Page 1

RIV GJERDET. GÅ UT MELLOM TRÆRNE.

ARK 5. HØST 2010. BYPLANLEGGING.

METTE BERG MAASTAD. RANDI AUSTLID

VÅR VISJON FOR LILLEBY ER Å SKAPE EN BYDEL DER DET LEGGES TILRETTE FOR TILFELDIGE MØTER MELLOM INNBYGGERNE. DET BETYR AT LILLEBY MÅ HA EN VISS BEFOLKNINGSTETTHET, SAMT VÆRE EN BYDEL MED ET MANGFOLD AV MENNESKEGRUPPER OG EN ARKITEKTONISK UTFORMING AV BEBYGGELSEN SOM TILLATER AT INNBYGGERNES VEIER KRYSSES. VI FORETOK EN SPØRREUNDERSØKELSE I TRONDHEIM, SOM GJORDE DET TYDELIG AT FOLK LIKER Å MØTES I PARKER/GRØNNE OMRÅDER. DET FALLER DEM NATURLIG Å STOPPE OPP/SENKE FARTEN OG OPPHOLDE SEG DER OVER LENGRE TID. VI BRUKER DERFOR PARKEN SOM ET KONKRET GREP FOR Å OPPNÅ VÅR VISJON. VI SER PÅ HELE LILLEBY SOM ET STORT GRØNTOMRÅDE, EN PARK, DER INGEN OMRÅDER PÅ BAKKEPLAN ER DIREKTE PRIVATE. TYPOLOGIENE SMELTER SAMMEN. DET OPPSTÅR NYE VEIER Å BEVEGE SEG, SAMT EN FØLELSE AV AT ALLE EIER ”LITT AV ALT”. MØTER SOM OPPSTÅR VED INNGANGEN TIL DIN EGEN BOLIG ER LIKE VIKTIGE SOM MØTER I GATA, I SKOGEN ELLER PÅ TORGET.

RIV GJERDET. KONSEPT. GÅ UT MELLOM TRÆRNE.

ILAPARKEN. TRON

ARK 5. HØST 2010. BYPLANLEGGING.

METTE BERG MAASTAD. RANDI AUSTLID FJELDTVEDT. SERINE VÆTING. TORUNN VAKSVIK SKARSTAD.

DETALJERING. LAMELL.


KONSEPT.

PARK.

SKOG.

INDU

BEVARE SKOGEN SOM ALLEREDE ER PÅ TOMTEN. SKOGEN OMRÅDET SOM ET GRØNT BELTE.

SAMLE FOLK PÅ FELLES HUSTAK ELLER BAKKEPLAN. INGEN BALKONG. SITUASJONSPLAN 1:20000. LILLEBY SETT I SAMMENHENG MED RESTEN AV TRONDHEIM.

LILLEBY - PLASSERING I TRONDHEIM


KONSEPT.

PARK.

SKOG.

INDUSTRISKOG.

BEVARE SKOGEN SOM ALLEREDE ER PÅ TOMTEN. ER SKOGEN GÅR GJENNOM BEVARE SKOGEN SOM ALLEREDE PÅ TOMTEN. OMRÅDET SOM ET GRØNT BELTE. SKOGEN GÅR GJENNOM OMRÅDET SOM ET GRØNT BELTE

SAMLE FOLK PÅ FELLES HUSTAK ELLER SAMLE FOLK PÅ FELLES HUSTAK ELLER BAKKEPLAN. INGEN BALKONG. BAKKEPLAN. INGEN BALKONG

VANN SOM MØTESTED. VANN SOM MØTESTED

RIVGJERDET. GJERDET - MØT RIV MØT FOLK.

