Glasilo društva LIPE 2020

Page 1

GLASILO

DRUŠT VA UPOKOJENCEV LIMBUŠ - PEKRE MAREC 2020

ŠT. 17, LE TO XVII

VABILO Vabimo vas na redni letni programski Zbor članov Društva upokojencev LI-PE, ki bo v ~etrtek, 26. marca 2020, ob 16. uri v DOMU KULTURE V PEKRAH. Jubilej je vsak kot poslastica življenja, ko pogled objema ustvarjena vsa pretekla hrepenenja in ko na odru jubilejni se nastop slavi, s prijatelji so zbrani vsi in tako slavile Pevke ljudskih pesmi »Spominčice« so svoj 30-letni častitljivi jubilej s pogledi v pretekli čas, kaj vse razveseljeval je v času tem njihov pevski glas in še daleč v prihodnji čas naj bo tako, da babic pesmi slišalo se obilje bo! (F. Š.)

30 letni jubilej Pevk ljudskih pesmi »Spominčic« v letu 2019


Za훾etni sestav DU Li-Pe

Slavje DU v za훾etku delovanja

Za훾etni sestav ljudskih pevk

Za훾etni sestav MePZ


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

1

Glasilo Društva upokojencev Li-Pe, Limbuš - Pekre, Ob Blažovnici 41, 2341 Limbuš, Tel.: 02/613-44-00, e-mail: lipe.tajnistvo@gmail.com, www.du-lipe.si

KOLOFON

V preteklih letih je bilo izdanih 5 številk glasila z imenom Čiv-Čiv (2004 do 2009) in 11 številk z imenom Lipe (od 2009 do 2020). Glasilo 2020 beleži številko 17 in leto XVII. Uredniški odbor: Drago Koletnik, odgovorni urednik, Franjo Šauperl, glavni urednik, Mira Novak in Zlatka Tibaut, članici Jezikovni pregled: Vilma Majerle Fotografije: Drago Koletnik idr. Oblikovanje in tisk: UPRINT d. o. o., Limbuš Naklada: 500 izvodov Glasilo je za člane brezplačno. Prostovoljne prispevke lahko nakažete na TRR pri NKBM: SI56 0451 5000 2632 409.


KAZALO

VSEBINE

2

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE Uvodnik urednika.......................................................................................................................... 3 SEDEMNAJSTO LETO PRIHAJA GLASILO »Lipe« MED ^LANSTVO OB 35-LETNICI DELOVANJA DU ... .............................................................. 3 Iz vodstva dru{tva......................................................................................................................... 4 DU Li-Pe – 35 LET ORGANIZATOR AKTIVNOSTI UPOKOJENCEV V KS LIMBU[ IN V KS PEKRE − NEKO^ IN DANES.................................................................. 4 POSLOVNIK PROGRAMSKEGA ZBORA ^LANOV DU LIMBU[ - PEKRE (26. marec 2020).... 6 PORO^ILO PREDSEDNIKA O DELOVANJU DU LIMBU[ - PEKRE V LETU 2019.................... 7 PORO^ILO TAJNICE DU ZA LETO 2019................................................................................... 10 PREGLED SKLEPOV ORGANOV DRU[TVA Li-Pe v LETU 2019..............................................11 FINAN^NO PORO^ILO ZA LETO 2019 .................................................................................... 13 PORO^ILO NADZORNEGA ODBORA....................................................................................... 14 NA^RT DELA DU LIMBU[-PEKRE ZA LETO 2020................................................................... 14 PREDLOG FINAN^NEGA NA^RTA ZA LETO 2020.................................................................. 15 @ivljenje, delo in na~rti dru{tvenih sekcij................................................................................. 15 DEJAVNOST RO^NODELSKE SEKCIJE »SPOMIN^ICE« LIMBU[........................................ 15 PEVKE LJUDSKIH PESMI »SPOMIN^ICE« ............................................................................ 17 Glasilo »PORABJE« - TEDNIK SLOVENCEV NA MAD@ARSKEM ... ....................................... 18 DEJAVNOST RO^NODELSKE SEKCIJE »RO@ICE« PEKRE................................................... 19 10-LETNO DELOVANJE ME[ANEGA PEVSKEGA ZBORA DU Li-Pe ...................................... 20 OB DECENIJSKEM JUBILEJU ME[ANEGA PEVSKEGA ZBORA Li-Pe................................... 21 KEGLJA[KA SEKCIJA DU Li-Pe................................................................................................ 22 REKREACIJSKA SEKCIJA – UTRIP DEJAVNOSTI TELOVADK................................................ 23 INVENTURA 2019....................................................................................................................... 24 [AHOVSKA SEKCIJA V LETU 2019 ......................................................................................... 24 V LIKOVNI SEKCIJI V LETU 2019 NOV VETER........................................................................ 25 IZLETNI[KA SEKCIJA IN VESELO DRU@ENJE V LETU 2019................................................. 25 UPOKOJENCEV IZKU[NJE IN MODROST............................................................................... 27 BELA MOKA................................................................................................................................ 27 @IVLJENJA DAR......................................................................................................................... 27 Samopomo~ ter prostovoljstvo v DU in v kraju za krajane..................................................... 28 PORO^ILO O PROJEKTU »STAREJ[I ZA STAREJ[E« V LETU 2019.................................... 28 KS LIMBU[ OMOGO^A KRAJANOM BREZPLA^NA PREDAVANJA IN POGOVORE............. 29 CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA ZD MARIBOR »PROGRAM ZA KREPITEV ZDRAVJA«.... 30 ZOBOZDRAVNIK SVETUJE NEGA ZOB IN PRAVILNO [^ETKANJE...................................... 31 SKUPINA STARIH LJUDI ZA SAMOPOMO^ »POMLAD« V LETU 2019 ... .............................. 31 KO JUTRO SE ZBUDI …............................................................................................................ 32 Vse`ivljenjsko izobra`evanje..................................................................................................... 33 STAREJ[I SE U^IMO TUDI V OBDOBJU STAROSTI............................................................... 33 IZOBRA@EVANJE V DU Li-Pe.................................................................................................... 33 Sodelovanje v Zgornjepodravski pokrajinski zvezi DU........................................................... 33 DU Li-Pe V ZGORNJEPODRAVSKI ZVEZI DU.......................................................................... 33 PREDSTAVNIK DU Li-Pe NA LITERARNO GLASBENEM POPOLDNEVU ZPZDU MB............ 34 Besede o ~lanih........................................................................................................................... 35 KLEPET OB SKODELICI KAVE PRI ALOJZU – LOJZEKU ZORCU.......................................... 35 LIZIKA OSRAJNIK – SRE^NA SEM, KER SEM DOMA............................................................. 36 ^LANI DU LIMBU[ - PEKRE V DOMOVIH STAREJ[IH............................................................ 37 Raznovrstno................................................................................................................................. 37 DAN ODPRTIH VRAT DOMA POD GORCO.............................................................................. 37 NEKAJ RESNIC O VINU............................................................................................................. 38 NASMEHNIMO SE SVOJI GENERACIJI.................................................................................... 38 DU Li-Pe V SREDSTVIH JAVNEGA OBVE[^ANJA................................................................... 39 OBVESTILA DU ZA ^LANSTVO................................................................................................. 39 VABILO ZA ^LANSTVO V DU Li-Pe........................................................................................... 40 In memoriam................................................................................................................................ 40 V LETU 2019 SMO SE ZA VSELEJ POSLOVILI........................................................................ 40


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

3

Uvodnik urednika

SEDEMNAJSTO LETO PRIHAJA GLASILO »Lipe« MED ^LANSTVO OB 35-LETNICI DELOVANJA DRU[TVA UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

S

edemnajst let neprekinjenega izdajanja glasila je lepa doba, ko glasilo »Lipe« izvršuje med našimi upokojenci svoje poslanstvo informiranja članstva in obveščanja o aktivnem delovanju upokojencev v Limbušu ter v Pekrah in je hkrati ogledalo društva, ki o delu društva obvešča tudi širšo javnost v kraju delovanja in izven njega. Če opravimo vpogled v arhiv vseh dosedanjih društvenih glasil, je to izjemno bogata podoba delovanja društva v več kot poldrugem desetletju izdajanja društvenega glasila. Je pa v letu 2020 še pomembnejši jubilej društva upokojencev Limbuš - Pekre, saj poteka 35 let neprekinjenega delovanja društva, ki je previharilo številne vzpone, kdaj tudi kakšen padec, a v tem obdobju se je zvrstilo v dru-

štvu izjemno obsežno članstvo, ki nenehno že dolga leta ohranja število nekje med štiristo in petsto, kar je hkrati najmnožičnejše društvo, tako po številu članstva, kakor tudi po obsegu različnih dejavnosti, sekcij in krožkov, ki pestrijo dogodke v domačih logih in občasno tudi v širši okolici in vse do tujine. Društvo ima tako različne dejavnosti in skupine, da lahko vsakdo najde v njem nekaj za dušo in telo in v njem udejanja svoje aktivnosti tretjega življenjskega obdobja, pa naj gre za ročnodelsko ustvarjanje, prepevanje, rekreacijo, kegljanje, šahiranje, izletništvo, literarno in likovno ustvarjanje in še kaj. Pa tudi spomin na preminule člane društva je primer častitljivega spomina na naše nekdanje članstvo. V petintridesetih letih obstoja in aktivnega delovanja Društva upokojencev Limbuš - Pekre se je zvrstilo toliko dogodkov, da bi jih težko strnili v opis tega glasila, pač pa pričajo o številnih dejavnostih naših upokojencev zapisi v vseh sedemnajstih letnikih glasila »LIPE«. Z veseljem lahko ugotovimo, da je poleg glasila »Naš kraj«, ki ga izdaja Krajevna skupnost Limbuš, glasilo LIPE drugo najstarejše krajevno glasilo v Limbušu in Pekrah s sedanjim sedemnajstim letnikom. Glasilo LIPE je namenjeno

številnemu članstvu Društva upokojencev Li-Pe, ki ga praviloma prejmejo člani malo pred letnim zborom članov, da so pred tem dogodkom seznanjeni z delom društva v preteklem letu in z načrti za tekoče leto ter so s tem lahko pripravljeni na razpravo na samem Zboru članov. Glasilo LIPE prihaja tudi tokrat med članstvo z zanimivimi prispevki iz delovanja društva in njegovih sekcij ter z načrti za tekoče leto, ki jih načrtuje društvo udejanjiti. Naj bo tudi to glasilo neposredna informativna vez med društvom in članstvom, naj glasilo prispeva svoj delež k spominu na 35-letno mnogostransko delovanje društva, k lanskoletnemu jubileju Pevk ljudskih pevk »Spominčic« in k letošnjemu 10-letnemu prepevanju Mešanega pevskega zbora DU Li-Pe. Hkrati pa naj ponese glasilo vabilo vsem upokojencem v naših krajih, ki še niso člani društva, da se nam pridružijo z vpisom med članstvo, kjer lahko najde skoraj vsakdo svoje interesno področje ali pa priložnost za druženje s sebi enakimi. Naj se DU Li-Pe razvija naprej v prihodnje čase in naj bo glasilo LIPE tudi v prihodnje zrcalo aktivnega društvenega delovanja v Limbušu in v Pekrah! Franjo Šauperl, glavni urednik


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

4 Iz vodstva dru{tva

DU Li-Pe – 35 LET ORGANIZATOR AKTIVNOSTI UPOKOJENCEV V KS LIMBU[ IN V KS PEKRE − NEKO^ IN DANES Od ustanovitve DU Limbuš – Pekre, to je od 21. 12. 1985 do danes

K

o takole razmišljam o našem delu, si ne morem kaj, da ne bi v kratkem opisal zgodovine DU, ki letos obeležuje že svojih častitljivih 35 let. Iztekali so se zadnji dnevi leta 1985, bilo je tik pred božičem, ki še takrat za marsikoga ni bil krščanski družinski praznik. V jedilnici OŠ Rada Robiča so se 21. 12. 1985 na predlog krajevne organizacije SZDL Limbuš in SZDL Pekre zbrali upokojenci in ustanovili svoje društvo upokojencev. Povabili so vse upokojence, da se aktivno vključijo v njihovo delovanje, saj jih je veliko že bilo član društev na Taboru, Centru in še kje. 5. 3. 1986 je bila podana vloga za vpis v register in 21. 4. 1986 je že bila izdana odločba. Včlanjenih je bilo 164 upokojencev. Prvi predsednik društva je postal Drago Orgulan, podpredsednika pa Drago Kramer in Jurij Pahernik ter tajnica Zvonka Bezenšek.

svoje upokojence so nabavljali premog in ga tudi pomagali pospraviti starejšim, ki tega niso zmogli. Določili so tudi govornika ob poslovitvah pokojnika. To sta bila g. Drago Kramer in g. Jurij Pahernik. KS Limbuš je vsa leta nudila pomoč za delovanje, upokojenci pa so pomagali KS pri pobiranju članarin SZDL, raznašanju vabil itd. Ob koncu leta 1986 je bilo že 256 članov. V tem času so reševali tudi stanovanjske probleme. Leta 1988 je prišlo do kadrovske spremembe in predsednikovanje je do konca mandata prevzel Drago Kramer. Predsedniki so se menjavali tako iz Limbuša in Peker. Gospoda Kramerja je nasledil gospod Jurij Pahernik, od leta 1993 do 1997 gospa Marta Šparl, od 1997 do 2001 gospa Dora Vauda, od 2001 do 2005 gospod Rado Artiček, od 2005 do 2009 gospod Ivo Gabrovec,

Razvitje prvega praporja

Udeleženci na prireditvi DU

V prvih letih so bile ustanovljene razne sekcije, in sicer: • Ročnodelska sekcija v Limbušu; • Sekcija za rekreacijo; • Gobarski krožek; • Ženski pevski zbor; • Izletniška sekcija; • Ročnodelski krožek v Pekrah. V letu 1986 so imenovali Odbor za izdelavo prapora, ki so ga 1987 tudi predali svojemu namenu. Prvi praporščak je bil Vili Tučič. Za

od leta 2009 do 2013 gospa Teja Pavkovič, v obdobju 2013 do 2017 gospod Franc Ošljak ter v mandatu 2017 do 2021 gospod Drago Koletnik. Vsak od predsednikov je dodal svoj pečat v mozaik delovanja društva. Leta 1992 je društvo štelo že 549 članov in to nas je uvrščalo med večja društva. Ročnodelke v Limbušu so v začetku pletle tople nogavice za starejše krajane v domovih, jih obiskovale in obdarile za praznike. Čistile so limbuško nabrežje, pokopališče, spomin-


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE sko obeležje in še bi lahko našteval. Ob delu so tudi veselo zapele in tako je leta 1988 nastala skupina Pevk ljudskih pesmi. Tudi ročnodelke v Pekrah aktivno delujejo že od leta 1991. Druženja so bila včasih drugačna, saj so bile letne konference z družabnim srečanjem in bogatim srečelovom. Časi se spreminjajo in tako je rastlo tudi društvo. Izletništvo je bilo paradni konj, saj so za naše člane organizirali veliko čudovitih izletov po domovini in tujini. Leta 2001 je predsednik DU Li-Pe, gospod Rado Artiček, predlagal dopolnitev imena Društva upokojencev z nazivom Li-Pe, ki ima za Slovence poseben pomen, hkrati pa so kratice Limbuša in Peker. Nastalo je novo poimenovanje, in sicer »Društvo upokojencev Li-Pe, Limbuš - Pekre«. Izredno perspektivni in voljni dela ter tekmovanj so bili naši kegljači, ki imajo svoj domicil v Pekrah. Ustanovljeni so bili marca 2001 pod vodstvom gospoda Alojza Zorca. Leta 2004 jim je KS Pekre dodelila kletni prostor v Domu kulture, kjer so si, predvsem z lastnim delom, uredili zimsko kegljišče in družabni prostor. Gospod Ivo Gabrovec je v svojem mandatu poskrbel za pokritje zunanjega kegljišča, za kar so bili še posebno hvaležni donatorju KAGER HIŠE in KS Pekre. Leta 2004 je predsednik DU Li-Pe, gospod Rado Artiček, predlagal izdajanje društvenega glasila, ki bi ga prejeli vsi člani društva. Obveščeni bi bili o delovanju društva ter sekcij, hkrati pa povabljeni na občni zbor. V začetku se je bilten imenoval Čiv-Čiv, kasneje pa prerasel v ime LIPE, ki ga izdajamo v 500 izvodih in je pregled vsega dela, dejavnosti ter obvestil, ki zanimajo vse naše upokojence. Leta 2006 je predsednik gospod Ivo Gabrovec želel, da se tudi naše društvo vključi v projekt »Starejši za starejše za boljšo kakovost življenja doma«. V prostovoljstvu je 13 žensk in en moški. Opravljajo humanitarno delo, saj obiščejo vse krajane, stare nad 69 let, jim pomagajo, svetujejo, sodelujejo s KS Limbuš in KS Pekre, Župnijsko karitas, Rdečim križem Limbuš in Rdečim križem Pekre, CSD MB, organizirajo predavanja o prehrani, demenci ipd. Glede na to da je bil prapor že starejši in njegovi simboli niso več ustrezali znaku društva, je bil leta 2008 na svečani akademiji, 11. 12. 2008, razvit nov prapor, ki ga je svečano prevzel praporščak Mijo Šoštarič, sočasno pa sta bili posajeni v Limbušu in Pekrah »upokojenski lipi« kot spomin na ta dogodek.

