småSTAD 2020 1

Page 1

småstad NUMMER NUMERO • 1 / 2020

Shopping & evenemang i Ekenäs centrum • Shoppailua & tapahtumia Tammisaaren keskustassa

Tom Rönnblad

”Kvällstorget rullar på – nästan som vanligt Iltatorilla vilskettä – lähes tavalliseen tapaan”

Viktigt att handla lokalt! Tärkeää ostaa paikallista!

Sommargott Kesäherkkuja

Kvällstorgsförsäljarna på hugget Iltatorin myyjät vauhdissa

SID 4 • SIVU 6

SID • SIVU 11–13

SID 23 • SIVU 20


Köp lokalt! Osta paikallista!

2

• småstad

1 / 2020


1 / 2020

småstad

3

FOTOFABRIKEN

E

kenäs Centrumförening grundades i slutet av 2007. För­ eningen har som syfte att stärka stadens centrum som ett attraktivt handelscentrum, präglat av mångfald, tillgänglig­ het, kvalitet och service – mitt i Svenskfinland. Genom håll­ bar och långsiktig utveckling av stadskärnan jobbar vi till­ sammans med våra medlemmar och samarbetspartner för att skapa ett levande centrum. Föreningen har i dagsläget runt åttio medlemmar. Föreningens arbete att öka trivseln i staden och skapa en levande stadskärna syns bland annat genom evenemang som föreningen ordnar. Det är populära tillställningar där folk trivs, där man kan umgås och vistas ute tillsammans. Under året arrangerar föreningen sex till åtta evenemang. Till de största evenemangen hör Påskmarknaden, Cityloppis, Skör­ demarknad, Julgatans öppning och Ekenäs Gammaldags Julmarknad. Utöver evenemang har Ekenäs Centrumfören­ ing även hand om Ekenäs torg som ordnas onsdagar och lördagar samt kvällstorgen. För verksamheten har föreningen två deltidsanställda; torgövervakaren och verksamhetsledaren. Om du har frågor gällande föreningen kan du vara i kontakt med vår verk­ samhetsledare Gunilla Starck (040 7169 585). Utöver torg­ övervakaren och verksamhetsledaren jobbar också styrelsen mycket för att få allt att gå ihop. Vi hoppas Du skall trivas i Ekenäs!

T

Soliga hälsningar, Styrelsen

Aurinkoisin terveisin, Hallitus

ammisaaren Keskustayhdistys perustettiin vuoden 2007 l­opulla. Yhdistyksen toiminta pyrkii vahvistamaan kaupun­ gin keskustaa houkuttelevana kaupan keskuksena, jota leimaa monimuotoisuus, saavutettavuus, laatu ja palvelu – keskellä ruotsinkielistä Suomea. Me työskentelemme pitkällä ja kestä­ vällä tähtäimellä kehittääksemme kaupungin keskustasta entistä elävämmän yhdessä jäsentemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Yhdistyksellä on noin 80 jäsentä. Yhdistyksen tekemä työ kaupungin viihtyvyyden lisäämiseksi ja elävän keskustan luomiseksi näkyy muun muassa niissä tapah­ tumissa jotka yhdistys järjestää. Tapahtumat ovat suosittuja, niis­ sä viihdytään, tavataan tuttuja ja seurustellaan ulkosalla. Vuoden aikana yhdistys järjestää kuudesta kahdeksaan tapahtumaa. Suu­ rimmat tapahtumat ovat Pääsiäismarkkinat, Citykirppis, Sadon­ korjuumarkkinat, Joulukadun avajaiset ja Tammisaaren Van­ hanajan Joulumarkkinat. Eri tapahtumien lisäksi Tammisaaren Keskustayhdistys huolehtii Tammisaaren torin (keskiviikkoisin ja lauantaisin) sekä iltatorin järjestelyistä. Toiminnan pyörittämistä varten yhdistyksellä on kaksi osa-­ aikaista työntekijää; torivalvoja ja toiminnanjohtaja. Jos sinulla on yhdistystä koskevia kysymyksiä voit kääntyä toiminnan­ johtajamme Gunilla Starckin puoleen. Hänet tavoittaa nume­ rosta ­­040 716 9585. Torivalvojan ja toiminnanjohtajan lisäksi yh­ distyksen hallitus tekee paljon töitä pitääkseen pyörät pyörimässä. Toivomme, että viihdyt Tammisaaressa!

småstad ANSVARIG UTGIVARE • VASTAAVA JULKAISIJA

STYRELSEN • HALLITUS

Ekenäs Centrumförening r.f. Tammisaaren Ydinkeskustayhdistys ry.

Pia Stenroos, ordförande • puheenjohtaja Susanna Widlund, vice ordförande • varapuheenjohtaja Ann-Marie Johansson, kassör • rahastonhoitaja Anna Taube-Mattsson, medlem • jäsen Carina Sontag, medlem • jäsen Gunilla Damén, medlem • jäsen

ADRESS • OSOITE

Långgatan 13, 10600 Ekenäs Pitkäkatu 13, 10600 Tammisaari TELEFON • PUHELIN 040 716 9585 E-POST • SÄHKÖPOSTI

ekenascentrum@raseborg.fi WEBB • NETTI www.ekenascentrum.fi UPPLAGA • LEVIKKI 24 000

SPRIDNING Raseborg, Hangö, Ingå JAKELU Raasepori, Hanko, Inkoo UTGIVNINGSTAKT 2 nr/år JULKAISUTIHEYS 2 nro/v. REDAKTÖR • TOIMITTAJA

Mia Berg-Lundqvist

ÖVERSÄTTNING • KÄÄNNÖKSET

Bubi Asplund

LAYOUT & OMBRYTNING • ULKOASU & TAITTO

Mikael Rehn / Leo Graphics

DISTRIBUTION • JAKELU Etelä-Uusimaa


4

småstad

1 / 2020

Nu viktigare än någonsin att

HANDLA LOKALT

Linda Gustafsson grundade Facebookgruppen ”Köp i Ekenäs”, så att säljare och köpare lättare ska hitta varandra. M-B L


