Nordic Recycling 002

Page 1

NORDICRECYCLING 002

Nordic Recycling Februari 2024

TRIKÅFABRIKEN – NY TILLBYGGNAD I ÅTERBRUKAT MATERIAL

Stena Fastigheter har gjort en framgångsrik ombyggnad av den före detta Trikåfabriken på Möllevången i Malmö. Nu planeras dessutom en tillbyggnad i samma kvarter. För båda projekten är återbruk, lågt klimatavtryck och hållbarhet fokusområden.

Byggnationen har planerats och genomförts för att uppfylla certifieringen Miljöbyggnad iDrift nivå Guld.

Kvarteret lämnar utrymme för ytterligare byggenskap. Stena Fastigheter har långt framskridna planer för tillbyggnad på cirka 3250 kvadratmeter BTA, med preliminär byggstart 2024.

Företaget tvekar inte att ge sig själv stora utmaningar. Nu är avsikten att bygga det nya huvudsakligen av återbrukat material, inte minst stommarna.

Tillbyggnaden kommer delvis att anpassas arkitektoniskt till befintliga huskroppar.

Stena Fastigheters chef för affärsutveckling, Sofia Lagerblad berättar:

– In mot den befintliga gården har vi valt att väva ihop den nya byggnaden och de gamla byggnaderna genom att fortsätta med karaktäristiskt rött tegel. Bottenvåningen i den nya byggnaden spiller in på den renoverade innergården och bidrar med ytterligare en terrass i markplan som kompletterar de befintliga byggnadernas takterrasser. Fasaden mot Helsingborgs- och Monbijougatan kläs med grått tegel för att appellera till nytillkomna byggnader i intilliggande kvarter och kompletteras med vackra detaljer i form av rullskift, smygar och mönstermurning.

FAKTA TRIKÅFABRIKEN BILDEN 10

Tillbyggnad av verksamhetslokaler, Malmö

• Tidplan: preliminär byggstart 2024 med inflyttning 2025

• Beställare: Stena Fastigheter, Malmö

• Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan

• Arkitekt: FOJAB arkitekter

• Kostnad/budget: cirka 100 MSEK

Klicka för att kolla in våra övriga magasin!

Nr 002/2024

Utgivare:

Nya Projekt Bygg & Fastighet ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm

Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710

Redaktion:

Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se

Art Director:

Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se

Marknad:

Försäljningschef Lisa Hofberg, lisa.hogberg@storkom.se

Försäljning: Lisa Hofberg, lisa.hogberg@storkom.se

Kontakta oss:

Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna.

Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll.

Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material.

Tidningen får citeras med angivande av källa.

VI HÅLLER PÅ ATT BYGGA SÖNDER VÅR KÄNSLIGA NATURMILJÖ

SOM ÄR EN AV VÅRA STÖRST TILLGÅNGAR I VÅR REGION

- HUR KAN VI FÖRÄNDRA DET?

Åre och Oppdal är exempel där senaste decenniernas utveckling påverkat områdena negativt med fler översvämningar, jordskred och förlust av naturvärden.

Peak Innovation kraftsamlar därför för en mer hållbar utveckling av fritidshusområden, för att skynda på den gröna omställningen och öppna för nya möjligheter för regionens företag, där nya arbetssätt, andra byggmaterial och där innovationer kan användas för att bevara och återställa vår natur.

– Vi vill hitta vägar för att byggandet ska kunna ske mer hållbart, med nya metoder, material där återställande och bevarande av naturvärden prioriteras, säger Erik Melin Söderström, Projektledare för Peak Innovation.

Förlust av natur ses som den största globala risken för samhället, ekonomin och biologisk mångfald. Nyligen (27 feb) klubbade EUparlamentet igenom en lag om att återställa naturvärden, och medlemsländerna väntas följa efter senare i vår.

Vid byggen av fritidshusområden görs ingrepp som leder till förlust av biologisk mångfald, dålig motståndskraft mot klimatförändringar och inte sällan ett intrång i rennäringen och samernas levnadsvillkor.

– Vi vill samla nya kunskaper från alla aktörer som berörs, myndigheter, företag, besöksnäring, markägare, arkitekter – alla som på något sätt involveras i exploatering, inte minst beslutsfattarna, säger Erik Melin Söderström.

Initiativet ska peka ut verktyg för att bygga hållbart och cirkulärt, säkra naturområden för kommande generationer och hitta vägar till en turism som bidrar i stället för att belasta.

– Nu söker vi företag och aktörer för några pilotprojekt där vi vill testa, utveckla och dokumentera nya sätt att prioritera, planera, projektera, utveckla och återställa tidigare förbrukade naturvärden. Det kan vara större projekt som planeras eller pågående hållbara byggprojekt, säger Erik Melin Söderström.

Snabb applicering och

lång

livslängd med FILMGALVANISERING

Behovet av underhåll av infrastruktur byggd i stål är nästan oändligt. Genom att använda katodisk filmgalvanisering kan detta underhåll göras mycket mer effektivt, snabbare och ofta billigare än dagens lösningar. Metoden har kort appliceringstid, lång hållbarhet och innebär minimalt framtida underhåll.

ATT ROSTSKYDDA med traditionella målningssystem är både tidskrävande och dyrt. Renovering av rostskyddet på en bro som förbinder två lokalsamhällen görs inte över en natt, och avstängningar påverkar trafikflödet.

– Med katodisk filmgalvanisering kan jobbet utföras på timmar i stället för dagar. Till skillnad från rostskyddsfärg ger det ett galvaniskt skydd som kan jämföras med varmförzinkning och metallisering, förklarar Thor Smette som är generaldirektör på ZINGA Scandinavia.

