Page 1

04/2018

BIULETYN INFORMACYJNY ´ AGH STUDENTOW

Zagrasz w AGH 1


Spis treści List do kandydatów

3

Badacze

4

Odkrywcy

6

Przetwórcy

8

Wytwórcy

10

Mapa kampusu AGH

12

Naukowcy

14

Mechanicy

16

Informatycy

18

Public Relations

20

Centrum Mediów AGH

22

Redaktor naczelny: Edyta Banaś

Patrycja Chrabąszcz, Maja Waśniowska,

Zastępca redaktora naczelnego: Marta Nowak

Bartłomiej Wawrzyniak, Michalina Krzemień,

Szef działu dziennikarskiego: Paweł Mirowski

Grzegorz Boroń, Gabriela Wieliczko,

Szef działu promocji: Katarzyna Karnasiewicz

Karol Rajda, Natalia Panek,

Szef działu graficznego: Wanda Pietrzak

Ilustracje: Katarzyna Hejmo, Szymon Krzak,

Redakcja: Angelika Włusek, Anna Olender,

Katarzyna Karnasiewicz, Marta Nowak

Karolina Bogacka, Ewa Mazurkiewicz,

Skład: Szymon Krzak

2


List do kandydatów Drodzy Maturzyści, Chciałbym Was bardzo serdecznie powitać

Ponad 270 podpisanych umów z firmami

w murach Akademii Górniczo-Hutniczej im.

i przedsiębiorstwami, gdzie studenci mogą

Stanisława Staszica w Krakowie – jednej z naj-

odbywać praktyki, a także zdobywać niezbęd-

lepszych uczelni w Polsce.

ną wiedzę i doświadczenie również pokazuje, jak AGH jest odbierana przez firmy zewnętrzne.

Część z Was odwiedzając naszą Alma Mater w trakcie Dnia Otwartego zastanawia się, który

Akademia Górniczo-Hutnicza to nie tylko pełen

wydział i jaki kierunek studiów wybrać. Obecnie

wachlarz innowacyjnych specjalności. Może-

w Akademii Górniczo-Hutniczej można podjąć

my się pochwalić jedynym w swoim rodzaju

studia na ponad 50 kierunkach, i ponad 200

Miasteczkiem Studenckim – największym

specjalnościach. Corocznie poszerzamy ofertę

kampusem w Polsce, gdzie każdy znajdzie coś

studiów, dzięki czemu jesteśmy postrzegani

dla siebie. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki,

jako uczelnia innowacyjna i znakomicie wpi-

a oferta kulturalna i sportowa z pewnością za-

sująca się w obowiązujące trendy naukowe,

dowoli nawet najbardziej wybrednego studenta.

badawcze i przemysłowe. Telekomunikacja,

Pięć klubów corocznie proponuje ponad 450

energetyka, budownictwo, geofizyka, inżynieria

zróżnicowanych wydarzeń – od kameralnych

biomedyczna oraz pełen zakres specjalizacji

spotkań tematycznych, przez kabarety i impre-

związanych z IT to tylko część naszej bogatej

zy rozrywkowe, aż po duże koncerty. Dopełnie-

oferty naukowej.

nie stanowią nowoczesne obiekty sportowe, gdzie można zadbać o swoją formę fizyczną.

Dobrą uczelnię poznaje się po zainteresowaniu absolwentem przez pracodawcę. Niemal

Przed Wami najważniejszy jak do tej pory eg-

90% kończących studia w Akademii Górniczo-

zamin w życiu. Chciałbym życzyć wszystkim

-Hutniczej znajduje zatrudnienie lub kontynuuje

powodzenia i zaprosić do studiowania w AGH.

naukę. Świadczy to przede wszystkim o bardzo

Dzięki wspaniałej atmosferze czas studiów

dobrej jakości kształcenia oraz o odpowiedniej

w Akademii bez wątpienia okaże się dla Was

analizie rynku pracy. AGH stawia kandydatom

niezapomniany. Wierzę, że uzyskany tu dyplom

wysokie wymagania, lecz jest to doskonałe

ułatwi Wam znalezienie wymarzonej pracy

świadectwo naszej pozycji w Polsce.

