Page 1

Donald NorskGram AB.qxd:Donald NorskGram AB

02 02 09

11:53

Side 1

Kirsti Mac Donald Kirsti Mac Donald

NORSK SOM ANDRESPRÅK

Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk består av • teoribok • arbeidsbok • www.norskgrammatikk.cappelendamm.no – gratis nettsted med fasit til arbeidsboka og øvelser Boka er en revisjon av Norsk grammatikk for fremmedspråklige fra 1999.

Norsk som andrespråk • Arbeidsbok •

For å ha utbytte av læreverket må man kunne en del norsk. Lærere som underviser i faget, vil også ha nytte av læreverket.

Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk gir en systematisk oversikt over norsk grammatikk, med vekt på å beskrive de grammatiske strukturene og bruken av de ulike formene i et andrespråksperspektiv. Teoriboka og arbeidsboka er nært knyttet sammen.

Norsk grammatikk

Norsk grammatikk

Norsk grammatikk NORSK SOM ANDRESPRÅK Arbeidsbok

Kirsti Mac Donald


Kirsti Mac Donald

Norsk grammatikk NORSK SOM ANDRESPRĂ…K Arbeidsbok


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2009 «Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.» Grafisk formgiver: Ingunn Framgården Sats: Ingunn Framgården Omslagsdesign: Ingunn Framgården Forlagsredaktør: Liv Veum Seljevold Illustrasjoner: Line Jerner: s. 40, 41, 51, 56, 91, 136. Robin Jensen: s. 11, 21, 22, 152. Scanpix: Francois Guillot/AFP Photo s. 34, Halvard Alvik s. 153. Samfoto: Bård Løken/NN s. 11. Repro: RenessanseMedia AS Trykk: Livonia Print SIA, Latvia 2014 3. utgave 7. opplag ISBN 978-82-02-29255-3

www.norskgrammatikk.cappelendamm.no www.cdu.no


3

Forord Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk er en systematisk gjennomgang av norsk grammatikk med vekt på emner som er av interesse for dem som lærer norsk som andrespråk/fremmedspråk. Læreverket består av • teoribok • arbeidsbok • www.norskgrammatikk.cappelendamm.no gratis nettsted med fasit til arbeidsboka og øvelser Arbeidsboka følger teoriboka. Regler og eksempler som gis i teoriboka følges her opp med mange gjentakelser og muligheter til å øve inn systemet. Det legges vekt på øvelser som tar for seg emner og strukturer som erfaringene viser at utlendinger har problemer med. For å ha utbytte av denne boka, må man kunne en del norsk, men elementære bøyningsmønstre og strukturer er tatt med, slik at alle skal få anledning til å systematisere kunnskapene sine fra grunnen av. Den første delen av boka tar utgangspunkt i ordklassene. I de siste kapitlene er det setningen som er utgangspunktet. De samme emnene kan bli tatt opp flere steder ut fra litt ulikt perspektiv. Det gir anledning til repetisjon av vanskelige strukturer. Hovedemnene går fram av innholdsfortegnelsen foran i boka. I tillegg kan man bruke stikkordregisteret bak for å finne fram til øvelser med et spesielt emne. Det er lagt inn en del supplerende forklaringer i arbeidsboka, men i hovedsak finner man de grammatiske forklaringene til øvelsene i teoriboka. Man kan også finne en fasit til øvelsene på www.norskgrammatikk.cappelendamm.no. Dersom man ønsker litt enklere grammatikkoppgaver, anbefales Mac Donald: Praktisk norsk 2. For kursdeltakere på begynnernivå anbefales Mac Donald: Praktisk norsk 1.


4

Innledning Norsk språkråd og Utdanningsdirektoratet utga i 2005 nye retningslinjer der de anbefaler grammatiske termer til bruk i skoleverket. Denne terminologien er tatt i bruk i denne boka. For at ikke terminologien skal gi unødige problemer for dem som er vant med andre begreper, følger her en kortfattet oversikt over de sentrale grammatiske ordene slik de er brukt i denne boka.

