Svømmesport 1991 08

Page 1


arena

arena

•••

•••

I •

.

.

Forbundets kontor : .Postboks 119, Kongebro19ade 39, 6000 Kolding, rtll.75535522 iTelel ax: 75529710 Man., tirs., ons., tors. kl . 9-15. Fre. kl. 9-14. Glro-nr. 64 577 70 Telegramadr.: Danswim.

Bestyrelsen: Forbundsformand. FU-medlem : Jorn Tonnov Nielsen Jellebakken 7, 8240 Risskov, li t. 86211825. Nms!formrend, FU-medlemmer: Tove Bentsen, Uhresevej 47, 7500 Holsfebro, fit. 97402279. Peter Moller Nielsen, Renne Aile 52, 8600 Silkeborg, fit. 8681 6468. Ole Rasmussen , Eran tisvej 30, 4900 Nakskov, fit. 53924334 Sore n Korbo, Brydeholm 5, 2670 Greve, li fo4369 2225. Region vest: JSU's l ormand : Knud Jo rgensen, Brab rand Sko vvej 10, 8220 Brab rand. li t. 8625 8253. JSU's nres!for mand : Tonny Joha nsen, Mande vrenge f 5, 8381 Mundelstrup, 8624 25 12. FSU's formand : Finn Thomsen, Radyrvmn get 87, 5800 Nyborg, fit. 6531 5856. Region est: Formand : Paul Johansen, Bjorn ens Kvarte r 10 E, 2620 Albertslund, fit. 42649447. Nres!fo rmre nd : Svend Rom, Gillesager 270, 3. sal, 2650 Hvidovre Lell Mahr, Sl randager 68, Redb yhavn, 4970 Redby, li t. 54605392. Udvalgsledere : DSLF's aklivite tsleder: Kirsten Selck , Rugbjerg 6, 2670 Greve Strand , fit. 42902312. DSLF's livrednlngsleder: Erik Kjeldsen, Syvagerve j 12, Grundvad, 8800 Vibo rg, li t. 866671 53. DSLF's udd. leder (lung.): Pel er Mell er Nie lse n, Ronne Aile 52, 8600 Sil kebo rg, til . 86 81 6468. DSLF's svommeleder: Kirsten Hansen, Bryd eholm 5, 2670 Gre ve, til . 43 69 222 5. DSLF's vandpolol eder : Poul Erik Niel sen, Send erp ark en 24, 1.lv., 743 0 Ikas t, fit. 97 14 4068. DSLF's synk roleder: Vlbek e Jac ob sen, Stmrmosevej 149, 5690 Tommeru p, til . 6476 1030. DSLF's Teknls ke Udval g: Poul H. Slitz, Nylek kevej 44, 8340 Maili ng, til . 869322 11. JEresmedlemmer: Uvsvarigt med lem: Grethe Ericksson, Skovga rdsvej 49, 4900 Nakskov, flf. 53 92 09 33. Svemmesport, redaklio n m.v.: Kongebrogade 39, Poslboks 119, 6000 Kolding , fit. 75535522, Man., tirs. , ons ., tors . kl. 9-15 . Fre. kl . 9-14 . Ansvarshavende redaktor: Flem ming Menster (DJ), til . 86933708. Annoncer: DSLF, Kongebrogade 39, Postboks 119, 6000 Kolding, fit. 75535522. Byens Tryk, Viborg , 8661 0588. Layo ut, sats, repro og tryk: Skive Offset - Odde nse , 9758 1211. Svemmespo rt nr. 9 1991 udkom mer ca . den 26. november. Indlreg 09 annoncer senest de n 1. novembe r 1991. Svommesport nr. 10 1991 udkommer ca . de n 27. december Indlmg og annonce r senesl de n 1. decembe r 1991.

••.

arena

~

SV0 MNING

KVINDER OG SVSMNING

Kursus eller trceningslejr.

At Tove Bentsen, DSLF's naastformand

Kontakt: Keb Svemmesport NU

Spjald

FritidsCenter

F01g med i dansk og udenlandsk svernninq , vandpolo, udspring , synkro og livredning. Reportager, interviews, baggrundsartikler. Rekorde r, resultater, statist ik og off ic ielle informati o ner om stort og srnat i OSLF. Lees det i Svornrnesport.

6971 Spjald . Tlf. 97381522 - Vi har faci liteterne! Nyhed: nu dobbeltvrere lser m/bad og to ilet. lalt over 100 sengepladser. * 8 fodbo ldbaner. * Idrretshal. * Svernmehal.

* Tennisbaner. * Atletikstation. * Skydebaner. * Ridecenter.

* Cafeteria.

* * * *

Teorirum . Bordtennis. Billard . Trreningskampe arrangeres

Bestil bladet allerede i dag for kun kr. 295,for en hel argang , dvs. 10 numre. Henvendelse pa OSLF's kontor, tlf. 75535522.

A... ~

1'1) . ~(',

~

~

r'"

Hirtshals Id rretscenter er med 60 sengepladser i 4- og 6-sengs vrerelser velegnet ti l trreningslejr/ kursusvirksomhed. Vi har svernmesal med internationale mal, sportshal med diverse baner, styrketrreningslokale samt opholds/teorilokaler m/ AV-midler samt solarie. Stort cafeteria til spisning m.m. Priseksempel pa weekendeophold fredag aften til sondaq eftermiddag kr. 365, - pro person incl. 8 timer i svernmehal,

HIRTSHALS

• " Id rcetscenter

. . . 9850 HIRTSHALS DK TELEFON 98944400

Leverand"r til DSLF

SIDE 2 - SV0MMESPORT NR. 8 . 1991

Trceningslejr i Ungarn Den gamle og smukke by Gyula i Sydostungarn er en id eel ramme om en tr asnlnqs lejr. 50 m bassin med 8 baner udenders. 25 m lndeders med 4 bane r. Bassinet ligger i et pragtfuldt parkornrade, som de rudover har 8-10 andr e sterre og mindre ba ssiner, som kan nydes efter treening en resten at dagen.

VI KAN TILBYDE F0LGENDE 11991/1992 5 pers. bungalow, med morgen mad, badebillet, kurtax og arrangement, pr is torog eftersooson kr. 80,-/pers. prodag og pris hels eeson kr. 90,- /pers. prodag ved min 30 pers . Prisen er excl. trem - og tilbagerejse , smat leje at banero Afstand Rostock - Gyula ca . 1390 km. Ind hent nrermere op lysn inger og utorpligtend e ti lbud. Dems Sommerhuse ApS Roglebakken 4, 4320 Lejre , Tit. 52381103

EM i svernn inq bragte ikke teerre end 3 guldmedaljer og 2 bronzemedaljer til dansk kvlndesvernnlnq . Et utroligt flot resultat, som vi aile i dansk svernnlnq er meget stolte af, og et resultat, der viser, at med en malrettet traaningsindsats kan det lade sig qere at komme helt til tops internationalt. Gennem tiden har mange kvinder i dansk svernnlnq torstaet at markere sig internationalt, og skabe resu ltatet til dansk SV0mning . Oet er vi selvfelqellq glade og sto lte af, og det er ogsa arsaqen til, at man , nar talen falder oa kvinder og svarnnlnq, teenker pa de mange flotte resultater, som de aktive har bidraget med. Hvordan ser det sa ud, nar man taler om kvindelige ledere og treenere i dansk SV0mning? Ja, sa ser det straks anderledes ud . Oet er sveert at danne sig et overblik over, hvor mange kvindelige ledere, der sidder rundt omkring i landets klubber, men pa unions/regions- og forbundsplan er resul tatet meget magert. Pa traanersiden , nar man vel at rneerke taler om 1. holdstraanere, er situationen katastrofal. Blandt OM klubberne er der kun 1-2 kvinder, der er 1. holdstraanere. Til sammenligning kan an teres, at svemmetnstruktererz-teerere i vid udstraakning er kvinder. Oer er saledes noget, dertyder pa, at dansk svemnlnq pa leder-og traanersiden pa topplan gar glip af mange kvaliteter ved ikke at udnytte det potentiale, der ligger i at vaalge kvindelige led ere og treenere , Arsagen kan selvf01gelig oqsa veere, at kvinderne ikke har ensket eller rnaske ikke har turdet lade sig vaalge. Men hvorfor ikke? Nar kvinderne, som aktive kan qere sig gaaldende pa toppen , hvorfor skulle de sa ikke oqsa kunne g0re det som ledere og traanere?

SV0 MMESPORT NR. 8 · 1991

Mange piger stopper med svernnlnqen , nar de nasrrner sig de 20 fir. Oet var rnaske ikke lige dem , der opnaede den internationale berernmelse, men gennem deres ar som aktive har de taet et meget stort indblik i dansk svernnlnq , og vii absolut kunneviderebringe de res erfaring som aktiv til de kommende akt ive. Her er maske et stort uopdyrket potentiale som de kommende ledere og treenere i dansk svernnlnq . Oette er et emne, der vii blive arbejdet videre med i den kommende tid. Oer er ned sat en lille arbejdsgruppe, bestaende af 2 af de kvindelige ledere pa topp lan i OSLF,nemlig svernrne leder Kirsten Hansen - selv tid ligere aktiv pa internationalt plan , og Tove Bentsen - selv tid ligere aktiv pa dansk eli teplan . 0

En slags forklar ing . .

4

Reporterens privilegium . . . .. .. ...

9

Den evige toer. . .. .. .

11

Tag et tag for en god sag ... . . . . . ..

13

OM gyser. ..... . .. . . .

14

Laeserbrev . .. . . .. .. ..

16

Officielt ..... ...... ..

17

»Nar isarna I~gger siq « ..... .....

19

Lydbeqer. . . . .. . .. . . .

19

Ferstehjeelp ved 00M . . . . ... . . . . .

19

Livreddere under militaar beskydn ing . . 20 Bedre end ventet .. ..

23

Hesultatbars. . .... . . . 25

Skriv til SV0mmesport Svernrnesports spa lte r er ab ne for debat. Laaserbreve rna dog ikke overstige 30 maskinskrevne linier a 60 anslag . Husk navn, adresse og tlf.nr. Anonym itet kan i saarligt begrundede tilfaalde afta les med reda ktionen . Svernmesport pataqer sig intet ansvar for ind laag, der er sendt uopford ret til redaktionen. Laaserbreve og kornmentarer returneres Red. ikke.

t f yore store navne , Gitta Jen~~~~~ fra~iti.onen, for/ader hun men f0!g ~r kameren stopper. sV0mnmgen, n

Forsiden Et sammenfald af mange gunstige omstaandigheder gjorde Mette Jacobsen til EM's topscorer. Som sad an er hun selve persan ificeringen af det fo rklaringsprobl em danske treenere og ledere leber ind i, nar deres udenlandske kolleger sperqer; hvorfor dansk SV0mning har taet sa star succes. Alligevel vover Franck B. Jensen sig ud i en forklarende analyse af faanomenet i dette nummer. (Foto : Jan-Erik Leonthin).

Di~ ANSV. REDAKT0R: Flemming Monster (OJ), Eghovedvej 53 , 8340 Mailing Tlf. og fax: 86933708

direlde kontald til Svs m mesp ort:

SV0MMING: Johnny Petersen Nyvej 2 C 4230 ·Skeelsker 53595150

UDSPRING: SYNKRO: Peder Brandt Lene Brink Sofiendalsvej 39 Faar0gade 1 sUV. 5500 Middelfart 5000 Odense C 64402561 66136589

VANDPOLO: Niels Graversen, Badgardsvej 27 7730 Hanstholm 97962417

L1VR EDNING: Claus Hemmert Lund Erantisvej 2 4300 Holbeek 53435955

SV0MMESPORT NR. 9 · 1991 - SIDE 3


arena

arena

•••

•••

I •

.

.

Forbundets kontor : .Postboks 119, Kongebro19ade 39, 6000 Kolding, rtll.75535522 iTelel ax: 75529710 Man., tirs., ons., tors. kl . 9-15. Fre. kl. 9-14. Glro-nr. 64 577 70 Telegramadr.: Danswim.

Bestyrelsen: Forbundsformand. FU-medlem : Jorn Tonnov Nielsen Jellebakken 7, 8240 Risskov, li t. 86211825. Nms!formrend, FU-medlemmer: Tove Bentsen, Uhresevej 47, 7500 Holsfebro, fit. 97402279. Peter Moller Nielsen, Renne Aile 52, 8600 Silkeborg, fit. 8681 6468. Ole Rasmussen , Eran tisvej 30, 4900 Nakskov, fit. 53924334 Sore n Korbo, Brydeholm 5, 2670 Greve, li fo4369 2225. Region vest: JSU's l ormand : Knud Jo rgensen, Brab rand Sko vvej 10, 8220 Brab rand. li t. 8625 8253. JSU's nres!for mand : Tonny Joha nsen, Mande vrenge f 5, 8381 Mundelstrup, 8624 25 12. FSU's formand : Finn Thomsen, Radyrvmn get 87, 5800 Nyborg, fit. 6531 5856. Region est: Formand : Paul Johansen, Bjorn ens Kvarte r 10 E, 2620 Albertslund, fit. 42649447. Nres!fo rmre nd : Svend Rom, Gillesager 270, 3. sal, 2650 Hvidovre Lell Mahr, Sl randager 68, Redb yhavn, 4970 Redby, li t. 54605392. Udvalgsledere : DSLF's aklivite tsleder: Kirsten Selck , Rugbjerg 6, 2670 Greve Strand , fit. 42902312. DSLF's livrednlngsleder: Erik Kjeldsen, Syvagerve j 12, Grundvad, 8800 Vibo rg, li t. 866671 53. DSLF's udd. leder (lung.): Pel er Mell er Nie lse n, Ronne Aile 52, 8600 Sil kebo rg, til . 86 81 6468. DSLF's svommeleder: Kirsten Hansen, Bryd eholm 5, 2670 Gre ve, til . 43 69 222 5. DSLF's vandpolol eder : Poul Erik Niel sen, Send erp ark en 24, 1.lv., 743 0 Ikas t, fit. 97 14 4068. DSLF's synk roleder: Vlbek e Jac ob sen, Stmrmosevej 149, 5690 Tommeru p, til . 6476 1030. DSLF's Teknls ke Udval g: Poul H. Slitz, Nylek kevej 44, 8340 Maili ng, til . 869322 11. JEresmedlemmer: Uvsvarigt med lem: Grethe Ericksson, Skovga rdsvej 49, 4900 Nakskov, flf. 53 92 09 33. Svemmesport, redaklio n m.v.: Kongebrogade 39, Poslboks 119, 6000 Kolding , fit. 75535522, Man., tirs. , ons ., tors . kl. 9-15 . Fre. kl . 9-14 . Ansvarshavende redaktor: Flem ming Menster (DJ), til . 86933708. Annoncer: DSLF, Kongebrogade 39, Postboks 119, 6000 Kolding, fit. 75535522. Byens Tryk, Viborg , 8661 0588. Layo ut, sats, repro og tryk: Skive Offset - Odde nse , 9758 1211. Svemmespo rt nr. 9 1991 udkom mer ca . den 26. november. Indlreg 09 annoncer senest de n 1. novembe r 1991. Svommesport nr. 10 1991 udkommer ca . de n 27. december Indlmg og annonce r senesl de n 1. decembe r 1991.

••.

arena

~

SV0 MNING

KVINDER OG SVSMNING

Kursus eller trceningslejr.

At Tove Bentsen, DSLF's naastformand

Kontakt: Keb Svemmesport NU

Spjald

FritidsCenter

F01g med i dansk og udenlandsk svernninq , vandpolo, udspring , synkro og livredning. Reportager, interviews, baggrundsartikler. Rekorde r, resultater, statist ik og off ic ielle informati o ner om stort og srnat i OSLF. Lees det i Svornrnesport.

6971 Spjald . Tlf. 97381522 - Vi har faci liteterne! Nyhed: nu dobbeltvrere lser m/bad og to ilet. lalt over 100 sengepladser. * 8 fodbo ldbaner. * Idrretshal. * Svernmehal.

* Tennisbaner. * Atletikstation. * Skydebaner. * Ridecenter.

* Cafeteria.

* * * *

Teorirum . Bordtennis. Billard . Trreningskampe arrangeres

Bestil bladet allerede i dag for kun kr. 295,for en hel argang , dvs. 10 numre. Henvendelse pa OSLF's kontor, tlf. 75535522.

A... ~

1'1) . ~(',

~

~

r'"

Hirtshals Id rretscenter er med 60 sengepladser i 4- og 6-sengs vrerelser velegnet ti l trreningslejr/ kursusvirksomhed. Vi har svernmesal med internationale mal, sportshal med diverse baner, styrketrreningslokale samt opholds/teorilokaler m/ AV-midler samt solarie. Stort cafeteria til spisning m.m. Priseksempel pa weekendeophold fredag aften til sondaq eftermiddag kr. 365, - pro person incl. 8 timer i svernmehal,

HIRTSHALS

• " Id rcetscenter

. . . 9850 HIRTSHALS DK TELEFON 98944400

Leverand"r til DSLF

SIDE 2 - SV0MMESPORT NR. 8 . 1991

Trceningslejr i Ungarn Den gamle og smukke by Gyula i Sydostungarn er en id eel ramme om en tr asnlnqs lejr. 50 m bassin med 8 baner udenders. 25 m lndeders med 4 bane r. Bassinet ligger i et pragtfuldt parkornrade, som de rudover har 8-10 andr e sterre og mindre ba ssiner, som kan nydes efter treening en resten at dagen.

VI KAN TILBYDE F0LGENDE 11991/1992 5 pers. bungalow, med morgen mad, badebillet, kurtax og arrangement, pr is torog eftersooson kr. 80,-/pers. prodag og pris hels eeson kr. 90,- /pers. prodag ved min 30 pers . Prisen er excl. trem - og tilbagerejse , smat leje at banero Afstand Rostock - Gyula ca . 1390 km. Ind hent nrermere op lysn inger og utorpligtend e ti lbud. Dems Sommerhuse ApS Roglebakken 4, 4320 Lejre , Tit. 52381103

EM i svernn inq bragte ikke teerre end 3 guldmedaljer og 2 bronzemedaljer til dansk kvlndesvernnlnq . Et utroligt flot resultat, som vi aile i dansk svernnlnq er meget stolte af, og et resultat, der viser, at med en malrettet traaningsindsats kan det lade sig qere at komme helt til tops internationalt. Gennem tiden har mange kvinder i dansk svernnlnq torstaet at markere sig internationalt, og skabe resu ltatet til dansk SV0mning . Oet er vi selvfelqellq glade og sto lte af, og det er ogsa arsaqen til, at man , nar talen falder oa kvinder og svarnnlnq, teenker pa de mange flotte resultater, som de aktive har bidraget med. Hvordan ser det sa ud, nar man taler om kvindelige ledere og treenere i dansk SV0mning? Ja, sa ser det straks anderledes ud . Oet er sveert at danne sig et overblik over, hvor mange kvindelige ledere, der sidder rundt omkring i landets klubber, men pa unions/regions- og forbundsplan er resul tatet meget magert. Pa traanersiden , nar man vel at rneerke taler om 1. holdstraanere, er situationen katastrofal. Blandt OM klubberne er der kun 1-2 kvinder, der er 1. holdstraanere. Til sammenligning kan an teres, at svemmetnstruktererz-teerere i vid udstraakning er kvinder. Oer er saledes noget, dertyder pa, at dansk svemnlnq pa leder-og traanersiden pa topplan gar glip af mange kvaliteter ved ikke at udnytte det potentiale, der ligger i at vaalge kvindelige led ere og treenere , Arsagen kan selvf01gelig oqsa veere, at kvinderne ikke har ensket eller rnaske ikke har turdet lade sig vaalge. Men hvorfor ikke? Nar kvinderne, som aktive kan qere sig gaaldende pa toppen , hvorfor skulle de sa ikke oqsa kunne g0re det som ledere og traanere?

SV0 MMESPORT NR. 8 · 1991

Mange piger stopper med svernnlnqen , nar de nasrrner sig de 20 fir. Oet var rnaske ikke lige dem , der opnaede den internationale berernmelse, men gennem deres ar som aktive har de taet et meget stort indblik i dansk svernnlnq , og vii absolut kunneviderebringe de res erfaring som aktiv til de kommende akt ive. Her er maske et stort uopdyrket potentiale som de kommende ledere og treenere i dansk svernnlnq . Oette er et emne, der vii blive arbejdet videre med i den kommende tid. Oer er ned sat en lille arbejdsgruppe, bestaende af 2 af de kvindelige ledere pa topp lan i OSLF,nemlig svernrne leder Kirsten Hansen - selv tid ligere aktiv pa internationalt plan , og Tove Bentsen - selv tid ligere aktiv pa dansk eli teplan . 0

En slags forklar ing . .

4

Reporterens privilegium . . . .. .. ...

9

Den evige toer. . .. .. .

11

Tag et tag for en god sag ... . . . . . ..

13

OM gyser. ..... . .. . . .

14

Laeserbrev . .. . . .. .. ..

16

Officielt ..... ...... ..

17

»Nar isarna I~gger siq « ..... .....

19

Lydbeqer. . . . .. . .. . . .

19

Ferstehjeelp ved 00M . . . . ... . . . . .

19

Livreddere under militaar beskydn ing . . 20 Bedre end ventet .. ..

23

Hesultatbars. . .... . . . 25

Skriv til SV0mmesport Svernrnesports spa lte r er ab ne for debat. Laaserbreve rna dog ikke overstige 30 maskinskrevne linier a 60 anslag . Husk navn, adresse og tlf.nr. Anonym itet kan i saarligt begrundede tilfaalde afta les med reda ktionen . Svernmesport pataqer sig intet ansvar for ind laag, der er sendt uopford ret til redaktionen. Laaserbreve og kornmentarer returneres Red. ikke.

t f yore store navne , Gitta Jen~~~~~ fra~iti.onen, for/ader hun men f0!g ~r kameren stopper. sV0mnmgen, n

Forsiden Et sammenfald af mange gunstige omstaandigheder gjorde Mette Jacobsen til EM's topscorer. Som sad an er hun selve persan ificeringen af det fo rklaringsprobl em danske treenere og ledere leber ind i, nar deres udenlandske kolleger sperqer; hvorfor dansk SV0mning har taet sa star succes. Alligevel vover Franck B. Jensen sig ud i en forklarende analyse af faanomenet i dette nummer. (Foto : Jan-Erik Leonthin).

Di~ ANSV. REDAKT0R: Flemming Monster (OJ), Eghovedvej 53 , 8340 Mailing Tlf. og fax: 86933708

direlde kontald til Svs m mesp ort:

SV0MMING: Johnny Petersen Nyvej 2 C 4230 ·Skeelsker 53595150

UDSPRING: SYNKRO: Peder Brandt Lene Brink Sofiendalsvej 39 Faar0gade 1 sUV. 5500 Middelfart 5000 Odense C 64402561 66136589

VANDPOLO: Niels Graversen, Badgardsvej 27 7730 Hanstholm 97962417

L1VR EDNING: Claus Hemmert Lund Erantisvej 2 4300 Holbeek 53435955

SV0MMESPORT NR. 9 · 1991 - SIDE 3


arena

arena

•••

•••

visningsstad ions, og pa svomningens ornrade findes der da heller ikke en hal at OL-, VM eller EM-standard. Der findes heller ikke svernrnehalsbyggeri, som er optert med det formal at opfylde treeningsbehov for DSLF's landsholdstrupper. Staten skaber altsa ikke fysiske rammer for konkurrenceidrootten, som det kendes mange steder fra udlandet, hvor stat, delstat eller amt star for eller stotter sadanne byggerier. Man kan po pulesrt sige , at vi ikke har noget -Det kongl ige Teater", og dermed har vi heller ikke noget idrootsligt sidestykke til balletskolen, der udklaskker den ene verdensartist efter den and en. DIF, DOK, Team Danmark eller DSLF beskeeftiger sig heller ikke med opterelse af svernrneanleeo.

Det var en hardt prevet pressesekretaer, som i Athen fors"gte at finde en fornuftig forklaring pa den danske EM-succes. »Sv"mmesportcc fik i et svagt "jeblik lovning pa en baggrundsartikel om emnet til sit blads sagkyndige laeserkreds, hvilket bestemt ikke gjorde det hele lettere.

At Franck B. Jensen Foto: Jan-Erik Leonthin

~ .

Hvorfor er I sa gode? Hvad er arsaIlUA\~A gen til den dan~ ske svemrnesucces? Sperqsrnalene blev stillet adskillige gange, da jubelbolgen bredte sig fra den danske andeqard til den store verden. Ikke kun i Danmark var svernmerne godt stot. Oqsa i udlandet blev der ofret spalteplads og dyre TV-minutter pa at forklare og beskrive Danmarks resultater. Nu er det imidlertid ikke torste gang, at der sporges til dansk svomnings udvikling. I svern mefagkredse har man i nogle ar berneerket, at danske svernmere er blevet synlige ved store begivenheder som OL, VM, EM, World-Cup og EuropaCup. Person ligt kommer jeg til kort hver gang. Tilhoreren skeerper nemlig aile sanser og forventer et langt og videnskabeligt foredrag med en entydig formel pa opnaelse af succes i svomniogens verden . Det kan derfor ikke undre, at den pagooldende ligner et kasmpe-

Hele sandheden er det jo heller ikke. Pa den anden side : Hvis en svernrner med Mette Jacosbens evner og indstilling var Iedt og opvokset i f.eks. Frederiksvoork som datter af sportsneutrale toreeldre, var hun neeppe endt som verdensklassesvommer, vel? Det kan man imidlertid veere temmelig sikker pa, at hun havde udviklet sig til i det tidligere DDR, for der havde man nernlig udviklet et system til at sikre, at en sadan svommer blev fundet og stimuleret uanset

rneessiqt sperqsrnatsteqn, nar

bopeel ,

\..;.;'

mine Ierste ord altid bliver universalforklaringen : »God t arbejde i klubberne«, Kun modpartens gode opdragelse forhindrer, at man bliver beskyldt for at veers fuld af logn eller skjule noget voosentligt. De tror ikke rigtigt pa den der med tilfooldighedernes spil, og at den prlmeere arsag til medaljerne skal findes i, at en »gal«mand har huseret i en lille flookke snart en menneskealder, at to lige sa »vanvlttl- . qe« meend har vendt op og ned pa deres klubber for ca. 10 ar siden, og at en teknisk begavet svommepige har nydt godt af at bo i en by presqet af nogle ambltlese og betydningsfulde troonere.

