Page 1


© CAPPELEN DAMM AS, 2012 Tekst, illustrasjoner og omslag: Max Estes www.maxestes.com Papir: Arctic volume 150 g Satt med Helvetica Rounded Repro: Narayana, Danmark Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2012 ISBN: 978-82-02-36967-5 1. opplag 2012 www.cappelendamm.no Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Hva betyr dette?


Hva handler den om? Det lurer jeg ogs책 p책!


Hva gjør dette tauet her?


Det ser ut som historien begynner p책 neste side.


Hva? Den første siden er ikke ferdig ennü!


Og her er det helt mørkt!


Hva handler den om?  

En gutt klatrer inn i en bok, og prøver å finne ut av hva den handler om. Men det er lettere sagt enn gjort; her har både lyset gått og side...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you