Page 1

De nueslro JllmAo... Olt DéJJ l.:ucnristinl

0 11 fiel tiP.

l t1 VICtotla, o!t Vtda de la Vlda

y Amor de lot amor, amb nosallres per dar-nos i'nlegria, i comparlfr les penes

qu~dtw-oos

S~MANARI O

DE INFORMA· CION LOCAL --------------------~----------~

:<t.n

~~o

~7

~.ib.tdo.

2 de Junio de: 1002

Dlt~U

Ltlll ?-. 11. f1 19.51

NUM 2 193

i véncer la dolor. _

(o,,

gP~n entusi~smo

~- j¡¡l._ " '011

•s

liCIOS

dc:l

Cnrcr e~o. Co»·t l ll so!ern11e pro

eJctrllliC·'

~;etebr M

1'1 en

S'A,.ruó Cvun IK cr.~nira d~ nuuottl) C<·rr~ ~llDII•II I) )' pnr 1 ~ norh<> '"' la~ ll'a troq11la kubu el

s.e están cel2brando los actos en nu estro pueblo

~1 t:•llf'HQU!It di'! torio s los eyen · les, todo, con uturyri " • recen· lftr la rnr:m=~"'" J~ que Amlrnlllt e> ll'tH Vllill, tl .: bu"" gn&IO, t Xt· j!\lrllc y que &e: entrega c u 11m.l o eu h•~ itlru$ ¡;~ p:rlr n lo buen o.

Es lntp~o~slll t ''·' r hoy ni un e:.:rncto rc-thu.•ttlu tle runnlei ri tio Jo'é E11~t1'11: e-u ¡,. nor·h~ """'ó rilr 1."1 f'rl'\!•11 &:"'1'' :>I."IIIIIIICTÍI) ro~ble tlel ,lo; nrn ~>l ,... s.u.l•t. Su , uhtlr ' n•u •ruin quf' l.htblnm.t$ concepct·in leohlgi.:ll orquulal.lo nlltoctor : :. g,tí!lc.u tc qu~ t ra lu QIIC' C!'iJI,.(II~II 1111~6lt • Ylll ll de r·u ·~tro IIJ~I• e p.,i•ano q"* kil lll0111 rl·llll\

Pregón d~l Co n~reso 1 a itm~tnB P"iaol·, al:~nun

en Jntno K in c:m.hod }' 1• Euc«· rblln. logr11ron des.te el print\:r nii)IIIC'IIIO UKll h:erte illt¡t f tS ÍÓII l'n los oycllle~. Cad~ r llrr alo lle

do " iJ.!om:s:z dl,.:llctlca, ribo· ltfHIO ole 111s más hermos1" Inri\· "vnt~. ¡¡brin un surco cada \'el.

IIP

m~s

h('lud«- e:1 el cotu?.óll llttiKu· A \'tci:S e l oroder. q ue lci11 sin dud• en 111 In de Jo¡¡ o yerrlc,, pnrtef" ('0)Hplt.cl!rse en di16tl~>,

rt'Jhunu::.

nl.:o f!tt ll ll" fuer11 sino bi¡onpen~ ~

el... J•vrqu.: (Onech miC', comu

tu

noccmos roJus, Jus recun¡el' on1,

Ilirios y Jltt:rlltte:; de don jo1s~ Enseil,rt, solo u·111 •lificulln4 pe· tiria :•re .enrúr{~;e: lt~ ber Je u pont-r w•tlls ll!.:.cs vit•ru~•ls, rr~s ten l!ttll ·l.\!>0 11 111 II!IIIFA de IIIS ( •f Crtlb iA"d ·IS, fXj'IIIC:>lil:. 111 1111$

m' lle.u,lo) ~~~ 1111 leii(IUiie sen d ilo al qn«> ni) l ncru Ajt u• 111 •ornpr~t;;IOII Jo In m~:.lle menos Cli'l ,.,Jn. Y r~te ft:é el hile~ rohutJo, rlrli:uli\••. l.>:ulo y q11e 110 c:es>t de re,a\lir el pnchlo "''' 11I.UII \\•u:h.t$ : ..rilo:~, 11or l•t calle ll'>ll h u1 >~~t.llt:> tln JI) vnlc:M t:l r• f\n ·•~ lrh • lo¡ti•U. P .a o prc· Cl~ll

"lit

h· \'

é:>tt: Sl!tlr,. •IMIO,

h·l 1.1~ "f<lJ!:ICIIU 1

cloru~~ .!e fuer• tlto ·•q•al

!11\Mnl:(

s.ubre 111

ldlwr tl<t don Josi! l!t:sf'l\"t no lllh:thll •l.ecir s ir•• que a.;"tlt\ y lllt'ft•r. • <t ••1\x' no ., •·glo :t 11111 n~n ··anto ~uno hac: r so< emrr~. Vlí':'r\Uh<t v '!t11 Gtlorllurte una rue

di" h r 1 r¡uc 1111!\ll n (1fiCO l";o'" q tl~>·t"" a:•rn \'IIC:hrtrn" 1111 lbpC'c¡ 11~111 nndlcr611 C•t~ l sin pr"c"d"ntto., aq111. l.n •ulmnnhh11l, 111 nrp;,r¡ll a r llau, '" •ll~poal :Ión rlt- la h lb u ""· un Alr ll y 1ru ntlcrl;louos, el rc)ptlo, ~ll t;•.:lo 11bsotulo, h1$111

t..¡,·ut.• y

0 ECI.\IOS c nue~tro» Congreso. porque, aunque sea el V Comarcal, por CtHrdñab\~mente nncstre lo tenemos. Jllo otra co~a ha significaJo, srg ,,f,ca hoy mismo y si~¡ni ­ ficnrá mañana, el Mlu lasmo, fér vor y 11lro e:splritu de co!<lborl!ctón que Jos ilndritxok'> toclos, hemos HpOrtaúo al éxito del Ccmgrcso Poc¡¡s Vt'ce:;, como en la pr6tnle, hemos \•isto a la Vi1111 de AuJratx eu un t;-.1 estadu •lt• <ln tusiasmo frente a 111111 ~lbra que a todo· no~ af¿ch . Pvrque ohr11 m11gna e.s, y no simJ'Iles actos. ,e~ta qut: en estus clias ha encendido eu nuble efC!r\'f'Sccncill a ntW~Irtt pueblo En nuestro recue! do queda r~u imperecc1cras c~tas jornadas eucat ist tCI1S.

No debemos o lv id11r. tampocn, In generosid~td con que .A.ndraitx., ha contribuidt) a lns ncccsidade:> matet iu-

lc. Jcl Congreso. Esto nos demuestra - ¡y cuan poca$ vt:"ces s11r~e tal demostración !- , que cuAndo 1\ ndmftx quiere. h<~cc. o~sde cstal' coltJm '1~S.

agradt•remos a nuestro Obi . po el que nos hay;• di'-'unguititl co11 <~1 hnuor y la conFinn· z,¡ de organizar y ccl,•brar t i V Cnngrr so F.uc1u lstlco Comorcal y lll m11yor :~uti:Sacciñn qtr~ pr,clttmos teu~r s<'n\ la de oir di! sus propio~ labi(l:l q11r tll) le h~uws tldruudll· do.

etR emoción ccmuniudn, y re CArgnhn COII vcu: mAs SI!I!Orl y ltnte una y otra frase . Ocsp11e~ q.e nn~t ro palu no hube lla~la do rie la u tnclll dol :~ m or, de l catnlno, • e In muerto, fle 1 11 mist•rlo, ~t. su é ognul en la E t~c.tri, tlll , (leu rro lió el teJila <Jitnitud del lll"Or>, se respirlllta un stlenclo lm11re , ¡o11antt y CHnlltlo dijo'! In frue. .¡ua q uetlará '"''lOS,, arrm111h ltt lllterlor> ulil tu pelo •1 ll~ftl 4e lu;t;a r, evlló lwt' {.,ly,, .lncou · t enible de aplftus os. Lo l~cpnlt 11 Autlrail:c, ya lo l."spcrAb•mo\; 11uque e¡• con 1111\lD pormenor: In rn'lt ti~ nuntra hlslori11, uu<;~t ru p~~re XII dJJIRIIIt m:h dt lr<IIC IIIIIOS 111\os, IIUe.stros trf~n(Qs, !as vi· cisitlldil dtl ltlli!IIO fortale&ll, 11u~s1r~ ritl'lfl:ft I'Oslcrior, Ja lufha d t l homj)re, las \'lrludu de Ulltslru !ltuitru . la que •ítiil corrl11•, ·~ ~' bor~ndoru, la inv•c.,¿¡<tn y •1 !in.a l, ppr-a ¿ecfr HU I su• qua lué rt.llltltll te, Jc !lltlel o,~:l,t, y tollA tlll hislorlo1 ont:ar:tc~a c~rt 1• Euc:t rislla. nu ll~:r" es!utp:ll y In

el

bl " de ¡aro nunci¡¡ rlo . Al mrsr"o l itf/111)" Vfll 110 aVI>O.

ff•t:

_ _ _ _ _ _,1

V .C ongreso Eucaristiao Comarcal

_¡.

c ..~r.~~~

B tH!BAI~IW~A

Cruz. 1\ fli:IIIIS hnbo lefC\IÍIIIt<lO t'l

sola'!111tt I!CII) encHrÍ$Citt <il'lf s ig11ih • 1 prtgtA , lu rautorid r· du 1 nwmtroso púb'lu hrtlt p~ tcnlo 111 arador stt lhnp.atl<~ y

I~Uri iPCiclll.

Envh11nt'

rt

\Ion

J ••é En se·

1111 nuc~lr'l lellcltuc:lón pnr• I!VC ¡,. 111hlhl • lut que ert inlhrilo núrner11 "" rcrlbldo. L "~ dlurlo\ Je 1~.,¡ "'" htu d~· ,flcnJu IMI:O upaelc n re111a1 rlo 1 ..u,•\'e l o ~ IIC't" s e! el 4•ml11&·l 1'"~" 1 10. tle.ltrnrule • nuculro f'lll SOliO ~trnlldC: i ch1gfos }' l'llbliCIIII

do su rt>t•gr-fln. E t prrgcln fu• rn.llrfl• al nlc rlor ) IHI'rOII ntuchftt In 11'11111• ti.<~ q11c no enronhandu l5ltntu


.l NDRAITX

2

t•rhncr

~nh•crurio

de l fnllecimicnto de

Doña rtntonia rllemany Rosselló Viuda de C11lafell Acaecido en t'sla villa, el dio 30 tle Mayo de Jn6/

Hdbiendo recibido Jos 5 untos 5 acrll mentos y la Bendició n f\p ostólica E. P. D. Su •l'iJZida hllll doila MHrg.uilll, hijo polltlcn tima Le<>n•rtlo Muon M11rphy, herm~ nll •lol\11 l'rflnchc ~ . hl'ltnlfiiU dJn l"tJro j.tlltl Colonur (G.1, i!A1 retlr..du Je 1 ~ ~hrlnu Merc~rlle), 11hlj.to.lo 11.1n Prnuci,co c.;.,,.,,n•r ( \j ' '"' ll lllul ~ t de 1\ntlnurx). S'lbtltiO don GJtll e t nlO Colomu (,\\~111(0 dt l PtiCihl de ,t.mlrohx), ~oblln~t•, pniiiO~ r \I<:'Jhh ''""' rn. ni re~llr.!u lAK ·~ u-.b:c p~rth~;a . p nlici>~a " .~ ~'" nmisl.• dcs q11e el oficio qu~ ~~~ cclebrMil <'11 111 i: lesr.- r.uroq.,lxl de ts lll vi l!:~ , el "''~rco!cs 11i• 6 dt junio. 11 lns 9 11• la m~lla1111 , ¡e 8pllcnnl e11 ~ufrnglo de ~~~ 11lnw. pollU~e

• o~Bi~~~~-·re..: """19:~,~~1'1"""~;;..m~~·Q;~li!~~~~~~f;"' en lrt r::les!a lo oyeron lf.sll•

Qu~trell\os

.

Lunes y ma rtes

JIOr t lltllo

' US (11115.

reco,ter v.II!UII"S do 'u n1h ex!llrt slvas oapauones emitidAS en es111 \ illa. De .lozt Pellro J. Pahnar, 0 1 .ctor dt la E&tntla Or~IIM.I a : <U 111 esplé11dlda an¡ultactura ltoligica rtbotcada siempre de

p&ula, U !lruatla por 11 ta

~

la

Rlt"tal!dnll, mwy e111 1t10IIIIlO de

"' villa 11atRI• . Del jO\'t ll abogado t1011 0110· '" P11jot: •Bit n, ti poca. lth: nillce, u Jlt)CII Lo mejor, os po

co. Senalllamante, ln;11pem~ u. De 1111 16uice y camuclanlt a la nx: •Stle llon Jos¿ es cu pn de upwrar a den )o¡i• . Dt 11111 mufcr: •Cada V•t flltt rt¡tt lla clloll Pcp•, cht lllla nos da A11dr•lt:t y fllltrldos htr· rnañoa en Crlalo•, n11 s11 esp l~" dlda voz, lenfa qu saurma al ¡utluelo del bolalile • . De 1111 manu tral: cE~porllbJ \Ion J t~é t i lr~ slanlt par.t o Ira Ct rlln t i m.,11umento ql4o hótbtR de decllcu n 111 Adrcltx, y yn le ha hache •.

"A~ DRAIT X" S o• ourlo Co l"formoclón l.ocol l!llh.h 1 UUrJt!lh: Gnufn Rtrl•, f 4 A:<DRAITJC • lo(AUOIICA

Co•neut.ó elll 1tos la jllrK a lh l!lltllrfiii U con a CIOS p~r a l.os ttlilos, dir•J:::ItlOS por • 1 r. OM· cru , que u repitiaro11 el mallo poor l¡¡ m .. r,anw y tcrml1111 ru11 COtl In ctmunlón del uuer~illes • !!K • mbc1• cli,.~, por ¡u ueC'Itoa kubo o ltc1.> muy Jv 1wull\l!, o h o tu!o por !ns l lftll > \lt uuostrus

alllt JiaU dOS el IUIIC> )' MI dttl slg1liont• por lo.~ •~of•r moa. l:.n 11i10 y otro oficio, nH e~lr• ¡u i>~ ue el f<.Jo . \1•11 BArloluollt Bostll

lhcslru

Sr• ~. Rodri~uu

y S nrn

Htll y u Capc:JIAn <lo ll llttllr¡ l• Ingente procc:sló•• por Via Runt"

la lhltllinadltn del 'pino ju nlu a 1 ~ t;$111111• MI P:lte. PA~cun l. la ll(ltsln y ~u CHttl;lHII~I 1' qm: ft JI& recl11 r ozno uu.t lintern.• IAuta.ll· C'llj y I U~i:U In V1j:ill<1 COII I'U• fll

v C3nlicl•ll,

7115

1·••

111is. CtlltuniiMII< ,;e:~br.tll 4

¡tllf

hern1osu cunftr~ntlnS, • n torno• d e la E11caristla y • n e·~ 11110 "

JtOKe;,lt., V COII • 1 COIIIÍ>In \1'1

sc¡:wnd:r vii:11.lou: el cumcllslt11o.

l~rnplo

con

Miércoles y jueyes Tello el llin u: 1h c.llcr\ n ttra· p~ ra1 lo a auos de la Vl¡ lll11 .te

·~""" " proc ~:oíón en 111 Al'cn•d ~ del a~·:erA I Prxnco, allllt nu. ~:o tll' luct !l, fiar e~. mlrtl• e lnclttl· so No bastario h it nitmaro tlt l lCIII III RIÍO liara OXp!lcarlo IOol t . Ls madru&d• de la Asct ns tón ele! Stllor str' lnolvl,.able pa ra los ond rltlCIIea.

P.n ~• Puerto

lns f.sttl ~tu 1 llo Id mR,hu :~ ll.i <lt i IUC:Y~$ .

Per 111 ta rJ e , se

Vr~iliJ du '''s E~:t!~:u ra SllltÓ 1111 IIUL.l oh: tlll tS IIII {;,ut·

La

1.~ 1 • •:•Hia tl~ "u111~1 H:""'' 1\HittC.u"' ... 1.4 P ln

¡tr<:sO, i111111t11 <b!e.

Tll dt E·fl .•• •• C•JII , , .~ .. 111 ·'· In 1\ !o (11 1 "'*'lf ltlfl •• m.l~ e ••· d ~. Ir, 1 :.! •tlll IIc. E'a"·• • ) 1( •• vetett•l• 1110 Sr. O blou • ll . ''"'' Je,(r• l!uclsu V11o1111, .ncam¡o~ttllt•

des Je los S re.

Clllt ÓUtl l l

,\ luy

.t<'l atar ut> •e:~ a

110 (

lOS

Ollljl 11\\

)

(1'111)\'lt J )1

ccl~b1b

n nur~cinc.lo ft'~ leju relf¡:io~o

rl dd

f"u c:rto. S. 1!. R.luu• IIComo~i'l• d N del 01'Atl M 1 Sr. dtJII lht lolhlnl t

Torrea (ios 1' ,¡.. TIIIC'\'<1 c~nó•n ¡:u ft\ 1 !'-r ~~ 1:.111~11 'ulli., "' ni tnr. ell¡:ido eu "" mu..lles, ~~~·•

cetcllro

llllltll!tOSI,IIIIU t'IIIIC

gt.tll'

oh!VO•

cnín .

Pur In no•Chl!, 1''' e' • Tcllll t\r~l'llllno•,

:~• e~ ~!luí

o: ¡:ru

co 11 h•• Gurtrd las

qne se reu01'11b1tt, y al l•n .1 4 ele 111 111ad1 ygnda tl• l (weVc$, In el Sr. Ob11po e"" el tt,,,.:o i•n

n~s lrus •nl cpn)n.to~. In ¡tolfll~lll )' Cll f l l11cfÓ1t 0 lO~ t ttft:IIIIJ. , l.t

esl~tl ~

In 11111Co'"lr1u ,... ,.,., t f1111a

y nuestra vi~ía c~ llc Mayor, ntnr ..~ :lt 1111<''11 1 prlmrru ca'a, 11dornó1dislnu•; t i u p<'chi:uto ole .quu rr'u '" br 1 11111!, ru•l ;!1'111 o

Bun..to~ , ¡.ucdlco du$

t tóNomo ele

El Qlh.'

M•o.r

Vlc11rlo G en('rlll yenu.

1111 ~~

tt'u.llt, 1!1

•l. l . Sr. l'ot

11.1. el cm11 rt~ua.~ 11111!'•'"

.x.hl,

Li··ll: e:-• "1"' nu 111 h 1 :tl'tl'( ~ ' ' ,,IJ >Ui I ~Urtt$ cf!',po• '1"~

qo11Uiold non ••, ~1 ~~~,, :tnlltl1tn \l lc:.u •

rm r >ll l

f( lt:. 1' Rrl

.e: ,\ tlll'l:t" rrl ~'111\'~lllll oh: ~.tll F~ 1pf Ntrt,

Viernts Fu! • mocio ll;tlllt! 1!11 su•nl ~ratiO el atll d e In rrrn1tr '' 0>· mnnlón, por la IIIRt)ftiM en ,.~es· 1rn P:.,roqul• . t¡ n.e di•) uuPJUO ólltlo<lo p, cl~•ln F.• '"'llfl n t t plr 1!•, fllr~cra 11 ·1 111 ·~ qj.: li \' '" pi.ític • ol ~ Sr O:>t>ll" 1 de tmo~u\n " lotlos, A) c:r. tl••clu '"lo .JH ksth.. Jl"r" \n lr~lt x ¡, ¡,,••le ""''" Cltlll p,l tad,t rrltll••!>'tl

p., '" llllthe ,.1 ,., 111.,1' de\ rau,\nlr:..o ,\\ , 1, ~r.

ollll

8 ""'

M""rt J 1'"'" un b,•.lu b. che • lt h··-1·• "• lhl tll 'lit¡ e •l.: ·~ r·· :nt.t.r ) "

r; flll811>11J.


DRAITX

3

focal nanal.vo¡ tn ora ~el Ucontreso rucar~llct- Cemart~l

a para hoy a doming o

Pesetas

Stunll anterior

24.630 ){)()()

lfolcl tBntliN•l

11•1•1 Morocco Oo11 (iupllr Mauot '1 Sr11. tfocas. J\\oM~r Alemany, 600 ¡tls. '"r" una cruz, mlis Rdo. ll•n \i ::,n~~: M11•, Ecén•mo y faan•ll• L>ul\11 l'rllllclsca Cuvu Perpn'l' , ,Jo:. r~ona • Oon.a Sellulfaua C~t s tell ·de se. \.:oHaas• Uun

1000

5000 1000 1000 100 100

100

.fe\•ot• p• runa

u 111 IMVOilo

500 500

pt'UOIIII

11o•1 M i¡uel C11brer y Sra. A~.;uim•

50

O.Jfta ,\\.crcaa lta T•rradllll da B..rbosn, 500 111~ . pnra una CII!.G mli5

D 111 Barlult~mr Oz•nas •SoN Ma•<> D•ñ11 '1'•111~$" D.udtr •S.c Funt• l>un Pranca,;co Coloanar MédhHI, 600 pest t11s pur 1111 ••qut ll, mb IIA

1~1csa ..

r .,,.o

ll O ri c ul11l C<: il!lllt¡t l \\ 1'

\1• " Q ,\na

Don l"r~~n cisco Moner Dol\11 ~\•l!•l•len• Ferrer Ale many, Franco 105

1000 1000 1000

1.500 500 500

500

llotn jua11 Blsbal Po}"· Plu a M. Monu

o.,.. Luis Pul¡teHCio. r i•U M. Montr

500 400

Cll{é C:v'lll\110, Plnll Poli Aufmimo C~tlc Nacapn•l, Gener•l r'ranco Don Ml¡uel Julre, . t;,,n N• d• l • Don jlló\1\ S•ld. Gelltfl•i FratiCO, (j[ Don.r Catelln• BQ•t•t, Ge11eral Pra11co 28 Don Snnolouu! C11stell •BAr S.'feRr> Don juDII Afean:~ny, G en..r11f Muta Vicenlt Plnnt, Gcner;~l Franco An6nhuo

Guillermo Ens~:i\AI

.....~or eS an rJ'' iJ ro,

300 250 250

?·50 250 250 250 200 200

t?mlana tsfe •ño" SEBASTIAN MATEU, •o• lo dice entusléstlcamente. A un mes vista de las Outa' patro· )'11 por n- cstre putbto, 1• vot 8 111111a u y sltmpre esperan:ra· dom. de que eate ano se trab"Ju ll. de llrnoc p~rn ofrecer 1mns llc!&Uls dt:

n-lés. clr~utw

enmpanlll~•·

P~•• no$0troi, coau lu moaCJis, c¡uisi:ttu saber utia de toda& ouaa ha· bl3durfns que olmos en los corros. S~bastlún Matew, 1111 •obr•r• 4e las poslbf•~. n11s lo conlinna. -si, ea clo:.rto, ya tenetnos 1111 pro· gram~ tra7.1ldO. llc•mos decldido «ha:r In cae~ por 1" venttMa. Nuostro único ~rophito, e• dt.: hacer fiesta, no nego· tl•l. • - ¿Qué by en cate ?roanma? -Dt todo y bueno. -¿Verbcn•b? - Cun las or~uestas rn4~ coli:ta4ns. Y con prc:c•o• mb re~ccldus que tetn· pomdas a nteslores. No di¡to qua de grotb,, ttorque na lo V&6 11 crel!r, pero ul slcRnCI¡ 4a todo~ l~a bobillos.

• -¿Folklore? - No f~l!oril 1.\ velodm c~mpoco

cPeriumcrla•

200 200

200 100 100 100 100 100 15.455

la banda de

mu~lca

U;~lca. Ni en p~sa·

calles. - ¿Atruc¡:lonu? Ho aqul el piul o fll~rlt de lu tic• · ras. Bu>URIU oigo que "o ~e.t coxo· cido en A.ndraltx.

