__MAIN_TEXT__

Page 1


Adaptovanรก ฤeskรก prรณza

Stare_povesti_CM .indd 1

15.2.2012 13:54:09


Stare_povesti_CM .indd 2

15.2.2012 13:54:09


Staré pověsti české a moravské Adaptovala Lída Holá Adaptovaná česká próza B1

Stare_povesti_CM .indd 3

15.2.2012 13:54:09


Upozornění: Toto dílo, včetně všech svých částí, je opatřeno výhradou autorských práv a je chráněno zákonem. Jiné než zákonem předepsané užití je trestné – jde především o přísný zákaz dalšího rozmnožování bez písemného souhlasu nakladatele. Jednotlivé součásti kompletu jsou samostatně neprodejné. No part of this publication may be reprinted, reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a data base retrieval system without prior written permission of the publisher. Překlady slovníčků: Melvyn Clarke (anglická verze); Maike Urban (německá verze); Veronika Novoselová (ruská verze) Jazyková redakce a klíč: Jana Blažejová, Hana Suchánková Grafická úprava a sazba: Olga Fischerová © Adaptation Lída Holá, 2012 © Graphic & Cover Design Olga Fischerová, 2012 © Illustrations Barbora Kyšková, 2012 © Cover Photography Ondřej Fučík, 2012 © Archivní fotografie – Muzeum hlavního města Prahy, 2012 All images all rights reserved! ©, Filip Tomáš – Akropolis, 2012 Bezplatná CD příloha byla nahrána ve studiu Švandova divadla – Martin Hejl, ClownTown. Na CD účinkují: Jiřina Panenková a Ivo Kubečka. Post-production & mastering CD Tomáš Karásek, 2012 Vydal Filip Tomáš – Akropolis Severozápadní IV 16/433, 141 00 Praha 41 www.akropolis.info v roce 2012 jako svoji 199. publikaci 1. vydání (2011), 96 stran Tisk: Těšínské papírny, s. r. o., Bezručova 212/17, 737 01 Český Těšín Bližší informace: www.czechstepbystep.cz

Stare_povesti_CM .indd 4

ISBN 978-80-87481-59-2

15.2.2012 13:54:09


Úvod

Většina pověstí, které budete číst, pochází z dvanáctého století. V té době je sepsal kněz z vyšehradského kostela Kosmas „podle starých legend, podle vyprávění starců a podle toho, co sám viděl a slyšel“. Později je doplnili a rozšířili další autoři, především Dalimil a Václav Hájek z Libočan. V devatenáctém století pověsti přepracoval Alois Jirásek. Jeho kniha Staré pověsti české byla velmi populární. Pověsti se staly inspirací pro mnoho hudebních děl, obrazů, soch i filmů a hrají důležitou roli ve vědomí národa. Tato publikace je určena pro středně pokročilé studenty na úrovni B1. Vzhledem ke specifické slovní zásobě ovšem doporučujeme využití slovníku nebo anglického, německého a ruského glosáře, který je součástí knihy.

| Staré pověsti české a moravské 5

Stare_povesti_CM .indd 5

15.2.2012 13:54:09


6

adaptovanรก ฤeskรก prรณza

Stare_povesti_CM .indd 6

15.2.2012 13:54:13


Praotec Čech

Slované kdysi žili na území mezi řekami Vislou a Dněprem. Když mezi lidmi začaly hádky a boje o půdu a o majetek, muž jménem Čech se rozhodl, že půjde hledat novou vlast. Svolal své lidi, sehnali ovce, krávy a kozy a vyšli na cestu. Cesta byla těžká a mnoho lidí umřelo. Po nějaké době došli do krásné krajiny. Zastavili se pod horou a odpočívali. Když ráno vycházelo slunce, vyšli Čech a jeho lidé na horu. Čech se podíval kolem a řekl: „Tohle je ta zaslíbená země, plná ptáků a zvířat, mléka a medu. Tady budeme žít. Ale jak se ta země bude jmenovat?“ „Podle tebe, podle tebe!“ volali všichni. Čech políbil zemi, jejich novou vlast. Pak lidé udělali velký oheň a děkovali bohům. A od té doby se ta země jmenuje Čechy. Hora, na kterou praotec Čech podle legendy vyšel, se jmenuje Říp.

