Quest 2. Teacher's Guide

Page 8

De engelske språklydene Den viktigste jobben dette skoleåret blir å utvide ordforrådet og introdusere et nytt verktøy til nytte i lesing og skriving – uttalen av de engelske språklydene og deres skrivemåter. Vi fortsetter å arbeide, lekende og tematisk, for å utvikle elevenes ordforråd, slik som vi gjorde i Quest 1. Når elevene har gjennomført bokstavinnlæring på norsk, og læreren mener at elevene behersker dette, kan vi innføre de engelske språklydene og deres skrivemåter. Læreren må ta stilling til når den enkelte elev/klasse er klare for dette. Hittil har elevene lest og skrevet engelsk tekst ved hjelp av ordbilder. Nå er elevene klare for å utvide sine lese- og skrivestrategier slik at de kan lydere og lese ukjente lydrette engelske ord, og forsøke å lydere og skrive engelske ord. Da må de ha kjennskap til de engelske språklydene og hvordan de skrives. Bruk gjerne ressursen for interaktive tavler, ”Sound of the Week”, som tar for seg språklydene med uttale og eksempler. Språklydene er oftest representert med en eller to bokstaver. Mens de fleste engelske språklydene og måten de skrives på ligner på de norske, er det noen som er helt spesielle for engelsk. Det er viktig at elevene føler seg trygge på språklydene slik at de våger å

forsøke både å lese, skrive og snakke engelsk. Engelsk har 44 språklyder men bare 26 bokstaver. I Quest 2 fokuserer vi på de korte vokalene og på lydene c, j, r, w, y og z, og på noen særegne engelske ”blends”: th (stemt og ustemt), ch, sh og qu (som i ordene three, then, chair, shop og quest). Arbeidsmåte Innføring av språklydene kan være en del av Everyday Practice. Det anbefales at man gjennomgår en lyd i ”Sound of the Week” hver dag i en hel uke. Elevene trenger å oppleve språklydene med alle sansene: auditivt, visuelt og taktilt, dvs. hvordan de konkret formes til munnhulen. De små versene til hver bokstav gir anledning til å lytte etter lyden i en sammenhengende tekst. Det kan være nødvendig å fortsette med dette arbeidet utover på 3. og 4. trinn – og det må tilpasses den enkelte elev. Samtidig er det viktig at elevene prøver ut det nye verktøyet og får mye lese- og skrivetrening, og opplever lydrette tekster i f.eks. leseserien Project X.

Noen eksempler på bokstaver, lyder og stavemåter:

De korte vokalene Vokalen /œ/ Uttales /œ/

apple, cat, hat, jam, can, and, angry An apple a day keeps the doctor away.

Vokalen /e/ Uttales /e/

egg, leg, red, bed, ten, pet If you ever ever ever ever ever If you ever ever ever meet a whale You must never never never never never You must never never never touch its tail.

Vokalen /I/ Uttales /I/

pig, igloo, sit, six, it is … Six pigs sit in the igloo.

Vokalen /Å/ Uttales /Å/

hop, pot, on, off, shop, hot, doll, dog, frog Once I saw a little bird go hop, hop, hop. So I cried, little bird, will you stop, stop, stop?

Vokalen /ø/ Uttales /ø/

duck, sun, up, under, run, mum, cup Lucky duck swims in a cup. Up, up, up, up goes my umbrella, when the rain comes down.

8


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.