Page 1

161ste jaargang, donderdag 30 november 2017

04 Interview

10 Evenement

11 Reportage

De bewoners van Bezuidenhout-Oost namen het heft in eigen handen bij de herinrichting van hun Haagse wijk.

Van 10 tot en met 12 januari 2018 vindt de derde editie van Infratech Duitsland plaats in Messe Essen in het Ruhrgebied.

Met zonnepanelen in de constructie voorziet de nieuwe Boekelosebrug in Hengelo in haar eigen energie.

Infra & Buitenruimte


&##&!$%(#! &%!#!#$% &#

Gegolfd Staal, (%#!!!"'%) 

 

((("$%!

BouwMachines en de BMWT houden op woensdag 6 december een kennisdag met als thema: ‘Geld verdienen met duurzaamheid’. Tijdens deze dag wordt gekeken naar concrete mogelijkheden om kosten te besparen, of inkomsten te genereren, door zorgvuldig om te gaan met de drie M’s. Oftewel: wees zuinig op de mens, de machine en het milieu.

!"% #$!"%"

PRAKTISCHE INFORMATIE

VOOR MEER INFORMATIE & INSCHRIJVEN WWW.BOUWMACHINESKENNISDAG.NL


Infra & Buitenruimte

Cobouw special | donderdag 30 november 2017

3

VOORAF

Gedreven

D

aar is hij dan, voor mij de eerste Cobouw Special Infra & Buitenruimte. De kop is er af, de eerste stap gezet, een beetje wankel zoals dat gaat, maar de richting lijkt in orde: naar voren. Een beweging die goed aansluit met wat er ook in de branche zo zichtbaar is, toekomstgerichte verandering. Gedreven door grote uitdagingen van ruimte- en mobiliteitsdruk, energietransitie, klimaatadaptie, smart mobility, big data, regisserende overheid en het onwennige fenomeen van de participerende burger. Ondanks dat er wordt geklaagd dat oude en nieuwe ministers met te weinig visie te veel op zeker spelen, wordt de toekomst in het veld wel zichtbaar. Ondernemers, burgers en lokale overheden zitten niet op hun handen. En er is hoop! Onlangs bevestigde de minister aan de Tweede Kamer dat er in Den Haag capabele ambtenaren zitten. Dat is fijn, maar het is nu aan die capabele ambtenaren om samen met de nieuwe minister uit hun toren af te dalen en contact te zoeken met de werkvloer. Want daar wordt aan de toekomst gebouwd met nieuwe soms ongemakkelijke maar meestal productieve samenwerkingen. Maar ook innovatieve, soms ook circulaire maar meestal ambitieuze duurzame oplossingen. Ook zonder route naar die duidelijke stip op de horizon van een leidend ministerie, of misschien juist wel daardoor. Dat mag u verder bepalen, ik ben nieuw namelijk.

4 7 8 10 11 13 14 15

Bewoners nemen voortouw bij herinrichting pleinen /Peter de Lange Uitdagende vernieuwing Amsterdamse Vijzelstraat / Tosca Vissers Nieuwe spoorbrug bij Utrecht InfraTech Duitsland: ontmoetingsplaats voor de Duitse infrasector Hengelo krijgt eerste nul-op-de meter brug / Jeroen Kreule Circulaire kunstwerken van gegolfd plaatstaal / Tosca Vissers Noviteiten Minder risico’s bij assetmanagement met monitoringssysteem / Sonja van Poortvliet

Joost Valkhoff Adjunct-Hoofdredacteur Cobouw joostvalkhoff@vakmedianet.nl

OMSLAG

De inhoud van deze special bevat gesponsorde onderdelen. Klantenservice (088) 584 08 88 Redactie (088) 584 08 00 Postbus 448, 2400 AK Alphen aan den Rijn Internet www.cobouw.nl E-mail specials@vakmedianet.nl Adjunct-hoofdredacteur Joost Valkhoff Uitgever Frederique van de Poll Eindredactie en coördinatie Nienke Abma, Nanda van Dijk, Patty van der Sar en Ingrid de Zwart-Schaap Medewerkers Jeroen Kreule, Peter de Lange en Tosca Vissers Vormgeving colorscan, www.colorscan.nl Basis ontwerp Menno van der Veen Abonnementen wijzigingen, klachten bezorging en opgave nieuwe abonnees: klantenservice@vakmedianet.nl, tel.: 088-584 08 88. Jaarabonnement binnenland € 775,- (excl. btw). © Vakmedianet 2017

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Op iedere inzending van een bijdrage of informatie zijn de standaardpublicatievoorwaarden van Vakmedianet van toepassing. Deze zijn te vinden op www.vakmedianet.nl.

Ter hoogte van het Amsterdam-Rijnkanaal is de nieuwe spoorbrug bij Utrecht tussen twee bestaande bruggen geplaatst. De 3200 ton zware constructie legde op platformwagens een traject van zo’n 800 meter af en werd op de landhoofden

gezet. De operatie was nodig voor de verdubbeling van het spoor tussen Woerden en Utrecht waar ProRail al langer aan werkt. Hiermee bereidt Utrecht CS zich voor op een groei naar 100 miljoen reizigers per jaar. Foto: Gerrit Serné


4

Infra & Buitenruimte

Cobouw special | donderdag 30 november 2017

INTERVIEW

Bewoners nemen voortouw bij herinrichting pleinen Bewoners van de Haagse wijk Bezuidenhout-Oost kozen liever voor mooie pleinen dan voor de extra parkeerplaatsen die de gemeente in gedachten had. Dat was een grote verrassing voor landschapsarchitect Klaas Hilverda, verantwoordelijk voor de herinrichting namens het Ingenieursbureau Den Haag. De pleinen vielen oorspronkelijk helemaal buiten het project. Een nog grotere verrassing was de deskundigheid en gedrevenheid waarmee de bewoners meepraatten over het nieuwe aanzien van hun wijk. Hilverda: “Dit was uniek. Overleg met de buurt is standaard bij dergelijke projecten, maar medewerking op deze schaal hebben we nooit eerder meegemaakt.’’ DOOR PETER DE LANGE

B

ezuidenhout-Oost werd gebouwd tussen de twee wereldoorlogen naar een ontwerp van Berlage. De wijk bestaat voornamelijk uit portiekwoningen van drie hoog. Sinds enkele jaren maakt de oorspronkelijke, vergrijsde bevolking in rap tempo plaats voor jongeren. “De bevolkingssamenstelling is sterk aan verandering onderhevig”, aldus Hilverda. De nieuwkomers zijn heel divers van herkomst. Onder hen bevinden zich opvallend veel hoger opgeleiden en expats.

diagonale en octogonale lijnen in het plan. Op deze kruisingen liggen allerlei grote en kleine, meestal driehoekige pleintjes. De grootste hebben de afmetingen van een klein voetbalveld. Toen de eerste bewoners de wijk betrokken, zo’n negentig jaar geleden, zagen deze pleintjes er onberispelijk uit. Bij de start van de herinrichting drie jaar geleden boden veel pleinen een kale

en rommelige indruk. Ze werden niet zelden als illegale parkeerplaats gebruikt. Melvin Kaersenhout toont op zijn laptop foto’s die de teloorgang duidelijk in beeld brengen. Op een foto uit de begintijd van de wijk passeert een tram zo’n plein op een straathoek. Het ligt er keurig bij en geeft ruimte aan de omgeving. Volgende plaatje: hetzelfde plein, maar dan anno 2014. Diepe putten in het plaveisel, schots en scheef geparkeerde auto’s. “Zonde van zo’n mooie plek”, zegt Kaersenhout. Andere pleinen die hij fotografeerde bestonden alleen uit wat schamel groen of uit een driehoekje met tegels. “Wij vonden: daar moet meer mee kunnen.”

