Page 1

LOVANDE ANLÄGGNING för att avskilja koldioxid PANNA P8 – förnyelse i Högdalen LÖVSTA FÅR HELT NY PRODUKTIONSANLÄGGNING SMARTA FASTIGHETER OCH INTELLIGY för bättre värme- och elanvändning BRANSCHLEDANDE ÅTERVINNING av plast i Brista UPPHANDLINGAR SOM GYNNAR BÅDA PARTER

EN BILAGA TILL NORDISKA PROJEKT 4/2020


FVB – 50-åring med fokus på hållbara energilösningar Heltäckande inom energi – men samtidigt med spetskompetens. Nu firar vi 50 år och blickar framåt tillsammans med våra kunder.

Läs mer på www.fvb.se VÄSTERÅS

STOCKHOLM

GÖTEBORG

MALMÖ

GÄVLE

LINKÖPING

NYKÖPING

SUNDSVALL

ÖREBRO

STORBRITANNIEN

KANADA

USA


ENERGISPECIAL

STOCKHOLM EXERGI – med fokus

på kunder och samhällsbehov Stockholm Exergi nöjer sig inte med att producera och sälja fjärrvärme, kyla och el. Företaget möter upp flera av samhällets behov. Både övergripande strategier och investeringsprojekt har mål som rimmar väl med både ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Särskilt frågor kring klimatförändringar och plastavfall är drivande för initiativ hos och utveckling av Stockholm Exergi. AV KJELL-ARNE LARSSON

TEKNIKEN MED KRAFTVÄRMEVERK som producerar både värme och el, är en del av nyckeln till hållbarhet för ett energiföretag som Stockholm Exergi. Men det behöver också utvecklas bättre materialåtervinning, framförallt av plast, och storskalig användning av koldioxidavskiljning för att klara miljömål och leva upp till andra ambitioner. – All utveckling av våra produktionssystem sker utifrån kund22

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

och samhällsbehov. Som energibolag ser vi förstås en stor nytta i att förse regionen med fjärrvärme men vi har också andra roller, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef hos Stockholm Exergi.

MÖTER HÖGT BEHOV AV ELEFFEKT När behovet av värme är stort är också behovet av el stort, och då svarar kraftvärmeverken för merparten av värmeproduktionen


ENERGISPECIAL

och samtidigt för en väsentlig elproduktion. Denna elproduktion är viktig för att elnäten ska kunna leverera tillräckligt hög effekt i Storstockholm när efterfrågan är som störst. Lägg därtill att fjärrvärmen undantränger en mycket stor mängd elenergi som annars skulle användas i lokala värmepumpar för uppvärmning under vinterhalvåret, ofta med extra stort elbehov under kalla perioder. I Storstockholm tillkommer ständigt lokalytor som behöver värmas, stora areor om alla ambitiösa byggplaner realiseras. – Vår idé är att bidra med fjärrvärme till bostäder och lokaler. Vi hjälper samtidigt kunderna att energieffektivisera och därmed få ner deras värmeförbrukning, fortsätter Ulf Wikström. Konceptet och produkten Intelligy är ett av hjälpmedlen för kunderna. Samtidigt jobbar Stockholm Exergi med att optimera driften av fjärrvärmesystemet för att hushålla ytterligare med energin.

ÖKAD ÅTERVINNING AV MATERIAL OCH ENERGI

Stockholm Exergi vill erbjuda kunderna så bra energiprodukter som möjligt. I denna målsättning inkluderas att kunderna ska kunna hushålla med energi.

För bästa effektivitet utnyttjar Stockholm Exergi även lågvärdiga värmekällor. Ett exempel är att spillvärme i avloppsvatten i Henriksdals reningsverk tas tillvara. Bild: Kjell-Arne Larsson

Bränslet till kraftvärmeverken utgörs delvis av restavfall sedan hushåll och verksamheter sorterat ut det som går att materialåtervinna. Källsorteringen är som bekant långt ifrån fullständig. Hela 17 viktsprocent av ”restsopan” från hushållen har fossilt ursprung, det vill säga består av oljebaserad textil och plast (undantag bioplaster). – Stockholm Exergi arbetar för en ökad materialåtervinning av framförallt plast, men från de rester som ändå blir över utvinner vi värme och el i våra kraftvärmeverk, fortsätter Ulf Wikström. Dessa fungerar samtidigt som avfallsreningsverk, som avgiftar en del av samhällets materialströmmar. Exempelvis många tungmetaller avskiljs till nästan hundra procent. Stockholm Exergi styr sina strategier och investeringar för att också svara mot klimatmålen. År 2011 hade företaget målet att 2020 skulle andelen förnybara/återvunna bränslen utgöra 90 procent av bränsleanvändningen. Idag är den siffran redan 98 procent. En stor del är återvinning av spillvärme från renat avloppsvatten och en stor del av fjärrvärmen produceras ur avfallsbränslen. De förnybara bränslena är dessutom restflöden från skogsbruk eller skogsindustri. – Man skulle kunna hävda att vårt energisystem är resurspositivt, eftersom merparten av energin vi producerar nu kommer från spill- eller restflöden som uppstår i samhället, oavsett om vi efterfrågar dem. Och när dessa inte räcker så tillför vi förnybar energi. Med kraftvärmen skapar vi högvärdigare energi av det som samhället inte längre kan utnyttja, >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

23


ENERGISPECIAL

säger Ulf Wikström, som menar att man gör skäl för bolagets efternamn – Exergi. *

KOLDIOXIDAVSKILJNING KRÄVS

”All utveckling av våra produktionssystem sker utifrån kund- och samhällsbehov. Som energibolag ser vi förstås en stor nytta i att förse regionen med fjärrvärme men vi har också andra roller.” /Ulf Wikström, hållbarhetschef, Stockholm Exergi

Beräkningar av vilka åtgärder som behövs för att Sverige ska nå klimatmålen pekar på att det inte räcker att minska användningen av fossila bränslen och drivmedel. Det krävs också infångning av biogen koldioxid med CCS-teknik. Denna teknik kan användas vid olika typer av anläggningar, vid avfallseldade anläggningar för att rena bort utsläpp av fossil koldioxid och skapa kolsänkor av icke-fossil koldioxid och vid biobränsleeldade anläggningar för att skapa minus-utsläpp. – Båda alternativen kan bli aktuella för oss, men samhället behöver inrätta styrmedel och stödsystem för att få detta på plats, menar Ulf Wikström. Här jobbar vi för att påverka politiker. Vårt budskap är att om bara samhället bestämmer sig för att realisera de förslag som vägvalsutredningen lade fram i januari i år kan vi ta fram tekniken. För närvarande testas en pilotanläggning för koldioxidavskiljning vid Värtaverket. Testerna utförs tillsammans med KTH. Stockholm Exergi samarbetar också med aktörer i avfallsbranschen för att utveckla återvinning av plast. Vid Bristaverket har man uppfört en fullskalig anläggning för att separera plast från avfallsbränslet och se till att plasten återvinns. Utsläppen av fossil koldioxid från företagets alla anläggningar i Storstockholm är för närvarande ungefär 400 000 ton per år. Absoluta merparten av dessa härrör från inslaget av plast i ”restsoporna” och i det blandade verksamhetsavfall som också används som bränsle.

BRÄNSLEANVÄNDNING Som nämnts använder Stockholm Exergi nästan uteslutande förnybara bränslen och avfallsbränslen. I företagets uppsättning av kraftvärme- och värmepannor används allt från olika avfallsbränslen, till träflis och biooljor. Dessutom finns värmepumpar som återvinner spillvärme eller använder sjövärme. En målsättning är att i största möjliga utsträckning använda kraftvärmeverken för baslast. Användningen av pannorna för topplast ska begränsas. Aktuella investeringar i nya produktionsanläggningar och i fjärrvärmenätet kan ses i ljuset av detta. I Högdalen installeras en >>

Värme som blir över vid kylning av datahallar kan tas till vara och användas i fjärrvärmenätet. 24

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


ENERGISPECIAL

Stockholm Exergi hushållar både med värme och kyla. Ett exempel är kyllagret i Hornsberg som gör att anläggningarna för produktion av kyla kan utnyttjas bättre. Bild: Kjell-Arne Larsson

ny panna som ersätter de två äldsta P1 och P2. Företaget säkrar Högdalens kapacitet och nya pannan får något högre verkningsgrad och producerar lite större andel el. Hässelbyverket som eldas med träpellets faller för åldersstrecket och kommer att ersättas med ett helt nytt verk i Lövsta. Detta ska i stället använda RDF-bränsle. (RDF=Refused Derived Fuel) Lövstaverket ska försörja Hässelby och dessutom bidra till basproduktionen i det totala fjärrvärmenätet. För att kunna dra full nytta av Lövsta, som kommer att anslutas till det nordvästra nätet, är det viktigt att detta förbinds med det centrala/södra, för att skapa ett helt sammanhängande nät från Brista och Lövsta, via Stockholm och till Södertälje. Arbetet med att binda samman de två näten är ett mycket angeläget investeringsprojekt.

