Page 1

BO

Tettere Høyere bedre


Sivert melhus Hanna fingarsen Kristin blindheim Erlend lyngstad hovind


Undersøkelse

Hvordan vil du helst bo? For å starte prosjektet, ville vi prøve å finne ut av hvordan folk ønsket å bo. Ved hjelp av undersøkelsen fant vi ut at hele 3/4 av de rundt 400 spurte helst ville bo i enebolig, mens kun 1/4 kunne tenke seg å bo i boligkompleks.

Videre ba vi dem rangere hva de så på som viktige kvaliteter i en bolig. Her fant vi ut at det å ha en bolig som føles privat, med egen hage og fin utsikt var det de satte mest pris på, tett etterfulgt av naturlig lys fra flere sider. Dette er ting som i dag i hovedsak forbindes med eneboliger.

Privat hage Utsikt Privathet Lys fra flere sider Nærhet til butikk Egen inngang Mulighet for selvbygging Flere etasjer Nærhet til kollektivtrafikk Kompleks

Enebolig

Felles uteområde

På Heimdal skal vi gi innbyggerne de kvalitetene de ønsker seg, uten å direkte gi dem eneboliger. Vi ønsker å endre folks oppfatning av hva som er en god bolig, og at man kan få minst like høy bokvalitet i høyden som i bredden. De skal få eneboligluksus på en ny måte.


T y p o lo g i e r

Rekkehus Egen inngang Flere etasjer Mulighet for selvbygging Privat for- og bakhage Større felleshage Lysinnslipp fra minst to fasader

Høyhus Flere etasjer Lysinnslipp fra 3-4 fasader Stor privat balkong Større felleshage Ulike typer leiligheter

Lameller og bygårder Flere etasjer Stor privat balkong Lysinnslipp fra minst to fasader Felleshage


plan


PRINSIPPSKISSER

Heimdal som knutepunkt Heimdal fungerer i dag som et knutepunkt for flere omliggende boligområder. Dette er noe vi ønsker at det skal fortsette å være. For at Heimdal skal kunne vokse må avstanden mellom Heimdal og Trondheim sentrum bli mindre. Tidligere tok det 26 minutter med buss å komme seg til midtbyen. Når to togspor og lyntog blir installert vil det, med litt godvilje, ta 4 minutter å komme seg fra Heimdal til midtbyen.

KOMMUNIKASJON I dag har bilen førsteprioritet i Heimdal. Alle bygningene i sentrum er omringet av store parkeringsplasser. Alt er tilrettelagt for at du skal kunne kjøre helt fram til døren til den butikken du ønsker å besøke. Jernbanen er også en vesentlig del av Heimdal. Den deler byen i to deler, øst og vest. I vår byplan skal bilen få mindre plass. I hver ende av hovedfartsåren gjennom sentrum vil vi sette opp parkeringshoteller. Dette vil føre til at trafikken gjennom sentrum blir betydelig redusert, og areal blir frigjort til gående og syklende. Jernbanen heves for å åpne opp mellom øst- og vestsiden på bakkeplan.


PRINSIPPSKISSER

bebyggelse Bebyggelsen på Heimdal i dag består hovedsakelig av eneboliger, næringslokaler og industri. Sentrumsområdet er spredt utover langs jernbanen og oppover hovedgata. Siden næringen i sentrum hovedsakelig holder til i eldre, små bygg, finnes det ingen tydelig avgrensning mellom sentrumsbebyggelse og boligbebyggelse. Heimdal fortettes ved å bygge bygårder, høyhus, lameller og rekkehus. Langs gågatene og hovedgaten er deler av første etasje i bygårdene tiltenkt næring. Ved en videre utvidelse av sentrum, kan hele første etasje i bygårdene brukes til næringsformål.

PARKER og gågater Heimdal har idag få tilrettelagte møteplasser på gateplan. Det finnes bare ett felles parkområde. Der finner man noen offentlige benker som er omringet av en god del trær. Én park mener vi er alt for lite med tanke på en eventuell økning i innbyggertall. I vår byplan vil Heimdal få flere grønne områder med ulike funksjoner. Disse funksjonene vil blant annet være uteservering for restaurantene under jernbanen, torg, parkområde og skatepark. Vi ønsker å skape et konsentrert sentrum langs to nye gågater.


UTBYGGING

Første steg i utbyggingen For å skape et grunnlag for at Heimdal skal kunne fortettes slik vi ønsker, er det viktig at avstanden mellom Heimdal og midtbyen i Trondheim føles mindre. Derfor vil første utbygging blant annet innebære etabering av lyntoglinje mellom Heimdal og midtbyen. Med en økt tilknytning til midtbyen vil Heimdal bli et mer attraktivt område, både for bolig, næring og selskaper som trenger kontorlokaler. Derfor vil fokus i første utbygging være på dette. Den første bygården med høyhus på østsiden av jernbanen vil bli bygget, samt de mest sentrale bygårdene. Bygårdene i sentrum vil sammen med nye nærings- og kontorlokaler være med på å forme de første offentlige hovedplassene i sentrum.

Videre utbygging Sentrum vil bli videre utviklet i neste utbyggingsfase. Det vil bli to gågater i sentrum med butikker, restauranter og caféer på hver side. På østsiden vil det bygges tre nye bygårder med høyhus, og det vil bli flere bygårder på vestsiden. Videre utenfor sentrumskjernen vil det bli bygget lameller orientert nord-sør for mest mulig sol i uteområdet mellom lamellene. Området vil bli avgrenset med en rekke av boder i nord og sør. Utenfor lamellene finner vi rekkehus. Disse er trukket et stykke tilbake fra gaten med en forhage som buffersone til fortau og trafikk. Rekkehusene er gruppert slik at det, i likhet med lamellene, dannes en felles hage for beboerne.


UTBYGGING

Resultat Et viktig punkt i utbyggingen er å gi Heimdal en høyere befolkningstetthet. Innenfor Heimdal sentrum, her vist som innerste ramme (400 x 600 m) på illustrasjonen, bor det etter utbygging 6 250 personer. Om denne tettheten beholdes i videre utvikling, vil folketallet stige til 56 250 innenfor andre ramme, og 156 250 totalt innenfor hele bilderammen.

Heimdal sentrum etter utbygging: Areal: 240 000 kvm Innbyggere: 6 250 26 000 Innbyggere/km2:

FØR utbygging

Etter utbygging

Typologier

BYA: %-BYA: BRA: %-BRA:

BYA: %-BYA: BRA: %-BRA:

Utnyttelsesgrad, lamell: 420 % Utnyttelsesgrad, bygård: 200 % Utnyttelsesgrad, tårn og bygård: 450 % Utnyttelsesgrad, townhouses: 130 %

50 690 kvm 21 100 000 kvm 41,6

70 000 kvm 29 328 000 kvm 137


Langsnitt


G at e n i t t


Modellfoto


Modellfoto

Bo: Tettere, høyere, bedre  

Arkitektur5 - 2016 Hanna Marie Toreid Fingarsen, Erlend Lyngstad Hovind, Sivert Saltnes Melhus, Kristin Blindheim

Bo: Tettere, høyere, bedre  

Arkitektur5 - 2016 Hanna Marie Toreid Fingarsen, Erlend Lyngstad Hovind, Sivert Saltnes Melhus, Kristin Blindheim

Advertisement