ZINGA är flytande zink som appliceras på järn och stål som skydd mot korrosion.

Det appliceras som färg, med pensel, roller eller färgspruta. ZINGA består av 96 procent ren zink och ger katodiskt skydd. Efter torkning ger det inga utsläpp och det är helt giftfritt och kan därför användas i kontakt med dricksvatten och sårbar natur. Systemet uppfyller kraven i NORSOK och ISO 12944.

– Efter sandblästring appliceras ZINGA

i två skikt med en timmes torktid mellan skikten. Efter sex timmar kan det övermålas. Underhållets varaktighet är lång och beläggningens hållbarhet bestäms av uppoffringshastigheten för zink.

Zinken korroderar framför stålet och ”offrar” sig för att skydda stålet. Om en skada uppstår i stålet avsätts korrosionsprodukterna från zinken på det skadade området, och återförsluter det från atmosfären och förhindrar att korrosionen kryper i sidled.

Katodisk filmgalvanisering kan användas för underhåll av stålkonstruktioner som stålbroar, kajer, räcken, lyktstolpar, skyddsräcken, högspänningsmaster och andra konstruktioner. Med katodisk filmgalvanisering utförs renoveringen på kortast möjliga projekttid, med extrem hållbarhet och minsta möjliga framtida underhåll.

– Skadad och naturligt sliten galvanisering anses av många vara början på slutet på konstruktionens existens, och stålet ersätts med nytt. Det är oftast felaktigt och en onödig

resursanvändning. Med ZINGA kan galvaniseringen repareras på plats. Även rostiga högspänningsmaster, skyddsräcken och lyktstolpar kan galvaniseras om och få nytt liv, säger Thor Smette.

I dag har nästan 100 projekt slutförts framgångsrikt. I Norge finns 30 år gamla broar som renoverats med ZINGA utan behov av underhåll under perioden. Bara under de senaste åren har kraftledningsmaster galvaniserats om och 25 stålbroar i Skandinavien har renoverats.

– Uppmärksamheten och förfrågningarna ökar. Samhället kan spara mycket pengar och medborgarna kan besparas mycket frustration om det här blir det nya sättet att underhålla stålkonstruktioner, konstaterar Thor Smette. www.zinga.se

27 DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ZINGA
Järnvägsbro i Mönsterås före och efter renovering med katodisk filmgalvanisering.

VACKER FASTIGHET I HAGA RENOVERAS

MED HÅLLBARHET I FOKUS

GöteborgsLokaler har under drygt ett år genomfört en omfattande renovering av bolagets historiska fastighet på Haga Kyrkogata 6 i Göteborg.

Under renoveringsprocessen, som initierades våren 2023, har ingående åtgärder genomförts för att bevara fastighetens kulturhistoriska värde och säkerställa dess hållbarhet på lång sikt.

Byggnaden vid Haga Kyrkogata 6 uppfördes på 1870-talet under Vasastadens utbyggnadsperiod. Fasaden erbjuder en rik utsmyckning i nyrenässans-stil. Fastigheten hyser verksamhet som hyrs ut till Skyddsvärnet i Göteborg, en förening som tillhandahåller tjänster inom välfärdssektorn.

Fastighetsförvaltare Krister Andersson hos GöteborgsLokaler berättar att jobbet inledningsvis var av ren underhållskaraktär, där fasader skulle renoveras och målas samt taket på fastigheten skulle blästras och få ny färg.

– Ganska snart insåg vi att fastigheten var i behov av ett mer omfattande underhållsarbete och projektet växte till att också innefatta en betydligt större renovering än vad tanken var från början, säger Krister Andersson.

Efter att den gamla färgen tagits bort bedömdes fasaden noggrant, vilket resulterat i omfattande åtgärder, inklusive fullständig borttagning av puts. Allt arbete har utförts med stor precision för att bevara fasadens autentiska utseende.

Takfotens övre del har ommurats helt och hållet med bevarandet av befintliga lister och noggrann dokumentation för att säkerställa att renoveringen återskapade det ursprungliga utseendet. Fasaden, rikligt utsmyckad med lister och ornamentik, har genomgått omfattande restaurering. Bland annat har entreprenören låtit tillverka nya ornament för att återskapa fastighetens ursprungliga glans och skönhet.

HÅLLBARHET I FOKUS

Renoveringsarbetet har utförts med noggrant utvalda material för hållbarhet och autenticitet. Återanvänt tegel och kalkbruk har använts vid murning och fogning, medan ornamentik gjutits med finbetong.

FOTO: MARKUS ANDERSSON

INGRID CAPACITY TOG FÖRSTA SPADTAGET

FÖR NYTT ENERGILAGER I VÄRNAMO

Ingrid Capacity – som i partnerskap med BW ESS genomför en historisk utbyggnad av energilager i det svenska elnätet – har tagit det första spadtaget för en ny anläggning i Värnamo.

Det nya energilagret kommer att ha en effekt på cirka 20 MW och beräknas vara i full drift under 2024.

Energilagret tar hand om elen när det är överskott, för att sedan ge tillbaka den till systemet när det råder brist.

Lagret ökar nyttjandegraden av det befintliga systemet och minskar därför de långsiktiga kostnaderna för ny infrastruktur. Elsystemet blir dessutom stabilar, säkrare och flexiblare. Detta behov kommer att öka ju längre elektrifieringen fortskrider.

– Värnamo kommun arbetar för att vara en aktiv del i att bygga en grönare och mer hållbar framtid. Vi välkomnar därför Ingrid Capacitys etablering i vår kommun – energilagring är en del av den gröna omställningen och företaget bedriver en viktig

verksamhet för att möta framtidens utmaningar och möjligheter inom energisektorn, säger Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Värnamo kommun.

– Ingrid Capacity har haft en bra dialog med Värnamo kommun och Värnamo Energi. I södra Sverige råder underskott på elproduktion samtidigt som vi nu ser att vind- och solkraft snabbt byggs ut. Den gröna omställningen ökar behovet av flexibla resurser som bland annat kan nyttjas för att hantera variationen i sol- och vindkraftsproduktion. På så sätt kan vi bygga ett effektivare elnät och minska systemkostnaderna, säger Lisbet Ersson, projektutvecklingschef på Ingrid Capacity.

Totalt förbrukar nätbolaget Värnamo elnät cirka 50 MW som mest och Ingrid Capacitys anläggning har en effekt på 20 MW. Det innebär att Ingrid Capacity kan bistå med nästan halva elbehovet i nätet under en timme när förbrukningen är som högst.

– Ingrid Capacitys mål är att stötta lokalnätet, för att skapa nytta lokalt, nationellt och internationellt. Tillgången på lokala flexibilitetsresurser kan användas för att kapa effekttoppar. Det sänker Värnamobornas kostnader och bidrar till ett mer motståndskraftigt elnät, fortsätter Lisbet Ersson.

Nordic Recycling 12 April

BILD: Moelven/Jonas Ingman

ÖKAD SPÅRBARHET MÖJLIGGÖR EN CIRKULÄR TRÄBYGGNADSBRANSCH

Tydlig information om produkter och deras egenskaper är något som måste flöda i framtidens cirkulära byggbransch. I projektet 4 steps to GTIN tar Svenskt Trä steg för att bereda väg för ökad spårbarhet och därmed tar träbyggnadsbranschen ledartröjan i utvecklingen.

AV INNOVATIONSPROGRAMMET BIOINNOVATION

I ett samverkansprojekt som drevs i samband med att Cederhusen uppfördes i Hagastaden utanför Stockholm konstaterades att det behövs en tydligare informationsöverföring mellan leverantörer, byggentreprenörer och byggherrar när det gäller specifika produkter och deras egenskaper.

Men informationen behöver inte bara tydliggöras i detta led utan också mellan byggherrar, arkitekter och konsulter, samt mellan entreprenörer och installatörer.

Utan sådan information saknas möjligheter att skapa den kunskapsöverföring som behövs för att möjliggöra framtida spårbarhet i en cirkulär byggbransch.

En av lösningarna för att råda bot på denna brist var att enas om ett gemensamt språk och en globalt unik identitet för byggprodukter. Detta är just vad GTIN (Global Trade Item Number) bidrar med och som byggbranschen har kommit överens om att använda för identifikation av produkter.

– GTIN är ett sätt att identifiera och koppla information till en produkt, till exempel i form av standardiserade egenskaps- och prestandabeskrivningar – allt från geometri till hållfasthet och

klimatpåverkan, förklarar Bernt Olausson, Svenskt Trä, som är projektledare.

GTIN består av företagets prefix och löpnummer – vilket gör att det blir en världsunik identitet för produkten.

– När vi får till detaljerade egenskaps- och prestandabeskrivningar ger vi också arkitekter och konstruktörer möjlighet att göra hållbara val. Såväl i design och in ledande byggnation som senare i livscykeln när till exempel något ska repareras eller byggas om. Då vill man ju kunna säkerställa att man får likvärdiga eller bättre produkter. Samma sak gäller i slutet av en byggnads livstid då man vill klargöra vad som kan återbrukas eller återvinnas, förklarar Bernt Olausson.

Att intresset är stort vittnar projektets omfattning om. Över 20 aktörer har varit involverade i projektet. I januari 2023 publicerades projektets slutrapport.

TRÄBRANSCHEN FÖRST UT

Svenskt Trä tar nu fram en produktkatalog baserad på standardiserade datamallar för egenskaper och prestandavärden.

Utifrån denna kan sågverksföretag ta fram och fastställa information om sina produkttyper och förse sina produkter med GTIN.

– Träbranschen i Sverige är tidig i arbetet med datamallar och standardiserade egenskaper. Nu har också arbetet inletts med att anpassa vår produktkatalog, traprodukter.se, och vi kommer under 2023 att bygga ut produktkatalogen och dess informationsstrukturer med en flexibel datamallshantering, berättar Bernt Olausson.

Nordic Recycling 13 April

NORDJYLLANDS HAMNAR KAN BLI INTERNATIONELLA FÖREBILDER FÖR HANTERING AV GRÖNA BRÄNSLEN OCH CO2

Hamnarna i Hanstholm och Frederikshavn visar vägen för hur fiske och färjetrafik kan gå över till gröna bränslen, och hur man hanterar CO2 som måste fraktas ut och lagras under havsbotten.

Det visar en ny rapport som också drar slutsatsen att resultaten kan kopieras över hela världen.

När färjor, fiskefartyg och lastfartyg ska byggas om till klimatvänliga bränslen som metanol krävs både ny teknik, nya fartyg och ny infrastruktur.

I en ny förstudie har innovationsprojektet Marco Polo beräknat vad den gröna omställningen kommer att innebära för kommersiella hamnar som Hanstholm och Frederikshavn.

– Vi har undersökt hela värdekedjan; från produktion av el från vindkraftverken till havs och användning av strömmen vid framställning av metanol. Metanolen kan i slutändan användas som grönt bränsle i framtida fiskekutter och färjor. Vi har siffror på allt det där och det har gjort oss mycket smartare än vi var tidigare, säger Jens Therkelsen, företagskonsult i Thisted kommun och Hanstholms hamn.

Innovationsprojektet har tittat på potentialen för att hantera CO2, som sannolikt kan lagras i Nordsjön under jord utanför Hanstholm.

