Page 1


Volání rodu Petra Hanáková, Libuše Heczková, Eva Kalivodová, Kateřina Svatoňová


KATALOGIZACE V KNIZE — NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Volání rodu / Petra Hanáková ... [et al.]. — Praha : Akropolis, 2013 ISBN 978-80-7470-042-2 316.66-055.1/.3 * 316.72/.75 * 7.07-055.2 * 808.1 * 7.07 * 141.72:82 * 141.72:791 — gender — kultura a společnost — ženy v umění — literární tvorba — umělecká tvorba — feminismus a literatura — feminismus a film — kolektivní monografie 316.4/.7 — Sociální interakce [18] Publikace je výsledkem řešení výzkumného záměru FF UK (MSMT0021620824) Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie. Na obálce je použita fotografie Karla Šebíka k filmu Volání rodu. © Petra Hanáková, 2013 © Libuše Heczková, 2013 © Eva Kalivodová, 2013 © Kateřina Svatoňová, 2013 © Graphic Design Zdeněk Trinkewitz, 2013 © Filip Tomáš — Akropolis, 2013 ISBN 978-80-7470-042-2


Volání rodu Petra Hanáková Libuše Heczková Eva Kalivodová Kateřina Svatoňová


Obsah Zakázané ovoce: teorie a koncepce

Vyhnání z ráje: aplikace a konkretizace

Očistec: obtíže a záludnosti


Předmluva: Pro domo sua — 8 Eva Kalivodová

Feministický život Platónova textu Timaios — 12

Petra Hanáková

Vizuální slast a narativní film Laury Mulveyové v kontextu poststrukturalistické metody — 28

Libuše Heczková

Revolty, mateřství a sémiotika — 52

Eva Kalivodová

V rodově recepčním sporu s národními literárními historiemi: Případ Elišky Barrett‑Browningové — 66

Libuše Heczková — Kateřina Svatoňová

Quoting Francis Bacon, Caravaggio a Mieke Balová — 80

Petra Hanáková

Gender a film (u nás) — 88

Petra Hanáková

„Ach, Markéta je jediná, kdo bude poražen v těchto válkách a kdo v nich shoří!“ Genderová glosa proti srsti Markety Lazarové — 96

Libuše Heczková — Eva Kalivodová

„Moje dobro, má předrahá Johanko!“ Karolina Světlá a Eliška Krásnohorská — 114

Petra Hanáková

Od zednice Mařky k černobílé Sylvě: Obrazy žen v české vizuální kultuře a východoevropský vizuální paradox — 126

Eva Kalivodová

Prózy Jakuby Katalpy: Úspěšné ničení rodové determinace — 142

Eva Kalivodová

Vagina má co mluvit — 152

Petra Hanáková

Anatomie pekla / má anatomie — 158

Petra Hanáková

Führerovy švadlenky — 162

Libuše Heczková

„Netvor síly“? Friedrich Nietzsche a metafory ženy — 168

Libuše Heczková

Exil jazyka a jazyk v exilu: Poznámky k němčině a Čechám v tvorbě Ingeborg Bachmann a Libuše Moníkové — 182

Libuše Heczková

Hledání hlasu a těla — 192

Petra Hanáková

Případ Chytilová a Krumbachová — 202

Libuše Heczková — Kateřina Svatoňová

Tři ženy, tři deníky — 226

Libuše Heczková

Když my mrtvé procitneme — 234

Eva Kalivodová

Rychlá úvaha o násilí a feminismu — 240

Petra Hanáková — Libuše Heczková

Za vše může strach ze psaní: Rozhovor s Laurou Mulveyovou — 246

O autorkách — 256 Jmenný rejstřík — 260 Ediční poznámka — 268


„Co je to Nýče?“

(Jiřina Bohdalová Vladimíru Menšíkovi ve filmu Vražda inženýra Čerta)

Věnováno Ester, Věře a Barťákovi


Pro domo sua


V knize Volání rodu jsme se rozhodly shrnout nejvýznamnější texty z let 2003—2013, kdy jsme se pod záštitou Centra genderových studií, podpořeného výzkumným záměrem Filozofické fa‑ kulty UK nazvaným Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie, ale i mimo ně snažily rozvíjet a adaptovat genderový diskurz. Tuto knihu chápeme jako určitou rekapitulaci, ale i završení. Mnohooborovost, kterou poutá určitá metoda myšlení, naplňuje zmíněné Centrum od svého založení v roce 1998. Tehdy bylo prvním českým vysokoškolským a akademickým pracovištěm, které usilovalo o rozvoj rodových studií. Dnes je česká skutečnost v tomto smyslu pestřejší, bo‑ hatší a genderové psaní je rozmanitější — i když je třeba dodat, že společenské naladění vůči gen‑ derovým projektům zůstává stále ještě nepřátelské. Odlišnost perspektiv, metodologická rozrůz‑ něnost a hledání rodových charakteristik společenských a kulturních skutečností vystihuje naši práci na poli genderového myšlení a psaní, stejně jako charakter Centra, s nímž ji po léta sva‑ zujeme — malého, ale vnitrofakultně, česky i mezinárodně velmi komunikativního pracoviště.1 Formáty a žánry, jimiž jsme se snažily prosazovat naše představy o genderových stu‑ diích, byly mnohé — od individuálních monografií, akademických diskusí, přednášek a kon‑ ferencí, přes odborné články až po recenze v novinách. Jedním z nejdůležitějších výstupů byla setkávání nad problémem mateřství a vychovatelství v české a slovenské kultuře, z něhož vyšla kniha V bludném kruhu: Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity (Praha: Slon, 2007). Během dlouhé cesty, kterou jsme zvolily, nikoliv jen jako způsob etablování se v akademickém provozu, jsme se osobně i intelektuálně sešly s řadou nepřehlédnutelných žen, které jsou v naší knize přítomny. Soubor našich textů je proto také svědectvím o setkávání s Julií Kristevou, Don‑ nou Haraway, Elaine Showalter, Ann Snitow, Karen Offen, Laurou Mulvey, Mieke Bal a dalšími. Naše přístupy mohou být nazývány feministické, ale toto slovo, jakkoli se mnohým spojuje se slovem genderové, se nutně nemusí zcela krýt s našimi úhly pohledu. V rámci 1

