Page 1

V tomto vydání

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz

ročník 61 • číslo 29–30 • 16. července 2012 cena 26 Kč • pro předplatitele 20 Kč

Proč čtu ZN?

Čtoucím pozdrav!

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví

19

Je mi milou povinností gratulovat jubilantovi, Zdravotnickým novinám, k významné šedesátileté tradici. Během dlouhé doby jejich existence vykrystalizovaly hlavní směry jejich medicínské a zdravotnické publicistiky. Jsou nepochybně dobrým zdrojem informací o všem, co se aktuálně děje v našem zdravotnictví. Je sympatické, že neustrnuly v zajetých kolejích. Již čtvrtým rokem v nich čtenář najde např. Kongresový list, který informuje koncizní formou o důležitých národních i mezinárodních sjezdech. Členové ČLS JEP se tak dočtou o četných akcích, a to způsobem, který podává jasný přehled a vytkne nejdůležitější body k zapamatování a k využití v praxi. Vynikající je i poutavá fotografická dokumentace. Na nedávném sjezdu Světové lékařské asociace WMA v Praze, jehož organizace byla svěřena ČLS JEP, byly zdůrazněny sociální aspekty medicíny. I v této oblasti Zdravotnické noviny poskytují čtenáři přehled hlavních směrů aktuálních globálních i lokálních sociálních problémů. Přeji tedy do dalších let Zdravotnickým novinám další úspěchy, aby i nadále byla naše zdravotnická obec atraktivním a solidním způsobem informována o tom, co se děje v medicíně, zdravotnictví i v sociální oblasti doma i ve světě. Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, prezidentka České asociace sester Zdravotnické noviny mě provázejí celou mou profesní kariérou. Vždy jsem oceňovala nejen odborné články, ale také komentáře a glosy k současnému dění ve zdravotnictví. V průběhu uplynulých 60 let byl život ZN zmítán několika bouřemi, ze kterých, zdá se, vyšly nakonec ještě více posíleny. I když dlouholetý boj velmi vysiluje. Cílem ZN bylo vždy poskytovat nám zdravotníkům maximální informační servis, reagovat na naše potřeby, ale také provokovat a přinášet nezvyklé a někdy i kontroverzní pohledy. Postupem času vznikaly zajímavé formáty, v poslední době např. kulaté stoly – diskusní fóra, jejichž účastníci na neutrální půdě diskutují o daném tématu a posouvají své názory či návrhy řešení dopředu za profesionálního moderování šéfredaktorem ZN. Za nelékařská zdravotnická povolání musím ocenit prostor, který naše témata v průběhu let na stránkách novin získala. Postupem času jsem díky své pozici v České asociaci sester i na ministerstvu s vydavatelstvím spolupracovala blíže a měla jsem tedy možnost poznat řadu významných redaktorských osobností. Byť profesí novináři, v průběhu let získali velmi hluboké znalosti a vhled do problematiky zdravotnictví. Zdravotnické noviny jsou výsledkem práce mimořádně schopných a vzdělaných lidí, kterých si my zdravotníci vážíme a děkujeme jim za možnost vzájemně spolupracovat.

T

S úvodníkem tohoto názvu vyšlo téměř přesně před 60 lety – 21. července 1952 – první číslo Zdravotnických novin, které vznikly přejmenováním svého předchůdce, časopisu Sociální a zdravotnická práce. Ten vycházel jako periodikum revolučního odborového hnutí zaměstnanců sociální a zdravotní služby, k němuž se posléze jako spoluvydavatel Zdravotnických novin přidalo ministerstvo zdravotnictví. Zdravotnické noviny nebyly časopisem čistě odborným, dnešnímu čtenáři tedy jeho stránky velmi dobře dokumentují dobové tendence zejména pokud jde o míru, v jaké byla odborná problematika medicínská a zdravotně-sociální podbarvena politickými filiacemi. V tomto ohledu se dosti výrazně lišila šedesátá léta od let padesátých, sedm­ desátých a osmdesátých, dlužno ale uznat, že snahou redakce, ať už pracovala v jakémkoli složení, bylo vždy v mezích možností dostát především zpravodajským povinnostem. Rozhodli jsme se čtenářské obci nabídnout jakousi sondu do šedesátileté historie novin, pohled na jejich cestu k podobě, která jako jediná má rozumné oprávnění – k médiu, které nezaujatě informuje o všem, co souvisí se zdravotnictvím a medicínou. Až do konce letošního roku si laskavý čtenář bude moci v každém čísle Zdravotnických novin přečíst ukázky z jejich produkce v uplynulých desetiletích a věříme, že to pro něj bude podnětem někdy k zamyšlení, někdy i k pousmání. Vaše redakce

Zdravotnické noviny tvořily a tvoří určitou stabilní odbornou platformu, na níž se mohou vyměňovat poznatky z oblasti řízení zdravotnictví. Roli média informujícího o aktualitách, předpisech a pokynech, kterých se ve sféře organizace zdravotnictví vydává spousta, plnily spolehlivě napříč všemi dobami, jimiž prošly. Počínaje již padesátými lety minulého století, kdy se navzdory ideologicky zlé a deformované době československé zdravotnictví velmi úspěšně reformovalo do podoby, která byla na tehdejší poměry mimořádná. Po roce 1989 pak Zdravotnické noviny doslova rozkvetly a staly se fórem s výrazným odborným i politickým aspektem. Všechny názory se zde prezentovaly vždy vyváženě a ze všech stran, nikdy výrazněji nepřevažovaly ani levicové, ani pravicové. To pokládám za velmi cenné, protože jak bylo ve světě prokázáno, ideální zdravotní systém neexistuje. Proto je třeba hledat důvody, proč některý z nich, ať je politicky orientován jakkoli, funguje dobře a jiný špatně. V tom Zdravotnické noviny sehrávaly a sehrávají vždy velmi dobrou roli – a já jim proto do dalších desetiletí přeji hodně úspěchů odborných, vydavatelských i samozřejmě a komerčních, protože bez nich se na trhu existovat nedá. Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda ČLS JEP

6

LE 52

-20

12

...ty pravé s tradicí

Jak jsme se Zdrávkami spolu prožili třetinu života Tak už je Zdrávkám, jak familiárně nazýváme Zdra­ votnické noviny, taky šedesát let… Strávili jsme spolu oba, já i Zdrávky, více než třetinu života. Ne že bych Zdravotnické noviny neznal v době dřívější. Pra­ coval jsem ve farmaceutickém výzkumu ve SPOFA, tedy v resortu zdravotnictví, pro který byly Zdravot­ nické noviny hlavním periodikem. Byly vydávány společně ministerstvem zdravotnictví a jednotnými odbory ROH. V tom po roce 1989 nastala největší změna. Ministerstvo zůstalo, jednotné odbory nikoli. Svoboda sdružování již ne na papíře, ale ve skuteč­ nosti přinesla odborovou pluralitu. Tím se Odboro­ vému svazu zdravotnictví a sociální péče ČR dostalo v rámci rozdělení odborového majetku i odpověd­ nosti za Zdravotnické noviny. Dvacet jedna let jsem stál v čele odborového svazu a dvacet jedna let jsem tedy měl osobní odpovědnost plnit roli dobrého hos­ podáře i ve vztahu ke Zdravotnickým novinám. Nebylo to jednoduché, ale naštěstí jsem v tom nebyl sám a na skvělé lidi jsem měl štěstí. Co jméno šéf­ redaktora, to ikona. Dagmar Pohunková, skvělá osobnost české medicínské etiky, profesionální no­ vinář Honza Řezáč, který nás bohužel opustil dříve, než mohl své dílo ve Zdrávkách dokončit, houževnatý a přemýšlivý Tomáš Cikrt, kterého doba ještě nedo­ cenila, i Honza Kulhavý, stejně statečný jako aktuální vydavatel.

ZN se po roce 1989 staly moderním periodikem Od počátku jsem měl představu, že české zdravotnic­ tví a lidé v něm pracující budou potřebovat více in­ formací ze zdravotnických věd i praxe, ale také ze společenského života, než jim poskytnou běžná pe­ riodika. Týdenní frekvence a novinový formát Zdra­ votnických novin k tomu byly ideálními prostředky. Po celá léta jsem se držel zásady, že Zdravotnické no­ viny budou tak dobré, jak dobrá a nezávislá bude redakční práce. Ministerstvo zdravotnictví a odbo­ rový svaz sice byly vlastníky práv k titulu, ale jejich role podle mne byla ve vytváření podmínek pro jeho vydávání a začínala tam, kde už chyběly síly vedení redakce. Časy se měnily, zásadu se podařilo obhájit. Dílem díky pochopení aktuálního šéfa resortu, dílem

díky postojům odborového svazu, vydavatele a re­ dakce, někdy i díky tomu, že některý z ministrů o vztahu ministerstva k novinám neměl (naštěstí) ani potuchy. Už od počátku jsme s paní doktorkou Pohunkovou nebyli skromní. Věděli jsme, že unylé periodikum v nové době neobstojí. Dík patří upřímnosti tehdej­ šího vedení vydavatelství a nakladatelství Práce – dostatečně předjímalo likvidaci vydavatelství a včas nám řeklo, že na naše nároky jejich síly stačit nebu­ dou. Přístavem pro vydávání Zdravotnických novin se nám stalo nové privátní vydavatelství založené emeritním tajemníkem francouzských vydavatelů periodického tisku Jiřím Matoušem. Zdravotnické noviny pod jeho vedením i následně v rámci vyda­ vatelství Mona a Sanoma Magazines postupně mě­ nily aktuální formu a zejména zlepšovaly obsah i dí­ ky nové příloze Lékařské listy.

Nejsou Zdrávky jako Zdrávky, rozhodl soud Báječná léta vydávání byla přerušena, když se vy­ dávání Zdravotnických novin v rámci prodeje části portfolia vydavatelství Sanoma Magazines zpro­ středkovaně a bez souhlasu nositelů práv – tedy ministerstva zdravotnictví a OS zdravotnictví a so­ ciální péče ČR – zmocnilo vydavatelství Mladá ­fronta, a. s. Redakce vedená Tomášem Cikrtem mu­ sela ukončit svou činnost. Odborový svaz ve spolu­ práci s ministerstvem zdravotnictví vedl více než šest let spor o vydávání Zdravotnických novin. Úspěšně. V roce 2010 Vrchní soud v Praze mimo jiné definitivně rozhodl, že Mladá fronta, a. s., je povinna zdržet se užívání označení Zdravotnické noviny k označování jí vydávaného periodického tisku. ­Rozsudek nabyl právní moci a stal se již před více než rokem vykonavatelným. I v tomto případě se však ukazuje, že právní stát a dobré mravy nemají v českém hurónském kapitalismu své místo. Přes soudní rozhodnutí je titul zvaný rovněž Zdravotnické noviny Mladou frontou, a. s., vydáván dále. Co více, svým jménem, například členstvím v redakční radě, se na jeho vydávání podílí řada guruů českého zdravotnictví.

S „převzetím“ Zdravotnických novin Mladou frontou, a. s., jsem se nesmířil. O vymahatelnosti práva v čes­ ké kotlině jsem si nikdy nedělal iluze a věděl jsem, že v tom nejsem sám. Získat za těchto okolností nového vydavatele našeho titulu s rizikem, že na trhu zdra­ votnických periodik budou dvoje stejnojmenné no­ viny, nebylo snadné. Byl jsem mile překvapen, že se mnou jako předsedou odborového svazu začala řada vydavatelů jednat dávno předtím, než se zrodil roz­ sudek Vrchního soudu v Praze. Jednání jsem úspěšně završil se současným vydavatelem, společností ­Ambit Media, a. s. Můj obdiv patří i Janu Kulhavému, který poklidný přístav redakce Medical Tribune vy­ měnil za kapitánský můstek redakce legálních Zdra­ votnických novin vydané na pospas právně rozbou­ řenému prostředí dvou stejnojmenných titulů na trhu.

Chtějte od svých novin více, nezklamou vás Jak jsem již uvedl, chtěli jsme Zdravotnické noviny, které by uváděly novinky ve zdravotnických vědách a praxi, ale také ve věcech společenských. Chtěli jsme

mít Zdravotnické noviny jako průvodce zdravotní po­ litikou a věnovali jsme tomu spoustu času a práce. Rozšířili jsme obsah novin do zdravotně-sociální ob­ lasti, čímž jsme již před několika lety předběhli obec­ né národohospodářské tendence. Průzkumy, které opakovaně vydavatelství činilo u čtenářské obce, však ukázaly, že zejména profesní skupina lékařů touží po novinkách z medicínských oborů a že se jí problematika zdravotní politiky od­ cizuje. Na jedné straně se tomu nelze divit. Je objek­ tivně potvrzeno, že politika a veřejná správa jsou největší brzdou rozvoje a konkurenceschopnosti Čes­ ké republiky. Na druhé straně by se mohlo předpo­ kládat, že jedna ze společenských elit, kterou lékaři bezesporu jsou, bude stát v čele úsilí o změnu. Zdra­ votnické noviny tomu chtěly být platformou. Čtenáři dali jasně najevo, že ne. Názor čtenářů je třeba re­ spektovat, protože Zdravotnické noviny jsou na trhu nedotovaným titulem. Myslím si osobně, že je škoda, že lékaři, zejména ti privátní, nevěnovali více soustředěného úsilí eman­ cipaci své profese jako výkonu svobodného povolání a že za sebe stále nechávají mluvit korporace půso­ bící více ve prospěch závisle pracujících. To by však byl pláč nad rozlitým mlékem a téma na samostat­ nou diskusi. Podstatné je, že na českém trhu periodik září hvězda Zdravotnických novin legálně vydávaných v Ambit Media, a. s., a že lékaři a další profesionálové ve zdravotnictví, zdravotně-sociálních službách i ve­ řejné správě mají k ruce zdatného pomocníka. ­Osobně jsem rád, že jsem k tomu mohl přispívat. Na závěr chci požádat milé čtenáře, aby Zdravotnickým novinám zůstali věrni. Zdrávky vás skutečně nezklamou! RNDr. Jiří Schlanger, v letech 1990–2010 předseda OSZSP ČR, který je zapsaným vlastníkem ochranné známky Zdravotnické noviny


2

z medicíny

Potřebujeme fysiatrické ústavy Ve věstníku čs. lékařů proběhla minulého roku vážná kritika poměrů v naší fysiatrii. První náznak cesty k nápravě byl zaznamenán letos na jaře. Hlavní správa Čs. státních lázní uspořádala pro své lékaře týdenní kurs fysikální therapie v Poděbradech, kde se přednášelo nejen o masážích, koupelích, elektrotherapii atd., ale též o rehabilitačních disciplinách, t. j. léčebném tělocviku a léčbě prací. Tato dílčí akce ovšem neřeší svízelné poměry v praktické fysiatrii u nás. Proto uveřejňujeme příspěvek prof. MUDr. Cmunta, který znovu upozorňuje na vážnost situace v naší fysiatrii. Hlavní závadou v české fysiatrii je nedostatečný výcvik lékařů ve fysikální therapii a malý zájem o tento obor jak u mediků, tak i u lékařů. Medici málo navštěvovali přednášky a praktika z balneologie a fysikální léčby, protože tento předmět se při rigorosech nezkoušel, což bylo poslední reformou studijního řádu odstraněno. Ale i lékaři se málo zajímali o fysiatrii. A přece dnes, kdy se rozmohla v takové míře rehabilitační léčba, nelze přehlížet význam fysikální léčby, protože to je integrující součást veškeré therapie, nejen rehabilitace. Přitom se neustále požaduje výcvik odborných fysiotherapeutů jako ošetřujícího personálu, ale nikde se nepomýšlí na speciální výuku lékařů ve fysiotherapii. Stavíme dům ne od základů, ale od střechy. Jak může lékař ordinovat fysikální léčbu a její provádění náležitě kontrolovat, když té věci nerozumí ani tolik, jako fysiotherapeut jemu podřízený? Proto je třeba vybavit naše lékařské fakulty především řádně dimensovanými fysiatrickými ústavy pod vedením odborníků, kde by jak medici, tak i lékaři měli dosti místa i příležitosti k výuce. Vždyť v Praze nemáme žádný větší fysiotherapeutický ústav toho druhu, nýbrž jen malá oddělení při II. a III. interní klinice a na Bulovce. V Brně ani v Olomouci není fysikální therapie zařízena vůbec. V Bratislavě existuje jen malé oddělení při orthopedické klinice a v Košicích není zatím nic. O mla-

dých fakultách v Plzni a v Hradci Králové ani nemluvím. Pomalu jsou co do fysiatrie lépe zařízeny okresní nemocnice v Čechách (Kolín, Nymburk, Pardubice, Jičín, Nový Bydžov, Rychnov n. Kn., Písek, Strakonice, České Budějovice, Jindřichův Hradec a Tábor); na

6

LE

19

T

52

-20

12

...ty pravé s tradicí

Moravě má nemocnice v Ostravě a ve Vítkovicích velké a vzorně zařízené ústavy fysiatrické, ale fakulty v Brně a Olomouci nic. Při dnešním ohromném rozsahu nemocenského pojištění je nezbytno zřizovat nejen v hlavních městech, ale i ve větších průmyslových centrech větší ústavy fysiatrické, neboť při velkém počtu chronických onemocnění skýtá fysikální léčba daleko účinnější léčebné prostředky než konejšivá léčba různými medikamenty, která ostatně také není laciná. V samém centru naší republiky, v Praze, nemáme dosti prostorných ústavů fysiatrických, které proto nestačí velké frekvenci nemocných. Pacienti musí čekat až tři měsíce než na ně dojde, např.

v aplikaci bahenních zábalů a p. Co je to utrpení a hospodářských ztrát na pracovní schopnosti! S výukou lékařů mediků a fysiotherapeutických ošetřovatelů souvisí právě otázka vybudování fysiatrických ústavů o náležité kapacitě. Vždyť při posledním kursu lázeňských masérů musili jsme frekventanty rozdělit na tři skupiny a tři ústavy, aby se nám tam vešli, což znamená velkou ztrátu času a nedostatek přehledu. Lékaři, kteří jsou pověřeni výukou, musí sami důkladně ovládat techniku masáže, vodoléčby a elektrotherapie, neboť podle knihy nelze vyučovat praktickému provádění těchto úkonů. Zrovna tak musí mít tyto technické znalosti vedoucí lékaři fysiatrických oddělení a lékaři lázeňští. Jak může takový lékař kontrolovat práci svého personálu, když nemá ponětí, jak se dělá masáž nebo pololázeň? Nedohlíží-li se na personál, vypadá pak provádění úkonů léčebných v takovém ústavě nebo lázních podle toho. Personál nedodržuje předpisy, libovolně mění sled procedur a jejich trvání i teplotu, a to vede často k horentním důsledkům a naprostému selhání účinku. Shrneme-li své stesky, konstatujeme: nutno usilovat o brzké vybavení našich fakult dostatečně dimensovanými ústavy fysiatrickými, zřídit léčebné ústavy toho druhu ve všech větších průmyslových centrech a hlavních městech i při nově zřizovaných nemocnicích. Jen tak bude možno poskytnout lékařům a medikům náležitou příležitost k praktickému výcviku ve fysiotherapeutických methodách a také bude místo pro výuku pomocného personálu. V nemocnicích, kde existuje fysiatrické oddělení, je nezbytno svěřit jeho vedení samostatnému primáři fysiatrickému, neboť od dnešního stavu, kde procedury ordinuje buď nezkušený primář nebo mladý sekundář, nelze čekat žádných skvělých úspěchů. Prof. Dr. Cmunt Zdravotnické noviny č. 1/1952

Vojákům se srdce smálo V rakouském časopisu „Wiener Kurier“ se objevila zpráva o dobrém srdci amerických vojáků. Doslova se v ní praví, že vojáci 26. amerického pěšího pluku měli svátek. Začalo to hned ráno. Voják si mohl za cenu pěti dolarů dát donést snídani do postele svým nadřízeným důstojníkem. Ale skutečně velkolepé to prý bylo až večer. Vojáci se postavili do řady, v rukou citronové puddingy v ceně 10 dolarů a jimi po sobě „stříleli“. Některé plně zasáhly přímo do obličeje dokonce plukovníky! Výsledkem dne byl zisk 1000 dolarů, které věnovali vojáci dětem postiženým dětskou obrnou. Tolik zpráva. Co říká nám? My už dnes těžko pochopíme, že je možno vracet lidem zdraví milodary, když u nás má právo na zdraví zajištěno každý občan. Vůbec už nerozumíme formě získávání finančních prostředků pro nemocné, jak o nich mluví článek. Američtí vojáci se baví skutečně neuvěřitelným způsobem. Srdce se jim smálo – podle novin – nad výtěžkem „zábavy“. Kdyby se však zamysleli nad stavem nemocných, pro něž „slavný den“ pořádali, asi by se jim spíše stahovalo úzkostí. A přišli by i na to, v jaké duševní ubohosti žijí a že jsou v ní uměle udržováni vládnoucí třídou své země. Zdravotnické noviny, č. 1/1952

