En 6 timers sejltur som primært bestod af brætspil indenfor og


TEMA: Ude af skolens faste rammer

oppe på dækket. Da vi ankom til Leiden, fik vi en brochure og et kort og herefter skulle vi ud på et ”seværdighedsløb.” Vi så mange flotte og gamle bygninger og fik set en meget flot by. Efter mange timer i byen, vendte vi tilbage til båden, hvor vi skulle have Spaghetti Bolognese. Efter aftensmaden gav lærerne is. Onsdag morgen sejlede vi videre til byen Haarlem. Her var vi inde og se en Katedral, som var meget stor og meget flot. Bagefter fik vi lov til at gå rundt i byen og kigge. I mit tilfælde var jeg og nogle af pigerne fra klassen inde på cafe/grill. Vi skulle dog allerede være tilbage på båden kl. 17, da vi skulle sejle tilbage til Amsterdam, inden det blev mørkt. Til aftensmad var der kylling i karry og ris. Dog var det ikke alle, der kunne lide det, så vi fik lov til enten at tage på MacDonalds eller i supermarkedet efter maden. Torsdag morgen skulle vi tidligt afsted, fordi der var booket tid til en tur rundt i Anne Franks hus med et oplæg om Annes liv og generelt om 2. verdenskrig før rundturen. Det var en meget spændende og tanke-

vækkende oplevelse. Bagefter stod programmet på en tur i Artis, som er en stor zoologisk have. Det var en meget flot zoo, med mange interessante dyr, som vi ikke har herhjemme. Der var både leoparder, alligatorer, afrikanske pingviner, elefanter og mange andre dyr. Herefter fik vi 2,5 time, hvor vi kunne gå rundt i Amsterdam (med mundbind). Da vi var tilbage i båden, fik vi burgere og pomfritter og en is til dessert. Efter aftensmaden tog næsten hele klassen en tur i supermarkedet for at handle forsyninger ind til den lange bustur, der ventede dagen efter. Fredag morgen skulle vi tidligt op for at pakke og gøre vores værelser fine igen. Kl. 9:00 ventede bussen, der hvor vi også var blevet sat af. Og så startede den lange tur til Danmark. Igen, var det en hyggelig busttur hvor der blev spillet og sunget mange MGP-sange, og folk havde det hyggeligt. Men jeg tror, at alle glædede sig til at bussturen var ovre. Kl. 20:30 kørte bussen ind på Guldbergsvej, hvor alle vores forældre og nogle søskende stod og ventede. Og så var en fantastisk tur til Holland desværre slut.

Odense Friskole 2020-2021 57


10. klasse i Silkeborg Af: Freja, Emilie og Anna D, 10. klasse

I uge 22 var vi i 10. klasse på tur til Silkeborg fra mandag til torsdag. Det var en længe ventet klassetur, eftersom Madrid i efteråret ikke blev til noget grundet corona, som også var skyld i, at Berlin i april blev aflyst, men endelig kom vi afsted. 

Selvom det hverken blev flotte Madrid eller sprudlende Berlin, havde vi en fantastisk og vellykket tur. Vejret var med os, lige bortset fra da vi var på kanotur, selvfølgelig, men ellers var det lækkert. Vi boede på et rigtig fint vandrehjem, der lå ned til Silkeborgsøerne.      Vi rejste mandag formiddag og tilbragte eftermiddagen på vandrehjemmet og i Silkeborg by. Om aftenen var der nogle, der badede og andre spillede fodbold. Vi gik en aftentur hele klassen og fik alle is.  Tirsdag stod på en dagstur til Aarhus for at få noget storby-stemning. Vi besøgte først AROS, hvor vi fik en rigtig fin rundvisning,  der  handlede  om  provokerende kunst. Dernæst fik vi tid på egen hånd til at opleve Aarhus i mindre grupper. Sidst på eftermiddagen mødtes vi igen til poverty walk, hvor vi gik rundt i byen i to grupper med en tidligere hjemløs, der fortalte os om livet på gaden og mange sjove anekdoter. Vi sluttede turen af med restaurantbesøg med treretters menu, så der blev ikke sparet på noget.   Onsdag var vi på kanotur på Silkeborgsøerne. Det var hårdt, men sjovt. Heldigvis for os ombestemte lærerne sig inden, så vi ikke skulle helt til Himmelbjerget. Ellers var vi ikke kommet hjem endnu!