OPTIMERING FÖR KUNDER OCH LEVERANTÖR Under senare år har Stockholm Exergi i sitt fjärrvärmenät installerat ytterligare sensorer och nya kommunikationsbussar. Nu går man ut med erbjudande till kunderna att börja använda en typ av kontroll- och styrsystem som heter Intelligy och som levereras med olika grader av finesser anpassade till kundens ambition. – Bakgrunden är att vi vill erbjuda kunderna så bra energiprodukter som möjligt vilket innebär att kunderna också ska kunna hushålla med energi, säger Ulf Wikström. Vi bygger långsiktigt hållbara relationer med kunderna och de ska inte behöva köpa mer energi än de behöver. Intelligy medger bland annat att värmetillförseln och temperaturen blir jämnare och topparna kapas. De nya kommunikationsbussarna och sensorerna ute i fjärrvärmenätet lägger också grunden

Stockholm Exergi gör återkommande investeringar med målet att förbättra produktionsresurserna. I bild kraftvärmeverket i Brista. Bild: Kjell-Arne Larsson

till en smartare laststyrning för leverantören. Detta underlättar arbetet hos Stockholm Exergi med att optimera fjärrvärmedistributionen och därmed kapa topparna i produktionen, så att inkopplingen av pannor för topplast begränsas. Det kan bli möjligt att i vissa lägen undvika att koppla in toppeffekt motsvarande 150 MW. Detta gynnar både miljö och ekonomi såväl hos kunderna som hos leverantören – helt i linje med strategierna hos Stockholm Exergi. *Fotnot: begreppet ”exergi” har med energins kvalitet – eller högvärdighet – att göra. En tank med ljummet vatten kan innehålla lika många megajoule (eller kalorier om man så vill) som ett tryckkärl med ånga. Men ångan har högre exergi och går att använda till så mycket mer, exempelvis producera el i en turbinanläggning. Stockholm Exergi tar tillvara även värmekällor med låg exergi ute i samhället.


ENERGISPECIAL

Tack vare utvecklingsanläggningen går det bland annat att undersöka hur koldioxidavskiljning går att integrera i ett fjärrvärmesystem. Bild: Stockholm Exergi

LOVANDE ANLÄGGNING för att avskilja koldioxid

Stockholm Exergi provar koldioxidavskiljning i en test- och utvecklingsanläggning vid Värtaverket. Anläggningen startades upp i december förra året och utfallet av processen är mycket lovande. Resultatet ger bland annat underlag för kalkyler som gäller en fullskalig avskiljning av koldioxid. AV KJELL-ARNE LARSSON

ENLIGT PARISAVTALET är det nödvändigt, för att rädda jordens klimat, att begränsa den globala ökningen av temperaturen med långt under 2 °C, helst under 1,5 °C. I senaste rapporten från FN:s klimatpanel beskrivs olika scenarier för att kunna klara klimatmålet. Ett scenario visar att växthusgasutsläppen måste minska med 60 procent till 2030. Sannolikt blir det omöjligt att klara detta enbart genom att strypa utsläppen. Vi måste också fånga in koldioxid (där kolet kommer från nutida biomassa – biogen koldioxid) och lagra denna. Då åstadkommer vi ”negativa utsläpp” som hjälper oss att minska koldioxidnettot. För att klara detta krävs teknik för 26

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

BECCS – Bio Energy Carbon Capture and Storage – som avskiljer och lagrar koldioxid. Lämpliga lagringsplatser finns i underjordiska bergsformationer.

EGNA MÅL Sverige har dessutom egna klimatmål. Senast 2045 ska nettoutsläppet av växthusgaser vara nere på noll. Bakgrund, ambitioner och förslag när det gäller negativa utsläpp presenteras i betänkandet SOU 2020:4 från Klimatpolitiska vägvalsutredningen. Denna grundas på ett beslut som regeringen tog i juli 2018 att tillsätta >>


Vi förstår att du strävar e�er en upprätthållen dri� och ett effektivt kra�verk utan processavbrott.

DRIFTTID + LIVSTID Du får hjälp av vår expertis och erhåller fälttestade metoder för långsiktig, säker och effektiv dri�.

Endress+Hauser hjälper dig att förbättra dina processer: • Med innovativa installationskoncept utförda under dri� för att minimera dri�stopp • Med expertråd som leder dig från koncept till dri�sättning • Med mätteknologier, tillbehör och förmonterade komponenter för bättre effektivitet

Vill du lära dig mera? www.se.endress.com/power-energy


ENERGISPECIAL

Eftersom bränslet kommer från levande biomassa och kolet därifrån i slutänden lagras för överskådlig tid, medger BECCS ”negativa utsläpp” av koldioxid. Illustration: Stockholm Exergi

en utredare med uppgift att föreslå en strategi för hur vi ska nå negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045. Eftersom vi då fortfarande kommer att ha växthusgasutsläpp, bland annat metan från jordbruk och avloppsreningsverk, behövs anläggningar som åstadkommer negativa utsläpp. Bedömningen är att från 2045 och därefter behöver upp till 11 miljoner ton koldioxid fångas in i Sverige varje år (där kolet kommer från nutida biomassa).

ning och koldioxiden drivs av. Det är högt tryck i första steget och atmosfärstryck i det andra. Kaliumkarbonaten (absorbern) är kall och trycksatt, medan kaliumbikarbonaten (desorbern) är cirka 105 grader C och har atmosfärstryck. Det behövs katalysatorer som ger reaktionerna tillräcklig hastighet. Eftersom kaliumkarbonaten är mycket korrosiv krävs också additiv för att skydda processutrustningen.

VÄRTAVERKET LÄMPLIGT

BRA UTFALL

För att testa och utveckla tekniken har Stockholm Exergi byggt en anläggning för koldioxidavskiljning vid värme- och kraftvärmeanläggningarna i Värtan. Koldioxidavskiljaren tar hand om en mindre delström från det biobränsleeldade kraftvärmeverket KVV 8. Placeringen är lämplig inte enbart mot bakgrund av KVV 8, utan också genom att en rad produktionsenheter finns i Värtan. Det gör den till en lämplig plats att prova processintegration av en koldioxidavskiljare. Sedan är faktum att koldioxidavskiljning inte är något nytt för Stockholm Exergi. Redan för tio år sedan provades en liknande anläggning i Värtan och tekniken har använts i det närliggande före detta Stockholms Gasverk för att rena stadsgas mellan 1973 och 2011. Stockholm Exergi har därmed gjort både pilotförsök och använt tekniken i full produktion. Nu var det emellertid dags att i lite större skala än pilotskala prova ut tekniken, och då inte minst hur den går att integrera i ett fjärrvärmesystem. Den nya anläggningen är konstruerad enligt konceptet HPC – Hot Potassium Carbonate. Processen bygger på att kaliumkarbonat i ett första steg reagerar med koldioxiden och bildar kaliumbikarbonat. I ett andra steg går reaktionen i motsatt rikt-

– Vår anläggning kördes igång i december och nu utför vi en lång rad tester, berättar Fabian Levihn, forskningschef hos Stockholm Exergi och dessutom forskare på KTH. Utfallet hittills har varit mycket bra. Det har bara förekommit smärre tekniska problem, men allt som är relaterat till själva processen har fungerat problemfritt. Därmed har vi bra möjligheter att trimma processens kemi och fysik, samt undersöka olika sätt att integrera den med fjärrvärmesystemet i Värtan. Utvecklingsanläggningen vid Värtaverket är den största eller bland de största i världen för avskiljning av koldioxid från kraftvärmeverk. Stockholm Exergi får nu fram bra underlag för att beräkna kostnaderna för att avskilja koldioxid. Det som kostar är kaliumkarbonat (nästan försumbar kostnad), katalysatorer och additivt. Dessutom givetvis övriga driftkostnader, investeringskostnad samt kostnad för energi för att få upp temperaturen och driva processen.