Na Homolce implantovali speciální srdeční stimulátor Tým lékařů v čele s prof. MUDr. Petrem Neužilem, CSc., primářem Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce v Praze, implantoval na konci června jako první v klinické praxi v ČR speciální stimulátor pacientovi s těžkým srdečním selháním. Systém se skládá ze tří elektrod a generátoru elektrických pulsů. Dvě elektrody zavedou kardiologové do pravé srdeční komory a jednu do pravé síně, generátor ­voperují pod kůži. „Stimulace myokardu pomocí elektrod je založena na jiném principu než u běžných kardiostimulátorů. V tomto případě nám jde o efektivnější hospodaření srdečního svalu s vápníkem. Díky stimulaci se to podaří – svalová buňka pracuje lépe, a tím dojde k malému, byť pro pacienta velmi důležitému zlepšení činnosti srdce,“ vysvětlil prof. Neužil. Systém se musí jednou týdně dobít pomocí speciální baterie. To je schopen pacient provádět sám doma a nemusí dojíždět do nemocnice. Jak uvedl prof. Neužil, nové typy modulátoru se již běžně zavádějí v několika evropských zemích, v ČR se zkoušely během klinické studie již před šesti lety v Nemocnici Na Homolce i v pražském IKEM. „Do budoucna bychom chtěli uvedené systémy implantovat více lidem, kteří jsou pro tento zákrok vhodní. Ještě zbývá vyjednat podmínky úhrady léčby se zdravotními pojišťovnami,“ dodal prof. Neužil. Chronické srdeční selhání je novodobou epidemií, počet pacientů s tímto onemocněním každým rokem přibývá. Výskyt v populaci vyspělých zemí je 0,4 až dvě procenta, přičemž vzrůstá až na deset procent u věkové skupiny starší 70 let. V Evropě je ročně nově diagnostikováno půl miliónu lidí se srdečním selháním. Onemocnění je dlouhodobé, dochází při něm ke snížení funkční schopnosti srdce jako pumpy, tím k poruše funkce i dalších orgánů a k následným projevům, jako jsou například dušnost, únava či otoky dolních končetin. nnh Foto: archiv NNH

n Psali jsme před... 60 lety

ročník 61 číslo 29–30 16. července 2012

Kardiocentrum IKEM pomohly dovybavit peníze z EU Pražský Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) úspěšně dokončil většinu výběrových řízení na obnovu a rozšíření přístrojového a softwarového vybavení kardiocentra. Z celkové investice téměř 32 miliónů korun je z Integrovaného operačního programu, který je součástí Evropského fondu pro regionální rozvoj, hrazeno asi 64 procent. „Pořízení nových přístrojů a softwaru je jednoznačně dobrou zprávou pro pacienty. Nahrazením starého vybavení dojde ke zlepšení kvality zdravotní péče. Dovybavením se zvýší kapacita zdravotnických úkonů i efektivita kardiocentra v IKEM,“ uvedl náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči MUDr. Michael Želízko, CSc. IKEM pro zkvalitnění péče o své pacienty pořídí například nový bed-side echokardiograf, který umožňuje vyšetření nemocného přímo u lůžka, přístroj pro hemoeliminační kontinuální metodu, jež dokáže nahradit funkce ledvin přímo na jednotce intenzivní péče, přístroj pro řízenou mírnou hypotermii nebo RTG systém pro komplexní elektrofyziologické vyšetření. „Zároveň díky evropskému přispění chceme zakoupit nové mechanické srdeční podpory, které pomáhají pacientům se srdečním selháním překlenout dobu do transplantace,“ doplnil prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta kardiocentra.

Podařilo se vysoutěžit o čtvrtinu nižší náklady

V rámci Integrovaného operačního programu bylo možné čerpat evropské prostředky až do výše 85 % celkových nákladů. V případě dovybavení kardiocentra IKEM dotace pokryjí 63,75 % nákladů, zbývajících 36,25 % uhradí zdravotnické zařízení z vlastních zdrojů. „Rozpočet projektu je rozdělen na tzv. způsobilé výdaje, které pokrývají majoritně fondy Evropské unie, a tzv. nezpůsobilé výdaje, jež musí IKEM platit z vlastních zdrojů, protože sídlí v Praze, která patří podle tabulek EU mezi bohatší regiony,“ vysvětlil Ing. Michal Stiborek, MBA, náměstek ředitele IKEM pro ekonomiku a provoz. Ve výběrovém řízení se IKEM podařilo dosáhnout zhruba čtvrtinové úspory oproti původně předpokládaným nákladům. „Zadávací dokumentace počítala s cenou třinácti přístrojů v celkové výši 42,6 miliónu korun. Vysoutěžené ceny však dávají po sečtení dohromady 31,7 miliónu,“ doplnil Ing. Stiborek. Snahou IKEM bylo dodržet co největší transparentnost tendru, proto jsou již od počátku projektu veškeré dokumenty k zadávacímu řízení uveřejněny na webových stránkách www.ikem.cz. red

www.zdravky.cz | ročník 61, číslo 29–30, 16. července 2012 | adresa redakce: Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5, zdravky.redakce@ambitmedia.cz, tel. 222 352 576, fax 222 352 572 | šéfredaktor: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | zástupci šéfredaktora: Mgr. Tomáš Polák, tomas.polak@ambitmedia.cz | Ing. Jana Tlapáková, vedoucí ­Kongresového listu, jana.tlapakova@ambitmedia.cz | redakce: Zbyněk Kysela, zbynek.kysela@ambitmedia.cz | Mgr. Martin Tarant, martin.tarant@ambitmedia.cz | Mgr. Josef Zábranský, josef.zabransky@ambitmedia.cz | stálí ­spolupracovníci redakce: Mgr. Kristýna Čilíková | PhDr. Jaroslav Houštecký | PhDr. Helena Chvátalová | Bc. Jiří Škuba | grafická úprava: Jindřich Studnička | jazyková redakce: Bohumila Píšová vydavatel: Ambit Media, a. s. | www.ambitmedia.cz | ředitel společnosti: RNDr. Martin Slavík | šéfredaktor zdravotnických titulů: Jan Kulhavý, jan.kulhavy@ambitmedia.cz | marketing: Julie Langerová, DiS., marketing manager, julie.langerova@ambitmedia.cz, tel. 725 826 434 | Eva Svobodová, produkční marketingu, eva.svobodová@ambitmedia.cz, tel. 725 778 002 | Karolína Pilařová, specialista předplatného a distribuce, karolina.pilarova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 584 | obchod: Alexandra Manová, group sales manager, alexandra.manova@ambitmedia.cz, tel. 222 352 574, 724 811 983 | Mgr. Dana Stripaiová, key account manager, dana.stripaiova@ambitmedia.cz, tel. 725 778 001 | Markéta ­Šimoníčková, key account manager, marketa.simonickova@ambitmedia.cz, tel. 734 355 409 | personální inzerce: radkova.inzerce@ambitmedia.cz, tel. 725 778 015 | tisk: AHOMI, s. r. o., U Louže 579, 250 67 Klecany | předplatné ČR: POSTSERVIS, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, fax 284 011 847, predplatne@ambitmedia.cz, infolinka 800 300 302, www.periodik.cz | předplatné SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3, tel. +421 244 458 821, fax +421 244 458 819, predplatne@abompkapa.sk | cena pro p ­ ředplatitele 20 Kč / 1,25 € (samostatně 26 ), roční předplatné: 799 Kč / 52,50 € | registrace: MK ČR E 18649 Uzávěrka tohoto čísla 12. července 2012. Příští číslo vychází 30. července 2012 | Volně neprodejné, určeno odborné zdravotnické veřejnosti. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za jazykovou správnost i­nzerátů. | Vychází minimálním ­distribuovaným nákladem 25 000 výtisků. | Copyright © Ambit Media, a. s., 2012 | Ambit Media, a. s., využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. | Týdeník Zdravotnické noviny je vydáván na základě oprávnění poskytnutého vydavateli Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky


3

z medicíny

ročník 61 číslo 29–30 16. července 2012

Co přineslo letošní zasedání ADA V polovině června se ve Philadelphii konalo 72. zasedání American Diabetes Association. Výstupy z něj převzala řada odborných časopisů a webových serverů. Zdravotnické noviny přinášejí výběr nejzajímavějších příspěvků. NT-proBNP jako biomarker renální insuficience?

Stanovení koncentrace N-terminálního fragmentu natriuretického propetidu typu B (NT-proBNP) je v současnosti jedním ze zásadních nástrojů především pro diferenciální diagnostiku akutní a chronické dušnosti. Podle nových poznatků však nemusí být cenným parametrem pouze v kardiologii. Koncentraci natriuretických peptidů totiž může ovlivnit také renální insuficience. Japonští vědci se zaměřili na 109 diabetických pacientů v průměrném věku 62 let, u nichž byla zjištěna hodnota glykovaného hemoglobinu (HbA1c) průměrně 9,1 procenta a koncentrace kreatininu v séru 0,76 mg/dl. U čtrnácti z těchto diabetiků, kteří během pětiletého sledovacího období utrpěli kardiovaskulární příhodu, případně v jejím důsledku zemřeli, byla častěji naměřena hodnota NT-proBNP vyšší než 153 pg/ml. Dalších 14 pacientů, u nichž byl odhad glomerulární filtrace nižší o více než 30 %, mělo výrazně vyšší pravděpodobnost, že koncentrace NT-proBNP překročí 120 pg/ml. Tyto výsledky prezentoval na zasedání ADA 2012 dr. Kumiko Hamano z Kanto Rosai Hospital v japonském Kawasaki. Relativní riziko toho, že koncentrace NT-pro­ BNP nad 120 pg/ml je prediktivním faktorem jak kardiovaskulárních příhod, tak i renální insuficience během následujících pěti let, bylo 5,4.

U pacientů s NT-proBNP nad 153 pg/ml bylo odds ratio dokonce 9,8. „Na základě zjištěných skutečností se nabízí možnost stratifikovat diabetické pacienty pomocí jednoduchého měření, které je kdykoli opakovatelné, levné a které nám může výrazně pomoci v prevenci kardiovaskulárních příhod i chronického onemocnění ledvin,“ shrnuli své poznatky dr. Hamano a jeho kolegové. Komi R, et al. NT-proBNP: A potential bardiorenal biomarker in the management of diabetes. ADA 2012; abstract 447-P. 

Kompenzace glykémie výrazně redukuje riziko KVO

Výsledky studie švédských vědců potvrdily skutečnost, že se u pacientů s diabetem 2. typu, kteří odpovídali na léčbu zaměřenou na kompenzaci glykémie, významně snížilo riziko kardiovaskulárních onemocnění (KVO). Dr. Katarina Eeg-Olofssonová spolu se svými kolegy z Göteborgs universitet ve Švédsku analyzovala data 18 035 diabetiků se vstupními hodnotami glykovaného hemoglobinu (HbA1c) mezi 7 a 8,9 procenta, kteří spadali do věkového intervalu 30 až 75 let a jejichž body mass index byl vyšší než 18 kg/m2. Doba od stanovení diagnózy musela být mezi osmi a deseti lety. Účastníci studie byli následně rozděleni do dvou skupin. V té první byli jedinci, u kterých

byl zaznamenán pokles HbA1c alespoň o 0,1 procenta. Diabetici, kteří na léčbu neodpovídali, byli zařazeni do druhé větve. Pacienti, u nichž se redukce koncentrace HbA1c blížila jednomu procentnímu bodu, měli o 45 % nižší riziko úmrtí na KVO (HR 0,55; 95% CI 0,49–0,63; p < 0,001). Absolutní riziko úmrtí jako následku kardiovaskulární příhody bylo v první skupině 9,9 na 1000 osoboroků, zatímco ve druhém rameni to bylo 17,8. Kompenzace glykémie byla signifikantně spojena se snížením rizika fatálních i nefatálních koronárních příhod o 39 % (HR 0,61; 95% CI ­0,54–0,69; p < 0,001) a fatálních i nefatálních KVO o 37 % (HR 0,63; 85% CI 0,57–0,70; p < 0,001). „Pacienti byli léčeni klasickou antidiabetickou terapií. Výsledky ukazují, že snížení koncentrace HbA1c na sedm procent, což je cíl terapie, přináší významný benefit v prevenci kardiovaskulárních onemocnění a s nimi spojené mortality,“ uvedla dr. Eeg-Olofssonová. Eeg-Olofsson K, et al. HbA1c reduction and risk of cardiovascular diseases in type 2 diabetes: An observational study from the swedish NDR. ADA 2012; Abstract 415-P. 

Nový inzulinový analog pomůže lépe snižovat hmotnost

Strukturně nový bazální inzulinový analog LY2605541 může mít pro pacienty s diabetem 1. i 2. typu další benefit v podobě snížení jejich

n VYŠLO V NAŠEM VYDAVATELSTVÍ

Urologické listy Z obsahu aktuálního vydání: D. Pacík: Kongres Americké urologické asociace z trochu jiného pohledu aneb jak chutná vlastní medicína • D. Pacík: Denosumab rozšiřuje možnosti farmakoterapie kostního postižení pacientů s karcinomem prostaty • M. O. Bishr, J.-B. Lattouf, P. O. Gannon, F. Saad: Nejnovější informace v oblasti terapeutických cílů a preparátů pro léčbu karcinomu prostaty rezistentního na kastrační léčbu • K. Karmašová: Etiologie a diagnostika nádorů horních močových cest • D. H. Bagley, K. A. Healy, N. Kleinmann, M. Bibbo: Ureteroskopická biopsie tumorů horních cest močových: endoskopické a cytologické techniky • S.-C. J. Chueh, S.-D. Chung, Y.-C. Tsai: Technické triky a tipy pro retroperitoneální laparoendoskopickou nefrektomii jedním portem (LESS) • J. Katolická: Chemoterapie karcinomů horních cest močových • J. Katolická: Léčba generalizovaných nádorů ledvin: systémová imunoterapie, paliativní léčba • K. Karmašová, A. Čermák: Zobrazovací metody, jejich přínos pro zjištění rozsahu onemocnění karcinomem močového měchýře • G. Varga: Léčba nádorů, které neprorůstají do svaloviny: trans­ uretrální resekce, nové postupy • P. Šlampa, T. Kazda: Chemoterapie a radioterapie u nádorů močového měchýře • J. Katolická: Léčba metastatických nádorů močového měchýře, systémová chemoterapie, symptomatická léčba • L. Horčička: Antimuskarinika a lékové interakce • G. R. Dohle, T. Diemer, Z. Kopa, C. Krausz, A. Giwercman, A. Jungwirth: EAU Guidelines pro vazektomii

Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie Z obsahu aktuálního vydání: Editorial: O. Urban: Jak kvalitní je Vaše kolonoskopie? Původní práce: T. Chvátalová, J. Martínek, F. Závada, M. Zavoral: Endosonografie v diagnostice choledocholitiázy • J. Gregar, V. Procházka, P. Lužná, J. Ehrmann Jr.: Využití NBI v diagnostice a sledování pacientů s Barrettovým jícnem • P. Dítě, I. Novotný, Z. Kala, M. Hermanová, H. Nechutová, J. Dvořáčková, A. Martínek, J. Trna: Pozitivita imunoglobulinu IgG4 v krevním séru u osob s karcinomem slinivky břišní • A. Pulkertová, J. Špičák, V. Gábriš, D. Kautznerová, M. Kučera, M. Oliverius: Korelace indikace k resekci pankreatu s následným histopatologickým nálezem • E. Geryk, T. Horváth, M. Konečný: Očekávané počty nádorů jater, žlučníku a pankreatu ve světě • J. Martínek, Š. Suchánek, M. Stefanová, F. Závada, B. Svobodová, A. Štrosová, M. Zavoral: Endoskopický trénink na neživém zvířecím modelu zlepšuje endoskopické dovednosti • P. Falt, M. Liberda, V. Šmajstrla, M. Kliment, A. Bártková, J. Tvrdík, P. Fojtík, O. Urban: Snížení diskomfortu spojeného s kolonoskopií použitím kombinace vodní imerze a insuflace oxidu uhličitého Přehledná práce: J. Špičák: Antibiotická profylaxe u akutní pankreatitidy Kazuistika: M. Kliment, O. Urban, D. Žiak, P. Fojtík, P. Falt: Endosonograficky navigovaná alkoholová ablácia cystickej neoplázie pankreasu • P. Matějková, P. Drastich, A. Jungwirthová: Primární sklerozující cholangoitida u pacientů s idiopatickými střevními záněty Doporučené postupy: P. Urbánek, P. Husa, J. Galský, J. Šperl, V. Hejda, P. Kümpel, V. Němeček, S. Plíšek, M. Volfová: Standardní diagnostický a terapeutický postup u chronické infekce virem hepatitidy C (HCV) Zprávy z akcí: O. Urban: Ohlédnutí za 34. českými a slovenskými endoskopickými dny • J. Špičák: Zpráva o DDW 2012 • J. Martínek: Ostrava Live Endoscopy Osobní zprávy: J. Kotrlík: Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., šedesátníkem • A. Novotný: Prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc., sedmdesátiletý Lékový profil: M. Lukáš: Moviprep – moderní příprava střeva před vyšetřením

hmotnosti. Poukazují na to výsledky dvou na sobě nezávislých klinických studií fáze II, jež pomocí posterové prezentace na zasedání ADA přednesl prof. Julio Rosenstock z Dallas Diabetes and Endocrine Center ve Spojených státech. První studie se účastnilo 137 diabetiků 1. typu a léčeni byli po dobu 8 týdnů. U jedinců, kteří užívali nové léčivo, došlo k vyšší ztrátě hmotnosti – v průměru 1,2 kilogramu –, zatímco u těch, kteří dostávali inzulin glargin, to bylo pouze 0,7 kg. Výrazně více bylo také nemocných, kteří shodili alespoň 5 % celkové tělesné hmotnosti (12 % versus 1 %, p < 0,001). Lepší skóre si analog LY2605541 připsal také ve snížení koncentrace glykovaného hemoglobinu (HbA1c) v porovnání s inzulinem glargin: –0,6 % versus –0,4 %, p < 0,05. „Nový lék je však spojen s vyšším počtem nežádoucích účinků, jako jsou nauzea nebo dyspepsie,“ upozornil prof. Rosenstock. Při jeho užívání hrozí také vyšší riziko hypoglykémie (8,7 versus 7,4 příhod měsíčně, p = 0,04). Druhá studie zahrnovala 288 nemocných s diabetem 2. typu a skončila velmi podobnými výsledky. Rosenstock J, et al. Better glycemic control and weight loss with novel longacting basal insulin LY2605541 compared with insulin glargine in patients with type 1 diabetes. ADA 2012; Abstract 1026-P.

n Z ODBORNÉHO TISKU

Parna nepříznivě ovlivňují vývoj plodu Období veder nebo jiná expozice vysokým teplotám během kritického období embryonálního vývoje (3. až 8. týden) jsou spojeny s vyšším rizikem kongenitální katarakty. Tvrdí to američtí vědci. Jejich studie shromáždila údaje 6422 pacientů z New York State Congenital Malformations Registry narozených mezi lety 1992 a 2006. Kontrolní skupinu tvořilo 59 328 dětí, které se narodily ve státě New York ve stejném období. Meteorologická data byla získána z National Climate Data Center. Dr. Alissa van Zutphenová, PhD, a její kolegové z New York State Department of Health došli k závěru, že riziko rozvoje onemocnění je vyšší v závislosti na výskytu vlny horkého počasí (aOR 1,97; 95% CI 1,17–3,32). Odds ratio se pak mění podle intenzity veder nebo počtu dní, v nichž rtuť teploměru vystoupila výše než 5 stupňů Celsia nad minimální průměr pro konkrétní den. Výsledky byly publikovány v on-line vydání Environmental Health Perspectives. Van Zutphen AR, et al. A population-based case-control study of extreme summer temperature and birth defects. Environ Health Perspect 2012; DOI: 10.1289/ehp.1104671.

