Page 1

NR 2 • 2018

* Nu är SSG On site här! * Biobaserat lignin som ett förnybart alternativ till oljebaserade fenolmaterial * Breddade produktionsmöjligheter för Stora Ensos sågverk i Gruvön * Smart Heat – innovation ger smartare värme

NY PROGNOS VINDKRAFTEN VÄNTAS ÖKA MED 60 PROCENT PÅ FYRA ÅR

SKOGS-

GE FÖRETAGET ETT SMÖRJLYFT

INDUSTRIDAGARNA – TRADITIONSENLIGT I SUNDSVALL


Plast & Målningsteknik AB utför: Miljöblästring Blästring Lackering Industrimålning Golvbeläggning Brandskyddsmålning Brandtätningar Betongrenovering Industriplast Compositbeläggning Metallisering Industrisanering Injektering Polyurea beläggning

IGGESUNDS PLAST & MÅLNINGSTEKNIK AB www.plastomalningsteknik.com info@plastomalningsteknik.com Telefon.0650-20880


Gasell

VI EXPANDERAR STARKT. MÖT FRAMTIDEN MED OSS! Med innovation och tekniskt kunnande jobbar KE THERM med lösningar för fjärrvärme och fjärrkyla. Vi satsar hårt på fortsatt offensiv expansion av verksamheten för att fortsatt ligga i framkant. Är du den samarbetspartner som vill möta framtiden med oss?

Värm upp din pool med fjärrvärme.

Smart app-styrning av fjärrvärmeanläggningen.

Självlärande elektronisk styrning av varmvatten.

Helisolerad central. Högst komfort med trådMarknadens snyggaste? lös rumsgivarstyrning.

WWW.KETHERM.SE


INNEHÅLL

INNEHÅLL 4 INNEHÅLL 5 LEDARE 6 NYHETER INDUSTRI 4.0 10 Att skapa en hållbar plan för industri 4.0

KÄRNKRAFT 52 Stort intresse kring rivningen av två av Ringhals reaktorer 54 Jätteprojekt på Ringhals säkrar drift i 60 år 56 ”Kärnkraftverken bör arbeta mer aktivt med att förebygga åldersrelaterade fel” 60 GenIV en energiteknik som knappast diskuteras

SKOGSINDUSTRIDAGARNA 12 Kiwa Inspecta samlade till Skogsindustridagarna

SOLENERGI 62 Bostadsrättsförening fick bättre föreningsekonomi med solel

PAPPER & MASSA 22 Stora Enso lanserar biobaserat lignin 24 Stora Ensos sågverk i Gruvön vidareförädlar till korslimmat trä 27 Ny försäljnings- och marknadsdirektör för Iggesund Paperboard

HANDEL 64 Kynningsrud Fastigheter bygger ett nytt byggvaruhus i Karlstad

UNDERHÅLL 28 Nu är SSG On site här

65 KALENDARIUM KÄRNKRAFT 66 Oberoende härdkylning säkrar fortsatt elproduktion vid Ringhals

31 LEVERANTÖRSGUIDEN UNDERHÅLL 32 Ge företaget ett smörjlyft 37 Skapa en hållbar plan för industri 4.0 VINDKRAFT 38 Så får man vindkraftverken att samsas 40 Ny prognos från Svensk Vindenergi: vindkraften väntas öka med 60 procent på fyra år 41 Fokus på planering i ny etapp av forskningsprogrammet Vindval 42 Europas största vindkraftpark har återigen vind i seglen

28

SOLENERGI 44 Solklar energiomställning för Ica-handlare 47 Lund först med solcellsdrivna papperskorgar med WiFi FJÄRRVÄRME 48 Smart Heat – innovation ger smartare värme SOLENERGI 50 Solforskningsprojekt som social mötesplats i Piteå

UTGIVARE Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719

NR 2 • 2018

CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE: Jan Åström, jan.astrom@storkom.se

* Nu är SSG On site här! * Biobaserat lignin som ett förnybart alternativ till oljebaserade fenolmaterial * Breddade produktionsmöjligheter för Stora Ensos sågverk i Gruvön * Smart Heat – innovation ger smartare värme

NY PROGNOS VINDKRAFTEN VÄNTAS ÖKA MED 60 PROCENT PÅ FYRA ÅR

SKOGS-

GE FÖRETAGET ETT SMÖRJLYFT

INDUSTRIDAGARNA – TRADITIONSENLIGT I SUNDSVALL

4

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

ART DIRECTOR: Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se MARKNAD: Ulrika Stjärna ulrika.stjarna@nordiskaprojekt.se Stellan Karlström stellan.karlstrom@storkom.se

38 Lena Waschelitz-Jonsson lena@storkom.se

TRYCK: Exakta tryck 2018

PRENUMERATION: Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se

OMSLAGSBILD: Skogsindustri. Bild: Lydian

SKRIBENTER: Kjell-Arne Larsson, Gösta Löfström, Marie Louise Aaröe

www.nordiskaprojektindustri.se www.nordiskaprojektenergi.se www.svenskbyggtidning.se www.dagensinfrastruktur.se

FOTO/ILLUSTRATIONER: Södra, LTU, SSAB, Kjell-Arne Larsson, Maria Fäldt, Lena Ehring, Acosense, Stora Enso, Peter Ardell, Jann Lipka/OX2, EWF Eco, Energiförbättring i Väst AB, Gösta Löfström, OKG, Vattenfall, Fortum, Kim Norman

Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.


LEDARE

Skogsindustrin slår rekord i investeringar under 2017 MED 16,4 MILJARDER KRONOR stod skogsindustrin för 23

procent av svensk industris investeringar under 2017. Samtidigt slog svensk industri rekord i investeringar, enligt SCB:s investeringsenkät. 2017 toppar fyra mycket tunga investeringsår på raken för svensk skogsindustri. Skogsindustrins exportvärde ökade under 2017 med 5,4 procent till 132 miljarder kronor. Det motsvarar tio procent av Sveriges totala exportvärde. För sågade trävaror ökade exportvärdet med nio procent till den nya rekordnivån 27 miljarder. För massa har exportvärdet ökat till 19 miljarder kronor, en ökning med sju procent. Papper och papp, som står för drygt hälften av värdet för skogsprodukter, har haft en uppgång med fyra procent till nästan 67 miljarder kronor. Totalt investerade skogsindustrin för 72,3 miljarder kronor i löpande priser under året, vilket enligt SCB är den högsta nivån på 80 år. De senaste fyra årens investeringar har framför allt legat inom tillverkning av massa och kartong. Nu ökar investeringarna inom träbyggande, som en följd av efterfrågan på korslimmat trä, ett hållbart och samtidigt förnybart material för bjälklag, väggar och yttertak. Flera skogsindustriföretag bygger nya anläggningar för industriellt träbyggande och det avspeglar sig i Skogsindustriernas investerings-

prognos för 2018 som ligger på 13,9 miljarder kronor. I detta nummer av Nordiska Projekt berättar vi mer om sågverket i Gruvön som just nu breddar produktionsmöjligheterna i och med en fabrik för CLT – korslimmat massivträ. Därmed kan Stora Enso bidra till att trä i högre grad används som byggmaterial och samhället blir miljömässigt mer hållbart. Stora Enso har en uttalad strategi att utveckla nya produkter som gynnar utvecklingen till ett hållbart samhälle där inga produkter baseras på fossila material. Detta nummer av Nordiska Projekt handlar även om att Kiwa Inspecta samlade till Skogsindustridagarna, att Stora Enso lanserar biobaserat lignin samt att intresset är stort kring rivningen av två av reaktorerna vid Ringhals. Samtidigt investerar Ringhals cirka 900 miljoner i oberoende härdkylning på reaktor tre och fyra. Med projektet blir Ringhals kärnkraftverk redo för långtidsdrift bortom år 2020. Trevlig läsning! Jan Åström

Kvalificerad rör- och anläggningsprojektering lngenjörsfirman Rörkraft AB har lång erfarenhet av rör- och anläggningsprojektering inom processanläggningar. Vi utför rörkonstruktion, hållfasthetsanalyser, byggdimensionering och processanalyser. Under åren har vi byggt upp en stor branscherfarenhet och normkunskap, och utför uppdrag inom all typ av industri. Vi är hårt drivna specialister inom våra områden. Vi har även utvecklat och säljer programvaran PipeCalc som används för statisk dimensionering av rör och rördelar. Läs mer om PipeCalc på vår hemsida www.rorkraft.se Ingenjörsfirman Rörkraft är din samarbetspartner genom hela projektet.

Ingenjörsfirman Rörkraft AB, Hedvig Möllers gata 6, 223 55 Lund, 046 – 18 25 00, www.rorkraft.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

5


NYHETER

STARKT RESULTAT FÖR SANDVIKEN ENERGI

Södras kombinat i Värö. Bild: Södra

Sandviken Energi-koncernen redovisar ett starkt resultat för 2017 på 62,4 miljoner kronor. Även kundernas betyg och resultaten av miljö- och hållbarhetsarbetet ligger i linje med bolagets uppgående trend.

RIKSBYGGEN TECKNAR FÖRVALTNINGSAVTAL MED STORA ENSO Från den 1 april kommer Riksbyggen att ansvara för yttre skötsel av Stora Ensos byggnader i Skutskär. Sammanlagt handlar det om ett tiotal byggnader kring Stora Ensos produktionsanläggning som Riksbyggen nu ska ta hand om.

SKOGSSEKTORNS JÄMSTÄLLDHET UNDER LUPP I NYTT PROJEKT I ett öppet brev med rubriken ”Från hashtag till handling” kräver 16 studenter vid jägmästarprogrammet förändringar i den rådande machokulturen inom skogssektorn. Med start under 2018 finansierar Skogssällskapet ett projekt vid SLU som ska bidra till att synliggöra genusnormer i skogssektorn, hur de är förankrade i praktiken och hur de kan förändras. Stina Powell är forskare inom genus- och miljöfrågor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och den som kommer att leda projektet.

Södra allt närmare fossilfrihet Södras arbete med en helt fossilfri verksamhet har gett tydliga resultat. Under 2017 förbättrades resultatet inom alla de områden man arbetar med. Delmålet att de industriella processerna ska drivas med uteslutande förnybara bränslen är nu uppfyllt till nära 100 procent. Under 2017 ökade Södra andelen förnybara bränslen för att driva processer från 98,7 procent till 99,3 procent. Även inom de andra områdena har man gjort en tydlig resultatförbättring. Andelen förnybart bränsle som tankas vid Södras tankstationer ökade från 47 till 79 procent. – Det här är en exceptionellt stark utveckling, säger Henrik Brodin, projektledare för fossilfrihet på Södra. – Resultatet går tydligt framåt inom alla våra områden. Att vi redan nu kan se så stark utveckling beror på att hela organisationen arbetar fokuserat med hållbarhetsfrågorna. Nu gäller det att fortsätta det här målmedvetna arbetet. Målet om fossilfri produktion år 2020 och

fossilfria transporter år 2030 är ett av de tre hållbarhetsmål som Södras styrelse beslutade i september 2016 skulle likställas med de finansiella målen för koncernen. Arbetet för att nå detta mål intensifierades under 2017. Det omfattar aktiviteter på både kort och lång sikt, såsom effektivisering av befintlig verksamhet, ersättande av fossila produkter med fossilfria alternativ samt forskning och utveckling kring nya produkter. Under året beslutade Södra bland annat om två investeringar i produktion av biodrivmedel: biometanol vid Södras massabruk i Mönsterås och biodrivmedel baserat på skoglig råvara i Tofte, Norge. – Det här är mycket glädjande, både för Södra och för hela samhället. Det är ett kvitto på att övergången till fossilfrihet inte bara är möjlig, utan också på att vi i Södra har förutsättningarna att kunna visa vägen på detta område, säger Lars Idermark, vd och koncernchef, Södra.

Testbäddar för ökad innovation på KTH Live-In Lab SNABBSPÅR INOM ENERGIBRANSCHEN – PILOTUTBILDNING STARTAR I SKÅNE Energibranschen har ett stort behov av tekniker, civilingenjörer och högskoleingenjörer. Nu startar branschorganisationen Energiföretagen Sverige, Arbetsförmedlingen och Folkuniversitet Korta Vägen Energi för att möta upp en del av behovet. Syftet är att snabbare hitta nyanlända med kvalificerad yrkeserfarenhet och utbildning. Läs mer på www.nordiskaprojekt.se 6

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Akademiska Hus upplåter Undervisningshuset på KTH Campus i Stockholm som testbädd för att möjliggöra tester och forskning i samverkan med KTH Live-In Lab. Vinnovasatsningen syftar till att möjliggöra att nya konkurrenskraftiga miljötekniska och hållbara produkter och tjänster snabbare når ut till marknaden. Akademiska Hus tillsammans med Einar Mattsson, Nordic Choice Hotels och Schneider Electric går samman med KTH och möjliggör en utökning av antalet testbäddar inom KTH Live-In Lab. Därmed går KTH Live-In Lab under 2018 från att förknippas med en fysisk testbädd till att bli

en plattform som hanterar multipla testbäddar. KTH Live-In Lab är inne i en mycket intensiv fas med fokus på utförande och uppstartande av forskningsverksamhet samt produktion av den fysiska testbädden om 300 kvm bygglovsbefriad yta på KTH Campus Valhallavägen. Testbädden beräknas stå klar sommaren 2018 och studenter flyttar in till höstterminen 2018. Intresset att förlägga forskning och utveckling i verkliga miljöer är mycket stort och det finns ett starkt intresse och behov från industrin såväl som akademin att utöka omfattningen och därmed komplexiteten av testverksamheten.


NYHETER

BillerudKorsnäs

lanserar upplösningsbar och klimatpositiv cementsäck BillerudKorsnäs lanserar D-Sack. En revolutionerande förpackningslösning som kommer att sätta en ny industristandard för cementförpackning och den globala cement- och byggindustrin. Upplösningsbar och klimatpositiv – prisbelönta D-Sack har flera markanta fördelar jämfört konventionella cementsäckar. Säcken försvinner under blandningsprocessen, vilket minimerar cementsvinn, eliminerar avfallshantering och sparar tid samtidigt som arbetsplatsen blir renare, säkrare och hälsosammare. D-Sack har också en lägre total kostnad för entreprenören jämfört med konventionella cementsäckar. Förutom ovanstående fördelar är D-sack överlägsen konventionella cementsäckar när det gäller klimatprestanda. En livscykelanalys utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet visar att D-sack fångar CO2 över ett hundraårsperspektiv, vilket innebär att den är klimatpositiv. Anledningen är att koldioxiden som bundits under trädtillväxten och sedan inkorporerats i pappret, är bunden i betongstrukturen. – D-Sack är en revolutionerande förpackningslösning som kombinerar ökad driftseffektivitet och minskad produktförlust med en renare miljö. Tack vare sina unika förmågor kommer D-Sack att sätta en ny industristandard och revolutionera hur cement- och byggindustrin arbetar. Vi ser väldigt mycket fram emot att marknadsföra, sälja och distribuera D-Sack under varumärket BillerudKorsnäs direkt till varumärkesägare och grossister, säger Mikael Strömbäck, Business Segment Director Sack Solutions på BillerudKorsnäs. D-Sack har utvecklats i ett nära samarbete mellan BillerudKorsnäs och LafargeHolcim.

Hela Sverige, alla kranmodeller • ABUS Kransystem levererar högkvalitativ lyftutrustning från 80 kg upp till 120 ton. • ABUS organisationen tillhandahåller service och utbildning av lyftutrustning.

Välkommen att kontakta din närmaste återförsäljare inom ABUS Sverige gruppen.

Karlstad: 054 555 770 Timrå: 060 525 420 Gävle: 026 252 290 Luleå: 060 575 457 www.carlhag.se

• Representerat på cirka 25 olika orter över hela Sverige.

Kungsbacka: 0300 566 570 Norrköping: 011 10 01 92 Kristianstad: 044 12 62 30 Helsingborg: 042 12 62 30 Åkersberga: 08 540 691 80 Jordbro: 08 540 691 80 www.jjgruppen.se

Läs mer på abus-kransystem.se

Kristianstad: 044 200 230 www.procranes.se

Traverskranar | Lättraverssystem | Svängkranar | Lintelfrar | Kättingtelfrar | Lättportalkranar

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

7


NYHETER

JAK Metalli Oy, Finland, har uppfunnit en unik skärmetod för rensning av vägrensvegetation, som fungerar mycket bättre för små träd än konventionella kedjedrivna aggregat.

Mantella S.r.l., Italien, har tagit fram en unik design och en innovativ lösning för en trailer och ett flak som representerar en helt ny generation.

NYA CERTIFIERINGAR OCH STÄRKT ORGANISATION FÖR SK LICENSSVETS Finalisterna i Swedish Steel Prize 2018 CTE Spa, Italien, har utvecklat en liten lastbilsmonterad skylift med enastående mångsidighet, höjd och räckvidd.

Med en modulär design nästan helt utan svetsning, har Trufab Global, Australien, skapat en flexibel och lätt fältvagn som kan slutmonteras på plats.

utmärker sig med banbrytande design

NYA CERTIFIERINGAR OCH STÄRK ORGANISATION FÖR SK LICENSSV

Finalisterna i Swedish Steel Prize 2018 har nu offentliggjorts. De representerar fyra innovativa designkoncept som utnyttjar höghållfast stål för att uppnå bästa möjliga prestanda. Vinnaren tillkännages vid en ceremoni i Stockholm den 24 maj. – Vi har nominerat fyra finalister med helt olika perspektiv på innovation som juryn tycker är helt fantastiska. De sträcker sig från helt nya produktfunktioner till applikationer som utmanar traditionell design med moderna material, säger Eva Petursson, juryordförande för Swedish Steel Prize och chef för SSABs strategiska FoU-arbete.

Här är de fyra finalisterna och juryns motiveringar: CTE Spa, Italien, har utvecklat en liten lastbilsmonterad skylift med enastående mångsidighet, höjd och räckvidd. Den kompakta bommen har en unik, upphöjd svängmekanism som gör att den kan manövreras runt hörn, vilket ger tillgång till trånga utrymmen där traditionella lösningar inte fungerar. En noga genomtänkt design, optimering av bommens tvärsnitt och användning av höghållfast stål gjorde detta möjligt. JAK Metalli Oy, Finland, har uppfunnit en unik skärmetod för rensning av vägrensvegetation, som fungerar mycket bättre för små träd än konventionella kedjedrivna aggregat. Den innovativa designen utnyttjar potentialen i höghållfast och slitstarkt stål. Detta har resulterat i ett skärhuvud med låg vikt som möjliggör hög produktivitet och en säkrare arbetsmiljö, kombinerat med extremt låg energiförbrukning och låga driftskostnader. Mantella S.r.l., Italien, har tagit fram en unik design och en innovativ lösning för en trailer och ett flak som representerar en helt ny generation. Det var möjligt genom skickligt designarbete och smarta produktionsmetoder, kombinerat med fördelarna med höghållfast och slitstarkt stål. Denna nya, lätta trailer har förbättrad stabilitet, låga driftskostnader och hög transporteffektivitet. Med en modulär design nästan helt utan svetsning, har Trufab Global, Australien, skapat en flexibel och lätt fältvagn som kan slutmonteras på plats. Tack vare moduluppbyggnaden kan olika storlekar lätt levereras, och samtidigt blir underhållet enklare. Denna nya fältvagn minskar kostnaderna och ökar produktionseffektiviteten både för pro0708-49 39 81 • www.kgmaleriservice.se SK Licenssvets har monterat rörledningar för sekundärvärmesystemet expansionen av Pappersbruket Södra Cell i Värö. ducenter ochunder slutanvändare.