CD 1 | Staré pověsti české a moravské 7

Stare_povesti_CM .indd 7

15.2.2012 13:54:16


8

adaptovanรก ฤeskรก prรณza

Stare_povesti_CM .indd 8

15.2.2012 13:54:21


Libušino proroctví

Když Čech zemřel, stal se vládcem české země Krok. Měl tři dcery, jmenovaly se Kazi, Teta a Libuše. Nejmladší a nejkrásnější byla Libuše. Byla moudrá a spravedlivá, a proto po smrti otce začala vládnout. Její sídlo bylo na Vyšehradě. Libuše uměla prorokovat – viděla, co se stane v budoucnosti. Jednou večer stála na Vyšehradě na skále nad řekou Vltavou a dívala se do krajiny. Prorokovala: „Vidím veliké město! Jeho sláva se bude dotýkat hvězd. Jděte do lesa na Strahově. Uvidíte tam člověka, který tesá práh domu. Na tom místě postavíte hrad, který nazvete Praha. Město Praha bude známé po celém světě. Každý před ním skloní hlavu, jako každý musí sklonit hlavu na prahu dveří.“ Jak Libuše řekla, tak se stalo.

CD 2 | Staré pověsti české a moravské 9

Stare_povesti_CM .indd 9

15.2.2012 13:54:23


Stare_povesti_CM .indd 26

15.2.2012 13:59:42


CVIČENÍ

cvičení | Staré pověsti české a moravské 27

Stare_povesti_CM .indd 27

15.2.2012 13:55:21


Praotec Čech 1. Povídejte si před čtením. Víte, podle čeho se jmenuje vaše země? Existuje o tom nějaká pověst nebo skutečný příběh? 2. Tvořte věty. Spojte. 1. Slované kdysi žili 2. Muž jménem Čech se rozhodl, 3. Po nějaké době došli 4. Pak lidé udělali 5. A od té doby

A. velký oheň. B. na území mezi řekami Vislou a Dněprem. C. se ta země jmenuje Čechy. D. do krásné krajiny. E. že půjde hledat novou vlast.

3. V textu je 10 chyb a nesmyslů. Najdete je? Slované kdysi žili na území mezi horami Vislou a Dněprem. Když mezi lidmi začaly hádky a boje o domy a auta, muž jménem Čech se rozhodl, že půjde hledat novou vlast. Svolal své lidi, sehnali ovce, krávy a kozy a vyletěli na cestu. Cesta byla lehká a mnoho lidí umřelo. Po nějaké době došli do krásné krajiny. Zastavili se pod vodou a odpočívali. Když ráno vycházel měsíc, vyšli Čech a  jeho lidé na  horu. Čech se podíval kolem a řekl: „Tohle je ta zaslíbená země, plná ptáků a zvířat, piva a medu. Tady budeme žít. Ale jak se ta země bude jmenovat?“ „Podle mě, podle mě!“ volali všichni. Čech políbil zemi, jejich novou vlast. Pak lidé udělali velký dům a děkovali bohům. A od té doby se ta země jmenuje Čechy. Hora, na kterou pramatka Češka podle legendy vyšla, se jmenuje Říp. 4. Doplňte prepozice. Pak zkontrolujte v textu. pod, podle (2x), mezi (2x), do, o (2x), od, na (3x) 1. Slované kdysi žili na  území _____________ řekami Vislou a Dněprem. 2. Když _____________ lidmi začaly hádky a boje _____________ půdu a  _____________ majetek, muž jménem Čech se rozho dl, že půjde hledat novou vlast. 3. Svolal své lidi, sehnali ovce, krávy a kozy a vyšli _______ cestu. 4. Po nějaké době došli _____________ krásné krajiny. Zastavili se _____________ horou a odpočívali. 5. Když ráno vycházelo slunce, vyšli Čech a  jeho lidé _______ horu.

