Contact #87 BTP et immobilier / Stavebnictví a reality

Page 1

• Assemblée générale avec élection du conseil / Valná hromada s volbou výboru 21/3

• Déjeuner-débat / Debatní oběd: Jan Juchelka, CEO, KB 15/3

• Etre V.I.E dans l’incubateur CCFT à Prague / Podnikatelský inkubátor FČOK v Praze

MARS-MAI/ BŘEZEN-KVĚTEN 2018

#87

Dossier : BTP et immobilier Téma: Stavebnictví a reality


COMITÉ PATRONAL/ KLUB PATRONŮ

ENGIE logotype_gradient_BLUE_CMYK 14/04/2015 24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87 Web : www.carrenoir.com

RÉFÉRENCES COULEUR

Zone de protection 1 C100%

Zone de protection 2 Zone de protection 3


Édito & Sommaire Úvodník & Obsah

ÉDITO/ÚVODNÍK

Chers amis, A partir de cette année, votre chambre peut s’appuyer pour ses activités et son développement non seulement sur la confiance de ses 300 membres mais aussi sur le soutien de son nouveau Comité patronal. En effet, une douzaine d’acteurs majeurs des relations économiques franco-tchèques ont choisi de réinvestir leur succès dans notre communauté d’affaires en donnant à la chambre les moyens d’améliorer la qualité de ses plateformes d’échange, de ses événements et d’investir dans ses outils de communication. Nous leur en sommes profondément reconnaissants. Le 21 mars prochain, vous allez élire le nouveau Conseil d’administration de la chambre lors de son Assemblée générale. J’invite tous les membres à y participer et ceux et celles qui souhaitent candidater de s’adresser au secrétariat de la CCFT. Vos candidatures sont les bienvenues. Nous sommes curieux de savoir comment vous trouvez la nouvelle maquette graphique du magazine Contact ainsi que son contenu éditorial composé dans sa majorité des témoignages de nos membres. Au nom de toute l’équipe permanente, je vous remercie de votre confiance et fidélité et me réjouis de vous retrouver aux conférences, clubs, soirées ou tournois organisés par votre chambre. Cordialement — Vážení přátelé, od letošního roku se komora může ve svých aktivitách a dalším rozvoji opřít nejenom o důvěru více než 300 členů, ale také o podporu nově vzniklého Klubu patronů. Dvanáct významných hráčů na poli francouzsko-českých ekonomických vztahů se rozhodlo sdílet svůj úspěch s naší obchodní komunitou a poskytnout komoře prostředky pro další rozvoj diskusních platforem, akcí a komunikačních nástrojů. Za tuto podporu jsme jim velice vděčni. Dne 21. března si na Valné hromadě zvolíte nové předsednictvo komory. Srdečně zvu všechny členy k účasti a kandidáty do výboru, aby se obrátili na sekretariát FČOK. Budeme velice rádi, když se vyjádříte jak k nové grafické podobě časopisu Contact, tak i k samotnému obsahu stojícím na textových příspěvcích našich členů. Jménem stálého týmu komory Vám děkuji důvěru a spolupráci a těším se na setkání na konferencích, klubech, společenských večerech a turnajích pořádaných Vaší komorou. Srdečně Váš Jaroslav Hubata-Vacek Directeur de la CCFT / Ředitel FČOK

SOMMAIRE/OBSAH

35

35

36

• Économie et actualités / Ekonomika a aktuality

4

• Dossier : BTP, immobilier / Téma: Stavebnictví a realitní trh

9

• Appui aux entreprises / Podpora pro podniky

28

• Espace membres / Členská sekce

32

• Vie de la chambre / Ze života komory

35

• Culture / Kultura

39

/#87 2018 Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory

www.ccft-fcok.cz

Ont collaboré à ce numéro / Na čísle spolupracovali: Linda Salajková, Ariane Semrádová, Jaroslav Hubata-Vacek Atelier graphique / Grafické studio: Symbiont Impression / Tisk: TISKAP s.r.o. Tirage / Náklad: 3000 exemplaires / 3000 výtisků

Registrační číslo MK ČR: E 21622 Les opinions exprimées dans les articles externes ne reflètent pas forcément l’opinion de la CCFT. / Názory vyjádřené v otištěných externích článcích nevyjadřují nutně názor FČOK.

Březen—Květen 2018  Contact 87 3


Économie en bref Ekonomika ve zkratce

fr

cz

5% 4% 3% 2% 1%

4Q17

3Q17

2Q17

1Q17

4Q16

3Q16

2Q16

1Q16

4Q15

3Q15

2Q15

1Q15

0%

REPRISE DU TOURISME MONDIAL : PARIS #1/CESTOVNÍ RUCH OPĚT VZKVÉTÁ: PAŘÍŽ #1 KREDIT: PIXABAY

6%

La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka.

Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Indice des prix à la consommation Indexy spotřebitelských cen (CPI), meziročně 3,5 %

fr

cz

3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % I.18

XII.17

X.17

XI.17

IX.17

VII. 17

VIII. 17

V.17

VI.17

III.17

IV.17

I.17

II.17

XII.16

X.16

XI.16

IX.16

VIII.16

V.16

VI.16

IV.16

II.16

III.16

-0,5 %

Taux de chômage Míra nezaměstnanosti v %, meziročně 11 %

A

10 % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2%

fr

cz IX.17

X.17

XI.17

XII.17

X.17

XI.17

XII.17

I.18

VII.17

VIII. 17

VI.17

V.17

III.17

IV.17

II.17

I.17

XII.16

X.16

XI.16

IX.16

VIII.16

VI.16

VII.16

V.16

IV.16

III.16

I.16

II.16

1%

Évolution des taux d’intérêt 3M PRIBOR et 3M EURIBOR Vývoj 3M Priboru a 3M Euriboru 1,0 %

3M Euribor

3M Pribor

0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % -0,0 % -0,2 % IX.17

VIII. 17

VI.17

VII. 17

V.17

IV.17

II.17

III.17

I.17

XII.16

X.16

XI.16

IX.16

VIII.16

VI.16

VII.16

V.16

IV.16

III.16

I.16

II.16

-0,4 %

Évolution des taux de change CZK/USD et CZK/EUR Vývoj devizových kurzů: CZK/USD a CZK/EUR 28,0

CZK/USD

près avoir subi de lourdes conséquences dues aux attentats terroristes de ces dernières années, le tourisme à l’échelle mondiale reprend des couleurs. En 2017, 1,32 milliard de personnes ont voyagé hors de leur pays, soit une progression de +6,7 % par rapport à 2016. Près de la moitié d’entre eux a visité l’Europe. La fréquentation touristique de la France a bondi de +10,2 % au 2. trimestre 2017. L’Hexagone demeure la première destination touristique mondiale avec 89 millions de visiteurs en 2017. Le Musée du Louvre a accueilli 8,1 millions de visiteurs l’an passé, dont 70 % d’étrangers. La tour

La France séduit à nouveau

CZK/EUR

27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 22,0 21,0

4  Contact 87  Mars—Mai 2018

I.18

XII.17

X.17

XI.17

IX.17

VII. 17

VIII. 17

VI.17

V.17

IV.17

III.17

I.17

II.17

XI.16

XII.16

X.16

IX.16

VII.16

VIII.16

V.16

VI.16

IV.16

II.16

III.16

20,0

Selon une enquête de l’institut d’études d’opinion Ipsos, 60 % des répondants considèrent la France un pays attractif pour les entreprises étrangères. Ce sondage a été effectué auprès de 200 responsables d’entreprises étrangères

Eiffel a été visitée par 6,2 millions de personnes. — Po několika slabších letech v důsledku teroristických útoků se cestovní ruch opět rozjíždí. V roce 2017 cestovalo mimo svou zemi 1,32 miliardy turistů, o 6,7 % více než v roce předchozím. Téměř polovina z nich navštívila Evropu. Návštěvnost Francie za druhé pololetí roku vzrostla o 10,2 % a s 89 miliony návštěvníků tak zůstává první turistickou destinací na světě. Do Muzea Louvre zavítalo 8,1 milovníků umění, z toho 70 % cizinců, na Eiffelovu věž se přijelo podívat 6,2 milionu osob.

implantées en France. Le reste, 40 % de l’échantillon, pense qu’elle n’est pas assez attractive. Néanmoins, 98 % d’entre eux admettent qu’elle puisse le redevenir. 95 % des répondants apprécient les réformes initiées par le gouvernement français en 2017. Plus de la moitié d’entre eux attend de la réforme du Code du travail la création de nouveaux emplois.


Économie en bref Ekonomika ve zkratce

Francie láká investory

Podle průzkumu agentury Ipsos se 60 % manažerů zahraničních společností se sídlem ve Francii domnívá, že Francie je pro zahraniční firmy atraktivní zemí. Zbylých 40 % z 200 dotázaných si myslí, že dostatečně atraktivní není. Nicméně

Les exportations ont augmenté de 5 %, les ventes en Tchéquie se sont accrues de 7 %. La production des bus en Tchéquie s’est accrue de 5,5 % et celle des camions de 12 %. Pour 2018, une stagnation du secteur est attendue à cause d’une faible offre sur le marché du travail. —

Production record de véhicules en RT

En 2017, la République tchèque a de nouveau enregistré une production record de véhicules : 1,414 million de voitures produites, soit 5 % de plus par rapport à l’année précédente. Le leader du marché reste Škoda Auto, qui a produit 12 % de voitures de plus qu’en 2016. L’usine de Hyundai à Nošovice a diminué sa production de 0,5 %, celle de TPCA à Kolín de 10 %, faute de main d’œuvre.

Rekordní výroba automobilů v ČR

Česká republika v roce 2017 opět zaznamenala rekordní produkci automobilů. Celý český automobilový průmysl v minulém roce vyrobil 1,414 milionu aut, meziročně o 5 % více. Tahounem je Škoda Auto, která vyprodukovala o celých 12 % více aut než v roce 2016. Produkce automobilky Hyundai v Nošovicích nicméně o 0,5 % klesla, kvůli nedostatku pracovních sil klesla o téměř 10 % i výroba v Kolínské TPCA. Export českých aut se zvýšil o pět procent, domácí prodej pak téměř o sedm. Polepšili si i výrobci autobusů (+5,5 %) a nákladních vozů (+12 %). Pro rok 2018 se však již očekává spíše stagnace výroby, hlavním důvodem je nízká nabídka na trhu práce.

160 140 120 100 80 60 40

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

20

2007

L’année dernière, la République tchèque a reçu du budget de l’Union européenne 55,4 milliards de couronnes de plus que le montant qu’elle a versé et reste ainsi un bénéficiaire net. La majeure partie des fonds en provenance de l’UE s’inscrit dans la nouvelle période de programmation 2014–2020. Il s’agit des fonds structurels, du Fonds de cohésion et de la Politique agricole commune. Dans l’ensemble, depuis son adhésion en mai 2004, la République tchèque a reçu plus de 695,5 milliards de couronnes de l’UE. Selon les dernières données de la Commission européenne datant de 2016, tous les pays ayant rejoint l’UE en 2004 sont encore à ce jour bénéficiaires nets. A l’inverse, le volume de contributions excède les retours dans les pays fondateurs de l’UE, qui sont donc des contributeurs nets. C’est le cas pour l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni. En 2016, l’Allemagne était le principal contributeur net au budget de l’UE (11 milliards d’euros), le plus grand bénéficiaire net était la Pologne (7 milliards d’euros). —

Finances reçues par la RT de l’UE. / Příjem peněz ČR z EU.

2006

La République tchèque a reçu 55,4 mlds CZK de l’UE

2005

98 % z nich připouští, že se jí může znovu stát. Na druhou stranu, 95 % respondentů oceňuje reformy iniciované francouzskou vládou v roce 2017. Více než polovina z nich očekává od reforem francouzského Zákoníku práce vytváření nových pracovních míst. Prezident Emmanuel Macron také velmi usiluje o to, aby opět přilákal zahraniční společnosti do Francie. O zlepšení pověsti Francie jako dobrého místa pro byznys se snažil například na summitu „Choose France“ ve Versailles začátkem roku, kam výhradně za tímto účelem pozval 140 manažerů velkých firem. Podle Elysejského paláce by tyto firmy měly ve Francii do 5 let investovat 3,5 miliardy euro a vytvořit 2000 pracovních míst.

2004

Le président Emmanuel Macron a également fait preuve d’une grande initiative pour attirer à nouveau les entreprises étrangères et pour améliorer la réputation de la France ; par exemple l’orgaisation du sommet « Choisir la France » à Versailles au début de l’année, a permis de réunir 140 chefs d’entreprises étrangères. Selon l’Elysée, ce seront 3,5 milliards d’euros qui seront investis dans l’Hexagone par ces entreprises et 2 000 emplois créés dans les cinq prochaines années. —

ČR získala z EU 55,4 miliard korun

Česká republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o 55,4 miliardy korun více, než do něj odvedla a nadále tak zůstává čistým příjemcem. Převážnou většinu příjmů z EU tvořily příjmy z nově nabíhajícího programového období 2014 až 2020. Jednalo se o peníze ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Společné zemědělské politiky. Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 ČR dosud získala z EU o 695,5 miliardy korun více, než do něj odvedlo. Stejně na tom jsou podle posledních údajů Evropské komise z roku 2016 země, které vstoupily do EU v roce 2004 s Českem. Naopak objem odvodů nad příjmy převažuje u původních zemí EU, jako jsou Německo, Francie, Itálie nebo Velká Británie. V roce 2016 bylo největším čistým přispěvatelem Německo (11 miliard eur), největším čistým příjemcem bylo Polsko (7 miliard eur).

Record des exportations tchèques : La France 4e destination

croissance de 4,61 % des exportations tchèques vers la France, celle-ci a devancé la Grande Bretagne. —

Les exportations des entreprises tchèques ont atteint un niveau record l’an passé. Elles ont augmenté de 5,7 % par rapport à 2016 pour s’élever à 4 200 milliards CZK (168 milliards EUR). La part des biens exportés vers les pays membres de l’UE est de 83,7 %, le premier partenaire est l’Allemagne. Les exportations tchèques vers la France en 2017 ont atteint 215 milliards CZK (8,6 mlds EUR) et l’Hexagone est devenu la 4e destination de la production tchèque. Grâce à une

Rekordní export z ČR: Francie 4. destinací

České firmy loni vyvezly zboží a služby za rekordních 4,2 bilionu korun, meziročně o 5,7 % více. Do zemí Evropské unie míří 83,7 % českého exportu, největším partnerem je Německo. Český vývoz do Francie za rok 2017 dosáhl hodnoty 215 miliard korun a ta se tak stala čtvrtou nejvýznamnější destinací. Díky meziročnímu růstu o 6,41 % Francie z pohledu exportérů předčila Velkou Británii. Březen—Květen 2018  Contact 87 5


Actualités Aktuality Jacques Rupnik est politologue et historien français, ancien conseiller de Václav Havel. / Jacques Rupnik je francouzský politolog a historik, bývalý poradce Václava Havla.

LE REGARD DE JACQUES RUPNIK, POHLED JACQUESE RUPNIKA/ Le président Miloš Zeman a été réélu le 28 janvier au terme du second tour de l’élection présidentielle qui l’opposait à l’académicien pro-européen Jiří Drahoš. Avec un taux de participation de 66,6 % aux élections au suffrage direct, Zeman gagne avec 51,36 %. Quel regard portez vous sur la situation politique actuelle en RT ? Le président sortant, que l’on disait « en bout de course » se maintient au pouvoir, faute d’une alternative suffisamment crédible et puissante. L’issue de l’élection présidentielle sera déterminante pour la constitution d’un nouveau gouvernement. Deux jours avant l’élection présidentielle, Miloš Zeman a déclaré qu’il nommerait Andrej Babiš Premier ministre ; Jiří Drahoš a répliqué qu’en aucun cas il ne le ferait. Rétrospectivement et sans porter de jugement de valeur, on peut se demander s’il était judicieux de vouloir écarter ainsi le vainqueur des élections législatives.

6  Contact 87  Mars—Mai 2018

D’autre part, lors des élections législatives, le résultat du scrutin n’était pas connu que déjà la plupart des partis déclaraient qu’en aucun cas ils ne formeraient une coalition avec Babiš. Ce sont les mêmes qui s’indignaient ensuite lorsque était soulevée l’hypothèse qu’à l’issue de l’élection présidentielle, Babiš pourrait chercher un soutien tacite auprès de Tomio Okamura, ou auprès des communistes. N’oublions pas que c’est le refus initial qui a créé cette situation. Qu’est ce que le résultat de ces élections dit de la situation en RT ? Au premier comme au second tour, les candidats ne se présentent pas comme les

représentants des partis, mais sont ou se disent indépendants. Chose étonnante, et assez inhabituelle dans le contexte européen. Cela en dit long sur la désaffection des partis politiques qui ont fait preuve d’amateurisme et d’incompétence dans cette phase importante pour la constitution d’un gouvernement. Le résultat des élections législatives et présidentielles confirment-elles la montée des leaders populistes en Europe de l’Est ? Le populisme tchèque n’a pas les mêmes caractéristiques que celui qui agite la Hongrie


Actualités Aktuality « Dans les années 90, il y avait sur la scène politique au moins une personne qui dans le discours public tenait un propos européen, et considérait l’Europe pas uniquement comme un marché mais avant tout comme un projet politique, comme une défense des valeurs – Václav Havel. » et la Pologne, c’est un populisme « light ». Quand on considère le paysage de l’Europe centrale, le problème principal que posent la Pologne et la Hongrie, c’est la question de l’état de droit et de l’indépendance de la justice. Il serait préoccupant de voir la RT dériver vers ce type de modèle politique. Le populisme tchèque ne s’appuie pas sur des partis mais sur des mouvements, repose sur un leader fort, une méfiance vis-à-vis des partis et des corps intermédiaires, peu d’égard pour la justice, les médias et les journalistes. En RT, le populisme a trois visages. • Zeman maintient formellement un attachement à l’Union européenne, mais tient malgré tout des propos méprisants sur l’Europe. • Babiš, chef de file du populisme entreprenarial, fondateur d’une « entreprise politique », compare une bonne gestion de l’Etat à celle d’une entreprise, et considère le parlement comme une chambre de bavardage « žvanírna ». • Okamura, le peuple et la xénophobie. « Milos Zeman, président pro russe largement réélu » tel est le titre d’un article publié dans Le Monde. Est-ce là le regard que la France et l’Europe porte sur la RT de manière générale ? Les médias occidentaux, pas seulement français, ne connaissent pas très bien le personnage ni son parcours sur la scène politique. Ces derniers temps, l’Ouest a été informé d’une certaine montée du populisme à l’Est et a également été témoin d’une cassure sur la question de la migration. C’est donc avec cette grille de lecture que les journalistes interprètent les élections tchèques. Les journalistes puisent les informations là où il y en a. Si on a un reproche à faire à monsieur Drahoš - candidat décent, de qualité, et non corrompu – c’est de n’avoir pratiquement rien dit. Il est regrettable que la seule chose que les journalistes occidentaux aient retenu de lui, ce soit sa préoccupation de possibles ingérences russes dans la campagne présidentielle tchèque. Il est clair que cette élection n’est absolument pas l’expression d’un vote pour ou contre la Russie. On aurait tort de réduire

l’enjeu à cela : les électeurs se prononçaient sur d’autres questions aussi et même en priorité. D’après un récent sondage à l’échelle de l’Europe centrale, le journal Hospodářské noviny informe que les jeunes Tchèques de moins de 35 ans ont une approche beaucoup plus sceptique que leurs voisins slovaques, polonais ou hongrois. Comment l’expliquer ? D’une part, il y a l’héritage des années Klaus et de l’ODS (Parti civique démocrate) des années 90, dont l’inspiration idéologique était le Tchatcherisme. A cette époque, il y a le marché, l’Etat, et rien entre les deux. L’Europe est vue comme une entité qui s’ingère indûment dans nos affaires intérieures et qui doit être réduite au minimum, c’est à dire au marché. Déjà en 1992, certains considéraient l’UE comme une menace, une sorte de nouveau totalitarisme « soft ». Václav Klaus, figure de proue des années 90, et eurosceptique s’est fait également connaître pour la phrase « nous n’allons pas laisser dissoudre notre identité et notre souveraineté dans l’UE comme un morceau de sucre dans une tasse de thé ». Tous les médias ont repris et diffusé cette pensée qui s’est répandue dans toute la société. Dans les années 90, il y avait sur la scène politique au moins une personne qui dans le discours public tenait un propos européen, et considérait l’Europe pas seulement comme un marché mais avant tout comme un projet politique, comme une défense des valeurs – Václav Havel. Tant qu’il était là, avec le prestige qui était le sien, même si ses pouvoirs étaient limités, il y avait une sorte de contrepoids à l’euroscepticisme de Klaus. Quand il a quitté la scène politique en 2003, il n’y avait plus personne pour défendre l’UE. Le champ était libre à ce moment là pour laisser l’héritage eurosceptique s’installer. Comment expliquez-vous la hantise tchèque à l’égard des migrants ? La RT a une vision très économiste de l’UE. Les tchèques veulent qu’elle défende leurs intérêts économiques mais sans qu’elle s’introduise dans leur politique, leur démocratie. Pas d’intrusion, pas d’ingérence.

