Page 1


e°w

]pkvXI - w

60 38

2 Pqembv 2016

hne:

N{µnI BgvN-∏-Xn-∏v, ]n.-_n. \º¿: 64, YMCA tdmUv, tImgn-t°m-Sv˛673 001, t^m¨: 2766032, 2767040, 2765122, ^mIvkv: 0495˛2765950. Csa-bn¬: chandrikaweeklynew@gmail.com

^m-jn-Ãv Im-e-sØ _-jo¿ Fw.F d-lv-am≥

A`n-apJw

8

Pn-X-cpsS am\n-s^tÃm 36 ]cmFw.F d-lv-am≥/ap-_-»n¿ ap-l-Ω-Zv teJ\w

40 _-jo-dpw `m-j-bpw {io-\m-Yv.H

50 Kr-lm-Xp-c-X-bp-sS I-cn-°n≥ sh-≈w F-Xn-c≥ I-Xn-c-h≥

56 ]pXnb Ime-Øn\v ]gb Nne Hm¿a-Iƒ A-Uz: C.]n lw-k-°p-´n P\m-[n-]-Xyhyh-ÿsb izmkw ap´n-®p-sIm≠v ^m-jn-k-Øn-s‚ ]pXnb A-[n-Im-c-cq-]-߃ \-Ωp-sS \n-Xy-Po-hn-X-hy-h-lm-c-ß-fn¬ hen-b Iq®p-hn-e-ßp-Iƒ Xo¿-°p-tºmƒ _-jo-dn-s‚ ^m-jn-Ãv hn-cp-≤-Po-hn-X-sØ hm-bn-s®-Sp-°m\p≈ {iaw.

bm{X 44 B-kv-t{S-en-b: A-¤p-X-ß-fp-sS `q-J-Wv-Uw G.-Iyq a-lv-Zn

k¿°m¿ klm-bn-®n-s√-¶n¬ _jo¿ sNb¿ D≠m-hn√ tUm.-Fw.Fw _jo¿ / hmkp-tZ-h≥ Ip∏m´v

26

IY

70 t^-kv-_p-°n-se ]q-® sI.F-kv kp-ss_¿

Imen- ° ‰v k¿h- I - e m- i m- e - b psS ae- b mf hn`m- K - Ø ns‚ `mK- a mWv "_jo¿ sNb¿'. AXv Bcw-`n-°p-tºmƒ kz]v\-߃ Gsdbmbn-cp∂p. h¿j-߃ ]n∂n-Sp-tºmƒ sNb-dn\v kw`-hn-°p-∂-sX-s¥∂v A[y£≥ tUm. Fw.Fw _jo¿ Xpd∂p ]d-bp-∂p.

]w‡nIƒ 7 hnf°v ]{Xm-[n]¿: kn.-]n. sskX-ehn B\p-Im-enI ]{Xm-[n-]¿: inlm-_p-±o≥ s]mbvØpw-I-Shv kl]{Xm-[n-]∑m¿: hn.-sI. kptcjv ]n.-Fw. -P-b≥ A£ckwtim-[-I≥: N{µ≥ ]q°mSv cq]-I-ev]-\, ]pdw-N´: sI.-hn. Akvew \Sp-°c

A_q Ppam≥

68 64 81 82

kvarXn N{µnI ]pXp-\m-ºp-Iƒ sse{_dn C‚¿t]mƒ t]mƒ I√mt\mSv

Ip´n-I-fpsS t\mh¬

76 t^-kv _p-°v Im-e-sØ Nn-e Iq-´p-Im¿ \m-k¿ I-°-´n¬

IhnX 63 km¥z\w {iotZhn

` 15


IØp-Iƒ

chandrikaweeklynew@gmail.com

www.facebook.com/pages/Chandrikaweekly

Xo-bn¬ Ip-cp-ØX - v Sn.Un tKm-]m-e-Ir-jv-W-dm-hp sX-t°-S-Øv, Xr-∏q-W n-Øp-d

]{Xm-[n-]¿, N{µnI BgvN-∏-Xn-∏v, ]n._n.-\-º¿˛64, ssh.-Fw.kn.F tdmUv, tImgn-t°mSv˛673001

4

2 Pqembv 2016

Kp¬-_¿-Kv Iq-´-s°m-e-sb-°p-dn-®v B¿._n {io-Ip-am-dpambn \S-Ønb A`napJw(e°w 36) h-f-sc {i-≤-tbm-sS-bmWv hm-bn-®-Xv. H-cp a-e-bm-fn F-∂ \n-ebn¬ Rm≥ {io-Ip-am-dn-s‚ t]-cn¬ A-`nam-\n-°p-∂p. \-s´-√p-≈-h-\pw s]m-eo-kv tk-\-bn¬ D-s≠-∂p-≈ hn-h-cw A-dn-bptºmƒ Cu \m-Sn-\v C-\n-bpw `m-hn-bps≠-∂p tXm-∂p-∂p. I¿-tk-h-bv-°v A-\p-hm-Zw sIm-Sp-Ø tIm¨-{K-km-Wv _m-_-cn a-kv-Pn-Zn-s‚ ]-X-\-Øn-\p Im-c-W-sa-∂p ]-d-™ At±-l-Øn-t\m-Sv A-Xn-\p ap-ºv in-em-\ymkw \-S-Øm≥ tIm¨-{K-kv X-s∂ A-\pa-Xn sIm-Sp-Ø hn-h-cw Rm≥ ]-d-™t∏mƒ A-t±-lw F-s‚ cm-jv-{So-b Im-gvN-∏m-Sn-t\-bpw N-cn-{X-t_m-[-tØ-bpw \nco- £ n- ° p- I - b pw G-Xm-\pw \mƒ I-gn™v tNm-Zy-hp-am-bn F-Wo-‰ F-t∂m-Sv dmhp-h-t√ F-∂v tNm-Zn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. kn-Jv I-em-]Ø - n-\v t\-Xr-Xzw sIm-Sp-Ø tIm¨-{K-kn-\v tam-Zn-sb hn-a¿-in-°m-s\ß-s\ I-gn-bpw. tam-Zn-bp-sS \m-´n¬ Xm-akn-®v tam-Zn-s°-Xn-sc \n-Xm-¥ B-{I-aWw \-SØ - p-∂ {io-Ip-am-dn-\v F-ßs - \ AXn-\p ss[-cyw In-´n F-∂X - n-\v H-‰ D-Øc - ta-bp-≈q. A-t±-lw H-cp kzm-X{- ¥y-ka- c - tk-\m-\n-bp-sS ]p-{X-\m-sW-∂-Xv. Xobn¬ Ip-cp-Ø-Xv sh-bn-e-Øp hm-Sp-I-bn√-t√m. {io-Ip-am-dn-s\-t∏m-se a-s‰m-cp kzm-X{¥y kac tk-\m-\n-bp-sS a-I\ - p-ap-≠v. kXyw F-{X A-tcm-N-I-am-sW-¶n-epw Xp-d∂p-]d- b - p-∂ D-∂X - \ym-bm-[n-]≥ {io. KtP-{µ K-kvX - p. C-hs - cm-s°-bm-Wv \-Ωp-sS P-\m-[n-]-Xy-sØ X-I¿-®-bn¬ \n-∂v ]nSn-®p-\n¿-Øp-∂-Xv. ""h¿-Ko-b e-l-f \-S-Øp-∂-h¿ F-t∏m-

gpw `o-cp-°-fm-Ipw. A-√m-sX `o-I-c-hm-ZnI-f-√. H-cp K-W-]-Xn tlm-a-tam Ip¿-_m\-tbm H-s° \-SØ - p-tºmƒ F-s¥m-s° \-SØ - W - s - a-∂v F-{X-tbm Im-ew ap-ºv ioen-®-h-cm-W-t√m.'' ""A-tX Cu _-‘p-Xz-Nn-¥-bm-Wv, kl-Pt- _m-[a - m-Wv F-s∂ A-Xp-hs - c ]-cnN-b-an-√m-Ø km-[m-c-W-°m-cp-sS \o-Xn°v th-≠n {]-h¿-Øn-°m≥ t{]-cn-∏n-°p∂ C-‘-\w.'' A-h-c-h¿-s°m-c-]-I-Sw kw-`-hn-°ptºm-tg \-Ω-sfm-s° I-Æp-Xp-d-°q F∂ s]m-Xp-kn-≤m-¥w {io-Ip-am-dn-s‚ hcn-I-fn¬ Iq-Sn hm-bn-s®-Sp-°mw. F-∂n´pw \-Ωp-sS P-\m-[n-]-Xy-hm-Zn-Iƒ Iøpw-sI-´n-bn-cn-°p-∂-Xv P-\m-[n-]-Xy-Øns‚ Kp-W-߃ am-{X-ta X-߃-°v th≠q, P-\m-[n-]-Xy-Øn-\p th-≠n H-cp sNdp-hn-c¬-t]m-epw A-\-°m≥ X-øm-d-√ F-∂ aq-V-k-¶¬-∏-am-Wv. C-h-scm-s° sh-dpw ]-cm-∂-t`m-Pn-I-fmWv. \m-W-an-√m-Ø Iq-´¿.

BgvN-∏-Xn∏v


\-h-a-e-bm-f-I-Y-sb-∏-‰n-Ø-s∂-h-’≥ A-©mw-]o-Sn-I I-Æq¿-

k-a-Im-e a-e-bm-f I-Y-sb-∏-‰n-bp≈ A-Pn-X≥ ta-t\m-Øn-s‚ Ip-dn-∏v G-sd {]-k-‡-am-Wn-∂v. \-ho-\ a-ebm-f I-Ym-cw-K-Øv k-ao-]-Im-e-Øv hym- ] - I - a m- I p- ∂ hn- ] - W - \ - k m- l nXyw Ku-c-h-]q¿-hw hn-a¿-in-°-s∏-Smdn-s√-∂-Xm-Wv h-kv-Xp-X. ap-Ip-µ-\pw, ]p-\-Øn-epw, tk-Xp-hpw F≥.F- psam-s° bu-h-\m-fl-I-am-bn F-gp-Xnbn-cp-∂ Im-e-Øv C-Ø-cw {]-h-W-X a-e-bm-f-I-Y-bn¬ kp-]-cn-Nn-X-am-bn-cp∂n-√.. I-Y-bn¬ Po-hn-Xw A-Xn-s‚ F√m-hn-[ ssh-Im-cn-I-∏-®-I-tfm-sS-bpw Xp-Sn-®p \n-∂ th-f-bn¬ hm-b-\-°m¿ I-Y-sb hm-cn-∏p-W¿-∂v s\-t©m-Sv tN¿-°m≥ a-Sn-®n-cp-∂n-√. F-∂m¬ bp‡n-°v \n-c-°m-Ø C-Xn-hr-Ø-hpw, A-hn-iz-k-\o-b-am-b Nn-{X-W-ß-fpw, Im-f-aq-{X-k-am-\-am-b A-\m-h-iy hnh-c-W-ssZ¿-Ly-hpw, hm-°p-I-fn-se \-£-{X-tim-` sI-Sp-Øp-I-bpw k-aIm-en-I I-Y-sb-gp-Øp-I-sf hm-b-\°m¿-°v {]n-b-¶-c-a-√m-Xm-°p-I-bpw sN- b v - X p. G- I m- { K- X - a q- e w A- a n- X ssZ¿-Ly-ap-≈ an-° I-Y-I-fp-tS-bpw

\m-e-b-e-Øp t]m-epw F-Øp-I-bp-≠m-bn-√. kw-£n-]v-X-X F∂ k-hn-ti-j-X I-Y-bn¬ \n-∂n-d-ßn-t∏m-Ip-∂ Im-gv-N I-≠ \-h-hm-b-\-°m-cpw I-Y-bn¬ \n-∂n-d-ßn \-S-°m≥ Xp-S-ßn-bncn-°p-∂p. C-Xn-s\m-c-]-hm-Z-am-bn ]n-Sn-®p-\n-∂-Xv kp-`m-jv N-{µs\-bpw s]m-bv-Øpw-I-S-hn-s\-bpw D-Æn-tb-bpw a-‰pw t]m-se hnc-en-se-Æm-hp-∂ I-Y-sb-gp-Øp-Im¿ am-{X-am-Wv. C-Xn-\v hm-b\-°m-sc Ip-‰-s∏-Sp-Øm-\-√ F-gp-Øp-Im-c≥ ap-Xn-tc-≠-Xv; kzbw \-ho-I-cn-°m-\m-Wv. k¿-Km-fl-I-km-ln-Xyw k¿-h-X-{¥-kzX-{¥-am-Wv F-s∂m-s° hm-Zn-°m-sa-¶n-epw I-Y-bn¬ \n-∂v Pohn-Xw t]m-bm¬ hm-b-\-°m-c-\pw \n¬-°n-s√-∂v \yq-P-s\-gpØp-Im-cpw hn-]-W-\-°m-cpw Hm¿-°m≥ k-a-b-am-sb-∂v "\-h-IY-bp-sS i-co-c-`m-j' km-£y-s∏-Sp-Øp-∂p.

ka-Im-enI IY-Isf hne-bn-cp-Øp-tºmƒ Ip-am-c-]p-cw kp-µ-tc-i≥ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw

k-a-Im-en-I a-e-bm-f sN-dp-I-Y-mc-N-\-bp-sS in-ev-]-ssh-Z-Kv-[y-hpw {]ta-b-k-z-o-I-c-W-hpw B-J-ym-\-`m-j-bpapƒ-s∏-sS-bp-≈ hn-j-b-ß-sf-°p-dn®v B-[n-Im-cn-I-hpw A¿-∞-h-Øpw A-Xn-kq-£v-a-hp-am-b ]T-\w \-S-Ønbm-Wv tUm. A-Pn-X≥ ta-t\m-Øv Xs≥-d \-h-I-Y-bp-sS i-co-c-`m-j F-∂ te-J-\w k-a¿-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. hy-hÿm- ] n- X - a m- \ - Z - W v - U - ß ƒ- s Im- ≠ v h¿- Ø - a m- \ - I m- e I- Y - I - s f \n- c q- ] Ww sNøm-\m-hn-√. I-Y-bp-sS {]-tab-hpw in-ev-]-ssh-Z-Kv-[y-hpw H-s°Ø-s∂ k-a-Im-e-Po-hn-X-sØ A-\p`-hn-∏n-°p-I-bpw, A-S-bm-f-s∏-Sp-ØpI-bpw sN-øp-∂-Xm-I-Ww, A-cp-Xm-bvBgvN-∏-Xn∏v

a-Iƒ-s°-Xn-cm-b ap-∂-dn-bn-∏p-≠m-I-Ww, ]m-cm-b-W-£-a-am-IWw Xp-S-ßn \n-c-h-[n Im-c-y-߃ A-°-an-´p-\n-c-Øp-∂-Xp-t]mse ]-d-™p-sh-®n-cn-°p-∂ Cu te-J-\w ]p-Xn-b X-e-apd- b n- s e F- g p- Ø p- I m¿- ° v , hm-b-\-°m¿-°v, \-h-\n-cq-]I¿- ° v H- s °- Ø - s ∂ H- c p ]mT-h-kv-Xp-thm A-\p-`-hkm- £ - y - ° p- d n- t ∏m hn- i njym H-cp Xm-°o-tXm Bhbn kzmw-io-I-cn°m-hp-∂ H∂m-Wv. I-e-L-´-Øn-s‚ Bi- y - s a- ∂ \n- e - b n¬ I- Y bn¬, A-h-X-c-W-Øn¬, `mj-bn¬ h-cp-tØ-≠ kp-Xmc-y-X ˛ hm-b-\-°m-c-s‚ - Bflm- h n- s \ {]- X n- _ nw- _ - n ∏n°p-∂- X-c-Øn-em-h-Ww cN-\. B-k-zm-Z-\-£-a-am-b H-

2 Pqembv 2016

5


cp c-N-\ F-ß-s\-bm-bn-cn-°-Ww F∂v kq-£v-a-\n-co-£-Ww \-S-Øn A-hX-cn-∏n-°p-∂p-≠v. I-Y- H-cp¬∏-∂-ambn X-cw-Xm-gv-Ø-s∏-Sp-∂-Xn-s‚ D-Zml-c-W-k - l n- X - a p- ≈ hn- e - b n- c p- Ø ep-≠v. aq-e-y-kw-c-£-W-ap-≈ I-YI- f m- W v \- a p- ° m- h - i - y w. ]m- c - º - c - y \n-tj-[w I-em-cq-]-Øn-em-°n, I-Ybm-°n Im-e-L-´-Øn-t‚-Xm-°n Ah-X-cn-∏n-°-s∏-Sp-∂ Cu Im-e-Øv icn-h-gn-Iƒ ]-d-™p-sIm-Sp-Øv Iq-sS\n-¬-°m≥ H-cm-fp-s≠-∂v \-h F-gpØp- I m¿- ° pw hm- b - \ - ° m¿- ° pw a\- n¬ Ip-dn-®n-Sm≥ tUm.A-Pn-X≥ ta- t \m- Ø v A¿- l - X - t \- S n- b n- c n- ° p∂p. A-`n-\-µ-\-߃. \-µn B-gv-N-∏Xn-∏n-\v.

a-cn-°m-Xn-cn-°-s´, X-]m¬ a-W-ºq¿ cm-P≥-_m-_p

IhnXm cN\m a’cw \pdpßv amknI kwÿm\ ASn- ÿ m- \ - Ø n¬ \S- Ø p∂ Fw.Fw tkXp-am-[-h≥ kvamcI IhnXm ]pc- k v I m- c - Ø n\v bph Fgp- Ø p- I m- c n¬ \n∂v Ihn-X-Iƒ £Wn-°p∂p. Ihn- X - I ƒ G‰hpw ]pXnbXpw auen-I-hp-am-bn-cn-°Ww. Hcmƒ Hcp IhnX am{Xta Ab°mhq. Ihn- X - b psS 3 tIm∏nIƒ Ab- ° Ww. IhnX Un.Sn.]n sNbv X tXm hrØnbmbn Fgp- X n- b tXm Bbn- c n°Ww. 45 hb- n¬ Xmsg-bp≈-h¿°v am{Xta a’-c-Øn¬ ]s¶- S p- ° m≥ Ignbq. hb v sXfn-bn-°p∂ k¿´n-^n-°‰pw, ]q¿W- a mb ta¬hn- e m- k hpw t^m¨ \ºdpw, t^mt´mbpw {]tXyIw AS°w sNbv X n- c n°Ww. ]pc- k v I mcw t\Sp∂ Ihn- X bv ° v 3000 cq]bpw in¬]hpw {]ikvXn ]{Xhpw \¬Ipw. IqSmsX sXc-s™-Sp°- s ∏- S p∂ 5 Ihn- X - I ƒ°v in¬]hpw, {]i-kvXn-]-{Xhpw \¬Ipw. Ihn- X - I ƒ Pqsse 5˛\Iw ]{Xm- [ n- ] ¿, \pdßv amknI, IhnXm cN\m a’cw, ]n.H F©n-\o-b-dnwKv tImfPv, Xriq¿ 680009 F∂ hnem- k Øn¬ e`n- ° Ww. t^m¨ \º¿: 9747325718.

6

2 Pqembv 2016

hm-bn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ Cu N-{µn-I B-gv-N-∏-Xn-∏v X-]m-en¬ A-b-°m-\m-hm-Ø Im-ew h-f-sc Zq-sc-sbm-∂p-a-√. B-\p-Im-enI {]-kn-≤o-I-c-W-ß-sf c-≠mw-X-c-tam aq-∂mw-X-c-tam H-s°-bmb X-]m-ep-cp-∏-Sn-I-fm-bn, X-]m-em-∏o-kp-Iƒ C-t∏mƒ ]-cn-K-Wn®p-h-cp-∂-Xm-bm-Wv A-\p-`-hw. X-∑q-ew, A-h F-t∏m-sg-¶n-epw ta¬-hn-em-k-°m¿-°v In-´n-bm-em-bn. X-]m¬ Po-h-\-°m-cp-sS DZm-ko-\-X-b-√ C-Xn-\p Im-c-Ww. kv-]o-Uv t]m-Ãv, c-Pn-ÿ X-]m¬, C-˛ a-Wn Hm¿-U¿ Xp-S-ßn {]-Y-a ]-cn-K-W-\ A¿-ln-°p-∂ X-]m¬ D-cp-∏-Sn-I-fp-sS B-[n-Iy-Øn-\v B-\p-]m-Xn-I-am-bn Po-h-\-°m-cn√m-Ø-Xpw Hm¨-sse-\n¬ _p-°v sN-øp-∂ h≥ D-cp-∏-Sn-Iƒ X¬£-Ww F-Øn-t°-≠ D-Ø-c-hm-Zn-Xzw \n-an-Ø-hpw ]-e-t∏m-gpw ]-{X-am-K-kn-\p-Iƒ sI-´n-°n-S-°p-I-bpw b-Ym-k-a-bw hn-X-c-Ww \-S-°m-sX-bpw h-cp-∂p. tPm-en-`m-c-Øn-\-\p-kr-X-am-bn Iq-Sp-X¬ Po-h-\-°m-sc \n-b-an-°m≥, tk-h-\ ta-J-e-bm-sW-¶n-epw \-√ em`-Øn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ X-]m¬ h-Ip-∏n-se ta-e-[n-Im-cn-I-fpw h-Ip-∏p a-{¥n-bpw {i-≤n-t°-≠-Xp-≠v. P-\-Pn-lz-I-fm-b ]-{X-am-Kkn-\p-Iƒ C-°m-cy-Øn¬ C-S-s]-Sp-sa-∂v {]-Xo-£n-°p-∂p. ssP-h-am-[y-a-am-b X-]m-en-eq-sS-bp-≈ B-i-b hn-\n-a-b-sØ \ncp-’m-l-s∏-Sp-Øp-∂ k-ao-]-\-am-Wv ]-ªn-Iv k¿-ho-kv I-Ωo-j\pw k¿-°m-cpw A-\p-h¿-Øn-®p-h-cp-∂-Xv. \-ap-°v ap≥-t] Iw-]yq´¿-h-Xv-°-c-Ww \-S-∏n-em-b hn-I-kn-X hn-tZ-i-cm-Py-ß-fn¬ X]m¬ A-\p-kyq-Xw {]-h¿-Øn-®p-h-cp-∂p. k-ºq¿-W Iw-]yq-´¿-hXv-°-c-Ww \-S-∏m-°p-∂ a-{¥m-e-b-߃-°pw h-Ip-∏p-Iƒ-°pw {][m-\-a-{¥n-bp-sS ]p-c-kv-Im-cw e-`n-°p-sa-∂v tI-{µ-k¿-°m¿ Cubn-sS {]-Jym-]n-°p-I-bp-≠m-bn. I-S-em-kv-c-ln-X C-˛-Hm-^o-km-Wv tI-{µ-Øn-s‚ e-£yw. A-t∏m-gpw `-c-W-tI-{µ-ß-fn-te-°v I-S-emkn¬ F-gp-Xn X-]m-en¬ A-b-°m-\p-≈ km-[m-c-W ]u-c-s‚ Ah-Im-iw kw-c-£n-°-s∏-tS-≠-Xp-≠v. X-]m-em-∏o-kv \n-e-\n-∂n-s√¶n¬, A-®-Sn-® H-cp B-\p-Im-en-I {]-kn-≤o-I-c-W-hpw ]p-kv-X-Ihpw X-]m-en¬ A-b-°m-\m-hm-sX h-cpw. A-Xn-\m¬ A-Xn-th-K B-i-b hn-\n-a-b-Øn-\v b-{¥-am-[y-aw D-]-tbm-Kn-°p-tºmƒ X-s∂ ssP-h-am-[y-a-am-b X-]m-epw \n-e-\n-¿-Øm≥ k¿-°m-dp-I-fpw P\-ß-fpw P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw {i-≤ ]p-e¿-tØ-≠-Xp-≠v. A-Xn-s‚ `m-K-sa-∂ \n-e-bv-°v, B-gv-N-bn¬ H-cp t]m-Ãv Im¿-sU-¶n-epw Fgp-Xn A-b-°m≥ km-£-c tI-c-f-Øn-se A-£-c-kv-t\-ln-I-fm-b \-ap-°v I-gn-b-s´. BgvN-∏-Xn∏v


hnf°v

{]mhns\ Adp-°p-∂-Xn\v apºv [ DW¿hn- t e°v \bn-°-s∏-SWw F∂m- { K- l n®v c≠v kplr- Ø p- ° ƒ Hcp kq^n Kpcphns‚ khn-[-Øn¬ FØn-t®¿∂p. ""Kptcm! R߃ kXy- ⁄ m\w At\z- j n®v bm{X Xncn- ® - h - c mWv . Pohn-X-Øns‚ s]mcpƒ Adn-bm≥ R߃ B{K- l n- ° p∂p. Aßv R߃°v hgn-Im-Wn-®p-X-cWw.'' Kpcp Ccp-h-scbpw B]m-Z-NqUw IÆp-sIm≠v Dgn-™-tijw Hmtcm {]mhns\ hoXw Ah¿°v \¬In. Kpcp Ah-tcmSv Cßs\ \n¿tZ-in®p: ""\n߃ c≠p t]cpw c≠p hgn°v t]mhpI. Bcpw ImWmØ HcnSØp sN∂v Cu {]mhp-Isf AdpØ-Xn\p tijw Xncn®p hcnI.'' c≠v kplr-Øp-°fpw c≠p Zn°pI-fn-te°v hgn-]n-cn™p. BZysØ Bƒ \nc-Øn¬ \n∂v Hcn-S-h-gn-bnte°v {]th-in®v Hcp shfn-º-d-ºn¬ sN∂p- \ n∂p. Np‰pw t\m°n. Bscbpw ImWm-\n√. Ac-∏-´-bn¬ \n∂v IØn-sb-SpØv £W-Øn¬ {]mhns\ AdpØv Abmƒ Kpcphns‚ ASp-tØ°v aSßn. ""at‰-bmƒ Xncn- ® p- h - c s´, AXp- h sc ImØncn°q'' Kpcp Abmsf Adn- b n®p. Abmƒ Xs‚ kplrØv aSßn hcp∂-Xn-\mbn A£-a-\mbn ImØp. B ImØn- c n∏v aq∂p h¿jw \o≠p. aq∂p h¿jw Ign™p Xncn®p h∂-t∏m-gm-hs´ {]mhv AbmfpsS ssIbn¬ Xs∂ D≠m-bn-cp∂p. ""F¥p ]‰n? {]mhns\ Adp-°m≥ ]‰nb Bsfm- g n™ CS- s am∂pw Is≠- Ø m≥ ]‰n- b nt√?'' Kpcp tNmZn®p. ""C√ Kptcm!'' Abmƒ Xs‚ bm{Xm- \ p- ` - h - ß ƒ Npcp°n hnhcn®p: ""Rm≥ ChnsS \n∂n-d-ßn-btijw ]e hgn-I-fnepw k©-cn®p. ImSpw ae-Ifpw Xm≠n. ac-Ø-W-epI-fnepw Kpl-I-fnepw ho´p-h-cm-¥-Ifnepw Imen- s Øm- g p- Ø p- I - f nepw

t_m

BgvN-∏-Xn∏v

A_q Ppam≥

ivaim-\-ß-fnepw A¥n-bp-dßn. \o¥nbpw tXmWn-bn-epambn ]pg- I ƒ IS∂p. {Kma- ß - f nepw ]´- W - ß - f nepw Ae™p. IpSn-ep-Ifpw sIm´m-c-ßfpw I≠p. P\-߃ D≈ CS-ß-fn¬ Rm≥ P\-ßsf I≠p. hnP\ ÿm\ß-fn-em-hs´ A\-iz-c-\mb PK-Zo-is‚ IÆp-Iƒ Fs∂ ]n¥p- S ¿∂p. Fs‚ AI- Ø p- \ n∂pw ]pd- Ø p- \ n∂pw Ah≥ Fs∂ kZm ho£n-°p-∂-Xmbn F\n°v tXm∂n. Nne-t∏mƒ AXv F∂n¬ `bw \nd®p. Nne-t∏mƒ kt¥mjhpw. c≠-h-ÿ-bnepw kw`-h-Øns‚ t\m´-sa-ØmØ Hcn-Shpw F\n°v I≠p-]n-Sn-°m-\m-bn√. Kptcm! CXm Cu {]mhns\ Poh- t \msS Rm≥ Aßsb Xncn- t ®¬∏n°p∂p.'' Abmƒ {]mhns\ Kpcp-hn\v ssIamdn. ""\n߃ At\z- j n- ° p- I bpw Is≠- Ø p- I bpw sNbvXn-cn-°p∂p.'' Kpcp Abmsf Bio¿h-Zn®p inc- n¬ ssIsh®p. £W-Øn¬ {]mhns\ AdpØp Xncn-®p-h∂ Bƒ e÷m-`m-c-Øm¬ \{a-amb inc- p-ambn AhnsS \n¬°p∂p-≠m-bn-cp∂p. ]Xps° Abmƒ AhnsS \n∂v A{]Xy-£-\mbn. Hmtcm \c-s‚bpw AIØpw ]pdØpw ssZh-ap≠v. D≈n¬ \n∂pw ]pdØp \n∂pw ssZhw Hmtcm- c p- Ø scbpw kZm ho£n- ® p- s Im- ≠ n- c n- ° p- I - b mWv . ssZhØns‚ t\m´w ]Xn-bmØ Hfn-bn-S-߃ {]]-©-Øn-\p≈ntem shfn-bntem C√. Bcn¬ \n∂pw \ap°v F¥pw Hfn-°m≥ km[n-°p-am-bn-cn°pw. ]t£ \ap°v \Ωn¬ \n∂v H∂pw Hfn-°m≥ ]‰p-I-bn√. F∂n¬ \n∂v Hfn°m≥ ]‰m-ØXv F\n-s°-ßs\ ssZh-Øn¬ \n∂v Hfn°m≥ ]‰pw. Bcpw ImWmØ ÿeØp sN∂v \n߃°v {]mhns\ Adp- ° m≥ ]‰p- I - b n√. \n߃ {]mhns\ Adp-°p-∂Xv a‰mcpw I≠n-s√-¶nepw \n߃ ImWp-∂p≠v. \nß-f-dn-bmsX, \nßsf ImWn-°msX \n߃°v {]mhns\ Adp-°m-\m-hn√. GXp hnP-\-ÿeØpw, \nß- f p- s ≠- ¶ n¬, \nß- t fm- s Sm∏w ssZh- h pap≠v. \n߃ Fhn-sS-bpt≠m AhnsS ssZh-ap≠v F∂XmWv \nß-fp-sSbpw ssZh-Øn-s‚bpw {]tXy-IX. Cu bmYm¿∞yw Dƒs°m-≈m≥ km[n-®-XmWv c≠m-asØ kplr-Øns‚ hnPbw. H∂m-asØ kplrØv hfsc {]Xy-£-am-b-Xn-\-∏p-d-tØ°v Nn¥n-®-tX-bn√. AXn\m¬ Abmƒ°v Xs‚ At\z-jW bm{X-bn¬ hgn-Im´n-bm-Ip-am-bn-cp∂ {]mhns\ \jvS-ambn. s]m∑p-´-bn-Sp∂ Xmdm-hns\ Adp-Øp-I-f™, ]©-X{¥w IY-bnse, hnUvVn-bpsS \ne-hmcw hn´v Db-cm≥ Abmƒ°v Ign™n√. DØ-c-°-S-em-kn¬ Fs¥-¶nepw FgpXn \nd®v henb am¿°v {]Xo-£n-°p∂ Ip´n-I-sf-t∏mse Bhmdp≠v \Ωƒ ]e-t∏mgpw.

2 Pqembv 2016

7


Fw.F d-lv-am≥

^m-jn-Ãv Im-e-sØ

_-jo¿ 8

2 Pqembv 2016

BgvN-∏-Xn∏v


BgvN-∏-Xn∏v

t^mt´m: Fw.F l ≥

2 Pqembv 2016

9


^m-jn-Ãv Im-e-sØ _-jo¿

_jo¿ (1908--˛1994) 10

2 Pqembv 2016

s]bn‚nwKv: kmlnd dlvam≥

BgvN-∏-Xn∏v


Fw.F d-lv-am≥

"C\n-sb-gp-Xn-bm¬ _-jo-dn-s‚ hn-c-ep-Iƒ tO-Zn-°psa∂v' k¿ kn.]n ]ckyhn-fw_-cand°nb Im-ea - p-≠m-bn-cp∂p. _-jo-dn-se k-¿-Km-fl-I F-gp-Øp-Im-c-s\°pdn®v \nc-¥cw FgpXp∂h¿ ^m-jn-Ãv hn-cp-≤-cm-{„o-b-°m-c-\m-b _-jo-dn-s‚ t]m-cm-´-ho-cysØ th≠-{X tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-´n√. P\m-[n-]-Xyhyh-ÿsb izmkw ap´n-®p-sIm≠v ]pXn-b A-[n-Im-cc - q-]ß - ƒ \-Ωp-sS \n-XyPo-hn-Xh - y-hl - m-cß - f - n¬ hen-b Iq-®p-hn-eß - p-Iƒ Xo¿-°p-tºmƒ _-jo-dn-s‚ ^m-jn-Ãv hn-cp-≤-Po-hn-X-sØ hm-bn-s®-Sp-°m\p≈ {iaw.

_

jo-dn-s‚ Hm-tcm N-c-a-Zn\-hpw Hm-tcm Nn-¥-bpW¿-Øp-∂p. Cu N-c-aZn-\-Øn¬ F-s∂ A-tem-k-c-s∏-SpØp-∂-Xv ^m-jn-Ãv Im-e-sØ _jo¿ B- W v . Xn- c p- h n- X mw- I q- d n- s ‚ tkz-—m-[n-Im-cn Zn-hm≥ k¿ kn.]n cm-a-kzm-an A-ø¿ _-jo-dn¬ A-Snt®¬-∏n-® "cm-Py-t{Zm-l-°p-‰'am-WXv. ap-t m-fn-\n-bp-sS "The Doctrine of Fascism' ]p-d-Øp-h-∂ Im-e-ØpX-s∂-bm-Wv tI-c-f-Øn-se sIm-®nbn-en-cp-∂p-sIm-≠v _-jo¿ cm-Pym-`nam-\n, ]u-c-\m-Zw, Zo-]w Xp-S-ßn-b amkn-I-I-fn¬ ^m-jn-Ãv hn-cp-≤ cm-jv{So-b te-J-\-߃ F-gp-Xp-∂-Xv. tImgn-t°m-´v D-∏p-k-Xy-{K-l-Øn¬ ]-s¶Sp-Øv P-bn-en-e-S-°-s∏-´v {_n-´o-jv s]m-eo-kn-s‚ {Iq-c-a¿-Z-\-ta-‰-t∏mƒ X-s‚ D-≈n¬ \n-∂v Km-‘n-Pn-bp-sS A-lnw-km-kn-≤m-¥w ]p-I-™v Bhn-bm-bn-t∏m-bn ]-I-cw `-K-Xv-kn-ßns‚ hn-π-hm-i-b-߃ B ÿm-\w Itø- ‰ - X v _- j o¿ X- s ‚ B- fl - I - Y bn¬ tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. P-bn¬ tam-Nn-X-\m-bn A-t±-lw sIm-®n-bn-

BgvN-∏-Xn∏v

se-Øn. ]n.F ssk-\p-±o-\pw A-t±l-hpw tN¿-∂v `-K-Xv-kn-ßv tam-U¬ Xo-{h-hm-Z kw-L-S-\-bp-≠m-°n. tIi-h-tZ-hpw D-≠m-bn-cp-∂p. A-Xn-s‚ ap-J-]-{X-am-Wv ]n.F ssk-\p-±o-s‚ ]-{Xm-[n-]-Xy-Øn-ep-≠m-b B-gv-N-∏{X-am-b "D-÷o-h-\w'. "{]-`' F-∂ t]-cn-em-Wv _-jo¿ AXn¬ X-s‚ B-Zy ^m-jn-Ãv hn-cp-≤ te- J - \ - s a- g p- X p- ∂ - X v . A- t Xm- s S D÷o-h-\w \n-tcm-[n-®p. I-≠p-sI-´n. A-Sp-Ø-Xv "{]-Im-iw' F-∂ ]-{X-ambn-cp-∂p. _-jo-dn-s‚ te-J-\-߃ h∂-tXm-sS A-Xpw \n-tcm-[n-°-s∏-´p. A-d-Ãv hm-d-≠v h-∂-t∏mƒ A-t±-lw t\-sc D-Ø-tc-¥y-bn-te-°v hn-´p. C-¥y ap-gp-h≥ Np-‰n F-d-Wm-Ip-fØv Xn-cn-s®-Øp-∂-Xv 1936em-Wv. Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ cm-Pyw k-Nn-thmØ-a≥ k¿ kn.]n cm-a-kzm-an A-øcm-Wv `-cn-°p-∂-Xv. Xn-cp-hm-bv-s°Xn¿-hm-bv ]m-Sn-√. "Zo-]w' F-∂ {]-kn≤o-I-c-W-Øn-em-Wv "l-X-`m-Ky-bm-b F- s ‚ \m- S v ' F- ∂ t]- c n¬ k¿ kn.]n.bp-sS G-Im-[n-]-Xy-sØ FXn¿-°p-∂ _-jo¿ te-J-\w h-∂-Xv.

2 Pqembv 2016

11


^m-jn-Ãv Im-e-sØ _-jo¿

A-∂v Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn¬ D-Ø-chm-Z `-c-W-Øn-\m-bp-≈ {]-t£m`w B-cw-`n-®p-I-gn-™n-cp-∂p. Znhm≥ k¿ kn.]n cm-a-kzm-an A-øsc \n-in-X-am-bn hn-a¿-in-®pw I-fnbm-°n-bpw Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ tÉv tIm¨- { K- k n- s \ A- \ p- I q- e n®pw _-jo-dn-s‚ t]-\ ^m-jn-Ãv B-i-b-ß-tfm-Sv ]-S-sh-´n. "l-X-`mKy- b m- b F- s ‚ \m- S v ' , "[¿- a - c mPyw' F-∂ t]-cn¬ 1936¬ ]p-kvX-I-am-bn. A-Xm-b-Xv ap-t m-fn-\nbp-sS "The Doctrine of Facism' ]pd-Øp-h-∂-Xn-s‚ sXm-´-Sp-Ø h¿jw. A-∂-sØ The Patriot ]-{Xw _-jo-dn-s\-∏-‰n F-gp-Xn-b A-Xy]q¿-h-am-b dn-t∏m¿-´n¬ Nightmare of Sir C.P (k¿ kn.]n.bp-sS t]°n-\m-hv) F-∂m-Wv _-jo-dn-s\ hn-ti-jn-∏n-®-Xv. A-Xn-\v Im-c-Ww _-jo-dn-s‚ "[¿-a-cm-Py'am-bn-cp∂p. A-Xn-s‚ t]-cn¬ _-jo-dns‚ hn-c-ep-Iƒ ap-dn-°p-sa-∂v hsc ]- c - k y hn- f w- _ - c w \- S - Ø n k¿ kn.]n. _- j o¿ F- t ∏m- g pw Cu `o- X n- b p- s S \n- g - e n- e m- b n- c p∂p. "[¿-a-cm-Pyw' H-cp e-Lp-te-J (Pamphlet) X-s∂-bm-bn-cp-∂p. ^mjn-k-sØ Xp-c-Øm≥ I-Y-b-√ e-Lp-te-J-bm-Wv th-≠-sX-∂v Xn-cn-®-dn-™ cm-jv-{So-b t_m-[-ap≈ H-cp F-gp-Øp-Im-c≥ Iq-Sn-bmbn-cp-∂p _-jo¿. Cu e-Lp-teJm \n¿-an-Xn ^m-jn-Ãv hy-h-lmc-Øn-s\-Xn-sc A-∂v tem-I-sak¿ kn.]n

ºm-Spw \n-e-\n-∂n-cp-∂ H-cp {]-Xnhy-h-lm-cw Iq-Sn-bm-bn-cp-∂p. 1920 ap-X¬ bq-tdm-∏n-em-I-am-\w ^m-jn-Ãv hn-cp-≤ ]mw-^v-se-‰p-I-

fpw eo-^v se-‰p-I-fpw D-≠m-Ip∂p-≠v. te-_¿ ]m¿-´n C-d-°n-b The fruits of Facism (1933) te-_¿ dn-

_-jo-dn-s‚ t]-\ ^m-jn-Ãv B-i-b-ß-tfm-Sv ]-S-sh-´n. "l-X-`m-Ky-bm-b F-s‚ \m-Sv', "[¿-a-cm-Pyw' F-∂ t]-cn¬ 1936¬ ]p-kv-X-I-am-bn. A-Xm-b-Xv ap-t m-fn-\n-bp-sS "The Doctrine of Facism' ]p-d-Øp-h-∂-Xn-s‚ sXm-´-Sp-Ø h¿-jw. A-∂-sØ The Patriot ]-{Xw _-jo-dn-s\-∏-‰n F-gp-Xn-b A-Xy-]q¿-h-am-b dn-t∏m¿-´n¬ Nightmare of Sir C.P (k¿ kn.]n bp-sS t]-°n-\m-hv) F-∂m-Wv _-jo-dn-s\ hn-ti-jn∏n-®X - v.

12

2 Pqembv 2016

BgvN-∏-Xn∏v


Fw.F d-lv-am≥

k¿-®v Un-∏m¿-´v-sa‚n-s‚ Facism: Fight it now, Britains Fifth Column, Blackshirt Brutality, The Black Plague, Save Britain from Hitler XpS-ßn H-cp X-cw-Kw t]m-se C-d-ßnb ^m-jn-Ãv hn-cp-≤ e-Lp-te-JI-fpw X-’w-_-‘-am-b hm¿-ØI-fpw Cw-•o-jv `m-jm am-[y-aw Iøn-ep-≠m-bn-cp-∂ _-jo-dn-\v bm{X-bv-°n-S-bn¬ A-∏-t∏mƒ e-`yam-Im-Xn-cn-°m≥ H-cp \ym-b-hpw Im- W p- ∂ n- √ . em- t lm- d n¬ "knhn¬ B‚v an-en-´-dn K-Ãv' ]-{XØn¬ tIm-∏n tlmƒ-U-dm-bpw U¬-ln-bn-se a-s‰m-cp Cw-•o-jv ]{X-Øn-epw tPm-en t\m-°n-b _jo-dn-\v c-≠mw-tem-I a-lm-bp-≤Øn-s‚ Xn-c-∏p-d-∏m-Spw ^m-jn-kØn-s‚ P-\n-X-I-im-kv-{X-hpw at‰-sXm-cp a-e-bm-fn-tb-°m-fpw ]nSn-s®-Sp-°m≥ ]-‰n-bn-cp-∂p. kzmX-{¥y-]q¿-h C-¥y ap-gp-h≥ Np‰n-k-©-cn-® A-t±-lw A-∂p-Xs∂ B-tKm-f a-\p-jy-hn-tam-N-\Øn-s‚ ]m-X-bn-se-Øn-bn-cp-∂p. ^m-jn-Ãv sU-°-tem-Kn-se F´m- a - s Ø I¬- ] - \ - b m- b "Mussolini is always right' F-∂Xv C-hn-sS k¿ kn.]n-bpw kz-bw _m- [ - I - a m- ° n- b Im- e - a m- W - X v . 1938˛39 Im-e-sØ tem-I cm-jv-{Sobw c-≠mw-tem-I a-lm-bp-≤-Øn\v tIm-∏p-Iq-´p-∂-Xv _-jo¿ C¥y ap-gp-h≥ Np-‰n-°-d-ßn Xn-cns®- Ø n- b - t ∏mƒ X- s ∂ kz- b w Dƒ-s°m-≠n-cp-∂p. ln-‰v-e-dpw apt m-fn-\n-bpw sN-t°m-t…m-hmIy-sb On-∂-`n-∂-am-°p-∂-Xv _jo¿ a-‰m-tc-°m-fpw A-dn-bp-∂p≠v. {^m-t¶m \-bn-® kv-]m-\n-jv kn-hn¬ bp-≤-Øn-s‚ hn-P-b-hpw ln-‰v-e¿ sN-t°m-t…m-hm-Iy ]n-Sn®-S-°n-b-Xpw, Ãm-en≥-˛-ln-‰v-e¿ DS-º-Sn-bp-sa-√mw tem-I-sa-ºm-Spw ^m-jn-Ãv `o-I-c-X-bp-sS `o-Xn-bpW¿-Øp-tºmƒ {_n-´o-jp-Im¿ `c-W Im-em-h-[n \o-´n-s°m-Sp-Ø k¿ kn.]n C-hn-sS \o-Wmƒ hmgp-I-bm-bn-cp-∂p. A-Xv ^m-jn-kØn- s ‚ Xn- c p- h n- X mw- I q¿ tamU¬ B-bn-cp-s∂-∂v N-cn-{Xw tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. Um-\n-b¬ Kz-dn≥ 1938¬ F-gp-Xn-b Facism

BgvN-∏-Xn∏v

"[¿-a-cm-Py'Øn¬ _-jo¿ tNm-Zn-°p-∂ Cu tNm-Zy-߃ cm-Py-t{Zm-ln-bp-tS-X√ - . G-Xv ^m-jn-Ãv Im-eØ - pw {]-k‡ - am-Ip-∂ ]u-ct- _m-[Ø - n-s‚-bpw kzm-X{- ¥y-hm-RvO - b - p-tSbpw aq-i-bn¬ hm¿-sØ-Sp-Ø Cu tNm-Zy-ß-fn¬ km¿-hIm-en-I-hpw km¿-h-tZ-io-b-hp-am-b ]u-cm-h-Im-i-t_m-[-ap≠v. and Big Busine-ss F-∂ {K-ŸØn¬ ]- d - b p- ∂ - X v t\m- ° p- I : Events have proved that facism physically destroys everything opposing its dictatorship, no matter how mildly, and that it creates a vaccum around itself and leaves a vaccum behind it FXn¿-°p-∂-h-s\ C-√m-bv-a sN-bvXv iq-\y-X-Iƒ kr-jv-Sn-°p-∂-XmWv tkz-—m-[n-]-Xyw F-∂v "[¿-acm-Py'Øn-s‚ \n-tcm-[-\-sØ XpS¿-∂v _-jo¿ A-\p-`-hn-® B-¥c-hpw _m-ly-hp-am-b {]-Xn-k-‘n-

[¿acmPyw \ntcm-[n-°m≥ k¿.-kn.]n Bhiys∏´-t∏mƒ {ioNn-Ønc Xncp-\mƒ almcm-Pm-hv ]pd-s∏-Sp-hn® A\p-aXn ]{Xw.

