Page 1

,AJtDR.AITl. 1 N F' O R M~ C 1 O N LOCAL

1= l•auso llU'ICII CC::,~·rua /uno th 1a m ·r~,. ,\'ad ' lr.lNUI, si t!~ 11111/Gftlllfo

noil••

~sin~~, (ra caso4o

IAI•• a, la m.zltr• dr lt'aPOJ•dll nuc.

•uw:o trar111uilte CO'I ~ hijo

Situnpr• Htl

s d qu• JU li lblla lriu~r~ no tra s11 dltl11111 baur / • ·

o•. llr • 4mlral>!cm ~nle t)tos ba11los \ h·Jr Je Ul$ 114111" laurn. Pu~> b en, \IA4r(.J. l l•mprt

)'ti OI•IJO d01

Ma nona, dos qrandrs conmemo~11do11u

tlt¡l .. liiC \' Clll..lll

la Inmaculada

111'

1111d,a nolnalllr n• .Jt>4~ t i

Enrrc J;a~ ~u'cm n c' fc.:;lividades Que a Ja Madre ale Dios . IC'csu 11en" exc<:¡'lciou;ll impurtd!ICÍd la hest11 de f:IJ qu~ cl\u rnl (\11 PI H'd~ llamar:'e d Jlrilller IIIUIIIIJ ele 1• ¡:rr.ia Ef!!~ llvllmen le, la \:ugPn .'\\11ria, eunta de la e~: p¡ orag n;el hré. pnr dt!d r.o a:;i, el primer rayo de sol br1 illlt:. pruyo~ I Hllu ~41brc la ep lctlo!ad del género humano.

llts .

d• se~\l!IO,

runlv de '"'" utl)au(sllto, 111 ~lqurr: a del s•cll\1 )' crl$llatui. C>lft ,¡w~clóu y Ita <ltclurado

La madre

un• J:DCrr:\ alllrr111 " Hh.tl , . . buril os. c:onslithhlos per challe· lu·e lmpre, ludn c:nsh l rclt·

l' t f

tl <ly t i clnrurón tlt Mlllrld, t i 111111! ltflOS~IOflllt han di

p.1sar tos turiJias, Jtrtnnla

ll timbra Rl~fliU · t11~elli

d~ J.:a

mm

E~¡ui\a

Ma

J,

e rg ab por P.atrona la Purlsnna Concepción de ato cuy•J rnnnlo matt'rnal se acoge la humaniddd. .!!:...

'•'

.!!~

..!!:..

"''

,.,,

O ro .1 nb ·1~n sublime vi1•nc n llenar el C'pacio festh•o 1!- m,Dlrt 1 y es la connu.:nrnr.1ción del 01'1 de la a\\adre. lle,ta c1•1 In q tt todos tr.nemo" a.go que ver, puesto que l.t ¡\\udr.• t:'> la b11se de la lauuhn y en torno de :.u ftgura gira ll 'o· cdu f y el mundo entero.

"'

~g

91la8rio, punto L~ ,••·t; :ió•l d( .\\ t.lrhl , en t' Cf1110 j¡to¡,¡rifiCO \IC E~ 1Mt)n, r u ~· cotntro, 1'01 lo~n ro, úe l/1$ C..,J, ·as, le pr.nn re ~~r P.~!t de l" rllolt p11r• n .. ur)ll)

•lo•

r.u r • s;.~!o a la.¡ Mo hale tnn · •e\ ~t la r to\·lnéf;1, eo111.:~ Ar•n·

hu. t E~torh1 l, t l

V.1 11c dt los

c. :los, tic .. sln-> n l •$ pro1 itt

fas t;ct 11 c:lrc:u•rll"· • c:o:ntros ll'llb t l lit lurl •• no COIIIO St'gO \ 1·1.11 <.ireuj~ . Tols~tfe, Avilf• • 'l•c eltdirr,••• va orti 11r.¡n•ttc l~n '"' ll í't lle lo, os . Lu(area 1 1 ~ " " os r¡ue 1r11tnrtrn .1s <le dhtr•lotr, t n unn n tle ale r~ror la •s ft 1f11 t >lros cclt•rts. Peru • Qtta ~ 6 •• 1 r llo /1\,ulrhl l' amus'b1b'\· · ..n J y lit ltl~o liln lftlpor· •• 'p;jlll l¡¡ \'l'ln y rrc e o

e

partiDa

noo ei 111 urbaniz,tción de les suburbio~. 11111

nll~tra blc'

en

\litO JitliiJ)O.

o\\:ulrhl no e;,, o lllt i•r llicho no era, un cu.o 11isl•"'o en la pobrez11 dt sus lutrrlos circ11n d>~nlos. Touns In~ gr11nJ•• c•u d.11tn del mundo, ~ntlcn e>t4r cell J>~5 P'lf '"' cr"turón p'oro llpropiado: los subuo btus. E• lo

h• ,J."lo II~I'IS y '11

a mud111" ""~'tt ,tu ...cttlrb de ciu~: Jl~

htiiU

•~ Jt,,cer r~···l>!r ""'" crwdu" rle lo• b•ut!Js 11bre~os huulc • ltt rlq>lfltl ) ·ujn ''"' In~ c.•ll•s céutrlc.os o ,111 10~ b~trrlv~ .,!e I!II IIIC~.

''uesl o P'I-J Bllfoja, t'n su lrllol:i• , L" 1>usc11,, • .\urorl ro·

¡n, y ,¡_11 mJin hrc• b·•• , u~'cd

LAs cosns pueb son de~e:r•clll<bmenle. as 1: l.t c:orrelera o y.C1pdtiiA u un Autentico

entre

nu~~tro

110

uptcle aiC&rt y modtrne, c~n SIIS lurrladas t lt&llltlu o me·

dt SAslr e,

un tone•u~. u11 ~ vor¡cuen u , y toJo 'u~ntl) de peyoratlvt qultrll usted ni\a.Urhr encimA Y y• son onnthos le• •ftos tn t¡ue la t Oi1 no s.1lo dur11, sino que cm¡1c•ra. Cuanllo, ¡n aclumcnlt Jo:udrlft que ser ro4elo contrario y por rnzon.:s 11\UY . !m 1t es. Anlu . uta carrer tra u rvl1 tan solo como nexo lit nnl611 ~onlte dos pu!llnclona& do ,lltiiY eauu tonlatlo entre ~1, y tnmblen. lt que ro es 11u!s lmpotlanle a efectos tle nu~sltl¡4 }'use, 1111111 des tfiii131CliS, cen 1114 I CSJitCii YftS IIJtriCUiturns Y Sil Cll llltr rlo, tollo le na<Jdeslll que u ~ulera pero tenl. tloy esros fl tloroas srcuen t u pié, ••n e! ailoúldo c!11 de otrn, do capllwl lmpollnnaiA cc•nónafc:a. En 1• l'l!tlna COIII»fCll IIXhlt Ul 1 ' ruta tumri tll, 1!110: >C libre Y dtrra 111 ella mlsnta.Otr• ruin pua pot uu•51ra ceograiiA. B•cn, pero nwbns tnl.tS fyurJI)IIAII •la.~du, ceu lo cual ~oo mennru sus lllfftcllvos )' sus JIOsl•rh<lndo:s. \' csl.t c:nrrtrtr• •tt ln t i uso comunlu ntr, la puertA 1bit!fll , qnt umpllarl;t J:ra J•osibili411dcs do e'eccl6n 4cl turlsla, le olr~ccria nuov.os ¡1~lsaju y, 11 1• par, harl~ 111111 la in .. n<lrlo htri:HÍC·I ... te lfl tó•ltvln mh nuesua ceo noml•. y 1~ de 1" vceina comarca, L11 cosa no p"cde ser nnis clara. y tsl' A Ir. vial• de todos. Pero lntn¡1oco pt¡cd"e n r mlls c'nro y e~ llff utAs a l11 v1.t,1 uc IUoliiS el llHIII¡,Ilo ele 11 cnrrcltrll Y el q11t na1la u hacr rillol sohrciouMIO. (.'<Jusi•. ~In emb.IIK"• o¡ut ~011 yn YII!Í~S In• \'OctS qu ~: nns h~nt rtt".!o. ,.,c,-,cnl"'d.u (101 eflt asumo. y \'nrlns _.11, lu~ vccd 1111 ~ en 111 prcn~a P•'"""""'" hemos vl~lo qm· , ..- ~~~~l"lla dr 4!1. , ,. . , ~nrros hemos q 11 r lldo 11j)OriM nuetslro iftA· 1 111 11 1111 otilo ole • remt. A l'er ctul•!' es llh·m• t~nt "porra 111 pt~doa, e l ul'lultrlln) l¡tdO lO <IUU hlj!ft !Jitn. IARBARROJA


Ree..a n

D io"~~~

caridad por d alma de

Doña Margarita Mir Calafell Viuda d~ C alafell Que f allec/6 en ~sla V1/ln el di<1 S de Diciembre d~ 196J. a ltl edtul de 87 a !los

{jablmDo_ recibiDo ltJs JanltJs c5acramenlos fila tj)enofcf6n 1/pos/6/lca

E. P. D . Su al llciJus hiJos d011 G tf>rlc:l y don Barla!ont ~ (m •enl~s) hi Jus pollrlc•ts d11 r11 Celnllhn Pujo! y dfltb Ce'rnha

IIIISI!nlr,), nitros, ubrinos y

dennl~ f~lllflil1,

nr

p:~_rllclpur

n sus nmlshhll!s

1~11

sensible pérdldn les ruegnn tt-ngnn

¡m!stnlc en sus oraclone~ el uhn" de lA fi nada, por lo que les qued1trtln sumnrnetlle ngrndaddos.

du t11s, al jtunu modtsli~tmas, paro ste.npre arrectlv11s y deslio! lut¡:o, muy 11lt jadu lit lo que oran lu vl~tjos sultUrlllos. Auu ne se h, c&nsecuh!o r• · se!ver 110r cotnph:lo el 11roblt IIIH de la \'lvlt mln - confllclo In· H!rnllchlnal. conseruencf·• dt l IIC'"~~r••h crllcimltnlu

d ot h•s po· b acl-nes pero · en l!fln pa rtt , n h11 remaJiad• .

Lodos los 11if/os d• &pa/ltr,

desde los dos mest~s a los sieU allos deben tomar la t·awnn SA BIN. collfl d la POL/0,11/e LI7'/S,

C.ine 1\rgentino

l'•' lit un pdndJII: 'IUe

Sil

( \lJ IV

III Í

tn CiCIIII'I) S o•uarle 4e l~l•r••cltn L ..ar

o.,.,.

R•t~. t•

AHIIIIAITX • loiAU.OII•A

DE GRi\CIA

Muere una señora vlctima de accidente El pns11do mfércoles " n p,,¡.

SAb"do y domlnf:'O , 110che 11 las 9' 15. Unos b.rrlos como lns de la Olrrce un l canleclmlenlo !11 al/a, o t N:!ll) Jc>Ú:>, son lrasrcndenle. en clntlllfll<>grulia n !lorlales, olro> cento Mor:.lt Un ltlm dulc ido por W ll b m In, al " ''"' 4e 111 {;lutiAd L•neal Wyler. Una hluorln de los ll cn\ Jll•r• la clase rnt J I11, t tttre los IIU de Crl$10. REN · IIUR que ta1nblen lnehtlmos el barrio Con Charllon 1-! ;~slotl, J •~"k lie l:\ Concepción, lan próximo H:nvklns, Stcphen Boy:l, H~)tt en 'S11S nutvn co ns lrucd on es a Hart•retl. 111 prau tlt lllr.•s. Alrunos mh T cchnlcolnr ftl Odutos, C\)1110 el Or1111 S•11 Un11 hlslorln de ceulu ... ' " " B u, 11 ClnJ• d dt los Angeles, hum~ nas como tnalesqultra de ta C:ud aJ r ecuo yt.1ncos otros l11s 1¡ue u ~ ltd hoy trata .. Ricu, mh q••e no recu rdo en es te pubre•. cr11cfts , ••nobles. m•m•·••• . r11du n ale¡:rttnt nte !.os que aman y los que aon a 1t.hdr id, huclando grqll su pe anmdos , tos ~¡ue ortlsn y toa rlfcrl11 . que snn nlllllllus. ll"•nb1et vio· T•lvlo le~s11n y ~nmb rta p1otlllc:us . Gente. .te lotlHs clM\1'\ cu vlll~• ' " Clllrccrur.•.,," '"''" ''' "A~ Dft AIT X,

llfln.ll r &fau:mh

SENSIBLE

R~cue:tlc . ,.

! SPLENDOR EN LA llmiW'\

11111 ocurrih un '''"'' o~ccldellle, M I lné vlctlmn do11a Calallna rujo! Vlch, llltllll O[ Je S'i\rracó. ('u~n.tu d nn Mnllns Pt'frA Vlch clu,·ul. bn en niol•> por 1<~ 7.011.1

do

Puerto de ttndraltx

e 1N e Un extr~ortlln.ario pri!J:Iftlllll SI! nllllnci;r en este snllln LA P~IM OE $.\N MAilrOS Por Miguel Ace1•es 1.\f¡l•

Arnt BnrhR Lcre PI!Jro \'111g"s

ComplenrenloJ > dm!ca.

dt• Sn 1 A r m :ul•llll$ lle\1111·

t l)lll;) fM SlljCrll

n

511 C:SJI0$8

c'lfobats perrsa.fo qUI no 111.

dol\n C~ l .tll nn Pt!Jol Vtrh, de 25 va1 a vuestros 111/ns a NCIIMI

de ••thtd ~e vló pre el~~do n re'l!il.ftr 1111n lortlldR uuutiObtn JIRI 11 l'\•IIM el OtfOfldlftr A Ull ctcl!sln. Po~•o el bru"'O movl· mlcnlo de In máquinn flrOvocó 111 cttltl.l de an1bos, con IHn mnln lorhmn que un IIUiorar que IIVIIIIZ••Im en ro mlsmn tllr~o:cclón Rrtl)ll(l u , , IO\'l'll ('l;pll$11. Pttcron lnlt'S lns h~1 hlfts rtcl bhln~ qnt- In v!clhun !. lrcln hn· r••~ tlu~pucs en su dqnllcflo dll o l\o~

l. • dto·l:l~cln In rnu'~''" hnn t'll

hlll•' t'• fHh·h !n,

llnlhun IP~ 1''"' '"', th• ''' lln••ll•l nuulro cnll• .,,nrhlu p• In me.

( 0 $ d(' uaCt/11/lcfrJ:I

,

R•_yf~aa S~t.F.Cl'!ONI!S MF.Rilllt.~U

1 !!: l ''fl!R.\S CHI{bO

I'RtMf.l( rL roro:-~

S'¡\fltiCÓ, d ·t hn("iff'!!.h~n

c(~t~lra fa pofiomifftll$ ts 11bd'

donrtllos al ritsgtJ ,;, (IJ ~~ sls? Torios los parlr#s ~ acudir cou !'as 11 '.1os a lO$ ,.,.


.. ....•.

Crón.ica local

• •••

,.~------~~--------~~-~~~----

___..

RESTAU"RNT

~~ J{o~ Y~)

Situado rn rl mtjor sitio dr l'elma

Giaa fl1 J':e !t!UJ~. s. 11. rmre al aiJO~I? fe t.a Tliet.:Ut:..

,..,, 4uurnu muchu fehdtla11~ h¡¡r~ u Jo rn vlalt tia 111• \les \lsll•r In m•s lmper·

r•••

laulu ctu.J••n dt la pe•tln11l1.

dllltla Du JtUti lit pasRr una tem·

ESPLHHDIDO COMEDOR

p croda en tsle pueblo hw aall.:o

COCIH \ I NTER NACIONAL.

f-

~Tl~ze~~

LONDRES SER VICI O DE RESTAURANT

6sp~tla/llaiJ en bodas ll bauiiJOS

Cta·r,s de BliG- C!isfaC~.iáa feltral - A~aa torneare. ~~lfetre y Jrta

eS ocia/as

,

ll:<posos, te Btndtd' u a postdll Cll.

L&'S iuvltnllos futrort obse·

par11 FrMncla 11M M~rlln Barce· juntamente con su ISJttn doila Antenla l!nstllal. 1~

91(utldl1111 f"iltlt d6 en HIU vllf"' t l pi• Udo jut\85 llol\a Mar¡arjla .Mir

CaiRftll, R 11 avan&adft e4ad 4•

87 nl\11. Su murlt cau~6 ~:enoml

On/ac,• 'DtJSCb·tJTlOralts quidolos cnn ,.,,, u ~ ui•ltll al· nnlhnit nte que ae puse lfa ma · En P•'rrt• • .,.. 111 c.opil o1 Je mnc1zo en c tl lotel 1\ht••nl~lna. nlflttto con la numtrOill centu• Sta. An., dt~l Pa «•u de: la \l L.n novel pnrtjn u lló en rrencla que u lstló a su enlferro murJHin•. 5e ct~ellró rl e•llllet mntrfrnonl• l de Id b~l·¡~tm., ~e · ilorl ln ,\nlll11la Meralrs Enst>ri.tl c ort don AniOIIfo Bos<h

s. v,.

IMiltniero lndustriill l:t uovl n c:llró en te <"•pilla ""' bru.o rle n prodrc clllu lol~ri.tno M..ra u, Tcntenle 4alnf,.,ueriA., mien1111s el covio .t.~, e' ~")'O a su ma dre dufta r\hr¡¡arlhl $ ,,!vol. Puaron pft.lrl11os sus padre:$ don Antonio Bnsch ~len¡•ny y

detln Mar¡arlhl ah·;! d e BJ &ch; d1111 t.htiMwo Mornl«& Pastor y doll11 M., rllnteua Ensen~t de Mon1ltt.

Bemlijo In unión el Rdo. lfou Jesé .Selly, V'c11rie tlel f'ur:rlo da Andrallx, celt:bl':lndo lá mlsn da vdRcfelltS e R.ln. p,dro 1<\1· cual Su•u. e o frrlliiiiOII co m• teslleos, JtOt 1111r1• del nrtvio don J a ime Bosch. ¡\\nqninislll Naval¡ubf .tdo; don J.•lmt Su11u,

:$.;

lorn•u su 't n <Jn d'l

..

fl Jtas d•

T eniente Cornut-1 de t\rtilll'rl" i don J a llllt: .\1ir, J t !c de la Sl!c; c:lón Cttts. corrlcni.!S .le: B.wca ).\arch S A 1 d·1•1 8 ~rlolorm!

M11sso1. Propialltrlo

P<.~r In 110

vla dort r M r o \ni 111fu E·u rñ.il, propletorlo; l11111 O ""• P••flll. Mi lrcu; d.~n O .u er.u" Coin mu. MtJ•co y <1->11 J•t.m ,\\ltn In, l"dushl•f D•trllnle •,, ''r\'Utnní.• rell¡clo 111, fueron 1 lltr ¡lfti.1•J •~ '!dr ena dU COIIIjlOitcfUII('S IIIU>I(•IIflS )'

,¡.

ul IIMI el.,t y d.,sp11~s de tu u y brlllrrllle p!iiiC!O, •• JIo fu 111111 ~ Ull t a lt¡,:TIIII:\ lf e • (~fll d•~ d• l VatltdltO, :'• • 11 cu•l 111 S ltlh.l tJ, 'J.lttJc: , : ~~ IIUC\'0,

y funeral qwe IU\'1 JurAr 111 tanl• de del jut\'tl "' nuestru lglu l• JIIITOQUial. En pn d escanse y reciban sua hijos ausentes deA Oa"rlel sC'11111ns y don Bartolomv, hlfu polillcn 6nlact Ouqlltf·flltm•ng y demb familia la uprcshln da !! 1 • · 11lt11r rn~yor da lw l&te nuutre atril ido pésame. sia el• San Nitoth 11-t Phlm~. s e celebró el enl11to rn•ulnto· Ttes zota$ de uacMna 'n u11 uiAI de 111 IJellu sel\orltn Antonia terrdn de tu.Jcar AHORA JI d~ novios p~ra ,.;,flltr hu prlncfp,..,ca fi w.Jalles de esp ~nn y txlr .. n{tr~. lliotll\10 su r.esldcnci~ en B trce!onA. ,\1otchas fe,lchl:~tln !u lfe·

avfnn en vl11j1

A tiiiiiiiY Ftexus 1 011 ~~ tlouJ~hna

jove n

llu::uet Pui&.

LK Ht\•111

tnld tn al lem¡lle

l.lel brAlCO 410 SU patlrt Y t i IIOViO dtl dot sn rnncfre n los ncurúts d& In mwrch~ nuflclnl. Bendijo In u1116n y ce'rbrt la misa de velltclon<'s t l Rdo. den Gnil ermo Mh Tnbet1:er. ,\p~drlnMron

In llo.Ja tos res·

p~:ctlvo~

f'lndres lit lo' conu•· yen les don Üdbrlrl 1l<~l!n<'l y Sna. dofl·l Pnmc'isca !'ulg. den jn.mc 1\ ' t•IWI)'. ptoplet u lo d t ' boruo •lel Te.tlru y Sr~. llorla J c rónirnll Ftexas

O/ras tantas en/a próJ.Ima /1ft· mauera prolegetdrr a tm hilos contra la pollomlalilis.

Cupo11 del Ciet• Sdllado. JO Luus, 2 ...ltt.f/t$, J

,\1/lrcolts. -1

Jnots,

j

Ylernts, 6

-490 -008 - 766

-435 - 468 -972

P'1nn.nnn • IICIII como tull F ARMACIA DE T UR NO por el 110 \'IO: den Q~( 1er L. MarrJift-go Pina l!ttallot mil H•tguot Puf¡:, dna 1\:II<)OIO Alllrrll, don Gu·llenno Q.l)'il Y dtrt V"~ 11.: \ le '"''Y. Plcxu. Y p•r 1~ u '"', J 11 Vi.: e 11" t' ,.x u POSTA t. ES p 11fnl, riJII P.rnnrhCI) .-\le•n•ny Vis fus p~n•ramttas Al•m~ot)'. lnl\'1 S• \'~ \h:.nlny en ntgro y en color y O rtwvt \1 • 111 tY f ,.¡c. •~. G11i•~ turísticas 1) .,,111,!$ d" la C.H~III~oll~.ra cl11 Mallorcn hel"' ~ h•s nnmercno • htvlla•lus 11 Dt t•i!nla t!l t!St 1t /.lbr~llil ,. u ,¡ ¡J~t•ll' al h 1tfl N 111<11 11 11 5 dcu11le se 5h vló 1111 ac:uto • 1 t OS,

..,,erze.