Resultaterne At opremse resultaterne endnu en gang er naturligvis overflodigt, men lad os alligevel se pa, hvad det er, som henseetter aile i salig fryd . Som udgangspunkt kan anvendes nogle fa statistiske oplysninger, der belyser de tre seneste afholdte EM-stoovner. En sammenligning der lettes af, at DSLF har anvendt samme kravtidsmodel siden 1987 . 1989

1987

(ude)

(ude)

(Inde)

9 4 0 2 10 6 3 3 11

12 0 0 2 11 8 7 11 9

13 0 1 1 6 12 2 16 10

1991 Deltagere

Guldmeda lJer So lvmeda ljer

BronzemedalJer A·fl naler

B-tlnaler Nordlske rek . Danske rek .

Natlonskonkur.

SIDE 4 - SV"MMESPORT NR. 8 . 1991

For det hele begynder, skal man kvalificere sig . Det rna konstateres, at der var foorre med i Athen end i Bonn og Strasbourg. Yderligere kan det Iastslas, atdette ars hold havde klar slagside med 7 kvinder og kun 2 rnesnd. Anderledes harmonisk sa det ud i 1987 (6 kvinder/7 rneend) og 1989 (7 kvinder/5 mesnd) . Det er medaljerne, som skaber overskrifter. Nar alt andet fra det pagooldende mesterskab er glemt, husker vi stadig medaljetagerne. Pa den front var succesen i hus, og medaljehasten fra de to toreqaende EM tager sig helt beskeden ud i sammenl igning. Mette Jacobsen skrev dansk svommehistorie ved at blive den mest vindende dansker nogen sinde med sine 2 individuelle guld, 1 holdkapguld og 1 holdkapbronze. Tidligere har Ragnhild Hveger og Karen Margrethe Harup i henholdsvis 1938 og 1947 vundet 2 individuelle guld og 1 holdkapguld. Lars Sorensen vii ogsa finde plads i historiebogerne, idet hans guldmedalje i 200 m medley var den Ierste danske EM-sejr oa herresiden. lovrigt blev EM 1991 medaljemoossigt det noostbedste for dansk

svomning. Kun i 1938 klarede man sig en anelse bedre med 4 guld, 1 selv og 1 bronze. Danske svommere har nu vundet 13 guld-, 6 selv- og 11 bronzemedaljer igennem tiderne. Kvinderne dom inerer statistikken med henholdsvis 11/4/9, mens rneendendes andel udgor 1/2/2. Antallet af starter i A- og B-finalerne er samlet gaet lidt tilbage .1alt 16 blev det til mod 19 (Bonn) og 18 (Strasbourg) , hvilket tydeligvis hasnqer sammen med de foorre deltagere denne gang . Med hensyn til A-finaler hoi des niveauet fra Bonn neesten (10 mod 11), hvoraf kvinderne snuppede de ni og Lars Sorensen den sidste. Da nationskonkurrencen netop giver points til de 16 bedste, og da Danmark ikke i ar har holdkappen med hos begge ken (dobbeltpoints) , kan tilbagegangen ikke undre - en tilbagegang som i virkeligheden er lidt storre end tallene viser, da DDR som bekendt ikke var med i Athen . Damerne bliver nr. 6 og bedste nordiske nation foran Sverige pa niendepladsen, mens herrerne er ned pa plads 16 med bade Sverige (9), Finland (10) og Norge (12) helere oppe pa listen .

Selv ; holdkapper star danskerne nu overst pfl skarn/en.

Som det trernqar var der ikke tale om rekordfest i lighed med mesterskaberne i 1987 og 1989. Faktisk skal man helt tilbage ti l 1981 for at finde et EM med foorre danske rekorder (2). Det smittede af pa antallet af individuelle person Iige rekorder, som der kun var fire af (Mette Jacobsen og Gitta Jensen i 200 m fri samt Brit-

ta Vestergard to gange i 400 m medley) . Generel baggrund Hermed tilbage til forsoget pa at forklare, hvorfor danskerne kan veere med pa hojeste internationale plan. En diskussion som kan tage sit udgangspunkt i vort samfunds made at indrette sig pa.

I Danmark har vi som bekendt en decentral planloogning af idrzetsanleeq. Staten beskooftiger sig ikke med bygning af nation ale stadions. ldreetsbyggeriet er overladt til pr ivate, organisationer og i det offentlige system til kommunerne. Dette forhold beqreenser i et lille land muligheden for at bygge topinternationale op -

Hal-boom Det gor kommunerne til gengoold . Fra at have ganske fa svommehaller blev Danmark fra iseer midt i tresserne til forst i halvfjerdserne udsat for et sandt svommehalsboom. Der er naturligvis sta dig hvide pletter, og desveerre er landets storste kommune ikke fulgt med udviklingen, men generelt er Danmark et i europeetsk sammenhoong svommehalsrigt land . Langt de f1este hailer er bygget til at opfylde mange behov og tjene forskellige brugergrupper. Forst og fremmest naturligvis til svommeundervisning, og den neere adgang til helarsanleeq har da oqsa resulteret i en generel he] svommefoordighed blandt danskerne, ligesom en stor del af befolkningen introduceres for svomning. Dette giver svommesporten en 'god, solid basis og en fin rekrutteringsmulighed , hvilket er helt afgorende for et land med kun 5 millioner indbyggere. Det star i skrigende kontrast til f.eks. situationen i Moskva, hvor man har fantastiske steevne- og treenlnqsanleeq, men 70 procent af skoleeleverne kan ikke svomme! For konkurrencesvomningen bydes der imidlertid pa meget forskellige betingelser fra kommune til kommune, idet ldreetspolltlkken kan variere betydeligt, hvorfor det bliver helt afgorende at have aktive og engagerede svommefolk til at pavlrke i positiv retning . Et voosentligt gode har det vesret, at hovedparten af svernmehalIerne stilles gratis til radighed, men halleje forekommer dog flere steder og kan i de kom-

SV"MMESPORT NR. 8 . 1991 - SIDE 5


arena

arena

•••

•••

visningsstad ions, og pa svomningens ornrade findes der da heller ikke en hal at OL-, VM eller EM-standard. Der findes heller ikke svernrnehalsbyggeri, som er optert med det formal at opfylde treeningsbehov for DSLF's landsholdstrupper. Staten skaber altsa ikke fysiske rammer for konkurrenceidrootten, som det kendes mange steder fra udlandet, hvor stat, delstat eller amt star for eller stotter sadanne byggerier. Man kan po pulesrt sige , at vi ikke har noget -Det kongl ige Teater", og dermed har vi heller ikke noget idrootsligt sidestykke til balletskolen, der udklaskker den ene verdensartist efter den and en. DIF, DOK, Team Danmark eller DSLF beskeeftiger sig heller ikke med opterelse af svernrneanleeo.

Det var en hardt prevet pressesekretaer, som i Athen fors"gte at finde en fornuftig forklaring pa den danske EM-succes. »Sv"mmesportcc fik i et svagt "jeblik lovning pa en baggrundsartikel om emnet til sit blads sagkyndige laeserkreds, hvilket bestemt ikke gjorde det hele lettere.

At Franck B. Jensen Foto: Jan-Erik Leonthin

~ .

Hvorfor er I sa gode? Hvad er arsaIlUA\~A gen til den dan~ ske svemrnesucces? Sperqsrnalene blev stillet adskillige gange, da jubelbolgen bredte sig fra den danske andeqard til den store verden. Ikke kun i Danmark var svernmerne godt stot. Oqsa i udlandet blev der ofret spalteplads og dyre TV-minutter pa at forklare og beskrive Danmarks resultater. Nu er det imidlertid ikke torste gang, at der sporges til dansk svomnings udvikling. I svern mefagkredse har man i nogle ar berneerket, at danske svernmere er blevet synlige ved store begivenheder som OL, VM, EM, World-Cup og EuropaCup. Person ligt kommer jeg til kort hver gang. Tilhoreren skeerper nemlig aile sanser og forventer et langt og videnskabeligt foredrag med en entydig formel pa opnaelse af succes i svomniogens verden . Det kan derfor ikke undre, at den pagooldende ligner et kasmpe-

Hele sandheden er det jo heller ikke. Pa den anden side : Hvis en svernrner med Mette Jacosbens evner og indstilling var Iedt og opvokset i f.eks. Frederiksvoork som datter af sportsneutrale toreeldre, var hun neeppe endt som verdensklassesvommer, vel? Det kan man imidlertid veere temmelig sikker pa, at hun havde udviklet sig til i det tidligere DDR, for der havde man nernlig udviklet et system til at sikre, at en sadan svommer blev fundet og stimuleret uanset

rneessiqt sperqsrnatsteqn, nar

bopeel ,

\..;.;'

mine Ierste ord altid bliver universalforklaringen : »God t arbejde i klubberne«, Kun modpartens gode opdragelse forhindrer, at man bliver beskyldt for at veers fuld af logn eller skjule noget voosentligt. De tror ikke rigtigt pa den der med tilfooldighedernes spil, og at den prlmeere arsag til medaljerne skal findes i, at en »gal«mand har huseret i en lille flookke snart en menneskealder, at to lige sa »vanvlttl- . qe« meend har vendt op og ned pa deres klubber for ca. 10 ar siden, og at en teknisk begavet svommepige har nydt godt af at bo i en by presqet af nogle ambltlese og betydningsfulde troonere.

Resultaterne At opremse resultaterne endnu en gang er naturligvis overflodigt, men lad os alligevel se pa, hvad det er, som henseetter aile i salig fryd . Som udgangspunkt kan anvendes nogle fa statistiske oplysninger, der belyser de tre seneste afholdte EM-stoovner. En sammenligning der lettes af, at DSLF har anvendt samme kravtidsmodel siden 1987 . 1989

1987

(ude)

(ude)

(Inde)

9 4 0 2 10 6 3 3 11

12 0 0 2 11 8 7 11 9

13 0 1 1 6 12 2 16 10

1991 Deltagere

Guldmeda lJer So lvmeda ljer

BronzemedalJer A·fl naler

B-tlnaler Nordlske rek . Danske rek .

Natlonskonkur.

SIDE 4 - SV"MMESPORT NR. 8 . 1991

For det hele begynder, skal man kvalificere sig . Det rna konstateres, at der var foorre med i Athen end i Bonn og Strasbourg. Yderligere kan det Iastslas, atdette ars hold havde klar slagside med 7 kvinder og kun 2 rnesnd. Anderledes harmonisk sa det ud i 1987 (6 kvinder/7 rneend) og 1989 (7 kvinder/5 mesnd) . Det er medaljerne, som skaber overskrifter. Nar alt andet fra det pagooldende mesterskab er glemt, husker vi stadig medaljetagerne. Pa den front var succesen i hus, og medaljehasten fra de to toreqaende EM tager sig helt beskeden ud i sammenl igning. Mette Jacobsen skrev dansk svommehistorie ved at blive den mest vindende dansker nogen sinde med sine 2 individuelle guld, 1 holdkapguld og 1 holdkapbronze. Tidligere har Ragnhild Hveger og Karen Margrethe Harup i henholdsvis 1938 og 1947 vundet 2 individuelle guld og 1 holdkapguld. Lars Sorensen vii ogsa finde plads i historiebogerne, idet hans guldmedalje i 200 m medley var den Ierste danske EM-sejr oa herresiden. lovrigt blev EM 1991 medaljemoossigt det noostbedste for dansk

svomning. Kun i 1938 klarede man sig en anelse bedre med 4 guld, 1 selv og 1 bronze. Danske svommere har nu vundet 13 guld-, 6 selv- og 11 bronzemedaljer igennem tiderne. Kvinderne dom inerer statistikken med henholdsvis 11/4/9, mens rneendendes andel udgor 1/2/2. Antallet af starter i A- og B-finalerne er samlet gaet lidt tilbage .1alt 16 blev det til mod 19 (Bonn) og 18 (Strasbourg) , hvilket tydeligvis hasnqer sammen med de foorre deltagere denne gang . Med hensyn til A-finaler hoi des niveauet fra Bonn neesten (10 mod 11), hvoraf kvinderne snuppede de ni og Lars Sorensen den sidste. Da nationskonkurrencen netop giver points til de 16 bedste, og da Danmark ikke i ar har holdkappen med hos begge ken (dobbeltpoints) , kan tilbagegangen ikke undre - en tilbagegang som i virkeligheden er lidt storre end tallene viser, da DDR som bekendt ikke var med i Athen . Damerne bliver nr. 6 og bedste nordiske nation foran Sverige pa niendepladsen, mens herrerne er ned pa plads 16 med bade Sverige (9), Finland (10) og Norge (12) helere oppe pa listen .

Selv ; holdkapper star danskerne nu overst pfl skarn/en.

Som det trernqar var der ikke tale om rekordfest i lighed med mesterskaberne i 1987 og 1989. Faktisk skal man helt tilbage ti l 1981 for at finde et EM med foorre danske rekorder (2). Det smittede af pa antallet af individuelle person Iige rekorder, som der kun var fire af (Mette Jacobsen og Gitta Jensen i 200 m fri samt Brit-

ta Vestergard to gange i 400 m medley) . Generel baggrund Hermed tilbage til forsoget pa at forklare, hvorfor danskerne kan veere med pa hojeste internationale plan. En diskussion som kan tage sit udgangspunkt i vort samfunds made at indrette sig pa.

I Danmark har vi som bekendt en decentral planloogning af idrzetsanleeq. Staten beskooftiger sig ikke med bygning af nation ale stadions. ldreetsbyggeriet er overladt til pr ivate, organisationer og i det offentlige system til kommunerne. Dette forhold beqreenser i et lille land muligheden for at bygge topinternationale op -

Hal-boom Det gor kommunerne til gengoold . Fra at have ganske fa svommehaller blev Danmark fra iseer midt i tresserne til forst i halvfjerdserne udsat for et sandt svommehalsboom. Der er naturligvis sta dig hvide pletter, og desveerre er landets storste kommune ikke fulgt med udviklingen, men generelt er Danmark et i europeetsk sammenhoong svommehalsrigt land . Langt de f1este hailer er bygget til at opfylde mange behov og tjene forskellige brugergrupper. Forst og fremmest naturligvis til svommeundervisning, og den neere adgang til helarsanleeq har da oqsa resulteret i en generel he] svommefoordighed blandt danskerne, ligesom en stor del af befolkningen introduceres for svomning. Dette giver svommesporten en 'god, solid basis og en fin rekrutteringsmulighed , hvilket er helt afgorende for et land med kun 5 millioner indbyggere. Det star i skrigende kontrast til f.eks. situationen i Moskva, hvor man har fantastiske steevne- og treenlnqsanleeq, men 70 procent af skoleeleverne kan ikke svomme! For konkurrencesvomningen bydes der imidlertid pa meget forskellige betingelser fra kommune til kommune, idet ldreetspolltlkken kan variere betydeligt, hvorfor det bliver helt afgorende at have aktive og engagerede svommefolk til at pavlrke i positiv retning . Et voosentligt gode har det vesret, at hovedparten af svernmehalIerne stilles gratis til radighed, men halleje forekommer dog flere steder og kan i de kom-

SV"MMESPORT NR. 8 . 1991 - SIDE 5


arena

arena

•••

mende ar maske udvikle sig til at udqere et problem for svernrneldreetten, hvis belebene stiger og flere indterer lejebetaling. Uden at drage forhastede konklusioner kan det nemlig tastslas, at af de senere ars topsvernrnere er det (vist nok) kun Lenette Nielsen, som har treenet pa topplan i en by med halleje (Fredericia) .

Tilskud Ved siden af de fysiske rammer har det offentlige vedtaget nogle bestemme lser, der har haft betydning for idrcettens udbredelse og ekonornl. Her teenkes specielt pa Fritidsloyen og de forskellige kommu nale tilskudsordninger. De danske foreninger har haft god gavn af disse tilskud, der igen har givet mulighed for en professionalisering af treenerstaben. Det kan skabe en helt ny situation, hvis det viser sig, at den nye Folkeoplysningslov terer til darllqere betingelser for klubberne fremover. I samme andedrag rna naturligvis neevnes Tipsloven, der tllterer idrcetsorganisationerne midler efter et system , der kan diskuteres, men pengene kommer og har stor betydning. Sidste skud pa stammen er Eliteidrretsloven, som for forste gang medterer statslige midler til topidrretten og gor den -stueren-, hvilket nok har haft en effekt pa den almene holdning til eliteidreetsudevereo Med denne lov kommer Team Danmark steerkt ind i bil ledet , og det vii senere blive belyst, om denne organistaion har haft vresentlig betydning for de danske EM-resultater. am vort samfund i evrlqt kan nrevnes, at vi bor i et stabilt land med fred og ro samt velstand og fritid. Forhold der bevirker, at vi har tid til at bruge ressourcer og den tornedne tid pa konkurrencesporten . Endvidere har vi et hojt uddannelsesniveau, der muliggor hurtig formidling at savel basisviden som nye forskningsresultater. Danskerne er tillige almindeligt anerkendte for at vrere velorganiserede, Iigesom der er en lang tradition for organisations- og foreningsarbejde, hvilket ogsa grelder indenfor idrrettens verden . Team Danmark Med Eliteidrretsloven og Team Danmark fik man en organisation, der skulle skaffe »guld til Danmark«, som det hedder i organisationens motto . Team

Danmark var da oqsa steerkt med i medieb illedet, nar de danske EM-svommere omtal tes, men hvor stor indflydelse har der egentlig veeret tale om? Indirekte har Team Danmark haft betydning pa f1ere fron ter. Forst og fremmest ved at topldreetten, som tidligere neevnt, er blevet bedre profileret og har haft et bedre image . Derudover har man taet sat professionelle folk pa opgaverne, hvilket er til stor gavn for bl.a. svommeforbundet. Man arbejder med market ing, ressourceanskaffelse, forskning og flere andre projekter, som pa et eller andet tidspunkt vii have en gavnlig effekt pa arbejdet med de aktive. Ligeledes Iorseqer man at skabe bedre muligheder for de akti ve med hensyn til at kombinere studier/arbejde med det at dyrke konkurrenceidrcet. Derncest har Team Danmark gjort det lettere for DSLF at arrangere trceningssamlinger og trceningslejre savel med hensyn til at benytte centerfaciliterne som med ekonornlske tilskud . Stetten til landsholdstrcenerne og deres klubber er en del af de forbedrede muligheder. Motivation Nar vi imidlertid taler direkte indfyldelse pa, at svemrnerne vinder medaljer, er billedet nok anderledes. Ingen svernmere nar international stan dard via trreningssamlinger. De er blot et Iille skub bag i og forhabentllq en gavnlig motivation . Det er det daglige arbejde igennem mange ar, som terer svernmerne op pa det internationale niveau . I denne proces har Team Danmark hidtil ikke haft nogen indflydelse af betydning. Dette hcenger sammen med, at organistaionen forst for alvor treader til , nar svornerne har naet et meget hojt niveau . Det storste bidrag for svommerne og svomningen har derfor ikke vceret hjcelp til at skabe svommere pa international niveau , men til at fastholde dem pa et hojt niveau igennem mange ar. Lars Sorensen var givetvis stoppet pa topplan for et par ar siden, hvis ikke Team Danmark havde eksisteret, og dermed har organisationen vceret klart medvirkende til , at Lars Sorensen fra at vcere en meget stcerk international svommer bliver guldmedaljevinder. Pa samme made har mange af de andre topsvommere, og tidligere bl.a. Benny Nielsen ,

SIDE 6 - SV0MMESPORT NR. 8 . 1991

~

_.

-~--=-."'.

Danmark. Hun skal forst fremover til at nye godt af stetternulighederne. DSLF 11980 skabte treener Hallbjern

faet deres karriere forlcenget ved, at Team Danmark har muIiggjort, at de kan fortscette med topsport og alligevel have en fornuftig dagligdag og soc ial situation. Som folge heraf har de f1este medaljevindere haft direkte gavn af Team Danmark , mens en ny svommer som medaljetageren Mette Norskov ikke endnu kan siges at vcereet produkt afTeam

. dledte med sin Benny Nielsenf ·m·19B5 Danmarks EM-so1Vmeda Je ' . nye gufdafderpenode. .

Stenhaug opstandelse og forundringlangtudenforDSLPs reskker ved i en OL-artikel i »Svemmesport« at skrive : ,,8 0m det er i dag , sa anser jeg Susannes resultat i Moskva kun for at veers et resultat af det knaldharde arbejde i AGF, og ikke i DSLFk Det var jo unregteligt noget af en salut. Graden af pastandens rigtighed skal 'denne artikel ikke komme ncermere ind pa, for det er jo en 11 ar gam mel histoire. Det interessante er at se pa, om det forholder sig sadan i dag, og om trcenerne bag' de senere ars medaljetagere med rette kan sige noget til svarende. am emnet skriver DSLPs formand Jorn Tonnov Nielsen i sidste nummer af "Svommesport«: "Dansk svomnings guldalder er uden diskussion skabt gen nem et formidabelt godt arbejde ude i klubberne. Den positive indstilling til trcening er til stede, og arbejdet gennemfores professionelt af savel trcenere som de aktive . Forbundets indsats bestar i at sorge

for en professionel slutforberedelse af de aktive, og det har vi succes med «, Med det samme og uden vaklen kan det Iastslas, at DSLF ikke har nogen direkte indflydelse pa, at Danmark i de senere ar har haft svemmere af international topklasse. Det skyldes den kendsgerning, at forbundet ikke beskceftiger sig med at finde emnerne og serqe for, at de far gode treeningsmuligheder og dygtige treenere med en he] rnalseetning . Den daglige trcening og karriereplanlregning Iigger fuldt ud i klubbernes regie . Pa den made bliver DSLF altsa helt afhcengig af, at der findes nogle klubberog trcenere med meget hoj malscetning og arbejdskapacitet. Eksisterer de ikke, har D8LF ingen at sende af stede og lave slutforberedelse for. D8LPs indsats rna derfor vcere at medvirke til sa gode rammer og udviklingsmuligheder for klubberne som muligt for derigennem at skabe et fintmasket net af trreningsm iljoer pa hojt niveau . Uddannelse og information rna vcere i top . Der ma vcere stotte, inspiration og kontakt til hjemmetrcenerne i dagligdagen. Dette lille ud pluk kun for at ncevne, at det

•••

skabt tradition for at trrene pa niveau med eller bedre end de udenlandske konkurrenter. Fra midten af halvtredserne og mange ar frem blev man hcegtet af udviklingen, men ved stcedigt arbejde fik man sa mange steder arbejdet sig op igen , og fra slutningen af halvfjedserne kunne man begynde at ane positive tendenser. Trcen ingsmcessigt var man mange steder rigtigt godt med. Alligevel manglede noKlubber 09 trrenere I indledningen til denne artikel get. neevntes klubbernes betyd- For fa trcenere og for fa aktive ning og ingen tvivl om, at den troede pa, at "en lille dansker« er betydlig . Det er her det dag - kunne gore sig gceldende . Man manglede selvtill id, nar Iige arbejde toreqar, og netop de senere ars medaljetagere det for alvor skulle ga los . Pa er ikke produkter af uden - en eller anden made cendrede landske trceningsophold, for det sig igennem firserne. Flere de har treenet hjemme i Dan- begyndte nu at fa en internamark. Det bliver satedes af stor tional rnalsestninq, hvor resultatet ved det internationale betydning, at klubberne • er dygtige til at skabe ram- mesterskab blev vigtigere end mer og udnytte de lokale OM. For at beskrive denne udmuligheder optimalt. Ikke vikling husker jeg bl.a. to srna aile steder har man umid - sjove eksempler pa, hvordan delbart de bedste betingel - danskere begyndte at tro pa ser, men i praksis har det sig selv. vist sig at indstilling og I 1982 var en gruppe sverntil hardt arbejde ofte rcekker meinteresserede taget lcengere, end man umid- Ecuador for at se pa VM, bl.a. et forholdsvis ubeskrevet treedel bart skulle tro muligt. • skaber traditioner, stabilitet nerblad ved navn Flemming Poulsen . Som aile andre gik og kontinuitet. • tilknytter en dygtig tresner, han og sugede indtryk og kom som kan afstikke de faglige teetpa "de store«, Ved hjemrej retningslinier og er i stand sen udtalte han om det, som til at arbejde pa et heit fag- han havde oplevet: »Det kan Iigt niveau . Endvidere at jeg oqsa qore«, Han havde midenne gives frie heender til stet respekten , og tog hjem og at udtere sit arbejde. I prak- vendte op og ned pa sin klub . sis har det vist sig vigtigt for Dag Stormark, den tidligere at na op pa holt plan og be- landstrcener, har givet et andet yare kontinuiteten , at en sa- eksempel. Han beskrev, hvordan treener bliver i den dan man ved stcevnerne helt konsekvent begyndte at arsamme klub i mange ar. bejde med svamrnernes selvMan rna derfor prise sig Iykke- tillid . I stedet for at komme lig for, at der findes klubber sidst og luske hen pa sin med Iyst og evner til at satse plads, gjorde man det til en vapa aile niveauer: fra det ele- ne at komme forst ind i svernmentcere til det internationale. mehallen og seette sig pa en Hvor mange derfindeservan- central plads. Pa den made skeligt at sige , og jeg skal ikke -tvanq« man de andre til at her trcette lceserne med en komme forbi og hilse, rnaske analyse af situationen i de endda stoppe op for at sludre. danske svommeklubber eller Pa den made blev man synlig pa trcenerfronten , men man og kendt , mistede respekten kan nok konstatere, at det sta- og blev en del af det internadig ikke er ligegyldigt, hvor i tionale miljo . landet en potentiel topsvom- Sadan kunne man blive ved med at finde nye forhold frem mer vcelger at lade sig fode. til belysning af sporgsmalene om, hvorfor danske svommere Tradition 09 selvtillid Udefinerlige storrelser er ofte i en ubrudt rcekke har vundet medaljer ved aile EM, OL og med til at give det sidste skub pa vejen til gode resultater. VM siden 1985. am vi er komDet gcelder i aile Iivets forhold met ncermere en forklaring , og naturligvis ogsa i svom- rna andre bedomme. 0 ning. Saledes har vi en lang tradition for konkurrencesvomning her i landet, og i den sidste guldalder havde man

generelle forbundsarbejde rna veers gearet til at medvirke til udvikling pa aile niveauer. At ga ind i en lang beskrivelse og vurdering af den nuvcerende situation ligger uden for denne artikels rammer, ligesom pladsen heller ikke er til en diskussion om, hvordan man kan optimere treenigheden klubber/unioner/forbund med henbl ik pa fremt iden .

SV0MMESPORT NR. 8 . 1991 - SIDE 7


arena

arena

•••

mende ar maske udvikle sig til at udqere et problem for svernrneldreetten, hvis belebene stiger og flere indterer lejebetaling. Uden at drage forhastede konklusioner kan det nemlig tastslas, at af de senere ars topsvernrnere er det (vist nok) kun Lenette Nielsen, som har treenet pa topplan i en by med halleje (Fredericia) .