Tout a bien marché jusqu’à ce que s’installent des clivages sur des questions éminemment politiques : l’immigration, la sécurité, le terrorisme, le futur de l’OTAN, la question de l’Etat de droit... La crise des migrants a joué le rôle de catalyseur. L’Europe qui était censée être un havre de sécurité, se révèle être, une fois à bon port, la porte ouverte à une migration de masse. L’UE à ce moment là ne représente plus l’ancrage, le port d’attache, mais l’insécurité. L’insécurité physique mais aussi culturelle, identitaire. Le thème de la migration n’a pas été dominant pendant la campagne, mais nettement plus dans l’entre deux tours avec des affiches comme « Arrêtez Drahoš, arrêtez les migrants », et cela dans un pays où il n’y en a pas ! Les forces populistes jouent sur ces peurs et les angoisses identitaires. Deux mots d’ordres pour conclure : • celui de la présidence française de l’UE en 2008 : « l’Europe qui protège » • celui de la présidence tchèque en 2009 : « l’Europe sans barrières » A vous de juger du constat actuel…

Miloš Zeman byl 28. ledna znovu zvolen českým prezidentem ve druhém kole prezidentské volby, v rámci kterého se utkal s proevropským akademikem Jiřím Drahošem. S volební účastí 66,6 % v přímé volbě zvítězil Zeman s 51,36 procenty. Jak hodnotíte současnou politickou situaci v České republice? Dosluhující prezident, dle některých na konci sil, zůstává dále na Hradě kvůli absenci silného a důvěryhodného protikandidáta. Vyústění prezidentské volby bude klíčové pro sestavení nové vlády. Dva dny před prezidentskou volbou Miloš Zeman prohlásil, že jmenuje Andreje Babiše premiérem; Jiří Drahoš oponoval, že by Babiše premiérem v žádném případě nejmenoval. Zpětně vzato nebylo možná rozumné zavrhnout takto vítěze parlamentních voleb. Na druhou stranu, již během parlamentních voleb, kdy nebyl ještě znám volební výsledek, mnohé strany předem odmítaly vládní koalici s Babišem. Ty samé strany se po prezidentské volbě divily, že by Babiš mohl hledat tichou podporu pro svou vládu u Tomia Okamury nebo komunistů. Nezapomínejme, že této situaci předcházelo právě odmítnutí možné spolupráce ostatními stranami. Březen—Květen 2018  Contact 87 7


Actualités Aktuality Jacques Rupnik, invité du déjeuner-débat de la CCFT / Jacques Rupnik hostem debatního oběda FČOK

Co vypovídají výsledky voleb o situaci v ČR? V prvním i druhém kole volby se kandidáti neprezentovali jako zástupci politických stran, ale jako nezávislí kandidáti. To je překvapivé a v evropském kontextu cekem nezvyklé. Vypovídá to o odtažitosti politických stran, které prokázaly vysokou míru diletantství a neschopnosti v tak důležité fázi pro sestavování vlády. Potvrzují výsledky parlamentních a prezidentských voleb nárůst populistických lídrů ve východní Evropě? Populismus v českém kontextu není stejného charakteru jako ten, který v současné době hýbe Maďarskem a Polskem, v Čechách jde o „soft“ verzi populismu. V kontextu střední Evropy je hlavním problémem Polska a Maďarska otázka právního státu a nezávislého soudnictví. Bylo by znepokojivé, kdyby se Česká republika odklonila k podobnému politickému modelu. Český populismus se neopírá o politické strany, ale o hnutí se silným vůdcem v čele, o nedůvěru vůči stranám a zprostředkujícím subjektům, bez ohledu na soudy, média i novináře. V České republice má populismus tři tváře. • Zeman sice formálně udržuje závazky k Evropské unii, přesto o ní často mluví velmi pohrdavě. • Babiš, tvář podnikatelského populismu, zakladatel „politické firmy“, porovnává dobré řízení státu s řízením firmy a považuje parlament za „žvanírnu“. • Okamura, lid a xenofobie. « Miloš Zeman, proruský prezident opět jasně zvítězil v prezidentských volbách », tak zní titulek článku v deníku Le Monde. Dívá se takto Francie a Evropa obecně na Českou republiku?

8  Contact 87  Mars—Mai 2018

Západní média, ne pouze francouzská, neznají moc dobře ani osobnost Miloše Zemana, ani jeho politickou dráhu. Západní Evropa čte v poslední době čím dál častěji o nárůstu populismu ve východní Evropě a byla svědky neochoty diskutovat o otázce migrace. Je tedy logické, že novináři interpretují výsledky českých voleb touto optikou. Novináři čerpají informace tam, kde nějaké jsou. Panu Drahošovi, slušnému, kvalitnímu a čestnému kandidátovi se dá však vytknout, že prakticky nic neřekl. Je škoda, že jediná věc, o které západní novináři psali ve vztahu k Drahošovi, je jeho obava z možného ruského vměšování do české prezidentské kampaně.

za hrozbu a nový druh „soft“ totalitarismu. Václav Klaus, fenomén devadesátých let a euroskeptik, také proslul výrokem „nenecháme rozpustit českou identitu v Evropské unii jako kostku cukru v čaji“. Všechna média převzala a rozšířila tuto myšlenku, která se tak vpila do celé společnosti. V devadesátých letech byla na politické scéně naštěstí jedna osoba, která na veřejnosti mluvila proevropsky a nahlížela Evropu ne pouze jako trh, ale především jako politický projekt a obranu společných hodnot – Václav Havel. Dokud zde byl on a jeho dobrá pověst, existoval určitý protipól ke Klausovu euroskeptismu, byť nebyl Havlův politický vliv neomezený. Když roku 2003 opustil politickou scénu, nezbyl už nikdo, kdo by EU dál obhajoval. V té době vznikl prostor pro hluboké zakořenění euroskeptismu. Jak byste vysvětlil nepřiměřené obavy Čechů z uprchlíků? Česká republika vidí EU hlavně z ekonomického úhlu pohledu. Češi chtějí, aby obhajovala jejich ekonomické zájmy, aniž by se vměšovala do jejich politiky a demokracie. Zkrátka žádné vměšování ani zasahování. Vše celkem dobře fungovalo, dokud nedošlo k rozštěpení EU nad důležitými politickými otázkami: imigrace, bezpečnost, terorismus, budoucnost NATO, otázka právního státu… Uprchlická krize hrála roli katalyzátoru. Evropa, od které se očekávalo, že bude bezpečným přístavem, se ukázala být vstupní

„V devadesátých letech byla na politické scéně naštěstí jedna osoba, která na veřejnosti mluvila proevropsky a nahlížela Evropu ne pouze jako trh, ale především jako politický projekt a obranu společných hodnot – Václav Havel.“ Je jasné, že tato volba není zdaleka projevem souhlasu nebo nesouhlasu s Ruskem. Byla by chyba zúžit volbu na toto téma, voliči rozhodovali také, a především, o jiných otázkách. Hospodářské noviny uvádějí, že podle posledních průzkumů v rámci střední Evropy jsou mladí Češi pod 35 let o mnoho skeptičtější než jejich slovenští, polští nebo maďarští sousedé. Proč? Za prvé je tu dědictví Klausovy éry a vlády ODS z devadesátých let, jejichž ideologickou inspirací byl Tchatcherismus. V té době tu byl trh, stát a nic jiného mezi tím. Evropa byla nahlížena jako celek, který se neprávem vměšuje do našich vnitřních záležitostí, a který by měl být omezen na minimum, to znamená na trh. Už roku 1992 někteří považovali EU

bránou pro masovou migraci. EU od této chvíle již nepředstavuje bezpečné přístaviště, ale nejistotu. Nejistotu fyzickou, ale i kulturní a identitární. Téma migrace nebylo dominantní během kampaně, ale především mezi prvním a druhým kolem voleb s hesly jako „Stop imigrantům a Drahošovi“, a to v zemi, kde žádní imigranti nejsou! Populisté využívají tohoto strachu a obav ze ztráty identity. Dvě hesla na závěr: • heslo francouzského předsednictví EU v roce 2008: „Evropa, která chrání“ • heslo českého předsednictví roku 2009: „Evropa bez hranic“

Sami posuďte, co se za posledních deset let změnilo.


Dossier : BTP et immobilier Téma: Stavebnictví a reality

LES DÉFIS DU BTP : LOGEMENT, AUTOROUTES, MAIN D’ŒUVRE/ VÝZVY STAVEBNICTVÍ: BYDLENÍ, DÁLNICE, PRACOVNÍCI PRAHA/PARIS Nb d’habitants (en millions) / Počet obyvatel (v milionech)

1,29

7,0

Touristes (en millions) / Turistů (v milionech)

4,7

32,2

Airbnb : Nb d’annonceurs / Počet pronajímatelů

Nouveaux logements 2017 / Dostavěných bytů za 2017

7 200

28 575

60 000

419 000

En Tchéquie, les autoroutes se construisent lentement et les appartements sont rares et chers. Ceux qui ont roulé sur la D1 récemment ou ont recherché un appartement vont être du même avis. Selon les statistiques économiques, la Tchéquie ne s’en sort pas si mal. Qui croire ? Les chiffres ou les avis d’une population mécontente ? Et quelle est la situation en France ? Selon les derniers chiffres publiés par l’Office statistique tchèque (ČSU), la performance du secteur de la construction locale s’est améliorée de 2,1 % en glissement annuel, la part majeure de ce succès provient du BTP avec 5 % de croissance. Un plus grand nombre de permis de construire a été émis, la valeur des nouvelles commandes dans la construction a augmenté de 10 % et le nombre de nouveaux projets s’est accru de 17,7 % pour les maisons familiales et de 23,4 % pour les appartements. De plus, à partir du 1er janvier 2018, plus besoin d’attendre longuement un permis de construire pour une maison individuelle. Il suffira de déposer un avis de construction. Les employés du BTP, qui ont vu leur salaire moyen augmenter de 8 % pour s’établir à 41 500 CZK brut (1660 EUR). sont plutôt satisfaits. A titre de comparaison, le salaire mensuel moyen tchèque est de 29 050 CZK. Březen—Květen 2018  Contact 87 9


Dossier : BTP et immobilier Téma: Stavebnictví a reality

Part des logements sociaux en RT et en France / Podíl obecních nebo státních bytů v ČR a ve Francii

2,7 %

17 %

Hausse des prix du logement dans les 2 dernières années / Nárůst cen bytů za 2 roky

40 %

8,4 %

Prix du m² / Cena za m2

3200 €

9000 €

10  Contact 87  Mars—Mai 2018

L’augmentation de la valeur des projets de construction ainsi que celle des salaires a un impact négatif sur le consommateur final, l’acheteur de bureau ou d’appartement. En l’espace de deux ans, les prix des logements ont augmenté en République tchèque de 40 % ; chiffre le plus fort de toute l’UE. Le prix du m² à Prague atteint en moyenne 80 000 CZK (3200 EUR), et 120 000 CZK pour l’immobilier haut de gamme. La France et notamment Paris luttent avec des prix du logement qui s’envolent. L’ex-président François Hollande s’est donné comme défi de construire 500 000 logements par an pendant son mandat. La barre des 500 000 n’a pas été atteinte pendant le quinquennat, mais peu s’en faut. A la fin de son mandat, en 2017, plus de 400 000 logements étaient construits. La croissance des prix du logement s’accélère. Au troisième trimestre elle était de 4 % pour l’ensemble du pays et de 8 % à Paris. Le prix du m² dans la capitale française a dépassé la barre des 9000 euros, ce qui est pratiquement le triple des prix de Prague. Cependant les charges liées au logement représentent la même part du budget pour des foyers tchèques et français (26 %), tandis que la moyenne de l’UE est 22 %.

Propriétaire, locataire Le prix des logements et leur indisponibilité représentent un souci dans bien d’autres pays que la Tchéquie et la France, mais l’approche à la solution varie. Les Tchèques aiment être propriétaires de leur domicile. Seuls 20 % d’entre eux sont locataires, alors que la moyenne de l’UE est de 30 %, en France de 36 % et les grands champions sont les Allemands avec 40 % de locataires. La France se caractérise par une part importante de logements sociaux, régulés ou subventionnés par l’État. Pour pouvoir comparer les financements de logements sociaux par pays, l’Eurostat utilise le SPA (standard de pouvoir d’achat qui permet de se procurer la même quantité de biens et de services dans tous les pays). En France le chiffre atteint 250, en République tchèque il est de l’ordre de 60. Le seul pays qui subventionne plus que la France est le Royaume Uni. L’Union Européenne, qui se situe à 93, se divise en une dizaine de pays « généreux » et une dizaine d’autres où les gouvernements ne donnent quasiment rien, parmi eux, le Portugal, la Croatie et la Slovaquie. En France les logements sociaux représentent 17 % des résidences principales (4,8 millions de ménages soit une famille sur six) et seulement 2,7 % en Tchéquie. En ce qui concerne la construction de nouveaux logements, les villes tchèques sont encore

moins engagées, avec 1 % de leur investissement dans la construction. Ainsi, les villes tchèques ne disposent pas de biens suffisants pour pouvoir influencer les prix des loyer sur le marché.

Les autoroutes en (éternelle) construction Les infrastructures obsolètes freinent le développement de l’économie tchèque et la construction des routes est une des composantes les moins performantes au sein de l’économie la plus rapide de l’UE. Alors que la croissance du PIB tchèque atteint 5 %, l’ingénierie des transports peine à dépasser zéro. Pour 2018, le gouvernement prévoit de construire au total 18 kilomètres d’autoroutes, mais de nombreux projets sont freinés dû à l’absence de permis de construire ou de difficultés rencontrées pour l’achat de terrains. Un amendement de loi proposé par le gouvernement pourrait faciliter la construction car elle donne à l’État la possibilité de faire des fouilles et des travaux préparatifs sur des terrains qui ne lui appartiennent pas. Une loi similaire, dont le but est d’accélérer la construction de projets publics majeurs, est déjà en vigueur en Allemagne et depuis l’année dernière également en Slovaquie. Alors qu’en Tchéquie l’État gère lui-même les autoroutes et emploie un administrateur privé uniquement pour les péages de camions et de bus (les voitures ayant des vignettes à l’année), l’approche française est nettement différente. Le gouvernement français, cède la gestion des autoroutes à des entreprises privées telles que Vinci, Eiffage et l’espagnole Abertis qui détiennent les trois quarts du réseau autoroutier français et bénéficient de contrats de concession sur plusieurs décennies. Les péages en France concernent tous les véhicules. Pour rattraper un gel des tarifs autoroutiers en 2015, et pour financer 57 nouveaux chantiers, les automobilistes français devront mettre la main à la poche et débourser de 1 à 4 % de plus à partir du 1er février 2018. De quoi faire grincer les dents, mais de quoi inspirer les gouvernements tchèques...


Dossier : BTP et immobilier Téma: Stavebnictví a reality

Part du logement dans le budget des ménages / Nákladů na bydlení z rozpočtu domácností

26 %

26 %

Locataires / Nájemní bydlení

20 %

36 %

Immeuble le plus grand / Nejvyšší budova

Tour First City Tower

116 m

231 m

Nové dálnice se v Česku nestaví, bytů je málo a jsou drahé. Kdo jel v poslední době po D1 nebo se pokusil si koupit byt, bude jistě souhlasit. Z pohledu ekonomických statistik si však Česko zas tak špatně nestojí. Čemu věřit spíš? Číslům, nebo věčně nespokojeným Čechům? A jak jsou na tom ve Francii? Podle nejnovějších čísel Českého statistického úřadu si tuzemská stavební produkce meziročně polepšila o 2,1 %, lví podíl na tom má pozemní stavitelství, tedy nové budovy, s 5% nárůstem. Vydalo se také více stavebních povolení, o téměř desetinu stoupla průměrná hodnota nově uzavřených stavebních zakázek, počet zahájených staveb rodinných domů a bytů vzrostl o 17,7 %, respektive 23,4 %. Od 1. ledna navíc pro výstavbu rodinného domu stačí ohláška namísto zdlouhavého povolení. Spokojení mohou být i zaměstnanci ve stavebnictví, jejich plat za poslední rok v průměru stoupl o 8 % na 41 500 hrubého, zatímco průměrná česká mzda je 29 050 Kč. Právě vyšší hodnota zakázek a vyšší platy mají negativní dopad na koncového uživatele, tedy zájemce o byt či kancelář. Za dva roky stouply ceny bytů v ČR o 40 %, nejvíce z celé Evropské unie. Ceny v Praze běžně dosahují 80 000 korun za metr čtvereční, u prémiových projektů je to i o polovinu více. S rostoucími cenami nemovitostí bojuje i Francie a Paříž dvojnásob. Bývalý prezident Francois Hollande si dal závazek postavit půl milionu bytů ročně. Rok po skončení jeho mandátu se to téměř daří, ovšem stále jen téměř. Růst cen bytů ve Francii také zrychluje, v 3. čtvrtletí byl 4%, v Paříži je to téměř 8 %. Ceny za metr čtvereční bytu ve francouzské metropoli přesáhly hranici 9000 eur (225 000 korun), tedy prakticky trojnásobek cen v Praze. Náklady na bydlení zatěžují české a francouzské domácnosti stejnou měrou, vydají na ně 26 % z celkové spotřeby, průměr EU je 22 %. Vlastní, nájemní, obecní Ceny bydlení a jejich nedostupnost trápí více zemí než jen Česko a Francii, ovšem postoj k možným řešením se liší. Češi rádi bydlí ve svém, k nájemnímu bydlení se přikloní jen 20 % z nich. Průměr EU je 30 %, ve Francii bydlí v „cizím“ bytě dokonce 36 % obyvatel. Rekordmany jsou se 40 % Němci. Pro Francii je navíc charakteristický vysoký podíl sociálních bytů s regulovaným či dotovaným nájemným. Eurostat pro měření

štědrosti státu v dávkách na bydlení používá jako jednotku standard kupní síly (PPS), jež ve Francii dosahuje 250, zatímco v ČR 60. Více než francouzská vláda přispívá svým obyvatelům na bydlení jen ta britská a Francie tak brzy dosáhne prvenství. Průměr EU pro tento ukazatel je 93, v Unii se najde celkem desítka zemí, které přispívají poměrně velkou měrou, ale také desítka těch, které nedávají na bydlení prakticky nic. Mezi ně se řadí například Portugalsko, Chorvatsko nebo Slovensko. V obecních nebo státních bytech žije 17 % Francouzů a jejich podíl se v posledních letech nijak výrazně nemění. V Česku patří státu nebo obcím necelých 50 tisíc domů, které představují 2,7 % domů. Na výstavbě nových bytů se česká města a obce podílejí ještě menší měrou, která se v posledních letech stěží přehoupne přes 1 %. Města tak nemají dostatečně významný nemovitý majetek, kterým by mohla ovlivňovat cenu bytů na trhu. Dálnice budou… snad Zastarávající infrastruktura brzdí rozvoj českého hospodářství a dopravní stavebnictví patří mezi nejpomalejší složky jinak nejúspěšnější ekonomiky v celé EU. Zatímco HDP jako celek se žene vzhůru rychlostí přes 5 %, české dopravní inženýrství v posledním roce dosáhlo stěží na pozitivní nulu. Na rok 2018 vláda plánuje výstavbu celkem 18 kilometrů dálnic, mnohé projekty však brzdí absence stavebního povolení či problém s výkupem pozemků. Snadnější výstavbě by mohla pomoci vládní novela zákona, která umožňuje provádět průzkumy terénu a přípravné práce i na pozemcích, které státu nepatří. Podobný zákon, který může zásadní stavby uspíšit i o několik let, funguje v Německu a od loňského roku i na Slovensku. Francouzský přístup k dálniční síti je velmi odlišný. Zatímco v Česku se o ně stará výhradně stát a správce má jen pro výběr mýtného pro nákladní a autobusovou přepravu, francouzská vláda dává jednotlivé úseky dálnic do správy soukromým firmám, zpravidla na desítky let. Francouzské Vinci a Eiffage a španělská Abertis spravují tři čtvrtiny francouzských dálnic. Na francouzských dálnicích se platí mýtné, od 1. února 2018 se zvyšuje ve většině případů o 1 až 4 %. Vybrané peníze půjdou na modernizaci 57 úseků dálnic. Tento způsob získávání peněz na modernizaci silnic zajisté nepotěší řidiče, mohlo by však být inspirací pro českou vládu.

Březen—Květen 2018  Contact 87 11


Dossier : BTP et immobilier Téma: Stavebnictví a reality

LE BTP EST AUSSI IMPORTANT EN FRANCE QU’EN TCHÉQUIE/

STAVEBNICTVÍ JE STEJNĚ DŮLEŽITÉ V ČR I VE FRANCII Jean-Jacques Guillaudeau, Conseiller économique de l’Ambassade de France à Prague / Jean-Jacques Guillaudeau, ekonomický rada Francouzského velvyslanectví v Praze

L

e BTP est un secteur économique majeur et d’égale importance pour nos deux pays. Il représente 7 % du PIB et 8 % de la population active. Or il traverse une crise qui s’est traduite, ces dernières années, par des pertes d’emplois en France et en République tchèque. En 2016, la filière renoue avec la croissance mais la reprise demeure fragile. Pour sortir de l’ornière, le gouvernement français s’est fixé l’objectif ambitieux de construire 500 000 logements neufs et d’en rénover autant chaque année. La faible commande publique devrait toutefois limiter la croissance du segment non résidentiel. En République tchèque, la montée en puissance des fonds européens d’ici 2020 devrait

12  Contact 87  Mars—Mai 2018

encourager l’activité dans le secteur. Le défi du BTP : écologie Aujourd’hui l’enjeu est de répondre aux meilleurs standards environnementaux, énergétiques, sociaux et d’économie circulaire en créant des emplois non délocalisables permettant à la filière de se structurer. Un segment en particulier doit retenir notre attention : l’éco-construction, c’est-à-dire la construction durable et écologique. Dans les pays industrialisés, le secteur du bâtiment représente encore 40 % de la consommation d’énergie et 38 % des émissions de gaz à effet de serre. L’éco-construction est en plein essor en France. C’est le 3e marché européen avec 19 milliards d’euros déjà investis dans la

rénovation énergétique des bâtiments. La promotion de la construction et de la rénovation des logements à basse consommation d’énergie commence déjà à porter ses fruits, comme l’illustre la forte hausse des certifications délivrées par l’association de référence en France, Effinergie. Les acteurs français ont pris la mesure des enjeux. Beaucoup de grands groupes, de PME spécialisées, de laboratoires, d’universités, et de clusters français, tels qu’Efficacity ou Advancity, développent des compétences en matière d’éco-matériaux, d’éco-innovation, de valorisation ou de recyclage des déchets issus de la construction, voire de bâtiments à énergie positive. Des salons spécialisés sur le bâtiment durable, tels que Ecobat ou Batimat à Paris, témoignent du dynamisme des acteurs français. Soutien financier pour les entreprises et les ménages La France met en œuvre une politique proactive avec le plan « Ville durable ». L’enjeu est d’accélérer la transition écologique avec, à la clé, 75 000 emplois supplémentaires. Ce plan national s’accompagne de mesures de soutien financier : éco-prêts, prime énergie, exonérations fiscales. Mais il y a surtout le Crédit d’impôt pour la transition énergétique, ou CITE, auquel sont éligibles les audits énergétiques et les travaux d’amélioration énergétique. C’est un réel succès puisque 1 million de CITE ont été accordés. La République tchèque est également très engagée dans l’éco-construction. Le programme emblématique est Nová zelená úsporám, ou Nouvelle économie d’énergie, qui vise à améliorer l’efficacité énergétique du parc immobilier. Dans le cadre du programme européen Environnement d’un montant de près de 100 millions EUR,


Dossier : BTP et immobilier Téma: Stavebnictví a reality « L’éco-construction est en plein essor en France. C’est le 3e marché européen avec 19 milliards d’euros déjà investis dans la rénovation énergétique des bâtiments »

100 000 chaudières polluantes doivent être remplacées par des chaudières à haute performance énergétique d’ici 2022. Ce programme rencontre un franc succès auprès des ménages tchèques qui ont massivement candidaté pour en bénéficier. Citons également le programme PANEL 2013+ qui vise à moderniser les logements anciens. Freins tchèques : administration et chômage nul Le principal obstacle est administratif et réglementaire. La procédure d’obtention d’un permis de construire dure en moyenne 5 ans, voire 10 ans pour les grands projets. En France la législation a été simplifiée en 2015 pour réunir, au sein d’une procédure unique et intégrée, toutes les autorisations requises pour des projets d’aménagement ou de construction d’intérêt général. Le délai d’instruction pour les permis de construire a été ramené à deux mois, à compter de la réception du dossier complet pour les maisons individuelles, et à 3 mois pour les autres constructions. La pénurie de main d’œuvre reste un frein majeur. Hormis la réduction de leurs marges, les entreprises éprouvent des difficultés à recruter des ouvriers qualifiés et le nombre d’apprentis a diminué de 40 % l’année passée. Enfin, la priorité donnée au prix plutôt qu’à la qualité des offres dans le cadre des appels d’offres obère, dans une certaine mesure, le développement du secteur. Une refonte du code de la construction parait nécessaire, au même titre que l’instauration d’une autorité unique responsable pour la gestion des constructions du secteur du BTP. Une recodification permettrait ainsi de lancer les nombreux grands projets d’infrastructures, tels que la liaison ferroviaire entre l’aéroport et le centre-ville de Prague, le développement du réseau à grande vitesse, la construction de la nouvelle ligne automatique du métro D, la mise à niveau de l’autoroute D1.

