Svømmesport 1991 07

Page 1


arena

arena

••• , .

, .

Bestyrel sen : Forb unds lo rmand . FU- medl em : Jo rn Tonnov Nielsen Je llebakken 7, 8240 Risskov, til. 86211825. Nresttormrond, FU-m edlemmer : Tove Benlsen, Uhresevej 47, 7500 Hoisiebro, til . 97402279. Peler Meller Nielsen, Renne Aile 52, 8600 Silkeborg, til. 8681 6468. Ole Rasmussen, Eranlisvej 30, 4900 Nakskov, tlf. 53924334 Se ren Korbo, Bryde holm 5, 2670 Greve , tlf. 43692225. Region vest: JSU' s torm and : Knud Jerg ensen, Brabr and Skovvel 10,8220 Brabr and . tlf. 8625 82 53. JSU's nrosttormand : Tonny Johansen, Mandevronget 5, 838 1 Munde lstrup, 86242512. FSU's lo rma nd: Finn Thomsen, RAdyrvrongel 87, 5800 Nyborg, til. 65315856. Regio n est: Formand : Paul Joh ansen, Bj em ens Kvart er 10 E, 2620 Albert slun d, til . 42649447. Nres ttormrend: Svend Rom , Gillesa ger 270, 3. sal , 2650 Hvidovre Leil MAhr, Sl rand ager 68, Redbyh avn, 4970 Redby, til. 54 60 5392. Udvalg sled ere: DSLF' s akli vlte ls leder : Kirsten Se lck , Rugbj erg 6, 2670 Greve Strand, Ilf. 429023 12. DSl F's Iivrednlngslede r : Erik Kje ldsen, Syvage rvej 12, Grundva d, 8800 Viborg, til. 866671 53. DSlF's udd .lede r (fung .): Peter Melle r Nielse n, Renne Aile 52, 8600 Slikeborg, til. 8681 6468. DSlF's svomme lede r: Kirslen Han sen, Brydeholm 5, 267 0 Greve, til . 4369 22 25. DSlF's vandpololede r: Poul Erik Niel sen, Sende rpa rke n 24, 1.tv., 7430 Ikast, til. 97 14 4068. DSlF's spring leder: Kaj Norr in g, Halv ejen 3, 985 0 Hirt shals, til . 98944 400. DSlF's synk ro lede r : Vibeke Jacobsen , Sirermosevej 149, 5690 Tommerup, til. 64761 030. DSl F' s Tekniske Udvalg: Poul H. Stitz, Nylekkevej 44, 8340 Mailing, tli. 869322 11. Il:resmedl emmer: Livsvarigt medle m: Gre the Ericksson, Sko vgar ds vej 49, 4900 Nakskov, til . 5392 oa33. Svemmesport , redakli on m.v.: Konge broga de 39, Posl bo ks 119, 6000 Kolding, tlf. 755355 22, Man., tirs., ons ., tors. kl. 9- 15. Fre. kl. 9- 14. Ansvar shavende redak ter: Flemm ing Menster (DJ), llf. 869337 08. Annonce r: DSlF, Kongebrogade 39, Poslboks 119, 6000 Kolding, til. 75535522. Byens Tryk, Viborg, 8661 0588. layout, sats, repro og try k : Skive Offset · Oddense, 9758 1211. Svemmesport or. 8 1991 udkommer ca. de n 25. ok tober, Ind lreg og annoncer senes t den L oktobe r Hi9 L Svemm esport nr. 9 1991 udko mme r ca . den 26. november Indl reg og annonce r senes t den 1. novemb er 1991.

arena

•••

•••

Forbundets kontor: Poslboks 119, Kongebro gade 39, 6000 Kolding, til . 75535522 Telelax : 75529710 Man., tirs., ons ., lars. kl. 9-15. Fre. kl. 9-14 . Giro -nr. 64577 70 Telegramadr.: Dans wim.

Leverandar til DSLF

SV0 MNING

FORMIDABELT ARBEJDE

Kursus eller trreningslejr.

At Jern Tennov Nielsen, DSLFs tormand

Kontakt:

KeD'

Spjald FritidsCenter

Svemmesport NU Foig med i dansk og udenlandsk svomning , vandpolo, udspring, synkro og livredning. Reportager, interviews, baggrundsartikler. Rekorder, resultater, statistik og officielle informationer om stort og srnat i DSLF. Lres det i Svernrnesport.

6971 Spjald . Tlf. 9738 15 22 - Vi har faciliteterne! Nyhed: nu dobbeltveerelser m/bad og toilet. lalt over 100 sengepladser. * 8 fodboldbaner. * ldreetshal, * Svemmehal. * Tennisbaner. * Atlet ikstation. * Skydebaner. * Ridecenter.

* * * * *

Cafeteria. Teorirum. Bordtennis. Billard. Treeninqskampe arrangeres

Bestil bladet allerede i dag for kun kr. 295,for en hel argang, dvs . 10 numre. Henvendelse pa DSLF's kontor, tlf. 75535522.

Trreningslejr i Ungarn ~

~

~

Hirtshals ldreetscenter er med 60 sengepladser i 4- og 6-sengs veerelser velegnet til treenlnqslejr/ kursusvirksomhed . Vi har svernrnesal med internationale mal, sportshal med diverse baner, styrketreeninqslokale samt opholds/teorilokaler m/ AV-midler samt solarie. Stort cafeteria ti l spisning m.m. Priseksempel pa weekendeophold fredag aften til sondaq eftermiddag kr. 365,- pro person incl. 8 timer i svernrnehal.

HIRTSHALS

• " Idrcetsce nte r .

. . 9850 HIRTSHALS DK TELEFON 9 89 4 44 00

Ring til Kaj Norring og her neermeret

SIDE 2 - SV0MMESPORT NR. 7 . 1991

Den gamle og smukke by Gyula i Sydostungarn er en ideel ramme am en traaningslejr. 50 m bassin med 8 baner udendors. 25 m indedors med 4 baner. Bassinet ligger i et pragtfuldt parkomrade, sam derudover har 8-10 andre storre og mindre bassiner, sam kan nydes efter traaningen resten af dagen. VI KAN TILBYDE F0LGENDE I 1991. 5 pers. bungalows, med morgenmaden, vejl. pris er ca. 85 kr./d ag pro pers. ved min. 30 pers. Prisen er excl. frem- og tilb agerejse, samt leje af baner. Distance fra Danmark til Gyula er ca. 2000 km. Indhent neermere oplysninger og uforpligtende tilbud . Dems Sommerhuse ApS Roglebakk en 4, 43 20 Lejre, Tlf. 423811 03.

Under de netop gennemforte Europa Mesterskaber i Athen var Danmark repreesenteret i savet svomning , udspring som vandpolo. Ingen har kunnet undqa at bemrerke de fremragende resultater yore svemrnere endnu engang har prresteret ved et internationelt mesterskab. Medaljer af savel guld som bronze blev pa den mest fornemme vis svernrnet hjem. Det var srerdeles flot klaret. I udspring var vi alene reprresenteret pa spindesiden, og oqsa her er der grund til at vrere tilfreds med resultatet, hvor kun marginalerne skilte vor deltager fra en fina leplads. Vandpoloholdets prrestation var mindre overbevisende, og resu ltatet giver anledning til overvejelse. Dansk svommings guldalder er uden di skussion skab t gennem et formidabelt godt arbejde ude i klubberne. Den positive indstilling til trrening er til stede, og arbejdet gennemfores professionelt af savel trrenerne som de aktive. Forbundets ind sats bestar i at serqe for en professionel slutforberedelse af de aktive, og det har vi succes med. Disse tanker er der ikke grund til at rendre. Vandpolosportens fremtid vii vrere fuldt ud afhrengig af, om der kan skabes den samme indstilling pa klubplan, som hersker i svernning. Forbundet og dermed landsholdet kan ikke bl ive slagkraftigt sa lrenge arbejdet i klubberne foregar pa nuvrerende niveau . Dansk vandpolo rna tilteres know-how pa klub -

SV0MMESPORT NR. 7 ·1991

plan. Arbejdet skal intensiveres. DSLF's indsats her rna vrere at skaffe den rette ekspertice og sti lle den til radlqhed . Dette kan kun ske i et samarbejde med Team-Dan mark. En landstrrener tilknyttet et regionalcenter og samtidig ansat i en eller flere klubber er nok losningen. Det rna der arbejdes med . Under EM blev idyllen pa svernmeornradet forstyrret af merke overskrifter omkring trrenervalg og OL-deltagelse. Lad mig blot ganske enkelt sla fast, at det ikke er DSLF, der er bestemmende over hvor mange treenere , der kan komme med til OL. Antallet af trrenere og ledere for Danmarks totale OLhold fastsrettes af IOC og bestemmes ud fra det samlede anta l aktive. Aile aktive - uanset sportsgren - skal selvfolgelig tilgodeses. Da det ofte sker, at der i enkelte idrretsgrene kun er en enkel t dan sker, der kvalificerer sig , bliver kvoten hurtigt brugt. Fra DSLF's side vii vi gore alt for at aile aktive far de bedste rnuliqe betingelser. Derfor er det helt sikkert, at vi vii arbe jde for at der kommer en leder og sa mange trrenere som muligt med svernrnerne. Det er dog helt sikkert , at hvem disse skal veere, bestemmes af DSLF og ingen andre. Tak til trrenere og led ere for et godt EM. 0

Alt at vinde . .. . . . .. . .

4

Da Olympens guder vaqnede. . . . . . . . . . . . .

6

Den gyldne Odysse .. 8 Europas bedste ... . . 12 Guld , gys og det umu liges kunst . . . . . .

14

Succes med drama . .

16

Fjerdepladsens herskerinde . . . . . . . ..

17

Rat og rime ligt. ... ...

18

I skyggesiden . . . .. . . 20 Exit Annette . .. .. . . ..

20

Buldrende fiasko . .. . 22 Beskrremmende, tabellqt og uanstrendigt. . .. ... . . 24 Overraskende jugoslavisk EM-guld . . . . . . . . . . . . . 25 Dansk dommer i EM-finale ....... .. . 27 Borte med blresten . . 28 Patienten dede . ... . . 29 Springdommere ved EM.. . . . ... . . .. ..

31

Begrrenset udbytte . . 32 Blod pa tanden . ... ..

32

Cup -problemer . . . ...

35

Officielt . . .. . . .. .. .. . 35 Tak fra danske til svenske masters. . . ..

35

Dansk 5. plads ved VM 36

a venstre ) Mette Jacobsen, Meda ljeh os ten, so~ %ap~~gaard tog sig at,. er udtry k Lars Sorensen Og'd e (Foto' Jan-Erik Leon thm). tor godt klu barbeJ e. .

Human konkurrence.

37

Noter fra VM i livredning .... . . ....

38

Resultatbors. . . . . . .. . 41 Tavlen . . . . . . . .. . . . .. . 44

Forsiden Skriv til Svommesport Svommesports spalter er abne for debat. Lreserbreve rna dog ikke overstige 30 maskinskrevne linier a 60 anslag .

EM i Athen blev en ren jubelfest for dansk svomning, og det brerer dette nummer af Svomrnesport prreg af, mens analyser og den internationale side af sagen tages op i nreste nummer. Jan -Erik Leonthins fotos har skabt forside-collagen med (1) Lars Sorensen, 1 guld, (2) Mette Jacobsen, 3 guld og 1 bronze, (3) Annette POUlsen, 1 guld, (4) Gitta Jensen, 1 guld og 1 bronze, (5) Berit Puggaard, 1 guld og 2 bronze og (6) Mette Nerskov, 1 bronze.

Din direkte kontakt til Svs m m esp ort: ANSV. REDAKT0R: Flemming Monster (DJ), Eghovedvej 53, 8340 Mailing Tlf. og fax : 86933708

SV0MMING: Johnny Petersen Nyvej 2 C 4230 Skeelsker 53595150

UDSPRING: Peder Brandt Sofiendalsvej 39 5500 Middelfart 64402561

SYNKRO: Lene Brink Frerogade 1 sUV. 5000 Odense C

66136589

VANDPOLO: Niels Graversen,

L1VREDNING: Claus Hemmert Lund Badqardsve] 27 Erantisvej 2 7730 Hanstholm 4300 Holbrek 97962417 53435955

SV0MMESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 3


arena

arena

••• , .

, .

Bestyrel sen : Forb unds lo rmand . FU- medl em : Jo rn Tonnov Nielsen Je llebakken 7, 8240 Risskov, til. 86211825. Nresttormrond, FU-m edlemmer : Tove Benlsen, Uhresevej 47, 7500 Hoisiebro, til . 97402279. Peler Meller Nielsen, Renne Aile 52, 8600 Silkeborg, til. 8681 6468. Ole Rasmussen, Eranlisvej 30, 4900 Nakskov, tlf. 53924334 Se ren Korbo, Bryde holm 5, 2670 Greve , tlf. 43692225. Region vest: JSU' s torm and : Knud Jerg ensen, Brabr and Skovvel 10,8220 Brabr and . tlf. 8625 82 53. JSU's nrosttormand : Tonny Johansen, Mandevronget 5, 838 1 Munde lstrup, 86242512. FSU's lo rma nd: Finn Thomsen, RAdyrvrongel 87, 5800 Nyborg, til. 65315856. Regio n est: Formand : Paul Joh ansen, Bj em ens Kvart er 10 E, 2620 Albert slun d, til . 42649447. Nres ttormrend: Svend Rom , Gillesa ger 270, 3. sal , 2650 Hvidovre Leil MAhr, Sl rand ager 68, Redbyh avn, 4970 Redby, til. 54 60 5392. Udvalg sled ere: DSLF' s akli vlte ls leder : Kirsten Se lck , Rugbj erg 6, 2670 Greve Strand, Ilf. 429023 12. DSl F's Iivrednlngslede r : Erik Kje ldsen, Syvage rvej 12, Grundva d, 8800 Viborg, til. 866671 53. DSlF's udd .lede r (fung .): Peter Melle r Nielse n, Renne Aile 52, 8600 Slikeborg, til. 8681 6468. DSlF's svomme lede r: Kirslen Han sen, Brydeholm 5, 267 0 Greve, til . 4369 22 25. DSlF's vandpololede r: Poul Erik Niel sen, Sende rpa rke n 24, 1.tv., 7430 Ikast, til. 97 14 4068. DSlF's spring leder: Kaj Norr in g, Halv ejen 3, 985 0 Hirt shals, til . 98944 400. DSlF's synk ro lede r : Vibeke Jacobsen , Sirermosevej 149, 5690 Tommerup, til. 64761 030. DSl F' s Tekniske Udvalg: Poul H. Stitz, Nylekkevej 44, 8340 Mailing, tli. 869322 11. Il:resmedl emmer: Livsvarigt medle m: Gre the Ericksson, Sko vgar ds vej 49, 4900 Nakskov, til . 5392 oa33. Svemmesport , redakli on m.v.: Konge broga de 39, Posl bo ks 119, 6000 Kolding, tlf. 755355 22, Man., tirs., ons ., tors. kl. 9- 15. Fre. kl. 9- 14. Ansvar shavende redak ter: Flemm ing Menster (DJ), llf. 869337 08. Annonce r: DSlF, Kongebrogade 39, Poslboks 119, 6000 Kolding, til. 75535522. Byens Tryk, Viborg, 8661 0588. layout, sats, repro og try k : Skive Offset · Oddense, 9758 1211. Svemmesport or. 8 1991 udkommer ca. de n 25. ok tober, Ind lreg og annoncer senes t den L oktobe r Hi9 L Svemm esport nr. 9 1991 udko mme r ca . den 26. november Indl reg og annonce r senes t den 1. novemb er 1991.

arena

•••

•••

Forbundets kontor: Poslboks 119, Kongebro gade 39, 6000 Kolding, til . 75535522 Telelax : 75529710 Man., tirs., ons ., lars. kl. 9-15. Fre. kl. 9-14 . Giro -nr. 64577 70 Telegramadr.: Dans wim.

Leverandar til DSLF

SV0 MNING

FORMIDABELT ARBEJDE

Kursus eller trreningslejr.

At Jern Tennov Nielsen, DSLFs tormand

Kontakt:

KeD'

Spjald FritidsCenter

Svemmesport NU Foig med i dansk og udenlandsk svomning , vandpolo, udspring, synkro og livredning. Reportager, interviews, baggrundsartikler. Rekorder, resultater, statistik og officielle informationer om stort og srnat i DSLF. Lres det i Svernrnesport.

6971 Spjald . Tlf. 9738 15 22 - Vi har faciliteterne! Nyhed: nu dobbeltveerelser m/bad og toilet. lalt over 100 sengepladser. * 8 fodboldbaner. * ldreetshal, * Svemmehal. * Tennisbaner. * Atlet ikstation. * Skydebaner. * Ridecenter.

* * * * *

Cafeteria. Teorirum. Bordtennis. Billard. Treeninqskampe arrangeres

Bestil bladet allerede i dag for kun kr. 295,for en hel argang, dvs . 10 numre. Henvendelse pa DSLF's kontor, tlf. 75535522.

Trreningslejr i Ungarn ~

~

~

Hirtshals ldreetscenter er med 60 sengepladser i 4- og 6-sengs veerelser velegnet til treenlnqslejr/ kursusvirksomhed . Vi har svernrnesal med internationale mal, sportshal med diverse baner, styrketreeninqslokale samt opholds/teorilokaler m/ AV-midler samt solarie. Stort cafeteria ti l spisning m.m. Priseksempel pa weekendeophold fredag aften til sondaq eftermiddag kr. 365,- pro person incl. 8 timer i svernrnehal.

HIRTSHALS

• " Idrcetsce nte r .

. . 9850 HIRTSHALS DK TELEFON 9 89 4 44 00

Ring til Kaj Norring og her neermeret

SIDE 2 - SV0MMESPORT NR. 7 . 1991

Den gamle og smukke by Gyula i Sydostungarn er en ideel ramme am en traaningslejr. 50 m bassin med 8 baner udendors. 25 m indedors med 4 baner. Bassinet ligger i et pragtfuldt parkomrade, sam derudover har 8-10 andre storre og mindre bassiner, sam kan nydes efter traaningen resten af dagen. VI KAN TILBYDE F0LGENDE I 1991. 5 pers. bungalows, med morgenmaden, vejl. pris er ca. 85 kr./d ag pro pers. ved min. 30 pers. Prisen er excl. frem- og tilb agerejse, samt leje af baner. Distance fra Danmark til Gyula er ca. 2000 km. Indhent neermere oplysninger og uforpligtende tilbud . Dems Sommerhuse ApS Roglebakk en 4, 43 20 Lejre, Tlf. 423811 03.

Under de netop gennemforte Europa Mesterskaber i Athen var Danmark repreesenteret i savet svomning , udspring som vandpolo. Ingen har kunnet undqa at bemrerke de fremragende resultater yore svemrnere endnu engang har prresteret ved et internationelt mesterskab. Medaljer af savel guld som bronze blev pa den mest fornemme vis svernrnet hjem. Det var srerdeles flot klaret. I udspring var vi alene reprresenteret pa spindesiden, og oqsa her er der grund til at vrere tilfreds med resultatet, hvor kun marginalerne skilte vor deltager fra en fina leplads. Vandpoloholdets prrestation var mindre overbevisende, og resu ltatet giver anledning til overvejelse. Dansk svommings guldalder er uden di skussion skab t gennem et formidabelt godt arbejde ude i klubberne. Den positive indstilling til trrening er til stede, og arbejdet gennemfores professionelt af savel trrenerne som de aktive. Forbundets ind sats bestar i at serqe for en professionel slutforberedelse af de aktive, og det har vi succes med. Disse tanker er der ikke grund til at rendre. Vandpolosportens fremtid vii vrere fuldt ud afhrengig af, om der kan skabes den samme indstilling pa klubplan, som hersker i svernning. Forbundet og dermed landsholdet kan ikke bl ive slagkraftigt sa lrenge arbejdet i klubberne foregar pa nuvrerende niveau . Dansk vandpolo rna tilteres know-how pa klub -

SV0MMESPORT NR. 7 ·1991

plan. Arbejdet skal intensiveres. DSLF's indsats her rna vrere at skaffe den rette ekspertice og sti lle den til radlqhed . Dette kan kun ske i et samarbejde med Team-Dan mark. En landstrrener tilknyttet et regionalcenter og samtidig ansat i en eller flere klubber er nok losningen. Det rna der arbejdes med . Under EM blev idyllen pa svernmeornradet forstyrret af merke overskrifter omkring trrenervalg og OL-deltagelse. Lad mig blot ganske enkelt sla fast, at det ikke er DSLF, der er bestemmende over hvor mange treenere , der kan komme med til OL. Antallet af trrenere og ledere for Danmarks totale OLhold fastsrettes af IOC og bestemmes ud fra det samlede anta l aktive. Aile aktive - uanset sportsgren - skal selvfolgelig tilgodeses. Da det ofte sker, at der i enkelte idrretsgrene kun er en enkel t dan sker, der kvalificerer sig , bliver kvoten hurtigt brugt. Fra DSLF's side vii vi gore alt for at aile aktive far de bedste rnuliqe betingelser. Derfor er det helt sikkert, at vi vii arbe jde for at der kommer en leder og sa mange trrenere som muligt med svernrnerne. Det er dog helt sikkert , at hvem disse skal veere, bestemmes af DSLF og ingen andre. Tak til trrenere og led ere for et godt EM. 0

Alt at vinde . .. . . . .. . .

4

Da Olympens guder vaqnede. . . . . . . . . . . . .

6

Den gyldne Odysse .. 8 Europas bedste ... . . 12 Guld , gys og det umu liges kunst . . . . . .

14

Succes med drama . .

16

Fjerdepladsens herskerinde . . . . . . . ..

17

Rat og rime ligt. ... ...

18

I skyggesiden . . . .. . . 20 Exit Annette . .. .. . . ..

20

Buldrende fiasko . .. . 22 Beskrremmende, tabellqt og uanstrendigt. . .. ... . . 24 Overraskende jugoslavisk EM-guld . . . . . . . . . . . . . 25 Dansk dommer i EM-finale ....... .. . 27 Borte med blresten . . 28 Patienten dede . ... . . 29 Springdommere ved EM.. . . . ... . . .. ..

31

Begrrenset udbytte . . 32 Blod pa tanden . ... ..

32

Cup -problemer . . . ...

35

Officielt . . .. . . .. .. .. . 35 Tak fra danske til svenske masters. . . ..

35

Dansk 5. plads ved VM 36

a venstre ) Mette Jacobsen, Meda ljeh os ten, so~ %ap~~gaard tog sig at,. er udtry k Lars Sorensen Og'd e (Foto' Jan-Erik Leon thm). tor godt klu barbeJ e. .

Human konkurrence.

37

Noter fra VM i livredning .... . . ....

38

Resultatbors. . . . . . .. . 41 Tavlen . . . . . . . .. . . . .. . 44

Forsiden Skriv til Svommesport Svommesports spalter er abne for debat. Lreserbreve rna dog ikke overstige 30 maskinskrevne linier a 60 anslag .

EM i Athen blev en ren jubelfest for dansk svomning, og det brerer dette nummer af Svomrnesport prreg af, mens analyser og den internationale side af sagen tages op i nreste nummer. Jan -Erik Leonthins fotos har skabt forside-collagen med (1) Lars Sorensen, 1 guld, (2) Mette Jacobsen, 3 guld og 1 bronze, (3) Annette POUlsen, 1 guld, (4) Gitta Jensen, 1 guld og 1 bronze, (5) Berit Puggaard, 1 guld og 2 bronze og (6) Mette Nerskov, 1 bronze.

Din direkte kontakt til Svs m m esp ort: ANSV. REDAKT0R: Flemming Monster (DJ), Eghovedvej 53, 8340 Mailing Tlf. og fax : 86933708

SV0MMING: Johnny Petersen Nyvej 2 C 4230 Skeelsker 53595150

UDSPRING: Peder Brandt Sofiendalsvej 39 5500 Middelfart 64402561

SYNKRO: Lene Brink Frerogade 1 sUV. 5000 Odense C

66136589

VANDPOLO: Niels Graversen,

L1VREDNING: Claus Hemmert Lund Badqardsve] 27 Erantisvej 2 7730 Hanstholm 4300 Holbrek 97962417 53435955

SV0MMESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 3


DSLFs landslotteri er i gang, men det er stadig muligt at tilmelde sig.

I~ I

SA er DSLFs landslotteri i tuld gang. 20. september gik de ferste saalgere i sving, men det er stadig muligt at komme med pa lotteri-vognen, der terst stopper 20. november. Interesserede skal blot kontakte DSLF's lotteri-arranqer Jerqen C. Madsen pa teleton 42279077. Det er store penge, der er i udsigt tor dansk svomnlnq og klubberne, hvis lotteriet bliver en succes. Hvis aile 500 .000 lodsedler bliver udsolgt vii der efter tradrag af diverse udgifter, ikke mindst til preernler; veere et netto-overskud pa 3,6 millioner kroner, som fordeles med to millioner til de involverede klubber og 1,6 millioner til DSLF. For klubberne er fordelingen af overskuddet uhyre simpelt. Hver gang der seelqes en lodseddel til 10 kroner, afregnes kun seks kroner til DSLF, som tager sig af aile udgifter. De resterende fire kroner gar direkte i klubkassen . For at qere salget attraktivt af lodsaalgerne, er der nogle gode seelqerpreernier at keernpe om. Det drejer sig om 14 dages drornmerejser til Florida, hvor der bliver beseq pa bl.a. Cap Kennedy rumstationen og i Disney World. •

lalt drejer det sig om 10 eller 5 rejser - heIt athaangigt af om salgsresultatet overstiger de 300.000 lodsedler. De udloddes efter f01gende regler: • 1 eller 2 rejser til den eller de to, som personligt opnar det sterste salg . • 1 eller 2 rejser, hvor aile, der har solgt over 300 lodsedler, deltager i en lodtraakning med en chance for hver 50 solgte lodsedler. • 1 eller 2 rejser, hvor aile, der har solgt over 50 lodsedler deltager i en lodtraakning med en chance for hver 50 solgte lodsedler. • 1 eller 2 rejser til den eller de to klubber, der opnar det sterste samlede lodseddelsalg. Klubben kan selv bestemme, hvem der skal have rejsen. • 1 eller 2 rejser til den eller de to klubber, der opnar det sterste gennemsnitlige salg pro medlem . Klubben bestemmer selv, hvem der skal have rejsen . Med andre ord : hverken klubberne eller medlemmerne har noget at betaanke sig pa. De, der allerede er tilmeldt landslotteriet har al mulig grund til at yde en stor indsats, og dem, der endnu ikke er tilmeldt, har lige sa stor grund til at fa det bragt pa plads. De involverede klubber og medlemmer har intet at tabe, men en hel masse at vinde. 0


DSLFs landslotteri er i gang, men det er stadig muligt at tilmelde sig.

I~ I

SA er DSLFs landslotteri i tuld gang. 20. september gik de ferste saalgere i sving, men det er stadig muligt at komme med pa lotteri-vognen, der terst stopper 20. november. Interesserede skal blot kontakte DSLF's lotteri-arranqer Jerqen C. Madsen pa teleton 42279077. Det er store penge, der er i udsigt tor dansk svomnlnq og klubberne, hvis lotteriet bliver en succes. Hvis aile 500 .000 lodsedler bliver udsolgt vii der efter tradrag af diverse udgifter, ikke mindst til preernler; veere et netto-overskud pa 3,6 millioner kroner, som fordeles med to millioner til de involverede klubber og 1,6 millioner til DSLF. For klubberne er fordelingen af overskuddet uhyre simpelt. Hver gang der seelqes en lodseddel til 10 kroner, afregnes kun seks kroner til DSLF, som tager sig af aile udgifter. De resterende fire kroner gar direkte i klubkassen . For at qere salget attraktivt af lodsaalgerne, er der nogle gode seelqerpreernier at keernpe om. Det drejer sig om 14 dages drornmerejser til Florida, hvor der bliver beseq pa bl.a. Cap Kennedy rumstationen og i Disney World. •

lalt drejer det sig om 10 eller 5 rejser - heIt athaangigt af om salgsresultatet overstiger de 300.000 lodsedler. De udloddes efter f01gende regler: • 1 eller 2 rejser til den eller de to, som personligt opnar det sterste salg . • 1 eller 2 rejser, hvor aile, der har solgt over 300 lodsedler, deltager i en lodtraakning med en chance for hver 50 solgte lodsedler. • 1 eller 2 rejser, hvor aile, der har solgt over 50 lodsedler deltager i en lodtraakning med en chance for hver 50 solgte lodsedler. • 1 eller 2 rejser til den eller de to klubber, der opnar det sterste samlede lodseddelsalg. Klubben kan selv bestemme, hvem der skal have rejsen. • 1 eller 2 rejser til den eller de to klubber, der opnar det sterste gennemsnitlige salg pro medlem . Klubben bestemmer selv, hvem der skal have rejsen . Med andre ord : hverken klubberne eller medlemmerne har noget at betaanke sig pa. De, der allerede er tilmeldt landslotteriet har al mulig grund til at yde en stor indsats, og dem, der endnu ikke er tilmeldt, har lige sa stor grund til at fa det bragt pa plads. De involverede klubber og medlemmer har intet at tabe, men en hel masse at vinde. 0


arena

o

DA OLYMPENS GUDE R VAGNEDE

En moderne og sandfcerdig mytologisk beretning.

At Erik Mf2Jnster. Foto : Jan -Erik Leonthin.

I gam Ie dage var der liv i Greekenland. Der skete noget hele tiden. Aile folk gik rundt og dl skuterede og foruden filosofi diskuterede man idrret.1 oldtidens Grrekenland var man nemlig Iige sa idrretsgale, som vi er nu om stunder. En oldgrresk by uden idreetsanleeq og badeanstalt var en uteenkelighed, og hvis man ville vrere noget ved musikken, matte man som ung veersaqod serqe for at veere i form og for at vrere en flittig grest pa idreetspladsen. Dengang troede man nemlig pa, at en sund sleel krrevede et sundt legeme. Der var ikke noget, der hed -Tearn Oldtids-Greakenland «, de r serqede for at holde gang i talenterne. Det var slet ikke nodvendigt, for selveste gu derne holdt handen over idrretsfolkene og interesserede sig for de legemlige sysler. ldrrets legene blev derfor Iige frem afholdt til eere for disse heleste veesener, og ikke som nu om stunder, for idrretslegene undertiden synes afholdt til asre for medierne og sponsorerne.

De

gamle kraftfulde grreske guder holdt til pa Olympen, og derfra skuede de med interesse ned pa idrretsarenaerne, hvor atleterne styrtede rundt med tungen ud af halsen til rere for demo Men ak ak, det er mange hundrede ar siden, at atlenernes formkurver dalede og det hele gik i sta. I lange lange tider har

Dansk erne bredte sig ud over de t hele i de Iivlige dage , men guderne haldt nu me st af dem , ni!Jr de blev i bassinet i stedet for at give den sam fred sfarstyrrer i de ga mle bygningsvrerker. ~';. -

~'-

.

'"".

de gamle guder med Zeus i spidsen derfor snorket he]: pa toppen af Olympen. De har overhovedet ikke gidet at tofte sa meget som et ejenbrvn for at se ud over bjergkanten og ned pa idrretspladserne, for der skete ikke noget mere.

sig en del for jordiske kvinder. Ved siden af ham sad hans kone Hera og sa sur ud , srerlig nar Zeus' blik hvilede pa de danske piger, som tydelig nok havde gudens bevagenhed, nar de i rasende fart skod gennem vandet.

FornYlig vaqnede imidlertid guderne op af deres mangearige dvale. Mallose stirrede de atter ud fra tinderne og ned pa idrretsanlreggene, eller rettere, de kiggede ned pa Athens svernrnestadlon , for helt op til tappen af Olympen var rygtet naet om, at der blev afholdt EM i svernninq . Der sad de allesammen side ved side, og kikkede pa svernning . Der var selvfolgelig chefguden Zeus , der pa trods af sine mange fir pa bagen folte sig som fodt pa ny. 0jnene var ved at falde ud af hovedet pa ham, for endelig efter mange arhundreders pause kunne han igen overvrere en idrretskamp, og oven i kobet med kvindelige deltagere. Det var der ikke noget af i oldtiden , sa det var ikke sa darligt for en mand som Zeus , der altid havde interesseret

10vrigt var de der aile sammen, aile de gamle rervrerdige guder. Der var tvillingerne Artemis og Apollon, guder for ' henholdsvis edernarken og sandheden . Der var Athene, gudinde for visdommen og videnskaben, sendebudet He~ mes, smedeguden Hefaistos, skonhedsgudinden Afrod ite, der engang for lrenge sid en var kravlet ud af vandets skurnsprejt, ligesom de danske svommepiger gjorde nu . Der var den voldsomme krigsgud Ares og selvfolgelig ogsa den gamle drukbroder Dionysos, vinguden, der nu ojnede en chanche for at fa drukket trrenere og journalister og turister en rus til. Glemmes ma heller ikke vandenes gUd Poseidon, der selvfolgelig sa til med srerlig faglig interesse.

SIDE 6 - SV0MMESPORT NR. 7 . 1991

Forste gang guderne kom i ekstase var ved finalen i 4 x 200 m fri , og da den sidste dansker i stafetten spurtede frem mod rnalet kunne Zeus ikke sidde stille. Han sprang op og rabte: »Ger nu ikke lige som Orpheus, se dig ikke til bage for at se, om der er nogen bag dig , for sa taber du alt, hvad du er ved at vlnde« Han kunne dog veere ganske rolig , Mette Jakobsen lavede ikke den samme breler; som Orpheus havde gjort, dengang han var nede for at hente Eurod ike op fra underverdenen , og pa trods af gudernes formaning sa sig tllbage, for at se om hun nu fulgte med. Lebet blevvundet i sa flot stil at selv Poseidon var lrnpo neret. De svommer jo ligesom tritonerne rabte han , og dvre lede en stund ved mindet om disse menneskelige vresener med fiskehalerne. Trenk, sadan fortsatte det dag efter dag. Til sidst matte smedeguden Hefaistos rejse ned til jorden for at smede medal jer af redelt metal til de danske atleter, og det bade af guld og bronze.

