Page 1

Gazetka Polskiej Szkoły Równe Szanse w Carlow

JAKOŚĆ I TRADYCJA. MAMY JUŻ 5 LAT! Dajmy dzieciom korzenie i skrzydła! Polska Szkoła Równe Szanse w Carlow powstała w 2008 roku. Kameralność szkoły pozwala nam na indywidualne podejście do ucznia i pracę w przyjaznej atmosferze. Polska Szkoła Równe Szanse posiada charakter placówki dydaktycznej o charakterze uzupełniającym wobec systemu edukacyjnego w szkołach irlandzkich. Prowadzimy zajęcia na wszystkich etapach kształcenia: od przedszkola, po pr ze z wszystki e klasy s zko ły podstawowej, gimnazjum, liceum, przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego (Leaving Certificate w

Irlandii lub eksternistyczny egzamin dojrzałości w Polsce), po konwersacje dla dorosłych z języka angielskiego oraz lekcje języka polskiego dla obcokrajowców. Nasze grono pedagogiczne stanowią nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne, kwalifikacje zawodowe i wieloletnie doświadczenie w pracy w

Gwarantujemy wysoką jakość nauczania, którą potwierdzają wyniki egzaminów szkole.

Program wychowawczy szkoły Ważnym aspektem wychowawczym szkoły staje się kształcenie w uczniach wiary we własne możliwości i przekonania o potencjale do ich realizacji. Rozpalamy świadomość, że szkoła jest miejscem, gdzie uczymy się i rozwijamy, by móc odnaleźć osobiste szczęście w życiu. Budzimy twórcze i kreatywne możliwości drzemiące w każdym uczniu. Podmiotowo traktujemy ucznia i wspieramy go w jego osobistym rozwoju. Pomagamy dzieciom i młodzieży zdobywać wiadomości i umiejętności, które pozwolą im odnaleźć własne miejsce w życiu. Kreujemy naszych uczniów na obywateli świata i Europy, wyrastających z polskiej i lokalnej tradycji. Promujemy humanistyczny system wartości: poszanowanie odrębności, akceptację różnorodności kulturowych. Dajemy naszym uczniom korzenie i skrzydła.

Wydanie specjalne 10/2013

Program dydaktyczny szkoły

W tym numerze: Rekrutacja

2

Logopeda

2

Misja, wizja, cele

3

Biblioteka

3

Czytelnia

3

Nazwa Polskiej Szkoły Równe Szanse Rada Rodziców 4 wskazuje na ważny aspekt dydaktyczny szkoły, gdyż naszym celem jest stworzenie naszym uczniom szans Kółka zainteresowań 4 edukacyjnych na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i odbioru Informacje o tekstów kultury w ojczystym języku rekrutacji na pomimo przebywania poza granicami stronie 2. Polski. Realizujemy uzupełniający program z języka polskiego, historii, geografii i


REKRUTACJA TRWA! Zapisy Zapisy do szkoły odbywają się bezpośrednio w szkole w każdą sobotę od godziny 9.00 do 15.00. W celu zapisania dziecka

do

szkoły

telefonicznego

zachęcamy

także

do

kontaktu

lub

Zapraszamy miłośników języka polskiego, którzy dopiero od niedawna rozpoczęli swoją przygodę z polszczyzną. w grupie osób silnie zmotywowanych, by mówić i rozumieć,

zgłoszeniowego drogą

co inni Polacy chcą im powiedzieć. Kurs języka polskiego

mailową.

przeznaczony jest dla obcokrajowców zainteresowanych

Przedszkole

komunikowaniem się w języku polskim w relacjach

Zapraszamy dzieci w

zawodowych i osobistych. Zajęcia odbywają się od

wieku od 4 lat do

godziny 14.30 do 15.30 w każdą sobotę. Materiały

naszego przedszkola. Zawsze jest w nim bajkowo, radośnie i twórczo! Zajęcia grupy przedszkolnej odbywają się od godziny 10.00 do 14.00. Koszt pobytu dziecka w przedszkolu wynosi €10 za sobotę.

Kontynuowanie edukacji Do naszej szkoły można dołączyć na każdym etapie edukacyjnym,

gdyż

podmiotowo.

Sytuacja

każdego uczniów,

ucznia

traktujemy

którzy

z

różnych

powodów przerwali edukację a chcieliby ją kontynuować, będzie rozpatrywana indywidualnie. Wspieramy uczniów zdobywaniu

Język polski dla obcokrajowców

Poznawanie zawiłości języka polskiego staje się łatwiejsze

przesłania formularza

w

do 14.00. Gimnastyka języka gwarantowana! Zapisy wciąż trwają.

wiedzy,

kształtowaniu

kompetencji

językowych oraz umiejętności komunikacyjnych w sposób dostosowany do potrzeb ucznia i jego osobowości. Na naukę nigdy nie jest za późno. Odwagi!

Język angielski dla Rodziców Zachęcamy Rodziców do uczestnictwa w bezpłatnych lekcjach języka angielskiego z irlandzkim lektorem, które odbywają się w każdą sobotę od godziny 12.00

dydaktyczne i multimedialne zapewnione. Zapraszamy.

