Lerkendal:sentral

Page 1

Lerkendal:Sentral Ark5, NTNU, 2014

N i k l as Pro fo rs, Jo n a th a n L a bu gt, E i rik Sk 책rd alsmo, Bend ik Bar st ad og M or ten M at h i s e n


A N A L Y S E


Reisetider til fots 0-15min og 15-30 min

Dagens plassering av sentralstasjon på Brattøra gjør at store deler av Trondheim har lang vei til jernbanen. Flytting av stasjonen til Lerkendal gjør at flere personer har jernbanen innen god rekkevidde og gjør det enklere å bruke sykkel eller beina for å komme seg til stasjonen.


HELE TRONDHEIM BY

FORANDRINGER

Hovedtransportsenter med dekningsradius på 3 km

Flytting av godsterminal og sentralstasjon

I dag Heimdal og Trondheim sentralstasjon. Store deler av byen har godt over 3 km til nærmeste hovedstasjon. Trondheim sentralstasjon

Trondheim 3 km Heimdal Sandmoen Orkanger Melhus

Leangen

Lerkendal Sentral

Fremtid

Frigjøring av arealer på Brattøra

Heimdal, Lerkendal Sentral og Leangen. Det meste av byens bebygde arealer har under 3 km til en hovedstasjon.

Det er vedtatt at godsterminalen som i dag ligger på Brattøra i Trondheim skal flyttes ut av sentrum.

Flytting av terminal for gods fra jernbane og lastebil

Godshavnen blir lagt på Orkanger, mens terminal for gods fra jernbane og lastebil havner sør for sentrum enten på Sandmoen eller Melhus.

Flytting av terminal for gods fra båt

Rambøll anbefaller Lerkendal Rambøll har laget en utredning for Jernbaneverket for å analysere mulige plasseringer av en fremtidig lyntoglinje gjennom Trondheim.

Brattøra (dagens stasjon)

Midtbyen Leangen

Lerkendal Dragvoll

3 km Heimdal

Den oransje linjen til høyre viser deres anbefalte banetrasé. De svarte markeringene viser vurderte lyntogstasjoner. Rambøll konkluderer med at Lerkendal egner seg best som stasjonsområde.

Sluppen


REGION Hovedtrafikksystem med pendlerruter rundt Trondheim

NASJONAL TRANSPORT Jernbanelinjer i Norge Narvik Bodø

Trondheim

Vanvikan

Bergen

Trondheim

Stjørdal

Oslo Stavanger Kristiansand

Hommelvik

Heimdal Orkanger

Lufthavner i Norge med direkteruter fra Trondheim lufthavn Værnes. Totalt 17 stk.

Tromsø Langnes

Melhus

Tog Bil Båt

Støren 0

Trondheim Værnes Bergen Flesland Stavanger Sola

Oslo Gardermoen

Kristiansand Kjevik

10

20

30

km I forbindelse med flytting av godshavnen fra Brattøra til Orkanger ser vi for oss en utbygging av jernbanen mellom Orkanger og Melhus.


Bevarte bygninger

Lerkendal Gård

Lerkendal Brakka

Valøyvegen 1

Høyblokkene på Tempe

Tempe helse- og velferdssenter

Sorgenfriveien 9

Klæbuveien 155, og Bakkehellet 1 og 3

Øystein Møylas veg 1, og Klæbuveien 160 og 162


F R E M T I D E N


HELE TRONDHEIM BY Jernbanelinje for lokal- og regionaltrafikk i tillegg til mulig fremtidig lyntoglinje

SENTRUMSNÆRE OMRÅDER Bybanelinje i tillegg til den eksisterende Gråkallbanen

Trondheim torg Leangen Trondheim sentralstasjon

Leangen

Ranheim Lerkendal Sentral

Sluppen sør

Lerkendal Sentral Jernbane Tunnel Mulig lyntogtunnel Fjernet jernbane 0

1

2

3

4

km

Heimdal

Ny bybanerute

Tidstabell, bybane

Den store godsterminalen på Brattøra ved dagens Trondheim sentralstasjon er planlagt flyttet ut av bykjernen. Når vi flytter sentralstasjonen til Lerkendal kan vi fjerne de nåværende sporene mellom Lerkendal og Leangen og frigjøre store arealer på Marienborg og Brattøra. Vi utvider Tyholttunnelen og legger til rette for et raskere og mer konkurransedyktig lokaltogtilbud.