1 / 2020

småstad

På Facebook-sidan ”Köp i Ekenäs” får man

5

prismässigt står sig i konkurrensen. I min bransch finns det ett nästan oänd­ ligt utbud, säger hon. snabbt och lättillgängligt information om Hon tycker däremot inte att påstå­ endet att varorna i stenfotsbutikerna är utbudet i de lokala handlarna. Coronakrisen mycket dyrare än på nätet är helt berät­ tigat. Därtill har stenfotsbutikerna an­ är en stor prövning för många företagare, dra konkurrensfördelar. – Själv är jag en impulsiv konsument. Hittar jag en sak jag vill köpa, vill jag men har också visat styrkan och det hållbara ha den så fort som möjligt. Visst kan nät­ leveranser vara snabba, men ännu i det småskaliga. snabbare går den om man genast kan packa ned varan i kassen, säger hon. Fjolårets poststrejk strax innan jul är också en påminnelse om att även nät­ handeln har sina akilleshälar. MIA BERG-LUNDQVIST – Samtidigt var strejken ett ypperligt tillfälle för folk att bekanta sig med det utbud som finns i våra lokala affärer, funderar Linda. ör drygt ett halvt år sedan grundade EN TRIVSELFRÅGA Till stenfotsaffärernas fördel får gi­ Linda Gustafsson Facebook-sidan Vad tänker du om trenden att stenfotsbuti- vetvis också räknas personlig service, ”Köp i Ekenäs”. Det var en tanke som hade ker stänger? något man som konsument ser allt min­ grott en under en längre tid. Hon är ge­ – Det är jätteledsamt. Ekenäs är ju en dre av i samhället i stort. Och möjlighe­ nuint orolig över att stadskärnan ska tap­ liten stad och vi har inte så mycket an­ ten att få presenter färdigt inpackade, en pa sin livsgnista och vill dra sitt strå till nat. Det är en slags underhållning fla­ extra service många lokala butiker bistår stacken för att Ekenäs också i framtiden nera ned längs Kungsgatan och vika in i med. ska ha ett trivsamt centrum. butikerna. Alla evenemang är ju så kort­ Hon hade också lagt märke till att variga, det behövs stadigvarande inslag. BRA MED SMÅSKALIGT det nu som då dök upp förfrågningar i Linda betonar att en levande stads­ Coronakrisen har varit en hård stöt för “Visst händer det i Ekenäs”-gruppen om kärna är en viktig trivselfråga, som i för­ många företagare och nu om någonsin utbudet i de lokala butikerna. Genom längningen också påverkar hur attraktiv skulle det vara extra viktigt att komma att skapa ett eget forum där kunderna staden är för inflyttning. Samtidigt har ihåg att stöda sina lokala handlare. Allt kan efterlysa varor, och affärsinnehava­ hon har en viss förståelse för att man räknas, också mindre inköp. Ingen vet re kan informera om sina produkter, kan handlar på nätet, eftersom det är väldigt hur länge coronapandemin kommer att säljare och köpare lättare finna varandra. behändigt. Men man måste också hålla i fortgå. – Det har funnits situationer då jag minnet att många äldre inte klarar av att – Det kan vara riktigt kämpigt att bli själv hade behövt hjälp av en sådan sida. handla på nätet. Linda är bekymrad över utan inkomster redan under några veck­ När man har två små barn går man hur de ska klara sig. ors tid. De fasta utgifterna rullar på även ogärna från butik till butik för att leta – Många ifrågasätter varför inte fler om inget kommer in i kassan. Det blir reda på någonting, säger Linda. Ekenäsföretag har nätförsäljning. Men ett tufft slut på året om man ska bekosta frågan är inte så enkel, säger hon. det med lån, konstaterar Linda. EFTERLÄNGTAT Dels är det en fråga om personalre­ Hon betonar att man givetvis ska Det var nära på rusning till Köp i Eke­ surser. Det tar mera tid att sköta både en tänka på säkerheten och inte gå till bu­ näs-sidan då den öppnade upp, vilket får stenfots- och en nätbutik. Dels handlar tikerna om man har symptom. Ett sätt ses som ett tecken på att det fanns en be­ det om möjligheter till effektiv mark­ att understöda de lokala företagen just ställning på den. nadsföring. Små butiker har svårt att nu, även om man kanske inte själv vill – Många verkade gilla idéen och jag konkurrera om synlighet och priser med gå och shoppa, är att köpa presentkort är ju glad att där finns en aktivitet som de stora spelarna på marknaden. som man kan handla för vid ett senare ger ett jämnt flöde, men heller inte så tillfälle. stort att inläggen drunknar efter en kort UNIKA PRODUKTER – Men om man tänker på säkerheten, stund, säger hon. Linda Gustafsson är själv företagare och torde just små butiker vara ett ganska Många som efterlyst varor i gruppen driver hårsalongen Studio 8. Det hon ser bra alternativ då man behöver handla, har blivit positivt överraskade då det vi­ som en möjlighet i form av nätförsälj­ säger Linda. sat sig att en produkt som de ursprungli­ ning är om man hittar någon unik pro­ gen trodde sig vara tvungna att beställa dukt, som inte säljs hos de stora kedjorna. Köp i Ekenäs över nätet, faktiskt funnits i hemknu­ – Då jag väljer produkter till mitt sor­ tarna. Ibland till och med i flera lokala timent, försöker jag att välja varor som butiker.

F


småstad

6

1 / 2020

Nyt on tärkeämpää kuin koskaan

OSTAA PAIKALLISTA ”Köp i Ekenäs” (Osta Tammisaaresta) on Facebooksivu josta nopeasti ja helposti saa tietioa paikallisten kauppiaiden tajonnasta. Koronakriisi on koettelut monia yrittäjiä, mutta on myös osoittanut pienimuotoisen toiminnan voiman ja kestävyyden.

MIA BERG-LUNDQVIST KÄÄNNÖS BUBI ASPLUND

L

inda Gustafsson perusti noin puoli vuotta sitten Facebooksivun ”Köp i Ekenäs” (Osta Tammisaaresta). Ajatus sivustosta oli muhinut pidemmän aikaa. Hän on erittäin huolestunut siitä, että kaupungin ydinkeskustan elinvoima ka­ toaa ja halusi tällä tavalla kantaa kortensa kekoon jotta Tammisaarella myös tule­ vaisuudessa on viihtyisä keskusta. Hän oli myös huomannut, että Face­ bookissa kyseltiin paikallisten liikkeiden tarjonnasta. Myyjät ja ostajat löytävät toisensa yhteisestä foorumista jossa asi­ akkaat voivat peräänkuuluttaa tarvitse­ miaan tavaroita. – Olen itse kaivannut apua tällaiselta sivustolta. Minulla on kaksi pientä las­ ta, joten ei ole kovin mielekästä kulkea kaupasta kauppaan kyselemässä jotakin tiettyä tuotetta, Linda sanoo.

