Glasilo Društva upokojencev LIPe

Page 1

INTERNO GLASILO DRUŠT VA UPOKOJENCEV LIMBUŠ - PEKRE SEPTEMBER 2021, ŠT. 18, LETO XVIII

OBV ES TILO ZARADI KORONA VIRUSA VAS BOMO O DATUMU, VSEBINI IN KRAJU VOLILNEGA ZBORA ^LANOV OBVESTILI S POSEBNIM PISMOM-VABILOM.


Iz stare garaže

Začetna dela srečevališča

Srečevališče v novi preobleki

Tajništvo v stari preobleki

Tajništvo DU Li-Pe v novi preobleki

Tajništvo-Prijazno za delo in upokojence


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

1

Glasilo Društva upokojencev Li-Pe, Limbuš - Pekre, Ob Blažovnici 41, 2341 Limbuš, Tel.: 02/613-44-00, e-mail: lipe.tajnistvo@gmail.com, www.du-lipe.si

KOLOFON

V preteklih letih je bilo izdanih 5 številk glasila z imenom Čiv-Čiv (2004 do 2009) in 12 številk z imenom Lipe (od 2009 do 2021). Glasilo 2021 beleži številko 18 in leto XVIII. Uredniški odbor: Drago Koletnik, odgovorni urednik, Franjo Šauperl, glavni urednik, Mira Novak in Zlatka Tibaut, članici Jezikovni pregled: Darja Medved Fotografije: Drago Koletnik idr. Oblikovanje in tisk: UPRINT d. o. o., Limbuš Naklada: 500 izvodov Glasilo je za člane brezplačno. Prostovoljne prispevke lahko nakažete na TRR pri NKBM: SI56 0451 5000 2632 409.


2

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE Uvodnik urednika SKLEPNI UVODNIK DOSEDANJEGA GLAVNEGA UREDNIKA V ^ASU OD 2010 DO 2021 ... 3 UVODNIK SOUREDNICE 2021 ................................................................................................. 4 Iz vodstva dru{tva SPO[TOVANI ^LANI/^LANICE DRU[TVA UPOKOJENCEV LIMBU[-PEKRE ...................... 4 DU LI-PE – ORGANIZATOR AKTIVNOSTI UPOKOJENCEV V KS LIMBU[ IN KS PEKRE ..... 5

VSEBINE

PORO^ILO O DELOVANJU DU Li-Pe V LETU 2020 ................................................................ 6 PREGLED DELA PODPREDSEDNIKA DU LI-PE, LIMBU[-PEKRE OD 2017 DO 2021 .......... 7 PORO^ILO NADZORNEGA ODBORA ...................................................................................... 8 PREDLOG FINAN^NEGA NA^RTA ZA LETO 2021 ................................................................. 9 FINAN^NO PORO^ILO DU Li-Pe OD 1. 1. DO 31. 12. 2020 ................................................... 9 PREGLED DELA ORGANOV DRU[TVA V LETU 2020 .......................................................... 10 PORO^ILO TAJNICE DRU[TVA ZA LETO 2020 .................................................................... 12 SKLEP O RAZPISU VOLITEV ................................................................................................. 13 POSLOVNIK VOLILNEGA ZBORA ^LANOV .......................................................................... 13 NOVI PROSTORI TAJNI[TVA DU Li-Pe .................................................................................. 14 OB^NI ZBOR UPOKOJENCEV, KI GA NI BILO ...................................................................... 15 @ivljenje, delo in na~rti dru{tvenih sekcij KO JE PREPLETANJE NITK IN PETJE LJUDSKIH PESMI V DOMU KRAJANOV ZAMRLO.. 17 KORONA KROJI USODO PEVCEM ME[ANEGA PEVSKEGA ZBORA DU LI-PE ................. 19 [AHOVSKA SEKCIJA – [AH 2010–2020 ................................................................................ 20 KEGLJA^I Li-Pe – 20 LET ....................................................................................................... 21 USTVARJALNOST LIKOVNE SEKCIJE V ^ASU KORONA VIRUSA ..................................... 21

KAZALO

TELOVADKE IN KORONA ....................................................................................................... 22 Samopomo~ ter prostovoljstvo v DU in v kraju za krajane SPO[TOVANI KRAJANI LIMBU[A, PEKER IN LAZNICE ...................................................... 23 Besede o ~lanih 100. ROJSTNI DAN GOSPE JO@ICE STERNAD .................................................................... 24 PRIZNANJE NA[I MAGDI [ALAMON ..................................................................................... 25 ZAUPNIKI DRU[TVA ............................................................................................................... 26 ^LANI DU LIMBU[-PEKRE V DOMOVIH STAREJ[IH ........................................................... 27 Obvestila OBVESTILA DU ZA ^LANSTVO .............................................................................................. 28 ^as za pouk ALI STE VEDELI, KAK[NA SIMBOLNA IMENA IMAJO OBLETNICE POROKE?................... 28 KAKO DO ZDRAVNIKA ............................................................................................................ 29 Literarno ustvarjanje KORONA ^AS .......................................................................................................................... 30 "DEDE" ..................................................................................................................................... 30 DE@ELA .................................................................................................................................... 31 BREZ TEBE .............................................................................................................................. 31 RAZMI[LJANJE ....................................................................................................................... 32 In memoriam V LETU 2020 SMO SE ZA VSELEJ POSLOVILI ..................................................................... 32 ALOJZU ZORCU V SLOVO ..................................................................................................... 33


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

3

Uvodnik urednika

SKLEPNI UVODNIK DOSEDANJEGA GLAVNEGA UREDNIKA V ^ASU OD 2010 DO 2021 pisal veliko osebnih člankov, vabil, zbiral in urejal obilje člankov različnih avtorjev, in tako pod različnimi predsedniki DU Li-Pe, ki so bili v vlogi odgovornih urednikov, skrbel za redno izdajanje društvenega glasila.

V

logo glavnega urednika za glasilo Li-Pe sem prevzel po nenadni smrti Edija Pšundra v poletju leta 2010. Le-ta je izjemno zavzeto opravljal to nalogo. Zajadral sem na pot glavnega urednika in si postopoma zamišljal svoj stil glasila, za katerega sem v enajstih letih na-

Vsak glavni urednik, pa naj bo poklicni ali amaterski, ima svoj stil oblikovanja in urejanja glasil, in takšna je bila tudi moja enajstletna doba urejanja našega društvenega glasila Li-Pe. Zaradi nenadne smrti tedanjega urednika sem se podal na ledino urejanja glasila upokojencev Li-Pe in na tej poti vztrajal 11 let. Moja naloga kot glavnega urednika je bila vsakokratna zasnova predvidene vsebine in potencialnih avtorjev, zbiranje in urejanje napisanih prispevkov, skrb za jezikovni pregled tekstov po segmentih, urejanje jezikovno pregledanih člankov in priprava glasila za PDF oblikovanje in tisk. Tu moram posebej pohvaliti Gregorja Urbančiča, s katerim sva oblikovala vsa glasila Li-Pe v času mojega urednikovanja in Tiskarno UPRINT d. o. o. iz Limbuša, ki je poskrbela za tisk glasila pod vodstvom Bojana Urbančiča.

Ko postopno predajam urejanje glasila nadvse zavzeti naslednici Darji Medved, želim, da glasilo nadaljuje svojo informativno in izobraževalno pot med upokojence našega kraja, kolegici Darji pa obilje zavzete volje, idej in uredniškega zanosa pri urejanju glasila Li-Pe tja daleč v prihodnji čas. Ob tej priliki se želim zahvaliti za zavzeto sodelovanje vodstvom DU LI-PE v času mojega urednikovanja, avtorjem mnogih prispevkov za glasilo, jezikovnim preglednicam, oblikovalcu PDF postavitve in tiskarju, kakor tudi vsem razpečevalcem glasila med člane DU LI-PE. Naj se glasilo LiPe med članstvom našega Društva upokojencev Limbuš-Pekre tudi pod novo prihodnjo glavno urednico Darjo Medved širi in zavzeto prebira, avtorji pa jo naj zavzeto zalagajo s številnimi aktualnimi in za naše upokojence zanimivimi članki! Na uspešno nadaljnjo pot pri urejanju glasila Li-Pe!

Dosedanji glavni urednik Franjo Šauperl


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

4

UVODNIK SOUREDNICE 2021

Z

ahvaljujem se kolegu Franju Šauperlu za spodbudno popotnico. Toliko laže mi bo, ker bova po tej poti vsaj nekaj časa stopala družno. Franjo ni bil le glavni urednik in ustvarjalec prispevkov, temveč avtor veznih besed in pesmi na številnih prireditvah. Častni krajan. Nepogrešljiv in za vedno spoštovan! Strinjam se z njegovo usmeritvijo, da glasilo ohrani informativno in izobraževalno noto in da pusti odprta vrata

ustvarjalnim idejam. Pa še za nekaj bi se mu rada zahvalila. Ko sem lani, po njegovem mnenju, izredno hitro jezikovno uredila prispevke za glasil Naš kraj, mi je v zahvalo napisal pesem. Pravo hvalnico. Tisočkrat hvala njemu. Veselim se, da bo moj mentor. P. S.: Moj mentor me je tudi naučil, da se upokojenci tikamo. In kadar mi iz ust zleti "gospod", mi reče: "Brez gospoda." In jaz ga ubogam. Darja Medved

Iz vodstva dru{tva

SPO[TOVANI ^LANI/^LANICE DRU[TVA UPOKOJENCEV LIMBU[-PEKRE

L

e kdo bi si še upal v začetku marca 2020 Tudi sicer nismo mirovali, saj smo s pomočjo razmišljati, da bo pandemija korona viru- KS Limbuš obnovili prostore tajništva društva sa ohromila vse naše dejavnosti. in Srečevališče.

Pred vsakoletnim Zborom članov DU Li-Pe smo izdali Glasilo Li-Pe, kjer smo podrobno opisali delovanje društva v preteklem letu, delo sekcij, praznovanja, projekte in plane za leto 2020. Še posebej smo bili ponosni, da je glasilo izšlo prvič v barvnem tisku.

Kljub zaostrenim zdravstvenim razmeram deluje tajništvo nemoteno – razen če nam zaradi razmer ne bo dovoljeno. Članarina je za nas velikega pomena in vas zato prijazno prosimo, da še naprej ostanete naši člani, in tako podprete tudi dejavnosti in delovanje društva. Članarino lahko poravnate v času Prispela je Odredba MOM, da do preklica KS uradnih ur ob sredah med 9. in 12. uro ali nima uradnih ur in ne posluje s strankami, na TRR pri NKBM SI56 0451 5000 2632 409 hkrati pa je onemogočeno tudi delo DU Li-Pe s pripisom članarina DU. in njenim sekcijam. Zamrle so vse dejavnosti, seje, vse kulturne aktivnosti, šport in druženja. Letos je za naše DU volilno leto. Članom upravnega odbora, nadzornega odbora in čaČeprav nismo imeli rednega letnega zbora stnega razsodišča po 24. členu PRAVILA dručlanov DU Li-Pe, smo glasilo Li-Pe razdeli- štva upokojencev Li-Pe poteče mandat. Po li med naše člane. Kljub temu da je vlada v 25. členu pripada mandat predsednika DU za poletnem času pričela sproščati ukrepe, ni- obdobje 2021–2025 članu z območja KS Pesmo zaživeli kot pred marcem, saj smo morali kre. uporabljati zaščitna sredstva in varnostno raz- Člani UO: predsednik in dva podpredsednika daljo. Kljub zaostrenim razmeram smo člani (iz Peker in Limbuša), člana iz Peker in LimUO opravljali svoje delo skoraj nemoteno. Po- buša, blagajnik in tajnik. memben del v času korone sta opravili tajnica Člani NO: predsednik, njegov namestnik in Zlatka Tibaut in blagajničarka Mira Novak, ki dva člana ter njuna namestnika. sta ažurno urejali tajniške in finančne zadeve. Častno razsodišče: predsednik, dva člana in


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE njihovi namestniki. Vsi člani DU imajo pravico predlagati kandidate za omenjena mesta in vlogo s privolitvijo kandidata poslati do 31. maja 2021 na DU Li-Pe – za kadrovsko komisijo. Korona nas je postavila na veliko preizkušnjo.

5

Želimo si, da bi se virus, ki nam greni življenje in delo, umiril in bi končno zadihali s polnimi pljuči. Ostanite zdravi!

Drago Koletnik, predsednik DU Li-Pe

DU LI-PE – ORGANIZATOR AKTIVNOSTI UPOKOJENCEV V KS LIMBU[ IN KS PEKRE

K

o ti glavni urednik da »nalogo», opisati organiziranje aktivnosti upokojencev v KS Limbuš in KS Pekre, se globoko zamisliš. Ves razočaran prebiram naše glasilo Lipe, letnik 2020.

Jelko Kapun iz KS Pekre, ki sta za nas zmeraj našli prijazno in spodbudno besedo.

21. 12. 1985, tik pred božičem, ki takrat še za marsikoga ni bil krščanski in družinski praznik, so se v jedilnici OŠ zbrali na predlog SZDL Limbuša in Peker upokojenci in ustanovili svoje društvo. Res je, v 35. letih delovanja smo dosegli vzpone in padce, predvsem pa osrečili veliko ljudi, ki so se našli v delovanju sekcij in izletništva. Ta pomemben jubilej smo želeli počastiti s slavno akademijo v decembru 2020. Ob tej priložnosti smo se želeli za vso požrtvovalnost in delo zahvaliti posameznikom, društvom, krajevnim organizacijam, OŠ Rada Robiča, predvsem pa obema KS Limbuš in Pekre. Brez njihove moralne, predvsem pa finančne in prostorske pomoči, žal, ne bi preživeli. V letu 2020 smo imeli kar nekaj pomembnih jubilejev delovanja sekcij. Tukaj bi izpostavil Mešani pevski zbor, ki se je prvič predstavil 3. 12. 2010 ob 25. obletnici ustanovitve DU Li-Pe, in šahovsko sekcijo, ki je pod vodstvom Ivana Šalamona odigrala maja 2010 prvi meddruštveni turnir v čast krajevnih praznikov. Žal so vse omenjene dejavnosti in aktivnosti delovanja sekcij, kakor tudi vodenje društva, zamrlo in bilo okrnjeno. Pa vendar ni bilo vse tako črnogledo. V času, ko nam je bilo delovanje društva ob strogih pogojih NIJZ-a dovoljeno, smo poskušali reševati probleme naših članov – članarina, vzajemna samopomoč. Redno smo bili v kontaktu s tajnicama KS Limbuš Karolino Merc in

Karolina Merc

Jelka Kapun

V teh krutih in nepredvidljivih časih, ko nas mori korona, kuga 21. stoletja, sta nam bila na razpolago tudi predsednika svetov KS Limbuš gospod Andrej Šauperl in KS Pekre gospa Zvonka Debenak. Veseli in ponosni smo lahko na naše predsedujoče v KS, saj tudi s prijazno besedo in mislijo dajo vedeti, da smo upokojenci še kako


6

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

pomemben člen v delovanju krajev KS Limbuš in KS Pekre. Kljub temu da še ni videti konca epidemije in zdravstvene ter oskrbne krize, sem prepričan,

da bomo lahko vse programe, naloge in cilje, ki smo si jih zastavili v letu 2021, tudi uresničili. Drago Koletnik, predsednik DU Limbuš- Pekre

PORO^ILO O DELOVANJU DU Li-Pe V LETU 2020 Leto 2020 je bilo izredno turbulentno. V Načrt dela DU smo si zadali veliko želja in nalog. Nanizal jih bom samo nekaj:

• 15. januarja se je sestal UO na svoji 17. redni seji, kjer smo se seznanili z letnimi poročili vodij sekcij, hkrati pa pregledali in potrdili zasnovo Glasila Li-Pe, kjer smo sprejeli sklep št. 47, da se »pri pregledu sklepov UO in drugih organov« skrajša poročilo in se ne navedejo dobesedno sklepi, ampak samo bistvena vsebina; pri »Poročilo blagajničarke« se objavi samo tabela s pomembnimi podatki. Glasilo naj bo predvsem namenjeno delu in dogodkom sekcij, programu Starejši za starejše ter pomembnim sporočilom delovanja društva. • Podpredsednik društva je imel prošnjo, da se reklame tiskajo barvno in ne s črno belim tiskom, saj so nekateri sponzorji nezadovoljni s črno-belim tiskom.

• Le kdo bi si še upal v začetku marca razmišljati, da bo svetovna pandemija koronavirusa tako ohromila naše dejavnosti. V začetku leta 2020 smo vse sile usmerili v pripravo in izdajo našega društvenega glasila Li-Pe, ki bi ga le nekaj dni pred zborom članov, v četrtek, 26. marca razdelili med naše upokojence. V njem podrobno opisujemo delovanje društva v preteklem letu, delo sekcij, praznovanja, finančno poslovanje, projekte in plane za leto 2020. Še posebej smo bili veseli in ponosni, saj je bilo naše glasilo prvič v barvnem tisku. A glej ga zlomka. Ko sem 12. 3. 2020 prinesel glasila, ki so še imela vonj po barvi, v društvene prostore, je bilo v prostorih KS že obsedno stanje, saj je s strani MOM prispela odredba, da do preklica KS nima uradnih ur in ne posluje s strankami, hkrati pa je onemogočeno tudi delo DU Li-Pe in njenim sekcijam, ker se prostori zaklenejo. Zamrle so vse dejavnosti, seje, vse kulturne aktivnosti, šport in druženja; • 18. marca 2020 je bila sklicana 18. seja UO, kjer bi naj potrdili poročila dela društva za leto 2019 in plan dela za 2020, potrdili finančni del za 2019 in plan

dela za 2020, potrdili dnevni red za zbor članov, Poslovnik za Zbor članov, informacije za Glasilo Li-Pe, zahvale in priznanja ter razno. Zaradi epidemije je zadostoval sklep UO o letnem poročilu, ki je bil objavljen v našem Glasilu Li-Pe v gradivu pod točko 2, 3, 4 in 5 in bil dodan k letnem poročilu DU za AJPES. Pevke ljudskih pesmi SPOMINČICE so se že veselile nastopa na Medgeneracijskem sožitju ZDUS v Ljubljani, kjer bi naše društvo prejelo priznanje za najboljše DU v letu 2019 v ZPZDU. Na to smo še posebej ponosni, saj je to odraz, da v društvu dobro delamo. Poslovanje je potekalo po elektronskih poteh ali telefonsko. S člani UO sem bil v rednih stikih, in tako smo reševali težave in probleme. Žal zaradi epidemije nismo mogli s praporom pospremiti na zadnjo pot naših umrlih članov. Zaradi epidemije, žal, nismo imeli rednega letnega Zbora članov DU Li-Pe in smo naše društveno glasilo Li-Pe prvič razdelili ali poslali po pošti ter tako svoje člane seznanili z delom v letu 2019 in plani za leto 2020. Vlada je počasi pričela


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE sproščati določene meje in ukrepe, nismo pa zaživeli kot pred 12. 3. 2020. Postavljeni smo bili pred dejstvo, da se moramo zaščititi, vemo sicer pred čim, ne vemo pa na kakšen način. Z masko ali brez nje, z razdaljo, zapiranjem v domače okolje, se po dolgih mesecih družiti s prijatelji. Počasi smo začeli s svojimi aktivnostmi, kegljači so pričeli tekmovati v svoji ligi, šahisti so pričeli z igro na 64 poljih. Ljudske pevke in ročnodelke so se pričele družiti po počitnicah, ki jih praktično ni bilo. Zamrla je zborovska pesem, saj zaradi korone pevci ne morejo uporabljati šolskih prostorov, likovniki so pričeli ustvarjati svoje umetnine. Nabavili smo elektronski termometer in tako preverjali temperaturo našim članom. • Tajništvo je ponovno imelo svoje uradne ure za potrebe upokojencev. Tukaj moram posebej poudariti, da sta blagajničarka Mira Novak in tajnica Zlatka Tibaut svoje poslanstvo opravljali ves čas korona krize, saj bi brez njunega dela marsikaj stagniralo. • S koncem avgusta smo prešli v novi val korona krize, ki je še bolj zarezal v vse pore

7

našega življenja. • Korona nas je postavila na preizkušnjo. V tem času se je pokazala velika solidarnost do sočloveka, predvsem starejšega in bolnega. Mnogi so nesebično sodelovali in pomagali v premagovanju kriznih razmer. Tukaj bi izpostavil koordinatorko SzaS, Anko Onič s svojimi sodelavci in predsednico Rdečega križa Štefko Čontala, ki sta v času krize marsikomu privabili nasmeh na obraz; Zlatko Tibaut, ki je bila dnevna vez med upokojenci in predsednikom DU. Zahvala velja tudi KS Limbuš in KS Pekre, ki nam zmeraj priskočijo na pomoč in nam tako dajo vedeti, da smo pomemben del naše družbe. • Veliko je stvari, ki smo jih postorili v času korone. Tukaj moram izpostaviti predvsem Vinka Cafuto in Ludvika Tibauta, ki sta skrbela za našo lepotico, Srečevališče, da je zmeraj bleščeča. Ostanite zdravi!

Drago Koletnik, predsednik DU Limbuš- Pekre

PREGLED DELA PODPREDSEDNIKA DU LI-PE, LIMBU[-PEKRE OD 2017 DO 2021

V

mesecu marcu, natančneje 23. 3. 2017, je bila na zboru članov DU Li-Pe, Limbuš-Pekre izvoljena nova vodstvena ekipa. Kmalu po konstituiranju, smo se dogovorili o nujnih delih Upravnega odbora in ostalih delih, ki so bila potrebna na tako imenovanem Srečevališču.

Nujna dela so zahtevala znanje dela mizarske stroke. Poiskal sem pomoč. Nekaj mizarjev sem poznal že prej. Pri tem mi je pridno pomagal g. predsednik društva. Lotili smo se dela. Manjkali so okvirji pri oknih. V Srečevališču je bilo 10 razmajanih stolov. Vse sem razstavil, zlepil in na novo sestavil. Dvoriščna vrata so bila vsa razmajana. Vsaka deska je kazala svojo smer. Vse smo na novo pritrdili, les zbrusili in pripravili za premaz. Porodila se mi je misel o donaciji teh potrebnih materialov. Obiskal sem dve prodajalni v Mariboru, ki jih prodajata. Bil sem prijetno presenečen, ker so nas razumeli in nam donirali vse potrebne materiale za premaz. Vremenu iz-

postavljen les smo premazali večkrat. Ti materiali finančno nekaj pomenijo za blagajno društva. Zelo sem bil vesel, da mi je uspelo zmanjšati stroške. To je bilo moje prvo sponzorsko delo. V društvu upokojencev je potreba po finančnih sredstvih večja kot pa so možnosti pokrivanja potreb. Imamo kar nekaj sekcij, ki za svoje delovanje potrebujejo denar. S predsednikom sva se dogovorila, da pošljemo znanim firmam prošnje o sodelovanju na področju donatorstva. Najprej smo poslali tistim znanim, s katerimi sem bil že predhodno dogovorjen. Kasneje smo poslali prošnje tudi premožnim firmam. Tam, kjer sem pričakoval hitro in pozitivno rešitev, sem se zmotil. Odgo-


8

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

vora ni bilo. Uporabiti sem moral komercialno prakso, ki sem si jo pridobil v času svoje službe. V večini primerov je bilo uspešno, pri nekaterih pač ne. Spoznal sem dobre in slabe ljudi. Veliko je takih, ki ne marajo starostnikov. Dogovor z donatorji je bil, da v našem glasilu objavimo njihov logotip firme. Ko so nekateri videli črnobeli tisk, so zmajali z rameni, češ za to se ne splača trošiti denarja. Moral sem jim obljubiti barvne logotipe. Oddolžili smo se jim in glasilo izdali v barvni tehniki. V glasilu Li-Pe leta 2020 so že bili vsi logotipi naših donatorjev v vseh mavričnih barvah … Na to sem še posebej ponosen. V drugi polovici leta 2020 je bil moj prispevek pri delu onemogočen zaradi osebnih zdravstvenih razmer. Opravljal sem manjša nujna dela, z manj napora. Pri tem me je zelo oviral COVID 19. Ta nesreča še vedno traja. V letu 2021je moje delo na področju donatorstva veliko bolj zahtevno. Finančno pomagati nekomu takrat, ko še sam nimaš dovolj za normalno poslovanje, ni lahko. Vse nas je močno prizadela epidemija, ki pa ji kar ni konca. Negativni rezultati so se šele sedaj pokazali v celotnem obsegu. Večina donatorjev je zadržanih pri odločanju o morebitni donaciji. Denarja za pomoč drugim preprosto ni. Letošnje leto je tudi volilno leto. Že v mesecu

marcu bi morali sklicati zbor članov DU Li-Pe. Na tem zboru bi izvolili novo vodstvo društva. Letos bi naj prevzeli vodenje društva naši člani iz Peker. Zaradi COVID-a nam to žal ni uspelo. Če se bodo razmere izboljšale, bomo to storili, kakor hitro bo to možno. Vsem članom DU Li-Pe so razmere znane. Potrpežljivo moramo sprejemati ukrepe, predvsem pa paziti na svoje zdravje. Zaradi COVID 19 in v skladu z zakonodajo smo bili včlani UO prisiljeni podaljšati svoj mandat do nadaljnjega, ko bo epidemiološka slika to dovoljevala a najkasneje tri mesece po koncu preklica pandemije. Delo, ki ga opravljamo, poteka več ali manj na daljavo. Vodstvo DU se zelo trudi ohraniti vitalnost delovanja sekcij. Vsi si želimo dočakati čas svobodnega dela, saj so v našem društvu še vedno na prvem mestu rezultati dela. Novi ekipi vodstva DU Li-Pe želim lepše, boljše čase, brez ovir pri delu, le tako se bodo rezultati dela hitro pokazali. Ob koncu svojega mandata se lepo zahvaljujem vsem donatorjem, ki so nas v tem mandatu finančno podprli, in tako pomagali DU Li-Pe, Limbuš-Pekre k uresničitvi nalog in ciljev. Vsem članom UO, predsedniku DU, vodjem sekcij in vsem, ki so z menoj sodelovali v tem mandatu, ISKRENA HVALA. Vinko Cafuta, podpredsednik DU Li-Pe

PORO^ILO NADZORNEGA ODBORA nega poslovanja društva za leto 2020. Ugotovitve so naslednje:

N

adzorni odbor DU Li-Pe v sestavi mag. Valter Onič, predsednik, Hedvika Grdadolnik, članica in Cvetka Jaunik, nadomestna članica, se je na osnovi 37. člena Pravil DU Li-Pe sestal 11. 2. 2021 ob 10. uri v društvenih prostorih, Ob Blažovnici 41, Limbuš. Opravljen je bil pregled finanč-

1. Blagajniško poslovanje je bilo pregledano na dan 30. 12. 2020. Saldo blagajne na ta dan je znašal 202,27 €. Blagajniško poslovanje je bilo pregledano na preskok, kjer pri prejemkih in izdatkih s priloženo dokumentacijo ni bilo ugotovljenih nepravilnosti oz. odstopanj, prav tako ni bilo ugotovljenih odstopanj pri primerjavi knjižb bančnih izpiskov in prilog. 2. Saldo na TRR 30. 12. 2020 je znašal 6.026,05 €. 3. Razlika med prihodki in odhodki znaša 6.228,32 € v prid društva. 4. Inventurna komisija je izvršila inventurni popis OS in DI, ki se

vodi v knjigi OS in DI. Odstopanj med knjižnim in dejanskim stanjem ni bilo. 5. Obveznosti na dan 30. 12. 2020 znašajo 61,42 €. Obveznost bo poravnana v mesecu januarju 2021. Poslovanje društva se vodi v smislu dvostavnega knjigovodstva, kjer se vsi poslovni dogodki knjižijo kronološko. Pogodbeni finančni servis sestavi končni obračun za leto 2020, ki se mora po zakonu dostaviti na AJPES do 31. 03. 2021 Nadzorni odbor se za vzorno opravljeno delo finančnega poslovanja v DU Li-Pe najlepše zahvaljuje ge. Miri Novak. Mag. Valter Onič, predsednik NO


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

9

FINAN^NO PORO^ILO DU Li-Pe OD 1. 1. DO 31. 12. 2020 Mira Novak, blagajničarka PRIHODKI Prenos sredstev iz leta 2019 Članarina za leto 2020 (325 članov) Nove izkaznice (12 x) Članarina DU za 2019 (7. čl.) Članarina DU za 2021 (3 . čl.) Članarina VS za 2020 (158) Članarina VS za 2019 (26) Članarina VS za 2021 (3) Donacije Dotacija MOM Dotacija JSKD-javni razpis Prost. prispevek rekrac. sekcije Projekt "Starejši za starejše" SKUPAJ PRIHODKI

v EUR 2.984,24 2.925,00 12,00 63,00 -27,00 1.896,00 312,00

ODHODKI Kilometrina članom Pisarniški material − znamke PTT stroški Bančni stroški Glasilo, revije, čestitke Vzdrževanje rač. opreme Izdelava bilance za 2020

-36,00 Nakaz. VS za 2020 (158 čl.) 2.250,00 Nakaz. VS za 2019 (28 čl.) 2.059,83 Nakazilo dela članarine ZDUS in PZDU 896,00 Pogrebne storitve 50,00 Stroški sekcij 1.174,45 Obisk starejših nad 80 let (LiPe) 14.559,52 Potrošni material Drugi stroški (oprema covid19) Projekt "Starejši za starejše" (odliv) SKUPAJ ODHODKI

v EUR 612,60 634,35 186,49 226,20 1.256,58 92,76 305,00 1.840,70 379,50 50,00 932,86 150,16 10,63 113,59 1.174,45 8.331,20

Rekapitulacija: Prihodki skupaj 14.559,52 €, Odhodki skupaj 8.331,20 € Razlika med prihodki in odhodki znaša + 6.228,32 €. Stanje denarnih sredstev DU Li - Pe na dan 30. 12. 2020: na TRR je 6.026,05 € in v blagajni 202,27 € oziroma skupaj 6.228,32 €.

PREDLOG FINAN^NEGA NA^RTA ZA LETO 2021 Predlog PRIHODKOV Saldo sredstev 1/1−2021 Članarina za cca. 350 članov Dotacije, donac., sponzorstvo

Znesek 6.228,32 3.150,00 1.300,00

Sred. po javnem razpisu MOM Javni natečaj JSKD (sekcije)

1.900,00 Nepredvideni stroški 750,00 Jubilej sekc., 2021-2021 in 35 let Vzdrževanje 13.328,32 SKUPAJ ODHODKI

SKUPAJ PRIHODKI

Predlog ODHODKOV Stroški delovanja društva Dotacije sekcijam Dotacije JSKD – javni natečaj

Znesek 7.600,00 2.660,00 750,00 518,32 1.500,00 300,00 13.328,32

Drago Koletnik, predsednik DU Li-Pe


10

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

PREGLED DELA ORGANOV DRU[TVA V LETU 2020

V

letu 2020 so organi društva v skladu s svojimi dolžnostmi in obveznostmi opravili kar nekaj dela. Tako sta bili v lanskem letu 2 seji UO (15. 1. 2020 in 30. 12. 2020) in bilo je pripravljeno gradivo za sejo UO, ki bi naj bila marca 2020, vendar se le-ta zaradi zaprtja vseh aktivnosti, ni izvedla. Posebej pa bi izpostavila sejo UO, ki je bila sicer že v letošnjem letu, vendar je za nadaljnje delovanje društva izredno pomembna. Sprejeti so bili naslednji sklepi: Sklep št. 46: UO sprejme sklep, da se uskladi uradni naslov društva z registracijo pri Ajpesu in s Pravili društva. Zadolžitev: predsednik društva. Sklep št. 47: UO potrdi zasnovo glasila Lipe 2020, s tem da se pri »pregledu sklepov UO in drugih organov« skrajša poročilo in se ne navedejo dobesedno sklepi, ampak samo bistvena vsebina; pri »poročilo blagajničarke« se objavi samo tabela s pomembnimi podatki in pri poročilih dela sekcij se navedejo kakšni zanimivi dogodki. Vse zadolžene avtorje se obvesti, da pripravijo svoje prispevke najkasneje do 15. februarja 2020 in jih pošljejo v elektronski obliki na naslov: franjo.sauperl@vepi.si. Priloži se zasnova glasila Lipe 2020.

Ivan ŠALAMON - član Lea DOMINIKOVIČ - članica. Imenuje se komisija za popis denarnih sredstev na TRR in blagajni ter popis terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2020 v sestavi: Sonja ŠANTL - predsednica Marjana ŠKET - članica Anka ONIČ - članica. Sklep št. 51: Na osnovi zakonskih določil UO potrdi imenovanje obstoječega NO v sestavi: • Valter ONIČ, predsednik • Cvetka JAUNIK, namestnica • Hedvika GRDADOLNIK, članica • Leopold MAVSAR, namestnik • Alojz ZOREC, član • Jože PODPEČNIK, namestnik NO bo opravil pregled fin. mat. poslovanja, in sicer v skladu z zakonskimi določili oz. do časa, ko bodo epidemiološke razmere dopuščale vstop v poslovne prostore DU Li-Pe (enako velja tudi za inventurne komisije).

Sklep št. 48: UO soglasno sprejme sklep, da se vse vodje sekcij in koordinatorko programa SzS v društvu zadolži, da najkasneje do 10. februarja 2020 pripravijo letna poročila o svojem delu v letu 2019 in finančni plan ter plan aktivnosti za leto 2020. Poročila se oddajo v pisni obliki v tajništvu društva ali pošljejo po elektronski pošti na naslov: lipe.tajnistvo@gmail.com.

Sklep št. 52: Za Projekt Starejši za starejše pri DU Li-Pe se potrdi, da se iz njihovih finančnih sredstev izplača: a) MALA NAGRADA za go. GLAVIČ HELENO v višini 42,00 € in go. HOJNIK BRIGITO v višini 42,00 € in se nakaže na njun TRR. b) Potrdi se nakup darilnih bonov za člane Projekta prostovoljcev za njihovo humano in nesebično delo v letu 2020, in sicer iz ostanka sredstev, namenjenega njihovemu delovanju. c) Stroški telefona za koordinatorko Projekta SzS go. Anko ONIČ za december 2020 v višini 20,49 €.

Sklep št. 49: Plačevanje članarine članov društva, ki bivajo v domovih ostarelih, ostaja tako, kot je sedaj – torej nespremenjeno.

Zaradi izredne situacije in pomembnosti delovanja društva bi želeli članstvo društva seznaniti tudi s sklepi UO, z dne 17. marec 2021:

Sklep št. 50: Imenuje se inventurna komisija za popis osnovnih sredstev, drobnega in potrošnega materiala v sestavi: Vojko SMOLAR - predsednik

Sklep št. 53: Potrdi se zapisnik korespondenčne seje UO, z dne 30.12.2020. Sklepi seje UO, z dne 17. marec 2021:


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

Sklep št. 54: Potrdi se Poročilo predsednika društva o delovanju društva upokojencev Li-Pe v letu 2020 in Plan dela društva upokojencev za leto 2021. Poročilo in Plan sta priloga zapisnika. Sklep št. 55: UO je seznanjen s Poročili vodij sekcij in koordinatorke Projekta starejši za starejše o njihovem delu v letu 2020 in jih potrjuje. Sklep št. 56: Potrdi se finančno poročilo društva Li-Pe za obdobje 1/1 2020 do 31/12 2020Finančno poročilo je priloga zapisnika. Sklep št. 57: Potrdi se finančni načrt društva za leto 2021, ki je priloga zapisnika. Skladno s finančnim načrtom društva se potrdi plan sekcij za leto 2021, ki se glasi: KEGLJAŠKA SEKCIJA ŠAHOVSKA SEKCIJA MePZ REKREACIJA ROČNODELSKA SEKCIJA "SPOMINČICE" ROČNODELSKA SEKCIJA "ROŽICE" PEVKE LJUDSKIH PESMI LIKOVNA SEKCIJA SKUPAJ Sklep št. 58: • Potrdi se poročilo NADZORNEGA ODOBRA društva, z dne 11. 2. 2021. • Potrdi se zapisnik Komisije za popis gotovine, denarnih sredstev na TRR in terjatev ter obveznosti na dan 31. 12. 2020. • Potrdi se zapisnik Komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 31. 12. 2020. Sklep št. 59: UO ugotavlja, da je delovanje društva prilagojeno trenutnim razmeram oz. poteka v skladu z navodili NIJZ. Prav tako sekcije v tem času NE DELUJEJO: Sklep št. 60: UO sprejme sklep, da se podaljša mandat UO in organom društva do sklica prvega zbora

11

članov društva, ki ga bo mogoče izvesti najkasneje v treh mesecih od preklica začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oz. prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s covid-19. Sklep št. 61: UO je v skladu z določbam Pravil društva Li-Pe sprejel sklep »o razpisu volitev za mandatno obdobje 2021–2025 po 25. členu PRAVILA društva upokojencev Li-Pe – Limbuš-Pekre«: 1. Za članice/člane Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča; 2. Za predsednico/predsednika (iz Peker) ter podpredsednikov iz Limbuša in Peker; 3. Volitve se opravijo na Volilnem občnem zboru članov, ki ga bo potrebno izvesti najkasneje v treh mesecih od preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oz. prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z COVID 19; 4. Člane Volilnega občnega zbora sestavljajo vsi člani društva (26. člen Pravil); 600,00 230,00 600,00 300,00 270,00 180,00 300,00 180,00 2.660,00

€ € € € € € € € €

5. Z a volilna opravila je UO imenoval volilno komisijo v sestavi: • Brigita HOJNIK - predsednica • Štefka ČONTALA - članica in • Ljubo FINŽGAR - član. Obrazložitev: Zaradi poteka štiriletnega mandata je bilo potrebno razpisati volitve za organe društva, predsednika in dveh podpredsednikov. Sestava: • Upravnega odbora določa 33. člen, njegove pristojnosti pa 34. člen PRAVIL DU Li-Pe; • Nadzornega odbora in njegove pristojnosti določa 37. člen PRAVIL (trije člani in trije namestniki); • Častnega razsodišča (trije člani in name-


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

12

stniki) in njegove pristojnosti določa 38. člen PRAVIL DU Li-Pe; • Mesto predsednika in podpredsednikov in njune pristojnosti opredeljuje 36. člen PRAVIL. Dne 17. 3. 2021 se začne z volilnimi opravili za zgoraj našteta mesta. Kandidate lahko vsak član DU predlaga UO, skupaj s podpisano izjavo kandidata, da se s kandidaturo strinja. UO na podlagi opravil volilne komisije pripravi kandidatne liste. Volitve bodo na Volilnem zboru članov v okviru danih možnosti zaradi omejitev.

člane DU Li-Pe, v katerem se jih seznani z delovanjem društva in prihajajočimi volitvami. Dne 11. 02. 2021 je bila seja NADZORNEGA ODBORA, kjer je bil opravljen pregled finančnega poslovanja društva za leto 2019. V mesecu januarju 2020 je bila razširjena seja UO, VODIJ SEKCIJ, ZAUPNIKOV, KOORDINATORICE PROJEKTA STAREJŠI ZA STAREJŠE, PREDSEDNIKA NO, PIAR IN SKRBNIKA SPLETNE STRANI DRUŠTVA, kjer so bile predstavljene dosedanje aktivnosti in plani društva za prihodnje.

Sklep št. 62: Pripravi se kratek dopis oz. obvestilo za vse

Zlatka Tibaut, tajnica društva

PORO^ILO TAJNICE DRU[TVA ZA LETO 2020 potrebno priznati, da nismo uspeli izpeljati in uresničiti vseh zadanih nalog v letu 2020, vendar upamo, da zaradi tega ne bo trpelo delo naših naslednikov.

S

poštovane članice in člani DU Li-Pe! Iztekel se je že 4-letni mandat (meseca marca letos) mojega dela v tajništvu društva, ki pa se je zaradi znanih zdravstvenih razmer v državi in tudi drugod podaljšal (sklep UO društva z dne 17. marec 2021). V zadnjem letu našega delovanja, ki je bilo resnično okrnjeno, vendar vseeno opravljeno pravočasno, smo se skupno naučili strpnosti, spoštovanja, odrekanja, sporazumevanja ter dogovarjanja preko »elektronskih zadev«! Zaradi vsega navedenega je

Nekaj podatkov o samem društvu oz. delu društva V letu 2020 se je društvu pridružilo 9 novih članov, poslovili smo se od 21 članov, društvo je iz kakršnihkoli razlogov zapustilo 49 članov (tukaj so prostovoljni izstopi in ''izstopi iz članstva zaradi neplačevanja članarine'' po 22. čl. naših Pravil). Društvo šteje na dan 31. 12. 2020 skupno 362 aktivnih članov, od tega je 123 moških in 239 žensk. V Vzajemni sklad je plačalo članarino 158 članov, članarino DU pa je do konca leta 2020 poravnalo 325 članov. Na področju administrativnih del smo v društvu prejeli in odposlali 288 kom. različne pošte (poudariti je potrebno, da je društvo delovalo dobrih 7 mesecev): razni meddruštveni dopisi, dopisi glede finančnega poslovanja,

računi, sponzorstva, razne pogodbe, vabila, zahvale, rojstnodnevne čestitke, novoletne čestitke, sožalnice ipd. V delovodnik se vpisuje samo pomembnejša pošta (razni letaki, reklame ipd. se ne vpisujejo); poleg tega pa se vodi tudi poraba poštnine. V letu 2020 smo odposlali 160 čestitk za rojstni dan članom, ki so stari 80 ali več let, in 17 čestitk članom, ki so bili stari točno 70 let. Društvo se je v letu 2020 prijavilo na dva razpisa: razpis MOM (sofinanciranje za delovanje društva) in razpis JSKD Maribor (sofinanciranje za kulturne dejavnosti), na osnovi katerih smo prejeli ustrezna finančna sredstva. Seje, sestanki - V letu 2020 smo imeli 2 seji UO, 1 skupni sestanek vodstva društva, UO, vodje sekcij, poverjeniki, koordinatorica projekta Starejši za starejše, predsednik NO, piar in skrbnik spletne strani društva ter 1 sejo NO. Želje društva – mnogo je mlajših upokojencev, za ka-


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE tere bi želeli, da se vključijo v naše delo, vendar je njihov ''moto'': Kaj imam od društva? Po službi ne želim nobenih obveznosti! Pestijo me zdravstveni problemi! Težave v družini! In nenazadnje tudi, koliko pa dobim plačano za to? Na vse to žal nimamo odgovora, saj se mora vsak sam odločiti za delo, ki je pa ''prostovoljno''.

13

V upanju, da bomo kljub temu pridobili kakšno prostovoljno upokojenko-upokojenca, VAS VABIMO, DA SE OGLASITE PRI NAS NA DRUŠTVU, VSAKO SREDO OD 9.00 DO 12.00 URE, kjer Vam bomo pomagali z nasveti. Zlatka Tibaut, tajnica društva

SKLEP O RAZPISU VOLITEV

U

pravni odbor Društva upokojencev Limbuš-Pekre je v skladu z določbami Pravilnika Društva upokojencev Li-Pe Limbuš-Pekre, na seji Upravnega odbora, dne 17. 3. 2021, sprejel SKLEP O razpisu volitev za mandatno obdobje 2021– 2025 po 25. členu Pravil društva upokojencev Li-Pe Limbuš-Pekre: 1. za članice/člane Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča; 2. za predsednico/predsednika (iz Peker) in podpredsednikov iz Limbuša in Peker; 3. volitve se opravijo na Volilnem občnem zboru članov, ki ga bo potrebno izvesti najkasneje v treh mesecih od preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oz. prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID 19; 4. člane Volilnega občnega zbora sestavljajo vsi člani društva (26. člen Pravil); 5. za volilna opravila je UO imenoval volilno komisijo v sestavi: Brigita Hojnik, predsednica in Štefka Čontala, članica, ter Ljubo Finžgar, član.

OBRAZLOŽITEV Zaradi poteka štiriletnega mandata je bilo potrebno razpisati volitve za organe društva, predsednika in dveh podpredsednikov. Sestava : • UO določa 33. člen, njegove pristojnosti pa 34. člen Pravila DU Li-Pe; • Nadzornega odbora in njegove pristojnosti določa 37. člen Pravil (trije člani in trije namestniki); • Častnega razsodišča, (trije člani in namestniki), njegove pristojnosti določa 38. člen Pravil DU Li-Pe; • Mesto predsednika, podpredsednikov in njune pristojnosti opredeljuje 36. člen Pravil. Dne 17. 3. 2021 se začne z volilnimi opravili za zgoraj našteta mesta. Kandidate lahko vsak član DU predlaga UO, skupaj s podpisano izjavo kandidata, da se s kandidaturo strinja. UO na podlagi opravil Volilne komisije, pripravi kandidatne liste. Volitve bodo na Volilnem zboru članov v okviru danih možnosti zaradi omejitev. Drago Koletnik, predsednik DU

POSLOVNIK VOLILNEGA ZBORA ^LANOV 1. člen Zbor članov društva upokojencev Limbuš – Pekre sklicuje na osnovi 27. člena Pravil društva predsednik društva na predlog UO društva. 2. člen Pravico do udeležbe na Zboru članov imajo vsi člani društva, zbor pa je sklepčen, ko je ob predvidenem začetku navzočih najmanj ena tretjina članov, če pa ni, se začetek preloži za 30 minut, nato je zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj 10 odstotkov članov društva. 3. člen Zbor članov vodi predsedstvo v sestavi: predsednik, dva člana predsedstva, zapisnikar in dru-


14

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

gi izvajalski organi zbora. ki jih izvoli Zbor članov z javnim glasovanjem. 4. člen V delu Zbora članov imajo pravico sodelovati in glasovati prisotni člani društva, sodelujejo pa lahko tudi gostje, vendar le – ti nimajo pravice glasovanja. 5. člen Člani društva ali gost, ki želi razpravljati, se je dolžan predstaviti z imenom in priimkom ter napovedati temo svoje razprave. Razprava sme trajati 3 minute. 6. člen Sklepi sprejeti na zboru članov, so veljavni, če je zanje glasovalo več kot polovica navzočih članov (31. člen Pravil DU Li-Pe). 7. člen Volitve organov društva so praviloma tajne, razen če zbor članov odloči drugače in predsedstvo objavi javne volitve. 8. člen Ko je izčrpan dnevni red Zbora članov, delovno predsedstvo zaključi Zbor članov. 9. člen Predsednik delovnega predsedstva po končanem Zboru članov skrbi za to, da se pripravi, podpiše in overi zapisnik Zbora članov. 10. člen Poslovnik o delu zbora članov DU Li-Pe sprejmejo člani društva z javnim glasovanjem in to z večino glasov prisotnih članov društva.

NOVI PROSTORI TAJNI[TVA DU Li-Pe

Č

eprav nas je korona virus » stisnil ob zid », smo v jesenskih dneh pridno delali za lepši videz in počutje upokojencev. Velikokrat govorimo o naši lepotici – Srečevališču. Naši prijazni in delovni člani sveta KS so tudi letos poskrbeli za finančna sredstva za urejanje Doma krajanov. Predvsem S predanostjo in hkrati včasih tudi trmo naše tajnice KS Karoline Merc je končno prišla v obnovo tudi pisarna, kjer deluje tudi tajništvo DU Li-Pe. Popleskali so pisarno in predprostor, položili novo keramiko, vhodna vrata ter obnovili strope, hkrati pa nabavili nove moderne LED luči, ki poleg lepega videza dajo očem prijetno svetlobo. Že dolgo smo si želeli za delovanje društva, predvsem za naše člane, lepo urejeno pisarno, ki bo dajala poleg funkcionalnosti tudi prijazen videz. Na pobudo in željo gospe Karoline smo staknili glave, pregledali »finance» in se odločili za temeljito prenovo pisarne. Zaradi korone


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE so bile zaprte vse tehnične prodajalne, nabava preko interneta pa z dolgimi roki izdobave. Na našo srečo so vsaj za nekaj dni dovolili tudi prodajo pohištva. Nikakor ne bi želel pri delu nikogar izpostavljati, a na naše veselje moram. Da bodo naši prostori za novo leto praznično pripravljeni, so poskrbeli blagajničarka Mira Novak in zakonca tajnica DU Li-Pe Zlatka Tibaut in njen soprog Ludvik Tibaut. V trgovini MOMAX sta nabavila dve pisalni mizi in predalčnik za dokumente. Vsakdo, ki se je selil ali menjaval pohištvo, ve, koliko je s tem dela. Zaradi obnovitvenih del smo morali pisarno sprazniti in razstaviti pohištvo. Pisalne mize, ki so še bile lepe, smo prestavili v sosednjo pisarno, ki je s to menjavo dobila lepši videz. Pisarno in predprostor smo temeljito očistili. Element za društveni prapor in priznanja smo prestavili v Srečevališče, kjer bo na ogled širšemu krogu članov. Ludvik je s svojim znanjem in preciznostjo sestavil novo pohištvo. Tako sta tajnica in blagajničarka dobili nove, prijazne in za delo funkcionalne mize. Prav tako smo poskrbeli za prostor koordinatorke projekta Starejši za sta-

15

rejše. Za božično darilo smo za naša »dekleta« dobili s strani KS tudi nove pisarniške stole in drobni inventar, za kar se iskreno zahvaljujemo. Podarili so nam tudi rabljen, a funkcionalen tiskalnik. Pravijo, da gospodarja spoznaš po kuhinji – pisarni in dvorišču. V našem društvu imamo srečo, da za urejanje okolice in rezanje žive meje skrbita Zlatka in Ludvik. Vsako leto ob praznovanju pusta, velike noči, božiča pa tudi sicer, zgledno in s čutom za lepoto poskrbi naša Zlatka. Tudi za božično novoletne praznike 2021 je bilo tako. Pred novim letom smo kljub koroni morali večkrat priti v pisarno, a je bil kar nostalgičen in žalosten pogled na čudovite prostore brez duše – upokojencev. Voščili smo si srečne in zdrave praznike … Bolezen ne izbira … Novoletno voščilo Zlatke: »Ludvik je zbolel za korono …«. Dolga in težka je bitka s to boleznijo. A Zlatka in Ludvik sta zelo močna in vem, da bosta zmogla. Veselim se vsakega srečanja ob kavici z Ludvikom v našem društvu. Delo bo pa še počakalo … Hvala vama za vse. Drago Koletnik

OB^NI ZBOR UPOKOJENCEV, KI GA NI BILO

B

il je februar 2020. Predsednik društva upokojencev Li-Pe g. Drago Koletnik, mi je zaupal vezno besedilo za kulturni program občnega zbora. Z mesecem septembrom sem se namreč včlanila v društvo. Ko sem iskala smisel v novem življenjskem obdobju, me je reševalo jutranje druženje in telovadba v Šoli zdravja, branje zgodb na ročnodelskem krožku ter prepevanje s Spominčicami. Še posebej zaradi jutranje telovadbe, kjer smo se veliko šalili in smejali, sem si zamislila program kot razvedrilni. Povabila sem nekaj nekdanjih učencev, hotela sem, da bi jim lase posuli z otroškim pudrom, da bi postali beli, hodili bi morda s palico, skratka, zaigrali bi upokojence. Kar nekaj šal bi predstavili, spregovorili o pomenu smeha in petja v našem življenju. Ker sem scenarij pripravljala za konec meseca marca, sem omenila tudi festival komedije. Zapisala sem, da ima smeh v dvorani Doma kulture Pekre čudežno moč. Skrije se v vse kotičke in plane nate, ko najmanj pričakuješ. Ko bi moral biti najbolj resen, te izda. Zapisala sem, da si zato ne bomo mogli kaj,

da se ne bi vsaj tu in tam malce pošalili. Tako sem poskušala opravičiti nekoliko bolj razvedrilni program.

Do občnega zbora takrat ni prišlo. Presenetila nas je pandemija, zaradi katere smo morali ostajati doma, stopiti narazen … da ne bi ostali nikdar sami … Kakšen bistroumen nesmisel … In mislila sem, da bomo dočakali. Zamišljala sem si, kako svečano-resno govorim:


16

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

"Sedaj smo tukaj. Ponovno zbrani, skupaj, čeprav še ne povsem tako kot nekdaj … Humor je potreben, tudi v najkritičnejših situacijah. Torej, nadaljujmo, kjer smo končali … izvedimo razvedrilni program … Ne … ne gre … Iz časa, ko smo od srede marca do konca maja morali ostajati doma, se spomnim dopoldnevov, ko so limbuški zvonovi bili … In ker ura ni bila 12.00, smo vedeli … Nekdo je umrl … Pokopali so ga v družinskem krogu. Množična druženja so bila prepovedana. V mislih smo se mu poklonili, čeprav vsi nismo vedeli, kdo se je poslovil s tega sveta … In … 5. 5. je na svojo zadnjo pot odšel tudi častni krajan Limbuša, nekdanji učitelj in dolgoletni ravnatelj naše šole – Rado Wutej. Si mislila, gospod Rado Wutej …? Ne … nisem se zmotila … Zmeraj sem trdila, da zares veliki ljudje ne potrebujejo titule pred svojim imenom … Bil je RADOsten človek, poln zamisli, načrtov … Rad je imel humor … morda nam ne bi zameril razvedrilnega programa … a ne gre … ne moremo … Ko razmišljam o njegovi človeški podobi, mi pride na misel toliko svetlega, veličastnega … Naj vam povem nekaj izbranih verzov iz Minattijeve pesmi Razočaranje … Ljubil sem. O, kako je srce ljubilo, kako je bil čist in svetal mladi svet! … Ljubil sem, veroval zvesto in vdano, tako veruje dete v pravljični grad kamnu ob poti, zvezdi na nebu klical: »Tovariš! Brat!« V strasti neznani oči so sijale − tako sije med češnjami majski dan. Vznesen do solz sem položil iskreno srce na otroško dlan: Tu je srce! Kdor lačen je, vzemi! Kdor žejen, ná, tudi zate ta kri! … Ja … to je bil naš Rado … s srcem na dlani … vsem ga je razdajal … Le pogumen, močan človek to zmore. Človek velike, vseobse-

gajoče ljubezni. Človek, ki je udejanjil svoje mavrične sanje. In tako smo jih mnogi delili … Kako se že zaključuje pesem? Jaz pa sem veroval, veroval, ljubil! O mavrične sanje, v oblakih grad … (Prosila bi jih, da vstanemo, se morda primemo za roke in počastimo njegov spomin z minuto molka.) Naj nam bo vzgled. Naj počiva v miru. V mislih ostaja z nami. Sledile bi pesmi. Misli o dragocenosti življenja. O starosti in njeni vrednosti. Spomnila bi se besed nemškega pesnika Reinerja Marie Rilkea, ki je nekoč zapisal: Verujem v starost, moj prijatelj. Delati in postarati se, to je tisto, kar od nas pričakuje življenje. In to, da si nekega dne star in še vedno ne razumeš vsega, ampak da šele spet začenjaš, da spet začenjaš ljubiti, upati, hrepeneti, da poskušaš vse povezovati z oddaljenim in neizrekljivim, vse tja do zvezd. In naj dodam – do zvezd, kjer se nekega dne spet srečamo. Želela sem zaključiti: "Dragi gostje, naš program se je približal koncu. Hvala vsem nastopajočim, hvala vsem, ki delate v kraju in za kraj. V čast se mi je bilo družiti z vsemi vami. Začetek je bil žalosten. Pesmi so nam nekoliko potolažile srce. Nekega dne bodo ta prostor znova naselile komedije in z njimi smeh. In tudi takrat bodo z nami vsi, ki smo jih in jih še imamo in jih bomo zmeraj imeli radi." In tukaj bi morala zaključiti svoj prispevek. Pa ne morem. Kljub tolažbi, ki sem jo nameravala izreči ob koncu občnega zbora, ki ga nismo dočakali, je vendarle žalostno, da bo med njimi, ki so nas zapustili, a bodo na nek način vedno z nami, tudi toliko nekdanjih učencev moje, naše šole … Ja … Sem upokojena učiteljica … Zmeraj bom na tak ali drugačen način povezana z njimi. Morali bi razsvetljevati ta svet … Pa so prezgodaj odšli med zvezde. Toliko imen, zapisanih v knjigo spominov … V oktobru se jim je pridružil naš dragi Peter. Novembra naša draga Irena. Aprila naš David … in nato še Andrej … Spominjajmo se jih. Zapišimo njihova imena v prst, na orošeno okensko steklo, na kamenček … v srce … In še ena tolažba … niso sami … Naj počivajo … v miru! Med zvezdami? Ja … in na sončni strani mavrice … Naj vsem žari … Darja Medved


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

17

@ivljenje, delo in na~rti dru{tvenih sekcij

KO JE PREPLETANJE NITK IN PETJE LJUDSKIH PESMI V DOMU KRAJANOV ZAMRLO

K

ako so to doživljali članice in člani Spominčic – ročnodelke, pevke in pevec ljudskih pesmi ter harmonikar, ki jih spremlja? Dajmo najprej besedo vodji ročnodelske sekcije Jožici Koletnik.

V letu 2020 smo se članice sestajale ob torkih in delovale po ustaljenem urniku. V začetku meseca januarja smo pregledale rezultate dela v letu 2019 in si hkrati zastavile tudi plan dela za leto 2020. Najpomembnejša naloga članic je priprava izdelkov za vsakoletno razstavo ročnih del v mesecu maju. Za spominke ob prihodu obiskovalcev smo pričele šivati manjše darilne vrečke, ki bi jih napolnile z dišečo sivko. Februarja smo nadaljevale z ročnim delom, hkrati pa se pripravljale na vsakoletno pustovanje, kjer ob dobrotah obujamo spomine na mladostne šegave dni. V začetku marca nas je presenetila pandemija, zaradi katere smo morale ostajati doma in množična druženja so bila prepovedana. V juniju, ko se je pandemija malce potuhnila, smo pripravile vsakoletni piknik, kjer smo se ob predpisani razdalji poveselile, strnile svo-

je misli in se odpravile na počitnice z vnuki in svojimi najbližjimi. 8. septembra smo ponovno pričele s svojimi dejavnostmi. Ob strogi kontroli temperature, ki jo je izvajal predsednik Drago Koletnik, in nošenju zaščitnih mask smo bile srečne, da se lahko spet družimo. A glej ga, zlomka. 6. oktobra 2020 je bilo naše zadnje srečanje pred ponovnim izbruhom korone. V letu 2021 si srčno želimo, da se pandemije čim hitreje umiri, da bomo lahko ponovno uživale dni, ki so še pred nami. Želimo si ponovno prikazati svoja dela na vsakoletni razstavi, ker so predvsem obiskovalci tisti, ki nas cenijo, spoštujejo in spodbujajo. In sedaj je na vrsti voditeljica ljudskih pevk Štefka Čontala.

Neizmerno sem vesela in počaščena, da lahko skupaj z vami, moje ljube Spominčice, ohranjamo ljudsko petje v našem kraju. Ne le, da veliko pojemo, ampak se tudi rade družimo in prav to je tisto, kar daje našim pesmim posebno noto in čar. Želim si, da bi še dolgo negovale in nenehno tkale prijateljske vezi ob pesmih, ki tudi z na-


18

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

šo pomočjo še dolgo ne bodo potonile v pozabo časa. Pa naj nadaljuje Danila Vozelj, ročnodelka in pevka.

Spominčice pojemo in ne pojemo. Ta presneta korona nam je prepovedala druženja, na katerih smo družno zapele in se poveselile. Vem, da si vsaka za dušo zapoje sama doma, ampak to ni to. Saj smo potrpežljive in se zavedamo, da nismo edine, ki smo prizadete. Ampak, nekajkrat smo pa grešile in se tudi dobile. Morale smo obeležiti žalostne in predvsem vesele dogodke, pa zato ni bilo posledic – hvala bogu. Saj nam ne morejo vsega vzeti, predvsem nam starejšim, saj so nam torkova druženja dala veliko dodatne energije in veselja do življenja. Pa saj nismo samo pele, smo tudi čvekale in čvekale. Upam, da se kmalu dobimo in nadaljujemo s tradicijo, ki nam starejšim veliko pomeni. … Danila je Omenila dogodke, zaradi katerih smo se kljub prepovedim srečale. Spomnim se žalostnega. Bil je februar. Vest, da Anice ni več med nami, je udarila med nas … Neee … Zakaaaj …? Ni odgovora … Ne moremo je zadržati. Samo spomini ostajajo … Kdo je ni poznal? Vsi smo jo imeli radi. Ročnodelke bi zapisale: Nitke smo pletle, med seboj se družile, trdne vezi spletale. Takih vezi ni moč pretrgati. Pevke Spominčice bi zapisale: Pesmi so nas

razveseljevale, tolažile, povezovale … V sleherni na novo prepleteni nitki, na novo zapeti pesmi bo odslej domovala naša Anica. Hvala za vse, kar je počela! Z nami za nas. Pripovedujmo njeno zgodbo! Tako pa Kristina Lenc: Kakor je ročno delo, tako je tudi druženje čudežno zdravilo za dušo in telo. Pa Tatjana Soršak? Narava je tisti prostor, ki mi je omogočal, da sem se sprostila, nadihala svežega zraka in napolnila baterije. Ves čas sem preživela z vnukinjo Glorijo. Ob obisku našega parka sva med sprehodi uživali v opazovanju cvetja in dreves. Tudi srečanje s pevkama pod Pohorjem in petje v naravi mi je pomagalo, da sem pozabila na vse to, kar se danes dogaja v svetu … Svoj zapis je prispeval tudi Milko Repnik, naš harmonikar. Spominčice doživljam kot vesela starejša dekleta, polna energije, z veliko željo po druženju. Ustvarjanju in petju. V njihovi družbi je vedno sproščeno in veselo, po potrebi pa znajo biti tudi resne. Odkar jih spremljam na harmoniki, sem vedno lepo sprejet. Nikoli ne pozabijo name, zato čutim vez, ki bi ji lahko rekli prijateljstvo. Bernarda Ropoša jih šteje častitljivih 91. Bila je med ustanoviteljicami sekcije. Na naša srečanja jo je zadnja leta spremljala hči Erika. In prav nanjo sem se obrnila s prošnjo, da njena mama napiše kakšno misel za naš prispevek. Še isti dan mi je zapis prinesla. Drage moje Spominčice! Moja največja želja je, da bi še kdaj prišla med vas, da še kdaj poslušam pesem svoje mladosti. Da obudimo spomin na prelepe skupne izlete in druženja pred novim letom. Starost je tudi lepa, če jo znaš uživati. Jaz jo kar uživam in naj bo tako še naprej. Marjani Šket je misel odplavala v čas pred prenehanjem delovanja sekcije. Uživam v torkovih srečanjih. Ob pogovoru, smehu in seveda tudi ročnodelskem ustvarjanju lepih izdelkov za vsakoletno razstavo. Tudi Marjanina sestra Jelka Kanižar se je spomnila »nekdanjih« časov. Zaupala mi je zapis iz knjige vtisov: »Zelo sem hvaležna, da sem del te čudovite ekipe in pridnih rok, katerih ustvarjalnost je brezmejna. Želim si, da bi se še dolgo videvale in pripravljale razstave, vredne občudovanja.« … Nas je še več, a vsi niso zapisali svojih misli. Nekaterih s Štefko nisva dosegli, nekateri pa so menili, da to ni namenjeno njim … Za-


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE kaj ne …? Morda je tako razmišljala tudi Anica Muršič, Ančka, po domače. Pa sva se zapletli v pogovor. Kaj občuti v tem času? »Težko je bilo pozimi, ko je mrzlo, ko si zaprt.« Saj veste, na kavču pred televizijo … Sedaj ko je topleje, če ni prevroče, lahko z možem hodita na sprehode. In kegljata v Pekrah. In je zato lažje. Ko sva se že poslovili, ko sem bila že doma, je pozvonilo. »Kdo je?« » Jaz, Ančka!« »Odpiram!« V pričakovanju sem jo gledala in ona je rekla:«Veš, kaj še napiši? Izlete pogrešava z možem!« »Izlete? Aja! Upokojencev! Saj res! Kje so tisti zlati časi! Pa saj bodo … bodo spet!« In nekaj dni kasneje sva se po telefonu slišali s Sonjo Turk. Povedala mi je, da je pred 23 leti živela na Studencih, kjer je bila aktivna v krajevni skupnosti. Mislila je, da bi bilo dobro, če bi se udejstvovala tudi v novem kraju – Limbušu. Ko je na prireditvah slišala petje Spominčic, je pomislila:«To je to!« Hvaležna je vsem, ki so jo tako lepo sprejeli. Petje v skupini ji je od nekdaj veliko pomenilo. Zato je toliko bolj boleče občutila prepoved druženja. O, Sonja, sonček, še bomo peli, še

19

se bomo družili! Naš glas, naš dobri glas bo segel v deveto vas! Če je pričujoč zapis šopek Spominčic iz Limbuša, mu dodajmo še šopek Rožic iz Peker. Majda Cenc je zapisala: Rožice Ročnodelske sekcije Pekre še niso ovenele. O korona, korona, kaj nas tako jeziš, da se ne smemo družiti. To zelo pogrešamo. Družimo se sicer ne, a se slišimo. Zaloga ročnih del se kopiči in čaka, da jih razstavimo. Upam, da se bomo v jeseni tudi družile. … Ja. Vsaka misel, vsak občutek šteje … drage prijateljice, prijatelji … Eno pa vem zagotovo – ko se ljudje že dalj časa družijo, se jim misli in občutki povežejo … Saj poznate tisto:« Kaj, ti tudi tako misliš?« Pa: »Besedo si mi vzela iz ust … Neverjetno!« In zato lahko trdim, da vsi člani Spominčic delimo marsikatero tukaj zapisano misel. Naj se vse pozlatijo! Za članice Ročnodelske sekcije in pevke ter pevca ljudskih pesmi Spominčice in članice Ročnodelskega krožka iz Peker Rožice zbrala in povezala Darja Medved

KORONA KROJI USODO PEVCEM ME[ANEGA PEVSKEGA ZBORA DU LI-PE

K

o sem bil še v službi, so mi delo in tempo dela v dokajšni meri odrejali razni birokratski predpisi in tudi moji nadrejeni. Sedaj sem upokojenec in se o vsem odločam samostojno. Priznati je treba, da smo bili vsi skupaj že malo preveč razvajeni, ko se nenadoma pojavi nevidna pošast Covid 19, ki nam je začel agresivno krojiti usodo na vseh področjih našega življenja. Kako je bilo, ne bom na tem mestu razglabljal, ker vsak od nas dobro pozna situacijo in bodo o vsem tem začeli že kmalu na veji čivkati vrabci. Da nam ne bi bilo preveč monotono vsakdanje dogajanje, smo vodje sekcij dobili nalogo, da napišemo vsak za svojo sekcijo prispevek za glasilo DU Li-Pe. Pretekla leta smo pisali običajno o tem, kaj smo med sezono delali, kje nastopali, mogoče tudi krajši insert z našega druženja na vajah, nastopih ali zabavah. Razmišljam, o čem naj letos sploh pišem, ker nam je bilo vso sezono prepovedano se shajati in delati. Pa čeravno bi nam bilo dovoljeno


20

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

ustvarjati v naši pevski dejavnosti, ne bi imeli priložnosti kje pokazati rezultatov našega dela. Vse je bilo zaprto, povsod mrtvilo in brez javnega življenja, kot smo ga bili vajeni. Torej o delu nič, še manj pa o kakšnem dogodku s skupnega druženja, ker tega ni bilo in ga še verjetno nekaj časa ne bo. Nastopil je čas dopustov, za jesensko obdobje pa tudi še ne vemo, kje nas čaka kakšno neprijetno presenečenje. KORONAVIRUS je zelo nepredvidljiv in ga še premalo poznamo. Po kratkem premisleku se odločim za pisanje o temi, kako smo pevci preživeli KORONAČAS. Pevci našega Mešenega zbora DU Li-Pe smo se 28. 6. 2021 po skoraj letu in pol končno zbrali na posvetovalno-družabnem srečanju pod senčniki pri Gostilni MAGDA v Limbušu. Poprosil sem jih, da tudi oni kaj napišejo na to temo. Odziva ni bilo. Zaradi že omenjene situacije smo 4. 3. 2020 končali z vajami, ne da bi se poslovili, saj v tistem času še nismo vedeli za razglasitev epidemije. Ker smo imeli vaje v OŠ Rada Robiča v Limbušu, smo takoj vse pevce obvestili o odpovedi vaj. Tako smo odgovorno ravnali, da ne bi slučajno pretihotapili kakšen virus v šolo. Tako smo sezono 2019/2020 končali. Imeli smo kar nekaj načrtov za obeležitev 10. obletnice delovanja zbora: samostojni koncert ob 10. obletnici zbora, podelitev Gallusovih priznanj

pevcem, predvideni nastopi, druženja, zabava... V glavah se nam je porodila misel, organizirati krajši izlet nekje v Sloveniji. Nič od tega. Vse je splavalo po vodi. Edino dobro stran KORONE pa jaz vidim v tem, da smo se doma malo več družili, kot običajno. Celo TV nadaljevanke smo začeli gledati. Pred tem je v dnevnem času ostal TV ekran neomadeževan. V popoldanskem času smo se odločili za mehiško nadaljevanko »Ko boš moja« na Planet TV in v večernem terminu pa za slovensko nadaljevanko »Najini mostovi« na POP TV. Obe epizodi sta se že končali. Upam, da se bo končala tudi ta neznosna vročina in bo spet več sprehodov z ženo in vnukinjama v naravi. Ko je v naši ulici malo bolj živahno in včasih tudi preglasno, je to znak, da sta tu na obisku naši dvojčici. Še dobro, da imamo pri hiši tudi nekaj vrta, da nam krajša čas z zalivanjem, obiranjem kumaric, obiranjem paradižnikovih zalistnikov, košnjo trave in še bi lahko kaj dodali. Srčno upam, da se bo KORONA malo povlekla nazaj, a iz previdnosti za jesenski čas ne bom nič napovedoval in dajal kakšnih morda lažnih obetov. Vse je še v zraku. Ko le ne bi bilo 4. vala! Jože Podpečnik, predsednik Mešanega pevskega zbora

[AHOVSKA SEKCIJA – [AH 2010–2020

Z

austavil se je čas tudi med ljubitelji kraljeve igre v društvu. Višja sila (Covid 19) je mlado Šahovsko sekcijo (10 let) prekinila in prikrajšala za delovanje ter proslavitev obletnice. Za čas »delovne dobe« sekcije menim, da je bila zelo aktivna in uspešna kot sekcija ekipno in kot posamezniki v tekmovalnih okvirih, posebno pa v druženju generacij sivih celic. Z optimizmom in z nadaljnjo dobro društveno podporo ter sodelovanju bo Sekcija nadaljevala s svojim poslanstvom druženja koristnega z dobrim. Ivan Šalamon, vodja ŠS DU Li-Pe


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

21

KEGLJA^I Li-Pe – 20 LET

D

a, 20 let prijetnega druženja, uspešnih tekmovanj in marljivih treningov. Začelo se je pod orehi pri KS Pekre na pobudo g. Alojza Zorca, žal že preminulega. Zbral nas je in prijeli smo za delo. Naredili smo kegljišče na prostem in eno v kleti KS. Vsi navdušeni smo začeli vaditi in tudi tekmovati v ligi in na turnirjih. S pridnim delom smo začeli nabirati pohvale in priznanja. Z veseljem smo pridobivali vedno več članic in članov, ki so dopolnjevali naše uspehe in druženja. Da smo se umaknili slabemu vremenu, smo ustvarili nadstrešek za dva kegljišča. Sponzorju g. Kagerju in organizatorju g. Gabrovcu − H V A L A. Spremenili smo naziv iz ruskega kegljanja v kegljanje s kroglo na vrvici. Zgodila se je korona, aktivnosti so zastale, ampak ni panike. Vse smo kar hitro nadoknadili, saj vztrajamo že 20 let, ponosni na opravljeno delo. Častno zastopamo DU in naše kraje. Želimo si še nadaljnjega uspešnega sodelovanja med DU in člani sekcije. Računalniška generacija – privoščite svojemu telesu gibanje in rekreacijo.

Vsem aktivnim članicam in članom želim še naprej uspešna tekmovanja in vesela druženja. Vsem, ki so prenehali iz takšnih ali drugačnih razlogov, ponosni smo na Vas. Hvala vsem in veselo naprej.

USTVARJALNOST LIKOVNE SEKCIJE V ^ASU KORONA VIRUSA

Č

as koronavirusa je popolnoma spremenil naše običajne življenjske navade, tudi delovanje Likovne sekcije v okviru Društva upokojencev Li-Pe. Udeleženci se nismo več fizično srečevali in ustvarjali po neposrednih smernicah naše mentorice, likovne pedagoginje Kaje Lukač. Upali smo, da bo virus premagan in se bomo kmalu vrnili v staro normalnost. Vendar temu ni bilo tako. Dan za dnem smo spremljali informacije o vedno večjem številu okužb. Tudi nekaterim članicam Likovne sekcije ni bilo prizaneseno. Borile so se z boleznijo in njenimi posledicami. V mislih smo bile z njimi. Razveselile smo se vsake dobre novice, ko se je njihovo zdravje vračalo. S pomočjo informacijske tehnologije so se pokazale nove možnosti medsebojnega po-

Tone Riedl


22

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

vezovanja in tudi ustvarjanja. Mentorica Kaja Lukač je pripravljala predavanja in online delavnice. Starejši smo te novosti počasi sprejemali. Nekatere članice pa so bile že dalj časa aktivne na družabnih omrežjih in so pridno objavljale nove podobe, ki so jih doma ustvarjale, sebi v zadovoljstvo in nam v občudovanje. Epidemija je bila preklicana, lahko smo se srečali in se veselili, da smo vsi še vedno čili in zdravi, saj smo preizkušnje uspešno prestali. Medsebojno smo se seznanjali z našimi zadnjimi likovnimi dosežki. Med prijetnim druženjem so se porajale ideje o našem nadalj-

njem ustvarjanju in pripravi razstave likovnih del jeseni. Amatersko likovno ustvarjanje, izobraževanje in nasveti strokovne mentorice Kaje prispevajo k širjenju naših obzorij, osebni rasti in razvoju slikarskega dojemanja sveta okrog nas. Medsebojno druženje, obiskovanje razstav in izmenjava izkušenj pa nas povezujejo ter osrečujejo. Naučili se bomo živeti z virusom in ustvarjati, ne glede na okoliščine. Sonja Šantl, vodja Likovne sekcije

TELOVADKE IN KORONA

E

kipa telovadk – zabavnih, optimističnih in iskrenih ter prijateljskih žensk, resnih pri delu. Tako nekako je pisalo v glasilu 2020. Družimo se že vrsto let, in sicer dvakrat tedensko v stari telovadnici v Limbušu. Vaditeljica skrbi, da si z vajami razgibamo celo telo, s tem pa tudi duha. Delamo pa tudi vaje z ročkami za moč. Prav pošteno se spotimo po enourni telovadbi.

dogaja v času po koroni – saj veste kot tisto »pred Kristusom, pred našim štetjem« ipd. Bil je torej čas, ko smo doma več kuhale in pekle, gledale nadaljevanke … in se postopoma lepšale – postale smo elegantno zaobljene, gub skorajda ni več, ker je koža lepo napeta.

Marta Hamer

Nekega dne pa nam je bilo dovolj čiščenja. Sklenile smo, da gremo v naravo. Dobile smo se pri ambulanti in se napotile po gozdu čez Grajski Grič, smer Meranovo, opremljene s pripomočki za hojo v hrib: primerna obutev, pohodne palice in voda. Med hojo smo si marsikaj povedale. Govorile smo in govorile, tako da smo poleg mišic na nogah najbolj razgiba-

O čem zdaj govorim? Kaj je to telovadba? Kje in kdaj jo izvajamo? Ajaaaa, to je bilo nekoč. Nato pa je prišla KORONA. Torej lahko po novem merimo čas tako, da rečemo: to se je dogajalo v letih pred korono, to, o čemer bomo še govorili, pa se

No, pa se nismo dale. Prišel je čas, ko smo se postopoma začele vračati v telovadnico. Kako je to potekalo? Vse smo obvezno nosile maske, zato smo porabile kar četrtino časa, namenjenega vadbi, da smo ugotovile, katera je katera. Temu je sledilo razkuževanje. Priskrbele smo razkužila in krpe. Za vsako ena. Nato smo obrisale/razkužile vsako deščico v telovadnici. Najbolj vešče članice so pa napredovale in so lahko upravljale bolj strokovni pripomoček, ki mu pravimo »čistilec tal z držalom in krpo«. Toda ta naprava ni kar tako, saj meri najmanj en meter v vsako stran od držala. Pa smo tudi to opravile in porabile že polovico časa. Sledile so resne vaje! A ne prehitro in ne preveč intenzivno, da se ne bi preveč zadihale, saj nikoli ne veš, če je maska zadržala viruse. In glej ga zlomka, ostalo nam je še deset minut. Pospravimo pripomočke, se preobujemo, malo pomodrujemo in že hitimo domov, v upanju, da bomo naslednji teden spet lahko prišle.


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE le mišico, ki ji rečemo jezik. Po povratku smo bile prijetno utrujene, hkrati pa prestrašene zaradi morebitne porabe preveč kalorij. Rešitev? Seveda – sladoled! In ker je potrebno šolsko leto dostojno zaključiti, smo se zbrale v gostilni Pri Magdi na tradicionalni pici. Bilo je lepo. Razpredale smo o vsem mogočem, povedale, kaj bomo počele med »počitnicami« in se pošteno nasmejale. Smo dosegle cilje, ki smo si jih med letom za-

23

dale? Ne vem, kakšna bi bila ocena. A trudile smo se, dale od sebe toliko, kolikor se je dalo, zato sem prepričana, da smo lahko zadovoljne. Veste, kaj pa nam pomeni največ? To, da se lahko družimo, se razveseljujemo, tudi tolažimo kdaj pa kdaj, skratka – se imamo rade. Vilma Majerle, Rekreacijska sekcija

Samopomo~ ter prostovoljstvo v DU in v kraju za krajane

SPO[TOVANI KRAJANI LIMBU[A, PEKER IN LAZNICE.

O

b zaključku nekega obdobja – delovanja društev v kraju – želim zapisati oziroma prikazati naše delo v tekočem letu 2020. Težko je pisati o obdobju, ko je nenadoma izbruhnila bolezen, ki jo povzroča virus po imenu Covid 19, nam neznano, a nevarno obolenje. Ob izbruhu bolezni smo kot prostovoljke bile primorane spremeniti tok dela v našem projektu »STAREJŠI ZA BOLJŠO KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA« oziroma v skrajšani obliki naziv »STAREJŠI za STAREJŠE». Upoštevali smo navodila ZDUS-a, ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE, navodila našega društva upokojencev Li-Pe in KS Limbuš. Na predlog ZDUS-a je naše DU Li-Pe sprejelo sklep o delovanju v projektu STAREJŠI za STAREJŠE, s sedežem v Ljubljani. V tem projektu delamo kot prostovoljci od leta 2006. Limbuš, Pekre in Laznica ima 12 prostovoljk in enega prostovoljca. Naša naloga je, da obiščemo vse krajane nad 69 let starosti. Skupino vodi koordinatorica projekta, ki usklajuje in povezuje vsa potrebna dela z ostalimi ustanovami, kot so: Patronaža, Center za socialno delo, Pomoč za nego na domu in s Socialno službo na Občini Maribor. Pregled dela v letu 2020 za naše področje: Število prebivalcev, starejših od 69 v tekočem letu: 950 Število vključenih v projekt v času od vstopa društva v projekt: 1167 Število predvidenih obiskov v tekočem letu: 500 Število dejansko obiskanih v tekočem letu: 780 Število aktivnih prostovoljcev: 13

Število iskanih: 48 Število umrlih: 31 Število preseljenih: 8 Število premeščenih v Domove: 5 Število prvič obiskanih – anketirani: 5 Število ponovnih obiskov: 566 Število preverb o nudeni pomoči: 117 Odstotek obiskanih glede na število načrtovanih obiskov 137,6 Število obiskanih oseb: 473 Število obiskanih oseb s pomočmi: 5 Organizirana pomoč na domu: 3 V obdobju, ko se je pandemija pojavila in so mediji dobro namerno dajali nasvete,opozorila, informacije, kako naj upoštevamo pravila zaradi možnih okužb, se razen takšnih pogovorov nismo znali več vsebinsko pogovarjati o čem drugem. V ljudeh je bil prisoten strah in zaskrbljenost, da ja ne bi kdo od domačih – starejše populacije – zbolel . Vse povedane informacije so delovale precej zastrašujoče, zakomplicirano in povedane preveč ukazovalno. Trnova pot je bila, preden smo vsi skupaj uspeli narediti vrstni red potreb nege na domu. Predvsem pri tistih, ki so prihajali iz bolnišnic prehitro v varstvo domačega okolja. Zavedati se moramo, da se v Sloveniji število starejših izredno hitro povečuje, predvsem v skupini 80 let in več. V tej skupini so pogosto prisotne še kronične bolezni. Ko pišem ali se pogovarjam s krajani, smo mnenja, da smo znali stopiti skupaj in eden drugemu pomagati. Vsi pa smo enotnega mnenja o anarhiji političnih in zdravstvenih anomalij. Kljub težki situaciji (karantenam) so neumor-


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

24

družabništvo itd. V času Covida so bili starejši ljudje bolje preskrbljeni, saj so bili svojci doma. Bolezen je prizadela vse ljudi, a največje breme nosijo starejši, tako je bilo povedano ob mednarodnem dnevu, kot so zapisali v Skupnosti Zavodov Slovenije. Opozorjeno je bilo na mnoge nepravilnosti – dolgoletna zanemarjena skrb za starejše v Sloveniji. Kriza je pokazala številne posledice tovrstne politike, zato mora biti po mnenju Skupnosti zadnje opozorilo, da je treba v družbi, ki se zelo hitro stara, starejšim in njihovim bližnjim nemudoma nameniti več pozornosti za varno, dostojno in kakovostno življenje. Med drugim je nujno zagotoviti zadostno število služb za psihološko pomoč ljudem v krizi, kot so depresija, demenca in druge bolezni sedanjega časa. no delale v kraju, predvsem preko telefonov. Patronažna služba je svoje delo opravljala redno na terenu. Na klic je bila redno dosegljiva VARUHINJA za BOLNIKOVE PRAVICE. Ljudje so ji za te obiske zelo hvaležni. Stiske ljudi so včasih kar velike. Iskrena hvala tudi vsem prostovoljcem, delujočim v območnih enotah – RK, KARITAS, KS, Našemu DU, medicinskemu osebju v ZD Limbuš, Aniti Vrabič, MPHARM, Lekarna Limbuš, za prijazna svetovanja in Patronažni službi Limbuša in Peker. S pomočjo vseh omenjenih v kraju je delo potekalo mnogo lažje. Težko je bilo pri bolnih ljudeh doma, kjer so se pokazale številne slabosti našega sistema. Pomanjkanje negovalnega kadra – v centrih za pomoč na domu,

PROGRAM DELA za LETO 2022 Prilagajali se bomo sproti, glede na razmere, s katerimi se bomo najverjetneje še srečevali. VSEM PROSTOVOLJKAM in PROSTOVOLJCU POŠILJAM ZAHVALO VODSTVENIH DELAVCEV ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE: »PONOSNI SMO NA VAS, SAJ NISTE LE DRŽAVLJAN EVROPE 2017, STE TUDI IME IN OBRAZ ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE. ISKRENA HVALA!« Janez Sušnik, predsednik ZDUS, Vera Pečnik, podpredsednica ZDUS, Viola Bertalanič, predsednica Programskega sveta in programa Starejši za starejše Rožca Šonc, operativni vodja programa Starejši za starejše. Anka Onič, koordinatorica projekta Starejši za starejše

Besede o ~lanih

100. ROJSTNI DAN GOSPE JO@ICE STERNAD

V

času, ko se je zima poslavljala in se je narava pričela prebujati, se je v Pekrah pri Mariboru, 6. marca 1921, rodila gospa Jožica Sternad. Bila je nezakonska hči, prvorojenka v družini, v kateri je bilo osem otrok. Življenje v času med obema vojnama je bilo zelo težko. Mama, ki je skrbela za tako veliko družino, je delala pri kmetih in na kmetijskih posestih. Tudi sama je morala zelo zgodaj prijeti za vsako ponujeno delo. Po naravi je bila pridno in živahno dekle. Svoj prosti

čas je rada izkoristila za telovadbo pri Sokolih v Limbušu, prav tako je rada prepevala na koru cerkve Sv. Jakoba v Limbušu. Kot mlado, lepo dekle je spoznala Jožeta. Vzklila je ljubezen. Na pragu druge svetovne vojne se jima je rodila 1. 2. 1941hči Jožefa. Oče otroka je bil vpoklican v nemško vojsko. Gospa Jožica je dobila pošto, da je na fronti padel. Na srečo se je izkazalo, da je bil samo ranjen in sta se leta 1944 poročila civilno, po vojni pa še cerkveno. Gospa Jožica je


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

imela štiri hčere, enajst vnukov in štiri pravnuke. Žal so ji tri hčere umrle, prav tako pred 32. leti mož Jože. Gospa Jožefa se je kasneje zaposlila v tekstilni tovarni MTT – Merinka, kjer je delala vse do upokojitve in se leta 1986 tudi včlanila v naše DU Li-Pe, kjer je članica že polnih 35 let. Na njen 100. rojstni dan so ji pripravili slavje hči, vnuki in pravnuki. Obiskal jo je tudi župan Mestne občine Maribor, gospod Sašo Arsenovič in gasilci PGD Pekre. Zaradi pandemije in COVID 19 ter vseh ukrepov, ki so nas omejevali, smo gospo Sternadovo obiskali šele 28. aprila 2021. Drago Koletnik, predsednik DU Li-Pe in dve članici društva, smo bili ponosni, da smo lahko obe-

ležili 100. rojstni dan naše članice. Ob jubileju smo ji iskreno čestitali in poleg šopka cvetja podarili tudi zbornik Limbuš in Pekre v ogledalu časa, izpod peresa ljubiteljskega zgodovinarja in častnega krajana Limbuša gospoda Franja Šauperla. Gospa Jožica in hči Jožefa, ki tudi skrbi za mamo, sta nas prijazno sprejeli v majhni, skromni kuhinji v mansardi večstanovanjske hiše, kjer preživlja svoje jesenske dni življenja. Gospa Jožica je še zmeraj zelo živahna in temperamentna ženska. Zdravje ji služi zelo dobro, le noge jo manj ubogajo in mora uporabljati bergle. V mlajših letih je izredno rada hodila na društvene izlete in zabave. Gospa Pepca, kot jo kličejo bližnji, je bila vedno nasmejana in vedra, Danes rada gleda nadaljevanke in se v dogajanja vživi, kot da je del njih. Dejala nam je, da si je ob 100. rojstnem dnevu želela rojstnodnevno zabavo s 100 ljudmi in muzikanti. Žal ji je to korona preprečila. Glede na njeno zdravje sem prepričan, da bo zaplesala še na kakšnem svojem jubileju. Čas obiska je hitro minil. Polni vtisov in pozitivne energije smo se poslovili od jubilantke gospe Pepce in ji zaželeli še veliko lepih, srečnih dni. Drago Koletnik, DU Limbuš-Pekre

PRIZNANJE NA[I MAGDI [ALAMON

Z

adana mi je prijetna naloga, da napišem nekaj besed o naši prostovoljki z veliko začetnico MAGDI ŠALAMON. Rojena je v kraju Limbuš, kot prvi otrok od treh sestra. Družina je živela v podnajemniškem stanovanju. Kasneje jim je bila dana možnost, preseliti se h kmetu Žigertu v Limbušu. Že kot petletna deklica je občutila vso breme dela doma. Starša sta hodila v službo, popoldan pa sta pomagala pri kmečkih opravilih. Magdi ni bilo lahko, saj je pomagala povsod. Tudi pri izgradnji hiše ji ni bilo prizaneseno. Nosila je opeko in pomagala, kolikor je mogla in kot otrok sploh zmogla. Ko je bil njihov nov dom zgrajen, je hodila v drugi razred osnovne šole. Pričelo se je drugačno življenje. Starša sta hodila v službo, Magda pa je prevzela vso breme gospodinje in varuške. Tudi pitne vode ni bilo v hiši. Ponjo so hodili k vodnjaku pri železniški postaji Limbuš.

25


26

DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

V šolo je rada hodila. Vključevala se je v različne izven šolske dejavnosti: TVD Partizan, Taborništvo, RK, Hortikulturno društvo itd. Po končani osnovni šoli se je vpisala v Srednjo Kemijsko šolo v Rušah. Bolezen in težave doma niso mirovale. Zaradi mamine bolezni je bil oviran njen študij. Razmere doma so bile zelo otežene. Pa vendar, njen študij in delo doma je nekega dne zagledal vesel trenutek. Življenje je moralo teči dalje. Po uspešno končani maturi se je zaposlila v tovarni Zlatorog – sedanja tovarna Henkel, kjer je delala v mikrobiološkem laboratoriju vse do upokojitve. Prišel je trenutek razmišljanja o sebi in o svoji bodočnosti. Tako je za krajši čas zapustila bivanje v Limbušu in odšla v Maribor. Magda je srčna oseba in veliko svojega časa posveča pomoči potrebnim starejšim osebam. Zato se je tudi v Mariboru vključila v članstvo Rdečega križa in pomagala starejšim osebam okoli sebe. Leta 1994 se je silom prilike vrnila domov v svoj Limbuš. Tukaj je lahko staršem omogočila boljše pogoje življenja. S družino – soprogom in dvema otrokoma – so si dogradili topel in srečen dom. Istočasno so pomagali svoji babici Tončki in dedku posodobit zaslužen in udoben življenjski prostor. Gospa Tončka Hrastnik je bila v DU dolgoletna ustvarjalna in go-

nilna sila pri ročnodelskem krožku. Leta 2006 se je naša Magda vključila v skupino prostovoljk DU »Starejši za boljšo kakovost življenja doma.« Namen tega projekta je, da krajane Limbuša in Peker, starejše od 69 let, obiščemo, jih evidentiramo in kadar je potrebna pomoč, jo organiziramo. Magda vzorno opravlja delo s svojo ekipo pri Župnijski Karitas v Limbušu. Skrbi za vse tiste krajane, ki so pomoči potrebni (od prehrane, oblačil, razne opreme ). Draga Magda, praviš, da rada poklepetaš s krajani in se tudi skupaj nasmejite. Prav je tako. Lepa beseda in topla dlan človeku mnogo pomeni. In to si ti, spoštovana prostovoljka. Pošiljamo ti besedo HVALA, z velikimi črkami. V okviru krajevnega praznika Ti je bila podeljena Velika plaketa za izjemni prispevek k razvoju in napredku KS Limbuš. Čestitamo! Uporabila bom besede, pogosto izgovorjene med nami prostovoljkami in prostovoljcem. Bodimo pozitivni, poskušajmo življenje obrniti na boljše in uspešnejše. »Daj vsakemu dnevu možnost, da bo najlepši dan v tvojem življenju«. (napisal Mark Twain) Spoštovana Magda! Tebi in tvoji družini želimo predvsem zdravja in skupnih srečnih dni. Anka Onič

ZAUPNIKI DRU[TVA

K

er je naše društvo razvejano na lokaciji Limbuša, Peker in Laznice, je nujno potrebna medsebojna povezava, ki jo izvajajo naši zaupniki. Preko njih lahko izrazite svoje želje, predloge, pohvale, lahko pa jih tudi poprosite, da za vas poravnajo svoje letne obveznosti do društva. Naši zaupniki na terenu so: LIMBUŠ, VRHOV DOL, HRASTJE – v KS Limbuš Območje, ki ga pokriva zaupnik – nanj se obrnete za informacije in pomoč, dogovorite se tudi po telefonu. Ul. Pod klancem, Robičeva ul., Strma ul., Šolska ul. KARNIČNIK Janez, Robičeva 44 Lackova c. 210−267, Ul. Na Kosmate, Ul. Drine KOVAČIČ Marjeta, Ul. M. Zidanška 24 Gorišek, Ul. Lackovega odreda, Ul. Mihe Zidanška, Pri pošti Limbuška c., Ob Blažovnici 12−43, Pod Gričem, SIMONIČ Nada, Šolska ul. 9 Ul. Antona Godca MAVSAR Leopold, Ob Blažovnici 88 Ob Blažovnici 48−125, Podgornikova ul. Zaupniki in njegov naslov


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE PREVORČIČ Vera, Vrhov Dol 18 ŠALAMON Magda, Krambergerjeva 4 HOJNIK Ida, Drevenškova ul. 14

27

Hrastje 84, 85/a, Limbuška graba, Vrhov Dol, Vrhovdolska pot Hrovatova ul., Krambergerjeva, Srednja ul., Ul. Jožeta Korošca, Vornikova ul., Vrunčeva ul. Cesta k Dravi, Domadenikova ul., Drevenškova ul., Ul. Erbežnikovih, Ul. Kobaletovih, Za postajo

LAZNICA MOŽIČ Tilčka, Deržaničeva pot 16

Deržaničeva pot, Šumenjakova ul., Ul. Alojzije Marinšek, Laznica 22−122, Ob Lazniškem potoku

PEKRE, HRASTJE – v KS PEKRE FINŽGAR Ljubo, Rožnodolska 62a LAJNŠČEK Zofija, Ob plantaži 12 KEK Kristina, Bezjakova 85 HOJNIK Brigita, Hrastje 60 RIEDL Tone, Na gorco 21 VIRT Marija, Bezjakova 87

Apostolova ul., Cotičeva ul., Stegenškova ul., Ul. Jožeta Godca, Ul. Jožeta Mlakarja, Ul. Vlada Žigerja Bezjakova ul., Ipavčeva ul., Ul. Jelenčevih, Mirkova ul., Aleševa ul. Ob plantaži, Pirnatova ul., Pod izviri, Rožnodolska ul. Hrastje 14c−83, Ul. 30. maja Kaličeva ul., Na gorco, Raiserjeva ul., Škilanova ul. Cesta Graške gore, Gačnikova ul., Lackova c. 99−197

Spoštovane članice in člani društva, povežite se s svojimi zaupniki na vašem področju, kajti s tem bomo vzpostavili še trdnejšo vez med člani društva in vodstvom društva. Zlatka Tibaut, tajnica društva

^LANI DU LIMBU[-PEKRE V DOMOVIH STAREJ[IH

P

o stanju na dan 31. 12. 2020 so v domovih upokojencev, tako v Sloveniji kot tudi izven države, naslednji naši člani – podatki so samo za člane društva, ne pa za vse krajane Limbuša in Peker:

Člani DU LI-PE CVIKL JOLANKA JEŠOVNIK ZMAGOSLAV MURAUS MARIJA MURKO FANIKA BIDERMAN STANISLAV GALUN ZDRAVKA KOKOL JOŽEF PLAKOLM JOŽICA RANČIGAJ IRENA PETREJ NEŽA STRAŽAR LORE STRAŽAR ANTON OPAKA MARIJA RAMŠAK BERNARDA-NADA

Nastanitev Dom, "Danice Vogrinec" Maribor – Enota Tabor

Naslov Veselova ul. 3, 2000 Maribor

Dom pod Gorco

Pekrska c. 56, 2000 Maribor

Dom pod Gorco Pekrska c. 52, 2000 Maribor Pekrska c. 54, 2000 Maribor Dom pod Gorco Sklop varovanih stanovanj Dom IDILA

Vukovski dol 30, 2221 Jarenina

Spoštovanim članicam in članom Društva upokojencev Limbuš-Pekre, ki so v domovih starejših, želimo prijetno in varno bivanje, njihovim svojcem in znancem pa dovolj moči in časa, da jih redno obiskujejo in polepšajo dan! Zlatka Tibaut, tajnica društva


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

28 Obvestila

OBVESTILA DU ZA ^LANSTVO

U

radne ure v pisarni DU Li-Pe (v Domu krajanov Limbuš, Ob Blažovnici 41) so vsako SREDO od 9. do 12. ure. V tem času je dobrodošel vsak član, posebej pa bomo veseli vsakega novega člana. Za vsa vprašanja, želje ali dobronamerne kritike smo poleg osebnega stika na voljo tudi na telefonski številki 613 44 00 ali preko elektronske pošte: lipe.tajnistvo@gmail.com. Članarina za leto 2021 je ostala enaka, to je 9,00 € letno. Tudi članarina za Vzajemni posmrtninski sklad za leto 2021 ostaja 12,00 € letno (od tega 0,35 € predstavljajo manipulativni stroški, DU pa za VPS nakazuje 11,65 €). Izplačilo posmrtnine je 180€ ENOTNO za vse, ne glede na leta vplačevanja. POMEMBNI PODATKI članstva VPS: • član VPS ne more postati oseba, ki je starejša od 70 let; • član VPS je dolžan plačati letošnjo članarino do konca septembra. Z ozirom na nepredvidene zdravstvene razmere (corona-19) se roki za plačilo spreminjajo. V kolikor članarina VPS ne bo poravnana, upravičenec do posmrtnine po umrlem članu ne bo dobil izplačane posmrtnine (tudi če je pokojna/i umrl/a 1. januarja); • posmrtnina se izplača tisti osebi, ki jo je član VPS določil kot upravičenca. Svojce,

ki vlagajo prijavo za izplačilo, je potrebno seznaniti, da je pogoj za izplačilo plačana članarina; Upravičenec, ki prosi za izplačilo posmrtnine, mora poleg predsednika ali tajnika DU podpisati obrazec za prijavo izplačila (skladno z GDPR); Upravičenec do izplačila posmrtnine mora predložiti naslednje dokumente: fotokopijo mrliškega lista umrlega člana, fotokopijo svojega osebnega dokumenta (izkaznice, potnega lista – obojestransko), fotokopijo svoje davčne številke in fotokopijo svoje številke tekočega računa – obojestransko. (Vse to se lahko uredi v tajništvu društva). POSEBNA PROŠNJA: svojce naših članov lepo prosimo, da nas obvestijo o smrti družinskega člana, ki je bil član DU Li-Pe, saj se le tako lahko od njih dostojno poslovimo. Prav tako vas takrat lahko seznanimo o izplačilu VPS, če jo je pokojni plačeval. Prav tako prosimo svojce, da nas obvestijo o morebitni premestitvi člana društva v katerikoli dom starejših. Članom, ki so starejši od 80 let, redno pošiljamo rojstnodnevne čestitke, ki so jih zelo veseli in tako vedo, da se jih še spomnimo. Zlatka Tibaut, tajnica društva

^as za pouk

ALI STE VEDELI, KAK[NA SIMBOLNA IMENA IMAJO OBLETNICE POROKE? 1. obletnica: bombažna poroka, 2. obletnica: usnjena poroka, 3. obletnica: peščena poroka, 4. obletnica: voščena poroka, 5. obletnica: lesena poroka, 6. obletnica: ciprova poroka, 7. obletnica: volnena poroka, 8. obletnica: makova poroka, 9. obletnica: lončena poroka, 10. obletnica: kositrna poroka, 11. obletnica: koralna poroka, 12. obletnica: svilena poroka, 13. obletnica: šmarnična poroka, 14. obletnica: svinčena poroka, 15. obletnica: kristalna poroka, 20. obletnica: porcelanasta poroka, 25. obletnica: srebrna poroka, 30. obletnica: biserna poroka, 35. obletnica: rubinasta poroka, 40. obletnica: smaragdna poroka, 45. obletnica: pozlačena poroka, 50. obletnica: zlata poroka, 60. obletnica: diamantna poroka, 70. obletnica: platinasta poroka, 75. obletnica: alabastrna poroka, 80. obletnica: hrastova poroka. (vir: https://www.prirocnikporoka.si/obletnice-vajine-poroke/)


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

29

KAKO DO ZDRAVNIKA

P

andemija Covid-19 nas je kot družbo postavila pred velik izziv in vsak se je s pandemijo soočal po svoje. V obdobjih zaprtja je marsikdo ostal odrezan od svojih bližjih, pojavljala sta se osamljenost in brezup. Naše vsakodnevne navade so postale neuporabne in veliko ljudi se je naenkrat počutilo nemočnih.

razpoložljiv čas za klic. Če linije ni dosegljiva v prvem poskusu, pokličite večkrat, a v daljšem časovnem razmaku. • Kadar se odločite za pisanje elektronske ali klasične pošte, navedite svoje ime in priimek, rojstni datum in telefonsko številko, na katero ste dosegljivi, če bi se zdravnik želel pogovoriti z vami. • Če vam kontaktiranje ambulante dela težave, prosite za pomoč koga izmed bližnjih. • Redne administrativne zadeve, kot so recepti in napotnice, uredite pravočasno in ne zadnji trenutek. Najpogostejše napake pacientov Najpogostejše napake pacientov pri kontaktiranju osebnih zdravnikov so: • klicanje napačne telefonske številke; • klicanje ob napačnem delu dneva (npr. dopoldan, ko je ambulanta odprta popoldan); • klicanje v času, ki ni namenjen sprejemanju telefonskih klicev; • klicanje v času rednega letnega dopusta (vsaka ambulanta ima urejeno nadomestno ambulanto za nujne zadeve, ki jo dobite na drugi telefonski številki); • pošiljanje elektronske pošte brez svojih podatkov.

Z reorganizacijo zdravstvenega sistema zaradi oskrbe bolnikov s Covid-19 in preprečevanja vdora koronavirusa v zdravstvene ustanove, so se spremenili tudi načini, kako do zdravstvene obravnave. Kljub temu, da je trenutna epidemiološka slika ugodnejša, kot je bila pozimi, je sistem kontaktiranja izbranih osebnih zdravnikov ostal enak. Veliko obravnav se izvaja na daljavo preko telefona, elektronske ali klasične pošte, če pa zdravnik presodi, da je potreben fizični pregled, boste prejeli termin za obisk ambulante. V nadaljevanju je navedenih nekaj nasvetov, ki vam bodo olajšali komunikacijo z ambulanto, in najpogostejše napake pacientov pri kontaktiranju ambulant. Nasveti za kontaktiranje osebnega zdravnika • Kadar se odločite za klic ambulante, preverite, ali imate pravilno številko in kdaj je

Vse aktualne informacije o ordinacijskih časih ambulant so dostopne na spletni strani Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (www.zd-mb.si) ali na Info točki Zdravstvenega doma (02/22-86-200), kamor lahko pokličete vsak delovnik med 7:00 in 15:00. Glede na to, da komunikacija s pacienti poteka veliko pogosteje preko telefona in elektronske pošte kot včasih, hkrati pa v ambulantah še vedno potekajo pregledi in druge obravnave pacientov, vas vljudno prosimo za strpnost pri kontaktiranju ambulant. V primeru življenje ogrožajočih stanj se obrnite na nujno medicinsko pomoč (Tel.: 112), v primeru drugih nujnih stanj pa na dežurno ambulanto, ki deluje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (Naslov: Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor; Tel.: 02/33-31-809; E-poštni naslov: anmp@zd-mb.si). Pomembno je, da pri dalj časa trajajočih težavah ne odlašate z obravnavo pri zdravni-


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

30

ku. Dovolj zgodaj odkrita bolezenska stanja je namreč mogoče veliko bolje obvladovati. Izjemnega pomena je tudi preventivno ravnanje, torej redna telesna aktivnost, raznolika in uravnotežena prehrana ter opuščanje kajenja in drugih škodljivih razvad. Vsakemu pacientu svetujemo tudi samonadzor, torej spremljanje svojega počutja in dejavnikov tveganja (npr. krvni tlak), še posebej ob diagnosticiranih kroničnih boleznih. Kljub temu da življenje še zmeraj ne teče povsem po ustaljenih tirnicah, že vidimo luč na koncu tunela. V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor od decembra 2020 izvajamo cepljenje prebivalstva proti Covid-19. Cepljenje poteka v skladu z nacionalno strategijo in

sprva se je bilo na cepljenje potrebno prijaviti ter počakati na svoj termin, cepiva pa zaradi omejenih zalog ni bilo možno izbirati. Sedaj prijave na cepljenje proti Covid-19 niso več potrebne, prav tako pa je možna izbira cepiva. Aktualni urnik in lokacije množičnega cepljenja preverite na spletni strani Zdravstvenega doma (www.zd-mb.si) ali se pozanimajte pri osebnem izbranem zdravniku. Vabljeni! Kot mnoge generacije pred nami, bomo tudi mi premagali pandemijo. Ravnajmo odgovorno in solidarno ter bodimo strpni do sočloveka, saj prav vsak izmed nas bije svojo bitko. Ohranite optimizem in poskrbite za svoje zdravje! Patricija Lunežnik, dipl. med. sestra Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Literarno ustvarjanje

KORONA ^AS Polna luna trka naše vse poslance, za kosilo, skuhala ajdove sem žgance. Danes v šolo – jutri spet doma, prava je norišnica. Dravo – potok so prodali, na izlet v Bruselj se peljali. Na gospodarstvo naše, sonce sije, kak mu paše. Rada bi kupila premog, črno to zlato, če ne danes, jutri zmanjkalo ga bo. Grad doma bi rada si zgradila, nimam pojma, kje dva cigla bom dobila. Kam smo prišli, kam še bomo, če bo tak' naprej to šlo, vid'lo moje bo oko. Morebiti, kazen božja za grehe celega sveta, korona bo morila – dokler sosedu, sosed roke ne poda. Toplo ga objame in poljub mu da. Kristina Lenc

"DEDE"

L

eta 1954 se je iz Kamnice k nam na Studence v Ciril-Metodovo ul. 8 preselil moj dedek Ivan Lenc. Pletel je košare iz sla-

me. Bilo je dva dni pred božičem. V kuhinji smo imeli mali »gašperl«. Ko sem prišla iz šole, je dedek zakuril v pečki. Zaprl je vratca – jaz pa sem jih odprla. Dedek je s pogledom name, vratca gašperla zaprl. Pa sem jih spet odprla. Kaj mi je bilo tisti večer, še danes ne vem – otroška igrivost. Dedek se je tako razjezil, da je nemudoma odšel po stopnicah iz hiše, za vogalom proti železnici. Kmalu je prišla domov mama in me


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE vprašala : "Kristika, kje je dedek?" "Ne vem, kje so dede …" Začela sem jokati. Z mamo sva ga šli iskat. Močno je snežilo. Prva pot je bila do gostilne »Železničar«. Gostilničarka nama je pokazala smer, kam je dedek zavil. Bil je tik ob ograji železnice. Pri 88. letih ponoči in v snegu. Seveda se ga je malo »nacukal«. Obležal je v

31

snegu. Našli sva ga in spravili domov. Ko je dedek sedel na stolu, sem vsa objokana pokleknila predenj in ga s povzdignjenimi rokami prosila: »Ljubi moj dedek, nikoli več vas ne bom razjezila, preveč vas imam rada …. Kristina Lenc

DE@ELA Ropot motorja. Sončni žarek skozi okno, visoko drevo, samo vrh, ki maje se v vetru. V daljavi glasba sliši se, z dvorišča vrisk otrok, topot čevljev. Nekdo hiti, se mu mudi. Spet sosed kopalnico si popravlja, spet ropot motorja in avto. Sončni žarek skozi okno … spet in spet, tako življenje se nam ponavlja. Med zidovi starimi, kjer sivi nas beton obdaja, želimo ven si, želimo podeželskega si raja. Ko namesto motorja zvonovi bližnje cerkve nas zbudijo, ko drevesa lahko v vetru vzvalovijo, tudi ona se vsa drugačna zdijo. Še smeh in vrisk otrok je vse drugačen, Ko se po cvetočih travnikih podijo, rdeča lička jim žarijo, ko sosed ti na večer v vas prihaja, ko posedejo se, pogovorijo. Kozarček spijejo, se poveselijo. Ko pade mrak v čudoviti tej tišini, zadovoljni počitek si zaželijo. Res lepše to življenje tam živijo.

BREZ TEBE Brez tebe morala bom živeti, brez tebe, brez tvojih nežnosti. Brez tvojih drobnih, kot lučka drobnih stvari. Brez tebe, ki te ljubim bolj kot vse, brez tebe, ki pomenil si mi vse. Ustvarila si svoj bom svet, V njem polno bo spominov.. A najraje odšla bi daleč v svet, kjer ni ne najinih poti ne najinih noči, kjer ni ničesar, kar spominjalo bi nate. Vendar tudi to ne gre, kajti odšel bi z mano ti, ker v meni živiš, ker čutim te. Objeme in poljube tvoje v sebi nosi moje srce.


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

32

RAZMI[LJANJE Siv, turoben dan – zunaj dežuje. V meni se prebudi lahna otožnost, nemir. Naenkrat se zavem, kako minljivi smo, kako počasi odhajamo. Ni več staršev, veliko prijateljev, znancev ne. pomislim, koliko jih v soseski, kjer živim, več ni. Naenkrat se zavem, da o tem pač misliti ne smem,da takšno je življenje, nas vseh. Svet se vrti naprej, eni pač odidejo prej. Ozrem se skozi okno, vidim sonce, slišim petje ptic, klepet sosed, otroški smeh. Odpravim se ven, ven v življenje, med ljudi. Izkoristimo vsak dan, ki nam je dan. Naj dan se ne prične brez smeha,brez objema in poljuba, brez dobrih misli, brez veselja in miru. Naj bodo dnevi brez prepirov,brez sovraštva, brez trpljenja in strahu. Lepo preživimo leta, ki so nam še dana,imejmo radi se. Naj preveva veselje nas do življenja,Imejmo lepe misli in dobro srce. Erika Valentan, tajnica PZDU Maribor In memoriam

V LETU 2020 SMO SE ZA VSELEJ POSLOVILI V letu 2020 je naše vrste za vselej zapustilo skupaj 21 članov, ki so vsak na svoj način prispevali k delovanju društva in se jih bomo s spoštovanjem spominjali, in sicer: JANUAR MAREC APRIL MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST SEPTEMBER NOVEMBER

DECEMBER

KLOBASA CILKA VOZELJ DANIEL TOMAŽIN MARIJA KIDRIČ ALOJZ SMODIŠ ANTON HOJNIK MARGARETA PŠUNDER ANICA KODRIN FRANC ZELENKO TEJA IPAVEC JELICA KOVAČIČ MIRA HOJNIK MARIJA RIBIČ VALENTIN VUJCA MIHAELA JANEŽIČ JOŽEF MEGLIČ VILKO PLESTENJAK NADA PONGRAČIČ ANTON POŽARNIK PAVEL PUKL JOŽE VRANIČ IVANA Zlatka Tibaut, tajnica društva


DRU[TVO UPOKOJENCEV LIMBU[ - PEKRE

33

ALOJZU ZORCU V SLOVO

P

Citiram: Sklep UO 7. 3. 2003 G. Alojz Zorec že od ustanovitve DU dalje požrtvovalno dela v vodstvu društva. Pred dobrima dvema letoma je na lastno pobudo in neverjetno marljivostjo ustvaril Kegljaško sekcijo in organiziral postavitev, tudi z lastnim delom, kegljišča. G. Zorec je nedvomno legendarni voditelj in ustvarjalec pogojev za druženje starejših ljudi. Prejel je društveno priznanje za posebne dosežke. Vodenje kegljaške sekcije je leta 2006 predal g. Tonetu Riedlu, sam pa skupaj z ženo Anico aktivno kegljal skoraj do konca življenja, ko so mu pričele pešati moči.

Za svoje delo v kegljaški sekciji in društvu je leta 2006 prejel plaketo ZDUS-a, za dolgoletno plodno delo v društvu. Na občnem zboru članov leta 2009 se je gospodu Zorcu podelila Listina častnega člana DU za dolgoletno delo v organih društva. V mandatu 2017 – 2021 je bil član Nadzornega odbora. Spominjam se, kako resno in predano je opravljal svojo funkcijo. Čeprav je vedel, da vsi delamo pošteno in korektno, je zanj bil nadzor nad delovanjem društva velikega pomena. Ko je Tone Riedl 27. maja 2021 prevzemal na svečani seji svetov KS Limbuš in KS Pekre Posebno zahvalo KS Pekre za 20. obletnico delovanja Kegljaške sekcije, so mi misli hitele k tebi domov, saj je ta zahvala tudi velik del tvojega dela. Drago Koletnik, predsednik DU Limbuš-Pekre

I

I IK N R IC

E

BO

N OP ST V

JI

R

E

AP

M

EP ODL OGE

A

Z

N

E IT K IZ

K

I T

E EP K

AL N

DOP

IL

E

DA

E OL

K

AB V

V

R

P

R

AN

OS

SP

P

AR

EK

EN T

I AT LA K P

T C

E

V

I T

P

A

E

N ER

N

IZN

L SI

R U

E V U V LO

OS

NAM

TI

LIS NI

DIL

JE

I AK

T

OS

LT K

B PU

LA G

LE

BR

BI

P

E

K

EN Z LO

Z

Pridružite se nam na FACEBOOKu

JE

CI

A LIK

JI G G E OB R LI A F K I OV C AN N JE O

ridejo trenutki, ko se je treba posloviti od ljudi, ki smo jih imeli radi. Ko smo v letu 2020 proslavljali 35. obletnico delovanja DU Limbuš – Pekre sem na UO izrazil željo, da bi v našem Glasilu LI-PE objavili prispevek o ljudeh, ki so našemu društvu dali poseben pečat. Izpod peresa gospe Mire Novak je nastal prispevek "Klepet ob skodelici kave pri Alojzu – Lojzeku Zorcu". V prispevku opisuje svoj življenjepis in predvsem velik prispevek Društvu upokojencev LI-PE, kjer je aktivno deloval vse od ustanovitve. V društvu je opravljal več funkcij. Najraje je bil z upokojenci in je predvsem zaradi tega bil zanesenjak v izletniški sekciji. Pod njegovim vodstvom je bilo izpeljanih veliko čudovitih izletov po domovini in tujini. Leta 2004 je vodenje sekcije predal Ediju Pšundru, sam pa se je izrazito posvetil svoji veliki ljubezni – Ruskemu kegljanju - kegljanju z vrvico. V juniju leta 2001 je bil ustanovitelj Kegljaške sekcije, ki je bila s svojimi uspehi najuspešnejša in najpomembnejša sekcija Društva upokojencev.

ISN

I LI ST

I

Sledite nam na INSTAGRAMuSTAVBNO KLEPARSTVO, KROVSTVO, ZAKLJUČNA GRADBENA DELA

Štefan Grandošek d.o.o. Tel.: 041/ 648 237 Fax: 02/ 332 48 28 e-mail: stefan.grandosek@triera.net


POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV MARIBOR

Ulica Kragujevških žrtev 6, 2000 Maribor T: 02/ 460 19 80 E: maribor@mavrica.si Trgovina Mavrica Maribor Ulica Kragujevških žrtev 6, 2000 Maribor T: 02/ 460 19 80 E: maribor@mavrica.si

Ponudba naše okrepčevalnice: vina, sokovi, žgane pijače, vodene degustacije, narezki, vikend kosila, jedi na žlico, pohorska gibanica Ostalo ponudbo najdete na: www.meranovo.si ali nas spremljate na meranovo


Magda Šalomon, diploma KS Limbuš za delo v kraju in DU Li-Pe

Pohvala KS Pekre, kegljači DU Li-Pe za 20 let delovanja

Drago Koletnik, kljub koroni presenečenje za 70. rojstni dan

Priznanje Jožici Koletnik za delo v sekciji in DU Li-Pe

Ivo Gabrovec, častni član DU ob otvoritvi skulpture Mojca

“Spominčice” na pikniku, junij 2020


Ekipa kegljačic na tekmi v Zg. Kungoti

MePZ Li-Pe, Nastop zborov PZDU

“Spominčice” v korona času

Cvetličarna Lumija, dolgoletni donator cvetja

Kegljaški turnir v Bezeni

A bomo kaj delale v koroni?

Darilo DU Li-Pe gospej Jožici Sternad


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.