Q&A webinar Tienvoet 3 maart 2021

Page 1

Q&A Tijdens het webinar van 3 maart 2021 zijn er veel vragen gesteld door de deelnemers over de ontwikkelingen rondom Tienvoet. Lees hieronder alle antwoorden op de vragen terug. Thema Proces 1. Wordt het plan in fases gebouwd? En is er al bekend met welk deel van het plan wordt gestart? We denken er nu over na om de bouw en verkoop van de woningen in twee fases te doen. Eerst het noordelijke deel en daarna het zuidelijk deel van het plangebied. 2. Wanneer wordt er gestart met het bouwrijp maken? De zogenaamde civiele voorbereiding (onder andere het voorbelasten van het gebied) start in het tweede kwartaal van dit jaar, op basis van het inrichtingsplan. Het bouwrijp maken zal starten in het begin van 2022. 3. Gaat de verkoop middels loting? Op dit moment denken we nog na op welke manier we het verkoopproces inrichten. Daar komen we later dit jaar op terug. 4. Hebben de mensen die betrokken zijn in het voortraject voorrang in het project Tienvoet? Op dit moment denken we nog na op welke manier we het verkoopproces inrichten. We kijken of we op een bepaalde manier recht kunnen doen aan betrokkenheid in het voortraject. Daar komen we later dit jaar op terug.

Thema Woningen 5. Wanneer en bij welke makelaar komen de woningen in de verkoop? Volgens de huidige planning verwachten we dat het inschrijf- en verkoopproces van de woningen eind 2021 start. Het is nog niet bekend via welke makelaar dit loopt. Via onze website en digitale nieuwsbrief houden we geïnteresseerden op de hoogte.


6. Wat worden de v.o.n. (vrij op naam) prijzen van de koopwoningen? Het is nu nog lastig om iets te zeggen over de prijzen. Het ontwerp van de woningen is nog niet gereed. Dit werken we in de vervolgfase verder uit. 7. Wat zijn de huur/koop prijzen van de seniorenwoningen? Het is nu nog lastig om iets te zeggen over de prijzen, Omdat het ontwerp van de woningen nog niet gereed is. Dit werken we in de vervolgfase verder uit. 8. Wat zijn de huizenprijzen en komen er ook huizen voor bijvoorbeeld alleenstaanden/senioren? We denken na over levensloopbestendige woningen met als doel dat je hier tot hoge leeftijd kan wonen. Dit zouden gelijkvloerse appartementen kunnen zijn. Op dit moment is een gedeelte aan de noordzijde gereserveerd voor appartementen. We denken ook na over een andere plek binnen het project waar we deze woningen kunnen ontwikkelen. Maar hierover is op dit moment nog niet meer duidelijk. 9. Hoe vrijer de woningen komen te staan, betekent dit dat ze dan ook duurder worden? Het is nu nog lastig om iets te zeggen over de prijzen. Het ontwerp van de woningen is nog niet gereed. Dit werken we in de vervolgfase verder uit. Er is natuurlijk wel een verhouding tussen de omvang van het perceel en de prijs van de woning. 10. Voor welke doelgroep zijn de sociale huurwoningen? De sociale huurwoningen zijn bedoeld voor huishoudens met een inkomen onder de zogenaamde toewijzingsgrens (€ 40.024 bruto per jaar in 2021). 11. Wordt er rekening mee gehouden dat de koper ook de woning gaat bewonen? We bouwen voor de regio Hoeksche Waard, dus richten ons in het verkoopproces op particuliere kopers. 12. Hoe hoog worden de appartementen? De exacte hoogte in meters is nog moeilijk te zeggen. De appartementen hebben een 'schuur vorm'. We willen voorkomen dat het een vierkante doos wordt. Wij denken nu aan 3 à 4 lagen voor het appartementengebouw. 13. Hebben sommige woningen ook een garage? De bedoeling is dat de twee-onder-één kapwoningen en vrijstaande woningen de mogelijkheden hebben voor een eigen garage. 14. Wordt er gebouwd vanuit de vraag of vanuit jullie idee? Beide, er wordt gekeken naar een plan dat past in de huidige omgeving, maar dat er ook positief uitspringt. We kijken daarbij ook naar de vraag uit de omgeving. 15. Hoeveel verschillende soorten woningen worden er gebouwd? In totaal krijgt Tienvoet ca. 140 woningen. Er komen zes tiny houses. Voor de overige woningtypes liggen de aantallen nog niet vast. 16. “Die schuurwoningen en veranda's zijn echt wel heel mooi”. Worden deze opgenomen in het plan? We gaan zeker onderzoeken om veranda's in het ontwerp op te nemen.


