Page 1


Adaptovanรก ฤeskรก prรณza


Upozornění: Toto dílo, včetně všech svých částí, je opatřeno výhradou autorských práv a je chráněno zákonem. Jiné než zákonem předepsané užití je trestné – jde především o přísný zákaz dalšího rozmnožování bez písemného souhlasu nakladatele. Jednotlivé součásti kompletu jsou samostatně neprodejné. No part of this publication may be reprinted, reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a data base retrieval system without prior written permission of the publisher. Překlady slovníčků: Jiří Pešička (anglická a německá verze); Veronika Novoselová (ruská verze) Jazyková redakce slovníčků: Melvyn Clarke (anglická verze); Antina Ittner (německá verze); Veronika Novoselová (ruská verze) Jazyková redakce a klíč: Hana Suchánková Grafická úprava a sazba: Olga Fischerová © Adaptation Lída Holá, 2013 © Graphic & Cover Design Olga Fischerová, 2013 © Illustrations Renáta Fučíková, 2013 © Cover Photo – shutterstock.com All images all rights reserved! ©, Filip Tomáš – Akropolis, 2013 Bezplatná CD příloha byla nahrána ve studiu Tomáše Kubce Gloriet Na CD účinkují: Kristýna Bábková a Adam Skála Post-production & mastering CD Tomáš Karásek, 2013 Vydal Filip Tomáš – Akropolis Severozápadní IV 16/433, 141 00 Praha 41 www.akropolis.info v roce 2013 jako svoji 228. publikaci 1. vydání (2013), 124 stran Tisk: Těšínské papírny, s. r. o., Bezručova 212/17, 737 01 Český Těšín Bližší informace: www.czechstepbystep.cz

ISBN 978-80-87481-98-1


Pohádky Adaptovala Lída Holá Adaptovaná česká próza A2


4

adaptovanรก ฤeskรก prรณza


O veliké řepě

Žili jednou dědeček a babička. Dědeček na jaře zasadil řepu. Řepa vyrostla veliká, převeliká. Na podzim chtěl dědeček řepu vytáhnout. Táhl, táhl, ale nemohl ji vytáhnout. Zavolal na pomoc babičku. Babička chytila dědečka, dědeček řepu. Táhli, táhli, ale řepu nevytáhli. Zavolali na pomoc vnučku. Vnučka chytila babičku, babička chytila dědečka, dědeček řepu. Táhli, táhli, ale řepu nevytáhli. Zavolali na pomoc psa. Pes chytil vnučku, vnučka chytila babičku, babička chytila dědečka, dědeček řepu. Táhli, táhli, ale řepu nevytáhli. Zavolali na pomoc kočku. Kočka chytila psa, pes chytil vnučku, vnučka chytila babičku, babička chytila dědečka, dědeček řepu. Táhli, táhli, ale řepu nevytáhli. Zavolali na pomoc myšku. Myška chytila kočku, kočka chytila psa, pes chytil vnučku, vnučka chytila babičku, babička chytila dědečka a dědeček řepu. Táhli, táhli a řepa hop! A byla venku.

CD 1 | Pohádky 5


6

adaptovanรก ฤeskรก prรณza


O kohoutkovi a slepičce

V jedné vesnici spolu žili kohoutek a slepička. Jednou šli spolu do lesa. Slepička našla zrnko a dala půlku kohoutkovi. Pak našel zrnko kohoutek. „Nedám půlku slepičce, sním celé zrnko sám,“ řekl si. Zrnko ale bylo velké a  kohoutek se začal dusit. „Slepičko, slepičko!“ volal. „Dej mi trochu vody!“ Slepička honem běžela ke studánce. „Prosím tě, dej mi trochu vody pro kohoutka!“ volala slepička. „Dám ti vodu, až mi přineseš od švadleny šátek,“ řekla studánka. Slepička utíkala ke švadleně. „Prosím tě, dej mi šátek pro studánku. Studánka mi dá vodu pro kohoutka.“ „Dám ti šátek pro studánku, až mi přineseš boty od ševce,“ řekla švadlena. Slepička utíkala k ševci. „Prosím tě, dej mi boty pro švadlenu. Švadlena mi dá šátek pro studánku a studánka mi dá vodu pro kohoutka.“ Švec byl hodný. Dal boty švadleně, švadlena dala šátek studánce, studánka dala vodu slepičce a slepička utíkala do lesa. Dala vodu kohoutkovi a  zachránila ho. A  kohoutek? Ten už od té doby nikdy nebyl lakomý.

CD 2 | Pohádky 7


8

adaptovanรก ฤeskรก prรณza


Tři prasátka

V jedné vesnici žila tři prasátka. Když vyrostla, poslala je maminka do světa. „Každé si postavte dům,“ řekla jim. „A dejte pozor na vlka, je zlý!“ Prasátka šla a šla a přišla na louku. „To je hezká louka, tady si postavím dům,“ řeklo první prasátko. Bylo líné, a tak si postavilo dům ze slámy. Ten byl za den hotový a první prasátko tam mohlo spokojeně bydlet. Další dvě prasátka šla a šla a přišla k řece. „Tady je to hezké, tady si postavím dům,“ řeklo druhé prasátko. Taky ale nebylo moc pracovité, a tak si postavilo dům ze dřeva. Ten byl za dva dny hotový a druhé prasátko bylo spokojené. Třetí prasátko šlo dál a dál a přišlo k lesu. „Tady se mi líbí, tady si postavím dům,“ řeklo. Tohle prasátko bylo chytré a vědělo, že si musí postavit pořádný dům z cihel a malty. Za týden mělo dům hotový a spokojeně se tam nastěhovalo. Za nějaký čas se v tom kraji objevil zlý vlk. Prasátka se bála a honem utíkala domů. Vlk přišel k  prvnímu prasátku, foukl a  dům spadl. „Pomoc!“ volalo první prasátko a běželo k druhému prasátku. Ale vlk přišel, šťouchl a dům spadl. „Pomoc!“ volala obě prasátka a běžela k třetímu prasátku. Třetí prasátko se nebálo. „Dům je pevný, nic se nám nestane,“ řeklo. A mělo pravdu. Zlý vlk chodil kolem domu, ale dovnitř nemohl. Rozzlobeně odešel a už nikdy se nevrátil.

CD 3 | Pohádky 9


34

adaptovanรก ฤeskรก prรณza


CVIČENÍ

| Pohádky 35


O veliké řepě 1. Povídejte si před čtením. 1. Pracujete rádi na zahradě? 2. Co děláte na jaře? Co děláte na podzim? 2. Co je to? A. řepa – B. pes – C. babička – D. kočka – E. dědeček – F. myška G. vnučka 2. __ 5. __ 1. A

4. __ 3. __

7. __ 6. __

3. Jaký je rozdíl mezi těmito slovy? pes – pejsek myš – myška velký – veliký 4. Označte, co je správně. 1. Dědeček zasadil řepu na podzim/na jaře/v létě/v zimě. 2. Řepa vyrostla malá/prostřední/veliká. 3. Dědeček chtěl řepu vytáhnout na podzim/na jaře/v létě/v zimě. 4. Jako první zavolal dědeček na pomoc myšku/vnučku/babičku. 5. Jako poslední zavolali na pomoc psa/myšku/kočku. 6. Řepa udělala hop/bác/crrr a byla venku. 5. Vyberte správnou formu slova. 1. Žili jednou dědeček/dědečka a babička/babičku. 2. Dědeček/dědečka na jaře zasadil řepa/řepu. 3. Dědeček/dědečka zavolal na pomoc babička/babičku. Babička/ babičku chytila dědeček/dědečka. 4. Pak zavolali na pomoc vnučka/vnučku. Vnučka/vnučku chytila babička/babičku.

36

adaptovaná česká próza


5. Pak zavolali na pomoc pes/psa. Pes/psa chytil vnučka/vnučku. 6. Pak zavolali na pomoc kočka/kočku. Kočka/kočku chytila pes/psa. 7. Pak zavolali na pomoc myška/myšku. Myška chytila kočka/kočku. 8. A nakonec hop! A řepa/řepu byla venku. 6. Kdo nebo koho? Doplňte. Například: Kdo chytil babičku? – Vnučka. 1. ___________ zasadil řepu? – Dědeček. 2. ___________ chytila babička? – Dědečka. 3. ___________ chytil vnučku? – Pes. 4. ___________ chytil pes? – Vnučku. 5. ___________ chytila myška? – Kočku. 6. ___________ chytil kočku? – Myška. 7. Ho, ji nebo je? Doplňte zájmeno on, ona a oni v akuzativu. Například: Dědeček na jaře zasadil řepu. Zasadil ji. 1. Dědeček chtěl řepu vytáhnout.Chtěl ___________ vytáhnout. 2. Dědeček zavolal na pomoc babičku. Zavolal ___________. 3. Zavolali na pomoc psa. Zavolali ___________. 4. Zavolali na pomoc kočku. Zavolali ___________. 5. Zavolali na pomoc myšku. Zavolali ___________. 6. Zavolali na pomoc psa, kočku a myšku. Zavolali ___________. 7. Nakonec řepu vytáhli. Vytáhli ___________. 8. Spojte a zapište imperfektivní/perfektivní slovesa. Například: vytahovat/vytáhnout imperfektivní / perfektivní vytahovat volat chytat

zavolat chytit vytáhnout

1. vytahovat /vytáhnout 2. _______________/______________ 3. _______________/______________

9. Porovnejte význam imperfektivích a perfektivních sloves v následujících větách. 1. Babička a dědeček volali vnučku. – Babička a dědeček zavolali vnučku. 2. Kočka chytala myšku. – Kočka chytila myšku. 3. Vytahovali řepu. – Vytáhli řepu.

cvičení | Pohádky 37


10. Doplňte do vět slovesa v minulém čase.  vyrostla  chytila  nevytáhli  byla  zavolal  zasadil 1. Táhli, táhli, ale řepu ______________________ . 2. A řepa hop! A ______________________ venku. 3. Babička ______________________ dědečka, dědeček řepu. 4. Dědeček na jaře ______________________ řepu. 5. Řepa ______________________ veliká, převeliká. 6. Dědeček ______________________ na pomoc babičku. 11. Vyprávějte pohádku. Používejte následující klíčová slova a výrazy. 1. zasadit řepu 2. vyrůst 3. chtít vytáhnout řepu 4. zavolat babičku, vnučku, psa, kočku a myšku 5. hop a být venku 12. Povídejte si. Co babička, dědeček a vnučka s řepou udělali? 13. Představte si, že za rok chce dědeček zase zasadit řepu, ale babička už nechce. Napište jejich dialog.