Et nyt ekstatisk toppunkt for guderne kom under finalen i 200 m medley for herrer.1 starten sa det ikke godt ud, og Zeus havde ondt af de danske nymfer, at de havde sa ynkelige ungersvende, der la helt sidst i feltet, Men sa skete der noget. Med en hurtighed som Akilleus' dronede danskeren frem og halede ind pa de terende, og guderne heppede og telte sig sikre pa, at han ville vinde. Da herte de pludselig en stemme bag dem oDet var fllosoften Zenon , der oqsa var vag net op til dad igen , og som folte sig fin nok til at blande sig med guderne. »1kan godt hol de op med det raberi«, sagde han , »danskeren vii ikke kunne overhale den terence, det har jeg bevist matematisk for mange ar sid en. I kender da mit gamle bevis for, at selv Akilleus den rapfodede aid rig vii kunne indhente en skildpadde, hvis den har et forspring. Hver gang nemlig Akilleus nar frem til stedet, hvor skildpadden var, vii den altid have bevreget sig et lille styk ke fremad og sa fremdeles.

Skildpadden vii altid veere forrest , omend forspinget bliver nok sa lille. Sadan forholder det sig oqsa med danskeren der er baqud «, Zenon blev afbrudt af et brel fra de andre guder, da Lars Sorensen pul veriserede verdenshistoriens mest berernte matematiske bevis og vandt endnu en guldmedalje til danskerne. Han gjorde sig faktisk skyldig i, at Zenon blev taget ved vingebenet og smid t ud fra Olympen og ned i underverdenen. Guderne gad ikke here mere pa hans vrevl, nu da det beromte bevis i praksis var gjort til skamme.

Hermes vendte snart tilbage med den nedslaende besked, at det ikke drejede som en andfuld diskussion, men i stedet om et orkeslest skrenderi , om hvem de r sku lie med atle terne neeste gang, der var idrretsstrevne. Zeus grremmede sig. At bruge tid en pa noget sadan i stedet for ekstatisk glrede over sejrene. Han bestemte sig for efter strevnet at sende visdomsguden Athene ned for at undervi se dem i visdom. Ak, Zeus kendte jo ikke den danske nationalsjrel, og vidste ikke hvil ken haoles opgave det ville veere for Athene. Han vidste ikke, at det stridbare sind la dybt gemt i danskerne, ligefra dengang vikingerne smed kedben i hovederne pa hinanden , og at det altid med ildhu var dyrket ikke mindst i svern mekredse. Selv dette kunne dog ikke edeleeqqe gudernes glrede over atleternes prrestationer, og Zeus undrede sig over, hvordan disse nordboere kunne veere blevet sa hurtige i vandet. Hermes havde dog Iaet nogle trreningsprogrammer med sig , og de kunne nu se, hvilket surt slid , frem og tilbage i bassinet i mange timer, der la til grund for resultaterne. »HrnHrn«, grundedeZeus. han havde jo i sin tid som straf iadet Sisyfos rulle en sten op ad en blerqskranlnq i en uendelighed, fordi stenen fluks rul lede ned pa jorden igen nar han naede toppen.

•••

Det var gen tlig en ypperlig og velfortjent straf, men guderne var ved at veeretreette at svedlugten fra den asende og rnasende Sisyfos, sa Zeus spe kulerede nu pa, am han i stedet skulle lade Sisyfos som en anden konkurrencesvommer svernme frem og tilbage i et bassin. Sa snart han naede den ene en de, skulle han bare vende om og tilbage til sit ud gangspunkt. Det ville han nok tele llqesa erkeslast som at rulle med stenen, og sa slap man for den vremme lige sved lugt. Zeus fik dog igen andet at trenke pa, for danskerne fort satte minsandten rnedaljehesten. Ares krigsguden sa selvtelqelig ogsa pa svomning , men han holdt dog mere af egentlige krigshandlinger, og derfor var han mere interesseret i vandpolo.

Til sidst fik dog idreetsstesv-

net en ende. Atleterne drog hjem med aile deres medaljer, og stilheden srenkede sig igen over Olympen. Om Siyfos nu svernmer erkeslest frem og tilbage i et bas sin, eller om han stadig aser med den forbandede sten, det skal veers usagt, men sikkert er det , at de gamle guder pa Olympen meget lrenge vii huske tilbage pa de herlige dage, da de danske svommeatleter for en stund bragte den qreeske oldtids fremragende idrretsprrestationer i erin - ' dring. 0

PludSelig blev qudernes opmrerksomhed fanget af noget, der foregik oppe pa land. En gruppe mennesker, det var minsandten ogsa danskere, diskuterede og gestikulerede. Igen folte guderne, at de gode gamle dage, da grrekerne altid forte andfulde og filosofiske diskussioner, var vendt tilbage. Han sendte f1uks sendebudet Hermes ned for at fa at vide, hvad de diskuterede sa ivrigt.

SV0MMESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 7


arena

o

DA OLYMPENS GUDE R VAGNEDE

En moderne og sandfcerdig mytologisk beretning.

At Erik Mf2Jnster. Foto : Jan -Erik Leonthin.

I gam Ie dage var der liv i Greekenland. Der skete noget hele tiden. Aile folk gik rundt og dl skuterede og foruden filosofi diskuterede man idrret.1 oldtidens Grrekenland var man nemlig Iige sa idrretsgale, som vi er nu om stunder. En oldgrresk by uden idreetsanleeq og badeanstalt var en uteenkelighed, og hvis man ville vrere noget ved musikken, matte man som ung veersaqod serqe for at veere i form og for at vrere en flittig grest pa idreetspladsen. Dengang troede man nemlig pa, at en sund sleel krrevede et sundt legeme. Der var ikke noget, der hed -Tearn Oldtids-Greakenland «, de r serqede for at holde gang i talenterne. Det var slet ikke nodvendigt, for selveste gu derne holdt handen over idrretsfolkene og interesserede sig for de legemlige sysler. ldrrets legene blev derfor Iige frem afholdt til eere for disse heleste veesener, og ikke som nu om stunder, for idrretslegene undertiden synes afholdt til asre for medierne og sponsorerne.

De

gamle kraftfulde grreske guder holdt til pa Olympen, og derfra skuede de med interesse ned pa idrretsarenaerne, hvor atleterne styrtede rundt med tungen ud af halsen til rere for demo Men ak ak, det er mange hundrede ar siden, at atlenernes formkurver dalede og det hele gik i sta. I lange lange tider har

Dansk erne bredte sig ud over de t hele i de Iivlige dage , men guderne haldt nu me st af dem , ni!Jr de blev i bassinet i stedet for at give den sam fred sfarstyrrer i de ga mle bygningsvrerker. ~';. -

~'-

.

'"".

de gamle guder med Zeus i spidsen derfor snorket he]: pa toppen af Olympen. De har overhovedet ikke gidet at tofte sa meget som et ejenbrvn for at se ud over bjergkanten og ned pa idrretspladserne, for der skete ikke noget mere.

sig en del for jordiske kvinder. Ved siden af ham sad hans kone Hera og sa sur ud , srerlig nar Zeus' blik hvilede pa de danske piger, som tydelig nok havde gudens bevagenhed, nar de i rasende fart skod gennem vandet.

FornYlig vaqnede imidlertid guderne op af deres mangearige dvale. Mallose stirrede de atter ud fra tinderne og ned pa idrretsanlreggene, eller rettere, de kiggede ned pa Athens svernrnestadlon , for helt op til tappen af Olympen var rygtet naet om, at der blev afholdt EM i svernninq . Der sad de allesammen side ved side, og kikkede pa svernning . Der var selvfolgelig chefguden Zeus , der pa trods af sine mange fir pa bagen folte sig som fodt pa ny. 0jnene var ved at falde ud af hovedet pa ham, for endelig efter mange arhundreders pause kunne han igen overvrere en idrretskamp, og oven i kobet med kvindelige deltagere. Det var der ikke noget af i oldtiden , sa det var ikke sa darligt for en mand som Zeus , der altid havde interesseret

10vrigt var de der aile sammen, aile de gamle rervrerdige guder. Der var tvillingerne Artemis og Apollon, guder for ' henholdsvis edernarken og sandheden . Der var Athene, gudinde for visdommen og videnskaben, sendebudet He~ mes, smedeguden Hefaistos, skonhedsgudinden Afrod ite, der engang for lrenge sid en var kravlet ud af vandets skurnsprejt, ligesom de danske svommepiger gjorde nu . Der var den voldsomme krigsgud Ares og selvfolgelig ogsa den gamle drukbroder Dionysos, vinguden, der nu ojnede en chanche for at fa drukket trrenere og journalister og turister en rus til. Glemmes ma heller ikke vandenes gUd Poseidon, der selvfolgelig sa til med srerlig faglig interesse.

SIDE 6 - SV0MMESPORT NR. 7 . 1991

Forste gang guderne kom i ekstase var ved finalen i 4 x 200 m fri , og da den sidste dansker i stafetten spurtede frem mod rnalet kunne Zeus ikke sidde stille. Han sprang op og rabte: »Ger nu ikke lige som Orpheus, se dig ikke til bage for at se, om der er nogen bag dig , for sa taber du alt, hvad du er ved at vlnde« Han kunne dog veere ganske rolig , Mette Jakobsen lavede ikke den samme breler; som Orpheus havde gjort, dengang han var nede for at hente Eurod ike op fra underverdenen , og pa trods af gudernes formaning sa sig tllbage, for at se om hun nu fulgte med. Lebet blevvundet i sa flot stil at selv Poseidon var lrnpo neret. De svommer jo ligesom tritonerne rabte han , og dvre lede en stund ved mindet om disse menneskelige vresener med fiskehalerne. Trenk, sadan fortsatte det dag efter dag. Til sidst matte smedeguden Hefaistos rejse ned til jorden for at smede medal jer af redelt metal til de danske atleter, og det bade af guld og bronze.

Et nyt ekstatisk toppunkt for guderne kom under finalen i 200 m medley for herrer.1 starten sa det ikke godt ud, og Zeus havde ondt af de danske nymfer, at de havde sa ynkelige ungersvende, der la helt sidst i feltet, Men sa skete der noget. Med en hurtighed som Akilleus' dronede danskeren frem og halede ind pa de terende, og guderne heppede og telte sig sikre pa, at han ville vinde. Da herte de pludselig en stemme bag dem oDet var fllosoften Zenon , der oqsa var vag net op til dad igen , og som folte sig fin nok til at blande sig med guderne. »1kan godt hol de op med det raberi«, sagde han , »danskeren vii ikke kunne overhale den terence, det har jeg bevist matematisk for mange ar sid en. I kender da mit gamle bevis for, at selv Akilleus den rapfodede aid rig vii kunne indhente en skildpadde, hvis den har et forspring. Hver gang nemlig Akilleus nar frem til stedet, hvor skildpadden var, vii den altid have bevreget sig et lille styk ke fremad og sa fremdeles.

Skildpadden vii altid veere forrest , omend forspinget bliver nok sa lille. Sadan forholder det sig oqsa med danskeren der er baqud «, Zenon blev afbrudt af et brel fra de andre guder, da Lars Sorensen pul veriserede verdenshistoriens mest berernte matematiske bevis og vandt endnu en guldmedalje til danskerne. Han gjorde sig faktisk skyldig i, at Zenon blev taget ved vingebenet og smid t ud fra Olympen og ned i underverdenen. Guderne gad ikke here mere pa hans vrevl, nu da det beromte bevis i praksis var gjort til skamme.

Hermes vendte snart tilbage med den nedslaende besked, at det ikke drejede som en andfuld diskussion, men i stedet om et orkeslest skrenderi , om hvem de r sku lie med atle terne neeste gang, der var idrretsstrevne. Zeus grremmede sig. At bruge tid en pa noget sadan i stedet for ekstatisk glrede over sejrene. Han bestemte sig for efter strevnet at sende visdomsguden Athene ned for at undervi se dem i visdom. Ak, Zeus kendte jo ikke den danske nationalsjrel, og vidste ikke hvil ken haoles opgave det ville veere for Athene. Han vidste ikke, at det stridbare sind la dybt gemt i danskerne, ligefra dengang vikingerne smed kedben i hovederne pa hinanden , og at det altid med ildhu var dyrket ikke mindst i svern mekredse. Selv dette kunne dog ikke edeleeqqe gudernes glrede over atleternes prrestationer, og Zeus undrede sig over, hvordan disse nordboere kunne veere blevet sa hurtige i vandet. Hermes havde dog Iaet nogle trreningsprogrammer med sig , og de kunne nu se, hvilket surt slid , frem og tilbage i bassinet i mange timer, der la til grund for resultaterne. »HrnHrn«, grundedeZeus. han havde jo i sin tid som straf iadet Sisyfos rulle en sten op ad en blerqskranlnq i en uendelighed, fordi stenen fluks rul lede ned pa jorden igen nar han naede toppen.

•••

Det var gen tlig en ypperlig og velfortjent straf, men guderne var ved at veeretreette at svedlugten fra den asende og rnasende Sisyfos, sa Zeus spe kulerede nu pa, am han i stedet skulle lade Sisyfos som en anden konkurrencesvommer svernme frem og tilbage i et bassin. Sa snart han naede den ene en de, skulle han bare vende om og tilbage til sit ud gangspunkt. Det ville han nok tele llqesa erkeslast som at rulle med stenen, og sa slap man for den vremme lige sved lugt. Zeus fik dog igen andet at trenke pa, for danskerne fort satte minsandten rnedaljehesten. Ares krigsguden sa selvtelqelig ogsa pa svomning , men han holdt dog mere af egentlige krigshandlinger, og derfor var han mere interesseret i vandpolo.

Til sidst fik dog idreetsstesv-

net en ende. Atleterne drog hjem med aile deres medaljer, og stilheden srenkede sig igen over Olympen. Om Siyfos nu svernmer erkeslest frem og tilbage i et bas sin, eller om han stadig aser med den forbandede sten, det skal veers usagt, men sikkert er det , at de gamle guder pa Olympen meget lrenge vii huske tilbage pa de herlige dage, da de danske svommeatleter for en stund bragte den qreeske oldtids fremragende idrretsprrestationer i erin - ' dring. 0

PludSelig blev qudernes opmrerksomhed fanget af noget, der foregik oppe pa land. En gruppe mennesker, det var minsandten ogsa danskere, diskuterede og gestikulerede. Igen folte guderne, at de gode gamle dage, da grrekerne altid forte andfulde og filosofiske diskussioner, var vendt tilbage. Han sendte f1uks sendebudet Hermes ned for at fa at vide, hvad de diskuterede sa ivrigt.

SV0MMESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 7


arena

•••


arena

•••oreno

~

'-"-

•••

var otte hundrededele sekund fra solvmedaljen .

(Ie sig 09 frydede sig, sa det varmede langt ind i hjertekulen. Da var det Politi kens udsendte Allan Nielsen bleeste det journalistiske overblik en haUuld, rejste sig, rakte armene i vejret og brelede ud over det hele: »For helvede...« Han fuldforte aid rig Sootningen. Det ojeblik overskred qreensen for, hvad det er muligt at udtrykke i ord, og desuden blev han afbrudt af journalisterne fra det tidligere DDR, der spontant vendte sig om og gav deres danske kolleger en klapsalve.

Anerkendelse Lidt Ioongere nede pa pressebalkonen sad den tidligere svommestjerne og mangedobbelte Verdens- Europa og - Olympisk Meste r- Kristin Otto og nikkede anerkendende, men uden at vise mindste tegn pa overraskelse. For hende var den store danske succes forudsigelig. Fa dage forinden gav hun de danske landstreenere og DSLF en stor applaus, da hun paskennede det gode forarbejde, der er gjort op til EM. Kristin Otto selv, var et produkt af et system, der sorgede for optimale forberedelser og omgivelser for sine topsvernmere, konstaterede, at danskerne havde forberedt sig pa den rigtige og grundige made, der sikrer bade den fysiske styrke og det mentale overskud hos den enkelte svern mer, der er nodvendig for at skabe topresultater. »Danskerne har gjort alt det, tyskerne burde have gjort, men forsernte «, havde hun sagt. Nu sad hun der og var en af de forholdsvis fa, den danske succes ikke kom bag pa, For efter sa mange ar i skyggesiden, vakte det - trods de senere ars konstante fremgang - opsigt, at danskerne sa massivt preeqede medaljefordelingen. Ud at dremmen Pa det tidspunkt var det hele allerede ved at veere en gammel historie. Triumftoget satte nemlig i gang allerede pa EMsteevnets Ierste dag . Her kappede drommene sine leenker; steg op og bred ind i virkelighedssfooren med guldmedaljer til Mette Jacobsen, Berit Puggaard, Annette Poulsen og Gitta Jensen i 4 x 200 meter fri. Efter VM-bronzen i januar var forhabninqeme naturligvis af en vis sterrelse, men at det sa suvereent og overbevisende

skulle Iykkes at seette de tyske verdensmestre pa plads, havde ingen haft fantasi til at fore stille sig . Med et forspring pa 4,5 sekunder var der tale om ren udklassering. Mette Jacobsen pa sidste tur viste sa forrygende form og styrke, da hun bade indhentede et stort forspring til tyskernes verdensrekordholder pa den indivi duelle 200 meter distance, Heike Friedrich og gjorde det til sit eget, at drommen om endnu en triumf dagen efter begyndte at tage fast form . 'Oqsa her, pa den individuelle 200 m fri, stod drernmen mal med virkelighedens muligheder. Mette Jacobsen viste pa ny sin klasse. Ikke mindst levede hun op til sit ry som en af verdens steerkeste pa finishen , da hun i selve indslaget gled forbi franske Catherine Plewinski, der ellers havde fort hele lebet, Pa tredjedagen besteg Mette Jacobsen igen sejrspodiet som den ene fjerdedel af det bronzehold pa 4 x 100 meter fri, hvor de tre andre var Gitta Jensen , Mette Norskov og Berit Puggaard. En form idabel prasstatlon i betragtning af at Gitta, Mette og Berit gennem halvandet ar har treenet specielt med henblik pa 200 meteren og mere eller mindre har haft 4 x 100 meteren som noget sekundeert, Nedhidsning Svommere, treenere, presse og dem derhjemme havde etterhanden svesrt ved at kapere mere. To dage med blade danske resultater var, hvad aile treenqte til. I de dage skulle man opleve, at en B-finale til

Med tre EM-titler og en bronze blev Mette Jacobsen EM's topscorer. SV0MMESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 11
Med sejren i 200 medley sikrede Lars S0rensen dansk herresvemninqs ferste EM-guldmedalje nogen sinde. Med kun to maneders intens traening bag sig afslerede han taktisk kl0gt og snilde og overraskede hele det svernmende Europa.

At Flemming Menster Foto: Jan-Erik Leonthin

Godt nok er han Europarekord-holder pa kortbane, godt nok blev han nr. 5 ved VM, og godt nok har han konstant holdt sig i kontakt med den absolutte verdenselite, siden han besluttede sig for, at 200 meter medley skulle veere hans specialitet. Men hvem havde inderst inde troet pa , det var muligt for ham at indtage Athen og treekke sig tilbage som Europamester? I hvert fald ikke Lars Sorensen selv. Ene og alene fordi det slet ikke er noget, han har satset pa. Etter VM i Australien foretog han en prioritering af sit liv, og den satte svernnlnqen ned pa andenpladsen i forhold til studierne. I hvert fald hvad dette ar anqar. Lars Sorensens plan var at fa IOOSt sig ind pa cand.negot. studiet, sa han kunne give sig fuldt og helt i en OL-satsning neeste ar. 1991 skulle veere et sportsligt mellemar, og det harrejsende forunderlige er, at han til det sidste overvejede om han overhovedet burde stille op til EM. Bag guldmedaljen skjuler der sig saledes kun to maneders koncentreret trooning. Resten af tid en efter VM har han holdt pause eller treenet pa lavt blus. Men hvis der er nogen dansk svommer, der har grundtrooningen i orden, er det Lars Sorensen. I arevis har han treenet hardt og langt og uophorligt. Det kom ham til gode i Athens EM-bassin , da han med tid en 2.02,63 kom i mal med en margin pa selle tre hundrededele ned til tyskeren Christian Gessner, men altsa rigeligt til at sikre dansk herresvomnings forste Europa Mesterskab. Inden det kom sa vidt torrnaede han at omskabe 200 medley til den rene gysertime for de danske tilskuere, holdkammerater og tvseere. Efter en tyvstart lagde han ud med en sidsteplads efter 50 fly (0:27 .60) , en femteplads efter de neeste 50 ryg (0:31.48), en

'I

• ••

tredjeplads efter brystsvomningen (0.35,01) og endelig forstepladsen, da de sidste 50 meter crawl (0.28 ,54) var tilendebragt. Gloodens nydelse Lars Sorensen var overrasket over sin egen Iormaen - og sa synligt glad som vistnok atdrig set for. Lars Sorensen er ikke den , der udforer de store folelsesbetonede scener, han er ikke den, der raber og skriger eller jamrer og hyler, ikke den, der elsker at sta helt fremme i rampelyset og forstille sig . Oa svernmerne kom hjem fra Athen til modtagelsestumulterne i Kastrup torseqte han spaqtasrdigt, men torqeeves at holde sig fra af hysteriets og mediernes sultne og altslugende favntag, og han var - sammen med Gitta Jensen og Franz Mortensen - den terste til at afkleede sig den officielle og afslorende landsholdsuniform og hoppe i den daglige, anonyme kloodedragt. Men den dag pa bassinkanten nod han det. Han slog ikke f1ikflak og han rendte ikke rundt og bed i guldmedaljen, hvad der ellers er det originale standardkrav fra fotograferne, men han forsogte ikke at deernpe sin gloode, og han talte pa den der underlige blandingsfacon, der altid optreeder, nar sindet pa en gang er rert og opstemt. Det seje treeks triumf Oet var en helt igennem pragtfuld stund, og hvor var det fortjent, at sa mange ars grundig og utroottelig trooning blev kronet med en sa stor triumf - for Lars selv og for hans treener gennem aile arene, Flemming Poulsen . Ilige netop dette sejrens ojeblik var han ind begrebet - som Mette Jacobsen - at de senere ars store danske fremgang. Han var selve det lange seje treeks triumf. En manifestation af den omfattende og grundige tresninq, der Ioogger bunden for de virkeligetopproostationero En manifestation af, at den sakaldte kva litets-tunge trooning forst har effekt, nar det er mange ars kvantitets-prooget treeninq, der er basis. Og dermed oqsa en indirekte forklaring pa, hvorfor dansk svomning 0jensynligt ikke har aflosere klarfor den ojeblikkelige elite. Samtidig var Lars Sorensens EM-sejr den rene anskuelsesundervisning l, hvordan en karriere kan bevares og tortseettes, nar den ellers ser ud til at fortroonges af andre af livets nodvendige qerernal. Med mange ars konditionel treenlnq i ungdomstiden er der sa rigelig med luft og mulighed til en stram planleeqning ide eeldre ar, nar trooningen skal kombineres med studierne. Det er en perspektivrig sidegevinst, som Lars Sorensen har Iaet et gyldent udbytte at, men som oqsa ber veere en god inspirationskilde for andre svommere pa vej ind i voksenarene - og ikke mindst for dansk svomnings treenere og ledere. 0


Med sejren i 200 medley sikrede Lars S0rensen dansk herresvemninqs ferste EM-guldmedalje nogen sinde. Med kun to maneders intens traening bag sig afslerede han taktisk kl0gt og snilde og overraskede hele det svernmende Europa.

At Flemming Menster Foto: Jan-Erik Leonthin

Godt nok er han Europarekord-holder pa kortbane, godt nok blev han nr. 5 ved VM, og godt nok har han konstant holdt sig i kontakt med den absolutte verdenselite, siden han besluttede sig for, at 200 meter medley skulle veere hans specialitet. Men hvem havde inderst inde troet pa , det var muligt for ham at indtage Athen og treekke sig tilbage som Europamester? I hvert fald ikke Lars Sorensen selv. Ene og alene fordi det slet ikke er noget, han har satset pa. Etter VM i Australien foretog han en prioritering af sit liv, og den satte svernnlnqen ned pa andenpladsen i forhold til studierne. I hvert fald hvad dette ar anqar. Lars Sorensens plan var at fa IOOSt sig ind pa cand.negot. studiet, sa han kunne give sig fuldt og helt i en OL-satsning neeste ar. 1991 skulle veere et sportsligt mellemar, og det harrejsende forunderlige er, at han til det sidste overvejede om han overhovedet burde stille op til EM. Bag guldmedaljen skjuler der sig saledes kun to maneders koncentreret trooning. Resten af tid en efter VM har han holdt pause eller treenet pa lavt blus. Men hvis der er nogen dansk svommer, der har grundtrooningen i orden, er det Lars Sorensen. I arevis har han treenet hardt og langt og uophorligt. Det kom ham til gode i Athens EM-bassin , da han med tid en 2.02,63 kom i mal med en margin pa selle tre hundrededele ned til tyskeren Christian Gessner, men altsa rigeligt til at sikre dansk herresvomnings forste Europa Mesterskab. Inden det kom sa vidt torrnaede han at omskabe 200 medley til den rene gysertime for de danske tilskuere, holdkammerater og tvseere. Efter en tyvstart lagde han ud med en sidsteplads efter 50 fly (0:27 .60) , en femteplads efter de neeste 50 ryg (0:31.48), en

'I

• ••

tredjeplads efter brystsvomningen (0.35,01) og endelig forstepladsen, da de sidste 50 meter crawl (0.28 ,54) var tilendebragt. Gloodens nydelse Lars Sorensen var overrasket over sin egen Iormaen - og sa synligt glad som vistnok atdrig set for. Lars Sorensen er ikke den , der udforer de store folelsesbetonede scener, han er ikke den, der raber og skriger eller jamrer og hyler, ikke den, der elsker at sta helt fremme i rampelyset og forstille sig . Oa svernmerne kom hjem fra Athen til modtagelsestumulterne i Kastrup torseqte han spaqtasrdigt, men torqeeves at holde sig fra af hysteriets og mediernes sultne og altslugende favntag, og han var - sammen med Gitta Jensen og Franz Mortensen - den terste til at afkleede sig den officielle og afslorende landsholdsuniform og hoppe i den daglige, anonyme kloodedragt. Men den dag pa bassinkanten nod han det. Han slog ikke f1ikflak og han rendte ikke rundt og bed i guldmedaljen, hvad der ellers er det originale standardkrav fra fotograferne, men han forsogte ikke at deernpe sin gloode, og han talte pa den der underlige blandingsfacon, der altid optreeder, nar sindet pa en gang er rert og opstemt. Det seje treeks triumf Oet var en helt igennem pragtfuld stund, og hvor var det fortjent, at sa mange ars grundig og utroottelig trooning blev kronet med en sa stor triumf - for Lars selv og for hans treener gennem aile arene, Flemming Poulsen . Ilige netop dette sejrens ojeblik var han ind begrebet - som Mette Jacobsen - at de senere ars store danske fremgang. Han var selve det lange seje treeks triumf. En manifestation af den omfattende og grundige tresninq, der Ioogger bunden for de virkeligetopproostationero En manifestation af, at den sakaldte kva litets-tunge trooning forst har effekt, nar det er mange ars kvantitets-prooget treeninq, der er basis. Og dermed oqsa en indirekte forklaring pa, hvorfor dansk svomning 0jensynligt ikke har aflosere klarfor den ojeblikkelige elite. Samtidig var Lars Sorensens EM-sejr den rene anskuelsesundervisning l, hvordan en karriere kan bevares og tortseettes, nar den ellers ser ud til at fortroonges af andre af livets nodvendige qerernal. Med mange ars konditionel treenlnq i ungdomstiden er der sa rigelig med luft og mulighed til en stram planleeqning ide eeldre ar, nar trooningen skal kombineres med studierne. Det er en perspektivrig sidegevinst, som Lars Sorensen har Iaet et gyldent udbytte at, men som oqsa ber veere en god inspirationskilde for andre svommere pa vej ind i voksenarene - og ikke mindst for dansk svomnings treenere og ledere. 0


"I

Jacobsen,

I

. f a vens tre: . 4 x 100 m fn . r Jensen , Glade bronze~n~e:!~e' Jacobsen , G/tta

I

L

Beri! PUgg aarv' Mette Nors k 0 .

SIDE 16 - SV0MMESPORT NR. 7 . 1991

Holdkapperne understregede i rigt mal dansk svemninqs klasse og bredde. Til det sidste var der hard kamp svemmerne imellem for overhovedet at komme med. Ud af det hele kom maske en ny stjerne.

Den bredde er sa yderligere cementeret ved, at sa mange har bejlet til pladserne pa holdet. Her op til EM var den helt gal, og i savel 4 x 100 som 4 x 200 matte man bruge de indledende heats som udtagelseslob for dem, der kasmpede om den fjerde plads. Og i begge tilfeelde havde det selvfolgelig skuffelser og gleeder i sit kelvand ,

At Flemming Monster Foto: Jan-Erik Leonthin

Skcebne-duel

Bag guldet, bronzen og de nordiske rekorder (hhv. 8:05.90 og 3:46.36) i 4x200 og 4 x 100 fri gemmer der sig ikke blot den rene jubelfest, men oqsa et drama af en ganske betragtelig intensitet. I dansk svomning er man selvsagt begejstret for de seneste ars hold-succes, for den indi cerer at toppen har en god bredde i modseetning til tid ligere , da kun en enkelt ellerto i ny og nee torrnaede at stikke snuden frem.

For Eva Mortensen var det en slem bet. Efter f1ere forgeeves forsog var det i ar endelig Iykkedes at komme med i 4 x 200 meter frio Men hun taldt for reg len om, at i holdkapperne er det, trods evt. tidligere kvaIifikation, dagsformen, der teeller Da hun i sine indivi duelle lob havde vist form svigt , blev Gitta Jensen sparet i det indledende heat, sa det kunne bruges som udtagelsee-duel mellem Eva Morten sen og den hidtil femtebedste Annette Poulsen . Den duel faldt ud til fordel for Annette, der oqsa var pa holdet ved VM. Men den var teetpa at koste finaledeltagelsen overhovedet, og dermed det efterfolgende seet guldmedaljer. I sin iver efter at bevare pladsen pa holdet, var Eva Morten-

sen nemlig meget teet pa en tyvstart i sit skifte. Solie et hundredel sekund blev hendes reaktionstid malt til. Med det - og amerikanernes diskvalifikation ved VM - i baghovedet blev det et ag pa de danske pigers skuldre resten af EM. Deres skifter var utroligt sikre , hvilket vii sige langsomme. Men nar alt kommer til alt, ikke sa langsomme at det kostede noget. Guldmedaljen i 4x200 kunne jo ikke blive bedre, og pa 4 x 100 meter var det ureali stisk at na hejere op end den fornemme bronzeplacering , det nu blev til. Her havde Mette Jacobsen staet over i indledende for at give plads til en altafgorende duel mellem Annette Poulsen og det nye hab , Mette Norskov, der som Eva var oprin deligt udtaget, men i sit startlob pa forstedagen, 100 meter fri, havde vist usikkerhed. Men 16-arige Mette Nerskov klare de presset, afviste konkurrenten og bevarede sin plads pa holdet. I finalen imponerede hun , da hun endnu engang modstod debutantnerverne og det ydre pres. For det torste startede hun holdkappen som holdets svageste led i kampen mod de ovrige holds steerkeste kort, for det andet lod hun sig heller ikke sla ud af en tyvstart, hvor hun ikke rigt igt opdagede noget, og derfor, som hun selv udtrykte det Âťvar lige ved at blive kvalt i tyvstartsnoren ÂŤ. Til gengeeld gennemforte hun sin 100 meter med tankerne kredsende om, at hun maske selv var kommet til at tyvstarte i den anden og definitive start . Selv om hun ikke tidsmeessigt levede op til sit allerbedste, afslerede hendes made at ga til sagen, at hun er godt gearet til et steevne pa det niveau, et EM befinder sig. For fa ar sid en ville en sjetteplads i en holdkap-finale have veeret det helt store. Men som udviklingen har fort os frem og veennet os til at veere med helt fremme i medaljekampen, Iignede holdmedleyen Iidt af en walk over. Men selv om sjettepladsen ikke appellerede til den overveeldende begejstring, sa er det trods alt oqsa et godt resultat, som er med til at underbygge det danske feeste i den internationale top . Og i hvert fald er det da en klar fremgang i forhold til savel VM som OL, hvor det danske medleyhold i begge tilfeelde blev diskvalificeret for tyvstart. 0

Gitta Jensen har genvundet sin gamle styrke, og det bar hendes EM-indsats praeg af, selv om hun denne gang skulle opleve den irriterende 4. plads pa 200 meter frio At Flemming Monster / Foto: Jan-Erik Leonthin Gitta Jensen har genfundet sig selv. Efter et nedslaende VM, hvor hun ikke rigtigt var sig selv og ikke kunne finde stabiliteten, var hun under EM igen i besiddelse af det velkendte drive. Hun var saledes et at de store aktiver i Danmarks guld- og bronzefangst pa holdkapperne, og ikke mindst viste hendes rnalrettede treening pa 200 meteren at veere Iykkedes. Bade pa holdet og individuelt. Ikke desto mindre matte hun lide den tort pa den individuelle distance pa ny at se sig henvisttil placeringen nojagtig Iige uden for medaljefeltet. Med 4. pladsen i 200 meter (2:02 .03) var hun meget teetpa at gore Mette Jacobsen selskab pa medaljeskamlen. Men for Gitta Jensen var det ingen ny fornemmelse. For to ar siden i Bonn kom hun hjem med tre fjerdepladser og ved EJM for fire ar siden i Rom oplevede hun det to gange. Selv om hun i virkeligheden svommede tremragende kunne . hun af den grund ikke undqa at veere en smule skuffet. Set i bakspejlet var der dog sterre grund til skuffelse pa 100 meteren, hvor hun blev nr. 5 i den beskedne tid 0:57.20. Havde hun svernmet op til sin egen nordiske rekord, var hun kommet hjem som Europamester. For havde omsteendighederne veeret normale, ville hun i sin aktuelle treeningstilstand ikke have haft det store besveermed at leve op til tidligere bedrifter. Men sandheden om femtepladsen er, at hun stillede op plaget af f1ere timer med stasrk hovedpine og opkastning. Gitta gennernterte lebet uden sa meget som at svernrne en meter til op varmning . Hendes 100 meter styrke blev understreget, da hun to dage senere svommede pa 55,71 pa sin del af 4 x 100 m. Hendes total forteeller saledes om en 1. plads, en 3. plads og en 6. plads i holdkapperne, en 4. plads, en 5. plads og en 7. plads i de individuelle lob , hvormed hun i rigt mal pa ny understregede sit store format. Forklaringen pa hendes genfundne styrke er ikke sa mystisk eller kompliceret. Hun har taet ro om tilveerelsen. Et klubskifte, en veloverstaet eksamen og en afklaring med hensyn til den neerefremtid har tilsammen skabt de harmoniske rammer, der er nodvendigt for et Iiv i topsvomning. Nu gar turen til Texas og treener Steve Collins, og om et ar kalder OL. Ma det blive det sidste og ultimative opqer med 4. pladsens gleedesundertrykkelse. 0

SV0MMESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 17

_


"I

Jacobsen,

I

. f a vens tre: . 4 x 100 m fn . r Jensen , Glade bronze~n~e:!~e' Jacobsen , G/tta

I

L

Beri! PUgg aarv' Mette Nors k 0 .