200

Sebnstlana Vtcll. General Mola l)on A11tonlo Co:up111\y, calte Mau• ~ Unn Vicente. Rtlls, calle J~ime Ferrer O.,ña •MIIftll.olellll Fer: er. (iencr:tl Frnt~cll, 93 Oc.n Ju.,. Pujo! Gent ral Pn111cu ~06 DoN 81rtoloné (;Mslell. Gctt'lrall·rnnco ()c;~n G~iflt•mo J 1fre. G ~Ner.cl Fr11nc:o 15 Don E~ttb.en 1\ \ <Jrng\lcS, General i'rnn c:n, dO Stttllll y sl,;ne

/)~moa

8tc/814o etbar la t~&a por la

75

PtaAcist• M11ñn R11lz.. Vidrio 3 ti

• •• •

¿Departe~?

-P..en••nto~ a4herirnos 11 hl U. D.

Andl'llitx, porn b•cer fulbol ~~~ mcjar•

dio. Y fu cwrrems ~e c•stu111bre, -¿Guap•u?

- S I, h~n1 cm!~• y cox lluvia' do rel(al• s. -¿Qaolln algo? -Ven otro díd y le d~remo~ llcl.ll·

nu.

Uno llcr,11 u p~nser, que con cien· tn,!r.smo del •bcrrfo de Sonl P•r••· b:orrio repleto d~ hornos. no t> OI vayan de ~>la, a subir

el p¡:n. Talvlo

'Joto .. eStuDio

Cine ArgiZnlino

S¡A.LLE~ r, 24 -= ANOR;4.ITX f{;fme ti gusl~ 8e ofrPcer sus servicios al 11,unout~o púiJifco !lltrórattx, s11

az

oe

nuevo c&fu8fo foloqráfico.

,abn/os d" nficio'lndo. F I)WS cqp1u F otos e: clsfc:1s !f artfsllcos "•/-•'tll Q)uumlórl. tr.lb,r¡os fmtus/flal~s {•(){()$ del B V d U JI n ••·•e

un

Sr 11111111Cia pnr.t~ estos IIIBS 11rogr111HM :.e p:•·

uua~tuifac:o

)'CCtllll\11 (¡¡¡ Si~lliciiiC$

llllif(U·

~~ ~:

DI \LOGO DE CARMELITAS

1

El A;\\Oit DI! BeKNr\OETTE

R'pmtnjts !Jodtt.

RAPIDEZ:-: CALIDAD :-: ECO:-IO:.tl \

UN

IIOMBRI! TI~NE MORI R

QUE.

•'

..


A WD R A 1 TX

Bando de la 1\lcaldia

COVAS SASTRE

PESTE POR CI:--i..\ Se recuerda a hu pro:ti clarios ll.: 1:'"' "'o tll! ttr.l &, q•rc ~·~ •u 1•> hubierlln huh 1, )l tOU •l·l" IIIUI<!<IIotft lll.l oto • d rc:lltrrr 1 '' c:rt J " que vo~su n. a l Ayun t~ rnl··n lo durtniCI 1• ' hor"$ ola nlrl'iM. 1!~ c.so llc enlotonntlnd ot.rl111 .:ueut• de Ja ml)ntt t U tu flr~cl·

Notifica a "'" tftsting::i.Ja clfc,~tclo !/ t!ll ;:en• rul, habu ,~,. nudnrtn $V$ oi:oiws qum cenal'" o e.~ta uf/la. u fin ae dar más C<lmt>ttl /ad !1 ec:t>nomia uf Clt ~ll/1'., f. ta SU CtJ-ótl, IIIIIIC a SU tli:-poSiCIÓII

nmigas

UfiQ !> t!CCIÓII

de

UPIIIIJS

a

ladns offcl""s ) a l '1'1111'11r S anlterto.

¡:/DZIJ!>,

ActfQt/ecicrllllllf>~ :o~elflntt- su10 ,,wc/tns men!itme..;, m~ uft~.ICO unniJIJ más cou el d~M!O da p oaer ·l :; SI!' IJif Jo mejor pusrb!e, !1 u~tm~ f uiiO' I'Ctclu co11 sus gmros en ·

"11 Huna 1 !l "&ala llamp.,

ct~~g,s.

. . Aadroltx: (Ca$ Bo1~) G' al Franco-Jun r Bmwf (/.ru;Jr)

poi••"" 6 •11uonr t•orcel, v11 " lnn••r unu llUt.t\'~ ur,vc.,lll en R.er· e •luna. cuyu tirulo ~· •l.n Huno )' bl •Cola Unrnp•. 1!1 rolr.to c~rli ""'~ien t.~~ en la n11W$:o1dón de cubutallr d.: M mor<>v~lcru 1111llmqu:n y p.tr• ~no Plilcel fu~ tn1barad<1 d urHnto uuaR t e·

Rvlln7..hla eJ,HI de: 88 ~ 1\us fn lll'\:11) 1'11 P:t 11111 tn d••llu ~uldn Su 1) • •'\! th' l•r Cnn· c•pclón M •tlel Fo:rrugut VJa.

mnnas.

n.

"fl lllbre da telhum., Hnle• ndo ~~te libro nm~nc¡, con una a;tfltd•ble ''~rltdftd 4r h·xlo. enut un tM-tJUtl efe narraciC'nt"'· p ...~ntu.~lñPUit Y thhp:t• de humur, hemos en on1r~d., """' p~R·n•• que nu•stro pa CIUIO ol e•crilor Bnltd<ar Pórcel, llu 11porrodo a e.•te llbr~t: • l.a nov~ Couqu~or• dr !1\olloret• y • Un fO\'t •rnllorqul de•ur

\1 Congreso Eucufstico Com arcal

ton ~·~ 1• $6IC1nr t prcet·JI6n e•c• f{$IICA l(t lA t•rJe C1lle• <h l

l.•'

lrinPrstlll f'IOr U IOII81 t SIIb~n ( llt ltr 1~ del p~rlu ndo mor l quú vtr,tt~ en nntdru ( 4 tiU, cubriendo l•s ~re n a lis m.l< horm~••s y lrorldu "'"

ct tas l• n bie n cnlh~ns ~or IM111uj~r _.,.con111U v lot bolctnc'$ ' "clan los d• ..ucos d-e ltt< crandu soltmn:d. 4ts. Pomn b•n. t n r rlm'r lhJ:• r. tos niA•~ 4t 'os colttf~s c•n '"' t•rofe· Sllles y las Rdu 1\¡:u!llnu con l• t !hura; se¡¡n••n l u '""feru y IMtJrO toa hiMII~res. !..1 C ustodia era llevo· 4• por culr • n ct r4etu y custo41~ · 4• 110r VJI " ''"etc de hooor ele la O••r41• Civil. El Clero Perro~t••~l dt Añdrallx, S 'l\rtu 6 y el P~otrl t, Janlomenht con t i ¡>, Oar lns, de lt /ltlsl6,o, q~to lu bl• prtdln d• los s•r· mones 13 IIIIS!IIU l•rdt t n la l• ncf'n 4.- clawnra y en el lrlduo 4o cuartn ta H ,,.,, Por ultimo ll~raban tes Anlt ri.dndec Munlclpalu, , ru Wdu ,.r t i ¡Sr. Alcalde d• AndrnHx don l"unchc• Mnner Jnvn, (011 el J•"z !lhi&lp*l• CepiUn 4e lo Gu•nli• Ci· vil, Comand1nle de Mariott llet rner 1•. t i Sauctarlo de l Aynnl•mltnto olon M1teo VId al t on In~ St-~or u

C<1nct!nles. l• C<m<ldc\n do StJtld~,l lorm~~· por lo\ Sre•. méJir"' drl l~rmlnn y pre<ltlhl~ ,~: d11n Pr.on elu o C·•1 ru ., • .,,,,, .., t tut u r lluu O ..,., ' •l" L 1 4t /1\ t¡¡l 1 rJ.. o•ur

f)~{tlnCIC"II

Otra IIQtll'ln dtt Pflfcl'l .Nuc·~tro

C. Y/~!fft tfur, J! p111/. 7tM 136~. PAUJ 4.

C· ~ """ " ' dlu'II~S rn ~1 nú1•·• re 11 , ..r l t , ..•, t'tr tron~l!!i "' 11 1• p• rru c¡n~ d•l S•"'" Cri~l o de S'Au M6 lo,.acl\• d~· c, ,.r:·~so '1 ~~ , ...... , 1•

docia/~s

NOTA BIBI.IOORAI'IC,\

do~ PcJrv J PHimt r y ' " .Se la com!' slin c~ulrol ~el Con~recso p >r d ou red re P~>rctl y tlou fo\•teo c.t.•I•U, c trr•11do lv comi~i6n dt S 't\rrKCb pr.s14iil• por nu u lrt s•noc ;i\tntde llun S .rrtolomé BuJch p.,tm~r (lllonf•t)

"' qne • cornr •n•ban e l Sr B rl~dda d e Unea de l.r Q.,ordl~ C ivil • .,J s~ · ftur Comarlllante clt r••"''~ dP S' A rrar6, el Jd~ "" 1~ Hurut •n.l~d do: l. abudorc$ y Couct'lol ~dj.ruto. L4 band~ ~e Mú.itw S uola C•cl· 111 ile P11rr~ra1 acum,t•iló m~rcfNI mcnlt el m <;:no d~s!J!o: Jttu ~e~ton.rl ce11 1~ la(erprotlc:6n ti< los hhuuo< eucnrf\llc•• y m•rd"~ clthtCM< q •oc rulubAIII~ s •lomuld,•l llel a11yur dr, folt euc,.rl<hco qne h ty~:no< po

dldo contern~lor ~~~

s·Arr.td.

'ba:-(.Jt n Barcde na • . l!n t~mbos tcmut e l limpia y CIJtO ~~11111 ul1tr-liva de

l'orc.el, qu• hem<l> pncli~o opec.c14r "" p • nov~l..s da v1dll e lnrerú a ellos rellllo~ .

por """ bA<IIh de

P.lr.. ~•dn tlnmlnr:::" y ~ ~~ ti ollcio de 1~ m•ft '"' lnurblt•• '"" R•~ruo• •le 11'~ achos del C•ll•f,tre<o. rcflhf{l r•nr v1•1. ,;r1111ero ~• J>Hn rl ~ 1••• Anjlt-1~~ ~1 o ftD J~<•t~llu Vlch P ln•s (< ll(•lt ll, al

~~~~ l~llch .llnn< iullt~mcnlr

cun t ntr.n •bt,•s •mlr,o< don rellro )' dnft• t• • 0~J¡•aCS d< 1• r r ri'U11>11lO ttllglo aa se re~m,er'm e n .-1 fn fé Can Nnu loS f1miiJKJ t ht \'IIAolll> ~~~ fiMII IIIÍ

"'" ' '"'á< In~

m•rft d•md~

Exposicionc:s

!ooragl1fl>< y plrti!IS,

r•rimera Comunión

.,ntt•.

" l.s >trvló un nnl<'n

le rclresc o.

En la ' ' lltñ al mon<'lm ) t~<Shllo da S<on o\\n<•. ~t h• ln't•l• llo riqnl " m• ox,.os·tl.1n oucarhllca q•re con·

llh· ~•••nlt: " ' ' si~4o vl$ltad•, ~~~ la q~~ lit•r•c lo' artfst!cf\S ll~tbajos de los ulllo' 6~ """''"' ~""ti"' lnutn ~ los de los alurun~s de In (Ao.

C.Otrt'S/I flnS«I

COCINAS

11

de

1~

Üt.OIII1 ',

Recib·•" sus 11! I¡¡IJob hljra

'Bilrt•lom~. pru¡llet.•rl·• c!tl pt t llo •SI>n M' • M "~t-1 ,.l.t~, 1) A IIIOIIIU

y o.·

~\ ,,1,¡,

.

• •

1\ In r dud de 11 nitos.

l. t lnesreuulu ll(tlld·l

•ntlrrt•• y fuututl, .. e " •rre tu •·ter on tug•rr 0:11 t':SI:I vtl 11 :a 1-111e oJ.:I >il IJ,uto. Eu Jllll. .1.-~r" n~.. y 1t>clba s u 111 l!(h iu hlj·l 11 J •••: Pl.t•tll), lnurtonnrlu ole • ·''"' e N •~trn m• hiill r •lltlr.t 1>. Pr.mcf~···· !'~tU f'OI. nietos y •lo:•mh !•tui r. :• cxnre~lén

de

nue~tru

'1111• Uf"lu ' ... ,

ti U1

,,.~,

•un~·~·,

t.,

r ,

'""'f' ., 1 .1 ,,.,,.,.,tt,,

r•• S Jtl _.J.

• d.,

~·•IV••r

l~uc lrl ~·

.,..,.

t'

~ 1 ,,,\. u •

~" 21nd~t~ Putlll·•~. ru ftl

"""" .:~1 mon•stcrl, ''" lo Tr~1·•

ntil:l • .,,.

I(,Jp f'é~llllle .

FARM,\CIA D E TUflNO

•tt'

lJ R..t/ Crliom11r Avenli.lll Go:ucrttl Fr•IICO

BUTANO

M11dtl~imns

T,,.,. .

ur 11

c•uso ~~~ l':.le tmtblt ~crwr>•l scnlhnrento qut >1! Jlwso dt lllA tllfiiBIO Con lot II11111Chlll COJICUfrt'llci• QUQ n~IMI·> n U nuttrlt

4¡11e

d~ r~

In•·..

ció el p11udo , ,,bnd., d o lltl MM· f:llr iiH Obrador Patnter.

lltM(A.

(ón los nrucon.·nsu hnn vl•ltdn In( u.rn<lt lnn•• de •Suu M4" y1! cl Apullkllll~ulu. E11 lit • x, '" 'e"~" \11:1 Ayttl•t• · mff'tll o h' tC:II!u ,,.,..,.~,, .. ¡!,, "l''•le S'A Htt'-~ f,. tnaws;:•·" th~ 1"~ '''""•' S tlu 1 .1

h:io•

polltico• rrl~lo~ y h'urh l~ •n!· lln n totUro so:ntldu pe•lllllt

EXPO 31CION Y Vf..NT t, EN

RADIO BORNE ANDRAITX


V AL.OR A OIONRS S u!o cunoce l fl.• cnmlnOf rrc

tos q•1iCJl • rró utcunn ,,,. por ;Qs torcidos . !1 In nt8/ 0r lnten· clt!n , no t'.S , qui11d, lu df'l hom ·

SE Mft.~AR tO

D E

INFORMACION

hn lo <ll" 196~

Dt>';tl Llll' P. ll

n

brt' ir11P•I11f0, M fiO llel que lt•n• t n su ntm" las c!cat1 ices d• m u•

LOCAL

~1

NU >i 2 li 4

ehas re::ttncacl anes.

l

ii V Congreso Eucarístico Comarcal Ftnaliza nues fro Congrr s J e m el br;llante a cto de dausur•

fffil!ares ne personas estuvwron prasantes BU el solemnísimo Pontifical lit'yaran a nurstro purhlo ceniP!IilrPs dr

pet'SHJiil~

de tofa Mallerca

1 . ~ ,.

l

1 ~·.

1'

f'l

p

Yltntnlt • n

nrr<~l PrMIICO,

s llJ·)

IIA loo, Jhll , _ h<l <1• 511 ('e. t' 'll iJ

tt ft> '~ " 1l c ¡•111 1 ,.,. , tiH' n rt~· l e o 11'!11 ,, l t.lll 1.··~ l"$~ ' '" <!> •• • 1

ub:,, ~..x •i '"' '"' •

l•r11

r

xh hh

.,,

u,,,

El

11t •:.:ui

lr ¡m•¡¡ •• o! 111

Yii , Y• !t ' " h l e t! l p 11t11l' ! V j'»r ct ) • t r u .a, co:o !IIIBh'h\ ,, ..1 ,.'>\. f ~r.

4 Ir u

o ...~' " ' J••·• Ffn un~··u

tl<tl·l•• e ' 11 l rll pr o v1 ·• u · nell" l'• n'"•'" c •1 •ue J!,, d ~ l Dl tll

!'A) ti U

r .. tl tl ¡th\ "

'" '

ole)l.l fll ~· · "' . ,,

4.,, ""'' h 1 n tic" I•C.II• I• 1 l>tsP""' •le • • ""~»:• ,,..¡•n de l t'll " ~o a

,t,.., -..

uta~

u ri:-1i11 , ,. " ' ~ Ó 111 \) ' •l•ll t

i\•au1 r~· n '" t•u V Q,.,. ~ ' "'

,., ,¡u

!1 C<>ll

Cl

$ .utti. t

me 1. 11 ClliiC'III ' I!IICI•I , <$ .1 P ... n~ • l1t ,,,..111-t• ,,.¡.una • c.uu;,,. ~ l t 11 t 1..-sllvill, en t' l que mt ~ r· \ ' 10 14 b 1111!1 ele IIIÚ · ~CII :-) I IIIH Ct t •d ¡,. l"<~rr t'r"' · .Ce rx u ~t o>r ll toM., bu n nl,.&.

,\ \omenlo de la c.•l• bración dd Ponttfocnl

qwf• 1>~\'Ó l ~~~·r 111•'" gtll trll

l11 ttiÍS '\

1f11 C ~lll U

!¡11 ~ ·· ~1 11\ •

rrldb "''' · q\t~·IHndo •

l'lltlfol

()

M.

t'X ¡tut'~l .,} COllttell r..t n •lo• Ac t • >e

l uidA lO~ IUIIIOl> de \ti • l teiiOO M ~IJ11 11 la COIICIII I t' t1Ci ll de flt ld que~ ·· posh ó A ~<le t i S•ntlsltllo dllf lllll t lttd• he llllt 18H I ,

l!uHe (11nt1.1 , an ruin h11cla

lb11n desfll2ndo por l• hni41."i de II II ICCiirU, cvr he s v IIIOI05 , '1"• prore.SI11n de: 1~•'·' Mallo1en y u lb "' voiC:IIItlO ¡tt og• eslvamenle e n P111uer11, Cntn p ~~ ¡\\ar, e l Puerto! S 11 n T..-lmo. l'll l l j un · tnrse pur la tarde en nuestro pueblO y COIICC:II Ifii ( U .Jeflnili· 1\ltltr nt" nUf'\I U

Clltrcl~' ''·

l'ur ,. nnch... ~ n nu t ~ll n 1"'•1/<llllll ~t :-e ce'.:br•\ un

••

<u t iiJ·I P UfiC:III .Je l iht () II CIII:tl 1'1 11 f l R l • ¡•,.J ,c Mu lit·u $ J 1> rector ole 111 ub•n •"-"' O n ~tn l c \: J.tt,.n e d e M ••l r ul, J.,. n >l $

so, s \twado c:erc11 de s u Llttem· ltoc.tt.lura a 111 t~l au tltt Po11. On4rabanlllovlclas JIOr· l• brl u J e u ta htrm•~• t'u4ie del prtn11r don1l11r:o dtt j 11nio lu col 1•4nru ~we a4iornehn lo• h l · COI!tl Qll t Uttll!.lbln COMO 'llfa sen ttl emblema d t l Cen¡ru ~ e11 el qua ca "'¡~t11b.1 el la.,a: • VeJitas ti Vfla • .

El solemne Pontifical

¡ 0111 ~

'l'•rt••

G osl, l)eu, cla ll

A mfre ~ C a lnt~rl Arcllll C'S i t , Y d~JII Ju~n l!.n ttilal, Ch~rllr'io Y ,.r ,¡.,~• •aC'• Jdel rS, en u 11111· 1

te •t t 11le 1¡,•. .,, h1 >! ~thn•r ..-.isl s 1•<, ,, ' ''") .. , ll·•rt\' ti c • tus •<! •c ~l l' ll(ll 1 1\ 11 S·l:.!litci>O ;\o\ ~ SII 1'·• •• ec b•r " l:u;nu:u u .,,, " > do)

tldos del domingo l\m11 .U~Ci o f'l J o lll;t•)l•• y Au 1h a1tx lle1p e!ló jub;i ~.i<J )' ul .-~t • • •u r n11111r tna 1~< JC H An ht li t fJ.tr fll/.1 " ¡n futtr t 11 yu awutl .

11. :a l ts) IIIC•II• , en la l'utto

del Congreso

Oló cantlt n7.0 t i aoltmnlt lmo ¡tontiliral oficiado ¡tOr t i Excmo. y Rvlltuo. Sr. Obls¡to Dr. D j a· s ús f!n ciso Vl•11• . u i•th.lo por IPs C adnlr:o' Vlu rio Gc11cr11 IIIIIY lltru Sr~• . don f¡ a ndsc:o P11)·cras y Lacloral don Lo• en :zo To~ts , )' co111• diAcuru•• d e honor por loa. Srt-~. t.lon Barl.,

Misa en ri to orient.l 1f

~ltar

A las 6 ,te 111 tarde, ~&na rn ullild dw miles de ptraenu n hablan COIICI IIIrlldO :1 lclit.I&O 41• nwucra n enl4ia, q ne qu4ia· ba divi,.lda en t.los pattn por el altar c~tloCAilo t n la pan e alta dt 111 mis m• , sir\'ltndo d1t cabe· cera t i AIOIIUM•nla l e~ llx hut1i11o

nht tu> ' . .. 0:~ h 't i••t••• •.• :-e· 1 ~t.. •·tt~ •n • ... ,..=-'. '"'' r 'fl •••,,o .Sr •.• ,,.~ t '" ~ .. c ....~...¡:,... 1. $ de ''" h"ll l ) ..¡ juv•utt d rc t;.,t-

V i C'Illll

a •.

la 11. venldll del para asla)ir al m a v,nlllc e liCIO da clunra del V Congr••• Eucariallco C ttn11rcal.

L' jo r n~ da depc r Hva

El tntj:nlfleo at eo lev11nl• d• u lp .nlrn4• del putltle

yur!11 tcl\nnonos 4ie In fiA IIO· ~ 111a' J<f lo \:to lll~ fCII . ~ ~ u oló la mha ~~~ A ll~e ·i~ J'Or tu u calaniu local )' comnr c 111 y parle lle 111 cS chola (ianl\1· r Mn l' tlh lr hla por 11011 lhc~ardo Juti6, alterna ndo con el pweltlo.


ANDRAITX

~~~~~E ~

Don Sebastián Roca Falmer (De .son Revelh ) Fulleció e11ln paz del Selior rtl dio J I de 1'rloyo de I D62, dla d11 la A:.censlon, a la ctdnd de 61 anos

Hdbiendo recibido los Santos Sacr~m•nios y la Bendición 1\postóli ca E. P. D. Sil ·lli~ dR esposa dol\a jerónlmft r~ster, ~u hijo don Bllrtolomé hll• polftiCII, rtft te. herm•nos pulltic.¡s ·"'" ' ' "· t lnh, 1obrlnos. rrim.,s y dornh fd11111ia • l ¡¡IHtfclp~r a s11s nmist11de.. 11111 ¡ensib!e pin.liJot íu nrtr~n tenrt~n ~·t ent~ t n 5Us orAd o nts t l ll li!IR dot hn•do por lo qu t fu qued11 r6n SlllllllmCnte n¡rr~tdtcrdos. R• uón, M~teo. C a tlllina

Las 1\utorldades

1111 In la

q~~&

IJiniO se :ha tr•b•·

jftlle rufe• teme~tl t. l hb ó y ha Pre•IJlcron el se' em re acto ltló ~ . 1!. R y an sus np rt s ivas • ' Golternador Civil lla 1:\ r ro ' alabru rtl.cj.} el historial lila vlnclll 4ert P ri ctt.lo A lvarn B11y· • n~eulre pueblo cou s us dilícn ltll· 11•, el l'r Hhltlllt d o Ja ()rpllla du J prebl en•~' y lhr• !mente s e cl\\n do11 Rdu l Vlll• lonr•. e l tn1Jtr6 cc•m, IAcldo do la gr~n Alalde ele Pt~lme de n Ju• n ,\1multltu ll apilladn a n tornl> a t 11!· sunet, ce,utl,. 4• Nnvio Sr. tar del Con( rcso. P 1111 , en rc, rhttltllclh .Sel Al SIKUI6 l <t cc:!tbr:a~ l•\n del P11n mlnrrlte Jote d e ta Base Nnv111, lfftCif J lf r gatOS (O$ UIOIIIIH IOS do11 Aatonlo A lt11 , en rc,res u · s oltnutu d e la Conu ( racicin :r

~ecl6n d el G ene r•l J efe dt • Zo na Aéru y Cwp IA11 lile 1• Gu11r

4,. Civil d eu Lu'' S'•lthc;(, f'l Alealde do 1\AilraiiJ. tlaH Pr.tttc , co Ma11e;, al fra1te de 11 C11rp, rul6n Municipal, el Jun d~ Pu don Oallrlel B •l•g>~er y ot Ecé nern o du .~1 e•rel Mas.

la eltnalon, 11•1• 1111 cielo diAia· no, • uru 'a do el a ug•rst• S a cra mento de la Euc.. rls tla por f'l cendal Slll\t ir•cll!nso. ntlarr Iras la rMrcha real llel11b11 olr stu net•s ¡::ra v ~s , aole111nu ...

