Page 1

V tomto vydání

Zdravotnické noviny Odborné fórum zdravotnictví a sociální péče www.zdravky.cz

ročník 61 • číslo 17 • 23. dubna 2012 cena 26 Kč • pro předplatitele 20 Kč

Zvyšuje zubní rentgenové vyšetření ohrožení pacienta meningeomem?

záření, než je zubní rentgen. „Kauzalita mezi zubním rentgenovým vyšetřením a zvýšeným rizikem meningeomu se mi zdá neuvěřitelná, jelikož dávka záření bývá triviální,“ uvedl na dotaz serverů MedPage Today a ABC News. Naopak fyzik Steven King z Penn State-Hershey Medical Center v Pennsylvánii se za výsledky výzkumu postavil s tím, že jen potvrzují hypotézy o tom, že ani expozice pomocí moderních přístrojů nezabrání riziku vzniku mozkových nádorů. „Souvislost mezi radiačním zářením a incidencí nádorového onemocnění je známá a prokázaná, v uvedené studii však chybějí podrobnější údaje, na základě kterých by bylo možné jedno­

V současné době je v Evropě designováno téměř 900 léčivých přípravků pro vzác­ ná onemocnění – orphan drugs, ale pouze 60 z nich je registrovaných. V souvis­ losti s orphan přípravky existují interpretační nejasnosti, týkající se jednak jejich využití, jednak ekonomických údajů o jejich spotřebě. Na nedávném parlamentním semináři to uvedl PharmDr. Josef Suchopár, předseda představenstva společnosti Infopharm. období celkové výdaje vzrostly více než náklady na léky, ale v zemích Evropské unie jako celku byl vývoj opačný, což je obzvlášť patrné na pří­ kladu Irska nebo Řecka (viz graf). „V obou případech se jedná o země, Srovnání ročního růstu výdajů v letech 1998–2007 (průměrný meziroční nárůst v procentech)

■ léky ■ celkem

ČR

EU

str. 3

Hemofilik na profylaxi může žít plnohodnotně

str. 4

V Brně slaví pokroky v léčbě chronické lymfocytární leukémie

str. 5

Jubileum onkologické léčby v Thomayerově nemocnici str. 5

značně udávanou souvislost se zhoubnými nádory mozkových plen prokázat. Připomínka doktora Royala ohledně jiných zdrojů záření je zcela na místě, a proto nelze uvedenou studii považovat za věrohodnou a vyvozovat z jejích výsledků jednoznačné závěry,“ konstatoval předseda České radiologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, kterého Zdravotnické noviny požádaly o komentář. Claus EB, et al. Dental x-rays and the risk of meningioma. Cancer 2012; DOI:10.1002/ cncr.26625.

Léčivé přípravky pro vzácná onemocnění – nejasnosti a rizika Podle evropské legislativy jsou vzácná onemocnění taková, jejichž in­ cidence je nižší než 5/100 000, a z toho plyne, že celá řada onemocnění léčených drahými léky mezi vzácná onemocnění nepatří. Jedná se na­ příklad o roztroušenou sklerózu, jejíž léčba je velmi nákladná, ale která podle incidence mezi vzácná onemocnění nepatří. Pro terapii zánětli­ vých střevních onemocnění, revmatoidní artritidy nebo některých ná­ dorových onemocnění se používají nákladné biologické léky a opět ne­ jde o choroby z kategorie vzácných onemocnění. „Česká republika patří k mírně nadpoloviční většině zemí Evropské unie, které až na výjimky mají orphan přípravky k dispozici, na rozdíl například od Litvy, Lotyšska nebo Polska, kde tato léčiva dostupná nejsou,“ řekl J. Suchopár. Pokud jde o spotřebu léčiv ve finančním vyjádření, bývají problémy s tím, že různé subjekty ji kalkulují na základě rozdílných metodik, a problémy interpretační. V našich poměrech existují rozdíly mezi údaji Ústavu zdra­ votnických informací a statistiky (ÚZIS) a Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), kdy ÚZIS vychází z cen výrobců (ex factory prices), zatímco SÚKL z cen pro konečného spotřebitele, tedy s obchodní přirážkou a s DPH. Při mezinárodním srovnání celkových výdajů na zdravotnictví za roky 1998–2007 vyvstává problém interpretační – V České republice v tomto

Cíl: Zvýšit počet dárců orgánů str. 2 Nefunkční hrtan je větší komplikací než jeho kompletní odstranění str. 4

Ilustrační foto: archiv JA

1433 nemocných, jimž byl v období od května 2006 do dubna 2011 diagnostikován meningeom. Zvýšené riziko bylo zaznamenáno napříč všemi věkovými skupinami – u dětí mladších 10 let autoři stanovili OR 1,4, mezi 10 a 19 lety 1,6, ve skupině od 20 do 49 let 1,9 a u osob starších 50 let 1,5. Vyšší počet případů onemocnění byl však také asociován s jednotlivci, kteří podstupovali bite-wing méně než jednou ročně (OR mezi 1,1 a 1,6). Nebezpečí meningeomu je však ještě podstatně vyšší, pokud je pacient vyšetřován alespoň jednou za rok pomocí nejnovějšího rentgenografického zařízení – digitálního ortopantomografu, který je schopen poskytnout panoramatické snímky. Podle výsledku studie se OR u tří nejstarších věkových skupin pohybuje mezi 2,7 až 3,0, u dětí do deseti let je však riziko meningeomu téměř pětinásobné. Publikovaná data vyvolala velkou odezvu a rozdělila odborníky. Dr. Henry Royal z Washington University v St. Louis označil studii za špatně postavenou a zmínil nedostatek pozornosti, kterou její autoři věnovali expozici účastníků z jiných zdrojů ionizujícího

n z medicíny Mortalita u astmatu je v České republice velmi nízká str. 2 Z odborného tisku

Lidem, kteří jsou často vystaveni rentgenovému záření při vy­ šetření zubů, hrozí až dvakrát vyšší riziko meningeomu. Týká se to osob, které podstoupí bite-wing (intraorální snímek zhoto­ vený tzv. interproximální technikou) alespoň jednou ročně. Uvá­ dí to dr. Elizabeth Clausová, PhD, z Yale University, v komentáři ke studii, kterou publikovala v online vydání časopisu Cancer. „Zvýšené nebezpečí ve většině případů benigního nádoru mozkových plen nesouvisí s věkem, v němž dochází k expozici. Stejně tak jsou ohroženi pacienti v mladším věku, určitou výjimku tvoří pouze děti do deseti let. Zjištěná fakta jsou zásadní, protože rentgenové vyšetření zubů je ve Spojených státech nejběžnějším arteficiálním zdrojem expozice ionizujícímu záření,“ uvedla E. Clausová. Autoři studie také zmínili skutečnost, že American Dental Association už před šesti lety vydala prohlášení, ve kterém upozornila zubní lékaře, aby zvážili rizika a benefity zubního RTG vyšetření. Předchozí studie prokázaly, že expozice ionizujícímu záření zvyšuje riziko meningeomu až desetinásobně. Týkaly se však vystavení osob vysokým dávkám a často byli do výzkumů zařazeni i ti, kteří přežili atomový ­výbuch. Studií s jednotlivci exponovanými nízkému stupni radiace dosud bylo provedeno málo a celkově do nich nebylo zahrnuto více než 200 pacientů. V rámci výzkumu vedeného dr. Clausovou však byla analyzována data

Z obsahu

Irsko

Řecko Zdroj: OECD, ESD, WHO

které byly postiženy krizí, a vysoký růst výdajů za léky lze vysvětlit jed­ noduše – obyvatelstvo si dělá zásoby. Podobná situace byla před nějakou dobou i v Argentině,“ prohlásil J. Suchopár. Pokud jde o výdaje za orphan léčiva, rovněž existují různá čísla. Podle ministerstva zdravotnictví se jich v roce 2010 v ČR spotřebovalo za 7 miliard korun, podle Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment to bylo 2,2 miliardy. „Není nic jednoduššího než si vzít se­ znam léků s jejich spotřebou a vyjde nám asi 2,3 miliardy korun. Mini­ sterstvo udává vyšší číslo pravděpodobně proto, že započítává i centrové léky,“ uvedl J. Suchopár.

Ceny nelze snižovat donekonečna, aniž by to ohrozilo dostupnost V České republice se v posledních letech několikrát změnila pravidla pro stanovování cen a úhrad léků. Podle právní úpravy platné od 1. ledna 2008 se cena kalkulovala jako průměr cen v 8 zemích referenčního koše a úhrada se rovnala nejnižší ceně mezi zeměmi Evropské unie. Od 1. led­ na 2011 byla cena průměrem tří nejnižších cen z 21 zemí Evropské unie úhrada se stanovovala buď na úrovni nejnižší ceny mezi zeměmi Evrop­ ské unie nebo po dohodě se zdravotními pojišťovnami, případně jako výsledek aukce. A konečně od 1. dubna letošního roku se cena rovná průměru tří nejnižších cen v 18 zemích Evropské unie a konstrukce úhra­ dy se nezměnila. „Faktem je, že v České republice je cenová úroveň jednou z nejnižších v Evropské unii, přičemž naše země je referenční pro všechny členské státy. Jakékoliv další snižování cen u nás tedy má nepřímý vliv na ceny v celé unii. Mám obavu, aby tento fenomén do budoucna neměl ne­ příznivý vliv na dostupnost orphan léčiv,“ uvedl J. Suchopár.  více k tématu na str. 7

n z farmacie Zvýšený dohled nad léčivy pseudoefedrinem a buprenorfinem

str. 6

Z lékových agentur

str. 6

Farmaceutický trh

str. 6

Farmakoekonomika léčby vzácných onemocnění – víme, kam chceme dospět?

str. 7

np  ro lékařské

praxe

NIKO doplnila doporučení vakcinologů k očkování proti rotavirům

str. 8

Ambulantní specialisté odmítají navýšení poplatků bez systémové analýzy str. 8 n pro lůžková

zařízení

Kolektivní vyjednávání prochází zatěžkávací zkouškou str. 9 Kvalita v otázkách a odpovědích

str. 9

n události, fakta,

názory

Platforma pojištěnců chce přímé volby do orgánů pojišťoven str. 10 MUDr. K. Štein: 20. rok činnosti VoZP by měl být úspěšný str. 10 Visegrádská čtyřka a Rakousko jednaly o přeshraniční péči str. 11 Návrh nové právní úpravy ochrany proti hluku

str. 11

Zpravodajský deník

str. 11

n servis Personální inzerce 

str. 12


2

z medicíny

Cíl: Zvýšit počet dárců orgánů Počet dárců v České republice je stále nedostatečný, počet čekatelů na transplantaci se přitom každoročně zvyšuje. Zvrátit tuto nepříznivou situaci by měl nový transplantační zákon, který byl připraven odborníky ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a  Koordi­ načním střediskem transplantací a který v nejbližší do­ bě projedná vláda. V České republice zachránilo vloni život druhému člo­ věku celkem 255 dárců orgánů. Ačkoliv odborníci za­ znamenali zvýšení počtu živých dárců (v roce 2011 se jednalo o 40 dárců oproti 27 v roce 2010), pokles nastal v případě dárců zemřelých. „Transplantace přitom není nijak výjimečný zákrok, v roce 2011 provedli čeští lé­ kaři 553 transplantačních výkonů. Nejčastěji šlo o transplantaci ledviny – celkem 332 případů. Na če­ kací listině však stále zůstává zhruba 700 lidí. Příčin ubývání dárců může být hned několik. V posled­ ních letech se například podařilo významně snížit úmrtnost na českých silnicích a zároveň zkvalitnit péči v  traumacentrech. Na druhou stranu odborníci upo­ zorňují, že v řadě nemocnic neumějí zatím zdravotníci zcela využít dárcovský potenciál. „Je klíčové, aby lidé měli o dárcovství orgánů co nejvíce informací, věděli o jeho přínosech a neměli obavy založené na nepod­ ložených mýtech,“ uvádí MUDr. Pavel Březovský, MBA, ředitel Koordinačního střediska transplantací. Pro dár­ covství orgánu platí přísná etická kritéria a jsou dodr­ žována bezpečnostní pravidla vycházející z české i me­ zinárodní legislativy. „Naší snahou je oslovit nové potenciální dárce, kteří by pacientům čekajícím na transplantaci dali novou naději na život. Nově připravený transplantační zákon má dárcům orgánu například poskytnout výhody a kompenzace za čas strávený v nemocnici či úhradu léků, které musejí kvůli odběru orgánu užívat,“ dodává MUDr. Březovský. Návrh se věnuje i darování orgánů od zesnulých osob, pozůstalí by měli získat finanční příspěvek na zařízení pohřbu. Zákon také nově umožní odběr orgánů u cizinců za stejných podmínek jako u občanů ČR. Využíváni by mohli být rovněž tzv. mar­ ginální dárci, například lidé ve vyšším věku či se vzác­ nými chorobami. Na lepší identifikaci potenciálních dárců by se také mě­ li více podílet dárcovští konzultanti. V loňském roce speciální vzdělávací kursy absolvovalo 17 lékařů z jed­ notek intenzivní péče, letos by pak mělo být proško­ leno dalších 68 odborníků. Koordinátoři se podílejí ne­ jen na zvýšení dárcovského potenciálu, ale dbají i na dodržování veškerých zákonných pravidel souvisejících s dárcovstvím, komunikují s rodinou pacienta a spá­ dovým transplantačním centrem. red

ročník 61 číslo 17 23. dubna 2012

Mortalita u astmatu je v České republice velmi nízká

i

Astma se vyskytuje asi u 6–12 % dětí. Přibližně 20 % případů začíná v kojeneckém věku a batolecím věku, 10 % ve věku předškolním, 70 % u školáků a v době dospívání. V České republice trpí astmatem 800 000 lidí, dalších 350 000 nemocných nemusí být vůbec diagnostikováno.

„Neunikají nám pacienti, kteří se probudí ve čtyři ráno a jsou těžce dušní. Ti, kteří přijdou do určitého prostředí a mají záchvat dušnosti. Takové astmatiky snadno poznáme a diagnostikujeme. Ale je dost nemocných s nenápadnými stavy protrahovaných kašlů, kteří si mohou stěžovat například na opakované bronchitidy nebo dušnost při námaze a stresu. Takovému pacientovi je potřeba věnovat pozornost zejména tehdy, pokud byli jeho rodiče alergiky, astmatiky nebo rinitiky. V takovém případě má 75% riziko, že se u něj rozvine astma,“ konstatoval prof. MUDr. Václav Špičák, CSc., z Centra alergologie a klinické imunologie Immuno-flow Praha a člen kolegia ČIPA (České iniciativy pro astma) na tiskové konferenci ke Světovému dni astmatu, která se konala 19. dubna v Praze. Úmrtnost na astma je v České republice jedna z nejnižších na světě. „V posledních letech nám kromě jednoho případu nezemřelo dítě nebo dospívající do 19 let, mezi dospělou populací je úmrtnost devadesát, sto lidí ročně. Ve Švédsku, které má srovnatelný počet obyvatel, je to více než 1200 pacientů, což je zarážející,“ zdůraznil prof. Špičák. „Pro udržení kontroly nad astmatem je důležité, aby lékař pacienta neustále sledoval. Hodně nám v tom mohou pomoci zdravotní sestry. Podstatné je také získat pro zmíněné monitorování ostatní členy rodiny.“ Pokud však léčebný program selže, na vině mohou být poruchy a dysfunkce imunitních regulací, pozdní nebo nesprávná diagnóza, pří-

padně pozdní nebo nevhodná volba farmakoterapie. Ekonomická analýza zdravotních služeb odhalila, že v případě špatně ­léčeného astmatika jsou výdaje za léky a náklady na hospitalizaci vyšší o 37 % než v případě správně indikované terapie. Nepřímé náklady (nemocenská či dřívější odchod do důchodu) jsou vyšší o 25 procent. Podle některých studií mohou exacerbace zvýšit náklady na péči o astmatické pacienty až šestkrát. Důvodem je nejen vyšší riziko potřeby intenzivní péče a hospitalizace, ale zpravidla i delší pracovní neschopnost. Pacienti, kteří trpí lehčí formou onemocnění, vyhledávají lékaře dvakrát častěji než nemocní se středně závažným průběhem. Nejdražší je však léčba obtížně léčitelného astmatu, která vyjde nejméně na 330 000 korun na pacienta a rok. Odpověď na léčbu astmatiků nejvíce snižuje kouření. Každá cigareta zhoršuje zánětlivé projevy, četnost exacerbací a plicní funkce. „Když děláme epidemiologické výzkumy, děsí nás, že 29 % dospělých astmatiků kouří, 17 % nesportuje a 14 % má nadváhu,“ poznamenal prof. Špičák.

Rok 1996: přelomový okamžik

Ke Světovému dni astmatu se již tradičně hlásí ČIPA, která zároveň v ČR pořádá Dny astmatu a alergie. Hlavní setkání odborníků se uskuteční 4. května 2012 v Praze a bude zde představen nový dokument ČIPA – Strategie diagnostiky, prevence a léčby astmatu

Na tiskové konferenci ke Světovému dni astmatu vystoupili prof. Špičák (vlevo) a prof. Pohunek. Foto: ZN v České republice. Ve vybraných městech pak bude v průběhu května pro veřejnost připraven program věnovaný problematice alergie a astmatu. ČIPA je nezisková organizace založená v roce 1996. Vznikla jako odezva na zrod Globální iniciativy pro astma (GINA), která v témže roce vydala standardizační dokument s názvem Globální strategie. Jedním ze spoluautorů tohoto dokumentu byl také prof. Špičák. „Když viděl, jakou váhu dokument má, inicioval přenesení těchto aktivit do České republiky. A v roce 1996 se nám podařilo založit Českou iniciativu pro astma jakožto lokální ekvivalent GINA,“ uvedl prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., z Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, který je zároveň ředitelem ČIPA. Hned v roce 1996 vydala Česká iniciativa pro astma první standardizační dokument v České republice. „Za ta léta máme určitou statistiku, a když se ohlédneme zpátky, byl to skutečně přelomový okamžik. V dokumentu se poprvé definovaly moderní principy péče, které vedou k tomu, že se nám daří dostat astma pod kontrolu. Zlepšila se diagnostika, ukázalo se, že klesají

­ očty akutních hospitalizací a dokonp ce šla výrazně dolů mortalita, což považujeme za obrovský výsledek, protože astma v České republice postihuje 800 000 lidí,“ dodal prof. Pohunek. Záběr činností ČIPA je podle něj poměrně rozsáhlý, ale především se zaměřuje na edukační aktivity. Mezi lety 2000 a 2001 proškolila šedesát procent všech dětských praktiků a téměř 40 % praktiků pro dospělé formou víkendových kursů o astmatu. V poslední době se zaměřila na jednu z významných skupin, a to jsou pedagogové. „Zde vidíme obrovský potenciál, že mohou včas zachytit u dětí první příznaky, a zároveň je učíme zvládat situace, kdy u dítěte dojde k exacerbaci.“ Velkou odezvu má Projekt 7A = 7krát o alergii a astmatu, který vznikl v roce 2009. Jeho cílem je edukovat učitele mateřských, základních a středních škol. Projekt je akreditován ministerstvem školství a má podporu české kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO). Probíhá nezávisle za finanční podpory společnosti Glaxo­ SmithKline. Za tři roky existence projektu proběhlo 58 seminářů a pro­ školeno bylo 1700 učitelů. jšk

www.zdravky.cz | ročník 61, číslo 17, 23. dubna 2012 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 | šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí ­Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: Zbyněk Kysela, zbynek.kysela@ambitmedia.cz | Bc. Jiří Škuba, jiri.skuba@ambitmedia.cz | Mgr. Martin Tarant, martin.tarant@ambitmedia.cz | Mgr. Josef Zábranský, josef.zabransky@ambitmedia.cz | stálí ­spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | PhDr. Jaroslav Houštecký | PhDr. Helena Chvátalová | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: Bohumila Píšová vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | ředitel společnosti: RNDr. Martin Slavík | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Julie Langerová, DiS., marketing manager, julie.langerova@ambitmedia.cz, tel. 725 826 434 | Eva Svobodová, produkční marketingu, eva.svobodová@ambitmedia.cz, tel. 725 778 002 | Karolína Pilařová, specialista předplatného a distribuce, karolina.pilarova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 584 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta ­Šimoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | personální inzerce: radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro p ­ ředplatitele 20 Kč / 1,25 € (samostatně 26 ), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649 Uzávěrka tohoto čísla 19. dubna 2012. Příští číslo vychází 30. dubna 2012 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost ­inzerátů. | Vychází minimálním ­distribuovaným nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2012 | Ambit Media, a. s., využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. | Týdeník Zdravotnické noviny je vydáván na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky

Inzerce

VII. konference

vzdělávání a personální poradenství

Rizika v činnostech farmaceutické společnosti Termín konání: 15. - 16. 5. 2012

| Místo konání: Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn

Konference je tradičním setkáním managementu farmaceutických společností a zdravotnických zařízení, zástupců státní správy, zdravotních pojišťoven a farmaceutů v��eské republice.