w przyszłości. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor AGH

3


Badacze Cześć! Jesteśmy zespołem badaczy : GGiOŚ Witaj kandydacie! Już niedługo staniesz przed ciężką decyzją: wyborem kierunku studiów. Nie jest to łatwy wybór, dlatego też postawiliśmy sobie wyzwanie, żeby przeprowadzić Cię najprostszą ścieżką przez świat Akademii Górniczo-Hutniczej. Chcemy abyś świadomie podjął decyzję i wybrał odpowiednie dla siebie miejsce. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie podróż przez poszczególne wydziały uczelni na planszy 2D. Jako główny bohater poznaj przedstawicieli poszczególnych dyscyplin, dowiedz się czym się zajmują i przekonaj się, w której grupie sam odnalazłbyś się najlepiej.

i GGiIŚ. Choć z nazwy bardzo podobni, to jednak trochę różnimy się zadaniami. Mój brat to gość z wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, który ma swoją siedzibę w dużym, reprezentacyjnym budynku A0, tym na samym początku AGH. Jego studenci również są bardzo reprezentacyjni: jeżdżą na wycieczki, konferencje i praktyki w kraju i na Świecie. Wszędzie ich pełno. Teraz pewnie też gdzieś mkną w podróży, jak mój brat, który tym razem wybrał… niezbyt dobrze pamiętam, Maroko albo Marakesz. Jestem pewien, że nie mógł się zdecydować na cel podróży. Z wyborem kierunku miał podobny problem, szczególnie, że GGiOŚ oferuje ich aż siedem: Ekologiczne Źródła Energii, Geofizykę, Górnictwo i Geologię, Informatykę Stosowaną,

4


Inżynierię Środowiska, Turystykę i Rekreację

którzy nawet wyrabiają sobie specjalistyczne

oraz Ochronę Środowiska. W końcu wybrał to

uprawnienia budowlane. A my tu, na Geodezji,

ostatnie, bo uwielbia całą ziemską przyrodę

wolimy pracę na świeżym powietrzu, można

i własną piersią ochroniłby każdy kawałek rafy

powiedzieć - w terenie. Jeśli Ci się podoba, to

koralowej lub starego drzewa. Nie jestem pew-

chętnie przyjmiemy Cię w swoje szeregi! Po-

ny, kiedy wróci, ale wiem, że wtedy na pewno

każemy Ci działanie dalmierza, niwelatora, czy

znajdziesz go w ulubionym miejscu - u stóp

tachimetru. Będziesz miał z nami okazję praco-

znajdującego się w A0 dinozaura.

wać na drogim sprzęcie, takim, który powierza się tylko specjalistom.

Ja również kocham środowisko, ale stąpam po ziemi trochę bardziej twardo. Dlatego zostałem

Z moim bratem z GGiOŚ łączy nas także za-

tutaj, na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynie-

miłowanie do szaleństwa, więc oboje chętnie

rii Środowiska. Mamy do wyboru tylko dwa, ale

uczestniczymy w corocznych, wydziałowych

za to doborowe kierunki: Inżynierię Środowi-

wyjazdach integracyjnych. Bierzemy też udział

ska lub Geodezję Górniczą. Skupiamy się też

w wydziałówkach, a raz do roku udaje nam się

mniej na teorii, a bardziej na jej zastosowaniu

nawet wskoczyć we fraki i pobawić w elegan-

i chronimy środowisko tu na miejscu, między

ckim klimacie na Balu Geologa i Balu Geodety.

innymi poprzez opracowywanie przyjaznych mu technologii.