Tilskud Ved siden af de fysiske rammer har det offentlige vedtaget nogle bestemme lser, der har haft betydning for idrcettens udbredelse og ekonornl. Her teenkes specielt pa Fritidsloyen og de forskellige kommu nale tilskudsordninger. De danske foreninger har haft god gavn af disse tilskud, der igen har givet mulighed for en professionalisering af treenerstaben. Det kan skabe en helt ny situation, hvis det viser sig, at den nye Folkeoplysningslov terer til darllqere betingelser for klubberne fremover. I samme andedrag rna naturligvis neevnes Tipsloven, der tllterer idrcetsorganisationerne midler efter et system , der kan diskuteres, men pengene kommer og har stor betydning. Sidste skud pa stammen er Eliteidrretsloven, som for forste gang medterer statslige midler til topidrretten og gor den -stueren-, hvilket nok har haft en effekt pa den almene holdning til eliteidreetsudevereo Med denne lov kommer Team Danmark steerkt ind i bil ledet , og det vii senere blive belyst, om denne organistaion har haft vresentlig betydning for de danske EM-resultater. am vort samfund i evrlqt kan nrevnes, at vi bor i et stabilt land med fred og ro samt velstand og fritid. Forhold der bevirker, at vi har tid til at bruge ressourcer og den tornedne tid pa konkurrencesporten . Endvidere har vi et hojt uddannelsesniveau, der muliggor hurtig formidling at savel basisviden som nye forskningsresultater. Danskerne er tillige almindeligt anerkendte for at vrere velorganiserede, Iigesom der er en lang tradition for organisations- og foreningsarbejde, hvilket ogsa grelder indenfor idrrettens verden . Team Danmark Med Eliteidrretsloven og Team Danmark fik man en organisation, der skulle skaffe »guld til Danmark«, som det hedder i organisationens motto . Team

Danmark var da oqsa steerkt med i medieb illedet, nar de danske EM-svommere omtal tes, men hvor stor indflydelse har der egentlig veeret tale om? Indirekte har Team Danmark haft betydning pa f1ere fron ter. Forst og fremmest ved at topldreetten, som tidligere neevnt, er blevet bedre profileret og har haft et bedre image . Derudover har man taet sat professionelle folk pa opgaverne, hvilket er til stor gavn for bl.a. svommeforbundet. Man arbejder med market ing, ressourceanskaffelse, forskning og flere andre projekter, som pa et eller andet tidspunkt vii have en gavnlig effekt pa arbejdet med de aktive. Ligeledes Iorseqer man at skabe bedre muligheder for de akti ve med hensyn til at kombinere studier/arbejde med det at dyrke konkurrenceidrcet. Derncest har Team Danmark gjort det lettere for DSLF at arrangere trceningssamlinger og trceningslejre savel med hensyn til at benytte centerfaciliterne som med ekonornlske tilskud . Stetten til landsholdstrcenerne og deres klubber er en del af de forbedrede muligheder. Motivation Nar vi imidlertid taler direkte indfyldelse pa, at svemrnerne vinder medaljer, er billedet nok anderledes. Ingen svernmere nar international stan dard via trreningssamlinger. De er blot et Iille skub bag i og forhabentllq en gavnlig motivation . Det er det daglige arbejde igennem mange ar, som terer svernmerne op pa det internationale niveau . I denne proces har Team Danmark hidtil ikke haft nogen indflydelse af betydning. Dette hcenger sammen med, at organistaionen forst for alvor treader til , nar svornerne har naet et meget hojt niveau . Det storste bidrag for svommerne og svomningen har derfor ikke vceret hjcelp til at skabe svommere pa international niveau , men til at fastholde dem pa et hojt niveau igennem mange ar. Lars Sorensen var givetvis stoppet pa topplan for et par ar siden, hvis ikke Team Danmark havde eksisteret, og dermed har organisationen vceret klart medvirkende til , at Lars Sorensen fra at vcere en meget stcerk international svommer bliver guldmedaljevinder. Pa samme made har mange af de andre topsvommere, og tidligere bl.a. Benny Nielsen ,

SIDE 6 - SV0MMESPORT NR. 8 . 1991

~

_.

-~--=-."'.

Danmark. Hun skal forst fremover til at nye godt af stetternulighederne. DSLF 11980 skabte treener Hallbjern

faet deres karriere forlcenget ved, at Team Danmark har muIiggjort, at de kan fortscette med topsport og alligevel have en fornuftig dagligdag og soc ial situation. Som folge heraf har de f1este medaljevindere haft direkte gavn af Team Danmark , mens en ny svommer som medaljetageren Mette Norskov ikke endnu kan siges at vcereet produkt afTeam

. dledte med sin Benny Nielsenf ·m·19B5 Danmarks EM-so1Vmeda Je ' . nye gufdafderpenode. .

Stenhaug opstandelse og forundringlangtudenforDSLPs reskker ved i en OL-artikel i »Svemmesport« at skrive : ,,8 0m det er i dag , sa anser jeg Susannes resultat i Moskva kun for at veers et resultat af det knaldharde arbejde i AGF, og ikke i DSLFk Det var jo unregteligt noget af en salut. Graden af pastandens rigtighed skal 'denne artikel ikke komme ncermere ind pa, for det er jo en 11 ar gam mel histoire. Det interessante er at se pa, om det forholder sig sadan i dag, og om trcenerne bag' de senere ars medaljetagere med rette kan sige noget til svarende. am emnet skriver DSLPs formand Jorn Tonnov Nielsen i sidste nummer af "Svommesport«: "Dansk svomnings guldalder er uden diskussion skabt gen nem et formidabelt godt arbejde ude i klubberne. Den positive indstilling til trcening er til stede, og arbejdet gennemfores professionelt af savel trcenere som de aktive . Forbundets indsats bestar i at sorge

for en professionel slutforberedelse af de aktive, og det har vi succes med «, Med det samme og uden vaklen kan det Iastslas, at DSLF ikke har nogen direkte indflydelse pa, at Danmark i de senere ar har haft svemmere af international topklasse. Det skyldes den kendsgerning, at forbundet ikke beskceftiger sig med at finde emnerne og serqe for, at de far gode treeningsmuligheder og dygtige treenere med en he] rnalseetning . Den daglige trcening og karriereplanlregning Iigger fuldt ud i klubbernes regie . Pa den made bliver DSLF altsa helt afhcengig af, at der findes nogle klubberog trcenere med meget hoj malscetning og arbejdskapacitet. Eksisterer de ikke, har D8LF ingen at sende af stede og lave slutforberedelse for. D8LPs indsats rna derfor vcere at medvirke til sa gode rammer og udviklingsmuligheder for klubberne som muligt for derigennem at skabe et fintmasket net af trreningsm iljoer pa hojt niveau . Uddannelse og information rna vcere i top . Der ma vcere stotte, inspiration og kontakt til hjemmetrcenerne i dagligdagen. Dette lille ud pluk kun for at ncevne, at det

•••

skabt tradition for at trrene pa niveau med eller bedre end de udenlandske konkurrenter. Fra midten af halvtredserne og mange ar frem blev man hcegtet af udviklingen, men ved stcedigt arbejde fik man sa mange steder arbejdet sig op igen , og fra slutningen af halvfjedserne kunne man begynde at ane positive tendenser. Trcen ingsmcessigt var man mange steder rigtigt godt med. Alligevel manglede noKlubber 09 trrenere I indledningen til denne artikel get. neevntes klubbernes betyd- For fa trcenere og for fa aktive ning og ingen tvivl om, at den troede pa, at "en lille dansker« er betydlig . Det er her det dag - kunne gore sig gceldende . Man manglede selvtill id, nar Iige arbejde toreqar, og netop de senere ars medaljetagere det for alvor skulle ga los . Pa er ikke produkter af uden - en eller anden made cendrede landske trceningsophold, for det sig igennem firserne. Flere de har treenet hjemme i Dan- begyndte nu at fa en internamark. Det bliver satedes af stor tional rnalsestninq, hvor resultatet ved det internationale betydning, at klubberne • er dygtige til at skabe ram- mesterskab blev vigtigere end mer og udnytte de lokale OM. For at beskrive denne udmuligheder optimalt. Ikke vikling husker jeg bl.a. to srna aile steder har man umid - sjove eksempler pa, hvordan delbart de bedste betingel - danskere begyndte at tro pa ser, men i praksis har det sig selv. vist sig at indstilling og I 1982 var en gruppe sverntil hardt arbejde ofte rcekker meinteresserede taget lcengere, end man umid- Ecuador for at se pa VM, bl.a. et forholdsvis ubeskrevet treedel bart skulle tro muligt. • skaber traditioner, stabilitet nerblad ved navn Flemming Poulsen . Som aile andre gik og kontinuitet. • tilknytter en dygtig tresner, han og sugede indtryk og kom som kan afstikke de faglige teetpa "de store«, Ved hjemrej retningslinier og er i stand sen udtalte han om det, som til at arbejde pa et heit fag- han havde oplevet: »Det kan Iigt niveau . Endvidere at jeg oqsa qore«, Han havde midenne gives frie heender til stet respekten , og tog hjem og at udtere sit arbejde. I prak- vendte op og ned pa sin klub . sis har det vist sig vigtigt for Dag Stormark, den tidligere at na op pa holt plan og be- landstrcener, har givet et andet yare kontinuiteten , at en sa- eksempel. Han beskrev, hvordan treener bliver i den dan man ved stcevnerne helt konsekvent begyndte at arsamme klub i mange ar. bejde med svamrnernes selvMan rna derfor prise sig Iykke- tillid . I stedet for at komme lig for, at der findes klubber sidst og luske hen pa sin med Iyst og evner til at satse plads, gjorde man det til en vapa aile niveauer: fra det ele- ne at komme forst ind i svernmentcere til det internationale. mehallen og seette sig pa en Hvor mange derfindeservan- central plads. Pa den made skeligt at sige , og jeg skal ikke -tvanq« man de andre til at her trcette lceserne med en komme forbi og hilse, rnaske analyse af situationen i de endda stoppe op for at sludre. danske svommeklubber eller Pa den made blev man synlig pa trcenerfronten , men man og kendt , mistede respekten kan nok konstatere, at det sta- og blev en del af det internadig ikke er ligegyldigt, hvor i tionale miljo . landet en potentiel topsvom- Sadan kunne man blive ved med at finde nye forhold frem mer vcelger at lade sig fode. til belysning af sporgsmalene om, hvorfor danske svommere Tradition 09 selvtillid Udefinerlige storrelser er ofte i en ubrudt rcekke har vundet medaljer ved aile EM, OL og med til at give det sidste skub pa vejen til gode resultater. VM siden 1985. am vi er komDet gcelder i aile Iivets forhold met ncermere en forklaring , og naturligvis ogsa i svom- rna andre bedomme. 0 ning. Saledes har vi en lang tradition for konkurrencesvomning her i landet, og i den sidste guldalder havde man

generelle forbundsarbejde rna veers gearet til at medvirke til udvikling pa aile niveauer. At ga ind i en lang beskrivelse og vurdering af den nuvcerende situation ligger uden for denne artikels rammer, ligesom pladsen heller ikke er til en diskussion om, hvordan man kan optimere treenigheden klubber/unioner/forbund med henbl ik pa fremt iden .

SV0MMESPORT NR. 8 . 1991 - SIDE 7
>.

ÂťDet vaerste er at hare til den kategori, der altid er Iige ved og naesten. Man feler sig som Saren Brun i Radisernecc. Der findes nogle, der tilsyneladende er fodt under en heldig stjerne. Alting kan de, alting er de gode til, og altid vinder de. Det er vindertyperne. Det er dem, der inden for svomningen '. saetter rekorder og bliver klubmester og danmarksmestre og vinder en afsindig masse guldmedaljer, som de kan ga og blaere sig med. Der er selvfolgelig ogsa dem, der overhovedet ikke kan noget, og som aid rig nogensinde far laert at svernrne, men de holder sig sa bare pa landjorden og taenker nok slet ikke pa, at de gar glip af noget. De har det sameend ikke sa slemt, nej det vaerste er at here til den kategori, der altid er lige ved og naesten,men " som aldrig opnar bare en eneste gang at komme ind pa den forjaettende forsteplads, kort sagt, det vaerste der kan overga et menneske er at vaere DEN EVIGE TOER. Ved EM i Athen fejrede dansk svomning store triumfer, og ikke mindst 200 meter butterfly, der gay bade en guld og bronzemedalje og fik Dannebrog til at blafre. Bronzemedaljen blev som bekendt hentet hjem af Berit Puggard, der for ojeblikket er den mest fremtraedende blandt de evige toeres skare. Der er slet ingen, der ikke selv har prevet det, der overhovedet kan saette sig ind i, hvor afsindigt sindsoprivende irriterende det er altid kun at blive nummer to. Altid at kunne se en eller anden blaererov staende og ragende et hoved op over en selv pa sejrsskamlen. Man skal selv have prevet det for at vide, hvordan det er. Man foler sig som Soren Brun i Radiserne, og for at aile folelseskolde individer kan forsta, hvilket psykisk traume det er attid kun at blive nummer to, skal jeg nu berette nogle traek fra min egen lidelseshistorie. Jeg har nemlig ogsa altid hart til de evige toer, selvom det indrommet har vaeret pa et noget lavere plan, end for Berit Puggards vedkommende. Fodslen 09 taenderne For mit vedkommende startede det hele sa forkert som noget overhovedet kan starte. Jeg blev fodt som nummer to af dengang to.lkke sandt, starten kunne ikke vaeremere uheldig, kursen blev lagt med det samme, og jeg burde straks have anet, hvordan det ville ga siden hen. For at foje spot til skade sku lie det siden vise sig, at jeg blev nummer to af tre, og da den tredie siden blev redakter af Svommesport, har jeg ladet mig overtale til at skrive om dette forfaerdelige emne. Det hele fortsatte pa denne made. Da jeg som ottemaneders baby var skide stolt over mine to nye og forste undermunds.~ taender var der selvfolgelig en anden i opgangen pa samme alI' ' , ' der, der allerede havde fire taender, og sadan fremdeles, indtil .; :I"~l' .;? , .' mine lidelser kulminerede, dengang jeg blev grebet af konkurr " rencesvomningen. SIDE 10 - SV0MMESPORT NR. 8 . 1991

Det var midt og sidst i de glade tressere. Medens andre rendte rundt i hipplete] og sang kaerlighedssange, padlede jeg med klorrede ojene frem og tilbage i bassinet i Friluftsbadet i Kolding, mens jeg dramte dromme om medaljer og international berommelse. Det blev imidlertid min skaebne, at der dengang var en masse gode herrecrawlere i Kolding. En var god pa 100meter, en anden pa 200 meter, en tredie pa 400 og en fjerde pa 1500 metereno Jeg kunne svemme aile distancerne pa dengang fine tider, " men der var altid en af de andre , der var om ikke andet, sa lige et par tiendele hurtigere end mig. Det var afsindigt irriterende. Aldrig kunne man blive klubmester bare en eneste Iille gang . Fast plads pa sejrsskam/en Hvert ar, nar den vakkelvorne sejrsskammel blev hevet op fra kaelderdybet og fik et ekstra sem for at forhindre, at nogen svemmer braekkede benet, sa havde jeg altid fornojelsen af at sta pa nummer to og kigge op pa en af de andre. Det var en forskellig hver gang der stod der, men andenpladsen, den var reserveret til mig. Jeg havde skumle planer om engang i vinterens lob at Iiste ned i kaelderen med en hammer og sem og fabrikere en skammel, hvor andenpladsen ragede hojest op, men da jeg ikke var sa god til slojd (jeg var ikke engang nummer to i klassen) opgav jeg mit forehavende. Sadan fortsatte det i aile arene. Jeg havde det ligesom Berit Puggard. I holdkapperne gik det fint, dem vandt vi og satte diverse rekorder, men individuelt, sa var der ingen tvivl. Det blev helest en andenplads. Der er vist aid rig lavet en ordentlig videnskabelig undersogelse af, hvorfor nogle bliver de evige toere. Selv Freud har aid rig kunnet give en forklaring pa dette faenomen, sa abenbart har selv ikke den mest intense psykoanalyse kunnet udrede, hvad der er for mekanismer, der her gor sig gaeldende. Tilstanden er uhelbredelig. Det viser al erfaring. Til aile stakkels evige toere skal der derfor til sidst siges: Bliv ved med at habe, traen vildt og inderligt, og selvom det aldrig Iykkes at avancere fra den forbistrede andenplads, sa trest jer med en lettere omskrivning af Shu bi dua's ord: Og hvad mon der sker, nar man skal bort nar badedragten bli'r for kort hvis man sa stadig er atlet man rna for fan' bli' nummer et.


>.

ÂťDet vaerste er at hare til den kategori, der altid er Iige ved og naesten. Man feler sig som Saren Brun i Radisernecc. Der findes nogle, der tilsyneladende er fodt under en heldig stjerne. Alting kan de, alting er de gode til, og altid vinder de. Det er vindertyperne. Det er dem, der inden for svomningen '. saetter rekorder og bliver klubmester og danmarksmestre og vinder en afsindig masse guldmedaljer, som de kan ga og blaere sig med. Der er selvfolgelig ogsa dem, der overhovedet ikke kan noget, og som aid rig nogensinde far laert at svernrne, men de holder sig sa bare pa landjorden og taenker nok slet ikke pa, at de gar glip af noget. De har det sameend ikke sa slemt, nej det vaerste er at here til den kategori, der altid er lige ved og naesten,men " som aldrig opnar bare en eneste gang at komme ind pa den forjaettende forsteplads, kort sagt, det vaerste der kan overga et menneske er at vaere DEN EVIGE TOER. Ved EM i Athen fejrede dansk svomning store triumfer, og ikke mindst 200 meter butterfly, der gay bade en guld og bronzemedalje og fik Dannebrog til at blafre. Bronzemedaljen blev som bekendt hentet hjem af Berit Puggard, der for ojeblikket er den mest fremtraedende blandt de evige toeres skare. Der er slet ingen, der ikke selv har prevet det, der overhovedet kan saette sig ind i, hvor afsindigt sindsoprivende irriterende det er altid kun at blive nummer to. Altid at kunne se en eller anden blaererov staende og ragende et hoved op over en selv pa sejrsskamlen. Man skal selv have prevet det for at vide, hvordan det er. Man foler sig som Soren Brun i Radiserne, og for at aile folelseskolde individer kan forsta, hvilket psykisk traume det er attid kun at blive nummer to, skal jeg nu berette nogle traek fra min egen lidelseshistorie. Jeg har nemlig ogsa altid hart til de evige toer, selvom det indrommet har vaeret pa et noget lavere plan, end for Berit Puggards vedkommende. Fodslen 09 taenderne For mit vedkommende startede det hele sa forkert som noget overhovedet kan starte. Jeg blev fodt som nummer to af dengang to.lkke sandt, starten kunne ikke vaeremere uheldig, kursen blev lagt med det samme, og jeg burde straks have anet, hvordan det ville ga siden hen. For at foje spot til skade sku lie det siden vise sig, at jeg blev nummer to af tre, og da den tredie siden blev redakter af Svommesport, har jeg ladet mig overtale til at skrive om dette forfaerdelige emne. Det hele fortsatte pa denne made. Da jeg som ottemaneders baby var skide stolt over mine to nye og forste undermunds.~ taender var der selvfolgelig en anden i opgangen pa samme alI' ' , ' der, der allerede havde fire taender, og sadan fremdeles, indtil .; :I"~l' .;? , .' mine lidelser kulminerede, dengang jeg blev grebet af konkurr " rencesvomningen. SIDE 10 - SV0MMESPORT NR. 8 . 1991

Det var midt og sidst i de glade tressere. Medens andre rendte rundt i hipplete] og sang kaerlighedssange, padlede jeg med klorrede ojene frem og tilbage i bassinet i Friluftsbadet i Kolding, mens jeg dramte dromme om medaljer og international berommelse. Det blev imidlertid min skaebne, at der dengang var en masse gode herrecrawlere i Kolding. En var god pa 100meter, en anden pa 200 meter, en tredie pa 400 og en fjerde pa 1500 metereno Jeg kunne svemme aile distancerne pa dengang fine tider, " men der var altid en af de andre , der var om ikke andet, sa lige et par tiendele hurtigere end mig. Det var afsindigt irriterende. Aldrig kunne man blive klubmester bare en eneste Iille gang . Fast plads pa sejrsskam/en Hvert ar, nar den vakkelvorne sejrsskammel blev hevet op fra kaelderdybet og fik et ekstra sem for at forhindre, at nogen svemmer braekkede benet, sa havde jeg altid fornojelsen af at sta pa nummer to og kigge op pa en af de andre. Det var en forskellig hver gang der stod der, men andenpladsen, den var reserveret til mig. Jeg havde skumle planer om engang i vinterens lob at Iiste ned i kaelderen med en hammer og sem og fabrikere en skammel, hvor andenpladsen ragede hojest op, men da jeg ikke var sa god til slojd (jeg var ikke engang nummer to i klassen) opgav jeg mit forehavende. Sadan fortsatte det i aile arene. Jeg havde det ligesom Berit Puggard. I holdkapperne gik det fint, dem vandt vi og satte diverse rekorder, men individuelt, sa var der ingen tvivl. Det blev helest en andenplads. Der er vist aid rig lavet en ordentlig videnskabelig undersogelse af, hvorfor nogle bliver de evige toere. Selv Freud har aid rig kunnet give en forklaring pa dette faenomen, sa abenbart har selv ikke den mest intense psykoanalyse kunnet udrede, hvad der er for mekanismer, der her gor sig gaeldende. Tilstanden er uhelbredelig. Det viser al erfaring. Til aile stakkels evige toere skal der derfor til sidst siges: Bliv ved med at habe, traen vildt og inderligt, og selvom det aldrig Iykkes at avancere fra den forbistrede andenplads, sa trest jer med en lettere omskrivning af Shu bi dua's ord: Og hvad mon der sker, nar man skal bort nar badedragten bli'r for kort hvis man sa stadig er atlet man rna for fan' bli' nummer et.


arena

•••

S0ndag den 17. november mellem kl. 10 og 18 skal aile ud at sve mme for Danmarks scleroseramte.

Andre hold -1 uges ophold m/ halvpension pa Club La Santa Sport, Lanzarote, lnkl, f1ytransport. Berne-Zunqdornshold (u. 16 ar) - Gavekort pa 2.000 kr. til sportsudstyr. Sadan betaler sponsorerne Hvis sponsorerne er til stede i svernmeha len, kan de betale kontant, sA snart holdet har svernrnet. Det er det nemmeste.

JEldrehold (0 . 60 ar) - Weekend -ophold m/helpension pa Menstrup Kro og Grestg iveri v/Neestved, skrenket af kroen . Handicaphold - 1 uges ophold i Dronn ingens Ferieby, Grena.

Holdkategori :

TAG ET TAG FOR EN GOD SAG 17. november 1991 Udfyld med blokbogstaver, franker og indsend!

Navn:

Firmahold Berne-zunqdomshold (u. 16 ar) JEldrehold (0. 60 ar) Handicaphold Andre hold

Svernmested :

Alder:

_

For bern under 14 ar forreldre- eller vrergeunderskrift:

_

Adresse : TIt.: Dag

o o o o o

_ Aften

o Send mig flere brochurer og en plakat til uddeling/

_

Holdnavn :

_

Holdkaptajn :

_

opsretning oa min arbejdsplads.

o

Jeg kan ikke deltaqe i svemmekonkurrencen , men vedlregger i check kr. _ _ udstedt til Scleroseforeningen.arena

•••

arena

•••

ret for mange af dem igennem tiden . Den 1. kamp for dedanske da-


arena

•••

arena

•••

ret for mange af dem igennem tiden . Den 1. kamp for dedanske da-


I

i

OFFICIELT· OFF ICIELT· ,O FFICIELT · OFFICIELT· OFF ICIELT· OFFICIELT · OFFICIELT· OFF ICIELT· OFFICIELT · OFFICII STA RTF~ L LESS KABE R

ABENT BREV TIL DSLF

BETRAGTNINGER OVER DM I LANGDISTANCESVSMNING

-s:

~

Sondag den 21. juli var den histo17". riske dag, da det 1. DM i langdistancesvomning skulle afholdes. Arrangor var DSLF, men staavnet bar praag af at veere en gang venstrehandsarbejde der heist skulle overstas i en fart. Selve optakten, og pressens foromtale var mildest talt himrnelrabende katastrofal. Hvis det var fordi der manglede forMndskendskab til deltagerne, ser jeg ingen ide i at ud sende et sporgeskema til aile del tagerne, vedrerende baggrund for deltagelse, idraatslig baggrund og forventninger til arrangementet. Det matte have veeret en smal sag for DSLF at seette sig ind i deltagernes forudsaatninger for deltagel-

se, og dermed pege pa en el- Geografisk set var placeringen i det ostligste hjorne af ler f1ere favoritter. Dette ville have vaaret en stor Danmark heller ikke hensigtshjaalp for den smule presse maassigt, og uden hensyntader var rnedt op . TV-holdet gik , gen til jyske udevere, der naarmest rundt som en hund i trods alt var 1/4 af felte t. Nar et spil kegler, og anede ikke det nu er DSLF, der har hovedhvem de skulle fokusere pa og kontor i Kolding , der er arhvorfor. Endelig var det en ranqer, hvorfor sa ikke placere kaampestor fejl at der ikke staavnet Iidt mere centralt, fandtes en sejrsskammel til de f.eks. i Kolding Fjord? vaardige medaljetagere, der Selvfolgelig er der mange ting simpelthen blev overset pa at Ieere ved et forstegangsarbadebroen blandt det spar- rangement, og det haber jeg . DSLF har leert denne gang . somme publikum. Omkring sikkerheden pa 5 km Fordi det her, det var fandme ruten var det trist at se feltet for uhyggeligt du ! spredt ud pa 2,5 km med kun 4 Med venlig hi/sen IivredderbAde. Pa lebets slut- Bording Svemtneklub fase la 6-8 deltagere spredt Formand Michael Hinge over 1500 m uden en eneste bad i naarheden. Det sved i en gam mel Iivredders hjerte at opleve dette.

SVAR Jeg er enig med dig i nogle af dine betragtninger og uenig med dig i andre. Jeg vii derfor gennemga de enkelte punkter naarmere. i

;! I

~I

I

I

landsposten. Endvidere vii jeg henvise til indslaget i DR-TV, som jeg vii betegne som en virkelig god reklame for vores sport. Det er DSLF's opfattelse, at vi fik en utrolig flot presseomtale af et helt nyt arrangement.

