Page 1


8203339011_Fireogto_nyn_M.indd 2

09.07.10 10.45


KJÆRE FØRESETTE, KJÆRE LÆRAR Vi tenkjer oss at barnet og den vaksne skal bruke denne boka saman. Gjennom boka blir barnet oppmuntra til å bruke talespråket. Den gode samtalen med utgangspunkt i bilete og tekst gjer at barnet får større ordforråd og blir glad i bøker. Elles har boka òg som mål å hjelpe barnet eit steg vidare på vegen mot leseferdigheit. Det er knytt oppgåver til alle oppslaga i boka. Oppgåvene, som står på venstre side, skal formidlast til barnet av ein vaksen. Her blir det dels fokusert på biletet, dels på ord, bokstavar og bokstavlydar. Dette er oppgåvetypar som vi veit fremjar leseferdigheit hos barn. Barnet blir for eksempel bede om • å finne og ”lese” bestemte ord i teksten. NB! Vi bruker ordet lese også når barnet er på det første stadiet i leseutviklinga og ”leikeles”. Med leikelesing meiner vi at barn læst som dei les: Kanskje hugsar dei det som står, kanskje gjettar dei ut frå samanhengen. • å peike på bokstavar dei kjenner • å avgjere kva ord om begynner med ein bestemt bokstavlyd (”Kva namn har L: Pus eller Liv?”) • å rime (”Finn ord som rimar på vi”) • å dra saman lydar til ord (”Kva ord er dette: L…i…v?” Den vaksne ”dreg ut” bokstavlydane i ordet.) Elles vil vi oppfordre føresette til å gi barnet rikeleg med pennar, blyantar, fargestiftar og ark, ja, kanskje til og med ein gammal pc, om det er mogleg. La barnet teikne og ”leikeskrive”. Kanskje barnet kan lage si eiga bok om ei uvêrsnatt i familien (slik vi høyrer om på side 4–13)? Lykke til!

8203339011_Fireogto_nyn_M.indd 3

09.07.10 10.45


UVĂŠR

Kva ser vi i rommet til Liv? Kva er likt, og kva er annleis enn i barnet sitt eige rom? Kven er pĂĽ veg inn i rommet? Side 5: Les teksten saman. Kjenner barnet nokon bokstavar i ordet?

4

8203339011_Fireogto_nyn_M.indd 4

09.07.10 10.45


Liv 5

8203339011_Fireogto_nyn_M.indd 5

09.07.10 10.45


Kva ser vi på biletet? Kvifor vil Pus opp i senga til Liv? Side 7: Les teksten saman. Spør: Kvar står det Liv? Pus? Og? La barnet lese teksten.

6

8203339011_Fireogto_nyn_M.indd 6

09.07.10 10.45


Liv og Pus. 7

8203339011_Fireogto_nyn_M.indd 7

09.07.10 10.45


Kva ser vi på biletet? Har vêret endra seg? (Samanlikn med side 6 og 7.) Side 9: Les teksten saman. Spør: Kvar står det Liv? Pus? Ove? Sisi? Kva for eit ord begynner med L – Pus eller Liv? La barnet lese teksten.

8

8203339011_Fireogto_nyn_M.indd 8

09.07.10 10.45


Ove og Sisi. Liv og Pus. 9

8203339011_Fireogto_nyn_M.indd 9

09.07.10 10.45

Zeppelin leseserie. Fire og to til nyn  
Zeppelin leseserie. Fire og to til nyn  
Advertisement