En uppgörelse med antagandena

Marco Polo-projektet startade i november 2022 och involverar Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, Nordic Green Solutions, Hanstholm Havn, Danish Fire and Security Institute, Aalborg University, Evida och Energy Cluster Denmark.

Golvlösning en Smartare

»Installationsgolv

»ljudgolv

»Ventilationsgolv

»Golvvärmesystem

effectreklam.se giha.se

Balkonger för livskvalitet – året runt!

Våra balkonger står starka genom år och årstider, väder och vind. I sortimentet hittar du underhållsfria produkter som präglas av hållbarhet, enkelhet och flexibilitet. welandaluminium.se

www.kl-industri.se

www.kl-industri.se

info@kl-industri.se • www.kl-industri.se

RING
®
uner RING ®
RING ® Fastighetsautomation
BILD: HSB/Studio Superb SÅ BLIR DE NYA STRANDHUSEN I YSTAD >>>

SÅ BLIR DE NYA STRANDHUSEN I YSTAD

Precis vid strandkanten och med utsikt över Östersjön har LINK Arkitektur utformat två nya flerbostadshus på Sveriges sydligaste kust. Gestaltningen bryter av mot Ystads historiska uttryck och skapar någonting nytt till stadsbilden. Nu inleds försäljningen av de nya bostäderna – och efterfrågan är hög.

De nya bostadshusen har ett attraktivt läge vid infarten till Ystad och närhet till både strand och stadskärna.

Arkitekturen fångar mötet mellan dessa olika delar i två ellipsformade hus. Byggnaderna består av en rektangulär huskropp med träfasad.

Terrasserna i stål ger huset den elliptiska, riktningslösa formen och intrycket av rundade hus. Den organiska formen knyter an till de runda former som uppkommer när hav och vind slipar ner kantiga stenar.

Precis som att de ovala stenarna är naturliga del av stranden, ska byggnaderna kännas som en given del av sina omgivningar.

Det kustnära läget ställer extra höga krav på att klara påverkan från vind och hav. Fasaderna har därför försetts med trä och stål, material som redan finns på platsen och som åldras på ett hållbart sätt.

Ljuset från de stora glaspartierna i lägenheterna, tillsammans med lågt placerad belysning på balkongerna, ska ge en känsla av att mellanrummen mellan våningarna fylls med ljus och därigenom ge husen karaktär och öppenhet även på natten.

Strandhusen ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och förses med sedumtak och solceller. För att främja hållbara val i vardagen planeras även laddningsstationer för elbilar och cykelparkeringar.

De nya bostadsrätterna varierar mellan 32 och 126 kvadratmeter, fördelade på 1–4 rum och kök. Med andra ord vänder bostäderna sig till en bred målgrupp, med alltifrån singelhushåll till pensionärer och barnfamiljer.

Samtliga lägenheter har stora balkonger eller takterrasser mot havet. I bottenplan finns bastu och relaxavdelning med direkt kontakt till stranden och havet, vilket ger goda förutsättningar för grannsämja.

Här finnas också en gemensamhetslokal med badrum och pentry, för styrelsemöten och övernattande gäster.

Inflyttningen sker om två och ett halvt år, men redan nu har 1 200 personer anmält intresse till de 57 bostadsrätterna.

BILD: HSB/Studio Superb

INFÄSTNINGSSYSTEM FÖR SOLPANELER

Vårt parallella infästningssystem för solpaneler är anpassat för att klara det tuffa nordiska klimatet med snö och hård vind. Systemet passar alla tak och alla typer av solpaneler, och självklart har vi valt material med stor omsorg.

MADE

IN SWEDEN WELAND QUALITY
welandstal.se

Slipp krångel och spara tid

Välj våra montagevänliga fönster så får du:

– Måttanpassat utan extra kostnad. Slipp trånga montage.

– Formstabil konstruktion. Underlättar monteringen.

– Förborrning. Välj synlig, dold eller kombinera.

Läs mer på westcoastwindows.se

Kabellösningar från nordisk tillverkare för energiöverföring i vindkraftsparker. Det som är viktigt för våra kunder är också viktigt för oss:

Driftsäkerhet Tillgänglighet Installationsvänlighet

Kolla in våra vindkraftprodukter på www.rekakabel.se

Se referensbilder på www.nibema.se

FÖR
MILJÖVÄNLIGA KABLAR
NORDISKA FÖRHÅLLANDEN
SPECIAL ÄR STANDARD. Entrépartier i EK och invändiga glaspartier
RINGDAHL MASKINER AB Stockholm www.ringdahl-maskiner.se Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN
Made in Trollhättan

C4 Energis uppmärksammade solcellspark, Solpunkten, fortsätter att väcka intresse. Den här gången i ett internationellt projekt om energigemenskaper som pekar ut Solpunkten i Kristianstad som ett gott exempel.

– Det är roligt att få visa upp vad vi gjort och sprida det till fler, säger Daniel Persson, elnätschef på C4 Energi.

Solpunkten som driftsattes 2020 är C4 Energis första, storskaliga solcellspark med 9 200 solpaneler. Varje panel har en kapacitet på 435 W. Parkens maxkapacitet är på 4 MW.

Nu har Solpunkten tillsammans med ytterligare en anläggning i Sverige valts ut som ett gott exempel på energigemenskaper i det internationella projektet StartSun (Start-ups for Solar Energy Communities). Projektet syftar till att underlätta etableringar av energigemenskaper i länderna kring Östersjön.