S

tavebnictví je významnou součástí ekonomiky, stejně důležitou v obou zemích. Představuje 7 % HDP a 8 % aktivního obyvatelstva. Nicméně prochází krizí, která v posledních letech vyústila v úbytek pracovních míst v oboru ve Francii i v České republice. Aby pomohla vyvést stavebnictví z vleklé krize, dala si francouzská vláda za cíl vybudovat 500 000 nových bytových jednotek ročně a stejné množství jich každý rok renovovat. Malé množství veřejných zakázek by nicméně mohlo zbrzdit růst nerezidenčního sektoru. V České republice by růst mohl podpořit příliv financí z evropských fondů v rámci programového období do roku 2020. Výzva pro stavebnictví: ekologie Hlavní výzvou dneška je nutnost splňovat nejvyšší standardy z hlediska životního prostředí, energetiky, cirkulární ekonomiky i hlediska sociálního a zároveň vytvářet lokální pracovní místa, což by odvětví umožnilo se lépe strukturovat. Naši pozornost si zaslouží zejména ekologické stavby, tedy dlouhodobě udržitelné stavebnictví, které respektuje životní prostředí. Ve vyspělých průmyslových zemích představuje stavebnictví 40 % spotřeby energií a 38 % emisí skleníkových plynů. Ekologické stavby ve Francii vzkvétají. S 19 miliardami eur investic do energické obnovy budov je třetím největším evropským trhem na poli ekologických staveb. Podpora výstavby a renovace nízkoenergetického bydlení už začíná přinášet své ovoce, což dokazuje velký nárůst certifikátů vydaných přední francouzskou asociací Effinergie. Aktéři ve Francii si uvědomují význam ekologického přístupu. Mnoho velkých firem, specializovaných MSP, laboratoří,

ekologickou transformaci a vytvořit 75 000 nových pracovních míst. Tento státní plán je podpořen finanční pomocí: ekopůjčky, odměny za energetickou úspornost, slevy na daních. Nejdůležitější jsou však tzv. CITE (Crédit d’impôt pour la transition énergétique) neboli slevy na daních za energetické úspory, jež je možné čerpat na energetické audity nebo stavební úpravy zvyšující energetickou úspornost. CITE mají skutečný úspěch, využil jich již milion žadatelů. Česká republika je také velmi aktivní v ekologické výstavbě. Charakteristický je program Nová zelená úsporám, který usiluje o zlepšení energetické náročnosti stávajících budov. V rámci evropského programu Životní prostředí by do roku 2022 mělo být v ČR přerozděleno téměř 100 milionů eur na výměnu starých spalovacích kotlů, které znečišťují, za nové, vysokoenergetické. Tento program sklidil u českých domácností opravdový úspěch a vyvolal masivní odezvu. Zapomenout nesmíme ani na program PANEL 2013+ se zaměřením na modernizaci starých bytových jednotek. České stavebnictví brzdí administrativa Hlavní překážkou je administrativa a právní předpisy. Na stavební povolení se v průměru čeká 5 let, u velkých projektů je to až let deset. Ve Francii došlo v roce 2015 ke značnému zjednodušení a o všechna nezbytná povolení při výstavbě nebo stavbě v obecném zájmu se žádá v rámci jediné integrované procedury. Vyřídit stavební povolení, od dodání veškerých podkladů, trvá v případě rodinných domů dva měsíce, pro všechny ostatní stavby to jsou tři měsíce. Rozvoj výrazně brzdí nedostatek pracovních sil. Firmy snižují své marže a přesto mají problém sehnat kvalifikované dělníky, v loňském roce navíc klesl počet učňů o 40 %.

„Ekologické stavby ve Francii vzkvétají. S 19 miliardami eur investic do energické obnovy budov je třetím největším evropským trhem na poli ekologických staveb“. univerzit a klastrů, jako jsou Efficacity nebo Advancity, rozvíjí své dovednosti v oblasti ekologických materiálů, inovací, zpracování nebo recyklace stavebního odpadu. Výjimkou už nejsou ani budovy, které více energie vytvoří, než spotřebují. O dynamice tohoto odvětví ve Francii svědčí také veletrhy zaměřené na ekologicky udržitelné budovy, jako jsou Ecobat nebo pařížský Batimat. Podpora pro firmy i domácnosti Francie má proaktivní politiku, konkrétně plán „Udržitelné město“. Cílem je urychlit

V neposlední řadě rozvoji sektoru nesvědčí ani skutečnost, že v hodnocení veřejných zakázek má přednost cena před kvalitou nabídky. Změna stavebního zákona se jeví jako nezbytná, stejně tak vznik jednoho orgánu pro gesci stavebnictví. Změna zákona by umožnila zahájit mnoho velkých infrastrukturních projektů, jako jsou železniční spojení z centra na pražské letiště, rozvoj vysokorychlostních komunikací, výstavba automatické linky trasy metra D nebo modernizace dálnice D1. Březen—Květen 2018  Contact 87 13


Dossier : BTP et immobilier Téma: Stavebnictví a reality

BAUX COMMERCIAUX / NÁJEM OBCHODNÍCH PROSTOR

Comparaison des règles juridiques de base tchèques et françaises / Základní srovnání právní úpravy v České republice a ve Francii

République tchèque

Loi applicable

France

Code civil (art. 2201-2234 et art.2302-2315) Baux commerciaux – pas de règlementation spécifique, font partie des baux pour toute activité d’entreprise (point de vente, bureaux, entrepôt, production). Très large liberté contractuelle.

Code du commerce (art.L. 145-1 et suivants) Corpus de règles spécifiques pour les baux commerciaux, très réglementé. La loi Pinel 2014 – plus de protection au locataire. Statut d’ordre public auquel il n’est pas possible de déroger sauf exceptions.

Forme écrite – n’est pas obligatoire mais largement utilisée.

Forme écrite – n’est pas obligatoire même si la situation d’un bail oral est rare.

Tout bien immobilier ou sa partie peut constituer l’objet du bail s’il est utilisé et utilisable pour une activité commerciale / d’entreprise. Possibilité d’enregistrement du bail au cadastre immobilier.

Tout bien immobilier dans lequel une activité commerciale (de vente) est exercée ; le régime ne s’applique donc pas par ex. aux locaux d’entreposage ; il est possible de faire une application de ce statut de manière volontaire.

Les parties sont libres de fixer la durée du bail ou de le conclure à durée indéterminée (certaines exceptions pour une durée supérieure à 50 ans).

En principe une durée de 9 ans (au-delà avec l’accord des deux parties), résiliable à l’initiative de l’une ou l’autre des parties tous les trois ans.

L’entretien courant à la charge du locataire, tout autre entretien et réparations à la charge du bailleur si les parties ne conviennent pas autrement. L’amortissement de l’investissement par le locataire – avec le consentement du bailleur.

Tous les travaux d’entretien – à la charge du locataire à la seule exception des « gros travaux » (selon l’art. 606 du Code civil) portant seulement sur la toiture ou la structure. Vigilance lors des négociations ! Sauf accord différent, les travaux sur la façade, fenêtres, climatisation, ascenseurs seraient à la charge du preneur.

Loyer

Loyer – en principe fixé par les parties. Indexation – souvent basée sur l’inflation officielle.

Loyer – fixé par les parties. Indexation – obligatoire, souvent basée sur l’indice ILC (indice des loyers commerciaux).

Cession

La cession de l’immeuble n’entraine pas automatiquement la fin du bail ; dans certaines conditions, l’acquéreur dispose du droit de résiliation. L’acquéreur n’est pas tenu de respecter les obligations contractuelles du bailleur qui vont au-delà des obligations légales, sauf s’il en été informé au préalable.

La cession de l’immeuble n’entraîne pas automatiquement la fin du bail. Depuis la loi Pinel de 2014 – le locataire dispose d’un droit de préemption sur l’immeuble, s’il en est privé, la vente immobilière peut être annulée.

Résiliation du bail

Les parties sont libres de fixer les conditions et délais de résiliation. Seulement à défaut, la loi s’applique : • durée indéterminée – en principe résiliable sans motif avec un préavis de 6 mois ; • durée déterminée – motifs précis de résiliation à préciser d’une manière obligatoire, avec un préavis de 3 mois.

Les parties ne sont que partiellement libres de fixer les conditions et préavis de résiliation du bail.

Dédommagement du locataire initial pour la reprise de sa clientèle par le bailleur ou par le nouveau locataire (sauf si le bail est résilié pour une faute grave du locataire). Le montant de la compensation n’est pas fixé par la loi et très probablement découlerait de la pratique (judiciaire).

Indemnité de fin du bail – assez significative correspondant au moins à 1 an de chiffre d’affaires réalisé par le locataire dans le local concerné. En pratique, cette indemnité est tellement dissuasive que la doctrine parle de « propriété commerciale » illustrant ainsi que la loi ne facilite pas la résiliation du bail à l’initiative du propriétaire.

Forme Objet du bail

Durée Entretien / réparation

Compensation

14  Contact 87  Mars—Mai 2018

En effet, il n’est pas possible d’interdire la résiliation du bail par le preneur tous les trois ans et il n’est pas possible de déroger au préavis de rupture de minimum six mois.


Dossier : BTP et immobilier Téma: Stavebnictví a reality

Emmanuel KAEPPELIN DELSOL AVOCATS / Paris / Lyon

Michaela FUCHSOVÁ Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář / Prague

Česká republika

Francie

Právní úprava

Občanský zákoník (§§ 2201-2234 a 2302-2315) Nájem obchodních prostor – chybí specifická právní úprava, uplatní se ust. o nájmu prostor sloužících k podnikání (obchody, kanceláře, sklady, výrobní prostory). Široká smluvní volnost stran.

Obchodní zákoník (čl.L 145-1 a násl.). Soubor specifických pravidel platných právě pro nájem obchodních prostor. Ochrana práv nájemce byla pak posílena zákonem Pinel z r. 2014. V zásadě kogentní ustanovení, smluvní volnost stran je až na výjimky výrazně omezena.

Forma

Písemná forma není povinná, ale hojně užívána.

Písemná forma nepovinná, ovšem ústně sjednané nájmy jsou skutečně výjimečné.

Předmět nájmu

Jakákoliv nemovitost či její část může být předmětem nájmu, pokud je využívána (a využitelná) pro výkon obchodní / podnikatelské činnosti. Nájem může být zapsán do katastru nemovitostí.

Předmětem nájmu může být jakákoliv nemovitá věc, pokud je v ní vykonávána obchodní činnost (prodej); neuplatní se tedy např. pro skladovací prostory. Strany mohou však jejich vztah tomuto režimu dobrovolně podřídit.

Doba

Smluvní strany mohou nájem sjednat na dobu určitou i neurčitou (specifické podmínky platí pro nájem na dobu delší 50 let).

Nájem je většinou sjednáván na dobu 9 let (lze však sjednat i na delší období), s možností výpovědi jednou či druhou stranou každé tři roky.

Běžná údržba – povinností nájemce, ostatní údržba a opravy – povinností pronajímatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Nájemce je oprávněn odepisovat realizované investice jen se souhlasem pronajímatele.

Veškeré udržovací práce jsou povinností nájemce s výjimkou tzv.: « velkých prací » (dle čl. 606 obč.zák. jde jen o opravy střechy a nosných konstrukcí). Obezřetnost při vyjednávání! Není-li sjednáno jinak, nájemce nese náklady na opravu fasády, výměny oken, klimatizace, výměny výtahu.

Sjednáno dohodou smluvních stran. Indexace většinou odvisí od ofic. inflace.

Sjednáváno samotnými stranami. Indexace povinná, často odkazováno na speciální index „ILC“ (index nájmu obchodních prostor).

Převod vlastnictví neznamená automaticky zánik nájmu, ve specif. případě má nabyvatel právo nájem vypovědět. Nový vlastník není vázán těmi povinnostmi, které jsou v nájemní smlouvě sjednány nad rámec zákona, pokud ovšem o těchto ujednání nevěděl.

Převod vlastnictví neznamená bez dalšího zánik nájmu. Zákon Pinel z r. 2014 předpokládá vznik předkupního práva ve prospěch nájemce. Pokud je nájemci zabráněno v možnosti jej využít, prodej nemovitosti může být stižen neplatností.

Ukončení nájmu

Smluvní strany jsou oprávněny sjednat výpovědní důvody i doby, jinak se uplatní zákonná ustanovení: • doba neurčitá: v zásadě výpověď bez uvedení důvodu v 6 měsíční výpovědní době, • doba určitá: jen z určitého vymezeného důvodu v 3 měsíční výpovědní době.

Smluvní strany jsou v možnosti sjednat výpovědní důvody a dobu zásadně omezeny. Nájemci nelze odejmout právo nájem vypovědět každé tři roky, nelze ani zkrátit minimální výpovědné dobu v délce 6 měsíců.

Náhrada

Náhrada za převzetí zákaznické základny ze strany pronajímatele či nového nájemce (nedojde-li k ukončení nájmu pro závažné porušení povinnosti na straně nájemce). Zákon výši náhrady nijak neupřesňuje, tedy vyplyne zřejmě ze zavedené (i soudní) praxe.

Odškodnění ve výši min. ročního obratu realizovaného nájemcem v daných prostorách. V praxi je výše takové náhrady tak vysoká, že odrazuje pronajímatele od ukončování nájmů a doktrína hovoří o tzv. „vlastnictví obchodního prostoru“.

Údržba / Opravy

Nájemné

Změna vlastnictví

Březen—Květen 2018  Contact 87 15


Dossier : BTP et immobilier Téma: Stavebnictví a reality

LES MAIRIES AIRBNB

RADNICE VS. AIRBNB

La start-up Airbnb, née en 2008 en Californie, est devenue en quelques années un mastodonte de la location en ligne. Cette plateforme de particuliers à particuliers a conquis le monde entier, surtout les capitales touristiques, et est aujourd’hui un acteur incontournable des économies locales. Malgré ses « gestes de bonne volonté » et son esprit « associatif », l’entreprise est visée par des dispositifs et des régulations de la part des mairies de nombreuses villes. C’est bien sûr aussi le cas de Paris et de Prague. Paris : 120 nuitées, pas une de plus La France est le deuxième marché au monde pour Airbnb, après les Etats-Unis, avec plus de 60 000 logements proposés à Paris, et à peu près autant dans le reste du pays. Selon la banque américaine Morgan Stanley, la plateforme serait à bout de souffle et la croissance du nombre de clients ralentit : 3,3 % en 2017 contre 8 % l’année précédente. Serait-ce dû à l’augmentation des régulations ? Depuis le 1er décembre 2017, les loueurs de meublés touristiques parisiens ont l’obligation, en vertu du décret Airbnb, d’acquérir un numéro d’enregistrement auprès de la mairie qui pourra ainsi vérifier que le nombre de nuités n’excède pas 120 par an. Toutefois, l’offensive de la maire de Paris, Anne

16  Contact 87  Mars—Mai 2018

Hidalgo, s’avère, pour l’instant, peu efficace. Sur près de 54 000 annonces Airbnb étudiées par Le Figaro, plus de 45 000 ne présentaient pas de numéro d’enregistrement à la mi-janvier, donc seulement 20 % des annonces semblent être en règle. Certains vont jusqu’à déclarer que toutes les annonces sans numéro sont par conséquent illégales. Le but principal de ce dispositif est que la plateforme s’acquitte des impôts autant que les autres professionnels du tourisme. En 2016, Airbnb a déclaré en France un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros, alors que les experts l’estiment à 130 millions d’euros. Une telle différence de CA se répercute bien évidemment sur le montant des impôts payés par la plateforme, qui à ce jour est similaire à celui d’une simple PME.


Dossier : BTP et immobilier Téma: Stavebnictví a reality Pour soigner son image, Airbnb vante ses avantages : un apport de revenus supplémentaires, le développement du tourisme, une consommation accrue etc. Voilà déjà trois ans qu’Airbnb a lancé le recouvrement automatique de la taxe de séjour. Cependant celle-ci n’est perçue pour l’instant que dans 50 villes de France. En 2017, Airbnb a versé 13,5 millions d’euros de taxe de séjour à ces 50 villes, dont 6,9 M€ à Paris. Nombreux sont les élus qui bataillent pour cette automatisation. En 2018 le nombre de communes concernées devrait ainsi passer de 50 à 15 000. Par ailleurs, trois élus LREM accusent Airbnb « de priver le marché locatif d’un nombre important de logements », de vider le centre-ville parisien de ses habitants, ce qui « génère (…) des classes d’écoles qui ferment, des commerçants de proximité qui disparaissent (…), une vie de quartier qui se détériore ».

La taxation pèse sur Airbnb à Prague Airbnb est installé en Tchéquie depuis 2009 et les chiffres officiels de la plateforme en décembre dernier sont 7200 logements à Prague et 800 000 clients en un an. Près de 70 % des clients sont des jeunes de moins de 30 ans qui séjournent dans la capitale tchèque en moyenne 3 à 4 jours. Les visiteurs les plus fréquents sont les Allemands (14 %), les Américains (10 %) et les Français avec 8 %. Tandis qu’Airbnb déclare une augmentation du nombre de clients de 60 % en un an, son concurrent local tchèque Blahobyty estime que le nombre de locataires qui passent par cette plateforme s’est stabilisé. Une stagnation du secteur pourrait s’expliquer par un changement dans l’approche de l’administration financière, qui distingue les baux de longue durée des baux hôteliers. Ainsi les hôtes d’Airbnb sont taxés sur le revenu, nombreux parmi eux se professionnalisent. Deux tiers des hôtes (68 %) proposent un seul logement ; un tiers en propose plusieurs. Plus de la moitié loue occasionnellement, et 44 % des appartements sont disponibles toute l’année. Cette occupation constante par les touristes soulève la critique des Pragois, en quête acharnée d’appartements devenus rares et de plus en plus chers. Les journalistes se penchent également sur la question. Ils ont ainsi découvert que les appartements qui sont la propriété de la mairie de Prague 1 sont sous-loués sur Airbnb, alors que la mairie déclare faire son tout pour lutter contre de telles pratiques. Des plaintes, déposées par des résidents d’un immeuble de la place Venceslas, qui appartient à la

mairie de Prague 1, à l’encontre des touristes bruyants ont obligé cette même mairie à prendre les mesures légales nécessaires. Les mairies commencent timidement à sortir leurs griffes pour protéger les villes et leurs habitants.