SIDE 16 - SV0MMESPORT NR. 7 . 1991

Holdkapperne understregede i rigt mal dansk svemninqs klasse og bredde. Til det sidste var der hard kamp svemmerne imellem for overhovedet at komme med. Ud af det hele kom maske en ny stjerne.

Den bredde er sa yderligere cementeret ved, at sa mange har bejlet til pladserne pa holdet. Her op til EM var den helt gal, og i savel 4 x 100 som 4 x 200 matte man bruge de indledende heats som udtagelseslob for dem, der kasmpede om den fjerde plads. Og i begge tilfeelde havde det selvfolgelig skuffelser og gleeder i sit kelvand ,

At Flemming Monster Foto: Jan-Erik Leonthin

Skcebne-duel

Bag guldet, bronzen og de nordiske rekorder (hhv. 8:05.90 og 3:46.36) i 4x200 og 4 x 100 fri gemmer der sig ikke blot den rene jubelfest, men oqsa et drama af en ganske betragtelig intensitet. I dansk svomning er man selvsagt begejstret for de seneste ars hold-succes, for den indi cerer at toppen har en god bredde i modseetning til tid ligere , da kun en enkelt ellerto i ny og nee torrnaede at stikke snuden frem.

For Eva Mortensen var det en slem bet. Efter f1ere forgeeves forsog var det i ar endelig Iykkedes at komme med i 4 x 200 meter frio Men hun taldt for reg len om, at i holdkapperne er det, trods evt. tidligere kvaIifikation, dagsformen, der teeller Da hun i sine indivi duelle lob havde vist form svigt , blev Gitta Jensen sparet i det indledende heat, sa det kunne bruges som udtagelsee-duel mellem Eva Morten sen og den hidtil femtebedste Annette Poulsen . Den duel faldt ud til fordel for Annette, der oqsa var pa holdet ved VM. Men den var teetpa at koste finaledeltagelsen overhovedet, og dermed det efterfolgende seet guldmedaljer. I sin iver efter at bevare pladsen pa holdet, var Eva Morten-

sen nemlig meget teet pa en tyvstart i sit skifte. Solie et hundredel sekund blev hendes reaktionstid malt til. Med det - og amerikanernes diskvalifikation ved VM - i baghovedet blev det et ag pa de danske pigers skuldre resten af EM. Deres skifter var utroligt sikre , hvilket vii sige langsomme. Men nar alt kommer til alt, ikke sa langsomme at det kostede noget. Guldmedaljen i 4x200 kunne jo ikke blive bedre, og pa 4 x 100 meter var det ureali stisk at na hejere op end den fornemme bronzeplacering , det nu blev til. Her havde Mette Jacobsen staet over i indledende for at give plads til en altafgorende duel mellem Annette Poulsen og det nye hab , Mette Norskov, der som Eva var oprin deligt udtaget, men i sit startlob pa forstedagen, 100 meter fri, havde vist usikkerhed. Men 16-arige Mette Nerskov klare de presset, afviste konkurrenten og bevarede sin plads pa holdet. I finalen imponerede hun , da hun endnu engang modstod debutantnerverne og det ydre pres. For det torste startede hun holdkappen som holdets svageste led i kampen mod de ovrige holds steerkeste kort, for det andet lod hun sig heller ikke sla ud af en tyvstart, hvor hun ikke rigt igt opdagede noget, og derfor, som hun selv udtrykte det Âťvar lige ved at blive kvalt i tyvstartsnoren ÂŤ. Til gengeeld gennemforte hun sin 100 meter med tankerne kredsende om, at hun maske selv var kommet til at tyvstarte i den anden og definitive start . Selv om hun ikke tidsmeessigt levede op til sit allerbedste, afslerede hendes made at ga til sagen, at hun er godt gearet til et steevne pa det niveau, et EM befinder sig. For fa ar sid en ville en sjetteplads i en holdkap-finale have veeret det helt store. Men som udviklingen har fort os frem og veennet os til at veere med helt fremme i medaljekampen, Iignede holdmedleyen Iidt af en walk over. Men selv om sjettepladsen ikke appellerede til den overveeldende begejstring, sa er det trods alt oqsa et godt resultat, som er med til at underbygge det danske feeste i den internationale top . Og i hvert fald er det da en klar fremgang i forhold til savel VM som OL, hvor det danske medleyhold i begge tilfeelde blev diskvalificeret for tyvstart. 0

Gitta Jensen har genvundet sin gamle styrke, og det bar hendes EM-indsats praeg af, selv om hun denne gang skulle opleve den irriterende 4. plads pa 200 meter frio At Flemming Monster / Foto: Jan-Erik Leonthin Gitta Jensen har genfundet sig selv. Efter et nedslaende VM, hvor hun ikke rigtigt var sig selv og ikke kunne finde stabiliteten, var hun under EM igen i besiddelse af det velkendte drive. Hun var saledes et at de store aktiver i Danmarks guld- og bronzefangst pa holdkapperne, og ikke mindst viste hendes rnalrettede treening pa 200 meteren at veere Iykkedes. Bade pa holdet og individuelt. Ikke desto mindre matte hun lide den tort pa den individuelle distance pa ny at se sig henvisttil placeringen nojagtig Iige uden for medaljefeltet. Med 4. pladsen i 200 meter (2:02 .03) var hun meget teetpa at gore Mette Jacobsen selskab pa medaljeskamlen. Men for Gitta Jensen var det ingen ny fornemmelse. For to ar siden i Bonn kom hun hjem med tre fjerdepladser og ved EJM for fire ar siden i Rom oplevede hun det to gange. Selv om hun i virkeligheden svommede tremragende kunne . hun af den grund ikke undqa at veere en smule skuffet. Set i bakspejlet var der dog sterre grund til skuffelse pa 100 meteren, hvor hun blev nr. 5 i den beskedne tid 0:57.20. Havde hun svernmet op til sin egen nordiske rekord, var hun kommet hjem som Europamester. For havde omsteendighederne veeret normale, ville hun i sin aktuelle treeningstilstand ikke have haft det store besveermed at leve op til tidligere bedrifter. Men sandheden om femtepladsen er, at hun stillede op plaget af f1ere timer med stasrk hovedpine og opkastning. Gitta gennernterte lebet uden sa meget som at svernrne en meter til op varmning . Hendes 100 meter styrke blev understreget, da hun to dage senere svommede pa 55,71 pa sin del af 4 x 100 m. Hendes total forteeller saledes om en 1. plads, en 3. plads og en 6. plads i holdkapperne, en 4. plads, en 5. plads og en 7. plads i de individuelle lob , hvormed hun i rigt mal pa ny understregede sit store format. Forklaringen pa hendes genfundne styrke er ikke sa mystisk eller kompliceret. Hun har taet ro om tilveerelsen. Et klubskifte, en veloverstaet eksamen og en afklaring med hensyn til den neerefremtid har tilsammen skabt de harmoniske rammer, der er nodvendigt for et Iiv i topsvomning. Nu gar turen til Texas og treener Steve Collins, og om et ar kalder OL. Ma det blive det sidste og ultimative opqer med 4. pladsens gleedesundertrykkelse. 0

SV0MMESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 17

_


~I

Berit Puggard fik sit afgorende individuelle gennembrud - og delte straks laurbaerrene med dem, der har hjulpet hende pa vej.

At Flemming M(,Jnster Foto: Jan-Erik Leonthin

En guld og to bronzemedaljer var det kontante EM-udbytte for den 19-arige nybagte stu dent Berit Puggaard. En noget opsigtsvrekkende gevinstsamling til en svernmer, der ,....- - - stadig har sit forste danske mesterskab til gode. Berit Puggaard har forlrengst vrennet sig til, at hun er hen vist til pladsen ved slden af dansk svomnings store navn, Mette Jacobsen. Men sa lrenge de ting, hun pressterer pa andenpladsen , er af internationalt format, er det oqsa til at leve med. Nar facit skal gores op og endevendes er der heller ingen, der betvivler vrerdien af hendes indsats og andel i den danske medaljehost. Bade hvad hendes egen prrestation pa 200 meter butterfly anqar og hendes kamp for holdet pa 4x100 og 4x200 frio Netop fordi hun pa den hjemlige front har vreret henvist til hierarkiets andenplads, er hun specialiseret i kunsten at bide sig fast og hale ind oDet var det , hun udnyttede i savel holdkapperne sam i det individuelle lob . I aile tre tilfrelde blev hendes ukuelige fight belonnet. Der er noget livsbekrreftende og noget uforsonligt rat over hende. Hun giver udtryk for aile sine folelser, men samt idig er hun selvdisciplineret til det yderste. Bag den ofte flabede

facade, gem mer der sig et beMed 2.14,80 var hun et godt gavet menneske, der er velstykke fra Mette Jacobsen pa overvejet i de fleste af sine 1. pladsen, men til gengreld gerninger. Hun udmrerker sig kun otte hundrededele fra tyved altid at rrekke lidt lrengere skeren Sabine Herbst pa 2. end det umiddelbart ser ud til , pladsen. Et kort sekund irritehun kan na, og det har en af- rede den Iille margin hende smittende effekt, som nu i sa- lidt, da det gik op for hen de, vel VM- som EM-sam men- hvor teet hun var pa dansk hreng har givet sit vresentlige dobbeltsejr. Men glreden over bid rag til et godt dansk medal- medaljen bevarede taget i hende, for sandheden er, at jeafkast. Berit Puggaard er den fodte det var hende, der svommede Med Mette Jacob sen (t.v.) p"tJ 1. pladsen, havde Berit holdsvommer. En individua- sig op . Med andre ord: hun Puggaard, og de danske tifhrengere, en dobb ett triumf list , der trives bedst i et kollek- tabte ikke kampen om selvet, at juble over i 200 m butterfly. Pa det store billede er . tiv. Typisk for hende sa hun . hun vandt kampen om bronPuggi pa vej mod karrierens terste individuelle med alje . f.eks. vandpolospillernes del - zen. tagelse som et decideret gode for svommeholdet: Menneskelige kvaliteter nemmelse, da de frelles be- Og den sidste krolle var ikke »Det er dejligt med en stor de- Derfor gav hun berettiget los strrebelser gik op i den hojere tilfreldig. Dels fordi hun rent legation. Det giver et teet og for den hremningslose glre- enhed , vi havde drernt om. faktisk mener det, dels fordi strerkt frellesskab. Det er en desjubel. Endelig fik hun vist , Men det er klart , at bronzen i hun onskede at give Flemming dejlig opbakning , nar vi er at hendes kvaliteter ikke be- 200 fly betyder meget for mig . Poulsen den opmuntring , han mange, der star sammen og grrenser sig til hold-fighten, Den har jeg selv svernrnet fortjente lige netop pa den nar vi er mange til at dele glre- men at hun sa afgjort oqsa star hjem - jeg har ikke vreret af- dag , uroen srenkede sig over der og skuffelser. Jeg er glad distancen , nar hun er ude pa hrengig af nogle andres ind- det danske EM-hold oq' med for, at vandpolospillerne med egen boldgade. sats i bassinnet. Det er helt ham i den fuldstrendig urimedet store hold skabte den spe- Som aile andre har oqsa Berit min egen medalje - men jeg vii lige rolle som offeret. cielle stemn ing pa sidsteda- Puggaard sveert ved at afgore, " godt dele den alligevel, med Dermed blotlagde hun nogle gen. Det var sadan sa aile de hvad der er sterst, den kollek- min klubtrrener John Lud - menneskelige kvaliteter af srna har rejste sig hele vejen tive begejstring over frelles vigsen , med min trrener pa samme he]e karat som dem , ned ad nakken, da man stod succes, eller glreden over selv landsholdet Flemming Poul- der nu har givet hende den der pa sejrsskamlen og »Der at have prresteret noget stort. sen og med min mor. Det er al- fortjente EM-triumf. Og med er et ynd igt land « rungede sa Men det er en personl ig beri - lesammen folk der hver pa sin dem sam ballast, skal det sadet kunne heres over hele geise, at hun flk smagt begge made har hjulpet mig og stet- mrend nok vise sig, at hun i ti svommestadion. Jeg glemmer de sodmefyldte frugter. tet mig hele vejen igennem. den, der kommer, oqsa tormar det aldriq «, sagde hun, da hun »Medaljerne pa holdet er det, Det vii jeg aldrig glemme dem at haste triumfer uden for bashavde sikret sig sin sidste me- vi har krempet for og det, jeg for. Det var dem , der gjorde det sinnet og svomningens verdalje, den overraskende bron- har indrettet mig pa i sa lang den . 0 hele mullqt«, sagde Berit Pugze i 200 meter butterfly. tid. Det var en fantastisk for- gaard. SVOMMESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 19

SIDE 18 - SVOMMESPORT NR. 7


~I

Berit Puggard fik sit afgorende individuelle gennembrud - og delte straks laurbaerrene med dem, der har hjulpet hende pa vej.

At Flemming M(,Jnster Foto: Jan-Erik Leonthin

En guld og to bronzemedaljer var det kontante EM-udbytte for den 19-arige nybagte stu dent Berit Puggaard. En noget opsigtsvrekkende gevinstsamling til en svernmer, der ,....- - - stadig har sit forste danske mesterskab til gode. Berit Puggaard har forlrengst vrennet sig til, at hun er hen vist til pladsen ved slden af dansk svomnings store navn, Mette Jacobsen. Men sa lrenge de ting, hun pressterer pa andenpladsen , er af internationalt format, er det oqsa til at leve med. Nar facit skal gores op og endevendes er der heller ingen, der betvivler vrerdien af hendes indsats og andel i den danske medaljehost. Bade hvad hendes egen prrestation pa 200 meter butterfly anqar og hendes kamp for holdet pa 4x100 og 4x200 frio Netop fordi hun pa den hjemlige front har vreret henvist til hierarkiets andenplads, er hun specialiseret i kunsten at bide sig fast og hale ind oDet var det , hun udnyttede i savel holdkapperne sam i det individuelle lob . I aile tre tilfrelde blev hendes ukuelige fight belonnet. Der er noget livsbekrreftende og noget uforsonligt rat over hende. Hun giver udtryk for aile sine folelser, men samt idig er hun selvdisciplineret til det yderste. Bag den ofte flabede

facade, gem mer der sig et beMed 2.14,80 var hun et godt gavet menneske, der er velstykke fra Mette Jacobsen pa overvejet i de fleste af sine 1. pladsen, men til gengreld gerninger. Hun udmrerker sig kun otte hundrededele fra tyved altid at rrekke lidt lrengere skeren Sabine Herbst pa 2. end det umiddelbart ser ud til , pladsen. Et kort sekund irritehun kan na, og det har en af- rede den Iille margin hende smittende effekt, som nu i sa- lidt, da det gik op for hen de, vel VM- som EM-sam men- hvor teet hun var pa dansk hreng har givet sit vresentlige dobbeltsejr. Men glreden over bid rag til et godt dansk medal- medaljen bevarede taget i hende, for sandheden er, at jeafkast. Berit Puggaard er den fodte det var hende, der svommede Med Mette Jacob sen (t.v.) p"tJ 1. pladsen, havde Berit holdsvommer. En individua- sig op . Med andre ord: hun Puggaard, og de danske tifhrengere, en dobb ett triumf list , der trives bedst i et kollek- tabte ikke kampen om selvet, at juble over i 200 m butterfly. Pa det store billede er . tiv. Typisk for hende sa hun . hun vandt kampen om bronPuggi pa vej mod karrierens terste individuelle med alje . f.eks. vandpolospillernes del - zen. tagelse som et decideret gode for svommeholdet: Menneskelige kvaliteter nemmelse, da de frelles be- Og den sidste krolle var ikke »Det er dejligt med en stor de- Derfor gav hun berettiget los strrebelser gik op i den hojere tilfreldig. Dels fordi hun rent legation. Det giver et teet og for den hremningslose glre- enhed , vi havde drernt om. faktisk mener det, dels fordi strerkt frellesskab. Det er en desjubel. Endelig fik hun vist , Men det er klart , at bronzen i hun onskede at give Flemming dejlig opbakning , nar vi er at hendes kvaliteter ikke be- 200 fly betyder meget for mig . Poulsen den opmuntring , han mange, der star sammen og grrenser sig til hold-fighten, Den har jeg selv svernrnet fortjente lige netop pa den nar vi er mange til at dele glre- men at hun sa afgjort oqsa star hjem - jeg har ikke vreret af- dag , uroen srenkede sig over der og skuffelser. Jeg er glad distancen , nar hun er ude pa hrengig af nogle andres ind- det danske EM-hold oq' med for, at vandpolospillerne med egen boldgade. sats i bassinnet. Det er helt ham i den fuldstrendig urimedet store hold skabte den spe- Som aile andre har oqsa Berit min egen medalje - men jeg vii lige rolle som offeret. cielle stemn ing pa sidsteda- Puggaard sveert ved at afgore, " godt dele den alligevel, med Dermed blotlagde hun nogle gen. Det var sadan sa aile de hvad der er sterst, den kollek- min klubtrrener John Lud - menneskelige kvaliteter af srna har rejste sig hele vejen tive begejstring over frelles vigsen , med min trrener pa samme he]e karat som dem , ned ad nakken, da man stod succes, eller glreden over selv landsholdet Flemming Poul- der nu har givet hende den der pa sejrsskamlen og »Der at have prresteret noget stort. sen og med min mor. Det er al- fortjente EM-triumf. Og med er et ynd igt land « rungede sa Men det er en personl ig beri - lesammen folk der hver pa sin dem sam ballast, skal det sadet kunne heres over hele geise, at hun flk smagt begge made har hjulpet mig og stet- mrend nok vise sig, at hun i ti svommestadion. Jeg glemmer de sodmefyldte frugter. tet mig hele vejen igennem. den, der kommer, oqsa tormar det aldriq «, sagde hun, da hun »Medaljerne pa holdet er det, Det vii jeg aldrig glemme dem at haste triumfer uden for bashavde sikret sig sin sidste me- vi har krempet for og det, jeg for. Det var dem , der gjorde det sinnet og svomningens verdalje, den overraskende bron- har indrettet mig pa i sa lang den . 0 hele mullqt«, sagde Berit Pugze i 200 meter butterfly. tid. Det var en fantastisk for- gaard. SVOMMESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 19

SIDE 18 - SVOMMESPORT NR. 7
arena

t

•••

:

'I "

OV£RRlSK£MD£ JUGoSIAVlSK .-GUI.D ~ Mogens Kornbeck, som stod

I: I,

I I

fortrooffeligt mod Tyrkiet, var ofret til fordel for Morten Christensen, som oqsa havde staet godt igennem turneringen. Det var ikke Mortens dag mod Bulgarien. Hans spil var utroIig usikkert, og han var langt fra uden skyld i mange af bulgarernes mal. Det havde veeret rart med en udskiftningsmulighed. Bulgarerne vandt let kampen med 21 -13 efter, at de i de torste to perioder havde bragt sig foran med 10-2. De ferste 2 perioder var prooget af manglende dansk indsats. Her var Steen Hansen igen undtagelsen. Han keernpede sa bravt, at han inden for de terste 2 minutter var udvist 2 gange. Inden kampen mod Bulgarien vidste spillerne, at bulgarerne var steerke i de to sidste perioder. Sa det var med blandede f0lelser man sa frem til de to sidste perioder, men i 3. periode begyndte bulgarerne at eks perimentere, blandt andet skiftede de rnalrnand , hvilket vi nok oqsa ville have gjort, hvis dette havde veeret muligt. Denne udskiftning gav mulighed for danske langskud. Langskud har den fordel, at man ikke kommer i sa tootkon takt med modstanderne. 3. periode endte 4-4 , og i 4. periode gav bulgarerne endnu mere plads til de danske Iorseq, men aldrig sa meget , at deres sejr ville komme i fare. Perioden endte 7-7 . Det mest positive, der kan skrives om den kamp er, at det danske hold scorede det sterste antal mal i en enkelt kamp ved dette Europamesterskab. Men det kedelige slutfacit stod ikke til at eendre: Det der skulle have veeret et internationalt 'gennembrud blev det modsatte. En 16. - og sidsteplads blev den forsmoodelige udgang pa en til tider ydmyggende dansk EM-indsats. 0 SIDE 24 - svaMMESPORT NR.

Trods svookket af den hektiske borgerkrig lod det jugoslaviske nationalmandskab - med lutter serbere - ingen EM-tvivl tilbage.

At Niels Graversen Foto: Jan-Erik Leonthin

Landsholdets EM-fiasko bar give stof til eftertanke - i forbundet, i klubberne og hos de enkelte spillere. Kommentar at Niels Graversen Foto: Jan-Erik Leonthin

Efter en katastrofal darliqe dansk vandpoloindsats ved Europamesterskaberne i Athen kan man stille sperqsrnalet, om vandpoloudvalget har skudt totalt over rnalet med Handlingsplan 92. . 1991

MalsootningEm i Handlingsplan 92 har veeret diskuteret pa flere ornraderneder, og klubbernes holdning til hand lingsplanen. har hver gang veeret positive I sommeren 1990 diskuterede arbejdsgruppen malseet- . ningen med de klubber, der var leveranderer til landsholdet. Aile var enige om, at landsholdsarbejdet skulle veere prlmeert i EM-soosonen . Gunnar Andersen meddelte i j uli 1990, at han ikke enskede at tortseette som landstrooner. Arbejdsgruppen gik, pa anbefaling af klubberne, i gang med, at finde en ny landstreenero Der var udbredt enighed om, at den nye landstreener skulle veere en udenlandsk kapacitet. I et samarbejde med Team Danmark Iykkedes det at fa ansat Laszlo Kacsor, som ubetinget er en kapacitet. Nu var torholdene pa for bundssiden af landsholdsarbejdet bragt i orden, regional -

centret fungerede, der var ansat en landstreener. Var klubberne og spillerne oqsa parate? Udadtil var aile parate. MEN fungerede det oqsa i det dagIige , fulgte spillerne de treeningsplaner, som Laszlo havde udarbejdet, var klubtrasnerne sa positive, som der tidIige re var givet udt ryk for? Inden kvalifi kat ionsturneringen i Frankrig var spillerne meget motiverede, de ydede en koompeindsats pa landsholdet. Vi kvalificerede os. Forsvandt motivationen efter kvalifikationsspillet, forsvandt oqsa Iysten til den ekstra treeningsindsats, der skal til for at fa succes ved et Europamesterskab? Fulgte klubberne de gode intentioner op og sikrede, at de ekonornlske midler, der var sat i landsholdet oqsa gav bonus? Det er beskoommende, at spil Ierne ikke fulgte de treenlnqs-

programmer der var lagt for, at holdet skulle veeretoptrimmede til EM. Det er endnu mere beskeernmende, at de ansvarlige klubledere, som er qaet ind for EMprojektet, ikke har holdt deres spillere og treenere "til llden« i perioden fra kvalifikationsspillet og frem til EM. Det tangerer det tabellqe at bruge DSLF's sparsomme ekonornlske midler til anseettelse af en dygtig udenlandsk landstrooner. Det tangerer det uanstoondige at holde en dygtig landstreener for nar, med en lunken "vi er os selv nok « holdning som den , ledelsen i en af de sterste leverandorklubber til landsholdet, lagde for dagen, da klubbens treener ikke ville lade sine spill ere f01ge de treeningsprogrammer, der sku lie sikre et godt fungerende dansk landshold i Athen. Hvis dansk vandpolo vii tages seriest i landsholdssammenheenq, kreever det , at klubber-

ne positivt og aktivt gar ind i samarbejdet med landstras neren. Hvis dansk vandpolos image efter fiaskoen i Athen skal rettes op! Hvis DSLF skal atsestte penge til et landstroonerprojekt, der skal malrettes mod kommen de internationale opgaver! Sa kreever det en udskiftning pa landsholdet. Mange af spillerne er umotiverede og opfatter landsholdsturene som udflugter for seerIigt udvalgte, hvor man kun skal nyde og ikke yde . En fast anseettelse af en landstreener med Laszlo Kacsors kvaliteter, ville kunne lotte dansk vandpolo meget hejt op pa europeelsk plan, hvis klubberne vii arbejde med . Vii klubbernes engagement voore, som det har veeret i det forlebne ar, ja sa er pengene spildte. 0

Inden starten pa EM i Athen blev det kendt, at 5 af de jugoslaviske spillere, som kom fra Kroatien, ikke ville veereat finde pa den jugoslaviske holdopstilling i Athen. De 5 stamspillere havde ifelqe det oplyste taet forbud af den kroatiske regering mod at stille op for Jugoslavien og deres pas var for en sikkerheds skyld inddraget af regeringen . Pa trods af aile problemerne var landstreener Nikolas Stamenic optimist fer kampene i Athen . Tyskerne famlede Blandt de store overraskelser i de indledende kampe var Tysklands noget famlende spil. Tyskerne som blev Euro pamestre i Bonn i 1989, tabte med 11-10 til spanierne og med 8-7 til veerterne fra Grookenland , men kom dog med i slutspillet ved at sla Storbritanien med 19-8. I denne pulje var Spanien suvereent det bedste hold. Holeenderne var oqsa forst i den sidste kamp sikre pa deltagelse i slutspillet. Holleenderne havde tabt til Jugoslavien med 15-6 og spillet uaf-

gjort med Polen med 13-13, men den sidste kamp mod Bulgarien sku lie de kun have 1 point for at sikre sig deltagelse i slutspillet. Holloonderne naede det lige, de spillede uafgjort 10-1O. Patrods af problemerne med Kroatien var jugoslaverne klart de bedste i puljen. I den 3. pulje var det ligesa overlegent italienerne, der dominerede. Efter at have vundet den 1. kamp mod Ungarn med 10-8 , var 2. kamp mod Tyrkiet kun en formsag, 22-4 til Italien . Efter de indledende runder tegnede der sig 4 kandidater til guldet, Italien , Spanien, Ju goslavien og Sovjetunionen. I mellemrunderne sku lie Italien og Sovjet i samme gruppe. I denne gruppe var bl.a. oqsa rumeenerne og ungarerne. Italienerne var suvereene ' og fik max. point, de slog bl.a. Sovjet med 12-10, men oqsa ungarerne var ved at overliste Sovjet , der kun vandt med 1311. I den anden gruppe i mellemrunderne skulle Spanien og Jugoslavien rnades. I denne gruppe var der reelt kun tale om to muligheder for deltagelse i semifinal en, idet de regerende Europamestre fra Tyskland ikke havde gjort meget veesen af sig i de indledende kampe . Kampen mellem de 2 favoritter Spanien og JUIloshl vien var en uhyre spoondende »herrekamp«. Resultatet blev 14-14, hvilket betad , at de 2 hold sluttede Iige med 9 point, men spaniernes rnaldifference var pa 32 mod jugoslavernes 30. Semifinalerne var nu et itaIiensk/jugoslavisk og et sovjettisk/spansk opqer, Jugoslaverne havde i deres kamp mod italienerne, straks fra starten overtaget og sikrede sig finalepladsen med en sejr pa 11 -9. Inden kampen mellem Sovjet og Spanien gik der rygter om, ~

svaMMESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 25


arena

t

•••

:

'I "

OV£RRlSK£MD£ JUGoSIAVlSK .-GUI.D ~ Mogens Kornbeck, som stod

I: I,

I I

fortrooffeligt mod Tyrkiet, var ofret til fordel for Morten Christensen, som oqsa havde staet godt igennem turneringen. Det var ikke Mortens dag mod Bulgarien. Hans spil var utroIig usikkert, og han var langt fra uden skyld i mange af bulgarernes mal. Det havde veeret rart med en udskiftningsmulighed. Bulgarerne vandt let kampen med 21 -13 efter, at de i de torste to perioder havde bragt sig foran med 10-2. De ferste 2 perioder var prooget af manglende dansk indsats. Her var Steen Hansen igen undtagelsen. Han keernpede sa bravt, at han inden for de terste 2 minutter var udvist 2 gange. Inden kampen mod Bulgarien vidste spillerne, at bulgarerne var steerke i de to sidste perioder. Sa det var med blandede f0lelser man sa frem til de to sidste perioder, men i 3. periode begyndte bulgarerne at eks perimentere, blandt andet skiftede de rnalrnand , hvilket vi nok oqsa ville have gjort, hvis dette havde veeret muligt. Denne udskiftning gav mulighed for danske langskud. Langskud har den fordel, at man ikke kommer i sa tootkon takt med modstanderne. 3. periode endte 4-4 , og i 4. periode gav bulgarerne endnu mere plads til de danske Iorseq, men aldrig sa meget , at deres sejr ville komme i fare. Perioden endte 7-7 . Det mest positive, der kan skrives om den kamp er, at det danske hold scorede det sterste antal mal i en enkelt kamp ved dette Europamesterskab. Men det kedelige slutfacit stod ikke til at eendre: Det der skulle have veeret et internationalt 'gennembrud blev det modsatte. En 16. - og sidsteplads blev den forsmoodelige udgang pa en til tider ydmyggende dansk EM-indsats. 0 SIDE 24 - svaMMESPORT NR.

Trods svookket af den hektiske borgerkrig lod det jugoslaviske nationalmandskab - med lutter serbere - ingen EM-tvivl tilbage.