FOLK

TÅRN SOM KJENNEMERKE OG MØTEPLASS. TÅRN SOM KJENNEMERKE OG MØTEPLASS

KNYTTE EKSISTERENDE HANDEL OPP KNYTTE EKSISTERENDE MOT EGET HANDELSSENTRUM. HANDEL OPP MOT EGET HANDELSSENTRUM

PLASSERING UTVALGTE MØTEPLASSER. PLASSERING UTVALGTE

OVERGANG BEBYGGELSESSTRUKTURER OVERGANG BEBYGGELSESSTRUKTURER.

MØTEPLASSER


12 m

GATE

EKSISTERENDE BEBYGGELSE. NY BEBYGGELSE.

BOLIG. NÆRING. OFFENTLIGE TJENESTER. KOLLEKTIV TRANSPORT.

HOVEDVEINETT FOR BIL. VEIER FOR ADKOMST TIL BOLIGENE. ELEVERT VEI FOR GANG OG SYKKEL.

NETTVERK AV BEVEGELSESMULIGHETER FOR GANG OG SYKKEL. PLAN 1:2000 UTVALGT VANDRING VIST I PLAN 1:500.


SAMLE FOLK PÅ FELLES HUSTAK ELLER BAKKEPLAN. INGEN BALKONG.

RIV GJERDET. MØT FOLK.

PLAN 1:2000

12 m

13 m

OVERGANG BEBYGGELSESSTRUKTURER.


PLAN 1:2000

PLAN 1:2000

13 m

12 m

9m

9m 13 m

12 m

9m

9m

2m

1,5 m

1,5 m

GATESNITT HOVEDGATE. GATE.6 m 1,5 m GRØNN 2m 1,5 m

6m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

2m

GATESNITT HOVEDGATE, GRØNN GATE GATESNITT HOVEDGATE. GRØNN GATE.

2m

2,5 m

2,5 m

5m

GATESNITT SMÅGATER. GRÅ 2,5 m 5 m GATE.

2,5 m

GATESNITT SMÅGATER. GRÅ GATE

GATESNITT SMÅGATER. GRÅ GATE.

ANTALL KVM PARK PER PERSON.

ANTALL KVM PARK PER PERSON

ANTALL KVM PARK PER PERSON.


PRINSIPP TYPOLOGI.

VANDRING GJENNOM LILLEBY.

MØTEPLASSER

MØTEPLASSER I SKOGTYPOLOGI. MØTEPLASSER I KARRÉTYPOLOGI. SKOGTYPOLOGI KARRETYPOLOGI

MØTEPLASSER I LAMELLTYPOLOGI. LAMELLTYPOLOGI

BEVEGELSE

A

B

BEVEGELSE GJENNOM BEVEGELSE GJENNOM SKOGTYPOLOGI KARRETYPOLOGI SKOGTYPOLOGI. KARRÉTYPOLOGI.

BEVEGELSE GJENNOM LAMELLTYPOLOGI LAMELLTYPOLOGI.

PARKERINGSPRINSIPP FOR TYPOLOGIENE. GIR FÆRREFÆRRE SYNLIGE BILER ISYNLIGE BYBILDET. BEGRENSET INNSYN PÅ BAKKEPLAN. PARKERINGSPRINSIPP, BILER BEGRENSET INNSYN PÅ BAKKEPLAN

FREMTIDSTANKE. VANNRENNA

MØTEPLASS. VANNRENNA.

LILLEBYPARKEN SOM BYPLANGREP ER NOE VI KAN SE FOR OSS OVERFØRT TIL ANDRE DELER AV BYEN. DEN OPPFORDRER TIL EN ALTERNATIV HVERDAG OG SOSIAL LIVSSTIL. SAMTIDIG MENER VI DEN GIR NOE TILBAKE TIL OMRÅDENE RUNDT, VED Å TILFØRE DISSE ØKT FRIAREAL.

INDUSTRISKOGEN

MØTEPLASS. INDUSTRISKOGEN.

UTSIKTSTÅRNET

MØTEPLASS. UTSIKTSTÅRENT I SKOGEN.

