Nordiska Projekt 5/2021

Page 1

NR 5 • 2021

Stål för en klimatneutral framtid

ESTAD 2021

NORDIC SUGAR

samlar hela den svenska sockerproduktionen i Örtofta

MIDROC PROPERTIES

bygger self storage i Helsingborg

INNOVATIV VÄRMEÅTERVINNING

vid Norrlands universitetssjukhus

”REGERINGENS SENFÄRDIGHET

kostar Sverige miljarder”

FOGNINGSDAGARNA dominerades av automation och digitalisering


sca.com

“SCA Pure, certified pulp with a fantastic environmental profile.“ Jessica Sjöberg. Product Manager, SCA Pure.

Pure sustainability Today, consumers demand increasingly better pulp products, with reduced impact on the environment. With our strong environmental profile and a low carbon footprint, we can help our customers to reach their environmental goals. We have named our product SCA Pure. Pure, as in pure performance, pure profitability, and pure sustainability. Outstanding properties SCA Pure is our premium quality NBSK pulp, offering outstanding properties. This vitally includes a highly robust tensile strength. It’s complying with both FSC® (FSC C013162) and PEFC™ (PEFC/05-33-132). Also available as both TCF and ECF, in a broad range to meet specific customer demands.

Our state-of-the-art mill We produce pulp in an extremely energy-efficient process. The entire process is a bio-loop, making optimal use of all the resources available. This reduces the carbon footprint of both the mill and the surrounding society by 50 percent. Welcome We are always keen to learn more about our customers needs. Visit our mill and well-managed forests in northern Sweden. For more information, visit SCA.com and get in touch with your local sales representative.


Nya tekniken som gör industriproduktion smart och proaktiv

Driftstopp kostar svenska företag många miljarder kronor varje år. Men med den nya tekniken kommer vi att kunna förhindra oplanerade driftstopp, det kommer innebära miljarder kronor i besparingar för industrin. TeSys Ö island är ett nytt sätt att välja material för att direkt starta, manövrera och kontrollera elmotorer samt övervaka anläggningar. Med hjälp av PLC:n M262 kan vi hämta data från TeSys Ö island direkt till molnet. I molnet kan vi göra ett flertal saker som till exempel, diagnostisera maskinen, visualisera data, analysera avancerade händelser i maskinen samt skapa dialog med drift och underhållspersonal. Industrin har nu alla förutsättningar att starta digitaliseringen på allvar med hjälp av TeSys Ö Island från Schneider Electric.

se.com/se

Se filmen


INNEHÅLL

INNEHÅLL 4 5 6

INNEHÅLL LEDAR NYHETER

12

FOGNINGSTEKNIK Fogningsdagarna dominerades av automation och digitalisering

12

KRAFTVÄRME 18 Örtofta Kraftvärmeverk ska leverera industriånga till Nordic Sugar PRODUKTIONSANLÄGGNING 19 Nordic Sugar samlar hela den svenska sockerproduktionen till en fabrik i Örtofta STÅLINDUSTRI 20 ESTAD 2021 – stål för en klimatneutral framtid

18

VÄRMEÅTERVINNING 24 Innovativ värmeåtervinning vid Norrlands universitetssjukhus KÄRNBRÄNSLE 26 ”Regeringens senfärdighet kostar Sverige miljarder” LADDINFRASTRUKTUR 28 AKEA satsar på energisektorn och bygger laddinfrastruktur 29

LAGER & LOGISTIK Midroc Properties bygger self storage i Helsingborg

RENINGSVERK 30 Centrala reningsverket i Kristianstad satsar på modern teknik 32

VI BYGGER INDUSTRISVERIGE

34

HÅLLBARA TRANSPORTER Scania och SCA är först med 80-tons eldriven timmerbil

20 UTGIVARE Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE Jan Åström jan.astrom@storkom.se ART DIRECTOR Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se MARKNAD Stellan Karlström stellan.karlstrom@nordiskaprojekt.se

4

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

PRENUMERATION Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se TRYCK Exakta Print AB, Malmö 2021 OMSLAGSBILD Svetsrobotar förflyttar bildelar i en bilfabrik.

BESÖK OSS ÄVEN PÅ: www.nordiskaprojekt.se facebook @nordiskaprojekt www.storkom.ocast.com www.issuu.com/b2bnyheter.se/ stacks www.mynewsdesk.com/se/ stordaahd-kommunikation-ab/ latest_news Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.


LEDARE

UTSLÄPPSINTENSIV INDUSTRI satsar på teknikskiftande lösningar INDUSTRIN GÖR STORA satsningar på nya tekniker kopplade till bland annat vätgas och elektrifiering för att nå klimatmålen. Det visar Energimyndighetens årliga nulägesanalys som presenteras inom regeringsuppdraget Industriklivet. En ny breddning av Industriklivet ger möjligheter för industrin att, utöver en minskning av sina egna utsläpp, också bidra till samhällets klimatomställning genom sina produkter och tjänster. Industrin står för en tredjedel av de fossila växthusgasutsläppen i Sverige, varav omkring två tredjedelar kommer från processer för tillverkning och bearbetning. Ny teknik finns och dessa nya lösningar behöver nu testas, skalas upp och kommersialiseras om vi ska nå klimatneutralitet till 2045. I de branscher som har stora processrelaterade utsläpp sker i dag stora satsningar på innovativa och teknikskiftande lösningar för att minska utsläppen. I järn- och stålindustrin, som har de största processrelaterade utsläppen, pågår stora satsningar på fossilfria processer med biobaserade reduktionsmedel eller genom vätgas som har potential att kraftigt reducera eller eliminera dagens utsläpp. I mineralindustrin, som har de näst största processrelaterade utsläppen, pågår satsningar på elektrifiering kombinerat med avskiljning, transport och lagring av koldioxid för att minska branschens utsläpp. I raffinaderi- och kemiindustrin pågår flera initiativ,

såsom fossilfri vätgasproduktion med elektrolys, ökad biodrivmedelsproduktion, avskiljning av koldioxid och tillverkning av elektrobränslen. Samtidigt som satsningar görs för att reducera utsläppen finns det en stor potential inom industrin och el- och värmesektorn att bidra med permanenta negativa utsläpp genom exempelvis avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid. Både teknikskiftande lösningar för att minska processrelaterade utsläpp och negativa utsläpp är fokus för regeringens omfattande satsning Industriklivet. Inom Industriklivet ges sedan årsskiftet också stöd till så kallade strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen i övriga samhället. Exempelvis har det beviljats stöd för förstudier om kemisk återvinning av plast, vilket möjliggör återvinning av komplexa plaster som inte går med dagens teknik. En anläggning för kemisk återvinning av plast kan bidra till minskad klimatpåverkan i samhället på flera sätt. Genom att materialåtervinna minskar utsläppen av växthusgaser och kemiindustrin minskar sitt beroende av fossila råvaror. I aktuellt nummer av Nordiska Projekt kan man läsa mer om Estad 2021, stål för en klimatneutral och bättre framtid. Nyligen avslutades Fogningsdagarna som dominerades av automation och digitalisering. Midroc Properties bygger self-storage i Helsingborg och innovativ värmeåtervinning vid Norrlands universitetssjukhus.

God läsning, Jan Åström

DIN KOMPLETTA PARTNER FÖR PROJEKTERING AV INDUSTRIANLÄGGNINGAR! Ingenjörsfirman Rörkraft erbjuder hög servicegrad och rätt kompetens baserat på mer än 20 års erfarenhet gällande avancerad industriprojektering. Vi genomför även laserscanning i samband med om- och tillbyggnad. Vi har kontor i Lund, Karlshamn och Stockholm.

www.rorkraft.se 010-251 21 00

För statisk dimensionering av rör- och rördelar.

Anläggningskonstruktion

Beräkningar

Byggnadskonstruktion

El & Automation

Processanalys

Projektledning

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

5


NYHETER

Mikael Bratt, vd för Autoliv (vänster) och Martin Lindqvist, vd för SSAB (höger).

Samverkanspartners vid Skogstekniska klustret. Från vänster: Linda Nyström, Aline Kärrbäck, Anneli Lundmark. Bild: Sebastian Sahin, Sebsah Media

FÖRST I VÄRLDEN MED AUTONOM SKOTNING FÖR FÖRSTA GÅNGEN i världshistorien har en självkörande skogsmaskin klarat av att skota autonomt – det vill säga att helt utan mänsklig inblandning hämta och transportera rundvirke. Forskarna bakom det lyckade försöket ser det som ett viktigt steg mot ett mer hållbart skogsbruk.

SSAB OCH AUTOLIV ska samarbeta om fossilfria stålkomponenter

BOLIDEN INVESTERAR I ELEKTRISKT PRODUKTIONSSYSTEM ENERGIMYNDIGHETEN har beslutat att ge stöd med 66,8 miljoner kronor till Boliden för en investering i ett elektriskt produktionssystem för underjordsgruvor. Satsningen är på totalt 167 miljoner kronor. Boliden gör satsningen i Rävliden, en satellitfyndighet till den befintliga Kristinebergsgruvan.

STÅLFÖRETAGET SSAB och bilsäkerhetsföretaget Autoliv har inlett ett samarbete för att forska och utveckla fossilfria stålkomponenter för fordonssäkerhetsprodukter, såsom krockkuddar och säkerhetsbälten. – Vi ser fram emot att arbeta med Autoliv och att starta processen med att forska och utveckla innovativa fossilfria stålkomponenter för deras bilsäkerhetsprodukter. Tillsammans med Autoliv sätter vi igång ett antal pilotprojekt med syfte att minska klimatpåverkan och stärka konkurrenskraften, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB. – Vi har bestämt oss för att som det första bilsäkerhetsföretaget bli koldioxidneutrala

i den egna verk samheten till 2030, och har vidare som mål att uppnå nettonollutsläpp i hela vår leverantörskedja till 2040. Vi ska minska koldioxidutsläppen genom att använda förnybar el i våra egna och leverantörernas verksamheter, förbättra energi- och materialeffektiviteten samt använda logistik och material med låga koldioxidutsläpp. Nu går vi från ord till handling och vi har en bra ställning för att fortsätta stödja våra kunder och samarbetspartners i att nå sina hållbarhetsmål. En gradvis övergång till fossilfritt stål i våra produkter är ett viktigt steg för att uppfylla våra klimatmål, säger Mikael Bratt, vd och koncernchef för Autoliv.