At Niels Graversen Foto: Jan-Erik Leonthin

Landsholdets EM-fiasko bar give stof til eftertanke - i forbundet, i klubberne og hos de enkelte spillere. Kommentar at Niels Graversen Foto: Jan-Erik Leonthin

Efter en katastrofal darliqe dansk vandpoloindsats ved Europamesterskaberne i Athen kan man stille sperqsrnalet, om vandpoloudvalget har skudt totalt over rnalet med Handlingsplan 92. . 1991

MalsootningEm i Handlingsplan 92 har veeret diskuteret pa flere ornraderneder, og klubbernes holdning til hand lingsplanen. har hver gang veeret positive I sommeren 1990 diskuterede arbejdsgruppen malseet- . ningen med de klubber, der var leveranderer til landsholdet. Aile var enige om, at landsholdsarbejdet skulle veere prlmeert i EM-soosonen . Gunnar Andersen meddelte i j uli 1990, at han ikke enskede at tortseette som landstrooner. Arbejdsgruppen gik, pa anbefaling af klubberne, i gang med, at finde en ny landstreenero Der var udbredt enighed om, at den nye landstreener skulle veere en udenlandsk kapacitet. I et samarbejde med Team Danmark Iykkedes det at fa ansat Laszlo Kacsor, som ubetinget er en kapacitet. Nu var torholdene pa for bundssiden af landsholdsarbejdet bragt i orden, regional -

centret fungerede, der var ansat en landstreener. Var klubberne og spillerne oqsa parate? Udadtil var aile parate. MEN fungerede det oqsa i det dagIige , fulgte spillerne de treeningsplaner, som Laszlo havde udarbejdet, var klubtrasnerne sa positive, som der tidIige re var givet udt ryk for? Inden kvalifi kat ionsturneringen i Frankrig var spillerne meget motiverede, de ydede en koompeindsats pa landsholdet. Vi kvalificerede os. Forsvandt motivationen efter kvalifikationsspillet, forsvandt oqsa Iysten til den ekstra treeningsindsats, der skal til for at fa succes ved et Europamesterskab? Fulgte klubberne de gode intentioner op og sikrede, at de ekonornlske midler, der var sat i landsholdet oqsa gav bonus? Det er beskoommende, at spil Ierne ikke fulgte de treenlnqs-

programmer der var lagt for, at holdet skulle veeretoptrimmede til EM. Det er endnu mere beskeernmende, at de ansvarlige klubledere, som er qaet ind for EMprojektet, ikke har holdt deres spillere og treenere "til llden« i perioden fra kvalifikationsspillet og frem til EM. Det tangerer det tabellqe at bruge DSLF's sparsomme ekonornlske midler til anseettelse af en dygtig udenlandsk landstrooner. Det tangerer det uanstoondige at holde en dygtig landstreener for nar, med en lunken "vi er os selv nok « holdning som den , ledelsen i en af de sterste leverandorklubber til landsholdet, lagde for dagen, da klubbens treener ikke ville lade sine spill ere f01ge de treeningsprogrammer, der sku lie sikre et godt fungerende dansk landshold i Athen. Hvis dansk vandpolo vii tages seriest i landsholdssammenheenq, kreever det , at klubber-

ne positivt og aktivt gar ind i samarbejdet med landstras neren. Hvis dansk vandpolos image efter fiaskoen i Athen skal rettes op! Hvis DSLF skal atsestte penge til et landstroonerprojekt, der skal malrettes mod kommen de internationale opgaver! Sa kreever det en udskiftning pa landsholdet. Mange af spillerne er umotiverede og opfatter landsholdsturene som udflugter for seerIigt udvalgte, hvor man kun skal nyde og ikke yde . En fast anseettelse af en landstreener med Laszlo Kacsors kvaliteter, ville kunne lotte dansk vandpolo meget hejt op pa europeelsk plan, hvis klubberne vii arbejde med . Vii klubbernes engagement voore, som det har veeret i det forlebne ar, ja sa er pengene spildte. 0

Inden starten pa EM i Athen blev det kendt, at 5 af de jugoslaviske spillere, som kom fra Kroatien, ikke ville veereat finde pa den jugoslaviske holdopstilling i Athen. De 5 stamspillere havde ifelqe det oplyste taet forbud af den kroatiske regering mod at stille op for Jugoslavien og deres pas var for en sikkerheds skyld inddraget af regeringen . Pa trods af aile problemerne var landstreener Nikolas Stamenic optimist fer kampene i Athen . Tyskerne famlede Blandt de store overraskelser i de indledende kampe var Tysklands noget famlende spil. Tyskerne som blev Euro pamestre i Bonn i 1989, tabte med 11-10 til spanierne og med 8-7 til veerterne fra Grookenland , men kom dog med i slutspillet ved at sla Storbritanien med 19-8. I denne pulje var Spanien suvereent det bedste hold. Holeenderne var oqsa forst i den sidste kamp sikre pa deltagelse i slutspillet. Holleenderne havde tabt til Jugoslavien med 15-6 og spillet uaf-

gjort med Polen med 13-13, men den sidste kamp mod Bulgarien sku lie de kun have 1 point for at sikre sig deltagelse i slutspillet. Holloonderne naede det lige, de spillede uafgjort 10-1O. Patrods af problemerne med Kroatien var jugoslaverne klart de bedste i puljen. I den 3. pulje var det ligesa overlegent italienerne, der dominerede. Efter at have vundet den 1. kamp mod Ungarn med 10-8 , var 2. kamp mod Tyrkiet kun en formsag, 22-4 til Italien . Efter de indledende runder tegnede der sig 4 kandidater til guldet, Italien , Spanien, Ju goslavien og Sovjetunionen. I mellemrunderne sku lie Italien og Sovjet i samme gruppe. I denne gruppe var bl.a. oqsa rumeenerne og ungarerne. Italienerne var suvereene ' og fik max. point, de slog bl.a. Sovjet med 12-10, men oqsa ungarerne var ved at overliste Sovjet , der kun vandt med 1311. I den anden gruppe i mellemrunderne skulle Spanien og Jugoslavien rnades. I denne gruppe var der reelt kun tale om to muligheder for deltagelse i semifinal en, idet de regerende Europamestre fra Tyskland ikke havde gjort meget veesen af sig i de indledende kampe . Kampen mellem de 2 favoritter Spanien og JUIloshl vien var en uhyre spoondende »herrekamp«. Resultatet blev 14-14, hvilket betad , at de 2 hold sluttede Iige med 9 point, men spaniernes rnaldifference var pa 32 mod jugoslavernes 30. Semifinalerne var nu et itaIiensk/jugoslavisk og et sovjettisk/spansk opqer, Jugoslaverne havde i deres kamp mod italienerne, straks fra starten overtaget og sikrede sig finalepladsen med en sejr pa 11 -9. Inden kampen mellem Sovjet og Spanien gik der rygter om, ~

svaMMESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 25arena

•••

~

at spanierne havde betalt det sovjetiske hold 20.000 dollars for at tabe kampen . Det spit, der blev prresteret i kampen kunne godt tyde pa, at hlsto rien havde noget pa sig . Spanierne forte stort (10-1) efter de 2 terste perioder. Herefter

blev den sovjetiske maskine sat igang , og slutresultatet blev 13-8 til Spanien. Det sovjetiske spil i kampen om bronzemedaljerne var oqsa af en helt anden klasse end spillet i semifinal en. Sovjet fik her revanche for nederlaget pa 12-10 i mellemrunden . Efter en god og speendende kamp vandt Sovjet med 11 -10 over Italien . Finalekampen mellem Jugoslavien og Spanien kunne kun blive et srerdeles sprendende opqer efter den uafgjorte kamp i mellemrunden. Men nej, efter 3 ikke srerligt ophidsende perioder, var det kun 4. periode, derviste noget af den ktasse, man havde ventet af denne finale . Jugoslavien vandt Europamesterskabet med en sejr pa 1110. 0

SV0MMESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 27

"I


arena

,Iji

MED BLlESTEN

II "

I Med den konstante nordenvind blcesende ind mod sprlnqtarnet var arrangorerne nedt til at flytte finalen for 3mdamer ind i de lige sa fornemme springfaciliteter som udenders. En finale som vor nybagte nordiske seniormester kun var mindre end 1 point fra at kvalificere sig til. At Peder Brandt Foto: Jan-Erik Lenthin

at veere den bedste danske damespringernogen~nda

I en yderst koncentreret springserie pa 6 spring beviste Charlotte sin europreiske seniorklasse og rna nok siges

Nerverne sad udenpa, men Charlotte startede konkurrencen med halvanden torleens saito til 6-7 i dommerkarakter, og blev bakket utrolig flot op af en her trup danske vandpolospillere. De havde ved Ierste ejekast taget den blonde Charlotte Carstensen til deres hjerter - og det var gengreldt. Charlotte var vandpolospillernes mascot og var pa lregterne til samtlige kampe - uden dog at kunne pavirke resultaterne. Oqsa svernmere, led ere, dommere fra Danmark var med til at lotte Charlotte i hendes livs sterste konkurrence med applaus og opmuntrende tllrab, I ovrigt blev frellesskabets muIigheder demonstreret ved dette EM i Athen - muligheder der oqsa fremover skal benyttes. Nreste spring scorer Charlotte 7,0-7,5 og denne isander er nok det flotteste spring, hun udforer. Meget flot opspring, god teknik - selv om hun ser ud til at ramme forbi benene i hoftebojningen - og en fantastisk balance giver en perfekt neddykning. De srna har i nakken rejser sig, da jublen bry-

SIDE 28 - SVOMMESPORT NR. 7 . 1991

der los . Nu er publikum varme og nogle dommere folger med. Charlottes 3. spring er 1 1/2 forleens saito med 1 skrue og tar oqsa peene karakterer, selv om trainer Georg Sveistrup sa betrenkelig ud et kort ojeblik. Charlotte Iigger pa 12. pladsen og bevarer oqsa denne position efter et dren af en dobbelt tyskersalto. Charlotte og Georg har knoklet med at rette springet til med nogle utrolig lange og steve spring, hvor hun er faldet inden afseettet, Med 2 gode spring og mange darliqe under formiddagens trrening valgte Charlotte et af de gode som tak til den massive opbakning pa lregterne. Hvad hverken Charlotte eller Georg vidste var nogle nedsrettende udtalelser om spring, der gik pa benene i vandet pa den afholdte dommerclinic. Hverken Kaj Norring eller jeg onskede at skabe urolighed hos springer og treener, Men publikum - og lseer det danske var paralyseret. De troede simpelthen der manglede en 1/2 saito - men bred ud i jubel, da de sa dommerkaraktererne. Hvis Charlotte har en srerlig evne i for -

•••

aile vennernes trostende ord og omfavnelser hjrelper kun lidt i ojeblikket. NArdet sa er sagt, rna man dog rose Charlotte for den realistiske indstilling, som hurtigt far overtaget. Hun havde chancen, skabte den selv ved virkelig optimal indsats pa aile spring - godt coached af Georg Sveistrup - kun sidste springs psykiske belastning var nok til et ojebliks slrekken pa koncentrationen . Bevidstheden om, at det kan Iykkes at na en finale , har givet trest og torhabentllq mod pa at udvikle sin serie med en svrerhedsgrad pa hojde med de ovrige deltagere. Charlottesspringserievarden letteste af de 19 deltagere og alligevel bliver hun nr. 13 med neesten 40 point i gennemsnit. Konkurrencepsyke og stil gor undervrerker. . I up forS0gle, men Trcener Georg SIve~~~ var svcer al Ir0sle i Charlolle Cars en . ' efle r d en glippede fmale .

den konkurrencen udfort til 77 1/2 af den Iyslokkede dan sker og nrermeste rival til finalepladsen, Eleni Stavridou fra Grrekenland, sku lie udfore samme spring.

hold til mange andre springere, sa er det at orientere sig i luften og strrekket i dette preeclst, spring rammer ...3...4...godt ramt. Nerverne pa hojkant Med Charlottes 5. spring steg sprendingen og med nerverne pa hojkant sad vi aile og ventede pa, at hun ville spr inge op I sin halvanden bag/rens strakte saito . Som dommer rna jeg nok erkende, at jeg aid rig har veeret i sa ubehagelig situation som til dette spring. Heldigvis havde en springer, Helena Zachrisson fra Sverige, udfort det til 4-5 og fortmstningsfuld vidste jeg , at Charlotte ikke kunne gore det sa dArligt, hvis hun ville springe op - men hvad nu hvis hun faldt inden afsrettet? Hvor Iidt kunne hun tale at ta og alligevel komme i finalen? Treener Georg Sveistrup havde taet overbevist Charlotte om afseettet og et fint spring , med en »ulden« neddykning fik de danske tilskuere til at eksplodere og bragte Charlotte pa en 11 . plads - og med en helt klar mulighed for at afgore finalepladsen selv. Sidste spring er 1 1/2 forleens saito med dobbelt skrue og Ilge in-

Skuffelsen Fuld af selvtillid springer Charlotte, men pa et ellers godt spring far hun ikke stop pet skruen helt inden neddykningen og den skruer lidt over - nok til karaktererne falder til 4,5-5,5. Grrekeren far 5-6,5 for samme spring og for springet pa 3,78 point rend res til 0,72 I Staurldous favor. Skuffelsen er overvreldende og Charlotte oplest i tarer og

Oraklet i Delfi En meget brugt fremgangsmade i det gamle Graskenland, nar man f.eks. skulle i krig, var at sporge oraklet i Delfi. En preest opholdt sig I en taqe af euforiske dampe - talte I usammenhreng. Disse ord blev udlagt af and re presster og havde altid en dobbeltbetydning, der til enhver tid gjorde dem sande. Jeg konsulterede oraklet og det svarede : »En Iille nation vii blive blandt de udvalgte , sejren vii blive vundet pa dristighed og vilje. . Udlcegningen Hvis disse ord skal udlregges og betydningen fortolkes, rna Grrekenland veere det Iille land (i udsprlng) og det er springerne, der har satset i opbygningen af springserien der sejrer - og f.eks. skulle Charlotte aid rig have lagt 21 /2 tyskersalto pa hylden. 2 1/2 baqlesns saito og 2 1/2 molbergsalto springes af teknisk dArlige springere end Charlotte . 0

Charlotte Carstensen solgte en sikker finaleplads pa de 2 forste spring pa 1 meter.

At Peder Brandt Foto: Jan-Erik Leonthin

flot prasstatlon ved Videbrek Diving Cup - men med en kraftig vind i ryggen pa de for lesns spring blesste mange af springerne af vippen - inden det afgorende tryk fra vippen var frerd igt. Hvis en lrege skul Ie karakterisere konkurrencen, ville han nok have glredet sig over operationen Iykkedes, men patienten dede. Charlotte, der i forvejen har en tekn ik i atseettet, som ikke overforer al energien til opti mal hojde, kom derfortil at lide under dette. Forlobet af konkurrencen sa nogenlunde saledes ud :

1038

Charlotte Carstensen, Horsens, kvalificerede sig til EM i Athen pa en sikker og teknisk

Med start efter Irine Lashko, matte 1. Sovjetunionen, spring, halvanden torleens saito , hoftebojet, blive nervest - oqsa 1. spring ved EM for Charlotte. Saito en kommer ik-

SV0MMESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 29

~


arena

,Iji

MED BLlESTEN

II "

I Med den konstante nordenvind blcesende ind mod sprlnqtarnet var arrangorerne nedt til at flytte finalen for 3mdamer ind i de lige sa fornemme springfaciliteter som udenders. En finale som vor nybagte nordiske seniormester kun var mindre end 1 point fra at kvalificere sig til. At Peder Brandt Foto: Jan-Erik Lenthin

at veere den bedste danske damespringernogen~nda

I en yderst koncentreret springserie pa 6 spring beviste Charlotte sin europreiske seniorklasse og rna nok siges

Nerverne sad udenpa, men Charlotte startede konkurrencen med halvanden torleens saito til 6-7 i dommerkarakter, og blev bakket utrolig flot op af en her trup danske vandpolospillere. De havde ved Ierste ejekast taget den blonde Charlotte Carstensen til deres hjerter - og det var gengreldt. Charlotte var vandpolospillernes mascot og var pa lregterne til samtlige kampe - uden dog at kunne pavirke resultaterne. Oqsa svernmere, led ere, dommere fra Danmark var med til at lotte Charlotte i hendes livs sterste konkurrence med applaus og opmuntrende tllrab, I ovrigt blev frellesskabets muIigheder demonstreret ved dette EM i Athen - muligheder der oqsa fremover skal benyttes. Nreste spring scorer Charlotte 7,0-7,5 og denne isander er nok det flotteste spring, hun udforer. Meget flot opspring, god teknik - selv om hun ser ud til at ramme forbi benene i hoftebojningen - og en fantastisk balance giver en perfekt neddykning. De srna har i nakken rejser sig, da jublen bry-

SIDE 28 - SVOMMESPORT NR. 7 . 1991

der los . Nu er publikum varme og nogle dommere folger med. Charlottes 3. spring er 1 1/2 forleens saito med 1 skrue og tar oqsa peene karakterer, selv om trainer Georg Sveistrup sa betrenkelig ud et kort ojeblik. Charlotte Iigger pa 12. pladsen og bevarer oqsa denne position efter et dren af en dobbelt tyskersalto. Charlotte og Georg har knoklet med at rette springet til med nogle utrolig lange og steve spring, hvor hun er faldet inden afseettet, Med 2 gode spring og mange darliqe under formiddagens trrening valgte Charlotte et af de gode som tak til den massive opbakning pa lregterne. Hvad hverken Charlotte eller Georg vidste var nogle nedsrettende udtalelser om spring, der gik pa benene i vandet pa den afholdte dommerclinic. Hverken Kaj Norring eller jeg onskede at skabe urolighed hos springer og treener, Men publikum - og lseer det danske var paralyseret. De troede simpelthen der manglede en 1/2 saito - men bred ud i jubel, da de sa dommerkaraktererne. Hvis Charlotte har en srerlig evne i for -

•••

aile vennernes trostende ord og omfavnelser hjrelper kun lidt i ojeblikket. NArdet sa er sagt, rna man dog rose Charlotte for den realistiske indstilling, som hurtigt far overtaget. Hun havde chancen, skabte den selv ved virkelig optimal indsats pa aile spring - godt coached af Georg Sveistrup - kun sidste springs psykiske belastning var nok til et ojebliks slrekken pa koncentrationen . Bevidstheden om, at det kan Iykkes at na en finale , har givet trest og torhabentllq mod pa at udvikle sin serie med en svrerhedsgrad pa hojde med de ovrige deltagere. Charlottesspringserievarden letteste af de 19 deltagere og alligevel bliver hun nr. 13 med neesten 40 point i gennemsnit. Konkurrencepsyke og stil gor undervrerker. . I up forS0gle, men Trcener Georg SIve~~~ var svcer al Ir0sle i Charlolle Cars en . ' efle r d en glippede fmale .

den konkurrencen udfort til 77 1/2 af den Iyslokkede dan sker og nrermeste rival til finalepladsen, Eleni Stavridou fra Grrekenland, sku lie udfore samme spring.

hold til mange andre springere, sa er det at orientere sig i luften og strrekket i dette preeclst, spring rammer ...3...4...godt ramt. Nerverne pa hojkant Med Charlottes 5. spring steg sprendingen og med nerverne pa hojkant sad vi aile og ventede pa, at hun ville spr inge op I sin halvanden bag/rens strakte saito . Som dommer rna jeg nok erkende, at jeg aid rig har veeret i sa ubehagelig situation som til dette spring. Heldigvis havde en springer, Helena Zachrisson fra Sverige, udfort det til 4-5 og fortmstningsfuld vidste jeg , at Charlotte ikke kunne gore det sa dArligt, hvis hun ville springe op - men hvad nu hvis hun faldt inden afsrettet? Hvor Iidt kunne hun tale at ta og alligevel komme i finalen? Treener Georg Sveistrup havde taet overbevist Charlotte om afseettet og et fint spring , med en »ulden« neddykning fik de danske tilskuere til at eksplodere og bragte Charlotte pa en 11 . plads - og med en helt klar mulighed for at afgore finalepladsen selv. Sidste spring er 1 1/2 forleens saito med dobbelt skrue og Ilge in-

Skuffelsen Fuld af selvtillid springer Charlotte, men pa et ellers godt spring far hun ikke stop pet skruen helt inden neddykningen og den skruer lidt over - nok til karaktererne falder til 4,5-5,5. Grrekeren far 5-6,5 for samme spring og for springet pa 3,78 point rend res til 0,72 I Staurldous favor. Skuffelsen er overvreldende og Charlotte oplest i tarer og

Oraklet i Delfi En meget brugt fremgangsmade i det gamle Graskenland, nar man f.eks. skulle i krig, var at sporge oraklet i Delfi. En preest opholdt sig I en taqe af euforiske dampe - talte I usammenhreng. Disse ord blev udlagt af and re presster og havde altid en dobbeltbetydning, der til enhver tid gjorde dem sande. Jeg konsulterede oraklet og det svarede : »En Iille nation vii blive blandt de udvalgte , sejren vii blive vundet pa dristighed og vilje. . Udlcegningen Hvis disse ord skal udlregges og betydningen fortolkes, rna Grrekenland veere det Iille land (i udsprlng) og det er springerne, der har satset i opbygningen af springserien der sejrer - og f.eks. skulle Charlotte aid rig have lagt 21 /2 tyskersalto pa hylden. 2 1/2 baqlesns saito og 2 1/2 molbergsalto springes af teknisk dArlige springere end Charlotte . 0

Charlotte Carstensen solgte en sikker finaleplads pa de 2 forste spring pa 1 meter.

At Peder Brandt Foto: Jan-Erik Leonthin

flot prasstatlon ved Videbrek Diving Cup - men med en kraftig vind i ryggen pa de for lesns spring blesste mange af springerne af vippen - inden det afgorende tryk fra vippen var frerd igt. Hvis en lrege skul Ie karakterisere konkurrencen, ville han nok have glredet sig over operationen Iykkedes, men patienten dede. Charlotte, der i forvejen har en tekn ik i atseettet, som ikke overforer al energien til opti mal hojde, kom derfortil at lide under dette. Forlobet af konkurrencen sa nogenlunde saledes ud :

1038

Charlotte Carstensen, Horsens, kvalificerede sig til EM i Athen pa en sikker og teknisk

Med start efter Irine Lashko, matte 1. Sovjetunionen, spring, halvanden torleens saito , hoftebojet, blive nervest - oqsa 1. spring ved EM for Charlotte. Saito en kommer ik-

SV0MMESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 29

~oreno

~

ke helt rundt og neddykningen dcirlig. 4,5-5,5.

rakterer omkring 5,5 - og hurneret er oppe nu.

201A

403C

Endnu et spring med nerverne uden pa. Falder i afsrettet og far ikke svunget armene lrengere end til vandret pa det baglrens strakte hovedspring. Stilen Ilot - men rna se tidligt efter vandet - mangler hejde,

Halvanden tyskersalto samrnenbejet , Med Kaj Norring pa dommerstol 4 er de terste 2 spring ude af systemet og et virkelig godt og koncentreret spring giver endnu mere selvtillid. Georg Sveistrup tilfreds, selv om han mener, hun falder for meget. Psykisk er Charlotte styrket af, at f1ere af konkurrenterne kikser og hun selv scorer fra 6-6 ,5.

5. 51320 1 1/2 forlrens salto med 1 skrue. Som tilskuer til Charlottes trrening ville jeg have solgt springet til 41/2. Trods meget darlig helde Iykkedes det hende at rotere og snurre til ka-

303C Halvanden molbergsalto, sarnmenbejet. Georg: "Mere

atseet... vente... vente - S0g det rigtige punktl« Charlotte Iytter og far et helt usredvanligt godt atseet, Et kanonafsret og fin rotation, men kommer naturligt nok for sent ud af den - og gar en anelse over. 5,0-5,5.

51240 I forlrens saito med dobbelt skrue . Med en lodret hand indikerer Georg, hvad Charlotte gme og Charlotte skal springer et flot spring. Saltoen gar lige i vandet , skruerne er frerdige, heiden rimelig - men armene er i »revolver-stlllinq« 2 dommere er pa 4,5 - de evrl ge pa 5,5 - bortset fra Cecilie Jongejaens, der giver den

•••

» rigtige« karakter

,,6« - som vi danske tilskuere sa det!

Konklusion Teamwork mellem Georg Sveistrup og Charlotte Carstensen kom til at fungere pa 3. spr ing - og rakte videre til 3m-konkurrencen. Charlottes atseet har lseer oa 1m-vippen brug for nogle justeringer. Irina Lashko vinder selv med en serie, der kun er 0,5 svrerere i udterelse, men Charlotte har sin dobbeltskruetillanding pa benene. Det vii oqsa fremover blive dernt ned. Charlotte ved det og vii sikkert udvikle molbergskrue istedet. 0

I,

SPRINGDOMMERE VED EM Med Kaj Norring som nomineret A-dommer efter EM i Bonn og Peder Brandt som B-dommer med bl.a. VAM som baggrund havde Danmark sat sit prreg pa dommerpanelerne mere end nogensinde. Kaj Norring dernte flere indledende meget suvereent og fik tildelt finalen pa tarnet bade for herrer og damer og afventer nu en udtagelse til OL i Barcelona. At Peder Brandt

Kaj Norring blev efter en flot prrestation i indledende runder valgt til en af de 7 finaledommere pa damernes tarn og leverede en enestaende indsats med en reso lut , neutral og kvalificeret bedernrnel se. Han stod bade for karakter i bund og i top - et tegn pa, at han tor bruge hele skalaen . Et af de 10 ..bud « udstukket af FINA dikterer at forudindtagethed skal undqas - og Kaj dernte fordomsfrit og spring erne fik en fair behand-

ling . Hvor er vi henne , hvis springeren har taet sin karak ter inden springet er udtert? Med gru kunne man opleve 3m-herrernes favorit Albin Killat fa 4,5-5 for et neestentotalkikset spring: 3 1/2 forlrens saito , hoftebejet, hvor armene Iige nar ter teeerne. Grunde Vegard fra Norge dernte 21/2! - Jeg glreder mig til at se det spring i slow-motion! Heldig vis vandt Albin sa overbevi sende med 40 point. Det havde veeret en han mod udspringssporten hvis han havde vundet med 10 point. Kajs vel nok bedste preestation var pa herrernes tarn, hvor finalen rna siges at veere heldepunktet for disse mesterskaber. At Kaj rergrer sig over »ku n« at have givet Jan Hempel 9,5 i 3 1/2 baglrens skrue , rna han leere at leve med. At perler var der mange , men ingen som dette fantastiske spring. Til gengreld var det beskremmende at opleve tyske dommere begave tysk springer og samtidig hovere over at andre dommere ikke er sa gode som tyske . Episoden opstod i herrernes tarn indledende, hvor en tysk

springer laver en omstart i handstand og ..glemmer« at markere stabil balance i andet torseq. Velvidende, at der skal trrekkes 2 point, dommer en tysk dommer »7« og referee, der er tysker, ringer den dan ske dommer op for at here om Kaj havde trukket de 2 point. Kaj havde givet »4 1/2 « og 3 dommere la pa ,,5«, mens de 2 sidste la pa ..6«. Tyskeren Iigger 1/2 point lrengere veekfra gennemsnittet end Kaj og burde have haft en opringning i stedet. Heldigvis lod Kaj sig ikke ga pa af den tyske chikane og udfoldede sig altsa senere i finalen. Netop mht. omstart gennem tortes en anden praksis end i Danmark, hvor referee altid over hejtaleren forklarer publikum , hvad der sker, Denne service var udeladt, men regIerne siger heller ikke, at man skal.

En fejl i 3 halve konkurrencer Det er altid sveert at vurdere egen indsats, men pa baggrund af evrlqe dommeres udsagn og min egen opfattelse, lavede jeg »kun« en fejl i de 3 . . . . . . . . . . halve konkurrencer jeg dern-

pa

Oanske dommere dansk springer Charlotte Carstensen, Horsens, havde hhv. Kaj som dommer i 1rn-konkurrencen og undertegnede i 3m-konkurrencen og vi ligger begge med karakterer, der bliver greldende. Nogle vii synes, at man sa skalligge heist - og jf. den tyske omtale rna enhver med respekt for sporten tillregge sig nogle moralske betragtninger som fundament for sit virke som dommer, og bade Kaj og jeg haber, at enhver kan se, vi ensker en sportslig atqerelse af konkurrencerne. Det skal dog ikke veere en ulempe at have en dansk dommer i dommerpanelet , men en garanti for at fa en rimelig behandling, nar man laver noget rigtig flot. Charlotte har kun givet udtryk for tilfredshed med bedernmelsen, hvilket er helt i overensstemmelse med hendes gode sportsand, 0

SV0MMESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 31


arena

••• BEGIUENSET UDBYTTE Seks danske juniorrekorder og tre A-finaler blev det til ved EJM i Belgien. At Johnny Petersen / Foto: Jan-Erik Leonth in.

~ .

_

Resultaterne fra EJM i Antwerpen , Belgien kan ikke kalde de mange superlativer og overskrifter frem . IO.A~ D~t var srnat me? de personlige forbedringer, og det ~ vnmlede heller Ikke med finaleplaceringer. I alt opna.ed~ de danske svernrnere tre A-f inaler, og de satte seks danske [unlorreko rder, 3 ind ividuelt og 3 holdkap. ,

Sat sede pa EJ M Jeppe Nielsen, VAT 89 satte de tre individuelle reko rder Han naede sine "'!al i Belgien. I 200 meter fri kom han i A-final~n og forbedrede slg nresten to sekunder.1indledende svernrnede han p~ 1 : 5 4 . 6 ~ og d~t var DJR. Han sluttede som nummer otte. I fmalen glk det ikke sa godt. 8tarten gik mildest talt op i kage. Jeppe harte o.verdommeren f10jte tyvstart. Desvrerre var de r mgen, der hev I tyvstartsnoren . Da aile var kommet fo rbi snoren 0nsked.eofficials ikke at stoppe lebet. Den darllqe start gav Jep~ pe en ~Id pa 1:55.00 - det rakte igen ti l en ottendeplads. I ~OO fri satt.eha.nto danske juniorekorder. For st i indl edende pa 4 .04.95 og I B-fmalen blev den forbedret til 4 :04.52. Det rakte til en sam let 13. plads. Haber pa EM 93 Jeppe mener, at .der kommer et interessant strevne om fem ar, og det er selvtelqeliq OL, han trenker pa, Inden vii han ikke udeluk~e , .at han trenker pa EM om to ar, hvor han mener at have en realistisk chance for at kvalificere sig .

Holdkap Danma rk deltog i begge fri -holdkapperne. Der var finalepladser i begge. 1.4 x 100 meter fri svernrnede Rene Pedersen , Hjerting, Jeppe NI.~lsen, Anders Jensen, 8-68 og Thomas KrOger, Hjerting .' 3 : ~6:0 2-Jmdledende. Det var ny rekord og rakte til en ottendeplads. De sluttede pa samme plads i finalen i 3 :37.39. Pa den .dobbelte distance blev Morten Stokholrn, 8ilkeborg, Jeppe Nielsen, Anders Jensen og Thomas KrOger nummer otte i 7:56.52 , hvilket var rekord . Pa terste sk ifte svemrnede Mo rten 8tokholm i personlig rekord pa 1:59 .76 . I finale~ sluttede holdet pa syvendepladsen i 7:55.18, altsa en forbednng af formiddagens rekord . Anden gang Foruden Jeppe Nielsen var derto gengangere fra sidste ars EJM Det v~r Tritons Denn i.s Jensen og Lars Jakobsen , Hern ing . . Dennis Jen~en blev disket i 400 meter medley for at lave fly-ben i brysts~0mnmg . I 2.00 mete ren kval ificerede han sig ti l B-f inalen med 2 .13.96. I B-fmalen blev han nummer syv i 2 :13.33. Kan ikke Lars Jakobsen var sk~ffet over sin egen indsats i 1500 meter frio f:'an blev nummer 19 116:19.87. Tiden var ganske vist kun et pa r tl~ndedele fra bedste , men han havde sat set pa at to ppe i Belglen. »Jeq havde reg net med. at ga under 16:10, men jeg var nok ikke nok opsat. Det er helt min egen skyld, fo r trrening en op til havde veeret perfekt, for jeg var i kanonforrn«, sagde han. Lars har probleme~ med at veere nok opsat, nar det grelder. Hans problem er, at han ikke kan lide at veers bagefter. Han er klar over problemet og agter at qere noget ved del. Og hans store drern er at komm e til et internationalt mesterskab. 0


arena

••• BEGIUENSET UDBYTTE Seks danske juniorrekorder og tre A-finaler blev det til ved EJM i Belgien. At Johnny Petersen / Foto: Jan-Erik Leonth in.

~ .

_

Resultaterne fra EJM i Antwerpen , Belgien kan ikke kalde de mange superlativer og overskrifter frem . IO.A~ D~t var srnat me? de personlige forbedringer, og det ~ vnmlede heller Ikke med finaleplaceringer. I alt opna.ed~ de danske svernrnere tre A-f inaler, og de satte seks danske [unlorreko rder, 3 ind ividuelt og 3 holdkap. ,

Sat sede pa EJ M Jeppe Nielsen, VAT 89 satte de tre individuelle reko rder Han naede sine "'!al i Belgien. I 200 meter fri kom han i A-final~n og forbedrede slg nresten to sekunder.1indledende svernrnede han p~ 1 : 5 4 . 6 ~ og d~t var DJR. Han sluttede som nummer otte. I fmalen glk det ikke sa godt. 8tarten gik mildest talt op i kage. Jeppe harte o.verdommeren f10jte tyvstart. Desvrerre var de r mgen, der hev I tyvstartsnoren . Da aile var kommet fo rbi snoren 0nsked.eofficials ikke at stoppe lebet. Den darllqe start gav Jep~ pe en ~Id pa 1:55.00 - det rakte igen ti l en ottendeplads. I ~OO fri satt.eha.nto danske juniorekorder. For st i indl edende pa 4 .04.95 og I B-fmalen blev den forbedret til 4 :04.52. Det rakte til en sam let 13. plads. Haber pa EM 93 Jeppe mener, at .der kommer et interessant strevne om fem ar, og det er selvtelqeliq OL, han trenker pa, Inden vii han ikke udeluk~e , .at han trenker pa EM om to ar, hvor han mener at have en realistisk chance for at kvalificere sig .

Holdkap Danma rk deltog i begge fri -holdkapperne. Der var finalepladser i begge. 1.4 x 100 meter fri svernrnede Rene Pedersen , Hjerting, Jeppe NI.~lsen, Anders Jensen, 8-68 og Thomas KrOger, Hjerting .' 3 : ~6:0 2-Jmdledende. Det var ny rekord og rakte til en ottendeplads. De sluttede pa samme plads i finalen i 3 :37.39. Pa den .dobbelte distance blev Morten Stokholrn, 8ilkeborg, Jeppe Nielsen, Anders Jensen og Thomas KrOger nummer otte i 7:56.52 , hvilket var rekord . Pa terste sk ifte svemrnede Mo rten 8tokholm i personlig rekord pa 1:59 .76 . I finale~ sluttede holdet pa syvendepladsen i 7:55.18, altsa en forbednng af formiddagens rekord . Anden gang Foruden Jeppe Nielsen var derto gengangere fra sidste ars EJM Det v~r Tritons Denn i.s Jensen og Lars Jakobsen , Hern ing . . Dennis Jen~en blev disket i 400 meter medley for at lave fly-ben i brysts~0mnmg . I 2.00 mete ren kval ificerede han sig ti l B-f inalen med 2 .13.96. I B-fmalen blev han nummer syv i 2 :13.33. Kan ikke Lars Jakobsen var sk~ffet over sin egen indsats i 1500 meter frio f:'an blev nummer 19 116:19.87. Tiden var ganske vist kun et pa r tl~ndedele fra bedste , men han havde sat set pa at to ppe i Belglen. »Jeq havde reg net med. at ga under 16:10, men jeg var nok ikke nok opsat. Det er helt min egen skyld, fo r trrening en op til havde veeret perfekt, for jeg var i kanonforrn«, sagde han. Lars har probleme~ med at veere nok opsat, nar det grelder. Hans problem er, at han ikke kan lide at veers bagefter. Han er klar over problemet og agter at qere noget ved del. Og hans store drern er at komm e til et internationalt mesterskab. 0arena

•••

OFFICIELT . OFFICIELT . OFFICIELT . OFF

CUP· PROBLEMER Danmark kun reprcesenteret ved Poloteam Arhus' damehold i Europa Cup'en i ar.

KURSUS I LlVREDNINGS-KONKURRENCER 25. og 26. januar 1992 fra l'llrdag kl. 10.00 til sendag kl. 15.00 i Dragsholm Svemmehal, Asnees, Kurset omfatter: De danske konkurrencer i 50 + 50 og 25 + 25, Nordiske Holdkonkurrencer, Internationale konkurrencer.

Deltagere: max. 25. Kursuspris andrager ca. kr. 1.250,00. ForMndstilmelding kan ske skriftligt til: Kirsten Selck, Rugbjerg 6, 2670 Greve.

TAKFRA DANSKETIL SVENSKE MASTERS

m

Sa har MASTER

ftJ!!

svernmerne igen

'.

veeret ude og reprresentere Danmark. Denne gang i Sverige - Malmo17. august - i forbindelse med den arlige Malmo Festival. Det hele foregik udenders (omklredningen underet halvtag, 2 brusere og en dejlig sauna, som der dog er tag over), det er 50 m baner, 8 stk., vanddybde 140 em i den dybe ende og 100 em i den lave, det hele peent beliggende i et ~

At Niels Graversen

I~ ' ''' I 80m denklub eneste danske var Y.)'

Poloteam Arhus i hatten, da der blevet trukket lod til den kommende EuropaCup. Klubbens damehold var tilmeldt Cup'en. PTAkom i pulje med CN Cataluna fra Spanien og Hohen Limburg fra Tyskland, PTA's kampe i denne indledende pulje skal spilles i Spanien. Ingen af de danske herrehold, som havde kvalificeret sig til Europa-Cup'en, FREM og KVIK, enskede at deltage. Ifolge Poul Erik Nielsen fra vandpoloudvalget skyldes dette forst og fremmest, at LEN pa sidste kalenderkonference rendrede reg Ierne for EuropaCupdeltagelse til, at turneringen ikke lrengere skulle veere inddelt i puljer, men skulle spilles saledes, at kun 2 hold sku lie mode i 1 ude- og 1 hjemmekamp hvilket ikke ville give de danske hold sa mange kampe , men omkostningerne ville veers de samme som tidligere. LEN har efterfolgende udsat beslutningen om rend ring af turneringsformen, men pa dette tidspunkt havde de to herrehold disponeret deres sparsomme ekonorniske midler til andre formal, og spillerne havde ikke mulighed for yderligere frihed . ~

a

KAROLINES IDRJETSPRIS Der indkaldes hermed ansogninger til Karolines Idrretspris. Ansogningsskemaer tas hos Mejerikontoret, tlf. 86132611 Dansk tareetsForbund, tit. 42 45 55 55 Karolines Idrretspris gives til unge under 21 ar, der har vist et srerligt talent eller pa anden made gjort noget ekstraordinrert for ungdomsidreetten. Karolines Idrretspris gives ogsa som stette til nye initiativer til fordel for ungdomsidrretten. Ansogninger indsendes inden 15. oktober til Mejerikontoret, Frederiks Aile 22, 8000 Arhus C, mrk. »Kerollnes tareetsprte« LEGAT Portion erne i Texacos Uddannelseslegat er i ar pa 15.000, 10.000 og 5.000 kr. Legatet kan erhverves af en eller flere personer i dansk idreet til videreuddannelse inden for det specielle ornrade, han eller hun virker med inden for idrretten. Legatet er personligt og kan kun benyttes til det i hen hold til ansogningen anterte formal.

Ansogningsfristen er i ar 5. oktober. Ansogningerne skal sendes til: Legatkomiteen for Texaco A/S's Uddannelseslegat, Borgergade 13, 1300 Kobenhavn K SLUT MED TIME TRIALS Svommeudvalget meddeler, at kvalifikation til store mesterskaber: OL, VM, EM og EJM (samt evt. andre internationale steevner med kravtider) udelukkende kan finde sted i konkurrencer, hvor svernrnerne deltager pa Iige fod i konkurrence med andre deltagere (altsa ikke »time trails- og ikke som deltager uden for konkurrence i lob). DKM 91 Hoistebro

SIDSTE UDKALD Sa er det sidste mulighed for at bestille indkvartering I.F.M. Danske kortbane mesterskaber den 21 -24 november 1991. Hotel, Vandrehjem, Spejderhytter m.m. Henvendelse: Preben Skipper. Tlf. 9741 0516 Eller Hoistebro Svommeclub. Tlf. 97425422

INVITATION TIL DANSKE JUNIOR MESTERSKABER I SYNKROSV0MNING 1991 Tidspunkt:

Jugoslavisk rod Det jugoslaviske svernmeforbunds kroatiske problemer var ikke kun pa landsholdsplan, men oqsa pa klubplan. Under lodtrrekningen til Europa-Cup'en, meddelte det jugoslaviske forbunds repreesentant, at Jugoslavien kun ville veere reprresenteret ved et hold i Europa-Cup'en, idet det hold som tidligere havde vundet det jugoslaviske mesterskab, Jadran fra Split, var kroatisk og derfor nu ikke herte med til Jugoslavien. LEN valgte ikke at imedekomme det jugoslaviske krav og Jadran, Split var med i hatten , da der blev trukket lod. 0

Lerdaq den 23. nov. 1991 kl. 15.30. Opvarmning Ira kl. 14.00. Sondaq den 24. nov. 1991 kl. 10.00. Opvarmning Ira kl. 8.00 .

Sted: Frederiksberg Svernrnehal, Yrsavej, 2000 Kebenhavn.

Bassinets mal:

25mx121/2m, dybde 3,80 -1 ,20.

Arranger: DSLF's synkroudvalg og HERMES. Skriftlig anmeldelse: Indeholdende deltagernavn, f1rgang og diciplin senest 4. nov. 1991. (Mandag) til : Vibeke Jacobsen, Strermosevej 149, 5690 Tommerup , TIf. 64761030. . p~ Bellahej. Allensmad i HERMES's klubhus, lordaq allen. Pris kr. 50,-. Tilmelding skal ske sammen med anmeldelserne.

Overnatningsmulighed: Vandrehjemmet

Klubberne skal huske at anmelde dommere 09 officials,

parkornrade,

Da strevnet skulle begynde, kunne vi darlig here hejttaleren, for i nattens lob havde der veeret indbrud i speakerrummet, hvor en del udstyr var blevet stialet, sa der blev tjekket pa startlisterne underhele strevnet. Ved 13-tiden var der pause, og RAN havde serqet for et rnedelokale pa Scandic Hotel til preemie og diplomoverrrekkelse, desuden blev der serveret frugt, og der var gayer til aile forstepladserne, (det er svenskerne altid gode til at serqe for), imens vi fik Iidt varme i yore efterhanden nedkelede legemer. Anden halvdel af strevnet toregik i bleest og regn, hvor vi atter blev nedkelede, men de, der havde meldt sig til mange lob , var heldige, for vandet havde en behagelig temperatur og sa fik man varmen , mens man svernrnede. Etter 2. del af steevnet var der igen prremieoverrrekkeise pa hotellet. KI. 18.00 var der grill - udenders - (under halvtag) og der var dejlig mad og masser af den til de sultne svernmere, der havde meldt sig til spis ningen. Senere kom musikken igang, og de russiske svemmere sang og gay Iidt opvisning i deres specielle danse. Konklusion: Som sredvanlig et godt steevne hos RAN i Malmo, som yore svenske veerter skal have tak for. Stor svommehilsen fra: lshe], USG, Herfolge, Odder, Ringsted og TIK Taastrup.

Lodtrrekning al ligurerne (Juniorfigurer) vii linde sted pa lorbundskontoret, Kongebrogade 39 , 6000 Kolding, Iredag den 22. nov. kl. 10.00, og vii kunne oplyses p~ til. 75535522. (Husk kontoret lukker kl. 14.00.).

, SV0M~ESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 35

I I.I'

I:

I· i' II


arena

•••

DANSK 5. PLADS VEDVM En 5., en 7., en 8. og en 9. plads ved VMI abne nordiske mesterskaber i livredning var en del af udbyttet for det danske landshold. Af Claus H. Lund.

I~ .

I'

~~.

1'4helesvernmere fra landet del-

tog i Verdensmesterskaberne i '?, livredning i Jon koblnq sammen med svernmere fra 19 andre nationer i perioden 14.-17. august. For ferste gang var DLS repreesenteret ved et internationalt steevne - med gode resultater og en rnesnqde erfaringer rigere. Efter kun fire treeninqssarnlinger, hvor svernrnere fra Ribe, Seeddinq -Guldaqer, Rod by, Maribo, Dragsholm og Tastrup skulle samarbejdes til effektive 3-personers teams, Iykkedes det for for de danske svemmere at klare sig sa godt i . den nordiske Iivredningskonku rrence, at det rakte til hen holdsvis en 7. og en 9. plads. Vort senior damehold (Helle Mahr og Anja Kobbernagel, Redby og Lone Karlby, Ribe) naede semifinalen efter en meget speendende ornsvem ning mod et svensk hold - Isbjernene fra Uddevalla. I selve semifinal erne - meget kort tid efter omsvomningen del tog det danske damehold, et hold fra Tallinn og i evriqt svenske hold. Her fik det dan ske hold en 7. plads med tiden 1:53.6 efter i de indledende heats at have slaet sa steerke nationer som Finland og Schweiz og ved at forbedre tiden fra indledende heat med 0,9 sekunder. Hos herrerne var det meget teet pa, at vort ungdomshold (Bjarke Andersen, Redby, Rasmus Poulsen , Dragsholm og Lars Bang, Seeddlnq/Guldager) som det eneste ikke svenske hold kom til at delta~

ge i semifinalen. Tiden 1:34.8 rakte til en flot 9. plads; med denne tid slog holdet lande som Schweiz, Norge, Finland, New Zealand og Estland. Disk Juniorholdet hos damerne (Cita Nielsen, Maribo, Karoline Slot, Dragsholm og Lise B. Christensen, B 70, Tastrup) misforstod en af terstehjeelpsopgaverne pa et enkelt punkt og blev derfor diskvaliferet ffirgerligt fordi de la til en virkelig peen placering kun overqaet af svenske ho ld. Seniorerne hos herrerne klarede deres terstehjeelps opgave perfekt (en person med et eksehuq i kneeet, en elulykke og en bevidstles person) ; desveerre glippede et par kast for dem, sa de kom ud

SIDE 36 - SVI2JMMESPORT NR. 7 . 1991

af rytmen og i ovrigt blev diskvalificeret pa grund af en fejl ved en vending. Holdet her bestod af Henrik Dyrbjerg Seeddlnq/Guldaqer; Jan Carstensen, Dragsholm og Jens Chr. Skov Jensen, Redby, Bedste placering opnaede herreholdet i 4 x 25 meter bjffirgning af dukke. Her rna dukkens »ansiqt« heist veere under vand i 5 sekunder i alt. Sa her hjeelper det ikke bare at »drone« afsted - teknikken skal oqsa veere i orden. Med det italienske hold pa en Ierste plads efterfulgt af Polen , Tyskland og Spanien, blev Sverige, Kina, Iran, Holland, Frankrig mJI. slaet, Dette resultat er specieIt berneerkelsesveerdlqt, da vi i Danmark endnu ikke har denne disciplin pa vores officielle steev-

Den nordiske Jivredningskonkurrence. Juniorholdets Rasmus Poulsen (Dragsholm) i skarp konkurrence med den finske svemmer.

neprogram og kun har evet den fa gange. Hos damerne vandt det tyske hold efterfulgt af Italien og Holland med Danmark pa en 8. plads og et stort spring ned til de neeste - Finland og Polen. Dameholdet bestod af Anja Kobbernagel, Hodby, Lone Karl by, Ribe, Lene Hodshagen, B 70, Tastrup og Cita Nielsen, Maribo, mens herreholdet bestod af Jens Chr. Skov Jensen og Morten Sorensen, Hedby, Henrik Dyrbjerg og Lars Bang, Seeddinq/ Guldager. To gange kom der til at sta Danmark pa Iystavlen; i DLS er vi meget tilfredse med resultatet, der viser, at vi godt kan kla re os internationalt - bare vi bakkes op.

HUMAN KONKURRENCE

~ '

Skulle nogen undre sig over, at man kan gor ~;.? noget sa vig,? tigt som livredning til en konkurrence og dermed til en sport, kan man sige som lederen af Iivredningsskolen i Tylosand Leif Karlborg: »Egentlig er det fantastisk, at man kan konkurrere i teknikker til at redde liv. Det er den mest humane sport, vi har. Vi interesserer os for vore medmennesker. Det kreever et godt omdemme og sund fornuft at veere livredder, og man behever ikke at veere stor og steerk for at arbejde med llvrednlnq« Preesidenten for det internatioale livredningsforbund udtrykte det saledes: »End nu engang forener VM unge mennesker fra for skellige lande, sa de kan prove deres fffirdigheder og ajourtere deres feerdlqheder i Iivredning. Ingen anden idreet kan forene idreet og humanlteert arbejde som Iivredning. Vi ber derfor i aile situationer fremhasve, at det vigtigste formal med vor ldrset er humanlteert. Konkurrencerne ..

,

En et-utykk», hvor holdet skal vise samarbejde ved hjerte/lungeredning. Jan Carstensen (Dragsholm) giver hjertemassage, mens Henrik Dyrbjerg (Sa;dding/Guldager) giver »murui til mund« Netop i denne discipJin blev samtlige danske hold rost.

Vi haber pa, at de gode resul tater vii medtere, at det bliver muligt for os i 1992 at fa den internationale rutine, der skal til for at DSLF oqsa i Iivred ninqssammenhesnq kan blive repreesenteret i det store udland. De evriqe internationale discipliner havde vi ikke tresnet, sa vi kom for at fa inspiration ved at overveere kast med »Life saving ball « (en udenders disciplin), 4 x 50 meter livrednings medley, svomning med livredningstorpedo (hvor livredningstorpedoen er ved at blive indfert i Danmark) og mange f1ere. JErgerligt Flere af vore svemrnere ffirgrede sig over, at vi ikke havde haft mulighed for at treene disse discipliner, for der kunne de da godt veere med. At dette ikke var helt ved siden af, blev bevist senere, da nog-

Ie af herrerne/drengene for seqte sig med livredningsbolden, der ligner en basketbold lagt ind i et net med en ca. 60 meter lang snor bundet fast i nettet. Hos damerne kunne konkurrencens vinder fra Tyskland kaste den 28,2 meter og ramme inden for omradet, mens bedste herre - en svensker - kastede bolden 39,29 meter. Vore herrer kunne i bedste kast kaste henholdsvis over 25 meter og omkring 30 meter, hvilket havde havde rakt til en 17. plads for den bedste. At det ikke er ligetil at kaste en sadan Iivredningsbold beviste de mange deltagere fra f.eks . Kina, Spanien, Iran, Finland, Frankrig m. fl., der blev diskvaIificeret for ikke at ramme mellem de banetove, bolden skul Ie lande imellem. D

I

0'

er neerrnest et middel til at na dette.« I Dansk Livrednings Selskab opfatter vi oqsa livredningskonkurrencerne som en af vejene til vort fornemste mal : At redde liv!! Vi har en reekke andre aktiviteter med samme formal, og disse bliver ikke glemt i al konkurrencesnakken. Men som en del af DSLF hvor man fokuserer og vurderer efter sportslige resultater - ber vi ogsa give vore unge og talentfulde svernmere, der onsker at dyrke livredning samme muligheder som i de evriqe grene af DSLF. Mange af de m-vllvi uderr" tvivl se senere som doinmere, instrukterer; treenere m.m., hvor de med deres erfaringer vii gore deres til at hesve selv- og Iivredningsniveauet hos de mange svernrnere i klubberne. 0 CHL.

SVI2JMMESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 37


arena

•••

DANSK 5. PLADS VEDVM En 5., en 7., en 8. og en 9. plads ved VMI abne nordiske mesterskaber i livredning var en del af udbyttet for det danske landshold. Af Claus H. Lund.

I~ .

I'

~~.

1'4helesvernmere fra landet del-

tog i Verdensmesterskaberne i '?, livredning i Jon koblnq sammen med svernmere fra 19 andre nationer i perioden 14.-17. august. For ferste gang var DLS repreesenteret ved et internationalt steevne - med gode resultater og en rnesnqde erfaringer rigere. Efter kun fire treeninqssarnlinger, hvor svernrnere fra Ribe, Seeddinq -Guldaqer, Rod by, Maribo, Dragsholm og Tastrup skulle samarbejdes til effektive 3-personers teams, Iykkedes det for for de danske svemmere at klare sig sa godt i . den nordiske Iivredningskonku rrence, at det rakte til hen holdsvis en 7. og en 9. plads. Vort senior damehold (Helle Mahr og Anja Kobbernagel, Redby og Lone Karlby, Ribe) naede semifinalen efter en meget speendende ornsvem ning mod et svensk hold - Isbjernene fra Uddevalla. I selve semifinal erne - meget kort tid efter omsvomningen del tog det danske damehold, et hold fra Tallinn og i evriqt svenske hold. Her fik det dan ske hold en 7. plads med tiden 1:53.6 efter i de indledende heats at have slaet sa steerke nationer som Finland og Schweiz og ved at forbedre tiden fra indledende heat med 0,9 sekunder. Hos herrerne var det meget teet pa, at vort ungdomshold (Bjarke Andersen, Redby, Rasmus Poulsen , Dragsholm og Lars Bang, Seeddlnq/Guldager) som det eneste ikke svenske hold kom til at delta~

ge i semifinalen. Tiden 1:34.8 rakte til en flot 9. plads; med denne tid slog holdet lande som Schweiz, Norge, Finland, New Zealand og Estland. Disk Juniorholdet hos damerne (Cita Nielsen, Maribo, Karoline Slot, Dragsholm og Lise B. Christensen, B 70, Tastrup) misforstod en af terstehjeelpsopgaverne pa et enkelt punkt og blev derfor diskvaliferet ffirgerligt fordi de la til en virkelig peen placering kun overqaet af svenske ho ld. Seniorerne hos herrerne klarede deres terstehjeelps opgave perfekt (en person med et eksehuq i kneeet, en elulykke og en bevidstles person) ; desveerre glippede et par kast for dem, sa de kom ud

SIDE 36 - SVI2JMMESPORT NR. 7 . 1991

af rytmen og i ovrigt blev diskvalificeret pa grund af en fejl ved en vending. Holdet her bestod af Henrik Dyrbjerg Seeddlnq/Guldaqer; Jan Carstensen, Dragsholm og Jens Chr. Skov Jensen, Redby, Bedste placering opnaede herreholdet i 4 x 25 meter bjffirgning af dukke. Her rna dukkens »ansiqt« heist veere under vand i 5 sekunder i alt. Sa her hjeelper det ikke bare at »drone« afsted - teknikken skal oqsa veere i orden. Med det italienske hold pa en Ierste plads efterfulgt af Polen , Tyskland og Spanien, blev Sverige, Kina, Iran, Holland, Frankrig mJI. slaet, Dette resultat er specieIt berneerkelsesveerdlqt, da vi i Danmark endnu ikke har denne disciplin pa vores officielle steev-

Den nordiske Jivredningskonkurrence. Juniorholdets Rasmus Poulsen (Dragsholm) i skarp konkurrence med den finske svemmer.

neprogram og kun har evet den fa gange. Hos damerne vandt det tyske hold efterfulgt af Italien og Holland med Danmark pa en 8. plads og et stort spring ned til de neeste - Finland og Polen. Dameholdet bestod af Anja Kobbernagel, Hodby, Lone Karl by, Ribe, Lene Hodshagen, B 70, Tastrup og Cita Nielsen, Maribo, mens herreholdet bestod af Jens Chr. Skov Jensen og Morten Sorensen, Hedby, Henrik Dyrbjerg og Lars Bang, Seeddinq/ Guldager. To gange kom der til at sta Danmark pa Iystavlen; i DLS er vi meget tilfredse med resultatet, der viser, at vi godt kan kla re os internationalt - bare vi bakkes op.

HUMAN KONKURRENCE

~ '

Skulle nogen undre sig over, at man kan gor ~;.? noget sa vig,? tigt som livredning til en konkurrence og dermed til en sport, kan man sige som lederen af Iivredningsskolen i Tylosand Leif Karlborg: »Egentlig er det fantastisk, at man kan konkurrere i teknikker til at redde liv. Det er den mest humane sport, vi har. Vi interesserer os for vore medmennesker. Det kreever et godt omdemme og sund fornuft at veere livredder, og man behever ikke at veere stor og steerk for at arbejde med llvrednlnq« Preesidenten for det internatioale livredningsforbund udtrykte det saledes: »End nu engang forener VM unge mennesker fra for skellige lande, sa de kan prove deres fffirdigheder og ajourtere deres feerdlqheder i Iivredning. Ingen anden idreet kan forene idreet og humanlteert arbejde som Iivredning. Vi ber derfor i aile situationer fremhasve, at det vigtigste formal med vor ldrset er humanlteert. Konkurrencerne ..

,

En et-utykk», hvor holdet skal vise samarbejde ved hjerte/lungeredning. Jan Carstensen (Dragsholm) giver hjertemassage, mens Henrik Dyrbjerg (Sa;dding/Guldager) giver »murui til mund« Netop i denne discipJin blev samtlige danske hold rost.

Vi haber pa, at de gode resul tater vii medtere, at det bliver muligt for os i 1992 at fa den internationale rutine, der skal til for at DSLF oqsa i Iivred ninqssammenhesnq kan blive repreesenteret i det store udland. De evriqe internationale discipliner havde vi ikke tresnet, sa vi kom for at fa inspiration ved at overveere kast med »Life saving ball « (en udenders disciplin), 4 x 50 meter livrednings medley, svomning med livredningstorpedo (hvor livredningstorpedoen er ved at blive indfert i Danmark) og mange f1ere. JErgerligt Flere af vore svemrnere ffirgrede sig over, at vi ikke havde haft mulighed for at treene disse discipliner, for der kunne de da godt veere med. At dette ikke var helt ved siden af, blev bevist senere, da nog-

Ie af herrerne/drengene for seqte sig med livredningsbolden, der ligner en basketbold lagt ind i et net med en ca. 60 meter lang snor bundet fast i nettet. Hos damerne kunne konkurrencens vinder fra Tyskland kaste den 28,2 meter og ramme inden for omradet, mens bedste herre - en svensker - kastede bolden 39,29 meter. Vore herrer kunne i bedste kast kaste henholdsvis over 25 meter og omkring 30 meter, hvilket havde havde rakt til en 17. plads for den bedste. At det ikke er ligetil at kaste en sadan Iivredningsbold beviste de mange deltagere fra f.eks . Kina, Spanien, Iran, Finland, Frankrig m. fl., der blev diskvaIificeret for ikke at ramme mellem de banetove, bolden skul Ie lande imellem. D

I

0'

er neerrnest et middel til at na dette.« I Dansk Livrednings Selskab opfatter vi oqsa livredningskonkurrencerne som en af vejene til vort fornemste mal : At redde liv!! Vi har en reekke andre aktiviteter med samme formal, og disse bliver ikke glemt i al konkurrencesnakken. Men som en del af DSLF hvor man fokuserer og vurderer efter sportslige resultater - ber vi ogsa give vore unge og talentfulde svernmere, der onsker at dyrke livredning samme muligheder som i de evriqe grene af DSLF. Mange af de m-vllvi uderr" tvivl se senere som doinmere, instrukterer; treenere m.m., hvor de med deres erfaringer vii gore deres til at hesve selv- og Iivredningsniveauet hos de mange svernrnere i klubberne. 0 CHL.

SVI2JMMESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 37


Forberede/se til kast med livredningsbold - en disciplin, vi godt kunne qere os greldende l. At de mange kastemetoder er denne - vist at en spanier - med rundsving den mest effektive, hvis man i evriqt kan ram me.

STORE FORSKELLE En afdeting, man bemrerkede ved VM, var de noget forskelli ge konkurrenceopfattelser, de enkelte lande kom med. Hvor svenskerne havde et toptrasnet »Landslaqet«i landsholdsdragter og vandt den nordiske konkurrence i opvisningsstil, rnedte et hold fra et andet land i forskellige bredbenede badeshorts. Dette sa da meget sjovt ud i forhold til de lande, der serlest deltog i konkurrecnen. Holdet, der fik en suverren sidsteplads, var vist ikke bare hremmet af de store bukser. Tilsyneladende var forberedelserne til VM heller ikke optimale. Men underholdende var det!

OPHOLDMED ULEMPER Af forskellige arsaqer boede vi i noqle virkelig dejlige hytter i Isaberg - 60 km. fra Jonkobing. Det var trods alt en ulempe at bo sa langt fra svemrnehallen. Dels havde vi lang transporttid, dels kunne vi kun veere 3 i svammehallen i pauserne, dels fik vi ikke aile informatio-

ner (der ·blev delt ud pa de nrerliggende overnatningssteder), og endelig manglede vi det sociale samvrer med de andre Iandes svernmere og ledere. Til gengreld oplevede vi en meget utraditionel men effektiv trreningsmetode, idet vi trrenede i en S0 i nrerheden. Alene vandets temperatur fik svernmeme til at svernme og bjrerge utroligt hurtigt. Vi fik samtidig demonstreret, at teknikkerne i livredning duede under relativt realisti ske forhold. CHL.

I den nordiske livredningskonkurrence bjrerges mediet (Anja Kobbernagel, Redby) hjem i redningskrans at Helle Mahr (Redby) .

SIDE 38 - SV0MMESPORT NR. 7 . 1991

OPFINDSOMHED Der blev udfoldet megen opfindsomhed fra nogle SV0mmeres side for at tiltuske sig forskellige effekter og plakater fra VM. Saledes udfoldede Henrik Dyrbjerg, Lars Bang og Jens Christian Jensen sig med hidtil uset talent i torseqet pa at tiltuske sig redningskrans og VM-plakat - ikke uden held.

oreno

oqsa en del andre kastemetoder - men de var langt fra effektive. Deltagerne havde 1 min . og 40 sek. at kaste i - kun det lrengste kast talte . Aile habede pa det hvide flag fra dommerne fremfor det rede, idet det hvide flag angav, at bolden la inden for rnatornradet. Kastets lrengde blev malt fra, hvor bolden ramte vandet. Til det brug var officials forsynet med lange bambusstrenger. Denne disciplin har kun til formal at vurdere svemmernes evne til at kaste en redningsbold ud til en forulykket, sa disciplinen kan eves pa land , ligesom konkurrencen kan foreqa pa land . Det var ikke helt ufarligt at vrere tilskuer til kast med livredningsbold. I et forsoq pa at fa det helt rigtige billede af herrernes kast gik Svemmesports udsendte helt hen til bassinkanten og var sendt i bassinet af en dame, hvis kast var betydeligt lrengere end forudset. Samme dame tog det i evriqt meget unadlqt op, dajeg for at undqa bolden filtrede mig ind i kastelinen. CHL.

GODE KONTAKTER

Som en sidegevinst ved VM fik DLS en mrengde kontakter til personer, firmaer, forbund m.v., saledes at vi via disse kontakter pa en rrekke ornrader kan fa inspiration, samarbejde og konkurrence med specielt yore nabolande. En af de maske givtige er forFOR DYRT bindelsen til et canadisk firma, Vi naede ikke at overvrere den der producerer nogle meget sidste disciplin - 150 meter billige hjerte/lungeredningsIivredning med bad (pad ling dukker. Dukkerne er nemme at med en are) . Disciplinen fore- anvende, vejer intet, srelges i gik pa en S0 near svernmehal- grupper og kan udmrerkes i len og bliver ikke indfert i Dan- , den ferste undervisning i samark foreleblq , da den er ret vel indblresning som hjerteudgiftskrrevende bade med massage. hensyn til anskaffelser og tree- Med Iidt held og Iidt mere arningsmuligheder. belde er der mulighed for at PLS og dermed DSLF kan re' prresentere firmaet her i lanVADT OG HURTIGT det. Den udenders konkurrencen i En af de mere pudsige kontakkast med livredningsbold blev ter vi fik, var til en 73 arig isliven vad fornejelse, idet det beredninqsinstrukter, der meget gyndte at esreqne kraftigt gerne ville komme til Danmark umiddelbart efter start pa kon - og instruere i islivredning. kurrencen. Selv om dette - af klimamresBolden kastes som ved ham- sige arsager - ikke er det , vi merkast i et 50 m. bassin, hvor b0r satse mest pa, kan vi sik skiftevis herrer og damer ka- kert klare det 0konomiske, stede fra hver sin ende af bas- idet hans honorar sidste gang sinet. Pa den made blev disci- bestod af tre kilo kartofler. plinen hurtigt afviklet, selv om Han ville srette stor pris pa at der var mange deltagere. komme til Danmark pa grund Selve kastet foregik nresten af yore »mange rare sager«. som ved hammerkast. Vi sa CHL.

•••

TRISTFEST Eneste mindre vellykkede arrangement var det sakaldte »Co rne together party- eller »forbred rlnqstesten«, som en af yore holdledere kaldte det. Dels var det arrangeret om attenen umiddelbart ter en af de lrengere konkurrencedage, dels var det slet ikke organiseret saledes, at vi snakkede med andre Iandes svemrnere/ ledere. Pa grund af den relativt lange transporttid og fordi vi skulle tidligt op neeste dag tog vi ret tidligt hjem og gik rnaske derfor glip af festens rnaske siovere del.

SV0MNING MED FINNER Til en del af de internationale konkurrencer krreves der svernnlnq med finner. For at se, om finnerne holdt sig indenfor rnalene, sku lie de lregges i en kasse og holde sig inden for kassens rammer. Jeg som troede, at at finner var det samme som svernmefedder blev hurtigt belrert om noget andet. Finnerne er lavet af det samme materiale som racercykler og -biler, altsa en slags kulstoffibre, der er lettere og stivere end svernmetedderne. lfelqe iranerne var de utrolig anstrengende at svernrne med, hvad ingen betvivler. At svernrnere oqsa interesserer sig for flnnesvernninq, fremgik af de mange deltagere, der atlerede under VM fik bestilt et par af de firmaer, der havde stor succes ud af at reklamere for deres produkter under strevnet. CHL.

OPF0LGNING Nar nu erfaringerne, resultatet (der bl.a. svarer til en A-finaleplads og 3 b-finalepladser og en 9. plads) og efterarbejdet i forbindelse med VM er kernmet lidt pa afstand, vii vi i DLS begynde at bearbejde den store mrengde materiale, der var i forbindelse med VM. Vi vii oversrette regier, Iorberede konkurrencer i de internationale discipliner og i det hele taget arbejde for, at vi fremover pa et rimeligt niveau kan vrere med internationalt. SV0mmesports lresere vii 10bende blive orienteret om, hvor langt vi er naet, og nar vi kan overskue det, vii de forskellige discipliner blive indf0rt i Danmark.

Mediet har hugget sig i benet med en ekse og skal have terstehjrelp at det danske junior drengehold.

HEPPEKOR Nogle Hedbysvarnrnere fik sig dagens overraskelse, da en rrekke forreldre dukkede op om torsdagen for at heppe pa de danske hold, der skulle ud i den nordiske konkurrence. Oqsa her blev der filmet, sa vi i efter arbejdet af dette VM har nogle gode fotos og film af holdenes indsats, sa vi har sekvenser dels til instruktion dels til fejlretning.

OVERBLIKOG GODENERVER Selv om nogle deltagere ikke var tilmeldt med tider - argu menter var og er, at i Iivredning er chancerne for et »klks« sterre end ved de mere kendte svernrnediscipliner var strevnet ualmindelig godt tilrettelagt. Man fik et tydeligt indtryk af, at Sverige er et af verdens ferende lande pa omradet »livred ning som konkurrence«, Kun i et enkelt tilfrelde - da en line knrekkede netop som et hold var ved at afslutte den nordiske konkurrence - havde arranqererne ikke taget helde for situationen. Officials samledes i en klynge omkring holdet og diskuterede, og hele historien endte i det mest naturlige: holdet sV0mmede om i et andet heat. Denne episode viste, at godt nok var vi til VM, men det var helt uden de nerver, man ellers ofte ser i moderne sport, hvor deltagere, trrenere, dommere m.fl. kan finde pa at diskutere en eller anden lille detalje.

Her som i Danmark, nar vi har Iivredningskonkurrencer, kan vi diskutere tolkninger m.m., men vi kommer aid rig igang med de store handbevasqel ser. Arsagen til dette skal nok bade nationalt og internationalt findes i den kendsgerning , at i Iivredning er sporten og de sportslige resultater underlagt hovedtorrnalet at redde Iiv og ikke omvendt. De ledere/trrenere, de r var med, er oqsa normalt blandt arranqererne af de danske konkurrencer. Der blev derfor filmet, noteret og diskuteret meget under disciplinerne, saledes at vi selv mener at vrere rimeligt rustet, nar vi udvider det danske strevneprogram . CHL.

TOPSTANDARD Bade pa vej til Sverige og efter ankomsten til Isaberg evede deltagerne terstenjeelp bade i teori og praksis med Jan Carstensen, Dragsholm som instrukter, At Jan udover at vrere en hurtig og effektiv svernmer oqsa er en god lreremester udi i torstehjrelpen blev bevist, da jeg spurgte de svenske dommere om det danske holds standard. Svaret var, at SV0mmerne var helt i top med hjerte/lungeredning, alarmering og den almindelige f0rstehjrelp. At et af de danske hold mistolkede et moment med et 0ksehug i benet og ikke fik lagt en helt korrekt forbinding, var rergerligt og noget uheldigt. CHL. ,

AUTOGRAFER Da vi sad 20 mennesker samlet pa tilskuerpladsen aile i vore lante rod/hvlde trreningsdragter, rna vi have set uhyre kompetente ud, idet vi f1ere gange blev bestormet afyngre autografjregere, sa yore navne efterfulgt af Danmark kom til at pryde flere autoqrafbeger. lseer iranerne ville gerne totograferes sammen med os. Det fik vi megen sjov ud af. At iranernes prrestation i van det fik en af yore ledere til at efterlyse en livredder var en anden ting.

BILLIG ANVENDELSE Livredningstorpedoen, som allerede har veeret omtal t her i bladet, indgar i en 4 x 50 m »Rescue tube relay - saledes: 1. svernmer svernmer fri , 2. svernmer svernrner med finner, 3 svernrner svernmer med torpedo, 4. svernrner overtager torpedoen og svernrner 3. svemrneren hjem (han/hun holder i torpedoen og bruger todderne) . Denne disciplin er ikke alene sprendende at Ielqe med de mange svernrnearter; den kan oqsa trrenes uden anvendelse af de dyre finner og torpedoer, idet man sagtens kan anvende aim . sV0mmef0dder og lade et par sammenbundne fenders udg0re torpedoen. I det hele taget kan flere af disciplinerne trrenes med billige erstatninger for konkurrencemateriel, som 'kunne indk0bes , af region/un ion og udlanes fra centralt hold (f.eks. af livredningslederen).

SV0MMESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 39


Forberede/se til kast med livredningsbold - en disciplin, vi godt kunne qere os greldende l. At de mange kastemetoder er denne - vist at en spanier - med rundsving den mest effektive, hvis man i evriqt kan ram me.

STORE FORSKELLE En afdeting, man bemrerkede ved VM, var de noget forskelli ge konkurrenceopfattelser, de enkelte lande kom med. Hvor svenskerne havde et toptrasnet »Landslaqet«i landsholdsdragter og vandt den nordiske konkurrence i opvisningsstil, rnedte et hold fra et andet land i forskellige bredbenede badeshorts. Dette sa da meget sjovt ud i forhold til de lande, der serlest deltog i konkurrecnen. Holdet, der fik en suverren sidsteplads, var vist ikke bare hremmet af de store bukser. Tilsyneladende var forberedelserne til VM heller ikke optimale. Men underholdende var det!

OPHOLDMED ULEMPER Af forskellige arsaqer boede vi i noqle virkelig dejlige hytter i Isaberg - 60 km. fra Jonkobing. Det var trods alt en ulempe at bo sa langt fra svemrnehallen. Dels havde vi lang transporttid, dels kunne vi kun veere 3 i svammehallen i pauserne, dels fik vi ikke aile informatio-

ner (der ·blev delt ud pa de nrerliggende overnatningssteder), og endelig manglede vi det sociale samvrer med de andre Iandes svernmere og ledere. Til gengreld oplevede vi en meget utraditionel men effektiv trreningsmetode, idet vi trrenede i en S0 i nrerheden. Alene vandets temperatur fik svernmeme til at svernme og bjrerge utroligt hurtigt. Vi fik samtidig demonstreret, at teknikkerne i livredning duede under relativt realisti ske forhold. CHL.

I den nordiske livredningskonkurrence bjrerges mediet (Anja Kobbernagel, Redby) hjem i redningskrans at Helle Mahr (Redby) .

SIDE 38 - SV0MMESPORT NR. 7 . 1991

OPFINDSOMHED Der blev udfoldet megen opfindsomhed fra nogle SV0mmeres side for at tiltuske sig forskellige effekter og plakater fra VM. Saledes udfoldede Henrik Dyrbjerg, Lars Bang og Jens Christian Jensen sig med hidtil uset talent i torseqet pa at tiltuske sig redningskrans og VM-plakat - ikke uden held.

oreno

oqsa en del andre kastemetoder - men de var langt fra effektive. Deltagerne havde 1 min . og 40 sek. at kaste i - kun det lrengste kast talte . Aile habede pa det hvide flag fra dommerne fremfor det rede, idet det hvide flag angav, at bolden la inden for rnatornradet. Kastets lrengde blev malt fra, hvor bolden ramte vandet. Til det brug var officials forsynet med lange bambusstrenger. Denne disciplin har kun til formal at vurdere svemmernes evne til at kaste en redningsbold ud til en forulykket, sa disciplinen kan eves pa land , ligesom konkurrencen kan foreqa pa land . Det var ikke helt ufarligt at vrere tilskuer til kast med livredningsbold. I et forsoq pa at fa det helt rigtige billede af herrernes kast gik Svemmesports udsendte helt hen til bassinkanten og var sendt i bassinet af en dame, hvis kast var betydeligt lrengere end forudset. Samme dame tog det i evriqt meget unadlqt op, dajeg for at undqa bolden filtrede mig ind i kastelinen. CHL.

GODE KONTAKTER

Som en sidegevinst ved VM fik DLS en mrengde kontakter til personer, firmaer, forbund m.v., saledes at vi via disse kontakter pa en rrekke ornrader kan fa inspiration, samarbejde og konkurrence med specielt yore nabolande. En af de maske givtige er forFOR DYRT bindelsen til et canadisk firma, Vi naede ikke at overvrere den der producerer nogle meget sidste disciplin - 150 meter billige hjerte/lungeredningsIivredning med bad (pad ling dukker. Dukkerne er nemme at med en are) . Disciplinen fore- anvende, vejer intet, srelges i gik pa en S0 near svernmehal- grupper og kan udmrerkes i len og bliver ikke indfert i Dan- , den ferste undervisning i samark foreleblq , da den er ret vel indblresning som hjerteudgiftskrrevende bade med massage. hensyn til anskaffelser og tree- Med Iidt held og Iidt mere arningsmuligheder. belde er der mulighed for at PLS og dermed DSLF kan re' prresentere firmaet her i lanVADT OG HURTIGT det. Den udenders konkurrencen i En af de mere pudsige kontakkast med livredningsbold blev ter vi fik, var til en 73 arig isliven vad fornejelse, idet det beredninqsinstrukter, der meget gyndte at esreqne kraftigt gerne ville komme til Danmark umiddelbart efter start pa kon - og instruere i islivredning. kurrencen. Selv om dette - af klimamresBolden kastes som ved ham- sige arsager - ikke er det , vi merkast i et 50 m. bassin, hvor b0r satse mest pa, kan vi sik skiftevis herrer og damer ka- kert klare det 0konomiske, stede fra hver sin ende af bas- idet hans honorar sidste gang sinet. Pa den made blev disci- bestod af tre kilo kartofler. plinen hurtigt afviklet, selv om Han ville srette stor pris pa at der var mange deltagere. komme til Danmark pa grund Selve kastet foregik nresten af yore »mange rare sager«. som ved hammerkast. Vi sa CHL.

•••

TRISTFEST Eneste mindre vellykkede arrangement var det sakaldte »Co rne together party- eller »forbred rlnqstesten«, som en af yore holdledere kaldte det. Dels var det arrangeret om attenen umiddelbart ter en af de lrengere konkurrencedage, dels var det slet ikke organiseret saledes, at vi snakkede med andre Iandes svemrnere/ ledere. Pa grund af den relativt lange transporttid og fordi vi skulle tidligt op neeste dag tog vi ret tidligt hjem og gik rnaske derfor glip af festens rnaske siovere del.

SV0MNING MED FINNER Til en del af de internationale konkurrencer krreves der svernnlnq med finner. For at se, om finnerne holdt sig indenfor rnalene, sku lie de lregges i en kasse og holde sig inden for kassens rammer. Jeg som troede, at at finner var det samme som svernmefedder blev hurtigt belrert om noget andet. Finnerne er lavet af det samme materiale som racercykler og -biler, altsa en slags kulstoffibre, der er lettere og stivere end svernmetedderne. lfelqe iranerne var de utrolig anstrengende at svernrne med, hvad ingen betvivler. At svernrnere oqsa interesserer sig for flnnesvernninq, fremgik af de mange deltagere, der atlerede under VM fik bestilt et par af de firmaer, der havde stor succes ud af at reklamere for deres produkter under strevnet. CHL.

OPF0LGNING Nar nu erfaringerne, resultatet (der bl.a. svarer til en A-finaleplads og 3 b-finalepladser og en 9. plads) og efterarbejdet i forbindelse med VM er kernmet lidt pa afstand, vii vi i DLS begynde at bearbejde den store mrengde materiale, der var i forbindelse med VM. Vi vii oversrette regier, Iorberede konkurrencer i de internationale discipliner og i det hele taget arbejde for, at vi fremover pa et rimeligt niveau kan vrere med internationalt. SV0mmesports lresere vii 10bende blive orienteret om, hvor langt vi er naet, og nar vi kan overskue det, vii de forskellige discipliner blive indf0rt i Danmark.

Mediet har hugget sig i benet med en ekse og skal have terstehjrelp at det danske junior drengehold.

HEPPEKOR Nogle Hedbysvarnrnere fik sig dagens overraskelse, da en rrekke forreldre dukkede op om torsdagen for at heppe pa de danske hold, der skulle ud i den nordiske konkurrence. Oqsa her blev der filmet, sa vi i efter arbejdet af dette VM har nogle gode fotos og film af holdenes indsats, sa vi har sekvenser dels til instruktion dels til fejlretning.

OVERBLIKOG GODENERVER Selv om nogle deltagere ikke var tilmeldt med tider - argu menter var og er, at i Iivredning er chancerne for et »klks« sterre end ved de mere kendte svernrnediscipliner var strevnet ualmindelig godt tilrettelagt. Man fik et tydeligt indtryk af, at Sverige er et af verdens ferende lande pa omradet »livred ning som konkurrence«, Kun i et enkelt tilfrelde - da en line knrekkede netop som et hold var ved at afslutte den nordiske konkurrence - havde arranqererne ikke taget helde for situationen. Officials samledes i en klynge omkring holdet og diskuterede, og hele historien endte i det mest naturlige: holdet sV0mmede om i et andet heat. Denne episode viste, at godt nok var vi til VM, men det var helt uden de nerver, man ellers ofte ser i moderne sport, hvor deltagere, trrenere, dommere m.fl. kan finde pa at diskutere en eller anden lille detalje.

Her som i Danmark, nar vi har Iivredningskonkurrencer, kan vi diskutere tolkninger m.m., men vi kommer aid rig igang med de store handbevasqel ser. Arsagen til dette skal nok bade nationalt og internationalt findes i den kendsgerning , at i Iivredning er sporten og de sportslige resultater underlagt hovedtorrnalet at redde Iiv og ikke omvendt. De ledere/trrenere, de r var med, er oqsa normalt blandt arranqererne af de danske konkurrencer. Der blev derfor filmet, noteret og diskuteret meget under disciplinerne, saledes at vi selv mener at vrere rimeligt rustet, nar vi udvider det danske strevneprogram . CHL.

TOPSTANDARD Bade pa vej til Sverige og efter ankomsten til Isaberg evede deltagerne terstenjeelp bade i teori og praksis med Jan Carstensen, Dragsholm som instrukter, At Jan udover at vrere en hurtig og effektiv svernmer oqsa er en god lreremester udi i torstehjrelpen blev bevist, da jeg spurgte de svenske dommere om det danske holds standard. Svaret var, at SV0mmerne var helt i top med hjerte/lungeredning, alarmering og den almindelige f0rstehjrelp. At et af de danske hold mistolkede et moment med et 0ksehug i benet og ikke fik lagt en helt korrekt forbinding, var rergerligt og noget uheldigt. CHL. ,

AUTOGRAFER Da vi sad 20 mennesker samlet pa tilskuerpladsen aile i vore lante rod/hvlde trreningsdragter, rna vi have set uhyre kompetente ud, idet vi f1ere gange blev bestormet afyngre autografjregere, sa yore navne efterfulgt af Danmark kom til at pryde flere autoqrafbeger. lseer iranerne ville gerne totograferes sammen med os. Det fik vi megen sjov ud af. At iranernes prrestation i van det fik en af yore ledere til at efterlyse en livredder var en anden ting.

BILLIG ANVENDELSE Livredningstorpedoen, som allerede har veeret omtal t her i bladet, indgar i en 4 x 50 m »Rescue tube relay - saledes: 1. svernmer svernmer fri , 2. svernmer svernrner med finner, 3 svernrner svernmer med torpedo, 4. svernrner overtager torpedoen og svernrner 3. svemrneren hjem (han/hun holder i torpedoen og bruger todderne) . Denne disciplin er ikke alene sprendende at Ielqe med de mange svernrnearter; den kan oqsa trrenes uden anvendelse af de dyre finner og torpedoer, idet man sagtens kan anvende aim . sV0mmef0dder og lade et par sammenbundne fenders udg0re torpedoen. I det hele taget kan flere af disciplinerne trrenes med billige erstatninger for konkurrencemateriel, som 'kunne indk0bes , af region/un ion og udlanes fra centralt hold (f.eks. af livredningslederen).

SV0MMESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 39arena

3. Sicilia no, PIer Mari a (7 4), ITA 3. l ampe, Oliv er (74), GER Indl. : 19 . Nielsen , Jeppe (74) , DEN 23 . KrUger, Thomas (75) , DEN

SV0MNING EJM-Antwerpen 1.-4. august 91. (50 m bassin) A·FI NAlEN 200 m fri , drenge 1. Palmer, Paul (74) , GBR 2. Szab ados, Be la (74), HUN 3. Taner, Ugur (74), TUR 8. Niel sen , Jepp e (74) , DEN Indl. : 8. Niel sen , Jepp e , DEN

00 :51 ,89 00 :51 .89 00 :53 .94 00 :54 .45

200 m bryst sv., piger 1. Chmeleva, Daria (76) , USR 2. Kup iec , Magdalen a (76), POL 3. Nl kltin a, Anna (76) , USR

02:32 .0 1 02 :33.96 02 :34 ,13

100 m butterfly, drenge 1. Pankratov, Deni s (7 4), USR 2, Taner, Ugur (74), TUR 3. Brinkhoff, Sasc ha (74) , GER

00 :55.01 00:55 .17 00 :55 .68

100 m rygcr awl , dreng e 1. Bla zo, Marc el (74), TCH 2, Ruckwood , Ada m (74), GB R 3. Ca libel, Didi er (74), FRA

00 :57 ,73 00:58.34 00 :5 8.55

600 m fri , pig er 1. Vli eghu is, Ki rsl en (76), HOl 2. Nagh i, loan a (77), ROM 3. Han ceriu c, Sorina (76) , ROM

08 :42.82 08:4 6.44 08 :52.86

200 m medl ey, drenge 1, Se lbt, Roberl (74), GER 2 . Dorogov, Se rquei (74 ), USR 3. Sorrentino, Co rrado (74) , ITA B·fin ale : 7. Je nsen, Dennis (74 ), DEN Indl.: 16. Jen sen Denn is (74) , Den 22 . Petersen , Rene (74), Den

02 :03 .95 02:0 6.96 02 :07 ,61 02 :1 3,33 02 :13 .96 02 :16 ,55

01 :50.50 01 :50.79 01 :50 .90 01:55.00 01 :54.65

1. USSR, USR 2. Ge rma ny, GER 3. Ho lia nd, HOl

04 :14 .36 04 : 19.4 7 04 :2 1.01

2. Wam mes, Ka re n (7 6), HOl 3, Giagn oni , Lisa (76), iTA

04:14.54 04 :20 .37 04 :20.71

100 m ryg crawl 1. Jivanev skaya , Nina (7 7). USA 2. Sto lze, Calhleen (77 ), GER 3, Sia nescu, Cla ud ia (76), ROM

01 :02.87 01 :04 .35 0 1:04.45

20 0 m ryg crawl, dr e nge 1. Blazo, Mar c el (74) , TCH 2. Agh, Oliver (75) , HUN 3, Ruckw ood, Ad am (74), GBR

02:0 3.25 02 :05 .28 02:05 .37

100 m butterfly, pige r 1. Sl rOmberg, Malin (76) , SWE 2. Ustro wski, Betina (76 ), GEA 3. Schulze, Ren ata (76), HUN

0 1:02.17 0 1:02.34 0 1:02.79

100 m brv st ev., pige r 1, Nik ilina, Anna (76), USR 2, Pel ers, Mary (76), HOl 3. Kup iec, Magda lena (76), POL

01 :11.1 5 01 :12.28 01 :12.54

200 m bry stsv., dreng e 1. Korneev , Andre i (74), USR 2. Hartl , Ke n (74), GER 3. Jeserig , Thom as (74), GER

02:15.46 02 :18 .39 02 :19.56

400 m frl, piger 1. Vlieghui s, Kirsl en (76), HOl

20 0 m butterfly, dr eng e 1. Gal ka, Ko nra d (74) , POL 2. Tan er, Ugur (74), TUR 3. Pank ralo v, Den is (74) , USR Indl. : 25 . Ja cob sen. l ars (7 4), DEN

0 1:59 .80 02:01.0 0 02 :01.7 3 02 :13.63

400 rn medley, plge r 1. Ch meleva, Daria (76) , USR 2. Bonn el, Celine (76), FRA 3. Naghi , loan a (77), ROM

04 :48 .98 04 :55.67 04: 55.7 4

4 x 100 m frl, drenge 1. Ge rman y. GER 2. Fran ce , FRA 3. Swed en , SWE 8. Den mark , DEN Indl.:Danmark, DEN

03: 28 .7 1 03 :28 .77 03:28.9 7 03 :37, 39 03 :36 .02

4 x 200 m fri , piger 1. USS R, USR 2. Ge rmany. GER 3. Holla nd, HOl 200 m frl , piger 1. Erma kova , Evgue nia (76) , USR 2. Nag el, Rica rd a (76), GER 3. Vlieghuis. Kirsten (7 6) , HOL

40 0 m frl, dreng e 1. Palm er, Pau l (74) , GBR 2. Siciliano, Pier Mari a (74). ITA 3. Taner, Ugur (74), TUR

08 :22 .26 08:24 .96 08:28 .00 02:01. 77 02 :0 2.40 02:0 2.80 03 :53.4 4 03:55 .59 03:57 .07

B ~fina le :

5. Niel sen , Jeppe (74) , DEN 4 :04.52 Indl .: 11. Niel sen, Je ppe , DEN 04 :04.95 2 7. Jen sen , Ander s veete rq ee rd , DEN04:14 .23 200 m rygc rawl , pig er 1. Jiva nevskaya , Nina (77), USR 2, Sto lze, Cal hlee n (77), GER 3 . Van de Wae rd, Naomi (7 7) , HO l

02 :15.74 02:16.88 02:17.53

100 m brystsv. , dr eng e 1. Korn eev, Andre i (74), USA 2. Mllh au , Nicolas (74) , FAA 3 . Sza niszlo, Andr as (7 4). HUN

0 1:03 .32 01:0 4.55 01 :04.58

200 m butt erfly, pig er 1. Pe lae z, Mari a (7 7) , ESP 2. StrOmbe rg, Mal in (76), SWE 3, Floh r, Maren (76), GER

02 :16.34 02:17 .21 02:17.90

400 m medley, dr enge 1. Se ibl , Rob ert (74), GER 2. Doroq ov, Se rgue i (74) , US A 3. Chromy, Pavel (75), TCH Indl. : Je nsen, Denni s, DEN , di skv.

4 x 100 m trt, piger 1. USSR, USR 2. Germany, GER 3. Cze cho slovaki a , TCH

04 :2 4.27 04 :30 .30 04 :35 .32

03:52.58 03:53.98 03 :54.54

4 x 200 m fri, d reng e 1. lta lY,ll a 2. Ge rmany, GER 3 . Fra nce, FRA 7. Denm a rk, DEN Indl .: 8. Danmark, DEN

07 :38.4 3 07:38 .84 07 :40.47 07 :55 .18 07 :56 .52

100 m fri , dr eng e 1. Taner, Ugu r (74), TUR 2. Szabados , Bela (74) , HUN

00 :5 1.44 00: 5 1.86

4 x 100 m medl ey, piger

100 m fri , pige r 1. Ermak ova , Evgue nia (76l , USR 2. Moravcova , Martin a (76) , TCH 3. Nagel, Ric ard a (76), GER 1500 m fri, drenge 1. Palmer, Pau l (74), GBR 2. And reev, Vicl or (74) , USR 3. Die z, Ignac io (74), ESP Indl.: 18. Jacobsen , Lars (7 4) , DEN 20 . Stokholm , Morten (74) , DEN 200 m medley, p ige 1. Chme leva , Dar ia (76), USR 2. Bon net, Ce li ne (76), FRA 3. Kovechn ikova , Ele na (76). USR

4

2 2 2 2

Indl. : 1. Jen sen Gitta (72) , DEN 2 0. Ne rakcv Mette (75) , DEN

00 :56.83 00 :58.85

20 0 m fri A·Final e 1. Jacobse n, Mett e (73) , DEN 2. Plewinski, Ca the rine (68 l , FAA 31 . Dob re scu,liJia na (7 1), ROM 4 . Jen sen, Gitta (12) , DEN 5, Arnould , Isabelle (70), BEL 6, Nyberg, Eva (69), SWE 7. Cam, Sa nd ra (72) , BEL 8. Brien esse, Ka rin (69). NED

02 :00.29 02: 00.34 02:0 1.77 02 :0 2,03 02:02.9 1 02 :03 .21 02 :03 .66 02:0 3.89

B-Finale 1. Splic halova , Olg a (75), TCH 2. Ermakova, Evgenia (76), UAS 3, Sie ll mach, Man uela (70), GER 4. Ce rna, Hana (74) , TCH 5. Pickeri ng, Karen (7 1). GBR 6. Neg rea, Ca rla (74) , ROM 7. Ma hair a , Tonia (71) , GRE 8. v.d. Plaal s, Dian a (71) , NED

02:0 4.29 02:04 .61 02:04 .7 6 02 :04.79 02 :05.08 02:05 .18 02:05.48 02:05 .55

Indl .: 2. Ja cob sen Mett e (13), DEN 4. Jen sen Gitta (72) , DEN

02 :03 .42 02 :03. 78

8

1 2

5 5

2

5 4

4

3 1

1 1 2

Sverlqe Fran krig Polen Tjekk os. Spa nien Ita lie n Unga rn Total Sovjet Tyskland Holla nd Fran kr ig Tyrkiet Italien Storbrita nnien Tjek kosl. Ungarn Aumrenien Polen Sveri ge Spa nie n

13 10

7

1 1 1 15

3

3

3

10 2

6

4 2

3

1

3

2 1 1

3 2

3

1

1

2

1

2 2 3

3 1 1 1

1 1

21 19

7 7 5

5 5 5 5 4 3

3 2

400 m fri A-Fin al e 1. Dalb y, Iren e (71 ), NOR 2. Coada , Beatri c e (7 5). ROM 3. Sossi, Cristina (7 1), ITA 4. Henka, Jana (73), GER 5. Arn ould , Isabell e (70 ), BEL 6. Melch iorri, Manue la (70 ), ITA 7. Ca m, Sandra (72), BEL 8. Wier sma, Bau kje (70) , NED

••• 04 :1 1.63 04 :1 2,33 04:12,3 5 04:12,6 4 04:14.22 04:14.77 04 :17 .06 04:17.6 2

B·F inal e 1. Splic halova, Olga (75), TCH 2. Foggo, Sam anl ha (74), GBR 3. Morten sen , Eva (70), DEN 4. Muell er, Grit (73) , GER 5. Arnardott ir, Ingibj org (72 ), ISL 6. Silves te r, Kirste n (71) , NED 7. Krueger, Nad ia (68) , SUI 8. Nil sson , Malin (73) , SWE

04 :1 7.40 04:19.02 04:21.68 04 :21.8 3 04 :22.56 04:23.65 04:24 .0 7 04 :24 .50

Indl .: 14. Mor tens en, Eva (7 0 ), DEN

04 :24.25

800 m fri Finale 1. Dalby, Iren e (7 1), NOR 2. Hen k a, Jana (73). GER 3. So ssi, Cristi na (7 1), ITA 4. Melch iorri, Ma nue la (70 ), ITA 5. Arno uld , Isa be ll e (70) , BEL 6. Spli c hal ova, Olga (75) , TCH 7. Muell er, Gril (73), GER 8. Wier sma , Bauk je (70 ), NED

08:3 2.08 08 :32.25 08 :33,79 08 :42,67 08 :44,70 08: 47.14 08:48,19 08:49.36

lndl. : 09 :10 ,66

17. Mort ens en Eva (70) , DEN 4x 100 m fr i Final e 1. Nether lands, NED 2. Ge rmany, GER 3. Denmark, DEN (6) (0 :58 .13 (28)) Ni el sen, Mette (4) (0 :55 .71 ( 3)) Jen sen, Gitta (4) (0 :56.92 (12)) Puggaard, Berll (3) (0 :55. 60 ( 1)) Jacobsen , Mett e 4. Fran ce, FRA 5. Swed e n, SW E 6. Italy, ITA 7. Grea t Britain , GSR 8. Norway, NOR Indl .: 3. Da nma rk , DEN

00 :57.97 00 :58.14 00:5 8.24 00 :58 .39 00 :58.44 00 :58 .50 00:58.77 00 :5 8.82

3

3 3

Europa Mesterskaberne 20.-25. august 1991 Athen (50 meter)

B-F inal e 1. Erma kova, Evgenia (7 6), URS 2. Susin, Viviana (72) , ITA 3. Kamoun , Sopie , FRA 4. Verba uwe n, Pasca le (63), BEL 5. Fra nco, Claudia (75), ESP 6. Pick ering, Ka ren (7 1), GBR 7. Mil eva, Nevian a (70), BUl 8. Draxler, Judilh (70), AUT

Soviet

3

Holdkap: 4 x 100 meI er Ir i: Indl. 3 :36.02 (8) DJR. Ren e Ped e rsen 54 .97 , Je ppe Nielsen 53 .08 , Ande rs Je nsen 54.16, Thomas KrOger 53.81. Finale : 3 :37.39 (8) . Rene Pede rsen 55 .11, J ep pe Nie lsen 52 .94, And ers Jen sen 54 .83 , Thoma s KrOger 54.47. 4 x 200 met er fri: 7 :56 .52 (8) DJA. Morten Stc kholm 1:59 .76 , Je ppe Nielse n 1:55.44 , Anders Je nse n 1:59.80 , Thoma s KrOge r 1:59.48 . Fina le : 7:55 .18 (7) DJR. Jepp e Niel sen 1:55 .47, Thoma s KrOge r 1:59 .8 7, Morte n Stokholm 1:59.61, Ande rs Jen sen 2:00 .23, () place ring.

00 :56 .20 00 :56.4 4 00 :56.47 00 :56.76 00:57.20 00 :57.25 00 :57.46 00 :57.66

9

11

Ander s Jensen, 8-68 Hjorring: 400 mei er Iri 4 :14.23 (27).

100m Ir l A-F inal e 1. Plewinski, Cathe rine (68), FAA 2. Brie nesse , Karin (69), NED 3. Osygus, Simone (68), GER 4. Hunge r, Danie la (72) , GER 5. Jens en , Gitta (72), DEN 6. Dobre scu, Lilia na (71), ROM 7. Karlsson, Louise (74) , SWE 6. Ma stebr oek, Mari e ke (71), NED

Tota l

3

Piger Sovjet Tyskland Holla nd Rumcenien

Lar s Jacobsen, Herning : 200 fly : Indl. 2:13.68 (25) . 1500 frl : 16:19.87 (18) .

00 :26.31 00 :27 ,12

Dren g e Tyskland

1

Thoma s KrUger, Hjer tlng : 100 Iri : 54,45 (23) .

Indl.: 6. Jen sen Gitta (72) , Den 20 . Nors kov Mett e ( 75) , Den

02:1 7.24 02 : 18.79 02 :20 .69

3

Rene Ped ers en , Hj erting : 200 1M: 2:16.55 (22).

00 :26,44 00 :26.50 00 :26 .53 00 :26 .55 00:26 .70 00 :26 .76 00 :26 .89 00: 26 .92

16 :19.87 16: 26.64

MEDALJEFORDELINGEN:

St orbrit a nnie n Tyr kiet Fra nkrig Italien Ungarn Tje kkos. Pole n Sve rige Spanien

Morten 8 tokholm, 8l1keborg : 1500 fri o16:26.64 (20).

B-Final e 1. Chiuso, Cristina (73), ITA 2. Masl ebr oek, Mar ieke (71), NED 3. Sheppard , Aliso n (72), GBR 4. Dabre sc u, Lilia na (7 1). ROM 5. Urec he, Dian a (74) , ROM 6. Ju s, Birgil (73) , AUT 7. Verba uwen, Pa sc ale (63). BEL 8. Susin, Vivia na (72) , ITA

15: 34 .84 15 :37 ,27 15:41 .57

S"lv Bronze

Dennis Jens en, Trito n: 40 0 1M : disk. 200 1M: Indl. 2:13.96 (16). B-l inal e 2:13.33 (715).

00:25.80 00 :25 .84 00 :25 .91 00 :26 .06 00 :26.28 00 :26 .31 00 :26.32 00 :26.47

00 :55.95 00 :56 .90 00 :57.36

03 :47.79 03: 50.0 6 03 :52 .59

Guld

Jeppe Niel sen, VAT 69: 200 Iri: Indl. 1:54.65 (8) DJR, fin ale 1:55.00 (8). 400 Iri : Indl. 4:04. 95 (11) DJR, B-lin ale 4:04 .52 (5·13 ) DJR, 100 Iri : 53.94 (19) .

DAMER: 50 m fr i A·Finale 1. Osyg us, Simone (68) , GER 2. Plew in skl, Cal he rine (68), FRA 3. de Brulln, Inge (73), NED 4. Hunge r, Daniela (72), GER 5. Ermak ova, Evgenia (76), UAS 6. Ka rlsson, l ouise (74), SWE 7. Jen sen, Gitta (72 ), DEN 8. Dra xler, Judit h (70) , AUT

4 x 100 m medl ey, dr en ge 1. USSR, USR 2. Germa ny, GE A 3. France, FRA

Danske resultater ved EJM i Antwerpen, Belgien den. 1.-4. august 1991:

4 x200 m Final e 1. Denmark, DEN (4) (2: 04.55) Poulsen, Annette (2) (2 :00 .54) Jensen, Gitt a (2) (2 :01.09) Puggaard, Beril (1) (1 :59 .72) Jacobsen , Mette 2. Ge rma ny, GER 3. Neth erl and s, NED 4. lt alY,ITA 5. Roman ia, RO M 6. Swe den, SWE 7. Spain, ESP 8. No rway, NOR

03:45.36 03:4 5.54 03 :46 ,3 6

03 :47.95 03:50.14 03 :50 .73 03:52.15 03 :52 .54 03 :51.0 2

08 :05.90

08 :10.26 08:13.9 7 08 :19.46 08 :1 9.47 08 :20.56 08 :26,58 08 :26,91

100 m Butterfly A-Final e 1. Plewinski, Ca the rine (68). FAA 2. de Bru ijn , Inge (73), NED 3. Lundin, Ther e se (70), SWE 4. Ca mpbell, Made lein e (6 4), GBR 5. Konone nko, Elen a (70 ), UAS 6. Me issne r, Katrin (73). GER 7. Siromberg, Mal in (76), SWE 8. Brien e sse, Kari n (69) , NED

0 1:00 .32 0 1:01.64 0 1:01.8 0 01 :0 2.01 0 1:02.40 01 :02.65 0 1:02.80 01 :0 3.1 6

B-F inale 1. Jae ke , Katrin (73), GEA 2. Ure ch e, Diana (74) , AOM 3. PanUllimon, luliana (75), ROM 4. Deford , Jacqueline (70), FRA 5. Paivine n, Ma rja (7 1), FIN 6. Fern a nde z, Ma ria (6 9). ESP 7. Mit eva , Nevian a (70), BUL 8. Syno wska, Ewa (74), POL

0 1:03.31 0 1:03.4 7 01 :0 3.58 01 :0 3.60 01 :0 3.84 0 1:04.37 ' 0 1:04 .50 01 :0 5.0 2

Indl .: 18. Beril Pugg aard (72 ), DEN

01 :0 4.4 6

200 m Butt erfly A-Final e 1. Ja cobsen, Mette (73) , DEN 2. Herbsl, SAbine (74), GER 3, Pug ga ard, Ber il (72 ), DEN 4. Dumitru, Corin a (73), ROM 5. Fern an dez, Mari a (69), ESP 6. Pan tillimon, luliana (75 ), ROM 7, Becu e, Brigiti e (72), BEL 8. Wlodkows ha, Ma rta (73), POL

02 :12 .87 02 :14.7 2 02:14 .80 02 :15.55 02 :16.20 02 :16.71 02 :16.78 02 :19.40

B-Final e 1. Mu eller, Susa nne (7 3), GE A 2. Arantes, Joana (72 ), PO R 3. Synow ska , Ewa (74), POL 4. Meskovska, Nata sa (7 2) , YUG 5. Fran co, Ba rba ra (7 4 ), ESP 6. Toth , Timea (68), ISR 7. Silve ste r, Kirsten (7 1), NED 8. Kru eger, Nadi a (68), SUI

02:17.89 02 :18.07 02: 18.42 02 :19.11 02 :19.52 02 :19 .83 02 :20 .75 02 :2 1,71

Indl. : 3. Pugga ard, Ber ll (72 ), DEN 4. Ja co bsen, Mett e ( 73) , DEN

02: 16,74 02 :17.86

10D m rygc ra wl A·Fin al e 1. Eger szeg i, Krisztina (74), HUN 2, Sza bo , Tund e (74), HUN 3. Hase, Dagmar (69), GER 4. Krup akata, Nal ali a (72), URS 5. Shibaev a , natal ia (68 ), URS 6. Voelk er, Sa ndra (74 ), GER 7. Elzer ma n, Ellen (71), NED 8. Page, Sharo n (71) , GBR

01 :00.3 1 VR 01 :01.11 01 :02.41 0 1:02.62 01 :0 3.10 01:03.20 01 :0 3.34 0 1:03.74

SV0MMESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 41

I,


.., I

arena

arena

•••

B-Finale 1. Read , Kathy (69). GBR 2. Cas te llo , Nur la (7 1), ESP 3. Viga ra ni, Lorenza (69 ). ITA 4. Ureche, Diana (74) , ROM 5. Slra ko va, Helena (75), TCH 6. Barros, Ana (69), POR 7. Koc he va, Mari a (74 ), BUL 8. Galwas, Mal gorzata (73). POL

01 :04 .27 01 :04.94 01 :05 .05 01 :05 .08 01 :05 .13 01 :05 .1 5 0 1:05 .5 4 0 1:06.02

200 m rygcrawl A-Fina le 1. Eqer szeqi, Krisztin a (74 ), HUN 02:06.62 (VR) 02 :11.42 2. Szabo, Tunde (74). HUN 02 :12.21 3. Hase, Dagm ar (69). GER 4. Krup sk aia, Nat ali a (72), URS 02:13.7 1 02 :14.23 5. Deakin s, Joann e (72). GBR 6. Rea d, Kathy (69) , GBR 02:15.15 7. Shibaeva, Natali a (68) , URS 02: 15.25 8. Vigarani , Lor en za (69). ITA 02:15.3 1 B-Fi nale 1. Elzerma n, Ell en (71), NED 2. Ba rros , Ana (69) , POR 3. Caste llo, Nu ria (7 1), ESP 3. Wund er li ch, Nath ali e (7 1), SUI 5. Sm ith, Michell e (69). IRL 6. Galwas , Malgor zata (73), POL 7. Mar chen a, Mar ia Del (71), ESP 8. Bud e, Mandy (74), GER

02 :15.7 1 02 : 18.05 02 :18.65 02 :18.65 02 :18.93 02 :19.9 7 02:20.0 5 02:20.24

Ind l.: 17. Norskov Mette (75), DEN

02 :21 .07

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Coa da, Beatr ic e (75), ROM Danga lak ova . Tania (64), BUL Pec zak , Ali cja (70). POL Dalla Vall e, Manuela (63). ITA Becu e, Brigi tte (72) , BEL Runolfsd olt ir, Ragnhildur (66 ). ISL Guer it, Aud rey (76) , FRA

B-Finale 1. Shmele va, Darta (76), VRS 2. Doerries, Jana (75). GER 3. Ruiz, Roc lo (71), ESP 4. Pohl , An ett (70), HUN 4. Csepe, Gab riella (73). HUN 6. Hill, Jean (64) , GBR 7. Vest erg aard, Britta (7 5) , DEN 8. Nem ec , Mart ina (76). AUT

02:33.68 02 :3 4.20 02:3 4.67 02:35.03 02:35.03 02:35.09 02 :36.35 02 :37.37

Indio: 14. Vestergaard, Britta (75) , DEN

02 :37.35

02:15.53 02 :16 .68 02 :17.43 02 :17.59 02: 18.34 02 :19.77 02 :19 .89 02 :20.2 1

B-Fi nale 1. Bon net , Ce llne (76), FRA 2. Cern a, Hana (74). TCH 3. Long , Zar a (70), GBR 4. Par er a, Silvia (71). ESP 5. Kal veh ed , He lena (68), SWE 6. Mastebroek , Mari eke (71), NED 7. Krueg er, nad ia (68). SUI 8. Wund erli c h, Nathali e (7 1), SUI

02 :18.93 02 :20 .01 02 :21 .04 02 :2 1.08 02 :21.85 02:2 3.74 02:24.12 02 :25.35

Ind l.: 20. Poul sen Annette (69) , DEN

02:27.17

0 1:09.05 0 1:09 .99 0 1:10.12 0 1:1 0.54 1:10 .54 0 1:10.62 01 :11. 52 0 1:11.56

B-Finale 1. Runolt sd ottir, Ragnh ildu r (66). IS l 2. Pec zak, Alicj a (70). POL 3. Doe rr ies, Jana (75), GER 4. Manh alov a, Lenk a (74) , TCH 5. Nemec , Mart ina (76). AUT 6. Vestergaard, Britta (75) , DEN 7. Bec ue, Br igi tt e (72), BEL 8. Ruiz, Rocio (7 1). ESP

01 :1 1.94 0 1:11.97 0 1:12.22 01 :1 2.57 0 1:12.58 01 :12 .78 0 1:13.09 01 :14.28

In dl. : 17. Vest ergaa rd , Br ltt a (75) , DEN

400 m med ley A-Fi nale 1. Eger szegi, Kriszti na (74), HUN 2. Coada , Beatric e (75), ROM 3. Synow sk a, Ewa (74), POL 4. Her b st, Sa bine (74). GER 5. Shmeleva, Dart a (76). URS 6. Dal by, Irene (71) , NOR 7. Nisir c , Annalisa (73). ITA

01 :14 ,16

Di squ alified : Bonn et, Celine (76), FRA

02:2 9.50

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Wzod kowsha, M art a (73), POL Wi rth , Mar ie- Pierr e, FRA Ce rna , Hana (74) . TCH Smith, Mich elle (69). IRL Vestergaard , Britta (75) , DEN Read , Kal hy (69) , GBR Bec erra, Lour des (73). ESP

Ind l.: 16. Vestergaa rd , Br itta (75), DEN 4x 100 m medley Finale 1. USSR, URS 2. Germany, GER 3. Neth erl and s, NED 4. Swede n, SWE 5. Ital y, ITA 6. Denmark, DEN 7. Roman ia, ROM Di squalified : Great Britai n, GBR

200 m med ley t:'. A-Fi nale 1. Hunger, Daniela (72), GER 2. Coad a, Beatrice (75) , ROM 3. Zo lle r, Mar ion (68) , GEA 4. Shmeleva, Darta (76), URS 5. Be cu e, Brigitte (72), BEL 6. Syno ws ka, Ewa (74). POL 7. Pec zak, ALic ja (70) , POL 8. Manh al ova, Lenk a (74). TCH

100 m b rystsvom nlng A-Fin al e 1. Rudkovsk ala, Elen a (73). URS 2. Bond ar enk o, Svetla na (71). URS 3. Dangal ak ova, Tani a (64), BUL 4. Dall a Vall e, Manuela (63), ITA 4. Csepe , Ga briella (73), HUN 6. Gera sc h, Sylvia (69). GER 7. Coombes , Lorr ain e (60). GSR 8. Hill , Je an (64). GBR

200 m bryst sYom nin g A-Fi nale 1. Rud kov skala , Elen a (73). URS

02 :32 .00 02 :3 2.09 02 :32 .50 02 :32 .52 02:3 2.88 02 :34 .08 02:34.12

04 :39 .78 04 :44 .67 04 :47.92 04 :49 .85 04:50.55 04:50 .68 04 :55 .72

04 :52.25 di squ .

B-Final e 1. Muell er, Grit (73). GER

04:53.18

./

fi1g1,

'-

Indl.: 6. Danmark, DEN

04 :08 .55 04 :10 .10 04:14 .03 04 :16.22 04 :17.63 04 :18 .72 04: 18.79

4 x200 m fri Finale 1. USSR, URS 2. Ital y, ITA 3. Germany, GER 4. Poland, POL 5. Spai n, ESP 6. Norway, NOR 7. Great Brita in, GBR

di squ . 04 :18 .50

HERRER: 50 m h i A-Finale 1. Rud olph, Nil s (65), GER 00 :22 .33 (ER) 2. Prlqo da, Gennad iy (65), URS 00 :22 .44 3. Fibbens, Mike (68), GBR 00 :22 .72 5. Kall ayan, Christophe (69), FRA 00 :22.78 6. Guenzel, Silko (71) , GER 00 :22.91 7. Halsall, Dan o (63), SUI 00 :22.97 8. Guspertl , Rene (7 1), ITA 00 :23.3 2 B-Fi nale 1. Titu s, Gora n (67), SWE 2. Jansson , Lar sOve (69), SWE 3. Gle ria, Rob erto (68) , ITA 3. Voler y, Stefa n (61), SUI 5. Ca ba l i, Dj erdj (64), YUG 6. Mortensen, Franz (64) . DEN 7. Kaco r, Ml ad en (66), YUG 8. Trindad e, Paul o (67 ). POR Ind io: 12. Mortensen. Franz (64) , DEN

00 :23.18 00:23.20 00:23 .4 7 00:2 3.47 00 :23.4 8 00 :23.50 00:23.57 00 :23.59 00 :23 .45

100 mfri A-Finale 1. Popo v, Alexa nd r (7 1), URS 00 :4 9.18 (ER) 2. Rudolph, Nils (65), GER 00 :49 .52 3. Lamb ertl. Giorgio (69), ITA 00:49 .57 4. Gue nzel, Silko (7 1), GER 00:49.7 9 5. Taian ovltch , Veniamin (67), URS 00 :50.07 6. Wern er, Tomm y (66), SWE 00 :50.09 7. Fibb ens, Mike (68), GBR 00 :50.30 8. Kallayan, Christophe (69), FAA 00 :50 .33 B-Finale 1. Hol mert z, Ander s (68 ). SWE 2. Kasvio, Antti (73), FIN 3. Ran , Erik (67), NED 4. Melb er g, Jar l (70) , NOR 5. Szaqadc s, Bela (74), HUN 6. Ola fsson, Mag nus (67). ISL 7. Mortensen, Franz (64) , DEN 8. Ka po r, Mladen (66), YUG

00 :50 .60 00 :50 .85 00:51.0 2 00 :51.26 00:51 .42 00 :5 1.63 00 :51.66 00 :5 1.72

Indl .: 17. Mortensen Franz (64) , DEN

00 :5 1.87

200 m fr l A-Fin al e 1. woldat. Art ur (68), POL 2. La mbe rti , Giorgio (69) , ITA 3. Gleria, Rob ert o (68) , ITA 4. Sad ovyl, Evgeni y (73), URS 5. Hotrnertz. Anders (68), SWE 6. Ze sner, Ste ffe n (67), GER 7. Kasvio, Antt i (73) , FIN 8. Melb er g, Jarl (70) , NOR

01 :48.10 01 :48.15 01 :48.74 0 1:48.83 01 :49.02 0 1:49.04 0 1:4 9.83 01 :50.07

B-Finale 1. Pyshn en ko, Vla d imir (70), URS 2. Kell er, Chris tian (72), GER 3. Bo rdea u, Christo phe (71), FAA 4. Mar ch and, Christo phe (71), FRA 5. Howe, Paut (68), GBR 6. Olal sso n, Magnu s (67), ISL 7. Buc ar, Jure (66), YUG 8. Wallin , Christer (69), SWE

01 :49.90 0 1:50.53 01 :50.87 01 :51.26 0 1:51.76 0 1:52.0 7 0 1:5 2.2 1 0 1:52.48

Indl.: 19. Morte nsen, Fra nz (64) . DEN

01: 53.19

400 m fri A-Fi nale 1. Sado vyi, Evgeni y (73), URS 2. Wojdat, Artur (68), POL 3. Lam ber ti , Giorg io (69), ITA 4. Wiese, Se bas tian (72 ), GER 5. Hof mann , Jo er9 (70) , GER 6. Hol mert z, Ande rs (68), SWE 7. Pod kosc ielny, Mar iusz (68), POL 8. Szila gyi , Zo lla n (67), HUN

03 :49.02 03 :49.09 03 :50.4 6 03 :50.59 03 :5 1.42 03 :5 2.08 03 :53 .21 03 :5 4.88

B-Fi nale 1. Mar chand , Christophe (7 1), FAA 2. Gle ri a, Roberto (68), ITA 3. Logv in ov, Evgeniy (68), URS 4. Kasvio, Antti (73). FIN 5. Buc ar, Ju re (66), YUG 6. Kane llopoulos . Milt os (72), GRE 7. Majc en, Nac e (68 ), YUG 8. Clay to n, And rew (73) , GBR 150 0 m f rl Finale 1. Hofm ann , Joerg (70), GER 2. Wil son, Ian (70), GBR 3. Wiese, Sebasti an (72), GER 4. Majc en , Igor (69) , YUG 5. Albinskl , Piot r (69), POL 6. Roure, Se r9i (72), ESP 7. Logvinov, Evge niy (68). VRS 8. Szila 9yl, Zo llan (67), HUN

F0rst p~ EM's fjerdedag fik det ny Tyskland en guldmedalje. I 200 m medley ved Daniela Hunger. Tidligere DDR.

04 :59 .62

4 xl00 m fr i Fina le 1. USSR, URS 2. Germany, GER 3. Sweden, SWE 4. Ital y, ITA 5. Franc e. FRA 6. Neth erlands, NED 7. Norway, NOR 8. Greec e, GRE

04:54.97 04:56 .12 04 :56 .94 04:57 .00 04 :58.46 04 :59.69 05 :00 .77

03 :53 .73 03 :54 .69 03 :5 4.73 03 :56.26 03 :56.39 03 :57 .32 03 :58 .67 03 :59 .38

15 :02 .57 15 :03.72 15:14 .30 15:2 1.58 15:30 .30 15:32.38 15:34 .30 15:35.27

03 :17.11 (ER) 03 :18.3 1 03 :20.4 2 03 :20.94 03 :21. 27 03 :23.8 1 03 :26.34 03 :3 1.4 1

07 :1 5.96 07:18 .30 07 :19.13 07 :25 .05 07 :27 .60 07:28.7 5 07:3 1.85

Disqualified: Fra nc e, FRA 100 m butterfly A-Finale 1. Kulikov, Vladi sla v (71) , URS 2. Lopez Zube ro , Mar tin (69), ESP 3. Rudo lp h, Nil s (65), GER 4. Szuka la, Ral al (71) , POL 5. Gutzeit, Bruno (66), FRA 6. Haase, Th ilo (69), GER 7. Esposito, Fra nck, FRA 8. Leishman , Rik (69), GBR

00 :54.22 00:54.30 00:54.3 1 00:54.35 00 :54.92 00: 55.07 00 :55 .16 00:55 .36

B-Fina le 1. Khnykln, Pavel (69), URS 2. van Dam, Cas pe r (7 1), NED 2. Fernand ez, Jaim e (68) , ESP 4. Brand l, Alexa nde r (7 1), AUT 5. Co hen Groumi, Eran (70) , ISR 6. Mich elott i, Leonardo (65). ITA 7. Dorn ak, Vladimir (7 1), TCH 8. Doll mayer, Ruoi (66), SWE

00: 54.78 00 :55 .73 00:55.73 00 :55 .77 00 :5 5.79 00: 55 .95 00 :55 .99 00 :56 .93

200 m butterf ly A-Finale 1. Esposito, Fra nck . FRA 2. Szukala , Rala l (7 1), POL 3. Bord eau, Christop he (7 1), FRA 4. Br aida, Marc o (66). ITA 5. Ze ruhn, Bernd (71), GER 6. Kozelj, Matij az (70), YUG 7. Balle ster, Jose (69), ESP

01 :5 9.59 02:0 1.0 1 02 :0 1.25 02:01.5 3 02:01.9 7 02 :02 .14 02 :02.32

02 :02.52 02 :02.53 02 :03.62 02 :03 .74 02 :04 .17 02 :04.19 02:0 4.31 02 :0 4.53

100 m rygcrawl A-Finale 1. Lopez Zubero , Martin (69), ESP 2. Ric hl er, Dirk (64) , GER 3. Sc hott, Franck (70), FRA 4. Se lkov, Vlad imir (71). URS 5. Deuts c h, Tamas (69), HUN 6. Sheme to v, Vlad imir (64) , UAS 7. Maen e, Stel aa n (721, BEL 8. Czene , Allil a (74), HUN

00 :5 5.30 00 :56.04 00 :56 .29 00 :56 .58 00:56.59 00 :56 .66 00:57 .22 00:57.67

B-Fina le 1. Vand ew alle. Yasuhiro (70 ), BEL 2. Bizub, Aasti sl av (72), TCH 2. Merlsi. Eman uele (72), ITA 4. So pp, Thomas (71), NOR 5. Harri s. Martin (69), GBR 6. Brau n, Rail (73), GER 7. Ven tosa, Car los (71) , ESP 8. Mihal ev, Geo rgi (73) , BUL

00 :57 .16 00 :57.73 00:57 .73 00 :57 .81 00 :57 .87 00 :57 .99 00 :5 8.11 00 :58 .12

,

01:03.36 01 :03 .39 01 :03 .68 01 :03 .79 0 1:04.11

Poswiat, Chris tia n (68 ), GER Dek ker, Ron (66). NED Mad en, Ric ha rd (72) , GSR Penic au d, Ce d ric (7 1), FRA van Ri)n, Mich ael (70) , NED

Ind l.: 25. Sorense n, Lars (68), DEN

01 :07 .27

200 m brystsvo mni ng A-Finale 02:12 .55 (CR) 1. Gilli ngha m, Nic k (67) , GBR 02:12 .58 2. Rozsa, Nor bert (72), HUN 02 :13.40 3. Lop ez, Serqlo (68) , ESP 02 :14 .07 4. Gutt ie r, Ka ro ly (68), HUN 02 :14.4 0 5. Fern and ez, Joa q uin (71), ESP 02 :14.82 6. Penica ud, Ced ric (71), FRA 02 :15.59 7. Beinhauer, Rad ek (69), TCH 02 :16.29 8. Cecc hi , Andrea (68), ITA B-Finale 1. Deburch qraeve, Frederic (73) . BEL 2. Korneev, Andrey (74) , URS 3. Postig lione, Fra ncesco (72), ITA 4. Suo minen, Pet ri (7 1), FIN 5. O'Too le, Gary (68), IRL 6. Bourdon. Christo phe (70), FAA 7. Mad en, Ric hard (72), GBR 8. Faerber, Ralp h (71), GER

02 :17.1 2 02 :17.68 02 :17.70 02 :19.18 02 :19.76 02 :20.29 02 :20 .50 02 :24.52

200 m med ley A-Fina le 1. Sorensen. Lars (68), DEN 2. Gess ner, Christian (68), GER 3. Sacc hl, Luc a (68), ITA 4. Keller, Christi an (72), GEA 5. Czen e, Alli la (74) , HUN 6. Lef evre. Fre de ric (70), FRA 7. Davey, John (64), GBR 8. Stevloen. Jani (74), FIN

02 :02 .63 02:0 2.66 02 :02.93 02 :03.16 02:0 3.89 02:0 4.13 02 :05.03 02 :05.48

B-Fina le 1. Mar iniuk, Se rgey (69 ), URS 2. v.d. Spoe l, Mart in (72) , NED 3. Savoy, Mihail (7 1), BUL 4. Pete rson , And ers (65) , SWE 5. Wouda, Mar c el (72) NED 6. Kalc hev, Oen islav (1.3), BUL 7. Malin ski, Mar ci n (73) , POL 8. Melber g, Jarl (70 ), NOR

02:05 .70 02:06 .26 02 :0 6.38 02 :06 .97 02:07 .06 02 :07.39 02:07.4 9 02:07 .63

Indl.: 1. Sorensen La rs (68), DEN

02 :03.48

400 m med ley

200 m ry gcrawl A-Fi nale 1. Lopez Zube ro , Marti n (69) , ESP 2. Selkov, Vla d imir (7 1), URS 2. Ric hter, Dirk (64), GER 4. Deutsch, Tamas (69) . HUN 5. Holder bach , Davi d (711, FRA 6. Batt istelli , Stefano (70), ITA 7. Kalenk a, Lars (73), GER 8. Sopp, Th omas (71) , NOR

0 1:58 .66 02:00 .18 02:00 .18 02 :00.30 02 :00 .60 02:00 .89 02:0 1.48 02:02 .83

B-Finale 1. She me tov, Vla d imir (64), URS 2. Maene, Ste faa n (72), BEL 3. Robin s, Grant (69), GBR 4. Perez, Jor ge (72). ESP 5. Merlsi. Emanue le (72), ITA 6. Vandewalle , Yas uhiro (70). BEL 7. Rebou rg. Eric (73) , FRA 8. Bizub , Aast islav (72), TCH

02 :00.43 02:02 .26 02:02 .65 02:02.77 02:02.92 02 :0 3.12 02 :03 .3 5 02 :03.73

Ind l.: 20. Sorense n, Lars (68) , DEN

02 :04.47

100 m brystsvom ning A-Finale 1. Rozsa, Norbert (72) , HUN 2. Moorh ou se, Ad rian (64) , GBR 3. Min ervini. Gianni (66), ITA 4. Cecc hi, Andre a (68), ITA 5. Gutt ier, Kar oly (68) , HUN 6. Suo minen, Pet ri (71) , FIN 7. Volk ov, Dmitriy (66) , URS 8. Deburch graeve, Fred eri c (73) . BEL

0 1:0 1.49 0 1:0 1.88 01 :02 .41 0 1:02 .58 0 1:02 .7 1 01 :02.90 01 :03.18 0 1:03.34

100 m Breast st ro k e B-Fina le 1. Fae rber, Ralph (7 1), GER 2. Ivanov, Vasili y (72), URS 3. Lopez, Sergio (6 8), ESP

0 1:02 .79 0 1:0 2.83 01 :03.25

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sac chl, Luc a (68), ITA Kuehl, Patri ck (68), GER Gess ner, Christian (68), GER Battlstelll, Ste fa no (70),ITA Sle vlnen, Jan i (74), FIN Mali nski , Mar cin (73) , POL Perez, Jorg e (72), ESP Kalc hev, Oen islav (73) , BUL

B-Finale 1. v.d . Sp oel, Mart in (72), NED 2. Kon eck l, Naci e] (68) , POL 3. Roll ey, Andy (69) , GBR 4. Le htine n, Jyri (73) , FIN 5. Rodri gu ez, Juli o (68), ESP 6. Wou da, Marc el (72) , NED 7. Chen, Gilad (71) , ISR 8. Kand ri s, Emmano uil (64), GAE 4 x 100 m medley Finale 1. USSR, URS 2. Franc e, FRA 3. Hun gar y, HUN 4. Grea t Brit ain. GBR 5. Spa in, ESP Disqualified: Germany, GER

EM-SvIZlmning EM-po ints, Kvinder. 1. Tyskland , 356 p. 2. Holla nd , 2 15 p. 3. Soviet, 205 p. 4. Rumren ien , 206 p. 5. Italien, 190 p. 6. Danmark, 185 p. 7. Sto rbrita nien, 150 p. 8. Frank ri g, 141 p. 9. Sve rige, 136 p. 10. Belgien, 119 p. 11. Ungarn , 107 p. 12. Spa nien, 99 p. 13. Norge, 83 p. 14. Polen, 82 p. 15. Tjekkoslovakiet, 62 p. 16. Bulgari en, 50 p. 17. Grrek enlan d, 38 p. 18. Ostri9 , 30 p. 19. Island , 25 p. 20. Por tugal, 17 p. 21. Sc hweiz, 12 p. 22. Irland, 8 p. 23. Jugos lavien. 5 p. 24. Finland, 4 p. 25. Island, 3 p. EM-po ints, Mrend 1. Tyskla nd , 370 p. 2. Sovje t, 333 p. 3. Itali en, 288 p. 4. Frankri g, 227 p. 5. Spa nien, 188 p. 6. Sto rbrita nien. 166 p. 7. Polen , 154 p. 7. Ungarn , 154 p. 9. Sverige , 124 p. 10. Finland, 93 p. 11, Holl and , 76 p. 12. Norge, 71 p.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 22. 24.

Grcekenlan d, 52 p. Be lgien, 45 p. Jugoslav ien, 39 p. Danmark, 23 p. Bu lga rien, 22 p. Tjekk oslovaki et , 20 p. Sc hwei z, 16 p. Islan d, 14 p. 0strig, 10 p. Israel, 6 p. Portuga l, 6 p. Irl and,4 p.

Argangs-VM 1991

EM-points ia lt 1. Tyskl and , 726 p. 2. Sovje t, 540 p. 3. Italien , 47 8 p. 4. Frank rig, 368 p. 5. Sto rb ritanien, 3 16 p. 6. Holl an d , 29 1 p. 7. Sp anie n, 287 p. 8. Ungar en , 26 1 p. 9. Sve ri ge , 260 p. 10. Polen, 236 p. 11. Danm ar k, 208 p. 12. Aumre nien, 206 p. 13. Belgien , 164 p. 14. Nor ge, 154 p. 15. Finland , 97 p. 16. Greeke nland, 90 p. 17. Tjekk oslovaki et , 82 p. 18, Bu lga rien, 72 p. 19. Jugoslavi en, 44 p. 20 . O stri9, 40 p. 21 , Island, 38 p. 22. Sc hwe iz, 38 p. 23 . Port uga l, 23 p. 24 . Irl and , 12 p. 25. Israel , 9 p.

PIGER A 3 meter 1. Li ndner, Dort e (GER) 2. Yulia n, Tan (CHN) 3. Gie se, Ja na (GER) 14. Carstensen, Charlotte (DEN)

462.15 449.25 439.15 372 .00

1 meter 1. Lin dn er, Dort e (GER) 2. Vanbe rkum, Grac e (CAN) 3. Dixon , Jennifer (USA) 14. Cars te nsen, Cha rlotte (DEN)

433.20 41 2.25 410 .95 349 .20

VANDPOLO EM 1991 Athen 18.-25. august 1991 Darner Indl edende gr uppe A Unga rn-Ita li en 8-8 Sovje t-G rrekenla nd 10- 7 Sovjet- Unga rn 3-15 Grrek enla nd - Italie n 4-11 ttalie n-So vje t 10- 8 Ungarn - Grre kenland 10-0 Indledende gruppe B Hcll an d-Tyskl and 11-3 Stor britannien- Frankrig 2-4 Tyskl and -Fran krl g 4- 8 Hofland- Storb ritannlen 20 -2 Sto rbrita nnien-Tyskland 5-10 Frankrig-H olland 4-15

04 :17 .81 04 :17.85 04 :1 9.16 04:22 .33 04 :23 .34 04 :24.54 04 :24 .60 04 :30 .99 04:28 .52 04:28 :64 04:28.82 04:2 8.97 04:2 9.46 04:3 1.87 04:32.2 1 04 :39 .59

03 :40 .68 (CR) 03 :42.15 03 :42.35 03 :43.67 03 :45.52

Sovje t Tysk land Ungarn Danmark Frankri g Spa nie n Nor ge Italien Holl and Storbrita nien Polen Rumre nien Bulga r ien Sverig e

Guld 9 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1

Solv Bro nze 3 1 11 8 1 3 2 2 1

Total 13 23 8 6 8 4 2 10 6 4 4 5 2 2

DAMER 1 met er 1. Sjo str o m, Ther ese, Sverige 2. Carste nsen , Cha r lotte, Danmark 3. Frili ng Ton e. Norge

348 .50 339 .15 33 0.65

HERRER 1 meter 1. Styre n, Chri stia n, Nor ge 2. Norb y. Espe n, Nor ge 3. Friis lu nd, Cla us, Da nmar k

508 .60 480 .15 430 .80

DAMER T-'rn 1. Gros vik, Kri stin , Nor ge 2. Strand ell, Hel en , Sverige 3. Slmo ne n. Anu. Finland

295 .20 29 0.50 262 .60

HERRER 3 meter 1. Styren, Christia n, Norge 2. Norb y, Esp en. Norge 3. Friislund, Cla us, Danmark 5. Hansen. Fin n, Danmark

546 .30 54 1.60 472 .40 394.30

EM, Athen 18.-25. august 1991 DAMER 1 meter 1. Bald us. Brita, Tyskl and 2. Lashk o, Irina, Sovjet 3. Sc hmalfuss, Co nny, Tyskl and Indl.: 17. Carste nse n, Charl ott e, Dan .

282.54 269,52 238 .50 203,04

3 met er 1. Lashko, Irin a, Sovje t 2. Vera !Iina, Sovje t 3. Bri ta Ba ld us, Tyskl an d Indl .: 13. Carstense n Charlotte, Dan .

524 .97 513 .03 498.03 229 .65

T~rn

1. Mi roshin a, Elena, So vje t 2. Afonina , Inga, Sovj et 3. Ute Wet zig, Tysklan d

453.90 423.39 382.47

HERRER 1 meter 1. Se meniy k, And rey, Sovje t 2. Boe hler. Pete r. Tyskland 3. Edw in Jo rg ejan s, Holland

395.19 383.76 359.64

3 meter 1. Kill at , Alb i n, Tyskl an d 2. And ersso n, Joakim, Sverige 3. Lorenzini, David e, Italien

639 .45 597 .03 596 .28

T~rn

1. Timoshinin, Vla dimir, Sovje t 2. Sa uli n, Dmit ry, Sovje t 3. Morgan , Robert, Storbrit ani en

606.2 1 602.22 578.67

13.·16 . plads Bulga rie n-Tyrki et 13-9 Sto rbritannien- Danmar k 15-8 Danmark -Tyr k iet 11-11 Sto rbri tanien- Bulg ari en 7-13 Bulga rie n- Danma rk 21- 13 Stor brita nien-Tyrk iet 7-9 13. Bu lg arien 14. Tyrki et 15. Storbrita nnien 16. Dan mark 5.·12. plads Ungarn- Grrek entan d 10-7 Rum cenien -Tyskl and 8-14 Tjekos lovakiet -H oll and 14-18 Frankrig-Po len 13-12

Finale Ungarn- Holland 11- 8 Frankr ig- Itali en 5-9

Semifina le Spanien- Sovje t 8-13 Jugoslavien- Itali en 11- 9

Slu t-Stilling : 1. Unga rn 2. Holl and 3. ltallen 4. Frankrig 5. Sovjet 6. Tyskland 7. Grre kenland 8. Storbritannien

Finale 3.-4 . plads Soviet- Itali en 11-10

1. Rumre nien 2. Sovje t 3. Frank rig 4. Danmar k Indl ed end e gruppe A2 Itali en - Ung arn 10-8 Tjekosl ovakiet-Tyr ki et 13-10 Tjek osl ovakiet -Un qam 12- 16 Ital ien-Tyrkiet 22-4 Tyrki et- Ungarn 7-22 Tjekosl ovakiet -It allen 9-17 1. lt alien 2. Ungarn 3. Tjek oslo vakiet 4. Tyr kiet Indledende gruppe Bl Helland -P ole n 13- 13 Jugoslavien-Bu lgari en 13- 11 Pol en-Bu lgar ien 12- 6 Jugoslavien-H olland 15-6 Jugoslavie n- Polen 11- 8 Bulgar ien -H oll and 10-10 1. Jugo slavien 2. Polen 3. Holl and 4. Bulg arien Ind lede nde gr up pe B2 Spa nien-Tyskland 11- f 0 Sto rbrita nien-Grceke nla nd 5- 8 Tyskland -G rreke nlan d 7-8 Storbrita nnien-S panien 6-28 Storbrita nnien-Tysk land 8-19 Grre ken la nd-Spa nie n 7-18 1. Spa nien 2. Grre ken land 3. Tyskland 4. Storb ritan nien Mellemrunde C Tjekosl ovakiet- Rumren ien 13-19 Fran krig- Itali en 6-13 Sovje t- Unga rn 13-11 Aumrenien- Ungarn 9-13 Sovje t- Ita lien 10·12 Tjekoslovakiet-Fr ankrig 11-9 Aumcenien- Ita lien 9-10 Tjekosl ovakiet- Sovj et 10-14 Frankrig -Ungarn 7-16 1.ltalien 2. Sovje t 3. Ungarn 4. Aumre nien 5. Tjekoslovaki et 6. Frankrig

•••

1. Spanien 2. Jugoslavien 3. Grceken land 4. Tys k tand 5. Holl and 6. Pole n

Semifina le Ungarn-F rank rig 10-3 Hallen- Holla nd 8-12

Herre r Indledende gruppe Al Rumreni en -Fr an kr ig 10- 6 Sovje t- Danmark 20-5 Fran k rig - Danmar k 12-4 Rumren ien - Sovjet 11-11 Sovje t- Frankrig 14-9 Danm ark - Rumrenien 9-26

UDSPRING NM, Finland 20.-21 . ju li 1991

Me llemrunde 0 Jugoslavie n-Tyskland 13-6 Holfand -Sp a nien 12-19 Polen-Grre ken land 9-12 Jugos lavien-G rcekenl and 16-7 Polen- Spanien 9-2 2 Holl and-Tyskland 15-15 Jug oslav ie n- Span ien 14-14 Polen -Tysk land 9-12 Holl an d- Grre kenl and 10· 13

5. Ungarn 6. Grceke nland 7. Tyskl and 8. Humeenie n 9. Holla nd 10. Tjekoslovakiet 11. Frankr ig 12. Polen

5.-8. plads Sovjet-Tyskla nd 13- 5 Grreke nland-Sto rbrita nnie n 6-2

Medaljefordeling

A~Fl na le

Disqualified: Kell er, Christ ian (72), GER a-Finale 1. Pere z, Jorge (72) , ESP 2. Galka , Konrad (74), POL 3. Mi rki n, Oleg (70 ), URS 4. Johan sson , Kristia n (69), FIN 5. Siev lnen, Jani (74) , FIN 6. Savo v, Mihail (7 1), BUL 7. Alfag is , Oimit ris (70) , GRE 8. Pall on i, Andrea (71), ITA

4. 5. 6. 7. 8.

1.·2 . plads Jugoslav ien-Spa nien 11-10

1. Jugo slavi en 2. Spanien 3. Sovletuntonen 4. Itali en

Tra:mingslejr - Ungarn Budapest eller ved Balaton Seen 8 dages bustur. Pris : 1380 ,- prode ltager. I prisen ink!. Bustur i mod erne HD to ilet bus . Indkvartering pa sportshotel i 2, 3, 4 sengs vrer. Kvartpension i Ungarn . Bet aling ii i rejsegarant itonde n, chautt0r ern es torp lej ni ng . Trrening i mode rne sV0mm ehai (Iejen betales at de ltagerne) . NB ! ved Balaton S0en - 50 m lang bane her er lejen at svom mehallen ink!. prisen . Arrangering at trre ning og trie programmer i samrad med de ltagerne. Til m. samt yderligere op lys ninger :

Georg Sas, Tit. 97162061

Skave Turist, Tit. 97468055.

sveMMESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 43


.., I

arena

arena

•••

B-Finale 1. Read , Kathy (69). GBR 2. Cas te llo , Nur la (7 1), ESP 3. Viga ra ni, Lorenza (69 ). ITA 4. Ureche, Diana (74) , ROM 5. Slra ko va, Helena (75), TCH 6. Barros, Ana (69), POR 7. Koc he va, Mari a (74 ), BUL 8. Galwas, Mal gorzata (73). POL

01 :04 .27 01 :04.94 01 :05 .05 01 :05 .08 01 :05 .13 01 :05 .1 5 0 1:05 .5 4 0 1:06.02

200 m rygcrawl A-Fina le 1. Eqer szeqi, Krisztin a (74 ), HUN 02:06.62 (VR) 02 :11.42 2. Szabo, Tunde (74). HUN 02 :12.21 3. Hase, Dagm ar (69). GER 4. Krup sk aia, Nat ali a (72), URS 02:13.7 1 02 :14.23 5. Deakin s, Joann e (72). GBR 6. Rea d, Kathy (69) , GBR 02:15.15 7. Shibaeva, Natali a (68) , URS 02: 15.25 8. Vigarani , Lor en za (69). ITA 02:15.3 1 B-Fi nale 1. Elzerma n, Ell en (71), NED 2. Ba rros , Ana (69) , POR 3. Caste llo, Nu ria (7 1), ESP 3. Wund er li ch, Nath ali e (7 1), SUI 5. Sm ith, Michell e (69). IRL 6. Galwas , Malgor zata (73), POL 7. Mar chen a, Mar ia Del (71), ESP 8. Bud e, Mandy (74), GER

02 :15.7 1 02 : 18.05 02 :18.65 02 :18.65 02 :18.93 02 :19.9 7 02:20.0 5 02:20.24

Ind l.: 17. Norskov Mette (75), DEN

02 :21 .07

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Coa da, Beatr ic e (75), ROM Danga lak ova . Tania (64), BUL Pec zak , Ali cja (70). POL Dalla Vall e, Manuela (63). ITA Becu e, Brigi tte (72) , BEL Runolfsd olt ir, Ragnhildur (66 ). ISL Guer it, Aud rey (76) , FRA

B-Finale 1. Shmele va, Darta (76), VRS 2. Doerries, Jana (75). GER 3. Ruiz, Roc lo (71), ESP 4. Pohl , An ett (70), HUN 4. Csepe, Gab riella (73). HUN 6. Hill, Jean (64) , GBR 7. Vest erg aard, Britta (7 5) , DEN 8. Nem ec , Mart ina (76). AUT

02:33.68 02 :3 4.20 02:3 4.67 02:35.03 02:35.03 02:35.09 02 :36.35 02 :37.37

Indio: 14. Vestergaard, Britta (75) , DEN

02 :37.35

02:15.53 02 :16 .68 02 :17.43 02 :17.59 02: 18.34 02 :19.77 02 :19 .89 02 :20.2 1

B-Fi nale 1. Bon net , Ce llne (76), FRA 2. Cern a, Hana (74). TCH 3. Long , Zar a (70), GBR 4. Par er a, Silvia (71). ESP 5. Kal veh ed , He lena (68), SWE 6. Mastebroek , Mari eke (71), NED 7. Krueg er, nad ia (68). SUI 8. Wund erli c h, Nathali e (7 1), SUI

02 :18.93 02 :20 .01 02 :21 .04 02 :2 1.08 02 :21.85 02:2 3.74 02:24.12 02 :25.35

Ind l.: 20. Poul sen Annette (69) , DEN

02:27.17

0 1:09.05 0 1:09 .99 0 1:10.12 0 1:1 0.54 1:10 .54 0 1:10.62 01 :11. 52 0 1:11.56

B-Finale 1. Runolt sd ottir, Ragnh ildu r (66). IS l 2. Pec zak, Alicj a (70). POL 3. Doe rr ies, Jana (75), GER 4. Manh alov a, Lenk a (74) , TCH 5. Nemec , Mart ina (76). AUT 6. Vestergaard, Britta (75) , DEN 7. Bec ue, Br igi tt e (72), BEL 8. Ruiz, Rocio (7 1). ESP

01 :1 1.94 0 1:11.97 0 1:12.22 01 :1 2.57 0 1:12.58 01 :12 .78 0 1:13.09 01 :14.28

In dl. : 17. Vest ergaa rd , Br ltt a (75) , DEN

400 m med ley A-Fi nale 1. Eger szegi, Kriszti na (74), HUN 2. Coada , Beatric e (75), ROM 3. Synow sk a, Ewa (74), POL 4. Her b st, Sa bine (74). GER 5. Shmeleva, Dart a (76). URS 6. Dal by, Irene (71) , NOR 7. Nisir c , Annalisa (73). ITA

01 :14 ,16

Di squ alified : Bonn et, Celine (76), FRA

02:2 9.50

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Wzod kowsha, M art a (73), POL Wi rth , Mar ie- Pierr e, FRA Ce rna , Hana (74) . TCH Smith, Mich elle (69). IRL Vestergaard , Britta (75) , DEN Read , Kal hy (69) , GBR Bec erra, Lour des (73). ESP

Ind l.: 16. Vestergaa rd , Br itta (75), DEN 4x 100 m medley Finale 1. USSR, URS 2. Germany, GER 3. Neth erl and s, NED 4. Swede n, SWE 5. Ital y, ITA 6. Denmark, DEN 7. Roman ia, ROM Di squalified : Great Britai n, GBR

200 m med ley t:'. A-Fi nale 1. Hunger, Daniela (72), GER 2. Coad a, Beatrice (75) , ROM 3. Zo lle r, Mar ion (68) , GEA 4. Shmeleva, Darta (76), URS 5. Be cu e, Brigitte (72), BEL 6. Syno ws ka, Ewa (74). POL 7. Pec zak, ALic ja (70) , POL 8. Manh al ova, Lenk a (74). TCH

100 m b rystsvom nlng A-Fin al e 1. Rudkovsk ala, Elen a (73). URS 2. Bond ar enk o, Svetla na (71). URS 3. Dangal ak ova, Tani a (64), BUL 4. Dall a Vall e, Manuela (63), ITA 4. Csepe , Ga briella (73), HUN 6. Gera sc h, Sylvia (69). GER 7. Coombes , Lorr ain e (60). GSR 8. Hill , Je an (64). GBR

200 m bryst sYom nin g A-Fi nale 1. Rud kov skala , Elen a (73). URS

02 :32 .00 02 :3 2.09 02 :32 .50 02 :32 .52 02:3 2.88 02 :34 .08 02:34.12

04 :39 .78 04 :44 .67 04 :47.92 04 :49 .85 04:50.55 04:50 .68 04 :55 .72

04 :52.25 di squ .

B-Final e 1. Muell er, Grit (73). GER

04:53.18

./

fi1g1,

'-

Indl.: 6. Danmark, DEN

04 :08 .55 04 :10 .10 04:14 .03 04 :16.22 04 :17.63 04 :18 .72 04: 18.79

4 x200 m fri Finale 1. USSR, URS 2. Ital y, ITA 3. Germany, GER 4. Poland, POL 5. Spai n, ESP 6. Norway, NOR 7. Great Brita in, GBR

di squ . 04 :18 .50

HERRER: 50 m h i A-Finale 1. Rud olph, Nil s (65), GER 00 :22 .33 (ER) 2. Prlqo da, Gennad iy (65), URS 00 :22 .44 3. Fibbens, Mike (68), GBR 00 :22 .72 5. Kall ayan, Christophe (69), FRA 00 :22.78 6. Guenzel, Silko (71) , GER 00 :22.91 7. Halsall, Dan o (63), SUI 00 :22.97 8. Guspertl , Rene (7 1), ITA 00 :23.3 2 B-Fi nale 1. Titu s, Gora n (67), SWE 2. Jansson , Lar sOve (69), SWE 3. Gle ria, Rob erto (68) , ITA 3. Voler y, Stefa n (61), SUI 5. Ca ba l i, Dj erdj (64), YUG 6. Mortensen, Franz (64) . DEN 7. Kaco r, Ml ad en (66), YUG 8. Trindad e, Paul o (67 ). POR Ind io: 12. Mortensen. Franz (64) , DEN

00 :23.18 00:23.20 00:23 .4 7 00:2 3.47 00 :23.4 8 00 :23.50 00:23.57 00 :23.59 00 :23 .45

100 mfri A-Finale 1. Popo v, Alexa nd r (7 1), URS 00 :4 9.18 (ER) 2. Rudolph, Nils (65), GER 00 :49 .52 3. Lamb ertl. Giorgio (69), ITA 00:49 .57 4. Gue nzel, Silko (7 1), GER 00:49.7 9 5. Taian ovltch , Veniamin (67), URS 00 :50.07 6. Wern er, Tomm y (66), SWE 00 :50.09 7. Fibb ens, Mike (68), GBR 00 :50.30 8. Kallayan, Christophe (69), FAA 00 :50 .33 B-Finale 1. Hol mert z, Ander s (68 ). SWE 2. Kasvio, Antti (73), FIN 3. Ran , Erik (67), NED 4. Melb er g, Jar l (70) , NOR 5. Szaqadc s, Bela (74), HUN 6. Ola fsson, Mag nus (67). ISL 7. Mortensen, Franz (64) , DEN 8. Ka po r, Mladen (66), YUG

00 :50 .60 00 :50 .85 00:51.0 2 00 :51.26 00:51 .42 00 :5 1.63 00 :51.66 00 :5 1.72

Indl .: 17. Mortensen Franz (64) , DEN

00 :5 1.87

200 m fr l A-Fin al e 1. woldat. Art ur (68), POL 2. La mbe rti , Giorgio (69) , ITA 3. Gleria, Rob ert o (68) , ITA 4. Sad ovyl, Evgeni y (73), URS 5. Hotrnertz. Anders (68), SWE 6. Ze sner, Ste ffe n (67), GER 7. Kasvio, Antt i (73) , FIN 8. Melb er g, Jarl (70) , NOR

01 :48.10 01 :48.15 01 :48.74 0 1:48.83 01 :49.02 0 1:49.04 0 1:4 9.83 01 :50.07

B-Finale 1. Pyshn en ko, Vla d imir (70), URS 2. Kell er, Chris tian (72), GER 3. Bo rdea u, Christo phe (71), FAA 4. Mar ch and, Christo phe (71), FRA 5. Howe, Paut (68), GBR 6. Olal sso n, Magnu s (67), ISL 7. Buc ar, Jure (66), YUG 8. Wallin , Christer (69), SWE

01 :49.90 0 1:50.53 01 :50.87 01 :51.26 0 1:51.76 0 1:52.0 7 0 1:5 2.2 1 0 1:52.48

Indl.: 19. Morte nsen, Fra nz (64) . DEN

01: 53.19

400 m fri A-Fi nale 1. Sado vyi, Evgeni y (73), URS 2. Wojdat, Artur (68), POL 3. Lam ber ti , Giorg io (69), ITA 4. Wiese, Se bas tian (72 ), GER 5. Hof mann , Jo er9 (70) , GER 6. Hol mert z, Ande rs (68), SWE 7. Pod kosc ielny, Mar iusz (68), POL 8. Szila gyi , Zo lla n (67), HUN

03 :49.02 03 :49.09 03 :50.4 6 03 :50.59 03 :5 1.42 03 :5 2.08 03 :53 .21 03 :5 4.88

B-Fi nale 1. Mar chand , Christophe (7 1), FAA 2. Gle ri a, Roberto (68), ITA 3. Logv in ov, Evgeniy (68), URS 4. Kasvio, Antti (73). FIN 5. Buc ar, Ju re (66), YUG 6. Kane llopoulos . Milt os (72), GRE 7. Majc en, Nac e (68 ), YUG 8. Clay to n, And rew (73) , GBR 150 0 m f rl Finale 1. Hofm ann , Joerg (70), GER 2. Wil son, Ian (70), GBR 3. Wiese, Sebasti an (72), GER 4. Majc en , Igor (69) , YUG 5. Albinskl , Piot r (69), POL 6. Roure, Se r9i (72), ESP 7. Logvinov, Evge niy (68). VRS 8. Szila 9yl, Zo llan (67), HUN

F0rst p~ EM's fjerdedag fik det ny Tyskland en guldmedalje. I 200 m medley ved Daniela Hunger. Tidligere DDR.

04 :59 .62

4 xl00 m fr i Fina le 1. USSR, URS 2. Germany, GER 3. Sweden, SWE 4. Ital y, ITA 5. Franc e. FRA 6. Neth erlands, NED 7. Norway, NOR 8. Greec e, GRE

04:54.97 04:56 .12 04 :56 .94 04:57 .00 04 :58.46 04 :59.69 05 :00 .77

03 :53 .73 03 :54 .69 03 :5 4.73 03 :56.26 03 :56.39 03 :57 .32 03 :58 .67 03 :59 .38

15 :02 .57 15 :03.72 15:14 .30 15:2 1.58 15:30 .30 15:32.38 15:34 .30 15:35.27

03 :17.11 (ER) 03 :18.3 1 03 :20.4 2 03 :20.94 03 :21. 27 03 :23.8 1 03 :26.34 03 :3 1.4 1

07 :1 5.96 07:18 .30 07 :19.13 07 :25 .05 07 :27 .60 07:28.7 5 07:3 1.85

Disqualified: Fra nc e, FRA 100 m butterfly A-Finale 1. Kulikov, Vladi sla v (71) , URS 2. Lopez Zube ro , Mar tin (69), ESP 3. Rudo lp h, Nil s (65), GER 4. Szuka la, Ral al (71) , POL 5. Gutzeit, Bruno (66), FRA 6. Haase, Th ilo (69), GER 7. Esposito, Fra nck, FRA 8. Leishman , Rik (69), GBR

00 :54.22 00:54.30 00:54.3 1 00:54.35 00 :54.92 00: 55.07 00 :55 .16 00:55 .36

B-Fina le 1. Khnykln, Pavel (69), URS 2. van Dam, Cas pe r (7 1), NED 2. Fernand ez, Jaim e (68) , ESP 4. Brand l, Alexa nde r (7 1), AUT 5. Co hen Groumi, Eran (70) , ISR 6. Mich elott i, Leonardo (65). ITA 7. Dorn ak, Vladimir (7 1), TCH 8. Doll mayer, Ruoi (66), SWE

00: 54.78 00 :55 .73 00:55.73 00 :55 .77 00 :5 5.79 00: 55 .95 00 :55 .99 00 :56 .93

200 m butterf ly A-Finale 1. Esposito, Fra nck . FRA 2. Szukala , Rala l (7 1), POL 3. Bord eau, Christop he (7 1), FRA 4. Br aida, Marc o (66). ITA 5. Ze ruhn, Bernd (71), GER 6. Kozelj, Matij az (70), YUG 7. Balle ster, Jose (69), ESP

01 :5 9.59 02:0 1.0 1 02 :0 1.25 02:01.5 3 02:01.9 7 02 :02 .14 02 :02.32

02 :02.52 02 :02.53 02 :03.62 02 :03 .74 02 :04 .17 02 :04.19 02:0 4.31 02 :0 4.53

100 m rygcrawl A-Finale 1. Lopez Zubero , Martin (69), ESP 2. Ric hl er, Dirk (64) , GER 3. Sc hott, Franck (70), FRA 4. Se lkov, Vlad imir (71). URS 5. Deuts c h, Tamas (69), HUN 6. Sheme to v, Vlad imir (64) , UAS 7. Maen e, Stel aa n (721, BEL 8. Czene , Allil a (74), HUN

00 :5 5.30 00 :56.04 00 :56 .29 00 :56 .58 00:56.59 00 :56 .66 00:57 .22 00:57.67

B-Fina le 1. Vand ew alle. Yasuhiro (70 ), BEL 2. Bizub, Aasti sl av (72), TCH 2. Merlsi. Eman uele (72), ITA 4. So pp, Thomas (71), NOR 5. Harri s. Martin (69), GBR 6. Brau n, Rail (73), GER 7. Ven tosa, Car los (71) , ESP 8. Mihal ev, Geo rgi (73) , BUL

00 :57 .16 00 :57.73 00:57 .73 00 :57 .81 00 :57 .87 00 :57 .99 00 :5 8.11 00 :58 .12

,

01:03.36 01 :03 .39 01 :03 .68 01 :03 .79 0 1:04.11

Poswiat, Chris tia n (68 ), GER Dek ker, Ron (66). NED Mad en, Ric ha rd (72) , GSR Penic au d, Ce d ric (7 1), FRA van Ri)n, Mich ael (70) , NED

Ind l.: 25. Sorense n, Lars (68), DEN

01 :07 .27

200 m brystsvo mni ng A-Finale 02:12 .55 (CR) 1. Gilli ngha m, Nic k (67) , GBR 02:12 .58 2. Rozsa, Nor bert (72), HUN 02 :13.40 3. Lop ez, Serqlo (68) , ESP 02 :14 .07 4. Gutt ie r, Ka ro ly (68), HUN 02 :14.4 0 5. Fern and ez, Joa q uin (71), ESP 02 :14.82 6. Penica ud, Ced ric (71), FRA 02 :15.59 7. Beinhauer, Rad ek (69), TCH 02 :16.29 8. Cecc hi , Andrea (68), ITA B-Finale 1. Deburch qraeve, Frederic (73) . BEL 2. Korneev, Andrey (74) , URS 3. Postig lione, Fra ncesco (72), ITA 4. Suo minen, Pet ri (7 1), FIN 5. O'Too le, Gary (68), IRL 6. Bourdon. Christo phe (70), FAA 7. Mad en, Ric hard (72), GBR 8. Faerber, Ralp h (71), GER

02 :17.1 2 02 :17.68 02 :17.70 02 :19.18 02 :19.76 02 :20.29 02 :20 .50 02 :24.52

200 m med ley A-Fina le 1. Sorensen. Lars (68), DEN 2. Gess ner, Christian (68), GER 3. Sacc hl, Luc a (68), ITA 4. Keller, Christi an (72), GEA 5. Czen e, Alli la (74) , HUN 6. Lef evre. Fre de ric (70), FRA 7. Davey, John (64), GBR 8. Stevloen. Jani (74), FIN

02 :02 .63 02:0 2.66 02 :02.93 02 :03.16 02:0 3.89 02:0 4.13 02 :05.03 02 :05.48

B-Fina le 1. Mar iniuk, Se rgey (69 ), URS 2. v.d. Spoe l, Mart in (72) , NED 3. Savoy, Mihail (7 1), BUL 4. Pete rson , And ers (65) , SWE 5. Wouda, Mar c el (72) NED 6. Kalc hev, Oen islav (1.3), BUL 7. Malin ski, Mar ci n (73) , POL 8. Melber g, Jarl (70 ), NOR

02:05 .70 02:06 .26 02 :0 6.38 02 :06 .97 02:07 .06 02 :07.39 02:07.4 9 02:07 .63

Indl.: 1. Sorensen La rs (68), DEN

02 :03.48

400 m med ley

200 m ry gcrawl A-Fi nale 1. Lopez Zube ro , Marti n (69) , ESP 2. Selkov, Vla d imir (7 1), URS 2. Ric hter, Dirk (64), GER 4. Deutsch, Tamas (69) . HUN 5. Holder bach , Davi d (711, FRA 6. Batt istelli , Stefano (70), ITA 7. Kalenk a, Lars (73), GER 8. Sopp, Th omas (71) , NOR

0 1:58 .66 02:00 .18 02:00 .18 02 :00.30 02 :00 .60 02:00 .89 02:0 1.48 02:02 .83

B-Finale 1. She me tov, Vla d imir (64), URS 2. Maene, Ste faa n (72), BEL 3. Robin s, Grant (69), GBR 4. Perez, Jor ge (72). ESP 5. Merlsi. Emanue le (72), ITA 6. Vandewalle , Yas uhiro (70). BEL 7. Rebou rg. Eric (73) , FRA 8. Bizub , Aast islav (72), TCH

02 :00.43 02:02 .26 02:02 .65 02:02.77 02:02.92 02 :0 3.12 02 :03 .3 5 02 :03.73

Ind l.: 20. Sorense n, Lars (68) , DEN

02 :04.47

100 m brystsvom ning A-Finale 1. Rozsa, Norbert (72) , HUN 2. Moorh ou se, Ad rian (64) , GBR 3. Min ervini. Gianni (66), ITA 4. Cecc hi, Andre a (68), ITA 5. Gutt ier, Kar oly (68) , HUN 6. Suo minen, Pet ri (71) , FIN 7. Volk ov, Dmitriy (66) , URS 8. Deburch graeve, Fred eri c (73) . BEL

0 1:0 1.49 0 1:0 1.88 01 :02 .41 0 1:02 .58 0 1:02 .7 1 01 :02.90 01 :03.18 0 1:03.34

100 m Breast st ro k e B-Fina le 1. Fae rber, Ralph (7 1), GER 2. Ivanov, Vasili y (72), URS 3. Lopez, Sergio (6 8), ESP

0 1:02 .79 0 1:0 2.83 01 :03.25

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sac chl, Luc a (68), ITA Kuehl, Patri ck (68), GER Gess ner, Christian (68), GER Battlstelll, Ste fa no (70),ITA Sle vlnen, Jan i (74), FIN Mali nski , Mar cin (73) , POL Perez, Jorg e (72), ESP Kalc hev, Oen islav (73) , BUL

B-Finale 1. v.d . Sp oel, Mart in (72), NED 2. Kon eck l, Naci e] (68) , POL 3. Roll ey, Andy (69) , GBR 4. Le htine n, Jyri (73) , FIN 5. Rodri gu ez, Juli o (68), ESP 6. Wou da, Marc el (72) , NED 7. Chen, Gilad (71) , ISR 8. Kand ri s, Emmano uil (64), GAE 4 x 100 m medley Finale 1. USSR, URS 2. Franc e, FRA 3. Hun gar y, HUN 4. Grea t Brit ain. GBR 5. Spa in, ESP Disqualified: Germany, GER

EM-SvIZlmning EM-po ints, Kvinder. 1. Tyskland , 356 p. 2. Holla nd , 2 15 p. 3. Soviet, 205 p. 4. Rumren ien , 206 p. 5. Italien, 190 p. 6. Danmark, 185 p. 7. Sto rbrita nien, 150 p. 8. Frank ri g, 141 p. 9. Sve rige, 136 p. 10. Belgien, 119 p. 11. Ungarn , 107 p. 12. Spa nien, 99 p. 13. Norge, 83 p. 14. Polen, 82 p. 15. Tjekkoslovakiet, 62 p. 16. Bulgari en, 50 p. 17. Grrek enlan d, 38 p. 18. Ostri9 , 30 p. 19. Island , 25 p. 20. Por tugal, 17 p. 21. Sc hweiz, 12 p. 22. Irland, 8 p. 23. Jugos lavien. 5 p. 24. Finland, 4 p. 25. Island, 3 p. EM-po ints, Mrend 1. Tyskla nd , 370 p. 2. Sovje t, 333 p. 3. Itali en, 288 p. 4. Frankri g, 227 p. 5. Spa nien, 188 p. 6. Sto rbrita nien. 166 p. 7. Polen , 154 p. 7. Ungarn , 154 p. 9. Sverige , 124 p. 10. Finland, 93 p. 11, Holl and , 76 p. 12. Norge, 71 p.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 22. 24.

Grcekenlan d, 52 p. Be lgien, 45 p. Jugoslav ien, 39 p. Danmark, 23 p. Bu lga rien, 22 p. Tjekk oslovaki et , 20 p. Sc hwei z, 16 p. Islan d, 14 p. 0strig, 10 p. Israel, 6 p. Portuga l, 6 p. Irl and,4 p.

Argangs-VM 1991

EM-points ia lt 1. Tyskl and , 726 p. 2. Sovje t, 540 p. 3. Italien , 47 8 p. 4. Frank rig, 368 p. 5. Sto rb ritanien, 3 16 p. 6. Holl an d , 29 1 p. 7. Sp anie n, 287 p. 8. Ungar en , 26 1 p. 9. Sve ri ge , 260 p. 10. Polen, 236 p. 11. Danm ar k, 208 p. 12. Aumre nien, 206 p. 13. Belgien , 164 p. 14. Nor ge, 154 p. 15. Finland , 97 p. 16. Greeke nland, 90 p. 17. Tjekk oslovaki et , 82 p. 18, Bu lga rien, 72 p. 19. Jugoslavi en, 44 p. 20 . O stri9, 40 p. 21 , Island, 38 p. 22. Sc hwe iz, 38 p. 23 . Port uga l, 23 p. 24 . Irl and , 12 p. 25. Israel , 9 p.

PIGER A 3 meter 1. Li ndner, Dort e (GER) 2. Yulia n, Tan (CHN) 3. Gie se, Ja na (GER) 14. Carstensen, Charlotte (DEN)

462.15 449.25 439.15 372 .00

1 meter 1. Lin dn er, Dort e (GER) 2. Vanbe rkum, Grac e (CAN) 3. Dixon , Jennifer (USA) 14. Cars te nsen, Cha rlotte (DEN)

433.20 41 2.25 410 .95 349 .20

VANDPOLO EM 1991 Athen 18.-25. august 1991 Darner Indl edende gr uppe A Unga rn-Ita li en 8-8 Sovje t-G rrekenla nd 10- 7 Sovjet- Unga rn 3-15 Grrek enla nd - Italie n 4-11 ttalie n-So vje t 10- 8 Ungarn - Grre kenland 10-0 Indledende gruppe B Hcll an d-Tyskl and 11-3 Stor britannien- Frankrig 2-4 Tyskl and -Fran krl g 4- 8 Hofland- Storb ritannlen 20 -2 Sto rbrita nnien-Tyskland 5-10 Frankrig-H olland 4-15

04 :17 .81 04 :17.85 04 :1 9.16 04:22 .33 04 :23 .34 04 :24.54 04 :24 .60 04 :30 .99 04:28 .52 04:28 :64 04:28.82 04:2 8.97 04:2 9.46 04:3 1.87 04:32.2 1 04 :39 .59

03 :40 .68 (CR) 03 :42.15 03 :42.35 03 :43.67 03 :45.52

Sovje t Tysk land Ungarn Danmark Frankri g Spa nie n Nor ge Italien Holl and Storbrita nien Polen Rumre nien Bulga r ien Sverig e

Guld 9 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1

Solv Bro nze 3 1 11 8 1 3 2 2 1

Total 13 23 8 6 8 4 2 10 6 4 4 5 2 2

DAMER 1 met er 1. Sjo str o m, Ther ese, Sverige 2. Carste nsen , Cha r lotte, Danmark 3. Frili ng Ton e. Norge

348 .50 339 .15 33 0.65

HERRER 1 meter 1. Styre n, Chri stia n, Nor ge 2. Norb y. Espe n, Nor ge 3. Friis lu nd, Cla us, Da nmar k

508 .60 480 .15 430 .80

DAMER T-'rn 1. Gros vik, Kri stin , Nor ge 2. Strand ell, Hel en , Sverige 3. Slmo ne n. Anu. Finland

295 .20 29 0.50 262 .60

HERRER 3 meter 1. Styren, Christia n, Norge 2. Norb y, Esp en. Norge 3. Friislund, Cla us, Danmark 5. Hansen. Fin n, Danmark

546 .30 54 1.60 472 .40 394.30

EM, Athen 18.-25. august 1991 DAMER 1 meter 1. Bald us. Brita, Tyskl and 2. Lashk o, Irina, Sovjet 3. Sc hmalfuss, Co nny, Tyskl and Indl.: 17. Carste nse n, Charl ott e, Dan .

282.54 269,52 238 .50 203,04

3 met er 1. Lashko, Irin a, Sovje t 2. Vera !Iina, Sovje t 3. Bri ta Ba ld us, Tyskl an d Indl .: 13. Carstense n Charlotte, Dan .

524 .97 513 .03 498.03 229 .65

T~rn

1. Mi roshin a, Elena, So vje t 2. Afonina , Inga, Sovj et 3. Ute Wet zig, Tysklan d

453.90 423.39 382.47

HERRER 1 meter 1. Se meniy k, And rey, Sovje t 2. Boe hler. Pete r. Tyskland 3. Edw in Jo rg ejan s, Holland

395.19 383.76 359.64

3 meter 1. Kill at , Alb i n, Tyskl an d 2. And ersso n, Joakim, Sverige 3. Lorenzini, David e, Italien

639 .45 597 .03 596 .28

T~rn

1. Timoshinin, Vla dimir, Sovje t 2. Sa uli n, Dmit ry, Sovje t 3. Morgan , Robert, Storbrit ani en

606.2 1 602.22 578.67

13.·16 . plads Bulga rie n-Tyrki et 13-9 Sto rbritannien- Danmar k 15-8 Danmark -Tyr k iet 11-11 Sto rbri tanien- Bulg ari en 7-13 Bulga rie n- Danma rk 21- 13 Stor brita nien-Tyrk iet 7-9 13. Bu lg arien 14. Tyrki et 15. Storbrita nnien 16. Dan mark 5.·12. plads Ungarn- Grrek entan d 10-7 Rum cenien -Tyskl and 8-14 Tjekos lovakiet -H oll and 14-18 Frankrig-Po len 13-12

Finale Ungarn- Holland 11- 8 Frankr ig- Itali en 5-9

Semifina le Spanien- Sovje t 8-13 Jugoslavien- Itali en 11- 9

Slu t-Stilling : 1. Unga rn 2. Holl and 3. ltallen 4. Frankrig 5. Sovjet 6. Tyskland 7. Grre kenland 8. Storbritannien

Finale 3.-4 . plads Soviet- Itali en 11-10

1. Rumre nien 2. Sovje t 3. Frank rig 4. Danmar k Indl ed end e gruppe A2 Itali en - Ung arn 10-8 Tjekosl ovakiet-Tyr ki et 13-10 Tjek osl ovakiet -Un qam 12- 16 Ital ien-Tyrkiet 22-4 Tyrki et- Ungarn 7-22 Tjekosl ovakiet -It allen 9-17 1. lt alien 2. Ungarn 3. Tjek oslo vakiet 4. Tyr kiet Indledende gruppe Bl Helland -P ole n 13- 13 Jugoslavien-Bu lgari en 13- 11 Pol en-Bu lgar ien 12- 6 Jugoslavien-H olland 15-6 Jugoslavie n- Polen 11- 8 Bulgar ien -H oll and 10-10 1. Jugo slavien 2. Polen 3. Holl and 4. Bulg arien Ind lede nde gr up pe B2 Spa nien-Tyskland 11- f 0 Sto rbrita nien-Grceke nla nd 5- 8 Tyskland -G rreke nlan d 7-8 Storbrita nnien-S panien 6-28 Storbrita nnien-Tysk land 8-19 Grre ken la nd-Spa nie n 7-18 1. Spa nien 2. Grre ken land 3. Tyskland 4. Storb ritan nien Mellemrunde C Tjekosl ovakiet- Rumren ien 13-19 Fran krig- Itali en 6-13 Sovje t- Unga rn 13-11 Aumrenien- Ungarn 9-13 Sovje t- Ita lien 10·12 Tjekoslovakiet-Fr ankrig 11-9 Aumcenien- Ita lien 9-10 Tjekosl ovakiet- Sovj et 10-14 Frankrig -Ungarn 7-16 1.ltalien 2. Sovje t 3. Ungarn 4. Aumre nien 5. Tjekoslovaki et 6. Frankrig

•••

1. Spanien 2. Jugoslavien 3. Grceken land 4. Tys k tand 5. Holl and 6. Pole n

Semifina le Ungarn-F rank rig 10-3 Hallen- Holla nd 8-12

Herre r Indledende gruppe Al Rumreni en -Fr an kr ig 10- 6 Sovje t- Danmark 20-5 Fran k rig - Danmar k 12-4 Rumren ien - Sovjet 11-11 Sovje t- Frankrig 14-9 Danm ark - Rumrenien 9-26

UDSPRING NM, Finland 20.-21 . ju li 1991

Me llemrunde 0 Jugoslavie n-Tyskland 13-6 Holfand -Sp a nien 12-19 Polen-Grre ken land 9-12 Jugos lavien-G rcekenl and 16-7 Polen- Spanien 9-2 2 Holl and-Tyskland 15-15 Jug oslav ie n- Span ien 14-14 Polen -Tysk land 9-12 Holl an d- Grre kenl and 10· 13

5. Ungarn 6. Grceke nland 7. Tyskl and 8. Humeenie n 9. Holla nd 10. Tjekoslovakiet 11. Frankr ig 12. Polen

5.-8. plads Sovjet-Tyskla nd 13- 5 Grreke nland-Sto rbrita nnie n 6-2

Medaljefordeling

A~Fl na le

Disqualified: Kell er, Christ ian (72), GER a-Finale 1. Pere z, Jorge (72) , ESP 2. Galka , Konrad (74), POL 3. Mi rki n, Oleg (70 ), URS 4. Johan sson , Kristia n (69), FIN 5. Siev lnen, Jani (74) , FIN 6. Savo v, Mihail (7 1), BUL 7. Alfag is , Oimit ris (70) , GRE 8. Pall on i, Andrea (71), ITA

4. 5. 6. 7. 8.

1.·2 . plads Jugoslav ien-Spa nien 11-10

1. Jugo slavi en 2. Spanien 3. Sovletuntonen 4. Itali en

Tra:mingslejr - Ungarn Budapest eller ved Balaton Seen 8 dages bustur. Pris : 1380 ,- prode ltager. I prisen ink!. Bustur i mod erne HD to ilet bus . Indkvartering pa sportshotel i 2, 3, 4 sengs vrer. Kvartpension i Ungarn . Bet aling ii i rejsegarant itonde n, chautt0r ern es torp lej ni ng . Trrening i mode rne sV0mm ehai (Iejen betales at de ltagerne) . NB ! ved Balaton S0en - 50 m lang bane her er lejen at svom mehallen ink!. prisen . Arrangering at trre ning og trie programmer i samrad med de ltagerne. Til m. samt yderligere op lys ninger :

Georg Sas, Tit. 97162061

Skave Turist, Tit. 97468055.

sveMMESPORT NR. 7 . 1991 - SIDE 43Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.