38

adaptovaná česká próza


O kohoutkovi a slepičce 1. Povídejte si před čtením. 1. Co znamená slovo lakomý? Jaký takový člověk je? 2. Znáte někoho, kdo je lakomý? 3. Jaký je rozdíl mezi lakomý a šetrný? 2. Co je to? A. kohoutek – B. zrno – C. studánka – D. slepička – E. boty F. šátek – G. švec – H. švadlena

1. A

3. __

2. __

4. __

5. __ 6. __

8. __

7. __

3. Kdo nebo co je to? Spojte. 1. to, co se nosí na hlavě 2. žena, která šije šaty 3. muž, který dělá nebo opravuje boty 4. ten, kdo nechce nikomu nic dát

A. švec B. šátek C. lakomý D. švadlena

4. Jaký je rozdíl mezi těmito slovy? slepice – slepička kohout – kohoutek zrno – zrnko studna – studánka

cvičení | Pohádky 39


5. Označte, co je správně. 1. Kohoutek a slepička žili 2. Šli spolu a) v jednom lese a) do lesa b) v jednom městě b) na nákup c) v jedné vesnici c) na zahradu 3. Slepička našla zrnko 4. Kohoutek našel a dala kohoutkovi zrnko a a) půlku a) dal slepičce čtvrtku b) čtvrtku b) dal slepičce půlku c) celé zrnko c) nedal ho slepičce 5. Slepička prosila studánku 6. Studánka chtěla šátek a) o trochu piva a) od švadleny b) o trochu vody b) od slepičky c) o trochu mléka c) od ševce 7. Švec byl 8. Slepička kohoutka a) lakomý a) nenašla b) zlý b) zachránila c) hodný c) nezachránila 9. Kohoutek už nikdy nebyl a) lakomý b) zlý c) hodný 6. Kdo dal komu co? Tvořte věty. Například: Slepička dala zrnko kohoutkovi. slepička trochu vody švadlena studánka boty slepička studánka švadlena zrnko švec šátek kohoutek 7. Jaký je to pád? Pak napište nominativ sg. Například: V jedné vesnici spolu žili kohoutek a slepička. – lokál (= lokativ) – jedna vesnice pád nominativ sg. 1. Jednou šli spolu do lesa. 2. „Slepičko, slepičko!“ volal.

40

adaptovaná česká próza


3. „Dej mi trochu vody!“ 4. Slepička honem běžela ke studánce. 5. Švec dal boty švadleně. 6. Slepička dala vodu kohoutkovi a zachránila ho. 8. Spojte a zapište imperfektivní/perfektivní slovesa. Například: jíst/sníst  jíst  dávat  přinášet  zachraňovat  nacházet  přinést  sníst  najít  dát  zachránit imperfektivní / perfektivní 1. jíst /sníst 2. _______________________/ _______________________ 3. _______________________/ _______________________ 4. _______________________/ _______________________ 5. _______________________/ _______________________ 6. _______________________/ _______________________ 7. _______________________/ _______________________ 8. _______________________/ _______________________ 9. _______________________/ _______________________ 9. Porovnejte význam imperfektivních a  perfektivních sloves v následujících větách. 1. Kohoutek jedl zrnko. – Kohoutek snědl zrnko. 2. Švec dával boty švadleně. – Švec dal boty švadleně. 3. Slepička přinášela vodu kohoutkovi. – Slepička přinesla vodu kohoutkovi. 4. Slepička zachraňovala kohoutka. – Slepička zachránila kohoutka. 10. Spojte slovesa v infinitivu a v minulém čase. 1. najít A. dusil se 2. dát B. zachránil 3. sníst C. dal 4. dusit se D. běžel 5. běžet E. snědl 6. zachránit F. našel, našla

cvičení | Pohádky 41


11. Vyprávějte pohádku. Používejte následující klíčová slova a výrazy. 1. najít zrnko 2. dát půlku kohoutkovi/slepičce 3. sníst sám 4. dusit se 5. běžet ke studánce 6. běžet ke švadleně 7. běžet k ševci 8. zachránit kohoutka 12. Označte dva výrazy, které často říká lakomý člověk. 1. Na, vezmi si. 2. To je jenom moje! 3. Neber mi to! 4. Nechceš ještě? 13. Představte si, že kohoutek zase našel zrnko a zase ho nedal slepičce. Napište jejich dialog.

42

adaptovaná česká próza


Tři prasátka 1. Povídejte si před čtením. 1. Z jakého materiálu je dům, kde bydlíte? 2. Z čeho se dneska obvykle staví domy nebo byty? 3. Jaké jiné materiály znáte nebo vidíte kolem sebe? 2. Co je to? A. prasátko – B. dům ze dřeva – C. cihly – D. vlk – E. les F. dům ze slámy 3. __

5. __ 1. A

4. __ 2. __

6. __

3. Čí je to mládě? Spojte. prasátko (sele, selátko) kráva štěně, štěňátko slepice kuře, kuřátko pes vepř, prase kotě, koťátko tele, telátko kočka 4. Jaký je rozdíl mezi těmito slovy? dům – domeček prase – prasátko 5. Předveďte pantomimou. 1. postavit dům 2. fouknout 3. šťouchnout 4. rozzlobit se 5. běžet 6. být spokojený 7. bát se

cvičení | Pohádky 43


slovníček

slovníček | Pohádky | Pohádky 79


Zkratky a symboly • Abbreviations and Symbols • AbkÜrzungen und Symbole • СОКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛЫ *

e

verbs with stem changes in the present tense conjugation (-E conjugation), e.g. číst*, čtu to read, I read the mobile -e- (e.g. den day, dny days)

Verb mit unregelmäßiger Konjugation (z.B. číst, čtu * lesen, ich lese)

bewegliches -e(z.B. den der Tag, dny die Tage) Plural (Mehrzahl)

pl.

plural

pf.

perfective verb (expressing the result of an activity) or the action at a certain specific moment

N

nominative

Vollendetes Verb (das Ergebnis eines Vorganges oder einen bestimmten Augenblick des Vorganges ausdrückend) Nominativ

G D A V L I

genitive dative accusative vocative locative instrumental

Genitiv Dativ Akkusativ Vokativ Lokativ Instrumental

Ma

masculine animate gender masculine inanimate gender feminine gender neuter gender

Maskulinum belebt

Mi F N

80

Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum

adaptovaná česká próza

глагол с изменением в корне в настоящем времени (-E спряжение), напр. číst*, čtu читать, я читаю беглое -e- (напр. den день, dny дни) множественное число, мн. число глагол совершенного вида

именительный падеж родительный падеж дательный падеж винительный падеж звательный падеж предложный падеж творительный падеж мужской род одушевленный мужской род неодушевленный женский род средний род


ČESKY * pf. a a tak abych tě lépe slyšela abych tě lépe viděla abych tě mohla lépe sníst

English and and so all the better to hear you all the better to see you all the better to eat you

ale ani ano armáda ať až ba babička bábovka

but not even yes army let... when, till yes grandmother gugelhupf cake, bunt cake balcony to be afraid, I am afraid

balkon bát se* bojím se

běžet bílý blízko blíž blížit se boj bota bratr brzy břicho bydlet byl jednou jeden/ byla jednou jedna... být být celý špinavý

to run white near nearer to approach, to get closer fight shoe, boot brother soon, early belly, stomach to live, to stay once upon a time there was a(n) to be to be all dirty

Deutsch und und so um dich besser zu hören um dich besser zu sehen um dich besser aufessen zu können aber nicht einmal ja Armee möge..., soll... wenn, bis ja Großmutter Gugelhupf, Sandkuchen Balkon sich fürchten, Angst haben, ich fürchte mich, ich habe Angst laufen, rennen weiß nahe näher sich nähern

по-русски и (ну) и так чтобы лучше слышать тебя чтобы лучше видеть тебя чтобы быстрее съесть тебя

Kampf Schuh Bruder bald, früh Bauch wohnen es war einmal ein(e) sein ganz schmutzig sein

бой, борьба ботинок, туфля брат скоро, рано живот, брюхо жить жил-был один/ одна… быть, существовать быть совершенно грязным

но даже да армия пусть когда, до, аж да, даже бабушка кекс балкон бояться я боюсь