Iƒ Hm¿-an-∏n-°p-∂p. F-Xn-scm-®Iƒ k¿-h-hpw C-√m-Xm-b-t∏m-gmWv ]n¬-°m-e _-jo¿ t\¿-hn-cp≤-am-b "i-_v-Z-߃' (1947) F-gpXp-∂-sX-∂v N-cn-{Xw C-∂v ]-d™p-X-cp-∂p. _-jo-dn-s\ k¿-Km-fl-I F-gpØp-Im-c-\m-bn am-{Xw hm-gv-Øn-b km-ln-Xy N-cn-{X-\n¿-am-Xm-°ƒ "[¿-a-cm-Py'Øn-s‚ cm-jv-{So-b am\- t Ø- b pw k- { In- b [¿- a - t Øbpw ]-cm-a¿-i-ß-fn¬ am-{Xw HXp-°n. "F-s‚ X-¶w' F-∂ BZy sN-dp-I-Y-bv-°pw ap-ºm-Wv "[¿a-cm-Pyw' {]-kn-≤o-I-cn-®-Xv. ^mjn-Ãv hn-cp-≤ cm-jv-{So-b te-J-\ß-fn¬ \n-∂m-cw-`n-°p-∂ H-cp cmjv-{So-b A-t_m-[-Øn-s‚ ssPthm¿-Pw _-jo-dn-s‚ ]n¬-°m-e k¿-Km-fl-I c-N-\-I-fp-sS B-¥c-i-‡n-bm-bn \n-e-sIm-≈p-∂p≠v. F-d-Wm-Ip-f-sØ t^m¿-thUv {]- n-\p-th-≠n tPm-kv.]n.]mh-\-bm-Wv [¿-a-cm-Pyw {]-km-[\w sN-bv-X-Xv. ]-Xn-\m-ep t]-Pp≈ Cu e-Lp-te-J-bv-°v t_m-t[iz-c≥ B-Wv \m-ep t]-Pp-≈ Bap-Jw F-gp-Xn-b-Xv. H-c-W-bm-bn-cp∂p hn-e. 1939 am¿-®n¬ [¿-a-cmPyw k¿ kn.]n-bp-sS s]m-eo-kv I≠p-sI-´n. _-jo-dn-\v A-d-Ãv hm-d≠v h-∂p. A-t±-l-Øn-\v h-©n-`q]-tX-bp-sS Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn¬ IS-∂p-Iq-Sm. I-ayq-Wn-Ãv ap-{Z-IpØn _-jo-dn-s\ \m-Sp-I-S-Øn (exile) . 1939 am¿- ® v 8\v Zo- ] w ]- { XØn¬ h-∂ hm¿-Ø C-ß-s\: "I-≠p-sI-´n' "[¿- a - c m- P yw F- ∂ t]- c n¬ ssh-°w ap-l-Ω-Zv _-jo¿ sIm®n-bn¬ t^m¿-th-Uv {]- n¬ A®-Sn-®n-cp-∂ e-Lp-te-J K-h¨-

2 Pqembv 2016

13


^m-jn-Ãv Im-e-sØ _-jo¿

ln‰ve-tdm-sSm∏w aptkm-fn\n

sa‚n-\v t\-sc sh-dp-∏pw hn-{]n-bhpw P- \ n- ∏ n- ° p- ∂ - X n- \ v C- S - b m°p-∂-Xm-sW-∂v K-h¨-sa‚n-\v A-`n-{]m-b-ap-≠m-bn-cn-°p-∂-XpsIm-≠v 1067se 5˛mw d-Kp-te-j≥ B-b {In-an-\¬ s{]m-ko-Un-b¿ dKp-te-j≥ 81(2B) h-Ip-∏pw 1114se 1˛mw d-Kp-te-j≥ 4˛mw h-Ip-∏pw {]Im-c-ap-≈ A-[n-Im-c-߃ hn-\ntbm-Kn-®p-sIm-≠v {]-kv-Xp-X eLp-te-J-bp-sS F-√m {]-Xn-I-fpw I-≠p-sI-´n-b-Xm-bn K-h¨-sa‚v {]-Jym-]-\w sN-bv-Xn-cn-°p-∂p.' k-Nn-thm-Ø-a≥ k¿.kn.]n cm-akzm-an A-ø¿, Zn-hm≥ Hm-^v Xn-cphn-Xmw-Iq¿ ]p-d-s∏-Sp-hn-® Cw-•ojn-ep-≈ ^m-jn-Ãv D-Ø-c-hv N-cn{X tc-J-I-fn¬ C-t∏m-gp-ap-≠v. tZ-io-b-X-sb-∏-‰n-bp-≈ ^m-jnÃv hy- h - l m- c - ß ƒ ""cm- P y- t {Zmln'' ""tZ- i - t {Zm- l n'' F- ∂ o kw⁄-I-sf G-I-]-£o-b-am-bn Fß- s \ \n¿- a n- ° p- ∂ p- s h- ∂ v {]-

14 2 Pqembv 2016

Jym-]n-°p-∂-Xm-Wv k¿ kn.]n-bpsS Xn-´q-cw. Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn¬ IS- ° m≥ ]m- S n- √ m- Ø - X p- s Im- ≠ v _-jo-dn-\v ]-e-bn-S-ß-fn-em-bn H-

fn-hn¬ I-gn-tb-≠n-h-∂p. X-s‚ ssk-°n-fn¬ B-flm-hn-s‚ `-£W-am-b kw-Ko-Xw X-cp-∂ {Km-at^m¨ s]-´n-bpw Nm-cp-I-tk-c-

BgvN-∏-Xn∏v


Fw.F d-lv-am≥

"_-jo-dn-s‚ h-e-Xp-ssI A-Sn-s®m-Sn-®p N-Ω-¥nbm-°pw, A-ß-s\ F-gpØp \n¿-Øn-°pw' F-∂v s]m-eo-kv ho-´p-Im-sc `-bs∏-Sp-Øn-b-t∏mƒ _jo¿ kz-bw A-d-Ãv h-cn°m≥ X-øm-dm-bn. 1942¬ _-jo¿ tIm-´-bw s]m-eokv tÃ-j-\n¬ kz-ta-[bm Io-g-S-ßn. H-∏w ]pØ≥-Im-∏v am-Ø≥ X-cI-\p-ap-≠m-bn-cp-∂p. A-hn-Sp-∂v sIm-√w I-k_m tem-°-∏n¬ H-º-Xpam-kw hn-Nm-c-W-Ø-S-hpIm-c-\m-bn. A-hn-sS sh®m-Wv ^m-jn-kØ - n-s‚ ]-´-bpw, I-gp-Øn¬ sI-´n ]m-dm-hv In-S-°p-∂ "ssSK¿' F-∂ \m-b-sb I-Ym]m-{X-am-°n I-Y-sb-gp-Xp∂-Xv.

bp-am-bn Du-cp-Np-‰n-b _-jo¿ B Im-e-sØ ^m-jn-k-Øn-s‚ G-‰hpw h-en-b C-c-bm-Wv. 1982¬ t]m™n-°-c dm-^n-sb I-≠-t∏mƒ A-t±-lw _-jo-dn-s‚ B Im-esØ Hm¿-sØ-Sp-Ø-Xv C-ß-s\bm-Wv: H-cp ]m-Xn-cm-hn¬ H-fn-]m¿°m≥ _-jo¿ ap-dn-bn¬ h-∂p. Np-a-en¬ {Km-a-t^m¨ s]-´n-bp≠v. ssk-°nƒ Xm-sg-bpw. A-t±lw \-t∂ £o-Wn-X-\m-bn-cp-∂p. ]-e Zn-h-k-ß-fm-bn Du-cp-Np-‰p-Ibm¬ h-kv-{X-߃ ap-jn-™n-cp∂p. h-∂ D-S≥ _-jo¿ A-S-®p-d∏p-≈ ap-dn-bn¬ I-b-dn hm-Xn-epw P-\-epw A-S-®v Xm-gv-∂ ÿm-bnbn¬ {Km-a-t^m¨ ]m-´p-sh-®p. ]m- ´ n- s ‚ i- _ v - Z w ]p- d - Ø p- t I´m¬ s]m- e o- k v A- d n- b pw. k¿ kn.]n-bp-sS s]m-eo-kv A-t±-lØn-s‚ ]n-d-In¬-Ø-s∂-bp-≠mbn-cp-∂p. I-≠m¬ B-sc-¶n-epw H‰n-s°m-Sp-°pw. tlm-´-en-sem-∂pw

BgvN-∏-Xn∏v

2 Pqembv 2016

15


^m-jn-Ãv Im-e-sØ _-jo¿

t^mt´m: Fw.F l ≥

I-b-dm≥ ]-‰n-√. c-≠p Zn-h-k-ambn A-t±-lw `-£-W-sam-∂pw Ign-®n-cp-∂n-√. hn-i-∂p-Im-fp-∂ hb-tdm-sS A-t±-lw ]m-´p `-£n-®p. tIƒ-°m-\n-jv-S-ap-≈ ]m-´p-t]mepw _-jo-dn-\v hn-e-°-s∏-´ ^mjn- Ã v Im- e w! dm- ^ n- b p- s S ap- d nbn¬ `-£-Ww D-≠m-bn-cp-∂n-√. D-≠m-°m≥ H-cp am¿-K-hp-an-√. ]mXn-cm-hm-Wv. F-¥p sN-øpw? dm-^n Xm-sg-bn-d-ßn ap-‰-Øv C-S-Xq¿-∂p ap-‰n-h-f¿-∂ B¿-°pw th-≠m-Ø X-h-c-s®-Sn-I-fp-sS C-e-Iƒ s]m´n-®p sIm-≠p-h-∂v H-cp sN-ºp-Ie-Øn-en-´v sh-≈-sam-gn-®v D-∏p-an-

16

2 Pqembv 2016

BgvN-∏-Xn∏v


t^mt´m: Fw.F l ≥

Fw.F d-lv-am≥

]p\-Øn¬ Ip™-_vZp-≈bv°pw Ago-t°m-Sn-\p-sam∏w _jo¿

´v Xn-f-∏n-®p. B cm-{Xn c-≠p t]cpw A-Xpw `-£n-®m-Wv D-d-ßn-bXv. 1939¬ c-≠mw-tem-I a-lm-bp≤w B- c w- ` n- ° p- ∂ p. The New Internationalen¬ t{Sm-Sv-kv-In-bpsS ^m-jn-Ãv hn-cp-≤ c-N-\-Iƒ {]Xy-£-s∏-´p-sIm-≠n-cp-∂ Im-ew. Fight Imperialism to Facism t]mep-≈ Ir-Xn-Iƒ tem-I-Øv N-e\w kr-jv-Sn-°p-tºmƒ C-ßv tIc-f-Øn-se sIm-®n-bn-en-cp-∂v _jo¿ "]-´-Øn-s‚ t]-°n-\m-hv' F∂ G-Im-¶w F-gp-Xp-∂p. A-Xnse cm-jv-{So-b hn-h-£-Iƒ k¿

BgvN-∏-Xn∏v

kn.]n-sb ]n-s∂-bpw £p-`n-X-\m°n. Xn- c p- h n- X mw- I q¿ tÃ- ‰ v tIm¨-{K-kv {]-kn-U-≠v ]-´w XmWp-]n-≈-bpw D-Ø-c-hm-Z `-c-W-

{]-t£m-`-Øn-se \m-b-I-cpw CXn-se I-Ym-]m-{X-ß-fm-Wv. 1939 G-{]n¬ 27\v Im-bw-Ip-f-Øp-\n∂v {]-km-[-\w sN-bv-X "cm-Pym-`n-

hn-iz-hn-Jym-X-am-b aq-°pw F-´p-Im-en a-Ωq-™pw ÿ-esØ {]-[m-\ Zn-hy-\pw I-≠º - d- b - \ - pw,B-\h - m-cn-bpw s]m≥-Ip-cn-ipw a-≠≥ ap-Ø-∏-bpw F-√mw X-\n-°-h-Imi-s∏-´ tZ-io-b-X-bp-sS ]u-cm-h-Im-i-ß-fn¬ \n-∂v \m-SpI-SØ - n ]p-dØ - m-°n ]o-Un-∏n-® kzm-X{- ¥y-]q¿-h `-cW - I - qS-Øn-s‚ ^m-jn-Ãv `o-Ic - X - t- bm-Sp-≈ I-dp-Ø ^-en-Xß - fm-Wv.

2 Pqembv 2016

17


^m-jn-Ãv Im-e-sØ _-jo¿

hnZym¿∞n-I-fp-ambn kwh-Zn-°p∂ _jo¿

am-\n'bn¬ C-Xv {]-km-[-\w sNbv-X-tXm-sS k¿ kn.]n ho-≠pw cmPy-t{Zm-l-°p-‰w Np-a-Øn _-jodn-s\-Xn-sc tI-sk-Sp-Øv A-d-Ãv hm-d-≠-b-®p. "cm-Pym-`n-am-\n'bpsS ]-{Xm-[n-]-∑m¿ am-∏p-]-d-™v c-£-s∏-´p. {]- v A-S-®p-]q-´n D-S-aI-sf t\-c-sØ X-s∂ A-d-Ãv sNbv-Xn-cp-∂p. 1939 B-K-kv-Xv 24\v "[¿-a-cm-Pyw' \n-tcm-[n-® D-Ø-chpw \n-e-hn¬ h-∂p. B-h¿-jw X-s∂-bm-Wv I-ayq-Wn-Ãv t\-Xmhv sI.kn tPm¿-Pn-s‚ "Xn-cp-hnXmw-Iq¿ kzm-X-{¥y-k-a-c Hm-´≥Xp-≈¬' ]n-d-∂-Xv. A-Xn-\v B-

18 2 Pqembv 2016

ap-Jw F-gp-Xn-b-Xv _-jo-dm-Wv. {]kn-≤o-I-cn-®-Xpw _-jo¿ X-s∂. sI.kn tPm¿-Pn-s\ s]m-eo-kv Ad-Ãv sN-bv-Xp. _-jo-dn-s\ cm-Py-

t{Zm-ln-bm-°m-\p-≈ h-Ip-∏n¬ "[¿-a-cm-Py'tØm-Spw "]-´-Øn-s‚ t]-°n-\m-hn't\m-Sp-sam-∏w Cu B-ap-J-hpw tN¿-°-s∏-´p. _-jo-

tIƒ-°p-∂ ]m-´n-te-°pw D-]t- bm-Kn-°p-∂ ho-´p-]I - c - W - ß - fn-te-°pw ^m-jn-kw C-c-®p-I-b-dp-∂-Xn-s‚ N-cn-{X km£y-am-b B I-´n¬ X-e-tbm-e-∏-d-ºn-se ho-´n¬ D-≠m-bncp-∂-Xv 1983¬ Rm≥ t\-cn¬ I-≠n-´p-≠v. "_-jo¿ Z am≥' tUm-Iyp-sa‚-dn-bn¬ Rm-\-Xv tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. B I-´n-en-s\ "cm-Py-t{Zm-ln-bp-sS I-´n-em-bn hn-ti-jn-∏n-® s]meo-kv hy-hl - m-cw ^m-jn-ka - √ - m-sX a-s‰-¥m-Wv?' BgvN-∏-Xn∏v


Fw.F d-lv-am≥

""an-ÿ _-jo¿, F-s‚ I-YI - f - n-sem-∂pw cm-Py-t{Zm-la- n-s√∂v F-gp-Xn H-∏n-´p-X-∂m¬ Xm-¶ƒ-°v P-bn-en¬ \n-∂v ]p-dØp t]m-Imw.'' A-Xn-\v _-jo-dn-s‚ a-dp-]-Sn: "Rm-\-Xp sNøp-Ib - n-√ k¿. I-YI - f - p-sS-sb-√mw A-hk - m-\w A-Xn¬ cmPy-t{Zm-l-an-s√-∂v F-gp-Xm≥ ]-‰p-tam? F-\n-°v ]p-d-Øp t]m-tI-≠.' en-s°m-≈p-∂-Xv, lnw-k-bp-sS hnj-hm-bp-hm-Wn-∂-hn-sS iz-kn-°p∂-Xv-˛ A-gn-a-Xn-bp-sS-bpw a¿-Z-\Øn- s ‚- b pw h- © - \ - b p- s S- b pw kzm¿- ∞ - Ø n- s ‚- b pw H- c p IqØm-´-am-Wv A-hn-sS Im-Wp-∂-Xv. R-ß-fp-sS [o-cm-`n-am-\ kv-Xw-`Øn-s‚ ap≥-]n¬-sh-®v-˛ [¿-a-cmPy-Øn-se sI-Sm-hn-f-°n-s‚ ap≥]n¬-sh-®v-˛ ]u-c-kzm-X-{¥y-sØ A-Sn-®-Sn-®p \n-ew-]-Xn-∏n-°p-∂p. kv-{Xo-Xz-sØ A-h-tl-fn-°p-∂p. A-`n-{]m-b kzm-X-{¥y-Øn-s‚ IWvTw sR-°n-sR-cn-°p-∂p. Bflm-`n-am-\-sØ h-en-®p-Io-dp-∂p. bp-h-Xz-sØ th-´-bm-Sp-∂p. a-\pjy-Xz-sØ Np-s´-cn-°p-∂p. [¿-acm-Py-Øn-s‚ \o-Xn \n-b-a-ß-sfhn-sS?' "[¿-a-cm-Py'Øn¬ _-jo¿ tNm-

Zn-°p-∂ Cu tNm-Zy-߃ cm-Pyt{Zm-ln-bp-tS-X-√. G-Xv ^m-jn-Ãv Im-e-Øpw {]-k-‡-am-Ip-∂ ]uc-t_m-[-Øn-s‚-bpw kzm-X-{¥yhm-Rv-O-bp-tS-bpw aq-i-bn¬ hm¿sØ- S p- Ø Cu tNm- Z y- ß - f n¬ km¿-h-Im-en-I-hpw km¿-h-tZ-iob-hp-am-b ]u-cm-h-Im-i-t_m-[-ap≠v. C-Xn¬ D-b-cp-∂ [¿-an-I-Xsb G-Im-[n-]-Xn `-b-s∏-Sp-∂-XpsIm- ≠ m- W v _- j o- d n- s \ tX- S n k¿.kn.]n-bp-sS s]m-eo-kv C-S-bv°n-sS _-jo-dn-s‚ X-e-tbm-e-∏-dºn-se ho-´n¬ t]m-bn A-hn-sSbpw tkz-—m-[n-Im-c-Øn-s‚ ap-jvIv Im-´n-b-Xv. _-jo-dn-s‚ am-Xm]n-Xm-°-sf-bpw k-tlm-Z-c-ß-sfbpw \n-c-¥-c-am-bn ]o-Un-∏n-°p-Ibm-bn-cp-∂p s]m-eo-kv. A-h-sc s]-cp-a-g-b-Øv \n¿-Øn {Iq-c-am-bn

dn-s‚ cm-Py-t{Zm-l-°p-‰-Øn-s‚ hym-]v-Xn h¿-[n-®p. B ]p-kv-X-IØn-\pw \n-tcm-[-\-ap-≠m-bn. _jo-dn-s\ A-d-Ãv sN-øp-∂-h¿-°v C-\mw {]-Jym-]n-®p-sIm-≠v K-k‰pw h-∂p. [¿-a-cm-Py-Øn-se H-cp ]u-c-\mWv Rm-\pw F-∂v B-iz-kn-®n-cp∂ _-jo¿ A-Xn-\v h-∂p-`-hn-® hn]-cy-b-sØ "[¿-a-cm-Py'Øn¬ Cß-s\ tc-J-s∏-Sp-Øp-∂p: "F-{X \n- -lm-b-c-h¿, F-{X a¿-Zn-X¿! A-Sn-a-I-fp-sS ap-d-hn-fn-bm-Wn-∂hn-sS tIƒ-°p-∂-Xv! a¿-Zn-X-cp-sS Zo-\-tcm-Z-\-am-Wn-∂-hn-sS am-s‰m-

BgvN-∏-Xn∏v

2 Pqembv 2016

19


^m-jn-Ãv Im-e-sØ _-jo¿

"t{]-a-te-J-\'hpw ^m-jn-Ãp-I-fp-sS IÆn-se I-c-Sm-bn am-dn. I-Yb - n-se {]-Wb - n-Xm°ƒ \m-b¿-˛{- In-kvX - ob k-ap-Zm-b-ß-fn¬ s]-´-h-cm-b-Xn-\m¬ an{i-hn-hm-lw F-∂ atX-X-c kw-⁄ t]mepw ^m-jn-Ãv hy-hlm-cØ - n-\v A-kl - njv-Wp-X D-≠m-°n. A-tXm-sS "t{]-a-te-J\w' F-∂ Ir-Xn-bpw Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ k¿°m¿ \n-tcm-[n-®p (1944).

"i-_vZ- ß - ƒ's°-Xnsc A-«o-e-°p-‰w Npa-Øn, tLm-c-tLm-cam-b hn-a¿-i-\-Øn-eqsS _-jo-dn-s\ {`mt¥m-f-sa-Øp-∂ am\-kn-I ]o-U\ - Ø - n-\nc-bm-°n-b-Xpw Cu ^m-jn-kw X-s∂. Iq´-Øn¬ B F-gpsØ-√mw hn-tZ-i ]pkv-X-I-ß-fp-sS tamj-Wa- m-sW-∂ Ip-‰hpw Np-a-Ø-s∏-´p. AXn-\p am-{X-am-bn ^mjn-Ãv Nm-th-dp-Iƒ kr-jvS- n-°s - ∏-´p. F¨-]-Xp-I-fn-epw A-Xp Xp-S¿-∂p.

20 2 Pqembv 2016

]o-Un-∏n-°p-∂ a¿-Z-\-ap-d-I-fm-Wv s]m-eo-kv Im-´n-b-Xv. Cu ]o-U-\߃ A-Xn-cp I-S-∂-t∏mƒ A-\pP≥ A-_v-Zp¬ Jm-Z¿ s]m-eo-kv I-≠p-sI-´m-Xn-cn-°m-\m-bn _-jodn-s‚ I-´n-en¬ kz-¥w t]-cv sImØn-sh-®p. tIƒ-°p-∂ ]m-´n-te°pw D-]-tbm-Kn-°p-∂ ho-´p-]-Ic-W-ß-fn-te-°pw ^m-jn-kw Cc-®p-I-b-dp-∂-Xn-s‚ N-cn-{X km£y-am-b B I-´n¬ X-e-tbm-e-∏d-ºn-se ho-´n¬ D-≠m-bn-cp-∂-Xv 1983¬ Rm≥ t\-cn¬ I-≠n-´p-≠v. "_-jo¿ Z am≥' tUm-Iyp-sa‚-dnbn¬ Rm-\-Xv tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-´p≠v. B I-´n-en-s\ "cm-Py-t{Zm-lnbp- s S I- ´ n- e m- b n hn- t i- j n- ∏ n- ® s]m-eo-kv hy-h-lm-cw ^m-jn-k-a√m-sX a-s‰-¥m-Wv?' 1939 ap-X¬ 1942 h-sc C-Xm-bn-cp-∂p _-jo-dns‚ A-h-ÿ. Ip-Spw-_-tØm-Sp≈ s]m- e o- k v ]o- U - \ w Iq- S n- b t∏mƒ _-jo-dn-\-Xv Xm-ßm≥ Ign- ™ n- √ . "_- j o- d n- s ‚ h- e - X pssI A-Sn-s®m-Sn-®p N-Ω-¥n-bm°pw, A-ß-s\ F-gp-Øp \n¿-Øn°pw' F-∂v s]m-eo-kv ho-´p-Im-sc `-b-s∏-Sp-Øn-b-t∏mƒ _-jo¿ kzbw A-d-Ãv h-cn-°m≥ X-øm-dm-bn. 1942¬ _-jo¿ tIm-´-bw s]m-eokv tÃ-j-\n¬ kz-ta-[-bm Io-g-Sßn. H-∏w ]p-Ø≥-Im-∏v am-Ø≥ X-c-I-\p-ap-≠m-bn-cp-∂p. A-hn-Sp∂v sIm- √ w I- k - _ m tem- ° ∏n¬ H- º - X p- a m- k w hn- N m- c - W Ø-S-hp-Im-c-\m-bn. A-hn-sS sh®m-Wv ^m-jn-k-Øn-s‚ ]-´-bpw, I-gp-Øn¬ sI-´n ]m-dm-hv In-S-°p∂ "ssS-K¿' F-∂ \m-b-sb I-Ym]m-{X-am-°n I-Y-sb-gp-Xp-∂-Xv. C∂v C-¥y-sbm-´m-sI hn-Nm-c-WØ-S-hp-Im-cm-bn tem-°-∏p-I-fn¬ A-S-bv-°-s∏-´-h¿ N-cn-{X-Øn-se ^m-jn-Ãv X-\n-bm-h¿-Ø-\-ß-fmWv Hm¿-an-∏n-°p-∂-Xv. _-jo-dn-\v cm-Py-t{Zm-l-°p-‰-Øn-\v c-≠p-h¿jw ITn-\ X-S-hpw B-bn-cw cq-] ]n-g-bpw hn-[n-®p. A-ß-s\-bm-Wt±-lw I-øm-aw sh-°-s∏-´v, c-≠p s]m-eo-kp-Im-cp-sS A-I-º-Sn-tbmsS, 1943¬ Xn- c p- h - \ - ¥ - ] p- c w sk≥-{S¬ P-bn-en¬ F-Øp-∂Xv. _-jo¿ F-gp-Øp-Im-c-\m-sW-

BgvN-∏-Xn∏v


Fw.F d-lv-am≥

1957¬ C.Fw.F-kns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ I-ayq-Wn-Ãv k¿°m¿ A-[n-Im-cØn¬ h-∂n-´pw _jo-dn-s\ ^m-jn-Ãv t{]-Xß - ƒ hn-Sm-sX ]n-¥p-S¿-∂p. "‚p-∏p∏m-s°m-cm-t\-≠m¿∂v' F-∂ t\m-h¬ ]mT-]p-kv-X-I-am°p-∂ Im-cyw h-∂t∏m-gm-Wv A-Xp kw`-hn-®X - v.

{`m-¥p-hs - c F-Ønb B-Lm-Xß - s - f _-jo¿ A-Xn-Po-hn®-Xv {`m-¥p Nn-In’m-°m-eØ - v "]mØp-Ωm-bp-sS BSn's‚ c-N\ - b - n-eqsS-bm-Wv. C-∂v tZi-t{Zm-l-°p-‰w Npa-Øs - ∏-Sp-∂h - ¿°v A-Xn-Po-hn-°m\m-hp-tam F-∂-Xv H-cp tNm-Zy-am-Wv.

BgvN-∏-Xn∏v

∂-dn-™-t∏mƒ P-bn-en-se th-Z{K-Ÿ-߃ hm-bn-®p-a-Sp-Ø k-lX- S - h p- I m¿ hm- b n- ° m- \ m- b n Fs¥- ¶ n- e pw F- g p- X n- Ø - c - W - s a∂m-h-iy-s∏-´p. A-t∏m-gm-Wv _jo¿ B P-bn-en¬ \n-∂p-X-s∂ ]-d-™p-tI-´ I-Y "t{]-a-te-J-\w' F-∂ t]-cn¬ F-gp-Xp-∂-Xv. P-bnen¬ \n-∂p ]p-d-Øp h-cp-tºmƒ _-jo-dn-s‚ ssI-bn¬ t{]-a-te-J\-Øn-s‚ ssI-sb-gp-Øp {]-Xnbp-≠m-bn-cp-∂p. \n¿-`m-Ky-h-im¬ "t{]-a-te-J-\'hpw ^m-jn-Ãp-I-fpsS I-Æn-se I-c-Sm-bn am-dn. I-Ybn-se {]-W-bn-Xm-°ƒ \m-b¿-˛{In-kv-Xo-b k-ap-Zm-b-ß-fn¬ s]´-h-cm-b-Xn-\m¬ an-{i-hn-hm-lw F-∂ a-tX-X-c kw-⁄ t]m-epw ^m-jn-Ãv hy-h-lm-c-Øn-\v A-kln-jv-Wp-X D-≠m-°n. A-tXm-sS "t{]-a-te-J-\w' F-∂ Ir-Xn-bpw Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ k¿-°m¿ \n-tcm[n-®p (1944). Im-c-Ww A-Xv \m-b¿ k-ap-Zm-b-sØ A-]-Io¿-Øn-s∏-SpØp-∂p. cm-Pm-hn-\v hm-gv-Øp-]m´p ]m-Sp-∂ cm-Py-kvt- \-ln-Is - f A]-Io¿-Øn-s∏-Sp-Øp-∂-h-cpw cmPy-t{Zm-ln-I-fm-bn am-dp-∂ A-hÿ! 1945¬ c-≠mw tem-I-a-lm-bp-≤a- h - k m- \ n- ° p- t ºmƒ ^m- j n- k Øn-\v h-f-°q-dp \¬-In-b a-lmam-µy-Im-e-Øn-s‚ (The Great Depression Period) F-√m B-[n-I-fpw hym-[n-I-fpw Np-a-∂v _-jo¿ "i_v-Z-߃' c-Nn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. H-c¿-∞-Øn¬ ^m-jn-k-Øn-\v Cc-bm-°-s∏-´ H-cp cm-jv-{So-b {]-h¿Ø-I-s‚ Zo-\-hpw h-\y-hp-am-b B¿-Ø-\m-Zw "i-_v-Z-ß'fn¬ apg-ßp-∂p-≠v. A-Xn-se \m-b-I≥ A-\m-Y-\pw bp-≤w A-h-km-\n-®t∏mƒ ]p-d-Øm-°-s∏-´-h-\p-am-bXv sh-dp-sX-b-√. A-bmƒ _-jo¿ X-s∂-bm-bn-cp-∂p. B t\m-h¬ ]p-d-Øp-h-∂-t∏m-gpw ^m-jn-ÃpIƒ sh-dp-sX-bn-cp-∂n-√. "i-_v-Z߃'s°-Xn-sc A-«o-e-°p-‰w Npa-Øn, tLm-c-tLm-c-am-b hn-a¿-i\-Øn-eq-sS _-jo-dn-s\ {`m-t¥mf- s a- Ø p- ∂ am- \ - k n- I ]o- U - \ Øn-\n-c-bm-°n-b-Xpw Cu ^m-jnkw X-s∂. Iq-´-Øn¬ B F-gp-

2 Pqembv 2016

21


^m-jn-Ãv Im-e-sØ _-jo¿

kulrZ kZ v

sØ-√mw hn-tZ-i ]p-kv-X-I-ß-fpsS tam-j-W-am-sW-∂ Ip-‰-hpw Np-a-Ø-s∏-´p. A-Xn-\p am-{X-am-bn ^m-jn-Ãv Nm-th-dp-Iƒ kr-jv-Sn°-s∏-´p. F¨-]-Xp-I-fn-epw AXp Xp-S¿-∂p. {`m-¥p-h-sc F-Øn-b B-Lm-Xt]m™n-°c dm^n

ß-sf _-jo¿ A-Xn-Po-hn-®-Xv {`m¥p Nn-In-’m-°m-e-Øv "]m-ØpΩm-bp-sS B-Sn's‚ c-N\ - b - n-eq-sSbm-Wv. C-∂v tZ-it- {Zm-l° - p-‰w Npa-Ø-s∏-Sp-∂-h¿-°v A-Xn-Po-hn°m-\m-hp-tam F-∂X - v H-cp tNm-Zyam-Wv. 1947¬ C-¥y-°v kzm-X{- ¥yw In´n-bn-´pw ]-{X-ßf - q-sS ta-ep-≈ \ntcm-[\ - w \o-ßn-bn-´pw _-jo-dn-s‚ t{]-a-te-J-\-Øn-s‚ hn-e-°v \o°n-bn-√. 1948¬ ]-´w {]-[m-\a - {- ¥nbm-bt- ∏mƒ X-Ig- n-bp-sS tXm-´n-bpsS a-I-s‚ \n-tcm-[-\w \o-°n-b-

t∏m-gpw "t{]-a-te-J-\'Øn-s‚ \ntcm-[-\w A-tX-]-Sn \n-e-\n-∂p. t{]-a-te-J-\-Øn-s‚ c-N-\ \-S-∂ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sk≥-{S¬ Pbn¬ hm-k° - m-eØ - v s]m-eo-kv IΩo-j-W-dm-bn-cp-∂ Jm≥ _-lZq¿ k-øZ- v A-_vZ- p¬ I-cow _-jodn-t\m-Sm-h-iy-s∏-´-Xv C-ß-s\-bmWv: ""an-ÿ _-jo¿, F-s‚ I-YI - fn-sem-∂pw cm-Py-t{Zm-l-an-s√-∂v F-gp-Xn H-∏n-´p-X∂ - m¬ Xm-¶ƒ-°v P- b n- e n¬ \n- ∂ v ]p- d - Ø p t]mImw.'' A-Xn-\v _-jo-dn-s‚ a-dp-]-Sn:

tZ-io-bX - s - b-∏‰- n-bp-≈ ^m-jn-Ãv hy-hl - m-cß - ƒ "cm-Py-t{Zmln' "tZ-i-t{Zm-ln'F-∂o kw-⁄-I-sf G-I-]-£o-b-am-bn F-ß-s\ \n¿-an-°p-∂p-sh-∂v {]-Jym-]n-°p-∂-Xm-Wv k¿ kn.]n-bp-sS Xn-´q-cw. Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn¬ I-S-°m≥ ]m-Sn-√mØ-Xp-sIm-≠v _-jo-dn-\v ]-eb - n-Sß - f - n-em-bn H-fn-hn¬ I-gntb-≠n-h-∂p.

22 2 Pqembv 2016

BgvN-∏-Xn∏v


Fw.F d-lv-am≥

"Rm-\-Xp sN-øp-I-bn-√ k¿. I-YI-fp-sS-sb-√mw A-h-km-\w AXn¬ cm-Py-t{Zm-l-an-s√-∂v F-gpXm≥ ]-‰p-tam? F-\n-°v ]p-d-Øp t]m-tI-≠.' 1931¬ em-tlm¿ P-bnen¬ Xq-°n-te-‰-s∏-´ `-K-Xv knßpw kp-Jv-tZ-hpw cm-Pv Kp-cp-hpw in-£b - n-fh - n-\m-bn am-∏t- ]-£ Fgp-Xn-s°m-Sp-°m-Xn-cp-∂-Xn-s\ amXr-I-bm-°n-b _-jo-dn-s‚ \n-›b-Zm¿-Vy-am-Wv \mw Cu a-dp-]-Snbn¬ hm-bn-°p-∂-Xv. kzm-X-{¥yw In-´n-°-gn-™v G-Xm-≠v H-cp h¿j-tØm-fw "t{]-at- e-J\ - w' ^m-jnÃv D-cp-°p-ap-jvS- n-If - n¬ X-s∂ InS-∂p. 1948 \-hw-_¿ 26\v "t{]-at- eJ-\'Øn-s‚ \n-tcm-[\ - w A-hk - m\n-°p-tºmƒ am-{X-am-Wv _-jo¿ "tZ-it- {Zm-ln' F-∂ kw-⁄b - v° - v ]p-d-Øp-I-S-∂-Xv. 1957¬ C.Fw.F-kn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ I-ayq-Wn-Ãv k¿-°m¿ A-[n-Im-cØ - n¬ h-∂n-´pw _-jo-dns\ ^m-jn-Ãv t{]-X- ß ƒ hn- S msX ]n-¥p-S¿-∂p. "‚p-∏p-∏m-s°mcm-t\-≠m¿-∂'v F-∂ t\m-h¬ ]mT]p-kX -v I - a- m-°p-∂ Im-cyw h-∂t- ∏mgm-Wv A-Xp kw-`h - n-®X - .v _-jo¿ F-

C-t∏m-sg-¶n-epw \mw B _-jo-dn-s\ Hm¿-Øn-s√-¶n¬ ^m-jn-k-Øn-s‚ D-cp-°p-Zw--jv-{SI-sf A-Xn-Po-hn-t°-≠ I-\ø - a- m-cp-sS `m-hn-sb-∏‰- n \-ap-s°m-cp D¬-°W - vTb - p-an-s√∂v `m-hn-N-cn-{Xw tc-J-s∏-Sp-Øpw. hym-P-am-bn \n¿-an-°-s∏-Sp-∂ cm-Py-t{Zm-l-°p-‰-߃ H-cm-sf Po-hn-X-Im-ew ap-gp-h≥ th-´-bm-Sp-sa-∂-Xn-s‚ sXfn-hp-Iq-Sn-bm-Wv _-jo-dn-s‚ Po-hn-Xw. gp-Xp-∂p: "I-ayq-Wn-Ãm-ib - h - n-cp-≤ aq-cm-®n {K-Ÿa- m-sW-∂v ]-d™ v Iayq-Wn-Ãv ]m¿-´n B ]p-kX -v I - s - Ø ap-‡I - W - vTw F-Xn¿-°p-Ib - p-≠mbn. F-Xn¿-Øh - c - n¬ H-cmƒ A-∂sØ tI-cf - I-ayq-Wn-Ãv a-{¥n-k`- bn-se [-\-a-{¥n kn.A-Nyp-X-tat\m-\m-Ip-∂p.' (]m-Øp-Ωm-bp-sS B-Sn-s‚ ap-Jh - p-cb - n¬) B ]p-kX v- I - s - Ø F-Xn¿-Øh - cn¬ I-tØm-en-°m tIm¨-{K-kv ]n.F-k.v ]n, tIm¨-{K-k.v .. Xp-Sß - n an-° ]m¿-´n-I-fpw D-≠m-bn-cp-∂p-˛ C-Xn-s\ _-jo¿ ""No-™p-\m-dp-∂ s]m-fn-‰n-Ivk - v'' F-∂p hn-ti-jn-∏n°p-I-bp-≠m-bn.

H-cn-°¬ `-cW - I - q-SØ - n-\v A-\`- na-X\ - m-bn tZ-it- {Zm-ln F-∂v ap-{Z-IpØ-s∏-´ _-jo¿ cm-Py-Øn-\v A-`na-X-\m-b kzm-X-{¥ym-\-¥-c \m-fpI-fn-em-Wv X-s‚ cm-jv-{So-b Bt£-]-lm-ky c-N-\-Iƒ \n¿-hln-°p-∂-Xv. A-t∏m-tg-°pw Cu ""No-™p-\m-dp-∂'' cm-jv-{So-b-sØ t\-cn-´v hn-a¿-in-°p-∂ c-N-\-I-sf {]-—- ∂-h¬-°-cn-s®-gp-Xm-\p-≈ k¿-Km-fl-I-am-b B¿-P-hw _jo¿ kz-bw t\-Sn-sb-Sp-Øp. B I-dp-Ø Nn-cn-bn¬ _-jo¿ F-√m B-Lm-X-ß-sf-bpw th-Z-\-I-sfbpw kz-bw ap-°n-s°m-∂p. hn-izhn-Jym-X-am-b aq-°pw F-´p-Im-en

cmPy-t{ZmlIp‰w NpaØn I\-ø-Ip-am-dns\ AdÃv sNbvX-t∏mƒ

BgvN-∏-Xn∏v

2 Pqembv 2016

23


t^mt´m: Fw.F l ≥

^m-jn-Ãv Im-e-sØ _-jo¿

IpSpw-_-tØm-sSm∏w

24 2 Pqembv 2016

BgvN-∏-Xn∏v


t^mt´m: Fw.F l ≥

Fw.F d-lv-am≥

a-Ωq-™pw, ÿ-e-sØ {]-[m-\ Zn-hy-\pw, I-≠-º-d-b-\pw, B-\hm-cn-bpw s]m≥-Ip-cn-ipw, a-≠≥ ap-Ø-∏-bpw F-√mw X-\n-°-h-Imi-s∏-´ tZ-io-b-X-bp-sS ]u-cm-hIm-i-ß-fn¬ \n-∂v \m-Sp-I-S-Øn ]p- d - Ø m- ° n ]o- U n- ∏ n- ® kzm- X {¥y-]q¿-h `-c-W-Iq-S-Øn-s‚ ^mjn-Ãv `o-I-c-X-tbm-Sp-≈ I-dp-Ø ^- e n- X - ß - f m- s W- ∂ v Xn- c n- ® - d nbm≥ B hy-h-lm-c-߃ A-]-IS-I-c-am-bn B-h¿-Øn-°-s∏-Sp-∂ Cu N-cn-{X k-µ¿-`-Øn-se-¶n-epw \-ap-°v I-gn-tb-≠-Xm-Wv. hym-Pam-bn \n¿-an-°-s∏-Sp-∂ cm-Py-t{Zml-°p-‰-߃ H-cm-sf Po-hn-X-Imew ap-gp-h≥ th-´-bm-Sp-sa-∂-Xns‚ sX-fn-hp-Iq-Sn-bm-Wv _-jo-dns‚ Po-hn-Xw. kzm-X-{¥yw In-´n H-cp hym-g-h´w I-gn-™m-Wv _-jo¿ "a-Xn-epIƒ' F-gp-Xp-∂-Xv. C-Xv "t{]-a-teJ-\w' F-gp-Xp-tºmƒ Xm≥ Xm-akn-® Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw sk≥-{S¬

BgvN-∏-Xn∏v

"{]-`' F-∂ t]-cn-em-Wv _-jo¿ A-Xn¬ X-s‚ B-Zy ^m-jn-Ãv hn-cp-≤ te-J-\-sa-gp-Xp-∂-Xv. A-tXm-sS D-÷o-h\w \n-tcm-[n-®p. I-≠p-sI-´n. A-Sp-Ø-Xv "{]-Im-iw' F-∂ ]-{X-am-bn-cp-∂p. _-jo-dn-s‚ te-J-\-߃ h-∂-tXm-sS A-Xpw \n-tcm-[n-°-s∏-´p. A-d-Ãvhm-d-≠v h-∂-t∏mƒ A-t±-lw t\-sc D-Ø-tc-¥y-bn-te-°v hn-´p. P-bn-en-se b-Ym¿-∞ A-\p-`-h-amsW-∂v _-jo¿ ]-d™ n-´p-≠v. ^mjn-kw X-∂n-ep-≠m-°n-b cm-jv{- Sobm-Lm-X-Øn¬ \n-∂v ap-‡n t\Sn-b ti-jw am-{X-ta \m-cm-bW - n-bpsS A-Zr-iy-am-b {]-Wb - i-co-cØ - ns‚ cm-jv-{So-bw F-gp-Xp-hm≥ At±-lØ - n-\v I-gn-™p-≈q. A-Xm-Is´ Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw sk≥-{S¬ Pbn¬ hm-k° - m-eØ - v s]m-eo-kv IΩo-j-W-tdm-Sv ]-d-™ "F-\n-°v ]p-d-Øp t]m-tI-≠' F-∂ bmYm¿-∞y-sØ X-s‚ kzm-X-{¥ym-

\-¥c - A-kvX - n-Xz iq-\y-XI - f - p-sS cq-]I - a- m-b Why should I be free F∂ X-Xz-Nn-¥m-]c - a- m-b tNm-Zy-Ønte-°v k-∂n-th-in-∏n-°m-\pw I-dpØ ^-en-XØ - n-\p-a∏ - p-dw {]-i\ -v h - ¬°-cn-°m-\pw _-jo-dn-\p I-gn-™p. C-t∏m-sg-¶n-epw \mw B _-jo-dns\ Hm¿-Øn-s√-¶n¬ ^m-jn-kØ - ns‚ D-cp-°p-Zw-j - {-v S-Is - f A-Xn-Po-hnt°-≠ I-\ø - a- m-cp-sS `m-hn-sb-∏‰- n \-ap-s°m-cp D¬-°W - T v b - p-an-s√-∂v `m-hn-Nc- n-{Xw tc-Js - ∏-Sp-Øpw.

2 Pqembv 2016

25


tUm.-Fw.Fw _jo¿ / hmkp-tZ-h≥ Ip∏m´v

Imen-°‰v k¿h-Ie - m-ime-bpsS ae-bmf hn`m-KØns‚ `mK-amWv "_jo¿ sNb¿'. AXv Bcw-`n-°ptºmƒ kz]v\ß - ƒ Gsdbmbn-cp-∂p. h¿j߃ ]n∂n-Sp-tºmƒ sNb-dn\v kw`-hn-°p-∂sX-s¥∂v A[y-£≥ tUm. Fw.Fw _jo¿ Xpd∂p ]d-bp-∂p.

-e-bm-f `m-j-bn-se-bpw km-lnXy- Ø n- s e- b pw h¿- W hy- h ÿ-sb Xn-cp-Øn-°p-dn-® A\p-`-h-ß-fp-sS Im-Sm-bn-Øo¿-∂ H-‰-ac-am-Wv ssh-°w ap-l-Ω-Zv _-jo¿. B a-lm-\p-`m-h-s‚ kv-a-cW-bv-°v Im-en°-‰v k¿-h-I-em-im-e cq-]w \¬-In-bXm-Wv "_-jo¿ sN-b¿'. _-jo-dn-s‚ km-ln-Xy-sØ-bpw Po-hn-X-sØ-bpw A-Sp-Ø-dn-bm-\pw K-th-j-Ww sN-øm\pw cq- ] o- I - c n- ® sN- b - d n- s ‚ A- [ y£≥ tUm. Fw.Fw _-jo-dm-Wv. sNb-dn-s‚ {]-h¿-Ø-\-ß-sf-°p-dn-®v At±-lw kw-km-cn-°p-∂p.-

a

_-jo-¿ sN-b-dn-s‚ Xp-S-°w Fß-s\-bm-Wv? 2009em-Wv ssh-°w ap-l-Ω-Zv _jo-¿ sN-b-¿ Im-en-°-‰v bq-Wn-th-gv-kn‰n-bn-¬ a-e-bm-f hn-`m-K-Øn-s‚ `m-Kam-bm-bn {]-h-¿-Ø-\w Xp-S-ßp-∂-Xv. _-jo-¿ ayq-kn-bw, _-jo-¿ \n-L-≠p \n-¿-am-Ww, _-jo-¿ ]-T-\-tI-{µw F-

26 2 Pqembv 2016

BgvN-∏-Xn∏v


k¿°m¿ klm-bn-®n-s√-¶n¬ _jo-dn-t\msSm∏w tUm.-Fw.Fw _jo¿

t^mt´m: ]n.-ap-kvX^

_jo¿ sNb¿ D≠m-hn√

BgvN-∏-Xn∏v

2 Pqembv 2016

27


k¿°m¿ klm-bn-®n-s√-¶n¬ _jo¿ sNb¿ D≠m-hn√

∂n-h-bm-Wv {]-[m-\-am-bpw D-t±-in®n-cp-∂-Xv. Hm-tcm h-¿-j-hpw _jo- ¿ km- l n- t Xym- ’ - h - h pw _jo-¿ ]-T-\-ß-fpw \-S-Øm-≥ ]-cn]m-Sn-bp-≠m-bn-cp-∂p. _-jo-dn-s\°p-dn-®p-≈ ]p-kv-X-I-c-N-\, _jo-¿ Ir-Xn-I-ƒ A-\y-`m-j-I-fn-¬ {]-kn-≤o-I-cn-°p-I, tIm-f-Pv, kvIq-ƒ hn-Zym-¿-∞n-I-ƒ-°p-th-≠n Izn-kv a-’-cw \-S-Øp-I -F-∂n-hbpw ]-≤-Xn-I-fn-¬-s]-Sp-∂p. 2009 P-\p-h-cn 24\v A-∂-sØ hn-Zym`ym-k a-{¥n Fw.F t_-_n-bmWv D-Zv-Lm-S-\w \n-¿-h-ln-®-Xv. ssh-kv Nm-≥-kv-e-¿ A-≥-h-¿ Plm-≥ kp-ss_-cn-bp-sS B-[y-£X- b n- ¬ tUm. kp- I p- a m- ¿ A- g ot°m-Sv B-Wv ap-Jy-{]-`m-j-Ww \S-Øn-b-Xv. _-jo-dn-s‚ `m-cy ^m_n _-jo-dpw a-‰p Ip-Spw-_mw-Kß-fpw N-S-ßn-¬ k-∂n-ln-X-cm-bncp-∂p. tUm. Nm-Ø-\m-Øv A-NypX-\p-Æn-bm-bn-cp-∂p sN-b-dn-s‚ {]-Y-a hn-kn-‰n-Mv {]-^-k-¿. 2011 P\p-h-cn-bn-¬ sN-b-dn-s‚ B-`n-apJy-Øn-¬ _-jo-dpw k-a-Im-eo-\ `m-c-Xo-b km-ln-Xy-hpw F-∂ hnj-b-Øn-¬ sk-an-\m-¿ kw-L-Sn∏n-®p. A-h-X-cn-∏n-® {]-_-‘-߃ Cw-•o-jn-epw a-e-bm-f-Øn-epam-bn ]p-kv-X-I-cq-]-Øn-¬ {]-kn≤o-I-cn-®p. ]n-∂o-Sv kp-Ip-am-¿ A-go-t°m-Sns\ sN-b-dn-s‚ hn-kn-‰n-Mv {]-^-k¿ B-°-W-sa-∂ A-`n-{]m-bw D-b¿-∂p-h-∂p. A-go-t°m-Sn-\v F-Xn-¿∏p-≠m-bn-cp-∂n-√. F-∂m-¬ Xm-akn-bm-sX A-t±-lw tcm-K-_m-[nX- \ m- b n. A- t Xm- s S- b m- W v 2013 s^-{_p-h-cn-bn¬ Rm-≥ Np-a-X-etb-¬-°p-∂-Xv. _-jo-¿ sN-b-dn-s‚ {]-h-¿-Ø-\ß-ƒ-°m-bn k-¿-°m-¿ 25 e-£w cq-]-bm-Wv A-\p-h-Zn-®n-cp-∂-Xv. Cu Xp-I _m-¶n-en-´v ]-en-i D-]tbm-Kn-®v ssZ-\w-Zn-\ {]-h-¿-Ø-\߃-°v D-]-tbm-Kn-°p-∂p.

F-ß-s\-bm-Wv sN-b-dn-s‚ {]-h-¿-Ø-\ co-Xn? F-\n-°v ]p-d-sa F-≥. tKm-]n\m-Y-≥ \m-b-cpw sN-b-dn-s‚ {]h-¿-Ø-\-ß-fn¬ t\-Xr-]-c-a-m-b

28 2 Pqembv 2016

_-jo-¿ sN-b-dn-s‚ h-iw hn-im-e-am-b sI-´n-S-ap-≠v. A-Xn¬ ayq-kn-bw cq-]-s∏-Sp-Øm-hp-∂-Xm-Wv. A-Xn-\v 50 e-£w cq-] sN-e-hv h-cpw. kv-Iq-ƒ, tIm-f-Pv hn-Zym-¿-∞n-I-ƒ-°pw s]m-Xp-P\ - ß - ƒ - ° - pw _-jo-dn-s\ ]-‰n A-dn-bm-\pw ]-Tn-°m\p-ap-≈ H-cp tI-{µ-am-bn-cn-°pw ayq-kn-bw.

]-¶p-h-ln-°p-∂p-≠v. Iq-Sm-sX Kth-j-I-\m-b ]n.Fw kp-[o-jv, H. {io-\m-Yv F-∂n-h-cp-sS tk-h-\-ßfpw {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Øp-∂p. ae-bm-f hn-`m-K-Øn-¬ \n-∂p hn-can-® D-tZym-K-ÿ-≥ sI. th-em-bp[-≥ Hm-^o-kv Ãm-^m-bn {]-h-¿Øn-°p-∂p. C-h¿-°v Hm-W-td-dnbw F-∂ \n-e-bn¬ sN-dn-b {]Xn-^-e-am-Wv \-¬-Ip-∂-Xv. km-[mc-W \n-e-bn-¬ cm-hn-se ]-Øv aWn ap-X¬ ssh-Ip-t∂-cw \m-epa-Wn h-sc Hm-^o-kv {]-h-¿-Øn°pw.

_-jo-¿ ayq-kn-bw km-[y-amIm-≥ C-\n F-s¥-√m-am-Wv th≠-Xv? _- j o- ¿ ayq- k n- b w hm- k v - X - h Øn-¬ _-jo-dn-\p-≈ an-I-hp-‰ kvam-c-I-am-bn am-dp-sa-∂m-Wv {]-Xo£. _-jo-dn-\v kv-am-c-Iw \n-¿-an°m-≥ k-¿-°m-¿-X-e-Øn-¬ {i-aß-ƒ \-S-∂p-sh-¶n-epw hn-P-bn-®n´n-√. k-¿-°m-¿ A-\p-h-Zn-® 50 e£w cq-] tIm-gn-t°m-Sv Pn-√m Ie-Œ-dp-sS A-°u-≠n-¬ In-S-°p∂p- ≠ v . D- N n- X - a m- b ÿ- e w Is≠-Øm-≥ C-Xp-h-sc km-[-n-®n-´n√. _-jo-¿ sN-b-dn-s‚ h-iw hn-ime-am-b sI-´n-S-ap-≠v. A-Xn-¬ ayqkn-bw cq-]-s∏-Sp-Øm-hp-∂-Xm-Wv. A-Xn-\v 50 e-£w cq-] sN-e-hv hcpw. kv-Iq-ƒ, tIm-f-Pv hn-Zym-¿-∞nI-ƒ-°pw s]m-Xp-P-\-ß-ƒ-°pw _-jo-dn-s\ ]-‰n A-dn-bm-\pw ]-Tn°m-\p-ap-≈ H-cp tI-{µ-am-bn-cn°pw ayq-kn-bw. _-jo-dn-s\ kw_-‘n-°p-∂ h-kv-Xp-h-l-I-ƒ Chn-sS ti-J-cn-®v {]-Z-¿-in-∏n-°pw. _-jo-dn-s‚ {]-kn-≤-am-b Nm-cp-I-

tk-c,Im-k-‰v sd-t°m¿-Uv sπ-b¿, h-en-b ^v-fm-kv-Iv, •m-kv , {Km-at^m-¨, Ip-S, t]-\-I-ƒ, I-Æ-S F- ∂ n- h - s b- √ mw D- ≠ m- h pw. Ct∏m-ƒ C-h _-jo-¿ sN-b-dn-s‚ Hm-^o-kn-¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bmWv. _-jo-¿ c-N-\-I-fp-sS 750 t]-Pp≈ I-sø-gp-Øv {]-Xn-I-ƒ sN-bdn-s‚ ssI-h-i-ap-≠v. _m-ey-Ime- k - J n- b p- s S Cw- • o- j n- e p- ≈ ssI-sb-gp-Øv {]-Xn-bpw C-Xn-¬ D-ƒ-s∏-Spw. hn-hn-[ t^m-t´m-{Km-^¿-am-¿ F-Sp-Ø _-jo-dn-s‚ A-]q¿-h-am-b t^m-t´m-I-ƒ, Nn-{X-ß-ƒ F-∂n-h-bpw ti-J-cn-®n-´p-≠v. _jo-dn-s‚ B-Zy-Im-e kp-lr-Øp°-fm-b ap-l-Ω-Zv A-–p-d-ln-am≥, sam-bv-Xp-au-e-hn, ]n. Ir-jv-W∏n-≈, Sn. {]-Im-iw, l- -≥-tImb sam-√, ]n.F ssk-\p-±o-≥, ]n. Kw-Km-[-c-≥ Xp-S-ßn-b-h-cp-sS-bpw ]n- ¬ - ° m- e kp- l r- Ø p- ° - f m- b Fw.]n t]m-ƒ, X-I-gn, tI-i-h-tZhv, F-kv.sI s]m-s‰-°m-Sv, e-fnXmw- _ n- I A- ¥ - ¿ - P - \ w, Fw.Sn, Xn-t°-m-Sn-b-≥, F-≥.]n ap-l-Ω-Zv Xp-S-ßn-b-h-tcm-sSm-∏-ap-≈ _-jodn-s‚ t^m-t´m-I-ƒ, ]-{X-am-kn-II-fn-¬ h-∂ t^m-t´m-Iƒ C-h-sb√mw ayq-kn-b-Øn-¬ ÿm-\w t\Spw. _-jo-dn-s‚ Po-hn-X-Øn-se {]-[m-\ k-µ-¿-`-ß-fn-se t^m-t´mI-fpw Nn-{X-ß-fpw C-Xn-¬ D-ƒ-s∏Spw. _-jo-¿ Ir-Xn-I-fp-sS B-Zy-]Xn-∏p-I-ƒ ti-J-cn-°-p-I-bpw hyXy-kv-X ]-Xn-∏p-I-fn-¬ _-jo-¿ Xs∂ h-cp-Øn-bn-´p-≈ Xn-cp-Ø-epI- ƒ A- S - b m- f - s ∏- S p- Ø p- I - b pw sN- ø p- I - s b- ∂ - X v ayq- k n- b - Ø ns‚ a-s‰m-cp Zu-Xy-am-Wv. A-ßs\ _-jo-dn-s\-bpw _-jo-¿ Ir-Xn-

BgvN-∏-Xn∏v


t^mt´m: Fw.F l ≥

k¿°m¿ klm-bn-®n-s√-¶n¬ _jo¿ sNb¿ D≠m-hn√

BgvN-∏-Xn∏v

2 Pqembv 2016

29


Hm,

! v k q sNdv°s‚ \ma _-jo-¿ ]-Z-tIm-i \n-L-≠p-hn-¬ \n-∂v...

