Socialt arbete, psykologi och psykiatri - bokkatalog 2022-2023

Page 1

Socialt arbete, Psykologi, Psykiatri

BOKKATALOG 2022/2023

Kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet

Ditt arbete påverkar de människor du möter i din arbetsvardag. Därför är det viktigt att du får de rätta förutsättningarna att utföra ditt arbete så bra som möjligt. Att du får chans till rätt kompetensutveckling för att kunna utvecklas i din yrkesroll.

Vi på Gothia Kompetens arbetar med verksamhetsnära kunskapsförmedling inom bland annat socialt arbete, psykologi och psykiatri. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och vi följer ny forskning och samhällsdebatt för att kunna erbjuda det som är mest relevant för dig. Och vi har ett nära samarbete med professionen för att säkerställa att vi kan erbjuda det du behöver.

Många av våra böcker tar vi fram tillsammans med organisationer och förbund som Bris, Rädda Barnen, Riksförbundet Attention och Svenska Psykiatriska Föreningen, Välkommen till Gothia Kompetens. Och en bättre dag på jobbet.

Läs mer på vår webb: www.gothiakompetens.se
2

Många boknyheter

I vår utgivning hittar du många inspirerande böcker som du kan läsa på egen hand eller tillsammans med kollegor. De ger dig kunskap som du direkt kan använda i din arbetsvardag. Och du kan lita på att allt vårt material är produktneutralt, vetenskapligt grundat och skrivet av experter.

Årets katalog bjuder på många nyheter inom flera aktuella och relevanta ämnen. Några boknyheter är Hedersrelaterat våld och förtryck, Borderline personlighetssyndrom, Sex efter trauma, När samtycke saknas, Psykisk ohälsa hos späda och små barn och Komplexa fader- och föräldraskapsutredningar.

Vi erbjuder också uppdragsutbildningar som till exempel Rättshaveristiskt beteende med psykoterapeut Jakob Carlander och Psykiatri för icke-psykiatriker med psykolog Agnes Mellstrand. Deras nya böcker hittar du också i katalogen.

Bläddra gärna vidare och låt dig inspireras!

Från vänster: Bo Westerdal, Ingela Skantze, Linnéa Isheden, Pia Leufstedt, Susanne Bardell Carlbring Foto: Marcus Gustafsson
3

”Psykisk ohälsa hos de yngsta barnen förbises”

Kan späda och små barn lida av psykisk ohälsa som oro, nedstämdhet eller stress? Hur kan det uppmärksammas när de själva är för små för att berätta hur de mår? Och vad kan man göra för att hjälpa? Om det skriver Katrin Bernstad, psykolog och psykoterapeut, i boken Psykisk ohälsa hos späda och små barn.

Yrkesverksamma som möter små barn vet oftast hur viktigt det är att fånga upp bekymmer tidigt och de har en stor vilja att hjälpa. Samtidigt uttrycker många osäkerhet kring hur de ska göra.

– De allra yngsta barnen kan inte själva förklara för oss att de är stressade, oroliga eller ledsna. Det är alltid någon annan som måste söka hjälp i deras ställe. Min bok är ett försök att bidra till en större trygghet i dessa situationer och att fler små barn får hjälp.

FÖRFATTARE KATRIN BERNSTAD
Foto: Camilla Arvidsson
4

NYHET

Katrin Bernstad är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och utbildad handledare. Hon har lång klinisk erfarenhet av behandlingsarbete med små barn inom barnpsykiatrin på Viktoriagården i Malmö och arbetar som specialistpsykolog i Region Skåne med fokus på de yngsta barnen.

Psykisk ohälsa hos späda och små barn

Upptäcka och hjälpa

Psykisk ohälsa hos späda och små barn har en klinisk utgångspunkt och fokuserar på barn i åldern 0–4 år. Den beskriver konkret hur du kan titta, fråga och tänka för att förstå det lilla barnets psykiska hälsa och ohälsa.