28

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

ENERGIÅTGÅNG Den energi som behövs tas från företagets egen el- och värmeproduktion. Att processen både kräver värme och är trycksatt bidrar till energibehovet. Alla som känner till Värtaverket vet


ENERGISPECIAL

”Utfallet hittills har varit mycket bra. Det har bara förekommit smärre tekniska problem, men allt som är relaterat till själva processen har fungerat problemfritt. Därmed har vi bra möjligheter att trimma processens kemi och fysik, samt undersöka olika sätt att integrera den med fjärrvärmesystemet i Värtan.” /Fabian Levihn, forskningschef, Stockholm Exergi Bild: Anders Wiklund/TT

att det inte råder någon brist på kapacitet att producera såväl värme som el. Men det gäller ändå att hushålla med energin på bästa sätt. – Eftersom HPC-processen är energikrävande räknar vi på och provar olika sätt att variera energiförsörjningen av en BECCS fullskaleanläggning på bästa sätt mot bakgrund av Värtaverkets produktion av värme, kyla och el. Genom att optimera flöden av energi till och från en avskiljningsanläggning bibehåller man i stort sett verkningsgraden, men gör viss exergi-förlust. Verkningsgraden minskar då endast två till tre procent. Detta är därmed utmärkta exempel på att optimera processintegrationen i fjärrvärmesystemet vid Värtaverket, säger Fabian Levihn. För komplett avskiljning och lagring av koldioxid tillkommer kostnader för transport och lagring, men detta studeras inte inom det aktuella projektet. Stockholm Exergi har för avsikt att lägga bud för att så småningom bygga en fullskaleanläggning. Enligt ett förslag i det nämnda betänkandet ska Energimyndigheten så småningom genom så kallad omvänd auktionering upphandla en anläggning för koldioxidavskiljning från det företag som kan lämna lägsta priset. Stockholm Exergi har planer på att under tiden fortsätta testa och utveckla koldioxidavskiljning, förhoppningsvis både i samarbete med KTH och andra parter. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

28


ENERGISPECIAL

En av de många komponenter som har monterats för nya panna P8 – nämligen en ask-tratt. Bild: David Walegren

PANNA P8

– förnyelse i Högdalen Hos Stockholm Exergi i Högdalen byggs en ny panna som ska ersätta de två äldsta. Projektet hade en ursprunglig plan med tid för färdigställande till september i år. Trots den rådande krisen i världen har beställaren hittills lyckats följa tidplanen. AV KJELL-ARNE LARSSON

FÖR ATT FÖRSTÅ bakgrunden till bygget av den nya pannan – som kommer att benämnas P8 – kan det vara bra att se projektet i ett historiskt perspektiv. Energiproduktionen i Högdalen inleddes 1970, då panna P1 och P2 togs i drift för att producera el. Som bränsle användes avfall. Senare kom efterfrågan på fjärrvärme att öka och då kompletterades anläggningarna med en oljeeldad 30

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

ångpanna och två hetvattenpannor. Det innebar därmed att Högdalen blev en kraftvärmeanläggning. Med tiden byggdes flera pannor och fram till 2019 fanns sex pannor. Bränslena som används i Högdalen är övervägande hushållsavfall och verksamhetsavfall. Enda undantaget är panna P5 – den gamla oljepannan – som idag är konverterad för att kunna

>>


THE SORTING PLANT

FOR MUNICIPAL SOLID WASTE IN MÄRSTA, STOCKHOLM. THE TURNKEY SOLUTION FROM GERMANY FOR A BETTER ENVIRONMENT.

SUTCO®. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND RECYCLING FOR MORE THAN 35 YEARS. SUTCO®. SORTING AND TREATMENT PLANTS FOR VARIOUS TYPES OF WASTE. SUTCO®. WITH MORE THAN 470 PLANTS WORLDWIDE.

Sutco® RecyclingTechnik GmbH a Britanniahütte 14 a 51469 Bergisch Gladbach a Germany a www.sutco.de


ENERGISPECIAL

eldas med bioolja. Pannan används endast för spetsproduktion. År 1999 byggdes panna P6 som använder industriavfall och år 2005 panna P4 som använder hushållsavfall som bränsle. För elproduktion finns turbin G1 (från 1970) och G6 som installerades i samband med panna P6. Högdalen har en mycket viktig roll i Storstockholms fjärrvärmesystem. Anläggningen med pannorna P1, P2, P3, P4 och P6 svarar för basproduktion i hela fjärrvärmesystemet året runt. De enda tillfällena då någon panna i Högdalen står stilla är vid underhållsarbeten och besiktningar. Anpassning till värmeefterfrågan i fjärrvärmesystemet görs genom att reglera produktionen vid andra kraftvärme- och värmeanläggningar i Storstockholm.

Högdalen har en mycket viktig roll i Storstockholms fjärrvärmesystem. Bild: Kjell-Arne Larsson

EN I STÄLLET FÖR TVÅ De två äldsta pannorna P1 och P2 i Högdalenverket har fallit för åldersstrecket och ersätts nu med panna P8 som kommer att ha samma kapacitet som de gamla tillsammans. P8 får en termisk effekt på 54 MW, vilket motsvarar effekten hos de pannor som ersätts. Panna P8 kommer att använda drygt 20 ton avfallsbränsle per timme. Produktionen av värme bedöms till cirka 44 MW inklusive rökgaskondensering och produktionen av el till cirka 10 MW. Någon ny turbinanläggning byggs inte, utan elen ska även i fortsättningen produceras i turbinanläggning G1. Nya pannan och dess reningsutrustning levereras och byggs av Martin GmbH. För att klara det heterogena bränslet baseras pannan precis som sina föregångare på rosterteknik. Rostern är rörlig och styrs med hydraulik. Genom rosterns förbättrade rörlighet och genom bättre möjlighet att styra förbränningsluften, blir pannans förbränning enklare att styra och den får högre

Norisol blir Thermion Som en naturlig följd av ägarskiftet så byter NS Norisol Sverige AB namn till Thermion AB under hösten 2020. Vi fortsätter att leverera samma högkvalitativa tjänster som tidigare inom VVS- och industriisolering, plåtbeklädnad och engineering.

Ni kan nå oss på 0303-72 80 60 eller www.thermion.se 32

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


ENERGISPECIAL

prestanda. Särskilt stor betydelse har styrningen av primärluften genom bränslebädden.

LÄGRE UTSLÄPP Nya pannan får lägre utsläpp än de två gamla. Bildningen av koloxid och kväveoxider i eldstaden hålls nere. Den icke-katalytiska SNCR-reningen av återstående kväveoxider kommer med pannans förbättrade geometri att bli lättare att styra (SNCR = Selective Non-Catalytic Reduction). Förbränningen i nya pannan blir något bättre jämfört med äldre teknik och därmed höjs verkningsgraden något. Man får ut mer ångenergi ur bränslet och därmed kan mer el produceras. Rökgaserna från nya pannan ska först renas i ett torrt steg med textilfilter. Tillverkare av detta är LAB och innan själva filtret finns företagets så kallade LAB Loop. Konceptet har vidareutvecklats under lång tid. Rökgasen blandas med absorbenterna kalk och kol samt återcirkulerad aska. Recirkuleringen av aska och en möjlig uppfuktning gör att förbrukningen av absorbent kan minskas och reningen bli bättre. Panna P8 ska tillsammans med P3 använda ett andra steg av rökgasreningen i en våt rökgasrening med rökgaskondensering. Denna har funnits på plats sedan tidigare, och betjänat panna 1, 2 och 3.

INGET NYTT MILJÖTILLSTÅND Eftersom samma typ av bränsle och dessutom samma mängd kommer att användas som tidigare, samt att utsläppen inte kommer att öka utan snarare minska, har Stockholm Exergi inte behövt söka nytt miljötillstånd. Företaget har endast gjort en anmälan

mot befintligt tillstånd. Utsläppen från nya pannan kommer som nämnts inte att överskrida utsläppen från de gamla pannorna. I stället minskar utsläppen i rökgaserna av kväveoxider. Förmågan att kunna rena rökgaserna från andra föroreningar såsom kvicksilver förbättras också ytterligare. Mängden flygaska kommer att bli mindre eftersom absorbentmängden sjunker.