Ordklasser Substantiv er navn på personer, ting og fenomener: en mann, ei kake, et vindu, en tanke. Pronomen er ord som står i stedet for substantiv: han, hun, det, den, de, man. Spørrepronomen: hvem, hva, hvilken. Adjektiv beskriver andre ord: grønn, glad, gammel, pen. Også ordenstallene er adjektiv: femte, syttende. Determinativer er ord som står som bestemmelser til andre ord og inkluderer: Demonstrativer: det, den, de, denne, dette, disse Possessiver: min, ditt, hennes, vårt, deres Kvantorer som inkluderer • artikler: en, ei, et • grunntallene: fem, ti, tolv • andre mengdeord som: mange, begge, alle, ingen Verb forteller om handlinger og tilstander: gå, leke, lese, bygge, bo. Tempusformene har til dels fått nye navn: • Formen har lest heter nå presens perfektum (før perfektum). • Formen skal lese heter nå presens futurum (før futurum). • Formen hadde lest heter nå preteritum perfektum (før pluskvamperfektum). • Formen skulle lese heter nå preteritum futurum (før fortidsfuturum el. kondisjonalis). Adverb forteller mer om handlinger og tilstander: nå, tidlig, opp, ut, dessverre. Spørreadverb: når, hvorfor, hvordan. Preposisjoner danner sammen med et etterfølgende substantiv eller pronomen preposisjonsfraser: i byen, til deg, om sommeren, enn læreren, som dem. Som og enn regnes som preposisjoner når de står foran substantiv eller pronomen. (Se også subjunksjoner under.) Konjunksjoner binder sammen ord og setninger: og, men, for, så.


5

Subjunksjoner innleder leddsetninger: fordi, da, etter at, mens, hvis. Også som og enn er subjunksjoner når de innleder leddsetning. Infinitivsmerket å regnes som subjunksjon. (Se leddsetning under.)

Setningsledd Subjekt – den som gjør det verbet forteller om: Per lo. Vi gikk. Den gamle hesten stoppet. De unge har det vanskelig. Verbal – forteller hva som foregår i setningen: Per lo. De har stoppet. De skal flytte. Objekt – den som handlingen rammer: Vi hjalp dem. Jeg liker naboen min. Jeg har fått brevet som du sendte. Indirekte objekt – den som mottar objektet: Du sendte meg et brev. De ga læreren en blomst. Predikativ – beskriver subjektet: Hun er snill. Han vil bli kokk. De er noen hyggelige elever. Adverbial – forteller mer om handlingene: De kommer i dag. Hun jobber flittig. De kommer med buss. De bor utenfor byen. Setninger • Helsetning – en selvstendig setning: Det er varmt i dag. Kommer du? Da de kom, ble jeg glad. • Leddsetning – en del av en helsetning: Da de kom, ble jeg glad. Jeg håper at jeg får ny jobb snart. Infinitiv regnes også som leddsetning: Jeg håper å få ny jobb snart.


6

Innholdsfortegnelse Innledning

Kapittel 1 Substantiv

4

8

Kapittel 5 Verb

52

Infinitiv Presens Preteritum og presens perfektum Presens futurum Preteritum perfektum og preteritum futurum Modale verb S-verb Passiv Imperativ Refleksive verb Sammensatte verb

52 54 57 62 63 65 67 68 70 71 72

Kapittel 6 Partisipper

74

Kjønn (genus) Bøyning av substantiv Bruk av ubestemt og bestemt form Genitiv Egennavn Sammensatte substantiv

8 9 11 13 15 16

Kapittel 2 Pronomen

19

Personlige pronomen Ubestemt pronomen Spørrepronomen

19 23 23

Kapittel 3 Adjektiv

25

Presens partisipp Perfektum partisipp Partisipper brukt som adjektiv

74 74 75

Bøyning i kjønn og tall Bøyning i bestemt form Ordenstall Komparativ og superlativ Adjektiv brukt som substantiv