58 

Odense Friskole 2020-2021


TEMA: Ude af skolens faste rammer Kort tid efter vi sejlede ud, stod det ned i stænger, så vi blev helt gennemblødte. Vi sejlede i et par timer, hvorefter vi stoppede ved et shelter ned til vandet og spiste vores frokost. Da vi kom tilbage til vandrehjemmet, slappede vi lidt af, hvorefter nogle tog ind til byen, nogle spillede minigolf og andre badede. Om aftenen tog vi med båden Rylen til Himmelbjerget, som vi ”besteg”, og vi blev endnu engang bekræftet i, at det var et godt valg at forkorte kanoturen.   Torsdag gik turen hjemad efter en rigtig god og hyggelig tur. 

Odense Friskole 2020-2021 59


Børnehaveklassen på forårstur Af: Dorthe Stærmose

Kalenderen viser 1/3 og dermed årets første forårsdag. Børn og voksne fra 0.A er på tur i Munke Mose. Dagens mission er at få luft, bruge kroppen, have det sjovt med vennerne, lege og spille bold og se efter de første forårstegn . Vi havde en rigtig dejlig formiddag, som endte i fuld sol. Vi spillede fodbold og stikbold. Vi gik søen rundt og sad på en bænk nærmest i søen, og der lige over os kravlede et lille egern så fint fra træ til træ. Vi så en masse fugle - solsorten, musvitten, svaner, blishøns, ænder og grønbenede rørhøns og måger. Vi fik en snak om fugle og om, hvor forskellige de er og opfører sig. Vi så knopper på træerne, vintergækker, erantis og krokus i fuldt flor. Vi havde en rigtig dejlig tur og fik lyst til at opleve endnu mere forår sammen. Efterfølgende arbejdede vi i klassen med mere forår… klippe, male og snakke om alt det, der sker derude i den skønne forårstid.

60 

Odense Friskole 2020-2021


TEMA: Ude af skolens faste rammer

9.c's hyggeuge Af: Tinne og Sebastian, 9.c

Vi i 9.c havde i uge 20 en knaldgod og spændende uge, hvor vi tog rundt på hele Fyn, til forskellige aktiviteter. Ugen startede ud med en maddyst, hvor vi i hold kokkererede os til titlen som Masterchef.  Samme eftermiddag mødtes vi alle hjemme hos Katrine og havde en hyggelig aften.  Tirsdag formiddag mødtes vi alle i Munke Mose, hvor vi skulle sejle i kano ud til skovsøen. Ved skovsøen fik vi alle lækker is og lidt til.  Onsdag startede vi dagen ud med en omgang minigolf. Til frokost blev der hentet McDonald´s til hele klassen. Senere på dagen, mødtes vi alle på restauranten Eydes, hvor vi alle fik serveret lækker mad. Her hyggede vi os maks. Da klokken slog 19.00 var det tid til at blande slik, vi skulle nemlig i biografen og se “Retfærdighedens Ryttere.”  Torsdag mødtes vi alle tidligt på banegården, da vi skulle tage et tog til Stenstrup. Fra Stenstrup station skulle vi gå 4 kilome-

ter til Gorillapark, hvor vi alle skulle klatre i 4 timer. Derefter tog vi bussen ind til Svendborg, hvor vi skulle i Naturama og se udstillingen af årets pressefoto. Om aftenen skulle vi spise på Kings Running Sushi i Svendborg. Efter en hyggelig aften var alle mætte og klar til at komme hjem.  Fredag, som var sidste dag i vores uge, mødtes vi alle sammen hjemme hos Johanne. Vi spiste brunch og fejrede Asbjørns fødselsdag. Derefter cyklede vi alle ud til gokarthallen, hvor vi blev inddelt i grupper, som skulle køre mod hinanden.  Nogle klarede det bedre end andre og til sidst vandt de tre bedste en medalje. Fredagen sluttede af med at klassen mødtes hjemme hos Sofia til en hyggelig aften.  Alt i alt endte det med at blive en vellykket uge med en masse sjov og spas. Vi havde selvfølgelig alle haft et ønske om en “rigtig” lejrtur, men siden der blev sat en stopper for det, fandt vi et godt alternativ. Vi endte alligevel med en god “ryste-sammen-uge.“