DUBBELVINST FÖR SWECO NYTT UPPDRAG: SWECO BISTÅR METSÄ BOARD MED KAPACITETSÖKNING SWECO HAR FÅTT i uppdrag att bistå med ny byggkonstruktion som möjliggör kapacitetsökning för Metsä Board. Företaget planerar en kapacitetsökning av falskartong vid kartong- och massabruket i Husum i Västernorrland. Uppdraget beräknas pågå fram till december 2023 med ett totalt värde på 21,5 miljoner kronor. Läs mer på www.nordiskaprojekt.se 6

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

ETT OMFATTANDE ARBETE med att rusta upp och framtidssäkra elnätet i Stockholmsoch Uppsalaregionen har påbörjats av Svenska kraftnät. Sweco har på kort tid vunnit två nya uppdrag i området. Svenska Kraftnät ska förstärka elnäten i Stockholms- och Uppsalaregionen för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Sweco har tidigare på uppdrag av Energimyndigheten uppskattat att Sveriges elanvändning kan komma att öka med drygt 20 TWh fram till år 2030.

Sweco har nu fått i uppdrag att projektera en ny 26 kilometer lång luftledning mellan Odensala i Sigtuna och Överby i Sollentuna med en högre spänningsnivå än befintlig ledning. I det så kallade Uppsalapaketet ska Sweco dessutom förprojektera för nybyggnation och förnyelse av cirka 100-150 kilometer luftledning i huvudsak i Uppsala län. Swecos uppdrag i Uppsalaregionen startar omgående och beräknas vara klart i slutet av 2023. Uppdraget i Stockholmsregionen startar i oktober 2022 och beräknas pågå till 2028.


NYHETER

Bild: Handheld

HANDHELD LANSERAR NY VERSION av sin ultra-stryktåliga handdator NAUTIZ X9 HANDHELD GROUP lanserar en ny version av NAUTIZ X9 – en extremt stryktålig handdator för företag som behöver ett robust mobilt verktyg för arbete i de mest krävande av utomhus- och industrimiljöer. Nautiz X9 har fått en hårdvaruuppdatering och kommer med Android 11 som nytt operativsystem. Enheten blir även Android

Enterprise Recommended (AER) – en kvalitetsstämpel från Google. B yg g d m e d e t t su p e r s t a r k t m a g n e siu m h ö lj e o ch m e d funktioner och tillbehör för proffsanvändaren är den ett pålitligt verktyg för mobil datainsamling och databehandling i industrioch utomhusapplikationer där tillförlitlighet och stryktålighet är avgörande.

Högvarvsväxlar för ång- och gasturbiner. Serviceorganisation i Sverige

018-51 20 00 www.bronco.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

7


NYHETER

Kraftig utbyggnad av

FÖRNYBAR EL I SÖDER

DEN PLANERADE utbyggnaden av storskalig vindkraft ökar starkt i södra Sverige. – De senaste fyra åren har ett 40-tal elproducenter, med en total effekt om 2 500 megawatt, ansökt om att ansluta landbaserad vindkraft till våra regionnät i elområde 3 och 4. Det motsvarar förbrukningen hos nästan 400 000 eluppvärmda normalvillor, säger Martin Höhler, vd för E.ON Energidistribution. Flest ansökningar ser E.ON i elområde 4, det vill säga Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, samt delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpings län och Västra Götalands län, på drygt 1 400 megawatt, motsvarande cirka 250 000 eluppvärmda normalvillor. Den allra största ökningen av ansökningar om anslutning till E.ONs regionnät gäller dock havsbaserad vindkraft, vilken skulle tillföra ytterligare 1700 megawatt. Haussen på marknaden för förnybar el ställer nya krav på regionnätet. E.ON satsar således stort på att förstärka och bygga ut kapaciteten. Mellan 2016 och 2019 investerade E.ON nästan 13 miljarder kronor i bolagets svenska elnät. Och satsningarna fortsätter.

Stena Renewables park Åby Alebo växer upp. Bild: Boom Film Productions

RÖRMÄRKNING MED KVALITET! Skyltar och dekaler – allt med snabba leveranser VITE VID FELAKTIG MÄRKNING Enligt CLP-förordningen skall alla rör märkas med faropiktogram enligt produktens säkerhetsdatablad. Vid utebliven/felaktig märkning kan vite utgå.

www.rörmarkning.se • 0303-74 99 50

Sondex re och la x ä v e m r ä v tt la P lare Spiralvärmeväx Stort utbud av värmeväxlare vätske-, slam- och ångapplikationer. Processor AB l Box 8011 l 163 08 Spånga Telefon 08-122 206 75 e-post: info@processor.se l www.processor.se 8

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

l

Fråga oss - det lönar sig!


NYHETER Alimak 92x255mm_Alimak_Hek_86x254mm.qxd 2020-05-26 14:30 Page 1

Anette Seger tillträder som vd för Ramboll Sverige den 1 janurai 2022. Bild: Ramboll

ANETTE SEGER tar över vd-posten på Ramboll Sverige

FRÅN OCH MED den 1:a januari 2022 kliver Anette Seger in i rollen som vd för Ramboll Sverige. Hon efterträder Niklas Sörensen som varit vd sedan 2016. Anette Seger har senast varit högsta chef för Rambollkoncernens internationella verksamhet Water. Förutom sin internationella erfarenhet har Seger också mer än 25 års erfarenhet av den svenska marknaden. Med henne kommer också ett starkt fokus på att utveckla långsiktiga kundsamarbeten. – Sverige är en viktig marknad för Ramboll där vi ser möjligheter för fortsatt tillväxt. Jag tycker att Anette Seger passar mycket bra för att leda denna verksamhet och utveckla vår marknadsposition i Sverige. Hon är en kapabel ledare som sätter kunden i främsta rummet och hon har en utvecklad förmåga att samarbeta i många olika typer av sammanhang. Jag vill gratulera Anette till hennes nya roll, säger Mathew Riley, Group Chief Operations Officer på Rambollkoncernen.

KANTHAL INGÅR LICENSAVTAL gällande gasvärmare i MW-klassen

KANTHAL HAR TECKNAT ett exklusivt licensavtal med utvecklingsbolaget Nycast gällande en elektrisk värmelösning för värmning av stora mängder processgas. Enligt avtalet får Kanthal exklusiva rättigheter till den teknologi som Nycast har utvecklat för värmning av stora mängder gas under högt tryck upp till 1,100°C. Tekniken är en nyckelkomponent för industrier som har behov av att värma stora volymer processgas till höga temperaturer och som strävar efter att minska sina koldioxidutsläpp. Det gäller till exempel produktion av stål, cement och petrokemiska produkter.

Vill du sänka kostnaden för din anläggning? När du har till uppgift att kontrollera viktiga processer och funktioner, underhålla, reparera och förhindra kostsamma driftsstopp, eller transportera material som snabbt och säkert måste komma på plats, har Alimak en viktig roll. Med stor effektivitet, hög kapacitet och en flexibel konstruktion som klarar även extrema miljöer löser våra hissar vertikala transportproblem över hela världen. Det har de gjort i mer än 65 år. Några färska exempel på hissinstallationer: Hissar till Helsingborgs nya vattentorn, LKABs malmlada i Svappavaara, kokaren på Östrands pappersbruk, Söderenergi samt fyra hissar till Hisingsbron och tre hissar till nya pappersbruket Bracell Star, Brasilien. Kontakta oss på info@alimak.com för mer information

www.alimak.se

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

9


NYHETER

Björn Nilsson, Jernbro. Per Kristian Egseth kommer att leda den nya divisionen och ingå i koncernledningen. Bild: Daniel Ohlsson

AFRY X BLIR EN NY DIVISION

BJÖRN PÅ JERNBRO

och Per Kristian Egseth har utsetts till medlem i koncernledningen

ska hjälpa industrin att reducera energianvändningen

FRÅN OCH MED 1 januari 2022 blir AFRY X en ny division med cirka 1 miljard kronor i omsättning och omkring 800 digitala experter. Med denna förändring sammanför AFRY ledande digital expertis och teknik i AFRY X divisionen för att bli en betydande digital aktör i bolagets kärnmarknader. Per Kristian Egseth kommer att leda den nya divisionen och ingå i koncernledningen. Med över 2000 digitala experter inom bolagets divisioner, så har AFRY under de senaste åren stärkt sin position inom digitalisering, både genom organisk tillväxt och via specifika förvärv. Som ett nästa steg är AFRYs ambition att utveckla och skala upp mjukvarutjänster och lösningar inom IoT (Internet of Things), AI (artificial intelligence) och cybersäkerhet. AFRY kommer därför att samla cirka 800 av de digitala exper terna och nyckel-

BJÖRN NILSSON har tillträtt rollen som affärsutvecklingschef inom Jernbros nya satsning på området Energy Management. I dialog med kunderna ska Björn fokusera på att vidareutveckla affärskoncept och erbjudanden för att bidra till en mer hållbar produktion, liksom minskad energianvändning och miljöpåverkan. − Jernbro ser att det är av största vikt att industrin kommer i kapp gällande energieffektivisering, minskad energiförbrukning och reducerad energikostnad. Detta måste genomföras för att industrins tekniska försörjningssystem fortsatt ska klara av att producera och leverera och för att industrin ska kunna uppfylla sina miljömål. Det känns mycket positivt att det finns ett åtagande och ett starkt engagemang hos Jernbro för att vi ska satsa på Energy Management, berättar Björn Nilsson.

teknologier i AFRY X. AFRYs affärsmodell utvecklas från projekt och professionella tjänster till att nu även omfatta mjukvarutjänster och lösningar med återkommande intäkter. Den ökade ambitionen med AFRY X, i kombination med den digitala kapaciteten i nuvarande divisioner, kommer att göra AFRY till en starkare digital partner för kunderna. Per Kristian Egseth har omfattande erfarenhet av att få digitala organisationer att växa i globala företag och även av att utveckla digitala lösningar i nära samarbete med nyckelkunder. Han kommer närmast från Hitachi och rollen som EMEA Commercial Lead inom IoT & AI. Innan dess var han partner på IBM. Per Kristian Egseth började som ansvarig för AFRY X i maj 2021 och från och med 1 januari 2022 ingår han i koncernledningen.

STARK TILLVÄXT FÖR DELETE – öppnar avdelning även i Luleå DEN EXPANSIVA industrin i norr skapar nya arbetstillfällen även inom industrisanering. Efter att ha räknat hem ett antal större avtal etablerar sig nu miljötjänstföretaget Delete i Luleå och expanderar därmed rejält längs Norrlandskusten. – Luleå är en perfekt fortsättning på vår expansion, säger regionchef Tomas Norrman. Vi är etablerade som ett pärlband längs 10

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

kusten från vår avdelning i Sundsvall upp till Kalix, och vi tog faktiskt helt nyligen hem ett stort avtal även i Skellefteå. Vi ser en riktigt stor potential i den expansiva regionen längs Norrlandskusten, och då kanske framför allt i Luleå. Avdelningen i Luleå har redan smygstartat. Personal och maskiner är på plats och resursmässigt är det en bra start med lyckade rekry-

teringar av såväl arbetsledare som administratör och operatörer. Det finns både sugbil och högtryckspumpar som kan serva industrin med allt som efterfrågas. Lokalfrågan är löst tillfälligt, men företaget letar efter en mer långsiktig lösning. – Vi har löst lokalfrågan för närvarande, men är öppna för en mer anpassad och långsiktig lösning, avslutar Tomas Norrman.