28

adaptovaná česká próza

Stare_povesti_CM .indd 28

15.2.2012 13:55:21


6. „ _____________ tebe, _____________ tebe!“ volali všichni. 7. A _____________ té doby se ta země jmenuje Čechy. 8. Hora, _____________ kterou praotec Čech podle legendy vyšel, se jmenuje Říp. 5. Určete pád označených slov. Pak doplňte nominativ sg. pád nominativ sg. hádky a boje o půdu a o majetek vyšli na cestu po nějaké době došli do krásné krajiny zastavili se pod horou vyšli na horu od té doby 6. Doplňte do vět tato slovesa.  vycházelo  vyšel  vyšli (2x)  došli 1. Svolal své lidi, sehnali ovce, krávy a  kozy a  _____________ na cestu. 2. Po nějaké době __________________ do krásné krajiny. 3. Když ráno _____________ slunce, _____________ Čech a jeho lidé na horu. 4. Hora, na kterou praotec Čech podle legendy _____________ , se jmenuje Říp. 7. Vypište imperfektivní/perfektivní páry sloves. Pak tvořte nové věty. začít dojít zastavovat se rozhodnout se vyjít dělat udělat dívat se docházet zastavit se podívat se vycházet začínat umírat rozhodovat se umřít 1. začínat / začít 2. ________________________ / ________________________ 3. ________________________ / ________________________ 4. ________________________ / ________________________ 5. ________________________ / ________________________ 6. ________________________ / ________________________ 7. ________________________ / ________________________ 8. ________________________ / ________________________

cvičení | Staré pověsti české a moravské 29

Stare_povesti_CM .indd 29

15.2.2012 13:55:21


8. Vyprávějte příběh ještě jednou. Používejte tyto výrazy. žít na území mezi Vislou a Dněprem začaly hádky a boje svolat lidi vyjít na cestu dojít do krásné krajiny zastavit se pod horou vyjít na horu zaslíbená země jmenovat se podle Čecha 9. Vymyslete a napište dialog Čecha a jeho manželky.

30

adaptovaná česká próza

Stare_povesti_CM .indd 30

15.2.2012 13:55:21


slovníček

| Staré pověsti České a Moravské 59

Stare_povesti_CM .indd 59

15.2.2012 13:55:26


Zkratky a symboly • Abbreviations and Symbols • AbkÜrzungen und Symbole • СОКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛЫ *

e

verbs with stem changes in the present tense conjugation (-E conjugation), e.g. číst*, čtu to read, I read the mobile -e- (e.g. den day, dny days)

Verb mit unregelmäßiger Konjugation (z.B. číst, čtu * lesen, ich lese)

bewegliches -e(z.B. den der Tag, dny die Tage) Plural (Mehrzahl)

pl.

plural

pf.

perfective verb (expressing the result of an activity) or the action at a certain specific moment

N

nominative

Vollendetes Verb (das Ergebnis eines Vorganges oder einen bestimmten Augenblick des Vorganges ausdrückend) Nominativ

G

genitive

Genitiv

D

dative

Dativ

A

accusative

Akkusativ

V

vocative

Vokativ

L

locative

Lokativ

I

instrumental

Instrumental

Ma

masculine animate gender masculine inanimate gender feminine gender neuter gender

Maskulinum belebt

Mi F N

60

Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum

глагол с изменением в корне в настоящем времени (-E спряжение), напр. číst*, čtu читать, я читаю беглое -e- (напр. den день, dny дни) множественное число, мн. число глагол совершенного вида

именительный падеж, им.падеж родительный падеж, род.падеж дательный падеж, дат.падеж винительный падеж, вин.падеж звательный падеж, зв.падеж предложный падеж, пред.падеж творительный падеж, тв.падеж мужской род одушевленный мужской род неодушевленный женский род средний род

adaptovaná česká próza

Stare_povesti_CM .indd 60

15.2.2012 13:55:26


Úvod • Introduction • Einleitung • Введение česky další devatenáctý dílo, G: děl doba doplnit pf. dvanáctý hudební i inspirace kněz

anglicky other, next nineteenth work time, period to complete twelfth musical and, and even inspiration priest

německy weitere neunzehnte Werk Zeit ergänzen zwölfte musikalisch, Musiksowie Inspiration Priester, Geistlicher Kirche

kostel

church

legenda mnoho obraz podle + G pocházet

legend many picture after, according to to come from

pověst

tale, story

později především přepracovat pf. rozšířit pf. sepsat*, sepíšu pf.

later primarily to rework to extend, expand to compile I‘ll compile

socha stařec, G: starců stát se*, stanu se + I pf. století

statue old man to become I‘ll become century

später vor allem überarbeiten verbreiten aufschreiben, ich schreibe auf/ werde aufschreiben Statue скульптура Greis старик werden, ich werde стать/случиться, я стану Jahrhundert век

většina

most, majority

Mehrheit

большинство

vyprávění

story, narration

Erzählung

повествование, рассказ

vyšehradský

Vyšehrad (adj.)

Vyšehrader

вышеградский

Legende viel Bild nach, gemäß stammen, kommen aus Sage, Legende

rusky следующий девятнадцатый произведение период, время дополнить двенадцатый музыкальный и вдохновение священник, батюшка костел миф, легенда, сказание много картина согласно (чему), по происходить, быть родом сказание, предание позже прежде всего переработать расширить составить, описать

slovníček | Staré pověsti české a moravské 61

Stare_povesti_CM .indd 61

15.2.2012 13:55:26


Stare_povesti_CM .indd 88

15.2.2012 13:55:29


Klíč

Praotec Čech Cv. 2 1. B, 2. E, 3. D, 4. A, 5. C Cv. 3 horami, o domy a auta, vyletěli, lehká, vodou, měsíc, piva, podle mě, dům, pramatka Češka Cv. 4 1. mezi, 2. mezi, o, o, 3. na, 4. do, pod, 5. na, 6. podle, podle, 7. od, 8. na Cv. 5 akuzativ – půda, majetek, akuzativ – cesta, lokál – nějaká doba, genitiv – krásná krajina, instrumentál – hora, akuzativ – hora, genitiv – ta doba Cv. 6 1. vyšli, 2. došli, 3. vycházelo, vyšli, 4. vyšel Cv. 7 1. začínat/začít, 2. docházet/dojít, 3. zastavovat se/zastavit se, 4. rozhodovat se/rozhodnout se, 5. vycházet/vyjít,

6. dělat/udělat, 7. dívat se/podívat se, 8. umírat/umřít Libušino proroctví Cv. 2 1. ANO, 2. NE, 3. NE, 4. ANO, 5. NE, 6. NE Cv. 4 1. B, 2. C, 3. G, 4. F, 5. H, 6. A, 7. D, 8. E Cv. 5 1. se, 2. se, 3. -, 4. se, 5. -, se, 6. -, 7. -, -, 8. se Cv. 6 instrumentál – vládce, genitiv – otec, lokál – Vyšehrad, lokál – skála, instrumentál – řeka Vltava, genitiv – les, akuzativ – člověk, lokál – svět, akuzativ – hlava Cv. 7 1.Libušin, 2. Libušino, 3. Libušino, 4. Libušiny, 5. Libušina

Libuše a přemysl Cv. 2 1. c, 2. c, 3. b, 4. b, 5. c, 6. a Cv. 3 2. A, 3. B, 4. F, 5. E, 6. G, 7. H, 8. C Cv. 4 2. D, 3. B, 4. F, 5. G, 6. C, 7. A Cv. 5 1. přišli, se hádali, 2. rozhodla, 3. prohrál, 4. řekla, 5. našli, 6. začal Cv. 6 1. hádat se/pohádat se, 2. rozhodovat/rozhodnout, 3. vidět/uvidět, 4. prohrávat/prohrát, 5. přicházet/přijít, 6. nacházet/najít Bivoj Cv. 3 1. Křik a hluk. 2. Na nádvoří. 3. Živého divokého kance. 4. Muži, kteří stáli okolo. 5. Ničil úrodu. 6. Ke stolu. 7. Krásný pás. 8. Léčivé a kou-

| Staré pověsti české a moravské 89

Stare_povesti_CM .indd 89

15.2.2012 13:55:30


Obsah

Úvod Praotec Čech Libušino proroctví Libuše a Přemysl Bivoj Dívčí válka Horymír Válka s Lučany Svatý Václav a Blaník Svatopluk a jeho synové Král Ječmínek 

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

Cvičení Slovníček Klíč 

27 59 89

Stare_povesti_CM .indd 93

15.2.2012 13:55:30


Stare_povesti_CM .indd 94

15.2.2012 13:55:30


Lída Holá

Staré pověsti české a moravské Staré pověsti české a moravské jsou dalším svazkem edice Adaptovaná česká próza. Jsou určené studentům češtiny jako cizího jazyka na úrovni A2. V deseti pověstech jsou představena nejslavnější jména a události české národní mytologie a historie: praotec Čech, Libuše a Přemysl, Libušina věštba, Horymír se svým věrným koněm Šemíkem, dívčí válka, kníže Václav, král Ječmínek a další. Studenti tak mají možnost seznámit se s postavami, ději a výroky, o kterých lze říct, že tvoří základ národního a historického povědomí každého Čecha. Svazek doprovázejí názorné ilustrace a fotografie míst, ke kterým se české a moravské pověsti váží. Dále obsahuje soubor gramaticko-lexikálních cvičení ke každému textu, česko-anglicko-německoruský slovníček a klíč ke cvičením. Obsahuje také anglický, německý a ruský slovníček a nabízí množství lexikálních a gramatických cvičení s klíčem. Součástí svazku je i audio CD s kompletní nahrávkou knihy. Publikace je určena studentům češtiny jako cizího jazyka na úrovni B1. Brož. – flexovazba, 96 stran, cena 225 Kč

h českých a moravských pověstí ruský slovníček

ká cvičení ke každé legendě

Č E S K Á

Staré pověsti české a moravské

ávkou textů

English Glossary | Deutsches Wörterverzeichnis | Pусский словарик

Staré pověsti české a moravské

P R Ó Z A

aDaPtoVaná ČeSKá Próza

Adaptovala Lída Holá

Praotec Čech | Libušino proroctví | Libuše a Přemysl | Bivoj | Dívčí válka | Horymír | Válka s Lučany | Svatý Václav a Blaník | Svatopluk a jeho synové | Král Ječmínek © Lída Holá 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011

A D A P T O V A N Á

Á

Staré pověsti české a moravské

P R Ó Z A

sti oravské

step by step

Lída Holá

Staré pověsti české a moravské

czech

aDaPtoVaná ČeSKá Próza

Adaptovala Lída Holá

Praotec Čech | Libušino proroctví | Libuše a Přemysl | Bivoj | Dívčí válka | Horymír | Válka s Lučany | Svatý Václav a Blaník | Svatopluk a jeho synové | Král Ječmínek © Lída Holá 2012 Filip Tomáš – Akropolis 2012 ISBN 978-80-87481-59-2

ISBN 978-80-87481-51-6

A D A P T O V A N Á

Stare_povesti_CM .indd 95

Č E S K Á

P R Ó Z A

15.2.2012 13:55:30


Vydáno:

czech

Pražské legendy

Lída Holá Pražské legendy

step by step

Pražské legendy Pražské legendy Pražské legendy vycházejí v edici Adaptovaná česká próza, určené studentům češtiny jako cizího jazyka. Tuto publikaci mohou využívat studující na úrovni A2. V deseti legendách spojených se známými pražskými lokalitami se seznámí s humornými, magickými, strašidelnými i  tragickými příběhy, tradujícími se v  Praze po  celá staletí. Svazek obsahuje nejen známé legendy, jako např. o  Golemovi, o  Loretě či o  mistru staroměstského orloje Hanušovi, ale i ty méně známé, jako je třeba pověst o čertech v Emauzích nebo příběh o původu válečků, které zdobí okno na Kampě u Karlova mostu. Pražské legendy se tak stávají i netradičním průvodcem po Praze a svědectvím o její minulosti. Publikace obsahuje názorné ilustrace a fotografie míst, ke kterým se legendy váží. Její součástí je anglický, německý a ruský slovníček a množství lexikálních a gramatických cvičení s klíčem. Přílohou je audio CD s kompletní nahrávkou knihy. Brož. – flexovazba, 84 stran, cena 225 Kč, ISBN 978-80-87481-51-6 P R Ó Z A

Anglický, německý a ruský slovníček

Lexikální a gramatická cvičení ke každé legendě Klíč ke cvičením

Č E S K Á

CD s kompletní nahrávkou textů

Začátečníci Mírně pokročilí Středně pokročilí 1 Středně pokročilí 2 Velmi pokročilí 1 Velmi pokročilí 2

A D A P T O V A N Á

A1 A2 B1 B2 C1 C2

English Glossary | Deutsches Wörterverzeichnis | Pусский словарик

Lída Holá

Č E S K Á

Deset legend ze staré Prahy

P R Ó Z A

A D A P T O V A N Á

ISBN 978-80-87481-51-6

A D A P T O V A N Á

Připravujeme:

Č E S K Á

P R Ó Z A

czech Povídky malostranské

Jan Neruda – Lída Holá Povídky malostranskéJan Neruda

step by step

Jan Neruda

A D A P T O V A N Á

Č E S K Á

P R Ó Z A

Šest Nerudových nejslavnějších povídek

Jan Neruda – Lída Holá

Povídky malostranské Povídky malostranské Populární Povídky malostranské známého českého autora Jana Nerudy vycházejí v rámci řady Adaptované české prózy určené studentům češtiny jako cizího jazyka. Adaptované Nerudovy povídky již několikrát vyšly, nyní je připravujeme v nové, přehlednější grafické podobě. Básník, prozaik a  novinář Jan Neruda (1834–1891) patří k  nejznámějším českým autorům devatenáctého století. Jeho jméno nese jedna z  ulic u  Pražského hradu, kde se v  domě U  Dvou slunců narodil. Neruda prožil v Praze celý život a s tímto městem je spojené i jeho dílo. Jeho povídky s jemnou ironií a psychologickou věrností představují lidi a lidičky z pražské Malé Strany. Díky nim máme možnost objevovat zapomenuté kouzlo starého světa, ale i nadčasové portréty lidských charakterů. Publikace přináší stručný medailon Jana Nerudy, šest jeho adaptovaných povídek a krátkou informaci o  domovních znameních staré Prahy. Dále obsahuje soubor gramaticko-lexikálních cvičení ke každému textu, česko-anglicko-německoruský slovníček a klíč ke cvičením. Kniha je určena pro úroveň B1, tedy pro středně a více pokročilé studenty. – Brož. ISBN 978-80-87481-60-8 English Glossary | Deutsches Wörterverzeichnis | Pусский словарик

Lexikální a gramatická cvičení ke každé legendě Klíč ke cvičením

Č E S K Á

aDaPtoVaná ČeSKá Próza

Adaptovala Lída Holá

Praotec Čech | Libušino proroctví | Libuše a Přemysl | Bivoj | Dívčí válka | Horymír | Válka s Lučany | Svatý Václav a Blaník | Svatopluk a jeho synové | Král Ječmínek © Lída Holá 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011

A D A P T O V A N Á

Začátečníci Mírně pokročilí Středně pokročilí 1 Středně pokročilí 2 Velmi pokročilí 1 Velmi pokročilí 2

Jan Neruda Povídky malostranské

CD s kompletní nahrávkou textů

A1 A2 B1 B2 C1 C2

P R Ó Z A

Anglický, německý a ruský slovníček

ISBN 978-80-87481-51-6

A D A P T O V A N Á

Stare_povesti_CM .indd 96

Č E S K Á

P R Ó Z A

15.2.2012 13:55:31

Profile for Akropolis

Lída Holá: Staré pověsti české a moravské (adaptovaná próza)  

http://www.akropolis.info/kniha/220/Stare-povesti-ceske-a-moravske--Adaptovana-ceska-proza

Lída Holá: Staré pověsti české a moravské (adaptovaná próza)  

http://www.akropolis.info/kniha/220/Stare-povesti-ceske-a-moravske--Adaptovana-ceska-proza

Profile for akropolis