5

V letu 2008 so pričeli v Limbušu z aktivnostmi za zgraditev medgeneracijskega doma. Dr. Mateja Kožuh, predsednica ZDUS, je po večkratnih sestankih med predstavniki KS Limbuš, TD Limbuš, DU LI-PE in MOM, ki jo je zastopala gospa Tatjana Kristl, dobila zeleno luč za njegovo izgradnjo. V letu 2009 je že bila podpisana pogodba na KS, TD, in MOM o prenosu lastniške pravice na občinske nepremičnine, potekal je že odkup drugega dela zemljišča ob zgradbi Ob Blažovnici 51, tekle so že idejne študije za prijavo za evropska sredstva … Žal je vse ostalo zgolj in samo pri besedah, saj se je zmeraj našel vzrok in razlog, od neurejene dokumentacije do lastništva zemljišča itd., da projekt še zmeraj stoji na istem mestu in tudi bivši župan, gospod Fištravec nam je dal jasno vedeti, da denarja preprosto ni in tako bo naša »Trnjulčica« spala še mnogo, mnogo let. Leta 2008 so se pričeli prijateljski razgovori in sodelovanje med gospodom Alojzom Škodnikom ter predsednikoma gospodom Ivom Gabrovcem in gospodom Frančiškom Gašperjem iz Mislinje. Leta 2012 je bila slovesno podpisana »Listina o dolgotrajnem sodelovanju med DU Mislinja in DU Limbuš-Pekre« in je bilo večkrat organizirano medsebojno druženje. Leta 2010 je bil ustanovljen MePZ, ki bo letos praznoval deset let delovanja. Leta 2013 sem kot podpredsednik omenil predsedniku Francu Ošljaku, da bi bilo dobro urediti dvoriščni prostor, kjer je včasih stala lesena lopa, za meddruštveni prostor. Z veseljem je prevzel pobudo in začela se je akcija, kjer je sodelovalo veliko naših upokojencev pod taktirko in idejnim vodjem gospodom Milanom Robnikom. Ob finančni podpori, predvsem pa materialni pomoči mnogih donatorjev, je zrasel lep prostor, ki smo ga v letu 2019 v notranjosti še izolirali, tako stene kot strop, ter nabavili novo razsvetljavo in klimo za ogrevanje. Brez resnične pomoči KS Limbuš, predsednika gospoda Andreja Šauperla, predvsem pa tajnice Karoline Merc, si tega ne bi mogli privoščiti. Prav tako smo uredili ločeni pisarni za delovanje tajništva in prostor za sestankovanje in predsedovanje. Še bi lahko naštevali o sekcijah ter humanitarnem delu, saj ne smemo pozabiti naših rekreativcev, šahistov in likovnikov, zavetišče dajemo tudi Šoli zdravja in njihovi jutranji telovadbi. Vsega tega ne bi zmogli, če ne bi bilo okoli


6

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

nas ljudi, ki razumejo našo dejavnost in nam priskočijo na pomoč. Tukaj je OŠ Rada Robiča, kjer imajo pevske vaje člani MePZ, rekreativke v TVD Partizanu, Gasilsko društvo Pekre, ki nam zmeraj priskoči na pomoč, tako pri poslovitvah naših članov, kakor pri brezplačnem koriščenju njihovih prostorov za potrebe našega društva. Vsekakor so tukaj naši prijatelji iz Kulturnega društva Pekre-Limbuš, pa Svet KS Pekre s predsednico gospo Zvonko Debenak in tajnico Jelko Kapun, saj se naše ročnodelke iz Peker in kegljači počutijo varno in zadovoljno. Tvorno sodelujemo z društvi in organizacijami obeh KS, kot so KO RK Limbuš in KO RK Pekre, s KO ZB za vrednote NOB, Turističnima društvoma v Limbušu in v Pekrah. Posebna zahvala DU Li-Pe velja KS Limbuš, s predsednikom Sveta KS gospodom Andrejem Šauperlom in tajnico gospo Karolino Merc, ki omogočajo nemoteno delo vsem sekcijam, prijetno bivanje, tople prostore in prijazno besedo. V znak hvaležnosti in medsebojnega pro-

gramskega sodelovanja z veseljem sodelujemo na vseh proslavah in prireditvah v čast krajevnih praznikov KS Limbuš in KS Pekre. Športniki, kegljači in šahisti organizirajo turnirje, likovniki svoja dela razstavljajo v prostorih KS, kakor tudi v domovih upokojencev, ročnodelke Limbuša in Peker razstavijo svoja dela v čast praznikov KS, člani MePZ nastopijo na proslavah KS, ob spomeniku NOB, slavjih DU LI - PE, revijah pevskih zborov v Unionski dvorani, po domovih ostarelih idr. Najaktivnejše so članice Pevk ljudskih pesmi »Spominčice«, ki so 23. 10. 2019 z jubilejnim koncertom zabeležile 30. obletnico delovanja sekcije. Poleg nastopov v čast praznikov KS nastopajo še na vsaj 20-ih prireditvah blizu in daleč. Letos so nastopile tudi na Prešernovi proslavi v Pekrah. Mislim, da bi bili ustanovitelji društva ponosni, saj so rezultati 35-letnega dela vidni in je vsak izmed nas prinesel en delček v zgodovinski mozaik DU LI-PE, Limbuš - Pekre. Drago Koletnik, predsednik DU Li-Pe

VABIMO VAS NA REDNI LETNI PROGRAMSKI ZBOR ČLANOV DU Li - Pe Limbuš - Pekre, ki bo v četrtek, 26. marca 2020, ob 16. uri v Domu kulture v Pekrah

Kulturni program Zbor članov DU Li-Pe (v nadaljevanju Zbor članov): 1. Otvoritev, pozdrav in sprejem Poslovnika 2. Izvolitev delovnega predsedstva 3. Potrditev dnevnega reda in izvolitev ostalih organov Zbora članov 4. Poročilo o delu DU za leto 2019 5. Razprava po poročilih in beseda gostov 6. Poročilo verifikacijske komisije 7. Sprejem in potrditev poročil 8. Predstavitev, razprava in potrditev programa dela, ter načrt financiranja za leto 2020 9. Razno Ključna gradiva za Zbor članov so podana v tem glasilu, da jih lahko v miru proučite in se pripravite na razpravo o poročilih in načrtih DU.

POSLOVNIK PROGRAMSKEGA ZBORA ^LANOV DU LIMBU[ - PEKRE (26. marec 2020) 1. člen Zbor članov Društva upokojencev Limbuš - Pekre sklicuje na osnovi 27. člena Pravil društva predsednik društva na predlog UO društva. 2. člen Pravico do udeležbe na Zboru članov imajo vsi člani društva, zbor pa je sklepčen, ko je ob predvidenem začetku navzočih najmanj ena tretjina članov, če pa ni, se začetek preloži za 30 minut, nato je zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj 10 odstotkov članov društva. 3. člen Zbor članov vodi predsedstvo v sestavi: predsednik, dva člana predsedstva, zapisnikar in drugi izvajalski organi zbora, ki jih izvoli Zbor članov z javnim glasovanjem.


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

7

4. člen V delu Zbora članov imajo pravico sodelovati in glasovati prisotni člani društva, sodelujejo pa lahko tudi gostje, vendar le-ti nimajo pravice glasovanja. 5. člen Član društva ali gost, ki želi razpravljati, se je dolžan predstaviti z imenom in priimkom ter napovedati temo svoje razprave. Razprava sme trajati 3 minute. 6. člen Sklepi, sprejeti na zboru članov, so veljavni, če je zanje glasovalo več kot polovica navzočih članov (31. člen Pravil DU Li-Pe). 7. člen Ko je izčrpan dnevni red Zbora članov, delovno predsedstvo zaključi Zbor članov. 8. člen Predsednik delovnega predsedstva po končanem Zboru članov skrbi za to, da se pripravi, podpiše in overi zapisnik Zbora članov. 9. člen Poslovnik o delu Zbora članov DU Li-Pe sprejmejo člani društva z javnim glasovanjem in to z večino glasov prisotnih članov društva.

PORO^ILO PREDSEDNIKA O DELOVANJU DU LIMBU[ - PEKRE V LETU 2019

S

poštovani članice in člani Društva upokojencev Limbuš - Pekre. Za nami so že tri leta mandata, ko vas sedanja ekipa skuša mirno in varno pripeljati v zavetje našega skupnega doma. Moja domovina Slovenija je dežela na sončni strani Alp, kjer vladajo sreča, veselje,

medsebojno razumevanje in strpnost. Ja, res je, a lahko bi nam bilo še lepše. Velikokrat slišim, da bi lahko bili druga Švica. V kolikor bi delali kot oni in hkrati dobro gospodarili, bi nam bilo še lepše. Junija 2018 smo imeli predčasne volitve. Sestavili smo novo vlado, ki jo je vodil premier g. Marjan Šarec. Pred volitvami so nam obljubljali vse in še več. A žal ni tako. Pokojnine so nam letos uskladili dvakrat, in sicer za 2,7 % in 1,5 %, kar je še zmeraj 5,4 % dolga za obdobje od 2010 do 2015, ko se niso usklajevale skladno z zakonom. Pričakujemo sprejetje Zakona o dolgotrajni oskrbi, da bi končno osrečili tiste upokojence, ki bi želeli svojo starost preživeti v varnem zavetju domačega ognjišča. Koalicija nam je veliko obljubljala, in sicer 0,4 % BDP za izgradnjo domov

za starejše, a še za vzdrževanje starih ni denarja. Ja, papir prenese vse. Veliko ostrih in lepih besed je bilo namenjenih za ukinitev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Koalicija in opozicija bosta dali v proceduro Zakon o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu. Predsednik ZDUS-a gospod Sušnik je vodil razgovore s politiki obeh polov. Velikokrat govorimo isti jezik, ne zmoremo pa najti skupnih rešitev. Življenjska raven upokojencev se slabša. Lahko smo zelo zaskrbljeni. Ker nismo revna dežela, je nevzdržno, da je preveč upokojencev socialno šibkih. Marsikoga že tare revščina, žalost, nasilje, izkoriščanje. Vse to doživljajo naše prostovoljke, ki so jim v pomoč in gredo na njihove domove vsak trenutek, ne glede na vreme. Izredno sem vesel


8

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

in ponosen na njih. Žal so naši bančniki in gospodje poslanci dosegli, da kar 2/3 upokojencev ne dobi kredita in nam tako onemogočili nakup stanovanj in ostalih materialnih dobrin. Naj bo zaenkrat dovolj o politiki, ki nas razdvaja. Ne jezite se, dragi moji, naj vam vsak trenutek, ki ga preživite med nami, daje novih moči v jeseni življenja. V letu 2019 smo bili v DU Li-Pe zelo aktivni. Vsako sredo imamo uradne ure za stranke. Veselimo se vsakega, čeprav pride samo pogledat, kaj delamo ali na mali klepet. Veseli nas, da smo končno uredili našo Trnuljčico – Srečevališče, prostor, ki ga lahko koristimo tudi v zimskem času. V hladnih dneh ga koristijo za jutranje razgibavanje tudi člani Društva za zdravje Limbuš. Tudi sicer smo tekom leta zelo aktivni. Že takoj po novem letu se pričnejo aktivnosti, saj Inventurna komisija opravi pregled stanja inventarja in drobnega inventarja, Komisija za popis blagajne opravi svoje delo že konec decembra, da lahko člani Nadzornega odbora v miru pregledajo delovanje društva in blagajne. V začetku januarja se sestane UO, kjer razpravljamo o aktivnostih za zbor članov, glavni urednik Franjo Šauperl pa predstavi zasnovo glasila »Lipe«, ki mora biti pripravljeno in razdeljeno članom DU do samega Zbora članov. V mesecu februarju in marcu prejmemo največ vabil, da se udeležimo zborov članstva prijateljskih društev. V Okrepčevalnici Jelka v Pekrah, kjer smo bili njihovi gostje, se je 25. februarja sestal UO, vodje sekcij, g. Franjo Šauperl ter vodja projekta »Starejši za starejše« in NO. V sproščenem razgovoru smo razpravljali o nalogah za Zbor članov, na njegovo željo in zaradi bolezni razrešili funkcije člana UO iz Peker, gospoda Jožeta Kokola, ter imenovali nadomestno članico, to je gospo Brigito Hojnik. Marca smo imenovali nove zaupnike, in sicer Brigito Hojnik namesto g. Jožeta Kokola ter Ljuba Finžgarja namesto Franca Božiča. 26. marca smo imeli redni Letni zbor članov, kjer sta bila prisotna tudi predsednik PZDU, g. Edi Sever in njegov predhodnik in naš dober prijatelj g. Franc Lobnik. Hkrati smo gospodu Jožetu Kokolu dodelili ZAHVALO za njegovo dolgoletno delovanje v organih društva. PGD Pekre smo odobrili 150 € za nakup dveh defibrilatorjev. Na UO smo razpravljali tudi o plačevanju članarine DU, predvsem pri starejši populaciji. Ugotavljamo, da jih je kar nekaj, ki niso porav-

nali svoje obveznosti več kot 2 leti in bi morali biti po naših pravilih izbrisani. Mi si tega ne želimo in bomo poskušali preko zaupnikov in osebnih stikov ugotoviti vzroke neplačevanja. V mesecu maju smo imeli srečanje vodij sekcij, kjer smo govorili o njihovem delovanju. Posebna točka je bilo ažuriranje internetne strani, ki je že precej zastarela. Na osnovi potrjenega finančnega plana za leto 2019 in predvidenega priliva sredstev smo za delovanje sekcij predvideli 2.420 €, kar je razvidno iz sklepa št. 58 pri pregledu dela organov društva. 13. junija smo se udeležili srečanja upokojencev ZPZDU v Zg. Dupleku. Čaka nas še uskladitev Pravilnika o priznanjih in Pravilnika o varovanju osebnih podatkov. Posebej moram izpostaviti sodelovanje s KS Pekre in KS Limbuš, predvsem s tajnicama, gospo Jelko Kapun iz Peker in Karolino Merc iz Limbuša. Kot sem že omenil, smo zelo veseli in ponosni, da so nam člani Sveta KS Limbuš in njihov predsednik g. Andrej Šauperl priskočili na pomoč ter izolirali notranjost prostora in nabavili klimo, ki nam bo pozimi in poleti omogočala lažje delo in življenje v Srečevališču. DU je nabavilo nove led luči. Podpredsednik g. Vinko Cafuta in Ludvik Tibaut pa vzorno skrbita za urejenost objekta ter njegov videz in se jima za to iskreno zahvaljujemo. Še veliko bi lahko napisal, a ker se veliko stvari v DU Li-Pe odvija v naših sekcijah, je prav, da o tem delu zapišem še svoj pogled: Ročnodelska sekcija »Spominčice« že od ustanovitve društva aktivno deluje na sedežu KS Limbuš. S svojimi najboljšimi močmi, znanjem in voljo ustvarjajo izdelke, ki jih prikažejo na razstavi ročnih del v čast krajevnih praznikov KS Limbuš in KS Pekre. Vsako leto sodelujejo na razstavi ročnih del PZDU v različnih krajih naše Podravske regije. Prav tako obiščejo 15 do 20 razstav drugih društev, kjer si ogledajo zanimive vzorce in izdelke, ki jih poskušajo potem izdelati same. Vse, ki radi ustvarjate, vas vabijo v svojo sredino, kjer vam bo zagotovo lepo. Pevke ljudskih pesmi »Spominčice« so lani slavile svojo 30. obletnico prepevanja ljudskih in priložnostnih pesmi, ki so jo v organizaciji DU Li-Pe obeležile s koncertom v Domu kulture Pekre. V medgeneracijskem nastopu so sodelovali Vrtec Studenci - Enota Limbuš, Vrtec Studenci - Enota Pekre, OŠ Rada Robiča z otroškim pevskim zborom, OŠ Rada Robiča s folklor-


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE no skupino, KUD Svoboda Bistrica ob Dravi s tamburaško skupino, MePZ DU Li-Pe in kot posebni gostje Mešani pevski zbor Društva porabskih slovenskih upokojencev iz Monoštra na Madžarskem ter jubilantke − Pevke ljudskih pesmi »Spominčice«, ki jih je na flavti spremljala Patricija Lunežnik in njihov nepogrešljiv harmonikar Milko Repnik. To je bil eden najlepših, čustveno obarvanih koncertov. Prireditev je izredno lepo povezovala gospa Dragica Turjak. Predsednik ZKD Maribor in dobitnik plakete za življenjsko delo mag. Franci Pivec in predsednik DU Li-Pe Drago Koletnik sta našim pevkam podelila jubilejne Maroltove značke. Častno Maroltovo značko je za 30 let prepevanja prejela Danila Vozelj in zlato Maroltovo značko Jožica Koletnik. Srebrno Maroltovo značko so prejele Anka Onič, Anica Osovnikar in vodja pevk Štefka Čontala. Bronasto Maroltovo značko so prejeli Alojzija Kovačič, Tatjana Soršak, Tilčka Možič, Anica Muršič in Polde Strižič. Na zaključni prireditvi ob praznovanju praznika KS Limbuš in KS Pekre jim je KS Limbuš podelila MALO PLAKETO za 30 let delovanja. Morda bi končal z mislijo, da so pevke nepogrešljiva vez na vseh prireditvah v kraju in kamor so povabljene. Naštel bi samo nekaj odmevnih od 20-ih nastopov v letu 2019, kar nam pokaže njihovo razsežnost dela v sekciji. Nastopile so na Zboru članstva Turističnega društva Limbuš, na Zboru članov DU Li-Pe, ob dnevu žena v organizaciji TD Limbuš, na Zboru članov KO RK Pekre in RK Limbuš, na Zboru članov KO ZB Limbuš - Pekre, na nastopu ljudskih pevcev in godcev »Pod brajdami« na Studencih, na zaključni prireditvi ob praznovanju KS Limbuš in KS Pekre, na otvoritvi likovne razstave v Domu pod Gorco, na Srečanju ljudskih pevcev in godcev na Zg. Velki, ob prižigu lučk na božično novoletni smreki v Limbušu in še kje. V DU Li-Pe imamo tudi Mešani pevski zbor, ki praznuje v letu 2020 deseto obletnico delovanja. Prvi nastop je imel zbor 3. 12. 2010 ob 25. obletnici ustanovitve DU Li-Pe. Do sedaj so imeli 78 nastopov, kar je povprečno 8 nastopov letno. Nastopajo na skoraj vseh kulturnih prireditvah v Limbušu in Pekrah. Vsako leto se udeležijo Revije pevskih zborov DU Zg. PZDU v Unionski dvorani v Mariboru. Izven domačega kraja so nastopali v vseh domovih starostnikov v Mariboru, v Cankarjevem domu na F3žo v Ljubljani, v Mislinji, Lovrencu na Pohorju, Sp. Kungoti, v Lenartu in Radljah

9

ob Dravi. Ob kakovostnem in strokovnem delu pevovodje so na glasbenem področju dosegli zavidljivo raven, žal jim primanjkuje mlajših pevcev in so prav zaradi tega imeli v letu 2019 manj nastopov kot sicer. Nastopili so na koncertu v cerkvi Sv. Jakoba v Limbušu, na Zboru članov DU v Pekrah, na Reviji upokojenskih pevskih zborov PZDU v Unionski dvorani, na proslavi KS Limbuš in KS Pekre v OŠ Rada Robiča, v Domu starejših HMELINA v Radljah ob Dravi, na jubilejnem koncertu Pevk ljudskih pesmi »Spominčic« ter na komemoraciji pred spomenikom padlim borcem v Limbušu. Trudijo se, da bi privabili še več pevcev in je tudi ta prispevek namig, da se jim pridružite. Rekreacijska skupina deluje po zastavljenem programu, ki temelji na sproščanju z ogrevalnimi vajami od glave do pet, sledi raztezanje, koordinacija gibov in vzdrževanje moči. Tibetanske vaje so vrhunec. Pri vadbi koristijo tudi uteži. Njihov moto je ohranjanje zdravja, povečanje gibljivosti in dobrega počutja. Ja, to so naše rekreativke, skromne, tihe in dobrosrčne. Z minimalno dotacijo društva (250 €) pokrijejo samo del računa TVD PARTIZAN Limbuš za telovadnico, saj so nam samo v letu 2019 dvignili najemnino iz 400 € na 750 € in še dodatnih 500 € za ogrevanje. Vso razliko pokrivajo rekreativke same, saj se zavedajo, da jih nihče ne sili v rekreacijo in morajo tudi same kaj dodati. Hvala vam! V rekreacijski skupini je 27 članic iz Limbuša, Peker, Laznice in Maribora. Ročnodelska sekcija »Rožice« iz Peker ima svoje prostore na sedežu KS Pekre. Članice se rade družijo, kvačkajo, pletejo in klepetajo. V letu 2019 je prišlo do menjave vodij sekcije, saj je gospa Lea Dominikovič dala odstopno izjavo. 23. 9. 2019 so se zbrale vse, ki so želele nadaljevati z ročnim delom. Med seboj so soglasno izbrale novo vodjo, gospo Majdo Cenc in namestnico, gospo Jožico Mrgole. Trenutno delujejo v sekciji Majda Cenc, Jerica Gril, Slavica Hadner, Lojzka Kodrin, Erika Kokot, Jožica Mrgole, Milena Munčan in Tilčka Šauperl, tako da je skupno 8 članic. Na srečanjih pregledajo pošto, se pogovorijo o novostih, ki jih zasledijo v revijah. Pripravljajo se pa že tudi za razstavo v mesecu maju, ki se že hitro približuje. Kegljaška sekcija ima svoj domicil v Pekrah. Imajo žensko in moško ekipo ter rekreativce. Ženska in moška ekipa sta tekmovali v ligi, ki jo organizira ZPZDU. Obe nastopata v njihovi II. ligi in sta zasedli 2. mesto. Ženske so odigrale 13 tekem, moški pa 18. Na turnirju »Te-