VI HAR LÅNG ERFARENHET AV BULKHANTERING Vi levererar alla typer av transportörer för bulkgodshantering: • • • • • • • •

Skruvtransportörer Skraptransportörer Spjäll Pneumatiska sändare Bandtransportörer Cellmatare Askkrossar Kylskruvar

NOXOR AB Box 279, 701 45 ÖREBRO I Tel 019 -21 90 60 info@noxor.se I www.noxorgroup.se


FOGNINGSTEKNIK

Pemameks produkter medger kort programmeringstid i förhållande till svetstid och därför blir det effektivt även att automatisera för små serier. Illustrationen visar robotsvetsning med Floor Track Gantry. Bild: Pemamek

FOGNINGSDAGARNA dominerades av automation och digitalisering

Fogningsdagarna genomfördes i år som ett två-dagars fysiskt arrangemang på Munktellmuseet i Eskilstuna. Bakom arrangemanget stod Svetskommissionen och Svetstekniska föreningen. Andra dagen ägnades åt svetsautomation och den genomfördes i samarbete med SWIRA – Swedish Industrial Robot Association. Moderator för fogningsdagarna var Björn Langbeck från Tillväxtverket. AV KJELL-ARNE LARSSON

PROGRAMMET INLEDDES med en framtidsspaning av Gert Nilsson från Jernkontoret. Denna presentation låg i linje med de övriga inslagen som fokuserade på automatiserade processer, digitalisering och Additive Manufacturing. Gert Nilsson hänvisade också till samhällets klimatarbete som industrin nu på bred front ansluter sig till. Just Svetsautomationsdagen inleddes med att Ove Leichsenring, 12

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

ordförande i SWIRA, beskrev varför industrin ska robotisera och då även svetsprocesserna. Fördelen är bland annat att monotona och hälsofarliga arbeten elimineras. Han visade global statistik på användningen av industrirobotar. Sverige ligger bra till, men inte bland de allra bästa. Beträffande robottätheten (antal robotar per antal anställda), om man frånräknar bilindustrin, ligger vi på femte plats globalt och därmed efter Danmark. Beträffande


FOGNINGSTEKNIK

”Mellan 4 500 och 6 000 företag borde kunna installera robotar. Om vi får in fler robotar ökar produktiviteten och konkurrenskraften.” /Björn Langbeck, Tillväxtverket

bågsvetsrobotar installerar vi cirka 100 årligen och har nu ungefär 1 500 i drift. Fogningsdagarnas moderator Björn Langbeck, som till vardags är industriell expert på Tillväxtverket berättade om regeringens nationella program Robotlyftet som är en del av Smart Industri. – Robotlyftet hjälper små och medelstora företag att ta stegen in i ökad automation. Mellan 4500 och 6000 företag borde kunna installera robotar. Om vi får in fler robotar ökar produktiviteten och konkurrenskraften, sa Björn Langbeck. Därmed kan Sverige behålla jobben eller till och med öka antalet

sysselsatta i industrin. Som exempel kan nämnas att företaget Svetslego har automatiserat svetsningen av cykelramar, vilket gör att dessa tillverkas i Sverige, inte i ett låglöneland. Robotlyftet har gett medel för att minska ekonomiska och tekniska risker i samband med robotisering, hos de SME:s som har sökt pengar. Nuvarande robotlyftet avslutas i år. Om det blir en fortsättning är i skrivande stund osäkert. Det är dock fortfarande möjligt att skicka personal på utbildning i beställarkompetens. Utbildningen är kostnadsfri och kommer att pågå även under 2022. ESF-rådet (Rådet för europeiska socialfonden) finansierar kurskostnaden medan företagen står för sin egen tid. Alla små och medelstora tillverkande företag kan delta. Mer information finns hos Robotlyftet.

SÄKERHET FÖR KOLLABORATIVA SVETSAPPLIKATIONER Dan Assarsson från JL Safety berättade om CE-märkning, direktiv och standarder som robotanvändare måste följa. – Ett vanligt missförstånd är att själva roboten är säker och därmed blir själva slutanvändandet säkert. Men det är inte i roboten de största riskerna finns utan hur den används. De certifierade robotarna är förberedda för säker användning. Problemet ligger i den faktiska integrationen på plats, när till exempel verktyg eller svetsmunstycke monteras och man kanske inte reglerat >> ner hastighet och krafter. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

13


FOGNINGSTEKNIK

För att klara de krav som ställs måste hela applikationen, det vill säga all kringutrustning och användningssätt finnas med i riskbedömningen vilket innefattar att applikationen prövas för att se om den klarar alla lagstadgade krav, berättade Dan Assarsson. Ett annat missförstånd är att robotar är säkra genom sin CEmärkning, det kan förekomma ett CE-märke på roboten, men det är då inte för maskindirektivet 2006/42/EC! I robottillverkarens EG-försäkran finns en formulering som gör det förbjudet att använda roboten, innan den uppfyller kraven i direktiv 2006/42/EC samt de regler som införlivar applikationen med nationell lagstiftning. Användaren måste förutom maskindirektivet ha koll på andra direktiv (t.ex. LVD, EMC, PED och ATEX) och författningar (t.ex. användning av arbetsutrustning AFS 2006:4). För att på teknisk detaljnivå klara kraven används harmoniserade standarder, bland annat för säkerhetsaspekter och anordningar SS-EN ISO 13857 samt för kollaborativa robotapplikationer SS-EN ISO 10218-2. I den förstnämnda standarden finns bland annat tabeller som visar minska säkerhetsavstånd till riskområden. – Tänk på att själva applikationen måste CE-märkas, poängterade Dan Assarsson. Detta ställer höga krav på den som installerar en kollaborativ robotapplikation eller som flyttar den mellan olika arbetsstationer.

GRINDAR OCH OPTISKA SKYDD – Tänk på att själva applikationen måste CE-märkas, poängterade Dan Assarsson från JL Safety.

Åke Törnros från SICK Sensor Intelligence fortsatte säkerhetstemat genom att berätta om typer av skydd vid robotapplikationer. En robotcell ska vara säker. Det går att uppnå hög produktkvalitet

”Ett vanligt missförstånd är att själva roboten är säker och därmed blir själva slutanvändandet säkert. Men det är inte i roboten de största riskerna finns utan hur den används.”

”En smart robot med ett smart säkerhetssystem, gör applikationen säker och upprätthåller ändå hög produktivitet.”

/Dan Assarsson, JL Safety

/Åke Törnros, SICK Sensor Intelligence

14

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


FOGNINGSTEKNIK

Winteria FLEX är ett handhållet system som kopplas direkt till PC. Svetsens tvärprofil och ett flertal parametrar kan mätas och jämföras med kvalitetsstandard.

till reducerad kostnad, ökad produktivitet och en ergonomisk arbetsplats. Som nämnts måste applikationen klara maskindirektivet och till hjälp så har det tagits fram en standard, EN ISO 10218-2 som beskriver de krav som måste uppfyllas. För kollaborativa robotapplikationer så finns även en teknisk specifikation framtagen som hjälp, ISO/TS 15066. Rekommendationen är att följa denna standard. Grindar och en resetfunktion kan vara tillräckligt i många fall, men det blir allt vanligare med optiska skydd. En enda skanner kan övervaka upp till åtta fält, med olika säkerhetsnivå som exempelvis kan styra robotens hastighet. Roboten stoppas om operatören kommer för nära. Det finns funktioner som tar hänsyn både till var operatörens befinner sig i förhållande till maskinen och operatörens rörelsehastighet mot maskinen. – En smart robot med ett smart säkerhetssystem, gör det hela säkert och upprätthåller ändå hög produktivitet, berättade Åke Törnros.

TESTNING ON- OCH OFFLINE Martin Engman från Winteria berättade om företagets automatiserade och integrerade svetskvalitetskontroll baserad på sensorer som i realtid kan avsöka svetsen. Systemet för realtidskontroll kan monteras på en robot med sensor som kontrollerar svetsarna direkt sedan de är klara. Mät-

data från sensorerna checkas av mot svensk kvalitetsstandard och kundens egen kvalitetsstandard. Resultatet presenteras enkelt med grönt för godkänd svets och rött för underkänd. 200–300 mätningar kan göras per sekund. Winterias Digitala Visuella Testning kommer bland annat att installeras i produktion hos en kund som tillverkar ringformade komponenter med 2 000-3 000 svetsar per komponent under hösten 2021. Förutom att indikation lyser grönt eller rött sparas alla data för senare djupanalyser av eventuella problem. Företaget är även med och utvecklar teknik för automatiserad efterbehandling av svets – Post Weld Treatment. Sensorer mäter svetsen före, sedan används mätdata för att kontrollera och styra efterbehandlingen och efter behandlingen mäts svetsen upp igen för att kontrollera och kvalitetssäkra efterbehandlingen. Winteria FLEX är ett handhållet system som kopplas direkt till PC. Svetsens tvärprofil och ett flertal parametrar kan mätas och jämföras med kvalitetsstandard. – Vårt system passar även för den som i svets-lab vill djupstudera olika problem eller se vad som händer om processförutsättningar ändras, avslutade Martin Engman från Winteria.

ADAPTIV ROBOTSVETSNING Vid robotsvetsning kan robotens positionering av svetsen anpassas under processens gång för att erhålla jämnast möjliga svets med >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

15


FOGNINGSTEKNIK

jämn kvalitet. Utan adaptiv svetsning krävs att både detalj och fixtur har mycket hög repetitionsnoggrannhet. Niclas Åkesson från Axson presenterade fogsökning och fogföljning för att kontrollera och styra svetsens position. Fogsökning kan göras med kontaktsökning (med svetstråd alternativt gaskåpa) eller med beröringsfri sökning (laser). Niclas Åkesson presenterade för- och nackdelar med olika koncept. Vid trådavkänning använder strömkällan svetstråden som sensor med frekvensen 100 Hz för att detektera höjdavvikelser. Avvikelser på 0,5–20 mm kan detekteras samtidigt som höjden kan mätas. Beträffande beröringsfri sökning med laser är fördelen bland annat att även spalter kan följas. Axsons tekniker gör det möjligt att bestämma robotens position och vid en avvikande bana kan positionen korrigeras.

