Page 1

Vijfde jaargang nr.4 september 2012

VAKBLAD VOOR PROFESSIONALS IN BRANDPREVENTIE

Focus op VLUCHTEN

Fire seminar Energiebesparend bouwen versus brandveiligheid Thema

DEUREN

BR ME AN ER DV NI EIL EU IG WS .CO M


Deuren bv Nijverheidsstraat 1 7482 GZ Haaksbergen Tel: +31 53 57 357 35 Fax: + 31 53 57 357 00

www. reinaerdt.nl info@reinaerdt.nl


Inhoud

8 11

5 | Van de redactie 6 | Nieuws 8 | Fire Seminar 10 | Column Joric Witlox Focus op vluchten 11 | Vluchten uit gesprinklerde gebouwen 15 | Software voor evacuatiesimulaties 18 | Regels Bouwbesluit netto gelijk Thema deuren 22 | Nieuwe NEN-normen 24 | Labels voor brandveilige deuren 26 | Kennisgebrek over brandwerendheid 37 | Gastcolumn Louis Cleef

22 Verder in dit nummer

28

5

VAN DE REDACTIE

6

NIEUWS

28

UIT HET BRANDLAB

34

BRANCHE-INFORMATIE VBE

38

PRODUCT & MARKT

40

ADVERTENTIE-INDEX

41

BEDRIJVENINDEX

3


helderheid, zekerheid en transparantie bij brandwerende binnen- en buitendeuren

Hoe herkent u de GND-deur? Een brandwerende deur onder GND is eenvoudig te herkennen aan het label in de hangzijde van de deur. Hierin staat de prestatie van de deur en via www.GND.nl kunt u alle informatie (rapporten) met betrekking tot de deur eenvoudig opzoeken. Ook staat hier uitleg over de verantwoordelijkheden tussen de betrokken partijen in het bouwproces om uiteindelijk de hoogste zekerheid te krijgen met betrekking tot brandveiligheid!

Meer informatie? Als u vragen heeft of meer informatie omtrent de verschillende labels en garantiemogelijkheden wilt, dan kunt u contact opnemen met de GND - Garantie Deuren.

www.gnd.nl

T 035 - 695 0369

E info@gnd.nl


Colofon B+B VAKMEDIANET

Van de redactie Brandveilig.com is een uitgave van B + B Vakmedianet Eindredacteur Annet van den Berg Medewerkers aan deze uitgave Dennis van Asselt, Aline de Bruin, Nicolette Drop, Foka Kempenaar, Emiel van Rossum, Jan Sterk en Joric Witlox Redactieraad

De redactieraad adviseert de redactie van Brandveilig.com. De uitingen geven echter niet per se de mening weer van de leden.

Coen van Beek, Eric Bosscher, Xander van Bree, Arnoud Breunese, Maarten de Groot, René Hagen, Dingeman de Jong, Johan Koudijs, Leo Oosterveen en Joric Witlox Art Direction / Vormgeving Mr. Richardson Coverontwerp Danny Merk Uitgever Ruud Bakker, ruudbakker@vakmedianet.nl Marketing Leendert van Wezel, leendertvanwezel@vakmedianet.nl Accountmanager Jeroen Baar jeroenbaar@vakmedianet.nl Abonnementenadministratie & Traffic Jolanda van Selm, traffic@vakmedianet.nl Adres B + B Vakmedianet Postbus 219, 1400 AE Bussum Tel. 035-6940740 www.brandveilig.com info@brandveilig.com Abonnementen Brandveilig.com is een tweemaandelijkse uitgave. Abonnement: Nederland € 97,50, overige landen € 120,00, los nummer € 17,00. Prijzen exclusief BTW. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Bankrelatie Van Lanschot Bankiers 22.63.05.716. Druk Van der Wiel & Rosmalen Drukkers, Arnhem

Ik stond erbij en keek er naar. Talloze malen heb ik gezien hoe woningen, bedrijfspanden en zelfs een school soms tot de grond toe afbrandden. Eén keer heb ik kunnen aanschouwen hoe de brandweer iemand hielp ontsnappen aan de vlammenzee. Hij zat echt als een rat in de val, maar kon dankzij de hoogwerker ontkomen. In Focus op… dit keer aandacht voor vluchten. Zo legt adviseur Emiel van Rossum uit dat bij een gebouwontwerp tegenwoordig steeds vaker gebruikgemaakt wordt van speciale evacuatiesoftware. Daarmee kan al voor de bouw worden bepaald of een bouwwerk tijdig ontvlucht kan worden wanneer brand uitbreekt. Knelpunten worden in kaart gebracht, opdat een gebouwontwerp relatief eenvoudig kan worden aangepast. In een ander artikel wordt onder meer ingegaan op het vluchten uit gesprinklerde gebouwen. Ook sprinklers zorgen ervoor dat een pand veilig kan worden ontvlucht. Voordeel van sprinklers is dat een brand vaak klein blijft en aanwezigen de tijd hebben om een gebouw veilig te kunnen verlaten. Toepassingen als evacuatiesoftware en sprinklers leveren een belangrijke bijdrage aan een brandveilig(er) pand. Een goede zaak om dergelijke toepassingen te betrekken bij een gebouwontwerp. In elk geval was een deel van die branden waarvan ik zelf getuige was te voorkomen geweest als bij het ontwerp of de bouwkundige aanpassingen meer aandacht was besteed aan brandveiligheid. En voor de branden waarvoor dat niet geldt: een goede vluchtroute is echt van levensbelang!

Doelgroep Professionals op het gebied van brandveiligheid, zoals architecten, aannemers, preventisten, brandweer, adviseurs, installateurs, leveranciers en beslissers op het gebied van facilitair management in bedrijf en gebouw. Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie-en, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Disclaimer Alle in Brandveilig.com opgenomen informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De juistheid en volledigheid kunnen echter niet worden gegarandeerd. B + B Vakmedianet en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de opgenomen informatie.

Annet van den Berg eindredacteur Brandveilig.com info@brandveilig.com

B + B VAKMEDIANET IS AANGESLOTEN BIJ HET OPLAGE INSTITUUT (HOI) ISSN-NUMMER: 1876-5750

5


Nieuws

Agenda 3 oktober Seminar Zorgen voor een brandveilige zorg Gorinchem vbe.novb.nl

Meer informatie over alle activiteiten: www.brandveilig.com

12 – 14 november EuroCon conferentie brandveiligheid Marsh en NFPA Amsterdam nfpa.eu

13 – 15 november SecuVak Venray evenementenhal.nl/venray

21 november BBN Congres Nieuwegein bbn.nu

4 – 9 februari Internationale BouwBeurs 2013 Utrecht bouwbeurs.nl

4 – 6 juni Safety & Security ­Amsterdam 2013 Amsterdam safetysecurityamsterdam.nl

Introductie label brandwerende capaciteit deur Stichting Garantie Deuren heeft labels ontwikkeld die de brandwerende capaciteiten van een deur aangeven. Hiermee kunnen opdrachtgevers en aannemers kiezen voor verschillende zekerheidsklassen. “Met name van opdrachtgevers kregen we vaak te horen dat er onduide­ lijkheid bestaat over de brandwerende eigenschappen van deuren”, vertelt Bert Kattenbroek van GND in een interview met Brandveilig.com. “Aan de buitenkant zijn die niet te zien. Bovendien zijn controlerende instanties soms niet goed op de hoogte van de eisen voor een brandwerende deur.” Zie pagina 24: Nieuwe labels voor brandveilige deuren

Nieuwe inspectieschema’s voor brandbeveiliging Het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid publiceert drie nieuwe schema's voor de inspectie van brandbeveiligheidssys­ temen. De nieuwe inspectieschema's gelden voor alle gebou­ wen waarin volgens het Bouwbesluit een brandmeldinstallatie of ontruimingsalarminstallatie verplicht is. Daarnaast gelden de schema’s ook voor de gebouwen waarin met behulp van een rookbeheersings- of brandblusinstallatie aan de wetgeving wordt

voldaan. De nieuwe schema’s beschrijven wat wordt geïnspec­ teerd en volgens welk proces. Ze richten zich op het basisont­ werp, het detailontwerp en de inspectie van brandbeveiligings­ systemen. Dit is uitgesplitst in drie onderdelen met elk een apart inspectieschema. De schema’s zijn opgesteld in overleg met op­ drachtgevers, brandweer en verzekeraars. De ingangsdatum van de inspectieschema’s is nog niet bekend.

Evacuatiesoftware steeds vaker toegepast Evacuatiesoftware wordt steeds vaker gebruikt om specifieke knel­ punten aan het licht te brengen. Het voordeel hiervan is dat een ge­ bouwontwerp efficiënt kan worden aangepast, opdat in geval van een calamiteit de doorstroming wordt verbeterd. Volgens Emiel van

Rossum van het gelijknamige adviesbureau moeten evacuatiesimu­ latiemodellen echter niet los worden gezien van de totale FSE-bena­ dering. Simulatie is duidelijk een onderdeel van Fire Safety Enginee­ ring. Zie pagina 15: Simulatie onderdeel FSE-benadering

GfS e-Bar

®

NOODUITGANG 2.0

• Duwstang met geïntegreerde alarm en

Bestel gratis de product film:

www.nooduitgang.nl

FILM

controle functie • Vooralarm bij eerste aanraking • Hoofdalarm tijdens opening • Door opvallende verlichting is tijdens nood direct herkenbaar • Stijlvol robuust roestvrij staal design • Getest en gecertificeerd volgens de NEN 1125 en NEN 1634

Nooduitgang.nl ∙ Safety for Doors · Doezastraat 37 · NL-2311 HA Leiden · Telefoon 0 71/361 16 28 · Fax 0 71/361 18 69 · www.nooduitgang.nl


Nieuws Praktijkrichtlijn functiebehoud elektrische installaties herzien De normcommissie Brandmeldsystemen wil dat de bestaande Nederlandse Praktijkrichtlijn 2576 herzien wordt. Vanwege nieuwe materialen, (IP-)technieken en eisen is de huidige NPR niet meer up-to-date. De Nederlandse Praktijkrichtlijn 2576 geeft richtlijnen voor de montage van (delen van) elektrische installaties die tijdens brand hun functie moeten behouden. Het traject van vernieuwing duurt naar verwachting anderhalf jaar. Er zijn ongeveer zes bijeenkomsten gepland. Van de deelnemers wordt vooral voldoende vakkennis als input verwacht. Zelf krijgen zij belangrijke informatie die ze kunnen vertalen naar strategisch voordeel voor de eigen organisatie. Deelname is mogelijk voor elke organisatie die belang heeft of betrokken is bij dit onderwerp, zoals fabrikanten, branche-organisaties, installateurs, brandweer en certifice­ rende instellingen..

Leo Zaal algemeen directeur IFV Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft Leo Zaal per 1 oktober aangesteld als algemeen directeur. De vorming van het IFV maakt onderdeel uit van de voorgestelde wijziging van de Wet veiligheidsregio’s, die naar verwachting op 1 januari 2013 van kracht wordt. Op dit moment is Zaal nog managing partner van de adviesgroep Openbare Orde en Veiligheid bij het organisatiebureau Twynstra Gudde, waar hij sinds 1995 werkt. In het IFV worden zes organisaties samengevoegd die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze hun werkzaamheden hoofdza­ kelijk verrichten voor de veiligheidsregio’s. Dit zijn het NIFV, het Bureau Veiligheidsberaad, Bureau NVBR, de Landelijke Faciliteit Rampen­ bestrijding, het Nederlands bureau brandweerexamens en het Landelijk Management Development voor veiligheidsregio’s. Het takenpakket bestaat uit beleidsmatige en bestuurlijke ondersteuning, kennisintensivering en regievoering over materieel en logistiek. Het IFV is gevestigd in Arnhem.

Facilicom brengt brandveiligheid onder bij Trigion Facilicom heeft alle veiligheidsactiviteiten ondergebracht bij Trigion, de be­ veiligingsdivisie van de onderneming. Brandpreventie en Brandveiligheid, voorheen onderdelen van Breijer Bouw en Installatie, vallen nu ook onder de naam Trigion. Met de nieuwe naam Trigion Brand en Beveiligingstechniek wil Trigion een onestopshop creëren voor klanten en de naamsbekendheid in Nederland vergroten. “Alles wat je kunt bedenken op het gebied van safety en security kun je nu bij Trigion ophalen”, zegt business unit directeur Mark Strating van Trigion. “Ik verwacht dat Trigion dé naam wordt in Nederland voor beveiliging in de meest brede zin van het woord.” Breijer en Trigion zijn al meer dan dertig jaar partners voor technische beveiligingsoplossingen, brandpreventie, brandveiligheid en diverse veiligheidsopleidingen. Trigion blijft onderdeel uitmaken van Breijer Bouw en Installatie.

Blussen zonder gas.

Nieuwe NEN-cursus Alarmtransmissie over IP-netwerken NEN houdt op 20 november in Utrecht de nieuwe cursus NEN-EN 50136-1 en NPR 8136: Alarmtransmissie over IP-netwerken. Hierin staat het in de praktijk toepassen van de norm en de NPR centraal. NEN-EN 50136-1 geeft eisen voor de werking, betrouwbaarheid en veiligheid van alarmtransmis­ siesystemen. NPR 8136 geeft aanwijzingen voor het ontwerp, de installatie, de inspectie en het onderhoud van alarmtransmissiesystemen zoals deze in Nederland worden toegepast. Na het volgen van de cursus zijn de deel­ nemers bekend met onder meer de inhoud van NEN-EN 50136-1 en NPR 8136. Ze weten aan welke prestatie-eisen de digitale communicatie tussen de alarmsignalering op een risicolocatie en de alarmontvanger in een alarm­ centrale moet voldoen. Ook weten ze hoe verantwoorde AoIP-configuraties worden uitgevoerd. Meer info: www.nen.nl/cursusnpr8136.

www.afxfireblocker.com

7


Fire Seminar

Energiebesparend bouwen en brandveiligheid

'Meer aandacht ­voor de grijze gebieden’ Tekst Aline de Bruin

Leidt luchtdicht bouwen en beter isoleren tot hetere branden? Dat is de vraag die centraal staat tijdens het Fire Seminar van Kingspan op donderdag 4 oktober. Chuck van Hesteren, training manager van FireFlash Mobiel Oefenen, is spreker op het seminar. Brandveilig.com praat met hem over de gevolgen van energiebesparend bouwen voor de brandveiligheid.

8


Fire Seminar

E

nergiebesparend bouwen is in. De regelgeving stimuleert het steeds meer en de opdrachtgever wordt zich bewuster van duurzaam bouwen in combinatie met het energieverbruik en leefklimaat van het gebouw. Maar wat betekent deze ontwikkeling voor de brandveiligheid van een gebouw? Ontstaan er door het beter isoleren nu ook hetere branden? “Het antwoord op die vraag kan zowel ja als nee zijn. De ontwikkeling van een brand is altijd afhankelijk van heel veel factoren. Een kleinere brand in een goed afgesloten ruimte die zich uren kan ontwikkelen, kan een zeer hoge temperatuur bereiken. Heb je te maken met een grotere brand met meer vuurlast, dan bezwijken de ramen, gaat de energie weg en wordt de temperatuur nooit zo hoog”, zegt training manager Chuck van Hesteren. Volgens hem is de kans niet groot dat een brand uren zijn gang kan gaan zonder dat iemand het door heeft. Daarnaast is het begrip luchtdicht bouwen ook relatief. “Als het warm is, slapen mensen met hun slaapkamerraam open. Dan is het gebouw al niet luchtdicht meer en verlies je een deel van het effect.” De toegenomen aandacht voor duurzaam en energiebesparend bouwen heeft wel gevolgen voor de brandweer. Van Hesteren: “Zij moeten alles maar snappen en kunnen. In hun dagelijks werk krijgen ze aan de ene kant te maken met een boerderij uit 1836 waar veel verrot hout in zit en aan de andere kant moeten ze een brand in een ‘bunker’ uit 2012 blussen. Een goede brandweerman moet invloeden herkennen en risico’s incalculeren. Dat leer je alleen door veel training en ervaring.”

Trainingen

Chuck van Hesteren werkt in het dagelijks leven bij FireFlash, een bedrijf dat hij acht jaar geleden samen met René Hagen heeft opgericht. Het bedrijf geeft over de hele wereld trainingen aan brandweermensen, industriële operators en bedrijfshulpverleners. Het bijzondere van FireFlash is dat er niet wordt gewerkt vanuit centrale oefencentra. “We vonden dat er in Brandweer Nederland nog iets miste: realistisch oefenen op locatie. Daarom hebben we alle trainingsunits op trailers gemonteerd en rijden we met grote vrachtwagens naar de brandweer toe.” De zwaar verbrande wagens zorgen wel voor wat vragen on-

Seminar

derweg. “We zijn wel eens ’s nachts door de politie gebeld dat onze vrachtwagens verbrand waren. Dan leggen we uit dat die trainingsunits toch echt door onszelf in de fik gestoken zijn.” FireFlash biedt trainingen aan op het gebied van bedrijfshulpverlening, flashover trainingen, gas- en vloeistofbrandbestrijding, technische hulpverlening en virtueel oefenen. Daarnaast heeft het bedrijf een adviserende functie. “Het draait om bewustwording. Wat is nou echt het probleem? Je moet nuance aanbrengen en het hele verhaal laten horen.” Als voorbeeld noemt Van Hesteren een nieuwsbericht dat hij laatst op Radio 1 hoorde. “Om 9 uur werd verteld dat de vluchttijd bij woningbranden vroeger 17 minuten was en nu nog maar 3 minuten. Om 10 uur kwam er een expert bij die vertelde dat we nu beter bouwen op het gebied van constructie en iso-

Op donderdag 4 oktober vindt voor de derde achtereenvolgende keer het Fire Seminar van Kingspan plaats. Het seminar staat onder leiding van dagvoorzitter Tom van 't Hek en wordt georganiseerd in het Fata Morgana Paleis van de Efteling in Kaatsheuvel. Volgens Chuck van Hesteren is het seminar van Kingspan zo nuttig omdat het een nuance aanbrengt. “Er wordt een compleet beeld geschetst van de hele keten van productie, installatie, energiebezuiniging en brandveiligheid.” Meer info en aanmelding: www.fireseminar.nl

latie, waardoor alle gassen langer blijven hangen. Rond 1 uur was daar de volgende expert, die zei dat alles tegenwoordig van spaanplaat en polyester is, waardoor er sneller en meer schadelijke gassen vrijkomen. Aan het eind van de dag werd de conclusie getrokken dat je vroeger 17 minuten de tijd had om te vluchten en nu nog maar 3 minuten. Dat komt door de bouwwijze. Zo’n conclusie snapt niemand meer. Een gebouw stort in terwijl je beter bouwt? De kern van het probleem – rookgassen – wordt niet genoemd. Dat is toch niet logisch?”