Werkgroep Pleinen Bezuidenhout-Oost Wij, dat was het groepje omgevingsbewuste bewoners dat erop aandrong om de herinrichting een extra verdieping te geven door niet alleen de riolering en de straten aan te pakken, maar er ook alle pleinen in de hele wijk bij te betrekken. Kaersenhout is een van hen. Ze gingen in gesprek met de gemeente Den Haag en vormden de Werkgroep Pleinen Bezuidenhout-Oost. De motivatie van de werkgroep? Kaersenhout: “Het is een prettige wijk om te wonen. Daarom houd ik bij veranderingen graag de vinger aan de pols. Ik vind het

Vervangen riolering In 2014 ging de schop in de grond om de riolering in de wijk te vervangen. Het was het begin van een grootschalig karwei, waarbij 95 procent van alle straten onderhanden zou worden genomen. In het kader van het gemeentelijk beleid stond ook op de agenda, om in woongebieden de parkeermogelijkheden te optimaliseren, door uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Er werd al langer door bewoners geklaagd over de hoge parkeerdruk. Het bleek al snel dat niet alleen de riolering in slechte staat verkeerde. “De basiskwaliteit van de inrichting van de wijk voldeed niet meer, we moesten ook veel straten onderhanden nemen”, vertelt Hilverda. Straten, herhaalt hij; “De pleinen waren niet zo’n hot topic.” Bij de bewoners bleek dat anders te liggen. Het ingenieursbureau werd benaderd door een groepje Bezuidenhoutenaren die uitgesproken ideeën hadden over de circa twintig pleinen en pleintjes die de wijk rijk is.

Diagonale en octogonale lijnen Kenmerkend voor het stratenpatroon van Bezuidenhout-Oost zijn de vele kruisingen als gevolg van de

Melvin Kaersenhout (l) en Klaas Hilverda (r) voor een aangelegd plantsoen in het Haagse stadhuis. Foto: Suzanne van de Kerk


Infra & Buitenruimte

Cobouw special | donderdag 30 november 2017

5

Bij de inrichting van de pleinen koos de meerderheid van de bewoners voor groen en speelruimte. Foto: Suzanne van de Kerk

raar als je je wijk laat voor wat-ie is. We zijn er als bewoners toch medeverantwoordelijk voor? En als je een kans krijgt om mee te praten over verbeteringen, dan moet je van de gelegenheid gebruik maken.” De contacten tussen de gemeente en de werkgroep verliepen vanaf dag één bijzonder prettig. Klaas Hilverda: “De manier waarop ze dit aanpakten, was verrassend. We hadden het opeens over de hele wijk, in plaats van over de wensen en verlangens van individuele bewoners en straten. De werkgroep pleitte voor een integrale aanpak. Dat hadden we nooit eerder meegemaakt.’’ Ook de achtergrond van veel werkgroepleden gaf het overleg een bijzonder karakter. Het Ingenieursbureau bleek aan tafel te zitten met professionals uit beroepen die duidelijke raakvlakken hadden met het project en die inhoudelijk zeer goed waren geïnformeerd. Beide groepen spraken dezelfde taal. Kaersenhout, van beroep architect: “We waren goede sparringpartners, we kennen elkaars werkveld. Kennis van communicatie aan onze kant bleek van groot belang om de vaak abstracte inhoud te verduidelijken aan de buurtbewoners.’’

Workshops Uit dit overleg kwam een drietal workshops voort waar bewoners hun mening mochten geven over de toekomst van de pleinen. Er werden op grote schaal flyers verspreid om de buurt op dit initiatief attent te maken. Op de workshops kwamen ruim 130 wijkbewoners af. Zij kregen de blanco vraag voorgelegd: wat vind je dat er met de pleinen moet gebeuren? Intensieve gesprekken gevolgd door creatieve knip-, plak- en tekensessies leverden een waslijst aan ideeën op. Teruggebracht tot

een aantal kernthema’s ontstond een shortlist met daarop onder andere groen, sport en spel, parkeerplek, fietsenstalling, beeldende kunst, horeca (terrassen), zitbanken en picknickplekken als meest gewenste bestemmingen. Hilverda: “Om deze ideeën een breder draagvlak te geven, werd een online enquête opgezet. Met voor elk afzonderlijk plein de vraag: welke van de mogelijke bestemmingen past hier volgens u het beste.’’ De respons was onverwacht groot. Er kwamen 728 door zowel bewoners als ondernemers ingevulde vragenformulieren retour.’’ De thema’s die in de enquête het hoogst scoorden, waren groen en speelruimte. Veel reacties benadrukten dat de pleinen niet mochten worden opgeofferd aan parkeerruimte. Dat was voor het Ingenieursbureau een verrassing. Kaersenhout: “De dreiging bestond dat de pleinen zouden worden volgezet met auto’s. Onze inspanning was erop gericht dat te voorkomen. We wilden graag waarde aan de wijk toevoegen. De uitslag van de enquête maakte duidelijk dat veel meer bewoners er zo over dachten.’’ Hilverda knikt: “Parkeren is een probleem dat de wijk niet ten koste van alles wil oplossen.’’

Experiment Rond het De Silleplein staakten de stemmen en werd besloten tot een experiment. De ene helft van de bewoners wilde het bestaande plantsoen laten zoals het was en het verkeer aan twee kanten van het plantsoen laten rijden. De andere helft wilde meer ruimte voor groen en zitjes en het verkeer aan één zijde laten rijden. Eén deel van de straat werd tijdelijk bij wijze van proef afgesloten. Daarna, vertelt Hilverda, koos de

“Ons plein ligt er mooi bij, dat is niet het werk van de gemeente alleen, dit hebben wij samen tot stand gebracht, dit is van ons” meerderheid voor de situatie zoals die gold tijdens het experiment, dus tweerichtingverkeer aan één zijde van het plein en de andere zijde autovrij. De hechte samenwerking met de wijk leidde ertoe dat het budget voor de pleinen werd opgehoogd. Voor dit geld konden extra sjieke banken worden aangeschaft, verschillende soorten siergras, meerstammige en laagstammige bomen en halfhoge gazonbanden van beton om het groen af te scheiden van de straat. Hekken waren taboe, die zouden mensen toch maar gebruiken om hun fiets tegenaan te zetten. Stallingsruimte werd gecreëerd in de vorm van fietstrommels.

Eenheid in de buurt Het intensieve overleg leverde niet alleen mooiere pleinen op. De discussies tussen de bewoners onderling hebben ook meer eenheid in de buurt gebracht, stelt Hilverda vast. “De bewoners hebben het gevoel: ons plein ligt er mooi bij, dat is niet het werk van de gemeente alleen, dit hebben wij samen tot stand gebracht, dit is nu echt van ons. De mensen hebben meer begrip voor elkaar gekregen.’’ Inmiddels worden, drie jaar na de start van de planvorming, de eerste pleinen in Bezuidenhout-Oost opgeknapt. Andere komen de volgende drie jaar aan de beurt.