SMÅ SERIER

”Vårt system passar även för den som i svets-lab vill djupstudera olika problem eller se vad som händer om processförutsättningar ändras.” /Martin Engman, Winteria

16

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

– Går det att automatisera svetsning av små serier? Ja, definitivt, menade Kimmo Ruottu, försäljningschef för Pemamek i Skandinavien och tysktalande länder. Pemamek har standardsortiment med lägesställare och rullbockar. Beträffande svetsrobotar levererar företaget skräddarsydda lösningar, allt från enskilda stationer till hela linjer. Kimmo Ruottu gick igenom förutsättningar för att automatisera för små serier och vad kunden bör tänka på. Bland annat ska fixturer utformas flexibelt med referenspinnar för enkel positionering och helst så att fixturerna kan användas för flera produkter och vid olika stationer. Pemamek utvecklar egna koncept och egna program för kunder som vill automatisera. Pema Weldcontrol Offline används för allt från en-stycks till massproduktion. Processen går att simulera i förväg. Programmeringen är lätt att lära sig. Pema Weldcontrol Create används främst för tjocka plåtar. I programmet skapas en 3D-modell av produkten som sedan går att skala. Med Pema Weldcontrol Scan skannas detaljen (som kan läggas utan referenspunkter på golvet). Operatören ritar ut var det ska svetsas och snart nog går det att börja svetsa. – Våra produkter medger kort programmeringstid i förhållande till svetstid och därför blir det effektivt även att automatisera för små serier, poängterade avslutningsvis Kimmo Ruottu. Simulering och offline-programmering – ny teknik för beredning baserad på CAD och enkel programmering Finska Delfoi har som motto ”We make complex easy and efficient”. Företagets grundare Heikki Aalto visade hur enkelt det är att bereda robotsvetsningen med hjälp av mjukvarorna Defoi Robotics – automated robot offline programming. Man använder ett väldefinierat arbetsflöde som utgår från detaljens CAD-ritning och via simulering och validering kommer beredningen snabbt på plats. Sedan är det bara att starta robotsvetsningen. Mellan 90 och 95 procent av leveranserna handlar om bågsvetsning. Delfois erbjudande går att tillämpa oavsett märke på roboten. Med ett musklick visar operatören var detaljen ska svetsas och programmet placerar ut svetslägena, upp till 16 stycken på 2 sekunder. Delfoi är världsledande på enkel och snabb beredning. För att motverka värmeinducerade deformationer har företaget utvecklat Automatic Sequencing för svetsning i optimal ordningsföljd. Det går att tillämpa Dual-robot Programming, dvs. föra över


FOGNINGSTEKNIK

Vid trådavkänning med Axsons teknik kan avvikelser på 0,5–20 mm detekteras samtidigt som höjden kan mätas.

svetsproceduren till en annan robot. Delfoi har också utvecklat fixtur-fri svetsning, där en av robotarna håller arbetsstycket. Nytt är Automatic Path Planning för optimal rörelse av robotar utan risk för kollisioner. Lanseras nu i december. Allteftersom Delfoi har fått kunder med mycket komplexa tillverkningsdetaljer i stora serier har man sett till att klara programmering även av mycket krävande robotar, med upp till 24 axlar, samt ”robotfamiljer” där ett stort antal robotar samverkar.

3D-PRINTNING Johnny K Larsson från Autokropolis Engineering berättade om 3D-printning, som också benämns additiv tillverkning. Vi är

vana vid att tillverka detaljer genom att ta bort material (subtraktivt) genom bearbetning. Vid additiv tillverkning lägger man i stället till – lager för lager (additivt). Som råmaterial används metallpulver eller plast. Johnny K Larsson berättade om aktuell användning och potentialen inom bilindustrin. Vad har då additiv tillverkning för anknytning till svetsning? Båda är smältförfaranden, med svetsning i makroskala och additiv tillverkning i mikroskala. Sju olika huvudprinciper används vid additiv tillverkning, där flera av dem baseras på laser. Bland annat inom bilindustrin är additiv tillverkning lämplig för att lägga på slitlager, tillverka delar i små serier, ta fram prototyper för att testa funktioner och för att ta fram utställningsbilar för mässor. Bromsskivor kan beläggas med slitytor. Befintliga verktyg för tillverkning med konventionella tekniker kan repareras. Med additiv tillverkning går det också att framställa detaljer med en mer komplex geometri än normalt. I vissa fall är det möjligt att byta konstruktionsmaterial till ett som medger tunnare konstruktion och lägre vikt, med bibehållen hållfasthet. Additiv tillverkning kan ersätta en lång rad bearbetningsverktyg för olika varianter av en detalj. Även formsprutningsverktyg och gjutformar kan ersättas. Det är möjligt att enstyckstillverka reservdelar eller nytillverka komponenter med helt individanpassad design, exempelvis ett stolssäte för en viss bilkund. Additiv tillverkning kan kombineras med konventionell tillverkning. Rätt använd kan printning i 3D både spara material, minska energiförbrukning i flera led under detaljens livscykel och på sikt öka livslängden.

info@migatronic.se +46 031440045 www.migatronic.com/se

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

17


KRAFTVÄRME

Kraftringens vd Sezgin Kadir och Nordic Sugars fabrikchef Olof Dahlgren inviger bygget av den nya ångledningen.

ÖRTOFTA KRAFTVÄRMEVERK ska leverera industriånga till Nordic Sugar

Kraftringens kraftvärmeverk i Örtofta kommer att leverera ånga till Nordic Sugar på orten. Därmed ökar anläggningsutnyttjandet hos kraftvärmeverket och fossilfritt producerad ånga kan ersätta naturgasbaserad ånga hos sockerbruket. Koldioxidutsläppen minskar med 170 00 ton per år. Både miljön och de båda företagen vinner på samarbetet. AV KJELL-ARNE LARSSON

KRAFTVÄRMEVERKET I ÖRTOFTA togs i kommersiell drift 2014. Det har en CFB-panna som dimensionerades för 110 MW termisk effekt och har under åren uppgraderats till 120 MW. Kraftvärmeverket klarar låglast ner till cirka 30 procent. Som bränsle används främst returträ, grot, spån och annat restbiobränsle. Anläggningen levererar årligen upp till 600 GWh värme och 200 GWh el. – Vårt eget fjärrvärmenät sträcker sig från Eslöv till Lomma och vi har dessutom samarbete med Landskrona Energi och Öresundskraft. Därmed har vi stora möjligheter att optimera driften i våra anläggningar, berättar Patrik Schneider, produktionschef för värme och kyla hos Kraftringen Energi. Nordic Sugars sockerbruk i Örtofta använder mycket ånga i sina processer. Nu har Nordic Sugar och Kraftringen inlett ett samarbetsprojekt, där Kraftringen ska täcka en del av sockerbrukets ångbehov. En 1100 meter lång ledning med överföringskapacitet på 60 MW byggs nu på rörbryggor ovan mark. Kraftvärmeanläggningen kompletteras med en ångavtappning på pannan, en avtappning som ska ta en del av ångflödet från pannan och via en reducerstation leda ånga till den nya ledningen. – När det hela har tagits i bruk kan vi öka vårt anläggningsutnyttjande, optimera driften ytterligare och på marginalen producera upp till 85-100 GWh energi per år, i form av ånga, förklarar Patrik Schneider. Örtoftaverket har en årlig produktion av cirka 600 GWh värme samt 200 GWh el. Driftsäsongen är normalt mellan oktober och 18

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

fram till juni. Under början och slutet på driftsäsongen går inte verket på full effekt eftersom fjärrvärmelasten då är lägre, och det är i dessa perioder som huvuddelen av ångleveransen kommer att ske. På så vis förlängs både drifttiden, med möjlighet till tidigare start, såväl som nyttjandet av tillgänglig effekt från Örtoftaverkets panna. Ångleveransen kommer att optimeras löpande mot fjärrvärmebehovet samt mot marginalproduktion för fjärrvärme. Tack vare lösningen kan sockerbruket ersätta en del av sin naturgasproducerade ånga med fossilfri ånga från kraftvärmeverket. Det motsvarar ett minskat koldioxidutsläpp på 17 000 ton per år. – Detta ger ett mätbart bidrag till regionens klimatarbete. Miljön vinner på den lösning som installeras nu. Vårt samarbetsprojekt ökar dessutom lönsamheten och konkurrenskraften för båda företagen. Vi samarbetar förresten redan sedan tidigare i och med att vi nyttiggör spillvärme från sockerbruket till våra fjärrvärmeleveranser, avslutar Patrik Schneider.

FAKTA Örtofta, Ångledning från Örtofta kraftvärmeverk till sockerbruket Byggherre: Nordic Sugar AB Tidplan: hösten 2021–hösten 2022 Huvudkonsult och projektledare: Sweco Kostnad: 80 Mkr


PRODUKTIONSANLÄGGNING

Lösningsfabrik och höglager under uppförande i Örtofta. Det investeringspaket som Nordic Sugar genomför är ett av de största någonsin i svensk sockerindustri. Bild: Jan-Erik Stolp

Nordic Sugar samlar

HELA DEN SVENSKA SOCKERPRODUKTIONEN till en fabrik i Örtofta

Nordic Sugar har två produktionsanläggningar – ett raffinaderi och specialsockerbruk i Arlöv, och en betsockerfabrik i Örtofta. Nu ska hela produktionen samlas till fabriken i Örtofta. Det innebär att fabriken i Arlöv kommer att avvecklas. Delar av Arlövs maskinutrustning kommer att flyttas till Örtofta och återanvändas där. I Örtofta görs samtidigt flera investeringar i den befintliga fabrikens anläggningar. AV KJELL-ARNE LARSSON

I ARLÖV TILLVERKAS sirap, sockerlösning och en rad specialprodukter. I Örtofta tillverkas socker av sockerbetor. Under 2019 färdigställdes det första steget i investeringen med en omfattande modernisering av Örtoftas sockerhus – hjärtat på en betsockerfabrik. År 2021 togs den ombyggda paketeringsanläggningen i bruk och för närvarande pågår bland annat uppförandet av en lösningsfabrik och ett höglager. Allt detta ska stå klart under nästa år. Under 2022 börjar också Arlövs produktlinjer successivt att flytta till Örtofta och utrustning som ska återanvändas i Örtofta installeras efter hand. Kapaciteten för Nordic Sugar blir oförändrad jämfört med tidigare. Med allt samlat till en fabrik blir produktionen mer effektiv och resurssnål. Exempelvis kommer CO2-utsläppet att minska med 18 000 ton per år. Ytterligare klimatfördelar erhålls med en rationellare logistik; färre lastbilstransporter och större andel transporter på järnväg.