B

UTVALGT VANDRING 1:500. EKSEMPEL PÅ PRINSIPP FOR TÅRN. SYKKELHEIS, TRAPP, LYSKILDE ELLER UTSIKTSTÅRN.

A

SNITT A-A. 1:500. GJENNOM SKOGEN. FRA TETT SKOG TIL PARK.

SNITT B-B. 1:500. GJENNOM TORGET.


DETALJERING. LAMELL. ILAPARKEN. TRONDHEIM.

PARC DE LA VILLETTE. PARIS, FRANKRIKE. BERNARD TSCHUMI.

DIANA MEMORIAL FOUNTAIN. HYDE PARK, LONDON. KATHRYN GUSTAFSON.

THE RED RIBBON. QINHUANGDAO CITY, CHINA.

LANDWORKS STUDIO. BOSTON, MASSACHUSETTS, USA.

FOREST ARCHITE

ORUNN VAKSVIK SKARSTAD.

TYPOLOGIEN HØRER HJEMME I DET HELLENDE TERRENGET. STØRRE ENHETER SOM EGNER SEG FOR FAMILIER. LEGGER TILRETTE FOR MØTER MELLOM BEBOERE PÅ BEGGE SIDER AV EN LAMELL, DA DE DELER INNGANG OG UTEAREALER MED ULIKE BEBOERGRUPPER. BOAREAL: CA. 30 KVM PER PERSON.

IDER ULIKE C

C

SITUASJONSPLAN 1:500.

PLAN 1:200.

VANDRING GJENNOM LILLEBY.

MØTEPLASSER I LAMELLTYPOLOGI.

SITUASJONSPLAN 1:500.

SNITT C-C. 1:500. A

B


C

C

SITUASJONSPLAN 1:500.


DETALJERING. KARRÉ. TYPOLOGIEN HØRER HJEMME PÅ FLATMARK. ENHETENE VARIER I STØRRELSE OG EGNER SEG SOM ALT FRA STUDENTBOLIG TIL FAMILIEBOLIG. TYPOLOGIEN LEGGER TILRETTE FOR MØTER I SVALGANG, PÅ BAKKENIVÅ I KARRÉROMMET, PÅ TAKET OG MELLOM KARRÉENE. BOAREAL: CA. 25 KVM PER PERSON.


E

D

D

EN.

E PLAN 1:200.

B

SITUASJONSPLAN 1:500.

UTVALGT VANDRING 1:500.

SNITT E-E. 1:200.

SNITT D-D. 1:500.

E

PRINSIPP FOR Å UNNGÅ INNSYN.


-A. 1:500. GJENNOM SKOGEN. FRA TETT SKOG TIL PARK.

DETALJERING. SKOGHUS.

TYPOLOGIEN HØRER DEN LEGGER TILRETT ENHETENE PASSER FO BOAREAL: CA. 25 KVM

F G

PLAN 1:200. SITUASJONSPLAN 1:500.


TYPOLOGIEN HØRER HJEMME I SKOGEN. DEN LEGGER TILRETTE FOR MØTER MELLOM BEBOERENE I RAMPESYSTEMET SOM FØRER TIL INNGANGENE. ENHETENE PASSER FOR SMÅ FAMILIER, PAR OG ENKELTPERSONER. BOAREAL: CA. 25 KVM PER PERSON. PRINSIPP FOR Å UNNGÅ INNSYN. E

H B

PLAN 1:200.

UTVALGT VANDRING 1:500.

F

F

G

G

SNITT E-E. 1:200.

SNITT F-F. 1:200.

H

PLAN 1:200.

UASJONSPLAN 1:500.

PRINSIPP FOR Å UNNGÅ INNSYN.

SNITT F-F. 1:200.

SNITT G-G. 1:200.

SNITT H-H. 1:200.

Riv gjerdet. Gå ut mellom trærne  

Semesteroppgave høst 2010 Byforming og planlegging Torunn V. Skarstad, Randi Fjeldtvedt, Mette B. Maastad, Serine Væting