L••

nuevos eapoaoa a los


A N O R P. 1 TX.

4

··- PágirtEl •

Depe>rtiva Curiosidades

FUTBOL c. o. 1\laro, t - u. D.

tmD~tiiTX,

2

Con una Form3cion revolucionaria el Ar drailx dió la sor· pre~<n \lcncicmdo en ;\ lsró. Ribot el mejor de los llt'inlldos A u ór.Jent1 .Jel C•lar l• íl• Sr S •str,. que tuvo

11111

pos loun.ron nsl:

Rosse116 11. Vrd RI,

Ou,Hdle la, ¡\ tnent:nnl, Roue lu 1, Vtrft. c.,u, Mechna, s~ ne. 'ampo •.

-1t.J~~f:~~

t\NORAI 1X- F u 1\, P.-.hnc:r ,.orcti 11, fn ,ehnl l. f' erll, To rrt>; C11la lell, t>orcu. 1, Sinchn , Rtbol, Pujel. Los prl.neros mluulos hu:ron da ,¡:ero .J11anhuo alaro111 115 e , que 110 5t lf·IJ Uio) Cl :l ¡:o>lt i pur• 11111 f' lXII\, en d ie >hr •clcrtes. p¡~rall~ 111 .¡ 11~ los ranuslt> 11, 11 ven¡:~o~ar.Jan local. Oes¡luts d t esle s minlll&s comonz:ó n lunch> nar t11da ¡,1 "'~~ 11 ¡ 1111 \1~1 cqutpo arrdfllxol }' •mpeuron 11 lnqulc t:rr la puerta roen!. .1!1 prlllltt ¡ul se mnrc6 A los 15 minulO$ du jue¡o. l' u.: lUid l f•n fu¡:alla de Puree! 1 ue .

• 11

r.l t s¡mu .te r.1ber drllt.nllu 11 Ya·

rlos conlrnnos, )' cua ndo ~e ttn cen1r11ba '"' ,eslci'n opthna pu· ra elllro 11 pu~:rla , fu~ ob1cto r.Jo un• v.nn c<~ 4 1U 11 , dtnhe t i érell pe. uella, pilamlo el S r. So~suc Ptnotlty . E mh lme Chllio fue lau.u.lo> por Plorlt lejo~ ele! 11 IRII( f! eltlmer11 , El animó m?!s al esplrllu Je lucha dtl equl pu &ndrtlxol, qu.a se nltl • uueYitmenh: a l ..... . que • n un elhtlco J 3 4, con

e•'

Ribul e11lrt 111 mtdtu RPO\Itldo

los cuatro dchun~ros 1111 puut.. da •pues de 20 mlnutu de furc:l!· ltO y a los 35 ws~p 11 Cnl.slell ... In vlc llanchs da aus dd cus11 s, Pllt3 ror el(er un etlllro lur¡.:u da 1!

Po rce l

1,

COIII lo! UlCIHIO (fllllt t f

sobre purrt" y 11111 s~s.chcz ntuy lila ~lllo.ulll rtllllll' hlup1111u11 • menle de CKbtza ni ltudo d• 11

red. Con .2 O le Uru·i 111 dhcAn· so V con ICUIIIJn •-PI:Iilll~<ta lle conururr la vl,lorla.

••m·" ,. •f"' 1 1 11

\•

•ldo

r.-na•.

JI"" v

COO:h' r., lA d c rro14 de

ntAnoa, nad• Va>

Wtflu1

Otra dw 1••

qu4

S.rrn a

ale: 7\b• y Co·

•orpr~u•

h

f ile

~~

~quipo

f a te • En..rlot, quw en ~lrrro·

rrr~rn•

de hneu

rolo crón1!A (rnl~tco­

r•'tda, TO..Ia• In• patlhla& ~· hftll HCrrldo cen rrrucho toleré•. c¡xii.As md<, e¡ ce In

cJ.Irt b .ot lllnle cuera, le s equl

Alnr•

¡.,,

lcs) ulaban tlnp•l•llO•, •• l•tlr que rouy ble• pedrl•u p 1\•r rr 1• oiCUitl\1~

ac lu•

C•unpill~.

DWJ~ ~'~ta ,.. ~ .,

d tp ~ • fn ll •e 01( • v " dt fu a1 tlrlac· u,l en ~u . ,,, l.lt' u .• , St ""'... pM.ucltl v a i.:•cniUo ~ctrprn••

En 111 Stl(undn fl•'lflt lodo el Aleró f 11 tromlla h1nn al 11111 qua '1 la pnorla andri1xoh1 pus11 por. \'l!rtladaros 11puros A lo$ 1C'i m 1111'1~0 ! OS foU IC~ $11 pr1mlo 111 mn~cru C•ll por ba1o y de ctrca el unico ( o1 pnr11 su Pquipo. 1"o.Jos lqs jugndor~s andrll xoles se rtlrasan parn nchlcar baJonh pue~ ts cRsi hetposlbla conrc-ner hlllltl lll"lllllne,IM, pro· :!liCIO ,:-: uro lle~3n lns diHn,lo t¡es, nl'r~tos y expulsiones. l"d· ntGro 111 tlt PQreel 11 JIOr _RilCf lllr "un c o n l no t l9 y hltge> ' "_.Jet "" ronense Veril. l!n lo$ JO u lltruos mi nulos fui c 111111¡J 0 su 1•10 t ,,11 que onlusl:um<l jugab"n los •:tu les, ptlril d\'fendcr el 1 - 2 en su favor, r• l• lltlll voluntad .:norma corrla•tdo en IOI.Ins dlrecclo11cs para dupcj11r lÍ-elo•tes o eslur: btr !11 8CCÍÓI1 del COUirllr iO. 1!1 Arbilró lo~I'O 111gunos .-n o. res c rKvl. lmos come, fueron dos fllllas comelidlls n C<Olotlt:ll f'Or :uu cadilla en el :\re,, pequcl\11 llllt. se dejé Slll Sllncfonar. El ml!jor hombre sobre ti ca u1po fui Rlbol • u una posl clón de 111111rlor 1 oetrllstnlo, •nblendo b~tonu cons lantemt~nlc Y des¡•Pj;mdolos de su pr(IJlhe éru 8 la horlf d~ dt:felldl!l, fu~ pulido mh complclo que se lm hecll~ UIQS úllitnos llt•urpo~. B IUII d<:but d'! C:tlrtf4tll ) Pu· fol .trr l'•rtldo ollch•l Ul ru•no ti di! SdnCit~&. 1111 dal~n•¡orn n~r•vo

se

Y que no ~e le put'clr• p •·•lil •uu eh o IIOI•JII • le l~ll"n Jl l llrl•.- 1 en:crrrrAJt cott SU) 1 u, 1¡,.1 ·~ dtr equipo.

Por ts Bubot tl~s

ec,..,

Si, Rnq: o$, Indo '" btetee aer.,. mlua. Aqul n·• llnon etr~ YfiMitrli ol nudanrro dt • puu •• al Cilla lnndn en ¡\\adrld ... ¿Que •• 1~1 a chorlar rH DI

W

l•nu? IN() hubiera lallaq *al y Ctll a~rlto )' con P"tkll, ""' .. ..... <h~ de g>~nrrr bllltlu coa Id 1*111' ello~ .

¿Y ~uc rnt diJ~ron? lsm...t •rntl(usl Lu cuan lnllmu 10 11 ~lceu.

a~lllfi11M autt rfot, peto~ •' un• verd:a· dcrn l•••lrna q ue •l¡nntJs upecu doru u fn1xiJenyan e rr h11 trrrldaocrxs éel ' S •. eun~n• nos cue&l~ crttrlo,'ti lue¡rn. cotM ocrrrtoó el lunef durnt e dnnrh ¡:11 veJ~clruo~ , n b• tta 111 h la p•rtldo P•ct• Eu<tftal ( o nlro el Alnr6. Nuulr11< mrrcb.rcbe& Ylotltn B• rbero • l!scullor, th•¡r4 un mo mento 1 'unurtu su cutrrla cerntele IIQI u qu~ los cun1re conlon~i•nt~s utn• pdtii S. ba• ( Oruplotatnorrre dt•orrenll4os y Es cuullón d• no ..Cml111 nervio$0 1, prlnclp•ln1tnlc: f:us~nat que pudtr. Pur~•ll, ~ueriJ 1 l11~ perd16 por lo mono> ccr:a d~ &1 puu· l•s Navitl- d~' >t •.:crcu. toa.

e"

u ta• pnrt'<l·•• 4• C•tnpt onnro una •ola pa!obra C'l ""ll(lcrrc~ poro 4o..boralgr lu ldr u 4~ lus fus:adortt, por u o ru~c• ni ptlblfco as•>lrnlc q ue •e ab~ttnga ~e h~c~r c:ol11tnt•rlo • 'l"" no h•sla que 1• p.rrldn turnlua do. Loo do5 lrnl•11• y.. 'e51nn upueotoa en el • B.u B~r.~ fe•r.• pnr,, to4ns fo:s per· sunM que dt •uon \'trlos. IB<b• co M e Oxlrenadol

rr..y.

¡QMt

gron

Con~c!

Zas

Lea ltJdns /r1s silbados PII!S~·,\

• De lll!llfO

Nuulr~ Cula de NavWú ft U la dla Sr IIICitmrula ~C rr. !o:ucstra Cnla de N •••4•4, VIl lllro(ho> arutg..s ~·•• "~' .,,_ lf 11 ruunuru•ur-1. A \'.:r 1t auu se. •nime n,.....

rn•s. •

OEPOR I IVA

LIGA MALLORCA Ruullados del p11sado

J uv. nluJ • - a .... ,... U•xlulom 3 - Mrrrratd 2 Cardu•ar • - l'nrr~r~s t /1\onl•lrl 1 - Pobl•use 3

Partidos par•a m8 n108 ANORAITX - Juvtn1 11 4 Balurrs - U!nloolorn

f.\ftrrnlxl - C•r4eu .rr

J. Selll•ra Binioalerrr Pobi•-

ANOft..-\ITX . /o\arratJil

Ju,•tnlutl Purrcn1t C•rdt->••r

Porrcrn•

Montlrtrl

/1\ontijlrl A. AJoró

Poblenu

Snllllla

Al. llalure•

CHRI5TMft flrm1

t

No més (111/a qiJ~ '""' f4JM.

f!ll cstCI L 1b1trin

doming~ Al•r6 1 - ANDR.\11 X 2

'

1! 1 Al•ró, dtb•ll6 an .,..., ccrnro rn.rrc• 1111 ~~~~ M•ft• " 1mIr •1 juvrhhrd ya \'C''" Utlrt~­ ltS 11un rr4qu1Mc16u de In tp1t lla.i 'rrr•

Nm't·lml .'1 hlo }e'url/0

LIBRI!RIA Ct\L \ff!L.


;/l" . . - . 1 1t 11~D R.A 1Tl~ ::·::7~;.r::::=::: a qu,,.., ~rrc.ó /o qu, IOftora.

SEMA NARI O

DE

Nad!• ~· "''~~~~~ t~stnflilo si no'al•nt~ .1 o ~~ta cao.u a• un n••c'O ~stu•110.