10

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

den starejših« sta moška in ženska ekipa zasedli 3. mesto in tako dobili pokale za 2. mesto v ligi in 3. mesto na turnirju. Torej 6 pokalov, ki krasijo prostore v kleti KS Pekre. Udeležili so se še nekaj drugih turnirjev. Za vse našteto so prejeli sredstva DU, ki so bila predvidena za njihovo delovanje. Šahovska sekcija praznuje v letu 2020 deseto obletnico delovanja. Na pobudo predsednice DU Li-Pe, gospe Teje Pavkovič, so se maja 2010 zbrali ustanovni člani, šahisti Ivan Šalamon, Ludvik Tibaut, Alfred Majerle in Herman Kovačič. V čast praznikov KS Limbuš in KS Pekre so odigrali prvi društveni turnir. V letu 2019 so se udeležili ekipnih in posameznih tekmovanj ZPZDU. Skozi vse leto so potekala ligaška tekmovanja na katerih je nastopilo 10 šahovskih sekcij DU Maribor. Zasedli so odlično 5. mesto. V okviru praznovanja KS so organizirali turnir, kjer sta nastopili dve naši ekipi. Društveno tekmovanje za najboljšega šahista je potekalo že desetič in se ga je udeležilo 10 članov. Najboljši so bili Ivan Šalamon, Kovačič, Dobaj. Čeprav, tihi in mirni, dosegajo vidne rezultate, kar je rezultat resnega pristopa vseh članov sekcije. Likovna sekcija deluje pod vodstvom Sonje Šantl in dosega zavidljive rezultate. V letu 2019 je bilo 7 članic in do septembra stro-

kovni mentor g. Bojan Valh, ko je mentorstvo prevzela Kaja Lukač, ki se jim pridruži dvakrat na mesec in jim poda likovno teorijo za posamezno temo. S svojimi deli so v času od 10. 5. do 3. 6. 2019 popestrile ambient v Srečevališču. Od 18. 6. do 20. 8. 2019 so pripravile prvo skupno razstavo slik v prostorih Doma pod gorco. Sodelovale so na razstavi slik ustvarjalcev Zgornjega Podravja v Dvorjanah od 6. 12. do 20. 12. 2019. Za potrebe našega Društva upokojencev so izdelale 140 vizitk v tehniki linorez. Udeležile so se treh enodnevnih likovnih delavnic v Društvu SENA, si ogledale nekatere likovne razstave in se neformalno in priložnostno družile, kar jih dodatno povezuje in prispeva k prijetnejšemu vzdušju. Toliko o delovanju DU Li-Pe. Ne bi pa želel svojega zapisa končati politično, a kaj, ko je tudi premier Marjan Šarec odstopil in smo ta trenutek na razpotju, ali bo sestavljena nova vladna koalicija ali gremo na predčasne volitve. In spet bo 620.000 upokojencev odločalo o novi vladi. Spet nam bodo obljubljali vse in še več, večina upokojencev pa spet …, a vedeti morajo, da si vsaka starejša oseba zasluži dostojno obravnavo in spoštovanje. Drago Koletnik, predsednik DU Li-Pe

PORO^ILO TAJNICE DU ZA LETO 2019

P

o treh letih dela v tajništvu društva verjetno ni potrebno, da vas »mučim« z osebno predstavitvijo, res pa je, da je pred mano še dobro leto do konca mandata. V tem času nas čaka še ogromno strokovnega dela, ki nam ga nalagajo razne institucije v državi. To so: uskladitev društvene-

ga Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih, Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov (tukaj je vključena tudi Splošna uredba EU o zavarovanju osebnih podatkov), usklajena Pristopna izjava za nove člane društva, ki mora vsebovati informacijo o varstvu osebnih podatkov (pristopne izjave veljajo od 1. januarja 2020 dalje), spremembe in navodila o delovanju Vzajemnega posmrtninskega sklada, ki so povezana z novimi dokumenti ter nazadnje tudi izbira novih kandidatov, ki bodo naslednje leto prevzeli »krmilo naše barke DU Li - Pe« za obdobje štirih let. Tudi letos pozivamo vse čla-

ne društva, da se v času uradnih ur, to je ob sredah od 9.00 do 12.00 ure, oglasijo v prostorih društva, kjer lahko z dobrimi nasveti pomagajo pri našem delu ali pa se potožijo o kakšnih svojih težavah. Nekaj podatkov o samem društvu oz. delu društva

V letu 2019 se je društvu pridružilo 13 novih članov, poslovili smo se od 12-ih članov, iz društva so iz kakršnihkoli razlogov odstopili 3 člani (kar nekaj članov pa imamo, ki že več kot dve leti niso poravnali članarine, vendar bi se želeli z njimi predhodno pogovoriti, preden jih »izbrišemo« iz članstva DU).


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE Društvo šteje na dan 31. 12. 2019 skupno 427 aktivnih članov, od tega je 147 moških in 280 žensk. V Vzajemni sklad je plačalo članarino 170 članov, članarino DU pa je do konca leta 2019 poravnalo 351 članov.

11

pošta (razni letaki, reklame ipd. se ne vpisujejo); poleg tega pa se vodi tudi poraba poštnine. V letu 2019 smo odposlali 151 čestitk za rojstni dan članom, ki so stari 80 ali več let in 9 čestitk članom, ki so bili stari točno 70 let. Društvo se je v letu 2019 prijavilo na dva razpisa: razpis MOM (sofinanciranje za delovanje društva) in razpis JSKD Maribor (sofinanciranje za kulturne dejavnosti), na osnovi katerih smo prejeli ustrezna finančna sredstva. Seje, sestanki: v letu 2019 smo imeli 5 sej UO, 1 sestanek vodij sekcij, 1 skupni sestanek vodstva društva z vodji sekcij in koordinatorico projekta »Starejši za starejše«, 1 sejo NO ter razgovor z zaupniki.

Na področju administrativnih del smo v društvu prejeli in odposlali 350 kosov različne pošte – razni meddruštveni dopisi, dopisi glede finančnega poslovanja, računi, sponzorstva, razne pogodbe, vabila, zahvale, rojstno dnevne čestitke, novoletne čestitke, sožalnice ipd. V delovodnik se vpisuje samo pomembnejša

Želja nas vseh je, da se dosedanjim članom pridružijo še novi člani, ki bi se vključili v delovanje naših sekcij. Tisti, ki pa so še »v fazi odločanja«, se naj oglasijo pri nas, da jih bomo še podrobneje seznanili z aktivnostmi v društvu. Zlatka Tibaut, tajnica društva

PREGLED SKLEPOV ORGANOV DRU[TVA Li-Pe v LETU 2019

V

letu 2019 so organi društva v skladu s svojimi dolžnostmi in obveznostmi opravili kar nekaj dela. Tako je bilo v lanskem letu 5 sej UO (9. 1., 25. 2., 13. 3., 22. 5. in 18. 11.2019), na katerih so bili sprejeti naslednji sklepi: Sklep št. 43: Potrdita se zapisnika 10. seje UO z dne 14. 11. 2018 in 11. seje UO z dne 12. 12. 2018, s pripombo, da se pri sklepu št. 42 črta beseda ''celoletno''. Sklep št. 44: UO potrdi zasnovo vsebine Glasila LIPE 2019 ter obvesti zadolžene avtorje, da pripravijo prispevke najkasneje do 06. 02. 2019 ter jih pošljejo v elektronski obliki na naslov: franjo.sauperl@vepi.si. Priloga je zasnova Glasila LIPE 2019. Sklep št. 45: UO soglasno sprejme sklep, da se vse vodje sekcij v društvu zadolži, da najkasneje do 30. 01. 2019 pripravijo letna poročila o svojem delu v letu 2018 in finančni plan ter plan aktivnosti za leto 2019. Poroči-

la in članki se oddajo v pisni obliki v tajništvu društva ali pošljejo po elektronski pošti na naslov: lipe.tajnistvo@gmail.com. Sklep št. 46: UO sprejme odstopno izjavo g. Jožeta Kokola iz Peker in se ga razreši funkcije člana UO društva Li - Pe – odstop zaradi bolezni. Predlog se daje v potrditev Zboru članov društva. Sklep št. 47: UO s štirimi /4/ glasovi ZA in dvema /2/ VZDRŽANIMA glasovoma predlaga za nadomestno članico UO društva go. Brigito HOJNIK iz Peker in se predlog v skladu z 28. čl. Pravil društva daje v potrditev Zboru članov. Sklep št. 48: Potrdita se zapisnika 12. seje UO z dne 9. 1. 2019 in 13. seje UO z dne 25. 2. 2019. Sklep št. 49: UO društva je seznanjen s Poročilom dela društva za leto 2018 ter Planom dela za leto 2019 in jih daje v potrditev Zboru


12

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

članov društva, ki bo dne 26. 3. 2019. Sklep št. 50: Potrdi se dnevni red Zbora članov društva, ki bo 26. 3. 2019. Sklep št. 51: Potrdi se Poslovnik o delu Zbora članov DU Li-Pe, ki bo 26. 3. 2019. Sklep št. 52: UO predlaga Zboru članov, ki bo dne 26. 3. 2019, da se g. Jožetu Kokolu podeli ZAHVALA za njegovo dosedanje delovanje v organih društva. Sklep št. 53: Imenujeta se nova zaupnika društva, in sicer ga. Brigita HOJNIK iz KS Pekre namesto g. Jožeta Kokola in g. Ljubo FINŽGAR iz KS Peker namesto g. Franca Božiča. Sklep št. 53: Potrdi se zapisnik 14. seje UO z dne 13. 3. 2019. Sklep št. 54: a) Zaupnike društva obvestimo o članih društva, ki že skoraj dve (2) leti niso plačali članarine ter jih prosimo, da z njimi navežejo osebni stik in poizvejo za vzroke neplačil. Prav tako se pripravi kratko obvestilo o delovanju društva, katerega namen je, pridobiti nove člane. b) Plačevanje članarine članov društva, ki bivajo v domovih ostarelih, ostaja do konca letošnjega leta nespremenjeno, za naslednje leto (2020) pa se bomo pravočasno odločili. Sklep št. 55: Ugodi se prošnji PGD Pekre ter odobri 150,00 € za nakup 2 kom defibrilatorja za potrebe KS Limbuš in KS Peker. Sklep št. 56: Vodje sekcij se zadolži, da pripravijo in posredujejo (v tajništvo društva ali skrb-

niku internetne strani g. Karničniku) ažurirane podatke za svoje sekcije, ki se bodo vnesli na naše internetne strani. Rok: čimprej. Sklep št. 57: Potrdi se finančno poročilo društva za obdobje od 1. 1. 2019 do vključno 24. 4. 2019 (poročilo je priloženo zapisniku). Sklep št. 59: UO je v zvezi s sprejetim sklepom št. 58 na seji 22. 5. 2019 ponovno obravnaval razdelitev sredstev za delovanje posameznih sekcij v društvu ter ugotovil, da so zaradi znižanja za 18 % odstopanja minimalna in ostane sklep v veljavi takšen, kot je bil že sprejet. Sklep št. 60: UO se je seznanil s Pravilnikom projekta »Starejši za starejše«, ki se odloži v arhiv. Sklep št. 61: UO se strinja s predlogom porabskih slovenskih upokojencev iz Monoštra, Madžarska, da se okrepi medsebojno sodelovanje in možnost povezave obeh društev. Sklep št. 62: a)Sprejme se odstopna izjava ge. Lee Dominikovič, vodje Ročnodelske sekcije »Rožice«. b) S 1. 10 2019 se imenuje nova vodja Ročnodelske sekcije »Rožice«, in sicer ga. Majda Cenc. Sklep št. 63: G. Janezu Karničniku se izplača enkratna mala nagrada v višini 42,00 € v za delo v projektu »Starejši za starejše«. Sklep št. 64: Razpoložljiva finančna sredstva v projektu »Starejši za starejše« do konca leta 2019 se odobrijo za nakup darilnih bonov prostovoljcem za njihovo delo.

Sklep št. 58: Na osnovi potrjenega finančnega plana društva za leto 2019 se razdelijo sredstva za delovanje posameznih sekcij v društvu, in sicer: KEGLJAŠKA SEKCIJA ŠAHOVSKA SEKCIJA MePZ REKREACIJA ROČNODELSKA SEKCIJA "SPOMINČICE" ROČNODELSKA SEKCIJA "ROŽICE" PEVKE LJUDSKIH PESMI LIKOVNA SEKCIJA IZLETNIŠTVO SKUPAJ

540,00 210,00 580,00 250,00 250,00 170,00 250,00 170,00 0 2.420,00

€ € € € € € € € € €


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE Sklep št. 65: Imenuje se Inventurna komisija za popis osnovnih sredstev, drobnega in potrošnega materiala v sestavi: Vojko Smolar – predsednik, Ivan Šalamon – član in Lea Dominikovič − članica. Imenuje se Komisija za popis denarnih sredstev na TRR in blagajni ter popis terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2019 v sestavi: Sonja Šantl – predsednica in Marjana Šket ter Anka Onič − članici. Sklep št.66: V zvezi z izplačili povračil raznih stroškov je UO potrdil, da ostane v veljavi sklep UO z dne 22. 2. 2013 in obrazložitev tega sklepa na Zboru članov 25. 3. 2014.

13

10. junija 2019 je potekal sestanek VODIJ SEKCIJ, kjer ni bilo sprejetih nobenih sklepov, ampak se je vse vodje seznanilo z delom društva, vključujoč tudi aktivnosti vseh sekcij v prvem obdobju tekočega leta. 17. januarja 2019 je bila seja NADZORNEGA ODBORA, kjer je bil opravljen pregled finančnega poslovanja društva za leto 2018. V mesecu februarju 2019 je bila razširjena seja UO, VODIJ SEKCIJ in ZAUPNIKOV, kjer so bile predstavljene dosedanje aktivnosti in plani društva za prihodnje. Zlatka Tibaut, tajnica društva

FINAN^NO PORO^ILO ZA LETO 2019 PRIHODKI Prenos sredstev iz leta 2018 Članarina za leto 2019 (351 članov) Nove izkaznice (17 x) Članarina VS (170 članov) Donacije Donacija MOM Dotac. po javnem razpisu JSKD Rekreac. sekc. lastni prisp. za telovadnico Projekt »Starejši za starejše« − priliv Članarina DU za 2020 (3 x) Članarina VS za 2020 (2 x) SKUPAJ PRIHODKI

ODHODKI Kilometrina članom Pisarniški material − znamke PTT stroški Bančni stroški Izdelava bilance za 2018 Glasilo, revije Vzdrževanje računalniške opreme 800,00 Stroški Zbora članov

v EUR 2.284,45 3.159,00 17,00 2.040,00 1.580,00 1.910,60 728,00

1.229,34 Nakazilo VS za l. 2019 - 27,00 Pogrebne poslovitve - 24,00 Obiski starejših − Pekre 13.748,39 Obiski starejših − Limbuš Poraba sekcij Vzdrževanje srečevališča Poraba ob 30-letnici jubileja "Spominčice" Članarina ZDUS in ZPPZDU Odliv sred. projekt Starejši za starejše Donacija PGD Pekre za defibrilator SKUPAJ ODHODKI

v EUR 869,45 560,54 274,06 397,27 305,00 956,70 72,16 442,10 1.980,50 40,00 57,92 92,00 2.507,59 159,96 345,56 324,00 1.229,34 150,00 10.764,15

Rekapitulacija: Prihodki skupaj 13.748,39 €, Odhodki skupaj 10.764,15 € Razlika med prihodki in odhodki znaša + 2.984,24 €. Stanje denarnih sredstev DU Li - Pe na dan 27. 12. 2019: na TRR je 2.0874,08 € in v blagajni 110,16 € oziroma skupaj 2.984,24 €. Mira Novak, blagajničarka


14

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

PORO^ILO NADZORNEGA ODBORA

N

adzorni odbor DU Li-Pe, ki ga sestavljajo : Valter Onič − predsednik, Hedvika Grdadolnik – članica, (Alojz Zorec − član je bil opravičeno odsoten zaradi bolezni), se je na osnovi 37. člena Pravil DU Li - Pe sestal 15. 1. 2020 ob 10. uri v društvenih prostorih (KS Limbuš, Ob Blažovnici 41, Limbuš). Opravljen je bil pregled finančnega poslovanja društva za leto 2019. Ugotovitve NO so naslednje:

1. Blagajniško poslovanje je bilo pregledano 27. 12. 2019. Saldo blagajne na ta dan je znašal 110,16 €. Blagajniško poslovanje je pregledano na preskok, kjer pri prejemkih in izdatkih s priloženo dokumentacijo ni bilo ugotovljenih nepravilnosti oz. odstopanj, prav tako ni bilo ugotovljenih odstopanj pri primerjavi knjižb bančnih izpiskov in prilog. 2. S aldo na TRR 27. 12. 2019 je znašal 2.874,08 €. 3. R azlika med prihodki (13.748,39 €) in odhodki (10.764,15 €) znaša 2.984,24 € v prid društva. 4. Inventurna komisija je izvršila inventurni popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ki se vodi v knjigi osnovnih sredstev

in drobnega inventarja. Odstopanj med knjižnim in dejanskim stanjem ni bilo. 5. Obveznosti na dan 27. 12. 2019 znašajo 12,26 €. Obveznost bo poravnana v mesecu januarju 2020. Poslovanje društva se vodi v smislu dvostavnega knjigovodstva, kjer se vsi poslovni dogodki knjižijo kronološko. Pogodbeni finančni servis sestavi končni obračun za leto 2019, ki se mora po zakonu dostaviti na Ajpes do 31. 03. 2020. Nadzorni odbor se za vzorno opravljeno delo finančnega poslovanja v DU Li-Pe ge. Miri Novak najlepše zahvaljuje. Valter Onič, predsednik NO

NA^RT DELA DU LIMBU[-PEKRE ZA LETO 2020

V

programu dela za leto 2020 bi želel izpostaviti predvsem vsebinske rešitve in predloge za naše delovanje. Vsebina dela je sestavni del programa. Naštel bi nekaj najpomembnejših: • skrb za članstvo in pridobivanje novih članov; • večji poudarek na delu zaupnikov; • širitev in delovanje sekcij; • redno informiranje članstva o delu društva preko zaupnikov ter tudi preko obeh KS; • informiranje o delu, objava prispevkov in fotografij preko spletne strani: www du-lipe.si; • redno in kakovostno sodelovanje s subjekti v obeh KS, PZDU Maribor, ZDUS, MOM, OŠ Rada Robiča, ostalimi društvi in organizacijami; • sodelovanje s prijateljskim DU Mislinja; • delovanje na projektu »Starejši za starejše», vključno z možnostjo iskanja medgeneracijskega doma; • organizacija in izvedba kulturnih prireditev;

• priprava in izdaja glasila Lipe; • ustanavljanje sekcij; • skrb za pridobivanje sredstev za delovanje društva in njihovo racionalno porabo. • podrobno opredelitev ter načrtovanje nalog bomo sprejeli na UO v mesecu aprilu 2020. Morda bi nanizal vsaj nekaj želja in nalog, o katerih bomo razpravljali in sprejeli sklepe na UO: • 35 let delovanja DU Limbuš - Pekre – od 1985 do 2020; • jubilejni nastop – koncert ob 10. obletnici delovanja MePZ z gosti in delovanje MePZ na prireditvah doma in v širši okolici; • delovanje sekcij in dejavnosti ter nastopi v »Srečevališču«; • literarna dejavnost, predavanja, druženja ob kavi in soku v »Srečevališču«; • razstava ročnih del sekcije »Spominčice« v Limbušu v čast krajevnih praznikov KS Limbuš in KS Pekre;


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE • nastop Pevk ljudskih pesmi »Spominčice« na 12. večeru pesmi in petja na Dnevih medgeneracijskega sožitja v Ljubljani, nastopi na krajevnih prireditvah, sodelovanja s TD, osnovno šolo, Rdečim križem in vsemi, ki jih povabijo; • razstava ročnih del Sekcije »Rožice« v Pekrah v čast krajevnih praznikov KS Pekre in KS Limbuš; • samostojna slikarska razstava Likovne sekcije DU Li-Pe v Limbušu in v katerem od domov starejših v Mariboru ter v okviru PZDU; • šahovski turnir v čast praznovanj krajevnih praznikov KS Limbuš in KS Pekre; • posebna pozornost v letu 2020 pri sodelo-

15

vanju s Turističnim društvom Limbuš; • predavanja z zdravstvenega in socialnega področja; • obdaritev starostnikov ob novem letu in obiski starostnikov, starih nad 90 let; • poiskati trajno rešitev za vodjo izletništva. Leta bežijo z neizmerno hitrostjo in vstopamo v zadnje leto mandata 2017−2021, delovanja ekipe, ki je krmarila v mirnih vodah in tudi ob čereh, da vas bo varno in udobno pripeljala v pristanišče in upam, da bo tudi zadovoljila vaše želje in potrebe. Drago Koletnik, predsednik DU Li-Pe

PREDLOG FINAN^NEGA NA^RTA ZA LETO 2020 Predlog PRIHODKOV Saldo sredstev 1/1−2018 Članarina za cca. 350 članov Dotacije, donac., sponzorstvo

Znesek 2.984,24 3.150,00 1.300,00

Sred. po javnem razpisu MOM Javni natečaj JSKD (sekcije)