25 28 33 33 35

Kapittel 7 Adverb

79

Kapittel 4 Determinativer

38

Ubestemt artikkel Bestemt artikkel Demonstrativer Dobbel eller enkel bestemmelse? Possessiver Kvantorer

38 39 40 42 43 45

Tidsadverb Måtesadverb Stedsadverb Modale adverb Spørrende adverb Nektende adverb Gradsadverb / framhevende adverb Sammenbindende adverb Gradbøyning av adverb

79 79 80 82 83 84 84 85 86


7

Kapittel 8 Preposisjoner

88

Tid Sted Tilhørighet Sammenlikning Annen bruk av preposisjonene Sammensatte preposisjonsuttrykk

88 91 93 94 94 96

Kapittel 9 Konjunksjoner og subjunksjoner Konjunksjoner Subjunksjoner

98 100

Kapittel 10 Setningsledd

103

Subjekt Predikativ Objekt Verbal Adverbial

103 104 107 109 117

Kapittel 11 Setninger

118

Helsetninger Leddsetninger Det-setninger Setningsfragmenter

118 123 134 138

Kapittel 12 Sammenbinding av setninger Tillegg Motsetning Tidsforhold Ă…rsaksforhold Betingelse Sammenlikninger

141 143 144 149 153 156

Stikkordregister

159

98

141


8

Kapittel 1 Substantiv

Kapittel 1 Substantiv

Forklaringer til oppgavene finner du i teoriboka side 8–22.

Kjønn (genus) 1.1

Fyll ut med riktig ord Egennavn Fellesnavn Tromsø en by

Egennavn Troms

Fellesnavn et fylke

Rogaland

_______________________

Sørlandet

_______________________

Frankrike

_______________________

Mjøsa

_______________________

Madeira

_______________________

Asia

_______________________

Ganges

_______________________

Danmark

_______________________

Stillehavet

_______________________

Kaspihavet _______________________

1.2 Sett inn artikkel

1.3 Lag substantiv av ordene til venstre – med artikkel

______ program

å lede

______________________________________

______ forestilling

å reparere

______________________________________

______ selskap

å flykte

______________________________________

______ vennskap

å argumentere ______________________________________

______ riking

å okkupere

______________________________________

______ fundament

å levere

______________________________________

______ supplement

å bekrefte

______________________________________

______ keiserdømme

å trene

______________________________________

______ mekaniker

å bake

______________________________________

______ fysiker

å spørre

______________________________________

______ ingeniør

ung

______________________________________

______ tyveri

kjærlig

______________________________________

______ system

sunn

______________________________________

______ argumentasjon

venn

______________________________________

______ sosialist

vanskelig

______________________________________

______ assistent

demokratisk

______________________________________


Kapittel 1 Substantiv

9

Bøyning av substantiv 1.4

1.5

1.6

Fyll ut Entall ubestemt

bestemt

Flertall ubestemt

bestemt

_________________

klokka

_________________

_________________

et hus

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

barna

_________________

_________________

bilder

_________________

_________________

klassen

_________________

_________________

en ting

_________________

_________________

_________________

_________________

landet

_________________

_________________

en dollar

_________________

_________________

_________________

_________________

eska

_________________

_________________

Gjenta setningene i flertall Det er en butikk der.

Det er mange butikker der.

Det er et vindu der.

___________________________________________________

Det er et hus der.

___________________________________________________

Det er et slott der.

___________________________________________________

Det jobber en baker der.

___________________________________________________

Det bor en inder der.

___________________________________________________

Det bor en amerikaner der.

___________________________________________________

Sett inn ordene til venstre i flertall et land

De hadde vĂŚrt i mange ____________________.

en feil

Hun hadde nesten ikke noen ____________________.

en ting

Han ønsket seg mange ____________________.


