Page 1

Gazetka Szkoły przy Polonijnym Klubie MłodzieŜowym „Równe Szanse” numer 4/2011

Witamy! Gorąco witamy wszystkich uczniów po wakacyjnej przerwie. Szczególnie miło nam, Ŝe są wśród nas nowi wychowankowie. Mamy nadzieję, Ŝe wszyscy odnajdą się szybko w środowisku szkolnym i polubią sobotnie spotkania ze swoimi rówieśnikami . Pragniemy, by poznawanie języka polskiego, historii i kultury sprawiało radość i wzbogacało wewnętrznie kaŜdego ucznia, dając poczucie pewności siebie i satysfakcję z

Presentation College, Askea, Carlow 0868558467 Dyrektor 0868558461 Księgowa www.rowneszanse.info

W tym numerze:

Uczeń tygodnia 2 Organizacyjnie Rok Miłosza Projekt Biblioteka Jasełka

3

Refleksje po Dniu

4, 5

Wywiady czyli poznajemy nasze panie nauczycielki

6 7 8 9 10

Humor Kino

12


Uwaga! Serdecznie zachęcamy do śledzenia tablicy ogłoszeń znajdującej się w hollu szkoły. Pojawiają się na niej najwaŜniejsze informacje, plan lekcji, bieŜące wiadomości. W celu usprawnienia komunikacji z Rodzicami/ Opiekunami starać się będziemy wysyłać sms-y. Prosimy zatem o uaktualnienie numerów telefonicznych, jeŜeli uległy one zmianie. Zapraszamy takŜe do odwiedzania naszej strony internetowej www.rowneszanse.com , gdzie pojawiać się będą relacje z uroczystości szkolnych i galeria zdjęć. Ponadto znajdują się tam linki do lektur i utworów, które moŜna czytać online.

Uczeń tygodnia W tym roku szkolnym w kaŜdą sobotę wybierać będziemy UCZNIA TYGODNIA. WyróŜnienie takie moŜe otrzymać kaŜdy, kto spełnia kryteria ustalone wspólnie z nauczycielem przedmiotu. Pragniemy w ten sposób wyrazić uznanie dla cięŜkiej pracy uczniów i pochwalić wszelkie ich starania.

Angielski Informujemy, iŜ limit miejsc na bezpłatne lekcje angielskiego dla rodziców został wyczerpany

Organizacyjnie Przypominamy, Ŝe zajęcia w szkole rozpoczynają się o godzinie 9.00 i trwają do godziny 13.55. Prosimy zatem o punktualne przyprowadzanie uczniów na lekcje. Uczniów klas 1-3 odbieramy bezpośrednio z sali. JeŜeli nie mogą Państwo osobiście odebrać dziecka, prosimy, by poinformować o tym fakcie wychowawcę. Podczas lekcji obowiązuje zakaz przebywania Rodziców/ Opiekunów na szkolnych korytarzach, gdyŜ głośne rozmowy rozpraszają uczniów podczas zajęć. Korzystamy wyłącznie z wejścia do szkoły od strony kościoła Askea. Opłaty za szkołę moŜna uiszczać po lekcjach u pani księgowej, zawsze po godz. 14.00. Pani księgowa udziela informacji telefonicznych w czwartki od 17.00 do 18.00, pod numerem tel.: 0868558461.

Str. 2

Szkolne ciekawostki


Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna wzbogaciła się o cenne pozycje lektur szkolnych, słowników oraz publikacje encyklopedyczne. Stało się to moŜliwe dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które dofinansowało ich zakup. Znalazły się wśród nich antologie poetów polskich i utwory beletrystyczne. Zapraszamy zatem Rodziców, dzieci i młodzieŜ do korzystania z księgozbioru, który liczy juŜ ponad 1500 egzemplarzy. Współpracujemy równieŜ z Księgarnią „RENATKA”, która odwiedziła nas 15. października 2011. Następne spotkanie z polską ksiąŜką z udziałem księgarni odbędzie się 17. grudnia 2011roku.

Rok Czesława Miłosza Obchody Roku Czesława Miłosza znalazły oddźwięk w postaci Konkursu recytatorskiego wśród uczniów najstarszych klas. PrzybliŜamy takŜe sylwetkę poety poprzez liczne nawiązania do twórczości polskiego noblisty. Analizujemy wiersze i utrwalamy bezcenne myśli poety. Wyniki literackich zmagań w poznawaniu i rozumieniu dorobku pisarza ogłosimy wkrótce.