Grijs gebied

Juist voor die grijze gebieden moet meer aandacht komen. Binnen Brandweer Nederland is een ontwikkeling gaande om in een kwadrantenmodel te gaan werken met vier typen brandbenadering. Het gaat om defensieve buiteninzet, offensieve buiteninzet, defensieve binneninzet en offensieve binneninzet. “Op die vier typen wordt nu getraind. Maar tussen het ene hokje en het andere hokje zit een grijs gebied. Daar moet voldoende aandacht voor komen. Als brandweerman is het lastig om die grijze gebieden te herkennen”, zegt Van Hesteren. “Als hij geluk heeft, heeft hij de beschikking over 70 procent van de beschikbare informatie. Je neemt altijd een gecalculeerd risico als brandweerman. De juiste inschatting maken leer je alleen door ervaring, intuïtie en zelfvertrouwen.”

9


Column

n

Joric Witlox

Franse slag

Half werk leveren, niet de volledige aandacht ergens aan besteden, iets slordig doen. Dat is iets wat we de Fransen nog wel eens verwijten. Iedereen die in Frankrijk op vakantie is geweest, heeft het waarschijnlijk weer volop kunnen zien. Men gokt erop dat anderen wel remmen, vanaf het strand stap je zonder te kijken de rijbaan op, op je scooter gok je erop dat die tegenligger wel aan de kant gaat, snijden doe je met je auto, op het gaspedaal leg je een baksteen en je hand ligt op de toeter. Onveiligheid kost geld. De explosie in de Amuay-raffinaderij in Venezuela drijft bijvoorbeeld de olieprijs op. En de opmerking van de Venezolaanse autoriteiten dat er ondanks de brand geen explosiegevaar is, kan alleen maar worden gelezen als een erkenning van dit explosiegevaar. Heeft de veiligheid wel voldoende aandacht gekregen? Is er slordig gewerkt? Veel bewijzen gaan letterlijk in rook op.

Joric Witlox is voorzitter van vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN).

Dan komen we op de veronderstelling dat de Franse slag vooral iets is van Latijns georiënteerde volken. Maar wat bleek toen ik van vakantie terugreed uit Frankrijk? Overbeladen caravans op hoge snelheid, auto’s met caravans erachter op de linkerbaan en mensen die in één keer meer dan 1300 kilometer rijden. Een bezorgdheid maakte zich van mij meester. We nemen de Franse slag toch niet over? Of hebben we dat al een beetje gedaan met onze weerzin voor controles en bemoeienis van de overheid? Je kunt zeggen: meneer Witlox uw bezorgdheid is gebaseerd op subjectieve en toevallige gebeurtenissen waarbij u heel veel oog heeft voor veiligheid. Tja, beste lezer u hebt toch ook oog voor veiligheid? Nog veel zotter is het dat gerenommeerde werkgeversvertegenwoordigers de wetgever en handhavers van de wet proberen te overtuigen van de noodzaak voor een inspectievakantie. U vraagt zich af wat met een inspectievakantie wordt bedoeld? Dat komt neer op een tijdje minder inspecteren. Ofwel een soort wettelijk voorgeschreven Franse slag. Juist extra controleren lijkt me een goede zaak. Zeker als er mensen zijn die denken dat de inspectie op vakantie is. Het aansprakelijk stellen voor dood door schuld van de stichting Rivierduinen na de brand waarbij doden zijn gevallen geeft al aan welke positie het Openbaar Ministerie inneemt. Daarnaast zijn er volop voorbeelden van branden in de industrie die tot forse kosten voor de belastingbetaler hebben geleid. En er is meer reden voor bezorgdheid nu er veel bedrijfsverhuizingen zijn om maar de laagste huur te pakken. Hoe wordt de brandveiligheid van het gebouw aangepast aan de nieuwe gebruikers? Het mag duidelijk zijn: de Franse slag (lees: onzorgvuldigheid) is iets wat we niet over moeten nemen. Het blijft zo dat brandveiligheid van gebouwen constant alertheid vereist van gebruikers, eigenaren, beheerders, onderhoudsplegers en bouwers. Op 21 november is daarom het BBN-congres waar weer veel te leren valt over hoe te komen tot een brandveilig gebouw. Tegelijk wordt dan met de NVBR samen de nieuwe editie van het boekje essentiële controlepunten uitgebracht. Een gebouw kan alleen blijvend brandveilig zijn door voordurende alertheid en inspanning van iedereen die erbij betrokken is. Dus blijven herhalen dat bouwkundige brandpreventie loont. Ofwel: frappez toujours!

10


FOCUS OP vluchten

Eisen vluchtroutes gesprinklerde gebouwen verschillen sterk Tekst Jan Sterk | Fotografie John van Lierop

De ervaring leert dat gebouwen met een automatische sprinklerinstallatie zeer brandveilig zijn. Toch verschillen de eisen voor vluchtroutes in dergelijke gebouwen. Ernst Rijkers, senior inspecteur Brandbeveiliging bij Bureau Veritas Nederland, stelde deze problematiek in Parijs aan de orde tijdens de sprinklerconferentie van EFSN (European Fire Sprinkler Network). Verschillende reacties bevestigen dat er nationaal en internationaal soms grote verschillen van inzicht zijn. Aan Rijkers de vraag hoe om te gaan met vluchtroutes in gesprinklerde gebouwen.

D

e automatische sprinklerinstallatie is er op gericht elk begin van brand direct te signaleren, onder controle te houden en zo mogelijk te blussen. Dat gebeurt al jaren met succes. De betrouwbaarheidsgraad van sprinklerinstallaties is hoog, het aantal slachtoffers zeer laag. Cijfers uit verschillende bronnen beves-

tigen dat. Een begin van brand in een gesprinklerd gebouw blijft dus klein met minder gevaar door rook en hitte. De veiligheid van mensen in de buurt van zo’n begin van brand komt dus meestal niet direct in gevaar. Dat maakt lagere eisen aan vluchtroutes verdedigbaar. “In ons land is eigenlijk niets geregeld over

de vluchtroutes in geprinklerde gebouwen”, aldus Ernst Rijkers van Bureau Veritas. Een adviseur werkt daarom voor ieder gebouw een voorstel uit en de vergunningverlener beslist. Vertrekpunt is de regelgeving voor ongesprinklerde gebouwen. “Daarnaast wordt vaker gekeken naar de NFPA 101 Life Safety Code”, vervolgt Rijkers. In deze code


FOCUS OP vluchten

Ernst Rijkers: in de VS weegt aansprakelijkheid zwaarder.

zijn richtlijnen opgenomen voor onder meer brandbeveiliging, vluchtroutes en de omvang van brandcompartimenten. De code is een dik boekwerk, waarin de regels per gebouwbestemming zijn uitgewerkt. Rijkers: “De code geeft ook aan waar een automatische brandmeld- en/of sprinklerinstallatie moet worden toegepast. Een sprinklerinstallatie is daarbij geen vervanger voor rookdetectie. Als het echt nodig is om heel vroeg het eerste spoortje rook te ontdekken, zijn dus beide installaties noodzakelijk.”

Scenariodenken

Overigens reageert de moderne quickresponsesprinkler volgens Rijkers erg snel en vormt in de NFPA 101 een reden om langere vluchtroutes toe te staan. Hij benadrukt het belang van reëel scenariodenken door adviseurs. Welke branden kunnen zich voordoen? Hoe ontwikkelen die zich? Wat zijn de risico’s voor de aanwezigen en hoe reageren die bij een brand? Pas als dat duidelijk is, zijn de juiste keuzes te maken. Daarbij is het ook nodig om precies te weten welke invloed brandbeveiligingssystemen hebben op zowel de brand als op de mensen. “De knip ligt vaak bij ruimten voor zelfredzame mensen of ruimten waarin geslapen wordt”, aldus Rijkers. “In het eerste geval vormt een sprinklerbeveiliging met quickresponsesprinklers een goede oplossing. Bij slaapafdelingen of

12

bij mensen met afwijkend vluchtgedrag ligt een combinatie van rookdetectie en brandbeheersing (sprinklers) voor de hand.” In de twintig jaar dat Rijkers in de brandbeveiliging werkzaam is, heeft hij de acceptatie van sprinklers in ons land zien toenemen. Daarom valt nu beter te werken met de NFPA-richtlijnen, waarin voor bestemmingen als hotels, de zorg en bij verminderd zelfredzamen al snel het credo is: gij zult sprinkleren. Dat wil niet zeggen dat er in de VS geen aandacht is voor bouwkundige brandpreventie. Volgens Rijkers heeft dat ook te maken met aansprakelijkheid. “Die weegt in de Verenigde Staten zwaarder dan bij ons. Dat zie je ook bij brandbeveiligingssystemen. Bij oplevering tekent de installateur voor de kwaliteit. Hij wordt er op aangesproken als er iets mis gaat. Ook is het veiligheidsdenken in de VS meer ingeburgerd dan bij ons. Op school krijgt brandveiligheid meer aandacht en er zijn bijvoorbeeld

Vluchtroutes in de zorgsector Er is bijna geen sector waar het ontwerpen en beheren van veilige vluchtroutes zo veel aandacht vergt als in de zorg. Volgens Ernst Rijkers van Bureau Veritas moet het vaststellen van de uitgangspunten zich richten op de onderstaande vragen over de brand, aanwezige mensen, beveiliging en hulpverlening. Brand • Welke branden kunnen zich voordoen en hoe ontwikkelen die zich? • Is er brandgevaarlijk meubilair aanwezig? • Ontstaat snel een grote hoeveelheid hitte en rook? Welke invloed heeft dat op mensen? • Kan een brand snel een grote omvang bereiken? Aanwezige mensen • Wat zijn de risico’s voor de aanwezigen? • Hoe reageren de mensen bij brand? • Zijn het jongeren of ouderen? Niet-zelfredzaam? Onder invloed van medicijnen of andere middelen? Psychisch gestoord of geestelijk of lichamelijk gehandicapt? • Is er kans op brandstichting? Beveiliging • Is een automatische brandmeldinstallatie noodzakelijk dan wel verplicht? • Is een brandbeheersingssysteem noodzakelijk? • Welke invloed hebben brandbeveiligingssystemen op zowel brand als mensen? De hulpverlening • Zijn ‘s nachts ook voldoende hulpverleners aanwezig? • Wat zijn de taken van de hulpverleners? Kunnen zij die taken aan? • Hoe lang duurt het na alarmering totdat de brandweer arriveert? Rijkers: “De veelheid aan vragen en mogelijke antwoorden daarop illustreert het belang van een goed UPD met een helder beveiligingsdoel en de kwaliteitsborging daarvan door middel van inspectie.”


FOCUS OP vluchten nogal wat Amerikanen die uitsluitend in een gesprinklerd hotel willen verblijven.”

Even snel

Alan Brinson

Vluchtroutes in het buitenland

Een veilige nooduitgang met de GfS Exit Control 179 RW

MPA N De GEC ERT IFIC EER D volg

sN

en

Het European Fire Sprinkler Network (EFSN) is een samenwerkingsverband van bedrijven en instellingen op het gebied van brandbeveiliging. EFSN verzamelt en distribueert informatie over de brandveiligheid door sprinklers. “Uit ervaring weten we dat het aantal dodelijke slachtoffers in gespinklerde gebouwen praktisch nihil is”, aldus directeur Alan Brinson. “In de Amerikaanse plaats Scottsdale, waar sprinklers al 26 jaar verplicht zijn en waar nu al meer dan 100.000 van zulke gebouwen staan, viel in al die tijd slechts 1 slachtoffer. Het was een fervente roker in een rolstoel, die extra zuurstof inademde. Dat gaf een zeer felle en snelle verbranding toen hij toch een sigaret opstak. De sprinklerinstallatie kon zijn overlijden niet voorkomen.”” Brinson geeft voorbeelden van verschillen die er zijn: • in sommige landen mag de lengte van vluchtroutes dubbel zo groot of zelfs onbegrensd zijn • voor hotels is de sprinklerinstallatie in veel landen verplicht als ze hoger zijn dan 20 of 30 meter, soms altijd, zoals in Noorwegen, met minder of smallere trappenhuizen • voor moeilijke situaties is het concept protect in place’met sprinkers ontwikkeld, zoals voor gevangenissen of als het gevaarlijk is om patiënten te evacueren.

Overigens heeft Rijkers niet bij voorbaat een voorkeur voor een bepaald soort brandbeheersingssysteem. “Zowel een sprinkler- als een watermistsysteem is voorzien van hetzelfde hittegevoelige element. Ze reageren dus allebei even snel. De werking daarna is verschillend en nog niet in alle gevallen is te zeggen welk systeem beter is. Watermistsystemen verbruiken weinig water. Bij sprinklers is de wateropbrengst groter en dat geeft meer reserve. In de loop van de tijd weten we meer over de verschillen.” Volgens het Bouwbesluit moet een geëiste automatische brandblusinstallatie voorzien zijn van een inspectiecertificaat. Die worden afgegeven op basis van

een inspectie, waarbij zowel de installaties als de omstandigheden worden beoordeeld. De afdeling brandbeveiliging van Bureau Veritas voert deze inspecties al jaren uit. “Tijdens de inspectie is het goed om het brandscenario voor ogen te hebben”, benadrukt Rijkers, die aangeeft dat het feitelijk draait om de vraag of voldaan wordt aan het vooraf vastgelegde beveiligingsdoel. Bij toepassing van een brandblusinstallatie gaat het om een gelijkwaardige oplossing, waarbij beveiligingsdoel en uitgangspunten worden vastgelegd in een UPD (UitgangsPunten Document). “Bij elke inspectie moet je nagaan of het UPD nog steeds geldig is en het beveiligingsdoel nog wordt gehaald. Het UPD altijd door derden opgesteld zelf is dan al door ons en overige betrokken partijen goedgekeurd.”

E N 17 9/ 112 5

• Grote zichtbare en akoestische barriere Vooralarm

• Vooralarm bij eerste aanraking

bevoegd gebruik

• In geval van nood is de deur te bedienen met één hand beweging • Bevoegde gebruikers gebruiken het deurslot ipv de deurkruk • Vrije doorgang mogelijk door systeemsleutel • 5 jaar fabrieksgarantie In geval van nood

Vrije doorgang

Nooduitgang.nl ∙ Safety for Doors

Doezastraat 37 · NL-2311 HA Leiden Telefoon 0 71/361 16 28 · Fax 0 71/361 18 69 www.nooduitgang.nl

13


ADVERTORIAL

Penta 5000 Solisto de stand alone krachtpatser De Penta 5000 Solisto van Hertek is een betaalbare brandmeldcentrale voor kleine en middelgrote projecten. Met uitgebreide programmeerfuncties én NEN-EN 54-13 keur. En eenvoudig in installatie, bediening en onderhoud. De krachtpatser in zijn klasse.

Klein maar groot

Met de Penta 5000 Solisto maakt Hertek de uitgebreide programmeerfuncties van haar Penta 5000 serie ook toegankelijk voor kleine en middelgrote projecten. Zij ontwikkelde een volwaardige 1-lus brandmeldcentrale voor stand alone toepassing, waar geen koppeling met nevenpanelen, geografische brandweerpanelen en andere netwerkdeelnemers is vereist en 126 luscomponenten volstaan.

Kracht en eenvoud

De Penta 5000 Solisto combineert een krachtige programmeerset met eenvoudige bediening via het toetsenpaneel. De verbeterde menustructuur maakt het makkelijk om standaard bedienfuncties (zoemer uit, signaalgevers uit, reset, enz.) te gebruiken en (groepen) melders en sturingen snel inen uit te schakelen.

Alles of niets

Naast de diverse brandmelders en interfaces van fabrikant Apollo, die op de lus worden aangesloten, zijn ook lusgestuurde signaalgevers (flitslichten en sirenes met o.a. slow-whoop) toe te passen. In combinatie met ingebouwde isolatoren wordt het gebruik van bekabeling met functiebehoud dan overbodig. De Penta 5000 Solisto is uit voorraad leverbaar

Meer voor minder

Door het ontbreken van netwerkfunctionaliteiten is de prijs van het systeem lager dan van de standaard Penta 5000 1-lus centrale, maar gelijk aan de vorige Penta Solisto. Voor die prijs krijgt men nu echter ook NEN-EN 54-13 keur en niet één maar drie jaar garantie. De Penta 5000 Solisto is standaard uitgerust met een 1-zone ontruimingspaneel conform NEN2575.

Hertek B.V. Copernicusstraat 8 6003 DE Weert Tel. 0495-584111 hertek@hertek.nl www.hertek.nl

Regel het met DICTATOR: brandpreventie i.c.m. optimale toegankelijkheid

Een ruim assortiment deurhoudmagneten en ankerplaten. Als vastzetinrichting aan te sluiten op een brandmeldcentrale of als stand-alone verbonden met een rookmelder

Rook- en warmtemelders voorzien van potentiaalvrij schakelcontact

IS DIT OOK NIET UW IDEE VAN BRANDVEILIG?

HLS-catch; een veiligheidspal voor toepassing bij 30 en 60 minuten brandwerende deuren. Als er een omgevingstemperatuur van ca. 500o wordt bereikt, zal de pen uit de behuizing lopen in het tegenoverliggende sluitplaatje en wordt de deur gefixeerd en daarmee voorkomen dat de deur kan kromtrekken en de kans op vuurdoorslag aanzienlijk verkleind

Energieweg 11 8304 AJ Emmeloord T +31 (0)527 613456 F +31 (0)527 698420 E-mail: info@dictator.nl of bezoek onze website: www.dictator.nl


FOCUS OP vluChten

Software voor evacuatiesimulaties

Simulatie onderdeel FSE-benadering Tekst Emiel van Rossum

Evacuatiesimulatiemodellen worden steeds vaker toegepast in het kader van Fire Safety Engineering en gelijkwaardigheid. Hierdoor kan bepaald worden of een bouwwerk tijdig ontvlucht kan worden bij calamiteiten. In toenemende mate wordt hiervoor complexe simulatiesoftware toegepast. Die biedt als voordeel dat specifieke knelpunten aan het licht komen, zodat het gebouwontwerp efficiënt kan worden aangepast en de doorstroming direct wordt verbeterd. Emiel van Rossum van het gelijknamige adviesbureau geeft uitleg. Evacuatiesimulatie maakt ontvluchtingstijden van diverse ruimten, bouwlagen en zelfs het gehele gebouw inzichtelijk. Het is echter de vraag waar de uitkomsten aan getoetst moeten worden. Ontvluchting wordt vanuit de regelgeving namelijk abstract benaderd door alleen te kijken naar een ruimte met een standaardhoogte en

de tijd dat iemand maximaal door de rook kan lopen. Uitkomsten kunnen daarom niet worden beoordeeld aan de hand van wet- en regelgeving. Ontvluchtingssimulatie met behulp van speciale software wordt steeds vaker toegepast. Veelal wordt die uitgevoerd voor complexe gebouwen, die over het

algemeen geen ruimten bevatten met een standaardhoogte. De simulatie staat niet op zich en moet worden gezien als onderdeel van de totale FSE-benadering. De ontvluchtingstijden die uit een simulatie komen, kunnen worden getoetst aan andere simulatiemodelen op het gebied van brand- en rookverspreiding, waarbij

15


FOCUS OP vluChten met behulp van speciale software kan snel inzicht worden verkregen hoe de evacuatie in een bepaald gebouw verloopt.

wordt bepaald hoe snel een ruimte zich met rook vult. Enkele voorbeelden van dergelijke tools zijn het vultijdenmodel van Efectis/TNO, CFD software en Ozone. Daarnaast is het ook altijd belangrijk om met gezond verstand en kennis van zaken deze uitkomsten naast elkaar te leggen. Niemand vlucht bijvoorbeeld op het moment dat de brand begint. Hoe lang duurt het bijvoorbeeld voordat de brand ontdekt wordt? Ook speelt het al dan niet aanwezig zijn automatische detectie een rol.

Introductiemodellen

Voor realistische simulaties is er een grote keus uit simulatiemodellen. Voorbeelden zijn buildingEXODUS, FPETool. EVACNET4, TIMTEX, WAYOUT, STEPS, PedGo PED/PAX, Simulex, Gridflow, ASERIE, EXITT, Pathfinder en Legion. In Nederland wordt maar een beperkt aantal modellen gebruikt. In 2007 heeft het NIFV in het kader van het meerjarenonderzoeksprogramma Simulatie een veldonderzoek uitgevoerd: de Staalkaart Adviesbureaus. Het onderzoek richtte zich op de vraag hoe adviesbureaus in Nederland omgaan met het toepassen van berekeningen en simulaties in het kader van bouwvergunningverlening. In deze staalkaart kwam onder andere naar voren dat twee simulatiemodellen

16

voor ontvluchting het meeste gebruikt werden: buildingEXODUS en Simulex. Omdat het onderzoek inmiddels alweer vijf jaar oud is en de ontwikkelingen niet stilstaan, kan hier inmiddels een derde aan toegevoegd worden, namelijk Pathfinder van Thunderhead engineering. In het schema wordt een vergelijking gemaakt tussen in Nederland meest gangbare simulatiemodellen. buildingeXoduS is een programma dat wordt uitgegeven door FSEG (Fire Safety Engineering Group) van de University of Greenwich in het Verenigd Koninkrijk. Het is gebaseerd op een geheel gedragsmodel. Het geometrisch model is gebaseerd op een fijnmazig gridsysteem. Het grid is onderverdeeld in zogeheten nodes en arcs. Een arc wordt gebruikt om van node naar node te verplaatsen door het gebouw. De invoer kan zowel door CAD-tekeningen als door middel van bibliotheek die ingebakken is in het programma. De uitvoer kan op twee manieren plaatsvinden: 2D visualisatie of in 3D in een virtual reallity interface. Pathfinder is een programma van het Amerikaanse Thunderhead, bekend is van de Pyrosim-tool, die als uitbreiding voor FDS/Smokeview is gemaakt. Pathfinder is gebaseerd op een gedeeltelijk gedrags-

model. Dit houdt in dat het uitgaat van de onderlinge afstand van personen om de loopsnelheid te bepalen. Het geometrische model is gebaseerd op een grid. Van alle vakken in het gehele grid wordt berekend hoe ver deze van de uitgang zijn verwijderd. De invoer en visualisatie van Pathfinder zijn erg uitgebreid. Bij de invoer worden de CAD-tekeningen ge誰mporteerd. Die worden onderlegger gebruikt worden, waarna zelf een model moet worden gebouwd. De invoer van Pathfinder maakt het mogelijk zeer complexe bouwwerken natuurgetrouw in te voeren. Splitlevels, bordessen, tribunes, niet-standaard trappen, hellingbanen, liften en dergelijke zijn allemaal goed in te voeren. Dit maakt het breder toepasbaar dan bijvoorbeeld Simulex, waar deze zaken erg beperkt zijn. Dat het zo uitgebreid is, maakt het wel erg arbeidsintensief om een model op te zetten in Pathfinder. De uitvoer is ook erg uitgebreid. Er is een visualisatieprogramma aanwezig, waarbij het model als filmpje uit alle hoeken in 3D en 2D kan worden bekeken, zowel het gehele bouwwerk als per bouwlaag. Daarnaast produceert Pathfinder diverse databestanden om grafieken te maken hoeveel personen op welk tijdstip door welke deur ontvluchten. Simulex is een programma van IES (Intergrated Environmental Systems) in het Verenigd Koninkrijk en is gebaseerd op een gedeeltelijk gedragsmodel. Dit houdt in dat het zich baseert op onderlinge afstand van de personen om de loopsnelheid te bepalen. Daarnaast heeft het model de mogelijkheden dat personen inhalen, hun lijf roteren, zijwaarts stappen en een klein beetje ook achteruit te stappen. Het geometrische model is gebaseerd op een grid van vakken van 0,2 x 0,2 meter. Van alle vakken wordt berekend hoever deze verwijderd zijn van de uitgang. Dit is in Simulex zichtbaar te maken door middel van een distancemap. Daarmee kan ook meteen worden gecontroleerd of zich geen fouten bevinden in de route. Elk persoon wil in de basis naar de dichtstbijzijnde uitgang. Zowel de invoer van de geometrie als de visualisatie van Simulex is het simpelste van de drie modellen. De invoer vindt plaats door een DXF-bestand in te laden, dat direct als plattegrond gebruikt wordt. Aanpassingen in de geometrie moeten dan ook in een CAD-programma worden gedaan. De uitvoer laat simpel dezelfde


FOCUS OP vluChten

emiel Van roSSum Emiel van Rossum is werkzaam als zelfstandig adviseur bij Bureau van Rossum. Emiel heeft tien jaar ervaring in diverse functies op het gebied van brandveiligheid, zowel in de publieke als private sector en is oprichter van Brandpreventieforum.nl. Bureau van Rossum kan ondersteuning bieden op het gebied van regelgeving, berekeningen, simulaties en brand­ beveiligingsinstallaties. Daarnaast kan Bureau van Rossum tijdelijke krachten leveren voor Preventie en Toezicht. meer info: bureauvanrossum.nl

Vergelijking simulatiemodellen CAD-bestanden zien, waarbij te zien is dat personen vluchten.

Nadelen

Alle voorgaande simulatiemodellen zijn goed. Ze hebben allemaal voor- en nadelen: de ene is flexibeler en de andere werkt

gemakkelijker. Waar het om gaat is de persoon achter de knoppen. Al deze software moet met kennis van zaken en gezond verstand gebruikt worden. Ofwel: garbage in is garbage out. Belangrijk is dat het gehele plaatje duidelijk is. Dus niet alleen moet naar de ontruimingstijd worden gekeken,

maar deze moet ook worden beoordeeld in combinatie met de rest van de variabelen, zoals hoe de brand en rook zich in een gebouw verspreiden en hoe snel personen worden gewaarschuwd. De laatste stap is pas om te kijken hoe snel personen het gebouw ontvluchten.

Waar iS hier de nooduitgang? U moet er niet aan denken: brand of een andere vervelende situatie waarbij de stroom uitvalt. Gelukkig heeft u goedwerkende noodverlichting en genoeg blusmiddelen voorhanden, zodat de aanwezigen snel en veilig het pand kunnen verlaten. Of niet? De Arbo­wet, het bouwbesluit en verzekeraars stellen de directie verantwoordelijk voor de veiligheid van de aanwezigen (zorgplicht). Alle noodzakelijke maatregelen dienen getroffen te zijn. In werkelijkheid blijkt vaak dat er niet veilig gevlucht kan worden! Hoe weet u of de vluchtveiligheid op orde is? 1. Zijn er voldoende vluchtwegen en zijn nooduitgangen direct te openen? 2. Worden de vluchtwegen altijd vrijgehouden en goed aangegeven? 3. Is er voldoende noodverlichting aanwezig en wordt deze jaarlijks onderhouden? 4. Zijn er genoeg blusmiddelen voorhanden en worden deze jaarlijks onderhouden? 5. Is er een up­to­date ontruimingsplan en weet men wat te doen bij brand? Nu­Swift Brandbeveiliging is erkend specialist op het gebied van advies, installatie, controle en onderhoud van noodverlichting. Als Nu­Swift uw noodverlichting goedkeurt, is alles weer voor een jaar op orde en ontvangt u een certificaat en logboek. Een veilig gevoel! Vraag nu een gratis veiligheids-check aan en profiteer van een aantrekkelijk introductieaanbod. Kijk op www.noodverlichtingonderhoud.nl of bel direct 026-3630330.


FOCUS OP vluchten

Minder regels, eenvoudiger te begrijpen en toe te passen. Dat was het uitgangspunt bij het opstellen van het Bouwbesluit 2012. En het is inderdaad behoorlijk dunner. Maar volgens sommige critici is het er echt niet gemakkelijker en misschien zelfs wel onveiliger op geworden. Ir. Bram Kersten, adviseur brandveiligheid bij LBP|SIGHT vindt echter dat de inhoud nauwelijks verschilt. Een ontwerp dat qua veiligheid voldeed aan het Bouwbesluit 2003 voldoet vaak ook aan het Bouwbesluit 2012. Hij zoomt in op een aantal regels en berekeningen met het oog op veilig vluchten.

18


FOCUS OP vluchten

Brandveiligheidsadviseur over Bouwbesluit 2012 en veilig vluchten

Netto komen de regels op hetzelfde neer als voorheen Tekst Foka Kempenaar Het algemene idee is dat de regels voor brandveiligheid ingrijpend zijn gewijzigd sinds de komst van Bouwbesluit 2012. In de optiek van brandveiligheidsadviseur Bram Kersten valt dat erg mee, zeker als er in vogelvlucht naar wordt gekeken. “Wat het verwarrend kan maken, is dat de systematiek is omgedraaid. Voorheen was het uitgangspunt bijvoorbeeld dat je twee vluchtroutes moest hebben. Dit was gekoppeld aan de bezettingsgraadklasse. Maar die laatste term wordt niet meer gehanteerd. Nu is het uitgangspunt één vluchtroute. Pas als sprake is van veel gebruikers, dan moet worden opgeschaald naar twee. Maar netto komen de regels op hetzelfde neer.” Het stelsel met bezettingsgraadklassen is dus vervallen. Kersten: “In plaats daarvan vind je in het Bouwbesluit 2012 eisen aan ruimtes en gebieden op basis van het daadwerkelijke aantal personen.” Daarbij geldt een maximum voor het aantal personen dat zich per vierkante meter in een ruimte mag ophouden en een minimum dat bij een gebruiksfunctie in rekening moet worden gebracht. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen moet nu worden opgeven hoeveel personen het gebouw straks daadwerkelijk gebruiken. Die insteek blijkt volgens Kersten voor onder anderen architecten lastig. “Nu moeten ze van

tevoren vaststellen hoeveel personen ze per verdieping verwachten. Voor het antwoord komen ze nogal eens bij mij terecht en vaak ligt het ontwerp er dan al.” Opmerkelijk, vooral omdat het voor duurzaam, toekomstbestendig bouwen heel belangrijk is dat hier grondig over wordt nagedacht. “Stel dat je ontwerp maar één trappenhuis bevat, maar het aantal gebruikers groeit in de toekomst, dan heb je op termijn een probleem qua brandveiligheid.”

Capaciteit

De capaciteit van de vluchtroutes moet worden afgestemd op het te verwachten aantal personen. Een aspect dat in de vorige Ministeriële regeling niet helder beschreven was. Dat zorgde er voor dat elke gemeente hier haar eigen interpretatie aan gaf. Kersten noemt Amsterdam als voorbeeld. Dat stelde volgens de brandveiligheidsadviseur erg hoge eisen, waardoor gebouwen met een hoge bezetting moeilijk te realiseren waren. “Dat is nu niet meer zo, omdat de nieuwe Ministeriële regeling en het Bouwbesluit 2012 heel duidelijk zijn. Zo mogen mensen nu wél wachten in een trappenhuis, mits de opvang- en doorstroomcapaciteit van de vluchtroutes voldoende groot zijn voor het verwachte aantal personen.”Kersten legt uit hoe de doorstroom- en opvangcapaciteit kun-

nen worden bepaald (zie ook deel C van de serie Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen). “Vindt de opvang plaats in een trappenhuis, dan zit er geen beperking aan de duur van de opvang. Bij opvang in een aangrenzend voorportaal dat minimaal 20 minuten brandwerend is gescheiden geldt als maximale opvangtijd 3,5 minuten en bij 30 minuten brandwerendheid zelfs 6 minuten.” Die maximale opvangtijd is ook weer een punt waar van tevoren goed over moet worden nagedacht. “Want stel dat je een wachttijd van minimaal 4 minuten wilt kunnen garanderen, dan zul je moeten zorgen voor een 30 minuten brandwerende scheiding. En dat heeft uiteraard weer gevolgen voor je materiaal en dus de kosten die moeten worden gemaakt.” Om de vereiste opvangcapaciteit te kunnen berekenen, moet duidelijk zijn hoeveel personen aanwezig zijn in een subbrandcompartiment . Een brandcompartiment wordt in het nieuwe Bouwbesluit uitsluitend nog onderverdeeld in subbrandcompartimenten en verkeersruimten waardoor een beschermde vluchtroute voert. Het begrip rookcompartiment is vervallen. De uitgangsbreedte van een subbrandcompartiment moet voldoende zijn voor het te verwachten aantal aanwezigen. “Is de ruimte achter de uitgang van bijvoorbeeld

19


FOCUS OP vluchten een trapbordes beperkt, dan kan het zijn dat je niet de volledige uitgangsbreedte kunt benutten. De opvang- en doorstroomcapaciteit moet je dus altijd op elkaar afstemmen.”

Rekenwaarden

Voor het aantal personen dat op een veilige plek kan worden opgevangen (opvangcapaciteit), moet worden uitgegaan van de volgende rekenwaarden: • 4 personen per m2 vloeroppervlakte • 0,9 personen per meter breedte van elke traptrede, bij een trap die minimaal 1,1 meter breed is en waarvan de breedte van het tredevlak minimaal 0,17 meter bedraagt; • 0,5 personen per traptrede bij een trap met een breedte van minder dan 1,1 meter Voor de doorstroomcapaciteit in een vlucht route gelden de volgende rekenwaarden: a. b. c. d. e.