FLERA FUNKTIONER Ett kraftvärmeverk likt det i Högdalen som använder avfall som bränsle har flera samhällsfunktioner. Energi utvinns i form av både värme och el, ur avfall som är över sedan stockholmarna sorterat ut material som glas, tidningar, förpackningar och plast ur sina soppåsar. Förbränningen och reningen gör att miljögifterna i avfallet koncentreras i flygaskan som läggs på deponi. Ibland görs liknelsen att ett sådant kraftvärmeverk fungerar som en njure för en del av materialflödet i samhället.

HUVUDLEVERANTÖR – Vi har handlat upp Martin GmbH som huvudleverantör i en funktionsentreprenad, berättar Tomas Nilsson, som är huvudprojektledare hos Stockholm Exergi. I leveransen ingår panna, rökgasrening, elsystem, styrsystem och nya delar av hus för pannan och rökgasreningen. Andelen Balance-of-plant för projektet är mycket begränsat eftersom vi återanvänder mycket av det som användes för P1 och P2. Panna P1 och en del av byggnaden för denna har rivits och gett plats åt nya pannan. Fundament samt förstärkning och ombyggnad av befintligt hus har utförts av PEAB, som upphandlats >> som en utförandeentreprenad av Stockholm Exergi.

Vi utför alla typer av plåt och isoleringsarbeten, även byggnadsplåt Vår specialitet är platsskummad isolering och plåtbeklädnad Tel: 08-760 32 70 info@belisol.se

www.belisol.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

33


ENERGISPECIAL

Kik in i förbränningen i panna P1 som nu har monterats ner. Bild: David Walegren

Projektet har kommit mycket långt. När detta skrivs är all tung utrustning på plats, vilket är helt enligt ursprunglig tidplan. – Vi har faktiskt kunnat följa den plan vi ställde upp för två år sedan, berättar Tomas Nilsson. Det som återstår är i stort sett endast rivning av panna P2. Detta arbete kommer att utföras efter årsskiftet. Med nya pannan i drift kommer produktionen i Högdalen att vara tryggad. Därmed kommer fyra – i stället för fem pannor – att svara för Högdalens fortsatta betydelsefulla roll i baslastproduktionen för fjärrvärmenätet.

FLERA BYGGINSATSER Stockholm Exergi har upphandlat projektet i flera delar. Rivningsoch bygginsatserna utförs av flera entreprenörer, och pannleverantören Martin GmbH svarar för byggkonstruktion och utförande av denna i anslutning till nya pannanläggningen. Peab Bygg Region Stockholm påbörjade sina uppdrag hösten 2018 och har sedan färdigställt flera byggetapper. Medan P1 och P2 ännu var i drift utfördes schakt och grundläggning med ett tiotal fundament vilande på berg på 7 meters djup. – Det var utmanande att jobba medan anläggningarna var i drift, men vi hade bra konstruktionshandlingar som underlag, >> 34

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

”Det var utmanande att jobba medan anläggningarna var i drift, men vi hade bra konstruktionshandlingar som underlag.” /Love Sjöholm, platschef, Peab


VI HAR ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET AV BULKHANTERING Vi levererar alla typer av transportörer för bulkgodshantering: • • • • • • • •

Skruvtransportörer Skraptransportörer Spjäll Pneumatiska sändare Bandtransportörer Cellmatare Askkrossar Kylskruvar

NOXOR AB Box 279, 701 45 ÖREBRO I Tel 019 -21 90 60 info@noxor.se I www.noxor.se

Global partner for a safe world

dekra-industrial.se


ENERGISPECIAL

R

Här har panna P1 rivits för att ge plats för nya pannan. Bild: David Walegren

berättar Love Sjöholm, som var platschef hos Peab. Företaget svarade sedan för ett nytt fläktrum inklusive kanalisering, rör och styrsystem. Fläktrummet uppfördes ovanpå byggnaden för P2. Sedan panna P1 hade rivits gjorde Peab schakt och grundläggning för nya panna P8. Peab svarade för betongfundament med ingjutningsgods där Martin GmbH sedan tog vid. Vid den befintliga anläggningen för rökgasrening byggdes också fundament i betong samt stålkonstruktion från +42 till +54 meter. Där ingick 180 ton förstärkningsstål. – Uppdragen i Högdalenverket har varit utmanande bland annat på grund av den trånga tomten och den tajta tidplanen. K-handlingarna har varit bra, men allt går inte att projektera i förväg och vi måste ha beredskap för att lösa utmaningar efterhand. Vi har 36

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

klarat utmaningarna allteftersom och klarat tidplanen för alla uppdrag, avslutar Love Sjöholm. För att kunna utföra alla nödvändiga lyft har entreprenörerna på plats tillgång till en tornkran, som kan lyfta hela 17 ton på spetsen. Ett särskilt fundament byggdes för tornkranen. Dessutom användes en 1 200 tons mobilkran.

FAKTA Panna P8, ny kraftvärmepanna i Högdalenverket Ångdata: 36 bar 400° C Tidplan: jan 2019–mars 2021 Byggherre: Stockholm Exergi AB Pannleverantör: Martin GmbH med LAB som underleverantör av torr rökgasrening Byggentreprenör: Peab


Rörmontage Rörmontageoch och svetsning svetsninginom inom Fjärrvärme,Fjärrkyla, Fjärrkyla, Fjärrvärme, h c o e g a Gas, Vatten ochVVS VVSiihela helaSverige. Sverige. t n Gas, Vatten och o m Rör

m o n i g n i , n a s l . t y e e k g r i r sv r ä e j F v S , e a l m e r h ä i v r S r V V Fjä ärm v h r r c ä j o f r n e r fö e t l t a r t a n V e ten c t t , a n s v e n a m r o a G b e och v e av ab Installation och av byte av abbonentcentraler för fjärrvärme Utför även byten abonnentcentraler för fjärrvärme, och kylasamt samt kulvertbyten av värme och varmvatten fjärrkyla kulvertbyten av värme, varmvatten och kallvatten somtotalentreprenader. totalentreprenad. som e

rm byt ä v h c v o a n n te tio Installa amt kulvertby as l y k ad. h n c e o r p e r ent l a t o t som

ROSLAGENS VÄRMEMONTAGE AB BOX195 195••177 17724 24Järfälla Järfälla BOX www.rvm.nu Tel 08-580 813 00 ••www.rvm.nu

EN


Nya UH40 med nätdrift eller 20 års batteridrift (AA). Flexibel mjukvara som tillåter inställning av tempgivartyp, energienhet och monteringsläge i fält.

Välkommen till framtidens energimätning.


Nu gรฅr vi รถver till NB-IoT


ENERGISPECIAL

”Efter att ha utrett flera tänkbara lokaliseringar av en ny produktionsanläggning framstod Lövsta som platsen med de bästa förutsättningarna.” /Mats Strömberg, huvudprojektledare för Lövstaprojektet Bild: Kjell-Arne Larsson

LÖVSTA FÅR HELT NY

PRODUKTIONSANLÄGGNING Stockholm Exergi har ett stort behov av att ersätta produktionsanläggningar som avvecklas. Det koleldade kraftvärmeblocket KKV 6 i Värtan har tagits ur drift och Hässelbyverket som byggdes på 1950-talet faller snart för åldersstrecket. Dessutom är Stockholms stad intresserad av att använda marken där Hässelbyverket står. Staden planerar för bostadsbyggande på platsen. AV KJELL-ARNE LARSSON

ENLIGT PLANERNA SKA den bortfallande produktionskapaciteten ersättas genom en helt ny anläggning i Lövsta en bit längre ut från Hässelbyverket. Samtidigt är det tänkt att koppla samman det norra/västra fjärrvärmenätet – till vilket Hässelbyverket är anslutet – med det centrala/södra nätet. Därmed kan nya anläggningen i Lövsta försörja Hässelbyområdet och samtidigt bidra till basproduktionen i det sammantagna fjärrvärmenätet. Tack vare den så kallade sammankopplingsledningen får Stockholm Exergi större möjligheter att optimera sin värmeproduktion gentemot efterfrågan. – Efter att ha utrett flera tänkbara lokaliseringar av en ny produktionsanläggning framstod Lövsta som platsen med de bästa förutsättningarna, säger Mats Strömberg, huvudprojektledare för 40

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Lövstaprojektet. Lövsta har närhet till det befintliga nätet. Valet av plats stämmer överens med Stockholms Stads översiktsplan som kategoriserar området som industriområde. Vidare finns möjlighet att bygga en hamn för att ta emot bränsle med båt.