paljon muuta. Kuninkaankadulla kuljes­ kelu ja liikkeissä piipahtaminen käy ajan­ vietteestä. Kaikki tapahtumat kestävät vain vähän aikaa, tarvitsemme pysyviä komponentteja. Linda painottaa , että elinvoimainen keskusta on tärkeä kysymys viihtyvyy­ den kannalta. Se vaikuttaa myös siihen kuinka houkutteleva kaupunki on tänne muuttoa suunnitteleville. Toisaalta hä­ neltä löytyy ymmärrystä myös netistä tilaamiselle, se kun on erittäin kätevää. Toisaalta on hyvä muistaa, että monelle vanhemmalle ihmiselle netistä tilaami­ nen ei ole helppoa. Linda onkin huo­ lestunut siitä miten vanhemmat ihmiset pärjäävät. – Moni ihmettelee sitä, miksi monella Tammisaarelaisyrityksellä ei ole netti­ kauppaa. Kysymys ei kuitenkaan ole ko­ vin yksinkertainen, hän sanoo. ODOTETTUA Toisaalta kyse on henkilöstöresurs­ Facebooksivustolla oli suoranaista ruuh­ seista. Sekä kivijalka- että nettikaupan kaa kun se avattin, mikä on nähtävä si­ pyörittäminen vaatii enemmän aikaa. Toisaalta kyse on myös tehokkaasta vuston tarpeellisuudesta. – Moni näytti pitävän ideasta ja olen markkinoinnista. Pienillä liikkeillä ei ole toki iloinen siitä, että siinä on tasainen mahdollisuuksia kilpailla näkyydessä ja virta, mutta ei ei niin suuri, että ihmis­ hinnoittelussa markkinoiden isompien ten postaukset katoavat virrassa hetken tekijöiden kanssa. päästä. Monet ovat yllättyneet positiivises­ AINUTLAATUISIA TUOTTEITA ti kun ovat löytäneet jonkun tuotteen Linda Gustafsson on itsekin yrittäjä. sivuston kautta, tuotteen jonka luulivat Hänellä on kampaamo nimeltä Studio8. saavansa vain netistä tilaamalla. Tuote Nettikaupan mahdollisuus on hänen onkin löytynyt kotikulmilta, joskus jopa mielestään siinä, että yrittäjä löytää jon­ kun ainutlaatuisen tuoteen jota eivät isot useammasta paikallisesta liikkeestä. ketjut myy. VIIHTYVYYSKYSYMYS –  Valitessani tuotteita valikoimaani Mitä ajattelet trendistä, että kivijalkaliik- yritän löytää tuotteita jotka hinnaltaan pärjäävät kilpailussa. Minun alallani keet sulkevat ovensa? – Se on erittäin surullista. Tammisaari tuotteita löytyy lähes joka lähtöön. on pieni kaupunki eikä täällä ole juuri


1 / 2020

småstad

7

M-B L

Hänen mielestään väite, että kivijal­ kakauppojen tuotteet ovat kalliimpia kuin netissä, ei välttämättä ole täysin oi­ keutettu. Kivijalkakaupoilla on toisiakin kilpailuvaltteja. –  Olen itse impulsiivinen kuluttaja. Haluan heti saada tavaran jonka haluan ostaa. Toki nettitoimituksetkin voivat olla nopeita, mutta nopeammin tavaran saa jos sen heti voi pakata kassiin, hän sanoo. Postilakko juuri ennen joulua on myös muistutus nettikaupan haavoittu­ vaisuudesta, – Samalla lakko antoi oivan tilaisuu­ den ihmisille tutustua paikallisten liik­ keiden tarjontaan, Linda miettii. Kivijalkakauppojen etuihin lasketaan tietysti myös henkilökohtainen palve­ lu, jota yhteiskunnassamme näkee yhä

vähemmän. Myös se, että lahjat saa pa­ kettiin heti on palvelu jota saa monesta paikallisesta liikkeestä. PIENIMUOTOISUUS ON HYVÄ Koronakriisi on iskenyt kovasti moneen yritykseen, siksi oliskin nyt tärkeätä muistaa tukea paikallisia kauppiaita. Kaikki lasketaan, myös pienemmät os­ tokset. Kukaan ei tiedä kuinka kauan ko­ ronapandemia jatkuu. – Yrittäjälle voi jo muutama viikko il­ man tuloja olla erittäin raskasta. Kiinteät kustannukset jatkuvat vaikka kassaan ei tule yhtään rahaa. Vuoden lopussa tulee vaikeuksia jos kaiken pitää maksaa laina­ rahalla. Hän painottaa kuitenkin, että tur­ vallisuutta on koko ajan ajateltava, eikä kauppoihin tule mennä jos on oireita.

Linda Gustafsson perusti facebooksivuston jotta myyjät ja ostajat paremmin löytäisivät toisensa.

Yksi erinoimainen tapa tukea paikallisia yrityksiä juuri nyt on lahjakortin ostami­ nen. Jos ei nyt halua mennä kauppaan, lahjakortin voi käyttää myöhemmin. – Toisaalta jos turvallisuutta ajattelee, niin pienissä kaupoissa asiointi on juuri nyt hyvä vaihtoehto, Linda sanoo.

Köp i Ekenäs


Följ oss Seuraa meitä

Inredning , armaturer , tapeter , mattor , smycken , te , mm. Sisustusta , valaisimia , tapetteja , mattoja , koruja , teetä , ym. Gustav Wasas gata 8, Ekenäs Kustaa Vaasan katu 8, Tammisaari 045-209 1217  butik.popana.fi

8

• småstad

1 / 2020


Nya reklampelare ska förbättra synligheten Uudet mainospilarit lisäävät näkyvyyttä D

en uppmärksamma flanören har kanske noterat att Ekenäs centrumförenings reklampelare förnyats vid månadsskiftet maj-juni. – Det var hög tid, de gamla hade blivit slitna och behövde bytas ut, säger Pia Stenroos, ordförande för Ekenäs centrum­ förening. Från början var reklampelarna fem till antalet, men under åren har de blivit färre. På slutrakan fanns det bara tre kvar. Tanken var att nu återgå till fem reklampelare och denna gång av slitstarkare material. Man har anlitat lokala företaget MR Media att förverkliga projektet.

