Page 1


Kjære føresette, kjære lærar Boka har som mål å styrkje grunnlaget for leseopplæringa hos barna. Oppgåvene inneheld omgrep frå skolekvardagen. Oppgåvene krev ikkje bokstavkunnskap. Det er lagt opp til at barna skal få oppgåver som dei meistrar på eiga hand, før dei kan lese. I oppgåvene med lesing av bilete er målet at barna skal • bli kjende med at bilete kan erstattast med skrift • lære å føre auget i leseretninga • kunne omgrepa frå skolekvardagen Illustrasjonane er meinte både til samtale og til at barna sjølve kan lese bileta. Boka skal gjere barna nysgjerrige og interesserte i bokstavar og ord. Ho skal vere med på å skape leseiver og gode arbeidsvanar. God lesestart!


Mål sidene 4–7 • kunne snakke om eit bilete • lære omgrep frå skolevegen, skoleplassen og inne på skolen • kunne flytte auget i leseretninga sidene 8–9 • lære namn på ting og omgrep frå klasserommet • sjå detaljar og kunne konsentrere seg om ei oppgåve side 10 • kunne fleirtalsforma av ord og namn på fargar • bli kjend med omgrepet bokstavar side 11 • skjøne at bilete kan erstattast med ord side 12 • kunne svare på spørsmål ut frå å lese bilete sidene 13–14 • skjøne at bilete kan erstattast med ord side 15 • skjøne at bilete kan erstattast med ord • lytte etter likskapar, sjå likskapar side 16 • kunne bruke preposisjonane, fargane og omgrepet bokstavar sidene 17–18 • kunne lytte etter likskapar, sjå likskapar • kjenne omgrepet ord sidene 19–20 • kunne lese i leseretninga • kunne namn på fargane sidene 21–23 • kunne bruke omgrepet bokstavar • skjøne at ord og bilete kan erstatte kvarandre

3


1

2

1 Snakk om kva som hender p책 skolevegen. 2 Les det du ser p책 vegen fr책 pila mot blinken.

4


1

2

1 Snakk om kva som hender p책 skoleplassen. 2 Les bileta fr책 pila mot blinken.

5


1

2

1 Snakk om kva du ser i korridoren. 2 Les bileta fr책 pila mot blinken.

6


1

2

1 Snakk om kva du ser i klasserommet. 2 Les bileta fr책 pila mot blinken.

7


1

2

1 Les bileta fr책 pila mot blinken. 2 Finn blyanten, og fortel kvar han er.

8

Zeppelin leseserie På skoleveg NN  

Zeppelin leseserie er nivådifferensierte småbøker som rettar seg mot elevar på alle trinn i barneskolen. Lesestart- heftene er spesielt tilr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you