••1

Una vu. ter.. ina d t • re:uiu · •e la ' rocu lén r ucMrlotlca qMt dcu!e t i aliar rlel co n¡tru o si· li(Mió por fu Cllllu : t<tlo. do n Mntlu P rus, Plftu E.pMr\a , 19 llo: Julio, ppra ~nllla r la Ave· nlll11 llrl o~ne ral Franco y lltEilr a l punto do ~t•rtlll a . Reulln d!f1cll npruar la rr~n41 o~ l.lad dt e lle ~clo ftnal de n11utro C • nf l tsO. L~ nr•c· nlfica C a$ladla erlll:lda u solter lila urru.~ . e ntre ntilu de blan COl cla u ltl, aU CI IIIS J Jt:ladÍI'l fu , refulr la uptt:1 t!orosa. So

Stmau~rio tlt

Jnfor.,.rf6n t.oc•l

l!ll::!ttr dlltll/lelt: GordD .R•" · II 1

ANDRAIT X • ,'o\,..l.LOftCA

bre al

d(~ttl o

estnban esrnrrlrld

r••n~s de n~l llo y p~ 1 11 10s tlt !lo·

ru f'ur ,..lt,.n en d i" ,1111 nú•n< ro ClllshleJnbla d t hllnlltr e~ J !Aftlble n ruuchl)s sncehll'lld. en lit lt\s t¡n e &f' enc••llraltall • ·e~ · 11 05 hijoa .le Arulr.ut lt ..al (01111 Srs Ecóuomos y u r¡o1 ~wa 111· vlaron e• su di11 cncHmtrhla•l• a 111 cMsro<lla n ~tutrn P.rrroqura ~~ A111lraitx y que "'" ' c:h11r111, curn· p hl11 aqul su mis ión s11ctr tlotei,

v.

llt ¡a udo ' ' ' '"''" co ~st•n~l l y =ra to recunlo da "' llt>b!e ce o a~testtlice P raal.ltll a l l!lCillll J Rvoltno S r4 Oblape y In auhl ridulcs lou lt>, crrranllo la ce· "'iii Yn lA b.oth.fu de 11111 ,J(A .!e t'l

Habla el Sr. Obispo Dup~tes del Ewall(tllo, el Prel edo .Sirl.:lt lA ' 'labr11 111 pue blo 11 lra vh do los altavoces, r esaltando la el!racl~ Je la l!n· earlalia aomo NOrte qYI r ur~ los pwelllos t¡ne vr va" a;IYU t ll os 1 11 tl11iablu . tloblé d• la la bor nrt · merlll1ftna qwe h ,~ lf•u·r,lllll llo

I ta rn u stre• '" las u cuelu , tn· "unllo parte activa 1 11 los tr ft b• j iS lllel C &IIJ:( &$0 y conjlullameH lt lllt la r;ru abre dtl Catecll·

"ANDIUITX,

Procesion Eucarística

rrerru .

Bendición con

el S1ntlslmo 1.1~r::atlll

tlr

1111" ' ' "

la pre,oce•

~ ¡, , unte el • lla r """"'"o Rulonl Pr ~¡..,¡., i"1pnr!lci 1~ th•nJotild

D.rullo de lo n posl r6a tn •Sutt •:1\~a•• 1!1 ma"" ~ u•lt • r- • 0 "' oren ~n rollen

tllll • 1 Sorlllshrut. 1111rorlr~• se•ll 11a ,_ m•:dr• real ) r l purllfl rt111lla tilllute da atloruculn 1 Jnlls thntfa .


ANDn&ITX

3

• -Crón i ca toc al

-

• •• •

D

1\Joc:.Jc ón final ,\Citl "'~ul,lll lu~n:

¿ 1ngu>

r l Sr Oltispo .. t.•cu 1 11 ~ 1 Pll~

ti~ tl~llllhllltlltltl ' " l••flttll.l "'' 1..:.aí'n 11 " r c\lln ,¡, 1 V Cu•l , ,, ... E··~... ¡,11Co1 ~. c:¡t l ce

c .....

• rtbr.. Jo en ,\111lra••x, ex1u oe:~an ,¡ 1 , 11 d;-rn d• q11c llc ouln en tlll'"•lrn CU!II~rc11 frulos de be•• l írlr\:1 ,. ''''•!•cliti•J P'"" loLlus lci' llllc.IIIIX ll!"'. ¡\llll••c•·•· Jt-S!IIII!.. que el r~rn ,;tmn V Cutl~ ~e:<' ~uc:ul-llcn C •n•ac·tl "-ot ~-cldli a1A ~~~ Pu r 1' t o;.OIU<In~lll!'l IIJI IIIS()S rubrf· caPa l:!< ¡ltlnbm, d~ :i . Ob•>.· p '· el cu,l 1r111 • tl<''ill<"dir»e de 1., . t•allt'l tl4llc.~ 1•c.Jic:; )' chun, •'"~r~>ncfl o .• 111 • .-chH h.u:;,, fl;¡ ca¡Jll~f. fllti(.-JIIf•l l>UCt:-i V.IIIIt!ll te \Uo1°IIU' \' •il.tllll'S hnlJÍIIIIIIU~ h;,um 1·• t'"'' ~u prc,,.fl,•l,. 4"11 d . llltr:ll tÍ>IIIII IIC!U tfo.> ('bi t Mlllt de 11,1,. \' u~reso fn('.tn,IIC'I,

e,

q iiC

h •lm\

J!l'>b:ul,t e •l

IIIII!JIIofO

e e• ~t. 1 1 J • lo<i "• CUII i! l-C'I •

I"''J 11 h ~ ,J. Utloi t>p':-:~ •u

,)t: ~.1!' 11 1 11~

Don Matias f\lemany Enseñat Falleció en Andrnit.r el dla 4 diJ ju:1Jo ti~< 1982. " la elfad de 8J onos

OablemJo r~cibldo los óanlos óacram2nlcs 11 la f/12triJJcton ~posl6/le«

~

g ~

t• e ti ,HI\Í!I~tn v•~IJ;~JhinJ 1S lo nr!JnJo . ~ ln,ltll»•hl tn fue; \':t'hl'> s,!ec1cs 4el prc.l .,

·S~n \\o~s •,

q11t lft QllC ' l ' 111 11t ~ t tl .:! Sil lo 1 lllh'htl1.'4'.\ olotl o\}'UIIhi<IIÍCIIIU dt: llllt"~ll1 \'111 1,

lltm ·~ oldo Í•lttsa•llf's c'o· &íos e ra 1<11110 n eo;ht:> mn~nlfh·"s txr. o~lcl•Jllts en 111~ Qlll: s e han nnsrr.,rlll 111 \'l:.illllllc vcrti.Hie ro~ 111snro:. di! wrle euc¡¡rfsliC•> a ~lil!•ao.

1~ •••l••tt llle h.1 llamn do 111 ftlc,tf~n tlll IIIOillllllentuJ lllll¡lll

''"M • 'or~ • e11 re:itvt',

ele ln dis· cnub·t lnérllo, 3~, (limo otros curb,i), hnlJ,Jjos c~colaras, 'llll' h' ~~~ ~rtn 1,> In E~cu~h• Grii,IAa· 1 '~de :.l•ftos.

...

h D~t!l,.anos lit:dlc~tr una~ p11ln f In~ tlt: frllCihiCIÓn 3 CIIHIIIOI

vb111 Colll•lrcal 11~ •\n.tr>~llx. o\ las Co•"hlonc: u \,h, n t"' AutoroJ.ol<lc->, 11 • " ' " ' ~\ l ..~lro:<, 111 RJ., se ~1 1111 ,¡ ... ,\\ ¡cú~l ~1.;$ y ~ ff·ICJ Sr Vlru1111 alo•1 ·\:'•~Un ·.r,. v, linnl111 "IIIJ 11 1 puor!Jro colftbCJroi<lo

•le.l

en

e<tll

Co•l"tt' ~n

'u, '1'1" ha :tll'ltllldJ su tlllll · ,. 11 110, ltrvor y l!•uuos •hui pn ~ "'"'"l'O~ éx ito l)e. ute Cm1· ¡: u<o.

Fnmcl~cM

k•tn~anos

i

1• .r f:S ni p>~tllci¡IM ;.1 sus 11ml~tntl u ln11 se~s lble Jl~tllid• l e ~ '"~a n cene;an pres elit• t:fl $liS oracione~ el nhna del f111H dO P"r le '4llt les t¡uJdnrán ~Ur111 111ente llf!ra .lec!llos.

kz¡

~

.

~

BANDO

LIS ~X '''"'(1 lllt:- 'J III! ¡ltllll:!·

1•

s,,

._.p;

~7..ii~~

,,.. ¡ "" 111.1:1 \ il llas

necierMI ~ltlo!rt 1 < •hu.llll!! rvtl.'l h1 s~m 1:111 fuen'''· p:ortku'•trm~ll

~t!<l't

af'iciJll •~p0$.1 doil., ¡\utonla Satv.\. hijos llonn lsal'~l y don J• imt (Pr•l'l•tarlo d11 111 Pan.ult-nll) Oarnj!e A·CIIIIlll)'); hii••s pol ltico~ don Gabriel Enstl) llt (11rophtlar!o y ¡Jor'ln l!stevu; hermn1111 Ant• 11la; Jlllllade rln f'urn de;. P lth:os; niet.•s \ \oHI11s Ens.ulnl (1< Hllólo¡ro) y ~'\11r~ari l 11 E•ISCl~at; Atllon lll y Jwana

P1111~rs•)

las exposiciones

1111

E. P. D.

.

VACU .~ACION

Lo que \1eremos

por San Pedro

O ~ P~RROS

ToJos lflS proolelatlos dt auhu11lts ( lltlinds, proced-trilll n Sil vacunación qua umtlrtl lug1r en tus b.1jos d-tl ¡\yuHtnmi4111tu tlcsll¿ lunes JlfÓXImo dia 11, tllniiii S, n li~ICOie$ y jll l!\' llt tlia 14 para lOS dt: CSIII 1•ilh1 u<: AndaliÍIX. P1tn1 t i Puerto e:l v lcrnc~ din 15 f>;aro~ S',.\~tACó, e l sllbllllto 16 Lns hor,.li de v.tcunución senltl de;.Ja las 11 de ht 111111'1uun 11 111 uun de 1• 1o1rde

cel1-bró en 1:~ igl '·~l" tiel Pnt:to . Eu p t:r. d~~cnuso y 1 cclpa su IJfaclmfenfl alligi.l:t ll~tlll~.. o.· J~róninlll C l)n el '"'cinlianlu úc uttll , f,¡~otur, hilo O. s~rr•lumé, hlj11 politicu. nltto y Jonu,. f.cmi ll•l hl'rtiiOSII milo a la qnl! lt hll llllt' ) II O sent1t111 ¡Jcinmc. ~•Jo lmr>nlhl" el nombre de f.hgo.l;s llllhl "·•11 \'1~10 ollt:¡:rntl • • •• A 1:1 t d• .J ,te 83 11ftos fatleclcl en h·)gllr 1(1~ •s¡1o~o~ D. R.tf<tel t u t-$1 11 1 lll.a la mmlrug.tda lltl h.: />\()t ln y 1) • C11tnliu.t Gn111. !t'cclbnu lo~ pu.lrc:>' y nbu • · n('S D. Matlu ¡\f('IMny Enseftrll. Enll e SU~ IIIIIIICI (J!I;,~ Hllllt.la· lo' dt' la recaén tu~tltln nue11r11 de. y 1dHcl•nC:I s1c mner1e h.• enhor..bul!ua. tf)e{HTIC(Orf2.S <'n u~A"I! J:'!lteJ IIt senlimlcnto Vkl!m, ,¡e fnlrn lnltllllf 1lnlcu • que '" flllllll de m ~uiflcsrn ron cia doriÓ do tx"Jor la p~t>ndll ~ ·· ft IIIIIIICIO~bllllll COIICUrrC'II(,/1 mao1:. 111 1d l' na;no do Andrnltx q"e 11~l~lfu" su eull .. IQ y hnh: 1> Svbll~tu\ cl R••c• Pu u1.:r 11 ¡,. rlll IJIIII lUYO htl(oll lu llliMII/1 IIIF• e<l 111 d e G1 nft•~ . h tbh.: "1" co~n • ti~ d" !une:,.. O·· '(llllbY (•JI fliOL !!l fllllldO 1' s ..,ro ..u muerto: ~utt trnl illnli

~ocialts

1('clh~ iu 1 r¡;~'· '"

''"i'"'·' tlon .. <Jun., l••1bcl

t'tliO . Numero'~ co•ttllrr~ncla uis ti~ 111 acto 1•1 trnsln ll• del ~:t

)' ,Ion J•tilnc:. l:ffu~ fl•)'hh:o., nle- ·

di\vc1 "' ceon.:nl•rlo <le tillo villA tgun1nu:nlc qut el lnHNIII qu• u

l\11\ ,Y d tSIIIfi> f~lllftl" f• <!X!II ClSfOII de IIIIC:tlfO 1' •V :itlllldo fJfUIIII

111

A111<J n1n S11 l \' ;1 hlf~•

Aumenlit In anlmncfdn y ileiens de supcraciOn en la Comisión

ae Fiesras

Como Vtls n born ~e n Pedro

esle tu'lf' volver• 11 t•ner sus Ira lliCIOnllles fiC!'IIIS. r ero lnl vez. lo que Vtl11. fgnora11, es q11e n quiere salir de hu mehl e~ •111rma In . c11 que cuela 11fto se fiiCCa de !lOCO )!liSIO y poca cal!llnlL l:ste 1111~ no será oso, los ,.rognun.ls serán n¡¡•us11ltS y con procih rlll.cunblc$. E:t .:uuot lo n 111 n ns11don llc R ¡:J que d~ie l;, miel ~n les labios, \'" pet !tn•" ct~mlno. l.os or~·lll z.t · llo res 0 $16 11 en COIIIIICI U (011 t~i gc111~ s de las ~ 11 IU 1la l'• c~hiS lic P11ltllll, ¡'lAra of• ccer en Itas v ~r b~tllfiS , II IJ:ullos nu n •JrO$ de t~lrncdoncs, que animen '1 ''"' g usto ,te la Cl)ncurr•ncio . Hoy, J cuerno~ p11c~ln 1 ~ ere· tii.IIIC'tll y r:o pOtiCIIhh dtlf 110m trr s. l"'o " e l rr• xhrn,l "'""ero. 1'1 vn. ~$ lle1110S una $<>rpCC$,, :~rdn .

A "~flN•r pu11a, l ""''"~~~~~ i6"enes , <1111~ c,lc 111)11 se thltltH:'I " " IIOQIIhe <IJn• lturntu.. Tal\• lo


.ANDRA XTX

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~b~~~~REG!STROCl~L

~ Hermantlau Sindical

Ooaaum 11 Dfl d21

S•~~~~~~.~,:~: co:~:~~. V Alllllfll~ Ale r.A 1. )', Pullttl•hJ. oc~

La rauoras

M~ts

rl•• M.1110 Nac:imient•a Di• 15. Lul• Vtnlur n J•l 11~

yGana~eros deAndraitx

h ijO dt Fr~nd.co e rs.•b~l . 0111 17. :0\11p; .1~ l'Uh f lr• x , , B " celó, h•l• ti• Jo nn.: y MI·

R E POBL A C I O N FORBSTAL

Bttlol• ,.. ~ s, :. lluo~,,

5) pr•·

Fr•

UB

.u,

SO fiiU , f'r.u11:

•~u

c• e ln l)ia 25, M~ l(olllltnil Mot14 Gr<~u . 1111~ lit: Kulnt l y C.uauua.

A •ern a ~y. l'ta nco 101,

Sl p•1u . J•lme Covu .' lulet, Fuu1co !l:J Sil Jllat , Aulo11!11 Pahntr, f'ru C<l 2J, 50 p!H J 6()0 fiMI Ull ro1·••1t, O·r• lre Ale n1any, Pra.t co 26, 50 pl•s., 0MIIIeuno A " ' 1ñeny, Pra11co 41, 5J pru , J o r C• f U~ , 1, J'rallcO 69, 50 piU.

lhlunclo~ nu

Olu 3. Ar1tonl11 A Ctll~ ny P• l· tll rr. 8.) lii1 0s, \'tuJII, n lle j llt · q uin (.;O$ho. Dh1 6, Bnrlol!lmé C11sl!·ll Alt lllllll)'• 72 II (IIIJ, CU Mhl, t••l't

Andraltx • 6 de Jwnln de 1962 El Jet~ ,¡.. In lic111111111111cf

8 rrtotumcl Pu/ol

de r :tltna.

Antonl• O llrotler, l't•lhiCO, 6G 50. JI IU , R•••" B:)llcl, f't allt U 6~. 5í) ptu , Jr!•nc Aletn111J Po1u , f'ruco 97, 50 ptas.. Bar · te 1e111é V clt, f'ra11 c., 105, 50 !-t ir 11c l L:ad j , Francn 131 50 pu

D•o. f)J~

JI"·

t¡vt -4.

SO plas.,

1>\~lu

V1ck J ~•~ . J. Payes 21, 50 p!u . , An· 101110 Alc~t~uy Bosch, 1\rchiJ• · q.e 10 . 50 plas, José b•ctl,¡, Corn .. d•11tt l.lo born 3, 50 plas. Kam'" Ale l'llany, C•nte. l) obtra 19, 50 plu .. Maria Alt mMy, Cml• . Ltoller• -?.1, 50 ptas., Ma ·

!A"""'

rla j ofre, B. Riera 17 50 plu.. .\il¡¡vel Sur• M u S . Pulro 10, 5a plu ., C• t111ln11 Plt u s, Alt many 4 , f.O rl!u , Ma•rarlta Plllt l, C eló• 1, 50 ,.ts Ml¡ u t Qwel¡:tu Aavll1, A'• maAy a, 50 plas • Qabrlt l Pnl mar. l.lbulad 40. 50 ,ru., Ga 'brlcl Villa!. Barcelona 21 , 50 pla

a.,,.,

l!nseilat, S~tlltllt 4·1. 50 ptas., A11I011!a Alotmuy, Sa · llcnl 28. 50 piar .. S tbul!' n P• · fe l, Sallt lll 18, 50 I'IU , 1"ra11t ls· u Sald , S allo!lll 9, 50 pflu . R" • fui Peru Bartell , S~llt :tt 5

50 plfts • Mallu M ora ¡¡u e~ Me · niUJ , Mata 5, 50 lilaS, Pran· d na Mlr, Gard :a R11ir. 30. 50 1'· Sllftll y sfr:uc 48 OS5 P• setns

L. Mandilttgo

Pl11u

l!soolla

6,

,\ \MI!llritn !'ujol 1\'t

l)J¡¡ 9 , c.ltllllll>l ru¡nl v .•·~~~. 81nr1us, \'tuda . c~tlle M owrH.

S OC I A LE S

Oesp•h ~u

~u• r. 11M

t•m¡•nr11da

u lf(l ,.ro Barn lcura l101t Onllhullln

PorpiAa (Verde) ato~·~•ll •dll Ce'" o•po.. O • Mo¡41<lcM Tcut~l y • • • nletoi.

Ola 26. Mttrg ' "'" Olu".tor !'llltnt r, 72 '"''"• \•Hotlu , ca 1 • tltl V•drro 0111 3 1, t\HIOIIiO B.w d Pa · Et lli~ ?:/ del me• P•••do en P•l· m~r. b7 ""'· ' · e•~•·''' S'Arr.c~. Hl& y ~ti fo C~J~dnl rtclblo lbS Ota 31 . ,\\•;:tl rhl JI P uccl

•r u

bwurf~m•l" t i

nifl,

j 11111

Amengonl l'en•ln4 hilo de cru •'11· (d t l y de O ' Anlanlo,

l.lt&:' de N mt• l dou G •l)tlcl r ojo! (dt C arto f"ert ) I C01fi¡>Un•dO

rt• ·~ u~o'" 1>.' ,\\•s:~olen& l'u"ct (1'11jl lt l.

lnvih 4•s f• t r• n ub>e~lllud..s un espllndh!o relr. sco.

S olió

por~

P• rl•

s.ar . ,.,. t• rn,.ontda

dc~puc~

4•·•

de

r~·

;\ utOul..

dv<pM~< d~

nna r~•tporad• dl'n B•rlulomé l>•ln1er •d" mes1r~ Morch•.

o. Tole n<o Jt, ¡:6 r•r" I'I I Nf (1\,¡rt~ B•vt~

0 .'

L1v1l

lluntl.

S• encue11lra rtst• blorfd o

11~

lll

l"MI pn~or vnrl•• din• IAU6 J1KrA N•nl u ~" " 1\ntoala P.cu s • Pujol~ · •c•n~p~ft»d•

de •• e•,•sa.

tnlumt tla4 D.• Jt.an• ,\\ir tl'•re jorlli).

El di" 1 • llc este nte< st tr. k~cho

S all(l ,.r. r erpll!ll" Dlrll paur af¡:unot lli•s don Jun S•h·' •Ciolt•

ohd• l .!ft '" mol ottdVc • Ci udad ~ . Burl:ol• ' on J•s• f>~hu tr crrimt) 1.~ .lc1e111nos

tll'ttho • citrlo t u su

nueve dutl.lo.

5•1.6 l'"r• S ,,,c~.,uo O

h obct

Pcr¡¡o~t tR•• J•'"'·

Oc: N111t,~\ lf, t!ó 1•nr• t hno,. eh,, ~···· . \ ,¡hum l

r...c~'r \ ' ·'

,·au<l", Coa

cas ndo, I' Hct lt•.

CupOn de l Ciego Nñmoro.. ¡ttvmutdol

Srfbarf'J ~

-

Luntl ~ •

.J Mnr,.~ . .i

- ,1¿g

M•k cores. 6

-

Ju• l)t 5, 1

8,';2

-011 829 - 911 - 289

Le a

lodrM """ sabndrJ$ FIES fl\ I>EPOR r i V:\ OIC'E 'J OEST INO

C.n~sponl(ll

ur.co del p wc slu 4• p rimer

II J) I•~.

•llo~.

lfrernes, 8

1 11ft

tC .. r·

69

nrf'r, 61

((111

r:~sar

juon (l"rfn,).

ttm~ora4a

Slttl6 p•ro

P<~ lm•Jr

Vrdll.$.