9 PRO DOMO SUA

Více o dění našeho centra naleznete na webových stránkách: http://gender.ff.cuni.cz/ PRO DOMO SUA


plurality také každá považujeme za přirozené mít právo na svůj osobní „feminismus“, svou individuální pozici. Feminismus nevnímáme ani jako dogma, ani jej nevidíme negativně, neboť i my věříme, že „ženu povznáší a všechny cesty jí otevírá, aby mysl a duše její mohly se rozši‑ řovati až tam, kam kdysi netroufala zaletěti svým pohledem“.2 Stejně tak sdílíme představu, že feminismus je jméno pro kritickou odpověď na záměrnou a systematickou subordinaci žen jako skupiny a individuality.3 Feminismus je ale slovo mladší než snahy žen reflektovat a měnit své postavení. Široce se začalo užívat na přelomu devatenáctého a dvacátého století, ale najdeme jej už v sociální utopii Charlese Fouriera z roku 1806 nazvané Théorie des Quatre Mouvements des Destinées Générales, která ovlivnila i Boženu Němcovou. Fourier formuloval osvobození ženy jako zkoušku každé společnosti a všeobený úkol lidského vývoje, když říkal, že sociální pokrok nastane na základě osvobození ženy. Slovo gender jako pojem je rozhodně mladší, ač jeho český překlad rod má poměrně staré genderové užití. Například již v roce 1910 mladý český kritik Artuš Drtil kritizoval ženu, že není nic než rod. Jako by v tomto argumentu slovo rod nazna‑ čovalo více spjatost pohlavní a roditelskou, než naznačuje označení gender. Gender není tedy jen kulturní sociální kategorie, je to hlavně kategorie diferenční, prozrazující, podobně jako rod mluvnický, že jde o konstrukci, kterou jsme si zvykli užívat. Kritická genderová perspekti‑ va dává možnost vidět jevy, kterých bychom si jinak nevšimli. Proto nás volá — a my tomuto volání chtěly a chceme naslouchat. Kniha tedy představuje různé perspektivy a různá volání. Klíčem ke strukturaci knihy není ani chronologická řada kopírující data vydání jednotlivých textů, ani sdružování jejich odlišných forem a formátů. Inspirovány (nejen) odvážným filmovým experimentem Věry Chytilové Ovoce stromů rajských jíme jsme zvolily strukturu, která sama o sobě odráží situaci ženského (teoretického) psaní. První část nazvaná „Zakázané ovoce“, věnovaná teoriím a koncepcím, ukazuje možné metody genderového psaní, které však mohou vycházet i ze zcela odlišných teoretických rámců. Setkáme se zde s Platónem, Laurou Mulvey, Julií Kristevou, „Eliškou“ Barrett­‑Browning a Mieke Bal. Druhá část, „Vyhnání z ráje“, není již explikací mož‑ ných teoretických nástrojů, ale je mnohem konkrétnější a analytičtější; tvoří ji texty aplikační, reflexe literárních, filmových i výtvarných děl. V poslední části, nazvané příznačně „Očistec“, jsou tematizovány zejména obtíže a záludnosti ženské tvorby nebo vlastní tvůrčí existence. Od sledování možných teoretických uchopení genderových otázek, přes jejich hledání v umělecké a populární tvorbě se tedy dostáváme k (sebe)reflexi samotné pozice ženy, která chce činně existovat. Po dočtení celé knihy se ukazuje jako jedna z hlavních linií hledání vlastního hlasu, možného rukopisu a sebevyjádření, a to jak v tvorbě teoretické, tak umělecké, která může být často očistcem.

2 3

Scipio Sighele: Ženská revue 6, 1911, č. 9, s. 191. Karen Offen: European Feminism 1700—1950: A Political History. Stanford 2000, s. 20.