бежать белый близко ближе приближаться

slovníček | Pohádky

81


Klíč

O veliké řepě Cv. 2 1. A, 2. E, 3. C, 4. G, 5. B, 6. D, 7. F Cv. 4 1. na jaře, 2. veliká, 3. na podzim, 4. babičku, 5. myšku, 6. hop Cv. 5 1. dědeček, babička 2. dědeček, řepu 3. dědeček, babičku, babička, dědečka 4. vnučku, vnučka, babičku 5. psa, pes, vnučku 6. kočku, kočka, psa 7. myšku, kočku 8. řepa Cv. 6 1. Kdo, 2. Koho, 3. Kdo, 4. Koho, 5. Koho, 6. Kdo Cv. 7 1. ji, 2. ji, 3. ho, 4. ji, 5. ji, 6. je, 7. ji Cv. 8 1. vytahovat/vytáhnout, 2. volat/zavolat, 3. chytat/chytit

Cv. 10 1. nevytáhli, 2. byla 3. chytila, 4. zasadil, 5. vyrostla, 6. zavolal O kohoutkovi a slepičce Cv. 2 1. A, 2. D, 3. C, 4. B, 5. H, 6. F, 7. E, 8. G Cv. 3 1. B, 2. D, 3. A, 4. C Cv. 5 1. c), 2. a), 3. a), 4. c), 5. b), 6. a), 7. c), 8. b), 9. a) Cv. 6 Studánka dala trochu vody slepičce. Švadlena dala šátek studánce. Švec dal boty švadleně. Cv. 7 1. genitiv, les 2. vokativ, slepička 3. genitiv, voda 4. dativ, studánka 5. dativ, švadlena. 6. dativ, kohoutek Cv. 8 1. jíst/sníst, 2. dávat/ dát, 3. přinášet/při-

nést, 4. zachraňovat /zachránit, 5. nacházet/najít Cv. 10 1. F, 2. C, 3. E, 4. A, 5. D, 6. B Cv. 12 2. To je jenom moje! 3. Neber mi to! Tři prasátka Cv. 2 1. A, 2. D, 3. C, 4. B, 5. F, 6. E Cv. 3 1. E, 2. C, 3. B, 4. A, 5. D Cv. 6 1. v jedné vesnici, 2. do světa, 3. líné, ze slámy, 4. pracovité, ze dřeva, 5. chytré a pracovité, z cihel a malty, 6. zlý, 7. se bála, 8. foukl, 9. „Pomoc!“ ,10. a dům spadl, 11. k třetímu prasátku, 12. se nebála, 13. pevný, 14. pravdu, 15. dovnitř, 16. rozzlobeně

| Pohádky 113


Obsah

O veliké řepě 5 O kohoutkovi a slepičce 7 Tři prasátka 9 Červená Karkulka 11 Hrnečku, vař!  13 O perníkové chaloupce  15 Popelka17 Sněhurka a sedm trpaslíků  19 Hloupý Honza 23 Šípková Růženka 25 Princ Bajaja  29 Dvanáct měsíčků 31 Cvičení35 Slovníček79 Klíč113


Vydáno:

Lída Holá New Czech Step by Step Tschechisch Schritt für Schritt

Anglická nebo německá verze výukového programu češtiny pro cizince New Czech Step by Step je určena začátečníkům až středně pokročilým. Ve dvaceti přehledně strukturovaných lekcích seznamuje studenty se základy českého jazyka. Nové, kompletně přepracované vydání zachovává základní principy starší verze, jako je uspořádání do samostatně kombinovatelných panelů, systém odkazů a především barevné rodové kódování gramatiky, které se u studentů i učitelů setkalo s mimořádně příznivým ohlasem. Graficky zcela nově pojatá učebnice přináší mnohem více cvičení, obrázků (Michaela Kukovičová), fotografií a textů (včetně krátkých vstupních textů, které umožňují přímé uchopení daného gramatického jevu). Názvy lekcí dokazují praktické a komunikativní zaměření učebnice (např. Moje rodina; Orientace; V restauraci; Volný čas; Hledáme cestu; Komunikace), každou lekci doprovází šest stran cvičení a aktivit v ilustrovaném pracovním sešitě a zvukové CD. Každý komplet navíc obsahuje čtyřstránkovou přílohu Českou gramatiku v kostce. Anglická či německá verze učebnice jsou přesnou jazykovou mutací a lze je dobře používat ve smíšených kurzech. Nové vydání obsahuje slovníček použité slovní zásoby. Více informací a bezplatný Manuál pro učitele najdete na www.czechstepbystep.cz. Brož. – 260 str. + 128 str. + 4 str., 1 audio CD, cena 899 Kč, ISBN 80-86903-35-4 (německá verze), ISBN 978-80-86903-73-6 (anglická verze)

Lída Holá, Pavla Bořilová Česky krok za krokem 2

Česky krok za krokem 2 je druhý díl oblíbené učebnice New Czech Step by Step / Tschechisch Schritt für Schritt. Přináší ve 20 lekcích opakování gramatické látky, která byla probrána v prvním díle, a zároveň výrazně rozšiřuje slovní zásobu a prohlubuje komunikační kompetence studentů. Učebnice systematicky rozvíjí všechny čtyři řečové dovednosti: čtení, poslech, mluvený a písemný projev. Vstupní texty se orientují na zajímavá témata ze všech oborů lidské činnosti, zatímco závěrečná část každé lekce, nazvaná Čeština pro každý den, přibližuje každodenní život v ČR. Po dokončení učebnice dosáhnou studenti úrovně B1 podle oficiálního popisu Prahové úrovně – češtiny jako cizího jazyka. Veškerý text včetně přístupného výkladu gramatických jevů je v češtině. Součástí knihy jsou česko-angicko-německo-ruský výběrový slovníček, brožura Česká gramatika v kostce 2 a dvě audio CD. Více informací a bezplatný Manuál pro učitele najdete na www.czechstepbystep.cz. Brož., 208 + 4 str. příloh a 84 stran + 8 str. Česká gramatika v kostce 2, 2 audio CD, 849 Kč. ISBN 978-80-86903-92-7


Zdena Malá Česky krok za krokem 2, Pracovní sešit Lekce 1–10

Pracovní sešit autorky Zdeny Malé, ředitelky střediska ÚJOPu Krystal, je doplňkem publikace Lídy Holé a Pavly Bořilové: Česky krok za krokem 2. Nabízí množství aktivit a  cvičení sloužících k  procvičení jevů probíraných v  jednotlivých lekcích učebnice, přičemž důraz je kladen na  slovní zásobu a  gramatiku. Zařazena jsou i  obtížnější cvičení, která jsou vhodná pro rychlejší nebo náročnější studenty a ocení je i studenti ze slovanských zemí. Tato rozšiřující cvičení jsou označena znaménkem plus. Všechny úkoly, komentáře i vysvětlení jsou pouze v češtině. Slovní zásoba použitá ve cvičeních či textech koresponduje se slovníčkem k učebnici Česky krok za krokem 2. Pracovní sešit lze používat nejen jako doplněk v hodinách češtiny, ale i pro samostatnou domácí přípravu či samostudium. Jeho nezbytnou součást proto tvoří i klíč ke cvičením, zařazený v závěru publikace. Brož.,164 str., 249 Kč, ISBN 978-80-87481-66-0

Lída Holá / Pavla Bořilová Česká gramatika v kostce

Česká gramatika v kostce je čtyřstránková příručka o něco většího formátu než A4, tištěná na oboustranně laminované křídě. Její inovovaná, rozšířená verze z roku 2010 je určena začátečníkům a středně pokročilým studentům češtiny jako cizího jazyka, k občasnému nahlédnutí ji však využijí i pokročilí mluvčí. Představuje jednoduchý přehled základních gramatických a lexikálních jevů, důležitých pro úspěšnou každodenní komunikaci, který je vždy po ruce. Nekopíruje mechanicky tradiční gramatická pravidla, ale přizpůsobuje výklad vnímání a  potřebám cizojazyčných mluvčích (využívá např. barevné kódování pro značení gramatického rodu, zjednodušené schéma ilustrující vyjadřování směru a  lokace apod.). 4 str., 60 Kč vč. DPH ISBN 978-80-87481-11-0 / anglická verze ISBN 978-80-87481-09-7 / mongolská verze ISBN 978-80-87481-58-5 / německá verze ISBN 978-80-86903-77-4 / polská verze ISBN 978-80-87481-12-7 / ruská verze ISBN 978-80-87481-07-3 / ukrajinská verze ISBN 978-80-87481-08-0 / vietnamská verze ISBN 978-80-87481-58-5 / španělská verze ISBN 978-80-7470-021-7 / arabská verze ISBN 978-80-7470-020-0 / čínská verze ISBN 978-80-7470-018-7 / francouzská verze ISBN 978-80-7470-028-6 / italská verze – připravujeme Чешская грамматика коротко и ясно

Lída Holá – Pavla Bořilová Česká gramatika v kostce – Ruská verze

Čísla Čísla 0 nula 1 jedna* 2 dvě* 3 tři 4 čtyři 5 pět 6 šest 7 sedm 8 osm 9 devět

10 deset 11 jedenáct 12 dvanáct 13 třináct 14 čtrnáct 15 patnáct 16 šestnáct 17 sedmnáct 18 osmnáct 19 devatenáct

20 dvacet 30 třicet 40 čtyřicet 50 padesát 60 šedesát 70 sedmdesát 80 osmdesát 90 devadesát

100 sto 200 dvě stě 300 tři sta 400 čtyři sta 500 pět set 600 šest set 700 sedm set 800 osm set 900 devět set

1 000 tisíc 2 000 dva tisíce 3 000 tři tisíce 4 000 čtyři tisíce 5 000 pět tisíc 6 000 šest tisíc 7 000 sedm tisíc 8 000 osm tisíc 9 000 devět tisíc

1 000 000 milion 2 000 000 dva miliony 3 000 000 tři miliony 4 000 000 čtyři miliony 5 000 000 pět milionů 6 000 000 šest milionů 7 000 000 sedm milionů 8 000 000 osm milionů 9 000 000 devět milionů

1 000 000 000 miliarda 2 000 000 000 dvě miliardy 3 000 000 000 tři miliardy 4 000 000 000 čtyři miliardy 5 000 000 000 pět miliard 6 000 000 000 šest miliard 7 000 000 000 sedm miliard 8 000 000 000 osm miliard 9 000 000 000 devět miliard

*Číslovky jeden, jedna, jedno a dva, dvě, dvě mají formy rodu mužského, ženského a středního rodu.