Nordic Sugar får också samordningsfördelar i energiförsörjningen tack vare den nya ångledningen från Kraftringens kraftvärmeverk i Örtofta. Kraftringen ska svara för ungefär 25 procent av sockerbrukets energibehov. Sockerbruket använder idag en bränslemix av naturgas och egenproducerad biogas. Med ångan från Kraftringen tar Nordic Sugar ytterligare ett stort kliv mot en fossilfri framtid i och med att ytterligare cirka 17 000 ton koldioxidutsläpp per år undviks tack vare ångledningen. FAKTA Nordic Sugar, flytt av verksamheten på sockerbruket i Arlöv till Örtofta Byggherre: Nordic Sugar AB Tidplan: 2019–2022 Byggorganisation: Nordic Sugar bygger i egen regi Kostnad: ca 1 Mdkr NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

19


STÅLINDUSTRI

ESTAD 2021

– stål för en klimatneutral framtid Den europeiska konferensen ESTAD (European Steel Technology and Application Days) genomfördes i år i Stockholm, som ett hybridevent – både fysiskt och digitalt. Det stod klart att stålindustrin i hela världen står inför stora utmaningar för att klara det globala klimatet. Förhoppningarna på och kravet på ny teknologi är stora, men denna kan inte svara för hela lösningen. AV KJELL-ARNE LARSSON

STÅLINDUSTRIN MÅSTE också samarbeta med andra sektorer, som transportinfrastrukturen och elförsörjningen. Dessutom måste myndigheter både på nationell och övergripande nivå hela tiden vara med på banan med både piska och morot. – Temat för konferensen är ”Steel Sustainability – Shaping a Better Future Together” som samtidigt är hela branschens vision, 20

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

berättade inledningsvis Gert Nilsson, teknisk chef hos Jernkontoret, som var värd för konferensen. – Stål har stor betydelse för den transformation som hela industrin måste genomgå och vi kommer att vara del av lösningen. I vår bransch finns skickligheten att få detta att hända, fortsatte Gert Nilsson.


STÅLINDUSTRI

kontinent 2050. Adolfo Aielle berättade vad ”Fit-For-55 Package” kan betyda för stålindustrin. Denna påverkas både av direkta styrmedel som handel med utsläppsrätter, men också av krav på mer förnybar energi, högre energieffektivitet, ökad användning av klimatvänliga transporter, åtgärder för att minska koldioxidläckage med mera. Branschen välkomnar miljödirektiv och styrmedel, men dessa måste utformas för att klara fortsatt produktionsnivå och att åstadkomma en marknad som inte missgynnar företag med höga miljöambitioner.

ÄVEN KINA STÄLLER OM Li Xinchuang, professor som representerar bland andra China Metallurgical Industry Planning and Research Institute berättade om Kinas planer på omställning. Inledningsvis gav han en bakgrund om landets stålindustri. År 1996 passerade Kinas produktion 100 miljoner ton råstål. Sedan dess har landet haft världens högsta stålproduktion, under 2020 hela 1 miljard ton – 57 procent av världsproduktionen. Stålindustrins utveckling kommer att drivas av digitalisering, teknikrevolution och miljömässigt samarbete med andra. Branschen ska genomgå en transformation med sikte på ultralåga emissioner till miljön. Stålindustrin krokar arm inte minst med transportsektorn för att klara klimat- och miljömål. Kina har ett övergripande mål att ”The Coal Peak”, närmare bestämt utsläppen av koldioxid, inte får inträffa senare än 2030 och att koldioxidneutralitet ska uppnås 2060. Detta är ett nationellt mål som omfattar all verksamhet i landet. En deltagare på seminariet påpekade att stålindustrins omställning kräver mycket mer el och ställde detta i relation till Kinas omfattande elproduktion i kolkraftverk. Li Xinchuang svarade att även energiindustrin måste konvertera till förnybart. Alla branscher ska nyttja sol och vindkraft så mycket det går. Och redan idag kan sol och vind konkurrera prismässigt med kolkraft.

SCANIA EFTERFRÅGAR ”GRÖNT STÅL”

Det är viktigt att samtidigt med hållbarhetsanpassningar av processer och produkter, cirkulera mer, använda större andel skrot och mindre andel jungfruligt material. Samt att fordon, byggnader med mera använder mindre volymer än tidigare, bland annat genom starkare stål som ger samma hållfasthet trots klenare dimensioner. Bild: Kjell-Arne Larsson

Sverige kan delvis gå i bräschen, tack vare vår stora innovationsförmåga inom branschen, tillgång till bra malm och snabb utbyggnad av förnybar energi. Under samlingsrubriken ”Steel and Sustainability” framträdde som första talare Adolfo Aielle från EUROFER – The European Steel Association. Han berättade om ”Fit-For-55 Package” – EU:s förslag till policies och styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent till 2030 (med 1990 som basår). Förslagen handlar om EU:s klimatarbete, energianvändning, markanvändning och transporter. Styrmedel som skatter och handel med utsläppsrätter kommer att skärpas och vidgas till flera sektorer. Allt detta är led i Europas Gröna Giv och i enlighet med EU:s klimatlag, och ska göra Europa till världens första klimatneutrala

Jonas Eriksson, Scania CV AB, gav som stålkund deras perspektiv på hållbarhetsarbete. Globala drivkrafter för bland annat Scania är: • Urbanisering • Hållbarhetsarbete • Digitalisering Företagets utveckling påverkas starkt också av de huvudsakliga industritrenderna: • Autonomi (självkörande fordon) • Uppkoppling • Elektrifiering – Det är otvetydigt att många dimensioner pekar på att det är hög tid att agera, och att göra det nu. Mot bakgrund av bland annat IPCC:s senaste rapport under hösten är bör det inte längre finnas några frågetecken kring det, menade Jonas Eriksson. Vi kommer att se till att saker och ting händer, och bland annat köpa grönt stål så snart det blir tillgängligt. Scanias mål är att driva omställning av transportsystemet till hållbarhet, för en mobil värld som är bättre för affärer, för miljön och för samhället. Under samlingsrubriken ”Steelmaking – Oxygen Steelmaking” visades bland annat en presentation av Andreas Kemminger från SMS Group GmbH. Han berättade om CFD-simuleringar av flödesförloppet när gas via formor tillsätts smältan. (CFD = Computational Fluid Dynamics.) Simuleringar visar hur bubbelplymen sprids i smältan och med vilken hastighet. Konventionella formor och Laval-formor jämfördes. Resultaten visade bland >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

21


STÅLINDUSTRI

Är hållbarhet något för stålindustrin? Självklart, 24 procent av världens industriella koldioxidutsläpp kommer från stålbranschen.

annat att Laval-formor gav högre injektionshastighet och att penetrationen blev djupare. Han pekade på att fortsatta simuleringar kan visa även smältans ”beteende”.

STRATEGIER FÖR HÅLLBARHET Under den övergripande rubriken ”Environmental & Energy Aspects” inledde Dirk Vanderschueren från Steel Master med att retoriskt fråga om hållbarhet är något för stålindustrin. Klart att det är, 24 procent av världens industriella koldioxidutsläpp kommer från stålbranschen. Han noterade att hållbarhet inte enbart är en fråga om att producera fossilfritt stål. Åtgärder måste också vidtas för att: • Återvinna och cirkulera • Återanvända • Reducera materialåtgång Dirk Vanderschueren pekade på olika drivkrafter för hållbar omställning. Ett grepp är certifiering och där används främst: • SUSTeel, Sustainability for Steel Construction Product Mark (Eurofer) • WorldSteel Champions Program 22

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

• Responsible Steel, Standards and Certification • UK Cares Sustainable Construction Steel Scheme Det sistnämnda bygger bland annat på ISO-standarder och att tillverkaren tar fram EPD:er (EPD = Environmental Product Declaration.) När det handlar om byggprodukter fanns i januari 2021 hela 10 000 produkter som hade EPD och antalet ökar närmast lavinartat. Hittills har 41 företag i Europa och Mellanöstern certifierats enligt UK Cares Sustainable Construction Steel Scheme. Klimatarbetet i stålindustrin kan fördelas på två typer av åtgärder, minska utsläppen av koldioxid (effektivare masugnar, biomassa som reduktionsmedel, CCU-teknik) respektive att helt eliminera användning av kol (direktreduktion). Givetvis är det samtidigt viktigt att cirkulera mer, använda större andel skrot och mindre andel jungfruligt material. Samt att fordon, byggnader med mera använder mindre volymer än tidigare, bland annat tack vare starkare stål som ger samma hållfasthet trots klenare dimensioner.

REGIONALT KLUSTER MED INTERNATIONELLA FÖRGRENINGAR Sustainable Steel Region omfattar regionerna Gävleborg, Dalarna och Värmland, ett område där nästan samtliga stora företag i stålbranschen är representerade tillsammans med ett stort antal


STÅLINDUSTRI

SME:s. Maria Swartling som är verksamhetsledare och dessutom ansvarig för kompetensutveckling berättade att klustret är innovationsdrivande och ska hjälpa branschen att möta dagens utmaningar; högre effektivitet, mycket lägre kolanvändning och cirkulär ekonomi. Hänvisning gjordes bland annat till Parisavtalet, branschens egen ”Climate roadmap” och initiativet SamForsk Klimat. Beträffande cirkularitet är stålproduktionen redan cirkulär när skrot används som råvara, men även cirkulation i mindre loopar kan utvecklas. Eftersom Sverige är litet och marknaden för stålprodukter volymmässigt snabbt mättas för växande innovativa företag arbetar Sustainable Steel Region även internationellt, bland annat med projektet PIMAP Plus – Photonics for International Markets and Applications, där fem andra europeiska länder är representerade, bland annat Finland. Juha Purmonen, chef för Photonics Finland berättade att det finns Photonic Hubs på fyra orter i Finland. Hubbarna har kompetens framförallt inom: • Optiska sensorer och bildanalys • Micro- och nanophotonics • Laser och fiberoptik Till de internationella aktiviteterna hos Sustainable Steel Region hör också Young Global Center of Excellence in Advanced Steel, där man bjuder in doktorander som bland annat får besöka svenska företag i stålbranschen.

Alla Tragl, vd för Tragl Technology AB, presenterade en avfallsfri process för återvinning ur slagg, filterstoft med mera inom stålindustrin, energibranschen och återvinningsindustrin. Företaget söker nu samarbetspartners för ett pilotprojekt.

NYA MÄTTEKNIKER Under sessionen ”Electric Steelmaking” presenterades bland annat nya mättekniker. Bijan Shahriari från Hatch i Kanada berättade om ”Utveckling av PyroLIBS-sensorn: Direkt och realtidsmätning i smälta material”. Dagens problem med analys av den kemiska sammansättningen i smältor är svårigheten att ta ett representativt prov och de tidskrävande lab-analyserna. PyroLIBS är en ny snabb och representativ realtidsmätning. Den är baserad på en laser som lyser på bubbelytan i badet och då skapar ett plasma. Detta stiger i en sond och såsom gas avges strålning vilken analyseras av en spektrometer. Efter datorbearbetning visas den kemiska sammansättningen. PyroLIBS används kommersiellt vid zinkgalvanisering. Hatch utvecklar nu sensor/analys-utrustning för sekundär stålmetallurgi (LMF, VD etc.), där analyser av C, O, Al och flera legeringsämnen är av intresse. I masugnen är innehållet av Si, Mn och S viktigt. I masugn har tester visat att Si och Mn kan analyseras med precision på ± 0,008 respektive ± 0,013 procent. En erfarenhet från annan tidigare forskning är att C är svårt att mäta, särskilt i låga koncentrationer. Med PyroLIBS har man stött på samma problem, men Hatch arbetar med nu på att få hög precision även vad gäller mätning av C-innehåll. Eventuella frågor skickas till bijan.shahriari@hatch.com.