C

- ° m- ° Cu hm- N - I - Ø nse B-Jym-Zw F-hn-sS?' km-ln-Xy-Im-c-\m-bn sRfn-™n-cn-°p-∂ _-jodn-t\m-Sv A-\pP-≥ A-–p-¬-Jm-Z-¿ Cß-s\ tNm-Zn°p-∂p≠v. _-jo-¿ hym-I-cW-sØ sX√pw h-I-sh-®n-cp-∂n-√ F-∂v CXn-¬ \n-∂v hy-‡-am-Ip∂p. hm-kv-Xh-Øn-¬ A-–p-¬-Jm-Z-dn-s‚ tNmZyw A-bm-fp-tS-Xv am-{X-am-bn-cp-∂n-√. `mj-bp-sS h-tc-Wy hym-Ic-Ww ]n-¥pS-cp-∂ F-√m-h-cp-tS-Xp-am-bn-cp-∂p. CXn-s\ sX√pw Iq-´m-°m-Ø \n-e-]mSm-bn-cp-∂p _-jo-dn-t‚Xv. A-t±-l-

I-sf-bpw k-a-{K-am-b ]-T-\-Øn-\v hn-t[-b-am-°p-∂ hn-⁄m-\-tI{µw Iq- S n- b m- b n- c n- ° pw _- j o- ¿ ayq-kn-bw. _-jo-dn-s‚ I-Øp-I-ƒ, _m-ey-

30 2 Pqembv 2016

Øn-s‚ Ir-Xn-I-fn-se hm-°p-Ifpw hm-Iy-ßfpw {]-tbm-K-ßfpw C-Xv km-[q-I-cn-°p∂p. _-jo-dn-s‚ hm°p-Ifpw {]-tbm-K-ßfpw D-ƒ-s∏-SpØn \nL-≠p \n-¿-am-W-Øn-em-Wv Im- e n°- ‰ v bq- W n- t h- g v - k n- ‰ n- b n- s e ssh-°w ap-lΩ-Zv _-jo-¿ sNb-¿. B-bn-c-Øn-e-[n-Iw t]-Pp-I-fp-am-bn A-©v hn-`m-K-ß-fm-bn ]-Z-tIm-i \nL-≠p-hn-s‚ B-Zy-cq-]w X-bm-dm-bn h-cn-I-bmWv. C-Xn-¬ \n-∂p-≈ hm°p-Ifpw A-h-bp-sS A-¿-∞-ß-fp-amWv Np-h-sS. _m-ey-Im-e-k-Jn-bn-se Nn-e hm-

Im-e-k-Jn-bp-sS Cw-•o-jv ssIsb-gp-Øv t\m-´v-_p-°v, Im-ap-Is‚ U-b-dn t\m-´v-_p-°v F-∂n-h em- a n- t \- ‰ v sN- b v - X v {]- Z - ¿ - i n- ∏ n°pw. ap-∂q-dv t]-Pv ssI-sb-gp-Øv

°p-Iƒ t\m-°mw. A¿-∞w {_m-°‰n¬. Cc- ® v ( ap- g - ° - t Øm- s S), C- c n°W-Xv(ÿn-Xn sN-øp∂-Xv), C-cp´n®p-t]m-bn(a-ßn-t∏m-bn). D-cp-≠v-]nc≠v (X-´n-ho-gp-I), D-ƒ-°-fw(a\- v), D- ≈ - t ∏m- ƒ (\n- e - s Im- ≈ p- t ºmƒ), hnd- ™ p(hn- d - b - ¬ D- ≠ m- b n), ho¿°p-I(hn-I-kn°pI), apc-°w(aqf¬), ta-e (A-dn-bn√), ta-¬∏-Sn(apºv ]-d-™ hn-[-Øn¬), sa-°n-´p-Ib-dp-I(X-´n-°-bdp-I), ssa-Ip-Wqkv (H-∂n-\pw-sIm-≈m-Ø), h-{In-®v(hf®v), N-πm®n( tamiw, hr-Øn-sI´), Ntπm- k v I n, t]me- s Ø(A- Ω - ´ n¬),

{]-Xn-I-ƒ C-Xn-\-Iw em-an-t\-‰v sN-bv-Xv kq-£n-®n-´p-≠v. _-jo-dn\v e-`n-® _-lp-a-Xn-I-fpw ayq-knb-Øn-¬ D-≠m-hpw. kw-Ko-X-{]nb-\m-b _-jo-dn-\v G-sd C-„-s∏-

BgvN-∏-Xn∏v


t]m-cp-∂-Xn-\v (Xn-cn-®p-h-cp-∂-Xn-\v), t]m-°-W-t°-Sv(\m-W-t°-Sv), s]mXnbp-I(Np-‰pw-Iq-Sn \n-¬°p-I), s]c(ho-Sv), ]p-cm-Xo-\w(]-gb-Xv), ]n-≈ hm- ß n- b - h - ¿ ({]- k - h - s a- S p- Ø - h ¿), ]n®p-I(\p≈pI), ]-‰n-®p(tN¿-Øp). _m-ey-Im-e-k-Jn-bn-se H-cp cw-Kw C-ß-s\-bmWv: am-hn-¬ \n-∂v am-ß

´ kw-Ko-Xw Xm-gv-∂ ÿm-bn-bn-¬ ayq-kn-b-w A-¥-co-£-Øn-¬ H-gpIn-s°m-≠n-cn-°pw. U-¬-ln-bn-¬ sd-Uv-t^m-¿-´n-¬ U-¬-ln-bp-sS Ncn-{Xw ku-≠v B-‚v C-^-Œn-¬ A-

_-jo-¿ c-N\ - I - f - p-sS 750 t]-Pp-≈ I-sø-gp-Øv {]-Xn-Iƒ - sNb-dn-s‚ ssI-hi - a- p-≠v. _m-ey-Im-ek - J - n-bp-sS Cw-•o-jn-ep≈ ssI-sb-gp-Øv {]-Xn-bpw C-Xn-¬ D-ƒ-s∏-Spw. hn-hn-[ t^m-t´m-{Km-^-¿-am-¿ F-Sp-Ø _-jo-dn-s‚ A-]q-¿-h-am-b t^m-t´m-I-ƒ, Nn-{X-ß-ƒ F-∂n-h-bpw ti-J-cn-®n-´p-≠v.

t^mt´m: kn.sI X≥ko¿

BgvN-∏-Xn∏v

ho-gp-∂-Xn-\v Im-Øn-cn-°p-∂ kp-ld-bp-sS ap-∂n-te-°v ]vv-tSm-∂v Ft¥m H-∂p hoWp. A-Xv am-ß-bm-bn-cp-∂n√. sh-≈-bv-°-bm-bn-cp∂p. am-hn-¬ \n-∂v sh-≈-bv-°-tbm. kp-ld t\m°p-tºm-ƒ am-hn-¬ a-PoZv. A-h-≥ hnP-b-`m-h-Øn-¬ \n-c-¿-∞-Iam-b H-cp i-–w ]p-d-s∏-Sp-hn®p. "Pp-Kv-Pp-Kq....Pp-

Kv-Pp-Kp...' kp-l-d X-s‚ \-Jw sIm-≠v a-PoZn-s\ am-¥n-b-t∏m-ƒ Xo-s®ch sIm≠v am- t ¥- ‰ Xp- t ]m- s e a- P o- Z v ]pf™p˛ F-∂m-Wv _-jo-¿ F-gp-Xp∂Xv. am-¥-¬ In-´n-b-t∏m-ƒ D≠m-b ]p- I - ® nepw th- Z - \ bpw A- k z- ÿ Xbpw {]-I-S-am-°m-≥ ]‰n-b D-]-a-bmWv Xo-s®-c-h-bn-eq-sS km-[n-®n-cn-°p∂-Xv. am-hn-se am-ß B-cm-Wv BZyw I≠- X v F- ∂ - X n- s \- ] - ‰ n- b pw C- c phcpw X- Ω n- ¬ X- ¿ - ° - ß - ƒ ]- X nhmWv. "sN-dv-°m B ap-bvØ-Xv c≠pw ap-∂w I≠-Xv Rm\m' kp-l-d ]-d-bp∂p. sN-dp-°-≥ F-∂ {]-tbmKw kv-t\-l-Øn-s‚bpw A-[n-Im-cØn-s‚bpw [z-\n-bp-≈-XmWv. ap-gpØ amº-gw F∂-Xv {Km-ao-W-am-bn ]- d - b p- t ºm- ƒ ap- b v - Ø - X m- b n amdp∂p. t\c-sØ I≠-Xv F-∂ A-¿∞-Øn-em-Wv ap-∂w F-∂ hm-°v D]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. cm-P-Ip-am-cn-bm-bn am-dn-bm-¬ ]n®m-≥ ]m-Sn-√ F-∂v a-Po-Zv kpl-d-tbmSv ]-d-bp∂p. F-∂m-¬ X-s‚ ssI-hn-

h-X-cn-∏n-°p-∂p-≠v. A-Xp-t]m-se _-jo-dn-s‚ Po-hn-X-sØ B-kv-]Z-am-°n ku-≠v B-‚v C-^-Œv kwhn- [ m- \ w sN- b v - X v A- h - X - c n- ∏ n°pw. _-jo-¿ ayq-kn-b-Øn-\v ap-∂n-¬ ]q-t¥m-´w ÿm-]n-°pw. C-hn-sS Fw.Sn hm-kp-tZ-h-≥ \m-b-¿ amt¶m-Ã-≥ \-´n-´p-≠v. A-Xv h-f-¿-∂psIm-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. a-c-ß-fpw sN-Sn-I-fpw sh-®p-]n-Sn-∏n-®v ]pt¥m-´-am-°pw. Np-‰p-a-Xn-en-s‚ Jfi-ß-fn¬ _-jo-dn-s‚ km-lnXy-hpw Po-hn-X-hp-am-bn _-‘-s∏´ in-¬-]-ß-ƒ ÿm-]n-°pw. hnim-e-am-b sse-{_-dn-bpw ayq-knb-Øn-¬ D-≠m-bn-cn-°pw. _-jodn-s‚ Hm-¿-a-bp-W-¿-Øp-∂ _p-Iv-

kv-‰m-fpw k-÷o-I-cn-°pw. ayq-knbw Xp-S-ßp-∂-Xn-\v A-øm-bn-cw N-Xp-c-{i A-Sn hn-kv-Xo-¿-W-ap-≈ sI-´n-Sw bq-Wn-th-gv-kn-‰n A-\p-hZn-®p X-∂n-´p-≠v. A-hn-sS B-h-iyam-b kw-hn-[m-\-ß-ƒ sN-ø-Ww. B-¿-°n-sS-Œv B-¿.sI c-ta-jv cq]- I ¬- ] - \ sN- b v - X ayq- k n- b w ÿm-]n-°m-≥ 50 e-£w cq-] BZy- L - ´ - Ø n- ¬ B- h - i y- a m- W v . Fw.Sn hm-kp-tZ-h-≥ \m-b-cp-sS D’m-l-Øn-em-Wv B-¿.sI c-tajn-s‚ tk-h-\w e-`n-®-Xv.

_-jo-¿ sN-b-dn-s‚ a-‰p ]-cn]m-Sn-I-ƒ F-s¥-√m-am-Wv? `m-c-Xo-b `m-j-I-fn-¬ \n-∂v ]fin-X-∑m-sc £-Wn-®v bq-Wn-th-

2 Pqembv 2016

31


c-en-se \-J-ß-ƒ I-≠n-®p-I-f F∂m-Wv kp-ld- B-hi - y-s∏-Sp-∂Xv. apdn-®p-I-fbp-I F-∂ A-¿-∞-Øn¬. D-Ωn-Wn h-ey H-∂v F-∂ a-Po-Zns‚ {]-kn-≤am-b hmIyw N-¿-® sNø-s∏-´-XmWv. A-[ym-]-I-≥ ¢m-kn¬ _- j odn- t \m- S v tNm- Z n- ° p- ∂ eLphmb tNm-Zy-ap-≠v . H∂pw H∂pw Iq- ´ n- b m- ¬ F{X? a- P o- Z v B- t emNn®p. c-≠p \-Zn-I-ƒ k-tΩ-fn-®v Ipd-®p-Iq-Sn X-Sn-® H-cp \-Zn-bm-bn HgpIp∂Xp-t]m-se, c-≠v H-∂p-I-ƒ Hcp-an-®v tN-cp-tºm-ƒ Ip-d-®p-Iq-Sn hÆw sh-® H-cp hen-b H-∂m-bn Xocp∂p. A-ß-s\-bm-Wv D-Ωn-Wn hey H-∂v F-∂ D-Ø-c-Øn-¬ F-Ønt®cp-∂Xv. Cu D-Ωn-Wn {]-tbm-Kw a- Po- Zn- ¬ am{Xw H-Xp-ßn \n-¬-°p∂n-√. kp-l-d-bn-te°pw ]-S-cp-∂p. Im- X p- I p- Ø n- b - X n- s ‚ thZ- \ - t bmsS I-gn-bp-∂ kp-ld-sb a-Po-Zv kµ-¿-in-°p-∂p. a-Po-Zv kpl-d-tbm-Sv tNm-Zn®p "Cu Im-Xp-Ip-Øv F-¥n\v?'

am¿-°w I-eym-WØ - n-s‚ `m-Ka - m-bn a-Po-Zn-s\ ]p-Xp-hk - v{- X-ßf - Wn-bn-®v, sk-‚v ]q-in B-tLm-j-am-bn ]-≈n-bn-te-°v B-\-bn°p∂p. A-Xn-s\ kp-l-d ]-cn-l-kn-°p-∂-Xv C-ßs\: "Hm, sNdv°s - ‚ \m-aqkv!'

"A-dn-bmt∑-e' "A-Zn-Iw s\m-t¥m?' kp- l - d thZ- \ - t bm- s S a- µ - l kn®p "D-Ωn-Wn»' D- Ω n- W n- » F- ∂ kp- l - d ]- d bp∂-Xv t\cnb tXm-Xn-¬ F-∂ A-¿∞-Øn-emWv. F-∂m-¬ a-Zo-Pv D-Ωn-Wn h-ey H-∂v F-∂v ]-db - p∂-Xv Iq-td-°qSn hen-b F-∂ A-¿∞ - Ø - n-epw. am¿-°w I-eym-W-Øn-s‚ `m-K-ambn a-Po-Zn-s\ ]p-Xp-h-kv-{X-ß-f-Wnbn-®v, sk-‚v ]q-in B-tLm-j-am-bn ]-≈n-bn-te-°v B-\-bn-°p∂p. A-

Xn-s\ kp-l-d ]-cn-l-kn-°p-∂-Xv Cßs\: "Hm, sN-dv°-s‚ \m-aqkvv!' d-∫n-s‚ A-\p-{K-lw F-∂-Xn-\v d∫n-s‚ t_-≠y F-∂m-Wv _m-eyIm-e-k-Jn-bn-¬ ]-d-bp-∂Xv. A-Xv Nne-t∏m-ƒ d-∫n-s‚ hn-[n F-∂ A-¿∞-Ønepw {]-tbm- K n- ° p∂- X v ImWmw. X- s ‚ \n- ¿ - t Z- i w A- \ p- k - c n- ° mØ-Xn-\v _m-∏- a-Po-Zn-s\ X√n. At∏m-ƒ a-Po-Zn-s‚ X-e-°p-≈n-¬ \n∂v an-∂m-an-\p-ßp-I-ƒ ]-d∂p. s]m∂o-® ]-d°p-I F-∂ {]-tbm-K-Øn\v ]-I-c-am-bn an-∂man-\p-ßp-I-sf-

-ssh°w apl-ΩZv _jo¿ tUm. Fw.Fw _jo-dn-\-b® IØv

gv-kn-‰n Im-º-kn-¬ Xm-a-kn-∏n-®v _-jo-dn-s\-°p-dn-®v ]-Tn-°m-≥ Ah-k-cw \-¬-Ip-I F-∂-Xv sN-bdn-s‚ ]-≤-Xn-bn-¬-s]-Sp-∂p. Hmtcm h-¿-j-hpw Hm-tcm kv-tIm-f-sd £-Wn-°m-hp-∂-Xm-Wv. F-gp-Xp∂ ]p-kv-X-Iw {K-Ÿ-Im-c-s‚ `mj-bn-¬ {]-kn-≤-s∏-Sp-Øm-≥ A\p-a-Xn \-¬-I-Ww. C-Xn-\m-bn Hmtcm kw-ÿm-\-sØ-bpw km-lnXy A-°m-Z-an k-lm-bw \-¬-IWw F-∂m-Wv sN-b-¿ hy-h-ÿ sN-øp-∂-Xv. bp-h I-Ym-Ir-Øp-°ƒ-°m-bn aq-∂p Zn-h-kw \o-≠p-\n¬-°p-∂ I-Ym Iym-ºpw sN-b-¿ hn-`m-h-\w sN-øp-∂p-≠v. _-jo-dns‚ Ir-Xn-I-ƒ Cw-•o-jn-epw a-‰v `mc-Xo-b-`m-j-I-fn-epw ]-cn-`m-j-s∏Sp-Øn {]-kn-≤o-I-cn-°m-\pw ]-≤Xn-bp-≠v. Nn-e Ir-Xn-I-fp-sS Cw•o-jv ]-cn-`m-j h-∂n-´p-≠v. Nn-e `m-c-Xo-b `m-j-I-fn-epw d-jy-≥ `mj-bn-epw hn-h-¿-Ø-\w h-∂p. Ah-ti-jn-°p-∂-h-bp-sS en-Ãv Xbm-dm-°n ]-cn-`m-j-bv-°p-th-≠n ]- c n- { i- a - ß - ƒ \- S - Ø p- I - s b- ∂ Xpw sN-b-dn-s‚ ]-≤-Xn-bn-¬-s]Sp-∂p.

_-jo-¿ ]-Z-tIm-i \n-L-≠p-

32 2 Pqembv 2016

BgvN-∏-Xn∏v


bm-Wv D-]-tbm-Kn-®n-cn-°p-∂Xv. \mSp-hn´p-t]m-b a-Po-Zn-\v th-≠n kp-ld Im-Øn-cp-∂n-√. A-h-fp-sS hn-hmlw I-gn™p. "kzm-¿-∞-]q-cn-X-amWv Po-hnXw!'- a-Po-Zv Nn-¥n-°p∂-Xv A-ß-s\-bm-Wv. a-Po-Zn-s‚ D-Ω X-s‚ {]-bm-k-߃ ]-d-bp-∂p: "a-It\, Rm-≥ D-d-ßo´v hf-sc \m-fmbn. \n-s‚ s]-ß-∑mcp- s S {]m- b °m- s cm- s ° aq∂pw \mepw s]‰p. F-s¥-¶n-epw t]m-°W-t¶-Sv h∂p-t]m-bm¬˛'. A_-≤w ]-‰n-bm-¬ F-∂m-Wv t]m-°-W-t¶-Sv sIm-≠v D-t±-in-°p-∂Xv. a-‰p Nn-e hm-°p-I-ƒ C-ßs\: Ccn-°˛\n-¬°p-I(Rm-≥ ]-d-™m-¬ \n-߃ tPm-en-°v t]m-Im-Xn-cn°ptam˛t{]-a-te-J-\-Øn-¬ \n-∂v). s]m-´p-am-dv(X-I-cp-∂Xp-t]m-se˛ s]- ø p- h m≥ t]m- I p- ∂ Im- ¿ - t a- L sØ-t∏mse Cu Hm¿-a F-s‚ A¥-cw-Kw s]m-´p-am-dv hn-ßn \n-¬-°p∂p˛A-\-¿-L-\n-an-jw). \obpw Rm\pw F-∂p-≈ bm-Ym-

hn-s‚ {]-h-¿-Ø-\w G-Xp-h-sc-bmbn? `m- j m {]- t bm- K - Ø n- ¬ G- s d kzm-X-{¥yw F-Sp-Ø F-gp-ØpIm-c-\m-bn-cp-∂p-h-t√m _-jo-¿. hym-I-c-Ww ]-Tn-®n-s√-¶n-epw At±-lw `m-j-sb A-\m-bm-k-am-bn ssI-Im-cyw sN-bv-Xp. km-[m-c-W°m¿-°v F-fp-∏w a-\- n-em-hp-∂ ssi-en-bm-bn-cp-∂p A-t±-l-Ønt‚-Xv. {Km-ay-]-Z-ß-fpw {]-tbm-Kß-fpw b-tY-„w D-]-tbm-Kn-®p. ]cn-`m-j-I¿-°v F-∂pw sh-√p-hn-fnbm-bn Xo-¿-∂-Xv _-jo-dn-s‚ `mjm co-Xn-bm-bn-cp-∂p F-∂p ]-d™m-¬ A-Xn-i-tbm-‡n-bm-hn-√. A-Xp-sIm-≠p-X-s∂ _-jo-¿ D-]tbm-Kn-® ]-Z-ß-fpw {]-tbm-K-ßfpw ssi- e n- I - f pw a- ‰ pw sX- c s™-Sp-Øv \n-L-≠p cq-]-Øn-¬ k-÷-am-°n {]-kn-≤o-I-cn-°p-I F-∂-Xv _-jo-¿ sN-b-¿ {]-Y-a-hpw {]-[m-\-hp-am-b I-¿-Ø-hy-am-bmWv I-≠-Xv. _-jo-dn-s‚ k-¿-Kmfl-I Ir-Xn-I-fn-se ({]-kw-K-hpw te-J-\-ß-fpw H-gn-sI)k-I-e-hm°p-I-fpw C-Xn-\m-bn ]-cn-tim-[n°p-I-bpw B-h-iy-am-b-h tc-Js∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. \n-L≠p-\n-¿-am-W-Øn-s‚ 70 i-X-am-

BgvN-∏-Xn∏v

¿-∞y-Øn-¬-\n∂v, A-h-km-\w \o, am-{X-am-bn A-h-ti-jn-°m≥ t]m-Ibm-Wv(A-\-¿-L-\n-an-jw). bp-≤w A-h-km-\n--°-W-sa-¶n-¬ F-∂ I-Y-bn-¬ bp-≤w A-h-km-\n∏n-°-W-sa-¶n-¬ F-√m-h-¿°pw I-dI-dm-∂p h-c-´p-sNm-dn h-c-W-sa-∂mWv a-lm km-ln-Xy-Im-c-≥ ]-d-bp-∂Xv. "`q-an-bn-¬ F-√m-h-¿°pw F-\n°p- ≈ Xp- t ]m- s e `b- ¶ c sNm- d n®nepw I-Sn-bp-ap-≈ ]-c-a-c-kn-I-≥ hc-´p-sNm-dn h-cWw'. A-\-¬l-Jv F-∂ I-Y-bn-¬ h-[in-£-bv°v hn-t[-b\m-b a-≥-kq-¿ {Iq-c-am-bn sIm-e-sN-ø-s∏-Sp-tºmƒ t£m-`n-®p-him-b a-lm-k-ap{Zw IWs°, AJn-e {_-“m-fi I-Sm-lß-sfbpw In-Sp-In-Sm hn-d-∏n-°p-amdv, A-Xyp-{K-am-bn A-Xn Kw-`o-c-am-bn bq{^-´o-kv C-c-ºn F-∂m-Wv _-jo-¿ ]d-bp-∂-Xv. A- \ p- \ n- a n- j w!......A- \ p- \ n- a njw....!....hn-kv-ar-Xn-bp-sS X-a- n-¬ eo\-am-hm-≥ Xp-S-ßp-I-bmWv.(G-Im-

¥-X-bp-sS A-]m-c-Xocw) F-s‚ cm-∏-I-ep-I-fp-sS I-Æn-I-ƒ X-I-¿∂p-t]mbn. \n-i-–am-b I-Æocn-¬ F√mw H-gp-In-t∏mbn. A-h-km\-am-bn A-ßv F-s‚ ssI-bn-¬ \n∂v P-ew hm-ßn-°p-Sn® B ]-fp-¶p]m{Xw t]m-se F√mw X-I¿-∂p(GIm-¥-X-bp-sS A-]m-c-Xo-cw). ÿe-sØ {][m-\ Zn-hy-≥ F∂ t\m-h-en-¬ F-´p-Im-en a-Ωq-™v Ft∏mgpw tNm-Zn-°p-∂Xv k¶-Xn Adnt™m F- ∂ mWv . kwK- X n AYhm kw`- h w F- ∂ m- W v k¶- X n F∂Xp-sIm-≠v A-¿-∞-am-°p-∂Xv. Zz-µ-zbp-≤-Øn-¬ ]-cm-P-b-s∏´ B\-hm-cn cm-a-≥-\m-b¿ s]m-≥-Ip-cn-iv tXma- s b ]- ‰ n ]- d - b p∂- X v "A- e pºq-kv s]-Æn-s‚ aq-Sp-Xm-ßn aq-cm®n' F-∂mWv. ]p-Inev, ]-fp-¶q-k-≥ k- ¿ - ° m- ¿ , I- ´ m- c w(ITmc), ]∏- S w t]m-se ]-c∂ temIw, tam-t´m-¿ cYw(Im- ¿ ) Xp- S ßn- b ]- Z - ß fpw {]tbm-K-ß-fpw Im-Wmw.

\w ]q-¿-Øn-bm-bn. hm-°p-I-fp-sS A- ¿ - ∞ w, k- µ - ¿ - ` w, hn- i - Z o- I - c Ww, hym-Jym-\w,F-hn-sS-bm-Wv ]-Zw {]-Xy-£-s∏-Sp-∂-Xv F-∂n-h k-ln-X-am-Wv \n-L-≠p X-bm-dm°n-bn-cn-°p-∂-Xv. I-Y-I-fn-se-bpw t\m-h-ep-I-fnse-bpw ]-Z-tIm-i-ß-ƒ {]-tXyIw {]- t Xy- I w \n- ¿ - a n- ° p- I - b pw A-h {]-[m-\ \n-L-≠p-hn-te-°v am-‰p-I-bp-am-Wv sN-øp-∂-X.v t{]a-te-J-\w, _m-ey-Im-e-k-Jn, IYm-_o-Pw, P-∑-Zn-\w, Hm-¿-a-°p-dn∏v, A-\-¿-L-\n-an-jw,i-–-ß-ƒ, hn-Uv-Vn-I-fp-sS kz-¿-Kw, ‚p-∏p∏m-s°m-cm-\-≠m-¿-∂v, a-c-W-Øns‚ \n-g-en-¬, ap-®o-´p-I-fn-°m-cs‚ a-I-ƒ, ]m-h-s∏-´-h-cp-sS thiy, ÿ-e-sØ {]-[m-\ Zn-hy-≥

F-∂o Ir-Xn-I-fp-sS \n-L-≠p Xbm-dm-bn I-gn-™p.aq-∂v h¿-jw sIm-≠m-Wv C-{X-bpw `m-Kw Xo-¿Ø-Xv. B-\-hm-cn-bpw s]m-≥-Ipcn-ipw, hn-iz-hn-Jym-X-am-b aq-°v, hn-i-∏v, ]m-Øp-Ω-m-bp-sS B-Sv, aXn-ep-I-ƒ, `m-¿-K-ho-\n-e-bw, `q-anbp-sS A-h-Im-in-I-ƒ, A-\p-cm-KØn-s‚ Zn-\-ß-ƒ F-∂o Ir-Xn-Ifp-sS \n-L-≠p X-bm-dm-°n-s°m≠n-cn-°p-I-bm-Wv. H-∂-c h¿-jw sIm-≠v ap-gp-h≥ tPm-en-bpw ]q¿-Øn-bm-Ipw. 50,000 hm-°p-I-ƒ \n-L-≠p-hn-¬ D-ƒ-s∏-Sp-Øm-≥ I-gn-bp-sa-∂m-Wv {]-Xo-£n-°p-∂Xv. A-©v hm-fy-ß-fn-em-bm-Wv \nL-≠p {I-ao-I-cn-°p-∂-Xv. Hm-tcm∂n-epw B-bn-cw t]-Pp-≠m-hpw. C-Xn-\-Iw 2116 t]-Pp-≈ A-©p

kw-Ko-X{- ]n-b\ - m-b _-jo-dn-\v G-sd C-„s - ∏-´ kw-Ko-Xw Xmgv∂ - ÿm-bn-bn-¬ ayq-kn-bw- A-¥c - o-£Ø - n-¬ H-gp-In-s°m≠n-cn-°pw. U-¬-ln-bn-¬ sd-Uv-t^m-¿-´n-¬ U-¬-ln-bp-sS N-cn-{Xw ku-≠v B-‚v C-^Œ - n-¬ A-hX - c - n-∏n-°p-∂p-≠v. AXp-t]m-se _-jo-dn-s‚ Po-hn-X-sØ B-kv-]-Z-am-°n ku≠v B-‚v C-^-Œv kw-hn-[m-\w sN-bv-Xv A-h-X-cn-∏n-°pw.

2 Pqembv 2016

33


k¿°m¿ klm-bn-®n-s√-¶n¬ _jo¿ sNb¿ D≠m-hn√

]p-kv-X-I-ß-ƒ A-®-Sn-®n-´p-≠v. A£- c - a m- e {I- a - Ø n- ¬ hm- ° p- I fpw A-¿-∞-ß-fpw tc-J-s∏-Sp-Ønbn-cn-°p-I-bm-Wv. C-h ho-≠pw ]cn-tim-[n-®v Iq-Sp-X-¬ hm-°p-I-ƒ In-´p-∂-Xn-\-\p-k-cn-®v am-‰-ß-ƒ h-cp-Øpw. sX-‰p-I-ƒ Xn-cp-Øp-Ibpw sN-øpw. ]q-¿-W-cq-]-Øn-¬ \n-L-≠p ]p-d-Øn-d-ßm-≥ H-cp h¿-jw Iq-Sn k-a-bw th-≠n-h-cpw. {]-kn-≤o-I-c-W-Øn-\v Un.kn _pIv-kv t]m-ep-≈ {]-kn-≤o-I-c-Wim-e-°m-sc k-ao-]n-°m-\m-Wv Dt±-in-°p-∂-Xv. \n-L-≠p \n-¿-amWw ]q- ¿ - Ø n- b m- ° m- ≥ G- g p- e £w cq-] C-\n-bpw B-h-iy-am-Wv.

hn-]p-e-am-b ]-≤-Xn-I-fm-Wv _-jo-¿ sN-b-¿ B-hn-jv-I-cn-®n-´p≈-Xv. C-Xv \-S-∏m-°p-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ km-º-Øn-I h-iw F-

34 2 Pqembv 2016

¥m-Wv? km-º-Øn-I {]-iv-\-am-Wv _jo-¿ sN-b-dn-s\ h-√m-sX A-e-´p∂-Xv. _-jo-dn-s‚ N-c-a-hm-¿-jn-IZn-\m-N-c-Ww t]m-epw C-Ø-h-W \-S-°m-\n-S-bn-√. I-gn-™ h¿-jw \-S-Øn-b-Xn-s‚ sN-e-hv C-Xp-hsc bq-Wn-th-gv-kn-‰n-bn-¬ \n-∂v A\p-h-Zn-®p In-´n-bn-´n-√. H-cp tbm-Kw \-S-Øm-≥ D-≈ ]-Ww t]m-epw In-´p-∂n-√ F-∂p ]-d-™m-¬ sNb-dn-s‚ ÿn-Xn B-tem-Nn-°m-at√m. a-‰p ]-e hn-in-„ hy-‡n-Ifp-sS-bpw t]-cn-¬ Im-en-°-‰v bqWn-th-gv-kn-‰n-bn-¬ sN-b-¿ D-≠v. A-sX-√mw kz-Im-cy kw-cw-`-ß-fpsS kz-`m-h-Øn-em-Wv {]-h-¿-Øn°p-∂-Xv. F-∂m-¬ _-jo-¿ sN-b¿ A-ß-s\-b-√. k-¿-°m-¿ t\-cn-´v ÿm-]n-®-Xm-Wv. ]-t£ ^-≠ns‚ Im-cy-Øn-¬ bm-sXm-cp ]-cn-

K-W-\-bpw In-´p-∂n-√. tUm. Fw. A-–p-¬-k-emw ssh-kv Nm-≥-ke-¿ B-b Im-e-Øv A-t±-lw klm-b-ß-ƒ sN-bv-Xn-cp-∂p. F-∂n´pw bq-Wn-th-gv-kn-‰n-bn-se [-\Im-cy-hn-`m-Kw ]-e _n-√p-I-fpw XS-™p-sh-®p. C-t∏m-g-sØ sshkv Nm-≥-kv-e¿ tUm. ap-l-Ω-Zv _jo-dpw k-lm-bn-°m-≥ k-∑-\- p≈ B-fm-Wv. F-∂m-¬ bq-Wn-thgv-kn-‰n-bp-sS km-º-Øn-I {]-Xn-k‘n-bp-sS ap-∂n-¬ A-t±-lw \n- lm-b-\m-Wv. k-¿-°m-¿ A-Sn-b-¥c-am-bn km-º-Øn-I k-lm-bw A\p-h-Zn-®n-s√-¶n-¬ _-jo-¿ sN-bdn-s‚ {]-h-¿-Ø-\w A-h-Xm-f-Ønem-Ipw. \n-L-≠p \n-¿-am-W-hpw ]p-kvX-I {]-kn-≤o-I-c-W-hpw am-{X-amWv C-Xp-h-sc \-S-∂ {]-hr-Øn-Iƒ. I-Ym-Iym-ºv, sh-_v-ssk-‰v \n-

BgvN-∏-Xn∏v


¿-am-Ww Xp-S-ßn-b tPm-en-I-sf√mw A-h-ti-jn-°p-I-bm-Wv. _jo-dn-s‚ Nn-e Ir-Xn-I-fp-sS Cw-•ojv hn-h-¿-Ø-\-Øn-\v G-¿-∏m-Sm°n- b n- ´ p- ≠ v . C- s X- √ mw F- s ‚ ku-lr-Zw {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Øn Nn- e - s c G- ¬ - ] n- ° p- I - b m- b n- c p∂p. Hu-tZym-Kn-I kz-`m-h-Øn-¬ H-∂pw \-S-∂n-´n-√. ]-W-an-√m-sX F-¥p sN-øpw? _m-ey-Im-e-k-Jnbp-sS A-º-Xmw hm-¿-jn-Iw {]-amWn-®v H-cp ]p-kv-X-Iw h-cp-∂p-≠v. H-cp tIm-Sn cq-]-bp-sS ]-≤-Xn-I-fmWv _-jo-¿ sN-b-¿ hn-`m-h-\w sNbv-Xn-cn-°p-∂-Xv. C-Xn-\v k-¿-°mdn-s‚ k-lm-bw In-´-Ww. C-°mcy-Øn-¬ ap-Jy-a-{¥n-°pw hn-Zym`ym-k-a-{¥n-°pw [-\-Im-cy-a-{¥n°pw ssh-kv Nm-≥-kv-e-¿ \n-th-Z\w \-¬-Ip-I-bpw t\-cn-¬ Im-WpI-bpw sN-bv-Xn-´p-≠v. k-¿-°m-¿ klm-bn-°p-sa-∂m-Wv {]-Xo-£. GXm-bm-epw \n-L-≠p \n-¿-am-W-{ia-Øn-¬ ]n-d-tIm-´n-√. km-º-ØnI-{]-bm-kw t\-cn-´m-epw A-Øcw tPm-en-I-fp-am-bn ap-t∂m-´v t]mIpw.

_-jo-dp-am-bp-≈ Xm-¶-fp-sS A-Sp-∏w Xp-S-ßp-∂-Xv F-t∏m-gmWv? Xn-cp-h-\-¥-]p-cw kz-tZ-in-bm-b Rm-≥ hn-hm-lw sN-øp-∂-Xv tImgn-t°m-Sv Xn-t°m-Sn-bn-¬ \n-∂mWv. 1971em-bn-cp-∂p hn-hm-lw. Im¿-´q-Wn-kv-‰v _n.Fw K-^q-dn-s‚ k-tlm-Z-cn _n.Fw kp-l-d-bp-ambp-≈ hn-hm-l-tØm-sS-bm-Wv _jo-dp-am-bp-≈ ku-lr-Zw Iq-Sp-X¬ Zr-V-am-Ip-∂-Xv. \-h-Z-º-Xn-Ifm-b R-ß-sf _-jo-¿ t_-∏q-cnse ho-´n-¬ ]-e-X-h-W k-¬-°-cn®n-´p-≠v . _-jo-dp-am-bn F-{X-tbm X-h-W kw-km-cn-®p. km-ln-Xyhpw Po-hn-X-hpw F-√mw A-Xn-¬ I-S-∂p-h-cpw. _-jo-dn-s‚ kw-`mj-Ww ]-e-Xpw Rm-≥ sd-t°m¿Uv sN-bv-Xp sh-®n-´p-≠v . ]-e-Xpw F- g p- X n- s h- ° p- I - b pw sN- b v - X p. A-sX-√mw tN-¿-Øp-sh-®m-¬ hen-sbm-cp ]p-kv-X-Iw X-s∂ F-gpXm-≥ I-gn-bpw. hn-hm-l-Øn-s‚ Xte-Zn-h-kw Xn-t°m-Sn-bn-se ho-´n-

BgvN-∏-Xn∏v

¬ _-jo-¿ F-Øn-bn-cp-∂p. Rm\m-Wv b-Ym-¿-∞ _-jo-¿. h-c-\mbn h-cp-∂ _-jo-¿ hym-P-\m-Wv F-s∂-√mw ]-d-™v X-am-i-cw-Kw kr-„n-®n-cp-∂p. kp-l-d-bp-sS ktlm-Z-cn D-an A-–p-√-bp-sS `-¿Øm-hv hn. A-–p-√ A-dn-b-s∏-Sp∂ F-gp-Øp-Im-c-\pw ]-cn-`m-j-I\pw B-bn-cp-∂p. A-Xp-sIm-≠pX-s∂ hn-hm-l-Øn-\v Xn-t°m-Snb-≥, ]-´-Øp-hn-f I-cp-Wm-I-c-≥, D- d q- _ v , Fw.Sn Xp- S - ß n- b F- g pØp-Im-¿ k-∂n-ln-X-cm-bn-cp-∂p. A-h-cn-¬ G-‰-hpw {]-[m-\n-bm-bn _-jo-dpw D-≠m-bn-cp-∂p. A-ßs\-bm-Wv R-ß-fp-sS _-‘w hf¿-∂p hn-I-kn-°p-∂-Xv.

_-jo-¿ km-ln-Xy-Øn-s‚ {]-tXy-I-X-bm-bn Im-Wp-∂-Xv F¥m-Wv? _-jo-dn-s‚ Ir-Xn-I-ƒ km-lnXy-am-sW-∂v \-ap-°v tXm-∂p-Itb-bn-√. Xn-I-®pw kzm-`m-hn-Iw. Po-hn-X-Øn-s‚ D-≈n-¬ \n-∂p-hcp-∂-Xv. kz-¥w A-\p-`-h-Øn-¬ hcp-∂ Im-cy-ß-ƒ `m-j-bn-eq-sS Bhn-jv-I-cn-°p-I-bm-Wv _-jo-¿ sNbv-X-Xv. km-ln-Xy-Øn-¬ H-cp hnj- b - h pw A- \ y- a - √ F- ∂ hn- [ Øn-em-Wv _-jo-¿ c-N-\ \-S-Ønb-Xv. ]m-Øp-Ωm-bp-sS B-Spw ap®o-´p-I-fn-°m-c-s‚ a-I-fpw a-‰pw A-ß-s\ h-cp-∂-Xm-Wv. _-jo-dns‚ Ir-Xn-I-ƒ C-∂pw G-‰-hpw IqSp-X-¬ hn-‰-gn-°-s∏-Sp-∂p. _-jodn-s‚ Ir-Xn-I-ƒ X-s∂-bm-Wv At±-l-Øn-s‚ G-‰-hpw h-en-b kvam-c-Iw F-∂m-Wv tXm-∂p-∂-Xv. C-t∏m-gpw hm-b-\-°m-¿ ]p-Xn-b Ir- X n- I ƒ t]m- s e _- j o- d n- s \ hm-bn-°p-∂p. A-Xp-X-s∂-bm-Wv A-t±-l-Øn-\v e-`n-® G-‰-hpw hen-b ku-`m-Kyw. F-√m-h-tcm-Spw k-a-`m-h-\-tbm-sS s]-cp-am-dm-≥ _-jo-dn-\v km-[n-®n-cp-∂p. A-©ph-b- p-Im-c-t\m-Spw A-dp-]-Xv ]n∂n-´ hr-≤-t\m-Spw _-jo-¿ H-tct]m-se kw-h-Zn-®p. _-jo-¿ Ir-XnI-ƒ hm-b-\-°m-cp-am-bn A-Sp-ØXpw Cu lr-Z-ssb-Iy-tØm-sSbm-bn-cp-∂p.

2 Pqembv 2016

35


Fw.F d-lv-am≥/ap-_-»n¿ ap-l-Ω-Zv

]cm-Pn-X-cpsS am\n-s^tÃm "_-jo¿ Z am≥' tUm-Iyp-sa‚-dn ImgvN°mcn-se-Øn-bn´v aq-∂v Z-iI - w Xn-Ib - p-∂p. tZ-io-b ˛ A-¥¿-tZ-io-b Aw-Ko-Im-cß - ƒ t\-Snb AXns‚ kw-hn-[m-b-I≥ Fw.F d-lv-am-≥ kwkm-cn-°p-∂p.

-°w ap-l-Ω-Zv _-jo¿ \-sΩ hn-´p-]n-cn-™n´v C-cp-]-Øn c-≠v h¿j-am-Ip-∂p. Xm-¶-sf-Sp-Ø tUm-Iypsa‚-dn-°v 30 h¿-j-hpw. _-jo¿ Z am≥ Nn-{Xo-I-c-W k-a-b-sØ _-jo-dn-s\ F-ß-s\ Hm¿-an-°p-∂p?

ssh

F-t∏m-gpw N-en-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ C-cn-°-s∏m-dp-Xn-bn-√m-Ø H-cmƒ. hnim-e-am-b I-j-≠n-bp-sS Kmw-`o-cyw. Hcn-S-Øv C-cn-°p-tºm-gpw kw-Ko-Xw `£n-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂, [ym-\m-fl-Iam-b ap-J-Øv {]-Im-iw s]m-gn-°p-∂ Nn-¥-bp-sS A-]m-c-am-b k-©m-cw. Np‰p-ap-≈ Xn-cy-°p-Iƒ-s°m-∏w a-s‰m-cp Xn-cy-°n-s\-t∏m-se, F-t∏m-gpw \-·]m-Z-\m-bn, X-s‚ \n-jv-I-f-¶-hpw h-\yhp-am-b km-∂n-[yw {]-k-cn-∏n-®p-sIm≠n-cp-∂ H-cmƒ; Hm-tcm hm-°pw t\m°pw L-\-Kw-`o-cw. Pn.i-¶-c-°p-dp-∏ns‚ "km-K-c-Ko-Xw' ]m-Sp-tºmƒ B i_v-Z-Øn-\v k-ap-{Z-tØm-fw B-gw. t\cn-´ G-I {]-iv-\w F-{X jq-´v sN-bv-Xm-

36 2 Pqembv 2016

epw A-t±-l-sØ Iym-a-d-bn¬ H-Xp°m≥ ]-‰n-√ F-∂-Xm-Wv.

H-∂-c Z-i-Iw ap-ºv a-e-bm-f-Ønse an-I-® ]-Øp Nn-{X-ß-fn-sem-∂mbn, F≥.F-kv am-[-h≥, "_-jo¿ Z amt\'bpw Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂-t√m? A-tX A-Xv h-en-sbm-cw-Ko-Im-c-ambn-cp-∂p. tZ-io-b A-hm¿-Un-t\-°mfpw A-¥m-cm-jv-{S _-lp-a-Xn-tb-°mfpw h-ep-Xv-˛ A-Xpw a-e-bm-f-Øn-se anI-® a-s‰m-cp F-gp-Øp-Im-c-\n¬ \n∂m-hp-tºmƒ.

C-∂v _-jo¿ Po-hn-®n-cn-∏n-√. F∂m¬ "_-jo¿ Z am-\n'¬ B Po-hn-Xap-≠v. F-¶n-epw ]n-¥n-cn-™v t\m-°ptºmƒ A-Xn¬ ]-d-bm≥ I-gn-bm-sX t]m-b-Xv F-s¥-¶n-epw a-\- n-s\ Akz-ÿ-am-°p-∂p-t≠m? F-\n-°v Nn-{Xo-I-cn-°m≥ I-gn-bmsX t]m-b _-jo¿ B-Wv F-t∏m-gpw

BgvN-∏-Xn∏v


A-kz-ÿ-\m-°p-∂-Xv. F-{X {]Xy-£-am-bm-epw {]-Xy-£-am-hmØ H-cp _-jo¿ D-≠v. Nn-e-t∏mƒ t_m-[n-k-Xz-s\-t∏m-se, a-‰p Nne-t∏mƒ H-º-Xp P-∑-ap-≈ ]q-®sb-t∏m-se. C-Xv Rm≥ ap-ºv Fgp-Xn-bn-´p-≠v. A-t±-l-Øn-s‚ Bfl-I-Y-bn-se H-cp cw-K-am-Wv Ct∏mƒ Rm≥ Hm¿-°p-∂-Xv. AsX-t∏m-gpw F-s‚ a-\- n¬ A≈n-∏n-Sn-®p-\n¬-°p-∂p. _-jo-dns‚ ]-{¥-≠m-a-sØ h-b- n¬ DΩp-Ω-bp-sS ho-´n¬ H-cp ]-c-ap-»m¿

h-cm-dp-≠m-bn-cp-∂p. ]-c-ap-»m-dns‚ a-I≥ \-Øp Zm-ap _-jo-dns‚ k-a-{]m-b-°m-c≥. D-∏p-∏ H-cp kq-^n-sb-t∏m-ep-≈ B-fm-Wv. ]c-aq-»m-cv h-∂ D-S≥ sXm-Sn-bn¬ sN-∂v hm-g-ss° ap-dn-®v I-cp-°fp-≠m-°n X-W-ep-≈ ÿ-e-Øv \n-c-Øn N-Xp-cw-Kw I-fn-°m≥ D∏p-∏-sb £-Wn-°pw. c-≠p t]cpw N- X p- c w- K w I- f n- ° pw. At∏mƒ D-Ωp-Ω c-≠p s]m-Xn C-Sn® ap- d p- ° m- \ pw c- ≠ p I- ∏ n¬ ]m¬-Nm-b-bp-am-bn h-cpw. C-Xv H-

cp ]-Xn-hm-bn-cp-∂p. H-cp Zn-h-kw D-∏p-∏ a-cn-®p. J-_-d-S-°-hpw Ign-™m-Wv ]-c-aq-»m-cv t]m-b-Xv. Ip-td Im-e-tØ-°v ]-c-ap-»m-sc I-≠n-√. H-cp-\mƒ ]-c-ap-»m-cv h∂p. h-∂ D-S≥, ]-Xn-hp-t]m-se hm-g-ss° sh-´n, I-cp-°ƒ \n-cØn, N-Xp-cw-Kw I-fn-°m≥ D-∏p∏-sb £-Wn-®p. A-Xp-I-≠v D-ΩpΩ s]m-´n-°-c-™p. A-h¿ H-cp apdp-°m≥ s]m-Xn-bpw H-cp Nm-b-bpam-bn h-∂-t∏mƒ ]-c-aq-»m-cv "CsX-¥m H-cmƒ-°v am-{Xw' F-∂p-

t^mt´m: {]`m-I-c≥ Im™-ßmSv

Fw.F d-lv-am≥

BgvN-∏-Xn∏v

2 Pqembv 2016

37


t^mt´m: Fw.F l ≥

]cm-Pn-X-cpsS am\n-s^tÃm

_jo¿ Z am≥ jq´nwKv thf-bn¬ Fw.F dlvam≥

]-d-™v sR-´n F-Wo-‰p. A-t∏mƒ am-{X-am-Wv D-∏p-∏ a-cn-®p-sh-∂ t_m-[w ]-c-aq-»m¿-°v D-≠m-b-Xv. Ip-d-®p-\mƒ I-gn-™-t∏mƒ ]-cap-»m-cpw a-cn-®p. _-jo¿ Ip-™p∂m-fn¬ t\-cn-´-\p-`-hn-® Cu A\-iz-c-Xm t_m-[-Øn-s‚ h-en-b hn-]p-eo-I-c-W-am-bn-cp-∂p _-jodn-s‚ Po-hn-Xw. C-Xp X-s∂-bm-Wv Nn-{Xo-I-cn-°m≥ I-gn-bm-sX t]mhp-∂ B-flo-b-X-bpw. Nn-{Xo-I-cn°m-\m-hp-tam F-∂-Xv G-sXm-cp I-em-Im-c-s‚-bpw {]-iv-\-am-Wv.

A-c-hn-µ≥ h-c-®v X-∂ _-jodn- s ‚ tc- J m- N n- { X- s Ø- ∏ - ‰ n Xm¶ƒ ap-ºv F-gp-Xn-bn-cp-∂-t√m? A-∂v Nn-{Xm-Rv-P-en-bn¬ "_jo¿ Z am-s‚' t]m-Ãv s{]m-U-Ivj≥ h¿-°v \-S-°p-tºmƒ A-c-hnµ-s‚ H-cp tUm-Iyp-sa‚-dn-bp-sS F-Un-‰n-ßpw \-S-°p-I-bm-bn-cp∂p. an-° Zn-h-k-hpw A-t±-lw Rß-fp-sS ap-dn-bn¬ h-cpw. A-t±-l-

38 2 Pqembv 2016

H-cp Zn-h-kw F-s‚ B¬-_-Øn¬ \n-∂v _-jo-dn-s‚ H-cp t^m-t´m A-c-hn-µ≥ sIm-≠p-t]m-bn. ]n-t‰-∂mƒ t^m-t´m Xn-cn-®p-Xc - p-tºmƒ kz-¥w ssI-sbm-t∏m-Sp-Iq-Sn-b _-jo-dns‚ C-—m-i‡ - n-bpw \n-›b - Z- m¿-Vy-hpw Xp-Sn-°p-∂ Np-≠pI-fn¬ {i-h-W-X-bp-≈ H-cp tc-Jm-Nn-{X-hpw A-t±-lw F-\n°v k-Ωm-\n-®p. a-s‰m-cp Nn-{X-Im-c-\pw Im-Wm-Ø H-cp _jo¿ B tc-J-I-fn-ep-≠v. Øn-s‚ kp-lr-Øm-b tUm. Fkv.]n c-ta-im-bn-cp-∂p _-jo¿ Z am-s‚ kw-Ko-X kw-hn-[m-b-I≥. A-t±-lw C-∂v Po-hn-®n-cn-∏n-√. Fs‚ ap-dn-bn¬ tem-I ¢m-kn-Iv s]bn‚nw-Kp-I-fp-sS ]-Øp hm-fy-ßfp-≠m-bn-cp-∂p. A-h A-t±-lw adn-®p-t\m-°pw. Nn-e hm-fy-߃ ho´n¬ sIm-≠p-t]m-Ipw. tUm-Iypsa‚-dn-bn¬ tN¿-°m-\p-≈ ]-¶Pv a-√n-°n-s‚-bpw ssk-Km-fn-s‚bpw ]m-´p-I-fp-sS Hm-Un-tbm Imk-‰p-Iƒ ap-dn-bn-ep-≠m-bn-cp-∂p.

A-Xp tI-´p-I-gn-™m¬ A-c-hnµ≥ kz-bw c-_o-{µ kw-Ko-X-am-e]n-°pw. R-߃ tIƒ-hn-°m-cmIpw. H-cp Zn-h-kw F-s‚ B¬-_Øn¬ \n- ∂ v _- j o- d n- s ‚ H- c p t^m-t´m A-c-hn-µ≥ sIm-≠p-t]mbn. ]n-t‰-∂mƒ t^m-t´m Xn-cn-®pX- c p- t ºmƒ kz- ¥ w ssI- s bmt∏m-Sp-Iq-Sn-b _-jo-dn-s‚ C-—m-i‡n-bpw \n-›-b-Zm¿-Vy-hpw XpSn-°p-∂ Np-≠p-I-fn¬ {i-h-W-Xbp-≈ H-cp tc-Jm-Nn-{X-hpw A-t±lw F-\n-°v k-Ωm-\n-®p. a-s‰m-cp

BgvN-∏-Xn∏v


]cm-Pn-X-cpsS am\n-s^tÃm

Nn-{X-Im-c-\pw Im-Wm-Ø H-cp _jo¿ B tc-J-I-fn-ep-≠v. an-°-hmdpw F-√m am-[y-a-ß-fn-epw B Nn{Xw h-∂p-I-gn-™p. _-jo-dpw Ac-hn-µ-\pw X-Ωn¬ B-flo-b-am-b Nn-e sF-Iy-Zm¿-Vy-ß-fp-≠v, Z¿i-\-Øn¬.

_-jo-dn-s\ Po-hn-X-Øn¬ I≠n-´n-√m-Ø-h¿-°v {]-tXy-In-®v ]p-Xn-b X-e-ap-d-bv-°v _-jo¿ Z ta≥ B-th-iw ]-I-cp-∂p. H-cp Zi-Iw ap-gp-h≥ A-Xv l-b¿ sk°≥- U - d n ¢m- k n- s e Ip- ´ n- I ƒ ]Tn-®p. H-cp-]m-Sv hn-Zym¿-∞n-I-sf A- X p tUm- I yp- s a‚- d n D- ≠ m°m≥ t{]-cn-∏n-®p. F-¥p tXm-∂p∂p? A-∂o tUm-Iyp-sa‚-dn \n¿-an°p-tºmƒ H-cp ap≥-[m-c-W-bp-ap-

_-jo¿ Z am≥ _-jo-dn-s\-°p-dn-®v 1987¬ Xs‚ 27˛mw h-b- n¬ Fw.F d-lvam≥ kw-hn[m-\w sN-bvX tUm-Iyp-sa‚-dn-bm-Wv _-jo¿ Z am≥. Po-h-N-cn-{X-Øn-\I-Øv X-Xz-Nn-¥m-]-cam-b k-a-ky-bpw Dƒ-t®¿-Øv _-jodns‚ kz-K-Xm-Jym-\-sa-∂ co-Xn-bn-em-Wv tUm-Iyp-sa‚-dn X-øm-dm-°n-b-Xv. Po-h-N-cn-{X-]-camb tUm-Iypsa‚-dn-Iƒ A-Xph-sc ]p-e¿-Øn-h-∂n-cp-∂ {So-‰v-sa-‚n¬-\n-∂v G-sd hy-Xy-kvXhpw ]p-Xp-abpw _-jo¿ Z am-s‚ {]-tXy-I-X-bm-bn-cp∂p. kn-\n-am-\n¿-am-WcwK-Øv C-∂v Im-Wp∂ km-t¶-Xn-I-h-f¿-®-sbm-∂p-an√m-Xn-cp-∂ Ime-Øv X’a-bw Iym-a-d ]n-Sn-s®-Sp-Ø i-–-am-bn-cp-∂p A-Xn-ep-]-tbm-Kn-®-Xv. an-I® tUm-Iyp-sa‚-dn-°p-≈ tZio-b A-hm¿Upw tI-c-f kw-ÿm\ Ahm¿Upw ^nenw {In-´n-Ivkv A-hm¿Upw I-c-ÿ-am°n. C-Xn-\v ]pd-sa A-ta-cn-°-bnse lq-è ^nenw s^-Ãn-sh-enepw F-kv-t‰mWn-b ^nenw s^-Ãn-shenepw C¥y-bp-sS F≥-{Sn-bm-bn-cp∂p Cu tUm-Iyp-sa‚-dn. 10 h¿-jtØm-fw π-kv Sp hn-Zym¿-∞n-Iƒ°v Cu tUmIyp-sa‚dn ]T-\-hn-j-b-am-bn-cp-∂p. ≠m-bn-cp-∂n-√. B Po-hn-Xw ]-I¿Øn- s h- ° p- I - ˛ H- c p h- g n- h n- f - ° v t]m-se. F-s¥-¶n-epw t\-´-ß-fp-

Pn. Ac-hn-µ≥ hc®v Fw.F dlvam\v \¬Inb _jo¿ kvsI®v

≠m-bn-´p-s≠-¶n¬ A-Xv _-jo-dns‚ Po-hn-X-Øn-s‚ a-l-Xzw. UnPn-‰¬ bp-K-Øn¬ tUm-Iyp-sa‚dn \n¿-am-Ww Ip-td-°q-Sn F-fp-∏am-bn-´p-≠v. Cu am-[y-aw Kp-W-]c-am-bn D-]-tbm-Kn-°p-∂ H-cp X-eap-d h-f¿-∂p Im-Wm≥ B-{K-ln°p-∂p.

F-s‚ X-e-ap-d _-jo-dn-s\ I-≠n-´n-√. G-sXm-cm-fn-epw h-en-b t]m-kn-‰o-hv F-\¿-Pn \n-d-bv-°m≥ _-jo-dn-\p I-gn-hp-≠m-bn-cp-∂p F∂v hm-bn-®n-´p-≠v. i-cn-bm-Wv. _m-ey-Im-e-k-Jnbn- s e a- P o- Z n- s ‚ ^n- t em- k - ^ n X-s∂-bm-Wv _-jo-dn-t‚-Xpw. {]Xn-_-‘-߃ X-c-Ww sN-bv-Xv kz-¥w Po-hn-Xw ]Tn-∏n-®-Xm-WXv. H-cp Im-ep-t]m-bm-se-¥m c≠p-Im-epw t]m-b-h≥ Po-hn-°p∂n- t √. ]m- Ø p- Ω m- b p- s S B- S ns‚ ap-J-hp-c-bn¬ A-t±-lw ]-dbp- ∂ p- ≠ - t √m. ""C- √ . Po- h n- X w Xm- d p- a m- d m- b n- t ∏m- I m≥ Rm≥ k-Ω-Xn-°p-I-bn-√. k¿-h-i-‡nbpw kw-`-cn-®v H-cp {i-aw Ip-Sn \S-Øn t\m-°p-I.'' t\-cn-´v Im-Wp∂ _- j o- d pw C- X v X- s ∂- b m- b ncp-∂p. ]-cm-Pn-X¿-°pw Zpx-Jn-X¿°pw th- ≠ n- b p- ≈ H- c p am- \ ns^- t Ãm B- b n- c p- ∂ p _- j o- d ns‚ Po-hn-Xw.

BgvN-∏-Xn∏v

2 Pqembv 2016

39


_v-Zm¿-∞-ß-fp-sS k-c-k-amb k-tΩ-f-\-Øn¬ \n-∂v `mh-cq-]-ß-fp-sS km-a-Rv-P-kyØn¬ \n- ∂ v D- X v - ` n- ∂ - a m- I p- ∂ - s Xt¥m A-Xm-Wv D-Zm-Ø-am-b ssi-en F-∂m-Wv ssi-en-bp-sS {]-iv-\w F-∂ {K-Ÿ-Øn¬ an-Un¬-´¨-a-dn A-`n-{]mb-s∏-´n-´p-≈-Xv. I- Y - b m- b m- e pw t\m- h - e m- b m- e pw kw-t£-]n-®p ]-d-bp-∂-Xn-em-Wv _jo¿ {i-≤n-®-Xv. Iq-‰≥ t\m-h-ep-Iƒ F-gp-Xp-∂-Xn-t\m-Sv _-jo¿ Xm¬-]cyw Im-Wn-®n-√. an-X-`m-jn-bm-b _jo-dn-s‚ c-N-\m-ssh-`-hw C-Xn-hr-ØØn-s‚ kw-t£-]-W-Øn-eq-sS-bpw I-Ym-]m-{X-Øn-s‚ kw-`m-j-W-ß-fneq-sS-bpw sX-fn-™p-\n¬-°p-∂p. ]Z-ß-fp-sS B-h¿-Ø-\-Øn-eq-sS a-ebm-f ssi-en-°v H-cp {]-tXy-I-X-bp≠m-°n-s°m-Sp-Øp A-t±-lw. C-Xn-eqsS a-e-bm-f-Øn-se ]-e ]p-Xn-b {]-hW-X-Iƒ-°pw am-Xr-I Im-Wn-®p-sImSp-Ø-Xv _-jo¿ ssi-en X-s∂-bm-Wv. H-cp Im-e-Øv \m-S≥ ssi-en-bn¬ F-gp-Xm≥ km-ln-Xy-Im-c-∑m¿ s]mXp-sh a-Sn Im-Wn-®n-cp-∂p. kw-kv-IrX-]-Zw Ip-d-™m¬, ]-®-a-e-bm-f-]-Zw A-[n-I-am-bn-t∏m-bm¬, {Km-ao-W-]-Z߃ ssi-en-bn¬ I-S-∂p. Iq-Sn-bm¬ A-Xv A-\p-hm-N-I tem-I-Øn-\p A\-`n-e-j-Wo-b-am-bn-Øo-cp-sa-∂m-Wv ]-e I-Ym-Ir-Øp-°-fpw I-cp-Xn-bn-cp∂-Xv. _-jo¿ A-Ø-c-sam-cp \n-e-]mSv kzo-I-cn-®n-√. ]p-Xp-a-bp-≈ B-i-bØn- \ v hm- b - \ - ° m- s c A- t ß- b - ‰ w kzm-[o-\n-°m≥ I-gn-bp-sa-∂v _-jo-dn\v A-dn-bm-am-bn-cp-∂p. `m-j-bv-°v th≠n B-i-b-sØ _-en-I-gn-°p-∂n-√. {Km-ay-`m-j-bpw {Km-ao-W-`m-j-W-hpw Xn-I-™ kzm-`m-hn-I-X-tbm-sS A-hX-cn-∏n-°m≥ A-t±-l-Øn-\p-≈ I-gnhv A-\n¿-h-N-\o-b-am-Wv. D- Z m: 1. ""H- s ≠- S o R- Ω - ° v t_t≠ym-fw sam-X-sem-≠v. \n-s‚ _m∏m k-ºm-Zn-®p X-∂-tXm A-tXm s\\-°p kn-dn-X-\w In-´y-tXm''. D-Zm: 2. ""Mv-lpw!'' _m-∏m ao-i ]n-cn®p: ""A-h-S B-bn-cw sXm-en-™ cq^m! F-So, \n-t∂m-fw Xq-°-Øn cq^m sIm- S p- Ø m- e pw \n- s ∂- t ∏m- e sØ _p-≤o-√m-Ø-Xn-s\ h-t√m-cpw sI-´p-thm-So?'' kw-`m-j-W-cq-]-ß-sf km-ln-Xy-cwK-tØ-°v _-jo¿ A-Sp-∏n-®p. P-K-Pn√≥ t]-cv, ]o-°n-cn-s∏-Æv, In-fn-t]m-encp-∂ s]-Æv, No-™p-\m-dn-b \p-WIƒ, I-gp-X-Ø-e-b≥, ]-fp-¶q-kv hymI-c-Ww, ]-®-®m-cm-bw, Nm-hm-en-s∏Æv, sN-∏-°p-‰n, Np-´-t\m-´w, A-dp-°o-

i

40 2 Pqembv 2016

{io-\m-Yv.H

_-jo-dpw `m-jb - pw `mh-Øn\v A\p-Kp-W-amb ssien cq]-s∏-Sp-Øm\pw AXn-\\p-k-cn® `mj {]tbm-Kn-°m\pw Ign™ _jo-dns‚ khn-tij-X-I-sf-°p-dn-®v. kv, Hm-e-°o-dv, sI-dp-hn-®v, Ip-im¬ XpS-ßn-b \n-c-h-[n ]-Z-߃ A-t±-lØn-s‚ Ir-Xn-I-fn¬ Im-Wmw. A-d_n, ln-µp-ÿm-\n, Cw-•o-jv, X-an-gv F∂o `m-j-I-fn-se ]-Z-߃ [m-cm-f-ambp-≠v. C-h _-jo-dn-s‚ km-ln-Xy-`mj-sb P-\-Io-b-am-°n-Øo¿-°p-∂p. am{X-a-√ _-jo-dn-t‚-Xp am-{X-am-bn \n¬°p-∂ ]-Z-ß-fpw Iq-´-Øn¬ Im-Wmw. Kp-ep-am-ev, I-≈-_p-≤q-kv, ssÃ-e≥ Xp-S-ßn-b ]-Z-߃ D-Zm-l-c-Ww. am∏n-f a-e-bm-f-tØm-Spw A-t±-l-Øn-\v A-Sp-∏w D-≠v. _-jo¿ Ir-Xn-I-fp-sS Po-h≥ kw-`mj-W `m-j-bm-Wv. i-d-]-dm-∂v, Unw B-bn, ]v-tSm-∂p ho-Wp, Ip-\p-Ip-\m Ip-Øn-Xp-f-bv-°p-I, t_ F-∂p I-c™p. ^q¿¿¿¿-dw, Lp¿¿¿¿-dw, ]-S-]Sm-s]m-´n, Iv-enw F-∂p ap-´n-®p, ip¿¿sd-∂p No-´p-Iƒ, I-cp-ap-cm I-Sn-®p-Xn∂p, Np-fp-Np-fm th-Z-\ Xp-S-ßn-b ]-Zß-fp-sS B-h¿-Ø\ - w A-\p-hm-NI - s - c c- k n- ∏ n- ° p- I - b pw B- I ¿- j n- ° p- I bpw sN-øpw. B-Zy-Im-e-Ir-Xn-I-fn¬ Im-Wp-∂ km-ln-Xy-c-kw Xp-fp-ºp-∂ kw-kv-IrX ]-Z-_m-lp-eyw _-jo-dn-s‚ ]n¬°m-e Ir-Xn-I-fn¬ C-√. I-em-]-c-amb h¿-W-\-Iƒ D-t]-£n-®v em-fn-Xy-

Øn-te-°v t]m-Im-\m-Wv A-t±-lw {ian-®-Xv. hm-°p-Iƒ {]-tbm-Kn-°m≥ X\-Xm-b H-cp sS-Iv-\n-Iv X-s∂ _-jodn-\p-≠v. A-t±-l-Øn-s‚ ssi-en-sb Iq- S p- X ¬ B- I ¿- j - I - a m- ° p- ∂ - X pw A-Xp-X-s∂-bm-Wv. B-Jym-\-Øn-se kz-¥-am-b sS-Iv-\n-°pw ssi-en-bpw _-jo-dn-s\ k-a-Im-en-I km-ln-Xy-Imc-∑m-cp-sS Iq-´-Øn¬ ap≥-]-¥n-bn-te°v \- b n- ° p- ∂ p. `m- j - s b- ∏ - ‰ n- t bm hym-I-c-W-sØ-∏-‰n-tbm I¿-°-i \ne-]m-Sp-I-sfm-∂pw _-jo¿ sh-®p-]pe¿-Øp-∂n-√. a-e-bm-f km-ln-Xy-Øn¬ B-fl-\njvT ssi-en-°v _-jo¿ cq-]w \¬-In. ]-Z-ß-fp-sS Xm-f-e-b-ß-tfm-Sv kq-£va-am-bn {]-Xn-I-cn-°m≥ I-gn-hp-≈ Hcp ssi-en A-t±-lw cq-]-s∏-Sp-Øn. ""C-sX-√mw h¿-Ø-am-\w ]-d-bp-∂ am-Xn-cn X-s∂-bm-Wv Rm≥ F-gp-Xnsh-®n-cn-°p-∂-Xv. A-h-s‚ H-cp ]-fp-¶qk≥ hym-I-c-Ww'' F-∂m-Wv _-jo¿ "ssh-bm-I-c-W-\m-b' A-\p-P-t\m-Sv Ib¿-°p-∂-Xv. B-\p-Ω h-c-sam-gn-bn¬ kw-km-cn-°p-tºmƒ a-Xn a-Xn \n-s‚ "sXm-en s]m-fn-s®m-≈ ]-g-°w' F∂p ]m-Øp-Ω i-Im-cn-°p-∂p. C-XmWv `m-j-tbm-Sp-≈ _-jo-dn-s‚ Im-gvN-∏m-Sv.

BgvN-∏-Xn∏v


Fw.F≥ hnP-b-t\m-sSm∏w _jo¿

kw-`m-j-W-Øn-\pw hn-h-c-WØn- \ pw {l- k z- h m- I y- ß - f m- W v _-jo¿ {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Øp-∂Xv. Nn-e I-Ym-]m-{X-ß-fp-sS kwkm-c-Øn¬ ]-Z-߃ B-h¿-Øn®p-h-cp-∂p. ]p-Xn-b ]-Z-{]-tbm-K߃ [m-cm-f-ap-≠v, _-jo¿ Ir-XnI-fn¬. `m-j-bv-°pw hym-I-c-W \n-b-a-߃-°pw h-g-ßm-Ø A¿∞-an-√m-Ø ]-Z-{]-tbm-K-ß-fpw. "‚p-∏q-∏m-s°m-cm-t\-≠m¿∂p'hn¬ B-bn-j ]m-Sp-∂ "lpØn-\n lm-en-´ en-Øm-t∏m' F-∂ ]m-´v `m-j-bv-°pw hym-I-c-W \nb-a-߃-°pw h-g-ßm-Ø-Xm-Wv. ]-Z-k-∂n-th-i-Øn-s‚ k-hn-tij-X A-t±-l-Øn-s‚ ssi-en-sb B-I¿-j-I-am-°p-∂p. Cw-•o-jv, kw-kv-Ir-Xw, A-d-_n ]-Z-ß-fpw \n-c¿-∞-I ]-Z-ß-fpw cm-jv-{So-bØn-se-bpw km-ln-Xy-Øn-se-bpw A¿-∞-tem-]w kw-`-hn-® ]-Z-ßfpw A-]q¿-h-Nm-cp-X-tbm-sS {]tbm-Kn-®v _-jo¿ ssi-en-sb hyXn-cn-‡h - pw k-º∂ - h - p-am-°p-∂p. _-jo-dn-s‚ `m-j-bpw ssi-enbpw A-d-_n-`m-j-bn¬ \n-∂pw ISw-sIm-≠ [m-cm-fw ]-Z-߃ D-]tbm-Kn-®n-´p-≠v. tI-c-f-Øn-se apkv-enw-Iƒ A-d-_n a-e-bm-fw kwkm-c-`m-j-bn¬ [m-cm-f-am-bn D-]tbm- K n- ° p- ∂ p- ≠ v . A- d - _ n ]- Z -

BgvN-∏-Xn∏v

߃ ap-kv-enw hm-sam-gn-bp-sS `mK-am-bn am-dn-b-Xm-Wv. ssZ-h-Zq-X∑m-cp-sS-bpw {]-hm-N-I-∑m-cp-sSbpw t]-cp-Iƒ a-X-hp-am-bn _-‘s∏-´ ]-Z-߃ C-h km-ap-Zm-bn-I I- Y - I - f n¬ [m- c m- f - a m- b n ImWmw. l- ÷ v , C- _ n- e o- k v , lem¬, J-bm-a-Xv Xp-S-ßn-b A-d_n hm-°p-Iƒ D-Zm-l-c-Ww. `m- h - Ø n- \ v A- \ p- K p- W - a m- b ssi-en cq-]-s∏-Sp-Øm-\pw A-Xn\-\p-k-cn-® `m-j {]-tbm-Kn-°m\pw _- j o- d n- \ v km- [ n- ® n- ´ p- ≠ v . Nq¿-Wn-Im hm-Iy-߃ ap-X¬ k¶o¿-W hm-Iy-߃ h-sc A-t±lw k-µ¿-`m-\p-k-c-Ww {]-tbm-Kn®n-´p-≠v. E-Pp-hpw Xm-f-\n-_-≤-hpam-b Im-hy-ssi-en A-t±-lw Nne k-µ¿-`-ß-fn¬ ssI-s°m-≈p∂p. Im-hy-`m-j-bpw `m-h-hpw hnIm-c-hpw k-a-\z-bn-∏n-°p-∂-Xpw K-Zy-Øn-s‚-bpw I-hn-X-bp-sS-bpw A-Xn-cp-Iƒ A-en-™n-√m-Xm-hp∂-Xp-am-b `m-j-bpw ssi-en-bpam-Wv A-t±-l-Øn-t‚-Xv. G- X p `m- h - h pw B- h n- j v - I - c n°m-\p-X-Ip-∂ `m-j-bpw ssi-enbp-am-Wv A-t±-l-Øn-\p-≈-Xv. arZp-e-`m-hw ap-X¬ Pp-Kp-]v-k h-sc B-hn-jv-I-cn-°m≥ A-Xv i-‡-hpam-Wv. A-Xv Po-hn-Xm-\p-`-h-ß-fpam-bpw hy-‡n k-hn-ti-j-X-I-fp-

am-bpw _-‘-s∏-´n-cn-°p-∂p. a-s‰gp-Øp-Im¿-°n-√m-Ø X-cw sshhn-[yw \n-d-™ A-\p-`-h-ß-fpw k-hn-ti-j am-\-kn-I-L-S-\-bp-amWv _-jo-dn-\p-≈-Xv. ]-´n-Wn-bpw Zm-cn-{Zy-hpw A-]-am-\-hpw A-e-®nepw kzm-X-{¥y-k-a-cm-\p-`-h-ßfpw sX-cp-hn-se a-\p-jy-cp-sS thZ-\-I-fpw km-aq-ln-I-hpw km-apZm-bn-I-hp-am-b Im-]-Sy-ß-fpw Adn-™pw A-\p-`-hn-®pw t\-Sn-b Adn-hp-Iƒ ]-I¿-Øm≥ \n-e-hn-ep≈ `m-j t]m-cm-bn-cp-∂p. `m-h-\tb-°mƒ A-\p-`-h-߃-°v {]m[m-\y-ap-≈-Xn-\m¬ A-\p-`-h-ßfp-sS i-‡n-bpw Xo-{h-X-bpw Bhn-jv-I-cn-°m≥ D-X-Ip-∂ `m-j A-t±-lw kr-jv-Sn-®p. A-Xn-\n-Sbn¬ hym-I-c-W \n-b-a-ß-sf-bpw Io-gv-h-g-°-ß-sf-bpw I-≠n-s√-∂v \-Sn-®p. Ir-Xn, Im-ew, tZ-iw, I-Ym]m-{Xw, hn-Im-cw F-∂n-h-°-\p-kcn-®v `m-jb - n-epw ssi-en-bn-epw am‰w h-cp-Øn. A-Xp-h-gn `m-j-bv-°v ]p-Xn-b ]-Zß - f - pw {]-tbm-Kß - f - pw A-t±-lw kw-`m-h\ - sN-bvX - p. A-h-ew-_w: 1. _-jo¿ k-ºq¿-W Ir-Xn-Iƒ (hmfyw H-∂v), Un.kn _p-Ik v- v, tIm-´b - w 2012 2. _-jo¿ k-ºq¿-W Ir-Xn-Iƒ (hmfyw c-≠)v , Un.kn _p-Ik -v ,v tIm-´b - w 2012

2 Pqembv 2016

41


Ppss\Zv A_q-_-°

ASpØ e°

Nn{XoIcWw: j

42 2 Pqembv 2016

BgvN-∏-Xn∏v


°¿ Fgp-Xnb t\mh¬

°w apX¬

jm^n kvt{SmIvkv BgvN-∏-Xn∏v

2 Pqembv 2016

43


G.-Iyq a-lv-Zn bm{X

B-kv-t{S-en-b: A-¤p-X-ß-fp-sS `q-J-Wv-Uw

6

tem-I-bm-{X-I-fn-se `-£W - i - o-eß - ƒ sN-cn-∏n-´p \-S-∂m¬, sN-cn-∏n-\-Sn-bn¬ s]-´p t]m-Ip-∂ F-dp-ºp-t]m-ep-≈ sN-dp-Po-hn-Iƒ°p-t]m-epw Po-h-\m-iw h-cm-Xn-cn-°m-\m-W-s{X C-Xv. sN-cp-∏n-s‚ X-Xz-Nn-¥ \-ap-s°-ß-s\bpw Dƒ-s°m-≈m≥ {i-an-°mw. F-∂m¬ A-h¿ hm-bpw aq-°pw H-cp sh-≈-Øp-Wn-sIm-≠v aq-Sn-s°-´n-tb k-©c - n-°m-dp-≈q.

R

-ß-fp-sS-bo bm-{Xmkw-L-Øn¬ aq-∂pX- c w `- £ - W - i o- e °m-cp-≠v. aq-∂p X-c-tam F-∂v A¬-∏w A-Xn-i-b-tØm-sS tNmZn-t®-°mw. km-[m-c-W-K-Xn-bn¬ k-ky-`-£-Ww, k-tky-X-cw F∂o h-I-Xn-cp-hp-I-fm-W-t√m s]mXp-th-bp-≈-Xv. C-Xv H-cp s]m-Xp X-Xz-am-sW-¶n-epw, hn-tZ-i bm-{Xbv-°p t]m-Ip-∂ D-Ø-tc-¥y≥ k-©m-cn-I-fn¬ C-\n-sbm-cp Iq-´cp-≠v, ssP-\-∑m¿. A-h¿-°m-bn am-{Xw a-s‰m-cp co-Xn-Iq-Sn \n-e-hnep- ≠ v ; A- X m- W v sP- b v ≥ `- £ Ww. F-¥m-Wo sP-bv≥ `-£-W-coXn. Iq- S p- X - e pw h- S - t ° C- ¥ ybn¬ am-{X-ap-≈ H-cp hn-`m-K-am-Wv ssP-\-a-X-°m¿. s]m-Xp-th im-¥cpw, km-Xzn-I-cpw, ip-≤m-flm-°fp-am-bn I-cp-X-s∏-Sp-∂ C-°q-´¿, h-en-b _n-kn-\- p-Im-cpw [-\-hm∑m-cp-am-Wv. bm-{Xm t{]-an-I-fpw. tem- I - b m- { X- I ƒ- ° m- b n F- { X

44 2 Pqembv 2016

sN-e-hp sN-øm-\pw C-°q-´¿-°p a-Sn-bn-√. Cu hn-`m-K-Øn-s‚ hn-izm-k-]c-am-b ip-≤-Nn-¥m-K-Xn-°v H-cp-Zml-c-Ww. ssP-\ k-\ym-kn-am¿ Ft∏m-gpw \-·-]m-Z-cm-bn-´m-Wp \-S°p- I . Im- e n¬ sN- c n- ∏ n- ´ p \- S ∂m¬, sN- c n- ∏ n- \ - S n- b n¬ s]- ´ p t]m-Ip-∂ F-dp-ºp-t]m-ep-≈ sNdp-Po-hn-Iƒ-°p-t]m-epw Po-h-\miw h-cm-Xn-cn-°m-\m-W-s{X C-Xv. sN-cp-∏n-s‚ X-Xz-Nn-¥ \-ap-s°ß-s\-bpw Dƒ-s°m-≈m≥ {i-an°mw. F-∂m¬ A-h¿ hm-bpw aq°pw H-cp sh-≈-Øp-Wn-sIm-≠v aq-Sn-s°-´n-tb k-©-cn-°m-dp-≈q. A-¥-co-£ a-en-\o-I-c-W-Øn-s\Xn-tc-bp-≈ ap-Jm-h-c-W-tam, am-kvtIm B-bn-´-√ Cu aq-Sn-h-bv-°¬. izm-tkm-—m-k-Øn-eq-sS D-≈n¬ {]-th-in-°p-∂ A-Wp-Po-hn-Iƒ°p-t]m-epw Po-h-\m-iw h-cm-Xn-cn°m-\m-W-s{X C-Xv. F-s‚ F-√m tem-I-bm-{X-I-fnepw, R-ß-fp-sS bm-{Xm kw-L-

Øn- s e 60 i- X - a m- \ - Ø n- t e- s d t]¿ ssP-\-kp-lr-Øp-°-fm-bncp-∂p. C-\n A-h-cp-sS `-£-W-co-Xn. kky-`p-°p-I-fm-sW-¶n-epw Cu hnj-b-Øn-e-h¿ G-sd bm-Ym-ÿnXn-I-cm-Wv. D-≈n Dƒ-s∏-sS In-gßp h¿-K-Øn¬-s]-´ H-∂pw Ch¿ I-gn-°n-√, ]m-N-I-Øn-\p-]tbm-Kn-°-bp-an-√. a-Æn-\-Sn-bn¬ h-f-cp-∂ In-g-ßp h¿-K-߃, D-cpf-°n-g-ßpƒ-s∏-sS C-h¿ sXm-SpI t]m-ep-an-√. h-S-°v In-g-°v Gjy≥ cm-Py-ß-fm-b kn-¶-∏q¿-˛-ate-jy-˛-Xm-bv-em≥-Uv bm-{X-t]mb- t ∏mƒ, R- ß - f p- s S {Kq- ∏ n¬, ssP-\-∑m¿ h-f-sc-b-[n-Iw D-≠mbn-cp-∂p. h-f-sc h-en-sbm-cp bm{Xm-{Kq-∏p-am-bn-cp-∂p A-∂p Rß-fp-tS-Xv. {Sm-h¬ I-º-\n H-cp sj-^v-^n-s\ apw-ss_-bn¬ \n∂pw ap≥- I q- ´ n _m- t ¶m- ° n- s eØn-®v, Cu aq-∂p cm-Py-ß-fn-epw R- ß ƒ- s °m- ∏ w A- b m- f pw k©-cn-®v, `-£-Ww X-øm-dm-°n-Ø-

BgvN-∏-Xn∏v


B-kv-t{S-en-b-bnse kw-c-£n-X Po-hn-bm-b tIm-e

cn-I-bm-bn-cp-∂p. h-f-sc ap-¥n-b Hcp {Sm-h¬ I-º-\n-bm-bn-cp-∂p Rß-fp-tS-sX-∂-Xn-\m¬, Cu cmPy-ß-fn-se R-߃ Xm-a-kn-® hn-hn-[ tlm-´-ep-I-fn¬, R-߃°m-bn, R-ß-fp-sS sj-^v-^n-\pth-≠n H-cp {]-tXy-I A-Sp-°-f Ah¿ G¿-∏m-Sp sN-bv-Xp X-∂n-cp∂p. C- t ∏m- g pw Hm¿- a - b p- ≠ v , ]¿ho¨ kp-µ¿ F-∂ H-cp sN-dp-∏°m-c-\m-bn-cp-∂p B ]m-N-I-hn-ZKv-[≥. apw-ss_-°m-c≥. A-bm-sft∏m-se \-s√m-cp ]m-N-I N-{I-h¿Øn- s b Rm≥ I- ≠ n- ´ n- √ . apwss_-bn-se Sm-Pv tlm-´-en¬ tPmen sN-bv-Xp ]-cn-N-b-k-º-∂-\m-b H- c p A- S p- ° - f - ° m- c ≥. sh- P v , t\m¨-sh-Pv, ssP≥ `-£-W-sa√mw H-tc k-a-bw X-øm-dm-°n Abmƒ aq-∂p-t\-c-hpw kp-`n-£-ambn hn-f-ºn Du-´n-Ø-∂p-sIm-≠ncp-∂p. F-s‚ _o-hn, A-bmƒ hnf-ºn-bn-cp-∂ ]-e hn-`-h-ß-fp-sSbpw I-dn-°q-´v A-bm-tfm-Sv tNm-Zn-

BgvN-∏-Xn∏v

®p a-\- n-em-°p-∂-Xpw ]-Xn-hmbn-cp-∂p. A-bm-fp-am-bn H-cp {]-tXy-I Nßm-Ø-Øn-em-bn-cp-∂p Rm≥. Hcn-°-em sN-dp-∏-°m-c≥ F-t∂mSp kz-Im-cy-am-bn ]-d-™ hm-°pIƒ Rm-\n-t∏m-gpw Hm¿-°p-∂p≠v. D-≈n-bpw D-cp-f-°n-g-ßp-an-√msX, H-cp C-¥y≥ `-£-W-hpw cpNn-I-c-am-bn X-øm-dm-°m≥ ]-‰p-Ibn-√ F-∂v. R-ß-fp-sS {Kq-∏n-se ssP- \ - ∑ m- c p- s S `- £ - W - Ø n¬, A-h-c-dn-bm-sX D-≈n-bpw D-cp-f°n-g-ßpw a-‰pw tN¿-°p-am-bn-cp∂-s{X, ]p-gp-ßn A-c-®pw a-‰pw. A-∂v, kn-¶-∏q¿, a-te-jy, Xmbv-em≥-Uv F-∂n-ß-s\-bm-bn-cp∂p H≥-]-Xp Zn-h-kw \o-≠p-\n-∂ R- ß - f p- s S sX- ° v In- g - ° v Gjym k-µ¿-i-\-Øn-s‚ bm-{Xm dq´v. kn-¶-∏q-sc-Øn-b-Xn-s‚ ]n-t‰∂mƒ sj-^v- {]-ho-Wp-am-bn H-cp kz-Im-cy kw-`m-j-W-Øn-\v Fß-s\-tbm F-\n-°-h-k-cw In-´n. F-t∂m-Sv {]-tXy-I a-a-X-bpw kv-

t\-l-hpw H-∏w hn-izm-k-hp-ap-≠mbn-cp-∂ A-bmƒ ]-d-™ H-cp cl-kyw Rm-\n-hn-sS sh-fn-s∏-SpØp-∂p. ssP-\ Ip-Spw-_-ß-fp-sS Iq-´Øn¬ sN- d p- ∏ - ° m- c - \ m- b H- c p tUm-Iv-S¿ Z-º-Xn-I-fp-≠v. t{]-an®p I-eym-Ww I-gn-®-h-cp-am-Wv Ah¿. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Po-hn-XØn-\n-S-bn¬ A-h¿ t\m¨-shPn-t‰-dn-b≥-km-bn am-dn-t∏m-bn-cp∂p. A-h-cp-sS ho-´p-Im-cm-b bmYm-ÿn-Xn-I ssP-\-Ip-Spw-_-Øn\v, a-°-fp-sS-bo "]m-]'{]-h¿-Ønsb-∏-‰n A-dn-bm-am-bn-cp-∂p-an-√. Nn-°-t\m, a-´-tWm, ao-t\m C√m-sX Cu c-≠p t]¿-°pw `-£Ww C-d-ßp-I-bp-an-√. cm-hn-sebpw D-®-k-a-b-Øpw X-ß-fp-sS Ip-Spw-_-tØm-sSm-∏-an-cp-∂v, "kmXzn-I' `-£-Ww F-ß-s\-bpw Ign-®p-sh-∂-h¿ h-cp-Øn-Øo¿-°mdp-≠v. A-h-cp-sS Un-∂¿ A-Y-hm cm-{Xn `-£-Ww t\m¨-sh-Pm-bnX-s∂, Nn-°-s‚-tbm a-´-s‚-tbm

2 Pqembv 2016

45


B-kv-t{S-en-b: A-¤p-X-ß-fp-sS `q-J-Wv-Uw

A-I-º-Sn-tbm-sS ]m-gv-k¬ sN-bvXv, Z-º-Xn-Iƒ Xm-a-kn-°p-∂ {]tXy-I ap-dn-bn¬ {]-ho¨ c-l-kyam-bn F-Øn-®p sIm-Sp-°m-dp-≠mbn- c p- ∂ p- h - s {X. ho- ´ p- I m- c - d n- b msX, tUm-Iv-S¿ Z-º-Xn-Iƒ, cm-{Xn ssh-Ip-tºmƒ Cu "]m-]' {]-hrØn X-ß-fp-sS dq-an-en-cp-∂p c-lky-am-bn sN-bv-Xp-sIm-≈pw. a-‰p c-≠v ssP-\-`-£-W k-a-b-ß-fnepw X-ß-fp-sS Iq-´¿-°n-S-bn-en-cp∂v, c-l-ky-am-bn ]m-N-I-°m¿ Ac-®p tN¿-Ø In-g-ßv, D-≈n `-£Ww I-gn-°p-tºmƒ, sXm-´-Sp-Ø tS-_n-fn-en-cp-∂v B-lm-cw I-gn°p-∂-h-sc t\m-°n, kw-Lmw-Kß-sf Xr-]v-Xn-s∏-Sp-Øm-\m-bn, \Ωp-sS tUm-Iv-S¿ Z-º-Xn-Iƒ i-_vZw Xm-gv-Øn ]-d-bp-am-bn-cp-∂p-hs{X, "t\m-°q... tæ-O-∑m¿ I-gn-°p∂ `-£-Ww...' C-hn-sS H-cp Im-cyw hn-i-Zo-I-cnt°-≠n-bn-cn-°p-∂p. tUm-Iv-S¿ Zº-Xn-Iƒ tæ-O-sa-∂v ]-d-™n-cn°m-sa-∂p kq-Nn-∏n-®, A-Sp-Ø tS_n-fn-en-cp-∂p I-gn-°p-∂-h-cp-sS `-£-Ww, ip-≤ k-kym-lm-c-amWv; bm-{Xm-{Kq-∏n-se sh-Pn-t‰-dnb≥-km-W-h¿. `- £ - W - h n- j - b - Ø n- s e a- l mtam-i-°m-cp-sS Iq-´-Øn¬ Cu-bp≈-h-\pw k-l-bm-{Xn-I-bp-ap-≠v. Rm-\pƒ-s∏-sS-bp-≈ t\m¨-shPp- I m- c p- s S tS- _ nƒ F- t ∏m- g pw A¬-∏w A-I-se-bm-bn-cn-°pw C´n-cn-°p-I; ssP-\ kp-lr-Øp-°fp-sS td-©n-\p Ip-d-®-∏p-dw. R߃-°pw C-Xp h-f-sc ku-I-cy{]-Z-am-bn-cp-∂p. tIm-gn-°m-ep-ambn R- ß ƒ a- √ n- S p- ∂ - s Xm- ∂ pw sh-Pn-t‰-dn-b≥-kpw ssP-\-kp-lrØp-°-fpw I-≠v ]v-cm-In-√-s√m. C-\n am≥-en _o-®n-te-bv-°v. aq∂p In.-ao-‰¿ \o-f-ap-≠v Cu a-t\ml-c _o-®n-\v. Cu ssZ¿-Ly-a-{Xbpw hym-bm-a-Øn¬ Xm¬-∏-cy-ap≈-h¿ Hm-Sn-Øo¿-°p-∂p-≠v. {]kn-≤-am-b ]-e D¬-k-h-ß-fpw A-c-tß-dm-dp-≈ H-cp Xo-c-hp-amWn-Xv. a-W¬ in¬-∏-ta-f-bm-Wv A-h-bn-sem-∂v. \m-b-sb-bpw N-c-Sn¬ _-‘n-®v, hym-bm-a-Øn-\p sIm-≠p \-S-°p-

46 2 Pqembv 2016

∂ Nn-e-sc-bpw A-hn-sS I-≠p. C-Xn-\n-sS H-cp hn-Nn-{X Im-gv-N. H-c-∏q-∏≥ {]-tXy-Iw Un-ssk≥ sN-bv-X, _m-‰-dn-bn¬ {]-h¿-Øn∏n- ° p- ∂ H- c p sN- d n- b hm- l - \ Øn¬ sa-s√ Hm-Sn-®p-t]m-Ip-∂p. H-scm-‰ ko-‰v am-{X-ap-≈ H-‰-bmƒ Im¿. Im-dn-\p ta-em-∏p-an-√. A-bmfp-sS ko-‰n-\p ]n-∂n¬ h-e-Xp-hi-Øv H-cp \o-f≥ h-Sn-bn¬ Np-h∂ H-cp sIm-Sn-b-S-bm-f-ap-≠v. _m°n-bp-≈ hm-l-\-°m-cpw F-Xntc h- c p- ∂ - h - c pw {i- ≤ n- ° m- \ mhmw, \-Ωp-sS \m-´n-teXpt]m-se sIm- S n \m- ´ n- b n- c n- ° p- ∂ - X v . B sIm-®p hm-l-\w Xo-c-h-gn-bn-eq-sS sa-s√ A-I-∂p t]m-bn. Xo-cw hr-Øn-bm-bn kq-£n-°p∂- X n¬ C- h n- S - Ø p- I m¿ sN- e pØp-∂ {i-≤ A-`n-\-µ-\o-bw Xs∂. A-Xm A-∏p-d-sØm-cn-S-Øv [m-cm-fw th-Ãv _n-∂p-Iƒ \n-cØn sh-®n-cn-°p-∂p. A-ta-cn-°≥ bm-{X-bv-°n-sS bq-Wn-th-gv-k¬ Ãp- U n- t bm- b v - ° p- ≈ n- s e ]m¿°n¬ I-≠ am-Xn-cn-bp-≈ th-Ãv _n-∂p-Iƒ. Hm-tcm th-Ãn-\pw {]-

tXy-I-X-cw I-≠-bn-\-dp-I-fm-Wv. N-h¿ D-t]-£n-°p-∂-h¿ A-h Xcw-Xn-cn-®v C-S-Ww. Hm-tcm s]-´n-bnepw G-sXm-s° th-Ãv C-Sm-sa-∂ kq-N-\m t_m¿-Upw D-d-∏n-®n-´p≠v. kn-Uv-\n-bp-sS \-K-c-Øn-c-°n¬ \n-∂pw B-fp-Iƒ hn-{i-an-°m-s\Øp-∂ {]-[m-\ ÿ-e-am-Wv am≥en. Cu Xo-c-Øv H-t´-sd tlm-´-epI-fpw d-Ã-d‚p-I-fpw I-^v-‰o-cn-bI-fp-ap-≠v. `-£-W-im-e-I-fn-sems° \-√ Xn-c-°v. Xn-c-°p-≈ H-cp d-Ã-d‚n-\-cn-In-eq-sS hn-t\m-Zn-\p ]n-∂m-se Im-gv-N-I-fpw I-≠v R߃ \-S-∂p. h-iw a-d-bv-°m-Ø lmƒ t]m-ep-≈ H-cp ap-¥n-b dÃ-d‚n¬ \n-d-sb Bƒ-°m-cn-cp∂p `- £ - W w I- g n- ° p- ∂ p. kq£n-®p t\m-°n-b-t∏mƒ F-√m tai-I-fn-epw _n-b¿ •m- pw Ip-∏nI-fp-sam-s° I-≠p. Ip-´n-Iƒ IqSn Dƒ-s∏-Sp-∂ Ip-Spw-_-ß-fm-Wv A-hn-sS `-£-Ww I-gn-°-en¬ ebn-®n-cn-°p-∂-Xv. Hm-tcm tS-_n-fn-\pw a-≤y-`m-KØv, ta-i-bn-se Zzm-c-Øn-eq-sS ta-

ªq-au-≠≥- ImSv

BgvN-∏-Xn∏v


B-kv-t{S-en-b: A-¤p-X-ß-fp-sS `q-J-Wv-Uw

te-bv-°p H-cp ss]-∏pw, sN-dn-b Ip-S-t]m-se hr-Øm-Ir-Xn-bn¬ H-cp ^n-‰n-ßpw I-≠p. A-sX-¥msW-∂-dn-bm≥ F-\n-°p Xm¬-∏cyw tXm-∂n. A-h-sbm-s° Kymkv sse-‰p-I-fm-sW-∂p Sq¿-am-t\P¿ hn-i-Zo-I-cn-®p. sh-fn-®-Øn-\p≈-h-b-√, Nq-Sp \¬-Ip-hm≥ th≠n-bp-≈-Xv. X-Wp-∏p-≈ Im-emh-ÿ-bn¬ A-¥-co-£-sØ Nq-Sm°p-∂-Xv Cu Kym-kv hn-f-°p-I-fmWv. hn‚¿ ko-k-Wn¬, ITn-\-amb X-Wp-∏p-≈ cm-Py-am-Wv B-kvt{S-en-b. a-S-ßm≥ k-a-b-am-bn-cn-°p-∂p F- ∂ v Sq¿ am- t \- P ¿ A- d n- b n- ® t∏mƒ, F-√m-h-cpw _-kv ]m¿-°v sN-bv-Xn-cp-∂ ÿ-e-tØ-bv-°v Iq´-am-bn \-S-∂p. am≥-en I-S¬-Øocw kw-L-Øn-se-√m-h-cpw \-t∂ B-kz-Zn-®p-sh-∂p hy-‡-am-bn. _-kv ]p-d-s∏-´p. a-≤ym-” t\c-am-Wv. ]p-d-Øv \-√ Nq-Sp-≠v. F¶n-epw I-S-en¬ \n-∂pw ho-in-bSn-°p-∂ Im-‰v A-¥-co-t£m-jv-amhn-s\ Ip-fn-c-Wn-bn-°p-∂p-≠v. bq-tdm-]y≥ Ip-Sn-tb-‰-Øn-s‚

A-ta-cn-°≥ bm-{X-bv° - n-sS bq-Wn-th-gvk - ¬ Ãp-Un-tbm-bv°p-≈n-se ]m¿-°n¬ I-≠ am-Xn-cn-bp-≈ th-Ãv _n-∂pIƒ. Hm-tcm th-Ãn-\pw {]-tXy-I-X-cw I-≠-bn-\-dp-I-fm-Wv. N-h¿ D-t]-£n-°p-∂-h¿ A-h X-cw-Xn-cn-®v C-S-Ww. Hm-tcm s]-´n-bn-epw G-sXm-s° th-Ãv C-Sm-sa-∂ kq-N-\m t_m¿Upw D-d-∏n-®n-´p-≠v. Xp-S-°-\mƒ ap-X¬ X-s∂ {]-Xm]-tØm-sS \n-e-sIm-≠n-cp-∂ \-Kc-am-Wv kn-Uv\ - n. B-Zn-Im-eØ - v Irjn-bpw sN-dp-In-S hy-h-km-b-ßfpw I-S¬ h-gn-bp-≈ hm-Wn-Py-hpsam-s°-bm-Wv Cu \-K-c-sØ kº-∂-am-°n-b-Xv. F-∂m¬ 1980 Ifn¬ kn-Uv-\n-bp-sS sXm-gn¬-cwKw B-sI-sbm-∂p am-dn-a-dn-™p. hy-h-km-b ta-J-e-tb-°mƒ k¿ho-kv ta-J-e-bpw C≥-^¿-ta-j≥ sS-Iv-t\m-f-Pn cw-K-hpw i-‡-ambn. sXm-gn-en-√m-bv-a C-√m-Ø Cu \-K-cw C-∂v B-kv-t{S-en-b-bp-sS sam-Øw k-º-Øn-s‚ 25 i-X-am\-hpw ssI-Im-cyw sN-øp-∂p.

ªq-au-≠≥-kpw tIm-em-]m¿-°pw R-ß-fp-sS _-kv bm-{X Xp-S-cpI-bm-Wv. ªq-au-≠≥-kn-te-°mWv A- S p- Ø k- µ ¿- i - \ w. H- ∏ w tIm-e ]m¿-°pw k-µ¿-in-°p-∂p≠v. C-cp-`m-K-Øpw ]-∂¬-sN-SnIƒ h-f¿-∂p \n¬-°p-∂ a-c-°q´w \n-d-™ Im-\-\-]m-X. Zq-sc ªq- a u- ≠ ≥- k n- s ‚ h- \ - t a- J - e . _-kv h-\-ta-J-e ]n-∂n-´v Dƒ-{Kma-ß-fn-te-°v F-Øn-bn-cn-°p-∂p. sN- d p {Km- a - ß - f m- s W- ¶ n- e pw Cu Su¨ jn-∏p-I-fn-sem-s° `wKn-bp-≈ I-®-h-S-ÿm-]-\-ß-fpw I-S-Iƒ-°p ap-ºn¬ ]m¿-°p-sNbv-Xn-cn-°p-∂ Im-dp-I-fpw bm-{Xmh- g n- b n¬ c- k w ]- I ¿- ∂ p- X - ∂ psIm-≠n-cp-∂p. _- k v ho- ≠ pw ap- t ∂m- ´ v . tdmUn¬ X-e-ß-s\-bpw hn-e-ß-s\bpw Im-dp-Iƒ Hm-Sn-s°m-≠n-cn°p- ∂ p- ≠ v . ]- t £ a- \ p- j y- s csbm-∂pw ]p-d-Øp Im-Wm-\n-√. {_-´o-jv ]m-c-º-cy-Ø-\n-a-bp-≈

BgvN-∏-Xn∏v

ho-Sp-I-fm-Wv C-t∏mƒ C-cp-h-iØpw. sIm-tfm-Wn-b¬ Im-e-Øns‚ Hm¿-a \n-e-\n¿-Øp-∂ Cw-•ojv Ip-Sn-tb-‰-°m-cp-sS {]-tZ-i-ßfm-Wv C-h-sbm-s°. Cu {]-tZ-iØn-\v H-cp {]-tXy-I-X-bp-≠v. th\¬-°m-e-Øv C-hn-sS-bp-≈-h¿ `oXn-tbm-sS-bm-Wv Zn-h-k-߃ X≈n-\o-°p-I. G-Xp \n-an-j-hpw ]S¿-∂p-]n-Sn-°p-∂ Im-´p-Xo-bm-Wv A-h-sc `-b-s∏-Sp-Øp-∂ hn-√≥. Hm-tcm h¿-j-hpw Im-´p-Xo ]-S¿-∂v h≥ \m-i-\-jv-S-ß-fm-Wv C-hn-sS D-≠m-hm-dp-≈-Xv. th-\¬-°m-eß-fn¬ \-Ωp-sS h-b-\m-´n-epw Im´p-Xo \n-Xy kw-`-h-am-W-t√m. ]-e-bn-S-Øpw h-gn Ip-Ø-s\-bp≈ I-b-‰-hpw C-d-°-hp-am-Wv. ]mX-tbm-c-sØ Im-gv-N-Iƒ c-k-I-cw X-s∂. ssa-Xm-\-°p-∂p-I-fpw Aßn-ßm-bn h-f¿-∂p \n¬-°p-∂ a-c-ß-fp-sam-s°-bm-Wv Nn-e `m-KØv. B-kv-t{S-en-b-bn¬ h≥ \-K-cß-fn¬ \n-∂-I-se-bp-≈ sN-dp ]-´-W-ß-fp-sS-sbm-s° H-tc-I-tZi-cq-]w C-Xm-Wv. c-≠p-aq-∂v Iq‰≥ I- ≠ - b v - \ ¿ tem- d n- I ƒ R߃- s °- X n- s c I- S - ∂ p- t ]m- b n. ssk-d≥ ap-g-°n sse-‰pw {]-Imin-∏n-®p-sIm-≠v H-cp Bw-_p-e≥kpw, Bw-_p-e≥-kn-s\ H-cp s]meo- k v hm- l - \ - h pw \- √ th- K - X bn¬ A-I-º-Sn-tk-hn-°p-∂-Xv I≠p. A-Xn-s‚ s]m-cp-sfm-∂pw ]nSn-In-´n-bn-√. Sq¿-am-t\-P¿-°pw AtX-∏-‰n A-dn-bn-√m-bn-cp-∂p. A-ev-]w Iq-Sn k-©-cn-®-t∏mƒ \n-d-s™m-gp-Ip-∂ H-cp \-Zn. \-√ sX-fn-a-bp-≈ P-e-{]-hm-lw. \-Znbp-sS Ip-dp-sI-bp-≈ sN-dn-b ]mew ]n-∂n-´v _- v \n-c-∂ ]m-X-bn-

2 Pqembv 2016

47


B-kv-t{S-en-b: A-¤p-X-ß-fp-sS `q-J-Wv-Uw

te-bv-°v {]-th-in-®p. R- ß ƒ sN- d n- s bm- c p ]- ´ - W Øn-se-Øn-bn-cn-°p-∂p. ]-´-Ww ]n-∂n-´v _-kv ho-≠pw ap-t∂m-´v. Ir-jn-`q-an-bpw hn-P-\-{]-tZ-i-ßfp- s am- s °- b m- b n In- t em- a o- ‰ - d pIƒ Xm-≠n-bm-te H-cp sN-dp-]-´Ww X-s∂ Im-Wm-\m-hq. tdm-Un\n-cp h-i-hp-ap-≈ C-e-s]m-gn-™ a-c-߃ I-Sp-Ø th-\-en-t\-bmWv Hm¿-an-∏n-°p-∂-Xv. b-Ym¿-∞Øn¬ a-™p-Im-e-am-Wv a-c-ßfp-sS C-e s]m-gn-®p-I-f-™n-cn°p-∂-Xv. \m-´n¬ C-e-s]m-gn-bp∂-Xv th-\-en-s‚ aq¿-≤-\ym-h-ÿbn-em-W-t√m. tdm-b¬ B-kv-t{S-en-b≥ F-b¿t^m-gv-kn-s‚ H-cp t_-kv C-hn-sS t]m-Ipw h-gn-bp-s≠-∂v hn-t\m-Zv ]- d - ™ p. R- ß - f - X v Im- W p- I bpw {i-≤n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. Ah-cp-sS hn-am-\-Øm-h-f-hpw ]-cn-ioe- \ - t I- { µ- ß - f p- s am- s °- b m- W v tdm-U-cn-In-se th-en--°-∏p-dw. Rß-fp-sS _- n-\p ap-∂n-eq-sS Fb¿-t^m-gv-kn-s‚ sh-≈-®m-bw ]qin-b H-cp Po-∏v \o-ßp-∂p-≠v. _- v tIm-em-]m¿-°n-\p ap-ºnse-Øn. Sn-°-s‰-Sp-Øv R-ß-ƒ D≈n¬ I-b-dn. ]m¿-°n-s‚ A-[nIr-X¿ R-߃-s°m-∏w H-cp ssKUn-t\-bpw A-b-®p-X-∂n-´p-≠v. Hcp a-≤y-h-b-kv-I≥ km-bn-∏v. A-

48 2 Pqembv 2016

bq-tdm-]y≥ Ip-Sn-tb-‰-Øn-s‚ Xp-S-°-\mƒ ap-X¬ X-s∂ {]-Xm-]t- Øm-sS \n-es - Im-≠n-cp-∂ \-Kc - a- m-Wv kn-U\ v- n. BZn-Im-eØ - v Ir-jn-bpw sN-dp-In-S hy-hk - m-bß - f - pw I-S¬ hgn-bp-≈ hm-Wn-Py-hp-sam-s°-bm-Wv Cu \-K-c-sØ k-º∂-am-°n-bX - v. F-∂m¬ 1980 I-fn¬ kn-Uv\ - n-bp-sS sXm-gn¬cw-Kw B-sI-sbm-∂p am-dn-a-dn-™p. bmƒ-°p ]n-∂m-se R-߃ \-S∂p. ]m¿-°n¬ H-cn-S-Øv h-en-sbm-cp Nq-c¬-°q-S sIm-≠v H-cp N-ßm-Xnsb aq-Sn-sh-®n-cn-°p-∂p. ]m¿-°nse H-cp Po-h-\-°m-c≥ h-∂v B Ip-´ D-b¿-Øn A-Xn-\p-≈n¬ Npcp-≠p-Iq-Sn-°n-S-∂n-cp-∂ H-cp Pohn-sb ]p-d-sØ-Sp-Øp. G-I-tZ-iw ap-b-en-s‚ cq-]-ap-≈, C-S-Ø-cw B-Sn-s‚ h-en-∏-ap-≈ H-cp Po-hn. C-Xm-Wv tIm-e. B ]m¿-°v Po-h-\-°m-c≥ kmbv-]v, Im-gv-N-°m¿-°m-bn, B tIme-sb-bpw a-Sn-bn¬-sh-®v, Iq-Sn-\p ap-ºn-ep-≈ H-cp \o-f≥ s_-©n¬ h-∂v C-cp-∂v Cu Po-hn-bp-sS {]tXy-I-X-Iƒ k-µ¿-i-I-tcm-Sp hnh-cn-®p Xp-S-ßn. R-ß-tfm-sSm-∏w a-‰p Ip-td-b-[n-Iw Im-gv-N-°m-cpw tIm-e-°p ap-ºn-ep-≠v. A-h-cn¬ \n-∂pw H-cp Ip-Spw-_-Øn-se sN-

dn-sbm-cp s]¨-Ip-´n-sb ssK-Uv, A¬- ] w kzm- X - { ¥y- t Øm- s S ssI-]n-Sn-®v s_-©n¬ tIm-e-bpam-bn C-cn-°p-∂ Po-h-\-°m-c≥ km-bv-]n-s‚ A-Sp-tØ-°p sIm≠p-h-∂p. B Ip-´n-°v B-Zyw Hcp \m-W-`m-hw D-≠m-sb-¶n-epw, ]n-∂o-S-hƒ a-Sn-sbm-∂pw Iq-SmsX, F-∂m¬ A¬-∏w t]-Sn-®p t]-Sn-®p-X-s∂ tIm-e-bv-°-Sp-Øv h-∂n-cp-∂p. C-t∏m-g-h-fp-sS `-bmi-¶-Iƒ am-dn-sb-∂p tXm-∂n. B s]¨- I p- ´ n tIm- e - b p- s S AÆm≥ tcm-a-ß-fn¬ sa-s√-sbm∂p X-tem-Sp-I-bpw, B cw-Kw Ah-fp-sS kw-L-Øn¬-s∏-´ H-cmƒ ho-Un-tbm-bn¬ ]-I¿-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. tIm-e B-kv-t{S-en-b-bn¬ G-‰hpw kw-c-£n-°-s∏-Sp-∂-h-bn¬ {]-[m-\n-bm-b H-cp Po-hn-bm-Wv. Cß-s\-sbm-cp sN-dn-b hn-in-jv-S P¥p- h n- s \ tlm- t ¶m- ß n- e pw I≠n- ´ p- ≠ v . tlm- t ¶m- ß n- s e B kw-c-£n-X Pn-hn-bp-sS t]-cv ]m≠ F-∂m-Wv. I-Sn-°p-∂ Po-hn-bm-b-Xn-\m¬ tIm- e - b p- s S X- e - b n- s em- ∂ pw sXm-S-cp-Xv F-∂ {]-tXy-I \n¿-tZi-ap-≠v. ]p-d-Øp am-{X-ta sXmSm≥ {i-an-°m-hq F-∂v, B tIme ]m¿-°n-se ssK-Uv C-S-bv-°nsS D-]-tZ-i-n-®p sIm-≠p-an-cp-∂p. ]-e-cpw h-∂v tIm-e-tbm-Sp tN¿∂n-cp-∂p t^m-t´m F-Sp-°p-∂p≠v . H- S p- h n- s e- Ø n- b - X v H- c p C¥ym-°m-c-\m-Wv. tIm-e-bp-sS ico-c-Øn¬ X-S-hp-∂-Xn-t\m-sSm-∏w \-Ωp-sS \m-´p-Im-c≥ A¬-∏w kml-kn-I-am-b H-cp hn-Ir-Xn Iq-Sn Im-´n-b-Xn-\v, ssK-Un¬ \n-∂pw \√ No- Ø hn- f n tIƒ- ° p- I - b pw

BgvN-∏-Xn∏v


B-kv-t{S-en-b: A-¤p-X-ß-fp-sS `q-J-Wv-Uw

ssP\-aX hnizm-kn-Iƒ

sN-bv-Xp. A-bmƒ tIm-e-bp-sS apJ-sØm-∂p sXm-´p. A-Xv X-e-bpb¿-Øn No-‰n-s°m-≠v B a-\p-jys‚ ssI I-Sn-®p Io-dp-hm-s\m-cp {i-aw \-S-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. Cu I-em-]-cn-]m-Sn I-gn-™v C-¥ym°m-c≥, ssK-Un-s‚ i-‡-am-b i-Im-cw tI-´ ssh-¢-_y-Øm¬ Bƒ-°q-´-Øn¬ e-bn-°m≥ {i-an®-t∏mƒ, sa-s√ Rm-\-bm-sf hnfn-®v kz-Im-cy-am-bn H-∂p ]-cn-N-bs∏-Sm≥ I-f-sam-cp-°n. F-\n-°v as‰m-∂pw th-≠ A-bmƒ G-Xp ÿ- e - ° m- c ≥, G- X p tÃ- ‰ p- I mc≥ F-∂p am-{Xw A-dn-™m¬ aXn. F-s‚ Du-lw sX-‰n-bn-√. Xm≥ B-{‘-bn-se s\-√q¿ Pn-√-°m-c\m-sW-∂v A¬-∏w i-_v-Zw Xm-gvØn A-bmƒ A-dn-bn-®p. G-Xp hntZ-i-bm-{X-bn-epw, bm-{Xm-kw-LØn¬ Dƒ-s∏-Sp-∂ B-{‘m-°mcm- W v , F- √ m- h n- [ {]- i v - \ - ß ƒ°pw Im-c-W-°m-cm-hp-I F-∂-Xv F-s‚ A-\p-`-h-hp-am-Wv. I-gn-™ k¿-°m-cn-s‚ Im-e-Øv, ]m¿-esa‚v k-tΩ-f-\-Øn-\n-sS, sX-ep¶m-\ {]-iv-\-Øn¬ \-S-Øn-b {]Xn-tj-[-Øn-s‚ `m-K-am-bn, X-ßfp-sS F-Xn¿ tN-cn-bn-se Fw.]n am-cp-sS ap-J-Øv Ip-cp-ap-f-Ip-s]mSn hm-cn hn-X-dn-b B-{‘-bn-se

BgvN-∏-Xn∏v

]m¿-e-sa‚w-K-ß-sf Hm¿-°m≥ Rm-\n-t∏mƒ {i-an-°p-∂p-an-√. ]m¿-°n-eq-sS ho-≠pw ap-t∂m´p \-S-∂p. A-¥-co-£-Øn-\v \-√ X-Wp-∏p-≠v. Nn-e a-c-°q-´-߃°n-S-bn-eq-sS k-©-cn-°p-tºmƒ X-Wp-∏n-s‚ ImTn-\yw G-dp-∂p. hgn-bn¬ Nn-e a-c-ß-fp-sS in-J-c-ßfn-en-cp-∂v D-d-ßpw a-´n¬ ]-®n-eIƒ A-I-Øm-°p-I-bm-Wv Ip-td tIm-e-Iƒ. a-c-Øn¬ h-kn-°p-Ibpw ]-®n-e-Iƒ am-{Xw `-£n-°pI-bpw sN-øp-∂ Po-hn-bm-Wv tIme. B-kv-t{S-en-b≥ B-Zn-hm-kn-Ifp-sS `m-j-bn-se Kp-e F-∂ hm°n¬ \n- ∂ m- W - t {X Cu ]m- h Øm-\v tIm-e F-∂ t]-cp e-`n-°p∂-Xv. Kp-e F-∂m¬ sh-≈w IpSn-°m-Ø-h≥ F-∂m-Wv A¿-∞w. a-‰p Po-hn-I-fn¬ \n-∂pw hy-Xy-kvX-am-bn tIm-e A-]q¿-h-am-tb Pe-]m-\w \-S-Øp-I-bp-≈p. a-c-Øn\p ap-I-fn¬ \n-∂pw Xm-ev-°m-enI-am-bn `q-an-bn-te-°n-d-ßn-h-∂ Cu \m-W-°m-cp-sam-Øv k-©mcn-I-fn¬ ]-e-cpw t^m-t´m F-Sp°p-∂p-≠v. tIm-e-sb-∏-‰n c-k-I-c-am-b H-cp I-Y-bp-≠v. B-kv-t{S-en-b-bn¬ Cw•o-jv-Im-cp-sS Ip-Sn-tb-‰w k-Po-ham-b B B-Zy-\m-fp-I-fn¬ Nn-e km-bn-∏≥-am¿-°v Im-´n¬ \n-∂pw

H-∂p-c-≠v tIm-e-I-sf In-´p-I-bp≠m- b n. A- X v I- c - S n- I - f p- s S Ip™p-ß-fm-sW-∂p I-cp-Xn km-bv∏≥-am¿ h-º≥ Iq-Sp-I-fp-≠m-°n tIm- e - I - s f A- X n- e n- ´ p. ]- t £ Cu I-c-Sn-°p-™p-ß-fp-t≠m hf-cp-∂p, h-ep-Xm-hp-∂p. Im-ØpIm-Øn-cp-∂p a-Sp-Ø Cw-•o-jpIm¿ H-Sp-hn¬ A-a-fn a-\- n-em°n. B- Z n- a - \ n- h m- k n- I - f n¬ \n∂m-Wv A-h¿ Cu Po-hn-I-sf-∏-‰n i-cn-°pw a-\- n-em-°n-b-Xv. Cu A- d n- h p In- ´ pw- h - s c km- b n- ∏ ≥am¿ tIm-e-I-sf hn-fn-®n-cp-∂-Xv "t\-‰o-hv -s_-b¿' F-∂m-Wv. s_b¿ F-∂m¬ I-c-Sn. G-Xp Po-hntb-bpw ]n-Sn-®p-Xn-∂p-∂ a-\p-jycp-sS Xz-c-bm-Wv Cu km-[p-ar-K߃-°pw `o-£-Wn-bm-b-Xv. C-hbp-sS amw-kw `-£y-tbm-Ky-am-Wv. 20 ˛mw \q-‰m-≠n-s‚ B-Zy-Z-iI-am-b-t∏m-tg-°pw B-kv-t{S-enb≥ tIm-e-bp-sS F-Æw \-t∂ Ip-d-™n-cp-∂p. ]n-∂o-Sv B-kv-t{Sen-b≥ `-c-Wm-[n-Im-cn-Iƒ ap≥ssI F-Sp-Øm-Wv C-h-sb hw-i\m-i-Øn≥ \n-∂pw c-£n-®-Xv. cmPy- Ø v ]- e - b n- S - Ø pw {]- t Xy- I ]m¿- ° p- I - f p- ≠ m- ° n tIm- e - I sf kw-c-£n-®p-h-cn-I-bm-Wv Ct∏mƒ. (XpS-cpw)

2 Pqembv 2016

49


F-Xn-c≥ I-Xn-c-h≥

Kr-lm-Xp-cX - b - p-sS I-cn-°n≥ sh-≈w Im¬-]-\n-I-X ap-‰n \n¬-°p-∂ B-i-b-L-S-\-I-fpw \-\p-Ø `m-h]-cn-k-c-ß-fpw Cu ]m-´n-s\ \n-Xm-¥-am-b kzo-Im-cy-X-bp-sS ]p-Sh-b-Wnbn-®v B¿-°pw F-hn-sS-bpw F-t∏m-gpw ]m-Sm-hp-∂ ]m-´m°n am-‰n. ˛A]q¿h-Nm-cp-X-bm¬ ae-bm-fn-bpsS lrZbw Iog-S°nb ]m´ns\ ASn-ÿm-\-am°n Nne \nco-£-W-߃. fn-Xy-Øn-\p a-e-bmfn- I ƒ sIm- S p- Ø k- Ω m- \ - a m- W v "A√n-bm-º¬-°-S-hnen' s‚ s]m-Xpk-Ω-Xn. B¿-°pw F-fp-∏w aq-fmhp-∂ ]m-´v s]-s´-∂v {]-Np-c-{]-Nmcw t\-Spw F-∂ h-kv-Xp-X-bp-sS {]-Xy-t£m-Zm-l-c-Ww. Im¬-]-\nI-X ap-‰n \n¬-°p-∂ B-i-b-LS-\-I-fpw \-\p-Ø `m-h-]-cn-k-cß-fpw Cu ]m-´n-s\ \n-Xm-¥-amb kzo- I m- c y- X - b p- s S ]p- S - h - b Wnbn-®v B¿-°pw F-hn-sS-bpw F-t∏m-gpw ]m-Sm-hp-∂ ]m-´m-°n am-‰n. \m-S≥ kw-Ko-Xm-fl-I-X-bpsS A-f-hp-tIm-ep-Iƒ X¬-°mew am-‰n sh-®m-Wv tIƒ-hn-kp-JØn-s‚, B-kzm-Zy-X-bp-sS ]p-ckv-Im-c-߃ ]m-´n-\p hm-cn-t°mcn \¬-In-b-Xv. I- h n- X - I - f n- s e \- „ - { ]- W - b -

em

50 2 Pqembv 2016

Øn- s ‚ hn- ß - e p- I ƒ a- e - b m- f nsb F-°m-e-hpw {]tem-`n-∏n-®n-´p≠v. N-ß-ºp-g a-e-bm-fn a-\- n¬ Ip-Sn-tb-dn-b-Xp ap-X-ep-≈ N-cn{Xw. A- X v ]m- S m- \ p- ≈ - X m- s W¶n¬ _- l p tI- a w. Cu Ahÿbnem- W v F- ∂ pw ImØn-cp-∂-Xp t]m-se tb-ip-Zm-kv X-s‚ B-I¿-j-I i-–-hp-am-bn hcp∂Xv. -B-h-iy-Øn-\p s\m-ºc-Øn-s‚ C-S¿-®, t{]-a-tem-ep-]s‚ kz-c-em-Rv-O-\, C-tXm-sSm∏w im-kv-{Xo-b-kw-Ko-X-Øn-s‚ ]cn-N-c-Wm-hn-em-k -em-Rv-O-\, th≠pw h-Æw kv-]-„-X, B-em-]\-Øn-se \q-X-\-Xzw C-h-bp-sS F-√mw k-Ωn-fn-X-kz-cq-]w tIm-cn\n-d-bv-°-s∏-´ Im¬-]\n-I-X N°-c-°p-S-Øn¬ I-øn-´p hm-cm-Ø a-e-bm-fn-Iƒ C-s√-∂m-bn. a-t\mlm-cn-X Xp-Sn--°p-∂ C-ta-P-dn-I-fp-

sS k- t Ω- f - \ - h pw Iq- S n- b m- b t∏mƒ C-Xv F-fp-∏-hp-am-bn. F∂m¬ A- { X a- e - b m- f n- Ø - s am∂pw Cu ]m-´n-s‚ L-S-\-bn-tem kw-Ko-X-\n-_-‘-\-bn-tem C-s√∂p-≈-Xv \-Ω-sf sX-√pw G-in-bn√. kn-\n-am-∏m-´p-Iƒ ]-e L-´-ßfm-bm-Wv A-h-ÿm-¥-cw t\-Sn-bn´p-≈-Xv. H-cp ]m-´n-s‚ kzo-Im-cy-X A-X-Xp Im-e-sØ s]m-Xp-t_m[-sØ B-{i-bn-®m-Wn-cn-°p-∂-Xv. A-Xv kw-h-Zn-°-s∏-Sp-∂-Xn-s‚ ]›m-Ø-ew km-aq-ly- cm-{„o-b Np‰p-]m-Sp-I-fm-em-Wv \n¿-an-°-s∏-Sp∂-Xv. ]-cn-Wm-a-{]-{In-b-bp-sS L´-hn-`-P-\-Øn-eq-sS ]m-´n-s‚ N-cn{Xw ]-cn-tim-[n-®m¬ C-Xm-Wv sh-fn-hm-Ip-∂-Xv. 1960 I-fp-sS XpS-°-Øn¬ X-s∂ a-e-bm-f-kn-\nam- ∏ m- ´ p- I ƒ h- g n- a m- d p- ∂ - X n- s ‚ kq-N-\-Iƒ th-≠p-thm-fw e-`yam-bn-cp-∂p. B-kzm-Z-\-io-e-ßfn¬ D-≠m-b am-‰-ß-fpw kw-Ko-Xkw-hn-[m-b-I¿ kz-bw B-hn-jv-Icn-® kzm-X-{¥y-t_m-[-hpw {]-[m\-am-bpw C-Xn-s‚ ]n-∂n-ep-≠v. 50 I-fp-sS A-h-km-\-tØm-sS a-ebm-fn ssk-°v ]p-Xp-Z¿-i-\-ß-fpsS sh-fn-]m-Sp-I-fm¬ ]p-Xp-a-sb

BgvN-∏-Xn∏v


tbip-Zmkpw ]n.-kp-io-ebpw

]p-W-cm≥ B-th-iw sIm-≠n-cp∂p. tI-c-f-k-aq-lw am-‰-Øn-s‚ H-cp L-´-Øn-eq-sS I-S-∂p t]m-IpI-bm-bn-cp-∂p A-∂v. I-ayq-Wn-Ãv ]m¿-´n A-[n-Im-c-Øn-se-Øp-Ibpw `q-\-b _n¬, hn-Zym-`ym-k _n¬ C-h-sbm-s° {]m-h¿-ØnI-am-°p-I-bpw sN-bv-X-Xv C-Øcw ]-cn-h¿-Ø-\-Øn-\p- ]n-∂n-ep≈ Nn-e hn-ti-j-t{]-c-I-ß-fm-bncp-∂p. km-º-Øn-Iw am-{X-a-√ Bhn- j v - I m- c - ] - c - h pw [m¿- a n- I - h pw B-b am-dn-a-dn-b¬ k-aq-l-tN-X-\sb Xn-f-°n-sb-Sp-°m≥ ]-cym-]vX-am-°n. kzm-ÿy-Øn-s‚ Nq-Spw Nq-cpw A-\p-`-hn-°m-sa-∂m-b a-ebm-fn-bp-sS s]m-Xp k-ao-]-\-ß-fnepw Cu hn-k¿-∏-W-Øn-s‚ A\p-c-W-\-߃ {]-Xn-^-en-°-s∏´p. B-hn-jv-Im-c-Øn-s‚ am-{X-a√ B-kzm-Z-\-Øn-t‚-bpw ko-aIƒ am-‰n-°p-dn-°-s∏-Sp-I-bm-bncp-∂p. hy-h-ÿn-Xn-bp-am-bn s]mcp- X p- ∂ {]- t a- b - ß ƒ \m- S - I Øn¬ \n-∂pw A-tX-]-Sn kn-\n-abn-te-°v h-∂p C-°m-e-Øv. tUmIv-S¿, ]p-Xn-b B-Im-iw ]p-Xn-b `q-an, ap-Sn-b-\m-b ]p-{X≥ F-∂nß-s\. sIm-tfm-Wn-b-en-k-hp-ambn C- S - b p- ∂ B- i - b - ß ƒ- ° pw

BgvN-∏-Xn∏v

kmw-K-Xy-ta-dn (th-ep-Ø-ºn Z-fh, ]-g-»n cm-Pm). sXm-gn¬ a-l-XzØn-s‚ B-i-b-{]-Zm-\w kn-\n-am h-gn F-∂-Xn-s‚ D-Zm-l-c-W-am-bncp-∂p "hn-b¿-∏n-s‚ hn-e.' ]p-tcmK-a-\-{]-ÿm-\-ß-fpsS `m-Kw Xs∂- b m- b n- c p- ∂ tZ- h - c m- P ≥, Fw._n {io-\n-hm-k≥, sI. cm-Lh≥ F- ∂ n- h ¿- ° v Cu kzm- X {¥yw A-h-cp-sS I-em-fl-I-X-bv°v hn-im-e-X \¬-In F-∂-Xv hnkv-a-cn-°m≥ ]-‰m-Ø-Xm-Wv. lnµn-∏m-´p-I-fp-sS kzm-[o-\-Øn¬ \n- ∂ pw ]q¿- W - h n- S p- X ¬ Z- £ nWm-aq¿-Øn t\-Sn-b-Xpw 60 I-fpsS B-Zy-Im-e-ß-fn-em-Wv. aq-Sp-]S-Øn-se Nn-e- ]m-´p-I-fn-eq-sS _m_p- c m- P pw Cu kw- L - Ø n¬ tN¿-∂-Xm-bn A-{]-Jym-]n-X-am-b {]-Jym-]-\w \-S-Øn. \m-S-I-Km-\ß-fp-sS io-ep-I-fn¬ \n-∂v tZ-hcm-P≥ hn-ap-‡-am-hp-I-bpw sN-bvXp. I¿-Wm-S-I-kw-Ko-X-Io¿-Ø-\ß-sf A-tX-]-Sn A-\p-I-cn-°msX cm-K-߃ s]m-Sn-∏pw sXm-ßepw Nm¿-Øn ]p-Xn-b cq-]-Øn¬ A-h-X-cn-®p. Cu kzm-X- {¥yw kn-\n-am-∏m´p-I-sf kw-_-‘n-®v X-\n-a-e-bmf-Ø-n¬ \n-∂p-≈ hn-Sp-X¬ Iq-Sn

B-bn-cp-∂p. \m-S≥ i-–-ß-fpw B-em-]-\-co-Xn-I-fpw ]m-´n¬ \n∂pw ]-Xp-s° ]n≥hm-ßn. I-apI-d ]p-cp-tjm-Øa-t‚-sbm im¥m ]n. \m-b-cp-tS-tbm X-\n-a Ah-iy-s∏-Sm-Ø B-kzm-Z-\-£-a-X a-e-bm-fn ssI-h-cn-®p. \q-dp-i-Xam-\-hpw a-e-bm-◊ Xp-Sn-®p \n-∂ncp-∂ i-–-Øn-\p-S-a B-bn-cp-s∂¶n-epw sI. kp-tem-N-\ a-‰p Nn-e Im- c - W - ß - f m¬- ° q- S n- b pw cw- K Øv Xp-S¿-∂-tX C-√. a-e-bm-fnØ-Øn-s‚ B-em-]-\-\n¿h-N-\am-bn-cp-∂ sI.F-kv tPm¿-Pv cwKw hn-Sm≥ \n¿-_-‘n-X-\m-bn. ae-bm-fn A-s√-¶n-epw \-ap-°v XmZm-fly-k-a¿-∞-\-Øn-\p km-[n°p-∂-Xm-bn-cp-∂p F.Fw cm-Pbp-sS B-em-]-\-{]-I-c-W-߃ F-∂-Xn-\m¬ A-t±-lw ]n-Sn-®p \n-∂p. ]n. kp-io-e-bpw F-kv. Pm\-In-bpw Iq-Sp-X¬ A-®-Sn-`m-jtbm-Sv A-Sp-Øp \n¬-°p-∂-Xpw kq-£v-a-X-e-Øn¬ \m-S≥ D-®m-cW-Øn¬ \n-∂pw A-I-∂p \n¬°p-∂-Xp-am-b ssi-en-°v D-S-a-Ifm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ A-km-[m-cW h-iy-X-bpw ssh-Z-Kv-≤y-hpw Ch-cp-sS ]m-´n-\p ]n-¥p-Wbm-bp≠m-bn-cp-∂-Xn-\m¬ a-e-bm-fn c-

2 Pqembv 2016

51


Kr-lm-Xp-c-X-bp-sS ]-Sn-™m-d≥ I-cn-°n≥ sh-≈w

Fkv. Pm\In

F.-Fw cmP

≠n-sem-∂v B-tem-Nn-°m-sX Ch-sc kzo-I-cn-°-bm-Wp-≠m-b-Xv. B-em-]-\-Øn-\v H-cp tZ-io-b-kz`m-hw C-tXm-sS ssI-h-∂p. kwKo-X-kw-hn-[m-b-I-cp-sS B-em-]\-ssi-en-bp-sS kzm-[o-\w ssI-hn´v tb- i p- Z m- k pw Cu kw- L Øn¬ ]-¶p tN-cp-I-bm-Wp-≠mb-Xv. 1963¬ "I-Æp-\o¿ ap-Øp-ambv ' (\n-Xy-I-\y-I) ]m-Sn-s°m-≠v tb-ip-Zm-kv C-Xv {]-Jym-]n-®p. km-aq-ly- cm-{„o-b kzm-[o-\-ßfm¬ ]-cp-h-s∏-Sp-Øn-sb-Sp-°-s∏´ a-e-bm-fn a-\- v Cu \q-X-\ Xpd- n-te-°v F-fp-∏w {]-th-in-®p. tI-c-fm tam-U¬ F-∂v ]n-∂o-Sv Adn-b-s∏-´ hn-I-k-\-]-cn-W-Xn-hnti-jw hn-t\m-tZm-]m-[n-I-fn-te°v a-\- p Iq-Sp-X¬ Nm-bv-°m≥ A-\p-Iq-e Np-‰p]m-Sp-Iƒ kw-PmX-am-°n F-∂-Xm-Wv k-Xyw. IpSpw-_-Øn-se k-Zv-Kp-W-k-º-∂\pw kp-µ-c-\pw B-b H-cp sdmam‚n- I v `m- h - \ - b p- a m- b n Xm- Z mflyw {]m-]n-°m≥ sh-ºn \n-∂h-\v A-\m-bm-tk-\ X-s‚ C-taPv k-Ωm-\n-®p, t{]w-\-ko¿. Cu k-a-b-Øv ho-tc-Xn-lm-k-I-Y-bmsW-¶n¬-°q-Sn \m-b-I≥ t{]-a-Xc-fn-X-\m-hm-sa-∂ ku-P-\y-hpw h-∂p `-hn-®p. (D-Æn-bm¿-®- ˛ "A∂p \-Ωƒ I-≠-Xn¬-∏n-s∂ A\p-cm-K-sa-s¥-∂p Rm-\-dn-™q') sN-dn-b ]-´-W-ß-fn-epw A-Xp-hgn {Km-a-ß-fn¬-t∏m-epw e-`y-am-bnØp-S-ßn-b-Xpw am-dn-b k-º-Zv hy-h-ÿ-I-fm¬ {]m-]y-am-bn-Øp-

52 2 Pqembv 2016

S-ßn-b-Xp-am-b sS-dn-en≥ j-¿´v XpWn-Iƒ, I-dp-Ø I-Æ-S, kp-K-‘{Z-hy-߃ F-∂n-ß-s\-bp-≈-h Cu t{]-w\-ko¿ kz-cq-]-sØ X∂n-te-°m-hm-ln-°p-I F-∂-Xv F-fp-∏-hp-am-°n-Øo¿-Øp. 1952 apX¬ t{]w\-ko¿ kn-\n-a-bn¬ Ds≠-¶n-epw C-°m-e-Øm-Wv hn-eb-\-km-≤y-X hn-Im-kw {]m-]n-®Xv. tb-ip-Zm-kn-s‚ Aw-Ko-Im-cw Cu {]-Xn-Om-bbp-am-bn tbm-Pn∏n-°m≥ F-fp-∏-hp-am-°n, ]-c-kv]-c-]q-cn-X-hp-am-bn-cp-∂p C-Xv. H-cp kn-\n-a-bn-se {]-[m-\ ]m-´v Km-bnI-am¿ ]m-Sp-I F-∂ \n-e ssI-hn´v Km-b-I-\n-te-°v- A-Xv ssI-am-‰s∏-´p. 62 -se "`m-cy'bn¬ ]n. kpio-e-bp-sS ]m-´p-I-fm-Wv h≥ P-\{]o-Xn t\-Sn-b-Xv. 63-se "aq-Sp-]-Sw', "A-Ω-sb Im-Wm≥' F-∂n-h-bneq-sS F-kv. Pm-\-In-bm-Wv ln-‰vta-°¿ B-b-Xv. (X-fn-cn-´ In-\m°ƒ X≥, D-W-cp-W-cq D-Æn-∏qth) Cu ]-›m-Ø-e-Øn-em-Wv "Xm-a-k-sa-t¥ h-cp-hm≥' F-∂ ]m- ´ n- s ‚ h≥ hn- P - b - s Ø ImWm≥. tb-ip-Zm-kv tkm-tfm ]mSn-b ]m-´p-Iƒ C-Xn-\p ap≥-]-tØh ( I-Æp-\o¿ ap-Øp-am-bv, sNm-´ap-X¬ Np-S-e h-sc, B-Im-i-Ønse Ip- c p- h n- I ƒ F- ∂ n- h H- g n®m¬) t]m-∏p-e¿ B-bn-cp-∂n-√ F-∂-Xv C-Xn-t\m-Sv tN¿-Øp hmbn-t°-≠-Xm-Wv. 19-63 ¬-Ø-s∂ `m-cy, I-Æpw I-c-fpw, hn-[n X-∂ hn-f-°v, th-ep-Ø-ºn Z-f-h, AΩ-sb Im-Wm≥ F-∂n-h-bn-se tb-ip-Zm-kv tkm-tfm Km-\-߃ {i-≤n-°-s∏-tS-≠-h-b-s√-∂v hn-[n F-gp-X-s∏-´-h-bm-Wv. 1964 -se "Idp-Ø s]-tÆ I-cn-¶p-g-eo' (A-∂˛ -tZ-h-cm-P≥) D-®-ÿm-bn-bn¬, ]-

X¿-®-bn-√m-sX G-Im-{K-am-bn ]mSn-^-en-∏n-°m-\p-≈ I-gn-hn-s\ {]tLm-jn-°p-∂-Xm-I-bm¬ {i-≤n°-s∏-Sp-I-bpw sN-bv-Xp. F. Fw cm-Pm, I-ap-I-d, D-Z-b-`m-\p F-∂nh¿-°v {]-Zm-\w sN-øm-\m-hm-Ø ]-e-Xpw tb-ip-Zm-kn-\p \¬-Im\m-hp-sa-∂-Xv h-en-b H-cp ]-cn-Wma-Øn-\m-Wp h-gnsh®-Xv. tb-ipZm-kv, tb-ip-Zm-kv am-{Xw F-∂ DZv-tLm-j-W-Øn-\p {]-I-º-\w A-cp-fn-b-Xv ta¬-∏-d-™ ]m-´p-Itfm-sSm-∏w "A-„-ap-Sn-°m-b-ense..' (a-W-hm-´n) bpw "I-c-bp-t∂m ]p-g' (ap-d-s∏-Æv-˛ Nn-Zw-_-c-\m-Yv) F-∂n-h-bp-am-Wv. B-em-]-\-Ønse Xm-c-fy-Øm-epw ip-t`m-Z¿-°am-b `m-hn-{]-bm-W-Øn-s‚ Blzm-\w F-∂ B-i-b-{]-k-‡nbm-epw "C-S-b I-\y-tI t]m-hp-I \o' F-fp-∏w kzo-I-cn-°-s∏-´p. Xs‚ ssP-{X-bm-{X-bv-°p-≈ Xp-S°-Øn-s‚ kq-N-\-Iƒ Cu ]m´n¬ (" t]m-hp-I \o C-S-dm-sX Imen-S-dm-sX') A-S-ßn-bn-cp-∂-Xn-\mepw "C-∂-s√-¶n¬ \m-sf I-s≠Øpw \o a-\p-jy-]p-{X-s\' F-∂ hn-π-h-kzm-Zp-≈ D-Zv-tLm-j-W-ap≠m-bn-cp-∂-Xn-\m-epw X-s‚ Icn-b-dn-s‚ ap-J-ap-{Z-bm-°n Cu Kmb-I≥ ho-≠pw ho-≠pw ]m-Sn-b-Xv a-e-bm-fn k-k-t¥m-jw Aw-Ko-Icn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. Cu ]-›m-Ø-e-Øn-em-Wv Xma-kn-bm-sX 1965¬ s]m-Xp-P-\-ka-£w A-h-X-cn-°-s∏-´ "A-√n-bmº¬-°-S-hnen' s‚ P-\-{]n-b-Xbp-sS th-cp-Iƒ A-t\z-jn-t°-≠Xv. A-\m-bm-k-am-bn G-‰p-]m-Sm≥ ]-‰p-∂-Xv F-∂-Xv kzo-Im-cy-X-bpsS {]-[m-\- Im-X-em-Wv, A-Xv Ffp-∏w \n-d-th-d-s∏-Sp-∂p-ap-≠v. sh-

Cu kzm-X-{¥yw kn-\n-am-∏m-´p-I-sf kw-_-‘n-®v X-\n-a-ebm-f-Ø-n¬ \n-∂p-≈ hn-Sp-X¬ Iq-Sn B-bn-cp-∂p. \m-S≥ i-–ß - f - pw B-em-]\ - c - o-Xn-If - pw ]m-´n¬ \n-∂pw ]-Xp-s° ]n≥hm-ßn. I-ap-Id- ]p-cp-tjm-Øa-t‚-sbm im-¥m ]n. \mb-cp-tS-tbm X-\n-a A-h-iy-s∏-Sm-Ø B-kzm-Z-\-£-a-X a-e-bm-fn ssI-h-cn-®p.

BgvN-∏-Xn∏v


Kr-lm-Xp-c-X-bp-sS ]-Sn-™m-d≥ I-cn-°n≥ sh-≈w

≈n- Ø n- c - b n¬ t{]w- \ - k o- d n- s \ Im-Wm-s XX- s∂ A- \p-cm-K-sas¥-∂v A-dn-™-h-s‚ X-c-f-lr-Zb- h p- a m- b n Xm- Z m- fl yw {]m- ] n°¬ F-fp-∏-am-°p-∂ tb-ip-Zmkn- s ‚ kz- c - ` w- K n X- s ∂- b m- W v s\-©v I-cn-°n≥ sh-≈-Øm¬ Ip-Xn-cm≥ C-S-bm-°n-b-Xv. A-Xv F-√m ÿm-bn-bn-epw "-aq-fn-∏m-´v ]m-Sn-h-∂ ap-fw X-Ø-tΩ' F-∂ D-®-ÿm-bn-bn-epw ]-√-hn-bp-sS B-Zy-`m-K-sØ Xm-gv-∂ ÿm-bnbn-epw -{]-I-º-\w sIm-≈n-°m\p-≈ ssh-Z-Kv-[yw tb-ip-Zm-kns‚ ]- ° ¬ D- ≠ m- b n- c p- ∂ p Xm\pw. I-ap-I-d-bv-t°m F.Fw cm-Pbv-t°m ]-‰m-Ø c-km-\p-hn-„-X. kz-—-hpw kv-]-„-hpw e-fn-X-hp-amb Xm-f-\n-_-‘-\-bpw B-I¿-jW-hn-Zy-bn¬ ]-¶p tN-cp-∂p-≠v. {]-[m-\-am-bpw ]n. `m-kv-I-c≥ hc- ® A- e w- I r- X - N n- { X- ß - f m- W v sdm-am‚n-Iv `m-h-\-bp-sS ]q-ap-JØv Nn-√n-´p sh®v am-e-Nm¿-Ø-s∏´-Xv. ap-J-Øv Xm-a-c-°m-Sv ]q-°p∂-Xpw s\-©n¬ A-\p-cm-K-°-cn°n≥ sh- ≈ w \n- d - b p- ∂ - X pw sIm- X p- º p h- ≈ w D- ≠ m- b n- ´ pt]m-epw tam-ln-∏n-® s]-Æn-\p th-≠n \o-¥n-Ø-s∂ sN-∂v Xma-c-∏q s]m-´n-°p-∂-Xpw H-s° I¬- ∏ - \ m- I m- e w I¨- I - f n¬ sIm- f p- Ø n- b I¿- ∏ q- c - Z o- ] - { ]- ` sNm-cn-™p \n¬-°m≥ ]-cym-]vX-am-bn-cp-∂p. Kr-lm-Xp-c-Xzw AS- c p- I - f m- b m- W v Im- h y- K m- { XØn¬ h¿-Æ-∏q-t©-e Np-‰n-∏-S¿Øp-∂-Xv. A-I-∂p t]m-b {]-Wbn-\n-tbm-Sm-Wv \m-b-I-s‚ k¶o¿-Ø-\-hn-em-]w. B-sfm-gn-™Iq-´n¬ hn-c-l-Øn-s‚ a-[p-c-s\mº-°m-‰v X-s∂-bm-Wv ho-ip-∂-Xv. \-„-h-k-¥-Øn≥ X-]v-X-\n-izmkw X-s∂ ]m-´v. B-º¬-°-S-hpw sIm- X p- º p- h - ≈ w Xp- g - ™ - X pw Xm-a-c-∏q ]-dn-®p k-Ωm-\n-®-Xpw F-√mw hn-Zq-c-kv-a-c-W-Iƒ am-{Xam-bn am-dn-bn-cn-°p-∂-Xn¬ th-Z\ sX-√-√ \m-b-I-\v. kn-\n-am-∏m-´n¬ C-Xv ]p-Xp-asbm-∂p-a-s√-¶n-epw ta¬-∏-d-™ {]-tXy-I-XI-fm-Wv ]m-´n-\v k¿-hk-Ω-Xn t\-Sn-s°m-Sp-Ø-Xv. ]n. `m-

BgvN-∏-Xn∏v

kv-I-c≥ X-s∂ "Im-b-e-cn-I-Øv h- e - s b- d n- ™ - t ∏mƒ..' ]m- S n- b Xpw km-Zr-iy-ap-≈ h-kv-Xp-X-Ifm-Wv. C-t∏mƒ \mb-I-t\m-sSm∏w C-√m-Xm-b {]-W-bn-\n-tbm-Sp≈ A-`y¿-∞-\. "A-\p-cm-K-°-cn°n≥ sh-≈w' t]m-se Nn-√-d-Øam-i-tbm-K-߃ B ]m-´n-ep-ap≠v. I-c-fn-\p-cp-fn-bn¬ F-Æ-Im®p-∂-Xpw R-c-ºp-Iƒ I-sºm-Sn™ io-e-°p-S-bp-sS I-ºn t]mse h-en-™-Xpw H-s°. F-∂m¬ km- a y- ß ƒ A- h n- s S- Ø o- c p- ∂ p. "Im-b-e-cn-I-Øv ..' H-cp bp-h-tIma-f≥ -i-–-Øm-epw kn-\n-a-bn-se ko-\n¬ h-cp-∂ hy-‡n bm-bpw]m-Sp-∂ ]m-´-√. A-Xv H-cp A-hy‡ I-Ym-]m-{X-Øn-s‚ D-d-hn-S-amWv. {]n-b-X-a-tbm-Sp-≈ bm-N-\-bv°v hn-c-l-s\m-º-c-tØ-°mƒ ^en-X-{]-Xo-Xn-bm-Wv. \m-S≥ am-∏nf-∏m-´v B-b-Xp-sIm-≠v km¿-heu-In-I-hp-a-√. C-tX B-i-b-kwhm-l-\w \-S-Øp-∂, ]n. `m-kv-Ic-s‚ X-s∂ "]-≠v ]-≠v ]-≠p \ns∂-°-≠ \m-f-øm'- (cm-cn-®≥ F∂ ]u- c ≥) A- √ n- b m- º ¬- ° - S hn¬ \n-∂pw h-f-sc Zq-sc-bm-Wv. "s]m≥ hn-f-°n¬ Xn-cn sIm-fptØ- W w, ]n- ∂ n- t ∏m- b ]- ´ p- d pam¬ Xp-∂n-Ø-tc-Ww' F-s∂m-

s° A¿-∞-km-ayw D-s≠-¶n-epw. sa-lv-_q-_n-s‚ i-–-hpw B-em]-\-hpw tb-ip-Zm-kn-t‚-Xp-am-bn Xm-c-X-ay-an-√. A-ß-s\ \m-S≥ i–w, Cu-Ww, a-‰v X-cw Xn-cn-hpIƒ F-∂n-h-bp-sS _m-≤y-X-Iƒ H-∂pw t]-dm-sX \q-X-\-hpw F∂m¬ hym-]-I-hpw k¿-h-K-X-hpam-b e-£-Wm-Ir-Xn-Iƒ "A-√nbm-º¬-°-S-hnen'\v A-hn-fw-_k-Ω-Xn t\-Sn-s°m-Sp-Øp. 60 I-fn-se \m-b-I≥ -A-tXmsSm-∏w a-e-bm-fn-bpw- C-Xp ]m-Sptºmƒ H-cp tam-lw \n-d-th-dp-Ibm-bn-cp-∂p. `q-X-Im-e-sØ h¿Wm- ` - h pw km¥z- \ m- ` - c n- X - h pw B-bn Nn-{Xo-I-cn-®v- A-Xv k-Xyw As√-¶n¬-°q-Sn- am-\-kn-I-Xr-]vXn t\-S¬ X¬Im-e-Øpw C-\n h-cm≥ t]m-Ip-∂ Im-e-Øpw kpc-£-bpw kzm-ÿy-hp-am-Wv {]-Zm\w sN-øp-I. H-tc k-a-bw `q-X-Ime-Øn-se Xm-c-fy-hpw A-\p-`m-h]q¿-W-X-bpw `m-hn-bn-se {]-Xymi-kw-c-£-W-bp-am-bn Iq-´n-tbmPn-∏n-°m≥ D-X-Ip-∂-Xm-Wv C-h. ]q¿-h-Im-e-kv-ar-Xn-Iƒ `m-hn-kpc-£-bp-sS a¨-Ip-S-Øn¬ ti-Jcn-°-s∏-Sp-∂ \m-W-b-Øp-´p-I-fmWv. kn-\n-am-∏m-´p-Iƒ A-√m-sX a-s‰m-cp P-\-{]n-b-]m-´p-I-fpw C-

tZh-cm-P≥, hb-em¿, tbip-Zmkv

2 Pqembv 2016

53


Kr-lm-Xp-c-X-bp-sS ]-Sn-™m-d≥ I-cn-°n≥ sh-≈w

√m-Ø P-\-X-bv-°v C-Ø-cw ]m´p-I-fn-eq-sS \n¿-an-s®-Sp-°p-∂ `mh-\m-tem-Iw H-gn-™-tXm C-cp≠-tXm B-b tIm-Wn-S-ß-fn¬ {]-Im-i-\n¿-`-c-X-bpw {]-km-Zm-flI-Xz-hpw sNm-cn-bp-I-bm-Wv. "Imb- e - c n- I - Ø v h- e - s b- d n- ™ t∏mfpw' sN- d n- b tXm- X n- s e- ¶ nepw Cu Zu-Xyw \n-d-th‰p-∂p-≠v. G-Xp th-Zn-bn-epw F-t∏m-gpw B¿°pw ]m-Sm-hp-∂ ]m-´v F-∂ \n-e°v "A- √ n- b m- º ¬- ° - S - h nen'\v \n-e\n¬-∏v h-∂p `-hn-®-Xv C-°mc-Ww sIm-≠p Iq-Sn-bm-Wv. Kr-lmXp-c-X-bv-°v \n¿-h-N-\w F-∂ \ne-bv-°v \n¿-an-s®-Sp-Ø eu-Uv kv]o-°¿ F-∂ kn-\n-a B-[m-c-s∏Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv Cu ]m-´n-s‚ A-≤ym-tcm-]-W-aq-ey-Øn-em-Wv. {]-hm-kn-I-fp-sS F-√m s\m-º-cß-fpw A-en-bn-® Cu I-cn-°n≥ sh-≈w A-h¿ sa-s√ s\m-´n-\pW- ® p- s Im- ≠ n- c n- ° p- ∂ - X n- \ m¬ Cu ]m-´v C-\n-bpw ]m-S-s∏-Spw. tPm-_v Cu ]m-´v Nn-´-s∏-Sp-Ønbncn-°p-∂-Xv sh-kv-t‰¨ A-\p{I-a-hn-Im-k k-{º-Zm-b-Øn-emWv. \n-e-hn-ep-≈ io-e-ß-sf A´n-a-dn-®p-sIm-≠v Hm¿-s°kvt{Sj≥ N-a-®n-cn-°p-∂-Xv Ir-X-l-kvX-\m-b ]n. F-kv Zn-hm-I-dpw. hmXn¬-∏p-d-°m-gvN-I-fn¬ Iq-Sn I-Y]-d-bm≥ H-cp-sº-´, \m-b-I-\m-bnIm- k-¶¬-∏-߃-°v sh-√p-hn-fn N-a-® ]n.F≥ ta-t\m-s‚ hn-π-h{]-kv-Xm-h-\-bp-am-bn-cp-∂p "tdmkn' F-∂ kn-\n-a. H-∂n-s\m-∂v hy-Xy-kv-X-am-b-Xpw \q-X-\-Xzw Ie¿-∂-Xp-am-Wv Cu kn-\n-a-bn-se a-‰p-]m-´p-I-fpw. `m-h-Zo-]v-Xn {]-kcn-∏n-°p-∂ i-–k - u-`m-Kyw tb-ipZm-kn-s‚ kz-¥w F-∂v \n-›-bap-≈n-S-tØm-fw Im-ew a-s‰m-cp Km-b-I≥ "A-√n-bm-º¬' ]m-Sn ^en-∏n-°p-sa-∂v I-cp-Xm≥ h-ø. Htc-t]m-se Nn-´-s∏-Sp-Øn-b c-≠p h-cn-I-fm-bm-Wv ]-√-hn {]-Xy-£s∏-Sp-∂-Xv. "A-√n-bm-º¬-' F-∂pXp- S - ß p- ∂ h- c n- ° pw "\- Ω - s fm∂m-bv..' F-∂p Xp-S-ßp-∂ h-cn°pw H-tc Syq¨ B-Wv. "\-ΩpsS s\-©n-em-sI A-\p-cm-K-' H-cp ]- © v sse≥ t]m- s e D- b ¿- ∂

54 2 Pqembv 2016

ÿm-bn-bn¬. N-c-W-߃ c-≠pw H-tc t]m-se Nn-´-s∏-Sp-Øn-b-h-bmWv, aq-∂mw h-cn D-b¿-∂ ÿm-bnbn¬ F-∂ ]-Xn-hn≥ ]-Sn X-s∂. F-∂m¬ c-≠mw N-c-Ww kz¬∏w hy-Xym-k-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. "Im-Sp ]q-Ø-t√m' -F-∂-Xpw ASp-Ø h-cn-bpw B-h¿-Øn-°p-∂p≠v. "Im-ea- m-bn-s√ F-s‚ ssI-]nSn-®o-Sm≥' F-∂ {]-[m-\ B-i-bØn-\p _-em-Lm-Xw A-Wb - v° - ms\-∂h - Æ - w. bm-N\ - b - v° - v ssZ-\yXm- ] - c n- t h- j w Nm¿- Ø m≥ "Bsfm-gn-™ Iq-´n-se-t¥ h-∂p tNcm-Øq..' F-∂ `m-Kw a-{¥-am-bn B-h¿-Øn-°p-∂p-≠v. B-Zy-Nc - W - Øn-s‚ A-h-km-\ h-cn-bm-b "I≠p \n≥- ap-J-Øp-a-s‰m-cp Xm-a-c°m-Sv' F-∂-Xpw B-h¿-Øn-°p∂p-s≠-¶n-epw "B-sfm-gn-™ Iq´n-se-t¥-'b - p-sS B-h¿-Ø\ - w `m-ham-‰t- Øm-sS-bm-Wv tb-ip-Zm-kv Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xv. im-kv-{Xo-b-kwKo-X-Øn-s‚ Aw-i-ß-fm-b K-a-I{]-tbm-K-߃ ]q¿-W-am-bpw h¿Pn-®n-cn-°-bm-Wv. ]-t£ bm-sXmcp Ip-dh - pw A-\p-`h - n-∏n-°m-sX A\m-bm-k-am-bn B-e-]n-°p-∂ tbip-Zm-kn-s‚ am-{¥n-Ik - z-ca- m-Wv ]cn-]q¿-Øn-b-W-bv-°p-∂-Xv. F-√m h-cn-If - pw A-Xy-¥k - p-µc - a- m-bn sNdn-b {]-tbm-K-ß-fm¬ L-Sn-∏n-®n´p-≠v ]n. `m-kvI - c - ≥. C-Xv ]m-´n-\p \¬-Ip-∂ Xm-f-Nm-cp-X A-]q¿-ham-Wv. "A-∂v' (\-Ω-sfm-∂m-bn-\p ap≥-]v) "A-t∏mƒ' (Xm-sg Rm\n\p ap≥-]v) "]n-s∂', "s]-tÆ', "C∂pw F-s‚' "A-∂v, "C-∂o' F∂n-ß-s\ c-≠-£-c-hm-°p-I-fmWv C-h. {]m-k-\n-_-‘-\-bv-°pth-≠n Zo¿-Lm-£-c-ß-fn¬ Xp-Sßp-∂ F-√m h-cn-Iƒ-°pw ap≥-]v {]-Xy-£-s∏-Sp-I-bm-Wn-h-sb-√mw. {Zm-hn-U hr-Øß - f - n-ep-≈ \m-S≥ io-ep-I-fn¬ \n-∂pw I-Sw-sIm-≠ Im-hy-k-t¶-X-ß-fm-Wn-h. A-t°m¿-Un-b≥ a-{µ-am-bn H-gp°p-∂ am-[p-cy-am¿-∂ _n-‰v B-Wv ]m-´n-\p Xp-S° - w. C-tX h¿-jw Cd-ßn-b a-s‰m-cp P-\{- ]n-b ]m-´n-s‚ Xp-S-°-hpw A-t°m¿-Un-b≥ BsW- ∂ p- ≈ - X v Iu- X p- I - I - c w Xs∂.- "am-Wn-Iy-ho-W-bp-am-sb≥-'

]n-∂o-Sv Kn-‰m¿ D-W¿-Øp-∂ Xm-fØn-\p-ti-jw h-be - n≥ kw-Lw Hcp sa-eU - n X-s∂ kr-„n-°p-Ib - mWv. kq-£v-a-X-e-Øn¬ Cu kz-ckw-Lm-Xw D-W¿-Øp-∂ Syq¨ X-s∂-bm-Wv ]m-´n-s‚ B-[m-cw F∂v Im-Wm-hp-∂X - m-Wv. ]-√h - n Ign-™v h-cp-∂ Kn-‰m¿ _n-‰v, A-XpX-s∂ a-s‰m-cp {ip-Xn-bn¬ B-h¿Øn-°p-∂ h-be - n≥ C-h c-≠pw at\m-lc - a- m-Wv. h-be - n≥ ÿm-bn Db¿-Øn-bm-Wv A-h-km-\n-∏n-°p∂-Xv. C-Xv "Xm-a-c-∏q'- F-∂v Xp-Sßp-∂ `m-KØ - n-t\m-Sv k-ac - k - s - ∏´v t]m-Ip-∂p. h-b-en≥ {]-tbm-K߃ F-√mw X-s∂ ]m-´n-s‚ SyqWn-t\m-Sv tN¿-∂p t]m-Ip-∂-Xpw ]m-´n-\p _-et- a-dn-b N-´° - q-Sv \¬Ip-∂-Xpw B-sW-∂ co-Xn-bn-emWv \n¿-am-W-co-Xn. C-Xv "Im-Sp-]qØ-t√m..ssI-]n-Sn-®o-Sm≥..' F-∂v ]m-Sn-°-gn-™v h-cp-∂ h-b-en≥ B-N-c-Ww (C-Xv H-cp A-]m-c {]tbm-Kw X-s∂!) {i-≤n-®m¬ Iq-SpX¬ sX-fn-bp-∂-Xm-Wv. "Xm-a-c-∏q \o-' Im-Sp-]q-Øt- √m' F-∂n-h \¬Ip-∂ Syq¨ X-s∂-bm-Wv h-ben≥ sh-fn-hm-°p-∂-Xv. F-∂m¬ C-Xv sh-dpw B-h¿-Ø-\w F-∂p tXm-∂m-Ø hn-[-Øn-em-sW-∂p≈-Xm-Wv {]-tbm-K-ssh-in-„yw. 2.23 bn-se h-b-en≥ {]-tbm-K-Øn\p {ip-Xn kz¬-∏w am-dn-b {]-tbmK-hp-ap-≠v A-Iº - S- n-bm-bn. Hm¿-°kvt{S-j≥ A-Xn kq-£va- a- m-bm-Wv hym-]\ - w sN-bvX - n-´p-≈X - v F-∂X - ns‚ sX-fn-hm-Wn-Xv. Nn-e-bn-S-Øv thm-°-en-\p ]p-d-In¬ Iu-≠¿ sa-eU - n t]m-se h-be - n≥ kw-Lw k-©c - n-°p-∂p-≠v. A-]q¿-ha- m-bn A-t°m-U - n-b\ - pw. "A-cb - v° - p sh≈w' F-∂-Xn-se "sh-≈w' Xo-cptºm-gpw "sIm-Xp-ºp-h-≈w' F-∂Xn-se "h-≈w' Xo-cp-tºm-gpw A-XnIu-ie - w F-∂v hn-ti-jn-∏n-°m-hp∂ h-b-en≥ _n-‰p-I-fp-sS \n-_‘-\w Hm¿-°kvt{S-j≥ sN-bv-X ]n.F-kv Zn-hm-I¿ A-km-am-\y-\msW-∂v sX-fn-bn-°p-∂p. thm-°en-\p ]n-∂n-te-°v e-bn-®p Xo-cp∂ X-c-Øn-em-Wv Cu \-\p-Ø {]l¿-j-Ww sa-s√ H-gp-In-b-I-ep∂-Xv. ]m-´n-\p A-eu-In-I-am-b A-

BgvN-∏-Xn∏v


Kr-lm-Xp-c-X-bp-sS ]-Sn-™m-d≥ I-cn-°n≥ sh-≈w

tdmkn (1965)

\p-`q-Xn {]-Zm-\w sN-øp-∂-Xv CØ-cw {]-tbm-K-ß-fm-Wv. A-\p-]a-am-b e-bw B-Wv Cu ]m-´n-\v F∂-Xm-Wv B-I¿ - j - I - i - ‡ - n. C-Xn\p D-t]m-Zv-_-e-I-am-Ip-∂-Xv Kn‰m¿- h-b-en≥ {]-tbm-K-߃ Xs∂. A-]q¿-h-am-bn-t´ a-e-bm-fw ]m- ´ p- I - f n¬ C- { ]- I m- c w sh- k v t‰¨ H¿-°kvt{S-j≥ kr-„n-°p∂ e-b`- w-Kn sX-fn-bm-dp-≈p F-∂Xv k-Xy-am-Wv. X-_-e-bn-√m-sX ]m-t´m? Xm-f-hm-Zy-߃ sIm-≠p-]n-Sn®v sS-tºm N-a-bv-°p-∂ Im-e-Øv A-h-sbm-∂p-an-√m-sX kq-∏¿ ln‰m-b ]m-´m-Wv "A-√n-bm-º¬-°S- hn¬'. A-Xpw X-_e - b - n¬ h≥ {]tbm-Kß - ƒ \n¿-_‘ - a - m-bpw Dƒt®¿-°p-∂ tZ-hc - m-Ps - ‚ Im-eØ - v. X-_e - t- bm ar-Zw-Kt- am A-s√-¶n¬ t_mw- t Km- k v t]m- e - s Ø {Uwtkm A-I-º-Sn tN¿-°m-sX H-cp ]m-´pw C-dß - m-dn-√ A-°m-eØ - pw ]n¬- ° m- e - Ø pw. {In- k v - X o- b `‡n-Km-\ß - ƒ am-{X-am-Wv Xm-fh - mZy-ß-fn-√m-sX kn-\n-am-∏m-´p-Ifn¬ {]-Xy-£s - ∏-Sp-I. tZ-hc - m-P≥ I-\n-™ A-]q¿-hk - u-P\ - yw "\nXy-hn-ip-≤-bmw I-\ym-a-dn-b-ta' bn¬ Im-Wmw. A-Xp-t]m-se "k-

BgvN-∏-Xn∏v

a- b - a mw c- Y - Ø n¬ Rm\n'- e pw. Fw.F-kv hn-iz-\m-Ys - ‚ "k-Xy-\mb-Im ap-‡n-Zm-b-Im....' Z-£n-Wmaq¿-Øn-bp-sS "A-≤zm-\n-°p-∂h - ¿°pw-' _m-_p-cm-Pn-s‚ "I-\ym-X\-bm.' H-s° a-‰v D-Zm-lc - W - ß - ƒ. "k-Xy-\m-b-Im-'bp-sS ]n-∂o-Sp h∂ th¿-j\ - v (D-Zm: a¿-t°m-kv) X_-e tN¿-Øn-´p-≠v, A-Xv H-cp Ipd-hm-sW-∂ I-cp-X-en¬! tPm-_ns‚ X-s∂ "Rm-\p-d-ßm≥ t]mIpw ap≥-]m-bv', sI. cm-L-h-s‚ "ssZ-h-Øn≥ ]p-{X≥ P-\n-®q' Ch-bn-sem-s° t_mw-tKm-tkm X_-e-tbm D-≠v. "A-√n-bm-ºen'¬ dn-Yw Kn-‰m¿ G-I-Xm-\-am-bn \¬Ip-∂ Xm-fw am-{X-ta- \n-_‘ - n-®n´p-≈p. C-Xv h-fs - c e-fn-Xa - m-b hn\ym-kØ - n-em-Wv Nn-´s - ∏-Sp-Øn-bncn-°p-∂X - pw. sh-kvt- ‰¨ kw-Ko-Xco-Xn-bm-b "hm¬-‰vk - v' (Watlz) s‚ {]-tbm-K-ß-tfm-Sv A-Sp-Øp \n¬°p-∂p C-Xv. Watlz co-Xn Ip-d-®pIq-Sn sX-fn-™v {]-tbm-Kn-®n-´p-≠v tPm-_v/]n. F-kv Zn-hm-I¿ C-tX kn-\n-ab - n¬. "I-Æn-se-¥m-Wv..' F∂ F¬.B¿ Cu-iz-cn-bp-sS ]m´n¬. C-Xn-\pw ap≥-]v _m-_p-cm-Pv Watlz Ir-Xy-am-bn-´v D-]t - bm-Kn-®n-´p≠v. `m¿-Kh - o-\n-eb - Ø - n-se "s]m-´n-

Ø-I¿-∂ In-\m-hp sIm-s≠m-cp..' hn¬. C-Xn-s‚ k-am-¥-c th¿-j\m-b "s]m-´m-Ø s]m-∂n'¬ X-_e tN¿-Øn-´p-≠v. A-Xn-\pw ap≥-]v hy- ‡ - a m- b n Fw. _n {io- \ n- h mk≥ "Xm-ac - Ø - p-ºo hm hm' bn¬ hy-‡-am-bn hm¬-‰v-kv \n-_-‘n®n-´p-s≠-∂X - v a-d° - p-∂n-√. "A-√nbm-ºen'..s‚ a-s‰m-cp {]-tXy-I-X Ir-Xy-am-b sh-kv-t‰¨ {]-tbm-Kß- f p- s S G- I m- { K- X \n- e - \ n¿Øm≥ ^v-fq´v ]m-tS h¿-Pn-®n-cn°p-I-bm-sW-∂p-≈-Xm-Wv. Hm-S°p- g - e n- s ‚ a- [ p- c - I m¬- ∏ - \ n- I Xzw A-Xym-h-iy-amWv cm-K-]m-ch- i yw \n- d - b v- ° m≥ F- ∂ s]mXp- [ m- c - W - s b s]m- f n- ° p- I - b mWn-hn-sS. C-tX {]-Wm-en-bn¬ Xo¿-Ø "am-Wn-Iy-ho-W-bp-am-bn' ¬ ^v-fq´v {]-tbm-K-ß-fp-sS [m-cmfn-Øw D-s≠-∂p-≈-Xv {i-≤n-°pI. Nn-´-s∏-Sp-Ø-en¬ a-e-bm-f-coXn-Iƒ H-∂pw \n-_-‘n-°m-sX X-\n a-e-bm-fn-Øw {]-k-cn-∏n-°p∂ ]m-´v H-cp-°m≥ H-cp-sº-´ tPm_n-\pw ]n. F-kv Zn-hm-I-dn-\pw \n]p-W-X-bpw kq-£v-a-_p-≤n-bpw am-{X-a-√ A-]m-c ss[-cy-hp-ap-≠v.

2 Pqembv 2016

55


A-Uz: C.]n lw-k-°p-´n ]pXnb Ime-Øn\v ]gb Nne Hm¿a-Iƒ 2

]-c-am-[n-Im-c P-\m-[n-]-Xy dn-∏-ªn-Iv s\-lv-dp-h-√ ]-t´-em-bn-cp-∂p B-Zy {]-[m-\ a-{¥n-sb-¶n¬ C-¥y ]m-°n-ÿm-s‚ t\¿-]-I¿-∏pw k-am-[m-\-an-√m-Ø cm-Py-hp-am-Ip-ambn-cp-∂p. b-Ym¿-∞-Øn¬ s\-lv-dp-hpw ]-t´-epw hy-Xy-kvX Nn-¥m[m-c-bn¬ B-Ir-jv-S-cm-b-h-cm-bn-cp-∂p.

°v Nn-¥-I-\m-b Acn-tÃm-´n¬ P-\m-[n]- X y- s Ø- ° p- d n- ® v {l-kz-am-bn ]-d-™-Xv C-ßs\bm-bn-cp-∂p. "F-√m ]u-c-∑m-cpw s]m-Xp-th-Zn-bn¬ k-tΩ-fn-®v kaq- l - s Ø kw- _ - ‘ n- ° p- ∂ {][m-\ Xo-cp-am-\-߃ ssI-s°m≈p-∂ k-{º-Zm-bw'. F-∂m¬ C¥y t]m-ep-≈ H-cp h-en-b cm-PyØv F-√m-h¿-°pw s]m-Xp-th-Znbn¬ H-∂n-®n-cn-°p-I-sb-∂-Xv Akm-≤y-am-Wv. A-Xn-\m-em-Wv {]mb-]q¿-Øn thm-´-h-Im-iw A-\p-hZn- ® - X v . ]o- ∏ nƒ- k v sd- { ]- k - t ‚j≥ B-Iv-‰v A-\p-k-cn-®m-Wv AXn-s‚ {I-ao-I-c-W-߃ \-S-Øn-bXv. \o-≠-Im-ew ssh-tZ-in-I `-cW-Øn-s‚ Io-gn¬ I-gn-™n-cp-∂ C-¥y-bn-se kzm-X-{¥y k-ºm-Z-

{Ko

56 2 Pqembv 2016

\w tem-I-sa-ºm-Spw kzm-X-{¥yw t\-Sm-\p-≈ I-cp-Øp-‰ {]-t£m-`߃-°v i-‡n ]-I-cp-∂Xpw hnP- b - Ø n- s e- Ø p- ∂ - X pw \mw I≠p. km-{am-Py-Xz `-c-W-ß-fp-sS ]-X-\-Øn-\v C-¥y≥ kzm-X-{¥yw H-c-S-bm-f-am-bn am-dn F-∂-Xm-Wv k-Xyw. cm-Py-sØ ap-t∂m-´v \-bn°m≥ B-h-iy-am-b kw-hn-[m-\߃ D-≠m-°p-∂-Xn-s‚ A-Sn-Ød-bm-bn-cp-∂p `-c-W-L-S-\m \n¿am-Ww. s\-lv-dp-hn-s‚ t\-Xr-XzØn- e p- ≈ C- S - ° m- e k¿- ° m¿ 1950 am¿-®v am-kw kp-Ip-am¿ sk∂n-s\ Nn-^v C-e-£≥ I-Ωo-jW-dm-bn \n-b-an-®p. 1951 ¬ \-SØm≥ \n-›-bn-® B-Zy thm-s´Sp-∏n-te-°v 176 an-ey¨ thm-´¿am¿-°v thm-´-h-Im-iw hn-\n-tbmKn-°m≥ B-h-iy-am-b \-S-]-Sn-{I-

a-߃ A-t±-lw [r-Xn-bn¬ sNbv-Xp Xo¿-Øp. 85% Øn-e-[n-Iw h-cp-∂ \n-c-£-c-cp-≈ cm-Pyw BZy-am-bn P-\m-[n-]-Xy {]-{In-b-bpsS kw-hn-[m-\-Øn-\m-bn thm-´p sN-bv-Xp. 489 Aw-K ]m¿-e-sa‚nte-°v 364 ko-‰v t\-Sn P-h-l¿em¬ s\-l-vdp \-bn-® tIm¨-{K v A-[n-Im-c-Øn-se-Øn. 3280 hnhn-[ kw-ÿm-\ km-am-Pn-I-cn¬ 2247 ko-‰p-Iƒ t\-Sn tIm¨-{K- v cm-Py-Øn-s‚ F-√m {]-tZ-i-ß-fnepw th-cp-≈ G-I cm-jv-{So-b ]m¿´n-bm-sW-∂v sX-fn-bn-®p. ]- t £ hn- L - S - \ - h m- Z - Ø n- s ‚bpw {]m-tZ-in-I Nn-¥-bp-sS-bpw A-kp-c-hn-Øp-Iƒ cm-Py-Øv Nn-e tIm-Wp-I-fn¬ ap-f-®p s]m-¥n-bXm-bn I-≠p-sh-¶n-epw im-iz-X ]cn- l m- c - Ø n- \ m- b n P- \ m- [ n- ] - X y kw-hn-[m-\w Im-cy-am-b-sXm-∂pw sN-bv-Xn-√. C-¥y≥ ss]-Xr-Iw Im-Øv kq-£n-°p-hm≥ B-h-iyam-b `-c-W-L-S-\-sbm-cp-°m≥ cm∏-I¬ A-≤zm-\n-® tUm. Aw-t_Zv-I¿ t_mw-s_-bn¬ ]-cm-P-s∏´-Xv N-cn-{X-Øn-se G-‰-hpw h-enb I- f - ¶ - a m- W v . A- h ¿- W - \ m- b n t]m-b-Xp-sIm-≠pw ln-µp tIm-Uv-

BgvN-∏-Xn∏v


_n¬ ]m¿-e-sa‚n¬ A-h-X-cn-∏n®-Xv sIm-≠pw D-≠m-b a-X sshc-Øn-s‚ c-‡-km-£n-bm-bn-cp∂p A-t±-l-sa-∂v ]-d-™m¬ X≈n-°-f-bm≥ km-≤y-a-√. "a-X-ß-fp-≈ H-cp cm-Py-Øv atX-X-c kw-ÿm-\w D-≠m-°p-Isb-∂-Xv {i-a-I-c-am-Wv' F-∂v Ph-l¿-em¬ s\-l-vdp ]-d-™n-cp∂p. a-X-ß-fpw a-X-Øn-s‚ t]-cv ]-d-™v km-º-Øn-I t\-´-߃ D≠m-°p-∂-h-cpw C-¥y-bn¬ A[n- I - a m- W v . `- c - W - L - S - \ - b n- s e 44˛mw A-\p-tO-Z-Øn¬ "G-I knhn¬ tIm-Uv' F-∂ B-i-b-Øns‚ X-Xzw D-s≠-¶n-epw a-tX-X-c k-¶¬-∏-Øn-em-Wv kz-X-{¥ C¥y Pz-en-®p \n-∂n-cp-∂-Xv. At∏m- g pw H- c p Im¿- t a- L ]- S - e w t]m-se a-X-Øn-s‚ t]-cn¬ hnL-Sn-®p t]m-b ]m-°n-ÿm≥ AXn¿- Ø n- I - f n- s e P- \ a- \ - p- I fn¬ hn-`-P-\-Øn-s‚ s\m-º-cw A-S-ßm-Ø Xo-bm-bn I-Øp-∂p≠m-bncp-∂p. C-Xv Pz-en-∏n-s®-Sp°m≥ Nn-e a-Xm-‘-∑m¿ {i-an-°th-bm-Wv ln-µp tIm-Uv _n¬ Ah¿-°v ho-Wp In-´n-b-Xv. ap-kvenwß-fp-sS hn-hm-lw, hn-hm-l-tam-N-

BgvN-∏-Xn∏v

\w, A-\-¥-cm-h-Im-iw F-∂n-hbn¬ C-S-s]-Sm-sX ln-µp-°-fp-sS ]p-Wy \n-b-a-ß-fn¬ C-S-s]-Sp∂p F-∂ co-Xn-bn¬ A-Xn-s\-Xnsc i-_v-Z-ap-b-cp-I-bpw sN-bv-Xp. 1941 ¬ _n.F≥.td-sb A-≤y-£\m-bn H-cp I-Ωn-‰n D-≠m-°p-Ibpw A-h¿ C-¥y H-´m-sI k-©cn- ® v Pm- X n- b pw, D- ] - P m- X n- b pw, kw-kv-Im-c-hpw, am-aq-ep-I-fpw, \nb-a-ß-fpw N-S-ßp-I-fpw ]Tn-°pI-bpw ln-µp \n-b-a-Øn¬ k-a-{Kam-b-Xpw G-I-ap-J-ap-≈-Xp-am-b Hcp \n-b-aw sIm-≠p-h-cm≥ in]m¿i sN-øp-I-bpw sN-bv-Xp. ln-µp F-∂ \n¿-h-N-\-Øn-\-I-Øv knJv, _p-≤, ssP-\ hn-`m-K-hpw Dƒs∏-´p F-∂-Xv hn-tcm-[m-`m-k-amhmw. 1946 ¬ X-øm-dm-°n-b {]-t∏mkv-Uv _n¬ A-\p-k-cn-®v F-√m ln-µp-°sfbpw H-cp hn-`m-K-sa-∂ \n-e-bn-em-Wv Im-Wn-®n-cp-∂-Xv. kv-{Xo-I-fp-sS A-h-Im-iw D-b¿Øp-I-bpw ln-µp a-X-Øn-se hyXy-kvX Pm-Xn-I-fn-ep-≠m-bn-cp-∂ hn-th-N-\-ß-fpw C-√m-bv-a sN-øpI-sb-∂-Xm-bn-cp-∂p ln-µp tImUn-s‚ {]-[m-\ e-£yw. kv-{Xo-Ifp-sS kz-Ø-h-Im-iw H-cp {]-[m-

\ hn-j-b-am-bn-cp-∂p. kz-X-{¥ C¥y-bn-se \n-b-a Im-cy a-{¥n-sb∂ \n-e-bn¬ tUm. Aw-t_-Zv-Idm-bn-cp-∂p G-sd ]-gn-tI-´-Xv. At±-lw A-h¿-W-\m-bn t]m-bn F∂-Xpw tl-Xp-hm-Imw. b-Ym¿-∞Øn¬ \- Ω p- s S B- Z y {]- k nU‚m-b tUm. cm-tP-{µ {]-km-Zv t]m-epw Cu _n-√n-s\-Xn-cm-bn-cp∂p. km-aq-ly-hpw kmw-kv-Im-cnI-hp-am-b N-e-\-ß-fpw A-Xv h-gn A-Sn-ÿm-\ P-\ hn-`m-K-Øn-s‚ D∂-a-\-hp-am-Wv ]p-Xn-b \n-b-a-ßfn-eq-sS B-{K-ln-°p-∂-Xv F-∂v Aw-t_-Zv-I¿ ]-d-™p. H-cp \n-baw sIm- ≠ ph- c p- t ºmƒ cm- P ysØ G-‰-hpw Xmtg- °n-S-bn-ep≈ B-fn-\v F-¥v Kp-W-am-Wv e`n-°p-I F-∂-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn-em-Wv A-Xn-s‚ \-∑ In-S-°p∂-Xv F-∂v a-lm-fl ]-d-™-Xv kva-c-Wo-b-am-Wv. 1951 H-Iv-tSm-_dn¬ ]m¿- e sa‚n- \ - I - Ø v {]- k v Xm-h-\ t]m-epw \¬-Im≥ I-gnbm-sX tUm. Aw-t_-Zv-I¿ bq-\nb≥ Iym-_n-\-‰n¬ \n-∂v cm-Pnsh-®p. Nm-Xp¿-h¿-Wy-Øn-s‚ Im¿-taL-Øn-e-I-s∏-´ a-dm-Ø a-\- n-\v

2 Pqembv 2016

57


]pXnb Ime-Øn\v ]gb Nne Hm¿a-Iƒ

Aw- t _- Z v - I - d p- s S km- ∂ n- ≤ yw ]m¿-e-sa‚n¬ B-h-iy-an-s√-∂v tXm-∂n-b-Xv sIm-≠m-hmw A-t±lw ]-cm-P-b-s∏-´-Xv. s\-l-vdp-hns\-Xn-sc-bpw Km-‘n-Pn-s°-Xn-scbpw {]-Xy-£-am-bpw ]-tcm-£-ambpw A-t±-lw F-Xn¿-∏p-∂-bn-®Xv X-Xz-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Ønepw Xm≥ hn- i z- k n- ° p- ∂ \- ∑ °p th-≠n-bp-am-sW-∂v a-\- nem-°p-hm≥ Km-‘n-Pn-°pw s\lv-dp-hn-\pw I-gn-™n-cp-∂p. AXp-sIm-≠m-Wv A-t±-lw `-c-WL- S - \ I- Ω n- ‰ n- b p- s S A- ≤ y- £ \pw \n-b-a a-{¥n-bp-am-b-Xv. bYm¿-∞-Øn¬ `-c-W-L-S-\ I-Ωn‰n-bp-sS H-c-≤y-£-\v th-≠n s\lv-dp bq-tdm-∏n-ep-≈ H-cm-sf Xn-cbp-∂-Xn-∂n-S-bn¬ Km-‘n-Pn-bmWv Aw-t_-Zv-I-dp-sS t]-cv \n¿-tZin-®-Xv. H-cn-°¬ a-I≥ tZ-h-Zmkp-am-bp-≈ kz-Im-cy kw-`m-j-WØn¬ Km- ‘ n- P n C- ß - s \ ]- d ™p. Rm-\-√, Aw-t_-Zv-I-dm-Wv a-lm-flm-hv-. AXp-sIm-≠m-Wv C-¥y-bn-se km-aq-ly Nn-¥-I-\m-b Im-©Fe-ø ]-d-™-Xv. "s\-lv-dp-h-√ ]t´-em-bn-cp-∂p B-Zy {]-[m-\ a{¥n-sb-¶n¬ C-¥y ]m-°n-ÿms‚ t\¿-]-I¿-∏pw k-am-[m-\-an√m-Ø cm-Py-hp-am-Ip-am-bn-cp-∂p. b-Ym¿-∞-Øn¬ s\-lv-dp-hpw ]t´- e pw hy- X y- k v X Nn- ¥ m- [ m- c bn¬ B- I r- j v - S - c m- b - h - c m- b n- c p∂p. C-S-Xv Nn-¥-sb A-]-I-S-ambpw ap- X - e m- f n- Ø - s Ø cm- P ysØ \-bn-°m-\p-≈ h-gn-bm-bpw ]-t´¬ I-≠-t∏mƒ A-X-√ tkmjy-en-k-am-Wv C-¥y-bv-°-\p-tbmPy-sa-∂v s\-lv-dp ]-d-bp-I-bpw {]h¿-Øn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. B-ZysØ {]-kn-U‚n-s\ sX-c-s™-Sp°p-∂ A-h-k-c-Øn¬ Cu c-≠v t\-Xm-°-∑m-cp-sS ho-£-W-߃ G-‰p-ap-´n. {]-[m-\-a-{¥n-bm-b s\lv-dp cm-Pm-Pn-sb k-t∏m¿-´v sN-bvX-t∏mƒ ]-t´¬ tUm.cm-tP-{µ {]km-Zn-s\ ap≥-\n-c-bn-te-°v sIm≠p-h-cn-I-bpw A-t±-lw B-Zy {]kn-U‚m-hp-I-bpw sN-bv-Xp. XpS¿-∂v \-S-∂ tIm¨-{K- v sX-cs™-Sp-∏n-epw k-am-\-am-b ÿn-

58 2 Pqembv 2016

Xn D-S-se-Sp-°p-I-bpw ap-kvenw hncp-≤ Nn-¥m-K-Xn-°m-c-\pw ]-t´-ens‚ t\m-an-\n-bp-am-b ]p-cp-tjmØw-Zm-kv S¨-U≥ tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚m-hp-I-bpw sN-bv-Xp. atX-X-c Im-gv-N-∏m-Sn¬ A-Sn-bp-d-®v \n- ∂ p- s Im- ≠ v cm- P y- s Ø \- b n°p-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xr-Xz \nc-tb-bpw s\-lv-dp-hn-t\-bpw Cu sX-c-s™-Sp-∏v A-tem-k-c-s∏-SpØn-bn-cp-∂p. b-Ym¿-∞-Øn¬ kzm- X - { ¥y k- a - c Im- e - L - ´ Øn¬ X-s∂ a-X-Øn-e-[n-jv-Tn-Xam-b Xo-{h-hm-Z \-b-ß-sf ku-ayam-bn F-Xn¿-Øp sIm-≠m-Wv Km‘n-Pn cm-jv-{So-b t\-´w ssI-h-cn®-Xv. a-Xm-[n-jvT-am-b Nn-¥-bn-eqsS k-a-cw \-bn-®v ap≥-\n-c-bn-seØm≥ {i-aw \-S-Øn-b-h-cp-sS IÆn-se I-c-Sm-bn-cp-∂p Km-‘n-Pnbp-sS \n- -l-I-c-W k-a-c-߃. Km-‘n-Pn-bp-sS c-‡ km-£n-XzØn-\v ti-jw hn-`-P-\-Øn-s‚ Xo{h-X D-b¿-Øn s\-lv-dp-hn-s\ t\cn-Sm≥ A-h¿ ]-t´-en-s\ ap-∂n¬ \n¿-Øp-I-bm-bn-cp-∂p F-∂v thWw I-cp-Xm≥. ]-t£ Im-ew as‰m-∂m-bn-cp-∂p I-cp-Xn sh-®-Xv. 1950 Un-kw-_-dn¬ ]-t´¬ Im-eb- h - \ n- I bv - ° v ]n- ∂ n- t e- ° v a- d ™-tXm-sS `-c-W Iq-S-Øn-\-IØpw ]p- d - Ø p- a p- ≈ h- e - X v Nn¥m- [ m- c - b pw a- X - t a¬- t °m- b v - a bpw sa-s√ sI-´-S-ßn-sb-∂m-Wv I-cp-Xn-b-Xv. ]-t£ A-h¿ I-cpX-en-\v th-≠n H-cp Np-h-Sv ]p-dtIm-´v \o-ßn-b-Xm-sW-∂v C-¥y I-≠p. ln-µp thm-´n¬ D-∂w sh® iym- a {]- k m- Z v ap- J ¿- P n 1951 sk]v X w_¿ 21\v P- \ - k w- L w F-∂ cm-jv-{So-b ]m¿-´n-°v cq-]w \¬-In. hn-`-Pn-®v t]m-b ]m-°n-

ÿm-\pw Iq-´n tN¿-Øp-≈ H-cp C-¥y-bv-°v th-≠n s]m-cp-Xm≥ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. A-t∏mƒ ln-µp-a-lm-k-`-bpw cmw-cm-Py-]-cnj-Øpw ta¬ e-£yw-sh-®v sIm≠v \n-e-hn¬ C-¥y-bn¬ {]-h¿Øn-®p h-cp-∂p-≠m-bn-cp-∂p. ]t£ \n-jv-]-£-cm-b B-fp-I-sf Iq- S n B- I ¿- j n- ° p- I F- ∂ e£yw P-\-kw-L-Øn-s‚ cq-]o-Ic- W - Ø n- e p- ≠ m- b n- c p- ∂ p. F∂m¬ Cu k-a-b-Øv s\-lv-dp aX-]-c-am-b {[p-ho-I-c-W-Øn-s\-Xnsc I-Sp-Ø \n-e-]m-Sp-Iƒ F-SpØp F-∂-Xv kv-a-c-Wo-b-am-Wv. F∂m¬ Ir-]-em-\n-bpw P-b-{]-Imiv \m- c m- b - W - \ pw A- S - ° - a p- ≈ tkm-jy-en-Ãv-Im-cpw iym-a-{]-kmZv ap-J¿-Pn Aw-t_-Zv-I¿ t]m-ep≈ k-l-{]-h¿-Ø-I-cpw H-∂mw tem-Iv-k-`m sXc-s™-Sp-∏n¬ Xs∂ s\-lv-dp-hn-s\-Xn-sc Xp-d-∂ \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-®p. tkm-jy-enÃv ]m¿-´n-°v th-≠n C-¥y-sbm-´msI {]-Nm-c-Ww \-S-Øn-b P-b-{]Im-iv \m-cm-b-W-\v sXc-s™-Sp∏n¬ h-ºn-® {]-Xo-£-bp-≠m-bncp-∂p. ]-t£ t\-Xm-°-∑m-sc√mw ]-cm-P-b-s∏-´v 12 Fw.]n-am-scs°m-≠v Xr-]v-Xn-s∏-tS-≠n h-∂p. kn. ]n.sF.°v 27 ko-‰v e-`n-®p. tIm¨-{K-kn-\pw s\-lv-dp-hn\pw D-≠m-b sXc-s™-Sp-∏v hn-Pbw B-tLm-jn-°-sh X-s∂ `mjm kw- ÿ m- \ - ß ƒ cq- ] o- I - c n°m-\p-≈ k-a-c-߃ s]m-´n-∏p-ds∏-´p. B-{‘ kw-ÿm-\-Øn-\v th- ≠ n t]m- ‰ n {io- c m- a - e p 1952 HIvtSm_¿ 19\v B-cw-`n-® \n-cmlm-c k-a-cw 58 Zn-h-kw ]n-∂n-Sp∂ 1952 Unkw_¿ 12\v a-c-W-s∏´p. C-Xv k¿-°m-dn-s\ am-{X-a-√

a-X-Øn-s‚ t]-cn¬ B-sc-¶n-epw B¿-s°-¶n-ep-sa-Xn-sc ssI D-b¿-Øp-I-bm-sW-¶n¬ A-bmƒ-s°-Xn-sc Rm≥ k¿-°m-cn-en-cp-∂pw ]p-d-Øn-cp-∂pw ]-S \-bn-°p-sa-∂v ]-d™v P-h-l¿-em¬ s\-lv-dp C-¥y-sbm-´m-sI 25000 Øn-e[n-Iw ssa¬ bm-{X sN-bv-Xv sX-c-s™-Sp-∏v Im-º-bn≥ \bn-®p. cm-jv{- S ]p-\¿ \n¿-am-WØ - n-\m-bn kv{- Xo-If - pw {Km-aoW-cpw ap-t∂m-´v h-c-W-sa-∂-t±-lw B-lzm-\w sN-bv-Xp. BgvN-∏-Xn∏v


]pXnb Ime-Øn\v ]gb Nne Hm¿a-Iƒ

s\lvdp, kn. cmP-tKm-]m-em-Nmcn

F-√m hn-`m-Kw P-\-ß-tf-bpw ]nSn-®p-e-®p. kzm-X-{¥y k-a-c Ime-Øv a-lm-fl-bp-sS \n-cm-lm-c߃ H-∂pw X-s∂ 30 Zn-h-kw IS-∂n-cp-∂n-√ F-∂v \mw Hm¿-°Ww. {io-cm-a-ep-hn-s‚ a-c-Ww kw`-hn-®v 10 am-kw I-gn-bp-∂-Xn-\v apºv B- ‘ m- { ]- t Z- i v F- ∂ kwÿm-\w h-∂p. 2013 B-Ip-tºmtg-°v B-{‘ c-≠m-a-Xpw hn-`-Pn°p- I - b pw sX- e p- ¶ m- \ - s b- ∂ as‰m-cp kw-ÿm-\w ]n-d-°p-I-bpw sN-bv-Xp. a-X-Øn-s‚ t]-cn¬ Bsc-¶n-epw B¿-s°-¶n-ep-sa-Xn-sc ssI D- b ¿- Ø p- I - b m- s W- ¶ n¬ A- b mƒ- s °- X n- s c Rm≥ k¿°m-cn-en-cp-∂pw ]p-d-Øn-cp-∂pw ]S \-bn-°p-sa-∂v ]-d-™v P-h-l¿em¬ s\-lv-dp C-¥y-sbm-´m-sI 25000 Øn-e-[n-Iw ssa¬ bm-{X sN- b v - X v sX- c - s ™- S p- ∏ v Im- º bn≥ \-bn-®p. cm-jv-{S ]p-\¿ \n¿-

BgvN-∏-Xn∏v

am-W-Øn-\m-bn kv-{Xo-I-fpw {Kmao-W-cpw ap-t∂m-´v h-c-W-sa-∂-t±lw B-lzm-\w sN-bv-Xp. ""a-t‰-Xv `-c-W L-S-\-bn-epw ImWm- Ø H- c p s]m≥- X q- h ¬ C¥y≥ `-c-W-L-S-\-bn¬ Z¿-in-°phm≥ km-[n-°p-∂-Xm-Wv. -C-¥ysb ]-c-am-[n-Im-c-ap-≈ H-cp P-\m[n-]-Xy dn-∏-ªn-°m-bn kw-L-Sn∏n-°m≥ C-¥y-bn-se P-\-ß-fmb R-߃ A-h-[m-\-]q¿-hw Xocp-am-\n-®n-cn-°-bm¬''- F-∂ hmN-I-tØm-sS-bm-Wv `-c-W-L-S-\bpsS B-ap-Jw B-cw-`n-°p-∂-Xv. P-\-߃ X-s∂ t\-cn-´v k-a¿-∏n°p-∂ H-cp X-Xz-tc-J-sb-∂ \n-ebn¬ {]-[m-\yw A¿-ln-°p-∂ H∂m-Wn-Xv. `-c-W-L-S-\m k-an-Xn k-a¿-∏n-°p-∂ `-c-W-L-S-\ H-cp ln- X ]- c n- t im- [ - \ - b p- s S cq- ] Øn¬ h-∂-Xv i-cn-bm-tWm F∂ tNm-Zyw kp-{]ow tIm-S-Xn-bp-

sS ap-ºm-sI h-cn-I-bpw tI-i-hm\-µ-`m-c-Xn tI-kn¬ Cu Im-cyw hn-i-Z-am-bpw hy-Xy-kv-X-am-bpw N¿-® sN-ø-s∏-Sp-I-bpw sN-bv-Xncp-∂p. F-∂m¬ Indian Independence Act 1947 \n-e-hn¬ h∂-Xn-\m¬ A-Ø-cw tNm-Zy-߃°v {]-k-‡n-bn-s√-∂pw `-c-W-LS-\m k-an-Xn-°v A-[n-Im-cw \¬In-bn-´p-s≠-∂pw {]-kv-Xm-hn-®mWv Cu hn-hm-Z tNm-Zyw A-h-km\n-∏n-®-Xv. B-ap-J-Øn¬ P-\m-[n]-Xyw (Democratic) F-∂v ]-d™p-sh-¶n-epw G-Xv X-c-Øn-ep≈ P-\m-[n-]-Xyw F-∂v ]-d-™ncp-∂n-√. F-∂m¬ A-Xv ]m¿-esa‚-dn sU-tam-{I-kn F-∂ kw⁄-bn-em-Wv h-cn-I-sb-∂v `-c-WL-S-\ hy-‡-am-°p-∂p-≠v. {]mb-]q¿-Øn thm-´-h-Im-i-Øn-\v hyh-ÿ sN-øp-∂-Xv sIm-≠v am-{Xw `-c-W-L-S-\m I-Ωn-‰n H-Xp-ßn-bn-

2 Pqembv 2016

59


]pXnb Ime-Øn\v ]gb Nne Hm¿a-Iƒ

s\lvdp cmjv{SsØ A`n-kw-t_m-[-\ -sN-øp∂p

√. sXc-s™-Sp-∏v {]-h¿-Ø-\ß-fp-am-bn _-‘-s∏-´ F-√m Imcy-ß-fp-sS-bpw Np-a-X-e h-ln-°p∂ H-cp `-c-W-L-S-\m ÿm-]-\w th-W-sa-∂pw `-c-W-L-S-\-bn¬ tc-J-s∏-Sp-Øn. A-Xp-h-gn kz-X{¥-am-bn sXc-s™-Sp-∏p-Iƒ \S-Øm-\p-≈ \-S-]-Sn-{I-a-߃ D-d∏v h-cp-Øn. kz-X-{¥-am-b co-Xnbn¬ X- s ∂- b m- W v C- ¥ y- b n¬ sX-c-s™-Sp-∏v \-S-°p-∂-sX-∂v I-gn-™ 68 sIm-√-sØ N-cn-{Xw ]-cn-tim-[n-®m¬ t_m-[y-am-Ip-∂Xm-Wv. bm-sXm-cp {]-tem-`-\-Øn\pw A-Sn-a-s∏-Sm-sX C-¥y≥ P-\X P-\m-[n-]-Xy-Øn-s‚ k-Ø ImØv kq-£n-°p-∂-Xm-bn \-ap-°v Im- W m≥ I- g n- ™ n- c n- ° p- I - b mWv. \o-Xn, kzm-X-{¥yw, k-a-Xzw, km-tlm-Z-cyw F-∂n-h-bm-Wv `-cW-L-S-\ ap-t∂m-´v-sh-°p-∂ kØ. C-Xn¬ kzm-X-{¥yw, k-a-Xzw

60 2 Pqembv 2016

km-tlm-Z-cyw F-∂n-h {^-©v hnπ-h-Øn-s‚ k-ap-∂-X B-i-b-ßfm-Wv. Cu B-i-b-ß-fp-am-bn sI´v ]n-W-™p In-S-°p-∂ B-i-bam-Wv \o-Xn (Justice). \o-Xn F∂- X v hn- i - Z - a m- b hn- i - Z o- I - c - W Øn-\v hn-t[-b-am-°p-tºmƒ kmaq-ly-˛km-º-Øn-I ˛-cm-jv-{So-b \o- X n F- ∂ \n- e - b n¬ hn- I - k n°p-∂-Xm-bn Im-Wmw. a-tX-X-c cm-jv-{Sw F-∂ k-¶¬-

∏-sØ \n¿-h-Nn-®v 1951 ¬ ln-µptIm-Uv _n-√n-se N¿-®-bn¬ ]s¶-Sp-Øv \n-b-a a-{¥n-bm-b tUm. Aw-t_-Zv-I¿ C-ß-s\ ]-d-™p. -a-tX-X-c cm-jv-{Sw F-∂-Xv sIm≠v \mw D-t±-in-°p-∂-Xv P-\-ßfp-sS a-X-]-c-am-b hn-Im-c-ß-tfbpw ho-£-W-ß-tf-bpw \mw ]cn- K - W n- ° p- ∂ - X - √ F- ∂ - √ . GsX-¶n-epw H-cp {]-tXy-I a-Xw, AXv hn-iz-kn-°m-Ø P-\-ß-fp-sS

bm-sXm-cp {]-tem-`-\-Øn-\pw A-Sn-a-s∏-Sm-sX C-¥y≥ P-\X P-\m-[n-]-Xy-Øn-s‚ k-Ø Im-Øv kq-£n-°p-∂-Xm-bn \-ap-°v Im-Wm≥ I-gn-™n-cn-°p-I-bm-Wv. \o-Xn, kzm-X{¥yw, k-aX - zw, km-tlm-Zc - yw F-∂n-hb - m-Wv `-cW - L - S- \ - apt∂m-´v-sh-°p-∂ k-Ø. C-Xn¬ kzm-X-{¥yw, k-a-Xzw kmtlm-Zc - yw F-∂n-h {^-©v hn-πh - Ø - n-s‚ k-ap-∂X - B-ib - ß-fm-Wv. BgvN-∏-Xn∏v


]pXnb Ime-Øn\v ]gb Nne Hm¿a-Iƒ

ta¬ A-Sn-t®¬-∏n-°m≥ \-Ωp-sS ]m¿- e sa‚n- \ v A- [ n- I m- c - a n- s √∂m-Wv a-tX-X-c cm-jv-{Sw (Secular State) F-∂-Xp-sIm-≠v BsI Iq-Sn \mw hn-h-£n-°p-∂-Xv. `-c-W-L-S-\ Aw-Ko-I-cn-°p-∂ Htc- s bm- c p ]- c n- a n- X - b m- W n- X v - . \m¬-∏-Øn-c-≠mw t`-Z-K-Xn-bn-eqsS a-tX-X-c-Xzw F-∂ hm-°v Iq´n tN¿-Ø-tXm-sS B \n-e-]m-Sv C¥y D-®-Øn¬ hy-‡-am-°n. C-Xv h-gn a-Xw {]-kw-Kn-°p-∂-Xn-\pw {]-N-cn-°p-∂-Xn-\pw B-N-cn-°p∂-Xn-\p-ap≈ kzm-X-{¥y-hpw aX-ÿm-]-\-߃ ÿm-]n-®v `-cn®v \-S-Øns°m-≠v t]m-Ip-∂-Xn\p-≈ kzm-X-{¥-hpw `-c-W-L-S\ D-d-∏v \¬-Ip-∂p. a-X-Øn-s‚ A- S n- ÿ m- \ - Ø n- e p- ≈ hn- t h- N \w \n-tcm-[n-°p-I-bpw sN-bv-Xncn-°p-∂p. F-∂m¬ kz-X-{¥ C¥y-bp-sS 68 h¿-j-sØ N-cn-{Xw hn-i-Z-am-bpw kz-X-{¥-am-bpw ]cn-tim-[n-°p-tºmƒ \mw e-÷nt°-≠n h-cp-∂-Xm-Wv. a-Xw A[n- I m- c - Ø n- t e- ° p- ≈ h- g n- b msW- ∂ v cm- j v - { So- b X- º p- c m- ° ∑m¿ I-≠-tXm-sS \-Ωp-sS B-ib-߃ hn-I-e-am-hp-I-bpw hn-\mi-Øn-te-°v Iq-∏v-Ip-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. `-c-W-L-S-\-sb°p-dn®v a-lm-flm c-≠mw h-´-ta-i ktΩ-f-\-Øn-\v t]m-Ip-∂ A-h-kc-Øn¬ ]-¶p-sh-® B-i-b-ß-fnte-°v C-¥y≥ P-\-X Xn-cn-s®tØ-≠n-bn-cn-°p-∂p. A-ß-s\sbm-∂m-Wv bp-h-P-\-X B-temNn-t°-≠-Xv. \n-b-a-hm-gv-N-bm-Wv P-\m-[n-]Xy- Ø n- s ‚ Im- h ¬. Hm- t cm- c pØ¿-°pw km-am-\y-am-bn ]u-ckzm-X-{¥yw A-\p-h-Zn-°m≥ Ign-bp-∂p-t≠m F-∂-Xn-s\ B-{ibn- ® m- W v P- \ m- [ n- ] - X yw \n- e \n¬- ° p- ∂ - X v . kzm- X - { ¥yw F∂-Xv Hm-tcm-cp-Ø-cp-sS-bpw A-{]am- Z n- X z- a - √ a- d n- ® v a- ‰ p- ≈ - h - s c Aw-Ko-I-cn-®v sIm-≠pw A-h¿-°v H-cp X-c-Øn-epw _p-≤n-ap-´v D-≠mhm-Ø X-c-Øn¬ A-\p-`-hn-°pI-sb-∂-Xm-Wv. A-Xp-sIm-≠v Xs∂bmWv P- \ m- [ n- ] - X y- { I- a Øn¬ Hm- t cm ]u- c - \ pw cm- P y-

BgvN-∏-Xn∏v

Øn- s ‚ Im- h ¬- ° m- c - \ pw \n- c o£-I-\p-am-hp-∂-Xv. `q-cn-]-£ P\m-[n-]-Xy-sa-∂-Xv C-jv-S-s∏-SmØ P-\-hn-`m-K-sØ-tbm hy-‡nsb-tbm A-Sn-®-a¿-Øm-\p-≈ A\p-hm-Z-a-√ a-dn-®v F-√m-h¿-°pw Xp-ey-X-bpw kzm-X-{¥y-hpw \¬In A- h - s c Xp- e y- c m- b n ImWm≥ I-gn-bp-I F-∂-Xm-Wv. `- c - W - I q- S - ß - f p- s S I- t ø- ‰ ߃ k-ao-]-Im-e-ß-fn¬ h¿-≤n®v h-cp-∂-Xm-bn Im-Wm≥ I-gnbp-∂p. A-Xv H-cp B-tKm-f {]Xn-`m-k-sa-∂v ]-d-™v X-≈n-°f-tb-≠ h-kv-Xp-X A-√. Hm-tcm a-\p-jy-\pw A-Sn-ÿm-\ A-h-Imi-ß-fp-≠v. A-Xv A-Xm-Xv cm-Pyß-fn-se `-c-W-L-S-\-bpw \n-b-aß- f pw D- d - ∏ v \¬- I p- ∂ co- X nbn¬ `-c-W-Iq-S-߃ \¬-Im-Xncn-°p-∂-Xv Xo¿-®-bm-bpw `-c-WIq-S `o-I-c-X X-s∂-bm-Wv. a-\pjy≥ F-∂ \n-e-bn-ep-≈ A-hIm-iw A-\p-h-Zn-°p-∂-Xn¬ \n∂v X- S - b m≥ I- g n- b m- Ø hn- [ Øn¬ `-c-W-L-S-\ au-en-Im-hIm-i-߃ D-d-∏v \¬-Ip-∂p-≠v. A-Xn-\v ]-cn-an-Xn-Iƒ D-s≠-∂v am-{Xw. A-h-Im-i-tØm-sSm-∏w C-g tN¿-∂p-≈ Np-a-X-e-sb-°pdn-®v t_m-[-hm-∑m-cm-bn cn-°-Wsa-∂v am-{Xw. 1947 Un-kw-_-dn¬ H-cp ]-{X-{]h¿-Ø-I≥ Km-‘n-Pn-tbm-Sv tNmZn-®p. - C - ¥ y≥ dn- ∏ - ª n- ° n- s ‚ {]kn-U‚v B-cm-bn-cn-°-Ww? P-hl¿-em¬ s\-lv-dp B-tWm? A-t±-lw B tNm-Zy-Øn-\v Zo¿L-am-b a-dp-]-Sn-bm-Wv \¬-In-bXv. Ft‚- X m- b h- g n- ° v hn- ´ p X-

∂m¬ C- ¥ y≥ dn- ∏ - ª n- ° n- s ‚ B-Zy {]-kn-U‚v I-f-¶-an-√m-ØXpw [o- c - b p- a m- b H- c p "`w- K n' s]¨-Ip-´n B-bn-cn-°pw. ]-Xnt\-gv h-b- m-b H-cp s]¨-Ip-´n°v {_n- ´ o- j v cm- ⁄ nbmImsa¶n¬ F¥psIm≠v C¥y-bp-sS N-{I-h¿-Øn-\n t]m-e "`w- K n'bp≈ s]¨- I p- ´ n- ° v C¥y-bp-sS B-Zy-sØ {]-kn-U‚v B-bn-°q-Sm?' kv-{Xo-I-fp-sS D-∂a-\-Øn-\v Du-∂¬ \¬-Ip-∂ Hcp P-\m-[n-]-Xy hy-h-ÿ-bm-Wv a-lm-flm kz-]v-\w I-≠n-cp-∂-Xv. tZ-io-b k-a-c-Øn-s‚ B-Zy L-´Øn¬ X-s∂ A-t±-lw C-ß-s\ {]-Jym-]n-®-Xv \mw a-d-∂v t]m-bn. kv - { Xo- I ƒ s]m- X p Po- h n- X Øn-te-°v h-cm-Xn-cn-°p-I-bpw ]cn-ip-≤-am-Ip-I-bpw sN-øm-Xn-cn°p-∂n-S-tØm-fw Im-ew \-Ωƒ kz-cm-Pv t\-Sm-\p-≈ km-[y-X C√. t\-Sn-bm¬ X-s∂ kv-{Xo-Iƒ A-h-cp-sS ]-¶v ]q¿-W-am-bpw hn\n-tbm-Kn-°m-Ø kz-cm-Pv sIm≠v F-¥v {]-tbm-P-\-am-Wp-≈-Xv. ]- © m- b - Ø v cm- P n- e q- s S kv - { XoIƒ-°v ]-Ip-Xn kw-h-c-Ww sNbv - X p- s h- ¶ n- e pw A- h - c p- s S ]- ¶ v ]q¿-W-am-bpw hn-\n-tbm-Kn-°-s∏Sp-∂p-t≠m F-∂v kw-i-bn-t°≠n-bn-cn-°p-∂p. C-Xv P-\m-[n-]Xy {]-{In-b-bn-se ]-cm-P-b-am-bncn-°mw. A-s√-¶n¬ cm-jv-{So-b ta-em-f-∑m-cp-sS A-Xn-{I-aw sIm≠m- h mw. cm-P-`-c-W-Im-e-Øv G-Im-[n-]Xy-am-sW-¶n¬ t]m-epw \-√ `-cW \n¿- h - l - W w D- ≠ m- b n- c p- ∂ Xm- b n N- c n- { Xw A- S - b m- f - s ∏- S pØp-∂p-≠v. F-∂m¬ P-\-߃°v th-≠n P-\-ß-fm¬ P-\-߃

]-©m-b-Øv cm-Pn-eq-sS kv-{Xo-Iƒ-°v ]-Ip-Xn kw-h-c-Ww sN-bv-Xp-sh-¶n-epw A-h-cp-sS ]-¶v ]q¿-W-am-bpw hn-\n-tbmKn-°s - ∏-Sp-∂p-t≠m F-∂v kw-ib - n-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. CXv P-\m-[n-]X - y {]-{In-bb - n-se ]-cm-Pb - a- m-bn-cn-°mw. A-s√¶n¬ cm-jv-{So-b ta-em-f-∑m-cp-sS A-Xn-{I-aw sIm-≠m-hmw.

2 Pqembv 2016

61


]pXnb Ime-Øn\v ]gb Nne Hm¿a-Iƒ

X-s∂ `-c-Ww G-s‰-Sp-Ø-t∏mƒ \- √ `- c - W \n¿- h - l - W w D- ≠ mbn-√ F-∂v Im-Wm≥ km-[n-°p∂-Xm-Wv. C-Xv P-\m-[n-]-Xyw F∂ kw-hn-[m-\-Øn-s‚ X-I-cm-d√ a-dn-®v A-Xv ssI-Im-cyw sNøp-∂ hy-‡n-I-fp-tS-tbm hy-‡nI-fp-sS Iq-´-Øn-s‚-tbm X-I-cmdm-Wv. cm-jv-{So-b ]m¿-´n-I-fn-eqsS P- \ m- [ n- ] - X yw hn- I - k n- ° ptºmƒ A-h¿ A-gn-a-Xn-bn-eq-sS `- c - W \n¿- h - l - W w \- S - Ø p- I bpw km- º - Ø n- I - a m- b pw km- a qlnI-am-bpw cm-jv-{So-b-am-bpw Imcy-ß-sf hn-i-I-e-\w sN-øm-sX `-c-Ww \n¿-h-ln-°p-I-bpw sNøp-tºmƒ D-≠m-hp-∂-Xv b-Ym¿∞-Øn¬ B-\m¿-°n-bm-Wv. AXm-Wv P-\m-[n-]-Xy-sa-∂v \n¿-hNn-°-s∏-Sp-tºmƒ ssh-cq-]y-amb A¿-∞-X-e-Øn-te-°mWv FØn-t®-cp-∂-Xv. a-s‰m-∂v P-\m-[n]-Xy kw-hn-[m-\-Øn¬ Hm-tcm cm-Py-Øn-\pw hy-Xy-kvX-am-b hnXm-\-X-e-am-Wp-≈-Xv. a-‰v cm-Pyß-fnteXv t]mse C-hn-sS-bpw th-W-sa-∂v hm-in-]n-Sn-°p-∂-Xn-\v ]-I-cw A-Xm-Xv cm-Py-Øn-\-\pkr-X-am-b co-Xn-bn¬ B kw-hn[m-\-sØ h-f¿-Øn-s°m-≠p-h-cnI-bm-Wv th-≠-Xv. C-∂-sØ C-¥y≥ A-h-ÿ H∂m-tem-Nn-°q... \-Ωp-sS s]m-Xp Po-hn-Xw A-gna-Xn-bn¬ sI-´v \m-dp-∂p. B-flob ta- J - e A- ‘ - h n- i zm- k - Ø ns‚-bpw A-[n-Im-c {]-a-Ø-X-bpsS-bpw ssew-Kn-I A-cm-P-I-XzØn-s‚-bpw ]n-Sn-bn-e-I-s∏-´n-cn°p-∂p. Nq-j-W-Øn-s‚-bpw ASn-®-a¿-Ø-en-s‚-bpw \p-I-Øn-eI-s∏-´ km-aq-ly-hy-h-ÿ-bpw CXn-\n-S-bn¬ h-f¿-∂v hn-I-kn-°p∂- X v A- { I- a - h pw A- c m- j v - { SobXbpw am-{Xw. a-lm-fl-sb h[n-® tKm-Uv-sk-°v t£-{Xw ]Wn-bm-\pw tKm-Uv-sk-bm-Wv Aa-c-s\-∂v h-cp-Øn Xo¿-°m\pw `c-W-L-S-\ sXm-´v k-Xyw sN-bvX-h¿ ]m-™v \-S-°p-∂p. b-Ym¿∞- Ø n¬ P- \ m- [ n- ] - X y- a p- ≈ n- S Øv am-{X-ta `-c-W-Iq-S A-{I-aØn¬ \n- ∂ v hy- ‡ n- I - t f- b pw

62

2 Pqembv 2016

\-Ωp-sS s]m-XpPo-hn-Xw A-gn-a-Xn-bn¬ sI-´v \m-dp-∂p. B-flo-bta-J-e A-‘-hn-izm-k-Øn-s‚-bpw A-[n-Im-c {]a-Ø-X-bp-sS-bpw ssew-Kn-I A-cm-P-I-Xz-Øn-s‚-bpw ]n-Snbn-e-I-s∏-´n-cn-°p-∂p. Nq-j-W-Øn-s‚-bpw A-Sn-®-a¿-Øen-s‚-bpw \p-I-Øn-e-I-s∏-´ km-aq-ly-hy-h-ÿ-bpw C-Xn\n-S-bn¬ h-f¿-∂v hn-I-kn-°p-∂-Xv A-{I-a-hpw A-cm-jv-{SobXbpw am-{Xw. \yq-\-]-£-ß-tf-bpw kw-c-£n°p- h m≥ km- [ n- ° p- I - b p- ≈ q. Zu¿-`m-Ky-sa-∂v ]-d-b-s´ cm-jv-{Sob ]m¿-´n-Iƒ Iq-Wv t]m-se s]cp-Ip-∂-Xpw D-≈-h-bn¬ X-s∂ hn- ` m- K o- b - X - b pw s]m- ´ n- s Ø- d nbpw D-≠m-hp-I-bpw sN-øp-∂-Xv h-gn sX-c-s™-Sp-∏n¬ H-cp ko-‰n\p th-≠n X-s∂ ]-Øpw AXne[n-I-hpw ÿm-\m¿-∞n-Iƒ a’-cn-°m-\n-S-h-cp-∂p. C-Xv Im-cWw P-bn-°p-∂ ÿm-\m¿-∞n-°v t]m-epw 50% Øne-[n-Iw thm-´v e- ` n- ° p- ∂ n- √ . b- Y m¿- ∞ - Ø n¬ \yq-\-]-£ Aw-Ko-Im-c-tØm-sSbm-Wv ÿm-\m¿-∞n hn-P-bn-°p∂-Xv. C-Xv P-\m-[n-]-Xy-Øn-s‚ A-¥:-k-Ø C-√m-Xm-°p-∂p. Hcp cm- P m- h n- \ v ]- I - c w 545 Fw.]n.cm- P m- ° - ∑ m- c pw A- { X- X s∂ cm-Py-k-`m Fw.]n. cm-Pm-°∑m- c pw 5000 tØm- f w Fw.F¬.F.cm- P m- ° - ∑ m- c pw D≠m-hp-I-bpw A-gn-a-Xn-bpw kz-P\-]-£-]m-X-hpw \n-jvTq-c `-c-Whpw hn-tI-{µo-I-cn-°s∏-´-t∏mƒ P-\m-[n-]-Xy-Øn-t∑-ep-≈ B-ib- ‰ p- t ]m- I p- ∂ p. hn- Z ym- ` ym- k tØm-sSm-∏w km-º-Øn-I h-f¿®- b pw P- \ - ß - f n¬ D- ≠ m- I ptºmƒ am-{X-ta C-Xn-\-dp-Xn-h-cpØm≥ km- [ n- ° p- I - b p- ≈ q. P\m-[n-]-Xy-Øn-eq-sS \-S-∏n¬ hcp-∂-Xv "cm-Py tk-h-\-am-Wv. cmPy `-c-W-a-√'. A-Xp-sIm-≠v Xs∂ tk-h-\-Øn-\v tlm-W-td-dnbw am-{X-ta C-h¿-°v \¬-Im≥ ]m-Sp-≈q. s]≥-j-\pw ]m-Sn-√. F- ∂ m¬ ]- © m- b - Ø v sa- º ¿am¿-°pw Iq-Sn \-√ h-cp-am-\-hpw s]≥-j-\pw h-cm≥ t]m-Ip-∂p. a-{¥n-am-cp-sS Ãm-^n-\v t]m-epw

s]≥-j≥ bm-Ym¿-∞y-am-bn Ign-™p. Cu A-h-ÿ cm-Py-Øns‚ k-º-Zv hy-h-ÿ-sb [q¿-ØSn-°p-I am-{X-a-√ sIm-≈-b-Sn-°pI Iq-Sn-bm-Wv sN-øp-∂-Xv. P-\m[n-]-Xy-Øn-s‚ Im-h¬ `-S-∑m¿ Z- √ m- f - ∑ m- c m- b n am- d p- t ºmƒ DtZym-K-ÿ ta-[m-hn-Xz-hpw sh-‰v tIm-f¿ sIm-≈-b-Sn-bpw hym-]-Iam- b n \- S - ° p- ∂ p. kp- X m- c y- X bpw I-W-°v ]-d-tb-≠-Xm-b DØ- c - h m- Z n- X z- h pw s]m- X p- P - \ ߃- ° pw, D- t Zym- K - ÿ - ∑ m¿°pw, km-am-Pn-I-∑m¿-°pw cm-jv{So-b t\-Xr-Xz-Øn-\pw D-s≠-¶nte cm- P y- Ø n- s ‚ A- ¥ :- k - Ø Im- Ø p kq- £ n- ° p- h m- \ pw ]ptcm- K - X n- b n- t e- ° v F- Ø n- t ®cphm\pamIq. P- \ m- [ n- ] - X y- s a∂-Xv sh-dpw cm-jv-{So-b Im-cy-as√-∂pw A-Xv Im-cy-\n¿-h-l-WØn- s ‚ Im- c yw Iq- S n- b m- s W∂pw \mw a- \ - n- e m- t °- ≠ - X p≠v. A-Xv sIm-≠m-hmw 2500 sIm√w ap-ºv tkm-{I-´o-kv C-ßs - \ ]d-™-Xv. ""P-\m-[n-]-Xyw Im-´m-fØ`-c-W-Øn-te-°v Nm-™v e-bn°p-∂-Xm-sW-∂v.'' A-Xp-sIm-≠v P-\-߃-°m-Wv h-en-b D-Ø-c-hm-Zn-Xz-ap-≈-Xv. ASn-b-¥cm-h-ÿ-bv-°v ti-jw Ah¿ B D-Øc - h - m-Zn-Xzw D-]t- bm-Kn®n-cp-∂p. C-t∏m-gpw A-Xv ssI-tamiw h-∂n-s√-∂v _o-lm-dn-epw KpP-dm-Øn-epw A-h¿ Hm¿-a-s∏-SpØp-∂p-ap-≠v. C-{X-b[ - n-Iw hn-`h - ß-fpw a-\p-jym-[zm-\-hpap-≈- C¥ym a-lm-cm-Py-sØ tXm¬-∏n°m-\pw X-I¿-°m-\pw ]p-dØ - p-≈ B¿-°p-am-hn-√. A-Xn-\v I-®s - I-´nbn-dß - n-b C-¥y-°m¿-°√ - m-sX. (XpS-cpw)

BgvN-∏-Xn∏v


{iotZhn IhnX

km¥z\w IØp∂ s\bvhn-f-°-√msX; bpΩd˛ ap‰-Øp-emhpw \nem-h-e-b-√msX, DØ-]vX-sa≥ s\Sp-ho¿∏p-I-f-√msX; `nØn-bn¬ hogpw \ng¬®n-{X-a-√msX; XrØmhp ap‰n-Ø-g® ap‰Øp h˛ s∂Øn-t\m°n, sØ√p k¶-S-tØmsS, ap≥˛ tImem-bn-em-sI-Øn-c™p ImWmsX, ]n≥˛ then-°-te°v ]mt™mSpw Ipdn™n X≥˛ amsegpw t\¿Ø hnem-]-ß-f-√msX; a®n-se-ºmSpw Nne-ºp∂ Kufn X˛ s∂m®-bp-a-√m-sX-bn√ a‰m-cpan˛ ∂ns®dp ho´n-se≥ Zp:J߃ ]¶n-Sm≥! "]mXn-sasø'∂pcs®≥ Icw-sXm-´-h≥ ]mXn-bn¬; sN¥o-°-c-Øn¬ s]men-™p-t]mbv! h∂-h-sc√mw ]ncn-™p-t]mbv; km¥z\˛ sa∂-t]m¬ "]ns∂ hcmsa'∂ hmbvsamgn, D‰-an-{X-ß-sf-∂q-‰-tam-SpƒØSw˛ ]‰n-\n-t∂m¿ X≥ apJ-Øp-an-√-{X-ta¬˛ IØp∂ s\mºcw; QSpXn bm{Xm-samgn! I¨I-fm¬ aqI-hn-jmZ bm{Xm-samgn! Bcpw hcn√; h∂m-epao t\mhns‚˛ `mcw ItTmcw; ]Ip-°p-h-sX-ßs\? hmgvhn-∂-]m-cX X∂-Km-[-ß-fn¬ Xmgv∂p-t]m-Ipw-hsc, tbI-bmbv, PohnX˛ ∏mbvh©n ]mSn-Øp-g™p t]mbo-SWw, Imb-°-cWw aSp-°nepw \n¿ØmsX......

BgvN-∏-Xn∏v

2 Pqembv 2016

63


IY kn-‘p.C.F-kv C-Xƒ, Im-°q¿

64 2 Pqembv 2016

X-]m¬ b-s∏-´ an-\n So-®¿-°v, B- Z y- a m- b n- ´ m- W v Rms\m-cp I-sØ-gp-Xp-∂Xv. So-®-dm-W-t√m F-¥m-Wv I-sØ∂pw X-]m-em-∏o-sk-∂pw F-\n-°v c≠mw ¢m-kn¬ sh-®v ]-d-™p-X-∂-Xv. \-Ωƒ {]-Ir-Xn-]-T-\-Øn-\v t]m-bn Xncn-®p-h-cp-tºm sN-dn-b-ßm-So-se _-kvtÃm-∏n-ep-≈ X-]m¬-s∏-´n So-®-dv ImWn-®p-X-∂-Xpw Rm-\-Xn-ev I-Øn-Sp∂ ÿ-e-Øv sXm-´p-t\m-°n-b-Xpw So®¿ Hm¿-°p-∂p-t≠m? B s]-´o-em-Wv Rm-\n-Xv C-Sm-tºm-hp-∂-Xv. So-®-sd H∂p Im-W-W-sa-∂pw H-cp-]m-Sv Im-cyß-fv ]-d-b-Ww-∂pw tXm-∂n-b-t∏m-gmWv I-sØ-gp-Xmw F-∂v hn-Nm-cn-®-Xv. A-∂v So-®-dv ]-d-™n-s√ I-Øn-s‚ Im-e-sam-s° t]m-bn-sØm-S-ßn, IsØ- g p- X p- t ∂m- s c C- \ n sN- e - t ∏m Bƒ-°m-cv I-fn-bm-°pw-∂v, F-√m-cptSw I-øv-ev H-∂pw c-≠pw t^m-Wp-≈ Im- e - a - t √- ∂ v , C- t ∏m B- s c- ¶ n- e pw B¿-s°-¶n-epw I-sØ-gp-Xm-dp-t≠m∂v X-s∂ D-d - ∏ n- √ m- ∂pw So- ® - d v ]- d ™n-cp-∂p. F-¥m-bm-epw Cu I-Øv So-®¿-°v In-´q-∂v hn-Nm-cn-°mw. I-gn-t™-s‚ ap-ºn-e-sØ sh-≈nbm-gv-N-bm-Wv..... kv-Iqƒ hn-´v Rm-\pw A-\n-b-\pw \m-ep-a-Wn-°v ho-´n-seØn. A-®-Ω R-ß-sf Im-Øv \n¬°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p. Ip-td-bm-bn-´v A®-Ω-°v Xo-sc kp-J-an-√, h-b- m-bns√? A-∂p-®-°v h-√m-sØm-cp C-Sow

{]n

a- t gw D- ≠ m- b n- c p- ∂ p. kv - I q- f n- ∂ v Rm≥ sIm-sd I-c-™p. C-So-ev ¢m-knse H-cp P-\-en-s‚ Nn-√v s]m-´n. F-\n°v A- Ω F- h n- s S- b m- b n- c n- ° pw Ft∂m¿-Øm-Wv h-√m-sX t]-Sn-bm-b-Xv. A-Ω-s°-s¥-¶n-epw ]-‰n-°m-tWm-∂v So-®-tdm-Sv tNm-Zn-®m-bn-cp-∂p Rm≥ Ic-™-Xv. ho-´n-se-Øn-bn-´pw F-\n-s°m-cp kam-[m-\-an-√m-bn-cp-∂p. A-\n-b-s‚ IqsS I-fn-°p-t∂-s‚ C-tS-epw F-\n-°v tdm-Un-em-bn-cp-∂p I-Æv. k-‘y-I-gn™m-Wv A-Ω h-∂-Xv. ]n-s∂ ]-d-b≠-t√m? R-ß-f-Ω-sb sI-´n-∏n-Sn-®v Ip-td D-Ω sIm-Sp-Øp. kv-Iq-fn-ep-≠mb kw-`-h-sam-s° R-ß-fv ]-d-™p. R-߃-°v k-t¥m-j-Øn-s‚ s]m-Sn]q-cw. ]n-t‰-∂v ¢m-kpw C-√-t√m? AtΩ-sS I-øn-ev c-≠v tNm-t¢-‰pw D-≠mbn-cp-∂p. A-tΩ-sS ap-J-Øv ]-t£ h-ey kt¥m-sjm-∂pw C-√m-bn-cp-∂p. R-ßfv I-fn-°p-t∂-s‚ C-tS-epw Rm-\n-S°v A-Sp-°-f-bn-ev t]m-bn A-tΩ-s\ t\m-°pw. £o-Wn-®v h-∂n-´v F-s¥ms°-tbm ]-Wn-sb-Sp-°zm-cn-°pw AΩ. A-Ω Nn-cn-°m-Ø-Xv F-\n-s°m´pw C-jv-S-an-√. Xm-Sn ]n-Sn-®p-b¿-Øo-´v H-∂p Nn-cn-t® F-∂p ]-d-™v Rm-\Ω-sb Nn-cn-∏n-°pw. Nn-cn-°p-tºm AtΩ- s \ Im- W m≥ F- s ¥m- c p c- k mt∂m? A-tΩ-sS t^m-Wn¬ I-fn-®m A-Ω-

BgvN-∏-Xn∏v


F-gp-Øn-s‚ I-cp-Øv H cp sIm-®p _m-en-I X-s‚ So-®¿-s°-gp-Xn-b I-Øn-s‚ cq- ] - Ø n- e m- W v kn‘p.C.F-kv F-gp-Xn-b "X-]m¬' F∂ I-Y. Ip-´n-bp-sS \n-jv-I-f-¶-X apgp-h≥ {]-Im-in-X-am-Ip-∂ co-Xn-bnem-Wv I-Øv. Ip-´n-°v A-Ω-tbm-Sp≈ _-‘-Øn-t‚-bpw kv-t\-l-Ønt‚-bpw B-gw ap-gp-h≥ I-Y-bn¬ CXƒ hn-cn-bp-∂p. I-Øn¬ kw-`-hß-sf {I-a-a-\p-k-cn-®v B-Jym-\w sN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv \-∂m-bn-´p-≠v. em-fn-Xy-am-Wv Cu I-Y-bp-sS ap-Jap-{Z. A-Ω B-cp-sS-tbm Iq-sS t]mbn F-∂-Xv hn-iz-kn-°m-\m-hm-sX hn-Xp-ºp-∂ H-cp sIm-®p Ip-™ns‚ tN-tXm-hn-Im-c-߃ I-Ym-IrØv `w-Kn-bm-bn A-h-X-cn-∏n-®n-´p-≠v. a-\- v F-∂ k-¶o¿-W {]-Xn-`mkw X-s∂-bm-Wv ap-l-Ω-Zv Pm-_n¿ A-en F-gp-Xn-b "B-fl-l-Xy' F-∂ I-hn-X-bp-sS hn-j-bw. B kw-L¿j-sØ hm-°p-I-fn¬ ]-I¿-Øm≥ I-hn-°v I-gn-™n-´p-≠v. N-©-e-am-b a-\- v F-ß-s\ B-fl-l-Xy-bn-te°v \-bn-°-s∏-Sp-∂p F-∂-Xv Np-cp-

°v s]-s´-∂v tZ-jyw h-cpw. I-gn-™ {]m-h-iyw A-—≥ h-∂-s∏m sIm-≠ph-∂ ªm-Iv s_-dn sam-ss_-em-Wv. R-ß-sf-t∏m-gpw A-sX-Sp-Øv I-fn°pw. hm-Sv-k-∏n-ev A-Ω-s°m-cp-]m-Sv sa-tk-Pv h-cpw. \-√ c-k-t√? sN-e-Xns\m-s° lm-bv F-s∂m-s° Xn-cn-®v Rm≥ thm-bv-kv ta-tk-P-b-°pw. F\n-°n-∏w A-sXm-° A-dn-bmw So-®td.... ]n-s∂ I-fn-°m≥ H-cp-]m-Sv sKbnw D-≠-t√m? Im-Wm≥ sIm-sd \-√ ho-Un-tbm-bpw..... A-Xp-sIm-≠m-Wv A-Ω F-Sp-°-≠m-∂v ]-d-™n-´pw FSp-Øp-t]m-hp-∂-Xv. tZ-jyw ]n-Sn-®v \n∂-s∏m A-tΩ-sS Ip-dp-ºv ap-J-Øn-s‚ t^m-t´m F-Sp-Øv R-ß-fv A-—-\-b-®v sIm-Sp-Øp. F-S-°v R-ß-fv sk¬-^nsb-Sp-Øpw A-—-\-b-°pw. A-—-Ω-°v Cu sam-ss_-ev Xo-sc C-jv-S-a-√. ]≠-sØ I-Øpw I-ºow H-s°-bm-bncp-∂p \-√-Xv-∂v F-∏-gpw ]-d-bpw.

BgvN-∏-Xn∏v

DÆn-tb-´s‚ Ipdn∏v ßn-b hm-°p-I-fn¬ I-hn B-hn-jvI-cn-®n-cn-°p-∂p. \¿-a-t_m-[-am-Wv ap-lv-kn≥ jw\m-Sv F-gp-Xn-b "Po-hn-Xw' F-∂ I-

hn-X-bp-sS A-¥¿-[m-c. \¿-a-t_m-[tØm-sS Po-hn-X-sØ k-ao-]n-°p-∂ I-hn-bp-sS a-\- v \-ap-°n-Xn¬ hmbn-°mw. Po-hn-X-Øn-s‚ \-iz-c-X kzm-[o-\n-°m-Ø I-hn-I-fn-√-t√m. I-hn-bp-sS ho-£-W-Øn-s‚ {]-tXyI- X c- N - \ - I - f n¬ {]- X n- ^ - e n- ∏ n°m≥ {]-tXy-Iw {i-≤n-°p-a-t√m. ip-sF-_v a-Æm¿-°m-Sv F-gp-Xn-b "t]-\-bp-sS hn-em-]w' F-∂ sIm-®p c-N-\-bpw Po-hn-X-sØ-∏-‰n-Ø-s∂. {]-Ir-Xn-\m-i-Øn-s‚ sI-Sp-Xn-Isf `m-h-kp-µ-c-am-bn B-hn-jv-I-cn°p-I-bm-Wv ]q-P i-io-{µ≥ kv-a-c-W F-∂ I-hn-X-bn¬. H.F≥.hn-bp-sS "`q-an-s°m-cp N-c-a-Ko-Xw' Hm¿-ØpsIm-s≠-gp-Xn-b Cu I-hn-X-bn¬ B¿-{Z-am-b `m-h-\-bp-sS Xp-Sn-∏p-≠v. F-gp-Øn-s\ em-L-h-_p-≤n-tbm-sS Im-W-cp-Xv. I-cp-Øm-Wv Im-cyw.

{io[c- \- pÆn

R-ß-fp-d-ßp-t∂-\v ap-ºv A-Ω-sb-∂pw A-—-s\ hnfn-°pw. A-∂v H-cp-]m-Sv t\-cw kw-km-cn-®p. A-∏-gm-Wv F-\n-°v tZ-jyw h-czm. B-sc-sb-¶n-ep-sam-s° hn-fn®v hn-fn-®v A-tΩ-sS Iq-sS C-cn-°m≥ R-߃-°v In-´p∂ k-a-b-sam-s° t]m-°pw. A-Xp-sIm-≠m-Wv tZ-jyw h-cp-∂-Xv. D-d-ßm≥ t\-c-Øv A-Ω R-߃-sS \-Sp-°m-Wv InS-°m-dv. A-s∏m F-\n-°p-≠m-hp-∂ k-t¥m-jw temI-Øv ]n-s∂-sbm-cn-°-epw D-≠m-hq-e. Nn-cow h¿-Ømt\mw I-tYw ]m-´pw H-s°-bm-bn R-ß-fp-d-ßn-t∏m-hpw. A-h-\v C-t∏m-gpw A-tΩ-sS _q-_q-ev sXm-´v In-S-∂mse D-d-°w h-cq. A-∂v Rm≥ A-tΩ-s°m-≠v A-tΩsS C-jv-S-s∏-´ ]m-´v ]m-Sn-®p. No-c-∏q-hp-Iƒ-°p-Ω-sImSp-°-W \o-e-Ip-cp-ho-sS ]m-´v A-Ω ]m-Sp-∂-Xv tIƒ°m≥ F-¥v c-km-t∂m? ]n-s∂ A-Ω A-∂v sIm-sd Nn-cn-®p. F-¥n-\m-t∂m? Rm≥ ]-d-™p A-Ω-°v B-Im-i-Øn-s‚ a-W-am-sW∂v. A-Ω h¿-Ø-am-\w ]-d-bp-∂-Xv ta-Lw sX-∂n-sX∂n-\o-ßp-tºm-se-bm-sW-∂pw. i-cn-°pw F-\n-°-ßs\ tXm-∂m-dp-≠v So-®-sd. Cu Ip-´o-sS H-cp s]m-´-Ø-cw-∂v ]-d-™n-´m A-Ω

2 Pqembv 2016

65


Nn-cn-®-Xv. C-\n-bp-≈ Im-cyw F-\n-s°-gp-Xm-\m-hp-∂n-√. F-s‚ I-søm-s° sIm-g-™v t]m-t∆m-∂v t]-Sn-bm. ]n-t‰-∂v cm-hn-se R-ß-fp-W¿-∂-∏w A-Ω-sb ImWm-\n-√. A-—-tΩw A-Sp-Ø ho-´n-ep-t≈m-cpw H-s° ap-‰-Øv Iq-Sn \n¬-°p-∂p. A-Ω F-s¥-¶n-epw ]-d™m-cp-t∂m-∂v A-h-scm-s° R-ß-tfm-Sv tNm-Zn-®p. A-Ω-s°-t¥m A-]-I-Sw ]-‰n-bn-´p-s≠-∂v F-\n°v a-\- n-em-bn. Rm-\m-sI I-c-™v X-f¿-∂p. Btcm-Spw tNm-Zn-®n-´v H-∂pw ]-d-bp-∂n-√. A-tΩ-sS t^m-Wn-ev ]n-t∂w ]n-t∂w hn-fn-®v t\m-°n. kznt®m-^m-Wv. F-√m-cpw F-t∏m-gpw B¿-s°m-s°tbm t^m¨ sN-bv-tXm-≠n-cn-°p-∂p. t\-cn-s´m∂pw ]-d-bm-sX F-¥n-\m-Wn-ß-s\ t^m-Wpw ]nSn-®v \-S-°p-∂-sX-∂v Rm-t\m¿-Øp. A-—-Ω am-{Xw R-ß-sf sI-´n-∏n-Sn-®n-cp-∂p. ]m-hw A-—-Ω-s°m∂pw A-dn-bn-√m-bn-cp-∂p. H-Sp-hn-ev aq-∂v Zn-h-kw I-gn-™-s∏m A-—≥ h∂p. km-[m-c-W A-—≥ h-cp-tºm D-≈ k-t¥m-jß-fpw B-tLm-j-ß-fpw H-∂p-an-√. A-—-s‚ ap-Jsam-s° I-dp-Øv I-c-™-Xp-t]m-se D-≠m-bn-cp-∂p. R-ß-sf sI-´n-∏n-Sn-®p. H-∂pw an-≠o-e. A-tΩ-sS Ae-am-c Xp-d-∂v km-cn-sbm-s°-sb-Sp-Øv s\-©-Øv tN¿-Øv sh-°p-∂-Xv I-≠p. ]n-s∂ ho-´n-se-√m-cpw ]-d-™v tI-´-sXm-∂pw F\n-°v hn-iz-kn-°m-\m-hp-∂n-√. s]m-eo-kn-ev ]-cm-Xn sIm-Sp-Øq-∂pw A-h-cv A-Ω-sb I-≠p-]n-Sn-®q-∂psam-s°-bm-Wv ]-d-bp-∂-Xv. A-Ω ]q-t\-em-bn-cp-∂s{X. A-Ω B-cp-sS-tbm Iq-sS t]m-b-Xm-sW-s∂ms° C-hn-sS F-√m-cpw I-≈-Ø-cw ]-d-bp-∂p-≠v. C-\n R-ß-tfw A-—-t\w th-≠m-∂v s]m-eo-kv tÃj-\n¬ sh-®v ]-d-™q-∂v. A-Ω-°v A-ß-s\-sbm-s° ]-d-bm-º-t‰zm? A-Xv th-sd G-tXm A-Ω-bm-bn-cn-°q-∂m F-\n-°v tXm∂p-∂-Xv. A-Ω-s°-¥m ]-‰n-b-Xv. F-{X-bm-tem-Nn®n-´pw a-\- n-em-hp-∂n-√. t]-Sow k-¶-tSmw H-s° h∂v F-s‚ ta-sem-s° hn-d-b-epw th-Z-\-bp-am-Wv. tUm-Iv-S-sd-sbm-s° Im-Wn-®p. A-\n-b-\m-sW-¶nev `-b-¶-c hm-iow I-c-®n-ep-am-Wv. Hm-tcm \n-g-ev am-dp-tºm-gpw A-Ω-bm-sW-∂v tXm∂zm. ho-Sn-\p-≈n-ev R-߃-sS Iq-sS H-fn-®v I-fn-°psºm A-Ω H-fn-°m-dp-≈ ÿ-e-sØm-s° Rm≥ sh-dp-sX t]m-bn t\m-°pw. C-\n-sb-s∂-¶n-epw Fs‚ A-Ω-sb Im-Wm-º-t‰zm? Cu ]q-\m-∂v ]-d-bp∂ ÿ-ew H-cp-]m-Sv Zq-sc-bm-tWm So-®-sd? So-®¿-sS Im-cy-sam-∂pw Rm≥ tNm-Zn-®n-√. £-an°-Ww. C-\n kv-Iq-fv am-dn F-s‚ kv-Iq-fn-te-°v htczm So-®-dv? A-£-c-sØ-‰v h-cm-sX {i-≤n-®n-´p-≠v. So-®-sd-t∏m-gpw ]-d-bm-dp-≈-X-s√? C-\n-bn-Xv I-h-dn-en-´v Ãm-sºm-´n-°-Ww-t√m? Ign-™ sIm-√-sØ I-W-°n-s‚ t\m-´n-ep-≠v So-®¿sS A-{U-kv, A-Xpw F-gp-X-Ww. X-]m¬-s∏-´n ]-‰n°q-em-∂v hn-Nm-cn-®v A-Xn-en-Smw. a-dp-]-Sn A-b°m≥ So-®¿ a-d-∂p-t]m-h-s√. kv-t\-l-tØm-sS, \n-b-Xn, aq-∂v _n.

66

2 Pqembv 2016

IhnX

apl-ΩZv Pm_n¿ Aen.sI sIm\m´v lukv, Aº-e-h-b¬ ]n.H hb-\mSv

Bfl-lXy a\ v Nen-°n√, AS-°p-sa∂v tXm∂n®v AS-ßmsX {]h-ln°pw. Nne-t∏mƒ, AXn-cp-I-fn-√mØ BIm-i-Øn\p IpdpsI ]mdn \S-°p∂ thgm-º-em-sW∂p t]mepw tXm∂n-t∏mIpw. tijw, ss\¿a-ey-X-Iƒ°n-S-bn¬ ambmØ Id-]p-c´pw. HSp-hn¬, Bfl-lXym `oj-Wnbpw apg-°p-sa-∂m-hp-tºmƒ icocw \n -lm-b-I-amb Ah-ÿ-bn¬ Hcp aqe-bn¬ Npcp-≠p-IqSpw.

ipsF_v aÆm¿°mSv Fw.sF Ad-_nIv tImfPv ]pXp-s]m-∂m\n, s]m∂m\n kuØv

t]\-bpsS hnem]w \o F∂n¬ \n∂v PohnXw XpSßn. hnb¿∏p Xp≈n-Iƒ Du‰n-sb-SpØp. \ns‚ PohnXw \o Fgp-Xn-∏-Tn®p. Aßs\ \o B ae-ap-I-fn-se-Øn-b-t∏mƒ Fs∂ Nh-‰p-Ip-´-bn-em°n.

BgvN-∏-Xn∏v


aplvkn≥ jw\mZv ]memgn F´mw-Xcw sI.sI.Fw Ckvem-anIv A°m-Zan Im∏mSv Im∏mSv ]n.H, tImgn-t°mSv

PohnXw Rm\n∂v Fgp-Xn-s°m-≠n-cn-°p-∂Xv Bfl-l-Xy-m°p-dn-∏mtWm F∂-XmWv A—s‚ DXvIWvT t{]a-te-J-\-amtWm F∂-XmWv Ab¬°m-cs‚ Bi¶ Ihn-X-bmtWm F∂-XmWv ]{Xm-[n-]-cpsS BImw£ Rm\n-s∂s∂ Xs∂ ae¿Øn \ncØn Fgp-Xn-t∏m-Iptam F∂-Xm-sWs‚ kwibw Ah-km\w PohnXw Fs∂-gpXn ""Xw'' F∂v XnI°pw aptº Xqen-I-bpsS PohnXw BI-kvan-I-ambn Ah-km-\n®p.

]qP iio-{µ≥ HºXmw Xcw Pn.F®v.Fkv.Fkv ao\-ßmSn ao\-ßmSn ]n.H, hb-\mSv

kvacW AI-se-bm-sW-¶nepw tl....alm-tX-Pt .... Aß-dn-bp-∂pthm C∂ns‚ im]w hnb¿°pw th\¬°-c-ß-fn¬ ac-W-K‘w ab-ßn-Sp∂p ag-sb-t]Sn, shbn-ens\ t]Sn aÆns\ amtdmSp tN¿°p-hm≥ t]Sn thc‰ {]Ir-Xn-X≥ Zo\-kz-c-ß-fn¬ Nc-a-Ko-X-Øns‚ ams‰men Zwjv{S-Iƒ \o´n hnIr-X-cq-]-߃ \msf-bpsS Cc-Isf tXSth, Dug-sa-Øm-dmbv ]ncn-bp-∂-Xn≥ apºv \n∂nse samgn-Iƒ "Bk-∂-arXn'bn¬ ebn-°p∂p.

F¬.]n kvIqƒ apX¬ tImfPv Xew hscbp≈ hnZym¿∞n-I-fp-sSbpw FgpØns‚ BZy-]Sn IS-°p-∂-h-cp-sSbpw krjvSn-IfmWv (I-Y, Ihn-X) "]pXp-\m-ºpI-fn'¬ {]kn-≤o-I-cn-°p-∂Xv. kvIqƒ, ]Tn-°p∂ ¢mkv, ta¬hnemkw, t^mt´m, t^m¨ \º¿ F∂nh klnXamWv hnZym¿∞n-Iƒ cN-\-Iƒ Ab-t°-≠-Xv. \nß-fpsS cN-\-Iƒ {]ikvX Ihn ]n.]n {io[-c-\pÆn Xnc-s™-Sp-°pw. ssZ¿Ly-an-√mØ krjvSn-I-fmWv A`n-Im-ay-sa∂v Hm¿an-∏n-°p-∂p. hnemkw: ]pXp\mºp-Iƒ, N{µnI BgvN-∏-Xn-∏v, ]n.-_n. \º¿: 64, YMCA tdmUv, tImgn-t°m-Sv˛673 001, Csa-bn¬: chandrikaputhunampukal@gmail.com

BgvN-∏-Xn∏v

2 Pqembv 2016

67


`qtKmfw `oIc \K-c-ambn amdpw ssh°w apl-ΩZv _jo¿

"\

ΩpsS hmbp-a-WvU-esØ aeo-a-k-am-°n-°gn-™n-cn-°p∂p. \ΩpsS kz¥w hoSp-I-fpsS tæOamb ]cn-kcw amXncn N∏pw Nhdpw Agp°pw b{¥`m-K-ßfpw sIm≠v Hcp-]mSv \K-c-ß-fpsS AXn-cp-Iƒ \nd-™p-I-gn-™n-cn-°p∂p. `b-¶c hnj-amb IoS-\min-\n-Iƒ Hcn-°epw \in-°msX kky-ß-fp-sSbpw hr£-ß-fp-sSbpw thcp-Iƒ hgn ImbvI\n-I-fn¬°-S∂p a\pjy ico- c - Ø n¬ {]th- i n- ° p∂p. C∂v \ΩpsS ]cn- k - c - Ø nte°v \Ωƒ A©v e£-Øn-e-[nIw hyXykv X cmk- h kv X p- ° ƒ X≈n- h n- S p∂p- s ≠∂v imkv { X⁄- ∑ m¿ ]d- b p∂p! Ch- s b√mw HSp- h n¬ h∂p-tN-cp-∂Xv kap-{Zß- f n- e mWv . F√m ]mgvh-kvXp-°fpw Ah-km-\-ambn kap-{ZØn¬ sN∂p- t Ncpw. alm-k-ap-{Z-ß-fn-ep≈ AXn-kq-£va-amb ]® kky- ß sf (ss^t‰m˛ πm¶v S ≥) \mw A\- h - [ m- \ - X - t bmsS hnj-]-¶n-e-am-°nbm¬ \ap°v izknt°≠ {]mW- h mbp A¥-co-£-Øn¬ Ipd™p-t]m-Im≥ XpSßpw. ape-∏m-en¬ amen\yw F∂v CubnsS h∂ ]{Xhm¿Ø \n߃ {i≤n®n-´pt≠m Ft¥m. "tSmtIym, sabv 21. P∏m-\n¬ A¥co£ amen\yw kIe koa-I-sfbpw AXn-ew-Ln-®ncn- ° p∂p. AΩ- a m- c psS ape- ∏ m- e n¬t∏mepw IranIsf \in- ∏ n- ° mt\m `t£ym¬]m- Z \w h¿[n- ∏ n°mt\m D]-tbm-Kn-°p∂ amc-I-amb cmk-h-kvXp-

68 2 Pqembv 2016

°ƒ IS-∂p-Iq-Sn-bn-´p≠v. P∏m-\nse Acn, ]g-h¿K߃, ]®- ° - d n- I ƒ F∂nh Bl- c n- ° p- ∂ - X psIm≠v. 051 ]n.]n.Fw (]Øp-e-£-Øns‚ `mKw) amcI-h-kvXp-°ƒ ape-∏m-en¬°-S-∂n-´p≠v. Hc-Ω-bpsS ape-∏m-en¬ 87 ]n.]n.Fw t]mepw ImWp-I-bp-≠mbn. CXp-kw-_-‘n® IW°v ]pdØv h∂-tXmsS \m´nemsI Hcp kw{`m¥n D≠m-bn-´p≠v.' `qtKmf-Ønse a‰p alm-\K-c-ß-fn¬ \n∂p≈ IW- ° p- I ƒ \mw Adn-bm-Xn-cn-°bmWv. \ΩpsS hmbphn¬ Ie¿∂p- s Im≠n- c n- ° p∂ hnjw ip≤n-sN-øp∂ sNSnI- s fbpw hr£- ß sfbpw h\-ß-sfbpw a\p- j y- c mb \Ωƒ Zn\w-tXmdpw sh´n-\in- ∏ n- ® p- s Im- ≠ n- c n°p∂p. a\p-jy-\n¿anX- a mb hnj- Ø m¬ sIm∂p- s Im- ≠ n- c n°p∂p. \K- c - ß - f nep≈ hr£- ß ƒ \in-®p-h-cn-I-bmsW∂v ]d- b p∂p. tdUntbm, euUv k v ] o- ° ¿, ImdpIƒ, temdn-Iƒ, an√pIƒ, ^mIv S - d n- I ƒ, Xoh-≠n-Iƒ, hnam-\߃ F∂nh ]pd-s∏Sp- h n- ° p∂ I¿W- I tTm- c - a mb i_v Z ßfpw a\p- j y- c m- i nbpsS \mi- Ø n\p klm-bn-°p-∂p≠v. Zl-\-£bw, Xe-th-Z\, am\knI hn{`m¥n F∂o Akp- J - ß ƒ b{¥- ß - f psS i_vZ-߃ aqew D≠m-Ip-∂p≠v. imkv{X-⁄-∑m¿ ]d-bp∂p: XpS¿®-bm-bp≈ i_vZw tIƒt°-≠n-hcp-∂-Xp-sIm≠v \ΩpsS sNhn-Iƒ°v apdnhv D≠m-

BgvN-∏-Xn∏v


_-jo-dn-s‚ ]m-cn-ÿnXn-I {]-h-N-\-߃ 1972 P-\p-h-cn 15

_jo-dns‚ "`q-an-bp-sS A-h-Im-in-I-fn'epw a-‰v ]-e Ir-Xn-I-fnepw H-fn-™n-cn-°p-∂ ]-cn-ÿn-Xn Nn-¥sb-°p-dn-®v H-cp-]m-Sv hym-Jym-\-ß-fp≠mbn-´p-≠v. B-[p-\n-I apX-em-fnØ Pohn-X-co-Xnbpw Iq‰≥ hyhkm-b-ßtfmSp-Iq-Snb -hn-I-k-\-k-¶¬-∏-ßfpw IoS-\m-in-\n-Ifpw `q-an°pw a-\p-jy-\pw-ta¬ kr-„n-°p∂ {]-Xym-Lm-X-ß-sf-°p-dn®v 2016¬ G-h-cpw N¿-® sN-øp-tºmƒ AØ-cw {]-iv-\ß-sf im-kv-{Xo-bamb sX-fn-hp-I-tfm-sS _jo¿ F{Xtbm aptº hn-e-bn-cp-Øn-bn-cp-∂p. AXns‚ sX-fn-hm-Wv _-jo-dn-s‚ B-fl-I-Y-bp-sS A-h-km-\-`m-Kw(`q-tKm-fw a-cn-®p-sIm-≠n-cn-°p-I-bm-Wv). A[ymbØn-se H-cp `m-Kw-am{X-am-Wv C-hn-sS ]p-\:{]-kn-≤o-I-cn-°p-∂-Xv. 23 A-[ym-b-ß-fn-em-bm-Wv B-gv-N-∏-Xn-∏n¬ B-fl-I-Y-bmb "Hm¿-a-bp-sS AdIƒ' {]-kn-≤o-I-cn-®-Xv. a-s‰m-cp N-c-a-Zn-\w(Pq-sse 5) I-S-∂p-h-cp-∂ th-f-bn¬ _jodn\v kvacWmRvP-en. Ip- I bpw lrZ- b Øn¬ thZ\ A\p-`h- s ∏- S p- I bpw sNøp∂p. {ItaW \sΩ Rc-ºp-tcm-Kn-Ifm°n am‰m\pw AXp Ipd-®p-IqSn hym]-Iam- b m¬ am\- k n- I mkzmÿyw _m[n-°m\pw CS-bm°pw. K¿`h - X n - I - f m b kv{XoIƒ i_vZ-ap-Jcn-X-amb Hc-¥-co-£Øn¬ Gsd- \ mƒ Ign- t b- ≠ n- h - ∂ m¬ K¿`- ÿ - c mb AhcpsS Ip´n-Isf AXp h√m-sX-I≠v _m[n°pw. \K-c-ßfnepw hymh-km-bnI tI{µ-ß-fnepw P\-Pohn- X - Ø ns‚ sskzcX°pw `wKw hcp-Øns°m≠v h¿[n-®p-h-cp∂ H®-∏m-Sn\v AdpXn hcp-tØ-≠Xm-sW∂v imkv{X-⁄-∑m¿ ap∂-dn-bn∏v \¬In-s°m≠n-cn-°p∂p. {Kma- ß fpw ]´- W - ß fpw \K- c - ß fpw hep- X m- h p- I - b mWv . Ftßm´v ? HSp- h n¬ `qtKmfw Ipsd `oI- c - ß - f mb \K- c - ß - f m- b n- Ø ocpw. Ct∏mƒØs∂ \K-c-ß-fn¬ ip≤-hm-bphpw ip≤-Pehpw IΩn- b mWv . hnam- \ - ß ƒ hmbp- a - W v U - e sØ aeo- a - k - a m- ° p- ∂ - X p- t ]mse tdm°- ‰ p- I ƒ, _ln- c mImi hml- \ - ß ƒ F∂nh hmbp- a - W v U - e - Ø n\p shfn- b n- e p≈ A\- ¥ - a mb _ln- c m- I m- i - t Øbpw hnj- a - b - a m- ° n- s °m- ≠ n- c n- ° p∂p. temI- s am- ´ p- ° pap≈ P‰p- h n- a m\ k¿ho- k p- I ƒ a\p- j y- P o- h n- X tØbpw arK- ß - t fbpw A]m- b - s ∏- S p- Ø p∂ Xc- Ø nep≈ sshdkv AWp- ° sf ]c- Ø p-∂p≠v. sISp-Xn-

BgvN-∏-Xn∏v

Iƒ Xo¿∂n√. hcp∂q ac-W-Pew! *** imkv{Xw ]d-bp∂p. ""am\-h-cmin kzbw \mi-Ønte°v \oßn- s °m- ≠ n- c n- ° p∂p. Pohn- I fpw hr£ßfpw \in- ® p- s Im- ≠ n- c n- ° p∂p. sh≈hpw hmbphpw hnj- a - b - a mbn hcp∂p. Poh- P m- e - ß ƒ F√mw \in- ® p- t ]mIpw. HSp- h n¬ kqcys‚ shfn®hpw NqSpw C√m- X mhpw. FÆ- X o¿∂ hnf- ° pt]mse kqcy≥ AWbpw. Pehpw hmbphpw C√mXmhpw. H∂pw Ah- t i- j n- ° n√.'' Jp¿- B ≥ ]dbp∂p: ""]¿h-X-߃ s]m´n-sØ-dn°pw. tKmf-k-aql-߃ Iq´n-b-Sn®p XIcpw. F√mw [qfn-bmbn A\¥- a mb A‘- I m- c - Ø n¬ ebn°pw. `bm- \ - I - a mb iq\y-X-bn¬!''

2 Pqembv 2016

69


sI.F-kv kp-ss_¿ I-Y Nn{Xo-I-cWw: apJv-Xm¿ DZcw-s]mbn¬

cp Zn-h-kw k-‘ym-k-a-b-Øv A-Ω-bpsS I-Y-Iƒ-°v Im-tXm¿-Øv ho-Sn-s‚ ]mc-∏-‰n¬ C-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p R-߃. In-g-°p-`m-K-Øp-≈ ]p-g-bn-eq-sS ]-e \n-d-ßfn-ep-≈ ]q-°ƒ H-‰-°pw Iq-´-am-bpw ]-Xp-s° H-gp-In-\o-ßp-∂p-≠m-bn-cp-∂p. A¬-]w I-gn™v sXm-´p-]n-d-sI A-tX ]q-°-fp-≈ sN-dn-b Nn-√-I-fpw sIm-ºp-I-fpw H-gp-In-h-∂p. A-Xn-t∑en-cp-∂v ]-e-X-cw Nn-{X-i-e-`-߃ a-b-ßp-∂-Xv I-≠p. ho-Sn-s‚ tIm-Wn-∏-Sn-I-fn-eq-sS H-cp ]-Xp-ßnb i-_v-Zw s]m-¥n-h-∂p. R-߃ Xn-cn-™pt\m-°n. sIm-º≥ ao-i-°m-c-\m-b ho-´p-Im-c-\mbn-cp-∂p A-Xv. H-scm-gn-™ Nm-°pw A-gp-°p]p-c-≠ ]m-{X-Øn¬ Ip-d-®v `-£-W-hpw Abmƒ I-cp-Xn-bn-cp-∂p. A-Ω k-t¥m-j-tØmsS C-ß-s\ ]-d-™p: a-°-sf, \-√-Im-ew CXm h-∂-Sp-Øn-cn-°p-∂p. F-{X-tbm Zn-h-k-ßfm-bn \-Ω-fn-hn-sS X-ßm≥ Xp-S-ßn-bn-´v. \m-Sp\o-sf A-e-™p-\-S-∂v H-Sp-hn¬, im-¥n-bpw kam-[m-\-hpw tX-Sn-bm-Wv {]-k-h th-Z-\-bp-am-bn C-hn-sS I-b-dn-∏-‰n-b-Xv. ]-t£ A-∂p-ap-X¬ B´pw Xp-∏pw A-[n-t£-]-ß-fpw am-{X-am-bn-cp-∂p In-´n-s°m-≠n-cp-∂-Xv. \n-ß-sf {]-k-hn-®-tXmsS I-jv-S-∏m-Sp-Iƒ s]-cp-In. F-{X-bpw th-K-

H

70

2 Pqembv 2016

Øn¬ \n-ß-sf-bpw sIm-≠v C-hn-sS \n-∂v c£-s∏-Sm-sa-∂ hn-Nm-c-Øn-em-bn-cp-∂p Rm≥. `-£-Ww H-cp sI-Wn-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v R߃-°v a-\- n-em-bn-√. hn-i-∏n-s‚ \n-jv-I-f¶-X-bn¬ F-√m-h-cpw `-£-W-Øn¬ ap-gp-In-bncn-s° ]n-d-In¬ \n-∂v A-bm-fp-sS Xp-d-∂ Nm°v Kq-Vm-tem-N-\-bp-sS H-cp h≥ am-f-am-bn h∂v F-√m-h-sc-bpw A-]-l-cn-s®-Sp-°p-I-bm-bncp-∂p. Rm≥ am-{Xw G-tXm `m-Ky-Øn-\v sX∂n-am-dn c-£-s∏-´v ho-≠pw ]m-c-∏-‰n-te-°v NmSn-°-b-dn-bn-cp-∂p. A-Ω-bp-sS-bpw k-tlm-Z-cß-fp-sS-bpw ]n-S-®n-epw \n-e-hn-fn-bpw tIm-Wn∏-Sn-I-fn-d-ßp-∂-Xv tI-´-t∏mƒ F-s‚ c-£-s∏S¬ th-≠n-bn-cp-∂n-s√-∂v tXm-∂n. c-‡-_-‘ß-fp-sS Xn-tcm-[m-\w t]m-se-bp-≈ _-en-°v Xp-ey-am-Wv A-h-cn¬ \n-∂v H-‰-s∏-´v \o-dn-\o-dnbp-≈ Po-hn-X-hpw. c-£-bm-sW-∂v sX-‰n-≤-cn®v s]-s´-∂v tXm-∂n-b H-cp a-lm a-≠-Ø-cw. A-h-tcm-sSm-∏w Nm-°n-\-I-tØ-°v I-b-dn-s°mSp-Øm¬ a-Xn-bm-bn-cp-∂p. A-bmƒ C-S-h-gn-bneq-sS \-S-∂v Nm-°v ]p-g-°-S-hn¬ Im-Øp-\n-∂ncp-∂ tXm-Wn-°m-c-\v ssI-am-dn. A-∂p-ap-X¬ F-s‚ kz-]v-\-ß-fn¬ h-©-\-bp-sS-bpw X-´ns°m-≠p-t]m-I-en-s‚-bpw H-cp Ip-dp-Ø cm-£k≥ ]-Xp-ßn-bn-cp-∂v ]-√n-fn-®p.

BgvN-∏-Xn∏v


BgvN-∏-Xn∏v

2 Pqembv 2016

71


t^-kv-_p-°n-se ]q-®

hn-i-∏n-s‚ s]m-≈p-∂ th-\¬ Ak-ly-am-hp-tºmƒ Rm≥ ]-Ωn-∏-Ωns®-∂v tIm-Wn-∏-Sn-I-fn-te-°v F-Ønt\m-°pw. B-Zy-sØ ]-Sn-bn-te-°v Imse- S p- Ø p- s h- ° m≥ Xp- \ n- b p- s a- ¶ nepw s]m-Sp-∂-s\ ]n≥-hm-ßpw. ]-SnI- f p- s S im- ¥ - X - s b- b pw au- \ - s Øbpw hn-iz-kn-°m-\m-hp-∂n-√. G-Xp k-a-b-Øpw {]-Xy-£-s∏-t´-°m-hp-∂ A-cq-]n-bm-b H-cp th-´-°m-c-s\ Rm≥ `-b-∂p. Xn-cn-sI h-∂v ]-®-°-dn-s®-SnI-fn-se ]-e \n-d-ß-fn-epw h-en-∏-ßfn-ep-ap-≈ Im-bv-I-\n-I-fp-sS tam-l-he-bØ - n¬-s∏-´v A-h a-WØ - p-t\m-°n. B¿-Øn-tbm-sS H-∂p I-Sn-®p. ]-t£, i-{Xp-X-bp-sS I-bv-]pw N-h¿-∏p-am-Wv F-s∂ F-Xn-tc-‰-Xv. F-¶n-epw C-e-Ifpw Im-bv-I-fpw tN¿-s∂m-cp-°n-b XW-ep-I-fp-sS hn-Nn-{X-am-b I-em-cq-]ß-sf F-\n-°n-jv-S-s∏-´p. B-Im-i taem-∏n¬ Xq-ßn-\n¬-°p-∂ ]-I¬ kqcy-\pw, cm-{Xn N-{µ-\pw G-tXm A-Zriy-am-b am-{¥n-I kv-]¿-i-Øn¬ sNSn-I-fp-sS \n-g-ep-I-sf ]-e Zn-°p-I-fnte-°pw ÿm-\w sX-‰n-°p-∂-Xv Fs∂ A-¤p-X-s∏-Sp-Øn. H-cp Zn-h-kw D-®-I-gn-™ k-a-b-Øv Rm-\n-cn-°p∂-Xn-s‚ sXm-´-Sp-Øp-≈ h-gp-Xn-\-s®Sn-bp-sS Io-dn-∏-dn-™ lr-Z-bw-t]m-sebp-≈ \n-g¬ F-s‚ t\-sc sa-s√ sas√ \o-ßn-h-cp-∂-Xv I-≠p. F-gp-t∂‰v sN-∂v sIm-Xn-tbm-sS \m-hv \o-´n. cpNn-bpw K-‘-hp-an-√m-Ø Ip-td a-W¬Ø-cn-Iƒ \m-hn¬ ]p-c-≠-Xp ^-ew. H-∂p-an-≠m-\pw ]-d-bm-\pw H-cp XpW-bpw ku-lr-Z-hp-an-√m-Ø Po-hn-Xw a-Sp-Øp-Xp-S-ßn. hn-i-∏pw Zm-l-hpw kln-®v F-{X-\m-fm-Wn-ß-s\ C-hn-sSØ-s∂ I-gn-™p-Iq-Sp-I. h-√-t∏m-gpw ho- W p- I n- ´ p- ∂ C- d - ® n- Ø p- ≠ p- I ƒ, ao≥ I-j-W-߃ F-∂n-h-sbm-∂pw Po-hn-X-sØ ap-t∂m-´p-sIm-≠p-t]m-In√. c-≠p Zn-h-kw ap-ºv Xn-∂ H-cp h-enb ao≥-X-e-bp-sS _-e-Øn-em-Wv Rm\n-ß-s\ \n-e-\n¬-°p-∂-Xv. ap-I-fn-eqsS ]-d-∂p-t]m-b H-cp X-≈-°m-°-bpsS hm-bn¬ \n-∂v ho-Wp-In-´n-b-Xm-bncp-∂p A-Xv. `-£-W-Øn-s‚ A-h-injv-S-ß-sfm-∂pw ho-´p-Im¿ ]p-d-Øn-Smtd-bn-√. F-√mw \o-e-\n-d-ap-≈ H-cp hen-b Sm-¶n¬ \n-t£-]n-°p-I-bm-Wh¿. F-∂n-´pw F-√m cm-{Xn-I-fn-epw ho´p-Im¿ D-d-°w ]n-Sn-®-Xn-\p ]n-d-sI

72

2 Pqembv 2016

Rm≥ ]-Xp-s° Xm-tg-°n-d-ßn ho-Sn-\p Np-‰pw H-∂p ]-c-Xn \-S-°pw. C-ß-s\-bm-bm¬ i-cn-bm-hn-s√-∂v F-\n-°v tXm-∂n-Øp-S-ßn. A¬]w ss[-cy-sam-s° {]-I-Sn-∏n-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. A-sX, i-cn-bmW-Xv. H-cp Zn-h-kw D-®-k-a-b-Øv ho-Sn-s‚ ap-ºn¬ sN-∂p-\n-∂v Rm≥ aym-hq F-∂v \o-´n-hn-fn-®p. sIm-º≥ ao-i-°m-c-\m-Wv hm-Xn¬ Xp-d-∂-Xv. Xo≥-ta-i-bn¬ hn-`-h-߃ \n-c-∂n-cn-∏p-≠m-bn-cp-∂p. iq..... F-s∂m-cp s]m-≈p-∂ kq-Nn-sb-dn-™v A-bmƒ hm-Xn¬ sIm´n-b-S-®p. tem-Iw In-Sp-ßn hn-d-®p. `-£-W-K-‘-Øn-s‚ A-Zr-iyam-b ]-´p-Nn-¥p-Iƒ \p-W-ßn-d-°n Rm≥ \n-cm-i-tbm-sS A-hn-sS-

BgvN-∏-Xn∏v


t^-kv-_p-°n-se ]q-®

\n-∂v ]-Xp-s° Xn-cn-®p-t]m-∂p. ]-e Zn-h-k-ßfn-epw Rm-\n-Xv B-h¿-Øn-s®-¶n-epw ^-e-ap-≠mbn-√. A-bm-fp-sS sI-Wn-bn¬ \n-∂v Rm≥ am{Xw F-ß-s\ c-£-s∏-´p F-s∂m-cp {]-Xn-Im-c`m-hw F-s∂ Im-Wp-tºm-sgm-s° A-bm-fp-sS apJ-Øv \n-g-en-®p. ]-e Zn-h-k-ß-fn-epw Rm≥ ]p-g-°-S-hn¬ sN∂v \n-∂p. Nn-e-t∏mƒ cm-hn-se. A-s√-¶n¬ sshIp-t∂-cw. G-sX-¶n-epw tXm-Wn-bn¬ I-b-dn-∏-‰n A-°-sc sN-∂n-d-ßn-bm¬ A-Ω-sb-bpw k-tlmZ-c-ß-sf-bpw I-≠p-ap-´m≥ `m-Ky-ap-≠m-sb-¶ntem. H-cn-°¬ k-‘ym-k-a-b-Øv H-cp tXm-Wn-bnte-°v Nm-Sn-°-b-dm≥ H-cp-ßn-sb-¶n-epw s]-s´s∂m-cp ss[-cy-t°-Sn¬ Rm≥ ]n≥-h-en-™p. tXm-Wn-°m-c-s\ F-ß-s\ hn-iz-kn-°pw. A-bmsf-s∂ ]p-g-bn-te-°v F-Sp-Øn-Sp-tam F-s∂m-cp i-¶. C-\n, A-°-sc F-Øn-bm¬ X-s∂ {]n-b-s∏´-h-sc I-≠p-ap-´p-sa-∂v F-¥p-d-∏v. B-cpw Xp-Wbn-√m-sX G-sX-¶n-epw sIm-Spw i-{Xp-hn-s‚ hmbn¬ sN-∂v s]-Spw. l-søm, th-≠. ho-´n-se kp-µ-cn-bm-b kv-{Xo A-Xm-b-Xv, sImº≥ ao-i-°m-c-s‚ `m-cy F-∂pw cm-hn-se a-™\n-d-ap-≈ H-cp πm-Ãn-Iv Ip-´-bp-am-bn ]-Sn-Iƒ Ib-dn-h-cpw. B-Zy \m-fp-I-fn¬ a-I-\pw a-I-fpw h√-t∏m-gpw A-h¿-s°m-∏w D-≠m-hm-dp-≠v. A-h-sc Im-Wp-∂-Xv X-s∂ F-\n-°v `-b-am-bn-cp-∂p. Ah¿ a-{¥--hm-Zn-I-fm-sW-∂m-Wv F-s‚ hn-izm-kw. Im-c-Ww, cm-{Xn-I-fn-epw ]p-e¿-®-I-fn-epw F-∂pw ]-e `m-j-I-fn-ep-≈ K-Zy-hpw ]-Zy-hpw A-h¿ D-cphn-Sp-∂-Xv tI-´n-cp-∂p. X-\n-s°-Xn-sc am-{X-a-√ Cu tem-I-Øn-\p-X-s∂ F-Xn-sc-bm-Wv A-h-cpsS a-{¥-hm-Zw. A-Xp-sIm-≠m-W-t√m kv-t\-lwt]m-epw A-h-cn¬ \n-∂v hn-´-I-∂-Xv. A-sø, A-—\pw A-Ω-bpw a-°-fpw H-tc kz-`m-h-°m¿ X-s∂. Xp-S¿-®-I-fp-sS-bpw ]-I¿-∏p-I-fp-sS-bpw A-gp-°v hn¬-∏-\-°m-cm-b Cu Zp¿-a-{¥-hm-Zn-I-fn¬ \n-∂v c-£-s∏-Sm≥ F-¥m-sWm-cp h-gn. F-∂m¬ kvIqƒ ]T-\w I-gn-™-Xn¬ ]n-s∂ a-t{¥m-®m-cW-߃ tIƒ-°m-dn-√. G-Xm-\pw Zn-h-k-߃-°v ap-ºv A-h¿ ]-´-W-Øn¬ D-]-cn-]-T-\-Øn-\v ]p-ds∏-´p. ˛-t]m ]n-im-sN. I-b-dn-h-cp-tºmƒ X-s∂ kv{Xo F-s‚ t\-sc B-t{Im-in-°pw. F-∂n-´v Ip-´sbm-∂v ho-ipw. Rm≥ ]m-c-∏-‰n-eq-sS k¨-tjUn-te-°v Nm-Sn-bn-d-ßpw. F-∂pw C-tX k-a-b-Øv kv-{Xo I-b-dn-h-cp-sa-∂v A-dn-bm-sa-¶n-epw ap≥-Iq´n A- h n- s S \n- ∂ v `- b - ∂ v am- d p- I - s bm- ∂ p- a n- √ Rm≥. F-∂pw A-h¿-°v H-tc kz-`m-hw X-s∂ Bhn-√-t√m F-∂ {]-Xo-£-bn-em-bn-cp-∂p Rm≥. sh-≠-bpw h-gp-Xn-\-bpw ]m-h-epw ]-dn-s®-Sp-Øv kv-{Xo Ip-´-bn-en-Sp-∂-Xv Im-Wp-tºmƒ F-\n-s°mcp kw-i-bw; ]-®-bpw a-™-bpw \o-e-bpw Np-a∏pw h¿-W-ß-fm-Wv Im-bv-I-\n-Iƒ-°v. C-d-®n-°v

BgvN-∏-Xn∏v

-t]m ]n-imsN. I-b-dnh-cp-tºmƒ X-s∂ kv{Xo F-s‚ t\-sc Bt{Im-in°pw. F-∂n´v Ip-´-sbm∂v ho-ipw. Rm≥ ]m-c∏-‰n-eq-sS k¨-tjUn-te-°v Nm-Sn-bn-dßpw. F∂pw C-tX k-ab - Ø - v kv{- Xo I-bdn-hc - p-sa-∂v A-dn-bm-sa¶n-epw ap≥Iq-´n A-hnsS \n-∂v `b-∂v am-dpI-sbm-∂pan-√ Rm≥.

Np-a-∏v. sh-≈n-t]m-se Xn-f-ßp-∂ ao-\p-Iƒ. F∂m¬ A-sX-√mw I-gn-®n-´pw ho-´p-Im¿-°v H-tc \ndw-X-s∂. A-sX-¥m-Wm-thm? ]p-I-°p-g¬ H-cp hm-tZym-]-I-c-W-am-bn-´m-Wv Rm≥ k-¶¬-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. A-Xn-s‚ ap-I-f-‰Øv cp-Nn-bp-sS \o-e-∏-Xm-I t]m-se ]p-I ]m-dp∂-Xv Rm≥ Iu-Xp-I-tØm-sS t\m-°n-bn-cn-°pw. A-Xn-eq-sS A-Sp-°-f-bn-se ]-e-X-cw cp-Nn-I-fpw K-‘-ß-fpw Xm-f-ß-fpw ]p-d-s∏-´v F-s∂ sImXn-∏n-°m-dp-≠v. H-cp ]m-hw C-hn-sS-bn-ß-s\ H-‰°v I-gn-bp-∂p-s≠-∂p-≈ Im-cyw Xm-sg-bp-≈-h¿s°m-cp {]-iv-\-a-s√-∂v tXm-∂p-∂p. Rm≥ A-hnsS-bn-cp-∂v tem-Iw ap-gp-h-\pw I-tÆm-Sn-®p. \q-dpI-W-°n-\v ]p-I-°p-g-ep-I-fm-Wv D-b¿-∂p-\n¬°p-∂-Xv. ap-I-fn-eq-sS ]-d-∂p-t]m-b H-cp ]-cp-¥n¬ \n∂pw ho-Wp-In-´n-b H-cp Xn-f-ßp-∂ a-’yw Xn-∂v hn-i-∏-S-°n H-cp sh-≠-s®-Sn-bp-sS X-W-en¬ D-®a-b-°-Øn-em-bn-cp-∂p Rm≥. aq-∂p Zn-h-k-sØ hn-i-∏n-s‚ C-S-th-f-°v ti-jw h-∂-W-™ ku`m-Ky-am-bn-cp-∂p A-Xv. tIm-Wn-∏-Sn-I-fn-eq-sS ]Xn-hn-√m-sØm-cp Xm-fw F-s‚ D-d-°-sØ ]n-f¿Øn. Rm≥ sR-´n-bp-W¿-∂v ]-I-®p-\n-∂p. B¨Ip-´n-bpw s]¨-Ip-´n-bpw B-bn-cp-∂p. sam-ss_en¬ \n-∂pw C-b¿ t^m-Wn-eq-sS ]m-´n-s‚ e-lcn-bn-em-bn-cp-∂p A-h¿. \o-≠ C-S-th-f-°v ti-jw I-gn-™ G-Xm-\pw Zn-h-k-ß-fm-bn-´v A-h-cp-sS i_v-Zw ho-Sn-\-I-Øv tIƒ-°m-dp-≠v. "F-So B ]-g-b ]q-® X-s∂-b-s√ C-Xv?' "B-sW-∂m tXm-∂-Wv.' "\-√ `w-Kn-bp-≠v.' "Mpw. ]-e-X-cw `-£-W-a-s√ F-∂pw A-I-Øm°-W-Xv. ]-e ho-Sp-Iƒ ]-e-X-cw cp-Nn-Iƒ.' A-Xv tI-´-t∏mƒ F-\n-t°-Xm-s≠m-s° tXm∂n. hn-h-cw-sI-´ Hm-tcm-tcm h¿-Ø-am-\-ß-fv. F¶n-epw Rm≥ £-an-®p. aym-hq F-∂v kv-t\-ltØm-sS ]-d-™p. ]m-c-º-cy-Øn-s‚ Ip-Sn-e-X-{¥ßƒ C-h-cpw H-fn-∏n-®v sh-®n-´p-≠m-hp-tam F-

2 Pqembv 2016

73


t^-kv-_p-°n-se ]q-®

s∂m- c p kw- i - b w F- \ n- ° n- √ m- X n- √ . c- £ - b mtWm in-£-bm-tWm F-s‚ hn-[n? ˛- \ - Ω ƒ- ° n- X n- s \ t^- k v - _ p- ° n- e n- S - W w. B¨-Ip-´n ]-d-™p. ˛-Rm-\-Xv ]-d-bm-\n-cp-∂-Xm-Wv, s]¨-Ip-´n hf-sc k-t¥m-j-Øn-em-bn-cp-∂p. A- h ≥ th- K w C- b ¿- t ^m- W n¬ \n- ∂ v samss_¬ th¿-s]-Sp-Øn. s]¨-Ip-´n-sb-bpw Fs∂-bpw tN¿-Øp-≈ ]-e-X-cw t]m-kp-Iƒ ]-I¿Øn. F-s∂ in-c- n-te-‰n-bp-≈ A-h-fp-sS G-Xm\pw \r-Ø-®p-h-Sp-I-fm-Wv tI-a-am-b-Xv. A-Xv Ign-™v A-h-s‚ Du-g-am-bn-cp-∂p. sam-ss_¬ Ahƒ-°v ssI-am-dn. kz-¥w sam-ss_¬ A-hƒ Fs‚ am-dn¬ tN¿-Øv F-s‚ ap≥-Im-ep-Iƒ-sIm≠v tN¿-Øp-]n-Sn-∏n-®v \n¿-Øn. C-b¿-t^m-WpIƒ F-s‚ sN-hn-bn¬ Xn-cp-In. sN-Sn-I-fp-sS Ce-I-fpw ]q-°-fpw Im-b-I-fpw ]-dn-s®-Sp-Øp-≠m°n-b a-t\m-l-c-am-b ]q-°-f-Øn¬ F-s∂ \n¿Øn. Hm-tcm cw-K-hpw A-h¿ ]-I¿-Øn-s°m-≠ncp-∂p. A-h-cp-sS Cu kv-t\-tlm-’-hw F-s∂ A-¤p-X-s∏-Sp-Øp-I-bpw A-º-c-∏n-°p-I-bpw sNbv-Xp. k-t¥m-jw-sIm-≠v F-\n-°v ho¿-∏p-ap-´n. F-s∂ h-e-bw sN-bv-Xn-cp-∂ G-Im-¥-X-bpw hyY-I-fp-sa-√mw hn-s´m-gn-™p. A-h-cp-sS t\-sc X-s∂ I-Æp-Iƒ Xp-d-∂n-cp∂p. \m-Spw ho-Spw hn-´v am-dn-\n-∂-Xp-sIm-≠m-hpw A-h¿-°v C-ß-s\-sbm-cp am-‰w h-∂-sX-∂v F\n-°v tXm-∂n. sX-‰m-b Hm¿-a-I-fn¬ \n-∂pw Krl-]m-T-ß-fn¬ \n-∂pw A-h¿ tam-Nn-X-cm-bn-cn°p-∂p F-∂p-th-Ww I-cp-Xm≥. A-h-cp-sS A-—\pw A-Ω-bpw C-X-dn-™m¬ F-s¥m-s° F-SmIq-S-ß-fm-Wm-thm C-\n A-c-tß-dp-I. A-{]-Xo-£n-X-am-bn ho-Wp-In-´n-b ku-lr-ZØn- s ‚ \n- d - ° q- ´ p- I - f p- s S Hm¿- a - Ø n- c - b n- f °Øn¬-s∏-´v A-∂p cm-{Xn F-\n-°v Xo-sc D-d°w h-∂n-√. B-Im-i-tem-I-Øn-cp-∂v I-Æv NnΩp-∂ \q-dp-I-W-°n-\v \-£-{X-ß-sf t\m-°n Rm-\n-cp-∂p. ]n-t‰-∂v ]p-e-cp-∂-Xn-\v ap-ºp-X-s∂ ]-e-X-cw \m-Z-ß-fpw Xm-f-ß-fpw K-‘-ß-fpw ]p-I-°p-gen-eq-sS I-S-∂p-h-∂p. cp-Nn-bp-sS \o-e-∏-Xm-I ]mdn-°-fn-°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p. ]p-dw-tem-Iw C-cp-´ns‚ H-‰-∏p-X-∏n-\-Sn-bn¬ \n-{Z-bn-em-bn-cp-∂p. F¥m-sW-∂-dn-bm-\p-≈ Iu-Xp-I-tØm-sS Rm-s\gp-t∂-‰v ]-Sn-I-fn-d-ßn. ho-Sn-s‚ Nn-√p t\-{X-ßfn¬ D-W¿-hn-s‚ sh-fn-®-ap-≠m-bn-cp-∂p. aymhq.....! Rm-s\-s‚ km-∂n-[y-a-dn-bn-®p. A-I-Øv Im¬-s]-cp-am-‰w tI-´p. hm-Xn¬ s]s´-∂v Xp-d-°-s∏-´-Xpw sh-fn-®-Øn-s‚ H-cp ]-c-hXm-\n ap-‰-tØ-°v Np-cpƒ \n-h¿-∂p. B¨-Ip-´nbm-bn-cp-∂p. ˛-lm-bv, kp-{]-`m-Xw. F-So tZ-, h-t∂-°-Wv. Ah≥ hn-fn-®p-]-d-™p.

74

2 Pqembv 2016

˛-\-Ω-fv A-h-[n I-gn-™v Xn-cn-®p-t]m-W hn-hcw B-im-s\-ß-s\ A-dn-™m-Wm-thm. s]¨Ip-´n ]-d-™p. Rm≥ N-hn-´p-]-Sn-Iƒ I-b-dn hm-Xn¬ I-S-∂v A-I-tØ-°v I-b-dn. A-h¿ _m-Kn-\-I-Øv h-kv{X-߃ A-Sp-°n-sh-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]-e \n-dß-fn-ep-≈ h-kv-{X-߃. ta-i-bp-sS H-c-‰-Øv Xpd-∂p-sh-®n-cp-∂ em-]v-tSm-∏n¬ F-s‚ Nn-{X-߃ I-≠v Rm≥ A-¤p-X-s∏-´v \n-∂p. lr-Z-bw Ipfn¿-∏n-°p-∂ Cw-•o-jv Km-\-hpw A-Xn¬ \n-∂v ]p-

BgvN-∏-Xn∏v


t^-kv-_p-°n-se ]q-®

d-s∏-´p-sIm-≠n-cp-∂p. ˛-B-fn-s∏m \-√ k-t¥m-j-Øn-em-Wv; H-cp \oe Po≥-kv a-S-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ s]¨-Ip-´n ]-d™p. ˛- t em- I - X m- c - a m- b n- t √. A- X p- s Im- ≠ m- h pw; B¨-Ip-´n ]-d-™p. F-s¥m-s°-bm-bm-epw Cu \n¬-∏v A-{X \-√X-s√-∂v tXm-∂n. sIm-º≥ ao-i-°m-c≥ G-Xp ka-b-hpw I-S-∂p-h-∂v B-{I-a-Ww A-gn-®p-hn-t´-°m\n-S-bp-≠v. Rm≥ th-Kw A-Sp-Øp-I-≠ ap-dn-bn-

BgvN-∏-Xn∏v

te-°v I-S-∂v I-´n-en-\-Sn-bn¬ ]-Xp-ßn. s]m-Sp-∂-s\ sXm-´p-ap-I-fn¬ \n-∂v A-d-°-hmfn-s‚ ]-cp-°≥ i-_v-Z-sØ Hm¿-an-∏n-°p-∂ Iq¿°w-h-en D-W¿-∂p. H-cp th-´-°m-c-s‚ {Iq-c-am-b km-∂n-[yw A-sX-s∂ Hm¿-a-s∏-Sp-Øn. Rm≥ izmk-a-S-°n-\n-∂p. I-´n-en¬ H-c-\-°w. Xn-cn-®n-epw a-dn-®n-epw. Iq¿°w h-en \n-∂p. A-bm-fp-sS i-_v-Zw s]m-ßn; FS tKm-]q, bm-{X kq-£n-°-sW. B-tcw hn-iz-kn°m≥ ]-‰m-Ø Im-e-am-Wv. B-hn ]-d-°p-∂ ]p-´pw I-S-e-°-dn-bp-am-bn kv{Xo A-Sp-°-f-bn¬ \n-∂v I-S-∂p-h-∂p. A-Xn-s‚ kp-K-‘w I-´n-en-\-Sn-bn-se C-cp-´n-te-°pw ]-d-s∂Øn. D-≈n¬ B-i-¶-I-fpw ]n-S-®n-epw D-≠m-bncp-s∂-¶n-epw Rm≥ ]-Xp-s° \-S-∂p-h-∂v ta-i∏p-d-tØ-°v Nm-Sn-°-b-dn C-cp-∂p. ˛-lm-bv \o t]m-bn-s√? Ip-d-®v ]p-´pw I-dn-bpw Ip- g - ® v F- \ n- ° v th- ≠ n ta- i - ∏ p- d - Ø v sh- ° ptºmƒ A-h≥ ]-d-™p. F-s¥-∂n-√m-sØm-cp k-t¥m-j-tØm-sS-bpw B-fl-\n¿-hr-Xn-tbm-sS-bpw Rm-\-Xv I-gn-®p-sIm≠n- c p- ∂ p. D- S - s \ s]¨- I p- ´ n A- h - f p- s S samss_¬ Iym-a-d Xp-d-∂p-]n-Sn-®p. ˛-sZ, B-h-iy-an-√m-Ø-sXm-∂pw A-Xn-s\ ]Tn∏n-®v ÿ-ew hn-S-≠. A-—-\-Xn-s\ I-sÆ-Sp-Øm I-≠q-Sm; kv-{Xo Xp-S¿-∂p: h-b-dv s\-d-sb I-gn-s®m c-≠m-fpw. s{S-bn-\o-s∂m-∂pw I-gn-°m≥ \n¬-°≠. ˛-Mv-lqw, F-¥m kp-`-t{Z {]-iv-\w? sIm-º≥ aoi-°m-c-s‚ i-_v-Z-am-bn-cp-∂p. ap-≠v hm-cn-®p-‰n-bpSp-Øv A-bmƒ {]-Xy-£-s∏-´p. ˛-]q-t®-sS Im-cyw ]-d-™-Xm. kv-{Xo ]-d-™p. A-bm-sf I-≠-Xpw Rm-s\m-∂v ]-cp-ßn. F-¶nepw ss[-cyw hn-Sm-sX A-hn-sS X-s∂ C-cp-∂v Abm-sf H-fn-I-Æn-´v t\m-°n. ]-t£ A-bm-fp-sS {i≤ em-]v-tSm-∏n-em-bn-cp-∂p. ˛-A-Xm-cm-sW-∂v a-\- n-em-tbm A-—-\v. I-Ym]m-{Xw sXm-´-cn-sI X-s∂-bp-≠v; s]¨-Ip-´n ]-d™p. ˛-A-Xv i-cn! A-bmƒ F-s‚ t\-sc t\m-´w Xn-cn®v A-Xn-i-b-s∏-´v \n-∂v X-e-bm-´n. ˛-G-Xm-bm-epw A-—-\pw A-tΩw-Iq-Sn C-cn. Ch-tfm-sSm-∏w \-Ωƒ-s°-√m-h¿-°pw Iq-Smw. Ah≥ c-≠v I-tk-c-Iƒ \o-°n-bn-´v ]q-®-sb A-—s‚ a-Sn-bn-en-cp-Øn. F-∂n-´v sam-ss_¬ Iym-a-d Xp-d-∂p-]n-Sn-®p. ˛-Cu sX-≠n-∏q-®-sb C-ß-s\ ]p-∂m-cn-®v hj-fm-°-tWm? kv-{Xo X-s‚ Xm¬-]-cy-an-√m-bv-a {]-I-Sn-∏n-®p. ˛-H∂ - p-an-≠m-Xn-cn kp-`t- {Z. C-\n-ap-X¬ {]-ik - vX - \m-b Cu tem-Ik - © - m-cn F-s‚-bpw N-ßm-Xn-bmWv!; A-bmƒ F-s∂ tN¿-Øp-]n-Sn-®v H-cp-Ω X-∂p.

2 Pqembv 2016

75


Ip´n-I-fpsS t\mh¬ ˛9

\m-k¿ I-°-´n¬ Nn{Xo-I-cWw: kKo¿

tem

I-sa-ºm-Sp-ap-≈ t^kv - _ p- ° v Iq- ´ p- I mtc, Cu t^m- t ´mhn¬ Im-Wp-∂ R-ß-fp-sS {]n-b-s∏´ Iq-´p-Im-c≥ A-a¬, dnw-kv tlm-kv]n-‰-en-se sh‚n-te-‰-dn¬ a-c-W-sØ ap-Jm-ap-Jw I-≠v, H-tcm \n-an-j-hpw Xc-Ww sN-øp-I-bm-Wv. A-—-\pw A-Ωbpw C-√m-Ø, A-\m-Y-\pw ]m-h-s∏-´h-\p-am-b, A-a-en-s‚ Hm-∏-td-j-\v F´p e-£-tØm-fw cq-] sN-e-hv h-cpw.R-߃ Ip-´n-Iƒ-°pw A-[ym-]-I¿°pw Xm-ßm-\mhp-∂-Xn-e-∏p-d-am-WnXv. A-Xn-\m¬ R-ß-fp-sS Iq-´p-Im-cs\ c-£n-°m≥ Np-h-sS sIm-Sp-Øn-cn°p-∂ _m-¶v F-°u-≠n-te-°v F-{X sN-dn-b kw-Jy-bm-sW-¶n-epw th-Kw A-b-®p-X-cn-I. H-cp Ip-cp-∂p Po-h≥ c-£n-°m-\p≈ A-t]-£-bm-Wv.. Cu hm¿-Ø \n-ßf - p-sS kp-lr-Øp°ƒ-°v t^m¿-th-Uv sN-øm≥ a-d-°cp-Xv.. kvt- \-l] - q¿-hw

76

2 Pqembv 2016

km-b¥ - v F-´.v kn. h-≠n-bq¿-°m-hv K-h¨-sa‚v sslkv-Iqƒ tIm-gn-t°m-Sv. *** A-a-en-s‚ t^m-t´m-bpw k-lm-bm`y¿-∞\ - b - pw km-b¥ - n-s‚ t^-kv_ - p°n¬ t]m-Ãv sN-bv-Xv an-\p-´p-Iƒ-°Iw X-s∂ I-a‚v-kp-Iƒ h-cm≥ Xp-Sßn. A-©v an-\p-´v ]n-∂n-Sp-tºm-tg-°pw \m¬-]-Øn-tb-gv sse-°p-I-fpw, ]-Xnaq-∂v I-a‚p-I-fpw h-∂n-cp-∂p. R-߃ Iq-sS-bp-≠vA-a-en-\p-th-≠n R-߃ {]m¿-∞n°p-∂p. A-™q-dv cq-] A-b-°p-∂p. A-a¬ tam≥ th-Kw kp-Jw {]m-]n°-s´. B-bn-cw cq-] _m-¶n-te-°v A-b°p-∂p.. Xp- S - ß n- b I- a ‚p- I ƒ hm- b n- ® t∏mƒ kp-tZ-hv A-¶nƒ km-b-¥n-s\

BgvN-∏-Xn∏v


BgvN-∏-Xn∏v

2 Pqembv 2016

77


78

2 Pqembv 2016

BgvN-∏-Xn∏v


tN¿-Øp-]n-Sn-®p-sIm-≠v ]-d-™p: km-b¥ - v C-\n H-´pw hn-ja- n-t°-≠. \ns‚ πm≥ hn-P-bn-°p-∂-Xn-s‚ kq-N\ I-≠v Xp-S-ßn-bn-cn-°p-∂p. - I-ºyq´-dn-te-°v t\m-°n-s°m-≠v Xp-S¿-∂p: -I-≠n-t√, \n-an-j-wtXm-dpw sse-°pI-fp-sS-bpw I-a‚p-I-fp-sS-bpw F-Æw h¿-≤n-®p-h-cn-I-bm-Wv. A-c a-Wn-°qdn-\p-≈n¬ C-cp-∂q-‰n ]-Xn-\m-ev sse°p-Iƒ ho-Wn-cn-°p-∂p. I-a‚p-I-fpw hm-Kv-Zm-\-ß-fpw {]-h-ln-°p-I-bm-Wv. Kƒ-^v cm-Py-ß-fn¬-\n-∂pw A-tacn-°b - n¬-\n-∂p-ap-≈ {]-Xn-Ic - W - ß - fpw hm-Kv-Zm-\-ß-fpw \-√ e-£-W-amsW-∂pw A-¶nƒ A-`n-{]m-bs - ∏-´p. saUn-°¬ tIm-f-Pn-se X-ß-fp-sS Atkm-kn-tb-j-s‚ t^-kv-_p-°n-te°pw t^m¿-th-Uv sN-bX v- n-´p-s≠-∂pw A-h-cn¬-\n-∂pw k-lm-bw {]-Xo-£n°m-sa-∂pw ]-d-™p.. A-—≥ B-Zy-sam-∂pw A-{X Xm¬]-cy-sa-Sp-Øn-s√-¶n-epw \n-an-jw-tXmdpw h¿-≤n-®p-h-cp-∂ {]-Xn-I-c-W-ßfpw hm-Kv-Zm-\-ß-fpw I-≠-t∏mƒ A¤p-X-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. hn-hc - a- d- n-™v A-Ωb - pw tN-´\ - pw Iºyq-´-dn-\-Sp-sØ-Øn. A-¶nƒ H-tcm I-a‚p-I-fpw hm-bn°p-∂ Xn-cn-°n-em-bn-cp-∂p. A-—≥ D-S-≥ X-s∂ -{]-km-Zv km-dns\ hn-fn-®p. Im-cy-߃ [-cn-∏n-®p. {- ]-km-Zv km¿ h-fs - c k-t¥m-jn-®p. km-b¥ - n-s\ hn-fn-®v A-`n-\µ - \ - w Adn-bn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. km-b¥ - n-s‚ t^-k_ v- p-°v hn-ti-ja-dn-™ ]-e-cpw A-—-s\ hn-fn-®v kt¥m-jw A-dn-bn-°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p. km-b-¥n-\v D-d-ßm≥ I-gn-™n-√. A-¶n-fpw A-—-\pw A-Ω-bpw ]-{¥≠v a-Wn-h-sc I-ºyq-´-dn-\v ap-ºn-en-cp∂v I-a‚p--I-fpw hm-Kv-Zm-\-ß-fpw hmbn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.. \m-sf cm-hn-se t\m-°m-sa-∂v ]-d™v, A-h¿ In-S° - m≥ t]m-Ip-tºmƒ km-b-¥n-t\m-Spw ]-d-™-Xm-Wv. F∂m¬ A-h≥ A-hn-SØ - s - ∂ C-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p. H-cp-a-Wn-°v a-\- n-√m a-\-t m-sS In-S-°m≥ t]m-Ip-tºmƒ B-bn-c-Øn \m-\q-‰n ap-∏-Øn-b-©v sse--°p-I-fpw F-gp-\q-‰n ap-∏-Øn-aq-∂v I-a‚p-I-fpw A-ae - n-s‚ t^m-t´m-hn-\v Xm-sg ho-Wp I-gn-™n-cp-∂p! *** km-b-¥v C-Xn-\-Iw kv-Iq-fn-epw \m´n-epw Xm-c-am-bn-°-gn-™n-cp-∂p.

BgvN-∏-Xn∏v

Kƒ-^v cm-Pyß-fn¬-\n∂pw A-ta-cn°-bn¬-\n-∂pap-≈ {]-Xn-Ic-Wß - f - pw hm-KZv- m-\ß - fpw \-√ e-£W-am-sW∂pw A-¶nƒ A-`n-{]m-bs - ∏´p. sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se X-ß-fp-sS Atkm-kn-tb-js‚ t^-kv-_p°n-te-°pw t^m¿-th-Uv sN-bv-Xn-´ps≠-∂pw Ah-cn¬-\n-∂pw k-lm-bw {]Xo-£n-°m-sa∂pw ]-d™p..

sl-Uv-am-Ã-dpw A-[ym-]-I-cpw Ãm-^v dq-an¬ hn-fn-®v A-h-s\ A-`n-\-µn-®p. H-º-Xn-se-bpw ]-Øn-se-bpw ¢m-kp-I-fn-se Ip-´n-Iƒ km-b-¥n-s\ Im-Wm≥ A-h-s‚ ¢mkn¬ h-∂p. {- ]-km-Zv km-dm-Wv A-h\ - v G-‰h - pw k-t¥m-jw D-≠m-°p-∂ B hn-h-cw ]-d-™-Xv.-_m-¶v F°u-≠n¬ C-Xp-hs - c-bm-bpw A-©v e-£t- Ømfw cq-] h-∂p tN¿-∂-Xv. sh-dpw B-dp Zn-h-kw sIm-≠m-Wv tem-I-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬\n-∂v C-{X-bpw Xp-I F-°u-≠n-te-°v {]-h-ln®-Xv. kv-Iq-fn¬-\n-∂pw \m-´p-Im-cn¬-\n-∂pw ]n-cn-® kw-Jy-bp-am-b-t∏mƒ Hm-∏-td-j-\p th-≠ Xp-Ibm-bn-°-gn-™n-cp-∂p. H-∏-td-j≥ F-{X-bpw th-K-Øn-em-°p-∂-XmWv \-√s - X-∂v tUm-ISv- ¿-am¿ ]-d™ X - n-\m¬ ASp-Ø Zn-h-kw X-s∂ A-Xn-\p-≈ X-øm-sd-Sp-∏pIƒ B-cw-`n-®p. i-\n-bm-gv-N-bm-bn-cp-∂p. C-∂m-Wv A-a-en-s‚ Hm-∏-td-j≥. \m-Spw hn-Zym-e-b-hpw {]m¿-∞-\-bn-em-Wv, Aa-en-s‚ Po-h-\p th-≠n. dn-kv-Ip-≈ Hm-∏-td-j-\m-Wv. \q-dv i-X-am-\w Dd-∏v tUm-ISv- ¿-am¿-°p-an-√m-bn-cp-∂p. ssZ-ht- ØmSv {]m¿-∞n-°m-\m-Wv A-h-cpw ]-d-™-Xv. km-b¥ - pw A-—\ - pw A-Ωb - pw Hm-∏t- d-j≥ Xntb-‰-dn-s‚ A-Sp-Øp-X-s∂ \n¬-∏p-≠v. Hm-∏-td-j≥ k-a-bw A-Sp-°p-t¥m-dpw km-b¥n-s‚ a-\ - n-se A-kz-ÿX - b - pw h¿-≤n-°p-Ibm-Wv. A-hs - ‚ ap-ºn¬ sh-®m-Wv tUm-IvS- ¿ Hm∏-td-j-\n-se dn-kv-In-s‚ Im-cyw kq-Nn-∏n-®-Xv. kv-Iq-fn¬ X-s‚ a-Sn-bn¬ \n-∂m-Wv A-a-ens\ F-Sp-Øp-sIm-≠p-t]m-b-Xv. A-Xn-\p-ti-jw A-h-s\ Im-Wm≥ I-gn-™n-´n-√. c-≠p-X-h-W A-—-t\m-sSm-∏w h-∂-t∏m-gpw Im-Wm≥ tUm-IvS¿-am¿ A-\p-h-Zn-®n-cp-∂n-√. Hm-∏-td-j≥ Xn-tb-‰-dn-s‚ tUm¿ Xp-d-∂v, [rXn-bn¬ H-cp kn-ÿ ]p-d-tØ-°v t]m-bn. sh-{]m-fw \n-d-™ kn-Ã-dp-sS ap-Jw F-√m-hcn-epw ]-cn-{`m-¥n ]-c-Øn. s]-s´-∂p-Xs - ∂ c-≠v tUm-IvS- ¿-am-tcm-sSm-∏w kn-ÿ Xn-cn-®p-h-∂p. tUm-ISv- ¿-am¿ Hm-∏t- d-j≥ Xn-tb-‰d- n-\p-≈n-te°v {]-th-in-®p. ]n-∂n-ep-≈ kn-Ã-tdm-Sv {]-km-Zv km¿ tNm-Zn®p: F-¥m kn-ÿ h-√ {]-iv-\-hpw. H-∂pw ]-d-bm-sX kn-Ã-dpw A-I-tØ-°v t]mbn. A-a-en-\v h-√-Xpw kw-`-hn-t®m F-s∂m-cp tXm-∂¬ F-√m-h¿-°p-ap-≠m-bn. {i-a-ß-sfm-s° sh-dp-sX-bm-Ip-tam F-s∂mcp Nn-¥ A-h-cn¬ A-kz-ÿX-bp-f-hm-°n. knÿ C-d-ßn t]m-Ip-∂-Xpw tUm-Iv-S¿-am-cp-am-bn Xn-cn-®v h-cp-∂-Xp-sa-√mw km-b-¥pw {i-≤n-°p-

2 Pqembv 2016

79


∂p-≠m-bn-cp-∂p. A-h≥ A-—-t\m-Sv sXm-≠-bn-S-dns°m-≠v tNm-Zn-®p: -F-s‚ A-a¬ Xncn-®p h-cn-t√ A-—m.. A-bmƒ A-h-s\ k-am-[m-\n-∏n-®p. A-t∂-c-am-Wv a-≤y-h-b-kv-I-\m-b tUm-Iv-S¿ Hm-∏-td-j≥ Xn-tb-‰-dn-s‚ tUm¿ Xp-d-∂v ]p-d-Øp h-∂-Xv.

80 2 Pqembv 2016

A-[ym-]-I-cpw \m-´p-Im-cpw `-b-tØm-sS A-bm-fp-sS A-Sp-°-te°v sN-∂p. tUm-Iv-S¿ ]-d-™p: t]-Sn-°m-s\m-∂p-an-√. ssZ-hw A-h-s‚ IqsS-bp-≠v. Hm-∏-td-j≥ k-Iv-k-kv B-bn-cp-∂p. t_m-[w sX-fn-bm≥ A-©m-dv a-Wn-°q¿ th-≠n-h-cpw.. Im-Øn-cn-°p-I. C- X p tI- ´ - t ∏mƒ F- √ m- h - c p- s S- b pw a- \ - v B- i zm- k w sIm- ≠ p. (XpS-cpw)

BgvN-∏-Xn∏v


sse{_dn sXcs™SpØ IYIƒ Sn.sI i¶c\mcmbW≥ lcnXw _pIvkv, tImgnt°mSv hne: 230 cq]. A{KlmcØn¬ P\n®phf¿∂ i¶c\mcmbWs‚ k¿KmflI `mh\Iƒ. hy‡nPohnXØnte°pw \Kc PohnXØnte°pw Cdßns®√p∂ cN\Iƒ. A{Klmcap‰Øp\n∂pw BtKmftemIØns‚ BImißfnte°v t\m°pIbmWv IYmImc≥. Ih¿: cmtKjv.]n

teUn Nm‰¿enbpsS ImapI≥ Un.F®v temd≥kv ]cn`mj: ]n.{]Imiv amXr`qan _pIvkv, tImgnt°mSv hne: 300 cq] h\yamb {]Wbhpw cXnbpw \ndbp∂ Iym≥hmkn¬ a\pjya\ ns‚ Bgßsf ISpwh¿Wßfn¬ Nmen°p∂ t\mh¬. Hcp \q‰m≠ntesdbmbn hmb\°mcpsS kncIfn¬ A·nbmbn ]S¿∂ t\mhens‚ ]cn`mj. Ih¿ : a≥kq¿ Aen

BgvN-∏-Xn∏v

kwKoXw kn≤m¥hpw {]tbmKhpw Xet°m´pIc sI.kn‘pcmPv F®v B‚ v kn _pIvkv

hne: 180 cq]. IeIfn¬ G‰hpw DZmØsa∂v hntijn∏n°s∏Sp∂ kwKoXhpambn _‘s∏´ \nch[n hnjb߃ ssIImcyw sNøp∂ anI® {KŸw. Ih¿ : B¿´v F≥ Ieq¿

kXyk‘\mb I≈\pw a‰p IYIfpw ^btZm¿ sZmkvsXmsbhvkvIn ]cn`mj: kmd cho{µ\mYv amXr`qan _pIvkv, tImgnt°mSv hne: 130 cq]. sZmkvsXmsbhvkvInbpsS Bdv IYIfpsS kamlmcw. Bflob hyYIfpw BflkwL¿jßfpw \ndbp∂ Bgtadnb BJym\߃. PohnXsØ kXyk‘ambn AhXcn∏n°p∂hbmWo IYIƒ Ih¿: a≥kq¿ Aen

hoSpam‰w

IY t]mb Imew

k®nZm\µ≥ lcnXw _pIvkv, tImgnt°mSv hne: 90 cq]. aebmf IhnXbn¬ \nch[n EXpt`Z߃ \n¿ans®SpØ k®nZm\µs‚ F°mesØbpw anI® IhnXIfpsS kamlmcw. Ih¿ : cmtPjv NmtemSv

ap≠q¿ tkXpam[h≥ {Ko≥ _pIvkv, IÆq¿ hne: 100 cq] Bflmt\zjWØns‚ H‰bSn∏mXIfmb IYIƒ. IYsbgpØns‚ \hImew aebmf IYbn¬ krjvSn® FgpØpImcs‚ IYIfpsS kamlmcw. Ih¿ : cmtPjv NmtemSv

aWn°p´s‚ kz]v\w

kqbnsskUv am\nb

kXyN{µ≥ s]mbn¬°mhv lcnXw _pIvkv, tImgnt°mSv hne: 65 cq]. C‚¿s\‰nepw \yqP\tdj≥ PohnX coXnIfnepw kzbw \jvSs∏Sp∂ _mey߃°mbn IpSpw_kvt\lnbpw ]cnÿnXn t{]anbpw ÿntcm’mlnbpamb aWn°p´s‚ kz]v\ßsf BhnjvIcn°p∂ _met\mh¬. Ih¿: aZ\≥

dlvam≥ InSßbw ]q¿W ]ªnt°j≥kv, tImgnt°mSvv hne: 70 cq] IYbpsS \S∏pioeßsf Zqtc°v am‰n\n¿Øp∂ IYIƒ. BJym\NmcpXbm¬ {it≤bambnØocp∂ cN\IfmWv Cu ]pkvXIØnse Hmtcm IYbpw. Ih¿ : hn]n≥Zmkv

2 Pqembv 2016

81


t]mƒ I√mt\mSv

c-a-Wo-bPo-hn-Xw c

a-Wn F-s‚ ho-´n¬ C-S-°n-sS h-cpw. F-s‚ hn-gp-∏pI-sfm-s° A-e-°n sh-fp-∏n-®p X-cp-∂-X-h-fm-Wv. Ir-Xy-\n-jvT, k-a-b \n-jvT F-s∂m-∂pw ]-d-™v A-h-sf hn-c-´m≥ ]-‰n-√. A-Ø-cw Zp-»o-e-ß-sfm-∂pw Ahƒ tI-´n-´p-t]m-ep-an-√. A-h-fpw H-cp a-e-bm-fn-bm-W-s√m. H- c p Zn- h - k w Rm≥ ho- ´ n- s eØp-tºmƒ Xm-sg-bp-≈ ho-´n-se \m-ep h-b- p-Im-c≥ sj-bv-kv ]d-™p. ""am- j v - s °m- c p K- Ã v h- ∂ n- ´ p≠v.'' Rm-\-h-s‚ hm-°p tI-´p Pn⁄m-kp-hm-bn. B-cm-bn-cn-°pw B A-Xn-Yn? a- \ -   n- e m- b n- ° m- W p- a - s √m. Bƒ c-a-Wn X-s∂-bm-Wv. A-SpØ Im-e-sØm-∂pw A-h-\-h-sf I-≠n-´n-√. Xn-Yn-bn¬ h-cm-Ø-bmfm-Wv A-Xn-Yn-˛ K-Ãv! `m-jm-imkv-{X-sam-∂p-a-dn-bm-Ø \-gv-k-dn°m-c-\m-sW-¶n-epw A-h-\v Im-cya-dn-bmw. c-a-Wn-sb A-h≥ I-≠Im-ew a-d-∂p. F-∂m-epw c-a-Wn h-∂-t√m F-∂ A-¤p-Xw F-\n°-t√-bp-≈q. h-∂m¬ h-∂p. h∂- X p `m- K y- s a- ∂ p k- t ¥m- j n°mw. C- {X- Im- ew h-c m-™-sX¥v F-∂p tNm-Zn-®m-sem-∂pw Ahƒ Ip-ep-ßn-√. ""A- X p i- c n. C- s ∏m h- ∂ - X mtbm Ip-‰w?'' F-∂-hƒ Xn-cn-®p tNm-Zn-s®-∂p-an-cn-°pw. F-∂m-epw H-cp Kp-W-ap-≠v. Iq-Sn-°n-S-°p-∂ h-kv-{X-ßfn¬ ap-º-e-°n-b-sXm-s°-Ø-s∂ A-hƒ ho-≠pw sIm≠p-t]m-bn "Xn-cp-ºpw', hn-b¿-∏pw s]m-Sn-bpw ]n-Sn-®-sXms° X¬-ÿm-\-Øp In-S-°p-I-bpw sN-øpw. Xm-t°m¬

sIm-Sp-tج-∏n-®n-´p-≈-Xn-\m¬ Rm-\n-√m-Ø-t∏m-gpw h∂v C-sXm-s° sNøpw. Rm≥ h-∂v A-I-Øv I-b-dp-tºmƒ A-Iw \n-d-sb Ae-°n-Øq-°n-b Xp-Wn-I-fm-bn-cn-°pw. I-b-dm≥ th-≠ k¿-°-skm-s° Rm≥ io-en-®pI-gn-™p. Im-Sp-I-b-dp-∂ io-eØn-eq-sS ssI-h-∂ I-gn-hm-W-Xv. ]-e Im-cy-ß-fn-epw sS≥-j-\-Sn-® Rm≥ A-I-Øv sh-cp-In-s\-t∏mse \-S-°p-∂-Xv A-hƒ I-≠n-´p≠v. C-ß-s\ Xp-Wn-Iƒ Xq-°nbm¬ ]n- s ∂ F- s ‚ sS≥- j ≥ Xo- c p- a - s √m. \- S - ∂ p I- f n- ° n- √ s√m. Nn-e-t∏mƒ \-S-°p-∂-Xp sIm≠m-sW-s‚ sS≥-j≥ F-∂pw Icp-Xn-°q-sS-∂n-√-s√m. A-ß-s\ A-S-ßn-bn-cn-°p-∂ F-s‚ A-Sp-Øp h-∂v A-hƒ Ah-fp-sS {]m-cm-_v-[-ß-fp-sS hn-gp∏v ap-gp-h≥ ]-Xn-hp-t]m-se A-e°n-Øo¿-°pw. F-√mw tI-´p-I-gn™v Rm-s\m-cp Zn-h-kw ]-Xn-hn√m-sX tNm-Zn-®p. ""A-√ c-a-Wo, N-{µ≥ ]-Wn-°v t]m-Ip-∂n-t√? F-¥m ]-Wn-bnt∏mƒ?'' (A-h-fp-sS `¿-Øm-hpw F-s‚ kp-lr-Øp-am-W-h≥) c-a-Wn ]-d-™p. ""aq-∏-cv cm-hn-se ap-X-ev F-ßs\ ]-Wn-°p t]m-hm-≠n-cn-°m∂m-tem-Nn-®v ho-´n¬ X-s∂ IpØn-cn-°pw, ]-Wn I-gn-™v sN-√p-sºm F-s‚ I-øo-s∂s¥-¶n-epw In-t´zm-∂-dn-bm≥. ]m-h-am-˛ H-cp Zp-»o-tem-an-√.'' F-\n-°v N-{µ-s‚ ITn-\m-[zm-\-sØ-°p-dn-t®m¿-°ptºmƒ A-kq-b tXm-∂n. c-a-Wn-bp-sS `¿-Xr-kv-t\-l-sØ°p-dn-®pw.

Printed and Published by P.K.K Bava for The Muslim Printing and Publishing Co. Ltd., Kozhikode at Chandrika Press, Y.M.C.A. Road, Kozhikode - 673 001. Editor: C.P. Saidalavi. (Editor Responsible for selection of contents under PRB Act)

82 2 Pqembv 2016

BgvN-∏-Xn∏v


2016 july 2  

ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഫാഷിസത്തിന്റെ പുതിയ അധികാരരൂപങ്ങള്‍ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവ്യവഹാരങ്ങളില്‍ വലിയ കൂച്ചുവിലങ്ങുകള്‍ തീര്...

2016 july 2  

ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഫാഷിസത്തിന്റെ പുതിയ അധികാരരൂപങ്ങള്‍ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവ്യവഹാരങ്ങളില്‍ വലിയ കൂച്ചുവിലങ്ങുകള്‍ തീര്...

Advertisement