Język polski na egzaminie maturalnym Leaving Certificate Maturzyści mają zapewniony intensywny program przygotowujący do egzaminu dojrzałości z języka polskiego jako obcego w irlandzkim systemie edukacyjnym. Wieloletnie doświadczenie nauczyciela – egzaminatora maturalnego zapewnia znakomite wyniki z egzaminu oraz dodatkowe punkty podczas rekrutacji na studia. Rezultaty egzaminu zewnętrznego naszych absolwentów stanowią wymierną i niepodważalną wysoką ocenę jakości pracy naszej szkoły. Przygotowanie do Leaving Certificate spełnia oczekiwania naszych uczniów i przybliża ich do spełnienia marzeń o

Wstąp do krainy Praca logopedy skupia się na niwelowaniu trudności baśni Logopeda

związanych z wymową polskich głosek. Systematyczna współpraca logopedy z Rodzicami, regularne ćwiczenia z dziećmi, indywidualizacja zadań i różnorodność metod sprawiają, że wysiłek owocuje postępami. Opiekę logopedyczną nad dziećmi w każdą sobotę sprawuje pani Wioletta Patelczyk- Mielewczyk. Str. 2

Zapraszamy dzieci w wieku 4 – 7 lat i Rodziców do w s p ó l n e g o „bajkowania” w każdą sobotę od 12:30 do 14:15. Spotkania z bajką w gronie rówieśników pobudzą wyobraźnię i wzbogacą słownictwo Twojego dziecka. Spotkania są bezpłatne! Przyprowadź swoje dziecko! Szkolne ciekawostki Nie zwlekaj!


Już nie musisz o nic pytać, jeśli polubiłeś czytać Biblioteka Biblioteka jest duszą szkoły. Z książek wypływają wszelkie mądrości, które wzbogacają wnętrza dzieci i młodzieży. Nasza szkoła ciągle stara się rozwijać, by stwarzać więcej możliwości kontaktu z literaturą. Ostatnio byliśmy świadkami wielkiej organizacyjnej transformacji biblioteki. Nowy, ulepszony rozkład biblioteki uczynił ją funkcjonalną, co ułatwia wypożyczanie książek. Księgozbiór został sklasyfikowany i każdy dział może poszczycić się wyjątkowymi pozycjami. Odnajdziemy z łatwością literaturę młodzieżową, książki dla dorosłych, książeczki dla dzieci, słowniki i pomoce naukowe oraz lektury. Księgozbiór obejmuje zarówno klasykę literatury dla dzieci i młodzieży, bogaty zbiór beletrystyki, słowniki, audiobooki, albumy i encyklopedie oraz literaturę dla dorosłych. Dzięki wsparciu Polskiej Ambasady nasza biblioteka stale się powiększa i obecnie liczy około 2000 woluminów. Biblioteką szkolną zajmuje się pani Małgorzata Jirowska oraz pani Aneta Sułkowska w każdą sobotę od godziny 9.00 do 14.30. Wkrótce katalog biblioteki szkolnej będzie dostępny także w wersji elektronicznej. Zapraszamy zarówno uczniów jak i Rodziców do korzystania z naszej biblioteki oraz czytelni.

Czytelnia

Misja, wizja, cele szkoły

Szanse jest budowanie tożsamości narodowej oraz stwarzanie uczniom naszej szkoły możliwości odkrywania i rozwoju własnych talentów. Oznacza to, że działania edukacyjne skoncentrowane są wokół krzewienia polskości. Dajemy naszym uczniom szansę poznania i obcowania z polską literaturą, historią, tradycją. Staramy się być szkołą otwartą na inwencje młodzieży i rodziców. Aktywizowanie środowiska Polaków, zwiększenie się liczby inicjatyw kulturalnych i rozrywkowych staje się miarą stopnia realizacji stawianych przez szkołę zadań, o ile tylko podjętym wysiłkom uda się nadać charakter długofalowy i Str. 3

Jesteśmy wspólnotą uczącą się. Inspirujemy nauczycieli i uczniów, Rodziców do działań twórczych oraz własnego rozwoju. W naszej szkole uczą się dzieci i młodzież, Rodzice (bezpłatne lekcje języka angielskiego), Irlandczycy, którzy pragną porozumiewać się po polsku oraz nauczyciele, którzy wciąż podnoszą swoje kwalifikacje pedagogiczne związane ze specyfiką nauczania poza granicami Polski. Szkoła naszych marzeń to taka, w której panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i Rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu. Propagujemy partnerstwo oraz współpracę pomiędzy uczniami, Rodzicami, nauczycielami oraz społecznością lokalną. Uczciwość, prawdomówność i otwartość na dialog to wartości, którymi się kierujemy i zaszczepiamy je w naszych uczniach. Nadrzędnym celem działalności Polskiej Szkoły Równe Numer 10/ 2013