Kolik to stojí? Kolik to stojí?

Telefonní číslo, e-mail, internetová adresa Telefonní číslo, e-mail, internetová adresa

227 385 163 čtěte: dva dva sedm – tři osm pět – jedna šest tři or dvě stě dvacet sedm – tři sta osmdesát pět – sto šedesát tři anna@seznam.cz čtěte: anna – zavináč – seznam – tečka – cézet www.rezervace.cz čtěte: vévévé – tečka – rezervace – tečka – cézet

Telefonní číslo E-mailová adresa Internetová adresa

Hodiny Hodiny

Části dne Části dne

Kdy? Kdy? V kolik hodin? V kolik hodin? V sedm (hodin).

7:30

ll a nutshe ar in Ve tři čtvrtě na osm.

7:45 dvacet

s Čísla Number deset

100 sto 200 dvě stě 300 tři sta čtyři sta

20 30 třicet

10

5 000 šest milionů 6 000 000 milionů

nula čtyřicet jedenáct 400 sedm tisíc Můžete 01také používat11 tzv. „digitální“40 čas. Např. v 7:15 můžete říct v56 sedm patnáct. 000 000 000 šestpatnáct v 7sedm jedna* milionů 500 pět set 50 padesát 12 dvanáct 2 dvě*

60 šedesát 70 sedmdesát

13 třináct

3 tři Datum 14 čtrnáct Datum 4 čtyři 15 patnáct

set 600 šest set 700 sedm

– Pavla Bořilová verze

– Anglická v kostce ráno ráno Česká gramatika dopoledne dopoledne v poledne v poledne 000 miliarda 1 000 000 odpoledne odpoledne 000 dvě miliardy 2 000 000 milion 000 tři miliardy večer večer 1 000 000 miliardy 3 000 000 dva miliony 000 čtyři 2 000 000 1 000vtisíc 4 000 000 tři miliony noci v noci tisíce 000 pět miliard 3 000 000 2 000 dva 5 000 000 miliard čtyři miliony tisíce 000 šest 4 000 000 otřipůlnoci o půlnoci 3 000 6 000 000 sedm miliard tisíce 000 pět milionů 4 000 čtyři 000 pět tisíc

tisíc 7 000 sedmtisíc 8 000 osm

Чех хэлний хураангуй

Čísla Čísla

osm 8 000 000 devět milionů 9 000 000

000 miliard 7 000 000 000 osm miliard 8 000 000 000 devět 9 000 000

дүрэм

Česká gramatika v

0 nula 1 jedna* 2 dvě* 3 tři 4 čtyři 5 pět 6 šest 7 sedm 8 osm 9 devět

Kdy? Kdy?

Lída Holá

7:15

Czech gramm

Dny Dny

Kdy? Kdy?

Ve čtvrt na osm.

7:00

V půl osmé.

10 deset 11 jedenáct 12 dvanáct 13 třináct

20 dvacet 30 třicet 40 čtyřicet

100 sto 200 dvě stě 300 tři sta

1 000 tisíc 2 000 dva tisíce

1 000 000 milion 2 000 000 dva

50 padesát miliony 3 000 tři tisíce 14 v 400 čtyři sta čtrnáct pondělí 60 3 000 000 tři miliony šedesát 4 000 čtyři tisíce 15 patnáct 500 pět set 4 000 000 čtyři miliony 5 000 pět tisíc v úterý 70 sedmdesát 16 šestnáct 600 šest set 5 000 000 pět milionů 80 osmdesát 6 000 šest tisíc 17 sedmnáct 700 sedm set 6 000 000 šest milionů ve středu 90 devadesát 7 000 sedm tisíc 18 osmnáct 800 osm set 7 000 000 sedm milionů 8 000 osm tisíc ve čtvrtek 19 devatenáct 900 devět set 8 000 000 osm milionů 9 000 devět tisíc 9 000 000 devět milionů v apátek jedno dva, dvě, dvě mají formy rodu mužského, Kolik to stojí? Kolik ženského a středního to stojí? v sobotu rodu. Telefonní číslo, e-mail, v neděliinternetová adresa Telefonní Telefonní číslo číslo, e-mail, internetová 227 385 163 čtěte: E-mailová adresa dva dva sedm – tři adresa osm pět anna@seznam.cz

v pondělí v úterý ve středu ve čtvrtek v pátek v sobotu v neděli

*Číslovky jeden, jedna,

Lída Holá – Pavla Bořilová kostce – Mongolská verze

1 000 000 000 miliarda 2 000 000 000 dvě miliardy 3 000 000 000 tři miliardy 4 000 000 000 čtyři miliardy 5 000 000 000 pět miliard 6 000 000 000 šest miliard 7 000 000 000 sedm miliard 8 000 000 000 osm miliard 9 000 000 000 devět miliard

– jedna šest tři or čtěte: anna – zavináč dvě stě dvacet sedm www.rezervace.cz – – tři sta osmdesát čtěte: vévévé – tečka seznam – tečka – cézet pět – sto šedesát – rezervace tři

Internetová adresa

tisíc Měsíce Měsíce Období, svátky – tečka – cézet set Hodiny 9 000 devět HodinyObdobí, svátky 800 osm 80 osmdesát set 5 pět 900 devět 90 devadesát 16 šestnáct Části dne Části dne Kdy? Kdy? V kolik hodin? V kolik hodin? 6 šest 17 sedmnáct Kolikátého? Kolikátého? Kdy? Kdy? Kdy? Kdy? declensions. and neuter Dny Dny Kdy? Kdy? 7 sedm feminine 18 osmnáct address of masculine, V sedm (hodin). 8 osm šedesát tři 19 devatenáct the forms Kdy? Kdy? Ve čtvrt na osm. dvě have email, internet– tři sta osmdesát pět – sto 9 devět dva, dvě, ráno jedno and sedm 1. prvního 13. třináctého lednae number, v lednu v lednu na jaře 7:00 na jaře 7:15 ráno jeden, jedna, dopoledne Telephon dvě stě dvacet does it cost? *The numbers v pondělí šest tři or dopoledne vá adresa How much v poledne 2. druhého 14. interneto čtrnáctého února v únoru v únoru v létě V půl osmé. v létě v pondělí pět – jedna – cézet v úterý Kolik to stojí? v poledne – tři osm – tečka odpoledne v úterý Ve cézet dva sedm čtvrtě na osm. – seznam ve středu 3. třetího 15. patnáctého března v březnu Days v březnu na podzim natřipodzim odpoledne í číslo, e-mail, – tečka – 7:30 – zavináč read as: dva večer ve středu Telefonn – rezervace ve čtvrtek 227 385 163 m.cz read as: anna 7:45 večer – tečka v noci 4. čtvrtého 16. šestnáctého dubna v dubnuDny v dubnu v zimě v zimě ve čtvrtek v pátek číslo anna@sezna ce.cz read as: vévévé v noci When? o půlnoci day Můžete také používat v pátek v sobotu adresa www.rezerva tzv. „digitální“očas. 5. pátéhoTelefonní 17. sedmnáctého května v květnu Kdy? v květnu o víkendu víkendu Times of o půlnoci on Monday Např. v 7:15 můžete E-mailová adresa v sobotu Části dne v neděli říct v sedm patnáct Datum Datum v sedm patnáct. on Tuesday v neděli 6. šestéhoInternetová 18. osmnáctého června v červnu v pondělí v červnu na dovolené na dovolené on Wednesday Kdy? When? Kolikátého? Kolikátého? Lída Holáv –úterý Pavla Bořilová v červenci července na Velikonoce na Velikonoce Měsíce Měsíce on Thursday (early) morningv červenci ve středu Česká gramatika v kostce – Vietnamská Friday Období, svátky Období, morning v srpnu ve čtvrtek verze v srpnuon na Vánoce na Vánoce ráno srpna Kdy? Kdy? Saturday When? midday svátky on at 1. prvního Kdy? v pátek dopoledne 13. třináctého Kdy? Kdy? čtvrt na osm. 30.Vetřicátého září v září v září on Sunday afternoon 2. druhého Čísla Čísla 9. devátého ledna v sobotu v poledne 14. čtrnáctého v lednu evening 3. třetího února v neděli odpoledne V sedm (hodin). 10. desátého 31.7:15 třicátého1prvního října v říjnu v říjnu v lednu 15. patnáctého at night v únoru 4. čtvrtého 0 nula 10 deset 20 dvacet 100 sto 000 tisíc 1 000 000 000 miliarda na jaře března večer 1 000 000 milion v únoru 16. šestnáctého na jaře holidays 7:00 at midnight 2v v březnu 5. pátého 11. jedenáctého listopadu v listopadu 1 jedna* 11 jedenáct 30 třicet 200 dvě stě 2osm. 000 dva tisícev nocilistopadu 2 000 000 dva miliony 000 000 000 dvě miliardy v létě dubna v březnu Seasons, čtvrtě na 17. sedmnáctého v létě v dubnu 6. šestého svátky 2 dvě* 12 dvanáct 40 čtyřicet 300 třiVe statři 3 000 tři tisíce o půlnoci 3 000 000 tři miliony 3 000 000 000 tři miliardy na podzim května v dubnu 12. dvanáctého prosince v prosinci Období, v prosinci 18. osmnáctého na podzim v květnu 7. sedmého osmé. v zimě 3 tři 13 třináct 400 čtyři sta 4 000 čtyři tisíce 4 000 000 čtyři miliony 4 000 000 000 čtyři miliardy půlpadesát června 7:45 V50 v květnu fifteen. 19. devatenáctého v zimě at seven v červnu 8. osmého 4 čtyři 14 čtrnáct 60 šedesát 500 pět set 5 000 pět tisíc 5 000 000 pět milionůMonths5 000 000 000 pět miliard víkendu července Kdy? When? v červnu Lída Holá – oPavla v sedm patnáct 20. dvacátého o víkendu Bořilová v červenci can 9. devátého na dovolené 5 pět 15 patnáct 70Kolikátého sedmdesát 600 šest set 6 say 000 šest tisíc 6 000 000Měsíce šest milionů 6 000 000 000 šest miliard srpna Kolikátého je?7:30 je? in spring v červenci at 7:15 you 30. třicátého na dovolené Чеська граматика коротко v srpnu Česká gramatika time. E.g. 10. про головне v kostce – Ukrajinská verze