Od Bałtyku do Tatr - projekt Rozpoczynamy pracę nad projektem geograficznym Od Bałtyku do Tatr. Zajęcia mają na celu przybliŜyć uczniom informacje o MAŁYCH OJCZYZNACH, w których tkwią ich korzenie. Poznawać będziemy specyfikę róŜnych regionów Polski. Przedsięwzięcie ma słuŜyć rozbudzaniu poczucia dumy z własnej toŜsamości i przywiązania do miejsca, z którego wywodzi się rodzina.

Jasełka Rozpoczynamy przygotowania do Jasełek, które w tym roku przybiorą charakter międzynarodowy. Będzie to nasz kolejny krok w kierunku integracji ze społecznością lokalną. Zacieśnianie stosunków i promocja polskiej kultury zajmują waŜne miejsce w hierarchii celów przyświecających działalności naszej szkoły. Staramy się więc korzystać z kaŜdej okazji, a Święta BoŜego Narodzenia są czasem wyjątkowo sprzyjającym nawiązywaniu przyjaźni . Numer 4

Str. 3


Refleksje po Dniu Nauczyciela

z koleŜankami, Ŝe z okazji Dnia Nauczyciela przeprowadzimy ankietę

Zapracowane, zabiegane z głowami pełnymi szalonych pomysłów. Czasem

wśród naszych pań. Ankieta składała się z kilku

zmartwione, często zadumane i niemal

pytań, które najbardziej chciałyśmy

zawsze uśmiechnięte. Nasze panie

naszym paniom zadać: np. Jakie słowa

nauczycielki. CóŜ trzeba przyznać, Ŝe

powtarza Pani swoim uczniom

Ŝywot z nimi nie zawsze jest lekki, łatwy najczęściej? Prawie Ŝadna z pań nie i przyjemny. Pilnują nas, instruują,

znała odpowiedzi. Odsyłały nas do swoich

tłumaczą i zadają te okropne zadania

uczniów. Albo, na pytanie: Co, Pani

domowe (jak gdyby martwiły się o to, Ŝe zdaniem, sprawia uczniom największą zostanie nam choć chwila wolnego

radość? Tylko Pani Dyrektor napisała, Ŝe

czasu). A lektury! Wypracowania!

przerwy i wakacje a wydawałoby się, Ŝe

Wiersze na pamięć!... Kto by to

dla wszystkich jest to oczywiste.

wszystko wytrzymał: sześć dni w szkole

Ankieta pokazała teŜ pewne róŜnice

a w nagrodę zadanie domowe na

między tym jak szkoła wyglądała dawniej

niedzielne popołudnie. A w szkole

i jak wygląda dziś. Na pytanie: Co Panią

irlandzkiej wcale nie lepiej. Człowiek

najbardziej denerwowało w szkole,

chciałby czasem odetchnąć. Z drugiej

kiedy była Pani uczennicą (…)? padła

jednak strony trochę rozumiem, Ŝe w

m.in. odpowiedź: Brak moŜliwości

polskiej szkole jesteśmy tylko raz w

wypowiadania własnych poglądów (…). My

tygodniu i nasze panie mają nie łatwe

dziś mamy pełną swobodę mówienia o

zadanie, Ŝeby w trakcie tych kilku lekcji przekazać nam wszystko, co uwaŜają za waŜne i potrzebne. śeby choć trochę lepiej pojąć ich pracę postanowiłyśmy Str. 4

Szkolne ciekawostki


Nauczyciele z chęcią nas słuchają i podejmują trudne tematy. Myślę, Ŝe jest nam (pod tym

piękne wykonanie sprawiły, iŜ oczy

względem) o wiele łatwiej. Inne

wszystkich pań

pytanie o ulubionego nauczyciela z lat

na krótką

szkolnych, ujawniło podobieństwo

chwilę wypełniły się łzami wzruszenia.

między nami i naszymi nauczycielkami:

