Presentatie terugkoppelbijeenkomst Repelakker III 9 maart 2022

Page 1

Informatiebijeenkomst Repelakker III Woensdag 9 maart 2022 – 19:30

Vragen? whatsapp naar: 06 28 66 35 36


Welkom • Livestream via Youtube • Projectteam: • Kees Willemsen(Kragten) • Bas Arnts (Novaform) • Gijs van Oorschot (gemeente Maashorst) • Esther Nouws (Kickstad)

2


Programma • • • •

Terugblik Concept Masterplan Vragen uit het publiek Afsluiting

3


AMBITIE • Goede aansluiting Repelakker III op omliggende bebouwing en omgeving • Integreren en versterken van de landschappelijke eigenschappen • In samenspraak met bewoners en gemeente ruimtelijke kader creëren • Ruimtelijk kader vormgeven in een Masterplan • Bestemmingsplan maken op basis van Masterplan


(PARTICIPATIE)PROCES sep 2021

Verkeersonderzoek Zeeland

sep/okt 2021

Enquête belanghebbenden

2 nov 2021

Ontwerpateliers belanghebbenden

9 maart 2022

Concept Masterplan – Terugkoppelbijeenkomst

2e kwartaal 2022

Besluitvorming op Masterplan - gemeente Maashorst

5


Projectopdracht – projectduur Mijlpalen: 1. Samenwerkingsovereenkomst 2. Masterplan

– oktober 2021

TERUGBLIK ONTWERPATELIER – eind 2021

3. Vaststellen Masterplan

– 1e kw 2022

4. Overeenkomst(en)

– 2021 - 2030

5. Bestemmingsplanprocedures 6. Realisatie

– 2022 - 2023

– 2023 - 2033

6


TERUGBLIK

THEMA WONEN

-

Woningen gevarieerd

-

Veel groen rond de woningen

-

Geclusterd wonen op (bijv. op een terp) spreekt veel mensen aan

-

Diversiteit in woningen is gewenst

-

Kleinere woningen, op kleinere percelen met groen in omgeving of aan een hofje

7


TERUGBLIK

VERKEER EN PARKEREN

-

Geen sluipverkeer door Repelakker II

-

Auto’s rijden langzaam, geen fietssuggestiestroken

-

‘Verborgen’ parkeren, bijvoorbeeld achter de woningen

-

Centraal parkeren op een woonerf of een parkeerhof

-

Veilige verkeerssituaties met langzaam rijdend verkeer

-

Extra fietsverbindingen, parallel aan de Kerkstraat en Bergmaas

8


TERUGBLIK

GROEN EN WATER

-

Een centrale, natuurlijke groenvoorziening (geen versnippering)

-

Een centrale, groene speelvoorziening

-

Decentrale kleinere plekken

-

Veilig open water toepassen, op plekken geschikt voor spelen

9


TERUG BLIK

DUURZAAMHEID EN GEZONDHEID

-

Voldoende groen in de wijk

-

Energiebronnen in de wijk, bijvoorbeeld via lantaarnpalen en laadpalen

-

Een zelfvoorzienende wijk

-

Afkoppeling regenwater en waterberging in de tuin

-

Wens voor een ecodorp

-

Bomen voor zonnewering/schaduwrijke plekken

10


Projectopdracht – projectduur Mijlpalen: 1. Samenwerkingsovereenkomst 2. Masterplan

– oktober 2021

CONCEPT MASTERPLAN – eind 2021

3. Vaststellen Masterplan

– 1e kw 2022

4. Overeenkomst(en)

– 2021 - 2030

5. Bestemmingsplanprocedures 6. Realisatie

– 2022 - 2023

– 2023 - 2033

11


PLANGEBIED - Circa 25 hectare - Gronden in eigendom van ontwikkelaars, gemeente en particulieren


HISTORISCHE (HOOGTE)LIGGING - Ligging op hoger gelegen Peelhorst - Structuur van kransakker

- Bolle akker - Hoogteverschil in plangebied ca. 1,5m - Repelakker I en II zijn opgehoogd


LANDSCHAPPELIJKE KENMERKEN - Breukzone Peelrandbreuk - Haaks daarop A-watergang voor afwatering gebied

- Rondom A-watergang relatief hoog grondwater - Bestaande waterproblematiek Repelakker I en II - WijstverschijnselenSTEDENBOUWKUNDIGE KENMERKEN

- Noord: Bedrijventerrein Voederheil en agrarische bedrijven - Oost: Oud lint Kerstraat - Zuid woonbuurten Repelakker I en II