Odense Friskole 2020-2021 61


En fed uge på Bornholm Af: Cecilie Godskesen og Emilie Porsgaard, 6.a

I uge 37 var 6.a og 6.b på Bornholm. Vi var ude og se en masse steder, fx Rytterknægten og Rokkestenen og en masse andet. Vi så alle disse fantastiske ting sammen med vores klasselærere Bitten, Søren, Hanne og Line. Vi ankom til Rønne mandag kl. 14:00 og skulle køre i bus. Det var ret mærkeligt, for vi skulle alle have mundbind på. Vi kørte i 30 minutters tid og kom så til Storløkke Feriepark. Her blev vi inddelt i vores husgrupper og kom ind i hytterne, begyndte at pakke ud, hvorefter vi lavede aftensmad. Tirsdag skulle vi køre bus, vi kom hen til Østerlars Rundkirke. Det var flot inde i kirken, vi gik op ad en smal trappe, op til loftet. Senere kørte vi ud til Rytterknægten, der var meget langt ned, da vi stod øverst oppe, men også en pæn udsigt fra tårnet. Rokkestenen så vi også, vi prøvede at rokke med den, men vi kunne kun rykke den en lille smule. Onsdag gik vi hen til Hammershus, vi havde en guide med på turen inde i Hammershus, som var rigtig stort, og det var virkelig spændende. Vi lavede skuespil, og hun fortalte os om, hvordan det var dengang, og hvor strategisk det hele var. Torsdag gik vi hen til Gudhjem, hvor vi fik is og kiggede lidt i nogle butikker, fx bolsjeriet. Vi var der ikke i så lang tid, før vi blev hentet med bussen, og så kom vi hjem igen.

62 

Odense Friskole 2020-2021

Hver aften fik vi lov til at komme i poolen fra kl.19:00 til 19:30. Der var godt nok ikke nogen vippe, men der var en vandrutsjebane. Vi lavede brydekamp, hoppede fra kanten og andre sjove ting. Vi så også fjernsyn og spiste slik, popcorn og bolsjer. Så tog vi hjem efter en dejlig lang uge. Vi så en hel masse forskellige fede steder, men det fedeste var i hytterne og Hammershus. Det var en helt vild god, spændende, hyggelig og motionerende tur.


TEMA: Ude af skolens faste rammer

Odense Friskole 2020-2021 63


Klubtur til ReMida Af: Tommy Hardam

Igennem længere tid har flere af børnene i klubben fra 4.-5. klasse ønsket at besøge ReMida Odense. Efter flere gange at have udskudt besøget pga. covid19, kunne 20 børn fra klubben i denne uge endelig tage afsted til ReMida Odense. Men vi startede dog lige med et problem, nemlig at der ikke var plads til os alle i bussen pga. begrænset antal. Den ene halvdel kom med, og vi andre måtte vente, men fandt dog hurtigt en anden bus og så var vi på vej til ReMida. ReMida er et kulturelt projekt, som står for en ny, optimistisk og proaktiv måde at forholde sig til miljøet på ved at give værdi til kasserede materialer, fejlproduktioner og andre ting, der kan synes værdiløse. Centret modtager overskudsmaterialer fra lokale virksomheder. Det kan være overskudsproduktion, fejlproduktion, eller et restprodukt. Det kan også være skotøjsæsker fra en skotøjsbutik, dimser fra forsendelser, computerdele og meget mere. Materialerne lagres i ReMida Center Odense, og de besøgende kan med deres kreativitet og fantasi give tingene nyt liv. Målet med besøget var, at alle børn skulle bruge deres fantasi og hver lave en robotskulptur.  Efter en hurtig introduktion fik alle en skotøjsæske og skulle nu gå rundt i lageret og finde materialer, som de kunne bruges til at lave deres egen kunstrobot. Der blev arbejdet med saks, sav, limpistoler og alle var hurtigt i gang.

64 

Odense Friskole 2020-2021

Undervejs fik flere af børnene andre ideer og fantasien fik frit spil. Der blev arbejdet meget koncentreret og alle var meget tilfredse med deres resultat. De tre timer gik meget hurtigt. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag for alle på ReMida.