V roce 2008 vznikl Airbnb jako start-up zprostředkovávající ubytování online. Dnes se kalifornská firma rozrostla do obřích rozměrů a nabídky ubytování mezi jednotlivci dobývají svět, zejména nejžádanější turistické destinace, a stávají se významným ekonomickým hráčem. Firma se v poslední době snaží ukázat dobrou vůli a snahu o spolupráci, přesto proti ní mnohé radnice, mezi nimi i Praha a Paříž, namířily nová opatření a omezení. V Paříži 120 noclehů a dost Francie je pro Airbnb po Spojených státech druhým největším trhem na světě. V Paříži je v nabídce více než 60 000 hostitelských bytů a domů, přibližně stejný počet jich je ve zbytku Francie. Podle americké banky Morgan Stanley platformě dochází dech a růst počtu klientů zpomaluje. Zatímco v roce 2016 jejich počet stoupl o 8 %, v loňském roce už to bylo jen o 3,3 %. Důvodem mohou být právě nová omezení. Podle nařízení pařížské radnice pro Airbnb musí mít od 1. prosince 2017 všichni poskytovatelé takového ubytování registrační číslo, díky kterému bude přes web možné sledovat, že nepřekročí hranici povolených 120 poskytnutých noclehů za rok. Opatření starostky Paříže Anne Hidalgo však zatím není příliš účinné. Podle analýzy deníku Le Figaro je registrační číslo uvedeno jen u 45 000 inzerátů z celkem 54 000 nabízených, v souladu s nařízením je tedy pouhých 20 %. Někteří jdou ve svých tvrzených ještě dál a nabídky bez registračního čísla označují za nelegální. Cílem opatření je přinutit Airbnb platit stejné daně, jako se vztahují na ostatní podnikatele v cestovním ruchu. V roce 2016 Airbnb přiznala ve Francii obrat ve výši 5 milionů eur (125 milionů korun), experti ho však odhadují spíše na 130 milionů eur (3,2 miliardy korun). Výrazný rozdíl mezi oběma částkami se evidentně projeví i na výši placených daní – Airbnb platí daně

zhruba stejné výše jako malá či střední firma. Airbnb dbá na svou image a zdůrazňuje vlastní klady: dodatečné příjmy pro hostitele, rozvoj cestovního ruchu a s ním zvýšená spotřeba atd. Před třemi lety Airbnb ve Francii zavedla automatické strhávání pobytové taxy u svých nabídek. V tuto chvíli se však vztahuje na pouhých 50 měst. Za rok 2017 vyplatilo Airbnb těmto městům za pobytové taxy 13,5 milionu eur (337 milionů korun), přičemž 6,9 milionů eur (173 milionů korun) připadlo Paříži. Mnozí zastupitelé měst tak bojují za to, aby se automatické strhávání taxy vztahovalo ne na současných 50, ale na 15 000 měst a obcí. Tři zastupitelé za vládní stranu En Marche ! obvinili Airbnb, že „připravili trh o významný objem nájemních bytů“, způsobuje vylidňování centra Paříže, což vede k „zavírání škol a místních obchodů a zhoršení kvality života v městských čtvrtích.“ Daně udeřily i v Praze Airbnb funguje v Česku od roku 2009. Podle oficiálních čísel platformy z prosince bylo v Praze 7200 aktivních hostitelů a ubytovali během jednoho roku 800 tisíc hostů. Celých 70 % objednávek v hlavním městě tvoří mladí lidé ve věku do 30 let, stráví zde v průměru tři až čtyři dny. Do Prahy míří přes Airbnb nejčastěji turisté z Německa (14 %), Spojených států (10 %) a Francie (8 %). Airbnb deklaruje nárůst počtu hostů za poslední rok o 60 %, český správce jeho pronajímaných bytů Blahobyty tvrdí, že počet klientů Airbnb stagnuje. Jedním z důvodů zpomalení může být i nový přístup finanční správy. Ta loni stanovila, že služby nabízející ubytování prostřednictvím internetu považuje za ubytovací služby, a nikoliv za nájem. Příjmy z této činnosti tak podléhají zdanění, mnoho poskytovatelů ubytování online se proto profesionalizuje. Dvě třetiny (68 %) hostitelů nabízí pouze jednu nemovitost, třetina jich nabízí několik. Více než polovina pronajímatelů nabízí svůj byt jen občas, 44 % bytů je dostupných v průběhu celého roku. Trvalé pronajímání turistům je trnem v oku Pražanům, kteří marně shánějí byty, jejichž ceny navíc neustále rostou. Na problematiku se zaměřili i novináři. K zajímavým zjištěním patří skutečnost, že firma, která má od Prahy 1 pronajaté lukrativní byty v budově na Václavském náměstí, je využívá ke krátkodobým pronájmům přes službu Airbnb. Radnice Prahy 1 přitom deklaruje, že dělá maximum pro omezení těchto praktik. Stížnosti obyvatel ze zmíněného domu na hlučné turisty přinutily radnici k právním krokům. Radnice možná opravdu vytahují drápky a začnou chránit svá města a obyvatele. Březen—Květen 2018  Contact 87 17


Dossier : BTP et immobilier Téma: Stavebnictví a reality « Fin 2017, le taux d’intérêt moyen, selon Hypoindex, était de 2,19% »

LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL EN 2018/ Au cours de cette année, le marché de l’immobilier ne changera probablement pas beaucoup par rapport aux dernières années, si ce n’est un éventuel ralentissement de l’augmentation des prix dans certaines localités. A Prague, du fait des prix élevés, la tendance des ménages est de se déplacer vers des localités proches de la capitale, qui sont encore à des prix abordables et restent facilement accessibles. La demande pour ces localités s’accentue, dépasse l’offre, et les prix augmentent.

Hausse des prix. Pourquoi ? • L’économie tchèque sest celle qui se développe le plus rapidement dans l’Union européenne. Avec un taux de chômage faible, des salaires qui augmentent et des entreprises qui se portent bien, le pouvoir d’achat s’accroît. • Une demande de biens immobiliers nettement supérieure à l’offre. • Une construction de nouveaux logements insuffisante due aux longues procédures d’approbation. • Des taux d’intérêt qui commencent à augmenter, mais qui restent encore très faibles. Fin 2017, le taux d’intérêt moyen, selon Hypoindex, était de 2,19 %.

18  Contact 87  Mars—Mai 2018

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V ROCE 2018 Tomáš Duda, Professionnals

Pour certaines localités, les prix peuvent commencer à stagner. La croissance économique n’a pas la même vitesse partout. À Prague, cependant, il y a encore de la place pour une augmentation des prix, même si elle ne sera probablement pas aussi abrupte que celle de l’année dernière. On ne peut pas s’attendre à de fortes baisses de prix dans d’autres grandes villes non plus, car la demande y dépasse l’offre également. Attendre des temps plus cléments n’est pas judicieux. Ne pas oublier non plus que les prix des loyers augmentent également. Cet état de fait motive les ménages à rechercher activement des logements, et les investisseurs à acheter. L’augmentation des prix est également influencée par une mesure de la Banque centrale tchèque (ČNB) qui rend plus strict l’accès à des prêts hypothécaires, et oblige les acheteurs à payer un impôt sur l’acquisition. Par contre si vous voulez vendre votre propriété, c’est le meilleur moment.

Na konci roku 2017 byla průměrná úroková míra, dle Hypoindexu, 2,19 %

V

nastávajícím roce se na trhu nemovitostí, v porovnání s posledními roky, pravděpodobně moc nezmění, možná se jenom zpomalí růst cen. Ale záleží hlavně na lokalitě. Například v Praze začíná, z důvodu vysokých cen, trend stěhování se do okolních lokalit, které jsou ještě cenově dostupné, ale jsou lehce dostupné pro dojíždění do práce. V těchto místech začíná poptávka převyšovat nabídku, a tak ceny rostou. Důvody k dalšímu růstu cen? • Ekonomika České republiky roste nejrychleji v celé Evropské unii. Nezaměstnanost je nízká, rostou mzdy, společnostem se daří a kupní síla roste. • Poptávka po nemovitostech vysoce převyšuje nabídku. • Výstavba nových bytů je nedostatečná, důvodem jsou pomalé schvalovací postupy při územním a stavebním řízení. • Úrokové sazby sice začínají růst, nicméně jsou pořád velice nízké, na konci roku 2017 byla průměrná úroková míra, dle Hypoindexu, 2,19 %. V některých lokalitách mohou ceny začít stagnovat. Ekonomický růst neprobíhá ve všech lokalitách stejným tempem. V Praze je ale pro růst ještě prostor, i když pravděpodobně už nebude tak prudký. Ve velkých městech nelze očekávat větší poklesy cen, protože poptávka převyšuje nabídku. Vyčkávání na pokles cen se nemusí vyplatit. A nezanedbatelné je i to, že současně rostou i ceny nájmů. Tato skutečnost motivuje k dalším nákupům jak lidi, kteří hledají vlastní bydlení, tak investory. Na růst cen nemovitostí působí také opatření ČNB o zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték a také povinnost kupujícího platit daň z nabytí. Pokud ale chcete prodat svou nemovitost, nikdy nebyla lepší doba.


Dossier : BTP et immobilier Téma: Stavebnictví a reality

RENAISSANCE DU PORT DE LIBEŇ/ PŘÍSTAV V LIBNI OŽÍVÁ

Autour des deux méandres de la rivière Vltava à Prague Libeň, un bâtiment administratif en forme de « V » couvert de verdure et de terrasses orientées sur la rivière, a vu le jour. Parmi les locataires du bâtiment appelé Dock In Two, construit par Crestyl, se trouve la société Saint-Gobain, qui a participé à la construction de ce bâtiment unique. Des matériaux de construction modernes produits par Saint-Gobain ont été utilisés pour la construction. La façade est en verre Glassolutions ; l’isolation Isover a été utilisée, l’espace intérieur est constitué de plaques de plâtre Rigips et les plafonds jouissent d’une haute performance acoustique de Rigips et Ecophon. Le bâtiment répond à des exigences rigoureuses. Il vise une haute performance énergétique et un climat intérieur sain. Les coûts de fonctionnement sont inférieurs d’environ 60 % à ceux des bureaux précédents de Saint-Gobain. « Saint-Gobain est une société qui veut montrer toutes les possibilités de construction moderne mises à notre disposition, et qu’une haute qualité peut être atteinte à des coûts abordables. Ce projet que nous avons aidé à construire est l’image de ce que nous offrons et l’image de nos valeurs, » explique Tomáš Rosák, président de Saint Gobain Construction Products CZ. Les matériaux utilisés dans la construction fournissent d’excellents paramètres de confort thermique et acoustique. L’air pur et l’abondance de lumière naturelle sont des exemples des tendances actuelles dans la construction. Les bureaux de SG sont un exemple de bureaux du futur ; entre écologie et technologie, entre bien être et high tech.

K

olem dvou slepých ramen Vltavy v pražské Libni vyrostla unikátní kaskádovitá administrativní budova ve tvaru „V“ pokrytá zelení a s terasami směřujícími k vodní ploše. Mezi nájemníky Dock In Two skupiny Crestyl patří stavební firma SaintGobain, která se podílela i na konstrukci unikátní budovy. Na výstavbu byly použity moderní stavební materiály přednostně z portfolia skupiny Saint-Gobain. Fasáda je vyrobena ze skel Glassolutions, jsou zde použity izolace Isover, vnitřní prostor je konstruován ze sádrokartonů Rigips a stropy akusticky vylepšily podhledy Rigips a Ecophon. Budova splňuje náročné požadavky na šetrné a zdravé vnitřní prostředí, úsporný provoz a energetickou efektivitu. Provozní náklady jsou zhruba o 60 % nižší než v předchozích kancelářích Saint Gobain. „Saint-Gobain je firma, která se sama snaží ukazovat možnosti současného stavebnictví, že maximální kvalitu je možné vytvořit za dostupné náklady. To, co jsme zde spoluvytvořili, je obrazem toho, co nabízíme a za čím si stojíme,“ je přesvědčen Tomáš Rosák, předseda představenstva, SaintGobain Construction Products CZ. Materiály použité v konstrukcích zajišťují skvělé parametry teplené pohody, akustického komfortu, čistého vzduchu a dostatku denního světla a jsou tak ukázkou aktuálních trendů ve stavebnictví. Jednoduše ukazují to, jak mají dnes vypadat moderní kancelářské prostory.

SAINT-GOBAIN 350 ans d’histoire, une des plus grandes entreprises industrielles au monde. Conçoit et fabrique des matériaux de construction à haute performance qui apportent des solutions innovantes pour l’efficacité énergétique et la protection de l’environnement. En Tchéquie depuis 1992, SG comprend actuellement 4 entreprises, 14 sites de production, 9 marques et 4 000 employés. 350 let od založení, patří mezi největší průmyslové podniky světa. Navrhuje a vyrábí vysoce výkonné stavební materiály, které poskytují inovativní řešení energetické efektivity a ochrany životního prostředí. V ČR od roku 1992, aktuálně do ní patří 4 společnosti, 14 výrobních závodů, 9 obchodních značek a 4 000 zaměstnanců. Březen—Květen 2018  Contact 87 19


Dossier : BTP et immobilier Téma: Stavebnictví a reality

COMMENT UN DES BÂTIMENTS LES PLUS MODERNES EST-IL CHAUFFÉ ?/ JAK SE VYTÁPÍ JEDNA Z NEJMODERNĚJŠÍCH BUDOV SVĚTA?

On a beaucoup écrit sur les méthodes écologiques de production d’énergie. Aujourd’hui, même de jeunes enfants savent reconnaitre des centrales photovoltaïques ou éoliennes, mais… Juste au moment où vous avez besoin de chauffer, le soleil ne brille pas et le vent ne souffle pas. Pourtant, l’eau potable ou les eaux usées ne cessent de circuler dans les tuyaux. Et c’est justement ce fait, qui a été utilisé par le groupe Veolia dans le bâtiment résidentiel V-tower. Nous avons parlé de ce projet unique avec Radek Pařízek, responsable du département de développement des services énergétiques.

20  Contact 87  Mars—Mai 2018

Comment tout a commencé ? V Tower est un complexe résidentiel haut de gamme qui met l’accent sur des solutions écologiques et innovantes. Et ainsi était aussi la mission que nous a confiée le développeur du projet, PSJ Invest. Quelles options avez-vous envisagées ? Vu la localité, il serait logique d’utiliser une pompe à chaleur, qui sait puiser et exploiter la chaleur de son environnement. Cependant, la solution classique n’était pas appropriée. Au cours de l’année, la température de l’air varie de -15 à +35 ° C. Malheureusement, au moment où vous avez besoin de chauffer le plus, la température de l’air ambiant et donc l’efficacité de la pompe à chaleur est minimale. Si en plus vous ajoutez une chaudière électrique, ce n’est ni économique ni écologique. Quelle était la solution ? Il était nécessaire de trouver une autre source stable de chaleur. En collaboration avec des collègues de notre groupe, experts dans la gestion de l’eau, nous avons identifié comme source de chaleur possible les tuyaux d’eau. Le grand avantage de ceux-ci est leur température stable entre 6 et 11 degrés tout au long de l’année. La pompe à chaleur, qui est connectée à la conduite d’arrivée d’eau, a donc une source stable de chaleur à faible potentiel et un rendement presque double à la variante conventionnelle.

Où vous êtes-vous inspirés ? Auparavant, de tels systèmes étaient utilisés dans des châteaux d’eau, mais personne ne les avait encore appliqués à une conduite d’eau. A cet égard, notre projet est unique au monde. La chaleur ainsi obtenue est 30 % moins chère que la chaleur des chaudières à gaz. Qui gère le système ? Nos collègues de la société Pražské vodovody a kanalizace (gestion des eaux), membre du groupe Veolia, s’occupent du branchement de l’eau et du puits pour l’échangeur de chaleur. Veolia Energie assure ensuite l’exploitation et la production de chaleur à partir de pompes à chaleur et d’échangeurs de chaleur raccordés au système de chauffage urbain. La chaleur est-elle disponible toute l’année ? La puissance de la pompe à chaleur couvre les besoins de base pour le chauffage du bâtiment et pour la production d’eau chaude tout au long de l’année. Pendant les périodes de pointe, une partie de la chaleur provient du réseau urbain. Le rapport est de 75 % contre 25 % en faveur de la pompe à chaleur. Nous utilisons la même technologie durant les mois d’été pour refroidir les bâtiments. Quelles autres innovations sont utilisées dans ce projet ? Dans le bâtiment V-Tower, par exemple, un système de distribution d’eau chaude sans circulation


Dossier : BTP et immobilier Téma: Stavebnictví a reality Dans le concours International Property Awards, V-Tower s’est qualifiée pour la finale mondiale parmi les huit meilleurs bâtiments du monde. V-Tower se v mezinárodní soutěži International Property Awards dostal do světového finále mezi osm nejlepších budov světa. est installé. Normalement, si vous voulez de l’eau à une certaine température, vous devez faire couler l’eau et attendre. Dans notre cas, la boucle de circulation de l’eau chaude n’existe pas et grâce à un système intelligent, l’eau est chauffée seulement aux endroits où la température tombe en dessous d’une certaine valeur. Le client obtient ainsi un accès immédiat à l’eau chaude, ce qui est très confortable et, en même temps, avantageux sur le plan environnemental et économique. Un autre avantage est la protection du système contre l’apparition de légionnelles nocives. Dans le Main Point adjacent, vous utilisez le même système ? Dans ce cas, nous utilisons des eaux usées, dont la température entre 14 et 22 degrés est une excellente source de chaleur. Il s’agit du premier projet de ce genre en Tchéquie, mais il y a eu déjà plusieurs réalisations similaires au monde. C’est un savoir-faire détenu par Veolia. L’avantage des eaux usées est qu’elles ont un potentiel thermique bien supérieur, mais il n’y en a pas autant. Est-ce une solution pour l’avenir ? C’est une nouvelle voie inconnue dans le passé. L’avantage de Veolia est la combinaison de savoir-faire en matière d’eau et d’énergie et la possibilité de tirer de l’expérience de l’étranger. La V-Tower en est la preuve.

O ekologických formách výroby energie toho bylo napsáno už hodně. Snad i malé děti dneska poznají fotovoltaické či větrné elektrárny. Ale znáte to… Zrovna, když potřebujete zatopit, slunce nesvítí a vítr nefouká. Pitná či odpadní voda však potrubím proudí pořád. A právě toho u rezidenčního objektu V-Tower využila skupina Veolia. O unikátním projektu jsme si povídali s Radkem Pařízkem, vedoucím útvaru rozvoje energetických služeb.

Jak to všechno začalo? V Tower je prémiový bytový komplex, který klade důraz na ekologické a inovativní řešení. A takové bylo i naše zadání od developera PSJ Invest. Jaké možnosti jste zvažovali? S ohledem na lokalitu se nabízelo využití tepelného čerpadla, které umí získávat a využívat teplo z okolního prostředí. Klasické řešení však nebylo vhodné. Teplota vzduchu v průběhu roku kolísá od -15 do +35 °C. Bohužel v době, kdy potřebujete nejvíce topit, je teplota okolního vzduchu, a tedy i účinnost tepelného čerpadla, nejnižší. Pokud pak přitápíte elektrickým kotlem, je to neekonomické i neekologické. Jak jste to vyřešili? Klíčové bylo najít jiný stabilní zdroj tepla. Ve spolupráci s kolegy v naší skupině, kteří se starají o vodní hospodářství, jsme identifikovali jako možný zdroj tepla vodu z vodovodního potrubí. Velkou výhodou je, že i v průběhu roku má voda stabilní teplotu od 6 do 11 stupňů. Tepelné čerpadlo, které je napojeno na přívodní řad, má tedy v tomto případě stabilní zdroj nízkopotencionálního tepla a až dvakrát větší účinnost než v klasické variantě. Kde jste se inspirovali? Dříve se podobné systémy využívaly ve vodojemech, ale nikdo je dosud neaplikoval do vodovodního potrubí. Náš projekt je v tomto ohledu nejen světové unikátní, ale také velmi ekonomický. Teplo získané tímto způsobem je o 30 % levnější než teplo z plynových kotlů. Kdo systém provozuje? Naši kolegové ze společnosti Pražské vodovody a kanalizace, která je součástí skupiny Veolia, provozují vodovodní přípojku a vlastní výměníkovou šachtu. Veolia Energie pak zajišťuje provoz a výrobu tepla z tepelných čerpadel a z výměníkové stanice napojené na soustavu dálkového vytápění. Pokryjete dodávkou tepla celý rok? Výkon tepelného čerpadla pokryje základní potřeby budovy na vytápění a přípravu teplé vody, a to po celý rok. Špičkové odběry tepla jsou pak řešeny dodávkou ze sítě dálkového vytápění. Podíl dodávky tepla je 75/25 ve prospěch tepelného čerpadla. Stejnou technologii využíváme v letních měsících také pro chlazení obou objektů. Jaké další inovace jsou u tohoto projektu využity? V objektu V-Toweru je nainstalováno například bezcirkulační řešení rozvodu teplé vody. Běžně, pokud chcete vodu o určité

V TOWER Bâtiment résidentiel haut de gamme avec 30 étages et 130 appartements, le plus haut en Tchéquie. Projet architectural unique de Radan Hubička, réalisé par le développeur PKJ Invest à Prague – Pankrác. Construction lancée en juin 2015. V Tower répond aux normes les plus strictes en matière d’écologie, de confort de logement et l’efficacité d’utilisation. Elle a reçu, première en Europe, le certificat Leed Platinum. Prémiový rezidenční dům se 30 patry a 130 byty je nejvyšším bytovým domem v České republice. Unikátní architektonický návrh Radana Hubičky zrealizovala developerská společnost PSJ Invest na Pankrácké pláni. Stavba byla zahájena v červnu 2015. V-Tower vyhověl nejpřísnějším požadavkům na vztah k životnímu prostředí, komfort bydlení a efektivnost provozu a jako první rezidenční projekt v Evropě získal certifikát Leed Platinium. teplotě, musíte ji odtočit. V některých objektech je tento problém řešený tepelnou smyčkou, což ale generuje velké teplotní ztráty. V našem případě je díky inteligentního systému voda ohřívána pouze v místech, kde dochází k poklesu teploty pod určitou hodnotu. Zákazník tak získá vysoký komfort v podobě okamžitého přístupu k horké vodě a současně ekologicky i ekonomicky výhodné řešení. Další výhodou je rovněž ochrana systému proti vzniku škodlivé legionely. V sousedním Main Pointu topíte také vodovodním potrubím? V tomto případě budeme získávat teplo obdobným způsobem, ale z kanalizace. Odpadní voda má teplotu od 14 do 22 stupňů a je tak výborným zdrojem tepla. V Čechách se jedná o první projekt tohoto druhu, ve světě už několik podobných realizací proběhlo. Jedná se o know-how vlastněné Veolií. Výhodou odpadních vod je, že mají daleko větší teplotní potenciál, ale je jich většinou také daleko méně. Je to řešení budoucnosti? Otevíráme dosud nepoznanou cestu. Výhodou Veolie je spojení vodárenského a energetického know-how i možnost čerpat zkušenosti ze zahraničí. Díky tomu můžeme klientům nabídnout širší škálu možností, jak řešit tepelné hospodářství ekologicky i ekonomicky a V-Tower je toho důkazem. Březen—Květen 2018  Contact 87 21


Dossier : BTP et immobilier Téma: Stavebnictví a reality

A LA DÉCOUVERTE DE LA RÉSIDENCE ÉTUDIANTE LA PLUS MODERNE DE RT/ STUDENTSKÉ KOLEJE ZÍTŘKA VYROSTOU V HOLEŠOVICÍCH

Le développeur Karlín Group et la société allemande International Campus construiront le plus grand projet de logement moderne pour étudiants de République tchèque, dans le quartier pragois de Holešovice. Plus de 600 étudiants logeront dans 529 chambres, en grande majorité individuelles.