ÅTERVINNING AV ALLT SOM FINNS I SLAGG Alla Tragl, vd för Tragl Technology AB, presenterade en avfallsfri process för återvinning ur slagg, filterstoft med mera inom stålindustrin och återvinningsindustrin. Hantering och deponering av slagg och andra avfall kräver stor plats, tar tid och är kostsamt. Tragl har utvecklat en teknik där restprodukterna i stället återvinns till koncentrat av järnoxider (cirka 30 %), metalliskt järn (cirka 10 %) och kvartssand (10 %). Resterande 50 procent är en kalciumhaltig produkt som med fördel kan användas för produktion av byggmaterial av hög kvalitet.

Tekniken baseras på krossning och magnetisk-gravimetrisk separation. Processen använder varken vatten eller kemikalier. Energibehovet är 25 kWh per ton. Tragl inleder varje projektleverans med analyser av material och lab-tester. Efter cirka 1,5 år är den färdiga anläggningen på plats. Utrustningen ryms i två containrar och utgör en enhet. För högre kapacitet kan exempelvis fyra enheter byggas ihop. Företaget kan också ta fram förslag på hur den renade fraktionen som utgör cirka 50 procent av slaggen kan användas för produktion av byggmaterial samt i andra industrier. Med den nya tekniken kan kunden därmed eliminera tidigare avfallshantering och kostnader, och i stället göra affärer på avfallet. Tekniken kan också tillämpas för bearbetning och återvinning ur elektronikskrot och bottenaskor från avfallsförbränning. Tragl Technology befinner sig i Proof of Concept-fasen och söker nu samarbetspartners för ett pilotprojekt.

FRAMTID FÖR STÅLET ESTAD 2021 visade tydligt på både utmaningar och möjligheter för stålet. Branschen har ingen annan chans än att kroka arm med det globala klimatarbetet och övriga miljökrav. Stålbranschen med sin R & D utgör tillsammans med akademiens forskningsresurser starka innovationskrafter. Politiska och finansiella styrmedel kommer också att göra sitt till. Ny teknologi kan bidra stort till att klara utmaningarna och minska utsläppen eller eliminera dem helt. Samtidigt kommer andra innovationer i branschen ovillkorligen att leda fram till nya tekniska lösningar hos producenterna, kunderna och slutanvändarna. Exempelvis medger starkare stål lättare konstruktioner som sparar både råvaror hos produkttillverkare och energi hos slutkunderna. Därmed kan stålbranschen samtidigt som den miljömässigt måste reformeras bli en mycket bidragande del till att resurs- och energiförbrukning minskar och både globala, regionala och lokala miljöproblem ser sin lösning. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

23


VÄRMEÅTERVINNING

De nya reservkraftaggregaten har kapaciteten 3100 kVA, med effekten 2,48 MW (motsvarar 3521 hk) och de väger 22 ton per styck. Bild: NUS

INNOVATIV VÄRMEÅTERVINNING vid Norrlands universitetssjukhus

Reservkraftanläggningen vid NUS förnyas med nya aggregat. Både nya och gamla aggregat förses med värmeåtervinning som är unik för Sverige. Samtidigt installeras två nya elpannor för reservvärme. AV KJELL-ARNE LARSSON

SJUKHUSETS RESERVKRAFTHUS har tidigare haft sex aggregat. De tre äldsta som var byggda 1989 och hade kapaciteten 1 500 kVA avvecklas och ersätts av två nya på vardera 3 100 kVA, 24

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

med effekten 2,48 MW (motsvarar 3521 hk) och som väger 22 ton per styck. Vid bortfall av den ordinarie elkraftmatningen till sjukhuset


VÄRMEÅTERVINNING

”Energimängden som återvinns från aggregaten kommer att räcka för att försörja all kritisk vård på avdelningar med värme.” /Gösta Olsson, tekniksamordnare, Region Västerbotten

ska reservkraften gripa in inom 30 sekunder och leverera el till all verksamhet. Reserven ska ha en varaktighet på minst en vecka. För att klara detta finns också dieseltankar på 300 kubikmeter. För att försäkra sig om att anläggningen alltid är i god beredskap görs två timmars provkörning varje månad.

SPILLVÄRME TAS TILLVARA Reservkrafthuset byggs ut för att rymma aggregaten med ny utrustning och även två nya elpannor. För att nyttiggöra spillvärme från reservkraftaggregaten kommer ett nytt koncept att installeras. Normalt återvinns värme från aggregatens kylvätska. Här kommer både denna värme och värme från dieselmotorernas avgaser att utnyttjas via värmeväxlare. Detta koncept har hittills inte tillämpats på något sjukhus i Sverige. Både de två nya och de tre befintliga aggregaten förses med denna värmeåtervinning.

– Intresset från andra sjukhus är mycket stort för lösningen och man kommer att följa hur det fungerar för oss, säger Gösta Olsson, tekniksamordnare i Region Västerbotten. I första hand ska nu tester göras med ett aggregat, för att prova ut värmeväxlarnas funktion och temperaturförhållanden för att värme ska kunna överföras till värmenätet.

ALL KRITISK VÅRD – Energimängden som återvinns från aggregaten kommer att räcka för att försörja all kritisk vård på avdelningar med värme, fortsätter Gösta Olsson. Beträffande elkraftkapaciteten kommer de fem aggregaten att tillsammans kunna ge 11,2 MW, vilket kan jämföras med att hela sjukhuset idag har ett abonnemang på 8 MW. Det befintliga reservkrafthuset vid NUS har byggts ut för att få plats med allt det nya; återvinning, elpannor och fjärrvärmecentral. Vad allmänheten kommer att se av projektet blir huvudsakligen fem nya skorstenar, som kommer från var och en av reservkraftaggregaten. FAKTA Reservkraft- och reservvärmeanläggning, Norrlands universitetssjukhus Tidplan: april 2021–december 2022 Byggherre: Region Västerbotten Byggentreprenör: OF Bygg AB Leverantör, reservkraftaggregat: Olssons Elektromekaniska AB Kostnad: 82 Mkr

Reservkraft du kan lita på Reservkraft kanbehov lita på Skräddarsydddu för dina Skräddarsydd för dina behov

www.olssonselmek.se www.olssonselmek.se

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

25


KÄRNBRÄNSLE

De kommunala vetobesluten är tagna i de två aktuella kommunerna, 2018 i Oskarshamn och 2020 i Östhammar. Båda kommunerna är positiva till att hysa slutlagren. Bild: SKB/Lasse Modin

”Regeringens senfärdighet

KOSTAR SVERIGE MILJARDER”

Att regeringen dröjer med slutligt beslut om byggandet av slutförvaren för utbränt kärnbränsle i Sverige kostar närmare en miljard kronor om året. Det var ett besked som gavs vid det seminarium som SKB arrangerade den 15 oktober. Remitterat material anses inte vara något hinder för tillståndsbeslut. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

FRÅGAN OM VARFÖR regeringen dröjer med beslut blev som väntat obesvarad vid det webb-sända seminariet. Frågan var retorisk eftersom S-regeringen och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) inte var närvarande. Men frustrationen från både SKB, SSM och kommunerna Oskarshamn och Östhammar över dröjsmålet var påtaglig. 26

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Så snart som i vecka 42 kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att lämna svar på regeringens senaste remiss och ingen tror att de ska komma med någon ny invändning från tidigare besked. Det beskedet gavs under seminariet. – Frågan om säkerheten är helt utredd och klar från expertmyndigheterna. Att beslutet dröjer kostar mellan 900 miljoner


KÄRNBRÄNSLE

och en miljard kronor per år. Och det är vi alla skattebetalare som betalar, sa Johan Dasht, vd i SKB, Svensk Kärnbränslehantering, som ägs av de svenska kärnkraftsproducenterna. Den 26 augusti bröt regeringen ut en del i SKBs ansökan, den om utökad tillfällig mellanlagring av kärnbränsleavfall i Oskarshamn som godkändes. Detta medan de stora frågorna om ett sammanhängande slutförvarsystem, om kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen inte fick något beslut. Istället har regeringen skickat ut ytterligare en remiss till SSM och Kärnavfallsrådet, som av de inblandade parterna bedöms som onödig. Man vill få synpunkter på två vetenskapliga arbeten om kopparkorrosion och inkapsling av gjutjärn. – Vi ställer oss frågande till den här hanteringen av frågan, sa Johan Dasht. Man skickar ut gamla frågor på remiss trots att expertmyndigheten redan sagt ja. I alla andra frågor litar man på sina expertmyndigheter. Vi har gång på gång frågat om regeringen saknar något underlag för att fatta beslut om slutförvaret och fått nej som svar. – De arbeten som remitterats påverkar inte säkerhetsbedömningen och ändrar inte förutsättningarna för regeringen att ge tillstånd. SKB finner det märkligt att Sverige dröjer när Finland redan bygger sitt slutförvar med svensk metod. Från Finland medverkade Pasi Tuohimaa, kommunikationschef vid det finska företaget Posiva, som bygger detta slutförvar.

FINSKT SLUTFÖRVAR INOM TVÅ ÅR – Vi är redan igång och räknar med att vårt slutförvar ska bli klart 2023, sa Pasi Tuohimaa. Det hade varit bättre att ha haft samma tidtabell i Sverige för att kunna samarbeta. Även ”De Gröna” i Finland var positiva till att komma igång för att kunna ta ansvar för kärnbränskeavfallet. Och Johan Dasht gjorde tydligt: – Vi på SKB säljer våra lösningar över hela världen och Finland har kommit längst. Vi står inför investeringar på 19 miljarder kronor under en tioårsperiod och många nya jobb kommer att skapas. Det är angeläget att vi kommer igång. Lisa Ranlöf, enhetschef Tillståndsprövning kärnteknik vid SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten, kunde ge ett besked: Deras remissvar kommer i nästa vecka (v 42). Och hon sa: – Vår tidigare bedömning är att det planerade slutförvaret i sin helhet är robust och säkert, att SKB uppfyllt alla krav på strålsäkerhet efter vår omfattande granskning med sakkompetens från många olika områden och tvärvetenskapliga kompetenser. Nu är det upp till regeringen, men vi anser att det finns ett tillräckligt underlag för godkännande. De kommunala vetobesluten är tagna i de två aktuella kommunerna, 2018 i Oskarshamn och 2020 i Östhammar. Båda kommunerna är positiva till att hysa slutlagren.