 

   

Openbare veiling

Moerdijk (NB) 7 & 8 december !

     

8 

   8 

3 – 2014 CATERPILLAR 730C 6x6AUTHORIZED RESELLER

2013 CATERPILLAR 966KXE

2014 CATERPILLAR 336EL

   

  

    

1 / 2 – 2017 CATERPILLAR 424B2

2015 HAMM HD80I VT-S

2013 NEUSON 75Z3

2014 MANITOU MHT10180L 4x4x4

Marine ingenuity

Zet uw machines om in geld. Heeft u een machine die u graag wilt verkopen? Bij een veiling van Ritchie Bros. bereikt u altijd de hoogste bieders. De veilingen trekken een breed publiek van honderden internationale kopers aan. Uw items worden gegarandeerd op de veilingdag aan de hoogste bieders verkocht. Meer weten? Neem direct contact op met Ritchie Bros. over het kopen of verkopen in een aankomende veiling. Van Oord is een wereldwijd actieve en toonaangevende aannemer van bagger-, infra-, waterbouwkundige en offshore projecten (olie, gas en wind). Wij zijn een innovatieve partner voor onze opdrachtgevers en dragen al meer dan honderd jaar bij aan de infrastructuur

rbauction.nl/moerdijk Mark S. Clarkelaan 21, Haven M530, Port of Moerdijk, 4761 RK Zevenbergen

voor de wereld van morgen.

www.vanoord.com Baggeren en infrastructuur


Infra & Buitenruimte

Cobouw special | donderdag 30 november 2017

7

BEDRIJFSPROFIEL

Uitdagende vernieuwing Amsterdamse Vijzelstraat Na het vernieuwen van het Damrak, het Rokin en de Munt in de binnenstad van Amsterdam, is nu het gebied rondom de Vijzelstraat aan de beurt om grondig te worden aangepakt. Niet alleen zal hier meer ruimte ontstaan voor fietsers en voetgangers, ook drie grachtenbruggen moeten gerenoveerd worden. Een technisch ingewikkelde klus, omdat dit boven de tunnelbuizen van de nieuwe metrolijn van de Noord/Zuidlijn moet gebeuren. DOOR TOSCA VISSERS

I

n 2013 startte het project De Rode Loper in Amsterdam waarmee de openbare ruimte boven de Noord/ Zuidlijn in de historische binnenstad wordt vernieuwd. Een van de deelprojecten is de Vijzelstraat. In deze straat rijden trams tussen de auto’s en het laad- en losverkeer. Er is weinig ruimte voor fietsers en voetgangers. De aanblik van de straat zal volledig veranderen. Voetgangers krijgen meer ruimte door brede trottoirs. Voor fietsers komt er een eigen fietsstrook, die veiliger wordt dan de huidige fietsroute. Onder de Vijzelstraat loopt de nieuwe Noord/

Zuidlijn, maar de tram blijft wel door de straat rijden. Het tramspoor wordt op een andere plaats in de straat gelegd en een tramhalte wordt verplaatst richting de Munt. De bruggen over de Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht zijn versleten en worden gerenoveerd.

Technische eisen Steven Molleman, technisch manager van de gemeente Amsterdam en verantwoordelijk voor de technische eisen die aan de Vijzelstraat worden gesteld, vertelt dat de straat van gevel tot gevel opnieuw wordt ingericht. De oude bestrating gaat eruit. De tram- en rijbaan worden uitgevoerd in asfalt, voetpaden,

fietsstroken en de opstelvakken voor afslaand verkeer in gebakken klinkers. Gelijktijdig worden kabels en leidingen verlegd. “De functie van de Vijzelstraat verandert. De straat wordt veel meer een winkelstraat met meer ruimte voor winkelend publiek en minder een doorgaande weg voor auto’s”, zegt Molleman. Op het moment dat de Noord/Zuidlijn gaat rijden, gaat ook het Amsterdamse tramnet op de schop. Tijdens de werkzaamheden rijdt de tram in ieder geval een jaar lang niet door de Vijzelstraat. Daarom start de uitvoering pas als de Noord/Zuidlijn rijdt, zodat we het openbaar vervoer zo min mogelijk verstoren”, zegt Molleman.

Restauratie bruggen

Selectieleidraad Niet-openbare procedure; Contract AI 2017-0315

Vijzelstraat Geheel en gedeeltelijk vervangen van monumentale bruggen

Samenwerking Opdrachtgever en Opdrachtnemer

Beperkt overlast bewoners en ondernemers

Herinrichten openbare ruimte

Tram ongeveer 1 jaar eraf

Vijzelstraat centrum

De restauratie van de drie grachtenbruggen wordt binnen dit herinrichtingsproject uitgevoerd, zodat ze voor de komende dertig jaar weer op orde zijn. De bruggen over de Herengracht en de Keizersgracht zijn rijksmonumenten. De brug over de Prinsengracht is een beschermd stadsgezicht. Beide monumentale bruggen dateren uit de 18e eeuw. De fundering moet worden vervangen, wat inhoudt dat op de Keizersgracht de hele brug wordt vervangen en op de Herengracht alleen het oostelijk deel van de brug. Het is de uitdaging om de monumentale waarde van de brug te behouden. De brug over de Prinsengracht dateert uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Hiervan wordt alleen het brugdek vervangen. “Het vervangen van de monumentale bruggen is een technisch complexe klus vanwege de metrobuizen die direct onder de bruggen liggen. We onderzoeken wat het effect is van het vervangen van de bruggen boven de Noord/Zuidlijn. Het technisch ontwerp en de concrete uitvoering van het slopen en realiseren van de nieuwe bruggen boven de metrobuis is nog niet bekend, daar gaan we de aannemers voor uitdagen”, geeft Molleman aan.

Omgevingsmanagement Fundatie vernieuwen boven de Noord/Zuidlijn

Vervangen kabels en leidingen Behouden Noord/Zuidlijn in exploitatie

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Minimale overlast rederijen Herengracht

Eveline Haeck, omgevingsmanager op het project, is verantwoordelijk voor de relatie met alle omgevingspartijen, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de uitvoering van het project. Ze heeft intensief contact met de stakeholders. “De impact van deze herinrichting voor de omgeving is groot. Omwonenden en

Artist impression van de Vijzelstraat. Foto: gemeente Amsterdam (aan de afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.)

winkeliers in de Vijzelstraat gaan vanaf 2019 tot in 2021 hinder ondervinden, terwijl ze al jarenlang overlast hadden van de aanleg van de Noord/Zuidlijn.”