A potem w poniedziałek wracam w teren, do tachimetrów i dalmierzy. Słuchaj, miło mi się

Jedyna różnica w tym, że ci z Inżynierii Środo-

rozmawia, ale muszę wracać do pomiarów,

wiska zajmują się raczej ochroną powietrza

jeśli chcesz mi pomóc, potrzymaj mi łatę lub

czy modernizacją sieci wodociągowych i kana-

idź dalej.

lizacyjnych. Lubią naprawiać i budować, a nie-

5


Odkrywcy Trzymaj kilof i machaj! Tylko jak robisz zamach,

wodnych gazowych i cieplnych to tylko część

to nadal go nie puszczaj. Już niektórzy naro-

propozycji. Dla aktywnych i żądnych przygód,

bili innym blizn na czołach. Inżynier powinien

przygotowano dodatkowe formy rozgrywki.

umieć dzierżyć narzędzia. Innymi słowy, witaj

Prowadzona jest gazetka “Campus”, działają

wśród Odkrywców.

koła naukowe Ekospirit, Filar, Kliwent, Separator, czy też Skalnik. Ważnym elementem wy-

W zasadzie to AGH zaczęło się tutaj - na Wy-

działu są organizacje studenckie, dzięki którym

dziale Górnictwa i Geoinżynierii. To właśnie tę

można porównać zdobytą wiedzę teoretyczną

krainę jako pierwszą w 1919 roku uroczyście

z praktyką, odbywając wyjazdy techniczne do

otworzył Marszałek Józef Piłsudski, wtedy jesz-

kopalń w Polsce i za granicą, aby w ten sposób

cze pod nazwą Wydział Górniczy. Dziś miejsce

zostać odkrywcą na pełen etat! Za udział w do-

to oferuje cztery kierunki rozwoju I stopnia:

datkowym przedsięwzięciu, także w corocz-

Górnictwo i Geologia, Budownictwo, Inżynieria

nym Balu Górnika, gracz otrzymuje bonusowe

Środowiska oraz Zarządzanie I Inżynieria Pro-

punkty na koniec rozgrywki.

dukcji. Jako przyszły inżynier, po tych studiach udowodnisz, że jeszcze wiele pozostało do odkrycia i to nie tylko pod ziemią. Rozwiązywanie problemów z ekonomiki, organizacji i zarządzania w górnictwie, a także zwalczanie zagrożeń

6


Z ziemi można wykopać nie tylko ciała stałe. Wskazuje na to nazwa Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu. Absolwentów tej jednostki cechuje niesamowita wiedza o paliwach kopalnych, które trzęsą współczesnymi światowymi gospodarkami. Do wyboru są dwa kierunki Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria Naftowa i Gazownicza. Ponadto dochodzi kilkaspośród których student wybiera jedną, choć co prawda, może więcej. Wystarczy jednak, że zaangażujesz się bardzo mocno w studia i dodatkowo w coś jeszcze. Mogę Ci zaproponować dołączenie do jednego z kół naukowych, a jest ich cztery: Geowiert, Nafta i Gaz, Rotor, Zdrój. Poza tym, jednym z ciekawszych wydarzeń jest konferencja East meets West, która ściąga znawców tematu i pracodawców do krainy Odkrywców z AGH. To co? Bierzesz kilof, czy wiertło?

7


Przetwórcy Oto jest nareszcie! Ukończyłem moje naj-

pracowni laboratoryjnych. Czy to tworzenie no-

większe dzieło, a to wszystko dzięki no-

wych, mocnych substancji albo doskonalenie

wym ceramicznym szalkom od kolegi z

tego, co już wydawało się doskonałe, dla ludzi z

WIMICu. Stworzyłem Serum Wiecznej Energii!

WIMiCu jest po prostu elementem zajęć. Co

...Och, witaj! Pewnie chcesz wiedzieć, co robimy

więcej, nikt nie powiedział, że mają się tylko

w tym dziale? To kraina Przetwórców, a żyją

uczyć. Koło Naukowe SK Ceramika Artystyczna,

w niej ludzie z Wydziału Inżynierii Materiało-

jedno z trzech, skupia tych, którzy widzą sztukę

wej i Ceramiki a także z Wydziału Energetyki

w naczyniach. W końcu ma to swoje antyczne

i Paliw.

dziedzictwo. Studenci razem z wykładowcami bardzo chętnie rywalizują w zawodach spor-

Ci pierwsi skupiają się głównie na technologii

towych z okazji Dni Hoborskiego - pierwszego

budowlanej, ale również na tworzeniu trwa-

Rektora AGH. Zapewniam, ta kraina to nie lada

łych elementów, które oprą działaniu czasu,

gratka dla chcących się rozwinąć w dziedzinie

sił i innych erozji. Ich budynek mieści aż 35

chemii, a przy okazji świetnie się bawić.