Lerkendal S - Trondheim torg Lerkendal S - Sluppen sør Lerkendal S - Leangen (lokaltog i tunnel) Leangen - Trondheim torg

Gråkallbanen 6 min 6 min 5 min 9 min

Total lengde: 14,6 km

Bybanen knytter sammen de mest besøksintensive bydelene. Hele Trondheimsregionen når enkelt bybanen med tog eller buss. Dette blir et permanent og tydelig grep i byutviklingen og sikrer en raskere og mer pålitelig kollektivtransport.

Bybanestopp Jernbanestasjon / bussentral 0

1

2

3

4

km Det er 400-800 meter mellom bybanestoppene. Det er ønskelig med 12 avganger i timen i hver retning morgen og ettermiddag. Det skal være minimum 4 avganger i timen på andre tidspunkt.


HELE TRONDHEIM BY

HELE TRONDHEIM BY

Prinsipp av bussnett

Forandring av hovedbiltrafikk

Bynesveien Nordre Avlastingsvei

Leangen

Strindheimtunnelen

Ranheim

E6 Holtermanns veg

Byåsentunnelen

Lerkendal Sentral

Omkjøringsveien

Hovedbiltrafikk i fremtiden Buss

Tunnel

Hovedbiltrafikk

Veier med redusert kapasitet

Tunnel E6 0

1

2

3

4

km Heimdal

Bussene transporterer folk fra alle bydeler til de ulike hovedstasjonene. Der skjer bytten til andre bussruter og overgang til bybane og tog.

0

1

2

3

4

km Mye av hovedtrafikken ledes idag rett inn i Midtbyen. Dette bidrar til å skape barrierer. I fremtiden skal trafikken fra sør ledes tydeligere rundt Midtbyen via Omkjøringsveien mot øst eller Nordre Avlastningsvei i nord. Byåsentunnelen vest for Nidelva leder trafikken mer effektivt opp på Nordre Avlastningsvei.


GATEHIERARKI

Veisystem under Lerkendal Sentral

Prinsipp og detaljer for Lerkendal, Tempe og Sluppen

Mot Midtbyen

Hovedgate med bybane Tett med butikker og næringsarealer

Fordelingsgater Blandet butikk/bolig og gateparkering

Tverrgater Gater uten mye gjennomfartstrafikk

Tunnel Knytter nord, sør og øst sammen

Mot Tyholt

Over bakkeplan

Under bakkeplan U

Mot Sluppen (E6)


Bolig Bolig Bolig

Bolig

Bolig

Bolig

Bolig

Bolig

Næring

Næring

Næring

Bolig

Bolig

Bolig

Bolig

Bolig

Bolig

Bolig

Bolig

Næring

Næring

Næring

Næring

20m 20m

Næring

Næring/Kafe/Service

Næring

Fortau

Bil

Bil

4m

3m

3m 15m

P

Fortau

2,5m 2,5m

Gatetverrsnitt tverrgate

Fortau

P

Bil

Bil

Sykkel

Fortau

3m

2,5m

3m

3m

2m

6,5m

20m

Gatetverrsnitt fordelingsgate


Bolig

Bolig

Bolig

Bolig

Næring

Næring

Næring

Næring

Næring

Næring

Næring

Næring

Kafe/Næring

Kafe/Næring

24m

Fortau

P

Bil

5,9m

3m

3m

Bybane

2,5m

6,2m

Bil

2,5m 3m

P

Fortau

3m

5,9m

35m

Gatetverrsnitt hovedgate med bybane


Fortau

P

Bil

5,9m

3m

3m

Bybane

2,5m

6,2m

Bil

2,5m 3m

P

Fortau

3m

5,9m

35m

Gatetverrsnitt hovedgate med bybaneSituasjons-


Aktivitet på flere nivå

Møte mellom biltunnel og bybane

Snitt A-A M 1:2000


U T V I K L I N G S O M R Å D E R


LERKENDAL

OVERSIKT

Lerkendal blir Trondheims nye og moderne sentrum. Her blir det bygget ny sentralstasjon som knytter lokal- og regionaltog sammen med buss og bybane. Stasjonens plassering gjør at store deler av Trondheims befolkning enkelt kommer hit ved å gå eller sykle. Et nytt torg blir lagt mellom stasjonen og Lerkendal stadion, og ellers domineres bydelen av næringsarealer, universitetscampus, butikker og boliger.