LÅNG HISTORIA Det tilltänkta markområdet i Lövsta har en historia knuten till deponering och hantering av avfall, och som går tillbaka till slutet av 1800-talet. Mark, strandområden och bottnar är påverkade av föroreningar. Några områden har sluttäckning och utgör idag täckta deponier i form av kullar, som kommer att lämnas orörda. Inom de markytor som Stockholm Exergi har planer på att ta i anspråk, finns idag en återvinningscentral, som kommer att flyttas, >>


    MALERIFORETAGEN

2004–2018 2004 - 2014

II SS V V EE R R II G GE E VERI E

    MALERIFORETAGEN

2004–2018 2004 - 2014

II SS V V EE R R II G GE E VERI E

ETT URVAL AV VÅRA TJÄNSTER • Polyurea beläggningar & tätskikt i p-garage / utomhusbassänger / invallningar ca 8 000 m2 / tätskikt på brobanor / tak • Polyurea skumisolering på tak / vindar / bjälklag / i väggar • Kolfiberförstärkningar på broar / p-garage / pelare / bjälklag / fastigheter / dörröppningar ca 35 000 m • Betongrenoveringar av p-garage / balkonger / loftgångar / vattentorn / smide rostfritt / vattenverk / fasader ca 50 000 m2 • Auktoriserad i rostskyddsmålning av kraftverk / dammluckor / vattenvägar / sugrör m.m. sedan 1998 ca 45 000 m2 • Epoxi- & polyuretaninjekteringar / limning av sprickor fundament m.m. / undergjutningar samt tätning vattenläckage • Golvbeläggningar & efterlysande utrymningslinjer i p-garage / industrifastigheter m.m. • Bygg- & industriservice med ramavtal av ovan tjänster / Stockbolms Exergi sedan 2011 / Billerud Korsnäs / Söderenergi m.fl.

www.ysab.se www.ysab.se 24 ÅR

1994 – 2018

24 ÅR

1 9 9 4 – 20 1 8

www.ysab.se • ysab@telia.com


ENERGISPECIAL

Den geniala kraftvärmen producerar både värme och el till stockholmarna.

men bli kvar inom området. Vidare ett företag som återvinner freon och som kommer att flytta härifrån. Längs stranden finns en småbåtshamn och ett bad, som Stockholms Stad letar efter nya lägen för. Stockholm Exergi har låtit göra provtagningar av mark och bottensediment. Dessa mycket omfattande analyser utgör delar av underlaget till företagets ansökan om Miljötillstånd som lämnades in i februari. Om tillstånd för uppförande och drift av den tänka energianläggningen ges kommer både marksaneringar och muddringar att genomföras. Samtidigt med miljöärendet arbetar Stockholm Stad med en ny detaljplan för området. Tidplanen för detaljplanen är att en ny plan ska godkännas i december 2021.

ALTERNATIVA BRÄNSLEN Stockholm Exergi söker miljötillstånd för en anläggning som använder maximalt 620 MW tillförd bränsleeffekt. Det kan bli

Trä utgör ett av de möjliga bränslena i den nya anläggning som ska byggas. Bild: Kjell-Arne Larsson

fråga om både en kraftvärmeanläggning och flera hetvattenpannor. Basanläggningen är en kraftvärmeanläggning med maximalt 400 MW bränsleeffekt. Det tekniska grundkonceptet enligt förstudie består av en eller två kraftvärmepannor för sammanlagt 330 MW bränsleeffekt och med överlastmöjlighet. Det skulle ge en el-effekt på 90-100 MW och en värmeeffekt på 270 MW, därav 60 MW från en rökgaskondenseringsanläggning. En option förutom grundkonceptet är att också uppföra två hetvattenpannor på vardera 100 MW, som enbart ska svara för spets- och reservkapacitet. – Planen är att bränslet till kraftvärmeanläggningen i första hand ska utgöras av RDF som betyder Refused Derived Fuel, fortsätter Mats Strömberg. Det levereras färdigt och upparbetat till oss och anländer i form av emballerade balar. Det enda som behöver göras är att dela balarna och ta bort emballaget. Planen är att det till största delen blir importerad RDF från olika delar av Europa. Som reservbränsle kommer anläggningen att klara även RT-flis och fast biobränsle. Ingen av de tre typerna av bränsle kräver någon förbehandling på plats. Det kommer att finnas möjlighet att ta emot bränsle som kommer med bil, men planen är att absoluta merparten ska utgöras av RDF som kommer med båt. Om enbart RDF används krävs cirka en båt per dygn, under de knappt 300 dagar per år som anläggningen ska vara i drift. Två båtar ska samtidigt kunna ligga vid kaj och lossas av två kranar där vardera kranen klarar cirka 100 balar per timme. Bränsleflödet till kraftvärmeanläggningen vid full last blir cirka 500 kubikmeter RDF per timme. RDF bedöms ha ett värmevärde som varierar mellan 2,9 och 3,5 MWh per ton, vilket motsvarar en årsförbrukning på 900 000 respektive 750 000 ton.

FÖRFINAD TEKNIK Den förbränningsteknik som Stockholm Exergi har planerat för kraftvärmepannan är CFB – Circulating Fludized Bed. Den klarar alla de tänkta typerna av bränslen och ger dessutom bättre prestanda än en rosterpanna. Dessutom tänker man sig att förfina tekniken lite ytterligare jämfört med de flesta liknande anläggningar och pressa upp ångdata till 450° C och 60–70 bar, detta för att få ut så stor andel el som möjligt. >> 42

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


Stolt partner

till Stockholm Exergi för ökad tillgänglighet och maskinhälsa. Online-mätning med kraftfulla VibGuard ger möjligheten att se tidiga skador och rätt åtgärder kan göras i tid.

När Stockholm Exergi nyligen upphandlade online övervakning och diagnostik inom vibrationsmätning valdes MLT som leverantör för utrustning, mjukvaror och analystjänster till anläggningarnas ca 150 mest kritiska maskiner.

Överskådlighet i Asset View webportal för hela drift och underhållsorganisationen om maskiners status. Färgindikering med grönt, gult, rött. Med smarta och lättförståeliga rapporter från MLT diagnoscentra kommer tydliga färgkodade beslutsunderlag och rekommendationer baserat på analys utförd av erfarna och certifierade vibrationstekniker. All utrustning och tjänster från MLT kan också finansieras via hyra i samarbete med DLL. Vill du också komma igång? Räkneexempel hyra 60 månader: Komplett handhållet ronderingsinstrument av modell VibScanner 2 inkl. mjukvara: 2980 SEK/månad

www.mlt.se. Tel: +46 (0) 31-7427500


ENERGISPECIAL

Anläggningen i Lövsta ska kunna producera cirka 2 000 GWh värme och uppemot 600 GWh el årligen. Bilden visar schematiskt lokaliseringen av anläggningen. Illustration: Liljewall Arkitekter

– Vi behöver en anläggning med hög bränsle- och produktionskapacitet. Om vi bygger en panna för 330 MW tillförd bränsleeffekt innebär det att den får i runda tal den dubbla kapaciteten jämfört med den största avfallseldade CFB-pannan idag, som finns i block 6 i Västerås, berättar Mats Strömberg. Vi ser redan ett intresse från leverantörer att erbjuda en anläggning som uppfyller våra önskemål. Om även hetvattenpannor byggs i Lövsta kommer de att använda bioolja, eldningsolja 1 eller träpulver som bränsle.