10

PRO DOMO SUA 


O autorkách


Petra Hanáková působí na katedře filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přednáší o filmu a vizuální kultuře. Do roku 2012 pracovala také v Centru genderových studií téže univerzity. Je autorkou knihy Pandořina skřínka aneb Co feministky provedly filmu (Academia 2007) a editorkou kolektivních monografií Výzva perspektivy: Obraz a jeho divák od malby quattrocenta k filmu a zpět (Academia 2008) a Visegrad Cinema: Points of Contact from the New Waves to the Present (Casablanca ­— FF UK 2010).  Libuše Heczková je kritička a literární historička zaměřená na moderní českou kulturu. Gen‑ derovou problematikou se zabývá již od počátku devadesátých let. Spolupracovala s časopisy Revolver Revue a A2. Je autorkou publikací Píšící Minervy (FF UK 2009), Iluze spásy (společně s Danou Musilovou a Marií Bahenskou; Veduta 2013), podílí se na projektu Dějiny nové moder‑ ny (první díl V. Papoušek a kol.; Academia 2010) a na Hesláři české avantgardy (FF UK — Togga 2011). Je předsedkyní Nadačního fondu Společnosti F. X. Šaldy, která udílí Cenu F. X. Šaldy za nejlepší kritický počin roku. Eva Kalivodová pracuje v Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde vy‑ učuje překladatelství. Přeložila knihy Strach vzlétnout (Odeon 1994) a Strach z padesátky Eriky Jongové (Eroika 2001). Byla vedoucí redaktorkou česko­‑anglického časopisu Jedním okem — One Eye Open, který od počátku devadesátých let rozvíjel genderovou diskusi v dialogu Západu, Východu a střední Evropy. Roku 1998 spoluzaložila Centrum genderových studií na Filozofické fakultě UK, v němž doposud pracuje. Ve své knize Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? (Karolinum 2010) rozvíjí kulturně historický způsob nazírání, který metodologic‑ ky spojuje genderovou analýzu, dějiny literatury a dějiny překladu.

257 o autorkách


Kateřina Svatoňová je odbornou asistentkou na katedře filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se především archeologii médií, proměně vnímání prostoru a času ve vizuální kultuře a vztahu filmu a jiných médií. Je autorkou knih 2½D aneb Prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarných umění (Casablanca — FF UK 2009) a Odpoutané obrazy: Archeologie českého virtuálního prostoru (Academia 2013), spolu s Libuší Heczkovou je editorkou knihy Jus suffragi: Politické projevy Boženy Vikové­‑Kunětické z let 1890—1926 (Ústav T. G. Masaryka 2012).

258

O AUTORKÁCH


Jmenný rejstřík


Rejstřík pokrývá všechny části publikace a zahrnuje i odkazy na adjektivní podoby jmen (např. freudovský). Acker(ová), Kathy 13, 14, 21, 23—26, 243 Althusser, Louis 30—33, 43, 49, 205, 248, 255 Ambros, August Wilhelm 116 Andreas-Salomé, Lou 177, 193 Andrew, Dudley 42, 49 Aragon, Louis 61 Arendt(ová), Hannah 60, 62 Aristotelés 16 Arzner(ová), Dorothy 249 Asterová, Jitka 153 Attie(ová), Dotty 83 Attwood(ová), Lynne 132, 139 Aumont, Jacques 137, 139 Austen(ová), Jane 73, 94 Austin, John Langshaw 130, 139 Babel, Isaak Emmanuilovič 232 Bacon, Francis 80—86 Baecque, Antoine de 137, 139 Bachmann, Heinz 184—186, 191 Bachmann(ová), Ingeborg 182—190, 236—238 Bachtin, Michail Michajlovič 54, 58, 62, 82, 84, 187 Balej, František 73, 75—77 Bal(ová), Mieke 9, 10, 80, 81, 83—86, 106, 107, 111 Barnes(ová), Djuna 200, 201 Barrett-Browning(ová), Elizabeth viz Browning(ová), Elizabeth Barrett Barthes, Roland 53, 58, 61, 63, 104, 111, 209, 210, 214, 215, 222, 253, 254 Bataille, Georges 161

261 jmenný rejstřík

Baudrillard, Jean 55 Baudry, Jean-Louis 33 Bauschinger(ová), Sigrid 169, 177, 180 Bazin, André 254 Beauvoir(ová), Simone de 54, 63, 72, 77 Bellini, Giovanni 62, 83 Bellour, Raymond 254 Bélorgey, Elisabeth 59 Bendl, Karel 116 Bendová, Helena 95 Benjamin, Walter 172, 255 Benjamin(ová), Jessika 244 Bennett(ová), Constance 254 Bergstrom(ová), Janet 30, 49 Berková, Alexandra 144, 146, 150, 194—196, 201, 242, 243 Bernhard, Thomas 199 Bernini, Gian Lorenzo 58 Besier, Rudolph 66 Bhabha, Homi K. 68 Bílek, Petr A. 134, 139 Bird(ová), Christine 91, 94, 95 Bláhová, Dagmar 153 Boček, Jaroslav 99, 101, 103, 104, 107, 111, 217, 222 Bohdalová, Jiřina 7, 209 Borský, Vladimír 141 Bow(ová), Clara 252 Brabcová, Zuzana 144, 146, 150, 194—196, 201 Brdečková, Tereza 94 Brecht, Bertolt 31, 43, 208