1. Pressen. I god tid inden arrangementets afvikling blev der udsendt pressemeddelelser til aile avi- 2. Sejrsskamlens manglende ser og blade, der plejer at fa tilstedevaarelse skyldes et disse. Der blev udsendt infor- sammenfald af uheldige ommationer om en pressetur steend ig heder og vii selvfolgemed ski bet »Valdernar«. Der lig ikke ske igen . Jeg finder dog ikke , at medaljetagerne var flere kontakter mellem DSLF og DR-TV inden mester- blev overset pa badbroen i skaberne. Aile informationer den grad, som du anterer, om deltaqerne var tilgaangelige for pressen ved mesterska- 3, Vedrorende ledsaqerbade m.v. pa 5 km distancen : berne. Vi kunne ikke pa torhand ud - Der var helt klart for fa ledsapege favoritter til 5 km distan- gerbade til denne distance. cen , da ingen tidligere os be- Dette skyldes dels, at 2 bade kendt havde deltaget i lignen- udeblev uden afbud , dels at vi de lob. Pa 15 km distancen ikke havde forventet at feltet mente vi, at Karl -Emil Madsen blev spredt i det omfang , som matte vaare favorit, fordi han skete. Vi har taget kritikken til havde gennemfort 25 km d i- efterretning. Der vii ved naaste stancen ved VM i Perth. ars DM i langdistance veers Aile disse informationer fik de betydelig f1ere ledsagerbAde fremmodte journalister af den til 5 km distancen. Der vii endpresseansvarlige, der udfyld- videre naaste ar vaare flere bate sine opgaver til vores fulde . de , der pendler langs ruten , og der vii vaare 2 laager til stetilfredshed. Resultaterne blev umiddelbart de, saledes 1 laage kan vaare pa land og 1 ude pa vandet. efter staavnet udsendt over Ritzaus Bureau. Jeg kan i den Vedrorende sikkerheden pa 5 forbindelse henvise til omta- km distancen var denne ikke i len af mesterksaberne i Politi- top. Ved fordelingen af ledsa7 ken (med 2 billeder) og Jyl- gerbadene, Falck-bAdenes SIDE 16 - SV0MMESPORT NR. 8 . 1991

placering og baden ved ven depunktet havde vi opsyn med aile svernmere under heIe lebet,

4. Den geografiske placering af et mesterskab kan altid give anledning til debat. Vi har af praktiske og okonomiske hensyn valgt at placere det terste DM i langdistancesvomning pa 0resund. Det . skal i den forbindelse bemaarkes, at Politiets Dykkerklub uden beregning har udrna lt de to lobsstraakninger og udlagt de beler, der var nodvendige. Uden deres assistance havde det vaaret en besvaarlig og formentlig oqsa bekostelig afteere at fa ban erne udlagt. Pa trods af nog le enke lte uhel dige ting er det min opfattelse, at DM i langdistancesvomning 1991 var et godt arrangement, der lover godt for fremtiden. Arrangementet vii selvfolgelig blive endnu bedre i 1992. Med venlig hi/sen Peter M0/1er Nielsen Neesttormend

1991-1992 Svommeudvalget har for perioden 1. august 1991 ti1 31. j uli 1992 godkend t folge nde startfaallesskaber: Haslev Swim Team bes taende af: Haslev KFUM, Haslev TT. Maribo/R odby: Mar ibo Svernmeforen ing , Rod by Svommeklub. Flong/B 70 , Tastru p: B 70 , rsstrup's Svommeafd l., Flong IF's Svommeafd l. VAT 89 : Vallensbaak IF 39 , AIbertslund IF's Svommea fdl. , Tastrup IK's Svommeafdl. GrevelTune: Greve IF's svernmeafdl , Tune IF. JYRO : Jyllinge Gundsomagle IF, Rosk ilde Gymnastikforening. IHF/AGF: IF Hasle/Fuglebakken, Arhus Gymnastikfore.

K II -

KURS'~S

94 timers elitetrceningskursus over tre weekender plus Kr, Himmelfartsferien. Sa er vi igen klar med et K II-kur sus - det 3. i rrekken af elltetresnerkurser. Uddannelsesudvalget har afstukket rammerne pa basis af evaluering af K II-k ursus 89/90 og en arbejdsgruppe bestaende af landstrrener Jens Glavind, klubtrrener og tid ligere K ll- kursist Bjarne Kragh, lrerer pa Treenerskolen Dag Stormark, medlem af uddannelsesudvalget Christian Skavenborg og uddannelseskonsulent Kaj Aagaard har konstrueret det nye K II kursus. Der bliver tale om et K II-kursus med mange nye forbedringer men stort set inden for de samme rammer. Kurset er berammet til hele 1992 i 3 weekends samt Kr. Himmelfartsferien - ialt 94 ti · mer. De 3 weekends er endnu ikke datolagt , men vi lover, at der bliver taget hensyn til st0rre strevner. Kr. Himmelfartsferien er valgt netop for at fa en lrengere sammenhrengende periode. Kommende kursister rna saledes allerede nu s0rge for at fa den forn0dne frihed.

DANSK IDR~TS·FOR BUNDS MEDLEMSREGISTRERING Dansk Idraats- Forbund har bedt mig meddele, at man ved en meget beklagelig fejltagelse, allerede har udsendt med lemsregistreringsskemaerne til samtlige foreninger med en tid sfrist for indsendelse, so m hed der 1. novemb er 1991. Da op taallingen rent faktisk terst er pro1. decembe r 1991, er indsendelsesfristen forst pro31. december 1991. Hans Henrik Burkal kontorleder, DSLF

IGEN Kun ved at f01ge aile lektioner kan K ll-kursus gennemfmes. MALSJETNING FOR K II·KURSUS: DSLFs K II-kursus sigter imod, at instruktoren efter endt gennemgang af kursus skal kunne lede et elitekonkurrencehold, hvad anqar planlregning , treeningstilrettelreggelse og den praktiske trrening. MALGRUPPE FOR K II·KURSUS: En god stabil klubtrrener under udvikling. KRAV FOR OPTAGELSE pA K II·KURSUS: 1. 12 mdrs. praktik (dokumenteret) efter K I-kursus. 2. Gennernqaet kursus i treenings- og konkurrencepsykologi under Dansk ldreetsForbund. Mulig dispensation behandles af uddannelsesudvalget. INDHOLD I K II·KURSUS: Introduktion: 1 lek. Generel trreningslrere: 26 lek. Histor ie - hydrodynamik energi - systemer - kapacite tsanalyser - period isering - Iandtrrening - biodynam ik - perspektivplanl regning .:.. behovsanalyser - traaningsformer trreningsstyring.

NALETIDER PR.: 01.11.91.

"} .ndrede t id er p6 g rund If ny rygavomnlngsvendlng pro 2/3 1991.

Selvdelfin

Guld

Elite

Darner

Talent

Flip per

Bronze

Bronze- Solv delfin

100 m rri 200 m fri 400 m Iri 800 m rri 1500 m fri 100 m fly 200 m fly 100 m rygsv. 200 m rygsv . 100 m bryst. 200 m bryst. 200 m medley 400 m medley 50 m fri + 50 m bjeerg.

2:01 4 :20 9 :44 18 :59 37 :43 2:40 5:11 2:23 4:59' 2 :20 5 :09 6 :09 12 :07

1:43 3:41 8:00 15:56 3 1:17 2:04 4 :15 1:59 4 :10' 2:03 4:30 4:42 9:34

1:31 3 :15 6:58 14 :00 27 :20 1:45 3:41 1:44 3:39 ' 1:51 4:01 3 :58 8 :11

1:22 2:56 6 :14 12 :36 24 :33 1:33 3 :18 1:33 3 :17 ' 1:41 3:40 3:3 1 7:16

1:15 2:42 5:42 11 :32 22 :26 1:24 3:01 1 :25 3:00 ' 1 :3 4 3:23 3 :11 6 :36

3 :14

2:34

2:15

2:02

1:5 1

Herr er

Talent

Flipp er

Bronze

Bron ze- Solv delf in

se lvdelfin

100 m fri 200 m fri 400 m fri 800 m fri 1500 m rri 100 m fly 200 m fly 100 m rygsv . 200 m rygs v. 100 m bryst. 200 m brys t. 200 m medley 400 m medley 50 m rrj + 50 m bieerg .

2:02 4:22 9:48 19 :07 38 :00 2:41 5:13 2:24 5:01' 2:21 5:11 6:11 12 :11

1 :43 3:41 8:00 15:56 31 :17 2:04 4:15 1 :59 4:10' 2:03 4 :30 4 :42 9 :34

1:25 3 :07 6 :42 13 :35 26 :0 4 1:38 3 :29 1:37 3:26° 1:39 3:47 3:44 7:45

1 :16 2:48 5:58 12 :11 23 :13 1 :26 3:06 1 :26 3:03 ° 1:30 3 :24 3:17 6:50

0 :51.09 0 :55.09 0 :59.59 1:50.39 1:58.29 2:07 .09 3 :55.59 4 :12.69 4 :32.19 8 :12.19 8:53 .29 9:33.39 17 :54 .19 16 :36 .99 15:29.19 0:59 .29 0 :5 5.19 1:03 .99 2:11.29 2:0 2.09 2:21. 89 1:06.09° 1:0 1.89 ' 0:5 7.39 2 :23 .29 ° 2:12.49° 2:03 .09 ' 1:03.49 1:0 7.99 1:12.99 2:17 .19 2 :26 .89 2:37.79 2 :05 .19 2:14 .39 2:24 .99 5:08.49° 4:45 .69° 4:25 .89'

2:58

2:23

1:57

Specifik trreningslrere 18 lek. Hovedopgave 1 lek. SV0mmeterapi 8 lek. Smidigheds - og bevregelsesleere, alternat ive behandlingsformer, afsprendi ng, opvarmning og massage. Ernrering 3 lek. SV0mmeskader 3 lek. Trrenerrollen 181ek. Organisation og administration, klub ledelsesaspektet, mentale aspekter. Fremlreggelse af Hovedopgaver 6 lek. I generel trreningslrere indgar bassinka ntsarb ejde i forbindelse med en trreningsweekend sammen med landsholdet. Landstrreneren kommer i DEN R0DE STOL 3 lek. Yderligere 2 sprendende personer kommer i DEN R0DE STOL 6lek. Evaluering af kurset

1 lek.

K II- kursus ialt 94 lektioner.

1 :09 2:33 5:25 11:07 2 1:06 1:18 2:48 1:18 2:46' 1:24 3:06 2:59 6:11

1:46.5

0 :56 .99 1:0 1.09 1:05 .89 2:03 .09 2:12.29 2 :22 .89 4 :16 .29 4:35.69 4:58.19 8:45 .69 9:26.49 10 :13 .99 19:50.39 18 :18.49 16 :59 .39 1:02.19 1:13.29 1:07 .29 2:15 .39 2:26 .49 2:39.69 1:15 .10' 1:09.19' 1:04 .19' 2:40.79° 2:27 .79 ' 2:16 .79' 1:11.59 1:23 .39 1:17 .09 2 :32 .99 2:44 .29 2:57 .19 2:19 .09 2 :42.29 2:29 .89 5:42 .99° 5:15 .99 ' 4 :52 .89°

Guld

Elite

1:3 7

Pris for K II-kursus er kr. 7500 ,(ex studietur). Tilmelding til K II kursus sker pa vedhrengte tilmeldingskupon

med deadline 6.12.1991.

senest

d.

Kaj Aagaard, Uddannelseskonsulent

TILMELDING TIL K II·KUR SUS: Navn:

_

Adresse :

_

Postnr.:

By:

TIt.:

_ Fodt d. :

_

Klub:

_

Klubadresse:

_

Tidligere kurser :

_

Har du DIF-kursus i Traanings - og konkurrencepsykologi? Ja: Nej: _ fortilmelding til et psykolog ikursus Hvis nej - seet kryds arrangeret af DSLF i samarbejde med DIF. Praktlsk erfaring pa bassinkanten:

I K II-ku rset lndqar mindst 3 obligatoriske bes0g (praktik) hos 3 anerkendte trrenere. Vi har pa nuvaarende tidspu nkt aftaler med folgende lrerere: Kaare S0rensen , Dag Stormark, B0rge Kock, Ivan Holm, Ib Christensen, Flemming Poulsen, Jens Glavind og Klaus Bak. Kurset ledes af Kaj Aagaard. Der planlregges at gennemfore en international studietur i forbin delse med K II-kursus.

Opmaarksomheden henledes pa, at K II-kursus pa trods af afviklingen over et ar, betragtes som et kursus, hvorfor de r haaftes for kursusgebyrets indbetaling for aile kursusafsnit.

d en tilm el dt e

attes tation Ira klub ben

Sendes til: DSLF - UDDANN ELSESUDVALGET POSTBOKS 119 - 6000 KOLDIN G


I

i

OFFICIELT· OFF ICIELT· ,O FFICIELT · OFFICIELT· OFF ICIELT· OFFICIELT · OFFICIELT· OFF ICIELT· OFFICIELT · OFFICII STA RTF~ L LESS KABE R

ABENT BREV TIL DSLF

BETRAGTNINGER OVER DM I LANGDISTANCESVSMNING

-s:

~

Sondag den 21. juli var den histo17". riske dag, da det 1. DM i langdistancesvomning skulle afholdes. Arrangor var DSLF, men staavnet bar praag af at veere en gang venstrehandsarbejde der heist skulle overstas i en fart. Selve optakten, og pressens foromtale var mildest talt himrnelrabende katastrofal. Hvis det var fordi der manglede forMndskendskab til deltagerne, ser jeg ingen ide i at ud sende et sporgeskema til aile del tagerne, vedrerende baggrund for deltagelse, idraatslig baggrund og forventninger til arrangementet. Det matte have veeret en smal sag for DSLF at seette sig ind i deltagernes forudsaatninger for deltagel-

se, og dermed pege pa en el- Geografisk set var placeringen i det ostligste hjorne af ler f1ere favoritter. Dette ville have vaaret en stor Danmark heller ikke hensigtshjaalp for den smule presse maassigt, og uden hensyntader var rnedt op . TV-holdet gik , gen til jyske udevere, der naarmest rundt som en hund i trods alt var 1/4 af felte t. Nar et spil kegler, og anede ikke det nu er DSLF, der har hovedhvem de skulle fokusere pa og kontor i Kolding , der er arhvorfor. Endelig var det en ranqer, hvorfor sa ikke placere kaampestor fejl at der ikke staavnet Iidt mere centralt, fandtes en sejrsskammel til de f.eks. i Kolding Fjord? vaardige medaljetagere, der Selvfolgelig er der mange ting simpelthen blev overset pa at Ieere ved et forstegangsarbadebroen blandt det spar- rangement, og det haber jeg . DSLF har leert denne gang . somme publikum. Omkring sikkerheden pa 5 km Fordi det her, det var fandme ruten var det trist at se feltet for uhyggeligt du ! spredt ud pa 2,5 km med kun 4 Med venlig hi/sen IivredderbAde. Pa lebets slut- Bording Svemtneklub fase la 6-8 deltagere spredt Formand Michael Hinge over 1500 m uden en eneste bad i naarheden. Det sved i en gam mel Iivredders hjerte at opleve dette.

SVAR Jeg er enig med dig i nogle af dine betragtninger og uenig med dig i andre. Jeg vii derfor gennemga de enkelte punkter naarmere. i

;! I

~I

I

I

landsposten. Endvidere vii jeg henvise til indslaget i DR-TV, som jeg vii betegne som en virkelig god reklame for vores sport. Det er DSLF's opfattelse, at vi fik en utrolig flot presseomtale af et helt nyt arrangement.

1. Pressen. I god tid inden arrangementets afvikling blev der udsendt pressemeddelelser til aile avi- 2. Sejrsskamlens manglende ser og blade, der plejer at fa tilstedevaarelse skyldes et disse. Der blev udsendt infor- sammenfald af uheldige ommationer om en pressetur steend ig heder og vii selvfolgemed ski bet »Valdernar«. Der lig ikke ske igen . Jeg finder dog ikke , at medaljetagerne var flere kontakter mellem DSLF og DR-TV inden mester- blev overset pa badbroen i skaberne. Aile informationer den grad, som du anterer, om deltaqerne var tilgaangelige for pressen ved mesterska- 3, Vedrorende ledsaqerbade m.v. pa 5 km distancen : berne. Vi kunne ikke pa torhand ud - Der var helt klart for fa ledsapege favoritter til 5 km distan- gerbade til denne distance. cen , da ingen tidligere os be- Dette skyldes dels, at 2 bade kendt havde deltaget i lignen- udeblev uden afbud , dels at vi de lob. Pa 15 km distancen ikke havde forventet at feltet mente vi, at Karl -Emil Madsen blev spredt i det omfang , som matte vaare favorit, fordi han skete. Vi har taget kritikken til havde gennemfort 25 km d i- efterretning. Der vii ved naaste stancen ved VM i Perth. ars DM i langdistance veers Aile disse informationer fik de betydelig f1ere ledsagerbAde fremmodte journalister af den til 5 km distancen. Der vii endpresseansvarlige, der udfyld- videre naaste ar vaare flere bate sine opgaver til vores fulde . de , der pendler langs ruten , og der vii vaare 2 laager til stetilfredshed. Resultaterne blev umiddelbart de, saledes 1 laage kan vaare pa land og 1 ude pa vandet. efter staavnet udsendt over Ritzaus Bureau. Jeg kan i den Vedrorende sikkerheden pa 5 forbindelse henvise til omta- km distancen var denne ikke i len af mesterksaberne i Politi- top. Ved fordelingen af ledsa7 ken (med 2 billeder) og Jyl- gerbadene, Falck-bAdenes SIDE 16 - SV0MMESPORT NR. 8 . 1991

placering og baden ved ven depunktet havde vi opsyn med aile svernmere under heIe lebet,

4. Den geografiske placering af et mesterskab kan altid give anledning til debat. Vi har af praktiske og okonomiske hensyn valgt at placere det terste DM i langdistancesvomning pa 0resund. Det . skal i den forbindelse bemaarkes, at Politiets Dykkerklub uden beregning har udrna lt de to lobsstraakninger og udlagt de beler, der var nodvendige. Uden deres assistance havde det vaaret en besvaarlig og formentlig oqsa bekostelig afteere at fa ban erne udlagt. Pa trods af nog le enke lte uhel dige ting er det min opfattelse, at DM i langdistancesvomning 1991 var et godt arrangement, der lover godt for fremtiden. Arrangementet vii selvfolgelig blive endnu bedre i 1992. Med venlig hi/sen Peter M0/1er Nielsen Neesttormend

1991-1992 Svommeudvalget har for perioden 1. august 1991 ti1 31. j uli 1992 godkend t folge nde startfaallesskaber: Haslev Swim Team bes taende af: Haslev KFUM, Haslev TT. Maribo/R odby: Mar ibo Svernmeforen ing , Rod by Svommeklub. Flong/B 70 , Tastru p: B 70 , rsstrup's Svommeafd l., Flong IF's Svommeafd l. VAT 89 : Vallensbaak IF 39 , AIbertslund IF's Svommea fdl. , Tastrup IK's Svommeafdl. GrevelTune: Greve IF's svernmeafdl , Tune IF. JYRO : Jyllinge Gundsomagle IF, Rosk ilde Gymnastikforening. IHF/AGF: IF Hasle/Fuglebakken, Arhus Gymnastikfore.

K II -

KURS'~S

94 timers elitetrceningskursus over tre weekender plus Kr, Himmelfartsferien. Sa er vi igen klar med et K II-kur sus - det 3. i rrekken af elltetresnerkurser. Uddannelsesudvalget har afstukket rammerne pa basis af evaluering af K II-k ursus 89/90 og en arbejdsgruppe bestaende af landstrrener Jens Glavind, klubtrrener og tid ligere K ll- kursist Bjarne Kragh, lrerer pa Treenerskolen Dag Stormark, medlem af uddannelsesudvalget Christian Skavenborg og uddannelseskonsulent Kaj Aagaard har konstrueret det nye K II kursus. Der bliver tale om et K II-kursus med mange nye forbedringer men stort set inden for de samme rammer. Kurset er berammet til hele 1992 i 3 weekends samt Kr. Himmelfartsferien - ialt 94 ti · mer. De 3 weekends er endnu ikke datolagt , men vi lover, at der bliver taget hensyn til st0rre strevner. Kr. Himmelfartsferien er valgt netop for at fa en lrengere sammenhrengende periode. Kommende kursister rna saledes allerede nu s0rge for at fa den forn0dne frihed.

DANSK IDR~TS·FOR BUNDS MEDLEMSREGISTRERING Dansk Idraats- Forbund har bedt mig meddele, at man ved en meget beklagelig fejltagelse, allerede har udsendt med lemsregistreringsskemaerne til samtlige foreninger med en tid sfrist for indsendelse, so m hed der 1. novemb er 1991. Da op taallingen rent faktisk terst er pro1. decembe r 1991, er indsendelsesfristen forst pro31. december 1991. Hans Henrik Burkal kontorleder, DSLF

IGEN Kun ved at f01ge aile lektioner kan K ll-kursus gennemfmes. MALSJETNING FOR K II·KURSUS: DSLFs K II-kursus sigter imod, at instruktoren efter endt gennemgang af kursus skal kunne lede et elitekonkurrencehold, hvad anqar planlregning , treeningstilrettelreggelse og den praktiske trrening. MALGRUPPE FOR K II·KURSUS: En god stabil klubtrrener under udvikling. KRAV FOR OPTAGELSE pA K II·KURSUS: 1. 12 mdrs. praktik (dokumenteret) efter K I-kursus. 2. Gennernqaet kursus i treenings- og konkurrencepsykologi under Dansk ldreetsForbund. Mulig dispensation behandles af uddannelsesudvalget. INDHOLD I K II·KURSUS: Introduktion: 1 lek. Generel trreningslrere: 26 lek. Histor ie - hydrodynamik energi - systemer - kapacite tsanalyser - period isering - Iandtrrening - biodynam ik - perspektivplanl regning .:.. behovsanalyser - traaningsformer trreningsstyring.

NALETIDER PR.: 01.11.91.

"} .ndrede t id er p6 g rund If ny rygavomnlngsvendlng pro 2/3 1991.

Selvdelfin

Guld

Elite

Darner

Talent

Flip per

Bronze

Bronze- Solv delfin

100 m rri 200 m fri 400 m Iri 800 m rri 1500 m fri 100 m fly 200 m fly 100 m rygsv. 200 m rygsv . 100 m bryst. 200 m bryst. 200 m medley 400 m medley 50 m fri + 50 m bjeerg.

2:01 4 :20 9 :44 18 :59 37 :43 2:40 5:11 2:23 4:59' 2 :20 5 :09 6 :09 12 :07

1:43 3:41 8:00 15:56 3 1:17 2:04 4 :15 1:59 4 :10' 2:03 4:30 4:42 9:34

1:31 3 :15 6:58 14 :00 27 :20 1:45 3:41 1:44 3:39 ' 1:51 4:01 3 :58 8 :11

1:22 2:56 6 :14 12 :36 24 :33 1:33 3 :18 1:33 3 :17 ' 1:41 3:40 3:3 1 7:16

1:15 2:42 5:42 11 :32 22 :26 1:24 3:01 1 :25 3:00 ' 1 :3 4 3:23 3 :11 6 :36

3 :14

2:34

2:15

2:02

1:5 1

Herr er

Talent

Flipp er

Bronze

Bron ze- Solv delf in

se lvdelfin

100 m fri 200 m fri 400 m fri 800 m fri 1500 m rri 100 m fly 200 m fly 100 m rygsv . 200 m rygs v. 100 m bryst. 200 m brys t. 200 m medley 400 m medley 50 m rrj + 50 m bieerg .

2:02 4:22 9:48 19 :07 38 :00 2:41 5:13 2:24 5:01' 2:21 5:11 6:11 12 :11

1 :43 3:41 8:00 15:56 31 :17 2:04 4:15 1 :59 4:10' 2:03 4 :30 4 :42 9 :34

1:25 3 :07 6 :42 13 :35 26 :0 4 1:38 3 :29 1:37 3:26° 1:39 3:47 3:44 7:45

1 :16 2:48 5:58 12 :11 23 :13 1 :26 3:06 1 :26 3:03 ° 1:30 3 :24 3:17 6:50

0 :51.09 0 :55.09 0 :59.59 1:50.39 1:58.29 2:07 .09 3 :55.59 4 :12.69 4 :32.19 8 :12.19 8:53 .29 9:33.39 17 :54 .19 16 :36 .99 15:29.19 0:59 .29 0 :5 5.19 1:03 .99 2:11.29 2:0 2.09 2:21. 89 1:06.09° 1:0 1.89 ' 0:5 7.39 2 :23 .29 ° 2:12.49° 2:03 .09 ' 1:03.49 1:0 7.99 1:12.99 2:17 .19 2 :26 .89 2:37.79 2 :05 .19 2:14 .39 2:24 .99 5:08.49° 4:45 .69° 4:25 .89'

2:58

2:23

1:57

Specifik trreningslrere 18 lek. Hovedopgave 1 lek. SV0mmeterapi 8 lek. Smidigheds - og bevregelsesleere, alternat ive behandlingsformer, afsprendi ng, opvarmning og massage. Ernrering 3 lek. SV0mmeskader 3 lek. Trrenerrollen 181ek. Organisation og administration, klub ledelsesaspektet, mentale aspekter. Fremlreggelse af Hovedopgaver 6 lek. I generel trreningslrere indgar bassinka ntsarb ejde i forbindelse med en trreningsweekend sammen med landsholdet. Landstrreneren kommer i DEN R0DE STOL 3 lek. Yderligere 2 sprendende personer kommer i DEN R0DE STOL 6lek. Evaluering af kurset

1 lek.

K II- kursus ialt 94 lektioner.

1 :09 2:33 5:25 11:07 2 1:06 1:18 2:48 1:18 2:46' 1:24 3:06 2:59 6:11

1:46.5

0 :56 .99 1:0 1.09 1:05 .89 2:03 .09 2:12.29 2 :22 .89 4 :16 .29 4:35.69 4:58.19 8:45 .69 9:26.49 10 :13 .99 19:50.39 18 :18.49 16 :59 .39 1:02.19 1:13.29 1:07 .29 2:15 .39 2:26 .49 2:39.69 1:15 .10' 1:09.19' 1:04 .19' 2:40.79° 2:27 .79 ' 2:16 .79' 1:11.59 1:23 .39 1:17 .09 2 :32 .99 2:44 .29 2:57 .19 2:19 .09 2 :42.29 2:29 .89 5:42 .99° 5:15 .99 ' 4 :52 .89°

Guld

Elite

1:3 7

Pris for K II-kursus er kr. 7500 ,(ex studietur). Tilmelding til K II kursus sker pa vedhrengte tilmeldingskupon

med deadline 6.12.1991.

senest

d.