1.900,00 Nepredvideni stroški 414,24 700,00 Jubilej sekc., 35 let DU Li-Pe 500,00 Vzdrževanje 200,00 10.034,24 10.034,24 SKUPAJ ODHODKI Mira Novak, blagajničarka

SKUPAJ PRIHODKI

Predlog ODHODKOV Stroški delovanja društva Dotacije sekcijam Dotacije JSKD – javni natečaj

Znesek 5.800,00 2.420,00 700,00

@ivljenje, delo in na~rti dru{tvenih sekcij

DEJAVNOST RO^NODELSKE SEKCIJE »SPOMIN^ICE« LIMBU[ Spomini ročnodelk Limbuš v obdobju 1989−2019

O

b razmišljanju, kaj naj napišem v naše glasilo, mi misli nehote bežijo nazaj v preteklost. Pred seboj imam kroniko dela našega krožka iz leta 1989. Morda bi bilo zanimivo, da izberem nekaj misli iz bogatega delovanja naših prednic – citiram: »Ročnodelski krožek pri DU Limbuš - Pekre je prešel v drugo leto svojega delovanja. V krožku nas je 40 žena. Prva ura krožka v tem letu je bila 10. januarja 1989. Takrat sta nas po dogovoru obiskali tovarišici iz Delavske univerze in nam nudili strokovno pomoč z ozirom na naše znanje in sposobnosti izdelave predmetov. Poudarili sta, da smo z željo po izpopolnjevanju na pravi poti, zato nam bodo

pomagali in nudili čim več znanja s tega področja. Koliko znanja in ročnih spretnosti smo si pri tem pridobile, pa je stvar zainteresiranosti vsake posameznice. Investicija v to je bila dobro naložena. Znanje, ki smo si ga s tem pridobile, je že bilo videti na razstavi ročnih del. 26. aprila je bil naš krožek predstavljen na občnem zboru DU. Prvič smo se članice krožka pod vodstvom gospe Anice Debenak predstavile tudi z zborčkom in požele velik aplavz od več kot 100 obiskovalcev. Vse članice krožka smo bile najbolj vesele prisrčnih besed podpredsednika DU, tovariša Draga Kramerja in predsednika KS Limbuš tovariša Cirila Cvetka, ki je dejal, da smo z ustanovitvijo krožka prinesle življenje v naš kraj, kakršnega še ni bilo. Dobile smo občutek, da zmoremo kljubovati vsem težavam, ki


16

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

jih spremlja jesen življenja in si same napraviti boljši jutri.« S tako spodbudo in našo ljubeznijo do ročnega dela, smo z veliko volje začele pripravljati našo drugo razstavo ročnih del. Zadale smo si, da mora biti boljša od pretekle. Hitele smo z izdelavo izdelkov. S pomočjo KS, DU in tovarne MTT, ki nam je pomagala pri nabavi blaga za panoje in razstavne mize, smo pripravile čudovit prostor v kletni etaži Doma krajanov. 28. maja 1989 je bila druga razstava na ogled obiskovalcem. Odprl jo je podpredsednik DU tovariš Kramer. Nastopale so tudi naše pevke ljudskih pesmi. Ob pesmi »Le predi dekle, predi« so žene nazorno prikazale vse faze obdelave volne, od striženja, krtačenja, predenja in tkanja volne do končnega izdelka. Zahvalile so se mentorici tovarišici Jožici Detiček za strokovno pomoč. Zaradi izrednega odziva je bila razstava odprta še v ponedeljek, da si jo ogleda čim več ljudi, posebno mladina in učenci višjih razredov OŠ Rada Robiča. O razstavi je poročal tudi Radio Maribor. Še veliko bi lahko opisovala o delu naših ročnodelk izpred 30 let. Veliko lepih pa tudi žalostnih trenutkov se je dogajalo v zgodovini krožka, ki se je kasneje preimenoval v Ročnodelsko sekcijo »Spominčice«. Veliko je zgodb, ki se jih neradi spominjamo, predvsem umrlih članic, ki so bile naš ponos in ostajajo lep, svetel spomin. Ob vsem delu, ki ga ustvarjamo, se veselimo vsakega rojstnega dne naših članic, srečne smo, ko zvemo, da so dobile vnuka ali že pravnuka. Pogovarjamo se o življenju, zdravju, o težavah, socialnih problemih. Pridejo trenutki, ko zdravje opeša in ne moraš več hoditi ob torkih na ročno delo. V mislih so

še zmeraj naše članice in se jih ob vseh dejavnostih in prireditvah radi spominjamo. Kljub častitljivi starosti, letos bo dopolnila 90 let, nas večkrat obišče Bernarda Ropoša in nas s svojo vedrino zmeraj razveseli. V predprazničnih dneh sem s predsednikom DU obiskala dve naši članici, in sicer Vando Švajger, ki kljub starosti še večino stvari postori sama. Kolikor ji zdravje dopušča, še zmeraj splete kakšne nogavice. Spomin seže daleč nazaj, ko je Vanda spletla veliko puloverjev za razstavo in svoje najbližje. Vsako leto je za božične praznike presenetila tudi g. Koletnika. Danes njeni najbližji za njo izredno lepo skrbijo, da lahko svoja stara leta preživi v krogu svoje družine. Obiskala sva tudi našo najstarejšo članico sekcije, gospo Marijo Hojnik, ki se je rodila 27. 11. 1925. Posedela sva z gospo Marijo in obujala spomine na njeno bogato življenje in delo ter prepevanje v sekciji Spominčice, kjer je članica že od leta 1989. Hčerki in vnukinje za Marico zelo lepo skrbijo. Kljub častitljivi starosti gre s svojimi najdražjimi tudi na izlete. Za 94. rojstni dan so jo presenetili in se je z letalom peljala nad Mariborom in si ogledala njegove lepote, saj kljub starosti še zelo dobro vidi in ne nosi očal. Bila je srečna, da se ji je izpolnila tudi ta želja. Marica, želimo ti še veliko zdravih let. Že samo njen stavek, ki ga je ponovila velikokrat, pove vse : »Tako lepo kot mi gre zdaj, mi še ni šlo nikdar …« Želim si, da se ob torkih dobivamo na svojih »šolskih« uricah, se poveselimo in si zaželimo, da bi naša srečanja trajala še dolgo vrsto let. Ponosna sem na vas, drage moje »štrikarce«! Jožica Koletnik, vodja Ročnodelske sekcije »Spominčice«

Razstava Ročnodelk »Spominčice« 2019


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

17

PEVKE LJUDSKIH PESMI »SPOMIN^ICE« Zakaj bi se pridru`ili pevkam ljudskih pesmi – Spomin~icam

Z

a pevkami in pevcem ljudskih in priložnostnih pesmi, Spominčice nam

koncu je dosegla vrh s podelitvijo priznanj najbolj zaslužnim na tem področju udejstvovanja. Sledile so še skupne pesmi »Spominčic« z gosti iz Monoštra – in ker oni za te pesmi niso vedeli, smo z njimi delili svoja besedila. Spominjam se, kako Mala plaketa KS Limbuš za Pevke »Spominčice« so mi pevke in pevci, ki so pravijo, je trideset let delova- stali tik ob meni, za vsako odpeto pesem navdušeno rekli: nja. Visoki jubilej smo počastili s »To besedilo nam boš dala.« koncertom 23. 10. 2019 v Do- In jaz sem s teatralno kretnjo mu kulture v Pekrah. Kot go- vsakič smrtno resno izvlekla stje so nastopili otroci iz vrt- list iz mapice in jim ga svečaca, osnovne šole, tamburaši no podala … Lep, lep spomin! s pevko iz Bistrice ob Dravi in Zadnja pesem, ki smo jo skuMešani pevski zbor DU LIPE paj zapeli, je bila tista znana – ter gostje, Upokojenski meša- Vsakdo mora imeti prijatelja. ni pevski zbor iz Monoštra. Med petjem smo se objemali.

Pevke ljudskih pesmi »Spominčice«

Vezno besedilo je mojstrsko zapisal naš častni krajan, zgodovinar, pisatelj in pesnik − gospod Franjo Šauperl, občuteno pa ga je prebirala prav tako naša gospa Dragica Turjak, direktorica Mariborske knjižnice. Prireditev je lepo uspela, na

Še lepši spomin. Lepo je čutiti povezanost s soljudmi. Pa četudi si jih prvič srečal. Lepo je peti s Spominčicami. Na spletu sem našla stran, ki govori o zdravilni moči petja. Naj navedem odlomek.

»Na petje v pevskem zboru običajno gledamo kot na obliko kulturnega udejstvovanja in druženja, redko pa premišljujemo o njegovih ostalih vlogah, ki ga dopolnjujejo in bogatijo. Premalo smo osveščeni o procesih, ki potekajo ob petju ali zaradi njega … Petje ni le umetniška dejavnost, temveč ima lahko tudi socialne, fizične in terapevtske učinke.« Če vas zanima več, si oglejte citirano stran: https://www.nasizbori.si/petje-na-recept-zdravilna-moc-skupnega-petja/ Zame, ki sem se pridružila pevkam oktobra, tri mesece po upokojitvi, povsem slučajno, prav tako pomeni druženje, izpolnitev časa in ja, terapijo, saj me je pestilo kar nekaj zdravstvenih težav. Že ko sem čisto na začetku odhajala z vaje, na kateri nas je s harmoniko spremljal naš Milko, sem čutila olajšanje. Morda bi lahko temu rekli »biti v soglasju z drugimi in s samim seboj«. Poigrala sem se z rimami, da bi strnila svoje doživljanje pomena našega udejstvovanja.

Pesem veselo zapojmo, starim ocetom in mamam na cast. Pa tudi ce zalostna je, ogreje, pozdravi bolno srce. Pesem iz grl enoglasno zveni, povezane se cutimo vsi. Na koncu si roke podajmo, da bomo zdruzeni trdni kot hrast. Darja Medved, članica »Spominčic«


18

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

»SPOMIN^ICAM« OB JUBILEJU Spominčica roža je prelepa, ki spominov obilje v srcu nam prepleta, je z modrine lepoto vsa okrašena, premnogim v dar je podeljena.

»Spominčice« na čas nekdanji iščejo spomine, do babic naših segajo med korenine, da pesmi ljudskih melodija se ohrani in preteklosti bogastvo srcu se oznani.

Cvet milosrčen prav vsak, miline nebeške je znak, spomine pretekle obuja, srcu in duši lepoto ponuja.

Kot spominčice s cvetovi kažejo milino, tako pevke z babic melodijami obujajo skomino, čas pretekli v sedanjost z njimi se zrcali, desetletja tri pesmi v obilju smo spoznali.

Spominčic lepoto so prevzele ljudskih pesmi pevke prav vesele, babic skrinjo starinsko so odprle, v bogato izročilo vztrajno se zazrle.

Naj »Spominčic« pesem ne zamre, naj v čas prihodnji pesem stara se še odstre, naj kot babic izročilo nam bogata dota bo, ki veselje k srcu nosi, da vzradovano je oko. Franjo Šauperl

Glasilo »PORABJE« TEDNIK SLOVENCEV NA MAD@ARSKEM,

Mono{ter, 7. novembra 2019, leto XXIX, {t. 45, je poro~alo o obisku Pevskega zbora Dru{tva porabskih Slovencev ob priliki 30-letnega slavja Pevk ljudskih pesmi »Spomin~ice« pri DU Li-Pe Prvo pozvanje v Slovenijo

P

evski zbor Drüštva porabski slovenski penzionistov smo ustvaurili 2016. leta. Že od začetka mau smo se brigali pri drüštvi, aj njim volo damo, aj njivo delo, njine trüde poštöjvamo pa zaslüžimo s tejm, ka svojo znanje v spejvanji leko pokažejo na naši razni programaj. Tau so tak kulturni kak cerkveni programi, tak na prauškaj kak na izletaj. V Traušče so že lani bili pozvani na božični koncert, kam so je na letošnje svetke pa pozvali. Pod mentorstvom Vere Gašpar so pevci pripravleni s porabskimi pa cerkvenimi pesmimi, stere z veseldjom pa s srca radi spejvajo. Svoj repertoar od leta do leta bogatijo, v zadnjom časi se tröjdijo na tejm, aj vse lepše leko spejvajo liturgijo tü pri slovenski mešaj, stere organiziramo pri drüštvi. Radi odijo na vaje pa si želijo, aj vse lepše znajo spejvati. Zatau smo bili fejs veseli, posaba dja sama, gda smo dobili pozvanje za zbor od Drüštva penzionistov Limbuš-Pekre pri Maribori, ka je tau bilau prvo pozvanje iz Slovenije. Kak dober občütek je, gda se lidgé po dougi lejtaj tü spaumnijo eden na drügoga, kak Štefka Čontala, s sterov smo se svojčas v Maribori dosta-

krat srečali s porabskimi pevkami pri Slovenskoj zvezi pod vodstvom Marije Rituper. Pod mentorstvom Štefke Čontala so Pevke ljudski pesmi „Spominčice” 23. oktobra svetile jubilej 30-letnoga dela v Daumi kulture v Pekrah. Na te velki svetek si je želejla, aj leko čüjejo lepau zveneče porabske pesmi, aj se znauva leko sreča s porabskimi pevci. Za tau so za nas eške posaba program pripravili tü. Lepau so nas gora prijali, zvöjn drage Štefke predsednik drüštva Drago Koletnik pa predsednica zbora Jožica Koletnik s pevkami. Posabno lejpo pa zanimivo cerkev je nam nota pokazo Franjo Šauperl, ka je zbor s pesmijo pa z molitvijo zahvalo. Po tejm smo se pa dobili vküp v trno dobri drüžbi. Taši občütek sem mejla, kak bi se vsi pevci že dougo lejt poznali med seov, nej samo par varaški pevk, Ana Sukič, Majči Lang pa Margit Korpič. Tau pa zatok leko, ka so naši pevci tü fejs oprejti, baratšagoški, radi se pogučavajo, spoznavajo pa spejvajo vküper. Za tau smo tü meli zavolé časa, ka so pevci redno leko probali pa se pripravili. Zatok nej bilau vseeno, tau


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

je normalno, ka tašoga ijpa vsikši ma tremo. Na svetešnjom programi so jubilantke s svojimi pesmimi pozdravlali medgeneracijsko, mlajši z vrtca pa šaul, tamburaške, pa pevski zbori. Naši pevci so ji pod vodsvom Vere Gašpar pozdravil z nautamii: Te kmetič to grajovco seje, Kaj si Micka tak gizdava, Fanti se zbirajo pa Venček narodnih, ka so tak jubilantke kak publika z velko radostjov pa ploskanjom zahvalili. Kak se šika, v imeni drüštva pa pevskoga

Č

19

zbora smo je obdarili pa njim čestitali. Z enim se zahvalili, ka smo te lejpi jubilejni dogodek vküper leko svetili. Po programi smo se tadale drüžili, spejvali, škoda, ka je čas taši pobejg emo pa smo mogli slobaud vzeti za en čas. Baug plati vsejm vküper! Klara Fodor, predsednica

DEJAVNOST RO^NODELSKE SEKCIJE »RO@ICE« PEKRE

lanice Ročnodelske sekcije »Rožice« delujemo že častitljivih 28 let. Svoje prostore imamo v Pekrah in se tukaj dobro počutimo. Zanimivo je, da sta v DU Li-Pe dve ročnodelski sekciji, ki s svojo dejavnostjo pokrivata obe KS. Pridno kvačkamo, vezemo, pletemo, izdelujemo izdelke iz perlic in še kaj. Število članic se zaradi bolezni, smrti ali osebnih razlogov spreminja. V skupini ročnodelk »Rožice« delujem že 7 let. 23. 9. 2019 so me članice izbrale za novo vodjo. Z delom so nadaljevale članice Lojzka Kodrin, Tilčka Šauperl, Milena Munčan, Jerica Gril in Jožica Mrgole. V novembru sta se nam pridružili še Slavica Hadner in Erika Kokot in smo ju prav veseli. Zavel je svež veter v jadra in prav veselimo se vsakega dne, ko se srečamo. Najprej pogledamo prispelo pošto in se dogovorimo o načrtu dela tega dne. Načrtujemo že razstavo, kajti maj in krajevni praznik se bliskovito bližata. Čeprav PZDU že dolga leta organizira razstave ročnih del vseh DU in se jih udeležujejo društva širše pokrajine, do sedaj nekako ni bilo zainteresiranosti, da bi tudi me sodelovale. Predsednik DU Li - Pe, gospod Drago Ko-

Razstava Ročnodelk »Rožice« Pekre

letnik, nas je prepričal, da smo se udeležile te razstave v Lovrencu na Pohorju. Bila je čudovita izkušnja in hkrati lepo doživetje, da smo tudi me prikazale svoje izdelke krajanom izven Peker in hkrati uživale ob ogledu izdelkov drugih društev. Še enkrat hvala predsedniku. Trudile se bomo, ustvarjale in izdelke hranile tudi za starejše rodove − kot so jih naše babice. Majda Cenc, vodja Ročnodelske sekcije »Rožice« Pekre


20

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

10-LETNO DELOVANJE ME[ANEGA PEVSKEGA ZBORA DU Li-Pe TER NASTOPI IN DOSE@KI V LETU 2019

P

rvi nastop je zbor imel 3. 12. 2010 ob 25. obletnici ustanovitve DU Li-Pe v Domu kulture v Pekrah, medtem ko je krst zbora bil »uradno požegnan« 13. 12. 2010 s sklepom DU Li-Pe, na katerem je zbor dobil ime Mešani pevski zbor DU Limbuš- Pekre ali skrajšano MePZ DU Li-Pe. Tako bomo v letu 2020 obhajali 10. obletnico delovanja zbora. V tem desetletnem obdobju smo imeli 78 nastopov, povprečno 8 letno. Nastopali smo na skoraj vseh kulturnih prireditvah v Limbušu in Pekrah. Vsako leto, razen v letu 2010, smo se prijavili na Revijo pevcev DU Zgornjepodra-

zmanjšalo. Dve pevki sta žal že pokojni, devet pevcev pa se je zaradi različnih vzrokov od zbora poslovilo (bolezenske težave, pešanje glasu ipd.). Pet pevcev se nam je v tem času na novo pridružilo, tako da nas je v zboru trenutno 14 (9 pevk in 5 pevcev). Vsako leto, ko začnem pisati letno poročilo o našem delu, se ozrem nazaj in pogledam, kaj se je v našem zboru dogajalo v preteklem letu. Na osnovi spominov in zabeležk o delovanju zbora sestavim poročilo. V preteklem letu 2019 smo se sedemkrat predstavili občinstvu, in sicer:

vske regije, ki je bila vedno v Unionski dvorani Maribor. Izven domačega kraja smo nastopali v vseh domovih za starejše v Mariboru, v Cankarjevem domu v Ljubljani, v Mislinji, Lovrencu na Pohorju, v Spodnji Kungoti, v Lenartu in Radljah ob Dravi. Na seznamu imamo 44 naštudiranih pesmi. Tako lahko nastopamo povsod, kamor nas povabijo, če imamo v danem trenutku dovolj pevcev in če se termin nastopa ne prekriva z drugim nastopom. Medtem ko smo na glasbenem področju dosegli zavidljivo raven, pa nam zbora ni uspelo pomladiti in povečati števila pevcev, kot bi si želeli. Fluktuacija pevcev je bila v desetih letih kar opazna, tako da se je število celo nekoliko

1. 20. 01. Koncert v cerkvi Svetega Jakoba v Limbušu; 2. 26. 03. Programski zbor DU Li-Pe v Domu kulture Pekre; 3. 21. 05. Revija pevcev DU Zgornjepodravske regije v Unionski dvorani Maribor; 4. 22. 05. Proslava KS Limbuš in KS Pekre v telovadnici OŠ Rada Robiča Limbuš; 5. 23. 05. Nastop v Domu starejših občanov HMELINA, Radlje ob Dravi: 6. 23. 10. 30. obletnica Pevk ljudskih pesmi »SPOMINČICE« pri DU Li-Pe v Domu kulture Pekre; 7. 25.10. Komemoracija pri spomeniku padlim v NOB pred KS Limbuš.