45 personen per meter breedte van een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1 meter en 90 personen per meter vrije breedte bij een hoogteverschil van ten hoogste 1 meter, voor zover de aantrede van de trap ten minste 0,17 meter bedraagt 90 personen per meter vrije breedte van een ruimte 90 personen per meter vrije breedte van een doorgang, wanneer zich in de doorgang een dubbele deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een maxi- male openingshoek van minder dan 135 graden 110 personen per meter vrije breedte van een doorgang, wanneer zich in de doorgang een enkele deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een maximale openingshoek van minder dan 135 graden 135 personen per meter vrije breedte van een andere doorgang

De trapbreedte is doorgaans maatgevend. In het eenvoudigste geval blijven de afmetingen van een trap naar boven toe gelijk en is iedereen opgevangen in een trappenhuis. In dat geval kan de trap tussen de begane grond en eerste verdieping als maatgevend worden beschouwd. Op grond van het totale aantal personen dat moet worden opvangen (zie berekening opvangcapaciteit), kan worden vastgestellen wat de ontruimingstijd is. Kersten: “Vang je personen buiten de trappenhuizen op, dan is een uitgebreidere berekening noodzakelijk; dan moet je namelijk de wachttijd berekenen.”

20

Voorbeeld In bovenstaand voorbeeld wordt uitgegaan van de aanwezigheid van 75 personen per bouwlaag. Die kunnen evenredig worden verdeeld over de beide trappenhuizen. Per trappenhuis vluchten dus 35 personen. Het trappenhuis is over de twee bovenste bouwlagen smaller dan daaronder, en is hier dus maatgevend. De aanwezige opvangcapaciteit op de bovenste bouwlaag, met inbegrip van de trap naar de vierde bouwlaag, is: • een trap van 1,1 meter breed met 18 treden: 18 x 1,1 x 0,9 = 17,8 personen • bordessen: (2 x 1,1 x 2,4) x 4 = 21,1 personen De beschikbare opvangcapaciteit per trappenhuis per bouwlaag is dus 38,9 personen, wat voldoende is om de vereiste 35 personen op te vangen. Omdat de trappenhuizen in het voorbeeld niet zijn voorzien van voorportalen, moet worden uitgegaan van een ontruimingstijd van ten hoogste 15 minuten. Op de verdiepingen van het gebouw zijn in totaal 4 x 75 = 300 personen aanwezig. Om deze personen binnen 15 minuten het gebouw te kunnen laten verlaten, is een doorstroomcapaciteit van 300/15 = 20 personen per minuut voldoende. Dit komt overeen met een minimale trapbreedte van in totaal 0,44 meter en een deurbreedte van 0,22 meter. De geprojecteerde trapbreedte bedraagt minimaal 2,2 meter en op de onderste delen zelfs 3 meter, zodat er ruim voldoende doorstroomcapaciteit aanwezig is.

Bram Kersten Bram Kersten is adviseur brandveiligheid bij LBP|SIGHT. Hij adviseert ontwikkelaars, architecten en anderen bij het toetsen van hun plannen om te zien of deze voldoen aan het Bouwbesluit of met het oog op gelijkwaardigheid. Kennisplatform SBR heeft Kersten benaderd om de uitgave Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen (BOT) aan te passen aan het Bouwbesluit 2012. Dit artikel is mede gebaseerd op informatie uit deel C, voorbeelden en bepalingsmethoden voor utiliteitsbouw. De geheel ge-update BOT-serie is met ingang van dit najaar verkrijgbaar bij SBR (bestellen kan nu al). De delen zijn los of als geheel te bestellen via de productenpagina op www.sbr.nl. Cursussen Een praktische manier om basiskennis over brandveiligheid en bouwregelgeving te vergaren of bij te spijkeren, is het volgen van de cursus Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen, die SBR regelmatig op de agenda heeft staan. Deze is geheel gebaseerd op de BOT-serie. Een stapje verder gaan de cursussen Brandveiligheid: Implementeren en Toepassen en Rekenen aan brandveiligheid: vluchten en WBDBO. Meer info: www.sbr.nl


Brandveilige isolatie van Kingspan Brandveiligheid is een strategische peiler binnen het beleid van Kingspan Duurzame Bouwsystemen en de geïsoleerde dak- en gevelpanelen voldoen dan ook ruimschoots aan de Europese brandklasse B. De verbeterde moleculaire structuur van het PIR-isolatieschuim draagt zorg voor een hogere temperatuurweerstand en ontstekingstemperatuur boven de 445 graden. De nieuwe generatie wordt getypeerd door de Europese brandklasse B-s1, d0 en presteert zodanig dat de behaalde waarden niet ver af liggen van de resultaten die met een sandwichpaneel op basis van een isolatiekern van steenwol (brandklasse A2) behaald worden.

ZEP te Middelburg

In aanvulling op de kleinschalige SBI-testen scoren PIR-sandwichpanelen van Kingspan ook goed in brandtesten op groot formaat. Het brandgedrag wordt al lange tijd op basis van ‘large scale’ testen beoordeeld door FM Global en LPCB en recentelijk is in Zweden ook de ‘SP fire 105’ succesvol doorstaan.

Woonboulevard te Cruquius

Het brandgedrag van Kingspan sandwichpanelen mag dan ook als uitstekend en representatief worden geacht in situaties van echte branden.

Lingewei 8, 4004 LL Tiel, info@kingspanpanels.nl, www.kingspanpanels.nl

574768 Kingspan adv 185x131.indd 1

04-06-12 11:50

SECUVAK

Venray 13, 14 en 15 november 2012

Dé vakbe urs vo o r d e c o mp l e te v eilig h eid s - en b ev eilig in g s b r a n ch e

!

Nieuwe Vakbeurs

openingstijden 14.00 – 22.00 uur openingstijden 14.00 – 22.00 uur

Evenementen

HAL

HARDENBERG GORINCHEM VENRAY

Evenementenhal Venray De Voorde 30 5807 EZ Venray T 0478 - 51 97 90 E venray@evenementenhal.nl I www.evenementenhal.nl

Ons evenement. UW MOMENT.


thema deuren

Nieuwe NEN-norm voor bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang Tekst Nicolette Drop

Met het van kracht worden van Bouwbesluit 2012 zijn veel bouwnormen herzien. Zo ook NEN 6075 Bepaling weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten. Met NEN 6075 kan de rookdoorlatendheid van bouwdelen zoals deuren worden beproefd. Tot nog toe moest de weerstand tegen rookdoorgang worden afgeleid van de brandwerendheid. NEN 6075 maakt vanaf nu onderscheid tussen koude rook (rook met kamertemperatuur) en warme rook (200ºC). Dit is een hele verbetering ten opzichte van de rookdoorgang op basis van vlamdichtheid.

normcommiSSie 353 084 BrandProeVen de normcommissie is verantwoordelijk voor de nederlandse normen voor brandproeven voor bouwproducten en de nederlandse inbreng bij europese en mondiale normen voor brandproeven. met deze normen kan worden beoordeeld welk brandgedrag een product heeft, om bijvoorbeeld te kunnen voorkomen dat brandbare producten of producten met veel rookproductie in vluchtwegen worden toegepast. de commissie is ook verantwoordelijk voor de normen voor de bepaling van de brandwerendheid en de weerstand tegen rookdoorgang, waarmee kan worden bepaald hoe lang een product een standaardbrand tegen kan houden zodat mensen veilig kunnen vluchten en brand ‘beheerst’ verloopt. Meer info over (deelname in) de normcommissie: www.nen.nl

22


thema deuren

D

euren zijn er in veel soorten. Enkele of dubbelde draaideuren, pendeldeuren, schuifdeuren, maar ook rolluiken en brandschermen worden tot deuren gerekend. Belangrijk bij brand is hoe lang zij brandwerend zijn én hoe lang zij rook tegenhouden. De oude norm NEN 6075/C1:2005 beschreef uitsluitend dat de weerstand tegen rookdoorgang moest worden bepaald op het criterium brandwerendheid (E, vlamdichtheid betrokken op afdichting). Twintig minuten brandwerendheid werd gelijk gesteld aan 30 minuten rookwerendheid. Deze methode is gewijzigd omdat brandwerende deuren die aan de brandwerenheidseis voldoen, niet per definitie voldoende weerstand bieden tegen rookdoorgang. Daarnaast geldt dat bij een beginnende brand er veel rook is maar de temperatuur vaak nog laag. Hierdoor kan bij brand toch veel meer rookverspreiding plaatsvinden dan wenselijk is. Rook vermindert het zicht waardoor vluchten moeilijker wordt en rook in verblijfsruimten kan leiden tot verstikking. De meeste slachtoffers bij branden komen om door rookvergiftiging.

Rookverspreiding beperken

Met toepassing van NEN 6075 worden deuren, ventilatiesystemen en doorvoeringen zo beproefd dat zij voldoen aan de eisen om rookverspreiding naar aangrenzende ruimten en vluchtroutes te beperken. Hierdoor is veilig vluchten tijdens brand mogelijk. In de norm wordt voor rookdoorlatenheid van deur- en luikconstructies verwezen naar NEN-EN

nen 6075:2011 het doel van de norm is een handvat om veilig vluchten mogelijk te maken en rookschade te beperken. de norm is van toepassing op: • • • • • • • • •

Deur- en luikconstructies Ventilatiesystemen Rook- en warmteafvoersystemen Rookgasafvoersystemen Ventilatieroosters en overstroomcomponenten Doorvoeringen en naden Wanden en vloeren zonder openingen Overige constructieonderdelen Alternatieve methode voor constructieonderdelen anders dan deuren

1643-3 en voor de klassering naar NEN-EN 13501-2+A1. De norm maakt daarom deel uit van een pakket normen die nodig zijn om de brandveiligheid van gebouwen te kunnen garanderen. In NEN 6075:2011 worden twee methoden gegeven, waarmee de weerstand tegen rookdoorgang (wtrd) van deuren, ramen en luiken kan worden bepaald. De eerste methode is – zoals in de vorige NEN 6075 omschreven – door het testen van de constructie op de brandwerendheid, op classificatie E (vlamdichtheid). Hierbij geldt de regel dat het aantal minuten vlamdichtheid met 1,5 wordt vermenigvuldigd om uit te komen op het aantal minuten wtrd. Als de constructie 20 minuten vlamdicht is, dan voldoet deze aan een wtrd van 20

nen-normen: Voor en door de marKt normen worden door belanghebbende partijen gemaakt. dit kunnen bijvoorbeeld leveranciers, fabrikanten, afnemers, architecten, brandweer en overheid zijn. nen faciliteert het normalisatieproces; het bij elkaar brengen van de partijen en het vastleggen van de afspraken die zij maken. nen publiceert de afspraak in de vorm van norm. iedere belanghebbende kan deelnemen aan het normalisatieproces door in de normcommissie zitting te nemen. het normontwerp wordt voor definitieve publicatie beschikbaar gesteld voor commentaar.

x 1,5 = 30 minuten. De tweede en nieuwe methode is om de weerstand tegen rookdoorgang daadwerkelijk te beproeven. De nieuwe bepalingsmethode houdt rekening met koude rookafdichting. De nieuwe bepalingsmethode is afgeleid van NEN-EN 1634-3 voor deuren. Hierin staat het Sm-criterium en het Sa-criterium. NEN 6075:2011 geeft bepalingsmethode voor Sm en Sa per constructie-onderdeel. Tot 2015 mogen beide methoden in nieuwbouw worden gebruikt. Vanaf 2015 is de bepalingsmethode rookwerendheid via rookdoorlatendheid verplicht. Voor bestaande bouw blijft de bepalingsmethode via brandwerendheid gelden.

Niet naadloos

Een deurconstructie is nooit volledig sluitend en heeft altijd wel naden en kieren. Een deur sluit nooit naadloos in het kozijn. Deze naden en kieren worden tijdens brand meestal dichtgedrukt door een opschuimende coating of band. De coating of band schuimen op bij een bepaalde warmte. In de norm wordt rekening gehouden met de tijd die nodig is voordat het materiaal is opgeschuimd en met de hoeveelheid rook die erdoorheen mag komen. Ook deze waarde wordt aangegeven met het criterium Sa of Sm. Wordt aan het criterium Sm – hierbij is een spleet onder de deur niet toegestaan – voldaan dan wordt ook voldaan aan het criterium Sa.

23


Thema deuren

Nieuwe labels voor brandveilige deuren Tekst Dennis van Asselt

Aannemers en zelfs inspecteurs zijn soms niet op de hoogte van de brandwerende eigenschappen van deuren. Stichting Garantie Deuren (GND) zegt met nieuwe labels een oplossing te hebben. Bert Kattenbroek van GND legt uit hoe het systeem werkt.

A

lle buitendeuren gefabriceerd door GND-lidbedrijven zijn al 25 jaar voorzien van een label dat de technische prestaties van een deur weergeeft. Hiermee garandeert de fabrikant onder andere dat de deur inbraakwerend is, goed functioneert en voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit. Stichting Garantie Deuren heeft nu ook labels ontwikkeld die de brandwerende capaciteiten van een deur aangeven. Net als bij de labels voor de technische prestaties, kunnen opdrachtgevers en aannemers kiezen voor verschillende zekerheidsklassen. “Met name van opdrachtgevers kregen

24

we vaak te horen dat er onduidelijk bestaat over de brandwerende eigenschappen van deuren”, vertelt Bert Kattenbroek van GND. “Aan de buitenkant zijn die niet te zien. Bovendien zijn controlerende instanties soms niet goed op de hoogte van de eisen voor een brandwerende deur.”

Schijnveiligheid

Onduidelijkheid over de eisen voor en eigenschappen van een brandveilige deur is echter niet het enige probleem. Als een aannemer niet goed met een brandveilige deur omgaat, verliest het zijn waarde. Volgens Kattenbroek zorgt dit in Nederland

vaak voor schijnveiligheid. “Op papier klopt alles nog wel, want de aannemer heeft de juiste deur ingekocht bij een goede fabrikant. Als een aannemer vervolgens een stukje van de onderkant afzaagt omdat hij per ongeluk de verkeerde maat heeft besteld, is die deur niet meer brandwerend. Of de deur komt in een gipswandje, wat natuurlijk niets met brandveiligheid te maken heeft. Hij kan er ook verkeerd hang- en sluitwerk op aanbrengen of verkeerd glas in de deur plaatsen. Of een klusjesman komt een paar jaar later langs voor onderhoud en zet er een ander kozijn in dat niet aan de veiligheidseisen voldoet. Wie is er dan verantwoordelijk?”Om deze problemen aan te pakken, heeft GND twee soorten labelsets ontwikkeld: een set voor buitendeuren (rond) en een set voor binnendeuren (ovaal). De labels worden aangebracht in de hangzijde van de deur op circa 1,6 meter vanaf de vloer. Op de labels staat de eis waaraan de deur voldoet (30 of 60 minuten brandwerend) en de naam en website van de fabrikant, zodat deze makkelijk ingeschakeld kan worden voor reparaties. Controlerende instanties kunnen op de website van de fabrikant ook testrapporten inzien. De labels voor binnendeuren zijn verdeeld in drie gekleurde GND-zekerheidsklassen waarin de verantwoordelijkheden van het GND-lidbedrijf en de afnemer duidelijk zijn vastgelegd (zie kader Zekerheidsklassen). Hoe hoger de klasse, hoe meer verantwoordelijkheid bij de fabrikant ligt. Kattenbroek: “In Nederland


Thema deuren

Zekerheidsklassen De ovalen labels (30 of 60 minuten brandwerend) voor binnendeuren zijn onderverdeeld in drie GNDzekerheidsklassen. Een aantal verschillen:

GND-Zekerheidsklasse I (grijs)

gaat steeds meer verantwoording vanuit de inspecteur en de aannemer naar de beheerder van het gebouw. Die beheerder wil zekerheid. Bij GND-zekerheidsklassen I en I I is de afnemer nog steeds verantwoordelijk voor bepaalde onderdelen. Bij GND-zekerheidsklasse III neemt het GND-lidbedrijf alle werkzaamheden en verantwoordelijkheden over. Hij installeert de deur en controleert of de wand voldoet aan de specificaties.”

Controlerende instantie

“Als de deur een r ood label heeft, dan weet de controlerende instantie dat de deur is geleverd door een fabrikant die alle verantwoordelijkheid draagt”, legt Kattenbroek uit. Toch kunnen aannemers ook kiezen voor zekerheidsklassen I of II. “Dat hebben we gedaan om de aannemer een keuze te geven. Als er maar één deur nodig is, wil de aannemer misschien zelf de montage doen. Maar hij moet zich dan wel realiseren dat hij daar verantwoordelijk voor is.” Afnemers kunnen om financiële redenen kiezen voor klasse I of I I. “Maar de deur­ fabrikant is specialist, heeft zijn inkoopkanalen en koopt groter in. Dat kan ook schelen in de pr ijs.” GND wil met de nieuwe deurlabels overzicht en gemak creëren. Kattenbroek ziet daarom het liefst dat deze labels wettelijk verplicht worden gesteld. “Het lijkt een logische stap en het zou wel helpen. We zijn er als GND vast op vooruitgelopen. De projecten zijn nu gaande en ik verwacht dat het redelijk snel zal gaan.”

• Het deurblad voldoet gegarandeerd aan het testcertificaat • De afnemer monteert hang- en sluitwerk en installeert de deur • De afnemer controleert of kozijn en wand voldoen aan de specificaties

GND-Zekerheidsklasse II (blauw) • Het deurblad plus hang- en sluitwerk voldoen gegarandeerd aan het testcertificaat • De fabrikant monteer hang- en sluitwerk en eventuele deurnaalden • De afnemer controleert of kozijn en wand voldoen aan de specificaties

GND-Zekerheidsklasse III (rood) • • •

Het deurblad, hang- en sluitwerk en kozijn voldoen gegarandeerd aan het testcertificaat De montage wordt door of onder verantwoording van de fabrikant verzorgd De fabrikant controleert of de wand(en) voldoen aan de specificaties

GND-buitendeuren worden alleen in klasse II en III geleverd. De fabrikanten willen kwaliteit leveren en willen de buitendeur alleen bouwfasebestendig afleveren. Dit betekent dat deuren die alleen in de grondverf worden geleverd niet binnen de ­GND-garantie vallen.