Kaj Aagaard, Uddannelseskonsulent

TILMELDING TIL K II·KUR SUS: Navn:

_

Adresse :

_

Postnr.:

By:

TIt.:

_ Fodt d. :

_

Klub:

_

Klubadresse:

_

Tidligere kurser :

_

Har du DIF-kursus i Traanings - og konkurrencepsykologi? Ja: Nej: _ fortilmelding til et psykolog ikursus Hvis nej - seet kryds arrangeret af DSLF i samarbejde med DIF. Praktlsk erfaring pa bassinkanten:

I K II-ku rset lndqar mindst 3 obligatoriske bes0g (praktik) hos 3 anerkendte trrenere. Vi har pa nuvaarende tidspu nkt aftaler med folgende lrerere: Kaare S0rensen , Dag Stormark, B0rge Kock, Ivan Holm, Ib Christensen, Flemming Poulsen, Jens Glavind og Klaus Bak. Kurset ledes af Kaj Aagaard. Der planlregges at gennemfore en international studietur i forbin delse med K II-kursus.

Opmaarksomheden henledes pa, at K II-kursus pa trods af afviklingen over et ar, betragtes som et kursus, hvorfor de r haaftes for kursusgebyrets indbetaling for aile kursusafsnit.

d en tilm el dt e

attes tation Ira klub ben

Sendes til: DSLF - UDDANN ELSESUDVALGET POSTBOKS 119 - 6000 KOLDIN Garena

••• »NAR

»Instruktionsbog i Livredning cc og »Svam baby - Svamcc nu ogsa som Iydbager!!

ISARNA LAGGER SIGcc

Da der har vist sig behov for at lresehandicappede og svagtseende har ensket at uddanne sig som Iivreddere, er »lnstruktionsbog i iivredninq« at Kim Overgaard Schlichting nu indtalt pa band til brug for bl.a. visse handicapgrupper.lndtaIingen er foretaget af Hans Henrik Brerentsen. Bilagt de 3 band, som svarer til hele bog ens tekst, er i en samlet kasette indlagt 1 bog - hvor man, safrernt de fysiske rnullqheder tilsigter dette - kan se iIIu rationerne. Kass tte med 3 band samt bog k kebes hos Forlaget OA Postboks 173, ~OOO Ros II .46757541. Pns excl:-fOl'Se else: 400 kr. excl. moms.

En informationsfilm fra Svenska Livraddningssallskapet!

I~ I ske Selv klima om det danikke liI '

~~ .

gefrem opfordrer til at satse pa is~ . Iivredning i forhold til andre typer af livredning, er islivredning et emne, der lndqar i llvrednlnqspreverne pa Iige fod med en reekke andre emner - og ikke helt uden grund. For det heender da, at folk gar gennem isen og har behov for hjeelp. Og det har man taget hejde for i Sverige bl. a. ved at afholde kurser i islivredning og ved at udgive filmen »Nar isarna lagger slq«, Filmen skildrer pa en underholdende og letfattelig made, hvordan man skal forholde sig til isen, og hvilke hjrelpemidler der kan/ber bruges i forbindelse med isulykker samt hvorledes man hjrelper nedstedte uden at udseette sig selv for farer. Filmen varer 20 min. og kan bestilles gennem Slrnfrarnjandet, Sveavaqen 29, 11135 Stockholm t1f.-nr. 08141830. Vii du vide mere om filmen kontakt Claus Hemmert Lund . ~

Ligeledes er "Svlllm baby SVlllm« af Lis ester ogsa nu tilgrengelig som Iydbog, idet der har vist sig et behov herfor blandt unge Ioreeldre. Denne kassette bestar af 1lydbog samt 1 bog. -. Kassette med 1 band samt bog kan kebes hos Forlaget ROAS, Postboks 173, 4000 Roskilde, tit. 46757541. Pris excl forsendelse 326 kr. excl. moms. Sp0rg evt. efter tydbeqerne pa biblioteket. Satrernt de ikke har dem, anvis da venligst forlagets adresse - eller medtag denne artikel til forevisning for bibliotekaren.

Nu optreeder »Bette Aage« ogsc} pc} bc}nd. Hans mot; Lis 0ster, har skrevet om bebysvemninq, og den bog er nu ude som Iydbog.

F8RSTEHJlELP VED 8DM

I

At Claus Hemmert Lund

I ~'

Alleredefranreste 0DM (d. 9/ 3-92) og DM (d. ~ 30/5-92) til. nrermer vi de danske Iivredningskonkurrencer de nordiske ved at lndtere terstehleelpen som en obligato risk del af holdkonkurrencen. Det qer vi i praksis pa den made , at ved tilmeldingen til mesterskaberne udleverer .

I

~~ .

10 »sltuationer«, der aile kreever ferstehjeelp, Tre af dem vii sa blive anvendt ved mesterskabet og vurderet af fagfolk. Tre personers holdet skal sa vise, at de kan arbejde som hold og klare tarstehjeetpen pa en sadan made, at den forulykkede far den optimale hjrelp, der nu kan gives un der de foreliggende omstrendigheder. Oqsa dette er livredning. Nar vi i neeste nr. af Svernrne-

sport bringer mere om mesterskaberne, vii vi kunne preesentere dels et program, der er udvidet med nye discipliner som supplement til de gammelkendte (fri svernnlnq efterfulgt af bjrergning af dukke og den nordiske hold konkurrence i Iivredning). Ved 0DM skal holdene gennem 3 poster med Ierstehjrelp som en introduktion til disciplinen - uden at terstehjrelpen ved »q rove« fejl diskvalificerer holdet, hvor vi

ved DM vii f01ge de nordiske regler. Med dette opfordrer jeg Iivredningsledere og klubber til at lade deres Iivredningshold treene terstehieelp inden DM - heist via Falck, R0de Kors, Civilforsvaret og disses kurser eller ved egen foranstaltning . Kontakt jeres livredningsleder eller underteqnede.hvls I har sperqsmal til ovenstaende. 0

SV0MMESPORT NR. 8 . 1991 - SIDE 19


arena

arena

•••

•••

LIVREDDERE UNDER En sammenligning mellem llvredderpreven og en anden type prever med Iivredningselementer - de mllitesre svemmemeerker

35 m. fri svemnlnq efterfulgt af 15 m bjrergning af pakseek m. indhold Badepakleedninq, paksask indeholdende 3 I. plastikdunk m. vand og gevrer fastgjort pa tveers af paksesk under laget 3 frig0relsesgreb i vandet ltert badepakleednlnq Genoplivning (kunstigt ande-

I~' I Ved et at de domsidst afholdte .

J

~~ ..

merkurser rnedte ~ SV0mmesport ,?" Thyge Arum , der udover at veere livredderdommer oqsa er officer i heeren : i sidstneevnte egenskab har Thyge Arum beskreftiget sig en del med de mlllteere kampsvernrnermeerker, der udover det rent rnlllteere svernnlnq med gevrer m.m. oqsa indeholder en meenqde Iivredningsstof. SV0mmesport har bedt Thyge Arum om at skrive om disse rneerker og om livredningselementerne i rneerkerne. Det er rnaske nogle bekendt, at der inden for rnlllteeret findes 3 duelighedsmrerker, der omhandler svemninq: bronze, solv og guld. For disse rneerker grelder bestemmelser, hvor af nogle vii blive neevnt her. Derefter vii jeg knytte nogIe bemrerkninger til savel de civile som de millteere SV0mrnerneerker dels ud fra mit kendskab til de mlllteere forhold dels ud fra mit virke som dommer ved livrednlnqspreverne . Det f01gende kan rnaske Iyde noget kritisk overfor livred derpr0ven, hvad jeg ogsa mener er n0dvendigt. Men det er ogsa ment som et forslag/ ideer tillokalt arrangerede aktiviteter eller livredningstrrening . Nogle af disciplinerne i de miIitrere mrerker:

Bronze: Udspring pa benene fra 1 m h0jde. 25 m. fri sV0mning Afklredning i vandet Badepaklredning, sokker, uni formsbukser og -jakke, gevrer

dreet) S"lv: Udspring pa benene fra 3 m hejde, 25 fri svemnlnq, afklredning i vandet, 200 meter fri svernnlnq Badepakleednlnq, sokker, korte underbukser, mlliteer undertreje og skjorte, jakke og bukser, gevrer, hjelm, rem seet, pakseek med 3 I. fyldt vanddunk

15 m undervandssvernnlnq, 3 trlqerelsesqreb og bjrergning af urolig svernmer samt genoplivn ing Guld : Udspring pa benene fra 3 m hejde, 300 m fri svernnlnq, afklredning i vandet, dykning (min 3 rn) eftergevrer, 700 m fri svernnlnq Pakleednlnq: badepakleedning , sokker, korte underbukser, undertre]e m. korte rermer, stevler, uldne overtreeksbukser, rnillteer undertre]e og skjorte, bukser og jakke, geveer, hjelm, remte] og pakseek m. 3 liter fyldt vanddunk. Udterelse: Efter udspring lregges hjrelmen, og der svernrnes 300 m. med fuld udrustning, afklredning i vand pa min . 3 m dybde, dykning efter gevrer, sV0mning 700 m gevrer i badepaklredning Dykning 3 m fra vandtrredning efter dukke, 50 m. bjrergning af dukke, 30 m bjrergning af medie (pr0vetager og medium brerer det samme t0j som i 1. . 0velse)

15 m undervandssv0mning fuld paklredt 3 frig0relsesgreb fuld paklredt genoplivning

SIDE 20 - SV0MMESPORT NR. 8 . 1991

ILITASR BESKYDNING stand . Denne selverkendelse ville ogsa i helere grad veere til stede, hvis proven var mere realistisk. Dette var sa, hvad jeg havde at sige om llvredderpreven. Jeg blev oprindeligt opfordret til at skrive om de mlllteere rneerker, Jeg synes imidlertid, de hviler i sig selv - og at de kan tjene til inspiration for trrening m.v.. Men det gay mig en chance for at komme med de ting, jeg som ttvredderprevedornmer har overvejet fra bassinkanten , og som i 0vrigt oqsa er kommet fra »vaqne« prevetagere«. Thyge Arum

Forskelle I de mlllteere svernmemeerker er der ikke nogen egentlig teort-preve, men en overhering i genoplivning som ved bjrergepr0ven . Hvis man sammenligner den fysiske preestation i de tre mlllteere SV0mrnerneerker med den civile Iivredderpreve, mener jeg, man nogenlunde kan sidestille selvmeerket med Iivredderproven og derefter sige , at bronzepreven er lettere og guldpr0ven er sveerere. Der er imidlertid to forskelle, der adskiller de millteere rneerker fra llvredderpreven: 1. Der er ikke nogen tidskrav 2. Paklasdnlnqen under en del af svernninqen er den, en soldat normalt vii beere i sin arbejdssituation (i felten). Jeg frernheever netop disse to ting, fordi jeg mener, man med fordel kan revurdere nogle af den civile livredderpreves discipliner, sadan som man [o har gjort med den teoretiske del. Forrnalet med dette sku lie vre- teenke pa at springe i - dvs. re at g0re proven mere reali- ltert lange bukser, tre]e og stisk i forhold til de situationer, vindjakke. Man kunne rnaske man kan komme ud for som oqsa stille krav til vregten; det livredder og i 0vrigt bringe de ville veere nemt at putte ekstra praktiske prever i overens- vregt pa et for let medie. stemmelse med det, man lee- Hvorfor skal man i avrlqt ferst bjrerge en dukke? Skal man rer i teoridelen . For at uddybe dette vii jeg ven- da terst redde mandens kuf de tilbage til den terste forskel fert? Hvorfor ikke bjrerge et pa de rnitlteere og civile prover pakleedt menneske hele vejen? - nemlig tidskravet. Det er et af hovedpunkterne i Hertil kan man sa sige , at i en teorlpreven , at Iivredderen ik- svernrnehal har man jo kun ke pa nogen made rna bringe badete] pal Ja, men de afstansig selv i far.e. Derfor rna det da de m.v., der anvendes i Iivred oqsa veere naturligt, at han/ derpreven indikerer klart, at hun tager den tid til Iivred- proven sigter pa Iivredning i ningen, som vedkommende abent vand, hvor bassinpr0yen er til sV0mmehalier. nu har brug for. Man kan sa sige, at enhver jo kan gennem- . f0re en Iivredderpr0ve, hvis de . Farlig situation far den n0dvendige tid. Det samme forhold kan over Her vii jeg sa fremhreve den f0res til frig0relsesgrebene. At anden forskel og nrevne, at lrere frig0relsesgreb i praksis den ekstra belastning, der Iig- er godt nok, men man siger ger i en relevant paklredning/ udtrykkeligt til pr0vetageren, vregt af mediet og for den sags at en person, der sprreller, skyld ogsa af Iivredderen - og selv kan klare sig et langt stykikke i et tidskrav. Det vii sige, at ke ad vejen - og at han i 0vrigt mediet skal if0res en alminde- er til stor fare for Iivredderen. Iig udend0rs paklredning, Derefter skal pr0vetageren som det forventes i et vejr, hvor under den praktiske pr0ve vandet endnu er sa varmt , at SV0mme helt hen til det panikIivredderen overhovedet skal slagne offer.

Det er en anerkendt opfattelse, at det, man prover i praksis, er det , man husker bedst. Derfor mener jeg, der er sand synligt, at en Iivredder, der handler under pres, kan bringe sig i en farlig situation ved at svomrne hen til en »vild« person, som han har leert det i den praktiske prove. Hvorfor ikke lade Iivredderen anvende raskke kaste-sejle-svernme reg len i praksis? Eller lade livredderen vente, til person en er rolig og i 0vrigt placere sig rigtigt mellem land og personen. Optimalt ville det selvf01gelig vrere, hvis pr0ven blev afholdt i abent vand, men man skal jo ogsa kunne gennemf0re pr0yen i praksis. Det var maske en god ide med en ekskursion til den nrermeste havn for de srerlig ivrige? En anden ting, man rna vrere opmrerksom pa, er livredderens erkendelse af egen styr ke. Det er ikke umuligt, at en livredderpr0ve skal munde ud i at vise pr0vetageren, at han/ hun i alt fald aid rig skal vove sig ud efter en n0dstedt person - med mindre denne er inden for rrekke-kaste-sejle af-

Som Thyge Arum kunne der veers andre, der har nogle meninger om yore Iivredningsprover; Send mig et par ord , hvor du giver udtryk for dine meninger og holdninger. For selv om vi i DLS ikke reviderer yore prever fra ar til ar, samler vi bemrerkninger om preverne sammen, sa de ind-' gar, nar savel dommervejledningen som evt. selve proverne »rettes til«. Thyge Arum antyder et par ideer tillivredningstrrening for de, der vii prove Iidt mere . Jeg kan tilteje, at da jeg i en SV0mmehal treenede mig selv og nogle hjemmevrernsfolk i de militrere svemmerneerker, havde vi den store tornejetse at se vores udstyr (stevler; gevrerer, uniformer m.v.) blive anvendt af den lokale svemrneklub. Sa vi, der arbejder med Iivred ning i forskellige sammen hrenge, kan sagtens have glrede af hinanden. I DLS udveksler vi gerne ideer og erfaringer med andre, der dyrker livredning - men vi g0r det saledes, at det ogsa fremover vii vrere vores pmver, der er grundlaget for for vores arbejde!! Kunne du trenke dig at se de militrere pr0vebestemmelser for at fa ideer til din Iivred ningstrrening - kontakt Claus Hemmert Lund. CHL

SV0MMESPORT NR. 8 . 1991 - SIDE 21


arena

arena

•••

•••

LIVREDDERE UNDER En sammenligning mellem llvredderpreven og en anden type prever med Iivredningselementer - de mllitesre svemmemeerker

35 m. fri svemnlnq efterfulgt af 15 m bjrergning af pakseek m. indhold Badepakleedninq, paksask indeholdende 3 I. plastikdunk m. vand og gevrer fastgjort pa tveers af paksesk under laget 3 frig0relsesgreb i vandet ltert badepakleednlnq Genoplivning (kunstigt ande-

I~' I Ved et at de domsidst afholdte .

J

~~ ..

merkurser rnedte ~ SV0mmesport ,?" Thyge Arum , der udover at veere livredderdommer oqsa er officer i heeren : i sidstneevnte egenskab har Thyge Arum beskreftiget sig en del med de mlllteere kampsvernrnermeerker, der udover det rent rnlllteere svernnlnq med gevrer m.m. oqsa indeholder en meenqde Iivredningsstof. SV0mmesport har bedt Thyge Arum om at skrive om disse rneerker og om livredningselementerne i rneerkerne. Det er rnaske nogle bekendt, at der inden for rnlllteeret findes 3 duelighedsmrerker, der omhandler svemninq: bronze, solv og guld. For disse rneerker grelder bestemmelser, hvor af nogle vii blive neevnt her. Derefter vii jeg knytte nogIe bemrerkninger til savel de civile som de millteere SV0mrnerneerker dels ud fra mit kendskab til de mlllteere forhold dels ud fra mit virke som dommer ved livrednlnqspreverne . Det f01gende kan rnaske Iyde noget kritisk overfor livred derpr0ven, hvad jeg ogsa mener er n0dvendigt. Men det er ogsa ment som et forslag/ ideer tillokalt arrangerede aktiviteter eller livredningstrrening . Nogle af disciplinerne i de miIitrere mrerker:

Bronze: Udspring pa benene fra 1 m h0jde. 25 m. fri sV0mning Afklredning i vandet Badepaklredning, sokker, uni formsbukser og -jakke, gevrer

dreet) S"lv: Udspring pa benene fra 3 m hejde, 25 fri svemnlnq, afklredning i vandet, 200 meter fri svernnlnq Badepakleednlnq, sokker, korte underbukser, mlliteer undertreje og skjorte, jakke og bukser, gevrer, hjelm, rem seet, pakseek med 3 I. fyldt vanddunk

15 m undervandssvernnlnq, 3 trlqerelsesqreb og bjrergning af urolig svernmer samt genoplivn ing Guld : Udspring pa benene fra 3 m hejde, 300 m fri svernnlnq, afklredning i vandet, dykning (min 3 rn) eftergevrer, 700 m fri svernnlnq Pakleednlnq: badepakleedning , sokker, korte underbukser, undertre]e m. korte rermer, stevler, uldne overtreeksbukser, rnillteer undertre]e og skjorte, bukser og jakke, geveer, hjelm, remte] og pakseek m. 3 liter fyldt vanddunk. Udterelse: Efter udspring lregges hjrelmen, og der svernrnes 300 m. med fuld udrustning, afklredning i vand pa min . 3 m dybde, dykning efter gevrer, sV0mning 700 m gevrer i badepaklredning Dykning 3 m fra vandtrredning efter dukke, 50 m. bjrergning af dukke, 30 m bjrergning af medie (pr0vetager og medium brerer det samme t0j som i 1. . 0velse)

15 m undervandssv0mning fuld paklredt 3 frig0relsesgreb fuld paklredt genoplivning

SIDE 20 - SV0MMESPORT NR. 8 . 1991

ILITASR BESKYDNING stand . Denne selverkendelse ville ogsa i helere grad veere til stede, hvis proven var mere realistisk. Dette var sa, hvad jeg havde at sige om llvredderpreven. Jeg blev oprindeligt opfordret til at skrive om de mlllteere rneerker, Jeg synes imidlertid, de hviler i sig selv - og at de kan tjene til inspiration for trrening m.v.. Men det gay mig en chance for at komme med de ting, jeg som ttvredderprevedornmer har overvejet fra bassinkanten , og som i 0vrigt oqsa er kommet fra »vaqne« prevetagere«. Thyge Arum

Forskelle I de mlllteere svernmemeerker er der ikke nogen egentlig teort-preve, men en overhering i genoplivning som ved bjrergepr0ven . Hvis man sammenligner den fysiske preestation i de tre mlllteere SV0mrnerneerker med den civile Iivredderpreve, mener jeg, man nogenlunde kan sidestille selvmeerket med Iivredderproven og derefter sige , at bronzepreven er lettere og guldpr0ven er sveerere. Der er imidlertid to forskelle, der adskiller de millteere rneerker fra llvredderpreven: 1. Der er ikke nogen tidskrav 2. Paklasdnlnqen under en del af svernninqen er den, en soldat normalt vii beere i sin arbejdssituation (i felten). Jeg frernheever netop disse to ting, fordi jeg mener, man med fordel kan revurdere nogle af den civile livredderpreves discipliner, sadan som man [o har gjort med den teoretiske del. Forrnalet med dette sku lie vre- teenke pa at springe i - dvs. re at g0re proven mere reali- ltert lange bukser, tre]e og stisk i forhold til de situationer, vindjakke. Man kunne rnaske man kan komme ud for som oqsa stille krav til vregten; det livredder og i 0vrigt bringe de ville veere nemt at putte ekstra praktiske prever i overens- vregt pa et for let medie. stemmelse med det, man lee- Hvorfor skal man i avrlqt ferst bjrerge en dukke? Skal man rer i teoridelen . For at uddybe dette vii jeg ven- da terst redde mandens kuf de tilbage til den terste forskel fert? Hvorfor ikke bjrerge et pa de rnitlteere og civile prover pakleedt menneske hele vejen? - nemlig tidskravet. Det er et af hovedpunkterne i Hertil kan man sa sige , at i en teorlpreven , at Iivredderen ik- svernrnehal har man jo kun ke pa nogen made rna bringe badete] pal Ja, men de afstansig selv i far.e. Derfor rna det da de m.v., der anvendes i Iivred oqsa veere naturligt, at han/ derpreven indikerer klart, at hun tager den tid til Iivred- proven sigter pa Iivredning i ningen, som vedkommende abent vand, hvor bassinpr0yen er til sV0mmehalier. nu har brug for. Man kan sa sige, at enhver jo kan gennem- . f0re en Iivredderpr0ve, hvis de . Farlig situation far den n0dvendige tid. Det samme forhold kan over Her vii jeg sa fremhreve den f0res til frig0relsesgrebene. At anden forskel og nrevne, at lrere frig0relsesgreb i praksis den ekstra belastning, der Iig- er godt nok, men man siger ger i en relevant paklredning/ udtrykkeligt til pr0vetageren, vregt af mediet og for den sags at en person, der sprreller, skyld ogsa af Iivredderen - og selv kan klare sig et langt stykikke i et tidskrav. Det vii sige, at ke ad vejen - og at han i 0vrigt mediet skal if0res en alminde- er til stor fare for Iivredderen. Iig udend0rs paklredning, Derefter skal pr0vetageren som det forventes i et vejr, hvor under den praktiske pr0ve vandet endnu er sa varmt , at SV0mme helt hen til det panikIivredderen overhovedet skal slagne offer.

Det er en anerkendt opfattelse, at det, man prover i praksis, er det , man husker bedst. Derfor mener jeg, der er sand synligt, at en Iivredder, der handler under pres, kan bringe sig i en farlig situation ved at svomrne hen til en »vild« person, som han har leert det i den praktiske prove. Hvorfor ikke lade Iivredderen anvende raskke kaste-sejle-svernme reg len i praksis? Eller lade livredderen vente, til person en er rolig og i 0vrigt placere sig rigtigt mellem land og personen. Optimalt ville det selvf01gelig vrere, hvis pr0ven blev afholdt i abent vand, men man skal jo ogsa kunne gennemf0re pr0yen i praksis. Det var maske en god ide med en ekskursion til den nrermeste havn for de srerlig ivrige? En anden ting, man rna vrere opmrerksom pa, er livredderens erkendelse af egen styr ke. Det er ikke umuligt, at en livredderpr0ve skal munde ud i at vise pr0vetageren, at han/ hun i alt fald aid rig skal vove sig ud efter en n0dstedt person - med mindre denne er inden for rrekke-kaste-sejle af-

Som Thyge Arum kunne der veers andre, der har nogle meninger om yore Iivredningsprover; Send mig et par ord , hvor du giver udtryk for dine meninger og holdninger. For selv om vi i DLS ikke reviderer yore prever fra ar til ar, samler vi bemrerkninger om preverne sammen, sa de ind-' gar, nar savel dommervejledningen som evt. selve proverne »rettes til«. Thyge Arum antyder et par ideer tillivredningstrrening for de, der vii prove Iidt mere . Jeg kan tilteje, at da jeg i en SV0mmehal treenede mig selv og nogle hjemmevrernsfolk i de militrere svemmerneerker, havde vi den store tornejetse at se vores udstyr (stevler; gevrerer, uniformer m.v.) blive anvendt af den lokale svemrneklub. Sa vi, der arbejder med Iivred ning i forskellige sammen hrenge, kan sagtens have glrede af hinanden. I DLS udveksler vi gerne ideer og erfaringer med andre, der dyrker livredning - men vi g0r det saledes, at det ogsa fremover vii vrere vores pmver, der er grundlaget for for vores arbejde!! Kunne du trenke dig at se de militrere pr0vebestemmelser for at fa ideer til din Iivred ningstrrening - kontakt Claus Hemmert Lund. CHL

SV0MMESPORT NR. 8 . 1991 - SIDE 21

RESULTATBSRS Dansk Svomme og Livrednings Forbund Danske Masters Rekorder pro30. sept. 1991 50 m bane

50 m fri darner A Mer ete HOOk. Gentofte B l ene Cleme nse n, Brsedstru p C Wi nnie Niel sen , Herm es o Dorte Pryd s, Nyborg E Bel inda Bell aire. Rap F Li s Gla sd am, Odde r G Gre the Bendt sen , T.I.K. H Gret he Ben dt sen , T.I.K. I Ka te Sc hje rtze r. T.I.K. J Ing er Ande r se n, Slag else

200 m butterfly darner

B Ben edikte K. Han sen , Lyngb y 20 0 m me dley d arner A Mer el e HOOk , Ge nto tte

B Elten SIi9, A.G.F.

o

0:29 .07 0:32 .14 0:34.2 1 0 :36.14 0:40.56 0:36. 91 0:39 .27 0 :37.70 0 :48 .32 0 :56 .88

10 0 m fri darner A Merete HOOk , Ge ntofte B Lene Cle mensen, Brsed strup o Dorte Pryds, Nyb or g E Ann! Glasda m Lar sen, Nyborg F Lis Glas d am, Odder G Gret he Bendt sen , T.I.K. H Gret he Ben d tsen. T.I.K. I Kate Sc hjerl ze r, T.I.K. J Inger Ande r sen , Siagei se

19.05 .90 24 .08 .91 01.08.89 01. 08.89 01. 08.89 01.08 .89 ER. 05 .09.9 1 01.08.89 01.08.89

1:03 .67 1: 10.70 1:19.93 1:25.42 1:25.28 1:27.2 1 1:26.99 1:50.94 2:06 .61

200 m fri darner A Merete HOOk, Gen to fte B Bened ikte K. Hansen. Lyn gby Randi Iver sen, Hoi st ebr o G Gret he Bendt sen , T.I.K. I Ka te Sc hje rtze r, T.I.K.

12.07 .91 02 .08 .89 02.08.89 02 .08.89 02.08.89

2:15 .67 2:45 .33 3:14.09 3:12 .86 4:11.4 5

400 m 'rj d arner A Margar e ta Maun sb ach , A.G.F. B Ben edikte K. Hansen, Lyngby o Randi Iversen, Hol stebr o G Gr ethe Bendt sen. T.LK.