BRATTØRA

NYHAVNA

MIDTBYEN

MARIENBORG LERKENDAL TEMPE SLUPPEN

For å muliggjøre transformasjon av hele denne bydelen må flere mindre nåværende boligområder rives. Det blir god plass til stor næringsutvikling og en konsentrert og fremtidsrettet byvekst.

Areal: 546 daa Befolkningsøkning: +5000

Bybane

Shopping Restaurant

Stadion

Rosenborg

Bolig

Tog

Buss

Tursti

NTNU

Hotell

Næring


TEMPE

SLUPPEN

På Tempe blir det i hovedsak tilrettelagt for boligkvartaler med en blanding av nærings- og butikkarealer i de nederste etasjene. Valøya blir et attraktivt boligområde ved vannet.

På Sluppen skal veisystemet forandres slik at en større del av privat- og tungtrafikken ledes rundt Trondheims nye og gamle bykjerner. Trafikk fra sør skal fortrinnsvis kjøre i tunnel vest for Nidelven. Det er også mulig å kjøre i tunnel under Tempe og Lerkendal for å enkelt nå viktige punkt som jernbanestasjonen, NTNU og St. Olavs hospital.

Det blir rekreasjonsområder både langs Nidelva i vest og i skråningen opp mot de tilgrensende eneboligfeltene i øst. Bybanen går midt i området, noe som gir bydelens innbyggere rask og enkel reise til store deler av Trondheim.

Når dagens store barrierer gjennom området minskes blir det mulig å bygge ut boligkvartaler i større omfang. Noen større næringsbygg bevares, men ellers domineres det nye Sluppen av boligkvartaler med en blandning av nærings- og butikkarealer i gateplan.

Området er idag dårlig utnyttet med spredt bebyggelse, store parkeringsplasser og noe næring. Mye av dette må rives for å gi plass til en fremtidsrettet byutvikling.

Areal: 576 daa Befolkningsøkning: +11000

Bolig

Næring

Bybane

Shopping

Tursti

Café

Park

Elvekajakk

Areal: 632 daa Befolkningsøkning: +14000

Bolig

Næring

Industri

Elvekajakk

Tursti

Buss

Bybane


MIDTBYEN

MARIENBORG

Midtbyen får endret bruk når deler av næring og administrasjon flytter til Lerkendal. Det blir også plass til mange nye boliger. Med stor befolkningsvekst i nærliggende bydeler som Nyhavna, Brattøra og Marienborg skal Midtbyen styrkes som en levende og aktiv bydel.

På Marienborg finnes idag NSBs lokomotivverksted og driftsbanegård. Avvikling av disse virksomhetene vil gi plass til utvikling på denne elvenære bydelen. NSB har flere større bygninger på Marienborg som kan transformeres til f.eks. innendørs idrettsanlegg. Her kan det bli plass til friidrettshall, skøytehall og treningssenter.

Dette blir et område for i hovedsak boliger og kultur. Her er det bibliotek, kino og teater. Det er også historisk viktige bymiljøer med bryggerekkene og Nidarosdomen i spissen.

Dette er også et attraktivt område for studentboliger, da det er kort vei både til utelivstilbudet i Midtbyen og til mange av NTNU og HIST sine lokaler. Beboere på Marienborg når enkelt bybanen ved å gå over Ceciliebroa til St. Olavs Hospital hvor nærmeste bybanestopp ligger.

Trykket på utbygging og transformasjon av Midtbyens bymiljøer vil synke slik at bydelens historiske og kulturelle verdier kan styrkes og bevares selv om Trondheim vokser.

Bolig

Areal: 994 daa Befolkningsøkning: +11000

Hotell

Shopping Restaurant

Kino

Bibliotek

Severdighet Bybane

Uteliv

Café

Park

Elvekajakk

Teater

Museum

Nidarosdomen

Areal: 283 daa Befolkningsøkning: +4000 Bolig

Elvekajakk

Skøyter


BRATTØRA

NYHAVNA

Brattøra blir en bydel med boliger og rekreasjon. Det blir gode muligheter til å nyte fjorden med turstier, parker og en bystrand.

Nyhavna transformeres til en spennende bydel med en blanding av boliger, uteliv, restauranter og caféer. Den nye bybanen kobler Nyhavna sammen med andre bydeler.