8

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Med stärkt organisation och kommande

– Vi har stärkt organisationen med fler tjäns-

pappersbruk och entreprenadarbeten, bil


KT VETS

lda-

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SK LICENSSVETS

Nya certifieringar och stärkt organisation för SK Licenssvets Med stärkt organisation och kommande certifiering till ISO 9001, 14001 samt OH-SAS 18001 är SK Licenssvets i Göteborg redo för nya utmaningar och ramavtal inom energi- och pappersmassaindustrin. Företaget har satsat mycket på utbildningar och ökad kompetens för att bättre kunna möta marknadens krav och långsiktiga samarbetsavtal. Dessutom har de förbättrat och anpassat verksamheten i de båda verkstäderna där man arbetar med rostfritt och tryckkärlsstål i separata hallar. – VI HAR STÄRKT organisationen med fler tjänstemän inom projektledning och arbetsledare för att bättre kunna möta mängden jobb som kommer in. Samtidigt söker vi en platschef och erfarna industrirörläggare som kan uppfylla kraven som ställs i certifieringarna. Genom att höja kvalitetsnivån blir vi mer konkurrenskraftiga i de stora upphandlingarna, säger Christian Suopanki, vd på SK Licenssvets V-F AB. Familjeföretaget som i dagsläget har 36 fast anställda och jobbar mycket med energibolag, pappersbruk och entreprenadarbeten, bildades 1989 av Jarmo Suopanki. Medelåldern i företaget ligger mellan 35-40 år. Svetsare och montörer blir utbildade för att kunna utföra visuell kontroll, enligt standard 5817. Idag har de ett antal ramavtal med energibolag, pappersmassaindustrin och petrokemin, såsom Preem i Skarvikshamnen. Nu håller man på att bredda sig för att lägga mer krut på entreprenadverksamhet och projektinriktade uppdrag. Uthyrningsverksamheten är numera den lilla delen av verksamheten. – För två år sedan certifierade vi oss till EN 1090-1 som är en certifiering för tillverkning av stålkonstruktioner samt ISO 3834-2, som är en certifiering för svetsning i tryckkärlsstål, och i år har vi som mål att certifiera oss till ISO 9001 som vi då implementerar med kvalitetsledningssystemet vi har idag, säger Christian Suopanki. Certifieringen ISO 9001 innefattar inte bara svetsning och stålkonstruktioner, utan styr även de administrativa delarna och inköp på en djupare nivå. Det öppnar möjligheterna för att ingå i en leverantörs– För två år sedan certifierade vi oss till EN

grupp som går samman i en upphandling, vilket har blivit mer vanligt. – På så sätt blir vi mer konkurrenskraftiga gent emot de större leverantörerna. Även om vi är bland de största i Göteborg med svetsning av tryckkärlsstål är vi ett medelstort företag i svenska mått mätt. För att stärka oss ytterligare certifierar vi oss därmed till ISO 9001, förklarar Christian Suopanki. En styrka som SK Licenssvets har är att de kan värmebehandla rörledningar med egen utrustning efter procedurbeskrivningar som är godkända av tredjepartsorgan. De förtillverkar rörledningar efter ritningar i verkstäderna, utför oförstörande provning samt egenkontroller i största möjliga mån innan det skickas ut SK Licenssvets VF AB till montageplatserna. August Barks gata 19 – Vi tillverkar även tankar 421 32 Västra Frölunda både i rostfritt och tryckTel: 031-47 46 01 kärlsstål samt t-rör i varminfo@sklicenssvets.se hållfasta material som används till ångledningar med www.sklicenssvets.se höga tryck och temperaturer. Dessa används mycket inom SK Licenssvets VF AB pappersbruk och kraftvärme    Barks gata 19 August verk, ett område där vi vill  421 32 Västra Frölunda expandera, säger Christian Tel: 031-47 46 01 Suopanki. www.sklicenssvets.se

ingå i en leverantörsgrupp som går samman i

1939 EN 45011

info@sklicenssvets.se

www.sklicenssvets.se NORDISKA NORDISKA PROJEKT PROJEKT www.nordiskaprojekt.se www.nordiskaprojekt.se

3 9

utrustning efter procedurbeskrivningar som är


INDUSTRI 4.0

Att skapa en hållbar plan för industri 4.0 – och på vilka sätt tillgång till nytänkande finansieringslösningar kan underlätta Det ideala industri 4.0-samhället är en automatiserad och digitaliserad värld där människor, maskiner och system är digitalt länkade och ger tillverkare bättre effektivitet, kvalitet och prestanda i verksamheten. Men för att nå detta mål krävs noggrann planering. Trots att produkt- och marknadsutvecklingen inom digitaliserad tillverkning utvecklas med en slående hög fart, vet erfarna chefer att de riskerar farliga affärskontroller om de flyttar för långt, för snabbt, utan ordentliga kvalitetskontroller eller strategier på plats för att mäta avkastning. AV GUNNAR SKAGERLIND, FÖRSÄLJNINGSCHEF FÖR INDUSTRISEKTORN PÅ SIEMENS FINANCIAL SERVICES I SVERIGE

ÖVERGÅNGEN TILL EN fulländad industri 4.0-modell är dock

ingen helomvändning, utan en process i flera steg. Vår senaste forskning kartlägger vägen till framgång och identifierar de viktigaste utmaningarna för digital omvandling. Över 60 tillverkare och managementkonsulter i 11 länder runt om i världen fick ge sina åsikter genom intervjuer. Det stod klart att digitala färdigheter (särskilt vad gäller digital produktionskompetens, digital underhållskapacitet och operativ och strategisk analys) samt tillgång till finansiering för digital omvandling, är de två största utmaningarna för tillverkarna. Samtliga intervjuade uppgav att utan tillgång till lämplig och hållbar finansiering från tredje part är tillverkare hindrade att införskaffa nödvändig digitaliserad teknik för effektiv digital transformation. Huvudutmaningarna som framkom var: 1. Digitala färdigheter 10

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

2. Tillgång till finansiering 3. Att skapa en kultur av samarbete inom företaget 4. Data- och IT-säkerhet 5. Brist på underlag och bevis för avkastning på digitaliseringsinvesteringar 6. Behov för att skapa en tydlig och planerad plan för omvandlingen Att bygga en hållbar plan Tillverkningsföretag och managementkonsulter som intervjuades för studien kände starkt att byggandet av en hållbar plan för industri 4.0 inte kan reduceras till en enda, förenklad formel. Varje företags omständigheter, digitala framsteg, marknadsdynamik, ledningsförmåga, talangpool och ekonomiska kapacitet är olika. Deltagarna i studien var därför överens om att ett alltomfattande tillvägagångssätt – en metod – som omsluter ett flertal aspekter av tillverkarens verksamhet är nyck-


INDUSTRI 4.0

eln till att bygga en hållbar plan för digitalisering och automatisering. Deltagarna identifierade också att finanserna borde övervägas redan i de första etapperna av strategi och planutveckling. Innovativt strukturerad finansiering (till exempel integrering av flexibla betalningar i linje med den förväntade avkastningen på investeringar som industri 4.0-tekniken förväntas producera) öppnar upp för möjligheter och hjälper även till att göra lösningen finansiellt hållbar. För att övervinna de hinder som uppstår när man behöver investera i industri 4.0-teknik har specialistfinansierare utvecklat en rad olika finansieringsverktyg, även kallat ”finansiering 4.0”, som möjliggör övergången till den nya generationens digitala teknik på ett sätt som är billigt och hållbart samt är utformat för att lindra trycket på kassaflöde och rörelsekapital hos tillverkarna. "Finans 4.0" är en snabbt växande sektor med nya flexibla strukturer som utvecklats efter en kund-för-kund basis. Dessa flexibla finansieringsverktyg kombineras på ett flertal sätt för att möjliggöra den investering som krävs för industri 4.0 över tid. Exempel på sådana nytänkande lösningar är: • ”Pay-to-access/use- utrustning och teknik”, eller betala per användning-modeller, möjliggör förvärv av system eller utrustning och omfattar teknik, service och underhåll i ett enda avtal. Perioder kan böjas för att matcha betalningar till de ekonomiska fördelarna som uppnåtts. Huvudavtal kan inrättas som hjälper till att påskynda framtida teknikförvärv. • ”Pay for outcomes-finansiering”, eller betala för resultat-modeller, baserar betalningar på de förväntade affärsmässiga resultaten, som automatisering eller digital teknik möjliggör, som till exempel minskad elförbrukning. • Teknikuppgradering och uppdatering – Finansiering kan också erbjuda alternativ att uppgradera under finansieringsperioden, vare sig det handlar om att ersätta med en nyare modell eller så kallade ”retrofitförbättringar” av den befintliga teknologiplattformen. • Övergångsfinansiering – Dessa arrangemang skjuter upp betalning för ett nytt system tills det är igång och tillförlitligt, vilket eliminerar eventuell kostnadsdubbling för tillverkaren. • Mjukvarufinans – Specialistfinansiärer förstår hur mjukvara implementeras, och de fördelar som det sannolikt kommer att leverera i praktiken. Då de känner till riskerna detta medför kan de lägga in programvara i ett helhetsomfattande finansieringspaket. • Arbetskapitallösningar – Förbättrad konkurrenskraft kan leda till plötslig tillväxt, som medför tryck på leveranser, lager och övergripande kassaflöde. Finansieringstjänster – vanligtvis baserade på någon form av fakturafinansiering – finns tillgängliga för att hjälpa till att hantera de bredare ekonomiska utmaningar som digitaliseringens framgångar ger. Finans 4.0-arrangemang tenderar att erbjudas av specialistleverantörer som har en djup förståelse både för hur digitaliserad teknik fungerar och hur den tekniken praktiskt kan genomföras för att möjliggöra en hållbar plan för industri 4.0. Ibland kan finansieringsarrangemanget vara en inbäddad del av propositionen och erbjudas redan i början av försäljningscykeln. I andra fall hänvisar teknikleverantören sin kund till en eller flera finansieringsleverantörer för att finansiera en försäljning. Tillverkare måste identifiera de bästa finansieringspaketen för att kunna digitalisera och automatisera verksamheten på ett effektivt sätt – från teknik och mjukvara till produktionslinje och företaget i dess helhet. För de mest effektiva lösningarna bör tillverkarna se till att arbeta med organisationer som kan tillhandahålla integrerade teknik- och finansieringsförslag. Läs mer om undersökningen här: www.siemens.com/practical-pathto-industry-4-0. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

11


NYHETER

De 25 utställarplatserna var tidigt uppbokade. Bild: Kjell-Arne Larsson

Kiwa Inspecta samlade till SKOGSINDUSTRIDAGARNA – traditionsenligt i Sundsvall

Att Kiwa Inspecta tycks hålla på traditionerna och möta folk från skogsindustrin just i Sundsvall, betyder inte att själva programmet på något sätt upprepas. Varje år har sina teman och hela arrangemanget utstrålar nytänkande och nyheter. Årets tema var ”Det stora lyftet – nya produkter och modern säkerhet”. AV KJELL-ARNE LARSSON

DETTA TOG FÖRSTÅS Max Johansson – som arbetar med pro-

cessäkerhet – fasta på när han inledde konferensen, för övrigt var han då klädd i hjälm och reflexväst. Senare under konferensen visade Mattias Nilsson och Mikael Nilsson från Kiwa Inspecta hur industriklättring går till. De höll sin presentation hängande i rep och selar över scenen. Det framgick klart att klättring i vissa fall är ett mycket bättre alternativ än att 12

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

bygga ställningar för att komma åt att inspektera, ta prover och göra småreparationer. Magdalena Hellgren som är teknisk konsult på Midroc Project Management och har arbetat med säkerhet i 20 år berättade om säkerhetskultur inom skogsindustri och processindustri. Säkerhetsarbete ska inte vara en isolerad ö, utan alla måste involveras och det är viktigt med chefer som skapar förståelse för varför säkerhet behövs, >>


Industrifantasi smart, fossilfri välfärd

Vi släpper loss vårt kreativa tänkande och levererar smarta lösningar för en fossilfri framtid.

www.poyry.se


SKOGSINDUSTRIDAGARNA

Anläggningen hos SunPine är det största bioraffinaderiet i sin generation. Bild: Maria Fäldt

och inte enbart kommunicerar vilka regler som gäller. Forskning har visat att säkerhetsarbete gör företagen på sikt mer lönsamma. Ökad förädling Vilka produkter som kommer och som kan komma genom vidareförädling, togs upp av Per Embertsén från SCA R & D Centre. Trä består av 45 procent cellulosa, 25 procent hemicellulosa och 30 procent lignin. Det går att tillverka så mycket mer än papper, kartong, sågade trävaror och biobränsle. Sågverksindustrin går mycket bra och här bidrar det ökande träbyggandet, bland annat modulärt byggande med prefabricerade komponenter. Per Embertsén tror på ytterligare utveckling här, liksom när det gäller textilcellulosa, men också på mer förfinade produkter, samt att det går att förädla ligninet till olika produkter, till exempel kolfibrer, lim och bindemedel. Och av hemicellulosa går det att göra membraner, plaster och kemikalier. Nanocellulosa kan användas för luftoch vattenrening. – Men det gäller att identifiera värdekedjorna, menade Per Embertsén. Om vi inte kan hitta sätt att tjäna pengar går det inte. SunPine Sedan följde ett exempel från verkligheten då Jonas Vinblad von Walter berättade hur SunPine växt fram och utvecklats. I företagets bioraffinaderi utgår man från tallolja för att tillverka talldiesel, som vidareförädlas hos Preem till Preem Evolution Diesel. Av dieseln som går åt i Sverige kommer 2 procent från SunPine. Fabriken har kompletterats och idag levereras både talldiesel, 14

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

bioolja, harts och råsulfat-terpentin. Investeringen under åren har varit cirka ½ miljard kronor. – Det går att lyckas i sådana projekt, trots stora investeringar, sa Jonas Vinblad von Walter. Budskapet till politikerna är att driva en tydlig och långsiktig politik så att projekt för gröna drivmedel kan bli av. Pöyry var konsult och med i tidigt skede under SunPine-projektet. Jonas Kihlman som är processingenjör på Pöyry berättade om utmaningar när man bygger ett bioraffinaderi. För det första vad är ett bioraffinaderi? Det är en anläggning som utifrån biologiskt material tillverkar huvudprodukter som inte är el, värme, vanlig massa, papper, sågade varor eller livsmedel. Nya produkter kan skapas genom att först sönderdela råvaran i molekyler och därefter i vissa fall sätta ihop dessa till större molekyler. Exempel på produkter (förutom det som nämnts tidigare i artikeln) är gödningsämnen, kompositer, absorbenter, biodrivmedel, fenoler och kolfibrer. Utmaningarna är många för den som vill bygga en fabrik för full produktion, med andra ord industrialisera forskningsresultat. Behövs en pilotanläggning före fullskaleanläggningen? Ska produkten förädlas ända fram till konsumentledet? Vilka standarder ska användas och vilka regelverk måste följas? Det ställs högre krav än normalt på teknikkonsulterna för ett bioraffinaderi. Äänekoski Johan Vesternäs från Kiwa Inspecta i Finland berättade därefter om projektet i Äänekoski där världens modernaste bioraffinaderi har >>


Vår talldiesel trollar bort 157 672 dieselbilar per år! Vi är Sveriges världsledande bioraffinaderi som återvinner skogsindustrins restprodukter för att skapa hållbara innovationer som dramatiskt förbättrar miljön.  Vår talldiesel är hållbar i flera led, först kan vi slå fast att skogsbruket i sig är hållbart då det för varje träd som avverkas planteras två. Sedan tar vi tillvara restprodukterna från pappersbruken och utvinner råtalldiesel som reducerar CO2-utsläppen med upp till 90 procent. Den blir i sin tur till Sveriges enda svanenmärkta biodiesel. Faktum är att vår

talldiesel eliminerar 250 000 ton CO2 per år, vilket motsvarar 157 672 dieselbilar.  Dessutom levererar vi harts, grön eldningsolja och terpentin. Att vi nyttjar restprodukter från skogsindustrin har också fördelarna att vi inte använder råvaror som är livsmedel eller indirekt konkurrerar ut åkermark.  Vår fabrik är i sin tur själv 95 procent fossilfri och ur vår egen process nyttjar vi vårt eget spill och levererar fjärrvärme till andra industrier. Tänk hållbart – tänk SunPine!

SunPine producerar årligen 100.000 m3 råtalldiesel som blandas in i vanligt dieselbränsle. Produktionen motsvarar 2 procent av den årliga förbrukningen av diesel i Sverige. SunPine ägs av Sveaskog, Södra skogsägarna, Preem, Lawter och KIRAM. Ägarna representerar hela produktionskedjan från idé till råvara och färdiga produkter. SunPines verksamhet ger ett väsentligt bidrag till de politiska målen om grön omställning. sunpine.se


SKOGSINDUSTRIDAGARNA

På Skogsindustridagarna presenterades bioraffinaderiet i Äänekoski i Finland.

byggts upp. Anläggningen representerar också nästa generations bioproduktfabrik, eftersom ambitionerna är att utveckla ytterligare produkter förutom de initiala basprodukterna. Fabriken som inledde produktionen i augusti 2017 kostade 1,2 miljarder € att bygga och förbrukar årligen 6,5 miljoner kubikmeter virke, därav 90 procent certifierat. Fabriken använder inga fossila bränslen. Vid full drift ska den producera 1,3 miljoner ton massa: Botnia Nordic Pine AKI barrmassa och Birch AKI björkmassa. Andra produkter är tallolja och terpentin, samt för egna behov svavelsyra och produktgas. Dessutom bark motsvarande 1,2 TWh per år. Av elproduktionen på 1,8 TWh per år förbrukas endast 40 procent

i den egna anläggningen. Som nämnts kommer ytterligare produkter att utvecklas, närmast till hands är kanske textilcellulosa och lignin. Sysselsättningen påverkas mycket positivt av fabriken, som visserligen kräver endast 150 personer på sajten, men där hela 2 500 sysselsätts om hela värdekedjan inkluderas, därav 1500 nya arbetstillfällen. Kiwa Inspectas roll i projektet var att utföra nästan samtliga besiktningar och provningar. Örnsköldsvik Jonas Joelsson från Processum talade om den förstudie som har

Problem med lutapplikationer? Lutapplikationer kan vara besvärliga. De kan medföra skadade säten och ventiler som fastnar. Tuflin kikventil kan vara lösningen på problemet.

Fördelar med Tuflin kikventil; Driftsäker, väl beprövad på svart-, vit- och grönlut. 360° metallinkapslat foder förhindrar exponering mot media och deformering av fodret. Rensar sig själv när den manövreras och på så vis löser problemen med skadade säten och ventiler som fastnar.

Alnab Armatur AB, 433 86 Partille Telefon: 031-44 94 50, E-post: alnab@alnab.se www.alnab.se 16

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Flödesschema på ett pappersbruk. Kikventiler på gröna linjen, linade kul- och vridspjäll på röda. Kontakta Alnab för referenser.


SKOGSINDUSTRIDAGARNA

gjorts angående ett stort bioraffinaderi i Örnsköldsvik. En investering på 15-21 miljarder kronor kan enligt studien ge god lönsamhet. Anläggningen skulle i första hand tillverka textilcellulosa, protein till foder, drivmedel och lignosulfonat. Möjliga ytterligare produkter är hemicellulosa, biogas, hartser, rejektfibrer för isolering, kristallin nanocellolosa, cymen och tanniner. Största utmaningen är troligen inte att finna finansiärer utan att säkra den råvara som går åt, hela 6 miljoner kubikmeter per år. Säkerhet och skador Bertil Forsberg från Kiwa Inspecta visade bild- och filmexempel på kranolyckor. Den mänskliga faktorn är mest förekommande orsak. Vanligt är att marken inte kan bära kranen och dess stödben. Därefter följde i stället ett antal redogörelser för skador i processutrustning. Rickard Perman från Andritz visade ett antal skador i nedre delen av sodapannor. Jörgen Kristiansson från Kiwa Inspecta berättade om en restlösningscistern tillverkad i Derakane 411-45 (GAP) och Trovidur NL (PVC-Lining). På grund av processändring hade temperaturen ökat från 50 till 57 grader C. Detta fick förödande konsekvenser i form av nedbrytning av plasten. Plast kan vara mycket känsligt både för högre och lägre temperaturer. Därefter presenterade Carolina Wahlberg från Kiwa Inspecta vad företaget kan göra när det gäller skadeanalyser och materialprovningar; med ett exempel från ett kedjebrott som analyserades metallografiskt i mikroskop. Niklas Sjöberg som också kom från det arrangerande företaget visade bilder på en besvärlig spricka i en mesaugn. Orsaken var ett svetsarbete som hade gjort att manteln slog sig; detta gav rörelser på ± 3 cm i sidledd, vilket orsakade en spricka, troligen på >>

Jonas Joelsson från RISE Processum talade om den förstudie som har gjorts angående ett stort bioraffinaderi i Örnsköldsvik.