INFORMACION LOCAL

~~~~~~~~~~~ ,\, O XLIII ~.\bo~Jo, H •1·· D·d" u:¡re tk 1J3 J ll,,>.ll..:fll t. 1L J ;¡¡ NU\\ 2 273

Ea Qgspisfa8a ~ juvenftto MucHOS 5011, sn"tO'<, lo• qutt 110$ quríllttlftS lt ~hl) 111:· 1 ., (u> "" C111l ••bu1h11<1 tl~slnlt16• cmtre ht 1'"'~ ·ha! nn• dtl x • 11 ¡tor Cll~nlo "'enlf.qcte un prob!c:•llll Sétlo d·• tnte~· fl;¡ e• l'tlinrl•,l y~~~ 11 Ut~IIOS loút lto, n•arch.t n'c.:ndt n· te rn todos lo. IIJ(ltrolli

l.c u •leo q·t.: r u"cl" inl ~rt·snr 11 In íuHnhtd, tHIS ,llcd: r:: >a nnrwdM, r.• e f11tb t, 1.. ~ moto~, lt<s snl,,s de ""'"'s ''" 1 o tuaf.tko ) " $!1111' Cltr.l cosll'a ole '" misllln lndut ... , , . r.•lo pue lt n\IIJ•r} tllt'IIU7 11 l11 lorn¡..ttión cu.tuu•f y n or" <l<'ltoH'I ? l>e nln ~cmn mill:ern l.<~s t'C'"~ · e 1 ~~nrr11l, •ou 11~1. E1 ~vident e que nos r' ~n unn ju\'c111n.l, nn••,tros h :(u~. qur puede ~er CHII!ICII· tl4 >l e ilo:•fl .,,,.~,., Qlll' t•cogt!nto~ ~>111 p!t!Rbr, un 1111 lo \ llgll, ru~ntlo h.t~· mucho>~ que ln c.tlllfcau co11 mucha

.,.,,.a, }

\•11UnJ. " · \ •nb;ugo, .mtr.s de ju:z.¡11r 11 la ÍII\'Cnlll>l. d>!bctiWs •.tllr ¡1.1rn nz;¿ 111111~ n lg~ qwe y11 n•) somos httt jóve·

rre~, IJOt Q•II se lntfiOttll 111111 pu·¡unta: ¿Cumulo ~:~ra juvcll' lbJ • ,,, •1" ~ hun~m•s llt>fllstnd.t ~mpezo 11 te•1t:r voz y \ OIU en 111 \'f\111, ~.: l'IIC:OIIIC4 IICólSO CUII 1111 cuerpo SUCiitl 1 ~no t!e v.• lorcs dvl1os, ll~plrñunlcs, ru' turllje~? \.1• P• e l;n:llilr tSCIIl'Ct.

Y 111~ s totln,l•t la rt>~puost.1: no Se cmc:ontr6 llnlc11meu· te t ou 1111 v"clo proJucl.to por el dcsmteri:s, el des¡rrnpósl· lo, l.t h l'tAiftJ~tl nlt todo lo Clllll tonemos 1~ Culpa, O ni meuo. buena p>trle ele 1!1111. h>~ padres de tSIA juve~ttml líl•> f.uul!l'\ CIIJl<tCIU de rcclb rles cou 1.1~ arc.1s llenas. Los lle· , tAmos sneltos c:•tme:tllo tle un p.)r.uno. r>or tsp.lCio da \•einte allos. !os que tenlttn qne laborllr f U p• o lit Dn ollllbt.:otle COIIStruCII\'1>, se ~r•nlnfOII IIRIIQIII• bmt -tlt • tom ~~,e '"' ,.,,f(:. tli v.tg¡utdo tm mcJlo de un VIl r:o jl(lltron,mimiiO. Mucho~ tic ci..: >;J:onuull:.n " i, ~n la m.>ttlA ntituJ, "~'d >:. "t.,) ~~~~~ elcul<"ntft es ínq.nohtdes. , A cstu ltlltflltíones \'Sltlt:e~ se d•!ll.: l.t otlur.l sil ua· ~ 6:t do"' jii\'CIItllú Ji, f11IIMdo e' p~•llhtlu hl;tónco de las K ' lcraclones. •e¡t"ti 1e:l cual I r fU\'enlu.J es 1111n tcllcci'óu O¡Juur.t • la voje1., Blo'tgla e f.Jeafu r• no\'~•tdose tilelll· rre, l'lt,le:ulll A~centle ne. Aqull·1 ju\'C"h'd no h.r ene•?•' 11<1:!:) n11d.1 éontrA lo c:u 11 rcncclon11r, y l~o~ se¡:ul.!c, conhl e:• ló;(lte, d t.tm!M tll'l des¡tlstc. l. este VItelo es nuestra uiA' ur(~ute tnrta. Oemo:. n v.on ':~juventud, ¡0 qu1: pcdnttlo~. ~ construy11mos un 01 "" q•lte corte- e~ tu 1an¡cnu SólO 11 pnlltr ~~~<:~le muto se

,;M

1 1 ' '''

••leo de 1111~111 ,.u.

011,

fJan4o l11mbus por a[JI

(.ornnlló

r

Qll~

Bt\116.\RROJA

madrid turístico lo\11 lri.J 10 sóln In t•tlmtfo en ti flttlft'. d" tu c•anJh \'las tud.tlc~• del muAdu, sino qu~ hu Slll'tlndo tu 111lr11tr1 de ''lsllncnes " tos tlt nlrns c.tiJIIII · le~ emOiltHS que h•~tft hnct po · cos tJilos lo mcutoptlltaban. ¿U111 IA:rón? t.hultlll, tutn ciudad 1nodr fna, mny bellA Cll eslt upecto y 11111) s i¡:lo XX, r s lnmbitn • uua • cltalnll st¡:lo XVII, cos11 quo 111 sucede t ll otrns capilnlu. P.n otms ¡:r.tmlts clttd~•lu 11fodrr· na$ la piqueta lt.tldll .Jestruyen do toJu 11 nnllguo y $Ol.s•uente qncJ•n rt ll•l'lhts tS?Jttl•lu , ni$ !J lns, C·').IIO suceJe en P.trls o

en

f.OIIIIt'S.

un

C•lnl~n

Mn.Jrid es distinto>. Af1ui, en

·Vin, ~:on

limltrole con In Gran

In Cftllt

Cnrro111 ole San

\lnyor, ton·

In

j~l•lnlmo.

al

ifkr In \'IICII~ ll IIIIR C$C(UIIII 1101 t'II~OIIIIIRIOS t\v prOntO lllllllf•

glclos en el sfJ:I o de toa ltayea Ue 111 Casn ..re /\ustrht ~' tlo.'clt. q llt '"' pAsO real dnt(o lubro el e~f.tllo de 111111 cnlle mndrlltlln fiUttle ser 1111 puso 11111h ~~~ el tiempo.

'Garjtfa

oe visifl

Volvamos al en~aut o IIUI~nll de le cfulllld. En Parls un4 \'i~f~ tabcrn~ es casi afaanpre un patlunt. En /1\atlrltl u11a taber· n• vlr fa y un11 aut6nllt11 pesttle tulllrtu• putdo ltntr tlos sfr;les do ulu~ncla. Mtdrld no u nna upllal an· cl• tld al p.tsat.l•. Mdillrltf ea una ltcllft ciu.lntl rnodtrnt ~ue •• en· cutnlna perfectamente pr t plltt· d a parm reclltlr IOtlm clue de 111· rlsmo. Smrtn nuavos holelas, numtrous Bances, modernas c.tfeltrlu, ulus de cs¡~eclicu · los. El r atado de los tlepert•s ts uno lile los mtjores de !!aro· p:1 Otro !ltntctlvo lnJurlnble es ta Ptn1 tle toros. Q ua ;tlecfr de los rnnse~s. etllrc elles el del Prndu uno lit los mefore~ y 1111\1 COIII¡IIOIOS del IIIUIItlO. MAIIrld es Ullt1 cftrdlnl de tn11 ~os Jltrlllcs. qn!! \lett¡pro hay la posibilidad de duc~brir IIIJlo to

IIUI\'11, ~~:rnto

Jo ljUil sitmprt ltSUIIH

111 tumcu.

s~e Ull vasto loClll t11nip.1tlo con nu!quinos 1hoJtntfshuu do tri·

turntloras, (trlá), molluos para

¡Bnn dial 11lntt ndru, IV N? Ofueremos tltjM do men· clo·t.tr en nuutrn tncu.,sta •o que r<!pre~tnln o> le 11111: ttlf~nto por tos Jrttert'se• IOtrtlc~ .!11 110 ,,51 ,.,, p 1yc•"s 111 C.:oo¡u:r lltl \'.1

r\~IIC·''"

y c..¡H Rur.tl.

crl'ltlo c<lll vettlente entrt\'l\t.rnu> cun 111 orwuuzalfor• .tlrllt~lll~ c.otnp• ttlltC IIU~•t<O bni'll nntl¡:o don Bnrlof"tfll~ rufol qnl~n ll)'lld·ldO por \' tiiOSrlS ehm¡aut~S hll:l 11• · \·nrlo 11 cnbo unn· • b rn t¡nt IUU• p 111,1 r'ID he1" 0<

ellos In cou<ldurnhtrt lltAIIJ:il• ~ lo.

La Coop11otlva A!lllcola po·

nl¡tlii'TObu, c~reAI~s

y tlos poltntes compr~s~~rcs p11r.1 lleslnft'ct~r los llf~e!n .

ll Sr. Pujol tll 11n d!Atoa:o •bltrlo •tos lln amrtins inlurmll· • clones sobre la lllollcha de 1<1

Coopt-rAii''" m.udfesl8ndo que si Rtnuentas.:n ol ntlme1 o dt 11tl· hercntcs tn tllll u podriR nm· Jltlnr nu(cho 1116$ t i cn:uro d• ~cdrln, pur~ la Coo¡><'rallvt lit· tuftlnttnlc 1ep1c~c111.t un cunren·

11• por cltnlo dt los p~rosr~ de lw l ac~ lhhid.

l!.l ~r. PuJol ceu•hl~ro que ~' nttlor meto.lo ... cuhh. t.ltl alme~~tht, po1ra el mt¡oramtento

de ta protl!lcctdll y ulltlatl ••


ANDRA.lT X

"A1DftAITX,

rrrci• ~ n h ts cortJ,da•Jts: d u · ranao lle la 1 t:r•. P••l•l ror.,al1 arre¡¡ aJ. ~ la I•C•I!U )' UJ

t

11bt ii11S.

C 0t1 ute 111i:loJo ann1tul1 rl11 In ,ro4ucd•n per ¡¡rbol ll lo mf"O' 1111 \'elni,C•'ICO pur c:le.~oro. At¡af tcrn• ~Amos ••n~>lrn ~<~Ir•

• ~nadir a este ~f..•p.Jrlco rapertaj• a 111 lnlfJI r(óa de lO$ ~~~ytsn del CU IIf yg de nllntndros, un pequello ro

S.•lo6 rora 1~ li4He don Aurlltflo P.. rr•l (el• «> Cr~nl ncnmpha.le ... .su esros.• y su ht·tin••.., j11u.

E u PAimn '" ~Ido Ol'l'rado (11111 <Jii,fotlurlo d '•fti Praar 11•

rc'>loii~<IO

(DES POUET) Falfeci6

lf(l

esta u/1/a, el dfa JO de Dlcrembril ti~: /963

~

y la Bendición Apo1tóllce

E. P. D.

ij

ntegnn aslsr;m 11l lunerat que -$e celebrnm en In Iglesia del

Puerto, el rnnes di11 16, a !u 6 do fa tnrde, por lo qnt les quoJarán surnsmtl'lt agrndecidots.

~

~

~~

q llt 11 I!(Cillt

bus~" le

mllu, t t mpró un peque!lo htrrll· no • lredr d or tlt Pd.m.t, lll&nt.$ 11 mendro~. m's 111rde, como en esles tiempos 'el c:omcnio no c11rrab.l ellltmin¡os'y los demlis dlas nuestro persona¡ a t4111ha en la líends se docltl16 hncer td tról· h:~ lo por In nocht .Y co•t la luz Je uou vela poJaba los almen·

dros J6v.enes. 1!1 so~nbrcrtr• llegó hnctr un

!!1 tscullor Onofr~ fut unn tlt lu "''" pcr 'onu que cono· cl6 el rM.:slro d.: lol potln del

Prdle do Son Mas. No11 de Andralrx

Por11 pi!Snr

111111 t•m:w•r~i•

sal16

pnra Noul~' don •'' """ Fcr:,(S.· queJ. ~Ido

npt'raJa,..

o~

N""'":; llrgó llnu O ohrlel Pll-

lul Id~ Cttuo: Prrc:) ll"·lllf·•r\AJG de MI •~1'"~" duhv ,\\.o¡¡.lolell• l'ulltl.

~\orlal

accidente en Palma

Et di., <4 del corr'ente. h r.. ~ 6 y lar4... rr~t...,b• e S'Arrac6 don M•llas Ferrd (Sttqnr) co•·4utlflldo 'u mnltJ ~~~~~ndCI 11 <u

medi" ti~ IH

"'*"''"

etp05'1 donJ C;tllliuA Pujol (tle S<ln Nad•l), allcf U a $011 t\nn.J,,m,, el condntlur lle la molo p11a ,•votar uo.. col~> 601 con 11('" biclcl<ta ~" 'o6.

obo.J:lllU • re•lluor una brusca non nlobrn y esto rrnv0(6 que lt< dos cayc:nn con l•n riooht f11rtuuu

c¡ue "" autocar 'lue P•saba en oquc llos m~meulo$ orrolt6 cou su\ r ue de< tr~<erH\ el. cU•rpo do 11• hlforlu·

trllba¡o tan exporto y call lic<~do OIIIIR C~lelina. lumr.'1llBIUilll~l~ fu/: que podemos decir dt (l. qut fué trululled~ " la c;!lulca •Mnrr Nus IIUm•. doudc ~e IC ~llfl'ClnrOlljtt~YI· un artl.la en la "'"·'• Hoy los almcndms de Son SltnnS h~rlolns. 811 viSt~ ~e~~~ t!<IHdQ Mas hacclt buen11 Cllllpn!liot A fuf llfVAdu tn urtn fttn~ulunrl~ H su los tltl pueblo. puedl'n dnrae t i donrfclllo. ol~urtc tl•l~ de •xhtu. lHUO, Ul t<SIIIll filiO~.

""·

[.IP¡to\ dr s.illf G •.J~ns ~oa j... B nú tCorbu~oe).

en llts homs

del C4~0 as qua el sontbrtre ru palmesano en su ltrtlll. aficl•n ' ''los Almendros no cenoeta fl.

de Sil hermnn.1 la i.o:nuuiM S.:bllllll•

Pnrn pa<or 111111 lrm.•nr•rl• 11116 de At 1{"5 do11 Jt••u /1\uid ,

e

su trabajo. f>e.ro 111 oilás cnrfoso

S>oll6 P"'" SllTIII O·•dtns don A•· lonlu B mzá !Cirbutu1 1 ncooo~ollulll

En P.rlnl-1 h..

herr1.nleul•l~ i dt IU • c;ISII ICIII:\11

4t COollf!r pues 110 oht IHS. Cltmpann:> dfl n:e,llodla, ni su hla fa horo que sa enconlntba. 1111 er11 al ~mor y lu 1111~1 ln por

it'"'

re<uhudo <hOÍ,f¡ocfnrfo el ju<ru a.¡; u~rmp Alc:m.ony (¡\\o.rcllela).

eran t.u tlnfcas

qne Ir ¡¡

Llrst6 ole N.ruttS pora ICUIIIP•II ,, u "" puJtz: que st rncuenlro lnfll(l! ~~,(~flltU IlOft• ,\\.or&olll.a p'l' Jo! t4c ¡\\••lre MoüfU) oOCOIUpllAeta dt <u h•J,o /1\i!uu~ho.

e~ 1

Su apenadn nlldre, allut l• . su promethlol Sl'i\Otitn t11lht11 Vern y ht fotmilin Vern Toonil1 y d¿nu\s padenlts,

i

ae.

ca 1!11~0•1 (df C:otll J""UU'IJI l.t S~dlllo's prr>ulo fC'Iubla~hnlcuto.

Hgbitndo recibido lu Santos Sllcrumcntos

cu.trdo lle un hombre que su p t~l~n. su 1 111•r hacia tsta A~tbol lfllt e s e l prlnclpnl en al "'o'lucro cconómlct de la lslll, ~oa11

de IJOJ~ s lmeld.l U ·ICII, Uf\ di buio. 11•• ptrf1l 11rmonloso que daclan d: u:t's rtl~nos mahlriS que lo habl~n e¡ec•Jiado. E•1 es lt e.tll!'lctS (drlll 01 \:1 VCIIIl Un pahlh!SIIoO, hom:,re m.1duro, un artiS:'IIIO sombr4!rtr.> qu11 ~e (ICU paba de lo~ almendros j lvt 111~, 1ona <!sc.,lera 11 mano, hu tijeras

A SDRAITX • MALI.ORC.\

llnfDnio Covas 'C...grrades

'"·Por mi, vey

l~.'"•~c14altnl

(t

lt:t.~.l' W.l!lln!!R: GardloRirfl,tt

Regild a Dios por el nlr.m de

vlu• CJ!l e Sr. PuJol s11bre ~:1 ol.clenYalvc•n•a 11~ c ooper ul~is

el t~lmcu.Jr•. U ICII nmchl.lmos a!los el Predio d11 Son ,\14~ plluia el molle o eJemplar del a·mendro, no so'o p ¡r.¡ l.t lac tliLIIJ sme taJOb•••t por la rsla. Les 111me11 lfi'O> ilot rra d10 d ol1111 p:utr al ce1te np!Jr.os. s~s r1 n.1. ~s or.tl

!'rmrrtrlc•

Ett P"~ •lot\C•lls.r:.

Al tlrtoll~r ht •tOIItl• ,,.., ouh·<hn

putthtQ c:-cu"U

KtHH ~f"ul, • t"UttJ. l~i\

• •'lt~

r¡u•· t11rrm llcutr< fr !!nrtl". ,,1 e n•da "'" '·' l~rt rbfo olr· ¡:r•.:llr,

1.4 fouMJo coubbo 25 •""' de

tdad ~ 1:07-•ba •~ nmchut slmpt•Tia,,

Por su rr•r»!'h r nnll•bh: •ra

~préciH·

dn ~~~ '"~n ~~ l'n~blo. 1::1 d:n ' 'l:·ol.,u ..., n h•~ 1:1 de la lwl'hC, lllV • IU'{·tl loo COII·IIltCIÓII d~l C~td•v~r ct•l~ r • bllllo 111111 vcrllu•l•o" 11\Rttlf(',I.'.,.IÓU fl~ tiutoftt. lo n11~1110 que l11• fuu... r•fc< c~:~btHdos en unes 118 IJt .."d l•ollltii]Uhll

Rei:ib• <u ~srt~•n dnu ,\i ·rlllr< Fe· rré. Au< p•dr~.< duu Gonlh•tmo Pni•tl y ,¡,,fta ¡\mouto VI ·h r••••lres r•olltl·

en< llon J11'1! y cln~, M•r,t:.ritft, h~r· 111 •IICS )'

demA< lollllihh

llll~itrO lnás

Stlllido f~Snmc:.

-

SOCIALES Dt> ·'l•r~~llfe llt:6 d11ft.r l.eouM Pnjol, pnru rntslir ni ~oll ltll'O tic sn lttlllllrtq re~tr~sau•lo luq;o 11 dicho PIIIIIO.

Sn116 liMA Sabnoh•ll paro dhfrn· tnr d• '"'"' $•rnAnat d~ l'ttllll$o ~1 Sr Cnh" y tum•mlnlll~ de '"la ru• ~In ''"" Juiju R <YII .......,... nrdll l1,. "-ti t·,~H"h do n,t M••rut l\h,H:Uit" )' StiJ; f•tJH~,¡,

L.lo ~:6 .¡,. Ro. si do¡• !'edro !ltlaOol •P•o~:llst.

Sa ltron pnttt S olza ~.r• p.'"'" t<oupm .dh lo~ tll<cu•l J 1 1 ,\\.rg•tlt'" M• r•w••~ · d~ 1• Tl'lll'l •

En Scr:.r t·l hng.or de 1114 .,,.. 1 so< olon Pr4r~ ,\\, ft 1 .t~ft• ~1-(' oiln Ru<~<ll~ •de ""' \'e rl• ,•islo •lrgn~<ln con el nocnul'c!AII

R:

1111

hern1oso 111no.

T 011 to In rn•dre tono el~ Mcldo •e entn•o~t~ en perlccltll"

todo de ~·lnd. ti;ll Rtc•b~n lus ¡••t·•• Y •lllltltl lrn ruhorobncll•·

-

llflel

Snll6 rnrrr Nantf' ol~ Turrn<lt$ (de Clll TcMliC 11 tlv <u ts¡•M• y su h 111 ,\IIIC

LA Nu,.•lrnc 111trltult,ofrl utho 1• •' rnb • ra, lo h uuln •1 rX(t'ltult col lito r ... ,,. •r11•• 4t 1111 \'lns.

1

S•lló rnrn nom•ns rlou B~llolo· '"' ~Ailllcr ('1\\.oufo) •~oul¡lllftJ<IO da SU UJI0$1 )' SU hljw,

-

s~uo jiMH F'""""'" tl•vrt6tlt

Cutalilld t\ ·<fll.rll)' rl~ (e• a 'frill


ANDRA.ITX

.••- Crórtica local Cooperativa Auricola yCaja Rnral da An~raitx Avisa A In.!os ros socios que d4:sun p.ol•l~s para 11 ' s'cfttbm, putll J'Or '•11 oftcluiiS cftl~ mbm" para 1~ I~Colc:cc Óll ole 1•• Clp3riUIIOS \,l!u. t\nllrnllx u 14M Oiclt111bre d~ 1963 f;

Stcr~l.,.lo

G111par

;:t ~•ant/4

8tl 'íJtllem !: ca 51S mo11jes

cn m¡ncndldos errlrc .los dos me

y los sJ~ele allos, '" v•cu.t.t •$ltbln• conlra l• poliornlelitl$ por vf1 bucAl. Fue ulraorúlnnrio t i nfune· ro de pe~uer)!n~ que se aome· tllS a In vacuna prnenll\'i'l con· 1rn la terrible cnfermedai:l.

C1ne 1\rgentino S

,!:) Y d muu¡tl),

t¡lliiS.

noche n

I!J Jr~rn., qt t conmovtra a ~)tlca roro~z~ne¡ ROG E LI,\ Q:lll Arlnr• ftrn:in.J~.t.

Tc:cnlco'or

Rc'i'lcf4n de los cnfés que ptrman(!CC!rdn cerr"ti.Js el préxl· mo nrarle$. dí" 17 de Drcltm

P.n una clfnlca dt Palma hn suHdo unn Intervención qulrir· "' doiiA rrrnncls<'a Alctroany, vlu Jn ole Colcnnar. ¡_,. dfSC!IIftlO~ pronto ) lolal rcMIIbledsnlenlo.

$1116.1

B.or

R .·cr~o s~·,,r

r('IOI'tl liJ

• • •

co:ntt!AIIltnte nueva.

~ua r v es ro seu ~·•o

C11pón del CleJo Sdbado, 7

-7!!1J

Luus, 9

- 469 -385

Martes, 10

------------------

De

•• •

Mes de N•urrmbre

B~rcelona,

hOrllbUIM.

FARMACIA DE TURNO

Ave"flln Gc"cral Pranco

Matrimonios Ola 7, JuAn Porcel Ctlom•r n n Mn(rirlla ,\\onerTuuores. DI• 12. O•~riel l'nfol Cat1fell con PranclS(n 1'11lnl P•lmcr. Dio 27. Rofllel Stlbn Torres con

B(rn•rdA

o\lor~no

Cuenco.

Old :!S. Antonio l.opu Olmencz. con Aulle a:.od S.oi•·A. 01~ 28· Lortnzu R•mis J•nrne con l'ranclstt AltJtlnuy Pirros. Ola 28 Frantlsto Arllc:u O•rcla,

con Antunl- Stncbcz Rodre¡:u~z.

PI• JO. Pelf,e O.trcle ¡\\11rl!r.u con Juelnoa i'orltz Lepez Nacimient•s Di~

2 Jnnn• ,\le114 R~•¡:, Cr!~lob~l y de Btr~•ra.

h'l~ d•

Ola J Caltlna Tur Rl~r~. hila ele ~\lguei)Hio ,\\i¡uel y Antonia.

Oro 9. Jauue Rlpoll Gu!n.do htjt ole Aulouln y de fnrllfa. 0 11 16. Montln Sol~• Lopu hl· J• de JO$' y de Julf•· 0 11 JO. Jaomt N•varro ~r•'· hijn .te Vlctllle l' de Catalltt• Oln ¡g. Jn"ot l.l•brl• C • mP' hiJo d( Jul~ y d• Pt.or.tl<ca, ·

O:n 25, J~•n• C•rreft• ,\\orolle~.

BolltjCII Can Luía

hlfn tlt p¡,orrutiuo '1 Je ;\\ "'" Ol~ 25, S..ba<tldn ,\\ouserr•l ~br J!nn bljo d~ Jo<é y tic Canne~.

CHRI5TMD5 Purá Nao/dad g .4flo NII~DO LIBRf!Rl.\

stnli4o phnme.

,llikcotcs, 11 - 2-15 Sltqa61& }ll•Des, 12 -389 rroct>rlente dt M,drhl. ha Yitrncs, IJ llegndo !lollft Mnr¡:nrlln Qond· le?. de j11t:111e. R&OISTRO CIVIL

D Rafael Colomar

bre

luatral

• cuyo Ult

llda mo4ro, nbnela, su promell4a y 4rnob t.ulllia la u preslóu de nncs· lrt

el c~lnllht nl t de Med!dnft ,Ion Juan Moner Tur oru. Profrsora de. Corf« Nos tollcramoa 1111C acullll de Puerto de tlndrait x oplener el titulo de f"rwlcsora de Corte y Conleccibn Sls11ma Mnrli, 111 SW. MMgnrlla Pujol C 1N E Un ex tr11ordinnrlo progrn11111 Pahner que hn sido prcpwrnda dt cinc. se. JurO el domingo en cu 1~ ,\radem!n '1"" dlrili(ot c11 u IR viJ;R 111 St11 Cotollnn V!cens, esh: s1116n p,\NCIIO VILt\ Y lA h~b!enllo merecido dich~ stftorl t\D2UTA 111 lll nolll dr- Sob• esulrtnle de M \NOS i\RRIB \ honor y mencfun honorllicn, olor E"Jie Cvstnn!lne Dorlan GrAy ¡lldo por el !nsllluto Central M~lti . Nuestro muy cordial en·

f.l dia libre de los cafés

'oltlllbt

rot el a'ma dtl flr a4o.

Op~rda

'L. <Ampltmtnlo: ~ ;tiiJn mutlc..l f.t. C.W\RIO ROJO

talo•• parroqul•l

Roca

eS ocia/es

eo Rndra1tx

Sl!s

9dUIIdlfUI Tra' brn~ tDI~111cJ1• la11HI6 th .Sir P•tb'o ti paudo Nrltl d !~\.U O Aulaa o Con' Temcltt Su wwtrle can~ en u ta . ur. t¡tlltral Senllmlt ulo. J..,t lfltda dtl mhmo clift u eltdu6 la coudncd6n dtl c~da\er ctltbr, udose en ltllfilrl

as1SI:6 1\UIIItrtSislma toncnrroncfa. Otscanll t P ~az y recibo su a fU·

l3 vamzclóll aAIIP~IIomlelfl!ca 1!1 p~sftciO s~b.rll•', tn nues· trn pueblo, c:orno >C habl,, ••um· cl;ollo f!ll lnll!nn ' '""ltariu pro pa¡and!s!lc11, flc,ndn n Cil bo por 111~ Auloricla ks locnlo!s y snnllnm s, se pro<'eúltí • aúml· nMr11r n lc>t.los lo• nfllos y nilins

• •••

CALAffLL

Ddunclone5 Oln 1, O•brlel S ti vA l'•hntr, 01 •"~'"· (.fttelfn. Son Curt, Ola 5, Antonia S..rtocal Cotlo, 2 onc~t•, C..• Vhlal•· l)la 1o, Aaltall !nnht l'ujol, 118 allll, vluda,calle 1, Riera.


\

A NDRAITX

··- P

á g irtEl o ·epe>rti'Va

FUTBO L

en ~~~a 5'/ana,

U. D. tlffD~tiiTX, 3 • Ju\Jentud, 1 Cl Andr altx, se durmlo de nuevo en 111 segunda parte, h~ciendo pasar un mal ra lo.

a los aficionados.

Plorit,

\ lclodll hnll!~•ln \ '1" ' 110 huy11 clllth~, 111 111:1 \'ID• h4~IA el

f 11,11

d~I Jlillllln

Lo'

mrlór··~ t.l-:!1 i\r~tlrnllx

luerc"' Ph rrtl , T<~rrt' )' l'dhr¡et. Bn1111 •loellul le Borr~, en ll cr:rt· tro de In .t, len•n y nctu~clón bns lnnte burua de Elt>t llnl 1 en

ell¡•do dcr~•·h• del

AIMQUt.

E• Bubol re\plra hou~o. CCIIIIdo d.rdo clltllll dt le.< nmd11,. y bueno' Bllrfi(OS t¡o~ t i Ciull •n4rll· XQI ftH C(lu•r&uldn tU Ule 'IIUtYOr re~mJ!ht•leulo, ~'~• •'" ""•" etar• r·l~lóricn de bilus y IICitiiUS. Al ven. ros obSéqulc" que h•n ll~vldQ sobre nur.~ll• ¡\loruunenl•l Cut• ~.

N ~ulral

~e hll

Pntmer, T orres, de5tocados •\ IJS jrden~s del Coleltfd 1

LIGA MALLORCA

Sr. M ~Jrl\1 , los t'flllpos ftrmJ · ro n :til: Amlrnl tx: May11nr, P11lmer, 8orrlls, . Pu¡ol, Ptorll, Torres, E :h.:l\ 41 l. Porcc!: 1, Sánchez,

·d.omingo ANORAITX 3 J ~''• ulurl 1 B•l•n•u 7 Blulsnlcm3 1!13rr•lxi 4 C•rdts•r 2 Porrtr•~ 2 ¡\\11nlnl11 2

Juv~nlu\1: D uran,

Rlpoll, Bes ta1d, ,\lort ns, Slntc¡., Chonct , Crim tldt, O.lvtr, Ar uo~r, Obra· llor y Moreno. L'l pruntrn n1llnJ fué ole In t enso dommio locnl, Qlltl ne se. u·adujo en ¡:o:es p~r d !~BCÍI!IItS de unos ) ucit rcos del otro, el únlcu ¡::ol lo · marcó Ense1\11! 1 desdo l ucm del l!rcu, upro vechonJo un de~peje en con o del defensa BttStard, fué un chut hu preslunMil"., plllanclo despr.:vc nido •1 m~Ja , dló en el largulltO y sv col') remo una ex1l¡,c¡.)n, A Jlesnr de seguir el dominio lo· Cttl no so m"rcnrón nnls J:Oies. En la st(IWHII parle baj.:J el jue,o nndrllxol y t:l juvontod se lan~ó al alilqu~. tuvo c:1uas oca s!oru!s de &ol que t•mpoco Ins SUJIO a¡trevechar, de nuovo rué

,

medínclón de Porct l 1, al qllt hl:to funcionar el mnrcador. ! 1 Juve rllud acorta dlstant ias llCio sa¡ulclo ul mar· ur Amer. Asi no iorrnln6 la c osa, pues en un ataque olsla.Jo clel ,\n drahx m.lf" Bonel el lerctro 4espues do h:~bel l.tllado con •~tre;>llo Rrb')l, ante la bocn dct

el t\ndr<~ilx por

aol.

El Andmltx Jua4 p~ra dtddlr el p11rlldo un la primera milad, m~ ·· t lltrle, dlt domln~r

pltro ruerull 45 ni.

conllnunrnc:nle. El b llo lit ltdo el Ju~., cre<~llo ptr el Andr11llx, t~tllcn cll 1~

Jlne3 mcdln f'corlt

de3

Toue~.

he

el pn orillo do. rnln:o "" qne nos hlcltrón r e cordor ra, &tllllde~ lrHt.l~:a d• 111 popuhu madl11 Borrh·ArmiJO. 1!• Andr.riiX lllnlrr h 11ltr n111r· cho~

ctloso~

c.11J1 cu.rtro 1 ChK'CJ l(lllh erl 15 rn pero a lot fuf"tlou:s Ita

la ta C•f or, el clllor q rn 110 le u·

i

Ruullados del pasado

R•b<>l y BOIIlll.

•·l~enR.

E-t1mos ~~~ti horno d~ C'on Ro vrll. Llots sfrlllj're lun alrnlb too 110~0110::-o, t'~ el1 tiOI•fU tfl J"(htr 11 primera l'i~dr•. en tslo c••6 Mr. ti rrhnrr o~wquio ~~~ '!~t•lr• «tlt

Pulllen~t

3 S•lll~li 2 Parlidos para munac1a

Jnvenlnd - Alaró

UuH e:fgautr

Blni~al em- ANOR ,\ JTX CArdtSllr - B•lt~l ( ' fl\onluirl - M~rralxi

be .lar 111 nflcfrSn, mucha ~ttl)t e ncude 111 can1po pero en ·el m o· mtnlo de1 p~n l;lo se com•ic:rt o~

Salllst• - r orrcras

en •m~st ro cnm¡io. N.o nad,r esta pero 1111c>den

grq,:.~ofD

1111r~ce

CSiolr Se~tlrOS QIIC! «.'$ lO único que les f.l lht a nuc!llos mm: h·•· chos, porque uervio'tlenen 11111 eh~. lo demostrnron h11ce qnl:t: ce dios en Ahtró 111 lf:ncr que soporlnr los gritos y n ' 'CtCS In sultos de to.JI\ In tuulllrud Es·

pero que el próximo tlumlngo el púhllco, responderá "' !'$le tthl

eo pMi'l

cu~llurl6 1~

J_. ().!f. P.!'. C. P. Pobl~n<e

t\NOR\)TX

r.)urrntd Blnlanh•m Pmrcr"" J llVCIIIUd Mouurtrl

13 14 13 14

g

l J ~~ 19 8 1 S JO 26 T \) 1 :lit 22 8 o 8~ 30 14 7 l 0 JJ JI \4 6 1 7 37 ~~ H 6 1 7 2, J3 IJ 11 2 Cl 31 28 6 o 8 32 ~3

Cardt~~nr Al. S.rlo.rr~:•

·~14

4

A . Allor6

fJ

4

l

9 28 37

o

19 17

16

16 15 13 13 12

12 9

' 111 40 8

L ea

ver si con~rgntrltl)!' '"'"

tu.lo.t /•1s sil,bados Ptesn DErOR !'lVI\ Dt 1/l'lltn en esta L dm!rla

-

cmnisrl• e<l lt fl h durouln. 1 '•1'~ A l'III••J, ~ 1 r~Jtlil• "" kilo ~~~ fu ,.¡¡, •C.In stnr.h. V uu ¡•odiu J'B"'' une•h• Ccslt, Sil( qul! In CU:tli ¡j¡~z lf:tiiiMIIIt, tJT• ll(>(ulrns, h'$ fJ irz llrlllloOnuo IM é pO<'II

s...

v¡¡ll•~olc>, tlrl C. ft ·~ Ox ¡e~..•• con nn lt•tc tl.e " " ' 1roll!u.:IUt y sigur ·r. cu••· "'h:uel olrl O • m.•du I.IHdó, nrt6z y lhrl41

y uhurol que )'·• ll!•-" trTtl \•nmos 11111 tu 1ullvs

que tlu> s"u lu> quo

D ~s rtsnllado~ ~orure~, &t' prmtu)to¡••n ~~ tlnrn!nr;u tll el P.'t-,no Ba· lu r al en~•f•r el B 11 H ' •m IIIUI ··~rrota " "7 3 , frenll R 1111 Al ttllres que has1n h.iCt unns no ~re n.rJI,• en t,la II;:J, pero 'l"e ahOtft

a..

'" pormll• eltnj11 d.: ltfllur a cn•l1nlern

Nadq men->• ~~~~ veinte g11Je, "'" ntorrudn los bl~rnq~lnnles en tres pnttltlos, w ldadQ ¡ure~ los qne 11111 deb•n )n~r r ou ~1. Ln airo sorprosa lnt ttr Ptrrcrns, donde "' lllnl~r hwo que c!'dér ...1 ¡nlnter rnnlo fr.,nle ni moduU• o\\~ntulrl. Murh~~ co~"' drlllrron 1•11snr en r l Cllnf'O porrrr~:n•~. Los CIIIIIS rnrlldo~ fuNOII 1101111Kie•. luclll<o In derrota do! Salll$1a o' "'''""• d,.l Pc,bltnic, Ln L•t:n ($(;1 tadu vu tndi lnler•unt(', bny un~ llr•n lnrhn ""los prlmrrns luJtnrts. r""' lurlu•n rl Salll~l~, Cl!ll <u ~otrt>ln "' 1duurlng", tl<lfllldr,\ ahrrtnlr<c: rn ,c,J t .. m~t.s porqn~ <r Y!Ó serhtmrulr mr•••lllll" P.l B·•ltHir< "·' dejaolu ""'"'·'lilA• ~UIItttrfr• ff JoJOJIJic. fi•J1 · " ' ;\ l•ril •111~ llrll Hl tu VIo " ~1111111 hall u o•f f uul 4P lo l.•r,r, f!l r\NO"t\1 J')( 1·•• , 11 "'~'lltolu th f.•trOIYH 111rw• J.:•l'• ••11, 1 l "ltft fP. e\'1 '•· •u dtJ •··•-=• l t•u, uco ..-. ,h: In' •111t mar< ttt ut.h .C•lh ... P1iu•rr~ ·~ IMd•l••" •.~•1 S tltt•ln qu• h• •tr<•lnl•• lll~tul•• <rc nhla• do In dtl An4rallx CUH 1!'2 y r n lttcur lu¡:•r la del l'«<blenu, co;, !!rl~t••l~1 j'lUUTRAL

N do

oO> ''~

,.,.. dt 111! dlttCII \ U. V . - .

Asi va la Liga. '"'""M<

nuul,.,.

B)•ns. Toda unA ~"''' '''" r!t tutu. Uu \•ltfu nlll•¡:o tlrl Aru'11 U, •1

CLASJFICACI(\N j. s~ulsta

r:nJ ,I

G•brid Juw¡, hOS ult~qn!o COl 1111 <tnli.Jo tle buttll~$ de O 'loU 1

en una tumba, at:un11 que otrA voz alsl.,d1 pero n11d11 nnh, n•

hay voces .le ul~nto como n;lln· ftO que por Ullft i nSl:!lll(iCHIIIe cos11 se e~ l reml'clll el aire ni olr lo• g litos d1.' torio t i ptíll leo co:r

l'or es Bt~bot dt11 CoJm,.,,

TiuestrcS monumental C.esl1 Maviden1

IIIIIR(III•l

( ~IIIJ•l~rJ~ l'tlff~l.

Crtllr L'ft

ft

.n


,A rtDR.A 1tl.

sEM ANARIO

DE

INFORMACION LOCAL

\~D XUJI SJt,...So. 21 de Olcftmbre de llltJ'

l.r 5lJ LtJl! r.'ll Jl ltll

Luces de Navidad

YALORACIONF.S lmu co:nJd,¡ nC<Jlur b.c, hita

' ~ '""a,

tn cada comr,zsal ha!l tntmaa,, Rtr/cc· lira. Si no, CDrrtN de ra~6n LD111, 11 nal¡qalmc7tt, td·llb•.:ll P:at()n.

NU.'\ ~-27~

On.

cnolro me Iros, tn form. de plr••nl~t ttne rtJna.la • n una cnu, dlnpru d:tndn tr~s ntrro• •umanttPit • lro·

seras)' el 'tsllda del N fto j11i1. PtiO con lo Stftolado, nt te bo· btls vlSit 114• de la <elt-~ral ' '"'" " 41 •• l!s,alla. Ea ¡0 ttue condune

:-; \'id 1J. Otra vez las visiom:s clltra~ de 1:\ estrella Esa so~ Ne rnono• J •¡:uo de dmlroc16n Juz Í•''"ll'~ 1 parp<~deando de emoción sohrc Jo, mistenos dél •• t i m•ulo de la Vi(l:tll ~el Sorra· • 1 1 1 rl • ft or t p Cl 6 CO, IPII«tft Cllltl!ll mundo. la Virgen, Sun Jo e y el Nmo rlo. ~ur conlltne 1nh de 200 onzas h las 1114$ prnl!clouas hmtu: 4uta de aiJ6I•r, 1!5.000 ,erl.s y 1111 ctn•l· las campanas abrien.i o l>US bo~s a los dcrnbt" IIÍflltm ·de dlnmnntu, ru· qnemos lo del Oreco, no u lamellll vieqtos helados de d1c•embrc. La nieve en blu. amolft!l•'· com1ld•ndo t i •4or per " ' volla, il no,., su vlncalacl6n las t~rontailas. Luz en d po1tal de Belén no de esl• prcst• la cor~111, lu ,ul· • T oledo, Att•ll enunlrar~b 1us m4s En el cielo y en la. 1err11. el l quillbrio y la P"z Una cuna Humilla los e~pt~c;ios. 'nvidad Horas félices que n~ .:fes"asl3UiQ €ornatJ6 tan la ilusibn. So:edad en la noche ~uo vlsi·

s~,

Pe

ma. Enc<'nto de los z•gate:. en l~t sierra Noso1ros 11 punto de repe1ir otra vez los goces que trae cada a1lo la vcnilia del :!or. Cue\'a del Nao:imiento. 1"\isn de Nochebuena. •:es de mc1enso Somdos de cantares. Saludos de paz.

E1 maravillosa

cat~6r11

1.~ utc4ral «1 uno d~t lt sle:l"lludu t:.tl\,:ttt .UM de E'P~ne, n•cl6u en ~·~ !u con~tru«tone¡ nll~tiosns " ' " I:Wt YI!:.» Wpl'l!n•tntes. Le~ obros <t t. de To:e4o. s~ prelt u¡¡6 duren· te , . o' !~ros y duu nte \'l rios R•¡a. S~ 1n¡ult.ectnra pertenece al ui'i ~:ltt.c•, si bien • • 1101an del a UtHoscct.. ut•cot lle disllnhos fpo· e~.

S:J t•ptcto uterno es de eran ~~.leJ, Al templo se • ecctle ror Ido pccrln , cmltel:ccitiiiS por ~1. ¡ Mrts 0 1\"l.teu las lrts ~J•s i!IIQ~ot pitares, ttua se lt· •~tu ~.JI lt 'lll• torru huta la

•e

i"lt

"* c:tvatl•,

dt coraclt$ lit

~1-obrepoutes, cutre los que lo <e: IU..¿at o, c urJ• J111 entre si pet l·ct.

l;;;~tlria ~tlr;te estatua~.

El! n ¡:an u so pl aunq•te IIISP.9n

r ·~út POco t~po, debcfs hacor ._. ''"'' ''~Ida ala catcdr.l llt To

~C!i.t 1 t. 1•twr co' a q•tt tllmln~ IJ ~fO!(n••• lm~rtan 1.. ••~ttro tttQ. L. Pn er de toJo rcduclllo. llleirel bey q•~e verlo por k ,;;~ J n: de ntro, 3h: h rccr el ma· 11 ' '" ~ le 01 tllet qqe tOU 'lUIR•

,,,¡

ae 'GD!e6o

e~ minuto~ tt nEis llcmpo aobredo. • L1 u ptlln m•yor, mandad~ en· sancb•r pnr d "t•rdcual Clsn~o~. es

tod• de Ml~rce )' ·~ halla dividido tn chte• csp •Cio~. los cuolu corulan de cuatro '""'·'~r llnll~t~os. ador u1Jos cou mull h u.J d~ eslotuas )' t•bores rtcameul~ ltabljKdus, comeulclldo

sepulcros t~•h.os. 1!1 co1n rnc•~rru numerosas pre ctosldades, cll!rt IKS que ducu~lla la s!llttl~. cunsidtra.a como un ¡rro·

dlglo de •rte. s~ compon• dt doa cncr,CJJ de Rrqullcctur:t, fonn1ndo el ,rlnlt r• rlc ~reos , upoyodos en eolumn11s de pulido n1arm~l rojo, en cuyos u r•ct"' ~· "' lw silloria 4e 110211 d~ lllhl ~llllllll'l fllllllilbb!t.

l!n'la Jl• rtt 'IIPtri M dr los hllcr· colurn ntu< ¡~., In '•1:" 11 ~" bóWid» bay dos Ót~~~~~· c!t !U' Cllli i'S t i de IM lt.qulrrdu. t • rnu<itlfrMilu cnmó uuo

de los"", .. ,~~ •l• P.•r•~•. ~111 ,.. ' "' "h•I•J de lunllln&o ~·· lor m•re<r cil•llc 11 ¡tilo cuslodla

11,11 &e uh•bc cu la PftUiklll d'l Corpu•; "' p!IUII '1111 et DCIOCOIIII, 11 Jty..11a • uaa allul'l •• 111» "'

ll•leortl

~in ~ue

QuiZA nlneunn olrn ll"l11bro mas esl2, ale¡:rln, str· vlrltr pnra linr un11 ld~a del ambiente, «!el h:¡mbte , clt !11 nlmósfern, do: esl~ docenn de dlns. entre ti uñ11 11ue muere y ol que nnco, en qul! cclebmmcs las fiesta s de Navhlad, tle Atlo Nuevo y de Rtl'ts. LRs ltts juntns r•~ec en dlrir;idns por un mismt tspfrllu, en el que se ceutblnlln lo reU¡:Ioso, lo fAmiliar, lo trad iclo · n111, lo í:ft>tronómh:o, lo festivo. Uu esplrlllt que: se ltaslu· ce en la nlcclin, en 111 buen humor. en tos rostro~. en los ho~ares.

En nlngun• otr" é¡iorn del nno vive el hombl'll unos :!las en los 'lllt se rcs,he unn lellcld•d colectlvn como en eses fhll's tlt N~dat, de Cap II'Any 1 .lt1ls Rei~ · · Todos, gnnales y rcquei\OS, hombr<!S y nmj~ri':S, pMII~pllll lle 111 docena ~~~ dlns nle¡¡res y ft:tcos que umfenz•n en 13 n n· t illa hlstod" del pc:sebre uavltleilo y acaban eA ~~ Ilusiona· do umanccer de Rcy~s. Por ello qnNidos lectores. de¡emos hov problem8s, slr•s~bor~s.' trnb~jos. y vivamos es le <unbienu. dt n.legrl•t, conlriltu}·.unos 11 61, \'Oiqu;!:nonós en ~~ . y 1101 scnllrc:mos nosotros lltntblen ltllccs e rlu~lou~dos. y con cada uno, Audro~lt x tollo. ' !'ero 110 oi\IJ«-mos. No ol videmos el p:tsntlo y no crea· 1 1 II)O nuevo \'tndttl unu \•Ida nue\•a. Quin mos que co• e .1 1 ~ d 1 de llevn en si mismo su propln ••lun. ...,, e ayer, n ~:;. >' 11 dt 111 ,1 1\~nP . Ne lA olvldc1nl)s. Ol!stle ella debemos pre}'cctnr:toi ni futuro. SI flro}'tCI•ntus . No quedar. l.:unpoco pegados • clln, ' •o Qtt• ~en unn ccllopulla, no un freno. 111 f18SAdO O1SU•h ' f1 Y le nr~ntos c~•nlciRiltlO, y llegMo:•n<» n pnc:rlo. un 1 asl 1: , , "fnu.mtll", fllhl•h= se r IKmblén lell.:, , pie• •wtrlo quu, 11 10 M

~r\! como tos dlu Los Mnt:os so•l

nftvhlcnos nn buen slmboto: sl:nl~•ulo ~~~ es· lr•lla, llta:aron a Belén. B,\RBARROJ \


ANDRAITX

la Mare de Deu de la Trapa r or U p.idO de llU> ¡k dCCt s ilos. rcllf o ~ orde•1 del Chrcr-los ttapC"'~cs -nos hon r.u on y s.tnt·f ca on e o 111 p.:r rn on~d:l en el \'aUc .le s~n JJ• os~. conociJ ;, :J.-sJc e 11onc~ par •la Trolj)<l •. A pe ar d<! Srl eu t a ~lanc:a e~ su red e 1 f¡md• do 11ton:~sterlo d•¡aron ol)ras adm1rab:es como la dor co r~ c rur una dbruptol e lm prod..ctl\·a flnc.s ert ~~~ precioso ver¡el pc:o des"rnct~.lomen le los elliffcl¡¡) que construyeron hdn desuprecldo tn ~u mnyor

flJrtc. La lglrtaia del Monasterio C$ · tuvo dcd!cndl a Id Sanl sima \ ·lrgen, un;l precrosa lrnttgen

-ú ~TCól tn su ~é!lcro

que ed;

le en ,\\allorca Oes;.ues rle ' 11 exl'ul$uln lle

los reii¡:Joso~ rm~e~. o1 fmc.~

r.. e \'ClldidJ t•n ptiblic:a suba~!., JX"•O 1<~ Pro\·lt.!encJ,J Ol>"lna qu ~>o que la hna11t•1 de In \ 'irgCtl pas.t . e a 111 l'arroqula dt S' \ rr- cb p •r.a que prc oiJier• la c .. pll!ol del

Sanlfslmo Sacrnmento v de-t.lc entonce:. ha sido ,·ener11da con un ••mor inmenso por los fletes ~~rmconcM es, cumpl•~ndo$e ll•1n

v<'Z u1~s aquellas palabras dl"l

•1>\Agnlncat•: 7'odos {QS /Jltt'luos me llnmarort (lienn:Jenturnrln.

Sol ·mnes ffic tti nes de n avid.sd S.. cti~III,AII

templo P •U0111i•l. u n r• rrlo d• \ rlloo.crcos y M"~ so!tmn~. • •ne h •rrn ht con· uormnr~u~o •1 no hnlr nr" Je ll:ues· "n s~nor J.s..crlsrn. ~·· ·~ crreve de Bd fn.

con urepci.)S <lcl • Eul.crr~ ' " ~01le dt O ~~~z· Oc orro~

1

Zu ll• ;t

Nuestra enhor•baen:t,

Snll6 rnu Br#SI, dttpalslllc ,.. ~·· algu~os dlas 4ua Pedro

Elltolllrom•s 1 'llb u etro, con lA' hnnu ~~ \t .tncl Ant:tl, T zl• n •, Vcror.b, V•n O ck, T•utorcto, Ur·

M.r .1

n!l:! .

cornt ulc

rlo

~'"'•

s-.

Pat a ti lovtn Pctlro 1......_ ntlurol Y \'eCIOCI dt AndraiiJ, Ht ll. do Pedfda IR mono de lo IIIII¡IW~ta Jtllot ll• Rnllno SfnW.J, 81111111 .. Alburrle y voclrra lit ule ....... L& bodn se celebrar• el 28 dt- ale

Para pliSar lUla ltm¡oenda lllltron rn~ Eslaptu ~on Anltlatt Pe 116 (Saque) y 4on Oaspar CAitll (de le Bonanou).

r-mo>Q~ ca•4res

lo caa sera r e.n~ eu