MAY

15

MAY

16

Program konference 15. 5. 2012 – úterý 09.00 – 10.00 hod. Registrace účastníků 10.00 – 12.00 hod. Zahájení a úvodní prezentace - BLOK I 12.00 – 13.00 hod. Přestávka na oběd 13.00 – 18.00 hod. Odpolední program - BLOK II 18.00 – 19.00 hod. Přestávka 19.00 – 02.00 hod. Společenský večer 16. 5. 2012 – středa 09.30 – 13.00 hod. BLOK III a IV probíhající paralelně 13.00 hod. Oběd, závěr konference REGISTRUJTE SE NA WWW.ANDROSA.CZ

BLOK I - Regulace lékové reklamy ve světle změn a jejich dopadů do praxe BLOK II - Aktuální situace a řízení nemocnic v praxi aneb koncepce,

reforma a ekonomika ústavní zdravotní péče

BLOK III - Generická preskripce a tvorba pozitivních listů BLOK IV - Sales Force Effectiveness PARTNEŘI:


3

z medicíny

ročník 61 číslo 17 23. dubna 2012

n Z ODBORNÉHO TISKU

Otevřený chirurgický zákrok v břišní krajině s sebou nese zvýšené riziko pozdější obstrukce tenkého střeva ve srovnání s laparoskopií. Oznámili to švédští vědci. Pooperační srůsty jsou nejčastější příčinou střevní obstrukce. Na srovnání jejich výskytu po klasickém a laparoskopickém zákroku se zaměřila dr. Eva Angenetová, PhD, ze Sahlgrenska University Hospital/Ostra ve švédském Gothenburgu. Retrospektivní analýza zahrnovala 108 141 pacientů, kteří podstoupili výkony, jako jsou hysterektomie, salpingo-ooforektomie, resekce střeva, přední resekce rektosigmatu nebo bariatrický zákrok. Tyto nemocné autoři výzkumu sledovali pět let po operaci – do hodnocení byly zahrnuty faktory jako věk, pohlaví nebo přítomnost komorbidního onemocnění. Incidence obstrukce tenkého střeva byla u těchto pacientů ve zmiňovaném období od 0,4 % do 13,9 % v závislosti na typu zákroku. Otevřený výkon však riziko signifikantně zvyšoval – například u salpingo-ooforektomie bylo nebezpečí téměř 8násobně vyšší ve srovnání s laparoskopií (OR 7,6, 95% CI mezi 4,4 a 13,1, p < 0,001). Také u ostatních typů otevřených zákroků byla incidence onemocnění vyšší než u těch samých provedených laparoskopicky. Pouze u bariatrické operace bylo odds ratio nižší než 1 (OR 0,7, 95% CI mezi 0,4 a 1,2), nicméně tento výsledek nebyl statisticky signifikantní. Studie byla publikována v dubnovém vydání časopisu Archives of Surgery. „Zjištěné údaje reprezentují další výhodu minimálně invazivní chirurgie a vybízejí lékaře k tomu, aby využívali laparoskopii vždy, kdy je to možné,“ uvedli v doprovodném komentáři dr. Luke Funk a dr. Stanley Ashley z Brigham and Women’s Hospital v Bostonu. Angenete E, et al. Effect of laparoscopy on the risk of small-bowel obstruction: a population-based register study. Arch Surg. 2012;147(4):359–365. DOI:10.1001/archsurg.2012.31

Riziko komplikací po operaci srdce mohou snížit statiny Statiny užívané před kardiochirurgickým zákrokem mohou zlepšit výsledky operace. Vyplývá to z metaanalýzy, v jejímž rámci se dr. Oliver Liakopoulos z Universität zu Köln a jeho kolegové zaměřili na 11 randomizovaných studií. Pacienti se statiny měli podle autorů poloviční riziko pooperačních fibrilací síní než nemocní, kteří tyto léky

neužívali (19 % versus 35,6 %, OR 0,40, p < 0,01). Dalším benefitem bylo zkrácení doby pobytu na jednotce intenzivní péče. Tým kolem dr. Liakopoulose také odhalil nižší počet infarktů myokardu (1,3 % versus 2,7 %) a renálního selhání (3,2 % versus 7,1 %), ani jeden z údajů však nebyl signifikantní (p > 0,05). „Pozitivní účinek statinů pravdě­ podobně převažuje nad možnými riziky, které vyplývají z profylaktického užívání těchto léčiv. Úvahy o podávání statinů u všech pacientů před operací srdce jsou sice zatím předčasné, nicméně mají smysl a nejsou v rozporu s platnými guidelines,“ uvedli autoři studie.

USA hlásí nižší počet smrtelných zranění dětí

Zmíněných 11 studií zahrnovalo celkem 984 pacientů (71,5 % mužů, průměrný věk 65 let), kteří nejčastěji podstoupili aortokoronární bypass s využitím mimotělního oběhu (tzv. on-pump CABG). Šest studií zkoumalo účinky atorvastatinu, dvě simvastatinu a po jedné fluvastatinu, rosuvastatinu a pravastatinu. Liakopoulos O, et al. Preoperative statin therapy for patients undergoing cardiac surgery. Cochrane Database of Syst Rev 2012; DOI: 10.1002/14651858. CD008493.pub2.

Odjíždím… PBRI0021CZ042012

…přichází NOVINKA v antiagregační léčbě AKS

Inzerce

Další benefit laparoskopie

Během první dekády tohoto století klesl počet smrtelných zranění dětí a dospívajících bez cizího zavinění ve Spojených státech o 29 procent. Údaje byly publikovány v aktuálním vydání zprávy Morbidity and Mortality Weekly Report. Do zprávy byly zařazeny všechny případy úmrtí z National Vital ­Statistics ­System, který patří pod americký úřad Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a kde se sbíhají hlášení ze všech států USA. Autoři zprávy jako smrtelné zranění bez cizího zavinění označují například utonutí, udušení, otravy, úmrtí následkem pádu a popálenin nebo dopravní nehody. Takové případy zaujímají 37 % z celkového počtu úmrtí dětí do 19 let ve Spojených státech. Na celkovém snížení počtu smrtelných zranění mezi lety 2000 a 2009 se nejvíce podepsal pokles dopravních nehod s fatálním koncem, jichž bylo před třemi lety o 41 % méně než na začátku tisíciletí. „Jde o důsledek vyšší informovanosti a odpovědnosti rodičů a lepšího životního prostředí včetně kvalitnější lékařské péče,“ uvedla vedoucí autorka zprávy dr. Julie Gilchristová, Division of Unintentional Injury Prevention patřící pod CDC. Příčinám úmrtí dětí do jednoho ­roku dominuje udušení a jejich počet za deset let naopak významně ­stoupl – z 13,8 na 21,3 na 100 000 obyvatel, což je nárůst o 54 procent. Dospívajících mezi 15 a 19 lety sice na konci sledovaného období umíralo méně (33,4 případů versus 22,3 na 100 000 obyvatel, pokles o 33 %), ale dramaticky – o 91 % – vzrostlo zastoupení úmrtí z otrav a předávkování. Gilchrist J, et al. Vital Sings: unintentional injury deaths among persons aged 0–19 years – United States, 2000–2009. MMWR 2012, 61.

n DO VAŠÍ KNIHOVNY Biologická léčiva Terapeutické základy klinické praxe Martin Fusek, Libor Vítek, Jaroslav Blahoš, Marián Hajdúch, Tomáš Ruml a kol. Grada 2012, 228 stran ISBN: 978-80-247-3727-0 Terapie biologickými léčivy zaznamenala v po­ sledních letech dramatický nárůst jak ve světo­ vém měřítku, tak v České republice. Biologická léčiva nacházejí uplatnění v řadě indikací od auto­imunitních onemocnění, infekčních chorob, dědičných deficiencí až po hormonální terapie či léčbu onkologických onemocnění. V mnoha případech přinesla dramatický posun v úspěšnosti léčby těchto chorob. Na rozdíl od re­ lativně stagnujícího trhu klasických léčiv pozorujeme u biologické léčby enormní růst v počtu nově povolených léčiv. Kniha je první ucelenou informací o biologických léčivech na našem odborném knižním trhu. Přináší informace o farmaceutické oblasti na pomezí klasické farmacie a bio­ technologií, která se rozvíjí od začátku osmdesátých let 20. století a stává se důležitou součástí rozvoje nových terapií. Pod souhrnným názvem „biologická léčiva“ máme na mysli především všechna léčiva, proteinové (peptidové) struktury. Specifický pro tato nová léčiva je jejich výrobní způsob, který obvykle nezávisí na izolaci těchto molekul z pří­ rodních materiálů, ale využívá několika produkčních organismů, které mají zavedenu cizorodou genetickou informaci. Zavedená informace (gen) je buď prostou kopií lidského proteinu, ale může být i muteinem či zcela unikátní molekulou, jako je tomu např. v případě humanizovaných monoklonálních

protilátek. Základními typy těchto molekul podle funkce jsou hormony, cytokiny, enzymy, protilátky a chimérní molekuly. Hlavními indikačními oblastmi jsou klasické aplikace pro­ teinů, které nahrazují chybějící biologickou aktivitu (např. diabetes, hemofilie, in vitro fer­ tilizace, cytopenie, metabolické dědičné poruchy), aplikace protilátek, cytokinů a dalších proteinů pro léčbu infekčních a autoimunitních onemocnění (např. HBV, HCV, revmatoidní artritida, psoriasis, roztroušená skleróza, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida) i pro léčbu nádorových onemocnění (hematoonkologická onemocnění i solidní nádory).

Biopsie sentinelové uzliny Čestmír Neoral, Tomáš Bohanes, et al. Galén 2012, 141 stran ISBN: 978-80-726-2882-7 Dominantní metodou současné onkochirurgie v oblasti solidních nádorů je jejich kompletní chirurgické odstranění. Operační metody jsou detailně propracované a standardizované. Sou­ časně s tím se chirurgie neustále vyvíjí, zkvalit­ ňuje a využívá všech možností, které vedou k co nejmenšímu poškození pacienta. Jednou z významně se rozvíjejících oblastí je i vyšetřování tzv. sentinelové uzliny. Její detek­ ce, následný odběr a vyšetření samo sice nedokážou přispět k výslednému efektu operace, alespoň však mohou zpřesnit stadium onemocnění a tím napomoci rozhodování o smyslu­ plné komplexní onkochirurgické terapii. Pro chirurga i pacienta je důležité, že metoda přispívá k výběru optimálního postupu a nejnutnějšího rozsahu operace, z nichž bude nemocný profitovat.

Snahou autorů této monografie je poskytnout čtenářům přehledně zpracovaný soubor současných znalostí a zkušeností pro snadnější orientaci v popisované problematice.

Lidské papilomaviry a jejich úloha v etiopatogenezi dlaždicobuněčného karcinomu dutiny ústní a orofaryngu Jan Laco Galén 2012, 163 stran ISBN: 978-80-726-2874-2 Zhoubné nádory hlavy a krku představují jednu z častějších malignit; u mužů patří tyto nádory mezi deset nejčastějších zhoubných nádorů vů­ bec. Nejdůležitějšími rizikovými faktory pro vznik karcinomů jsou stále nikotin a alkohol. V současné době se však ukazuje, že neméně významným rizikovým faktorem je orální infekce vysoce rizikovými typy lidských papi­ lomavirů, podle některých autorů lze dokonce hovořit o celosvětové epidemii karcinomu dutiny ústní a orofaryngu způsobeného těmito typy virů. Monografie se zabývá aktuálním tématem úlohy lidských papilomavirů v etiopatogenezi dlaždicobuněčného karcinomu dutiny ústní a orofaryngu. Je rozdělena do dvou na sebe navazujících částí. V prvních kapitolách jsou shrnuty nejdůležitější poznatky o dlaždico­ buněčném karcinomu dutiny ústní a orofaryngu. Druhá část monografie je věnována lidským papilomavirům, se zvláštním zaměřením na jejich úlohu při vzniku tohoto zhoub­ ného nádoru. V samostatné obrazové příloze jsou pak ilustrovány nálezy z vlastního vý­ zkumu věnovaného této problematice.


4

z medicíny

ročník 61 číslo 17 23. dubna 2012

Nefunkční hrtan je větší komplikací než jeho kompletní odstranění

Ilustrační foto: Profimedia

I tyto údaje zazněly na tiskové konferenci, která se uskutečnila na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol v Praze u příležitosti Světového dne hlasu, jenž každoročně připadá na 16. dubna. Pojem nádory hlavy a krku zahrnuje především nádory polykacího a dýchacího ústrojí, které postihují rty, dutinu ústní, nos, vedlejší dutiny nosní, hltan, hrtan, slinné žlázy a regionální lymfatickou tkáň. V devadesáti procentech případů jde o dlaždicobuněčné karcinomy. „Pokud se zaměříme na hlas, a tudíž karcinom hrtanu, ukazuje se, že zcela evidentním rizikovým faktorem je konzumace tabákových výrobků. Riziko stoupá s počtem vykouřených cigaret až do poměrně vysoké dávky – lineární závislost přestává platit okolo 40 cigaret za den. Výrazným faktorem je i pravidelné užití alkoholu,“ uvedl doc. MUDr. Jan Klozar, CSc. Mezi další rizikové faktory patří chronické záněty, které mohou mít např. mechanickou příčinu v přepínání hlasu. Diskutuje se také o extraezofageálním refluxu, který může zapříčinit chronický zánět hrtanu a vést až k přednádorovým stavům. „Proč pacienti přicházejí pozdě? Bohužel jsou příznaky nemoci většinou nenápadné a lidé je navíc bagatelizují. Lékařskou péči vyhledají až ve chvíli, kdy se jim opravdu špatně dýchá nebo nemohou polknout a nádorové onemocnění je již rozsáhlé,“ vysvětlil doc. Klozar s tím, že symptomy se odlišují podle lokalizace nádoru (pro podrobnosti viz tabulku). Pokud se vyskytuje u vchodu do hrtanu, nemocný má obvykle potíže s polykáním, ke změnám hlasu ale vůbec nemusí dojít. To se děje až ve chvíli, kdy nádor ovlivňuje pohyblivost hlasivky nebo jí přímo proroste. Pacienti s karcinomy hlasivek jsou na tom podle doc. Klozara s včasnou diagnostikou relativně příznivěji, protože se jejich obtíže velmi brzo pro-

jeví dysfonií. „Faktem však zůstává, že člověk, který kouří 20 cigaret denně a současně pije alkohol, je na určitý diskomfort v krku většinou zvyklý a lékaře nenavštíví. Obecně platí, že pacient s chrapotem trvajícím déle než 4 týdny by měl být odborně vyšetřen otorinolaryngologem,“ zdůraznil doc. Klozar. Připomněl, že nejčastěji se karcinom hrtanu vyskytuje u pacientů ve věku mezi 50 a 60 lety. Jedná se obvykle o jedince, kteří mají „odkouřeno“ nejméně čtvrt miliónu cigaret.

I život po laryngektomii může být kvalitní

Jak dále uvedl doc. Klozar, pokud se týká aktuálních trendů chirurgie hlavy a krku, v posledních deseti letech se upřednostňují konzervativní metody – tedy výkony šetřící funkčnost orgánu při zachování onkologické radikality. Jedná se o perorální či endoskopické resekce laserem, jejich význam je však limitován rozsahem tumorů hrtanu. „Totální laryngektomie přichází v úvahu mnohem častěji jako záchranná léčba po selhání radioterapie. Důležitá je zde otázka kvality života – není podstatné zachování orgánu, ale jeho funkce. Mít nefunkční hrtan je mnohem horší, než ho nemít vůbec. V indikovaných případech je proto vhodnější při-

stoupit ke kompletnímu odstranění hrtanu, a poté pracovat na rehabilitaci hlasu, která pacienta vrátí do relativně normálního života,“ konstatoval doc. Klozar. Poté představil typy výkonů, které přicházejí v úvahu u různých stadií karcinomu hrtanu. K nejmenším chirurgickým zákrokům patří endoskopická či zevní chordektomie – tedy odstranění hlasivky či její části. Endoskopická chordektomie může být podle rozsahu nádoru subepiteliální, subligamentózní, transmuskulární, subperichondrální nebo rozšířená. U posledních dvou jmenovaných se resekuje veškerá tkáň hrtanu až na chrupavku štítnou. Další možnost představují parciální laryngektomie, při kterých se vyjímá část hrtanu se zachováním jeho funkčního zbytku. Ten zajistí možnost mluvení a také funkci tzv. aerodigestivní křižovatky, kde se kříží dýchací a polykací cesty. Podle toho, kudy je veden řez, rozdělují se parciální laryngektomie na horizontální a vertikální. Při horizontální je limitem operability ponechání alespoň jednoho arytenoidního hrbolu, intaktní hlasivky a intaktní recessus piriformis. „Rehabilitace polykání je většinou náročná. Obvykle musí mít pacient po výkonu tracheostomii, a to po celou dobu pooperační

radioterapie, pokud je indikována. Někteří nemocní se tracheostomie i po parciálních laryngektomiích nezbaví, protože mají zjizvený hrtan a prostor pro dýchání není dostatečný,“ vysvětlil doc. Klozar. Při vertikální laryngektomii se vytne proužek chrupavky štítné spolu s nádorem. Může být frontální, laterální či frontolaterální. Nevhodná je při infiltraci paraglotického prostoru. „Jedná se o velmi elegantní operaci, při které používáme plastiku staženou epiglotis. Tuto zcela originální metodu rekonstrukce chrupavky štítné, která se používá dodnes, vymyslel v 60. letech profesor Sedláček, někdejší přednosta naší kliniky,“ zdůraznil doc. Klozar. Velmi rozsáhlý výkon představuje subtotální laryngektomie (krikohyoidopexe), při kterém je odstraněna prakticky celá chrupavka štítná. „Musíme si však uvědomit, že po rozsáhlém zákroku se zachováním funkční části hrtanu může dojít k tomu, že pacient třeba z neurologických důvodů nezrehabilituje polykání, a tak musíme přistoupit k totální laryngektomii. Tím se v podstatě vyřeší problém aerodigestivní křižovatky a polykací cesty se úplně oddělí od dýchacích. Život pacienta po kompletním odstranění hrtanu má některá omezení, ale i přesto může být kvalitní,“ dodal doc. Klozar. Upozornil také na nádory v dolní části hltanu – hypofarnygu –, které velmi často prorůstají do hrtanu a je nutné přistoupit k částečné či totální laryngektomii.