Drn 31 S !'hit ~lt'n Rt'r• P'al·

Fut rNt p~~r lnos llnn M••<o~ l"trplll' CVcrJe) y la Srltn S l•llas· lhn• A"" "IJi:M41. o .s,ué< .te ,. ( ft ramo"fa rtlir,l•s• el gtatlllllmera ele

4• ve ~ttA en '" Libreri• Cal• lcll

Optica Renlado rilpido de carrl!ln Materl1l

,.¡

h \ \ 'a•

1! · ~11.

I'HI'.~S

De

!;Ol..

LUPAS,

P~ISMATJCOS ,

B ' Rll\\I!TROS ,

T<!RMOMEmOs V LENTES PARA TODA CL ASr; DI-: \'IST'S L'e~c\

PARM A CIA DK TURNO

l'dhner

lu Pn•olle.

v..

Catalllll Vldal Pvjol, Arcltfll11•

.\\ .'

ntllll)', 80 llt)os, vur.lu, c.t t ~e

At1to11f0 Barc•" · .'\rckldwqllc:, 50 plas. Ba1t11~1r P11jol Al~mu11y, Pelmr o 12. 50 ,.ru , Yrccult h:nt, .o\.e•n•n•a 2. 50 plu , Pe · dro rern ' (maestro) 50 ,.,., • Be nfla Flachcn5 Cam, s, Plu " P.t pd a 5, 50 plu., S ebas llllll Manot, Ale!flanla 3, 5 0 plu., P111Jillle I"Mjel, Pe rht¡ nl, 50 jiiU .

6. Jttann

1\lcumtl)', 83 a r\es. vtttc.l• , S't\· rrac8.

llus

.., N, nf ..)

p~ena 1 ,.,A, \'J1

.u•• obu J u u n...,.

t>COru~•ft•du

de 111 esposo.

Rose caase la ' m; cauillnos y daran IOII,Iól 111 ,miela

¡,\ \ <1911<11

S oatleadeer.. reerut de laa SraOCIIllllea purOP TICO DIP'LOM'DO

Aaibal 52 (l'Rlll l fltlft IUIIIIIIJIÜJ Ttleb . 24414 24180 • P•IIU.


1.

·.

'(

S8t1ANA'R IO t\~ )

DE

IN F'O RMACION

Xl.l,

D!ríJI LJIII

r. l

LOCAL

il · li6!

Nt;M

:t 115

VALORACJONRS

S41ornsq 1It1/ous qu" mm• en fl/ltiet on Ull libro, que mmca Sl' tr.ter~nron¡1ot nutla a /IIMI ro o l/lertrrio, comlt 111nn a as o mnrse a panoramas nllt/IOS, 1/lerc~~n al cin~t. Van al cspru; frit:JJfo cr. busca d• lo i e mtnus, de¡ argumento¡¡ :1• otn f•rutio' a asimilar Jo m ás: d amb1enl• , 111 poesía . fu t moclón. 1 E4¡..d NcYIIIe ,___,__

__ .

Una solemnidad lihirgic• a 111 vista

Corpus Christi

árase una v~0... U~

11:1 n¡1e rle hombre'< 11nilnosos q1te vivl.. n tn nn p :t b'o ) qut 1111 butn tita, qul~l~ron rrur 11111 tu o ·tolcl,.ll C•1:1ur11 ¡u q t d " lthl" luce;, lu p lrt cf.t nu \'urla. Y , d ~ltro.l b1 O .11 l• Hg.ljll d itlci,IIS:l dieron CM/litO ~ll>ll ttl.os · Y Cll<'l.l l 111 C•IH Ul1b 1 UC·Irrilll 11 j etii,'IÚ 11!, SÍ 1~ kt \'~lo 110 me a CIUihfO. Y (,1)1 ni el r t CIIC:f .!O del llfOy .tCIO t1JIIt.l\. ¿q 1é le~ h t f'llrtcl.tn e' caut~;? '\ mi. p rr!ic::IIMmt ntt . m ay lr(,.!t . r 411 II Í ~I~ COIIIfl 11 11 Hl tloCt llll 1\H\::i J t person.,s, t nlrio .,¡¡_b T1 j 1 y ,lfé IIJ.;/1 qUP Se lrtnltlllilrt 1 dt t fiO d.u .ie t ll•l, :n-•11 u ¡t.l,:u1.u. Y. '011 la lrtSitZ1 ni bam!Jrr (¿ 10 Ita ftCUt llfl lUla frMSt , y SCI I ulch 1 COII lll ~ lf tSiio , 'f ¡::qu Veno de Ahcb.u lo?). nns queJ•unos. Puede•t e!C'Jt'lrse CfiKU$-I(l"llll jn~lific,u el h•caJo .le 111 llltcl• llva. L11 prtnclp11l, e Hru, es nuestro <lllrclrilxu:larno JliiSiYO•, el h tbtrt•u aj)ll·1•h, colt crivlllllenl , lle cu~ntt J;;.tnlhqllt IM ruenor ln 11 ttlt11 11~ construcliva. ¡Y cua•tiO' IIJ)os h:~co. SeJ\cjr, que e:.to tlurll! Nuut"JII IIIJ h• ¡cu~tnclo fl'~u rdllr tlcrn,os p-HIIIIos, ni ere• l¡iUl eSIIH " " ""' llll.'jO(CI$ q 11e tm1 •prtS('IIICS Po1o 111111 lht~lltro ll l ti.U~t~mi •u h• , no fllllalo me· rms que n i1Cif>tl 11quellos ;¡".n cu1 11ae Andr'aitx Iba, cun10 t 11 l• ro ·· in de E•proncv4u, vicnro en pop., y" loJ111 vel11. (1V11 va! h.>y 111! ha 11.1..!• por los p•e!IIS. S\lrá que lle&" t i 1 , •

btl"ll li e lllj>U)

•f'<!rO t i

fl'lt

St llgU>IfA 1111

llliChlfiVII

llli'IIÍCIISt - IJII

dt •

th ll& h-1 nuu;ho, pur Cfll t 1, 1111 tOIIociJo ll ndrll xtll-~.a dt h,•, creo }' tlt·j11ndo ll¡lUltl lo 11páticos Qll tl uos h eu1a' VLit l· lo, 11 'l••e 1., C{1SII r 111per.é con muchos hm1n~: ~·b ltltClll, conltrll•lciu: exrto~iclu Hn. ele. y más e t,· t!:~:uo . ¿Y , ¡ ttl lu~•r de lU lo t'IIIJH'J~ri!IIIOS m&tlt~SJllmC:nllll, reunt.toulouoa 11'1 !(rup:~ tll 1111 ~111<> u otre une vc¡¡: o ~h "' In Utllólna , p a · •~

c o II0111lllr 111 acrualldH1I e lnctn$0 11" '

11lgmtn pre¡M r 111se

y St CG•II llll llrK? f u flll , IIIIR ot~peclt 111s auciaclunu r•Jl¡;:io•as, llnu1.111 un <.;lrcu l•

1111 l t •lll , (t eX!)U\it rM

d~

tu q Jt , ti\ de E~tn.ll os •.

Mt p.~recc que In idc:ll ,le 1111 :llll'iU .,o us dlll hulo Ilesa cert,Hh . E llfiU.tr nsl, con uludesllrl, los •1 •• .te v<Prilfl\1 do st-Hn que~~~'" A ~ochtciÓA Cntllrdl u.. gulll 11 lmvll rtnerlll . E-1111t1ur fflllllérhlo~e. si» lorm.1r '"'" n or¡ll)r-<ci \¡,. ¡1ro l"'""o•Ue dlcll11, ~ 1110 en Jlhlll nmicnl. Y 51 ~e logr• hll lorm11r lltnllloem ~ \lrg .u uzu • ':¡:ú·t neto f'llblico. h t>l>l Q•l r , de Ir l.um ruramh11Jo Ql pre yecto, ll•l!.tr" 111 hor.t l!c ¡,, .,¿.~rsc tal C•lllll) )ttCCIIIIt%11 • 1 IIOCUia uc E~pron t41111. P"'" esto so\lu l11t1au lrh to$~s: Uti O '' \'Mios lndlvhlnos ljllf: DI I(O IIICC:II c<CII le rl n lta , U C:Oil:l:f 1111 lvC>II ) , flCH II IIÍIIIU , bn t •l·• • o~lu nlad v A :~i utt, J;rtlllllc:s CMII)Id lldc • llc b~en a , " " ' uf, hnl vo: uut..J~ y 11111 ho, muchlsitno ' '""'"· .SA"BANIWJA

Es tSia '" lesllvld•ll. cloriOSI Uf la ~uurlalla. CorpMS Chrlstl ••. t n •tnulh vida, et dl11 en q11c: la lé lltbo hactru rn6s viva, ,.es '"" ""monuuo• e11 tsla 'ol tln nldo~ll la prtnncla ile Crlsle •ttul, 1n la tlt rr• . j 11~ l o a 111aotroa . y , ¡ Olu. esiA 1 llllU!~o llllle. ¿Q1116n podr• COII If l MtiO!rO•? • E11 este dla selt11111lall!lo del Corp111, re11llhues pú~llce hllllt· naje al Amor lit lus alftores. Putamo' la Hostia Santa per n11t1· lru calles y pln u. t ull e hlmnoa y d nlicoa, ptrq11e c¡11trt111e1 aflrm u 1111ulra lé 111 Crhl~t, no sol a me~~te en el Interior dt los ltmplts , al11o a la fax del m11n\lo. No ~xr lncw i\le nn el ece lltl clanror tllhaiula y ftrvorose tn qu~ ttu~slro pweblo vlb16 ea los lllu MtJMtrablu del Concriso i!t~carlut, remi lrelftoa de nuevo horneuje 4• tdoración a jeu\s ellcan l lill >;. S$lllr411 lira YU las MOtU da af!tlel kllftiiO. ¡Gloria a Cristo Jesíts, cleloa y tierra, bend• ricl al Sellor!

Colabotnctdn

¿Se puede? Enetlllrt!tldornt al¡ o so"')· liento ~eu!ilde e11 1111 sillón dt 11na peluq"urin mientras u• émulo rle Pi(<'IO Sft ('nlrtltnla o11 q1111rer poner en lor111a slmé· !rica tuia d t lor.!tnaJ u C-l lhllos, escuché Mil A co11 verallcióll 1111• sUltMfii U 1111 j\iVtll y Ull }11 \11· rerlll$ , q·•e por e : h11bla ambo$ JlllfCCÍDII Str jtrtzl\IIU • de 111 Cóma hed, . Ot cf11 t i vtterath): Hu• cerc11 c!t -diez ailu qne vivo en tale IIJUeblo, al principio " 111t h~ rl·l dll!dl 111111ptnrme a )ftl ¡EtiiiU y l\ hu COSIIIIIIbrn de 11111111, vine u ro, d~~¡tués vin o rnl es¡,~sn )' hoy !cur o yn nietos nAcidos on t\nd1 nlfJC y estoy e11 centn.Jo ¡¡,. hRbir ven '1'>; 11 l(l que coutellt" 111 jllven: \'o solo • lin o l!alnnrl•• equl 111101 ocho mues '1 IHmh.én m• ,•• l!ll)lnn " CI 11111 ¡0 qut he pcnu <lo e n

fijar nqui mi rn hJeucla, mt ~u&· ta t i pan co11 uell~, htS sopa's

con ,oseAdO, les coqsu:rrQis y ku gra.tonera3 do Pucun, rnt tllvier1e hncle11lla • ll o lll~ rrns• tn loa cnfés. y tllscllllt nllo del {utbol ttl vn Al! a co111o lts 111 • tlig4!nlls dt aqul y l!dtmh mt r ustan l>llltho 111s rmrch~tchas e q11itnu atiiKiro por su h lluc , elt(lllcla y vl\•nddad y ya q11t de a4ul h~tblllm ts 11111iero hacerle tres , r•I!•IIIIU; ¿porqut los rna· tr ln~on iua ¡~v en ta va•t ran co¡l· dos per 1~' .,.u .,s? (JIItr·lut! ~• \' tri tantos petrns aullll\ls siu bOllt~<l? ¿q11t l i(llifltl el I Jllll !11 tlo. ~OIII¡IItmtlllO t¡llt ealá e n Jos ru ibos de c:ollraHzn de GAS y Eleclrlcllls d. S. A ? Es ttiflcfl COill pfuCtiiC, JlltfO en eli!O te odtn!aré: A '" 'rlnte· l'll u(ero qua sep a s 11111 u lh 11 t>Qufv0c11 do, l•u •¡uuej"' \lw ¡..ve llt'S

que

\' IJ

(l n sc.IIHIO

III KY

IIC111111Uf ln4ns y juntito,a cu t stcn'\l)rc es que 1011 aoJo uo vl••· Jos yn nsndu st pa~ tlll lio olrn rn• nern. SI hn) perros 1111~ a11deu por 1u c11ll•s sueltos • ln b~tal y


AND8AlTX

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L~o

e

"UD fU IT X, St • ourle lt le for•ocl6e Lt «.f

61 trist~ casD

fina areno 1( me dl/o:-•l!llhorahuena, hog quedo '"''~ 'omp/11cido•.

iJ/1(11/ fl S I'SIÓII

las Ediles ,'\ndtii.Aales tf{f!! Ofl ftl l /11(11! IZIICJÓII

porn W I Ot:UI lolf(),f!$.

Vecino:, ((e Ct1111J1 de M 1r os auiero /ww ,.,r11tlur 110 ~¡ no

Se PI f!fl l a p/a yn ltmDil'z ll 11 odmldJ dot la bt!lela q11c. la /vatura /8 ha dado ti Aku Aku ha t mp llcdo

orlndarlt.'s o lt'!llfo

un 110CO dr j m lfllell

ya que niii!SIIO Aytlntamtellto se contenta 8 11 dt•scni/S4t Un andritxol Mnyo de 196t '

• .,I.Stll li .tnll66

rh JI ara "'" An4rt•lt:rt tShl vi er!l

Jlrtlc:nto? C u11rio u 1111n.aler lr~b• jar con t i caraz.4n, nutslrl'l fU· vtntull nos f11ll.• , r orqutt 111 ell• . este ér¡:auo, tlc:)11 ,IUUcho que

SILUI!TAS

riuu r.

·

Pe rque esta j11venlull ne ae trata tia 4!Mt 110 lorr• 11M cima R la or¡:"níucl611 que se prnpona .

de \'o~l• u la

U rll .

n======================---·

;r ...

ae nuestros jóv1nts

SU y (.

das n llullu n hacia el t:oz.o 4tl vicie. C u ndo per una JISrla Uta jiiVIJI(utl se IIIIIIYC rft':i qlle n1111u , Cllllllle JIUtct mh 4ttplerlt que nunc:a , •• cwando Aft•raltx mb hll~rla no •• • " · cutnrra de ella . P'allan hoy en And11hx hotn· 'ltres y mozos •wt tCe" u nJtre freua. Los 1111&11 y lea hom· IJru de lnc¡llla l d -~ ue por 111111 Jlarla al•111're h~n st4o pect~­

n

que Cll Sil

ta su puede alll btber. ro qu• se quieJCI , JI ccmer tnngu:sta ~ bnemrs pat lln$, 1( colll l!mplar con tJlnc<!r a muc:h11:s j611ncs bellas.

Ll)ro.lra Calalt lt

bre la caluda , hacen dlabl11rru con la '"oto. C• 1111do conlett~pl~t.

'"11110

es~•. atvltrtvst ltlen, no pasa on nlnCiill p11c:b1o del númt ro ~~ h-'bil:ttltU dtl IIIIUtro. f>tt IQ• doa loa silfos, sollre lu t1l1ls nll\s Yilllcntas • nuh lrlslt$ ha pnl,ltdc> aiemprt la ln.nbll alen t11tlor11 de una Husl ~ n. la '''"11'11 UI\IIO ill.i~lt.a dt IIIIA C:ltl~ttntla tnh tle$tab' e. ll~o~y 1 11 Arufrt ll& no u es thn• f'l Jlrrserrtt: lastrucclones. tt.ltu, placa· rts, saben • nlltclo. ¡Qd •• l e qu t en u mbio u tluu ? E~ Attd•aitx ho y n<.~ u dura. Ne h11y concha de 11pf'litu. Pa la po r comp:e to u 111 tnclladora afio tlcipaciótl de 1111 po• v•11ir dtSII· b'1. que es 11n órgano esencial 111 la ltltiO¡:l" h ttrllaiiA. Es co•lun•brc:, t¡111 cuando 11 cU la e$palcla a una ("OSA . se •• la cara 11 otr11 A nucsln• 1"\'tn· IM<l le s obr• c:spai.J11 y lu 1•11•

Lrf con snlls¡accioJII

CRISTAL PARIS CHIC- OIS!ÑOS l!l. HOGAR Y LA MOOA

Un11 vn mAa ruer.Jamos lA

hor ltan

qut 001 <tCtll IIOjtlf/1()$ i!ll tlt mJJtl t/e tlllmauero.

oqu~//11.

MONIQU!-JANI;-1!!-LIL.I Sl!l.I!CCIO'Hf!S

frue 4t •Hanllt t• (huelen a mu rto). Y la recordam u al ver as te acoplo do jóvu es, q11t Jo·

lll ll COII l l tii, OI, 101110

Est os lindns cntr{lt clte$ camman da 11olo (Jt itrqult?J otn /OIIIItl tan hiiCk CI!((I

En tarde. ctom f131't~na, hi ci., os u:r recorrido

Cltrraa cosu a e con1prende porqllt 11y al¡:e tontln ptro me eala part cltnlle q11e hay viyu q 11 esiA:I hlclen · de tOIIlttlll CMal Tll.IN.

L6

Lllt íurll

t ul lmng•muiu f:.' .Jen.

qut mouc6 t!l ullicor 1¡rfl) o dtorúo.

110 ,

r .1ctmtndo1

tns /x'/Jtttlr~ Qll~ nrtdttónn g enutdla n /u~ lromb~<•s duba

.,¡ 5 ¡1¡0

Siblta.

7llluto Dn6tllxo/, ¡,11 o no'!

• COII

(y a~n custo ,, st~:udadtJ) al ¡o">n pmiMu!ur

lo "'DIIAIT.l • . .. Ao.LOIICA

cln \'&eMnar p~e.le ser perque .tilOS no ..blll 'ecr, POI'III t' ~~ swpttrlll se: dnrlaH cuenta d t l pc:Jr¡¡ro e¡ .. corrtn por la drja .tu de: 1111 llweiloa a l lu r loa 8111dusqwe subre 1110 h h•tt puJ¡Ilu do. V a la lercotra prt i'!nla u dificil contt> lar. ¡~er o to1mbieo1 dsrt a S"•· ih spds .te hacer la tnsl' .-cl•ll habla UH apartwcJo u n t i no111bre de awntt11lo tran s ltorio, 111 par11er, • Igual 4111e " 111 e auaté el J1ueblo y "' r:u1 te y u eataciod tu él r:ou el 111111'111 tle RtUIIO E e clrlco R•ral ~· ahtra n lluma C~tnJIIt · muto 1 aon tantea loa npa:<)· IIC:I de: mh O IIICIIIIS tlllratl611 q11 u hu produc1do Ilude e111oncts que q u1ab 3tl eate el fllOiiYD tlt tt lltr tStt IIOIIIItrt, pero para *'JO: n r:wrltlad te recoMitn ll~ tonsullu con 1111a

/.o~ olas rtcarfcitróull

E:.loS d/ns ho 1/!!JifltfO

11111:.:1 r Ultl!JJIUI: Oor•t•ltMJO, ti

curieao del cato •• qYt fto se la propo11e. No es, puea, qwe rraCIIIC: Cft Sil hllt lltO, 11110 que 110 Intentan natla. 1\ mi t•ícte t • lntema m:h al~~rm•nllt de la fl ,, ra actual, u In ausencia 111 ta•o AntlralllC dt una l:uslón h~cl~ 1 mAI\ana SI no se: h~ce IIMI<t, ~s Jl•rqt:e en ftlncuno ele ellos u ·s te: el cla ro dueo de 1111 llpo dt vida 111• ior, qno sirva tle pauta sa•c:stlv" a ltt recon•posicltn. V

__E_ M A R A M p __ D

11• Ul(tut<lo

Jlla~o . Palian las hom'ltts qwc a lu htra da revivir Jl•r• el Jttte iJie •u costumbres e.lah n prtaon·

les 11 la d ta de las host11s lit Sun Ptt.llo, C.ruaval, do~ de

MonA LI IlAn ~s DE SEGURO QUE PRACTICA

!\(esto, Su Anlenlo, S•n B•r· lolom• , etc. Ho a~al el llli1ma de nuu tra jnent11~ , que •hue len a mwerto• , a la ber~ tlt u ••• fec:hu ~~~~ slrulc ndo la Ira· yccterlt de la ' 'ida andrh xol• . ea h• rencia que lu per lttltée, •or ~•e t~tmbl an JIIS•rCIII tle nuu llts •bulos a nu stroa pa dre~ . ¿Acaso no ara" anl~ ll• los j6venu los pr.,nttlar u )' tlm.'J n

CO.\IRIN \DO DE 1:'-ICI!NDIO V ROBO At'C IOEN !'ES DEL '1RAB-\JO I' ERDIOA DE BENEFICIOS I<E..-PONSABILID..._O CIVIL. C NEMATOGRAFIA '1RANSPORTES (Aéreo~, marllhnos, terrestres)

INOIVIIllJAL COSECIIAS CRI~TAL.ES

d• les nliame)? ¿ hu clel enld't " Jlfll~ar rtllu lonar sobr. lo q11• ¡.,.,, he dm y ¡rroy~chur? Se: prouu.u lo llal Centro C.~ 11 ur al ¿ Dir t "" •1 guM ru so lr•s l.i••• uu fM U ellu? 'f'mloa lo• l' ll <ltoos de o\l.tllntc.t 11: ll l t: O ~ ( Ita an • 1 Pu c:" /1\u 1 tinto, r n ' •• JIIIU tlu fl(·st•• ¿ e

r.

INl I!NI>IOS GANADO

y

Pt unave1a ¿l(c:moatr' n11e•1ro1 fu · Vlnlull "'"'in tlnloma !la lnte

ROBO

VIDA

3m~.a!n T Da.IP.ilCfom el I!S prl~ IP3Iel J'}ll=lam 1t ClUU A¡e.cou u

lmd.u 1•• p..ltlea · Baltar..

IIIIU!CION (jfi .... ER4.L ' \'a Ro,.o, • \

1'.• cf·•~" 2.'10!

A1eacl• en A, lt,.h•:

lt~l• lhru ) l'ol,.a 4• Mallarn

G11""'' F11111Co, /0-T~tl.l/o,~no, 1


.lND R AITX

--

-- Cr

• n1ca local •• --------·-------------------------PreludiOI flesla .BAND O

a

a

nonrmu Dra 'el 'cm1m tu;uiill&1 Ci'lttrtll 511,... "nltr •r ·~'i O.i.S Phtt as fmu c•sc• \'ice111, Pra nc&l 70 1XI ' ' " . B.\r 'tara C11nt11 Cul , Bt llt• r•lt> K""" 8), lOÓ. ,la$ , l>il'l'res 8 ral. FrlluCO 16 IO'J 11. /IIIIUIIII (.j .. u, i\ ·ll• tt!O ¡\\.ri el 1 lOO.,,•• , Vt celll~ C .srell E11n· flal: .,,.iettlo ;\\ ,rie l, IOJ p hts , ~hrf41'11A E 11 ~111 1, Betltarll&~ K~ •r• .U. JOJ, ,,\\111111 Po~hu er '

je

DE CLARA CION

A •IIOIIIO

"''""'".!•,

Frntrr,i1co Mout r

YIA20,

100 f'l llt ,

Jes ~

Cn al11ll ,

/>hwra ?7, IOJ I'I!U., Catalin11 Ctar, Mo.11 l. 100 ¡tlas. , M11rl• h•lltl P1d, Mu:11 5o 100 ptl.t s., Pc4ro C thle .t•• y , Q reip• tle 1.111>1.,, 10) " ' "' ·• j~ 1111a Pu je!, G•rc<.t Jt,,lz 31. 10:) pta¡,., A11 lon'o \ e IUU)" , Jo~ l lll t r'arrcr 27 IOJ plu. , .'w\ tll~t s l'!.•lst l\111 , J•i me t'trrer, l.xl plas., O u par Gu tell. J~ •ll P•yu. 75 ptu. ,

A•nell• Vtlle.:u. Btu elona 15, 5 I!IU, j 4 tlll• I:S..Jrtloy < S~ f.;nr•,5') .l:1u ., M a rg11 rh o~ P11jol Pn1ol, ., lemany 14. 50 lfl U . Jal· "lt a.·e "~"Y ~nsot Uberr.J 3 5) '"" A Ht lm , I!Het\11 Sor · <ley. Ftuco 117, 50 pltts .. ,'1-\ rt• l!:u 8 lil t l , r n•nc• 71 . 'j() ptas . • hn l Verd ~tra , Pra iiC!O 118. 50 ptu JttAII Ferrt r . r u•1c• 93

n.,, ..

50 ptu, <labrl• l A ~m~ ll 'l', l'ran l •l

11, 50 l'lH I ., lsn. tl

f:s (tYII ,

5I) p i<~• ..

Vlcenle

P meo 72.

y,, 0111

f'fAIICO 65.

:.o jtii\S •• All .

'""'O M.r, B Hítra , 50 phu • \ atrdur t:!t~ ~cñ 11 1 , ¡\\aur11 30, ~o plu , B•llu 111 l!nuflal, ·"''• · 1•• ¡ l'ltUS 1, 50 jtll l , Jn111111

"' ~''"A '"'"">'.

a k •lx 15. ro (.;al•l.:ll, O . fhliz

, ,,, , .\ ll tt ll: l 53 plu , Tcrtu

Palmar, Q ottl·

1.• rlua Es¡tafta ha q11d ..o C!OR\' • rllda t ll p iCOI dJu 11 t i t ea! d t la ItriA. - Cockeclles, tire al blanca , Jievfvo, c:llurrcrlns , ' ''"hld y pwutes 4• chucht llu t!lvers111 alr1tt1 a nllles y l' venu 11 a quel rechllfl , donde h ~y 1111a utrldtll• lt atcarabla 4• altnuu, mút l· u . silbí4os, pilos y 111 a rlterle t nsorducder..

Se acerc11n 11uu1ras hutas jtepula res y por ah! ae em¡tltu .

~rancisco

91lullf

9ligau~

AGI!NTE REPRESBNT A N'rB DE

Caji! Hispnna

rern , l>!t ·

nt lldtl. ''•·•Y•~ 8, 10} pla • . '' ' ' touh \J,r A•chhhq '" 1;), IOJ p G lfHt r.nn C uttll, P E•V••n• 100 B•:tolo!llé A ematty ...., C 11 1r·• • 100 ,,: " , G tbncl C•IVU , e,,. 111111l11tlo L! •bt ra 5, 1 0~ ¡1tru , francr•c" Vttl11l )' C atalinA En uft~l 125 ¡~los .. Crlstób1l Puu liS A • .,,..,, PttCIIIt 1'.), IOJ ,.,,,, , Rd~tl P• ru l $imJ, Mola l9 100 ptu ., •" l• lel) 1\lt m tny , M 1

JU R AD A

T11dos. lftl Jlarliu 'ucs 4ue~o s de finru poblullu de ,pinos . enemas y stnt t¡ ~nl-.s , y o tru u pt clu ftrestales ~u• ye no In hlly•n ~lltnlf' hllttll do u tt\n o~:l r:a 4o s a ~t rtstnlu dtclar.aCitll' jwrad• flOr de dichu liucas en les Ayantamle ntos donde r• J ica n u tu nucas. Anclrallx 13 juulo de 1962. 1!1 Alu llle

IJtrlltiHh K11ra 2.t 100. Anlo · " 1 1\Hu'l•, Bo:rn1rllo J( t rll 25 , ¡QJ 111111 • Pc.lra B n ch B t rnnr · 4, !(; ec• 5), 1)J Jlll. u . B trlolo· u•t Ba etl• (B ullR•o) 100 pltts. , L•l'S l(.'tll, I'·AI. • E•tnño~ IOJ ,1. fra 1( " " .\e u•nv r.l!h t J.¡,n

100 pi.S

3

Cenlril

de Previsión

~e

St!glriiS, S. A.

Calle /9 j ulio, 17- Tt lt( . 32- Artdralt t (.if,tllorc• )

pn de Llano 9, 50 ¡Hu . , M ir¡¡ el Trrn~tl n,

G R11tz 36, 50 ptas., P"almtr R'' "' • C a l ~ l ulla 1, 50 lfiU. J ~ inll F t r rt r, La Cru:t 2. 50 111u . G .csl'ar Fort•h L11 Cnn l , ~ plcu Mnrla XI· lllt ll s, j nlme f <'rrtr 7, 50 ptu . rt.lro

J.

Su~• y si~ne · 5it055

Pesetas

P ARMACIA DB TURHO

D R rfnel Colomar Annida G ttt t rlll Pra11co

~ovl stas

SI!. MAMA POTOS PR iMER PLA NO SAISADO O RAPICO LA Q ACI!TA ILUSTRADA OESTJNO MUJER OA RBO DIOAMI'!. AMA de vonll • • 11 Lllt rerll Callfell

dltillll IJI{IIffdiiiU PaUecló '" u h1 villa la no· ehe del 11111 do sibada J eap11ea de In e ve cnft rmedall daAa Ju · na M. Cala fcll P11j• l, a la edad dt 72 aftr>s.

La noticia de 111 mu rte cau· aé lutral ~•n t l~t~i ett lo e11 1111 vtcfll4• ri• . L• tarde 4el llt ntln· 1• u t fcctaó t i e nlít lll , u ls· l lenito 1111mt roaa conaUTrt llcfl lt ' alismo ~'" nllllltral u leltra · de el I IIIIU t n ft UUirl f! IIIÍII flll riO~wla l '" swlracio del a lMa lle la fin ada. ! n I'U dos c..n se y ru l'ta su a fllgi40 U lfOSO, hffgs y dtlllh fa m'llia llllealrg l e 11lhlo

C•p~n del CleJo N íi••rn

Sd!Jado g Lllfi.S, 11 Mari~.

MATIAS COVAS !>

p~11111 1 .

TI

M#lrcoles, 13 Jn•r~. J.l Vi«n~s. lb

pruu~ dea

-

108

-

648

- .(06 S91 - 106 - 835

-

SASTR E gDblirnfl C/PIIIi elli lfiS /vofi(ica 11 .su di -oting uida elicnlela !1 ami'gt~.s a11 zeR•rt~l, haber reanudado sus 11ISita.s quincenal~s a e.sl a uíllfl, a frn lie dnr 111á1 como~ dad y tJCOnomia al clil nte. f.sta :111 casa, tltmc a .su tlisp:J:Jici61f u~ta seaci6n de uentu:; a phuos. Agradecíendol• s .'lit:tttpre suJ muclurs otenclomrs, m • ofrflsco Mtra ut 1má s con •1 de.(ao d11 p6derl• s sc1uir In mejor pos1ble, !1 tJUII'ltl fa•orftcido c on :JUS gratos en·

carg os . C. V,c-44U )iut, 1, pr141. 71111 IJ6-tl . PA/.MA En ,a, ..railx; (Cnl Bol• ) Gt al. Franoo - } ,ullf Batu d (Luch)

Jl!l'AT URA DE TftAPJCO 'fU OEJAS UN CEPO rARA AT RAI'AR L A VIDA OE LOS DEMAS. CUAND C~ DESPUI!.S OE R I!I"A RAI~ P.l. Vl!tiiCULO NO LI.\IPIAS L A ORASA CAlDA !!N El. PISO CUA!I:OO NO QUJ T AS L AS l'li::OR,\ S QUE HAN St:R VIOO PARA ~A L Z ARLO. UN.-\ CUB l!RT A OASTAI>A J!S UN I'ELIORO rM<A fU \'IDA \' PARA L A 01!. TUS SI!.\\~AN · TES. I.A M U~R re POR DESLI ZAMII!.N ro r I"OR IU!VENTON VI,.JA A T U I.ADO.


A ND R A. 1 TX

V icente Alemany Reus

91/ír¡ug/ y su caña 81 pescar - - - - - - - lll ~.t::. l.• TALVIO Yu '"1

'1 nu• l,

Ull

r• ,. 'A)<

lnt>~nn.to ror ,. mr n l~ del • lor. l'l'1C'Ad••t cntrt •ltr tolo Tol \ ,.¡ oul c•r•••~• ,.r.nl\'0 y poclrult "" "' t lht• ll1 1 ~•• l•r•rl t lronqMI'o. Fui 1 t<cd or. Iludo lea lrlatocu 11. .1$ do l•lefouc ~

1.• e erto 01 1we t•oco, •• mo de tu df•~ mh follcu lit mi \ J•• •4~•1 Cft q.. m ptdtC', llabljno 41t to ~ de WJ:II~rc • hnlltt e , lht oiiJo· - ,\\·¡:·re., n mo• • prtporu 1111 uu~

I!LP.CTRICIST,\ IHSTALJ.CJOHES • RBPARACIONES

r relitlll lo ltclll anh• l•d• , u toh o ' " " ' ' la rul•~tr 1111 ldu l n~ou4o

'"' "' "" "'~ 411..: _ T" '"n"""" 1u~u

Proy ecto s J Prasnpnasto l Plau Eopella, 21 Qentral Praaco, 111

•~c,ru~r ••

llll ''"'''"1~0 pua d~louloU ' " ' e•hd os ¿rt l u u !ore hlnr ~~ dlnrro v•ro lo "' otrlrnl•? - l'or ~ urle ltrfo ~nu puelu •.P•rtdas Otr o vu lul mi hetmou Jo qu

"" h.obl6 4t la Rtrul.to4 4e ·~" er AforlwndomtJtlo ' '''te & · nr,H10 f, llllftiJII VIIIJt~C a p UCif ruu a ll• mpo los ,lonCo• l«tt lt s. !n l<'C m t~t enlot dt npttro , twou • COt Ql "'1• ••"•llos lml•ntu cxpernntu du noc l• • 1 ,rlmer hlfn, (ll1111do huloo uu oblógoc eu ,.rtalorl•. pMo fa lf • • • ..u•aci6n dt NC•IIo, .le im f lt'tJttll )' 41l IIJIIIIVIIJa 1 ht nn1b fluh lit lo una, la vrz q 11e ' " " 1•l•o ~mpeur a pfau , n• me f.llé "' ,Miolo ~unnru r, SOCIALES Jwnto 1 llll ,.~re t pren<lr • hu~r Jo uecaurlo para cslos I(..SIO$. Na· 1., 1111101 cemr'tjos dd ,ucador, a dre mo loa f'r•~:•nla4o como ttt ml· El 4la J I d el r• udo l•llfcf. • 1• Clsllnc ulr les uzut lu , a aelvcelon•f 1!111d<Sllo, lo%foba ltfttr rewuldoa l ul e4•J d¡, tri a~ll\ don AufMIIt Band lu coroaduy los ,,,rejos. Te dt 111 fonJoa u lvodot u , n o41e h tM(l"(ll •t (C11Iooné). T • •l<l :ar ~mierra co· explica, , or1d cdo vez qu 4ebl) lllo 11 f uurr• l . ,J, IJó IIMIIICIISI 11rt1 mcn•tl• 1 proiiJ• - uparft nda •c~d ·r a t ilo$ oU ioUio: r ou orut ncla R•t•b• •n ~•t~u$oloda 11• •l¡ los ' " 1• vlú h•1111ana -5~ - VontoJ •• u olllju , lu . ,,;; uposa 4wfto Srba,tl•n~ Esltvt, hl· fuf ravtlti•ll• . Cundo tn la prhera ffl qnc: n¡l rofta da puur. joa y 4ertiÚ f•null• uuc• h 5 UMtldt ,llume. tn• puur. J~nto ala onll•. 1\~r.ta fllt ho abando~ do 1111 1~11· l.t Cilla dtscrll• 1'" mi pcrlrt S4dón. J aonts 111 4•l•cl• de rcapfr.r " '" ho i•r•rAdD lofl!lltn nH•f~eclu· f!l tll• Gdr l •011 lrnle fallacló 11 eu Cc!ttlt t l ah e luo ,., protr.eu$ neJ Hoy PH<IIO $OS,erhor qne ron la edoJ de 85 ·~·•S ~"" J•hnc Colo· olt lo Jnt 4tH,ada, lioy Ct•IIIO anta/lo, t ila lte ¡;e•redo '"" mt )ortl r•u·~= siguien te s e m• r IB~fllorll). Al m- t atru opar(o el P'• " · ue ex· la frll~lleJ de 1• htunana, la J•l•~ tftetd 1• c~>nd•cdon riel <•~..ver" d~ la m odr~, la alt , rla 4e ln1$ hl• <tinto 1 r6it • •e '1'1111~ •~ los f• n4ul 111 lllllino mor•ol•, ruultnmlu 111111 lnv SID!u , 1111 lnu, liiiCif n YIJ:t Sil\ jos var4 od t u ru.•tulestariclu clt lft.<lo, •remura per rtl lenn m~tavlllos•s ~lo l t~lslltle serios t mbal • s. se ceme al la u~a 4t puur, a~l en¡o tu curvado t llillu ante ~• eafuorv, lo mflnll\ Qll<! ll$ f~ttfiH!t S 1 11C Se c• l•"roron. m•xlu , lllt lr~fua aecrdtt m~nca• y ntt ho acompdo4o tfl los mom~n Rrrlba ~~~ rlu<on1ol~of~ u pou lu llc otro.s 11111dos 101 dt clslvos fn rpuUnda la aprrndl Ctorta vu, de ncreae, ntl pdre los vlrl ad " paclet11tl del puu4nr. 4oJII• A n~ Pnjol (d~ con o\\or~ll y 4o ll\1 dlf• : En lea malaul u lt d1i1 o allfcd •••• flltS fot11Uf1 II YU I!O >rttltdo foéU IIJe , - l!rtl va •n puudor c.rwplelo. me Instalo fre ult " la fth>dUI&c • lll En nu rstre •eh •l• rnn~<¡~i•lre· C.t 11i 1 l¡>lu t b u lo~tl l a.S ~dm•· (1, lltlll ~t rtCIItCdll, f!ll~ ulont.S clbl6 las a¡"u ltnvtiSIIIMiel cawr l nu, te obseq•í•r' ' '" un a llc loe d osaparce da ml •·l111 '1 ~eo •>tra ctl m• Joru canas 4o puur, canto an fl• du l• ••breute, COII lt Cllollxlll O Ron~hrr de /1\•r:·l~let•• 1• n•ft• ltljd 4t 1.. C'fll"IS don J ''"'~ F trXA~ 41nrral, pero llo c!c~e fallu la 1 ua mi a• z•elo tu lu u n leules tn1ttlc· 111 4t lo \ '14 1 (Mollnadc ) 1 4nftw ,\\t~~cln B trct ló lt;~u pc~.e~dor. lle (son IS•nr l) r •l<tl)•t pod tluos r l Al¡tllca IIIAI\111~. Cllou de t i s•l r:siJ 4~ mis dorit ~~~· n lt l fto " rlll• u lo i•mr ndJod d•l cielo, C•r· joven O utll• """ Ptu•s ) dut)• M.r, mt •pli•d ••m• IIIIIICI u d cola clo. Ll~¡aé ft l tr t i J IIDIIIO. ie la (rt la vlrl• coAIIo y voy 11 mar, J•rllo En<>ll•t. elu• C)lltt~l lo &oled od 1 el SI t ucto me Du ruu ~~ l• <ttt m• nla rell~l o Ne In• la cono. Mt podro rr¡ re - t edu u, r.oto n~ a pruencl• a mi 11 11 &ran 11JÍI11f.ftl 4t lttVtl u•e• fue• l•i el. Y• 111 C'l lll• • l&u iM.Jrlm;.to~ r.. olott'lntodu< cnu uu .,s¡olc•ulide 16 4a 1ft viaje antorme y f•ll•c•ó 4e alros diu Ahoro •1! u tni rth u co. .V. o"''· 111111\tl\dotna 1110 41fo: - Son1o1 pobro1 /1\111:111 t11 p a· l'•d ra ~~~~~ll se 1 eah Jouto a mi, Nntllra • • fl, r~b•tne . I ra 111 lave ' "' ''' · S ta varlu •ho· r •ra 4etinu . - Eru •n purder u mpleto. rrf¡ soa •u• , oc•• po.set u 1.. 1111 oll" ltn4t As hl u Ao hm1111u• y ll""rioba, ni lf ctn 1• 1 obftlo, qnl Ufj IIIBJ OZIIl doude puur COIIm J(O. ¡41 4• IIA n rie an tlotec¡aro, y cen loa c. .r.. he ''l:tdo t i e 11tir rro. ~ momJ

e.

.

•n•

' "u •

• •

•h•

'1"•

• •• Daranlt !11 afte, 1ue 'r;•leron, n• l•v• machu OCIIlont$ dC' Ir • puror,

p~re

frenoJtl4 ftMtvomoolt ,

mJs tor4t, 11111 l~n al mu, Tn tt ex· perlo~ y opoS!orotlo& cutt~drre• 4t Pt l(a 1 ftUYinltt11~ ,., 11 l1 IICCt&f ••• ie lt nt ( • na c• ft• ll!ljor u~ .

Uftl cerno me holoi• ' "'metil o mi , •• ,. Coa macho su rlhlo e"'' " ' • opor h r 1ua 'UoiU, '""!colu do 1lllempt 1 111 lar 4tt l~ u centpra: le.

RESTAURANT

EN PALMA

t:OOftO 1\ENTAS DE PISOS y LOCALE3 goH JJ,

'Dtntl{t !•u 'mn

¡.-,, d11. 7/

.,.... ~/0110

2/.:!l /,t .(2:]

l" lo<••• u An~o • l t>t jutlqufn Costa , U

a•r algnnua dlu

lau Antt ult \'.eh

( Vtr u~ r¡

Rtt:r"'ó a B •l~claua tlofta Mo· rlona Rdwo tle<JlnC'~ 4t ,.,., u•oOS

41u

1 11

u te llllt lt o,

v~r6

"'

r t rp iJ:"""

d.,,.,. t ,

p uor • lc•n o& ~In olan jwan

s.:,,

tCiule). o~ N•IIIU crió (/lh rclt) ,

ll•r• don ,\\otlu Btt·

l'ar11 pour """ lrmrar~d• lit~ da Ltón don Pt Jrn Pujnl tR tldll).

••r

De S•lnl O -nrn~ lleJlA

lt nlfllt oda d•tll (C••bun#). NIIA

r•u , •.

)11•11

ll••d

P•ra Salnt Qnlnlln u fot'• ( ltl tillO$ " " ' don Aulonla \'u n .

rMnr

Orspne< "• ra<~~r 11111 t~mpnroola Snlt6 r arn Pa nel d11a Anll'ulo R• ¡¡J (¡\\erqnel) •c~>•ur•ll•4• •• ' " ••r•'" d1 ftu Pr • urllCH Ftexas (Neu)y 511

'odres. D• L1611 ll•lló r~ru pa<or •111 lcmpor~tl• M•lnte l.~o11l i t FttJd <le <tan J ouíu ncatn,all•l• Jo JI nlt ltt.

LONDRES

Situado rn td mr jor sitio dr f'a lma

Grao Yla Jau AlfJliO.

1.

11. rmtl 11 a•trr:la de la l:lt~i~ICL

RSPLÉND IOO C ~:'IIEDOR

CO~ ~ \ INl'ERNACIO~ SERVICIO DB RBSTAUR&Mf

68 Pttla :/JJ4 '"

l"lu 11 btllllilll

cums dt Blld • CJ:lra:;lól ftalr•l •

Am

rJ~I11llt :tllu:e '

au.


... \

.

.

... , - : ..... ~'

,-

..... Y,\ I..OR ACIONRS

t-"

/!lmwuf•J tlrmt: qu' asi: y OIIOS rlelf!fldi)S; tmos altos !1 u tros bnfos; uno~> ' 1 icos ottOJ (JObtes: /111M m•fo• ttnO~ g lllf!Sil:>

v

Jlflaj

V o/roJ

blltllos... ¿.Vo contllfV! • tft•ls qu tfc ~Jiro mudo

SEM~ NAft iO

--

S~u~ c.lo,

A;\;0 XLI

2.J de julo de 19'3~

DtKl !I " IAJII 1. l 1J • 1911

IMPORTANTRS

de .S' f\rracó

-

llt ..lll'O qllt Qlltrill citllfcar IUI pwe • s· \ rr•có. y htrm•tto A tra ve ' -'• hu noliclaa qnt 1101 alll, 11 ""'>'"11~ .lo ollas JIOr medio dc u le 1n for ·

j'tt

nv~~rro \'tCHhl

1tf8írllt' Z14~) \tltllll))

IIIIUtro Chi iiiJIA/I<rfú ¡¡j411 llt 11··· u ¡. ·ttl6 c~t • s •. ll>lllallol) q ue e$ E 1 G•tlll.:m :v.m. \e' lit S'.\ r:l(•t, hlllllf • flllllj)i lilllllt lllt, O C;tlllld J 1111 1101 Cll TCSf)O•I SIIJ (¡ u

co 1 pt11111\os ah llltlfoa, ' ' l llt 111 cwru h uctlfcro. anhn uso, ;t~r todo lo IJilt Alal\t .t ~~~ tx tstancia cem o cult c livi.l8d, 11 •C• JIOC•J , r clelluron lus a rr•con• ••saa ti\ S"n T o •no, ~ 1 P.r.lC.IIilat. Vl ..jll , 11 1b !e lrluJiclóll e¡la . l¡ll t el! $ ' ,\ n llcó S 111 VIVI COIIIO tri Sil prf ntr ~111 l}t lflllll tn<l4t , Jos IIÚ nttlls 1• n!l;én lradidona n •'• su1 h e:; tu de Sant Ag·tsii: • •revatla •. IIIS ca rrt rii:S d e caltllllt• .. . ¡Y que il11 '1 r~s olu · p "'" 111 aq••Cl Jlll ~b' • lOdo 1.:~ que pu•d• sl: ••ihcar 111111 ma ¡¡:al Sus prtJblern.s 11 1b.mo•. lts ele ?•'11 Tolmo, ¡.,. c11rfe tt1 u y c11miuos ., en lln, todo lo 11'" censriluye s u bienes lar y P• llllluiiiQ Cell\1111111, S' \ trnC•• t nlctr41 ~i v e 01111 OIJIÍrll ll lie lhrmllnllll,l. de. pre.>cu=',,cl•tn, .la la lulfllr pua el blt n lit Pu e~ o. Y 1:$lt U ll r tn ¡: IIJh) Cll lo q11o 11locra • tu prob tnus y atra:ri• ~ co tcltvos, ha hacho qu• jamd& les la ta ta H h ombres t¡ua. ntt .os orR•rthmos co ~np t t tnlh, remp1111 l o~ n7.n'S n f•v•tr dt t ' os W.t clo~ro •i• m,•'o n Barlolomé B1.ch, s u nlca'dt il• il lCO >· C~tn.-:ej al de Mue-& lr.:~ Ayunln..-.ie nlo. \\ lt h • ttllt:tno s 11"' a¡a rt~11le r tu :auJrilu oa il• 1•~ ~ · r;< (:) ll iiU CI tol 11 1! •e SI rt fte.re. • 1 IIJIIfii U da C4nlll tÍJ¡¡J

'1"'' rup :"''· E os, nu -l-It 11\1 COih C:CIIii'IIUI

c¡ue p11..:o~, l"!ll:f lln ¡tn•r~tl•tlaute.lo

ti OI OirtS , Jltlt a

5C(

IIIOS .

0

C<J• HZ '1 10 vhilo •t¡•e' va l• t •il•ci ll'• y q11 t ha b .1 con 1111 h .. " llo4nl ts , a rlm 10

rm,t e

het lll s o, 11111u

tlh q.oe t:t nU h ll e V 41l fl , 11! lll!tncl'l lt h t f lfl.>>O )"

llfl '>! cncne•:lfll l '" • 111 1 tr' ll

y

v trl \1

npucfb

t ,

¿Pur lll ·•e wtc3 ttut , co:¡v¡vl• ••J ,, c 11 1~

Slllt\ ' ' 11111 lh ) IÍIItca

C:llr ll A •1no1

•lé'lermhu:io s

• lutu trl•t"lu lo~c •rr·•t Br•nJ.., 1 ~ r a s p uolln Ítl q u ~ so vea ten a

1> Ir thr ~

1 A !1.\1, 11 111 Vollns tl ueu t'J'" S' \ l ·lC ; S'J{~ 111 O:• 1 i \•¡:n o, <In ostrHit •tll..cs , fiel rt Poi ~4 .1J 11 >"i 11~.1 e • u > eu .J itcccfo ·• al luuuo , Hrm ·lll~n:• • } '"" t 1 • pru• le COr se k• hH k• h ul• a hut ,;, 1l>er. m.;l/s d' .my )/ lhiii!IAMOJ \ V

I' HA

Ba jo la prjl shhanrl~ ,tcl Stlltr A'"''ll• 4(111 fr a"clu<> Mol\tl y con la 111ls' cndll de los soi\ores 1lun Jarn• Alemany, don Gu11ar A ' t iiiiiKY R.u ..ao. llon juli4n Vlu n' Alamany, don Barro!(lm(t Vich All'IIIAII)'. don Bnllol11mé B•sch Pal111"r'y llon O~tillcrlllo !!nnl\111 Altmany . 11tlstidos JtOr el S tttelufo dt h1 C erpor11clón .Ion Mo<~teo Vld al Rltrll, futroa tentados los sl( ulenru acuar· dea:

Aprabllf el plieg o d" cendi· cionts 4111~ h11 de n¡{ir parn IK s ~tbu l ~t tlt !11 inslalnclón dal ah1111br• tl• tlliblico en lo.da lA ~e · II ft dtl l"11trlo, Cova Roti• y da S 'Arracó.

Afordar la nnposlclón de con lriluociones tsptti• ln 1111ra los hMellcl:uloA 11•r -.ro strviclo • hu t11lu ión. !lc ordar la roMft cclóll llcl p re ~uputsl o cxiP•o rdlnario léc·

nlce atlrn hthlrl tl \'0. Acorclar la 11probacU11 d~: loa p 1AII OI

¡ran oralu de Or4tl11!clón

ACUERDOS cio•1~

par11 t i prblamo q11t u

h uu:ta para la l!sutlu .

~•nslrucclón

4o

S e acwtrda ta con focclón del pr uvpuuto técnico 1 técnico lld!l'lhti&tra llve p1ra la relorma y a~t~pliación del allii&MI) (.amlno Je Se11 C11rlos, con u j• cié11 111 JIIIIIIO viJ[enlt . Se 11omllra a don G.upu Alemlln)' Rouelló )' a do11 jahna Altmllly Juan, romo enc11r¡a· lio s dt Hle AyMnlandtnla Jlara l~taptccio ml( la c•nshllcclón d e · la l!scuel11 l!el P11t1IO cit An· dr11ilx Se da cueula rla vn escrito ... o.• Mtd ll 'ROCII Ale"'a"y V~n it f!~nl\111 , r~f t(tlllt al ucmhnlr• de aru11 I'Obbla p11a al ~en•icie público en •Son Jo· frt• que p~u 11 informu ltill. Tr4111~t dt VI d O$ fiTO} ti lOS

clt lA Comi5ión lie Sanld111i y

Cnlhtrn y 4• la Comisión da O~JRS qut p uan • tthcd ie .

Y no h•~itHiio mh r.unloa • tralnr u ltvllllla la St$ión.

U•b-ua total d e In zona de s~n rehno. Se u"erda aceptar t i 110 111

q nizj

pilr ··~•u. 1

Mtcuel Dellbta

NUM 2.116

. DEL MUNICIPIO

Ht\CE

• bunirtíslrno.

LOCAL

~r• ml t nlo d• los A(e"l~a a md

voó/ernD Cirlfl 6i fJa/W'8S JEfATURA DE TRI\PICO

ll ar•~ ~trnptí tslos

r:or el Recau· c ala ¡\y~tnram lenlo 11 !11\' Pr d e don Pranchtl'l S borl P• r rt"r y 1h111 Vfcenl• Vir ens Vi ct/U , • lcu tfr.cles dt rcalir.ar In C(llHA.,t.M an llt riodo t ¡t cwtivo do lou ('oHtd~ u ,illllc.t S E,.,acin· lu c'tiMs faltn;i" 11• p11Yimtnlo d .: ' • • '"' In •lt es la pollh•cl•'" c¡11• 'e 11•11·'" t•t•IJ cnlts ele co da d• t

clll'

hro

Se ~utt da ..licitar .lal l:all · Cll d• t;, ó lito LocR I las con.ti

E.t\

Gi~?\'ERA I.

l.t\ CAI.?. ADA

CORRESP0 :-.'1>1! A I.OS VEIIICIJ· !.OS I'BA TON; CIRCUI.A POR L A A :l!RJ\. Ul'l L AS CAitRF.Tf!Rt\ · , Cmct·· u , POR TU 17.QUIF.RDA, AS! \'1!· H \S El, nt IIClJl.O QUe SE TE Ac.eKCA Ol.I'!'I~~ NTF. Y I· VITARA$

re

Ql'l' t\ RROLLE 81. QUI! ,'.\'\ t\ 7..\ A TU I'!SPAI.O,\ ,

1


,.. \

AND8AJTX

61 lllc116e 6e iJíllacontjos - - - - - - Ul ao:tfl TALV IO \'tllaconei•• os 11n p~eblttdto lt lo • h• de 1• S erro. deul~ " ' moro ll11r•• c.l"'"'"~ t"'r toJo In •ltr, su du•·«l4•1 a SAn E.tcllan. Eo1 1111 rnno llo b•llllanltt, no p.os• .te los trn< r ntol Eu YCrtftO se veol •bsor " J<>• ror Kll ccnleoo•r de lnNIM>,

'1"' lo•l$C•n •• p11 y svtada~

tos mh

• le j.s, d er l~eo y jlrof•n~• de su• ••ll••· tas jhtn... T ltn•. advnJ•, OJ ,rl\ lltfiU, .II"'I& 1111 Ja¡:~r IUif>ll(l al Mlcanco to t~do$ los boltlllos. t.a •1111•~ .ct sus llontbrt$ son pastoril, la ulra •nlld carlt.,ntros. Todos unl lllul , •••,, por &111 runu, punn mú tltrnpo fncra '1"" lltJIII o ti pueblo, lo • •• co•1vlerto \'lit.~vueJ~s en wu

,,.ato

clo mwlcrts qolt b.ttcn olel ••Ú d u a lbJ<~O, an onjtlltbre do aviS· ,as.

El Peulo ilc la Otur4ia Civil,

- ¡Q·olh! con ~~ Alnt• en vUo. r~JIIIc~ • ' Sr. Alcall~ - ¿V•?

- 11:•1, 111 \'ICI , ~·• uJI nos muté tolos. y 1 clou l"r;mflf\'o, rnrcd> qu 1~ llitblAAnlchl.o ol¡$ c u los ¡ncl.

1

•••

Par Stn Etltbou, t i t\lcMidt , con toda 1<1 cerle del A)•antoml~llto, or~trt1t•b•n 1111• lrc5111 ¡oor to4o lo ¡ ran4t Es le 4fto qai~C~ hactr al~:o to unta 11we fuelt lt envld ll 4t las ole· mb pwebles v.ChiO&. • Roe alld ralh , ~ott or• 111,. cau

tnny 111 lta~t•· y las 111•11"' 'J mo1os del pult'e b~blnn apren41do ~t¡.. 4• tos turistAS cl~l ver•••· ~ lt•ll• era en la vlspera. '1 el ~ i• del poh(ut.

C~rreos, al Aywutamltulo, cl oddi·

ero costxrnbr~ ana sol tmnt

u y t-1 mnstro ele E<eula, con 11ou Eustltlo e l ,,rroco, rormAn la mrr· mtltda qMt tlld11IJ3 VtUuonejel. So lue todo, por t11ci1n~ llul mh nito hnnor, u l 6 t i Sr Atu ld.e, 4on Prl· moti Yo, que A pUif 4e ltr.tr ¡., lrusc cqrsl, d~ litclr '!Ut allor• , a la Rtnto le ha dado ,or h.blar lt•iltu, y u 4111 41 &e ' '' ' wiYir llllo sor:la como ltua l.tpla, Tt11•s tu 4t~~~!lltosy ft«tos, pa 111 con la vara en ta n11net y e n \ • · rana ltdoJ los dlas, para ren41r hoIII'Jts alt arlsta.

alón 4e tr•n rccerrble. Vtllacout ill se lo tonu\

••• Cua11do al u l esli etl sa plt ultud '1 dar• lu5 trlrolu , en'la t~b•r 11 ~ do •El Penllotóu• . '11 •• costuwbrt la , .. rlll lta de tutt, entre el pana~ero, el tonlllcrt y el tabernero, 'IUI no tic nt otr4 coso 'IUt hanr :~e ctmple lot el trio <le 11 partf.r,., El A!u l11e 4eu PrlmltiYt, se ra r~ un lnllanlt a rdro~r 111 ta '111 l:'~f'J:•n e P••o re.:or4 ar que ya• era bo 11 11 u ' anar plt c• d t la lllclaletn. Y Plr• consptctu 111 •dhulóll Rl •• rro. soltó la •rchlctllltda hlst<'rfll da la corrida de toros. lo Glllm• prloueu 1111e vi6, mee 1 , no k '1 la lapso

4• llt mpo.

que

!ltandtrl, al q .. "' lo laltall• ¡:aou. 1lu.re qn.,. ventan turbi as al pur~lo. le conli 4e c-.1\do ' " VI·· llalbondl~a. un Plltlllo cellndanl t v,n_ .. , 1ort • nn• vua con

con

,,.s

2000 posetes de pr r ltdor. '"'o para t ima

- (Y tah 'IKI~n I:AUÓ loa 2000 puolu,-•flce tllendt ro

"ANDIIAIIX --

11

Staourlo <le laforaacl6a Lec al

lHIItlh J lii.Unlll Oatcl•lt•l•, 11 ANPIIAITX • 14ALL01tGA

rr•~e·

E xcursion

El doonh Jt" lila 3 ~el ctll ltnlc or¡:o~lu.•la J'Hf 1• " '""'tnol Pomtr¡to lltl Tnrltmn se 1uhz6 1111oexcur· , Ión • los ¡•uotore~c.• tugores del •Cllll 4e u O• omtilo •, Mlt11dor 4t .s·P.~rwlrl• • · 1• TrHp~ y t•I•Y~• «• San T eh110. l'or In la~ lltt r lllpltlllll~·

ron el r•¡¡¡nsu " P•lniM rn antnc11ru muy can•J iacidol de In•• brÍI• eX CltrSiion.

Tractor y

trtlladora !':1 colono del r><•di" do •c•n Ta·

la"'" t nluslumo, qu 11 1• her• 4•1 ce mlenze, n• lollalta vecino 411 tovle·

Jaime PuJol (.'Mrq11ct) h a un nu•vn tractor y uu& l1llladorn ¡oar'l Sil 11$11 r•rtlruhor.

lrn de cscnla, '1"' en t~\ aftos 4t eshtd lo~. lt~~bla &ptfnl ldo a tour e l pla•• y u bla al~o 4t aolla. El con· cuno cor.alslla en \'tr ~·íict.mtl re· slstla dt '" lln t tlmht,n4vsc lo• nulru al snt to. Era ya n~cdla nacht, cuando jA

116 la pareja vencedora. Puf la h·i• del pRnad~rt. qbt Jlf!Uba 1114$ de citn k ilns, ctn el t mrle:uln de co rtt01, 4ue "'" tan chlqnllln, que altntprt csttlta por lo.! ¡ lre.s , El Sr. Alc.1lde llaltla ac(Ilndu H IZO al~o tOIIIIIIe, puo 110 r..l! In ltclleu del concurso. S ino qnr 4un

Ea \Cilio tuvo 'l•t tw~,en~tr 1• ur• e~s16n. al no \'tr 1116S q••c hos vi.,IUS. .tta,oulltlu rnra la t:ttnt~nla Tu ~or los dtnth r;01ftJbo~~ ..,.111, 1tn

·~~.... e"err:lu ltl r~ or~u. por "··· b tlfU d t rr«hAJO, fa nocha antcl lur t ll el CIIKaiSO '111& don l'rhnlllvt l•nta rt(ouancla qalso ~¡ae alta~za

ra.

Eu 1111a efluir• dt rolm• se ha •• llltlloln K "111 l11tar vencl6n ' '' lui• tt•c• dnft• Mll"~rels Srrunn rsrou ~. dan Oulllt nllt h le u.,ny rr l•tt). Lt dC$umos plo>nl• y ll•tal IN· t ablectmlento.

Despaes da P"'" ' v•rln< l lu lt• 116 para 8 11cleos duft< Frn1Ko' ct Par ctl (•'• un S.:u\'~ 1.

l'• rn pasor Mil temporada s nlló para C.valllón 11unn Fr•r~<lSt'a l'lc-

x•s dt> (se Comct•l $11~

acomr•ft•d" do

hiji>J,

Dr•rnes dt pn~ar nno hmporn4 a t n ~•le ¡m e~lo saloé pnn• N • nl t s duu B..d (,\'.erqu t tl Acom¡.a hdo

J•••

dt 111

B·•rr'• ' ' ha vl~l• alltdo con t lnadmlt "lo lile una puclt sa nift a. T ante 11 m•drc COIIID la rcc1Á narl<la ~IIZAII de tlllnplcta s•ld.

Nue1tr• t llhurKbnenK. Dt<,ur s de paur "11" lr •nptndt r n ~5tt pneblt ••116

~"/516S lt 111/JIIIS

SILUI!'J•,.._,!; f.I ONIQ~I!-j ' N I~I'!-LILI

Sl!l.I!C<.:IOHES

15 d•l cnrritnlt la11r c14

t'RISThL

t" Polma a 1~ tdad dt SO do$ dofta

f.\a¡:4altna Davln. Ylll~ft llltl •rnur "'"ulrl naci• n•l du11 Josol f"•rr• (d~

11

CntuMw) L• conolucci6n 4ol

~wd a \•er

a

PARIS C lllt:- OISE!iOS

l.L IIOQ.l,R Y I.A MOllA di' vt ht• e" 1~ Llllr •Ita C.tlalall

18

COCINAS

BUTANO

••

ASI ct pall$ le In \'Ida clf "voll a· COMjos. Un rnriJtc:lln ~~~ '"' ''"e ) • 'llltolnu P"'"'· i'nyo tallolo,,. 1,.,, lonl c: l t v• 11<1 léS dlg.o otuudt >e euCUIIIIIr~. rnl ~ .t a'lllw Yhl• rS be• 11•. olon.tr "" •e (OIIOf~ 1- lll•lot.,J.

J,,,.te ''"' JI,.,. t•m;•eh 1•• .- ""' ;ut rr~rhol, o'orde no le ~l·ot.lr ,•, 1 1 bol. y t l110tatros u udhllt<, lo r\lro f!urlamoa tdo.

l.yon 4u

Guflt'SIIl'nJIII

ntany.te.cni •H~) dí~

ru••

re4r• Pnjol t Ru4ellt)

•·pos~.

11• re¡ru.,do "" k..n~n d(•r•oes 4t pau r 11no< llla5 den Pe4r~ Al•·

F.l

E• B•rcelon• •l h•·a:•r rl~ 111 tt• l'fiSt S 11nu P.u•PliiO G·•uúlu y '11 Ftandsc~

S OCIALES

SI fll p!trMI 18ttRI, en ~114 1o del

b tole, uyo illrdo pruldla el m•tS

rés.me.

y•• don

•ol~¡ulrldo

c• 11

tlllhn• •nnrada r onSiltny6 11111 , .. ~• dtra m•••lftsh c!On lit d••ln ¡~,..¡~1 '" llr•consotdn hoj • ~n11 J•(sf ~\ •·• y den•'• familia IIUellru 111~\ ltiiiJo

EXPO.:iiCION Y VE:.NT~ EN

RADIO B ·ORNE ANDRAITX


----------------------------~A~N~D~ft~A~t~T~X~~-------------~ -•• Crónica local -,.

-----------------··------(

t ,,, ,,l,l •ll de tnd••~ ..0 se ct •,•buS el lueves la ltJ I n • ,·\ ..,...J ,,,., c..u¡llts. L~ IIIU· Ctl:l .1

Grandes Fiestas

e 111r 1114o1Sir u c•f'u .¡,.1111,u J 11l solemne oli · ci~ co< 1 tii•YUT trtl ..ll, t Sht\' 0 pr u itltJn 1,ur l~n aulutiJml•~ toéd·tt ) 11111\!tiiL>•J" por 111111 lla 1.¡3 de tllthirn Do 11¡rwse 111 h'llll)lO so c:.m t6 el r.u~l\111, o~lectu:\udosc 111 dt S 1> M.

611f4as de Junio

y

Dln 28 ,A, Ion 18. Llt:Mdll dt lns tfplu s .tttll/liCIS qwe recorre rlln tu u 'htj tlv lu publ11ción, IICOIIlpll i\A<IIU dt lós ll a tllcittll· les cahe~u tlos_.

A h1s 21. Suella 11• cwhetu

.

Teit1g Ht·!IO- Jlichuq/ Crtrme1 cCtftiu ¡>rt~eul.t CAR \\',\~ \ Ul! E ~C...t\ VOS l!.n tllúniiii~OIOT C~"lt!

Ytctor Suu:- ,\1 un

Directo•: Rntnén TorraJu Proe:r:un;~ paril los dlfts 28

29

de 111 11:.111 REGiU!.SO \ rA \'TO~ PLACE Coi.Jr .lt Lux~ La tllt¡or

p~t:Ccula

POI•d~

Caroll.gwrl

}d/ Clttmdfer

E;t.lllor Purk.•r -

Mnt:l( Astor

IÍII S11r1 S•ler, t i eul ll•ranlt ' !l!manu • lercrr4 111 mi· un111 1111 núnttrt nnu nisterio sncenlolal en la (larre· r lonal, ademh 11• las ,artfns c¡ula dt Santa Muctlla. CllntJit o•ans de BaltlrCJ lit t.• y OtSeáJnoslt lellx 'flaj t y 11111 2 • y IR pn1cja CMmpeoJ.l dt' sen frucllltra 111 laber •~fl lrllual dr111U Jc BHitnres y la Cantpl<>· en 11q'\1tlla parroq11l1. nn de B"luru y l!s(lai)a lnfaft •

• •

Ola 1 ole Julio. a lAs 12. Ca· rrNu <lot dntu bort111daa to11 un11 clnt11 sorprnn, ndtmis de

Dla 29, ft las 8. diana por los y 11 ho S

.fl'feJil itirS

JO

pUKCII JI OI

12, G tlln BlclciMa ItRia y co· rrirn dentro lit SIIJtli y elr•• VIITÍIIS.

Por In llt rdt , Gun Pa rtido tle Putbol, " las 2 1, G ra11 Ve1 be· llil lllllrliU.fll"fiOT la (II'Oitlbra• d.t er ~ti CSI:I cS.o:t T~t n¡u y prt claiiiiiCi!\n d e c,\1is Ftoslll

1002• . Di.t 30, 11 lns 8 . tlh111~ y paSIIu ll" por g .tltll y ta•nbQrtl, a t.n 12. c .~rrr raj pellestru y 111 VtiSOS jueg,s .

Cft!ICTUI,

dt:III(O

tle SIICI)I y OITHS

111 tarde gru (larlltle de hubo!, en el ca~npo dt ·S• !"la· Pe~r

11ft> ,

A lu 21, GnuuiiC113 verltenll con l~t nsiate11ela de •Mis Plts· tu ., La lantou tri!Utsla •SaxTremp•, atttonizari dicha Vtr· ltena. Ola 2. A la' 21, prcsenl:t· clón d t • Ra(lndlll l!.spnftolu , por 111 Arcru(latión Pelklórlcn •Airts Mallurc¡ultts• del f.1aestro lrt Jnhue CtiHJIIlly. Un cnstlllo tle lur¡os arlili clale• "" trau fiMI, cerrarA 111 llt$111 .

L• Comisión

MI :-:OCH~ DI! BODAS

A l:~s 21, patln•i• u•llslico n ~slnJ<IIIC01Cir Cupón del CleJO CAigo th!l lwnose cl11 b •P•tl" OJnchifn v.. ase<>. Ltús A¡:ui lns Estro la.> quG h~rA aw prt N6•ero1 Jlr•••11du a .ucis y Rttlnet scnt:u:i.Sn - 25G Sábado, 16 A. lu 22'30, Gr;m Vtrbc:na LtrnU, 18 :,_ 54'6 lllllllnlalldt•pllf renomb r>~ Ja or Mar /u , 19 - 185 Oi~s 30 \ l. • zit ju'lo qutstn. E 1 t • lnltrzue¡lio. KCiun· MUrcoles, 10 - 2~ A8UELII'A Ct l \RLES 1'0~ • cl•in lle 111 Cu111peona de B •lea Ju•ut s, 11 1!.1sh unco!or re• d t p,. tzn:aje Atlf~licu de 1! -516 V1rrnes. 2E

Vmz- Oermdo ( /

l/JIJS

AlMA. AR\OON!!.Sr\ Ú:ldtt dt Cells - M.muer M111110,11 Uirector: jQsé Odt"a.

¡;, q'lz

SI /)a 8Jc/)o 61 la molo

~Oltl

Brismar Puerto de Andr-altx

19 15 m1tros Qe Uffl mrgnlfica pl.rva 6i flrtlfa t';;! lénJid'IS lelfaa•5 con ui:sta al mar

• Clu'llt

lulrsu~l. lrcplol ~te;

'.,,, • •~ • 1~•· r-brtc•nt t ,

h '••

Cn4 o

bu~ la.

' i mpre

f/ ¡IJtfnc!!::! s corr bnlfo to!!:'s e.rtnü,~s

Servicio dfl Bar !1 RestaH'!_~t!

ut•l•

T.

Aytr u ll6 Jllf¡l Roma 11uu · lro b11tn • antl¡t t i Viu rlo tlt u ta r'a rrequla Rvdo D. Arn·

Cilt eg.l tl~. t ll

1 eal!1111a

por una liz11ntfu de m~llica. En la Avenhla ¡:eueral Fruco, • 111s

ftE\ 1ST\ S0:-.1 \ 0.\ A&l•l'Q r

de Julio

111.

junto Trrbel> .

L~

y2

llfllrnl:urla (ltl 1" o~t¡ueUII '<.:en

A 1•• 22'30. Gran

St ·~~clo•u•l proc r ama pa ut lloy 5 ba lo y m o~ ti1111a dc.n1i11

1

PROG~~MA

e ihtmlluu:lt\u ¡: 4rttt:r ~ r.

Cine Argsz nlino

,lf·llllftta

-

~-----------------~-------------------f~DCÍI/11 Populares

que e celetirarAn en i\ndraitx los cliu 28, 29 y 30

r••••

,.

" '

c e-ló:~ qat.oltSI

rt WV"

1

COCINA IN fE~NA.CIONA.L

Despuas lit puar 11u lentpo· rntla en ut• publo u lió pnr;a \V¡u"atlel\ (Aittwania) 1111n1re p11is•n• do11 j11il'ftt l"ujol Jun fulltan~tnt.a con au hijt Anloftlt,

• •• r'ua Prancia u lló ""' dt

uto5 di111 dofta Anloafa Pujtl dt Palmtr.