TIDPLAN Om tidplanen från Stockholm Stad angående beslut om detaljplan till december 2021 håller och om även miljötillstånd beviljas, kan Stockholm Exergi ta ett investeringsbeslut tidigast till sommaren 2022. Den nya anläggningen skulle då kunna tas i drift hösten 2025 och vara i kommersiell drift året därpå. De arbeten på plats som har utförts fram till idag, är provtagningar i mark och bottensediment, både för kemiska analyser av föroreningssituationen och geotekniska mätningar av markens stabilitet. Dessa ska ligga till grund för bland annat saneringsarbetet. – Vi har en säker plan för detta. Det är otroligt viktigt att inte påverka deponiernas stabilitet. När vi muddrar och bygger i hamnen måste vi också vara 100 procent säkra på att inte påverka vattenkvaliteten. Med tanke på hur förorenat området är idag, kommer bygget av en ny energianläggning definitivt att bidra till ett mycket renare Lövsta, avslutar Mats Strömberg. • RDF – Refused Derived Fuel – utgörs av utsorterade brännbara andelar från kommunalt avfall och från industri. Avfallet har bearbetats och fraktioner som är möjliga att återvinna har sorterats ut. Kvarvarande del – normalt bestående av plast, trä, papper, textilier och annat brännbart och icke-brännbart, utgör i storleksordningen 44

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Hässelbyverket har nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas. Bild: Kjell-Arne Larsson

20 % av den ursprungliga avfallsmängden. RDF levereras normalt i form av balar. • RT-flis – returträ-flis – är återvunnet trä. Det kan komma från bygg- och rivningsverksamhet samt från lastpallar och förpackningar. • Biobränslet består av grot (grenar och toppar), bark, spån och liknande. FAKTA Lövsta, ny kraftvärmeanläggning utanför Hässelby i Stockholm Preliminär tidplan: sommaren 2022–hösten 2025 Markundersökningar: Sweco Vatten- och sedimentprovtagningar: Sweco, Yoldia Miljöansökan: Sweco Anläggningsutredningar i samarbete med: KFS, JD-gruppen, ALSA, Sweco, Liljewall Arkitekter


Rågas • Rengas • PRocess

Dags att mäta kvicksilver ► Ett OPSIS mätsystem mäter alla gaser ► Snabb respons från mätning direkt efter pannan ► Noggrann mätning av emissioner till luft Kontakta oss så berättar vi mer! Skanna koden och se vår film om THg-mätning.

Läs mer på www.opsis.se • E-post: info@opsis.se • Tel: 046-72 25 00

Engageman hela vägen g !

Stolt entreprenör till Stockholm Exergi sedan många år

Att jobba med PMA, Pilbäck Mark & Anläggning AB, ger alltid ett slutresultat som håller. Vi tror att kvalitet, noggrannhet och genuint engagemang är nyckeln till våra framgångar.

070-218 54 26 info@pmastockholm.se


ENERGISPECIAL Framtidens fastigheter har både elproduktion och ellagring. Dessa smarta fastigheter ställer större krav på balansering av elsystemet och elnätet. Illustration: Tomas Öhrling

SMARTA FASTIGHETER OCH INTELLIGY

för bättre värme- och elanvändning Stockholm Exergi har lanserat en rad lösningar och kunderbjudanden inom konceptet Smarta Fastigheter. Det handlar om att effektivisera och förenkla användningen av värme. Målet är ännu jämnare och tryggare leveranser samt bättre ekonomi för kunderna. Konceptet rymmer också erbjudanden om att effektivisera fastigheternas elanvändning. AV KJELL-ARNE LARSSON

I FJÄRRVÄRMENÄTET HAR Stockholm Exergi installerat en uppdaterad kommunikationsutrustning som möjliggör en tryggare fjärrvärmeleverans och övervakning av fjärrvärmedistributionen. Kommunikationslösningen möjliggör en fördelning av tillgänglig värme mellan alla kunder om en extremsituation skulle uppstå och inte tillräckligt med värme finns att tillgå. En sådan extremsituation är ytterst ovanlig och Stockholm Exergi behöver gå långt tillbaka i tiden för att finna en motsvarande, men en sådan skulle teoretiskt kunna uppstå vid extremkyla under flera dagar samtidigt med en produktionsstörning i någon av de större produktionsanläggningarna. Den uppdaterade kommunikationsutrustningen möjliggör 46

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

även att fjärrvärmekunderna kan optimera sin energianvändning med programmet Intelligy. Alla flerbostadshuskunder kan utan kostnad ansluta sig till en basversion av Intelligy – Intelligy Start – där tre sensorer placeras i fastighetens utrymmen. Kunden får insikt och analyser i inomhusklimatet, om det exempelvis finns stora temperaturvariationer. Utöver Intelligy Start finns fler möjliga funktioner inom Intelligy. Med Värmeoptimering får kunden en smartare uppvärmning i fastigheten och det bidrar till en bättre miljö, lägre kostnader och enklare hantering av frågorna kring uppvärmning. Kunden styr och följer upp Intelligy via datorn, surfplattan eller mobilen. Kunden väljer inomhustemperatur och Intelligy >>


KOMPOTEK AB Ventiler och ventilautomation

Vi tackar Stockholm Exergi för förtroendet att leverera EHP-003 certifierade ventiler.

GUIDELINES: EHP/003 CERTIFICATE: 01/03

www.kompotek.se

info@kompotek.se

Elinstallationer, service och underhåll på klokt och säkert sätt – alltid med hållbarhetsperspektiv. Gullikssons El utför alla typer av större och mindre eltekniska projekt för företag, offentlig sektor, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi har nöjda kunder och samarbetspartners i Stockholm och Mälardalen ända sedan 1998. Välkommen – kontakta oss idag med din förfrågan!

GULLIKSSONS EL Stockholm - Mälardalen www.gullikssonsel.se forfragningar@gullikssonsel.se 08-594 123 40


Din mark och byggresurs i Storstockholm MBR Mark & Bygg Resursen AB utför alla typer av arbeten såsom ledningsarbeten, husgrunder betongarbeten, infiltration- och VA-anläggningar, grundisoleringar sten- och plattläggning samt kompletta finplaneringsarbeten. Besök oss på www.mbr.nu

I FOKUS


ENERGISPECIAL

Med hjälp av Intelligy får kunden kontroll på värmen i fastigheten. Som optioner finns även kontroll och styrning av värme och el.

optimerar värmeanvändningen mot vald temperatur på ett smart sätt, vilket ger energibesparingar på upp till 10 procent. Inomhusklimatet blir jämnare och komforten högre för de boende. Kunderna kan optimera sin användning av värme samtidigt som effekttoppar kan reduceras för att undvika snabba svängningar i efterfrågan och därmed begränsa användningen av mindre önskat bränsle i produktionsanläggningarna hos Stockholm Exergi. Allt detta ger fördelar för både ekonomin och miljön – för kunden och för Stockholm i sin helhet. Funktionen Driftkontroll är uppkopplad mot värmesystemet och skickar i realtid information från värmesystemet för att säkerställa att tappvarmvatten och uppvärmning fungerar som de ska. Om något inträffar skickas larm via sms och mail, med förslag på åtgärd. Det går att felsöka digitalt både i realtid och i historiska data. – Det blir enkelt för kunden att kontrollera och optimera värmeanvändningen, säger Martin Brolin, chef för affärsutveckling kundlösningar. Driftkontroll skapar en trygghet och vetskap om att allt fungerar som det ska, men utgör även ett verktyg för att analysera åtgärder, helst proaktivt, om det är något som inte fungerar i värmesystemet. – Det är upp till varje kund vilka delar hos Intelligy som passar behoven bäst. Alla ska kunna förstå sitt värmesystem enkelt utan att behöva några fördjupade kunskaper, fortsätter Martin Brolin. – Tack vare den moderniserade kommunikationslösningen kan vi erbjuda en mer robust och modern fjärrvärmeleverans. Samtidigt möjliggör Intelligy en optimerad energianvändning för våra kunder och reducerade effekttoppar för Stockholm i sin helhet. Det skapar en eftersträvansvärd helhet för ekonomin och miljön, säger Per Ytterberg, direktör för affärsutveckling hos Stockholm Exergi. Konceptet Smarta Fastigheter omfattar också optimering av fastighetens elsystem. Egen elproduktion från solceller och elektrifiering av fordonsflottan med elbilsladdning för hemmet eller arbetsplatsen. Men även eloptimering som knyter ihop elsystemets olika delar då de hänger tätt ihop med varandra. Batterilagring som optimerar balansen mellan produktion och konsumtion samt balansering av inkommande faser. För just fasbalanseringen har Stockholm Exergi ett tätt samarbete med företaget Ferroamp.

På telefonen eller datorn kan kunden följa och kontrollera värmeanvändningen. Det går att se om systemet fungerar som det ska, alternativt erhålla felmeddelande och förslag till åtgärd.

