Bokkatalog Skola 2022-2023

Page 1

Skola

Som prenumerant får du alltid:

6 1.159nrkrexkl.moms

Grundskoletidningen.se

Två

• Diskussionsunderlag för kollegialt lärande

• Tillgång till ett stort artikelarkiv på grundskoletidningen.se

tidningar för din utveckling och detlärandetkollegiala 2

TIDNING GRUNDSKOLETIDNINGEN & PEDAGOGISK förKompetensutvecklingSNABBGUIDElärareochskolledareGRUNDSKOLETIDNINGEN&PEDAGOGISKSNABBGUIDE

• 6 nummer av både Grundskoletidningen och Pedagogisk Snabbguide

• Kompetensutveckling om aktuella ämnen

Grundskoletidningen ger dig fördjupande, utmanande och inspirerande kompetensutveckling. Varje nummer fokuserar på ett större tema och lyfter aktuella frågor med både verksamhetsnära djupdykningar och forskarperspektiv.Systertidningen Pedagogisk Snabbguide är en praktisk handbok med ett nytt tema i varje nummer där du får råd och guidning i ett aktuellt ämne.

• Lektionsupplägg att använda direkt i din undervisning

• Intressanta intervjuer och fördjupande reportage

Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Har du frågor, synpunkter eller kanske tips om ett ämne du vill veta mer om? Kontakta mig gärna!

Ditt arbete påverkar dina elevers liv, både nu och i framtiden. Därför är det viktigt att du får de rätta förutsättningarna att utföra ditt arbete så bra som möjligt. Att du får chans till kompetensutveckling för att kunna utvecklas som lärare, specialpedagog eller rektor.

Gothia Kompetens värld och en bättre dag på jobbet.

För en bättre dag på jobbetFÖRLÄGGARENHARORDET

Tobias Ludvigson

Förläggare och chefredaktör för Grundskoletidningen

Vi hoppas att du går till jobbet med vetskapen om att det du gör är meningsfullt, att du spelar roll för eleverna och dina kollegor. Vi hoppas att du känner dig uppskattad, kompetent och får möjlighet att utvecklas.

Den här bokkatalogen är fylld med böcker för din kompetensutveckling. Det är böcker att läsa på egen hand eller tillsammans med kollegor. Böcker att fundera över, gå tillbaka till och diskutera och reflektera kring. Det är böcker som omsätter forskning och erfarenheter till metoder i vardagen och ger dig ny kunskap, fördjupade insikter och konkreta råd. Jag hoppas du hittar nya spännande ingångar till ditt lärande och din kompetensutveckling.Såvälkommenini

Beställ dina böcker på gothiakompetens.se Vi reserverar oss för eventuella skrivfel i katalogen.

TOBIAS LUDVIGSON

Hälsningar

3

– Läroplanen är utformad så att lärarens kursplanedelar ofta ligger utspridda på 10–20 ställen. Om vi inte har översikten och kan få syn på helheten blir det också svårt att planera för en undervisning som gynnar lärandet, säger Johan Alm, lärare och skolutvecklare.

FÖRFATTARE JOHAN ALM

– Det är svårt för den enskilde läraren att få den helhet i kursplanen som Skolverket pekar på är så viktig. Jag har skapat översikter för varje kursplan där både syfte, bedömnings- och betygskriterier och det centrala innehållet samlas så att läraren tydligt ser helheten i sitt ämne och i sina ämneskombinationer, säger Johan Alm.

Skaffa dig en överblick över Lgr22 med Johan Alms tips och verktyg

Han presenterar kursplanerna med en layout som tar minimal plats, utan att ändra i innehåll eller språk. Alla delar får plats på samma sida och lärares alla ämnen på ett enda uppslag.

– Jag hoppas att bokens verktyg ska frigöra tid och energi för att skapa bra lärande i klassrummet, säger Johan Alm.

Den reviderade kursplanens tre delar ska enligt Skolverket ses som en helhet men den översikten är svår att få då syfte, bedömnings- och betygskriterier och centralt innehåll ofta ligger utspritt. Johan Alm har därför skrivit boken Upptäck Lgr22, som ger en tydlig översikt och verktyg för lärare att greppa kursplanen.

Johan Alm är lärare och skolutvecklare.

GustafssonMarcusFoto:

4

Upptäck Lgr22 presenterar kursplanerna så att de tar minimal plats, utan att ändra i innehåll eller språk. Alla delar får plats på samma sida och många lärares alla ämnen på ett enda uppslag. Boken är ett kopieringsunderlag.

Hur får man elever att begripa vad och hur de ska lära sigHärnågot?sätter Johan Alm fokus på lärandet och under visningen och hjälper lärare att formulera lärandet på ett begripligt sätt för eleverna.

BÖCKER

Iakttagbara mål

Upptäck Lgr22

Verktyg för att greppa din kursplan. Även för Lgrsär22 JOHAN ALM

Utgivningsår: 2019 Art.nr: 88099686

Lärandematriser

Lärandematriser beskriver målen ur elevers perspektiv, så begripligt att de själva kan bedöma sitt eget och kamraters lärande. Boken visar hur du skapar lärandematriser med andra lärare och ger undervisningsexempel.

Utgivningsår: 2015 Art.nr: 72059801

5 NYHET

Att göra lärande synligt JOHAN ALM

Att få eleven att förstå JOHAN ALM

Utgivningsår: 2022 Art.nr: 77413370

– Att undervisa är inget ensamarbete, lektionsdesign förutsätter att många perspektiv finns med i designprocessen för att göra kloka pedagogiska val. Pusselbitarna är inte bara elever och aktiviteter utan också lärare, förståelse, tolkningar, arbetssätt.

GustafssonMarcusFoto:

Lektionsdesign har blivit ett begrepp inom skolan sedan Helena Wallberg introducerade det för tre år sedan. Helena Wallberg fördjupar nu kunskapen med den nya boken Lektionsdesign i praktiken, där hon ger konkreta råd kring hur läraren kan arbeta – före, under och efter lektionen.

–Jag vill att alla elever ska få möjlighet att höra till, delta, lära och prestera i gemenskap, säger Helena Wallberg. Med en differentierad undervisning hamnar fokus på möjligheter istället för svårigheter och på att möta eleverna som grupp samtidigt som man ser varje elev. Lektionsdesign innebär att organisera undervisningen under lektionen för att möta just de elever som finns i klassrummet med aktiviteter och uppgifter som stimulerar och utmanar utifrån elevernas olika förutsättningar. Den nya boken Lektionsdesign i praktiken ger konkreta förslag till lärarens designarbete före, under och efter.

6

FÖRFATTARE HELENA WALLBERG

– Lektionsdesign är ett kreativt arbete. Jag vill med mina böcker bidra till glädjen med att undervisa, säger Helena Wallberg som också vill att boken används praktiskt för att arbeta med lektionsdesign kollegialt.

Så arbetar du med lektionsdesign i praktiken

Helena Wallberg är gymnasielärare och specialpedagog.

Före, under och efter lektionen HELENA WALLBERG

Utgivningsår: 2020 Art.nr: 77412120

En HELENAhandbokWALLBERG

Rätt använd är återkoppling ett effektivt verktyg för att skapa motivation, inkludering och ökat lärande.

Lektionsdesign sätter processen i centrum. I stället för olika speciallösningar kan en differentierad undervis ning hjälpa oss att få med alla elever.

Lektionsdesign i praktiken ger en fördjupad förståelse för differentierad undervisning. Boken innehåller konkreta förslag till lärarens designarbete före, under och efter lektionen med hjälp av strukturer och tankesätt som stödjer en differentierad och explicit undervisning.

Återkoppling

Lektionsdesign i praktiken

Boken ger konkreta tips och aktiviteter för en lektionsdesign som möjliggör en undervisning som möter olikheter och främjar delaktighet.

Genom frågor väcks tankar som leder till lärande och kunnande. Hur kan man organisera kamratrespons i form av frågor? Hur kan frågeställningar motivera eleverna att anstränga sig?

Utgivningsår: 2019 Art.nr: 77411215

BÖCKER 7 NYHET

Stöd, stimulans och lust att lära HELENA WALLBERG

Utgivningsår: 2022 Art.nr: 77413080

Lektionsdesign

Att äga klassrummet handlar om allt du inte fick lära dig på lärarutbildningen – att leda en klass på riktigt. Det är en handbok som ger dig perspektiv på ditt ledarskap med konkreta tips och reflektionsfrågor.

Utgivningsår: 2020 Art.nr: 77411826

8

Ett gott ledarskap kommer med erfarenhet, träning och prövning. Och det kommer med modet att vända blicken inåt. Vad i mitt ledarskap får gruppen att lyckas eller lektionerna att bli röriga?

BÖCKER

Att äga klassrummet

Att äga läraryrket

En bok för att du ska kunna utvecklas som ledare och lärare, och äga ditt klassrum.

För en ny lärare är det många bitar att få ordning på, och en hel del utmaningar att hantera. Att äga läraryrket är en guide som hjälper dig att undvika fallgroparna.

KARIN BOBERG OCH ANNA STERLINGER AHLRING

Boken är indelad i tio kapitel där varje kapitel motsvarar en sida av ledarskapet – till exempel det relationella ledarskapet, det konsekventa ledarskapet och det verbala ledarskapet.

Utgivningsår: 2020 Art.nr: 77412045

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring är båda lärare i åk 4–9. Karin bloggar för Skolvärlden, Pedagog Huddinge och på Karin bygger undervisning. Anna startade podden Anna och Philips Lärarpodcast och fick 2017 priset Årets insats inom offentlig sektor.

Elever, vårdnadshavare, utvecklingssamtal, föräldramöten, läsårsplanering och bedömning. Och så själva undervisningen förstås.

10 perspektiv på ledarskap för lärare

En guide till ditt liv som lärare KARIN BOBERG OCH ANNA STERLINGER AHLRING

Konsten att undervisa

Per Fagerström är lärare och skolutvecklare, verksam i Göteborg på den kanhuroftaskolutveckling.uppdragsenhetenkommunalaCenterförPeranlitasförattkonkretvisapådetkollegialalärandetutvecklas.

Trots många trender inom undervisning är vissa delar av lärarhantverket tidlösa. Här går Filippa Mannerheim till försvar för traditionella undervisningsmetoder som fungerar.Itiokapitel lyfts läraren fram som kunskapsförmed lare och den tryckta läroboken som undervisningens nav. Boken beskriver också vikten av att låta eleverna läsa skriven text, skriva för hand och betydelsen av ett knäpptyst klassrum.

Med många exempel från praktisk undervisning riktar sig boken till alla som arbetar med undervisning och som vill reflektera över och utveckla sitt hantverk.

Kollegialt och kollektivt lärande är en viktig framgångsfaktor för att bedriva effektiv undervisning. Ett lyckat kollegialt lärande utgår från de frågor och utmaningar som lärare ställs inför i sin yrkesvardag. Genom utmanande och bra samtal kring varför och på vilka grunder vi gör som vi gör får vi kunskap om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för elevernas lärande, samtidigt som vi utvecklar yrkeskompetens och arbetsglädje inom kollegiet.

9 NYHETNYHET

Kollegialt lärande i skolan innehåller konkreta metoder och visar hur du kan använda kollegialt lärande som ett kraftfullt verktyg.

BÖCKER

En bok om lärarens hantverk FILIPPA MANNERHEIM

Utgivningsår: 2021 Art.nr: 77412519

Utgivningsår: 2022 Art.nr: 77413257

Filippa Mannerheim är gymnasielärare i svenska och historia, har även arbetat som journalist och föreläsare. Filippa är en välkänd röst i skoldebatten.

Kollegialt lärande i skolan PER FAGERSTRÖM

Med den nya boken Ostört i skolan – från digital distraktion till djup koncentration ger han konkreta metoder för hur skola och lärare kan begränsa och strukturera den digitala användningen. Målet är att hjälpa eleverna att fokusera på lärandet.

Hur skapar vi en lärmiljö som är fri från digitala distraktioner? Är det ens möjligt?

Push-notiser, snabba google-sökningar och chattmeddelanden. Distraktionerna är många i den digitala världen och det påverkar elevernas koncentration och förmåga att lära. Joakim Sveland vill se en balans där skolan begränsar och strukturerar den digitala användningen. Hans nya bok Ostört i skolan ger metoderna.

– Skolan ska vara en plats där du lär hur du lär dig. Då behöver vi också hjälpa eleverna med det och visa hur de kan skapa en digital studiero, säger Joakim Sveland, lärare i historia och svenska som sedan 2017 fördjupat sig i skolans digitalisering och föreläst om den problematik som uppstår.

FÖRFATTARE JOAKIM SVELAND 10 GustafssonMarcusFoto:

– Vi lärare behöver hjälpa eleverna att begränsa och strukturera arbetet i den digitala världen för att de ska kunna fokusera, säger Joakim Sveland.

– Forskningen är tydlig. De digitala distraktionerna stör och försämrar inlärningen. Dessutom driver alla distraktioner upp tempot i sättet som vi läser, skriver och söker, säger Joakim Sveland. Det försämrar vår förmåga att stanna upp och tänka djupt.

NYHET

Från digital distraktion till djup koncentration

BÖCKER

Hur skapar vi en lärmiljö som är fri från digitala distraktioner? Från forsknings resultat till lärarvardag ger boken den kunskap och de metoder du som lärare behöver för att skapa studiero och fokus i den uppkopplade skolan.

11

I den här boken leder han vägen från forskningsresultat till lärarvardag genom att visa vilka metoder och strategier som krävs för att riva ner den mur av distrak tioner som hindrar eleverna från att nå dit – till kunskapen och lärandet.

JOAKIM SVELAND

Joakim Sveland är lärare och författare. Han skriver och föreläser i skolor landet över om hur internet och digitaliseringen påverkar vårt lärande.

Utgivningsår: 2022 Art.nr: 77412953

Författaren och läraren Joakim Sveland tecknar berättelsen om hur internet skulle revolutionera undervisningen, men i stället hackade vår uråldriga hjärna. Om hur den teknologi som skulle ge eleverna tillgång till all världens kunskap visade sig stå i vägen för densamma.

Ostört i skolan

Tips och inspiration för lärare och skol

Vässa undervisningen

ANNE-MARIE KÖRLING

Från stavfel

Talrädsla i skolan

OCH TOBIAS

En liten handbok om konsten att ställa stora MALINfrågorLARSSON

Genom bokstäver, ord och litteratur

Utgivningsår: 2020 Art.nr: 77410591

OCH TOMMY LUCASSI

Utgivningsår: 2021 Art.nr: 77412144

Att förstå och hjälpa elever som inte gillar att DANIELtala SANDIN

BÖCKER 12

till stavrätt

GARD

Utgivningsår: 2017 Art.nr: 88099952

Utgivningsår: 2019 Art.nr: 77411345

i en digital tid

Läslust

HÜLYAbibliotekarierBASARAN

Skriv för livet

CARL-JOHAN MARKSTEDT

Malin Larsson är lärare i svenska. Hon fick Svenska Akademiens svensklärarpris 2014.

Kreativt skrivande i svenskundervisningen MALIN LARSSON

Boken presenterar en modell för hur du kan arbeta praktiskt med romanläsning och visar hur du planerar och genomför läsprojekt i klassrummet. För lärare i grundskolans senare år och gymnasiet.

Boken visar hur du väcker elevernas kreativitet och vilka frågor, uppgifter, strategier och utmaningar som sätter igång den. Boken ger tips på hur man får elever att lita på sig själva och våga höras.

Att arbeta med noveller stärker elevernas analysförmåga, ger underlag för spännande samtal och varierade skrivupp gifter, introducerar fantastiska författarskap och bidrar till utvecklingen av ett rikt och varierat språk.

Samtala och skriva om litteratur i skolan

CARL-JOHAN MARKSTEDT OCH MARTIN SANDBERG

Utgivningsår: 2020 Art.nr: 77411833

Carl-Johan Markstedt är lärare i svenska och har skrivit flera populära läromedel om litteraturläsning i skolan.

13 NYHET

Romanläsning i praktiken

Samtala och skriva om noveller i skolan

Utgivningsår: 2022 Art.nr: 77411802

Novelläsning i praktiken

Boken innehåller konkreta lektionsupplägg och förslag på hur arbetet med noveller kan läggas upp.

Utgivningsår: 2019 Art.nr: 77410829

BÖCKER

– Jag möter många lärare som trots att de gärna vill, inte är bekväma med att undervisa i sexualfrågor. Det beror både på att de upplever en kunskapsbrist och på att ämnet fortfarande är laddat, säger Kalle Norwald, sexolog, och för många känd som rådgivare i ett tv-program på SVT.

Vet du hur du ska undervisa om sex, normer, samtycke, relationer och hbtq?

14

– Varje lektion ska inte handla om sex, i dess traditionella betydelse, alltså själva görandet av sexet. Vi behöver också diskutera normer, samtycke, relationer och hbtq, säger Kalle Norwald, som påpekar att undervisningen ger ungdomarna ett språk och förmåga att uttrycka sina känslor och tankar. Något som är viktigt för den psykiska hälsan.

– Vi vuxna har ett ansvar att ge ungdomarna kunskap så att de kan fatta de beslut i livet som känns rätt för dem, kunna sätta ord på sina tankar och känslor för att må bra nu, och senare i vuxenlivet, säger Kalle Norwald, som undervisar både lärare och elever i sexualkunskap.

Hans bok Undervisa om sexualitet, samtycke och relationer – integrera i alla ämnen visar genom exempel från forskning och vardagsnära situationer hur lärare kan inkludera sexualitet, samtycke och relationer i undervisningen.

Foto: Oskar Omne

Nu när ämnet Sex och samlevnad bytt namn till Sexualitet, samtycke och relationer innebär det också ett bredare uppdrag med kontinuerlig undervisning och integration i flertalet ämnen. Det välkomnar Kalle Norwald som menar att psykisk ohälsa kan förebyggas genom en god undervisning i sexualkunskap.

FÖRFATTARE KALLE NORWALD

Integrera i alla ämnen

I den här boken visar Kalle Norwald hur lärare kan inkludera sexualitet, samtycke och relationer i undervisningen.

Undervisa om sexualitet, samtycke och relationer

Många lärare uppger att de känner en osäkerhet inför att arbeta med sexualitets relaterade teman då de saknar utbildning i sexualitetslära. Ändå förväntas de enligt läroplaner och styrdokument att undervisa i just det. Utifrån forskning och vardagsnära situationer exemplifierar Kalle Norwald hur du som lärare kan inkludera sexualitet, samtycke och relationer i din undervisning, utan att krångla tillBokendet. lyfter ämnen som eleverna själva efterfrågar: relationer, pornografi, sexuellt överförbara infektioner, abort och känslor.

BÖCKER

Utgivningsår: 2022 Art.nr: 77412670

15

NYHET

Kalle Norwald är auktoriserad socionom, sexologisk rådgivare och psykoterapeut. Arbetar som terapeut inom psykoterapi med sexologiskt fokus samt med utbildning för skolelever och yrkesgrupper som möter sexualitet i sin yrkesutövning, däribland lärare och pedagoger. Kalle Norwald är även känd från ett relationsprogram på SVT.

KALLE NORWALD

BÖCKER

För att ge lärarna ett konkret stöd har Maria Refors Legge skrivit en handbok som reder ut vanliga dilemman som lärare kan stöta på. Med boken Juridik i skolan – en handbok för lärare vill hon ge lärarna kunskap om vad som gäller, och därmed också ett större självförtroende gentemot rektor och vårdnadshavare.

Juridik i skolan

Maria Refors Legge är jurist och doktor i offentlig rätt med inriktning mot utbildningsrätt. Har undervisat på lärarutbildningen och rektorsprogrammet vid Stockholms universitet samt Uppsala universitet. Hon är en del av Stockholms universitets barnrättscentrum samt Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitet. Driver bloggen Skoljuridik.

16

Med hjälp av vardagsnära scenarier illustreras olika rättsliga frågeställningar som aktualiseras i skolans värld. De dilemman som löper genom boken bygger på såväl intervjuer med lärare som beslut från skolmyndigheterna och rättsfall från Sveriges domstolar.

Utgivningsår: 2021 Art.nr: 77412472

Får en skolas rektor ändra en elevs betyg? Vems ansvar är det om arbetsmiljön på skolan är bristfällig och i vilka situationer får den så kallade pysparagrafen användas? Får du som lärare lyfta eller hålla fast stökiga elever och hur bör du resonera kring luciafiranden och kyrkobesök under skoltid?

MARIA REFORS LEGGE

En handbok för lärare

Utgivningsår: 2022 Art.nr: 77412830

MONA LILJEDAHL

Särskilt begåvade elever Pedagogens utmaning och möjlighet

Boken2§).bygger

BÖCKER

Särskilt begåvade elever har en exceptionellt hög inlärningsförmåga. Boken berättar hur skolan kan upptäcka och identifiera dessa elever samt vilka pedagogiska verktyg som behöver tillämpas.

Sverige ligger långt efter i hur skolan arbetar med särskilt begåvade elever. Många förblir oupptäckta och får aldrig den stimulans de behöver.

Pedagogisk ABC för särskilt begåvade elever

MONA LILJEDAHL

Det här en handfast handledning i hur man kan stötta särskilt begåvade elever i att ”kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (skollagen 3 kap.

Här får du metoder för att erbjuda möjlighet till utveckling åt alla i en skola för alla.

17 NYHET

Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare i svenska och engelska och special pedagog. Medförfattare till Skolverkets handlednings material Särskilt begåvade elever

Utgivningsår: 2017 Art.nr: 77410010

på studier av särskilt begåvade elever och deras skolsituation. Här presenteras insatser i form av ett pedagogiskt ABC: acceleration, berikning, coachning.Särskiltbegåvade elevers spetsförmåga är att lära sig. Trots det kämpar många av de här eleverna dagligen mot meningslöshet och understimulans i skolan.

Aktiva värderingar

JOHN STEINBERG OCH ÅSA SOURANDER

Värderingsövningar för skolan

Metodbok för skolan

Att vända en klass

Metoder för framgångsrikt ledarskap

JOHN STEINBERG OCH ÅSA SOURANDER

Utgivningsår: 2015 Art.nr: 88099150

Värdegrundsarbete i praktiken

Utgivningsår: 2020 Art.nr: 77412083

BÖCKER 18

Från oro till fokus

Utgivningsår: 2019 Art.nr: 77411604

Utgivningsår: 2019 Art.nr: 77411086

JOHN STEINBERG

Lärarskicklighet

JOHN STEINBERG

Utgivningsår: 2021 Art.nr: 77412892

John Steinberg är fil. dr i pedagogik, föreläsare och författare. John har tidigare arbetat som universitets lektor och rektor.

JOHN STEINBERG

Stärk arbetslaget – skolans ryggrad

Här beskriver John Steinberg varför kroppsspråket är så viktigt och hur en effektiv användning av bland annat tonfall, tempo, gester och blickar kan skapa förtroende och samarbetsvilja hos eleverna.

När arbetslaget fokuserar på idéer och metoder för att höja undervisningens kvalitet och attraktionskraft får man elever som vill engagera sig. Skolutveckling handlar om att du och kollegorna utifrån era professionella erfarenheter och roller delar med er av era erfarenheter, utmaningar och lösningar om lärande och undervisning.

Utgivningsår: 2020 Art.nr: 77412250

Ledarskap i klassrummet

JOHN STEINBERG

Utgivningsår: 2018 Art.nr: 77410805

Lärarens kroppsspråk

Storsäljaren Ledarskap i klassrummet har använts som cirkel- och fortbildningsbok i hundratals skolor och hjälpt ett otal lärare att utveckla sitt ledarskap. Det är en praktisk handbok som ger råd och hjälp för att skapa arbetsro.

Hur arbetslaget kan sätta pedagogiken i centrum

Handbok för arbetsro och effektivt lärande

BÖCKER 19

JOHN STEINBERG

Ledarskap i klassrummet 2

BÖCKER

Digitaliseringen av skolan handlar om att leda en pedagogisk verksamhet mot skolans uppdrag i styrdokumenten. Här får du veta vad du som skolledare behöver göra för att lyckas.

Skolledare i en digitaliserad värld

Att leda lärande MALIN FRYKMAN

Utgivningsår: 2017 Art.nr: 77410065

Utgivningsår: 2021 Art.nr: 77412557

Läranderonder i skolan

Läranderonder är ett arbetssätt för att förstå ett problem på djupet och ett verktyg för att driva skolutvecklingen vidare och ge ökad systematik i det kollegiala samarbetet. Med stöd av läranderonder kan verksamheten bygga en reflekterande och utforskande kultur där man lär med och av varandra. Arbetssättet bygger på en process där lärare identifierar problem de vill undersöka, besöker varandras klassrum, bearbetar observationerna och formulerar möjliga vägar framåt. Boken beskriver hur läranderonder kan användas som ett viktigt redskap i utvecklingsarbetet.

Hur skapar vi lärande organisationer och leder lärande i en digitaliserad värld? Hur bygger vi en dela-kultur med hjälp av det kollegiala lärandet?

Malin Frykman har bred erfarenhet av skolledarskap, formativ bedömning och digitalisering.

Johanna Kjellén är gymnasielärare och specialpedagog.

Skolutveckling med fokus på undervisning och lärande JOHANNA KJELLÉN

20

Per Kornhall visar också att moderna styrningsformer som fokuserar på mätbara mål och konkurrens stämmer dåligt överens med hur ledarskap och följarskap utvecklas i naturliga grupper.

Naturligt ledarskap

I boken Naturligt ledarskap ger sig Per Kornhall ut på jakt efter ledarskapets rötter. Det blir en vindlande resa från vårt tidiga ursprung på savannen, via vardagen bland små grupper av naturfolk och in i dagens människomyllrande samhällen och organisationer. Med en fot i skolans värld och den andra i biologin tar författaren ett annorlunda och tankeväckande grepp på frågan om skolans ledarskap och styrning. Han visar att evolutionen har format oss alla till att vara ledare och följare, men att olika egenskaper premieras i olika sammanhang.

BÖCKER

Per Kornhall är disputerad biolog och utbildad gymnasielärare. Han är verksam som författare och har arbetat mycket med ledarskapsutbildning och handledning.

21

NYHET

Vad evolutionen kan lära om ledarskap i skolan

Utgivningsår: 2022 Art.nr: 77413066

PER KORNHALL

Med ökade kunskaper om hur evolutionen har format oss kan vi lättare reflektera över känslor och beteenden som uppstår när vi leder och följer andra människor.Bokenpå en ny och spännande vinkel på ledarskap som du inte läst om tidigare. Per Kornhall hoppas att skolans ledare ska få mer kunskap om ledarskapet för att kunna utvecklas.

Att sätta betyg

Hur kan man få till en likvärdig bedömning och betygsättning mot nationella krav som ska gälla alla? Här får vi följa ett antal lärare som resonerar sig fram till en betygsättning som erkänner och omfamnar den mångfald vi möter i klassrummen. Boken ger stöd och diskussionsunderlag kring bedömning och betygsättning.

Från förmedling till förståelse HELENA WALLBERG

Formativ bedömning ökar elevernas förståelse för hur kunskap och förmågor kan bedömas och ger läraren möjlighet att kontinuerligt utvärdera och utveckla sin undervisning. Boken innehåller många konkreta exempel på hur du kan planera, genomföra och utveckla din undervisning med ett formativt förhållningssätt.

Utgivningsår: 2013 Art.nr: 72059481

BÖCKER

En berättelse från ett kollegierum HELENA WALLBERG

Formativ bedömning i praktiken

Helena Wallberg är gymnasielärare i engelska och franska och fil.mag. i specialpedagogik.

22

Utgivningsår: 2017 Art.nr: 88099631

Hur lyckas man med digitala verktyg i matematikundervisningen?Härfårduexempel på en mängd olika appar, webbsidor, spel, program och andra digitala resurser som författarna med goda resultat använt i sina egna klassrum. Du får en inblick i vilka verktyg som finns och hur du kan använda dem vid planering av undervisningen, genomgångar, klassrumsundervisning, hemuppgifter, problemlösning och bedömning.

23 NYHET

Utgivningsår: 2022 Art.nr: 77412946

Ann-Sofie Berg och Maria Lindholm är legitimerade lärare i matematik och har mångårig erfarenhet matematikundervisningav på grundskolans samtliga stadier.

HELENA KVARNSELL OCH CAMILLA ASKEBÄCK DIAZ

BÖCKER

Utgivningsår: 2020 Art.nr: 77412151

Camilla Askebäck Diaz är lärare i matematik och NO samt IT-pedagog. Helena Kvarnsell är lärare i matematik, NO och teknik och förstelärare.

ANN-SOFIE BERG OCH MARIA LINDHOLM

Boken beskriver författarnas egen femstegsmodell för strukturerad problemlösning. Genom de fem stegen: enskilt – par – alla – fördjupning – summering får de fler elever att nå högre kunskaper i matematik. Metoden är forskningsbeprövad och författarna har tagit sin inspiration från matematikundervisning i Japan.

Ann-Sofie Berg och Maria Lindholm visar hur de väcker sina elevers intresse och engagemang för matematiken och hur de får eleverna att lyckas. Det gör de genom en undervisning som sätter kommunikation och resonemang i fokus och som kännetecknas av att den är lärarledd och varierad.

Effektiv matematikundervisning

Digitala verktyg i matematikundervisningen

En konkret femstegsmodell

– Ungdomarna behöver få möjlighet att diskutera de här frågorna. De har mycket kunskap men kan behöva bolla med oss och varandra för att sätta in hälsoaspekterna i sina egna liv, och få syn på hur:et, säger Anette Odder.

Allt för ofta fastnar elevhälsan i akuta åtgärder istället för att arbeta preven tivt. Matilda Gend, skolkurator och Anette Odder, skolsköterska, har därför skrivit boken Elevhälsoarbete – konkreta metoder för gymnasiet där de visar hur ett främjande och förebyggande arbetssätt på gymnasiet går till. Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med gymnasieungdomar ger möjlighet att identifiera riskfaktorer för elevernas hälsa och att skapa relationer. Anette Odder och Matilda Gend deltar regelbundet och aktivt i klassrummen för att arbeta med de hälsofrämjande frågorna. Det har fått direkta resultat.

Hur elevhälsan på gymnasiet kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande

Anette Odder och Matilda Gend hoppas med boken ge mod och kunskap att våga börja arbeta med det hälsofrämjande på ett proaktivt sätt.

Foto: Torun Börtz

– Det handlar inte om att bestiga berg. Vi arbetar hårt men nu med vissheten att vi lägger krutet på rätt ställe, säger Matilda Gend och Anette Odder.

– Numer tar eleverna kontakt med oss i ett tidigare skede vid, funderingar eller problem. Det är en enorm fördel att vi kan stötta innan deras bekymmer har gått för långt, säger Matilda Gend.

FÖRFATTARE ANETTE ODDER OCH MATILDA GEND 24

Anette Odder är skol sköterska och utbildad distriktssköterska med flera kompletterande utbildningar inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Matilda Gend är skolkurator och utbildad socionom. Hon har arbetat inom socialtjäns ten med utredning av barn som far illa.

Skolkuratorn och skolsköterskan har som huvudsaklig uppgift att främja alla elevers hälsa och inlärning.

Det innebär inte i första hand att vårda och stötta elever som redan har mött svårigheter utan snarare att arbeta preventivt.

25 NYHETNYHET

Elevhälsoarbete

• skapa en fysiskt aktiv skoldag

Elevhälsa med kartläggning som verktyg

• skapa en digital elevhälsa

På det här sättet kan du gå ifrån ett åtgärdande arbete med hög belastning till ett hälsofrämjande och förebyggande arbete med både lägre belastning och högre effektivitet.

Utgivningsår: 2022 Art.nr: 77412373

BÖCKER

Jenny Karlsson är lärare och specialpedagog, speciallärare, med en master i didaktik. Anna Morell är fritidspedagog och specialpedagog.

Hur gör man anpassningar som gagnar alla elever och inte utesluter någon, oavsett hur deras behov och förmågor ser ut?

• främja psykosocial, fysisk- och sexuell hälsa

Konkreta metoder för gymnasiet MATILDA GEND OCH ANETTE ODDER

• förebygga och lindra stress.

Boken visar tydligt och pedagogiskt hur skolan med ett systematiskt arbetssätt kan skapa en tillgänglig lär miljö, få kunskap om bemötande och bygga strukturer så att alla elever blir delaktiga i undervisningen.

Utgivningsår: 2022 Art.nr: 77413172

JENNY KARLSSON OCH ANNA MORELL

I boken får du effektiva metoder för att

• skapa relationer

Maria Kempe Olsson arbetar som rektor och Anna Bengts son som specialpedagog.

Utgivningsår: 2019 Art.nr: 77411079

Design för skolorganisation

26

Med kompetens att utveckla skolan ANNA BENGTSSON OCH IDA NECOVSKI

Författare är Anna Bengtsson och Ida Necovski, båda specialpedagoger.

Skolan ska anpassas efter de elever som går där, inte tvärtom. Det innebär att vi måste flytta fokus från individen till skolan som organisation för att kunna skapa en skola som är tillgänglig och erbjuder utveckling och lärande åt alla elever. Ansvaret för detta delas av rektor, lärare och elevhälsans professioner. Boken går igenom olika forum och rutiner för att få till lärande, utveckling och ett tillsammansarbetet i kollegiet.

I ANNApraktikenBENGTSSON OCH MARIA KEMPE OLSSON

Ta tillvara på specialpedagogens kompetens i det förebyggande och främjande arbetet. Flytta fokus från individnivå till ett större fokus på skolans lärmiljöer. Det skapar en skola med bättre möjligheter för alla elever att lyckas. Den här boken visar med konkreta exempel hur det kan gå till.

Utgivningsår: 2021 Art.nr: 77412502

BÖCKER

Specialpedagog

I den nya reviderade upplagan tydliggörs modellen ytterligare, vad det är som gör att den fungerar och ger effekt. Boken innehåller även ett nytt avsnitt om EHS – elevhälsans strategiska möte – ett forum som är nödvändigt för att följa upp, utvärdera och utveckla både EHM och arbetet på skolan.

En modell för elevhälsa

Författare är Anna Bengtsson, Ida Necovski, specialpedagoger, och Maria Kempe Olsson, rektor, som tillsammans formade och startade arbetet med EHM 2012.

Den här nya boken visar hur man kan utveckla och fördjupa EHM. För att ta EHM vidare till nästa steg och vässa kompetensen kring modellen krävs ytterligare kunskap, utveckling och stöd. Här beskrivs de olika rollerna, mötesdelarna och de verktyg som ingår i modellen på ett mer djuplodande sätt. Boken beskriver många konkreta och praktiska exempel som förankras i teori, styrdokument, vetenskaplig grund och väl beprövad erfarenhet. Ett avsnitt beskriver också hur EHM kan genomföras digitalt.

BÖCKER 27

Utgivningsår: 2022 Art.nr: 77413387

ANNA BENGTSSON, MARIA KEMPE OLSSON OCH IDA NECOVSKI

Utgivningsår: 2022 Art.nr: 77413660

RevidereradNYHETupplaga!

EHM – att komma igång

En modell för elevhälsa

EHM – att ta nästa steg

ANNA BENGTSSON, MARIA KEMPE OLSSON OCH IDA NECOVSKI

EHM – att komma igång beskriver elevhälsomötet; en strukturerad modell som bjuder in all skolpersonal som finns runt eleverna. Syftet är att samverka kring förebyggande insatser för att minska behovet av akuta åtgärder. Boken beskriver mötesmodellens olika delar och faser som mynnar ut i en konkret handlingsplan.

Framtidsval börjar i klassrummet SARA NORDSTRÖM

Hilda Johnsson tidigare skol kurator, nu projektledare för arvsfondsprojektet Livsviktiga snack i skolan, ett initiativ från Suicide zero.

Skolkurator 2.0

Må bra, prestera bra HILDA JOHNSSON

Utgivningsår: 2020 Art.nr: 77411253

Studie- och yrkesvägledare

Skolan behöver ge alla elever kunskap om vidare studier och yrkesliv, valkompetens, självkännedom och ett vidgat perspektiv. Det ger en ökad trygghet för eleverna. Den här boken visar hur det arbetet kan gå till och beskriver en metod för kloka val; Syv-tratten.

Det är en metod som utmanar elevernas föreställ ningar om studier och yrken och utgör ett mer stabilt underlag inför deras framtida studie- och yrkesval.

Utgivningsår: 2021 Art.nr: 77411925

BÖCKER

Boken beskriver en modell som omfattar sex olika teman som identitet, livsvillkor, mobbning, stress och press, kärlek och allas lika värde. Den ger konkreta undervisningsupplägg med arbetssätt, diskussions frågor och aktiviteter.

Sara Nordström är studieoch yrkesvägledare.

28

Hilda Johnsson förändrade sitt arbetssätt som skolkurator för att tillsammans med lärarna arbeta förebyggande och hälsofrämjande och inkludera de psykosociala frågorna i undervisningen.

DAVID SALEH

Utgivningsår: 2017 Art.nr: 77410218

Saknad i skolan

29

Utgivningsår: 2018 Art.nr: 77410744

Att arbeta som resurs för elever med autism och adhd CAROLINA LINDBERG, MALIN VALSÖ OCH TAREK EDDIB

BÖCKER

Lära för livet

Utgivningsår: 2019 Art.nr: 77411338

Motiverande undervisning i särskolan MARIE NILSSON NORDFORS Utgivningsår: 2019 Art.nr: 77410997

Värsta bästa jobbet

En vägledning för lärare. Att arbeta tvär professionellt med hemmasittare KRYSMYNTHA SJÖDIN OCH MARIE GLADH

Sex och samlevnad för nyanlända

Utgivningsår: 2015 Art.nr: 88099136

Stöd och anpassningar

Utgivningsår: 2016 Art.nr: 88099969

BARBRO HOLM IVARSSON

En möjlighet till utveckling

BÖCKER 30

MI – Motiverande samtal

PETTER IWARSSON

Praktisk handbok för skolan

Utgivningsår: 2015 Art.nr: 72059788

Samtal i skolan

Att organisera särskilda insatser GUNILLA LINDQVIST OCH ANNICA RODELL

Utgivningsår: 2014 Art.nr: 72058729

Ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i ANNAskolanSJÖLUND OCH LENA W HENRIKSON

Skolkompassen

Annsofie Engborg är lärarfortbildare med en bak grund som lärare inom vuxenutbildning.

Allt du behöver veta för att undervisa vuxna JOSEFIN SCHYGGE

31

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ANNSOFIE ENGBORG

BÖCKER

Josefin Schygge är gymna sielärare i svenska, svenska som andraspråk och filosofi samt författare till flera böcker.

Den här boken ger dig allt du behöver veta för att undervisa vuxna. Den innehåller skolforskning, praktiska exempel och underlag för vidare diskussion i lärarkollegiet.

Utgivningsår: 2019 Art.nr: 77411222

Framgångsrik ämnesundervisning för vuxna bygger på att synliggöra och arbeta med språket i undervisningen. Det är oftast mötet mellan vardagsspråket – ämnesspråket – det allmänakademiska skolspråket som försvårar kunskapstillägnandet. Du behöver därför ha ett språkligt perspektiv i din planering, undervisning ochBokenbedömning.visarhur du på olika sätt kan stötta lärandet genom att lära ut strategier, metoder och modeller för lärande.

Att undervisa vuxna

Utgivningsår: 2020 Art.nr: 77411840

Att undervisa vuxna ställer höga krav på flexibilitet och individanpassning. Vuxläraren träffar sina elever få timmar i veckan, under en begränsad tidsperiod och ska sträva efter hög genomströmning och största möjliga utveckling hos varje elev. Hur skapas en vuxenutbildning där det är möjligt?

Vuxenutbildning

Utgivningsår: Art.nr:

Boken om sfi Erfarenheter, undervisning och organisation Fredrik Harstad och Jenny Hostetter sfi omBoken HostetterJennyochHarstadFredrikyrkesvägledningstyrdokumenten,intressen?lärarenmedsikteDenbeskriförhurfinnsochunderandrariktlinjersamtundervisningensyrkesinriktadsamverskrivitläro Världen&vi. styrdokument.Göteborg.PedagogisktLindbergspris 9 78918809959 4 ISBN 978-91-8809-959-4 Svenskaandraspråksom KUNSKAP FÖR KOLAN SAMLAD KUNSKAP FÖR SKOLAN SAM KUNSKAP FÖR SKOLAN LAD KUNSKAP FÖR SKOLAN Bokserien Samlad kunskap för skolan är till för dig som vill ut vecklas som lärare. Böckerna ger kunskap, inspiration och verktyg som är användbara din vardag. Digital kompetens för sfi-lärare Vad innebär OCHANNSOFIEdigitalisering?vuxenutbildningensTHÖRNROTHENGBORGIVANAEKLUND Utgivningsår: 2018 Art.nr: 77410539 Sfi och språkpraktik Med arbetslivet som läranderum LENA THORNÉUS

2018

77410737 Boken om sfi Erfarenheter, undervisning och organisation FREDRIK HARSTAD OCH JENNY HOSTETTER Utgivningsår: 2016 Art.nr: 88099594 Digitalisering som lyfter skolan Teori möter praktik HÅKAN FLEISCHER, HELENA KVARNSELL Utgivningsår: 2015 Art.nr: 88099358 BÖCKER 32

BÖCKER

Mötet med nyanlända Vägen till en framgångsrik skolgång TIIA OJALA Utgivningsår: 2016 Art.nr: 88099402

Utgivningsår: 2018 Art.nr: 88099808

Utgivningsår: 2016 Art.nr: 77413714

Utgivningsår: 2014 Art.nr: 72059252

Kunskapsutveckling genom modersmålet KARIN SHEIKHI OCH TAMAR UCAR

Nyanlända elever i mitt klassrum

flerspråkiga

Språk i alla ämnen Handbok för kunskaps- och språkutvecklande HANNAundervisningSTEHAGEN

33

Studiehandledning för elever

Språkutveckling med digitala resurser HÜLYA BASARAN

Våra processutbildningar

KunskapPROCESSUTBILDNING–Kollegialtlärande – Skolutveckling

Jaouhari på safia.jaouhari@gothiakompetens.se

För att kunna förändra och utveckla behövs tid för att reflektera, pröva, diskutera, ställa frågor och bearbeta. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling och gör skillnad.

• ett komplett utbildningspaket med expertföreläsningar, handledning och workshops

gärna Binjamin Bektasevic på binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se

34

Lgr22 i praktiken Ämnesexpert: Johan Alm Lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning Ämnesexpert: Helena Wallberg Särskilt begåvade elever – skolans utmaning och möjlighet Ämnesexpert: Mona Liljedahl Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Ämnesexpert: Tiia Ojala Exempel på några av våra processutbildningar

ger:

Det är en styrka att vi lär oss tillsammans. Fördelen att utbilda hela kåren är att vi gemensamt lär oss så att vi kan reflektera, prova, implementera och utveckla – tillsammans.” Aleksandro biträdandeKapor,rektor

Fler processutbildningar hittar du gothiakompetens.se/processutbildning-skolahär: PROCESSUTBILDNINGAR Vill du veta mer om våra processutbildningar och hur vi kan hjälpa er?

• en utveckling som kopplas direkt till ert vardagliga arbete Kontakta eller 070-193 75 16. Safia eller 070-193 75 06.

• ett stärkt kollegialt lärande

Tidskriften Elevhälsa vänder sig till hela elevhälsoteamet och kommer ut med fyra nummer per år. Varje nummer belyser ett tema med hjälp av experter inom elevhälsans olika professioner. Tidskriften ger fördjupning och kunskap samt bidrar med metoder, verktyg och konkreta råd. Som prenumerant får du: • 4 nummer av Tidskriften Elevhälsa • Tillgång till ett stort artikelarkiv på tidskriftenelevhälsa.se • Intressanta intervjuer och fördjupande reportage • Konkreta exempel på hur elevhälsan kan utvecklas TIDSKRIFTEN ELEVHÄLSA FÖR HELA ELEVHÄLSOTEAMET 4 639nrkrexkl.moms tidskriftenelevhalsa.se 35

Kontaktuppgifter kundservice: 08-462 26 70 order@gothiakompetens.se Gothia Kompetens AB, Box 22543, 104 22 Stockholm Omslagsillustration: Josephine Skapare Tryck: Exakta 2022 Följ oss i sociala medier! Nya böcker, intressanta artiklar och författarporträtt.-i-utveckling gothiakompetens.skolagothiakompetens.skolagothia-kompetens-skola Prenumerera på vårt nyhetsbrev