Page 1

Gazetka Szkoły przy Polonijnym Klubie MłodzieŜowym „Równe Szanse” numer 6/2012

w Carlow

W tym numerze:

Mamy przyjemność poinformować, iŜ 15 kwietnia 2012 roku w szkole Al t og e th er w Dub l in i e powołana została do Ŝycia Polska Macierz Szkolna w Irlandii. Jest to pierwsza organizacja parasolowa zrzeszająca szkoły działające na terenie Republiki Irlandii. Głównym celem Macierzy jest działalność oświatowa na rzecz Polonii na terenie Republiki Irlandii. W wyniku głosowania wyłoniony został Zarząd w składzie:

Nie odbierajcie dzieciom

2

Deszczowy Patryk

3

Prezes Marta Szutkowska- Chwała Rodzicom! Kiszkiel

4

Wiceprezes Agnieszka Grochola

5

Sekretarz Jolanta Oliwiak Skarbnik Beata Król

Być Polakiem

5

6

Rzecznik Patrycja Cichocka 6

Serdecznie gratulujemy Ŝyczymy owocnych działań! 6


TUDOMTAMDOM, czyli Irlandia o rany! Co dalej? http://biblioteka.spgalway.com/ index.html Międzyszkolny konkurs polonijny przyciągnął uwagę 121 uczniów z sześciu szkół z dziesięciu klas z całej Irlandii. Nietypowość konkursu polegała na jego grupowej formule, co w praktyce oznaczało, Ŝe wspólnym wysiłkiem całej klasy uczniowie stworzyli wyjątkową ksiąŜkę prezentującą ich osobiste wraŜenia z pierwszych dni, tygodni pobytu w Irlandii. Z achęcamy g orąco do przeczytania niezwykłych wyznań uczniów klasy piątej i licealnej. Prace naszych uczniów zostaną opublikowane na stronie Biblioteki Polskiej Szkoły w Galway na www.facebook.com 21.04. 2012 roku. Od tego dnia będzie moŜliwość oddawania głosów. Głosowanie będzie trwało do 28.04.2012 roku.

wybraną pracą. KaŜde „Like” powinno być opatrzone jednozdaniowym komentarzem wyjaśniającym decyzję oddania głosu. „Like” bez komentarza będzie głosem niewaŜnym. Głosowanie odbędzie się w terminie od 18/04/2012 do 28/04/2012 włącznie. Trzy prace, które otrzymają najwięcej kliknięć „like” przechodzą do wielkiego finału konkursu TUDOMTAMDOM czyli: Irlandia, o rany! Co dalej?” WaŜne terminy 30.04.2012 - ogłoszenie najwyŜej notowanych prac -

trzech

30.04.2012 - 4.05.2012 – ocena prac przez Komisję Konkursową 5.05.2012 - ogłoszenie wyników.

Jak głosować dowiadujemy się z REGULAMINU KONKURSU

„Od momentu opublikowania prac konkursowych tj. 2 1 / 0 4 / 2 0 1 2 n a www.facebook.com zostanie udostępniona moŜliwość oddania głosu poprzez kliknięcie przycisku „like” pod

Str. 2

Szkolne ciekawostki


Odkładając ten dzień wiem, Ŝe nie ma nikogo ani niczego, co by mi pozwoliło Odkładam swoje Ŝycie z dnia na dzień. załatać wyŜarte dziury.. tylko ja i Mówiłem sobie, Ŝe w przyszłym moje wyrzuty sumienia... tygodniu, najdalej za miesiąc A wystarczyło się tyko obudzić i radykalnie zmienię swoje Ŝycie. uświadomić sobie, Ŝe to teraz, w tej Odkładam ten dzień, bo jestem zbyt chwili jest ten wskazany moment, ale leniwy, by sobie pomóc. ja dalej odkładam swoje Ŝycie z dnia Odkładam ten dzień, a czas na dzień i wiem... wiem, Ŝe jest zbyt nieubłaganie płynie... Nie chcę iść do późno, by się obudzić. piekła, bo tam pokaŜą mi moje Zostaje mi tylko spać dalej... wszystkie niewykorzystane sytuacje, pokaŜą mi, jak wyglądałoby moje Ŝycie, gdybym się obudził w odpowiednim momencie i wybrał Norbert stosowne wyjście.