10

Kapittel 1 Substantiv

en dollar

Kan du veksle noen ____________________?

et barn

Har de ____________________?

en regel

Det er mange ____________________ på skolen.

en idé

Han har mange ____________________.

en sykepleier Alle døtrene er ______________________________.

1.7

1.8

en liter

De drikker tre ____________________ melk om dagen.

en vaffel

Nå skal vi lage ____________________!

et program

Hvilke ______________________________ har du sett?

Bøy ordene Entall ubestemt

bestemt

Flertall ubestemt

bestemt

en far

_______________

_______________

_______________

ei mor

_______________

_______________

_______________

en bror

_______________

_______________

_______________

ei søster

_______________

_______________

_______________

ei datter

_______________

_______________

_______________

ei hånd

_______________

_______________

_______________

et tre

_______________

_______________

_______________

et kne

_______________

_______________

_______________

Sett inn ordene til venstre i flertall ei bok

Jeg har noen _______________________ med meg.

en mann

Det er ikke så mange ____________________ her.

et tre

De har plantet noen ________________________.

ei datter

Hvor mange _________________________har de?

en bonde

Det er mange _______________________ i landet.

ei strand

Er det mange __________________________ der?


Kapittel 1 Substantiv

11

Bruk av ubestemt og bestemt form 1.9

Sett inn riktig ord i riktig form 1: et esel, 2: en hane, 3: ei løve Det var en gang 3 ____________________ som kom til en gård der det bodde 1 ____________________ og 2 ____________________. 3 ____________________ var sulten, og da den fikk øye på 1 ____________________ som gikk på jordet og spiste, fant den ut at det ville være en god middag. Den snek seg innpå 1 ____________________, men 2 ____________________ fikk øye på 3 ____________________ og satte i gang å gale i vilden sky. Og er det noe 3 ____________________ er redde for, så er det hanegal, så 3 ____________________ satte av gårde i full fart. Da 1 ____________________ så at 3 ____________________ løp sin vei, ble det veldig modig og løp etter 3 ___________________ for å kjekke seg. Men da de var kommet et stykke unna 2 ____________________, snudde 3 ____________________ seg brått og kastet seg over det kjekke 1 ____________________. Så fikk den middag likevel.

1.10 Sett inn substantivene i riktig form et kjøkken

Så koselig du har fått det i ____________________________!

et gardin

Jeg liker de nye _____________________________.

ei lampe

Er ____________________ ny?

et bord

Hvor har du fått tak i dette ____________________?

en farge

Jeg liker ____________________ på benken. Har du malt den selv?

et skap

Ja, jeg har malt både den og alle _______________________.

et glass, en kopp

Her er det plass til alle ____________________ og ____________________ mine.


12

1.11

Kapittel 1 Substantiv

Sett inn substantivet i riktig form a

lærer/en ____________________________ vår kommer fra Stavanger. Mange ____________________________ trives i jobben sin. Noen ____________________________ kan bli slitne. ____________________________ til Eva skal slutte. Kims ____________________________ er fra Vietnam. Mange av ______________________ er unge.

b system/et Hva slags politisk ____________________________ har dere? Landets politiske ____________________________ er ikke så godt. Vi trenger et nytt ____________________________! Mange vil forandre hele _____________________________. Ingen av ____________________________ som vi har prøvd, virker. Noen ____________________________ virker vel bedre enn andre? c

tradisjon/en De har mange gamle _____________________________. ____________________________ deres er viktige for dem. De har ikke glemt forfedrenes _____________________________. Noen ____________________________ er felles for hele landet. Men noen av ____________________________ er lokale. Alle burde ta vare på ____________________________ sine.