Boken ger många exempel på små barns symtom och på situationer där det viktiga samspelet med föräldern fungerar som det ska och där det inte är optimalt. Situationerna speglar barnens olika åldrar och socioemotionella utvecklingsfaser. Du får också exempel på hur du kan förmedla att du är bekymrad och förslag på insatser för att stärka barnens psykiska hälsa.

Den här boken vänder sig framför allt till alla som i sin profession möter späda och små barn och deras föräldrar, såsom psykologer, kuratorer och personal inom socialtjänst.

Utgivningsår: 2022 Sidor: 176 Upplaga: 1.1 Art.nr. 77412885
KATRIN BERNSTAD SOCIALT ARBETE, PSYKOLOGI, PSYKIATRI
5

Boka Uppdragsutbildning med Agnes

Hållbart bemötande med kunskap och värme

Psykiatri för icke-psykiatriker av psykolog Agnes Mellstrand är boken för dig som i din profession eller i din vardag möter människor med ett psykiskt lidande. Det är en lättläst handbok som ger dig samlad kunskap och konkreta råd kring hur du kan bli tryggare i ditt bemötande. Fokus i boken ligger på att bli tryggare i sig själv och därmed i sitt bemötande av andra som har det svårt på grund av psykiska sjukdomar eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Tanken är också att ge en inblick i hur behandlingsinsatser kan se ut.

– De flesta möter personer som har ett mer eller mindre allvarligt psykiskt lidande, vilket ofta berör och väcker något inom oss. Som ”icke-psykiatriker” kan det vara utmanande att bemöta det, säger Agnes Mellstrand, som jobbar med KBT-terapi med ungdomar och vuxna och handleder psykologstudenter i stödsamtalsmetodik samt personal.

FÖRFATTARE AGNES MELLSTRAND
Foto: Marcus Gustafsson
6

NYHET

Agnes Mellstrand är leg. psykolog, handledare, författare och föreläsare.

Psykiatri för icke-psykiatriker

Om det hållbara bemötandet och de vanligaste psykiatriska tillstånden

Psykiatri för icke-psykiatriker reder ut vad som är psykisk hälsa och ohälsa, när ångest är en naturlig stressreaktion och när det är ett symtom på ett psykiatriskt tillstånd. Den visar också hur man hanterar en ansträngd arbetssituation och ger konkreta råd kring hur man kan bli tryggare i sitt bemötande.

Första delen i boken är en genomgång och definition av begrepp som psykisk hälsa generellt. I del två utforskas ett hållbart förhållningssätt till bemötande. I den tredje delen beskrivs praktiska reflektionsverktyg från KBT, ACT, CFT, MI och mindfulness. I sista delen presenteras en översikt över de vanligaste psykiatriska tillstånden och diagnoserna samt reflektioner kring utmaningar och bemötande kopplade till specifika diagnoser.

Utgivningsår: 2022 Sidor: 198 Upplaga: 1.1 Art.nr. 77412205
AGNES MELLSTRAND SOCIALT ARBETE, PSYKOLOGI, PSYKIATRI
7

NYHET

Marie Christou-Kressner är familjebehandlare, psykoterapeut, föreläsare och utbildare. Har arbetat inom socialtjänsten i 20 år med frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck. Maria Hagberg är magister i socialt arbete, socialpedagog samt steg-1utbildad i psykodynamisk psykoterapi och social ekonomi. Har 30 års erfarenhet av kvalificerat utrednings- och behandlingsarbete inom socialtjänsten.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Handbok för socialtjänsten

Hedersrelaterat våld och förtryck (HVF) är ett allvarligt, komplext och svårnavigerat samhällsproblem som innebär stora utmaningar för socialtjänsten.

Den här handboken ger dig som arbetar inom socialtjänsten konkreta metoder och verktyg riktade mot familjer som lever i en hedersrelaterad problematik. Den belyser handläggningen från anmälan och utredning till uppföljning och avslut. Författarna, som har lång erfarenhet av att arbeta med HVF, understryker att förändring är möjlig. Med konkreta processer och arbetssätt visar de hur socialtjänsten kan arbeta för att möjliggöra förändring för de som är utsatta för HVF och deras familjer.