Breillat(ová), Catherine 159—161 Bren(ová), Paulina 220, 222 Bresson, Robert 106, 112 Brewster, Ben 250 Bricmont, Jean 55, 64 Brontë(ová), Anne 94 Brontë(ová), Emily 94 Brontë(ová), Charlotte 94, 144 Browning, Robert 67, 69 Browning(ová), Elizabeth Barrett 10, 66—73, 75—77 Bryan, Mikuláš 143 Brynych, Zbyněk 224 Buñuel, Luis 99, 112 Burda, Alois 143 Butler(ová), Judith 13, 14, 21, 23, 24, 26, 196, 201, 243 Buzková, Pavla 75, 179 Byron, George Gordon 72, 73 Canova, Antonio 83 Caravaggio 80—86 Carleton, Gregory 139 Carlyle, Thomas 70 Carroll, Lewis 13, 25 Celan, Paul 186, 236, 238 Céline, Louis Ferdinand 60 Cerhová, Jitka 208 Cieslar, Jiří 93, 205, 212, 222, 223 Cixous(ová), Hélène 38, 49, 59, 62, 173, 183, 190, 194, 201, 204, 211—213, 222, 250 Clark(ová), Katerina 131, 139 Clément(ová), Catherine 57, 61, 64 Cocalis(ová), Susan L. 169, 177, 180 Coleridge, Samuel Taylor 73 Coliva (Colivová), Anna 81, 82, 86 Cook(ová), Pam 30, 35 Copjec(ová), Joan 39, 49 Cornejo(vá), Renata 191 Cosentino(vá), Annalisa 144, 150, 192 Craig, Hardin 68, 77 Crawford(ová), Joan 252 Creed(ová), Barbara 42, 49 Cua Lim(ová), Bliss 207, 210, 222 Cunliffe, Marcus 71, 72, 77 Curtiz, Michael 112 Cvetajeva (Cvetajevová), Marina Ivanovna 235, 237 Čadková, Kateřina 124 Čang I-mou 101, 112 Čapek, Karel 74

262

JMENNÝ REJSTŘÍK

Čech, Leander (Leandr) 122, 124, 125 Čech, Vladimír 133, 141 Čermáková, Marie 243, 244 Čermáková-Sluková, Anežka 124 Červenka, Miroslav 71, 72, 76—78 Červinková-Riegrová, Marie 227—232 Čulík, Jan 91, 95 Daiches, David 68, 69, 77 Darwin, Charles 73 Deleuze, Gilles 55, 85, 253 de Man, Paul 68 Derrida, Jacques 53, 55, 56, 59, 63, 85, 170, 173, 179 Dickinson(ová), Emily 68, 69, 197 Diderot, Denis 53 Dietrich(ová), Marlene 40 Dítětová, Jana 138 Doane(ová), Mary Ann 30, 47, 49 Dodson, Mo 243 Dohm(ová), Hedvig 179 Dostojevskij, Fjodor Michajlovič 178 Drakulić(ová), Slavenka 127, 139 Dratvová, Albína 227—232 Drtil, Artuš 10 Dulac(ová), Germaine 249 Duras(ová), Marguerite 59, 62 Durdík, Josef 121 Dworkin(ová), Andrea 241, 242, 244 Eco, Umberto 99, 111 Eiblmayr(ová), Silvia 170, 179 Eliot, Thomas Stearns 197, 237 Eliot(ová), George 174, 178 Engels, Friedrich (Bedřich) 132, 248 Engler, Jürgen 190 Ensler(ová), Eve 153—155, 157 Erens(ová), Patricia 203, 222 Evans, Ifor 68, 77 Evans(ová), Mary Anne viz Eliot(ová), George Fanta, Josef 115 Fehér, Dávid 164, 165 Felski(ová), Rita 222 Fila, Kamil 90, 93—95 Fischerová, Anna 75 Fischerová, Viola 199, 201 Flajšhans, Václav 120 Flajšhansová, Jindřiška 120 Flint(ová), Carol 42 Foerster, Josef Bohuslav 229


Ford, John 50 Forman, Miloš 136, 203, 224 Foucault, Michel 39, 49, 53, 196 Fourier, Charles 10 Fránek, Michal 124 Freud, Sigmund 14, 20, 21, 31, 32, 36, 37, 43, 44, 59, 60, 148, 154—156, 172, 173, 248 Frič, Martin 138, 141 Fuchsová, Anna 69, 78, 123, 125 Gadamer, Hans-Georg 235, 238 Gajdošík, Petr 96, 130, 140 Gajer, Václav 141 Gapova, Elena 127, 139 Gauthier, Xavière 61 Gidal, Peter 48 Gilbert(ová), Sandra 144, 150 Gjurovičová, Šárka 243, 244 Glanc, Tomáš 68, 77 Gledhill(ová), Christine 47 Goaman(ová), Karen 243 Goszczyńska, Joanna 126, 139 Groden, Michael 21, 26 Grombíř, Jakub 147, 150 Grove(ová), Judy 14, 26 Guattari, Félix 55 Gubar(ová), Susan 144, 150 Haines(ová), Brigid 187, 189, 191 Halas, František 197 Hálek, Vítězslav 115 Hames, Peter 140, 207, 208, 222 Hanáková, Petra 20, 26, 28, 88, 96, 126, 128, 130, 134, 139, 140, 158, 159, 161, 162, 202, 223, 246, 249, 255 Hansen(ová), Miriam 252 Haraway(ová), Donna 9 Haskell(ová), Molly 132, 140 Hatoum(ová), Mona 83, 85 Haugová, Elvíra 237, 238 Haugová, Mila 185, 191, 235, 237, 238 Hauková, Jiřina 194, 196—199, 201 Hauserová, Eva 144, 150 Havel, Václav 63 Havelková, Hana 202, 223 Havlová, Dagmar 63 Heath, Stephen 104, 111, 209, 223 Heczková, Libuše 14, 15, 20, 26, 52, 80, 83, 86, 88, 114, 124, 128, 134, 139, 140, 144, 146, 150, 168, 176, 179, 182, 190—192, 226, 234, 246 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 173