Par sa taille, mais surtout par son concept et sa palette de services, le projet dépasse de loin le niveau actuel des logements étudiants tchèques. Dès le premier trimestre de 2020, les étudiants pourront s’y installer. Les chambres apportent un certain confort, puisqu’elles sont toutes équipées de salle de bain et d’un coin cuisine. L’accent est mis sur l’intimité et le bien-être dans l’espace personnel. Les espaces communs, totalement séparés de l’espace chambre, sont pensés comme un lieu de rencontre, d’événements et d’activités collectives. Le bâtiment abritera un grand restaurant ouvert sur la rue, destiné aux étudiants comme au large public. On pourra y trouver également une salle de fête, une vaste terrasse avec un skybar, un espace barbecue et un parking souterrain de 71 places. Les étudiants disposeront également de salles

22  Contact 87  Mars—Mai 2018

d’étude, de deux cinémas, d’une grande salle multifonctionnelle et d’une cuisine commune équipée. Chaque chambre disposera d’un espace de stockage. Le complexe proposera un fitness, un terrain de sport en plein air, un service de location de vélo et une laverie. Un tel projet faisait défaut à Prague. Le bâtiment sera construit sur le carrefour des rues Na Zátorách et Partyzánská, à proximité de la gare et de la station de métro Prague-Holešovice, quartier en pleine croissance, de plus en plus prisé. Il se trouvera également non loin des zones de repos – Stromovka et Troja. L’emplacement a été choisi en raison de l’accessibilité aux universités de Prague (moins de 20 minutes en transports en commun). Le projet est mené par Karlín Group et l’une des entreprises de logement étudiant à la croissance la plus rapide sur le marché européen, International Campus. La construction du bâtiment de huit étages et d’une superficie totale de plus de 16 500 m2 sera lancée au deuxième trimestre de cette année. Une fois construite, International Campus va administrer la résidence dans le cadre de son réseau de résidences The Fizz. Ce concept, unique en Tchéquie, devient chose commune en Europe de l’Ouest. Les universités le préconisent également car une plus grande interractivité entre étudiants conduit selon certaines analyses à de meilleurs résultats scolaires. À Prague, il y a actuellement dans 34 universités environ 146 000 étudiants, dont quelques 25 000 sont des étrangers.


Dossier : BTP et immobilier Téma: Stavebnictví a reality Developer Karlín Group a německá společnost International Campus postaví v pražských Holešovicích největší novodobý projekt bydlení pro vysokoškoláky. V celkem 529 převážně jednolůžkových apartmánech najde ubytování přes 600 studentů.

Projekt svou velikostí, ale zejména celkovým pojetím a rozsahem nabízených služeb, výrazně předčí dosud běžný standard studentského ubytování v Praze. Vysokoškolákům začne sloužit v prvním čtvrtletí roku 2020. U komfortně vybavených pokojů s vlastní koupelnou a kuchyňským koutem je kladen důraz na soukromí a budou tedy výrazně odděleny od společných prostor, které budou sloužit pro potkávání mladých lidí a k různým akcím a aktivitám. V budově bude velká restaurace, jež se stane součástí uličního parteru a bude otevřená

pro studenty i veřejnost, dále party místnost, rozlehlá terasa se skybarem a s prostorem na letní grilování a podzemní parkoviště pro 71 vozů. Studentům budou sloužit také studovny, dva malé kinosály, jeden velký multifunkční sál a společné kuchyně s vybavením. Objekt nabídne skladovací prostory pro každý z pokojů. V areálu bude i fitness centrum, venkovní sportovní hřiště a velká půjčovna kol, ze služeb se počítá dále s prádelnou. Podobně koncipovaný projekt bydlení s mnoha službami a možnostmi pro studenty zatím v Praze chybí.

Stavba vznikne u křižovatky ulic Na Zátorách a Partyzánská, poblíž vlakového nádraží a stanice metra Praha-Holešovice. Jedná se o významné pražské rozvojové území, které je na prahu rozsáhlé transformace v moderní městkou čtvrť. Zároveň je i v blízkosti klidových zón – Stromovky a Tróji. Místo bylo vybráno tak, aby bylo v dosahu 20 minut cesty hromadnou dopravou k významným pražským vysokým školám. Projekt postaví Karlín Group spolu s jednou z nejrychleji rostoucích firem na trhu studentského ubytování v Evropě International Campus. Osmipodlažní stavba s celkovou obytnou plochou přes 16,5 tisíce metrů čtverečních bude zahájena ve druhém letošním čtvrtletí. International Campus bude rezidenci po jejím dokončení dlouhodobě provozovat a to v rámci rostoucí mezinárodní sítě The Fizz. V tuzemsku ojedinělé pojetí studentského bydlení s mnoha službami se stává v západní Evropě standardem. Preferují ho i samotné univerzity, které si ověřily, že interakce mezi studenty vede k jejich lepším studijním výsledkům. V Praze nyní na 34 univerzitách studuje zhruba 146 tisíc studentů, z toho je cca 25 tisíc cizinců.

Cherchez vous la meilleure gestion immobilière à Prague ?

Nous gérons près de 150 appartements et maisons familiales.

Nous faisons des inspections régulières, service 24/7, tenue de livres.

Pour plus d’information, rendez-nous visite à Vinohrady, Uruguayská 12.

www.happyhouserentals.com Hledáte nejlepší správu nemovitostí v Praze?

Spravujeme téměř 150 bytů a rodinných domů.

Pravidelné inspekce, servis 24/7, vedení účetnictví.

Pro více informací nás navštivte na Vinohradech, Uruguayská 12 (roh Americké). Březen—Květen 2018  Contact 87 23


Dossier : BTP et immobilier Téma: Stavebnictví a reality

5 QUESTIONS À MARTIN BOROVKA, PRÉSIDENT D’EUROVIA CS

/

5 OTÁZEK PRO MARTINA BOROVKU, PŘEDSEDU PŘEDSTAVENSTVA EUROVIA CS

De quels projets d’Eurovia CS réalisés en 2017 êtes-vous le plus fier ? Je suis fier de tous les grands et petits projets réalisés par le groupe EUROVIA CS. Il est difficile de choisir, mais je peux en nommer quelques-uns. L’année dernière, nous avons terminé deux parties de l’autoroute D3, une partie de la D11, réparé des kilomètres de routes, reconstruit la ligne de tram dans le centre historique d’Olomouc et à Košice en Slovaquie. En Slovaquie, nous avons également finalisé une partie de l’autoroute D3 autour de Žilina. Nous travaillons sur le chemin de fer à Beroun et bien d’autres projets.

24  Contact 87  Mars—Mai 2018

Autoroute D3 / Dálnice D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

Quelle est la concurrence sur le marché de la construction tchèque et quelle est votre position ? Le groupe de construction EUROVIA CS est leader dans le domaine du génie civil dans les projets d’infrastructure de transport depuis plusieurs années. Nous sommes un acteur important sur le marché tchèque et slovaque de la construction et nous faisons tout pour conserver cette position. Nous disposons d’une solide base de matières premières, d’un personnel expérimenté, de technologies et de machines modernes.

résultat est de 30 km. Quelle est d’après vous la solution ?

L’économie tchèque est marquée par une pénurie de main-d’œuvre. Comment avezvous réussi à gérer ce problème ? En général, la construction a été marquée par le manque de main-d’œuvre, en particulier pour les postes d’ingénierie. Nos employés partent à la retraite et le marché ne propose pas de substitution. Pour l’instant, nous n’avons pas trouvé de solution satisfaisante, mais nous sommes en étroite coopération avec des lycées professionnels et universités. Nous nous y rendons pour parler avec les étudiants et leurs parents. De plus nous proposons des excursions et des visites sur les sites de construction, nous voulons leur montrer en quoi consistent vraiment les métiers de la construction aujourd’hui. Les machines sont aujourd’hui technologiquement très différentes de celles du passé.

« Il serait sans aucun doute d’une grande aide pour le secteur de la construction si l’administration des projets devenait plus simple »

La construction d’autoroutes en RT est très lente. Le mouvement ANO, membre du gouvernement, a promis de construire 170 km d’autoroutes en 4 ans, mais le

Il serait sans aucun doute d’une grande aide pour le secteur de la construction si l’administration des projets devenait plus simple. Les démarches pour obtenir un permis de construire peuvent durer parfois des dizaines d’années. Les projets de PPP pourraient également aider le marché de la construction. En Slovaquie, dans le cadre de projets PPP, Eurovia CS a construit en 2 ans, 52 km de routes et d’autoroutes.

Après 60 ans, vous quitterez le palais Dunaj à Národní třída, au centre de Prague, et vous déménagerez dans un nouveau bâtiment à Krč, près de la future ligne de métro D. Quels changements ceci apportera à l’entreprise ? Oui, le siège de l’entreprise déménagera du centre de Prague vers le quartier de Krč à Prague, où un nouveau bâtiment est en cours de construction. Ce nouveau bâtiment répond à nos exigences : des locaux modernes et accessibles. En plus de la partie administrative, on y trouvera également des installations technologiques, le laboratoire central du groupe – avec des appareils modernes pour le diagnostic des matériaux


Dossier : BTP et immobilier Téma: Stavebnictví a reality de surface des routes et autoroutes et pour le développement de nouveaux matériaux – ainsi que notre centre de formation. De plus, le bâtiment s’inscrit parfaitement dans la forêt avoisinante.

Na které projekty Eurovia CS za poslední rok jste opravdu pyšný? Jsem pyšný na všechny projekty velké i malé, které Skupina EUROVIA CS realizovala. Je těžké vybrat. Jmenovat ale některé mohu. V loňském roce jsme dokončili dvě části dálnice D3, část D11, opravili jsme kilometry silnic, rekonstruovali jsme tramvajovou trať v historickém centru Olomouce, v Košicích na Slovensku. Na Slovensku jsme rovněž dokončili část dálnice D3 kolem Žiliny. Pracujeme na železnici v Berouně a mnoho dalšího. Jaká panuje konkurence na českém stavebním trhu a jak si stojíte ve srovnání s ostatními? Stavební skupina EUROVIA CS je již několik let lídr v oblasti dopravně inženýrského stavitelství. Jsme silným hráčem na českém i slovenském stavebním trhu a děláme vše pro to, abychom si tuto pozici udrželi. Máme silnou surovinovou základnu, zkušené

zaměstnance, disponujeme moderními technologiemi a stroji. Česká ekonomika bojuje s nedostatkem pracovních sil. Jak jste si s problémem poradili vy? Stavebnictví obecně rovněž zaznamenalo nedostatek pracovních sil především na strojnických pozicích. Lidé nám odcházejí do důchodu a na trhu za ně není náhrada. Zatím jsme si s tímto problémem zcela neporadili, ale úzce spolupracujeme

„Stavebnímu prostředí v ČR by bezesporu pomohlo zjednodušení administrativy kolem projektů“ se školami středními i vysokými. Navštěvujeme je, mluvíme se studenty i jejich rodiči a snažíme se také formou exkurzí a návštěv na stavbách ukázat jim, o čem tzv. dnešní stavařina vlastně je. Stroje jsou dnes technologicky úplně jinde, než před lety. Výstavba dálnic v ČR je velmi pomalá. Hnutí ANO před 4 lety slibovalo

minimálně 170 kilometrů, ale za jejich působení na ministerstvu dopravy se postavilo jen 30 km. Co by podle vás mohlo problém vyřešit? Stavebnímu prostředí v ČR by bezesporu pomohlo zjednodušení administrativy kolem projektů. Vždyť stavební řízení v ČR někdy trvá až desítky let. Také PPP projekty by mohly pomoci stavebnímu trhu. EUROVIA CS v rámci tzv. PPP projektu vybudovala na Slovensku 52 km silnice a dálnice za 2 roky. Po 60 letech opouštíte budovu paláce Dunaj na Národní třídě v centru Prahy a stěhujete firmu do nové budovy v Krči, poblíž budoucí linky metra D. Jaké změny to firmě přinese? Ano, sídlo společnosti se přesune z centra Prahy do pražské části Krč, kde vzniká nová budova. Ta bude zcela odpovídat naším požadavkům na moderní dostupné pracoviště. Kromě administrativního provozu zde bude také technologické zázemí, resp. centrální laboratoř Skupiny, kde budou potřebné moderní stroje na diagnostiku silničních, dálničních povrchů a vývoj nových materiálů, a naše školicí středisko. Budova plně koresponduje s okolním prostředím nedalekého Krčského lesa.

Nouveau siège d’Eurovia CS / Nové sídlo Eurovia CS Březen—Květen 2018  Contact 87 25


Dossier : BTP et immobilier Téma: Stavebnictví a reality

NOS CLIENTS RECHERCHENT L’ORIGINALITÉ KLIENTI V NAŠICH CENTRECH HLEDAJÍ ORIGINALITU

Arnaud Burlin est arrivé à Prague il y a 12 ans et il parle de la Tchéquie comme d’un pays où il se sent chez lui et de Prague comme d’une ville merveilleuse. En octobre 2008, il a rejoint Unibail-Rodamco en qualité de directeur général pour l’Europe Centrale et l’Autriche. Il est fier de la société, qui est l’acteur majeur sur la scène des centres commerciaux à Prague, et nous fait partager son regard sur le marché local ou sur les récents investissements. Dites-nous quelles sont les dernières tendances du secteur ? Les goûts des clients sont de plus en plus complexes. Ceux-ci désirent être entourés par la nature et les espaces verts dans un environnement urbain agréable et dynamique. Ils recherchent des localisations intéressantes, qui peuvent les surprendre, mais aussi des expériences authentiques et des événements inattendus. L’expérience pure est importante également pour nos clients. Un centre commercial n’est pas seulement synonyme de shopping, mais aussi de temps libre agréable, de rencontre avec les amis, de divertissement ou de gastronomie.

26  Contact 87  Mars—Mai 2018

Parmi la multitude de centres commerciaux, pourquoi devrait-on choisir le vôtre ? Nous créons une architecture iconique et des centres commerciaux au design saisissant qui offrent une expérience d’achat haut de gamme, une grande variété de marques et nous sommes un créateur de tendances dans le domaine. Nos avantages sont les meilleures localisations, les meilleures expériences et les meilleures marques. Nous avons été les premiers à introduire sur le marché tchèque des marques comme Zara Home, Oysho, Armani Exchange, Luisa Spagnoli, Superdry, French Connection ou Karl Lagerfeld. Le centre Chodov offre également le cinéma le plus moderne de République tchèque avec 18 salles pour une capacité de 2600 spectateurs. Qu’est-ce que l’investissement réalisé l’année dernière au Centre Chodov a t-il apporté ? Unibail-Rodamco a investi 170 millions EUR (4,4 milliards CZK) dans la modernisation de la partie originale créée en 2005 et la construction d’une nouvelle extension. Avec 300 magasins, Chodov est le plus grand mall de République tchèque à ce jour. La construction a duré trois ans et plus de 2 500 employés y ont travaillé. Dans les alentours du centre, nous avons planté 83 arbres et 9000m2 d’espaces verts avec 40 000 plantes.


Dossier : BTP et immobilier Téma: Stavebnictví a reality Quels changements cela représente t-il pours clients ? Le Centre Chodov propose deux nouvelles destinations : The Designer Gallery propose des marques haute de gamme qui s’inspirent des tendances de la haute couture de Paris, Tokyo et New York. On y trouve un espace consacré à des designers tchèques talentueux qui ont connu un succès à la Fashion week de Londres ; des ateliers pour la fabrication de bijoux et de parfums ou la décoration de vêtements ainsi qu’un programme préparé en coopération avec des stylistes et la communauté du milieu de la mode. Grand Kitchen Chodov propose 40 restaurants avec une atmosphère moderne et une cuisine internationale, végétarienne ou « raw ». Un espace agréable avec vues, la lumière du jour, de la musique live, de la verdure, et des espaces pour les familles avec enfants qui représentent 10 % de la surface du centre. Les espaces et les programmes pour les enfants sont importants car nous sommes un lieu de rencontre et de temps passé en famille. Vous avez mentionné la plantation d’arbres, êtes-vous actifs dans la responsabilité sociale ? En qualité d’investisseur responsable à long terme, Unibail-Rodamco a développé le plan « Better Places 2030 ». L’objectif de cet appel est de réduire les émissions de carbone de 50 % d’ici à 2030. Nous promouvons la durabilité dans la construction et la gestion de nos centres, nous avons la meilleure marque dans « BREEAM Certification ». Nous soutenons également l’accessibilité du centre commercial par les transports en commun, le vélo et les piétons. Je suis également très fier de la coopération d’Unibail-Rodamco avec des associations locales pragoises dans la mise en place d’un programme destiné aux personnes sans formation pour les aider à trouver un emploi.

Arnaud Burlin působí v Praze již 12 let a město dle svých slov miluje a považuje za svůj domov. UnibailRodamco pro střední Evropu a Rakousku vede od října 2008. Na firmu, která provozuje největší obchodní centra v Praze, je Arnaud Burlin patřičně hrdý a poodkrývá i svůj pohled na zdejších trh či nedávné investice.

Jaké jsou poslední trendy ve vašem oboru? Zákazníci jsou dnes stále náročnější a jejich požadavky komplexnější. Touží po přírodě a zeleni, ovšem v příjemném a dynamickém městském prostředí. Vyhledávají zajímavá místa, která je dovedou překvapit, autentické zážitky, nečekané akce. Prožitek je důležitý i pro naše zákazníky. Návštěva obchodního centra není jen o nakupování, ale také o užívání si volného času, setkávání s přáteli, zábavě nebo gastronomii. V záplavě obchodních center, proč lidé mají jít právě do těch vašich? Vytváříme ikonickou architekturu a nákupní střediska s nápadným designem, která nabízejí nadstandardní nákupní zážitek, velkou rozmanitost značek a utváříme trendy v oboru. Naší výhodou jsou nejlepší lokality, nejlepší zážitky a značky. Jako první jsme do ČR přivezli značky jako Zara Home, Oysho, Armani Exchange, Luisa Spagnoli, Superdry, French Connection nebo Karl Lagerfeld. Centrum Chodov nabízí také nejmodernější multiplex v zemi. Do 18 kinosálů se vejde 2600 diváků. Co přinesla loňská investice do Centra Chodov? Unibail-Rodamco investovalo 4,4 miliardy korun do rekonstrukce původní části z roku 2005 a výstavby nové části. S 300 obchody je největším nákupním centrem v ČR. Stavba trvala tři roky, práci na ní našlo přes 2500 zaměstnanců. Zasadili jsme 83 stromů, 40 000 rostlin a 9000 m2 zeleně v okolí centra. Jaké změny pocítí zákazníci? Centrum Chodov nabízí dvě nové destinace: The Designer Gallery a The Dining Experience. Designer Gallery nabízí domácí i zahraniční prémiové značky inspirované trendy z Paříže, Tokia a New Yorku. Prostor dostali i talentovaní čeští návrháři, kteří uspěli na fashion weeku v Londýně. Pravidelně se zde pořádají workshopy, například výroba šperků, výroba parfémů, malování na oblečení nebo program připravovaný ve spolupráci s módní komunitou a stylisty. Grand Kitchen Chodov nabízí na 40 restaurací s moderní atmosférou, mezinárodní, vegetariánskou nebo raw kuchyní. Příjemný prostor s výhledem, denním světlem, živou hudbou, zelení a prostorem pro rodiny s dětmi představuje 10 % plochy obchodního centra. Prostor a program pro děti je důležitý, jsme místem pro setkávání a čas strávený s rodinou. Zmínil jste sázení stromů, dbáte na společenskou odpovědnost? Unibail-Rodamco jako dlouhodobě odpovědný investor vyvinul plán "Better Places

UNIBAIL-RODAMCO Le plus grand propriétaire d’immobilier commercial en Europe, présent dans 11 pays avec un portefeuille évalué à 43,1 milliards EUR. Aquisition de Westfield prévue avant la fin du premier semestre 2018. En Tchéquie : Centrum Chodov, Centrum Černý Most, depuis février 2018 Metropole Zličín Modernisation de Centrum Chodov : • 170 millions EUR d’investissements, • 102 226 m2 de surface, • 300 magasins, • 40 restaurants, • 3 450 places de stationnement, • 1 700 nouveaux emplois Největší vlastník komerčních nemovitostí v Evropě: portfolio v hodnotě 43,1 miliard EUR v 11 zemích. Do poloviny roku 2018 je plánovaná akvizice společnosti Westfield. V ČR: Centrum Chodov, Centrum Černý Most, od února 2018 Metropole Zličín Modernizace Centra Chodov: • 170 milionů EUR investic, • 102 226 m2 celkové plochy, • 300 obchodů, • 40 restaurací, • 3 450 parkovacích míst, • 1 700 nových pracovních míst

2030". Cílem této výzvy je snížit do roku 2030 celkové emise uhlíku o 50 %. Při stavbě a správě našich center prosazujeme udržitelnost, máme nejvyšší hodnocení v „BREEAM Certification“. Podporujeme také dostupnost obchodního centra městskou hromadnou dopravou, na kole a pěšky. Jsem také velmi hrdý na spolupráci Unibail-Rodamco s místními asociacemi v Praze na programu, který lidem bez vzdělání pomáhá najít práci. Březen—Květen 2018  Contact 87 27


Appui aux entreprises Podpora pro podniky

ETRE V.I.E DANS L’INCUBATEUR CCFT À PRAGUE/PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR FČOK V PRAZE

Le Volontariat International en Entreprises (V.I.E) permet aux entreprises françaises de confier à un jeune diplômé (homme ou femme) une mission professionnelle à l’étranger. Les destinations les plus convoitées sont notamment les États-Unis et la Chine, mais pourquoi pas la République tchèque ? Deux jeunes français, V.I.E dans l’incubateur de la Chambre de commerce francotchèque à Prague, un au début de sa mission et l’autre après deux ans de séjour en Tchéquie parlent de leur expérience. Francouzské firmy často využívají schopností a nadšení absolventů a zaměstnávají je v rámci programu V.I.E (Volontariat International en Entreprises), mezinárodní dobrovolnictví ve firmách. Nejžádanějšími destinacemi jsou Spojené státy a Čína, mnoho firem, a tedy i mladých Francouzů a Francouzek, míří i do České republiky. O své dojmy z práce jako V.I.E v podnikatelském inkubátoru v Praze se podělili dva z nich, jeden krátce po příjezdu a druhá po dvouleté zkušenosti.

28  Contact 87  Mars—Mai 2018

Tiphanie Guillot Groupe SEEB, solutions industrielles / průmyslová řešení 1/2016—10/2017 Après deux ans, qu’est-ce qui vous a le plus marqué sur le marché tchèque ? Je n’ai pas eu de gros choc culturel. Avant ma venue, je travaillais déjà avec l’Allemagne et la Suisse, ces expériences avec d’autres cultures m’ont sûrement aidé. J’ai été agréablement surprise, lors de mes visites dans les usines, par le niveau de l’équipement. En France, on a, à tort, l’image d’un pays qui, puisqu’il n’est pas cher, pourrait ne pas être bien équipé. C’est en réalité le contraire. Les équipements de production sont ici d’un excellent niveau. Si vous deviez donner quelques caractéristiques du marché tchèque aux Français, quelles seraient-elles ? C’est un marché en pleine mutation. C’est un marché qui va vite, très vite. La Tchéquie est certes à l’est mais ce n’est pas le « grand est ». A la vitesse où le pays évolue, il tend de manière croissante à ressembler à l’ouest. La Tchéquie est d’abord tournée vers la production en série. Ce qui explique que nombreuses grandes entreprises s’y installent.