Bereikbaarheid Tijdens de uitvoering van het werk moeten de winkels, voorzieningen en panden bereikbaar blijven, in de Vijzelstraat en de aanliggende grachten. Ook de straat moet toegankelijk blijven voor fietsers, voetgangers, hulpdiensten en auto’s. Rondvaartroutes blijven zo veel mogelijk beschikbaar tussen de Amstel en Leidsegracht. Om de herinrichting zo compact mogelijk te houden, besloot de gemeente Amsterdam om het maaiveld en de bruggen in één keer te vernieuwen in plaats van het in losse projecten aan te pakken. “Dat is goed voor de stad, de bewoners en de ondernemers”, zegt Haeck. In de Vijzelstraat zitten veel leuke winkeltjes, een bioscoop en hotels die aantrekkelijker worden als er meer ruimte is voor fietsers en voetgangers. Momenteel zoekt de gemeente naar de beste aannemer om dit project te realiseren binnen de strenge eisen en vele wensen voor de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid én technische uitdaging voor realisatie. “We staan open voor elke partij die creatieve en slimme ideeën heeft voor een nog betere leef- en verblijfskwaliteit tijdens de uitvoering. Alle tips zijn welkom”, zegt Haeck.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met de Gemeente Amsterdam.


8

Infra & Buitenruimte

Cobouw special | donderdag 30 november 2017


Infra & Buitenruimte

Cobouw special | donderdag 30 november 2017

Nieuwe spoorbrug bij Utrecht Deze nieuwe 3200 ton zwaar wegende spoorbrug komt over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen de huidige brug en de Hogeweidebrug in te liggen. De constructie van de nieuwe spoorbrug werd de afgelopen maanden door BAM Infra en HSM Steel Constructions aan de oever van het kanaal gebouwd. Op platformwagens legde de constructie eerst een traject van zo’n 800 meter af. Vervolgens maakte de combinatie een grote draai, zodat die precies tussen de twee bestaande bruggen werd gemanoevreerd. De plaatsing liep bijna twaalf uur vertraging op, toen het

waterpeil op het Amsterdam-Rijnkanaal te laag bleek. Dat maakte het onmogelijk de brug op de landhoofden af te zetten op zo’n 9 meter boven NAP. Rijkswaterstaat moest in allerijl water inlaten bij de sluis in Wijk bij Duurstede om het waterpeil te verhogen. Toen het peil 10 tot 20 centimeter was gestegen, kon de operatie alsnog van start. De spoorbrug maakt onderdeel uit van het project Randstadspoor van ProRail. Om het groeiende aantal reizigers in de toekomst aan te kunnen, is meer spoor nodig. Foto: Gerrit Serné

9


10

Infra & Buitenruimte

Cobouw special | donderdag 30 november 2017

EVENEMENT

InfraTech Duitsland: ontmoetingsplaats voor de Duitse infrasector De Duitse editie van InfraTech, de beurs voor Grond-, Weg- en Waterbouw, Nutsvoorzieningen, Riolering en ontwatering, Openbare ruimte en Verkeer & Mobiliteit, vindt volgend jaar van woensdag 10 tot en met vrijdag 12 januari 2018 alweer voor de derde keer plaats in Messe Essen in het Ruhrgebied.

T

ijdens de twee voorgaande edities heeft InfraTech ook in Duitsland haar bestaansrecht bewezen. Deze beurs geldt in Duitsland nu al als toonaangevend. Dat wordt ook erkend door het Verkeersministerie in Noordrijn-Westfalen, want op 10 januari 2018 zal InfraTech officieel worden geopend door Hendrik Wüst, Verkeersminister van Noordrijn-Westfalen.

Gerenommeerde bedrijven 200 exposanten uit Duitsland maar ook uit Nederland en overige Europese landen, hebben zich inmiddels verzekerd van een stand op deze succesvolle beurs. Niet eerder namen zo veel bedrijven deel aan de Duitse versie van de vakbeurs InfraTech, die in 2014 voor de eerste keer werd gehouden. Onder de huidige exposanten bevinden zich gerenommeerde bedrijven als ACO Tiefbau Vertrieb GmbH, Georg Fischer GmbH, Pipelife Deutschland GmbH & Co. KG en Bosch Beton GmbH & Co. KG. Maar ook toonaangevende Nederlandse bedrijven w.o. Bijl Bruggen, Grijsen International, DAMEN SHIPYARDS GROUP, Struyk Verwo Aqua B.V. kozen voor deelname aan InfraTech Duitsland. Opvallend is dat veel exposanten grotere stands boeken dan bij de vorige editie en dus hoge verwachtingen hebben van de editie in 2018. Dat komt vooral door de doelgerichtheid van de beurs. Drie van de vier exposanten vindt InfraTech de ideale plek voor de introductie van nieuwe producten. Ook gebruiken velen de beurs voor het aanknopen van nieuwe contacten. Dat is niet verwonderlijk, aangezien er onder de bezoekers van de

grootste infrabeurs in Duitsland veel beslissers te vinden zijn.

Miljardeninvesteringen Het motto van Infratech 2018 luidt: ‘Fundament voor de toekomst’. Een slogan die de stemming in de Duitse branche perfect weerspiegelt. Na jarenlange stilstand en het permanente uitstel van belangrijke infraprojecten, heerst er als gevolg van het nieuwe Duitse verkeerswegenplan 2030 het startschot voor een groot aantal wegenbouwprojecten eindelijk weer optimisme. De tijd is rijp om het ‘fundament voor de toekomst’ te leggen. Ook voor Nederlandse bedrijven liggen er in Duitsland volop kansen om te profiteren van deze aangekondigde investeringen van 270 miljard euro door de Duitse overheid.

Kennisprogramma En InfraTech heeft meer te bieden: net als tijdens de twee voorgaande beurzen zijn het IKT (Duits Instituut voor ondergrondse infrastructuur) en uitgeverij Kirschbaum Verlag opnieuw verantwoordelijk voor het kennisprogramma, waarin prangende vraagstukken op het

gebied van infrastructuur aan bod komen. Ook het Duitse Kommunal Agentur NRW, dienstverlener voor de gemeentelijke en provinciale bestuurders en de Duits Nederlandse Handelskammer verzorgen lezingen en workshops. Alle voordrachten worden in de Duitse taal gehouden.

InfraTech Innovatieprijs Ook de ‘InfraTech Innovatieprijs’, die tijdens InfraTech 2016 voor het eerst werd uitgereikt, krijgt een vervolg. De met 2.000 euro gedoteerde prijs is een aansporing voor de Duitse inframarkt om de eigen creativiteit en innovaties te etaleren. Personen en bedrijven uit de infrasector en studenten kunnen hun voorstellen indienen. De organisatie van deze wedstrijd is in handen van het onafhankelijke Duitse IKT. De prijsuitreiking vindt plaats op de openingsdag van InfraTech Duitsland 2018.

zich vooraf registreren hebben gratis toegang tot InfraTech Duitsland. Met deze entreekaart heeft men eveneens (gratis) toegang tot de vakbeurzen acqua alta, Construct IT en Industrial Building, die tegelijkertijd met InfraTech plaatsvinden in Messe Essen. Zonder registratie kost een entreebewijs € 19,p.p. Bezoekers kunnen zich registreren via www.infratech.de.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met InfraTech Duitsland.