263 jmenný rejstřík

Hennerová, Magdalena 190 Herring, Richard 155, 156 Hilar, Karel Hugo 66 sv. Hildegarda z Bingenu 110 Hitchcock, Alfred 40, 41, 50 Hitler, Adolf 162—164 Holan, Vladimír 197 Holland(ová), Agnieszka 205 Höller, Hans 236, 238 Holý, Jiří 78 Holý, Zdeněk 93, 95 Hornát, Jaroslav 68, 77 Hornátová, Eliška 68, 77 Horská, Pavla 128, 140 Housková, Anna 68, 75, 77, 78, 182 Hrabal, Bohumil 81, 84, 86 Hrala, Milan 74, 77 Hudec, Zdeněk 95 Hume, David 73 Humm(ová), Maggie 32, 33, 43, 49 Husák, Gustáv 206 Chaplin, Charlie 255 Charcot, Jean-Martin 148 Chawaf(ová), Chantal 62 Christensen(ová), Jeannette 83, 85 Chrobáková Repar, Stanislava 235, 238 Chytilová, Věra 10, 92, 137, 202, 204—208, 212, 214, 215, 219, 221, 223, 224, 249 Ibsen, Henrik 231, 237 Imre(ová), Anikó 129, 130, 140, 202, 223 Iordanova, Dina 135, 136, 140, 205, 223 Irigaray(ová), Luce 13, 14, 19—26, 55, 59, 62, 169, 179, 204, 209, 211, 223 James, Henry 73 Janáčková, Jaroslava 78 Jandová, Terezie viz Katalpa, Jakuba Janoušek, Pavel 74, 77 Jauss, Hans Robert 68, 71, 72, 76, 77 Jedličková, Vladimíra viz Klas, Edvard Jelinek(ová), Elfride 187, 241, 243 Jentsch, Wilhelm 255 Jireš, Jaromil 136, 140, 141, 223, 224 Johnston(ová), Claire 30, 35, 49, 249 Jones, Allen 250 Joyce, James 62, 73 Juráček, Pavel 112, 135, 136, 141, 208, 223 Jurčinová, Eva 66, 75


Kádár, János 165 Kafka, Franz 136, 188 Kachyňa, Karel 141, 224 Kalivodová, Eva viz Věšínová-Kalivodová, Eva Kaplan(ová), E. Ann 47 Karbanová, Ivana 208 Katalpa, Jakuba 142—146, 148—150 Kelly-Gadol(ová), Joan 98, 111 Key(ová), Ellen 73, 176, 179 Kiczková, Zuzana 20, 26 Kim Ki-Duk 93 Kittová, Monika 26 Klas, Edvard 174, 175, 179 Klášterský, Antonín 73, 75, 77 Kliems, Alfrun 187, 191 Klimeš, Ivan 140 Klusák, Jan 212 Knöpfel(ová), Dagmar 185 Knotková-Čapková, Blanka 111, 146, 150, 168 Kokešová, Helena 227 Kopal, Petr 99, 100, 111 Kopaněvová, Galina 223 Korda, Jakub 95 Kouba, Karel 131, 133, 134, 140 Kouba, Pavel 171, 179 Koutková, Lucie 188, 191 Krásnohorská, Eliška 76, 114—125 Kreiswirth, Martin 21, 26 Krell, David Farell 169, 179 Kristeva (Kristevová), Julia 9, 10, 14, 15, 20, 23, 26, 52—64, 187, 188, 236, 238, 243, 254 Królak(ová), Joanna 126, 139 Krumbachová, Ester 92, 137, 202, 204—208, 212, 214, 219, 221, 223, 224 Křesadlová, Věra 203 Křivánková, Darina 93 Kuhn(ová), Annette 47 Kulmiński, Robert 126, 139 Kupková, Marika 128, 131, 140 Kurosawa, Akira 112 Kvapilová, Hana 178 Kynčlová, Tereza 149 Lacan, Jacques 20, 30—33, 36, 37, 39, 43, 49, 55, 56, 58, 59, 154, 204, 211, 212, 248 Laichter, Jan 74 Lakner, László 163, 164 Lancová, Juliana 176, 177, 179 Lauretis(ová), Teresa de 40, 49, 104, 105, 111, 209, 210, 223 Lautréamont 60

264

JMENNÝ REJSTŘÍK

Lawrence, David Herbert 73 Leclerc(ová), Annie 62 Leeuwen-Turnovcová, Jiřina van viz van Leeuwen-Turnovcová, Jiřina Lehár, Jan 78 Lehmann, Jürgen 236, 238 Leighton(ová), Angela 70, 78 Lenderová, Milena 124 Lennox(ová), Sara 169, 177, 180 Le Rider, Jacques 172, 180 Lévinas, Emanuel 173 Lévi-Strauss, Claude 106, 248 Levý, Jiří 74, 78 Liehm, Antonín Jaroslav 98, 111, 208, 223 Liehm(ová), Mira 208, 223 Lichtenberger, Henri 177, 179 Linhartová, Věra 183, 191 Liu Xie 235 Lotman, Jurij Michajlovič 54, 235 Löwe, Gerhard 26 Lukács, György 187 Lunačarskij, Anatolij Vasiljevič 131 Lužická, Věnceslava 120, 121 Maasik(ová), Sonia 99, 111 Macintyre, Ben 169, 179 MacKenna, Stephen 21 Macků, Eva 154, 157 Macpherson, James viz Ossian Mach, Jaroslav 141 Machatý, Gustav 141 Mallarmé, Stéphane 60 Malý, Jakub 121 Mánek, Bohuslav 69, 70, 78 Marciniak(ová), Katarzyna 140 Marszałek, Rafał 129, 140 Marven(ová), Lyn 187, 189, 191 Maříková, Martina 227 Matonoha, Jan 142, 150 Mattuš, Karel 120 Mayne(ová), Judith 47 Mazierska, Ewa 132, 140 McSweeney, Kerry 72, 77, 78 Melville, Herman 197 Menšík, Vladimír 7, 209 Menzel, Jiří 136, 141 Merck(ová), Mandy 250, 255 Mészáros(ová), Márta 205 Metz, Christian 32, 33, 49, 209, 223 Miles(ová), Lynda 249