T

KÖPA SYNLIGHET Man har tillsammans med Raseborgs stad fattat beslut om pla­ ceringen av de fem pelarna. Två kommer att finnas i övre änden av Kungsgatan, en invid estraden Snäckan i Stallörsparken, en invid vägrenen framför restaurang Fyren och den sista vid rese­ centret. – Tanken med pelarna är att företag kan köpa synlighet på dem. Varje pelare har tre sidor och man kan välja om man vill köpa en hel sida eller en halv sida, förklarar Pia Stenroos. Annonsörerna köper utrymmet för ett år åt gången.

OSTA NÄKYVYYTTÄ Pilareiden sijoituspaikat on sovittu yhdessä Raaseporin kau­ pungin kanssa. Kaksi pilaria sijoitetaan Kuninkaankadun ylä­ päähän, yksi Snäckanin estraadin viereen Stallörin puistoon, yksi ravintola Fyrenin läheisyyteen ja yksi matkakeskuksen viereen. – Ajatuksena on, että yrtykset voivat ostaa näkyvyyttä mai­ nospilareissa. Jokaisessa pilarissa on kolme sivua ja yritykset voivat ostaa siitä koko tai puoli sivua, Pia Stenroos sanoo.

Annonspriser för reklampelarna

Mainospilareiden ilmoitushinnat

(140 cm x 96 cm) är 360 euro för medlemmar, • Helsidesannons 450 euro för icke-medlemmar. är 285 euro för medlemmar, 330 euro för icke • Halvsidesannons medlemmar. Priserna gäller för perioden 1.6.2020–31.5.2021. Om ni har frågor kan ni kontakta Ekenäs centrumförenings verksamhetsledare Gunilla Starck per telefon på 040-716 9585 eller per mejl på ekenascentrum@raseborg.fi

arkkaavainen kulkija on varmaankin huomannut, että Tam­ misaaren Keskustayhdistyksen mainospilarit on uusittu touko­-kesäkuun vaihteessa. – Olikin jo korkea aika, vanhat pilarit olivat jo kuluneet ja olivat vaihdon tarpeessa, sanoo Pia Stenroos, Tammisaaren Keskustayhdistyksen puheenjohtaja. Alun perin pilareita oli viisi kappaletta. Vuosien saatossa määrä on kuitenkin pienentynyt. Loppuvaiheessa niitä oli enää kaksi jäljellä. Ajatuksena oli nyt palata viiteen pilariin jotka on valmistettu kestävämmästä materiaalista. Paikallinen yritys MR Media toteuttaa projektin.

sivun ilmoitus (140 cm x 96 cm) 360 euroa jäsenille, • Koko 450 euroa ei jäsenille • Puolen sivun ilmoitus 285 euroa jäsenille, 330 euroa ei jäsenille

Hinnat ovat voimassa 1.6.2020 – 31.5.2021 välisenä aikana. Kysymyksiin vastaa Tammisaaren Keskustayhdistyksen toiminnan­ johtaja Gunilla Starck puh. 040-716 9585 tai sähköpostitse ekenascentrum@raseborg.fi

Pia Stenroos är nöjd med de nya reklampelarna som nu känns fräscha och tidsenliga. Nu gäller det att fylla de vita ytorna med annonser.

M-B L

Pia Stenroos on erittäin tyytyväinen uusiin mainospilareihin jotka ovat pirteitä ja ajan hengessä.

småstad

1 / 2020

9


Cityloppis på Kungsgatan Första lördagen i juli, det vill säga den 4.7, blir det city­ loppis på Kungsgatan. Cityloppis är ett återkommande sommarevenemang som brukar locka gott om såväl för­ säljare som besökare. Under fjolåret fanns det dryga sex­ tio försäljare. –  I år kommer vi att hålla glesare bland försälj­ ningsstånden för att undvika att trängsel uppstår. Men om det behövs sprider vi ut oss på ett större område, sä­ ger Pia Stenroos, Centrumföreningens ordförande. Hon tillägger att hon inte har någon aning om hur coronakrisen kommer att påverka deltagarantalet. – Det är svårt att förutspå. Kanske är det lika många som innan, kanske är det många som inte vill komma och sälja just nu. Hur coronaläget ser ut just då påverkar säkert beslutet, säger hon.

VAD Cityloppis VAR Kungsgatan NÄR Lördag 4 juli, kl. 10–14

10

• småstad

1 / 2020


RABARBERMUFFINS

12 st.

RAPARPERIPIIRAKKA

12 kpl

Smuldeg

Murotaikina

4 dl mjöl 100 g smör 1 dl socker 0,7 dl vatten Blanda samman ingredienserna i en blender eller för hand. Tryck ut degen i muffinsformer. Förgrädda i 200° i cirka 10 minuter.

4 dl jauhoja 100 g voita 1 dl sokeria 0,7 dl vettä Sekoita kaikki yhteen tehosekoittimessa tai käsin. Painele taikinaa muffinssi­ vuokiin. Esipaista 200 ° noin 10 min.

Vaniljsås

3 dl kermaa Vaniljatanko (halkaise) + sokeria pari rkl (tai vaniljasokeria 2 rkl) maun mukaan 2 kananmunan keltuaista 1 liivatelehti Keitä kunnes hieman sakenee koko ajan sekoittaen. Lisää liivatelehti kylmään veteen, liota noin 10 min tai kunnes se on pehmentynyt. Purista pois ylimääräinen vesi, lisää kastikkeeseen ja anna jäähtyä hetki. Poista vaniljatanko.

3 dl grädde Vaniljstång som delas på längden + ett par msk socker enligt smak (eller 2 msk vaniljsocker om man så önskar) 2 äggulor 1 gelatinblad Koka på svag värme under ständig omrörning. Sätt gelatinbladet i ett skilt kärl med kallt vatten och låt stå ca 10 minuter eller tills det är mjukt. Kläm sedan bort överloppsvattnet. Sätt gelatinbladet i såsen och låt den kyla ned. Ta bort den kluvna vaniljstången från såsen.

Rabarberfyllning

Skär rabarbern i små bitar. Koka dem i sockerlag (2dl socker + 1 dl vatten) tillsammans med tre stycken stjärnanis. Låt koka tills rabarbern mjuknat något. Sila bort av vattnet. Fyll de förgräddade pajbottnen med vaniljsås, strax över halva muffinsformen. Tillsätt av rabarberfyllningen. Låt grädda ytterligare 30 minuter. Låt svalna och njut sedan av första biten. Tips: Spara kokvattnet från rabarbern och använd det som sirap på exempelvis glassen.