•••

Pua Arcach6n 111!6 dollt Antonia Besclt viuda de ,Moyi COA U Hf.atecilt.

• ••

Para Bnrcelo11a salle la scl'lt· rila M11rla ~alh1er IICOntpa"nda lle au ltt>n11an• rloña jtréMinta P1l1t1tr it Bonet.

S/tfiiiS Recién llt¡t11de da la Owlnell !5pdola se """ " ón este put· blo nut.Jiro p.1luno y •mfru do11 Ju~n Cuarl E 't~va. ~ttlc/in

4t mano

l"or tlo11 A11tonlo Pon~ y do· fll "'-rthta Peretlé de Pon•. }' para s11 hijo jo'~ ha siJo p t dl· d11 a '''" A'II!OIIlo Musct y do· 111 Catsllne M Mat:llti d~ ,\In· ,ol, la ~t~ar:e dv 111 ¡ctulil htl t Catalina dt S tnol. La boJa tendrl l u~ar prox munrtnlo. Ftllcllarnu sinceramente ,. les Jlllt VOS pH OntllfdOI }' rami· llns IC$f11CIIvu.

ónlace 6rt11ffaf- 1lu14fl

'en la

rrrcios~

Cllfllll<l ,Jl' •1•1 Pnl8clo .Jot In ,\:nuuln!nc. re cclebrli ~·1 Jolbn· da fliiS·lJ \l, 1IUpuh 1lc mt .l•o· dln, t'l lll.tlriJliOllllll tiiiAC41 1111 1 ~ Srft•. ritar tt.urJt, \'nltlerr•"'·' c•>n cl fóvt n nbo¡a1IO don Mar· 11t1 Eusti\111 f<iera .

~"111n i\1111,

El s"grAdO

r~:clnrn llpHu ·•

mlltulllu~t~llllt

llurnlna.lo, el


Oan~llm 11 Drl

troto .. rStu81o SAI.U!N'f. 24

·ma8gai'

A~ORAIIX

'{jfme tl guslo 4t ofuelf ~us smlfdot fll4f~flngui6o publico ot 1lfl6fOIIX, 4e SU nuruo e6fll6fo foloqrdflco. 11a/lofos de afrclonndo, Foros r:op ·a. fotos c/til fCIJS t¡ cvtlstlr:os fiJto.~ tfq B ?rlo JI Primera Com11'1ld..,. lt:Jbojos fndu:.triales Reportaj e$ &Jtf,, , RAPIDEZ :-: CIII.IDAD :-: ECONOMJ,>,

•Jiu adcrn~tl• con mnchu !lo roa y pl11n1u y t i suelo alfom brado. La novl• , vestid" lle b ' 111C:O y t.rc• eo:11, se toc•b, con vrl• lit 1111 Ilusión que rutub11 SK bellt ll'l, 1 penetr-' en In l¡tlf~l" llel llruo lit su rnllre • los ocordes de la rnnrch" nupcial de Men4.t'U0'1, 1 •

ctnliHIII Ci e ll

lo hlrt el uovl• , .1~1 br• T.• da •• nlt llre. Bend'jn 11 s11:r• rl• 1nlé·• el M. 1 s~ Dr. Oo11 SebutiAn Oarelu Paftv, Ma~:i~lra l de Malleru, el ctutl pronunció her· mos11s Jl:lhlbru sobre 111 Sllnll· d•rl del rnalrlnunlo cristiano, dlrfgiondo I IIIOIIVIIS frRSU 1 los conlr•yeJllts.

A,allrlnaron 11 Jo¡ jóvenes • dt$pOsnrlos, por hl iiOVfll , SUI Jlldru lloH Marcltl Rt~\!JA p". landa y dt lh Jtaqwlna VAI!le rrama Y 110r t i novio 4en joae Enstilat y-dlll\11 f>\l rr:arlta Rlt rA Plrn1.ron el acl11 como •~• llgos, los htnnanos dt 11 uovf. 1 den ~hrclat y rlon joat~uln ll' um llos d~ la Eu ~ela do tr1genlqros fuduslrl,ales y t i eomlnJIIntl! )' CAJtitan 4e lu¡onlt ros de Cons· 1111cc"n don J11411 (hrd• Nlc•l· lu Y den Albeno Pt ru S.•n· chez, per In COI\Irayeutt, y 11011 Raleel Co!t~ar P•mnachtlco dllt hllouso P11hner, Co•naH' liante de Artlllerla, 11o11 Jun Xanltna, Industrial y doa Anlo nlo Sastre, alto&ndo, por t l 110\llt .

La mln 4e velacio11 es fui ctltltrad.l JIOr t i Rvdo. Sr. don Frallcisco juurn 1 , l!c.!nomo 111 Pnrroqul" de s~nta Catalln11 fhonth. llurnte la c•rllmonln fllc:ron

!•

P'ARMAOIA DE TUR HO

L. Mundllego

Ptnz~ EHIR/h

/Aitr,reladU dlver5111 COIII,OSI· clont s n¡usk,.ln . ArabAtltt nqu lid , los numerosos lnvltatlos lut · 1011 obsequladu llt lk:llli.anlellle coH url exquisilt aperllfvo 1' 11 conllnuach!n con el lwnch nu¡l· cial, tll el rtfiAUNittl del Circulo M.•llo•qnln. tri el cu'll la ngr.t· llablt !ii!SIII tuvo slcmllr• un selle de dlsllnclón y anhnndn ce riioo~lldDd . ""e ru lzaren la e!Pganci• y bellf'U dt diatingul d11s 4am3s y se.J\orllu. F.111re los conturrenlcs; que llenaban e l esp:1cint Stl hin, junto 11 In de t>\allrld y 4o P1:1l· rn• ll&nrAIIA 1111:1 nmpll:t 1epre ltniiiCI ~n lle llllt$IC11 vlll11. Al Jtllrtlr lo• novios j 111110 m mtnl•l tat111, futon "'oa:ldos

con m11ch u pella.

111\Htslras de sun·

Les rtcl~n cautlos trnprt~ dltron' vht!t e 8drcelona du

pase Pdfl Medr hl. '1 holbauu 11e 1 lttl e nh Ot l bll tHI CQII wf \)oseo dt 111111 h111111b1bft h11111 fitt II IÍ I •. ~ovlstas

SI! MAMA f'OTOS

'

PRJMER PLANO SAISADO ORAfiCO LA UI\CETA ILUSTHAOA OESTIHO MUJER OARBO

DIOA,\\f AMI\ 1!.1. RUBDO ~~~P '~OL

del Vconorm tucarfltitil csnnrcal Suma

•111""

5l 055 P>!<ellll

r

1-hh•S Cul~il ar, J.,t.nc Pe· rrer, 50 ¡lln5., ¡\ u.Jr u Obra.J1 r•• Q Rnl:it 51, 50 1'111' ·• q•brlel jolre, G l(wiÍ.. 50 Jlhl<. , Auto· ni• ¡\ lemnny. C1 Rul7 25, 50 p. MIIIJtMIIn .\\tJrllgnt<, J••lrnc Fe rrtr 37, 50 ¡¡tu .. G~ bllcl Mozter BtniDfhO 1( 1~10, 50 111 11 ~ •• S t · ltu ll~tl M•tl~u. 13 ltlrro 21, 50 ,,.,,, Anto11lo Cu\'U s C Aslell, B Hlerft 38. 50 plns, ¡\\,¡rg.u ila Cal• lllll, U l~ltrn, 50 ¡llll•·.• C•· lallna l'urlnll, B. Rh:rn 15. 50 p P'uriflu cl6n Cw~l P111J1, B Rlo!· ' " 22. 50 Jlln<., junn~ t'c11er, B RlrrA 20, 5() ,,,, s , B 1rtotomé Ctlalell, B. R tor~ :).J. 50 ptas. Bl11s MorotiiOG·ucl.r , 8 Rlrtr• 40 50 ptu , Carmen EsiMellas , B.

e·"' r:. ~

LEAN dt vanta u 111 Liltrerla Caldoll

1 ¡111111101,

•• •

Conw 11re rnio

J>IKS, }111111 Erts t~AI,

P. El •

50 ptu., J'>n111clsco Ro· d rlfru~7. MnrH, ,."~ 11, 50 , 1,11• }lltll P11jnl, Lllml~d 2. 50 pln~ •• Juall Ale•••ny. ~a n B rrlulollle 8 50 1'111., Junn Alcnr 111. f't rnAn· 1'11\11 JO,

dn , Eau t ll• D, 50 plas , Stll11s· fijn Pw!()f Al etnt~ n)', P' • •\1'¡rutl Me urr 1• 50 ~''"' ' S t bllstljn P11lmor, !\'o u "'"'·50 ,llas., lsa· bel l!.tul'illll, Cou¡¡nisla,llor 20, 50 t•l~ a • Ju•nllll Buvtr, P'd<lre

Pucwal 2!i 100 111 _, , Ju:aKa M • AI• G '"""Y· P P.ucll-'1 19• 100 JI. IIIDIIr Ollnr. r rltno rlc f~iYIIr• 16 • • lOO ptu • Antoulo Blllllfutr,

SumA y si.:ue

Optica Revrlodo NipidJ dz t t rrl!les

.-

M llllttiJI f:~loqrilfltO ' f'i \1'-\S 0".

, "i1'.

1' ~'t'1,0\\2r't H

Kose

1'1'\~

,:

las

cftriAitllHIC auu tl•u\n thfqccf6n.

50 p lu , Ouillemro Fcrrll, B. Rlt rll 11 , 50 plus., M11gJ alt n11 !nn/1111. Antonlu .\tulet 7, 50 p. B~rlo!nmé l'etrll, Antonio Mnltl

8, 50

:t

"ui!IU 111111blt n 'n t iiU • • ha e nlrtJtllriO 1111 dl plom~~

Rhua 49, 50 pl11s , JA ttnC Moncr B. Ritrll 55. 50 l'hu .. SebAJ tlán Z.noguera. B. Rlrr11 1 1 5:> pt11s l'r• nclsco Xaml!nll, B. Rler.a 39

Vf!I.OCID \O D I!POit'r F.s

M re \'lO'. lll! I'O!(

e l al\1 riel Congrt ~'l ~lltlflltlrl tu 1nclo·1e' estw•ll••l•• h•• de sobr1 In Sftnlll Min. • •.

• , . , ~· P.~~-- ~ \TIColS, 1.,P'li~~ P \ 1\ Tv'l

cm~ 13 Yl"'r • ..

SHII~IdU hsr.- l .lhl11m;., jJrliJJ e"' '• ~' lu S O AAib;t 52 (frnti l• ., • r• :•tila.. 11 ...1 IUII CIUIJUJ Telefs.

"


La

md<>

t~Jtd~.

tf•

111

f''""li"

.fe ~m• cuando 1/fl ' !:o q11c la '"'jor mane

"í1lq $!•

1!r11nos, n

~·e··'·'

1 ~11/iZnl

14flfl

CIJ~ll , JI/'J

cual fuu, , es comturrnmlo por el IJI inciplo. Jlll•lcl Poneela

La f¡o.t ia r~ una ttutrea 1fu• A~ O

~;l\1 1 !.1,

Xl.ll

3) 1<! )u ti~> ,¡,. 114)~

D.)'¡;ll L:ul

r. M. 'll · 1961

NUM 2.1 i7

1111

\

puC"dc llorar !1 3onrft. BenavtnCt

Carf• dbitrfa a {JaflrltltGomas

lns pequenas y ~oa~a¡ ata1rias del ntr\blr Sant Pere p~triéJic;o

~''""""•

NuESTRO \'111 In lu:r., ' " P:<tn a l onls 1110 ttt•nt•o rn 4¡11<: ·'" I'C'slu de S11111 Pe1e ha n Ct nn tululo 1ft 1 1ul•\11 • •• nne•lr&s t:llllt.ton•s . fJ. 1~ ihulón, bie tt e ' ve r · "" 1, mi,.iuiJI ''· a meno•. flllnllltetllt l1:1npo1a y r~ lecth·• : 11 J el•liv. n i•ru• nto, 1\ lit O lVidAr los h~bt1 1111 I U queluu:e Cllrrtr l1.t l l.c Nle'~lill llu In f• 11~h1 m~tyor. cnn•I A•I t lllUS mintm;, una (cesl• muyer. ~~ <!11'1111'" d t fit oC.t> .., , <Je, tle les dll ~ lllo• oligenu de la h11•114 ~~~~~ 1111& norct>hhli p r 11Ó1Iífn (jlllf a la vez u 111' ~.,, \ 11tie~do ,.,, costumlu e l!n los a ntig11ns l'utbfll$, lu di M U y In nutnr• .eH er• n t maliv,¡ qc1c itUJllllsab 1 n los l!nmllrC's 11 1• tla11111 y a l ~·n nll.• G(l' l'l'th o~ . E$e vltfe poso y f11s suce•lv:u rr l• rmas en t f VIVir l¡nnuwc> •li tJ ilrl C'II:ICitr . 11 ' " fttsl~ rtlii)'Of, m• rdnlluh1 co11 un ftt t rte ' u.-nto IC'alivt

rn

~llfft

q••

\' ... es

..

tr•llllciounf. ¿V orA 111111 illl$lÓ•l mlnlsn:t este •líempn ICe liullt>? En llb•nlutt, er.t

hu t•

un• llu, idn cv mu.1al, " '' hermMarse en 111 1.111 u • mismo fuJl>tr. Nt cesiil.. 4 y rito, 111

l ts ue•Hcs

ll' t(rul

tllll) 11

Jlll l'hlt) f.!n h:dt:rll n tt~.

tr• el ,.rmbofe ti ~o ltt• \ 111.1 rolectlva ti• un

1'·111 SCI rt(l\'jiiiiR 1 1 nrl\ct ~r }' In rlqutZA de J IIS 1!·1 t ll• , Cillro>. t ntt riJrtlA co•no coujuntt Nt

mlnhn t , sino

f( f.1111it ¡;uii iÍn e~• ·

Los I'JIIe Yll pel•••mos

O:I!HII S- y t ot 1111 dt'cir 1edicl!o parll h•"' ar tl•l t i ~t ll¡to que se l11é h~•uo~ vi..IO u nwe~ lro Pllt b'o \'.vltijJO emotivas )' \'1\'Íilrn.b f e,;u,s nlftY411 cs. l l;!'lh'S IISI•I d•l ;, Sut1/ Pt'tl!$ tjlll I CS 11111f•l>~, t ll Sil f U II ' juouo. tt'Jl) lo q 1•1 h '"h s itio, lo que· t rll )' la que flt e ~ te líA str 1\•JIIrNilx Nt~ a IrA \ és .te t111('111>M o m•n1o 1 d , ~hin pCH meJh> oto: .t\'lllmlC$, de hH h •·, •tu• , 111111 qu ~ sur::i.I•U upuni {IIICAIII~nt e, • 1•1 rj.. b.m el $ ti •l• un

fiUI'b ol,

N<• IJI1ert •nns ll lll rr¡: 1r " ,,,,¡ic t!ilt S•"'' Potte. Pur el cv·IU111h• tlo.s,.ani\>S ,, lntlos """' 11111}' l~ rrcc~ fh:~hu No Ub>•atlltl )' Jllll 11111)' Juf iJ NII f<lS QIIIC ~~ 11 1 110 th jHi ill 1fot ~ tr

u • ¡!1\'l,trr rrh•io tic cuHh¡ufer u 1111 fu••"' que s.: IMl{H por nhf T•••ll l'l c¡ue h , $lllro nuhlro pu~b' o e~ul lt ll>• nt t l.le o•ll11~ 1'1111 $tilO 1111 fJ jvu lo pi U\!1111:. l'.•r '*" ,urt,, qnlzá ult: ld\'OlO l'rt><'l''" 1rl <'i~ 111111· lne l llh h lr ft uno.t11 Jot $1C f E$1ot ,1,••110>11·"" q111: 1t1 flt:~l n 11•'4) u1 , en ~~~ e$1'liCI.I 11.! ~e h 1 llllni.l<>: ,...¡ "•"r >~ . , r¡u a 1, h ocru. y ~¡ t > 115 , ltpt:lltiiO.J le '{110: J<"•i "" ~··· 111fotlf1ht llu) t\•1 , BAU\HHOJ \

Pur Baltuar rOKCEI. Cua" lle. tn lo s 11 timos 11 ns llel ~tbtll qne !u(', t cclbl nncslro S tmanarlo, ft tlllJ!•l B:f l, tlle es~· cunh ~ con 1111 cuen111 que lirm11 bft •T nlvio •: Do11 Casmri'U, el

tnn diM11ne t11111e t i tuyo, te lO · 'bran lo~ rtclj, tivot. ¿Per t¡d e1t1plearlo$?. Tu prese 11 de substnntl.,.oa. Qut4en los alije· d voa par• les lurrtcos, q11e nt

hombre llf lrlio baum; Q1rise es· crl\ irle ) 11 entouces, par• ha· ,bla rlt le ·~•.lln '' " 'r"ción iró· nlu , a mab e, lle •~tilo 11er víoso y flrmt. Qwerin J u ine que lu don C u hniro, rl hombre nlt dlo, u todo, bnlifl, tHt recordaba ...-ttdt lo IC'joa qut u q ult l ft y salvando toÍl111 fu tllslnnciu que s t t¡uiera, ptro can ¡lrt"clso rec~eercl e - hts rl!tiiiiiS &111ft" ' ' llle llt l lrénlru, JJill rt cfu, de UIIO tle lot 1111\f fmpOIIA III e$ IS• crfltrtS COSIUIIIbrlslas QHe ha tenido MR II~>JCn : Gabtiel Mrturll, olre Biltl, cuuw til. Pttro no te cscribl. T etle quedó, coJno tnntas coses que aan en ut• mundo, en un soli· 'tnrlo penumlertl!l. ,.ertt he ac¡11l que 110)', al ub1lr t i ANDIVdTX, v~o un nuevo c ue1110 luyo; Mi cuwl IJ :m cañn tlw pese"'· ¡Y ~ ué usrrnclc!n estA, !lto>l!. Lo q ue en la 11111edor quel111b• en urfc11h11 n 'bi en hecha de un h•111"rt .le nuestros tilas, u e11 esta vertlnuero Ingenio 111 gn ·

h11Ctll otrl\ C:OSII I¡UI CAibrlr SU vulo tsthclal por 1111 lólhajt clr· CUIIItlnCÍrtl. Ta•llbién •• \•crdatl qua cwu d e acabes lu Mcftna 1111rr~~tl 611 , rof'Hdltuá\ la que ules hu htcho. 1!• u ta UM culfdll4 de

mertta 1, 11dP.cnadn y fhurla sÍu clllu - ¡qué dtllcil resulta lo· ¡¡rnrh,!- ele estilo, y todo 1111 lentlC\ pleno de ttornnn, do:sbor tlault th: : ctlllll11 } .!~ scntl111lv.t to. N~htt11h11 •111 e , h y tulflb,é>~ delcC:IO!· N~cll w U~'"l'· ' •• rllps. Pe• u el i1 th:o 11ne h.: 'I>IO en tu cuento u 111lnltno, ~ullsun n• 11 1~ : 111 alljcttvllclo u. P<>:.liyorndo

un C6111o taH chuo, hUI •ltt •lttJ,

iod• 11q~tel t¡ue tit ila nn:ido critico. Pero .:slo HO tlebo preo · tUJIIUte en ht hor11 llo hoy. Esta hor11 del»e str, y e~toy seguro dt qyt Jo ~~,S , consl•nlt lu•b•i~ . uscriltlr, escribir sin dtscaru o.

Don Casimlro, el ltombre metúu balón fo1 ~ t f rh últallíl de tu } a !u¡¡: o tlempe de lle111H CIUUiilfMS \' lilAS C:UIIrtlllu . Asl le decill e l tema. el estilo y la inlwclen. ,\ti~uil ¡¡su cana de pi.'>Cnr u 1.1111 p.. rtll, IIISfonaJ,, ea1nino, que se nllre ante 11 E,s uno pequi\a y exnlo:nle eb1.1 qwe, 1 11 mÍ IIUI!Siftlf h" "' 11 \' medes tia min, "'" Atfl\'<1 • con• sidernr t UIIIO esuranudtJra. Olrt antlrilxol - aml¡r., IUJ ", amlro mio- 111vo un ,.,.,,¡o lit cu entos prt11l0 ha1' ~~~ •llo. ru y \lO JI()}; 111\'~llrriO S del b ifo lle B.rt•lom6 Alt m.111)'. lloy ruft11'e~ lú el Jiftncio con do~ n11rraclones. ¡Cunnto tleu1¡11>, stl\0 1, h.tcfll, IJ'II la p rO SII cie crl!::c:l•\n •~ • • bn ~~~~~ ule ll e IIIIUII(I

l1Uelllo1•

T 11 cu<!nto c: 1 an1b!clo•o. efe 111111 hluu • •rhl ~d

QKt rltlt, u ncl· Jla. Y u hrnlt, actnro. Ts 11utle COII 1111\Uirl• }' t:tllliiUir l lit


.AH D R AITX 2

-- e • •

Dml:mea or~ del ~ cajuren fiJcarfaUcn Camarc51 Su

m• a nl~rlor

54 655

, · c a local • •• ro ., l _.:::=-=--~=-=FIESTA"S POf'UI.I\RI!S I!N

PROGR-"'MA.

ANilRAITX

P•r• lo~ dlu ¡o de J•nlo y

Pa.lro CJ!I \ilt, J o•q·th' Cos

-

JO ~~ gunfo V 1. n 41 guito

r.:sd"S

111 65, JO() piAS • j orge i\tr 111.111J', P uiiiCO 1~. 75 pi1U • j ullnft a\111 tia B>~c:ll .f!~tsei\At Sallen! 3

r.NDJ(I\IIX

Cine Argentino

1 y~ de julio

gran gala Cinumatoqráfica Estrc'"" t>n Mallorca de la

OlA:!0.

,.,,,..¡.

A tu 2 1. " ' " ''leo d el r..mn• c lub •

magnifica

""' 11 lns l!strellu •

75 I'Ms., Jlrnnclsca lbal)u C\l: coles, J ,.qmll Cosl~ ,'\5, 15 1' ' "' j 1cou• 'fell<~r•o, S 'u;c M !liS 1, 50 pl:tS. , S •b~ srfj¡c l 1crrer, $'on M ~ ht 8, 50 filas., José BllnHIII Acullt , Pr•~•• J .~. 50 11 11 ~- . ,o.s t¡ dJim:s J elre A lt~nAny, rran co 153. 50 ptu . M rzu~l ,\1o rA· " Uel Martore l. Pr~nco 50 l'las. ; 1:tg laleua BMI:I o), s.,.. J.¡ fre

que hart su

scnt• cio\n. 1\ 111 ,

22'.30, Gran

ameui:rutd 1 11ur r tnernllrndl

questx E~ el int~r""'lio, cl••ll de ¡11 C• nt,•eoull <Sor U. re s de Pntutn,e t\11 stlco de C"H'$: lll•l , e n Ull IIÚ·uer• Cllllf AI. llli(IIIÍS dt lo11i (; uupeo triS t..lt! B de 1 2 • y J,t p:urja C•n1,11 lotl \lan;., ,,, B11 •.,'art :o ) 111 Clltd

,,,..,e,

21 5') p1~s. JH.Jrl 81utl , l'r• nco 128 50 ptas J;t t" Cnlorn 1r, e, m:ttrll f>y ertn, 50 fll•' · n.rnnr 11·• Er1>rll~t. lluertCl S o:r E•tev1 5J ptu Btrnartlu Meme Serro, S'e:1 jofrt , 50 JllU Arnoldo Rfc ra, j ai111t f'errer 10, 50 fii:IS. 0.1 brlll 6 21111 B.>n t t, Qut il'll de Llano 24, 50 plas. 8 •rtoto111e B~sch, ,\hura 17, 50 I'IU. C.a · t o~n" ~ Coll, Franco 17, 50 ptn , H• rht!Oinl! Rt1n, Punto, 5!l piS Pat.lro f!~stlhl Ntrat, hulllstrl•

tM

t..le B11tearu }

E·r•·'"

En el mismo programa tfflll

Abuelitd Chdrlestón

cllltA

SOl p11Ufl,

p.,, '" ''""'

1{111 11

futbvt, ~:rl el cnm¡10 JI!