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE Za nastope so potrebne tudi vaje, še posebno, če se petje izvaja štiriglasno. Tako smo v letu 2019 imeli, kot je že napisano, 7 nastopov in 36 vaj. Za marsikaterega pevca so vaje nekakšna sprostitev in priložnost za druženje. Ja, pevci smo veseli ljudje, ki se radi družimo. Če se je včasih pozimi ali ko dežuje, težko odpraviti zdoma, pa nam na vajah čas zelo hitro mine. Pogoji za vaje so v šolski učilnici OŠ Rada Robiča odlični, za posebno motivacijo pa poskrbi še naš pevovodja Emil Vezjak. Prav nič ga ne vrže s tira. Vedno je dobre volje in tudi če gre kaj narobe, nas zna spodbuditi in spraviti v dobro voljo. Od nastopov mi je v najlepšem spominu ostal nastop v Domu HMELINA v Radljah ob Dravi. Tako urejenega doma za starostnike še nisem videl. Pevci smo se počutili, kot da nastopamo v kakšnem sanatoriju. Lepi spomini pa nam pevcem ostajajo na nastop na Reviji pevcev DU Zgornjepodravske regije v Unionski dvorani Maribor. Tu nam je nastop lepo uspel. Ta nastop je bil všečen tako poslušalcem, kot tudi strokovnemu ocenjevalcu mag. Ivanu Vrbančiču, ki je po kratkih napotkih med drugim zapisal: »Dobro je bilo dinamično kontrastiranje, posebej med kiticami v kitičnih pesmih. Program je bil izbran ustrezno glede na zmogljivost zbora, tokratni nastop pa zelo dober«. S takšno oceno smo pevci zelo zadovoljni, saj je spodbudna za nas, istočasno pa

21

ne smemo pozabiti, da je to za zbor tudi obveza, da takšno raven ohrani, če že ne izboljša nivoja petja. Da bi takšen nivo petja zadržali ali celo izboljšali, pa je nujno, da v svoje vrste vključimo nove pevce. Včasih mi kdo reče, da ne pozna not. Za naše petje ni potrebno, da je nekdo notalist. Bolj od vsega je pomembno, da ima bodoči pevec še zdrav glas, predvsem pa to, da vztraja pri svojem delu in uživa v petju. V zboru smo z zasedbo ženskih glasov še kar zadovoljni, popolnoma drugače pa je pri moških glasovih. Potrebovali bi vsaj še 2 tenorja in 2 basista, zato vabimo vse, ki imate vsaj nekoliko smisla za petje, da se priključite našemu malemu zborčku. Prijavite se lahko v društveni pisarni DU Limbuš Ob Blažovnici 41 osebno, ali po telefonu 02/614-0400 ali na GSM 031/252-764. Na koncu se zahvaljujem vsem pevkam in pevcem našega zbora za resno sodelovanje v zboru, našemu pevovodji Emilu Vezjaku, moderatorju pri nekaterih naših nastopih Franju Šauperlu, OŠ Rada Robiča Limbuš za odstopljen prostor in ne nazadnje vodstvu DU Li-Pe, ki nas nesebično podpira in spodbuja pri našem delu. Vsem naštetim velja zahvala z željo, da še nadalje skupaj ustvarjalno sodelujemo. Jože Podpečnik, predsednik zbora DU Li-Pe

OB DECENIJSKEM JUBILEJU ME[ANEGA PEVSKEGA ZBORA Li-Pe Ubrana pesem vselej srca mnoga zveseli, poslušalcev v zanosu z aplavzi zahvalo podeli, kdo ve koliko truda na vajah se dogaja, ko kakšen glas po notah komu ponagaja. A ko z vajo in s trudom vseh napev podobo pravo pridobi, za nastop s pesmimi naborom pripravljeni so pevci vsi, tedaj za pevovodjo nastopijo skrbi, če šlo bo vse po sreči, kot na vajah zastavljeni za nastop so vsi obeti. Če zbor nastopov uspešnih vseh številnih je opravil, se s pesmijo slovensko na odrih mnogih je pojavil, ni razloga za bojazen, da bi aplavzov ne bilo, ko poslušalcev s solzo sreče okrašeno kakšno je oko. Desetletje petja na nastopih mnogih, v domačih in še drugih širnih logih, je domača pesem srca mnoga zveselila, spominov na mladost, ljubezen obudila.

Naj v desetletju novem pevcev naših era nova se zgodi, naj pesem zvonka mnogotera srečo srčno obrodi, naj poveže pesmi vse ljubeče, da z vami bi užili, kar z nastopi poslušalcem boste s srčnostjo delili. Franjo Šauperl, občasni moderator nastopov pevcev


22

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

KEGLJA[KA SEKCIJA DU Li-Pe

L

Kegljači – dobitniki pokala v ligi in turnirju 2019

etos mineva 19 let, odkar je bila ustanovljena »Kegljaška sekcija«, to je sekcija kegljanja s kroglo na vrvici. Sekcija deluje v sklopu DU Li-Pe, vsa ostala tekmovanja pa potekajo v sklopu Zgornjepodravske pokrajinske zveze DU Maribor. Naj povem, da tako ženska kot moška ekipa tekmujeta v ligah, kjer dosegata dobre rezultate. Udeležujemo se tudi raznih turnirjev in drugih prijateljskih srečanj, saj bistvo vsega tega je druženje in iskanje novih prijateljev. Kegljaška sekcija ima svoja igrišča pri Domu kulture Pekre, in sicer dve igrišči zunaj in eno v kletnih prostorih doma. Izkoristil bi priliko in vas seznanil, kako smo sploh začeli kegljati. Naredili smo montažna kegljišča v avli Doma kulture. Imeli smo prave »lesene« keglje. Čez nekaj mesecev nam je gospod iz Razvanja priskrbel plastične keglje, kakršne uporabljamo še danes. Zapisati moram, da smo po vsakem treningu igrišče pospravili, saj so se v Domu kulture dogajale še druge prireditve. Najbolj zanimivo pa je, da »o samem kegljanju« nismo vedeli skoraj ničesar in vprašanje je bilo, kako sploh naprej. Vendar smo kljub začetnim težavam začeli iskati stike z ostalimi kegljači v društvih, ki so že tekmovali v ligi. Prijateljski stiki so nam pripomogli s svo-

jim znanjem. In tako smo začeli praktično iz »nič«! V določenem obdobju smo se naučili važnejših »metov«, ki smo jih z leti še »izpilili«, in tako začeli dosegati nam primerne rezultate. Vztrajnost je pokazala določene rezultate in tudi napredovanja v ligi. Kljub vsemu še danes ohranjamo prijateljske stike z določenimi sekcijami, ki tekmujejo v ligi. Zaradi naše zgodovine lahko trdim, da je kegljanje s kroglo na vrvici lep šport za upokojence, saj ga izvaja vedno več upokojencev po vsej Sloveniji. Konkretno bi bila naša sekcija zelo vesela kakšnega novega kegljača, saj starost ne igra bistvene vloge. Zato vabimo upokojence našega društva, tako ženske kot moške, da se nam pridružijo. Vsled tega vas vabimo, da se nam pridružite pri naših treningih vsak ponedeljek in sredo popoldan od 16. do 18. ure v Pekrah. Videli boste, ali je ta rekreacija primerna za vas ali ne! V imenu Kegljaške sekcije bi se rad zahvalil vsem, ki kakorkoli pomagate pri našem delu in posebej še predsedniku društva, gospodu Dragu Koletniku in tajnici KS Pekre, gospe Jelki Kapun. Vojko Smolar, vodja Kegljaške sekcije


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

23

REKREACIJSKA SEKCIJA – UTRIP DEJAVNOSTI TELOVADK

E

kipa telovadk – resnih pri delu, zabavnih, optimističnih in iskrenih ter prijateljskih žensk. Družimo se že vrsto let dvakrat tedensko v stari telovadnici v Limbušu. Zavedamo se, kako zelo pomembno je redno gibanje in druženje. Vsako leto se nam pridružijo nove članice in vse vedno z veseljem sprejmemo. Med nami se je stkalo veliko prijateljstev, saj smo vedno pripravljene združiti moči, ko je to potrebno. Iz naše sekcije so se razvile še: • pohodniška skupina (za tiste, ki rade zgodaj vstajajo in se podajo na naše vedno lepo Pohorje, ne glede na vremenske razmere); • nekaj pa se nas je povezalo in tako z našo drago go. Kristo Kek vsaj dvakrat letno organiziramo in pripravimo pogostitev za članice in člane DU Li-Pe. Seveda pa nismo pozabile tudi na naše zabavno druženje. V juniju se poslovimo od minulega šolskega leta in se veselimo ponov-

nega snidenja v septembru. Potem sledi pogostitev ob koncu leta in še kakšen dogodek vmes. Ob takih situacijah podpiramo lokalne gostince. Prejšnja leta smo, po dolgoletnem vodenju skupine gospe Jadvige Bedrač, organizirale in si privoščile kar nekaj izletov v nam vedno ljubo in lepo Italijo, na katero nas še vedno vežejo zelo lepi spomini. Kar sline se nam pocedijo po super »pizzi ala Italija« ter po testeninah in ostalih dobrotah in dogodivščinah v zvezi z njimi. Naše brbončice kar nočejo pozabiti tistih finih okusov − mmm. Zadnjih 10 let vodi našo sekcijo ga. Marta. Saj veste, da vesolje vedno poskrbi za prave ljudi ob pravem času. Res nam je bila z našo Marto naklonjena velika sreča in radost, ko je prevzela vodenje sekcije. Zelo jo čuvamo, da bo med nami zadovoljna in niti pomisliti ne sme na pobeg. Naša Marta – redoljubna resna gospa. Med vadbo smeh ali klepet ni zaželen, saj so takrat pomembni trebuščki, naše ravnotežje, hrbtenice, kolki, kolena in gležnji. Marta nas preseneča z novimi vajami, ki so kvalitetne, včasih tudi malo zahtevnejše. Nikakor pa ne smemo pozabiti naše finančne ministrice Vere. V naši sekciji je potrebno vztrajati − ne pa kar odstopiti, kot to počnejo v naši vladi. Če ste se po tem kratkem opisu našli v naši družbi, se nam pridružite. Veseli vas bomo. Tea Zelenko, telovadka


24

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

INVENTURA 2019 Letos se bom malo drugače sprehodila, nekaj bom dogodkov obudila, ker telovadke smo kar aktivne, gibčne, fine, brez nas res skoraj nič ne mine. Leto se je kar delovno začelo, včasih hitro, včasih smelo, vsak po svoje je nekaj dodal, mi pač mislimo, da tako je prav. V mesecu marcu se je občni zbor odvil, tega se je vsak upokojenec veselil, malo muzike in malo hrane, to bil je žur za vse zbrane. Prva polovica leta hitro je minila, naša ura pa še ni odbila, ene na morje, druge v lavorje, vsaka od nas že ve, kje je najbolje. Septembra vse začne se znova, k skupini pridruži se še kakšna nova, najmlajša šteje petinšestdeset, druge smo starejše, saj to je za znoret.

Torej, jesenski čas se dobro je pričel, potem pa vrag je šalo vzel, če ni elektrike »sfalilo«, nam pa je peč zamrznilo. Zdaj gre leto počasi h kraju, no, ne rečem, da smo v raju, smo pa srečni in veseli, da smo fit in zdravi do sem prispeli. Danes vsi smo spet pri Magdi zbrani, isto bilo je predlani, komaj čakamo na praznike in zimo, da z domačimi občutimo to radost in toplino. Zdaj pa veselo se mastite, na kalorije čisto pozabite, če kako kilo boste pridobile, se na podu boste lažje kotalile. Voditeljica Marta Hamer

[AHOVSKA SEKCIJA V LETU 2019

V

DU Li-Pe aktivno deluje Šahovska sekcija. Vključena je na vseh

uradnih in neuradnih srečanjih in tekmovanjih kot ekipa ter kot posamezniki. Rdeča

nit tekmovanj je ligaško tekmovanje, na katerem sekcija uspešno sodeluje. Udeležili smo se izbirnega državnega prvenstva v počastitev krajevnega praznika KS Limbuš in KS Pekre ter društvenega prvenstva. Za ljubiteljsko izkoriščanje prostega časa, za družabna srečanja ob igranju šaha je tradicionalno pomanjkanje lastnega stalnega kotička, kar omejuje tudi vključitev novih članov – ljubiteljev šahovske igre. Kljub vsemu pa šahovska sekcija pri DU Li-Pe že deset let deluje in vztraja s svojim poslanstvom.

Ivan Šalamon, vodja Šahovske sekcije


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

25

V LIKOVNI SEKCIJI V LETU 2019 NOV VETER

L

ikovno ustvarjanje članov amaterske likovne sekcije je pomembno za našo strokovno rast na likovnem področju in za večjo vključenost v življenje kraja, v katerem živimo. Srečevale smo se vsak ponedeljek od 17. do 19. ure v prostorih KS Limbuš. Izmenjevale smo izkušnje in druga drugo vzpodbujale pri iskanju lastnega likovnega izraza. Naše ustvarjanje je do konca septembra 2019 z veliko mero občutka za delo z amaterskimi ustvarjalkami usmerjal strokovni mentor Bojan Valh. Delo je opravljal prostovoljno in predano, čeprav je imel še mnoge druge obveznosti. Ko nas je seznanil, da vsega ne zmore več, smo takoj vedele, kako zelo ga bomo pogrešale in kako smo mu hvaležne, da nas je spremljal vsa leta od ustanovitve leta 2015 dalje. Naš napredek v vseh teh letih je bil viden na razstavljenih delih na razstavah v Srečevališču, Domu pod Gorco in v Dvorjanah (Vera Robnik – Jesen, Sonja Šantl – Jesen ob jezeru, Jožica Koletnik – Vaza, Nevenka Dominko – Šopek, Majda Šeruga – Deževen dan, Marijana Šket – Bralka na obali in Anica Zafred – Osamljeno drevo). Kako naprej? Vedele smo, da brez strokovnega mentorstva ne bomo zmogle. Hkrati pa smo vse želele s srečanji nadaljevati. Sčasoma smo našle novo mentorico, Kajo Lukač, ki je prava oseba, da je v naši sekciji lahko za-

vel nov veter. Vsakič nam je v uvodu podala likovno teorijo na posamezno strokovno temo: mešanje barv, barvna in zračna perspektiva, ustvarjanje z linorezom, tihožitje. Sledilo je smelo slikanje motivov po predlogi (pokrajina, tihožitje). Ob različnih priložnostih smo se prijetno neformalno družile, kar nas dodatno povezuje in prispeva k še prijetnejšemu vzdušju na naših srečanjih. Vsak mesec zberemo nekaj denarja za naše male užitke in, ne boste verjeli, že dva krat se nam je zgodilo, da je imela Nevenka ravno toliko evrov v blagajni, kot je znašal račun. Sonja Šantl, vodja Likovne sekcije

IZLETNI[KA SEKCIJA IN VESELO DRU@ENJE V LETU 2019

D

ruženje je vse tisto, kar pozitivno vpliva na počutje in naše zdravje. Človek je družabno bitje in kot tak potrebuje stike z drugimi. To je sprostitev od vsakdanjega napornega tempa življenja. Družimo se z ljudmi, ki smo si jih izbrali sami, da ustvarjamo, pojemo, se pogovarjamo, zabavamo, hodimo na izlete in se imamo preprosto lepo. V društvu upokojencev je veliko področij, kjer najdeš svoje zadovoljstvo in druženje. Morda je izletništvo malce v zatonu, predvsem zaradi starosti, bolezni in skromnih pokojnin. Pa vendar se najdejo trenutki, ko gremo tudi na lepše.

V juniju so se naše »Spominčice« in tudi drugi upokojenci podali na izlet na Ribniško Pohorje. Naš harmonikar Milko je organiziral izredno zanimivo pot, kjer smo se lahko marsikaj naučili. Z avtobusom smo se najprej napotili v Josipdol. Na začetku Gozdne učne poti nas je pričakal gozdar in podžupan Ribnice na Pohorju, gospod Slavko Klančnik, ki nas je popeljal do muzeja na prostem. Ribnica je znana že od leta 1266, Josipdol pa od konca 18. stoletja, ko so tam postavili gozdno steklarno ali glažuto. Njen prvi lastnik je bil Josef Schmeck. Steklarstvo se je zelo razvijalo in ga je po letu 1825 prevzel Josip Langer. Sredi stoletja je


26

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

bilo zaposlenih že blizu devetdeset delavcev. Izdelovali so kozarce, steklenice, oljenke in lekarniško posodo. Izdelke so prodajali celo v Turčijo in Egipt. V drugi polovici 19. stoletja so v bližini steklarne odprli kamnolom, kjer so izdelovali granitne kocke, steklarstvo pa je počasi zamrlo in tako je usahnila zadnja pohorska glažuta. Vrhniški veleposestnik Josip Lenarčič je v začetku prejšnjega stoletja zgradil 18 km dolgo ozkotirno železnico, ki je granitne kocke, robnike in druge izdelke prevažala do Podvelke. Zgradil je tudi manjšo elektrarno, ki je podnevi gnala stroje, ponoči pa osvetljevala prostore. Žal je ta dejavnost leta 1984 propadla in je na srečo na njenih temeljih nastalo zasebno podjetje Puhar.

kulturnem domu . Po napornem delu smo se okrepili z dobro malico in pijačo ter nadaljevali z ogledom župnijske cerkve v Ribnici, ki je ena največjih v mariborski nadškofiji. Po kulturnem in sakralnem ogledu smo se napotili še na Ribniško kočo, ki je najvišja planinska postojanka na Pohorju na nadmorski višini 1505 metrov. Nadihali smo se svežega planinskega zraka in se vrnili v dolino, kjer smo se v gostišču Jelka ob dobri hrani in pijači zabavali, igrali na domače instrumente ter prepevali lepo domačo ljudsko pesem. Posebna zahvala velja gospodu Slavku Klančniku, ki nas je spremljal na tej poti. Prav tako ne smemo pozabiti našega Milka, klenega gozdarja z

Domačin Danijel Cvetko nam je nazorno prikazal muzej na prostem, model drče oziroma riže, leseno hišo s starim pohištvom, železno pečjo in steklenimi izdelki. Osrednja točka muzeja je maketa stare steklarske peči. Prikazal nam je tudi, kako so včasih ročno cepili kamnite bloke. Polni vtisov smo si ogledali še steklarski muzej in zbirko fotografij v

nežno roko, ki iz svoje harmonike izvablja tone in melodijo za lepo slovensko pesem, ki jo tudi sam rad zapoje. Veseli smo se vračali domov in si želimo še več takšnih izletov. V bistvu se družimo skozi vse leto. Veliko medgeneracijsko druženje, ki je z glasbo in pesmijo napolnilo naša srca, je bilo oktobra ob jubilejnem na-

stopu naših Pevk ljudskih pesmi »Spominčice«. Družimo se v vseh sekcijah, morda ob plačilu članarine ali klepetu ob kavi v našem »Srečevališču«. Na štefanovo, 26. decembra 2019, smo se že drugo leto družili s prijatelji sosednjih društev upokojencev, in sicer iz DU Ruše in DU Zg. Kungota. Bilo je nepozabno doživetje. Z avtobusom smo se odpeljali na zabavo in pričakovanje novega leta v Gostilno in picerijo Lekežič v Benediktu. Za vseh 140 upokojencev so bili nepozabni trenutki, polni nostalgije, plesa in zabave. Obiskal nas je škrat Bolfenk, ki je vsem zaželel lepe praznike ter srečno novo leto. Predsednikoma Dragi Fabjan iz Ruš in Juriju Riflu iz Zg. Kungote je pomagal razdeliti izžrebana darila na srečelovu. Bilo je veliko zabave in smeha. Predsednik PZDU, gospod Edi Sever, nam je podal nekaj podatkov o delovanju PZDU in ZDUS-a. Zabaval nas je ansambel SAFARI, ki je čudovito popestril večer. Posebno moram pohvaliti osebje, ki je izredno lepo poskrbelo za okrasitev, omizje, kakor za prehrano, pijačo in tudi s ceno, ki je bila primerna za naše žepe. Poseben užitek je bila večerna golaževa juha in vroč koruzni kruh. Prepričan sem, da se bomo še vračali tja, kjer veš, da si dobrodošel gost. Naš Edi zmeraj poudarja izlete in druženja. Veseli smo lahko, da nam, Rušanom in Kungoti uspeva. Naj postane ta del zabave tradicionalen. Dragi moji upokojenci, v letu 2020 vam želim veliko osebnih druženj, mi pa se bomo potrudili, da vam bo prijetno. Drago Koletnik, predsednik DU Li-Pe


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

UPOKOJENCEV IZKU[NJE IN MODROST

@ivljenja dar

Za časa aktivnega življenja izkušenj se nabere v obilju, če človek po željah srca umno hodi proti zastavljenemu si cilju, da pomnikov svojih o dobroti, vzorih in pomoči zbranih je veliko, ki krasijo življenja pota in aktivnosti številnih sliko.

Življenje vsakomur je dar, človeka ti si svetla luč, srca si svojega gospodar, za srečo išči pravi ključ.

Ko oddelana služba je aktivna in upokojenska nastopi doba, modrosti in izkušenj mnogoterih zbrana je podoba, ki pestri rodove vse, ko upokojenec v življenje tretje vstopi, misli na zaposlitev v srcu svojem si z občutki različnimi izklopi. In ko v obdobje upokojitve se zazre in misli zbere, se za dejavnosti odloči različne in pa mnogotere, eni hobijem se posvetijo, žene prevzamejo babic vlogo, vsakdo najde zase kaj, kar izpolnjuje želje in brezdelja še nadlogo. Kdor aktiven v stanu upokojenskem ostati hoče, pri stanovskem društvu aktivnosti obilje je navzoče, tu se telovadi, keglja in šahira, se ročnodelskih znanj nabira, s pesmimi iz skrinje babic se na nastopih pevk priznanja zbira. Za dejavnost penzionistov Društvo Li-Pe vsestransko poskrbi, da za članstvo aktivnosti se mnogotero iz časa v čas zgodi in tako lahko upokojenec prav vsak po interesu svojem druži se, da izpolni čas si svoj s tem, kar ga veseli in kjer uživa mu srce. Franjo Šauperl

27

Ujeti trenutki nam spomine obudijo, bil si ptič, ki ljubil je žgolenje, polomljena krila ohromila so ti letenje, črne misli vsakomur kdaj blodijo. V objemu je tolažba, upanje, sreča, tudi če žgoleti ne moreš več, ljubi bližnje, ne pozabi sebe, vzemi si čas, kratil si ga preveč. Morda ne veš, kaj je življenje, dokler ti sveti zvezde luč, vsak dan pripravi si veselje, morda te jutri več ne bo. Tavaj, tavaj iskra duše moje, išči, najdi ... najin rajski ključ! Jože Gruden

BELA MOKA

Z

nano je, da se ljudje radi spominjamo svojega rojstnega kraja, hiše, ulice ali sosedov. Različna so bila otroštva nekoč in različna so tudi danes. Naj opišem, kaj smo imeli v

naši ulici na Studencih pred 70-imi leti. V Ciril-Metodovi ulici številka ena je bila trgovina »MIKEK«, na številki 2 je bil čevljar. V tretji hiši na isti strani je bila mlekarna, kjer so iz Peker in Laznice kmetje vozili mleko z ročnim vozičkom ali kolesom. Kakor vsa živila je takrat, po drugi svetovni vojni, bilo tudi mleko na karte. Torej na naši desni strani je bil dr. Zgonik, nasproti zdravnika pa učiteljica Kontlar. Na koncu ulice je bil kvart. Imeli smo dve šoli, na Obrežni deško, v Iztokovi pa dekliško. Na Ruški cesti je bil mesar, gostilna, pek, dve šivilji, pošta in trgovina RANTAŠA ter policija. Nekaj deset metrov naprej nad Dravo pa cerkev Sv. Jožefa.

Torej, moj namen zgodbe se glasi: BELA MOKA Tistega leta 1952 po Miklavžu je moja mama šivala odejo. Moja v strahu »prihuljena« radovednost mi ni dala miru: »Za koga šivaš odejo, mama?« »Tiho«. S prstom je pokazala na usta! Nisem več drezala, le pometla sem kuhinjo in napeljala sukanec v 3 šivanke. Ko pa je mama tri dni pred božičem že zavijala odejo, jo prevezala z močno vrvjo ter stlačila še v vrečo, sem jo s tistimi ljubečimi očmi pogledala. Vedela je, da bi rada šla zraven. Toda ponovno je rekla: »Tiho!« Že se je stemnilo, ura je kazala že proti osmi, pa sem le smela z njo. Še danes priznam, da me je bilo kar


28

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

malo strah. Pa menda ja ne greva vse tja do Pekrske gorce, čez polje, kjer ni niti ene luči. Trda tema. No ja, le do Mikeka na dvorišče in po stopnicah. Malo sva počakali, toda mama me je vseskozi gledala z ukazujočim pogledom. »Samo tiho«. Prišla je prijazna gospa Mikek. V rokah je imela »nekaj« v več plasti povito v papir. Mama je to čudežno stvar dala v tisto vrečo in skrila pod plašč. Gospe Mikek se je lepo zahvalila in zaželela lahko noč. Doma pa je stvar spet skrila.

Ko se je zjutraj lotila peke potice, mi je za čuda dovolila svobodo. »No, sedaj pa se lahko greš igrat k Černejšekovi Branki in Štefici«. Kar po zraku me je neslo po trinajstih stopnicah … Nekje po tretji uri popoldan sem se vrnila domov. Tako zelo prijetno je dišalo po božični potici, ki jo je moja ljuba mama spekla iz »tiste bele moke«. Lenc Kristina

Samopomo~ ter prostovoljstvo v DU in v kraju za krajane

PORO^ILO O PROJEKTU »STAREJ[I ZA STAREJ[E« V LETU 2019

P

rostovoljci Limbuša in Peker izvajamo prostovoljsko delo v projektu »Starejši za višjo kakovost življenja doma« že od leta 2006. Namen projekta je skrb za starejše nad 69 let. Obiski pri naših krajanih potekajo skozi vse leto. V našem okolju deluje 13 prostovoljk in 1 prostovoljec. To so ljudje s širokim srcem in prijaznim nasmehom, kadar z mapo v roki hitijo ob določenem terminu do vas. Zato jim odprite vrata, saj vam želijo posvetiti nekaj svojega prostega časa in z vami pokramljati. Pogosto steče beseda, saj nič ne potrebujemo. Ni namen,

da se pogovarjate o tem, kaj potrebujete trenutno ob obisku. Spoznajte se, prisluhnite in razmislite. Morda boste prišli v stisko, iz katere vam lahko prav ljudje, ki delujejo v tem projektu, priskočijo na pomoč ali organizirajo potrebno pomoč. Pred seboj imate prijatelja. Število vključenih v projekt, starejših od 69 let, je v obeh krajih 1.156. Dejansko obiskanih v tekočem letu 2019 je bilo 649. Statistika projekta za leto 2019 kaže naslednje: • delujočih prostovoljcev v Limbušu in Pekrah je 14; • število umrlih v letu 2019 je 38; • priseljenih je bilo 11; • premeščeni v domove so bili 4; • odklonjenih obiskov je bilo 7; • obiskanih, ki niso želeli odgovarjati na vprašanja, je bilo 19; • prvič obiskanih − popis vprašalnika − je bilo 54; • ponovno obiskanih v obeh krajih je bilo 566; • obiskanih oseb s pomočmi je bilo 13; • poiskana pomoč − hišna

opravila 13; • pomoči RK, Karitasa, CSD in drugih organizacij je bilo 18; • nudena zdravstvena oskrba 1; • dostava iz trgovine 9. V nadaljevanju sledi opis dela in izobraževanja v letu 2019: • uvedli smo svetovanje in podporo pri DEMENCI in DEPRESIJI – predavanje se izvaja preko Zavoda za dolgotrajno pomoč »ALOJA« Maribor, in sicer s predavateljico direktorico Lidijo Breznik, mag. soc. geront; • predavanje »Pravilna prehrana« – ZD Adolfa Drolca Maribor s predavateljico VMS Patricijo Lunežnik (predavanja so brezplačna); • udeležba na izobraževanju v Izoli, ki je enkrat letno, kjer sta bili prisotni z našega območja Anka Onič in Magda Šalamon; • izobraževanje prostovoljcev z izobraževalkama Milico Škof in Marjano Perklič s tematiko »Dolgotrajna oskrba«, »Kako se pogovarjamo z žalujo-


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE čimi«, »Vsebina našega življenja«, »Stres in spopadanje z njim« ter »Reševanje statusa družinske pomočnice«. V mesecu novembru je bilo v obeh krajih večje število težje bolnih krajanov. Sledila so stanja po raznih operacijah, slabo socialno stanje, osamljenost in nepokretnost. Vse se je zgrnilo v glavnem na starejšo generacijo. Potrebno je bilo povezovanje med sorodniki, domačimi, bolnišnico in z nevladnimi organizacijami ter pomoč patronaže pri iskanju prostora v domovih za ostarele. V tem obdobju smo močno občutili pomanjkljivosti (kot so negovalni prostori, pomoč pri prevozih k zdravniku, pomanjkanje kadrov pri pomoči nege na domu). Mnogokrat se poslužujemo laične nege, medsosedske pomoči in pomoči njihovih otrok ter sorodnikov. Sodelovanje je v naših krajih zadovoljivo. Vedeti moramo, da so se razmere upokojencev zelo poslabšale. S projektom, katerega izvajamo, želimo, da bi naši starejši ljudje čim dlje ostali v domači oskrbi. Imamo tudi možnost poskrbeti za varnost osamelih in bolnih doma preko E oskrbe – 24 urna povezava s centrom za pomoč na daljavo (Telekom).

29

ni dolgotrajni oskrbi? Dolgotrajna oskrba je organizirana dejavnost zagotavljanja pomoči osebam, ki zaradi onemoglosti in izgube fizičnih ter intelektualnih sposobnosti ne morejo skrbeti zase in skozi daljši čas ali trajno potrebujejo pomoč drugih (pri opravljanju dnevnih opravil, kot so hranjenje, vzdrževanje osebne higiene ter vzdrževanje socialnih stikov). Torej gre pri dolgotrajni oskrbi za posebno, novo in pred leti še neznano vejo socialne varnosti starejšega prebivalstva. Dejavnost dolgotrajne oskrbe je posledica družbenega in gospodarskega razvoja v razvitem svetu. Nekoč so, danes redkeje, v družinah živele skupaj tudi po tri generacije ter doma složno skrbele drug za drugega, predvsem za obolele in onemogle. Danes sicer redkeje, saj je takšen način oskrbe zelo težaven. Pomoč dolgotrajne oskrbe je izziv za celotno družbo. Zato poskušamo, če je le mogoče, da oseba, ki je pomoči potrebna, čim dalj časa ostaja v domačem okolju. Kadar ni več možnosti domače oskrbe, je premestitev osebe v ustrezen zavod neizogibna. Pri tej dolgotrajni oskrbi bi naj stroške v celoti finančno krilo zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. (Besedilo je delno povzeto iz obravnave ZDUS, namenjeno kot informacija o ureditvi dolgotrajne oskrbe.) Želje krajanov, izražene ob obiskih: • večje možnosti prevozov k zdravniku; • več obiskov zdravnika na domu; • ureditev pešpoti; • Pekre: trgovina in bankomat; • večja možnost pomoči starejšim na domu.

V letu 2019 smo pogosto poslušali preko medijev o ureditvi dolgotrajne oskrbe, to je nove in posebne veje socialne varnosti. Kaj pravzaprav želimo doseči v tej organizira-

N

Kot zaključek si želimo še naprej dobrega medsebojnega sodelovanja, razumevanja in spoštovanja. V težavah ni potrebno, da ostajate osamljeni. Pridite med nas oziroma pokličite nas. Vsi vam pa od srca želimo košarico dobrega počutja in zdravja. Anka Onič, koordinatorka projekta s prostovoljci

KS LIMBU[ OMOGO^A KRAJANOM BREZPLA^NA PREDAVANJA IN POGOVORE

a dveh pomembnih in zanimivih področjih, to je o »varovanju bolnikovih pravic« ter o »spremembah v starosti in pojavu demence«, so omogočena krajanom

v KS Limbuš brezplačna predavanja in pogovori. Prvo srečanje z varuhinjo bolnikovih pravic je bilo v mesecu oktobru 2019. Pogovor je tekel


30

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

o domnevnih kršitvah bolnikovih pravic, ob katerih največkrat »rešujemo« odnos in komunikacijo ter posledično porušeno zaupanje med uporabnikom in izvajalcem. Že tretje leto je na razpolago tudi svetovanje na področju demence. Namenjeno je vsem, ki se pri sebi ali pri drugih soočajo s pojavom demence, ali skrbijo za osebo z demenco. Krajani lahko pridobijo različne informacije za vsakodnevno življenje in komunikacijo z osebo z demenco, prepoznavanje in zadovoljevanje njihovih potreb, ali npr. prepoznavanje zgo-

dnjih znakov demence za zgodnjo postavitev diagnoze, kar lahko bistveno vpliva na njen potek. Svetovanje se izvaja kot osebni pogovor ali predavanje v skupini. Še potrebne informacije o naslednjih srečanjih: Lidija Breznik (031 026 858), Anka Onič (040 844 425) ali Karolina Merc (051 311 030). Lidija Breznik, mag. soc. geront., varuhinja bolnikovih pravic in strokovna vodja programa Svetovanje in podpora pri demenci

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA ZD MARIBOR »PROGRAM ZA KREPITEV ZDRAVJA« »Center za krepitev zdravja« (CKZ) deluje v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. V CKZ smo zaposleni različni strokovnjaki (diplomirane medicinske sestre, fizioterapevti, psihologi, dietetiki in kineziologi), ki s svojim znanjem izvajamo »Program za krepitev zdravja«. Ta je namenjen vsem odraslim posameznikom, ki razmišljajo o spremembi življenjskih navad, povezanih z zdravjem, ali pa potrebujejo spodbudo, da naredijo prvi korak k spremembi. V prostorih Društva upokojencev Limbuš - Pekre in Krajevne skupnosti Pekre je Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Maribor izvedel v decembru 2019 in januarju 2020 delavnici »Zdravo živim« in »Dejavniki tveganja«.

močeni za zdrave izbire in poti. Ker je spreminjanje življenjskega sloga dolgotrajen proces, ki je za vsakogar na trenutke zahteven, vam strokovnjaki v CKZ nudimo podporo in vas motiviramo za vztrajanje pri spremembah. Če ste pripravljeni na spremembe, ali če o njih zgolj razmišljate, ste vabljeni na naše delavnice, ki jih bomo v sodelovanju z Društvom upokojencev Li-Pe organizirali tudi v prihajajočih mesecih. Začnite z majhnimi koraki in zgodile se vam bodo velike spremembe. Upam, da bo ta prispevek dosegel čim večje število krajanov, da se bodo udeležili delavnic, ki jih bomo organizirali v prihajajočih mesecih.

V prostorih Društva upokojencev Limbuš-Pekre in Krajevne skupnosti Pekre je Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Maribor izvedel v decembru 2019 in januarju 2020 temeljni delavnici »Zdravo živim« in »Dejavniki tveganja«. Pogovarjali smo se o zdravi prehrani in telesni dejavnosti, o nastanku holesterola in pomenu mejnih vrednostih maščob v krvi, o pravilnem merjenju krvnega tlaka in arterijski hipertenziji ter o povišanem krvnem sladkorju.

Delavnice so krite iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja posameznika, zatorej celostne obravnave v Centru za krepitev zdravja pripadajo vsakomur in tako posameznikom ter organizacijam ne predstavljajo dodatnega stroška. Pogoj za izvedbo delavnic je le zadostno število udeležencev (vsaj 10), zdravstvene izkaznice in podpisi udeležencev. Za zunanje lokacije se nam preko naročilnice povrnejo zgolj potni stroški na izbrani relaciji. V primeru večjega števila udeležencev se lahko delavnice izvedejo tudi v predavalnici Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.

Namen takšnih delavnic je, da vam podamo strokovno podkovane podatke in usmeritve za zdrav način življenja, s katerimi boste opolno-

Veselimo se srečanja z vami! Patricija Lunežnik, dipl. m. s.


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

31

ZOBOZDRAVNIK SVETUJE NEGA ZOB IN PRAVILNO [^ETKANJE

U

mivanje zob je vsakodnevno opravilo, ki ga zjutraj in zvečer opravljamo skorajda nezavedno in se nam zdi samoumevno. Toda četudi si zobe umivamo vestno, to še ne pomeni, da to tudi dobro opravljamo. Zgolj ustrezno trajanje čiščenja namreč ne pomeni učinkovitosti. Ko so naši zobje lepi in zdravi, se njihove vrednosti ne zavedamo. K zobozdravniku nas največkrat pripelje šele boleč zob ali denimo vnetje dlesni. Pomembna je pravilna tehnika ščetkanja, ne čas. Kakšna je pravilna nega zob in kako poskrbimo, da bodo naša usta zdrava? Dovolj je že ščetkanje dvakrat dnevno, pogostost pa je bolje zamenjati s temeljitostjo. Z napačnim čiščenjem se lahko ob prepogostem ponavljanju poškoduje celo dlesni in zobne vratove. Študije so pokazale, da veliko ljudi pri ščetkanju preveč pritiska na zobe. To ni dobro za dlesni. Zapomnite si, da zobna ščetka čisti vaše zobe tudi ob izjemno majhnem pritisku. Bodite torej nežni in uporabljaj-

te ščetko z mehkimi ščetinami. Mehko ščetko postavimo pod kot 45° in v položaj, pri katerem polovica ščetin zajame dlesen, druga polovica pa zob. Nato čistimo z nežnimi krožnimi gibi. Po ščetkanju umivanje zob zaključimo s čiščenjem medzobnih prostorov. Pri tem uporabimo medzobno (interdentalno) ščetko, ki jo izberemo glede na velikost medzobnega prostora. Le tako bomo vse zobne površine in medzobne prostore učinkovito očistili. Redno obiskujte zobozdravnika, da preveri zdravje vaše ustne votline, zobne obloge ter ustreznost vaše tehnike čiščenja. Prav tako lahko opazi morebitne spremembe in težave z dlesnimi ali zobmi, še preden se pojavijo simptomi. Ljudje se namreč premalo zavedamo, da je zdravje ustne votline in zob zelo pomembno za naš organizem ter kakovost življenja. Zvonko Prelog, dr. dent. med.

SKUPINA STARIH LJUDI ZA SAMOPOMO^ »POMLAD« V LETU 2019 - MEDGENERACIJSKO DRU[TVO ZA SAMOPOMO^ »DRAVA«

Č

lanici društva in voditeljici skupine, Vesna Kolar in Vesna Ritonja, imava že od leta 2013 skupino starih ljudi za samopomoč, po imenu »POMLAD«, na območju Krajevne skupnosti Pekre. Srečanja skupine so ob torkih ob 16. uri v prostorih KS Pekre, Bezjakova 4 v Pekrah. Prostori so v pritličju in lahko dostopni. Temeljna dejavnost skupine je pogovor. Zraven pogovora v skupinah negujemo praznovanje osebnih in drugih praznikov, družabna srečanja, obisk bolnega člana skupine, obisk raznih prireditev, petje, razgibavanje in povabilo gostov v skupino. Kratek povzetek delovanja skupine »Pomlad« v letu 2019 je zajemal izvajanje programa po priročniku »Pazi nase in poskrbi zase«, pri čemer smo se seznanili, kako s pomočjo prehrane, z gibanjem in zdravim življenjskim slogom do zdravja v starosti, v mesecu maju smo se

odpravili na izlet in obiskali Muzej volne in gobelinov v Majšperku ter Tapetništvo »Korant« v Spuhlji, kjer izdelujejo maske za kurente, na Turistični kmetiji »Moj dom« smo si ogledali še Muzej dediščine kraljic. Obiskali smo Dom za starejše občane pod Pe-


32

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

krsko gorco. Pod vodstvom strokovne vodje Mihaele Strmčnik smo si ogledali dom in se udeležili predstavitve knjige gospe Biderman z naslovom »Izkustvo o demenci«. V mesecu septembru smo imeli medgeneracijski tabor pod nazivom »Preteklost – sreča – prihodnost« v Domu Miloša Zidanška na Pohorju. Dejavnosti na taboru so namenjene medsebojnemu spoznavanju, izmenjavi pogledov na svet in življenje, ki omogočajo pretok življenjskih izkušenj in znanj iz ene generacije na drugo. Obiskali smo terapevtko Matejo Krajnc, kjer

smo se seznanili z meditacijo zvoka. V mesecu decembru smo v Domu starejših občanov Tezno s poslušanjem božične glasbe in ob toplem čaju pričarali posebno vzdušje in tako simbolično obeležili 20. obletnico delovanja društva »Drava«. Kot lahko preberete, smo v društvu zelo aktivni, zato vse zainteresirane vabiva, da se nam pridružite. Veseliva se srečanja z vami! Vesna Kolar in Vesna Ritonja, voditeljici skupine »Pomlad«

KO JUTRO SE ZBUDI … Ko jutro se zbudi in ura v zvoniku pol osem zvoni, se naši pozdravi in objemi končajo, mi resno začnemo vajo za vajo.

T

ako se začne himna skupine Limbuš pri Mariboru. Besedilo že imamo, glavna avtorica je naša Mimica. Čakamo še na primerno melodijo. Z vadbo po metodi dr. Grishina − 1000 gibov, je večina mojih »sošolcev« v skupini začela februarja 2019, na pobudo naše Jožice Koletnik in mentorice gospe Minke iz Razvanja. Današnji vodja Janez Karničnik se spominja, kako so začeli na zelenici med Zdravstvenim domom in trgovino prvi entuziasti. Danes nas je že šestindvajset. Za večino bo kmalu minilo leto druženja. Zame in še nekatere trije meseci. Prostor, na katerem vadimo, je čaroben. Ne-

daleč hrib z visokimi smrekami, med njimi si vrane, kanje, vrabci in sinice izmenjujejo svoje pesmi. In nekoliko vstran še en hrib – Grajski grič, poraščen z drevesi, ki so v novembru odvrgla listje, tako da vidiš z listjem posuta gozdna tla. In ko tja posije sonce, ti srce zaigra. In nad nami oblaki. Kaj lepšega bi si lahko zaželel, kot srečati ljudi, se z njimi objeti, gibati svoje telo, dihati, klicati moč, zdravje, deliti energijo s tistimi, ki so ob tebi. Tudi če si ostal sam, tukaj nisi … Ena, dva, dva, dva, začuje se glas. Dvigujemo roke, dvigujemo noge, glavo vrtimo in krožimo boke. Tako se nadaljuje naša himna. Tako potekajo vaje. Razgibavamo sklepe, utrjujemo občutek ravnotežja, ki ga z leti tako pogosto izgubljamo. Kličemo si bravo, ko nam uspe stoja na eni nogi in zamahovanje z drugo, kaj šele čaplja. In da ne pozabim mlinčka želja. Od sebe z rokami odganjamo vse, kar je slabega, kar nas onemogoča, in vabimo, kar nam koristi. Se motim, da je to neke vrste avtosugestija? Včasih smo povsem zamaknjeni v vaje, se pa zgodi, da ob njih pomislimo na kakšno smešno situacijo ali pa na kaj sladkega – na tisto, brez česar nas ne bi bilo tukaj. Se spomnite vica: »Pa jaz vedno na to mislim!« In takrat si rečemo, da imamo tudi jogo smeha. In ko začnemo krožiti z nogami v kolenih, se začudimo: »Kaj, smo že tukaj?« Pa še počep – voditeljica, večinoma Nada, včasih pa Jožica in Anica, šteje do dvaindvajset. Uf, je težko! Pa smo! In potem hoja, po zunanjem robu stopal,


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE po notranjem, po prstih, po petah, noga pred nogo, pingvin, korak in … Vaje končamo, zapojemo soncu, kako njega, življenje in sebe radi imamo. Ja … Objamemo sonce, pozitivnost jutra, pošljemo energijo v predel srca, trebušne votline, od prstov na nogah, do prstov na rokah. Kličemo radost, spoštovanje, zaupanje, lepe misli, zdravje, ljubezen. Zahvalimo se soncu, zahvalimo se za prečudovito jutro in naše druženje. In zapojemo tisto znano pesem: Ljubim sonce, kako lepo … Po zaključeni vadbi sledi druženje ob skodeli-

33

ci kave ali čaja in seveda sproščen klepet. Domov odhajamo zadovoljni in polni energije, saj smo storili veliko za naše zdravje. Vidite, Šola zdravja ne skrbi le za fizično zdravje, temveč z vajami za sproščanje, meditacijo tudi za psihično. Iz lastnih izkušenj vam lahko zatrdim, da deluje. In še to – tiste, ki smo zaključili delovno obveznost, vključuje in povezuje. Sanjamo o tem, da bi se nam vsaj kdaj pa kdaj pridružili tudi mlajši … Tako bi bil naš krog sklenjen. Darja Medved − v imenu skupine Šola zdravja Limbuš Foto: Janez Karničnik

Vse`ivljenjsko izobra`evanje

STAREJ[I SE U^IMO TUDI V OBDOBJU STAROSTI

O

snovno poslanstvo Kolpingove družine Limbuš, ki deluje kot laiška organizacija v sestavu Župnije Limbuš in je partnerska organizacija z DU Li-Pe, je tako imenovano vseživljenjsko izobraževanje, kjer se starejši spoznavajo z aktualno tematiko s področja družine, družbe, vloge in pomena laiških organizacij v strukturi Cerkve in družbe, vpliva državljanov na politiko države in občine ter zelo aktualna socialna tematika »Dementni bolnik v družini«. V jesenskem obdobju, od septembra do decembra, je bil sklop izobraževalne tematike povezan z dekanijskim misijonom. Obravnavane so bile teme: misijon

IZOBRA@EVANJE V DU Li-Pe

Z

a izobraževanje članstva skrbi tudi DU Li-Pe. V letu 2019 je bilo izobraževanju članstva namenjeno 13. junija opravljeno izobraževanje na temo »Staranje in demenca«. Sicer se pa posamezniki iz vodstva ter sekcij in projektov društva udeležujejo tudi izobraževanj za aktivno delovanje v Društvu upokojencev in na izobraževanju starejših v Kolpingovi družini Limbuš.

v Dekaniji Maribor, Karitas v misijonu, romanje v Sveto deželo v duhu misijona ter pomen dekanijskega misijona za župnijo in njegovi zaključki. Določeno tematiko po obliki izobraževanja pa za krajane organizirajo tudi DU Li-Pe in krajevni organizaciji Rdečega križa. Vsaka od izobraževalnih aktivnosti, kdor koli jih že organizira, je priložnost, da starejši obnavljajo, dopolnjujejo in plemenitijo svojo splošno in strokovno razgledanost. Naj bo takega izobraževanja tudi v prihodnje dovolj. Franjo Šauperl, predstavnik Kolpingove družine

Sodelovanje v Zgornjepodravski pokrajinski zvezi DU

DU Li-Pe V ZGORNJEPODRAVSKI ZVEZI DU

N

aše DU Li-Pe je eno izmed 64 društev upokojencev, ki je vključeno v PZDU, registrirano po zakonu o društvih in je povezovalni člen med DU in ZDUS. Teh je 13. ZDUS deluje že od leta 1946 in je po številu članstva, 230.000 in preko 500 društev, eno največjih vladnih organizacij v Sloveniji. DU Limbuš - Pekre se že veliko let vključuje v delo in organe PZDU Maribor. V predpreteklem obdobju je aktivno deloval bivši predsednik DU gospod Franc Ošljak, v Ekspertni komisiji pa gospod Valter Onič. Že tretji mandat deluje v Komisiji za kulturo predsednik DU Li-Pe, gospod Drago Koletnik, v Komisiji za socialo in zdravstvo je zelo aktivna Anka Onič in v NO gospa Zlatka Tibaut. Gospa Anka Onič je izredno prizadevna in aktivna na področju programa »Starejši za starej-


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

34

še«, predvsem pa z vsem srcem in strokovnim znanjem pomaga sočloveku, tako na socialnem kot na zdravstvenem področju. Tudi naša Zlatka Tibaut ima pomembno nalogo, saj mora kot članica NO skrbeti za delovanje PZDU v skladu z zakoni. Gospoda Koletnika so v skladu s pravili o komisijah določili za predsednika Komisije za kulturo pri PZDU. Komisija je ena najaktivnejših v pokrajinski zvezi, saj bomo letos, vključno z JSKD, organizirali že 30. Srečanje pevskih zborov društev upokojencev, kjer nas redno zastopa Mešani pevski zbor DU Li-Pe, v aprilu organiziramo Literarni večer v Rotovžu, kjer je lani sodeloval naš pesnik gospod Jože Gruden. 26. 10. 2019 je 13 skupin ljudskih pevcev in godcev v organizaciji DU Velka nastopilo v osnovni šoli na Zg. Velki. Teh srečanj se redno udeležujejo tudi naše Pevke ljudskih pesmi »Spominčice«. V Kulturnem domu Dvorjane je bila v organizaciji DU Zg. Duplek organizirana 2. razstava likovnih del,

kjer so nas zastopale umetnice naše likovne sekcije. Aktivno sodelujemo pri srečanju upokojencev, ki je bilo lani v Dupleku. Naši športniki, kegljači in šahisti, sodelujejo v ligi pokrajinske zveze in dosegajo zavidljive rezultate, zato smo v društvu na njih zelo ponosni. V mandatnem obdobju 2019–2023 je Anka Onič že drugič članica Komisije za socialo in zdravstvo pri ZDUS, prav tako je Drago Koletnik član Komisije za kulturo pri ZDUS. Prepričan sem, da bova delovala v dobrobit vseh članov upokojencev. V Komisiji za kulturo pri ZDUS imamo sedaj največ priprav za Dneve medgeneracijskega sožitja, ki bodo od 19. do 21. maja 2020 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani in vas že sedaj vabimo na dogodek, ki bo zelo raznolik − od petja, plesa, likovne razstave, fotografije, ročnega dela veliko predavanj na temo starejših in še marsikaj. Drago Koletnik, predsednik DU Li-Pe

PREDSTAVNIK DU Li-Pe NA LITERARNO GLASBENEM POPOLDNEVU ZPZDU MARIBOR

N

a povabilo Komisije za kulturo Zgornjepodravske zveze društev upokojencev sva na literarnem popoldnevu »Pozdrav pomladi« sodelovala s svojimi avtorskimi pesmimi tudi člana KD Pekre - Limbuš − Mirko Ploj in Jože Gruden kot predstavnik DU Li-Pe. Prireditev je bila tudi letos izvedena v svečani dvorani Mestne hiše na Rotovškem trgu 17. 4. 2019. Kratek nagovor je imel predsednik PZDU, program pa je povezovala gospa Erika Jovanovski. Nastopilo je deset ljubiteljskih pesnic in pesnikov. Med posameznimi sklopi

so nastopili ljudski pevci iz Zgornje Velke, citrarka in mladi violinist. Malo poslušalcev in več nastopajočih ni pokvarilo dobrega razpoloženja ob neugodnem terminu. Mirko Ploj je bral svoje pesmi iz pesniške zbirke »PREBLISKI MODREGA ANGELA«. Jodec (moj vzdevek) sem bral pesmi iz treh pesniški zbirk, in sicer: »ISKRICE S PLANIN, UTRINKI ISKRIC S PLANIN in UPEPELJENE PLANINSKE ISKRICE«. Iz četrte knjige »JODCOVE SPOMINSKE ISKRICE« je v glasilu objavljena pesem »Življenja dar«. Člani KD Pekre - Limbuš smo uspešno nastopili na 17. Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma smo uprizorili Partljičevo komedijo »Čaj za dve«. To komedijo smo igrali večkrat na domačem odru v Pekrah in tudi v Pesnici. Ob koncu svojega aktivnega delovanja v ljubiteljskem gledališču se zahvaljujem poslušalcem in gledalcem za tople dlani, mojim igralskim kolegicam in kolegom pa želim uspešno nastopanje na odrskih deskah. Jože Gruden, član literarne skupine


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE Besede o ~lanih

A

35

KLEPET OB SKODELICI KAVE PRI ALOJZU – LOJZEKU ZORCU

lojz Zorec se je rodil leta 1931 v lepi prleški vasici Kog pri Ormožu, znani po vinorodnih gričih ter prijaznih in delovnih ljudeh. Po končani osnovni šoli v domači vasi ga je želja po znanju pripeljala v Maribor, kjer je končal gradbeno šolo – smer »tesar«. Dobil je zaposlitev v tedaj velikem gradbenem podjetju Gradis Maribor in ostal tam do svoje upokojitve. V Maribor se je preselila tudi njegova srčna izbranka Anica, prav tako rojena na Kogu pri Ormožu. V zakonu so se jima rodili trije otroci, najprej dvojčka – Nada in Stanko, nato pa še sin Zlatko. Spletla sta si toplo in prijetno družinsko gnezdo, ves čas pa trdo in pridno delala in seveda varčevala, da sta uspela uresničiti željo po lastnem domu in sezidala hišo v Pekrah, v Ul. Jelenčevih. Lojze je v času službovanja delal skoraj na vseh gradbiščih, tako bivše Jugoslavije kot tudi v tujini, in vedno opravil zaupana dela z velikim čutom odgovornosti. To-

da kljub napornemu delu in skrbi za družino je še vedno našel čas, da se je dodatno izobraževal. Pridobil si je izobrazbo gradbenega delovodje in kasneje še inštruktorja tesarskih učencev, s pedagoškim in andragoškim izpitom. Izjemne zasluge gredo Lojzetu za njegovo strokovno delo s številnimi mladimi generacijami učencev tesarske stroke, kar je lahko razbrati iz številnih pohval, priznanj in plaket, ki krasijo njegov dom. Lojze ni bil samo inštruktor, bil je tudi vzgojitelj mladih, predvsem pa dobrosrčen človek v pravem pomenu besede. Tudi po upokojitvi ni miroval, aktivno se je vključil v ustanovitev samostojnega Društva upokojencev Li-Pe oz. odcepitev od velikega DU Tabor, kar je tudi članom društva lokacijsko bolj ustrezalo. Vsem sodelujočim v tem projektu je zamisel uspela, tako da lahko rečemo, da bo DU Li-Pe letos zabeležila že 35 let neprekinjenega delovanja, je zaključil Lojze. Še prav posebej se je aktivno vključil v ustanovitev Kegljaške sekcije in ob veliki pomoči Toneta Riedla sta uspela pridobiti prostor v atriju Doma kulture v Pekrah. Sčasoma in ob nadaljnjih prizadevanjih in podpori KS Pekre so uspeli pridobiti prostor v kleti stavbe. »Ob obilici prostovoljnega dela in tudi drugih zanesenjakov, je uspelo prostor urediti tako, da še danes služi svojemu namenu, predvsem v zimskem času«, ponosno pove Lojze.

Z vsemi prehojenimi potmi, številnimi sestanki, dogovarjanju in nenazadnje odrekanju svojemu prostemu času mu je uspelo realizirati, kar si je zastavil za cilj. Še bi lahko naštevali vsa dobra dela, ki jih je v svojem življenju opravil, vendar ta zapis je samo delček v mozaiku njegovih prizadevanj k boljšemu in aktivnejšemu življenju upokojencev. V ta namen se je vodstvo DU Li-Pe odločilo in mu leta 2009 podelilo naziv ČASTNEGA ČLANA DRUŠTVA. Sedaj, v jeseni življenja ali kot se učeno reče v tretjem življenjskem obdobju, preživljata z ženo Anico in s sinovoma, ki živita v njuni bližini, le hčerka je v daljni Švedski, s 4 vnuki in 6 pravnuki, mirno in spokojno življenje upokojencev. Ob tem pa velja še pripomniti, da Lojze kljub častitljivim letom še vedno najde čas in po svojih močeh prispeva svoj delež pri delu DU Li-Pe. Tako, dobro kavo smo popili, prav tako se je iztekel čas, namenjen našemu klepetu, v prihodnje pa želimo tako Lojzetu kot njegovi ženi Anici še vrsto skupnih, srečnih in zadovoljnih let. Ja, človeško življenje, ta čudoviti dar narave, je nekaj, kar moramo ceniti in spoštovani in ena najglobljih skrivnosti življenja je, da je resnično pomembno preprosto skromno srce. Razgovor je opravila Mira Novak


36

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

LIZIKA OSRAJNIK – SRE^NA SEM, KER SEM DOMA

K

do ne pozna naše Lizike, vedno pripravljene na pogovor in vprašanje, če je v kraju kaj novega? Pove, da že težko pride do ograje, pomaga si z palico in ne z »berglo«, opozori! Povabi me v skromno, toplo hiško, njen rojstni dom. Rojena je 6. oktobra 1927 Ob Blažovnici, v centru Limbuša, kjer se sliši tiho žlobudranje potočka. Tukaj so rastli čisto blizu hiše mogočni orehi, kasneje vrbe. Lepo je bilo. Sedaj sem že stara, ne spomni se več vsega, žalostno doda. Lizika je imela še 2 brata, od katerih je eden umrl zelo hitro. Mati Julijana (Marin) in oče Ivan Jauk, sta delala na kmetiji doma. Delo je bilo težavno, življenje družine pa skromno. Lizika je končala osnovno šolo, dalje ni želela, raje je opravljala dela na polju in okoli živine. Ko je pripovedovala o delu doma, so se ji orosile oči. Ni bilo lahko. Rada je imela živino in naravo, rada je orala. Na vprašanje, kakšno je bilo življenje prej, v času njene mladosti, malo zastane, nato pa se zasmeji in pravi »lepo je bilo«. Ljudje so

bili bolj odprti, družabni in veseli. Med seboj so si bolj pomagali. Pa tudi zabave, plesov, maškarade in drugo, ni manjkalo. Hodili smo v gostilno Tomše v Pekrah. Že v zrelih letih je spoznala svojega življenjskega sopotnika iz Laznice, Vinkota. Bil je sodar in zelo delaven. Žal pa zakonska sreča ni trajala dolgo. Mož je po prometni nesreči umrl. Tako je Lizika ostala zopet doma. Dela ni zmanjkalo. Kadar so imeli predvidena dela, so prišli pomagat viničarji. Povedala je tudi, da so imeli kar precej grozdja – brajde. In veste kako smo stiskali grozdje? – s kijem, ne z nogo! Pri tem se prijetno nasmeji. Veste, pravi, do 600 litrov in več, letno. To smo porabili za tiste, ki so nam pri delu pomagali. Ob tem pripovedovanju se spomni, kako so hodili v Laznico, kjer so nastopale dramske skupine. Imeli so igre in petje. Občasno se zamisli, kakor da podoživlja to, kar pripoveduje. Našteva imena, katerih se je še spomnila. Po smrti staršev sta si z bratom razdelila imetje. Delala sem cele dneve, pove. Mnogo mi je pomagala soseda, dokler tudi ona ni zbolela. Na vprašanje, ali je imela vozniški izpit, mi smeje odgovori, »ja, za traktor«. Mene se iz traktorja skoraj ni videlo, tako je bil velik. Ampak z njim se je peljala povsod. Kadar sem nabavljala material ali hrano za živino, semena itd. Nerodno je bilo, ker so avtobusi vozili bolj po redko!

Večkrat mi je prej in tudi sedaj pri prevozih pomagala Gordana, moja nečakinja. Pa Marica, z njo grem včasih tudi na »pico« v gostišče Magda. K meni pridejo tudi sorodniki iz Ljubljane. Spomnim se, ko sem pred leti padla in se nisem mogla več vstati. Oba z psom sva preživela noč na hodniku. Slišala jo je soseda Jožica in takoj je morala v bolnišnico. Od tam jo je socialna služba želela dati v Dom za starostnike. Nikakor ni hotela sprejeti ponudbe v dom. Šele po dogovoru z mano (Anko) so pristali da je lahko odšla domov. Rekla je, »jaz bi umrla, če ne bi smela oditi domov«! Kdo bi takrat skrbel za njeno domačijo! Vztrajali smo, da ji bomo priskrbeli socialno delavko in zdravnika, ki bodo poskrbeli zanjo. Lizika je imela srečo, saj je zanjo pričela skrbeti ga. Dora in družina iz Limbuša – kot medgeneracijska skupina. Sedaj Lizika že sama lepo poskrbi zase – oblačenje in prehrano, za vse ostalo pa dobro ve, koga lahko pokliče na pomoč. Pravi, brez psičke pa ne bi mogla živeti, ker že od malih nog nikoli ni bila brez psa. Zaželela sem ji v svojem in v imenu društva mnogo lepih trenutkov ob svoji nagajivi psički, da bi bila zdrava in še naprej brala časopis brez očal. Še naprej naj skrbi za prehrano, kot je solato, krompir, jajčka, pa redno juha – to ima najraje pravi. Vse dobro Lizika! Anka Onič


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

37

^LANI DU LIMBU[ - PEKRE V DOMOVIH STAREJ[IH Po stanju na dan 31. 12. 2019 so v domovih upokojencev, tako v Sloveniji kot tudi izven države, naslednji naši člani – podatki so samo za člane društva, ne pa za vse krajane Limbuša in Peker: Člani DU LI - PE DANKO ANTONIJA KIDRIČ ALOJZ PŠUNDER ANICA POŽARNIK PAVEL PONGRAČIČ ANTON CVIKL JOLANKA JANEŽIČ JOŽEF MURKO FANIKA JEŠOVNIK ZMAGOSLAV BIDERMAN STANISLAV GALUN ZDRAVKA RANČIGAJ IRENA PETREJ NEŽA STRAŽAR LORE STRAŽAR ANTON OPAKA MARIJA MUSIL FRANČIŠKA

Nastanitev Dom »Danice Vogrinec« Maribor, DE Pobrežje

Naslov Čufarjeva ul. 9, 2000 Maribor

Dom »Danice Vogrinec« Maribor - Enota Tabor

Veselova ul. 3, 2000 Maribor

Dom pod Gorco

Pekrska c. 56, 2000 Maribor

Dom pod Gorco Dom pod Gorco – Sklop varovanih stanovanj

Pekrska c. 52, 2000 Maribor Pekrska c. 54, 2000 Maribor

Dom IDILA Dom Svete Ane, Babinac

KODRIN FRANC

Sončni dom

Vukovski dol 30, 2221 Jarenina Varaždinska ulica, 42208 Babinac, Hrvaška Železnikova ul. 10, 2000 Maribor

Spoštovanim članicam in članom Društva upokojencev Limbuš - Pekre, ki so v domovih starejših, želimo prijetno in varno bivanje, njihovim svojcem in znancem pa dovolj moči in časa, da jih redno obiskujejo in jim polepšajo dan! Zlatka Tibaut, tajnica društva Raznovrstno

DAN ODPRTIH VRAT DOMA POD GORCO

D

om pod gorco je praznoval že osmo leto delovanja in tudi letos odprl svoja vrata. Praznovanje je bilo prijetno in zanimivo, tudi ob spletenih vezeh s prijatelji izven doma, sodelovanja z otroki iz okoliških vrtcev in sorodnikov. Ne moremo pa mimo prostovoljnega dela zunanjih sodelavcev, ki se odraža na vseh področjih organiziranosti dela doma. V slednjem se čuti medgeneracijsko sodelovanje.

Ta dan je bil še posebej slavnosten za zaposlene in stanovalce. Dom je dobil pomembno priznanje za kakovost E-qalin. Posebno priznanje pa so doživeli zaposleni, ko jim je direktor Gregor Žigon podaril priznanja »Super zaposleni«, ki bodo odslej krasila steno zaposlenih. Vsak udeleženec tega praznovanja je našel kanček veselja. Eni ob bobnarski delavnici, drugi s prepevanjem z gostom Ladom Lesko-


38

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

varjem. Za dodatno veselje pa so poskrbeli »Kvartopirci«. Dan je bil posebej vroč, za kar je v prvi vrsti skrbelo sonce ter vinsko kulinarične jedi, ki jih je pripravljalo sedem ekip. To so zunanje ekipe in ena domska. Namen dela vseh ekip je bil zbiranje humanitarnega evra. Namenjen je bil za nakup glasbil za eno od

mariborskih osnovnih šol in za operacijo roke 6-letnega dečka v Ameriki. Vinsko kulinarične ekipe so se borile, katera bo pripravila najboljšo jed. Tu pa je svoje »začimbe« prispeval sodnik Master chef Luka Jezeršek. Navdušen je bil prav nad vsemi jedmi, zapeljevala pa ga je vegetarijanska golaž omaka. Pri takem praznovanju izginjajo črne misli in srce napolnijo te misli: »Saj smo sami mladi …« in seveda: »Imamo se fajn, fajn …«. Bilo je luštno. Domačnost je odražala pesem »V dolinci prijetni je moj dom …«. Doživetje na dnevu odprtih vrat je prav posebno, čudovito, nepozabno … Zato vabljeni 13. junija s pričetkom ob 10. uri vsi, ki želite te trenutke deliti z nami. Marija Mišič, stanovalka Doma pod gorco

NEKAJ RESNIC O VINU

D

eset vinskih zapovedi: I. Ne pij s slamico. II. Ne uporabljaj ledenih kock. III. Uporabljaj ustrezen kozarec. IV. Ne ceni lažnih vin. V. Vina ne goltaj. VI. Vina ne polivaj na preprogo. VII. Ne hvali svojega vina. VIII. Ne hlepi po sosedovih vinih. IX. Reci ˝Na zdravje!˝ X. Ne tarnaj! Kruh in vino: Namakanje kruha v vino izhaja iz časa Rimljanov, ko so na takšen način premagovali pretirano kislost žlahtne kapljice. Sedem preprostih mitov o vinu: 1. Staro vino je dobro vino. 2. Težja kot je steklenica, boljše je vino. 3. Vino z zamaškom je slabše kakovosti. 4. Rdeče vino za meso in belo vino za ribe. 5. Kakovostno vino je drago. 6. Sladko vino je za amaterje. 7. Mešana vina so greh. Nekaj vinskih resnic: S pomočjo vina se lažje dokoplje do pomembnih spoznanj, toda za-

to se jih z njim težje uresničuje. Tudi dobro vino lahko naredi slabe ljudi. Treznost je za kronika največkrat kazen. Vino ustvarja heroje, a tudi siromake. Vinjeni heroji so pretežno heroji, samo vinjeni. Več dobrega sproži vojna med vini, kakor vino med vojno. Tudi dobro vino ne utopi slabe resnice. V naših krajih je toliko dobrega vina, da količinski čudeži niso potrebni. Le razvodeneli bi njegovo in našo enkratnost. Židovski pregovor: Če človek pije malo, je dober kot ovca, če pije malo več, postane hraber kot lev, če prekorači mero, je okruten kot tiger, če pa mu pijača postane strast, je podoben svinji, ki se valja po blatu in nazadnje napravi iz sebe še opico. (vir: https://www.domace-vino.net/)

NASMEHNIMO SE SVOJI GENERACIJI

Z

dravo življenje: Če bi bila hoja tako zelo zdrava, bi poštar živel 300 let. Kit plava ves dan, je samo plankton in pije vodo, pa je še vedno debel kot pujs. Zajec teče ves dan in skače, živi pa samo deset let. Želva ne teče, niti ne skače, preprosto ne počne nič in živi 300 let. Pa kaj se v pokoju mučim z

dieto in rekreacijo? Upokojenčka v postelji – Ona: »Včasih si me nežno pobožal preden sva zaspala …« On se obrne, jo poboža po rami in hoče zaspati. Takrat spet ona: »Včasih si me nežno poljubil pred spanjem …« On se dvigne in ji da poljub-


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE ček na lice ter se obrne, da bi zaspal. Pa mu še ne da miru … »Nato si me grizljal po vratu …« On jezno vstane in odkoraka iz spalnice … Ona: »Ja, kam pa greš?« On sikne: »V kopalnico po zobe!« Zdravniški pregled: Zdravnik po pregledu izvidov preiskav pravi Jožetu: »Povsem očitno je, da je alkohol glavni krivec za vaše slabo zdravstveno stanje in počutje …« Jože veselo: »Hvala Bogu, gospod zdravnik. Žena neprestano trdi, da sem za slabo počutje odgovoren sam.« Devetdeset letnik pri zdravniku: Pride 90-letnik k zdravniku na pregled. Doktor ga vpraša: »Kako se počutite?« »Nikoli nisem bil boljše volje!« odgovori ata, »moja ljubica ima 18 let. Zdaj je noseča in bova dobila otroka.« Doktor malo pomisli in reče: »Dovolite, da vam povem eno zgodbico: Lovec, ki nikoli ni izpustil lovske sezone, je nekega dne tako neučakano odšel od doma, da se je zmotil in namesto puške vzel dežnik. Ko je prišel v gozd, se pojavi pred njim en velik medved. Lovec dvigne dežnik, nameri v medveda in ustreli … Gotovo ne uganete, kaj se je zgodilo. Medved je

39

mrtev padel pred njega!« »Nemogoče! Nekdo drug je moral streljati!« In zdravnik pravi: »Ravno to sem vam hotel povedati!« Doktorja danes ni: V čakalnici zdravstvenega doma je sedela starejša pacientka in pletla pulover. Medicinska sestra je odprla vrata in ji sporočila: »Doktorja danes ni!« Pacientka ni trznila in je še naprej pletla, zato je sestra ponovila: »Gospa, danes doktorja ni v ordinaciji!« Pacientka še vedno ni trznila, zato ji je sestra napisala na listek, da doktorja ni in ji listek pomolila pred oči. Pacientka je začudeno pogledala in medicinski sestri rekla: »Ali mi lahko preberete, kar ste napisali na listek? Veste, očala sem pozabila doma.« Zastrupitev: »Ni več dvoma,« je rekel doktor pacientu, »zastrupljeni ste bili!« »S čim vendar?« je vprašal pacient. »To bo pokazala obdukcija!« Simulant: »Doktor, simulant iz sobe 50 je umrl.« »No, sedaj je pa resnično pretiraval.« (Vir: http://www.verzi-vici.com/index.php/category/vici/)

DU Li-Pe V SREDSTVIH JAVNEGA OBVE[^ANJA

D

ruštvo upokojencev Limbuš-Pekre skrbi tudi za javno obveščanje. Tako najdemo poročila o aktivnostih DU Li-Pe na spletu društva, v glasilu KS Limbuš, v glasilih upokojencev, kot so Vzajemnost, Vzajemna in ZDUS. Največ pa je zapisanega o delu DU Li-Pe v lastnem glasilu LIPE, ki izide enkrat letno pred Zborom članov, s čimer so

o dejavnostih društva in povezanih organizacij podrobno seznanjeni člani društva in širša javnost. Z javnim obveščanjem se širi glas našega aktivnega Društva upokojencev Limbuš-Pekre v kraju in daleč izven njega. Franjo Šauperl, referent za javno obveščanje

OBVESTILA DU ZA ^LANSTVO • Uradne ure v pisarni DU Li-Pe (v Domu krajanov Limbuš, Ob Blažovnici 41) so vsako SREDO od 9. do 12. ure. V tem času je dobrodošel vsak član, posebej pa bomo veseli vsakega novega člana. • Za vsa vprašanja, želje ali dobronamerne kritike smo poleg osebnega stika na voljo tudi na telefonski številki 613 44 00 ali preko elektronske pošte: lipe.tajnistvo@gmail. com. • Članarina za leto 2020 je ostala enaka, to

je 9,00 € letno. Tudi članarina za Vzajemni posmrtninski sklad za leto 2020 ostaja 12,00 € letno (od tega 0,35 € predstavljajo manipulativni stroški, DU pa za VPS nakazuje 11,65 €). Izplačilo posmrtnine je 180,00 € ENOTNO za vse, ne glede na leta vplačevanja (sklepu UO ZDUS Ljubljana z dne 18.12.2019. POMEMBNI PODATKI članstva VPS: • član VPS ne more postati oseba, ki je starejša od 70 let;


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

40

• član je dolžan plačati letno članarino do konca maja tekočega leta. V kolikor se le-ta ne bo pravočasno poravnala, upravičenec do posmrtnine po umrlem članu, ne bo dobil izplačane posmrtnine (tudi če je pokojna/i umrl/a 1. januarja); • posmrtnina se izplača tisti osebi, ki jo je član VPS določil kot upravičenca. Svojce, ki vlagajo prijavo za izplačilo, je potrebno seznaniti, da je pogoj za izplačilo plačana članarina; • Upravičenec, ki prosi za izplačilo posmrtnine, mora poleg predsednika ali tajnika DU podpisati obrazec za prijavo izplačila (skladno z GDPR); • upravičenec do izplačila posmrtnine mora predložiti naslednje dokumente: - fotokopijo mrliškega lista umrlega člana - fotokopijo svojega osebnega dokumenta (izkaznice, potnega lista ) – obojestransko - fotokopijo svoje davčne številke in - fotokopijo svoje številke tekočega računa – obojestransko. (vse to se lahko uredi v tajništvu društva). • Vse člane, ki članarine za društvo za lansko leto še niste poravnali, prosimo, da to storite, kajti sedaj poteka že plačilo za tekoče leto. V kolikor tega ne morete storiti sami, se obrnite na naše zaupnike ali pa naj za vas to stori katera druga oseba v vašem

imenu. Ne pozabite pa jim dati s seboj vaše članske izkaznice. • POSEBNA PROŠNJA: svojce naših članov lepo prosimo, da nas obvestijo o smrti družinskega člana, ki je bil član DU Li-Pe, saj se le tako lahko od njih dostojno poslovimo. Prav tako vas takrat lahko seznanimo o izplačilu VPS, če jo je pokojni plačeval. Prav tako prosimo svojce, da nas obvestijo o morebitni premestitvi člana društva v katerikoli dom starejših. Članom, ki so starejši od 80 let redno pošiljamo rojstnodnevne čestitke, katerih so zelo veseli in prepričani, da se jih še spomnimo. • Novost v letu 2020 – s 1. januarjem 2020 so začele veljati usklajene Prisotne izjave za nove člane društva, ki morajo vsebovati informacijo o varstvu osebnih podatkov. • V letošnjem letu bodo sprejete tudi spremembe v delovanju Vzajemnega posmrtninskega sklada, ki so povezane z novimi dokumenti. • OO RK Maribor organizira v dogovoru s KO RK Limbuš meritve krvnega pritiska, holesterola, trigliceridov in krvnega sladkorja, o čemer krajane obveščamo z obvestili na oglasnih deskah. Zlatka Tibaut, tajnica društva

VABILO ZA ^LANSTVO V DU Li-Pe

S

te se upokojili? Niste več član delovnega kolektiva? Kaj pa zdaj? Čaka vas nov kolektiv. Vas zanimajo ročna dela, petje, slikanje, šah, kegljanje, rekreacija, izleti, družabna srečanja, razna predavanja, sodelovanje s Šolo zdravja, prostovoljstvo (Projekt Starejši za starejše), klepetanje …? Vse to lahko doživite v DU Li-Pe. Kaj nam društvo še daje? Veliko ali pa nič! Kolikor pač vsak posameznik želi ali zmore. Poleg raznih sekcij oz. aktivnosti predvsem ob-

čutek, da nisi sam, da si član neke skupine, ki ti lahko priskoči na pomoč, ko to potrebuješ, pa čeprav samo z besedo, nasmehom, predlogom. Vsi novi in starejši upokojenci vabljeni, da se včlanite v Društvo upokojencev Limbuš-Pekre in si poiščete v društvu svoje interesno področje za dušo in telo – ne bo vam žal časa preživetega v našem društvom upokojencev! Zlatka Tibaut, tajnica društva

In memoriam

V LETU 2019 SMO SE ZA VSELEJ POSLOVILI V letu 2019 je naše vrste za vselej zapustilo 12 članov, ki so vsak na svoj način prispevali k delovanju društva in se jih bomo s spoštovanjem spominjali, in sicer: marec: Alojz Gomboc; april: Frančiška Fekonja, Jože Kajzer; maj: Katarina Gartner; junij: Ana Petek; julij: Marjetka Sabo; avgust: Dragica Javernik, Vera Škodnik; september: Elizabeta Šešerko; november: Ivanka Žnidarič; december: Martin Debeljak, Jadviga Bedrač.STAVBNO KLEPARSTVO, KROVSTVO, ZAKLJUČNA GRADBENA DELA

Štefan Grandošek d.o.o. Tel.: 041/ 648 237 Fax: 02/ 332 48 28 e-mail: stefan.grandosek@triera.net


val komedi je Pekre

CVETLIČARNA

LUMIJA Limbuška c. 47, 2341 Limbuš,

NUDIMO VAM:

• • • • •

POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV MARIBOR

• • •

040/ 708 949

DELOVNI ČAS: pon-pet: 8-18h sob: 8-14h ned: 8-12h

VSAK MESEC EXTRA POPUST

vence, suhi in sveži aranžma sveče, zasaditve in ureditev grobov NIH ZA UPOKOJENCE OD rezano cvetje in lončnice UG H!!! O A P N darilni bazar CE vse za poroko, krst, obhajilo, DEKORACIJA (baloni) 0 4 1 /4 9 6 5 5 3 birmo in razna praznovanja aranžiranje prinešenih in poslovnih daril krasitev prostorov brezplačna dostava

Krajevna skupnost Pekre

SONČNI DOM, družba za storitve d.o.o. Železnikova ulica 10, SI-2000 Maribor tel.: 02/ 471 64 00 “ORAL” Kovafax: {tvo 02/ VRBNJAK 471 64 13 e-pošta: info@soncnidom.si, Alojz VRBNJAK s.p. www.soncnidom.si Cesta Graške Gore 5, Pekre, 2341 Limbuš tel.: 02/ 614 01 86, gsm: 041/ 343 324 splet: www.oral-av.si

e-pošta: oral@oral-av.si

OSEBNA POMOČ STARIM LJUDEM NA DOMU V OBČINI RUŠE IN SELNICA OB DRAVI

Če Vi ali Vaš svojec potrebujete katero od oblik pomoči, nas pokličite Kontakt: Tel.: 02/471 64 06, Mob.: 051 301 369 e-pošta: marina.dzogazovic@soncnidom.si

PE: Radvanje 070/ 991 045 PE: Pobrežje 070/ 804 669

Restavracija 02/ 614 22 00

Trgovina Mavrica Maribor Ulica Kragujevških žrtev 6, 2000 Maribor T: 02/ 460 19 80 E: maribor@mavrica.si

Pizzeria


ZASEBNA AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE LIMBUŠ Delovni čas: Pon.: 7-13.30 Tor.: 13-19.30 Sre.: 13-19.30 Čet.: 7-13.30 Pet.: 7-13.30

AV TO L I Č A R S T VO MURKO

IZTOK MURKO s.p.

N

P

K

T C V K E

P

G E G OB R LI A F K I OV C AN N JE O

EK P OS R

I

P

JI

I T

T EN AR

AT

SP

K LA

LA

SI

E

AN

LA

E

R

U

T

R

G

OS

I

E

K

ER

AK

T

V

EN

U

Z

K

LE

LO

BR

Z

I

Ob lazniškem potoku 21, 2341 Limbuš 02/61 31 298, 059/ 120 666 041/ 685 728 iztok@mernik.info ID št. za DDV: SI53376129

IJE

AC

IT

LIK

B PU

IZ

I IK

P K

ST

PI

IZN

BI

OGE

E

JE

I

A

Sledite nam na INSTAGRAMu

IL

N

Pridružite se nam na FACEBOOKu

TI

IS IL

N DIL

AB V

LT

EP ODL

I

ST

LI

I SN

DO

N

NAM

JI AR

ED

OL K

AL E

V

E AP

M

OP

E N

E

N IC E

V LO

BO

R

OS

N

P

Z

Lackova c. 269, 2341 Limbu{ tel.: 02/ 614 02 96

DR. MED.

V

Jelka Polh,


Nastop Pevk ljudskih pesmi Razstava Ročnodelske sekcije Rožice v Lovrencu

Šahovski turnir

DOGODKI V SEKCIJAH Razstava Ročnodelske sekcije Spominčice

Ekipa kegljačev

Likovna sekcija ustvarja


Spominčice se veselijo

Prejem Maroltovih priznanj

VESELJE NAS DRU@I

Pesem nas v MePZ Li-Pe povezuje

Letni Zbor članov nas združi

Ekipa DU za dobrote

Izletništvo nas druži


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.