- West: Bergmaas met open agrarisch cultuurlandschap - Dorpse zichtlijnen


Dorpse zichtlijnen

Vanaf Voederheil richting kerk

Vanaf Bergmaas richting Coppensmolen

17


VISIE - Centrale parkzone met waterberging tpv bestaande A-watergang - Zichtvensters op de H. Jacobus de Meerderekerk en Coppensmolen - Auto ontsluiting met Bergmaas en met Kerkstraat

- Langzaam verkeersverbindingen noord-zuid - Groene dorpse sfeer


CONCEPT MASTERPLAN


MASTERPLAN - Drie principes 1. Centrale parkzone als verbinder tussen Repelakker II en III


MASTERPLAN - Drie principes 1. Centrale parkzone als verbinder tussen Repelakker II en III 2. Afronden Repelakker II en nieuw dorps wonen in Repelakker III


MASTERPLAN - Drie principes 1. Centrale parkzone als verbinder tussen Repelakker II en III 2. Afronden Repelakker II en nieuw dorps wonen in Repelakker III 3. Goede verbindingen voor fietsers, wandelaars en auto


THEMA GROEN EN WATER

23


THEMA GROEN EN WATER • Centrale parkzone • Volgt huidige en van oudsher natuurlijk aanwezige laagte/watergang • Hoge kwaliteit parkzone (recreatie, spelen, ontmoeten, waterberging, natuur, wonen)

24


THEMA GROEN EN WATER • Centrale parkzone • Volgt huidige en van oudsher natuurlijk aanwezige laagte/watergang • Hoge kwaliteit parkzone (recreatie, spelen, ontmoeten, waterberging, natuur, wonen) • Groen in straten verbindt de verschillende groene gebieden • Verspreide groenplekken

25


THEMA GROEN EN WATER • Centrale waterberging • Via straten richting centrale parkzone • Vasthouden, bergen, afvoeren

26


THEMA GROEN EN WATER • Hoge kwaliteit parkzone (recreatie, spelen, waterberging, natuur, wonen)

27


THEMA WONEN

28


THEMA WONEN • Diversiteit in woongebieden • Diversiteit in woningen • Verdeling woningbouwprogramma is de vervolgstap

29


PRINCIPE PROFIELEN WOONSTRATEN

30


THEMA VERKEER EN PARKEREN

31


THEMA VERKEER EN PARKEREN

• Goede fietsverbindingen vanaf rotonde Voederheil-Bergmaas en Voederheil naar centrum Zeeland en bushalte Bergmaas • Verkeersluw middengebied

• Wandel/fietspaden door het groen

32


THEMA VERKEER EN PARKEREN

• Goede fietsverbindingen vanaf rotonde Voederheil-Bergmaas en Voederheil naar centrum Zeeland en bushalte Bergmaas • Verkeersluw middengebied

• Wandel/fietspaden door het groen • Aansluiting met Bergmaas en met Kerkstraat • Geen rechtstreekse doorgang voor autoverkeer • Alles 30 km/u

33


THEMA VERKEER EN PARKEREN • Parkeren zo veel mogelijk uit de straat • ‘Verborgen’ parkeren achter woningen in parkeerhoven of op eigen terrein

34


THEMA DUURZAAMHEID EN GEZONDHEID

35


THEMA DUURZAAMHEID EN GEZONDHEID • Insteek is een gezonde en klimaatrobuuste

woonwijk • Groen en water vormen in park en straten vormen hiervoor de basis • Duurzaamheidsmaatregelen zoals opgehaald worden meegenomen bij de uitwerking van de plannen

36


Disclaimer Het Masterplan vormt ruimtelijke vertaling van de geschetste

ambities en wensen. Hierna volgt de concrete uitwerking in het stedenbouwkundig plan. Mogelijk zijn er consequenties vanwege lopende onderzoeken: • Akoestisch onderzoek Bergmaas • Hydrologisch onderzoek breuklijnen en wijstgronden • Verwerven eigendom ontbrekende gronden


Planning Mijlpalen: 1. Samenwerkingsovereenkomst 2. Masterplan 3. Vaststellen Masterplan 4. Overeenkomst(en) 5. Bestemmingsplanprocedures 6. Opstellen stedenbouwkundig plan 7. Realisatie

oktober 2021 1e kwartaal 2022 2e kwartaal 2022 2021 - 2030 2022 - 2023 2022 - 2023 2023 - 2033


Reacties?


Bedankt voor je deelname! Meld je aan op de nieuwsbrief: www.repelakker3.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.