Do końca grudnia 2012 roku skoncentrowaliśmy swe działania na zorganizowaniu szkolnej czytelni w ramach realizacji projektu „Poczytajmy razem”. Wspólna praca nauczycieli, rodziców i uczniów zaowocowała stworzeniem miejsca, w którym najmłodsi uczniowie uwielbiają przebywać, relaksować się i odetchnąć od konieczności siedzenia w typowych szkolnych ławkach. Książki w zasięgu ręki, miękkie maty i poduszki, przytulne wnętrze stwarzają komfortową atmosferę do odbioru lektur. Wspólną korzyścią wszystkich uczniów jest z pewnością wyrobienie nawyku czytania w języku polskim i doskonalenie techniki czytania. Prace plastyczne uczniów stanowią świadectwo wpływu książek na wrażliwość i wyobraźnię dzieci i młodzieży. Trwałym śladem lektur pozostają prace uczniów prezentowane na szkolnej wystawie. Każdy uczeń ma bowiem możliwość korzystania z zasobów czytelni i atmosfery miejsca, które budzi twórcze potrzeby artystyczne. Każda klasa ma szansę doskonalić sprawność czytania i poznawać dziedzictwo literatury polskiej podczas zajęć w czytelni. Prowadzimy zajęcia z lektury tekstów mające na celu rozwijanie kompetencji czytania i wypracowanie u dzieci nawyku


Rada Rodziców

Kółka zainteresowań

Zależy nam na aktywnym uczestnictwie Rodziców w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałaniu i wspieraniu nauczycieli w pracy, pomaganiu w rozwiązywaniu problemów szkoły. W Polskiej Szkole Równe Szanse funkcjonuje Rada Rodziców, której celem jest reprezentowanie Rodziców przed Zarządem Spółki i Radą Pedagogiczną oraz organizowanie współpracy Rodziców ze szkołą, opiniowanie działań szkoły, pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych oraz integracja środowiska szkolnego. Gorąco zachęcamy i zapraszamy zatem wszystkich Państwa do aktywnego udziału w życiu

W odpowiedzi na różnorodne zainteresowania i pasje naszych uczniów stwarzamy im możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, których celem jest odkrywanie, promowanie i wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży zgodnie z zasadą, że każde dziecko jest zdolne. Warsztaty są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent dziecka, dodać wiary we własne siły. Zajęcia uczą pracy w zespole, współdziałania, planowania, doskonalą umiejętność prezentowania własnych osiągnięć. Budzą w uczniach pewność siebie i wiarę we własne

Opłaty Koszt nauki w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow wynosi: € 13 za pierwsze dziecko € 10 za drugie dziecko każde kolejne dziecko w rodzinie uczy się bezpłatnie. Koszt pobytu dziecka w przedszkolu wynosi €10 za sobotę. Koszt lekcji języka polskiego dla obcokrajowców wynosi €10 za sobotę. Korzystanie z opieki logopedy jest bezpłatne. Lekcje języka angielskiego dla Rodziców są bezpłatne. Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci są bezpłatne. Korzystanie z biblioteki i czytelni jest bezpłatne dla dzieci i ich Rodziców.

Doceniamy wysiłek uczniów i ich zaangażowanie Uczniowie z dumą prezentują efekty swojej pracy na wystawach, kiermaszach, stronie internetowej szkoły oraz w gazetce szkolnej „ Szkolne Ciekawostki”. Satysfakcja uczniów przekłada się na wzmożoną aktywność, mobilizację uczniów do dalszych działań w kreowaniu swoich talentów. Uczniowie doskonalą się manualnie, rozwijają językowo i oswajają technologię informacyjną dla potrzeb młodego, współczesnego człowieka. Dbamy o rozwój zdolności artystycznych, wokalnych, muzycznych, medialnych a także zainteresowań naukowych. Organizujemy konkursy: Recytatorskie Plastyczne Literackie Ortograficzne Sportowe Czytelnicze Muzyczne

Przygotowujemy uroczystości szkolne Nasza szkoła organizuje liczne imprezy okolicznościowe: kiermasze, przedstawienia, zabawy oraz konkursy, w których Andrzejki KONTAKT uczniowie mają szansę Bal karnawałowy pokazać głębię swoich Dzień Dziecka Adres: Dzień Matki uzdolnień i pasji. Budynek Dzień Folkloru Aktywność uczniów Dzień Nauczyciela naszej szkoły przejawia Presentation College, Askea, Carlow, Ireland Inscenizacje się w zaangażowaniu w Jasełka Telefony: uroczystości szkolne. Kiermasze Tworzą one swoisty Dyrektor: 086 855 84 67 Dzień Książki klimat szkoły, budują jej Mikołajki Sekretariat: 089 419 58 38 tradycję oraz pokazują Święto Niepodległości Walentynki bogactwo dziedzictwa E-mail szkoły: rowne.szanse@o2.pl Wielkanocny jarmark Podkreślamy bieżące E-mail Rady Rodziców: radarodzicowrowneszanse@gmail.com wydarzenia kulturalne, Strona internetowa: http://www.rowneszanse.info społeczne, polityczne poprzez apele, wystawy, Facebook: http://www.facebook.com/rowneszanseCarlow

Szkolne ciekawostki numer 10/2013  

Gazetka szkolna Polskiej Szkoły "Równe Szanse" w Carlow

Advertisement