Page 1

Christine Røen Hansen Tormod Lien

Quest

Patricia Pritchard

Teacher’s Guide

2


Denne boka er en del av læreverket Quest 1–7, engelsk for barnetrinnet. Verket dekker målene for engelsk 1.–7. trinn i læreplanen til Kunnskapsløftet. © H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) 2012 1. utgave / 1. opplag 2012 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan føre til erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Redaktør: Hege Ludvigsen Grafisk formgiving: Marit Jakobsen Omslag: Marit Jakobsen Omslagstegning: Henrik Moss Mathisen Bilderedaktør: Nina Hovda Johannesen © Illustrasjoner: Thomas Fröhling: gjennomgangsfiguren Zoom, 108–114, 119, 126–129, 132 Lars Rudebjer: 100–107, 113, 115, 121, 130, 131, 134–138 Henrik Moss Mathisen: 109, 123, 129 Lars Tothammer: 110, 113–115, 124, 126, 129, 132, 137 Trude Tjensvold 110, 114, 115, 124, 129, 132, 137 Hilde Hodnefjell: 110– 113, 115, 124, 126, 137 Faksimiler fra Quest 2 My Own Book. Grunnskrift: Frutiger Roman 10/13 Papir: 115 gr Arctic Volume White Trykk: 07 Gruppen AS, 2012 Innbinding: Bokbinderiet Johnsen AS ISBN 978–82-03-33996-7 www.aschehoug.no


Innhold Læreverkets komponenter

4

Tidlig start med engelsk

5

Et trygt og rikt språklæringsmiljø

5

Språklæring

6

Læreren som rollemodell

6

Språklæringsstrategier

6

Vurdering for læring

7

De engelske språklydene

8

Organisering av undervisningen

10

Differensiering

10

Circle Time

10

Talking Partners

10

Ordkort

11

Forslag til årsplan Ordforrådoversikt og lesestrategier

12 15

Første time etter sommerferien

15

Engelsk hver dag

17

Nyttige ord og uttrykk

17

Everyday Practice

18

1 In the Classroom

20

2 My Family and Home

30

3 My New Clothes

40

4 Merry Christmas!

50

5 In the Kitchen

56

6 Happy Birthday!

66

7 Fun in the Park

74

8 Time to Go

84

Sanger, rim og regler

94

Story Time

97

Kopiark

99


Læreverkets komponenter

Quest

Christine Røen Hansen Tormod Lien Patricia Pritchard

2

MY OWN BOOK

Quest 2 CD Alle sangene, lytteoppgavene og tekstene i My Own Book er med på CD-en. I tillegg inneholder den eventyrene og sangene fra lærerveiledningen. Quest 2 for interaktive tavler Ressurs for interaktive tavler med sider fra boka, lydstøtte, sanger, fortellinger og interaktive oppgaver. Quest Elevnettsted 1–2 Elevnettsted med øvingsoppgaver, spill, sanger, regler og fortellinger.

Bokmål

Quest 2 My Own Book (elevbok) My Own Book inneholder dialoger, samtalebilder, dikt, sanger, spill og varierte arbeidsoppgaver. Nederst på hver side i boka finnes tips til hvordan dere kan arbeide med siden og hvordan den kan tilpasses til den enkelte elev. Quest 1–4 Flash cards (ordkort) Det er laget ordkort til mange av basisordene i kapitlene og til noen andre utvalgte ord. Disse egner seg godt til ulike øvelser, spill og leker. Kortene har illustrasjon på den ene siden og ordbilde på den andre siden. Ordkortene er tematisk inndelt, og er felles for 1.–4. trinn.

4

Quest 2 Teacher’s Guide Lærerveiledningen er en metodisk veiledning som tar for seg hvert oppslag i My Own Book. Her får læreren tips om aktuelt materiell, forarbeid, arbeid med den aktuelle siden, etterarbeid, leker og andre aktiviteter. Det er ikke meningen at man skal rekke over alt, men heller ha en idébank å velge fra. Til hvert kapittel er kapitlets kompetansemål beskrevet, og det er laget ekstra kopiark med varierte oppgaver i ulike vanskelighetsgrader, kapitteltester og skjemaer til egenvurdering. Videre finnes et forslag til årsplan. Dragen Zoom er gjennomgangsfiguren i Quest, og han dukker opp flere steder. Zoom repeterer viktige uttrykk og kommer med morsomme språklige betraktninger. I tillegg presenterer han ”amazing facts”, fascinerende fakta om temaene i kapitlene. Leseserien Project X Denne leseserien tilbyr elevene ekstra lesestoff og er utviklet i samarbeid med Oxford University Press. Disse bøkene egner seg godt til veiledet lesing og selvstendig lesing. Serien er inndelt i åtte ulike temaer med fem forskjellige bøker under hvert tema. Det er lagt vekt på temaer knyttet til elevenes nære omgivelser, som f.eks. hjem, familie, kjæledyr, vær og mat. Bøkene har flotte illustrasjoner som gir god bildestøtte til teksten og inneholder oppgaver for både førlesing og etterarbeid.


Tidlig start med engelsk En positiv start og gleden over å lære er viktig når man skal lære et nytt språk. Det har vært retningsgivende for oss i arbeidet med dette læreverket. Quest hjelper læreren med å skape situasjoner hvor det er både nødvendig og naturlig for elevene å kommunisere på engelsk og dermed utvikle sin språkkompetanse og oppleve mestring. Gjennom hele læreverket står kommunikasjon sentralt, både muntlig og skriftlig fra første stund. Det er ikke hvordan elevene kommuniserer, men at de kommuniserer, som står i høysete nå. For mange rettelser og for mye bruk av rød penn kan fort ødelegge elevenes motivasjon. At elevene bruker en mest mulig korrekt engelsk, er et langsiktig mål. På veien skal elevene ha frihet til å øve seg, og til å prøve og feile. Svarer de på norsk, kan vi oversette og svare på engelsk, uten å forstyrre flyten i samtalen. I klasserommet bør det være et trygt, utfordrende og rikt språkmiljø hvor elevene ikke risikerer å oppleve nederlag på nederlag, men heller oppmuntring, motivasjon og støtte til å våge seg videre. For å kunne nå målene i læreplanen og samtidig ivareta pedagogikk og metodikk, har vi i vårt læreverk disse generelle prinsippene for engelskopplæringen i småskolen: • Vi bruker engelsk aktivt i undervisningen for å gi elevene mest mulig erfaring med språket i bruk. • Vi bruker kroppsspråk, konkreter, lek og demonstrasjoner for å gjøre oss forstått fordi da må elevene selv jobbe aktivt for å forstå. • Vi samhandler og bruker engelsk både muntlig og skriftlig fra første stund for at elevene skal oppleve at de faktisk lærer mye og får en følelse av mestring. • Vi arbeider systematisk med de grunnleggende ferdighetene lesing, lytting, skriving, snakking, regning og digitale ferdigheter for å skape variasjon og økt motivasjon, og for å forsterke læringen. • Vi legger vekt på vurdering slik at elevene vet hva de skal lære. Vi hjelper dem å vurdere sine egne ferdigheter slik at de merker egen framgang. Læreren får hjelp i vurderingsarbeidet og med å tilpasse opplæringen til den enkelte eleven.

• Vi legger vekt på differensiering fordi elevene lærer på ulike måter, og fordi vi ønsker å treffe alle. • Vi oversetter til engelsk når elevene svarer på norsk for å få til en flytende kommunikasjon og bruke enhver anledning til å øke elevenes ordforråd. • Vi lar elevene bruke ny lærdom til noe her og nå fordi det i seg selv er motiverende. • Vi integrerer andre fag i engelsk, slik at engelsk på sikt blir et redskapsfag. • Vi anbefaler korte, regelmessige økter og daglige drypp med engelsk. Læreverket er ikke basert på én metode, men henter det beste fra ulike metoder. Dette sikrer variasjon i timene og gjør at undervisningen kan tilpasses den enkeltes behov.

Et trygt og rikt språklæringsmiljø I Quest foreslår vi flere varierte arbeidsmåter som er med på å skape et trygt læringsmiljø for nybegynnere: det å synge og bevege seg, å gjenta i kor, og å leke og spille gir den nødvendige repetisjonen av ord og strukturer i en trygg setting. I tillegg vil slike metoder bidra til at språket tilegnes som helhetlige uttrykk i naturlige situasjoner, og ikke som gloselister. Et rikt språklæringsmiljø bør gi elevene tilgang til spennende engelske tekster utover de som står i læreverket, og skolens bibliotek bør være en naturlig del av læringsmiljøet. Elevene bør ha tilgang til tekster med ulik vanskegrad og interessante temaer: noen der de forstår det meste, og noen tekster som utfordrer dem og som ligger litt over deres nåværende mestringsnivå. Project X leseserie og de tilleggstekstene som er foreslått for høytlesing, gir god lytte- og lesetrening. Tilleggstekstene er barnelitteratur som er i bruk i engelsktalende land, og de gir opplevelser av både språket og barnekulturen. Det er viktig å huske at elevene ofte forstår mer engelsk enn de selv klarer å produsere. Tekstbegrepet er vidt og kan omfatte muntlige tekster som for eksempel lek, samtaler, fortellinger, film og sang, så vel som skriftlige tekster. I under5


visningen må elevene få så mange anledninger som mulig til å delta aktivt og bruke språket. Derfor er det mange sanger og leker i læreverket. I møte med ulike autentiske tekster vil elevene få en bedre forståelse av andres levesett samtidig som de utvikler sine språkferdigheter. Dette er et sentralt punkt i læreplanen og i Quest. Det er motiverende for elevene å lære å kommunisere om noe de er spesielt interessert i, og som er en del av den engelskspråklige kultursfæren. Det kan være fotball eller andre sportsgrener, film, dataspill, reising/turer, popmusikk, osv. Det anbefales at engelskfaget markeres i klasserommet med ”English Corner”, eller ”English Wall”, hvor aktuelle tema, gjerne tverrfaglige, stilles ut med elevarbeid, ukens ord, plakater, bøker, bilder, modeller og spill. Målet er å vise elevene at deres arbeid settes pris på og å skape samtaler, undring og aktivitet. Gjenstander på utstilling bør markeres med navnelapper på engelsk slik at elevene har muligheter for å lære nye ord. Slike utstillinger bør skiftes ut regelmessig, ellers mister de sin virkning.

Språklæring Ordene og uttrykkene som elevene arbeider med i læreverket, er et utvalg av de mest høyfrekvente ordene og uttrykkene i det engelske språket. Disse repeteres på en systematisk måte i elevboka og i leseserien Project X. Det er også gitt rom for at elevene selv kan velge engelske gloser som de ønsker å lære. Mange av de mest brukte småordene på engelsk er ikke lydrette og må dermed læres som ordbilder og automatiseres. Elevene må begynne tidlig med dette arbeidet. Læreverket gir tips til presentasjon av ordbilder der en tar i bruk alle sansene. Vi bruker ordkort, samhandling, lek og spill, digitale oppgaver og lesetekster. Ordkort brukes i arbeidet med å automatisere ordforrådet og til gjenkjenning av ordbilder. De kan brukes på mange ulike måter (se side 11). Vi ønsker å jobbe bevisst med faste uttrykk i språket (sit down, how many) og slik bygge opp elevenes ordforråd med kommunikativ kompetanse som mål. Vi ønsker at elevene skal bli ”ordsamlere” og samle på ord og uttrykk.

Læreren som rollemodell En god engelsklærer trenger ikke å kunne beherske språket flytende, men bør ha en sterk vilje og bevissthet til å bruke språket aktivt i klasserommet, som et redskapsfag, som det uttrykkes i læreplanen. I tillegg er det viktig at læreren formidler gleden ved å forstå og bruke engelsk. Vi hjelper læreren til å se situasjoner hvor man like gjerne kan bruke engelsk som norsk: når man begynner/avslutter en arbeidsøkt i ulike fag, når matpakken skal hentes 6

fram, ros og oppmuntring skal gis, i skolegården, i kunst- og håndverkstimene, i gymsalen og så videre. Vi foreslår også konkrete uttrykksmåter og formuleringer til bruk i undervisningen. (Se side 17.) Vi ønsker å gi læreren mulighet til å utvikle sin kompetanse på grunnlag av læreverket og gir derfor små, faglige tips i form av ”Teacher Input” der dette er naturlig. Disse er ment som enkle fagdrypp for å styrke lærerens kompetanse og forhåpentligvis interesse for faget.

Språklæringsstrategier Å gi elevene varierte og gode strategier for å lære seg nytt stoff er viktig. Læreren må forsikre seg om at elevene har den nødvendige bakgrunnskunnskapen på sitt morsmål før man begynner på et nytt tema. Vi foreslår noen faste punkter i oppstarten av hvert kapittel, der eleven får reflektere over tema, hva de kan fra før om emnet, hva de tror de skal lære, og hva de tror de skal gjøre. Elevene skal bruke kunnskap om sitt eget morsmål og utnytte det i læring av det nye språket ved å se likheter og forskjeller mellom språkene. Bruker elevene for eksempel norske ord og vendinger sammen med engelsk, bør det ses på som et positivt tegn på at de ”er på vei” og har lyst til å kommunisere. Da opptrer læreren oppmuntrende og som en rollemodell, gjentar setningen på engelsk uten å rette direkte på ytringen til eleven. Quest har som mål å gi elevene gradvis kunnskap om engelske språklyder og deres tilhørende skriftbilder, slik at de blir i stand til å avkode og lydere ord som de ikke har lest tidligere og uttale dem på tilnærmet riktig måte.

Tips til hvordan man kan tilnærme seg nytt stoff • Hva vet du om dette emnet? • Hvilke engelske ord kan du fra før om dette emnet? • Bruk informasjon fra overskriften og bildene. • Spør hva nye ord og uttrykk betyr. • Samle på de nye ordene og uttrykkene du lærer. • Husk at vi ikke alltid trenger å forstå hvert ord for å forstå budskapet. • Vi kan gjette betydningen av nye ord og uttrykk ut fra sammenheng og spørre oss selv: Var dette fornuftig? • Når du gjetter – husk å kontrollere etterpå om det var riktig. • Bli med i samtaler. Øv på ”Do you mean...?” ”I don’t understand. Please repeat that.” • Er det noen av de nye engelske ordene her som ligner på norske ord? • Bruk ordbøker.


KsK

PIAR

1

PIAR

Vurdering for læring Mål – Hvor skal jeg? Kapitlene begynner med en ”Focus”-side. Her ser elevene og foresatte hva som er målet for kapitlet og hva som forventes at elevene skal ha lært når de er ferdige med det. Ikke alle ordene og frasene står på denne siden, noen flere introduseres underveis. Egenvurdering – Hvor er jeg nå? Vi har lagt til rette for at elevene kan vurdere seg selv underveis og etter hvert kapittel, se kopiark 1–8. Sammen med foresatte, en klassekamerat eller læreren, fyller de ut et skjema hvor læringsmålene står skrevet. Skjemaet er formet som en toetasjes buss og er markert med symbolet for ”Bus Stop” i elevboka. Læringsmålene er skrevet i vindusrutene på bussen. Når elevene mener de har nådd målet, fargelegger de ruten. De kan skravere den delvis hvis de har nådd deler av målet. Råd om forbedring – Hva skal jeg gjøre for å komme til målet? Lærer og foresatte bør underveis i kapitlene samtale med eleven om hva som skal til for å nå målene. Bruk gjerne elevens fargelagte buss som hjelpemiddel for sammen å kunne si noe om hva eleven mes-

In the Classroom

1 I know what “open your books, please” means.

Utvikling av leseferdigheter og lesestrategier når elevene leser på egen hånd Det er flere måter å lese tekstene på: Læreren kan lese en tekst høyt, klassen kan lese i kor og elevene kan lese en tekst selv, med eller uten støtte fra en voksen. Når elevene leser på egen hånd, må læreren oppmuntre dem til å bruke lese- og læringsstrategier fra faget: • bruke informasjon fra bilder og tittel • bruke elevenes egen kunnskap om emnet • bruke sammenhengen (konteksten) teksten kommer i for å forstå nye ord og uttrykk • bruke kunnskapen sin om bokstaver og engelske språklyder • kjenne igjen de høyfrekvente småordene

Her er de 25 vanligste småordene: the, of, and, a, to, in, is, was, you, that, it, he, for, on, are, as, with, his, they, at, be, this, from, I, have

O

O

KsK

Barn som ofte blir eksponert for bildeordbøker, tegneserier, lesebøker, barneprogrammer på TV, nettsteder og dataspill på engelsk, har sannsynligvis et stort fortrinn i forhold til strategier for å lære nytt stoff. Vi mener at det er fine måter å utvide ordforråd på og utvikle engelskferdighetene på. Stimuler elever og foresatte til sammen å bruke slike ressurser.

2 I know four school words.

5 I know what “in”, “on” and “under” means.

3 I can count to twenty.

4 I can add up numbers that make ten.

6 I can say two things about school in an Englishspeaking country.

BUS STOP Parent’s signature and date

100

trer, og hva og hvordan det må øves for at de ulike målene (vindusrutene) skal nås. Bussvinduer som er helt eller delvis fargelagte, er et godt visuelt virkemiddel for at elevene selv skal kunne vurdere eget arbeid, kompetanse og utvikling i faget. Kapitteltest I lærerveiledningen finnes det en kapitteltest til hvert kapittel, kopiark 9–16. Læreren bestemmer om hun vil bruke disse og hvor ofte. Læreren instruerer elevene i oppgavene på prøven. Disse testene kan også være en hjelp i vurderingen av elevens framgang og være nyttige i forbindelse med elev- og utviklingssamtaler. De vil også gi en pekepinn på hva eleven mestrer, og hva det bør arbeides videre med. Certificate Bakerst i elevboka får elevene et sertifikat for vel gjennomført 2. klasse. Her kan læreren velge å bruke oppgavene i oppsummeringen: Bus Station kopiark 17. Denne sluttprøven repeterer noen sentrale elementer fra hvert kapittel. Ut fra resultatene på denne kan læreren få viktig informasjon både på gruppe- og enkeltnivå. Hva mestrer gruppen min godt, og hva må jeg hjelpe dem videre med? Hva mestrer ”Ola”, og hva må jeg hjelpe han videre med? Sluttprøven kan være et utgangspunkt for å tilpasse og differensiere undervisningen bedre og å informere eleven, foresatte og andre fagfolk om den enkelte elevens framgang. 7


De engelske språklydene Den viktigste jobben dette skoleåret blir å utvide ordforrådet og introdusere et nytt verktøy til nytte i lesing og skriving – uttalen av de engelske språklydene og deres skrivemåter. Vi fortsetter å arbeide, lekende og tematisk, for å utvikle elevenes ordforråd, slik som vi gjorde i Quest 1. Når elevene har gjennomført bokstavinnlæring på norsk, og læreren mener at elevene behersker dette, kan vi innføre de engelske språklydene og deres skrivemåter. Læreren må ta stilling til når den enkelte elev/klasse er klare for dette. Hittil har elevene lest og skrevet engelsk tekst ved hjelp av ordbilder. Nå er elevene klare for å utvide sine lese- og skrivestrategier slik at de kan lydere og lese ukjente lydrette engelske ord, og forsøke å lydere og skrive engelske ord. Da må de ha kjennskap til de engelske språklydene og hvordan de skrives. Bruk gjerne ressursen for interaktive tavler, ”Sound of the Week”, som tar for seg språklydene med uttale og eksempler. Språklydene er oftest representert med en eller to bokstaver. Mens de fleste engelske språklydene og måten de skrives på ligner på de norske, er det noen som er helt spesielle for engelsk. Det er viktig at elevene føler seg trygge på språklydene slik at de våger å

forsøke både å lese, skrive og snakke engelsk. Engelsk har 44 språklyder men bare 26 bokstaver. I Quest 2 fokuserer vi på de korte vokalene og på lydene c, j, r, w, y og z, og på noen særegne engelske ”blends”: th (stemt og ustemt), ch, sh og qu (som i ordene three, then, chair, shop og quest). Arbeidsmåte Innføring av språklydene kan være en del av Everyday Practice. Det anbefales at man gjennomgår en lyd i ”Sound of the Week” hver dag i en hel uke. Elevene trenger å oppleve språklydene med alle sansene: auditivt, visuelt og taktilt, dvs. hvordan de konkret formes til munnhulen. De små versene til hver bokstav gir anledning til å lytte etter lyden i en sammenhengende tekst. Det kan være nødvendig å fortsette med dette arbeidet utover på 3. og 4. trinn – og det må tilpasses den enkelte elev. Samtidig er det viktig at elevene prøver ut det nye verktøyet og får mye lese- og skrivetrening, og opplever lydrette tekster i f.eks. leseserien Project X.

Noen eksempler på bokstaver, lyder og stavemåter:

De korte vokalene Vokalen /œ/ Uttales /œ/

apple, cat, hat, jam, can, and, angry An apple a day keeps the doctor away.

Vokalen /e/ Uttales /e/

egg, leg, red, bed, ten, pet If you ever ever ever ever ever If you ever ever ever meet a whale You must never never never never never You must never never never touch its tail.

Vokalen /I/ Uttales /I/

pig, igloo, sit, six, it is … Six pigs sit in the igloo.

Vokalen /Å/ Uttales /Å/

hop, pot, on, off, shop, hot, doll, dog, frog Once I saw a little bird go hop, hop, hop. So I cried, little bird, will you stop, stop, stop?

Vokalen /ø/ Uttales /ø/

duck, sun, up, under, run, mum, cup Lucky duck swims in a cup. Up, up, up, up goes my umbrella, when the rain comes down.

8


Andre språklyder Bokstaven c Uttales ofte /k/

cat, coat, cake, cow, duck How many cookies could a good cook cook. if a good cook could cook cookies?

Bokstaven j Uttales ofte /dZ/

jam, jump, jumper, June, Jim Jack is wearing a jumper and jeans. Jolly Jimmy jumps for joy in January.

Bokstaven r Uttales ofte /r/

red, rat, rain, run, roof Rain on the green grass, and rain on the tree, rain on the roof-top, but not on me.

Bokstaven w Uttales ofte /w/

wet, win, winter, windy, window, way We won! We won! We won! Why do you cry, Willy? Why do you cry? Why, Willy? Why, Willy? Why, Willy? Why?

Bokstaven y Uttales ofte /j/

yes, you, yellow, yoghurt Yellow yo-yo!

Bokstaven z Uttales ofte /z/

Zoom, zip, zebra, zoo, zig zag Fuzzy Wuzzy was a bear, Fuzzy Wuzzy had no hair, Fuzzy Wuzzy wasn’t very fuzzy, was he?

Noen ”blends” Bokstavene ch Uttales ofte /tS/

chair, cheese, church, chocolate, chips, chicken A cheap cheese sandwich, please!

Bokstavene sh Uttales ofte /S/

shop, she, sheep, shoes, ship, shirt, shorts She sells sea shells by the seashore. No sheep in the shop, please!

Bokstavene th Uttales på to måter: /T/ (ustemt lyd) /D/ (stemt lyd)

three, things, thank you, Thursday, the, bath This and that The thin twin Tim and the thirsty twin Tom went together.

Bokstavene qu Uttales /kw/

queen, question, quest Quick Quigly asked the Queen a question. 9


Organisering av undervisningen Det er viktig at arbeidsøktene har en struktur som elevene kjenner igjen og som skaper trygghet. For å opprettholde elevenes interesse er det samtidig viktig å skape variasjon i arbeidet. Lærerveiledningen gir læreren ideer som ivaretar både struktur og variasjon. Hvert kapittel i My Own Book tar for seg et tema. Arbeid med et kapittel bør inneholde visse elementer: • oppvarming og repetisjon fra forrige time (sang, lek, kort samtale, e.l.) • forberedelsesaktiviteter • presentasjon av nye uttrykk og ord (mimikk, gester, konkreter, ordkort, osv.) • øvingsaktiviteter og repetisjon • etterarbeid (et produkt, rollespill, skuespill, spill, m.m.)

Differensiering I læreverket har vi markert tydelig to nivåer, rødt og gult, hvor gult nivå er en naturlig fordypning av rødt nivå. Oppgavene i elevboka har også en naturlig progresjon. Oppgaver på kopiark gir ytterligere en mulighet til å tilpasse opplæringen og kanskje spesielt gi flinke eller raske elever flere aktiviteter. Mange av oppgavene i elevboka og kopiarkene og lekene i lærerveiledningen egner seg godt til stasjonsundervisning. Differensiering er likevel mer enn nivådelte oppgaver. Det handler også om å jobbe med det samme lærestoffet, men på ulike måter, tilpasset den enkelte eleven. På småskoletrinnet skjer differensieringen helt naturlig gjennom samtalen, sanger, lek, par-/gruppearbeid hvor elevene kan delta ut fra det nivået de befinner seg på. Det finnes ofte langt flere leker foreslått enn læreren kan rekke over, men dette skal gi valgmuligheter slik at man kan finne en lek som fokuserer på nettopp den ferdigheten elevene trenger å øve på. Oppgavene i læreverket foregår i stor grad innenfor dette læringsfellesskapet og legger opp til en undervisning der differensieringen skjer naturlig.

10

Circle Time Forarbeid med introduksjon av temaet og det engelske ordforrådet kan gjennomføres i det vi kaller ”Circle Time”. I ”Circle Time” er det gunstig å samle elevene i en halvsirkel, slik at alle kan se læreren og hverandre. Det er lettere å forstå og lære ord og fraser når man ser den som snakker. Elevene blir her gjort oppmerksom på hva de skal lære i løpet av kapitlet. ”Circle Time” omfatter samtaler, lek, rollespill, fortellinger og sang for å introdusere, repetere og utvikle ordforrådet. Å oppfatte og deretter produsere et utsagn på engelsk er en krevende oppgave. Gi elevene god tid til å forstå, tenke, forberede og produsere svaret sitt. Stress kan fort skape angst og tause elever. For å unngå stress kan det være lurt å bruke en markør (en engelsktalende bamse, et flagg eller lignende). Når en elev holder markøren, betyr det at han har ordet og kan ta den tiden han trenger for å svare. Føler en elev at han ikke har lyst å svare, kan han gjenta det siste som ble sagt eller sende markøren videre. I lærerveiledningen finnes et manus med forslag til ”Circle Time”, med de uttrykkene som det skal fokuseres på. Ressursen for interaktive tavler gir også fine muligheter til å introdusere, lytte til og repetere ord og uttrykk.

Talking Partners Å arbeide sammen to og to og samtale med hverandre er en arbeidsmåte som elevene bør venne seg til tidlig. Det er en trygg situasjon hvor de kan øve seg på å bruke engelsk selv, og det er ingen andre enn partneren som hører på. Det fine med øvelsen er at alle aktiviseres, setninger og uttrykk automatiseres og i tillegg er det positivt for elevens selvtillit. Organisering av pararbeid kan gjøres på flere måter, men i første omgang er det lurt at læreren bestemmer hvem som skal arbeide med hvem, og at det etableres faste partnere for en periode.


Det er svært viktig at elevene vet hva de skal snakke om, og har øvd på både spørsmål og svar, for eksempel: What is your name? My name is … What is your favourite food? My favourite food is … Det anbefales korte økter. Når økten skal avsluttes, er det en god idé å blinke med taklyset for å få oppmerksomheten. Unngå å prate over støyen. Læreren bør også ta del i aktiviteten.

Mine notater

Ordkort Ordkortene til læreverket er som nevnt tidligere felles for hele 1.–4. trinn. De er inndelt tematisk, slik at det er lett å legge til flere ord og å blande ord innenfor de ulike temaene. Til hvert kapittel henvises det til aktuelle ordkort. Kortene kan brukes på mange måter. I ”Circle Time” kan de brukes for å introdusere nye ord. Presenter gjerne ordkortene på ulike måter slik at det skapes litt spenning. Legg dem i esker pyntet i forhold til temaet, og la elevene rope: Open the box! Du kan også bruke en sekk, en pose eller gjemme ordkortene rundt i klasserommet. Ordkort kan brukes for å repetere ord, i felleslesing og i forskjellige leker og spill. Mange slike leker er beskrevet i lærerveiledningen: Fishing game, Kim’s game og Bingo er noen. Kortene kan også stilles ut på English Wall mens klassen arbeider med et tema, slik at elevene, i en ledig stund, har muligheter til å se hvor mange av de nye engelske ordene de husker. Teacher Input Det er for tidlig å begynne med ren grammatikkundervisning. Derimot er det viktig å gi elevene mange opplevelser og erfaringer med språket i naturlige sammenhenger, slik at de tilegner seg noe av grammatikken intuitivt, f.eks.: I can run og I am running.

11


0

5 In the Kitchen Læringsmål

Språklæring: – kunne fortelle hvilke matord som er felles for morsmålet og engelsk – kunne forstå at det er nyttig å kunne snakke om mat når man skal spise et måltid i utlandet – kunne snakke om egne interesser ved å fortelle hva man liker å spise og hva man ikke liker Kommunikasjon (muntlig og skriftlig): – kunne forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til mat og kjøkken – kunne svare på enkle spørsmål om hva man liker eller ikke liker av mat – kunne gjenkjenne og skrive noen enkle ord, uttrykk og setninger om mat – kunne følge instruksjonene i en enkel matoppskrift (fruktsalat) Kultur, samfunn og litteratur: – kunne bruke engelskferdighetene sine i en sang om mat

Basisord og –uttrykk (ordkort 156, 157, 159, 161, 194, 195, 196, 198, 199, 202, 203, 211, 246)

peach (199), baked beans (159), pear (195), butter (156), strawberry (194), grapes (196), kiwi fruit (198), yoghurt (157), soup (161), potato (202), carrot (211), onion (203), kitchen (246) I am hungry. You are thirsty. Do you like …?

Andre relevante ord og uttrykk (ordkort 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 157, 158, 162, 193, 197, 200, 210)

fruit, vegetables, fruit salad, vegetable soup (161), bread (142), mango (197), chicken (152), egg (144), fish (151), apple (193), orange (200), banana (210), cake (143), cheese (150), jam (145), yoghurt (157), milk (146), water (147), juice (149) and, or, a, an, cold, hot, to eat, to cut, to put, to mix I like …, I don’t like … Are you hungry/thirsty? Be careful! Can I have the/a … and …, please?, Do you want …?, How to make …, What is it/this? It is …, Where is …?

Sanger og eventyr

How many? og Do you like hot dogs?

Digitale ressurser

Quest 2 for interaktive tavler inneholder sider fra boka, lydstøtte, sanger, fortellinger og interaktive oppgaver. Quest elevnettsted 1–2 inneholder øvingsoppgaver, spill, sanger, regler og fortellinger.

Lydfokus

j /dZ/ og y /j/

Vurdering

Bus stop (kopiark 5) og kapitteltest (kopiark 13)

Kopiark

Kopiark 19, 28, 29, 30

Project X (leseserie)

Temapakken: Food

Tilleggslitteratur

The Very Hungry Caterpillar (1994) by Eric Carle The Tiger Who Came for Tea (2007) by Judith Kerr The Giant Jam Sandwich (1977) by John Vemon Lord and Janet Burray Fabulous Fairy Feast (2008) by Sue Heap

Tverrfaglig arbeid

Mat og helse: Lag suppe og fruktsalat til skolelunsj mens dere snakker engelsk. Naturfag: Plante frø og samtale om frukt, bær og grønnsaker på engelsk.

56


33 5

HA

RtC

APTE

Mål for siden • Introdusere matord og nye uttrykk som ”Do you like …? • And/or.

RtC

H

IN THE KITCHEN

FOCUS FOOD VEGETABLES FRUIT

Sang Do you like hot dogs? Vet elevene hva hot dogs er? Øv sangen uten musikk først, følg teksten på side 39 i elevboka. Når elevene kan sangen, del klassen i to. Den ene gruppen stiller spørsmålet i sangen og de andre svarer.

PTE

Words

peach

baked beans

pear

butter

Leker og aktiviteter Information gap game Kopiark 28: What do you like?

strawberry

grapes

kiwi fruit

yoghurt

soup

potato

carrot

onion

Phrases You are thirsty. I am hungry.

Do you like …? D

33

Materiell Ordkort (156, 157, 159, 161, 194, 195, 196, 198, 199, 202, 203, 211, 246), stor bolle Quest 2 CD, spor 20: Do you like hot dogs? side 00. Arbeid med siden Se på fokussiden. Hva skal vi lære om i dette kapitlet? Hvor mange av fokusordene kjenner elevene fra før? Gjennomgå/si fokusordene på engelsk og la elevene gjenta ordene. Er det noen av ordene som er nokså like på norsk og engelsk? Når kan vi ha bruk for å snakke om mat på engelsk? Snakk om at det er en fordel å kunne dette hvis man er i utlandet.

Etterarbeid (Circle Time) Ta fram markøren som viser at nå skal vi snakke engelsk. Ta fram ordkortene fra den store bollen, en etter en. Elevene sier ordet som er trukket. Pek på ett av ordkortene. Si: I like …, I don’t like … Elevene gjentar osv. Trekk to ordkort. Si: I like … and … En elev trekker to ordkort og lager en lignende setning. Si: Do you like … or …? Bruk kroppsspråk for å få fram budskapet. Svar: I like … eller I like … and …

Elevene tegner/skriver navnet på to frukter som de liker og kan navnet på på engelsk i de to øverste rutene. Så går de rundt i klasserommet og spør medelevene hva de har tegnet at de liker å spise, f.eks.: What do you like? Elevene svarer det de har tegnet: I like apples and grapes. Da skriver den som spurte en tellestrek ved de riktige fruktsortene. For å avslutte slike aktiviteter, kan man klappe i hendene, blinke med taklampen, eller lignende, som signal på at leken er over. Unngå å rope over støyen. Etterpå svarer elevene på spørsmålet: How many liked kiwi fruit? How many liked peaches? Relay race Materiell Ordkortene 156, 157, 159, 161, 194, 195, 196, 198, 199, 202, 203, 211, 246 Lag to sett med ordlapper med fokusordene. Del klassen i to lag. Legg ordlappene på motsatt side av rommet i to bunker. Vis lagene et ordkort og si: Can you find a pear? Førstemann på hvert lag løper fram og finner ordlappen. Førstemann tilbake med riktig ordlapp får ett poeng.

57


34 Mål for siden • Lære navn på vanlige matvarer.

Arbeid med siden Se på bildet på side 34 i elevboka Bruk miming og mimikk for å få fram budskapet. Ta fram markøren. Si: I am hungry. This is Anthony. He is hungry, too. Are you hungry? (Yes, I am. / No, I am not.) Look at all the food in the kitchen. Yum, yum. What is this? It is … Alle er med og gjentar navnene på matvarene i kor. Les det Anthony sier. Lag påstander som elevene skal svare “true” eller “false” på, f.eks.: I can see one potato. I can see blue ice cream. There are two bananas. There are four oranges. Anthony is in school, osv Teacher Input Øv spesielt på språklydene /dZ/ og /j/. Disse lydene skiller seg fra den norske uttalen og trenger oppmerksomhet. Inkluder dette i den naturlige samtalen. Si: Listen. What is the first sound we hear in jam – j-a-m. Jam? Gjenta med yoghurt og juice.

Etterarbeid Les og forklar vitsen for elevene. Lek Conversation game Bruk spørsmålene: I am hungry. Are you hungry? Elevene svarer: Yes, I am. eller No, I am not og spør sin sidemann: Are you hungry? Osv. Fortsett med nye runder med Conversation game og spør: Are you thirsty? Do you like jam or yoghurt?

58

Talk about it!

TIME TO LAUGH Man in restaurant: Your thumb is in my soup! Waiter: It doesn’t matter, it isn’t hot.

I am hungry and thirsty. I like soup!

carrot

banana

onion

grapes

peach

kiwi fruit potato

om bildet: I can see … Do you like …? I like … I don’t like … s Snakk matvarene på bordet. Les teksten i snakkeboblen sammen. s Tell Les vitsen sammen. s 34


35 Mål for siden • Lære navn på vanlige matvarer. • Skrive matord.

I don’t like this soup. What a mess!

Crazy soup

This soup is hot!

baked beans

carrot

cornflakes

jam

pears

yoghurt

Fortell hva gutten bruker i suppen: He has cornflakes in the soup. He has ... s ISepar: på siden og fargelegg de matvarene som er brukt i suppen. Det blir en igjen, hvilken? s Skrivnederst på de matvarene du kan. s Si hvanavn du tror foreldrene hans vil si når de kommer hjem. s

Forarbeid Se på siden i elevboka. Ta fram markøren. Si: Anthony is hungry, so he is making soup. The soup is hot! What is in the soup? Elevene svarer så godt de kan ved å navngi matvarene som står på benken ved komfyren: baked beans, jam, yoghurt, cornflakes, pears. Hvis de svarer på norsk, gjenta setningen på engelsk. Vi mimer alle sammen at vi tømmer ingrediensene en etter en i gryten og rører. Si: Put in the baked beans. Put in the cornflakes and the jam. Stir the soup, osv. Elevene gjentar i kor. Så mimer vi at vi smaker på suppen. Si: Mix the soup together. Be careful! The soup is hot. Do you like the soup?

35

Talking Partners: Elevene arbeider to og to og repeterer det de nettopp har sagt sammen med læreren og hele klassen. Kan de huske alt Anthony puttet i suppen sin? Arbeid med siden Elevene fargelegger de ingrediensene som Anthony brukte i suppen og skriver navn på så mange matvarer de kan. Matvarene som er brukt i suppen er de som står på benken ved komfyren. Det blir en ingrediens igjen, hvilken? Fasit: carrot.

Teacher Input I engelskspråklige land blir navn ofte forkortet. Anthony blir til Tony eller Ant. Andre eksempler er Edward – Ted eller Ed, Isabel – Izzy, William – Bill, Dorothy – Dot.

Etterarbeid Lag et rollespill hvor foreldrene kommer hjem. Bruk setninger som: What are you doing? What is this? Is it hot? What a mess! Help me tidy up. Are you hungry? I am.

59


36 Mål for siden • Lære samlebegrepene fruit and vegetables. • Repetere navn på frukt og lære navn på nye frukt og grønnsaker.

Fruit and vegetables

Materiell Kopiark 29, saks og lim. Quest 2 CD, spor 6: ”How Many?” Forarbeid Syng bevegelsessangen ”How many?” som oppvarming og for å repetere frukt: How many apples do you have? (oranges, bananas, pears osv). Bruk ordkortene og repeter navnene på frukt og samlebegrepet fruit. Introduser samlebegrepet vegetables og vis ordkortene av potato (202), carrot (211) og onion (203). Arbeid med siden Ta fram kopiark 29. Elevene arbeider to og to. De klipper ut bildene og sorterer dem i to grupper. De hjelper hverandre med å si navnene på hvert bilde og limer bildene på riktig fat. Gjennomgå oppgaven sammen. Si: The vegetables are here. I have a … The fruit is here. I have a … Lek In my fridge I have … Læreren begynner: In my fridge I have an orange. Nestemann gjentar det og legger til en matvare til: In my fridge I have an orange and a hot dog. Slik fortsetter leken inntil en ikke husker alt, da begynner leken igjen.

60

36

ut bilder fra kopiarket. Lim frukt og grønnsaker på riktig plass. s Klipp Fortell hverandre hva fruktene og grønnsakene heter, hva du liker og hva du ikke liker. s ISi:par: This is ... I like … I don’t like …

Teacher Input Gjør elevene oppmerksomme på at noen ganger sier vi ”a” og noen ganger ”an”. Har noen lagt merke til det? Hva tror de er årsaken til det? Vanligvis sier vi ”a”, men hvis tingen vi snakker om begynner med en vokal (a,e,i,o,u), sier vi ”an”, f.eks. an apple, an orange. Det er forresten vanskelig og ubehagelig å si a apple – prøv! Hvis elevene vil minne seg selv om hvilke frukt og grønnsaker som begynner med en vokal, kan de fargelegge første bokstaven rød (vokal) eller blå (konsonant).


37 Mål for siden • Lære navn på frukt og grønnsaker.

Find the fruit and vegetables

two

strawberries

two

carrots

three

oranges

two

onions

four

bananas

three

two

apples

potatoes

How many all together?

veien gjennom labyrinten. s Finn hvor mange ulike frukter og grønnsaker du finner på veien: There are ... strawberries. s SiSkriv hvor mange du fant av hver. Se side 10 om du trenger hjelp. s Hvor mange frukter og grønnsaker er det til sammen på veien? s

Arbeid med siden De fleste elevene vil klare denne oppgaven på egen hånd. De skal finne veien gjennom labyrinten. Her kan elevene velge om de vil skrive tellestreker, tall eller tallordene på engelsk. Elevene skal telle og skrive ned hvor mange av de ulike fruktene og grønnsakene det er, og hvor mange det er totalt langs den riktige ruten gjennom labyrinten. Når elevene er ferdige med å telle, kan læreren samle resultatene på tavla. Les resultatene – two strawberries, three oranges osv. Hvordan slutter alle fruktnavnene? Gjør elevene oppmerksom på flertalls-s. Deretter kan de telle de ulike sortene frukt og grønnsaker i hele labyrinten.

eighteen 37

Etterarbeid Kopiark 30: Mark the odd one out Lek Fruit and veg bingo Bruk bingo kopiark 19. La elevene velge blant frukt- og grønnsaksordene de akkurat har jobbet med.

61


38 Mål for siden • Gjenkjenne navn på frukt og grønnsaker.

Arbeid med siden De fleste vil klare denne oppgavene på egen hånd. De som trenger litt hjelp, kan støtte seg på fokussiden (side 33) i elevboka. Leker og aktiviteter Fruit salad game Passer godt i gymsalen eller i skolegården: Del klassen i grupper og gi hver gruppe et fruktnavn på engelsk. Gruppene stiller seg inntil en anvist vegg eller sted. Læreren står i midten og roper ut navn på en frukt. Gruppen løper rundt læreren. Når alle er ropt opp og løper rundt læreren, roper læreren: fruit salad! Da skal elevene returnere til plassene sine. Læreren prøver å fange en elev. Den som blir fanget overtar lærerens rolle. Som et alternativ kan vi leke Vegetable stew. Elevgruppene får et grønnsaknavn på engelsk. Denne gangen roper læreren: vegetable stew! Skipping game: Apples, peaches, pears and plums (side 46 i elevboka) Bruk et langt slengtau. Elevene skal si reglen og hoppe inn til den måneden de har bursdag. Gjenta regelen og da hopper de ut til den måneden de har bursdag.

62

Mark the correct word apple

orange

banana

carrot

onion

potato

apple

orange

banana

grapes

pear

strawberry

Fill in the missing letters g r a p e s p e a r b a n a n a ring rundt riktig ord. s Sett bokstavene som mangler. s Skriv I par: Les de ordene dere kan for hverandre. 38 s


39 Mål for siden • Gjenkjenne navn på frukt og grønnsaker.

Can you find the food words? a

p

p

l

e

c

s

q

e

z

e

a

o

j

a

m

g

r

u

f

r

n

g

r

p

m

i

l

k

o

p

e

a

c

h

t

carrot soup jam

pear peach egg

apple milk

Sing with me Do you like

?

Yes, we like

.

Do you like

?

Yes, we like

.

Do you like

?

Yes, we like

.

hot dog

do you like

we

ring rundt de skjulte ordene. Bruk forskjellige farger. s Sett kan du se på bildet? Syng sangen. s Hva ordene do you like, we og yes i sangteksten. Si hva ordene betyr på norsk. s Finn s I par: Lag et nytt vers til sangen og framfør det for klassen.

Materiell Quest 2 CD, spor 20: Do you like hot dogs?, side 95.

yes

39

Lek I like orange bananas

Forarbeid Sang ”Do you like hot dogs”

Materiell Ordkort, brettede papirlapper med ulike fargeklatter på (nok til minst en til hver i klassen).

Arbeid med siden De fleste vil klare den første oppgaven uten hjelp. Sangen har vi brukt tidligere. Les sangteksten sammen. Elevene skal finne frasen ”do you like” – la dem tegne en ramme rundt de tre ordene. Til sammen betyr nemlig de tre ordene ”liker du” på norsk. Elevene skal også finne ordene we og yes og oversette til norsk. Bytt ut hot dogs, onions og ketchup og lag et nytt vers, f.eks. tomato, potato, carrot.

Del klassen i tre lag. Legg ut ordkortene du vil elevene skal repetere bak i klasserommet, f.eks. mat, leker, skolesaker og klær. Foran i klassen ligger de sammenbrettede fargelappene. Når læreren sier: Ready, steady, go, løper førstemann på hvert lag og henter et ordkort som de kan navnet på, på engelsk. Så løper de fram og henter en fargelapp. Førstemann som sier høyt: I like (farge på fargelappen) (ord fra ordkortet)!

får 2 poeng. De to andre lagene får 1 poeng for riktig svar.

63


40 Mål for siden • Følge en enkel instruksjon. • Lære navn på frukt.

How to make a fruit salad

Be careful!

1

Materiell Plastkniv, stor bolle, boksåpner, ulike frukter, plastskjeer og papptallerkner evt. iskrem. Quest 2 CD, spor 19: How to make a fruit salad

2

My favourite:

Arbeid med siden La elevene tegne sin favorittfrukt i den tomme ruten på første bilde.

You need fruit. Vis hvordan du lager fruktsalat. Si: Here I have some fruit: an apple, an orange, a banana, strawberries, and a tin of pears, some grapes, a mango and a kiwi fruit. We are going to make fruit salad. Open the tin of pears – here is a tin opener – and empty it into a bowl. Cut up the fruit with a knife. Be careful! Put the fruit in the bowl with the pears. Mix everything together. Which fruit do you like best? Let’s eat. Here is some ice cream to have with our fruit salad. Repeter engelske høflighetsfraser mens dere spiser: Please, Thank you, Can I have …, please? Oppfordre elevene til å fortelle hjemme hvordan de laget “fruit salad”. Etterarbeid Leker og aktiviteter Another fruit salad game Del klassen i fire grupper: apples, oranges, bananas, strawberries. Elevene blander seg og står i en ring rundt læreren. Når læreren sier apples, bytter alle i applegruppen plass med hverandre. Når læreren sier strawberries, bytter alle i strawberry-gruppen plass med hverandre. Når læreren sier fruit salad, bytter alle plass med hverandre. Da gjelder det for læreren å ta en av plassene i ringen. Den som mister plassen sin, overtar som leder.

64

Cut up the fruit. 3

4

5

BUS STOP Put it in a bowl.

Mix together.

Enjoy!

Si navnet på alle fruktene. Si: I can see … s ILespar:oppskriften sammen og lag ekte fruktsalat. s Tegn din favorittfrukt i ruten. s 40

Mr Potato Head Lag Mr Potato Head mens du viser og forteller. Materiell En potet til hver elev, piperenser (pipe cleaners), knapper (buttons) o.l. for å lage et ansikt, lim (glue), blomsterjord (soil) eller bomull (cotton wool), karsefrø eller gressfrø (mustard and cress / grass seeds), kniv, skje, eggbrett hvor potetene kan stå mens håret vokser, pipette (eye dropper) for å vanne frøene.

This is how to make Mr. Potato Head: – Use the knife and cut a hole out of the top of the potato. (Grown-ups only!) – Make a face on the potato. Glue on pipe cleaners and buttons. – Use the spoon and put soil (or cotton wool) into the hole in the potato’s head. – Sprinkle seeds on top of the potato. – Use an eye dropper to drip water onto the seeds until they are damp. – Water Mr Potato Head every day and watch his hair grow.


Bus stop Kopiark 5: In the Kitchen Bus Stop (egenvurdering) Her kan elevene med litt hjelp vurdere sin egen måloppnåelse. Les ett og ett mål fra bussrutene, og la elevene fargelegge ruten hvis de kan det som beskrives. Dersom de kan det delvis, kan de skravere ruten. Under står øvelser som kan være til hjelp i forkant av egenvurderingen. Kopiark 13: Test 5 In the Kitchen (kapitteltest) Sørg for at elevene har det materiellet de trenger før prøven starter (farger etc.). Pass på at alle har forstått hva de skal gjøre. Les opp en og en oppgave, og la elevene markere eller fargelegge riktig svar. Muntlig øvelse i forkant av egenvurderingen Ha med noen av de mest sentrale ordkortene til dette kapitlet, og spør: Look at all this food. What do you like? What don’t you like? What is your favourite food? Do you like to make food in the kitchen? What do you like to make?

Mine notater

65


6 Happy Birthday! Læringsmål

Språklæring: – kunne noen ord fra bursdagsfeiring som er felles for morsmålet og engelsk – kunne se at det er nyttig å kunne gratulere noen med dagen på engelsk Kommunikasjon (muntlig og skriftlig): – kunne forstå og anvende noen ord og fraser i forbindelse med bursdagsfeiring – kunne skrive noen enkle ord knyttet til bursdagsfeiring, bl.a. en kort bursdagshilsen eller invitasjon – kunne gratulere andre med dagen og fortelle når man har bursdag Kultur, samfunn og litteratur: – kunne leke noen bursdagsleker fra engelskspråklige land – kunne synge “Happy birthday to you” (verdens mest kjente engelske sang)

Basisord og -uttrykk (ordkort 100, 143, 153, 163, 164, 165, 166, 167)

party hat, cake (143), candle (100), guest, popcorn, hot dog (163), ice cream (164), sweets (165), chocolate (166), soft drink (167), hamburger (153), birthday card Happy birthday! How old are you? When is your birthday?

Andre relevante ord og uttrykk

invitation, nice, cool, strong, pretty, hot, green How old are you? Make a wish! Please come to my party. Dear friend. You are nice. I like you. Love from …, When is your birthday? My birthday is in …

Sanger og eventyr

Happy Birthday to You, Birthdays, When Is Your Birthday?, Time for Another Year, The Little Red Hen

Digitale ressurser

Quest 2 for interaktive tavler inneholder sider fra boka, lydstøtte, sanger, fortellinger og interaktive oppgaver. Quest elevnettsted 1–2 inneholder øvingsoppgaver, spill, sanger, regler og fortellinger.

Lydfokus

R /r/

Vurdering

Bus stop (kopiark 6) og kapitteltest (kopiark 14)

Kopiark

Kopiark 19, 31, 32

Project X (leseserie)

Ben and Paul (Big and Small), The Birthday Cake (Food)

Tilleggslitteratur

Spot’s Birthday Party (1993) by Eric Hill Clifford’s Birthday Party (1991) by Norman Bridwell Lulu and the Birthday Party: Billy’s Birthday (2010) by Belina Hollyer and Emma Damon The Toys’ Party (Oxford Reading Tree) (1997) by R. Hunt

Tverrfaglig arbeid

Bak en kake. Gi instruks på engelsk.

66


41 6

HA

RtC

APTE

Mål for siden • Introdusere ord og uttrykk i forbindelse med bursdagsfeiring.

RtC

H

HAPPY BIRTHDAY!

FOCUS BIRTHDAYS ADJECTIVES MONTHS

Sang Happy birthday to you

PTE

Words

party hat

cake

birthday card

candle

guest

popcorn

hot dog

ice cream

sweets

chocolate

Phrases

soft drink

Teacher Input Denne sangen er ifølge Guinness rekordbok (1998) den mest kjente engelske sangen (etterfulgt av “For He’s a Jolly Good Fellow” og ”Auld Lang Syne”). Den er oversatt til mange andre språk. Melodien er laget av Patty Hill and Mildred J. Hill i 1893, men da med teksten ”Good morning to all/you”. Bruk denne sangen neste gang en elev feirer bursdag.

Arbeid med siden Talking partners: Øv to og to på glosene. Den ene peker og den andre sier ordet på engelsk. Bytt!

hamburger

How old are you?

Happy birthday!

When is your birthday? Whe

41

Materiell Ordkort (100, 143, 153, 163, 164, 165, 166, 167), en eske Quest 2 CD, spor 20: Do you like hot dogs? side 95 Quest 2 CD, spor 22: Happy birthday to you, side 95 Forarbeid (Circle Time) Begynn med oppvarming og repetisjon av forrige kapittel. Syng sangen ”Do you like hot dogs?”. Snakk sammen om feiring av fødselsdager. Hva pleier å skje i et fødselsdagsselskap? Hvordan pleier man å kle seg? Hva får man å spise i bursdagsselskap? Er det noen som kan fortelle om en spesielt hyggelig bursdag de har vært i? Hva forteller lysene på kaken? Hva gjør vi når vi har blåst ut lysene?

Ta fram markøren og spør elevene: What do you like to eat on your birthday? Do you have cake? Do you have candles? Pynt en eske som en fødselsdagsgave. Legg ordkortene i esken. Ta fram ett og ett. Si: Can you remember what this is? Yes, it is a hamburger. What is this? osv

Etterarbeid Lek People memory Send to elever (Jim og Jane) ut av klasserommet en kort stund. Del ut ordkort med fokusordene fra dette kapitlet til elevene som er igjen i klasserommet. To og to elever skal ha samme ord (lærer må være med hvis antallet elever ikke er partall). Jim og Jane kommer inn. Jim sier navnet på en elev. Denne leser sitt ordkort slik at alle hører det. Jim sier navnet på en ny elev som skal lese sitt ordkort. Hvis de to ordkortene som blir lest opp er identiske, får Jim kortene deres (ett stikk). Hvis de ikke er identiske, skal Jane si navnet på to elever for å finne like ordkort. Den vinner som får flest stikk.

67


42 Mål for siden • Å ta del i engelsk barnekultur gjennom bruk av musikk.

The birthday party Talk about it! Happy Happy Happy Happy

Arbeid med siden Snakk sammen om bildet. Si: – What can you see in this picture? – What do you think the presents are? – How old is Michael? – How old are you? (spør mange av elevene) – What does make a wish mean? – If you could make a wish, what would you wish for? – Let us sing Happy Birthday for Michael.

birthday to you! birthday to you! birthday, dear Michael! birthday to you!

Make a wish!

ice cream

Lag påstander som elevene skal svare ”true” eller ”false” på, f.eks.: There are eight candles on the cake. It is Christmas. The friends are bringing presents. I can see a crocodile. Etterarbeid Repeter frasene How old are you? og I am … years old som elevene lærte på 1. trinn og lek Onion rings (side 16). Leker og aktiviteter Dette er selskapsleker som blir mye brukt i England i barneselskaper. Hot potato Leken minner om vår stol-lek. En potet sendes rundt i en ring. Det spilles musikk. Den som har poteten når musikken slutter, er ute av leken. Pin the tail on the donkey Som den norske leken “Sette hale på grisen”. Lag en tegning av et esel og heng den på veggen. Klipp ut en hale og fest en tegnestift i den. En elev får bind for øynene og skal forsøke å henge halen på eselet. Den som kommer nærmest, vinner. Snakk engelsk under leken: To the right, to the left, up, down, 68

popcorn cake hamburger

soft drink

hot dog

sweets chocolate

om bildet: What can you see? How old is Michael? How many guests can you see? s Snakk sangen for Michael. s Syng Spør hverandre hvor gamle dere er. Si: How old are you? I am ... years old. 42 ss Sett en ring rundt ting som du kan navnet på, og si ordet.

nearly! Denne har også en enklere variant, der man tegner et esel på tavla. Elevene skal da, med bind for øynene, prøve å tegne halen eller sette kryss på riktig sted på tegningen. Killer and detective Alle sitter i en ring. En person går ut av rommet. Denne er detektiven. De som er igjen i rommet velger en som skal være morder (killer). Når dette er bestemt, skal detektiven sitte i midten av sirkelen. Morderen skal prøve å få øyekontakt (eye contact) med en og en av de som sitter i sirkelen. Når han har øyekontakt skal han blunke (wink). Den som blir blunket til skal da lukke øynene og henge med hodet (være død). Det er detektivens oppgave å

finne morderen før alle er døde. Han har tre forsøk.


43 Mål for siden • Eksperimentere med å skrive engelske ord som forbindes med bursdagsfeiring.

Copy the correct word cake candle hot dog

balloon popcorn candle ice cream hot dog cake

Etterarbeid La elevene få fargelegge hamburgeren slik at den ser delikat og fristende ut.

balloon popcorn

About 19 million people have their birthday today!

ice cream

Join the dots

AMAZING FACTS

hamburger riktig ord ved siden av tegningene. s Skriv tallene fra 1 til 20. Si dem samtidig. s Følg hva tegningen ble. s Skriv s Følg tallene fra 20 til 1. Si dem samtidig.

Materiell Quest 2 CD, spor 7: How many? (instrumental) Forarbeid Finn fram instrumentalversjonen av ”How many?”. Syng om noen av ordene det jobbes med på denne siden, f.eks. cakes, candles, balloons, ice creams, hot dogs, hamburgers. Arbeid med siden Elevene skal øve på å skrive seks av basisordene i dette kapitlet. Be dem være nøyaktige og prøve å få med seg alle bokstavene. De har rammen med ordene til å se etter. Finn ordene som har klyden i seg. Hvordan skrives denne lyden i disse ordene (cake, candle, popcorn)? I de fleste av

Lek Whisper and translate Finn fram en boks eller pose til å ha 3–4 ordkort fra dette kapitlet i. Still elevene opp på en lang rekke. Førstemann i rekka trekker et ordkort som han ser på og holder i hånda. Så skal han hviske ordet på engelsk i sidemannens øre (candle). Denne skal hviske videre, men nå skal han hviske på norsk (stearinlys). Slik skal ordet oversettes annenhver gang engelsk/norsk helt til sistemann forteller hvilket ord han fikk høre. Nå må førstemann vise hvilket kort han trakk. Var det det samme som sistemann sa?

43

ordene uttales bokstaven C som en K-lyd. Les ”Amazing fact” for elevene. Snakk sammen om at det i hele verden er over 7 milliarder mennesker. Siden det er 365 dager i året skulle dette tilsi at omtrent 19 millioner mennesker har bursdag hver eneste dag. Anslagsvis kan vi dermed si at et antall som tilsvarer alle mennesker i Norge, Danmark og Sverige har bursdag i dag. I Join the dots skal elevene følge og si tallene fra 1 til 20. Gjør de det korrekt vil de tegne en hamburger. Klarer noen utfordringen med å følge tallene andre veien, fra 20 til 1?

69


44 Mål for siden • Gjenkjenne noen engelske ord i forhold til bursdagsfeiring.

Materiell Quest 2 CD, spor 25: A ring, a ring of roses, side 95

I am as cool as a cucumber.

Party time guest sweets cake candle

blue yellow orange pink

Forarbeid Repeter fargene blue, yellow, orange, pink. Arbeid med siden Elevene skal fargelegge et mosaikkbilde. I bildets biter står det skrevet ulike ord (guest – sweets – cake – candle). De samme ordene finnes i farget skrift over bildet. Elevene skal bruke riktig farge når de fargelegger bitene i mosaikkbildet. Da vil ordet PARTY dukke opp. Zoom sier: I am as cool as a cucumber. Direkte oversatt betyr det at han er like kjølig som en agurk, men det norske uttrykket “Jeg er tøffere enn toget!” passer bra som oversettelse. Etterarbeid Kopiark 31: Draw funny hats on the guests Leker og aktiviteter Hungry fish (fisken i det røde hav) Denne leken er fin for å repetere fargene. Leken foregår i gymsalen eller på et åpent område i skolegården. Tegn gjerne to streker 10–20 meter fra hverandre. En elev er ”hungry fish” (sulten fisk). Han står midt mellom de to strekene. De andre elevene står bak den ene streken og roper: Hungry fish, hungry fish in the sea. Let me over and don’t eat me. If you catch me – you will win. Magic colour saves my skin. “Fisken” roper en farge på engelsk. Alle som har denne fargen på seg kan rekke opp hånda og trygt gå over plassen 70

betyr disse ordene på norsk: guest, sweets, cake, candle? s Hva bildet med riktige farger. Hva er det skjulte ordet? s Fargelegg Snakk sammen om det Zoom sier. s 44

og over til den andre streken. De som ikke har fargen må løpe over for ikke å bli fanget av “fisken”. De som blir fanget blir hjelpefisker og skal være med “fisken” til alle elevene er tatt. A ring, a ring of roses, side 95 Lytt til det velkjente og svært gamle barnerimet “A ring, a ring of roses”. Det forteller egentlig om svartedøden (1348–1350), om de røde merkene man fikk på kroppen, om urter man hadde i lommene for å dekke over lukten av døde mennesker og om lommetørkler som man trengte når man fikk lungebetennelse og til å holde for nesen når man gikk ute. Dette rimet brukes ofte i selskap og i skolegården. Elevene holder hverandre i hendene og

går rundt i ring. På siste linje faller alle ned på gulvet (døde). Gjør elevene oppmerksomme på hvordan den engelske “r”lyden er helt ulik den norske.


45 Mål for siden • Å lese, forstå og skrive et bursdagskort på engelsk.

Write a birthday card

Lag et engelsk burdagskort på tavla hver gang en elev har bursdag.

happy

cool

strong

pretty Kopiark 32: Write yes or no.

ael, Dear Zoom Dear Mich , day! appy birth Happy birth H day! e. You are stro You are nic ng and gree n. Love from T I like you. he Crocodil Rita. e. Love from

Dear H

Lek Spin the bottle Materiell Ordkort fra kategorier man ønsker å repetere. En tom brusflaske. Dette er en selskapslek som brukes i Storbritannia. Elevene sitter i en ring på gulvet. Legg ordkortene i en sirkel på gulvet og legg flasken i midten. I tillegg til ordkortene kan læreren lage oppgavekort, f.eks.: stand on one leg, sing a song, osv. Elevene snurrer på flasken etter tur. Klarer de å lese/si ordet flasken peker på, får de ett poeng.

, Birth

You are

! and

.

I like you. Love from

ordene og bursdagskortene sammen med en voksen. s Les ferdig bursdagskortet og pynt det. s Skriv kortet ditt for de andre. s Les Lag et bursdagskort til noen som snart har bursdag. s

Materiell Quest 2 CD, spor 23: Write a birthday card Forarbeid Ta med et bursdagskort og snakk om hva som pleier å stå der. Repeter ordene to og from. Husker elevene hva ordene betyr? Arbeid med siden Les opp de to kortene som krokodillen og Rita har skrevet. Forstår elevene noe av det som står der? Elevene skal nå lage det siste kortet. Skriv gjerne på tavla en måte å løse oppgaven på: Dear Kari, Happy birthday! You are cool and pretty. I like you. Love from (navn).

45

De fire ordene happy, cool, strong og pretty er adjektiv. Kjenner elevene andre engelske adjektiv? Det er lov å bruke andre hyggelige adjektiv i bursdagskortet enn de fire som står i boka. Elevene skal til slutt fargelegge og pynte kortet de har skrevet. Les opp alle kortene for klassen. Hvis noen klarer å lese sitt eget kort selv, er det fint. Etterarbeid Heng opp noen bilder av tegneseriefigurer eller kjendiser som elevene vet hvem er. Dikt opp en bursdagsinvitasjon etter denne malen: Dear Mickey Mouse. I am 80 (!) years old. Please come to my party. It is on Saturday. Love from … guess who? (Donald Duck) 71


46 Mål for siden • Lære månedene og si når man har bursdag. • Finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet og engelsk (f.eks. månedene).

Materiell Quest 2 CD, spor 24: When is Your Birthday? Quest 2 CD, spor 3: Time for Another Year, side 94 Quest 2 CD, spor 26: Birthdays, side 95 Quest 2 CD, spor 27: The Little Red Hen, side 98 Forarbeid For å kunne løse oppgaven på denne siden, må elevene vite og kunne si hvilken måned de er født i. Gi dem i lekse å øve på hvilken måned de har bursdag i. Det kan være lurt å ha klasselista tilgjengelig før timen starter, i tilfelle noen ikke vet eller husker sin bursdagsmåned. Repeter månedene fra Everyday Practice. Øv på dem i kor. Be elevene sitte med hendene i fanget og rekke opp hånda idet man sier den måneden man selv har bursdag i. Syng “Time for Another Year”. Arbeid med siden Se sammen på hvordan uttaleog skrivemåten av alle månedene er på norsk og på engelsk. Les dem for elevene og fokuser på uttale. Tre av månedene begynner med bokstaven J. Fortell elevene hvordan ord som begynner på j uttales /dZ/ på engelsk. Månedene skrives ganske likt på norsk og engelsk, men en viktig forskjell er at månedene skrives med stor forbokstav på engelsk. Å kunne svare på spørsmålet When is your birthday? er sentralt på denne siden. Skriv gjerne setningen opp på tavlen slik at den er godt synlig. Si: My birthday is in June. Here it is on the calendar. When is your birthday? Hjelp elevene å finne ordene de trenger. 72

When is your birthday? January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

Apples, peaches, pears and plums Tell me when your birthday comes January, February, March, April …

BUS STOP

klassekameratene dine skrive navnet sitt under den måneden de har bursdag. s Be Si: When is your birthday? Write your name, please. Øv på å si alle tolv månedene. 46 ss Øv på å spørre og svare: When is your birthday? My birthday is in … s Les reglen og lær den utenat.

Elevene skal skrive inn sitt eget navn i de andre elevenes arbeidsbøker. De skal finne den måneden de selv er født i og skrive navnet sitt i den riktige ruten. Reglen Apples, peaches, pears and plums egner seg godt til å hoppe tau etter og repetere månedene. To elever slenger tauet, mens alle sier reglen. De andre hopper inn når de sier måneden de har bursdag i. Som alternativ kan man gjøre et triks når de kommer til den måneden de har bursdag i (ta i bakken, slutte å hoppe, klappe i hendene eller lignende). Snakk sammen om reglen og hva ordene betyr (epler, fersken, pærer, plommer).

Etterarbeid Rollespill: Have a party for Zoom! Hvor gammel tror dere Zoom er? Bli enige om en fornuftig alder på en ung drage. I hvilken måned har han bursdag? Lag bursdagsinvitasjonen hans sammen og del den ut til elevene. Gi elevene i lekse å lage et “birthday card” til han (og ta med en symbolsk gave). Lag til en fest hvor dere synger bursdagssangen, overrekker bursdagskortene, lager partyhatter og spiser popcorn eller kake. Øv på disse frasene: Happy birthday, Zoom! How old are you? Make a wish! Can I have some popcorn/ cake, please?


Leker og aktiviteter Onion rings (side 16) De som er i den ytterste ringen spør: When is your birthday? De i den innerste ringen svarer: My birthday is in … Guess who Elevene skal gjette hvem læreren tenker på: I am thinking of a girl in this class. Her birthday is in the spring. It is in April. (Hvis det er flere jenter som har bursdag i denne måneden, kan man legge inn noe om farger på klærne eller lignende, eller si datoen.) Who can it be? Musical parcel Pakk inn en gevinst i mange lag innpakningspapir. Mellom hvert lag er det et bilde, ordbilde eller instruks, f.eks. ”hop 5 times”. Elevene sitter i en ring. Spill musikk og elevene gir pakken videre rundt i ringen. Når musikken stanser, skal den som holder pakken ta av et lag med papir og si navnet på bildet på engelsk, lese ordet eller gjøre det som står beskrevet. Slik fortsetter leken – den som åpner det siste laget får gevinsten.

Bus stop Kopiark 6: Happy Birthday! Bus Stop (egenvurdering) Her kan elevene med litt hjelp vurdere sin egen måloppnåelse. Les ett og ett mål fra bussrutene, og la elevene fargelegge ruten hvis de kan det som beskrives. Dersom de kan det delvis, kan de skravere ruten. Under står øvelser som kan være til hjelp i forkant av egenvurderingen. Kopiark 14: Test 6 Happy Birthday! (kapitteltest) Sørg for at elevene har det materiellet de trenger før prøven starter (farger etc.). Pass på at alle har forstått hva de skal gjøre. Les opp en og en oppgave, og la elevene markere eller fargelegge riktig svar. Muntlig øvelse i forkant av egenvurderingen What do you like to eat at a birthday party? When is your birthday? Can you sing a birthday song for me? What do we write in a birthday card? Can you say the twelve months of the year?

Mine notater

Story Time The Little Red Hen, side 98. Elevene bør kjenne eventyret fra før. Les eventyret på engelsk, og vis bilder av de ulike dyrene etter hvert som de dukker opp i fortellingen. Dramatiser fortellingen med engelske replikker. Se også Walt Disneys versjon av dette eventyret: “The Wise Little Hen”. Det er i denne tegnefilmen at Donald Duck dukker opp for første gang på film.

73

Quest 2. Teacher's Guide  
Quest 2. Teacher's Guide  

Lærerveiledningen er en metodisk veiledning som tar for seg hvert oppslag i My Own Book. Her får læreren tips om aktuelt materiell, forarbei...

Advertisement