~~~ ~·--•ll o

SOCIAL!S

11~1

Para P~rrf&•,.n s• lia ...,.,... le p• s•r una IPmf o<od•. dU~~j.lmtl'll·

• Rllb ••·

0 11euul, \'cloz~u~z. (Joya ..• Y e.. ta ucu!tun obroJ ele B:rrul( •de ~l· \ ll. t rro, CoVIrrulll U '1 O rt!\•r~ . Rcju lo~r..as con pri•••rd

urer (&,que).

111·

P•~nr """ lrmporadn t i brtel Errsrtl.ll fjuour).

se 1 rt·llerr "'''S' om•11•du I.M' 1111111

frru llll ~~ d• nru.go d"' 15 r1nM ... 11 d~ '" "'' n•• •

t!d canltua1 Mt udoza Uu ¡:rupu <S Cltltór'c• 101prcuclit •lle t n la c:oplllA Mor or de lo catdral prlm1do lle la5 e~I)At.IS lo lt rnran lln Rty y 1111 pos· • 1or 1!1 ;\\enuc1 Alfoll$t Vlll, te! de l..l• :'\•>~ •~. el P•sler ;\urlln Alhoja, t i ú 1•.-.s Xnu tam~!en el ~ut Id trd iC16o ~r:rere que nrosrra<t ol Rr y

gmrts ( l h>Jnrdll al

r. ....

"A NDJUJTJ,

l!n t i vuloarlo, lnH opon" s t Cit

T.

t" •

ptrd!J.S y 1rrolrllial• (pr,_,.,

...,,, •••porlonlu dda u El pttlo • n

ru do Nuu lro je\ 11crlt1o, un r squl· ria lt la .S•nra Cluz

1"'

h11,¡~ !a~ 3 ole l• lt rd• dt ldll,.,.. Clf IP. Nn conopot 11drllll'l (11 lrnl ele loul l rUVtlli:•daro &JIIIII ...

