Page 1

Gazetka Polskiej Szkoły Równe Szanse w Carlow Numer 12/2013

W tym numerze:

wiąt wypełnionych rado cią i miło cią, niosących spokój i odpoczynek oraz Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczę cia i powodzenia życzą uczniowie i nauczyciele

Słownik polskoŚpolski

2

Dzień Nauczyciela

3

Teatr w szkole

4

Warsztaty filmowe

5

„Ciemno wszędzie…”

6

więto Niepodległo ci

7

Jarmark

7

Szkolne projekty

8

Szkolenia nauczycieli

9

Andrzejki

10


Uczniowie naszej szkoły mają mo liwo ć uczestniczyć w spotkaniach z Janem Miodkiem za po rednictwem Skypa Zaanga owanie w nagranie audycji, które odbywa się na Uniwersytecie Wrocławskim, dostarcza niezapomnianych prze yć. Go cili my ostatnio w wydaniu specjalnym 200. odcinka i z tej okazji przekazali my Panu Profesorowi kartkę z gratulacjami od całej społeczno ci szkolnej. Program „Słownik polskoŚpolski”, którego misją jest poznawanie mo liwo ci drzemiących w języku, skłania do refleksji o zawiłych meandrach polszczyzny, poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania i rozwiewania wątpliwo ci językowych. Zachęcamy do oglądania:

dotarcie do ródła z odpowiedzią z niezwykłą łatwo cią. Otwarta koncepcja programu decyduje o skuteczno ci oddziaływania programu na odbiorców – młodych Polaków odciętych od polsko ci.

http://vod.tvp.pl/audycje/wiedza/slownik-polskopolski

28 grudnia o godz. 16.55 czasu polskiego ( premiera)

Program „Słownik polskoŚpolski”, w którym mają szansę uczestniczyć nasi uczniowie stanowi wyzwanie, zachęca do twórczej i aktywnej pracy nad językiem polskim. Formuła programu, oparta na bezpo rednim kontakcie przy u yciu nowoczesnych technologii komunikacyjnych i mediów, umo liwia

Str. 2

śudycja trafia zatem w potrzeby odbiorców, którzy ka dego dnia „nadstawiają oba policzki na uderzenia obcej mowy”. „Słownik polskoŚpolski” pomaga kształtować wiadomo ć językową oraz rozbudza zainteresowanie problemami frazeologicznymi, leksykalnymi oraz ortograficznymi. Emisja odcinka 202 odbędzie się na antenie TVP Polonia Powtórka programu w TVP Polonia sobota godz. 0.15 wtorek godz. 6.55 Emisja odcinka 203 odbędzie się na antenie TVP Polonia

4 stycznia o godz. 16.55 czasu polskiego ( premiera)

Szkolne ciekawostki


Dzień Nauczyciela Radosne więto ka dego nauczyciela! Uczniowie przedszkola i zerówki sprawili, e było w naszej szkole wyjątkowe. Ich występ artystyczny wywołał wielkie poruszenie w ród grona pedagogicznego, gdy słowa podziękowań i wdzięczno ci trafiały prosto w serca otwarte na dziecięce głosy. Piękne wiersze, piosenki i szczere u miechy na twarzach najmłodszych niezastąpione, bezcenne! Dziękujemy za ciepłe yczenia i kwiaty.

Dziękujemy także za wiersze napisane specjalnie dla nas! Los nauczyciela Dryńńń, dryńńń …Co to za hałas? Budzik? O matko! To juz ósma rano. ona za nogę mnie ciąga z łó ka, Wydaje mi się, e to dopiero szósta. Dzieci wcią krzyczą: ,,Początek roku!!!” ś ja im na to, e jestem w amoku. Wstaję, zęby myję, neseser pakuję, I z cię kim sercem do szkoły maszeruję. I muszę powiedzieć Wam szczerze, e sam ju sam w siebie nie wierzę… Wchodzę do klasy a tam tłum uczniów mnie wita, Pytając z u miechem: ,,Co u Pana słychać?'' Co u mnie słychać??? Có to za pytanie? Przez poranny chaos zapomniałem zje ć niadanie! Znów lekcje, pytania i prace domowe, Przecie ja niedługo zupełnie stracę głowę. Staro ć nie rado ć, dzi znów ziemię poruszę, Bo moich uczniów nauczyć czego muszę. Oliwia Michalak

