Page 1


Turid Fosby Elsness

i n l e p p

e Z

Arbeidsbok – Lykkjeskrift Nynorsk

2b

Norsk for barnetrinnet

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 1 Zepp2B_Arb_lagvis.indd 1

31.10.12 15.35 31.10.12 13.40


Zepp2B_Arb_lagvis.indd 2

31.10.12 15.35 13.40


Føreord Til kvar av lesebøkene Zeppelin 2A og 2B høyrer ei

Ein del av oppgåvene i arbeidsbøkene kan vere

arbeidsbok. Arbeidsbøkene har ein viktig funksjon:

krevjande for eleven. I slike tilfelle bør oppgåvene

Dei har som mål å stadfeste og utvide kunnskapane

løysast av barn og vaksen i fellesskap.

som barna får gjennom Zeppelin 2A og 2B. For å gjere samanhengen mellom arbeidsbøkene og

Somme elevar vil trenge meir lesestoff og fleire

lesebøkene tydeleg er det i arbeidsbøkene sett inn

arbeidsoppgåver enn det dei får gjennom

referansar til Zeppelin 2A og 2B øvst på sidene.

Zeppelin 2A og 2B. Dei to lesebøkene Zeppelin B og Zeppelin C (den sistnemnde boka er noko

Arbeidsbøkene har oppgåver som

enklare enn Zeppelin B) vil høve særleg godt

• gir trening i avkoding

som tilleggsstoff. Zeppelin B og Zeppelin C har

• utviklar leseforståing

arbeidsbøker som supplerer arbeidsbøkene til

• utviklar elevane sin kunnskap om ord, rettskriving

Zeppelin 2A og 2B.

og setningsbygning • inviterer til friskriving

Då står det berre att å ønskje lykke til med nytt Zeppelin-år! Føresette, skole, forlag og forfattar

Oppgåvene i arbeidsbøkene er nivådifferensierte.

har eit sams mål: barn som er glade brukarar av

Fargar syner vanskegraden til oppgåvene.

skriftkulturen!

Raud representerer nivå 1, gul representerer nivå 2.

å t n

b

s l

i

e t

3

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 3

31.10.12 15.35 13.40


Hugs

Zeppelin 2B, side 6: Det beste som hende i fjor

ball, rygg, sekk

• 1

Set strek mellom orda. Skriv dei to orda du får, på linja.

snø mann

s n ø| m a n n

__________________________

ryggsekk

__________________________

snøball

__________________________

hoppbakke

__________________________

skistavar

__________________________

kyrkjeklokke

__________________________

• 2a Set strek mellom orda. • 00b Set strek til rett bilete. • 00c Skriv setningane på nytt med mellomrom mellom orda.

O l e f e k k v o t t a r. ___________________________________________

M a m m a h a r s k i. ___________________________________________

D e t s n ø r o g s n ø r. ___________________________________________ 4

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 4

31.10.12 15.35 13.40


Hugs

Zeppelin 2B, side 8: Det er kaldt i lufta

snømann, stabbur

• 3a Skriv bokstavane som manglar: Manglar sn eller st? • 00b Set strek mellom ord og rett bilete.

sn

st

___ømann

___avar

___ige

___orke

___abel ___ein • 4

___abbur

___igel

Skriv tekst til bileta.

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________ 5

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 5

31.10.12 15.35 13.40


Hugs

Zeppelin 2B, side 10: Vekeregle

• 5

Les orda i zeppelinaren.

vaske bollar kino køyre • 6

kino, kjelke, køyre, ski

kjelke lese

ski borg

Vekeregle: Kva gjer Vivi? Skriv. Bruk ord frå zeppelinaren.

Måndag __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

Tysdag __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

Onsdag __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ 6

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 6

31.10.12 15.35 13.40


Hugs måndag, tysdag, onsdag, torsdag, fredag, laurdag, søndag

Torsdag __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

Fredag __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

Laurdag __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

Søndag __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ 7

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 7

31.10.12 15.35 13.40


Hugs

Zeppelin 2B, side 12: Pingvin

pung, tung, ung

• 7

Les orda i zeppelinaren. Set ring rundt ord med ng.

dum • 8

pung

ung

tung

lukke tunge

Skriv rett ord i rutene. Bruk orda i zeppelinaren.

Det motsette av gammal

Det motsette av lett

Det motsette av å opne

_ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _ _

Du har pengar i han.

Det motsette av klok

Ho er i munnen din.

_ _ _ _

_ _ _

_ _ _ _ _

• 9

Skriv setningar der du bruker orda til venstre.

tung

______________________________________________________

ung

______________________________________________________

pung

______________________________________________________

8

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 8

31.10.12 15.35 13.40


Hugs

Zeppelin 2B, side 16: Sinna!

trist, glad

• 10 Les orda midt pü sida. Set strek mellom ord og rett bilete.

sinna redd overraska glad sur trist • 11a Skriv bokstavane som manglar: Manglar tr eller gl? • 00 00b Set strek mellom ord og rett bilete.

tr

gl

___aktor

___ad

___as

___ailer

___obus

___ong 9

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 9

31.10.12 15.35 13.40


Hugs redd

• 12 Teikn og skriv.

Eg blir sinna når ______________________________________ ______________________________________

Her er eg sinna!

______________________________________

Eg blir glad når ______________________________________ ______________________________________

Her er eg glad!

______________________________________

Eg blir redd når ______________________________________ ______________________________________

Her er eg redd!

______________________________________

Eg blir sur når ______________________________________ ______________________________________

Her er eg sur!

______________________________________

10

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 10

31.10.12 15.35 13.40


Hugs

Zeppelin 2B, side 19: Eg vil rømme

• 13 Les setningane under A og under B. Set ring rundt ord som endar på -leg.

A s

lykkeleg, nydeleg, venleg

B Ho er uredd.

n Han er hyggeleg.

Han er venleg.

i Ho er vakker.

Ho er nydeleg.

l Ho er veldig glad.

Han er rasande.

s Ho er modig.

Ho er lykkeleg.

l Han er veldig sinna.

• 14a Les den første setninga under A. Finn ei setning som tyder nesten det same under B. Set strek. • 14 14b Skriv bokstaven som står i den grøne sirkelen, inn i den gule ruta. Hald fram. • 15 Kva for ord får du i dei gule rutene? Skriv: _______________ • 16 Set ring rundt ord som tyder nesten det same.

sinna

rasande fornøgd illsinna

god

snill venleg dum

pen

vakker fæl

nydeleg

modig tapper uredd lykkeleg 11

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 11

31.10.12 15.35 13.40


Zeppelin 2B, side 20: Bestemor og bestefar

• 17 Kva ser du på biletet? Skriv.

Eg ser _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Domenico Ghirlandaio: «Gammal mann med barnebarn», 1480

• 18 Kva trur du den gamle mannen og guten seier til kvarandre? Skriv.

Guten:

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

Mannen:

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 12

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 12

31.10.12 15.35 13.40


Zeppelin 2 B, side 22: Foreldrelaus

• 19 Skriv tekst til bileta.

1

2

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

3

4

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 13

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 13

31.10.12 15.35 13.40


Zeppelin 2B, side 26: Monsteret

Hugs heks, maske

• 20 Les setninga. Set strek rundt biletet som passar.

Det er to masker på hylla.

Heksa et suppe.

Det er tre spøkjelse i rommet.

Vi ser ein grøn drake som sprutar eld.

14

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 14

31.10.12 15.35 13.40


Zeppelin 2B, side 28: Eit mareritt

Hugs troll, monster

• 21 Les orda og set ring rundt tre ord som du synest er vanskelege å lese eller skrive.

heks pirat øgle monster maske troll skip tau • 22 Skriv orda inn i kryssordet.

• 23 Kva for eit ord fekk du i dei gule rutene? Skriv: _____________________________________________________________ 15

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 15

31.10.12 15.35 13.40


Hugs

Zeppelin 2B, side 30: Ulv

fang, gang, seng

• 24 Les alle orda i labyrinten. Trekk ein strek frå start til mål. Gå berre gjennom ruter med namn på dyr.

løve

ring

stong

elg

ulv

gang

tong

tiger

ape

song

sebra

kamel

bjørn

slange

elefant

fang

finger

seng

ting

presang

• 25 Kva for dyr møtte du på vegen? Set ring rundt bileta.

• 26 Skriv kva for dyr du møtte på vegen. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 16

Zepp2B_Arb_lagvis.indd 16

31.10.12 15.35 13.40

Zeppelin 2B arbeidsbok lykkjeskrift NN  

Zeppelin 2B arbeidsbok befester og utvider kunnskapen elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you