Fastighetens inkommande faser balanseras och därmed optimeras dess uttag från elnätet, vilket ger besparingar på säkrings- eller effektnivån. Dessutom ger det uppföljning av elanvändningen i realtid, vilket ger analysmöjligheter på elanvändningens uttagsmönster och optimeringsmöjligheter. – Även här är ledorden enkelhet, trygghet och hållbarhet. Exempelvis kan kunden logga in på Intelligy och historiskt eller i realtid följa sin elproduktion från solcellerna och fördelningen mellan använd el från solceller, köpt el från nätet, exporterad el till nätet eller lagrad el i batteri, avslutar Martin Brolin. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

49


ENERGISPECIAL

BRANSCHLEDANDE

ÅTERVINNING av plast i Brista Stockholm Exergi i samarbete med SÖRAB utvecklar möjligheterna att sortera ut plast från den brännbara fraktionen i hushållsavfall. Vid Brista kraftvärmeverk har man byggt en fullstor anläggning, som separerar plasten från den avfallsström som i övrigt används som bränsle i Block 2. Plasten kan så småningom användas som råvara för tillverkning av nya plastprodukter. AV KJELL-ARNE LARSSON

I ETT FÖRSTEG separeras de gröna mindre påsar som innehåller komposterbart avfall från strömmen av övriga påsar. De sistnämnda processas i en mekanisk enhet som öppnar påsarna och frilägger avfallsmaterialets enskilda delar, som vi här kan benämna partiklar. I trumsiktar delas materialströmmen upp i fyra strömmar, beroende på partiklarnas storlek. De som understiger 60 mm är svåra att återvinna och deras flöde passerar en magnet som avskiljer magnetiska metaller och ett Eddy Currentsteg som avskiljer icke-magnetiska metaller. Resten används som bränsle i Block 2. De tre övriga strömmarna har olika partikelstorlek, från 60 mm och större i tre klasser. Var och en passerar två NIR-kameror som identifierar plastpartiklar. Dessa blir till accept, medan övriga blir till rejekt. (NIR = Near-infrared spectroscopy.)

KRAVSPECIFIKATIONER

Den nya anläggningen utvinner största delen av den plast som idag hamnar i ”restsopan”. Bild: Kjell-Arne Larsson 50

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Vardera av acceptströmmarna når en balpress som pressar kubiska balar och väger dessa. Balarna består av alla förekommande sorters plaster. Med avseende på renhet uppfyller materialet kravspecifikationer enligt FTI för plast som ska återvinnas. (FTI = Förpacknings- och tidningsinsamlingen.)


ENERGISPECIAL

Sveadiesel AB Inter-Turbine Bedömningen är att anläggningen kommer att producera 17 850 ton plast och 2520 ton metall varje år. Bild: Johan Ekström

Nyförsäljning och service av snabbstartande ångturbiner från Howden (KK&K). • 40kW – 24 MW

”Tack vare anläggningen kommer Stockholm Exergi och SÖRAB se till att avfallshanteringen sker högre upp i avfallstrappan och att plaståtervinningen närmar sig en cirkulär ekonomi.”

• 3-130 bar(a) upp till 530 º • Mottryck upp till 29 bar(a) • Ventilgrupper ger hög verkningsgrad även vid dellast • Servicevänlig design (overhung)

/Johan Ekström, konsult, MCK Energiteknik AB – Tack vare anläggningen kommer Stockholm Exergi och SÖRAB se till att avfallshanteringen sker högre upp i avfallstrappan och att plaståtervinningen närmar sig en cirkulär ekonomi, säger Johan Ekström, inhyrd konsult från MCK Energiteknik AB och projektledare för det aktuella projektet. – Balarna med plast kommer att gå till Svensk Plaståtervinnings anläggning i Motala, där materialet delas upp i olika sorters plast. Respektive sort säljs sedan till industrier som tvättar och granulerar materialet för användning i nya plastprodukter, fortsätter Johan Ekström. Investeringen i anläggningen i Brista ligger därför i linje med den anläggning som Svensk Plaståtervinning ganska nyligen >> uppförde i Motala.

+46 8 764 66 10 • mail@sveadiesel.se www.sveadiesel.se BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan 21 172 26 Sundbyberg Sverige

LEVERANSADRESS: Tritonvägen 16 172 63 Sundbyberg Sverige

POSTADRESS: Box 1326 SE-172 26 Sundbyberg Sverige

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

51


ENERGISPECIAL

Plockanalyser som har utförts på olika håll har visat att den avfallsfraktion som ibland kallas ”restsopan” till en tredjedel består av förpackningar. Cirka 15 procent av restsopan utgörs av plast. Bedömningen är att återvinningsanläggningen i Brista kommer att sortera ut 75-80 procent av dessa 15 procent, och årligen producera 17 850 ton plast och 2 520 ton metall. Man planerar att köra anläggningen i Brista i två skift 06–22 med ett maxflöde på 40 ton/tim. Det innebär en årlig mängd på 140 000 ton, vilket utgör ett delflöde av avfallet till Block 2. – Brista kraftvärmeverk är en toppmodern anläggning och nu kompletterar vi den med den senaste tekniken för att automatisera sortering av det avfall som kommer till oss för förbränning, säger Marika Rotevall, Stockholm Exergi’s platschef för hela Bristaverket. Det som kan och bör återvinnas kommer att plockas ut, och det restavfall som återstår kommer vi fortsatt att omvandla till värme och el. Detta är ett viktigt steg i energibranschens arbete för att minska resursanvändning och klimatpåverkan.

Stockholm Exergi utvecklar möjligheterna i samarbete med SÖRAB och vid Brista kraftvärmeverk har man byggt en fullstor anläggning. Bild: Johan Ekström

FAKTA Anläggning för utsortering av plast vid Brista kraftvärmeverk Byggherre: Stockholm Exergi och SÖRAB Tidplan: maj 2019–augusti 2020 Byggentreprenör: P O Service Bygg & Måleri AB Maskinleverantör: Sutco Recycling Technik Automation: Midroc Automation Elkraft: Selek/Assemblin Finansiering: Klimatklivet bidrar med 134 Mkr

Förläng livslängden på Er rökgaskondensering och membranvattenrening Radscan Industriservice erbjuder • • • • • •

Service & underhåll Felsökning Reparationer Leverans av slit- och reservdelar Inspektion- och utredningsuppdrag Uppgradering och modernisering av anläggningar

Inget uppdrag är oss för stort eller för litet. www.radscan.se

52

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


ENERGISPECIAL

Upphandlingar i investeringsprojekt görs i nära samarbete med Stockholm Exergis projektkontor. En teknikavdelning säkerställer att kraven på kvalitet och funktion är rätt i förhållande till anläggningen. Bild: Kjell-Arne Larsson

UPPHANDLINGAR SOM GYNNAR BÅDA PARTER Stockholm Exergi handlar årligen material, produkter, konsulttjänster, entreprenader och projekt för drygt två miljarder kronor, exklusive bränslen. Omfattningen varierar mellan åren beroende på vilka investeringsprojekt som genomförs. AV KJELL-ARNE LARSSON

ENLIGT PLANERNA SKA en helt ny produktionsanläggning uppföras i Lövsta inom den närmaste sexårsperioden, dessutom ska norra/västra fjärrvärmenätet kopplas ihop med det centrala nätet vilket gör att inköpsvolymerna kommer att öka. Stockholm Exergi arbetar också kontinuerligt med stora investeringar i underhåll och förnyelse av fjärrvärmenätet. Dessutom görs stora reinvesteringar för att öka livslängden på befintliga produktionsanläggningar.

LOKALT OCH CENTRALT Stockholm Exergi gör inköp och upphandlingar både lokalt och centralt. Tidigare hade stora delar av personalen ute på produktions-

anläggningarna inköpsrättighet och inköpen gjordes till stor del som en extra syssla förutom de ordinarie arbetsuppgifterna. Dessa inköp avsåg anläggningarnas underhåll (OPEX) och var ”decentraliserade”. Idag ser det annorlunda ut. – Vi har idag byggt upp en inköpsorganisation med lokal placering, men där inköpen hanteras och kontrolleras från en och samma organisatoriska enhet. Detta har möjliggjort att vi har kunnat minimera inköpsrätterna, fått en ökad kontroll och samtidigt frigjort tid för vår produktionspersonal, berättar Per-Anders Meyer, inköpschef hos Stockholm Exergi. – Idag har vi full koll från ”krona noll”. Våra upphandlingar genomförs i ett offentligt verktyg som heter e-avrop och våra >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

53


ENERGISPECIAL

Vid nyinvesteringar är det viktigt med gott om tid för intresserade leverantörer att arbeta fram bra lösningar och räkna på sina anbud.

inköp hanteras genom vårt affärssystem Maximo. I dessa jobbar vi intensivt med att tydligt beskriva vad vi vill åstadkomma med inköpet. Detta är en nödvändighet för att så många leverantörer som möjligt ska kunna vara med och lämna anbud. Men det skapar också förutsättning för oss att lättare följa upp inköpen så att vi får den leverans vi förväntar oss och också exempelvis kan upptäcka felaktiga fakturor. En styrd hantering underlättar också säkerställandet av att inköpen sker i överenstämmelse med riktlinjer, lagar och förordningar. Projekt, stora som små, och andra investeringar (CAPEX) upphandlas med hjälp av en central projektinköparorganisation vid kontoret i Värtan.