Sama artystka teŜ wzruszyła się do głębi, otrzymała za to od nas gromkie

my teŜ uwaŜamy, Ŝe dobry nauczyciel

brawa. Panie obdarowane zostały

to taki, który wymaga zarówno od

przez nas kwiatkami i własnej roboty

uczniów jak i od siebie, jest

sercami z owoców dzikiej róŜy. Jak

pomysłowy i zaraŜa pasją do

zwykle kochane, odwdzięczyły nam się

nauczanego przedmiotu, jest sprawiedliwy i solidny. Bez wątpienia wśród cech naszych pań nauczycielek, znajdzie się miejsce dla tych, które wspólnie uznajemy za konieczne, aby nasza współpraca przebiegała pomyślnie. Więc, jak się okazuje, udowodniliśmy samym sobie, Ŝe w gruncie rzeczy nie ma większych powodów do narzekań ( poza pracą domową oczywiście). Postanowiłyśmy, więc, jak co roku w okolicach 14 października podziękować im za cięŜką pracę. Maluchy przygotowały część artystyczną. Joasia z trzeciej klasy zaśpiewała piosenkę, której treść i

czekoladowym poczęstunkiem. Miłym akcentem na zakończenie tego wyjątkowego dnia był kiermasz ksiąŜki, dzięki czemu na chwilę mogliśmy oderwać się od lektur i podręczników Ŝeby zobaczyć, co się teraz czyta. Nasze nauczycielki takŜe uwielbiają kiermasze ksiąŜek. MoŜe właśnie to czytanie podsuwa im te wszystkie pomysły, dzięki czemu, chociaŜ musimy tu spędzać większość sobót, nigdy nie jest nudno ani monotonnie. Dziękujemy im za to i… co złego, to nie my. W Str. 5

Numer 4


Magdalena Szydłowska Jakie słowa powtarza Pani swoim uczniom najczęściej? -Uwaga!

Czego chciałaby Pani nauczyć swoich uczniów? - Aktywnego słuchania i współpracy.

Jaki był Pani idealny nauczyciel? - Ten, który w ciekawy sposób potrafił przekazać wiedzę i sprawiedliwie oceniał.

Co Panią najbardziej denerwowało w szkole, kiedy była Pani uczennicą a co teraz, kiedy jest Pani nauczycielką? - Kiedyś- niesprawiedliwa ocena, dziś- brak szacunku do nauczyciela.

W jaki sposób nauczyciel moŜe stać się autorytetem dla swoich uczniów? MoŜe się stać autorytetem wtedy, gdy: - odnosi się z szacunkiem i wymaga tego samego od ucznia, - traktuje wszystkich jednakowo, - stawia wymagania moŜliwe do zrealizowania, - zachęca do współpracy.

Co, Pani zdaniem, sprawia uczniom największą radość? - Nagroda.

Dlaczego nauczyciele zawsze po słowach „…i to juŜ ostatnie zdanie na dzisiejszej lekcji” , dodają następne? - Aby uczniowie jeszcze przez chwilę się skupili, a jednocześnie informuje o zbliŜającej się przerwie.

Str. 6

Szkolne ciekawostki


Katarzyna Gurzawska Jakie słowa powtarza Pani swoim uczniom najczęściej? -Kochane dzieci ;)

Czego chciałaby Pani nauczyć swoich uczniów? -Wszystkiego, co w przyszłości zaowocuje. Chciałabym przekazać wiedzę jak i najcenniejsze wartości potrzebne do godnego Ŝycia.

Jaki był Pani idealny nauczyciel? -Patrząc z perspektywy czasu, było ich wielu. Wymagający, konkretny, przyjazny, uczciwy.

Co Panią najbardziej denerwowało w szkole, kiedy była Pani uczennicą a co teraz, kiedy jest Pani nauczycielką? -Kiedyś denerwowało mnie, Ŝe to nie ja jestem nauczycielką, poniewaŜ od najmłodszych lat o tym marzyłam. Obecnie sama chętnie usiadłabym w ławce i przeniosła się w dawne czasy;)

W jaki sposób nauczyciel moŜe stać się autorytetem dla swoich uczniów? -Traktować swoich uczniów „serio”. Zawsze dotrzymywać słowa. Zainteresować swoją lekcją – przekazać ciekawe wiadomości i umieć przyznać się równieŜ do własnego błędu.

Co, Pani zdaniem, sprawia uczniom największą radość?

”, o

-Ciekawe zajęcia, pochwala oraz dobra ocena, odniesiony sukces i zapewne czas przerwy między lekcjami;)

Dlaczego nauczyciele zawsze po słowach „…i to juŜ ostatnie zdanie na dzisiejszej lekcji” , dodają następne? -Ja nigdy nie wypowiadam takich słów, poniewaŜ „kocham mówić”.