31.07.89 31.07.89 3 1.07.89 31.07.89

4 :5 1.65 5:54.05 6:42 .46 6:54.53

B o G J

Benedikte K. Hanse n, Lyn gb y Randi Iver sen, Hol stebro Gret he Bendt sen, T.LK. Inger Ande rsen, Siage ise

04.08.89 04.0 8.89 04 .08.89 04.08.89 04.08 .89

10 :14 .76 12:18. 8 2 13 :43.61 14 :16.10 19 :20.97

1500 m fri darner A Anne-Mette Loh man. U.S.G.

o

Randi Iversen. Holsteb ro G Gre the Bendt sen. T.LK. 50 m ryg d arner A Ge rd Elisabeth Laursen , A.G.F. B An ne- Mette Lohm an , U.S.G.

C l one Sc hultz, U.S.G.

o

Jytt e Jo ha nse n, Rin gst ed E Anneli se Hans en, Hillerod

F li s Gla sdam, Odder G Grethe Bend tsen , T.LK. H Gret he Ben d tsen , T.I.K. I Kat e Sc hjer tze r, T.I.K. J Ing er Ande rsen , Sia ge ise

Jette Lorich , Lillerod G Gre the Bendt sen . T.LK. H Grethe Be nd ts en, T.I.K. 40 0 m medley d amer A Mere te HOOk , Ge nto fte

ER. 05 .08.89 22 :26 .80 05 .08 .89 26 :12 .19 05 .08.89 27:5 8.8 1 05 .08.89 17.08.9 1 17.08.91 17.08.9 1 13.08.88 05 .08 .89 05 .06 .88 ER. 05 .09 .9 I 05 .08 .89 05.08.89

0 :35 .44 0 :39 .50 0:43.50 0:5 4.00 0 :50.30 0 :44.77 0:41.1 9 0:41.53 1:03 .15 0:56.20

B l on e Sc hultz, U.S.G. C l one Sc hultz. U.S .G.

3 1.07 .89 3 1.07 .89 17.08.9 1 31.07 .89 13.08 .88 17.08 .91 10.08 .90 WR. 05 .09 .91 3 1.07 .89

1:16 .51 1:27.7 1 1:35.00 1:39 .55 1:48.00 2:42 .40 1:3 1.53 1:30.7 1 2:03 .99

o Dorte Pryds, Nybo rg E An nelise Han sen , Hillerod F Jytt e Holck, Odder G Gre the Bendt sen . T.LK. H Grethe Bendtsen, T.LK. I Ing er Ande rse n, Sia ge ise 200 m ryg d arn er A Ge rd Elis abeth La urs en, A.G.F. E Bi rgit Mad sen, Brre d st ru p G Grethe Bend tsen, T.LK. H Grethe Bend tsen. T.I.K. I Ing er Ande rsen , Siage ise

03.08 .89 03 .08.89 ER. 02 .09.89 05 .09 .9 1 03 .08 .89

2.45. 52 4 :1 1.65 3 :15.61 3:18 .20 4:27 .87

13.08.88 2:12.80 13.08.88 3 :0 1.10 0 1.08 .89 2:46.68

4 x 50 m medley damer A 120 - . Young Lad ies . A.G.F.

02 .08.89 2:19.32 13.08.89 3:08.50 02 .08 .89 3:2 1.67

B 120 +. UK. C 160 +, U K. 4 x 50 m f r i mix

3 1.0 7.89 2:13.17 3 1.07.89 2:44.48 31.0 7.89 2:50.86

o 200 +. A.G.F.

Danske Masters Rekorder pro 30. sept. 1991 - 25 m bane 50 m fr i darner A Mer et e HOOk , Gent ofte

B Lene Cleme nsen, Brredstrup CLon e Lmc kert . Aalbo rg o Vibeke Bur mei st er, K.S.G. E Kirs ten Han sen, Mari bo F Li s Glasdam , Od de r G Gre the Be nd tse n, T I.K. H Gre the Be nd tse n, T.I.K. I Elvi Car lsen . S.I.F. J Inge r Anderse n, Siag eise

02 .08.89 0208.89 02.08 .89 02 .08.89

1' 15.17 1, 23 .87 1'38 .90 1:3 1.06 1:48.73 1:35.4 0 1:48.85 2:04 .74 2:16 .13 2:22 .60

04 .08.89 04 .08.89 04.08.89 10 .08.90 04 .08.89 04 .08 .89

2: 45 .09 3:06.07 3 :18.89 3 :56.37 3 :29 .50 3 :53.13 4:5 1.17

02 .08 .89 02.08.89 05 .09.91 02.08.89 02.08.89 11.08.90 02 .08 .89

0 :32 .24 0 :35 .60 0 :38.57 0 :37 .37 0 :46 .29 0 :4 1.36 0 :51.91

14.09 .91 1:08.85 15.06 .9 I 1:25.86 17.08 .9 1 2 :08 .50

B C o E F

Lene Cleme nsen , Brredstrup Winn ie Niel sen. Hermes Jette t orten . t.utered Anna l ykke Jen sen , T.I.K. Lis Gla sdam , Odder G Bir the Moller Je nsen . l yngby I Kate Sc hertzer, T.I.K.

100 m fr i dam er B Lene c remensen , Br eedstr up C Ann -Lisa J ak obsen, O.S.L.F. o Vibeke Burm ei st er, K.S.G. E Kir st en Hansen, KVIK F Li s Glasdam, Odde r G Gre the Be nd tse n, T.I.K. H Gre the Ben dt sen , T.LK. I Kate Schje rtzer , T.LK. J Ing er Andersen , Sla gelse

1:14.35 I :22.9 1 1:30 .77 1:28 .12 1:33.73 1:32 .35 1:41.81 1:49 .72 2:10.38

NR 1:19.48 1:23 .8 NR 1:27.97 NR NR 1.49.47 NR

25.11.89 04 .08 .89 04 .08 .89 04.08.89 18.09 .88 04.08 .89 04.08.89

2:42.46 3:06 .07 3:18.89 3:56 .37 3:29 .00 3 :53.13 4:5 1.17

NR NR NR NR NR NR NR

17.11.90 19. I 1.88 25 .03 .90 02 .08 .89 18.11.89 18. I 1.89 17.11.90 30 .09 .90 19.03 .89

0:31.34 0:34.56 0:36 .64 0:37.37 0:44.64 0:39 .74 0:50 .14 1:14.10 1:15.18

0 :30.44 0:32 .98 0:36 .61 0 :35 .02 0:36.87 0:39.73 NR NR NR

03 .03 .9 1 1:08 59 14.04 .9 1 1:19.34 24.03 .90 1:32. I 9 18.11.89 1:3 1.9 1 17.08 .91 2:08 .50 17.11.901 :38 .45 24.03.90 1:54.25 17.11.90 2:5 1.13

1.07.83 1:19.90 1:26.86 1:27.45 1:28.67 NR NR NR

20 0 m butterfly d am er A Meret e HOOk, Ge nto tte

B Benedi kt e Kj rersgaa rd, Lyng by

0 1.04 .90 2:34.90 NR 05.08 .89 3:23 .78 NR

100 m med ley d amer C Jette l o ric h, Lill erod o Je tte Lor ton . Lill ero d E Ki rs te n Han sen, KVIK F lis Glasda m, Odd er G Gr eth e Bendtsen , T.I.K. H Gret he Bendt sen , T.LK. I Ethel Friberg, Rin g sted J Ing er Ande rse n. Siage ise

06.04.9 1 1:11 .41 09 .03.91 1:18 .9 18.03 .89 1.23 .22 07 .04 .90 1.24.85 18.03.89 1:27.54 12.11.88 1:29.84 07 .04 .90 1:34.40 06 .04.9 1 1:38.37 17.11.90 2:07 .06 06 .04.91 2:17.60

1:10.14 1:13.47 1:19.62 1:22.41 1:25.27 1:28.18 NR NR NR NR

200 m medley d am er A Mer eta HOOk, Gent ofte B Ellen Si g, ??? C Je lle Lorton. Li llerod o Jett e t.c rtcn. Lmereo F Li s Gla sda m, Odder G Greth e Be nd tsen, T.I.K H Gre the Be nd tse n, TI.K .

22.02.9 1 03.08 .89 19.03.89 25.03 .90 2 1.05 .89 10.08 .90 05 .09 .9 1

2:34.48 2 :4 1.t 9 2:57 .74 3 :08 .07 NR NR NR

400 m me dley d am er A Mer ete HOOk, Gent oll e B Mett e Tranh olm , U.S.G. D Anna lykke J ense n, 'ta st ruo

16.03 .91 5: I 7. I 3 NR 09 .03.91 6 :20.3 NR 0903.91 8:25.1 NR

A Pia Thu lstrup, T.I.K. B Len e Clemens en, Aalb org

10039 1 08.05.90 10.03.9 1 10.03 .9 1 02 .08.89 02 .08.89 10.03.91

2:15 .67 2 :31.6 3:12.00 3 :02 .9 3:00 .2 3:12.86 4:1 1.45 4:38 .7

31.07 .89 4:51.65 31.07 .89 5:54 .05 08.05 .90 6:39.20 31 .07.89 6:42.46 20.05 .90 6:50.67 3 1.07 .89 6:5 4.53 13.06.89 10:12.32

NR NR NR 2:59.0 NR NR NR NR 4 :42 .69 5:2 1.78 5:10.9 1 5:59.00 6:09 .23 NR NR

04 .08.89 10:14.76 9:46.35 04 .08 .89 12 :18 .82 NR 24.03 .90 14 :01.36 NR 24.03 .90 13 :23 .85 12:59.70 19.05.90 13:42.66 12:56.90 24.03.90 14:09 .96 NR 18.03 .89 18:05.61 NR 15 0 0 m fr l damer A Anne -Mette Lohm an n. U.S.G. o Rand i Iversen, Holsteb ro G Grethe Bendtsen. T.I.K.

05.08 .89 22 :26 .80 18:28.41 05 .08.89 26 :12 .19 25 :28.50 05 .08.89 27 :58 .81 27 :37.47

50 m rvg darne r A Ge rd l au r sen, A.G.F. B An ne- Mett e l oh mann , U.S.G. C l one Llnckert . Aa lborg o Kirs te n Hansen, Marib o E Kirsten Han sen , KVIK F Li s Gla sda m, Odde r G Grethe Bend tse n, T.I.K. H Grethe Bendtsen, T.I.K. I Inger Anderse n, Stagelse J Gret he Sve ndsen. SIF K Ed ith Han sen, Holb sak

18.03.89 0 :34 .29 0 :33.52 06 .04 .9 1 0 :38 .02 0 :35.75 09 .03.91 0 :37 .3 0 :36 .47 12.03.88 0 :38.69 0 :38 .6 18.03.89 0:38 .3 7 NR 19.11.88 0 :43.70 0 :40.80 07 .04 .90 0:40 .37 NR 17.l l .900:4 1.18NR 12.04 .87 0 :56 .71 0 :46 .34 12.03 .88 0 :54.70 NR 17.11.90 1:07 .86 NR

10 0 m ryg darn er

A Ge rd l au rsen , A.G.F.

NR 0 :36.90 0:41.t 0 NR 0:39.60 NR NR 0 :48 .80 NR NR NR

10 0 m butter fl y d amer A Li sbeth Kristiansen , Silk ebo rg

A Ki rs ten Vitu s, U.S.G.

I Kale ScNe rlzer . UK.

0 :35.30 0 :38 .21 0:41.13 0:40 .56 0 :43 .70 0 :42 .82 0:47 .96 0 :49 .69 0 '5 4.88 0 :5.8 .8 1 1'1'8.6 4

100 m b ryst d am er A Pia Thul strup , Hvidovre B Bent e Ben d tsen , Ring st ed C J ett e Lor ton. Lill er od o Je tt e l or ich, Utt ered E Lis Glasdam, Odder F Lis Gtasdam . Odde G Gre the Lin d. A.G. . H Gre the Ben d ts en, TJ.K. I Ka te Scniertze r. T.LK. J Fann y Lar sen G I~ 40 K Edith Hansen, Hol b eek

4 x 50 m medl ey mix

B 120 -t-, U.S.G.

40 0 m fr l darner A Ma gar eta Maunsbac , A.G.F. B Ben ed ikte K. ansen, Lyngb y C Maj a B. Sore nsen, K.S.G. o Rand llverse ,ttolste b ro E Aand l lver sen , olsteb ro G Grel he Bendt sen, TI. K.

•••

31.07.89 08 .04 .89 18.11 .89 25 .03 .90 12.04 .87 18.11.89 02 .06 .91 02 .06 .91 HI. 1.89 17. 1.90 17 ~ 1 90

03 .08.89 1:59.02 03 .08.89 2:43 .92

B 120 +, U.S.G. o 200 +, A.G.F.

50 m b r yst da rner

100 m b r yst darner A Pia Thu lstr u p, Hvidovre B Be nte Bendt sen , Ring sted C WIn nie Niel sen , Herm e s o Jett e Lo ri ch , Li llerod E Anni Gla sdam Lar sen , Nyb or g F Li s Glasdam, Od de r G Birt he M. Jensen, Lyngb y H Ull a Vallo Jensen. Sporvejen e I Kat e Schje rtze r, T.1.K. J Inge r Andersen, Siage ise

50 m bryst damer A Pia Thul strup , Hvide vr e B Ben te Bendtsen , Rin gsted C Winn ie Nielsen , Her mes o J ett e Lori ch, Lill erod E Li s Glasdam, Odder F Li s Glasda m, Odder G Gre the Lind . A.G.F. H Gre the ae nctsen, T.I.K. I Eth el Friberg. Rin gsted J Fann y La rse n. GI-40 K Edith Han sen, Holb cek

13.0 7.91 5:24.40

A 120 -, U.S.G. B 120+ , UK. C 160 +, U K.

A Pia Thul str up, Hvido vre

B Ben te Bend t sen, Ringsted C Win nie Ni el sen, Herm e s o J ett e Lorich , Herm es E Li s Glas da m, Od de r G Birth e M. Jensen . Lyn gb y H Gr ethe Bendtsen , T.I.K. I Ethel Fri berg . Ring sted J Inger Andersen , Slageise

2:36.30 2:51.50 3:1O.19 3:33.00 3:34.53

4 x 50 m fri d arner

100 m ryg d arn er A Ge rd Elis ab et h Laur sen, A.G.F.

12.07.90 03 .08.89 03 .08.89 10.08.90 ER. 05 .09.91

C 160 +. Herfolge

80 0 m fr i darner A Mar g ar et a Maun sb a ch , A.G.F.

05 .08.89 2 :37.35 05 .08 .89 3 :23.78

A Mar g ar eta Maun sb ach , A.G.F.

12.07.91 15.06 .91 04 .08.89 04 .08 .89 04.08 .89 04 .08 .89 04 .08.89 17.08.91 04 .08.89 04 .08 .89

o

arena

B Tin a Wel ande r, KVIK Clon e U nckert, Aa lbo rg o Kirste n Han sen , Mar ibo E Kir ste n Han sen , KVIK F Lis Glasdam, Odder G Grethe Bendtsen, T.I.K. H Gre the Ben dt sen, T.LK. I Ka re n M. Pet er sen , Hvid ovr e J Inger Ande rse n, Sla gelse K Edith Hans en , Holb eek

19.03.89 17.11.90 10.03.91 13.03 .88 25 .03.90 08 .04.89 07.04.90 17.11.90 25 .03.90 31 .07 .89 06.04 .91

I :15.62 1:20.56 1:21 .2 1:25.8 I I :27.40 1:37.37 1:28.46 1:30 .56 1:47.32 2:03.99 2:27.10

I :11.5 5 1:15.05 1:20 .74 1.22 .39 1:26 .80 1:35 .28 NR NR NR NR NR

20 0 m ry g d amer A Ge rd l aur sen , A.G.F. B l on e Sc hultz , U.S.G. E Bir git Mad sen, Brced stru p G Gre the Bendtsen. T.I.K. H Grethe Ben d tse n, T.I.K. J Inger Ande rse n. Siage ise

03 .08.89 08 .05 .90 03 .08.89 02 .09.89 05 .09.91 03 .08.89

2:45 .52 3 :07 .80 4 :11.65 3 :15 .61 3 :18 .20 4:27 .78

NR NR NR NR NR NR

2:35.30 2:5 1.50 3 :08.86 3:08.42 3:2 4.67 3:3 3.00 3:34.53

4 x 50 m fri damer

A B C o E

120 120 160 200 240

- , U.S.G. +, A.G.F. 7, K.S.G. +, U K. +, U K.

19.1 1.88 2:03 .2 I 17.11.902:14.12 06 .04.9 1 2:15 90 17.11.90 2:53 .37 25.03.90 3:24.I 5

4 x 50 m medley darner

09 .03 .9 1 09.03.9 1 06.04.91 07 .04.90 24.03.90

2:14 .7 2 :20.7 2:4 I. I 6 3:30.5 1 3 :27.78

17.11.90 03 .08.89 10.03.9 1 25.03.90 25.03 .89 18.11.88

1:56.52 1:59.02 2:11.6 2:40.48 3 :02 .09 3 :41.48

E 240 +, Hotbeek

18.11.89 19.11.88 19.05.9 0 3 1.07.89 24.03.90

2 :I 5.62 2:16.23 2:18.52 2:50 .86 4 :11.26

25 m f ri + 25 m bjeergn i ng damer A Vivian Zink, Herme s B lone Joha nsen , Ha slev C Winn ie Niel sen, Her me s o Je tte Loric h, lill erod E Vivia ne Ko fod , l yn gb y F lis Glasda m, Od de r G Greth e lin d , A.G.F.

05 .11.88 08 .06.9 I 10.06.90 09 .03.91 09 .039 1 10.G6.90 08 .06.9 1

0 :45.50 0 :58 .22 0 :44.57 0 :46 .I 4 0 :49.00 0 :46.80 0 :52.67

50 m fr l + 50 m bj eerg nl ng damer A Vivi G. Nielsen. Drag sholm B Lon e Johansen, Has lev C Wi nnie Niel sen. Herme s o Je tte l ori ch , Lillerod E Viviane Kofo d , l yngb y

18.11.89 08 .06.91 10.06.90 09 .03.9 1 09.03.91

2 :02.20 2:25.88 1:42.47 1:4 1.54 1:54.30

A 120 - , A.G.F. B 120 +. Aa lb org C 160 +, K.S.G. o 200 +, UK . E 240 +, UK . 4 x 50 m frl mixe d

A 120 -, KVIK B 120 +. U.S .G. C 160 +, Aalbo rg o 200 +, UK . E 240 +, U K. F 280 +. SIF 4 x 50 m med ley m ixed

A 120 -', U.S .G. B 120 +, U.S.G. C 160 +. Aalbo rg

o 200 +, A.G.F.

SV0MMESPORT NR. 8 . 1991 - SIDE 25


F Li s Glas da m, Od de r G Gre the lind , A.G.F.

08 .06 .9 1 1:53.22 08 .06 .9 1 2:06.75

Oanske Masters Rekorder pro 30. sept. 1991 - 25 m bane 50 m frl herrer A Fran z Mortensen , Neestved B Dan Ole Johansen, A.I.E o Jorn Lor ton. Lillered E Jorn Lor ic h, Lillerod F Jan Jo hansen, Herme s G Pau l Nor fa st, Herfolge H John Mert z, S.I.F. I Holger Rii se, Neptun J Holger And erse n, Nept un l Gu nnar Helstrom , S.I.F.

23 .11.89 0 :23 .56 03 .03.91 0 :24 .52 09 .03.91 0 :28 .0 17.1 1.90 0:27.08 06.04.91 0:27.89 06 .04 .91 0:28 .59 12.03 .88 0:33 .51 12.03 .88 0:33.99 04 .08 .89 0:36 .67 04 .08.89 0 :40 .07 19.11.88 0:54 .50

100 m t rl h err er A Fra nz Mort en sen. Neeetved B Dan Ole J oh ansen, A.I.F. C Eb b e Ra smu ssen , U.S.G. o Eb b e Ra smu ssen. U.S.G. E Sore n Ko rba , KVIK F Otto Ch ris te nsen , Vord ingbo rg G Paul Norf a st, Herf olg e H Jo hn Mert z, S.I.F. I Chr. Cle t us Pet er sen , Gre ve l Sve nd Kn udse n, Vordi ngb or g

26 .1 1.89 0 :50 .05 NR 17.03.91 0 :53 .17 NR 19.11.88 1:02 .100:57 .38 18.11. 89 1:00.85 0 :58 .84 19.11. 88 1:01.92 1:00.25 08 .04 .89 1:07.63 0 :59 .2 1 07 .11.87 1:14.11 1:05 .23 17.11. 901 :23.541 :13.60 06.04.91 1:17.30 1:15.66 10.03.87 2 :05.90

200 m f ri herrer A Franz Mortensen, Neestved B Dan Ole J oh an sen, A.I.F. Ebb e Ra smu ssen , U.S.G. o Eb b e Ra smu ssen , U.S.G. E Sore n Kor bo, KV1K F Otto Christe nse n, Vordingborg G Pout Norf ast , Herf olge I Hol ger Rii se, Neptun

24. 11.89 03.03.9 1 2 1.0 1.89 10.03.91 10.03.91 10.03.9 1 28.05 .89 02.08 .89

1:49.56 NR 1:58. 11 NR 2:21. 30 NR 2:17.4 NR 2:35 .4 NR 2 :37.4 2 :29.83 2 :43 .83 2 :43 .2 3 :22 .97 3:09.2

400 m Iri herrer A Fr an z Mor ten sen , Neest ved B Jan B. Olse n. Sve nd bo rg C Ebb e Ra smussen , U.S.G. o Fin Bier ring- Sor en sen, U.S.G. E Otto Chr iste nse n. Vordi ng borg F Ott o Ch ri sten se n, Vor ding bo rg G Poul No r fa st. Herf ol g e

14.07.91 07 .06 .91 21.0 1.89 03.03.9 1 12.03.88 19.04 .90 12.03 .88

4 :13.58 5:13.60 5:21.80 5:02 .90 5:27 .24 5:20.02 5:52.26

C Erik Me ye r, A.S.S.

e

NR NR 0.26 .09 0:26 .50 0 :26 .91 0 :27.06 0 :29 .65 0 :30 .8 0 :31 .8 0.34.30 0 :47 .3

4:15.13 4:19.67 4:44 .27 4:57.40 5:11.13 5:13 .26 5:22 .30

800 m fri h errer A Jorn Dahl Ra smu ssen , Her fol g e B Jan B. Olsen, Sven d bo rg C Knud a ov e, Neptun o Eb b e Rasmu sse n, U.S.G. E Otto Christensen, Vord ingborg F Ott o Chri stensen , Vordi ngborg G Paul Ncrta st. Herfo lge I Holg er Rii se, Nep tun

24 .03 .90 9 :10.86 NR 07 .06 .9 1 10 :35.20 9 :31. 52 12.1 1.8810:53.12 10.03."55 24 .03.90 10 :28 .97 NR 12.03 .88 11:0 1.61 NR 24 .03 .90 10 :54 .82 10:49.42 18.03 .89 11 :51 .91 11:38 .84 18.03.89 15 :24 .85 13 :50 .5 7

1500 m fr i her rer A Jo rn D. Ra smusse n, Her fol g e B Jan B. Ol se n, Sve ndborg e Eb b e Ra sm u ssen , U.S.G. o Ebbe Ra smu ssen , U.S.G. F Otto Christe nsen , Vordi ngborg G Pau l Nor tast, Hert olge I Hol g er Riis e, Neptu n

17.03 .90 07 .06 .91 21.01.89 05 .08 .89 05 .08 .89 04.03 .89 05 .08 .89

50 m b r yst herr er A Arne So re nse n, Holst ebro B Dan Ole J oh an sen, A.I.F. e Pete r W. Sc hmi dt, Littered o Pet er W. Sc hm idt, lillerod E Gert Elm ark , Her mes F Benny Ped er sen , Herme s G Kaj Christe nse n, Vord ingborg H John Mer tz, S.I.F. I Gu nna r Poul sen , Spa rta J Hol g er Ande rse n, Neptun K Bo rge Han sen , S.I.F. L Sve nd Knud sen , Vordingborg M Svend Knudse n, Vord ing bo rg 10 0 m bryst herr er A Arne So re nse n, Hol steb ro B Dan O le Jo ha nse n, A.I.F. C Pet er W. Sch mid t, liller od o Pete r W. Sch mid t, liller od E Gert Elmar k, Herm e s F Benny Pede rsen , Herm es G Kai Christiansen . Vor din gb or g H Co rnelis Bergshoetf, A.G.F. I Gunnar Pou lsen , Sparta J Bor g e Han sen , S.I.F.

17:39.00 20:05.80 20 :4 1.00 20 :32 .96 22:16.85 22 :20 .50 29 :47.29

17 :19 .47 19 :48.81 19 :20.86 20 :31.48 2 1:14 .16 NR 25: 46 .27

02.08 .89 06.04 .91 12.03.88 06 .04 .9 1 12.03.88 12.03.88 17.11.90 06 .04 .91 08 .04 .89 24 .03.90

0 :27 .97 0 :30 .24 NR NR 0:32 .66 0 :32.76 0:35 .98 0 :38 .8 0 :40.79 0 :42 .14 NR NR

100 m ryg he r rer A Nicolai Pete rsen . Her folq e B Klaus Bak , Neestved C Ebbe Ra smussen , U.S.G. o Ebbe Ra smussen , U.S.G. E Ja n Joha nse n, Hermes F Ja n Jo hansen, Her mes G Poul Nor fa st. Herf olq e H Co rne lis Ber g shoeff , A.G.F. L Gun na r Ma d sen, Hotb eek

06.04.9 1 06 .04.91 13.03 .88 25 .02.89 07.11.87 25.03 .90 07.11.87 18.11.89 25 .03.90

200 m r yg herrer A Nic ol ai Ped er sen, He rfe lge o Ebbe Ra smu ssen, U.S.G. E Nabil Azi z, Herm e s

03.08.89 2:20.42 NR 26 .02.89 2: 28.70 NR 03 .08 .89 3:16 .88 NR

1:01.59 1:09 .89 1:06.88 1:06.70 1:17.45 1:17 .80 1:33.69 1:57.20 4:12.87

NR 1:07.60 NR NR 1:12 .92 1:14.80 1:18.63 1:25.60 NR

100 m me dley herrer A Nicola i Peder sen , Herf ol ge B Dan O le Joh an sen, A.I.F. C Be Hy tte ste d, Herm e s o Ebbe Rasm ussen , U.S.G. E So re n Korba, KVIK F Ger t Elmark, Her mes G Pou l Norfa st , Herfol g e H Co rne lia Berg sho eff, AG .F.