För säkra lyft på svenska arbetsplatser • Service och inspektion • Konsultation • Konstruktion • Stållinor • Lyftutrusning • Fallskydd och fasta system

www.certex.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

17


SKOGSINDUSTRIDAGARNA

grund av utmattning. Sprickan var dock möjlig att reparera. Stefan Bengtsson fortsatte med att visa en cistern för 10 procentig natriumhydroxid. Botten och mantel hade klarat sig sedan tillverkningsåret 1971, men taket var helt genomrostat. Slutsatsen blev bland annat att man aldrig ska gå ut på ett cisterntak! För hög last? Under sessionen ”Fiber och återvinning” talade Anders Leijonberg från Kiwa Inspecta om lastökning i sodapannor. Sulfatbruk som höjer produktionen hamnar ofta i läget att sodapannan blir en flaskhals. Lasten kanske kan ökas, men då minskar säkerhetsmarginalerna. Vad menas då med hög last? Vilken parameter bör man titta på? Ångproduktionen är kanske intressant. Mängden förbränd torrsubstans per kvadratmeter bottenyta (ton TS/kvadratmeter • dygn, i spannet 16–25) är dock bättre, men kanske värmelasten (MW/ kvadratmeter) är bäst. Anders Leijonberg hade konstruerat några typexempel, där mängden torrsubstans (ton TS/kvadratmeter • dygn) fick representera lasten. Till typexemplen knöts skadefall från verkligheten: smältaläckage, lokal korrosion och utbredd korrosion. En slutsats var att skador kan inträffa trots att lasten inte är påfallande hög. Skador kan i vissa fall bero på lokalt förhöjd temperatur och att het smälta befinner sig på ställen där smältan borde vara frusen, på pannans botten, exempelvis vid dess övergång till manteln. Reducerande miljö med hög svavelhalt kan skada material i pannan. Slutsatsen är att förutom lasten, måste driftsättet analyseras, med avseende på lut- och lufttillförsel, och strömningsbilder i pannan. Klart är dock att större last orsakar mindre säkerhetsmarginaler. Nytt hos Södra Vi fick också en grundlig genomgång av nya indunstningsanläggningen

Hanna Björkman och Magnus Lundström från Södra Cell berättade om brukets nya indunstningsanläggning. Här syns de vid bygget, som idag står klart. Bild: Lena Ehring

hos Södra Cell Mörrum. Det var brukets och projektets projektledare Magnus Lundström och projektansvariga Hanna Björkman som presenterade. För Mörrums bruk finns en strategiplan att från år 2020 kunna tillverka 300 000 ton pappersmassa och 200 000 ton textilmassa per år. Samtidigt ska energi- och bio-strömmar utvecklas till bra affärer. Detta kräver bland annat satsning på kapacitet och på energi. De två gamla indunstningsanläggningarna hade problem med dålig arbetsmiljö, buller, lukt och hög vattenförbrukning. Dessutom

www.tse.se TERMISK SPRUTNING ÄR EN UTMÄRKT METOD SOM GER FLEXIBILITET OCH MÅNGA MÖJLIGHETER t.s.e. har bred kunskap och expertis inom termisk sprutning, maskinbearbetning, tillverkning och service och arbetar i många branscher med olika applikationer. Behovet kan vara att man behöver skydda mot till exempel: erosion/abrasion, korrosion, kavitation och andra miljöer som kan uppstå under drift. Ett stort område är även applikationer där man söker ett alternativ till hårdförkromning.

Levererar ytbeläggning genom termisk sprutning av maskindelar för ökad livslängd Nytillverkning, reparation och ombeläggningar Termisk sprutning och bearbetning -på plats hos kund eller i vår verkstad Förebygger slitage och korrosion Ersätter hårdförkromade ytor Högpolerade skikt till < Ra 0.02 18

RESURSER • HVAF • HVOF • PLASMA • LJUSBÅGE • FLAMSPRUTNING

PAPPER & MASSA • Valsbeläggning • Dragvalsar • Torkcylindrar • Lagerhus • Axlar • Pannor • Babbitt-lager


SKOGSINDUSTRIDAGARNA Alimak Hek - 92x255mm_Alimak_Hek_94x260mm.qxd 2018-03-06 09:59 Sida 1

var tvättbarheten begränsad. Därför byggdes en ny anläggning från augusti 2016 till november 2017; som ersätter de gamla. Sju effekter indunstar 350-700 ton vatten/timme. Spillvärmeeffekten – som kan erbjudas brukets fjärrvärmekund – uppgår till 46,5 MW. Utfallet hittills av indunstningen har visat på hög kapacitet och kvalitet. Man kommer att trimma torrhalten upp till planerade 78 procent. Hanna Björkman nämnde bland annat de goda erfarenheterna av den simulator som köptes till projektet, både för att operatörerna kunde lära sig i förväg och som underlag vid automationsprogrammeringen. Magnus Lundström tog upp några av projektets framgångsrika koncept, som de ”projektnormer” vilka utgjorde ett moraliskt kontrakt med huvudentreprenörerna och att projektets BAS-U endast arbetade med arbetsmiljösamordning och ingenting annat. Ny stålindelning Avslutningsvis berättade Therese Sterneland från Outokumpu Stainless Steel om företagets utvecklingsarbete för att möta kundernas allt hårdare krav på rostfria och syrafasta stål. Något mycket välkommet är sedan att Outokumpu har kompletterat sin traditionella nomenklatur som bygger på stålsorternas mikrostruktur, med ett helt nytt färgkodat system där stålen i stället indelas enligt användningsområde. Detta förenklar mycket för användaren. Bland de 25 utställande företagen på Skogsindustridagarna märktes särskilt Sandvik och Acosense. Båda företagen presenterade sensorer, men baserade på helt olika teknik och med olika användning. Sandvik Sandvik erbjuder bland annat intelligenta rör med inbyggda sensorer >>

LF ÖIRNT UHF FIASMSI L JAÖ ERR

Miljöteknik i världsklass.

Världsledaren inom kuggstångshissar erbjuder nu linhissar!

Tomal erbjuder allt du behöver vid höga kvalitetskrav för hantering av fasta material som tex pulverbehållare, multiskruvdoserare, polymerberedare, inblandningstankar, storsäckstömmare, pneumatiska transporter och nyckelfärdiga doseringsanläggningar.

Alimak Hek lanserar en helt ny serie linhissar för användning i tuffa industrimiljöer. Vi erbjuder nu ett omfattande sortiment av industrihissar med både lin- och kuggstångsdrift och ett brett utbud av korgstorlekar och kapacitet. Med korrosivitetsklass upp till C5 och kapslingsklassning upp till IP65 är de nya hissarna designade för de tuffaste tänkbara miljöerna inklusive Ex zon 2, gasgrupp IIB och temperaturklass T1—T3. Våra hissar löser era vertikala transportönskemål och det har de gjort i 70 år. För mer information om vår nya linhiss, kontakta Dan Lindström på telefon 0910-870 00. Besök oss på Euro Mine Expo, Skellefteå, monter # 101

Certifierade enligt ISO 3834-2 och EN 1090-1

Group

Certifierade enligt ISO 9001:2015

TOMAL AB, BOL 110 S-311 65 VESSIGEBRO

Tel. 0346-71 31 00 www.tomal.se

www.alimakhek.se

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

19


SKOGSINDUSTRIDAGARNA

som kan mäta temperatur, vibration och töjning för tillståndsbedömning av anläggningen. Sensorerna sitter skyddade inne i rörväggen. Övervakning on-line kan därmed göras även för rördelar som sitter mycket svåråtkomligt. Sandvik hjälper kunden se över behovet samt installera intelligenta rör, elektronik för signalhantering, kommunikation med styrsystem och starta upp systemet. Övervakning/analys sköts sedan av kunden eller av Sandvik. Akustik Acosense tillverkar sensorer baserade på akustiska signaler som skickas genom mediat. Olika vätskor/media och olika flöden svarar olika på ljudet och detta svar analyseras. Installationen är ingreppsfri, påverkar ej processen och kan göras under drift. Informationen skickas i realtid till befintligt kontrollsystem så att operatören kan följa värdena kontinuerligt. Acosense används för att mäta torrhalt i svartlut, vilket i förlängningen kan bidra till minskad vattenförbrukning, processoptimering (höjd energiprestanda) och säkrare underhåll. Tekniken fungerar också för att mäta massakoncentration och även vissa fiberparametrar (såsom fiberlängd). Även här kan detta hjälpa att optimera processer och underhåll. Acosense används också för att mäta slamhalt i vattenreningsanläggningar. Data om slamtyp och deras respektive halter är bra underlag för att dosera rätt mängd polymerer, en tillsats som det annars ofta slösas med. Tekniken har hög precision, är underhållsfri och kompletterar/ersätter labb-prov. Analys av akustiska signaler – akustisk spektrometri

Sensorerna från Acosense är beröringsfria och skickar ljud genom mediat som analyseras. Bild: Acosense

– kommer antagligen att få fler applikationer, både inom skogsindustri, petrokemi och annan industri. Den stora skillnaden mellan Sandvik och Acosense är att Acosense fokuserar på att mäta i kundens process (rörets innehåll) och att Sandvik fokuserar på att mäta och analysera själva röret för tillståndsbedömning av kundens anläggning. Det går utmärkt att installera båda typerna av sensorer samtidigt; de kompletterar varandra väl och konkurrerar inte.

RINGDAHL MASKINER AB Stockholm - Göteborg

Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN www.ringdahl-maskiner.se 20

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


www.euromineexpo.com

EURO MINE EXPO International trade fair & conference 12-14 JUNE 2018 | SK ELLEF TE Ă&#x2026; , S W EDEN

Contribute to the future of the mining industry

Machine learning, electrification & fossil free mining, real-time positioning, market development, safety, sustainability, automation, digitalization, and other interesting topics will be discussed at Euro Mine Expo 2018. Participate at Euro Mine Expo and contribute to the future of the mining industry!

PARTNER:

GOLD SPONSORS:

Euro Mine Expo is organized by Nolia AB


PAPPER & MASSA Lignin är en av de viktigaste beståndsdelarna i ett träd och utgör 20-30 % av virkets sammansättning. Bild: Stora Enso

STORA ENSO

lanserar biobaserat lignin Lanseringen av LineoTM by Stora Enso är ett viktigt steg på vägen mot att byta ut fossilbaserade material till förnybara lösningar. Lineo riktar sig mot företag som söker mer hållbara och biobaserade alternativ. LIGNIN ÄR EN AV DE viktigaste beståndsdelarna i ett träd och utgör 20-30 % av virkets sammansättning. Trots detta har det huvudsakligen kasserats av massa- och pappersindustrin. Stora Enso har insett råmaterialets potential och mångsidighet och att det kan användas inom många olika områden där man idag använder fossilbaserade material. Lignin är ett förnybart material som kan ersätta oljebaserade fenolmaterial som används i hartser för plywood, OSB-skivor (oriented strand board), fanerlaminatträ (LVL), papperslaminering och isoleringsmaterial. – Vi är stolta över att kunna lansera Lineo efter att ha ökat vårt fokus på lignin under de senaste åren, säger Markus Mannström, divisionschef på Biomaterials, Stora Enso. Lignin är ett giftfritt råmaterial med spårbart ursprung och en stabil kostnadsstruktur. 22

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Lineo är biobaserat och passar utmärkt för företag som vill ha alternativ till oljebaserade produkter. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora Enso sedan 2015 har framställt lignin i industriell skala vid Sunila-bruket i Finland. Bruket har en kapacitet på 50 000 ton per år vilket gör Stora Enso till världens största producent av lignin. Stora Enso säljer redan Lineo som ersättning för fenol och undersöker ytterligare användningsområden för detta mångsidiga material. Från sulfatprocessen av barrvedsmassa omvandlas Stora Ensos lignin, ett brunfärgat pulver, till ligninolja. Lineo har en hög torrsubstans, utmärkt dispergeringsförmåga och kan lagras under lång tid. Lineo har även hög reaktivitet och renhet som bibehålls mellan olika partier och Stora Enso kan tillhandahålla olika nivåer av torrhet beroende på kundernas efterfrågan.


Bäst på Återvinning & Bioenergi

SÖNDERDELNING & FLISNING

LAGRING & DOSERING

SIKTNING & SÅLLNING

TRANSPORTERING

TUBTRANSPORTÖRER

PELLETSPRESSAR & HAMMARKVARNAR

MOBIL SÖNDERDELNING

ROBOTSORTERING

AVSKILJNING & SEPARERING

BRIKETTPRESSAR

ANLÄGGNINGAR INOM BRÄNSLEBEREDNING, BRÄNSLEHANTERING, PELLETSPRODUKTION, SÅGVERK, RESTHANTERING, AVFALL, SORTERING OCH TRÄPULVER

Se hela vårt program på www.mared.se


STORA ENSO

Projektets tekniska chef Thomas Persson och platschefen Pär Larsson, visar det begynnande bygget. Under året ska hela huset på plats liksom maskinutrustningen och fram mot nyår ska provbitar på CLT börja köras fram. Detta blir den största fabriken i Europa för produktion av CLT. Bild: Kjell-Arne Larsson

Stora Ensos sågverk i Gruvön ska vidareförädla till korslimmat trä

Vid sågverket i Gruvön breddas nu produktionsmöjligheterna i och med en fabrik för CLT – Cross Laminated Timber – eller på svenska korslimmat massivträ. Därmed kan Stora Enso bidra till att trä i högre grad används som byggmaterial och samhället blir miljömässigt mer hållbart. AV KJELL-ARNE LARSSON

HELA KONCERNEN STORA ENSO har en uttalad strategi att

utveckla nya produkter som gynnar utvecklingen till ett hållbart samhälle där inga produkter baseras på fossila material. Devisen är att allt som idag är fossilbaserat i morgon kan tillverkas av råvaror från skogen och den andemeningen återkommer i företagets formulering ”The renewable materials company”. Stora Enso satsar ungefär en procent av omsättningen på forskning och utveckling. Samtidigt investeras i utbyggnad av befintlig kapacitet för produkter som redan gynnar teknik- och samhällsomställningen. – Hela koncernen genomgår en transformation och det gäller även Wood Products, den division som vi tillhör, säger Pär Larsson, platschef för Gruvöns sågverk. Det är bland annat genom innovationer som vi ska bidra med helt förnybara produkter. När det gäller CLT har Stora Enso idag två produktionsenheter i Österrike som tillsammans kan tillverka 140 000 kubikmeter årligen. 24

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Med början 2019 ska dessa produkter också tillverkas vid Gruvön, med upp till 100 000 kubikmeter per år. Det innebär en vidareförädling av en del av de trävaror som sågas vid Gruvön. Historiskt så startades sågverket i blygsam skala redan 1890 och byggdes ut för att 1966 ha en årskapacitet på 70 000 kubikmeter färdiga trävaror. År 1996 ersattes tidigare utrustning med helt ny såglinje som har en linje fram tills att flödet delas i hyvlade respektive sorterade produkter. Produktionen under senare tid har varit cirka 350 000 kubikmeter sågade trävaror per år, av både gran och furu. Därtill kommer cirka 95 000 ton bränslepellets som sedan 2008 tillverkas i en egen pelletsfabrik vilken tar tillvara en del av restprodukterna. Integrerad anläggning Den 4 juli förra året fattade Stora Enso beslut att investera 435


PAPPER & MASSA

miljoner kronor för att uppföra en fabrik för CLT. Anläggningen uppförs nu utanför det gamla industriområdet, men integreras med det befintliga sågverket. Ett delflöde därifrån kommer att transporteras på en helt egen väg fram till en ny fabriksbyggnad på 13 000 kvadratmeter i ett plan. Projektets tekniska chef Thomas Persson förklarar med hjälp av en film från företagets anläggning i Ybbs i Österrike hur brädor fingerskarvas, kapas, hyvlas, limmas och läggs samman till skiktat massivträ. Det hela putsas till den slutliga tjockleken. I ett sista steg kan stycket bearbetas i en CNC-maskin, där exempelvis urtag kan göras för fönster, dörrar med mera. – Det blir en till största delen helt automatiserad fabrik, där den inledande kvalitetssorteringen görs maskinellt, med en virkesbedömning som baseras på analys av bilder från skanners, berättar Thomas Persson. CLT-skivorna ska tillverkas med 3, 5, 7 eller 8 skikt, av gran eller furu. De kommer att levereras i tre kvalitetsklasser: synligt, industriellt synligt och icke synligt. Det blir möjligt att montera extra skikt av lärk, silvergran eller något annat träslag som exponerad yta. Skivornas maximala yttermått blir 16 x 3,5 meter och tjocklekarna kommer att variera mellan 60 och 400 millimeter. De färdiga produkterna kommer att lastas inomhus på bil/trailer. Innan dess har skivorna inte bara sorterats enligt respektive order, de lastas även för att kunna plockas av i rätt ordning på byggplatsen; bjälklag före vägg med andra ord. Bred marknad Den produktionsvolym som nu tillkommer vid Gruvön innebär ett rejält tillskott till den befintliga kapacitet som Stora Enso idag har i

Fabriken för korslimmat trä byggs på en ny tomt utanför befintligt område. Väg E 18 skymtar nere till vänster. Bild: Stora Enso

Österrike. – En del av deras produktion säljs idag i Skandinavien och denna blir nu en marknad som vi på Gruvön tar över. Efterfrågan på CLT ökar hela tiden. Även utanför Europa byggs en hel del baserat på CLT och andra element i trä, säger Pär Larsson och visar ett bild>> exempel från Australien.

PRECISIONSSTÅL FRÅN MUNKFORS GER PAPPERSMASKINEN SKÄRPA Vi utvecklar specialstål för pappersindustrin

voestalpine Precision Strip är en av världens ledande tillverkare av kallvalsat precisionsbandstål. Med utveckling och produktion under samma tak kan vi forma lösningar optimerade för varje kund. Våra lösningar avseende schaberstål och bestrykningsknivar efterfrågas idag över hela världen. voestalpine Precision Strip AB www.voestalpine.com/precision-strip

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

25


PAPPER & MASSA

Korslimmat massivträ kan användas både som bjälklag, tak, schakt, ytterväggar och innerväggar, bärande såväl som icke bärande. Kombinerat med limträbalkar och laminerat fanérvirke (LVL) innebär det att hela flervåningshus kan byggas i trä. Exempelvis har Växjö kommun en plan att år 2020 ska 50 procent av alla nybyggen vara träbaserade. Det är givetvis också möjligt att bygga till befintliga stål- och betongkonstruktioner, exempelvis med en eller flera våningar i trä. Stora Enso framhåller en rad fördelar med trä, jämfört med stål och betong. Trä är lätt och medger hög prefabricering och korta byggtider. Måttnoggrannheten är dessutom mycket god. Trä värmeisolerar och det innebär att behovet av isoleringsmaterial minskar. Det är lätt att bygga passivhus i trä. Trä ger också bra inomhusklimat, med hög trivsel för boende och brukare, och Stora Enso pekar till och med på att pulsen går ner för såväl vuxna som barn när de vistas i trähus. Inte minst lagrar trähusen kol, vilket innebär att träbyggande fungerar som koldioxidsänka. Trä har därmed en positiv klimatpåverkan. – Trä ger arkitektoniskt stora möjligheter. Eftersom CLT tar upp stora krafter i två ledder, innebär det flexibilitet i konstruktionerna. Vi jobbar bland annat för att inspirera arkitekter och detta arbete har mottagits mycket väl, berättar Pär Larsson. Som stöd för arkitekter, byggkonstruktörer och byggherrar erbjuder Stora Enso sedan länge ett antal öppna och helt kostnadsfria ”verktyg” för att bland annat dimensionera konstruktioner i trä. Fotnot: det går åt cirka 33 kubikmeter CLT för en lägenhet på 70 kvadratmeter. En villa behöver ca 55 kubikmeter. Stora Enso levererar 6 500 kubikmeter CLT till 5 åttavåningars bostadshus och en förskola i Växjö. Den nya fabriken i Gruvön innebär att Stora Enso behöver förstärka sin personal, som idag omfattar 110 heltidstjänster, med ytterligare 60.