Vaniljakastike

Raparperitäyte Pilko raparperit pieniksi paloiksi. Keitä sokeriliemessä (2 dl sokeria + 1 dl vettä) yhdessä 3 tähtianiksen kanssa kunnes pehmenevät hiukan. Valuta. Täytä esipaistetut piirakkapohjat vaniljakastikkeella juuri yli puolenvälin. Lisää raparperitäyte. Paista vielä 30 min. Anna jäähtyä ja nauti. Vinkki: Säilytä raparperin keitinliemi ja käytä sitä siirappina vaikka jäätelön päälle.

Sommargott Kesäherkkuja YOGHURTSÅS

JOGURTTIKASTIKE

En enkel sås som passar till såväl rött kött som kyckling och fisk. En kall sås kan vara ett fräscht tillägg till exempelvis grillmat. Såsen kan förberedas på förhand, så att smakerna får dra under natten. ca 2 dl naturell yoghurt av god kvalitet ca 10 cm närproducerad gurka närproducerad dill i lämplig mängd vitlök rödpeppar salt Riv gurkan och pressa bort av vätskan innan du rör ner den i yoghurten. Tillsätt finhackad dill och vitlök. Tillsätt kryddor och rör om.

Helppo kastike joka sopii niin lihan, kalan kuin kanan kanssa. Kylmä kastike maistuu raikkaalle myös grilliruokien kanssa. Voidaan valmistaa etukäteen niin maut tasaantuvat jääkaapissa yön yli. Hyvälaatuista jogurttia n.2 dl Lähituotettua kurkkua n. 10 cm Lähituotettua tilliä sopiva määrä Valkosipulia Punapippuria Suolaa Raasta kurkku ja purista osa nesteestä pois. Lisää jogurttiin hienoksi silputtu tilli ja valkosipuli. Lisää mausteet ja sekoita.

småstad Recepten / Reseptit: Sonjan Herkku – Sonjas Delikatess

1 / 2020

11


Somma Kesäh

Recepten / Reseptit: 5 Knivar Somma

SOMMARÖ GUBBRÖRA

GUBBRÖRA PÅ KALLRÖKTLAX

SOMMARÖN ”ÄIJÄMÖSSÖ” ELI ANJOVISTAHNA

ÄIJÄMÖSSÖÄ KYLMÄSAVULOHELLA

4 st ägg, hårdkokta 200 gr restaurangfiléer eller matjessill 3 msk schalottenlök, finhackad 2 msk gräslök 2 msk dill, finhackad 2 msk små kapris 3 msk crème fraiche 3 msk majonnäs (4 msk rom) salt svartpeppar

4 st ägg, hårdkokta 200 gram kallrökt lax 1 st kryddgurka 2 msk gräslök 3 msk crème fraiche 3 msk majonnäs salt svartpeppar

4 kovaksi keitettyä kananmunaa 200 g ravintolafilettä tai matjessilliä 3 rkl salottisipulia, hienoksi pilkottu 2 rkl ruohosipulia 2 rkl hienonnettua tilliä 2 rkl pieniä kapriksia 3 rkl creme fraichea 3 rkl majoneesia (4 rkl mätiä) suolaa mustapippuria

4 kovaksi keitettyä kananmunaa 200 g kylmäsavulohta 1 maustekurkku 2 rkl ruohosipulia 3 rkl creme fraichea 3 rkl majoneesia suolaa mustapippuria

4 pers.

Garnering Några kvistar dill (rom) 1. Skala och hacka äggen. 2. Skär sillen i små bitar 3. Finhacka schalottenlöken 4. Finhacka gräslöken. 5. Finhacka dillen 6. Blanda ägg, sill, lök, gräslök, dill, kapris, crème fraiche och majonnäs i en skål. 7. Smaka av med salt och svart­ peppar. 8. Servera gubbröran på malt- eller skärgårdslimppa och garnera dill och eventuellt rom

4 pers.

Garnering 3 msk rödlök, finhackad 4 msk sikrom 1. Skala och hacka äggen. 2. Skär laxen i små bitar 3. Skär gurkan i små bitar. 4. Finhacka gräslöken 5. Blanda ägg, lax, gurka, gräslök, crème fraiche och majonnäs i en skål. 6. Smaka av med salt och svartpeppar. 7. Servera laxgubbröran på knäckebröd och garnera med rödlök och rom

4 henk.

Koristus Muutama oksa tilliä (mätiä) 1. Kuori ja pilko kananmunat 2. Leikkaa silli pieniin osiin 3. Hienonna salottisipuli 4. Hienonna ruohosipuli 5. Hienonna tilli 6. Sekoita kananmunat, silli, sipuli, ruohosipuli, tilli, kapris, creme fraiche ja majoneesi kulhoon. 7. Mausta suolalla ja mustapippurilla. 8. Tarjoile äijämössö mallas- tai saaristolaislimpulla ja koristele tillillä ja mahdollisesti mädillä.

4 henk.

Koristus 3 rkl hienonnettua puna­ sipulia 4 rkl siian mätiä 1. Kuori ja pilko kananmunat 2. Leikkaa lohi pieniksi paloiksi 3. Leikkaa kurkku pieniksi paloiksi 4. Hienonna ruohosipuli 5. Sekoita kananmunat, lohi, kurkku, rohosipuli, creme fraiche ja majoneesi kulhoon 6. Mausta suolalla ja mustapippurilla. 7. Tarjoile näkkileivällä ja koristele punasipulilla ja mädillä


argott herkkuja

aröstrand, Bar & Grill Kopparö

GRILLADE HALLOUMI-GRÖNSAKSPETT MED PESTO 4 pers.

Spetten

Tillredning

Pesto

Tillredning

3 paket halloumi, à 250 g 2 st paprika, i olika färger 2 st rödlökar ½ st zucchini 150 g små tomater 200 g champinjoner 8 st grillspett, av trä

1. Sätt grillspetten och ligga i vatten (börjar inte brinna så lätt i grillen). 2. Skär halloumi i tärningar 3. Skär paprika, löken, zucchinin och champinjonerna i passliga bitar 4. Trä upp halloumin, paprikan, zucchinin, tomaterna och champinjonerna på spetten 5. Grilla 10-15 min och vänd ­spetten med jämna mellanrum 6. Servera spetten med pestosås

50 gram pinjenötter 2 krukor basilika 100 gram parmesanost 1 st vitlöksklyfta 2 dl olivolja 1 tsk citronsaft salt svartpeppar från kvarn

1. Rosta pinjenötterna. 2. Kör pinjenötterna och basilikan i en mixer eller matberedare. Kan även göras i en mortel. 3. Lägg i vitlök och lite av oljan. Tillsätt olivolja tills du har en passlig konsistens. 4. Tillsätt sedan den rivna parmesanosten och rör om. 5. Smaka ev. av med salt och nymalen svartpeppar.