Le potentiel est de taille : le marché du travail est flexible, les Tchèques sont très à jour en matière de nouvelles technologies, ils parlent très bien l’anglais et sont des bosseurs. Vous savez, ici, ne pas parler tchèque n’est pas un problème. Les Tchèques ont toutes les cartes en main pour pouvoir grandir et avancer vite.

Tiphanie, co Vás po dvou letech v zemi nejvíce zaujalo na českém trhu? Nezažila jsem zde žádný velký kulturní šok. Před příchodem do Prahy jsem spolupracovala s Německem a Švýcarskem. Tyto dvě zkušenosti z odlišných kultur mi velmi pomohly. Během svých návštěv v továrnách jsem byla příjemně překvapená úrovní technického zázemí a vybavení. Ve Francii máme představu, že protože Česká republika není drahou zemí, nebude mít ani dobré vybavení. Ve skutečnosti je to právě naopak. Výrobní zařízení je zde na špičkové úrovni. Pokud byste Francouzům měla charakterizovat český trh, co byste o něm řekla? Je to trh, který se proměňuje a velmi rychle rozvíjí. Česko je považováno za součást východu, ale s rychlostí, s jakou se Česká republika vyvíjí, se stále více podobá západu. Dle mého názoru je zde orientace na sériovou výrobu, což souvisí i s působností velkých společností. Potenciál je zde velký: trh práce je flexibilní, Češi se velmi dobře orientují v nových technologiích, mluví velmi dobře anglicky a tvrdě pracují. Nevadí, ani když nemluvíte česky. Češi mají v rukou všechny trumfy pro další růst a rychlý rozvoj.

Boris Rousselot EasyVirt, gestion et management des serveurs informatiques / správa a management serverů 9/2017—9/2018 Pourquoi EasyVirt a-t-elle opté pour la Tchéquie et pas pour un autre pays ? Nous sommes présents sur toute la France et nous réalisons des ventes en Suisse. La République tchèque est le premier pays que nous avons vraiment ciblé quand notre entreprise a été prête. Il nous fallait franchir un palier pour nous développer ailleurs qu’en France. Nous voulions commencer par l’Europe et nous avons remarqué que la RT a un vrai savoir-faire dans le domaine de l’informatique. Des grandes entreprises sont


Appui aux entreprises Podpora pro podniky présentes ici, ainsi que celles du secteur des data centres et serveurs. Nous nous sommes rendus sur place pour découvrir ce qui se passe vraiment sur le marché. Comment s’est déroulée votre installation dans le pays ? Très bien ! Je n’ai eu aucun mal à m’adapter à la vie tchèque, la seule petite difficulté a été de trouver un logement à Prague, qui est une ville très demandée. Au niveau professionnel, j’ai été accueilli par la Chambre de commerce franco-tchèque (CCFT), donc cela a été très simple. On m’a donné un bureau, on m’a suivi. Tout seul, ça n’aurait pas été aussi évident. Le fait de s’installer dans l’Incubateur PME de la CCFT simplifie les choses ? Certainement, cela permet d’avoir un bureau à Prague, d’être entouré de personnes francophones qui peuvent me conseiller et m’aider au quotidien. Le réseau de contacts de la CCFT, que je n’aurais pas eu si facilement ou pas du tout, est à ma portée. Y a-t-il une grande différence entre être V.I.E et être employé dans une entreprise ? Pour mon poste oui : je suis très autonome, je suis le seul à représenter la société dans le pays, j’ai plus de responsabilités. Ma mission est prévue pour un an et le futur d’EasyVirt dans le pays et donc de ma carrière ici est entièrement entre mes mains.

Proč si EasyVirt vybral právě Českou republiku? Firma již působila po celé Francii, realizovali jsme i prodeje ve Švýcarsku. Česká republika je první zemí, na kterou jsme se opravdu zaměřili, když byla naše firma dostatečně zralá. Bylo potřeba se posunout dál a rozvíjet se i jinde než ve Francii. Chtěli jsme začít v Evropě a zjistili jsme, že Česká republika má opravdové know-how v oblasti informatiky. Jsou tu velké společnosti, stejně tak firmy

6 raisons pour recruter un V.I.E

působící v oblasti datových center a serverů. Přišli jsme sem, abychom skutečně poznali místní trh. Jak proběhlo vaše stěhování do ČR? Velmi dobře. Neměl jsem žádný problém si zvyknout na život v Česku, bylo jen trochu těžké najít si bydlení v Praze, která je velmi žádanou destinací. Na profesní úrovni mi pomohla Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK), bylo to tedy velmi snadné. Dostal jsem k dispozici kancelář a zaměstnanci Komory mě zpočátku vedli a pomáhali mi. Kdybych na to byl sám, bylo by to o mnoho těžší. Být součástí Inkubátoru MSP Francouzsko-české obchodní komory tedy pomáhá? Zcela jistě. Mezi služby inkubátoru patří vybavená kancelář v centru Prahy, ale také podpora ze strany frankofonního týmu Komory, který může poradit a kdykoliv se na ně mohu obrátit. Díky síti FČOK se dostanu ke kontaktům, ke kterým bych se sám dostával jen velmi těžko nebo vůbec. Je velký rozdíl mezi pozicí V.I.E a klasickým postem zaměstnance? V mém případě ano: mám velkou volnost, jsem jediným zástupcem společnosti v zemi, mám větší zodpovědnost. Moje mise by měla trvat jeden rok a budoucnost firmy EasyVirt i má budoucí kariéra v ČR jsou tak výhradně v mých rukou.

• une alternative à l’expatriation et au recrutement local • une gestion simplifiée de vos équipes à l’international • un cadre flexible pour l’entreprise et protecteur pour le volontaire • une opportunité de tester de jeunes potentiels en vue d’un recrutement • 81 % des entreprises clientes recommandent à une entreprise de même profil de mettre en place des missions V.I.E Les entreprises peuvent calculer leur budget en ligne sur www.businessfrance.fr

6 důvodů, proč najmout V.I.E • alternativa k vyslání francouzské zaměstnance i lokálnímu náboru • snazší správa zahraničního týmu • flexibilní rámec pro firmu, bezpečný rámec pro dobrovolníka • možnost otestovat mladé lidi pro případný pracovní poměr • 81 % firem, které využily V.I.E, by to doporučilo firmám z oboru Firmy si mohou vyčíslit náklady na zaměstnání V.I.E na webu www.businessfrance.fr.

90

41

1 630 €

42

Nombre de V.I.E en Tchéquie / Počet V.I.E v ČR

Nombre d’entreprises clientes en Tchéquie / Počet firem využívajících V.I.E v ČR

Rémunération mensuelle V.I.E en Tchéquie / Měsíční odměna V.I.E v ČR

Entreprises dans l’Incubateur PME de la CCFT à ce jour / Aktuální počet firem v Podnikatelském inkubátoru FČOK

Chiffres actuels au 1/2/2018. / Čísla platná k 1. 2. 2018. Sources / Zdroje: Business France, Civiweb, CCFT / FČOK

Březen—Květen 2018  Contact 87 29


Appui aux entreprises Podpora pro podniky

60 ANS D’INDUSTRIE AU SALON MSV/ 60 LET STROJÍRENSKÉ HISTORIE NA MSV que plus tard que des salons spécialisés ont vu le jour.

2,4 millions de visiteurs, 4 milliards CZK de CA, 13 500 visiteurs étrangers, exposants de 30 pays. C’était la première édition du Salon international de Brno en 1959, devenu plus tard le salon MSV.

Le salon de Brno est devenu une vitrine internationalement reconnue pour les produits de l’industrie mécanique, le lieu où il était possible d’évaluer le niveau d’industrie des différents pays, établir des relations commerciales et signer des contrats. Outre la mécanique, les premières éditions portaient aussi sur l’industrie textile, l’optique, l’exploitation minière, la pétrochimie ou l’industrie automobile. Ce n’est

1—5/10/2018

30  Contact 87  Mars—Mai 2018

La première édition était prévue pour 1958, mais… La première édition du salon mécanique devait avoir lieu en 1958, mais l’intérêt des exposants a été si énorme que la capacité du parc des expositions est devenue insuffisante. En une année, trois nouveaux pavillons ont été construits : B, C et Z, ce dernier étant unique au monde pour la construction de son toit. La coupole a été produite séparément et placée ensuite sur le bâtiment à l’aide d’une grue. En 1959, le parc des expositions proposait aux exposants du monde entier 65 000 mètres carrés de surface d’exposition couverte dans 13 pavillons et 60 000 m2 à ciel ouvert. Le premier jour du salon, un dimanche, 180 000 visiteurs se sont rendus au salon dans des centaines de bus et 25 trains spéciaux. Une course de camions au départ du parc d’exposition était au programme du salon. « Lors des discussions avec les exposants étrangers, nous avons souvent entendu la question ’où se trouve la ville de Brno?’ Nous avons reçu par exemple des inscriptions avec pour adresse Fair Brno Yougoslavie, mais l’mportant est qu’elles soient arrivées. Les préparatifs pour le salon lui-même ont commencé dès le mois de

mai. A partir de juin, les congés étaient interdits, on travaillait les weekends, les nuits » ainsi se rappelle de cette première édition Karel Svoboda, devenu plus tard le directeur général du parc d’exposition. 2018 : 100 ans de la République, 60 ans du salon MSV A l’occasion du 100e anniversaire de la Tchécoslovaquie, la ville de Brno organise au parc des expositions un salon thématique "Re : publika". Les visiteurs pourront découvrir le design, l’artisanat ou la culture et profiter d’un riche programme faisant référence à la fondation du pays il y a 100 ans et aux 90 ans de la fondation du parc d’expositions de Brno. Le 100e anniversaire de la République et de l’industrie tchèque sera le thème principal de cette 60e édition du Salon international de la construction mécanique à Brno MSV : le pays partenaire est la Slovaquie, partie intégrante de la Tchécoslovaquie jusqu’en 1993.

2,4 miliónu návštěvníků, obrat 4 miliardy korun, 13 500 zahraničních návštěvníků, vystavovatelé ze 30 zemí. To byl první Mezinárodní veletrh v Brně v roce 1959. Brněnský veletrh se stal podle očekávání významnou mezinárodní přehlídkou strojírenských výrobků, místem, kde bylo možné získat přehled o úrovni strojírenské výroby ve světě, navazovat hospodářské styky a uzavírat obchody. První ročníky nebyly jen o strojírenství, ale i o textilním průmyslu, optice, důlním či petrochemickém strojírenství, automobilovém průmyslu. Až později se začaly vyčleňovat jednotlivé celky v samostatné veletrhy.

PAVILLON FRANCE SALON MSV, 1ER SALON INDUSTRIEL EN EUROPE CENTRALE ET DE L’EST

První ročník měl být již v roce 1958 Původně se měl první strojírenský veletrh konat už v roce 1958, ale zájem ze strany vystavovatelů byl tak obrovský, že kapacita tehdejšího výstaviště nestačila. Za jediný rok tak musely vzniknout tři nové pavilony: B, C a Z. "Zetko" bylo tehdy světovým unikátem díky neobvyklé střešní konstrukci. Kupole se vyráběla samostatně a byla dodatečně pomocí jeřábů vynesena na základní stavbu. Veletržní výstaviště tak v roce 1959 nabídlo vystavovatelům z celého světa 65 tisíc m2 kryté výstavní plochy v 13 pavilonech, na volnou plochu připadlo cca 60 tisíc m2. První veletržní den, neděle, přivedl na brněnské Výstaviště 180 tisíc zájemců, které přivezly stovky autobusů a 25 zvláštních vlaků. V rámci veletrhu se jel i závod nákladních aut se startem a cílem v areálu výstaviště. „Při jednáních se zahraničními vystavovateli se naráželo často i na otázku, kde se to město Brno vůbec nachází. Docházely přihlášky s označením např. Fair Brno Jugoslavia, bylo však důležité, že docházely. Vlastní montážní práce probíhaly již v květnu, od června měli zaměstnanci zákaz dovolených, pracovalo se o sobotách, nedělích, v noci“ vzpomíná Ing. Karel Svoboda, který se podílel již na přípravě tohoto 1. ročníku a v 80. letech působil jako generální ředitel BVV. 2018: 100 let republiky, 60 let MSV U příležitosti 100. výročí založení Československa pořádá město Brno na tamním výstavišti na přelomu května a června tematickou výstavu Re:publika. Na návštěvníky čeká design, řemesla, kultura a bohatý doprovodný program s odkazem na vznik republiky i 90 let od založení výstaviště. Na stoletou historii českého průmyslu se zaměří i letošní 60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu, hlavní partnerskou zemí je totiž Slovensko. Organisé par la Chambre de commerce franco-tchèque.

www.pavillon-france.eu


Les prix les plus avantageux jusqu’au 31.

Bulletin d’inscription : www.bvv.cz/e-application.msv

11e Salon international des machines-outils

60e Salon international des constructions mécaniques

MSV 2018

3.

IMT 2018

MSV 2018

1.–5. 10. 2018 Représentation en France : Chambre de commerce franco-tchèque IBC, Pobřežní 3 CZ – 186 00 Praha 8 tel.: +420 224 833 090 fax: +420 224 833 093 e-mail: info@ccft-fcok.cz

Brno, République tchèque BVV Trade Fairs Brno Výstaviště 405/1 CZ-603 00 Brno tel.: +420 541 152 926 fax: +420 541 153 044 e-mail: msv@bvv.cz www.bvv.cz/msv


Espace membres Členská sekce

Croissance de Solten de 78 %

KREDIT: DELOITTE

DELOITTE DANS DE NOUVEAUX BUREAUX/ NOVÉ KANCELÁŘE DELOITTE Camions électriques Renault Trucks dès 2019

D

eloitte déménagera son siège pragois dans de nouveaux bureaux qui se situeront dans les bâtiments du projet Churchill. La société tchèque Penta développe le projet depuis novembre 2017 dans la zone située entre la gare principale de Prague et l’université d’économie VŠE. Deloitte prévoit d’occuper plus de 12 000 m2 dans le bâtiment I, soit plus de 80 % de la superficie locative totale du bâtiment. Les bureaux seront équipés de technologies respectueuses de l’environnement telles que la distribution intelligente de l’air ou la réutilisation de l’eau de pluie pour l’arrosage des

BNP Paribas parmi les 100 entreprises les plus durables au monde En 2018, BNP Paribas figure pour la 4ème année consécutive dans

32  Contact 87  Mars—Mai 2018

plantes et les chasses d’eau. Le bâtiment a reçu la LEED Gold certification. — Společnost Deloitte přestěhuje své pražské sídlo do nových kanceláří v projektu Churchill, který od listopadu 2017 staví společnost Penta mezi Hlavním nádražím a Vysokou školou ekonomickou. Deloitte plánuje obsadit v budově I přes 12 000 m2, tedy více než 80 % celkové pronajímatelné plochy budovy. Kanceláře budou vybaveny ekologickými technologiemi: inteligentní distribuce vzduchu, pro zálivku i splachování toalet dešťová voda a budova má certifikát LEED Gold.

le classement des « Global 100 Most Sustainable Corporations » publié chaque année, à l’occasion du Forum Economique Mondial de Davos par le magazine canadien spécialisé Corporate Knights. Introduite pour la première fois dans le classement en 2015, BNP Paribas a gagné 46 places en 4 ans et se positionne aujourd’hui à la 36ème place. Cette année, BNP

Compte tenu des expérimentations menées depuis 10 ans, Renault Trucks annonce vouloir se lancer dans la commercialisation d’une gamme de camions 100 % électriques dès 2019. Destinés à opérer en milieu urbain et péri-urbain, ces camions 100 % électriques seront fabriqués en série à l’usine Renault Trucks de Blainville-sur-Orne, où une ligne de montage est déjà en train d’être mise en place. — Kamiony Renault Trucks na elektřinu od 2019

Po deseti letech testování v reálných podmínkách zahájí Renault Trucks v roce 2019 prodej modelové řady elektrických vozidel. Tato 100 % elektrická vozidla jsou určena pro provoz v městských a příměstských oblastech a jejich sériová výroba bude probíhat v továrně Renault Trucks v Blainville-sur-Orne, kde se již instaluje výrobní linka.

Paribas excelle en particulier dans les domaines d’activités à impact positif pour la société et l’environnement et de l’égalité hommes-femmes. BNP Paribas v Top 100 udržitelných firem

V roce 2018 se BNP Paribas umístila již počtvrté v řadě v žebříčku „Global 100 Most Sustainable

Pour Solten Group, l’année 2017 s’est achevée sur une croissance exceptionnelle de +78 % avec un chiffre d’affaires de 3,2M€. Une année riche en défis pour le groupe expert en services linguistiques, avec l’ouverture de deux agences (en Europe et aux États-Unis) ainsi que la création de nouveaux départements : traduction audiovisuelle et gestion d’événements professionnels. Solten a ajouté à son portefeuille, des clients tels que Nestlé, Allianz ou encore Škoda. Ses projets les plus ambitieux cette année ont été d’assurer les services d’interprétation à Malte pendant les 6 mois de la Présidence du Conseil de l’Union européenne ainsi que pour les deux semaines de la COP23 à Bonn en Allemagne. — Solten rostl o 78 %

Skupina Solten zakončila rok 2017 neobyčejným růstem o 78 % s obratem 3,2 miliony euro. Pro specialisty na jazyky to byl rok plný výzev: otevření dvou poboček v Evropě a v USA a začátek poskytování nových služeb audiovizuálních překladů a profesionální pořádádní eventů. Ke klientům Soltenu se nově přidaly firmy jako Nestlé, Allianz nebo Škoda. Letošními nejnáročnějšími projekty bylo tlumočení 6 měsíců trvající maltské předsednictví Evropské komise a dva týdny zasedání COP23 v německém Bonnu.

Corporations“, který každoročně u příležitosti ekonomického fóra v Davosu vydává kanadský odborný časopis Corporate Knights. Poprvé se BNP Paribas v žebříčku objevila v roce 2015, za 4 roky si polepšila o 46 příček na letošní 36. místo. Ocenění si vysloužila zejména za aktivity na ochranu životního prostředí a za prosazování rovnosti pohlaví.


Espace membres Členská sekce

Alpine A110 élue plus belle voiture de l’année Dévoilée à Genève il y a un peu moins d’un an, l’Alpine A110 décroche le prestigieux « prix de la plus belle voiture de l’année » décerné par le grand public sur internet lors du 3ème Festival Automobile International. Conçu et fabriqué en France, ce coupé deux places qui relie l’histoire aux technologies modernes, est un

des joyaux du Groupe Renault. Après sa mise en vente en décembre dernier, la première série de 2000 véhicules a été vendue en 5 jours.

L’entreprise se distingue par une attitude amicale, des outils "user friendly", des technologies modernes et une disponibilité des services à tout moment et en tout lieu.

Alpine A110 nejkrásnějším autem roku

Cetelem se změnila na Hello bank!

Sportovní vůz Alpine A110 se poprvé představil před necelým rokem na autosalonu Ženevě. Na 33. ročníku Mezinárodního automobilového festivalu získal vůz v internetovém hlasování titul „Nejkrásnější auto roku“. Dvoumístné kupé, jež propojuji historii s moderními technologiemi, je konstruováno a vyráběno ve Francii a patří ke klenotům skupiny Renault. Prvotní série dvou tisíc vozů se v prosinci stačila vyprodat během pouhých pěti dnů.

Cetelem devient Hello bank! Hello bank! est, comme Cetelem, une marque de BNP Paribas Personal Finance SA. Il a fait ses preuves en France, en Italie, en Belgique, en Autriche et dans d’autres pays européens.

Hello bank! je, stejně jako Cetelem, obchodní značkou odštěpného závodu BNP Paribas Personal Finance SA. Už se osvědčila ve Francii, Itálii, Belgii, Rakousku a dalších evropských zemích. Hlavními motivy jsou přátelský přístup, snadná ovladatelnost, moderní technologie a dostupnost poskytovaných služeb kdekoliv a kdykoliv.

In Karta de České dráhy se modernise

Cette carte peut être achetée sur le site en ligne de České dráhy, ou encore via l’application Můj vlak (mon train). In Karta ČD vstupuje do virtuálního světa

Ligne d’emballage au salon Salima

Les chemins de fer tchèques (České dráhy) testent une innovation technologique unique qui a pour but de simplifier l’embarquement des passagers dans les trains. Ils proposent une carte client intégrée dans le téléphone portable avec un QR code tournant. La carte à puce est utilisée actuellement par 750 000 clients des Chemins de fer tchèques. / SALIMA de cette année, l’exposition de près de 500m2 sera située dans le Hall G1 et emballera des pâtisseries Breadway.

plus de 11 000 enfants. Organisé par la fondation Kolečko, ce projet jouit du partenariat du Groupe Eurovia CS.

Balicí linka na veletrhu Salima

Equicom, en collaboration avec BVV Trade Fairs Brno, est à l’initiative de la ligne d’emballage Packaging Live sur les salons MSV et EMBAX / SALIMA. Dans ce projet, chacun des partenaires livre sa technologie ou son service, et toute la ligne d’emballage est ensuite dirigée par un centre robotique et son fonctionnement est quasi identique à celui d’une vraie machine en usine. Tout au long du salon, la production de la ligne est commentée et bénéficie d’une grande visibilité. Au salon EMBAX

Equicom ve spolupráci s Veletrhy Brno v rámci veletrhů MSV a EMBAX/SALIMA organizuje balící linku Packaging Live. Kouzlo spočívá v tom, že každý z partnerů dodá svoji technologii či službu a celá balicí linka poté díky řídícímu robotickému centru funguje podobně jako v reálném provozu. Předvedení linky je vždy komentované a těší se velkému zájmu návštěvníků. Na letošním veletrhu EMBAX/SALIMA bude expozice o rozloze cca 500m2 umístěna v hale G1 a bude balit pečivo značky Breadway.

České dráhy testují unikátní technologickou novinku, která zjednoduší odbavení cestujících ve vlacích. Přicházejí se zákaznickou kartou v mobilním telefonu s rotujícím QR kódem. Čipovou In Kartu dnes využívá asi 750 tisíc zákazníků Českých drah. Zákaznické aplikace je možné do In Karty nakupovat prostřednictvím e-shopu ČD nebo aplikace Můj vlak, eTikety navíc i přes mobilní web.

