BUT Daily 2022 - Sunday edition (04/09)

Page 1

DAILY NEWS

B-MOVIE, UNDERGROUND & TRASH FILM FESTIVAL

SUNDAY | 04-09-2022 BUT DAILY #5 | BREDA

Butsmetting

Na vandaag gaat het even duren voor wij ons weer volledig mogen uitleven op de dubieuze praktijken die But te bieden heeft. Daarom is het extra belangrijk onze dierbare aanwezigen nogmaals extra af te lebberen en wederzijds neus te peuteren. Net dat ene relatiegeschenk dat je elkaar op But wil meegeven om de banden te versterken. KWA zaal zal er in de tussentijd wel in schuren, garages, huiskamers, kelders en handboeien het film kijken worden hervat. De beleving blijft minder But. Marktkramen versieren het plein en klassiekers worden omgezet in financiën. Regisseurs verdwalen alsof het in scène is gezet terwijl statafels net op tijd ter plaatse zijn. Handtekeningen, telefoonnummers en lichaamssappen worden uitgewisseld en gesigneerd Butmateriaal verdrijft de warme lekkere broodjes op de toonbank. Enkele Butzitters kunnen de juiste regisseur niet vinden en tasten in het Duyster. Gezien wij buiten zinnen raken van een overdosis Butprikkels, worden nieuwe zinnen voorgekauwd om op bordkarton de vergeten woorden uit te laten schreeuwen. Tijden het hoofdkloppen daalt de zon en blijken de Butlights aan te staan. Butzoekers beginnen in te zakken, gelukkig is er een dansperformer die lode lijven reanimeert als er Butmuziek op staat. Het laatste advies komt van de laatste artiest van de dag: “Pay for entrance, Pray for exit!”


Ryan’s Ryan’sramblings ramblings Sax Sax && Violence Violence

Het Hetwilde, wilde, wilde wildezuiden. zuiden.