Moru¡im Dloz - Germtirt C11bns

8, SO , tns. Mtre~el Ro•e'IO, G~r· cit ICM iz, 5:> ,ras. J•m>~ B t lltlltH Palma 9,

50"'" lt•f••l P~ iol

Calo~fcll, Palma 5 . SO ptu . A•t

tordo ¡\hrloro!l Q.mtlll'l, BHAb.t· ro "'~ ' Alltunla I!IIIC:/111 Slm~. Pnnco, 50 ptu. G11briel Moll P11!ol, Bt lab~d 6, 5J plu . Antonio C4htlell j.,lre, B~tolbA n~ 4, 50 p:u . A rto 110 ,\i morcll

11 i 2.5,

Conqula14 do~ 5 50 111u . j Jrie Prtl Mera , Pli.Jre P•\ Culll 7, 50

Antonio 8Jsth, Pudro Juan, 50 plo11, SuMtil yslt ut 56 280 Pestlas plu,

.

Jinkama Motorista P11troclruula \' Oflt l"i:r.l.l~ ¡>(Ir • l Ay•ullrunlc:nto dt asta villa , y ,!frígida p• r lA Pt,llvru icln B• 1.-11r JI c:etr:brarA '"' printer fl vr::r. en n11cs tr.• ''111•, v ne c11rrorn

l(llffilr '''"he en 111 st d •lln.rtu.oil t-11 I n~

ttnf"" ~~~e tnrr~tra,

tac¡nilht& del cam¡1 ' v te:alr.4n q.te sujt'IHISt·" lu cl: ~p.w:,ln eo1 el Hf g'nnttnto lle ntns c.. rre H~11

ohtc:i,(., )'" ~•• cnl11b•r11

c lón CC(1f1A,IIIIC:,I Jl lllll loiS Jl~O tilOS

lll"'l!lrlsta Cell Obl ti!tllltS cj111k 1

los

cC wbAIIO> , T.t l' ~r ·C Hll<>ncr~· .

Conslstir;i on des c11rrerns, llllil txctll~fVIIIIIIIIICI PMII los VC t nns .le este nnutlclplo y 111 ottn

Y 110 crtus - ni ere:~ Uft tlleQIItl p11edo uarerar. El futuro reallrrllllt.\ lo ~141l hoy llltna~t. Para ello, solo 14 to1 Qllll cuttll nuu fiel 11 estas peq111Ras y

librr .

hon4Rs ~ ·•grl11s del otJcrlbir. T e a ~r~1.~ tu ruul¡p,

rnt11•• cinc • ¡ln·mro. 111;'!e• ~~~ tnrr er , •

fl rltt/SIIr P<)reet de1Jt B nce!e :t l, 011 el yA c~lu . OJO fu tfll dt l962 .

Lo~ Clllfn.lll t n el · 111(10 di! dotportu ser A ¡ catulln. La lnu ripclb para los qtfc

tos )lrhuero' ¡u t 1ulns ll.e Cll· •1• t 11ner11 COtllbtlr! n ~~~ un 11n feo y prt·mlo l'n mttiÍ'Ic.,, ct~nc e · dltlus por ('1 Aprnl•mlr ollol y •1

e

t•ur

lllll .. ffl.t.ol i

(11 ~ .

1111 Motorlst11• , en el rcainlo drl c:~mpe de Dr:portu ele S11 Pla nn. m11nnna dom:ngo l." t!t Julio a tu 6 de la lrmlc.

espirilo observ~ 1lor Ol1hlli ve, tus ampllu p :>sl~llldd Jes. ,.., ya ltcii•Hlu ru liu cienea.

Tr WIIIJI>.

brHe~ . e B ,, t •lf •• e N rdon~

r .. r~rntria G11l'l'""'' y lu

•.

Eu.ril~t

y

C'• l"b e d111 e utu ~ •C,u\r~c

So'lltrHrtl>• y •C ucn

Cn•,. ,

RESTAURANT

Slluudo en el tnll jor s itio dt ~S?l.ÉNDI D .> CO M EDOR

COC N.\ JN ·reR N.:.: ::.:A..: C;.:.;.=-.SERYICIO

6&p~efa ll6a~ 111 hl111 11

Caar!Ol de Balo · ra:,racctóa. reatr~l •·lJU


.lNDRAtTX

--

.A. YU ~ I'A,IJf, ' 10

final del Cursn Escolur .-'\corJ 1\lu ,..,, .:1 ,\}'lllll<ttnl"u tn '1 a ,.ro pun ta lit '" Com' slj u df Cu'lllrM, le·tJrá IIICM Cllll tlf11

d e IIS Df'lfl• p 1( .4 1<1<10 5 'es C'SCO

l• res llw· Mutl•c•r l•• ole Ant.lr.•i•x. (Vil_, , $ ' \ rr11ct\ y f'u r rle) CUII· ti~ltlllll ~ll

Cooperativa J1urícola yCaja Rural ~B Andraitx o\ Vf...;A ,. lo.!os lo~ •oc lo~ ngrfcullore& t'Jih l ll~utn se In llu lnf••t• pn'Y•r17.Acl6a Jos ol v..:~ y n..r,.uju• . contrA liiS pln¡ "s

,.H.

carncterisliCn lle estos fru tnlu ,

piiStll

por lu

Oficinas tle esta

Coopt ralh'll ¡!ara tr~for•n llr!e . t\Kdrah.t a 25 lit Juale lit 1962.

El St crthtrio úlrsnnr Noca

11 1111 rll:CII I)j,\ tf 1111 NU

(OCIIf, \·isit.tn.tn un,. •le los 111&:·•

r• • lle

1v•~tr11 be ll11

del correspun41enle tXIIt lle Jl , • vtrlflc• tlo en Bnrcvlona, ""

cu tn.

Se h·• ""'""tlo

co o ptrntlllO

6xámtne.s

con • """"'" "' '' ""' · In •Acr" · ,acioll J t 11111 1.:0 ~ iJe 111 e oCIII IK t ' Cf 1 CIIYtl IIt h• 111 Clll

El St l \' íclo ( ra lh

J11111

tos

hu

Sll l

&CIIH

111110rnr sttá.

ol l

II, C•J 1 3rtS.

a!M•IIIn

CJnt t¡wierall

" " '"' 11 u te d••

ti c "~uelo lo

CQ:nii•IÍCA•AII 11 1111 f h!ltCii VOS

prof•J~Jr U,

,J¡¡ q11icnes rec•b rl n !ll lrUC(IOtiU .

EN

P ALM.~

I:DBRO

R ENr~S

Cou brll' " rttl.hn •s u llfh:¡¡cfo

nws lerthiiiÓ el UXIO CUI so de Mtdlcln'l en la F' •cult.1J de B rr· u :on11 , n ue~tto 1' tlsa.1o .Jo.1 Pe dro ju1111 C••lum11r P'almtr . Al joven ~sto~ JI,' "' ' q••• Sil h11 incor,.ora.to de uueYO 11 fu Mili· d cu U•II Yt a ltMhll p:tr• c umplir

oltlcnhlo e l titulo •le PraciiCIIIIIO t.! e F..rm~cl:r ' 1111ta1ro JlaiaAno y nllliRO don Aulonio j11u Jolre.

Ll! f• licll11nos !o misme 11111 a sus r:lllres den j llinle '1 do!\"

Mwrla.

DE

• "•

D Rafael

Ju•uts, 28

Nes eslenunoa que, desputs

-698

Vitrnts, 2g

iOI~ 'D in af~ A n d• a hx

Joaqnm Cu:.ra , U

· ~~~ -

" Bl ntssalem"

M oDRLinAncs nE SEGURO QUE PRACTICA

H., llt¡:ad o a nue.stra Redacción un nuevo periódico

CQ,\IBINoo\DO DE 1 'CENDIO Y ROBO

-;14 for1111 h> es exca' enlo y su I~Xl •• IIIU)' V~ IÍII ,lfl y IIIIICII O. l!n Ir ~ ntres lrolt• jns 1111b ic.o~ nKa In co~

nn..st ro

IIIJJiugnlolo r .t iSAIIO y colab orll· 11 '""' Jo~é E·•selh l. Co rt uput~ tlfnms

•~··•·'" •'• esto g tlt \'IC:Ill'

HOB'O VIDA smr.a'es J D~leJacloues ea las prJu·.lplle~ ~o~Iaclom ~~ A&:e•c:iu • n todos lea pudoloa Batear..

111 lr-<ltr 11111

n ii!' VII

r o l t¡:<t,

11 eiii(IOSM l11 !lh l tic

lo. fl tr llldtCO) lflCII'tS , y le

nlemcnu .

gobl~rna

CUANOO ADELA, I'AS t\ 1\ UN CA M ION. l. \ LUZ QUE ENCIENDe

r.sma

Acencia en Aadr.ahx: Ge11eral f't anco. 10 -7'i!hl{ono. 1 &1

CIPIIIi 'IJIIt6fiS

JEI"'ATURA DE TRt\PICO

\l• a Ro•na , -4.'> - T~lefono 21!02 (t ol• tl• c:••) t'•h11a •~ Mallerct

unn pro!ou¡11J ,. u b l en d11 ~ 1 ~ t'f YlelO lfe 111 hCtniOSJ VI·

,.orada. !M uslmangofor Rook Hmlson - OOI'fs Dag En el ~~tisnr o program• ABUELITA C HARLESTON Nolnble cre11cl'n de Mar u¡lt a Dln - Germdu C,obos

OIRE!CION GENE'RAL

tft

ft~unns

1:" binn

Exlr11ordlnnrlfl pregrantn tle eine Jfllrl hey dltaolo y m11\11n11 llomin&'O· Oiu 30 y 1.0 dt J ulio l!atre110 en Malloru 111 In

l!Asl n1~nnler

A CCIDENTES DEL '1RABAJO PF.ftDIOA DE BE N EF~CIO:; R E$PON~ABI UDA l> CIVIL C NEMATOGRAFIA '1R.\ NSPOR rES (Aét eof , mnrillmos , terrestres) INOIVIDUAL COSEC I IAS CRIS'JALES INCENDIOS GANr\ DO

l le•ll:l~ rn ibiJ o ol nú tll!ro 3 del perh).lfcu llll)ns•u•l ' ~· nisn · t ••u ~¡ •te ve ht ht.c en t i pueblo ,!.. ~~~ 110 1111J1e.

e.urevls111

Cimz Argrznl in o

ptlln la . P'I)AMA P'ARA DOS La mejor (lellcula de la tom·

#'~~lit

Tc'.é/ mm 21.2.9,1 -122

l.ttt"<>~nle

Colomar

A\•enhla GtKtral F1aHCO

lll'~tllf fiu

/Jt Fe,rdll. 71-Pttlm n ~n

rrlmlfl Ctmunt6n 1!1 tlcmlnao. 11 del actual, ~n la cnplll11 del u le¡le lit fu M M !scolapraa 1111 Paln1a. u · l'léndldt~mtKIC lluminntla y ador· nada C:OIII J1r!,nor, rtclbl4 por VU (lrim~ra el Pan cic: lo~ Angclea la 111unladora ·mn.. Ma&4aleul· la l!stna Llabréa. Terminad'! la solemne ctre· n1o~i11 rolit iesa les munt:ro1os lnvilatlo1 l1cron ebuqulatlos con un Ufluisllo r tlrt~ ce. A la nuna conmlrante lo mlan1o q11 a 1111 patlru mtts Iros amicoa don S..rtolo,..é la· leva Jolrt, chelf del •Hotel 811 · hia Palac.. y Sr11. ttlviarne~ nutslra corlllal enhorabuena. FARMAOIA DB TURKO

su eompromi$OS mllllnre ~. tn · Núaeroapr<~raa..dea vlamos uuu lra t nhorRbll• na , • Sclbado. tJ - .256 ulen5iva a sus pllclre5 nne strt's Lun•s. 25 - 8:>7 - 853 •unlgos el m.!tllct tloul Fr• ••cisce Mori•::J, 26 - i 78 Mf4rcoles, Y/ y flol\.\ Cutalfua )' llltllt lea.

PISOS y LOCALES lofu. mn

.••-

Crónica focal

r>fi

3

===·

QUI! HJ\

'SOLO

INDICA

..l,.OVI!R I'IDO Tú

PROPOS T.:>. 1.0 DE ~\o\S DI! PENDE r>E 11. NO IU!ALICI!' i:l# AD EL o\NTAMIENTO SIN f!LE!NA S!!OURIOAD. EN L 1\ DUDA, OES CO~PIA fl E 1.•\ cRErRISE• Dl! TU MOTOR.


p. ND R A 1 TX

,, A~ D·RAlT X,

Colabf!_rot:l6n

CARA y CRUZ dtz Paguera .\ uco A v,~u l.t tf~J11!• trnc-r que: clt.•"'~"rnr .lel t<<dft~. Tal •• mi ta• • • · c•uel.Sd rurib• ttt•• , ...,tm:"• "-f'll:• llr~ loo urrno,o>llru Pla)~• d• P~K"t r• . 4 .. d. • c;¡,4i di•. • .,.e te uue""tr\1 l;ttrrc!.<t pJr cU••, c•:-tc.c•rn •• l6ri· n•. al otr cda ~·· .... ti ftod• ~· t II•Jodor<>• ••••'"" qua sr llhnm en t•• fo ~· ~ •re lera• , paudt do t.r·,, y r<hlqU ·l'iM 1 • f,e tdts 4·"' • etlYf:lffn• .. T oJ.s u.a (Jl• ah:lllll'

<Jio>li!At

U

rru~, J~ lnla•trfa monl<~> cnr• al 1"• 116111", t< ti~ cHd' dla 111h nplrl4n por •~• on4nrxol•'P•~ b.~ft.• .,

t•U • r1•t•s cuecen

Se"''"''" ~e ,:;:;...~l'n Loc•l

HOTEL BRISMAR·

Po rt of .Andralt.x ·~AG Jfi CE"--T S-\.NDY BEA CH AT OOOR Al\'t>IIAlfll • >!ALLOJIC¡\ SPLENOII) TERRA CES OVERLOOI<ING TtiE Se:\ IWOMS W ITH BATH do•.!• erf<>l tr• 0 , Ir•)' b.tureru.~l ••· 8 -\R & lcESfAUR~~T SERV ICE '"" el cu~to srn tu Wr$0 · .. el v~· cln~ll1o P•K• llnl CIIÓIII .ubre eJIOS NEWL Y OPENEO JIH~4. (;14a ftlt J, LOCA TED AT SEASIDE

lelu: ll f Ul l i Jifll

G•~• R•'"· ~~

Abl t~ne ,,_. otr4 osra v•t ele cara

el promctldo aohiiO dt: tu l)ll!l!t ad• yacdle~. qu~ ha) da p~lv• '1 •~•n••·• ¡.,. Ullvlu , no lr~y quien In• IU H• IIe. c•l•• utre.< cur«Cll d<: luz, In lu7 p r~>·

metrdn. 11ue y,·r~mo• cmu1J0 •lnaob. ur'

.. •

P•ro a1nJ~~"'"• p,~¡u~rQ no te c-.,mpb ne aolo dt b3•urn omootuna~a. ~~~ • ao• .ruin, d~ vaho> irrct •h'>l~· d1 ciertos ocelor., Porq•tt en ¡>,.¡:ut\rt coJo unl 1} 1bcl hll)' un u uori•tn•, en p.1ollllOn cut l., por t nelrna de 1do f1>t11111n llllllrnnclodo q•~ eudul71\ 1olr.A tu cotO.J ,.,.,.. ver•"<'~:•''·

~·bn•, vlr.nc lo lrue a cue.,to. por· quo Luft 11:11•to v~r a BoubnrN>fn y • 7l//Jtd..n.-o1~ or•• co;lo ptu11t. oiem fa e na ~ •gricolas ptt ~euJo pnnra 11 los pr11blema• 1':11 tlllt.Sltfl~ rn·n1111• h.w l'lllptz. l~u ..t , tl Mil zo~• .!el Ay ·~t~;at•nt• do In~ lrob oJo~ de lo ~~~1! • N·1tShO$ 4e ~l•i6, fuere do lo tllclttrbert(l~ do cou ...O prtlidft nth un pollo •u el ~~,Jcnlloru <e m , .., trM e""'to u ::n•• nrie . Porq-:¡t ·~·u am'~t~•. S qu o h •Y m. eón •!.a Cub.t•. dupuu d~ húb~r 1~nto~ por41u• ''' cn<ed1• rno(or ltnl puta r¡lo .•• e1 YeC.nd~r<O t.tlrl IO>U-1do "" b .. o.r boao o echit4o mra de IQ que se ~'l'~'"b~. 411<1 tdlo t b• lpf, CUillllo lontMOJ 'fl parli~ll• d~ ¡:..11 ,\ 1• ·~lid4, ¿qu~vn• !'Jut"vos cstnblrclmicnto,; • Ju~to, qu <e echo a la ~artolA, ~ mo• a ucOf(<r? Madrtgcl o C• prl. ct• Ell el r•••i~ enn•Jddo ~·" • I'Hrrht • )!"~!el tltaolali~l~do par~d~ •In 11111· traordinorlu e latuu~nlltlmU nlrncBllmr•• e u 1~• 1'1"1"~ dt S•" r"'""' dOIIAf '"' loue >~piJe •· cpanJo 11 clones COll b le. \' p!IB lt rttPtftr, que se h• ~blcrlnn••~ trtr11ln dt' rnn~t •!t· c,,,.-.Jlóo d vuia•• -raci4.1fllrm•3 In pArece un ruopón e n el teller l'o~.•· bl*f •C.. u Bro lhl • rrn)lt~.l~~ •lc dnn r• p<omel 6 por m:Jo. Una ~'" qoc. ,e¡ o''"" e•<• • coln rn.ol •Nilo•. Juou Aleonouy y 1111 ~~t•lll~durl~nln ha r o~PSidO lo& treintA nülloq,.c de pe• •etll y, por lo IAIIIO • CÚ1 \'~~1;10 W1 d ( Rec n•r~n~ 11.- M tllnrt" ¡•rn¡lledftd Asl « Pc¡:utra. A p.sat de tocl<., b~tA p'co Por up:'eotl:lrt, silos cosu ele tlnn RolAd ,\\••rl•. y tu lw pluy~ vrt•• a!emprc mu pujsnlo tanto co rue:~an como ,e t1pcr1. verA e1 ve.tin· 1111 kl0$1:1. d3río 01biorta eata lltl(llnhl necwidad. n11, que lla1 nulr do d ocuonlo chaltH Ocsumos n lo< rro;>l,l •••'•$ nm· Ua ><tln tarittlco cortto ette ¡tira tll corutrucció" y vnr!O• hot~lcs y ""e du surlt en .,,, nne vn< 11~&CIO~. x• •· e~ro n 1~ visto, y <qttl~n sabe lo> atue.bu "' lonn do Pf""t!l\ el olio, u Le pese• de "Or~no:s " v1rido el cwofllctn de In rocogJ4a de qno deK bJbtr en ptil)'tc.lo? 'i •• qut! 1,':<11 Hftn, la l~onperHilft de lw l'I:S bu •,.: ~l#r una •• mana tenfenJo e¡® ~~ •ecino piW)'& 1111( 11trlno 'fl 110 l ~ acumalnr, en su IDlnQsada tl~nda, bj r, ao¡ucl •lloguorcl• aquel rtfui(IO ~e pt~ u de vol. dores (ontnol~¡. h~ sldn tic... toda la p.¡rquula: porque cunallo cudorc< P•¡¡ucra 1< ha convertid., en muy lnlerinr qHe ero Mft.l• •nc.-nnre< y Sil rueclo se Ir r c•l.z,, In eull ~ .5 y kay h ...rero , no u t.abe 4onde Ir • el •Sru111 Tropl'~• d< -'h :l~rtft. Talvlo 11rroJar le bJm,.:y cuando • • o.1bc: 6 pu. ced.u uuo.

q"•·

"'''Y

,,,¡

MATIA_S__,;yOV AS SASTRE

IJetll/e {UIIOriZCIÚU C(Jfl Oll J

cargos. C. Vrcnft

Mut, t

SI!'' \IH

r•u 1o'

.lvolif¡"ca 0 .su dl!;tinguila clietllela y fllfl~gtt:s e" central, h'!ber reanudado su.s ulstta:s quincenales a 65111 uflla, a fin de dar mds commtlriad y economía al cllBnte. f. 'Ita ~~~ c¡ua' lame a .su tti~posic, un Ulfo SI!GCIISII de ue run s n ~o•lnzr1s. AIJradeclendn'es :>iempre s11.s much •s alellciones, trl!l o{fftiiCO u •J;I ut z lfiÚ$ cw¡ 1!1 descn da póder'•s servir In mr:j1~r 1111•1 ,b t:!

!J

A:ov lstas

<7f(J(Q

~

IN :

D

PIU/. Teftl 131116. PAL \( t

En Adr•lh:: (Ca.s Bot~) G<ál. f'ranco-J• art Baru d (Lm:h)

PRI\\ER I'LANO SAlSA DO GK.\1':11.. O LA ~OACI! I'A ll.USTNt\UA DESTINO MUjEI{ G\~110

UIG-1..\ \E AM \ l!L I<Ufll() t:'P \~()!.

VI!I.Ol 111 O D E 1' O 1< 1 t::.. M\ 1< ~ -\

V 1 O A 1.> P. ¡• 11 1< 1 1 \' A LEMI Llbrttl a Cnl•f•ll

S OC I " L ES

S t ~unrrnlf~ ~~~ ~·• ••lo " ' '' ' ••· 1r••lu rl e s olonl olun., ,\¡ ..,,.

S•rrout

r<rn<u d • l ~X rur h•r • .Iom J '"'' Sorl•lln. L• dr<~11111·•s ¡uoulu y

1'111

leSI• Ill•crmorultt.

Oc l11 "P~rnrihu '1· e 1~ rr•clla· ftlfl

(e rurut"uh• muy uttj. tatl• tloll

,\\'logrn• ::)rrr " "" M11chu 1111< ,olr ¡:rnnrlll. PMNI

r .... •rn 1 1~111 •nr.l~ Jitat

' "1'•

rl~ ;o.;~ul~< Fr~u l·c~ Pr~UI htr<. T .. vf.<l .J.t••u•~• •n t le,J• c.•u ute "" Pe.lrn •\ uh11 111 y ~\ ll¡t·IMi t

El luoao~r .1.. los r•rn•n.' . ..., M.. ¡!In To111•~. Üu•l dhr Ct vll ·' '•"• Glll ... Ir 1 , ...... MllrMIIIIIÜ (•un PI fVI~IIU t!'Uh' de •ht ft•1

'1"* ~• le

llllf1'11hh_.

en

~-

G •briol T dltl" 1t un lrf r~e·cn ""rl'l" l(• " " t1~ hrl R~.-!IMn loh IM !l. y uu~~lt;t

rulaur•buttua.

Oesr11u ole

11•1~r

e< la rnrhln ••1 '' r ar11 Sa tol duu Jo•~·• 11 n.l ~ ¡t:~l ht~J o~

e• ~·

B ortr htiiK llf'g6

B""'' """"'1' • u III•Jr ~

1111r).

lloJo 4•

.t. 1\a " • 111!1

Andraitx juny 1962  
Andraitx juny 1962  

Andraitx juny 1962

Advertisement