Thema Tiny Houses 17. Wat worden de prijzen van de tiny houses? Er komen zes tiny houses. De prijzen zijn in deze fase nog niet bekend. 18. Worden de tiny houses als huis met grond verkocht of zit er een huurdeel in? En zijn de huisjes verplaatsbaar of zijn ze gefundeerd? Vooralsnog zullen de tiny houses volledig in eigendom worden uitgegeven (geen huurdeel). De woningen zullen niet verplaatsbaar worden. 19. Is er al bekend of de tiny houses off-grid worden of wel aangesloten zullen zijn? Dit wordt nog onderzocht. 20. Is het mogelijk om minder water aanwezig te laten zijn en daar meer tiny houses neer te zetten? Wij gaan nu uit van de structuur zoals we deze presenteren. Op deze manier doen we recht aan de aansluiting op bestaande landschappelijke kwaliteit en de waarde voor het gebied.

Thema Openbare Ruimte 21. De voorbeelden van de speelplekken lijken erg groot in verhouding tot het plan en de verschillende domeinen. Klopt dit? Het getoonde voorbeeld van Oud-Beijerland is inderdaad te groot voor het formaat van dit plan. Wonen staat centraal in Tienvoet, maar we vinden 'spelen' een belangrijk thema, omdat we ook mensen uit de omgeving naar de Waard willen trekken. 22. In hoeverre wordt er in het plan rekening gehouden met bestaande dieren/fauna? Er is een ecologische scan voor het gebied uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Hierdoor weten we welke soorten voorkomen in de omgeving en welke soorten interessant zijn om in de toekomst aan te trekken. In de uitvoering van de buitenruimte en de architectuur zal dan ook aandacht worden besteed aan plekken voor dieren. 23. Komt er een buurtvoorziening/buurthuis in het plan waar bewoners samen kunnen komen? We vinden het belangrijk dat buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten in de wijk. We zetten hierbij vooral in op goede verblijfsplekken in het openbaar groen. Er zal dus geen gebouwde of overdekte ontmoetingsruimte worden opgenomen in het plan. 24. Zou de picknickplek en de speelplaats van 0 tot 5 jaar gewisseld kunnen worden? Puur omdat 0 tot 5-jarigen vlak bij het water niet ideaal zou zijn. We gaan in het inrichtingsplan beter kijken naar de exacte locatie van de speelplekken. Jonge kinderen en water is dan geen goede combinatie. 25. Met betrekking tot het park, komt er ook een speciale hondenuitlaatplaats? Of vuilnisbakken voor de hondenpoep? Een hondenuitlaatplek of speelveld is nu meegenomen als idee. Uit eerdere bijeenkomst bleek hier behoefte aan te zijn. We nemen dit mee in het verdere inrichtingsplan. Bij realisatie van een hondenveld worden ook vuilnisbakken geplaatst.


Thema Geluidsoverlast 26. Komt er een geluidswal? Nee, er komt geen geluidswal. De ontwikkeling voldoet aan de wettelijke kaders van de geluidsnormen. Je zult de N217 waarschijnlijk wel kunnen horen als je in Tienvoet woont. 27. Kunnen de onderzoeksresultaten van geluidsoverlast openbaar worden gemaakt? Ja, deze worden openbaar gemaakt bij de ter inzage periode van het bestemmingsplan. Het onderzoek naar geluid is hier één van de bijlagen.

Thema Verkeer & Parkeren 28. Is de bereikbaarheid voor de hulpdiensten goed geregeld? Ja, dit is goed geregeld. Wij zijn in gesprek gegaan met de hulpdiensten. Om hen een goede toegang te geven, benutten we het pad aan de zuidzijde van het plangebied. Dit pad dient als wandel- en fietspad, maar is breed genoeg voor de hulpdiensten om de wijk te betreden. 29. Er is maar 1 wijkontsluiting, sta je dan in de spits niet allemaal te wachten (30km wacht op 50km)? Hierover spreken we uitvoerig met de gemeente waar meerdere onderzoeken naar worden gevoerd. Experts kijken naar dit onderwerp om te voorkomen dat het tot opstoppingen leidt. 30. Komen de bestaande vrachtwagenparkeerplaatsen te vervallen? Bij de ontwikkeling van Tienvoet zal deze parkeerplaats nog aanwezig zijn. Mogelijk dat er op de langere termijn een andere locatie wordt aangewezen. Dat is op dit moment nog niet concreet genoeg.

Thema Duurzaamheid 31. Is er al nagedacht over klimaatadaptieve maatregelen binnen het plan? De grootste maatregel is het openhouden van de waard en het toevoegen van water aan de oostzijde. We voldoend daarmee ruimschoots aan de normen voor watercompensatie. Daarnaast zien we ook kansen om in de openbare ruimte gebruik te maken van minder en/of half verharding. 32. Wordt de wijk aardgasvrij? Bij nieuwbouw is het inmiddels verplicht om aardgasvrij te bouwen. Dat doen we dus ook in Tienvoet. 33. Is er iets te zeggen over de plannen met betrekking tot het plaatsen van (grote) windmolens? En hoe zit het met de aanleg van een zonnepark bij de Heinenoordtunnel en de te verwachten impact hiervan op de woonwijk? Over het zonnepark is nog niets definitief, daar is alleen een aanvraag voor gedaan. Van het windmolenpark ligt de dichtstbijzijnde windmolen op 900 meter van de eerste woning in het dorp Heinenoord. Het windmolenpark komt ten noorden van Heinenoord en Tienvoet ten zuiden. Er is dus sprake van een ruime afstand.


Thema Participatie 34. Wat is de reden dat jullie hebben gekozen voor burgerparticipatie? Ons doel voor dit participatieproces is tweeledig. Enerzijds willen we bewoners uit de omgeving en geïnteresseerden frequent en goed informeren over de verschillende stappen die we zetten in het proces. Anderzijds vragen we bewust om input tijdens bijeenkomsten. Lokale kennis en ideeën helpen ons om onze plannen te verbeteren en goed aan te laten sluiten op de voorkeuren van de omgeving en toekomstige bewoners. 35. Is er een mogelijkheid om mee te denken in het ontwerp/indeling van de woningen? De woningen zullen worden ontworpen met goede eigentijdse architectuur en indelingen. Er zal geen mogelijkheid worden geboden om hierin mee te denken. Uiteraard is het na koop van de woning wel mogelijk om in overleg met aannemer de woning (binnen de mogelijkheden) naar eigen wensen in te delen/aan te passen.

Thema Overig 36. Komt na het gereedkomen van deze wijk er nog een nieuwe wijk tot aan de N217? De bedoeling is dat de nieuwe wijk aan de Tienvoet aan de zuidkant wordt afgerond. De insteek voor dit moment is om niet dichter naar de N217 te gaan ontwikkelen. 37. Hoe worden de afvalvoorzieningen in het plan opgenomen? We hierover in gesprek met de RAD. Zoals het er nu naar uitziet, worden de afvalvoorzieningen bovengronds. De woningen zullen enkele containers krijgen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.