07 .04.90 1:02.70 1:00.00 06 .04.9 1 1:04.28 1:03.48 19.11.881 :12 .551:05.55 18.11 .891 :10 .49 1:09 .17 24.03 .90 1:12 .2 1 1:10.32 19.11 .881 :16 .561 :11 .25 12.04 .87 1:23.04 1:18.87 06 .04.9 1 2: 0 1.70 1:24.00

20 0 m med ley he rrer A Arn e So re nse n. Hol steb ro B Dan Ole Joh ansen , A.I.F. C Ebb e Rasm ussen , U.S.G. o Ebbe Ras musse n, U.S.G. E Gert Elm ark , Herm es F Ge rt Elm ar k, Herm e s G Poul Nort ast, Herf ol ge H Co rnelis Berg sh o eft , AG .F.

03 .08 .89 2:16 .13 NR 20 .03 .91 2:20.7 1 2:16.1 13.03.88 2:40.35 2:28.40 25 .03.90 2:40 .5 2 2:30.8 2 13.03.88 2:51.7 2 2:38 .15 25 .03.90 2:51.76 2:4 1.5 13.03.88 3 :07 .27 2:55 .25 02.06 .9 1 4:36.61 3 : 2.05

400 m m edl ey herrer A Simo n Ditl evsen, Od de r B Klaus Bak. Ncestved o Ebbe Rasmussen , U.S.G. G Pau l Nor tast , Herf olge

09 .03 .91 09 .03.9 1 09 .03 .91 09 .03.91

x 50 m med ley herrer 120 - , Her fal qe

120 +, U.S.G. 160 +, Herm es

200 +, Herm es 240 +, Vordi ngborg

23 .09 .89 31.03. 90 09 .03 .91 09.03 .91 09 .03. 9 1 05 .11.88 05.11 .88

0:33.74 0:35 .30 0:4 2.50 0:36. 28 0:36 .66 0:39.70 0 :43.40

23.09.89 3 1.03.90 09.03 .91 09.03.9 1 09.03 .9 1 05.11.88 05.1 1.88

1:15.34 1:20.09 1:37 .6 7 1:20.03 1:27 .07 1:33.30 1:37.80

12.07.91 0 :55 .83 NR 10.04.88 1:08.93 1:00.7 6.04 .91 1:16.07 1:02.74 07 .1 1.87 1:13.74 1:06 .79 19.11 .88 1:15.00 1:09.18 06 .04 .91 1:14.92 1:13.95 10.04 .88 1:28.05 1:25.89

25 .02.89 2 :17.30 NR

SIDE 26 - SVl2IMMESPORT NR. 8 • 1991

0:23 .70 0:25 .33 0 :33 .09 0:27 .76 0 :33 .25 0:38 .10 0:36.67 0 :40 .0 7

100 m fri herrer A Vag n Hoh ol m, Vest B Dan Ole Jo hansen, A.I.F. C Niel s Er ik Ande rsen , Ring sted o Ebb e Rasmussen, U.S.G. E Gunna r Hold t-Olsen F Hans Jak ob sen, A.G.F. G Poul Nor fa st, Herf ol g e I Hol ger Rii se, Nept un

11.07.9 1 25 .05.9 1 11.08 .90 01.08 .89 01.08 .89 01.08 .89 01.08 .89 01.08.89

0:52 .93 0 :55 .80 1:14.80 1:02.50 1:27 .13 1:2 1.04 1:18.57 1:25.66

200 m f ri herrer A Frantz Mo rt en sen , Noostved o Knud Boje, Neptun E Gunnar Holdt -Ol sen F Bent Andersen , T.t.K. G Paul Norfa st, Herfelg e I Ho lger RUse, Neptun

14.0 7.91 02 .08.89 02.08 .89 02.08.89 20.09.87 02.08 .89

1:57.22 2:26 .3 1 3:15.44 3:27 .83 2 :51 .54 3:22 .97

400 m fri her rer A Frantz Morten sen , Nrestv e d o Knud Boje , Neptun E Nabil Aziz, Herm e s F Otto Chris te nsen, Vording bo rg G Pou l Nor fa st. Herf ol g e

14.07.91 3 1.07.89 19.05 .91 31 .07.89 31.07 .89

4:13 .58 5:18 .22 6:35.80 5: 29.84 6:00 .10

5:46.26.2 5:56 .50.2 5:58 .50.1 7:05 .23.9

2. S e rqio Chla ra ndi nl, (ITA) 3. Urs Kohlhaas, (SUI) 15. Ol e Oarre Madsen, (DEN)

31.07.89 3 1.07.89 3 1.07 .89 19.05.91 17.08 .91

1:05.2 1 1:08.69 1:22.98 1:19.50 1:44.00

G Poul No r tas t, He rfofg e H Cornelis Bergshoe ff, AG .F. I Gunnar Pou lsen , Triton 200 m bryst herrer A Hans Henri k Glavind, T.I.K. B Finn Gron sk ov, Glost rup E Er ik Ole sen , AG .F. G Poul Norfast , Herfo lge H Co rne lis Bergshoeff, A.G.F. I Gu nnar Poulsen , Triton

11.06.89 04.08.89 04 .08.89 04 .08.89 04 .08 .89 04 .08.89

2:43.25 3 :11.12 3 :28 .74 3 :28 .83 4 :10 .07 3 :57 .33

50 m b utt er fl y her rer A Dan Ole Jo hanse n, l- ividovr e 8 Ja n Dic k Mortense n, Neptun C Flemming Christen sen, A.G.F. o J orn l or ich, liller o d E Nabil Aztz. Herm es F J an J ohan sen, Herm e s G Pou l No r fas t, Her folg e

02.08.89 02 .08.89 02 .08 .89 02 .08 .89 02 .08.89 19.05.91 02 .08 .89

0 :28 .94 0 :30 .70 0:34 .04 0 :31.00 0 :31.99 0 :33 .90 0 :37 .82

100 m butter fly herrer A Jo hn Mog en sen, Rap E Nabil Azlz. Herm e s

12.07 .91 0:55 .83 0 1.08 .89 1:20.37

1:06 .51.7 1:07.2 2.3

Slutstilling kval. ti l 1. di vision

25 .05 .9 1 2:26 .47

200 m me dley herrer A Arn e Sore nse n, Holstebrc B Finn Gro ns kov, Glo st rup G Poul Norf a st, Herfol ge

03.08.89 2: 16.13 03 .08.89 2 :52 .86 03.08.89 3 :12 .62

HERM. aSK

HG HG

XXXX

HERM. 16-19

11 -9

TIK

AS

ESK

01 .08.89 2 :04.44 01.08 .89 1:54.53 13.08.88 2:04 .80 02.08.89 02 .08 .89 13.08.89 02 .08 .89

2 :11.98 2 :05 .56 2:18 .70 2:53 .07

4 x 50 m fr i mi x

B 120 +, U.S .G. C 160 +, Rynkern e, Holbrek

03 .08.89 1:59.02 03 .08.89 3 :06 .37

4 x 50 m med le y mix

B 120 +, U.S.G. C 160 +, Herf.lge o 200 +, A.G.F.

40-3

KVIK

XXXX 18-10 29-12

aS LF

xxxX

SE

16-16

20-7

20 -4

5-0

19-1 5

XXXX 16-11

26 -15

19-6

5-0

29 -5

7-6

8-14

XXXX 11-12 23-11 15-9

18-19

TIK

12-22

3-20

9-13

XXXX 13- 20 15-9

17-15

AS

12-18

14-16

21-12

11 -19

XXXX

27-8

18-17

ESK

9-31

9-21

13-19

13-13

16-15

XXXX 22-18

SE

6-30

11-28

21-22 19-20 16-14

aSK

1. HG 2. HERMES 3. 0 SK 4. TIK 5. AS 6. ESK 7. SE

15-19

XXXX

Topsco rere

10 10 10 10 10 10 10

188-109 195-106 157 - 148 15 5-1 99 163-158 127 - 189 158- 238

Mellemrunde 1

17 16 13 11 8 7 4

1. Pet er Hougaard (HGl. 76 mat. 2. Hen rik Brae (OSK), 58 mar. 3. Henri k Sc hwe rt sfe ger (AS), 44 mal. 4. Flemming Lar s e n (AS), 41 mat.

5. Claus 0 rum (S E), 41 mal. 6. Kenne lh B. Ha ns e n (HERMES), 38 mal. 7. Erik Nielsen (S El, 34 mal. 8. Jens Orheim (ESK), 32 mal. 9. J a nik J a c ob s en (HERMES), 32 mar. 10. Pe ler Morle ns e n (TIK), 30 mal.

St illing:

1. 2. 3. 4.

FREM KVIK OS LF PTA

77-2 9 62- 38 39-48 24- 87

18-9

XXXX

FREM KVIK

aSLF

PTA

FREM

XXXX 22-12 19-12

21-7

KVIK

7-16

XXXX

18- 8

15-12

a SLF

17-20

14-9

XXXX 14-10

31. 07.89 2 :13.17 3 1.07.89 2 :44.48 3 1.07 .89 2 :50 .86

PTA

34-10 12- 36 11-28

Still ing:

1. FREM 2. KVIK 3. 0 SLF 4. PTA

XXXX 3. Ronny Jorgense n (Fre m), 21 mAl.

6 6 6 6

139- 60 98 - 78 79- 86 53-137

12 6 6 0

Top sco rer : 1. Claus Tra sb o (Fre m), 26 mAl. 2. Sore n Elrn strom (Kvik) , 24 mAL

FREM KVIK FREM

XXXX 12-7

KVIK

10-6

PTA

21-9

XXXX 16-10 7-10

aSLF PTA

aSLF

7-21

XXXX 10-9 11 -14

XXXX

Guld: FREM. S 0 LV: KVIK. BRONZE: OS LF. Topscore re 1. Cla us Tras bo (Frem), 56 m. 2. So re n Elm strom (Kvik), 46 m. 3. Ronny Jo rgense n (Fr em), 42 m. 4. Martin Hu mmel (OS LF), 41 m. 5. Karl Em il Madsen (Kvik), 38 m. 6. Flemming Bertram (Fre m), 32 m 7. l asse Nerbeek (Frem), 28 m. 8. Jen s Fischer (Fre m), 25 m. 9. Jan Pede rse n (Kvik), 24 m. 10. Steen Han sen (Kvik). 24 m.

Kalenderen OKTOBER 1991 25.-27. 25 .-27.

Svernnlnq Svernninq

J y s k e kort bane mester skabe r

26 .-2 7. 26 .-27. 26 .-27.

Synkro Udsp r ing Va n d p ol o

D a n s k e arq anq s m est erskaber, Ode nse D e n m a r k D iv i n g Open , Ring sted Kval. t il danske ungdo ms m e sterskaber, Sjeella nd

Regio n 0St, kortba nem e sters kaber, Nmstved/Gentofte

NOVEMBER 1991

+ 2 / 1. div ision

4 x 50 m frl he rrer

Her me s

XXXX 16-15 21-11

PTA

OM. Slutspil / 1. division

Sluts t ill ing

200 m butterfly herrer A Mich ael Sve nd sen, A I.F.

gg ~',+, ~:!~~~~e

FREM

aSLF

PTA

1:07.74 1:16.17 1:34 .20 1:27.73 1:3 5.10 1:38.70 1:48.49 1:44.03

+, Herm es

FREM KVIK

VANOPOLO

02 .08.89 24 .05.91 13 .08.88 02.08.89 02 .08 .89 11.08.90 02 .08 .89 02 .08.89

A 120 - , Herf. lge B 120 +, Ne ptun

Pokalrunde / 1. division

6:38 .58.8 6:54.27.7 6:57.29 .5

3. Rila Kova cs. (HUN) 25 km herrer 1. Chri stoph Wand rat sch , (GEA)

1. Ste fa no Rubau do , (ITA)

100 m bryst herrer

o 200 +. A.G.F. 13.07.91 26 .05.91 05.06 .88 04.08 .89 04.08 .89 13.08 .88 04.08.89 04.08.89

25 km darner 1. Elia na Fie sc h i, (SUI) 2. Sa man ta Cava dlnl, (SUI)

1:13 .51. 2 1:14 .13.4 1:14.13.7

2. David e Glacchi no, (ITA)

0:3 1.02 0 :34 .34 0 :39 .70 0 :42 .70 0 :43.46 0 :45 .43 0 :42 .60 0 :46.4 0 4 :45 .67 0 :54.24

C 160 50 m frj her rer A Vagn Hohol m, Vest B Dan Ole Johansen, Albertslund C Er ik Hansen, Ringsted o Ebbe Ra smu ssen, U.S.G. F Han s Ja c obs en . AG .F. G Pou l Norfa st, Herfolg e I Ho lger Riise, Neptun J Ho lge r Ande rsen , Neptun

1:07.38.4 1: 10 .54.2

3. Ha ns van Goor, (HOL) 9. Ch ristian Func k Lauritsen , (DEN)

5 km herrer

3 1.0 7.89 3 1.07.89 13.08.88 1' .08.90 3 1.07 .89 31 .07 .89 16.08 .87 31 .07.89 31 .07.89 31.0 7.89

~ ~~~e~:r~~~:~~~n~l~t.f~.ro

SV0MNING EM i lanqdl stancesvemnl nq Terracinia, Itali en, 14.-15. september 91.

2. Yvetl a Hlevacove, (TCH) 3. Ma ra Data (ITA)

03 .08 .89 2:20.42 ER. 03 .08.8 9 2:3 1.12 03 .08 .89 3: 16.88

E Erik Olesen, A.G.F.

C 160 +, KVIK o 200 +. Hermes F 280 +, S.I.F. 4 A B C o E

100 m ryg herrer A Ni c olai Ped er se n, Herto /ge o Ebb e Rasmu ssen , U.S. E Na b il Azi z, Her me s F Ja n Jo hansen, H e r ~e s G Pou l Norfast, Herf olge

r

5 k m damer 1. Eva Berzla novits, (HU N)

50 m ryg herrer A Nic ol ai Ped er sen, Herfo lge B Jan Dick Mor tensen , Ne ptun C Niels- Erik Andersen , Ringsted o Eb b e Ra smus sen, U.S.G. E Nab il Aziz , Herme s F Jan Joh ansen , Herme s J Holg er And er sen , Nep tu n L Gunna r Madsen, Holbrek

C Nie ls- Erik And ersen , Ringsted o gbos Rasmussen , U.S.G.

4 x 50 m fri he rrer A 120 - , Lynqby B 120 +, Slage lse

04 .04 .89 9 :33 .54 04 .04 .89 11:03.82 04 .08.89 11:49.70

1500 m fr i herrer A Jo rn Dahl Ra smu ssen, Herfolge o Ebb e Ra smu ssen, U.S.G. F Ott o Chri sten sen, Vordingborg G Pou t Nortast . Her fo lge I Holger RUse, Neptun

~ 1:24.65 NR 1:4 1.20 1:2 .2 1:40.75 NR 2:12 .85 .49.8

Tom Ch ris te nsen , Gla dsaxe H.C. Niem ann , Herf ol g e Sore n Ko rba, KVIK So re n Ko rba , KVIK Jan Joh an sen, Herme s Paul Norf a st, Herfolg e Jorgen Pet er sen, PI- Glost rup

200 m bu tt er f ly her rer A Mich ael Thomsen, Hel si ngor

0:27 .97 0:32 .13 0 :30 .93 0 :30 .80 0:34.84 0 :34 .50 0:42 .69 0 :47 .50 1:0 1.13 0 :50 .55 0 :58 .38 0 :58.03

4 x 50 m m edley herr er

A Otto Gya lokay , Lyn9 by

o

07 .04.90 06 .04 .9 1 19.11.88 05.08.89 19.11.88 06 .04.91 04 .10.87 20.05.89 17.11.90 05.08.89 07 .04 .90 06 .04.9 1

80 0 m I rl herr er A J em Dahl Rasm usse n, Her talqe o Knud Boje, Nept un F Otto Ch ri stensen, Vordingborg

C 160

50 m b utter fl y herrer

10 0 m bu tt er fl y her r er A J ohn Mo gen sen, RAP B Mi ch a el S. Ra smu ssen , U.S.G. C H.C. Nieman n, Herl ol ge Jorn Kri st ensen , t<V IK E Jorn Kr ist en se n, KVIK F Jan Joh an sen , Hermes G Pou l Norf a st , Her folge

L Erik J . Pock . K.S .G.

3 1.07 .89 0:3 1.02 0 :29.7 06 .04.91 0 :32 .8 7 0 :31.44 13.03.88 0 :37 .05 0 :32.58 17.1 1.90 0 :35.53 0 :33 .6 1 07.11 .87 0:37 .65 0 :34 .82 19.11. 88 0 :36.72 0 :36.7 17.1 1.90 0 :38.96 0 :36.57 25.03.90 0 :43.39 0 :38.68 19.11.88 0 :45.00 0 :43.21 2 1.05.89 0 :53.90 0 :46.39 17.11.900 :58 .78 0 :51 .24 04 .04 .87 0:53.20 NR 22 .03 .91 0 :59 .70 NR

200 m b ry st herr er A Hans H. Glavi nd, T.I.K. B Dan O le Johanse n, A I.F. E Erik Ole sen , A.G.F. G Paul Nor fas t, Herf ol g e H Corne lis Bergshoeff, A.G.F. J Gunnar Po ulsen , Triton

B e o E F G H

50 m ryg herr er A Nic ol ai Pete rse n, Her tolge B Kla us Bak , Neast ved C Eb be Ras musse n, U.S.G. o Ebb e Ras mussen, U.S.G. E Nabil Aziz , He rme s F Ja n Jo hanse n, Herm es G Paul No rtast, He rlo lge H Oc melis Berq shoetl, A.G.F. I Berge Woltmath, S.I.F. J Holq er Andersen , Neptun K Svend Fa tstott, tiuereo

4. Marlin Humme l (OS LF), 20 mAl. 5. Karl Emil Ma ds en (Kvik), 29 mAl. 6. Flem mi ng Bertram (Frem), 16 mAl. 7. Jan Ped er sen (Kvik), 14 mAl. 8. La sse No rb rek (Fr em) ,14 mAl. 9. J ens Fisch er (Fr em), 13 mAl.

10. Lar s Han s en (OSLF), 13 mAl.

02 . 02 .-03 .

Vandpolo

Svemnln q

Y ng ling e tu rnering - r und e Un ion sm a t c h - J S U I

02 .-03. 02.-03, 02 .-03 . 02.-03,

Svernnl nq

syd Sverige/syd Norge Sverige Jy s k e masters

06.-10. 07 . 08 .-10. 09. 10. 09 .-10 . 10.-11. 17. 21.-24 . 23.-2 4. 23 .-24. 23 ,-2 4.

Va n d p ol o

U d s p r in g

Svernnl nq Svernnlnq

Svernn lnq U d s prin g

Svernninq Sy nkro

7+8

S peedo Cu p , S ve rige S p ar syd C up , Had ersl e v sv. ha l Spar B a nk v e st C u p - 50 m b an e , Skiv e sve mrnek lub Kva lif ikation EC/ E O C Maste rs op e n , KV IK/Ka str up P o s t Cup, Koln/Tysk la nd Sjm llands bern e Cup, ind ledende, Sjmlland Jyske jun ior m esterska ber, J yll a n d

SV0mning

D a n s k e junior m este r s ka b er, Sjeelland J y s k e junior m esterska b er, T h is t e d sV 0mmeh a i S V0m la ng t , H e le la n d et D a n s k e kortb ane m est erskaber, Hoistebro

Synkro Vandpo lo

Danske junior mesters kaber, K0benhav n Danske u n g d o m s m est e r s ka b e r, Jylland

SV0mni ng

E uropmiske sprint me sterskaber, Herzig NovilJugos l.

23.-24.

Vandp o lo

30 .- 01/12 30 .-01/12 30 .-01 /12 31.-01/12

S V0 mni n g Va n d p o lo

Nordisk jun io r og yng li ng e m esterskab er F ina World Cup stmvn e , C an ad a Dametu rn ering - ru n d e 1

S V0 m n in g SV 0mnin 9

A a l b o r 9 Cu p , A alborg

Vandpolo Sy nkro Danmark

La ndskamp N -S- DK, s e n io r, K0b en havn

Mari bo Svo mmeh al rum mer 2 bassin er til svo mni ng , bol d spil og tr amin g. Svo mme/spri ngba ssinet er 12,5 x 25, 0 m og und e rvi sn in gsbassin et er 6,Ox 10,O m. I Iilknytnin g Iii svo mmebassinet er op sal 1 og 3 m vi pp er samt 5 m pl atform . Alt relevan t ud sl yr haves.

Maribo SV0mmehai Kask "vej . 493 0 Maribo . 53 8817 64


F Li s Glas da m, Od de r G Gre the lind , A.G.F.

08 .06 .9 1 1:53.22 08 .06 .9 1 2:06.75

Oanske Masters Rekorder pro 30. sept. 1991 - 25 m bane 50 m frl herrer A Fran z Mortensen , Neestved B Dan Ole Johansen, A.I.E o Jorn Lor ton. Lillered E Jorn Lor ic h, Lillerod F Jan Jo hansen, Herme s G Pau l Nor fa st, Herfolge H John Mert z, S.I.F. I Holger Rii se, Neptun J Holger And erse n, Nept un l Gu nnar Helstrom , S.I.F.

23 .11.89 0 :23 .56 03 .03.91 0 :24 .52 09 .03.91 0 :28 .0 17.1 1.90 0:27.08 06.04.91 0:27.89 06 .04 .91 0:28 .59 12.03 .88 0:33 .51 12.03 .88 0:33.99 04 .08 .89 0:36 .67 04 .08.89 0 :40 .07 19.11.88 0:54 .50

100 m t rl h err er A Fra nz Mort en sen. Neeetved B Dan Ole J oh ansen, A.I.F. C Eb b e Ra smu ssen , U.S.G. o Eb b e Ra smu ssen. U.S.G. E Sore n Ko rba , KVIK F Otto Ch ris te nsen , Vord ingbo rg G Paul Norf a st, Herf olg e H Jo hn Mert z, S.I.F. I Chr. Cle t us Pet er sen , Gre ve l Sve nd Kn udse n, Vordi ngb or g

26 .1 1.89 0 :50 .05 NR 17.03.91 0 :53 .17 NR 19.11.88 1:02 .100:57 .38 18.11. 89 1:00.85 0 :58 .84 19.11. 88 1:01.92 1:00.25 08 .04 .89 1:07.63 0 :59 .2 1 07 .11.87 1:14.11 1:05 .23 17.11. 901 :23.541 :13.60 06.04.91 1:17.30 1:15.66 10.03.87 2 :05.90

200 m f ri herrer A Franz Mortensen, Neestved B Dan Ole J oh an sen, A.I.F. Ebb e Ra smu ssen , U.S.G. o Eb b e Ra smu ssen , U.S.G. E Sore n Kor bo, KV1K F Otto Christe nse n, Vordingborg G Pout Norf ast , Herf olge I Hol ger Rii se, Neptun

24. 11.89 03.03.9 1 2 1.0 1.89 10.03.91 10.03.91 10.03.9 1 28.05 .89 02.08 .89

1:49.56 NR 1:58. 11 NR 2:21. 30 NR 2:17.4 NR 2:35 .4 NR 2 :37.4 2 :29.83 2 :43 .83 2 :43 .2 3 :22 .97 3:09.2

400 m Iri herrer A Fr an z Mor ten sen , Neest ved B Jan B. Olse n. Sve nd bo rg C Ebb e Ra smussen , U.S.G. o Fin Bier ring- Sor en sen, U.S.G. E Otto Chr iste nse n. Vordi ng borg F Ott o Ch ri sten se n, Vor ding bo rg G Poul No r fa st. Herf ol g e

14.07.91 07 .06 .91 21.0 1.89 03.03.9 1 12.03.88 19.04 .90 12.03 .88

4 :13.58 5:13.60 5:21.80 5:02 .90 5:27 .24 5:20.02 5:52.26

C Erik Me ye r, A.S.S.

e

NR NR 0.26 .09 0:26 .50 0 :26 .91 0 :27.06 0 :29 .65 0 :30 .8 0 :31 .8 0.34.30 0 :47 .3

4:15.13 4:19.67 4:44 .27 4:57.40 5:11.13 5:13 .26 5:22 .30

800 m fri h errer A Jorn Dahl Ra smu ssen , Her fol g e B Jan B. Olsen, Sven d bo rg C Knud a ov e, Neptun o Eb b e Rasmu sse n, U.S.G. E Otto Christensen, Vord ingborg F Ott o Chri stensen , Vordi ngborg G Paul Ncrta st. Herfo lge I Holg er Rii se, Nep tun

24 .03 .90 9 :10.86 NR 07 .06 .9 1 10 :35.20 9 :31. 52 12.1 1.8810:53.12 10.03."55 24 .03.90 10 :28 .97 NR 12.03 .88 11:0 1.61 NR 24 .03 .90 10 :54 .82 10:49.42 18.03 .89 11 :51 .91 11:38 .84 18.03.89 15 :24 .85 13 :50 .5 7

1500 m fr i her rer A Jo rn D. Ra smusse n, Her fol g e B Jan B. Ol se n, Sve ndborg e Eb b e Ra sm u ssen , U.S.G. o Ebbe Ra smu ssen , U.S.G. F Otto Christe nsen , Vordi ngborg G Pau l Nor tast, Hert olge I Hol g er Riis e, Neptu n

17.03 .90 07 .06 .91 21.01.89 05 .08 .89 05 .08 .89 04.03 .89 05 .08 .89

50 m b r yst herr er A Arne So re nse n, Holst ebro B Dan Ole J oh an sen, A.I.F. e Pete r W. Sc hmi dt, Littered o Pet er W. Sc hm idt, lillerod E Gert Elm ark , Her mes F Benny Ped er sen , Herme s G Kaj Christe nse n, Vord ingborg H John Mer tz, S.I.F. I Gu nna r Poul sen , Spa rta J Hol g er Ande rse n, Neptun K Bo rge Han sen , S.I.F. L Sve nd Knud sen , Vordingborg M Svend Knudse n, Vord ing bo rg 10 0 m bryst herr er A Arne So re nse n, Hol steb ro B Dan O le Jo ha nse n, A.I.F. C Pet er W. Sch mid t, liller od o Pete r W. Sch mid t, liller od E Gert Elmar k, Herm e s F Benny Pede rsen , Herm es G Kai Christiansen . Vor din gb or g H Co rnelis Bergshoetf, A.G.F. I Gunnar Pou lsen , Sparta J Bor g e Han sen , S.I.F.