Projektets tekniska chef Thomas Persson och platschefen Pär Larsson med var sitt prov på korslimmat massivträ. Bild: Kjell-Arne Larsson

FAKTA

CLT-fabrik, anläggning i Gruvön för tillverkning av korslimmat massivträ Tidplan: augusti 2017–Q1 2019 Byggherre: Stora Enso Kostnad: ca 435 Mkr

rmeväxlare Kyltorn l Plattvä lter l Vätskefi re la y k ls e d e Kylm Vårt program är heltäckande Meddela oss förutsättningarna så föreslår vi utrustning för bästa tekniska och ekonomiska resultat. Processor AB l Box 8011 l 163 08 Spånga Telefon 08-564 722 60 e-post: info@processor.se www.processor.se Fråga oss

26

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

- det lönar sig!


PAPPER & MASSA

Ny försäljnings- och marknadsdirektör för

IGGESUND PAPERBOARD Kenneth Nystén har utsetts till försäljnings- och marknadsdirektör för Iggesund Paperboard, Holmen, och tillträder den 16 mars 2018. Kenneth Nystén har en gedigen bakgrund inom massa- och pappersindustrin, med tidigare befattningar på företag som Stora Enso och Metsä-Serla.

HAN KOMMER NÄRMAST från den finska kemikaliekoncernen

Kenneth Nystén, ny försäljnings- och marknadsdirektör för Iggesund Paperboard, Holmen.

Iggesunds officiella distributör i Norden justask@antalis.com | www.antalis.se

Kemira Oy. Kenneth Nystén föddes 1958 i Esbo i Finland. Han har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala universitet och en MBA-examen (Master of Business Administration) från Seton Hall University i USA. – Kenneth är en driven företagsledare med bred erfarenhet från ledande befattningar i vår bransch, främst kartongindustrin. Hans förmåga att skapa starka resultat och motiverade säljteam kommer att ha stor betydelse när vi går framåt och vidareutvecklar kartongverksamheten, säger Daniel Peltonen, vd för Iggesund Paperboard. Försäljnings- och marknadsdirektören ingår i affärsområdets ledningsgrupp och rapporterar till Iggesund Paperboards vd. – Det är en mycket inspirerande och utmanande uppgift och jag ser fram emot att leda den framgångsrika säljorganisationen hos Iggesund Paperboard. Tillsammans ska vi bygga vidare på vår starka position inom premiumsegmentet. Mina erfarenheter av att ha bott och arbetat i Asien och Nordamerika kommer att bli värdefulla eftersom vi har som mål att expandera kartongverksamheten globalt. Jag är dessutom glad över att återvända till den nordiska skogsindustrin och flytta tillbaka till Sverige, säger Kenneth Nystén. Kenneth Nystén ersätter Arvid Sundblad som lämnade Iggesund Paperboard i februari 2018.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

27


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV PROACCESS VINJETT

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV PROACCESS

Allt fler industrier Industrier ser reptekniken Industrier ser reptekniken Allt fler industrier ett säker säkertoch ochkostnadseffektiv kostnadseffektiv som en åtkomstmetod för projekt och underhåll. Men tekniken är relativt ny och kunskapen är låg hos beställarorganisationerna. mer information FörFör attatt få få mer information omom vadvad det det innebär kontaktade vi ProAccess innebär kontaktade vi ProAccess som som ett etablerat repföretag med är ettäretablerat repföretag med focus focuserfarenhet och erfarenhet från industrin. och från industrin. Vi kontaktade och ställde några frågor till Fredrik Nilsson som är marknads ansvarig på ProAccess och som träffar många företag som är nyfikna på reptekniken. Hur ser företag på reptekniken när du träffar dom? – Ofta möts man av en nyfiken skepsis där man ser behovet men känner för lite till vad det innebär. Ofta kommer frågorna om säkerheten, vilka arbeten man kan utföra och om det inte tar väldigt lång tid att utföra tjänsten i rep. Hur är det med säkerheten, många jobbar ju hårt för att motverka arbetsplatsolyckor. För oss som är ett internationell certifierat repföretag och följer dessa hårda krav är säkerheten betydligt högre är de reparbeten som ”bara” följer svensk lagstiftning. Några anledningen är kravet på en arbetsledare ”supervisor” som måste ha minst 1000 loggade reptimmar samt totalt tre veckors utbildning under minst ett års tid. Detta ger gedigen erfarenhet i arbetslaget och det är supervisorn som står för riskanalyser, räddningsplaner och gör alla rep infästningar. Supervisorn tillser att repteamet har den arbetsledarkompetens som ofta saknas när vi undersöker fallolyckorna på våra arbetsplatser. En annan stor orsak till fallolyckor är att man slarvar och inte använder sitt fallskydd. När vi kommer till reparbeten så är det svårt att slarva med att inte koppla in sig då repen är vår åtkomstmetod. Dessa två anledningar gör att fallolyckor är extremt sällsynt globalt bland internationellt certifierade företag, när vi kommer till fallskyddsolyckor omkommer det personer i Sverige varje år. Oftast är det dom ansvariga för arbetsmiljön på företaget som ser dom säkerhetsmässiga fördelarna och som pratar varmt om att använda tekniken. Byggnadsställning är den vanliga åtkomstekniken idag, kan man ersätta all ställning med reptekniken? 28 46

NORDISKA PROJEKT PROJEKT NORDISKA www.nordiskaprojekt.se www.nordiskaprojekt.se

Nej det kan man inte. Man skall se reptekniken som ett komplement till ställning och även kranar för den delen. När man ser att ställningskostnaderna börjar närma sig kostnaderna för det arbetet som skall utföras bör man helt klart undersöka möjligheterna att utföra arbetet i rep. En allmän missuppfattning är att om det är flera yrkeskategorier som skall ha åtkomst eller att man tror att det specifika arbetet inte går att utföra i rep. I många fall stämmer inte detta utan vår starka rekommendation är att man inte väljer bort reptekniken innan man rådgör projektet med oss på ProAccess först. Vi kommer aldrig rekommendera någon att utföra ett projekt i rep som inte kommer att bli lönsamt att göra i rep. Vi är idag repkonsulter åt många företag som bollar möjligheter med oss för att läsa sig när reptekniken är bästa och när man skall bygga en ställning. Jag kan förstå frågan gällande om alla arbeten man utför på en ställning kan utföras i rep, är det så eller finns det begränsningar? Det finns fördelar med ställningar som när man skall genomföra stora arbeten med många arbetstimmar. Då kan ställningar vara kostnadseffektivt

eller om det finns krav på inbyggnad. Dock så har vi fler och fler tillfällen där kombinationen ställning och rep är lyckat, tex man sätter upp en inteckning med ställning där vi kan jobba inne i rep. Eller att vi bygger tex hängställning i rep för att slippa dyra krankostnader. Vad tror du om repteknikens framtid? Reptekniken har växt mycket dom senaste året och jag är helt övertygad över att reptekniken kommer fortsätta växa betydligt mer och inom några år vara en naturlig del på alla större industrier i Sverige. Men vi ser även att fler och fler ställer krav på internationell certifierat reparbete just för säkerheten samt att man inte bara har ett gäng reptekniker som kan lite av varje utan riktiga yrkescertifikat för att arbetens skall bli kvalitetssäkrade vilket är en självklarhet för oss på ProAccess. • Hur kommer man i kontakt med Er på ProAccess? Antingen skickar men ett mail till info@proaccess.se eller ringer vår växel på 0522-120 55 så får man alltid hjälp. Vill man läsa mer om oss så kan man gå in på www.proaccess.se eller följa oss på Facebook eller Linked In.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

17


UNDERHÅLL Södra Cell Värö är en av de som har testat SSG On site, och de är positiva med vad de sett hittills.

Nu är SSG On site här! SSG On site gör det möjligt för industrianläggningar att delge säkerhetsinformation, nyheter, kartor med mera direkt i en besökares mobil. I samband med SSG Säkerhetskonferens som arrangerades den 20 mars i Stockholm släpptes också SSG On site ut på marknaden. Appen gör det möjligt för industrianläggningar att delge säkerhetsinformation, nyheter, kartor med mera direkt i en besökares mobil, och har rönt stor uppmärksamhet när den har testats på industrin. – ATT TA TILL SIG och lära sig om vad som gäller på en anlägg-

ning har aldrig varit enklare, säger Markus Sjöholm, tjänsteägare för SSG On site. SSG On site är en app där industrianläggningar kan lägga upp bland annat säkerhetsinformation, nyheter, kartor och kontakter som en besökare får tillgång till direkt i sin mobil. Appen har utvecklats av SSG tillsammans med representanter både från anläggningar och entreprenörer, och har testats på ett antal industrier i Sverige. Den 20 mars, i samband med SSG Säkerhetskonferens, släpptes SSG On site ut på marknaden och intresset har varit stort. – Äntligen är det dags, säger Markus Sjöholm, tjänsteägare på SSG. Vi har jobbat minutiöst med detta och tillfället att presentera SSG On site på kunde inte vara bättre. Responsen från de som testat har varit överväldigande och appen är uppskattad för sin enkelhet. SSG On site sätter en ny standard kring kommunikation på industrianläggningar. Vår demo av tjänsten under SSG Säkerhetskonferens togs emot mycket bra, och många kom fram efteråt och ville testa. Utmaningarna med direkt kommunikation till de som vistas på

Under ett driftstopp kan flera hundra externa entreprenörer arbeta på anläggningen, vilket skapar svårigheter med att nå ut med relevant och snabb information.

industrianläggningar har länge varit kända. Under ett driftstopp kan flera hundra externa entreprenörer arbeta på anläggningen, vilket skapar svårigheter med att nå ut med relevant och snabb information. I dag när smarta telefoner finns i varje persons hand kan man med digitala verktyg förenkla kommunikationsvägarna, och dessutom mycket snabbare. – Jag tror att detta kan bidra på flera sätt för industrianläggningarna, säger Markus Sjöholm. Att ta till sig och lära sig om vad som gäller på en anläggning har aldrig varit enklare. Detta hjälper till att öka medvetenheten kring säkerheten, och förbättrar säkerhetskulturen. Även för industrianläggningarna är SSG On site lättanvänt. Är man administratör kan man snabbt lägga till eller ändra information direkt i appen via Wordpress. Södra Cell Värö är en av de som har testat SSG On site, och de är positiva med vad de sett hittills. – SSG On site är ett enkelt verktyg säger Anita Fritzon, som arbetar som samordnare för Södra Cell Värös verksamhetsledningssystem. Det är självinstruerande, och det är lätt att bygga upp siten så som man vill ha den. Under vecka 17 kommer vi att börja använda >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

29


UNDERHÅLL

Södra Cell Värö, torkparti.

SSG On site på Södra Cell Värö. – SSG On site är uppskattad för sin enkelhet, fyller Markus Sjöholm i. Användargränssnittet är något som vi har diskuterat mycket, och det är lika enkelt att producera information som att ta emot den.

24 TIMMAR OM DYGNET 7 DAGAR I OM VECKAN 24– TIMMAR DYGNET - 7 DAGAR I VECKAN SÄKRAR VI DIN ANLÄGGNING MOT

Digitaliseringen av industrin ett faktum

SÄKRAR VIGASDIN& ANLÄGGNING GAS& DAMMEXPLOSIONER Digitaliseringen har slagit till med full kraft inom industrin, och BRAND, DAMMEXPLOSIONERMOT BRAND,

DYGNET - 7 DAGAR I VECKAN

G MOT BRAND, GAS- & DAMMEXPLOSIONER 24 TIMMAR OM DYGNET - 7 DAGAR I VECKAN

flaggades som en av framtidens stora utmaningar i SSGs strategiundersökning som presenterades 2016. Utvecklingen märks inte bara med appar. Uppkopplade industrianläggningar och sensorer skapar nya möjligheter och insikter, och mer kommer att komma menar Markus Sjöholm. – Generellt händer det riktigt mycket just nu med digitala verktyg inom industrin, och SSG avviker inte från detta. Industrierna har förstått poängen med digitalisering och genom samverkan kan vi ta stora steg tillsammans. Vår cisternövervakningstjänst SSG Level är ett annat exempel på detta.

Utvecklingen fortsätter Utvecklingen av innehåll i SSG On site har ingalunda stannat av. Riskanalys • Projektering • Leverans • Installation • Igångkörning • Utbildning Service En lång lista med utvecklingsmöjligheter finns och fler• funktioner planeras att läggas in framgent. – Det vi ser nu är ett resultat av tester, piloter, samarbete och Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda lyhördhet, säger Markus Sjöholm. VI har haft örat på rälsen under 031-68 50 05lång • safetech@telia.com • www.safetech.nu tid, och nu när tjänsten är lanserad kommer vi att utvärdera Riskanalys • Projektering • Leverans • Installation • Igångkörning • Utbildning • Service hur SSG On site ska utvecklas vidare. I detta skede är det viktigt att Fire & Gas Installation • Igångkörning • Detection Utbildning • Service Sisjö Kullegata 8, 436 32 Askim ha örat mot rälsen och ta till oss den återkoppling som vi får. Vi 031-68 50 05 • info@safetech.nu • www.safetech.nu välkomnar alla synpunkter vi får in. SÄKRAR VI DIN ANLÄGGNING MOT BRAND, GAS- & DAMMEXPLOSIONER

Fire & Gas Detection

ans •

Fire & Gas Detection

PROJEKT Sisjö Kullegata 8,NORDISKA 421 32 Västra Frölunda 30 www.nordiskaprojekt.se 031-68 50 05 • safetech@telia.com • www.safetech.nu


LEVERANTÖRS Leverantörsguiden GUIDEN

erar produkter inom LED-belysning och Solel från utvalda tillverkare, som g kvalitet och som håller vad som utlovas under hela sin livslängd.

är en komplett r stor vikt på att Vi hitta rätt lösning för kundens behov och förutsättningar. leverantör av trycksatta kärl, tubvärmeväxlare samt service och status på dessa produkter. Vi är en komplett leverantör av trycksatta kärl, tubvärmeVi är en komplett leverantör av växlarekärl, samt service och trycksatta tubvärmeväxlare status påochdessa produkter. samt service

r trygghet för kunden genom att samarbeta med lokala ÅF och installatörer kt i lokala förhållanden.

BRINNER INTE.

s idag för ett samarbete eller mer information om våra produkter. status på dessa produkter.

66 04 10 ro.se ro.se

www.imtech.se www.gbtank.se

Läs mer på PAROC.SE

www.gbtank.se

GB TankGBAB • Källviksvägen 14, 791 52 Falun • Tel. dir. +46 23-70 50 91 • Tel. +46 23-70 50 90 • Mob. +46 70-766 46 71 Tank AB • Källviksvägen 14, 791 52 Falun • Tel. dir. +46 23-70 50 91 • Tel. +46 23-70 50 90 • Mob. +46 70-766 46 71

RDS

www.abb.se

Svensk NEW STANDARDS SETTING reserv kraft IN SUSTAINABILITY – när behovet uppstår

Nästan alla är överens om att nyckeln till en ljusare framtid för hållbarhet är samarbete. Att sätta nya standarder för hur vi tillsammans löser gemensamma problem gör skillnad. Det är något som vi på ssg har gjort i decennier. Tillsammans skapar vi en mer hållbar industri. Läs mer på ssg.se

-Projekt -Modernisering POWER AB www.attacuspower.se -Service

www.bravida.com

-Projekt -Modernisering -Service

www.noxor .se www.noxor.se

-Projekt -Projekt -Modernisering -Modernisering -Service -Service

www.noxor.se

www.fortum.com

www.noxor.se

www.bameco.se

www.bameco.se

www.bameco.se www.bameco.se

ANNONSERA HÄR!

För annonsering i leverantörsguiden, Mattias Andersson Ett kostnadseffektivt komplement till erkontakta ordinarie marknadsföring. Tel: 08 120 165 54 mattias@nordiskaprojekt.se Kontakta marknadsansvarig Ulrika Stjärna ulrika.stjarna@nordiskaprojekt.se, 070-42 43 295


UNDERHÅLL Det ska krävas av varje maskinleverantör att instruktioner om smörjning finns i maskinens manual. Bild: Kjell-Arne Larsson

Ge företaget ett smörjlyft – smörjaktiviteter kräver sin egen underhållsplanering Smörjning skall inte bara handla om att gå runt och smörja med jämna eller ojämna intervall lite på känn. Varje maskinkomponent skall ha rätt smörjprodukt, rätt mängd och vid rätt tidpunkt. Riktig ordning på smörjaktiviteterna kräver för flertalet industrier ett särskilt programverktyg för att planera och följa upp smörjschemat. Traditionella underhållssystem klarar inte av detta. AV KJELL-ARNE LARSSON

– ATT VARA SMÖRJARE på en industri var tidigare en roll med

låg status, berättar Richard Wolffelt, som har trettio års erfarenhet från oljebolag och mer än tio års erfarenhet av egen kursverksamhet. Vi måste höja både kunskapen och statusen. Förr så var många maskiner överdimensionerade, men idag med optimerade maskiner krävs ett helt annat tänk. För att minska risken för haverier och maximera verkningsgraden krävs smörjning enligt väl planerat schema. Underhållsorganisationerna på stora och medelstora industrier 32

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

bör ha en person som är övergripande ansvarig för smörjningen. Många har ännu inte utsett någon ansvarig! Denna bör utbildas, helst till certifierad smörjare, och beroende på industrins storlek bör också ett antal övriga i underhållsorganisationen utbildas. Dessutom krävs ett verktyg för planering och uppföljning av smörjaktiviteterna. Traditionella underhållssystem klarar inte detta. De är förnämliga på att hantera felrapporter, generera arbetsorder och administrera det hela. Svårigheterna med smörjning är det stora >>


13 – 16 MARS 2018 SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

Prestanda har ett namn: Arcanol Lager smorda med Arcanol arbetar tillförlitligare och längre. Det kan vi bevisa. Alla våra högpresterande fetter måste visa vad de går för i mängder av testkörningar innan de släpps för försäljning. Säkert är att optimalt smorda lager och linjärenheter ger ekonomiska fördelar för anläggningsoperatörer. Utnyttja dina lager maximalt med Arcanol! Vi hjälper gärna till! www.schaeffler.se

Europe’s No. 1 Maintenance trade fair Schaeffler Sverige AB Monter: B01:30


UNDERHÅLL

Full koll på Volvo För en fungerande och bättre smörjning är första rådet att inventera företagets maskinutrustning och smörjställen. Mata in uppgifterna i ett underhållssystem som kan hantera smörjning. Ta reda på exakt vilka smörjmedel som används, med vilka intervall och hur smörjningen går till (lätt hänt att trycka in för mycket). På Volvo har man full koll på detta och har gått vidare för att lösa befintliga problem och optimera smörjningen. Volvo har en nationell smörjteknikgrupp som inledde detta arbete 2002. Då användes smörjmedel från elva olika leverantörer. Till idag har man reducerat smörjmedlen till en central nationell lista och där en enda leverantör klarar att tillgodose 85 procent av behoven på Volvos samtliga fabriker. Det gäller förstås att välja rätt produkt beroende på applikation. – Generellt används smörjmedel med för hög viskositet. Vidare trycker man in för mycket smörjmedel och för ofta, berättar Roger Persson, som leder Volvos Smörjteknikgrupp. Volvo har tillsammans med en partner utvecklat ett programverktyg för att beräkna vilket smörjmedel som är optimalt, när och hur mycket som ska smörjas. Vid upphandling av ny maskinutrustning hänvisas till den centrala listan på smörjmedel som leverantören ska hålla sig till. Ibland väljer leverantören en annan produkt och då tas en diskussion. Ibland kräver leverantören en viss produkt (som inte finns på listan) för att garantin ska gälla. Roger Persson och hans medarbetare åker ofta ut till fabrikerna för att lösa problem och hjälpa till med optimering. I många fall byts till basoljor med lägre viskositet. Rätt smörjning spar energi, minskar värmeutveckling och ökar verkningsgrad. Det finns otaliga exempel på att byte av smörjmedel minskat maskinslitaget betydligt. 34

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

antalet smörjställen på många objekt, som leder till tusentals smörjnipplar och andra smörjpunkter att hålla reda på. Med det traditionella sättet att planera underhåll leder varje nippel till en arbetsorder vid varje tillfälle den ska smörjas! Richard Wolffelt har med sitt företag Gurami Utveckling tagit fram ett antal programverktyg för smörjning. ”Tribologen Smörjning” används för planering av ett förebyggande underhåll med dynamisk rondering. Varje objekt läggs in tillsammans med sina smörjpunkter på ett Maskinkort. Sedan är allt klart för att köra ut den första Veckolistan. Man bygger således inga ronder i Tribologen. Vad som skall komma ut per vecka håller Tribologen ordning på. Utförda smörjningar kan detaljavbockas på några minuter, vilket inte är möjligt i ett vanligt underhållssystem. I Tribologen Smörjning ingår också verktyget ”Tribologen Viskoteket”, som även går att köpa separat. Det används för att ta fram rätt smörjprodukt, rätt mängd och rätt intervall. I många fall kan inte ens maskinförsäljarna ta fram korrekt information om rätt smörjprodukt. Här kan maskinägaren ha stor nytta av Viskoteket. Programmet används också av oljebolagen för att ge rätt rekommendationer till sina kunder. Detta minskar slitage, minskar risk för haverier och ökar verkningsgraden. – Ge företaget ett smörjlyft i tre steg, säger Richard Wolffelt. Utse först en ansvarig för smörjningen. Skaffa sedan de ”verktyg” som krävs. Då får ni ordning på ronderingarna och administrationen. Använd sedan rätt smörjmedel, i rätt mängd och med rätt intervall. Richard Wolffelt håller kurser – Underhållsskolan – i fyra steg. Efter genomgångna kurser går det slutligen att bli certifierad ”Tribolog och smörjtekniker”. Denna nya titel innebär både kunnande och status. Som exempel kan nämnas att SCA i Sundsvall har låtit utbilda 12 personer till certifierade tribologer, och hela underhållsavdelningen på 300 personer har gått en eller flera av kurserna.