TEMA: Ude af skolens faste rammer

Mange elever fra Odense Friskole til OFF I starten af året benyttede skolens 7.-8. klasseselever sig af muligheden for et møde med kortfilmgenren igennem Odense Filmfestival – OFF. Her følger en beskrivelse af besøget som oplevet af to af vore nye elever fra 7.c, Cecilie Kongstad Jensen og Bodil Bondegaard: Vores oplevelse af filmfestivalen OFF I mandags var 7.a, 7.b og 7.c på filmfestival inde i Odense by. Vi synes, at det var en rigtig god oplevelse. Vi så fire film - en med en surfer, en med en youtuber, en med en lille pige på en prærie og en fornyet Romeo og Julie. De havde alle meget forskellige handlinger, som vi synes, gjorde filmfestivalen rigtig god og mere spændende. Vi nød, at der var en, der forklarede før og efter, vi så filmene, så vi fik en intro til, hvad der skulle ske og hvad man skulle, når man var færdig med at se de fire film. Vi synes, at det var en rigtig god filmfestival, som vi gerne vil opleve igen næste år, hvis vi får muligheden for det.

Odense Friskole 2020-2021 65


66 

Odense Friskole 2020-2021


TEMA: Ude af skolens faste rammer

Street-Art på Brandts med 7.b Af: Augusta Monie, Anemone Kristensen, Laura Eriksen og Nikoline Kirkegaard

Tirsdag d. 10/11 2020 var 7.b på Brandts, hvor vi havde et forløb om Street-Art.  Dagen startede, med, at vi cyklede op til Brandts, hvor vi skulle mødes med en medarbejder, som hedder Signe, som skulle lave forløbet med os. Hun startede med at vise os en meget fin præsentation omkring Street-Art. Vi hørte om nogle forskellige former for Street-Art som fx. graffiti, stickers, perleplader, fliser, mås og genstande. Vi hørte også om nogle kunstnere som, bl.a. Banksy. Han er fra Storbritannien og ønsker at være en anonym graffitikunstner.  Da vi var færdige med foredraget, skulle vi ud at gå en tur, hvor vi skulle se, om vi kunne finde noget Street-Art. Vi fik fire stykker papir, som vi skulle tegne fire forskellige ting på, men Signe valgte, hvor vi skulle kigge efter Street-Art - hun kaldte dem tegnestop.  Da vi kom tilbage, klippede vi vores figurer ud og lavede en ny, med vores 4 papirer.  Så tegnede vi den over på et sort stykke karton og klippede så den nye figur ud, sådan så vi havde en skabelon. Efter det gik vi ned og spraymalede det på et fælles banner, vi fik med hjem til skolen. Det var så enden på dagen.

Odense Friskole 2020-2021 67


Trivselsdag for 1.b i Møntergårdens Elverhøj Af: Ene Wassilefsky-Møhring, klasselærer i 1.b

I år blev Trivselsdagen for de yngste klasser noget ganske andet end vanligt, da det ikke i år var muligt at være sammen på tværs af klasserne, som vi plejer. Trivselsdagen blev derfor afholdt klassevis. For 1.b´s vedkommende bød det på en pragtfuld dag i det eventyrlige univers Elverhøj, som er en del af Møntergården. Her blev vi taget imod af eventyrformidleren Rikke, som inviterede ind i Elverhøj. Her var et underfundigt lys i skoven, hvor der var troldehuler, levende blomsterranker og knortede træer, der allerede ved første øjekast rev os ud af den vante hverdag og med ind i en eventyrlig fantasiverden. I denne verden udspandt eventyret Elverhøj sig genfortalt på levende og gestikulerende vis af Rikke, der tryllebandt os med sine ord. Efterfølgende bød hun os ind i et slaraffen-