25


Thema deuren

‘Onduidelijkheid over brandwerende deuren’ Tekst Dennis van Asselt

Er bestaat in Nederland veel onduidelijkheid over de constructie van brandwerende deuren. Dat zegt commercieel directeur Henk van Herpen van Alprokon. “Er zijn te veel onafhankelijke partijen die als eilandjes werken aan één constructie.” Van Herpen vertelt hoe hij het graag anders ziet.

26


Thema deuren

W

anneer in een nieuwbouwpand een brandwerende scheiding met een deur geplaatst moet worden, zijn daar verschillende partijen bij betrokken. Ten eerste de architect en de aannemer, maar ook monteurs en verschillende fabrikanten voor de wand, het kozijn, de deur en het glas. De controlerende instanties bepalen vervolgens of de constructie voldoet aan de gestelde brandveiligheidseisen. Henk van Herpen, commercieel directeur van Alprokon Aluminium, ziet verschillende hiaten in de huidige werkwijze en bovendien een gebrek aan specifieke kennis op het gebied van dubbele deuren. Alprokon Aluminium ontwerpt en produceert aluminium deurnaaldprofielen voor dubbele brandwerende deuren met een brandwerendheid van 30 tot 60 minuten. “Wij leveren qua oppervlak maar een klein percentage van het hele element”, zegt Henk van Herpen. “Om te slagen hebben we de kwaliteit van de andere onderdelen hard nodig. Als de deur, het glas of het kozijn de mist ingaat, staan wij ook geparkeerd. We zijn aan elkaar verbonden.” Volgens Van Herpen is de Nederlandse bouwsector een beetje vreemd. “Er zijn te veel onafhankelijke partijen die als eilandjes werken aan één constructie. De architect verzuimt regelmatig te checken of de brandwerende deur wel leverbaar is met de afmetingen die hij voorschrijft. Het gat zit echter al in de muur. Fabrikant a moet dan een deur ontwerpen met een kozijn van fabrikant b in een wand van fabrikant c. Alle onderdelen zijn meestal apart getest, maar voldoet de gehele constructie dan nog wel aan de brandveiligheidseisen? Architecten moeten de brandveilige constructie gedetailleerd in hun bestek meenemen, daar heeft iedereen in het bouwproject profijt van.” Alprokon laat zijn brandwerende producten testen bij Efectis. De deurnaaldprofielen komen op dubbele deuren van een bepaalde afmeting in een specifiek kozijn. De testresultaten hebben dan

ook betrekking op die specifieke configuratie. Van Herpen: “Maar wat als de opdrachtgever een deur wil hebben van een andere fabrikant omdat die goedkoper is? Die fabrikant moet dan met een conformiteitsverklaring aantonen dat zijn deur gelijkwaardig is aan de geteste deur. Dat is al een vrij grijs gebied, hoewel de normen hier wel aardig richting aan geven.”

Certificering

Wanneer deurconstructies op papier aan de eisen voldoen, kunnen ze hun brandwerendheid alsnog verliezen als de monteur de deur niet goed installeert. Van Herpen: “Bij onze tests worden slotkasten, scharnierbladen en andere metalen onderdelen bekleed met een expanderend materiaal omdat ze niet rechtstreeks contact mogen maken met het randhout van de deurbladen. Maar wie controleert of bij de eindgebruiker het hang- en sluitwerk daadwerkelijk is

ingepakt? Regelmatig belandt dit materiaal in de prullenbak omdat mensen denken dat het verpakkingsmateriaal is. Eigenlijk zouden monteurs gecertificeerd moeten zijn om brandwerende constructies te mogen opbouwen. In België werken ze wel met een dergelijke certificering.” Ook merkt Van Herpen dat eindgebruikers vaak niet weten wat veilig is en wat niet. “Ik zie in ziekenhuizen deurstoppers die zelfsluitende deuren openhouden, deurdrangers die zijn losgeschroefd en profielen die zijn toegepast zonder getest te zijn. Dat zijn maatschappelijk onwenselijke situaties.” Natuurlijk is hier ook een rol weggelegd voor de brandweer. Het is echter voor een inspecteur lastig om te beoordelen of de brandwerende deuren aan de eisen voldoen, omdat hij nu eenmaal niet in de deur kan kijken. Er zijn volgens Van Herpen inspecteurs die de deur wegen op een personenweegschaal. Soms geeft een inspecteur simpelweg een aantal klopjes op te deur om de brandwerendheid te testen. “Een inspecteur zou moeten vragen naar het bijbehorende SvO-rapport en details moeten observeren die wel met het blote oog zichtbaar zijn. Dit zou in een logboek bijgehouden kunnen worden. Wat ook opvalt is dat verschillende brandweerkorpsen op sommige punten van mening verschillen over wat ze wel en niet goed kunnen keuren. Een uniforme brandkeurmerklijst, een productlijst zoals bijvoorbeeld SKH voert in het kader van inbraakwerendheid, zou enorm verhelderend kunnen zijn.” Voor het goede voorbeeld kijkt Van Herpen naar Australië. Daar verzorgt één fabrikant het advies, de productie, de montage en de nazorg van de hele brandwerende constructie. De fabrikant komt dan zelf het element eens per jaar controleren. “Dat is optimaal. Het blijft moeilijk om in Nederland helderheid te creëren vanwege het complexe samenspel van veel verschillende fabrikanten, producten en c­ onstructies.”

27


Uit het brandlab

Eerste tunnelproef in de Verenigde Staten Efectis heeft sinds een jaar als enige brandlab ter wereld de beschikking over mobiele ovens. Hiermee kan het brandlab op locatie brandproeven uitvoeren. Zo ontstaat een heel nieuwe markt. Onlangs volbracht Efectis de eerste tunneltest op Amerikaanse bodem met een van deze zogeheten MobiFiRe ovens. Efectis beschikt sinds enige tijd over een mobiele testoven.

Traditioneel staat een testoven op een vaste plek. Om ook elders brandproeven te kunnen uitvoeren, heeft Efectis vorig jaar als eerste brandlab ter wereld mobiele ovens ontwikkeld. De MobiFiRe type RWS, de grootste mobiele oven, is zelfs geschikt voor de brandkromme voor tunnelproeven van Rijkswaterstaat (RWS), waarbij de temperatuur gedurende twee uur stijgt naar 1350°C. De eerste proef met deze oven vond begin 2012 plaats in de Rotterdamse Maastunnel. Volgens Efectis -directeur Arnoud Breunese bewees de oven daar meteen zijn waarde. “De Maastunnel is de oudste afgezonken tunnel van Nederland. Vroeger was niemand bezig met de brandwerendheid, dus niemand weet hoe het eigenlijk met oude tunnels gesteld is. Dat probleem is nu opgelost.” Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan houden de Amerikanen zich pas

28

sinds kort bezig met brandveiligheid in tunnels. De Verenigde Staten hebben nog niet te maken gehad met grote calamiteiten zoals in de Mont Blanc tunnel en de Gotthard-wegtunnel. De Amerikanen hebben een aantal jaren geleden pas brandveiligheidsnormen geïntroduceerd die grotendeels zijn gebaseerd op de RWS-brandkromme. De tunneltest met de mobiele oven van Efectis in Miami was dan ook de eerste in de VS. Breunese: “De Amerikanen hebben geen brandlab die zo’n proef kan uitvoeren. De Franse aannemer in Miami zocht contact met ons vanwege de mobiele ovens. Zo hoefden ze geen tunnelsegmenten naar Europa te verschepen.”

Beoordeling

In een loods op het bouwterrein in Miami werd een tunnelsegment op de MobiFiRe type ISO geplaatst, het kleinere broertje van de MobiFiRe RWS. “Vervolgens brengen we met een stalen frame de belasting aan”, legt Breunese uit. “Die krachten representeren de druk van de bovenliggende grond. Dat is van groot belang om het gedrag van de brandwerende spuitmortel en het beton te testen.” Efectis heeft in Miami ook de brandwerende systemen op technische kwaliteiten beoordeeld. Dat was voor het eerst. “Die kennis hebben we in huis, want

we doen dit al sinds 1978. Het is echter nog niet zo bekend dat aannemers die beoordeling ook aan ons over kunnen laten.” Het project in Miami was voor Efectis een succes. Breunese: “Met deze mobiele ovens boren we een nieuwe markt aan. Nu gebruiken we de ovens voor tunnelconstructies, maar misschien gaan we ze ook inzetten voor proeven in gebouwen.”

Uit HEt bRAndlAb In elke uitgave van Brandveilig.com verzorgt Efectis enkele pagina’s. Met meer dan tweehonderd medewerkers is Efectis de grootste organisatie die is gericht op brandveiligheid in Europa. De Efectis groep heeft vestigingen in Nederland (Rijswijk), Frankrijk (Parijs, Metz, Lyon, Montpellier en Bordeaux), Spanje (Madrid) en Turkije (Istanbul) en beschikt naast deskundig personeel over een uniek en breed scala aan beproevingsfaciliteiten en moderne computersimulatiemiddelen. Verder onderhoudt Efectis actief relaties met de brandweer en toezichthouders en ook met kennisinstellingen, zoals universiteiten en onderzoeksinstanties. Hierdoor is Efectis in staat voor haar brede klantenkring altijd snel een pasklaar antwoord of oplossing te genereren. Meer informatie: www.efectis.nl


Uit het brandlab

De mobiele testovens Efectis beschikt inmiddels over verschillende mobiele ovens. De grootste oven, de MobiFiRe type RWS, is geschikt om in tunnels een oppervlak te verhitten volgens de RWS-brandkromme. Voor Miami heeft Efectis de MobiFiRe type ISO ontwikkeld. Deze kleinere oven kan het oppervlak verhitten tot 1100°C, wat voldoende was om het beton bloot te stellen aan de juiste temperaturen om het spatgedrag te identificeren. Het vermogen van de MobiFiRe type ISO is maximaal 500 kW en bestaat uit vier branders. De oven heeft afmetingen van ongeveer 1,10 x 1,10 x 0,40 m3 en is voorzien van in hoogte verstelbare poten en een lichte brandwerende plaat om de oven te isoleren. Alle mobiele ovens kunnen zowel wanden als daken verhitten. MEER InFORMAtIE: WWW.EFECtIS.nl

Unieke tunneltest in Spanje in opdracht van de singaporese overheid heeft efectis in het voorjaar als eerste bedrijf ter wereld een sprinklersysteem voor tunneltoepassingen getest. De brandproeven vonden plaats in een testtunnel bij het spaanse Gijón. Het was voor efectis een van de grootste projecten ooit. Na biedingen van bedrijven over de hele wereld wees de Singaporese Land Transport Authority Efectis vorig jaar aan om brandproeven uit te voeren op een sprinklersysteem voor wegtunnels. Wereldwijd waren dit de eerste grootschalige brandproeven met een sprinklersysteem voor tunneltoepassingen. In Europa zijn diverse tunnels uitgerust met een watermistsysteem, dat voor toepassing in een tunnel wel vaak wordt getest. Landen als Australië, Japan en Singapore gebruiken vooral sprinklersystemen in tunnels. De effectiviteit van deze systemen is wel veelvuldig getest voor gebouwen, maar nog niet voor toepassingen in tunnels. Efectis Nederland had de leiding over het

project en werd bijgestaan door collega’s van Efectis Frankrijk en Efectis Ibérica. De belangrijke vragen waren niet alleen in hoeverre een sprinklersysteem het brandvermogen en de vrijgekomen warmte reduceert en de tunnelconstructie beschermt bij branden, maar ook of met het systeem de vluchtomstandigheden van tunnelgebruikers en de mogelijkheden voor brandweerinzet zouden verbeteren. Het team van Efectis reisde voor de grootschalige brandproeven af naar de testtunnel van het San Pedro de Anes Experimental Centre, net buiten het Spaanse Gijón (zie kader). Deze testtunnel, ter grootte van een tweebaanstunnel, wordt verhuurd aan

29


Uit het brandlab

bedrijven om brandtests in uit te voeren en brandweerdiensten die trainen voor inzet bij tunnelbranden. “Om de beschikbare kostbare tijd in de testtunnel optimaal te benutten, zijn eerst brandproeven uitgevoerd in het laboratorium van Efectis in Rijswijk”, legt projectleider Leander Noordijk uit. “Bij deze testserie van een tiental brandproeven zijn het blussysteem, de meetinstrumentatie en het testprogramma geoptimaliseerd voor toepassing in de grootschalige brandproeven in de testtunnel.“ Het brandscenario bestond uit een brand in een vrachtwagen geladen met vast materiaal. Potentieel vermogen: meer dan 100 mW. In de tunnel kwam een verhoging te staan met daarop meer dan tweehonderd houten en plastic pallets. Deze lading werd afgedekt met een huif met gesloten kopse kanten en dak en plastic zeilen aan de zijkanten.

Aangezien tankwagens niet in Singaporese tunnels zijn toegestaan, is de effectiviteit op plasbranden niet onderzocht. Noordijk: “De meetopstelling omvatte meer dan tweehonderd sensoren om temperatuur, straling, luchtsnelheid en concentraties te meten, aangevuld met camera en infraroodopnamen, waarbij de metingen gericht waren op het vastleggen van de brandontwikkeling, de thermische belasting op de constructies en de leefbaarheidscondities.“ In totaal heeft het team van Efectis zeven grootschalige proeven uitgevoerd, waarbij met het tijdstip van activeren, het type sprinklerkop en de hoeveelheid water is gevarieerd. Het onderzoek heeft laten zien dat het geteste sprinklersysteem het brandvermogen aanzienlijk reduceert, waarmee ook de thermische belasting op de constructie vermindert en de vluchtomstandigheden en inzetmo-

gelijkheden voor de brandweer verbeteren. “De meest indrukwekkende brandproef was uiteindelijk die waarbij het blussysteem niet werd geactiveerd”, vertelt Noordijk. “Dan zie je pas goed hoe snel de brand zich ontwikkelt en – zelfs vanaf een veilige positie – hoe indrukwekkend en angstaanjagend het kan zijn als de rook tegen de ventilatierichting in stroomt.” Voor Efectis was deze opdracht van de Singaporese overheid een van de grootste ooit. Noordijk: “Het is goed dat een Nederlands bedrijf dit project heeft binnengehaald en succesvol heeft uitgevoerd. Voor Efectis was het een belangrijke opdracht, omdat we het gehele project samen met onze collega’s binnen de Efectis Group hebben uitgevoerd. Om vergelijkbare projecten in de toekomst te kunnen binnenslepen en tot een succes te brengen, is die ervaring cruciaal.”

De testtunnel Het San Pedro de Anes testcentrum van het Spaanse bedrijf Tunnel Safety Testing (TST), opgericht in 2005, staat op een terrein van 142.000 vierkante meter tussen Gijón en Oviedo in het noorden van Spanje. In een betonnen testtunnel van 600 meter lang, 10 meter breed en 5 tot 8 meter hoog worden op ware schaal brand- en ventilatieproeven uitgevoerd voor bedrijven die hun systemen en materialen willen testen. Ook kunnen brandweerkorpsen, meldkamerpersoneel en buschauffeurs hier cursussen volgen. Verder is er een laboratorium aanwezig voor het testen van ventilatoren tot 1000 kW.

Efectis groeit naar de toekomst efectis nederland verhuist volgend jaar van Rijswijk naar Bleiswijk. Het nieuwe onderkomen is onder meer voorzien van een grotere moderne testoven en uitgebreide faciliteiten voor de klanten. “Ik denk dat we straks het modernste brandlab in europa hebben.” Het nieuwe pand en de nieuwe testapparatuur van Efectis Nederland in Bleiswijk, aan de rand van Zoetermeer, zijn naar verwachting in maart klaar voor gebruik. Efectis heeft dan de beschikking over een nieuwe oven met meer capaciteit. Naast moderne testapparatuur biedt het nieuwe gebouw meer ruimte en voorzieningen voor de klanten. Alles bij elkaar gaat het om een investering van ongeveer zeven miljoen euro. Volgens Rik van Bragt,

30


Uit het brandlab

Doe mee! en enword wordlid lidvan vanhet hetplatform platform vakmensen voor vakmensen vakmensen voor vakmensen

co-directeur van Efectis Nederland, is deze stap hard nodig. “De huidige locatie is bijna dertig jaar oud. De installaties voldoen nog wel, maar zijn technisch aan het einde van hun levensduur en hebben veel onderhoud nodig. Daarnaast eisen klanten terecht andere, betere en flexibeler inbouw- en testfaciliteiten. De nieuwbouw zal daar straks volledig aan voldoen.” Volgens Van Bragt is Efectis volgend jaar ook flexibeler en efficiënter omdat de oven groter is en voor diverse doeleinden inzetbaar. ”Deze oven kunnen we eenvoudiger aanpassen voor grotere testobjecten. Uiteraard maken we straks gebruik van de nieuwste brandertechniek die beter is aan te sturen en betrouwbaarder is.” Naast deze grote oven heeft Efectis in het nieuwe pand ook de beschikking over een nieuwe kleinere oven, geschikt voor indicatieve testen van circa 1,5 x 1,5 meter, en de mogelijkheid om in de toekomst op een relatief eenvoudige en kosteneffectieve manier een tweede verticale oven te plaatsen. Daarnaast biedt Efectis in Bleiswijk, net zoals nu, de klant mogelijkheden voor het laten uitvoeren van allerlei soorten onderzoeken naar materiaalgedrag (Reaction to Fire) en bijzondere onderzoeken in de nieuwe Ad-Hoc ruimte. In deze ruimte kunnen ook reconstructies van branden worden uitgevoerd. Minder bekend is dat Efectis in het verleden in zo’n flexibele ruimte belangrijke reconstructies heeft uitgevoerd, waaronder een reconstructie van de brand in café De Hemel in Volendam.

Vanuit Vanuithet hetperspectief perspectiefvan vande debij bijbrandprebrandpreventie betrokkenen, zoals de opdrachtgever, ventie betrokkenen, zoals de opdrachtgever, architect, architect,preventist, preventist,brandweerman, brandweerman,aanneaannemer, leverancier, adviseur, installateur en mer, leverancier, adviseur, installateur enfacifacilitair manager. Brandveilig.com houdt u op litair manager. Brandveilig.com houdt u opde de hoogte van de actuele, gedetailleerde en meest hoogte van de actuele, gedetailleerde en meest complete completeinformatie informatieover overbrandveiligheid brandveiligheidvan van voor, tijdens en na de calamiteit: voor, tijdens en na de calamiteit:

Brandveilig.com Brandveilig.comisishet hetplatform platformvoor voor professionals op het gebied van professionals op het gebied van brandpreventie brandpreventie Aanmelden: Aanmelden: www.brandveilig.com www.brandveilig.com ofofemail: email: bestellen@vakmedianet.nl bestellen@vakmedianet.nl

nntt j i h j c i s h r c e VVerseerr er! 66 k ke ppeerr jjaaaar!

Vaker testen

Verder komen er in de nieuwbouw vier voorbereidingsruimtes waar klanten hun proefstukken volledig afgescheiden kunnen opbouwen. Van Bragt: “De voorbereidingsruimtes zijn door een dubbele sluis afgescheiden van de ovenhal, waardoor klanten zonder onderbrekingen hun testobjecten kunnen opbouwen. Door deze afscheiding kunnen we ook vaker testen, zowel ’s ochtends als ’s middags. Dat betekent dat we sterk kunnen groeien in het aantal tests die we jaarlijks uitvoeren. Ook het kantoorgedeelte in Bleiswijk biedt meer mogelijkheden. “Het komt steeds vaker voor dat een klant die hier de hele dag aanwezig is, gebruik wil maken van onze faciliteiten en mogelijk zijn eigen klanten wil ontvangen”, weet Van Bragt. “Daarom hebben wij in de nieuwbouw kleinere en grotere ruimten beschikbaar voor vergaderingen en cursussen. Vanuit deze kantoren kunnen wij ook beter onze consultancy- en engineeringsactiviteiten uitvoeren.” De verhuizing van Efectis is volgens Van Bragt goed voor de klanten en het bedrijf. “Het effect zal groot zijn. Ik denk dat we straks het modernste brandlab in Europa hebben en daar heeft de klant profijt van.”

31

Vijfde

g nr.4

jaargan

BR MEE AN R N DV IEU EIL W IG. S CO M

12

ber 20

septem

ENTIE

DPREV

BRAN ALS IN

OOR LAD V

SION OFES

PR

VAKB

N

E VLUCHT Focus op

inar en Fire sem nd bouw e r a p s e b Energiebrandveiligheid s u s r e v Thema

DEUREN

B+B VAKMEDIANET B+B VAKMEDIANET

informatieplatforms informatieplatformsvoor voorprofessionals professionals

www.vakmedianet.nl www.vakmedianet.nl


Facilicom brengt veiligheidsactiveiten onder bij Trigion Facilicom, de facilitaire holdingmaatschappij waar zowel Trigion als Breijer deel van uitmaken, heeft alle veiligheidsactiviteiten geconcentreerd onder de naam Trigion. Het doel: intensiveren van de samenwerking tussen deze bedrijven en een versterking van de marktpositie van Trigion. Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Trigion Brand en Beveiligingstechniek.


bedrijfsvisie

De bedrijfsonderdelen Brandpreventie, Brandveiligheid en

neemt in de toekomst steeds verder toe ten koste van fysieke inzet

Brandwerende Doorvoeringen, voorheen actief onder de merknaam

van beveiligers.”

Breijer, opereren sinds 1 september onder de naam Trigion. Samen

Van beveiligers zelf wordt in de toekomst steeds meer gevraagd,

met Trigion Beveiligingstechniek en Trigion Safety Opleidingen

zo denkt Strating. “Het aantal beveiligers zal de aankomende jaren

vormen deze bedrijfsonderdelen de business unit Trigion Brand en

afnemen en het opleidingsniveau wordt steeds hoger. Er zal meer

Beveiligingstechniek.

met minder mensen worden gedaan. In combinatie met technische

Breijer en Trigion zijn al meer dan dertig jaar partner voor technische

oplossingen kan dat ook, maar daardoor wordt de taak van de

beveiligingsoplossingen, brandpreventie, brandveiligheid en diverse

beveiliger wel steeds belangrijker en intensiever. De mens blijft

safety-opleidingen. De samenvoeging van deze activiteiten en

immers de belangrijkste schakel in de veiligheidsketen.”

naamswijziging passen binnen de strategie van Trigion om zich,

Het gevolg van de herpositionering is volgens Strating dat Trigion

onder één naam, te positioneren als meest toonaangevende en

een nog prominentere plek in zal nemen in de markt. “Trigion was

meest complete beveiligingsbedrijf van Nederland.

al het meest toonaangevende Nederlandse beveiligingsbedrijf en zal

De business unit Trigion Brand en Beveiligingstechniek blijft

dat in de toekomst nog meer worden door de brede mogelijkheden

operationeel onderdeel uitmaken van Breijer Bouw en Installatie, om

aan integrale beveiligings- en veiligheidsoplossingen die het bedrijf

met name op het gebied van contractmatig onderhoud een volledige

nu onder één merknaam kan bieden. Hoewel de organisatie

integratie van bedrijfsprocessen te borgen. Volgens Mark Strating,

vooral acteert in volwassen markten zijn er voor de business unit

business unit directeur van Trigion Brand en Beveiligingstechniek, is

Trigion Brand en Beveiligingstechniek samen met Trigion en Breijer

dat een logische keuze.

Bouw en Installatie in de toekomst ruim voldoende mogelijkheden

“Bij Trigion Beveiliging gaat het om het inzetten van mankracht:

aanwezig om de brede en inhoudelijke kennis en kunde op het

beveiligers op objecten, in surveillancevoertuigen, hostesses aan

gebied van brand en beveiligingstechniek in de markt te zetten.“

de receptie maar ook brandwachten. Het zijn vaak langdurige contractuele activiteiten die een aantal jaren lopen. In de bouwinstallatiebranche heb je vandaag een klus, die je morgen moet installeren en die overmorgen klaar moet zijn. Daarna heb je weer een nieuwe klus nodig. Dat is echt een ander soort werk, een ander soort bedrijf. De business unit Brand en Beveiligingstechniek past

Activiteiten van Trigion Brand en Beveiligingstechniek

daarom veel beter bij de activiteiten van Breijer Bouw en Installatie.” Trigion Brandpreventie: het bouwen, onderhouden

Techniek

en storingsopvolging van sprinkler- en andere

Trigion wil in de nieuwe vorm nog intensiever inspelen op

brandbestrijdingsinstallaties

een veranderende markt. Onder druk van de economie kijken klanten kritischer naar de beveiligingsactiviteiten. Strating: “Het

Trigion Brandveiligheid: voor levering, controle en

moet goedkoper en wij ontzorgen onze klanten graag. Alles

onderhoud van kleine blusmiddelen, droge blusleidingen,

in één hand, één contactpersoon en een integrale innovatieve

verbandtrommels, pictogrammen, noodverlichting en EAD’s

beveiligingsoplossing. Door de combinatie van fysieke beveiliging met techniek is dit tegenwoordig zeer goed mogelijk. Vanuit Trigion is een

Trigion Beveiligingstechniek: het bouwen, onderhouden en

aantal concepten in de markt gezet waarbij de combinatie tussen

storingsopvolging van inbraaksignalering, toegangscontrole,

fysieke inzet van beveiligers en innovatieve technische oplossingen

video-observatie, ontruiming en branddetectie

maximaal is. Denk daarbij aan een portiersloge die alleen nog maar tijdens openingsuren door een beveiliger wordt bemenst

Trigion Safety Opleidingen: onder andere EHBO, BHV,

en die na sluitingstijd op afstand wordt overgenomen door de

brandbestrijding, het omgaan met een AED en opleidingen

AlarmServiceCentrale van Trigion. De rol van technische oplossingen

voor het Veiligheidscertificaat Aannemers (VCA)


Branche-informatie VBE Doelstellingen

Delen van kennis op het gebied van brandveiligheid is wat de VBE doet. De VBE vormt een netwerk van specialisten en organiseert een discussieplatform voor allerlei (actuele) thema's. Tevens vormt zij een sociaal netwerk voor de experts. De VBE is een sectie van de Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid (NOVB) en bestaat sinds 2007. Iedereen die een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van kennis binnen het vakgebied en de doelstellingen van de vereniging onderschrijft, kan lid worden. Het lidmaatschap is persoonlijk. De huidige leden zijn doorgaans werkzaam bij adviseurs, installateurs, inspectieinstellingen, verzekeraars, brandweer, overheid, aannemers, toeleveranciers, projectontwikkelaars of in het facilitair management.

Lid worden?

Bent u expert in een of meer aspecten van brandveiligheid, meldt u zich dan aan via de website en geef bij voorkeur een VBE-lid als referentie op.

Verenigde BrandveiligheidExperts Hogeweg 37A 5301 LJ Zaltbommel Tel. 0418-510828 E-mail: secretariaat@novb.nl www.brandveiligheidslimbekeken.nl www.vbe.novb.nl

Programma

Om invulling te geven aan haar doelstelling organiseert de VBE onder meer themabijeenkomsten en jaarlijks een seminar waarin dieper wordt ingegaan op allerlei (actuele) brandveiligheidsonderwerpen.

Themabijeenkomsten

De onderwerpen voor de themabijeenkomsten op 6 november en 12 december 2012 worden later bekendgemaakt. De toegang van VBE-leden is gratis. Niet-VBE-leden betalen 20 euro, te voldoen bij binnenkomst. Info en aanmelding: www.vbe.novb.nl

Seminar 2012

Op woensdag 3 oktober vindt in de Evenementenhal in Gorinchem het jaarlijkse VBE-seminar en een informatiemarkt rondom het thema brandveiligheid plaats. Het onderwerp van het seminar is Zorgen voor een brandveilige zorg. Voor meer informatie over het programma, over de mogelijkheden tot deelname aan de informatiemarkt en aanmelding zie het programma elders in dit blad.

Opleidingen brandveiligheid

De VBE adviseert het OpleidingsCentrum Brandveiligheid (OCB )over de ontwikkeling van opleidingen. Op dinsdag 30 oktober 2012 start de leergang Sprinklertechnicus I (VSI-B) van tien cursusdagen. Wie het examen VSI-B in zijn bezit heeft, kan de leergang Sprinklertechnicus II (VSI-C) volgen. Het OCB heeft een aantal nieuwe cursussen in de steigers staan die later dit jaar van start gaan. Het betreft de cursussen: monteur sprinkler, beheerder sprinkler (basis), beheerder sprinkler industrie en opslaggebouwen (vervolgcursus), beheerder BMI en in samenwerking met Hogeschool Saxion een cursus elementaire brandveiligheid. Info en aanmelding: www.hetocb.nl

Activiteiten www.brandveiligheidslimbekeken.nl

34

Louis Cleef van Rockwool liet enige tijd geleden in een goedgevulde zaal zijn licht schijnen over het thema

Brandwerende isolatiematerialen en Europese testmethodes. Hij zette uiteen dat toepassing van de eisen van de regelgeving leidt tot een voldoende, maar niet tot een optimaal brandveiligheidsniveau. Dat komt onder meer doordat het Bouwbesluit slechts uitgaat vaneen beperkt aantal brandscenario's. Cleef bepleitte de overgang van denken in termen van wat wettelijk moet naar risicodenken. De presentatie is te downloaden op www.vbe.novb.nl onder het item Evenementen VBE.

Linkedin en Twitter

De leden kunnen zich aansluiten bij de VBE-Linkedin groep. Een groot aantal VBE-leden heeft dat al gedaan. De bijdragen aan de VBE-Linkedingroep zijn zeer divers. Men kan elkaar vragen stellen, er vindt discussie plaats over de beste beveiligingsmethoden van bijvoorbeeld parkeergarages en tunnels en over onderzoeksresultaten en men kan er ook commentaar aantreffen op branden. Bovendien is het een goed medium voor aankondigingen van symposia en evenementen, waarin de brandveiligheid aan de orde komt. De VBE twittert regelmatig mee om iedereen die het wil horen te informeren: twitter.com/vbe_novb

Voordeel voor VBE-leden

VBE-leden mogen gratis deelnemen aan al onze activiteiten, worden regelmatig ge誰nformeerd over de activiteiten van de vereniging en hebben hun eigen discussieplatforms. Daarnaast zijn er regelmatig kortingen op evenementen van derden. Op onze website staan de actuele voordelen op een rij. Kent u een seminar, opleiding of andere interessant item, neem dan contact met ons op. VBE-leden maakten de afgelopen periode gebruik van korting op de entree tot het Nationaal Brandveiligheidscongres, het SBOseminar Opslag Gevaarlijke Stoffen en de sprinkleropleiding van March/ NFPA. Ook ontvangen VBE-leden dit blad tegen een aantrekkelijke prijs.


SEMINAR Zorgen voor een brandveilige zorg De Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE) organiseren met medewerking van ActiZ, VGN en TNO het seminar. Dit alles onder de inspirerende leiding van dagvoorzitter Jaap Russchenberg. Het Het seminar seminar wordt wordt georganiseerd georganiseerd met met medewerking medewerking van: van:

Een interactief en informatief seminar

I

n de afgelopen jaren hebben zorginstellingen het nodige gedaan ter verbetering van de brandveiligheid. Toch is het nog niet genoeg, zo blijkt uit het rapport 'Brandveiligheid van zorginstellingen' van 9 december 2011 van de samenwerkende rijksinspecties. Uit het onderzoek blijkt dat er een discrepantie is tussen de veronderstelde brandveiligheid van gebouwen en de feitelijke brandveiligheid. Ook schiet de bouwkundige brandveiligheid in veel gevallen nog tekort. Schort het wellicht aan een goede beeldvorming en adequate informatie over betaalbare mogelijkheden de brandveiligheid te vergroten? Brandveiligheidsspecialisten en vertegenwoordigers van zorgorganisaties kunnen op 3 oktober 2012 tijdens het VBE-seminar 'Zorgen voor een brandveilige zorg' hun licht bij elkaar opsteken, informatie uitwisselen, luisteren naar verhalen uit de Nederlandse en buitenlandse praktijk en vooral focussen op oplossingen!

Wie zijn de sprekers en wat zult u leren? ■■

■■

Datum 3 oktober 2012 Locatie

■■

■■

Evenementenhal Gorinchem Franklinweg 2 4207 HZ GORINCHEM ■■

Kosten en inschrijven De kosten voor het seminar bedragen € 295,--, excl. BTW. Voor dit bedrag kunt u aan het seminar deelnemen, zijn alle versnaperingen en het diner inbegrepen. Na afloop ontvangt u een handout van alle presentaties.

Paul van Aken is senior beleidsadviseur bij ActiZ, de brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, de thuis-, jeugdgezondheid- en kraamzorg. Hij gaat in op de ontwikkelingen in de zorgsector en de brandveiligheiddilemma's waarmee de sector wordt geconfronteerd. Zijn boodschap luidt: laten we vooral pragmatisch blijven en met gezond verstand de problemen aanpakken.

Raphaël Gallis is senior adviseur en onderzoeker bij TNO. Hij zal bestuurders oproepen zich niet te laten verlammen door het gefragmenteerde, zuilgerichte wettelijk en regelgevend kader en presenteert een handelingsperspectief. Daarin zijn het nemen van verantwoordelijkheid, het denken vanuit risico's, prestatie-eisen en kwaliteitsborging de belangrijkste kernbegrippen. Stephen Seaber is projectmanager van het 'Callow Mount'- project in Sheffield. Hij zet in het Engels uiteen op welke wijze de brandveiligheid van een hoogbouwwoonflat voor ouderen aanzienlijk is verbeterd. Aangetoond wordt dat het praktisch en financieel goed haalbaar is een bestaand gebouw van een actief blussysteem te voorzien.

Chris Huijbreghs is adviseur brandveiligheid. Hij deelt zijn ervaringen met de toepassing van actieve blussystemen in de zorg. Vanuit een integrale benadering van brandveiligheid en risicodenken geeft hij praktische handreikingen aan zorginstellingen en tips om in de eigen, altijd unieke situatie tot maatwerk te komen wat betreft de brandveiligheid. Joost Zielstra van de zorginstelling Vijverhof in Capelle a/d Ijssel zal dieper ingaan op wat er aan inspanningen en geld nodig is om de brandveiligheid van een zorginstelling te vergroten. Blijken zal dat pragatisme en gezond verstand onmisbaar zijn. Het seminar eindigt met een plenaire bijeenkomst over de resultaten van enkele interactieve sessies. De vraag: 'Hoe kunnen wij zonder al te veel poespas, doelgericht en budgettair verantwoord komen tot een integraal brandveiligheidsmodel voor Nederlandse zorginstellingen?' staat daarin centraal.

Deelname is gratis voor VBE-leden. Leden van ActiZ en VGN krijgen € 50,-- korting

Voor wie is het seminar bestemd?

Inschrijven kan via de website: www.vbe.novb.nl of www.brandveiligheidslimbekeken.nl

Het is bestemd voor (facilitair)management en veiligheidsadviseurs van zorgorganisaties, architecten, ambtenaren Vergunning&Handhaving, installateurs, (brandveilig-heids)adviseurs, inspecteurs brandveiligheid, verzekeringsmakelaars, de brandweer, aannemers en anderen die betrokken zijn bij het ontwerp, de realisatie, het gebruik van een bouwwerk of de instandhouding ervan.

Programma Het seminar begint om 13.30 uur en eindigt om 20.15 uur. Het programma bestaat uit diverse blokken met voldoende 'netwerktijd' om elkaar te ontmoeten en over de presentaties en oplossingen van gedachte te wisselen. Tussen 17.15 – 18.45 wordt er een dinerbuffet geserveerd.

De VBE maakt deel uit van de Verenigde Brandveiligheid Experts Hogeweg 37A 5301 LJ ZALTBOMMEL

secretariaat@novb.nl +31 (0)418 51 08 28


metacon:

internationale BranDDeUrensPecialist met een comPleet assortiment

metacon maakt de laatste jaren grote stappen op de markt van de brandvertragende deuren. waar er in de voorbije jaren al grote hoeveelheden brandwerende rolschermen (metacon rgt ew 120) en brandwerende rolluiken (metacon rgs ew 120) in de markt worden gezet, blijft er altijd de wens om een zo compleet mogelijk scala aan brandvertragende deuren aan te kunnen bieden. Zo werd in 2010, met de overname van het in België gevestigde MIR Europe, de brandwerende rol-/hefdeur, type METACON RGS EI (1) 60 / EW 180 toegevoegd. In 2011 volgde wederom een uitbreiding van het assortiment, ditmaal met de brandwerende schuifdeur, type METACON SGS. Om ook een groter marktaandeel te verwerven op de Europese markt, heeft Metacon in maart 2012, middels een succesvol verlopen testtraject, zelfs een brandwerende roldeur in het assortiment zitten welke wel 120 minuten brandvertragend is conform de EI (1) normering, type METACON RGS EI (1) 120. De brandwerende deur, METACON RGS EI (1) 60 / EW 180, is uitermate geschikt voor PGS 15 ruimtes (opslag gevaarlijke stoffen) en tevens 35 dB geluidswerend. Bij het toepassen van 2 van deze deuren tegenover elkaar, de zogeheten sluisvorming, wordt zelfs een geluidsisolatie behaald van 55 dB. Mede door het unieke ‘klik-systeem’ van de lamellen, zijn deze deuren bijzonder montagevriendelijk. Het ‘klik-systeem’ houdt in dat de lamellen onder een hoek van 90 graden eenvoudig ge(de) monteerd kunnen worden, waardoor bijvoorbeeld een eventuele schade aan het pantser eenvoudig ter plaatse te herstellen is. Uniek aan deze deur is tevens dat deze zowel te verkrijgen is in een rollende, verticaal en horizontaal (overheaddeur) heffende uitvoering. Met de toevoeging van de branddeur, type METACON RGS EI (1) 120,

is Metacon het eerste bedrijf in Europa dat, conform de norm NEN EN 1634-1, een brandwerend rolluik heeft ontwikkeld welke tweezijdig 120 minuten brandvertragend is volgens de EI (1) eis. Momenteel bevindt de afzetmarkt voor deze deuren zich voornamelijk in landen als België, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Polen, echter is het zeer goed mogelijk dat deze eis in de nabije toekomst ook op de Nederlandse markt zijn intrede gaat doen. De opbouw van deze deur is vergelijkbaar met de METACON RGS EI (1) 60 / EW 180, echter zijn er een aantal componenten dermate doorontwikkeld, dat de deur aan de strengste Europese eisen voldoet! Naaste de rollende en heffende branddeuren, heeft Metacon ook brandwerende schuifdeuren in het assortiment, type METACON SGS EI (1) 90 / EI (2) 120 / EW 120. De schuifdeuren zijn ook geschikt voor PGS 15 ruimtes en, mede door de modulaire opbouw, zeer montagevriendelijk. Standaard worden de schuifdeuren uitgevoerd met een snelheidsregelaar met geïntegreerde kleefmagneet. Deze draagt zorg voor een gegarandeerde sluiting in geval van brand en/of stroomuitval. Unieke eigenschap aan de brandwerende schuifdeur is de mogelijkheid om deze uit te voeren met een vluchtdeur, zónder onderdorpel! De schuifdeur is gecertificeerd in combinatie met de vluchtdeur, waardoor de deur conform het Bouwbesluit in een vluchtweg geplaatst mag worden. De brandwerende schuifdeur is tevens te verkrijgen in een 2-vleugelige, verticaal heffende en telescopische uitvoering. ondanks de riante uitbreiding van het assortiment branddeuren de afgelopen jaren, gaat de ontwikkeling van nieuwe brandvertragende deuren bij metacon nog op volle kracht door! Binnenkort hoopt metacon namelijk ook een brandwerende overheaddeur toe te voegen aan het assortiment, met als doel een minimaal gecertificeerde brandvertraging van ei (1) 60 en ew 120 te behalen!


Gastcolumn

n

Louis Cleef

Bewustwording De overheid legt met het van kracht worden van het Bouwbesluit 2012 de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid veel meer bij de eigenaar. Maar als de overheid zich terugtrekt, moet de verantwoordelijkheid wel bij partijen liggen die er verstand van hebben. Men moet zich bewust zijn van het verantwoordelijkheidsniveau dat men draagt. Waar gaat het eigenlijk om? Het beperken van het risico is de belangrijkste boodschap die met de introductie van het nieuwe Bouwbesluit wordt uitgedragen. Het alleen voldoen aan de regels betekent niet automatisch dat een gebouw daadwerkelijk brandveilig is. We moeten van normdenken naar risicodenken en een integrale benadering is daarbij van belang. Bouwkundige, installatietechnische en organisatorisch maatregelen moeten in evenwicht zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer de BHV-organisatie ’s nachts niet op sterkte is dat de brandveiligheid met bouwkundige en/of installatietechnische maatregelen moeten worden aangevuld.

Louis Cleef Fire safety manager bij Rockwool in Roermond

Daarnaast stelt de overheid (lees Bouwbesluit) geen eisen hoe het gebouw eruit ziet na een brand. Schade en bedrijfscontinuiteit, maar ook bijvoorbeeld imagoschade is niet geregeld. Dat risico is voor de eigenaar/gebruiker. De brandweer probeert zo mogelijk nog aanwezigen te redden bij een brand, de brand te blussen en uitbreiding naar andere brandcompartimenten en buurpercelen te voorkomen. De brandweer heeft in principe geen rol bij het ontruimen van een gebouw en heeft geen prestatieverplichting. Het is van belang om vast te leggen welk ambitieniveau wordt nagestreefd. Het alleen voldoen aan de minimale eisen van het Bouwbesluit is niet altijd verstandig. Daarnaast moet er ook meer aandacht komen voor brandveiligheid tijdens renovatie en verbouw. Hoe gaan we daar mee om en welke eisen worden gesteld aan onderaannemers met betrekking tot brandgevaarlijke werkzaamheden? En is het soms niet beter bewoners of gebruikers tijdelijk ergens anders onder te brengen? Denk bijvoorbeeld aan de brand in zorgcentrum De Geinsche Hof in Nieuwegein. Grote inzet van zorgpersoneel, professionele hulpverleners en omstanders heeft ervoor gezorgd dat het aantal slachtoffers relatief meeviel. Maar mag men daar altijd op vertrouwen? De kans op een brand is klein, maar áls het misgaat staan we weer te kijken van het effect. De mens is niet geneigd preventief te denken. Dat we ons bewust worden van risico’s is dus belangrijk, zeker in de zorg. Het gaat hier namelijk om niet- of minder zelfredzame personen. Daarnaast zijn er vaak dure en specialistische medische apparaten en instrumenten aanwezig. Het kost miljoenen als die verloren gaan en wellicht ook mensenlevens wanneer zo’n apparaat een periode niet beschikbaar is. Bouwregelgeving gaat vooral uit van het normeffect, gebaseerd op een beperkt aantal brandscenario’s en niet van dat wat je reëel kunt verwachten. Je kunt bijvoorbeeld wel brandwerende deuren hebben, maar als je ze open laat staan, vergroot dat de gevolgen enorm. En wat gebeurt er bijvoorbeeld als een container in brand vliegt die tegen de buitenmuur staat? Daarvoor is geen norm. Voor het reële gevaar is te weinig aandacht. En die situatie is belangrijk bij het bepalen van brandveiligheidsmaatregelen. Er moet een omslag komen van norm- naar risicodenken. Er moet een voor de betreffende eigenaar acceptabel niveau van het risico worden geformuleerd, gebaseerd op een voor die situatie acceptabel restrisico. Bewustwording is essentieel!

37


Advertorial

product & MArKt Bamboe op brand getest Om het groene karakter van REINÆRDT Deuren te bevestigen, innoveert de leverancier continu. “Zo zijn we nu in staat om het bestanddeel randhout te vervangen voor bamboe”, meldt REINÆRDT. “Bamboe heeft dezelfde uitstraling en eigenschappen als hout maar is een gras. Deze grassoort is ruim voorhanden en groeit zeer snel zonder dat er bossen voor moeten wijken. Met deze ma-

teriaalwissel reduceren we ons houtgebruik aanzienlijk. Maar omdat we natuurlijk wel ons totale productenscala met bamboe willen kunnen uitvoeren, hebben we verschillende brandtests met bamboedeuren uitgevoerd. Het resultaat is zeer positief. Al onze brandwerende deuren mogen en kunnen ook in bamboe uitgevoerd worden.”

Meer info: www.reinaerdt.nl

Theuma presenteert brandwerendheidsmatrix voor binnendeuren Theuma heeft een brandwerendheidsmatrix ontwikkeld voor 30 en 60 minuten brandwerende binnendeuren. De matrix is volgens de leverancier een handig instrument om te bepalen welke brandwerende binnendeuren in een bepaalde situatie kunnen worden toegepast. Binnen het assortiment heeft Theuma een breed gamma aan brandwerende deur-kozijncombinaties, zowel 30 als 60 minuten, die voldoen aan de eisen van de regelen wetgeving. De leverancier geeft aan dat sprake is van gewaarborgde brandwerendheid. Dat houdt in dat deuren en kozijnen op elkaar zijn afgestemd en dat ze geleverd worden inclusief gemonteerd glas. Bijbehorend hang- en sluitwerk is leverbaar, montage is conform attest en juiste productomschrijving is via online bestekservice opvraagbaar. Theuma zegt met doordachte oplossingen te kunnen komen voor alle constructieve eisen, ook in combinatie met elke wens van brand-, inbraak- en geluidwerendheid. Theuma is FSC®, KOMO, ISO 9001, ISO 14001, VCA** gecertificeerd.

Meer info: www.theuma.nl/matrix

ROCKWOOL ROCKWOOL 4 4 in in 1 1

VieR Vier unieKe unieke pROduCtVOORdeLen productvoordelen Rockwool steenwolisolatie is brandveilig, beschermt gebouwen tegen warmteverlies en zorgt voor vermindering van energieverbruik en CO2emissie. Bovendien draagt Rockwool isolatie bij aan duurzame en levenslange verbetering van de totale gebouwefficiëntie door het verhogen van de brandveiligheid en het akoestisch comfort.

Betrouwbare BesCheRming bescherming tegen vuuR vuur BetROuwBaRe Rockwool steenwol is onbrandbaar, beperkt branduitbreiding, veroorzaakt nauwelijks of geen rook en veroorzaakt geen toxische gassen. Door de een langere vluchttijd in geval van brand draagt wordt bijgedragen aan het redden Rockwool isolatie bij aan hetvan levens. redden van levens.

Langdurige kRaCht kracht en staBiLiteit stabiliteit LangDuRige Gedurende de zeer lange levensduur van Rockwool producten blijft de gedurende uitzonderlijke dimensionele stabiliteit behouden. Rockwool isolatie krimpt niet en zet niet uit, waardoor het ontstaan van koudebruggen tot in lengte van jaren wordt voorkomen. Rockwool steenwol is waterafstotend en houdt geen vocht vast, waardoor schimmelvorming geen kans krijgt.

38

uitstekenDe geLuiDsaBsORptie en -isOLatie Uitstekende vliegtuigen, geluidsabsorptie en -isolatie straatgeluiden, ventilatiesystemen, muziek, gesprekken, deuStraatgeluiden, vliegtuigen, ventilatiesystemen, deuren ren die open en dicht gaan. soms registrerenmuziek, we dezegesprekken, geluiden niet eensdie open en dicht Soms registreren we deze eens bewust, maar bewust, maargaan. ze beïnvloeden ons wel. Doorgeluiden de openniet structuur absorberen ze beïnvloeden ons wel. Door de open structuur absorberen Rockwool producten Rockwool producten geluidsgolven, waardoor een aangenaam leef- en geluidsgolven,ontstaat. waardoor een aangenaam leef- en werkcomfort ontstaat. werkcomfort

Uiterst vRienDeLijk vriendelijk vOOR voor mens en miLieu milieu uiteRst De unieke combinatie van thermische, isolerende en accumulerende eigenschappen maakt Rockwool producten tot uiterst duurzame bouwmaterialen. Kou en hitte worden effectief uit een gebouw geweerd, waardoor een laag kou energieverbruik wordt gerealiseerd. Rockwool producten dragen substantieel bij aan CO2-reductie en hebben een positieve carbon footprint. Rockwool steenwol is 100% recyclebaar en kan worden herwerkt tot hoogwaardige nieuwe producten. www.rockwool.nl


product & MArKt Centrale noodverlichtingsystemen Couwenberg Noodverlichting heeft haar assortiment systeemkasten onlangs vernieuwd. Zij kan elk gebouw voorzien van een op maat gemaakt centraal systeem: 24V, 48V of 230V. Volgens de leverancier krijgt iedereen precies wat nodig is en wordt hiermee tot 30 procent bespaard in aanschaf én onderhoud. “In veel gebouwen is noodverlichting aanwezig die niet (meer) voldoet aan de huidige eisen. Een zorgelijke zaak, vooral bij een calamiteit. Om veilig te kunnen vluchten dient noodverlichting 100 procent betrouwbaar te werken.” Couwenberg ontwerpt, bouwt en onderhoudt centrale systemen volledig in eigen beheer en is specialist in decentrale noodverlichting. “Ieder bestaand systeem in Nederland kan onderhouden en zo nodig aangepast worden”, aldus de leverancier. “Couwenberg-systemen 230V zijn geschikt om bestaande verlichting te laten fungeren als noodverlichting en/of zelfsluitende deuren te koppelen die alleen sluiten bij brand.” Via couwenberg.

noodverlichting@hetnet.nl is een gratis veiligheidsprojectering aan te vragen.

Europees brandcompartiment gevaarlijke stoffen op beurs Tijdens de Industriële week van 2 tot en met 5 oktober in Utrecht, kan bij DENIOS worden kennisgemaakt met het Europese brandcompartiment voor opslag van gevaarlijke stoffen. Het systeem is ontwikkeld op basis van de Europese brandwerendheidsnormen EN 13501-2 en EN 1634-1. De brandwerendheid is bepaald conform de criteria REI en kent een brandwerendheidsduur van 120 minuten. Een systeem dat in elk EU-land kan en mag worden toegepast en afgestemd is op vervoer per dieplader door heel Europa. Het grootste compartiment heeft een opslagcapaciteit van 10 ton, waardoor er geen aanvullende maatregelen van toepassing zijn. De compartimenten kunnen geschakeld opgesteld worden, waardoor er grotere opslagvoorzieningen worden gerealiseerd. Kleine compartimenten en hoge brandwerendheid waarborgen de veiligheid. “Door de flexibiliteit in gebruik en de eenvoud bij plaatsen en verplaatsen investeert u bovendien duurzaam en verantwoord”, aldus de leverancier. Beurs Industrial Processing, stand nummer A046

Hoefnagels Branddeuren draagt bij aan brandveiligheid Ziggo Dome

Hoefnagels Branddeuren heeft aan de nieuwe concertzaal Ziggo Dome een bijdrage geleverd in de vorm van Firescreen® brandwerende rolschermen. Firescreen® is een oprolbare, brandwerende afsluiting, vervaardigd uit brandwerend, hoogwaardig technisch textiel. Het scherm is compact, licht van gewicht en werkt volgens hetzelfde principe als een brandwerend rolluik. Firescreen® brandwerende rolschermen sluiten automatisch na brandmelding en zorgen voor een directe compartimentering, waardoor de brand zich niet verder kan uitbreiden en de veiligheid van bezoekers wordt gewaarborgd. In de Ziggo Dome met een capaciteit van 17.000 bezoekers variëren de afmetingen van de brandwerende rolschermen tussen de vijf en acht meter breedte, met een hoogte van circa vier meter. De geplaatste brandwerende rolschermen voldoen aan twee belangrijke criteria als het gaat om brandwerendheid, namelijk vlamdichtheid en beperking van de warmtestraling. Meer info: www.hoefnagels.com.

Nieuwe seriebrandveiligheid: industriële vlammenmelders Conferentie NFPA EuroCon 2012 Marsh Risk Consulting en National Fire Protection Association (NFPA) uitGas de VS houdenuit van 12 tot en met 14 november een vlammencongres Sense-WARE Fire and Detection Veenendaal introduceert een serie over brandbeveiliging en veiligheidsnormen: NFPA EuroCon. De conferentie in op de nieuwste brandveiligheid van melders voor de industrie.gaat De vlammenmelder kantrends op elkein brandmeldcentrale worden gebouwen en risicomanagement. Het is de eerste conferentie van in Europa. Experts van onderOptioneel meer NFPA en Marsh Risk aangesloten enNFPA is voorzien van een zelftestfunctie. kunnen de vlammenConsulting delen in ruim 25 sessies kennis over het professionaliseren van het brandpreventievakgebied. Ervoor zijn ATEX onderzone meer sessies melders geleverd worden met een geschiktheidsverklaring 2. Naast over het installeren, testen en onderhouden van sprinklerinstallaties, watermistsystemen en een de beveiliging van IBC’s met brandbare een UV- en UV/IR- vlammenmelder is er ook IR2- vlammenmelder in ontwikkeling. vloeistoffen en de beveiliging van opslag gebouwen,Meer maarinfo: ookhttp://210pr.sense-ware.nl over hoe zorginstellingen het beste brandveilig te maken zijn. Daarnaast zijn er een aantal directieleden van NFPA aanwezig om kennis te maken. Meer info: www.nfpa.eu/agenda

39


Advertorial

product & MArKt Transparante vluchtwegen van glas AGC heeft met Pyrobel VisionLine 16 de wensen van architecten en de eisen dichter bij elkaar gebracht. Hiermee speelt AGC in op het spanningsveld tussen wat kan en toegestaan is en de wensen van de architect. Pyrobel VisionLine is speciaal ontwikkeld voor binnenwanden die brandwerend moeten zijn en waarbij uit esthetisch oogpunt zo min mogelijk stijlen en profielen zichtbaar zijn. Pyrobel VisionLine wordt uitgevoerd met een 4 millimeter dunne brandwerende kitnaad, zodat maximale transparantie het resultaat is. “Tot nu

toe waren glazen hoeken niet mogelijk, omdat bij brand krachten ontstaan waardoor het glas doorbuigt en de hoeken deze kracht moeten kunnen weerstaan”, aldus AGC. “Maar nu is Pyrobel VisionLine ook getest in hoeken van 90°, 270°, 135° en 315°. Ontwerpen met slanke glazen hoeken in Pyrobel VisionLine is dan ook geen probleem meer.” Pyrobel VisionLine 16 is 30 minuten brandwerend en heeft tevens de hoogste letselveiligheidsklasse en goede akoestische isolatiewaarden.

Meer info: www.yourglass.com

Nieuwe software Siemens simuleert evacuatie van personen Samen met Siemens Corporate Technology heeft Siemens Building Technologies een softwareprototype ontwikkeld voor het simuleren van evacuaties en het optimaliseren van vluchtroutes uit gebouwen, stadions en andere publieke ruimten. Naast toepassing voor preventieve doeleinden kan de software in de toekomst ook worden gebruikt in gebouwautomatiseringssystemen en Intelligent-Response-Systemen om evacuaties direct te beïnvloeden. Op de beurs Security 2012 in Essen eind deze maand presenteert de Siemens-divisie Building Technologies voor het eerst het prototype van simulatiesoftware voor evacuaties aan een breed publiek. De software, die samen met Siemens Corporate Technology (CT) is ontwikkeld, is bedoeld om verschillende evacuatiescenario's te testen. Daar horen bijvoorbeeld de volgende vraagstellingen bij: hoe verandert het vluchtgedrag en de benodigde tijd onder verschillende externe omstandigheden? Hoe kan de duur van een evacuatie worden verkort? Waar ontstaan tijdens de evacuatie knoop- en knelpunten en hoe kan men deze voorkomen? Meer info: www.siemens.nl/sbt

Een veilige nooduitgang Hoe kan veiligheid en een zinvolle bescherming van eigendommen gewaarborgd worden, zonder het leven van personen in gevaar te brengen? Veel bedrijven en instellingen hebben te maken met ruimten waar de (nood)uitgangen niet gesloten kunnen en mogen worden, terwijl dit op sommige momenten wel gewenst is. Dit probleem wordt eenvoudig en verantwoord opgelost met de GfS veiligheidsproducten ter beveiliging van nood- en vluchtdeuren. De Nederlandse catalogus is kosteloos aan te vragen op www.nooduitgang.nl. Ook kan op de website de nieuwe instructiefilm Een veilige vluchtweg gratis worden besteld. Deze dvd beantwoordt alle vragen over veilig vluchten uit gebouwen. Wilt u onze producten zelf zien en ervaren? Bezoek ons dan in onze nieuwe stand tijdens de SSA 2012 in Essen, hal 12, stand 513. Wij presenteren daar de innovatieve GfS e-Bar® waarmee u kunt voldoen aan de Norm EN13633, EN13637 en EN1125 inclusief controle en beveiligingsfunctie.

Advertentie-index Advertentie-index

40 40

Af-x fire solutions Damm Deuren Dictator Evenementenhal Venray Hertek Hoefnagels Branddeuren

7 44 14 21 14 1

Kingspan Metacon Nu-Swift Brandbeveiliging PMG Reinaerdt Deuren Rockwool

21 36 17 6, 13 2 38

Stichting Garantie Deuren Theuma DoorSystems Trigion Trigion Brand en Beveiligingstechniek

4 43 32, 33


Brandveilig.com bedrijvenindex Adembescherming Dräger Safety Nederland www.draeger-safety.nl

Adviesbureaus

Adviesbureau Leeuwesteijn www.leeuwesteijn.org Adviesbureau Peutz www.peutz.nl Altavilla Brandveiligheid www.altavilla.nl AMMA de Bruin www.ammadebruin.nl Bartels Ingenieursbureau www.bartels.nl Breijer Brandveiligheid www.facilicom.com Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs www.chri.nl CCB Groep www.ccb-groep.nl De Wit CAD www.dewitcad.nl Detectron www.detectron.nl DGMR www.dgmr.nl Dijkoraad Viavesta www.brandweerondersteuning.nl Floriaan www.floriaan.nl InterConcept www.interconcept.nl Nieman Raadgevende Ingenieurs www.nieman.nl Obex www.obex.nl Vgib Onderhoudsmanagement www.vgib.nl

Aed

Breijer Brandveiligheid www.facilicom.com

Afdichtingen Applicom www.applicom.nl BBWest www.bbwest.nl

SABA www.saba.nl

Berki Brandbeveiliging www.berki.nl

Nu-Swift Brandbeveiliging www.nu-swift.nl

Walraven www.walraven.com

BrandPreventie Groep www.brandpreventiegroep.nl

Saval Brandbeveiliging www.saval.nl

Afvalbakken

Breijer Brandveiligheid www.facilicom.com

Schuurman Brandbeveiliging www.schuurman-brandbeveiliging.nl

Arbo

DSPA.nl www.dspa.nl

Terberg installatiebedrijf www.terberg.eu

Aspiratiesystemen

Hugen Brandbeveiliging en Adviesbureau www.hugen.com

WBD brandbeveiliging www.wbd-brandbeveiliging.nl

EHCM www.ehcm.nl

CCB Groep www.ccb-groep.nl AerOcheck www.aerocheck.eu

BHV

Nu-Swift Brandbeveiliging www.nu-swift.nl

Breijer Brandveiligheid www.facilicom.com

P&G Safety www.pengsafety.nl

CCB Groep www.ccb-groep.nl

Saval Brandbeveiliging www.saval.nl

DSPA.nl www.dspa.nl

Schuurman Brandbeveiliging www.schuurman-brandbeveiliging.nl

Escape Mobility Company www.escape-mobility.nl

Bouwmaterialen

Wagner www.wagner-nl.com

Binnendeuren

Berkvens www.berkvens.nl

Bouwplantoetsing

Theuma DoorSystems www.theuma.nl

Blusgasinstallaties Ajax Chubb Varel www.ajaxchubb.nl

Breman Brandbeveiliging www.breman.nl

Breijer Brandveiligheid www.facilicom.com

DEF Nederland Fire-Technology www.def-firetech.nl DSPA.nl www.dspa.nl

Firestopsupply www.firestopsupply.nl

Hi-Safe Systems www.hisafe.nl

Gerco Beveiligingen www.gerco.com

Nofiq Fire & Safety Systems www.nofiq.nl

IBMO www.ibmo.eu

Blusmiddelen Ajax Chubb Varel www.ajaxchubb.nl

DAME-Ltd Nederland www.dame-ltd.com FSS International www.firestopsystems.nl

Brandkranen

Reppel www.reppel.nl

Reinaerdt Deuren www.reinaerdt.nl

Air Trade Center Nederland www.airtradecentre.com

Gyproc www.gyproc.nl

Alprokon Aluminium www.alprokon.com

Limburgia Utiliteitsdeuren www.limburgia.nl

Brandkleppen

SEAC International www.seac.nl

Promat www.promat.nl

KONE Deursystemen www.konedeursystemen.nl

Bumax www.bumax.nl

Draka Kabel www.draka.nl

Albo Deuren www.albodeuren.nl

GNS Branddeuren en Rolluiken www.gns.nl

Brandkasten

Bartels Ingenieursbureau www.bartels.nl

Brand/gasdetectie

BERMAD Fire Protection www.bermad.nl

BRANDMELDINSTALLATIES Breijer Brandpreventie www.facilicom.com BD Service Nederland www.bdservice.nl Brakel Atmos www.brakelatmos.com

Ajax Chubb Varel www.ajaxchubb.nl

ComSafe Beveiliging www.comsafe.nl

Breijer Brandpreventie www.facilicom.com

DEF Nederland Fire-Technology www.def-firetech.nl

Breman Brandbeveiliging www.breman.nl

Hefas Branddetectie www.hefas.nl

Dräger Safety Nederland www.draeger-safety.nl

Brandbeveiliging af-x fire solutions www.afxfiresolutions.com BrandPrevent Applications www.brandprevent.nl

BrandPreventie Groep www.brandpreventiegroep.nl Breijer Brandpreventie www.facilicom.com Dictator Productie www.dictator.nl Gerco Beveiligingen www.gerco.com Kuijpers Beveiligingssystemen www.kuijpers.com

Hertek www.hertek.nl Protec Brandbeveiliging www.protecfire.nl

Brandslanghaspels Ajax Chubb Varel www.ajaxchubb.nl

Breijer Brandveiligheid www.facilicom.com

Brandtesten

Efectis (voormalig TNO) www.efectis.com/nl

Brandvertraging BrandPrevent Applications www.BrandPrevent.nl Finivlam www.finivlam.nl

41


Brandveilig.com bedrijvenindex Fireprevention.NL www.fireprevention.nl Flame Guard www.flameguard.nl Walraven www.walraven.com

BrandwEER

De Wit CAD www.dewitcad.nl DSPA.nl www.dspa.nl TBTA www.tbta.nl

CFD

Adviesbureau Peutz www.peutz.nl Efectis (voormalig TNO) www.efectis.com/nl/ Exiss www.exiss.eu Floriaan www.floriaan.nl ONE Simulations www.onesimulations.com

Deuren industrie Brinkman www.brandrolschermen.nl Damm Deuren www.dammdeuren.nl GNS Branddeuren en Rolluiken www.gns.nl A. Leering Enschede www.leering-enschede.nl Hoefnagels Branddeuren BV www.hoefnagels.com Merford Special Doors www.specialdoors.nl Metacon www.metacon.nl Protec Industrial Doors www.protecindustrialdoors.com

Deurvergrendelingen

GASBLUSSYSTEMEN Breijer Brandpreventie www.facilicom.com

Glas

AGC Flat Glass Nederland www.yourpyrobel.com Bovema Glas www.bovemaglas.nl

Inspectiebureaus

Brand Veiligheid Inspecties BVI www.bvibv.nl Breijer Brandveiligheid www.facilicom.com Bureau Veritas www.bureauveritas.nl Dijkoraad Viavesta www.brandweerondersteuning.nl R2B Inspecties www.r2b.nl

Isolatiemateriaal

Kingspan Duurzame Bouwsystemen www.kingspanpanels.nl Opstalan www.opstalan.nl Rockwool Benelux www.rockwool.nl

Kabels

Cable Masters www.cablemasters.nl Draka Kabel www.draka.nl

Ladders/trappen

HC PS - Parkeergarage ventilatie www.hcgroep.com

Terberg Systeemintegratie www.terberg.eu

Rucon Systemair www.rucon.nl

Training/opleiding

Pictogrammen Europicto www.europicto.nl

Breijer Brandveiligheid www.facilicom.com

SETON www.seton-signalering.nl

Hertek www.hertek.nl

rook- en warmteafvoer

Vluchtluiken

Brakel Atmos www.brakelatmos.com

Vuurlastberekening

Bovema Glas www.bovemaglas.nl

Colt International www.coltgroup.com DAME-Ltd Nederland www.dame-ltd.com

Rookschermen Bovema Glas www.bovemaglas.nl

Brakel Atmos www.brakelatmos.com Firetexx www.firetexx.com

Schoorsteenvegers

Breijer Brandveiligheid www.facilicom.com Hertek www.hertek.nl

Ajax Chubb Varel www.ajaxchubb.nl

Saval Brandbeveiliging www.saval.nl

Breman Brandbeveiliging www.breman.nl

droge blusleidingen

Parkeergarageventilatie

Kemkens Brandbeveiliging www.kemkensbrandbeveiliging.nl

Evacuatie

Escape Mobility Company www.escape-mobility.nl

ExcelAir www.excelair.nl

Hezemans Textiel www.hezemans.com

Geveke Technical Solutions www.geveke-klimaattechniek.nl

42

Unica Automatic Sprinkler www.unica.nl/brandbeveiliging.htm

Sprinklers

Dictator Productie www.dictator.nl

Colt International www.coltgroup.com

Fire Technology www.firetechnology.nl

InnoVfoam www.innovfoam.com

Breijer Brandpreventie www.facilicom.com

Nu-Swift Brandbeveiliging www.nu-swift.nl

DEF Nederland Fire-Technology www.def-firetech.nl

SchuimBLUSTECHNIEK

Nu-Swift Brandbeveiliging www.nu-swift.nl

Air Trade Center Nederland www.airtradecentre.com

Watermist

Schoorsteenveegbedrijf Boomgaardshoek www.boomgaardshoek.nl

Alprokon Aluminium www.alprokon.com

Breijer Brandpreventie www.facilicom.com

Bartels Ingenieursbureau www.bartels.nl

Aralco www.firecatch.nl FSS International www.firestopsystems.nl

Gorter Luiken www.dakluiken.nl Ajax Chubb Varel www.ajaxchubb.nl

Adviesbureau Leeuwesteijn www.leeuwesteijn.org

Roosters

SEAC International www.seac.nl

Noodverlichting

Gorter Luiken www.dakluiken.nl

Hoefnagels Brand- en Bedrijfsdeuren www.hoefnagels.com

Gorter Luiken www.dakluiken.nl

Luiken

Ajax Chubb Varel www.ajaxchubb.nl

Kuijpers Beveiligingssystemen www.kuijpers.com Wolter & Dros www.blussenmetbeleid.nl

Totaalinstallateur AFG Group www.afggroup.nl

Uw bedrijf ook in de bedrijven­index? Bel of mail accountmanager Jeroen Baar, telefoon 035-6940740, jeroenbaar@vakmedianet.nl


Theuma, vorm en functie voor elk project Met ruim zestig jaar ervaring is Theuma een toonaangevend bedrijf op het gebied van binnendeursystemen. Voor elk project vindt u dat terug in een breed en diep assortiment (schuif)deuren en kozijnen.

Als specialist adviseert Theuma u graag bij het maken van uw keuzes. Met doordachte oplossingen voor constructieve eisen, ook in combinatie met brandwerendheid, inbraakwerendheid en geluidwerendheid. Naast constructie en veiligheid, staat duurzaamheid centraal in onze beleidvoering. Theuma maakt bewust gebruik van hout, grondstoffen, energie en productietechnieken. Dit vindt u terug in onze keurmerken en certificaten.

altijd een sluitende oplossing!

doors & frames www.theuma.nl | bouwdesk@theuma.nl


foto: Testopstelling Efectis 120 minuten brandwerend rolscherm.

veilig, duurzaam, degelijk & betrouwbaar

Al 30 jaar produceert, ontwikkelt en monteert Damm Deuren o.a. Brandwerende roldeuren, Brandwerende schuifdeuren, Brandwerende overheaddeuren, Brandwerende rolschermen, Trafodeuren, Koeldeuren, Schuifdeuren, Hangardeuren, Overheaddeuren, Roldeuren, Rolhekken, Snelloopdeuren.

Kijk voor meer informatie op: www.dammdeuren.nl

DEUREN & GEVELTECHNIEK

Titaniumweg 4 8304 BR Emmeloord

T 0527-201 777 F 0527-201 747

E info@dammdeuren.nl I www.dammdeuren.nl

Brandveilig.com nr.4  

Nummer 4, september 2012

Brandveilig.com nr.4  

Nummer 4, september 2012