1.12 Sett ordene til venstre inn i riktig form dag

Hun jobber fem timer _________________________.

dag

Man bør spise minst fire måltider om _______________.

uke

Hvor mye tjener han per ________________?

uke

Hun trener fire ganger i ____________________.


Kapittel 1 Substantiv

1.13

måned

Han tjener 20 000 kroner i ____________________________.

måned

Hva betaler du i husleie per ____________________________?

år

De kommer hit et par ganger i __________________.

år

Lønna gikk opp med 20 000 per ________________.

13

Les teksten og fyll ut Rut og Anne var på restaurant sammen. Men de var ikke fornøyd med besøket. De fikk kjedelig mat, lunkent vann, tørt brød, seigt kjøtt, kald saus, vissen salat, og til slutt fikk de en kaffe som smakte vondt. De syntes også at de fikk dårlig service. Men de fikk en stor regning til slutt. Hvordan var restaurantbesøket? _______________ var kjedelig, ________________ var lunkent, ________________ var tørt, ________________ var kald, ________________ var vissen, og ________________ smakte vondt. Men _____________________ var stor!

Genitiv 1.14 Skriv uttrykk med genitiv (Per har ei datter.)

Jeg kjenner Pers datter.

(Kari har ei tante.)

Vi besøkte ____________________________________.

(Barna har mange leker.)

Vi måtte rydde bort _____________________________.

(Foreldrene har problemer.)

De diskuterte __________________________________.

(Landet har en kultur.)

Hun studerer __________________________________.

(Teateret laget en oppsetning.)

__________________________ var veldig interessant.

(Forfatteren har skrevet bøker.)

Hun leste alle __________________________________.

(Brasil har en hovedstad.)

Hva heter _____________________________________?

(Hun snakket på vegne av elevene.)

Hun snakket på ________________________________.


14

1.15

Kapittel 1 Substantiv

Sett inn Jan eller Jans Jeg har inntrykk av at ______________ jobb er interessant. I går traff jeg ______________ søster. Foreldrene til ______________ kommer også på besøk. De kommer hit for ______________ skyld. De skal se på en leilighet til ______________. De har lagt inn et bud på ______________ vegne.

1.16 Sett inn ordene i riktig form a

kone Har du hilst på Hassans ______________? Hvor kommer ______________ til Per fra? I dag kommer ______________ til Per og Hassan hit.

b

barn Hvor gamle er Pers ______________? Begge ______________ til Per er begynt på skolen. Pers eldste _____________ går i samme klasse som det yngste _____________ til Olav.

1.17

Uttrykk det samme med genitiv en leilighet med fem rom

De leter etter en femroms leilighet.

en utdannelse som tar fem år Han skal begynne på en ________________________________________________________. pause i et kvarter Nå tar vi et __________________________________________________________________. en kalkun på fem kilo Til jul kjøpte vi en ____________________________________________________________. historie som går over mer enn to tusen år Stedet har mer enn ____________________________________________________________.


Kapittel 1 Substantiv

15

en gutt på ti år Vi fikk hjelp av en ____________________________________________________________. en tv-skjerm på 42 tommer De ville ha en ________________________________________________________________.

1.18 Sett inn riktig uttrykk til fjells – til fots – til sengs – til bunns – til topps – til bords – til sjøs Maten er ferdig. Nå må vi sette oss __________________________________. Vi må komme __________________________________ i denne saken. Neste helg drar vi __________________________________. Vi kjører noen mil, men så drar vi resten av veien __________________________________. Han gikk __________________________________ da han var ganske ung. Hun vil gjøre karriere og komme __________________________________ i bedriften. Jeg er utslitt og vil gå tidlig __________________________________.