!re cnsl anos 7 Sorr•c•nO$,

Jlr~ófoii:O.. Los ru los •no!l•h:s d~ S1nl o Leocaclia, J do S.ur l!ut:~u:o, •1 velo da la Jaflllllnnro •' cndtl!lo tltl tiJ godo Recu vtntn, euu t i ~~~~ fd corllu4o: un~ t l•lna de '" cuto•

""''"

tnrM y "'1"~ 10 y !ll<'oll• . ,...,.

d CUII:ao ~~ de:rtle •tlllo ,.s. r t'l ej, rcrto u~ttl t oro ~ut at..cua los lulcsl t > de ,\\JrAme!ln en lo b•lal!o

'' '~eiiS, tohes. urnas luuertiiNJ

.. O•

APAOOSI!S

.... Alf••so VIl, duermen su sntdo tle si¡cle!. les Reyes S1ncho Ul y Saucho 1V, t l IIUI: nlllto st:pulcre p clercJCU

t n tu b•t•II AS del Sa.~tdo y Le¡t~nto Eu ti Ochw O, Sl &rd u ft llctNI•S,

(nu11

l.n< ;or , gnnts ~ la tlcdl~

P.11lo c•pllll .\\ay• r. adernh ele

T ·~len ~e 1• Cpoc8 dt los f<r yrs C• t611cos, las b•ntkru lt hllll•rn u

d~'ip!IÜ

Par• Merselll• u lk\

sospecllldes, c:rlstaltr:a ~~~· dtJ• .us J!«"SO !le admiración t i '""nu. t<'ll· 411t.•s 4t Sorrlos. foyt lts, 111> ltt.$~0$ • v Mullo '1 do Boy~u.

S!U ifCM, lO$ ~ ~~~ ILUtt>n lniii[IIIIS carclena·u y onolllt po$ dot To.edo,

!ef.

(Perclt).

\

Verge Sunta dt• ht Tnrpa, foreu duitc ft S 'Arrncó per presi dl el no-tro Tcrnpl ¡Ooneu· rnos J>rot~cclól

Se vostre ilmnlge hcrmose es s lmt>ot de Santtdnl

JVerge Sxr1111 de 111 T rnpa, lllbt nlll

lliOS

del

J)QCII (

El c<>nopcu ll'u•r C'opó tenlu di ns tes V0$1tc~ rnn ns, Í \ m pll( ' 11 l!f& tlftWCOII!:IS brux th:f \'C•M!I! mu nl• Ir h l1111. A. du Campa •

HOTEL


1

AN OR AJT ,_

3 ~~------------------~~~~~------------------~-

"SON_MA S"

nc u~.S '"tnl M 1,. $ r

dc b~b tr vr••ando

reai mr:. ID ¡¡rAl!l imprr, ón qu~ yn proJ•fcron las p:lllfr

n\1.1 fou •a~: e

11,

e.Jia

rn:o en aqucl t'JI~l dto u 1 m:1•~ ~tbl~l Hl pühl co. f.o que st l!llfJirn a li es mucho más d~ c-p<"n:do. l.o• eu dr '' de ';!fll SOll re¡ 11fh.!JIIC \'Sllo OS Y iuetO 1 1'1$ qae ::>OI~rr,aron In a•e11d 1 d~dc c:l ptlmt r 1!10111!1!1 10 f•ll Jll'lifir., Jo qut n~l fue a 1• • ¡1.1, p • 10 nn P'Jr C' o dtl>lltt rete 11¡ >1! pncdr•1 u :!t ¡tnr fo s lt1

P•"

1 ,

Cl~" tiC'IIO'A culll\o "'l' rHutl l'll un •'1.-d ltt d • •Otltll'~d ll Cll•llPI!Sl• JI, ' Ju•n B ~~Z ' 11:1 "-' f1rs \. al ubo, Ío rnh $o no y Hrllacero ra.llc~ $itmpr\l en u 1a s ~l\ orla l m~ n. 1 ,¡ ca .n¡11..~1 e, la n.11Urlll ~'"· • d,• l11r r1a raf¡;. 1 uro~ ~ncc.troal Y.. q ••ed2ot.lo poc.st ~~~ ~~~ rl umpo ntol!orqu•t,-y 0111 e$ ~ n11:alone. s r ftor!n1u ln!e·. l.ln -que co:ntr•·• comp~tl s 1() l·'.;"me•llc r•¡ulpaJ•s. e.o1.• "'' d s os:1•nsne. tille, o ll~r., ra:r. rntllor11U lll R~cuerdu h•· 11\·os q ue e lhl l11fa, la resllle:1 bcr \'lsilado, nDu· airé>, otro~ de CÍ11 prnnoro¡¡o ú e f11s 1.1 n!Uns a ti\ Clll~oda , h.,y •ota1menl • pc:dl· tocr.ltlc_;s. • 1 ~e rts¡>~ra , en d~ e. o ~w ¡uimiliN •'IJ<'Cio, •b· lodo.au conhsruo. el \'í,·ir 111.\vl sorbu.la por'" av11lancha arroll.o· co o.J,. 11 1 Jl.lS ••l ll c¡ue 1U,ID dnlru dor11 tM 11t,::oclu hoteh~·o. fui" l~r tf• ol fC!I 11111 o! IIO ~rlf¡tJ.;ol Son \'1de co11currí.11t llh1a5 los

v-n

rc•tan•rs ) 1 nrb Jc·~ obírlo• do '1 ~<! nd n'r:ua L' CO· por(•' nna~ ,., r111ulo.i , 1 ., ti mobllht 10 l'S ~tt.'lrc;:o, IJcttllC 110: JC.~!JOCH , 11 to no

j tml'.l c. e> C:>l t ' 11 outrlt rW 01 qtw i ater••" .leuoc;ar. S 1 MIS no ~~ 11 1 tnu> t1 t>I"C: m' • do. del! callo '' 1al o c••11l •a::Ia ~ ll'a tifc-st~ clón nrfistlt'll, ~t:J f ccla:o • OII mtlllll'l e~. Es

p.

T •m:N reco:Je: J.t~uncl, ;¡ue lo m"rc

La ,odíssea del Jaumet

et

'•t dn:

- "•lites d'1nrlb 1r " l'<·~col l, lc:m. de dt ncc t.~s o~ u 1111~. 1 ua hu icre' Se~ ulr.-~ ,,., nrnunl ~·~ht c•Cufhr.t. P\lrl n\ es les bulx.Htlles 11:c llh .1e biJiie>. L11 calle del> IC'us c·)ill 114 1' 1• ci¡lunbcn ~oh: c:l pi ~os de la p p. r.a ~oro t.'l vn dlr:. -,\\ rr qul:a Jhlilr he C'Ontprnl. y,,¡ U!l 4·r•o," e·,,,, ~"uv1nc en Y4111llll. • Elp 1 Ir e >1 " 1lc p1flt4! fd ht lluentor dlu· ::t h m' " .J ¿,, Nt ro. J!ts le u~ ulis 11t ,, l't rt•r•••· ':;e.ollres un ICnlr un tlurl\, Pt! ro u~:ar tt 111 . En :-!ero tenln al $~U ~ • '1 • ns •neva Utl cotxe 1 jlUilO\ ~b·l m ,, tt d~trs tú 110. ha ni 1a11 si qutera ltn:~s J):l' t, ni aabtiiS du "'1>1" que ti po t ., don,,r 11.1 dL·ro $ 1, ¡.1 '• que el ltll C< 11.! q""' 'e"l• lle clulat <el dilnavo di· r.n ~ t lt ltu., m~r• 1l pcr q110 ~. d 1 c;~t tt vh da fer un vutlt nou To ra::•~ujaum11, a 111b - qutll boll tle 'J•e dt to uu l!u Nt rll , 11111h ni polil .le ~:re. bll nnt, el \'11 ter nea •l• 1\llt$ lu q~f pur11 ve' tllns les b utx1quu. ro~1141t:<tl"s ti es, t! nlrflft:U 11 l'utola. A G~ eqot 1 tnhlre n:.u ~rlls coou un• v~"l d•.ltrtl co•n un dn110•1l El pt;ttl 11 1 t tc1 b• 1!'""'~''1 lts m•u1• p~rquo ll's P•n•v• 11111 1 t~ u , J,uar" SJOilt.IIHIIIre IIUid.!l

":!'"'''"··

•.e'

, ~~ltr ife P• '•· • ••uJI•ul hr 11r,ó que

1t~~-•~t L f

111111

''"• 111 fl'ss11rr11 ' tofs xlvols tllinn·

a't~t' oratwque pQrt.t vvs n 11 •1$ clt lt;·•"•· t

publlc.,

coHcmplat'ión. Su propietario, el Sr. o~onas, ha sabido lntro· duclrle unn org.miznclóh hile 1· ¡:en le, qu~ 111 mismo lient¡lo que lo hriuda al a:oze y solllz ,.,, \'ISilnnte, aliemlc 11 su cuhl:tJo meJ1nntc un 1 1111 olln ndacl6n que hace ''hb!c, por m~o?s ttra· \'OSII, su perdurabhidad.

e r ;~mbie •lt- de 11qu·l rhlllto .

·r

m on~.la l"''"c t-.;~ sobre un altO• 7111 J qur prettell• las la o ea de U'llh c·e~ u t.lc cu livo. Otr••· com" '" Gran(s de E'pl rlu. ha s!.Jo y~ ob tlo dt a1¡,¡ü 1 lnlt n o o .:speru JttMn 11• converl,blll· 1l11d. Pu1 eso es ••nto m~s meri· 1 ·rio que: So'! Mas, fu ri~•II!'Rie cur•ltn.lu e 1 l.a historia de An· d:o11x, aren· o ti~ lcyrnJt s popu la ~~ qu ~ la Ira die ó :t IUS lu 'c;:ilo.IO, al tU Ct llSitUt CJ6.t QL C u~noreJ el v~'le nml,flxo, no ~olo no hn sucurnb.ldo a lO$ hl· etnth·os lucrallvÓs <!Ue mvadta ncrunfmtnlo Mallorcn, $lno qu>!

ho ~lllo ¡ann4o pura 1.1

$ll qul! , ~cr n tle

I U:

•'~ 11enlo• de buen ~uslo y solaz llt l e•pi•IIU t 'rn.ltCa\10~ en una

~rf¡:wt:lJ¡\ .J. tu, Et llllrllrti 1 et fln~ru

~,• 1" lO!$ t ls u :r;ons ¡u• tl wl~~ 10111 ,~ l. 1' • (Aru• veril 111110 • t llollll Ma• a!aUn•, d'111 1111 quo ll per rrHnt;a,

RON DAlA

tnmb.! I!Sinv• plo de lornls. Senllrcs 1lhur.: 1eu un u1ftl es l~r. ver~touy:~ llo uo ser com els 11tres nu•n tnlll lllf:t. el ttu p;ors 1 vnr esur quan t i tne. trc: r: r~ s Ctlll una v.t~ll. crhill: '-Piure, plore 1 nlxl rebcnl ~nh. Ll! s un: el puf!\ en el up Senhrl!s tlln tr\l a..u 11:1• vt·•f•uc~ . Pero com jdwnet •• vl11s 1 1~ \ tnf.tr cl'un homc mes fo~n 1 ¡ rós Q••• In. T •••l •l.lltll les cinc. Tols flln~s sorliru d'.:~cu.•l 1 els teus com;>11nys de l!tlrts, es , 11111111¡;,ueu 11 .crl.loir qud peralxlos un 1: ll\110 1v1 l <>tltp:•l i luul . El> mu r•robe 1

te

fi•IS>~~ . 11 ~, " 11 qull mlt 111:1 dJ (iiiVt:¡(Uol J'll Col ll i• l·>~h ca,> b 1 X p:o tllj~•ll gap

rft 11

ro•\! I~V1. •\[J~IO.U

arrtt)HCS

1 c:l

s'tll fu•

nl ll ~ 1•¡, 111. b~o••lll•ll~lll el lll¡rut:

L" '"''" 1111, 0 el u1 uao6 Lo. cab1e vtlla <lll.: lelll~~ lernu~t • 1~ v>Jror,¡ lltl tvrr<i.!l. h 1 ll<!'l~(·llt 1 s'h 1 ~~~ 1 1•~• l!s ¡ ¡fl >' ~lll•1> fllll Ml'ii>llt IO•I·I ll\·l <tf 1" .r" ¡u ar SI In Jnluntl eon vu "" nuafl tll •, 1 • bollu , vc:rs,rs tmsJar tu ~ ''" •u tlarbro, la ub·• v•ll~ no esaarlll- • •n~ In camta 11 pcnftn rhn• el ttrrent.

•lit

-¿Pcrn que h·1 ltlllt¡~CSit punyat~r•~ --."i'IM penf •M: tt rcpcll t i s'tul Tonl S'h,t ,, •n(~ tlc:. :fu j11ume1, ni slqulcre s~blas r¡no ~r~a alxn. l.u .1u~rcs :t Yt'Uie. Lt' tOJ .Ie 11 csl(nn}'l'' el coll 1 In !len¡U1 le soriiA do In p oQue. -¿Pero nlx<> b~stA per nhllnrst!? Tu. " cus.: leu.t faumtl, hmiHS moli~i cortles. Ptlmt' 1 gruixntlt.~. LlargU<'i 1 cllr· les. 1 snlll~s ltr un nus corred/$ El te pcssMe~ pul cou.'t el dlmonl so uos$~ a · pr.rlnr nmb tú. - -OfS h IS lfll f'~r pujar di! nqutll liJO~· 16 del 1tr011ger i ¡n e.lll. P11nse que fe reu~ m..rd el rl.mu1h una llonft lllpad ~. p~nsn que ,¡ hn fu, npentts ~enlir h d.tll}' f! S XICOI5 do l'~tO'a, pUS 111al mns ol Juá 1 ¡:illltiO. TLi no 61s t om e:s al· lrts. evl(i nlaleix hu hu vist" i'c:su!a fú

j.uuncl, var.s nelxcr ptr pallr. 1111 J tu:nr:t .:sc<llld~ts el dm1onl. P•s s11es lt curJ~ pe:! s hn.lló. dec1111IMres lrs fullns \'er.Jt> que t'estorbnvtn per pufnr o cll. 1 ll•'J>:.trt> blll... So!s hu\•fn~ s.:ntit el lloJ~ que el deiu· ver •""'e n t!. i ju ¡tuuyies com ot terd n In trcmp.l, rtro lo lt11u1 unrt quo: ~tC.1• bnve .Je llrtih•lf dt llcb~tllar, va user h•mps R di.'~P ~ti(Arl.! 1 fl Vol trtlllt t i

de\ COIJ. 1 111 IOfllolfd oltrlr t ls u'ls l •·tres los llll¡¡rlm~~ 1( <1<1 1! r.,.Jola\'0" prr lt Cllt t . Lfl nbr :l~ 111'~. l<>ort;tc•ll omb un plora lorl 1 II 'IS

liii(Ut!lllll:

-No hu tMnRii lcr.

BlllL


ANDRAITX

4

fl exilio y~om~res

1 Por Jaan

ANDRlTX~~

Monr en e! e:r1lo , es u¡to'•IO comln•r c.on .rlre~ de f Oil, 1d~'l br 11 ~0 de José MuflcH, CPt "" l:f1111 c.trter.t ~~~~~ro J~hiiiO dtl bruo lleno tle p~tll hu:ts musl

tos acont« r rd que 1111~ ltO ¡uo 4fp n ¡10y 1J¡n, ;\nll·• el mundo vlo' e!lhtmrnte .:~gll;ulo, mt lldo en 11 ,1:¡ tnft 111al u rttltra de od:o1J y ru corcs, de (lujos 1 11¡¡11¡0"· do ulraor.Jinnrlos 11t on tecfm;enloJ lmpr evlilo:>. Vivl mu ln,;ertos en un• ~lln.Jndllt zozobr• , 1' 1 \'fJ:IIndu 1!11 un rnar llo oltajts eucru pados. E> el ox(lfo, !11 u pll;. ab!ertn, la vlll vula de btiJII 4t tsln luft m al Ct Citllrll. Todo~

Ud \J Ull

ros ¡utlse~ l lenen tra·

Cllnlll10 11bietiO 111

U l

I J fU .

lll! 11q11clla cartt'ra SU}'ll ' "' llan tollos Jos tilas couu) un pro4r: lo clrct nso, el r• por·

musicnl , 11us 111'''"11 ~ Cub., y a ha Aru~rlco t.:~ IIK, n ·A pJ)r rus nñ"s 3':'. Ot Hqn•· 11, ¡:ran corler• surgl nn mi llll(rOSU111CIIIt, 11 tollas bO~IIS

torio

como lloros tropicales como ¡ll:t rumes· que lur¡:o, por lns no ches en unn Ha~an11 lnctndlntln

J e ru'c u ptrlumpban la ciudad, aremadu todns sus cllncíonts por ¡1 nz fastuOSII lit Rilo Mon ¡nueiiOs en e l ua lo. No hace trtnir. V cSibont}' '• cE! Manl· mucho, morfan nue$1ro eran don Ramón Jfmoent:r, jonio con uro• , , ''""'' Inés•. •MRrl• de In 0• , se u portahan, conto mur j of(t M•illlds, el mjs fino es crrlor cubano, bnjo la! lomas 111ncl11 vallesn, por lod11s pllrtts como los sRcos do a:rúcar relht• nrdts de San Juan de Puu to do. 0 como tos htrdos oltrosos Rico. No h:.cc mucho tumpoco aucun1bfa Ramón Oomez do la 4e Porl11gu:, En In riftllt7.11 mu sfcnl de aquella hora, que Ernts Serna-el¡:~¡¡n Ra món sin ape llhloa - en ~us ltlllnf~s de Bue· 10 Lecuoua dlalrlbuio por el ntnn nos Aires. A}er 1111 j uan·tle la do. La HabRnll todn-nlegre Y Encin11, }' l"tdro S.dln~~s, b11j.> buHo~ n cuera -se cnar•tcln con las frondas de Ch:spu:tcpeclt, sus riln1os y todos cnutaban, en ¡\Ujfco. Y hoy nos enteramos viejos y jóvenes. blancos y no gros. en ltdos los sitios, en to t~ u • rnu.,e en su c~llio de Tone· rifo. ! 1c rar1 milslco cubano Er· das tu esquinas }' t~alros. ¡Fui unn grAn épuca ¡1nrn nt sto l.t cnon11. "ajo ch:l<ls que ne ecart los nyos, pero ctrcu C ublll EH rurlsmo americano In· lit A utlnluai a, t~ue le d.~blcron v11dla lft lsh1. Olarfamcnle ve aliviar sus 4tlt res úllhnos, por· nlan los d'l11rcs 1101 lrts moti• que l•s cantó 111 ' u ú lfdn •MI· vos erllonces, pnr11 beber • Hu u l•cuellu . con ~~ nri>rno fue,;o, 8 11cardl• , para (Ufllrse sus dll con la misma Jlnsltln, ton que lnres en el Or11n Qls!r.o de Ma · c"nlura sus lt janos ciclos anll · rlanao, y sobre lodn, p11m bJhln llanos. ce~ rs e por las noch~. dulce •• mente, ni cornpés de las C·•dcn ¡Q¡¡~ erAn Artista t rll Emt s eras de l.ecutnn . V e• quu 111 l o L ocuon• . S us ritmos erlolhn , ~ran músico, aprovechó l11 épo tnrlt~n ctcl oron su lshl con1o tn e• en qnt flniCJuilnb~ el lrtngo ma ná etlcn tlal, que desparramó con la muerte de ValanlliiQ Se a ~~~~nos ne""' · sohca IOilil sa ullhnRb" In exporii1Ci1n del 11111 ptrlferia. T ol!ovla la veo- Prll · co nr¡¡t:11jlno. llo llrrlb• . Pr• do 11bnjo- cou su Se npacub.m los eaos d<!l '-" r~l• u ul )' sus ~tr andes e jos, rr lo reo, traldo_$ t n meloll!ns Jlt . c.ula dia ol ptr16dlco no~ lntolllll\ do hombres ilustres

OptiCa Rtvvlado rápido de

ca~rdu

Mattrial foloqrilflco

tl •ll~n.t, ~·or lruSIII, F •II(.. 7.0I ) ' Otllllrt', y lu6 t-f ~fllll IIIUIII C IIIO qut njlf0 ... 1:Ch4 Lf'cuono fl-1 111 trtlrlur ~u ti\'OIU

11rtabalrru. a IN

cll\n "'"•"·'' en Anréucn. Los

ritmos tlrocull.mns. rorento len·

drf•lll 1111 \'liSIO O:CO ttlll\'~1$.11.

Túd" t'' nt111lo nceplnbJ ba nlt'IJ!r('ntrnh.• IIIIIU~·IIol 1limos conrn nu nurc.:rlco "tnhri,rllatlo, tmbulumn.lo, cou nac:.o<.llns !>1\ cAtlns Jr pi<! meras, de buhios y .!41 C'lftRS

!lo oi7.Úntr.

Todas lns 11ctr11s y tnnlros ~~ 111111111daron rlc mnt:JCnb y bun ftls. Les nmcr!t:~tnos los compra bnn por doc~nn~. 111 pi ~ de lns escllll!rUitt$ d11 los bArcos, en

A ELLA: Ligtra como 1101 ~~­ cola, tierna umouaa aloa. tira, fluible co111o an arco, COSITAS suave ' como la brl•a al atardtccr. Son !numerables los casos en q,ue el <:xlto de· ptndt de unn guapa. Ejerce lA mujer una inllucn cla renl sobre la lntellgencln del hombre; lnlluen cla que numcnta en Intensidad c!lstllo rnnyor .sea la ~olidc1: de la cultura femCIIína. Si uno es sagaz oteador de ft18pos. De ~~ guapas con los ojos 11blertoa como libros de cel· lo•a. Esa:s mismas I!IUI suben la escaler., de cor· '" de ca (dor)ll 0t1111!na de son más), que aunqua pierdan la linea, no pierden jamás la línea .Je la atracción; porque no es precis11mente la rarne lo que nos atril e alno ti esplrilu que en ella tnora y sobre cll11 rehw. Porque todas lils chicas. si se Jns observa, s'>n lnteresanles. con •elló • cou cesiO> o con •uqnel•o• Bonltfts mujeres que de donde menos COSAS

V

1

L A S

·1

N T E R E S A N T E S

Gl PA$ DE., SOL, LUPAS, PIUSMATICOs;, BARO.\ \eTRO$, T!RMOMI!TROS V l.l!I.'TES PARA TODA CLASE OP. \'ISTA$

Ka 11 eme laTl&!a; msiUnos J hrem~s lolu!6Da mtríl)iem~ Se ollo1doo In ruol"' d~ 1•• Sn Ontlotas por OPTICO DtPl.OM-'00 Aaihl' 52 (fm~llltrult lll!lttlll ll) Ttlefs. 24414 248110 1'•1••·

rolorlll!. Plorecloron-como lioy en Pa1n11-ln lltnJu tle <11111 vorlirs•. e ~r¡:.ollnt de nuulc.olu mtrc:~nch" que se \'tndl~n n1.h 1¡111! l~ s tnb~quor111 de Oonn o Porlr1¡;nz. Tod" Cubn dt~!n rn ~rlln unrle a 11qutll11 '"""• lit tecuon• '" alt¡:rt fll!rt-clmlwtllo. \' nhora nyer,no,. ornl~rftmoa q•o morfa en ti u llln, el eran Ern~s lo 1 ecunnil,lt ¡os dt su cltlo t~ue tnnlo nm6. y que ll~te todo, lnniO cantó con sus canc•Otlh, quo loolavl11 hoy. tlulclllc•m nutS Iros rocnerd<>s. V u que el exl· lio-t's 11!1 Deslh•o trél(lce da na¡cstr• tlcmpo-tnueren ruuchts hombres llusrres.

Talvio

se p1ensa s~lln el nmor: porque lo puetltn lle\'111

eu la \'UZ, en h1 mlrsdo, ~n los codos. en el en lrt'Ctjo, en ¡., borbilla, e iuclu$0, en t i pie. Despacito, nuoy despacito las puf'de contem piar cnrnino de corte. Corno si 1emieron romper ~~~ lrn~llldad. como si au hermosur11 co128Se de uat fino hilo. Y Caminan con rilmo etpgantc en ti pn¡<O, con eurilmiu en sus mO\'imtentos. Y eu su ce::tita. uaen todn la coqueterln, todo el roman· llcl:srno y metancolln que no les cnbe en el coca zllu. Capu(eS de. robar las horas 11 los superhom brc:s que costruyeniRs leyes y conducen el man· do, co~pace.{ de h.1cer sufrir o Jos sn~ivs que ea t~n llf'UII IO de descubrir la panact3 que fe ... t i j aque mate 111cAncer. Cualquier" de estos InteresAntes, con lo• te soros ue su lntcll~e"cla y su csrir)o, deben P"' tu al esposo c:n la lucha ~in treguat del 1'1" ~ti rila no y en hl hor" grn ve de h• nd\·cn;ralld 111 111 q1.e orlanle, el seguro b~ca~Jo cu que se 8JIO)e '1 rl <~cuu scJnnle que le ullvle de su c:on&OI1 Cunnuo In clencit1 hnya tlet~cublerlo 181nflul!ll (lo de lus fnlcrcsnnlc~ en el hng11r. lle lo que 1~ curace~ flc hncer logmr 111 humbre que m 11111"11 allcnhm. ~e crl.lllr.ln tns c~.Jul•s c.>rrespl!lllll~r ll'l>, qul' e ,¡,, h0111b· e terulrem\lt 11ue P'f'" pose\'r Ulllt IIICII'"IIIh'S. l'onr.> ohün paro lltl I'I)Cftc O Ullll l'Ull.


ANDRAITX

Cfll , ll!fllll

relorrn • i • npll•

e<!•HJJ al 1r11m0 llt canclttt•, dr > HJ(AII:U lit p ,¡¡(O f , w laCas Co1ta~. crmando ,or ~,se., ¡\\orfllmo s J aftn¡lo la tcl(ll .. d~ P~~~~· huiR Po ,J~•tJ:nt• e '11!:t .d• Andr•ux i!l Putrto 1 F•r:l 1 turista, ~ra cual· 11 a tí \1.1JI';fO, vsros 35 kllóme· n 111• ,.,a, to~vo1 tCJJo~ y 1

;,r

Maitines de Navidad 1111111,

Cerrn<l•• ('or e~e Ct)n: Jumera

•triiDI"•• pi) sufo pt)f Jo~ carrc · do llu nue"u' y ni to~ Clldsctll$, 5lii:S. sluo ~01 hts be!leus nll6 ,¡bajo, l1o1y urlu pl.ty:l, lilA 11 cuul llc:~trr, rrertt ~:: l ) c~llhll lr cts, te rd~¡c d:l tr~vtct o. • El Paseo 1•\aratimo lna o l·" · )'.:IIII J ,, b~,¡¡tr ::.us 1tn.1s N~l

de•t Z.!IIIOj por UtlO 4t mcJ.tr 41nCIIII!iriiiiOJ Y

!ll 'd~Q>

¡:1> M .tos ;le ~•JMt'l .r Ot~u· rtrtr.d~ Cl:lillO unw pollcuill, Pll58

c!t n

•ros oJos, la n;,IJ!nlhca le rza dt 1• ciud<tJ, el Puerto Y 1& ~ bta.

El P'urrlo

Eu mrJ'o lit lu lrtnq 11 11s , •S 6 e "' (IIIC el Ct 11 Ntull , 4 • '!'•tes rJe d:stlnln b•nll~ru 1

tc:a'l

1 , sa~

Dio$ J~ <Ja rillo,

•t Cllll 1!111iwh')fcl0H b IIICIIO • rtt c!e b 11nco cuco y rnhic.'~t•s pu, r~Ofdll de SJS pcr~l· ct t.1) lircndi rnJrlr11111~. M o ·

dtf s

5

lonaves, p.w z udos f.\ t!lolS, eco.tcrados a la orrllo ~· utt e l''l: In, ~:ub·on lodn ltt r '1 e11 ócl moclhl 11• P:tlmll . 111

Laa b11hia

arcnrt~.

San Agusfin y ces C bla lá Mnn~l .. n t:i I·•• I U~dS y

stllo·

rl ul cs, clur ~b prhnoro>O>, hubo rrimos JrmJlne>o, cuy~ \'eHic us· cum • vc~··tu:lórr , uu 1/l~r\lc su lrts,urn ) loz ,tula dur..ute los

Ln Sehe la C.."torum dtl Put llo (coro parrot~ulat) en 1u alb slt ntpr t dt> suptntclcSn u l4 rr~pamn.Je un concierto musical en e) qu Interpretaré Ul\ cur•j unt\l do plt l as n lt clas de autott.S d • 5!cos. Ur.. 2<(, • l~s 11 <le la noche, D. m, so d¡irl1 comln zo 1 tat Ira· dlclonal~s y solemnts 111altfnes. Con t i !In de t~ut todos nos encon lrt ntos bien en la cu~ Jt Dios " ' esté rr.1mltnrulo para I!Ut en la fria noche lle Na\•ld11d hayo u lelac~iórl en lo ieletla. Dios hdll que 5tft " "" rt nlh.lad. El coro parroqnlnllntttpurtnré la Misa •Hoc t1 Corpus meum• lle L. Peros!, 11 tres \'otu. Duranle t i elertodo t r coro u nta rll ts · naldos vl!lllncfcosa vnrios voces: 1. • Coloquio con el Niilo j esüs, del P'. Mlrelles 1. dos veces. 2.• Coro lle f>astore •, del P•dre Ml¡alles. 3.0 A md la noche, melediiÍ 11nlf¡¡u• a lrts voces. 4. • Adtsle lid eles, a tres voces 5, 0 Noche dt O l01 1 lrn YOCU . Cantur6 La S ibll.la 111 nlft, Panclsca Vera Per'fll¡¡ul de 5 allos de etl11d y el anundo dol an¡el por lt\~rlfllrlta Calalal Vera lle 6

12 me::.t • •11! ,u)u, >C d!>IC!nt .11 por e~tas bt:lluo •u~ rrei. O :rll Vt:.l 1~ ca•lt:~la de hole· les, unos en co n~trucción, otros yá, de vlrt.. su•en~ . laa carrdtra t.\n¡ nde'nnle, pasaJo • C11s oños de eJnd. C:ll.tln•, cunt• • rza ht \'etlda rera carrtttra lhtmadu de Andraltx. S inuosu, <lt!nlolsladll estrechA y di cerradUS CUI VIl~, lf$ Ull 11111'•

10 pell:roso\ rw r e l gnul t·áusllo que por e lln ruetla. Discurre, 11111re vnll e~ y :non· ab•ll"'• sarc411!.lolall en todos sube y Crt<c:ont>, b.1 cas a motor, o ti !liS ,de (lt)Cil a tUIII COII lll ttChns vista~ 1.1 nr.. r, y ' sum~ rgcn , o t·:n ~~~·~ al \ 11nto. Y. dandll la no11 de ntllitS· 1 poc3 ctlsllutctu tle su curso, se .H :•• tdr.n y cosmopolitls· SiluAdos: llletas, 1 ncuonlrnu ~. t:1 ln~lllo lit a bnhlll, al B eud in~ t . P.:~rH•Is Nous, Palma y ndmlrados ror tantQ:ente lit · P. ro y proa a. vl~nlo, funde11· ~.,.o attnudos al muelle de NO\'n, M"g.111uf, Sanla Pl)nsa, ¡r.1Jn de IRS 111.11 d i Y<!ISftS Y lejn• •Pu r~s•,tllls muchas slnr.la· Pa: ucr• . Otlo~ Fornehs. Camp 1105 partes del ¡(obo, que no VIl l!;fn !!llAves de enchos m:~ res, de M u, h ~stn llt f llr o AnJr:ritx le, ahora Aqul, ponderllr ul In· 1:10, nnos, de esos colosos y por fin. n su he rmoso putt to. slstír, contantle sus ltellcz u . t:ar, 1·e:~deros •PIIIades Lu:aru to do' ellos, tan Plorencio Campos quw en plftn de turis· 1Mr11ctivos, pintorescos Y a¡¡m· A-ttlr.lilx, OlcsentbrCI 1963 IIOS , ) •~n. dable2s, tftn conocidos, ·,·lsflados l!.';Út!!le, nú4ndose en ins azuas d411 mar. '""' alti\·~. cabalg11nde se C OC 1-N R S lo:!o 11< ~ ,,fla murolla, so 7 \ tü1, es !2,1 111 Catedrnl. Hetdu ~ 110'~1111 •lertch.t, d ·•shl.: do tos mAS lulo ses hntel~s de la lslll, P..X POSICION y VENT A EN tn con\'trlir nquel •n thlo de ensu.:llo y '0~ 1 • lodo, cu~tndo al l~ llonrirutn envucl· ta114·l~as c.'l horutus llo ANDRAITX ) '"f•nllo1ea.

CI N E O trnlngo dl4 2:l a las 3'.30 y

A m~dhl~ que

a va nzamos ~tobrurtOS In~ IIJCtiiS llbtes lla

""1·•·

BUTANO

,~ fl

RADIO BORNE

y Karl Mahhtn

Un rlocumcnlo

~uala frf~nt•

q ue nll~ a 111 pan t11lfn d eslio los

titulares rle la prensa mundial y VISITA AL IAPON gobttrn~

C/D/1 11 '1Ja/1artl

JEFATURA DE T RAFICO TU DEJAS UN C! PO PARA ATRAPAR LA VIDA DI! LOS LIE . ~\AS CUANDO D ESPUES O! RI!P'A JtAR EL V!IIICUt.O NO WIPI AS !.A GRASA CAlDA eN F.l. SUeLO. CUANDO NO QU!rAS LAS PI! · ORAS QUE HAN SI!RVIDO PARA CAt. ZARI.O. UNA' CUBIERTA OAS. T AOA J!.S US PUIORO PARA TU VIIM y P'ARA LA DE 1'US SEMI!· JANT!S. l. A ~IUERTI! POR DES· I.IZ AMII!NTO Y POR Re\'ENTON V I) YA "TU LADO

L e a todos los siljad•s FieSTA DEPORTIVA


..

ANDRAITX

6

HDHl Brismar Pue rto d e

t?amp.,aJ tf" Áltfttltf,,J

Nunca suenan las campan•s clorldad las glorias df! !Ir hermosa Nao/dad.

.Andr-altx

co•1 tan dulce C•lfnf1 cnnttJndo

R 15 m11TH 61 ttna m(lgnf/lta plaJa ~~ artna E_!!~s t•tro• ·z~ con ui51a

ni mar

Es ptuque cantan la noche fe/Ir., porque cantan la noclze sin par por que el Dios Niflo ha nacMo para fin el mundo reinar.

h••ll• cionlls co11 bat o toda• ~.xlerit~ru

Snu1cio d11

(!.~

Bar y ReslalttDn!

COCINA IN reRN \CfO~A L

Es la ool! da las cam,anas ecn de angélico son¡ en .~eráfleo destello ae gloria y de redención,

Comentario s~¡rilll se .h3 vblo y leiJo. clón de puestos subl tnUo 11ue osle do hn IJo tn lllllllt iiiO ti Cltreccn de fo~cullndes pnra de ntlmero .!e lurhlas que hnu vlsl serupel\arlos dc:bidemt nle, y rnu t.,llo M>tlloru atraldos por el chns veces unes por ncccst.Joll, clima, por •1 panorau1u o por y otros Avfllos de prosperar o lo que h• y• sido, el tnormt atrah.:os por vanldnd , envldlil o desarrollo comttclol que st oll lleseo de fl~urar aceprnn el cilr servil et. UAII evlllrnlt demos go, y sin creerle ni dtstMIO pcr lracltn dn esla puj.ulle acllvl· j11lllcnn al Arte: y 11 los Árlistos, dd. si siguen aumentando los pre· ~on mucho• l os ~¡uc: areen fiUt en u11 fui uro mJS o rntmu lo clo s ·y enrpeor~~ndo el s.t vlclo. ruo puede rt 5ultu esto pt ri•dl pulule hQber lamenh\bcs fallos, d al porque las juvontudcs prtfle que con un poco do osfullr;¡;o u rtn deJítaru n las labores do:l podrla correrlr. rama dt lloslt!cnln o de otros Perico con f l relt clomulos qut u las fat nas arrlcol;u, 1 tSto motivA en palltt q11o tn muchos c1unpes se • Cupón del Ciego

note un c~lado dt ab.mdouft. Cierto es qu• lo¡ tntpltlldos en

A;¡;or

Salan

d~

Baile Andraitx

DOMINGO

NOCHE, a las 10

Gran Velada

Nunooros premiQ4os

el¡lro ~strontlmico llenen una Súbado, U ap11rentt r.•prestnl•cl•n socl11l Lu11•'• 16 ritas vlslon q\lt los empleA itos Mnflt s , 17 t n ti t3mpo, lo que ue se clltlto Mllrcoles, 18 es t i son mos productivos, por· jm~uts, /9 que en tos llampos. 11C1ualc:s el 'l'lunu, 20

que rrallaja con durn 11, ¡:anR, (acd6n que creo muy justa). Como t i porvenir es lnch:rlo, no me p~roct m~l que q~lcn es

E1z todas partes ¡e oye su dulce y clara sonar, por los montes y los oalles !1 la inmensidad del mar.

- 494 - 914 -919 -411 -712

de Baile·

-ns

lr•ll•f•n ~¡uleran 11provecht1r 111 oÜI actunl, pero creo seriA con· venlente que para ur~r a tono con ta épou presenta st ru llz.a sen 1l¡¡:unu mtloru en vlus de ptrftcalonar lo• trabo,os en el menclon•.Jo sc:dor dé Hostelerf:~ La creación de Centros do e11stllanz!. podrfan contribuir 11

El Consejo Directivo da la U. D. Anoraitx

llenar at&unas de l11s f111111s que

LONDRES

ye muchos tllu n notar SI nl¡:u• nos obreros dt l e lro expresado ernpleando ludo su ~ llbtr y buoua volunlad no dan In desuda tRIIa t n •u• pruccdlmf~ros artls lfcns y 1 \·te~ sociales. muchas vece s es p er 110 h rher mas f~cl· lldndcs paro prt p •ro~ue pHta es· 1t olljcto. llay proplelnrlos qua c:en ntlras " au propio rro,·c:cho proponen • tot obrero. la ocupo

f{)ufll a

toaos

~u~

.socios 11

~fmpafl6anfls

en qtntr«l, unas ftlltts fltslas r¡

uenturoso

flflg ~UIC10.

RESTAURANT

Situado

110

Oran YlaJose An1o11o. a. 11. Fraate al atlnclo de la Teltrónlta.

ESPLÉNDID~OMEOOR_

INTERNACIONAL SERV ICIO DE RES'I'AUR ANT

Gsp~tla/l~a ~

en bodas

Al ritmo diZ la ms·

ravillosa orqu.zsta

ti nujor sitio dt: f' alma

~C tN .\

Ola delm*'

{J

baull3 os

Curtos deBato - CIIBfacclón fenlral · Arua corrleore. callenle y Jrta

gfí/D

Pase unos agroda•les ncsrns en el

Ball des futbolista


AN D RA I TX

7

Crónica toe al

• •• •

-•

..ANDRAITX.. desea felices Navidades y venturoso Al'io Nuovo a sus suscriptores, anunciantes y amigos

9111 4t IJ!Calfnts !\t lttclr la r.ll d~ •'l•llae•. A• u !li'1i folla r~pat lt• ...," lu cun len~..,. S.. Ion•

uo'•'

6'dftt6n 4: mfJ11o

ti'}~ ~liCUa 1 de lA .XUIIODU

..,,.., C0111 ar:rc 4a l'llhaut~tt. 1:r lr•dnr 11~1 ,. ,., , , 11 ene~·. qae. do a t .::mH t Cl C'ftlt•f IJ ~~~

tt

e=

bo"

Cf"•• ·

t-bt .:u cap

tf:m!D '

•= ~. l <•l: u .a ~r aoiQror s~' lO

Xl>JIIf q~ t au

~quc•t•

~l1M:I•:•L

cs:a ¡>'t u d• ·rl•

¡; • ; •

t•·· C.. t2llh

~oa

c•\é.•t••'•·

!'~ti Ptr lu ~rttt éd '""' p;r ki k> cou éo •culu coo112

'""'' "'' T11111o:s tt la c:ara t p.r~lie ti U.: Jull• u u t 1 it.aa c. X1ct.t, el nrmó ele la Ca!VI

•t·• ''•lit

Por l o ~

t.\orug·u~s ,\ e•ull••) y diltln jun llll ''· Alenuut) Pere!ló y p3ra s:.t hijo do11 ,\\•;tue., h~ suJo pe· tlldn n cler) 1 l>.ohel Pallfcer, vhr d11 lit! Pujol In mano lle su ~fm pllHca hii•• M.•rin. L• buda se ctl~br•r• e próximo ntts de lebrero. Nu ..$tm ldicil~clón 11

P'ARMACIA DE TURNO L. Mandi!ego Pln:¿n !!sJnil;t

I ct,.. • \'t•hr corn uno don11. ·~ • uptll,it III<IIUU r•lo·

• u ., •• .,. Hpau dcn111b~l H« ~ oln m•at M ¡.rn étl ¡w~rd J<•r.l l;ll. ao 111 fet .ervlcl. C011'&, ltnta llarQ:vt,

O>

tona blau·

...., . . '""'• FoU pr~ar ""' 4t li ftta ~n• vulla cw.r4ar. lt lo ltf[ U, ti li<Ohl6 C1

Colomar Pohncr.

,...

Oe In mlsnui proudenrla, t i CSI111lion11 de lnrc:nitro lndus trhll D. Lorcnao Salv' Palmer. f l estudiante dt

D~rtclco

tlon

StbAsll4n A. PnJmer Cabrer. Ue Sllntfnr:o de Compo~lela, dt Mellicli1a don Guillermo Ozonaz San!.

ti e~lutl fr~nlt

Tambien de Barcelonn, los unil•ersiiMio• Barto '"'· Jost y /o\l~u el jnnn Cnbrer e~lulllnn lcs

B.aibo>a.

' .&...._ -

h ' -:•111• A~CII•&ial8dt11 ~h " • 1 mo:u ch•J•· 4t c U:i • tora.~"~ P"t4 ota 4••• 1L '

sum:fel l Dele~aclms en las prlrlpalns A;e•clas "

·-

<2

todos loa , ..~1•• Dsluru

OIRECION GfNI!RAL T l'fono ~ C••'• linao) f'• h•• ~~ Mlllotco

Rn1.. ., • v 1 • .. ndrall.ll' A¡tRc: 1 ell " • \' 1

.

DO~Iaclm¡ de f:SJIII

7i Id." 1 GtMr•l Ftnnco. ID - ' ~c.no.

C.ine

1\rgentino domln~.:t.

noche o

chos RI)OS. MIABOGAOO OEFE~SOR Con O \V. Flschl!r - O.rnl Robln. Enstntnncolor·

ouE PRACTICA

CQ,\\BIN/\00 Df. INC~NDIO Y ROBO ACCIDENTES DEL TRAB.-.JO PERDIDA OE BENEFICIOS RC$PONSABILIDAO CIVIl. C NEMATOGRAPIA T RANSPORJ'fS (Aéreo~. maritlmos, lerrestrts) INDIVIDUAL COSECIIAS CRISI'ALES lNCENUIOS ()\NADO , HOBO • VIDA

'

Hn rt¡:resdo da su viaja a ISarcttona '" Sta Carm~:n M•· n~r Tu~:torts juntamente coa su sobrino t\nlonlo Cuarl Monrr.

La comedia q•rc dice y e_nse 11, cosas que usted no ve11 n 1 ollt c11 el cine desde h•• co mu·

.. - - ~f '

-----·~ MooALtDADES oE S EGURO

Oespues de puer unft ltncpo radft en esta p~t~le ha Sfttlclo p1ra Frencin O. Guillermo Fla· rll ICOIIIP"ñado de SU tsp0$8 D.• t\utenla Pa1cu11.

S4bAdo y lns 9'15.

jtl&'f'~¡~

\'•rnquelult pult

~~•lll,CD ~la"''

da/184$ lla nlftlo p1rn Alt manl11, 11 controllsta d«r obr11s D. Malto ~ala ltll Al ent«ny junio cen •u sobrina la Srla. M•r,arilll Pus· ter Calafell.