17:39.00 20:05.80 20 :4 1.00 20 :32 .96 22:16.85 22 :20 .50 29 :47.29

17 :19 .47 19 :48.81 19 :20.86 20 :31.48 2 1:14 .16 NR 25: 46 .27

02.08 .89 06.04 .91 12.03.88 06 .04 .9 1 12.03.88 12.03.88 17.11.90 06 .04 .91 08 .04 .89 24 .03.90

0 :27 .97 0 :30 .24 NR NR 0:32 .66 0 :32.76 0:35 .98 0 :38 .8 0 :40.79 0 :42 .14 NR NR

100 m ryg he r rer A Nicolai Pete rsen . Her folq e B Klaus Bak , Neestved C Ebbe Ra smussen , U.S.G. o Ebbe Ra smussen , U.S.G. E Ja n Joha nse n, Hermes F Ja n Jo hansen, Her mes G Poul Nor fa st. Herf olq e H Co rne lis Ber g shoeff , A.G.F. L Gun na r Ma d sen, Hotb eek

06.04.9 1 06 .04.91 13.03 .88 25 .02.89 07.11.87 25.03 .90 07.11.87 18.11.89 25 .03.90

200 m r yg herrer A Nic ol ai Ped er sen, He rfe lge o Ebbe Ra smu ssen, U.S.G. E Nabil Azi z, Herm e s

03.08.89 2:20.42 NR 26 .02.89 2: 28.70 NR 03 .08 .89 3:16 .88 NR

1:01.59 1:09 .89 1:06.88 1:06.70 1:17.45 1:17 .80 1:33.69 1:57.20 4:12.87

NR 1:07.60 NR NR 1:12 .92 1:14.80 1:18.63 1:25.60 NR

100 m me dley herrer A Nicola i Peder sen , Herf ol ge B Dan O le Joh an sen, A.I.F. C Be Hy tte ste d, Herm e s o Ebbe Rasm ussen , U.S.G. E So re n Korba, KVIK F Ger t Elmark, Her mes G Pou l Norfa st , Herfol g e H Co rne lia Berg sho eff, AG .F.

07 .04.90 1:02.70 1:00.00 06 .04.9 1 1:04.28 1:03.48 19.11.881 :12 .551:05.55 18.11 .891 :10 .49 1:09 .17 24.03 .90 1:12 .2 1 1:10.32 19.11 .881 :16 .561 :11 .25 12.04 .87 1:23.04 1:18.87 06 .04.9 1 2: 0 1.70 1:24.00

20 0 m med ley he rrer A Arn e So re nse n. Hol steb ro B Dan Ole Joh ansen , A.I.F. C Ebb e Rasm ussen , U.S.G. o Ebbe Ras musse n, U.S.G. E Gert Elm ark , Herm es F Ge rt Elm ar k, Herm e s G Poul Nort ast, Herf ol ge H Co rnelis Berg sh o eft , AG .F.

03 .08 .89 2:16 .13 NR 20 .03 .91 2:20.7 1 2:16.1 13.03.88 2:40.35 2:28.40 25 .03.90 2:40 .5 2 2:30.8 2 13.03.88 2:51.7 2 2:38 .15 25 .03.90 2:51.76 2:4 1.5 13.03.88 3 :07 .27 2:55 .25 02.06 .9 1 4:36.61 3 : 2.05

400 m m edl ey herrer A Simo n Ditl evsen, Od de r B Klaus Bak. Ncestved o Ebbe Rasmussen , U.S.G. G Pau l Nor tast , Herf olge

09 .03 .91 09 .03.9 1 09 .03 .91 09 .03.91

x 50 m med ley herrer 120 - , Her fal qe

120 +, U.S.G. 160 +, Herm es

200 +, Herm es 240 +, Vordi ngborg

23 .09 .89 31.03. 90 09 .03 .91 09.03 .91 09 .03. 9 1 05 .11.88 05.11 .88

0:33.74 0:35 .30 0:4 2.50 0:36. 28 0:36 .66 0:39.70 0 :43.40

23.09.89 3 1.03.90 09.03 .91 09.03.9 1 09.03 .9 1 05.11.88 05.1 1.88

1:15.34 1:20.09 1:37 .6 7 1:20.03 1:27 .07 1:33.30 1:37.80

12.07.91 0 :55 .83 NR 10.04.88 1:08.93 1:00.7 6.04 .91 1:16.07 1:02.74 07 .1 1.87 1:13.74 1:06 .79 19.11 .88 1:15.00 1:09.18 06 .04 .91 1:14.92 1:13.95 10.04 .88 1:28.05 1:25.89

25 .02.89 2 :17.30 NR

SIDE 26 - SVl2IMMESPORT NR. 8 • 1991

0:23 .70 0:25 .33 0 :33 .09 0:27 .76 0 :33 .25 0:38 .10 0:36.67 0 :40 .0 7

100 m fri herrer A Vag n Hoh ol m, Vest B Dan Ole Jo hansen, A.I.F. C Niel s Er ik Ande rsen , Ring sted o Ebb e Rasmussen, U.S.G. E Gunna r Hold t-Olsen F Hans Jak ob sen, A.G.F. G Poul Nor fa st, Herf ol g e I Hol ger Rii se, Nept un

11.07.9 1 25 .05.9 1 11.08 .90 01.08 .89 01.08 .89 01.08 .89 01.08 .89 01.08.89

0:52 .93 0 :55 .80 1:14.80 1:02.50 1:27 .13 1:2 1.04 1:18.57 1:25.66

200 m f ri herrer A Frantz Mo rt en sen , Noostved o Knud Boje, Neptun E Gunnar Holdt -Ol sen F Bent Andersen , T.t.K. G Paul Norfa st, Herfelg e I Ho lger RUse, Neptun

14.0 7.91 02 .08.89 02.08 .89 02.08.89 20.09.87 02.08 .89

1:57.22 2:26 .3 1 3:15.44 3:27 .83 2 :51 .54 3:22 .97

400 m fri her rer A Frantz Morten sen , Nrestv e d o Knud Boje , Neptun E Nabil Aziz, Herm e s F Otto Chris te nsen, Vording bo rg G Pou l Nor fa st. Herf ol g e

14.07.91 3 1.07.89 19.05 .91 31 .07.89 31.07 .89

4:13 .58 5:18 .22 6:35.80 5: 29.84 6:00 .10

5:46.26.2 5:56 .50.2 5:58 .50.1 7:05 .23.9

2. S e rqio Chla ra ndi nl, (ITA) 3. Urs Kohlhaas, (SUI) 15. Ol e Oarre Madsen, (DEN)

31.07.89 3 1.07.89 3 1.07 .89 19.05.91 17.08 .91

1:05.2 1 1:08.69 1:22.98 1:19.50 1:44.00

G Poul No r tas t, He rfofg e H Cornelis Bergshoe ff, AG .F. I Gunnar Pou lsen , Triton 200 m bryst herrer A Hans Henri k Glavind, T.I.K. B Finn Gron sk ov, Glost rup E Er ik Ole sen , AG .F. G Poul Norfast , Herfo lge H Co rne lis Bergshoeff, A.G.F. I Gu nnar Poulsen , Triton

11.06.89 04.08.89 04 .08.89 04 .08.89 04 .08 .89 04 .08.89

2:43.25 3 :11.12 3 :28 .74 3 :28 .83 4 :10 .07 3 :57 .33

50 m b utt er fl y her rer A Dan Ole Jo hanse n, l- ividovr e 8 Ja n Dic k Mortense n, Neptun C Flemming Christen sen, A.G.F. o J orn l or ich, liller o d E Nabil Aztz. Herm es F J an J ohan sen, Herm e s G Pou l No r fas t, Her folg e

02.08.89 02 .08.89 02 .08 .89 02 .08 .89 02 .08.89 19.05.91 02 .08 .89

0 :28 .94 0 :30 .70 0:34 .04 0 :31.00 0 :31.99 0 :33 .90 0 :37 .82

100 m butter fly herrer A Jo hn Mog en sen, Rap E Nabil Azlz. Herm e s

12.07 .91 0:55 .83 0 1.08 .89 1:20.37

1:06 .51.7 1:07.2 2.3

Slutstilling kval. ti l 1. di vision

25 .05 .9 1 2:26 .47

200 m me dley herrer A Arn e Sore nse n, Holstebrc B Finn Gro ns kov, Glo st rup G Poul Norf a st, Herfol ge

03.08.89 2: 16.13 03 .08.89 2 :52 .86 03.08.89 3 :12 .62

HERM. aSK

HG HG

XXXX

HERM. 16-19

11 -9

TIK

AS

ESK

01 .08.89 2 :04.44 01.08 .89 1:54.53 13.08.88 2:04 .80 02.08.89 02 .08 .89 13.08.89 02 .08 .89

2 :11.98 2 :05 .56 2:18 .70 2:53 .07

4 x 50 m fr i mi x

B 120 +, U.S .G. C 160 +, Rynkern e, Holbrek

03 .08.89 1:59.02 03 .08.89 3 :06 .37

4 x 50 m med le y mix

B 120 +, U.S.G. C 160 +, Herf.lge o 200 +, A.G.F.

40-3

KVIK

XXXX 18-10 29-12

aS LF

xxxX

SE

16-16

20-7

20 -4

5-0

19-1 5

XXXX 16-11

26 -15

19-6

5-0

29 -5

7-6

8-14

XXXX 11-12 23-11 15-9

18-19

TIK

12-22

3-20

9-13

XXXX 13- 20 15-9

17-15

AS

12-18

14-16

21-12

11 -19

XXXX

27-8

18-17

ESK

9-31

9-21

13-19

13-13

16-15

XXXX 22-18

SE

6-30

11-28

21-22 19-20 16-14

aSK

1. HG 2. HERMES 3. 0 SK 4. TIK 5. AS 6. ESK 7. SE

15-19

XXXX

Topsco rere

10 10 10 10 10 10 10

188-109 195-106 157 - 148 15 5-1 99 163-158 127 - 189 158- 238

Mellemrunde 1

17 16 13 11 8 7 4

1. Pet er Hougaard (HGl. 76 mat. 2. Hen rik Brae (OSK), 58 mar. 3. Henri k Sc hwe rt sfe ger (AS), 44 mal. 4. Flemming Lar s e n (AS), 41 mat.

5. Claus 0 rum (S E), 41 mal. 6. Kenne lh B. Ha ns e n (HERMES), 38 mal. 7. Erik Nielsen (S El, 34 mal. 8. Jens Orheim (ESK), 32 mal. 9. J a nik J a c ob s en (HERMES), 32 mar. 10. Pe ler Morle ns e n (TIK), 30 mal.

St illing:

1. 2. 3. 4.

FREM KVIK OS LF PTA

77-2 9 62- 38 39-48 24- 87

18-9

XXXX

FREM KVIK

aSLF

PTA

FREM

XXXX 22-12 19-12

21-7

KVIK

7-16

XXXX

18- 8

15-12

a SLF

17-20

14-9

XXXX 14-10

31. 07.89 2 :13.17 3 1.07.89 2 :44.48 3 1.07 .89 2 :50 .86

PTA

34-10 12- 36 11-28

Still ing:

1. FREM 2. KVIK 3. 0 SLF 4. PTA

XXXX 3. Ronny Jorgense n (Fre m), 21 mAl.

6 6 6 6

139- 60 98 - 78 79- 86 53-137

12 6 6 0

Top sco rer : 1. Claus Tra sb o (Fre m), 26 mAl. 2. Sore n Elrn strom (Kvik) , 24 mAL

FREM KVIK FREM

XXXX 12-7

KVIK

10-6

PTA

21-9

XXXX 16-10 7-10

aSLF PTA

aSLF

7-21

XXXX 10-9 11 -14

XXXX

Guld: FREM. S 0 LV: KVIK. BRONZE: OS LF. Topscore re 1. Cla us Tras bo (Frem), 56 m. 2. So re n Elm strom (Kvik), 46 m. 3. Ronny Jo rgense n (Fr em), 42 m. 4. Martin Hu mmel (OS LF), 41 m. 5. Karl Em il Madsen (Kvik), 38 m. 6. Flemming Bertram (Fre m), 32 m 7. l asse Nerbeek (Frem), 28 m. 8. Jen s Fischer (Fre m), 25 m. 9. Jan Pede rse n (Kvik), 24 m. 10. Steen Han sen (Kvik). 24 m.

Kalenderen OKTOBER 1991 25.-27. 25 .-27.

Svernnlnq Svernninq

J y s k e kort bane mester skabe r

26 .-2 7. 26 .-27. 26 .-27.

Synkro Udsp r ing Va n d p ol o

D a n s k e arq anq s m est erskaber, Ode nse D e n m a r k D iv i n g Open , Ring sted Kval. t il danske ungdo ms m e sterskaber, Sjeella nd

Regio n 0St, kortba nem e sters kaber, Nmstved/Gentofte

NOVEMBER 1991

+ 2 / 1. div ision

4 x 50 m frl he rrer

Her me s

XXXX 16-15 21-11

PTA

OM. Slutspil / 1. division

Sluts t ill ing

200 m butterfly herrer A Mich ael Sve nd sen, A I.F.

gg ~',+, ~:!~~~~e

FREM

aSLF

PTA

1:07.74 1:16.17 1:34 .20 1:27.73 1:3 5.10 1:38.70 1:48.49 1:44.03

+, Herm es

FREM KVIK

VANOPOLO

02 .08.89 24 .05.91 13 .08.88 02.08.89 02 .08 .89 11.08.90 02 .08 .89 02 .08.89

A 120 - , Herf. lge B 120 +, Ne ptun

Pokalrunde / 1. division

6:38 .58.8 6:54.27.7 6:57.29 .5

3. Rila Kova cs. (HUN) 25 km herrer 1. Chri stoph Wand rat sch , (GEA)

1. Ste fa no Rubau do , (ITA)

100 m bryst herrer

o 200 +. A.G.F. 13.07.91 26 .05.91 05.06 .88 04.08 .89 04.08 .89 13.08 .88 04.08.89 04.08.89

25 km darner 1. Elia na Fie sc h i, (SUI) 2. Sa man ta Cava dlnl, (SUI)

1:13 .51. 2 1:14 .13.4 1:14.13.7

2. David e Glacchi no, (ITA)

0:3 1.02 0 :34 .34 0 :39 .70 0 :42 .70 0 :43.46 0 :45 .43 0 :42 .60 0 :46.4 0 4 :45 .67 0 :54.24

C 160 50 m frj her rer A Vagn Hohol m, Vest B Dan Ole Johansen, Albertslund C Er ik Hansen, Ringsted o Ebbe Ra smu ssen, U.S.G. F Han s Ja c obs en . AG .F. G Pou l Norfa st, Herfolg e I Ho lger Riise, Neptun J Ho lge r Ande rsen , Neptun

1:07.38.4 1: 10 .54.2

3. Ha ns van Goor, (HOL) 9. Ch ristian Func k Lauritsen , (DEN)

5 km herrer

3 1.0 7.89 3 1.07.89 13.08.88 1' .08.90 3 1.07 .89 31 .07 .89 16.08 .87 31 .07.89 31 .07.89 31.0 7.89

~ ~~~e~:r~~~:~~~n~l~t.f~.ro

SV0MNING EM i lanqdl stancesvemnl nq Terracinia, Itali en, 14.-15. september 91.

2. Yvetl a Hlevacove, (TCH) 3. Ma ra Data (ITA)

03 .08 .89 2:20.42 ER. 03 .08.8 9 2:3 1.12 03 .08 .89 3: 16.88

E Erik Olesen, A.G.F.

C 160 +, KVIK o 200 +. Hermes F 280 +, S.I.F. 4 A B C o E

100 m ryg herrer A Ni c olai Ped er se n, Herto /ge o Ebb e Rasmu ssen , U.S. E Na b il Azi z, Her me s F Ja n Jo hansen, H e r ~e s G Pou l Norfast, Herf olge

r

5 k m damer 1. Eva Berzla novits, (HU N)

50 m ryg herrer A Nic ol ai Ped er sen, Herfo lge B Jan Dick Mor tensen , Ne ptun C Niels- Erik Andersen , Ringsted o Eb b e Ra smus sen, U.S.G. E Nab il Aziz , Herme s F Jan Joh ansen , Herme s J Holg er And er sen , Nep tu n L Gunna r Madsen, Holbrek

C Nie ls- Erik And ersen , Ringsted o gbos Rasmussen , U.S.G.

4 x 50 m fri he rrer A 120 - , Lynqby B 120 +, Slage lse

04 .04 .89 9 :33 .54 04 .04 .89 11:03.82 04 .08.89 11:49.70

1500 m fr i herrer A Jo rn Dahl Ra smu ssen, Herfolge o Ebb e Ra smu ssen, U.S.G. F Ott o Chri sten sen, Vordingborg G Pou t Nortast . Her fo lge I Holger RUse, Neptun

~ 1:24.65 NR 1:4 1.20 1:2 .2 1:40.75 NR 2:12 .85 .49.8

Tom Ch ris te nsen , Gla dsaxe H.C. Niem ann , Herf ol g e Sore n Ko rba, KVIK So re n Ko rba , KVIK Jan Joh an sen, Herme s Paul Norf a st, Herfolg e Jorgen Pet er sen, PI- Glost rup

200 m bu tt er f ly her rer A Mich ael Thomsen, Hel si ngor

0:27 .97 0:32 .13 0 :30 .93 0 :30 .80 0:34.84 0 :34 .50 0:42 .69 0 :47 .50 1:0 1.13 0 :50 .55 0 :58 .38 0 :58.03

4 x 50 m m edley herr er

A Otto Gya lokay , Lyn9 by

o

07 .04.90 06 .04 .9 1 19.11.88 05.08.89 19.11.88 06 .04.91 04 .10.87 20.05.89 17.11.90 05.08.89 07 .04 .90 06 .04.9 1

80 0 m I rl herr er A J em Dahl Rasm usse n, Her talqe o Knud Boje, Nept un F Otto Ch ri stensen, Vordingborg

C 160

50 m b utter fl y herrer

10 0 m bu tt er fl y her r er A J ohn Mo gen sen, RAP B Mi ch a el S. Ra smu ssen , U.S.G. C H.C. Nieman n, Herl ol ge Jorn Kri st ensen , t<V IK E Jorn Kr ist en se n, KVIK F Jan Joh an sen , Hermes G Pou l Norf a st , Her folge

L Erik J . Pock . K.S .G.

3 1.07 .89 0:3 1.02 0 :29.7 06 .04.91 0 :32 .8 7 0 :31.44 13.03.88 0 :37 .05 0 :32.58 17.1 1.90 0 :35.53 0 :33 .6 1 07.11 .87 0:37 .65 0 :34 .82 19.11. 88 0 :36.72 0 :36.7 17.1 1.90 0 :38.96 0 :36.57 25.03.90 0 :43.39 0 :38.68 19.11.88 0 :45.00 0 :43.21 2 1.05.89 0 :53.90 0 :46.39 17.11.900 :58 .78 0 :51 .24 04 .04 .87 0:53.20 NR 22 .03 .91 0 :59 .70 NR

200 m b ry st herr er A Hans H. Glavi nd, T.I.K. B Dan O le Johanse n, A I.F. E Erik Ole sen , A.G.F. G Paul Nor fas t, Herf ol g e H Corne lis Bergshoeff, A.G.F. J Gunnar Po ulsen , Triton

B e o E F G H

50 m ryg herr er A Nic ol ai Pete rse n, Her tolge B Kla us Bak , Neast ved C Eb be Ras musse n, U.S.G. o Ebb e Ras mussen, U.S.G. E Nabil Aziz , He rme s F Ja n Jo hanse n, Herm es G Paul No rtast, He rlo lge H Oc melis Berq shoetl, A.G.F. I Berge Woltmath, S.I.F. J Holq er Andersen , Neptun K Svend Fa tstott, tiuereo

4. Marlin Humme l (OS LF), 20 mAl. 5. Karl Emil Ma ds en (Kvik), 29 mAl. 6. Flem mi ng Bertram (Frem), 16 mAl. 7. Jan Ped er sen (Kvik), 14 mAl. 8. La sse No rb rek (Fr em) ,14 mAl. 9. J ens Fisch er (Fr em), 13 mAl.

10. Lar s Han s en (OSLF), 13 mAl.

02 . 02 .-03 .

Vandpolo

Svemnln q

Y ng ling e tu rnering - r und e Un ion sm a t c h - J S U I

02 .-03. 02.-03, 02 .-03 . 02.-03,

Svernnl nq

syd Sverige/syd Norge Sverige Jy s k e masters

06.-10. 07 . 08 .-10. 09. 10. 09 .-10 . 10.-11. 17. 21.-24 . 23.-2 4. 23 .-24. 23 ,-2 4.

Va n d p ol o

U d s p r in g

Svernnl nq Svernnlnq

Svernn lnq U d s prin g

Svernninq Sy nkro

7+8

S peedo Cu p , S ve rige S p ar syd C up , Had ersl e v sv. ha l Spar B a nk v e st C u p - 50 m b an e , Skiv e sve mrnek lub Kva lif ikation EC/ E O C Maste rs op e n , KV IK/Ka str up P o s t Cup, Koln/Tysk la nd Sjm llands bern e Cup, ind ledende, Sjmlland Jyske jun ior m esterska ber, J yll a n d

SV0mning

D a n s k e junior m este r s ka b er, Sjeelland J y s k e junior m esterska b er, T h is t e d sV 0mmeh a i S V0m la ng t , H e le la n d et D a n s k e kortb ane m est erskaber, Hoistebro

Synkro Vandpo lo

Danske junior mesters kaber, K0benhav n Danske u n g d o m s m est e r s ka b e r, Jylland

SV0mni ng

E uropmiske sprint me sterskaber, Herzig NovilJugos l.

23.-24.

Vandp o lo

30 .- 01/12 30 .-01/12 30 .-01 /12 31.-01/12

S V0 mni n g Va n d p o lo

Nordisk jun io r og yng li ng e m esterskab er F ina World Cup stmvn e , C an ad a Dametu rn ering - ru n d e 1

S V0 m n in g SV 0mnin 9

A a l b o r 9 Cu p , A alborg

Vandpolo Sy nkro Danmark

La ndskamp N -S- DK, s e n io r, K0b en havn

Mari bo Svo mmeh al rum mer 2 bassin er til svo mni ng , bol d spil og tr amin g. Svo mme/spri ngba ssinet er 12,5 x 25, 0 m og und e rvi sn in gsbassin et er 6,Ox 10,O m. I Iilknytnin g Iii svo mmebassinet er op sal 1 og 3 m vi pp er samt 5 m pl atform . Alt relevan t ud sl yr haves.

Maribo SV0mmehai Kask "vej . 493 0 Maribo . 53 8817 64


KAJ NORRING ER DeD Det er med dyb sorg, at vi har modtaget meddelelsen om Kaj Norrings alt for tidlige bortgang. Kaj Norring var et stort aktiv for DSLF og dansk udspring, som han hele sit liv arbejdede ihrerdigt for. Kaj startede sin aktive springkarriere i Bronderslev Svernrneklub tilbage i 50 'erne og blev senere treener for klubbens mange springere. • Kaj blev valgt ind I Jydsk Svernrne Unions springudvalg i midten af lO'erne og i perioden 1982 til1988 og igen fra arsskittet 1991, har Kaj veeret formand for DSLF's springudvalg. Kaj var en person, der kunne lose selv de mest umulige opgaver. Gennem arene lrerte vi Kaj at kende, som en humorspreder, en god yen og loyal kammerat, som efterlader et stort savn hos os aile .

"

Vore tanker er hos Inger, Marianne og Lars. JEret veere Kaj Norrings minde.

Jern Tennov Nielsen

EN VEN FOR LIVET Mandag den 30, september 1991 kl. 9.45 blev jeg ringet op pa min arbejdsplads af Ida (Jorgensen), som gay mig den skrrekkelige og ufattelige meddelelse: Kaj Norrlng er dod! Nu - 4-5 timer efter - kan jeg ganske enkelt ikke fatte, at det er sandt. Jeg har kendt Kaj, siden han omkring 1960 for ferste gang kom til Kobenhavn fra det nordjyske for at treene med aile Gustav Krremer's »unqer« i Gladsaxebadet i sin sommerferle, Det blev til en del sommerferier pa denne made for Kaj og os andre. Vi boede neesten i Gladsaxebadet. Nu kunne man godt tro, at vi var en flok sammenspiste kobenhavnersnuder, der ikke rigtig ville acceptere en, der »korn ind med 4-toget«. Det blev ikke tilfreldet, og det er nok i he] grad Kaj's fortjeneste. . Kaj var med pa »noderne« med det samme. Vi var rimeligt godt opdraget af Gustav Krremer. Hvis der var tend ens til primadonnanykker, blev de hurtigt pillet ud af os, og Kaj var bestemt ingen »bonderov«. Det var vist ellers dengang den grengse opfattelse af personer, der havde adresse vest for Valby Bakke. Jeg kan huske, at det gjorde et vist indtryk pa os aile, da vi pa et tidspunkt fik at vide, at Kaj skulle glftes og ha' barn. Vi var dybt imponerede over, at han havde »Iavet det freskke« og skulle giftes. Senere fandt vi ud af, at Kaj faktisk havde veeret ganske fornuftlg. Det var, da vi leerte Inger og deres to born, Marianne og Lars, at kende. Pa et tidspunkt forduftede familien Norring til Tyskland. Da havde vi ikke megen kontakt til demo Men efter de igen

vendte neesen hjem til Nordjylland, kom Kaj inde i »farnlllen« igen. Jeg har haft den oprigtige glrede gennem de sidste ca .15 ar at arbejde meget sam men med Kaj. Vi har arbejdet sammen, da Kaj blev springleder for DSLF og tog en keempetorn, og vi har ikke mindst arbejdet sammen i forbindelse med afviklingen af Diving Fish Cup, som er Kaj's opfindelse. Dette samarbejde har rnedtert, at jeg de sidste 10 ar har vreret i Hirtshals i forbindelse med afviklingen af dette arrangement. Her leerte vi oqsa Kaj's famllie at kende rigtig godt. Det har veeret et fastlagt tidspunkt i min kalender - og det eneste fastlagte tidspunkt m.h.t. til udspring sid en 1983. Arsagen er den ganske enkle, at det altid har veeret rart at komme til Hirtshals hos Kaj og Inger. Her toler man sig hjem me! Vi har simpelthen haft sa mange sjove timer i Hirtshals. Jeg kan garantere, at der har veeret fuld oren pa, fra vi kom til vi dam pede af igen - bade hvad arbejde og sjov anqar, Kaj er den ene af to personer, jeg i mit arbejde med udsping altid har kunnet stole 100 % pa, Det er vist heendt en gang, at vi ikke har snakket sammen mellem afvlklingen af Diving Fish Cup fra det ene ar tll det andet. Knap en maned for neeste steevne ringede telefonen, og der blev sagt: Kaj her! Sa snakkede vi sammen, som om det kun var en uge siden . Jeg har en tvillingbroder - han har oqsa veeret med I Hirtshals I 10 ar - som siger: Nar du far en Vendelbo som Yen, har du en yen for Iivet. Det havde jeg! Kirsten Velin.