7. sedmého 19. devatenáctého Hodiny Tóm tắt 8. ngữ phá p tiếTimes ngV kolik Séhodin? c 20. At what time? osmého dvacátého

6 šest 7 sedm 8 osm 9 devět

16 šestnáct 17 sedmnáct

80 osmdesát

700 sedm set

also use „digital“800 osm set 90can devadesát You

7 000 sedm tisíc 8 000 osm tisíc

7 000 000 sedm milionů When? Kdy?milionů 8 000 000 osm

7 000 000 000 sedm miliard na jaře 8 000 000 000 osm miliard

desátého 11. jedenáctého

in summer

31. třicátého prvního

in autumn/fall v létě January 12. dvanáctéhobudoucnost) 18 osmnáct 900 devět set 9 000 devět tisíc 9 000 000 devět milionů 9 in 000 000 000 devět miliard Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost) Časové výrazy (minulost, in winter přítomnost, na podzim Datum Dates in February weekend v lednu 19 devatenáct Čísla Čísla What day?

at the holiday

v zimě

in March

v únoru

ledna

Kolikátého je? Kolikátého

září října listopadu prosince

na Velikonoce na Vánoce

v srpnu v září v říjnu v listopadu

v září v říjnu v listopadu v prosinci

na Velikonoce na Vánoce

on je? v prosinci o víkendu in April Kdy? Kdy? v březnu února at Easter 0 nula 10 deset 20 dvacet 100 sto 1 000 tisíc 1 000 000 milion 1 000 000 000 miliarda Časové 13. třináctého na dovolené výrazy in May v dubnu března at Christmas 14. čtrnáctého 11 jedenáct 30 třicet 200 dvě stě (minulost, 2 000přítomnost, dva tisíce 2 000 000 dva miliony 2 000 000 000 dvě miliardy na Velikonoce 1. prvního in June 1 jedna* budoucnost) v květnu dubna Kdy? Kdy? Časové výrazy 3(minulost, 15. patnáctého na Vánoce Telefonní číslo, e-mail, internetová číslo, e-mail, 12 dvanáct 40 čtyřicet 300 tři sta 3 000 tři tisíce 3 000 000 tři miliony 000 000 000 tři miliardy 2. druhého adresa Telefonní in July 2 dvě* červnu květnainternetováv adresa přítomnost, 16. šestnáctého o včera včera dnes, dneska zítra zítra 3. třetího červenci dneskain August vdnes, 3 tři 13 třináct 50 padesát 400 čtyři sta 4 000 čtyři tisíce 4 000 000 čtyři miliony 4 000 000 000 čtyři miliardy budoucnost) června sedmnáctéh 17. pět Telefonní číslo 227 385 163 4. čtěte: dva dva sedm – tři osm – jedna šest tři or dvě stě dvacet sedm – třiv sta osmdesát pět – sto šedesát tři čtvrtého včera in September srpnu 4 čtyři 60 šedesát 500 pět set 5 000 pět tisíc 5 000 000 pět milionů 5 000 000 000 pět miliard osmnáctého předevčírem — — 14 čtrnáct pozítřípředevčírem pozítří E-mailová adresapředevčírem anna@seznam.cz čtěte: anna – zavináč 18. – seznam – tečkaho – cézet července včera 5. pátého in October v září srpna devatenácté dnes, 5 pět 15 patnáct 70 sedmdesát 600 šest set 6 000 šesttýden tisíc 6 000 000 šest milionů 6 000 000 000 šest miliard Internetová adresa čtěte: vévévé – tečka19. – rezervace – tečka –týden cézet dneska předevčírem in November minulýwww.rezervace.cz týden 6. šestého minulý tenhle/tento týden tenhle týden příštíminulý týden příští v říjnu týden září — 000 sedm milionů dnes, dneska 20. dvacátého sedmého 6 šest 16 šestnáct 80 osmdesát minulý700 sedm set 7 000minulý sedmtýden tisíc 7 000 7 000 000 000 sedm zítra miliard in December v listopadu měsíc října — tenhle/tento týden 30. třicátého minulý měsíc 7.8. osmého Části dne měsíc tenhle/tento měsíc tenhle měsíc příštíminulý měsíc příští zítra prvního minulý pozítřímiliard Hodiny Hodiny Částiminulý dne Dny Dny v prosinci měsíc rok osm set 7 sedm 17 sedmnáct 90 devadesát 800 8 000 osmměsíc tisíc 8 000 000 osm milionů tenhle týden 8 000 000 000 osm listopadu tenhle/tento měsíc 31. třicátého pozítří minulýrok future) 9. devátého roktisíc minulý rok minulý rok prosince tenhle/tento rok 8 osm present, tenhle rok příštípřed rokrokem příští 18 osmnáct 900 devět set 9 000 devět 9 000 000 devět milionů tenhle měsíc 9 000 000 000 příští devěttýden miliard tenhle/tento příští týden Kdy? Kdy? V kolik hodin? V kolik hodin? 10. desátého Kdy? Kdy? Kdy? Kdy? před rokem před dvěma, třemi, rok příští měsíc (past, — 19 devatenáct tenhle rok čtyřmi lety ons9 devět — příští měsíc před rokem před rokem — za rok zapřed rok před pěti, šesti… 11. jedenáctého příští rok 2, 3, 4 roky — lety Time expressi v pondělí — příští rok před za rok 6…4 V sedm (hodin). před dvěma, Ve čtvrt natřemi, osm.12. dvanáctého ráno ráno v— pondělí lety — čtyřmiWhat‘s letythe date? před 2, 3, 4 rokybudoucnost) — jedno a dva,Lída zarodu dva, tři, čtyři roky za 2,5,3, roky — tomorrow Holá –mají Pavlaformy Bořilová Můžete *Číslovky jeden, jedna, dvě, dvě mužského, ženského a středního rodu. za rok také používat after tomorrow za dva, tři, čtyři roky slova se stejným významem: dopolednest, v úterý v úterý je? dopoledne Czeska w pigułce — the day gramatika v kostce – Polská verze 7:00 7:15šesti… za 2, 3, 4 roky t, přítomno Kolikátého před pěti, lety gramatyka 6… lety —středu — Česká za pět, let za 5,minulý 6…roklet za pět, šest… let = loni, tenhle/tento Kolik to stojí?zítra Kolik to stojí? v poledne v poledne ve ve středu Roky,šest… next week (minulospřed 5, rok = letos. století Roky, století za 5, 6… let pozítří todayve čtvrtek výrazy odpoledne odpoledne ve čtvrtek next month týden Časové příští — dneska Čísla Čísla se stejným Kdy? V půl osmé. Můžete také Ve třipoužívat čtvrtě na osm. večer večer rok = loni, tenhle/tento v pátek v pátek dnes, Kdy? next year Telefonní číslo, adresa Telefonní číslo, e-mail, internetová adresa měsíce-mail, internetová slova významem: minulý rok = letos. time příští this vweek When?v noci v noci sobotu — v sobotu týden in a year‘s month 7:30 7:45 0 nula Kdy? 10 deset 20 dvacet 100 sto 1 000 tisíc 1 000 000 milion příští rok 1 000 000 000 miliarda yesterday this 2, 3, 4 years o půlnoci o půlnoci yesterday v neděli v neděli tenhle/tento Kolikátého? *Číslovky jeden, jedna, jedno a dva, dvě, dvě mají formy rodu mužského, ženského a středního rodu.

Kolik to stojí? Kolik to stojí?

1 jedna* 200 dvě stě Roky, století Roky,11 jedenáct století 30 třicetthe day before300 tři sta

včera říct v12 dvanáct čtyřicet last week Můžete také používat tzv. „digitální“ čas. Např.2v dvě* 7:15 můžete sedm patnáct v sedm40 patnáct.

Datum Datum Kdy? Kdy? Kolikátého? Kolikátého? 1. prvního 2. druhého 3. třetího 4. čtvrtého 5. pátého 6. šestého 7. sedmého 8. osmého 9. devátého 10. desátého 11. jedenáctého 12. dvanáctého

předevčírem 3 tři 13 třináct 50 padesát last month 400 čtyři sta týden year Měsíce Měsíce 4 čtyři minulý 14 čtrnáct 60 šedesát 500 pět set last měsíc 5 pět minulý 15 patnáct 70 sedmdesát a year ago 600 agošest set rok Kdy? Kdy?2, 3, 4 years700 6 šest minulý 16 šestnáct 80 osmdesát ago sedm set lety 5, 6… years800 osm set 7 sedm před rokem 17 sedmnáct třemi, čtyřmi 90 devadesát

Telefonní čísloza rok 227000 385 163 čtěte: dvav dva – tři osm pět – jedna šest tři or dvě stě dvacet sedm – tři sta osmdesát pět – sto šedesát tři year roce sedm 2 000 dva měsíc tisíce 2this 000 000 dva miliony 2čtyři 000 roky 000 dvěin miliardy 1999 čtěte: v roce devatenáct tenhle/tento rok in 5, 6... years v roce set devadesát 3 000 tři tisíce 3—000 000 tři miliony 000 tři miliardy za dva, tři,3 000 E-mailová adresa anna@seznam.cz čtěte: anna – čtěte: zavináč – seznam – tečka – cézetdevět 2010 let000 v roce tenhle/tento dva tisíce deset od roku 4—000 000 čtyři miliony 4 000 000 000 čtyři miliardy čtěte: za pět, šest… 1999 – čtěte: v roce 1999 Internetová adresa www.rezervace.cz vévévé tečka – rezervace – tečka – cézet od roku — 4 000 čtyři tisíce devatenáct do roku 2010 čtěte: set devadesát devět Období, svátky5Období, 000 000 pět svátky milionů 5 000 000 000 pět miliard — v roce 2010 do roku dva tisíce — 5 000 pět tisíc deset v padesátých letech 000 šest tisíc 6 000 000 šest milionů 6 000 000 000 šest miliard od roku 1999 —6 Kdy? Kdy? tisíc v patnáctém století 7 000 sedm 7 000 000 sedm milionů 7 000 000 000 sedm miliard do roku 2010 letos. rok =osm 8 000 tisíc 8 000 000 osm milionů 8 000 000 000 osm miliard v padesátých letech v patnáctém století Kdy? Kdy? Kdy? Kdy?

Hodiny Hodiny

Části dne Části dne

tenhle/tento dvěma, = loni,set před 8 osm v roce 18 osmnáct 9 na 000jaře devět tisíc 9 000 000 devět 9 000 000hodin? devět miliard rokdevět třináctého ledna v lednu v900 lednu na jaře v roce13.1999 čtěte: devatenáct set devadesát devět v roce 1999 Kdy? Kdy?milionů V kolik hodin? V 000 kolik šesti… lety minulý pěti, 9 devět před 19 devatenáct se stejným 14. čtrnáctého února v únoruvýznamem: v únoru v létě v létě slovadeset v roce15.2010 čtěte: v roce dva tisíce v roce 2010 patnáctého března v březnu na podzim na podzim s v březnu také používat Můžete *Číslovky jeden, jedna, jedno a dva, dvě, dvě mají formy rodu mužského, ženského a středního vrodu. centurie 16. šestnáctého v dubnu v dubnu zimě zimě (hodin). Vv sedm Ve čtvrt na osm. od roku 1999Kolik čtěte: oddubna roku devatenáct set devadesát devět od roku 1999 Years, in 1999 to stojí? Kolik to stojí? století o víkendu o víkendu 17. sedmnáctého května v květnu v květnu Roky, 2010 in7:00 do roku 2010 čtěte: do roku dva tisícev červnu deset 7:15 18. osmnáctého června v červnu na dovolené na dovolené 1999 do roku 2010 TelefonníKdy? číslo, e-mail, internetová adresa Telefonní číslo, e-mail, internetová adresa from/since devět When? 19. devatenáctého v červenci v červenci na Velikonoce na Velikonoce v padesátých letech července v padesátých letech 2010 set devadesát untilVánoce 20. dvacátého srpna v163 srpnu v srpnu našest Vánoce devatenáct v roce Telefonní číslo 227 čtěte: dvadeset dva sedm – tři osmdevět pět – jedna tři or dvě stě dvacetinna sedmfifties – tři sta osmdesát pět – sto šedesát tři as:385 read v patnáctém století v patnáctémVestoletí 30. třicátého září v zářídva tisíce v–září tři čtvrtě na osm. V the půl osmé. century devadesát set E-mailová adresa čtěte: anna zavináč – seznam – tečka – cézet v roce 1999 anna@seznam.cz the fifteenth as: v roce

in

read 31. třicátéhoInternetová prvního října v říjnu devatenáct v říjnu deset adresa www.rezervace.cz vévévé – tečka – rezervace – tečka – cézet v roce 2010 read as: od roku dvačtěte: listopadu v listopadu tisíce v listopadu od roku 1999 read as: do roku prosince v prosinci v prosinci do roku 2010 letech Hodiny Hodiny Části dne Části dne v padesátých století Kolikátého je? Kolikátého je? v patnáctém Kdy? Kdy? V kolik hodin? V kolik hodin? Kdy? Kdy?

7:30

Kdy? Kdy?

V sedm (hodin). Ve čtvrt na osm. ráno ráno dopoledne dopoledne 7:00 7:15 v poledne v poledne včera dnes, dneska dnes,odpoledne dneska zítra odpoledne předevčírem — Ve tři čtvrtě na osm. — večer pozítří večer V půl osmé. minulý týden tenhle/tento týden tenhle týden příští týden v noci v noci 7:30 7:45 minulý měsíc tenhle/tento měsíc tenhle měsíc příští měsíc o půlnoci o půlnoci minulý rok tenhle/tento rok tenhle rok příští rok Můžete také používat tzv. „digitální“ před rokem — čas. Např. v 7:15 můžete říct — v sedm patnáct v sedm patnáct. za rok před 2, 3, 4 roky — — za dva, tři, čtyři roky Datum Datum — Měsíce Měsíce před 5, 6… lety — za pět, šest… let Kolikátého? Kdy? Kdy? Můžete také používat slova se stejným významem: minulý rokKolikátého? = loni, tenhle/tento rok = letos. Kdy? Kdy?

včera předevčírem minulý týden minulý měsíc minulý rok před rokem před dvěma, třemi, čtyřmi lety před pěti, šesti… lety

Roky, století Roky, století

1. prvního 2. druhého Kdy? Kdy? 3. třetího 4. čtvrtého pátého devět v roce 1999 čtěte: v roce devatenáct set5.devadesát 6. šestého v roce 2010 čtěte: v roce dva tisíce deset sedmého od roku 1999 čtěte: od roku devatenáct7.set devadesát devět 8. osmého do roku 2010 čtěte: do roku dva tisíce deset 9. devátého v padesátých letech 10. desátého v patnáctém století 11. jedenáctého 12. dvanáctého

13. třináctého 14. čtrnáctého 15. patnáctého 16. šestnáctého 17. sedmnáctého 18. osmnáctého 19. devatenáctého 20. dvacátého 30. třicátého 31. třicátého prvního

ledna února března dubna května v roce 1999 června v roce 2010 července od roku 1999 srpna do roku 2010 září v padesátých letech října v patnáctém století listopadu prosince

v lednu v únoru v březnu v dubnu v květnu v červnu v červenci v srpnu v září v říjnu v listopadu v prosinci

Kolikátého je? Kolikátého je?

ráno dopoledne v poledne odpoledne večer v noci o půlnoci

7:45

Dny Dny

Dny Dny v pondělí v úterý ve středu ve čtvrtek v pátek v sobotu v neděli

ráno dopoledne v poledne odpoledne večer v noci o půlnoci

v pondělí

BlickMěsíce Měsíce Grammatik auf einen v pondělí Tschechische

v úterý Kolikátého? Kolikátého? zítra

ve středu ve čtvrtek

Kdy? Kdy?

v úterý ve středu

Čísla Číslave čtvrtek

1 000 tisíc dva tisíce

100 sto

v pondělí v úterý ve středu ve čtvrtek v pátek v sobotu v neděli

Bořilová Lída Holá – Pavla verze kostce – Německá

Česká gramatika v

Můžete také používat tzv. „digitální“ čas. Např. v 7:15 můžete říct v sedm patnáct v sedm patnáct.

Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost) Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost) Datum Datum

Období, svátky Období, svátky Kdy? Kdy?1 000 000 000 miliarda miliardy

1 000 000 milion 2 000 000 dva miliony

2 000 000 000 dvě miliardy 3 000 000 000 tři

dvacet 20ledna 1.pozítří prvního 13. třináctého v lednu 2 000 v lednu3 000 000 tři milionyna jaře 4 000 000 000 čtyři miliardy na jaře v pátek v pátek 200 dvě stě 10 deset 3 000 tři tisíce miliony 0 nula 30 třicet miliard týden v sobotu v sobotu 300 tři stav únoru 11 jedenáct 5 000 000 000 pět v létě 2.příští druhého 14. čtrnáctého února v únoru4 000 000 čtyřimilionů v létě 4 000 čtyři tisíce čtyřicet 1 jedna* 40 000 šest miliard příští měsíc v neděli v neděli 400 čtyři vstabřeznu 000 pět tisícv březnu5 000 000 pět 12 dvanáct 3.příští třetího března na podzim6 000 000 na podzim 5 padesát 2 dvě*15. patnáctého miliard 50 000 000 šest milionů rok 500 pět set 13 třináct 7 000 000 000 sedm šest tisícv dubnu6 šedesát 3 tři 16. šestnáctého 60 miliard 4.začtvrtého dubna v zimě v zimě setdubnu 6 000 7 000 000 sedm milionů rok 600 šest v 14 čtrnáct 8 000 000 000 osm tisíc sedmdesát 4 čtyři17. sedmnáctého 70 5.zapátého května v set květnu 7 000 sedm v květnu8 000 000 osm milionů o víkendu 9 000 000 000 devětomiliard víkendu 2, 3, 4 roky 700 sedm 15 patnáct Období, svátky Období, svátky 80 milionů 8 000 osm tisíc osmdesát 5 pět 5, 6… let 800 osmvset 16 šestnáct 6.zašestého června červnu 9 000 devět tisíc v červnu9 000 000 devět na dovolené na dovolené 6 šest18. osmnáctého 90 devadesát set 900 devět 17 sedmnáct 7. sedméhoKdy? Kdy? 7 sedm 19. devatenáctého července v červenci v červenci na Velikonoce na Velikonoce 18 osmnáct 8 osm20. dvacátého 8. osmého srpna v srpnu v srpnu na Vánoce na Vánoce 19 devatenáct rodu. 9 devět v lednu 9. devátéhona jaře na jaře 30. třicátého září formy rodu mužského, ženského v zářía středního v září v únoru 10. desátého v létě vjedna, létě jedno a dva, dvě, dvě mají 31. třicátého prvního října v říjnu v říjnu jeden, v březnu na podzim *Číslovky na podzim internetová adresa to stojí? tři listopadu v listopadučíslo, e-mail, v listopadu Kolik to stojí?vKolik v dubnu 11. jedenáctého v zimě zimě pět – sto šedesát adresa Telefonní – tři sta osmdesát prosince v prosinci jedna šest tři or v prosinci v květnu 12. dvanáctého o víkendu o číslo, víkendu e-mail, internetová dvě stě dvacet sedm

– sedm – tři osm pět v červnu na dovolené Telefonnína dovolené – cézet 163 čtěte: dva dva – seznam – tečka v červenci na Kolikátého Velikonoce Telefonní na Velikonoce 227 385 Kolikátého je? je? číslo čtěte: anna – zavináč – rezervace – tečka – cézet anna@seznam.cz v srpnu na Vánoce na Vánoce čtěte: vévévé – tečka E-mailová adresa www.rezervace.cz Dny Dny v září Internetová adresa v říjnu Části dne Části dne Kdy? Kdy? v listopadu Kdy? Kdy? Hodiny Hodiny Kdy? Kdy? v prosinci v pondělí v pondělí hodin? V kolik hodin? v úterý Kdy? Kdy? V kolik ráno v úterý ve středu ráno včera včera dnes, dneska dnes, dneska zítra zítra dopoledne ve středu na osm. ve čtvrtek dopoledne — — v poledne pozítří pozítří ve čtvrtek v pátek v poledne odpoledne v pátek tenhle/tento týden tenhle týden příští týden příští týden v sobotu odpoledne večer v sobotu v neděli minulý měsíc minulý měsíc tenhle/tento tenhle příští měsíc příští měsíc večer měsíc v nociměsíc v neděli Ve tři čtvrtě na osm.tenhle/tento v noci rok tenhle rok příští rok příští rok o půlnoci V půl osmé. dnes, dneska minulý rok zítra zítra minulý rok o půlnoci 7:45 před rokem rokem — — za rok za rok — pozítří 7:30 pozítří před svátky tenhle týden před dvěma, příštítřemi, týden čtyřmi lety příští týden před 2, 3, 4 roky — říct v sedm patnáct v sedm patnáct. — za dva, tři, čtyřisvátky roky Období, za 2, 3, 4 roky Období, čas. Např. v 7:15 můžete tenhle měsíc před pěti,příští měsíc měsíc „digitální“ tzv. šesti… lety Můžete taképříští před 5, 6… lety — — za pět, šest… let za 5, 6… let používat Měsíce Měsíce tenhle rok příští rok příští rok Kdy? Kdy? — rok zaDatum rok Kdy? Kdy? Můžete také za používat slova se Datum stejným významem: minulý rok = loni, tenhle/tento rok = letos. na jaře — za dva, tři, čtyři roky za 2, 3, 4 roky na jaře v létě — za pět, šest… let za 5, Kolikátého? 6… let v lednu Kolikátého? v létě v lednu na podzim v únoru ledna podzim na v únoru v zimě 13. třináctého v březnu února v zimě 1. prvního v březnu Kdy? Kdy? o víkendu 14. čtrnáctého v dubnu března o víkendu 2. druhého v dubnu na dovolené 15. patnáctého v květnu dubna na dovolené 3. třetího v květnu na Velikonoce 16. šestnáctého v červnu května na Velikonoce 4. čtvrtého set devadesát v červnu sedmnáctého v roce 1999 čtěte: v roce devatenáct v roce 1999 v červenci na Vánoce 17.devět června Vánoce na 5. pátého červenci v v roce 2010 18. osmnáctého v roce 2010 čtěte: v roce dva tisíce deset v srpnu července 6. šestého v srpnu v roce 1999 19. devatenáctého srpna od roku 1999 čtěte: od roku7.devatenáct devět od roku 1999 v září sedmého set devadesát v září v roce 2010 20. dvacátého září tisíce deset do roku 2010 v říjnu osmého v říjnu od roku 1999 do roku 2010 čtěte: do roku8.dva 30. třicátého v listopadu října 9. devátého v listopadu v padesátých letech do roku 2010 v padesátých letech 31. třicátého prvního v prosinci listopadu desátého 10. prosinci v v padesátých letech v patnáctém století v patnáctém století prosince 11. jedenáctého v patnáctém století 12. dvanáctého přítomnost, budoucnost) je? výrazy (minulost, Kolikátého je? Kolikátého budoucnost) Časové

Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost) Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost)

Ve čtvrt Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost) Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost) předevčírem V sedm (hodin). předevčírem 7:15 minulý týden minulý týden 7:00

Kdy? Kdy?

včera předevčírem minulý týden minulý měsíc minulý rok před rokem před dvěma, třemi, čtyřmi lety před pěti, šesti… lety

včera předevčírem minulý týden minulý měsíc minulý rok před rokem před 2, 3, 4 roky před 5, 6… lety

dnes, dneska — tenhle/tento týden tenhle/tento měsíc tenhle/tento rok — — —

Můžete také používat slova se stejným významem: minulý rok = loni, tenhle/tento rok = letos.

Roky, století Roky, století Kdy? Kdy?

v roce 1999 čtěte: v roce devatenáct set devadesát devět v roce 2010 čtěte: v roce dva tisíce deset od roku 1999 čtěte: od roku devatenáct set devadesát devět do roku 2010 čtěte: do roku dva tisíce deset v padesátých letech v patnáctém století

Roky, století Roky, století

Časové výrazy (minulost,

přítomnost,

Kdy? Kdy?

včera předevčírem minulý týden minulý měsíc minulý rok před rokem čtyřmi lety před dvěma, třemi, lety před pěti, šesti… Můžete také používat

včera předevčírem minulý týden minulý měsíc minulý rok před rokem před 2, 3, 4 roky před 5, 6… lety

slova se stejným významem:

Roky, století Roky,

minulý rok = loni,

dnes, dneska — tenhle/tento týden tenhle/tento měsíc tenhle/tento rok — — —

tenhle/tento rok

dnes, dneska — tenhle týden tenhle měsíc tenhle rok — — —

= letos.

století

Kdy? Kdy?

set devadesát devět v roce devatenáct v roce 1999 čtěte: v roce dva tisíce desetset devadesát devět v roce 2010 čtěte: od roku devatenáct od roku 1999 čtěte: deset do roku dva tisíce do roku 2010 čtěte: v padesátých letech v patnáctém století

v roce 1999 v roce 2010 od roku 1999 do roku 2010 v padesátých letech v patnáctém století

zítra pozítří příští týden příští měsíc příští rok za rok za dva, tři, čtyři roky za pět, šest… let

zítra pozítří příští týden příští měsíc příští rok za rok za 2, 3, 4 roky za 5, 6… let


Vydáno:

czech

Pražské legendy

Lída Holá Pražské legendy

step by step

Pražské legendy Pražské legendy Pražské legendy vycházejí v edici Adaptovaná česká próza, určené studentům češtiny jako cizího jazyka. Tuto publikaci mohou využívat studující na úrovni A2. V deseti legendách spojených se známými pražskými lokalitami se seznámí s humornými, magickými, strašidelnými i  tragickými příběhy, tradujícími se v  Praze po  celá staletí. Svazek obsahuje nejen známé legendy, jako např. o  Golemovi, o  Loretě či o  mistru staroměstského orloje Hanušovi, ale i ty méně známé, jako je třeba pověst o čertech v Emauzích nebo příběh o původu válečků, které zdobí okno na Kampě u Karlova mostu. Pražské legendy se tak stávají i netradičním průvodcem po Praze a svědectvím o její minulosti. Publikace obsahuje názorné ilustrace a fotografie míst, ke kterým se legendy váží. Její součástí je anglický, německý a ruský slovníček a množství lexikálních a gramatických cvičení s klíčem. Přílohou je audio CD s kompletní nahrávkou knihy. Brož. – flexovazba, 84 stran, cena 225 Kč, ISBN 978-80-87481-51-6 P R Ó Z A

Anglický, německý a ruský slovníček

Lexikální a gramatická cvičení ke každé legendě Klíč ke cvičením

Č E S K Á

CD s kompletní nahrávkou textů

Začátečníci Mírně pokročilí Středně pokročilí 1 Středně pokročilí 2 Velmi pokročilí 1 Velmi pokročilí 2

A D A P T O V A N Á

A1 A2 B1 B2 C1 C2

English Glossary | Deutsches Wörterverzeichnis | Pусский словарик

Lída Holá

Č E S K Á

Deset legend ze staré Prahy

P R Ó Z A

A D A P T O V A N Á

ISBN 978-80-87481-51-6

A D A P T O V A N Á

Lída Holá Staré pověsti české a moravské

Č E S K Á

P R Ó Z A

Staré pověsti české a moravské

czech step by step

Staré pověsti české a moravské jsou dalším Staré pověsti Staré pověsti svazkem edice Adaptovaná česká próza. české a moravské české a moravské Jsou určené studentům češtiny jako cizího jazyka na  úrovni A2. V  deseti pověstech jsou představena nejslavnější jména a události české národní mytologie a  historie: praotec Čech, Libuše a  Přemysl, Libušina věštba, Horymír se svým věrným koněm Šemíkem, dívčí válka, kníže Václav, král Ječmínek a  další. Studenti tak mají možnost seznámit se s  postavami, ději a  výroky, o  kterých lze říct, že tvoří základ národního a  historického povědomí každého Čecha. Svazek doprovázejí názorné ilustrace a fotografie míst, ke kterým se české a moravské pověsti váží. Dále obsahuje soubor gramaticko-lexikálních cvičení ke  každému textu, česko-anglicko-německo-ruský slovníček a  klíč ke  cvičením. Obsahuje také anglický, německý a  ruský slovníček a  nabízí množství lexikálních a  gramatických cvičení s  klíčem. Součástí svazku je i  audio CD s  kompletní nahrávkou knihy. Publikace je určena studentům češtiny jako cizího jazyka na úrovni B1. Brož. – flexovazba, 96 stran, cena 225 Kč Anglický, německý a ruský slovníček

Lexikální a gramatická cvičení ke každé legendě Klíč ke cvičením

ISBN 978-80-87481-59-2

Staré pověsti české a moravské

Začátečníci Mírně pokročilí Středně pokročilí 1 Středně pokročilí 2 Velmi pokročilí 1 Velmi pokročilí 2

Č E S K Á

CD s kompletní nahrávkou textů

A1 A2 B1 B2 C1 C2

English Glossary | Deutsches Wörterverzeichnis | Pусский словарик

Lída Holá

P R Ó Z A

P R Ó Z A

Č E S K Á

Deset českých a moravských pověstí

aDaPtoVaná ČeSKá Próza

Adaptovala Lída Holá

Praotec Čech | Libušino proroctví | Libuše a Přemysl | Bivoj | Dívčí válka | Horymír | Válka s Lučany | Svatý Václav a Blaník | Svatopluk a jeho synové | Král Ječmínek

A D A P T O V A N Á

A D A P T O V A N Á

© Lída Holá 2012 Filip Tomáš – Akropolis 2012 ISBN 978-80-87481-59-2

A D A P T O V A N Á

StarePovesti_obal.indd 1

Č E S K Á

P R Ó Z A

16.2.2012 13:21:54


Jan Neruda – Lída Holá Povídky malostranské

step by step

Povídky malostranské

czech

a d a p t o v a n á

č e s k á

Jan Neruda – Lída Holá

Populární Povídky malostranské známého česJan Neruda Jan Neruda Povídky malostranské kého autora Jana Nerudy vycházejí v rámci řady Povídky malostranské Adaptované české prózy určené studentům češtiny jako cizího jazyka. Adaptované Nerudovy povídky již vyšly v  několika dotiscích, nyní se objevují v nové, přehlednější grafické podobě. Básník, prozaik a  novinář Jan Neruda (1834–1891) patří k  nejznámějším českým autorům devatenáctého století. Jeho jméno nese jedna z ulic u Pražského hradu, kde se v domě U Dvou slunců narodil. Neruda prožil v Praze celý život a s tímto městem je spojené i jeho dílo. Jeho povídky s  jemnou ironií a  psychologickou věrností představují lidi a lidičky z pražské Malé Strany. Díky nim máme možnost objevovat zapomenuté kouzlo starého světa, ale i  nadčasové portréty lidských charakterů. Publikace přináší stručný medailon Jana Nerudy, šest jeho adaptovaných povídek a  krátkou informaci o  domovních znameních staré Prahy. Dále obsahuje soubor gramaticko-lexikálních cvičení ke  každému textu, česko-anglicko-německo-ruský slovníček a klíč ke cvičením. Součástí svazku je i audio CD s kompletní nahrávkou knihy. Kniha je určena pro úroveň B1, tedy pro středně a více pokročilé studenty. Brož. – flexovazba, 100 stran, cena 225 Kč p r ó z a

Šest Nerudových nejslavnějších povídek

english Glossary | deutsches Wörterverzeichnis | pусский словарик

Lexikální a gramatická cvičení ke každé legendě Klíč ke cvičením

č e s k á

aDaPTOvaná čeSKá PRóza

Adaptovala Lída Holá

U Tří lilií | Pan Ryšánek a pan Schlegl | O měkkém srdci paní Rusky | Doktor Kazisvět | Přivedla žebráka na mizinu | Hastrman © Lída Holá 2012 Filip Tomáš – Akropolis 2012

a d a p t o v a n á

Začátečníci Mírně pokročilí Středně pokročilí 1 Středně pokročilí 2 Velmi pokročilí 1 Velmi pokročilí 2

Jan Neruda Povídky malostranské

CD s kompletní nahrávkou textů

A1 A2 B1 B2 C1 C2

p r ó z a

Anglický, německý a ruský slovníček

ISBN 978-80-87481-60-8

a d a p t o v a n á

č e s k á

p r ó z a

K DALŠÍMU ČTENÍ:

Kamila Skopová Vánoční svátky o století zpátky aneb Tradice Vánoc v české kuchyni / Böhmische

Weihnachten und Weihnachtstraditionen in der Böhmischen Küche / Christmas in Bohemia: Traditional Czech Christmas cuisine and customs Když jsme v roce 2004 obdrželi milý autorčin rukopis, netušili jsme, jakou tradici vánočních knížek s ním otevíráme. Od té doby vychází tato drobná knížka téměř každoročně ve stále se zvyšujícím nákladu. Čím si Vánoční svátky získaly zájem čtenářů? – Vánoční publikace Kamily Skopové (1944), výtvarnice a folkloristky, žijící v malé roubence na Vysočině u Hlinska, zpřítomňuje atmosféru českých Vánoc skrze téma, jež je v rámci vánočních zvyků dodnes u nás nejživější – tj. téma sváteční kuchyně. V poutavě psaném povídání o tom, co servírovali naši předci na vánoční stůl, s jakými zvyky a tradicemi, najdeme i praktické vánoční recepty, aktualizované na dnešní běžně dostupné suroviny. Knížku doprovází autorka jemnými ilustracemi. 56 str., brož., ilustr., 69 Kč vč. DPH – 5. vydání – ISBN 978-80-87310-16-8. Kniha byla přeložena do němčiny (ISBN 978-80-87481-48-6) a angličtiny (ISBN 978-80-7470-015-6). Obě verze – 80 str., brož., 129 Kč vč. DPH.


Lída Holá

Pohádky

Další publikace z edice Adaptovaná česká próza, určené studentům češtiny jako cizího jazyka, přináší tradiční pohádky české i zahraniční provenience. Kratší pohádky O veliké řepě, O kohoutkovi a slepičce, Tři prasátka, O perníkové chaloupce a Červená Karkulka, i klasické příběhy, jako jsou Popelka, Sněhurka, Šípková Růženka, O dvanácti měsíčkách nebo Princ Bajaja, představují vhodnou, nenáročnou četbu nejen pro děti, ale i pro dospělé studenty češtiny. Každou z  dvanácti pohádek doprovázejí názorné ilustrace, které přibližují děj a podstatně napomáhají procvičení a osvojení slovní zásoby. Publikace obsahuje soubor gramaticko-lexikálních cvičení ke každému textu, česko-anglicko-německo-ruský slovníček a klíč ke  cvičením. Součástí svazku je i  audio CD s  kompletní nahrávkou textů. Kniha je určena studentům češtiny jako cizího jazyka na úrovni A2. Brož. – flexovazba, 124 stran, cena 225 Kč

Lída Holá

Pohádky

czech step by step

Pohádky english Glossary | deutsches Wörterverzeichnis | pусский словарик

r ó z a

pohádek pro děti i dospělé

č e s k á aDaPTOvaná čeSKá PRóza

Adaptovala Lída Holá

O veliké řepě | O kohoutkovi a slepičce | Tři prasátka | červená Karkulka | Hrnečku, vař! | O perníkové chaloupce | Popelka | Sněhurka a sedm trpaslíků | O hloupém Honzovi | Šípková Růženka | Princ Bajaja | Dvanáct měsíčků © Lída Holá 2012 Filip Tomáš – Akropolis 2012

a d a p t o v a n á

Pohádky

ou textů

Pohádky

ičení ke každé pohádce

p r ó z a

ký slovníček

aDaPTOvaná ČeSKá PRóza

Adaptovala Lída Holá

O veliké řepě | O kohoutkovi a slepičce | Tři prasátka | Červená Karkulka | Hrnečku, vař! | O perníkové chaloupce | Popelka | Sněhurka a sedm trpaslíků | O hloupém Honzovi | Šípková Růženka | Princ Bajaja | Dvanáct měsíčků

ISBN 978-80-87481-51-6

a d a p t o v a n á

č e s k á

p r ó z a

Lida Hola: Pohadky  
Lida Hola: Pohadky  

http://www.akropolis.info/kniha/218/Pohadky

Advertisement