Beurslocatie

InfraTech Duitsland MESSE ESSEN GmbH Messehaus West, Norbertstraße, Eingang West D-45131 ESSEN www.messe-essen.de

Grootste hal In 2018 wordt InfraTech voor de eerste keer gehouden in hal 3, de veruit grootste hal van Messe Essen. Bezoekers die

OPENINGSTIJDEN INFRATECH DUITSLAND: • Woensdag 10 januari 2018 9.00 - 17.00 uur • Donderdag 11 januari 2018 9.00 - 17.00 uur • Vrijdag 12 januari 2018 9.00 - 16.00 uur Meer informatie: www.infratech.de


Infra & Buitenruimte

Cobouw special | donderdag 30 november 2017

11

REPORTAGE

Hengelo krijgt eerste nul-op-de-meter brug Met de aanleg van de nieuwe Boekelosebrug over het Twentekanaal krijgt Hengelo in 2019 de allereerste nul-op-de-meter brug van Nederland. Met zonnepanelen in de asfaltconstructie voorziet de nieuwe brug in haar eigen energie, onder meer voor de verlichting. Deze zonnepanelen zijn geschikt voor auto’s en voor zwaar transport. DOOR JEROEN KREULE

D

e zonnepanelen, gemaakt door een Franse fabrikant, functioneren op dit moment in een proefvak in een provinciale weg en op parkeerplaatsen. “Dergelijke panelen worden nog niet op grote schaal toegepast. Een ding is zeker: het systeem werkt. De toepassing op een brugdek is echter een primeur’’, zegt projectleider Rick Lormans van Dura Vermeer, de aannemer van dit project. “Het bijzondere van deze zonnepanelen is natuurlijk de bovenste laag. Die is extra sterk, maar heeft ook de stroefheid die nodig is om er overheen te rijden.’’ De nieuwe brug krijgt circa vijftig vierkante meter aan zonnepanelen in het wegdek. Het levert voldoende energie op om de ledverlichting te laten branden.

Entree naar het centrum De nieuwe Boekelosebrug vervangt de oude Boekelosebrug en vormt de verbinding tussen het centrum van Hengelo en de A35. Met de nieuwe brug krijgt Hengelo een mooie entree naar het centrum. De nieuwe brug wordt een stuk breder dan de oude brug: van 11.80 meter naar circa 20 meter. Vooral fietsers en voetgangers gaan van de extra ruimte profiteren. De gemeente Hengelo – de opdrachtgever – gunde het project afgelopen maart aan Dura Vermeer. Architectenbureau Ney en Partners uit Brussel heeft de brug ontworpen. Dura Vermeer en het Belgische architectenbureau werkten eerder samen, met de bouw van de Promenadebrug in Nijmegen. Ingenieursadviesbureau Sweco heeft in samenwerking met de Universiteit Twente de gemeente geholpen bij het vormgeven van de aanbesteding die met name op innovatie en vormgeving van de brug gericht was.

Slanke brugconstructie De nieuwe Boekelosebrug wordt volgens Lormans een ‘bijzonder slanke integrale brugconstructie’. De slanke uitvoering zorgt ervoor dat er materiaal bespaard wordt. Dat betekent minder grondstoffen, minder energie bij productie en minder transport. Ook is gekozen voor andere duurzame innovaties, aldus Lormans. Zo wordt een duurzame poedercoating voor de leuning van de brug toegepast. Deze coating wordt onder lagere temperatuur dan gebruikelijk gebakken en maakt de brug daarmee minder milieubelastend en minder onderhoudsgevoelig. Een andere innovatie die toegepast wordt in het project is Engineering and Build in Mixed Reality (EBMR). Gedurende het ontwerp- en bouwproces wordt gebruik gemaakt van een unieke en nieuwe techniek waarbij Augmented Reality gecombineerd wordt met positiebepaling om het BIM-model in EBMR op de bouwplaats toe te passen.

De zonnepanelen in het wegdek leveren genoeg energie op om de ledverlichting te laten branden.

“Het wordt in elk geval een brug die nog niet eerder in Nederland gebouwd is”, zegt wethouder Jan Bron. Hij was aangenaam verrast door het ontwerp. “Mooi en modern op een beeldbepalende locatie en met de nodige innovaties. Een brug om trots op te zijn.’’

Demontage brug Dura Vermeer startte in 2017 met de werkzaamheden aan de nieuwe brug. In

het weekend van 10 november werd de oude brug verwijderd. De stalen vakwerkbrug is in zijn geheel in één keer gedemonteerd, gedurende een 48-uurs stremming van het Twentekanaal. De brug is met vier zware, hydraulische vijzels afgezet op een groot ponton. Met behulp van deze pontons is de brug over een afstand van circa 275 meter verplaatst. Vervolgens is de brug verschoven naar een tijdelijk bouwterrein. Op deze locatie wordt de brug gesloopt. Zodra de brug is verwijderd, wordt gestart met de daadwerkelijke sloop van de brug en het verwijderen van de landhoofden. Wanneer dit klaar is, wordt er begonnen met het vervangen van de bestaande oeverconstructie van het kanaal. In de eerste maanden van 2018 begint de bouw van de nieuwe brug. Als alles volgens planning verloopt, heeft Hengelo er begin 2019 een opvallend nieuw bouwwerk bij.

Projectgegevens Plaats: Hengelo Opdrachtgever: Gemeente Hengelo Ramingsgroep: 8 miljoen euro Met behulp van de pontons is de brug over een afstand van 275 meter verplaatst.


HET BESTE FUNDAMENT BEGINT BIJ VAN SCHIE Wij zijn gespecialiseerd in funderingswerken. Denk daarbij aan prefab heien, schroeďŹ njectiepalen, het voorboren voor allerlei soorten funderingspalen en ankersystemen en het crushen van palen. Maar ook voor het verwijderen van funderingspalen en het injecteren van de ontstane holle ruimtes belt u Van Schie. Daarnaast is het hoogfrequent Bekijk al onze inspirerende en sonisch trillen en het drukken projecten op vanschie.com/projecten van damwanden en buisproďŹ elen onze kracht.

INFRAWERKEN • FUNDERINGSTECHNIEK • GROND & MILIEU • GELUIDSSCHERMEN LEIDINGSYSTEMEN • TRANSPORT • KRAANVERHUUR • GWW-VERHUUR

NO TIFICATIES BIJ BELANGRIJK NIEUWS GEMAKKELIJK NIEUWS EN BOUWBERICHTEN DELEN

Altijd het laatste bouwnieuws bij de hand

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES ALTIJD HET LAATSTE NIEUWS BIJ DE HAND 1X DOWNLOADEN, ALTIJD ING ELOGD

Download nu de nieuwe Cobouw-app, exclusief voor abonnees  & Ćž    

 #!  " #    % Ćœ 

 # Ćž $ #

Download de app in de appstore of ga naar www.cobouw.nl/app 444Ç˝,,24Ç˝+)

Leading the Future of Bridging Bruggen, Pontons en RoRo verhuurbedrijf Bruistensingel 152 Den Bosch | telefoon 073 640 8770 fax 073 644 2369 | email sales@retrobridge.com

www.retrobridge.com

13171


Infra & Buitenruimte

Cobouw special | donderdag 30 november 2017

13

BEDRIJFSPROFIEL

Circulaire kunstwerken van gegolfd plaatstaal Om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren, wordt de buitenring Parkstad Limburg aangelegd. Hiervoor worden tunnels gebouwd waarbij gebruik wordt gemaakt van gegolfd stalen plaatelementen. DOOR TOSCA VISSERS

M

et het project Buitenring Parkstad Limburg laat Bergschenhoek Civiele Techniek (BCT) zien dat voor vrijwel elke locatie, toepassing en esthetische wensen een passende constructie te maken is. “Gegolfd staal in combinatie met zand is namelijk een geweldig sterk en duurzaam constructiemateriaal. De modulaire stalen constructies zijn 100 procent herbruikbaar en sluiten daarmee perfect aan op een circulaire wijze van bouwen”, zegt Dick van der Linde, hoofd verkoop bij BCT. “En, ook nog fraai om naar te kijken!” BCT bouwt in opdracht van de Bouwcombinatie BPL, Besix, Boskalis en Rasenberg, diverse gegolfd stalen tunnels voor de aanleg van het tracé 26 km Buitenring Parkstad. “Het project is op dit moment in volle gang”, zegt Van der Linde.

Buitenring Parkstad De buitenring rondom Parkstad Limburg, die vlak langs de A76 loopt wordt verbreed om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Het gebied staat aangemerkt als krimpgebied. Deze ringweg is een tweebaansweg die straks uit twee rijbanen met twee rijstoken zal bestaan. De maximale snelheid op deze nieuwe autoweg wordt 100 km per uur buiten de

De verkeerstunnel bij de Rimburgerweg in Brunssum is ontworpen voor twee rijbanen en heeft een overspanning van maar liefst 9,5 meter.

bebouwde kom. Deze aanpassing van de buitenring zorgt voor een vlotte verbinding tussen de gemeenten in deze regio en voor een soepele aansluiting met nationale en internationale wegen. Hierdoor vermindert de verkeersstroom op de bestaande wegen tussen de woonkernen, wat gunstig is voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio. Tegelijkertijd met de verbetering van de Ringweg worden ook de provinciale wegen in het gebied hersteld. Zo ontstaat een uitstekend, goed bereikbaar wegennet die de hoofdwegen met elkaar verbindt en die de bereikbaarheid van de woonkernen, bedrijven en toeristische attracties bevordert.

Vakmanschap Van der Linde: “BCT is best trots om hieraan mee te werken. Met dit project kunnen we duidelijk laten zien wat we aan vakmanschap in huis hebben. We zijn namelijk voortdurend in staat om met een breed assortiment van gegolfd stalen tunnelprofielen een diversiteit aan kunstwerken te realiseren in infra-

De fietstunnel bij Nuth bestaat uit gegolfd stalen plaatelementen, gecoat in diverse kleuren, die in een boog zijn geplaatst op een betonnen fundering.

structureel belangrijke projecten.” BCT heeft in samenwerking met de Bouwcombinatie de tunnels uitgewerkt tot een passend en economisch optimaal ontwerp. De bouwmethode met gegolfd stalen profielen is goedkoper en sneller dan een traditionele bouwmethode met beton. “Deze aanpak is een mooi voorbeeld van circulair bouwen”, zegt Van der Linde. “De materialen die we inzetten, kunnen volledig gedemonteerd worden voor hergebruik.”

Parkstad Limburg Vanuit Parkstad Limburg wordt grensoverschrijdend samengewerkt op het gebied van ruimte en mobiliteit. Het is een bestuurlijke samenwerking tussen de Limburgse gemeentes Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.

Sterke constructie De tunnelconstructies zijn gebaseerd op een sterk gegolfd stalen profiel waarbij zand als aanvulmateriaal is toegevoegd. De combinatie van deze materialen zorgt voor een efficiënte composietconstructie. “Vanwege de hoge stijfheid van het aanvulmateriaal, dat naast de tunnel wordt aangebracht in combinatie met het gegolfd stalen tunnelprofiel, krijg je een sterke constructie die de belasting op de tunnels kan dragen. Door de optimale samenwerking van het zandlichaam en het gegolfd stalen profiel is slechts een minimale hoeveelheid staal nodig”, legt Van der Linde uit. “Deze tunnels worden veelal op een grondverbetering van zand geplaatst waarbij de constructie de zettingen in de ondergrond enigszins kan volgen. Ook is het mogelijk om de constructie op een vaste fundering te plaatsen”. In het project Buitenring Parkstad Limburg worden verschillende tunnels toegepast voor verschillende doeleinden, zoals een faunatunnel, fiets-/voetgangerstunnels en een verkeerstunnel. “Twee gegolfd stalen tunnels zijn op een bijzondere manier gerealiseerd; de fietstunnel bij Nuth en de verkeerstunnel bij de Rimburgerweg in Brunssum

zijn technische hoogstandjes te noemen”, geeft Van der Linde aan.

Kleurrijke fietstunnel De fietstunnel bij Kathagen bij de gemeente Nuth is zeer kleurrijk en bestaat uit gegolfd stalen plaatelementen van het type SuperCor. “De golfafmeting van platen is 381 x 140 mm en heeft een zeer hoge stijfheid waardoor grote overspanningen mogelijk zijn met een beperkte inbouwhoogte. De SuperCor-boog is geplaatst op een betonnen fundering, waarvan de SuperCor-platen prefab zijn gecoat in diverse kleuren. Wij hebben de kleurrijke bogen in het werk aangebracht en in het gewenste patroon gemonteerd”, zegt Van der Linde. In de Buitenring ter hoogte van de Rimburgerweg te Brunssum is een bijzonder grote gegolfd stalen tunnel van het type Multi-plate MP200 gebouwd. Dit type is ontworpen voor twee rijbanen en heeft een overspanning van maar liefst 9,5 m, een breedte van 6,5 m en een as-lengte van 80 m.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met BCT.


14

Infra & Buitenruimte

E NIEUWEK I RUBR

Cobouw special | donderdag 30 november 2017

NOVITEITEN

Innoveren is een noodzaak. Daarom wordt er volop nagedacht over nieuwe ideeën en producten. Niet alles is even bruikbaar, maar er blijven genoeg plannen over die het waard zijn om te worden uitgewerkt. Uit dit aanbod selecteert de redactie noviteiten waar we trots op mogen zijn, waar we wat mee kunnen en waar de lezer zijn voordeel mee kan doen.

Circulaire afvalbak Ook afvalbakken moeten circulair, daarom schreef een consortium aan belangenpartijen een prijsvraag uit. De uitdaging aan producenten: kom met een innovatief, verfrissend en verrassend idee voor een afvalbak in de openbare ruimte. De eisen zijn duidelijk circulair: het moet gescheiden inzameling stimuleren. Daarnaast moet de afvalbak zo veel mogelijk worden gemaakt van gerecyclede materialen en tijdens de fabricage moet alle energie afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen.

Een minimale belasting op het milieu dus en een maximale bijdrage aan een schonere openbare ruimte. De winnaar is een afvalbak die grotendeels wordt gemaakt van ingezameld huishoudelijk kunststof: de ‘Phoenix’ van producent Plastic Omnium. “Een mooi voorbeeld naar de burger toe”, aldus de jury. “Bovendien een goed voorbeeld van hergebruik van waardevolle grondstoffen.” De afvalbak is nog niet in productie. poinfo@plasticomnium.com

Prentenboek over 100 jaar terrazzo en beton

Ieder bedrijf dat al bijna 100 jaar hard aan de weg timmert in de openbare ruimte, de kunstwereld en de bouwwereld, heeft wel iets interessants om aan anderen te laten zien. Zo heeft Tomaello in haar lange geschiedenis heel wat mooie projecten mogen maken, waar ze bijzonder trots op zijn. Een van die projecten zijn de Vlaardingse Bloementrappen van de hand van kunstenares Wilma Kuil. In het voorjaar van 2018 wordt het weer helemaal schoongemaakt en zal het er naar 22 jaar weer uitzien als nieuw. Dat kan al-

Robot zet de lijnen uit Waar blijven de robots nou? De vraag stellen is hem beantwoorden, de toekomst is namelijk nu. In de buurt van het Zeeuwse Goes doet een tiny robot nu al het werk van twee man. En volgens omstanders nog beter en sneller ook. De robot van ingenieursbureau RPS is ingezet om iedere 90 centimeter witte verfstippen te zetten voor de belijning op het asfalt en voor het uitzetten van de stuurlijnen. Achter hem loopt de landmeter als stuurman, samen doen ze het werk dat normaal door drie man wordt gedaan. Handmatige afwijkingen worden daarbij ingeruild voor geautomatiseerde precisie. Tijdswinst is een laatste plus voor de robot. Hij laat namelijk geen sporen na, zeker bij slecht weer een prettig voordeel op zijn menselijke collega’s. Een wegenbouwer wint dus kostbare tijd in het uitvoeringstraject. Is dan alles beter, sneller en geautomatiseerd? Nee, als de robot eenmaal rijdt, pakt hij makkelijk een voorsprong, maar dat vereist wel een degelijke en gespecialiseerde, en dus langere, voorbereiding. Het blijft toch ook mensenwerk, zo’n robot. www.rps.nl

leen als producten gemaakt zijn met het oogmerk om duurzaam te zijn. Momenteel worden na 23 jaar de Boulevardbanken van Scheveningen weer schoon en fris geschuurd. Als opmaat voor “100 jaar Tomaello” heeft Tomaello voor de ware liefhebbers van beton en terrazzo een fraai prentenboek gemaakt. De meeste projecten zijn van de laatste 25 jaar. Iedereen die interesse heeft, kan een exemplaar ontvangen. Stuur dan een mailtje naar Giulio Tomaello: info@tomaello.nl.


Infra & Buitenruimte

Cobouw special | donderdag 30 november 2017

15

BEDRIJFSPROFIEL

Minder risico’s bij assetmanagement met monitoringssysteem Infrastructurele of stedelijke bouwprojecten die in de buurt van de bebouwde omgeving worden uitgevoerd kunnen risico’s met zich meebrengen. Constante monitoring van de bouwwerken helpt die risico’s te minimaliseren en te beheersen. Topcon levert software en data die speciaal hiervoor is ontworpen.

M

onitoringstechnologie is van groot belang om risico’s tijdens de levenscyclus van infrastructurele projecten te begrijpen en te minimaliseren. In bijzondere mate bij stedelijke bouwprojecten, die soms op enkele meters afstand van bebouwing worden uitgevoerd. Dit betekent dat degenen die er aan het werk zijn, goed moeten weten hoe het bouwterrein reageert op invloeden van buitenaf, al dan niet veroorzaakt door menselijke activiteit. Infrastructurele projecten in drukke, stedelijke omgevingen kunnen jaren in beslag nemen. Ze vormen een groot risico voor omliggende gebieden met soms dramatische gevolgen. Een voorbeeld is metrostation Pinheiros in Sao Paulo, Brazilië, waar in januari 2007 een enorme krater ontstond in de bouwput. Vergelijkbaar is de ineenstorting van een tunnelstelsel van een metrostation in aanbouw. Door het gat dat hierdoor ontstond, stortte een deel van het historisch stadsarchief van Keulen in.

Levenscyclus Monitoring is niet alleen essentieel in de uitvoeringsfase. Verouderde infrastructuur is in veel landen een uitdaging.

Over Topcon Topcon Positioning Group ontwikkelt en distribueert producten en oplossingen op het gebied van nauwkeurige positiebepaling en omgevingsinventarisatie. Met producten en oplossingen helpt Topcon haar opdrachtgevers met het in kaart brengen van posities en omgevingen en het genereren van datasets ten behoeve van Building Information Modelling (BIM), mapping, Geografische Informatie Systemen (GIS), assetmanagement en machinebesturing. De oplossingen van Topcon worden toegepast in onder andere landmeting, bouw & infra, landbouw en overige civiele techniek. www.topconpositioning.nl

Geen enkel bouwwerk is blijvend en ook omdat onze bevolking groeit, neemt de belasting op bestaande infrastructuren toe. Verborgen gebreken zijn een potentieel risico – bij gebouwen, wegen, bruggen en andere infrastructurele werken. Want als een van deze bouwwerken het begeeft, heeft dat gevolgen voor andere gebouwen en voor de omwonenden in het omliggende gebied. Constante monitoring van bouwwerken na de uitvoeringsfase kan de levensduur verlengen omdat kleine en structurele gebreken zijn te tackelen voordat ze problematisch worden.

Traditionele oplossingen Het handmatig inwinnen van monitoringsdata brengt problemen met zich mee. Op de traditionele manier verricht een team van landmeters metingen over het volledige bouwproject. Deze gegevens gaan vervolgens naar kantoor waar ze geanalyseerd en vergeleken worden met voorgaande datasets. Voor een compleet inzicht in de stabiliteit van het werk in uitvoering moet het landmetersteam per dag meerdere datasets inwinnen. Dit is een gigantische investering in tijd en geld. Maar bovenal komen de gezondheid en de veiligheid van het landmeetkundige team in het gedrang, met name bij de aanleg van tunnels of bij werken op hoogte.

Delta Monitoring Systeem Het Delta Monitoring Systeem integreert nauwkeurige meettechnologie, software en data en is speciaal ontworpen om de risico’s bij complexe bouwprojecten te verminderen en meer kennis te verschaffen bij structurele metingen. Total stations zijn veelgebruikte instrumenten bij het inwinnen van monitoringsdata. Het feit dat ze op afstand te bedienen zijn, is erg waardevol bij het beheren van bouwwerken. De nieuwe Delta Link unit van Topcon gaat nog een stap verder. De functionaliteit en compacte afmetingen onderscheiden de Delta Link unit van andere producten in de markt. Embedded control, data buffering, lokale opslag, verschillende on board communicatietechnologieën en smart power management zijn enkele van die functionaliteiten, gebundeld in een unit ter grootte van een

schoenendoos. De Delta Link unit verzamelt data zonder gehinderd te worden door invloeden van buitenaf. Wanneer de data-inwinning om wat voor reden dan ook onderbroken wordt, worden de data lokaal opgeslagen op de unit totdat de verbinding weer stabiel is. Hetzelfde gebeurt wanneer de stroom uitvalt. De unit schakelt dan automatisch over op een á twee backup-bronnen, net zolang totdat de primaire stroom het weer overneemt. Delta Link is klein, lichtgewicht en eenvoudig te installeren. Het systeem voldoet aan de IP65-classificatie en is daarmee volledig stof- en waterdicht. Ingebouwd is een weerstation voor het meten van de temperatuur, luchtdruk en -vochtigheid. Het systeem is gevrijwaard van storingen van buitenaf en netwerkstoringen zodat gebruikers altijd kunnen rekenen op beschermde en betrouwbare data.

Delta Log Naast Delta Link lanceert Topcon Delta Log. Dit eenvoudig te bedienen onboard programma, geïnstalleerd op de Delta Link unit, maakt het mogelijk om total stations te bedienen. Met Delta Log kunnen gebruikers een monitorcyclus instellen en configureren, lokaal of op afstand. Het programma maakt gebruik van Topcon’s total station-technologieen. Een daarvan is Reflector Prescan voor snelle identificatie tot aan 100 monitordoelen tegelijk. Delta Log is geschikt voor het beheren van observaties, target types en instrumentplanning zonder op het terrein zelf aanwezig te hoeven zijn.

Delta Watch Het Delta Monitoring Systeem is voorzien van Delta Watch, Topcon’s dataverwerkingspakket voor een complete en naadloze workflow. De monitoringssoftware fungeert als een platform waarop handmatig en automatisch gegenereerde geodetische data kunnen worden verzameld, gebundeld en verwerkt. Naast visualisatie-, rapportage- en alarmfunctionaliteit biedt Delta Watch standaard de mogelijkheid om het netwerk af te regelen (network adjustment functionality as standard). Daarnaast kunnen gebruikers met Delta Watch een onbeperkt aantal coördinatentransformaties, ofwel lokale stelsels, maken voor ieder project. Met deze stelsels zijn bewegingen van nabijgelegen bebouwing die mogelijk veroorzaakt worden door een bouwproject te monitoren en in te zien. De software en geodetische informatie verwerken een onbeperkt aantal instrumenten die deel uitmaken van hetzelfde netwerk op een project. Dat voorkomt potentiële afwijkingen in de data en garandeert nauwkeurige datasets.

De Delta Link unit verzamelt data zonder gehinderd te worden door invloeden van buitenaf.

Modulair systeem Het nieuwe Delta Monitoring Systeem van Topcon is gebruikersvriendelijk en integreert naadloos met iedere workflow. Omdat het een modulair systeem is, kunnen gebruikers kiezen of zij enkel het softwaresysteem inzetten of de complete set aan producten. Naast de geodetische data, zoals GNSS (satelliet plaatsbepaling), zijn aanvullende data in te voeren in de Delta Sat-module. Op deze manier kunnen gebruikers verdachte bewegingen die mogelijk het gevolg zijn van grotere omgevings- en geografische factoren, monitoren. Zo ontstaat meer inzicht in de oorzaak van bewegingen, gemeten met data van total stations.

Andere manier van monitoren Geautomatiseerde systemen zoals het Delta Monitoring Systeem betekenen een geheel andere aanpak van asset management. De technologie fungeert als een centrale beheer suite. Met het systeem zijn gedetailleerde, betrouwbare en nauwkeurige datasets te maken die snel en op afstand kunnen worden geanalyseerd. Risico’s worden beperkt tot een minimum gedurende de volledige levenscyclus van assets. Een krachtig communicatiekanaal en een intelligent softwarepakket voorkomen storingen in het netwerk. Zo biedt het Delta Monitoring Systeem zekerheid over de staat van bestaande bouwwerken en structuren in aanbouw.

Dit artikel is geschreven door Sonja van Poortvliet en kwam tot stand in samenwerking met Topcon.


WEGWIJS IN DE INFRA!

INVESTEER NU IN DUURZAME ONTWIKKELING.

DE BOUW & INFRA VRAAGT OM VAKKUNDIG, MODERN EN GOED OPGELEID PERSONEEL! ONZE OPLEIDINGEN & TRAININGEN HELPEN JE OM STAP VOOR STAP JE DOEL TE BEREIKEN.

ÌÌ97:60?49«0.:@B491=-

ONZE OPLEIDINGEN HELPEN JE STAP VOOR STAP OP WEG. BOB, KOB en OCBI hebben hun gezamenlijke kennis en know-how gebundeld om de meest ideale opleidingstrajecten te ontwikkelen voor iedereen die het wil maken in de bouw & infra sector. Samen vormen wij nu één loket voor alle opleidings- en ontwikkelingsvragen op kader-, management- en ondernemers-niveau. Wij bieden het meest complete en vernieuwde aanbod voor de bouw en infra. Van korte workshops tot en met (Post HBO) opleidingen en leergangen.

VERNIEUWD

OPLEIDINGSSCHEMA FUNCTIEGERICHT INFRA

NIEUW IS DE OPLEIDING: MEEWERKEND/ASSISTENT UITVOERDER INFRA. Verhoog de organisatiegraad op uw project. Wij beantwoorden samen met onze opdrachtgevers diverse uitdagende ontwikkelvraagstukken met op maat vormgegeven trajecten. Enkele voorbeelden:

Leergang Bedrijfsleiding B&U/Infra

Projectleider B&U/Infra Tendermanager

Werkorganisator Integrale Projecten

Uitvoerder

Werkorganisator

Calculator

Infra 2

Infra 2

Infra 2

Uitvoerder

Werkorganisator

Calculator

Infra 1

Infra 1

Infra 1

Werkvoorbereider/ Calculator Ondergrondse Netwerken

Techniek 2 (Infra)

Techniek 1 (Infra)

Meewerkend/Assistent Uitvoerder Infra

Implementatie werken met UAV-GC geïntegreerd met persoonlijke ontwikkeling. Juridische regels geïntegreerd met training op gedrag en andere rollen ( t.o.v. UAV-RAW) leidt tot fundamenteel besef en effectieve implementatie in bedrijfsvoering. Young professional trajecten. De groei in de markt en de ‘war on talent’ komen wij ook tegen. Met behulp van deze trajecten (ook regionaal te combineren bij kleinere bedrijven) kunnen young-professionals snel doorgroeien naar uitvoerder, werkvoorbereider of projectleider. Persoonlijke ontwikkeling Ook de versnelling van persoonlijke ontwikkeling, communicatieve, leidinggevende en andere persoonlijke vaardigheden ondersteunen wij met trainingen. Aan de slag met de Omgevingswet Op verzoek van Rijkswaterstaat hebben wij Omgevingswet trainingen ontwikkeld geschikt voor overheden en marktpartijen met kennis en kunde als basis voor de noodzakelijke cultuurverandering. Implementatie “Lean” Projectmanagement met behulp van Last Planner® Systeem Projecten en beter en sneller en goedkoper en leuker realiseren is de uitdaging van veel van onze klanten. Wij begeleiden hen daarin. Wij kijken ernaar uit om weer met elkaar op te trekken en met zowel overheden als bedrijven, afdelingen, managers en medewerkers te werken aan talentontwikkeling. Doet u ook met ons mee? Meer informatie over incompany maatwerk Anouk Dumans-de Hoog dumans@bob-kob.nl

ÌÌ97:60?49«0.:@B491=Zilverstraat 69 Postbus 715 www.bob.nl 2718 RP Zoetermeer 2700 AS Zoetermeer www.kob.nl T 079 325 24 50

BEKIJK ONS OPLEIDINGSAANBOD OP WWW.BOB.NL OF WWW.KOB.NL EN SCHRIJF JE DAAR DIRECT IN!

Cobouw Special Infra en Buitenruimte 30 november 2017  
Cobouw Special Infra en Buitenruimte 30 november 2017