Egennavn 1.19 Fyll ut Sted

Innbygger

Språk

_____________________

tyrker

_____________________

Kina

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

svensk

Danmark

_____________________

_____________________

_____________________

serber

_____________________

Bosnia

_____________________

_____________________

_____________________

greker

_____________________

_____________________

somalier

_____________________

_____________________

_____________________

hindi


16

Kapittel 1 Substantiv

Sammensatte substantiv 1.20 Løs opp de sammensatte ordene vinterklær

klær til å bruke om vinteren

barneklær

_______________________________________________________________

skinnklær

_______________________________________________________________

selskapsklær _______________________________________________________________ fritidsklær

_______________________________________________________________

bomullsklær _______________________________________________________________ reiseklær

_______________________________________________________________

arbeidsklær

_______________________________________________________________

1.21 Lag sammensatte ord som tilsvarer ordene til venstre informasjon for elever

elevinformasjon

informasjon om eksamen

____________________________________________________

informasjon om valget

____________________________________________________

informasjon om studier

____________________________________________________

informasjon om arbeidslivet ____________________________________________________ informasjon for turister

____________________________________________________

informasjon for studenter

____________________________________________________

1.22 Sett inn sammensatte ord som tilsvarer ordene under streken ____Informasjonsviljen__ var liten. (Viljen til å informere) _______________________________________________________ ble intervjuet i tv. (Sjefen for informasjonen) De startet _____________________________________________________________. (en kampanje for å informere) ______________________________________________________________ var stort. (Behovet for informasjon)


Kapittel 1 Substantiv

Folk klaget over ________________________________________________________. (mangel på informasjon) Avisen skrev om ________________________________________________________. (svikt i informasjonen)

1.23 Lag sammensatte ord med samme betydning som ordene til venstre det å tilhøre en gruppe

gruppetilhørighet

innsats for samfunnet

____________________________________________

endringer i klimaet

____________________________________________

motsetning mellom generasjonene

____________________________________________

problemer med å finne sin identitet ____________________________________________ problemer med kommunikasjon

____________________________________________

frihet til å velge

____________________________________________

politikken som stormaktene fører

____________________________________________

retten til å bestemme selv

____________________________________________

terapi i grupper

____________________________________________

senter for kultur

____________________________________________

krig mellom borgerne i et land

____________________________________________

bestemmelser i loven

____________________________________________

politikken som angår sosiale forhold ____________________________________________

1.24 Lag sammensetninger ferie med sol og bading

sol- og badeferie

festival med mat og vin

____________________________________________

politikk som angår skole og helse

____________________________________________

litteratur for barn og ungdom

____________________________________________

en kveld med sang og musikk

____________________________________________

programmer med sport og kultur

____________________________________________

17


18

Kapittel 1 Substantiv

1.25 Hvilke ord er substantiv? Sett ring rundt dem

vennlig kjĂŚrlighet hun

glad Petra tyrkisk

mĂĽne

gammel fest

Atlanterhavet spising

løpe

trening

kineser ungdom

mat


Kapittel 2 Pronomen

Kapittel 2 Pronomen

19

Forklaringer til oppgavene finner du i teoriboka side 23–28.

Personlige pronomen 2.1

Sett inn riktig pronomen a Hva heter naboen din?

_____________ heter Susanne.

Hva heter mannen hennes?

_____________ heter Olav.

De har to barn, ei jente og en gutt.

_____________ heter Lise og Tomas.

Går barna i barnehage?

Ja, det gjør _____________.

Liker Tomas seg der?

Ja, det gjør _____________.

b Hva heter denne elva?

_____________ heter Otra.

Hva heter hovedstaden i Estland?

_____________ heter Tallinn.

Hva heter landet sør for Estland?

_____________ heter Latvia.

Hva kaller man Estland, Latvia og Litauen? _____________ kalles De baltiske landene. Hva heter fjellene i Nord-Afrika?

_____________ heter Atlasfjellene.

c Hvor ligger Drammen?

_____________ ligger i Buskerud.

Hvor mange innbyggere har Bergen?

_____________ har ca. 250 000 innbyggere.

Hva heter de sørligste fylkene i Norge?