Projektem Rozhlédni se! prošlo dalších 2521 dětí

2521 enfants formés par le projet Regarde quand tu traverses ! Plus de 2500 enfants ont suivi une formation de sensibilisation à la circulation routière et au comportement à adopter comme piéton, cycliste ou passager. Depuis sa création, le projet a instruit

Více než 2,5 tisíce dětí se v uplynulém roce naučilo, jak se chovat bezpečně v silničním provozu. Školáci se díky projektu Rozhlédni se! dozvěděli o bezpečném pohybu v provozu, ať už z pozice chodce, cyklisty nebo spolujezdce v autě. Projekt, jímž prošlo více než 11 000 dětí, organizuje Nadační fond Kolečko a jeho generálním partnerem je stavební Skupina EUROVIA CS. Březen—Květen 2018  Contact 87 33


Nouveaux membres Noví členové

Le train GEFCO de Chine en France en moins de 3 semaines A travers sept pays, le long d’une route commerciale appelée route de la soie, une distance moyenne parcourue d’environ 600 km par jour, un train chargé de conteneurs de 12,2 mètres de long chacun arrive à destination en moins de trois semaines. De Chine

en France, un voyage de 11 000 kilomètres qui transportait des marchandises de l’entreprise PSA. Le projet a été géré et coordonné par le Groupe GEFCO en coopération avec ses partenaires de transport ferroviaire dans chaque pays traversé. Vlak GEFCO z Číny do Francie za méně než 3 týdny

vzdáleností okolo 600 km za den vlak naložený kontejnery o délce 12,2 metru dorazil do cílového místa za méně než 3 týdny. Z Číny do Francie cestou dlouhou 11 000 km převážela zboží pro společnost PSA. Projekt řídila a koordinovala skupina GEFCO ve spolupráci se svými partnery z oblasti železniční přepravy působícími v jednotlivých zemích.

Po cestě přes sedm zemí, podél obchodní trasy označované jako Hedvábná stezka, s průměrnou ujetou

NOUVEAUX MEMBRES/ NOVÍ ČLENOVÉ DANONE, A.S. Directeur général / Generální ředitel Emmanuel FABER Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00 monika.ihnatkova@danone.com + 420 737 447 768 www.danone.cz Fabrication de produits alimentaires et de boissons, industrie laitière. Fabrication de yaourts et de yaourts à boire. / Výroba potravin a nápojů, mlékárenství. Výroba jogurtů a jogurtových nápojů.

EPDOR, S.R.O. Gérant / Jednatel Peter SZENASY Jindřišská 937/16, Praha 1, 110 00 info@epdor.com + 420 222 311 087 www.epdor.com

34  Contact 87  Mars—Mai 2018

Services de gestion de projet, ingénierie, approvisionnement, digitalisation, IT/IoT et développement international dans le secteur de l’énergie. / Služby v oblastech řízení investičních procesů, inženýrských činností, tvorby strategií a v oblasti digitalizace, IT/IoT řešení pro projektové řízení.

PILOUS SPOL. S R.O. Directeur général / Generální ředitel Jiří KLIMEŠ Náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, 130 00 ales.novotny@pilous-packaging. com + 420 702 213 938 www.pilous-packaging.com Production d’emballages en bois et en carton. / Výroba obalů ze dřeva a lepenky.

WEB SHOP FLY A.S. (TRIP MARKET)

CEO Vít ROSBERG Mezi vodami 1952/9, Praha 12, 143 00 info@trip.market + 420 222 266 966 www.trip.market Agence de voyage. Voyages d’affaires sur mesure et services VIP. / Cestovní kancelář a agentura. Služební cesty na míru a VIP servis.

MEMBRES INDIVIDUELS / INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ JANA DRÖSSLER Bohumila Šimůnka 17, Praha 5, 150 00 jana@icultura.org + 420 778 807 001 www.icultura.org

Consultant chez icultura, société de conseil en culture d’entreprise. / Konzultant ve společnosti icultura, poradenské společnosti v oblasti firemní kultury.

LENKA PIPKOVÁ, MGR. Na Zábradlí 205/1, 110 00, Praha 1 pipkova@ak-pipkova.cz + 420 721 069 064 www.ak-pipkova.cz Large éventail de services allant du droit général à certains domaines spécialisés : représentation en cas de litiges, contentieux administratifs, procédures arbitrales… / Právní služby tuzemským i zahraničním klientům v rozsahu generální praxe a poradenství v některých specializovaných odvětvích: zastupování při soudních sporech, správních či rozhodčích řízeních, právo obchodních společností…


Agenda des événements Kalendář akcí

À NOTER DANS VOS AGENDAS !/ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE: Assemblée générale de la CCFT avec élection du conseil / Valná hromada FČOK s volbou výboru Mercredi / středa 21/3, 11h30 Mlýnec, Novotného lávka 199/9, Praha 1

Déjeuner-débat / Debatní oběd: Jan Juchelka, CEO, KB Debatní oběd s Janem Juchelkou, GŘ Komerční banky 15/3, 12h00 Restaurant Bellevue, Smetanovo nábř. 18, Praha 1

Table ronde : Comment se préparer au GDPR ? / Kulatý stůl: Jak na GDPR? 7/3, 16–18h30 Hotel Century Old Town Prague, Na Poříčí 7, Praha 1

SAVE THE DATE

Café du commerce

5/3 Choco Café, Betlémské nám. 8/1004, Praha 1 9/4 Art & Event Gallery Černá labuť, Na Poříčí 25, Praha 1 4/6 Musée Grévin, Celetná 15, Praha 1

Petit déjeuner des directeurs généraux / Snídaně generálních ředitelů Vendredi / pátek 6/4, 8h—10h ART NOUVEAU PALACE HOTEL PRAGUE, Panská 12, Praha 1

General Managers Breakfast, Special Edition for Women Vendredi / pátek 11/5, 8h—10h Hotel Leonardo Praha, Karolíny Světlé 27, Praha 1

Journée famille / Rodinný den

Entraînement à la course à pied / Běžecký trénink

12/3, 9/4, 28/5 Letná & Stromovka Running Mall, Františka Křížka 461/11, Praha 7

Au ski avec HST / Na lyže s obchodní komorou ŠvýcarskoČeská republika

20/5 Výstaviště Holešovice

24—25/3 Svatý Petr, Špindlerův Mlýn En coopération avec la Chambre de commerce Suisse-RT

7/3, 9h—11h le Papier (Antalis), Chodská 11, Praha 2

SPORT/

Chambers Cup Stromovka 4×5

Cultural Intelligence

Tournoi de futsal avec League 5 / Futsalový turnaj ve spolupráci s League 5

Petit déjeuner créatif / Kreativní snídaně

Séminaire en anglais / Seminář v angličtině 13/3, 9h–12h IBC Building, Meeting room sector A2, 2nd floor, Pobřežní 3, Praha 8

14/6 Výsatviště Holešovice, Stromovka

10/3, 13h—18h Hagibor, Izraelská 6, Praha 10

FRENCH CZECH GOLF CUP 2018 JEUDI/ČTVRTEK 07/06 Loreta Golf Club Pyšely, Šibeniční 520, 251 67 Pyšely Březen—Květen 2018  Contact 87 35


Vie de la chambre Ze života komory

NOUVEAUTÉ/ NOVÉ TYPY AKCÍ

D

ans le monde d’aujourd’hui, qui n’avance pas recule ! La Chambre de commerce en est bien consciente et essaye d’innover, en vous proposant de nouveaux thèmes et de nouvelles plateformes. Dans les derniers mois, quelques nouveaux événements ont émergé. Le petit déjeuner des directrices générales a connu un réel succès, le Gastro club a réuni près de 30 français travaillant dans la gastronomie en Tchéquie et le Marketing afterwork a rassemblé les responsables marketing d’entreprises qui nous soutiennent et collaborent avec nous.

V dnešním rychlém světě jsou inovace nezbytností a s tímto trendem drží krok i Francouzsko-česká obchodní komora. V poslední době svým členům nabídla hned několik nových profesních akcí. S nebývalým úspěchem se setkala snídaně generálním ředitelek, firmy i jednotlivci působící ve francouzské gastronomii se začali setkávat v rámci Gastro klubu a své plány komora představila na akci Marketing afterwork.

36  Contact 87  Mars—Mai 2018

GASTRO CLUB Coopération des professionnels de la gastronomie Le Gastro Club, partie intégrante du SME Club, réunit les francophones de la gastronomie. Cette plateforme tente d’augmenter la visibilité de la gastronomie française en République tchèque et cherche également à fomenter des synergies entre les différents producteurs, importateurs, propriétaires de restaurants, bars à vin et cuisiniers. La première séance a porté sur l’événementiel, tant public que privé : quels sont les événements existants auxquels les francophones de la gastronomie participent déjà et comment en créer de nouveaux pour rendre la gastronomie française facilement compréhensible et accessible au public tchèque. Spolupráce profesionálů z gastronomie

Gastro klub, nedílná součást SME Clubu, přivedla k jednomu stolu četné frankofony, kteří pracují v oblasti gastronomie. Cílem klubu je propagovat francouzskou gastronomii v Česku, ale také najít možné oblasti spolupráce mezi jednotlivými výrobci, dovozci, majiteli restaurací a vináren nebo třeba kuchařů. První setkání se zaměřilo na pořádání akcí ať už soukromých či veřejných. Tématem byly již existující akce, kterých se frankofonní profesionálové z oblasti gastronomie účastní, ale také jak a jakého druhu vytvořit akce nové, které by francouzské kulinářské umění popularizovalo u široké veřejnosti v ČR.

PETIT-DÉJEUNER MARKETING DES DIRECTRICES AFTERWORK GÉNÉRALES/ SNÍDANĚ ŘEDITELEK Les rencontres matinales des managers ont une longue tradition à la CCFT. Cet automne, pour la première fois, une réunion était réservée exclusivement aux femmes occupant des postes à responsabilité et de direction. Les sujets tels que l’inégalité dans la rémunération, le travail à temps partiel ou l’élément féminin dans le leadership ont soulevé un vif débat. A chacune des deux rencontres, près d’une vingtaine de dirigeantes étaient présentes. Le prochain petit-déjeuner réservé aux femmes est prévu pour le 11 mai. Michaela Fuchsová, associée du cabinet d’avocats Vyskočil, Krošlák & co. et aussi secrétaire générale à la CCFT est le pilier de cette plateforme.

Marketing Afterwork Le plan thématique du magazine Contact, le blog d’actualités CCFT News, la nouvelle newsletter ainsi que les plus grands événements de 2018 ont été présentés aux responsables marketing d’entreprises membres. Le second objectif de cette réunion était de remercier les responsables marketing pour leur soutien pendant ces dernières années. Comme son nom l’indique, Marketing Afterwork s’est tenu en début de soirée dans l’œnothèque Michlovský au Café Slavia, ce qui a également permis une dégustation de vin Michlovský.

Snídaně generálních ředitelek

Marketing Afterwork

Ranní setkání manažerů mají v FČOK dlouholetou tradici. Letos na podzim se ovšem na programu poprvé objevilo setkání určené výhradně ženám ve vedoucích pozicích. Témata jako platová nerovnost, částečné úvazky nebo ženský element ve vedení společnosti vyvolala živou diskusi. Na dvě dosavadní setkání dorazila bezmála dvacítka manažerek, další se uskuteční 11. května. Záštitu nad snídaní generálních ředitelek převzala Michaela Fuchsová, společník v advokátní kanceláři Vyskočil, Krošlák a partneři a také tajemnice FČOK.

Tematický plán časopisu Contact, zpravodajský blog CCFT News, připravovaný nový newsletter nebo termíny největších akcí v roce 2018 byly námětem setkání zástupců marketingových, PR a eventových oddělení členských společností s produkčním týmem FČOK. Často po několikaleté spolupráci došlo na první osobní setkání, příjemnou atmosféru zajistilo i víno od Vinselekt Michlovský. Afterwork, jak název naznačuje, se konal po pracovní době v prostorách nové Enotéky Michlovský v kavárně Slavia.


Vie de la chambre Ze života komory

LA CHAMBRE MUSICALE/ KOMORA HUDEBNÍ

La communauté franco-tchèque se réunit également autour d’événements culturels, notamment musicaux pour ces derniers mois : le concert de Noël dans la salle du Rudolfinum, et un deuxième concert conviait les amateurs de la musique à la Maison municipale de Prague.

Francouzsko-česká komunita žije také kulturními zážitky. V zimním období to byly zejména zážitky hudební, jedním byl předvánoční koncert v Rudolfinu, druhý zavedl milovníky hudby do Obecního domu.

Sumi Jo a charmé le public pragois

Gemrot + Veverka + Netopil + FOK

Le 17 décembre, l’Orchestre PKF-Prague Philharmonia a accompagné la soprano sud-coréenne Sumi Jo lors d’un concert à guichets fermés au Rudolfinum. Avec plus de 50 enregistrements, Sumi Jo, double lauréate d’un Grammy, est l’une des chanteuses de musique classique qui réalise le plus de ventes dans le monde. La bande original du film "Youth" du réalisateur Paolo Sorrentino, lui a valu une nomination aux Oscars et au Globe d’or 2016. Bien que le concert ne fût pas un récital d’opéra, toute l’attention se concentrait sur Sumi Jo. Malgré son état de santé, elle a annulé une seule des cinq chansons et arias prévues à son répertoire. Le chef d’orchestre de PKF, le Français Emmanuel Villaume, a également apporté son prestige à cette merveilleuse soirée.

Rarement autant d’émotions auront marqué la Première d’une œuvre contemporaine. Ce fut le cas du Concert pour hautbois de Jiří Gemrot. Dans la soirée, les abonnées de l’Orchestre symphonique de Prague FOK ainsi qu’une trentaine d’amateurs de musique des sociétés membres de la CCFT, ont écouté cette œuvre interprétée au hautbois par l’artiste tchèque de renommée internationale Vilém Veverka et orchestrée par Tomáš Netopil. Leur coopération est une combinaison fascinante d’inventivité, de compétences et de maîtrise d’interprétation. La soirée a débuté par le poème chorégraphique "La Valse" de Maurice Ravel ; suivie de l’œuvre de Jiří Gemrot et elle a été clôturée par la Symphonie fantastique N°14 d’Hector Berlioz. Pendant la pause et après le concert, les invités de la CCFT se sont rendus dans le Salon de la Moravie Slovaque de style Art nouveau pour partager leurs impressions avec le compositeur M. Gemrot et le directeur de FOK Daniel Sobotka autour d’un verre de vin.

Sumi Jo okouzlila pražské publikum Orchestr PKF-Prague Philharmonia v neděli 17. prosince na koncertě v zaplněném Rudolfinu doprovodil jihokorejskou sopranistkou Sumi Jo. Se svými více než 50 nahrávkami je Sumi Jo, dvojnásobná držitelka Grammy, jednou z nejprodávanějších pěvkyní klasické hudby na světě. Soundtrack k filmu Mládí režiséra Paola Sorrentina ji vynesl nominaci na Oscara a Zlatý glóbus 2016. I když koncert nebyl operním recitálem, veškerá pozornost se soustředila na Sumi Jo. Přestože byla nahlášená její slabá zdravotní indispozice, z plánovaných pěti písní a árií vynechala jedinou. Velkou zásluhu na nádherném večeru má i šéfdirigent PKF, Francouz Emmanuel Villaume. Gemrot + Veverka + Netopil + FOK Málokdy vzbudí premiéra současného díla tak příjemné pocity a dojmy, jaké se podařilo vyvolat Jiřímu Gemrotovi Hobojovým koncertem. V abonentním večeru Pražských symfoniků FOK, na něž zavítala i třicítka hostů z řad členských společností FČOK, zazněla skladba v podání předního světového hobojisty Viléma Veverky a dirigenta Tomáše Netopila jako fascinující kombinace invence, kompozičního umu a interpretačního mistrovství. Na úvod koncertu zazněla choreografická báseň La Valse od Maurice Ravela, následoval koncert Jiřího Gemrota a večer uzavřela Fantastická symfonie op. 14 Hectora Berlioze. O přestávce a po skončení koncertu byl pro hosty FČOK otevřen secesní Slovácký salónek, kde nad číší vína mohli probrat čerstvý kulturní zážitek přímo s autorem hudby Jiřím Gemrotem nebo ředitelem FOK Danielem Sobotkou.  Březen—Květen 2018  Contact 87 37


Vie de la chambre Ze života komory 2

CAFÉS DU COMMERCE, LOCALITÉS/ CAFÉ DU COMMERCE, LOKALITY

Avec l’Homme en détresse 1

P

our les amateurs de vin et de rencontres intéressantes, le Café du commerce, tous les premiers lundis du mois, dans des lieux chaque fois différents est devenu une tradition. Autour d’un verre de vin, venez rencontrer des responsables ou employés d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. — První pondělí v měsíci je pro milovníky vína a lidi se zájmem o nové lokality i kontakty již mnoho let pevně spjato s Café du commerce. Neformální setkání nad sklenkou vína má ve Francouzsko-české obchodní komoře dlouhou tradici a každý měsíc představí jednu novou lokalitu spojenou s členskou společností FČOK.

Déjà à la fin du XIXe siècle, des familles éminentes, des hommes politiques et des artistes venaient à l’atelier de Jan Langhans pour faire réaliser leur portrait. Cet atelier photographique pragois était un lieu culturel connu dans toute l’Europe. Aujourd’hui, il est un lieu de rencontre et de culture grâce à son locataire, l’organisation humanitaire Člověk v tísni (L’homme en détresse). Depuis 1992, l’organisation Člověk v tísni apporte son aide en République tchèque et dans le monde. Elle est installée au palais Langhans depuis 2012. Dans ses salles, il y a toujours des expositions intéressantes provenant de régions où l’organisation est active; elle y propose également des discussions et des projections de films. L’un des projets les plus connus est le grand festival de cinéma sur les droits de l’homme « Un seul monde » (Jeden svět). Outre une diffusion à Prague et dans les régions, les films conçus pour susciter une réflexion plus profonde sur les problèmes du monde actuel sont également projetés dans les

Sur les bords du Rhône 3

Une vitrine en bois remplie de bouteilles, une atmosphère nostalgique et un parfum de Provence attirent les passants sur la place Pouchkine de Dejvice dans le bar et bistro Na Břehu Rhôny (Sur les bords du Rhône). C’est dans ce bistro et oenothèque que les amis de la CCFT et amateurs de vin se sont rencontrés pour la première fois en cette nouvelle année. Plus de cinquante invités ont pu découvrir un vin sauvage "le Petit

38  Contact 87  Mars—Mai 2018

écoles. Le festival et toutes les activités humanitaires de l’organisation reposent sur la générosité de donateurs, y compris le Club des amis de Člověk v tísni. S Člověkem v tísni

V ateliéru Langhans si již na konci 19. století nechávaly portrétovat významné rodiny, politici či umělci. Pražské fotoateliér byl kulturním místem známým po celé Evropě. Dnes je též kulturním stánkem a místem setkávání díky svému nájemníkovi, humanitární organizaci Člověk v tísni. Ten pomáhá v České republice i ve světě již od roku 1992, v Langhansově paláci působí od roku 2012. V jeho sálech jsou vždy k vidění zajímavé výstavy z oblastí, kde organizace pomáhá, nabízí diskuse i filmová promítání. K nejznámějším projektům organizace patří největší filmový festival o lidských právech na světě Jeden svět. Vedle Prahy a regionů se filmy, jež mají podněcovat hlubší zamyšlení nad problémy dnešního světa, promítají i ve školách. Festival i veškerá humanitární činnost organizace stojí na štědrosti dárců, včetně Klubu přátel.

cochon" ou des amuse-bouches décorés de perles moléculaires. Leur créateur Claude Sarda de Perpignan considère ces perles comme une alliance entre recettes traditionnelles et innovations technologiques modernes. Ces perles transparentes ont des parfums de romarin, lavande ou sapin. Na Břehu Rhôny

Francouzsky a nostalgicky vyhlížející dřevěná výloha zaplněná lahvemi vína vybízí kolemjdoucí na Puškinově náměstí ke vstupu do bistra Na Břehu Rhôny. Právě zde se v novém roce příznivci

A l’hôtel Perla

Le premier lundi de décembre, pluvieux et venteux, le dernier Café du commerce de l’année avait lieu dans une atmosphère de Noël, avec du punch, des sucreries et du bon vin. Les invités ont été chaleureusement accueillis par le directeur de l’hôtel, Monsieur Tomáš Startl ainsi que par un trio composé de St. Nicholas du diable et de l’ange, comme le veut la tradition tchèque pour le début de mois de décembre. Ceux, qui ont eu le courage de réciter un poème ou mieux encore, de chanter ont été récompensés par un petit cadeau.

Mikulášské setkání

První prosincové pondělí nabídlo večer plný předvánoční atmosféry a dobrého vína, hostitelem byl hotel Perla v samém srdci Prahy. Hosty přivítal osobně ředitel hotelu Tomáš Startl, později se jich ujalo i trio Mikuláš-anděl-čert, které po hostech dokonce vyžadovalo básničky a písničky. Odvážlivci za ně byli odměněni malým dárkem a všichni hosté si mohli odnést dobrou náladu i nové obchodní kontakty.

komory a dobrého vína poprvé setkali na pravidelné akci s názvem Café du commerce. V nově otevřené vinárně a obchodě s vínem bylo možné okusit například speciální divoké víno s názvem le Petit Cochon, neboli prasátko, a jednohubky zdobené molekulárními perlami. Jejich tvůrce Claude Sarda z Perpignanu v nich vidí spojení tradičních receptů svého kraje s moderními inovacemi a technologiemi. Průsvitné kuličky tak mají příchuť rozmarýnu, levandule nebo smrku.


Culture Kultura

SCÈNE CULTURELLE FRANCO-TCHÈQUE/ FRANCOUZSKO-ČESKÉ KULTURNÍ PANORAMA Alexandre Pajon Institut français de Prague / Francouzský institut v Praze

Les représentants des pays membres de la francophonie organisent en accord avec les autorités tchèques une série d’événements à Prague et en province. Le détail de ces expositions, concerts, soirées littéraires et rencontres est sur le site www.dnyfrankofonie.cz

21/3 + 22/3, 19h30, Maison Municipale / Obecní dům Direction José Cura et FOK Debussy – Musorgskij Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK José CURA, dirigent / chef d’orchestre

Březen, měsíc frankofonie

Le centenaire Debussy célébré à Prague Claude Debussy est mort en mars 1918. La guerre contre l’Allemagne s’achevait. Lui qui avait été un temps wagnérien, affirmait avec force son anticonformisme et sa capacité de renouvellement des formes musicales. Trois concerts permettront d’apprécier les différentes facettes de son œuvre, notamment le récital donné par Eric Le Sage, pianiste curieux et délicat. Praha slaví sto let od úmrtí Debussyho

Claude Debussy zemřel v březnu 1918, v době, kdy končila válka proti Německu. Claude, svého času Wagnerův obdivovatel, se snažil prosadit svůj vlastní nový a nevšední

hudební styl. Během tří koncertů budete mít možnost ocenit mnohovrstevnost jeho díla, včetně recitálu v podání francouzského klavíristy Érica Le Sage.