TRETTIO TUSEN FAKTUROR Varje år hanteras ett mycket stort antal förfrågningsunderlag, ordrar och fakturor. Det blir cirka 30000 fakturor per år. I alla projekt och på var och en av de tre sajterna Värtan, Högdalen och Brista finns inköpare som går ut med förfrågningar, letar leverantörer och konkurrensutsätter inköpen. Kategoriansvariga inköpare säkerställer att företaget har bra ramavtal inom relevanta områden som el & automation, turbiner, distributionsnät, bygg och så vidare. De operativa inköparna tar vid med orderläggning och kontroll av fakturor. Upphandlingar i investeringsprojekt görs i nära samarbete med företagets projektkontor, som har cirka trettio egna medarbetare. Det finns också en teknikavdelning som säkerställer att kraven på kvalitet och funktion är rätt i förhållande till anläggningen.

KONKURRENSUTSÄTTNING Stockholm Exergis inköp och upphandlingar lyder under LUF – Lagen om upphandling i försörjningssektorerna. – Konkurrensutsättning i våra upphandlingar är centralt men också en utmaning, fortsätter Per-Anders Meyer. Hög tillgänglighet i våra produktionsanläggningar är alltid ett övergripande mål. Bland annat därför beaktar vi förutom pris alltid kvalitet på de tjänster och produkter som ingår i upphandlingen. I förfrågningsunderlagen preciserar vi kvalitets- och funktionskrav och dessutom hur vi kommer att utvärdera dessa. Att tänkbara leverantörer får rätta och tydliga underlag är mycket viktigt för oss. >> 54

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

”Idag har vi full koll från ”krona noll”. Våra upphandlingar genomförs i ett offentligt verktyg som heter e-avrop och våra inköp hanteras genom vårt affärssystem Maximo. I dessa jobbar vi intensivt med att tydligt beskriva vad vi vill åstadkomma med inköpet.” /Per-Anders Meyer, inköpschef, Stockholm Exergi


CORE COMPETENCE Our focus is to serve our clients in demanding projects. Long-lasting experience and in-house expertise allow success in the more challenging deliveries. These ambitious projects enable our continuous learning and development.

Recion Ltd www.recion.fi contact@recion.fi Tel +358 10 419 9300

Project Office Konalantie 47 C FI-00390 Helsinki

Manufacturing Wärtsiläntie 4 FI-84100 Ylivieska

INAC installerar och levererar system och instrument till industrioch processanläggningar, där det ställs höga krav på drift- och personsäkerhet samt miljö. INAC är en del av VINCI Energies och Actemiums industriella svenska nätverk. Verksamheten har sin geografiska utgångspunkt i Jönköping, Västerås, Uppsala och Gävle, men verkar inom hela landet och kan tack vare sitt industriella nätverk ta sig an stora och komplexa uppdrag.

www.inac.se


ENERGISPECIAL

Företaget engagerar sig även för den yttre miljön och naturen. På bilden en anlagd våtmark. Vattnet är renat vatten från Bristaanläggningen. Bild: Kjell-Arne Larsson

Stockholm Exergi använder konceptet RFI – Request For Information. Redan innan upphandling tar man kontakt med tänkbara leverantörer för att ställa frågor och få kunskap om det område som är tänkt att upphandlas. Parterna lär sig på så sätt av varandra innan det är dags att gå ut med förfrågan. Företaget har sedan som mål att jobba proaktivt med leverantörerna i projekten, både när det gäller tjänster och material.

Det är viktigt att hinna träffa alla intresserade leverantörer och lägga fram sina funktions- och prestandakrav. Detta ger en mycket bättre konkurrens än att direkt komma med ett förfrågningsunderlag fyllt med skall-krav. Funktionskrav lämnar större utrymme för kreativitet och kan i slutänden gynna produktiviteten. Detta gäller projektupphandlingar, men även inköp av produkter och tjänster.

RELEVANT INFORMATION

KONSULTFÖRMEDLARLÖSNING

Stockholm Exergi försöker underlätta för leverantörerna att lämna anbud. Ett exempel är att Allmänna tekniska bestämmelser (som är specifika för Stockholm Exergi) och som medföljer förfrågningsunderlagen, skalas av så att i så stor utsträckning som möjligt endast relevant information finns med. Underlaget ska också vara utformat så att kvalitets-, prestanda- och funktionskrav är lätta att förstå. – En utmaning vid projekt är att få tiden att räcka till, menar Per-Anders Meyer. För oss internt att utarbeta förfrågningsunderlagen och för intresserade leverantörer att räkna på sina anbud. Reinvesteringar i befintliga anläggningar måste göras i samband med underhållsstopp och om upphandlingen inte blir klar i tid måste man vänta till nästa stopp. Även stora nyinvesteringar måste startas i tid. Vi förstår att det är nödvändigt och jobbar nu aktivt med att frigöra mer tid för leverantörerna att räkna på sina anbud, detta gynnar båda parter både i upphandling och genomförande.

En särskild utmaning senaste åren har varit att få tag i konsulter, både tekniska konsulter och övriga. Tidigare hade Stockholm Exergi ramavtal med ett antal konsultleverantörer, men det stora behov som man hade var svårt att täcka. – Idag använder vi en konsultförmedlarlösning som vi är mycket nöjda med, berättar Per-Anders Meyer. Företaget Workforce Logiq Sweden fungerar som vår förlängda arm, med en personalstyrka på fem personer som letar och konkurrensutsätter konsulter och därefter tecknar avtal med dem. Alla våra konsultuppdrag når marknaden och konkurrensutsätts, och på detta sätt lyckas vi hitta konsulter till samtliga projekt, uppdrag och tekniska utredningar på ett snabbt och smidigt sätt. Konsultleverantörerna som är med i Workforce Logiqs nätverk för Stockholm Exergi har hela tiden full insyn i vilka uppdrag som är på gång härnäst. Detta är en stor förändring för både beställare och utförare och en lösning som är bra för båda parter.

56

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


Vi erbjuder ett komplett program av processventiler och instrument i kombination med smarta, tidsbesparande lösningar för 3D CAD.

h

h

AUMA elektriska kvarts- eller flervarvsdon, modulärt uppbyggda med en mängd olika tillval och konfigurationsmöjligheter

KÄGELVENTILER för allt från enkla applikationer upp till PN 160 och +450°C

h

h

MARS komplett program 3-delade kulventiler av hög kvalitet för alla typer av industriella användningsområden

PEKOS flänsade kulventiler i en mängd olika utföranden för krävande processapplikationer

Hos oss får du tillgång till den samlade kompetensen hos en av Nordens ledande leverantörer av ventiler och instrument. Genom vår erfarenhet av alla slags industriella processer svarar vi upp mot olika branschers krav och kan ta fram kundanpassade lösningar för just ditt företags behov. Årligen monterar och levererar vi drygt 25 000 ventilpaket och utför ventilservice på fältet med egen personal.

Lars Bergman Regionchef Öst

Vårt ventilbibliotek för AutoCad Plant 3D innehåller nu mer än 2 500 olika utföranden - en smart, innovativ lösning med "intelligenta komponenter" som gör att konstruktionstiden i Plant 3D kan kapas dramatiskt. Kan vi hjälpa dig i din verksamhet? Har du frågor kring en konkret applikation eller vill du diskutera en teknisk lösning för ett kommande projekt? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Telefon 010-455 97 00 • sales@axel-larsson.se www.axel-larsson.se

STOCKHOLM • GÖTEBORG • MOTALA • FALUN • UMEÅ


Plant engineering with the environment in mind

MARTIN plants and technologies

The new Line P8 in the Hรถgdalen CHP Plant will be equipped with the MARTIN reverse-acting grate Vario, our latest development

www.martingmbh.de

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Stockholm Exergi 2020  

En bilaga till Nordiska Projekt 4/2020

Stockholm Exergi 2020  

En bilaga till Nordiska Projekt 4/2020

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded