River connections

Page 1

Breaking barriers, making

R IV ERCON N E C T I O N S ARKITEKTUR 5 BY OG TETTSTEDSFORMING

Andrea Reinlund Sæther, Oda Tuv Svindland, Jakob Kleven, Håvard Gloppen Ytrehus og Egil Jarell Lura


Strategi


Gjenfinne gammel historie


Dagens situasjon langs elva


Visjon


Hovedgrepene
HVA, HVOR, NÅR?


1. 5.

1.

BRO OVER ELVA/ VANNET F.eks. mellom Nyhavna og Lade

NEDERST I EN HØY, BRATT ELVEKANT F.eks. ved Ila Kirke

2,5m

Mur + benk

4m Terrasse

Kratt

5.

2. 4. 3.

6.

BRATT KRATTKLEDD ELVEKANT F.eks. ved St.Olav (sykehuset)

6.

2.

STIEN LEDES INN I BEBYGD OMRÅDE MED ÅPNINGER MOT ELVA F.eks. på Bakklandet

7.

Skrent Fiskersti

2,5m

3.

NEDERST I EN SKRÅNING F.eks. i Marinens fortsettelse mot vest

7.

FLAT ELVEBREDD F.eks. ved Stavne

8.

Min 2m Min 2m Fiskersti

Gjerde

2,5m

4m

Kratt

Trapp ned til elven

8.

4.

FORBYGNING UTENFOR FORBYGDE PRIVATHAGER

FISKEPLATFORM KOMBINERT MED GANGSTI Ved Sluppen bru Stien flyttet ut fra land 2,5m

Mulig ny inngang til eneboliger

Ny forbygning eller forkragning

Fjell


Lade Havn

LADE er preget av fjorden, flere grøntdrag, og store områder for næring og service. Ladestien i vest er godt utnyttet for aktivitet og rekreasjon, og handelssentrene lengre øst er i stor bruk. En bratt skråning med vegetasjon skiller disse to områdene fra hverandre. Samtidig gir den god utsikt over midtbyen og kan oppleves som et ledd, som kobler Lade til resten av Trondheim. Her er skole, barnehager, boliger og park. Strukturen i dette området er preget av eneboliger og grønt-areal. Her finnes det, som på resten av Lade, potensial for fortetting. LADE HAVN er starten på Ladestien, som vi føyer sammen med elvestien ved en gang- og sykkelbro fra nåværende Nyhavna til nye «Lade havn». Disse to områdene kan sammen danne et nytt elvesenter. Her tilfører vi nytt liv og nye funksjoner til eksisterende bygg ved transformasjon og ved forbedring av tilgjengelighet. Vi vil også forbedre kontakten mellom skråningen og fjorden, slik at en får mer tilgjengelige utviklingsområder, og rekreasjonsområder. Dette gjøres med heis og trapper som sammen med gang- og sykkelstier lett fører deg gjennom det bratte terrenget.


N책tid


Fremtid?

Lade Havn Kulturhus

Inspirsajon

Fabrikk restaurering. Berlin, Tyskland

Elevador Panoramico da Boca do Vento

Fugleperspektiv av nye broforbindelser


Marienborg

MARIENBORG er et sentrumsnært sted med stort potensial for byutvikling. Store deler av området er i bruk av jernbaneverket, og boligområdet består hovedsaklig av eneboliger som ligger i skråningen opp mot Byåsen. Jernbaneverket har et av Norges to viktigste togverksteder her, og området er derfor preget av mange jernbanespor og eldre karakteristiske bygg. Dette er, sammen med en del private tomter langs elvebredden, med på å forsterke utilgjengeligheten til elva. I tillegg er det dårlige gang- og sykkelforbindelser som gjør det tungvint å bevege seg gjennom området. Gjennom å etablere et bydelssenter på det gamle jernbaneområdet, vil vi tilføre Trondheim et nytt, aktivt sted med røtter i det historiske og med stor tilknytning til Nidelva. Jernbaneområdet består i dag av flere eldre, fine og identitetsskapende bygg. Disse vil vi bevare ved å transformere dem til boliger, næring og offentlige institusjoner. Ved å bygge oss rundt og over eksisterende bygg, ønsker vi å fremheve Marienborg og stedets særegenhet som jernbaneområde. Gjennom gjenbruk av gamle spor til offentlig transport, vogn som kafé og bygg som boliger, mathall og skole vil vi trekke de særegne kvalitetene til Marienborg inn i det daglige livet til Trondheims fremtidige befolkning.