It never It never ceases ceases to amaze to amaze meme how how most most iconic iconic pieces pieces Onze Onzefavoriete favorieteBUTgast BUTgastRobert RobertBronzi Bronziging gingop op only only seem seem to to exist exist by by virtue virtue of of rather rather mundane mundane co-co- avontuur avontuur met met onze onze favoriete favoriete filmmaker filmmaker Tom Tom Elswijk, Elswijk, incidences. incidences. TheThe soundtrack soundtrack of of Death Death Wish Wish II is II no is no ze ze waren waren samen samen op op stap stap omom content content te te maken maken voor voor exception. exception. It’sIt’s because because LedLed Zeppelin Zeppelin guitarist guitarist Jimmy Jimmy onze onze favoriete favoriete tv-zender tv-zender Buttv. Buttv. Allerlei Allerlei props props werden werden Page Page happened happened to live to live next next door door to director to director Michael Michael er uit er uit de de kast kast getrokken getrokken en en de de pistolen pistolen werden werden geladen geladen Winner Winner that that wewe now now have have thisthis wonderful wonderful score. score. voor voor eeneen sick sick filmpje. filmpje. Page Page happened happened to to be be down down in the in the dumps dumps after after John John Tom Tom pakte pakte eeneen zakzak met met nepgeld, nepgeld, eeneen prop prop uituit eeneen Bonham* Bonham* died. died. Winner Winner setset outout to to hithit twotwo birds birds with with eerder eerder gemaakte gemaakte film. film. Tom Tom gafgaf hethet tasje tasje met met geld geld en en oneone stone, stone, by by seizing seizing thethe moment moment in order in order to both to both liftlift pistolen pistolen aanaan DVDgoeroe DVDgoeroe Gino, Gino, diedie vond vond hethet er heel er heel re-rePage’s Page’s spirit spirit while while also also getting getting himself himself a score a score forfor hishis alistisch alistisch uitzien, uitzien, datdat nepgeld. nepgeld. OpOp hethet geld geld staat staat ‘This ‘This is is film. film. It was It was a bit a bit of aofgamble a gamble according according to Winner to Winner — but — but a prop’ a prop’ maar maar Gino Gino wou wou er 1erbriefje 1 briefje vanvan hebben. hebben. Voor Voor de de how how could could youyou go go wrong wrong with with a surname a surname likelike that? that? “My “My grap grap namen namen ze ze diedie avond avond hethet nepnep briefje briefje mee mee naar naar hethet editing editing staff staff said said thisthis is bloody is bloody dangerous! dangerous! Anyway, Anyway, Hijgend Hijgend Hert Hert en en gaven gaven hethet aanaan hunhun vriend vriend Patrick Patrick voor voor wewe gave gave himhim thethe film, film, wewe gave gave himhim thethe timings, timings, andand eeneen rondje. rondje. Patrick Patrick diedie hadhad niet niet door door datdat hethet nepnep was was he he diddid it all it all on on hishis own”.** own”.** TheThe result result is just is just phephe- en en haalde haalde gewoon gewoon eeneen rondje. rondje. Ook Ook de de barman barman vanvan hethet nomenal, nomenal, as as Page Page blends blends loads loads of of diffdiff erent erent genres genres Hijgend Hijgend Hert Hert hadhad niet niet door door datdat hethet nepnep was, was, en en stopte stopte — ranging — ranging from from classical classical to to bigbig band band jazz jazz to to funk funk to to hethet in de in de kassa kassa en en Patrick Patrick kwam kwam terug terug met met hethet wisselwisselblues blues to to synthwave synthwave — into — into a single a single flowing flowing musical musical geld geld en en de de drankjes. drankjes. ‘‘Oh ‘‘Oh shit, shit, nu nu hebben hebben wewe eeneen soort soort palette. palette. It’sIt’s crazy crazy to to think think that that thisthis soundtrack soundtrack was was vanvan 5050 euro euro gejat’’ gejat’’ DeDe jongens jongens waren waren in dubio, in dubio, zouden zouden ridiculed ridiculed when when it came it came out.*** out.*** It eff It eff ortlessly ortlessly changes changes ze ze hethet geheim geheim houden? houden? Ze Ze waren waren opgewonden opgewonden datdat elements elements andand moods, moods, as as if you if you areare walking walking down down thethe hethet werkte, werkte, betalen betalen met met nepnep geld! geld! Maar Maar uiteindelijk uiteindelijk shady shady part part of of thethe citycity while while being being bombarded bombarded with with speelde speelde toch toch hethet schuldgevoel schuldgevoel op,op, hethet Hijgend Hijgend Hert Hert all all thethe riveting riveting that that thethe street street lifelife brings brings about. about. Defi Defi - - is toch is toch eeneen bevriend bevriend café, café, dusdus de de waarheid waarheid kwam kwam op op nitely nitely oneone of the of the treasures treasures within within mymy small small vinyl vinyl colcol- tafel. tafel. DeDe barman barman stond stond versteld, versteld, maar maar was was niet niet kwaad. kwaad. lection lection andand I am I am glad glad to to seesee that that wewe willwill be be showing showing Tom Tom werkt werkt nu nu aanaan eeneen oplichtpraktijk oplichtpraktijk voor voor in in de de thethe 16mm 16mm print print of the of the film**** film**** today today at the at the BUT BUT Film Film toekomst. toekomst. Heb Heb je ideeën, je ideeën, spreek spreek hem hem even even aan. aan. Festival. Festival. ForFor thisthis year, year, I will I will stop stop rambling rambling here, here, butbut thisthis evening evening youyou cancan catch catch meme Groeten Groeten Gabrielle Gabrielle winding winding down down somewhere somewhere around around thethe BUTsquare, BUTsquare, reminiscreminiscinging with with a beer a beer about about thethe lastlast fewfew days. days. Then, Then, after after all all that that wewe have have witnessed, witnessed, it’sit’s probably probably forfor thethe TheThe Dance Dance started started when when Cinematig Cinematig was was playing playing their their best best that that wewe finally finally give give ourour eyes eyes tunes tunes on on thethe festival festival Square. Square. One One Butseeker Butseeker was was in-insome some rest. rest. doctrinated doctrinated by by thethe tunes. tunes. HeHe lostlost control control andand thethe music music took took over. over. HisHis body body started started to make to make uncontroluncontrol* Led * Led Zeppelin’s Zeppelin’s drummer, drummer, whowho lable lable movements movements based based on on thethe rhythm. rhythm. HeHe infected infected drank drank andand puked puked himself himself to death. to death. most most of the of the square square andand more more people people came came outout of their of their Congratulations Congratulations to all to BUTheads all BUTheads Mental Mental ButBut Cave. Cave. Some Some Butseekers Butseekers stayed stayed inside inside likelike reading reading thisthis whowho avoided avoided such such tragic tragic nothing nothing was was happening. happening. TheThe square square became became a wave a wave fatefate surviving surviving thisthis year’s year’s festival. festival. of of artart house. house. Then Then wewe took took oneone more more drink, drink, packed packed ** Cited ** Cited from from Wikipedia. Wikipedia. So what? So what? ourour stuff stuff andand went went walking walking backwards backwards to to thethe after after ****** According According to atoYoutube-coma Youtube-comparty party in The in The Panting Panting Deer. Deer. TheThe DJDJ started started slowly slowly butbut ment ment thatthat I read. I read. wewe were were warm, warm, impatient, impatient, started started to drink to drink andand talktalk to to **** **** Shout-out Shout-out to Håvard to Håvard Øyen Øyen forfor cover cover thethe gaps gaps in the in the rhythm. rhythm. Some Some of us of us would would make make making making thisthis print print andand thatthat of Brute of Brute slow slow movements, movements, butbut they they didn’t didn’t fit in fit there. in there. Once Once thethe Corps Corps available available to us. to us. rhythm rhythm gotgot going going thethe Dance Dance was was on on again again andand there there was was no no turning turning back back unless unless it was it was a dance a dance move. move. And And thethe lastlast scream scream of a ofdancer a dancer was: was: “Kom “Kom vanvan je But je But en en doedoe niet niet zo zo Dansloos!”. Dansloos!”.