Špatná strava může vést k MS Dospělí ve středním věku, kteří s oblibou konzumují stravu z „fast foodu“, jako jsou hamburgery, hranolky nebo cola, mají o 25 % vyšší riziko metabolického syndromu (MS) než jejich vrstevníci, již zařazují červené maso do svého jídelníčku pouze dvakrát týdně. Tvrdí to dr. Lyn M. Steffenová, PhD, z University of Minnesota ve studii, jež byla zveřejněna v on-line vydání časopisu Circulation, který vydává American Heart Association. Prospektivní studie Atherosclerosis Risk in Communities se opírá o analýzu dat 9514 Američanů ve středním věku. Po devíti letech sledování lékaři zjistili u 3782 účastníků nejméně tři rizikové faktory, které bývají definovány jako metabolický syndrom. V této skupině bylo signifikantně vyšší procento osob, které měly problémy se životosprávou. Za patofyziologický podklad metabolického syndromu je považována inzulinová rezistence. Syndrom ve svém důsledku vede k rozvoji diabetu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou ateroskleróza, infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda. V České republice trpí metabolickým syndromem asi 25 % populace v produktivním věku, u seniorů se vyskytuje přibližně u 40 % jedinců. Lutsey PL, et al. Dietary intake and the development of the metabolic syndrome: the ARIC study. Circulation 2008; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.107.716159.


4

z medicíny n PŘEDSTAVUJEME ODBORNÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

n ENGLISH FOR MEDICINE

Probiotic Gut Effects May Alter Brain Activity Early results show that eating a probiotic fermented product may have an effect on gut flora that actually leads to changes in the brain, researchers found. A double-blind, controlled, parallel study of healthy female patients found that those who consumed probiotic-infused yogurt had a muted response from brain regions involved in emotional arousal and stressful gut signaling, according to data from Kirsten Tillisch, MD, of the University of California, Los Angeles, and colleagues reported at Digestive Disease Week. „By changing the environment in the gut, we can actually change what happens in the brain,“ Tillisch said in an interview with MedPage Today, cautioning, however, that the work is still in early stages. Preclinical studies have demonstrated that changes in gut microbiota can alter central signaling mechanisms and emotional behavior. But these changes have never been shown in humans after modulation of gut microbiota with probiotics or antibiotics, the authors explained. They randomized 45 women, ages 18 to 50, without psychiatric or medical illnesses to one of three intervention groups -- no product, a control non-fermented yogurt, or probiotic yogurt that contained B. lactis CNCM I-2494, yogurt symbiosis L. bulgaricus, S. thermophilus, and L. lactis. Patients in the control and probiotic groups consumed 125 g of product twice daily over the 4-week intervention. gut to alter brain actually to lead to to consume consumption muted arousal environment to caution in early stages behavior twice daily task to view shape to intend to measure sensation to decrease thus to clarify to establish link preliminary source to draw conclusions

ročník 61 číslo 29–30 16. července 2012

They completed an emotional reactivity task after being shown negative emotional faces between viewing shapes as a control, which was intended to elicit a blood oxygen leveldependent (BOLD) response indicating brain activity. Patients were scanned with function MRI (fMRI) before and after the task to measure BOLD response. The probiotic group showed a muted BOLD response in brain areas involved in processing and modulation of gastrointestinal sensation compared with the control (p = 0,002 for familywise error [FWE]) and no product groups (p = 0,016 for FWE), Tillisch said. But no BOLD differences were seen in the cingulate, prefrontal cortex (PFC), or amygdala. The probiotic dairy group did show decreased connectivity of an amygdala-centered network with the insula, dorsal striatum, and lateral PFC. Thus, changing the balance of bacteria in the gut through chronic probiotic consumption may alter emotional response to negative stimuli, Tillish said during a press briefing. However, she clarified that the study was a very early step in establishing a link between emotional affect and probiotic alteration of gut flora. John Petrini, MD, from the Sansum Clinic in Santa Barbara, Calif., told MedPage Today that he „found the data interesting but preliminary. Certainly the interaction between the gut bacteria and the human system is a great source of interest, but it is hard to draw definitive conclusions from just one study.“ střevo změnit, pozměnit mozek ve skutečnosti, dokonce vést k  konzumovat konzumace, spotřeba potlačovaný, tlumený nabuzení, vzrušení prostředí upozornit, varovat v rané fázi chování dvakrát denně úkol, zadání dívat se na, prohlížet si tvar mít v úmyslu, zamýšlet měřit, změřit vnímání, pocit snížit se, zmenšit tedy, tudíž objasnit, upřesnit prokázat spojení, propojení předběžný zdroj činit závěry

Seriál exkluzivně pro Zdravotnické noviny připravuje

SKŘIVÁNEK MEDICAL SPECIALIZOVANÁ DIVIZE PRO PŘEKLADY A TLUMOČENÍ V OBORU ZDRAVOTNICTVÍ tel.: +420 466 615 721, +420 603 163 629 www.skrivanek.cz n medical@skrivanek.cz

Alergologie a klinická Alergologie a klinická imunologie je interdisciplinárním oborem a je klinickou i laboratorní disciplínou. Zabývá se studiem, diagnostikou, léčbou a prevencí pacientů s nemocemi vyvolanými poruchami imunitních mechanismů nebo patologickými stavy, na jejichž vzniku, průběhu a prognóze se imunologické mechanismy významně podílejí. Jsou to stavy, kdy imunomodulace tvoří důležitou část terapie a prevence. Nedílnou součástí oboru je specializovaná laboratorní diagnostika. Laboratorní imunologické vyšetření dává odpověď na některé otázky diagnostické a prognostické a napomáhá při monitorování aktivity onemocnění, respektive účinnosti nasazené terapie. Historie

Obor alergologie a klinická imunologie má u nás poměrně dlouhou tradici. Už v roce 1949 založili otorinolaryngolog prof. MUDr. Vladimír Hlaváček, DrSc., internista MUDr. Bohuslav Hodek, CSc., a dermatolog prof. MUDr. František Konopík, DrSc., spolu s mikrobiologem prof. MUDr. Josefem Liškou, DrSc., komisi pro alergii. Když potom 9. května 1951 vznikla Československá lékařská společnost JEP, netrvalo dlouho a hned v roce 1952 na sjezdu dermatovenerologů v Mariánských Lázních byla ustanovena v rámci Dermatologické společnosti její alergologická sekce. Pět let poté, v roce 1957, vznikla i samostatná Alergologická společnost. V letošním roce oslavujeme 55 let institucionální existence české alergologie a klinické imunologie. Prvním předsedou odborné společnosti se v roce 1957 stal výše zmíněný prof. Hlaváček. Na tomto vedoucím místě se potom vystřídali doc. Hodek, prof. MUDr. Vladimír Zavázal, DrSc., doc. MUDr. Jiří Strejček, CSc., opět prof. Zavázal, prof. MUDr. Václav Špičák, CSc., a v současnosti doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. Činnost odborné společnosti se od začátku její existence opírala o teoretické základy imunologie, z nichž vycházela a uplatňovala je v praxi. Její odborný záběr diagnostický, léčebně-preventivní i výzkumný se postupně rozšířil i na další imunopatologické stavy. Logickým vyústěním byla i změna názvu (1969) na současný a mezinárodně užívaný, lépe vyjadřující náplň našeho oboru se svou složkou klinickou (odbornost 207) a laboratorní (813): Česká společnost alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) ČLS JEP. Když se v květnu 1969 konal ustavující národní sjezd České lékařské společnosti JEP, měla naše tehdejší společnost 210 členů. V současnosti je toto číslo více než pětinásobné (1221) a je tvořeno nejenom lékaři (750) a dalšími odbornými pracovníky s vysokoškolským titulem (156), ale také sestrami (203) a laboranty (112).

Organizační uspořádání

Výbor ČSAKI má 15 členů, schází se každý měsíc a na svých zasedáních řeší aktuální odborné problémy a vyjadřuje se k mnohým otázkám souvisejícím s naší každodenní prací (jednání s MZ ČR, pojišťovnami apod.). ČSAKI organizuje pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci s výjimkou prázdnin odborné pracovní schůze a kromě toho se podílí na kontinuálním vzdělávání svých členů i množstvím regionálních akcí, konaných po celé České republice (více na www.csaki.cz). Již 14. rokem vydává časopis pro kontinuální vzdělávání Alergie, jehož vedoucím redaktorem je po celou tuto dobu čestný předseda ČSAKI prof. Špičák. V rámci společnosti úspěšně pracuje sekce laboratorní imunologie, sekce sester a sekce laborantů.

Sekce laboratorní imunologie

Sekce laboratorní imunologie (SLI) byla založena v roce 1994. Na začátku jejího zrodu byla společná práce na nově vznikajícím „Sazebníku“ pod vedením RNDr. Vlastimila Krále, CSc., MUDr. Olgy Kryštůfkové a RNDr. Ivany Janatkové. Kolem nich se soustředila řada odborníků, kteří se na tvorbě sazebníku podíleli. Prakticky stejná skupina musela zároveň řešit i další problémy, které přinesla doba na počátku 90. let – standardizace laboratorních vyšetření, ustavení oborových referenčních laboratoří, akreditace, postgraduální vzdělávání, externí kontrola kvality atd. V té době citelně chyběla silnější vazba rychle se rozvíjející laboratorní složky oboru alergologie a klinické imunologie na výbor ČSAKI, ale i komunikace mezi pracovníky této složky. Někdy v té době vznikla myšlenka založit „společnost“ (sekci), která by spojovala odborníky zabývající se problematikou laboratorní diagnostiky v klinické imunologii a alergologii, ale zároveň zůstala pod zastřešením ČSAKI, jíž je tato problematika nedílnou součástí. V současné době je SLI v rámci odborné společnosti garantem odbornosti 813 pro sazebník výkonů a veškerá jednání s plátci zdravotní péče. Zástupci SLI se pravidelně zúčastňují dohodovacích řízení, na kterých předkládají nové výkony ke schválení. Tím aktivně přispívají k rozšiřování laboratorní imunologické diagnostiky. SLI zajišťuje odbornou garanci pro systém externí kontroly kvality v oboru – díky iniciativě této sekce byl zařazen jako nedílná součást oboru v roce 1996 a je od té doby neustále rozvíjen a zdokonalován. SLI se také velmi aktivně zúčastňuje organizace postgraduálního vzdělávání v oboru. Její výbor pořádá odborné akce v rámci pravidelných seminářů a sjezdů ČSAKI + SSAKI (Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie SLS) a programově se podílí na edukativních firemních sympoziích. K problematice integrace jednotlivých laboratorních oborů zastává SLI dlouhodobě názor, že stávající edukace v jednotlivých klinických oborech s laboratorní složkou nedovoluje jednoduchou integraci ani pro potřeby základní laboratorní diagnostiky. Ve velkých zdravotnických zařízeních pak případná integrace laboratorních oborů znamená především horizontální spolupráci

odborníků – specialistů s příslušnou nadstavbovou atestací pod jedním organizačně-technickým vedením. V průběhu let se SLI rozrostla a v současné době má více než 130 členů, kteří jsou současně i členy ČSAKI. Její výbor také inicioval vznik sekce laborantů při odborné společnosti a velmi úzce s ní spolupracuje. Výbor SLI je sedmičlenný a je stejně jako výbor ČSAKI volen každé čtyři roky. Aktuální složení výboru a další informace o něm najdete na webových strankách http:// sli-csaki.wz.cz.

Sekce sester

Sekce sester byla založena v listopadu 1995 jako projev snahy o vytvoření jednotné organizace sester pracujících v tomto oboru s cílem zmapovat zájem o vzdělávání, rozšiřování znalostí a předávání si zkušeností. Hojná účast na prvních organizovaných odborných seminářích a konferencích byla pro členky výboru sekce motivací k rozvíjení činnosti v oblasti dalšího vzdělávání sester. Podařilo se zařadit tento obor do oblasti postgraduálního vzdělávání jako specializační studium Ošetřovatelská péče v alergologii a klinické imunologii v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO) v Brně. Toto studium úspěšně dokončilo 50 sester a staly se tak specialistkami v oboru. V roce 2011 však bylo toto studium zrušeno. Proto výbor sekce sester za pomoci výboru ČSAKI inicioval vytvoření certifikovaného kursu „Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy“ v rámci celoživotního vzdělávání nelékařů. Kurs získal akreditaci MZ ČR v červnu letošního roku a v září by měla být zahájena jeho teoretická část. Aktuální informace o studiu budou vyvěšeny na webových stránkách MZ ČR a ČSAKI (www.csaki.cz). Úspěšné absolvování kursu bude znamenat posílení kompetencí sester, stejně jako je mají sestry specialistky – absolventky pomaturitního studia z Brna. Sekce alergologických sester je pravidelným pořadatelem celorepublikových i lokálních konferencí a odborných seminářů zaměřených na diagnostiku, léčbu a prevenci alergických a imunopatologických onemocnění. Rozvoj vědomostí a dovedností se odrazil i ve schopnosti sester samostatně aktivně prezentovat své výsledky a zkušenosti z ošetřovatelské péče o tyto nemocné. Práce alergologické sestry vyžaduje stálé doplňování vědomostí a dovedností vzhledem k rozvoji tohoto oboru a změnám i novým možnostem v léčbě pacientů. Správně vyškolená sestra se zájmem o obor se stává dobrým pacientovým rádcem, edukátorkou, ošetřovatelkou, ale v mnohých případech i první osobou, které se pacient svěří se svými problémy. Zjiště-


5

z medicíny

ročník 61 číslo 29–30 16. července 2012

imunologie – 55 let oboru u nás né skutečnosti mohou být pro lékaře cennými informacemi. Tím se stává role sestry nezas­t upitelnou.

sjezd EAACI a prof. Špičák byl pro období 1977 až 1981 zvolen viceprezidentem EAACI. V květnu 1989 se konal v Praze kongres INTERASMA a prof. Špičák byl členem expertní skupiny WHO pro tvorbu Globální strategie péče o astma (1992–1995).

Sekce imunologických laborantů

Klinická praxe Ilustrační foto: Profimedia

Sekce imunologických laborantů vznikla v roce 1999 a má stabilně kolem 120 členů, kteří si volí pětičlenný výbor. Jejím hlavním cílem je pořádání vzdělávacích akcí – odborných seminářů, konferencí a sjezdů – pro zdravotní laboranty. Jedná se o ideální prostředí k doplňování a upevňování znalostí, získávání nových poznatků a uvádění vyšetřovacích metod klinické imunologie do laboratorní praxe. Průběžné vzdělávání vede ke zkvalitnění specializované práce prováděné zdravotními laboranty v imunologických laboratořích. Vzdělaný zdravotní laborant, orientovaný v aktuální problematice vyšetřovacích laboratorních metod, je významnou a nedílnou součástí procesu, jenž pomocí klinického a laboratorního vyšetření vede k rychlému určení správné diagnózy pacienta a nasazení efektivní léčby. Sekce proto každoročně pořádá celostátní jednodenní konferenci zdravotních laborantů v Pardubicích a regionální konferenci sekce imunologických laborantů. Pravidelné jsou také bloky přednášek zdravotních laborantů na celostátních sjezdech alergologů a klinických imunologů. Další náplní činnosti výboru je účast na legislativních procesech týkajících se zdravotních laborantů. Ve snaze o užší spolupráci s ostatními odbornými společnostmi zdravotních laborantů se Sekce imunologických laborantů v roce 2010 stala členem České asociace zdravotních la-

borantů. Pod její hlavičkou se členové výboru sekce aktivně podílejí na přípravě, tvorbě a připomínkování vyhlášek a zákonů upravujících podmínky výkonu profese a fungování imunologických laboratoří.

Spolupráce

Úzce spolupracujeme s některými dalšími odbornými společnostmi při ČLS JEP (především s pneumology, otorinolaryngology a dermatology) a s Českou imunologickou společností. Spolu se SSAKI konáme každoročně sjezdy s mezinárodní účastí, střídavě v České republice a na Slovensku – letos se uskuteční 10. až 13. října v Liberci. Na organizaci některých sjezdů se s námi podílí i Česká imunologická společnost a Slovenská imunologická spoločnosť. Společně s Českou pneumologickou a ftizelogickou společností ČLS JEP se rozvíjí těsná spolupráce v České iniciativě pro astma, zde je také sídlo pylové informační služby. Se Sub­ katedrou alergologie a klinické imunologie IPVZ byly vypracovány náplně postgraduální přípravy a je usku-

tečňována práce v akreditačních komisích při MZ ČR. Na návrh výboru ČSAKI jsou každoročně udělovány prestižní ceny (Cena Josefa Lišky a Cena Vladimíra Zavázala) špičkovým pracovníkům a je jimi oceňován jejich odborný přínos rozvoji našeho oboru. Tři naši členové, prof. Liška, prof. Špičák a prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc., byli oceněni za svou celoživotní vědeckou práci nejvyšším oceněním udělovaným předsednictvem ČLS JEP, cenou J. E. Purkyně, prof. Špičák byl v roce 2008 pasován na rytíře českého lékařského stavu. Mnoho našich i zahraničních odborníků dostalo čestné členství ČSAKI a medaili ČLS JEP. ČSAKI aktivně spolupracuje i na mezinárodní úrovni, je členem Světové alergologické organizace (WAO) a Evropské akademie alergologie a klinické imunologie (EAACI). Máme své zástupce v Evropské unii lékařů specialistů (UEMS), Mezinárodní unii imunologických společností (IUIS), Evropské federaci imunologických společností (EFIS) a v dalších seskupeních. V roce 1977 se konal v Praze

V České republice pracuje v současnosti kolem 500 lékařů a 590 sester v oboru alergologie a klinická imunologie, závažnější případy jsou řešeny v centrech (Praha, Brno, Hradec Králové, Plzeň, Olomouc, Ústí nad Labem a Ostrava). Alergická onemocnění a další imunopatologické stavy představují celosvětově velký problém. Ten lze spatřit především v jejich neustále se zvyšující prevalenci. Z toho pak vyplývá stále narůstající potřeba vyššího objemu finančních prostředků na zkvalitnění diagnostiky, léčby a prevence. Včasné a kvalitní rozpoznání choroby a racionální terapeutická opatření by měla přispět k úspěšnému řešení jak v globálním pohledu, tak pro každého jednotlivce.

Publikace

V roce 1957 vyšla ve Státním zdravotnickém nakladatelství v Praze první česká učebnice alergologie (Kolektiv autorů: Alergie). V jejím úvodu prof. Hlaváček mj. píše to, co platí i nyní po několika desetiletích: „Dnes je jasné, že alergie není jen záležitostí anti­ genu a antilátky a otázkou výlučně sérologickou, ale týká se celého organismu a zvláště nervového systému. Pro tuto širokou bázi vyžaduje bádání v alergologii průpravu ve více lékařských oborech a mnohé výtky jí činěné vyplývají jen z neznalostí pestré problematiky alergie.“ Od té doby

následovalo mnoho publikací až do současnosti.

Závěr

V nedávné minulosti bylo u nás v oblasti alergie a dalších imunopatologických stavů dosaženo úrovně diagnostiky i péče srovnatelné se zahraničím. Za negativa uplynulého období považujeme především to, že dosud neexistuje příslušná legislativa umožňující kontrolu rozsahu a kvality poskytované zdravotní péče. Dochází často k hypertrofické indikaci drahých laboratorních vyšetření, nesprávné laboratorní praxi i aplikaci neadekvátních terapeutických postupů. Vzhledem ke stoupajícímu trendu výskytu onemocnění je třeba se do budoucna více zaměřit na prevenci. Výzkum by měl směřovat především k poznání faktorů vedoucích ke vzniku senzibilizace a imunopatologie, aby bylo možné zavést prevenci primární. V oblasti klinické praxe je třeba věnovat větší pozornost sekundární prevenci, kterou současná rutinní diagnostika již většinou umožňuje. I zde hraje významnou roli specifická alergenová imunoterapie, která je exkluzivní léčebnou metodou oboru alergologie a klinická imunologie. Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce, Praha Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Praha MUDr. Helena Marečková, CSc., Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze Bc. Alena Voříšková, Olga Jůzová, Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV, Praha

n SLOVO PRO PŘEDSEDU SPOLEČNOSTI

Finanční nároky rostou se stoupající prevalencí Hluboko do dalších medicínských oborů zasahuje alergologie a klinická imunologie. To vyžaduje úzkou a efektivní spolupráci specialistů s lékaři jiných odborností. „Společně s pneumology například indikujeme a provádíme imunoterapii obtížně léčitelného alergického astmatu omalizumabem, což je monoklonální anti-IgE protilátka,“ říká doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., předseda České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP. n Prevalence alergických onemocnění a dalších imunopatologických stavů rok od roku stoupá. Jaké nároky, včetně těch finančních, to klade na váš obor? Je pravda, že zatím se tento trend nezastavil. Pokud to tak půjde dále, bude v roce 2050 v populaci až 50 procent lidí s výše uvedenou zdravotní problematikou. Protože jsme obor ambulantní, setkáváme se zvláště v jarních a podzimních obdobích s přeplněnými čekárnami. Finanční nároky narůstají, ale neumíme je přesně vyčíslit. Farmaka ordinovaná našimi specialisty jsou předepisována i lékaři jiných odborností a k léčbě jiných diagnóz. Určitou představu o nárůstech máme pouze v případě alergenové imunoterapie. n Je vzhledem k nárůstu prevalence 500 lékařů a 600 sester dostatečným počtem?

Požadavek naší odborné společnosti – a máme to i v koncepci našeho oboru – je, aby byli čtyři specialisté, tedy alergologové či kliničtí imunologové, na 100 000 obyvatel. Vzhledem k tomu, že ne každý lékař pracuje v tomto oboru na plný úvazek, je uvedený počet lékařů dostačující. Přesto jsou ale čekací doby na první vyšetření v našich ordinacích dlouhé. Počty sester by se měly zvýšit, aby na jedno lékařské místo bylo 1,5 místa sesterského. Tento poměr je zachován většinou jen ve státních zařízeních. n Sekce laboratorní imunologie prezentuje názor, že stávající edukace v jednotlivých klinických oborech s laboratorní složkou nedovoluje jedno­duchou integraci ani pro potřeby základní laboratorní diagnostiky.

s dostatečnými znalostmi a zkušenostmi napříč celou touto multidisciplinární odborností, připustíme-li její opodstatněnost. Tento názor či princip akceptovala zatím jen menšina odborností, které mají již nyní edukaci svých laboratorních pracovníků tímto způsobem organizovánu. Ostatní laboratorní odbornosti se zatím nezapojily. Specialisté v těchto oborech tedy nemohou garantovat ani základní laboratorní služby ostatních odborností, poněvadž není zaručeno a dokumentováno, že pro ně mají potřebné vzdělání. Proč? A jak by tedy edukace měla vypadat v ideálním případě? Zastáváme názor, že vzdělávání laboratorních pracovníků v klinických oborech s laboratorní složkou by mělo mít dvě fáze: společný kmen a specializační nástavbu. Vyšetření prováděná laboratořemi, které spadají pod garanci jednotlivých oborů, se totiž jak po metodické stránce, tak po stránce využívání výsledků více nebo méně prolínají. Ale zároveň při šíři problematiky „laboratorní medicíny“ není možné, aby byl vychováván univerzální laboratorní pracovník

n Proč bylo zrušeno v loňském roce studium „Ošetřovatelská péče v alergologii a klinické imunologii“ v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů? Je kurs „Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy“ dostatečnou náhradou? Ke zrušení studia došlo v rámci nové legislativy. Byl vytvořen vzdělávací program pro všeobecné sestry s názvem Ošetřovatelská péče v interních oborech, ve kterém byl jen velmi malý prostor pro naši problematiku. Nabízená náhrada umožní po-

měrně rychlé a prakticky zacílené vzdělání několika stovek sester pracujících v oboru alergologie a klinické imunologie, zvýšení jejich teoretických znalostí, praktických dovedností i kompetencí. n Alergologie a klinická imunologie zasahuje hluboko do dalších oborů. Jak funguje spolupráce s ostatními specialisty? Dobře funguje spolupráce s odbornostmi, se kterými máme společné odborné zájmy, jako jsou pneumologové, otolaryngologové a dermatologové. S nimi opakovaně pořádáme odborné semináře. Zvláště dobrá je spolupráce s pneumology, se kterými jsme v úzkém kontaktu díky České iniciativě pro astma. V minulosti jsme realizovali celostátní doškolovací semináře pro praktické lékaře, nyní vzděláváme učitele v rámci jejich postgraduální výchovy v alergologii a astmatologii. Společně s pneumology indikujeme a provádíme imuno­ terapii obtížně léčitelného alergického astmatu omalizumabem, monoklonální anti-IgE protilátkou, ve stanovených centrech v Praze, Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Olomouci a Českých Budějovicích. jšk


6

z farmacie

ročník 61 číslo 29–30 16. července 2012

Příběhy léků pro čtečky elektronických knih Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) přistoupil k počinu ve státní správě dosud nevídanému – osvětu v oblasti správného a bezpečného užívání léků přenesl na novou a stále populárnější komunikační platformu elektronických knih.

pasáže týkající se konkrétních přípravků či látek slouží pouze jako názorné příklady vysvětlovaného jevu. Spíše je to malý výlet po největších pozoruhodnostech, který by mohl návštěvníka inspirovat k hlubšímu zájmu o léky a farmacii obecně.“ Kniha Příběhy léků je unikátní nejen svým obsahem, ale i rozsahem distribučních kanálů. Kromě klasické tištěné podoby se ji SÚKL rozhodl zdarma zpřístupnit i na svém portálu pro širokou veřejnost O lécích.cz ve formě dynamického PDF a dále nabídnout ke stažení i ve formátech pro elektronické čtečky MOBI, EPUB a textové PDF. „Chceme být moderní institucí a jít k pacientům co nejblíže. Díky elektronickým čtečkám se může dozvědět více o lékové problematice skutečně každý a zejména pak mladí lidé, u kterých jsou tištěné knihy na ústupu,“ říká MUDr. Pavel Březovský, ředitel SÚKL. red

Prvním takto zpřístupněným titulem je kniha Mgr. Tomáše Cikrta s názvem Příběhy léků. Je určena nejen pro zvídavé pacienty, ale i jejich lékaře, zdravotní sestry i lékárníky, prostě všechny, kteří dennodenně komunikují s lidmi užívajícími léky, léčivé přípravky jim předepisují nebo vydávají. „Tato knížka přibližuje vznik a vlastnosti léků, tím chce přispět k jejich bezpečnějšímu používání,“ píše autor ve své předmluvě. „Hledá si u nás dosud nevyšlapanou cestičku. Ve velké míře zjednodušuje složité chemické a farmakologické jevy, ale přitom se snaží zaujmout i přemýšlivého čtenáře. Tato publikace v žádném případě není návodem k použití léků, všechny

n Z LÉKOVÝCH AGENTUR

n FARMACEUTICKÝ TRH

Eli Lilly posiluje v Číně O 20 mil. USD navýšila svůj kapitál americká farmaceutická společnost Eli Lilly & Co. u čínského výrobce generik Novast Laboratories Ltd. Tímto krokem chce rozšířit portfolio značkových generických léků a posílit svou pozici na čínském trhu. Uvedl to server bloomberg.com. Obě společnosti se již dohodly na prvotním seznamu léků pro několik terapeutických oblastí, které bude Novast nově produkovat. Další podmínky dohody server lilly.com nezveřejnil. Novast Laboratories Ltd je dceřinou společností farmaceutické skupiny Novast Holdings, LTD, sídlící v čínském Nantongu.

Sanofi solidně vzrostl zisk a bude investovat Francouzské farmaceutické společnosti Sanofi SA vzrostl v prvním čtvrtletí zisk o 12,5 % na 2,44 mld. eur v po­ rovnání se stejným obdobím předchozího roku. Firma tak překonala odhady analytiků, kteří očekávali zisk 2,217 mld. Uvedla to agentura ČTK. Tržby se zvýšily o 9,4 % na 8,51 mld. Firma těchto výsledků dosáhla díky silnému výkonu na rozvíjejících se trzích, biotechnologické divizi Genzyme (tržby vyšší o 13,7 %) a růstu ve spotřebitelské divizi. Mimo­řádně vysoký byl nárůst v Číně, Brazílii a Rusku, které jsou mezi farmaceutickými společnostmi považovány za důležité trhy pro budoucí rozvoj. Společnost Sanofi potvrdila, že letos očekává pokles zisku o 15 % kvůli ztrátě patentové ochrany u antikoagulancia Plavix a antihypertenziva Avapro. V dalších letech však čeká návrat k zisku. Jak uvedl server patria.cz, divize Genzyme požádala americké i evropské úřady o schválení léku na roztroušenou sklerózu Lemtrada. Sanofi rovněž oznámila, že investuje 90 mil. USD do linky na výrobu inzulinu. Firma v současné podobě vznikla až v roce 2004 sloučením francouzských firem Sanofi-Synthélabo a Aventis. Jak dále uvedl server cyrrus.cz, vloni se přejmenovala ze sanofi-aventis na Sanofi. Součástí skupiny Sanofi je od roku 2009 Zentiva, která je jedním z největších výrobců generik ve střední a východní Evropě.

Pokuta ve výši 3 mld. USD pro GSK Britská farmaceutická společnost GlaxoSmithKline plc (GSK) dostala v USA rekordní pokutu 3 mld. USD za to, že nabízela dva neschválené léky. Uvedla to agentura ČTK. Částka má pokrýt pokuty i náklady na soudní spory. Podle agentury AP je pokuta pro GSK největší, jakou kdy farmaceutická firma ve Spojených státech dostala. Podle serveru novinky.cz se případ týká dvou antidepresiv paroxetinu (Paxil) a bupropionu (Wellbutrin) a antidiabetika rosiglitazon maleát (Avandia). Všechny tři patřily k nejúspěšnějším produktům GSK na americkém trhu. Žaloba uvedla, že Paxil společnost GSK doporučovala v letech 1998 až 2003 i pro léčení deprese u dětí, i když ame-

rický FDA nikdy neschválil, aby se předepisoval lidem mladším osmnácti let. Wellbutrin firma nabízela od ledna 1999 do prosince 2003 ke snížení hmotnosti, k léčbě sexuálních poruch a hyperaktivity, i když schválen je jen pro terapii závažných depresí. Nezávislé studie ale prokázaly, že může pomáhat při léčbě sexuálních poruch. Lék přitom neměl být předepisován lidem s bulimií. V ČR se podle serveru novinky.cz využívá i při odvykání kouření. U přípravku Avandie společnost GSK neposkytla dostatečná data ohledně bezpečnosti. Ukázalo se, že jeho užívání souvisí se zvýšeným rizikem srdečního selhání. Podle žalobce státu Massachusetts Carmina M. Ortize společnost GSK tlačila na prodej uplácením lékařů všemi představitelnými způsoby – počínaje dovolenými na Havaji a konče miliónovými platbami americkým lékařům, aby mohli jet do Evropy na hon na bažanty, případně lékaři dostávali lístky na koncerty Madonny. Všechny tři léky se objevily také na českém trhu. U Paxilu je ale v příbalovém letáku uvedeno, že není vhodný pro děti. Na rizika Avandie upozorňovaly i European Medicines Agency (EMA) a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Společnost GSK v rámci dohody souhlasila, že bude pět let monitorována vládními úředníky, zda nabízí léky v souladu se zákonem.

J&J může podmíněně koupit Synthes Regulatorní povolení k akvizici švýcarského výrobce zdravotnických prostředků Synthes, Inc., získala americká společnost Johnson & Johnson (J&J). Uvedl to server patria.cz. Synthes provozuje 13 výrobních závodů a působí po celém světě prostřednictvím distributorů a dceřiných společností. Americký antimonopolní regulátor Federal Trade Com­ mission však vyžaduje, aby společnost J&J prodala některá aktiva.

Merck loni v ČR zvýšil zisk na 50 mil. korun Německý výrobce léků a chemikálií Merck KGaA loni v České republice zvýšil zisk na 49,2 mil. korun. V roce 2010 firma přitom vydělala necelých 12 mil. Kč. Vyplývá to z účetní závěrky společnosti. Uvedla to agentura ČTK. Tržby společnosti Merck loni vzrostly meziročně o zhruba 15 % na 1,6 mld. Kč. Většinu výnosů tvořila farmaceutická divize prodejem léků velkoobchodním společnostem ­Phoenix, Pharmos, Aliance Healthcare, Gehe Pharma. Merck zaměstnává v 67 zemích světa přibližně 40 tisíc pracovníků. V ČR působí od roku 1991, nyní zde zaměstnává asi 130 lidí. Celkem 70 % mateřské společnosti vlastní rodina Merck, zbytek patří nezávislým akcionářům. Německý Merck KGaA sídlící v Darmstadtu nemá žádnou spojitost s americkým farmaceutickým koncernem Merck & Co. Inc., který v Evropě působí pod hlavičkou MSD. Z agenturních zdrojů připravil hj

Oznámení SÚKL Ze dne 22. 6.: Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) obdržel informaci o výskytu padělku zdravotnického prostředku Ligaclip Extra Ligating Clip Cartridges, ­zásobníky se svorkami (kódové označení výrobku LT300), výrobce Ethicon Endo-Surgery, LLC, USA, na trhu v USA. Padělané výrobky se dají poznat podle toho, že jednotkové prodejní balení je zabaleno do smršťovací fólie a je na něm zkomolen název společnosti. Jednotlivá balení klipů jsou navíc namísto označení „STERILE“ opatřena chybným textem „STEMIKE“. Ze dne 29. 6.: Ministerstvo zdravotnictví ČR v zájmu zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče povolilo uvedení do oběhu šarže registrovaného léčivého přípravku TIAPRIDAL inj. sol., reg. č. 68/170/85-C (šarže 1Y004, 1Y005, 1Y007, 1Y009, 2Y001) v celkovém počtu 54 612 ks balení. Název léčivého přípravku na obalu není v souladu s registrační dokumentací – registrovaný název je TIAPRIDAL, na obalu je uvedeno TIAPRIDAL inj. Ze dne 2. 7. 2012: Držitel rozhodnutí o registraci, společnost GlaxoSmithKline Biologicals S.A., informuje o chybě v příbalové informaci u léčivého přípravku Infanrix Hib (doplněk názvu inj sus 1×0.5ml/dáv, šarže A14CA137B, použitelnost do 05/2014) a přiloženém štítku k sekundárnímu obalu, který tento stav vysvětluje. Přiložený štítek vysvětluje nesprávnou informaci o době použitelnosti tohoto léčivého přípravku uvedené v příbalové informaci v kapitole „Zvláštní opatření pro uchovávání“ – namísto 3 let jsou zde uvedeny pouze 2 roky. Doba použitelnosti přípravku 05/2014 vyznačená na vnějším a vnitřním obalu šarže A14CA137B léčivého přípravku Infanrix Hib je v souladu s registrační dokumentací, odpovídá tedy tříleté době použitelnosti.

Revize pokynu pro hodnocení lékových interakcí European Medicines Agency (EMA) dokončila aktualizaci svého pokynu pro vyšetřování lékových interakcí z roku 1997. Obsahuje informace o tom, jak by farmaceutické firmy měly vyhodnocovat potenciální interakce mezi novými léčivy a těmi, která už jsou na trhu. Sledovat by měly také jejich interakci s jednotlivými potravinami. Pokyn je v souladu s vědeckými pokroky v šetření lékových interakcí. Patří mezi ně schopnost předvídat klinicky významné lékové vlivy z omezeného počtu dobře navržených studií, stejně jako nedávný pokrok v chápání indukce enzymů a interakce lékových nosičů. Aktualizace nabývá účinnosti 1. ledna 2013.

Pozor na ondansetron Americký úřad Food and Drug Administration (FDA) vydal bezpečnostní varování, že předběžné výsledky z nedávno dokončeného klinického hodnocení s ondansetronem (Zofran, GSK) ukazují, že 32mg jednorázová intravenózní dávka tohoto léku může mít vliv na elektrickou aktivitu srdce (prodloužení QT intervalu). To by mohlo u predisponovaných pacientů rozvinout abnormální a potenciálně smrtelný srdeční rytmus známý jako Torsades de Pointes.

Lorcaserin dostal zelenou FDA schválil nové antiobezitikum lorcaserin (Belviq, Arena Pharmaceuticals) jako doplněk k nízkokalorické dietě a cvičení pro dlouhodobé udržení hmotnosti. Přípravek je povolen k užívání u dospělých pacientů s BMI hodnoty nejméně 30 (obezita) či 27 (nadváha), kteří mají alespoň jedno onemocnění související s vyšší hmotností, jako je hypertenze, diabetes 2. typu nebo dyslipidémie.


ročník 61 číslo 29–30 16. července 2012

n PORADNA

Povinná mlčenlivost zdravotníků a poskytování informací Policii ČR OTÁZKA: Jaký je rozsah povinné mlčenlivosti lékařů a dalších zdravotníků a jaké platí výjimky? ODPOVĚĎ: Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen zákon o zdravotních službách), v tomto směru jen poměrně málo změnil předchozí zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní rozsah povinné mlčenlivosti lékařů a dalších zdravotníků je stanoven stále stejně a velmi široce tak, že poskytovatel a všichni zdravotničtí pracovníci jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Tato povinnost platí pro poskytovatele zdravotních služeb, zdravotnické pracovníky, byť již nevykonávají toto povolání, ale v minulosti je vykonávali, osoby získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace z titulu své funkce nebo úřední povinnosti. Za porušení povinné mlčenlivosti se nepovažuje: a) předávání informací nezbytných pro zajištění návaznosti poskytovaných zdravotních služeb jiným poskytovatelům nebo jiným lékařům a  dalším zdravotnickým pracov­­n í­kům, b) případy, kdy poskytovatel je zproštěn pacientem nebo jeho zákonným zástupcem povinné mlčenlivosti, c) sdělování nebo oznamování údajů nebo jiných skutečností stanovených právním předpisem, pokud ze zákona nebo právního předpisu vyplývá, že údaje nebo skutečnosti lze sdělit bez souhlasu pacienta, d) sdělování údajů nebo jiných skutečností pro potřeby trestního řízení způsobem stanoveným právními předpisy upravujícími trestní řízení. Porušením povinné mlčenlivosti rovněž není sdělování údajů nebo skutečností při plnění zákonem uložené povinnosti překazit nebo oznámit spáchání trestného činu. Nově se za porušení povinné mlčenlivosti nepovažuje sdělování údajů o pacientovi poskytovatelem v nezbytném rozsahu pro ochranu vlastních práv v trestním, občanskoprávním a správním řízení nebo sdělování skutečností soudu nebo jinému orgánu, je-li předmětem řízení spor mezi poskytovatelem, popřípadě zaměstnancem a pacientem nebo jinou osobou uplatňující právo na náhradu škody nebo ochranu osobnosti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. V této souvislosti je poskytovatel oprávněn předat soudnímu znalci, znaleckému ústavu, komoře nebo odborníkovi, kterého si zvolí, též kopii zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi za účelem vypracování znaleckého posudku. Za porušení povinné mlčenlivosti se též nepovažuje sdělování údajů nebo skutečností zdravotnickým pracovníkem, který je členem komory,

7

pro lékařské praxe

koníku. Dále zákon o Policii ČR dává oprávnění policejnímu orgánu i bez souhlasu pacienta požadovat od poskytovatele zdravotní služby informaci o době a místě poskytnutí zdravotních služeb konkrétnímu pacientovi (nikoli již o tom, jaké zdravotní služby mu byly nebo mají být poskytnuty). Zákon o boji proti návykovým látkám pak dává oprávnění poskytovateli zdravotní služby, který provedl odběr biologického materiálu a jeho rozbor, sdělit i bez souhlasu pacienta výsledek tohoto rozboru oprávněnému orgánu, který rozbor nařídil (tímto oprávněným orgánem může být také Policie ČR).

v rozsahu nezbytném pro účely řízení prováděných orgány komory. OTÁZKA: Je pravdou, že od 1. dubna 2012, po nabytí účinnosti zákona o zdravotních službách, má Policie ČR právo na veškeré informace o zdravotním stavu a poskytnutých zdravotních službách bez souhlasu pacienta? ODPOVĚĎ: Není tomu tak. Protože ustanovení § 51 odst. 2 písm. d) zákona o zdravotních službách je poměrně vágní a odkazuje na předpisy trestního řízení, došlo zde k určitým interpretačním sporům, jak si vysvětlovat oprávnění orgánů Policie ČR vyžadovat bez souhlasu pacienta informace, které jsou jinak kryty povinnou mlčenlivostí zdravotníka. Je pravdou, že policejní prezidium pro své podřízené složky zaujalo původně stanovisko, že po přijetí zákona o zdravotních službách je policie již oprávněna bez souhlasu soudce i pacienta požadovat jakékoli údaje, které jsou jinak předmětem povinné mlčenlivosti zdravotníka. Přitom odkazuje na ustanovení § 8 odst. 1 trestního řádu, podle kterého jsou fyzické i právnické osoby povinny poskytnout orgánům činným v trestním řízení potřebné informace. Proti této interpretaci zaujaly opačné stanovisko Ministerstvo zdravotnictví ČR, Česká lékařská komora, vrchní ředitel sekce Legislativní rady Vlády ČR i Nejvyšší státní zastupitelství. Pokud mají být sdělovány bez souhlasu pacienta údaje orgánům činným v trestním řízení, pak se tak vždy má dít nikoli podle § 8 odst. 1, ale podle § 8 odst. 5 trestního řádu a v takovém případě, není-li dán souhlas pacienta nebo jeho zákonného zástupce k poskytnutí potřebných údajů, musí být vyžadován v trestním řízení souhlas soudce. Bez souhlasu soudce nebo pacienta nemá tedy policie právo požadovat od zdravotníků jakékoli informace kryté povinnou mlčenlivostí. Výjimkou jsou případy, kdy zdravotník plní svoji oznamovací povinnost stanovenou zákonem u závažných trestných činů nebo povinnost překazit závažný trestný čin výslovně uvedený v trestním zá-

OTÁZKA: Jak se má tedy lékař zachovat, pokud například po dopravní nehodě je pacient zaintubován a nemůže se vyjádřit a vyšetřující policista žádá informaci, jaký je charakter zranění a jak dlouhá bude patrně pracovní neschopnost, což se často stává?

Ve vakcinaci máme stále rezervy V České republice je význam prevence v podobě vakcinace stále podceňován. Vyplývá to z průzkumu, který v dubnu pro společnost Pfizer realizovala agentura STEM/MARK. Jednalo se o exkluzivní kvantitativní výzkum na vzorku 1088 respondentů z řad dospělé populace. Povinná přeočkování si podle průzkumu hlídá jen 63 % dospělých osob. Vzornější jsou ženy, kde přeočkování v řádných termínech podstupuje 70 % z nich, u mužů jen 55 procent. Ještě horší je situace u nepovinných očkování, která využívá jen 26 % dospělých. S rostoucím věkem zájem o nepovinná očkování klesá. Ve věku mezi 15–29 lety využívá nepovinná očkování třetina občanů (33 %), ve věku mezi 45–59 lety už jen jedna pětina (21 %). Nad 60 let se dává nepovinně očkovat 23 % lidí.

Očkování není jen záležitostí dětského věku

V České republice převládá mínění, že očkování patří k dětskému věku, v dospělosti lidé očkování využívají méně. Zejména u starších osob má však prevence v podobě vakcinace velký význam. Podle věku jsou také starší lidé nejzodpovědnější – nejvíce pak lidé ve věku 45–59 let, kde si povinné pře­ očkování hlídá 67 % z nich, ve věku nad 60 let pak celých 66 %. Nejméně zodpovědní jsou „mladí“ dospělí, kde si termíny přeočkování hlídá jen 54 % z nich.

Časté jsou obavy z vedlejších účinků

V případě nepovinných očkování jsou naopak starší občané těmi, kteří se dávají očkovat nejméně. Pro seniory nad 60 let jsou hlavním důvodem, proč se neočkují, obavy z vedlejších negativních účinků vakcinace (obává se jich 30 % respondentů), na druhém místě jsou finance. Očkování je příliš drahé pro 27 % oslovených. V celkové populaci se vedlejších účinků obává 25 % lidí, finance jsou překážkou pro 19 % respondentů. Plných 20 % osob se také domnívá, že se nemusejí nechat očkovat, protože se necítí být nemocemi ohroženi. Osoby, které nepovinná očkování podstupují, tak činí nejčastěji z obavy z onemocnění (65 %), 12 % tak činí na doporučení lékaře (u osob nad 65 let jde o 20 %), dalších 10 % patří do rizikové skupiny, 5 % chce očkováním chránit své okolí a 5 procentům doporučil očkování rodinný příslušník či kamarád. pf, red Oš. dny 2012 inzerát 107x195_Sestava 1 9.7.2012 10:33 Stránka 1

ODPOVĚĎ: Policista by měl doložit písemně buď souhlas pacienta, případně, jde-li o nezletilého pacienta, jeho zákonného zástupce. Jde-li o dospělého pacienta, jehož souhlas nemá nebo si ho nemůže opatřit, pak pokud jde o trestní řízení, je nutný písemný souhlas soudce, který by měl být založen do zdravotnické dokumentace pacienta. Není-li souhlas pacienta nebo soudce k dispozici, měl by lékař dodržet ustanovení o povinné mlčenlivosti, podle kterého je povinen zachovat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu povolání, tedy i o povaze zranění a předpokládané délce pracovní neschopnosti v případě osoby zraněné při dopravní nehodě.

Inzerce

OTÁZKA: Jakých případů se tedy týká oznamovací povinnost a povinnost překazit trestný čin? ODPOVĚĎ: Případy, ve kterých každý včetně zdravotníka, bez ohledu na povinnou mlčenlivost, je povinen oznámit nebo překazit trestný čin, jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 367 a 368 trestního zákoníku. Z trestných činů, se kterými se může setkat zdravotník, připadá v úvahu zejména oznamovací povinnost v případě týrání svěřené osoby, vraždy nebo úmyslného těžkého ublížení na zdraví. V případě povinnosti překazit trestný čin připadá v úvahu trestný čin pohlavního zneužívání, kde není stanovena oznamovací povinnost, ale pouze povinnost překazit trestný čin, pokud ještě probíhá nebo do budoucna hrozí. Není tedy povinnost oznámit tento trestný čin, pokud proběhl v minulosti a pokud již pohlavní zneužívání nadále netrvá a ani není předpoklad, že by v budoucnu hrozilo (například pokud dítě žije již v jiném prostředí apod.). JUDr. Jan Mach, ředitel právního oddělení České lékařské komory

Česká asociace sester ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, Oddělením ošetřovatelství LF UK Hradec Králové, Nadací pro rozvoj v oblasti výživy, metabolismu a gerontologie a Univerzita Hradec Králové pořádají

XVIII. královéhradecké ošetřovatelské dny 6.–7. 9. 2012 Univerzita Hradec Králové Hlavní témata: Péče o seniory – komplexní přístup ve zdravotnické a sociální sféře Dlouhodobá péče • Vzdělávání Ošetřovatelská péče v klinických oborech Workshop: Komplexní péče o geriatrického pacienta

w w w. h a n z o . c z / o s d n y


8

pro lůžková zařízení

ročník 61 číslo 29–30 16. července 2012

Hlavními problémy dlouhodobé péče jsou její definice a financování

i

Polák, Ph.D. Návrh byl dvakrát vrácen legislativní radou vlády a je patrně legislativně neprůchodný. Jako alternativní řešení se jeví novelizace současných zákonů, která by sice nevedla k požadované legislativní integraci, ale faktická integrace podle F. Poláka jistě možná je. ­T­ento postup by vyžadoval úzkou spolupráci a časovou koordinaci prací na novelách mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem práce a sociálních věcí. F. Polák nastínil klíčové body žádoucí legislativní úpravy. Je třeba definovat jednotlivé typy péče – následnou (zdravotní), dlouhodobou (primárně zdravotní, ale už s některými parametry sociální péče) a sociální (s jasnou definicí zajištění zdravotní péče). Definovat je třeba také parametry přechodů mezi jednotlivými typy péče tak, aby vstupy do nich a výstupy z nich probíhaly na základě jasných kritérií, nikoliv na bázi libovolnosti. Pokud jde o dlouhodobou sociální péči, měla by být financována primárně mimo systém veřejného zdravotního pojištění, a to především soukromými zdroji, sociálním pojištěním nebo připojištěním a sociálními příspěvky.

Přesná statistická data týkající se spotřeby a nákladnosti dlouhodobé péče je velmi obtížné pořídit, protože není shoda v tom, co pod tento pojem řadit. S tím souvisí i obtížnost jakýchkoliv úvah v ekonomické oblasti. Současná právní úprava je nevyhovující, ale s rychlým řešením nelze počítat, protože návrh zákona o dlouhodobé zdravotně-sociální péči legislativní rada vlády už dvakrát odmítla a zdá se, že bude nutné sáhnout spíše k novelizaci stávajících zákonů.

n Definice dlouhodobé péče podle WHO Dlouhodobá péče je systém činností, které umožňují osobám, které nejsou plně schopny si samy zajistit péči o vlastní osobu, udržet maximální možnou kvalitu života podle jejich individuálních preferencí, s co nejvyšším možným stupněm nezávislosti, autonomie, účasti na životě společnosti, osobního uspokojení a lidské důstojnosti. Dlouhodobá péče je poskytována neformálně (prostřednictvím rodiny, přátel nebo sousedů) a/nebo formálně (prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb). Formální podpůrný systém v sobě zahrnuje široké spektrum komunitních služeb i institucionální péči poskytovanou v ošetřovatelských domovech a v hospicích. K formální dlouhodobé péči jsou řazeny i léčebné postupy, které slouží k zastavení nebo zvrácení průběhu onemocnění nebo disability. Z prezentace T. Roubala

S. Vachek: „Přesunem pacientů z jednoho resortu do druhého se žádné peníze neušetří.“ Foto: ZN

Máme nakročeno k nursing homes? Prováděcí vyhláška č. 391/2011 Sb. k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, novelizuje hodnocení aktivit, podle nichž se určí schopnost zvládat základní životní potřeby. „Umožňuje, aby lékař nařídil, že dotyčná osoba po nějakou dobu z léčebných důvodů potřebuje cizí pomoc. To je velmi zásadní věc, v původní verzi byl nárok na čerpání služeb vázán na zdravotní postižení. Druhou zásadní věcí je zavedení institutu asistenta sociální péče, který se už nemusí registrovat,“ komentoval S. Vachek. Dále je v zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, nově vymezena domácí péče – k ošetřovatelské péči přibyla i péče rehabilitační a paliativní. Zákon definuje i následnou a dlouhodobou péči. „Následná péče je vázána především na doléčování a rehabilitaci, dlouhodobá na ošetřovatelskou. To je velmi důležité, protože v České republice chybějí zařízení typu nursing home a těmito úpravami je k nim nakročeno,“ prohlásil S. Vachek.

Nikdo nepožaduje redukci lůžek v domácnostech Náklady na ošetřovací den v pobytových zařízeních se pohybují kolem 1000 Kč oproti až téměř 9000 Kč v lůžkových zdravotnických zařízeních. „Často se argumen-

n Definice dlouhodobé péče podle OECD Dlouhodobá péče je škála služeb potřebná pro osoby se sníženou funkční kapacitou (fyzickou nebo kognitivní), v jejímž důsledku jsou po delší dobu závislé na pomoci v základních aktivitách každodenního života (ADL – koupání, používání toalety, oblékání, krmení, vstávání ze židle nebo postele, pohyb po místnosti). Tato osobní komponenta péče je často poskytována společně se základními zdravotními službami (například ošetřování ran, řešení bolesti, podávání léků, monitorování, prevence, rehabilitace nebo paliativní péče). Poskytování pomoci v ADL a základních zdravotních služeb může být kombinováno s pomocí v instrumentálních aktivitách denního života (například pomoc v péči o domácnost, příprava jídla, nakupování, transport). Z prezentace T. Roubala

tuje tím, že když je člověk ve fakultní nemocnici, je velmi drahý. To je nesmysl, jde o celkové náklady. Srovnání má smysl u zařízení, jejichž hlavní náplní jsou činnosti ošetřovatelského charakteru. To jsou například léčebny dlouhodobě nemocných, jejichž náklady jsou podobné jako u sociálních zařízení. Zdravotnická zařízení započítávají i náklady na léky, zdravotnický materiál a další položky. Takže ty prosté úvahy o restrukturalizaci mohou vést k naprosto fatálním ekonomickým důsledkům, protože není pravda, že péče je drahá podle toho, v jakém je člověk zařízení, ale jakou péči potřebuje. Náklady na ošetřovatelskou péči jsou ve zdravotnických a sociálních zařízeních srovnatelné a myslet si, že dojde k výrazným úsporám tím, že pacienty přesuneme z jednoho resortu do druhého, je pošetilé,“ řekl S. Vachek a prezentoval také hodnocení domácí péče a péče neformální. Ekvivalent ošetřovacího dne v domácí péči stojí odhadem 235 Kč. „Ten rozdíl, to není žádné perpetuum mobile, je důsledkem využívání potenciálních kapacit domácností. Pokud chceme dosáhnout nějaké rozumné vyváženosti, musíme se naučit s domácnostmi pracovat. Nejen proto, že dvě třetiny péče jsou poskytovány v samostatných domácnostech, ale i proto, že domácnosti disponují obrovskými prostředky, které vstupují do oběhu. V České republice je asi 12 miliónů lůžek včetně kanapí, ale nejde o počet lůžek, nýbrž o péči o potřebné lidi. V domácnostech nemáme problém, zatím nepřišel nikdo s tím, že bychom dosáhli úspor snížením počtu lůžek v domácnostech. Kromě toho se zvyšuje zdravotní gramotnost obyvatelstva i technické zázemí domácností. Jejich skutečné náklady ovšem nerespektujeme. Musíme naučit stát, že péče v domácnosti není zadarmo, stejně jako bylo třeba učit pacienty, že zdravotní péče poskytovaná státem není zadarmo, i když je takzvaně bezplatná,“ shrnul S. Vachek s tím, že se zbytečně vytvářejí ve srovnání s domácnostmi neefektivní organizace, které nemohou respektovat individuální preference, a snažíme se jejich efektivnost zvýšit „škrtmetodou“, „spoluúčastí“, „normami“ a podobně. Dodal, že neřešíme problém v době a formami, které jsou k tomu vhodné. „Existuje velké riziko, že to dopadne jako s důchodovou reformou, pro niž bylo vhodné období mezi roky 1995 a 2005,“ uzavřel.

Kritéria přechodu mezi různými typy péče jsou nutná O osudu návrhu nového zákona o dlouhodobé zdra­ votně-sociální péči informoval náměstek ministra ­zdravotnictví pro zdravotní péči MUDr. Ferdinand

Podíl osob starších 65 let žijících v institucích nebo přijímajících formální péči doma (%) 20

Doma Instituce

15 10 5 0

e Šp ČR an ěl Au sko str áli e Fin sko Lu Fran cem cie bu r Ně sko me cko Ve Be lká lgi Bri e tá Jap nie on Ma sko ďa Ra rsko ko us Švé ko dsk Dá o n Švý sko car Niz sko oze m No í rsk o

dostane do pobytového sociálního zařízení, začínají problémy s tím, jak platit ošetřovatelskou péči, jestli součástí pobytu je podávání léků nebo není. Když zůstane doma, může nebo nemusí být indikována zdravotní komponenta, může nebo nemusí být indikována osobní pomoc, ať už prostřednictvím pečovatelské služby nebo jiné organizace. Takže téma dlouhodobé péče je velmi široké a není snadno uchopitelné,“ pokračoval S. Vachek.

Itá li

„Mluvíme-li o dlouhodobé péči, mluvíme o té péči, kterou potřebují lidé závislí na cizí pomoci. To jsou hlavně aktivity denního života. A k tomu někdy může a nemusí přistupovat ošetřovatelská péče. Mluvíme-li ve zdravotnictví o dlouhodobé péči – možná by bylo lepší mluvit o zdravotní péči poskytované po dlouhou dobu, aby se pojmy nepletly –, je to něco zásadně odlišného. Tam je zdravotní indikace k tomu, aby péče byla poskytována dlouho, a ve většině případů je spojena také s tím, že dotyční lidé potřebují pomoc v základních aktivitách. Ale nemusí to být pravda. Takže když budeme používat pojem dlouhodobé péče, musíme si být vědomi, že se jedná v podstatě o čtyři oblasti. V sociální oblasti je to pomoc se základními aktivitami a se zdravotní nebo spíše ošetřovatelskou péčí nebo bez ní. V případě poskytování dlouhodobé zdravotní péče jsou to zase dvě části. Buď současně poskytujeme pomoc v základních aktivitách, nebo zdravotní péči poskytujeme dlouhodobě i v případech bez závislosti na cizí pomoci. To všechno působí obrovské problémy při pořizování statistických dat,“ uvedl svůj referát nezávislý konzultant MUDr. Stanislav Vachek. Dlouhodobá péče podle definice OECD vždy zahrnuje pomoc se základními aktivitami denního života, zatímco pokud jde o dlouhodobou zdravotní péči, ta je poskytována u veškerých chronických onemocnění a velmi často je spojena s pomocí při denních aktivitách. Lůžková zdravotní péče se odehrává v lůžkovém zdravotnickém zařízení a tam je tato pomoc integrální součástí ošetřování. „Nikdy se z něj nevyčleňovala a my si musíme uvědomit obrovskou komponentu této části – člověk má zajištěno všechno včetně hotelových služeb. V okamžiku, kdy opustí zdravotnické zařízení, dochází k problémům. Když se

Jak dnes a v nejbližších letech zajistit dostupnou, kvalitní, klientům vyhovující a nákladově efektivní dlouhodobou péči? Pokud se nám to povede, jak zajistit do budoucna dostatečné zdroje pro její financování? Odpověď na tyto dvě otázky se pokusil nalézt MUDr. Pavel

Zdroj: OECD Health Data 2011

Nevyjasněné definice působí problémy statistikům

Současný způsob financování je neudržitelný

Struktura dlouhodobé péče podle stupňů závislosti (ČR za rok v mil. Kč) 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Zdroj: Prezentace S. Vachka

V České republice žije zhruba 400 tisíc osob, které jsou závislé na cizí pomoci, z toho 300 tisíc jsou příjemci příspěvku na péči. Z těchto 300 tisíc jsou dvě třetiny žen a 100 tisíc osob mladších 65 let. Tato data uvedl na červnovém diskusním setkání Institutu pro veřejnou diskusi, věnovaném dlouhodobé péči, Mgr. Tomáš Roubal, analytik OECD. Třetina z celkových 400 tisíc pobývá v zařízeních, z toho 70 tisíc ve zdravotnických zařízeních, 60 tisíc v pobytových zařízeních sociálních služeb, z toho 11 tisíc trvale upoutaných na lůžko. Pracovníků zajišťujících péči o tyto osoby je v ČR zhruba 75 tisíc včetně 1500 lékařů a 2500 pracovníků domácích služeb. Všeobecná zdravotní pojišťovna v roce 2009 vynaložila na zdravotní péči o závislé osoby bez příspěvku na péči necelých 1700 korun, u osob příspěvek pobírajících to bylo přes 8000 korun. Dvě třetiny celkového počtu těchto lidí žijí v domácnostech, z toho je 60 procent žen, a čtvrtina jich žije sama. Tyto osoby jsou chronicky nemocné, mají problémy s mobilitou, mají nižší příjmy a vyšší potřebu zdravotní péče. Podle materiálu Evropské komise The 2012 ­Ageing Report se veřejné výdaje na dlouhodobou péči v České republice v příštích 50 letech zdvojnásobí.

Hroboň, M.S., ředitel Advance Healthcare Management Institute. Dnešní zdroje pro financování dlouhodobé péče jsou pod tlakem úsporných opatření a jsou naplňovány průběžným způsobem. Přitom stárnutí populace nepovede jen ke zvýšené potřebě péče, ale při současném způsobu financování také ke snížení dostupných zdrojů. P. Hroboň vidí řešení ve třech oblastech – prorůstových opatřeních v ekonomice a přesunu k nepřímým daním, ve zvýšení přísunu soukromých zdrojů v okamžiku spotřeby a v doplnění zdrojů zvláštními úsporami občanů. Celoživotní spoření 350 Kč měsíčně by mohlo zajistit dva roky dlouhodobé péče kromě nákladů na byt a stravu, spoření 450 Kč měsíčně po dobu 20 let by zajistilo jeden rok takové péče. Formou by mohlo být povinné nebo dobrovolné spoření podporované státem, například obdoba či náhrada stavebního spoření, nebo povinné či dobrovolné státem podporované pojištění, jakási obdoba penzijního připojištění. Nutné by bylo vymezit rozsah péče, za který by byl odpovědný občan a za který stát, přičemž jednotlivec by si samozřejmě hradil jakýkoliv nadstandard sám. Jako příklad hodný následování uvedl P. Hroboň stát New York, který garantuje občanům dlouhodobou péči, pokud si koupí pojistku, která pokryje tři roky dlouhodobé péče určité úrovně. Jakoukoliv další potřebu péče kryje stát. Občané, kteří si pojistku nekoupí, obdrží od státu dlouhodobou péči na určité minimální úrovni až po vyčerpání všech vlastních a rodinných zdrojů, tedy například i po prodeji domu. mt

Stupeň 0

Stupeň 1

Stupeň 2

Neformální péče v samostatné domácnosti Formální péče v institucionální domácnosti bez zdravotní péče Ústavní zdravotní ošetřovatelská péče

Stupeň 3

Stupeň 4

Pečovatelská služba pro samostatnou domácnost Domácí zdravotní ošetřovatelská péče


9

události, fakta, názory

ročník 61 číslo 29–30 16. července 2012

Vzdělávání: evropské peníze stále čekají i na vás Za jedinečný projekt v historii vzdělávání v ČR – a to nejen zdravotníků – označil ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) MUDr. Vladimír Pavelka programy operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financované z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Ještě necelý rok budou díky nim lékaři i zdravotníci nelékařských profesí moci pro své další vzdělávání čerpat peníze Evropské unie. Poté se ČR definitivně zařadí do rodiny bohatých evropských států a do společné pokladny už bude spíše dávat, nikoli z ní brát. Připomeňme si, že ČR po svém vstupu do EU, kdy mohla čerpat dotace, nevytvořila žádný operační program zaměřený speciálně na zdravotnictví – na rozdíl od Slovenska či třeba Portugalska, které dokonce svého času dokázalo z peněz EU několik let po sobě pokrýt polovinu svých celkových nákladů na zdravotnictví. Během funkčního období mistra zdravotnictví MUDr. Tomáše Julínka, MBA, se podařilo alespoň vyjednat s ministerstvem práce a sociálních věcí využití části prostředků alokovaných v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost na vzdělávání lékařů i ostatních zdravotníků.

Co by měli ocenit i signatáři výzvy Děkujeme, odcházíme „Projekty Vzdělávání lékařů a Vzdělávání nelékařů jsou svým rozsahem – jak co do počtu oslovených subjektů, tak objemu investovaných financí – unikátním nástrojem v historii vzdělávání v ČR,“ konstatoval 19. června v pražském Kongresovém centru IKEM v průběhu II. výroční konference projektů V. Pavelka. „Na období od května 2010 do dubna 2013 bylo vyčleněno 522,5 miliónu korun a bylo naplánováno proškolit za ně v rámci různých vzdělávacích aktivit

přes 38 000 absolventů – z toho 6295 lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a 32 475 pracovníků ostatních zdravotnických profesí.“ Příjemcem evropské dotace z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je ministerstvo zdravotnictví, které na realizaci projektů uzavřelo smlouvu s IPVZ jako generálním dodavatelem. Možná právě ve formulaci této smlouvy a hlavně v objemu nasmlouvaných čin-

ností je třeba hledat jeden z důvodů, proč se čerpání peněz od začátku nerozjelo potřebným tempem. Účastníci konference se shodli, že s takto rozsáhlým programem dosud neměl v ČR nikdo dostatečnou zkušenost. Ostatně, od května 2010 došlo třikrát k výměně jak projektových manažerů, tak i ředitele celého IPVZ… Nelékařských pracovníků bylo v různých aktivitách projektu k 30. dubnu proškoleno 15 377, což není málo – i vzhledem k tomu, že velká část aktivit je připravena k realizaci ještě v tomto roce. Zájem lékařů byl od počátku projektu o něco nižší, což lze přičíst i tomu, že celý loňský rok se nesl více ve znamení platových a mzdových požadavků – i když podpora vzdělávání byla jedním z požadavků akce Děkujeme, odcházíme. I tak se projekt Vzdělávání lékařů mohl k 30. dubnu pochlubit 3593 úspěšnými absolventy.

Poznatky světové medicíny zdarma v ČR „Díky projektu se podařilo do českého zdravotnictví přinést nová, moderní a celosvětově uznávaná témata. Za všechna bych jmenoval kurs poskytnutí neodkladné nemocniční péče ATLS – advanced trauma life support program for doctors,“ představil projektový manažer Vzdělávání lékařů MUDr. Zdeněk Hejduk jeden z programů, ke kterému je stále možné se připojit. „Tento kurs je celosvětově uznáván jako momentálně nejkvalitnější nástroj k dosažení koordinované péče o pacienta a předcházelo mu vyškolení 16 našich lékařů ve Velké Británii, z nichž čtyři nejúspěšnější získali licenci ATLS Instructor.“ Mimořádně zajímavá a přínosná bude podle Z. Hejduka pro lékaře také mezinárodní konference neurorehabilitace připravovaná s účastí zahra-

ničních lektorů na letošní podzim. S velkým zájmem mezi lékaři i nelékaři se setkaly kursy pro kodéry pro pracovníky organizací přímo řízených MZ ČR, jejichž celková kapacita již byla naplněna – ale připravuje se vypsání nových běhů. A vítanou novinkou pro zdravotnická zařízení jistě bude i možnost požádat o podporu vlastních vzdělávacích akcí pro své zaměstnance, a to ve výši až 200 000 Kč (bez DPH) na jednu konferenci či seminář. Pro úplnost dodejme, že vzdělávacích aktivit obou projektů se mohou zcela bezplatně zúčastnit lékaři a nelékaři, kteří mají většinový pracovní úvazek mimo hlavní město Prahu. Více informací včetně všech potřebných formulářů získáte na adrese www.vzdelavani-zdravotniku.cz. jak

Klíčové aktivity individuálních projektů MZ ČR Klíčová aktivita

Vzdělávání nelékařů

Vzdělávání lékařů

A2

E-learningové kursy pro nelékaře, audiovizuální prezentace

E-learningové kursy pro lékaře, audiovizuální prezentace

Novinky 2012

Základy tropické a cestovní medicíny pro nelékaře, Legislativa pro manažery

Pro chirurgy – Náhlé příhody břišní; pro gastroenterology – Ca pankreatu, Hepatitida B a M. Crohn/biologická léčba; pro plastické chirurgy – Vrozené vady zevního genitálu u chlapců, Plastická chirurgie u dětí po traumatu, Chirurgie ruky; pro epidemiology – Základy klinické epidemiologie, Základy nemocniční hygieny a epidemiologie

A4

Certifikované kursy pro nelékařské povolání v oborech

Certifikované kursy v lékařském oboru

A5

Ekonomika zdravotnictví, Ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení

Ekonomika zdravotnictví, Ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení

A6

Akreditované kvalifikační kursy

Poskytnutí neodkladné nemocniční péče (ATLS)

A7

Konference a semináře pro nelékařské obory

Konference, semináře a workshopy pro lékaře a farmaceuty podle jednotlivých specializačních oborů

Novinky 2012

Podpora pro zdravotnická zařízení na pořádání konference (6 vyučovacích hodin) max. 200 000 Kč, semináře (2 vyuč. hodiny) max. 200 000 Kč (bez DPH)

Podpora pro zdravotnická zařízení na pořádání konference (6 vyuč. hodin) max. 200 000 Kč, sympozia (2 vyuč. hodiny) max. 200 000 Kč, semináře (2 vyuč. hodiny) max. 85 000 Kč, workshopu (2 vyuč. hodiny) max. 85 000 Kč (bez DPH)

A8

Kurs pro kodéry pro pracovníky přímo řízených organizací

Kurs pro kodéry pro pracovníky přímo řízených organizací

A9

Vzdělávací akce – stáže, kursy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči

Vzdělávací akce, stáže, konference a semináře pro zubní lékaře

A12

Další formy vzdělávání

Další formy vzdělávání

Novinky 2012

Odborné kursy/stáže – vzdělávací akce realizované IPVZ, kurs Aplikace mezinárodní klasifikace funkčních schopností disability a zdraví (MKF), příprava odborných výukových textů, vzdělávací akce realizované externími realizátory (kongres, školicí akce, inovační kurs, odborná stáž – max. 200 000 Kč/vzdělávací akce, max. 2500 Kč/účastník/den)

Dříve vyslovená přání – ČR vs. Spolková republika Německo „Existenci důležitého institutu předem vyslovených přání lékařům ani trochu nezávidím, protože se zde respekt k přání pacienta dostává do kolize s jejich povinností léčit. Jsem skutečně rád, že se tímto problémem mohu zabývat jen po právní stránce, i když ani to není jednoduché,“ sdělil úvodem svého vystoupení na workshopu nazvaném „Dříve vyslovená přání – právní ­situace a praxe v Německu a ČR“ právník Mgr. Milan Schoř. Akce, která proběhla 13. června v Drážďanech, se konala v rámci projektu podpory přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání, kvalifikace a kooperace. „Konkrétní právní úpravu dříve vyslovených přání máme v České republice zcela novou a poměrně prostou. Součástí českého právního řádu je sice již od roku 2001 Úmluva o lidských právech a biomedicíně, která se dříve vyslovených přání dotýká, ale jejich úprava například zákonem nám dosud chyběla. Až v letošním roce, přesně od 1. dubna, je v České republice účinný zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve kterém je institut dříve vyslovených přání konkretizován,“ uvedl M. Schoř.

Právní úprava v České republice…

Předem vyslovené přání musí být podle M. Schoře mj. právně ověřeno, napsáno předem a musí být k dispozici nejpozději při zahájení lékařského výkonu. S jeho právními důsledky je ale podle něj spojena řada nejasností. „Vzhledem k tomu, že se tímto zákonem máme možnost řídit pouze dva

M. Schoř. Foto: ZN měsíce, praktické zkušenosti s ním nejsou téměř žádné. Nicméně již dnes

je možné vnímat rozpor kupříkladu v platnosti dříve vysloveného přání, která je jen pět let. Pokud tedy někdo vysloví přání, například ohledně udržování životních funkcí, protože ví, že mu velmi pravděpodobně hrozí demence, nebude již mít po pěti letech možnost je obnovit. Nebude už totiž svéprávný,“ vysvětlil právník. Zákon dále uvádí, že pokud ve stavu nouze není možné získat pacientův souhlas s výkonem, jakýkoli nutný lékařský zákrok je možné provést okamžitě, pokud je nezbytný ve prospěch zdraví dotyčné osoby. „Ani dříve vyslovené přání u nás nemá absolutní závaznost a je na lékařově uvážení, zda se jím bude řídit. Pacientovo přání lékař není nucen respektovat, pokud je v rozporu s jeho pracovními povinnostmi. Jeho splnění by mohlo být i protiprávní – například v případě přání aktivní eutanázie,“ zdůraznil M. Schoř a dodal, že pokud je v České republice pacientovo přání v nesouladu s odborným ná-

zorem lékaře či s jeho náboženským vyznáním, má pacient právo na jiného lékaře.

… a ve Spolkové republice Německo

„Podle německé právní úpravy, platné od 1. října 2009, může dříve vyslovené přání sepsat každý občan starší osmnácti let a není nutné je úředně ověřovat. Jeho platnost není časově omezena a zdravotnický personál i lékaři jsou nuceni brát na ně zřetel i v případě, že neodpovídá jejich náboženskému přesvědčení či odborným názorům,“ zdůraznila Christina Manthey, právnička se specializací na medicínské právo. Dodala, že pokud pacient před zahájením terapie žádné předem vyslovené přání sepsáno nemá, může je sepsat kdykoli v průběhu léčby za předpokladu, že je svéprávný. „V dokumentu s vysloveným přáním bývá obvykle uvedena zplnomocněná osoba, která přesně zná pacientovu vůli pro případ jakýchkoli nejasností. V případě, že taková osoba uvedena není, je určena soudní cestou. Ve spolupráci lékaře a zplnomocněné osoby se poté rozhoduje, jaká byla vůle postiženého. Pokud nebylo žádné dříve vyslovené přání sepsáno, musí lékař respektovat pravděpodobnou vůli pacienta, kterou lékaři zjišťují

Ch. Manthey. Foto: ZN u jeho příbuzných či blízkých podle pacientových priorit a životního stylu,“ dodala. Na závěr právnička upozornila na rozhodnutí tribunálu spolkového soudu, který z důvodu nejasností stanovil pořadí důležitosti při rozhodování ve sporných případech, kde se liší vůle pacienta a názor lékaře. „Judikátem bylo stanoveno, že přednější je vůle pacienta,“ uzavřela Ch. Manthey. zek


10

události, fakta, názory

ročník 61 číslo 29–30 16. července 2012

„Obamacare“ aneb cesta trvající celé století nekončí Nejvyšší soud USA vynesl ve čtvrtek 28. června průlomový verdikt ve vztahu k rozsáhlé reformě amerického zdravotnictví. Zamítl stížnost vůči zákonu o dostupném zdravotnictví (Affordable Care Act), která spočívala v jeho údajné neústavnosti. Soud se s námitkou vypořádal po svém. Zdravotní pojištění podle něj není něco, co si občan dobrovolně pořizuje a k čemu by jej stát tudíž podle ústavy nutit neměl, ale je to svého druhu daň – a k placení daní stát občany nutit může… Spojené státy americké se tak připojily k řadě zemí rozvinutého světa, které již zdravotní pojištění, tedy „svého druhu daň“, od svých občanů inkasují. Cesta k tomu v USA trvala téměř přesně 100 let.

Pruské hrozby se Američané zalekli… Inspirován různými modely sociálně-zdravotního pojištění v Evropě se o vytvoření svého druhu všeobecného zdravotního pojištění neúspěšně pokoušel již Theodore Roosevelt v prvních letech 20. století. O něco později, od roku 1910, agitovala pro reformu Americká asociace pro legislativu práce (American Association for Labor Legislation – AALL, organizace složená z ekonomů, právníků a dalších reformátorů). Začala studovat evropská schémata povinného zdravotního pojištění a v roce 1915 předložila návrh zákona. Spojence získala i v dalších organizacích a kampaň měla zpočátku naději na úspěch. Na určitý čas se k této iniciativě připojili dokonce i zástupci americké lékařské asociace (American Medical Association – AMA). Do toho však přišla 1. světová válka a skutečnost, že původní myšlenka pocházela z Německa, věci moc neprospěla. Zdravotně-sociální pojištění se nálepkovalo jako „pruská hrozba“. K mohutné vlně odporu se zvedly i komerční pojišťovny, protože se v konkurenci s navrhovaným pojištěním obávaly zániku některých svých pojistných produktů – především pojišťování benefitů spojených se smrtí a úhradou pohřbů. Koncepce vše­ obecného pojištění totiž zahrnovala i tyto prvky. Také AMA udělala čelem vzad, především z důvodu nejasností kolem úhrad lékařských výkonů. Odpor přicházel i ze strany, od které bychom to ani nečekali – od odborů. Ty se nakonec přiklonily k tomu, že si chtěly ponechat agendu smlouvání zdravotní péče se zaměstnavateli jako významnou součást svého mocenského soupeření s nimi. Celá epizoda skončila v roce 1920, kdy komise zákonodárného sboru státu New York shodila návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění ze stolu. Justin Ford Kimball, někdejší ředitel střední školy v Dallasu, v době svého působení na pozici administrátora Baylorovy nemocnice vyvinul v roce 1925 tzv. „prepaid service“ – tedy předplacenou službu. Nabídl učitelům, že za poplatek 6 USD ročně mohou čerpat nemocniční péči až po dobu 21 dní (poté, co si prvních 7 dní pobytu v nemocnici uhradí sami). Tento model získal pozornost v celých USA a zaměstnavatelské skupiny si začaly pomocí těchto benefitů konkurovat na trhu práce. Tak byl v roce 1929 založen systém soukromého neziskového pojištění, které bylo následně známo jako Blue Cross pro nemocniční služby a Blue Shield pro ambulantní péči. Ze dvou „Blues“ vyplynulo několik podstatných zkušeností. Pojistné krytí bylo propojeno s konkrétním zaměstnavatelem. Kalkulace rizika byly specifické pro konkrétní profesní skupiny a zájmy zaměstnavatelů významně ovlivňovaly formu pojištění i jeho rozsah. Znamenalo to průlom i pro zdravotní pojištění na ziskovém principu, protože se ukázalo se, že je možné

formulovat konkurenceschopné zdravotněpojistné produkty a že při pojištění větších skupin zaměstnanců lze řídit pojistné riziko, když se současně použije princip selekce (zaměstnanci jsou vesměs mladí a zdraví) a upraví se výše pojistného podle dřívějších nebo současně probíhajících nemocí.

… lékaři v pojištění viděli dokonce hrozbu komunismu Ve dvacátých letech minulého století i později se brojilo proti všeobecnému zdravotnímu pojištění také na ideologickém poli. Mnozí v něm spatřovali prvky paternalistické role státu s jeho dozorem, či dokonce rovnou znaky komunismu. V roce 1926 se díky soukromé iniciativě založil výbor, který se zabýval náklady na zdravotní péči (Committee on the Cost of Medical Care – CCMC). Tato skupina zahrnovala asi padesát ekonomů, lékařů a představitelů zainteresovaných skupin a pracovala až do roku 1932. Vytvořila 26svazkovou zprávu a několik dílčích publikací, které ukázaly nutnost všeobecného zdravotního pokrytí financovaného z daní a částečně také z dobrovolného zdravotního pojištění. Lékařská asociace AMA se proti tomuto návrhu ohradila s odůvodněním, že v něm spatřuje výzvu ke komunistické revoluci v USA. Ve třicátých letech, konkrétně v roce 1935, se za administrativy F. D. Roosevelta uskutečnil další pokus o uzákonění všeobecného zdravotního pokrytí v rámci širší legislativy o sociálním zabezpečení (Social Security Act – SSA). Z pokusu však opět sešlo, když se ukázalo, že mocná AMA by v takovém případě nechala padnout celé SSA. Ani Rooseveltův nástupce prezident Harry Truman se záměrem všeobecného zdravotního pojištění neuspěl. V McCarthyovské atmosféře padesátých let se podařilo AMA označit aktivisty zdravotního pojištění za komunistické spiklence.

Tzv. řízenou péči nevymyslel trh, ale stát Jaké byly následky předchozích neúspěšných pokusů? Přístup k medicíně byl v USA ve 40. a 50. letech minu-

n Oč jde v Affordable Care Act nO d většiny Američanů bude požadováno, aby měli zdravotní pojištění, případně si je nově pořídili. V opačném případě by museli platit pokutu za nesplnění. Občanům se středními a nižšími příjmy bude zajištěna finanční podpora, aby si zdravotní pojištění pořídili. n Většina zaměstnavatelů, kteří pro své zaměstnance nesjednají pojištění, bude platit zvláštní daň ve výši 8 % hrubé mzdy zaměstnance – výjimka platí pouze pro malé podniky. nZ dravotní pojišťovny nesmějí odmítnout zdravotní pojistku na základě předchorobí pojištěnce ani žádat rozdílné pojistné od osob s různým před­ chorobím anebo různého pohlaví. n Pokrytí programem Medicaid se rozšíří pro občany až do úrovně příjmu 133 % federální úrovně chudoby.

lého století omezen. Pojištění měl pouze ten, kdo si je mohl koupit anebo kdo je měl od svého zaměstnavatele. Nemajetní, děti, nezaměstnaní, chronicky nemocní a tělesně postižení, podobně jako důchodci a některé etnické skupiny, byli zpravidla bez pojištění a nejvýznamnějšími zákazníky pojišťoven se stali zaměstnavatelé. Posunuly se také mocenské poměry – ubylo vlivu AMA a odborů, posílily naopak organizace důchodců. V šedesátých letech prezident Johnson podpořil zdravotní zabezpečení pro sociálně slabší skupiny (Medicaid) a občany starší 65 let (Medicare) – bylo uzákoněno v roce 1965. Protože se o jmenované dvě skupiny žádné odbory nezajímaly, zůstala AMA osamocena a tím i nakloněna kompromisům. Koncepci zdravotního pojištění pro důchodce a příjemce sociální pomoci se neprotivila, žádala však protislužbu: přetrvání úhrady jednotlivých výkonů (fee for service – FFS) a separátní úhradu lékařských výkonů v nemocnicích. (Pozn. aut.: proto má dodnes v USA úhrada pojišťovny za hospitalizační lékařský výkon dvě složky – první je platba nemocnici, která pokrývá její infrastrukturu, provoz operačního sálu, následný pobyt, intenzivní, ošetřovatelskou a jinou péči, a druhou honorář, který účtuje přímo lékař pojišťovně. Jeho úhrada nemá s nemocnicí administrativně nic společného a tento honorář je často přibližně ve stejné výši jako úhrada nemocnici za celý zbytek péče a pobytu.) Krátce nato se však USA musely vypořádat s výrazným nárůstem zdravotnických nákladů, který měl několik příčin. Za prvé zavedení Medicare a Medicaid, které otevřelo stavidla čerpání a poskytování péče v dosud nevídané míře. Za druhé pokrok ve vědě a technologiích po 2. světové válce, který přinesl nové standardy pro zdravotnická zařízení a výkony. Za třetí nemocniční zaměstnanci požadovali zvýšení mezd a chtěli dorovnat úroveň příjmů se srovnatelně náročnými profesemi. Za čtvrté lékaři požadovali stále více asistentů, aby mohli provádět nové výkony, které vyplývaly z nových léčebných technologií. Nemocnicím se v konečném důsledku nedostávalo financí a vázlo i jejich zásobování. V roce 1973 byl schválen zákon o HMO (Health Maintenance Organisation – překlad by mohl znít „organizace udržující zdraví“) iniciovaný prezidentem Nixonem. Šlo o vznik neziskových organizací – a jejich významnou podporu z federálního rozpočtu – pro administraci pojištěnců systému Medicaid a Medicare. Mechanismem měla být konkurence poskytovatelů v tržním zdravotnickém prostředí. Tato legislativní iniciativa se mohla prosadit pouze s výraznou podporou odborové centrály AFL-CIO i demokratického senátora Edwarda Kennedyho – dnešní terminologií bychom řekli „za pomoci konsensu“ všech stran politického spektra. Stojí za zmínku, že s pomocí„HMO managed care“ (kterou ne úplně přesně překládáme jako„řízenou péči“) se doopravdy podařilo zbrzdit nárůst zdravotnických nákladů, nicméně za cenu výrazné vlny nevole široké veřejnosti. Managed care totiž významně omezila možnost volby zdravotnického zařízení pojištěncem, zdravotnická zařízení – nyní také vlastněná HMO – byla podřízena globálním rozpočtům a pojistné krytí bylo taxativně vymezeno. Tak se mohlo stát, že pojištěnec s překvapením zjistil, že diagnóza, která jej právě stihla, není v seznamu krytých – rozumějme hrazených – nemocí. Následkem odporu veřejnosti a mnohých katastrofických historek došlo v devadesátých letech postupně k rozmělnění principů HMO. Většinovým modelem se stala tzv. Prefer­ red Provider Organisation – PPO, kdy se pojištěnec sice může nechat ošetřit i mimo smluvní síť své pojišťovny, nicméně za cenu vyšší spoluúčasti. Růst nákladů se obnovil v původní intenzitě. Z pohledu směřování USA k všeobecnému zdravotnímu pojištění byla celá diskuse o HMO od sedmdesátých let až po léta devadesátá krokem stranou. Týkala se spíše otázky, jak zamezit růstu nákladů, než otázky, jak zabezpečit péči těm, kteří propadli sítem různých zdravotních pojištění a programů do neznáma. Nicméně povšimněme si, že „managed care“ není fenomén, který by se v prostředí volné soutěže vyvinul, nýbrž byl do něj zaveden a podpořen státní správou. V Evropě se mylně domníváme, že vše, co se děje v USA, je přímo hnáno „neviditelnou rukou trhu“ – v tomto případě však šlo o státní dirigismus par excellence.

Informace o výsledcích hlasování 21. března ve Sněmovně reprezentantů USA proběhla všemi světovými angentu­ rami. Reprofoto: AP

Není jasné, kdo bude nakonec vítězem V devadesátých letech se dlouhodobě neřešené problémy projevily opět více. Zaměstnavatelé začínají omezovat náklady na pojištění, systém úhrady péče se jeví jako nesmírně fragmentovaný. Reakcí na tuto skutečnost je volání po systému jednoho plátce (takovým „single-payer system“ je Národní zdravotní služba ve Velké Británii stejně jako kanadský či australský – a koneckonců i americký – Medicare). Rozvíjí se celé „průmyslové odvětví“ řízené péče. Dochází také k oslabení jinak nesmírně mocné lékařské lobby. V této souvislosti nelze nevzpomenout pokusu o rozšíření zdravotního krytí ze začátku prvního funkčního období prezidenta Billa Clintona. Poprvé v historii se díky tomu měla první dáma ujmout oficiální role v administrativě. Tuto skutečnost napadli odpůrci v několika soudních sporech. Byl to opět pokus, jak rozšířit pokrytí lidí v produktivním věku zdravotním pojištěním za hranice zaměstnání, např. tak, že by zaměstnanec nepozbyl zdravotního pojištění automaticky s odchodem z firmy. Co se návrhu nakonec stalo osudným, byl soustředěný tlak konzervativních politických sil a zájmů pojišťoven a v neposlední řadě i vlastní komplikovanost. Poslední kapku pak přidala tzv. konzervativní revoluce, když po volbách 1994 zvítězili republikáni jak ve Sněmovně reprezentantů, tak i v Senátu. Do jakého prostředí tedy vlastně vstupuje reforma ­Barracka Obamy a o co usiluje? Základem systému zdravotního pojištění v USA jsou pro občany v produktivním věku dodnes zdravotní plány, které jsou součástí jejich pracovního vztahu se zaměstnavateli. Občanům nad 65 let hradí zdravotní péči federální vláda programem Medicare, osobám nemajetným či pod tzv. federální hranicí chudoby programem Medicaid. Systém založený na pojištění skrze zaměstnavatele však ponechává 45 miliónů Američanů ve věku pod 65 let bez zdravotního pojištění. Lidé ztrácejí svou zdravotní pojistku v momentě, kdy živitel rodiny zemře či se stane práce neschopným, nebo když přicházejí o zaměstnání a naopak by ji potřebovali nejvíce, protože je pro ně tou dobou evidentně nejtěžší si ji zaplatit. Jiní zase ztrácejí své zabezpečení v programu Medicaid, když zaměstnání získají. Čímž jsou demotivováni nechat se zaměstnat, protože zdravotní pojištění může představovat vysoké implicitní zdanění z příjmu. Někteří jsou „zamknuti“ v zaměstnání, které pro ně nepředstavuje nejlepší využití jejich nadání, protože při změně zaměstnání by museli změnit zdravotní plán či pojišťovnu, což by znamenalo změnit lékaře anebo začít znovu platit roční spoluúčast (tzv. deductible, tedy sumu, kterou musí v daném roce pojištění zaplatit dříve, než nastane plnění pojišťovny). Případně nemají šanci získat v novém zaměstnání nové pojištění kvůli již existující nemoci. Podobně mohou být lidé „zamknuti“ v manželském svazku, protože jejich partner

je nositelem zdravotního pojištění přes svého zaměstnavatele a jakákoli změna by přinesla výše zmíněné problémy. Mnozí lidé jednoduše nepasují do zaměstnaneckého modelu. Např. vdovy, které ještě nedosáhly věku 65 let, jenž je kritériem pro Medicare, nejsou zprvu natolik chudé, aby se kvalifikovaly pro Medicaid, avšak kvůli nákladům na zdravotní péči pod hranici chudoby záhy spadnou. Od roku 2005 vznikají první obsáhlé studie o problematice osobních bankrotů zaviněných neuhrazenými účty za zdravotní péči. Tento typ osobního bankrotu je v USA nejčastějším. Jakkoli se nový zákon nazývá „o péči, kterou si můžeme dovolit“ (Affordable Care Act), americké zdravotnictví bude stát zase o hodně více než dnes. Otázka nezní, zda výdaje na zdravotnictví v USA dosáhnou 20 % HDP, ale kdy se tak stane. V průběhu krátkého studijního pobytu v New England Complex Systems Institute v lednu 2011 jsem měl příležitost zúčastnit se projektu, který modeloval možné chování úzkého segmentu urgentních oddělení (Emergency) po zavedení reformy. V současnosti nepojištění využívají Emergency jako svůj primární kontakt při zdravotních problémech. Reforma předpokládá, že v budoucnu budou mít pojištění i svého praktického lékaře, budou pečovat o své zdraví, budou méně navštěvovat Emergency – a péče o ně tedy bude levnější. Co však v případě, že o systematickou péči o zdraví stát nebudou a nadále budou navštěvovat Emergency? Podobně se může změnit chování přímo oddělení Emergency. Zatímco nyní jsou v poskytování péče spíše zdrženlivá a snaží se vyhnout přijetí nepojištěného pacienta k hospitalizaci, v budoucnu nemocnice ráda poskytne daleko více služeb, vyšetření apod., protože bude vědět, že za ně dostane z federálních programů zaplaceno. Rozšířené federální programy „rozředí“ úhradu jednotlivých výkonů, lékaři budou mít více pacientů k ošetření za nižší úhrady. Již dnes jsou v mnoha odbornostech pacienti v programu Medicare pro specialisty proděleční. Musejí je však přijímat, protože jinak by jim odesílající lékaři neposílali ani pacienty se soukromým zaměstnaneckým pojištěním, kteří jsou pro specialisty výděleční. Něco podobného platí pro sítě nemocnic. Zda větší počet „federálně pojištěných“ pacientů vyváží rozředění úhrad, zůstává otázkou. Jediným, kdo si troufá cokoli odhadnout, je burza. Zatímco akcie nemocničních sítí od čtvrtka 28. června několik procent získaly, u soukromých pojišťoven naopak pár procent ztratily. Jednoznačným výhercem tohoto kola v úsilí o všeobecné zdravotní pokrytí se tak jeví být prezident Obama. Sbírá body v předvolební soutěžní disciplíně, kterou můžeme nazvat „vytyčil jsem si a splnil“. Tuto hru však nesmíme přeceňovat, protože volby jsou ještě daleko a pouze na zdravotnictví úspěch stát nemusí. MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident CzechMed mezititulky redakce


ročník 61 číslo 29–30 16. července 2012

O. Dostál: Restrukturalizaci bez veřejné debaty odmítáme

Foto: ZN

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) uveřejnilo 20. června „Memorandum zdravotních pojišťoven o restrukturalizaci lůžkového fondu za účelem jeho optimalizace“, tedy dohodu mezi MZ a zdravotními pojišťovnami o tom, se kterými nemocnicemi bude od roku 2013 uzavřena smlouva. „Platforma nemá problém s tím, aby se zrušilo, co není efektivní. Připravené opatření ale je nesprávně načasované a má problematická kritéria. Rovněž právní postup je chaotický,“ vysvětlil JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., z Platformy zdravotních pojištěnců ČR (PZP) v úvodu tiskové konference, která se konala 29. června v Praze. Memorandum má podle O. Dostála zásadní vliv na to, které nemocnice od příštího roku zaniknou či omezí rozsah služeb, tedy i na dostupnost a kvalitu zdravotní péče, ale jeho vznik je předčasný. „Nejprve by měla být zveřejněna data zdravotních pojišťoven o financování nemocnic, kvalitě a dostupnosti péče, pak uzákoněna přímá volba zástupců pojištěnců do řídících orgánů pojišťoven a proběhnout volby. ­Teprve pak by bylo možné činit nevratné kroky při ­restrukturalizaci smluvní sítě nemocnic,“ domnívá se O. Dostál. Představitelé PZP mají výhrady i k memorandem stanoveným kritériím, podle kterých se mají pojišťovny rozhodovat. Ta zahrnují mimo jiné úvazky lékařů, technické vybavení, kvalitu a efektivitu péče či úroveň hotelových služeb zdravotnických zařízení. „Bohužel zcela chybí kritérium cena/výkon. Je tedy možné, že regionální nemocnice, která je vlivem nerovných pravidel úhrad dlouhodobě podfinancována a trpí nedostatkem techniky, v hodnocení neobstojí, byť se jí díky úsilí personálu daří stále poskytovat kvalitní péči za velmi příznivých nákladů pro systém. Na-

11

události, fakta, názory

opak zachována může být nemocnice v místě vyšší koncentrace péče, která hospodaří s velkorysými úhradami i dotacemi, produkuje předraženou či nadbyteč-

nou péči a v systému je tak snáze postradatelná,“ uvedl O. Dostál. Podle něj také realizace memoranda nerespektuje zákon o veřejném zdravotním pojištění. „Při uzavírání nových smluv mezi pojišťovnami a poskytovateli péče zákon zásadně požaduje konání výběrového řízení. Není vhodné, aby se část hodnotitelů – ministerstvo a pojišťovny – ještě před konáním konkrétních výběrových řízení domluvila, jak budou postupovat a jak to dopadne. Nerespektování zákonného postupu by mohlo vést k soudním žalobám či arbitrážím, zejména ze strany soukromých vlastníků nemocnic,“ zdůraznil O. Dostál a dodal, že restrukturalizace nemocniční sítě by měla být ponechána na pacientech samých. „Pokud by podle vládního prohlášení došlo k nastavení rovné soutěže za rovnou cenu služeb a platby za péči by následovaly pojištěnce, uspěly by ty nemocnice, kam by pojištěnci peníze ‚přinesli‘. Podle memoranda bohužel platí, že pojišťovny občanům oznámí po 30. červnu 2012, kde se budou moci od příštího roku léčit – ovšem změnit pojišťovnu bude možno podle nových pravidel až k 1. lednu 2014,“ uzavřel. zek

Podle chirurgů je placený výběr operatéra nekoncepční Výbor České chirurgické společnosti ČLS JEP (ČCHS) zveřejnil 7. července své stanovisko k doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) ve věci placeného výběru operatéra. Text, který výbor schválil 24. června, zveřejňujeme v plném znění: Uvedené doporučení MZ ČR, hojně medializované, vnímá výbor jako nekoncepční a nesouhlasí s ním. Návrhu měla předcházet zásadní rozhodnutí, jakým je např. stanovení hodnoty práce chirurga ve státních zařízeních, její stratifikace v závislosti na vzdělání, délce praxe či obtížnosti prováděných výkonů. Nehledě na to, že výbor společnosti na tyto problémy roky upozorňuje, nikdo je ale dosud systematicky neřeší.

Odmítnutím doporučované platby upozorňuje výbor ČCHS na nebezpečí rozbití stávající zaměstnanecké struktury lůžkových chirurgických oddělení. Ta doposud vede přednosta (primář), který odpovídá za odbornou úroveň jemu podřízených lékařů a za hospodaření pracoviště s přidělenými finančními prostředky. Je zodpovědný za odbornou výchovu mladých kolegů. Představa, že si každý řadový chirurg přivede své pacienty, kteří si ho vybrali, by vedla k dezintegraci práce celého chirurgického pracoviště. Výboru není ani jasné, zda si ambulantní chirurgové za výkony, které se provádějí jak během hospitalizace, tak i ambulantně, mohou účtovat stejné doporučované částky. Také není zřejmé, kdo bude platit ev. reoperace či případnou následnou péči. Není správné vytrhnout z léčebného procesu během hospitalizace pouze operatéra a operační výkon. Dnešní chirurgie je prací týmovou. Výbor ČCHS doporučuje, aby v případě, že MZ ČR bude uvažovat o novelizaci vyhlášky, ji konzultovalo s odbornými společnostmi. red

n ZPRAVODAJSKÝ DENÍK 2. červenec

10. červenec

n Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) přezkoumává tendr na výstavbu pavilonu B v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, a. s., nemocnice Středočeského kraje. Zakázku za 451 mil. Kč vyhrála firma Neocity Ron, s. r. o., která údajně nemá dělníky a jejíž vlastník sídlí na Kypru. Na výstavbu si najala další firmu. Počet uchazečů o zakázku byl omezen losováním, což vzbudilo podezření z manipulace. V souvislosti s touto akcí již padlo několik trestních oznámení, policie a žalobci je ale všechna odložili. Nyní si jeden ze spisů vyžádalo NSZ. Informaci přinesl deník MF Dnes.

n Krajská zdravotní, a. s., nemocnice Ústeckého kraje, musí vrátit Úřadu Regionální rady ROP Severozápad celých 353 miliónů Kč, které dostala jako evropskou dotaci na nákup zdravotnické techniky. Ředitel úřadu Mgr. Pavel K. Markvart uvedl, že to nemusí nutně znamenat vrácení celé dotace, protože z procesních důvodů musí být nejprve odebrána celá částka a až následně je možné jednat o zmírnění sankce. n V rámci humanitárního programu MEDEVAC přiletělo do Prahy pět Libyjců, aby se u nás léčili z traumatických zranění z loňského válečného konfliktu. ­Pacienti byli vybráni ve spolupráci s českým zastupitelským úřadem v Libyi, zúčastněnými nemocnicemi v Tripolisu a MUDr. Filipem Burgetem z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v které budou pacienti hospitalizováni. MEDEVAC spravuje Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s ministerstvy zahraničí, zdravotnictví a obrany. Program funguje od r. 1993, vznikl jako reakce na válečný konflikt v Bosně a Hercegovině.

3. červenec n Ing. Václav Jáchym z odboru informatiky z Kraje Vysočina oznámil, že možnost elektronického objednávání pacientů do specializovaných ambulancí mají již všechny krajské nemocnice. Rezervační systém byl jako první spuštěn ve spolupráci s partnery z Tchaj-wanu v Nemocnici Jihlava, následovala Nemocnice Pelhřimov. Nyní již funguje i v nemocnicích v Havlíčkově Brodě, Třebíči a Novém Městě na Moravě.

9. červenec n Rekonstrukci Nemocnice Znojmo, p. o., která má stát zhruba dvě miliardy korun, pozastavil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podle deníku MF Dnes jsou důvodem nejasnosti ve výběrovém řízení na stavbu i přístroje, nemocnice ani kraj také neuvedly vybranou firmu. Podzimní etapa prací má stát 480 miliónů Kč. Vedení kraje za zakázkou jednoznačně stojí.

11. červenec n Rekonstrukce Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, a. s., za 124 miliónů začne nejdřív na konci roku. Podmínky pro výběrové řízení se připravují, smlouva s vítězem by mohla být podepsána v listopadu. „Kdyby se do tendru nikdo nepřihlásil, kraj bude řešit, zda si úvěr vezme sám,“ prohlásil radní Libereckého kraje pro ekonomiku Bc. Zdeněk Bursa. red, čtk, new, ita

n LIDÉ Ing. Alena Kuželová, MBA S platností od 1. července jmenována radou města Semily ředitelkou Nemocnice s poliklinikou v Semilech. Ve funkci nahradila Ing. Jiřího Samka, který vedl nemocnici od loňského 1. května a letos 28. června byl radou města odvolán. Ke jmenování nové ředitelky došlo bez výběrového řízení, protože dozorčí rada nemocnice požadovala rychlou změnu vedení, která nenaruší chod nemocnice. A. Kuželová absolvovala bakalářské a magisterské studium na VUT v Brně, titul MBA získala na soukromé vysoké škole CMI-ESMA Praha. red

D. Žitníková, V. Krása a L. Olejár chtějí jednat s ombudsmanem Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníková, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Bc. Václav Krása a prezident Svazu pacientů ČR Luboš Olejár podepsali 11. července společný dopis ombudsmanovi JUDr. Pavlu Varvařovskému. V dopise upozorňují na kroky ministerstva zdravotnictví, které údajně významně zhoršují dostupnost zdravotní péče a mohou znamenat až porušení práv zaručených Listinou základních práv a svobod. „Prováděné i chystané kroky zasahují do Ústavy ČR a nejsou v souladu s Evropskou sociální chartou, Úmluvou o lidských právech a biomedicíně, Úmluvou o právech dítěte a Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením,“ uvádí dokument. Jako příklady negativních opatření uvedli signatáři připravované nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotní péče, poplatky za volbu lékaře, regulační poplatky bez časového omezení a jejich zvyšování a chystané uzavírání nemocnic. V textu připomněli, že proti těmto záměrům již proběhly různé protestní akce a bylo podáno trestní oznámení na ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. Podepsaní funkcionáři v dopise požádali ombudsmana o osobní projednání problematiky na schůzce, jejíž termín navrhli v týdnu od 13. do 17. srpna. klí

n ZAZNAMENALI JSME

NKÚ shledal chyby v poskytování a kontrole dotací, MZ ČR se proti interpretaci závěrů ohradilo Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zveřejnil 9. července tiskovou zprávu ke kontrolní akci č. 11/25 Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané zdravotnické programy. Závěry této kontroly byly schváleny usnesením 18. června. Zmíněná tisková informace uvádí: Ministerstvo zdravotnictví porušilo – a to hned o několik měsíců – termín, dokdy mělo rozhodnout o dotacích pro nestátní neziskové organizace. Zjistil to NKÚ, když mapoval, jak resort zdravotnictví nakládal v letech 2010 a 2011 s penězi ve dvou zdravotnických programech – v Programu grantové podpory a v Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Oba programy přitom mají za cíl zlepšit podmínky a kvalitu života postižených a chronicky nemocných lidí. A to prostřednictvím konkrétních projektů neziskových organizací, pro které jsou dotace mnohdy nezbytnou podmínkou přežití. Například v roce 2011 ale některé neziskovky na peníze čekaly až do července,

přestože o výši dotací mělo být – podle harmonogramu ministerstva zdravotnictví – rozhodnuto nejpozději v únoru. Ministerstvo také naprosto podcenilo kontrolu dotovaných projektů. Těch bylo v obou programech v letech 2010 a 2011 celkem 501. Ministerstvo prověřilo, jak jsou peníze využívány, pouze u dvou z nich, to znamená, že zkontrolovalo jen 0,5 % z celkového objemu dotací. ­Veřejnosprávní kontrolu přitom resortu ukládá zákon. V obou kontrolovaných zdravotnických programech bylo v letech 2010 a 2011 mezi neziskovky rozděleno více než 164 mil. korun. I tak ale řada projektů ne­ uspěla. Zájem o dotace je téměř dvakrát větší, než jaké jsou finanční možnosti obou programů.

Okamžitá reakce MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) téhož dne vydalo toto tiskové prohlášení: MZ ČR se ohrazuje vůči tiskové zprávě NKÚ, ve které je konstatováno porušení povinností při přidělování dotací pro nestátní

neziskové organizace v oblasti termínů jejich přidělování a následné kontroly. Ministerstvo zdůrazňuje, že uvedené nedostatky mají především charakter formálních pochybení. V žádném případě nemají dopad na transparentnost přidělování a efektivitu čerpání těchto prostředků. MZ ČR postupovalo podle Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy č. 92 z 15. února 2010. Na základě těchto podmínek přidělování dotací upravilo s ohledem na plánování státního rozpočtu ve vyhlášených podmínkách dotačních programů. Dodržování termínů uvolňování dotací není problémem jenom MZ ČR, ale všech ministerstev, která pracují s dotacemi pro nestátní neziskové organizace. Procesu výběru vhodných projektů a následnému uvolnění dotací musí vždy předcházet schválení státního rozpočtu (tedy definování objemu prostředků pro tyto dotační programy). Tento termín determinuje

i další postupné kroky jednotlivých ministerstev. Případné další „zdržení“ při poskytování dotací bylo způsobeno tím, že žadatelé v termínech nesplnili podmínky pro poskytnutí dotace. MZ ČR konstatuje, že i následná kontrola je prováděna dostatečné v míře odpovídající kapacitám věcně příslušných odborů ministerstva a objemu přidělovaných dotací.

ZN doplňují Finanční prostředky z uvedených programů dostávají sdružení na rekondiční a vzdělávací pobyty se zdravotním programem v tuzemsku i zahraničí, kursy, ediční činnost a přednášky, administrativu sdružení či vznik a rozvoj dobrovolnických a specializovaných center. Kontrola NKÚ probíhala kromě ministerstva ve dvanácti organizacích, mj. například v olomouckém občanském sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí Šance, brněnském sdružení pro alergické a astmatické děti SAAD, Rehabilitačním

ústavu Hrabyně, na Zdravotně socialní fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v Psychiatrické léčebně Brno-Černovice, v Hospici sv. Jana N. Neumanna Prachatice, v Krajské nemocnici Liberec, a. s., atd. Z dat NKÚ vyplývá, že v rámci programu grantové podpory bylo v r. 2011 podáno 225 projektů od 85 žadatelů v celkové požadované výši dotace 128,459 miliónu Kč. Schváleno bylo 92 projektů, celková dotace na ně činila 52,829 mil., z čehož vyčerpáno bylo 51,780 mil. Loni meziročně poklesl jak počet schválených projektů (v r. 2010 jich bylo 171 z 235 podaných), tak i celková dotační částka (v r. 2010 činila 71,542 mil.). O dotace v celkové výši 84,417 mil. Kč na realizaci 267 projektů požádalo loni v rámci programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 152 organizací. Schváleno bylo 109 projektů a 77 příjemců obdrželo na dotacích celkem 14,276 mil. korun (z toho vyčerpali 12,331 mil.). V roce 2010 bylo rozděleno na 129 schválených projektů 91 žadatelů 27,936 miliónu. red, nkú, mzčr, čtk


12

servis

ročník 61 číslo 29–30 16. července 2012

n PERSONÁLNÍ INZERCE n Lékař/lékařka

n Radiologický fyzik

Radiologického fyzika se zaměřením na radioterapii pro Oddělení radiační

n Psychiatr - psychoterapeut

Klinika ESET přijme psychiatra - psychoterapeuta. Ambulance, psychoterapie, práce v týmu. Možné i pro absolventy po základním kmeni se záměrem pokračovat v atestaci pro psychiatr. Profesní CV zasílejte na e-mail: klinikaeset@volny.cz. Případné dotazy tel.: 242 485 855.

n FBRL lékař/lékařka

MEDITERRA s.r.o. – Rehabilitační klinika Malvazinky, U Malvazinky 5, Praha 5 přijme lékaře se specializací rehabilitační a fyzikální medicína. Požadujeme: specializovanou způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicína (RFM) či alespoň absolvovaný základní kmen v rámci specializačního vzdělávání oboru RFM, bezúhonnost a zdravotní způsobilost. Nabízíme: práci na plný úvazek na rehabilitačním oddělení renomované rehabilitační kliniky, perspektivní zaměstnání, možnost osobního i kariérního růstu, týden dovolené navíc, zaměstnanecké stravování.

Nástup dle dohody. Kontakt: Alena Sadílková, personalista, tel.: 251 116 653, e-mail: alena.sadilkova@malvazinky.cz

Ärzte (Level B2) für Auerbach im Vogtland gesucht Möchten Sie sich in eigener Praxis in Deutschland niederlassen?

n Psychiatr

In der Stadt Auerbach im Vogtland bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Niederlassung mit Kassenarztzulassung für Ärzte der Fachrichtungen:

Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. přijme na dohodu o pracovní činnosti – lékaře psychiatra (i bez atestace), pro výkon ústavní pohotovostní služby. Požadujeme: odbornou a zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost podle zákona č. 95/2004 Sb. Finanční ohodnocení stanoveno dle sazeb v kolektivní smlouvě. Nástup ihned. Bližší informace: Ing. Ladislav Henlín, ředitel, tel.: 415 236 136, e-mail: ladislav.henlin@plpetrohrad.cz nebo personální oddělení: Jamborová Hana, tel.: 415 236 121, e-mail: hana.jamborova@plpetrohrad.cz

• Allgemeine/Innere Medizin (všeobecné lékařství/interna) • Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (otorhinolaryngologie) • Augenheilkunde (oftalmologie) • Neurologie/Psychatrie (neurologie/psychiatrie) Wir unterstützen Sie bei der Beantragung der deutschen Approbation, bei der Praxisgründung und bei allen organisatorischen Belangen. Wir stellen Ihnen eine komplett eingerichtete Praxis mit entsprechender Ausstattung zur Verfügung, Hilfe bei der Anschaffung von Geräten wird geboten. Die Praxis befindet sich in einem gut eingeführten Ärztehaus mit angeschlossener Apotheke im Stadtzentrum. Auerbach ist sehr verkehrsgünstig an die Autobahnen A72/A93 und Bundesstrassen B169/B173/B94 und über das Streckennetz der Vogtlandbahn in alle Richtungen angebunden.

CHYBÍ VÁM LIDI?

Auerbach mit ca. 20.000 Einwohnern liegt inmitten des malerischen Vogtlands mit Wäldern und Seenlandschaften, ideal zum Wandern, Radfahren und Wintersport. Auerbach ist familienfreundlich, Kindergärten und alle Schulen sind hier vor Ort, Wohnraum ist für alle Ansprüche vorhanden. Die Stadtverwaltung der Stadt Auerbach unterstützt dieses Vorhaben! Gerne beantworten wir Ihre Fragen, bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung:

NEMOCNICE NA HOMOLCE, PRAHA 5 přijme lékaře/lékařku na úsek ambulance zobrazovacích metod oddělení nukleární medicíny - PET centra. Žádost se životopisem zašlete na adresu otakar.belohlavek@homolka.cz Nabízíme: dobré platové ohodnocení, jednosměnný provoz s možností individuálního nastavení pracovní doby (vhodné i pro matky s dětmi), možnost nemocniční školky, úvazek 1,0 (možnost i zkráceného úvazku), příjemné pracovní prostředí v menším sehraném kolektivu, týden dovolené navíc, podmínky pro osobní a profesionální rozvoj, specializační vzdělávání v oboru nukleární medicína pro lékaře bez specializace, superspecializaci v nejmodernější PET/CT diagnostice, ubytování v blízkosti pracoviště. Nástup podle dohody. Požadavky na pracovní pozici: ukončený interní nebo radiologický kmen, popř. jeho dokončení v roce 2012, spolehlivost, systematičnost, pracovitost, samostatnost, chuť se učit, specializovaná způsobilost či praxe v nukleární medicíně nebo radiodiagnostice je vítána, není však podmínkou.

ochrany přijme Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Bližší informace na tel.: 224 962 249. Písemné nabídky prosíme na e-mail: oro@vfn.cz nebo na adresu Ing. Jaroslav Kotěšovec, Oddělení radiační ochrany VFN v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2.

VOLNÁ MÍSTA

Bären Apotheke Ansprechpartner Andreas Herzog Goethestrasse 1 D-08209 Auerbach/Vogtland Telefon: 0049-3744-216511 Telefax: 0049-3744-216512 E-mail: service@baeren-apotheke-auerbach.de

B ä r e n A p o t h e ke

Pro zasílání své personální inzerce využijte naši e-mailovou adresu:

radkova.inzerce@ambitmedia.cz

Inzerce

Ty pravé s tradicí

více poradenství pro provozovatele lékařských praxí více informací pro zaměstnance i managementy zdravotnických zařízení

Národní onkologický registr – data penězi k nezaplacení Vyplňování onkologických hlášení je úkolem zdravotnických zařízení, kterým to ukládá zákon a jimž je tato činnost hrazena z veřejného zdravotního pojištění jako součást poskytování zdravotní péče a s ní související administrativy. Sběrem, správou a validací takto získaných dat pro Národní onkologický registr (NOR) se zabývá síť jeho územních pracovišť. Systémové řešení jejího financování bohužel stále chybí. „Rostoucí počet záznamů v NOR s sebou logicky nese větší náročnost kontroly a zpracování dat registru,“ uvedla v průběhu nedávných Brněnských onkologických dnů prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., místopředsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a předsedkyně Rady NOR. „Zátěž české populace zhoubnými novotvary neustále stoupá, zejména v důsledku stárnutí populace, protože se ‚svého nádoru‘ dožijí i ti lidé, kteří by před lety zemřeli dříve z jiných příčin. V roce 2009 překročil počet nově provedených záznamů v NOR 80 000, prevalence zhoubných novotvarů v ČR v témže roce činila 440 000 případů v populaci. Roste i počet vícečetných nádorů diagnostikovaných u téhož pacienta. Tyto skutečnosti se bohužel

Data o klinických stadiích jsou unikátní

více aktualit z evropských i světových kongresů více výsledků z klinických studií více novinek z oblasti farmacie

75 357

Celkové náklady na sběr dat NOR v ČR ročně

25 619 818 Kč

Příspěvek MZ ČR (nepovinný) ročně max.

10 000 000 Kč = max. 40 %

Průměrné měsíční náklady na 1 pracovníka NOR2)

30 399,40 Kč

Celkové náklady na 1 hlášení do NOR

340 Kč

Pozn.: 1) Podle let 2004–2008. 2) Přepočtený 1,0 úvazek včetně povinných odvodů na zdravotní a sociální pojištění.

Zdroj: Prezentace J. Abrahámové

Průměrný počet hlášení do NOR ročně1)

Úkolem územních pracovišť NOR je komplexní epidemiologická evidence všech nově zjištěných nádorových onemocnění v populaci ČR. Shromažďují se údaje o základních charakteristikách nádoru, jeho léčbě a vývoji. Evidence tedy nepokrývá jen období primární diagnózy, ale i následného mnohaletého sledování pacienta. Ředitel Institutu biostatistik a analýz brněnské Masarykovy univerzity doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr., uvedl, že např. záznamy, které jsou spojeny s uvedením klinického stadia, patří k tomu nejcennějšímu, co registr obsahuje. Právě diagnostickou heterogenitou a časovým záběrem sledování se NOR zásadně liší od většiny jiných zdravotních a epidemiologických registrů vedených v ČR i jinde v Evropě. Jak uvedla prof. J. Abrahámová, náklady na provoz nese dnes z velké části celé zdravotnické zařízení – nikoli jen příslušné onkologické oddělení –, které je sídlem územního pracoviště NOR. Ačkoli je náplň činnosti Národního onkologického registru daná zákonem a provádí se ve smyslu přenesené povinnosti státu, příspěvek ministerstva zdravotnictví na jeho činnost je naopak zcela nepovinný.

Z OBSAHU

Činnost Národního onkologického registru (NOR) Epidemiologické výstupy Klinické výstupy Podklady pro vyhodnocování úspěšnosti léčby

Onkologická pracoviště Informace o všech onkologických onemocněních

promítají pouze do výdajové stránky NOR a nejsou nijak zohledněny na straně příjmů, spíše naopak.“

Sumarizace základních údajů o nákladnosti sběru dat NOR

více zpráv z domácího a zahraničního odborného tisku

V tomto vydání

ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ

A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz ročník 61 r číslo 19 r 7. května 2012 cena 26 Kč r pro předplatitele 20 Kč

Zdroj.: Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS)

Od všeho o něco více

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY

Protože nastavení systémového financování provozu NOR vyžaduje racionální audit jeho finanční náročnosti, byl pod záštitou Rady NOR proveden parametrický průzkum provozu územních pracovišť. Vyplynulo z něj mj., že

„Na zasedání v Praze jsme diskutovali o třech hlavních oblastech – etických otázkách, sociálně-zdravotních záležitostech a také o financování a plánování, tedy jak může WMA pomoci jednotlivým členům spolupracovat s vládami a rozvíjet zdravotnictví,“ uvedl Dr. Mukesh Haikerwal z Australian Medical Association. Upozornil, že v současnosti jsou velmi významným tématem rostoucí násilné útoky proti lékařům a dalším zdravotnickým profesionálům po celém světě. „Není to jen násilí v Sýrii a Bahrajnu při ozbrojených konfliktech, není to jen násilí v komunitách, během demonstrací či revolucí… Je to skutečně každodenní záležitost, ke které dochází i v situacích, kdy se lidé domnívají, že nedostali od zdravotního systému to, co potřebovali, a ztrácejí důvěru. Velkým a neakceptovatelným problémem však je, že vlády na sebe obvykle nechtějí brát za tyto násilné útoky odpovědnost a nedostatečně tak chrání léka-

Prof. J. Blahoš s Dr. M. Haikerwalem. Foto: ZN ře i ostatní zdravotníky,“ dodal M. Haikerwal. Dr. José Luiz Gomes do Amaral, prezident WMA, k tomu uvedl: „Odsuzujeme tyto děsivé útoky na zdravotnické profesionály i pacienty. Pokaždé, když je lékař unesen, napaden a zabit, je celý proces poskytování péče destruován a doplatí na to nemocní. Vládní orgány musejí povinně zajistit, aby zdravot-

Z odborného tisku

str. 2

O karcinomu pankreatu i s Dr. Barishem H. Edilem

str. 3

LÉKAŘSKÉ LISTY

ODBORNÁ PŘÍLOHA ZDR AVOTNICK ÝCH NOVIN 16. dubna 2012 www.zdravky.cz

str. 4

Do vaší knihovny

str. 5

Internistický „facebook“ nově i pro diabetology

str. 5

Z lékových agentur

na jeden celý úvazek pracovníka regionálního centra NOR připadá ročně v průměru 1000 hlášení. Pracoviště s menším počtem hlášení mají relativně mírně vyšší počet pracovníků, a tedy i v přepočtu na jedno hlášení vyšší náklady. Celkové průměrné náklady na jedno hlášení zhoubného novotvaru do NOR činí 340 Kč, a to konzistentně na všech typech územních pracovišť. Převážnou část z toho činí personální náklady, které tak v přepočtu na počet hlášení vycházejí na cca 30 400 Kč měsíčně. Z výdajů na sběr, zpracování a validaci dat do NOR, které přijdou na více než 25,5 mil. Kč ročně, tedy příspěvek ministerstva zdravotnictví pokrývá pouze max. 40 % celkové potřeby (viz tabulku). dokončení na str. 4

XXXVI. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY 19.–21. dubna Brno

nická zařízení a lidé, kteří v nich pracují, byli v bezpečí. Tam, kde toto nejsou schopni zaručit, měla by nést jednoznačně odpovědnost vláda.“ Projednávala se také problematika medicíny jako svobodného povolání. Profesní autonomie zdravotníků je podle Dr. Haikerwala bohužel mnohdy ovlivňována různými zájmovými skupinami a lékařům bývá bráněno v tom, aby byli skutečnými advokáty nemocných a jednali čistě v jejich prospěch. Diskutovalo se dále mimo jiné o postojích k nucené sterilizaci, dárcovství orgánů, vakcinaci či užívání tabákových výrobků a elektronických cigaret. „Máme velmi silnou politiku kontroly abúzu tabáku, zásadní stanovisko k reklamě na tabákové výrobky přijala rada WMA na loňském zasedání v Sydney,“ konstatoval M. Haikerwal. Dohromady sdružuje WMA více než devět miliónů lékařů z celého světa. Českou republiku reprezentuje od roku 1990 Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. „WMA je nevládní organizací – její výhodou je, že má bezprostřední kontakt s více než stovkou národních lékařských asociací, a tudíž je dopad jejích rezolucí prakticky okamžitý,“ uvedl prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda ČLS JEP. Ten v období 1999–2000 zastával funkci prvního prezidenta WMA z regionu východní Evropy. jat

str. 6

Farmaceutický trh

ODBORNÁ PŘÍLOHA str. 6 ZDR AVOTNICK ÝCH NOVIN

� pro lékařské

30. dubna 2012 • www.zdravky.cz

praxe

4/2012

Očkování osob se zdravotním rizikem v ordinaci praktického lékaře str. 7 Privátní sféra nesouhlasí s registrem zdravotníků

str. 7

Požadavky na kvalitu a bezpečí MZ zřejmě přepracuje str. 8 ZP MV nebude ambulancím srážet za loňský rok

str. 8

Kvalita v otázkách a odpovědích

str. 8

� pro lůžková

zařízení

Projekt KOP otestoval nemocnice, ústavy a léčebny i za rok 2011 str. 9 Poradna: Nemocenské a důchodové pojištění při práci na dohodu str. 9 � události, fakta, 48. DIABETOLOGICKÉ

názory

DNY LUHAČOVICÍCH Vláda i hlavníVměsto jsou poprvé ochotny řešit situaci Prahy str. 10 Ujištění z Vatikánu: Penízedubna 19.–21. z restitucí půjdou k nemocným, umírajícím a potřebným str. 10 AČMN vyzýváLuhačovice MZ, aby zrušilo alespoň jednu velkou nemocnici str. 10

Koalice soukromých lékařů žádá premiéra o podporu str. 11 � servis Personální inzerce

str. 12

VI. JARNÍ INTERAKTIVNÍ KONFERENCE SVL ČLS JEP 13.–15. dubna Praha

www.zdravky.cz

4/2012

Onkologie

Proč by měl být nemocný, vždyť je mladý...

KONGRESOVÝ LIST

Rada WMA jednala v Praze Předminulý týden hostilo hlavní město ČR již 191. zasedání rady World Medical Association (WMA), kterého se zúčastnily necelé dvě stovky lékařů zastupujících jednotlivé národní lékařské asociace.

str. 2

� z pokročilého farmaciea metastatického karcinomu ledviny | Na základě informací o genezi patologických procesů došlo postupně k vývoji nových léčiv • Novinky v terapii karcinomu štítné žlázy | Nejdůležitějším pokrokem je schválení vandetanibu • Možnosti použití neregistrovaného Ovariální karcinom – stále aktuální problém | Klíčem k úspěšné léčbě je co nejdokonalejší provedení primární radikální operace léčivého přípravku str. 6

Seznámit se s aktuálními daty NOR a podle potřeby s nimi dále pracovat můžete na portálu www.svod.cz

Příspěvek MZ ČR nekryje ani polovinu nákladů

str. 2

Heart Failure Awarness Day 2012

Využití cílených léků v onkologii | Jejich zavedení do klinické praxe posílilo mj. i účinnost konvenční chemoterapie • Léčba

KSRZIS – Národní onkologický registr Databáze o onkologických onemocněních od roku 1976

„V roce 2009 jsme obdrželi z ministerstva 10 milionů korun pro celou ČR, které byly rozděleny podle počtu uzavřených hlášení. Na rok 2010 byl příslib ve stejné výši, ale dostali jsme jen 5 miliónů s tím, ať druhou polovinu částky vyřeší nová vláda po volbách. Nestalo se… V roce 2011 obdržel NOR dotaci opět 10 miliónů, ale cesta k této částce byla trnitá a zkrápěná potem a slzami,“ konstatovala prof. J. Abrahámová.

� z medicíny Na Moravě začali odebírat kmenové buňky i z placenty

ZN 29-30_2012  

Zdravotnické noviny - odborné forum zdravotnictví a sociální péče

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you