”Vi ställer oss frågande till den här hanteringen av frågan. Man skickar ut gamla frågor på remiss trots att expertmyndigheten redan sagt ja. I alla andra frågor litar man på sina expertmyndigheter. Vi har gång på gång frågat om regeringen saknar något underlag för att fatta beslut om slutförvaret och fått nej som svar.” /Johan Dasht, vd,SKB, Svensk Kärnbränslehantering

KOMMUNERNA OTÅLIGA – Frågan är utredd och klar. Vi tog vårt beslut redan 2018 och sedan dess har vi haft val och bytt ut vårt fullmäktige en gång. Vi känner en frustration över att regeringen dröjer när vi som är en liten kommun tar ett så stort nationellt ansvar. Frågan är om det funkar att vänta över ett val till. Tillståndet från kommunen är en färskvara, sa Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn. Han uttryckte dessutom oro för att ett regeringsbeslut kommer att dröja över den förestående regeringsombildningen i november.

– Vi har jobbat länge och brett i samarbete med de andra kärnkraftskommunerna i landet. Vi har ett mycket bra underlag och regeringen borde ta beslut nu. Risken finns att kommunerna tappar sugen. Det här är en jättefråga och det är dags för regeringen att sätta ner foten, sa Margareta Widén-Gunnarsson kso i Östhammar. På riksnivå har man haft 40 år på sig och har ett mycket bra underlag. Det finns ingenting mer att svara på. Per Bolund (MP) har talat om att beslut ska komma inom ”några månader”. De otåliga intressenterna menade vid seminariet att beslut måste komma nu, definitivt före årsskiftet. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

27


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV AKEA

Akea bygger för framtiden – nu.

AKEA SATSAR PÅ ENERGISEKTORN

och bygger laddinfrastruktur Akea ska vara en ledande aktör i entreprenadbranschen i södra Sverige inom ramen för en hållbar samhällsutveckling. Stort fokus ligger på energilösningar vid omställningen till en fossilfri fordonspark. – GENOM GEDIGET yrkeskunnande, engagemang och nytänkande skapar vi långsiktiga relationer och utför arbeten med ett helhetstänk, där fokus ligger på kvalitet, miljö och trygghet, säger Peter Vollmer, affärschef energi på akea Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB. Utmaningen kring klimatet har inte gått någon förbi. Den berör oss alla på ett eller annat sätt. Därför har vi analyserat olika vägar att kunna bidra till en utveckling av hållbara lösningar inom förnybar energi. Vi menar att i den ökande takten av behov och efterfrågan av mer förnybar lokalt producerad energi kan vi bidra till utveckling och omställning för att erbjudandet till transportsektorn skall bli mer lättillgängligt. Sammantaget kan man beskriva det som att vi tar ett större helhetsgrepp och bidrar till ökad framdrift i innovationen av den cirkulära staden, ditt boende, behovet på landsbygden samt på företaget genom att förse systemet med ny förnybar produktion, utökade möjligheter till hållbara drivmedel och ökad tillgång av dem båda för alla. – Ledstjärnan i vårt arbete är FNs 17 Globala hållbarhetsmål. Vi ska vara en aktör som löser såväl små som medelstora projekt med hållbara energilösningar, allt från projektering, beredning och anslutning till elnätet. Vi finns till för allt från bostadsrättsföreningar till fastighetsbolag och industri. Som referenser kan nämnas att akea har varit delaktiga i flera 28

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

solcellsparker, agerat som totalentreprenör för utbyggnaden av laddinfrastruktur vid Region Jönköpings samtliga sjukhus och vårdcentraler, inkluderande 150 laddplatser. Den offentliga upphandlingen vanns under 2021. Inom den privata sektorn har akea bland annat tagit ett helhetsgrepp kring 250 laddplatser och enhetliga system för Wihlborgs uthyrning av kommersiella fastigheter i Helsingborg. Akea startades 2008 med inriktning på anläggnings- och kabelentreprenader. Företaget har cirka 300 medarbetare och omsatte 2020 1,2 miljarder kronor. Akea ingår i infrastrukturbolaget Eleda Group som ytterst ägs av riskkapitalbolaget Altor. En expansiv koncern med fokus på projekt inom anläggnings- och entreprenadbranschen samt inom eldistribution och förnybar energi, med ett brett utbud av infrastrukturtjänster för offentliga och privata kunder.

PA RT O F E L E D A G R O U P

www.akeab.se


LAGER & LOGISTIK

Den första anläggningen Sesam Self Storage byggs nu på Berga i Helsingborg. Bild: DMOO

MIDROC PROPERTIES bygger self storage i Helsingborg

Midroc Properties ger sig in i self storage-segmentet och bygger sin första anläggning i Helsingborg. En till två nya högdigitaliserade anläggningar per år planeras med första fokus på södra Sverige. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

SESAM SELF STORAGE blir Midrocs svar på den snabbt ökande marknaden för externa lager för privatpersoner, företag och myndigheter. Midroc Properties blir majoritetsägare i det nya bolaget, men har med sig tre delägare i konceptet, Rickard Pålsson (via Veberöds Förvaltnings AB), Lars Adgård (via Adgård Management AB) samt Patrik Browé (via Kupolen Holding AB). – Vi räknar med att bygga ett till två nya lager per år, huvudsakligen i anslutning till våra större städer. Inom sju till tio år räknar vi med att ha ett 15-tal anläggningar, säger Magnus Skiöld, styrelseordförande i Midroc Properties och i Sesam Self Storage. – Det finns mycket att göra i den här nischen. I Sverige finns det få liknande anläggningar jämfört med hur det är i andra länder. Det är i takt med att det byggs allt fler men ofta mindre bostäder som behovet av externa utrymmen för magasinering under kortare eller längre tid växer. Det sparas också på kontorsytor med åtföljande behov av lagringsmöjligheter. Beläggningsgraden bedöms vara hög i befintliga anläggningar och den växande marknaden förväntas rymma fler aktörer. Sesam Self Storage har ambitionen att bli en av de större aktörerna i landet.

VÄLISOLERAT OCH CERTIFIERAT Den nya lagerlokalen ligger i kvarteret Revolvern på Berga industri-

område i norra delen av Helsingborg. Bygget påbörjades före sommaren 2021 och efter försening till följd av materialbrist beräknas den vara klar i april 2022. Den är på 9 000 kvadratmeter i två plan och rymmer 1 100 förråd i storlekar från en till 25 kvadratmeter. Byggnaden uppförs med platta på mark, stålstomme och sandwichelement och den blir välisolerad och miljöcertifierad. Stor vikt läggs vid ett tilltalande utseende. – Det ska vara välkomnande, tryggt och upplyst och lätt att ta sig till, säger Magnus Skiöld och berättar om en helt digitaliserad och enkel hantering när det gäller allt från att söka, välja, boka, betala, öppna och så vidare. Utöver det pågående bygget i Helsingborg har Sesam Self Storage planerat en anläggning i Lund. Malmö, Göteborg, Växjö och Norrköping är andra städer där konceptet kan komma att rullas ut de närmaste åren. FAKTA Nybyggnad av lager i Helsingborg Tidplan: Våren 2021–april 2022 Byggherre: Sesam Self Storage AB Totalentreprenör: Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB Total investering: 100 Mkr NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

29


RENINGSVERK

Centrala reningsverket i Kristianstad

SATSAR PÅ MODERN TEKNIK

Bild: Ann-Katrin Johansson

För att Kristianstad ska kunna växa måste infrastrukturen anpassas till nya behov. För att fler ska kunna bosätta sig i staden och för att företag ska kunna etablera sig här behöver det Centrala reningsverket delvis byggas om och ett nytt reningsverk byggas. AV MARIE LOUISE AARÖE

KRISTIANSTADS CENTRALA reningsverk byggdes 1956 därefter har verket renoverats två gånger. 1976 genomgick verket en grundlig renovering och den senaste renoveringen gjordes 1992 till dagens kapacitet på 115 000pe inklusive industrin. – Nu ökar vi kapaciteten till 260 000pe för att möta framtiden och bygger förbi år 2050, berättar Jerry Carlsson, projektledare, Centrala reningsverket, Kristianstads kommun. Vi uppdaterar för att kunna uppfylla miljökraven och även med utökade kapacitetskrav. Det finns idag cirka 85 000 invånare i Kristianstad. Staden har flera stora livsmedelsindustrier som också skickar sitt avlopp till reningsverket. Det nya reningsverket byggs sydost om det befintliga. Vissa byggnader kommer att rivas, några byggas om och några behållas som de är. Huvuddelen av avloppsreningen kommer att ske i den nya anläggningen. Tekniken som man har valt är membranteknik som ger ett partikelfritt vatten. Det är också förberett för att kunna bygga ut ytterligare steg för läkemedelsrening. Fördelen med membranrening är att byggytan blir 30 procent mindre jämfört med de traditionella anläggningarna. I dag har man sandfilter som sista steg som går att i framtiden bygga om till kolfilter. Två pumpstationer ska byggas och är en entreprenad som är ute på förfrågan. – I november 2023 räknar vi med att testa för tätt vatten och kunna ta verket i drift i april 2024 och då kunna börja köra vatten på allvar, berättar Jerry Karlsson. – Projektet handlades upp 2017 som ett partneringprojekt berättar Sonja Högvall, projektchef på NCC Sverige AB. Vi har arbetat fram ett upplägg tillsammans, från början till slut. 2019 skrev vi ett ramavtal för byggnaden, därefter har flera entreprenader upphandlats allteftersom. Vi har varit rådgivande i processen 30

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Bild: Christian Svensson

och genom systemval med hjälp av NCCs specialistavdelning för VA- och miljöteknik. Det är dåliga markförhållanden då platsen är en gammal sjöbotten och reningsverket ligger 100 meter från Sveriges lägsta punkt. Man har pålat med 1 450 pålar 40 meter ner till berg. Det är stora krav på översvämningssäkerhet. Alla dörrar och ingångar måste ligga minst 1,2 meter upp från bottenplan. – Markförhållandena har påverkat projektet mycket. Vi jobbar därför tätt ihop med vår kund även i detta, berättar Sonja Högvall. Det är intressant att man har valt membranteknik där man exempelvis blir av med mikroplaster och får alltså ett mycket rent vatten. Ett bekymmer är marknadsläget beroende på Corona som medfört stigande materialpriser beroende på att det är knappt om material och sedan cementtillgången, som är ett frågetecken. Vårt mål är dock att göra det så bra som möjligt för Kristianstads kommun och optimera reningsprocesserna och då också kunna erbjuda en bättre arbetsmiljö för de som kommer att ha det nya reningsverket som sin nya arbetsplats. Några nyckeldata är att det nya reningsverket är 150 x 50 meter och det kommer att åtgå 10 000 m3 betong som platsgjutes samt 1 000 ton armering.