The Theafter afterparty party


FILM Vandaag

Demon Seed (1977)

least for the viewer.

Donald Cammell What my mother used to call me but also a great sci-fi horror. An artificial intelligence creation emotionally manipulates its creator’s wife to conceive its child, then takes the kid away. Only good things ensue - at

13:00, Chasse Cinema

A Gun for Jennifer (1997)

Todd Morris Dead men don’t rape. Duh. A victim of an abusive relationship finds asylum among murderous female vigilantes whose only goal is to exterminate abusive dudes one by one. The killer soundtrack serves the killings best. 17:30, Nieuwe Veste

Buckle up a.k.a. BAKLAP (2021)

Tom Elswijk Berry, who lost everything and has a shady past, finds a job at a taxi company IVOTAX in yet another proof that family nepotism pays off. When his boss finds out about Berry’s not-so-clean slate, he decides to test Berry in a bizarre experiment. The result is a wild chase through the streets of Eindhoven. 17:30, Nieuwe Veste

Shorts Marathon

The ultimate brain mush-up. Come see all three blocks of our famous shorts in one place. It couldn’t be more convenient or ruining. The shorts reflect on the collective state of consciousness of young and older BUT creators so if you sit through all of them, you could basically start spewing out BUT oracles. 15:00-20:30 (breaks in-between), Bank15

Friends who cross the sea for BUT John Currie and Simon Pryce from the Beeston Film Festival in the UK are delighted to be at the BUT FILM festival 2022. This is John’s second visit to Breda and it has been great to catch up with old friends such as Alex, Gino, Dorien, Tim, Lea, Nick and so many more. Simon has enjoyed not only meeting the festival organizers, but also some of the talent attending this year’s festival. He spent far too long discussing Lisa Cudalla’s tattoos before giving her dazzling performance, arching, twisting, and contorting her body into miraculous shapes. We also managed to catch two great films this evening, Death Wish and The Woman. The Death Wish screening included an insightful interview and Q & A Session with its lead, Robert Bronzi. It was disappointing to hear that Pollyanna MacIntosh could not attend although Alex did provide a reassuring shoulder for all of us to cry on. But now

after a very long day we have to say good night but look forward to an exciting BUT Saturday.


BUT Events Lose your sorrows as BUTFF will stay with us throughout the year, not only in our hearts and BUTts but also on the big screen. Through BUT Events, we keep the BUT flame alive in three different locations in two countries.

2021), Duyster (Thomas Vanbrabant & Jordi Ostir, 2021) - which you could see at this year’s edition of BUTFF!, and Willy’s Wonderland (Kevin Lewis, 2021).

BUTplugged in Breda Every month, on a Wednesday, Chasse Cinema in Breda opens one of its rooms to pure BUTness. We open our mysterious film archive to cherrypick the craziest analogue screenings, which we show on 35mm, 16mm, or VHS. Our previous screenings included The Beyond (Lucio Fulci, 1981), Monster Shark (Lamberto Bava, 1984), and Blue Rita/Das Frauenhaus (Jesus Franco, 1971). BUTplugged gathers an audience of diehard BUT fans, with visitors arriving from Berlin, Sittard, or Roermond. It’s also a chance to exercise your democratic powers: before each film, we show three trailers and you can vote on which one you want to see next.

On October 26, we will be back in Chasse with the screening of Sheba, Baby (William Girdler, 1975). A private detective returns to her hometown Louisville, Kentucky, to deal with mobsters trying to intimidate her father so he closes his business. She teams up with her old lover and the romance sparks anew. Expect plenty of shootings, yacht parties with sophisticated torture methods, and more, in this sexy blaxploitation classic.

BUTklapper in Antwerp

BUTFF has gone international a long time ago and this series is only reassuring that. Our Southern neighbours deserve their dose of BUT. Patrick - the mastermind behind the Pink Flamingos sub-theme programs monthly screenings of fresh BUT movies to satisfy their hunger in the Klappei cinema in Antwerp. Previous films shown included Pig (Michael Sarnoski,

FUTURE PLANS?

BUT@WORM in Rotterdam

The explosive duo of BUTFF’s artistic director Alex Diehl and his muse/friend/BUTFF chronicler/ Schokkend Nieuws writer Sebastian Luiten organize monthly screenings of BUT films at the heart of Rotterdam’s avant-garde, WORM. They previously programmed Wakaliwood Madness (two films by Ugandan cult director Nabwana Isaac Godfrey Geoffrey), Son of the White Mare (Marcell Jankovics, 1981), or VFW (Joe Begos, 2019). Stay on the lookout via our socials for this event and more BUTastic events. Follow us on Instagram (@butfilmfestival) or Facebook (BUT Film Festival) or visit our website (butff.nl) regularly. Those places have everything.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.