Attraksjoner i området er blant annet Pirbadet og Rockheim i tillegg til hoteller og caféer.

Ved å fjerne tyngre industri fra denne bydelen blir barrieren mellom byen og fjorden minsket. Ved å tilrettelegge med gangveier og broer kan havnebassenget bli et flott rekreasjonsområde.

Pirterminalen kobler Brattøra sammen med andre steder omkring Trondheimsfjorden, og bybanen gir nær kontakt med resten av byen.

På Nyhavna blir det bevart en del historisk viktige områder, som f.eks. ubåtbunkeren Dora som kan brukes på mange forskjellige måter.

Ved å fjerne jernbane og godsterminal fra denne bydelen blir barrieren mellom byen og fjorden minsket.

Fjordby

Areal: 576 daa Befolkningsøkning: +4500

Bad

Bolig

Hotell

Bybane

Båt

Rockheim

Fiske

Tursti

Park

Café

Areal: 348 daa Befolkningsøkning: +10000

Restaurant

Fjordby

Bolig

Fiske

Tursti

Severdighet Bybane

Café

Uteliv


D E T A L J E R I N G


Jernbaneomr책det M 1:500


Liv p책 taket

Barnehage p책 taket


Vandring pĂĽ kanten

Forbindelse til Gløshaugen


To spiraltrapper som slynger seg opp fra parkeringskjeller via den overbygde gaten og til takparken.

Fra kjeller til tak


Et system for oppbevaring, utleie og service av sykler. Automatisert og døgnüpent!


Fakta UTVIKLINGSLINJE Unngå stor byspredning Lage boliger og arbeidsplasser til alle innbyggere

Utfordringer Fakta Gi plass til 70 000 flere innbyggere

Utvide Tyholttunnelen for moderne tog

Grep

Unngå stor økning av privatbilisme

Utviklingstrinn

Oppgave Utvikle Trondheim med fokus på infrastruktur

Redusere utslipp av klimagasser

Trenger effektiv kollektivtransport Fjerne store barrierer

Ønsker tett by med korte avstander mellom bolig og arbeid

Bygge tunneler

Grep

Usentral sentralstasjon i dag

Utfordringer

Oppgave

Resultater

Utviklingstrinn Mer sentral byutvikling

Muliggjør lyntogstasjon i Trondheim

Fjerne jernbanespor i gammel banetrasé

Flytte hovedtrafikken

Bybane i besøksintensive bydeler

Flytte sentralstasjonen Godsterminalen på Brattøra flyttes ut av sentrum

Lerkendal er et godt alternativ for lyntogstasjon

Resultater

Forandre veistrukturer Riving på Lerkendal

Fremtidsrettet by med mulighet for fortsatt stor vekst Mindre biltrafikk i sentrum

Frigjør arealer for byutvikling på Brattøra og Marienborg

Fjerne barrierer gjennom sentrale bydeler

Bygging av bybane Riving på Tempe og Sluppen Bygging av ny bystruktur

Byåsentunnelen og Tempetunnelen

Samler byutviklingen langs ønskede akser

Tilrettelagt for myke trafikanter og kollektivtransport

Bygging av ny stasjon

Bybane har flere fordeler sammenlignet med buss

Langsiktig grep i byutviklingen

Mer bærekraftig by med kortere avstander og mindre barrierer

Pålitelig og effektiv transport

Rendyrking av kultur og boliger i Midtbyen

Utbygging av lyntoglinjer

Sentral sentralstasjon er hjertet i en effektiv kollektivtransport

Tett by med god blanding av bolig, næring og rekreasjon

Trygge og rolige gatemiljøer med lite biler


R E F E R A N S E R


Sørvendt trapp og kafe på torget Kjenn sola varme mens du venter på toget

Byen møter Nidelva Fremhever en av Trondheims størst kvaliteter


Bybanen sentralt i bybildet Gjør det enkelt å leve på farten

Et levende og moderne sentrum En metropol for myke trafikanter


Klassisk storbystruktur med kvartaler i grid Nødvendig for en by i stor vekst

Overbygd gate forlenger sesongen Gir ly for det trønderske vÌret


Trondheims stolthet i sentrum Kampdag er en festdag for store og sm책!

En urban park for lek og aktivitet, midt i sentrum! Glade barn leker best


M O D E L L B I L D E R
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.