Rehabilitace hlasu po totální laryngektomii

Největším handicapem pro pacienty po kompletním odstranění hrtanu je ztráta hlasu. Mezi možnosti jeho rehabilitace patří jícnový hlas, hlasová protéza či elektrolarynx. „Jícnový hlas je do určité míry nejvýhodnější – jde v podstatě o modifikovanou eruktaci. Technika spočívá v nabrání vzduchu o dostatečném objemu do jícnu a jeho zpětném vypuzování přes hltan a dutinu ústní. Jícnový hlas je poměrně dobře srozumitelný, nevýhodou je, že umožňuje říkat pouze poměrně krátké věty – v závislosti na množství napolykaného vzduchu,“ objasnil doc. Klozar. Při tvorbě hlasu pomocí hlasové protézy se vzduch nasává z dýchacích cest umělým spojením průdušnice s jícnem (tracheoezofageální píštěl), které je

Přehled příznaků nádorů hlavy a krku Lokalizace nádoru

Příznaky

Nos, nosohltan a vedlejší dutiny nosní

• Rinolálie • Nosní neprůchodnost (zejména jednostranná) • Krvácení z nosu (zejména jednostranné) • Zápach z nosu • Porucha čichu • Bolest hlavy • Porucha sluchu (zejména jednostranná) • Bolest uší • Zduření na krku • Zduření v obličeji • Obrny hlavových nervů • Dvojit vidění • Zhoršení zraku

Orofaryng • Bolest v krku a hypofaryng • B olest v uchu • Pocit cizího tělesa • Bolestivost při polykání • Obtížné polykání • Zápach z úst • Krvácení z dutiny ústní • Zduření na krku

Zdroj: www.linkos.cz, www.rakovinahlavyakrku.cz

i

Okolo 140 000 Evropanů má diagnostikováno nádorové onemocnění hlavy a krku, přibližně 68 000 z nich ročně zemře v důsledku této choroby. Výskyt u mužů je výrazně vyšší než u žen – přibližně 10 versus 3 na 100 000 obyvatel. V České republice je zjištěno asi 1150 nových případů ročně, 650 jedinců nádorům hlavy a krku podlehne. Většina pacientů bohužel přichází k lékaři až ve III. nebo IV. stadiu onemocnění. Pětileté přežití u pokročilých nádorů se pohybuje jen okolo 10 až 15 procent.

Hrtan

• Dysfonie • Dyspnoe • Pocit cizího tělesa • Bolest v hrtanu • Polykací potíže • Zduření na krku

Velké slinné žlázy

• Zduření v oblasti slinných žláz (příušní, podjazyková, čelistní) • Bolestivost v těchto krajinách • Parestezie nebo obrna lícního nervu

Nádory ucha

• Vleklý výtok z ucha často s příměsí krve • Nedoslýchavost • Ušní šelest • Bolest ucha • Závrať • Obrna lícního nervu

opatřeno jednocestným ventilem. Využíván je proud vzduchu směřující při uzavřené tracheostomii z plic do ­hypofaryngu, který rozkmitává stěny faryngo­ezofageálního segmentu. Takto vzniklý hlas je dostatečně silný a individuálně zabarvený. „Bohužel má silikonový shunt omezenou trvanlivost, protože je osídlen zpravidla kvasinkami, a zhruba po půl roce je nutné ho vyměnit,“ konstatoval doc. Klozar. Při použití elektrického generátoru zvuku – elektrolaryngu – si konec přístroje s membránou pacient přikládá na měkké části krku nebo do submandibulární oblasti a přenosem vibrací volně vzniká zvuk. Jeho nevýhodou je především monotónní elektronický hlas. jat

Hemofilik na profylaxi může žít plnohodnotně Světová federace hemofilie vyhlašuje již 24 let 17. duben Světovým dnem hemofilie a v loňském roce byl poprvé Českým svazem hemofiliků vyhlášen i Národní den hemofilie (na 22. červen). Podle odhadů trpí touto nemocí ve světě až 400 000 lidí, v České republice cca 800 obyvatel. Celosvětově je dnes hemofilie diagnostikována a léčena pouze u 25–30 % postižených. Jedinou správnou cestou k potvrzení onemocnění je laboratorní vy­ šetření krve, které určí typ hemofilie a stupeň závažnosti. „Pokud není u dětského pacienta nemoc včas odhalena a nezačne se s terapií, může dojít k závažným poškozením pohybového aparátu s následky na celý život,“ upozorňuje MUDr. Jan Blatný, Ph.D., z Oddělení dětské hema­ tologie FN Brno. U dětí s těžkou hemofilií je v současné době zlatým standardem léčby (dostupným i v České republice) profylaxe, která spočívá v opakovaném nitrožilním podávání koncentrátu chybějícího faktoru (nejčastěji 3× týdně). Touto léčbou je trvale zvýšena koncen­ trace chybějícího faktoru a osoba s hemofilií nekrvácí spontánně. „Je mnoho dětí s těžkou hemofilií, které díky této léčbě nekrvácejí vůbec. Dětský pacient, který je na profylaktické terapii, může žít

v podstatě plnohodnotný život a často není vůbec poznat, že hemo­ filií trpí. Bez této léčby by ale dříve nebo později skončil na invalidním vozíku,“ dodává MUDr. Blatný. V České republice se nachází 8 dětských hemofilických center – v Pra­ ze, Brně, Olomouci, Hradci Králové, Ostravě, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a v Plzni. Pro dospělé jsou v týchž městech a navíc ještě v Liberci. „Poskytování komplexní a systematické péče všem pacientům s he­ mofilií u nás zajišťuje Český národní hemofilický program, který by se měl postupně rozšířit i na ostatní vrozené krvácivé choroby. Péči o pacienty zajišťuje Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze, dále všechna fakultní zdravotnická zařízení v zemi a některá krajská

pracoviště,“ vysvětluje prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., z Oddělení klinické hematologie FN Brno. „Všechna pracoviště prošla auditem za účelem zhodnocení vybavení a způsobilosti k poskytování požadované péče. Jak diagnostika, tak i léčba se řídí doporučenými postupy, které byly v rámci spolupráce zástupců jednotlivých center vypracovány. Součástí programu je také sběr a zpracovávání některých údajů o průběhu onemocnění a jeho léčbě. Díky Českému národnímu hemofilickému programu by se tak mělo podařit udržet nejen současný stav velmi dobré ­úrovně dosavadní péče o pacienty s hemofilií a s jim podobnými krvácivými stavy, ale zajistit i perspektivu jejího vývoje,“ dodává prof. Penka.

Výstava o životě hemofiliků „Národní den hemofilie není jen formální jednotka v záplavě podob­ ných ‚dnů něčeho‘, ale smysluplné a cílevědomé působení na veřejnost s úkolem seznámit s problémy okolo hemofilie co možná nejširší sku­ pinu lidí. Téměř každý o ní asi slyšel, ale jen málokdo si dovede pod

tím pojmem představit něco konkrétního,“ uvádí předseda Českého svazu hemofiliků PhDr. Vladimír Dolejš. Průzkum společnosti Factum Invenio v roce 2011 ukázal, že jen asi třetina Čechů ví, čeho se týká onemocnění hemofilie. O možnostech léčby, která potlačuje závažné komplikace, se ví ještě méně. Tuto si­ tuaci chce změnit série speciální fotografické výstavy o životě hemo­ filiků, která v letošním roce navštíví Fakultní nemocnici (FN) Hradec Králové (budova 23 v období 12. 4.–30. 4.), FN Brno (10. 5.–4. 6.), Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze a FN Motol v Praze (5. 6.–22. 6.). Autorem 24 fotografií je český fotograf Jiří Hurt (1968). „Do fotografií jsem se snažil vložit emoce, které zachycují lidský život takový, jaký ve skutečnosti je. Fotografie vznikly během několika se­ tkání jak s dětskými, tak i s dospělými pacienty s hemofilií. Během těchto setkání jsem se přesvědčil, že i lidé s tak závažným onemoc­ něním mohou prožívat normální život bez omezení, rozpozná-li se jejich nemoc včas a dostane se jim moderní léčby,“ říká Jiří Hurt. Fo­ tografická výstava vznikla za podpory společnosti Bayer, Českého svazu hemofiliků a občanského sdružení Hemojunior. red


5

z medicíny

ročník 61 číslo 17 23. dubna 2012

V Brně slaví pokroky v léčbě chronické lymfocytární leukémie Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (MU) v Brně zaznamenali vědci dva nové úspěchy v poznávání chronické lymfocytární leukémie (CLL). Místní odborníci iniciovali mezinárodní doporučení pro diagnostiku pacientů s mutací antionkogenu TP53. Zároveň odhalili, že přítomnost a zvýšená aktivita genu mikroRNA-650 v nádorových buňkách představuje pozitivní prognostický faktor pro pacienty s CLL a že jím produkovaná mikroRNA hraje roli v patogenezi onemocnění. U nemocných trpících CLL se dosud na většině pracovišť neanalyzuje porucha funkce genu TP53 na chromozomu 17 dost přesně. Jedinou široce rozšířenou metodou ke zjištění funkce TP53 je cytogenetická analýza. Tím ale uniká pozornosti poměrně rozsáhlá skupina pacientů, u nichž je gen sice přítomný, ale mutovaný. Vědci z MU udávají, že právě mutaci má zhruba třetina pacientů s poškozeným nebo chybějícím genem TP53, což je asi 5 procent nemocných s CLL. Přitom pacienti s některými mutacemi na chromozomu 17 mají nejhorší prognózu onemocnění a špatně reagují na standardní terapii. Právě takoví nemocní mohou profitovat z včasné léčby pomocí alogenní transplantace kmenových buněk nebo léčby alemtuzumabem. „Delece a mutace je z hlediska léčby velice podobná. Cílem naší práce

je odlišit pacienty s wild-type genem od těch, kteří ho mají jakýmkoli způsobem poškozený, ať už chybí úplně, nebo je mutovaný. Až doposud jsme opomíjeli skupinu, kterou tvoří vlastně 35 procent pacientů s takovým poškozením,“ vysvětluje prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., vedoucí Centra molekulární biologie a genové terapie Interní hemato­ onkologické kliniky LF MU a FN Brno a Centra molekulární medicíny CEITEC MU. Čeští vědci proto stáli u zrodu mezinárodní výzkumné skupiny, která se této problematice dále věnovala a vypracovala celoevropská doporučení pro lékaře, jak takové pacienty vyhledávat a dále léčit. Výsledky získané ve spolupráci s evropskou společností European Leukemia Net a její pracovní skupinou ERIC publikovali v časopise Leukemia.

Druhý objev, publikovaný v časopise Blood, se týká role regulačního genu mikroRNA-650 v prognóze onemocnění chronickou lymfocytární leukémií. Vědci z LF MU si všimli, že u některých pacientů chybí v nádorových buňkách specifický úsek DNA na chromozomu 22. Tam se kromě genu pro regulační molekulu mikroRNA-650 nacházejí i geny pro vznik imunoglobulinů. Vyšší koncentrace mikroRNA-650 v leukemických buňkách je spojována s lepší prognózou pro pacienta. „Možnou souvislost vidím právě v lokalizaci genu pro část imunoglobulinů a genu mikroRNA-650 na stejném chromozomu. Zatím je to ale jen další střípek do mozaiky toho, co o chronické lymfocytární leukémii víme,“ dodal prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., z Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FN Brno. mon

Laboratoř Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FN Brno. Foto: archiv muni.cz

Jubileum onkologické léčby v Thomayerově nemocnici Dvacet let existence má za sebou Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice. Na začátku její geneze stála prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., a celou tu dobu jí zůstala věrná – ve funkci přednostky kliniky tak završila dvě desetiletí.

ní léčbu testikulárních nádorů s celorepublikovou působností. Biologická léčba je podávána v prostorách nového stacionáře, který byl otevřen před dvěma lety. Součástí projektu bylo i rozšíření a rekonstrukce lůžkového oddělení a onkologických ambulancí. Nové prostory umožňují oddělit pacienty přicházející na kontrolu od těch, kteří jsou léčeni chemicky nebo biologicky. To zkracuje čekací doby a zvyšuje celkovou kapacitu pro poskytování onkologické péče. Ke komfortu pro nemocné přispělo také otevření centrální náběrové laborato-

Nový stacionář Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice Foto: AMI Communications

nT  ři otázky pro…

Onkologické oddělení Thomayerovy nemocnice vzniklo 1. ledna 1992, o tři měsíce později byla otevřena lůžková část skládající se z 2–3lůžkových pokojů. V prosinci 1993 pak přibyla Jednotka včasného záchytu karcinomu prsu, vybavená tehdy moderními přístroji mamografem a sonografem. Pracoviště bylo prvním v České republice, které v rámci grantu ministerstva zdravotnictví provedlo pilotní projekt pro screening karcinomu prsu. O rok později byl uveden do provozu nový ambulantní trakt se stacionářem a čtyřmi ambulancemi, v roce 1996 přestavbou části protiatomového krytu vznikla radioterapie, vybavená cesiovým a kobaltovým ozařovačem. Ve stejném roce byla otevřena i čtyřlůžková jednotka intenzivní onkologické péče. Ozařovací trakt byl v roce 2006 vybaven CT simulátorem, plánovací

jednotkou a lineárním urychlovačem o výkonu 6 MeV, který nahradil již přesluhující kobaltový ozařovač. Významným krokem k rozšíření léčebných možností byla výstavba nového radioterapeutického pavilonu a instalace druhého lineárního urychlovače v roce 2011. Finance byly získány z Integrovaného operačního projektu fondů EU. Od února 2006 jsou veškerá cytostatika připravována centrálně. O tři léta později se klinika stala součástí komplexního onkologického centra, což místním specialistům umožňuje indikovat finančně náročnou biologickou léčbu. „V Praze jsou dvě taková centra, my společně s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze a Bulovkou tvoříme jedno z nich. Máme tak odpovědnost za část Prahy a Středočeského kraje,“ uvedla prof. Abrahámová. Klinika je také centrem pro komplex-

ře. Onkologové z Thomayerovy nemocnice se podílejí na výuce, od roku 1995 zde probíhají odborné stáže a zkoušky posluchačů 1. lékařské fakulty UK. Klinika je akreditována pro postgraduální výuku v oboru klinická onkologie a podílí se na tvorbě doporučení České onkologické společnosti JEP, zejména kapitol týkajících se malignit urogenitálního systému. „Od začátku se také snažíme věnovat se výzkumu. A v poslední době se nám to daří více, protože jsme lépe vybaveni a jsme v lepší personální situaci,“ dodala prof. Abrahámová. jšk

... prof. MUDr. Jitku Abrahámovou, DrSc., přednostku Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice n Onkologické klinice je dvacet let. Co se vám během té doby podařilo vybudovat? Úplně všechno. Když jsme sem před dvaceti lety přišli, nebylo tady vůbec nic a my jsme dostali dvě místnosti. Za vším je úsilí naše, potažmo managementu nemocnice, a po­ máhali nám dárci. Ať už institucionální, nebo soukromí. Nezřídka jsme našli oporu také u úředníků ministerstva zdravotnictví. Z pohledu pomoci nebyla všechna léta tučná, ale podařilo se nám vybudovat z tohoto „nicu“ velmi moderní onkologické oddělení, které splňuje všechny parametry. n Co zásadního ještě chybí dobudovat? Dá se říci, že nic. V současné době jsme na tom dobře jak prostorově, tak i personálně. Myslím, že nás čeká jen dobrá budoucnost. n Máte k dispozici léčebné výsledky, kterých na oddělení dosahujete? Výsledky, které máme například u biologické léčby, jsou srovnatelné, možná ještě o něco lepší ve srovnání se svě­ tovými registračními studiemi, na jejichž podkladě byl ten konkrétní lék povolen. To hovoří o dvou věcech: za prvé neplýtváme, v opačném případě bychom léčbu nedávali přiléhavě. Za druhé lékaři indikují terapii uvážlivě a podle všech doporučení. To jest podle diagnózy pacienta, stadia, v němž se nachází, a podle prediktivních fak­ torů. Pokud by to nedělali, takových výsledků bychom nikdy nedosáhli.

Vzdělávací materiály o karcinomu vaječníků Ředitelka obecně prospěšné společnosti ONKO Unie Janetta Bogdanová představila minulý tý­ den v Praze na tiskové konferenci, která byla ­věnována karcinomu ovarií, nové edukační ma­ teriály určené nejen pacientkám s tímto onemoc­ něním, ale i všem ostatním ženám. Jedná se o in­ formační letáky zaměřené na rizikové faktory a symptomy nádorového onemocnění vaječníků, které je každoročně diagnostikováno u čtvrt mi­ liónu žen po celém světě, a také na preventivní prohlídky u gynekologa – na co by žena měla být před vyšetřením připravena, jak probíhá a co vše by měla po svém gynekologovi požadovat. Ke sta­ žení jsou k dispozici na webových stránkách www.onkounie.cz. Jak uvedl MUDr. Josef Chovanec, Ph.D., primář Oddělení gynekologické onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně a jeden z garantů vzdělávacích materiálů, karcinom ovarií reprezen­ tuje zhruba 5 % všech nádorů u žen. Je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na zhoubná onemoc­ nění mezi ženami a zaujímá první místo v mor­ talitě mezi gynekologickými malignitami. Časový medián do progrese onemocnění je 16–22 měsí­ ců, medián přežití pak 2–4 roky. Pětileté přežití bohužel nedosahuje ani třiceti procent. V roce 2009 byla v České republice incidence 22,5/100 000, tedy 1242 nových případů, a mor­ talita 13,9/100 000, tj. 741 zemřelých. „Pokud je nádor vaječníku odhalen v raném sta­ diu, může být většinou chirurgicky odstraněn a pacientka může být vyléčena. Prvotní příznaky však často nebývají jasně rozeznatelné a ve vět­ šině případů nádor metastazuje ještě předtím, než je diagnostikován. U přibližně 70 % žen je nemoc zjištěna ve stadiu III nebo IV,“ dodal MUDr. Chovanec. Upozornil také, že dosud neexistuje efektivní screening karcinomu ovarií (ultrazvukové vy­ šetření vaginální sondou je nákladné, laboratorní vyšetření na sérový marker CA-125 je ne­spe­cifické). red


6

z farmacie

Zvýšený dohled nad léčivy s pseudoefedrinem a buprenorfinem Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Policie ČR pokračují ve vzájemné spolupráci a zaměřují se na kontroly lékáren v oblasti výdeje léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu a buprenorfinu. Důležitou oblastí dozorových aktivit SÚKL je kontrola distribuce a výdeje léčivých přípravků, a to nejen těch, které jsou vydávány bez lékařského předpisu s omezením, ale také léčivých přípravků vydávaných na recept s modrým pruhem. V případě podezření na aktivní účast konkrétní lékárny při obstarávání léčivých přípravků pro nelegální výrobu drog či pro jejich přímé užívání jako náhražky drogy SÚKL úzce spolupracuje s Policií ČR. SÚKL upozorňuje všechny provozovatele lékáren, že trvale a podrobně sleduje pohyb léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu zařazených od 1. 5. 2009 do kategorie výdeje

bez lékařského předpisu s omezením podle § 39 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), a dále všech přípravků, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis s modrým pruhem, se zvláštním zaměřením na léčivé přípravky obsa-

hující buprenorfin. V případě podezření na možné porušení zákona o léčivech, včetně jeho prováděcích předpisů, provádí průběžně i cílené kontroly v lékárnách. Kontrola nakládání s návykovými látkami je rozdělena mezi krajské úřady (KÚ) a SÚKL. Do června 2010 byla kontrola lékařů a lékáren zajišťována výhradně KÚ, následně přešla kontrola lékáren na SÚKL. Za dobu, kdy kontrolu lékáren provádí SÚKL, počet odhalených deliktů několika­ násobně stoupl. Vypořádání deliktů je v kompetenci Inspektorátu pro

Výsledky kontrolní činnosti v oblasti lékáren a jejich výdeje léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu a buprenorfinu v letech 2010–2011 Cílené inspekce

Spolupráce s PČR

Návrh na pokutu

2010

2011

2010

2011

2010

2011

10

24

5

16

3

4

omamné a psychotropní látky Minis­ terstva zdravotnictví ČR. Také v roce 2011 pokračovala šetření zaměřená na evidenci a způsob výdeje léčivých přípravků s obsahem buprenorfinu. „Kontrolami v roce 2011 bylo zjištěno méně pochybení na straně vydávajících lékáren, ale stále přetrvávající nerespektování podmínek pro poskytování substituční léčby ze strany předepisujících lékařů (neoprávněně předepisující lékaři, kumulace preskripce více lékařů u jednoho pacienta, předepisování neúměrně vysokého počtu balení),“ uvádí se v prohlášení, které SÚKL poskytl Zdravotnickým novinám. O všech zjištěních SÚKL informuje Inspektorát omamných a psychotropních látek MZ ČR, dále spolupracuje s krajskými úřady (kontrola zacházení s opiáty ve zdravotnických zařízeních), Národní protidrogovou centrálou a Celní správou ČR. jšk

n Farmaceutický trh

Německý Merck ztrojnásobil zisk Zisk farmaceutické a chemické společnosti Merck KGaA, sídlící v německém Darmstadtu, se ve čtvrtém čtvrtletí 2011 téměř ztrojnásobil oproti stejnému čtvrtletí 2010. Jak uvedl server merckgroup. com, dosáhl výše 135,6 mil. eur. Na tomto růstu se podílely především tržby na rozvíjejících se trzích. Celkově pak loni stouply o 4,8 procenta. Výdaje na výzkum a vývoj vzrostly o 8,6 % na 1,517 mil. eur v roce 2011. Merck KGaA patří mezi nejstarší farmaceutické firmy. Nyní zaměstnává po celém světě kolem 40 000 lidí.