Ge företaget ett smörjlyft i tre steg. Utse först en ansvarig för smörjningen. Skaffa sedan de ”verktyg” som krävs. Då får ni ordning på ronderingarna och administrationen. Använd sedan rätt smörjmedel, i rätt mängd och med rätt intervall. /Richard Wolffelt, Gurami Utveckling

– Sedan rekommenderar jag varmt att fabrikerna utbildar underhållspersonalen i smörjning, säger Roger Persson. Även mekanikerna ska utbildas, eftersom de måste välja rätt smörjmedel från början när utrustning tas i drift. Dessutom rätt filter för att upprätthålla renhet i systemet. Med andra ord: rätt smörjmedel, rätt mängd och i rätt tid, ökar maskinernas livslängd och prestanda och spar arbetstid. Varning för varnish Basoljan är den viktigaste komponenten i hydraul- och smörjolja. Gamla typen av basoljor (grupp I enligt API, American Petroleum Institute) framställs med solventraffinering. Dessa oljor innehåller mycket svavel, har hyfsad oxidationsstabilitet och begränsad livslängd. Nya oljor (grupp II) framställs genom hydrokracking. De har mycket lite svavel, bättre oxidationsstabilitet och högre livslängd, samt ytterligare fördelar som lägre påverkan på miljö och hälsa. >>


SORBENTER

Nordens största utbud för uppsamling av oljespill.

OLJEANALYS

Minska er förbrukning och förläng era bytesintervaller.

INVALLNING

Välj bland marknadens mest sålda miljöpallar.

TORKDUKAR

Spara pengar genom bättre produktval.

AVFETTNINGSMEDEL

Miljömärkt rengöring för bättre personalhälsa.

VI ÄR EXPERTER PÅ SPILLSKYDD, RENGÖRING OCH SMÖRJTEKNIK! Sedan tjugo år har vi höjt miljösäkerheten hos tusentals företag. Ring oss - så hjälper vi dig hitta exakt rätt produkt för era behov. 040-54 22 50

BRANDSÄKERHET

Minska risk med brandsäkra kemikalieskåp.


UNDERHÅLL

Volvo har en nationell smörjteknikgrupp som har reducerat smörjmedlen till en central nationell lista och där en enda leverantör klarar att tillgodose 85 procent av behoven på Volvos samtliga fabriker.

Under senare år har det i många industriapplikationer uppstått problem med så kallad varnish, en fernissaliknande pålagring som exempelvis kan drabba ventiler i hydraulsystem. Många har varit frågande till varför varnish uppkommer. Det beror i många fall på att gammal nedbruten grupp I-olja har blandats med grupp II-olja. Så länge det fanns enbart grupp I-olja i systemet löstes oxidationsprodukter och andra föroreningar upp tack vare högt innehåll av aromater i basoljan. Aromaterna med sina dubbelbindningar och ringformiga molekyler gör föroreningarna lösliga. Grupp II-oljor saknar aromater och föroreningarna löses inte upp utan fälls ut, som varnish. Göran Gustafsson som är produktspecialist på Preem och inriktad på industrin, varnar för att blanda nedbruten grupp I-olja med grupp II-olja. Efterfyll alltså inte med modern olja utan att först ha analyserat konditionen på den gamla oljan. Vidare rekommenderar han att analysera befintlig olja med MPC – Membrane Patch Colorimetry – för att avgöra risken för varnish. Föroreningar som kan bilda varnish kan avskiljas med djupfilter, elektrostat-filter eller kemisk filtrering. Göran Gustafsson ger också råd till den som ska ta i bruk en helt ny utrustning, exempelvis ett hydraulsystem. Gör först en sköljning med sköljolja för att få bort partiklar och andra föroreningar. Exempelvis kan metallpartiklar och andra hårda partiklar finnas kvar och ge mekaniska skador, och rostskyddsmedel som finns kvar kan ge skumbildning. Dessutom kan luftavskiljning i hydraul- och smörjoljan hindras. Luftbubblor kan göra att vissa maskindelar inte får den oljefilm de behöver.

Riktig ordning på smörjaktiviteterna kräver för flertalet industrier ett särskilt programverktyg för att planera och följa upp smörjschemat. Bild: Kjell-Arne Larsson

Utvecklar och tillverkar utrustning för automatisk och manuell smörjning sedan 1928.

Vi tar hand om spilloljan! www.assalub.se www.svenskoljeater.se 36

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


RST MINI – RST CLASSIC

www.wieland-electric.se

Till nyutveckling och retrofit IP66/IP67/IP68/IP69K kontakter

RST MINI (RST16)

Finns i 2- till 5-poligt utförande TWISTLOCK låsmekanismen låser kontakterna automatiskt RST MINI kan ersätta en kabelförskruvning direkt IP66/IP67/IP68/IP69K 5 olika mekaniska kodningar. Exempelvis till kraft, belysning, DALI, DMX, LED teknologi, samt signal & audio applikationer Standard fördelarblock Kundspecifika fördelarboxar Konfektionerade kablar i önskade längder

RST MINI

RST CLASSIC (RST20 / RST25)

Plug & Play. Enkel, snabb och säker RST 20 finns i 2- till 5-poligt utförande IP66/IP67/IP68/IP69K Klassad upp till 32A Konfektionerade kablar i önskade längder Finns även i ATEX godkänt utförande: II 3D Ex tD A22 IP65 T85°C

RST CLASSIC

RST produktkatalog finns att ladda ner på: http://www.wieland-electric.com/en/download

Wieland Electric AB Krossverksgatan 9B 216 16 Limhamn Tlf.: +46 40 652 90 00 E-mail: sales.sweden@wieland-electric.com

www.wieland-electric.se


VINDKRAFT Ann Hyvärinen jobbar med en hel vindkraftspark – i miniatyr. 152 turbiner snurrar på friskt i vindtunneln. Bild: Peter Ardell

Så får man vindkraftverken att samsas Ann Hyvärinen är doktorand vid KTH och har studerat hur flera vindkraftverk beter sig när de placeras ut tillsammans. Resultatet visar bland annat hur kuperad terräng påverkar vindkraftverkens gemensamma energiutvinning. ENLIGT WINDEUROPE, en europeisk intresseorganisation för

vindkraft, så är befinner sig branschen i stadig tillväxt. Mellan åren 2005 och 2016 har effektproduktionen tredubblats, från 40 till 154 gigawatt. Till det ska läggas att Sveriges klimatmål är 100 procent förnybar energi år 2040. Därmed finns det anledning att utforska vindkraftverkens problem och utmaningar, inte minst när det kommer till stora parker med många vindkraftverk i tät anslutning till varandra. – Även om vi ser allt fler vindkraftverk ute till havs så byggs den absoluta majoriteten på land. För att kunna planera detta arbete på bästa sätt har mitt forskningsarbete en betydelse. Dels för att vi under kontrollerade former i en vindtunnel kan testa hur vindkraftverken påverkar varandra, dels för att det inte alltid är helt lätt att få tillgång till information och data från vindkraftverk som används. Dessutom är det ju så att när vindkraftverken väl är uppförda står de där de står, säger Ann Hyvärinen. I syfte att öka förståelsen om hur vindkraftverken påverkas av en omgivande terräng har Ann Hyvärinen placerat småskaliga vindkraftverksmodeller i en landskapsmodell med kullar i en vindtunnel. Därefter har vindturbinerna placerats på en platt landskapsmodell och utsatts för samma vindar. Därefter har kompletterande beräk38

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Ann Hyvärinen är forskarstuderande vid KTH. Bild: Peter Ardell

ningar gjorts som stöd till experimenten. Baserad på detta arbete har Ann Hyvärinen kunnat dra flera slutsatser. En av dem handlar om den så kallade vaken i luften som bildas bakom rotorbladen. Det är ett område av turbulens som formas bakom de flesta föremål som färdas genom luft och vätskor. – Resultat från mätningar och simuleringar med kullar visar att terrängvariationerna främjar en nedåtgående förskjutning av vaken bakom vindkraftverken och ökar också vakens återhämtningsförmåga. I kombination med luftens acceleration över kullarna resulterar detta i att en högre effektprestanda kan utvinnas från ett vindkraftverk vars inströmmande luftflöde störs av vaken från en framförliggande vindkraftverk, säger Ann Hyvärinen. Denna nyfunna kunskap, tillägger hon, skulle kunna innebära att man kan placera vindkraftverk närmare varandra i kuperad miljö än i ett platt landskap. Fler vindkraftverk på ett mindre område, med andra ord. Detta forskningsarbete har varit en del av Ann Hyvärinens licentiatexamen. Hon forskar nu vidare mot en doktorsexamen, och kommer bland annat att utföra tester i vindtunnel med 152 mindre modeller av vindkraftverk.


ENERCON. Best performance at any site. For more than 30 years, ENERCON wind energy converters have been the benchmark for innovative technology and best quality products. Thanks to constant further development of all turbine components and the continuous improvement of our core competencies, new turbine generations with top technological features and intelligent grid technology will continue to evolve. In addition, cold climate sites with extreme climatic conditions require WEC technology to be ďŹ&#x201A;exible. As an option, all ENERCON wind energy converters can be delivered as cold climate versions, meaning that the power curve at WEC operation is not affected at temperatures above -30°C, and they can be equipped with the well-proven and third party validated ENERCON rotor blade de-icing technology that has been deployed at many sites and offers operators/owners a considerable additional yield.

enercon.de


VINDKRAFT

Ny prognos från Svensk Vindenergi:

vindkraften väntas öka med 60 procent på fyra år Aldrig förr har det investerats så mycket i vindkraft som under 2017. Det gör att vindkraftsproduktionen förväntas öka med cirka 60 procent på fyra år. Dessutom kan Sverige nå riksdagens mål om ytterligare 18 TWh ny förnybar elproduktion redan 2021, nio år tidigare än målet är satt. Det framgår av Svensk Vindenergis senaste statistik och prognos över vindkraftsutbyggnaden. – DET ÄR BRA för både näringslivet och klimatet att utbyggnaden

av förnybar elproduktion går rekordsnabbt. Det underlättar elektrifieringen av transport- och industrisektorn, samtidigt som vi kan exportera klimatvänlig el till länder med mycket kolkraft, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi. Under 2017 fattades rekordstora investeringsbeslut i vindkraft – omfattande totalt 2 079 MW (cirka 6,8 TWh), varav 1 417 MW bara under det sista kvartalet. Det leder till en väsentligt snabbare utbyggnadstakt. Svensk Vindenergi bedömer att vindkraftsproduktionen under de kommande fyra åren ökar med cirka 60 procent, från cirka 17 TWh år 2017 till drygt 29 TWh år 2021. Baserat på den blocköverskridande energiöverenskommelsen beslöt riksdagen i juni 2017 att elcertifikatsystemet skulle utökas med ytterligare 18 TWh förnybar el mellan 2022 och 2030. Beslutet fick omedelbara konsekvenser. – Energiöverenskommelsen skapade en politisk trygghet för investerarna. Det fanns ett uppdämt investeringsbehov och nu har det inletts en kapplöpning om de sista terawattimmarna i elcertifikatsystemet, säger Mattias Wondollek, ansvarig för elnät och marknad på ANNONS Svensk Vindenergi. Den snabba utvecklingen gör att Svensk Vindenergi bedömer att utbyggnadsmålet inom elcertifikatsystemet sannolikt nås redan innan den tilltänkta perioden ens har börjat. Av de 18 terawattimmarna omfattas cirka 9 TWh av redan fattade invesANNONS teringsbeslut i Sverige och delvis i Norge, som också ingår i elcertifikatFlexibla lösningar för systemet. framtidens elförsörjning! De globala utsläppen av koldioxid måste minska senast år 2020 för att vi ska nå Parisavtalets klimatmål. Och www.kl-industri.se

40

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Den fortsatta vindkraftsutbyggnaden gör att Sverige kan upprätthålla elexporten, trots att kärnkraften av ekonomiska skäl nu börjar avvecklas. Elexporten är mycket viktig för att minska koldioxidutsläppen i Europa. /Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi

genom förändringen i EU:s handelssystem, med annullering av utsläppsrätter, kan vindkraften spela en viktig roll för att snabbt minska utsläppen. – Den fortsatta vindkraftsutbyggnaden gör att Sverige kan upprätthålla elexporten, trots att kärnkraften av ekonomiska skäl nu börjar avvecklas. Elexporten är mycket viktig för att minska koldioxidutsläppen i Europa, säger Charlotte Unger Larson. Svensk Vindenergi bedömer att det framförallt är vindkraften som kommer att bana väg för det politiska målet om ett hundra procent förnybart elsystem till 2040. – Även om utbyggnaden nu går snabbt återstår mycket jobb. Tillståndsprocesserna behöver bli rättssäkra och mer flexibla och det måste bli enklare att ansluta vindkraften till elnäten. Dessutom behöver överföringskapaciteten skyndsamt öka inom landet och till våra grannländer, avslutar Charlotte Unger Larson.


VINDKRAFT

Fokus på planering i forskningsprogrammet Vindval Vindkraft kan få stor betydelse när elsystemet ställer om till 100 procent förnybart. Därför introducerar forskningsprogrammet Vindval planering som ett nytt fokusområde. – VI TROR ATT DEN storskaliga utbyggnaden av vindkraft fortBild: Härnösands Kommun

VÄGTRANSPORTLEDARNA NORR AB

sätter, och då blir det allt viktigare att utveckla planeringen och hur avvägningar mellan intressen kan göras även på en större skala, säger Lars Andersson, enhetschef på Energimyndigheten. Totalt satsar Energimyndigheten 20 miljoner kronor fram till och med 2020 på den fjärde etappen. Vindval syftar till att öka kunskapen om vindkraftens miljöeffekter och har bedrivits i samarbete mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten sedan 2005. Sedan starten har Vindval tagit fram ett 40-tal forskningsrapporter om vindkraftens påverkan på marint liv, fåglar och fladdermöss, människors intressen och landlevande däggdjur. Forskningsresultaten har gett kunskapsunderlag för exempelvis miljökonsekvensbeskrivningar och i planerings- och tillståndsprocesser i samband med etablering av vindkraft. – Att öka kunskapen och utveckla metoder för hur man kan minimera negativ påverkan på människor, djur och natur är viktigt för hela energiomställningen, säger Lars Andersson. Den nuvarande tredje etappen av Vindval avslutas i juni 2018.

Vi har eskorterat och skött vindkrafttransporter sedan 2006 i Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten. Kontakt: Per Olof Svensson Hantverkargatan 8 916 31 Bjurholm

Tel: +46 731 81 46 45 Org. nr. 556692-8890 E-mail: peosven@hotmail.com

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

41


VINDKRAFT Vindkraftsutbyggnaden i Markbygden innebär ett väsentligt bidrag till regeringens utbyggnadsmål för vindkraft i Sverige.

Europas största vindkraftpark har återigen vind i seglen

Vindkraftsetableringen i Markbygden tar ny fart. General Electric satsar 8 miljarder de kommande två åren, vilket ger många positiva effekter. Nu har en arbetsgrupp bildats med syfte att skapa nya etableringar i direkt anslutning till vindkraftparken. – DEN STORA MÄNGDEN grön el som kommer att produceras

är attraktiv för framtida etableringar av el-intensiva verksamheter. Det ska vi dra nytta av, säger Anders Lundkvist, kommunalråd, Piteå kommun som ingår i den nya arbetsgruppen. Satsningen på Europas största vindkraftpark med totalt 1 101 vindkraftverk påbörjades redan 2008 när den första tillståndsansökan lämnades in. Efter ett pilotprojekt och den första etappen i Skogberget finns idag 48 vindkraftverk på plats. Efter några års stiltje har projektet återigen vind i seglen. Hösten 2017 tog General Electric beslut att investera 8 miljarder kronor på vindkraft i Markbygden. Den första etappen innefattar 179 verk som ska resas och driftsättas 2018–2019. Projektet förväntas generera cirka 500 årliga arbetstillfällen under byggåren samt ett 50-tal permanenta arbetstillfällen när verken står klara. – Vindkraftsutbyggnaden i Markbygden innebär ett väsentligt bidrag till regeringens utbyggnadsmål för vindkraft i Sverige, konstaterar Stefan Lundmark, nationell vindkraftsamordnare för Miljöoch energidepartementet. Fler etapper är planerade, vilket innebär att stora investeringar står för dörren under en 10-årsperiod. Många nya arbetstillfällen kommer att skapas såväl under uppbyggnadsfasen som för drift och 42

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

underhåll av vindkraftverken. Både Piteå kommun och de världsledande företagen som svarar för uppbyggnaden av vindkraftsparken, General Electric och Enercon, ser möjligheter till följdinvesteringar. Det handlar främst om etablering av elintensiva verksamheter som kan dra nytta av den stora mängd grön el som kommer att produceras i Markbygden. Ett par exempel är etablering av serverhallar och elintensiv industri i direkt anslutning till vindkraftparken. Nu har Piteå kommun bildat en ny arbetsgrupp som ska stötta denna utveckling. De kommer att titta på möjliga siter för nya etableringar, där rätt planmässiga förutsättningar finns. Närhet till ställverk och elledningar samt naturskydd är bara några exempel på saker man tittar på. – Vi kommer att jobba i nära samarbete med Svevind, General Electric och Enercon, samt deras samarbetspartners. Dessutom ser vi stora möjligheter att bearbeta industriföretag med en tydlig hållbarhetsprofil och som i vissa fall beslutat sig för att använda endast grön el, säger Anders Lundqvist. I kommunens arbetsgrupp ingår initialt representanter från kommunledningen, Näringsliv och Samhällsbyggnad/Fysisk planering.


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV KEWAB

Foto: Jann Lipka/OX2

KEWAB med CD Entreprenad

– det perfekta radarparet i vindkraftsprojekt Bygget av vindkraftsparker kräver helt nya vägar, kranplatser, ballastmaterial och krosskapacitet bland mycket annat för att få markinfrastrukturen på plats. Samtidigt behöver elkraften jordkablar, luftledningar och kopplingsarbeten. DET GENIALA ÄR att byggherren numera kan upphandla detta i

en och samma entreprenad. KEWAB med CD Entreprenad erbjuder allt detta och byggherren slipper ifrån en stor del av samordningsarbetet. Om ett företag ska bygga vägar och ett annat ska lägga ner kablar i samma vägar, då krävs det samordning från beställarhåll. För ett par år sedan förvärvades maskinentreprenören CD Entreprenad av KEWAB. Företagen hade samarbetat tidigare och då framförallt inom vindkraftsprojekt. KEWAB hade redan stora resurser inom elkraft och även inom anläggning och transport, men genom samgåendet med CD Entreprenad stärktes maskinresurserna ytterligare. – Idag har vi gemensamt tillgång till 350 entreprenadmaskiner och kan dessutom hyra in extra resurser om det behövs, berättar Christer Dalmans, vd för CD Entreprenad. Det handlar om grävmaskiner, lastare, dumprar och schaktmaskiner, men även kross- och sorteringsverk. Dessutom lastbilar och trailers för transporter. I vindkraftsprojekt kommer verkligen företagets styrka och kompetens till sin rätt. – Vi jobbar över hela Sverige och Norge. Under åren har vi varit delaktiga i bygget av 17 vindkraftsparker med sammanlagt fler än 200 vindkraftverk, fortsätter Christer Dalmans. Vindkraftsprojekt innebär omfattande dragningar av jordkabel och luftledningar samt bygge av övrig elkraft. – Genom stort kunnande hos vår personal och lång erfarenhet, har vi mycket hög kompetens inom elkraftarbeten, berättar Tony Haraldsson, ansvarig för affärsområde elkraft hos KEWAB. Vi har behörighet för arbeten upp till 400 kV och därmed kan vi också utföra alla tänkbara inkopplingsarbeten. Förutom att KEWAB med CD Entreprenad erbjuder tjänster som

KEWAB MED CD ENTREPRENAD Till KEWAB:s stora kunder hör bland andra Vattenfall och Ellevio. CD Entreprenad har som kunder bland andra Svevia, Kraftö, Nordisk Vind, Dala Vind, NCC, OX2 och Stenger & Ibsen Construction. KEWAB:s bas finns i Karlstad och CD Entreprenad finns i Malung, men företagen är verksamma i hela Sverige och Norge. Genom underentreprenörer kan även borrning, sprängning och asfaltering inkluderas i entreprenaderna.

kompletterar varandra väl, gör företagen insatser i alla skeden under projekt, från förstudier och tillståndshantering till detaljprojektering och byggproduktion. Vissa uppdrag är i form av totalentreprenader, andra som utförandeentreprenader. – Vindkraftverken har ökat i storlek under åren, och därmed de laster som kranplatser och vägar utsätts för. De ska klara betydligt högre axelwww.kewab.se tryck än ute på allmänna vägar. Vi lever upp till de höjda kraven och klarar dessutom de tuffa tidsplaner som ofta gäller i dagens läge, avslutar Christer Dalmans. www.cdentreprenad.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

43 9


SOLENERGI

Solklar energiomställning för Ica-handlare Elbolaget Bixia utsågs nyligen till ”Årets miljöföretag”, bland annat för sin nya energilösning ”Solklart”. I korthet innebär den att man som företag lånar ut sitt tak till elbolaget som sedan producerar solel. En av pionjärerna att ansluta sig var en Ica-handlare i Moheda. Nu har trenden spridit sig och i dagarna tecknade ytterligare en Ica-butik i utanför Växjö, ett Solklart-avtal med Bixia. – JAG STRÄVAR EFTER att så mycket som möjligt av de varor jag säljer ska vara närproducerade och ekologiska. Då är det självklart att jag vill vara med och bidra till en hållbar energiomställning genom att ”låna ut” mitt tak till Bixia, utan att jag behöver investera vare sig tid eller pengar. Dessutom tror jag att det bidrar till att stärka butikens konkurrenskraft, eftersom hållbarhet blir allt viktigare för konsumenterna, säger Kurt Björkmarker, på Ica Nära i Braås. Från att man som företagare börjar fundera på att sätta upp solpaneler till att det blir verklighet är det många frågor som behöver 44

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

besvaras. Alltifrån ekonomi och vilken teknik som fungerar bäst till lagar om skatt på energi och elcertifikat. Bixias nya lösning innebär att elbolaget ombesörjer alltifrån tillståndsansökan, nätanslutning, försäkring till installation. – Vi märker att allt fler är intresserade av solel för att bidra till en hållbar och klimatsmart värld. Men vägen till att producera sin egen solel är ofta tidskrävande och krånglig. Med vårt nya erbjudande ”Solklart” har vi gjort det enkelt för företag som vill vara med och bidra. Vår övertygelse är att det ska vara lätt att göra rätt, säger Jesper >>


Per Ekros & Christian Hultberg

Från och med den 1 oktober kommer alla lägenhetshus som vi säljer att ha solceller på taket. Just det, alla. Vartenda ett. Utan undantag. Och utan att det kostar våra kunder ett öre extra. Solcellssystemet kommer att ge ett ordentligt energitillskott. Tillräckligt för att driva fastighetens ventilation, belysning och delar av den gemensamma uppvärmningen. Eventuellt överskott kommer vi att skicka ut på elnätet och ge fler lite grönare el. Som du säkert noterar så är vi övertygade om att solenergi är framtiden. Ja, inte bara vi. Vi gör det här i samarbete med IKEA Group och de säljer redan solenergilösningar för hem i flera europeiska länder. Tillsammans tror vi på idén att göra grön energi tillgänglig för de många människorna. Vårt långsiktiga mål är att både våra fastigheter och lägenheterna i dem, ska bli självförsörjande på el. När det sker vet vi inte. Men vi vet att vi precis har tagit ett av våra bästa beslut någonsin och att vi har en fantastisk partner i IKEA Group. Vi brukar prata om att Allemansrätten borde gälla på bostadsmarknaden också. Idag känns det som vi tar ett rejält kliv åt det hållet. Solen tillhör ju oss alla. Hoppas att du vill vara med och lyfta blicken och släppa in ny energi i din kommun också! Titta i så fall in på boklok.se/hållbart


SOLENERGI

Wendel, produktansvarig på Bixia. Solklart är en fullservicelösning där Bixia, tillsammans med sin samarbetspartner Eneo Solutions, ansvarar för finansiering, installation, monitorering, service och återinvesteringar. Det enda kunden gör är att låna ut sitt tak och betalar ett förutbestämt pris per kWh under hela avtalstiden. Kompletteras med vind från grannen Sammanlagt kommer butikstakets solanläggning att producera cirka 55 000 kWh per år, det är cirka 12 procent av butikens förbrukning, alltså långt ifrån tillräckligt. Resterande el kommer man att få från en grannproducent – Karryd Vind – genom ett annat avtal som Bixia erbjuder ”Bixia Nära Exklusiv”. – Vi jobbar ständigt för att hitta nya innovativa affärsmodeller och erbjudanden för att lösa energiomställningen – till hundra procent förnybart. Det är ingen tvekan om att vi går mot ett alltmer elektrifierat samhälle och då måste vi hitta nya smarta sätt att produLogotyp cera den el vi behöver. Jag är övertygad om att vi går mot en framtid Vertikal Logotyp som består av många små så kallade prosumenter – precis om IcaVertikal handlarna i Småland. Det betyder att våra kunder är både producenter och konsumenter, säger Jesper Wendel.

Solvio AB

Grafiska riktlinjer

Solvio AB

Grafiska riktlinjer

Oktober 2016

Oktober 2016

Det är inte alltid som den centrerade logotypen är bäst lämpad. Hänsyn tas

3

3

Vi jobbar ständigt för att hitta nya innovativa affärsmodeller och erbjudanden för att lösa energiomställningen – till hundra procent förnybart. Det är ingen tvekan om att vi går mot ett alltmer elektrifierat samhälle och då måste vi hitta nya smarta sätt att producera den el vi behöver. / Jesper Wendel, produktansvarig, Bixia

förinte utrymme och yta. I vissa fall gör sig Det är alltid som den centrerade logotypen är bäst lämpad. Hänsyn den vertikala logotypen mertas passande för utrymme och yta. fall gör sigden centreMen sträva efterI vissa att använda den rade vertikala logotypen mer passande huvudlogotypen. Men sträva efter att använda den centrerade huvudlogotypen.

ANNONS

SOLAR SOLUTIONS

8 AV 10 VILL HA MER SOLEL

Runt om i världen blir solel en allt starkare konkurrent till fossila energislag. Och även här hemma i Sverige har sol som energikälla börjat ta fart på riktigt, både bland företag och privatpersoner. Dess-

utom är de flesta svenskar mycket positivt inställda till solel. Enligt en undersökning som SOM-institutet har genomfört tycker 80 procent att vi borde satsa mer på solel. – Potentialen är mycket större än man kan tro, även i Sverige. Vi på Bixia arbetar aktivt för att öka andelen förnybar el, med den här produkten har vi höga förhoppningar om att få ännu fler att ta steget mot förnybart, säger Jesper Wendel.

Försäljning: 010-495 24 95 Exklusiv distributör 46

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


Lund är först med att erbjuda publik WiFi via solcellsdrivna papperskorgar. Kärlet är på 120 liter, men motsvarar 600 liter okompakterad avfall. Dessa egenskaper leder till minskade transporter, ökad effektivitet samt minskade driftkostnader och en bättre miljö. Bild: EWF Eco

SOLENERGI

Lund först med solcellsdrivna papperskorgar med WiFi Mårtenstorget och Västra stationsområdet i Lund blir de första platserna där den solcellsdrivna papperskorgen med WiFi installeras. Minskade driftkostnader och bättre miljö är några av kommunens förhoppningar. När det är dags att tömma BigBelly på avfall skickas ett meddelande via molnet till renhållningsverket, som meddelas när den är full till 60-80 procent. AV KIM HALL

STOCKHOLM HAR HAFT BigBelly i många år, Malmö och

Helsingborg var inte långt efter. Nu blir Lund först att under ett år pröva BigBelly med inbyggd WiFi som är öppen för alla som vistas i närheten av papperskorgen att använda. Inom kort kommer Höganäs också att installera sina nio BigBellys varav tre har WiFi. En teknisk utveckling som ligger väl framme i hållbarhetssamhällets målsättning. – Tekniska förvaltningen och renhållningsverket jobbar hela tiden med att utveckla renhållningen i Lund. När jag fick veta att BigBelly kunde effektivisera avfallshanteringen genom att soporna komprimerades i kärlet och därmed gav mer plats åt avfall, vilket gjorde att den inte behövde tömmas lika ofta som de båda lite mer klumpiga sopkärlen vi hitintills haft på Mårtenstorget, blev vi intresserade, säger Alexandra Johansson, projektledare och beställare för Lunds kommun i samarbete med Renhållningsverket. Numera arbetar hon som arbetsledare inom gata och drift i Lunds kommun. BigBelly är en amerikansk produkt som revolutionerat den svenska, norska och finska marknaden sedan EWF Eco lanserade produkten. Idag finns det cirka 300 BigBellys i Stockholm och fler är på ingång. – Det har varit en positiv framfart för oss och vi har kunnat expandera som företag med fler anställningar. Under de senaste åren har vi vuxit med 500 procent, säger Per Järnebring, vd på EWF Eco AB. Anledningen till att Lund har valt Mårtenstorget och Västra stationsområdet är på grund av mängden människor som rör sig där. Traditionella soptunnor har dessvärre dragit till sig fåglar och råttor, vilket man räknar med att slippa med renare sophantering. Dessutom kostar

det en del att ha personal som går runt och plockar upp skräp för hand. – Detta är en smart papperskorg med både en lucka och en fotpedal om man inte vill röra locket på tunnan. Det finns en inbyggd GPS som visar det geografiska läget, och en kommunikationsenhet som i realtid skickar information om kärlets fyllnadsgrad. Nivån för tömningslarmet ställer man in efter behov. En signal går till renhållningsverket som då kan planera in en körning. Kärlet är 120 liter, men motsvarar cirka 600 liter okompakterad avfall. Dessa egenskaper leder till minskade transporter, ökad effektivitet och minskade driftkostnader samt bättre miljö, förklarar Mats Thorsjö, regionchef för EWF Eco Syd. Soporna pressas samman ovanifrån med hjälp av en elmotor som pressar ner avfallet. Det gör att framför allt alla pappersmuggar och engångsartiklar som blivit allt vanligare och som är skrymmande, kan pressas samman. Det går åt färre soppåsar i plast, vilket är en fördel med tanke på plasten som annars hamnar i vattendragen. – En av de stora fördelarna är att vi kan föra statistik över hur folk använder papperskorgarna och i vilken frekvens de gör det. Från papperskorgen skickas det information som vi kan dra nytta av, säger Alexandra Johansson som tillägger att Lund gör detta som ett projekt under ett år. I januari fick EWF Eco även agenturen för solcellsbänken Steora med WiFi och laddningsmöjlighet av mobila tjänster samt belysning för en tryggare miljö. Bänken finns redan i Helsingborg och i Lund via Wihlborgs. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

47


FJÄRRVÄRME

Smart Heat – innovation ger smartare värme

Brf Backadalen på Hisingen i Göteborg driver tillsammans med Göteborg Energi AB och Energiförbättring i Väst AB ett innovativt pilotprojekt, Smart Heat, för att kombinera bergvärme och fjärrvärme. Lösningen är energieffektiv, och betydligt billigare i drift än tidigare energisystem. AV HENRIK MÅRTENSSON

NÄR BRF BACKADALEN skulle installera ett nytt värmesystem

till 971 lägenheter i 41 huskroppar, tänkte man först gå över från fjärrvärme till bergvärme. Göteborg Energi AB, som länge varit fjärrvärmeleverantör åt Brf Backadalen, föreslog då en innovativ lösning som skulle ta tillvara både bergvärmens och fjärrvärmens fördelar. Förslaget ledde till ett samarbetsprojekt mellan Brf Backadalen, Göteborg Energi AB, och energisystemspecialisten Energiförbättring i Väst AB. Ur Brf Backadalens synvinkel, har man ett mycket enkelt kontrakt. Föreningen betalar en fast årsavgift för en inomhustemperatur på 22 grader. För Göteborg Energi AB, som ansvarar för att allt fungerar, är det lite mer komplicerat. Ett avancerat styrsystem sköter både fjärrvärmen och Brf Backadalens bergvärmepumpar, och ser till att systemet fungerar optimalt. – Vi sitter med all indata, till exempel produktionskostnader, säger Petter Hansson, projektledare vid Göteborg Energi AB. – Därför är vi i bäst position att styra mellan fjärrvärme och lagrad värme. Fjärrvärme är billigt i Göteborg, på sommaren. På vintern däremot, är fjärrvärmen dyrare än bergvärmen. Det skapar en möjlighet att ta tillvara det bästa av två olika värmesystem. – Vi har ett överskott av spillvärme på sommaren, berättar Petter Hansson. Istället för att kyla bort det, ville vi lagra det. I och med avtalet får vi möjlighet att lagra värme i kundens borrhål. Bergvärmesystemet lagrar värme i borrhål fyllda med propylenglykol. I vanliga bergvärmesystem utvinns värmen ur grundvattnet, med hjälp av värmepumpar. Smart Heat-systemet använder dessutom spillvärme från fjärrvärmesystemet för att värma upp borrhålen under sommaren. Den lagrade energin används sedan av värmepumparna på vintern. Smart Heat kommer att använda 114 borrhål med en sammanlagd längd på 33 kilometer. 14 undercentraler med totalt 25 värmepumpar från IVT Geo, levererar tillsammans 2,2 megawatt effekt. – Genom att bygga geoenergilager på det här sättet kan vi bygga kompaktare borrhålslager, berättar Johan Ahlgren, byggledare för projektet från Energiförbättring i Väst AB. Borrhålen ligger bara sju meter från varandra. Det gör att man kan halvera lagerytan jämfört med vanliga bergvärmesystem. Bergvärmepumpen IVT Geo är staplingsbar, vilket gör att även undercentralerna blir kompakta. Smart Heat blir en lönsam investering för Brf Backadalen. Projektet är ett pilotprojekt, men kalkylerna ser mycket bra ut. Projektet kommer att kosta 48,5 miljoner kronor. Avkastningen på investeringen är beräknad till 7,4 %. Det betyder att Brf Backadalen sänker sina värmekostnader med 3,6-3,8 miljoner kronor per år. Efter finansiering är besparingen 2 miljoner kronor per år. 48

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

En innovativ kombination av fjärrvärme och värmepumpar kommer att värma upp 971 lägenheter i Brf Backadalen i Göteborg. Bild: Energiförbättring i Väst AB

– Det är en unik situation, säger Johan Ahlgren. Ett stort miljardföretag och ett privat, jämförelsevis litet bolag, har sida vid sida propagerat för Smart Heat. Alla tyckte grön energi var bra, och det är dessutom billigt. Borrningen påbörjades i oktober 2017. Projektet beräknas vara klart i början av 2019. FAKTA

Smart Heat – projekt som kombinerar bergvärme och fjärrvärme Tidplan: oktober 2017–början av 2019 Beställare: HSB Brf Backadalen Totalentreprenör: Energiförbättring Väst AB Energileverantör: Göteborg Energi AB Kostnad: 48,5 Mkr

info@efvab.se

www.efvab.se

031-338 41 40

Spara ENERGI - Spara MILJÖ - Spara PENGAR

Vi vet hur!

VI FÖRBÄTTRAR FÖR ATT SPARA ENERGI


Vi älskar värmepumpar. Det borde alla fastighetsägare också.

Har du en industrifastighet som värms med olja? Då har vi en stor besparing.

Varför väljer fler fastighetsägare värmepump? En förklaring är priset. Normalt sparar du in investeringen på bara tre till sex år. Och ju fler kvadrat du behöver värma, ju mer pengar finns att spara. Vi på IVT har en hel avdelning med specialister på värmepumpar för fastigheter. Vi ger dig tydliga underlag att ta ställning till och hjälper dig hela vägen till ett driftsäkert värmesystem. Se våra referenser och läs mer på ivt.se/storre-fastigheter Vi älskar värmepumpar. Så att du kan älska annat.


SOLENERGI Solpanelerna vid Acusticum är utställda i olika vinkar för att man ska kunna utreda vilka som ger bäst effekt och produktion.

SOLFORSKNINGSPROJEKT som social mötesplats

Det kommunala energibolaget PiteEnergi bygger sin tredje testanläggning för solenergi. Solvåg är namnet på ett forskningsprojekt där ett hundratal markplacerade dubbelsidiga paneler i olika vinklar bildar en spännande mötesplats för människor i Acusticums innovationsområde i Piteå. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

TESTANLÄGGNINGEN ÄR EN storskalig forskningsanläggning

för solpaneler i kallt klimat. Den har byggts under det gångna året, är i drift och ska invigas i maj. Den består av 117 dubbelsidiga solpaneler, utplacerade på mark i en vågform i olika vinklar för att täcka in alla väderstreck. Tanken är att man ska utvärdera hur man når optimal placering och verkningsgrad. Hela anläggningen är byggd på ett trädäck, ett bygge som också i sig är ett forskningsprojekt kring åldersbeständighet av värmebehandlat trä. Varje panel är monterad på ett trästativ liknande en traditionell 50

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

solstol. Panelerna fångar solinstrålningen på framsidan och reflekterat solljus på baksidan. Solpanelsanläggningen Solvåg förväntas ge 45000 kWh el per år. Den installerade effekten är 36 kWp Omtänksamhet och kundnytta – Som bolag drivs vi av hållbarhetsvärderingar tillsammans med strävan efter omtanke och kundnytta, säger Anders Ådemo, marknadschef vid PiteEnergi.


SOLENERGI

Ju mer förnybar energiproduktion vi kan åstadkomma desto bättre är det. Med kunskap från det här projektet ska vi kunna ge våra kunder goda råd. Vi vill att fler ska ta vara på den energi som bjuds och även kunna leverera in el på nätet. /Anders Ådemo, marknadschef, PiteEnergi Solvågen är ett forskningsprojekt, energiproducent och affärsidé i kreativ design. Den är också planerad för att vara en trevlig park och social mötesplats.

– Ju mer förnybar energiproduktion vi kan åstadkomma desto bättre är det. Med kunskap från det här projektet ska vi kunna ge våra kunder goda råd. Vi vill att fler ska ta vara på den energi som bjuds och även kunna leverera in el på nätet. Anläggningen skapar en grön park och en social mötesplats för besökare och personer som är verksamma på universitetsområdet. Det är möjligt att promenera längs däcket. Innanför panelerna växer en grön park fram och skapar en social yta för människor. – Projektet utgör ett storskaligt försök att skapa större social inklu-

dering vid byggandet av småskalig energiproduktion i urbana miljöer. Solvåg ägs av PiteEnergi och genomförs i samarbete med Piteå Science Park och Luleå Tekniska Universitet. För utformning och dimensionering svarar arkitekt Björn Ekelund, LTU, och norska Norut Northen Research Institute AS. Fler forskningsprojekt Det lokala kommunala energibolaget äger sedan tidigare också två andra solcellsparker i Piteå, även de främst forskningsanläggningar. Den ena har fastmonterade paneler på tak, som när det byggdes var ett av Sveriges största takmonterade system. Den andra är ett trackingsystem där panelerna står på mark och vrider sig efter tid respektive efter varifrån solen lyser mest. – Vi tror mycket på användning av naturens egna resurser och vi vill vara med och ta ansvar för att så sker, säger Anders Ådemo. PiteEnergi är ett kommunalt energibolag som levererar el, tillhandahåller elnät, bredband och fiber samt levererar fjärrvärme i samarbete med Smurfit Kappa pappersbruk i Piteå. FAKTA

Nybyggnad av solpark på mark i Piteå Kostnad: ca 2,5 Mkr Byggherre: AB PiteEnergi Beställare: Norut Northen Research Institute AS Arkitekt: Luleå Tekniska Universitet Markentreprenör: BDX Företagen AB

Visst har vi 100 % förnybar el, snabbt bredband, bekväm fjärrvärme, stabilt elnät och solenergi men framför allt är vi en del av något större. Vi har vuxit upp med Piteå, vill bidra till lokaltänksam utveckling och alltid investera för Pitebornas bästa.

Framtidsbyggare.

P I T E E N E RG I . S E 0911-648 00 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

51


KÄRNKRAFT

Intresset är stort

kring rivningen av två av reaktorerna vid Ringhals

De båda reaktorerna Ringhals 1 och 2 från mitten av 1970-talet i Varbergs kommun vid Hallandskusten kommer att börja rivas i slutet av 2019 respektive slutet av 2020. Bild: Gösta Löfström

Det råder stort intresse kring den kommande rivningen av de mer än 40 år gamla kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Ännu ligger rivningen långt fram i tiden, men processen har väckt stort intresse både bland myndigheter och allmänheten. Merparten av resterna uppges vara icke radioaktiva. Kvar på Ringhals blir de något yngre reaktorerna R3 och R4 från 1980-talet. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

ENLIGT BESLUT AV ägaren Vattenfall utifrån marknadssituatio-

nen kommer Ringhals 2, tryckvattenreaktorn med turbin från Stal-Laval Turbin AB, som togs i kommersiell drift 1975, att stängas i slutet av 2019. Ett år senare stängs Ringhals 1, kokvattenreaktorn med turbin från English Electric, som togs i bruk 1976 för att rivas även den. Kvar blir de båda reaktorerna R3 och R4 från 1981 respektive 1983 – Våra myndigheter är måna om att Ringhals kan visa vilken påverkan som rivningen av de båda reaktorerna kan få på de närboende och de ställer väldigt många frågor, sa Marie-Louise Olvstam, juridiskt ansvarig för ansökningarna om rivning och för samråden, när man kallade intressenter till information strax före årsskiftet. Merparten av resterna är inte radioaktiva Hur ska rivningen gå till, blir det extra många transporter när 340 000 ton avfall ska tas omhand och vart tar avfallet vägen? Det var några av frågorna som ställdes i samband med samrådsmötet. Nedmonteringen och rivningen kommer att påbörjas så snart alla tillstånd år på plats. Målsättningen är att detta ska ske i nära anslutning till den slutliga avställningen i slutet av 2019 och 2020. Men nedmonteringen kommer att pågå i cirka åtta till tio år! – Det som är bra när man river en kärnkraftreaktor är att mellan 90 och 95 procent av materialet är icke-radioaktivt och kan tas omhand i den vanliga avfallshanteringen, förklarade Patrik Fors, som är 52

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

teknisk sakkunnig. Men det mesta vill vi behålla, för när reaktorerna och tillhörande byggnader tas bort finns hålen i marken kvar och då vill vi krossa den icke-radioaktiva betongen och använda den som markutfyllnad. Det avfall som innehåller mycket låga mängder radioaktivitet, till exempel betong, skyddskläder, plast och metaller, planerar Ringhals att slutförvara på plats. Ett liknande så kallat markförvar finns redan på Ringhals och miljösäkerheten uppges vara väl beprövad. Befintliga och planerade förvar Det radioaktiva avfallet däremot kommer att placeras i befintliga och planerade slutförvar och de byggnader som är radioaktiva kommer i största möjliga mån att saneras innan de rivs. Det radioaktiva materialet kommer att tvättas, blästras och skäras bort. – Det mest radioaktiva rivningsmaterialet, reaktortanken från Ringhals 2 och de delar som sitter närmast bränslehärden, kommer att behöva slutförvaras i det slutförvar för långlivat radioaktivt avfall som SKB planerar att uppföra. I väntan på att detta står klart kommer delarna att förvaras i ändamålsenliga byggnader som vi redan har i drift på Ringhals, sa Patrik Fors. Ambitionen är att på bästa sätt minimera buller från rivningsarbetet och en bedömning är att antalet lastbilstransporter i kärnkraftverkets närhet kommer att bli färre än vad som förekommer i dag under drift.


ALLT FRÅN ETT STÄLLE!

DIN KOMPLETTA INDUSTRILEVERANTÖR Med marknadens bästa totalerbjudande och med en logistik i världsklass får du allt inom verktyg, maskiner, förnödenheter, personligt skydd, rör & rördelar, teknisk armatur, pumpar och industri el levererat till dig. Enkelt, rationellt och lönsamt.

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDENS INDUSTRILEVERANTÖR, REDAN IDAG!


KÄRNKRAFT

Med beslutet att uppgradera Ringhals tre och fyra med oberoende härdkylning tillför vi ännu ett säkerhetssystem till redan säkra anläggningar och kan planera för fortsatt produktion av el till minst in på 2040-talet. /Sven-Anders Andersson, produktionschef, Ringhals

Jätteprojekt på Ringhals säkrar drift i 60 år Ringhals investerar cirka 900 miljoner i oberoende härdkylning på reaktor tre och fyra. Med projektet blir Ringhals kärnkraftverk redo för långtidsdrift bortom år 2020. BESLUTET OM ATT installera oberoende

härdkylning vid Forsmark kärnkraftverk togs redan 2016. I november 2017 tog Ringhals styrelse motsvarande beslut för Ringhals 3 och Ringhals 4. – Det är ett mycket positivt beslut som innebär att Ringhals kommer fortsätta att leverera klimatsmart el under lång tid. Investeringen sker samtidigt som nödvändiga effektiviseringar pågår för att möta en hård konkurrenssituation på elmarknaden, säger produktionschef Sven-Anders Andersson. Ringhals reaktorer 1 och 2 kommer enligt tidigare beslut att avvecklas 2020 respektive 2019. Samtidigt pågår ett generationsskifte inom kärnkraften och Ringhals har ett fortsatt starkt rekryteringsbehov, inte minst när det gäller teknisk personal. Med oberoende härdkylning på plats blir Ringhals 3 och 4 toppmoderna anläggningar, redo för drift i ytterligare decennier. – Med beslutet att uppgradera Ringhals tre och fyra med oberoende härdkylning tillför vi ännu ett säkerhetssystem till redan 54

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

säkra anläggningar och kan planera för fortsatt produktion av el till minst in på 2040talet, säger Sven-Anders Andersson. Säkra anläggningar blir än säkrare Den oberoende härdkylningen är, som det låter, ett fristående kylsystem som vid ett haveri ska kunna kyla härden i minst 72 timmar. I projektet ingår att uppföra en ny jordbävningssäkrad byggnad vid respektive reaktor, samt installation av vattenkälla, pumpar, egen elkraftförsörjning och instrumentering. Projektledare Anders Bjelkenfors liknar byggnadsarbetet vid en brobyggnation med hårda krav på jordbävningssäkrade konstruktioner. Den valda huvudentreprenören har också stor erfarenhet från brobyggarindustrin. – Analys- och konstruktionsmässigt är OBH ett mycket avancerat projekt. Men när allt är på plats är själva processdelen inte särskilt märkvärdig, precis som det låter handlar det om att kunna kyla härden med vatten oberoende av om andra system falle-

– Myndighetskravet ger Ringhals och projektet ett klart och tydligt mål, och det kommer vi nå, säger Anders Bjelkenfors, projektledare.

rar, säger Anders Bjelkenfors. Entreprenaden för bygget startade 10 januari. Just nu pågår schaktarbeten, och planen är att byggnaderna ska stå klara sommaren 2019. – Myndighetskravet ger Ringhals och projektet ett klart och tydligt mål, och det kommer vi nå, säger Anders Bjelkenfors. Säkerhetsuppgraderingen med oberoende härdkylning är ett krav från Strålsäkerhetsmyndigheten och måste finnas installerat på alla svenska kärnkraftverk se


NUVIA is an international Group present in more than 13 countries, with recognised nuclear expertise and a workforce of 3000 employees: experts in all pecialities, engineers, technicians and operators.

NUVIA, partner of nuclear facility lifecycles NUVIA operates throughout the lifecycle of nuclear facilities. Our services range from construction, waste management and plant life extension, to operations of facilities while ensuring safety and security with unparalleled mastery and excellence.

Subsidiaries

UAE, Canada, China, Czech Republic, France, Germany, India, Italy, Slovakia, South Korea, Sweden, United Kingdom, USA.

Vertical integration of technologies for the protection of facilities NUVIA offers vertical integration for its projects, encompassing design, manufacturing, qualification and on-site implementation. NUVIA has also developed two specific product ranges: â&#x20AC;˘ NUVIATech Protection: a range of products designed to optimise risk management, for fire, flood, earthquake or radiological hazards. â&#x20AC;˘ NUVIATech Instruments dedicated to nuclear measurements.

www.nuvia-group.com contact@nuvia-group.com


KÄRNKRAFT OKG har utvecklat ett övergripande åldershanteringsprogram som nu har implementerats i organisationen. Flygfoto över reaktorn O3 vid Kalmarsund: OKG AB.

”Kärnkraftverken bör arbeta mer aktivt med att förebygga åldersrelaterade fel” Kärnkraftverkens ägare bör i större utsträckning än hittills samarbeta nationellt och internationellt för att utveckla sin kompetens och lära sig mer om åldershantering vid reaktorerna. Det säger Strålskyddsmyndigheten i en rapport. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

NATIONALRAPPORTEN OM åldershantering vid reaktorerna

konstaterade vid årsskiftet att Vattenfalls båda tillståndshavare, Forsmarks Kraftgrupp och Ringhals AB, har övergripande åldershanteringsprogram som uppfyller myndighetens krav och internationella förväntningar. När det gäller Uniper-koncernens Oskarshamns kärnkraftverk har OKG utvecklat ett övergripande åldershanteringsprogram som rapporten påpekade behöver implementeras i organisationen. Det har också skett sedan årsskiftet. De åldersprogram som finns för reaktortank, kablar, ingjutna rör och betongkonstruktioner är tillräckliga och uppfyller i stort sitt syfte, konstaterar myndigheten, men betonar att det finns möjligheter 56

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

till förbättringar för samtliga tillståndshavare i olika omfattning. Bland annat bör de använda mer väldefinierade acceptanskriterier och arbeta mer aktivt för att förebygga åldersrelaterade fel. – Vi rekommenderar tillståndshavarna att på ett systematiskt sätt arbeta mer med kvalitetshantering av åldershanteringsprogrammet och att mäta kvalitet, ändamålsenlighet och effektivitet, säger Nina Persson, som är enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten. Insyn från medlemsstaterna Bakgrunden till rapporten är artikel 8 i kärnsäkerhetsdirektivet från 2014, där Den europeiska atomenergigemenskapen, Euratom, ställer >>


SÄKERHETSKLASSAD KOMMUNIKATION Sepura STP8X kommunikationsradio ger högsta säkerhet i kritisk verksamhet.

Swedish Radio Supply har levererat en Sepura Tetralösning till Borealis. Läs mer om projektet på www.srsab.se.

SEPURA STP8X Sepuras ATEX-klassade terminalserie STP8X uppfyller de höga kraven från ATEX-användare världen över. Funktionerna hos STP8X höjer aktivt säkerheten för personalen. Den inbyggda, högkänsliga GPS-mottagaren gör det möjligt att med stor precision lokalisera och övervaka personalens rörelser, vilket leder till ökad säkerhet. Säkerheten höjs ytterligare med hjälp av det automatiska ”ManDown”-larmet. Den tåliga, robusta konstruktionen ger bästa möjliga tillförlitlighet under krävande förhållanden. Apparaterna är IP67-klassade och har inbyggd Bluetooth® samt 1W uteffekt vilket ger bra räckvidd i

Läs mer om ATEX-radio på www.srsab.se

TMO och DMO.

A COMPANY IN THE VHF GROUP

054-67 05 10 │ www.srsab.se Swedish Radio Supply är distributör för Sepura, Hytera, DAMM, Procom och Peplink i Sverige samt generalagent för Icom kommunikationsradio i Norden och Baltikum. Besök vår webb för mer information.


KÄRNKRAFT

Den europeiska kärnkraftsparken åldras. Frågor om åldershantering har därför fått ett ökat fokus inom EU. Första temat som valts ut för tematisk granskning är därför åldershantering vid kärnkraftsreaktorer.

krav på att medlemsstaterna samordnat ska göra bedömningar av specifika teman. Alla medlemsstater bjuds in att delta i en inbördes granskning av den nationella bedömningen. De får då möjlighet att kommentera och ställa frågor till respektive nation om deras rapport. Den europeiska kärnkraftsparken åldras. Frågor om åldershantering har därför fått ett ökat fokus inom EU. Första temat som valts ut för tematisk granskning är därför åldershantering vid kärnkraftsreaktorer. Den svenska granskningen inleddes 2017 med att reaktorägarna genomförde och rapporterade en egenvärdering för sina reaktorer utifrån en fastställd specifikation. – De tematiska granskningarna kan ses som en uppföljning av de stresstester som genomfördes efter kärnkraftsolyckan i japanska Fukushima, säger Nina Persson. Tematiska granskningar genomförs vart sjätte år. Det är ännu inte bestämt vad ämnet för nästa granskning ska handla om. Granskningsmöte i maj Strålsäkerhetsmyndighetens nationalrapport, som presenterades i januari, har lämnats till ENSREG (The European Nuclear Safety Regulators Group). I maj 2018 sker ett avslutande granskningsmöte i Bryssel. 58

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


Vattenbilning i Göteborgs Hamn

Avancerad

Hamnanläggningar och kajer - Vattenkraftverk - Kärnkraftverk - Väg- och järnvägsbroar - Betongpelare Våra uppdrag – oftast komplicerade och på svåråtkomliga ställen, kräver stor kompetens och specialanpassad utrustning. Erfarenhet finns efter drygt 25 års produktion.

©ReklamBolaget, Båstad 12-08

Vattenbilning

STÖRST I NORDEN INOM MOBIL VÄRMEBEHANDLING

Svensk VattenBilningsteknik AB, Box 90, 574 21 Vetlanda Tfn 0383-191 20, www.svenskvattenbilningsteknik.se

LEVERERAR TILL SVENSK KÄRNKRAFT SEDAN 1981

Ahlberg Cameras AB är ett svenskt högteknologiskt företag som designar och tillverkar färgkamerasystem och inspektionsutrustning för kärnkraftsindustrin världen över. WWW.AHLBERGCAMERAS.COM

EL • GAS • TEMPORÄRUGNAR ISO Certifierade 9001:2015 & 17663:2009


KÄRNKRAFT

GenIV

en energiteknik som knappast diskuteras Fjärde generationens kärnkraftsteknik (GenIV) skulle kunna producera el för överskådlig framtid och säkrare på grund av dess inbyggda passiva system än den kärnkraft som nu är under viss avveckling i Sverige. Därtill utan ny brytning av uran. Men den aktuella energidebatten går inte den här teknikens väg. Det finns dock förespråkare för GenIV. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

SEALER – en blykyld reaktor.

FÖRDELARNA MED GENIV är flera enligt bland andra Torsten

men att det talas tyst om detta.

Dilot och Michael Klein. Torsten Dilot är civilingenjör från LTH, som har arbetat med energiteknik och säkerhetsanalyser i 28 år, bland annat inom ABB och de senaste 14 åren som konsult på kärnkraftverken. Michael Klein är energiingenjör från Chalmers med fokus på storskalig energiproduktion. Också han med mångårig erfarenhet som konsult på Sveriges kärnanläggningar. De båda drivs bland annat av att det i debatten förekommer faktafel och att det till exempel felaktigt görs gällande att sol och vind kan ersätta kärnkraften. – Det är oroande när grava faktafel om kärnkraften och möjligheterna att ersätta den genom att upprepas tillräckligt många gånger tenderar att bli en etablerad sanning, säger Michael Klein. – Något måste driva stora generatorer, en stor svängmassa, för att bibehålla en frekvensstabilitet och undvika dippar på nätet. Där förslår inte bara sol och vind, säger Torsten Dilot. Därtill menar de båda att vindkraften är dyr och inte fungerar utan subventioner. De anser att investeringar i nya reaktorer inte kostar mer än vindturbiner räknat per KWh. Och de konstaterar att man i Tyskland efter beslutet om avvecklad kärnkraft nu börjat investera i både gas- och kolkraft för att försörja landet med baskraft, 60

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Flera fördelar Enligt Torsten Dilot och Michael Klein finns flera fördelar med GenIV-tekniken: * Framför allt kan energikällan vara befintligt kärnbränsleavfall, som dessutom kan återanvändas mellan 25 och 50 gånger. Det betyder att ny brytning av uran blir onödig inom de närmaste fem tusen åren och att behovet av slutförvar reduceras signifikant. * GenIV kan drivas med flytande metall som kylmedium och därmed vara en mycket säker anläggning med passiv säkerhet. Om detta kylmedium är bly fungerar det samtidigt som isolator och absorberar i princip alla radioaktiva substanser vid en eventuell allvarlig olycka. * Ett GenIV kärnkraftverk kan byggas såväl i mycket små som större enheter, från cirka 3 MWe upp till 1 200 MWe. Det betyder att de kan tillgodose behovet av energi på de allra flesta platser i hela världen utan att ta mycket mark i anspråk. * Ett GenIV-verk kan grävas ner under jord så att man endast har den konventionella turbin-, generator- och kondensoranläggningen ovan jord.


KÄRNKRAFT

Michael Klein varnar för en osaklig energidebatt.

Torsten Dilot tror på kärnkraftens generation fyra.

GenIV finns i kommersiell drift i Ryssland och som drivkälla i atom-ubåtar. Frankrike har haft den här tekniken i kommersiell drift och i Kanada finns planer på GenIV-installationer. – Det är en beprövad teknik och erfarenheterna hittills är goda, ända sedan 1950- och 60-talen, säger Torsten Dilot – Med GenIV-reaktorer skulle vi bereda vägen för framtida generationer människor att leva och verka i en mindre farlig värld och samtidigt i en klimatsmart värld med tillförlitlig tillgång till elektricitet och kraft åt industri och hushåll. inklusive uppvärmning. En nackdel är att kylmediet bly är korrosivt vid höga temperaturer, men enligt Torsten Dilot finns ett svenskt företag som arbetar på nya legeringar som eliminerar det problemet.

– GenIV skulle vara ett sätt att krama ur mer energi ur det bränsle som redan finns och ett möjligt och sannolikt nödvändigt ben att stå på för att nå klimatmålen. En satsning på denna hållbara, klimatneutrala och tillförlitliga energikälla skulle vara ett sätt att göra oss oberoende och förmå vår tunga industri att stanna kvar inom landets gränser och rent av växa igen, säger Torsten Dilot.

Specialisterna på betong

Nödvändigt för klimatmålen En viktig förutsättning för helt kommersiellt gångbar GenIV kärnkraft är att bearbetningskostnaden för använt kärnbränsle blir ekonomiskt försvarbart ställt i relation till användningen av nyproducerat kärnbränsle. Men som sagt, tal om ny kärnkraftsteknologi är inte politiskt korrekt idag. Det finns inga aktiva planer på svenska investeringar i GenIV.

Efterlysande utrymningssystem – ett enkelt, alltid fungerande alternativ

0122-187 00 • info@everglow.se • www.everglow.se

Vi på Thomas Betong anser oss vara Specialisterna på betong. Under 60 år på marknaden och med mycket erfarenhet har vi levererat både fabriksbetong och prefab till olika projekt.

Tel: 0104 50 50 00 | info@thomasbetong.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

61


SOLENERGI Brf Årstakrönet i Stockholm har kunnat slopa avgiftshöjningarna tack vare energisparåtgärder. Bild: Solarteknik

Bostadsrättsförening i Årsta fick bättre föreningsekonomi med solel Bostadsrättsföreningen Årstakrönet (Tysslingen 1) med 56 lägenheter i Årsta i södra Stockholm har installerat solceller på taken för sin egen elförsörjning. Med framtida försäljning av överskottsel och andra åtgärder räknar föreningen med att kunna undvika de årliga avgiftshöjningarna. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

FÖRENINGENS BÅDA FLERBOSTADSHUS ligger på Storsjö-

vägen och Siljansvägen i Årsta. De byggdes 2006 till 2007 och ligger insprängda i ett bostadsområde från 1940- och 50-talen. Läget är högt och soligt och byggnaderna har ganska platta tak, vilket gör det naturligt att installera solpaneler där. – Vi hade funderat i flera år på att installera solpaneler, men det är inte enkelt för en enskild bostadsrättsförening att ro ett sådant projekt i hamn på egen hand, berättar Ewa Ekström Carlgren, som är ordförande i föreningen. Jag rekommenderar inte någon att dra 62

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

på sig ett sådant arbete utan att ha konsulthjälp. Föreningen fick kontakt med EU-projektet Grow smarter (smarta urbana lösningar) som drivs i Stockholm, Köln och Barcelona och gick med i det 2014. Samlande system Det unika i det här projektet är att totalentreprenören Galore i Uppsala AB, som skött installationerna, anlitat startup- och innovationsföretaget Ferroamp Elektronik för att leverera ett system som


SOLENERGI

kopplar ihop, hanterar och samordnar alla delar av anläggningen. Systemet tar in och optimerar solenergiproduktionen från de båda hustaken, balanserar fasobalans orsakat av elbilsladdning och styr energilagring i ett separat batteri så att man kan använda mer av den skördade solelen istället för att skicka ut den i elnätet. Systemet använder en ny teknik, där man minskar omvandlingsförluster mellan likström (som produceras från solcellerna och används i batterierna) och växelström (som används i fastighetens elnät). – Vi kopplar ihop allt och styr allt som ett enda system. Det speciella här är att det handlar om två olika takytor i angränsande byggnader. Hjärnan i systemet är EnergiHub eller energinav, som kopplar ihop fastighetens växelströmsnät med ett internt likströmsnät med solceller, batterier och elbilsladdning. Det är lätt att installera och lätt att driva, eftersom allt fungerar automatiskt i ett enda system, säger Mats Karlström, marknadschef på Ferroamp Elektronik. För att klara energilagring för utnyttjande vid rätt tidpunkt arbetar Ferroamp med batterier med hög spänning. Det gör det möjligt att lagra solenergin, minska toppeffekter och utnyttja batteriet för avbrottsfri elkraft. Samlas till ett abonnemang Solcellssystemet installerades i föreningen i december 2016. Enligt Ewa Ekström Carlgren förbrukade de båda husen under 2017 45 900 kWh fastighetsel. Samtidigt producerades 10 500 kWh solel, varav en del såldes ut på nätet. – Vi planerar nu att byta ut alla lägenheters elmätare och skapa ett gemensamt abonnemang för alla 56 lägenheter och köra ut elen till våra medlemmar. Inte minst ser vi fram emot att kunna spara 60 000 kronor per år i abonnemangskostnad men också få bättre elpris när vi tillsammans blir en större elkund.

Vi planerar nu att byta ut alla lägenheters elmätare och skapa ett gemensamt abonnemang för alla 56 lägenheter och köra ut elen till våra medlemmar. / Ewa Ekström Carlgren, ordförande, Brf Årstakrönet Ewa Ekström Carlgren berättar att föreningen också vidtagit flera andra energisparåtgärder och att man redan gjort det möjligt att undvika den årliga höjningen av föreningens avgift, som uppgått till bortemot 2 procent. – Med de aktuella installationerna har vi bara utnyttjat de båda södertaken eller en tredjedel av möjliga paneler. Och vi har förberett för montering i ytterligare två väderstreck. Så det finns goda chanser att producera ännu mer solel, säger hon. FAKTA

Installation av solceller i flerbostadshus i Årsta Byggherre: Brf Årstakrönet (Tysslingen 1) Totalentreprenör: Galore i Uppsala AB Kostnad: 0,4 Mkr

Svensk teknik förändrar sättet vi integrerar solenergi och energilager i våra fatigheter EnergyHub, en prisbelönt svensk teknik som kopplar samman lokal solelproduktion med energilager och effektsmart elbilsladdning i ett system, med en central kontroll. EnergyHub Solel 2.0 fungerar inte bara när solen skiner. EnergyHub jobbar dygnet runt, hela året så att du får lägre energikostnader med solenergi och billigare nätavgift.

LE

För mer information kontakta: Ferroamp Elektronik AB Domnarvsgatan 16 163 53 Spånga

www.ferroamp.se info@ferroamp.se 08 684 333 90 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

63


HANDEL K-rautas och Onninens nya lokaler i Karlstad har stålstomme och Paroc-element.

Kynningsrud Fastigheter

bygger ett nytt byggvaruhus i Karlstad Kynningsrud Fastigheter uppför ett byggvaruhus i kvarteret Planeraren 9 i Karlstad för hyresgästerna K-rauta och Onninen. I juni är det dags för inflyttning. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

DET ÄR BYGGVARUKEDJAN K-rauta och det finska grossist-

företaget Onninen som erbjuder grossist-, logistik- och distributionstjänster inom belysning, elnät, gas, industri, telekom, VA och VVS, som ska inrymmas i det nya byggvaruhuset vid Körkarlsvägen mitt emot Ikea i västra Karlstad. Båda företagen ägs av den finska koncernen Kesko. Tomten, som Kynningsrud förvärvade 2016, var ursprungligen tänkt för en krandepå åt fastighetsbolaget systerföretag Nordic Crane. Den är på 20 000 kvadratmeter och byggnaden på 8 500 kvadratmeter, ett entresolplan inräknat. Byggnaden är uppförd på betongplatta, har stålstomme från Ranaverken och väggar av parocelement. Bygget påbörjades i augusti 2017 och är snart klart för inflyttning. Den första juni ska byggnaden överlämnas till hyresgästerna. – Det är en traditionell, ganska ordinär byggnad för handelsverksamhet. Det som är speciellt är att vi bygger på berg, så det har krävts en del sprängning, säger Per Andersson, som är vd för den svenska delen av Kynningsrud Fastigheter. – Bygget har gått mycket smidigt och vi har haft en bra dialog med både kommunen, hyresgästerna och entreprenörerna. Rekryterar lokalt – Vi arbetar som en totalentreprenad i samverkan, vilket vi upplever som mycket positivt, säger Henrik Ekman, handläggare på Tuve Bygg AB. Angeläget har varit att knyta an till den lokala befolkningen i projektet. Det har man lyckats med genom att rekrytera ny personal från närområdet. – Byggnationen är inte komplicerad. Vi bygger på plan mark med

en betongplatta och en stomme av stål med ytterväggar av parocelement. En del av byggnationen är avsedd för kontor och personalutrymmen. – Vi har följt med beställaren Kynningsrud Fastigheter i Karlstad och övriga entreprenörer med ett mycket gott samarbete och ser nu fram emot ett gott resultat i maj, säger Henrik Ekman. Norskt företag med fyra ben Kynningsrud Fastigheter utvecklar och hyr ut lokaler. Företaget har 100 externa hyresgäster i Sverige och Norge och förfogar över 90 000 kvadratmeter lokaler främst för industri och handel, och 750 000 kvadratmeter mark i Sverige och Norge för projektutveckling. Kynningsrud är en norsk familjeägd koncern med huvudkontor i Halden. Företaget har fyra olika divisioner. Utöver Kynningsrud Fastigheter är det Kynningsrud Prefab, som tillverkar stommar för den svenska och norska byggmarknaden, kranbolaget Nordic Crane, som utför lyfttjänster och specialtransporter samt en verksamhet som utför grundläggning för byggverksamhet. Kynningsrud omsätter 1,5 miljarder kronor, har 800 anställda och firade 70 år för två år sedan. FAKTA

Nybyggnad av handelslokaler i Karlstad Byggherre: Kynningsrud Fastigheter Karlstad AB Totalentreprenör: Tuve Bygg Kostnad: 80 Mkr

Markentreprenad

Betongvägen 11, karlstad • 054-53 42 00 • kewab.se 64

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


KALENDARIUM

Kalendarium MAJ 2018

OKTOBER 2018

SVENSKA MASKINMÄSSAN

PROCESSTEKNIK

En renodlad maskinmässa där alla utställare är medlemmar i branschorganisationen MaskinLeverantörerna. Här kan kunder och leverantörer träffas för att göra affärer, dela erfarenheter och se det allra senaste inom branschen. Trygga affärer, service och garanti skapar förutsättningar för lönsamma relationer. Prova maskiner, gräv, lasta och upplev en arbetande maskinmässa på riktigt. 31 maj–2 juni 2018 Solvalla, Stockholm

AUGUSTI 2018 TRÄ & TEKNIK Den nordiska mötesplatsen för alla som arbetar med och använder trä. På mässan görs affärer, diskuteras lösningar och sätts upp nya samarbeten, och på olika scener framförs case och presentationer av nyckelpersoner och branschexperter. 28-31 augusti 2018 Svenska Mässan, Göteborg

ProcessTeknik arrangeras parallellt med Scanautomatic och har snabbt blivit den ledande industrimässan för automation och processteknik i Norden. ProcessTeknik är den självklara mötesplatsen för kunskapsöverföring och nya affärer för tillverkande industri. Det är här framtidens processtekniska lösningar presenteras som kan göra din verksamhet mer konkurrenskraftig. På ProcessTeknik finner du helhetslösningarna för en effektiv och automatiserad produktion. 9-11 oktober 2018 Svenska Mässan, Göteborg

AUTOMATION SUMMIT En branschöverskridande automationskonferens. Lanserades av Automation Region år 2013 för att skapa möjligheter till oväntade möten och nya affärer. Konceptet med branschöverskridande presentationer och diskussioner som fokuserar på att guida beslutsfattare att satsa på automation för att lyfta sin verksamhet har blivit mycket uppskattat. 9 oktober 2018 Svenska Mässan, Göteborg

Vi bygger Sverige

SKYDD 2018 SKYDD är en heltäckande mötesplats inom skydd och säkerhet, brand och räddning och personligt skydd. Här presenteras alla områden under samma tak; toppmodern spetsteknologi och supersmarta helhetslösningar, fordon och utrustning för effektiv brandbekämpning och räddningsarbete i världsklass, personligt skydd och ökad trygghet på våra arbetsplatser. 23-25 oktober 2018 Stockholmsmässan

NOVEMBER 2018 LOGISTIK & TRANSPORT Logistik & Transport, är Nordens ledande mässa och konferens för alla som levererar eller tillhandahåller transport och logistik. Där kan du visa upp eller ta del av den teknik och infrastruktur som kommer att eliminera friktion från morgondagens globala flödeskedjor. År 2018 utvidgas utställningen med ytterligare fokus på intern logistik. På mässan deltar ledande leverantörer och visar de senaste logistik-, lager- och transportlösningarna för dagens lager och logistikansvariga. 5-7 november 2018 Svenska Mässan, Göteborg

ISOLERING

KONSULT

BETONG

PAROC AB www.paroc.se Paroc Group är en internationell tillverkare av stenullsisolering. Vårt huvudkontor ligger i Finland, och vi har produktionsanläggningar i fem länder samt säljkontor i 14 länder. Våra produkter, som säljs under varumärket PAROC® och levereras i paket märkta med de lättigenkännliga röd-vita ränderna, omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, isolering för sandwichelement och akustikprodukter. Vi utvecklar och leder byggkoncept, från energisparande renoveringar till passivhus, som sänker husens energiförbrukning och utsläpp, samtidigt som de höjer boendekomforten. Våra kunder är allt från byggare av enfamiljshus och arkitekter till entreprenörer, återförsäljare och industriella byggare.

SUTAB KONSULT AB www.sutab.se SUTAB bedriver konsultverksamhet inom cellulosaindustri, tillverkningsindustri, energiproduktion vid kraftvärmeverk och kärnkraftverk samt inom shipping och hamnverksamhet. Vi skräddarsyr lösningar tillsammans med kunden och genomför utbildning, utvecklingsarbete, arbetsledning, projektledning, underhållsplanering- och analys, kompetensanalys, inspektion, besiktning/kontroll, riskanalys, lastmätning och utredning/rådgivning.

BETONGINDUSTRI www.betongindustri.se Betongindustri levererar betong till byggnader och infrastruktur som utgör grunden i det moderna, hållbara samhället. Med metoder och teknik i framkant utvecklar vi ständigt vårt erbjudande för att möta kundernas behov. Vi är en marknadsledande tillverkare och leverantör av fabrikstillverkad betong till byggindustrin och privatpersoner. Våra verksamheter är spridda från Skåne i söder till Östersund i norr.

BERG OCH GRUND

NOXOR AB www.noxor.se Med ett brett och gediget kunnande inom teknik, styrning hydralik och pneumatik förser Noxor kunder inom olika typer av branscher med kundanpassade lösningar för materialhantering, såväl kompletta linjer som enstaka maskiner. Vi tillhandahåller även eftermarknadstjänster i form av förebyggande underhåll, service, utbyte av slitdelar, reperationer och modernisering av befintliga anläggningar.

BERG OCH GRUNDSÄKRING AB www.bgs.se Vi på Berg och Grundsäkring AB arbetar med villapålning, grundförstärkningar, stagförankringar och stålkärnepålning. Vi är en av de största aktörerna i Sverige, räknat i antal meter borrade och slagna pålar. Dessutom arbetar vi med betongentreprenadform, armering och gjutning – En för oss naturlig förlängning av grundförstärkningen.

TEKNISK KONSULT GASANLÄGGNINGAR AGA GAS AB www.aga.se AGA tillverkar och marknadsför industrigaser och specialgaser för olika ändamål. Vi utvecklar totallösningar som omfattar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service. Med avancerad gasteknik gör vi det möjligt för kunderna att öka lönsamheten, säkerheten och kvaliteten samtidigt som miljön skyddas. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

65


KÄRNKRAFT Ringhals 3 (till vänster) ska rustas för många ytterligare års tjänst, medan Ringhals 2 ska avvecklas om ett par år. Bild: Gösta Löfström

OBEROENDE HÄRDKYLNING säkrar fortsatt elproduktion vid Ringhals

Kärnkraftsreaktorerna Ringhals 3 och 4 förbereds för drift in på 2040-talet genom investeringar i oberoende härdkylning i storleksordningen 900 miljoner kronor. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

BESLUTET OM ATT INVESTERA i oberoende härdkylning för

de båda reaktorerna tre och fyra togs i slutet av 2017 av styrelsen för Ringhals AB. – Det är ett mycket positivt beslut och innebär att Ringhals kommer att fortsätta leverera klimatsmart el under lång tid, säger Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfall Produktion och styrelseordförande i Ringhals AB. – Investeringen sker samtidigt som nödvändiga effektiviseringar pågår för att möta en hård konkurrenssituation på elmarknaden. Den säkerhetsuppdatering som nu görs är ett krav från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, för att driften ska kunna fortsätta efter år 2020. –Med beslutet att uppgradera Ringhals tre och fyra med oberoende härdkylning tillför vi ännu ett säkerhetssystem till redan säkra anläggningar och kan planera för fortsatt drift i ytterligare decennier, 66

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

säger Torbjörn Wahlborg. – Under 2017 beslutade vi att investera i oberoende härdkylning vid Ringhals 3 och 4 och motsvarande beslut fattades 2016 för de tre reaktorerna i Forsmark. Dessa beslut innebär att vår kärnkraftflotta kan fortsätta att producera el under många år framöver. Det innebär också att kärnkraften tillsammans med vattenkraften och vindkraften kommer att vara förutsättningen för att nå Vattenfalls mål att vara fossilfritt inom en generation. Ringhals 3 och 4 är tryckvattenreaktorer med reaktorer från Westinghouse och turbiner från Alstom Power respektive ASEA Stal och ånggeneratorer från Siemens respektive Areva. De togs i drift i september 1981 respektive november 1983. Ringhals kärnkraftverk producerar i sina fyra reaktorer ungefär en femtedel av Sveriges el, men de båda reaktorerna R1 och R2 kommer att avvecklas 2020 respektive 2019.


POSTTIDNING B Returadress: Conventus Communication AB Box 56007 102 17 Stockholm

Structor Örebro har medverkat i många kraftvärmeprojekt över hela landet. Vi utför konsulttjänster för hela byggprocessen från förprojekt till färdig anläggning.

Structor Örebro har medverkat i många www.structor.se kraftvärmeprojekt över hela landet. Vi utför konsulttjänster för hela byggprocessen från förprojekt till färdig anläggning.

www.structor.se

www.structor.se

Illustration: Schweiwiller Svensson Arkitektkontor AB

Pågående projekt: Kraftvärme- och biogasanläggning på Högbytorp i Upplands-Bro kommun.

IllustratIon: schweIwIller svensson arkItektkontor aB

Structor Örebro AB har medverkat i många kraftvärmeprojekt över hela landet. Vi utför konsulttjänster för hela byggprocessen från förprojekt till färdig anläggning.


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

LAYHER ALLROUND®. DET LEDANDE STÄLLNINGSSYSTEMET FÖR INDUSTRIN. Säkra och produktiva projekt, stopp och underhåll.

Layher Allround® Lightweight. Fjärde generationen. Starkare, lättare, säkrare. Layher är världens ledande tillverkare av ställningssystem för industrin. Sedan mer än 70 år står namnet Layher för beprövad säkerhet, banbrytande innovation, oöverträffad kvalitet och fullständig tillförlitlighet. Med lokal närvaro på 140 platser i 40 länder är Layhers kunskap och erfarenhet tillgänglig när det behövs. Din framgång är vårt mål.

Layher AB ∙ Box 2015 ∙ 194 02 Upplands Väsby ∙ info@layher.se Kundcenter Öst, HK ∙ Tel: 08-590 955 00 Kundcenter Väst ∙ Tel: 031-65 52 50 Kundcenter Nord ∙ Tel: 0709-13 29 13

www.layher.se

Nordiska Projekt 2/2018  
Nordiska Projekt 2/2018