104. broj biltena Progovori o pregovorima - Evropa u 2024. godini

Page 22

O AMBICIJI

EVROPSKI ZELENI DOGOVOR

IZMEĐU IMPERATIVA RAZVOJA I ENERGETSKE BEZBEDNOSTI Prethodne dve godine u oblasti borbe protiv klimatskih promena bile su u EU turbulentne i istorijske. Obeležene su smanjenjem zavisnosti od ruskih energenata, ekonomskom i energetskom krizom, kao i usvajanjem brojnih ambicioznih ciljeva i dokumenata, praćeno tihim razdorom u osovini Pariz – Berlin. Najnoviji podaci da zemlje EU ne ulažu dovoljno napora i da nisu na putu da dostignu klimatske ciljeve za 2030. ukazuju nam da će godina pred nama, kao i nekoliko narednih, biti od presudnog značaja. Piše: Damir Dizdarević, Beogradska otvorena škola

Damir Dizdarević, izvor: Beogradska otvorena škola

22


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.