Nicość

Odkładam ten dzień, bo się boję... Boję się spostrzec jak przespałem szansę na zmianę. Odkładając ten dzień, zadaję sobie pytanie: dlaczego go zaprzepaszczam? Uświadamiam sobie, Ŝe zostałem sam a zniechęcenie do Ŝycia powoli wyjada moją duszę...

Numer 6

Str. 3


„Nie odbierajcie języka polskiego”

dzieciom

Sekretarz „Edukacja Podolski.

Zarządu Fundacji dla Demokracji” Jacek

Zjazd Nauczycieli Polonijnych - Praca w polskiej szkole za w Carlow, czyli wyzwania nowoczesnej granicą to konieczność czy wyzwanie? edukacji - Zdecydowanie wyzwanie. Nie - Kto zorganizował Zjazd przypuszczałam nawet, Ŝe kiedykolwiek Nauczycieli Polonijnych w Carlow? będę wykonywać swój zawód poza - Organizacją i przebiegiem Polską. Nie spodziewałam się, Ŝe jest dwudniowego spotkania nauczycieli tak wielu nauczycieli wśród emigrantów. polonijnych zajęła się pani Marta Tymczasem okazało się, Ŝe środowisko Szutkowska – Kiszkiel Dyrektor Szkoły oświatowe działa w Irlandii pręŜnie przy Polonijnym Klubie MłodzieŜowym i organizuje placówki edukacyjne, które „Równe Szanse” w Carlow oraz pani słuŜą społecznościom lokalnym jako Agnieszka Grochola Dyrektor Polskiej miejscowe centra polskości. Mieliśmy Szkoły w Galway. Na zaproszenie n i e w ą t p l i w ą p r z y j e m n o ś ć b y ć naszej szkoły udział w Zjeździe gospodarzami Zjazdu Nauczycieli Nauczycieli Polonijnych wzięli: Polonijnych w Carlow w dniach przedstawiciele Ambasady RP w 31.03.2012 – 1.04. 2012 roku. Dublinie w składzie: Ambasador RP Marcin Nawrot

Czemu słuŜył Nauczycieli Polonijnych?

Zjazd

- Zjazd Nauczycieli Polonijnych miał na Konsularnego celu wymianę doświadczeń i integrację Ambasady RP Katarzyna Smoter polskich placówek dydaktycznych Konsul Ambasady RP Wojciech działających w Irlandii i Irlandii Północnej. Istotną rolę odegrało takŜe Dzięgiel szkolenie metodyczne prowadzone delegacja Ministerstwa Edukacji przez specjalistów z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z Narodowej w składzie: Lublina, w którym udział wzięli dyrektorzy, Dyrektor Departamentu Współpracy nauczyciele szkół polonijnychMiędzynarodowej MEN Grzegorz prywatnych, społecznych ChorąŜy Specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej MEN Sylwia Mochól Kierownik

Wydziału

przedstawiciele władz fundacji: Wiceprezes Stowarzyszeni „Wspólnota Polska” Piotr Bonisławski Str. 4

Szkolne ciekawostki


-Kto prowadził szkolenie treści kształcenia, które pojawiają się w metodyczne i co było jego tematem? szkołach irlandzkich. Oznacza to, Ŝe Szkolenie dotyczyło opracowania programów nauczania zgodnych z nową podstawą programową z wykorzystaniem materiałów z podręcznika elektronicznego „ Włącz Polskę". Koncentrowało się wokół zagadnień pracy nauczyciela w specyficznym środowisku uczniów dwujęzycznych. Wykłady, prezentacje i zajęcia warsztatowe przeprowadziła grupa ekspertów z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w składzie: dr GraŜyna Czetwertyńska, Maria Lorek, Jerzy Bracisiewicz i Teresa Dąbrowska. Trenerom wsparcia udzieliła Magdalena Wtulich – menadŜer projektu Opracowanie i pilotaŜowe

wdroŜenie innowacyjnych programów nauczania zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego przeznaczonych dla uczniów dzieci obywateli polskich za współfinansowany granicą”. Projekt przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Co nowego w kwestii kształcenia wniosło szkolenie? Przede wszystkim uświadomiło, Ŝe nauczanie w szkołach polonijnych zasadniczo róŜni się od praktyk stosowanych w szkołach w Polsce. Ogólna liczba godzin przeznaczonych na poszczególne przedmioty w polonijnych szkołach uzupełniających sprawia, Ŝe dobór materiału musi podlegać starannej selekcji. Powinno się unikać powielania Numer 6

niemoŜliwe staje się takŜe dokładne i bezwzględnie wierne realizowanie materiału nauczania zawartego w polskich podręcznikach i podstawach programowych. Za konieczność naleŜy zatem uznać fakt pojawienia się wkrótce na ławkach dzieci i młodzieŜy materiałów edukacyjnych proponowanych przez ORPEG i propagowanych w e-podręczniku „Włącz Polskę” oraz dostosowanie programów do indywidualnych potrzeb uczniów.