Claude Debussy Potopená katedrála (arr. Leopold Stokowski) / Cathédrale engloutie Obrazy pro orchestr / Images pour orchestre

Festival Claude Debussy Organisé par FOK – Orchestre symphonique de la Ville de Prague et l’IFP Pořádá FOK – Symfonický orchestr Hlavního města Prahy a IFP

Modest Petrovič Musorgskij Obrázky z výstavy (arr. Maurice Ravel) / Tableaux d’une exposition

17/3, 19h30, Rudolfinum Éric LE SAGE, piano / klavír Claude Debussy Dětský koutek / Children’s Corner (Le Coin des enfants) Obrazy, 1. Kniha / Images, Livre I Ostrov radosti / L’Isle joyeuse Rytiny / Estampes Robert Schumann Dětské scény op. 15 / Scènes de l’enfance op. 15 Tance Davidovců op. 6 / Davidsbündlertänze (Danses des membres de la Confrérie de David) op. 6

alternatif Jatka 78 propose des spectacles très innovants :

Claude Debussy Sonáta pro violoncello a klavír / Sonate pour violoncelle et piano Sonáta pro housle a klavír / Sonate pour violon et piano Klavírní trio G dur / Trio pour piano en Sol majeur Leoš Janáček Kreutzerova sonáta pro klavírní trio (arr. Jarmil Burghauser) / La Sonate à Kreutzerpour le Trio piano V mlhách, cyklus pro klavír / Dans le brumes pour piano

Un mois de mars dédié à la francophonie

Zástupci členských zemí organizace Frankofonie připravují ve spolupráci s českými organizacemi sérii akcí v Praze i v regionech. Více informací o výstavách, koncertech, literárních večerech a setkáních najdete na webových stránkách www.dnyfrankofonie.cz

20/3, 19h30, Église Sts Simon et Jude / Kostel Šimona a Judy Dvořákovo Trio Jan FIŠER, housle / violon Tomáš JAMNÍK, violoncello / violoncelle Ivo KAHÁNEK, klavír / piano

22/3, 19h30, Kino 35 Claude Debussy Pelleas et Mélisande Direction musicale / hudební režie Pierre Boulez Mise en scène Peter Stein ; 1992 Enregistrement. Cycle de l’IFP – Opéra et spectacles filmés au Kino 35. / Záznam, z cyklu IFP Opera a divadlo v Kině 35

Le nouveau cirque français à l’honneur Les arts circassiens connaissent un beau développement en République tchèque. Cela se traduit par de nombreuses invitations de troupes françaises. Ainsi le lieu

Pocta novému francouzskému cirkusovému umění

Cirkusové umění je v České republice již dobře známé. Dokazují to například četná francouzská cirkusová seskupení hostující mimo jiné i v alternativních prostorách Jatka 78, která nabízí další inovativní představení: Bekkrell Groupe / Bekkrell Efekt (1/3, 2/3, 3/3) Cie Circoncentrique / Respire (12/4, 13/4, 14/4) 100% Circus (20/4 + 21/4) Jatka 78, Jateční 1530, Praha 7 www.jatka78.cz

La forte présence de la littérature et de la chanson françaises depuis le XIXe siècle La grande exposition « Notre France », La poésie française dans les traductions et les illustrations [des éditions tchèques] : 10 mai au 30 octobre. Musée de la littérature tchèque – Château de Hvězda (Památník národního písemnictví – Letohrádek Hvězda), Liboc 25c www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/nase-francie/ Par ailleurs, aujourd’hui encore, les chansons françaises, de Piaf à Gainsbourg, sont très souvent diffusées par les radios tchèques. Karel Damel a illustré celles de Jacques Brel et de Georges Brassens. Březen—Květen 2018  Contact 87 39


Culture Kultura « Karel Damel et la chanson française » du 25 avril au 30 mai : Institut français de Prague, Galerie 35. Štěpánská 35. Deux soirées de cabaret, avec des chansons des années 60-70, en français et en tchèque seront données par Sophie Knittl et ses amis musiciens 21 et 28 mai : Chanson française – Cabaret 68’, Institut français de Prague, Štěpánská 35. Francouzská literatura a šanson od 19. století

Velká výstava « Naše Francie », Francouzská poezie v překladu a ilustracích. [ česká nakladatelství] : Od 10. května do 30 října, Památník národního písemnictví – Letohrádek Hvězda, Liboc 25c www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/nase-francie/ Není náhodou, že česká rádia stále a často hrají francouzské šansony Edit Piaf nebo Serge Gainsbourga. Karel Damel ilustroval šansony Jacquese Brela a Georgese Brassense. « Karel Damel a francouzský šanson » od 25. dubna do 30. května: Francouzský institut v Praze, Galerie 35, Štěpánská 35. Dva kabaretní večery s písněmi 60.-70. let ve francouzštině i v češtině předvedou Sophie Knittl a její hudební přátelé 21. a 28. května: Francouzský šanson – Cabaret 68’, Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35

Sempé Exposition des dessins et livres du dessinateur du Petit Nicolas, avec une rétrospective sur son influence sur le dessin d’humour tchèque. Du 4 mai au 30 juin, Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6 Sempé

Výstava obrázků a knih ilustrátora knihy Mikulášovy patálie (Petit Nicolas) a retrospektivní pohled na autorův vliv na českou humoristickou ilustraci. Od 4. května do 30. června. Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6

40  Contact 87  Mars—Mai 2018

Du théâtre Un festival pour la création contemporaine : Du 10 au 13 mai, au studio Alta, aura lieu la 3e édition du festival franco-tchèque, « Mange ta grenouille » qui propose des lectures et des mises en scène par des réalisateurs français et tchèques. Programme http://sneztuzabu.cz/ Une création à Prague Du 12 au 17 mars : Pascal Rambert – La Clôture de l’amour Spectacle de Petit théâtre français, dirigé par Sophie Knittl, en alternance en français et en tchèque. Divadlo Na Prádle, Prague 1

Des écrivains de renom à Prague 09/5 : Pour la Nuit de la littérature, David Foenkinos, le romancier à succès de Charlotte viendra rencontrer son public au cours des lectures en tchèque (à l’Institut français de prague). 10–13/5 : Pour le Salon du livre de Prague, Mathias Enard, auteur de la Rue des Voleurs et lauréat du Prix Goncourt 2015 pour La Boussole, présente l’édition tchèque. http://sk2018.svetknihy.cz/en/ Literatura a debaty

úvaha nad Evropou a připomenutí událostí z roku 1968 jsou důvodem k návštěvě Prahy mnohých intelektuálů pozvaných Francouzským institutem:

Divadlo

Festival současné tvroby: Od 10. do 13. května se bude ve studiu Alta konat 3. ročník francouzsko-českého festival “Sněz tu žábu”, který nabídne četby a insenace francouzských i českých režisérů. Program: http://sneztuzabu.cz/ Vystoupení v Praze Od 12. do 17. března 2018 : Pascal Rambert – La Clôture de l’amour Představení Petit théâtre français v režii Sophie Knittl, střídavě česky a francouzsky. Divadlo Na Prádle, Praha 1

Lettres et débats La réflexion sur l’Europe et les commémorations de 1968 justifient la venue à Prague de nombreux intellectuels invités par l’Institut français : 11-12/4 : Alain Badiou, philosophe et écrivain français d’origine marocaine 12/4 : Guillaume Klossa, fondateur de think tank EuropaNova 16/4 : Jean Quatremere, journaliste spécialisé dans les questions européennes 18/4 Nonna Mayer, politologue Des projections de films et une exposition sur « mai 68 » accompagneront ces débats à l’Insitut français de Prague. www.ifp.cz

11-12/4 : Alain Badiou, francouzský filozof a spisovatel narozený v Maroku 12/4 : Guillaume Klossa, zakladatel think tanku EuropaNova 16/4 : Jean Quatremere, novinář, odborník na evropskou problematiku 18/4 Nonna Mayer, politoložka Tyto debaty doprovodí na Francouzském institutu projekce filmů a výstava „Květen 68“. www.ifp.cz Renomovaní spisovatelé v Praze 09/5: V rámci Noci literatury potká David Foenkions, úspěšný romanopisec díla Charlotte, své publikum během čtení v českém jazyce (ve Francouzském institutu). 10–13/5: V rámci mezinárodního knižního veletrhu v Praze představí Mathias Enard, autor knihy Rue des Voleurs (Ulice zlodějů) a laureát Goncourtovy ceny 2015 za knihu La Boussole (Buzola), české vydání své knihy. http://sk2018.svetknihy.cz/en/

Des opéras et spectacles filmés au Kino 35 22/3, 19h30 : Claude Debussy, Pelleas et Mélisande, Direction musicale : Pierre Boulez, Mise en scène Peter Stein ( 1992). 12/4, 19h30 : Christoph Willibald Gluck, Orfeo ed Euridice, Vaclav Luks, Collegium Vocale 1704, Bejun

Mehta, Eva Liebau – (2014) Enregistrement effectué dans le théâtre baroque de Český Krumlov. Introduction par Václav Luks. 24/5 19h30 : Don Quijote, ballet de Manuel Legris, Mario Petipas, Rudolf Nurejev, musique Ludwig Minkus.Enregistrement de Wiener Staatsballet Opery a promítání divadelních představení v Kině 35

22/3 19h30: Claude Debussy, Pelléas a Mélisanda, hudební režie: Pierre Boulez, inscenace: Peter Stein (1992). 12/4 19h30: Christoph Willibald Gluck, Orfeus a Eurydika, Václav Luks, Collegium Vocale 1704, Bejun Mehta, Eva Liebau – (2014) Filmový záznam pořízen v barokním divadle v Českém Krumlově. Enregistrement effectué dans le théâtre baroque de Český Krumlov. Uvedení: Václav Luks. 24/5 19h30: Don Quijote, balet Manuela Legrise, Maria Petipase, Rudolfa Nurejeva, hudba Ludwig Minkus. Záznam Wiener Staatsballet

Grands interprètes Gautier Capuçon, violoncelle, 1-2/3, 19 :30, Česká filharmonie. Sous la direction de Semjon Byčkov au Rudolfinum. Charles Aznavour, 16/3, 20 :00, au Palais des Congrès Marc Minkowski, 10-11/5, 19 :00 : dirige La clemenza di Tito, avec une très belle distribution, au Stavovské divadlo. Velcí umělci

Gautier Capuçon, violoncello, 1–2/3, 19 :30, Česká filharmonie. Pod vedením Semjon Byčkov v Rudolfinu. Charles Aznavour, 16/3, 20:00, v Kongresovém centru Marc Minkowski, 10-11/5, 19:00: vede La clemenza di Tito, s úspěšným obsazením, ve Stavovském divadle.


Culture Kultura

GOOD FRANCE/ GOÛT DE FRANCE ALLIANCE FRANÇAISE DE PARDUBICE PROPOSE Le printemps arrive à grands pas et vous n’avez encore rien de prévu pour occuper votre temps libre ? Pas de panique, l’Alliance Française de Pardubice a élaboré rien que pour vous un programme culturel riche en événements de mars à juin 2018 :

Mars promet d’être mouvementé, de Pardubice à Trutnov en passant par Hradec Králové et Chrudim : Danse, exposition photos sur Madagascar, cinéma, match de rugby France-Angleterre, atelier BD, dégustation de vin, concerts, découverte de l’île de la Réunion… Comme vous le voyez notre Festival de la Francophonie mettra en valeur les cultures francophones du 6 au 30 mars 2018 dans toute la région de Bohème Orientale. Mai n’est cependant pas en reste : L’Alliance Française sera cette année encore partenaire de la Semaine Multiculturelle organisée par les associations de Pardubice. Nous vous attendons nombreux pour l’occasion ! Retrouvez-nous également tous les mois lors de nos Cafés Français. Notez-le dans votre calendrier, le Café Français du mois de juin sera sur le thème de la Pétanque ! Nous sommes impatients de vous rencontrer afin de partager notre passion commune pour la culture française tout au long de l’année. Rejoignez-nous dès

maintenant sur nos réseaux sociaux et abonnez-vous à notre newsletter sur notre site pour suivre toutes nos actualités : www. francouzstina-pardubice.cz Pestrý program Francouzské aliance Pardubice

Jaro se nezadržitelně blíží a vy ještě nemáte plány pro volný čas? Žádnou paniku, Francouzská aliance v Pardubicích zpracovala přímo pro vás kulturní program plný akcí od března až po červen 2018: Březen nám umožní oživit frankofonní kulturu od Pardubic po Trutnov přes Hradec Králové a Chrudim: Tanec, výstava fotografií z Madagaskaru, filmové večery, sledování ragbyového zápasu mezi Francií a Aglií, komiksová dílna, degustace vína, koncerty, nebo objev ostrova Réunion…Jak vidíte, náš Festival Frankofonie zdůrazní frankofonní kultury v období od 6. do 30. března 2018 v celém Východočeském regionu. Květen nezůstane pozadu: Už několik let je Francouzská aliance partnerem festivalu Multikulturní týden organizovaného různými asociacemi z Pardubic. Očekáváme vás při této příležitosti ve velkém počtu! Každý měsíc se můžete také zúčastnit našich Káv po francouzsku. Poznamenejte si do svých diářů, že červnová Káva po francouzsku bude na téma Pétanque! Těšíme se na setkání s vámi a na sdílení společné vášně pro francouzskou kulturu během celého roku. Přidejte se do naší komunity na sociálních sítích, přihlaste se také k odběru newsletteru na našich webových stránkách a my vás budeme pravidelně informovat, co se u nás děje: www.francouzstina-pardubice.cz

Le 21 mars prochain, venez célébrer la gastronomie avec le monde entier ! / Přijďte 21. března oslavovat spolu s celým světem francouzskou gastronomii! Pour la 4ème année consécutive, Goût de France / Good France rassemblera le jour du printemps, le mercredi 21 mars 2018, plus de 3000 chefs sur cinq continents pour célébrer la gastronomie française. Cet événement, sous la forme d’un dîner, rendra hommage à l’excellence de la cuisine française, à sa capacité d’innovation et aux valeurs qu’elle véhicule : partage, plaisir, respect du « bien-manger », de ses contemporains et de la planète. Quinze restaurants de République tchèque se sont déjà mobilisés pour participer à cet évènement mondial et proposeront des menus exceptionnels spécialement préparés pour l’occasion : • Les restaurants Passage Wine & Dine, Pot au feu, Bílá kráva, Atelier Red & Wine, le Cafe de Paris, le Café 35 et café Ellroy à Prague ; • Le restaurant du club FC Viktoria et Pi.Jez.Pi à Plzeň ; • Atmosphere à Olomouc ; • La brasserie Pivovarské domy à Hrádec Kralové ; • Le restaurant Benada du Clarion Congress Hotel à Ostrava ; • La Bouchée à Brno ; • Le Bistrot de Papa à Horní Dubenky ; • L’Alchymistic Club Restaurant à Františkovy Lázně.

Gourmets et gourmands de République tchèque, retrouvez les menus des restaurants et toutes les informations complémentaires sur le site de l’Ambassade de France en république tchèque à l’adresse cz.ambafrance.org et sur les réseaux sociaux : @FrancePrague sur Facebook et @France.cz sur Twitter ! Již čtvrtým rokem za sebou projekt Goût de / Good France propojí v první jarní den, 21. března 2018, více než 3 000 šéfkuchařů na 5 kontinentech, kteří společně oslaví francouzskou gastronomii. V každé restauraci, jež se formou večeře tohoto projektu zúčastní, bude vzdán hold vynikající francouzské kuchyni, jejím inovačním schopnostem a také hodnotám, jež s sebou nese: sdílení a radost z příjemné společnosti, úctu k dobrému jídlu, ke spolustolovníkům a k naší planetě. V České republice se k účasti na této celosvětové akci přihlásilo 15 restaurací, které pro tuto příležitost nabídnou speciálně připravené menu: • restaurace Passage Wine & Dine, Pot au feu, Bílá kráva, Atelier Red & Wine, Cafe de Paris, Café 35 a café Ellroy v Praze; • restaurace klubu FC Viktoria a Pi.Jez.Pi v Plzni; • Atmosphere v Olomouci; • pivovar a restaurace Pivovarské domy v Hradci Kralové; • restaurace Benada hotelu Clarion Congress v Ostravě; • La Bouchée v Brně; • Bistrot de Papa v Horních Dubenkách; • Alchymistic Club Restaurant ve Františkových Lázních. Milovníci a znalci dobrého jídla naleznou menu, jež jednotlivé restaurace nabídnou, stejně jako veškeré další doplňující informace na stránkách Velvyslanectví Francie v České republice: cz.ambafrance.org a na sociálních sítích pod @FrancePrague na Facebooku a @France.cz na Twitteru! Březen—Květen 2018  Contact 87 41


Culture Kultura

LE DERNIER TOUR DE GEORGES MÉLIÈS/ POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MÉLIÈSE FESTIVAL UN SEUL MONDE : « MISE À JOUR DU SYSTÈME »/ FESTIVAL JEDEN SVĚT: „AKTUALIZACE SYSTÉMU“

29/04/15h 27/05/15h La Fabrika, Komunardů 30, Praha 7 www.lafabrika.cz Comment devenir immortel ? Existe t-il un tour de magie pour y arriver ? La troupe du théâtre Divadlo Drak de Hradec Králové met

05—14/03 Praha 15/3—15/04 régions / regiony www.jedensvet.cz L’expression « fausses nouvelles » est devenue le mot de l’année selon le célèbre dictionnaire Collins. La désinformation et la manipulation des médias sont l’un des plus grands problèmes du monde actuel. Cette année, la 20ème édition du festival international du film documentaire sur les droits de l’homme « Un seul monde » invite à une mise à jour du système. La vie à l’ère de l’information impose de grandes exigences à l’homme - savoir distinguer le vrai du faux, partager sur les réseaux, commenter, avoir un avis ... Plus de 110 longs métrages aident à se faire une opinion à ce sujet. Le festival est organisé par l’association à but non lucratif « Člověk v tísni » (« l’Homme en détresse »). — Slovem roku se podle slavného Collinsova slovníku stal výraz „fake news“. Dezinformace a mediální manipulace jsou jedním z největších problémů současného světa. Letošní 20. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět proto vybízí k aktualizaci systému. Život v informačním věku na člověka klade vysoké nároky – rozlišovat, co je pravda a co není, sdílet, komentovat, mít názor. Více než 110 promítaných filmů vám pomůže si názor utvořit. Festival pořádá nezisková organizace Člověk v tísni.

42  Contact 87  Mars—Mai 2018

à l’honneur la vie et l’œuvre remarquable du pionnier de la cinématographie George Méliès. Les spectateurs sont happés par le cercle époustouflant des illusionnistes avec des tours de magie que Méliès le premier réussit à introduire au cinéma d’une façon incroyablement imaginative, et qui conservent encore toute leur poésie artistique. Ses méthodes ont fait de nombreux émules, dont les acteurs de Divadlo Drak. Leur pièce est une heure de théâtre total, de fantaisie, de perfection ludique et de joie contagieuse. — Jak se stát nesmrtelným? Existuje na to trik! Inscenace královehradeckého Divadla Drak je inspirována pozoruhodným životním příběhem a dílem průkopníka kinematografie Georgese Mélièse. Zavede diváky do lákavého prostředí kouzelníků, triků a magie. Kouzelnické triky, které Méliès dokázal jako první neuvěřitelně nápaditým způsobem využít ve filmovém médiu, si dodnes zachovávají svou výtvarnou poezii. A především mají mnoho pokračovatelů. Mezi ně patří i herci v tomto představení, které je hodinou totálního divadla, fantazie, dokonalé hravosti a nakažlivé radosti.

KAMIL LHOTÁK : INSPIRÉ PAR LA FRANCE ET LA TECHNIQUE/KAMIL LHOTÁK: INSPIRACE FRANCIÍ I TECHNIKOU 07/02—22/04/2018

Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1 www.obecnidum.cz Kamil Lhoták (1912–1990), le peintre des ballons, de la technique moderne, des périphéries urbaines, et du sport, mais aussi l’illustrateur de plus de 400 livres pour enfants et adultes, était un artiste autodidacte. Une exposition de 120 peintures à l’huile représentant l’ensemble de son œuvre et provenant de collections publiques et privées, lui est actuellement consacrée. Cette œuvre a été parfois qualifiée de « vision d’un enfant émerveillé ». Kamil Lhoták a été sous le charme de la France, dès l’instant où sa mère l’a amené, encore enfant, voir une exposition de peinture française à la Maison municipale, précisément là où l’exposition de son œuvre a lieu actuellement. Une partie de l’exposition est consacrée aux peintures représentant des motifs français ou inspirées par les livres de Jules Verne. On y retrouve également des portraits d’amis et de femmes admirées, qu’il a toujours peintes

de mémoire. Plusieurs de ces peintures sont exposées pour la toute première fois. — Kamil Lhoták (1912–1990), malíř balonů, moderní techniky, periferií a sportu, ale také ilustrátor více než 400 knih pro děti i dospělé, byl umělcem samoukem. Retrospektivní výstava 120 olejomaleb z veřejných i soukromých sbírek představuje celou šíři jeho tvorby, někdy charakterizované jako pohled „okouzleného dítěte”. Francie učarovala Kamilu Lhotákovi už v dětství, když ho matka zavedla na výstavu francouzské malby do Obecního domu, kde právě probíhá také jeho retrospektivní výstava. Zemi galského kohouta je věnována celá jedna část výstavy s obrazy pláže nebo obrazy inspirovanými příběhy Julese Vernea. Představeny jsou také portréty přátel i obdivovaných žen, jež zásadně maloval zpaměti. Několik obrazů je také k vidění úplně poprvé.IN A CHANGING WORLD,

BY THE TIME YOU MASTER THE GAME, THE RULES HAVE CHANGED.

ANTICIPATING YOUR BUSINESS ENVIRONMENT We support your business in adapting to ever changing environments. Our expertise across the globe helps you understand your environment and turn changes into opportunities. www.bnpparibas.cz

The bank for a changing world


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.