Numer 12

Warsztaty artystyczne Rozpoczęły się warsztaty artystyczne! Zdolne rączki naszych uczniów z niecierpliwo cią przystępują do dzieła! Uczestnicy otwierają swą wyobra nię. Panuje skupienie, gdy ka dy chce precyzyjnie wykonać własne projekty plastyczne. Rysowanie, wyklejanie, wycinanie gwarantuje wszystkim dzieciom dobrą zabawę. Zajęcia pozwalają pracowicie spędzić czas w gronie przyjaciół-artystów oraz rozwijać umiejętno ci manualne i własną kreatywno ć. Zapraszamy dzieci na bezpłatne warsztaty artystyczne w każdą sobotę po lekcjach.

Str. 3


Warto marzyć

oraz źsięgarni Renatka za ufundowanie upominków oraz wzbogacenie zasobów szkolnej czytelni.

28 wrze nia 2013 roku do naszej szkoły zawitał dubliński teatr Suns&Moons. Wspaniały spektakl „Warto marzyć” zachwycił młodych widzów, którzy licznie przybyli wraz ze swoimi rodzicami. Historia samotnej Żisy, której uczciwo ć i dobro zostają nagrodzone poruszyła wszystkie dzieci. Ponadczasowe przesłanie spektaklu, o tym, e dobro ofiarowane innym zawsze do nas powraca, pozostanie w pamięci dzieci na długo. Uczniowie mieli szansę spełnić swoje marzenia o występie na scenie poprzez aktywny udział w prawdziwym spektaklu. Bez tremy, z godną podziwu dojrzało cią młodzi aktorzy improwizowali na scenie swe role, za co zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez Saba Art Play oraz Suns&Moons. Debiut u boku prawdziwych aktorów dostarczył dzieciom wiele rado ci i emocji. Dziękujemy aktorom teatru Suns&żoons za dostarczenie niezapomnianych prze yć oraz naszym wspaniałym i niezawodnym sponsorom: Saba śrt Play

Uczymy pomagać W dniu 12.10.2013 roku w naszej szkole odbyła się akcja charytatywna Cheerios Childline Breakfast Together Week na rzecz irlandzkiej fundacji Childline. Jej zadaniem jest zapobieganie przemocy wobec dzieci. źa dy, kto odwiedził naszą, szkołę miał szansę doło yć swą cegiełkę i wesprzeć organizację, która niesie pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji, które nie mają szansy powiedzieć bliskim o swoich problemach. Płatki Cheerios były przepyszne a ich smak wyjątkowy, co potwierdzali wszyscy, którzy dołączyli do kampanii organizowanej w Irlandii ka dego roku. Str. 4

Szkolne ciekawostki


Warsztaty Filmowe, czyli co dla pożeraczy filmów…

filmowej: realizację gatunku, filmowe efekty specjalne, sztukę operatorską, animację kinematograficzną, grafikę i animację komputerową, zagadnienia d więku oraz monta u filmowego, 16 listopada 2013 roku w naszej szkole odbyły się technikę i technologię operatorską. żają szansę Warsztaty Filmowe, które poprowadził absolwent poznać rodzaje filmów, procesy ich powstania, Wrocławskiej twórców. Szkoły Filmowej, Dzięki Warsztatom Filmowym młodzi ludzie specjalista w przestają być biernymi po eraczami filmów! Uczą się zakresie re yserii wiadomego i krytycznego odbioru, potrafią filmowej, dokonywać selekcji w kulturze nadmiaru przekazów realizacji obrazu medialnych poprzez dokonywanie oceny filmu pod filmowego, względem walorów estetycznych. Potrafią odnale ć zagadnień warto ciowy film i odró nić fikcję od rzeczywisto ci. związanych z monta em form fabularnych, dokumentalnych oraz produkcji telewizyjnych pan Zapraszamy na Warsztaty Filmowe Jan Górnicki. Dzień Filmu stanowił wstęp do realizacji projektu cyklicznych zajęć z edukacji filmowej młodych widzów, gdy współczesny uczeń musi być przygotowany do ycia w wiecie, w którym coraz wa niejszą rolę odgrywają media. Program zajęć ma na celu uwra liwienie na estetykę dzieła filmowego. Odpo­wiada zainteresowaniom uczniów, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania a jednocze nie podpowiada jak racjonalnie korzystać ze rodków masowego przekazu. Warsztaty filmowe kształcą umiejętno ć wiadomego i krytycznego odbioru filmów i wszystkich innych obszarów komunikacji wizualnej. Podczas zajęć uczniowie poddają analizie i ocenie ró ne składniki formy

Konkurs wakacyjny We wrze niu został rozstrzygnięty konkurs Polska pamiątka z wakacji. źonkurs miał na celu przedstawienie ulubionego lub ciekawego miejsca, które nasi uczniowie odkryli w Polsce podczas tegorocznych wakacji. Dzięki zgromadzonym pamiątkom stworzyli my mapę wybranych zakątków naszego kraju, do których warto powracać. żogli my wspominać polskie Każdy język obcy daje Ci nowe życie ... krajobrazy i zabytki, gdy zebrali my bogatą kolekcję kartek pocztowych, zdjęć, biletów wstępu z Serdecznie zapraszamy Rodziców na bezpłatne lekcje miejsc, które języka angielskiego, które odbywają się w ka dą zostały sobotę od 12.00 do 14.00, które prowadzi irlandzki odwiedzone. lektor. Gratulujemy Oferujemy tak e lekcje języka polskiego jako zwycięzcom obcego. Chętnych zapraszamy w ka dą sobotę od nagród i 14.30 do 15.30 na potyczki z polszczyzną, która nie niezapomnianych musi być trudna. wspomnień z Żista sobót dostępna na naszej stronie pięknych miejsc w Polsce. internetowej: www.rowneszanse.info Numer 12

Str. 5


„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie…” Inscenizacja Mickiewicza

II

czę ci

„Dziadów”

śdama

26 pa dziernika 2013 roku w Polskiej Szkole Równe Szanse miała miejsce inscenizacja dramatu śdama żickiewicza, którą wyre yserowały panie Iwona Jaworska-Wróblewska i Elżbieta Jurek. Głosy nocnych ptaków

zapowiedziały występ młodych artystów, którzy zgromadzili się w cmentarnej kaplicy, by dziady, czyli duchy przodków. Na rozmaitego owoców” dusze mierci za nakazów zasad

Str. 6

człowieczeństwa. Pełna ekspresji gra sceniczna uczniów klasy szóstej, gimnazjalnej i licealnej, pozwalała poczuć atmosferę nieziemskich zjawisk, o których „ani niło się naszym filozofom”. Przesłania

aktorów były

celebrować przywoływać zmarłych ucztę „z jadła, trunków i przybywały cierpiące po łamanie moralnych i

sugestywne, wypowiadane z mocą i poruszały wra liwe struny sumienia… Zaklęcia, przestrogi, przeplatały się z muzyką, piewem, brzmieniem gitar oraz tańcem. W klimat niezwykłego widowiska wciągnęły widzów „dymy i blaski”, o które zadbał zespół Max Band oraz scenografia pełna zjaw, mrocznych widm, ptaków uwięzionych w pajęczych sieciach, którą urzeczywistnili Małgorzata Jirowska i Dariusz Wróblewski.

Szkolne ciekawostki


„Szli, by walczyć o Twój dom…” Wieczornica pie ni patriotycznych Polskie pie ni patriotyczne – yją u pione w sercach Polaków, pokryte kurzem, rzadko u ywane, ginące, zduszone hałasem komercyjnej muzyki współczesnej. Nucimy je skrycie i wspominamy chwile, gdy piewał je nam kto bliski… Wspólne piewanie łączy pokolenia, przeszło ć z tera niejszo cią, integruje, nie zna granic! To nie relikt przeszło ci, lecz ywe wiadectwo, e patriotyzm nie musi objawiać się w sposób patetyczny i podniosły.

Szanse w Carlow odbyła się wieczornica polskich pie ni patriotycznych, które uczą szacunku dla tych, którzy „szli, by walczyć o Twój dom” i pielęgnowania „pamięci o tych, których nie ma”. Melodie wpadały w ucho i docierały do

9 listopada 2013 roku w Polskiej Szkole Równe wra liwych serc uczniów zgromadzonych wokół ogniska. Nikt nie pozostawał obojętny na słowa utworów zapisanych w piewnikach przygotowanych na tę okazję. Żekcję patriotyzmu wzbogacały slajdy, kadry ze scen walk Polaków o wolno ć. Nastrojowy klimat wieczornicy udzielił się nauczycielom i uczniom. Długo po szkolnych korytarzach snuły się jeszcze d więki nuconych pie ni… więto Odzyskania Niepodległo ci po 123 latach niewoli to powód do szczę cia i dumy. Obchody narodowych wiąt nie muszą wiązać się z cierpieniem, martyrologią i smutkiem. piewanie polskich pie ni ojczy nianych to idea radosnego patriotyzmu. Wystarczy bowiem znale ć w sobie odwagę, by

Polski jarmark

szkoły.

bożonarodzeniowy

Niezwykle nam miło, e zechcieli Państwo

Dnia 8 grudnia 2013 roku w Centrum Parafialnym przy katedrze odbył się jarmark bo onarodzeniowy. Domowe wypieki, ozdoby choinkowe, dekoracje i kartki wiąteczne przygotowane przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli naszej szkoły cieszyły się du ym zainteresowaniem i uznaniem. Przed wiąteczna niedziela upłynęła na spotkaniach w atmosferze polskich tradycji kolędowych, rozmowach z rodzicami naszych obecnych uczniów i absolwentów naszej

Numer 12

zaanga ować się w przygotowanie kiermaszu, który niewątpliwie stanowił kolejny krok w naszych działaniach integracyjnych promujących polską kulturę i zwyczaje. Dochód z jarmarku zostanie przeznaczony na cele związane z funkcjonowaniem szkoły, nagrody w konkursach. Str. 7


Rok Unii Europejskiej-projekt edukacyjny W maju 2014 roku Polska będzie obchodzić 10. rocznicę wej cia do wspólnoty państw europejskich. W związku z tym postaramy się przybli yć naszym uczniom i uporządkować ich wiedzę o Unii Europejskiej i krajach wchodzących w jej skład. Rok szkolny 2013/2014 ogłosili my Rokiem Unii Europejskiej. Realizujemy projekt koordynowany przez panią Jolantę Górnicką.

Cała Polonia Czyta Dzieciom „Cała Polonia Czyta Dzieciom”, źa da klasa ma szansę doskonalić sprawno ć czytania i poznawać dziedzictwo literatury polskiej podczas zajęć w czytelni. Prowadzimy zajęcia z lektury tekstów mające na celu rozwijanie kompetencji czytania i wypracowanie u dzieci nawyku czytania w języku polskim. Nasza szkoła zaanga owała się tak e w kampanię „Cała Polonia Czyta Dzieciom”, którą koordynuje pani Iwona Jaworska — Wróblewska. Spotkania z ksią ką odbywają się co tydzień i za ka dym razem nasi go cie zapoznają uczniów z bogatym wyborem tekstów literackich, ró norodno cią gatunkową i interpretacyjną utworów polskich pisarzy. Czytelnia jest miejscem o ywionych dyskusji i

Str. 8

Szkolne ciekawostki


Uczymy się jak uczyć lepiej

Zachowanie języka macierzystego zapewni mu tak e mo liwo ć budowania własnej to samo ci, utrzymanie relacji z rodziną oraz kontaktu z bliskimi w Polsce. II Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Irlandii w Carlow, Rodzice, którzy nie dbają o zachowanie u swoich Szkolenie Nauczycieli Polonijnych w Galway dzieci języka polskiego pozbawiają ich tego bogactwa. „Uczyć lepiej – ciekawe formy i metody pracy w polskiej szkole” – takie hasło przy wiecało tegorocznemu, II Zjazdowi Nauczycieli Polonijnych w Irlandii, który odbył się w dniach 2-3 listopada 2013 roku w Carlow. Na zaproszenie PżSI w zje dzie udział wzięli przedstawiciele 17 szkół polskich z Irlandii i Irlandii Północnej. Organizatorami zjazdu, w którym uczestniczyli nauczyciele naszej szkoły, byli O rodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz pani żarta Szutkowska – Kiszkiel - Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii.

Tematyka szkoleń obejmowała motywację oraz problematykę pracy z uczniem dwujęzycznym. Zajęcia poprowadzili: prof. dr hab. Roman Żaskowski, dr Sebastian Przybyszewski oraz dyrektor ODN SWP Zdzisław Hofman. Problemem dominującym rozmów były korzy ci z płynące z rozwoju dwujęzycznego, który zapewnia dziecku zarówno łatwo ć uczenia się jak i elastyczno ć umysłu. Wykład o bogactwie płynącym z dwujęzyczno ci poprowadził prof. dr hab. Roman Laskowski. Badania naukowe dowodzą, e dziecko dwujęzyczne z łatwo cią nabywa nowe

Poza atrakcyjną czę cią wykładowo-warsztatową odbyła dyskusja oraz prezentacja oferty ODN SWP, którą przedstawił Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Piotr Bonisławski. Uczestnicy mieli równie okazję zapoznać się z działalno cią O rodka SWP w Ostródzie, który od czterech lat organizuje wiatowe zjazdy nauczycieli pod hasłem „Wschód – Zachód łączy nas Polska”. Z kolei pierwszy grudniowy weekend w Galway zdecydowanie nale ał do nauczycieli polonijnych z Irlandii, którzy pod okiem trenerów z Polski doskonalili swoje umiejętno ci. Organizatorzy szkolenia, gospodarz spotkania Agnieszka Grochola – Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej oraz nauczyciele Polskiej Szkoły w Galway, stanęli na wysoko ci zadania, zapewniając prawie siedemdziesięciu osobom z ró nych zakątków Irlandii mo liwo ć rozwoju zawodowego słu ącego nie tylko nauczycielom, ale przede wszystkim polskim dzieciom na emigracji. 30 listopada – 1 grudnia 2013roku w szkoleniu dla nauczycieli „Jak uczyć efektywnie w szkole polonijnej?” udział wzięło 67 nauczycieli z 14 szkół polonijnych w Irlandii i Irlandii Północnej. Organizatorami szkolenia byli Polska Macierz Szkolna w Irlandii, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Wydział Konsularny Ambasady RP w Dublinie oraz O rodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Nauczyciele uczestniczyli w trzech blokach warsztatowych prowadzonych przez specjalistów z O rodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej spotkała się pani żałgorzata żałyska. Dla nauczycieli języka polskiego w klasach starszych zajęcia poprowadziła

umiejętno ci językowe, jest bardziej otwarte i twórcze. ża większe szanse na osiągnięcie sukcesów w przyszło ci ni jego monolingwalni rówie nicy. Numer 12

Str. 9


Andrzejki 2013 — wróżby, czary i pląsy! Tegoroczna zabawa w naszej szkole tradycyjnie obfitowała we wró by, czary oraz zabawy związane z przepowiadaniem przyszło ci. Dzieci przyszły do szkoły w fantazyjnych kostiumach, dzięki czemu czas lekcji i oczekiwania na zabawę upłynął w okamgnieniu. W atmosferę andrzejek wprowadził nas

dzieci, młodzie i dorosłych – nikt nie potrafił się oprzeć. Szalone zabawy poprowadził ukochany Tygrysek, który przybył do nas prosto z „Przygód

źubusia Puchatka”. Po słodkim poczęstunku przygotowanym przez mamy, udali my się na ucztę ksią kową - kiermasz źsięgarni Renatka. żamy nadzieję, e spełnią się nam wszystkie dobre wró by

bajeczny wystrój sali oraz zapach palących się wiec. liczna wró ka Ela i jej wspaniali pomocnicy za pomocą wosku, serc, koła fortuny i innych magicznych przedmiotów zarzucali nas nowinami o tym, co nas czeka. Nie zabrakło tańców przy polskiej muzyce. Fantastyczna grupa żaxBand porwała do tańca

Czekamy drogi Mikołaju...

KONTAKT

żikołaj odwiedza grzeczne dzieci i o tym ka dy wie. Nic zatem dziwnego, e znalazł się w naszej szkole, by podarować słodko ci naszym uczniom, którzy ze swej grzeczno ci słyną! Z potwierdzonych ródeł dowiedzieli my się, e wkrótce ponownie do nas zajrzy z workiem pełnym prezentów. Czekamy drogi

Presentation College Askea Carlow 0868558467 0894195838 E-mail rowne.szanse@o2.pl Zapraszamy na nasze strony internetowe: www.rowneszanse.info http://www.facebook.com/rowneszanseCarlow

Do miłego zobaczenia 11 stycznia 2014 roku. Żista sobót do pobrania na naszej stronie internetowej. Przypominamy, e spotykamy się tak e 1 marca 2014 roku.

Szkolne ciekawostki numer 12/2013  

Gazetka szkolna Polskiej Szkoły "Równe Szanse" w Carlow

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you