8


Gildia WEiP również potrafi oczarować. Wystar-

Wtedy poznają tajniki energetyki jądrowej albo

czy spojrzeć na niesamowity budynek Centrum

energetyki odnawialnej i kształcą się w realnej

Energetyki przy ulicy Czarnowiejskiej. Wydział

ekologii. Oni dobrze wiedzą, jak wykorzystać

może się pochwalić znakomitymi studenta-

potencjał młodych ludzi.

mi, którzy osiągają sukcesy na przeróżnych konkursach, jak choćby na Process Simulation

A właśnie, interesuje Cię może pozyskiwanie

Cup. Tutejsi przetwórcy mają nauki przyrod-

energii z procesów chemicznych przetwórstwa

nicze w najmniejszym palcu u stopy. Gdyby

niemetali? Pracuję nad nowym projektem i po-

ich obudzić w środku nocy, wszelkie prawa,

trzebuję pomocnika do badań, może chciałbyś

zasady, twierdzenia, powiedzą bez zająknięcia.

ze mną współpracować?

Zaraz po tym znowu zasną, bo sen jest dla nich bardzo ważny. Kontrola nad energią cieplną okaże się drobnostką. Ci którzy pragną więcej, kontynuują studia na stopniu magisterskim.

9


Wytwórcy Czekaj, zaraz Ci wszystko opowiem, tylko teraz

Zajmujemy się tu przede wszystkim studio-

muszę się trochę skupić…

waniem metali, choć zdarzają się też zajęcia z doradztwa marketingoweg. Generalnie

Widzisz, ten właśnie metal, należy do bardzo

jednak łatwiej nas znaleźć w laboratorium

rzadkich metali niezależnych. Nazwaliśmy go

niż w salach wykładowych. A zresztą, co

na cześć naszego niepowtarzalnego Wydziału

mam opowiadać, zwyczajnie przyjdź i dołącz

Metali Nieżelaznych. Trochę też dlatego, że

do nas! Przekonasz się wtedy, że metale to

uważa się nas za ludzi niezależnych. Można by

nie tylko huta, ale też jubilerstwo, recykling

wręcz powiedzieć, że za kowali własnego losu.

i wiele innych gałęzi przemysłu.

Potwierdzają to zresztą nazwy naszych kół: WIRE, deForm, De Re Metallica, Tytan, Dosko-

Za technikę odlewu metali niezależnych odpo-

nalenie jakości, AluminaTi i Lider, oraz kierun-

wiadają nasi przyjaciele z Wydziału Odlewni-

ków, czyli Inżynierii Materiałowej, Zarządzania

ctwa. Elitarni goście, prawdziwi specjaliści. Nic

i Inżynierii Produkcji i oczywiście Metalurgii.

dziwnego, w końcu ich wydział jest jedynym tego typu w skali Europy. To też jeden z naj-

10


starszych wydziałów na AGH. Dlatego chodzą

Jako student zyskasz tam cenne doświadcze-

słuchy, że oprócz zgłębiania sekretów chemii,

nie i renomę, a w ostateczności tytuł inżynie-

fizyki i mechaniki uczą tam czegoś jeszcze

ra technologa. Ale nawet jako odwiedzający

- prawdziwych tajemnych sztuk: informatyki

możesz tam zaznać odrobiny relaksu, na przy-

i AutoCADa. Z tego powodu nie potrzebują wię-

kład w wydziałowej restauracji: Kadzi albo na

cej kierunków, niż dwa: Komputerowe Wspo-

bardzo wygodnych parapetach. Stadion Wisły,

maganie Procesów Inżynierskich i Inżynierię

położony naprzeciwko, sprzyja kibicowaniu

Procesów Odlewniczych.

i kontemplacji. Możesz również podziwiać widoki na Kraków z najwyższych pięter wydziału.

Niektórym studentom nawet to nie wystarczy. Wolne chwile spędzają w kołach naukowych:

A teraz skocz poznać inny wydział. Muszę

Zgarku, gdzie rozwijają się w druku 3D i symu-

odlać pozostałe armaty, a wiesz, jakie są te

lacjach, Alchemiście, który pozwala im zgłębić

niezależne metale. Jeden ruch i wybuch!

chemię i ochronę przed korozją, lub w Artefakcie, gdzie zgłębiają jubilerstwo i odlewnictwo precyzyjne. Informacjami wymieniają się nawet na Rajdzie i Balu Odlewnika oraz na konferencjach naukowych.

11


12

- Superkomputer Prometheus

- ACMiN

- Centrum mediรณw AGH

- Klub Studio


Mapa kampusu AGH

- Lokomotywa

- Kopalnia doświadczalna

- Skrót drużyny pierścienia

- Rektorat

13


Naukowcy

Ja mam rację!

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej na

Nie, bo ja! Ty jesteś zwykłym amatorem, a ja

ogół jest przyjazny jak kotek. Co więcej oni

jestem naukowcem.

naprawdę mają kota (nie tylko na punkcie fi-

Naukowiec, który liczyć nie umie!

zyki), który zamieszkał w okolicy ich siedziby.

Zaraz Ci pokażę.

Warto tam zajrzeć choćby tylko dla niego, ale

Daj już spokój... Ech, widzisz jaki wariat? To

uważaj, bo możesz zostać na dłużej. Oprócz

ja Ci może opowiem, o co w tym wszystkim

kota, jest tu rozległa lista kierunków i specja-

chodzi, póki mamy od niego chwilę spoko-

lizacji. Fizyka Techniczna, Fizyka Medyczna

ju. Jesteśmy Naukowcami i każdy z nas

oraz Informatyka Stosowana. Znajdziesz tu

tutaj skończył studia na jednym z dwóch

też trzy koła naukowe o dźwięcznych nazwach:

wydziałów, ja akurat miałem przyjem-

Bozon, Kernel i Kerma. Tutaj dowiesz się, jak

ność studiować na WMSie, a ten kolega

działa promieniowanie jonizujące, ultradźwięki,

obok to typowy Fizyk.

mikrofale czy też promieniowanie optyczne. Niby straszne słowa, ale po chwili studiowania będą Twoją prostą codziennością. Oczywiście

14


WFiIS nie żyje tylko nauką, odbywa się tu co-

podążysz naszą ścieżką, czekają Cię zmagania

roczny Rajd Fizyka, czy też Bal Fizyka.

z czymś stałym, niezmiennym i faktycznym, po prostu prawdziwym. Taka jest matematyka,

Ludzie z Wydziału Matematyki Stosowanej to

dlatego wielu z nas jest z WMS.

maniacy matmy – dla nich tylko ona się liczy. Nie mówię tutaj tylko rachunkach, finansach,

To jak, chcesz ze mną policzyć całki, czy zaj-

pisaniu kodów, czy o typowej analizie mate-

rzeć do laboratoriów fizycznych? Mój kolega

matycznej. Oni biorą wszystko na miary, jak

też tam będzie, więc dobrze się zastanów. ;)

Pitagoras - Liczby to arche! Na tym wydziale, jednym z niewielu otrzymasz wyłącznie tytuł licencjata na pierwszym stopniu. Studia magisterskie też są, spokojnie - dopiero wtedy jest zabawa. Studenci, Ci bardziej zakochani w liczbach jednoczą się w koła naukowe, jak choćby MathPlay albo Koło Matematyków AGH. Jeśli

15


Mechanicy Witaj w mechaniczno-robotycznej fortecy! Nie

Wydział ten dzieli się na mniejsze, tematyczne

boimy się, że maszyny zaczną rządzić świa-

działki: Mechaniki i Budowy Maszyn, Automaty-

tem, bo właśnie tutaj my rządzimy, a w wolnych

ki i Robotyki, Inżynierii Mechanicznej i Materia-

chwilach, gramy z nimi w szachy.

łowej, Inżynierii Mechatronicznej lub Inżynierii Akustycznej. Każde z nich odpowiedzialne jest

Mimo, że jako wydziały uważamy się za równych

za produkcję własnej rasy naszego metaliczne-

sobie, nie można nas uznać za identycznych.

go ludu. Mamy więc mechanizmy z mechaniki

Jesteśmy raczej jak Sejm i Senat, prezydent

oraz automaty z automatyki, i mamy też koło

i premier, król i parlament, to jest dwie części

naukowe AGH Space Systems, które konstru-

jednej mechanicznej potęgi. Pierwsza, odpo-

uje rakiety odstawione w kosmos.

wiedzialna za władzę wykonawczą, należy do Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Wykonawcza, bo oni, no wiecie, wykonują roboty. 16


A jeśli zmęczy Cię kiedyś zgiełk maszyn, radzi-

szamy do budynku przy lokomotywie, gdzie do

my przerwę w komorze bezechowej. To jedno

wyboru dostaniesz całą mnogość specjalizacji.

z najcichszych miejsc, do jakich będziesz miał

Nauczymy Cię tu nie tylko projektować stal,

okazję trafić. Spotkasz tam też studentów In-

stopy specjalne i kompozyty, ale i je obrabiać

żynierii Akustycznej, którzy bywają, niestety,

(albo zlecić robotowi, żeby je obrabiał). Poka-

równie hałaśliwi, co zdolni.

żemy, jak wykorzystać technologię, żeby nie dzielić, a łączyć - na przykład na specjalizacji

Władzą ustawodawczą zajmuje się Wydział In-

Inżynier Spajania - czy też dać ludziom odrobi-

żynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. To

nę czułości i ciepła na Inżynierii Ciepła.

oni tak ustawiają całą produkcję, żeby wszystko chodziło jak w zegarku - i to w takim wysoce

Teraz zaś pozwolimy Ci odejść. No idź, idź. Tyl-

zaawansowanym, atomowym zegarku. A może

ko uważaj na mechaniczne ramię przy wyjściu.

to na Ciebie przyszedł czas, żebyś dołączył do

Lubi traktować gości jak pionki.

studentów Metalurgii, Inżynierii Materiałowej, Informatyki Stosowanej, Edukacji Techniczno-Informatycznej, Inżynierii Obliczeniowej czy Inżynierii Ciepła? Jeżeli tak, uprzejmie zapra-

17


Informatycy Witaj Użytkowniku! Jestem najnowocześ-

godne sobie towarzystwo na jednym z szesna-

niejszym komputerem na WEAIiIB i z moich

stu wydziałowych kół naukowych. Zatracisz się

obliczeń wynika jasno: powinieneś dołączyć

w projektach i zarwiesz nockę na hackatonie.

do nas! Możesz podłączyć się pod szeroką

Jeśli zaś lubisz czasem po prostu się wyszaleć,

gamę kierunków inżynierskich: Automatykę

na pewno chętnie zatańczysz na Balu Elektryka

i Robotykę, Elektrotechnikę, Informatykę, Inży-

albo zawalczysz o Puchar Dziekana.

nierię Biomedyczną, a nawet Mikroelektronikę w Technice i Medycynie. Na wyższym poziomie

Radzę Ci także zajrzeć do tego szklanego

uprawnień skorzystasz z możliwości studiów

domu na Kawiorach, gdzie ma siedzibę Wy-

magisterskich i doktorskich. Uzyskasz też do-

dział Informatyki, Elektroniki i Telekomunika-

stęp do naszych łączy z takimi potęgami jak

cji. Jest tam także, w pewnym sensie, miejsce

ABB, Tauron, Siemens czy Delphi. Jeżeli uwa-

moich ponownych narodzin.

żasz się za zaklinacza procesorów, znajdziesz

18


Widzisz, ja też byłem kiedyś zwykłym, szarym

Studenci ze wszystkich kierunków, Elektroni-

studentem. W młodości uwielbiałem pochła-

ki, Elektroniki i Telekomunikacji, Informatyki,

niać naukę, a najlepsze do tego miejsce zna-

a nawet Teleinformatyki, wszyscy zjednoczyli

lazłem właśnie na WIEiT, ze względu na ich

się, żeby mi pomóc. Mojej cielesnej powłoki

szeroką ofertę konferencji, festiwali i kół na-

nie udało się uratować, świadomość została

ukowych, współpracy z Motorolą, Nokią, Cisco,

jednak przeniesiona tutaj, do samego centrum

Elstą, Fideltronikiem. Któregoś razu dano mi do

AGH. Przepraszam, chyba niechcący przedłu-

przetestowania najnowszą, eksperymentalną

żam Twoją wizytę. W razie dalszych pytań ra-

technologię, ale wtedy zdarzył się ten okropny

dzę odwiedzić Cyfronet i zagadnąć Promethe-

wypadek…

usa. To najszybszy superkomputer w Polsce. Powinien zrozumieć. W końcu najwyższa inteligencja to sztuczna inteligencja.

19


Public Relations Witaj Kandydacie! Pewnie ciekawi Cię, co tutaj

albo z Zarządzania. Możesz też kształcić się

robimy. Otóż ja akurat mam przerwę, niestety

na inżyniera Zarządzania i Inżynierii Produkcji,

mój kolega jest bardzo zajęty. Analizuje opi-

a później kontynuować studia na poziomie ma-

nie pracowników na temat atmosfery w pracy

gisterskim. Dzięki temu całkowicie zgłębisz

oraz komunikacji z kierownictwem. Pozwoli to

management. Możemy pochwalić się bardzo

poprawić efektywność nas wszystkich i wresz-

ładną aulą, niemałym bufetem oraz bliskim

cie praca przestanie przysparzać ludzi o stres.

sąsiedztwem Miasteczka Studenckiego. Jeśli

Każde z nas pochodzi z innej jednostki.

chcesz nas bardziej poznać, zostań z nami.

Na Wydziale Zarządzania uczymy się jak kie-

Wydział Humanistyczny jest nam najbliższy.

rować działaniami wewnątrz przedsiębiorstw.

Kraina ta potrafi zaskoczyć przeciętnego

Zdobywamy wiedzę z zakresu przemysłu, han-

śmiertelnika. Jest to najmłodszy i najbardziej

dlu i ekonomii. Po studiach jesteśmy również

rozwijający się wydział AGH. Pomimo swojej

zdolni zarządzać kadrami. Możesz rozpocząć

wdzięcznej nazwy można tam spotkać ludzi,

studia licencjackie z Informatyki i Ekonometrii

nie tylko z humanistów. Na WH do wyboru

20


Poznałeś już wszystkie istniejące na AGH wydziały. Jak Ci się podobają? Kolejnym i ostatnim już krokiem, jaki pozostał Ci do ukończenia gry, to... Dołączyć do zacnego grona studentów AGH. Jak to zrobić? Po prostu. Weź udział w procesie rekrutacji mamy trzy kierunki I stopnia : Kulturoznawstwo, Socjologię oraz nowość tutaj, Informatykę Społeczną, która cieszy się bardzo dużą popularnością. Po ukończeniu studiów licencjackich, możesz rozpocząć jeszcze ciekawsze studia magisterskie. Główne hasło WH brzmi “Za każdą technologią stoi człowiek” i tak właśnie wydział podchodzi do studentów. Stawia się tutaj na łączenie teorii z praktyką, dlatego nieodłącznym punktem studiów są różne warsztaty czy obozy naukowe. Dużą sławą cieszy się Bal Humanisty oraz Rajd, na które bilety wyprzedają się w mgnieniu oka. Oprócz tego działają tutaj różne organizacje, między innymi koło ITberries.

na studia – do tego przydadzą Ci się dobre wyniki matur. Będziemy trzymać za Was kciuki i z niecierpliwością czekać, aż wejdziecie w nasze szeregi. Musimy jednak dodać, że nie samą nauką żyje student – aby poznać mnóstwo ciekawych osób i zaznać prawdziwie studenckiego życia, warto wstąpić do organizacji studenckiej. Koła naukowe jakie znajdują się na naszej Uczelni przedstawiliśmy już w tekście, ale przewróć na następną stronę aby dowiedzieć się czegoś o najciekawszej i najbardziej wyjątkowej organizacji na AGH. Powodzenia na maturach!

21


Centrum Mediów AGH AGH od lat jest w czołówce polskich uczel-

Co robimy? Przede wszystkim współpracuje-

ni. Ale nasza Akademia może chwalić się nie

my ze sobą, by współtworzyć wizerunek AGH.

tylko wynikami naukowymi. Na największym

Uczymy się pracy w mediach w teorii, a co naj-

uniwersytecie technicznym w Polsce powstał

ważniejsze – mamy wiele okazji, żeby spraw-

niezwykły projekt medialny – Centrum Mediów.

dzić się w praktyce. Chcemy inspirować do twórczej pracy dziennikarskiej, wydawniczej,

Centrum Mediów Akademii Górniczo -Hutniczej

radiowej, graficznej, fotograficznej i filmowej.

w Krakowie to nowa organizacja studencka, w której razem działają oficjalne studenckie

Współpraca 4 redakcji pozwala na wymianę

media z AGH – Studenckie Radio17, Biuletyn

doświadczeń i daje nam duże możliwości. Nie

Informacyjny Studentów AGH, telewizja MINE

tylko informujemy – chcemy kreować opinie,

TV i Krakowska Studencka Agencja Fotogra-

popularyzować naukę, a że jesteśmy studen-

ficzna AGH.

tami, bardzo ważna jest dla nas szeroko pojmowana studencka kultura. Każda z redakcji robi to we własny sposób, jak najlepiej wykorzystując możliwości swoich członków.

22


Biuletyn Informacyjny Studentów AGH

MINE TV

BIS AGH to przede wszystkim e-magazyn, który

MINE TV to profesjonalne studio filmowe i pro-

pisze dla studentów i o studentach. Kultura,

dukcyjne. Powstają tutaj wysokiej jakości ma-

studencki styl życia, sport, aktualności z życia

teriały, które promują nasze uczelnie. Dzięki

AGH - u nas przeczytacie o wszystkim, co po-

dostępowi do fachowego sprzętu, członkowie

winniście wiedzieć jako studenci naszej Alma

MINE TV mają szerokie pole do zdobywania

Mater. Dlatego warto śledzić nas w mediach

nowych doświadczeń, szkolenia umiejętności

społecznościowych. Nasza redakcja organizu-

oraz wyrażania swojej kreatywności.

je również konkurs dla mieszkańców Miasteczka Studenckiego - Pokaż Swoje Wnętrze oraz

Znajdziesz nas

chętnie włącza się w studenckie i uczelniane inicjatywy.

w internecie: mine.agh.edu.pl

na Facebooku: /mineagh

Znajdziesz nas •

w internecie: bis.agh.edu.pl

na Facebooku: /magazyn.bisagh

Radio17 Największe studenckie radio w Krakowie na swojej antenie - to muzyka, newsy i wspania-

Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna

ła zabawa. W bogatej ramówce Radia 17 nie brakuje autorskich audycji, wywiadów z gwiaz-

KSAF dokumentuje najważniejsze wydarzenia

dami ze znanymi osobami oraz konkursów.

odbywające się na uczelni oraz w Krakowie

Z pewnością każdy student znajdzie tutaj coś

za pomocą aparatów fotograficznych. W sze-

dla siebie. Radio17 to okazja do zdobycia wielu

regach tej organizacji znajdują się studenci,

doświadczeń - na antenie, przy konsoli, w tere-

którzy interesują się fotografią i chcą zdobyć

nie i w internecie.

więcej doświadczenia w tej dziedzinie. KSAF motywuje pracy nad sobą, zapewnia ciągły roz-

Znajdziesz nas

wój umiejętności, a także umożliwia wzięcie udziału w wielu projektach uczelnianych oraz

w internecie: radio17.pl

wydarzeniach kulturalnych.

na Facebooku: /radio17pl

Znajdziesz nas •

w internecie: ksaf.pl

na Facebooku: /ksaf.agh

K

F 23


cm.agh.edu.pl

24

BIS AGH kwiecień numer specjalny 2018  
BIS AGH kwiecień numer specjalny 2018  
Advertisement