- Jakie istotne problemy poruszono podczas szkolenia? - NajwaŜniejszym problemem omawianym przez nauczycieli było zagadnienie podnoszenia świadomości rodziców i opiekunów na temat kluczowej roli doskonalenia kompetencji językowych dzieci i młodzieŜy w języku ojczystym. Eksperci potwierdzili, Ŝe utrzymanie pierwotnego, dziedziczonego języka jest szansą dla dziecka na harmonijny rozwój. Poszukiwano takŜe odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób doskonalić umiejętności komunikacyjne, by uczeń czuł emocjonalny związek z Polską, pozostając poza jej granicami. Podkreślono konieczność rozpoczęcia prac nad sylabusem z języka polskiego jako obcego, w którym zostaną

Str. 5


- Szkolenie było intensywne. waŜniejszych punktów zjazdu. Co to oznacza? - Jakie spojrzenie na sprawę polskich dzieci mieli - Trwało od godziny 9.00 do edukacji 21.00. Rzeczywiście obejmowało zaproszeni na konferencję goście? obszerny zakres treści metodycznych, praktycznych wskazówek i intensywnych zajęć warsztatowych. Z pewnością warto było uczestniczyć w szkoleniu w gronie 53 innych nauczycieli z róŜnych szkół. Tym bardziej, Ŝe następnego dnia odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli polskich władz i instytucji propagujących polską oświatę za granicą.

- Czy zaproszeni goście znaleźli zatem czas, by przypatrzeć się z bliska naszej szkole? - Oczywiście! Miłym akcentem pierwszego dnia spotkania była wizytacja naszej szkoły. Zarówno przedstawiciele władz fundacji, czyli Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Piotr Bonisławski i Sekretarz Zarządu Fundacji „Edukacja dla Demokracji” Jacek Podolski jak i specjaliści z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą byli pod ogromnym wraŜeniem księgozbioru Biblioteki Szkolnej i pomocy dydaktycznych, jakie nasza szkoła udostępnia uczniom. Dr GraŜyna Czetwertyńska, Maria Lorek, Jerzy Bracisiewicz i Teresa Dąbrowska z zainteresowaniem oglądali materiały edukacyjne, sale lekcyjne, zdjęcia z uroczystości szkolnych i stroje krakowskie. Wizyta szacownych gości w szkole naleŜała z pewnością do

Str. 6

-W swoim przemówieniu pan Ambasador RP Marcin Nawrot wyraził uznanie dla pracy polskich nauczycieli w Irlandii i zapewniał o otwartości na problemy szkolnictwa polonijnego i chęci współpracy w integrowaniu środowiska oświatowego. Z kolei Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN Grzegorz ChorąŜy swoim wystąpieniu podkreślił, iŜ polityka MEN skierowana będzie na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uczęszczających do szkół o zróŜnicowanym statusie prawnym. Wspomniał równieŜ o przemianach, jakie zaszły w strukturze i celowości działania Szkolnych Punktów Konsultacyjnych. Następnie Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Piotr Bonisławski zwrócił szczególną uwagę na prace stowarzyszenia nad uruchomieniem środków finansowych na pomoc logopedyczną i psychologiczną dla uczniów szkół polonijnych oraz konieczność kampanii informacyjnej dla rodziców. Pani Sylwia Mochól Specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej MEN zachęciła nauczycieli do korzystania z

Szkolne ciekawostki


Czy pojawiły zaskakujące opinie, głosy?

się

- Z pewnością do głębokich przemyśleń powinno skłonić retoryczne pytanie pana Sekretarza Zarządu Fundacji „Edukacja dla Demokracji” Jacka Podolskiego, które brzmiało, co byłoby, gdyby polskie szkoły nie istniały a nauczyciele nie wykazywali determinacji tworzenia ośrodków polskiej kultury i tradycji… Powstałą ciszę przerwał głos pana Konsula Ambasady RP Wojciecha Dzięgiela, który zapewnił o swych staraniach na rzecz rozwoju szkolnictwa polonijnego w Irlandii i dąŜeniach do pozyskania środków finansowych na ten cel.