Millett(ová), Kate 242, 244 Míšková, Věra 93 Mitford(ová), Mary Russell 72 Mitchell(ová), Juliet 31, 49 Mocná, Dagmar 69, 78 Modleski(ová), Tania 41, 47, 50 Moi(ová), Toril 204 Monaco, James 137, 141 Moníková, Libuše 182, 183, 187—191, 201 Morson, Gary Saul 131, 141 Moser, Christian 184—186, 191 Moser(ová), Isolde 184—186, 191 Mukařovský, Jan 72, 78 Mulvey(ová), Laura 9, 10, 28—50, 90, 91, 95, 104, 105, 111, 128, 141, 209, 210, 216, 217, 223, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 255 Mužák, Petr 120 Nečasová, Denisa 128, 141 Neff, Vladimír 26 Němcová, Božena 10, 69, 122, 185 Němec, Jan 136, 206, 208, 224 Němec, Robert 155 Neruda, Jan 123, 124 Neumann, Stanislav Kostka 173, 180 Nietzsche, Friedrich 74, 168—179, 193 Nichols, Bill 40, 50, 203, 223 Nin, Anaïs 197 Novák, Arne 70, 74, 75, 78 Novák, Jan Václav 74, 78 Nováková, Teréza 231 Novotný, František 15 Novotný, Vladimír 143, 147, 150 Oates-Indruchová, Libora 29, 31, 32, 34, 35, 37—41, 50, 98, 111, 141, 202, 223, 249, 255 Offen(ová), Karen 9, 10 Oliver, Kelly 169, 179 Orbán, Viktor 165 Ossian 73 Ostrowska, Elzbieta 132, 140 Palach, Jan 188 Palla, Hynek 116 Pallová, Juliana 116 Pammrová, Anna 231 Papoušek, Vladimír 68, 71, 72, 78 Parente-Čapková, Viola 111 Parvulescu(ová), Anca 223 Passer, Ivan 203, 224

265 jmenný rejstřík

Pater, Walter 73 Patton, Paul 169, 180 Pavlíček, František 98, 99, 102—104, 111, 112 Pecina, Tomáš 92 Pech, Jindřich 116 Pechová, Alžběta viz Krásnohorská, Eliška Penley(ová), Constance 46, 50 Peppiatt, Michael 81, 82, 86 Pešat, Zdeněk 78 Petáková, Helena 69, 78, 123, 125 Petros(ová), Tiffany G. 127, 139, 141 Petříček, Miroslav 26, 56, 66, 146, 150 Pfeiferová, Dana 188, 191 Pfeiffer, Ernst 178, 180, 194, 201 Pietropaolo(ová), Laura 49, 50 Plath(ová), Sylvia 237 Platón 10, 12—26, 60, 84, 170, 236 Pleynet, Marcelin 53 Plíšková, Naďa 199, 201 Plótínos 21, 22 Podlipská, Sofie 75, 76, 78, 118, 123 Poe, Edgar Allan 71 Pohorský, Miloš 78 Polívková, Anna 153 Postan, Michael Moissey 98, 111 Pound, Ezra 237 Power(ová), Eileen 98, 111 Pribram(ová), Deidre 47 Procházka, Martin 69, 70, 78 Prokopová, Alena 94 Propp, Vladimir Jakovlevič 46, 104, 111 Přádná, Stanislava 90, 95, 205, 223 Ptáčková, Brigita 208, 223 Rabinovitz(ová), Lauren 38, 50 Raffael Santi 83 Réage(ová), Pauline 244 Reed, David 83, 84 Reuter(ová), Magdalena Antonie 190, 191 Ribettes, Jean Michel 55, 64 Ricardou, Jean 53 Rieff, David 228, 230—232 Rieff, Philip 230 Rieger, František Ladislav 115, 119, 121, 227 Rich(ová), Adrienne 231, 234, 237, 238 Rich(ová), Ruby B. 203, 223 Richterek, Oldřich 75 Richter(ová), Nicole 130, 140 Risset(ová), Jacqueline 53 Robinson, Dave 14, 26


Rodowick, David Norman 43—45, 49, 50 Roche, Denis 53 Rosen, Philip 42, 50 Rossellini, Roberto 247, 254 Rossetti(ová), Christina Georgina 68 Rudčenková, Kateřina 199—201 Ruskin, John 70 Ruta, Tomáš 93, 95 Ryantová, Marie 227 Řeháková, Eliška 76—78 Sade, Donatien Alphonse François 161 Sadková, Eva 205 Said, Edward W. 183, 184, 189, 191 Sajlerová, Michaela 153 Sanders, Andrew 68, 69, 78 Sand(ová), George 70, 174 Sartre, Jean-Paul 61 Scott, Walter 73 Scott(ová), Hilda 141 Sedmidubský, Miloš 71, 72, 76—78 Sequens, Jiří 141 Serrano, Andres 83 Sexton(ová), Anne 237, 238 Shaffer(ová), Elinor 74 Shakespeare, William 76, 184, 241 Shaw, George Bernard 237 Shelley, Percy Bysshe 73 Showalter(ová), Elaine 9, 174, 180 Schlüpmann(ová), Heide 169, 177, 180 Schmarc, Vít 133, 134, 140 Schmidt, Delf 188, 189, 191 Schmidt, Jan 108, 135, 141, 224 Schrift, Alan D. 173, 180 Schwidtal, Michael 188, 189, 191 Siffredi, Rocco 161 Sighele, Scipio 10 Silverman(ová), Kaja 42, 50 Sirk, Douglas 249 Sirový, Zdeněk 141 Sládek, Josef Václav 121 Slobodová, Zuzana 97, 98, 109, 112 Smetana, Bedřich 117, 124 Snitow(ová), Ann 9, 244 Sokal, Alan D. 55, 64 Sókratés 14, 15, 60 Solanas(ová), Valerie Jean 242—244 Sollers, Philippe 53, 54 Solomon, Jack 99, 111

266

JMENNÝ REJSTŘÍK

Solženicyn, Alexandr Isajevič 143, 147 Sontag(ová), Susan 227, 228, 230—232 Spáčilová, Mirka 93 Spielberg, Steven 112 Spigel(ová), Lynn 47 Správcová, Božena 143, 147 Srbová, Anna viz Lužická, Věnceslava Stankovič, Andrej 100, 112 Steinem(ová), Gloria 154 Stein(ová), Gertrude 197 Sternberg, Josef von 40, 41, 50 Sterne, Laurence 73 Stich, Alexandr 78 Stöcker(ová), Helene 177 Stoll, Heinrich Alexander 26 Stowe(ová), Harriet Beecher 122 Stráníková, Jana 124 Stránská, Olga 180 Strejček, Ferdinand 117, 119, 124, 125 Strohsová, Eva 78 Stříbrný, Zdeněk 69—71, 78 Studlar(ová), Gaylyn 40, 41, 50 Svatoň, Vladimír 68, 75, 77, 78, 182 Svatoňová, Kateřina 80, 83, 86, 190, 191, 226 Svěrák, Jan 91, 92 Světlá, Karolina 69, 114—125 Svobodová, Jana 227 Svobodová, Růžena 178 Swanson(ová), Gloria 252 Swierczeková, Lucie 227 Swift, Jonathan 73 Šalda, František Xaver 75, 169, 180 Šiklová, Jiřina 221, 223 Šilar, Martin 26 Škapová, Zdena 99, 102, 112, 205, 223 Šklovskij, Viktor Borisovič 255 Škuba, Jiří 92 Škvorecký, Josef 141, 206—208, 223 Šmejkalová-Strickland, Jiřina 127, 141 Šotolová, Jovanka 75 Špičák, Josef 115, 117—119, 122, 125 Špilarová, Olga 222 Špirit, Michael 197 Štěpánek, Vladimír 74 Švorcová, Jiřina 138 Taylor, Richard 131, 141 Testaferri(ová), Ada 49, 50 Thatcher(ová), Margaret 251


Thein, Karel 60 Thibaudeau, Jean 53 Thomas, Dylan 197 Tippner(ová), Anja 92, 95 Tiziano Vecelli 83 Todorov, Tzvetan 53 Tomek, Daniel 92 Toury, Gideon 74, 78 Trier, Lars von 106, 112 Truhlářová, Jana 22, 26 Tureček, Dalibor 68, 71—73, 78 Turovskaya, Maya 141 Tylski, Alexandre 161 Tyrš, Miroslav 117 Uher, Štefan 224 Ultra Violet 242, 244 Ulver, Stanislav 90, 95, 99, 101, 103, 104, 107, 111, 136, 140, 217, 222, 223 Václav, Petr 224 Vácha, Zdeněk 227 Valentino, Rudolph 252 Vančura, Vladislav 97—102, 105—110, 112 van Leeuwen-Turnovcová, Jiřina 130, 140 Varda (Vardová), Agnès 249 Velek, Luboš 227 Verlaine, Paul 60 Vertov, Dziga 253, 254 Věšínová-Kalivodová, Eva 12, 20, 26, 66, 69, 75, 77, 111, 114, 124, 127, 134, 139, 140, 142, 146, 150, 152, 168, 240, 243, 244 Vidor, King 50 Vihanová, Drahomíra 205 Vimr, Ondřej 75 Virilio, Paul 55 Vízdalová, Ivana 71, 72, 76—78

267 jmenný rejstřík

Vláčil, František 97—112 Vlašínová, Drahomíra 125 Vlček, Václav 124 Vobišová, Karla 115 Vodička, Felix 72, 74, 78 Vodrážka, Mirek 243, 244 Vojáček, Milan 227, 228 Votrubová, Renata 69, 78, 123, 125 Vrchlický, Jaroslav 75, 121 Wagnerová, Alena 189, 191 Warhol, Andy 242 Wayne, John 45 Weigel(ová), Sigrid 183, 189, 191, 193, 201 Wells, Herbert George 73 Wernisch, Ivan 197, 198, 201 White, Hayden 84, 86 Williams(ová), Linda 47 Wimmer, Stanislav 69, 78, 123, 125 Wollen, Peter 48, 50, 247, 249—251 Woolf(ová), Virginia 68, 70, 73, 78, 94, 194, 201 Wyller, Egil A. 16, 26 Yeats, William Butler 73, 237 Zábranský, David 143 Zajac, Peter 71, 72, 78 Zemančíková, Kateřina 128, 131, 141 Zetterling(ová), Mai 249 Zeyer, Julius 121 Zielinski, Siegfried 84, 86 Ziková, Luisa 173, 180 Zoula, Gustav 115 Žalman, Jan 97, 108, 112 Žantovská, Irena 153, 155, 156


Ediční poznámka


V textech uvedených v této knize se pokoušíme v co nejvyšší míře zachovat takovou podobu, jakou měly při otištění v původních knihách, časopisech, sbornících apod. Upravujeme pouze zjevné chyby, základní stylistické nedostatky, případné bibliografické omyly a citační normu. V některých případech jsme texty poněkud aktualizovaly. Pravopis byl sjednocen podle Pravi‑ del českého pravopisu z roku 1993 a jejich novelizace. Naším cílem nebylo vytvořit knihu, která by byla zcela jednotná, neboť zachování podob původních textů signalizuje mimo jiné i odlišnosti v našem uvažování a vyjadřování, které mezi námi během let vyvolávaly diskuse a polemiky. Proto jsme také čtenářům uchystaly nástrahy v podobě například nejednotného přechylování cizích ženských příjmení a užívání kurzivy. Naše kniha záměrně deklaruje, že není kolektivní monografií, ale souborem textů, který se jistým způsobem podobá časosběrnému dokumentu.

269

EDIČNÍ POZNÁMKA


Jaroslav Janáčková Návraty / K české literatuře od K. J. Erbena po Ladislava Fukse Po řadě autorských monografií literární historičky a editorky Jaroslavy Janáčkové přichází první výbor z kratších statí publikovaných časopisecky či dosud nevydaných. Studie ukazují literaturu jako otevřené zřídlo hodnot, otázek, smyslu, navštěvované těmi největšími ze soudobých básníků či prozaiků. Autorka upřednostňuje dílo jako interpretační výzvu před studiemi přehledovými, syntetizujícími, kulturně typologickými. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je delší kapitola poslední, pokoušející se naopak o makroskopický pohled na českou literární kulturu 19. století a nabízející pozadí souvislostí k dílčím pojednávaným otázkám. 288 s., váz., 299 Kč vč. DPH Michaela Křivancová Moc slova / Koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové Studie představuje hlavní rysy poetiky Věry Linhartové — noeticko-filozofickou a ontologicko-existenciální dimenzi slova. Způsob ztvárňování literárních promluv není v poetice Věry Linhartové pouhým samoúčelným odrazem noetického (a ontologického) principu, ale směřuje také k cílům komunikačním. Studie si klade za cíl zodpovědět otázku, zda lze hovořit o celkové sémantické jednotě próz Věry Linhartové, přestože se jejich jazykové ztvárňování v průběhu času proměňuje, nebo zda je každý autorčin prozaický text charakterizován jiným významotvorným principem. 140 s., váz., 229 Kč vč. DPH


Pavel Šidák Úvod do studia genologie / Teorie literárního žánru a žánrová krajina Studie nabízí orientaci v genologické teorii a zároveň poskytuje vodítko ke zkoumání literárních textů z genologického hlediska. První, teoretická část popisuje genologické roviny (literární druh, žánr a subžánr) a objasňuje způsoby jejich definování. Druhá část je praktická, popisuje žánrovou krajinu, tedy vztahy mezi žánry, a fungování genologického systému. Přínosný je především synchronní i diachronní pohled na jednotlivé žánry a sledování jejich proměnlivých hranic a uměleckých možností a způsobů, jakými se podílejí na fungování literatury jako celku. Text doplňuje bohatý rejstříkový aparát. 336 s., váz., 359 Kč vč. DPH

Vladimír Papoušek — Petr A. Bílek Cosmogonia / Alegorické reprezentace „všeho“„ Společná kniha dvou literárních vědců nabízí sérii esejisticky psaných studií, jejichž tématem jsou různorodé projevy reprezentací v moderní literatuře a kultuře. Autoři reflektují soudobý stav uvažování o literatuře, z něhož se vytratila víra ve sjednocující systémy a hodnotové hierarchie. Hlásí se k inspiraci pragmatickým uvažováním, jež je vlastní hlavnímu proudu uvažování o literatuře v anglofonních oblastech, stejně jako k potřebě spojit akademické uvažování s pedagogickým zřetelem, tedy s otázkou použitelnosti jednotlivých konceptů a termínů, které soudobá literární a kulturní teorie nabízí. 228 s., váz., 249 Kč vč. DPH


Petra Hanáková, Libuše Heczková, Eva Kalivodová, Kateřina Svatoňová

Volání rodu Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy vydal Filip Tomáš — Akropolis (Severozápadní IV 16/433, 141 00 Praha 41, www.akropolis.info) v roce 2013 jako svou 261. publikaci Odpovědná redaktorka Kateřina Svatoňová Jazyková redaktorka Irena Danielová Grafická úprava a obálka (s použitím fotografie Karla Šebíka) Zdeněk Trinkewitz Sazba studio Lacerta (www.sazba.cz) Vytiskla tiskárna Nakladatelství Karolinum, Pacovská 350, 140 21 Praha 4 Vydání první, 272 stran, TS 2 ISBN 978-80-7470-042-2 Doporučená cena včetně DPH 220 Kč

Profile for Akropolis

Hanáková – Heczková – Kalivodová – Svatoňová: Volání rodu  

http://akropolis.info/kniha/1121/Volani-rodu

Hanáková – Heczková – Kalivodová – Svatoňová: Volání rodu  

http://akropolis.info/kniha/1121/Volani-rodu

Profile for akropolis

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded