Veien til Xanadu av Torbjørn Færøvik

Page 1


Torbjørn Færøvik

VEIEN TIL XANADU En reise i Marco Polos fotspor


© J.W. Cappelens Forlag AS, 2001 Denne utgave: © CAPPELEN DAMM AS, 2014 ISBN 978-82-02-43815-9 1. utgave, 1. opplag 2014 Omslagsdesign: Miriam Edmunds Satt hos Type-it AS, Trondheim Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2014 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.noCorsica

A

LI

Roma ●

A

at

rte

ri

er

ha

ve

Sva

Ad

IT

ha

vet

Venezia ●

t

Istanbul ● Sardinia TYRKIA

HELLAS Athen

●● Pireus

Sicilia

● Efesus

TUNISIA Kreta

Middelhavet

L I B YA

Første etappe, fra Marco Polos hjemby Venezia til Efesus i Tyrkia, gikk gjennom Adriaterhavet, Middelhavet og Egeerhavet. 155 blå mil.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.