_____________ heter Aust- og Vest-Agder.

Hva heter de største byene på Sørlandet?

_____________ heter Kristiansand og Arendal.

Hvor ligger Hedmark fylke?

_____________ ligger på Østlandet.

Objektform 2.2

Sett inn pronomen i riktig form a

Fortell om Kari. Bruk pronomen: Kari var syk og hadde feber. __________ lå til sengs, og doktoren kom og undersøkte __________. Han sa at _________ måtte ta det med ro i noen dager og ga ____________ litt medisin som skulle få ned feberen.


20

Kapittel 2 Pronomen

b

Fortell om Kari og Ola. Bruk pronomen: Kari og Ola var syke og hadde feber. ____________ lå til sengs, og doktoren kom og undersøkte ____________. Han sa at ____________ måtte ta det med ro i noen dager og ga ____________ litt medisin som skulle få ned feberen.

c

Fortell om Kari og meg. Bruk pronomen: Kari og jeg var syke og hadde feber. ____________ lå til sengs, og doktoren kom og undersøkte ____________. Han sa at ____________ måtte ta det med ro i noen dager og ga ____________ litt medisin som skulle få ned feberen.

2.3

Fyll ut med pronomen Jeg kommer i morgen. Kan du hente _______________? Tom og jeg kommer i morgen. Kan du hente _______________? Kommer du i morgen? Jeg kan hente _______________. Kommer du og Lise i morgen? Skal jeg hente _______________? Lise kommer i morgen. Jeg skal hente _______________. Leif og Lise kommer i morgen. Kan du hente _______________?

2.4

Fyll ut med pronomen som passer Det var en gang en villhest som levde på ei frodig slette. Men en dag kom en hjort og begynte å beite på den samme sletta. Hesten ergret seg over dette, men ______________ torde ikke prøve å jage bort hjorten, for ______________ hadde så store horn. Da fikk hesten en god idé. ______________ gikk til en bonde som bodde i nærheten og sa at ______________ visste om en flott hjort som bonden kunne fange og spise. Bonden svarte at ______________ ikke klarte å fange hjorten, for ______________ løp så fort. «Jeg skal hjelpe ______________,» sa hesten. «______________ løper like fort som hjorten. ______________ kan sitte på ryggen min, så klarer du nok å fange ______________.» Som tenkt, så gjort. Bonden la sal på ryggen til hesten og satte seg opp på ______________. Hesten løp og løp, men likevel klarte ______________ ikke å ta igjen hjorten. Hjorten løp mye fortere enn hesten, nå som hesten


Kapittel 2 Pronomen

21

hadde mannen på ryggen. « ______________ klarte ikke det du lovet ______________,» sa mannen, «men nå har jeg fanget ______________, så nå kan ______________ bli med ______________ til gården og trekke plogen for _______________.» Slik ble hesten husdyr og hjelper på gården til bonden.

2.5

Lag setninger med pronomenene til venstre + en form av å gifte seg å gifte seg

2.6

han

Skal han gifte seg?

dere

Når skal ______________________________________________________________?

du

Når skal ______________________________________________________________?

hun

Har __________________________________________________________________?

de

Planlegger _____________________________________________________________?

jeg

Til sommeren __________________________________________________________.

vi

Skal __________________________________________________________________?

du

Vil ____________________________________________________________ med meg?

Fyll ut med samme verb + ikke Hun liker seg her, men jeg liker meg ikke her. Han kjeder seg, men jeg ________________________________________________________. De soler seg, men vi __________________________________________________________. De skynder seg, men han _______________________________________________________. De konsentrerer seg, men dere __________________________________________________. Kari gleder seg til eksamen, men Ola _____________________________________________. Ola gruer seg til eksamen, men Kari ______________________________________________.

Lette pronomen kommer foran ikke, også og liknende adverb når det er enkelt verb i setningen. Se side 131 i teoriboka og øvelse 11.7–11.9.