INTRESSANT AFFÄRSMODELL FÖR SOLPUNKTEN

En sak som fångat den svenska arbetsgruppens intresse är Solpunktens ägarmodell där C4 Energi själva äger 60 procent av parken, resten ägs av en ekonomisk förening där medlemmarna fick köpa in sig på andelar. Även lokala företag, till exempel fastighetsägare, har köpt in sig som delägare.

– Vi ser Solpunkten som ett gott exempel där kommunen är delägare tillsammans med både privatpersoner och företag. Det visar på en bred inkludering, säger projektledaren Sara Spjuth på Länsstyrelsen i Östergötland som tillsammans med Åtvidabergs kommun och Uppsala Universitet ingår i den svenska arbetsgruppen i EU-projektet.

Daniel Persson, elnätschef på C4 Energi och styrelsemedlem i den ekonomiska föreningen som är delägare i Solpunkten, kommenterar strategin med de olika affärsmodellerna.

– För oss var det viktigt att skapa ett positivt, lokalt engagemang. Det är så vi som energibolag gemensamt med kommuninvånare och företag skapar kraft som gör att kommunen kan fortsätta att växa och utvecklas.

FAKTA: TUSENTALS PANELER PÅ SANKMARK

Solpunkten har 9 200 solpaneler, varje panel har en effekt på 435 Watt. Verkningsgraden är cirka 19,5 procent vilket innebär att drygt 19 procent av solstrålningens energi kan omvandlas till el.

Förväntad livslängd på panelerna är 30 år, men kan bli längre än så. Elproduktionseffekten för parken är 4 MW.

SOLPUNKTEN – LYSANDE EXEMPEL I INTERNATIONELLT PROJEKT

SUNDBYHOLM - FÖRST I SVERIGE

ATT CERTIFIERAS MED CITYLAB 4.0

Strategisk Arkitektur är först i Sverige med att använda nya Citylab 4.0 i utvecklingen av Lövgård i Sundbyholm, Eskilstuna.

På en gammal golfbana ska ett hållbart bostadsområde växa fram under 25 år. Det 100 hektar stora området ligger naturskönt vid Mälaren och utvecklas av Sundbyholm Platsutveckling. Strategisk Arkitektur har ett analytiskt arbetssätt med stor fokus på samverkan vilket passar bra ihop med certifieringen.

Kontoret använder Citylab 4.0 för att framtidssäkra projektet genom att hållbarhetsfrågorna integreras från början.

Det säkerställer att de sociala och miljömässiga målen uppfylls samt att planen har potential att klara morgondagens ökande hållbarhetskrav.

Strategisk Arkitektur ser i Citylab en metodik som ser till att alla viktiga aspekter beaktas i rätt tid samtidigt som den stödjer arbetet med social hållbarhet och dialogprocesser.

Kontoret menar att det är ett kraftfullt verktyg för strategisk planering och har investerat i två certifierade citylabsamordnare.

– Vi har länge arbetat med visionsstyrda processer i våra stadsbyggnadsprojekt. Genom att lägga stor tonvikt på analys och tidigt

involvera byggaktörer, intressenter och medborgare får vi till smidiga planprocesser som inte överklagas. Vi har sett att Citylab innehåller bra metodstöd som passar väl ihop med vår proaktiva process, säger Johanna Munck, VD på Strategisk Arkitektur.

Citylab, är ett helsvenskt certifieringssystem för stadsdelar som är framtaget av SGBC.

Lotta Werner Flyborg är VD på SGBC och berättar:

– Citylab 4.0 har ett stort fokus på process och innehåller verktyg för att hantera de målkonflikter som oundvikligt uppstår i alla stadsutvecklingsprojekt. Den nya versionen är linjerad med Plan- och Bygglagens planprocess och är ett kraftfullt verktyg för strategisk planering.

Sundbyholm är en lantlig idyll med fritidshus, öppna fält, fina skogar och uppskattade badplatser. Här finns idag 600 permanentboende och många som besöker Sundbyholms camping, Sundbyholmstravet och Sundbyholms slott.

– Att utveckla ett område över en så lång tid som 25 år är en särskild utmaning. Genom att använda Citylab 4.0 från början lyfter vi alla viktiga aspekter och säkrar värdet på planens alla delar för framtiden. Vi skapar inte bara en plan, vi skapar en långsiktig och hållbar vision, säger Ylva af Kleen, arkitekt och certifierad citylabsamordnare på Strategisk Arkitektur.

Nordic Recycling 26 April

50 MILJONER KRONOR TILL TEKNISKA HÖGSKOLAN VID JÖNKÖPING UNIVERSITY FÖR GRÖN OMSTÄLLNING INOM INDUSTRIN

Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) tilldelas 49 200 000 kronor från KK-stiftelsen till forskningsprofilen GRACE för att under 2024-2032 stödja den gröna omställningen inom tillverkningsindustrin.

Elva företag medverkar. JTH har nu tre forskningsprofiler med stöd av KK-stiftelsen.

– Det är otroligt glädjande att vi har fått KK-stiftelsens beviljande för GRACE. Det betyder jättemycket för oss. Vi har sedan många år strategiskt byggt kompetens inom just detta profilområde och med GRACE ges vi möjligheten att långsiktigt arbeta med att utveckla ny kunskap tillsammans med några av våra viktigaste industripartners. Den gröna omställningen industrin står inför behöver vi lösa tillsammans och där kommer GRACE göra skillnad, säger Ingrid Wadskog, vd för JTH.

BIDRAR MED NYA OCH BÄTTRE PROCESSER

Det övergripande målet med GRACE är att stödja tillverkningsindustrins långsiktiga förmåga att lyckas med den gröna omställningen genom integrerad och plattformsbaserad produktframtagning.

Mattias Jarl, programansvarig vid KK-stiftelsen, ser fram emot att följa forskningsprofilen:

– GRACE blir en viktig strategisk byggsten i utvecklingen av KK-miljön SPARK vid Jönköping University. Profilen kan bidra med nya och bättre processer, kunskaper och stöd för produktrealisering, som redan från början integrerar hållbarhet och cirkularitet. Satsningen sker tillsammans med en stark grupp näringslivspartners och är väl ägnad att bidra till svensk konkurrenskraft inom grön omställning.

“HJÄLPER OSS I VÅR GRÖNA OMSTÄLLNING”

GRACE är en forskningsprofil med stöd av KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) som ger JTH möjlighet att långsiktigt profilera och positionera forskningen inom ett utvalt område.

Husqvarna är ett av företagen inom forskningsprofilen.

– Vi är med i GRACE för att få tillgång till en bredare kunskapsbas och utveckla kompetens och förmågor snabbare. Forskningsprofilen intresserar oss eftersom den fokuserar på hållbarhet, innovation och samverkan. Den hjälper oss navigera framåt och hantera de många olika scenarier som måste beaktas för att göra den gröna omställningen på Husqvarna, säger Per Orestig, Director Shared R&D på Husqvarna Group.

Nordic Recycling 27 April

MATERIALÅTERVINNING KAN BIDRA AVSEVÄRT TILL ATT MINSKA KLIMATPÅVERKAN

Materialåtervinning av byggmaterial för användning i nya byggprodukter kan bidra ganska avsevärt till att minska klimatpåverkan, hur mycket beror på typ av material. Detta framgår av en utredning som IVL har gjort på uppdrag av branschorganisationen Återvinningsindustrierna.

Beträffande avfallsproblematik hänvisar både EU och svenska myndigheter till prioritetsordningen i Avfallstrappan.

Bäst är att förebygga och minimera avfall, därnäst kommer återanvändning, återvinning och energiutvinning.

Sist och därmed sämst är deponering. Återanvändning (återbruk) har äntligen gjort insteg i byggbranschen, inte minst tack vare initiativ som CCBuild, ett nätverk som drivs av ett dotterbolag till IVL.

Det återstår ändå mycket att göra bland annat för att få riktig fart på återbruksmarknaden. För byggbranschen gäller detta i ännu större utsträckning inom materialåtervinning; alternativet när återbruk inte är möjligt.

– Mycket avfall, exempelvis från rivningar av byggnader, går idag till energiutvinning. Potentialen att spara resurser och minska klimatpåverkan tack vare återbruk och återvinning är mycket stor i byggbranschen, säger Ellen Einebrant, vd för Återvinningsindustrierna.

Denna branschorganisation har finansierat studien ”Klimatnyttan med materialåtervinning av byggavfall” som har utförts av Jurate Miliute-Plepiene, Hanna Unsbo och Jan-Olov Sundqvist, alla tillhöriga IVL.

För närvarande pågår en separat studie om återvinning av schaktmassor. Även denna studie är beställd av Återvinningsindustrierna och genomförs av IVL.

STORA TONNAGE

Den svenska byggsektorn ger årligen upphov till cirka 14 miljoner ton avfall. En stor andel av detta förbränns (energiutvinns) medan en mindre andel deponeras.

Svenska regelverk har som avsikt att driva på en bättre hantering. Enligt 3 kap 10 § i Avfallsförordningen ska bygg- och rivningsavfall sorteras i minst sex fraktioner, därav en plastfraktion.

De övriga fraktionerna ska vara trä, mineraler (betong, tegel, klinker, keramik och sten), metall, glas och gips.

Hela 29 procent av det brännbara avfall som samlas in från byggoch rivningsverksamhet utgörs av plast.

INTELLIGENTA NÄTSTATIONER FÖR DET SMARTA ELNÄTET

INTELLIGENTA NÄTSTATIONER

INTELLIGENTA NÄTSTATIONER FÖR DET SMARTA ELNÄTET

FÖR DET SMARTA ELNÄTET

KL Industri är Nordens ledande leverantör av nätstationer för sekundär distribution upp till 24 kV. Vi levererar nyckelfärdiga, intelligenta stationer för sektionering av tätort- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Stationerna kan utrustas för mätning, övervakning och kommunikation. Stationer för vindkraft, industri och laddstationer för elfordon ingår också i vår portfölj.

KL Industri är Nordens ledande leverantör av nätstationer för sekundär distribution upp till 24 kV. Vi levererar nyckelfärdiga, intelligenta stationer för sektionering av tätort- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Stationerna kan utrustas för mätning, övervakning och kommunikation. Stationer för vindkraft, industri och laddstationer för elfordon ingår också i vår portfölj.

KL Industri är Nordens ledande leverantör av nätstationer för sekundär distribution upp till 24 kV. Vi levererar nyckelfärdiga, intelligenta stationer för sektionering av tätort- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Stationerna kan utrustas för mätning, övervakning och kommunikation. Stationer för vindkraft, industri och laddstationer för elfordon ingår också i vår portfölj.

I våra nätstationer ingår unerRING som är ett mordernt RMU ställverk föreberett för framtidens smarta elnät. Hög person- och driftsäkerhet är nyckelegenskaper. Ställverket är modulärt och byggs upp fack för fack med fri konfigurering. unerRING är miljövänligt, fritt från SF6-gas och använder vakuum som brytmedium. unerRING är ljusbågssäkert, då alla primärdelar är enfasigt inbyggda i epoxi enligt ”sealed-for-life” principen

I våra nätstationer ingår unerRING som är ett mordernt RMU ställverk föreberett för framtidens smarta elnät. Hög person- och driftsäkerhet är nyckelegenskaper. Ställverket är modulärt och byggs upp fack för fack med fri konfigurering. unerRING är miljövänligt, fritt från SF6-gas och använder vakuum som brytmedium. unerRING är ljusbågssäkert, då alla primärdelar är enfasigt inbyggda i epoxi enligt ”sealed-for-life” principen

I våra nätstationer ingår unerRING som är ett mordernt RMU ställverk föreberett för framtidens smarta elnät. Hög person- och driftsäkerhet är nyckelegenskaper. Ställverket är modulärt och byggs upp fack för fack med fri konfigurering. unerRING är miljövänligt, fritt från SF6-gas och använder vakuum som brytmedium. unerRING är ljusbågssäkert, då alla primärdelar är enfasigt inbyggda i epoxi enligt ”sealed-for-life” principen

uner RING

KL Industri AB • Box 2039 • 612 02 Finspång Telefon 0122-243 00 E-mail info@kl-industri.se • www.kl-industri.se
RING ®
uner
KL Industri AB • Box 2039 • 612 02 Finspång Telefon 0122-243 00 E-mail info@kl-industri.se • www.kl-industri.se
KL Industri AB • Box 2039 • 612 02 Finspång Telefon 0122-243 00 E-mail info@kl-industri.se • www.kl-industri.se uner RING ®
www.kl-industri.se RING ®

FLYTANDE SOLCELLSANLÄGGNINGAR EN STOR POTENTIAL

Flytande solcellsparker kan ha stor potential att utvecklas till hållbara energikällor i framtiden. Det har visat sig lättare sagt än gjort att hitta lämpliga landområden för solcellsparker varpå idén om vattenburen solkraft gradvis vuxit fram.

En solcellsanläggning på 500 kiloWatt har byggts upp i anslutning till en vindkraftspark 30 kilometer utanför kustremsan utanför Kinas nordöstra kust i Shandongprovinsen – det första kända solcellsprojekt som uppförts i anslutning till ett vindkraftverk.

Sammantaget har 770 solcellspaneler installerats på två cirkelformade flytande baser, omslutna av en vågbrytande kant som byggts med hjälp av en elastiskt skyddande membranteknologi. Det är det norska företaget Ocean Sun AS som utvecklat tekniken. Solcellspanelerna, som är anpassade till miljö- och väderförhållanden, är framtagna av Golden Concord Limited Holdings.

Det planeras för ett flertal liknande projekt och solenergi till havs kan komma att växa snabbt.

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

De flesta inledande försök med solenergi till havs har mest handlat om småskaliga system eftersom det finns många utmaningar – höga kostnader och effekterna av frätande salter eller stormbyar som kan förstöra solcellsanläggningar. Trots svårigheterna finns det många entusiaster inom området som tror på produktion långt ut till havs.

Investeringar i solenergi förväntas överstiga de summor som investeras i oljeproduktion. Trots detta har det visat sig svårt att hitta landområden för större solcellsparker. På vissa platser har det nästan uppstått konfliktsituationer mellan olika intressen – speciellt jordbruk och förnybara energikällor.

– Tillämpningen av flytande solcellsparker är praktiskt taget obegränsad till skillnad från många regioner som har begränsningar för användningen av mark i Europa, Afrika och Asien, säger Ocean Suns verkställande direktör Børge Bjørneklett.

Det finns alltså ett stort intresse för flytande solcellspaneler, vilket motiverar till att fortsätta med att utforska nya platser. I januari lanserades USA:s största flytande solenergiprojekt vid vatten reningsverket Canoe Brook i New Jersey. Det genererar tillräckligt med ström för att försörja 1 400 hushåll i området.

I Frövi ska från och med maj 2024 runt 8 000 ton tomater om året odlas i ett växthus på 100 000 kvadratmeter som nyttjar spillvärme från Billeruds kartongbruk intill. Ingen liknande odling finns idag i Sverige. Ytterligare ett lika stort växthus planeras nu.

Frövi i Västmanland har länge varit synonymt med Billeruds kartongbruk, men från och med 2024 ska även tomater odlas där - närmare bestämt cirka var tionde tomat som konsumeras i Sverige.

Det svenska företaget WA3RM har byggt ett jättelikt växthus i anslutning till kartongbruket, ett projekt som kallas Regenergy Frövi.

Det huserar en hydroponisk odling som nyttjar spillvärme från kartongprocessen för att skapa rätt förhållanden för de drygt 250 000 tomatplantorna.

En halv miljon humlor bor också i växthuset för att pollinera och skydda mot insektsangrepp. Med sin fossilfria energiförsörjning och industriella symbios med Billerud skiljer sig anläggningen från traditionella storskaliga växthusodlingar.

PE fick 2021 uppdraget att ta fram bygglovshandlingar för både växthus samt hjälpa till med projektering och tillgänglighetsplanering av personalens lokaler med omklädningsrum, kontor, matsal med mera. Uppdraget har också inkluderat VVS-planering.

PE fick också förnyat förtroende för den andra delen av växthusprojektet och har tagit fram bygglovshandlingar för det tillkommande växthuset. Därefter följer projektering av personaldelar till denna andra etapp.

– Det har varit spännande att jobba i ett projekt som genomsyras så helt och hållet av hållbarhet och cirkularitet. Odlingen får inte bara energi från kartongbruket utan bidrar dessutom i andra änden med svalare vatten till kylning i bruket. En utmaning har varit både anläggningens storlek och att typen av verksamhet är ny för de flesta som jobbat i projektet. Ingen liknande odling finns i Sverige. Dessutom har vi fått förklara svenska regler, krav och förutsättningar för det holländska företag som ska ansvara för byggnationen av själva växthuset. De är inte vana vid våra väderförhållanden, temperatur- och arbetsmiljökrav. Men nu är allt snart redo för driftstart, säger Marie Carlsson, Studiochef Arkitektur på PE.

Nordic Recycling 34 April
UNIKT VÄXTHUS I FRÖVI NYTTJAR FOSSILFRI SPILLVÄRME

MOT EN GRÖNARE FRAMTID - CEA SÄTTER STANDARDEN MED

MILJÖSMARTA E-VENUS VARNINGSLJUS

Med E-Venus varningsljus, sätter CEA standarden för branschen genom att lansera en produkt där man i alla led tagit hänsyn till miljön utan att för den sakens skull tumma på teknik och funktion.

Vid framtagningen har man använt 80 % återvunnet material, förpackningen kommer uteslutande från återvunna källor och lampan har 20 % lägre strömförbrukning - från 9W till 7W. E-Venus är inte bara ett varningsljus – det är ett löfte om en hållbar framtid, där teknik och miljöhänsyn går hand i hand.

FRAMTIDENS VARNINGSLJUS ÄR HÄR

I en tid då den globala marknaden accelererar mot produkter där stor hänsyn tagits till miljöpåverkan och konsumenternas miljömedvetenhet ökar, presenterar vi stolt CEA:s satsning E-Venus – en banbrytande innovation inom varningsljus, som är resultatet av företagets dedikerade forskning och utveckling med ett starkt fokus på hållbarhet. E-Venus är den första produkten i en ny serie, benämnd E-System, utvecklad för att harmoniera med, och skydda vårt ekosystem.

Med lanseringen av E-Venus tar CEA inte bara ett avgörande steg mot att integrera hållbarhetsprinciper i utvecklingen av varningsljus. De visar även att de är ett företag som tar ansvar och banar väg mot en grönare och mer hållbar industri, med en förhoppning om att

andra aktörer i branschen ska följa i deras fotspår.

ÅTERVUNNET MATERIAL:

E-Venus är tillverkad med en imponerande andel av 80 % återvunnet material medan förpackningen består av 100 % återvunnet material. Plastkomponenterna är uteslutande framställda av återvunna material, varav en betydande del hanteras och återvinns lokalt vid CEA:s anläggningar.

ÅTERVINNINGSBAR KONSTRUKTION:

CEA anammar principerna för en cirkulär ekonomi varför alla delar av E-Venus - från plast till metall och WEEE-material - är helt återvinningsbara. Genom detta bidrar man till minskad avfallshantering och en mer hållbar framtid.

EFFEKTIVISERAD ENERGIFÖRBRUKNING:

Genom avancerad teknikutveckling har E-Venus lyckats minska strömförbrukningen med 20 %, från 9 W till 7 W. Detta sparar inte bara energi utan minskar också de långsiktiga driftskostnaderna för dig som konsument.

MINIMERAT AVFALL:

Den elektroniska kretsen i E-Venus har omkonstruerats för att vara mer kompakt, vilket leder till mindre avfall. Detta är ett led i vårt arbete för att minska miljöfotavtrycket genom hela produkternas livscykel.

Nordic Recycling 35 April

HÅLLBAR FRAMTID I FOKUS NÄR HELA PRODUKTIONSBRANSCHEN SAMLAS PÅ HÖGSKOLAN VÄST

TXT/Hanna Widell

23–26 april möts akademi, forskare och industri på Swedish Production Symposium 2024 i Trollhättan för att utbyta kunskap och insikter om hur vi kan uppnå en mer hållbar produktion genom avancerad teknik, automation och smart lärande.

– Vi måste utmana de nuvarande metoderna, inte bara i hur produkter används utan också i hur de produceras, säger Henrik Runnemalm, GKN Aerospace, som är en av keynote-talarna.

Möjligheter och utmaningar inom kompetensutveckling, AI och skiftet till en klimatneutral industri är några av flera spännande ämnen i fokus på årets konferens.

“Sustainable Production through Advanced Manufacturing, Intelligent Automation and Work-Integrated Learning” är temat för SPS2024. Ett tema som är mer relevant än någonsin, menar Henrik Runnemalm, forskningschef på GKN Aerospace Engine.

Han är en av flera keynote-talare på årets konferens och kommer att prata om hur vi sätter miljömässig hållbarhet i fokus inom flygbranschen. Här understryker han till exempel vikten av digitalisering och automation inom produktionen.

– Vi måste utmana de nuvarande metoderna, inte bara i hur produkter används utan också i hur de produceras. Detta inkluderar att integrera nya material, tillverkningsmetoder och arbetssätt för att effektivt kunna införliva hållbarhetstänket från början, säger han.

Henrik pekar på den centrala rollen som automation och digitalisering spelar för produktionens framtid.

– Allt vi gör genererar data, men den datan är inget att ha om vi inte använder den på rätt sätt. Genom att utnyttja data smart kan nya idéer födas, och det driver på innovation inom industrin. Nyfiken på SPS2024?

Konferensen arrangeras vartannat år av Swedish Production Academy och Product Development Academy, och 2024 är det Högskolan Västs tur att vara värd för konferensen, som blir den elfte i sitt slag. Missa inte chansen att vara en del av denna viktiga dialog mot en hållbar framtid för vår industri och vår planet.

Läs mer om konferensen och hur du deltar här.

SÄKER PÅ TAKET

Weland Stål sätter alltid säkerheten först. Med våra välfyllda lager av taksäkerhetsprodukter och våra snabba leveranser gör vi det enkelt för dig att göra detsamma. Vi är ett av Skandinaviens ledande företag inom säkerhetsprodukter för tak, och det självklara valet för både villaägare och yrkesmän.

MADE IN SWEDEN

WELAND QUALITY

welandstal.se
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.