Utgivningsår: 2023 Upplaga 1.1 Art.nr. 77413301
MARIE CHRISTOU-KRESSNER, MARIA HAGBERG
SOCIALT ARBETE, PSYKOLOGI, PSYKIATRI
Foto:
P åh l R u n Foto: Vivec a k a r s t r ö m 8

NYHET

Sophie Steijer är specialistläkare i psykiatri, leg. psykoterapeut och psykoanalytiker. Hon arbetar som överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset samt undervisar och forskar vid Göteborgs universitet.

Borderline personlighetssyndrom

Symtom, diagnos och behandling

STEIJER

Individer med personlighetssyndrom tillhör troligen en av de mest sårbara grupperna i psykiatrin, men det finns effektiva behandlingsstrategier. Det menar Sophie Steijer, bokaktuell med Borderline personlighetssyndrom – symtom, diagnos och behandling.

En person med emotionellt instabilt personlighetssyndrom, EIPS, befinner sig på ett kontinuum av varierande allvarlighetsgrad. Det är avgörande att bedöma hur stor funktionsnedsättningen är för val av utredning, behandling och vårdinsatser, vilket kan ha stor effekt på livskvaliteten. Boken presenterar de nya diagnosverktygen i ICD-11 och den alternativa modellen i DSM-5. Med hjälp av dessa kan man på ett mer nyanserat sätt diagnostisera personlighetssyndrom och skatta dess allvarlighetsgrad.

Utgivningsår:

Sidor: 272 Upplaga: 1.1

2022
Art.nr: 77412540
SOPHIE
SOCIALT ARBETE, PSYKOLOGI, PSYKIATRI
Foto: Priva t 9

Fanny Eklund, socionom med mångårig erfarenhet av arbete som socialsekreterare med barn, ungdomar och vuxna samt som kurator inom psykiatrin. Idag arbetar hon på Riksförbundet Attention.

Sanna Halfdan är socionom och har huvudsakligen arbetat inom socialtjänsten som socialsekreterare och arbetsledare. Hon har även haft uppdrag som samordnare och projektledare kring frågor som rör samordning. Idag arbetar hon som preventions- och säkerhetssamordnare.

SIP – samordnad individuell plan

Mötet, planeringen, processen

FANNY EKLUND, SANNA HALFDAN

Hur får man alla att dra åt samma håll utan att anklaga eller utmana varandra? De flesta är överens om att en SIP är det bästa för individen som behöver samordnat stöd liksom för närstående, men många tycker att SIP är komplicerat. Det behöver det inte vara. Det menar socionomerna Fanny Eklund och Sanna Halfdan som har skrivit en praktisk och konkret handbok.

Boken tar avstamp i lagstiftning och det förberedande arbetet, hur en kallelse utformas och vad man ska tänka på vad gäller anpassningar. Den beskriver hur ett möte, med allas olika roller, går till rent konkret och hur mötet utmynnar i en samordnad individuell plan. Detta åskådliggörs med tydliga exempel. Du får en fördjupad beskrivning av hur du som mötesledare kan förbereda och genomföra mötet på bästa sätt för att skapa delaktighet och struktur, även när mötet inte går som man tänkt.

Utgivningsår: 2021 Sidor: 160 Upplaga: 1.2 Art.nr: 77412755
SOCIALT ARBETE, PSYKOLOGI, PSYKIATRI 10

När samtycke saknas

Barn och unga med sexuella beteendeproblem

MAJA HALLQVIST, MIA JÖRGENSEN

Hur bör man reagera på ungas sexuella beteenden?

Hur kan man agera vid upptäckt av övergrepp?

Hur kan man hjälpa den unge? Den här boken går igenom vad SBP (sexuella beteendeproblem) hos unga är, vad forskningen säger om riskerna för att utveckla det och hur det kan behandlas.

Utgivningsår: 2022 Sidor: 184 Upplaga: 1.1 Art.nr: 77412816

Sex efter trauma

Från rädsla till njutning

EVA LYBERG

Den här boken presenterar sex viktiga nycklar till tryggt sex. Den är fylld med teoretisk kunskap och avslutas med konkreta avslappningsövningar och läkningslekar. Boken vänder sig till professionella som möter personer och par där trauman påverkar sexlivet.

Utgivningsår: 2022 Sidor: 184 Upplaga: 1.1 Art.nr: 77413110

Sexualbrottets psykologi

Bemötande, bedömning, behandling

JOHANNA LÄTTH

Boken ger en överblick av sexualbrott online och offline.

Den presenterar forskning om bland annat riskfaktorer, olika vägar fram till brott samt vanliga reaktioner hos yrkesverksamma som möter gruppen och beskriver hur brottspreventiv psykologisk behandling kan utformas.

Utgivningsår: 2020 Sidor: 196 Upplaga: 1.1 Art.nr: 77412007

NYHET NYHET SOCIALT ARBETE, PSYKOLOGI, PSYKIATRI 11

Komplexa fader- och föräldraskapsutredningar IRENA NAKEVSKA

Att utreda och fastställa fader- och föräldraskap kan vara komplicerat. Det kräver en grundläggande kunskap och nu också en god kännedom om den nya lagstiftningen som infördes 2022. Socionom Irena Nakevska har arbetat mer än 15 år med dessa frågor. Nu kommer hennes handbok Komplexa fader- och föräldraskapsutredningar. Den riktar sig till socionomer som arbetar inom socialtjänstens familjerätt med faderskaps- och föräldraskapsutredningar och som har en grundläggande kunskap i ämnet.

Utgivningsår: 2022 Sidor: 144 Upplaga: 1.1 Art.nr: 77412281

Utmanande samtal

Vad kan du som chef göra och inte göra i kompli cerade situationer? Psykoterapeut Jakob Carlander har skrivit en konkret handbok med fokus på själva samtalet. Det är med samtalet du skapar grunden till förändring, inspiration, information och medvetande görande, men också sätter gränser och gör avslut. I verktygslådan presenteras en rad strategier, metoder och förhållningssätt kring hur du på bästa sätt för bereder och håller i samtal med bland annat struktur, tydlighet och validering.

Utgivningsår: 2019 Sidor: 120 Upplaga: 2.1 Art.nr: 77413783

NYHET NYHET SOCIALT ARBETE, PSYKOLOGI, PSYKIATRI 12

Npf och socialtjänsten

Lagstiftning, bemötande och anpassningar ELISABETH SUNDSTRÖM GRAVERSEN, BO HEJLSKOV ELVÉN

Många som kommer i kontakt med socialtjänsten har en neuropsykiatrisk diagnos, en funktionsnedsättning som inte syns utanpå. För att de inte ska få sämre stöd än andra krävs kunskap. Det ger den här boken. Boken avslutas med några personliga berättelser för att öka förståelsen om hur npf påverkar vardagen för familjelivet.

Utgivningsår: 2021 Sidor: 112 Upplaga: 1.2 Art.nr: 77411994

Barnkonventionen i socialtjänsten ÅSA EKMAN, ANN RASK SAMUELSSON

Den här boken ger kunskap om barnets specifika rättigheter, offentliga aktörers skyldigheter och hur barns lagliga rättigheter kan omsättas i praktiken inom socialtjänsten. Du får konkreta verktyg, tankemodeller, metoder, tipslistor och förslag på diskussionsfrågor. Författarna understryker att förändringen som barnkonventionen kan, och ska, innebära, förverkligas genom oss vuxna.

Utgivningsår: 2021 Sidor: 208 Upplaga: 1.1 Art.nr: 77412380

SOCIALT ARBETE, PSYKOLOGI, PSYKIATRI 13

Perspektiv som gör skillnad

Meningsskapande samtal i praktiken JOHAN BYSELL, MICHAEL HJERTH

Hur kan vi skapa goda relationer och hur kan vi förfina våra sätt att få till meningsfulla samtal? Detta är en heltäckande bok om konsten att samtala. Den ger filosofiska perspektiv och konkreta exempel för att bygga relationer, synliggöra behov, utforska känslor och aktivera resurser.

Utgivningsår: 2022 Sidor: 304 Upplaga: 1.2 Art.nr: 77411987

Navigera genom stormarna

Om känslor och npf

NICOLE WOLPHER

Hur lever man med sina känslor? Och hur ska man förstå dem när de verkar helt obegripliga?

Att förstå sig på sina känslor kan vara svårt för alla. Om du har npf kan det vara ännu knepigare. Det menar socionom Nicole Wolpher författare till boken.

Utgivningsår: 2021 Sidor: 256 Upplaga: 1.2 Art.nr: 77411970

Livsberättelser om adhd och autism

CAROLINE JONSSON (redaktör)

”Om jag hade vetat – äntligen förstår jag varför livet blev kaos”

I den här boken berättar tretton personer hur det är att få en npf-diagnos på äldre dar. Deras berättelser följs upp av erkända experter.

Utgivningsår: 2022 Sidor: 136 Upplaga: 1.1 Art.nr: 77413127

NYHET NYHET NYHET SOCIALT ARBETE, PSYKOLOGI, PSYKIATRI 14

Schizofreni

Livet med en psykossjukdom STEN FRIBERG, ÅSA KONRADSSON GEUKEN, YLVA WÄCHTER

Sjukdomen som ingen vill ha.

Att få schizofreni väcker många tankar och känslor. Vad händer sen? Hur ska det gå att skapa sig ett liv?

Och vad kan anhöriga och närstående göra? Den här boken är tänkt som ett stöd i processen för både drabbade och anhöriga.

Utgivningsår: 2021 Sidor: 192 Upplaga: 1.2 Art.nr: 77412243

Vi måste prata om epistemisk tillit

Mentalisering och pålitliga relationer

MARIA WIWE

Det här är första svenska boken om epistemisk tillit.

Den tar med läsaren på en epistemisk resa via teoretiska och kliniska berättelser om barn och ungdomar i epistemisk tillit, misstro, vaksamhet, hunger och epistemisk isolering.

Utgivningsår: 2021 Sidor: 120 Upplaga: 1.1 Art.nr: 77411642

Bemötande i psykiatrin

Möten som främjar återhämtning

GIT-MARIE EJEBORN LOOI, SEBASTIAN GABRIELSSON

Utgångspunkten för den här boken är att psykiatrin ska möta människors behov och tillvarata deras förmågor.

Den beskriver hur du med ett återhämtningsinriktat arbetssätt kan göra skillnad för människor med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

Utgivningsår: 2018 Sidor: 96 Upplaga: 1.2 Art.nr: 77410881

SOCIALT ARBETE, PSYKOLOGI, PSYKIATRI 15

Vägen ut ur kriminalitet MARTIN LARDÉN

Samhället blir tryggare med humanare kriminalvård. Det är utgångspunkten i den här boken. Fokus ligger på hur man kan bryta ett destruktivt liv; olika tekniker och metoder för hur man kan motivera, vägleda och stödja klienter att ta sig igenom ett förändringsarbete. Utgivningsår: 2020 Sidor: 208 Upplaga: 1.1 Art.nr: 77411666

Medkänslans pris

Om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma

PER ISDAL

Psykolog Per Isdal slår fast att hjälpande yrken är riskyrken och skildrar hur han själv förändrades av yrket han älskar. Han presenterar konkreta förebyggande strategier och redogör för forskning kring sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet.

Utgivningsår: 2017 Sidor: 280 Upplaga: 1.4 Art.nr: 77410515

Meningen med våld

PER ISDAL

För att motverka och stoppa våldet är det nödvändigt att förstå dess bakgrund och orsaker. Meningen med våld tydliggör våldets grundläggande karaktär som makt medel i mänskliga relationer. Den utkom första gången 2000 och har sedan dess blivit grundboken om våld. Utgivningsår: 2017 Sidor: 288 Upplaga: 2.3 Art.nr: 77410294

SOCIALT ARBETE, PSYKOLOGI, PSYKIATRI 16

Social dokumentation i praktiken

En handbok med övningar

THOMAS CARLSSON, ANN NILSSON

En praktiskt inriktad handbok som beskriver hur du kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Denna upplaga är uppdaterad med Socialstyrelsens nya riktlinjer och kompletterad med IBIC – Individens behov i centrum.

Utgivningsår: 2022 Sidor: 96 Upplaga: 2.1 Art.nr: 77413417

Social dokumentation i handläggning och genomförande

Med värdegrund och ICF

THOMAS CARLSSON, ANN NILSSON

Boken sammanfattar de aktuella regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Det är en omarbetad och reviderad version av de populära böckerna Dokumentera mera och Social dokumentation – ett steg till.

Utgivningsår: 2020 Sidor: 208 Upplaga: 2.2 Art.nr: 77412366

Missbruk, trauma och samsjuklighet

Bemöta och behandla

STEFAN SANDSTRÖM

Missbruk, trauma och samsjuklighet är indelad i två avdelningar, den första ger en teoretisk bakgrund och den andra beskriver bemötande och behandling. Boken vänder sig till personal inom HVB, socialtjänst och psy kiatri samt andra yrkesgrupper inom missbruksvården.

Utgivningsår: 2019 Sidor: 220 Upplaga: 1.4 Art.nr: 77411246

NYHET SOCIALT ARBETE, PSYKOLOGI, PSYKIATRI 17

Overklighetskänslor

Om depersonalisationssyndrom

ANNA STRID

Boken bygger på en första svensk studie där man kart lagt förekomsten av DDD, kompletterat med ett antal djupintervjuer, personliga symtombeskrivningar som förmedlar ett viktigt inifrånperspektiv, samtidigt som de visar hur olika symtombilder och förlopp kan te sig.

Utgivningsår: 2020 Sidor: 128 Upplaga: 1.1 Art.nr: 77410102

Autism inifrån

Speglingar av ett autistiskt vi

SERENA HASSELBLAD

En grupp autistiska vuxna började träffas för att diskutera identitet och dela personliga erfarenheter. Det resulterade i den här boken – av och för autister. I boken samlar de kunskap och analyser och vänder ut och in på många schablonbilder.

Utgivningsår: 2019 Sidor: 120 Upplaga: 1.1 Art.nr: 77412038

Man dör inte av stress – man slutar bara att leva

Om utmattningssyndrom

SELENE CORTES, MARIE ÅSBERG

Selene Cortes ger sin personliga berättelse om ångestdriven duktighet och hur hon tagit sig tillbaka. Senior professor Marie Åsberg, som länge forskat om utmattning och som myntat begreppet utmattningssyndrom, kompletterar Selenes berättelse med ett kliniskt perspektiv.

Utgivningsår: 2019 Sidor: 192 Upplaga: 1.2 Art.nr: 77410645

SOCIALT ARBETE, PSYKOLOGI, PSYKIATRI 18

Finns också som uppdragsutbildning

Rättshaveristiskt beteende Bemötande i praktiken

JAKOB CARLANDER, ANDREAS WEDEEN

Utgivningsår: 2022 Sidor: 128 Upplaga: 1.2 Art.nr: 77412908

Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende

NIKLAS GUSTAFSSON, PER LINDQVIST

Utgivningsår: 2019 Sidor: 150 Upplaga: 1.1 Art.nr: 77410973

När små barn far illa Fysiskt våld, sexuella övergrepp, försummelse BJÖRN TINGBERG

Utgivningsår: 2021 Sidor: 120 Upplaga: 1.1 Art.nr: 77412465

Handbok för psykon

Att leva med psykisk ohälsa TOVE LUNDIN

Utgivningsår: 2018 Sidor: 96 Upplaga: 2.1 Art.nr: 77411178

SOCIALT ARBETE, PSYKOLOGI, PSYKIATRI 19

Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer LIRIA ORTIZ

Utökad upplaga

Att fråga en klient om våld i nära relationer kan vara svårt. Här får du konkreta samtalsverktyg för att hantera samtal och motivera personen till förändring. Det är en reviderad upplaga med två nya kapitel om våld i hbtqi-relationer och om kvinnor som våldsutövare.

Utgivningsår: 2020 Sidor: 208 Upplaga: 3.2 Art.nr: 77412298

MI – Motiverande samtal

Praktisk handbok för socialt arbete BARBRO HOLM IVARSSON, LIRIA ORTIZ, PETER WIRBING

Motiverande samtal, MI, är en evidensbaserad samtalsmetod som passar när du vill stimulera en person att förändra sitt beteende. Här presenteras MI på ett tydligt och överskådligt sätt och du får en grundläggande förståelse för metoden och hur den tillämpas.

Utgivningsår: 2016 Sidor: 88 Upplaga: 3.9 Art.nr: 88099945

SOCIALT ARBETE, PSYKOLOGI, PSYKIATRI 20

Pedagogiska samtal i psykiatrin

MARIE JULIN

Utgivningsår: 2013 Sidor: 128 Upplaga: 2.1 Art.nr: 77411437

Att vara vuxen med Aspergers syndrom

PAULA TILLI

Utgivningsår: 2015 Sidor: 190 Upplaga: 2.1 Art.nr: 77412588

Föräldraboken om adhd

LENA WESTHOLM

Utgivningsår: 2016 Sidor: 176 Upplaga: 3.1 Art.nr: 77413219

Föräldraboken om autism

CAROLINA LINDBERG, MALIN VALSÖ

Utgivningsår: 2015 Sidor: 112 Upplaga: 2.1 Art.nr: 88099198

Vill du ha hjälp? Nej tack gärna!

LENA WESTHOLM

Utgivningsår: 2016 Sidor: 136 Upplaga: 2.1 Art.nr: 77413646

Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder

CAMILLA BOGARVE, DAVID ERSHAMMAR, DAVID ROSENBERG

Utgivningsår: 2012 Sidor: 285 Upplaga: 2.1 Art.nr: 77410706

SOCIALT ARBETE, PSYKOLOGI, PSYKIATRI 21

Bokserien Svensk Psykiatri

Svenska Psykiatriska Föreningen, SPF, har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Riktlinjerna bygger på vetenskaplig evidens och kliniska erfarenheter. De är mycket användbara och är anpassade till svensk sjukvård. I samarbete med Svenska Psykiatriska Föreningen ger vi kontinuerligt ut kliniska riktlinjer och samlar dem i vår bokserie Svensk Psykiatri.

Konsultationspsykiatri

Kliniska riktlinjer för konsultation-liaisonpsykiatri Utgivningsår: 2022 Sidor: 322 Art.nr: 77413455

Beroendemedicin i öppenvården

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Utgivningsår: 2018 Sidor: 128 Art.nr: 77410874

Personlighetssyndrom

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Utgivningsår: 2017 Sidor: 240 Art.nr: 77410140

Ätstörningar

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Utgivningsår: 2015 Sidor: 136 Art.nr: 77411635

ECT

Kliniska riktlinjer för elektrokonvulsiv behandling Utgivningsår: 2013 Sidor: 80 Art.nr: 77410676

Bipolär sjukdom

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Utgivningsår: 2014 Sidor: 112 Art.nr: 77410690

Psykiatrisk tvångsvård

Kliniska riktlinjer vård och behandling Utgivningsår: 2013 Sidor: 112 Art.nr: 77410683

Äldrepsykiatri

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Utgivningsår: 2013 Sidor: 164 Art.nr: 77410492

22

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli först med att ta del av våra erbjudanden – prenumerera på vårt kostnadsfria, digitala nyhetsbrev!

Du håller dig uppdaterad med det senaste inom ditt område och får förhandsinformation när vi lanserar en ny spännande bok eller utbildning.

PRENUMERERA HÄR: gothiakompetens.se/nyhetsbrev

Beställ dina böcker på gothiakompetens.se Alla priser hittar du på vår webb.

Kontaktuppgifter kundservice: 08-462 26 70 order@gothiakompetens.se Gothia Kompetens AB, Box 22543, 104 22 Stockholm Omslagsillustration: Josephine Skapare Tryck: Exakta 2022 Vi reserverar oss för eventuella skrivfel i katalogen.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.