Wioletta Patelczyk - Mielewczyk Jakie słowa powtarza Pani swoim uczniom najczęściej? śeby w Ŝyciu robili to, co im daje satysfakcję. Wtedy zawsze będą szczęśliwi. Czego chciałaby Pani nauczyć swoich uczniów?- Pięknej i poprawnej wymowy.

Jaki był Pani idealny nauczyciel? - Wyrozumiały, ale wymagający...

Co Panią najbardziej denerwowało w szkole, kiedy była Pani uczennicą a co teraz, kiedy jest Pani nauczycielką? - Kiedyś denerwowało mnie uczenie się na pamięć mnóstwa regułek, teraz brak potrzebnego sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych.

W jaki sposób nauczyciel moŜe stać się autorytetem dla swoich uczniów? - Jeśli wymaga nie tylko od swoich uczniów, ale teŜ od siebie.

Co, Pani zdaniem, sprawia uczniom największą radość? - Kiedy widzą swoje sukcesy.

Dlaczego nauczyciele zawsze po słowach „…i to juŜ ostatnie zdanie na dzisiejszej lekcji” , dodają następne? Nauczyciele gadają bez końca i zawsze mają coś jeszcze do powiedzenia. Szkolne ciekawostki

Str. 7


Marta Szutkowska-Kiszkiel Jakie słowa powtarza Pani swoim uczniom najczęściej? - Nie wiem. Warto byłoby zapytać uczniów.

Czego chciałaby Pani nauczyć swoich uczniów? - Samodzielności, szacunku do samych siebie i do innych, umiejętnej współpracy. Chciałabym, Ŝeby kaŜdy z moich uczniów potrafił dąŜyć do spełnienia swoich marzeń, jednocześnie ceniąc najwyŜej wartości takie jak rodzina, przyjaźń oraz Ŝycie w harmonii z naturą. Aha! Oczywiście przy okazji, takŜe chciałabym nauczyć sprawnego posługiwania się naszą piękną POLSZCZYZNĄ, co niewątpliwie pomoŜe moim uczniom z w zmaganiu się z nauką i realizacji Ŝyciowych planów.

Jaki był Pani idealny nauczyciel? -Nauczycielka języka francuskiego: oryginalna, pomysłowa i bardzo wymagająca.

Co Panią najbardziej denerwowało w szkole, kiedy była Pani uczennicą a co teraz, kiedy jest Pani nauczycielką? -Kiedyś uczniowie nie bardzo mogli demonstrować zdenerwowanie… Nie lubiłam zadań domowych z matematyki (zwłaszcza w liceum). Dziś jest mi bardzo przykro, kiedy uczniowie nie mówią mi prawdy. Ponadto bardzo nie lubię, kiedy uczeń nie odrabia lekcji, poniewaŜ to oznacza, Ŝe szkoła nie jest dla niego waŜna.

W jaki sposób nauczyciel moŜe stać się autorytetem dla swoich uczniów? -WaŜne jest, Ŝeby być moŜliwie sprawiedliwym i konsekwentnym, urozmaicać lekcje, umiejętnie przekazywać wiedzę i dać się lubić.

Co, Pani zdaniem, sprawia uczniom największą radość? - Nagrody, miła atmosfera podczas lekcji, moŜliwość współzawodnictwa i zabawy podczas zajęć. No tak, tę największą to z pewnością dni wolne i przerwy!

Dlaczego nauczyciele zawsze po słowach „…i to juŜ ostatnie zdanie na dzisiejszej lekcji” , dodają następne? -Kochają swoich uczniów, dlatego teŜ po pierwsze nie chcą, by czuli się zaniedbani, a po drugie nie mogą się z nimi rozstać.

Str. 8

Szkolne ciekawostki

Co

Num


ElŜbieta Jurek Jakie słowa powtarza Pani swoim uczniom najczęściej? - Akapity. Pamiętajcie o akapitach…

Czego chciałaby Pani nauczyć swoich uczniów? - WraŜliwości wobec drugiego człowieka, rozumienia świata i literatury.

Jaki był Pani idealny nauczyciel? - Idealny nauczyciel nigdy nie poniŜa swoich uczniów, cieszy się z ich postępów, nawiązuje dialog.

Co Panią najbardziej denerwowało w szkole, kiedy była Pani uczennicą a co teraz, kiedy jest Pani nauczycielką? - Kiedyś denerwowało mnie wzywanie do odpowiedzi przy uŜyciu nazwisk. Teraz irytuje mnie brak kultury słowa.