22

2.7

Kapittel 2 Pronomen

Les teksten. Fortell det samme, men begynn med a: Birgitta, b: Kristian, c: Liv og Eli, d: vi Jeg prøver å konsentrere meg. Jeg må skynde meg å gjøre flere oppgaver. Snart skal jeg ha eksamen, og den gruer jeg meg til. Men jeg gleder meg til å bli ferdig med skolen. Jeg håper jeg får meg jobb etterpå. Jeg kjeder meg hvis jeg ikke har noe å foreta meg. Faktisk liker jeg meg best når jeg har det litt travelt.

2.8

Fyll ut Vinden og sola kranglet om hvem av __________ som var den sterkeste. De fikk øye på en mann som gikk langs veien. __________ ble enige om at __________ av dem som klarte å få frakken av __________, var den sterkeste. Først skulle vinden prøve. Plutselig kjente mannen hvordan __________ begynte å blåse. __________ kneppet frakken og knyttet beltet så hardt __________ kunne. Han puttet hendene i lommene, og __________ var ikke mulig for vinden å få frakken av mannen. Jo kraftigere __________ blåste, desto tettere holdt __________ frakken inntil seg. Til slutt måtte vinden gi ___________. Så skulle sola prøve seg. __________ ga seg til å steke det varmeste __________ kunne. Mannen begynte å svette, __________ knappet opp alle knappene, og __________ varte ikke lenge før __________ hadde tatt av __________ frakken og bar __________ på armen. Da var __________ klart at sola hadde vunnet, og at __________ var sterkere enn vinden.


Kapittel 2 Pronomen

2.9

23

Sett inn pronomen i høflig form God morgen! Hva kan jeg hjelpe ___________ med? Kunne ___________ være så snill å forklare hva jeg skal skrive her? Selvfølgelig. Hvis _______ vil sette ___________ her, så skal jeg straks hjelpe ___________.

Ubestemt pronomen 2.10 Sett inn ubestemt pronomen i riktig form Det er vanskelig å få feriejobb for tida. ______________ må gå fra sted til sted og spørre om det er noen som har brukt for ______________. Det beste er om ______________ kjenner noen som kan hjelpe ______________ med kontakter. ______________ skal ikke alltid stole på det folk sier til ______________. ______________ skal høre mye før ørene detter av! Men nå får det være nok snikksnakk! ______________ trenger en pause av og til.

Man kan ikke skifte fra ubestemt til personlig pronomen: Hvis man vil lære språket, må man (ikke han) snakke mye med folk. eller: Hvis en vil lære språket, må en snakke mye med folk. Se for øvrig teoriboka, ubestemt pronomen.

Spørrepronomen 2.11 Sett inn riktig spørreord _____________ er dette? Det er lutefisk. _____________ er dette? Det er min bror. _____________ stoppested går vi av på? Neste. _____________ bøker skal vi ta med? Disse. _____________ dato er det? 5. april. _____________ bor du sammen med? Tanta mi. _____________ skal du gjøre til høsten? Studere.


24

Kapittel 2 Pronomen

_____________ fag liker du best? Matte og fysikk. _____________ vei skal vi ta? Vi tar til høyre her.

2.12 Sett inn riktig form av hvilken + en preposisjon ____________ skole gĂĽr du __________? ____________ land kommer de __________? ____________ stoppested skal vi gĂĽ av __________? ____________ oppgaver har dere problemer __________? ____________ tekster snakket dere __________? ____________ film spilte hun __________?

2.13 Hvilke ord er pronomen? Sett ring rundt dem

hund hest jeg

dem mann

de

henne oss

dit

fem dere

hjem man

hvem seg

hun deg

der

Norsk grammatikk.  

Norsk som andrespråk. Arbeidsbok. Cappelen Damm

Norsk grammatikk.  

Norsk som andrespråk. Arbeidsbok. Cappelen Damm