- W jaki sposób szkoły mogły poznać się wzajemnie, co jest niewątpliwie warunkiem lepszej współpracy?

Numer 6

-Drugiego dnia więcej uwagi poświęciliśmy na przybliŜenie sposobów funkcjonowania szkół poprzez prezentacje. Stanowiły one cenne źródło wiedzy o trudnych początkach działania placówek, sposobach pozyskiwania funduszy, przedmiotach nauczania czy zajęciach pozalekcyjnych. Nad przebiegiem prezentacji czuwała pani Beata Molendowska, jedna z załoŜycielek Forum Polonia. Zebrani goście mogli wysłuchać energetyzujących wypowiedzi świadczących o wielkim zaangaŜowaniu i sercu wkładanym w wysiłek tworzenia miejsc, gdzie polskie dzieci będą czuły się szczęśliwie.

- Dziękujemy za rozmowę. - Dziękuję serdecznie. Redaktorzy gazetki szkolnej

Str.


radość z tego faktu. Posępna aura udzieliła się chyba mieszkańcom miasta. Ponuro i w milczeniu przyglądali się przemarszowi grup w barwnych kostiumach. Zdawało się, Ŝe słychać jedynie odgłosy kroków odbijających się głuchym echem o mokry asfalt. I tylko dźwięki płynące z trąbek polskich muzyków rozweselały skocznym rytmem marsz.

Deszczowy Patryk W strugach deszczu, ukryci pod parasolami przemierzyliśmy ulice Carlow w dorocznej paradzie św. Patryka. Choć pogoda nie powinna juŜ nikogo w Irlandii zaskakiwać, wydaje się, Ŝe tym razem tak się stało. Zaczęło padać dokładnie w momencie, gdy ruszyliśmy. Krople deszczu tańczyły po naszych twarzach i włosach. I tylko dzieci okazywały

Str. 8

Szkolne ciekawostki


Chwała Rodzicom! Takich Rodziców mogą nam pozazdrościć inne szkoły! JuŜ od samego rana roznosił się w szkole aromat ciast mazurków, jabłeczników, makowców i serników i wielkanocnych bab. Wszystko to

pytanie, kto lepiej od nas uczniów poradziłby sobie z opustoszeniem wszelkich tych smakołyków ze stołów? Okazało się, Ŝe nasze panie nauczycielki i Rodzice mieli inny niŜ my pomysł. Wspaniałe polskie wypieki, kunsztowne ozdoby wielkanocne, koronkowe serwetki, kartki świąteczne zachwycały gości odwiedzających w niedzielę 25 marca 2012 roku Centrum Parafialne przy

najlepsze na świecie, bo nasze polskie! AŜ trudno się było skupić na lekcjach… KaŜdy z nas zaglądał do sali przypominającej tymczasem słodką chatkę Baby Jagi i zadawał sobie katedrze w Carlow. Jarmark Wielkanocny stanowił świetną promocję polskiej kultury i tradycji i z pewnością podkreślał niezwykłe zaangaŜowanie Rodziców w inicjatywę rozwoju polskiej szkoły w Carlow. Rodzinna atmosfera, zdjęcia z uroczystości szkolnych i prezentacja promująca najwaŜniejsze tegoroczne wydarzenie w Polsce EURO 2012 znalazły uznanie wśród rodzin, które

Numer 6

Str. 9


„BYĆ POLAKIEM” Konkurs skierowany jest do uczniów szkół polonijnych w róŜnych zakątkach świata. Ma zatem niezwykle prestiŜowy, międzynarodowy wymiar ze względu na swój rozległy zasięg. Na nagrodę główną organizatorzy przewidzieli 10-dniowy pobyt edukacyjno kulturalny w Polsce w lipcu 2012 roku oraz cenne nagrody rzeczowe. Nasi uczniowie zgłosili swe prace na temat:

„Jakie skarby kultury polskiej zabiorę w dorosłe Ŝycie i dlaczego?”. Pozostaje pogratulować odwagi uczniom gimnazjum, gdyŜ sam fakt udziału w konkursie świadczy o powaŜnym traktowaniu przez nich zdania ocalenia polskości.

Szkolne ciekawostki numer 06/2012  

Gazetka szkolna Polskiej Szkoły "Równe Szanse" w Carlow

Advertisement