W jaki sposób nauczyciel moŜe stać się autorytetem dla swoich uczniów? - Kiedy swoją postawą świadczy, Ŝe szkoła nie jest oderwana od Ŝycia. Stara się rozumieć swoich uczniów. Podpowiada jak Ŝyć, by nie wstydzić się kiedyś swojego postępowania. Jest godny zaufania.

Co, Pani zdaniem, sprawia uczniom największą radość? -MoŜliwość wypowiadania własnych poglądów, spotkania z rówieśnikami…

Dlaczego nauczyciele zawsze po słowach „…i to juŜ ostatnie zdanie na dzisiejszej lekcji” , dodają następne? - Wartościowe myśli nigdy nie przychodzą na czas…

Magdalena Kunc Jakie słowa powtarza Pani swoim uczniom najczęściej? - Proszę o ciszę.

Czego chciałaby Pani nauczyć swoich uczniów? - Ciekawości świata.

Jaki był Pani idealny nauczyciel? - Moja pani od matematyki. Wymagająca i bardzo ostra.

Co Panią najbardziej denerwowało w szkole, kiedy była Pani uczennicą a co teraz, kiedy jest Pani nauczycielką? - Uczniowie, którzy przeszkadzają.

W jaki sposób nauczyciel moŜe stać się autorytetem dla swoich uczniów? - Musi być dobry w tym, co robi. Zachęcać do pracy i oczywiście wychwalać.

Co, Pani zdaniem, sprawia uczniom największą radość? - Pochwała.

Dlaczego nauczyciele zawsze po słowach „…i to juŜ ostatnie zdanie na dzisiejszej lekcji” , dodają następne? - Zawsze walczymy z brakiem czasu. Numer 4

Str. 9


Iwona Jaworska-Wróblewska Jakie słowa powtarza Pani swoim uczniom najczęściej? - Będzie dobrze. Dasz radę. Warto przeczytać.

Czego chciałaby Pani nauczyć swoich uczniów? - Logicznego myślenia, ciekawości świata.

Jaki był Pani idealny nauczyciel? - Otwarty, wyrozumiały, cierpliwy.

Co Panią najbardziej denerwowało w szkole, kiedy była Pani uczennicą a co teraz, kiedy jest Pani nauczycielką? - Brak moŜliwości wypowiadania swoich poglądów, racji i przemyśleń. Teraz brak czasu na realizację wszystkich tematów.

W jaki sposób nauczyciel moŜe stać się autorytetem dla swoich uczniów? - Kiedy swoją pasją potrafi zarazić uczniów.

Co, Pani zdaniem, sprawia uczniom największą radość? - Pokonywanie trudności, nagrody.

Dlaczego nauczyciele zawsze po słowach „…i to juŜ ostatnie zdanie na dzisiejszej lekcji” , dodają następne? - Z reguły są gadułami, mają potrzebę mówienia. Zawsze zastanawiają się czy wszystko przekazali. Upewniają się w ten sposób czy wszyscy dobrze zrozumieli.

Małgorzata Jirowska Jakie słowa powtarza Pani swoim uczniom najczęściej? - Umiesz liczyć, to licz na siebie.

Czego chciałaby Pani nauczyć swoich uczniów? - Aby sprawnie i szybko liczyli i nie dali się oszukać w przyszłości.

Jaki był Pani idealny nauczyciel? - Nauczyciel matematyki- miły, uśmiechnięty i zawsze chętny do pomocy.

Co Panią najbardziej denerwowało w szkole, kiedy była Pani uczennicą a co teraz, kiedy jest Pani nauczycielką? - Zadania domowe i zbyt krótkie przerwy.

W jaki sposób nauczyciel moŜe stać się autorytetem dla swoich uczniów? - Kiedy posiada niezwykłe umiejętności i wiedzę.

Co, Pani zdaniem, sprawia uczniom największą radość? -Brak zadania domowego, przerwy i wakacje.

Dlaczego nauczyciele zawsze po słowach „…i to juŜ ostatnie zdanie na dzisiejszej lekcji” , dodają następne? -Nauczyciele nigdy nie kończą mówić - taki zawód. Nawet jak juŜ uczniowie wychodzą z klasy, to jeszcze coś znajdą do dodania.

Str. 10

Szkolne ciekawostki


Karolina Bajek Jakie słowa powtarza Pani swoim uczniom najczęściej? -Nie zwróciłam uwagi. Najlepiej zapytać uczniów, którzy takie rzeczy wyłapują najszybciej.

Czego chciałaby Pani nauczyć swoich uczniów? -Zachwycenia się poszukiwaniem wiedzy i bycia człowiekiem, którego interesuje świat.

Jaki był Pani idealny nauczyciel? -Nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej.

dy

raz

Co Panią najbardziej denerwowało w szkole, kiedy była Pani uczennicą a co teraz, kiedy jest Pani nauczycielką? -Gdy byłam uczennicą, najbardziej denerwowała mnie niesprawiedliwość nauczycieli. Teraz zupełnie nic.

W jaki sposób nauczyciel moŜe stać się autorytetem dla swoich uczniów? -MoŜe na to zasłuŜyć swoją postawą i zaangaŜowaniem, serdecznością wobec uczniów. Oczywiście równieŜ wiedza ma znaczenie.

Co, Pani zdaniem, sprawia uczniom największą radość? -Wydaje mi się, Ŝe ćwiczenia praktyczne. Wtedy coś się dzieje i uczeń ma moŜliwość działania.

Dlaczego nauczyciele zawsze po słowach „…i to juŜ ostatnie zdanie na dzisiejszej lekcji” , dodają następne? -MoŜliwe, Ŝe chodzi o ostatnie waŜne zdanie dotyczące tematu lekcji. Tylko przypuszczam, bo sama nie uŜywam tego zwrotu.

Ryszarda Danilczenko Jakie słowa powtarza Pani swoim uczniom najczęściej? -Proszę…..proszę, proszę …-Czego chciałaby Pani nauczyć swoich uczniów? -Mądrości Ŝyciowej i miłości do ludzi.

Jaki był Pani idealny nauczyciel? -Nie ma idealnych nauczycieli. Wielkim autorytetem była nauczycielka psychologii i propedeutyki.

Co Panią najbardziej denerwowało w szkole, kiedy była Pani uczennicą a co teraz, kiedy jest Pani nauczycielką? -Długie lekcje jak byłam uczennicą. A teraz krótkie przerwy.

W jaki sposób nauczyciel moŜe stać się autorytetem dla swoich uczniów? -KaŜdy kto znajdzie na to sposób. Zwłaszcza ten, kto dysponuje wiedzą wszechstronną.

Co, Pani zdaniem, sprawia uczniom największą radość? - Nagroda.

Dlaczego nauczyciele zawsze po słowach „…i to juŜ ostatnie zdanie na dzisiejszej lekcji” , dodają następne? -Taki mają „defekt”. Numer 4

Str. 11


Barbara Tyszko Jakie słowa powtarza Pani swoim uczniom najczęściej? - Bądź systematyczny w nauce.

Czego chciałaby Pani nauczyć swoich uczniów? - Logicznego myślenia i podstaw matematyki.

Jaki był Pani idealny nauczyciel? - Wymagający i sprawiedliwy.

Co Panią najbardziej denerwowało w szkole, kiedy była Pani uczennicą a co teraz, kiedy jest Pani nauczycielką?. –Niesprawiedliwość nauczycieli. W jaki sposób nauczyciel moŜe stać się autorytetem dla swoich uczniów? - Być wymagającym wobec siebie i uczniów.

Co, Pani zdaniem, sprawia uczniom największą radość? - Pochwały za pracę na lekcji, dobre oceny.

Dlaczego nauczyciele zawsze po słowach „…i to juŜ ostatnie zdanie na dzisiejszej lekcji” , dodają następne? - Martwią się, by o czymś nie zapomnieć.

Humor spod szkolnej ławki Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia: - Co ty, znowu jedynka z historii? - Niestety, historia lubi się powtarzać...

Ojciec pyta syna: - Co robiliście dziś na matematyce? - Szukaliśmy wspólnego mianownika. - Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, teŜ szukaliśmy wspólnego mianownika! śe teŜ nikt go do tej pory nie znalazł...

KINO!!!! W ramach tegorocznego KINOPOLIS zostanie pokazany film Latająca Maszyna (Flying Machine) jest to polski film animowany dla dzieci w technologii 3D, stworzony do muzyki Fryderyka Chopina, z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora. Pokaz filmu odbędzie się w niedzielę, 6 listopada o godz. 14:00, w kinie Cineworld, Parnell St, D1. Str.12

Szkolne ciekawostki

Szkolne ciekawostki numer 04/2011  

Gazetka szkolna Polskiej Szkoły "Równe Szanse" w Carlow

Advertisement