Burstning/rörspräckning Burstning/rörspräckning en snabb och effektiv metod när man vill byta ut gamla VA-ledningar mot nya. Möjligt att öka dimensionen till ett större rör än det befintliga.

Styrd Borrning Styrd borrning för nyläggning av rör för el, tele, bredband, VA. Ett eller flera rör samtidigt.

Kontakt: Björn Lithman Telefon: 070-631 09 80 www.bctab.se


VI BYGGER INDUSTRISVERIGE

FÖRSÄKRINGAR GJENSIDIGE www.gjensidige.se Gjensidige har idag cirka 4 000 medarbetare i sex länder och är noterat på Oslobörsen. Företaget etablerades i Sverige 2006. Här erbjuder vi sakförsäkring, precis som i Norge, Danmark och Baltikum. Norge erbjuder även banktjänster, pension och sparande. I 200 år har vi försäkrat liv, hälsa och egendom för våra kunder. Det började med brandkassor i Norge. 40 år senare etablerade Ole Jacob Broch försäkringsbolaget Gjensidige. Broch var en eldsjäl, och han bildade bolaget med – och för – kunden. Detta har satt sin prägel på organisationen och kulturen. I Sverige arbetar vi utifrån samma grundvärderingar som Gjensidige haf t genom sin flera hundra år långa historia – kundengagemang och tillit.

VÄTSKOR OCH GASER

INDUSTRITVÄTTMASKINER

SHIMS

SIKAMA AB 08-448 30 30, www.sikama.se Sikama AB har i mer än 50 år marknadsfört och sålt produkter för hantering av vätskor och gaser. Den stora produktbredden med pumpar, flödesmätare, slang, kopplingar, filter och service har gjort att vi idag fungerar som totalleverantör för många av våra kunder. Besök gärna vår hemsida för y t terligare information!

ALLKAL 54 20 38 50, www.allkal.se Allkal är sedan 1992 Skandinaviens ledande leverantör inom nischen tvätt/avfettning av gods i korgar/fixturer med vattenbaserade tvättkemikalier av lågtemperatur typ (38-45°C). Allka-Jet Cleaner systemen finns i dag i ett antal modulvarianter anpassade för olika krav och behov. Utöver vårt eget program så förser vi svenska marknaden med standardmaskiner från våra partners så som manuell högtryckstvättar, kabintvättar, toppmatade, skruv, tunnel och ultraljudsanläggningar. På detta sätt så täcker vi alla typer av tvättar till underhållsverkstaden och produktionsverkstaden.

EMPIRO AB 08-611 18 99, www.empiro.se Empiro säljer shims och metallfolie sedan 1952. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder den bästa lösningen anpassad efter deras behov, där hög noggrannhet och flexibilitet är våra ledord. Empiros sortiment sträcker sig från passbitar, motorunderlägg och shims till metallfolier som metervara eller tillskuret. Vi kan tillverka laminerade och massiva lösningar i flera olika material.

KAMERAÖVERVAKNING CCVE SVENSKA AB +4626141814, ccve.se Har sedan 1984 levererat kameraövervakning för varierande applikationer, både till den svenska och internationella marknaden. Vårt kunnande sträcker sig från den tidigare analoga tekniken till dagens IP-baserade system. Processbevakning i industriell miljö Kontrollrum Områdesbevakning Radar Mätande värmekameror Mobila lösningar Fordonslösningar Nummerplåtsläsning Bildanalys OCR Läsning Kameror som fungerar i ugnar och pannor med upp till 2 000˚c Med modern teknik och vår kunskap, löser vi våra kunders önskemål.

##6% S V E N S K A

32

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

A B

SMARTA ELNÄT UNDERHÅLL KLINGER SWEDEN AB www.klinger.se KLINGER Sweden är en del av KLINGER Group som är en världsledande tillverkare och leverantör av industriella packningar och ventiler. KLINGER grundades 1886 som ett familjeföretag och är en pionjär inom packningsteknik och vätskereglering. Vi är ett lösningsorienterat företag som gärna hjälper er med era utmaningar, vi erbjuder er hög produktkvalitet, snabb och korrekt service inom våra fyra affärsområden tätningar, packningar, ventiler och instrument.

Sweden

KL INDUSTRI AB 022-243 00, www.kl-industri.se Nordens ledande nätstationsleverantör skapar möjligheter för smarta elnät. Våra flexibla stationer möjliggör hantering av nya tekniska lösningar för olika typer av elproduktion där förändringar i förbrukningsmönster och produktion fortgår. Samhällets ökade krav på hela kraftsystemets effektivitet och tillförlitlighet behöver smarta stationer för sektionering av stads-, tätorts- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Dessa direktanpassas med utrustning för bland annat mätning, kommunikation och fjärrstyrning samt övervakning av till exempel över- och underspänning, jordfelsindikering, brytarindikering, överströmslarm, total förbrukning och skalskydd.


VI BYGGER INDUSTRISVERIGE LEDARE

CONTAINER ASPBY KONSULTTJÄNSTER AB 0612-76 39 20, www.aspby.se Aspby Konsulttjänster AB – din leverantör av containers. Vi säljer nyproducerade produkter under vårt eget varumärke KeRo-Agro. Vi har mångårig erfarenhet av att ta fram containers i standardutförande eller tillverkade i specialutförande utifrån kundens egna önskemål. I sortimentet återfinns även maskinflak, grusflak och slam- eller spoltankar. Med bästa möjliga service och smidiga leveransmöjligheter från vårt lager i Höga kusten når vi kunder i hela Sverige.

UNDERHÅLL

DYNAMATE www.dynamate.se DynaMate erbjuder tjänster mot svensk industri och möjliggör effektivare drift, ökad produktivitet och förbättrad lönsamhet. Med skräddarsydda helhetslösningar eller punktinsatser levererar vi hållbara tjänster inom automation, underhåll, service och utveckling för industriföretag. Alltid med långsiktighet, helhetsperspektiv och din verksamhets bästa i fokus. Vi har lång erfarenhet av att tillsammans med våra kunder utveckla och förbättra produktivitet, lönsamhet, säkerhet och arbetsmiljö. Tillsammans utvecklar vi framtidens industri.

GASLARM PROREG CONTROL AB www.proregcontrol.se Vi har ett stort utbud av portabla och stationära gaslarm med sensorer för detektering av de flesta förekommande gaserna som är brandfarliga, giftiga, kvävande eller explosiva. Produkterna är robusta och fungerar bra i alla sorters miljöer så som industrier, garage, tunnlar, gruvor, laboratorier, kontorsmiljöer etc. Våra gaslarm håller hög kvalitet och kommer från tillverkare som har funnits länge på den svenska marknaden. Vi har egen serviceavdelning som ger er support, kalibrering och underhåll runt om i hela landet. Kontakta oss så hjälper vi er gärna med ert val av gaslarm!

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

33


HÅLLBARA TRANSPORTER

Ellastbilen kommer att transportera timmer i Västerbotten, mellan SCAs virkesterminal i Gimonäs och SCAs pappersbruk i Obbola utanför Umeå, redan under 2022. Bild: Scania/Dan Boman

Scania och SCA är först med

80-TONS ELDRIVEN TIMMERBIL Som ett ytterligare bidrag till ett fossilfritt samhälle utvecklar SCA och Scania tillsammans den första eldrivna timmerbilen med en teknisk kapacitet om upp till 80 ton totalvikt. Fordonet är ytterligare en hållbar transportlösning som möjliggörs genom Scanias nära partnerskap med en innovativ kund. DET GÅR ATT KÖRA längre sträckor med tunga, eldrivna transporter. Det bevisar Scania och SCA med ett nytt helt eldrivet fordon med en totalvikt på upp till 64 ton på allmän väg och 80 ton på privat väg. El-lastbilen kommer att transportera timmer i Västerbotten, mellan SCAs virkesterminal i Gimonäs och SCAs pappersbruk i Obbola utanför Umeå, redan under 2022. För SCA, Europas största privata skogsägare och tillverkare av sågade trävaror, förpackningsmaterial och pappersmassa, är elektrifiering av transportflöden på väg en viktig del i arbetet med att minska klimatpåverkan. SCA transporterar varje år cirka 8,5 miljoner kubikmeter virke från skog till industri. Virkestransporterna omfattar 265 timmerbilar i samarbete med 87 åkerier. – Samarbetet med Scania är viktigt för att tillsammans hitta innovativa lösningar för hållbara transporter. Eldrivna virkestransporter kommer att vara ett viktigt bidrag till SCAs hållbarhetsarbete där vi är en del av lösningen för en fossilfri värld. En enda elbil mellan Gimonäs och Obbola innebär att vi kan minska utsläppen med cirka 55 000 kg koldioxid per år, säger SCAs hållbarhetschef Hans Djurberg. – När vi nu visar att riktigt tunga transporter också kan elektri34

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

fieras skärps kraven på utbyggnaden av laddinfrastruktur för tunga fordon. SCA har möjlighet att ytterligare öka vårt bidrag i klimatarbetet men då måste arbetet med utbyggnaden av laddinfrastruktur komma igång på allvar. Ett ansvar som ytterst faller på riksdag och regering, säger Jörgen Bendz, ansvarig för råvaruförsörjning vid SCA. Den fordonslösning som Scania tar fram i tätt samarbete med SCA och även forskningsinstitutet Skogforsk, är en del av omställningen till hållbara transporter, något Scania länge verkat för, inte minst tillsammans med progressiva kunder. – Nyckeln för att nå nollutsläpp inom transporter är elektrifiering, och dit når vi tillsammans med kunder och andra aktörer som delar våra värderingar. Partnerskap som det här med SCA, där man är tidigt ute och visar vad som är möjligt, är en tydlig signal i tempoväxlingen som behövs för att bli fossilfria i tid och klara målet i Parisavtalet, säger Fredrik Allard, chef för E-mobility på Scania. På Scania simuleras framtida lösningar tillsammans med samarbetspartners. När det gäller SCA tar Scania genom flertalet analyser fram ett första fordon som är optimerat för deras specifika transportuppdrag.


eCom

Expo

Välkommen till framtidens fossilfria transporter Omställningen till eldrift av vår nyttotrafik har tagit fart på allvar. Nu öppnar arrangören av den framgångsrika elbilsmässan eCarExpo en mötesplats även för omställningen av de kommersiella fordonen. Den 6–7 april 2022 är det dags för premiär för eComExpo i Arlandastads nybyggda mässhallar.

eComExpo.se


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys