Svømmesport 1987 08

Page 1


I

DSLF •

Forbundels kontor: Postboks t19 . Kongebrogade 39 , 6000 Kolding, til. 05535522 Ma. 10-14, tlrs . 10-17, ons., tors. og fro10-14 Giro-nr. 6457770 Telegramadr.: Oanswim.

Bestyrelsen: Forbundsformand. FU-medlem : Jorn Tonnov Nielsen Jellebakken 7, 8240 Risskov, til. 06211825. Nreslformand , FU-med lem : Peler Afzelius , Storeholmen 18, 2670 Greve Strand. tlf. 02907676. FU-me dlem : Verner Gravesen, Avernakovej 24, 5700 Svendborg, tlf. 0921 6496. FU-medlem : Soren Korbo , Ovengaden Oven Vandel 70 st., 1415 Kobenh avn K, lIf. 01953826. FU-medlem: Svend Holm , Egernvej 18, 6400 Sonderborg. lIf . 04 42 33 35. Region vest: JSU's l ormand : Knud Jorge nse n, Brab rand Skovvej 10, 8220 Brabrand . til. 062582 53. JSU's nrestformand: Tonny Johansen, Mandov",nget 5. 8381 Mundelslrup, 06242512. FSU's formand: H. C. Nielsen. H. P. Simonsens AIIe 40. 5250 Odense SV. til. 09 17 29 07. Regio n est: SSU's form and : Paul Joha nse n, Bjorn ens Kvarter 10 E, 2620 Albe rtsl und, lIf. 02649447. KSU's formand : Svend Rom, Giliesager 270 . 3. sal , 2650 Hvidovre SUS's l ormand : Ole Rasmussen , Erantisvej 30 , 4900 Nakskov. lIf . 03924334. Udvalgsledere : OSLF's livrednlngsleder: Patle Juul Schmi dt, Bregne vej 11. 9400 Nerrasundby, til. 08 17 06 19. OSLF's uddannelses leder: Inga Jorgensen, Parkgade 43, 6400 Sonderborq, tlf. 04 42 99 76. OSLF's svommeleder: Kirslen Hansen. Monradsvej 7, 4930 Maribo, lIf. 03883668. OSLF's vandpololeder: Klaes Sorensen, Spurvevesnqet 34, 6710 Esbjerg V.tll. 05116308. OSLF's springlede r: Kaj Norr lng, Hatvejen 3. 9850 Hirtshals, til. 08 94 44 00. OSLF's synkroleder : Tove Bentsen , Baunevej 10, Snoghej, 7000 Fredericia, lIf. 05940398. JEresmedlemmer : Uvsvarigt medlem: Willy Baade . Sct. Kjelds Plad s 3, 2100 Kobenhavn e.ut 01205860. Gre the Erlcksson, SkovgMdsvej 49. 4900 Nakskov, lIf. 03 92 os33.

DSLF »bader- i sportslig succes - og lommesmerter Trods den maske Iidt vandede overskrift er de t d en kendsgern ing , som er en rea litet efter de netop overstaede Europceiske Mesterskabe r i svemn lnq. Lad os prove at se Iidt pa udviklingen i dansk svo mn ing ind en for ba re de seneste pa r rnaneder. For st kunne vi glcede os over den store fremgang , som kunne spores ved dette ars Danske Mesterskaber i Arhus. Ingen tvivl om , at klubberne, svernrnerne og deres treenere har arbejdet professionelt og rnalrettet med henblik pa en evt. EM- kvalifikati on. 13 svommere kvalificerede sig med framragende tider til EM - det sterste hold nogensinde. Fastscett elsen aftidskravene, og hele den polemik, de r ha r veeret i forbi nd else hermed, ha r ikke veeret fo rgceves. Hver enkelt svommer ha r i lan g tid kendt de krav, som skulle opfyldes, og har haft mulighed for at planlcegge trceningen he refter. Dertor tik vi en kvantitativ deltage/se at en kvalitativ trup. Og resultaterne udeblev da heller ikke! 6 A-finalepladser, 12 B-finalepladser pg 16 danske reko rder, hvo raf de 2 tilmed oqsa var nord iske. Jokeren - vor nordjyske supersvommer Benny Nielsen - tog stikket hjem med en overraskende bronzemedalje i 100 m fly, og en flot sol vmedalje i 200 m fly. Alt sammen resultate r, der understreger dansk svomnings nuvcerende styrke, der yderli gere bliver sat i reli ef af den sta tistiske kendsgerning , at Danmark er den 10. bedste nation i Europa ud af 39 . Som et kuriosum skal neevnes, at vi nu har 10 svommere klar til OL i Seoul , sa vi kan med rette tastsla, at DS LF nu her, mindre end et ar for OL , »bad er« i sportslig succes. Men der er and re og mere barske realiteter, der folger i kolvandet pa den sportslige sue ces. For nu at benytte et godt, gam melt, fortrampet ud tryk: Medaljen har oqsa en bagside . Sportsl ig succes koster penge, mange penge. Denne uomtvistlige kendsgerning behover ikke nodvendigvis at betyde okonomiske problemer, men kan munde ud i sadanne, hvis man ikke er oprneerksom pa problemet. DSLF har forlcengst indset, at vi, med baggru nd i svommernes fremragende prcestationer, er ncdt til at skaffe nog le mid ler, for st sikre min ium status quo og he ist fortsat fremgang. Teenk blor pa pe riod en fra DM '88 og frem til OL. 8 uger, hvo r det er tvingende nodvendigt med intensiv trcening . Forud for EM-deltagelsen henvendte DSL F sig til en rcekke sterre og mindre erhvervsvirksomheder i Danmark. 150 »salq sb reve« blev udsendt, og til dato har kun ganske fa svaret pa vor henvendelse. Derfor er budskabet: Lad os hjce/pe hinanden! Vi har spo rtslig succes og mediernes bevagenhed. / har mid /erne, der kan sikre en tortsat udvikling at dansk svemninq. Vi tager imod enhver form fo r sto tte !

Svommesport, redak tlon m.v.: Kongeb rogade 39 , Postboks 119. 6000 Kolding. tlf. 05535522, Hverdage fra 10.00-14.00. Ansvarshavende redaktor: Flemming Monster (OJ). tlf.06193164. Annoncer: OSLF, Kongebrogade 39. Postboks 119, 6000 Koldi ng, til. 05535522. Byens Tryk, Vibor9 . 06 61 0588. Layout, sats, rep ro og tryk: Skive Offset - Odde nse, 07 58 121 1. Svommesport nr. 9 udkommer ca . den 3. november 1987. Indl",g og annonce r senest den 10. oktober 1987. Svemmesport nr. 10 1987 uokommer ca . den 9. december 1987. Indl",g og annoncer senes t den 10. november 1987.

arena

+•• NW

Leverandor til DSLF

~ WWll SIDE 2 - SV0MMESPORT NR. 8

Indholdsfortegnelse · Svemmesport · N~ 8 1987 Side 7

Greve Svemrn ehal risiker er lukning

Side 10

Side 15

.

4

Forbrodring . . . , . . . . . . . . . . . .

6

13 perler pa en snor . . . . . . .

8

Velkommen . . . . . . . . . . . . . . . . Danskerne var flittige fi nalegcester . . . . . . . . . . . . . . .

10

Taberne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Verdensklasse . . . . . . . . . . . . .

15

Som et eventyr. . . . . . . . . . . . .

17

Muren

18

:. .. . .

12

Danske j uni or er pa ban en igen

20

Arets flop. . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Roligheden selv. . . . . . . . . . . .

23

Kejserinde af Rom

24

Mette uden saft og kr aft . . . .

27

Dodsfald . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Ulla Jaco bsen blandt de ti bedste i Eu ropa . . . . . . .

29

Skuffet trods en perfekt solo

.

32

Kalend eren . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Tag ud og gem Resu Itatborsen Side 20

Danske hold Mesterskaber 1988 NJM 19 87

Forretnings udva/get

Eu ro pa Cup 1987

Side 29

Jyske Junior Mesterskaber i Synkro

Forsiden Ved EM i Strasbourg 16.- 23 . august understregede Aalborgs Benny Nielsen, at han er og bliver dansk svo mn ings ukroned e, men forgyl dte, ko ng e. Med sol v i 200 m bu tt er fly og bronze i 100 m bu tte rfly - begg e i no rd is ke rekord er - notered e ha n sig for sin til da to sterste internationa le triumf. Og det sig er ikke sa Iidt. Hvad der var sterst kan diskuteres, me n det var et stort ojebl ik for danskeren , da han i in dl ed end e heat i 100 m butterfly satte Michael Gross i bagg runden.

(Foto: Jan-Erik Leonthin)

»Svemmesport« er i delle nummer uden artik ler om udsprln g. Aile artikle rne har lig get pa Kol din g Postkontor I Ilge netop sa lang tid, at de ikke naed e frem Inden bla dets dea d line . Artiklerne, bl.a. om DM, NM og argangs-VM bli ver bra gt I neeste nu mmer. »Svemmesport« beklager.

Tex ac o Legat Manedens tilbud Overdommerkursus

Din direkte kontakt til Svemmesport:

VANDPOLO: Jens Fischer Nedergade 37 3 T.V. 5000 Odense C 09135652

SYNKRO: Tove Bentsen Baunevej 10, Snoghoj 7000 Fred ericia 05940398

SV0MNING: Johnny Petersen Prcestevangen 20, 2. sal 4 23 0 Skeelsko r 03595150

UDSPRING: Pede r Brandt Sofiendalsvej 39 5500 Middelfart 09402561

L1VREDNIN G: Hanne Munkebo Fyrkatvej 16 2 t.v. 8200 Arhus N 06105822

SV0MMESPORT NR. 8 - SIDE 3 NW

~ ___


I

DSLF •

Forbundels kontor: Postboks t19 . Kongebrogade 39 , 6000 Kolding, til. 05535522 Ma. 10-14, tlrs . 10-17, ons., tors. og fro10-14 Giro-nr. 6457770 Telegramadr.: Oanswim.

Bestyrelsen: Forbundsformand. FU-medlem : Jorn Tonnov Nielsen Jellebakken 7, 8240 Risskov, til. 06211825. Nreslformand , FU-med lem : Peler Afzelius , Storeholmen 18, 2670 Greve Strand. tlf. 02907676. FU-me dlem : Verner Gravesen, Avernakovej 24, 5700 Svendborg, tlf. 0921 6496. FU-medlem : Soren Korbo , Ovengaden Oven Vandel 70 st., 1415 Kobenh avn K, lIf. 01953826. FU-medlem: Svend Holm , Egernvej 18, 6400 Sonderborg. lIf . 04 42 33 35. Region vest: JSU's l ormand : Knud Jorge nse n, Brab rand Skovvej 10, 8220 Brabrand . til. 062582 53. JSU's nrestformand: Tonny Johansen, Mandov",nget 5. 8381 Mundelslrup, 06242512. FSU's formand: H. C. Nielsen. H. P. Simonsens AIIe 40. 5250 Odense SV. til. 09 17 29 07. Regio n est: SSU's form and : Paul Joha nse n, Bjorn ens Kvarter 10 E, 2620 Albe rtsl und, lIf. 02649447. KSU's formand : Svend Rom, Giliesager 270 . 3. sal , 2650 Hvidovre SUS's l ormand : Ole Rasmussen , Erantisvej 30 , 4900 Nakskov. lIf . 03924334. Udvalgsledere : OSLF's livrednlngsleder: Patle Juul Schmi dt, Bregne vej 11. 9400 Nerrasundby, til. 08 17 06 19. OSLF's uddannelses leder: Inga Jorgensen, Parkgade 43, 6400 Sonderborq, tlf. 04 42 99 76. OSLF's svommeleder: Kirslen Hansen. Monradsvej 7, 4930 Maribo, lIf. 03883668. OSLF's vandpololeder: Klaes Sorensen, Spurvevesnqet 34, 6710 Esbjerg V.tll. 05116308. OSLF's springlede r: Kaj Norr lng, Hatvejen 3. 9850 Hirtshals, til. 08 94 44 00. OSLF's synkroleder : Tove Bentsen , Baunevej 10, Snoghej, 7000 Fredericia, lIf. 05940398. JEresmedlemmer : Uvsvarigt medlem: Willy Baade . Sct. Kjelds Plad s 3, 2100 Kobenhavn e.ut 01205860. Gre the Erlcksson, SkovgMdsvej 49. 4900 Nakskov, lIf. 03 92 os33.

DSLF »bader- i sportslig succes - og lommesmerter Trods den maske Iidt vandede overskrift er de t d en kendsgern ing , som er en rea litet efter de netop overstaede Europceiske Mesterskabe r i svemn lnq. Lad os prove at se Iidt pa udviklingen i dansk svo mn ing ind en for ba re de seneste pa r rnaneder. For st kunne vi glcede os over den store fremgang , som kunne spores ved dette ars Danske Mesterskaber i Arhus. Ingen tvivl om , at klubberne, svernrnerne og deres treenere har arbejdet professionelt og rnalrettet med henblik pa en evt. EM- kvalifikati on. 13 svommere kvalificerede sig med framragende tider til EM - det sterste hold nogensinde. Fastscett elsen aftidskravene, og hele den polemik, de r ha r veeret i forbi nd else hermed, ha r ikke veeret fo rgceves. Hver enkelt svommer ha r i lan g tid kendt de krav, som skulle opfyldes, og har haft mulighed for at planlcegge trceningen he refter. Dertor tik vi en kvantitativ deltage/se at en kvalitativ trup. Og resultaterne udeblev da heller ikke! 6 A-finalepladser, 12 B-finalepladser pg 16 danske reko rder, hvo raf de 2 tilmed oqsa var nord iske. Jokeren - vor nordjyske supersvommer Benny Nielsen - tog stikket hjem med en overraskende bronzemedalje i 100 m fly, og en flot sol vmedalje i 200 m fly. Alt sammen resultate r, der understreger dansk svomnings nuvcerende styrke, der yderli gere bliver sat i reli ef af den sta tistiske kendsgerning , at Danmark er den 10. bedste nation i Europa ud af 39 . Som et kuriosum skal neevnes, at vi nu har 10 svommere klar til OL i Seoul , sa vi kan med rette tastsla, at DS LF nu her, mindre end et ar for OL , »bad er« i sportslig succes. Men der er and re og mere barske realiteter, der folger i kolvandet pa den sportslige sue ces. For nu at benytte et godt, gam melt, fortrampet ud tryk: Medaljen har oqsa en bagside . Sportsl ig succes koster penge, mange penge. Denne uomtvistlige kendsgerning behover ikke nodvendigvis at betyde okonomiske problemer, men kan munde ud i sadanne, hvis man ikke er oprneerksom pa problemet. DSLF har forlcengst indset, at vi, med baggru nd i svommernes fremragende prcestationer, er ncdt til at skaffe nog le mid ler, for st sikre min ium status quo og he ist fortsat fremgang. Teenk blor pa pe riod en fra DM '88 og frem til OL. 8 uger, hvo r det er tvingende nodvendigt med intensiv trcening . Forud for EM-deltagelsen henvendte DSL F sig til en rcekke sterre og mindre erhvervsvirksomheder i Danmark. 150 »salq sb reve« blev udsendt, og til dato har kun ganske fa svaret pa vor henvendelse. Derfor er budskabet: Lad os hjce/pe hinanden! Vi har spo rtslig succes og mediernes bevagenhed. / har mid /erne, der kan sikre en tortsat udvikling at dansk svemninq. Vi tager imod enhver form fo r sto tte !

Svommesport, redak tlon m.v.: Kongeb rogade 39 , Postboks 119. 6000 Kolding. tlf. 05535522, Hverdage fra 10.00-14.00. Ansvarshavende redaktor: Flemming Monster (OJ). tlf.06193164. Annoncer: OSLF, Kongebrogade 39. Postboks 119, 6000 Koldi ng, til. 05535522. Byens Tryk, Vibor9 . 06 61 0588. Layout, sats, rep ro og tryk: Skive Offset - Odde nse, 07 58 121 1. Svommesport nr. 9 udkommer ca . den 3. november 1987. Indl",g og annonce r senest den 10. oktober 1987. Svemmesport nr. 10 1987 uokommer ca . den 9. december 1987. Indl",g og annoncer senes t den 10. november 1987.

arena

+•• NW

Leverandor til DSLF

~ WWll SIDE 2 - SV0MMESPORT NR. 8

Indholdsfortegnelse · Svemmesport · N~ 8 1987 Side 7

Greve Svemrn ehal risiker er lukning

Side 10

Side 15

.

4

Forbrodring . . . , . . . . . . . . . . . .

6

13 perler pa en snor . . . . . . .

8

Velkommen . . . . . . . . . . . . . . . . Danskerne var flittige fi nalegcester . . . . . . . . . . . . . . .

10

Taberne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Verdensklasse . . . . . . . . . . . . .

15

Som et eventyr. . . . . . . . . . . . .

17

Muren

18

:. .. . .

12

Danske j uni or er pa ban en igen

20

Arets flop. . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Roligheden selv. . . . . . . . . . . .

23

Kejserinde af Rom

24

Mette uden saft og kr aft . . . .

27

Dodsfald . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Ulla Jaco bsen blandt de ti bedste i Eu ropa . . . . . . .

29

Skuffet trods en perfekt solo

.

32

Kalend eren . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Tag ud og gem Resu Itatborsen Side 20

Danske hold Mesterskaber 1988 NJM 19 87

Forretnings udva/get

Eu ro pa Cup 1987

Side 29

Jyske Junior Mesterskaber i Synkro

Forsiden Ved EM i Strasbourg 16.- 23 . august understregede Aalborgs Benny Nielsen, at han er og bliver dansk svo mn ings ukroned e, men forgyl dte, ko ng e. Med sol v i 200 m bu tt er fly og bronze i 100 m bu tte rfly - begg e i no rd is ke rekord er - notered e ha n sig for sin til da to sterste internationa le triumf. Og det sig er ikke sa Iidt. Hvad der var sterst kan diskuteres, me n det var et stort ojebl ik for danskeren , da han i in dl ed end e heat i 100 m butterfly satte Michael Gross i bagg runden.

(Foto: Jan-Erik Leonthin)

»Svemmesport« er i delle nummer uden artik ler om udsprln g. Aile artikle rne har lig get pa Kol din g Postkontor I Ilge netop sa lang tid, at de ikke naed e frem Inden bla dets dea d line . Artiklerne, bl.a. om DM, NM og argangs-VM bli ver bra gt I neeste nu mmer. »Svemmesport« beklager.

Tex ac o Legat Manedens tilbud Overdommerkursus

Din direkte kontakt til Svemmesport:

VANDPOLO: Jens Fischer Nedergade 37 3 T.V. 5000 Odense C 09135652

SYNKRO: Tove Bentsen Baunevej 10, Snoghoj 7000 Fred ericia 05940398

SV0MNING: Johnny Petersen Prcestevangen 20, 2. sal 4 23 0 Skeelsko r 03595150

UDSPRING: Pede r Brandt Sofiendalsvej 39 5500 Middelfart 09402561

L1VREDNIN G: Hanne Munkebo Fyrkatvej 16 2 t.v. 8200 Arhus N 06105822

SV0MMESPORT NR. 8 - SIDE 3 NW

~ ___


Greve Svommehal risikerer lukning At Johnny Petersen Den 28 . september kan blive en skrevnessvanger dag for Greve Svemrneklub, dansk svomning og ikke mindst hele befolkningen i kommunen. Den dag skal det nemlig besluttes, am Greve svommehal skallukke et ar; sa kommunen kan spare 5-6 millioner kroner. Det hele startede med at borgmester Knud E. Ullerich (C) bad sine forvaltningschefer om at udfrerdige et sparekatalog , sa hele verden ikke gik i sta. Idette katalog er lukfttN

~ W'W"II ~/

ningen af hallen med. Sidstebehandlingen sker altsa pa byradsmodet den 28. september. Der har toreleblq ikke veeret forhandlinger i gang partierne imellem. Inden da, er borg mesteren ikke meget for at udtale sig om sandsynligheden for, om lukningen sku lie blive en realitet. Socialdemokratiet og SF har stillet forslag om, at den ikke lukkes. Vi kender aile argumenterne for hvorfor den ikke skal , 300.000 besogende, forskelsbehandling af ldreetsgrene og endelig sa bliver

SIDE 4 - SV0MMESPORT NR. 8

besparelsen reelt ikke sa stor, da hele maskineriet skal hol des vedlige. Men forelob ig er jeg neutral og forhandlinge rne kan lobe helt frem til den 28/9, siger Knud E. Ullerich . En af Greves bedste svomme re, Carsten Petersen , siger: Vi rna afsted i badetojet for at protestere, og hvis de lukker, sa rna vi jo skifte klub . Tennov: Tabeligt DSLFs formand, Jorn Tonnov Nielsen, tror ikke pa del. - I en kommune, hvor man ellers er progressiv, anser jeg det ikke for srerlig sandsyn-

ligt. Det ville [o oqsa veere tabeligt, at lukke Danmarks bedste svemmehal , hvor der er et stort beseqstal , sa det er jeg ikke nerves for, siger han. Selv om lukningen ikke bliver en realitet, sa rna den danske svernrneverden rabe vagt i geveer; I disse sparetider er vi en yderst sarbar sportsgren. Vi er brugere af de dyreste idreetsanleeq, og sadan et forslag rna skreernme. Vi har i Danmark oqsa oplevet at bassiner luk ker. I Kolding har man fyldt et indendors 50 meter bassin op med jord, sa vi rna passe pa det , vi har.Tyskeme i est dominerede EM totalt - tyskerne i vest var de forste til at gratulere Michael Gross var lige sprunget i vandet pa sidste skifte i 4 x 200 frio Et par meter efter DDR-mandskabet, der havde ingen ringere end Sven Lodziewski til at svernme de sidste 200 meter hjem. Oppe pa land gik Lars Hinnburg, der havde svemrnet de terste 200 meter for DDR, stille og roligt hen til Rainer Henkel fra det vesttyske hold og stak lappen frem : Til Iykkel Han havde set Michael Gross svernrne tre meter - sa vidste han, at lebet var kort : Mesterskabet til dem fra vest. Han vidste det, accepterede det, var oveniebet glad pa vesttyskernes vegne . Og nok sa interessant: han var ikke bange for at vise det. Et kvarter efter, derinde ved afsvomnlnqs-basslnet , hvor livet bag facaden leves , hvor SV0mmerne er sig selv - der stod de to konkurrerende tyske hold i en stor klump og jublede over vesttyskernes sejr i ny verdensrekordtid. Gross og Sven Lodziewski kiggede pa hinanden og gav hinanden et anerkendende klem . Ude i den dampende svernrnehal havde to keernpemressige svernrnelandshold slaet lejr side om side : det vesttyske og det esttvske, - BRAVO UWE! - 10d det bre lende fra den vesttyske landstramer Manfred Thiesmann nogle dage efter, da esttyst«: Uwe Dassler havde svernmet sig selv til selv i 1500 meter frio I nutidens svarnrnesteevner er der ingen plads til kolde krige og statsfjender. EM i Stras bourg blev til en sand manifestation af, at fredelig sameksi stens ikke behever at veers et abstrakt beg reb. Her strommer varme telelser frem og tilbage mellem 0St og vest Ikke bare mellem de to Tysklande. Se nu bare til Jay Fitzgerald, trrener i Santa Clara, USA, under damernes 200 brvstsvernning: - SHIT! - brelede han , og hamrede rergerligt handen i """

~~ 0 /

gelrenderet, da osttyske Silke Horner lige netop ikke satte verdens rekord i 200 meter brvstsvernnlnq . Til gengreld ville hans jubel nresten ingen ende tage, da hun gjorde det med en suverren flot 100 meter. Pa reaktioner og mellemmenneskelig adfrerd at dernme er der ingen mening i at betragte et foretagende som EM som en nationskonkurrence. For svemmere og trrenere er det ikke geografien, men preestationen, der bestemmer bifaldet. Og det er immervrek nye toner. Pa papiret blev DDR den tota lt dominerende med 18 mesterskaber, hvoraf de otte var dobbeltsejre. Og mens det ter var de esttyske damesvernrnere, der trak det store Ires) blev EM '87 det store gennembrud for DDR-herrerne. Men i ar var det altsa ikke den slags, man hreftede sig ved.

kel at komme ind i, for jo eeldre svemmerne er, desto bedre bliver deres grundtrrening, og den sure og sejge langdistancetrrening kan deernpes, hvad der virker yderligere motive rende. Boycot-effekten Sporqsrnalet er sa, om lige netop den udvikling rnaske ikke snarere skal tilskrives helt andre og absolut ikke sportsligt betingede faktorer. Den hollandske svernrner Conny van Bentum hrelder i hvert fald til en anden forklaring : - Det startede i USA, hvor en lang rrekke unge svemmere i 1978-79 forberedte sig til OL i Moskva. Da den politiske bestemte boycot blev en realitet, kunne de ikke bare srette sig tilbage og sige »det var rergerliqt «, For ikke at fa tele lsen af, at alt havde vreret spildt, var de pa det nrermeste tvunget til at tage endnu en fire-ariq periode. Sen ere kom sa den anden boycot, som fik samme effekt. Vi andre gik aile sammen og kunne konstatere, at de ovre i USA bare fortsatte med at svemme , tilsyneladende uanset alder. »Sa kan vi oqsa «, sagde vi til os selv, og det er resultatet af det, vi kan se i dag.

Ny stil Michael Gross' trrener, Hart muth Oeleker siger, at der er tale om en udvikling, der har veeret undervejs i de seneste par ar; og som nu er slaet helt igennem. - I dag taler vi sam men som gode venner, siger han. Treenerne udveksler erfaringer, og mellem de to tyske landes topsvernmere er der opstaet varme Ielelser og venskaber. Det er abenbart slut med, at DDRmandskabet ikke rna have kontakt med os , og at nogle af os skal betragtes som statsfjender, siger Hartmuth Oeleker. Fra esttysk side lregger man ikke skjul pa , at det er en friere linie man er slaet ind pa, De snrerende band virker ikke befordrende pa noget som heist , erkendes det. Den benharde, malrettede og nrermest videnskabelige trrening har taet tllfoiet en yderligere dimension: »Spass«, som Silke Homers treener, Stefan Hetzer, udtrykker det overfor »Sve rn-

SIDE 6 - SV0MMESPORT NR. 8

Fre/les tysk jubel efter damernes 100 m rygcrawl, der blev vundet at esttyske Kristin Otto (th) med vesttyske Svenja Schlicht pa 2. pladsen.

mesport«. Det at more sig , have det godt og nyde nuet er vigtigt for en DDR-sv0mmers udvikling . Svernnlnq og treening skal ikke vrere sur pligt og ensretning , det skal vrere noget, man virkelig holder af, siger han.

Individuel tra:ming - Uanset hvordan vi torhen har grebet det an, og hvor stor succes det gav, sa er vi naet til den erkendelse, at som alt ing ser ud nu i dag , skal der, hvis det hele skal veers til at holde ud , vrere plads til »spass« i Ii- vet - og i sporten, siger Stefan Hetzer. Om det har en direkte sammenhreng mellem den afviklede , tillukkethed i de esttyske svernrneres lejr, kan ingen slge noget entydigt om, men Hetzer fortreller, at i den daglige trrening i DDR, seettes det enkelte ind ivid meget hejere i dag end tidligere :

- En svernrner er et selvsteendigt menneske som ethvert andet, og derfor er det i dag den individuelle trrening , der dominerer. Tidligere trrenede vi aile efter samme recept. Nar den trren ing , Roland Matthes fik, kunne skabe en sa unik svommer, sa var det oqsa den trren ing aile andre skulle have. Det var et totalt tejlskud , hvad vi matte erkende ved VM i 1978, da vi blev svernrnet S0nder og sammen . Da vi kom hjem , satte vi os ned og matte overfor os selv indrernrne, at tingene var grebet forkert an. Siden da har vi arbejdet med individualiseret trrening , lige-

som vi oqsa har erkendt at drenge og piger skal trrenes forskelligt. Ikke mindst det sidste er altsa nu slaet igennem. - Og det er vi godt tilfredse med, siger Stefan Hetzer. At skabe topsvernrnere tager 56 ar. Det vi ser i dag hos her rerne er resultatet af det , vi satte i gang, da vi havde sun det os efter VM-fiaskoen i '7 8. - I virkeligheden er udviklingen ens over hele verden , siger Stefan Hetzer. Resultatet er blandt andet, at svernmerne bliver eeldre og eeldre. Treeningen er ikke lrengere kun et surt slid. Og det er en god cir-

Modne mestre Uanset hvad der er arsaq og hvad der virkning, sa er kendsgerningen ikke til at tage fejl af. Svornrnerne holder ikke sa hurtigt op som tidl igereo De internationale mestre og reko rdholdere er voksne mennesker og ikke mindst modne. Med andre ord : de er i stand til at kapere bade sueces og fiasko. Som for eksempel, da Michael Gross blev den lille allerede pa EMs torste aften . Svenske Anders Holmertz svernrnede det vesttyske stjernenavn sender og sammen pa 200 frio Ja Gross blev for at qere ondt vrerre pa de sidste 50 meter

oqsa overhalet af italieneren Giorgio Lamberti. Men hvad gjorde Gross? Skabte sig? Gemte sig? Opgav revred? Nrenej, han snuppede en dase limonade, drcnede op i presserummet, styrede presserncdet fuldstrendigt - pa engelsk - og stillede sig gudhjrelpemig - denne verdensstjerne - op og sag de, at han havde dummet sig. Uden blu sel erkendte han , at denne 19arige lernrnel af en svensker rent ud sagt havde taget reven pa ham. - Det var en taktisk breler, Jeg lod mig skrremme og presse af Anders og Giorgio til en alt for hurtig udgangsfart. De pressede mig konstant. De, ikke jeg, styrede lebet. - Okay, I'll go now ... Upavirket var der til gengreld ingen, der var, da det vesttyske 4x100 medley hold pa sidste strevnedag march erede ind ltert slagterhuer, badekaber og - viste det sig , da heIe holdet pa Gross' kommandorab midt pa langsiden vendte front mod publikum og gav den som blottere - itert damebadetoj. Ikke et ele var tort, Jubelen var larmende. Og i en enkelt lejr ville klapsalverne slet ingen ende tage: i den osttyske. En rammende afslutning pa et EM, der - som Steen Ankerdal udtrykker det i Det Fri Aktuelt var for varmt for koldkrigere. Et EM, der ikke kun blev holdt oppe af verdensrekorder og prrestations-opvisning , men i helere grad af fred, fordragelighed og forbmdring . SV0mmesport til EM i STRASBOURG

l eks t:

Foto :

Flem ming Monster

Ja n Erik Leonthin

SV0MMESPORT NR. 8 - SIDE 7 """

~ .... ~


Tyskeme i est dominerede EM totalt - tyskerne i vest var de forste til at gratulere Michael Gross var lige sprunget i vandet pa sidste skifte i 4 x 200 frio Et par meter efter DDR-mandskabet, der havde ingen ringere end Sven Lodziewski til at svernme de sidste 200 meter hjem. Oppe pa land gik Lars Hinnburg, der havde svemrnet de terste 200 meter for DDR, stille og roligt hen til Rainer Henkel fra det vesttyske hold og stak lappen frem : Til Iykkel Han havde set Michael Gross svernrne tre meter - sa vidste han, at lebet var kort : Mesterskabet til dem fra vest. Han vidste det, accepterede det, var oveniebet glad pa vesttyskernes vegne . Og nok sa interessant: han var ikke bange for at vise det. Et kvarter efter, derinde ved afsvomnlnqs-basslnet , hvor livet bag facaden leves , hvor SV0mmerne er sig selv - der stod de to konkurrerende tyske hold i en stor klump og jublede over vesttyskernes sejr i ny verdensrekordtid. Gross og Sven Lodziewski kiggede pa hinanden og gav hinanden et anerkendende klem . Ude i den dampende svernrnehal havde to keernpemressige svernrnelandshold slaet lejr side om side : det vesttyske og det esttvske, - BRAVO UWE! - 10d det bre lende fra den vesttyske landstramer Manfred Thiesmann nogle dage efter, da esttyst«: Uwe Dassler havde svernmet sig selv til selv i 1500 meter frio I nutidens svarnrnesteevner er der ingen plads til kolde krige og statsfjender. EM i Stras bourg blev til en sand manifestation af, at fredelig sameksi stens ikke behever at veers et abstrakt beg reb. Her strommer varme telelser frem og tilbage mellem 0St og vest Ikke bare mellem de to Tysklande. Se nu bare til Jay Fitzgerald, trrener i Santa Clara, USA, under damernes 200 brvstsvernning: - SHIT! - brelede han , og hamrede rergerligt handen i """

~~ 0 /

gelrenderet, da osttyske Silke Horner lige netop ikke satte verdens rekord i 200 meter brvstsvernnlnq . Til gengreld ville hans jubel nresten ingen ende tage, da hun gjorde det med en suverren flot 100 meter. Pa reaktioner og mellemmenneskelig adfrerd at dernme er der ingen mening i at betragte et foretagende som EM som en nationskonkurrence. For svemmere og trrenere er det ikke geografien, men preestationen, der bestemmer bifaldet. Og det er immervrek nye toner. Pa papiret blev DDR den tota lt dominerende med 18 mesterskaber, hvoraf de otte var dobbeltsejre. Og mens det ter var de esttyske damesvernrnere, der trak det store Ires) blev EM '87 det store gennembrud for DDR-herrerne. Men i ar var det altsa ikke den slags, man hreftede sig ved.

kel at komme ind i, for jo eeldre svemmerne er, desto bedre bliver deres grundtrrening, og den sure og sejge langdistancetrrening kan deernpes, hvad der virker yderligere motive rende. Boycot-effekten Sporqsrnalet er sa, om lige netop den udvikling rnaske ikke snarere skal tilskrives helt andre og absolut ikke sportsligt betingede faktorer. Den hollandske svernrner Conny van Bentum hrelder i hvert fald til en anden forklaring : - Det startede i USA, hvor en lang rrekke unge svemmere i 1978-79 forberedte sig til OL i Moskva. Da den politiske bestemte boycot blev en realitet, kunne de ikke bare srette sig tilbage og sige »det var rergerliqt «, For ikke at fa tele lsen af, at alt havde vreret spildt, var de pa det nrermeste tvunget til at tage endnu en fire-ariq periode. Sen ere kom sa den anden boycot, som fik samme effekt. Vi andre gik aile sammen og kunne konstatere, at de ovre i USA bare fortsatte med at svemme , tilsyneladende uanset alder. »Sa kan vi oqsa «, sagde vi til os selv, og det er resultatet af det, vi kan se i dag.

Ny stil Michael Gross' trrener, Hart muth Oeleker siger, at der er tale om en udvikling, der har veeret undervejs i de seneste par ar; og som nu er slaet helt igennem. - I dag taler vi sam men som gode venner, siger han. Treenerne udveksler erfaringer, og mellem de to tyske landes topsvernmere er der opstaet varme Ielelser og venskaber. Det er abenbart slut med, at DDRmandskabet ikke rna have kontakt med os , og at nogle af os skal betragtes som statsfjender, siger Hartmuth Oeleker. Fra esttysk side lregger man ikke skjul pa , at det er en friere linie man er slaet ind pa, De snrerende band virker ikke befordrende pa noget som heist , erkendes det. Den benharde, malrettede og nrermest videnskabelige trrening har taet tllfoiet en yderligere dimension: »Spass«, som Silke Homers treener, Stefan Hetzer, udtrykker det overfor »Sve rn-

SIDE 6 - SV0MMESPORT NR. 8

Fre/les tysk jubel efter damernes 100 m rygcrawl, der blev vundet at esttyske Kristin Otto (th) med vesttyske Svenja Schlicht pa 2. pladsen.

mesport«. Det at more sig , have det godt og nyde nuet er vigtigt for en DDR-sv0mmers udvikling . Svernnlnq og treening skal ikke vrere sur pligt og ensretning , det skal vrere noget, man virkelig holder af, siger han.

Individuel tra:ming - Uanset hvordan vi torhen har grebet det an, og hvor stor succes det gav, sa er vi naet til den erkendelse, at som alt ing ser ud nu i dag , skal der, hvis det hele skal veers til at holde ud , vrere plads til »spass« i Ii- vet - og i sporten, siger Stefan Hetzer. Om det har en direkte sammenhreng mellem den afviklede , tillukkethed i de esttyske svernrneres lejr, kan ingen slge noget entydigt om, men Hetzer fortreller, at i den daglige trrening i DDR, seettes det enkelte ind ivid meget hejere i dag end tidligere :

- En svernrner er et selvsteendigt menneske som ethvert andet, og derfor er det i dag den individuelle trrening , der dominerer. Tidligere trrenede vi aile efter samme recept. Nar den trren ing , Roland Matthes fik, kunne skabe en sa unik svommer, sa var det oqsa den trren ing aile andre skulle have. Det var et totalt tejlskud , hvad vi matte erkende ved VM i 1978, da vi blev svernrnet S0nder og sammen . Da vi kom hjem , satte vi os ned og matte overfor os selv indrernrne, at tingene var grebet forkert an. Siden da har vi arbejdet med individualiseret trrening , lige-

som vi oqsa har erkendt at drenge og piger skal trrenes forskelligt. Ikke mindst det sidste er altsa nu slaet igennem. - Og det er vi godt tilfredse med, siger Stefan Hetzer. At skabe topsvernrnere tager 56 ar. Det vi ser i dag hos her rerne er resultatet af det , vi satte i gang, da vi havde sun det os efter VM-fiaskoen i '7 8. - I virkeligheden er udviklingen ens over hele verden , siger Stefan Hetzer. Resultatet er blandt andet, at svernmerne bliver eeldre og eeldre. Treeningen er ikke lrengere kun et surt slid. Og det er en god cir-

Modne mestre Uanset hvad der er arsaq og hvad der virkning, sa er kendsgerningen ikke til at tage fejl af. Svornrnerne holder ikke sa hurtigt op som tidl igereo De internationale mestre og reko rdholdere er voksne mennesker og ikke mindst modne. Med andre ord : de er i stand til at kapere bade sueces og fiasko. Som for eksempel, da Michael Gross blev den lille allerede pa EMs torste aften . Svenske Anders Holmertz svernrnede det vesttyske stjernenavn sender og sammen pa 200 frio Ja Gross blev for at qere ondt vrerre pa de sidste 50 meter

oqsa overhalet af italieneren Giorgio Lamberti. Men hvad gjorde Gross? Skabte sig? Gemte sig? Opgav revred? Nrenej, han snuppede en dase limonade, drcnede op i presserummet, styrede presserncdet fuldstrendigt - pa engelsk - og stillede sig gudhjrelpemig - denne verdensstjerne - op og sag de, at han havde dummet sig. Uden blu sel erkendte han , at denne 19arige lernrnel af en svensker rent ud sagt havde taget reven pa ham. - Det var en taktisk breler, Jeg lod mig skrremme og presse af Anders og Giorgio til en alt for hurtig udgangsfart. De pressede mig konstant. De, ikke jeg, styrede lebet. - Okay, I'll go now ... Upavirket var der til gengreld ingen, der var, da det vesttyske 4x100 medley hold pa sidste strevnedag march erede ind ltert slagterhuer, badekaber og - viste det sig , da heIe holdet pa Gross' kommandorab midt pa langsiden vendte front mod publikum og gav den som blottere - itert damebadetoj. Ikke et ele var tort, Jubelen var larmende. Og i en enkelt lejr ville klapsalverne slet ingen ende tage: i den osttyske. En rammende afslutning pa et EM, der - som Steen Ankerdal udtrykker det i Det Fri Aktuelt var for varmt for koldkrigere. Et EM, der ikke kun blev holdt oppe af verdensrekorder og prrestations-opvisning , men i helere grad af fred, fordragelighed og forbmdring . SV0mmesport til EM i STRASBOURG

l eks t:

Foto :

Flem ming Monster

Ja n Erik Leonthin

SV0MMESPORT NR. 8 - SIDE 7 """

~ .... ~


Pludselig var hun blevet kaldt til det gl0dende og hektiske telefonrum oppe i pressecentret. En avis derhjemme skulle have en kommentar her og nu. Det var EMs sidste dag, og de uigenkaldeligt sidste finaler var ved at lade kelvandet falde til ro bag sig. Sa der var nok at tale 'om, og nok at skrive om. Fem minutter tog det, sa var ( ; ; .n pa vej tilba:e til den var-

me og sydende svernrnehal. Et halvt minut stop pede hun op og tog et hastigt vue ud over kredsen af svedige, storrygende, kaffesluprende, hejtrabende reportere fra hele den internationale presse, der lige her i dette nu fik pressecentret til at tage sig ud som om det virkeligt var verdens navle. Et par trrette trrek· gle

o

13 perler a en snor De danske I~M-sv0mmere ~ gik i land med 2 medaljer, 6 A-finaler, 12 B-finaler, 2 nordiske rekorder, ~~ 16 danske rekorder og 10 OL-kvalifikation er H0j karat Og det kunne han g0re med renpudset samvittighed, for hvis de r var nogen, der havde noget at feste for, sa var det de danske EM-sv0mmere. Som 13 perler pa en snor kunne Fru Hansen holde dem op og lade dem funkle i en stor, glad, fransk so ls velkomne stra ler - og det var perler af he] karat. JEgte perler, syntes Fru Hansen. Hun var glad for hver og en af dem, men hun matte indrernme, at der i hvert fald var en enkelt, som skinne,_ L_ ...- de lidt mere end de andre, eller i det mindste havde veeret temmel ig eftertragtet i ugens

/"i0b.

Men det var en per le, der var svesr at holde styr oa, Den havde sa mange navne: Super Benny, Fantom Benny, Fantastiske Benny, Guld Benny, Benny Bomstrerk. Nielsen hedder han i virkeligheden. Nielsen fra Aalborg. Hvem kunne sige sig helt fri for hjertegalop, srna tarer i ejenkrogene og en stor, fyld ig klump i halsen, der hele tiden trrengte sig voldsomt pa, da Benny to gange bes teg sejrs podiet i Centre Aquastique i Strasbourg-forstaden Sch iltighei m. Ferste gang, da Benny noget overraskende svernrnede bronzen hjem i 100 m butterfly, anden gang, da de r kom selvovertrrek pa metallet i 200 m butterfly. Storslaet var det , men 0jet blev ogsa tiltrukket af de andre perter, som de hang der og ' )1vileae om hal sen pa Fru Ha sen. ~ Der 'Jar den gale amerikaner, franz Mortensen, som, for "" utlen at Have den besynderl i-:

ge mani med at lregge sit i 0Vrigt ret forvaskede to] peent sammen, oqsa ken des pa, at han svernrner sa forbandet hurtigt. Som nu den dag han hoppede i baljen og trak sig igennem belqen bla til en flot, flot dansk rekord pa 200 meter fri , og dermed ikKe lrengere sku lie dele den med Peter Rohde. Eller som den dag , da han gjorde det samme pa 1. skifte i 4x100 m frio Et par ret suverrene tider pa hen holdsvis 1.52.23 og 0.51.97. Holdsvemmeren Peter Rohde Ja, der var et par andre herrer pa disse to hold, som oqsa Iyste gevaldigt op i perlereekken : Peter Rohde - A-f inalist i 50 m fri - ikke mindst, der gav sig sa fuldt og hell for de andre oa hold ene, at der strengt taget ikke var mere i ham, da han endelig naede frem til at sku lie svernme sine egne 10b. Og der var debutanten Claus Christensen, som i det individuelle 10bikke stod distancen i al denne pomp og pragt og internationale prolekterlys , men som i 4x200 meteren blev • ; stettet og drevet frem af den" • harde, rutinerede flok. ~ Og der var Benny Nielsen Ra 4x100 m, hvor han gjorde en langt mere ihrerdig ogrereful Cl

~

I/~

lille, krerligt klem . Allerede da havde Franz veeret frerd ig et helt deqn, sa pa det tidspunkt forstod han ikke sa meget af det hele. Sagt pa en anden made : Tid og sted var ikke begreber, han kunne tage alvorligt lige nu , sa han var for lrengst begyndt at - skal vi sige lade op til aftenens afslut-

indsats end i VM-holdkappen sidste ar, Og ikke mindst var der Vagn Heqholrn. Denne spektakuleere hurnersvernmer, som slog til lige som de f1este begyndte at tro ,at EM skulle blive en gentagelse af sidste ars VM. Pa 4x100 m fri levede han op til holdsvernmerens sto re ansvar og leverede en prrestation, der klart

signalerede , at han er ude efter at genvinde tit len som Danmarks spurtkonge. Med 49.94 pa 2. skifte blev han terste dansker under 50 sekunder.

m frio Hun ko m til Strasbourg som fjerdehurtigste dansker pa 100 meteren, og kom hje m som den hurtigste med dansk rekord 0.57.57 - den tredie danske under 58 sek . Det gode humers Ingen af de to fik individuelle tre advokater OL-billetter med hjem, men Og der var tre perler, de r sad begge er - torelablq - med pa lige ved siden af hinanden, og damernes hold i 4x100 m. Det som Fru Hansen holdt sa usi - samme kan ikke siges om den geligt meget af. De var nogle tredie hurnorspreder, Frederigange lidt ovale i det, for det cias Lenette Nielsen. Nar der var de smilende perler, dem , en dag uddeles EM-medaljer der hele tiden drenede rundt for godt humor og soc ialt sin og forsvarede det gode hu- de lag, kan hun godt give sig til rners berettigelse og velsig - at leere nationalsangen udennelser: Annette M. Jerqensen, ad , fo r sa er det hende og DanPia Serensen.oq Lenette Niel - nebrog, de r rager hejest, Et sen . . absolut behageligt selskab i - Shit! - udbrod Annette, da en sport, hvor det ellers ofte er hun pa sidstedagen til sin ego isme og kynismen, der forrasdsel opdagede, at hun var lods har de bedste kort pa roqet i B-fina len i 200 m but- handen. Ret upavlrket gik Fredericla-svemmeren til sin fer ste EM-opgave og svernrnede op til sit bedste. Men pa den anden side heller ikke mere . ~ Med andre ord: hun mang ler stadig 41/100 sek. i en OL-kvalifikation i 400 m medley. ~l'

indstillet pa at keempe imod . Og det er sed mus ik i Fru Hansens oren, for netop den ind stilling indrammer sa smukt det motiv, hvor dansk SV0mning bevreger sig ud af bade grestniveauet. Og det g0r det oqsa , nar en EM-debutant som Maj-Britt SchOtt trods to 11 . pladser, en 12. plads og en dansk rekord i holdkap kan erklrere, at hun ikke er helt tilfreds, fordi »jeg [o ikke SV0mmede op til den tid pa 800 meteren , jeg var udtaget pa. Og det skal man jo det er io der• for, man er med <c.

~

terfly. Og det Iige som hun troede, hun endelig var frerd ig efter en uge med otte starter og tre danske rekorder. - Shitl - brelede hun og grinede over hele terneren. Et par dage forinden havde hurneret staet pa nul, da hun i 100 m fri mg uden for B-finale fellet efte r forst at veere kommet med. Bevl og kludder med det ellers pastaede ufejlbarlige tidtagningsanlreg byttede om pa hende og Pia Sorensen og fik endv idere blandet en svenskers tid med ind i det heIe, sa resultatet til sidst blev, at Annette r0g ud - et hundredel sekund fra B-f inalen. I stedet blev der plads til Pia Serensen, hvis humersvlnqninger er en oplevelse i sig selv, men som pa toppen kan qere et gravejr til solskin. Og det var, hvad hun gjorde i 100

lignende indsats i 200 m ryg crawl kunne det godt se ud som om der var psykiatrisk ferstehjeelp behov. Men den greve Holstebro-svernrner havde sin helt egen made at slikke sar pa , Han viskede tavlen ren og koncentrerede sig hundrede procent pa den halve distance, hvor han bade om formiddagen i indledende

klub, Santa Clara, som Mark Spitz - hen foran forbundets pengekasse og diverse spon sorer og og sige: Se selv, der er mere, hvor det kommer fra. Har du det ikke herligt, Fru Hansen ...

SV0MMESPORT NR. 8 - SIDE 9

~ '"'" -c-.


Pludselig var hun blevet kaldt til det gl0dende og hektiske telefonrum oppe i pressecentret. En avis derhjemme skulle have en kommentar her og nu. Det var EMs sidste dag, og de uigenkaldeligt sidste finaler var ved at lade kelvandet falde til ro bag sig. Sa der var nok at tale 'om, og nok at skrive om. Fem minutter tog det, sa var ( ; ; .n pa vej tilba:e til den var-

me og sydende svernrnehal. Et halvt minut stop pede hun op og tog et hastigt vue ud over kredsen af svedige, storrygende, kaffesluprende, hejtrabende reportere fra hele den internationale presse, der lige her i dette nu fik pressecentret til at tage sig ud som om det virkeligt var verdens navle. Et par trrette trrek· gle

o

13 perler a en snor De danske I~M-sv0mmere ~ gik i land med 2 medaljer, 6 A-finaler, 12 B-finaler, 2 nordiske rekorder, ~~ 16 danske rekorder og 10 OL-kvalifikation er H0j karat Og det kunne han g0re med renpudset samvittighed, for hvis de r var nogen, der havde noget at feste for, sa var det de danske EM-sv0mmere. Som 13 perler pa en snor kunne Fru Hansen holde dem op og lade dem funkle i en stor, glad, fransk so ls velkomne stra ler - og det var perler af he] karat. JEgte perler, syntes Fru Hansen. Hun var glad for hver og en af dem, men hun matte indrernme, at der i hvert fald var en enkelt, som skinne,_ L_ ...- de lidt mere end de andre, eller i det mindste havde veeret temmel ig eftertragtet i ugens

/"i0b.

Men det var en per le, der var svesr at holde styr oa, Den havde sa mange navne: Super Benny, Fantom Benny, Fantastiske Benny, Guld Benny, Benny Bomstrerk. Nielsen hedder han i virkeligheden. Nielsen fra Aalborg. Hvem kunne sige sig helt fri for hjertegalop, srna tarer i ejenkrogene og en stor, fyld ig klump i halsen, der hele tiden trrengte sig voldsomt pa, da Benny to gange bes teg sejrs podiet i Centre Aquastique i Strasbourg-forstaden Sch iltighei m. Ferste gang, da Benny noget overraskende svernrnede bronzen hjem i 100 m butterfly, anden gang, da de r kom selvovertrrek pa metallet i 200 m butterfly. Storslaet var det , men 0jet blev ogsa tiltrukket af de andre perter, som de hang der og ' )1vileae om hal sen pa Fru Ha sen. ~ Der 'Jar den gale amerikaner, franz Mortensen, som, for "" utlen at Have den besynderl i-:

ge mani med at lregge sit i 0Vrigt ret forvaskede to] peent sammen, oqsa ken des pa, at han svernrner sa forbandet hurtigt. Som nu den dag han hoppede i baljen og trak sig igennem belqen bla til en flot, flot dansk rekord pa 200 meter fri , og dermed ikKe lrengere sku lie dele den med Peter Rohde. Eller som den dag , da han gjorde det samme pa 1. skifte i 4x100 m frio Et par ret suverrene tider pa hen holdsvis 1.52.23 og 0.51.97. Holdsvemmeren Peter Rohde Ja, der var et par andre herrer pa disse to hold, som oqsa Iyste gevaldigt op i perlereekken : Peter Rohde - A-f inalist i 50 m fri - ikke mindst, der gav sig sa fuldt og hell for de andre oa hold ene, at der strengt taget ikke var mere i ham, da han endelig naede frem til at sku lie svernme sine egne 10b. Og der var debutanten Claus Christensen, som i det individuelle 10bikke stod distancen i al denne pomp og pragt og internationale prolekterlys , men som i 4x200 meteren blev • ; stettet og drevet frem af den" • harde, rutinerede flok. ~ Og der var Benny Nielsen Ra 4x100 m, hvor han gjorde en langt mere ihrerdig ogrereful Cl

~

I/~

lille, krerligt klem . Allerede da havde Franz veeret frerd ig et helt deqn, sa pa det tidspunkt forstod han ikke sa meget af det hele. Sagt pa en anden made : Tid og sted var ikke begreber, han kunne tage alvorligt lige nu , sa han var for lrengst begyndt at - skal vi sige lade op til aftenens afslut-

indsats end i VM-holdkappen sidste ar, Og ikke mindst var der Vagn Heqholrn. Denne spektakuleere hurnersvernmer, som slog til lige som de f1este begyndte at tro ,at EM skulle blive en gentagelse af sidste ars VM. Pa 4x100 m fri levede han op til holdsvernmerens sto re ansvar og leverede en prrestation, der klart

signalerede , at han er ude efter at genvinde tit len som Danmarks spurtkonge. Med 49.94 pa 2. skifte blev han terste dansker under 50 sekunder.

m frio Hun ko m til Strasbourg som fjerdehurtigste dansker pa 100 meteren, og kom hje m som den hurtigste med dansk rekord 0.57.57 - den tredie danske under 58 sek . Det gode humers Ingen af de to fik individuelle tre advokater OL-billetter med hjem, men Og der var tre perler, de r sad begge er - torelablq - med pa lige ved siden af hinanden, og damernes hold i 4x100 m. Det som Fru Hansen holdt sa usi - samme kan ikke siges om den geligt meget af. De var nogle tredie hurnorspreder, Frederigange lidt ovale i det, for det cias Lenette Nielsen. Nar der var de smilende perler, dem , en dag uddeles EM-medaljer der hele tiden drenede rundt for godt humor og soc ialt sin og forsvarede det gode hu- de lag, kan hun godt give sig til rners berettigelse og velsig - at leere nationalsangen udennelser: Annette M. Jerqensen, ad , fo r sa er det hende og DanPia Serensen.oq Lenette Niel - nebrog, de r rager hejest, Et sen . . absolut behageligt selskab i - Shit! - udbrod Annette, da en sport, hvor det ellers ofte er hun pa sidstedagen til sin ego isme og kynismen, der forrasdsel opdagede, at hun var lods har de bedste kort pa roqet i B-fina len i 200 m but- handen. Ret upavlrket gik Fredericla-svemmeren til sin fer ste EM-opgave og svernrnede op til sit bedste. Men pa den anden side heller ikke mere . ~ Med andre ord: hun mang ler stadig 41/100 sek. i en OL-kvalifikation i 400 m medley. ~l'

indstillet pa at keempe imod . Og det er sed mus ik i Fru Hansens oren, for netop den ind stilling indrammer sa smukt det motiv, hvor dansk SV0mning bevreger sig ud af bade grestniveauet. Og det g0r det oqsa , nar en EM-debutant som Maj-Britt SchOtt trods to 11 . pladser, en 12. plads og en dansk rekord i holdkap kan erklrere, at hun ikke er helt tilfreds, fordi »jeg [o ikke SV0mmede op til den tid pa 800 meteren , jeg var udtaget pa. Og det skal man jo det er io der• for, man er med <c.

~

terfly. Og det Iige som hun troede, hun endelig var frerd ig efter en uge med otte starter og tre danske rekorder. - Shitl - brelede hun og grinede over hele terneren. Et par dage forinden havde hurneret staet pa nul, da hun i 100 m fri mg uden for B-finale fellet efte r forst at veere kommet med. Bevl og kludder med det ellers pastaede ufejlbarlige tidtagningsanlreg byttede om pa hende og Pia Sorensen og fik endv idere blandet en svenskers tid med ind i det heIe, sa resultatet til sidst blev, at Annette r0g ud - et hundredel sekund fra B-f inalen. I stedet blev der plads til Pia Serensen, hvis humersvlnqninger er en oplevelse i sig selv, men som pa toppen kan qere et gravejr til solskin. Og det var, hvad hun gjorde i 100

lignende indsats i 200 m ryg crawl kunne det godt se ud som om der var psykiatrisk ferstehjeelp behov. Men den greve Holstebro-svernrner havde sin helt egen made at slikke sar pa , Han viskede tavlen ren og koncentrerede sig hundrede procent pa den halve distance, hvor han bade om formiddagen i indledende

klub, Santa Clara, som Mark Spitz - hen foran forbundets pengekasse og diverse spon sorer og og sige: Se selv, der er mere, hvor det kommer fra. Har du det ikke herligt, Fru Hansen ...

SV0MMESPORT NR. 8 - SIDE 9

~ '"'" -c-.
~l

Som det vist er qaet op for de fleste, der fulgte bare en anelse med i den i svernrnehenseende yderst flittige sportspresse i EM-ugen, slap de danske svernrnere aTdeles straleride og absolut over forventn ing ra deres opgave i det franske. - Jeg tror helt sikkert pa to Afinaler, fire , hvis Cl t gar vildttil, og sa et ganske prent antal Bf!naler, sagde lafidstreener Flemming Poulsen til "Sv0mmesport« under EM-treeningslejren i Arhus i juli. Og ingen kan i dag beskylde landstreeneren for at have taget munden for uld. Det blev til hele 6 A-finaler og 12 B-finaler. Derudover 16 danske rekorder, hvoraf Benn~s to i butterfly oqsa var nordiske rekorder. Nok sa interessantvar det, at flere af de store resultater blev skabt af svernrnere, som var ude i de sakaldt sekundeere 10b, altsa de 10b, hvor de ikke havde svemrnet op til kravtiden, men hvor de kom med for at blive sat op til deres prlmesre 10b. Det geelder f0rst og fremmest Pia S0rensen i 100 fri og Franz Mortensen i 200 fri. Begge brugte deres sekundeere 10b til ikke bare at ga i B-finalen, men ogsa at srette danske rekorder. Pia blev saledes den tred ie dansRer nogensinde - men i evrlqt inClen for en maned der kom under 0.58, da hun satte rekord med 57 .57 pa 2. pladsen i B-finalen, mens Franz Mortenseni det indledende heat i 200 meter fri svernmede sa flot og harmonisk som han neeppe er set fer. Han splittede preecist som han sku lie med 26.28, 54.4 7., 1.22.81 og til sidst dansk rekordtid 1.52.23 . Det gav sammenlagt en 10. plads og dermed adgang til B-finalen, hvor Franz imidlertid ikKe kunne holCie stilen , men placerede sig sam nr. 6 med 1.53.04 - i 0vrigt ingen darlig tid, efte r.som den faktisk ogsa var under den reKord, han f0r EM delte med Peter Rohde. Tidbygnings-drama Begge rekordseettere var naturligvis supertilfredse med deres EM-start. Alligevel KunNw

~~ ~/

ne Pia Sorensen ikke sige sig frifor at veere en smule beklemt ved situationen. 0 Rtakten til B-finalel0bet kunne hun godt have undvreret. Hun og Annette ~ . JliHgensen blev i det indlederide heat brikker i et kedeligt spil, som fik Pia som vinder og Annette som taber, Sagen var, at (Ie to dansRere la side om side i samme heat. Da de kom i mal, var. Annette noteret for 58 .38 og Ria for 59.03, hvilket gav henholdsvis en 12. og en 19. plads. Problemet var bare , at Pia rent faktisk var kommet forst i mal. Det va rt~deligt for enhver, sa DSLFs sV0mmeleder, Kirsten Hansen, havde ikke stort andet at qere end at sla en Rio i overdommeren. Den officielle videooptagelse viste da ogs klart, at Pia var terst. Hvad de~ derimod var knap sa klart var, hvilken tid de to danskere egentlig havde SV0mmet pa, Forst 100 det , at de olot var byttet om, senere kom tier helt andre tal frem. Den svenske svernmer Karin Furuhed, der oprindelig var noteret for 58 .52 , fik nu Annettes tid. Hun blev til gengeeld sat tilbage til 58.66 mens Pia fik 58.36. De oprindelige tider var Rist veek og erstattet af nogle helt nye, som Iige n0jagtig magede det sadan, at Annette la et hundrededel sekund fra denplads i B-finalen, hun ellers f0rst sa sikkert havde svemmet sig ind i. Intet at sige til : Annette hang slemt med skuffen resten af dagen.

at

Pia saser: pa det naestbedste - Jeg er glad for min tid, iseer fordi det jo bare var et 10b, hvor jeg skulle .sv0mmes indo Jeg havde virkelig ikke reg net med noget i den stil, ja, ikke engang en plads i B-finalen. Men tlet deemper selvf01gelig gleeden, nar der sker sa:ttan noget, som det skete med Annette, sagde Pia S0rensen efter 10bet. Pia S0rensen gjorde det i 0Vrigt ganske fremragende ved EM. Med sin 2. plads i B-finalen i j 00 fri opnaede nun her sit beaste resultat, alligevel er og bliver. det 200 meter brystsV0mning, hun satser pa. - Det kan godt veere det fore-

SIDE 12 - SV0MMESPORT NR. 8

kommer lidt skert, at jeg ikke satser pa den disciplin, fivor jeg internationalt ligger klart bedst, men det er altsa 200 bryst, jeg mest holder af at svemrne, og den Jeg bedst kan Iide at arbejde mea , siger hun. Ogsa pa denne distance rlilg hun i B-finalen rned tiden 2.36 .45. Her place rede hun sig so m nr. 5 i den lidt svagere tid 2.36.7 1. Med 1.12 .66 i det ind ledende neat i 100 bryst sa det for sa vidt ganske lovende ud , men da B-finalen 10b af stabelen, var Pia ikRet'l at kende igen. Hun la darligt i vandet, og svernrnede som en, der ikke trorRa sig selv. Resultatet var da ogsa derefter: 1.13.35 pa 8. og siOstepladsen. OgS<:1 pa 50 meterfri gik hun steerkere i det indleCiende heat, 26.92, end i B-f inalen, hvo r nun fik en 6. plads med 26.97. Trods alt et ganske heederligt resultat. Sammenholdt med de tre danske rekorder, flun var med til at seette i holdkapperne, kan EM for hendes vedkommende betegnes som en succes. Ti starter var hun ude i, og altsa kun med B-finalen i 100 bryst som en egentlig smutter. Laererig fiasko Hendes klulJkammerat, Lars S0rensen, oplevede et lignende torleb. Han havde helt klart Endnu en OL-sprinter store mal med EM. Eor ham I herrernes 50 fri havde Dangjaldt det om at sikre sig A-fi- mark to and i front. Peter nalepladser og OL-kva lifika- Rohde sveinmede pa 8. pladtion. Men efter 200 ryg sa: det sen i A-finale med 23.23, mens Vagn H0gholm i B-finaeerligt talt ikke lovende uo Med 2.08.42 mg han helt ned len fik en 3. plads med 23.27 pa en 21 . plads, og var absolut oegge tider svagere end dem, de r. blev opnaet i de inCtledennede i kulkeelderen. Men den kom han op af med de Heats, men pa en made er rakeHart, da han sV0mmede det en ganske preecis unaersig i ~ - f i n a l e n i 100 rygcrawl i stregning at dansk sV0mnings <;lansRrekord og OL-kvalifika- . store fremgang, at SV0mmere tion 57 .87. - som fik endnu et trods A- og B-finaleplacedyk i A-finalen til 57.52, da ringer ved EM alligevel er en han sV0mmede en 7. plads smu le skuffede. Begge havde Il abet pa og regnet med at hjem. - I virkeligheden kan jeg takke kom e under 23 sekunder, min darlige200 meter for det men det rna vi altsa have tilgo·· de. I Vagn H0gholms tilfeeltte goae resultat pa 100 meteren. I f0rste 10bgjorde jeg aile teen- var der faKtisk heller ikke tale kelige fej l. Jeg var nerV0S og am skuffelse, for selv am tiden forhippet, og ville for enhver altsa ikke blev, sam han havde pris med de and re fra starten. satset pa, sa kunne han dog Det kostede oyrt, men det leer- glrede sig over en Rlads ved te jeg sa af til meter ryg , O ~, da han i det in ledende heat sV0mmede pa 23.25. sagde Lars S0rensen.

no

Tekst : Flemming Monster

Pia SrZlrensen gjorde det fremra gende, iseer i 100 m era I. Alligevel er det i brystsvrZlmningen hun satser.

Peter. Rohde var i evrlqt ogsa i B-finaler pa 100 fri og 200 medley, men udRrreget til freds var han ikke med en 8. plads pa 100 meteren med 51.85, og direRte heesligt havde han det after 2.07.42, de r. rakte til en 5. plads i B-finalen.

II >

Oprejsning til Annette Sa: var der anderledes gleede og jubel at spore hos de dan",,;,,,w- ske piger i 200 tri: Annette M. J0rgensen og Eva Mortensen. Iseer efter den deprimerende 100 meter skandale var 200 metereo en oprejsn ing for ~n­ nette, sam sV0mmede en 4. plads hjem i B-finalened sin hidtil bedste tid 2.03.88. - Det var faktisk Iige hvad jeg trrengte til, for det, der skete pa 100 meteren var ved at fa mig til at aRgive det hele, indrlilmmede Annette, som nu er gOdt pa vej ned mod OL-kravet pa 2.02.90. Hun sikrede sig i

evrlqt ogsa B-finaleplads i 200 butterfly pa stesvnets sid ste dag, hvor det blev til en 5. plads i 2.18.74 . Ogsa Eva Mortensen Kan reaIistisk teenke . i OL- l5aner pa 200 meteren, ganske vist blev hun her placeret et enkelt trin under Annette med 2.04.08, men i det inaledende heat val' hun helt nede pa 2.03 .72. 0g hun kan i 0vrigt arbejde nenimod OL-malel i ro og mag, for hun sikrede sig rejsen til Seou l dagen efter, tla hun i Bfinalen i 400 fri blev nr. 3 i dansk reko rdtiCl 4.15.80 - en tid sam i 0vrigt ville have rakt til en 7. plads i A-finalen. Lenette Nielsen ved godt mod @gsa Lenette Nielsen levede op til de preestationer, sam i sin tid gav henae EM-kvalifikationen - nresten da. I B-fi nalen i 400 medley var hun 1/100

fra sin hidtil bedste tid, da hun pa 6. piadScSsv0mmede oa 4.58.42 efte!' ~.59.11 i indledende. - Jo da, Bet ville have pyntet med en OL-kvalifikation men fer E~ havde jeg kun en gang veeret under fern min.utter - nu Kom jeg det to gange pa samme dag. Det er ikRe det darligste udgangs unkt, nar jeg nu skal til at arbejde mig henimod OL, sagde Lenette Nielsen, sam meget apropos af sin hiatidige treener Torben Vendt betegnes som »et menneske, der kan fa noget positivt ud af en hvilken sam elst situation«. Hun var ogsf! med pa holdene 4x100 medley og 4xl00 fri , hvor hun havde selskab af Maj -Bri t SchOtt, ~ ' a S0rensen og P:nnette M. J0rgensen. I holdkapper afvikles er ikke B-finaler, sa den inoledende 11. plads i dansk rekordtid

4.25 .75 pa 4 x 100 medley star som det endelige resultat. Pa ~ x 100 fri blev detligeledes til dansk rekord 3, 4.97, hvilket rakte til en 12. plads. Og pa 4 x 200 , hvor holdet bestod af Pernille N imb, Annette M. J0rgensen, Eva Mortensen og Maj-Britt SchOtt, blev det Iigeledes ti l dansk rekordog en 11. plads i 8.23 .23 . Hvad damernes hotdkapper anqar er det tankeveekkende, at den danske rekord i 4 xl00 fri er langt tra den rekord, der. formentlig bliver sat, nar det bedste hold for terste gang kommer til at svernme sammen. De fire der indtil nu er med pa OL-holdet star med fire tider fra faste starter til 3.51.73, hvilket med fradrag for flyvende start indicerer en tid pa omKring 3.49.7 - hvillset · i 0vrigt ville have rakt til en 7. plads ved EM. -'f"'--------.~--__,

BEMJERK: Benny Nielsens to butterfly-10b samt herrernes holdkapper er omtalt andetsteas i seerskilte artik" ler,

SV0MMESP.ORT NR. 8 - SIDE

13~ ~ '""" ,~


~l

Som det vist er qaet op for de fleste, der fulgte bare en anelse med i den i svernrnehenseende yderst flittige sportspresse i EM-ugen, slap de danske svernrnere aTdeles straleride og absolut over forventn ing ra deres opgave i det franske. - Jeg tror helt sikkert pa to Afinaler, fire , hvis Cl t gar vildttil, og sa et ganske prent antal Bf!naler, sagde lafidstreener Flemming Poulsen til "Sv0mmesport« under EM-treeningslejren i Arhus i juli. Og ingen kan i dag beskylde landstreeneren for at have taget munden for uld. Det blev til hele 6 A-finaler og 12 B-finaler. Derudover 16 danske rekorder, hvoraf Benn~s to i butterfly oqsa var nordiske rekorder. Nok sa interessantvar det, at flere af de store resultater blev skabt af svernrnere, som var ude i de sakaldt sekundeere 10b, altsa de 10b, hvor de ikke havde svemrnet op til kravtiden, men hvor de kom med for at blive sat op til deres prlmesre 10b. Det geelder f0rst og fremmest Pia S0rensen i 100 fri og Franz Mortensen i 200 fri. Begge brugte deres sekundeere 10b til ikke bare at ga i B-finalen, men ogsa at srette danske rekorder. Pia blev saledes den tred ie dansRer nogensinde - men i evrlqt inClen for en maned der kom under 0.58, da hun satte rekord med 57 .57 pa 2. pladsen i B-finalen, mens Franz Mortenseni det indledende heat i 200 meter fri svernmede sa flot og harmonisk som han neeppe er set fer. Han splittede preecist som han sku lie med 26.28, 54.4 7., 1.22.81 og til sidst dansk rekordtid 1.52.23 . Det gav sammenlagt en 10. plads og dermed adgang til B-finalen, hvor Franz imidlertid ikKe kunne holCie stilen , men placerede sig sam nr. 6 med 1.53.04 - i 0vrigt ingen darlig tid, efte r.som den faktisk ogsa var under den reKord, han f0r EM delte med Peter Rohde. Tidbygnings-drama Begge rekordseettere var naturligvis supertilfredse med deres EM-start. Alligevel KunNw

~~ ~/

ne Pia Sorensen ikke sige sig frifor at veere en smule beklemt ved situationen. 0 Rtakten til B-finalel0bet kunne hun godt have undvreret. Hun og Annette ~ . JliHgensen blev i det indlederide heat brikker i et kedeligt spil, som fik Pia som vinder og Annette som taber, Sagen var, at (Ie to dansRere la side om side i samme heat. Da de kom i mal, var. Annette noteret for 58 .38 og Ria for 59.03, hvilket gav henholdsvis en 12. og en 19. plads. Problemet var bare , at Pia rent faktisk var kommet forst i mal. Det va rt~deligt for enhver, sa DSLFs sV0mmeleder, Kirsten Hansen, havde ikke stort andet at qere end at sla en Rio i overdommeren. Den officielle videooptagelse viste da ogs klart, at Pia var terst. Hvad de~ derimod var knap sa klart var, hvilken tid de to danskere egentlig havde SV0mmet pa, Forst 100 det , at de olot var byttet om, senere kom tier helt andre tal frem. Den svenske svernmer Karin Furuhed, der oprindelig var noteret for 58 .52 , fik nu Annettes tid. Hun blev til gengeeld sat tilbage til 58.66 mens Pia fik 58.36. De oprindelige tider var Rist veek og erstattet af nogle helt nye, som Iige n0jagtig magede det sadan, at Annette la et hundrededel sekund fra denplads i B-finalen, hun ellers f0rst sa sikkert havde svemmet sig ind i. Intet at sige til : Annette hang slemt med skuffen resten af dagen.

at

Pia saser: pa det naestbedste - Jeg er glad for min tid, iseer fordi det jo bare var et 10b, hvor jeg skulle .sv0mmes indo Jeg havde virkelig ikke reg net med noget i den stil, ja, ikke engang en plads i B-finalen. Men tlet deemper selvf01gelig gleeden, nar der sker sa:ttan noget, som det skete med Annette, sagde Pia S0rensen efter 10bet. Pia S0rensen gjorde det i 0Vrigt ganske fremragende ved EM. Med sin 2. plads i B-finalen i j 00 fri opnaede nun her sit beaste resultat, alligevel er og bliver. det 200 meter brystsV0mning, hun satser pa. - Det kan godt veere det fore-

SIDE 12 - SV0MMESPORT NR. 8

kommer lidt skert, at jeg ikke satser pa den disciplin, fivor jeg internationalt ligger klart bedst, men det er altsa 200 bryst, jeg mest holder af at svemrne, og den Jeg bedst kan Iide at arbejde mea , siger hun. Ogsa pa denne distance rlilg hun i B-finalen rned tiden 2.36 .45. Her place rede hun sig so m nr. 5 i den lidt svagere tid 2.36.7 1. Med 1.12 .66 i det ind ledende neat i 100 bryst sa det for sa vidt ganske lovende ud , men da B-finalen 10b af stabelen, var Pia ikRet'l at kende igen. Hun la darligt i vandet, og svernrnede som en, der ikke trorRa sig selv. Resultatet var da ogsa derefter: 1.13.35 pa 8. og siOstepladsen. OgS<:1 pa 50 meterfri gik hun steerkere i det indleCiende heat, 26.92, end i B-f inalen, hvo r nun fik en 6. plads med 26.97. Trods alt et ganske heederligt resultat. Sammenholdt med de tre danske rekorder, flun var med til at seette i holdkapperne, kan EM for hendes vedkommende betegnes som en succes. Ti starter var hun ude i, og altsa kun med B-finalen i 100 bryst som en egentlig smutter. Laererig fiasko Hendes klulJkammerat, Lars S0rensen, oplevede et lignende torleb. Han havde helt klart Endnu en OL-sprinter store mal med EM. Eor ham I herrernes 50 fri havde Dangjaldt det om at sikre sig A-fi- mark to and i front. Peter nalepladser og OL-kva lifika- Rohde sveinmede pa 8. pladtion. Men efter 200 ryg sa: det sen i A-finale med 23.23, mens Vagn H0gholm i B-finaeerligt talt ikke lovende uo Med 2.08.42 mg han helt ned len fik en 3. plads med 23.27 pa en 21 . plads, og var absolut oegge tider svagere end dem, de r. blev opnaet i de inCtledennede i kulkeelderen. Men den kom han op af med de Heats, men pa en made er rakeHart, da han sV0mmede det en ganske preecis unaersig i ~ - f i n a l e n i 100 rygcrawl i stregning at dansk sV0mnings <;lansRrekord og OL-kvalifika- . store fremgang, at SV0mmere tion 57 .87. - som fik endnu et trods A- og B-finaleplacedyk i A-finalen til 57.52, da ringer ved EM alligevel er en han sV0mmede en 7. plads smu le skuffede. Begge havde Il abet pa og regnet med at hjem. - I virkeligheden kan jeg takke kom e under 23 sekunder, min darlige200 meter for det men det rna vi altsa have tilgo·· de. I Vagn H0gholms tilfeeltte goae resultat pa 100 meteren. I f0rste 10bgjorde jeg aile teen- var der faKtisk heller ikke tale kelige fej l. Jeg var nerV0S og am skuffelse, for selv am tiden forhippet, og ville for enhver altsa ikke blev, sam han havde pris med de and re fra starten. satset pa, sa kunne han dog Det kostede oyrt, men det leer- glrede sig over en Rlads ved te jeg sa af til meter ryg , O ~, da han i det in ledende heat sV0mmede pa 23.25. sagde Lars S0rensen.

no

Tekst : Flemming Monster

Pia SrZlrensen gjorde det fremra gende, iseer i 100 m era I. Alligevel er det i brystsvrZlmningen hun satser.

Peter. Rohde var i evrlqt ogsa i B-finaler pa 100 fri og 200 medley, men udRrreget til freds var han ikke med en 8. plads pa 100 meteren med 51.85, og direRte heesligt havde han det after 2.07.42, de r. rakte til en 5. plads i B-finalen.

II >

Oprejsning til Annette Sa: var der anderledes gleede og jubel at spore hos de dan",,;,,,w- ske piger i 200 tri: Annette M. J0rgensen og Eva Mortensen. Iseer efter den deprimerende 100 meter skandale var 200 metereo en oprejsn ing for ~n­ nette, sam sV0mmede en 4. plads hjem i B-finalened sin hidtil bedste tid 2.03.88. - Det var faktisk Iige hvad jeg trrengte til, for det, der skete pa 100 meteren var ved at fa mig til at aRgive det hele, indrlilmmede Annette, som nu er gOdt pa vej ned mod OL-kravet pa 2.02.90. Hun sikrede sig i

evrlqt ogsa B-finaleplads i 200 butterfly pa stesvnets sid ste dag, hvor det blev til en 5. plads i 2.18.74 . Ogsa Eva Mortensen Kan reaIistisk teenke . i OL- l5aner pa 200 meteren, ganske vist blev hun her placeret et enkelt trin under Annette med 2.04.08, men i det inaledende heat val' hun helt nede pa 2.03 .72. 0g hun kan i 0vrigt arbejde nenimod OL-malel i ro og mag, for hun sikrede sig rejsen til Seou l dagen efter, tla hun i Bfinalen i 400 fri blev nr. 3 i dansk reko rdtiCl 4.15.80 - en tid sam i 0vrigt ville have rakt til en 7. plads i A-finalen. Lenette Nielsen ved godt mod @gsa Lenette Nielsen levede op til de preestationer, sam i sin tid gav henae EM-kvalifikationen - nresten da. I B-fi nalen i 400 medley var hun 1/100

fra sin hidtil bedste tid, da hun pa 6. piadScSsv0mmede oa 4.58.42 efte!' ~.59.11 i indledende. - Jo da, Bet ville have pyntet med en OL-kvalifikation men fer E~ havde jeg kun en gang veeret under fern min.utter - nu Kom jeg det to gange pa samme dag. Det er ikRe det darligste udgangs unkt, nar jeg nu skal til at arbejde mig henimod OL, sagde Lenette Nielsen, sam meget apropos af sin hiatidige treener Torben Vendt betegnes som »et menneske, der kan fa noget positivt ud af en hvilken sam elst situation«. Hun var ogsf! med pa holdene 4x100 medley og 4xl00 fri , hvor hun havde selskab af Maj -Bri t SchOtt, ~ ' a S0rensen og P:nnette M. J0rgensen. I holdkapper afvikles er ikke B-finaler, sa den inoledende 11. plads i dansk rekordtid

4.25 .75 pa 4 x 100 medley star som det endelige resultat. Pa ~ x 100 fri blev detligeledes til dansk rekord 3, 4.97, hvilket rakte til en 12. plads. Og pa 4 x 200 , hvor holdet bestod af Pernille N imb, Annette M. J0rgensen, Eva Mortensen og Maj-Britt SchOtt, blev det Iigeledes ti l dansk rekordog en 11. plads i 8.23 .23 . Hvad damernes hotdkapper anqar er det tankeveekkende, at den danske rekord i 4 xl00 fri er langt tra den rekord, der. formentlig bliver sat, nar det bedste hold for terste gang kommer til at svernme sammen. De fire der indtil nu er med pa OL-holdet star med fire tider fra faste starter til 3.51.73, hvilket med fradrag for flyvende start indicerer en tid pa omKring 3.49.7 - hvillset · i 0vrigt ville have rakt til en 7. plads ved EM. -'f"'--------.~--__,

BEMJERK: Benny Nielsens to butterfly-10b samt herrernes holdkapper er omtalt andetsteas i seerskilte artik" ler,

SV0MMESP.ORT NR. 8 - SIDE

13~ ~ '""" ,~


"'I

Ver ensk

e Tabern , "

.

.1

EM havde ogsa sine skyggesider, Jan Larsen og Pernille Nimb fik sig nogle grimme sportslige skrammer For Jan Larsen og Pernille Nimb blev i Strasbourg en ubehagelig oplevelse. Fiasko er et mildt ord . Ved EM forto ar sid en var Pernille Nimb uden sammenligning Danmarks svommedronning og Jan Larsen helt klart en »comlnq

rnan «. Lige siden er det qaet [eevnt ned ad bakke. Forst ved VM sidste ar i Madrid og nu igen i ar. Da Jan Larsen sidste ar forlod den spanske hovedstad var han. ikke den , der daakkede over sin pauvre ind sats: »Jeg skylder et godt leb «, sagde han. Og det gor han stadig. Lige sa med Pernille Nimb . I resultatlisterne ser de to skaabner meget ens ud, men sadan forholder det sig ikke. Pernilles problem er helt klart af traaningsmaassig art, mens Jan tilsyneladende har brug for en idraatspsykolog. Han var toptrimmet til EM. I storform ganske enkelt. Alligevel blokerer det hele for ham, nar han gar op pa startskamlen, og resultatet bliver derefter. - Derhjemme ved jeg, at jeg er den bedste, ved f. eks . DKM, og sa gar jeg godt. Hernede t'W'IfII

~~ ~/

ved jeg , at jeg ikke er den bedste, og sa gar jeg skidt. Det har noget med min psyke at gore. Jeg er for aben og naiv over for dem jeg svommer og treener sammen med. Jeg skal Ieereat dyrke egoism en, at vaare ra, siger Jan Larsen, som i ovrigt er fuldt ud klar over, at han har et Benny Nielsen-kompleks. - Jeg har passet min skole , han har hundrede procent brugt tid en pa svomning . Realistisk set: han er bedre. Og nar jeg gar med det i bag hovedet hele tiden , sa skal det jo ga galt. Til Mission Bay Jan Larsen ved, at han ikke kommer ud af klemmen, hvis ikke der sker aandringer i hans svommeliv her og nu. - Hvis jeg fortsaatter herhjemme, holder jeg ikke en season til , det er der slet ingen tvivl om. Min eneste chance er at komme til Mission Bay til Mark Schubert. Og det skal vaare nu. Der bliver man haardet. Man er ingenting, nar man kommer, og som sadan bliver man behandlet. Benhard treening , og nogen man kan »jag-

SIDE 14 - SV0MMESPORT NR. 8

te«, det er det, jeg har brug for nu. Alene det at svomningen bliver det eneste i mit liv for en perlode, tror jeg er nok til at fa mig ud af de btokerlnqer; jeg oplever nu. For Pernille Nimb er Mark Schubert oqsa svaret. Det har hun tidligere Iaet dokumenteret. For andet ar har hun taet for darlig og forkert traaning hos Don Gambril i Alabama , Iigesom hun tydeligvis traanger til at komme til en decideret indpisker under forhold , hvor det Iiv, som oas« udfolder sig pa et college, er udelukket. - Mark Schubert er utrolig hard. Jo, han ydmyger folk, og jeg bliver tit bange for ham. Men jeg har klaret det for, og kan klare det igen. Der er ingen vej uden om : Jeg skal piskes frem , og han er den eneste, der kan fa mig til OL. Desvaarre er sagen ikke sa enkel, at Pernille ba re kan pakke kufferten og drage til Florida og Mission Bay. For sa rna hun opgive design-stud lerne : pa University i Alabama og dermed oqsa sit scolarship. Og med EM-resultaterne er der neeppe nogen Team Danmark-

penge at finansiere opholdet hos Mark Schubert med. - Jeg aner ikke mine levende rad, og jeg er ked af det. Oqsa fordi det nemlig ikke kun handler om penge : jeg kan faktisk lide mine studier, og noget skal jeg da oqsa leere, for hvad stiller jeg op med en 10. klasses eksamen? Men nu bliver jeg hidsig - jeg vii til OL. Og jeg har et spinkelt hab: Jeg har hort om en pige, som fik lov at ga pa universitetet i Florida, svomme for collegeholdet, men udelukkendetraane hos Mark Schubert. Hvis noget lignende kunne arrangeres for mig, regne r jeg med at rejse derned til jul. Mark har lovet at undersoge det , sa jeg er aarligt talt lidt spaandt. - Umiddelbart kunne jeg godt begyndet at graade, sadan som det er gaet , men rarer sender mig ikke til OL. Da jeg var pa toppen kom jeg selvfol gelig fra ingenting. Sa jeg ved , hvad der skal til. Nu begynder jeg forfra , og jeg skal nok klare den.

Det er muligt at EM om foje ar ikke vii blive husket for andet end Benny Nielsens medaljer. Ikke desto mindre blev den den mest betydningsfulde preestatlon ydet i de to holdkapper 4x100 m fri og 4x200 m fri. Med henholdsvis Peter Rohde , Franz Mortensen, Vagn Hogholm og Benny Nielsen og Peter Rohde , Franz Mortensen, Vagn Hogholm og Claus Christensen som besaatninger rog de begge i A-finaler i aldeles fremragende tider. 4x100 m holdet klokkede i dansk rekordtid 3.23 .57 og dermed under OL-kravet. Og minsandten om ikke den fik endnu et tryk i aftenens finale, hvor holdet pa 6. pladsen svommede pa 3.22.86. Her oplevede man en sprudlende Vagn Hogholm, som rejste sig fra den gralige anonymitet lige som der var brug for ham, og som den forste dansker nogensinde blev noteret for en tid under 50 sek .: 0.49.94. Desvaarre pa 2. skifte, sa tiden kunne ikke opna status som dansk rekord. Den tog Franz Mortensen sig af, da han pa 1. skifte i det indledende lob blev noteret for 0.50 .97 . Og med dansk rekord 7.31 .30 svommede danskerne sig som ottende bedst i finalen i 4x200 m - rimeligt teet oa OL-kravet 7.30.00. - OL-kval ifikationen pa 4x100 m er simpelt hen det bedste, der nogen sinde er haandt dansk herresvomning som sadan , sagde Kirsten Hansen , da hun havde sundet sig et ojeblik oven pa den fremragende tid . Det er et klart udtryk for en stor og markant bredde blandt topsvommerne , nar et land kan stille med en sa steerk kvartet. Isoleret betragtet er Bennys solvmedalje storre, men som udtryk for de danske herresvommeres generelle niveau internationalt, fortaaller 4x100 m resultatet meget mere og det samme er selvfolgelig tilfaaldet for 4x200 m mand skabet, selv om det ikke i denne omgang kom under OLkravet. Mens 4x100 m holdet ydede sit bedste i finalen , var det i det indledende heat, at 4x200 m holdet slog til med den danske rekord . I aftenens finale sa det meget mat ud med 7.35.24 - men trods alt stadig under den gamle rekord pa 7.40 .32. - Vi havde simpelt hen ikke mere i os, jo fysisk maske, men mentalt var det helt umuligt. Forsta det ret: Vores store mal var at komme i finalen. Da vi havde naet det, var der ikke mere at straabe efter. Vi vidste, vi ikke kunne avancere yderligere, og med den slags i baghovedet er det neesten umuligt at banke lidt motivation sammen, forklarede Vagn Hogholm. Ikke for det: Peter Rohde kaampede som en rasende pa 1. skifte. Men havde oqsa et par motiverende faktorer med pa sleeb: Dels er og bliver han holdkapsvommer, han elsker det simpelt hen , dels , og nok sa vigtigt: for EM delte han den individuelle rekord pa 200 meter med Franz Mortensen, men den havde Franz sat sig ene mand pa i det ind ividuelle lob dagen i forvejen. Nu fik Peter chancen , da han i finalen blev sat til at svomme forst. Og med 1.53.34 kom han faktisk under den gamle rekord pa 1.53.68 , men alligevel et stykke fra Franz' ny tid pa 1.52.23. »Nedhidsning« Medley-holdkappen tog sig i dette Iys knap sa glamouros ud . Bevares , det blev til dansk rekord pa 11 . pladsen med 3.52.57 , men med Lars Sorensen i rygcrawl pa 0.58 .50 , Peter Rohde i brystsvomning pa 1.07.44, Benny Nielsen i butterfly pa 0.55 :33 og Franz Mortensen i crawl pa 0.51.10, er det vist ret abenbart, at det ikke var i det lob, d'herrer lagde de fleste kraafter. Pa en normal dag skulle de veere gode for en tid der er fire sekunder bedre, og dermed et godt stykke under OL-kravet pa 3.49 .50 . Men som Lars Sorensen udtrykte det: - Vi kunne ikke kapere mere her pa den sidste mesterskabsdag. Vi var faardige, og vi vidste det. I virkeligheden stod vi nede i omklaadningsrummet for lobet og hidsede hinanden ned. Vagn Hogho/m: - fantastisk indsats i 4x100 m fri


"'I

Ver ensk

e Tabern , "

.

.1

EM havde ogsa sine skyggesider, Jan Larsen og Pernille Nimb fik sig nogle grimme sportslige skrammer For Jan Larsen og Pernille Nimb blev i Strasbourg en ubehagelig oplevelse. Fiasko er et mildt ord . Ved EM forto ar sid en var Pernille Nimb uden sammenligning Danmarks svommedronning og Jan Larsen helt klart en »comlnq

rnan «. Lige siden er det qaet [eevnt ned ad bakke. Forst ved VM sidste ar i Madrid og nu igen i ar. Da Jan Larsen sidste ar forlod den spanske hovedstad var han. ikke den , der daakkede over sin pauvre ind sats: »Jeg skylder et godt leb «, sagde han. Og det gor han stadig. Lige sa med Pernille Nimb . I resultatlisterne ser de to skaabner meget ens ud, men sadan forholder det sig ikke. Pernilles problem er helt klart af traaningsmaassig art, mens Jan tilsyneladende har brug for en idraatspsykolog. Han var toptrimmet til EM. I storform ganske enkelt. Alligevel blokerer det hele for ham, nar han gar op pa startskamlen, og resultatet bliver derefter. - Derhjemme ved jeg, at jeg er den bedste, ved f. eks . DKM, og sa gar jeg godt. Hernede t'W'IfII

~~ ~/

ved jeg , at jeg ikke er den bedste, og sa gar jeg skidt. Det har noget med min psyke at gore. Jeg er for aben og naiv over for dem jeg svommer og treener sammen med. Jeg skal Ieereat dyrke egoism en, at vaare ra, siger Jan Larsen, som i ovrigt er fuldt ud klar over, at han har et Benny Nielsen-kompleks. - Jeg har passet min skole , han har hundrede procent brugt tid en pa svomning . Realistisk set: han er bedre. Og nar jeg gar med det i bag hovedet hele tiden , sa skal det jo ga galt. Til Mission Bay Jan Larsen ved, at han ikke kommer ud af klemmen, hvis ikke der sker aandringer i hans svommeliv her og nu. - Hvis jeg fortsaatter herhjemme, holder jeg ikke en season til , det er der slet ingen tvivl om. Min eneste chance er at komme til Mission Bay til Mark Schubert. Og det skal vaare nu. Der bliver man haardet. Man er ingenting, nar man kommer, og som sadan bliver man behandlet. Benhard treening , og nogen man kan »jag-

SIDE 14 - SV0MMESPORT NR. 8

te«, det er det, jeg har brug for nu. Alene det at svomningen bliver det eneste i mit liv for en perlode, tror jeg er nok til at fa mig ud af de btokerlnqer; jeg oplever nu. For Pernille Nimb er Mark Schubert oqsa svaret. Det har hun tidligere Iaet dokumenteret. For andet ar har hun taet for darlig og forkert traaning hos Don Gambril i Alabama , Iigesom hun tydeligvis traanger til at komme til en decideret indpisker under forhold , hvor det Iiv, som oas« udfolder sig pa et college, er udelukket. - Mark Schubert er utrolig hard. Jo, han ydmyger folk, og jeg bliver tit bange for ham. Men jeg har klaret det for, og kan klare det igen. Der er ingen vej uden om : Jeg skal piskes frem , og han er den eneste, der kan fa mig til OL. Desvaarre er sagen ikke sa enkel, at Pernille ba re kan pakke kufferten og drage til Florida og Mission Bay. For sa rna hun opgive design-stud lerne : pa University i Alabama og dermed oqsa sit scolarship. Og med EM-resultaterne er der neeppe nogen Team Danmark-

penge at finansiere opholdet hos Mark Schubert med. - Jeg aner ikke mine levende rad, og jeg er ked af det. Oqsa fordi det nemlig ikke kun handler om penge : jeg kan faktisk lide mine studier, og noget skal jeg da oqsa leere, for hvad stiller jeg op med en 10. klasses eksamen? Men nu bliver jeg hidsig - jeg vii til OL. Og jeg har et spinkelt hab: Jeg har hort om en pige, som fik lov at ga pa universitetet i Florida, svomme for collegeholdet, men udelukkendetraane hos Mark Schubert. Hvis noget lignende kunne arrangeres for mig, regne r jeg med at rejse derned til jul. Mark har lovet at undersoge det , sa jeg er aarligt talt lidt spaandt. - Umiddelbart kunne jeg godt begyndet at graade, sadan som det er gaet , men rarer sender mig ikke til OL. Da jeg var pa toppen kom jeg selvfol gelig fra ingenting. Sa jeg ved , hvad der skal til. Nu begynder jeg forfra , og jeg skal nok klare den.

Det er muligt at EM om foje ar ikke vii blive husket for andet end Benny Nielsens medaljer. Ikke desto mindre blev den den mest betydningsfulde preestatlon ydet i de to holdkapper 4x100 m fri og 4x200 m fri. Med henholdsvis Peter Rohde , Franz Mortensen, Vagn Hogholm og Benny Nielsen og Peter Rohde , Franz Mortensen, Vagn Hogholm og Claus Christensen som besaatninger rog de begge i A-finaler i aldeles fremragende tider. 4x100 m holdet klokkede i dansk rekordtid 3.23 .57 og dermed under OL-kravet. Og minsandten om ikke den fik endnu et tryk i aftenens finale, hvor holdet pa 6. pladsen svommede pa 3.22.86. Her oplevede man en sprudlende Vagn Hogholm, som rejste sig fra den gralige anonymitet lige som der var brug for ham, og som den forste dansker nogensinde blev noteret for en tid under 50 sek .: 0.49.94. Desvaarre pa 2. skifte, sa tiden kunne ikke opna status som dansk rekord. Den tog Franz Mortensen sig af, da han pa 1. skifte i det indledende lob blev noteret for 0.50 .97 . Og med dansk rekord 7.31 .30 svommede danskerne sig som ottende bedst i finalen i 4x200 m - rimeligt teet oa OL-kravet 7.30.00. - OL-kval ifikationen pa 4x100 m er simpelt hen det bedste, der nogen sinde er haandt dansk herresvomning som sadan , sagde Kirsten Hansen , da hun havde sundet sig et ojeblik oven pa den fremragende tid . Det er et klart udtryk for en stor og markant bredde blandt topsvommerne , nar et land kan stille med en sa steerk kvartet. Isoleret betragtet er Bennys solvmedalje storre, men som udtryk for de danske herresvommeres generelle niveau internationalt, fortaaller 4x100 m resultatet meget mere og det samme er selvfolgelig tilfaaldet for 4x200 m mand skabet, selv om det ikke i denne omgang kom under OLkravet. Mens 4x100 m holdet ydede sit bedste i finalen , var det i det indledende heat, at 4x200 m holdet slog til med den danske rekord . I aftenens finale sa det meget mat ud med 7.35.24 - men trods alt stadig under den gamle rekord pa 7.40 .32. - Vi havde simpelt hen ikke mere i os, jo fysisk maske, men mentalt var det helt umuligt. Forsta det ret: Vores store mal var at komme i finalen. Da vi havde naet det, var der ikke mere at straabe efter. Vi vidste, vi ikke kunne avancere yderligere, og med den slags i baghovedet er det neesten umuligt at banke lidt motivation sammen, forklarede Vagn Hogholm. Ikke for det: Peter Rohde kaampede som en rasende pa 1. skifte. Men havde oqsa et par motiverende faktorer med pa sleeb: Dels er og bliver han holdkapsvommer, han elsker det simpelt hen , dels , og nok sa vigtigt: for EM delte han den individuelle rekord pa 200 meter med Franz Mortensen, men den havde Franz sat sig ene mand pa i det ind ividuelle lob dagen i forvejen. Nu fik Peter chancen , da han i finalen blev sat til at svomme forst. Og med 1.53.34 kom han faktisk under den gamle rekord pa 1.53.68 , men alligevel et stykke fra Franz' ny tid pa 1.52.23. »Nedhidsning« Medley-holdkappen tog sig i dette Iys knap sa glamouros ud . Bevares , det blev til dansk rekord pa 11 . pladsen med 3.52.57 , men med Lars Sorensen i rygcrawl pa 0.58 .50 , Peter Rohde i brystsvomning pa 1.07.44, Benny Nielsen i butterfly pa 0.55 :33 og Franz Mortensen i crawl pa 0.51.10, er det vist ret abenbart, at det ikke var i det lob, d'herrer lagde de fleste kraafter. Pa en normal dag skulle de veere gode for en tid der er fire sekunder bedre, og dermed et godt stykke under OL-kravet pa 3.49 .50 . Men som Lars Sorensen udtrykte det: - Vi kunne ikke kapere mere her pa den sidste mesterskabsdag. Vi var faardige, og vi vidste det. I virkeligheden stod vi nede i omklaadningsrummet for lobet og hidsede hinanden ned. Vagn Hogho/m: - fantastisk indsats i 4x100 m fri
, \ \

\


, \ \

\


Danske juniorer pa banen igen

o

Arets flop Arets flop! Sadan betegnede juniorlandsholdstrrener B0rge Koch pigernes deltagelse i 4x1 00 meter fri ved de Europreiske Juniormesterskaber i Rom. - Det her er det samme som at tisse i bukserne og glrede sig over varmen. Det var her,vi skulie have et veltrimmet hold, der var i stand til at satse. De skulie ikke engang svernrnebedste tider for at veere sikre pa en plads i finalen . Og sa var det terste dag . Der bliver noget at tale om i aften, sagde B0rge Koch efter pigernes katastrofalt darliqe resultat. Trrenerens ord er torstaeliqe nok, fordi det var darligt, hvad de fire piger prresterede. Ferste svernrner var Gitta Jensen (59.35), nummer to Heidi Kragelund (1 .02.25), nummer tre Mette Jacobsen (1.01 .31) og sidst Mette Schouboe (1.03.14). Den samlede tid blev 4.06.05, og placeringen blev nummer 9, altsa lige uden for final en. Holdet skulle ikke have haft problemer med at svernme et godt stykke under 4 minutter og slet ikke under 4.03.00, hvilket var Frankrigs tid pa ottendepladsen. Det ville vrere urimeligt at fremhreve, hvilken af pigernes tid, der var dartiqst, det kan bedre betegnes med : Aft gik galt. Der blev under aftenens snak med svernrnerne ikke lagt fingre imellem. Dette resultat skulle ikke forties , men fremhreves som aldeles uacceptabelt.

Fern A¡finaler og ti Befinaler ved EJM i Rom Danmark hentede fern A-finaler og ti B-finaler ved de Europreiske Juniormesterskaber i Rom. Selvom Johnn y Peler sen det ikke blev TIL til medaljer, EJM i ROM sa viser det, at vi igen er pa banen efter et par magre ar i international [unlorsvernnlnq. Dette sammenholdt med at der var 11 svernrnere med (ni piger og to drenge) giver et fingerpeg om, at der er udvik lingsmuligheder bade kvantitativt og kvalitativt. Selvom vi er et Iille land med fa svernrnehaller til konkurrencesvemmerne, sa er det vigtigt, at vores bevidsthed siger os, at vi oqsa kan. Vi har et godt seniorhold og nu oqsa et godt juniorhold, og det viser andre svernrnere, at det abso lut ikke er umuligt at blande sig med sterre nationer. OK, det krrever at aile spores ind pa, hvad der skal til. Det var neeppe noget tilfrelde, at de, der klarede sig bedst, var de svernmere, der ikke havde trappet fuldt ned til DM. Det handler om at satse, og hvis Danmark i fremtiden vii vise fanen i udlandet, sa kreeverdet, at svemmerne er i stand til at svernme deres bedste tider i internationale opgaver. Det

qeres for vores vedkommende kun ved at opdrage, udvikle og ikke mindst lade yore svernmere satse pa de vigtige internationale opgaver.

Misforstaelser Berit Puggaard, KVIK, var med for anden gang. Hun have satset pa at komme i A-finalen i 200 meter butterfly. Berit blev nummer ti i 2.21 .31, en Iidt langsommere tid end ved DJM. Det var ikke et darligt resultat, men hun syntes ikke selv, at det var godt nok, selvom hun blev bedre placeret i ar, Hun mener, at der var et par grunde til, at det ikke gik helt som ventet. - Der har masks veeret focuseret for meget pa dette 10b. Jeg har en anden stil end sidste ar og jeg mangler rnaske Iidt fartfornemmelse. Trasnerne har Iigeledes mistorstaet Iidt, hvor meget jeg skulle trappe ned, sa jeg toter mig heller ikke heltl nedtrappet. Pernille er ikke typen, der taber modet, men efter 200 meter butterfly var hun Iidt mismodig. Humeret vendte hurtigt tilbage og hun gik til den i de andre 10b ikke mindst i 4 x 200 meter fri, hvor hun svemrnede de bedste tider. Ligeledes havde hun oqsa et godt 10b i 400 meter medley,

Heidi Krage/und, SG/, svsmmede strerkt i Rom, og kan ogs~ vrere med i EJM nreste ~r.

~~ ~ ..-;y

SIDE 20 - SV0MMESPORT NR. 8

sa hun beviste, at det kan lade sig g0re at rejse sig igen. En sejg vestjyde Pernille Jensen, SGI, der har endnu et par ar som lunlor klarede sig godt. Hun havde satset pa de to lange 10b i 400 og 800 meter frio I 800 meter fri svernmede hun ikke alene steerkt, hun viste oqsa, hvordan man skal svernme stabilt hele vejen igennem. Hun svernrnede 9.12.16, hvilket er en stor personlig rekord, og hun sluttede pa 12. pladsen . Det gik frenomenalt for hende i 400 meter frio Til alles overraskelse kom hun i B-finalen. Her leverede hun oqsa en personlig rekord. Hun kom under 4.30.0 med tiden 4.29.71 og blev samlet nummer 14. - Jeg havde ikke regnet med at blive sa godt placeret i de to 10b. Men nu jeg er her, sa kan jeg [o Iige sa godt keernpe for del. Jeg er meget glad for mine tider og glreder mig allerede til neeste ars EJM, sagde hun in- . den rejsen gik hjem til Danmark og den nye treener i SGI. - Jeg har hert, at han er hard, sa jeg kan vel forbedre mig til neeste ar. Pernille har leert at trrene . I hvert fald fortalte hun, at MajBritt SchOtt har leert hende ikke at snyde under trren ing. Hendes neeste mal er at fa en kammeratlig/trreningspokal, som man har i SGI.I sig selv siger det, at hun gar til den i nreste season. Ny i dansk top Rygcrawleren Tine Lund, Sonderborq, kom til Rom som nybagt dansk seniormester i 100 meter rygcrawl. I Rom gik det ikke sa godt. Selvom hun ikke havde trap pet helt ned til DM, sa mente hun godt at presset til DM kan have haft Iidt indflydelse. Hun tette sig dog ikke helt nedtrappet i Rom. Hun havdeogsaenhard konkurrence fra en anden dansker, der ikke havde svernmet individuelt til DM, Heidi Kragelund, SGI, der ogsa kan vrere med nreste ar. og som sV0mmede strerkt i Rom.

I 100 meter rygcrawl kom de begge i B-finalen. Heidi med 1.07.85 og Tine med 1.08.16, altsa 3/10 fra DM-tiden. I finalen svemmede de begge gik langsommere . Heidi 1.08.30, hvilket efter Berqe Koch's mening var godt af hende. Selvf01gelig mener han ikke, at man skal svernrne langsommere i en finale, men det er torste gang, at Heidi har klaret at svernrne et finaleleb nogenlunde. Tiden rakte til en 14. plads og Tine blev nummer 16 i 1.08.65. 1200 meter gik det helt galt for Tine. Hun svernmede fern sekunder fra bedste tid og 2.29.45 rakte ikke til nogen finaleplads. I Senderborq har hun ikke ret meget treenlnqstld eller treeningspartnere. Hun har dog mod pa at tage kampen op til neeste ar med de andre . Hun vii prove at bide sig fast pa seniorlandsholdet. Ligeledes vii hun qere meget ud af at forbedre sin stil. Hun la meget ustabilt i vandet og fik slet ikke det optimale ud af sin SV0mning. - Jeg har ikke trrenet stllsvernning ter; sa det er i hvert fald en made, hvorpa jeg kan forbedre mig. Jeg vii holde ferie en maned, og sa vii jeg i gang

--c¡

med trreningen til neeste ar, Heidi kom heller ikke i nogen finale pa 200 meter, men hun satte personlig rekord med tre sekunder. Hun sluttede som nummer 18 i 2.27.88 . Hun var glad for at have veeret med i ar, og hun satser oqsa pa neeste ars EJM. - Jeg vii satse pa en A-finaleplads. Jeg vii i hvert fald oqsa vinde de danske juniormesterskaber neeste ar i rygcrawl. Jeg vii qere meget for at veere med neeste ar, Jeg er ked af, at vi ikke har Iaet morgentrrening i Esbjerg . Jeg har oqsa det mal at komme under dansk rekord neeste ar, sa der skal jo treenes en del. Hun siger ligeledes, at hun godt villrere at svernrne nogle gode finaler. Hun er meget nerves inden en finale, og det har hun Iyst til at arbejde med nesste ar, det er [o rent faktisk der, det grelder. Tre med i holdkap Tre piger var udtaget til at svernrne holdkap. De tre piger, Rikke Johansen, Alborg (4 x 200 fri), Mette Schouboe, Hoistebro (4 x100 fri) og Malene Mantzius, Herfolqe (4 x100 m hold medley. De sV0mmede selvf01gelig ogsa individuelle 10b. De to

kunne tage hjem med person Iige rekorder i 10b, som de normalt ikke satser pa, Rikke Johansen satte en personlig rekord i 400 meter medley med 5.28.57 . I 400 meter fri svernmede hun oqsa et peent10b og blev uheldigvis nummer 17, altsa Iige udenfor finalerne, i tiden 4.36.57. Det, at hun var blevet udtaget til denne tur, har motiveret hende til nesste season. Mette Schouboe satte personlig rekord i 200 m medley med tiden 2.32.70. Hun SV0mmede oqsa brystsvamninq, men p.g.a. en skade i ryggen har hun ikke kunnet treene I den disciplin i lang tid . Malene Mantzius, der neeste ar f1ytter fra Hertolqe til Tastrup, kunne ikke rigtig fa det til at kere i sine individuelle 10b. I bade 100 og 200 meter bryst svernrnede hun langt fra de bedste tider. Pa sidsteda gen fik hun endelig sat fart pa i 100 meter bryst i holdkappen, men sa blev den disket. Hun havde selv satset pa at svernme hurtigere i Rom. Hun har ikke nogen speciel malsretning neeste ar, men vii selvfelqellq preve at forbedre sine tider, men tor det bliver svrert, fordi hun allerede i ar er gaet sa meget frem.

Finalen I 4x200 meter fri kom det danske hold i finalen med ottendebedste tid. Holdet i indledende heat bestod af Mette Jacobsen, Berit Puggaard , Gitta Jensen og Pernille Jensen. Mette gjorde det heller ikke sa godt her. Hun svernmede polocrawl i vendingerne og torte sig ikke veltilpas . Hun skulie samtidig svernme b-finale i 50 meter fri og 100 meter fly, sa bade hun og trrenerne mente ikke, at hun kunne klare tre finaler. I finalen blev hun skiftet ud med Rikke Johansen , som oprindelig var udtaget til dette hold. Idette 10bsvemmede aile neesten op til deres bedste , men placeringen blev alligevel nummer otte. Diskvalificeret I 4X1 00 meter hold medley blev det danske hold diskvalificeret, sa meget mere er der ikke at sige om det, andet end at Gitte inden hun sprang i til de sidste 100 meter crawl godt vidste , at holdet var ude, sa hun kunne tage den med ro, sa hun til aftenens finaler var top-fit til1 00 meter frio Vi fik altsa ikke vist den bredde frem, som vi havde med hjemmefra. IErgerligt, specielt med 4x100 meter fri, som med pigernes bedste tider kunne have indbragt en sjetteplads. Nar vi nu har tiderne, der kan bringe os frem i europeelsk top, sa skal vi oqsa svornme bedste tider, nar vi er ude pa internationale opgaver.

Skarp kritik (ra trrenerne Bsrge Koch og Gitte Andersen.

SV0MMESPORT NR. 8 - SIDE 21 f'WW

~ WW'II .-;-.


Danske juniorer pa banen igen

o

Arets flop Arets flop! Sadan betegnede juniorlandsholdstrrener B0rge Koch pigernes deltagelse i 4x1 00 meter fri ved de Europreiske Juniormesterskaber i Rom. - Det her er det samme som at tisse i bukserne og glrede sig over varmen. Det var her,vi skulie have et veltrimmet hold, der var i stand til at satse. De skulie ikke engang svernrnebedste tider for at veere sikre pa en plads i finalen . Og sa var det terste dag . Der bliver noget at tale om i aften, sagde B0rge Koch efter pigernes katastrofalt darliqe resultat. Trrenerens ord er torstaeliqe nok, fordi det var darligt, hvad de fire piger prresterede. Ferste svernrner var Gitta Jensen (59.35), nummer to Heidi Kragelund (1 .02.25), nummer tre Mette Jacobsen (1.01 .31) og sidst Mette Schouboe (1.03.14). Den samlede tid blev 4.06.05, og placeringen blev nummer 9, altsa lige uden for final en. Holdet skulle ikke have haft problemer med at svernme et godt stykke under 4 minutter og slet ikke under 4.03.00, hvilket var Frankrigs tid pa ottendepladsen. Det ville vrere urimeligt at fremhreve, hvilken af pigernes tid, der var dartiqst, det kan bedre betegnes med : Aft gik galt. Der blev under aftenens snak med svernrnerne ikke lagt fingre imellem. Dette resultat skulle ikke forties , men fremhreves som aldeles uacceptabelt.

Fern A¡finaler og ti Befinaler ved EJM i Rom Danmark hentede fern A-finaler og ti B-finaler ved de Europreiske Juniormesterskaber i Rom. Selvom Johnn y Peler sen det ikke blev TIL til medaljer, EJM i ROM sa viser det, at vi igen er pa banen efter et par magre ar i international [unlorsvernnlnq. Dette sammenholdt med at der var 11 svernrnere med (ni piger og to drenge) giver et fingerpeg om, at der er udvik lingsmuligheder bade kvantitativt og kvalitativt. Selvom vi er et Iille land med fa svernrnehaller til konkurrencesvemmerne, sa er det vigtigt, at vores bevidsthed siger os, at vi oqsa kan. Vi har et godt seniorhold og nu oqsa et godt juniorhold, og det viser andre svernrnere, at det abso lut ikke er umuligt at blande sig med sterre nationer. OK, det krrever at aile spores ind pa, hvad der skal til. Det var neeppe noget tilfrelde, at de, der klarede sig bedst, var de svernmere, der ikke havde trappet fuldt ned til DM. Det handler om at satse, og hvis Danmark i fremtiden vii vise fanen i udlandet, sa kreeverdet, at svemmerne er i stand til at svernme deres bedste tider i internationale opgaver. Det

qeres for vores vedkommende kun ved at opdrage, udvikle og ikke mindst lade yore svernmere satse pa de vigtige internationale opgaver.

Misforstaelser Berit Puggaard, KVIK, var med for anden gang. Hun have satset pa at komme i A-finalen i 200 meter butterfly. Berit blev nummer ti i 2.21 .31, en Iidt langsommere tid end ved DJM. Det var ikke et darligt resultat, men hun syntes ikke selv, at det var godt nok, selvom hun blev bedre placeret i ar, Hun mener, at der var et par grunde til, at det ikke gik helt som ventet. - Der har masks veeret focuseret for meget pa dette 10b. Jeg har en anden stil end sidste ar og jeg mangler rnaske Iidt fartfornemmelse. Trasnerne har Iigeledes mistorstaet Iidt, hvor meget jeg skulle trappe ned, sa jeg toter mig heller ikke heltl nedtrappet. Pernille er ikke typen, der taber modet, men efter 200 meter butterfly var hun Iidt mismodig. Humeret vendte hurtigt tilbage og hun gik til den i de andre 10b ikke mindst i 4 x 200 meter fri, hvor hun svemrnede de bedste tider. Ligeledes havde hun oqsa et godt 10b i 400 meter medley,

Heidi Krage/und, SG/, svsmmede strerkt i Rom, og kan ogs~ vrere med i EJM nreste ~r.

~~ ~ ..-;y

SIDE 20 - SV0MMESPORT NR. 8

sa hun beviste, at det kan lade sig g0re at rejse sig igen. En sejg vestjyde Pernille Jensen, SGI, der har endnu et par ar som lunlor klarede sig godt. Hun havde satset pa de to lange 10b i 400 og 800 meter frio I 800 meter fri svernmede hun ikke alene steerkt, hun viste oqsa, hvordan man skal svernme stabilt hele vejen igennem. Hun svernrnede 9.12.16, hvilket er en stor personlig rekord, og hun sluttede pa 12. pladsen . Det gik frenomenalt for hende i 400 meter frio Til alles overraskelse kom hun i B-finalen. Her leverede hun oqsa en personlig rekord. Hun kom under 4.30.0 med tiden 4.29.71 og blev samlet nummer 14. - Jeg havde ikke regnet med at blive sa godt placeret i de to 10b. Men nu jeg er her, sa kan jeg [o Iige sa godt keernpe for del. Jeg er meget glad for mine tider og glreder mig allerede til neeste ars EJM, sagde hun in- . den rejsen gik hjem til Danmark og den nye treener i SGI. - Jeg har hert, at han er hard, sa jeg kan vel forbedre mig til neeste ar. Pernille har leert at trrene . I hvert fald fortalte hun, at MajBritt SchOtt har leert hende ikke at snyde under trren ing. Hendes neeste mal er at fa en kammeratlig/trreningspokal, som man har i SGI.I sig selv siger det, at hun gar til den i nreste season. Ny i dansk top Rygcrawleren Tine Lund, Sonderborq, kom til Rom som nybagt dansk seniormester i 100 meter rygcrawl. I Rom gik det ikke sa godt. Selvom hun ikke havde trap pet helt ned til DM, sa mente hun godt at presset til DM kan have haft Iidt indflydelse. Hun tette sig dog ikke helt nedtrappet i Rom. Hun havdeogsaenhard konkurrence fra en anden dansker, der ikke havde svernmet individuelt til DM, Heidi Kragelund, SGI, der ogsa kan vrere med nreste ar. og som sV0mmede strerkt i Rom.

I 100 meter rygcrawl kom de begge i B-finalen. Heidi med 1.07.85 og Tine med 1.08.16, altsa 3/10 fra DM-tiden. I finalen svemmede de begge gik langsommere . Heidi 1.08.30, hvilket efter Berqe Koch's mening var godt af hende. Selvf01gelig mener han ikke, at man skal svernrne langsommere i en finale, men det er torste gang, at Heidi har klaret at svernrne et finaleleb nogenlunde. Tiden rakte til en 14. plads og Tine blev nummer 16 i 1.08.65. 1200 meter gik det helt galt for Tine. Hun svernmede fern sekunder fra bedste tid og 2.29.45 rakte ikke til nogen finaleplads. I Senderborq har hun ikke ret meget treenlnqstld eller treeningspartnere. Hun har dog mod pa at tage kampen op til neeste ar med de andre . Hun vii prove at bide sig fast pa seniorlandsholdet. Ligeledes vii hun qere meget ud af at forbedre sin stil. Hun la meget ustabilt i vandet og fik slet ikke det optimale ud af sin SV0mning. - Jeg har ikke trrenet stllsvernning ter; sa det er i hvert fald en made, hvorpa jeg kan forbedre mig. Jeg vii holde ferie en maned, og sa vii jeg i gang

--c¡

med trreningen til neeste ar, Heidi kom heller ikke i nogen finale pa 200 meter, men hun satte personlig rekord med tre sekunder. Hun sluttede som nummer 18 i 2.27.88 . Hun var glad for at have veeret med i ar, og hun satser oqsa pa neeste ars EJM. - Jeg vii satse pa en A-finaleplads. Jeg vii i hvert fald oqsa vinde de danske juniormesterskaber neeste ar i rygcrawl. Jeg vii qere meget for at veere med neeste ar, Jeg er ked af, at vi ikke har Iaet morgentrrening i Esbjerg . Jeg har oqsa det mal at komme under dansk rekord neeste ar, sa der skal jo treenes en del. Hun siger ligeledes, at hun godt villrere at svernrne nogle gode finaler. Hun er meget nerves inden en finale, og det har hun Iyst til at arbejde med nesste ar, det er [o rent faktisk der, det grelder. Tre med i holdkap Tre piger var udtaget til at svernrne holdkap. De tre piger, Rikke Johansen, Alborg (4 x 200 fri), Mette Schouboe, Hoistebro (4 x100 fri) og Malene Mantzius, Herfolqe (4 x100 m hold medley. De sV0mmede selvf01gelig ogsa individuelle 10b. De to

kunne tage hjem med person Iige rekorder i 10b, som de normalt ikke satser pa, Rikke Johansen satte en personlig rekord i 400 meter medley med 5.28.57 . I 400 meter fri svernmede hun oqsa et peent10b og blev uheldigvis nummer 17, altsa Iige udenfor finalerne, i tiden 4.36.57. Det, at hun var blevet udtaget til denne tur, har motiveret hende til nesste season. Mette Schouboe satte personlig rekord i 200 m medley med tiden 2.32.70. Hun SV0mmede oqsa brystsvamninq, men p.g.a. en skade i ryggen har hun ikke kunnet treene I den disciplin i lang tid . Malene Mantzius, der neeste ar f1ytter fra Hertolqe til Tastrup, kunne ikke rigtig fa det til at kere i sine individuelle 10b. I bade 100 og 200 meter bryst svernrnede hun langt fra de bedste tider. Pa sidsteda gen fik hun endelig sat fart pa i 100 meter bryst i holdkappen, men sa blev den disket. Hun havde selv satset pa at svernme hurtigere i Rom. Hun har ikke nogen speciel malsretning neeste ar, men vii selvfelqellq preve at forbedre sine tider, men tor det bliver svrert, fordi hun allerede i ar er gaet sa meget frem.

Finalen I 4x200 meter fri kom det danske hold i finalen med ottendebedste tid. Holdet i indledende heat bestod af Mette Jacobsen, Berit Puggaard , Gitta Jensen og Pernille Jensen. Mette gjorde det heller ikke sa godt her. Hun svernmede polocrawl i vendingerne og torte sig ikke veltilpas . Hun skulie samtidig svernme b-finale i 50 meter fri og 100 meter fly, sa bade hun og trrenerne mente ikke, at hun kunne klare tre finaler. I finalen blev hun skiftet ud med Rikke Johansen , som oprindelig var udtaget til dette hold. Idette 10bsvemmede aile neesten op til deres bedste , men placeringen blev alligevel nummer otte. Diskvalificeret I 4X1 00 meter hold medley blev det danske hold diskvalificeret, sa meget mere er der ikke at sige om det, andet end at Gitte inden hun sprang i til de sidste 100 meter crawl godt vidste , at holdet var ude, sa hun kunne tage den med ro, sa hun til aftenens finaler var top-fit til1 00 meter frio Vi fik altsa ikke vist den bredde frem, som vi havde med hjemmefra. IErgerligt, specielt med 4x100 meter fri, som med pigernes bedste tider kunne have indbragt en sjetteplads. Nar vi nu har tiderne, der kan bringe os frem i europeelsk top, sa skal vi oqsa svornme bedste tider, nar vi er ude pa internationale opgaver.

Skarp kritik (ra trrenerne Bsrge Koch og Gitte Andersen.

SV0MMESPORT NR. 8 - SIDE 21 f'WW

~ WW'II .-;-.Roligheden selv Thisteds Thomas Jorgensen er skabt til konkurrence og satser pa EJM-medalje om et ar

•

- Jeg har fundet ud at, at de andre er utroligt meget bedre. Jeg vidste, at der var mange gode i EuJohnn y Petersen ropa, men jeg TIL er lidt overraEJM i ROM sket over, at de svemrner sa steerkt, sagde Thistedsvemrneren Thomas Jerqensen , da han havde overstaet sine 10b i Rom. Ellers er der ikke noget, der ser ud til at kunne bringe ham ud aftrit. Han er roligheden selv, ja en anden svernmer i Danmark skal have sagt om ham: Thomas, han er en kold ÂťskldÂŤ, inden han skal ud at svernme. - Helt sikkert ment som en applaus til hans evner som konkurrencesvernmer. Thomas siger selv, at han nresten aid rig er nerves, - Du skal bare lade veers med at trenke pa, at de andre er gode. Ellers ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke er nerves. Tret pa DJR Thomas var test pa Lars 80rensens danske juniorrekord i 200 meter rygcrawl. Thomas svernrnede 2.12.29 i B-finalen og fik en samlet 12. plads og var dermed kun 11/100 fra rekorden . I 100 meter rygcrawl fik han oqsa en B-finaleplads, og her sluttede han oqsa som nummer 12 i tiden 1.02.31. Her var tid en ikke sa god, men placeringen kunne ikke have veeret meget bedre. I indledende heat havde han svernrnet 1.01 .71, hvilket var personlig rekord . . Thomas har endnu et ar tilbage som junior, sa han er med pa banen neeste fir. 8elv siger han, at det er realistisk at satse pa en medalje i 200 meter rygcrawl. - Jeg kan godt Iide at treene, og jeg har forbedret mig meget pa 200 meter rygcrawl det sidste fir, sa jeg vii hjem og i gang. Om det Iykkedes for ham nreste ar; kan ingen vide . Men han

nemt, men han overvurderede sig selv. Han sluttede pa 18. pladsen, hvilket han selvtel gelig ikke var tilfreds med .

Carsten Petersen fra Greve (t.v.) og Thomas Jetoensen, Thisted

sa ud som om, at han mente, hvad han sagde. At han vii ty til aile midler for at na det , kan der ikke veere tvivl om. Han er rnalbevldst og bag den smilende og rolige facade, gemmer der sig en fighter, der vii fremad . Thomas svernmede oqsa 100 og 200 meter frio Det var tydeligt, at han havde satset pa rygcrawlen. Han SV0mmede her nogle acceptable 10b, som dog ikke indbragte ham de store placeringer eller tider. Ked at det Det er alligevel med Iidt vemod, at han vender hjem til Thisted. Trrener Frank Pedersen flytter nemlig til 8GI og overtager her roret efter Berqe Koch. I Frank har Thomas altid haft en god treener og Yen. Derfor er han meget ked at, at Frank ikke bliver i Th isted. - Det er rergerligt, nar det nu er gaet sa

godt, men jeg torstar da godt, at han rejser. Satsede ogsa i ryg Carsten Petersen , Greve, satsede oqsa i rygcrawl ved dette strevne . Han havde kvalificeret sig i 100 meter rygcrawl, og her svernrnede han sig til en Bfinaleplads i 1.02.44, hvilket var sjrellandsk juniorrekord og personlig rekord med 6/10 . I finalen svernrnede han 1/100 langsommere og sluttede pa 16. pladsen . Carsten havde satset pa at toppe til EJM, sa han var selvf01gelig opsat pa at ga til den . Det gjorde han oqsa i 200 meter rygcrawl , men her satsede han Iidt for meget. Han lagde for hardt ud pa de torste 100 meter, sa han kom langsomt hjem pa de sidste 100 . Han havde ikke selv fornemmelsen af, at det var for hurtigt, da han var nede i bassinet. Han felte selv, at tempoet var

Bad luck Han er en svernmer med den rigtige indslilling. F0r 100 meter fri , som han svernmede, fordi han ikke havde noget 10b den dag , sagde han inden 10bet, at han ville seette personIig rekord pa bade 50 og 100 m.lnden lobetvar hans bedste tid pa de to distancer henholdsvis 27 .0 og 56.0. Herviste satsningen sig at vrere god. Et udlreg pa 26.7 gay ham sluttiden 55 .06. Men her var han Iidt uheldig. Han delte 16. pladsen med Hakan Eskio glu, Tyrkiet. Der skulle omsvernnlnq til , og den table Carsten, men igen forbedrede han tiden til 55.03, hvilket rent faklisk var under kravtiden og bedre end det , DJM blev vun det pa. I 200 meter butterfly svernrnede han ogsa en klrekkelig per sonlig rekord, da han satte sjrellandsk juniorrekord pa 2.14.95. Eksperimenter Nreste ar skal ga med at eksperimentere. Jeg vii prove om der er udviklingsmuligheder i andet end ryg . Her trenker jeg bade pa fly, crawl og medley. Jeg lregger selvf01gelig ikke rygcrawlen pa hylden, men vii se hvad det andet kan bringe, siger Carsten . 1987 er hans sidste [unlorseeson . Han har stadig Iyst til at satse og tror selv pa, at han inden for de neeste to til fire ar kan komme med i toppen af senlorsvernnlnq. Og selv om der er lang vej op, sa vii han gerne give det en arreekke til at opna rnalet, at vrere med i toppen .

SV0MMESPORT NR. 8 - SIDE 23 "....

~~


- Nordisk rekord, det havde jeg overhovedet ikke

teenkt pet Teenk at det skulle veers mig, der satte Johnny Peter sen sadan en. Nar TIL Peter eller EJM i ROM Benny seetter , nordisk rekord, sa teenker jeg: De er bare gode. Gitta Jensen, SGI, sikrede sig den nordiske rekord i 50 meter fri ved at beseette fjerdepladsen ved de Europreiske Juniormesterskaber i Rom pa 26.51. Hun var glad for rekorden og placeringen, men med til sandheden herer oqsa, at det var de to ting, der reddede den danske topscorers humor; Tiden 26.51 var kun 1/100 fra kravet til OL-88. Efter lebet gik der et lille stykke tid, ter hun vendte tilbage til den danske lejr: Hun var gaet hen for sig selv og freldede en Iille tare. - Lige da jeg slog handen i kanten og sa min tid, blev jeg naturligvis ked af del. 1/ 100 fra kravet, det er neesten ikke til at beere. Efter at have sat dansk rekord med 26 .79 i indledende kunne jeg rneerke, at der var mere i mig . Jeg troede rnaske allerede pa det tidspunkt, at kravtiden var inden for rrekkevidde . Der var to tyvstarter i finalen og havde de ikke vreret der, sa tror jeg, at jeg havde klaret del. Men lige i elebllkket teenkte jeg : Kunne du for f..... ikke have SV0mmet bare 1/100 hurtigere. Typisk flnalesvemmer Gittas bedste tid pa 100 meter fri var 58.40. Denne svemmede hun ved DM i Arhus pa terste skift i SGls holdkap. I indledende heat svommede hun sig i finalen med fjerdebedste tid. Tiden blev her 58.31 , sa nu var hun kommet 9/100 nrermere OL.

- Jeg tor, hun kan qore del. Hun er en typisk flnalesvernmer, og hun har treenet virkelig godt op til dette steevne, sa der ber ikke veere nogen problemer for hende i dette 10b, sagde B0rge Koch inden starten pa finalen i 100 meter frio Der var ingen problemer for Gitta . Hun svernrnede sig igen ind pa en fjerdeplads og tiden var ogsa her frenomenal. 57.61, dansk rekord , og den anden pige i Danmark , der kom under 58 sekunder. Dermed havde hun skrabet sa meget af sin tid , sa de fire piger kan komme til OL. - Det tersts jeg sagde til Mette, da tebet var overstaet, var, at det var godt, jeg ikke allerede havde Met ram pa OL-kravet i gar, for sa havde min ind stilling rnaske ikke veeret den samme i dag . Jeg trenkte pa aile detaljer inden lebet, specieIt at jeg sku lie godt fra start, og det Iykkedes. Jeg forberedte mig pa samme made til 100 meteren som til 50 meteren, fordi det var jo gaet godl. Lige nu har jeg det bare godt, og jeg glreder mig til at holde ferie, sagde en glad Gitte, da det hele var overstaet, Selvtillid Det er torstaeliqt Gitte regrer sig, men alligevel kan der ikke herske tvivl om at det, hun prresterede i 50 meter fri, det var bare klasse. Gitta var lidt over et halvt sekund fra bronzen , der i 25.93 blev erobret af rurneeneren Livia Copariu. SV0mmede fire piger til OL Gitta kom til Rom med den rnalseetnlnq at komme i A-finalen i 50 og 100 meter frio Hun ville oa den made g0re opmrerksom pa sig selv, sa hun rnaske kan komme i betragtning til Team Danmark penge. Hun har satset 100 procent pa dette mesterskab og havde saledes atstaet fra at stille op i individuelle 10b

ved de danske mesterskaber. - Hun har selv haft den afg0rende indflydelse pa den beslutning. Jeg synes , det er steerkt af hende. Man rna jo trenke pa, at hun jo faktisk havde chancen for at blande sig ret kraftigt i toppen ved DM, sagde treener Borqe Koch. I 100 meter fri var der oqsa store forventninger til den vestjyske pige. Hvis hun kunne forbedre sig med 2/10 pa denne distance, sa var det ensbetydende med at fire piger havde klaret kravtiden til OL i 4x100 meter frio Gitta stillede oqsa op i 200 meter fri, men det var kun et opvarrnnlnqslab. t.ebet blev svernmet pa Ierstedaqen, men selv om hun ikke satsede pa dette 10b, var det vresentligt at det gik godl. I dette 10b regnede danskerne kun med at Gitta kunne kvalificere sig til B-finalen. Faktisk gik dette 10b over al forventning, og hun svemrnede sig i A-finalen. Her blev hun nummer otte i 2.07.06, hvilket var en god personlig rekord. Darlig samvittighed Gitta mener, at hendes gode resultater ved EJM kan skyldes hendes d8rlige samvittighed inden sommerferien. Inden de Danske Juniormesterskaber havde hun ikke treenet sa godt, som hun burde. Dette kunne oqsa ses pa resu ltaterne pa dette steevne, hvor hun bl. a. gik ned i 100 meter fri og blev slaet pa de sidste fem meter pa 100 meter fri af Mette Jacobsen, Nakskov. - Jeg begyndte at blive nerV0S ved DJM, fordi det ikke kerte sa godl. Jeg har veeret Sl0V i toraret. Jeg fik darlig samvittighed over ikke at have treenet sa godt, sa jeg tog mig sammen pa trreningslejren og fik treenet virkel ig godl. Betaenkelig og sur Gitta var meget betrenkelig

ved ikke at stille op til DM i de individ uelle 10b og kun satse pa Europreiske Juniormesterskaber. Hvis det nu havde kikset ved EJM sa synes hun, at det havde veeret sp ildt, Men erfaringerne fra i ar qe r; at hun ikke mere vii veere bange for at satse pa at steevne. - Jeg har oqsa gaet og vreret lidt sur over, at jeg ikke kunne komme til Europamesterskaberne i Strasbourg . Jeg mente jo nok, at hvis fire piger kunne kvalificere sig til 4x100 meter fri, sa skulle vi ogsa svernme. Nu trenker jeg lidt anderledes. Nu er det hele gaet godt, men det har selvfelqellq veeret et pres. Jeg trrengte til ferie, og det vii rnaske vrere nedtur, hvis jeg allerede inden en maned igen skal svernrne steerkt under et sadant pres. Sa at sessonen slutter pa den made er jeg fuldt tilfreds med. Ny traener Gitta har treenet i SGI i et ar under B0rge Koch . Hun mener selv, at den megen treening i SGI har gjort, at hun efi blevet bedre til at svomrne den anden 50 meter pa en 100 meter. Hun synes selv, at det er lidt kedeligt at sku lie skifte treener allerede nu, for nu havde hun lige vrennet sig til at treene under B0rge Koch. Men nar det nu skal ske, sa glreder hun sig meget til Frank Petersen . Hun har hert, at han skal veers en hard tramer, og det mener hun er meget godt, fordi hun skal have en, der far hende lidt fremad . Gitta skal satse pa OL nasste ar, men hun tror oqsa pa et dansk mesterskab nesste ar, Der er masser af tid imellem DM og OL neeste ar, sa det skulle oqsa veere muligt at svemrne steerkt begge steder. Og hvad er steerkt neeste ar; under 57 sekunder? Jaah hvem ved , det er ikke helt umul igl.

I ,

~ ~ WW\r SIDE 24 - SV0MMESPORT NR. 8 "': v '

SV0MMESPORT NR. 8 - SIDE 25

~~~ -:".


- Nordisk rekord, det havde jeg overhovedet ikke

teenkt pet Teenk at det skulle veers mig, der satte Johnny Peter sen sadan en. Nar TIL Peter eller EJM i ROM Benny seetter , nordisk rekord, sa teenker jeg: De er bare gode. Gitta Jensen, SGI, sikrede sig den nordiske rekord i 50 meter fri ved at beseette fjerdepladsen ved de Europreiske Juniormesterskaber i Rom pa 26.51. Hun var glad for rekorden og placeringen, men med til sandheden herer oqsa, at det var de to ting, der reddede den danske topscorers humor; Tiden 26.51 var kun 1/100 fra kravet til OL-88. Efter lebet gik der et lille stykke tid, ter hun vendte tilbage til den danske lejr: Hun var gaet hen for sig selv og freldede en Iille tare. - Lige da jeg slog handen i kanten og sa min tid, blev jeg naturligvis ked af del. 1/ 100 fra kravet, det er neesten ikke til at beere. Efter at have sat dansk rekord med 26 .79 i indledende kunne jeg rneerke, at der var mere i mig . Jeg troede rnaske allerede pa det tidspunkt, at kravtiden var inden for rrekkevidde . Der var to tyvstarter i finalen og havde de ikke vreret der, sa tror jeg, at jeg havde klaret del. Men lige i elebllkket teenkte jeg : Kunne du for f..... ikke have SV0mmet bare 1/100 hurtigere. Typisk flnalesvemmer Gittas bedste tid pa 100 meter fri var 58.40. Denne svemmede hun ved DM i Arhus pa terste skift i SGls holdkap. I indledende heat svommede hun sig i finalen med fjerdebedste tid. Tiden blev her 58.31 , sa nu var hun kommet 9/100 nrermere OL.

- Jeg tor, hun kan qore del. Hun er en typisk flnalesvernmer, og hun har treenet virkelig godt op til dette steevne, sa der ber ikke veere nogen problemer for hende i dette 10b, sagde B0rge Koch inden starten pa finalen i 100 meter frio Der var ingen problemer for Gitta . Hun svernrnede sig igen ind pa en fjerdeplads og tiden var ogsa her frenomenal. 57.61, dansk rekord , og den anden pige i Danmark , der kom under 58 sekunder. Dermed havde hun skrabet sa meget af sin tid , sa de fire piger kan komme til OL. - Det tersts jeg sagde til Mette, da tebet var overstaet, var, at det var godt, jeg ikke allerede havde Met ram pa OL-kravet i gar, for sa havde min ind stilling rnaske ikke veeret den samme i dag . Jeg trenkte pa aile detaljer inden lebet, specieIt at jeg sku lie godt fra start, og det Iykkedes. Jeg forberedte mig pa samme made til 100 meteren som til 50 meteren, fordi det var jo gaet godl. Lige nu har jeg det bare godt, og jeg glreder mig til at holde ferie, sagde en glad Gitte, da det hele var overstaet, Selvtillid Det er torstaeliqt Gitte regrer sig, men alligevel kan der ikke herske tvivl om at det, hun prresterede i 50 meter fri, det var bare klasse. Gitta var lidt over et halvt sekund fra bronzen , der i 25.93 blev erobret af rurneeneren Livia Copariu. SV0mmede fire piger til OL Gitta kom til Rom med den rnalseetnlnq at komme i A-finalen i 50 og 100 meter frio Hun ville oa den made g0re opmrerksom pa sig selv, sa hun rnaske kan komme i betragtning til Team Danmark penge. Hun har satset 100 procent pa dette mesterskab og havde saledes atstaet fra at stille op i individuelle 10b

ved de danske mesterskaber. - Hun har selv haft den afg0rende indflydelse pa den beslutning. Jeg synes , det er steerkt af hende. Man rna jo trenke pa, at hun jo faktisk havde chancen for at blande sig ret kraftigt i toppen ved DM, sagde treener Borqe Koch. I 100 meter fri var der oqsa store forventninger til den vestjyske pige. Hvis hun kunne forbedre sig med 2/10 pa denne distance, sa var det ensbetydende med at fire piger havde klaret kravtiden til OL i 4x100 meter frio Gitta stillede oqsa op i 200 meter fri, men det var kun et opvarrnnlnqslab. t.ebet blev svernmet pa Ierstedaqen, men selv om hun ikke satsede pa dette 10b, var det vresentligt at det gik godl. I dette 10b regnede danskerne kun med at Gitta kunne kvalificere sig til B-finalen. Faktisk gik dette 10b over al forventning, og hun svemrnede sig i A-finalen. Her blev hun nummer otte i 2.07.06, hvilket var en god personlig rekord. Darlig samvittighed Gitta mener, at hendes gode resultater ved EJM kan skyldes hendes d8rlige samvittighed inden sommerferien. Inden de Danske Juniormesterskaber havde hun ikke treenet sa godt, som hun burde. Dette kunne oqsa ses pa resu ltaterne pa dette steevne, hvor hun bl. a. gik ned i 100 meter fri og blev slaet pa de sidste fem meter pa 100 meter fri af Mette Jacobsen, Nakskov. - Jeg begyndte at blive nerV0S ved DJM, fordi det ikke kerte sa godl. Jeg har veeret Sl0V i toraret. Jeg fik darlig samvittighed over ikke at have treenet sa godt, sa jeg tog mig sammen pa trreningslejren og fik treenet virkel ig godl. Betaenkelig og sur Gitta var meget betrenkelig

ved ikke at stille op til DM i de individ uelle 10b og kun satse pa Europreiske Juniormesterskaber. Hvis det nu havde kikset ved EJM sa synes hun, at det havde veeret sp ildt, Men erfaringerne fra i ar qe r; at hun ikke mere vii veere bange for at satse pa at steevne. - Jeg har oqsa gaet og vreret lidt sur over, at jeg ikke kunne komme til Europamesterskaberne i Strasbourg . Jeg mente jo nok, at hvis fire piger kunne kvalificere sig til 4x100 meter fri, sa skulle vi ogsa svernme. Nu trenker jeg lidt anderledes. Nu er det hele gaet godt, men det har selvfelqellq veeret et pres. Jeg trrengte til ferie, og det vii rnaske vrere nedtur, hvis jeg allerede inden en maned igen skal svernrne steerkt under et sadant pres. Sa at sessonen slutter pa den made er jeg fuldt tilfreds med. Ny traener Gitta har treenet i SGI i et ar under B0rge Koch . Hun mener selv, at den megen treening i SGI har gjort, at hun efi blevet bedre til at svomrne den anden 50 meter pa en 100 meter. Hun synes selv, at det er lidt kedeligt at sku lie skifte treener allerede nu, for nu havde hun lige vrennet sig til at treene under B0rge Koch. Men nar det nu skal ske, sa glreder hun sig meget til Frank Petersen . Hun har hert, at han skal veers en hard tramer, og det mener hun er meget godt, fordi hun skal have en, der far hende lidt fremad . Gitta skal satse pa OL nasste ar, men hun tror oqsa pa et dansk mesterskab nesste ar, Der er masser af tid imellem DM og OL neeste ar, sa det skulle oqsa veere muligt at svemrne steerkt begge steder. Og hvad er steerkt neeste ar; under 57 sekunder? Jaah hvem ved , det er ikke helt umul igl.

I ,

~ ~ WW\r SIDE 24 - SV0MMESPORT NR. 8 "': v '

SV0MMESPORT NR. 8 - SIDE 25

~~~ -:".Mette uden saft og kraft Forst pa EJMs sidste dag fik Mette Jacobsen rettet lidt op pa nogle skuffende resultater. Hun havde ganske Johnny Petersen vist svernmet TIL sig i tre B-fiEJM i ROM naler, men pa tider, der Iigger langt under vanlig standard. . 1100 meter fri havde hun niende bedste tid, men kom alligevel i A-finalen pa grund af et afbud fra Italiens Patron Orietta, der skulle svernrne finale i 800 meter fri i samme steevneafsnit. Mettes tid i det indledende heat var 59 .94 , altsa faktisk to sekunder langsommere end ved DM, hvor hun satte dansk rekord i 57.98, og dermed var den terste pige under 58 sekunder i Danmark. I finalen leverede Mette sit bedste 10b ved dette mesterskab. Pa baggrund af de forri ge dages prasstationer var det en overraskelse, at hun kunne placere sig som nummer fem, lige efter Gitta Jensen . Tiden 58.52 var altsa lidt over et halvt sekund over hendes bedste, men alligevel en god placering.

Chok Mettes terste 10b var 200 meter butterfly. Allerede i dette 10b anede man, at dette ikke blev Mettes mesterskab. Hun stoppede op midt i iebet og la stille i et par sekunder. Den danske lejr stod med aben mund og polypper, og der bredte sig neerrnest en choktilstand. Aile stillede sig sperqsrnatet: Hvad skete der? Bange Mette tolte, at hun fik ondt i hjertet. Det strammede i hvert fald, og hun syntes, at halsen snorede sig sammen, sa hun ikke kunne fa luft. Disse symptomer havde hun hver gang, hun begyndte at svernme med max.-fart, ogsa under op varmningen. - Jeg blev simpelthen bange, jeg ved ikke, hvad der er galt,

men det startede sa smat ved DM. At hun var utilpas fik selvtelqelig konsekvenser for hendes tider. I indledende heat i 200 m fly svernrnede hun 2.23.17 og i B-finalen svernrnede hun langsommere, 2.24.48, hvilket indbragte hen de en 15. plads. Kravet for at komme i A-finalen var ellers 2.21.12, og Mettes danske juniorrekord fra DM Iyder pa 2.19.64, sa det burde jo have veeret en overkommeIig opgave. Der var heller ikke saft og kraft i hende i hverken 50 meter fri eller 100 meter butterfly, som oqsa blev qennemfert i langsommere tider. I 50 meter fri blev hun nummer 10 i 27.59 og i 100 meter fly blev det kun til en 16. plads i 1.05.91. Mette har efter hjemkomsten taet at vide, at imellem 4. og 5. ryghvirvel er der kommet nogIe nerver i klemme, som qor at brystmusklen treekker sig sammen. Nooste season Mette er p.t. med pa det hold, der i 4x100 meter fri har kvalificeret sig til OL neeste ar, Hun vii formentlig ikke fa svesrt ved at blive i denne trup, og hun satser pa at svarnrne steerkere neeste ar. Hendes far og tresner, Per Jacobsen, mener oqsa, at neeste ars hejdepunkt for Mette er OL. Hun kan oqsa veere et godt kort til neeste EJM, sa der er rigeligt for hende at arbejde videre med. Mette selv vii oqsa gerne satse pa EJM neeste ar. Der er oqsa langt imellem bade EJM og OL, sa at toppe til disse to stesvner sku lie ikke veere noget problem . . Til nesste ar skal hendes sooson i hvert fald planloogges ordentlig. Hun er stadig ung og uerfaren. Hun har haft en for rygende seeson, men der har veeret mange toppunkter, som slider hardt pa enhver SV0mmer.

Finn Jensen med et af sine mange troieeer

Dodsfald Medens vi endnu gik og gloodede os over de danske svernrneres fine indsats ved EM, kom et sorgens budskab. Vor torste mandlige SV0mmer af internationalt for mat, Finn Jensen, afgik ved deden den 25 . august. Det er klart, at svernrnere af i dag ikke husker Finn Jen sen, men eeldre svernrnere og ledere vii nikke genkendende, nar vi nedenfor kort ridser nogle af hans bedrifter op. I 1935 satte Finn Jensen som den terste danske mandlige svernmer en verdensrekord. Det var i 500 m brystsvernnlnq med tiden 7.30 .7. Allerede aret efter, i 1936, satte Finn Jensen sa sin anden verdensrekord, denne gang i 400 m bryst med ti den 5.45.0. Den blev sat i Duisburg og var en forbedring af tyskeren Redema chers 10 ar gamle rekord med 5,2 sek . Nu kunne nogen rnaske mene, at det var nogle specielle distancer, men 400 m bryst var DM-disciplin i mange ar og havde oqsa tidligere veeret OL-distan -

ceo Som et kuriosium kan det neevnes, at DM i 400 m bryst blev afholdt pa Nak skovs udenders badeanstalt i 1934, og der kom sa mange tilskuere, at broen »knak« og mange menne sker faldt i vandet. De to favoritter, Finn Jensen og Hans Malmstrom, fik andet at teenke pa end DM-sv0m ning - de fik travlt som Iivreddere, og aile blev reddel.

Oqsa pa 200 m distancen havde Finn Jensen tornernme resultater: NM i 1937 i Stockholm, flere DM og nordiske samt danske rekorder. Deltager i EM 1934 og OL 1936. Men udover de mange fine svemme -resultater var Finn Jensen i mange ar den su vereent bedste danske vandpolospiller. Han var med til at vinde 25 DM i vandpolo for Triton - det sidste i 1968. Da det danske vandpololandshold blev nordisk mester 1953 i Gjevik, Norge, blev Finn Jensen udpeget som den bedste spiller af samtlige fra Sverige, Norge, Finland og Island. Efter sin lange tid som aktiv, blev Finn Jensen hurtigt inddraget i leder-arbejdet og var i mange ar bestyrel sesmedlem i Triton og i KSU. Sine erfaringer som vand polospiller videregav han med dygtighed som treener - oqsa i en peri ode for det danske landshold. Lige til sin ded var Finn Jensen med iver og uformindsket interesse med som leder i egenskab af kasserer i Tritons stettetorening. I det »clvlle« livvar Finn Jen sen politiassistent og som sadan blev han - sammen med store dele af politikorpset - taget af tyskerne i 1943 og tort til tyske KZ-Iejre med endestation i Buchenwalde. Ved befrielsen i maj 1945 kunne vi byde Finn Jensen velkommen hjem - ikke helt uden spor af KZ-tiden, men pa grund af sin gode kondition for vandt han hurtigt f01gerne og var snart i gang igen som vandpolospiller. Finn Jensen var retskaffen og fair i hele sin optroode[1 bade pa banen og i hverdagen. Han var ukrukket, ligefrem og med et dejligt og smittende humor. Dansk svornnlnq har mistet en stor idreetsrnand og leder - vi er mange, der har mistet en god yen og fin kammerat. fEret veere Finn Jensens minde. Willy Baade

SV0MMESPORT NR. 8 - SIDE 27

~ ~ Iftf'II ~VIla Jacobsen blandt de ti bedste i Europa Stor succes for de franske veerter pige , sa vi var stadig optimistiske. Medaljefordelingen var nffisten afgjort pa torhand . Det forspring Muriel Hermine havde, kunne ikke seettes over styr pa hjemmebane, og A. Worisch havde igen et solidt forspring til nr. 3, Karin Singer fra Schweiz. Det har altid veeret sveert at komme i finalen, nar man ikke er et oplagt emne efter figurerne, og saledes oqsa ved et Europeeisk Mesterskab. Ulla havde start nr. 4 - Iige efter Karin Singer, Schweiz men det sku lie ikke veere et handicap for hende. Ullas solo korte som den sku lie, men tre af dommerne syntes abenbart ikke om den, og gav Ulla 8.4 og 8.1 - hun fik 85.900 p., i alt 163.700, sa nu blev det

Den eneste danske deltager, Ulla Jacobsen, forrnaede ikke at fa opfyldt sit mal om en femteplads i solo ved EM i Strasbourg. Ulla blev den 10. bed ste i Europa, hvilket absolut er en flot placering, men med 163.700 p. var hun langt fra sit hidtil bedste pa 174.100 p. opnaet i Schweiz i juli . Dette EM blev en meget stor succes for veertsnatlonen, der tog sig af aile 3 titler. Det stor navn blev Muriel Hermine, der havde andel i samtlige mesterskaber og dermed fik 3 guldmedaljer. 'De tidligere sa store synkronationer som England og Hoi land fik overhovedet ingen medaljer i ar! England matte ÂťneiesÂŤ med 4. pladser og Holland blev placeret leenqere ned i reekkerne. Begge natloner havde Iige siden det forste EM i synkro i 1974 altid Iaet medalje ved EM, og for Englands vedkommende har det altid veeret mindst en af guld. Den nye nation i synkro bliver sa afgjort Sovjet, der i ar for forste gang kom ind i medaljereekkerne, og sa helt sikkert bliver der, de neeste mange ar, Darlig atvikling Figurkonkurrencen blev afviklet over to gange. De forste tre figurer blev udfort om eftermiddagen og de sidste tre om eftermiddagen fra kl. 17.00 . Afviklingen var absolut ikke tilfredsstillende set fra et treener/leder- og tilskuer synspunkt. Der var ingen muligheder for at publicere karaktererne efter hver enkelt figur. Dommer\ ne var udstyret med et Iille apparat til at trykke karaktererne ind pa - beregningerne foregik pro computer. Men det scoreboard, der var i hallen, kunne ikke bruges til at vise figurkaraktererne. Ingen i hallen var i stand til at folge med i karaktergivningen . Deltagerne selv fik dog mulighed for at se deres egne karakterer pa en lille edb-skesrrn, hvis de ellers var hurtige nok inde ved kanten. Resultatet af formiddagens figurer blev forst offentliggjort efter hele konkurren-

sveert.

Ulla Jacobsen pa 10. pladsen, men polntsmeesstqt langt tre sit bedste.

cen, sa da vi forlod hallen til middag , havde vi saledes ingen ide om, hvordan Ulla 180 i forhold til de ovrige deltagere. Det samlede resultat Iorela dog samme aften - ca. 1 time efter konkurrencens atslutning . Ulle opnaede 77.900 p., hvilket placerede hende som nr. 37 af de 72 deltagere, og gav hende en 9. plads inden solokonkurrencen gik i gang . Det forste indtryk, vi fik af konkurrencen , var at niveauet var meget lavt, f. eks . Karin Singer fra Schweiz fik 83.467 p. og ved Swiss Open 92.134. Ulla opnaede ved Swiss Open 84.900, sa det var et godt dyk for begge piger. Aile de hollandske piger, der oqsa deltog ved Swiss Open , 180 kun ca. 2 p. under, sa niveauet er ikke hele forklaringen pa dette dyk. Konkurrencen var utroligt

[asvnbyrdlq, der var kun 1 p. forskel pa nr. 26 og nr. 37 , og nr. 10 fik 81.900 p. (Marie Jacobsson, Sverige), nr. 59 fik 75.183 p. - 50 piger er fordelt inden for knap 7 p. Topscorer blev den franske pige Muriel Hermine - som ventet - med 90.700 p., og tog altsa all ere de her et kraftigt skridt pa vejen til et mesterskab. Nr. 2, Alexandra Worisch fra 0strig, opnaede 87.467 p. Soloen kerte som den skulle Det store sperqsrnal for os danskere var, om Ulla var for langt bagefter til at na finalen. Nr. 8 efter fig. var den russiske pige Alfi Zhameletdinova, der havde 78.033 p., og den hol landske pige Marjolin Both med 79.817 p. var nr. 7. Ved Swiss Open var Ulla et peent stykke foran den hollandske

Russeren var som vanligt en god musiksvommer, og hun treenqte sig foran den hollandske pige med henholdsvis 168.233 og 167.217. Finalepladsen var glippet og en af de sidst startende i indledende, Patrizia Concordia, Italien, naede Iige at presse sig forbi Ulla med 163.784 p. Altsa en 10. plads var en realitet. Finalerne forlob som seedvanligt, samtlige piger opnaede lidt hojere po int end ved formiddagens indledende. Medaljerne blev fordelt med guld til Frankrig, selv til 0strig og bronze til Schweiz. Formidable russere Oqsa i duo-konkurrencen havde man en klar favorit til guld og selv efter figurerne. Frankrig var igen forrest med 86.400 p. og Schweiz med 83. 542 p. Der kunne tilsynelasvemmeepcrt til EM i STRASBOURG

Teks t : Tove Bentse n

SV0MMESPORT NR. 8 - SIDE 29

Foto : Jan Erik Leon thin

~.~.-. .-:--dende blive lidt kamp om 3. pladsen, da russerne havde 80.442 p. og englrenderne 80.092 p., men det var kun pa papiret, at England havde en chance for at fa bronze. Russerne er bare formidable i musikprogrammer, de havde da oqsa formiddagens nasstbedste duo, og fik 94.800 p., i alt 175.242, og tog dermed klar afstand til englrenderne, der opnaede 171 .692 p. Schweiz opnaede 93.800 p. og beholdt dermed 2. plad sen. Frankrig stillede i lndle dende op med Muriel Hermine og Anne Capron og de opnaede 96.000 p., og var altsa urerlige pa 1. pladsen. I finalen benyttede Frankrig sig af de nye regler om, at der kan skiftes piger ud fra indledende til final en, og stillede op med Muriel Hermine og Karine Schuler. Denne udskiftning gay dem ekstra 1,2 p. i fig. karakter, og da de samtidig opnaede 97.000 p., blev de to piger meget sikre europeetske mestre med 184.608 p. Den evriq e reskketelqe blev den samme, dog saledes at russerne rykkede en ekstra tand ind pa pigerne fra Schweiz, men det var stadig ikke nok til solvmedaljen. Hold-konkurrencen gay bekymring Kun fern lande var tilmeldt hold -konkurrencen, hvilket gay anledning til bekymring i LEN's svnkro-kom lte. Hvad er arsaqen? Er det fordi hold ikke er med pa det olympiske program, eller er det pa grund af reg len om 8 deltagere pa et hold ved EM. Sperqeskernaer blev i hast udfrerdiget og udleverettil aile deltagerlande, for at fa arsagen slaet fast. Det kom der ikke et endegyldigt svar pa, sa vi rna nok afvente nreste ars kongres i LEN, for ud af forsla gene til rend ringer af reg Ierne, at prove at male, hvorfor kun fern lande havde mulighed for at stille op i holdkonkurren cen . Netop denne konkurrence tegnede til at blive den mest sprendende af synkrokonkurrencerne ved dette EM. Holde ne var meget jrevnbyrdige efter figurerne - bedste hold Frankrig , 82.087, og svageste England, 77.773 , samtidig var Sovjet kun 1.3 p. efter Frankrig , sa mesterskabet var abent. Fornyende folklore Russernes program var preeget af deres egen folklore absolut fornyende i synkro.

Franske Muriel Hermine er europeeisÂŤ synkros ubetingede dronning. I Stresbourq blev del til Ire guldm ed aljer.

De havde et meget flot pro gram og pigerne var utroligt ens. Frankrig var derimod ret sa usikre, det kneb med at f01ges ad, sa indledende hold blev vundet af Sovjet med 96.000 p. mod Frankrigs 94.800 p., men altsa ikke nok til at ga i spidsen af konkurrencen , 0.114 p. skilte de to hold. Af de ovriqe var der ingen tvivl om, at Schwe iz var bedst med 93.400 p., og 3. pladsen var sa godt som i hus. De to sidste hold, England og Holland, scorede 91 .200 p. og 90.000 p., sa kun 0.55 p. af-

gjorde, at Holland matte tage til takke med 5. pladsen. Finalen bragte ingen forskydning i stilling en. Frankrig fik styr pa tropperne, og godt hjulpet af hjemmepublikum fik de denne gang 96.400 p., hvilket gay Frankrig den 3. guldmedalje og EM-titel i synkro i denne omgang . Russerne la ikke pa den lade side , hvad publikum angik. 5 min. fer det russiske hold sprang i vandet, tradte det russiske vandpolohold ind ad deren, og var med til at heppe deres landsmrend op til en guldmedalje. Straks

efter holdet havde taet deres karakter forlod vandpolospilIerne hall en igen - de havde lige en polokamp, der skulle spilles ca. 45 min. senere. det russiske hold fik oqsa i finalen den heieste karakter - 96 .600 p., men det rakte desvrerre kun til 2. pladsen. 178.487 til Frankrig og 177.373 til Sovjet. Schweiz var urarliq pa 3. plad sen og i kampen om nr. 4 og 5 trak England igen det lrengste stra,

SV0MMESPORT NR. 8 - SIDE 31 ---

~ .,. -~ '

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.