N책tid


Fremtid?

Jernbanetorget

Hovedgate p책 Marienborg med sakteg책ende tog man lett kan hoppe av og p책

Inspirsajon

Gordon DeVries House, converted factory homes. New York

Ooiio Architecture, Over the Railway. Kuopio, Finland

Herzog de Meuron, CaixaForum. Madrid, Spain


Ceciliebrua med ny gang- og sykkelbro

Nytt boligomr책de i skr책ning


Nedre Leirfoss

NEDRE LEIRFOSS er et grønt aktivitetsområde som ligger ved kraftverket mellom Fossegrenda og Kroppanmarka. Her er det både aktiv laksefisking, elvekajakk, fugletitting, tursti og park. Områdene rundt består hovedsakelig av 2-3etasjes rekkehus og eneboliger, enkelte terrasseblokker og et stort industriområde på Fossegrenda. Det at boligområdene ligger høyt over elvenivået gjør at elva blir et skille mellom de ulike sidene. Det er i tillegg få koblinger ned til, og over elva. Ved å fortette langs elva og benytte seg av arealer man før ikke hadde tenkt utbygd, får man bedre koblinger mellom eksisterende områder og tilført mer aktiviteter og tilbud til områdene. Ved å plassere byggene med kortsiden mot elven og ujevnt i skråningen, skapes forskjellige rom som gir ulike siktsmuligheter og opplevelser etter hvert som man beveger seg i den bebygde skogen. For å øke tettheten uten å miste stedets kvaliteter, kan 3-4 etasjer fungere godt i bratt terreng. På grunn av at de store høydeforskjellene i terrenget forskyver byggene i ulike høyder og gir dermed god sikt utover. Området kan være en modell for hvordan man kan bygge i skråninger ned mot elveløpet langs elven nordover. Klatretårnet byr på opplevelser i høyden og bidrar i tillegg med å være et viktig og synlig punkt i området.


N책tid


Fremtid?

Siktlinje mot aktivitetssenter

Inspirsajon Referanseprosjekt: “Y2” av destilat Architecture+Design. http://www.abcnyheter.no/livet/2012/11/23/den-brattebakken-bestemte-hvordan-huset-matte-se-ut

Bro med to nivåer. Øverst: gang og sykkel. Nederst: vannkikkert


TANKER OM ANDRE OMRÅDER...


Byhavna Nyhavna

Kilde: Tidligere konkurranser (2011)


Sluppen

OFFICE

INDUSTRY

COMMERCE

Kilde: Utgent Urbanity Arkitekter

HOUSING

PUBLIC

PROGRAMME Sluppen will become a dense, sustainable and vivid district with a mixed program of offices, residential units, commercial activities, public services and recreational areas. This conglomeration of functions will attract a varied type of users and encourage social interaction, creating life throughout the day and making it attractive both to live and work in the area. Having all the neccessary services at walking distance will make it easier for residents and visitors to function without the use of private cars. All neccesary

activities such as delivering children at the local kindergartens, walking or taking the bus to work, eating at the local restaurants, and buying groceries can be done within a limited radius. The heart of the neighborhood, featuring the traffic node, becomes the busiest part of the district and has therefore a predominant business program with office areas on the upper floors and commercial activities at the ground level. Residential areas, on the other hand, are located closer to natural areas

such as the Fredly creek, Smidal forest and Nidelv river. This will ensure a higher degree of privateness as well as quality recreational spaces. The transition between these two areas should happen as uniformly as possible.


NOEN STEMNINGSBILDER...


Utsikt mot Lade Havn Kulturhus


Jernbanetorget


Elvekvaliteter p책 Nedre Leirfoss


OG NOEN MODELLBILDER...


TAKK FOR OSS! Andrea Reinlund Sæther, Oda Tuv Svindland, Jakob Kleven, Håvard Gloppen Ytrehus og Egil Jarell Lura

Breaking barriers, making

RI V E RC ON N E C T I ON S


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.