GSK a J&J společně investují do biotechnologií Fond s kapitálem 200 mil. USD, zaměřený na investice do mladých biotechnologických společností, formují britská GlaxoSmithKline plc (GSK) a americký Johnson & Johnson (J&J) společně s Index Ventures. Uvedl to server akcie.cz. Pro obě farmaceutické společnosti je to příležitost, jak se zorientovat ve výzkumu, který právě probíhá, jelikož pouze 0,01 % výzkumu se děje v laboratořích GSK nebo J&J. Venture kapitálová společnost Index Ventures však má kontakt až na 30 000 vědců a zkušenosti v tom, do jakých projektů investovat a jaké projekty už někdy skončily fiaskem. GSK i J&J vloží do fondu po 50 mil. USD, zatímco Index Ventures přispěje zbylými 100 mil. USD a bude mít na starost investiční rozhodnutí. Fond zůstane u investiční strategie Index Ventures a zaměří se na společnosti v USA, Evropě a Izraeli.

Valeant nejnověji míří do Ruska Akvizici ruské společnosti Natur Produkt International, As, oznámila kanadská farmaceutická firma Valeant Pharmaceuticals International, Inc. Hodnota akvizice je 180 mil. USD plus 5 mil. USD podle dalších dosažených hospodářských výsledků. Podle serveru valeant.com by transakce měla být dokončena po schválení regulačních orgánů do poloviny letošního roku. Ruská společnost se soustřeďuje na OTC léčiva, jako jsou krční antiseptika apod. Mezi její klíčové značky patří AntiGrippin, Anti-Angin, Sage a Eucalyptus MA. Valeant letos rovněž oznámil dohodu o koupi biotechnologické společnosti Eyetech, Inc., zaměřené na oftalmologii. Podle serveru patria.cz získal letos

únoru rovněž společnost Laboratorios Probiotica Ltda, a na přelomu roku dokončil akvizici australské společnosti iNova Pharmaceuticals. Valeant je mezinárodní specializovaná farmaceutická společnost se zaměřením na oblasti neurologie, dermatologie a na značková generika.

Reckitt zrušil v Česku vedení Britská farmaceutická a spotřebitelská společnost Reckitt Benckiser Group Plc, výrobce léčiv Nurofen či Strepsils, kvůli reorganizaci zrušila vedení v České republice a pro střední a východní Evropu vytvořila klastr s jednotným vedením v Maďarsku. Uvedl to server mam.ihned.cz. Důvodem rozsáhlých změn jsou úsporná opatření. Jak uvádí časopis Marketing & Media, dříve prioritní evropský trh se pro firmu dostává do pozadí a už do něj nechce intenzivně investovat. Úspory nyní bude směrovat do Ruska, Jižní Ameriky, Turecka a do oblasti Blízkého východu.

Fujifilm zahajuje výrobu biosimilars Společnost Fujifilm Kyowa Kirin Biologics, společný podnik firem Fujifilm Corp. a Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd., pro vývoj, výrobu a prodej biosimilars, ohlásila spuštění výroby. Uvedl to server kyowa-kirin.com. Cílem je dosáhnout snížení nákladů na biosimilars a získat lepší pozici na japonském trhu. Zpočátku se zaměří na rozvoj adalimumabu (mono­ klonální protilátky anti-TNF-alfa) s vysokými terapeutickými účinky u pacientů s revmatoidní artritidou. Už vloni oznámil Fujifilm vytvoření joint venture společnosti s indickou farmaceutickou firmou Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. Díky tomuto spojení chtějí Indové expandovat také na rostoucí japonský trh. Japonská společnost Fujifilm je průkopníkem v oblasti diagnostických zobrazovacích a informačních systémů pro zdravotnická zařízení.

Bayer přišel v Indii o patent na Nexavar Indická vláda zrušila německé farmaceutické firmě Bayer AG patentové právo na výrobu jeho onkologického léčiva Nexavar (sorafenib) s tím, že účtovaná cena byla finančně nedostupná pro většinu národa. To umožnilo výrobu generika místní firmě Natco Pharma Ltd. Uvedl to server nytimes.com. Podle zastánců levnějších generických léků by toto rozhodnutí mohlo být modelem pro rozvojové země. Výměnou za to musí Natco zaplatit Bayeru 6 %

ze svých čistých tržeb. Lék se bude smět prodávat pouze v Indii. Indie je teprve druhou zemí na světě, která ukončila monopol výrobce léků. První bylo Thajsko, jež schválilo v letech 2006 až 2008 volnou výrobu a distribuci generik už čtyř patentovaných léků. Jak uvedla ČTK, důvody byly stejné: nadměrně vysoká cena originálního výrobku. Podle místních odborníků to je pro velké farmaceutické firmy tvrdá rána, s níž se budou muset do budoucna vypořádávat. Podle farmaceutických společností je rozhodnutí dalším příkladem toho, jak Indie neposkytuje ochranu vlastnictví nezbytného k pokrytí nákladů na nové léky. Společnost Natco Pharma byla založena v roce 1981. Podle serveru natcopharma.co.in má dnes po celé Indii kromě výzkumných laboratoří pět výrobních závodů. S více než 2500 zaměstnanci patří mezi nejrychleji rostoucí farmaceutické společnosti v Indii. Své produkty vyváží do mnoha zemí světa.

Penta se zajímá o krachující řetězec Schlecker O koupi německého drogistického a lékárenského řetězce se zajímá česko-slovenská investiční skupina Penta Investments. Uvedl to server press­ express.eu. Firma má nyní v Německu kolem 7000 obchodů a na 3000 dalších v Rakousku, Španělsku, Francii, Itálii, Česku, Polsku a Portugalsku. Kromě obchodů a lékáren provozuje rovněž úspěšnou nizozemskou internetovou zásilkovou lékárnu Vitalsana. O společnost Schlecker, která je nyní v insolvenci, má zájem celkem pět investorů. Podle německého časopisu Der Spiegel je Penta jediným vážným zájemcem o celý podnik. Její projekt nabízí možnost udržení poboček i pracovních míst. Mluvčí Penty Martin Danko zájem jeho firmy potvrdil. „Podali jsme insolvenčnímu správci takzvanou nezávaznou indikativní nabídku na aktiva firmy Schlecker,“ řekl pro Radiožurnál a zdůraznil, že Penta počítá s rozvojem a ne s nějakými zásadními restrikcemi. Výběr investora musejí insolvenčnímu správci schválit věřitelé. Kupní cena Schleckeru zatím není známa. Rodinná firma Schlecker se dostala do finančních potíží již v roce 2008, na konci minulého roku začala mít i vážné problémy s likviditou. Letos v lednu vyhlásil Schlecker insolvenci, po celém Německu uzavřel přes 2000 prodejen a propustil 11 tisíc zaměstnanců. Z agenturních a internetových zdrojů připravil hh

ročník 61 číslo 17 23. dubna 2012

n Z lékových agentur Oznámení SÚKL n Ze dne 11.4.: Na základě opatření držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Zentiva k.s., Praha, Česká repub­ lika, se z důvodu zrušení rozhodnutí o registraci z úrovně zdravotnických zařízení stahují léčivé přípravky: Coxtral 100 mg tablety (doplněk názvu por. tbl. nob., velikost balení 10×100 mg, šarže 3560809, použitelnost do 31. 7. 2012, šarže 3140210, použitelnost do 31. 1. 2013, šarže 3551110, použitelnost do 31. 10. 2013, šarže 3011210, použitelnost do 30. 11. 2013, šarže 3080211, použitelnost do 31. 1. 2014) a dále léčivý přípravek Co­ xtral 100 mg tablety (doplněk názvu por. tbl. nob., veli­ kost balení 30×100 mg, šarže 3460609, použitelnost do 31. 5. 2012, šarže 3600809, použitelnost do 31. 7. 2012, šarže 3610809, použitelnost do 31. 7. 2012, šarže 3711009, použitelnost do 30. 9. 2012, šarže 3721009, použitelnost do 30. 9. 2012, šarže 3731009, použitelnost do 30. 9. 2012, šarže 3020110, použitelnost do 31. 12. 2012, šarže 3090110, použitelnost do 31. 12. 2012, šarže 3120110, použitelnost do 31. 12. 2012, šarže 3130110, použitelnost do 31. 12. 2012, šarže 3210210, použitel­ nost do 31. 1. 2013, šarže 3220210, použitelnost do 31. 1. 2013, šarže 3250310, použitelnost do 28. 2. 2013, šarže 3260310, použitelnost do 28. 2. 2013, šarže 3270310, použitelnost do 28. 2. 2013, šarže 3460710, použitelnost do 30. 6. 2013, šarže 3450710, použitelnost do 30. 6. 2013, šarže 3490910, použitelnost do 31. 8. 2013, šarže 3500910, použitelnost do 31. 8. 2013, šarže 3581110, použitelnost do 31. 10. 2013, šarže 3591110, použitelnost do 31. 10. 2013, šarže 3611110, použitel­ nost do 31. 10. 2013, šarže 3621110, použitelnost do 31. 10. 2013, šarže 3051210, použitelnost do 31. 11. 2013, šarže 3061210, použitelnost do 31. 11. 2013). n Ze dne 18. 4.: Státní ústav pro kontrolu léčiv upo­ zorňuje na riziko vzniku embolie při nesprávném použití přetlakovaných sprejů pro aplikaci roztoku fibrinu po­ užívaných pro zajištění intra-operační hemostázy. Ústav obdržel od britské lékové agentury MHRA infor­ maci o výskytu nežádoucích příhod embolie s následkem smrti během nebo bezprostředně po aplikaci roztoku fibrinu pomocí vzduchem nebo plynem přetlakovaných sprejových aplikátorů. Pokud je vzduch nebo plyn aplikován pod tlakem na­ ­krvácející tkáň, hrozí riziko vzduchové nebo plynové embolie. Nesprávné aplikace roztoku fibrinu při vyšším tlaku, než je doporučeno výrobcem, nebo z menší vzdá­ lenosti od povrchu tkáně, než doporučuje výrobce, a ne­ bo použití sprejového aplikátoru bez roztoku fibrinu jsou ve Spojeném Království dávány do souvislosti s případy vzniku embolie při operačních zákrocích jako artro­ skopie, laparoskopie a vaskulární chirurgie. Upozornění se týká roztoků fibrinu aplikovatelných po­ mocí spreje a prostředků používaných k jejich aplikaci. Ve Spojeném Království se jedná o následující přípravky: n Evicel Fibrin Sealant a sprejový aplikátor (výrobce: Omrix Pharmaceuticals); n Quilxil Fibrin Sealant a sprejový aplikátor (výrobce: Omrix Pharmaceuticals) n Tisseel Lyo Fibrin Sealant a Tisseel ready to use Solu­ tions for Sealant (výrobce: Baxter Healtcare), použité s aplikátoryEasySpray (výrobce: Baxter Healtcare) v otevřené chirurgii a aplikátory Duplospray MIS (vý­ robce: Micromedics) v miniinvazivní chirurgii. Přípravky Evicel Fibrin Sealant a Tisseel Lyo jsou použí­ vány i v České republice. SÚKL upozorňuje na nutnost dodržovat pokyny výrobce při používání přetlakovaných sprejů pro aplikaci roztoku fibrinu používaných pro zajištění intra-operační hemo­ stázy. Podezření na nežádoucí účinek roztoku fibrinu ne­ bo nežádoucí příhodu aplikátoru hlaste SÚKL – formu­ láře naleznete na webových stránkách SÚKL. Bližší informace naleznete na webových stránkách MHRA. 

Ultrazvuk součástí screeningu Radiological Devices Advisory Panel, poradní výbor FDA (­ Food and Drug Administration), jednomyslně schválil automatické po­ užití ultrasonografie u žen s vysokou denzitou prsní tká­ ně v případě, že předchozí mamografické vyšetření bylo negativní. Poradní výbor tak reagoval na výsledky studie American College of Radiology Imaging Network ACRIN 6666, které v letošním čísle 15 také zveřejnily Zdravot­ nické noviny. Jak uvedli autoři studie pod vedením dr. Wendie A. Berg, PhD, z Magee-Womens Hospital v ame­ rickém Pittsburghu, po úvodním dvojím screeningovém vyšetření zaměřeném na prevalující nádory byla inci­ dence po doplňkovém ultrasonografickém vyšetření 3,7 karcinomu na 1000 snímků).


7

z farmacie

ročník 61 číslo 17 23. dubna 2012

Farmakoekonomika léčby vzácných onemocnění – víme, kam chceme dospět?

i

nejnižších cen v kterékoliv zemi ­Evropské unie?“ položil si otázku J. Suchopár.

Ekonomické konsekvence léčby vzácných onemocnění dosud nebyly v České republice důkladně analyzovány, i když například vláda k této věci zformulovala Národní strategii pro vzácná onemocnění. Příčina objektivně existujícího problému nejspíše spočívá v tom, že české zdravotnictví nefunguje v systému veřejného pojištění, ale v systému veřejné daně, který bude mít vždycky problémy. Jedním z možných řešení by bylo dvousložkové pojištění, kdy v jedné části by si zdravotní pojišťovny konkurovaly a druhá by byla předmětem připojištění na základě individuálního rizika. Na parlamentním semináři k léčbě vzácných onemocnění to prohlásil PharmDr. Josef Suchopár, předseda představenstva společnosti Infopharm.

1 100 281 779

2011

2010

Společnost Infopharm podrobně analyzovala výdaje na 10 nejpoužívanějších orphan léčiv v České republice v letech 2010 a 2011 (graf 2). Meziročně klesly o 180 miliónů korun, což

Graf 1 – Celkové výdaje na léky v letech 2005–2010 90 80 70

ostatní doplatky a OTC léky v nemocnicích léky na recept 10,775

50

5,957

5,674

35,23

33,04

18,947

35,19

33,75

40 30 20 10 0

32,22

31,23

Zdroj: prezentace J. Suchopára

celkem v mld. Kč

60

16,931 14,82

Zdroj: Infopharm

65 %

79 %

81 %

97 %

109 % 81 %

94 % 80 %

87 % 68 %

91 %

86 %

87 %

75 %

71 %

84 %

95 % 81 %

129 %

(graf 4). „Do budoucna mám obavu z toho, že léky by byly indikovány pacientům, kteří je potřebují, pojišťovny by na ně měly alokovány peníze, ale léky nebudou fyzicky dostupné,“ řekl J. Suchopár. „Stlačování cen směrem dolů je dobré, ale na Českou republiku referencují všechny země Evropské unie, a pokud se u nás sníží ceny o 10 procent, bude to mít nepřímý vliv i na ně. Říkám tomu spirála smrti, nepochybně to bude mít nějaké dopady. Koho z politiků by napadlo, aby ceny volání z mobilních telefonů byly tvořeny jako průměr tří

Zdroj: Infopharm

105 %

115 %

114 %

124 % 106 %

123 %

107 %

120 % 97 %

121 %

118 %

117 %

114 %

111 %

109 %

bylo podle J. Suchopára z 80 % způsobeno poklesem cen a z 20 % změnou struktury – jeden z přípravků zahrnutých do analýzy se distribuuje ve dvou různých baleních, přičemž analýza se týkala pouze jednoho z nich. V mezinárodním srovnání (graf 3) je základna 100 % pro Českou republiku v podstatě virtuální, jde o ceny výrobce, které ve skutečnosti nebyly realizovány. „Léky jsou prodávány významně levněji,“ řekl J. Suchopár. Pokud by bylo srovnání provedeno na základě konečných cen pro spotřebitele, vypadalo by výrazně jinak, protože například Dánsko má DPH na léky ve výši 25 procent. Ne všechny evropské země mají k dispozici všechna registrovaná orphan léčiva. „Máme v evropském kontextu úžasnou zkušenost, kterou experimentálně ověřili v Polsku, které z ekonomických důvodů uzákonilo, že neumožní vstup žádného nového léku. Toto opatření postupem času analyzují ve vztahu ke střední délce života a polské populaci to rozhodně neprospělo. Jinými slovy je velké dilema, zda riskovat potíže ve financování systému zdravotnictví, nebo situaci, kdy nejsou k dispozici léky,“ dodal J. Suchopár. Relace mezinárodního srovnání TOP 10 orphan přípravků ovšem narušuje jeden z nich, jehož cena je v České republice v současné době 201 000 korun, zatímco po správním řízení podle pravidel platných od 1. dubna 2012 by měl mít cenu něco přes 80 000 korun. Pokud by se provedla revize u všech přípravků z TOP 10, srovnání by vypadalo úplně jinak

Existuje několik možností, jak v oblasti výdajů na léky pro léčbu vzácných onemocnění ušetřit. „Snížení cen příliš nefunguje. Změny podmínek úhrady jsou někdy dosti fantasmagorické. Osvědčují se ovšem poklesy úhrad, pokud nejsou natolik ničivé, aby se jim výrobci nedokázali přizpůsobit. A samozřejmě měníme limity na péči center, ale tady se musí postupovat citlivě. Skutečné důsledky jakýchkoliv úspor však bohužel nejsou známy, dosud nebyla provedena žádná analýza stávajícího a cílového stavu. Samotný cílový stav je přitom zcela nejasný,“ uvedl J. Suchopár. V národní strategii pro vzácná onemocnění z roku 2010 se uvádí, že „v případě úhrady nových léčivých přípravků orphan drugs z prostředků veřejného zdravotního pojištění bude nutné dbát na zajištění fiskální rovnováhy systému veřejného zdravotního pojištění“. „To si interpretuji tak, že všichni dostaneme všechno, pokud na to budeme mít. Ve finále o tom však nerozhodne ani stát, ani zdravotní pojišťovny, ani zdravotnické zařízení, ale chudák konkrétní doktor, který sedí na židli naproti pacientovi,“ prohlásil J. Suchopár a zmínil se také o změně v hodnocení úhrad léků na základě parametru nákladové efektivity. „Když se jako argument uvádí, že pro orphan lék není do­ statek dokladů o nákladové efektivitě a že ve studii byl zvolen špatný komparátor, nevím, co si o tom mám myslet.“ Určitým řešením by bylo zavedení kategorie ochoty platit. „V Evropě už se tento ukazatel používá celkem běžně. Neměli bychom sklouznout do toho, aby se po překročení hodnoty QALY, která u nás byla naposledy vyčíslena zhruba na jeden milión korun, přestalo léčit, když například roční cena léčby Gaucherovy choroby je tři a půl miliónu korun. Řada zemí má už dnes kromě hodnoty QALY stanoveno také to, jak vysoko je ochota platit v mimořádných situacích,“ uzavřel J. Suchopár.  mt

Graf 5 – Země, jejichž ceny jsou mezi sebou referenčními Fialové políčko znamená, že příslušná země je referenční

Zdroj: prezentace J. Suchopára

Graf 2 – Výdaje na TOP 10 orphan léčiv v ČR (Kč)

920 628 619

124 %

ČR Be lg ie Bu (8 lh ) ar sk o (8 Dá ) ns ko Es (9 to ) ns ko (4 Fi ) ns ko (9 Fr ) an ci Ho e (5 la ) nd sk o (8 ) It ál ie (9 ) Ky pr M aď (6 ) ar sk o N (6 ěm ) ec Po ko rt (7 ug ) al sk Ru o (4 m ) un sk o (6 Ře ) c Sl k o ov (4 en ) sk o (1 Sl ov 0) in sk Šp o (8 an ) ěl sk o Šv (3 é ) Ve ds ko lk á (8 Br ) it á ni e (9 )

100 %

122 %

Stlačování cen může ohrozit dostupnost

Zdroj: Infopharm

Problémy nastávají už jenom při kvantifikaci výdajů na léky. Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je podle J. Suchopára kalkuluje v rámci metodiky platné od roku 2010 v ex factory prices, čili v cenách výrobců bez obchodní přirážky a bez DPH. V tomto vyjádření uvádí výdaje na léky za rok 2010 ve výši 59,04 miliardy korun. Naproti tomu Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) operuje s konečnou cenou pro finálního spotřebitele, s přirážkami za obchodní výkony a s DPH, a pro rok 2010 tímto způsobem mu pro tentýž rok vychází částka 81,27 miliardy korun. „Trochu mi to připadá jako situace v Řecku, kde se mezi roky 2007 a 2009 ve velkém falšovaly statistiky, aby vypadaly lépe pro věřitele a investory. S trochou nadsázky si s bývalým ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny doktorem Němcem vždycky říkáme, že věříme jenom těm číslům, která jsme si zfalšovali sami vlastní prací. Jiné údaje získáváme z ÚZIS, jiné z OECD, přičemž do OECD posílá data právě ÚZIS,“ pokračoval J. Suchopár. „Když od maxima, které uvádí SÚKL, odečteme výdaje zdravotních pojišťoven za léky na recepty, údaje o spotřebě léků v nemocnicích, které sleduje Český statistický úřad, a odečteme doplatky

Graf 4 – Porovnání hladiny TOP 10 orphan léčiv (po případné revizi v ČR)

106 %

Různé údaje existují i ohledně celkových výdajů na orphan léčiva. „Podle ministerstva zdravotnictví činily v roce 2010 sedm miliard korun, podle ředitele institutu iHETA doktora Doležala to bylo pouze 2,2 miliardy. Není nic jednoduššího než si vzít seznam těchto léků s jejich spotřebou a náklady za rok 2010 nám vyjdou zhruba na 2,3 miliardy korun. Údaje ministerstva jsou vyšší pravděpodobně proto, že jsou do nich zahrnuty i centrové léky na roztroušenou sklerózu, revmatoidní artritidu a obecně biologické léky. Ministerstvo má ale v každém případě pravdu v tom, že tato položka v budoucnosti významně poroste,“ kalkuloval J. Suchopár.

100 %

Věřit jen tomu, co si zfalšujeme sami

Graf 3 – Porovnání hladiny cen TOP 10 orphan léčiv (březen 2012) V závorkách za názvy zemí počet orphan léčiv z TOP 10 v ČR, které jsou v nich registrovány 93 %

a volně prodejné léky, dostaneme veličinu, které říkáme ostatní.“ Výdaje za léky na recepty mezi roky 2005 a 2010 se v podstatě nezměnily, ale téměř na trojnásobek se zvýšily právě v kategorii ostatní (graf 1), do které částečně spadají i léky na vzácná onemocnění, protože ne všechny lze předepsat na recept. „Část výdajů v kategorii ostatní je ovšem tvořena teoretickou přirážkou a DPH, které nikdy nebyly uplatněny, další komponentou jsou potom reexporty,“ řekl J. Suchopár s tím, že většina léků na vzácná onemocnění figuruje mezi léky spotřebovávanými v nemocnicích, tedy i specializovaných centrech.

ČR Be lg ie Bu (8 lh ) ar sk o (8 Dá ) ns ko Es (9 to ) ns ko (4 Fi ) ns ko ( 9) Fr an ci Ho e (5 la ) nd sk o (8 ) It ál ie (9 ) Ky p M r( aď 6) ar sk o N (6 ěm ) e Po ck o rt (7 ug ) al sk Ru o (4 m ) un sk o (6 Ře ) ck Sl o ov (4 en ) sk o (1 Sl ov 0) in sk Šp o (8 an ) ěl sk o Šv (3 é ) Ve ds ko lk á (8 Br ) it á ni e (9 )

„S přípravky pro léčbu vzácných onemocnění – orphan léky – je interpretační problém už v tom, co to vlastně léky na vzácná onemocnění jsou. Evropská legislativa definuje tyto choroby podle incidence, kdy hranicí je 5 případů na 10 tisíc obyvatel. Z toho plyne, že celá řada onemocnění léčených drahými léky do této kategorie nepatří, drahý lék není automaticky lék kategorie orphan. Roztroušená skleróza rozhodně není vzácné onemocnění, i když je léčba poměrně drahá. Totéž platí pro terapii zánětlivých střevních onemocnění, revmatoidní artritidy nebo některých nádorových onemocnění, kdy léčba stojí statisíce až milión korun ročně,“ řekl J. Suchopár.

Chybí nám parametr ochoty platit


8

pro lékařské praxe

NIKO doplnila doporučení vakcinologů k očkování proti rotavirům Národní imunizační komise (NIKO), která je poradním orgánem ministerstva zdravotnictví, projednala otázku dostupnosti jednotlivých dávek vakcín pro očkování cizinců, resp. nepojištěných osob. Definování nadstandardů u vakcín pro příští rok a další aktuální témata. Zápis z tohoto zasedání vyvěsilo ministerstvo zdravotnictví na svůj web (www.mzcr.cz) 2. dubna. Z dokumentu vyplývá, že komise je informována o problému pediatrů i praktiků pro dospělé se zajištěním vakcín pro očkování těchto osob za situace, kdy by se musely dávky objednávat samostatně, protože vakcíny jsou baleny po více kusech než po 1 dávce – v praxi se to týká vakcíny Infanrix, Infanrix Hexa a Engerix B. NIKO navrhuje opravu metodiky tak, aby pro tato očkování byly používány vakcíny ze zásob v ordinacích, pouze se musí každé takto provedené očkování hlásit na ministerstvo zdravotnictví (MZ) – metodika a tabulka tohoto hlášení jsou k dispozici na uvedeném webu jako přílohy zápisu (viz přílohy 1a a 1b). Kopie těchto hlášení zasílá MZ distributorovi a clearingovému centru. Tato záležitost musí být současně ošetřena samostatnou smlouvou mezi MZ a distributorem. Zápis dále informuje, že je v řešení výběrové řízení na zajištění vakcín pro zvláštní a mimořádná očkování, kdy vakcíny hradí stát. Měla by být otevřena diskuse, zda nepřesunout tato očkování na zdravotní pojišťovny, což by ovšem předpokládalo novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Doplnění úhradové vyhlášky

NIKO jednala o definování ekonomicky náročnějších vakcín v rámci nadstandardů pro rok 2013. Některé kombinované očkovací látky obsahují složky pro povinná i nepovinná očkování. V ZULP se nedá vykázat výkon očkování té složky kombinované vakcíny, jejíž aplikace je povinná. Jednou z možností vyřešení tohoto problému je vložit do úhradové vyhlášky povinnost zdravotním pojišťovnám uhradit všechny složky kombinovaných vakcín. Národní imunizační komise navrhne řešení otázky nadstandardů u vakcín s tím, že obsáhne i kombinace složek vakcín, které budou hrazeny ze zdravotního pojištění (MMRV, VHA + VHB, dTp).

Změna věkové hranice vakcinace

Na základě stanoviska NIKO je upraveno a doplněno doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP z 25. ledna 2008 o vhodnosti zahajovat aplikaci očkovací látky proti rotavirovým infekcím v podmínkách ČR od 9. týdne života. Komise doplňuje toto doporučení především z důvodu zrušení plošné BCG vakcinace.

Příloha zápisu NIKO k tomuto tématu uvádí: n Rotavirové vakcíny jsou určeny pro prevenci RVGE u všech zdravých dětí v ČR. n Aplikaci první dávky je možné zahájit od 6 týdnů věku. Aplikace by měla být zahájena co nejdříve pro dosažení časné ochrany dítěte, nejpozději do 12 týdnů věku. Interval mezi jednotlivými dávkami by měl být minimálně 4 týdny, je možné simultánní podání s hexavakcínou, resp. vakcínami proti pneumokokům. Maximální intervaly mezi dávkami nejsou omezeny, ale schéma by mělo být aplikováno celé, a to nejpozději do 24. (Rotarix), resp. 32. týdne (RotaTeq). Vakcíny od jednotlivých výrobců by se neměly zaměňovat. n Dojde-li k aplikaci mimo současné simultánní podání s uvedenými vakcínami, je vhodné do další aplikace jakékoliv očkovací látky dodržet interval 14 dnů. n Očkování je kontraindikováno u dětí s vrozenou vývojovou vadou trávicího traktu, která by mohla predisponovat k intususcepci, případně u dětí po prodělaných operacích trávicího traktu v novorozeneckém vě-

ku, dále u dětí s těžkou kombinovanou imunodeficiencí (SCID). Před aplikací první rotavirové vakcíny není nutno provádět žádná vyšetření na diagnózu tohoto onemocnění (SCID), protože se jedná o onemocnění, které se vyskytuje ve velmi nízké frekvenci, a kontraindikace se tak týká pouze dětí, u kterých by bylo na základě anamnestických dat vážné podezření nebo u kterých by bylo toto onemocnění diagnostikováno. Při akutním průjmu, zvracení či akutním závažném horečnatém onemocnění je aplikaci RV vakcín nutné odložit. n U nedonošených dětí s gestačním stářím minimálně 25, resp. 27 týdnů (RotaTeq, Rotarix) je možné očkování zahájit podle chronologického věku, bez korekce. Toto doporučení se týká dětí v klinicky stabilizovaném stavu, jsou-li propuštěny z nemocniční péče. n Bylo-li dítě kalmetizováno, je možné podat první dávku za 9 týdnů od aplikace BCG vakcíny. Přetrvává-li v době aplikace nezhojená kalmetizační jizva, tedy indikuje-li očkující lékař oddálení aplikace hexavakcíny, ale současně nejsou přítomny závažné komplikace po BCG vakcinaci podléhající hlášení nežádoucích účinků po vakcinaci, je možné aplikaci rotavirové vakcíny zahájit. Důvodem je odlišný princip navození imunitní odpovědi. red

Ambulantní specialisté odmítají navýšení poplatků bez systémové analýzy Rada Sdružení ambulantních specialistů ČR, o. s. (SAS), 14. dubna přijala a zveřejnila usnesení k záměru navýšit regulační poplatky u ambulantních specialistů. V dokumentu mj. vyzývá k zahájení diskuse o racionalizaci systému zdravotní péče v ČR. „Jsme si vědomi, že tuto výzvu zveřejňujeme již opakovaně – naposledy 19. března 2011. Vyjadřujeme tímto lítost nad přístupem vedení ministerstva zdravotnictví, které místo solidní racionální diskuse preferuje s nikým neprojednané cyklicky se opakující výkřiky do médií,“ konstatuje usnesení rady v dovětku. Rada SAS v usnesení konstatuje, že registruje mediální zprávy o tom, že vedení Ministerstva zdravotnictví ČR opět bez dalšího upřesnění diskutuje o navýšení regulačních poplatků mimo jiné u ambulantních specialistů v případě, že k nim přijde pacient bez doporučení praktického lékaře. Dále že vláda ve svém programovém prohlášení akceptovala bod koaliční dohody, který říká: „Bude zvýšena regulace za návštěvu ambulantního specialisty bez doporučení.“ Registruje též, že neexistuje žádný ucelený a odborníky prodiskutovaný návrh, který by toto řešil, a mnozí jen spekulují, jaká částka by byla pro populaci českých pacientů únosná.

Obavy z důsledků

Rada SAS se obává, že absence kvalitní, na opravdu odborné úrovni vedené diskuse může mít za důsledek nežádoucí snížení dostupnosti zdravotní péče v ČR, významné zkomplikování situace opravdu nemocných lidí za cenu prodražení této péče (i pro samotné pacienty). Obává se nežádoucího nárůstu počtu pacientů v čekárnách praktických lékařů, významného nárůstu administrativní zátěže všech lékařů (zvláště ale praktiků) a kritického omezení práva pacienta na svobodnou volbu lékaře.

Podmínky podpory

Rada SAS vyhlašuje, že je připravena podpořit všechny návrhy změn českého systému zdravotnictví, které budou plnit následující kritéria: n Potřebnost takového kroku Podle ambulantních specialistů argumenty momentálně dohledatelné v tisku neplatí. Péče ambulantního

specialisty není podle nich v sumě o nic dražší než péče praktického lékaře. Všechny dosavadní souhrny vytvořené hlavně zdravotními pojišťovnami vycházejí tak, že počet lidí, kteří mají tendenci s jednou diagnózou navštěvovat více ambulantních specialistů, je tak malý, že náklady na jejich usměrňování by vysoce převýšily možný profit. Rada SAS doporučuje, aby systém počítal i s opravdu nemocnými lidmi, aby jim situaci jen zbytečně nekomplikoval a neprodražoval. Požaduje, aby pravidla přístupu k ambulancím mimo nemocnice a v nemocnicích byla stejná, aby systém nemotivoval pacienty k vyhledávání hospitalizací, neboť je-li problém řešitelný ambulantně, je ambulantní léčba vždy levnější než pobyt v nemocnici. Rada SAS nebude souhlasit s žádnou změnou, jejímž výsledkem by bylo omezování rovnosti subjektů poskytujících zdravotní péči. Mezi takové změny řadí Rada SAS i zavedení různé výše regulačních poplatků. Nebude-li to provázeno i změnou motivací jednotlivých subjektů v systému pracovat a o nemocné pacienty opravdu pečovat, nelze od toho očekávat jakýkoli pro občany ČR žádoucí efekt. n Kapacitní únosnost takového kroku Specialisté míní především únosnost ve vztahu ke kapacitě ambulancí praktických lékařů. A to hlavně s ohledem na fakt, že praktický lékař má již dnes v systému předepsanou funkci preventivní, což se nejčastěji pro malou motivovanost pacientů nedaří plnit v rozsahu, který požaduje dnes platná legislativa. Dále s ohledem na to, že případné navýšení práv praktického lékaře bude jistě provázeno navýšením jeho odpovědnosti včetně nárůstu jeho administrativní zátěže, neboť má-li mít doporučení medicínský smysl,

nesmí jít o prostý „výměnný list“, ale o solidní zprávu obsahující výsledky všech do té doby provedených vyšetření. n Sociální únosnost Musí být proveden propočet různé výše regulačních poplatků s odhady dopadů takovéhoto opatření na všechny skupiny obyvatelstva. Za klíčové Rada SAS považuje, že systém musí dát možnost pacientům připojistit se na jakékoli nově vzniklé „vícenáklady“, nejen odlišit péči standardní a nadstandardní.

Dostupnost péče i motivace lékařů

Dokument SAS zdůrazňuje, že daným opatřením nesmí dojít k poškození zdraví pacientů nebo ke zbytečnému prodloužení jejich léčby. Systém musí počítat s kvalitní dostupností i specializované péče pro pacienty, musí jasně stanovit odpovědnosti všem, kteří budou na péči spolupracovat nebo ji jakkoli usměrňovat, a to včetně odpovědnosti trestněprávní. Systém musí počítat s tím, že pokud doporučující lékař žádá o pomoc odborníka, nemusí vždy mít přesné informace o rozsahu činnosti příslušného žádaného lékaře, resp. musí být dána možnost rychlé dostupnosti jiného specializovaného, ev. superspecializovaného pracoviště. Také musí počítat s urgentními stavy vzniklými mimo klasickou ordinační dobu, nesmí potřebným pacientům blokovat přístup k LSPP nebo RZP. Podle usnesení nelze opomenout ani míru motivací jednotlivých skupin lékařů o pacienty opravdu pečovat – výše regulačních poplatků a jejich vzájemný poměr musí této motivaci plně odpovídat.

Výzva Rady SAS

Závěr usnesení tvoří veřejná výzva ambulantních specialistů adresovaná vládě, ministerstvu zdravotnictví, zdravotním pojišťovnám, České lékařské komoře, pacientským sdružením, jakož i sdružením praktiků a praktických pediatrů – a to včetně jejich reprezentantů z regionů mimo velká města – k zahájení diskuse o racionalizaci systému zdravotní péče v ČR s vyhověním všem výše uvedeným kritériím žádoucím pro pacienty. red

ročník 61 číslo 17 23. dubna 2012

Kdy uvažovat o neodkladné péči? V souvislosti s problematikou nutnosti udě­ lování souhlasu rodiče či rodičů u nezletilých se jako o něco aktuálnější, než tomu bylo do­ posud, jeví otázka definice neodkladné (pří­ padně akutní) péče. Podle zákona o zdravot­ ních službách lze totiž tuto péči nezletilým pacientům poskytovat i bez souhlasu. Tato pé­ če dokonce musí být poskytnuta, resp. její ne­ poskytnutí může mít velmi závažné právní ná­ sledky, a to jak v rovině trestněprávní, tak občanskoprávní. Výklad neodkladné péče v zákoně o zdravotních služ­ bách je ovšem po­ někud neurčitý. Zá­ kon v ustanovení § 5 odlišuje od ne­ odkladné péče ješ­ tě péči akutní (při­ znávám, že hranice mezi neod­ kladnou a akutní péčí podle definic v zákoně je pro mne značně nezřetelná) a u té již souhlas vyžaduje. Zákon definuje neodkladnou a akutní péči následují­ cím způsobem: n Neodkladná péče – „Účelem je zamezit nebo ome­ zit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo inten­ zivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, kte­ rý ohrožuje sebe nebo své okolí.“ n Akutní péče – „Účelem je odvrácení vážného zhor­ šení zdravotního stavu nebo snížení rizika vážného zhoršení zdravotního stavu tak, aby byly včas zjištěny skutečnosti nutné pro stanovení nebo změnu indivi­ duálního léčebného postupu nebo aby se pacient ne­ dostal do stavu, ve kterém by ohrozil sebe nebo své okolí.“ Pokud vyberu z definice neodkladné péče tu nejméně závažnou péči v daném ustanovení definovanou, do­ stávám se k tomu, že za neodkladnou péči lze pova­ žovat tu péči, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které by mohly vést k vážnému zhoršení zdraví. Domnívám se, že v praxi musí být toto ustanovení vykládáno i v kontextu s Úmluvou o biomedicíně, ne­ boť ta je pro Českou republiku právně závazná a do­ konce má podle čl. 10 Ústavy aplikační přednost před ustanovením zákona. Ustanovení čl. 8 Úmluvy o bio­ medicíně pak stanoví, že „pokud v situacích nouze nelze získat příslušný souhlas, jakýkoliv nutný lékař­ ský zákrok lze provést neprodleně, pokud je nezbytný pro prospěch zdraví dotyčné osoby.“ Domnívám se, že znění tohoto článku je poněkud širší než interpretace neodkladné péče podle zákona o zdravotních službách, a připouští tak širší možnost poskytnutí péče bez souhlasu zákonného zástupce. Nechci v žádném případě navodit dojem, že chybějící souhlas lze nahradit tím, že lékař účelově posoudí péči jako neodkladnou a tím nutnost souhlasu obe­ jde. Riziko neposkytnutí péče v situaci, kdy není lé­ kařem spolehlivě zjištěno, že se nejedná o péči neod­ kladnou, je však jistě výrazně větší než případná absence souhlasu. Podle mého názoru lékař může a musí v každém případě, kdy je mu nezletilým pa­ cientem udávána určitá zdravotní obtíž, u které má lékař podezření, že by mohla být příznakem nějakého závažnějšího onemocnění či stavu, provést příslušná vyšetření, a to bez požadavku na souhlas rodiče či rodičů. Teprve stanovení diagnózy lékařem je směro­ datné pro stanovení odkladnosti či neodkladnosti další péče a podle tohoto stanovení bude lékař dále postupovat. Rozhodně není přípustné, aby například nezletilý pa­ cient, který se dostaví sám (případně v doprovodu jiné osoby než rodiče) a udává např. bolest či cokoliv dalšího, co by mohlo být příznakem nějakého závaž­ nějšího stavu, který by bylo třeba řešit, nebyl vůbec vyšetřen s odkazem na absenci souhlasu. Záznam ve zdravotnické dokumentaci by pak měl ­každopádně obsahovat obtíže udávané pacientem. Mgr. Jakub Uher Sdružení praktických lékařů ČR


9

pro lůžková zařízení

ročník 61 číslo 17 23. dubna 2012

Kolektivní vyjednávání prochází zatěžkávací zkouškou

i

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP), Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů (LOK-SČL) a Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP), to jsou tři hlavní odborové organizace, které působí ve zdravotnických zařízeních. Vzhledem k situaci, která vznikla v souvislosti s nenaplněním loňského memoranda o zvýšení platů, není vyloučeno, že si zástupci odborů, ale i managementy lůžkových zařízení vyzkoušejí některé dosud nevyužité možnosti, které skýtá zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.

Zákon původně umožňoval, aby v případě, že se od­ bory působící v konkrétním zařízení nedohodnou ať už na znění vlastního návrhu kolektivní smlouvy, nebo na připomínkách k návrhu zaměstnavatele, zastupo­ vala zaměstnance odborová organizace s nejpočetněj­ ší členskou základnou. „To umožnila velká novela zá­ koníku práce, ale Ústavní soud toto ustanovení zrušil, takže v současné době musejí zástupci odborů při vy­ jednávání o kolektivní smlouvě postupovat jednotně, v opačném případě jednání končí. Tato zásada může působit problémy, když vzniknou ‚žluťácké odbory‘ z podnětu zaměstnavatele,“ říká JUDr. Vratislav Tomek, vedoucí právního a sociálního oddělení OSZSP. Ve zdra­ votnictví přitom neexistuje možnost jako ve velkých podnicích, kdy například různé profesní skupiny za­ městnanců Českých drah mohou se zaměstnavatelem vyjednávat samostatně.

„Může se stát, že se odbory obrátí na zřizovatele i se žádostí o výměnu ředitele,“ upozorňuje I. Břeňková. „To je základní problém se zákonem o kolektivním vy­ jednávání. Pokud u zaměstnavatele působí naše od­ borová organizace třeba s tisícovkou členů a vzniknou další odbory, které jich mají dvacet, bývá někdy ne­ možné uzavřít kolektivní smlouvu, protože zaměstna­ vatel takové situace využívá,“ uvádí místopředsedkyně OSZSP Ing. Ivana Břeňková. Pokud dojde k zásadněj­ ším neshodám mezi jednotlivými odborovými orga­ nizacemi, jedním z řešení je v takové situaci vypustit z návrhu sporné body, a potom je například práce přesčas upravena pouze zákoníkem práce.

Zaměstnanci mohou stávkovat, zaměstnavatel vyhlásit výluku Pokud odbory dospějí k jednotnému stanovisku, ale nedohodnou se se zaměstnavatelem, mohou si smluv­ ní strany zvolit zprostředkovatele. Tím může být buď

„Obáváme se, že v současné situaci bude přibývat případů, kdy zaměstnavatel vyhlásí vnitřní mzdový předpis,“ říká V. Tomek kdokoliv způsobilý k právním úkonům, nebo, pokud se na nikom neshodnou, může jedna ze stran požádat ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), aby tako­ vou osobu určilo ze svého seznamu zprostředkovatelů. Pokud ani zprostředkovatel nesjedná dohodu, existuje několik možností. Po vzájemné dohodě mohou jednající strany požádat MPSV o určení osoby rozhodce, nebo mohou odbory vyhlásit stávku, případně zaměstnavatel vyhlásit vý­ luku. „Jde o stávku za uzavření kolektivní smlouvy, tedy zákonem povolenou. Teoreticky může trvat až do dosažení dohody, ale stávkovat není možné příliš dlou­ ho, protože podle zákona nemají stávkující nárok na mzdu a ani na její náhradu. Po dobu výluky náleží za­ městnancům náhrada mzdy ve výši poloviny průměr­ ného výdělku,“ popisuje V. Tomek. „V současné době vyjednáváme v jedné velké nemoc­ nici a já působím jako zprostředkovatel. Sama jsem navrhovala možnost výluky, ale zaměstnavatel na ni nepřistoupil. Výluce nejsou zaměstnavatelé nakloněni, protože jejich prioritním zájmem je, aby zařízení fun­ govalo. Zatím se vyjednává o benefitech typu strave­ nek nebo příspěvků na dovolené, ale odměňování sto­ jí,“ dodává I. Břeňková. Rozhodce vydává rozhodčí nález, pokud ho jedna stra­ na nerespektuje, může se obrátit na příslušný krajský soud, který ve sporu rozhodne. „S tím jsem se za čtr­ náct let působení v odborovém svazu setkal jednou a rozhodnutí soudu v jisté míře vyhovělo oběma stra­ nám,“ rekapituluje V. Tomek.

Výhoda pro zaměstnavatele – vnitřní mzdový předpis Další možností je vydání vnitřního mzdového předpisu zaměstnavatelem. Tento dokument sice musí být pro­

jednán s odbory, ale pokud zaměstnavatel vysloví ne­ souhlas s jejich námitkami, může vnitřní předpis vydat a ten pak platí. „To je při vyjednávání o kolektivní smlouvě naše bolavé místo. Stává se to málokdy a v ta­ kových případech požadujeme, aby se vnitřní předpis stal součástí nebo dodatkem kolektivní smlouvy. A po­ tom už se posuzuje stejně jako kolektivní smlouva, obě strany musejí souhlasit,“ říká I. Břeňková a V. Tomek dodává: „Obáváme se, že v současné situaci bude těch­ to případů přibývat. Není vyloučeno, že Ústavní soud by se přiklonil spíše na stranu zaměstnavatelů, a tak by nebylo bez významu nějakým způsobem iniciovat podnět na jeho adresu.“ I. Břeňková popisuje ještě poslední možnost, totiž obrátit se na zřizovatele: „Pokud má například ředitel akciové společnosti od představenstva zadání, aby hospodařil vyrovnaně, a tudíž nemůže některým ­požadavkům vyhovět, může se jednání neúnosně protahovat. Ředitel argumentuje třeba tím, že ne­ vyplatí různé benefity, protože ty nejsou bez kolek­ tivní smlouvy daňově uznatelné, zaměstnanci na nich ale trvají a v tomto smyslu tlačí na odbory. Může se stát, že zástupcům odborů dojde trpělivost a oni se obrátí na zřizovatele třeba i s žádostí o výměnu ředitele.“

Trvání kolektivní smlouvy není limitováno Kolektivní smlouva se nejčastěji uzavírá na dobu jed­ noho roku, ale nic nebrání tomu, aby platila několik roků nebo dokonce byla uzavřena na dobu neurčitou. V takových případech je však obvyklé, že její usta­ novení týkající se mezd nebo platů a dalších benefitů se každoročně upravují formou dodatku. I. Břeňková ovšem v této souvislosti upozorňuje na případ, kdy v kolektivní smlouvě uzavřené na pět let zaměstna­ vatel slíbil odměnu zaměstnancům, kteří po tuto do­ bu neonemocní. V kolektivní smlouvě uzavřené v dalším roce, ve kterém měly být odměny vypláce­ ny, už toto ustanovení vypustil. Kolektivní smlouva se také může uzavírat se zpětnou platností, avšak samozřejmě k datu, kdy už neplatí smlouva předešlá. „To je velká výhoda a doufám, že nám zůstane zachována,“ říká k tomu I. Břeňková. V malých organizacích typu zařízení sociálních slu­ žeb se někdy stává, že kolektivní smlouva není uza­ vřena vůbec. „Několikrát se stalo, že když v takovém zařízení byl mezi zaměstnanci malý podíl odborářů,

odborová organizace fungovala pouze formálně ­nebo zcela zanikla – zaměstnanci si říkali, že nemá význam platit členské přípravky,“ upozorňuje V. Tomek.

Kolektivní smlouva vyššího typu se resortu zatím vyhýbá V resortu zdravotnictví není uzavřena kolektivní smlouva vyššího typu. „Před několika lety jsme se o to pokoušeli, byla na tom shoda i mezi všemi odborovými organizacemi, ale v té době vláda začala prosazovat věci, které neprospívaly sociálnímu smíru, a bylo řeče­ no, že po dobu následující stávkové pohotovosti se o kolektivní smlouvě vyššího typu vyjednávat nebude. Pohotovost trvala několik měsíců a jednání už se pak neobnovila, protože se změnily podmínky na straně zaměstnavatelů,“ uvádí V. Tomek. Podle předsedy

„Kolektivní smlouvy v jednotlivých zařízeních mají různou kvalitu, bylo by dobré uzavřít kolektivní smlouvu vyššího typu,“ doporučuje M. Engel.

L­ OK-SČL MUDr. Martina Engela by však kolektivní smlouva vyššího typu byla potřebná, protože v sou­ časných poměrech se jednotlivé kolektivní smlouvy co do kvality výrazně liší podle síly pozice vyjednavačů v konkrétních zdravotnických zařízeních.

Leimotivem letošních jednání je memorandum Hlavním bodem při vyjednávání o kolektivních smlouvách pro letošní rok je memorandum o zvýšení platů. Odbory se dohodly s Asociací českých a morav­ ských nemocnic (AČMN), že v jejích členských zaříze­ ních provede ministerstvo zdravotnictví (MZ) kont­ rolu, zda ředitelé mají nebo nemají na základě úhradové vyhlášky dostatek finančních prostředků na slíbené zvýšení, přičemž podle MZ je úhradová vyhláška zajišťuje, podle ředitelů nemocnic nikoliv. MZ ovšem navrhlo datovou strukturu údajů, které by měly být kontrolovány, a AČMN ji odmítla. Pracovní skupina ke kontrolám se sice sešla, ale výsledkem je­ jího jednání bylo, že kontrola na základě požadavků ministerstva je nepřijatelná. Otázkou zůstává vymahatelnost memoranda. „Nemo­ hu předjímat rozhodnutí soudů vyšších instancí, ale pokud by se někdo na základě memoranda domáhal u soudu zvýšení platu nebo spíše náhrady škody, my­ slím, že by soud s pravděpodobností hraničící s jistotou takový požadavek odmítl. Ale memorandum má hlav­ ně politickou váhu – pokud se jím s požehnáním vlády zavázal poslanec a člen vlády, měly by sliby být splně­ ny,“ uzavírá V. Tomek.  mt

n Zeptali jsme se… …Tomáše Válka, DiS., předsedy Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků n Do jaké míry zákon o kolektivním vyjednávání vyhovuje potřebám skutečného života? Co byste v něm změnil? Zákon o kolektivním vyjednávání je sice již staršího data, ale v podstatě splňuje všechna kritéria, která jsou pro kolektivní vyjednávání nutností. Především řeší úpravy kolektivních smluv vyššího stupně, dále pak možnost řešení sporů při kolektivním vyjednávání. Osobně nemám s aplikací zákona v praxi obtíže. Ani z našich základních organizací nejsou náměty na změnu zákona. Možná jediný problém v zákoně je pak hraniční způsob kolektivního vyjednávání, kterým je stávka. Ale ve zdravotnictví příliš stávkovat nelze, nebo je to přinejmenším velmi problematické. V nepřetržitých provozech, které zajišťují péči o pacienty, je to pak nerealizovatelné. n Mívají vaše organizace ve zdravotnických zařízeních problémy sjednotit se s reprezentacemi ostat­ ních odborových organizací na společném návrhu pro jednání s managementem? Pokud bývají ne­ shody, v čem především? Objevují se spíše ve větších, nebo menších zařízeních? V rámci jednotlivých kolektivních vyjednávání v organizacích, kde je více odborových organizací, samozřejmě občas bývají drobné názorové nuance. Z informací, které mám k dispozici, však téměř ve všech případech dochází ke sho­ dě a s tou se poté předstupuje před zaměstnavatele. Vím ovšem o jednom případu, kde organizace nenašly shodu, a tam je pak problém. Rada POUZP však do těchto vyjednávání vstupuje pouze na žádost základních organizací, neboť všechny mají právní subjektivitu. Věřím, že i tento případ se v brzké době vyřeší ke spokojenosti všech. red

n KVALITA V OTÁZKÁCH A  ODPOVĚDÍCH

Řízení rizika v akreditované nemocnici Nedílnou součástí systémů řízení kvality a bezpečí zdravotní péče jsou procesy sledování rizik v da­ ném zdravotnickém zařízení, analýza příčin těchto rizik a zavádění příslušných preventivních opatření. K naplnění Národních akreditačních standardů je nutno zavést institucionální systém hlášení tzv. nežádoucích událostí – těmi jsou situace, které vedly (nebo mohly vést) k poškození pacienta a nevyplývaly z přirozeného průběhu nemoci či poranění. Standardy neupravují rozsah sledova­ ných nežádoucích událostí, protože ten vyplývá z charakteristiky daného zdravotnického zařízení, zejména ze spektra poskytovaných zdravotních služeb. Není rovněž podstatné, jakou for­ mu ke sběru dat zařízení použije – např. zda papírovou či elektronic­ kou. Řada nemocnic a léčeben se v současné době zapojuje do pro­ jektu ministerstva zdravotnictví, jehož cílem je centrální sběr údajů

o nežádoucích událostech a analýza příčin těch nej­ závažnějších či nejčastějších s formulací doporuče­ ní pro terén. Takový systém již řadu let funguje na­ příklad ve Velké Británii a Dánsku a v souvislosti s doporučením Rady Evropské komise z června 2009 se vytváří i v dalších státech EU. Základní požadavky akreditačních standardů pro řízení rizik jsou následující: n Zavést systém hlášení nežádoucích událostí de­ finovaných vnitřním předpisem. Tento systém musí být primárně nesankční a umožňovat anonymní způsob hlášení. n Zavést postup analýzy příčin nežádoucích událostí – v praxi se obvykle volí jiný postup pro analýzu tzv. výstražných nežádoucích událostí, tedy těch s vysokou mírou rizika (sebevražda pacienta, zá­ měna strany či orgánu při výkonu, neočekávané úmrtí pacienta apod.), a pro analýzu událostí ostatních.

Spojená akreditační komise doporučuje zdravotnickým zařízením v přípravě na akreditaci, aby zavedla jak tzv. reaktivní nástroje řízení rizik (kořenová analýza), tak nástroje proaktivní (bezpečnostní vizita a analýza příčin a následků). Kořenová analýza je týmová analýza všech možných příčin, které su­ márně vedly ke vzniku nežádoucí události, slouží ke sběru podkladů nutných k zavedení preventivních opatření. Nejedná se o vyšetřování, jehož cílem je nalezení viníka, ale o co nejširší analýzu procesů v da­ ném zařízení, které mohly při péči o pacienta selhat. Koordinátorem analýzy by měla být osoba se znalostmi v oblasti řízení rizik ve zdra­ votnictví (obvykle nemocniční „kvalitář“) a analýzu samotnou by měl provádět tým, jehož členy jsou jak pracovníci z oddělení, kde došlo k příhodě, tak pracovníci přímo nezainteresovaní. Obvyklým výstu­ pem kořenové analýzy je doporučení změny či úpravy některého z procesů. Bezpečnostní vizita je v podstatě cílený audit. Organizována je jako krátká návštěva jednotlivých pracovišť v nemocnici, zaměřená vý­

hradně na oblasti klinických či neklinických rizik (např. manipulace s léčivy, perianestetická péče, protiepidemická opatření). Výstupy z bezpečnostní vizity slouží jako podněty k detailnější analýze. Analýza příčin a následků spočívá v modelování rizik v podmínkách daného zařízení – podnětem k ní je obvykle zkušenost z jiného zaří­ zení či literární údaj. Příslušné zařízení pak odpovídá na otázku „moh­ lo by se to stát u nás?“ s tím, že pomocí modelových situací prověřuje funkčnost zavedených procesů např. v oblasti bezpečí prostředí či rizika záměny pacienta či výkonu. Podmínkou úspěšného naplnění akreditačních standardů je tedy pro­ školení vybraných pracovníků v oblasti prevence rizik, zavedení funkč­ ního systému sledování nežádoucích událostí s pravidelně provádě­ nou analýzou příčin těch méně rizikových a bezprostředně prováděnou analýzou rizikovějších událostí a schopnost využívat pro­ aktivní i reaktivní nástroje pro řízení rizik při poskytování zdravotní péče. MUDr. David Marx, Ph.D.,  ředitel Spojené akreditační komise, o. p. s.


10

události, fakta, názory

ročník 61 číslo 17 23. dubna 2012

Platforma pojištěnců chce přímé volby do orgánů pojišťoven

i

Mimo jiné i ze stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je zcela jasné, že zdravotní pojišťovny je nutno vnímat jako veřejné fondy. Proto občané musejí mít možnost kontroly jejich činnosti buď přímo, nebo prostřednictvím svých volených zástupců ve správních radách. To však podle dosud platné právní úpravy není možné. Platforma zdravotních pojištěnců (PZP) proto podporuje zamýšlený zákon o zdravotních pojišťovnách, navržený Národní ekonomickou radou vlády (NERV) a ministerstvem zdravotnictví (MZ), v té části, která v jisté míře zavádí přímé volby do orgánů pojišťoven mezi jejich pojištěnci. Princip přímých voleb však chce rozšířit. Na briefingu PZP řekl člen jejího představenstva JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

Podle současné právní úpravy tvoří správní radu VZP 10 členů jmenovaných vládou a 20 členů volených poslaneckou sněmovnou podle principu poměrného zastoupení politických stran ve sněmovně. Správní rada zaměstnanecké zdravotní pojišťovny se potom skládá z pěti členů jmenovaných vládou, pěti členů volených z kandidátů zaměstnavatelů a pěti volených z kandidátů odborových organizací. „Volit či být volen do správních orgánů pojišťoven je pro běžného občana prakticky nemožné. Platforma zdravotních pojištěnců vnímá současný stav jako protiústavní a hrubě proti­demokratický a současně v něm vidí prapříčinu velkého množství případů neefektivity, plýtvání, porušování práv pacientů i ohrožování zdraví nemocných nedostupností péče,“ prohlásil O. Dostál. „Pokud je ředitel pojišťovny odvolatelný pouze svou správní radou, která neodpovídá občanům, nýbrž jenom politikům a jejich blízkým, nelze očekávat, že by sebelepší reformní zákony změnily chování pojišťoven tak, aby se ke svým pojištěncům chovaly jako ke svým klientům, to znamená respektovaly především jejich zájmy při nasmlouvávání zdravotní péče.“

Pojištěnci VZP zaplatili dluhy ZP Media

O. Dostál nastínil několik problematických bodů fungování zdravotních pojišťoven. Jedním z nich jsou fúze. Pojištěnci fúzujících subjektů nemají možnost zhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost jejich sloučení. Například zdravotní pojišťovna Media,

u níž selhaly kontrolní mechanismy, se posléze z rozhodnutí své správní rady sloučila s VZP a vnesla do ní svůj stamiliónový dluh. Ten nakonec zaplatili všichni pojištěnci VZP, aniž s tím mohli cokoliv udělat. Neméně důležitá je problematika ochrany pojištěnců. „Když se pojištěnec obrátí na svou pojišťovnu s tím, že se setkal s korupcí nebo nedostatečnou péčí, pojišťovna si nad tím často myje ruce. Dokonce i na webových stránkách VZP je napsáno, že pojištěnec se smí na pojišťovnu obracet pouze prostřednictvím smluvního zdravotnického zařízení,“ uvedl O. Dostál. „To je proti­ právní, ale v tuto chvíli nemá občan žádnou možnost to změnit. Pokud jde o získávání konkrétních informací o smlouvách mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními a o jejich hospodaření, soudy už konstatovaly, že pojišťovny jsou povinny je poskytnout, ale ředitelé je tají a dělají všechno pro to, aby je co nejdéle nepředložili.“ O. Dostál v této souvislosti upozornil na rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle něhož je takové informace povinen poskytnout například i Dopravní podnik hlavního města Prahy, který je akciovou společností. Tím spíše by tak měly učinit zdravotní pojišťovny jakožto veřejnoprávní subjekty.

Je nezbytné eliminovat konflikty zájmů

Je velmi podstatné, jaké smlouvy pojišťovny uzavírají s nemocnicemi, protože podle toho potom nemocnice může dát vydělat svým obchodním partnerům z řad distributorů léků a mate-

aby na ně měli vliv lidé, kteří mají finanční zájem na tom, která nemocnice dostane peníze a která ne, která nemocnice nakoupí nebo nenakoupí které léky nebo co jí bude pojišťovna tolerovat v rámci vykazování. Ve správních radách musejí zasednout lidé, kteří mají mandát od veřejnosti, kteří samozřejmě jsou odborníky, ale nejsou v konfliktu zájmů,“ řekl O. Dostál.

Princip přímé volby by neměl být omezován

riálu nebo dodavatelů služeb atd. „Proto je důležité, kdo kontroluje hospodaření a smluvní politiku pojišťovny, protože kdo má nad touto politikou kontrolu, ten může přes smluvní nemocnice poslat spoustu našich peněz těmto obchodním partnerům. To bude ještě důležitější v blízké budoucnosti, kdy platnost všech stávajících smluv skončí a to, s kým pojišťovna od roku 2013 uzavře smlouvu, bude rozhodovat o tom, která nemocnice zanikne a která bude i nadále existovat,“ pokračoval O. Dostál. Zdravotní pojišťovny mají současně velký vliv na stanovování úhrad a v konkrétních smlouvách podle tíživosti finančních limitací, které uvalí na smluvní partnery, nebo objemu finančních prostředků na nákladnou léčbu ovlivňuje, jak rychle a zda vůbec pacienti v dotyčném zařízení dostanou potřebnou péči. „Není možné, aby tyto záležitosti ovlivňovali kmotři politických stran. Není ani možné,

PZP z uvedených důvodů podporuje ministerský návrh zákona o zdravotních pojišťovnách v té části, podle které se mají zavést přímé volby do orgánů zdravotních pojišťoven z kandidátů z řad pojištěnců. „To je nesmírně důležitá a správná změna, protože i jeden nebo dva zástupci pojištěnců ve správní radě mohou způsobit alespoň to, že informace o hospodaření se budou dostávat na veřejnost a že bude možné interpelovat ředitele ohledně takových věcí, jako jsou sponzorské dary, které jsou v rozporu se zákonem, a dotazovat se na případné sankce vůči dotyčným zařízením,“ pokračoval O. Dostál. PZP však oproti návrhu zákona nesouhlasí s tím, aby se přímá volba týkala pouze třetiny členů správních orgánů – další třetinu má jmenovat MZ a třetina bude volena zaměstnavateli. Platforma hodlá usilovat o plné uplatnění rovného a přímého volebního práva. „Protože se však obáváme, že i tato omezená možnost by mohla být neschválena, případně nějak pokřivena, zpracujeme ústavní stížnost proti tomu, že je

občanům bráněno volit a být voleni. Jedná se o základní demokratické právo, a tak se domníváme, že ústavní soud by něco takového měl s radostí přijmout,“ informoval O. Dostál.

Vhodné by bylo spojení s krajskými nebo obecními volbami

Pokud jde o technickou stránku voleb do správních orgánů zdravotních pojišťoven, O. Dostál vidí jako reálné jejich spojení například s volbami do krajských zastupitelstev nebo s obecními volbami, už jenom z důvodu úspory veřejných financí. Platforma by mohla ustoupit ze svých požadavků v tom, že pasivní volební právo, tedy právo být zvolen, by bylo vázáno na nominaci těch, kdo systém platí, tedy zástupců odborů a průmyslu. „Alespoň jedna třetina by ale měla být ponechána pro osoby, které se rozhodnou kandidovat samy od sebe, protože jinak by bylo toto právo upřeno například advokátům, architektům, zemědělcům, prostě všem, kteří nejsou z definice v odborech, ale z definice nejsou ani velcí zaměstnavatelé, protože jsou typicky osobami samostatně výdělečně činnými nebo malými podniky,“ uvedl O. Dostál. Další věcí je, že jakmile bude mít MZ podle nového zákona kontrolní pravomoci nad činností pojišťoven zvenčí, nebude už zapotřebí, aby do správních rad jmenováním dosazovalo třetinu členů. Návrh NERV počítal s tím, že nominováni budou moci být pouze pojištěnci té které zdravotní pojišťovny. „Argument pro tuto možnost spočívá v tom, že jsou přímo svázáni se životem pojišťovny a nebylo by dobré, kdyby ve správní radě rozhodoval kdokoliv odjinud. Argument proti je založen na faktu, že za velkou část pojištěnců platí pojistné stát a že tedy velká část obyvatelstva má zájem na fungování kterékoliv pojišťovny. Platforma se nicméně kloní ke kandidatuře z řad pojištěnců příslušné pojišťovny,“ uzavřel O. Dostál. mt

MUDr. K. Štein: 20. rok činnosti VoZP by měl být úspěšný Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP ČR) začala působit 1. ledna 1993, letos tedy slaví dvacet let své existence. Při této příležitosti položily Zdravotnické noviny několik otázek jejímu generálnímu řediteli MUDr. Karlu Šteinovi. n Jste resortní pojišťovnou. Jaký je vztah VoZP k Armádě ČR? Je třeba zdůraznit, že jsme samostatným subjektem, dozorovaným volenou správní radou a dozorčí komisí. V roce 1992 jsme byli zřízeni z podnětu Armády ČR, abychom zabezpečovali její specifické úkoly v oblasti zdravotní péče. Armáda je pro nás nesmírně cennou složkou. Ve spolupráci s ministerstvem obrany zprostředkováváme úhradu zdravotní péče o vojáky v činné službě prostřednictvím dvou speci­ fických fondů, a to Fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče a Fondu pro úhradu preventivní péče. Jejich prostřednictvím hradíme zdravotnickým zařízením péči o vojáky, poskytnutou nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Jde zejména o preventivní roční prohlídky vojáků z povolání a kompletní úhradu vybraných lé­ čivých přípravků studentům vojenských škol. Nejsme však pojišťovnou pouze pro vojáky a studenty vojenských škol, ale naším klientem mů­ že být každý občan ČR. n Nevojáci tvoří většinu vašeho pojistného kmene. Čím je podle vás pro ně VoZP atraktivní? Vojáků z povolání v rámci profesionalizace armády, ale i úsporných opatření spíše ubývá. Musíme proto v zájmu ekonomické rentability a konkurenceschopného postavení udržovat určitou výšku pojistného

Foto: archiv VoZP

n Jak byste na konci druhé dekády činnosti charakterizoval současné postavení VoZP ČR? V letošním roce může dojít k výrazným změnám v poskytování zdra­ votní péče občanům. Úhradová vyhláška dává prostor k tomu, aby peníze sledovaly pacienta. Stručně řečeno, zdravotnické zařízení, které poskytuje kvalitnější péči a dokáže přitáhnout zájem pacien­ tů, má šanci získat více peněz. Na druhé straně budou existovat zdravotnická zařízení, která o pacienty i peníze přijdou. Lze očeká­ vat, že tento systém se nebude líbit všem účastníkům, ale pro pa­ cienta, který je samozřejmě nejdůležitější, by měl znamenat po­ stupné zlepšení chování zdravotnických zařízení a zkvalitnění péče. Pacient tak svým rozhodnutím přímo ovlivní financování daného zařízení. VoZP se na tyto změny cíleně připravuje. Pro změnu financování si vytvořila dobré výchozí podmínky. V roce 2011 byla jedinou zdra­ votní pojišťovnou s kladným hospodářským výsledkem. Zároveň významně posílila svůj pojistný kmen a poprvé v historii překročila hranici 600 tisíc pojištěnců. Celkovým počtem klientů, přesahujícím 625 tisíc, patří k největším v ČR. Proto jsem přesvědčen, že i 20. rok fungování bude úspěšný jak z pohledu výsledků, tak i v uspokojení nároků pojištěnců.

kmene. Aktivně se věnujeme náboru nových pojištěnců z řad veřej­ nosti. Striktně požadujeme, aby naši dealeři při tom dodržovali etický kodex. Zájmu nových pojištěnců napříč celou ČR se těšíme díky ­tradičně dobrému jménu a zajímavé nabídce preventivních progra­ mů. Pro pojištěnce VoZP zabezpečujeme zdravotní péči prostřednic­ tvím více než 22 000 smluvních partnerů, dbáme na kvalitu smluv­ ních zdravotnických zařízení. Důsledně je vybíráme a pravidelně hodnotíme. Za přednost pro vojáky v činné službě i pro širokou veřejnost považuji to, že hradíme nadstandardní péči ve vojenských zdravotnických zaří­ zeních po celé republice. Proplácíme náročná vyšetření, unikátní zá­ kroky a drahé léky. Máme Věrnostní klub, který poskytuje mnoho dal­ ších výhod. Totéž platí i pro preventivní program Zdravá rodina. Zmíním i jednu novinku – od 1. dubna nabízíme ve spolupráci s Českou pod­ nikatelskou pojišťovnou výhodné cestovní pojištění. Musím však zdů­ raznit, že i přes rostoucí počet klientů z řad veřejnosti pro nás zůstává spolupráce s armádou jedním z nosných pilířů naší činnosti. n Uveďte na závěr příklad, čím se VoZP vymyká běžnému standardu v poskytování zdravotní péče. Například to, že VoZP uzavřela s Thomayerovou nemocnicí smlouvu o využívání unikátního přístroje – fokusovaného ultrazvuku, navigo­ vaného magnetickou rezonancí. Jde o nový léčebně-diagnostický systém, který je výjimečný v ČR i v celé střední a východní Evropě. Používá se k diagnostice nádorového bujení a zároveň slouží k ne­ invazivním léčebným zákrokům. sj


ročník 61 číslo 17 23. dubna 2012

Visegrádská čtyřka a Rakousko jednaly o přeshraniční péči Zapracování pravidel Evropské unie o přeshraniční péči do národní legislativy, ale také výměna názorů na fungování systémů zdravotnictví v podmínkách hospodářské recese – to byla podle sdělení ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., témata rozšířeného jednání zástupců resortů zdravotnictví států Visegrádské čtyřky a Rakouska 13. dubna v Praze. Hosty L. Hegera byli jeho maďarský kolega Miklós ­Szócska, polská náměstkyně ministra Agnieszka ­Pachciarz, generální ředitel sekce zdraví slovenského ministerstva zdravotnictví Mario Mikloši a vrchní ře­ ditel pro zdravotní systém rakouského ministerstva Clemens Martin Auer. Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přes­ hraniční zdravotní péči byla schválena 9. března 2011 a v Úředním věstníku EU zveřejněna 4. dubna téhož roku. Článek 21 této směrnice stanoví, že členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 25. října 2013. L. Heger uvedl, že směrnice je formulována relativně volně a ponechává jednotlivým členským zemím po­ měrně dost prostoru k vytvoření vlastní modifikace pravidel pro oblast přeshraniční zdravotní péče. Její text mj. uvádí: „Tato směrnice ctí svobodu každého členského státu rozhodnout, jaký druh zdravotní péče považuje za vhodný, a tato svoboda není směrnicí do­ tčena. Žádné z ustanovení této směrnice by nemělo být vykládáno tak, aby narušovalo základní etické roz­ hodování členských států.“ Podle Leoše Hegera není nynější směrnice úplnou le­ gislativní novinkou v dané oblasti – v EU již například funguje nařízení umožňující pacientům, jejichž cho­ robu není možné léčit v mateřské zemi, vyžadovat tuto léčbu v jiném členském státě Unie. Ministr uvedl jako příklad situaci v ČR před zhruba 10 lety, kdy byly děti posílány do zahraničí na transplantaci jater. Současná

n Zpravodajský deník 12. duben n Praha 1 vyhlásila výběrové řízení na post ředitele Nemocnice Na Františku. Nové vedení má zajistit lepší hospodaření nemocnice, jejíž provoz město ročně stojí 15 až 20 mil. Kč. Loni nemocnice vykázala provozní ztráty ve výši 4,1 mil. Kč. Uchazeči se mohou městské části hlásit do 26. dubna. n Generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice, a. s., (KKN) MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, oznámil, že podle posledních dohod KKN s pojišťovnami by měly v nemocnicích zůstat zachovány všechny obory. Zároveň odmítl spekulace, že podle kritérií nastavených VZP by hrozil zánik Nemocnice v Chebu, kterou KKN spravuje spolu s Nemocnicí Karlovy Vary. Z jednání vzešel návrh na snížení počtu lůžek v Karlových Varech z nynějších 432 na 416 a v Chebu z původních 278 lůžek na 238.

13. duben

V Praze zastupoval Slovensko M. Mikloši (vlevo), Maďarsko M. Szócska (uprostřed) a ČR L. Heger. Foto: ZN směrnice podle něho oblast přeshraniční péče výrazně liberalizuje. Takže např. pro českého pojištěnce bude relativně bez jakýchkoli zábran dostupná i neakutní ambulantní péče v jiné zemi s tím, že jeho pojišťovna ji povinně uhradí ve výši úhrady v ČR. Směrnice dále umožňuje, aby si každý stát do své le­ gislativy vložil určitý kontrolní (brzdný) mechanismus, jak bude hradit náročnější péči, která sice je doma do­ stupná, ale je např. limitovaná kapacitou poskytova­ telů nebo finančními možnostmi. Tato oblast, resp. přístup jednotlivých států k tomuto typu přeshraniční péče, byla významným bodem pražského jednání. ­Podle L. Hegera Rakousko v této věci nehodlá žádné brzdné mechanismy uplatnit, neboť se neobává, že by

ohrozila zdravotní péči vnitřní. Země V4 vesměs uva­ žují o určité regulaci technicko-legislativního charak­ teru. „Dohodli jsme se, že vznikne pracovní skupina na úrovni expertů, která bude komunikovat při tvorbě jednotlivých transpozičních novel vlastních zákonů,“ uvedl ministr Heger na briefingu po jednání. Pro ilustraci uvedl, že objem úhrad za přeshraniční péči v současnosti činí zhruba 600 miliónů korun ročně. Bi­ lance je lehce negativní, to znamená, že péče poskyt­ nutá Čechům v zahraničí objemově převyšuje péči o ci­ zince v ČR. „Zajímavým údajem je relativně vysoký objem péče čerpané v ČR Čechy pojištěnými v cizině, tedy těmi, kdo v cizině pracují, ale za zdravotní péčí dojíždějí domů,“ sdělil Leoš Heger. top

Na ELTECA o distanci mezi zdravotním a sociálním sektorem Třetina seniorů žijících v zařízeních dlouhodobé péče trpí ne­ kde lidé žijí po dobu několika měsíců či let, by sice měla posky­ léčenou bolestí a depresí, téměř polovina jich dostává tlumící tovat péči co nejvíce podobnou domácímu prostředí, přičemž ale léky místo toho, aby tyto trýznivé problémy byly adekvátně není možné jakkoli snižovat dostupnost zdravotní péče. To řeší řešeny. různé země různým způsobem – v Rakousku např. dostupností Výzkumy ukazují, že jen u cca desetiny lidí s demencí je tento spektra služeb podle závažnosti zdravotního stavu jak v domácím, stav řádně diagnostikován. „Ještě méně lidí s demencí je řádně tak ústavním prostředí, ve skandinávských zemích zajištěním te­ léčeno, přestože již prokazatelně víme, že právě adekvátní léčba rénních i ústavních služeb dlouhodobé péče zejména na úrovni demencí výrazně zlepšuje kvalitu života pacientů i jejich peču­ obcí, ve Velké Británii provázaností zdravotních a sociálních služeb jících a snižuje potřebu dalších léků, zejména antipsychotik, a dohledem nad jejich odborností, v USA tím, že každé zařízení které mají spíše nežádoucí efekt,“ uvedla na tiskové konferenci dlouhodobé péče (nursing home) má kromě svého manažera zod­ u příležitosti pražského mezinárodního setkání ELTECA (Ex­ povědného za vlastní provoz také osobu odpovědnou za ošetřo­ vatelský proces (nursing director) a za kvalitní poskytování zdra­ change od Experiences in Long-term Care) doc. MUDr. Iva Hol­ votní a lékařské péče (medical director). merová, Ph.D., předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP a České alzheimerovské společnosti. Jednání ELTECA zahájila doc. Iva Holmerová. Předběžné výsledky probíhající studie dlouhodobé péče v ČR uka­ Setkání ELTECA, které se zaměřilo na odborné aspekty geriat­ Foto: z archivu elteca zují, že v zařízeních pro seniory žije pouze 25 % lidí, kteří si ne­ rické dlouhodobé péče, navázalo na loňské zářijové jednání stěžují na bolest. Čtyřiadvacet procet jich uvádí mírné bolesti, expertů v Praze, které stanovilo dvě základní oblasti, kterými je zapotřebí začít ve 28 % bolesti střední intenzity, 15 % bolesti těžké a 7 % dokonce bolesti nesnesitelné. vzdělávání profesionálů v této oblasti. Jedná se o interpersonální spolupráci a komu­ Doc. Holmerová v diskusi poukázala na skutečnost, že více než polovina klientů těchto nikaci v jednotlivých oblastech dlouhodobé péče včetně péče paliativní a problema­ zařízení užívá nějakou „tlumivou“ medikaci – antipsychotika či antihistaminika star­ tiku demencí. šího typu – nikoli adekvátní terapii bolesti či jiných trýznivých syndromů. ČR v současnosti připravuje zákon o dlouhodobé péči, který by měl překlenout dosud Vysoká je i prevalence deprese – pouze 48 % klientů nemá depresivní příznaky. propastnou mezeru mezi péčí zdravotní a sociální. „V této oblasti se již dále šetřit ne­ Až v 60 % nejsou ani lidé s těžkou depresivitou adekvátně léčeni. Tato situace není lepší ani u lidí s demencí, kteří nejsou v těchto zařízeních diagnostikováni a řádně dá, zvláště ne u nás, neboť ČR je z pohledu nákladů na tento typ péče i počtu zaměst­ nanců, kteří v ní pracují, daleko za ostatními rozvinutými zeměmi,“ konstatovala doc. léčeni. V diskusi opakovaně zaznělo, že úlohou nejen odborníků, ale celé společ­ Holmerová. Skutečnost, že v ČR dochází hlavně z ekonomických důvodů k další redukci nosti je, aby se tato zařízení nestala ostrovy bolesti, deprese a nedostatečné zdra­ votní péče. hech zdravotnického personálu, je třeba považovat za závažnou. Zařízení dlouhodobé péče,

Návrh nové právní úpravy ochrany proti hluku Svaz měst a obcí, ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo dopravy se podílely na přípravě věc­ ného návrhu zákona o hluku, který 17. dubna před­ stavil na tiskové konferenci ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Základními kategoriemi de­ finovanými v návrhu jsou zvuky, které mohou nega­ tivně ovlivnit zdraví – hluk z dopravy a stacionárních zdrojů typu průmyslových areálů, strojů a zařízení –, a zvuky, které zhoršují akustický komfort obyvatel – náhodné hluky a ojedinělé nebo krátkodobé expozi­ ce. První kategorie podle návrhu zůstává pod státním zdravotním dozorem, druhá přechází do pravomoci obcí.

11

události, fakta, názory

Pro hluk z dopravy se zavádějí čtyři hlukové zóny sta­ novené na základě výpočtových hlukových map, které budou součástí územně plánovací dokumentace. Pro vnitřní prostory zůstávají beze změny stávající hygie­ nické limity, které respektují doporučení Světové zdra­ votnické organizace (WHO). Návrh nepočítá s pevnými právně vymahatelnými li­ mity pro existující zdroje hluku, jeho působnost je na­ mířena spíše do budoucnosti – například na základě schvalovacích řízení pro výstavbu nebo instalaci no­ vých zdrojů hluku by se měly zóny vyšších kategorií zmenšovat. Schvalování koncertů, sportovních a spo­ lečenských aktivit by potom bylo v kompetenci obcí.

Bude vytvářen tlak na provozovatele dopravních zdro­ jů hluku na snižování jeho hladiny a realizaci protihlu­ kových opatření, která budou realizována na „principu rozumně dosažitelné míry“, tedy v mezích technických a ekonomických možností. Na realizaci těchto opatření se počítá se spoluúčastí majitelů nemovitostí, pokud jde o novou výstavbu, u stávající výstavby se pak i na­ dále budou řešit na účet vlastníka zdroje hluku. Návrh nově počítá s možností, že vlastník nemovitosti proti­ hluková opatření odmítne, a pak je objekt nositelem akustického věcného břemene. Návrh ještě projde rozsáhlou veřejnou debatou, s plat­ ností zákona se počítá od roku 2014 nebo 2015.  red

n Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vy­ měřil Fakultní nemocnici Olomouc pokutu 500 tis. Kč za chyby v tendrech na modernizaci přístrojů. Rozhod­ nutí je pravomocné. Podle obžaloby u zakázek za de­ sítky miliónů korun nemocnice nevyhlásila otevřené výběrové řízení, ale využila pouze neveřejného jedna­ cího řízení. Nemocnice podle ÚOHS neprokázala, že by bylo nemožné stanovit v zadávacích podmínkách po­ třeby zadavatele tak, aby mohl zakázky zadat jinou formou zadávacího řízení.

16. duben n Královéhradecký kraj vypsal soutěž na první etapu modernizace a dostavby Oblastní nemocnice Náchod, a. s., za odhadovanou cenu 875 mil. Kč. Zájemci mohou nabídky podat do 18. května. Projekt počítá se stavbou čtyř nových budov, ve kterých budou operační sály, téměř dvě desítky specializovaných vyšetřoven a více než 180 lůžek. Podle sdělení hejtmanství by vlastní stavba měla začít letos, hotová by podle zadávacích podmínek měla být za 27 měsíců. Část nákladů chce kraj získat z evropských dotací. n Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje (ZHKHK) dostal od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) půlmiliónovou pokutu. Rozhodnutí je pravomocné. ZHKHK vypsal tzv. soutěž o návrh, do kte­ ré se přihlásila pouze firma Puro-Klima, a. s., které po­

sléze holding celou zakázku na přístrojové vybavení za 118 mil. Kč bez otevřené soutěže zadal. „Jednání zadavatele mělo za následek vyloučení přístupu jiných dodavatelů než vybraného uchazeče do soutěže o ve­ řejnou zakázku, tedy omezení soutěžního prostředí,“ uvedl v rozhodnutí předseda ÚOHS Ing. Petr Rafaj.

17. duben n Primář neurologické kliniky Pardubické krajské ne­ mocnice MUDr. Petr Geier oznámil zahájení rekon­ strukce iktového centra. Náklady budou činit 12 mil. korun, investorem je Pardubický kraj. Součástí moder­ nizace, která by měla trvat 8 měsíců, je i obměna pří­ strojového vybavení za cca 20 mil. Kč, která bude fi­ nancována z prostředků EU. n Mluvčí Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně (FNUSA) Mgr. Šárka Urbánková oznámila, že FNUSA získala na svůj projekt dalšího vzdělávání zdravotníků „Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“ 32,5 mil. Kč z evrop­ ského fondu OPVK - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Peníze musí nemocnice vyčer­ pat během tří let. Do projektu se podle ředitele ne­ mocnice Ing. Petra Košky, MBA, zapojí 5 partnerských škol, přes 2000 studentů a téměř 200 lektorů.

18. duben n Premiér ČR RNDr. Petr Nečas oznámil že zdravot­ nické záchranné služby v krajích dostanou příští rok od státu 105 mil. Kč na nákup vybavení pro mimořádné a krizové situace. Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., uvedl, že nařízení bude platit od 1. ledna 2013. Na platy se peníze použít nesmějí, splatnost částky bude vždy k 30. červnu daného roku a každý rok se bude valorizovat o inflaci. n Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) otevřela ambu­ lantní trakt s cévní a kardiologickou ambulancí, cent­ rem pro hypertenzi a stacionářem. Nemocnice do jeho vybudování investovala 8 mil. Kč. „Podle prvních údajů můžeme předpokládat, že letos provedeme přibližně 9 tisíc ultrazvukových vyšetření srdce, před čtyřmi lety jich bylo během roku zhruba pouze 4500. Loni bylo u nás provedeno 1020 intervenčních zákroků na srdci,“ uvedl MUDr. Miroslav Homza, primář kardiovaskulár­ ního oddělení FNO. red, čtk, new, ita

n Lidé Dr. Jeremy Levin Od května t. r. prezident a generální ředitel izraelské farmaceutické společnosti Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. Nahradí Šloma Yanaie, bývalého izraelského armád­ ního generála bez předchozí farmaceutické praxe, který řídil největšího světového výrobce generických léků pět let. Informaci přinesl server patria.cz. Jihoafrický rodák J. Levin (58) je bývalým senior viceprezidentem pro strategii ame­ rické farmaceutické firmy Bristol-Myers Squibb Co. Má lékařský diplom z Cambridge a doktorát na Oxfordské univerzitě z molekulární biologie. Je občanem USA a Velké Británie. V globálním farmaceutickém průmyslu působí přes 25 let. Jak uvádí server bloomberg.com, má velké zkušenosti především s marketingem, výzkumem a tvor­ bou aliancí. V letech 2003 až 2007 byl globálním ředitelem pro obchodní rozvoj a strategické aliance ve švýcarské farmaceutické firmě Novartis AG.

Ing. Rudolf Kodytek Nový komerční ředitel společnosti Johnson & Johnson pro Česko, Slovensko a Maďar­ sko. Jeho hlavním úkolem je udržovat silné postavení a zajistit další růst společnosti v sektoru zdravotnických prostředků. R. Kodytek (46) je absolventem VUT v Brně. Profesní kariéru zahájil v Jihlavanu, vý­ robci hydraulických zařízení. Od r. 1994 působil ve společnosti Procter & Gamble, bě­ hem 10 let se zde vypracoval z obchodního zástupce na team leadera pro klíčové zá­ kazníky v regionu střední Evropy. V letech 2004 až 2011 působil ve vrcholných manažerských pozicích ve společnostech Gillette, PepsiCo ČR a SR a Groupe SEB.  hh

L. Heger: Výuka veřejného zdravotnictví je v ČR relativně slabá Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., chce posílit výuku veřejného zdravotnictví, tedy podpory zdraví společnosti a prevence onemocnění. Ta je v ČR podle jeho slov nyní „relativně slabá“, což může ovlivňovat celý zdravotní systém. O tomto záměru informoval ministr zpravodaje ČTK během své cesty po Spojených státech koncem března. Výuku veřejného zdravotnictví a medicínského práva poskytují nyní jen lékařské fakulty a pouze pro mediky. Ná­ stavbový obor pro vzdělávání lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví na Institutu pro další vzdělávání ve zdravotnictví zrušilo ministerstvo za vedení MUDr. Tomáše Julínka, MBA. Podle L. Hegera by se ale tato výuka měla zavést pro všechny, kdo se pohybují ve zdravotnictví, např. i pro za­ městnance zdravotních pojišťoven, kteří zdravotní systém ovlivňují výrazně. „V pojišťovnách pracují jistě skvělí ekonomové a organizátoři, ale mnozí o systému a jeho teorii moc nevědí. Je třeba zvýšit spolupráci programů, které jsou nyní na mnoha místech. Ideální by bylo, kdyby na konci těchto ak­ tivit byl nějaký stabilní vysokoškolský program,“ uvedl doc. Heger. Ministerstvo zdravotnictví tedy buď musí vrátit veřejné zdravotnictví do vzdělávacích oborů – může se stát obo­ rem hlavním nebo nástavbovým –, nebo musí zákonem stanovit zvláštní podmínky pro vzdělávání ve veřejném zdravotnictví. V zahraničí je podle Leoše Hegera výuka takových oborů běžná. Zaměřuje se na ni například ­Minnesotská univerzita, kterou ministr navštívil na závěr své cesty 30. března.  čtk, red


12

servis

ročník 61 číslo 17 23. dubna 2012

n Personální inzerce Výběrové řízení n Primář oddělení dip

MEDITERRA s. r. o. Rehabilitační klinika Malvazinky vypisuje výběrové řízení na pozici • primář oddělení DIP Požadujeme: specializovanou způsobilost v oboru anesteziologie a resuscitace, licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře – primáře, bezúhonnost a zdravotní způsobilost, manažerské a morální předpoklady. Nabízíme: vedení oddělení dlouhodobé intenzivní péče v renomované rehabilitační klinice, která je součástí skupiny MEDITERRA a nadnárodní skupiny VAMED, možnost osobního i kariérního růstu, zajímavé finanční ohodnocení a zaměstnanecké benefity. Strukturovaný profesní životopis, včetně motivačního dopisu a kopií dokladů prokazujících způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb. zasílejte nejpozději do 15. 5. 2012 na adresu: Personální oddělení, MEDITERRA s. r. o. – Rehabilitační klinika Malvazinky, U Malvazinky 177/7, 150 00 Praha 5 nebo e-mailem na adresu: alena.sadilkova@malvazinky.cz

n Učitel/učitelka

Děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové vypisuje výběrová řízení na místa: • učitel Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku s úvazkem 0,43 Požadavky: absolvent magisterského studijního programu všeobecné lékařství nebo student s předpokladem ukončení magisterského studijního programu všeobecné lékařství v akademickém roce 2011/2012, zájem o obor, předpoklady pro pedagogickou, publikační a vědeckovýzkumnou práci, znalost práce na PC a anglického jazyka. Předpokládaný nástup červenec až srpen 2012 • 2 učitele Psychiatrické kliniky s úvazky 0,2 (z toho jedno místo je zástup za MD Požadavky: absolvent magisterského studijního programu všeobecné lékařství

nebo student s předpokladem ukončení magisterského studijního programu všeobecné lékařství  akademickém roce 2011/2012, specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie, zařazení do specializační přípravy v tomto oboru, v případě absolventa LF zájem o zařazení do specializační přípravy, předpoklady pro pedagogickou, publikační a vědeckovýzkumnou práci, znalost práce na PC a anglického jazyka. Nabízíme možnost postgraduálního studia. Nástup podle dohody. K přihláškám na vypsaná místa je třeba přiložit ověřené doklady o VŠ vzdělání včetně osvědčení o státní zkoušce, přehled o dosavadní praxi potvrzený zaměstnavatelem, profesní životopis s uvedením přehledu odborné, vědecké, grantové a publikační činnosti, souhlas v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů. Platové podmínky podle mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze. Přihlášky zasílejte do 24. 5. 2012 na sekretariát děkana Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, Šimkova 870, poštovní přihrádka 38, 500 38 Hradec Králové.

n Přednosta/přednostka

Děkan Lékařské fakulty UK v  Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na místa: • přednosta/ka Ústavu hygieny a preventivního lékařství • přednosta/ka Ústavu lékařské biochemie Kvalifikační požadavky: profesor nebo docent příslušného oboru, soustavná pedagogická praxe na vysoké škole nejméně 5 let v oboru, organizační schopnosti, vědecká a publikační aktivita, řešitelství vědeckých grantů a projektů, aktivní znalost anglického jazyka podmínkou. Na uvedená místa se vztahují podmínky zákona č. 451/91 Sb. Předpokládaný datum nástupu od 1. 9. 2012. K přihláškám na vypsaná místa je třeba

přiložit profesní životopis, přehled o dosavadní praxi potvrzený zaměstnavatelem, přehled o odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně činnosti publikační, koncepci řízení ústavu, ověřený doklad o VŠ vzdělání včetně osvědčení o státní zkoušce, vědecké a vědeckopedagogické hodnosti a souhlas v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Platové podmínky podle mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze. Přihlášky zasílejte do 24. 05. 2012 na sekretariát děkana Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, Šimkova 870, poštovní přihrádka 38, 500 38 Hradec Králové.

n Lékařský ředitel

MEDITERRA s.r.o. Rehabilitační klinika Malvazinky vypisuje výběrové řízení na pozici lékařský ředitel. Náplň práce a odpovědnosti: společně s  provozním ředitelem a ředitelem pro ošetřovatelskou péči řídit celé zdravotnické zařízení, vrcholově vést lékařský personál, vytvářet strategie a koncepce v oblasti diagnostické, léčebné a preventivní péče a odpovídat za jejich realizaci, odpovědnost za kvalitu poskytované léčebné a preventivní péče, odpovědnost za účelné a efektivní rozmístění lékařského personálu podle aktuálních potřeb oddělení za dodržení požadavků zdravotních pojišťoven, spoluodpovídat za ekonomické výsledky zdravotnického zařízení, spolupracovat s ostatními lékařskými řediteli ve skupině MEDITERRA. Požadujeme: specializovanou způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb., licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře – primáře, bezúhonnost a zdravotní způsobilost, min. 5 let praxe na manažerské pozici, aktivní znalost AJ / NJ. Nabízíme: příležitost stát se členem vedení renomované rehabilitační kliniky specializované zejména na výkon ortopedických operací a na komplexní pooperační a poúrazovou rehabilitační péči, možnost seberealizace a příležitost kariérního růstu v rámci skupiny MEDITERRA i nadnárodní skupiny VAMED, zajímavé

Objednací kupón Zdravotnických novin 799 Kč

Studentské, roční*

639 Kč

Balíček 1 + 1, roční (Zdravotnické noviny a Florence)

n Zástupce primáře patologického oddělení

Oblastní nemocnice Kolín, a. s. vypisuje výběrové řízení na funkci zástupce primáře patologického oddělení Požadujeme: 8 let praxe v příslušném oboru, specializovanou způsobilost (atestace II. stupně nebo euroatestace), morální a občanskou bezúhonnost (ve smyslu zákona č. 451/1991sb., v platném znění). Nabízíme: zajímavé mzdové ohodnocení, zázemí perspektivní krajské plně akreditované nemocnice, zaměstnanecké benefity, podporu vzdělávání a seberealizace, seriózní jednání. V případě zájmu o pozici zašlete nejpozději do 31. 5. 2012: průvodní dopis, strukturovaný životopis, ověřené kopie dokladů o dosažené kvalifikaci, výpis z rejstříku trestu na adresu: Oblastní nemocnice Kolín, a. s., Sekretariát ředitele, Žižkova 146, 280 00 Kolín. Obálku označte heslem „Výběrové řízení“ V případě dalších informací kontaktujte: prim. MUDr. Radim Žalud, e-mail: radim.zalud@nemocnicekolin.cz nebo tel. 321 756 481

Volná místa n Sekundární lékař/lékařka

Fakultní nemocnice v Motole přijme pro Dětskou psychiatrickou kliniku UK 2. LF sekundárního lékaře/ku. Požadavky: ukončená LF, výhodou praxe na dospělé psychiatrii nebo zapsání do spec. oboru dět. a dor. psychiatrie

před 30. 6. 2009. Pozice otevřena i pro absolventy (doložit ukonč. studia do 20. 6. 2012). Písemné nabídky s CV zasílejte do 21. 5. 2012 k r. přednosty Dětské psychiatrické kliniky 2. LF, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 nebo e-mailem: michal.hrdlicka@lfmotol.cuni.cz. Informace na tel.: 22443 3401.

n Fyzioterapeut/fyzioterapeutka Domov sv. Karla Boromejského v Praze přijme Fyzioterapeuta/fyzioterapeutku. Požadujeme příslušné vzdělání. Více na www.domovrepy.cz, své životopisy prosím zasílejte na e-mail: konsolata@domovrepy.cz

n Sekundární lékař/lékařka

Sekundárního lékaře (i absolventa) pro Interní oddělení Strahov přijme Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Požadujeme: kvalifikaci, praxi, zájem o vnitřní lékařství či nefrologii. Nabízíme zajímavou práci, možnost dalšího profesního růstu, zázemí fakultní nemocnice v příjemném pracovním prostředí menšího lékařského kolektivu. Nástup podle dohody. Kontakt: primář MUDr. Vladimír Polakovič, MBA, tel:. 225 003 242, e-mail: polakovic.vladimir@vfn.cz

n Lékař – radiolog

MEDITERRA s. r. o. Rehabilitační klinika Malvazinky, U Malvazinky 177/7, Praha 5 přijme lékaře na pozici Lékař – radiolog Požadujeme: specializovanou způsobilost v oboru radiologie a zobrazovací metody, znalost SONO diagnostiky, oprávnění SÚJB pro výkon radiačního dohledu, licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře – primáře. Nabízíme: práci vedoucího rtg pracoviště, malý kolektiv, plný nebo částečný úvazek, zázemí renomované rehabilitační kliniky, dobré finanční ohodnocení.  Nástup možný podle dohody. Kontakt: Alena Sadílková, personální odd., tel.: 251 116 653, e-mail: alena.sadilkova@malvazinky.cz

CHYBÍ VÁM LIDI?

Objednávám předplatné: Standardní, roční

finanční ohodnocení a zaměstnanecké benefity. Strukturovaný profesní životopis, včetně motivačního dopisu a kopií dokladů prokazujících způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb. zasílejte nejpozději do 15. 5. 2012 na adresu: Personální oddělení, MEDITERRA s. r. o. – Rehabilitační klinika Malvazinky, U Malvazinky 177/7, 150 00 Praha 5 nebo e-mailem na adresu: alena.sadilkova@malvazinky.cz

Pro zasílání své personální inzerce využijte naši e-mailovou adresu:

1 220 Kč

radkova.inzerce@ambitmedia.cz

* Pro uplatnění studentského předplatného je třeba doložit platné potvrzení o studiu.

Předplatné zahrnuje 40 čísel Zdravotnických novin včetně pravidelných příloh Lékařské listy a Kongresový list.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

ODBĚRATEL

(nevyplňujte, jsou-li shodné s odběratelem)

Titul: ........................................................................................................................................

Organizace: .....................................................................................................................

Jméno a příjmení: ........................................................................................................

Adresa: ................................................................................................................................

Organizace: .......................................................................................................................

PSČ a město: ...................................................................................................................

Obor činnosti: .................................................................................................................

IČ: .............................................................................................................................................

Adresa: ..................................................................................................................................

DIČ: .........................................................................................................................................

PSČ a město: .....................................................................................................................

Telefon: ...............................................................................................................................

Telefon: .................................................................................................................................

E-mail: ..................................................................................................................................

E-mail: ....................................................................................................................................

Způsob úhrady:

Datum:...................................................................................................................................

Podpis: ............................................................................................................................

složenka

faktura

Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu: Postservis, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9,

faxem na číslo 284 011 847 nebo e-mailem na adresu predplatne@ambitmedia.cz. Předplatné si můžete objednat také na bezplatné infolince České pošty 800 300 302 nebo webových stránkách www.zdravky.cz.

Objednávkou dává předplatitel dobrovolně souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze společnosti Ambit Media, a. s., se sídlem Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5-Smíchov, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro účely nabízení výrobků a služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických a tištěných prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu. Předplatitel bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Více na www.ambitmedia.cz.

ZN 17_2012  
ZN 17_2012  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

Advertisement