GRILLATUT HALLOUMI-VIHANNESVARTAAT PESTOLLA 4 henk.

Vartaat

Valmistus

Pesto

Valmistus

3 pkt halloumia, á 250 g 2 eriväristä paprikaa 2 punasipulia ½ kesäkurpitsa 150 g pieniä tomaatteja 200 g herkkusieniä 8 puista grillivarrasta

1. Laita vartaat veteen (eivät syty palamaan niin helposti) 2. Leikkaa halloumi kuutioiksi 3. Leikka paprikat, sipulit, kesä­ kurpitsa ja herkkusienet sopiviksi paloiksi 4. Laita halloumi, paprika, kesä­ kurpitsa, tomaatit ja herkkusienet vartaaseen. 5. Grilla 10–15 minuuttia ja välillä vartaita käännellen. 6. Tarjoile vartaat pestokastikkeella.

50 g pinjansiemeniä 2 ruukkua basilikaa 100 g parmesaanijuustoa 1 valkosipulinkynsi 2 dl oliiviöljyä 1 tlk sitruunamenhua suolaa mustapippuria myllystä

1. Paahda pinjansiemenet. 2. Hienonna pinjansiemenet ja basilika monitoimikoneessa tai mikserissä. Tämän voi myös tehdä huhmareessa. 3. Lisää valkosipuli ja hiukan öljyä. Lisää oliiviöljyä kunnes koostumus tuntuu oikealta. 4. Lisää raastettu parmesaani­ juusto ja sekoita. 5. Halutessasi mausta suolalla ja mustapippurilla.


Centrumföreningens medlemsföretag Ydinkeskustayhdistyksen jäsenyhdistykset CAFÉ & RESTAURANGER • KAHVILAT & RAVINTOLAT Albatros Restaurant • Ravintola Bistro, bar & garden Höijers Bar & Restaurant Santa Fé Café Gamla stan Café Schjerfbeck Cafferie Ab Oy Carl de Mumma Ab Motel Marine Nya Wi-box Café & Konditori • Bakery&Kitchen Piazza Lunchrestaurang • Lounasravintola Pub Niska Restaurang 5 Knivar Klubben Restaurant GH Fyren YLP!

HÄLSA & VÄLMÅENDE • TERVEYS & HYVINVOINTI Apoteket vid Rådhustorget • Raatihuoneentorin Apteekki Davini Skönhetssalong • Kauneussalonki Gym1 Fitness Center Hälsohänder Livsstilskällan Melles Hälsoshop Naturalife Nya Apoteket • Tammisaaren Uusi apteekki Parfymerie & Beauty Salon Arlette Raseborgs Fysioterapi • Raaseporin Fysioterapia RK-Fysio Roseroom Salong Roxxy

MODE, INREDNING & TJÄNSTER MUOTI, SISUSTUS & PALVELUT AaBee / Fotofabriken Blomsteraffär • Kukkakauppa Romantica Blomsterhörnan Kukkakauppa Eklås Ab / Tammilukko Oy Eva’s Tyg Hennas Lifestyleshop Systudio • Ompelimo Kompaniet Lema Moda M Broman Marinboden MN-textil Ab Oy Petra Geust Textil inredning Popana

Toppen

Bokhandel-Inredning-Leksaker/Kirjakauppa-Sisustus-Leluja

Tre rum+kök Uraffär H.Roos Kelloliike Wild Shoe

KONTOR, HOBBY & HANTVERK Design West/Raseborgs möbelvård EKM Service Euronics Ekenäs / Tammisaari Kontoristen Spruthuset K & K hantverk Toppen

Bokhandel-Inredning-Leksaker/Kirjakauppa-Sisustus-Leluja

KULTUR & TURISM • KULTTUURI & MATKAILU Ekcamp Oy Ekenäs Naturum/Tammisaaren Luontokeskus EKTA museum/museo Event3s Hotel Seafront Hotelli Kulturhuset Karelia Kulttuuritalo SKOTT rf Sammanslutningen för Kultur och Teater i Tenala

ANDRA SPECIALAFFÄRER • MUUT ERIKOISLIIKKEET Azets Raseborg Ekenäs Bildel  Djurhörnan/Eläinkulma Ekenäs Däckmarket / Rengasmarket Tammisaari Ekenäs Trävaruhus / Tammisaaren Puutavaratalo S-Market Ekenäs / Tammisaari Sonjas delikatess / Sonjan herkku TomTori

ÖVRIGA FÖRETAG • MUUT YRITYKSET Ekenäs Sparbank / Tammisaaren Säästöpankki Hinaus Raasepori Lokaltapiola/Lähitapiola Nordea Bank Ekenäs Pankki Tammisaari OP Andelsbanken Raseborg / Osuuspankki Raasepori Raseborgs energi Ab / Raaseporin Energia Oy SB-hem/SP-koti SKV Fastighetsförmedling Raseborg / Kiinteistönvälitys Raasepori West-Drivers

#köpiekenäs • UNIKT SORTIMENT OCH PERSONLIG BETJÄNING #ostatammisaaresta • AINUTLAATUINEN VALIKOIMA JA YSTÄVÄLLINEN PALVELU 14

• småstad

1 / 2020

Vi förbehåller oss rätten till ändringar • Pidätämme oikeuden muutoksiin


EKENÄS CENTRUMFÖRENINGS PRESENTKORT • TAMMISAAREN YDINKESKUSTAYHDISTYKSEN LAHJAKORTIT

BÄSTA PRESENTIDÉN! PARAS LAHJAIDEA! Presentkort kan köpas här: Lahjakortit myyvät: • HENNAS, Ystadsgatan / Ystadinkatu 12 (bankkort • pankkikortti) • SONJAN HERKKU • SONJAS DELIKATESS, Gustav Wasas gata  / Kustaa Vaasan katu 2 D (kontant betalning & bankkort • käteinen & pankkikortti) • WILD SHOE, Kungsgatan / Kuninkaank. 14 (bankkort • pankkikortti)

Minimiengångsköp • Minimikertaostos 10 e

Här kan du handla med presentkort • Täällä voit käyttää lahjakorttisi: AaBee / Fotofabriken Apoteket vid Rådhustorget • Raatihuoneentorin Apteekki Bar & Restaurant Santa Fé Bistro bar & garden Höijers Blomsteraffär • Kukkakauppa Romantica Blomsterhörnan Kukkakauppa Cafferie Ab Oy Carl de Mumma Design West/Raseborgs möbelvård Djurhörnan/Eläinkulma Ekenäs Bildel Eklås EKM Service Euronics Ekenäs/Tammisaari Eva’s Tyg Gym1 Fitness Center Hennas Lifestyleshop Systudio • Ompelimo Kompaniet Kulturhuset Karelia Kulttuuritalo Lema Moda Livsstilskällan

M Broman Marinboden MN-Textil Melles Hälsoshop Naturalife Nya Wi-box Café & Konditori • Bakery&Kitchen Parfymerie & Beauty Salon Arlette Petra Geust Textil inredning Piazza Lunchrestaurang • Lounasravintola Popana Raseborgs Fysioterapi • Raaseporin Fysioterapia Restaurang 5 Knivar Klubben Restaurant GH Fyren Roseroom Salong Roxxy Sonjas delikatess/Sonjan herkku Toppen Bokhandel-Inredning-Leksaker/Kirjakauppa-Sisustus-Leluja Tre rum+kök Uraffär H.Roos Kelloliike Wild Shoe

#köpiekenäs • UNIKT SORTIMENT OCH PERSONLIG BETJÄNING #ostatammisaaresta • AINUTLAATUINEN VALIKOIMA JA YSTÄVÄLLINEN PALVELU Vi förbehåller oss rätten till ändringar • Pidätämme oikeuden muutoksiin

småstad

1 / 2020

15


SONJAN HERKKU

SONJAS DELIK ATESS Paikallinen herkkupuotisi sesongin maukkaille tuotteille Din lokala bod för säsongens smakfulla produkter AUKIOLOAJAT • ÖPPETTIDER

ark/vard 10-18 • la/lö 10-15 • 21.6-16.8 su/sö 11-15

Publikationsverksamhet sedan 1974

Kustaa Vaasan katu 2D, Tammisaari / Gustav Wasas gata 2D, Ekenäs    050 403 1963 w w w.sonjanherkku.fi

Gåvot ips!

STORSTREJKEN I EKENÄS ÅR 1905

30 €

– Den sjungande revolutionen Författare: Magnus Cederlöf Ny lokalhistorisk bok om ett dramatiskt skede i Ekenäs och Finlands historia. Storstrejken var en landsomfattande strejkrörelse som spred sig också till Ekenäs. Köp i bokhandeln, Luckan Raseborg eller vår webbshop! www.vastnylandskakultursamfundet.fi

LUCKAN BARNKULTUR

Sommarläger i LillaLuckan

16

må–ons 3.8–5.8 kl. 10–15 Vi gör cityodling i Karis med Maija Lehtinen. Pris: 30 € inkl. program och mellanmål (egen lunchbox medtages) Anmälan till: raseborg@luckan.fi senast 24.7. Obs! Som deltagare får du ett exemplar av Hemulens herbarium.

• småstad

LillaLuckan Raseborg Centralg. 59, 10300 Karis, Raseborg raseborg.luckan.fi/barnkultur/

1 / 2020

Din urspecialist H.Roos Uraffär 019 241 1136 Långgatan 17, 10600 Ekenäs vard. 9.15-17.00 lö. 9.15-13.00


småstad

1 / 2020

17


18

• småstad

1 / 2020


#köpiekenäs #ostatammisaaresta Unikt sortiment och personlig betjäning Ainutlaatuinen valikoima ja ystävällinen palvelu

Köp i Ekenäs

småstad

1 / 2020

19


Iltatorilla vilskettä – lähes tavalliseen tapaan Monet perinteiset kesätapahtumat on tänä vuonna peruttu koronaviruksen takia. Iltatorista saamme kuitenkin nauttia tänäkin kesänä. MIA BERG-LUNDQVIST KÄÄNNÖS BUBI ASPLUND

I

ltatorin järjestelyistä vastaava Tom Rönnblad kertoo, ettei iltatori oikeas­ taan missään vaiheessa ollut vaakakupis­ sa. – Normaali toritoiminta on jatkunut koko ajan. Siksi emme pelänneet, että joutuisimme perumaan iltatorin, hän sa­ noo. Hän kuitenkin toteaa, että aiempiin vuosiin verrattuna iltatorilla on pieni muutos. Tänä kesänä torilla ei ole oh­ jelmanumeroita. Nämä luokiteltaisiin nimittäin tapahtumiksi ja silloin järjestä­ jillä olisi vastuu ihmismääristä. Järjestäjät eivät myöskään halua aiheuttaa väenpal­ joutta jossa virus saattaisi levitä.

Kristina Kettunen myi käsitöitä iltatorilla kesäkuun alussa.

Myyjien puolelta löytyy suurta kiin­ nostusta iltatorilla kaupusteluun. Kiin­ nostus on jopa suurempaa kuin aiempina vuosina. Syy tähän lienee se, että monet markkinat ja muut tapahtumat jossa ta­ varaa olisi mennyt kaupaksi on peruttu. – Uskon, että tänä kesänä näemme ilta­ torilla hiukan enemmän antiikki­ kauppiaita, Tom sanoo. Tänä kesänä myyntikojut sijoitetaan hiukan harvemmin. Näin toimitaan jotta ruuhkaa ei syntyisi.

MYYJÄT VAUHDISSA Tom Rönnbladin mukaan ihmiset ovat olleet tarkkoja etäisyyksien pitämisestä tavallisessa torimyynnissä. – Näkee selvästi, että turvallisuus on asia joka askarruttaa ihmisiä, hän sanoo ja toteaa, että mikäli ihmiset jatkossakin kunnioittavat etäisyyksiä muihin ihmi­ JÄÄTELÖKIOSKI ON SIIRRETTY siin ulkosalla tapahtuva myynti on hyvä Tämän kesän iloisiin uutisiin kuuluu, vaihtoehto. että iltatorilla on myös jäätelökioski.

M-B L

Jäätelökioski joka aikaisemmin on ollut Kaupunginhotellin pihalla on siiretty puistoaluelle. – Tämä on mielestäni loistava uudis­ tus ja palvelee iltatoria hienolla tavalla, sanoo Tom.

MIKÄ Tammisaaren iltatori MISSÄ Stallörenin puiston alueella KOSKA Tiistaisin klo 15-19, 2.6.–4.8.

Citykirppis Kuninkaankadulla

C

itykirppis Kuninkaankadulla järjes­ tetään heinäkuun ensimmäisenä lau­ antaina, tarkemmin sanottuna 4.7. Joka vuotinen Citykirppis kerää runsain mää­ rin niin myyjiä kuin kävijöitäkin. Viime vuonna Citykirppiksellä oli kuutisen­ kymmentä myyjää. –  Tänä vuonna joudumme sijoitta­ maan myyntipöydät harvemmin jotta ei syntyisi ruuhkaa. Tarvittaessa voimme

20

• småstad

1 / 2020

levittäytyä suuremmalle alueelle, sanoo tumassa juuri nyt. Mikä koronakriisin ti­ Pia Stenroos. lanne on juuri silloin vaikuttanee ihmis­ Hän on Tammisaaren Keskustayhdis­ ten päätöksiin, hän sanoo. tyksen puheenjohtaja. Pia toteaa, että hänellä ei ole min­ käänlaista aavistusta miten koronakriisi MITÄ Citykirppis vaikuttaa kävijämääriin. MISSÄ Kuninkaankatu – Sitä on vaikea ennustaa. Ehkä myy­ KOSKA Lauantaina 4.7. klo 10–14 jiä on yhtä paljon kuin ennenkin, ehkä moni myyjä ei halua olla mukana tapah­


Lunacare erbjuder följande tjänster

Lunacare tarjoaa seuraavia palveluita

• Hemvård/Hemtjänst • Hemsjukvård • Momsfria socialvårdstjänster med serviceavtal • Vård i livets slutskede • Tjänster för veteraner och krigsinvalider

• Kotihoito/Kotipalvelu • Kotisairaanhoito • Arvolisäverottomia sosiaalihuoltopalveluja palvelusopimuksella • Hoito elämän loppuvaiheessa • Palvelut veteraaneille ja sotainvalideille

ANNIKA LUSTIG Sjukskötare/Sairaanhoitaja 045 896 9230, annika@lunacare.fi

MARIKA ENBERG Sjukskötare YH/Sairaanhoitaja AMK 045 896 9231, marika@lunacare.fi

lunacare.fi småstad

1 / 2020

21


22

• småstad

1 / 2020


Kvällstorget rullar på – nästan som vanligt Många traditionella sommarevenemang har i år inhiberats på grund coronaviruset, men kvällstorget kommer vi även denna sommar att kunna njuta av. MIA BERG-LUNDQVIST

T

om Rönnblad, som ansvarar för ar­ rangemangen kring kvällstorget, be­ rättar att kvällstorget egentligen aldrig låg i vågskålen. – Den normala torgverksamheten har ju fortgått hela tiden. Därför var vi inte oroliga för att vi skulle hamna att in­ hibera kvällstorget, säger han. Men han tillägger att det finns en liten skillnad från tidigare år; man kom­ mer inte att ha några program som ex­ tra dragplåster. Dessa skulle nämligen klassas som evenemang och då måste arrangörerna hålla reda på folkmängden. Man vill heller inte bidra till att skapa folksamlingar där viruset kan komma att spridas.

M-B L

Lissu Schön sålde sina produkter på årets första kvällstorg.

tillägger att ifall folk fortsätter att res­ pektera avstånden till varandra, torde utomhusförsäljningen vara ett ganska bra alternativ i dessa tider. Från försäljarhåll har det funnits ett stort intresse för att komma och sälja på kvällstorget, faktiskt klart större än vanligt. Anledningen till detta är gi­ vetvis att många stora evenemang och marknader där dessa försäljare normalt skulle ha avsättning för sina produkter, FÖRSÄLJARNA PÅ HUGGET nu fallit bort. Tom Rönnblads erfarenhet från det van­ – Jag tror att vi kommer att se litet liga morgontorget är att besökarna varit mera av exempelvis antikhandlare, fun­ väldigt skötsamma och hållit bra avstånd derar Tom. till andra. I år kommer försäljningsstånden att – Man kan se att säkerheten är något stå något glesare än tidigare, för att und­ som folk funderar på, säger han och vika att situationer med trängsel uppstår.

GLASSKIOSKEN FLYTTAT En glad nyhet inför säsongen är att kvälls­torget numera också har en glass­ kiosk. Glasskiosken, som under tidigare år funnits på närbelägna Stadshotellets gårdsplan, har numera flyttat in på park­ området. – Jag tycker att det är en enorm för­ bättring och kompletterar kvällstorget på ett bra sätt, hälsar Tom.

VAD Kvällstorg i Ekenäs VAR Området kring Stallörsparken NÄR Tisdagar kl. 15–19, från 2.6 till 4.8

småstad

1 / 2020

23


HÄR FINNS VI! TÄÄLLÄ OLLAAN!

Adolfsson bostadsmäklare kiinteistövälittäjä Annons / ilmoitus s. 23

Apoteket vid Rådhustorget Raatihuoneentorin apteekki

Eklås - Tammilukko Annons / ilmoitus s. 19

EKM • annons / ilmoitus s. 18 Eva’s • annons / ilmoitus s. 8

Annons / ilmoitus s. 16

Fotofabriken AaBee

Azets • annons / ilmoitus s. 21

Annons / ilmoitus s. 22

Baywatch • annons / ilmoitus s. 23

Fyren GH • annons / ilmoitus s. 17

Carl de Mumma • annons / ilmoitus s. 2

Hälsohänder • annons / ilmoitus s. 8

Ekenäs VVS service Tammisaaren LVI huolto

Höijers • annons / ilmoitus s. 2

Annons / ilmoitus s. 18

M Broman • annons / ilmoitus s. 10 Mancave • annons / ilmoitus s. 8

Marinboden • annons / ilmoitus s. 8 Nya Apoteket • annons / ilmoitus s. 16 OP Raseborg Raasepori

Sonjan Herkku • Sonjas Delikatess Annons / ilmoitus s. 16 Tofag • annons / ilmoitus s. 19

Annons / ilmoitus s. 22

Toppen • annons / ilmoitus s. 8

Piazza • annons / ilmoitus s. 17

Trainium • annons / ilmoitus s. 20

Popana • annons / ilmoitus s. 8

Trävaruhuset

Pub Niska • annons / ilmoitus s. 2 Roos uraffär • annons / ilmoitus s. 16 Seaside Lifestyle • annons / ilmoitus s. 8 Soft • annons / ilmoitus s. 8

Annons / ilmoitus s. 19

West-Drivers • annons / ilmoitus s. 18 Wi-Box • annons / ilmoitus s. 2


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.