~==========~======~

LA'""

" '' rllllo•h it~li ii'IIU f01•lu JOl t • 1101 •u dt p. 0s allf 1 dt

don ¡\\,uJns

JO$ IIUtYOS J>IOnt~lhiOS.

h u clfa~l do le Stbil.le.. Sol t•k r ontClllltr..t 11 t'ot·lot ~a ' • ..1. PJt& 1 ~s fln •ble do

!·O.:a

es¡rv"'~

~ltqd•s

De Barcelona, D. Ped10 jOan

CJmplc:m~•lto:

T AT 1~N A (Q¡oi Ne¡:ros) Con tvan O~ny y Johnnnd Vll~oko uJ.ut. Eu>lmancolor.

...

l.n Emnrr:u dtl Cin~

Art~"

fino d1•sro n sus clil!lllll$ 1J ami

g us FCliCF.S PASCUAS !J Ptd.<tllfO Atlo Nuttto. \' lfen" el huncu do 1'' O)'l'C·

tur lll~ ,u~~ 21

.,

y 25

11 .Jlclfculu

••tt~r.r•nonl~ llllt'Y.t

LO QUB P.L \'¡I!N-1'0 SE l.I.EVU Cln~ 111 .,,cope~. ·rcchniclllor Dl11 2V · J.OS A~OS jO\'I!N!!S C)rttrlel~n()o ~1 l''"lrartt• EL PltiSIDENTE


ANDRAITX

Botlfarres 1 algo mes qu1 un 1\ ndrit.Aol afro ,.,r

dt•dica n ~ t'l //O í" ta "''' , ~~~ dtnu!s l!Dt•f.mh. Un io\'énot ~~ Slneu,

•• y.,,l at¡ul • pJ••IIA 1 a b • v~il Ju v.-.pr~ cnlll\ t o , " car~ •Can Tome"• QuAnl allA <In• ,. uub4 1 u rrl l.t 1 Y1l ""ntl, a•ial •. o<M t<)flf,

,..r,

Central de Seguros, S. 1.

Caja HLiJU'l ti! Prerisló.l

•t K Y,l fo"li!>ll ,

E~tant

,,~gado

H•

fa ,\ ,,;Jad D ·,,_.

IU f!ISIQS, (/lit' ~flltt: blllbll/;1$ d~ C'lramruín, turrd'f r¡ puuo, n.os s~' ·•lomus todendo~ t!e familia· te.• qw• tJr,J.J ·• mds ft•jos u nos y de atlo ZJI a!IQ o trt1S, nos , ,.,,. nlm:u rn tomu 11 la mesa h1"1 abnsttc~ota

,.,.u,sfiiJ Dtli!b!o rs tt'f

ancho mnt dt: armo·rla, dt!/u$ de co· /Dt , tlt: a:ra•m y bondad.

No

r~:an "'~tes nutstras

en·

llrs tnuer.1at~s se mu~tstra1 c le­ gr~ts como tlar~ttos coruto•ws. Apt.~ar tf/11 t.\ fiiiiiOS t¡a t n la

liJtlnra /tola dtl calf'ndnrlo, l!s•d i mprrJlnado en nosotros "" tllfll tuuni/1¡ •m a rmn 1/etlll dt: jo·

11fa/tolnd C"' los

Aq·•l qu><l t •lhotrt u lda

prrque 101• c.or•n o:onlonli 1 lan <ll•frut"n c. c:llenls com l.'amo 1 nn t\la~ollda. ,\\onUü lt~~t~tu botlforra• pnsnn 1110h• dol~• mumenlt •o tcnon IIU11< pensamc~ll 1 rluen ell• o fao rlltto. De r eh Ut3 aiul aan .abe" nt en vole m 5tbro ol• vdl• perque varcm robre ell •• l' ve• t ll r~· creare q~e \'J moll millor al~.· Aqul f11 fcine qnl \'01 1 be le •olen p~;:d 1alr¡¡ru Pllt(\lll " ' ' ju~nl c. mlrant lur~

bollf.,rru o fut.lool. J a M' quo al¡:••• tendrtl.u oltr~

~.scaoaratts,

a tan

los abetos carg1111os de tt g a ros. j rn to 11 la chimenea er: los hoJla r~S, estd r l btt.'tn nar itltllo. La Jtusldtl dt ·os chicos, la a regrla dt

Lf,•\'anz "~ ca"cta un Andrllx•• v-. arribA 1 u 4~ S 11 •Jl Pn'lt11"lá: cCom h quo -o 1111r; cridtn de oque•t• mllnt ra1

tos pntl,•s...

úJtgo, Mo Nu~uo l/11 ano cat iumo o tos esrombros dt lo 1•re¡o Un año , en t i cmll anos han ¡¡o1<•do d.t alt¡¡rtas. Ouos. .so11 tn sres las lru' llas qut han grabado sob·e l i. Unos JI otros espet an del aAo c'lllrante que la guu:ta dloma no drie tle

md~

f•nu <le pon•i

,ere trt< c¡Mt comp:wod.r4n es meu me4o do c :o•á.

Un • nd rilxol

Cel/er oel ffuerfD

Por es 811bot

CA,, ,

nuestr4 monumental C.est1 Havidena

Nurva Oir2cción

6ullle.rmo Porccl

dt&

s•l¡:~n a tnz esl.. llaoaf ya sabreonl>\ c¡ntfn H el "

Cnamto hol

\'et

cr.tor de nuestra ce~t. N.-. ~111ft

no qntr~m os ~In ,.,., de Sta.bi 'lJqlt• a sus clfenfes y pú/11/eo lo~ atll'it•>S qu~ nc>i h•ll obw4•Wt co11 su~ r· g 1lo~ . llllt l!ltOCI!II • • t n gen~ral, f!ellre1 ~auf~a!Jt.s rl u!At ln!lddo I'OI~r.l~r d~l 14olm prrmlodCI. M•ftj ra<~r IIAal llrt~n y prd.sptro 1lflo ~ueuo. unvldildes. Slg11r In rei1CI611.,

Tra ~icional RevBillón dBNochBnnana

Tomeu dd Bor B .tul, d>1 ~" 11-.~. OtrHS lln( dd C..lf Nw Ou·•• tnnh~ del S ol6n Remo.

De la cor,flltrl• dr C'aa N un brwzo d~ jllnno Ua llt eolt ~nrtidn de frula MI IKit~lo di s;. Eu~ena1. Otl r R~rt•. locara*l

s .•

•Andrallx• en

r •hno, nlll r1fllllla

bf\lo'll~ ..

Un ~f'bl'f tnr~ro<n d, la lffWI tl~l h u es .,\lnl'oru O•r4'1""'

Uow~ r•ll"rt•• dt· "'r• d ,c;.e P•t•wrNr• Y owl••leMia «1

e<rowrn d~ O Ju•n AI•••Y

011 n ,... mu k•~ P ' d..s '! ·b '" ruiH• • •' \'J)'3 lrrnhl~u tue•lr•Kf 1 dO< CUAIIIU~ 11M h•A I)U V I 11f• dt loil'~!t < )' l lo f m oeniO$ )11 cllo•l· ~. ctof nno< y nlro•. h~n rrttt.od• $ ,1

~~; \·eu~n u nutscro quttriall

allnrb.~arlos.

Furllol.

Y fut fitJ Dfa de Rrt¡es. La /11/ctdBtf dt fas nlllos Los fugue lts saltan uor doquier tJ<>t nu~:s· trot calles lA P•wta dn futhol dd t ll nut~tras ttarrces, nos tn sordre~ la tro:/lpelc !1 el tambor, nos alumbra aquella mu/Jecn

dnmh•Jt" ru B•nt••ltta. 11' d i• 1 <k nn~. l'c•• ••''" . __,,..,,_,. mos ,.(,r el C..tJ~ leudo.

Et

lllll 11•'"

qut ad~rnuis dr andar, dtce paptl y m a111d. Pt~$nr6tr/as (/~las Vuálu~n

/oj d•tr.~ gri~es y Frfos fft!l C!tttfo lnull'l rru P4ro t¡a mulle II?S qul za la amolla $OnriMl di! las Nu• L'ldodl's

~11f11'1.

,\1 11

Po~ta todo.~.

m•tq/las lt/lc,·· 111

dadeJ. PAU VIOLA

,.p

11 ~~- "' , . 1111

s.... ¡;

<uorrp.llo el


¿~ ltDR.JrlT1

--

s EM A NARIO

DE

I N FORMACION LOCAL

, \SO XUII S.\b hlu, 28 .Je Dlc,t mbrt

d~:

IOil

B.Ka!J 1.1111P. W. 71 · lfl!

NUM.

sobre toJo, ill, urt allo de \!' "'hlrt 11 co;::rula t. pr ~cls, m cr~t• eso$ co•llra,tu r.OS d.c~ 11 tr , .a etti tr de parte el• su eran ¿. u no pueole tl~m• 11hllld alterarse. t-~ 1111d• • rnt le, !u um lnuado • trayendo b a'• aelóll el Cencllao V;tllcAno 11, que en 1 rii¡J111t IS! t - 11111\ tJ~J h•1 dDdO tli:Ct!· :n es ftuiO$ E$ Clt tlll I!IIC 18 mu t rie del ~~nJe y buen pa¡mJ•r-11•.¡nc tuvo 1.1 maa· f e 1 1<1 clall~ - de Cenclllt , no ha v1sto 111 f , "'" ~a m•trte s..nthla Jltr todo t i , a rd1, 1111 .: •ll11tl "' d <l neenc:l;u , h11 ser • A ,. p()llCf de re 1en cu ~ n lecunlla t; , Jo su 1u or en pr~ ilc la lgltsía y de! lol 1.1•. y p~om re evnr ttunbteJI ~~ ~ e lo1 Crls 1 a •ol~! tiene ln,, r.,t• b'e~ y l;!randes rt ser· ,., ¡u~ htcer flo:·tl t 11 los (rnves prob!e .. ·u up::ln•~'ts p t r les que a lt~tvl u fl el ~•¡d •: y al11 e ;té el n a~vo y c nm p:tpa PJ t VI, que 11 lo l.•rgo de .os es u sos me !.S ~ 1 e-.a J e. jlt ltllf¡cl\llo, h.i demoslrn · u~ , u ll.:g 11 ct athtllatlor •1• su , relle• ltt e n•2rt tud, al ' '"'' y n nli4atl, y u .,,, •• ., llt>tnco~ r. t'l este elt otot, s~ In

1

oa '" mas ru tlb/r{as l.n ro.r tlr/a hurtur ca• nd• u lo Dn:o• ra • campa/la t i Jrlto, /a /lt ltlfet611, tu re•ecl6tr lotla tft ( f ll t h• · bla_. Una pntabta {i'cunda • ale mds fUil mucha¡ ub·11s. ·

01!.

·----~-----------

11 10 J:I\M C

• ••' a t

"

1 e ra Sant11 .

O:: o• nspeCIM

~t lndull~bie

5•: 1 olCtfU'!IIt iiiO Je lo~

atención

g ranJtS IIIOqii iS

urr:vc •• es, estre el i:sle y e l Oac!~ cu le, ~ tl!\tanslón en 111 : uerra fria, y • .11 • o d• aut. ~" s t•lloati:ts quc hnn to Kf~ .o U! Joi)~I\ JC IICÍ.l, 1 1 \fJfC3 tsp t • • te rcro ostlhtct. y osturtctl~ P" rn

.'c. 1 ~ •

• .: ~ r .cuerrl., dL tslt all., qwe acaba. del p>re~ :le · te K • nncdl, que o " ter a mtr.ft , l:ss buenas conc1cn· e • r...o sitm¡ltf p ~sa 1o mismo: los mn¡: ct.lr.• ~ovoean lo conwulc de lo que s o p·o~o~ lrf. KenueJI qu t darc1 e n In Historia to~~ tl t r.ln Prcsideult mjirllr de sus IJ..:n, q::c lurh6 con declslón y arrojo, Y • ""l:no flilmt~t, con prudente pauu , par a IL'U l:~tMnlded lilJre, llmpta 111 \'ttlt ncla, d!¡a ~e 6:t y rep1raclones, al servid o ~t 0~ls cene:acloo:ltl mrjores Lo t hech011 !Qe-...~u que toncrt iAmt ntt h~n provoca · .:. ma~ C6lmlu t mocl4n, qu~ h11 u nlhulo , t:not tlt j Gnh Ktlllledl )' a sn 11111 ~11 Y t!'~~t t\po,., h»sta 1!1 JlmiH: lnflnllo qua lli'frtc ~ 111 p;u l) por hs Cttsa Blnnc ~ tlrln a • tt't • lrnp"rec..<lera, y Jos pr,•~!itlentn qQ, ll::•n r!eberlirr u gulrln 11•r• no fra· ttt.o,,

~

Las PUI11bf i1S dtl f!Ui!OS ~!1 POCO {ftwt• ri.Js l!: orador r¡a lu!>~t, </11( t 'l 1ste co~o

2.275 1

E1. RAO clt 1963, h" st~o. e ,

V ALOft ACIONJ¡S

l't:o 1! te •c.,.redm:enlo doloro~o tnrn t1 t::llbft• '1 • C'll~tt un clima \le vllllt n

El año

qu~

acaba

y ele, dliJ!Utslo " c•~o~tr¡uler llt SAs!ru , si s115 IHUIOrh 110 :.ll pned t rl Jnllr fOil la S\1)11 . Nn se 1n1h1 •lcl

cl hn~

d e vlolenc!R e~rdéml ·

cA en el

Ü<"sle am trlcano, y en el r roplo Trus, con c:sa snnere jO\' t ll qut sólo se snt••IHct con In t llminwclón dt su conlrnrlo. l'tx.r•, lerritorlo prh ldo, c¡tre se slen1e hllh•¡lrndl "tll~ tlt l otbr, qno ni quiso ser •nt'l••u•no, ul slcm~ lnttrh por Nortcamérl · cr., quiere hflct r pr evalecer su insllnth·a u b»se tloc rll¡ucz~ . dominio ~couómfco y lot wt e ~11 dt s u proplu n1z.n de mira u !re· chn , v se vale de eSA pnrta de 1:. jU \'OIIIUII enlutt cf4a por su fraC'IIsc, su ambición ma· o:rada, s u t nviJia y s u tr~tu llo irrtfre:t~· 1t e, sin , izca de StJttidt c:omun Y lambicn es tlesta cablt para bien dt f uropn, _que el Mtrt .ttlo Común.Acrlcola, u ha s'alvado. En ~rt piAnO nAclon:al, t i Sl!nlldo dcl 11fto que l.:nere estA 4olt nlllrllldo por 111 nz• econc\Jnlco y su tles~~rrotto en mullltu ~ de sentidos de la vida comunlh•rl• lit nn t slro p:!ls y es d nble rentMcar c11Rnlo u ha lt ·. ¡ rado en el .crt centamlento de: lurh mo, cnyo coellcic'nle pronta lf~¡,. r6 • uno de lts rrlr11crts tucnro en t i p ant rnttrna· clonat. En cuuto a Andrllltx,, los u ptdos ptt· 5 0 ,1ates y lamt:raru de 111 villa est• u t.n V IRS de plcnilud. A parte llc la Jlrosperldnd dcbhlR a nuastres rlberu y lit los mo,Je~· nos vehicu:es J a difnsién, u mo la l t lCYI• alón y !:a radio, nunca ·~'" vltta alcanaó "" porcetiiRI• tan •lto ' " ~~ coonprn de libros • r e \'lslas de tollo orden, y snscrr, cren • ; .. l'co• y lllarles 1111 solllnttnle llr Pal· ¡>CCIII • ' M 111 '· sino qnor l111111tien de 8 Mttlonn y '. , . 11•1•1 SI! h~ll crc.,J o nuevo• (ll" ltlc:c IIIICII As lle•lacadu u el 111111U de 1 I DI

y 1

lll"

·Son M.1s•.

·' .1 Cs vcru11., que tu me.Jos trn\llclonntu drJ;d eth lca y antl¡ un n• Iteran

.•

~.:r;: :!: 11111Inuralt,ll eu.. u ta re~~~\~,~~: ~~ COSAS JIU ' wl

•nc¡ucmos 1 clnado~. Un con u cu os •1~ u u rl'allontl) '1 ¡J 1 Circulo do Be· 4ul~cadldmo ¡Jtrecllve '

ltu Aries de

Ma ;!rl oi -¡N~IIa

mtnos!- ma·

nllestaliR claramt nte que •1!1 U t~IJIIS de loa culr~os y de l11s y las rtlllll tn~s t ullura:es J e Jll311 lijo, ha pasado• . S6to h~n scbrn l· vicio IIJinllu soc•edacles de ralz y solera qwe han contado Ctll t 't manl06 de eslutru ~~~ rela m~ no.

Pt ro Audrnllx, a pesar i t t sa frl~ hl~d •prepin ~~ todos los ~u eblo s pequenos del planeln, sin n111llos, d• minorias n lectas suflclt nlts •, hJI sab!do prestnr liJIOyes ~ ... hutlts y hn contndo con hombres c01p~cu , . con el nphtuso de lll comunidad, pruo prO· duclr lrutot St na!:trt •nos O!l primer tu¡:ar, tu un e va~ t >cnr'ns que se esti n eonsllu· yend~ y que e:tu sotns bastan p~r" dllt r· minar mertci.Ja111en1e un nplnnso por su [11lltr de contr bucián • todos lea qu• h ~ n lnlcrv~nhlo. En st gundo lu¡;ar, 'a Ju•tt ~ dt l Cronicón que " p~$M de fO· nre n:tar QR uun rnizmlnhna, ~orno es In eré nic11 ,Je. un ruellto p~Jiueno , hn rod~do por las vll'as ,. du.l,,.lts ~ e \ lal'orca Y Jll'lr !U 11 rensas rlt Pdlrnu, de B.,rce;oun ~· de Mn 11·1,1. Sin emb~r c• ' "" nu ~nsla Andrailrc u mo c~li . Dcsenmos qnt u supe•• · ¡\n· tu . p>alma de h•c• trelnln o cnorunla nnos er~ úal 11111:blo ~trMn J•, mb t:rll ude qut el nuestro! t•nrt cla s41o wna dlltren cl~ c:unn· tlt • U ~• ,•\hora, duro, uos 11srcu una 111·1· rtVIIIII, )' IIO)t lrtS ¡uSIO llllhelo-l!ulst• ra 1001 l• ntblln. nqul, ulln mt~rsvltla,

¡fuste nnhctal rcpctlmot . Antlrltxt l••: a lograrla. V d~chnos tslo, a1 t jados ptr fcwal " ' oplimlsmos Importunos. 1 de ' 1. " ' nos ntelaru:llt 1cos y 1,.rcmlacos, lt~l!u dol un ~ ~~lula da•n•)lmdc pesl111l~ta.


ANDRAITX ~1nl1 tumbos por

HOTEL BRISMA

obl

E1 casa Del greco g &U cua8r:o ''{;/ 1nliert'DDel Con8e oe Orga;J, U

a

dt t<U

VIII ~;

f'

hUNo:

fJ 11~' \ ~llns ~~~" t turlst;, 1111 pat .le J ~'peralto ~ 1 T~lttlo. es lll Cu , y· ~\tuto .Jcl Grtce. Demle ti ¡:e11l• l prntor h ,btt• , or es¡Mel•• dt CAfl trthlla lllllls.

La uu h1 \r.lo r~coustrufth

51·

e:uu ~lllpo ,¡, rtsiJe•lciJ to'e411· M del 1lclo XVI, ,Y a su \'lstn

roue.Je el ,.J.tjerl.l h.,ursc un11 hl.. mu) nproxtnrulo Je couro n rlo tf-Jcli\•omtnlt la vivienda

del prntor. Ailu conserva ras,os lla au orirtl:tnrh lrnxn ¡j(; pniaclo del Judro Samuc:llh·Lcvl, t i • pultnto te.soro y pr\ltt,.hlt del rey O. PtJro el Cruel, principal propltlllllo de to.Ja esl:~ Judc:rlo a quré 1 lue~o ti propiO monarca h·zo morir en 111 torrucnto. Desde ill plntoano jardln se (tQcUn nuoreros11s vhtas sobre Lo~ CIC rr.t u, lu¡~~r da tleaun so do:lmn) iluau e Or. Mt1rai1ón, dt 'roleJo y to:lo el pnraclo es 16 ai~JJIIJ41 co:t rna¡:nll..os ll~u· u>, enlt¡:nn tallos y tab•Rs. Eo toll~s l:1s dependencias, 10 tiiCUIIIIIIIl JltlllOS tl~l

Greco y de otr11s ronostros. Pero h on el ceutl¡:no Museo, t:onde halht· nros uno hnprtslonrrnlt colección de obru . Si s" pcnetm en él Ilude 13 casa .1<!1 Greco, on la prhnera '~'• cautlra nu11strn atencrin In mejor serre de Apó:.· tolb tle toda. las que piuló, pre sltlfllll por J•~lu. V.trias m.\$ de SIU obr"s } otru .te conocl tlos aui~t111 como: un IA~rlnt.l$ de S1111 PeJro, de Zurbar,n, un !\an AnJr~s ~ un Snn rnbto, por Herrera el Vi•io. un Cnrlos 11 y una Vlr~en de Atocha, de Co~· rrelio. P'utrno$ llhor& a htblar de 111 lstu la dt S&nto Tomé, dundo 11 t~ CIIIIIIta e l Cllllllro dtl Q re· co •! 1 entierro del Conde de Or ( ft l > Ln histeria de esto monu· mentu es !11 tleoT oledo medio! VIII '1 el df< les frtldos de In hlstortn molltfllll. l!ra mn~ulln de los ~n oros-antes templo vfslgodonAntio sorprendtó a In Rthln lfofta Btrcn~:uela " ' "" h:m¡ll~t•J Lo&~ rabu upftftolts eran nru·

Port. of Andralt.x

sv·manes. do! rilo lll'llcklt11 qt:e Impide qut los templl}~ nt.~hon te tanD' ~un pisados por person:n de .tlsthlla re!ft~: l.ln .

MAG'IIPICE"'T SANDY BEACH AT. DOOR SPLENDIO TERR \CE<; OVERLOOKING THE SI!A ROOMS WITH Bi\TH B\R & kESTAU RANT SERVICE !I: ~WL Y OPENED LOCATED AT SEASIDE

! 1 lm~n hi10 una excepción, la hl~tor i11 do

J~tl ver; linlca e11

los niUsuhnants del Al Andalus En ntd mlsrna l¡:lul11 tia / sullo ser la Reh111 mh lnlortunt p~ra qwe en el templo $0 relu¡ ill Snnto Ton\~ recibió lui a¡uiiS d11 de Espnila: Juana 11 t.or1, u mlenlnts durnbd la t<:mptslrlll bau)llmales 1!1 uihA de CU)'I cu· 1!1 cundro el <"'n • ti erro dti 13 esposa do Alfonso VIl. el Rey Cortde d11 Or,nz·~ c·uyos dlmta• que l1•ll6 sepulturn r n la capilla 111 11nftclll holber$e Jndo ell11 lO· slones son de 4,80 por 3,1!0 mt· mayor de la &ultdral. d us lns h11lla~ butr' e~; luero re· tro~. !!s sin auda ur.o de los mu difundidO$ de la plnhrrn unlnr• snl, represenln un momento mr• lngrosot. S11n Esteb~tn y Se11 A:uslin hnn llesccndllfo del ele·

' 0

ESOE HRCE bs<lantrs aftos,

la e;~nte 4& nue,tu COI111r ~~ h3 en· SaMdo mucho con uro• belios 'J milt narlos ~(emJIIMts de ollv••·

LA OLIVOFIBIA

PrJmtrom~ute

~e

~rnv"\17.6

ru

snbstllulrlos por alm<udrus >• que 1ol parecer etau m•• n•nt<~bles ccon6 mtcarnelllr; l u•¡tn. hHr• cu~• .J~ 10 o 15 anos, $ t IRiobun, dr bldO al elcY•· do precio 41111 "4qnlr16 su m1odoera y ftCIUIIlmcule porect que lo h oC<II pur unw vcr4arl•ra fubla, 1111~1 Sf jtÚ •r ten gu tutan~ldo los ccmrproliorrs ''" ma dcr& lo; pag • n u un pr t eto lonstanlt bnfo. Nn lw•e muchos dln~. fl""'b" por " " pre\1(1) dt'l t~r hrhoo ~~~ e •lvl• y llo~cl••~ IMIH r.eur r• l d~ olí· v<»: lgnalmeulc- vi ~~~ 1111 r rr41o de Andr• ltx 'J ~u "" o de: S'l\rrvcó, anlts muy rmpor l•ntc:Jo r•or su riqnt

'"""'MIS

Zft o J(VftTC"•

I•Arect , tsl;, 11fto hui o una b ,. ,... ~e A{elte y s~ poslll,•amtlllt' qu• fll ••'go.nus predios d... nut~lro pucbln h111 dejallo l!.tr4tr el !noto. lllt¡: molol4 carestla de 1~ m•t o de obroo; ~~~ comblo en ti vtclno pntblo dt E<lt'll• "ch< SI! han llf~nR do mucho ttl rrco~rrlo, u cRil· do 1111 ~r•u bencfl•i• rcou6oufco. 1\ mi IIIC>~e<to entender. lo que lart• tn Andrallx . u un~ verdadcTI OfCIIufuc16n por11 1• recolectl6n, culiado 4e lns •rbold y clnbnu ci6n de tan prctludo llqnldu - r l •ccllrYfl que no hay que otvld• r 4111• ul como los ahnen4ros '"" hrtnle ~ · con>lderKblt rlqu~zn l~nol pn~.r/11 en u los olivos y pred ~ftmrrllt e11 1\n • drft!lx llenen qne 11grallrt tr murlto " r~o~ \'clhStos '•l>ole• que "t••rle do f AII dlf bft<IRIIIt Clllllrlbny•u fftiiiO n 1~ b• 'l•7. ·o •le 11urctro y "" f ' •rirc 1• fubln Cl)ltl ·1 h "'" ahorn h• S~l n

ee<echa

basl•"'"

lo para dnr septlllura al conde, l.ll romposi,lc\n es f11.1¡ttlllct y su colorido corredo y tlt tftC· tos sorpr(ndenles cn .l1 '•rtc:Jn· feriar, qne a~ornbr11 por el rll• lismo dt ·SUS relr11los, coballeroa tooos y personnje$ con(lcfdoa de su rlempo. Eulre ellos·ct miiJ probable que se encuentum Cet \•anles: ju:rn llo 1h:rrttl, Lo,e • dt Vega, el Duque de t\lba, el 11rzobíspo Carrnn111, d11n ·Juan •!le Jl,nstrin. frHy Luis dt Lt6n y, de unn lllllllern ,¡~rla, los htlnll nos CaW~rrubíos. Luis Trla16•1 el discípulo preferid., del pintor. El proplt pintor n 111 llerech¡tl CVII tnr desd<! In cabeu de Sanl!s• leban que .st'stíene el conde~·

Org ,z ,or, los pies.

Pnr h1 leyend~ que bat 111 pie del cu11.Jro nos rntei'IIIIIOS 1 que rd conde dt Or(ll r6fl 1 a sus expensns 111 terüle~S lo Tomé ) fué prorer llispetll" llor do !11\'orei y carl4adef • 11 gl!nlt humilde.

, TALVID

Jl·•'••l•

t•· llr(f,t~t.

A.

Y111 b t

Jorge.

OBJETOS pflrl


ANDaAITX

3

.••- Crór1ica local . -••cumlóa te la aeguta

C.ine

" 'O ~ft

O'ftRfifRL di lil lelm 1~1m1

.611 neu 6t/s aniJS t

••P

[)'.¡¡ el rd ru : •Q• t 'lllu 1.=.. • ,., q .ae p• r 41111•

••11.

I:Í• Ad{ C""l ll.tM rA . .nl t lo 41IJ , an cbrt~ra ,.•a tau, mn• COl n : t!.11 a11b e-t.,r:r 11 ca rrc ·

~ llt 4~ <!ol«o 1 d.;

u 4• t

'" :ola.

llliJS

l.o h apa •

• · •o.

q•• "'''

1 él n U JUru.~t.

1 1 el 't'4Ptr•

(0 ·

q o !"l U• ~••

.-1 lo.tlll l es,a~J•• ·

Su.t a

rl

••~·•! qu el •!Ps't i\.S.;> amb

el , . ,, do o tu r, q u1n1 pena•

c." po l•r. Cooe.z • lr"')t l><f t O O!I I O!t

·~·~¡¡. d

u pu

..c. :LCI ' I

1

.ar

bon

l fu

JIJit

••n~

ols

1•••

tito! A ••· pfrqae t i : o •H'c : c¡~e le t.u4oh

!111

••1•

a u eJ ICll doiii\IJitl'u,al.l.o. del u. • mat iner.

r p•rh

fgu•f~no•t,

c•n•lz tu ¡,• .,.. bo•h por t• " 'nbra, S on¡ ode 4e l'• fl1, ·~••• le pi• 1• q~· b• l et. Quaut f s t i tom,s

ro··~·"'

-----

81ol

S'IIAdo )' iloru:u¡o>, noche ;¡ :a~

q

<!Ca~tillo

bt ~on jlfla!í

·yran fiesta de 9'tocheoieja Baile amenil!ado por el famoso tn'o

Los tres C o rdzones · ~~

rA!U.U.CI A DE TURNO

D Rafael Co!omar Ave~ .:!a Ger~e r111 Frac110

Cap6n del Cle¡ o Nittu ra', prutlpdn

S6~rto, ~1 t...~,., IJ M~'"· 21

........co,,., 2.5

--

535

-

738

-

IJS

l •fou, t7 rt·Ju,ie

- 3711

'llflllll 11• l't ¡¡ado de Lon.Srts, para pasar la$ Navidedes junto " s" familia RUUiro pais.1no y am i~:o don Mitf'o Aleman)' Bosch.

Junta del Cronicón

. ,,

, . • .1ncl:lol e l ¡¡a!ata c!Jft~ 111 ' "" ,Tow.lt. n c• p 1 ol<no u • M... l o u~ le , •·•1• c¡u du • • · e::.:t. n tt ...~ ur1 .. ~~~a•sa

~ocial11

E ll•iio de la \Ozd• ora l• comlslon du!c" ada par jos e ·do •P'onenl• , M I conceder la sa LOS OOLFILLOS Complcmcnt;~ eunola •Cap.r d'Arrt nt• (Cora • •• de Pl11t•) de t~s L.etrliS Balu · EN LA CORTE D!!L GR,\ N Se t netr1ntra u ute , uebla re· KAN res, lnl c~atrthll h.>¡:4llo por los tlh lltr;odt dt \\'ittb•4tll (Aloma· (l'ecnlcelorY Sres. llun Eurtc Arbb~. l). Ho nía) el Jo•·en Antonia l'oJol \'lrclll. tundo A. V,·gA, don Jooc¡t M.• dalilas Dlns 31 y 1·•. A lit N uevo Mtró l.tull i .tou l oren(f Vtllat, lla sRIId(l pita Valencia, t i Un11 t mocionnnte hlst(lrla de sacrelnrlo, y pt ~sfu, ~.. honor11· Netnrlo 'de u te ,uelllo, don MI· &ut i Cues La lar~:•. rlamenlo p11r do" Gulllt m Co ~mor refutada ~~~ e¡tn au.ta:z ' ' llruta, c'cuno uno do los preblt· 16m, ha u uuhiJ o conceder la mts mh latentes do nutstre db llnclón 111 p'lc:l• L. oran~ ,\1o· tiempo. ya O ll•bcrl, por toll.t su ollra SUSAN SLADI! lllt r•rlll tn tengu~ ba 't llf, c.bta COS\'OCATOIUA Troy Otnthue · Connle Sic· c11H11J1', , ero ~ói1J1, len la que \'ells. S t ha lijado la fech~ del prl· late 1111 profundo sonltdo lle hu T ecnlcotor mero de enero de 1964, P"" la mlll&hltul y d1r h~rma ndnd' en h e Com~tlcmenfo : rc:unl•n ptlmcra corrcspo:~dlente lu dlslhll:tS llct tlls , sin llttftr, L AS ;\PARII!NCIAS 11 oo••lembre pasudt ctn el si· 110r esto de estar fuerlemeulo ENGA ~AN r;ijlt nte orden dt l dilr: vlnculnda ni espirllu Insular. 1 Pnlallms preliminares. Pronto Palma de Moilorca, 29 Di· 2 U quldarii n de 1~ PJSAdl JUICIO UNIVERSAL clttnbre de 1963. Fiesta d~l Cronicón, f:on rch1· c:lón lletalla4a de las llrtrlacit · n c~ y r¡:reus.

l t . ' "llar , ;, arbrta ~·' , te ti tot •·•• porque? La ncu del o o·¡., qu ll t~4llo aollre ell. El •• 1, ...',¡ oot ar rafat •

•,.~ e. rnlllll

1\rgentlno

Entrllda consumición con uvas 75 pesetas

2.a

consumición 25 pesetas

CBna '

Sttrlido de Hombres nnvidellos

fria )

Fruta del tiempo

150 pb. '

Pullo con ensnlnda

Champán

3 Lectur~ del Cronicón fiel Año JIMAtlo. o4 Dl•cuslón y acueulo soilrt rf!Citlll!cati~n del articulo 8.• dt l Rt¡tlnntt nlo. 5 1!1 Concurso dt Geor;ralla

Local. 6 l..a labor de l.s Comlslo·

nu. 7 0t(1arllci6n df •·nc11ntes. 8 El nt~ucma d t In Historia dt ;\ndrllllZ ,~ni fjj~ciÓII lle fe· eh~ .

9. Acuerdo sobre 111 Fiesta próxima lfel Cronic•n. si rroc• · dt , coNforme al nrilculo tO. 10 Fli~clóo de 1~ f~ch11 dt 111 slr:nltnlt reu~ión. P11rn In ln.Jicad.. reunlon de· btn dnrst 110t cnn•·ocndu Indas !Hs roorsan:u 1111e conlpOn.:n la llullr•ul, j11ntn. 1.11 ~eotón se celebrar• . ro· IIIP iJ~ CP$1111Jtbre, 1111 t i S~ l6n , oh• ACI!" d• l i\} unlnmlenlll, Y si bt 4 n s~r• ptibllco. sol11me111e podr'n hnctr use de 111 p3tallra los tnt e~t: tanles de J unl.a.


ANDRAITX

Deportiva

-·- Págirtéi •

FUTBOL

en "Ja

U. D. ttnDRttiTX, 1 - C,ardesar, 1 Otro tropi e z o y van ... Ma:a lllfllt dt lutbol .- que efrec ¡ nuu lro equipo ~ .,, aul ma.Jislma concurrt ncín dt S.l PIA11- Unn vu mb , nuestro on ' ' ce•lló Pllnlos nute un eantrln· unfl) f:aja , al ttllt sobre el papel n tanle que y¡¡lpu'tA r ti 11ti1t se conservan In mlsmu aspirRClo nti d.:l principio, 4a censeculr t i St(UIIIIO IUJ: tr Bien 1u:6 t i .>\ndr,.itx, en tu pr meros 45 m.. enlí~dua quo juc<S bh:r1 a LJ f.mftft con que el aqul¡to \ lslta nte t 11j)1taba sus ltembres. nt " " su jut¡o el pra· c!sa y t l verrl,dero que ,se cm ¡ !ea paro lecfltr 111 \·ictorln , pero el ttua se llosnrroUaiHI t rll t ite tlvo 1 creaba ptll, ro Ull ll y otra vu ante t i marco del ex¡nf•ldor local Riera. Pruto rila ase lmpetu y IIYa· lancha local, consiguió Ribot en una J•rada hlsbllislmA el 1 01 local. Una 1 otra vez. 11 volvió a mascAr otro• tutes, ¡tero la pe lota no quise penetrar. En la serunrlla parla, umbló el panenuwa 21 tona de Jueco del Andrallx no fué d t 111 misma altura, no abstuta el ntRrCl'ldor hubiera podido • Ira v ex altern• r • nuestro lavar, si la suerte no h11bier11 sido adversA y el Arbitro no huble111 tscamotu do un cllt· rhlma penl ll)', 1111~11 tle otras fecllori11s de tan JIOsitlvo calibre. Asl. tnmbo\ndost II ft t11nto 11 la modorra, hts lnsolendu del nr· bltro '1 cont~r:l••tdost 111111n·tun rltl jllt lfO visitante, en una ru"n· tia de aus Ju~adu ~ ~~· siempre suelen ententrarn lo~ t qulpu

...

visitan!••· cuanrllo 111 el IIAnclo local no mnrch1111 lllen las cos11s, consl:11i6 el Cartle~llr la npor· tanldod dt marcar ~~~ tanto, 11111 seria el qut •poJtla el emp11lt del final al marrarlo:. El A n dr::~ltx lomtb: Nie to 11. Pnlmer, BorrAs. P'u jo!, Flarll. Torrts, Banal, ltibot,

Su hutl• 4t lnfor• a: l6n l.•eoltl

l!!m !': r !11 r.t:tlait· G•rd• R.n.. n ANORAITlC • MAU.OIICA

;\\.ti J.,~ ~ le i'~M en el lle-nro lnvr rMI. ll•mo' tildo con rltl l.,.._ d.- tuco n 'ctar, ~ • IJ 1 te a 111 btl re~lnuol >e rt l1ere. l!l dlm 15 sel1,. , 4 te se Ju~l "" t••rlld • , t J•tVtuhlti '/ el Al. Alnro. lerm1nan4o ctn ~IIDPtlt 1 "" lt~l·•· rH~rulr«il•lt•dll balo un• lluvia lnl cnSI. 1!· P"••J·• d ""'n: •· por moltvo tle lu N•vld•des se aplaurM ... 11• Ctl ••tiro> A·llrA IX e uJ •sur y Al. Al•rcl·B•nlu letn, lua rtllaalu retl&ltadtS fueren lo< s• cull'lll ~~. Al· B.turn G- /t\ontulrl O />htt'lllxl 1-Salllsta 3 Poertras 1- Pob!cun ·.¡ En clmonteut~de c<ctlblr UtAS cehunnos, •un l•ltau • Jucar las perll· dos apiH~a~o~. tlel P•••hlt •ll mlna;o, mu •rrlb11 mendonAdot . En ti encuetuw luu d<> r'tl ~\.trratxl cutre el tllul"r y el Sollllla, ll'tl ~~~~ llmtllnr 30 m. Miel dtl llentp• rt&lamentarlo. Pd uua batalla t nlrt 10' fu~adotu loc•lts y petlc d~l reibltce centn~ tol iur·7. dl' 1• coulltn' • · •t que tuv!trau 41tte rcllror ncom puhd• por la luern ¡•úiiHca. t:l S.t11sta •-• r or delanle en el nuiiCHtlor en ando u t• ocurr16, al a,reclar ,tns Ju¡Hern 1 •• ~lrs que hMblau nto ru4e 1111 ~r•l y el arlrollro no lo cence.n6 S.. d«SCOIII · u por el mom~ulo 1• dectsT6n de la l'd eradOu ~e mullar o c:ull¡ •r a i\. c an JuJtador dt l eu1es clta4o Ctub, Nda utbs s!uo sot.mcr.le otra e:elu da lttlrht~tlda por t i mede51o loJu. res, nada menos q•te ~··ls y,oles 11 '$U oponente Monhelri. St~ran lulonne dt 1~ Pe4trael6n L itar lle Futbol, lodo\ lts parU• suspentl!~os el dtn 15. de este mes a uun dt 11 lluvia cat4a, tltlttl• f• r::Arse el dla prhneto del •no 1004.- NEUTRAL 1

C/u/1 4e flaltu es

JEFATURA Dli TRAFICO

El ExcmÓ. Sr. Oobernndor Civil ha dispuesto 111 relir~tda de los permisos y licencias de con· dnclón, por lnfr11ccioues a l Códi go de la C!rcu1ncl6n. A los tltu· lsres 'uyas lniclalts '1 vecimln · des se relaclonon u continuaclón A. R. B. lit Polma B. M. O. de Santa

l!u~tenln

P. C. P. de 1>\l)utulrl J. M. A. de Poltnn L. M. G. lit Artn Q , R. S. de Palnta 8. P. V. dt PalrnA P. V. E. lit P11lrnn J. M. F. de S nnta M.trla P. 8 . S. de s~ r\ t.o rcnza V. B. R. tfe Andrallx J. R V. dt Pnlma J. G. L. <1~ P11lmn

J. M. P. !le Ahtyor

f, M. C. de Se'\•n !'.Ci t. P. tle Palm t M. C M. lle Pnh1111 S

J

A. de Palnt t

Palma lle \1 r~ttorcn a 2C tle

diciembre J e 1953.

SOCIALES

Por es Bubor des CampetJ uovldtila, fu~ ft c a~r en m•nos do: nuestro VIce Pre·

Nuu lrn

gobl~rno

Drz S'Arrac•

Anacuotario dal Glnb

Porctl l, Nieto 1 y Enseilat.

S O . O . da Monacor

"A ~ Dft A t T X,

A s i va la Liga

~lana,,

c~slo

11

H~n r~gr,.ad• 4tl viaJe 4t bt'-t Fr•11d• y olrtt pal'u ntrlllltrt•

paJarlfa.

se hallnn eutre nosolroa •on Qolllld f>nl~l (dt sa Pleua), y ' " tlfiO'I 111· !'la l'runrlsca PuJol (Can~"l·

No 'lnrrrtnos lamt nh rnos 4tl empale '1'"! uu~ .rr~HC6 el C«rd u · Sltr. Purqn~ '" qureeulo~ Insistir st· lire el lemn c¡uc nlud\6 Al¡tulen.

De ·BMct ll'n• llep para paut v~rios dl"s D. Pcdre Juen P.,lllltr (dt son Benel).

shlente den Pt<lrt l!st t va.

1 s'e11se ¡,

~stn!es,

... AqueMa ¡¡enr vol gonvar massn. Otra vet \'rmos lucir loa em\ lt • del Club t n JI ofal de nuestros

m~ s

Se encnt nlr 1 tollll•clll• rttll· \ lecl4o dcsputl de la opartt"- rpt

le practicaron t n Patm" D ' fnllll• u Er.Stft• t (de canj ntall)'l·

on~¡tns.

!Iuis dr Buct lona nes h• n IS·

crlto sollcllaudo uur<lro escu4o. M~nana \'1 \ ilamos el e\lontulrl. L- ünlc~ vu 1'tt lt•~nlt$ t n este terri-no censrr.utmos vencer . SI se •• Pllt manana volvordn

lu sonrisos o los ltrbloa de lod os. Revl ~taa

DEP'O itTES MA RC A V IO /\ D EP O RTIV A LF.i\N DICI~N

f ll!S rA UEf>O R I'IVA l.lbrv1la Cultlltll

Psta 11111r una ltrD,..... -'" pat'll Salen D. AahHolo U u nt ) aéomptllado •• n ..,...

!.....,.

4•11 Clt•H•• f lu as 1~\all_...).

-

111 Da Allcn llflt• ¡pttfl ,.,., llellos dofta ~h¡~al••• P'<lfCIII.., Col!tl) octtnt,•ft• ll• lit .. .,¡. JI Srta. Anleuta. Oearnf• !le ptnaantCt' lrH ::

- '"'

us 1 11 la cHnlca MMrt Nllll"•' ,. sn dd llravt aeclftnlt ..-Sa•t 1'tltno •• enca..•l"' • bte b•'l~ntr mela,.di) ff

del r 41 tt Bollltta tlllll

.

Vtch (PurJ~anól

Andraitx desembre 1963  

Andraitx desembre 1963