68 

Odense Friskole 2020-2021

land af sirligt udførte kostumer, hvor hver og én kunne vælge sig lige dét kostume, man ønskede. Her var både rotter, firben, alfer, adelige, elverkrigere og godtfolk og alverdens andet. Da alle havde iklædt sig et kostume, gik næste eventyrfortælling i gang – denne gang var alle børnene i de nye roller aktive medspillere i eventyret, der blev til lige dér på stedet. Da uropførelsen af vores helt eget eventyr var slut, blev vi i eventyrverdenen og legede på egen hånd rundt i de mange små scener – fortsat med fri adgang til de mange flotte kostumer. Det var en uforlignelig oplevelse, hvor alle gav sig tillidsfuldt hen til den fælles oplevelse af eventyr, mystik og fantasi. Rige på grin og oplevelser begav vi os tilbage til skolen, hvor vi hurtigt blev enige om, at dagen allerede står som en rigtig god, fælles oplevelse, vi vil tænke tilbage på med stor glæde.


TEMA: Ude af skolens faste rammer

”Det er rigtig godt at være afsted sammen med sine venner, så der er mange at lege med, det er svært, når man kun er der med sin mor, far og bror”, Björn 1.b

”Det var dejligt at være der sammen med klassen. Det var rigtig hyggeligt at lave noget i fællesskab, som alle er med i og synes er fedt”, Gunilla, 1.b

Odense Friskole 2020-2021 69


70 

Odense Friskole 2020-2021


Goddag og farvel… Vi tager afsked med… Tove Aagaard Rasmussen, som efter 30 år på skolen har valgt at takke af. Tove var med til at starte skolens SFO op, og hun har i alle årene været en særdeles afholdt og populær pædagog, som samtidig i en lang årrække også har fungeret som pædagogernes tillidskvinde.

Jesper Schaarup, som ligeledes har været på skolen i 30 år. Jesper har fra starten sat sit præg på såvel skole, elever og medarbejdere, og han har med sin store pædagogiske indsigt, sit vid og sin lune humor været et anker for mange, mange børn på Odense Friskole.

Vi takker Tove for de mange år og ønsker alt det bedste fremover.

Vi takker også Jesper for den store indsats og ønsker god vind videre frem.

Vi byder velkommen til… Lars Iversen. Jeg hedder Lars Iversen og starter på Odense Friskole efter sommerferien. Jeg skal undervise 7. og 8. klasse i fysik/kemi, biologi, geografi og idræt og 2.A i matematik og idræt. Derudover har jeg valgfaget teknologi og linjefaget teknologi og medier. Og så kommer jeg til at spille lidt til morgensamlingerne. Jeg er 50 år, bor i Odense med min kone og vores tre store drenge. Jeg blev færdiguddannet i 1996, så jeg har mange års erfaring med at undervise både store og små. Jeg brænder

for naturfag, matematik, teknologi, musik og sport. Når jeg ikke er på arbejde, nyder jeg at spille tennis eller musik, gåture med hunden, være sammen med familien - måske i vores nye sommerhus eller til koncert, i biografen eller ud at spise. Jeg kan også godt lide at rejse, læse en god bog eller se en film eller serie. Jeg er nysgerrig og videbegærlig, humoristisk og optimistisk i min tilgang til mennesker og verden generelt. Og så er jeg ikke bange for at fejle, for hvis man ikke prøver noget, så lærer man ikke noget. Jeg glæder mig meget til at møde børn, unge og voksne og blive en del af Odense Friskole.

Odense Friskole 2020-2021 71


I næsten halvandet år har vi ikke kunnet synge sammen på skolen. 155 års daglig morgensang forstummede med ét i marts 2020… og vi har savnet den hver dag siden. I håbet om og troen på, at en hverdag så småt vender tilbage, er det godt at læse Halfdan Rasmussens smukke digt fra 1981:

Gi´ dem himlen tilbage Gi' dem himlen tilbage, fugles og stjerners skrift, venlige torve, troskyldige veje og gader, landskaber uden lænker, skyer i drift, blomstrende mure og farver som ikke hader. Gi' dem sangen tilbage, vindens og regnens sang, børnenes latter og stilhedens lille klokke, sprogets kærtegn og kroppens, en solnedgang lovsunget af cikader og stæreflokke. Gi' dem livet tilbage, altings mangfoldighed, sødme og bærme vugget af samme kviste, dagenes frodige uro og svale fred. Gi' dem tilbage alt hvad de har at miste.

Profile for Kindly

Odense Friskole - Skoleblad 2020-2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded