Lída Holá: Česky krok za krokem 1 (anglická)

Page 1

1 CESKY KROK LÍDA HOLÁ

A1 – A2

ZA KROKEM CZECH STEP BY STEP

A K R O P O L I S


Vážení a milí studenti a učitelé, děkujeme vám za zakoupení e-verze učebnice a věříme, že vám stejně jako naše tištěné učebnice bude pomáhat ve studiu. Příprava učebních materiálů je velmi náročná jak časově, tak finančně, proto vás prosíme o čestné jednání: nekopírujte naše materiály a neposkytujte k nim přístup dalším osobám. Umožníte nám tak, abychom pro vás vytvářeli další zajímavé materiály. Děkujeme vám a přejeme, ať se vám s našimi učebnicemi dobře pracuje! Tým Czech Step by Step Lída Holá, autorka Filip Tomáš, nakladatel Уважаемые и дорогие студенты и преподаватели! Благодарим приобретение электронной версии учебника. Мы верим, что она поможет вам Dear studentsвас andза teachers, в учебе точно так же, как и печатная версия нашего учебника. Thank you for purchasing the e-version of the textbook. We believe that it will help you to learn Czech, like our Подготовка учебных материалов - процесс, требующий больших затрат, как с точки зрения финансов, printed textbooks. The preparation of teaching materials is very demanding both так и с точки зрения времени. Поэтому мы обращаемся к вам с просьбой: будем честны по отношению in terms of time and money, so we ask you to act honestly: do not copy our materials and do not let other people друг к другу. Не копируйте, пожалуйста, наши материалы и не распространяйте их дальше, а также не access them. This will allow us to create other interesting materials for you. предоставляйте к ним доступ третьим лицам. Таким образом вы дадите нам возможность создавать для Thank you and we wish you good work with these textbooks! вас новые интересные публикации. Благодарим вас за сотрудничество и желаем, чтобы с нашими учебниками вам работалось легко Czech Step by Step и плодотворно! Lída Holá, author Filip Tomáš, publisher Команда Czech Step by Step

Лида Гола, автор Филип Томаш, издатель

Webové stránky stránky Více informací: informací: www.czechstepbystep.cz www.eshop.czechstepbystep.cz www.eshop.czechstepbystep.cz/ Materiál Materiályy on-line: on-line: www.czechstepbystep.cz/materialy-on-line www.czechstepbystep.cz/materialy-on-line


1 CESKY KROK LÍDA HOLÁ

ZA KROKEM CZECH STEP BY STEP

A K R O P O L I S

A1 – A2


Česky krok za krokem 1 Czech Step by Step 1 Lída Holá

Upozornění: Toto dílo, včetně všech jeho částí, je opatřeno výhradou autorských práv a je chráněno zákonem. Jiné než zákonem předepsané užití je trestné – jde především o přísný zákaz dalšího rozmnožování bez písemného souhlasu nakladatele. Jednotlivé součásti učebního kompletu jsou samostatně neprodejné. This work and all its parts are protected by copyright. Any use other than what is allowed by law is punishable – in particular any reproduction without the written consent of the publisher is strictly forbidden. The separate parts of the textbook set are not for individual sale. Odborná a lektorská spolupráce: Petra Bulejčíková, Friederike Komárek, Silvie Převrátilová, Jiří Pešička, Jitka Veroňková Odborná spolupráce na gramatické části učebnice: Pavla Bořilová Redakce, tvorba klíče a jazyková spolupráce: Lukáš Holčák, Hana Suchánková Fotografická produkce a redakční spolupráce: Magdalena Slabá Údaje z Českého národního korpusu na s. 18: Lucie Chlumská Spolupráce na anglické jazykové verzi a překlad: Hope Subak-Kaspar, Nikola Fořtová Při přípravě slovníčku této knihy byl využit software firmy Geneea Analytics (www.geneea.com). © Text Lída Holá, 2016 © Illustrations Stanislav Setinský, 2016 © Graphic Design Martina Bartošová – Matypo s.r.o., 2016 © Photography Jiří Pírko, 2016 © Photography shutterstock.com, wikipedia.org, Archiv Chodského souboru Mrákov, ČTK; ostatní fotografie jsou z archivu autorek a nakladatelství. ©, Filip Tomáš – Akropolis, 2016

Bezplatné CD přílohy byly nahrány ve studiu Professional sound – Petr Sýs. Post-production & mastering CD Tomáš Karásek, 2016 Na CD účinkují: Petra Bulejčíková, Kristýna Franková, Viktorie Hásková, Marta Hrachovinová, Matěj Křístek, Ivo Kubečka, Alena Kubečková, Martin Luhan, Daniel Pinc, Petr Srna Na CD jsou dále použity nahrávky: Lidovou píseň Kde je sládek nahrála Krajanka, zpěv: Ivana Jarešová, Anna Studničková, Aleš Briscein a Jiří Škvára. Kontakt na Krajanku www.krajanka.cz. Nahrávku na CD „Cesta piva do džbánu“ vydalo Vydavatelství P+B v roce 1991. Píseň Vínečko bílé nahrála Varmužova cimbálová muzika (foto s. 200, www.varmuzika.cz).

Vydal Filip Tomáš – Akropolis 5. května 1338/43, 140 00 Praha 4 www.akropolis.info E-verze učebnice: 09/2020, 204 + 72 stran příloh

Bližší informace: www.czechstepbystep.cz Tištěná verze dostupná na www.eshop.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-7470-301-0 (anglická verze / English version; PDF)


Table of Contents

A1 Topic

Chapters

Gramma r

ÄŒesky krok za krokem 1

3


Table of Contents Topic

13

Výmluvy a přání

14

Mluvíme o počasí

15

16

Excuses and wishes

Talking about the weather

Technika a komunikace Technology and communication

Móda včera a dnes

Fashion yesterday and today

17

Stěhujeme se

18

Etapy života

We’re moving

Life stages

19

Rodiče a děti

20

Vaříme a vážíme

21

22

23

24

Parents and children

Cooking and weighing

Máme rádi zvířata We like animals

Mluvíme o práci

Talking about work

Kultura a my

Culture and us

Česko krok za krokem

The Czech Republic step by step

4 Česky krok za krokem 1

A2 Chapters

Grammar

Excuses and wishes What would happen if... We have good manners What is someone like? How should he be? Vocabulary bank: Characteristics

The conditional “Kdyby-clauses” (clauses with kdyby) Advice and suggestions. The modal verb mít

105

Talking about the weather Good, or well? Who’s the fairest? Vocabulary bank: The weather

Adjectives × adverbs Forming adverbs Comparison of adjectives

113

Technology and communication Computers and the Internet Buying presents Invitation to a party Vocabulary bank: Electronics, computers, the Internet

The dative singular Verbs used with the dative Prepositions used with the dative

121

Fashion yesterday and today Clothes shopping I love you! I’m waiting for you... Vocabulary bank: Clothing

The words mít rád × líbit se × chutnat Dative object-centred expressions Personal pronouns (short forms and forms after prepositions)

129

We’re moving We need tradespeople Services Vocabulary bank: Trades and services

The instrumental singular Prepositions used with the instrumental Prepositions used with the accusative and the instrumental The declension of interrogative pronouns kdo, co The declension of indefinite and negative pronouns někdo, něco and nikdo, nic The relative pronoun který

137

Life stages Personal relationships Talking about life Vocabulary bank: Relationships

Verbs used with the preposition s/se and the instrumental Time expressions Verbs used with the preposition o and the locative

145

Parents and children What do parents say to their children? Petr! Lucie! Mark! Vocabulary bank: Dos and don’ts

The imperative The negative imperative “Aby-clauses” (clauses with aby) Expressing advice or suggestions (subordinate clauses with aby, ať and že) The vocative singular Diminutives

153

Cooking and weighing Whose is it? How not to diet Vocabulary bank: Cooking

The partitive genitive The possessive genitive The genitive plural Counting in Czech

161

We like animals To have, or not to have? That is the question... Visiting the zoo Interesting animal facts Vocabulary bank: Animals

Polite requests or appeals. The verb moct in the conditional The nominative plural of Ma and N nouns The nominative and accusative plural of Ma nouns

169

Talking about work Looking for work A job interview Communication at work Vocabulary bank: Jobs

The pronoun svůj, svoje Comparison of adverbs

177

Culture and us What to wear to the theatre? Arts and culture guide Speaking with a writer Vocabulary bank: Culture

Ordinal numbers Verbs with the reflexive se and si The reflexive passive

185

The Czech Republic step by step UNESCO monuments How people speak in different places Vocabulary bank: Buildings and monuments

The relative pronoun který Revision of singular adjective and noun declensions Standard and everyday spoken Czech

193


Frequently asked question 1. Is Czech related to English? Yes, both languages are members of the Indo-European language family (compare: matka mother, bratr brother, sestra sister, tři three). English and Czech, however, are different types of languages: English is an analytic language and Czech is synthetic. Compare: I do not understand (4 words) – nerozumím (1 word), by car (2 words) – autem (1 word). 2. Why doesn‘t Czech have articles? The absence of articles is the result of the historical development of the language. Their absence is compensated by Czech’s flexible word order. Information that was already mentioned or which is otherwise known is usually placed at the beginning of the sentence in Czech (English uses the definite article for this). New information is usually placed at the end (in English this is expressed by the indefinite article). However, Czech also has words whose meaning is similar to English articles. For instance nějaký, nějaká, nějaké some or jeden, jedna, jedno one are often used where you would use an indefinite article in English. Ten, ta, to the, that are often used where you would use a definite article in English. 3. Why does Czech have cases? How are the cases used? As a synthetic language with flexible word order, Czech needs cases and their endings to act as certain “signals” which express the grammatical relationships among words. Compare the basic meanings of the cases: 1. The nominative The nominative is the dictionary form of a word. It expresses the subject of a sentence. For example: Student je ve škole. A student is at school. 2. The genitive The genitive expresses possessive or partitive meaning. For example: Kniha studenta. The book of a student. Láhev vína. A bottle of wine. 3. The dative The dative expresses the indirect object of a sentence. For example: Dám dárek studentovi. I will give a present to a student. 4. The accusative The accusative expresses the direct object of a sentence. For example: Vidím studenta. I see a student. 5. The vocative The vocative is the form for addressing people or things. If you want to address or call out to someone in Czech, use the vocative. For example: Adam (nominative) – Adame! (vocative), Eva (nominative) – Evo! (vocative) 6. The locative The locative expresses location. For example: Jsem ve škole. I am at school. 7. The instrumental The instrumental expresses the means or instruments by or with which an action is carried out. For example: Jedu autem. I go by car. However, in addition to these basic meanings there are more uses of the cases. All verbs and prepositions in Czech are connected with a specific case or cases. It is best to master this aspect of the language through exercises and drills (similar to how students of English have to memorize phrasal verbs). To understand this better, you can imagine that verbs and prepositions have a hook or hooks, on which one or more cases can be hung. 4. Why do English verbs often have two Czech equivalents, e.g. to cook – vařit and uvařit? Most Czech verbs live „in pairs”. These verbs have what is called imperfective and perfective aspect. Put simply, the aspect expresses the action as either a process or as the result of a process. This is the distinction between imperfective and perfective verbs. Imperfective verbs (e.g. vařit to cook) express the action as a process, as if they were “filming” it. These verbs express unlimited, incomplete or repeated action. They have a past, present and future tense. Perfective verbs (e.g. uvařit to cook) express the result of an action or an action at a certain moment, as if it was being “photographed”. These verbs do not have a present tense, just past and future. Czech aspects do not automatically match English tenses. 5. Are all Czech words composed only of consonants? No, only some of them. What’s more, those are words which are not vitally important. How often do you need to say strč prst skrz krk stick your finger through your throat or cvrnkl flicked? 6. Why are Czech words usually longer than English ones? As a synthetic language Czech uses prefixes and suffixes, e.g. dělat to do/to make, dodělat to finish doing st., nedodělat to fail to finish doing st. 7. Why are there two Czechs – standard and colloquial? After the Protestants were defeated in the Battle of White Mountain in 1620, Czech almost disappeared as an official and literary language, and German took its place in these functions. The spoken form of the language, however, continued to develop. During the National Revival in the beginning of the 19th century, the standard form of Czech was gradually codified on the basis of an older form of Czech from the 16th century, leading to the current differences in the language. Standard Czech is used for official and administrative purposes, in administrative and other documents, at school and in the public media, while everyday spoken Czech is used in everyday unofficial communication. Common Czech (obecná čeština) Česky krok za krokem 1

5


is widespread in the western part of the country. In other regions, particularly in Moravia, you can hear other dialects as well. In this textbook you will primarily learn standard Czech. As you encounter instances where standard and everyday spoken Czech are different from each other, you will find notes about these differences. 8. What do the colours in the textbook mean? The colours denote the grammatical gender of nouns. Czech distinguished between these genders: maskuline animate, i.e. persons an animals of masculine gender, which are or were alive, e.g. muž man, doktor doctor, tatínek dad, kolega colleague, pes dog masculine inanimate, e.g. obchod store, les forest, počítač computer feminine, e.g. škola school, doktorka (female) doctor, restaurace restaurant, kancelář office, místnost room neuter, e.g. kino cinema, divadlo theatre, letiště airport, nádraží train station It is important to know the gender of nouns because the gender determines the declension of each noun (i.e. which case endings to use) and also affects some other parts of speech. Compare: Ten doktor byl nový. The doctor was new. Ten obchod byl nový. The store was new. Ta škola byla nová. The school was new. To kino bylo nové. The cinema was new. Fortunately you do not have to learn by heart the gender of every new noun you meet. The nominative singular ending, i.e. the form of the noun that you find in the dictionary, will help you determine the gender of a noun. For more information about this, see the table on page 18. 9. Is Czech really as difficult as people say? Yes and no. Yes, because the cases have a lot of endings. No, because it has a logical grammatical system, similar to Latin, only three verb tenses and just a few irregular verbs. 10. Are there any priorities in Czech grammar that beginners should focus on? Yes. Opinions may differ, but the author of this textbook believes that it helps beginners if they concentrate on the following language priorities in this order: 1. Verbs. Verbs are the foundation of a sentence. 2. Prepositions. Pay attention to prepositions because, just like verbs, they will help you a lot to express yourself. 3. Gender. Try to remember the gender of the nouns you learn and notice the function of gender in the language’s system. 4. Cases and their endings. You cannot avoid endings in Czech, but don’t let them discourage you or scare you off! 11. What may be of help to you in your studies? Find incentives to study. This is one of the most important factors influencing your success in mastering a foreign language. Don’t be afraid to make mistakes, they’re a natural part of mastering any new language. Just as with any other language, don’t wait until you can speak perfectly. From the very beginning, try to memorize expressions and phrases as whole units. If you don’t know the word or expression you need, use a compensation strategy: try to express your thought in another way – maybe very simply, or using other words or gestures. Listen. He (or she) who listens speaks. Every language has its own unique features, and when you get used to the intonation, accent and pronunciation, your communication will be more successful. Read, even with a dictionary. You can read books or listen to CDs from series such as Adapted Czech Prose edition (information about these is at www.czechstepbystep.cz). I wish you much success and joy in your studies!

Lída Holá

6 Česky krok za krokem 1


Symbols listening (recording on the CD or downloadable at www.czechstepbystep.cz)

PAMATUJTE SI:

remember

writing

POZOR:

be careful back to content

speaking reading

cv. 1

language under the magnifying glass (a grammatical or lexical explanation)

T 9 (page number)

on-line exercises tests page glossary

Abbreviations and other marks used Ma

maskulinum animatum

masculine animate

Mi

maskulinum inanimatum

masculine inanimate

F

femininum

feminine

N

neutrum

neuter

coll.

kolokviální

colloquial language, i.e. everyday spoken Czech

impf.

imperfektivní sloveso

imperfective verb (expresses an action as a process)

pf.

perfektivní sloveso

perfective verb (expresses the result of an action or an action at a specific moment)

sg.

singulár

singular

pl.

plurál

plural

N

nominativ, první pád

1st case/nominative

G

genitiv, druhý pád

2nd case/genitive

D

dativ, třetí pád

3rd case/dative

A

akuzativ, čtvrtý pád

4th case/accusative

V

vokativ, pátý pád

5th case/vocative

L

lokál, šestý pád

6th case/locative

I

instrumentál, sedmý pád

7th case/instrumental

×

versus

e

the fleeting e, which disappears in a noun’s declined forms, e.g. tatínek – mám tatínka. In our textbook we warn you about the fleeting e by underlining it on the vocabulary pages and in the glossary.

*

verbs belonging to the -e type of conjugation that undergo a stem change in the present-tense conjugation (for a selected list of these, see p. 211)

Instructions čtěte

read

používejte

use

doplňte

fill in

procvičujte

practice

najděte

find

přeložte

translate

napište

write

ptejte se

ask

odpovídejte

answer

řekněte

say

opakujte

repeat

seřaďte

put in order

označte

mark, note

spojte

connect

počítejte

count

tvořte

make

poslouchejte

listen

změňte

change

Additional materials On-line course:

www.mluvtecesky.net

Web pages: www.czechstepbystep.cz. Here you can find for free:

E-shop:

eshop.czechstepbystep.cz

– MP3 clips for listening, which go with the Czech Step by Step 1 textbook, available for download – page-by-page and alphabetical glossaries, which go with the Czech Step by Step 1 textbook – an overview of our other publications Česky krok za krokem 1

7LEKCE

1

Seznamujeme se Výslovnost Formální a neformální dialogy Kdo je to? Co dělá? Čísla 0–10. Kontaktní informace Slovní banka: Profese

Seznamujeme se

CD1: 01

1.

Poslouchejte a opakujte užitečné fráze.

1

2

Dobrý den. – Dobrý den. Hello. – Hello.

4

Já jsem... – Já jsem... I am... – I am...

5

Co znamená...? What does ... mean?

7

Jak se řekne...? How do you say...?

8

3 Těší mě. – Těší mě. Nice to meet you. – Nice to meet you.

6 Jak se to píše? How is that written?

9

Rozumíte? – Nerozumím. Do you understand? – I don’t understand.

Ještě jednou, prosím. Can you repeat that, please.

Mám otázku. I’ve got a question.

10

11

12

Mluvíte anglicky, německy, rusky? Do you speak English, German, Russian?

Ano. Yes. coll. Jo. Yeah. Ne. No.

Děkuji./Děkuju. – Prosím. Thank you. – You’re welcome.

Užitečné české slovo: prosím • A useful Czech word: prosím

The word prosím is used

• as a reaction to thanks: Děkuji./Děkuju. – Prosím. Thank you. – You’re welcome. • when you answer the phone: Prosím? Hello? • when you don’t understand something someone has said to you: Prosím? Pardon? • when you let someone go or do something first, e.g. holding the door open for someone: Prosím. After you. • when you want to address someone you don’t know, e.g. a waiter in a restaurant, a shop assistant or someone on the street: Prosím vás, ... Excuse me, ... Lekce 1 • Česky krok za krokem 1

9


Výslovnost 1. Jaká česká slova znáte? Například: dobrý den, ahoj... CD1: 02

2.

Co můžete vidět v České republice? Poslouchejte a opakujte. Rozumíte?

tramvaj | autobus | taxi/taxík | restaurace | kino | auto | škola | infocentrum | supermarket | hotel

3. Doplňte slova ze cvičení 2 k fotografiím.

autobus 1. To je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. To je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. To je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. To je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. To je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. To je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. To je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. To je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. To je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. To je

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Co je to? Pracujte v páru, ptejte se a reagujte podle modelu. Procvičujte výslovnost. Například: Co je to? – To je autobus. CD1: 03

Česká písmena • Czech letters The Czech alphabet uses Latin letters. In addition Czech uses the following diacritical marks ˇ háček hook (a symbol which softens the pronunciation of a consonant), ´ čárka acute accent (a symbol which lengthens the pronunciation of a vowel) and o kroužek circle (a symbol which lengthens the pronunciation of the vowel u). Listen and repeat: Latin letters you know: Czech consonants: Czech vowels:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz čď ch ň řšť  ž á éě í  ó  úů ý

For more information about Czech pronunciation rules, see p. 206.

CD1: 04

5.

Poslouchejte a opakujte česká slova přejatá z jiných jazyků. Rozumíte?

substantiva maskulina animata (Ma) masculine animate nouns

student, profesor, doktor, manažer, prezident, politik, kamarád

substantiva maskulina inanimata (Mi) masculine inanimate nouna

supermarket, kontakt, mítink, koncert, problém, film, program

substantiva feminina (F) feminine nouns

studentka, škola, univerzita, restaurace, konference, policie

substantiva neutra (N) neuter nouns

kino, auto, metro, víno, rádio, espresso, centrum

adjektiva adjectives

energický, optimistický, moderní, kvalitní, aktivní, inteligentní

verba verbs

studovat, telefonovat, plánovat, organizovat, komunikovat

6. Všimněte si tučně označených písmen. Na co často končí substantiva (maskulina, feminina a neutra)? Co je typické pro adjektiva a pro infinitivy sloves? 10 Lekce 1 • Česky krok za krokem 1


Formální a neformální dialogy CD1: 05

1.

Tom Brown studuje češtinu. Je ve škole. Poslouchejte a označte, co říká.

Jsem z Austrálie.

Jsem z Ameriky.

Jsem student.

Jsem profesor.

CD1: 05

2.

Poslouchejte a doplňte dialog.

1

2

3

Eva: Dobrý den. Já jsem Eva Hanušová.

Eva: Těší mě.

Eva: Odkud jste?

Tom: Dobrý den. Já jsem Thomas Brown.

Tom: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tom: Jsem z 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eva: Aha, to je zajímavé.

4

5

6

Eva: Co děláte?

Tom: Děkuju.

Eva: Mějte se hezky. Na shledanou.

Tom: Jsem 3.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eva: Prosím.

Tom: Vy taky. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Studuju na univerzitě. A vy? Eva: Jsem učitelka. Pracuju tady ve škole. CD1: 06

3.

Poslouchejte a opakujte. Všimněte si výslovnosti j. Dodržujte slovní přízvuk.

Já jsem... Odkud jste? Co děláte? Jsem student. Studuju na univerzitě. Jsem učitelka. Pracuju ve škole. Mějte se hezky.

Prepozice z/ze + genitiv (předložka z/ze + druhý pád) • The preposition z/ze + the genitive In exercises 1 and 2 you can see: Jsem z Austrálie. I’m from Australia. After the preposition z (and its other form ze, which is lengthened for pronunciation purposes) use the genitive. Ask your teacher how to say where you are from. For more information about the genitive, see p. 82 and 216. For a summary of the cases, see p. 202.

4. Já jsem

Co říkáte vy, když se s někým seznamujete? Doplňte informace o sobě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jsem z cv. 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jsem

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lekce 1 • Česky krok za krokem 1

11


5.

Tvořte podobné dialogy. Představujte se.

Dobrý den. Já jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dobrý den. Já jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Těší mě. Těší mě. Odkud jste? Jsem z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A vy? Jsem z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Co děláte? Jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A vy? Jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Tom a jeho spolužačka Marina jsou ve škole. Podívejte se na fotografie. Co asi Tom a Marina říkají? Je jejich dialog formální, nebo neformální? CD1: 07

7.

Doplňte k textu fotografie. Pak kontrolujte poslechem. A. Tom: Měj se hezky. Čau. Marina: Ty taky, Tome. Ahoj. B. Tom: Prosím! Marina: Díky. Tom: Prosím.

1

C. Tom: Odkud jsi? Marina: Jsem z Bulharska. A ty? Tom: Jsem z Austrálie. A co děláš? Marina: Jsem studentka. A ty? Tom: Já jsem taky student.

D. Tom: Ahoj, já jsem Tom. Marina: Čau, já jsem Marina. E. Marina: Au! Tom: Promiň, Marino. Marina: To nic.

D

......

2

3

......

......

CD1: 08

8. Poslouchejte a opakujte. Procvičujte výslovnost dě, tě a mě. Dodržujte slovní přízvuk.

4

......

9. Doplňte formální a neformální ekvivalenty. 1. Dobrý den.

5

A

......

Ahoj./Čau.

Oslovení • Addressing people

2. Odkud jste?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

Co děláš?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Děkuju./Děkuji. 5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mějte se hezky. 7.

Co děláš? Co děláte? Děkuju. Těší mě. Měj se hezky. Mějte se hezky.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Na shledanou.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Promiň. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ty taky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Představujte se ještě jednou neformálně. 12 Lekce 1 • Česky krok za krokem 1

cv. 7, cv. 7, cv. 9

Compare these forms from the dialogue: Já jsem Marina. x Marino! Já jsem Tom. x Tome!

Marino! Tome! are forms of the vocative, i.e. the case which is used when addressing someone. Find out and write down how to address people around you (relatives, colleagues, teachers, classmates). For more information about the vocative, see p. 159 and 219.


Personální pronomina (osobní zájmena) • Personal pronouns In the text on p. s 11 and 12 you can see: Já jsem Eva Hanušová. Já jsem Thomas Brown. A vy? A ty? Learn the personal pronouns:

I

ty

you

on/on, ona, ono (to)

he, she, it

my

we

vy

you

oni (ony, ony, ona)

they

The form vy is used to formally address one person or as the plural to address more than one person. The form ty is used for informally addressing a person (a relative, a friend, and children up to about 15). The form ono is only used in fixed expressions, e.g. To je ono. That’s it. But when we want to point to something we use the expression To je..., e.g: To je student. That’s a student. The forms ony, ony, ona are only used in written form and not in everyday spoken Czech. For more information about personal pronouns, see p. 222.

12. Podívejte se na obrázky. Procvičujte osobní zájmena a používejte podobná gesta.

1

2

3

ty

4

on, ona, to

5

my

6

vy

7

vy

oni

Verbum (sloveso) být • The verb být In the texts on pages 11 and 12 you can see: Já jsem Eva Hanušová. Já jsem Tom Brown. Odkud jste? Odkud jsi? Here is the present tense conjugation of the verb být to be: personal pronouns já

být to be jsem

(I) am

negative forms nejsem

(I) am not

ty

jsi

(you) are

nejsi

(you) are not

on, ona, to (ono)

je

(he, she, it) is

není (!)

(he, she, it) is not

my

jsme

(we) are

nejsme

(we) are not

vy

jste

(you) are

nejste

(you) are not

oni

jsou

(they) are

nejsou

(they) are not

You pronounce: jsem [sem], jsi [si], jsme [sme], jste [ste], jsou [sou]. In everyday spoken Czech you can hear jseš [seš] and [nejseš] used for the 2nd person singular. In Moravia you can hear jsu [su] and nejsu [nejsu] used for the 1st person singular. As you can see from the table, a verb is negated by adding the prefix ne- in front of the verb (written as one word).

CD1: 09

13.

Poslouchejte a opakujte. Pozor na výslovnost j! Dodržujte slovní přízvuk.

jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou, nejsem, nejsi, není, nejsme, nejste, nejsou

14. Analyzujte formy. Doplňte kdo. 3. je – . . . . . . . . . . . 1. jsi – ty 2. jste –

. . . . . . . . .

4. jsou –

. . . . . . . . . . .

5. jsem – . . . . . . . . 6. jsme – . . . . . . . .

Konjugace verb v prézentu (skloňování sloves v přítomném čase) • Verb conjugation in the present tense In the texts on pages 9, 11 and 12 you can see: Rozumíte? Nerozumím. Co děláte? Co děláš? Pracuju tady ve škole. Most verbs in the present tense are regular and belong to one of four types of conjugation. This lesson will introduce you to the first three types of conjugation, the verbs known as -á, -í and -uj verbs: personal pronouns

já ty on, ona, to my vy oni

-á verbs The infinitive ends in -at (except for -ovat)+ the verb mít to have

-í verbs The infinitive ends in -et, -ět, -it + the verb jíst to eat, spát to sleep, stát to stand

-uj verbs The infinitive ends in -ovat

dělat to do dělám děláš dělá děláme děláte dělají

rozumět to understand rozumím rozumíš rozumí rozumíme rozumíte rozumí (rozumějí)

pracovat to work pracuju (pracuji) pracuješ pracuje pracujeme pracujete pracujou (pracují)

The forms in parentheses are only used in formal and written Czech. For an overview of all types of verb conjugations, see p. 210. Note: In Czech personal pronouns are not usually used with verbs because the verb’s ending shows the person the verb refers to.

15. Přečtěte slovesa v tabulce nahlas. Řekněte také negativní formy. Například: dělám – nedělám

cv. 14, cv. 14, cv. 15, cv. 15, cv. 15

Lekce 1 • Česky krok za krokem 1

13


Kdo je to? Co dělá? 1. Čtěte tyto profese. Rozumíte? Všimněte si, že v češtině jsou mužské a ženské názvy profesí. prezident – prezidentka, doktor – doktorka, lékař – lékařka, manažer – manažerka, sportovec – sportovkyně

2. Procvičujte profese na straně 16 podle modelu. Všimněte si intonace otázky. Například: To je úředník? – Ne, není. To je úřednice. CD1: 10

3.

Eva seznamuje nové studenty. Doplňte dialog. Pak kontrolujte poslechem.

Eva: To je pan Tadeusz Dombrowski a to je paní Maike Wolf. Tadeusz: Těší mě, paní Wolf – nebo Wolfová? Maike: To je jedno. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , pane Dombrowski. Tadeusz: Odkud jste? Maike: Promiňte, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ještě jednou, prosím. Tadeusz: Odkud jste? Maike: Jsem z Německa. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Tadeusz: Já 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z Polska. Maike: Aha, a co děláte? Tadeusz: Jsem 5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A vy?

Maike: To je náhoda, já jsem taky doktor! Eva: Promiňte, Maike, ale vy nejste doktor, vy jste 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maike: Aha, takže já jsem doktorka. Můžeme si tykat? Tadeusz: Určitě. Já jsem Tadeusz. Maike: A já 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maike.

4. Doplňte, co víte z dialogu. Kdo je to? – To je paní Maike Wolf(ová).

Kdo je to? – To je pan Tadeusz Dombrowski.

Odkud je? – Je z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Odkud je? – Je z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Co dělá? – Je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Co dělá? – Je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oslovení • Addressing people As you already know, Czech uses the vocative to address people. Compare the nominative (= the dictionary form) and the vocative: masculine animate nouns feminine nouns

nominative pan Mr., sir paní Mrs., madam, slečna Miss

vocative pane! Mr.!, Sir! paní! Mrs.! Madam! slečno! Miss!

Check with your teacher how you should address people around you (relatives, colleagues, teachers, classmates). For more information about the vocative, see p. 159 and 219.

5.

Představujte se navzájem. Tvořte podobné dialogy.

6.

Představte si, že jste slavní lidé. Představujte se navzájem. Používejte tyto výrazy.

To je... a to je... | Dobrý den. | Těší mě. | Odkud jste? | Můžeme si tykat? | To je zajímavé. | To je náhoda!

Užitečné fráze • Useful phrases

Jak se máte? How are you? Jak se máš? How are you? Dobře. Well. Ujde to. Not bad. Špatně. Not good.

Unlike in English, this question is never asked in Czech when you first meet someone. Also note that, unlike in English, the answer may be quite detailed or even negative, e.g. Mám se špatně. Things aren´t good.

14 Lekce 1 • Česky krok za krokem 1

cv. 3

CD1: 11

7.

Tadeusz a Maike jsou druhý den ve škole. Označte, kdo to říká. Tadeusz (T), nebo Maike (M)?

Ahoj. Jak se máš?

T

M

Dobře. A ty?

T

M

No, ujde to.

T

M


Čísla 0 – 10. Kontaktní informace CD1: 12

1.

Poslouchejte a doplňte čísla 0 – 10. Pak poslouchejte ještě jednou a opakujte.

čtyři | deset | pět | nula | jedna | tři | dva | osm | devět | sedm | šest

0 nula ..........

1

2

..........

..........

3 tři ..........

4

5

6

7

8

..........

..........

..........

..........

..........

2. Kolik je...? Počítejte s + (plus) a – (mínus).

10 ..........

PAMATUJTE SI:

Například: Kolik je jedna plus jedna? – Dva.

@ . - _

CD1: 13

3.

9 devět ..........

Jaký český telefon mají Marina, Eva a Tom? Poslouchejte a doplňte telefonní čísla na vizitkách.

= = = =

zavináč tečka pomlčka podtržítko

Například: Marina má telefon...

EVA HA N U ŠO VÁ

EKO SER VIS Marina Kazakova asistentka

Vinohradská 17, 120 00 Praha 2 marina_kaz@gmail.com mobil: 7 7 _ _ 5 _ 0 _ 6

wn Thomas Bro

lek tor ka češ tin y pr o ciz inc e

ha 3 , 13 0 00 P ra Se if er to va 26 om l.c ai ro w n@ gm e- m ai l: to m .b

Re no iro va 59 3/1 3, 15 2 00 Pr ev a-h an us ov a@ centru ah a 5 m. cz tel . 6 _ 5 _3 _ 6 _ 4

27 _ 9 _ tel.: 6 _ 8 _

Verbum (sloveso) mít • The verb mít The verb mít to have belongs to the verbs known as -á verbs and is conjugated in a similar way as the verb dělat. Complete the table with the correct forms. mít to have

negative forms

mám nemám

ty

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

on, ona, to

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

my

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

oni

mají . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POZOR: In case of an emergency the number to call is 112. You’ll be connected to a doctor, the fire brigade or the police.

4. Doplňte sloveso mít. 1. Jaký (ty)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefon?

5. Jaký telefon �������������������������������������������������������������������������������������������������� Tom?

2. (my) ������������������������������������������������������������������������������ telefon 226 873 601.

6. Jaký telefon ������������������������������������������������������������������������������������������� Marina?

3. (já) ������������������������������������������������������������������������������������� číslo 608 774 142.

7. Jaký telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tadeusz a Maike?

4. Jaký (vy) ���������������������������������������������������������������������������������������������������� telefon?

8. Jaký telefon ������������������������������������������������������������������������������������������������������� vy?

5. Ptejte se navzájem. Procvičujte intonaci otázky. Například: Jaký máte/máš telefon? Jaký máte/máš e-mail? Jak se to píše?

Jak se to píše? • How is that written? When you need to say how something is written (e.g. an e-mail address, a name or a surname), say it syllable by syllable, e.g. Ma-ri-na Ka-za-ko-va. Sometimes, however, a more precise explanation is necessary, e.g.: Tho-mas, té-há, Bro-v-v-n, dvojité vé. In such cases you can use the names of the sounds: a–a á – dlouhé a b – be c – ce č – če d – de ď – dě

e–e é – dlouhé e ě – e s háčkem f – ef g – ge h – ha ch – cha

i – měkké i í – dlouhé měkké i j – je k – ka l – el m – em n – en

ň – eň o–o ó – dlouhé o p – pe q – kve r – er ř – eř

s – es š – eš t – te ť – tě u–u ú – dlouhé u ů – u s kroužkem

v – ve w – dvojité ve x – iks y – ypsilon, tvrdé i ý – dlouhé tvrdé i z – zet ž – žet

The names of the letters are lengthened when pronounced, e.g. [á, dlouhé á, bé, cé, čé, dé, ďé...]. To avoid any misunderstanding, ask your teacher how to pronounce or spell your name and surname.

Lekce 1 • Česky krok za krokem 1

15


S LOV N Í B A N K A

16

Profese

POZOR: muž

žena

úředník, úřednice clerk

dělník, dělnice labourer

číšník, servírka waiter, waitress

učitel, učitelka teacher

lékař, lékařka, coll. doktor, doktorka, doctor

prodavač, prodavačka shop assistant

manažer, manažerka manager

vědec, vědkyně scholar

policista, policistka policeman, policewoman

uklízeč, uklízečka cleaner

hasič, hasička firefighter

sportovec, sportovkyně athlete

herec, herečka actor, actress

zpěvák, zpěvačka singer

politik, politička politician

Lekce 1 • Česky krok za krokem 1

cv.

T


LEKCE

2

1.

Kde je to? Vlevo, vpravo, nahoře, dole Píšeme e-mail Čísla 10 –1000 Slovní banka: Lokality

Kde je to?

Řekněte, jaká města v České republice znáte. Pak se ptejte a ukazujte na mapě.

Například: Kde je Brno? – Tady. Kde jsou Karlovy Vary? – Tam.

tady here tam there

CD1: 14

2.

PAMATUJTE SI:

Jaké lokality znáte? Poslouchejte a opakujte. Pak doplňte k fotografiím.

supermarket | hotel | nádraží | restaurace | kino | škola | náměstí | nemocnice | letiště | zastávka, stanice | divadlo | obchod

1.

nádraží

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12..

.

.

.

3. Co je blízko nebo daleko od místa, kde jste teď?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Například: Blízko je restaurace, letiště... CD1: 15

4.

Tomův dědeček je Čech, je z malého českého města. Tom a Marina tam jedou na výlet. Poslouchejte 3 dialogy. Označte, jaké lokality slyšíte.

obchod

škola

divadlo

hotel

restaurace

letiště

supermarket

nemocnice

nádraží

zastávka

kino

náměstí

CD1: 15

5.

Co Tom a Marina hledají? Poslouchejte 3 dialogy ještě jednou. Doplňte texty.

Dialog 1 Tom: Dobrý den, prosím vás, nevíte, kde je tady nějaký 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

?

Paní: No, jeden nový 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je odtud asi pět minut pěšky. Musíte jít rovně a pak doprava. cv. 5

Lekce 2 • Česky za krokem 1

17


Dialog 2

Dialog 3

Marina: Dobrý den, prosím vás, nevíte, kde je tady nějaká

Tom: Dobrý den, prosím vás, je tady nějaké 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

dobrá 3.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

Paní: Jedno nové moderní 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je na náměstí,

Pán: Hm, nevím. Moment... Aha, už vím!

ale to je daleko. Musíte jet jedničkou.

Jedna nová 4.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je tady blízko.

Marina: Eee... Jedničkou? Promiňte, nerozumím.

Musíte jít zpátky a pak doleva.

Paní: Autobusem číslo jedna. Vidíte ten dům? Tam je zastávka.

6. Označte, co je, nebo není pravda. 1. Tom a Marina hledají nějaký obchod.

ANO/NE

2. Hotel je blízko.

ANO/NE

3. Pán neví, kde je restaurace.

ANO/NE

4. Kino je na náměstí, ale to je daleko.

ANO/NE

5. Tom a Marina musí jet taxíkem.

ANO/NE

6. Tom a Marina musí jet autobusem číslo tři.

ANO/NE

PAMATUJTE SI: When the numbers of buses, trams, etc., are said in Czech, the following forms are often used: Musíte jet jedničkou (= autobusem číslo jedna). Musíte jet dvojkou (= autobusem číslo dva). Musíte jet trojkou (= autobusem číslo tři) etc. You also say: jet áčkem, béčkem, céčkem take the A, B, C line

Gramatický rod. Nominativ singuláru (první pád jednotného čísla) • Grammatical gender. The nominative singular Compare what you’ve heard or seen in the previous dialogues: nějaký hotel, jeden nový hotel nějaká restaurace, jedna nová restaurace nějaké kino, jedno nové kino In Czech each noun has a grammatical gender: masculine (animate or inanimate), feminine or neuter. The gender of the noun influences the forms of some other parts of speech. Compare: Masculine animate (Ma) Masculine inanimate (Mi) Feminine (F) Neuter (N)

Kde je...? To je... Tady je... Tam je...

the, this ten

one jeden

-ý adjectives nový

-í adjectives moderní

nouns doktor, lékař

ten

jeden

nový

moderní

obchod, počítač

ta

jedna

nová

moderní

škola, restaurace, kancelář

to

jedno

nové

moderní

divadlo, letiště, nádraží

In everyday spoken Czech, mainly in the western part of the country, you’ll hear: novej obchod, nový kino.

Memorize the words in the table. They represent the patterns of the declensions. You’ll encounter these words further on in the book in model sentences which will help you learn the case endings. Obviously it’s important to know the gender of each noun. But how can you tell what the gender of a particular noun is? In our the textbook we’ll use colours to denote grammatical gender, but knowing the ending of the noun in the nominative singular (i.e. the dictionary form) also helps: 76.9 % masculine (doktor doctor, lékař medical doctor, obchod shop, počítač computer) 20.5 % feminine (kancelář office, tramvaj tram) 2.6 % neuter (centrum centre, muzeum museum)

When a word ends in a consonant, it is

6.9 % masculine (kolega colleague, turista tourist) 92 % feminine (škola school, kavárna cafe) 1.1 % neuter (only loan words, e.g. téma theme) 0.7 % masculine (only loan words, e.g. gigolo gigolo, macho macho) 99.3 % neuter (divadlo theatre, kino cinema) 3 % masculine (průvodce guidebook) 89 % feminine (restaurace restaurant, kolegyně colleague) 8 % neuter (letiště airport, parkoviště car park, kuře chicken) 0.5 % masculine (recepční receptionist) 0.5 % feminine (recepční receptionist, paní Mrs., Madam) 99 % neuter (nádraží station, náměstí square)

When a word ends in -a, it is When a word ends in -o, it is When a word ends in -e/-ě*, it is When a word ends in -í, it is

*Nouns ending in -ice and -yně are mostly feminine. Words ending in -iště are always neuter. Compiled by SYN2015

7. Poznáte maskulinum, femininum a neutrum? Doplňte adjektiva nový a moderní ve správné formě. Například: nový moderní obchod, nová moderní škola...

1.

obchod

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . škola

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kino

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hotel

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 Lekce 2 • Česky krok za krokem 1

cv. 7

auto

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

supermarket

nádraží

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . restaurace

letiště

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kancelář

divadlo

12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nemocnice


8. Jak musí Tom a Marina jít? Doplňte k obrázkům výrazy zpátky, doprava, doleva a dolů.

rovně 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

nahoru

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

9. Procvičujte směr. Čtěte nahlas. 1. Prosím vás, kde je restaurace? – Musíte jít 2. Prosím vás, kde je náměstí? – Musíte jít 3. Prosím vás, kde je kino? – Musíte jít

. .

5. Prosím vás, kde je zastávka? – Musíte jet

.

6. Prosím vás, kde je škola? – Musíte jet

.

.

4. Prosím vás, kde je supermarket? – Musíte jít

.

CD1: 16

10.

Poslouchejte a opakujte. Doplňte k fotografiím.

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POZOR: You can also say: Hledám obchod, školu, restauraci a divadlo. I am looking for a shop, school, restaurant and theatre. After the verb hledat to look for use the accusative. For more information about the accusative, see p. 28, 38 and 218. A table containing a summary of all the patterns can be found on p. 202.

metro | autobus | auto | kolo | vlak | tramvaj | taxi, taxík | pěšky

auto

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Jak můžete jet nebo jít? Spojte. 1. auto 2. autobus 3. kolo 4. metro 5. taxík 6. tramvaj 7. vlak 8. pěšky

A. jet metrem B. jet autem C. jet autobusem D. jet taxíkem E. jet vlakem F. jet tramvají G. jet na kole H. jít pěšky CD1: 17

12.

Kde je to? Spojte.

Verba (slovesa) jít a jet • The verbs jít and jet Compare: jít pěšky × jet autem, autobusem, vlakem... Jít and jet belong to the fourth type of conjugation, which are the verbs known as e-verbs. These verbs usually undergo a change in their stem when they are conjugated in the present tense, e.g. jít: jdu, jdeš, jde... or jet: jedu, jedeš, jede.... For more information about this type of conjugation, see p. 29.

1. Dobrý den, nevíte, kde je restaurace Pohoda? 2. Prosím vás, je tady někde blízko nádraží? 3. Dobrý den, nevíte, kde je hotel Diplomat? 4. Prosím vás, kde je kino Luxor? 5. Prosím vás, nevíte, kde je divadlo?

POZOR: The expressions autem by car, vlakem by train, metrem by underground etc., are in the instrumental singular. For more information about the instrumental case, see p. 137 and 221. The expression pěšky on foot is an adverb. Adverbs are not declined and therefore their forms do not change.

A. Nádraží je daleko. Musíte jet 4 stanice tramvají číslo 1. B. Vidíte tam ten dům? To je divadlo. C. Musíte jít rovně a pak doprava. Tam je kino. D. To je blízko. Musíte jít rovně a pak doleva. Je to asi 5 minut pěšky. E. Restaurace Pohoda? Musíte jet 3 stanice autobusem číslo 3.

CD1: 18

13.

Co hledají lidé na fotografiích? Poslouchejte a doplňte. 1. Kryštof a Lucie hledají

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Jana hledá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Dan, Dora a Martin hledají. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2

3 cv. 11

Lekce 2 • Česky krok za krokem 1

19


Vlevo, vpravo, nahoře, dole 1. Co vidí turista? Pak se podívejte na obrázek a odpovězte na otázky.

nahoře vlevo

uprostřed

1. Co je vlevo? 2. Co je vpravo? 3. Co je nahoře? 4. Co je dole? 5. Co je uprostřed?

vpravo

dole

CD1: 19

2.

Poslouchejte a opakujte. Ukazujte, kde je to. Dodržujte slovní přízvuk.

vlevo, vpravo, nahoře, dole, uprostřed

Adverbia (příslovce) vyjadřující směr nebo lokaci • Adverbs expressing direction and location In Czech different forms of adverbs are used to express direction and location (place). Compare: Musíte jít doprava. × To je vpravo/napravo. Musíte jít doleva. × To je vlevo/nalevo. Musíte jít nahoru. × To je nahoře. Musíte jít dolů. × To je dole. Musíte jít doprostřed × To je uprostřed. For more information about how to express direction and location, see the table on p. 213.

3. Řekněte, kde co je. Například: Musíte jít doprava. Tam je supermarket. – Supermarket je vpravo.

1. Musíte jít doleva. Tam je restaurace. – Restaurace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Musíte jít nahoru. Tam je banka. – Banka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Musíte jít dolů. Tam je škola. – Škola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Musíte jít doprava. Tam je divadlo. – Divadlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Musíte jít doleva. Tam je kino. – Kino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Musíte jít nahoru. Tam je nádraží. – Nádraží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAMATUJTE SI: CD1: 20

4.

Co hledá turista? Najděte na obrázku cestu. Pak tvořte podobné dialogy.

Turista: Prosím vás, nevíte, kde je tady nějaký 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Pán: Musíte jít rovně, pak druhou ulicí doleva a zase rovně. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je vpravo. 20 Lekce 2 • Česky krok za krokem 1

první ulicí druhou ulicí...


Píšeme e-mail 1. Podívejte se na obrázek. To je dům, kde bydlí Marina. Popište obrázek. Například: Marinin dům je uprostřed. Dole je...

2.

Marina má českou kamarádku Adélu. Píše jí e-mail. Čtěte.

marina.kazakova@seznam.cz

adela.vanickova@centrum.cz Ahoj!

Ahoj Adélo, jak se máš? Já se mám dobře. Jsem teď v České republice a bydlím v Praze. Pracuju ve firmě Ekoservis. Je to mezinárodní ekologická organizace. Pracuju v kanceláři jako asistentka. Bydlím v centru. To je fajn, protože všechno je blízko. Můj dům je starý, ale hezký. Vzadu je velký park a dole je docela dobrá restaurace. Problém je, že v restauraci je někdy diskotéka a je tam hluk, ale to není tak často. Učím se česky. Moje učitelka se jmenuje Eva Hanušová. Ve škole jsou studenti z Evropy, z Afriky, z Asie a z Ameriky. Jeden student je moc sympatický . Je z Austrálie a jmenuje se Tom. Jsem ráda, že jsem tady! Praha je moc hezká. Je to historické město, ale je tady moderní metro. Líbí se mi řeka Vltava, Pražský hrad a Karlův most. Mám jenom jeden problém: nechutnají mi knedlíky  ! Ale chutná mi české pivo a líbí se mi tady  . Měj se hezky, Marina P. S. Tady je moje nová adresa: Marina Kazakova Vinohradská 17 120 00 Praha 2 Česká republika

PAMATUJTE SI: Jsem rád/ráda, že... I am happy... Líbí se mi... I like... Chutná mi... I like (about food and drinks) See also page 131.

POZOR: veselý smajlík smutný smajlík   (from the English to smile).

Lekce 2 • Česky krok za krokem 1

21


3. Co je, nebo není pravda? 1. Marina se má špatně. 2. Marina pracuje ve firmě Ekoservis. 3. Marina bydlí v centru. 4. Její dům není hezký. 5. Nahoře je restaurace. 6. V restauraci je někdy hluk. 7. Ve škole jsou jenom studenti z Evropy. 8. Tom je z USA. 9. Praha je moderní město. 10. Marina není ráda, že je v Praze.

POZOR:

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

Compare: škola – ve škole at school firma – ve firmě in the company Praha – v Praze in Prague restaurace – v restauraci in the restaurant centrum – v centru in the centre These expressions are in the locative singular. For more information about the locative, see p. 52, 150 and 220. A table containing a summary of all the patterns can be found on p. 202.

Užitečné fráze • Useful phrases

4. Co píše Marina? Spojte věty. 1. Jak 2. Bydlím 3. Pracuju 4. Učím se 5. Jeden student ve škole je 6. Praha je 7. Je tady 8. Jsem ráda,

Notice the highlighted expressions in the e-mail. You’ll definitely come across them in everyday conversation.

A. moc sympatický. B. moc hezká. C. se máš? D. ve firmě Ekoservis. E. že jsem tady! F. česky. G. v Praze. H. moderní metro.

Líbí se mi tady. I like it here. Chutná mi pivo. I like beer. Nechutnají mi knedlíky. I don’t like dumplings. Jsem rád/ráda, že jsem tady. I’m happy to be here. For more information about these expressions, see p. 131.

POZOR: 5. Co je pozitivní vyjádření? Co je negativní? Označte

nebo

.

Například: Líbí se mi tady.

1. Nelíbí se mi tady.

5. Chutná mi pivo.

9. Jak se máš? – Špatně.

2. Můj dům je hezký.

6. Jsem rád/a, že jsem tady.

10. Chutnají mi knedlíky.

3. Nechutná mi pivo.

7. Jak se máš? – Dobře.

11. Nechutnají mi knedlíky.

4. Nejsem rád/a, že jsem tady.

8. To je dobrá restaurace.

12. Můj dům není hezký.

6. Kde bydlí Tom? Všimněte si, jak se píše česká adresa. Doplňte jeho jméno, ulici, poštovní směrovací číslo, město a zemi. Praha 3 | Thomas Brown | Česká republika | Seifertova 26 | 130 00 Jméno a příjmení / Name and surname: Ulice a číslo domu / Street, house number: PSČ (read: pé es čé) a město / Postcode and town: Země / Country:

7.

Bydlíte v České republice? Naučte se správně vyslovovat a psát adresu.

8.

Napište podobný e-mail jako Marina (50 slov). Používejte následující výrazy.

Jak se máš? Já se mám dobře/špatně. Bydlím v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blízko je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jsem rád/a, že . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Líbí se mi tady. / Nelíbí se mi tady. Chutná mi . . . . . . . . . . . . . / Nechutná mi. . . . . . . . . . . . . . Nechutnají mi . . . . . . . . . . . . Měj se hezky. 22 Lekce 2 • Česky krok za krokem 1

POZOR: Ask your teacher how to say the town where you live (using the locative).

rád

ráda

rádi


Čísla 10 – 1000 1. Zopakujte si čísla 1–10. Doplňte levý sloupec tabulky. CD1: 21

2.

Poslouchejte čísla 11–100. Všimněte si jejich koncovek. Doplňte do tabulky, co slyšíte. -náct

-cet, -desát

stě, sta, set 100

sto

........

........

1

............................

11

jede . . . . . . . .

2

............................

12

dva . . . . . . . .

20

dva . . . . . . . .

200

dvě

3

............................

13

tři . . . . . . . .

30

tři . . . . . . . .

300

tři

4

............................

14

čtr . . . . . . . .

40

čtyři . . . . . . . .

400

čtyři

5

............................

15

pat . . . . . . . .

50

pa . . . . . . . .

500

pět

6

............................

16

šest . . . . . . . .

60

še . . . . . . . .

600

šest

7

............................

17

sedm . . . . . . . .

70

sedm . . . . . . . .

700

sedm

8

............................

18

osm . . . . . . . .

80

osm . . . . . . . .

800

osm

9

............................

19

devate . . . . . . . .

90

deva . . . . . . . .

900

devět

1000

tisíc

10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CD1: 22

3.

Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. Dodržujte slovní přízvuk.

(!)

. . . . . . . . . . . . . . . .

........

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

POZOR: You can see that the stems of some numbers are different than their counterparts from 1–10. Compare: jedna × jedenáct čtyři × čtrnáct pět × patnáct...

tři, třináct, třicet, čtyři, čtrnáct, čtyřicet sedm, osm, sedmnáct, osmnáct, sedmdesát, osmdesát dva, dvanáct, dvacet, devět, devatenáct, devadesát

4. Počítejte dál podle modelu. 20 – dvacet, 21 – dvacet jedna, 22 – dvacet dva... CD1: 23

5.

CD1: 24

Poslouchejte. Podtrhněte číslo, které slyšíte.

6.

Například: 1 / 11 / 111

1. 13 / 30 / 300 2. 12 / 20 / 200

3. 19 / 90 / 900 4. 15 / 50 / 500

5. 14 / 40 / 400 6. 16 / 60 / 600

7. 18 / 80 / 800 8. 17 / 70 / 700

Marina má ve škole nové kamarády. Jaký mají telefon?

1. Tadeusz má telefon 6_8 2_1 5_6.

3. Kumar má telefon 7_ _ 6_2 _51.

2. Maike má telefon _02 _53 4_ _.

4. Mai má telefon _ _7 331 _18.

7. Co vidíte na cedulích? Tvořte dialogy podle modelu. Například: Prosím vás, kde je...? – To je blízko, 100 metrů odtud. To je daleko, 15 kilometrů odtud.

PAMATUJTE SI: 100 metrů 100 meters 100 kilometrů 100 kilometers The numbers 5 and higher require the use of the genitive plural. A table containing a summary of all the patterns in the plural can be found on p. 203.

Lekce 2 • Česky krok za krokem 1

23


S LOV N Í B A N K A

24

Lokality

divadlo theatre

doma at home

hotel hotel

kancelář office

kino cinema

klub club

nádraží station

náměstí square

nemocnice hospital

práce work

obchod shop

restaurace restaurant

supermarket supermarket

škola school

univerzita university

Lekce 2 • Česky krok za krokem 1

cv.

T


LEKCE

3

Jídlo a pití V restauraci Pozvání na kávu Slovní banka: Jídlo a pití

Jídlo a pití

1.

Co znamenají výrazy jídlo a pití? Jaké typické české jídlo nebo pití znáte?

2.

Co je to? Doplňte k fotografiím. Pak kontrolujte poslechem.

CD1: 25

polévka | hovězí maso | palačinky | polévka | losos | knedlíky | kuře | zmrzlina

polévka

1. česneková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a brambory

3.

2. bramborová . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

svíčková omáčka a knedlíky

,

3.

4. vepřové maso, zelí

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a hranolky

a

7.

8. čokoládová a vanilková

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

se šlehačkou

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....................................

Co znamenají tyto výrazy? Doplňte je do jídelního lístku.

Nealkoholické nápoje | Polévky | Dezerty | Alkoholické nápoje | Saláty | Hlavní jídla

J íd e ln í lí s t e k

pečené kuře a ameri P ol év ky ný sýr a brambory česneková polévka bramborová polévka ..................

..................

. . . . . . . . . .

25,–

cké brambory

89,–

vý salát

89,–

smaže

smažený kapr, bramboro ...... ..................

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . zelí, knedlíky vepřové maso, dušené 142,– lky grilovaný losos, hrano 93,– rýže hovězí maso a dušená 6,– omáčka, knedlíky 10 hovězí maso, svíčková 78,– guláš a knedlíky

4. Kolik stojí jídlo a pití? Ptejte se a reagujte. Část B najdete v Klíči v Příloze, s. 224.

..................

75,–

u

..................

35,–

. . . . . . . . . .

cv. 3

. . . . . . .

..................

......

28,káva cný) 25,čaj (černý, zelený, ovo 28,Cola, Sprite, Fanta

. . . . . . . .

PAMATUJTE SI: šlehačka × palačinky se šlehačkou ovoce × zmrzlina s ovocem After the preposition s/se with use the instrumental singular. For more information, see p. 137 and 221.

pomerančový džus á) 10,voda (perlivá, neperliv ..................

..................

......

30,světlé pivo 35,černé pivo 45,čer vené víno, 0,2 l bílé víno, 0,2 l

Například: Kolik stojí česneková polévka?

......

zeleninový salát 29,okurkový salát ..................

.

cem vanilková zmrzlina s ovo palačinky se šlehačko

..................

. . . . . . . .

Lekce 3 • Česky krok za krokem 1

25


CD1: 26

5.

Poslouchejte a opakujte. Pečlivě vyslovujte dlouhé samohlásky. Dodržujte slovní přízvuk.

grilovaný losos, smažený sýr, zeleninový salát, okurkový salát, pomerančový džus, zelený čaj, černý čaj, česneková polévka, vanilková zmrzlina, svíčková omáčka, perlivá voda, neperlivá voda, dušená rýže, světlé pivo, černé pivo, červené víno, bílé víno, pečené kuře, dušené zelí

Gramatický rod – opakování • Grammatical gender – revision As you saw in lesson 2, nouns in Czech have a grammatical gender: masculine animate (Ma), masculine inanimate (Mi), feminine (F) and neuter (N). You also know that gender affects other parts of speech. Complete the table below with more nouns from the menu:

Ma Mi F

To je

N

the, this

-ý adjectives

-í adjectives

nouns

ten

dobrý

kvalitní

kapr, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ten

dobrý

kvalitní

salát, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ta

dobrá

kvalitní

polévka, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

to

dobré

kvalitní

pivo, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remember: Masculine nouns which refer to something or someone that is or was alive are animate (e.g. student, doktor, kapr). Masculine nouns which refer to non-living objects are inanimate (e.g. obchod, guláš, čaj). Watch out for the grammatical gender of nouns ending in -e! E.g. the word rýže is feminine, kuře is neuter. You have to memorize the gender of these words. However, words ending in -í, e.g. zelí, nádraží, náměstí are almost always neuter. For more information, see p. 18.

6. Co říkáme, když je jídlo dobré? Doplňte ten, ta, to a dobrý, dobrá, dobré. Procvičujte gramatický rod. Například: Ten smažený sýr je dobrý.

1.

. . . . . . . . . .

zelený čaj je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAMATUJTE SI:

2.

. . . . . . . . . .

česneková polévka je

3.

. . . . . . . . . .

černé pivo je

4.

. . . . . . . . . .

vepřové maso je

5.

. . . . . . . . . .

neperlivá voda je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

If you like how a food or drink tastes you can say: Ten smažený sýr je dobrý. Ta káva je dobrá. or Ten smažený sýr mi chutná. Ta káva mi chutná.

6.

. . . . . . . . . .

červené víno je

7.

. . . . . . . . . .

zeleninový salát je

8.

. . . . . . . . . .

vanilková zmrzlina je

9.

. . . . . . . . . .

dušená rýže je

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. . . . . . . . . . grilované kuře je

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CD1: 27

7.

Eva, Filip a Dita jsou kolegové. Jsou na obědě v restauraci. Poslouchejte. Kdo má dobré jídlo a pití a kdo ne?

8.

Co Eva, Filip a Dita říkají? Podtrhněte správnou formu. Pak kontrolujte poslechem.

CD1: 27

Například: Ten smažený losos je dobrý / dobrá / dobré.

Filip: Dneska je tady nový kuchař, tak jsem zvědavý, jak vaří. Mmm, ten losos je dobrý / dobrá / dobré. A co máte vy? Dita: Já mám vepřové maso, knedlíky a zelí. To maso je docela dobrý / dobrá / dobré, ale to zelí a ty knedlíky moc ne. Eva: No, já jsem spokojená. Ta česneková polévka je výborný / výborná / výborné a to černé pivo je taky moc dobrý / dobrá / dobré.

9. Představte si, že jste v restauraci. Ptejte se partnera nebo partnerky, jestli je jeho/její jídlo nebo pití dobré. Používejte jídelní lístek na straně 25. Například: Jaký je ten džus? Je dobrý? – Ano, je. / Ne, není.

Substantiva v nominativu plurálu (podst. jména v prvním pádě mn. čísla) • Nouns in the nominative plural Notice: Jaké jsou ty knedlíky, brambory, palačinky? Jsou dobré? How are the dumplings, potatoes, pancakes. Are they good? Nouns in the nominative and accusative plural often have the ending -y. A table containing a summary of all the patterns in the plural can be found on p. 203.

26 Lekce 3 • Česky krok za krokem 1

cv. 6


V restauraci CD1:28

1.

Eva a Petr jsou v restauraci. Poslouchejte. Jaké jídlo a pití si dají?

2.

Poslouchejte ještě jednou a označte, co je, nebo není pravda.

CD1: 28

1. Eva si nedá pivo. 2. Petr si dá gulášovou polévku. 3. Eva myslí, že smažený sýr je zdravý. 4. Jídlo stojí 375 korun.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

CD1: 28

3.

Poslouchejte ještě jednou. Doplňte, co slyšíte.

Číšník: Dobrý den. Tady je jídelní lístek. Co si dáte k pití? Petr: Dám si černé 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A ty, Evo? Eva: Já si dám pomerančový 2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Číšník: Takže tady je ten džus a to pivo. A co si dáte k jídlu? Petr: Dám si česnekovou polévku, grilovaného lososa a 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eva: Já nechci polévku. Hm… Mám ráda smažený 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ale ten není moc zdravý. Dám si hovězí 5.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a dušenou rýži. Číšník: Prosím, tady to je. Dobrou chuť! Číšník: Dáte si ještě něco? Eva: Já ne, děkuju. Petr: Já si dám ještě jednou to černé 6.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a zaplatím. Číšník: Zvlášť, nebo dohromady? Petr: 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Číšník: 375 korun.

POZOR:

Petr: 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , děkuju. Číšník: Děkuju, na shledanou. CD1: 29

4.

Poslouchejte a opakujte. Dodržujte slovní přízvuk a rytmus věty.

Dám si... x Já si dám... For more information about the second position in Czech sentences, see p. 209.

Dám si černé pivo. Dám si česnekovou polévku. Mám ráda smažený sýr. Dám si hovězí maso. Dobrou chuť. Zaplatím. Zvlášť. Dohromady.

5. Porovnejte v textu. Co říká číšník (Č) a co říká host (H)? 1. Co si dáte k pití? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Dáte si ještě něco? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Dám si ještě jednou pivo. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ne, děkuju. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Zvlášť, nebo dohromady? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Zaplatím. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAMATUJTE SI:

6. Čtěte nahlas věty.

Numerals can be followed by different grammatical cases. The easiest way to express quantities in restaurants or shops is to use jednou once, dvakrát twice, třikrát three times etc. followed by the accusative, e.g.: Jednou kávu. Dvakrát polévku. Třikrát pivo.

1. Prosím 1x černé pivo. 2. Dáme si 2x vepřové maso, zelí a knedlíky. 3. Dáme si 3x hovězí maso a rýži. 4. Prosím 1x pečené kuře a brambory. 5. Dáme si 4x palačinky se šlehačkou. 6. Prosím 2x smažený sýr a hranolky. 7. Dáme si 5x zelený čaj. 8. Dáme si 6x pomerančový džus.

For more information about the accusative, see the following page and p. 218. For more about counting in Czech, see p. 222. cv. 3, cv. 6

Lekce 3 • Česky krok za krokem 1

27


CD1:30

7.

Procvičujte dvojhlásku -ou. Poslouchejte a opakujte. Dodržujte slovní přízvuk a rytmus věty.

Dám si bramborovou polévku. Dám si česnekovou polévku. Dám si svíčkovou omáčku. Dám si neperlivou vodu. Dáme si vanilkovou zmrzlinu. Dáme si čokoládovou zmrzlinu. Dobrou chuť!

Akuzativ singuláru (čtvrtý pád jednotného čísla) • The accusative singular

The direct object of a sentence is in the accusative. question

adjectives

koho? co?

-ý adjectives Adjectives in nom. sg. ending in -ý

Ma Mi F N

nouns -í adjectives Adjectives in nom. sg. ending in -í

dobrého dobrý dobrou dobré

Dám si

kvalitního kvalitní kvalitní kvalitní

1st declension group Ma/Mi nouns ending in nom sg. in a consonant without a hook, F nouns ending in -a and N nouns ending in -o

lososa sýr polévku pivo

2nd declension group Nouns ending in nom. sg. in a consonant with a hook, -e/-ě, -c, -j and -tel

3rd declension group Ma nouns ending in nom. sg. in -a, F nouns ending in -st and N nouns ending in -í

rýži zelí, kuře

In everyday spoken Czech, mainly in the western part of the country, you’ll hear: dobrýho lososa, dobrej sýr, dobrý pivo. Compare the examples in the table with the model sentence containing the most common declension patterns: Hledám nového moderního doktora, nový moderní obchod, novou moderní školu a restauraci a nové moderní kino. For more information about the accusative, see p. 38 and 218. A table containing a summary of all the patterns in the singular can be found on p. 202.

8. V restauraci se ptáte, co si váš partner/vaše partnerka dá. Ptejte se a reagujte podle modelu. Například: Co si dáš? Dáš si česnekovou polévku? – Ano, děkuju.

smaženého lososa? zeleninový salát? pomerančový džus? černé pivo? Dáte si... Dáš si...

Ano, děkuju./Ne, děkuju.

vepřové maso? červené víno? bramborovou polévku? vanilkovou zmrzlinu? neperlivou vodu?

9.

Pracujte v páru. Jeden z vás je číšník, druhý je host. Objednávejte si jídlo a pití.

Dobrý den. Co si dáte k pití? Dám si .... (pití). A co si dáte k jídlu? ....

(jídlo).

Prosím, tady to je. Dobrou chuť. Děkuju. Zaplatím.

POZOR: In a restaurant or shop you’ll often hear various ways of saying thank you: Děkuji. (formal) Děkuju. Díky. Dík. (informal)

Zvlášť, nebo dohromady? Zvlášť./Dohromady. .....

(cena) korun. ....

(cena + spropitné) Děkuju.

Děkuju. Na shledanou.

10. Co si dáte, nebo co říkáte, když vám jídlo chutná? Vyberte a podtrhněte správnou formu a porovnejte koncovky. Například: Grilovaný losos / grilovaného lososa je dobrý.

1. Dám si bramborová polévka / bramborovou polévku. 2. Dám si smaženého kapra / smažený kapr. 3. Perlivá voda / perlivou vodu je dobrá. 4. Svíčková omáčka / svíčkovou omáčku je dobrá. 28 Lekce 3 • Česky krok za krokem 1

cv. 9

5. Dušená rýže / dušenou rýži je dobrá. 6. Dáš si Cola / Colu nebo Fanta / Fantu? 7. Dáme si grilovaný losos / grilovaného lososa. 8. Dáte si taky vanilková zmrzlina / vanilkovou zmrzlinu?


CD1:31

11.

Tom a Marina jsou v restauraci. Doplňte správné sloveso. Pak kontrolujte poslechem.

nechci | Mám ráda | nejím Tom a Marina čtou jídelní lístek. Tom: Vepřové maso, pečené kuře, svíčková omáčka… Hm, to je problém. Já jsem vegetarián, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maso. Dám si smažený sýr, brambory a salát. A pivo. Marina: Já 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pivo. Nepiju moc alkohol. Dám si neperlivou vodu. Tom: A co si dáš k jídlu? Marina: Dám si taky ten smažený sýr, ale brambory nechci. 3.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hranolky.

Konjugace verb v prézentu (časování sloves v přít. čase): e-slovesa • Verb conjugations in the present tense: -e verbs You already know three types of verb conjugation from lesson 1. Now we’re going to look at the fourth type of conjugation. These verbs usually undergo a change in their stem when conjugated, e.g.: číst – čtu, čteš... to read – I read, you read, pít – piju, piješ... to drink – I drink, you drink. We think it’s a good idea to learn the 1st person singular (I-form) of the new verbs in addition to their infinitive. To help you we denote these verbs with a star in the vocabulary banks and the glossary. číst to read

The infitive ends in -it, -ýt, -ét, -íst, -ést, -ást and -ůst čtu

piju (piji)

ty

čteš

piješ

on, ona, to (ono)

čte

pije

my

čteme

pijeme

vy

čtete

pijete

oni

čtou

pijou (pijí)

13. Analyzujte formy. Doplňte kdo. Například: čtu – já

pít to drink

12. Přečtěte slovesa v tabulce nahlas. Řekněte negativní formy.

1. čtou –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. čteš – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. čtete – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. čte – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. pijete – .. . . . . . . . . . . . . . . . . 6. piju – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. pije – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The forms in brackets are only used in formal situations.

8. pijeme –

. . . . . . . . . . . . . . . .

Verba (slovesa) chtít, jíst a mít rád • The verbs chtít, jíst and mít rád The modal verb chtít to want has an irregular conjugation and therefore it’s best to memorize it. Also note that this verb is often used in the conditional. Compare: chci I want × chtěl/chtěla bych I’d like. The verb jíst to eat is conjugated like the -í verbs: jím, jíš, jí... The verb mít rád to like is formed from the verb mít, which you already know, and the expression rád. This expression uses rád in the masculine singular and ráda, rádo, in the feminine singular. In the plural, the forms rádi, rády, rády, ráda can be found, especially when they are written. However, to keep things simple we will only use the expression rádi.

14. Doplňte konjugaci sloves. chci | máte rádi | jím | chceme | máš rád/ráda | jí

chtít to want

jíst to eat

mít rád to like

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mám rád/ráda

ty

chceš

jíš

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

on, ona, to

chce

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

má rád/ráda

my

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

jíme

máme rádi

vy

chcete

jíte

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

oni

chtějí

jí/jedí

mají rádi

15.

Jaké jídlo a pití máte rád/a? Co nejíte a nepijete?

Například: Mám rád/ráda... Nejím... Nepiju...

16.

Napište 3 otázky pro spolužáka nebo spolužačku. Pak se ptejte a reagujte podle modelu.

Například: Máš rád/a čokoládu? – Ano. – Já taky. Jíš maso? – Ne. – Já taky ne.

Lekce 3 • Česky krok za krokem 1

29


Pozvání na kávu 1. Evina babička Milada Bílá pozvala na kávu známého, pana Nováka. Doplňte k obrázkům, co paní Bílá a pan Novák říkají. A. Prosím, odložte si. | B. Promiňte, kde je tady toaleta? | C. Sedněte si, prosím. | D. Pojďte dál.

1

D

2

......

3

......

4

......

......

CD1: 32

2.

Poslouchejte a označte, co slyšíte.

1. Paní Bílá a) se má dobře b) se má špatně

2. Pan Novák chce a) čaj b) kávu

3. Pan Novák a) chce dort b) nechce dort

4. Pan Novák a) je smutný b) není smutný

CD1: 32

3.

Doplňte do dialogu věty. Pak zkontrolujte poslechem.

Ano, děkuju. | Děkuju, dobře. A co vy? | na shledanou | Ne, děkuju.

Paní Bílá: Tak, tady je ta káva. No, a co vy? Jste nějaký smutný. Pan Novák: Moje sestra je bohužel nemocná.

Paní Bílá: Dobrý den. Pojďte dál.

Paní Bílá: To je mi líto. Můžu vám nějak pomoct?

Pan Novák: Dobrý den, děkuju. Tak jak se máte, paní Bílá?

Pan Novák: Ne, ale děkuju. Jste moc hodná.

Paní Bílá: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....

Pan Novák: No, ujde to.

Pan Novák: Už musím jít. Tak děkuju a 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Paní Bílá: Tak prosím, odložte si a sedněte si. Dáte si kávu nebo čaj?

Paní Bílá: Na shledanou. Pozdravujte sestru!

Pan Novák: Děkuju, dám si kávu.

PAMATUJTE SI:

Paní Bílá: A nechcete cukr a mléko? Pan Novák: 2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paní Bílá: Tak prosím, tady je cukr a tady je mléko. A dáte si dort? Pan Novák: 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paní Bílá: To je škoda, je moc dobrý. Pan Novák: Tak možná později. Ale promiňte, kde je tady toaleta? Odskočím si. Paní Bílá: Tady, tady, prosím.

4. Odpovězte na otázky. 1. Jak se má paní Bílá? 2. Chce pan Novák cukr a mléko? 3. Co pan Novák říká, když hledá toaletu? 4. Kdo je nemocný? Pan Novák, nebo jeho sestra?

Negativní (záporná) otázka • Questions using the negative verb Questions using a negative with the modal verb chtít to want are common and polite, e.g.: A nechcete cukr? Would you like sugar? Notice the answer: Ano, děkuju. Yes, thank you./Ne, děkuju. No, thank you.

5. Jak mluví paní Bílá a pan Novák? Je jejich dialog formální, nebo neformální? Podtrhněte výrazy, podle kterých to poznáte. 30 Lekce 3 • Česky krok za krokem 1

cv. 3

bohužel unfortunately To je mi líto. I’m sorry. To je škoda. That’s a shame. Jste moc hodný/hodná. You’re very kind. Můžu vám nějak pomoct? Can I help you?


CD1: 33

6.

Evin bratr David Hanuš mluví na ulici s Monikou Koukalovou. Poslouchejte. Je jejich dialog formální, nebo neformální?

David: Čau, Moniko. Jak se máš? Monika: Čau, ujde to. A co ty? David: Jo, mám se docela fajn, ale mám moc práce! Monika: Tak máš taky peníze, ne? David: To jo, ale taky nemám vůbec čas. Ale ty seš nějaká smutná. Máš špatnou náladu? Monika: Ne, jsem v pohodě. Mám jen trochu rýmu. David: Hm... A nechceš jít na kafe? Monika: Ne, díky, nechci. Mám rande! Čau! David: Ach jo, mám dneska fakt smůlu.

7. Spojte.

Běžně mluvená (nespisovná) čeština • Everyday spoken Czech Notice the highlighted words in the text. At home, on the street, at school or at work you’ll hear everyday spoken Czech. Common Czech (obecná čeština) is widespread in the western part of the country. In other regions, particulary in Moravia, you can hear other dialects as well. Compare the expressions on the left with the expressions of standard Czech on the right: jo – ano fajn – dobře

seš – jsi jsem v pohodě – mám se dobře

kafe – káva fakt – opravdu

1. Jak 2. Mám se 3. Máš špatnou 4. Mám moc 5. Nechceš jít 6. Mám dneska fakt

A. náladu? B. se máš? C. na kafe? D. smůlu. E. docela fajn. F. práce.

For more information about everyday spoken Czech, see p. 198.

Výrazy s verbem (se slovesem) mít • Expressions with the verb mít In the dialogue you can see expressions with the verb mít to have, e.g.: Mám moc práce. I’ve got a lot of work. Máš špatnou náladu? Are you in a bad mood? Here are some more expressions with this verb: 1. mít čas to have time 2. mít depresi to be depressed 3. mít dietu to be on a diet 4. mít dobrou/špatnou náladu to be in a good/bad mood 5. mít dovolenou to be on holiday 6. mít hlad to be hungry 7. mít krásný život to have a nice life 8. mít lekci to have a lesson 9. mít moc práce to have a lot of work 10. mít nápad to have an idea

11. mít pravdu to be right 12. mít problémy to have problems 13. mít peníze to have money 14. mít rande nebo schůzku to have a date or a meeting 15. mít rýmu to have a cold 16. mít smůlu to be unlucky 17. mít strach to be scared 18. mít štěstí to be lucky 19. mít vztek to be angry 20. mít žízeň to be thirsty

8. Co můžete říct o těchto lidech? Hledejte víc možností.

Má peníze. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nemá problémy. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Co můžete dneska nebo teď říct o sobě?

Například: Dneska mám čas. Teď mám dobrou náladu.

10.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Napište 3 otázky pro partnera nebo partnerku. Pak se ptejte a reagujte podle modelu.

Například: Máš dneska dobrou náladu? – Ano, mám./Ne, nemám.

PAMATUJTE SI: dneska, dnes today teď now You’ll find more time expressions in lessons 5 and 6. Lekce 3 • Česky krok za krokem 1

31


S LOV N Í B A N K A

Jídlo a pití

brambory potatoes

čaj tea

hranolky chips

káva, coll. kafe coffee

knedlíky dumplings

kuře chicken

maso meat

palačinky pancakes

pivo beer

polévka soup

rýže rice

losos salmon

víno wine

voda water

zmrzlina ice cream

32 Lekce 3 • Česky krok za krokem 1

cv.

T


LEKCE

4

Moje rodina

David

Alena

Moje rodina Petrova rodina Jaký/jaká/jaké je...? Čísla 1000 –10 000 Slovní banka: Rodina

1. Na fotografii je Eva Hanušová a její rodina. Hádejte, kdo je asi její maminka, tatínek, bratr, sestra, švagr, přítel a pes? Například: Myslím, že Irena je její maminka.

Michal

Petr

Josef

Irena

Rex Eva CD1:34

2.

Poslouchejte a doplňte, co říká Eva.

Jmenuju se Eva Hanušová. Je mi 24 let. Jsem učitelka, pracuju v jazykové škole a učím češtinu. Na fotografii je moje rodina. Můj 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se jmenuje Josef Hanuš. Je mu 55 let. Pracuje jako automechanik. Moje 2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se jmenuje Irena. Je jí 50 let. Nepracuje, je v domácnosti. Mám mladšího bratra a starší sestru. Moje 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se jmenuje Alena. Je doktorka. Je jí 26 let. Je vdaná, ale ještě nemá děti. Její manžel – můj švagr – se jmenuje Michal. Můj 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se jmenuje David. Je student. Je mu 22 let. Není ženatý, je svobodný. Bydlím v Praze, kde mám malý byt. Mám psa, jmenuje se Rex. Rex je už starý, ale je moc hodný. Taky mám malé auto. Je staré, ale moc hezké. Můj 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se jmenuje Petr. Je mu 25 let. Je z Německa, z česko-německé rodiny. Mluví dobře česky i německy. Studuje tady na univerzitě. Petr je moc hezký a inteligentní. Je prostě fantastický! CD1: 35

3.

Poslouchejte a opakujte. Vyslovujte správně di, ti/tí, ni/ní. Dodržujte slovní přízvuk.

4. Odpovězte otázky. moje rodina, učím na češtinu, můj tatínek, je v domácnosti, je inteligentní × je fantastický, studuje tady na univerzitě, pracuje jako automechanik 4. Odpovězte na otázky. 1. Co Eva Hanušová dělá? Kolik jí je? 2. Jak se jmenuje její tatínek? Kolik mu je? Co dělá? 3. Jak se jmenuje její maminka? Kolik jí je? Co dělá?

4. Jak se jmenuje její sestra? Kolik jí je? Co dělá? 5. Jak se jmenuje její bratr? Kolik mu je? Co dělá? 6. Jak se jmenuje její přítel? Kolik mu je? Co dělá? cv. 2, cv. 2

PAMATUJTE SI: In words of foreign origin the syllables di, ti, ni are pronounced differently than they are in Czech words.

Lekce 4 • Česky krok za krokem 1

33


5. Co říká Eva? Spojte části vět. 1. Jmenuju se 2. Jsem 3. Pracuju 4. Můj tatínek se jmenuje 5. Moje maminka se jmenuje 6. Moje starší sestra 7. Můj mladší bratr 8. Můj přítel Petr

6. Hledejte na fotografii „páry“. Kdo je bratr a sestra, manžel a manželka...?

A. je prostě fantastický! B. Irena Hanušová. C. je student. D. Eva Hanušová. E. je vdaná, ale ještě nemá děti. F. v jazykové škole. G. učitelka, učím češtinu. H. Josef Hanuš.

Například: Eva a David jsou bratr a sestra.

...manžel a manželka? ...tatínek a syn? ...maminka a dcera? ...přítel a přítelkyně?

7. Doplňte mu nebo jí.

Vyjadřování věku • Expressing age Remember these useful phrases: Je mi... (let). I’m... (years old). Kolik vám je? How old are you? Kolik ti je? How old are you? Kolik mu je? How old is he?– Je mu... He is... Kolik jí je? How old is she? – Je jí... She is... The forms mi, ti, mu, jí, vám are personal pronouns in the dative. For an overview of the declension of personal pronouns, see p. 222. Note: Asking someone how old they are may be considered impolite.

Je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.

Je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.

Je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.

8. Co ještě říká Eva? Doplňte můj nebo moje. Například: Můj tatínek se jmenuje Josef Hanuš.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pes se jmenuje Rex. maminka se jmenuje Irena. přítel se jmenuje Petr. starší sestra se jmenuje Alena. mladší bratr se jmenuje David. tatínek se jmenuje Josef.

Je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.

Je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.

Posesivní pronomina (přivlastňovací zájmena) • Possessive pronouns

Fill in the correct forms of the pronouns from exercise 8. já

ty

my

vy

Ma/Mi

………….

tvůj

náš

váš

F

………….

tvoje

naše

vaše

N

moje

tvoje

naše

vaše

on

ona

oni

jeho

její

jejich

Distinguish between tvůj, tvoje – an informal way of addressing one person and váš, vaše – a formal way of addressing one person or a formal or informal way of addressing more than one person. Czech also has the possesive pronoun svůj, svoje. For more information about how to use it, see p. 180.

9. Představte si, že se díváte na fotografii rodiny a známých. Ptejte se a reagujte podle modelu. Podtrhněte správné formy. Pak se podobně ptejte neformálně se zájmeny tvůj, tvoje. Například: To je váš / vaše syn?– Ano, to je můj / moje syn.

1. To je váš / vaše maminka? – Ano, to je můj / moje maminka. 2. To je váš / vaše tatínek? – Ne, to není můj / moje tatínek. 3. To je váš / vaše přítel?– Ne, to není můj / moje přítel. 4. To je váš / vaše přítelkyně? – Ano, to je můj / moje přítelkyně. 5. To je váš / vaše kamarádka? – Ano, to je můj / moje kamarádka. 6. To je váš / vaše kamarád? – Ne, to není můj / moje kamarád.

10.

PAMATUJTE SI: přítel, přítelkyně usually boyfriend, girlfriend × kamarád, kamarádka friend

Napište na papír 5 jmen vašich příbuzných nebo kamarádů. Pracujte v páru. Váš spolužák nebo spolužačka hádá, kdo je to. Procvičujte také slovní zásobu na straně 40.

Například: (Jméno) je váš/tvůj tatínek? – Ano, je. (Jméno) je vaše/tvoje maminka? – Ne, není.

34 Lekce 4 • Česky krok za krokem 1

cv. 9, cv. 9


11. Doplňte posesivní zájmena podle modelu. Například: To je babička a . . . vnučka. – To je babička a její vnučka.

1. To je můj přítel a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vnuk.

5. To je můj syn a

2. To je moje dcera a

6. To je pan Novák, paní Nováková a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. To je můj kamarád a

kamarádka.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

maminka.

4. To je moje kamarádka a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . manžel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. To je moje kolegyně a 8. To je můj kolega a

kamarád.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dcera.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

přítel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vnučka.

Verbum (sloveso) jmenovat se • The verb jmenovat se The verb jmenovat se is reflexive. This means that it is always accompanied by the reflexive particle se, which is placed in the second position in a sentence (but it doesn’t necessarily have to be the second word). Compare: Jak se jmenujete? What’s your name? Jmenuju se Eva Hanušová. My name is Eva Hanušová. Moje maminka se jmenuje Irena. My mum’s name is Irena. Moje starší sestra se jmenuje Alena. My older sister’s name is Alena.

POZOR: kolega A few masculine nouns end in -a in the nominative singular. Remember: To je můj kolega. To je moje kolegyně.

For more information about reflexive verbs, see p. 188. For more information about the second position in Czech sentences, see p. 209.

12. Co říká Evin kolega Filip? Doplňte reflexivní se na správné místo ve větě. 1. Jak

jmenuješ?

2. Jmenuju 3. Moje 4. Můj

Filip

Dvořák.

maminka tatínek

jmenuje jmenuje

Alice Jiří

Dvořáková.

Dvořák.

5. Můj

mladší

6. Moje

starší

Je

Teď

vdaná jmenuje

bratr

jmenuje

sestra a

jmenuje

nejmenuje Novotná.

Dvořák.

Klára. už

Dvořáková.

PAMATUJTE SI:

13. Doplňte informace o vás a vaší rodině nebo kamarádech.

Notice Czech surnames: Hanuš + Hanušová = Hanušovi Novotný + Novotná = Novotní

Jak se jmenujete? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolik vám je let? –

Vojtěch

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Co děláte? – Jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Pracuju jako Jste ženatý, vdaná, svobodný/á, rozvedený/á, vdovec, nebo vdova? – Jsem

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jak se jmenuje váš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolik mu je let? –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Co dělá? – Je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Pracuje jako

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je ženatý, svobodný, rozvedený, nebo vdovec? – Je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak se jmenuje vaše

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

? – .........................................................................

Kolik jí je let? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Co dělá? – Je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Pracuje jako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Je vdaná, svobodná, rozvedená, nebo vdova? – Je

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CD1: 36

14.

Poslouchejte a opakujte. Dodržujte slovní přízvuk.

Já jsem Eva Hanušová. Jsem z České republiky. A kdo jste vy? Odkud jste? Jak se jmenujete? Jak se jmenuješ?

15.

Představte si, že jste na úřadě. Jak vyplníte úřední formulář?

Jméno: Příjmení: Datum narození: Rodinný stav: Povolání: Adresa: Kontakt (e-mail, telefon):

PAMATUJTE SI: When you fill in official forms you usually need to provide the following details: jméno name příjmení surname datum narození date of birth rodinný stav marital status povolání occupation adresa address

Lekce 4 • Česky krok za krokem 1

35


Petrova rodina 1. Znáte tyto rodinné výrazy? 1. dědeček Pracujte se slovníkem. 2. bratranec Hledejte páry. 3. vnuk Například: dědeček a babička

A. neteř

........................................

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. sestřenice

........................................

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. manželka

........................................

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. švagr

D. vnučka

........................................

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. manžel

E. babička

........................................

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. synovec

F. přítelkyně

........................................

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. tchán

G. snacha

........................................

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. zeť

H. tchyně

........................................

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. strýc, strejda

I. teta

........................................

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. přítel

J. švagrová

........................................

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CD1:37

2.

Evin přítel Petr je z česko-německé rodiny. Má německou maminku a českého tatínka. Poslouchejte, co o Petrovi říká Eva. Doplňte jména.

Monika | Gustav | Lukáš | Evžen | Hans | Marie | Irma | Klaus | Johanna | Jonáš | Mia

1. ����������������������������������������

2. ����������������������������������������

3. ����������������������������������������

4. ����������������������������������������

Klaus

5. ����������������������������������������

Anna

6. ����������������������������������������

Martin

Marie

7. ����������������������������������������

8. ����������������������������������������

9. ����������������������������������������

10. ��������������������������������������

Petr

11. ��������������������������������������

3. Řekněte příbuzenské vztahy podle modelu. Hledejte víc možností. Například: Evžen je dědeček, tatínek, ...

Posesivní adjektiva (přivlastňovací přídavná jména) • Possessive adjectives Possessive adjectives are used to answer the question čí? whose? They have the following endings: singular Ma

F

N

plural (simplified)

Petr

Petrův tatínek

Petrova maminka

Petrovo auto

Petrovi rodiče

Eva

Evin tatínek

Evina maminka

Evino auto

Evini rodiče

Consonant changes occur with certain sounds (known as palatalization or softening), e.g.: Monika – Moničin. For more information, see p. 208.

4. Podívejte se na fotografie. Jaké příbuzné mají Anna a Martin? Doplňte rodinné vztahy. Například: Petr je Martinův syn.

1. Gustav je Martinův

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Hans je Annin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Lukáš je Martinův . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Klaus je Annin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Jonáš je Martinův

9. Evžen je Annin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Irma je Annina

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Marie je Martinova

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Johanna je Martinova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Johanna je Annina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Irma je Martinova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Marie je Annina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 Lekce 4 • Česky krok za krokem 1

5. Kdo je kdo? Mluvte podobně o dalších lidech z Petrovy rodiny. 6. Namalujte obrázek vaší rodiny. Řekněte, kdo je kdo. Hledejte různé příbuzenské vztahy.


Jaký/jaká/jaké je...? 1. Eva Hanušová mluví o tom, jaký kdo je v její rodině. Pamatujete si, co říká? 1. Jaký je její

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

? – Je už starý, ale je moc hodný.

2. Jaký je její

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

? – Je moc hezký a inteligentní. Je prostě fantastický!

3. Jaké je její

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

? – Je staré, ale moc hezké.

2. Porovnejte výrazy. Hádejte, co znamenají.

dobrý

špatný

hubený

tlustý

chudý

bohatý

hezký, krásný

ošklivý, škaredý

šťastný, veselý

smutný

mladý

starý

velký

malý

zdravý

nemocný

nový

starý

vysoký

malý

drahý

levný

hodný

zlý

CD1: 38

3.

Čtěte adjektiva přejatá z jiných jazyků. Rozumíte?

optimistický, pesimistický, sympatický, energický, moderní, elegantní, inteligentní, nervózní, aktivní, pasivní

4. Poslouchejte a opakujte adjektiva ze cvičení 3. Pozor na výslovnost -ti- v cizích slovech. Pečlivě vyslovujte -ní na konci slov.

5. Ke každé fotografii doplňte 3 adjektiva.

Jaký je ten muž?

6.

Jaký je ten dům?

Jaká je ta žena?

POZOR:

Napište 4 věty o vaší rodině.

Například: Můj bratr je vysoký a hubený. Moje sestra je vysoká a hubená.

7.

Jaké je to auto?

Mluvte o slavných lidech.

Například: Brad Pitt je hezký a bohatý. Madonna už není mladá.

cv. 2

Remember the difference between -ý and -í adjectives: Je hezký/hezká/hezké. × Je moderní. Lekce 4 • Česky krok za krokem 1

37


8. Povídejte si. Jaký je ten pes?

9. Napište opozitum.

Například: Ten pes vlevo je....

Například: velký problém – malý problém

1. levné auto –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. starý muž – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. veselý student – 4. drahá káva –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. vysoká žena –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. dobrý učitel –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. velké pivo – 8. zlý pes –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Jaké to je? Podtrhněte správnou formu. Například: dobrý / dobrá / dobré studentka

1. špatný / špatná / špatné učitelka 2. hezký / hezká / hezké dům 3. zlý / zlá / zlé pes 4. mladý / mladá / mladé student

5. malý / malá / malé sestra 6. hezký / hezká / hezké žena 7. drahý / drahá / drahé auto 8. veselý / veselá / veselé sestra

9. nový / nová / nové škola 10. bohatý / bohatá / bohaté muž 11. vysoký / vysoká / vysoké dům 12. hodný / hodná / hodné maminka

Akuzativ singuláru (čtvrtý pád jednotného čísla) • The accusative singular

Revise the accusative singular:

question

adjectives

koho? co?

-ý adjectives Adjectives ending in nom. sg. in -ý

Ma

hezkého

moderního

bratra

hezký

moderní

dům

hezkou

moderní

sestru

hezké

moderní

auto

Mi F

Mám Hledám

N

nouns -í adjectives Adjectives ending in nom. sg. in -í

1st declension group Ma/Mi nouns ending in nom. sg. in a consonant without a hook, F nouns ending in -a and N nouns ending in -o

2nd declension group Nouns ending in nom. sg. in a consonant with a hook, -e/-ě, -c, -j and -tel

přítele

3rd declension group Ma nouns ending in nom. sg. in -a, F nouns ending in -st and N nouns ending in -í

kolegu

přítelkyni, neteř

Watch out for the fleeting e: tatínek – mám tatínka, bratranec – nemám bratrance. In everyday spoken Czech, mainly in the western part of the country, you’ll hear: hezkýho bratra, hezký auto. Compare the examples in the table with the model sentence containing the most common declension patterns: Hledám nového moderního doktora, nový moderní obchod, novou moderní školu a restauraci a nové moderní kino. For more information about the accusative, see p. 218. A table containing a summary of all the patterns in the singular can be found on p. 202.

11. Rozlišujte nominativ a akuzativ singuláru. Podtrhněte správnou formu. Například: Mám hodná maminka / hodnou maminku.

1. Mám hodný syn / hodného syna. 2. Mám nemocná sestra / nemocnou sestru. 3. Mám veselá kamarádka / veselou kamarádku. 4. Mám vysokého bratra / vysoký bratr.

5. Mám mladou dceru / mladá dcera. 6. Mám starého tatínka / starý tatínek. 7. Mám hezká kamarádka / hezkou kamarádku. 8. Mám mladý dědeček / mladého dědečka.

12. Procvičujte substantiva z 1. deklinační skupiny v akuzativu sg. Například: Mám malého bratra.

13. Procvičujte substantiva z 2. deklinační skupiny v akuzativu sg. Například: Mám sympatického přítele.

1. Mám hodného manžel . . . . .

5. Máš velkou dcer . . . .

1. Mám hezkého synovc . . . . .

5. Mám hezkou přítelkyn . . . .

2. Mám malého vnuk. . . . .

6. Mám hodnou babičk . . . .

2. Mám staršího strýc. . . .

6. Mám starší sestřenic. . . . .

3. Mám malou sestr. . . . .

7. Mám mladého dědečk . . . . .

3. Mám veselého bratranc. . . .

7. Mám mladého zet . . . . . (!)

4. Mám dobrého tchán. . . . .

8. Mám malého syn . . . . .

4. Mám sympatickou tchyn. . . .

14.

Napište text (50 slov) o vaší rodině. Používejte následující výrazy.

Jmenuju se... Je mi... let. Můj tatínek se jmenuje... Je mu... let. Je... (profese). Je... (jaký). Moje maminka se jmenuje... Je jí... let. Je... (profese). Je... (jaká). Mám bratra/sestru. Je mu/jí... Je... 38 Lekce 4 • Česky krok za krokem 1

POZOR: Mám dva, tři, čtyři bratry a dvě, tři, čtyři sestry. Mám pět, šest... bratrů a sester. For more information about counting in Czech, see p. 222.


Čísla 1000 – 10 000 CD1: 39

1.

1. Tisíce, nebo tisíc? Poslouchejte a doplňte.

tisíce, tisíc 1 000

tisíc

2 000

dva

3 000

tři . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 000

čtyři

5 000

pět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 000

šest . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 000

sedm

8 000

osm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 000

devět

. . . . . . . . . . . . . . . . .

10 000

deset

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

CD1: 40

2.

Poslouchejte a opakujte. Procvičujte výslovnost ř. Dodržujte slovní přízvuk.

tři tisíce, čtyři tisíce, tři tisíce tři sta třicet tři, čtyři tisíce čtyři sta čtyřicet čtyři

3.

CD1: 41

Poslouchejte. Podtrhněte číslo, které slyšíte.

4. Počítejte nahlas. Používejte + (plus) a – (mínus).

Například: 10 / 100 / 1000

1. 12 / 20 / 200 / 2 000 2. 19 / 90 / 900 / 9 000 3. 15 / 50 / 500 / 5 000

4. 13 / 30 / 300 / 3 000 5. 16 / 60 / 600 / 6 000 6. 14 / 40 / 400 / 4 000

7. 17 / 70 / 700 / 7 000 8. 18 / 80 / 800 / 8 000 9. 200 / 900 / 2 000 / 9 000

Například: 2 000 – 1 000 = (čtěte: je) 1 000

5. Napište tato čísla podle modelu. Například: dvě stě dvacet osm – 228

1. tři sta osmdesát pět – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. osm set patnáct – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. čtyři sta devadesát – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. pět tisíc devatenáct – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. sedm tisíc pět set dvanáct – . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. tisíc dvě stě šedesát pět – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Představte si, že obchod s elektronikou má slevy. Řekněte, co vidíte na fotografiích. Pak pracujte v páru a ptejte se, kolik to stojí a jaká je sleva. Část B najdete v Klíči v Příloze, s. 225.

Mluvíme o ceně • Talking about prices When speaking about price we usually ask: Kolik to stojí? How much is it? Notice the answer: Kolik to stojí? 1 000 dolarů 1 000 dollars 1 000 korun 1 000 crowns 1 000 eur, coll. euro 1 000 euro

7. šest tisíc sedm set padesát – . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. dva tisíce sto dvacet sedm – . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. šest set sedmnáct – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Například: Kolik stojí mobil? Jaká je sleva? – Mobil stojí... Sleva je ... procent.

1

2

3

-8 % 3 390,–

For more information about counting in Czech, see p. 222.

-10 % 9 150,–

4

6 5

-10 % 9 150,– 7 Lekce 4 • Česky krok za krokem 1

39


S LOV N Í B A N K A

Rodina

babička grandmother

bratr brother

dcera daughter

matka, maminka mother, mum

manžel husband

manželka wife

dědeček grandfather

otec, tatínek father, dad

pes a kočka dog and cat

přítel boyfriend

přítelkyně girlfriend

sestra sister

syn son

vnučka granddaughter

vnuk grandson

40 Lekce 4 • Česky krok za krokem 1

cv.

T


LEKCE

5

Kdy je to? Kdy se sejdeme?

Kdy je to? Kdy se sejdeme? Marinin den Skřivánek, nebo sova? Marinin týden Slovní banka: Denní program

CD1: 42

1.

Tom a Marina jsou ve škole. O čem mluví?

1. Tom neví, kolik je hodin. 2. Tom zapomněl doma učebnici. 3. Lekce začíná v 11. 4. Tom a Marina už nemají čas na kávu.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

CD1: 42

2.

Doplňte, co Tom a Marina říkají.

Tom: Ahoj Marino! Marina: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tome! Proč tak spěcháš? Tom: Prosím tě, kolik je hodin? Zapomněl jsem doma 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a mám strach, že jdu pozdě.

Marina: Ne, nejdeš. Teď je 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tom: A kdy začíná lekce? V 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , že? Marina: Ne, začíná až v 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ještě máme čas na 6. . . . . . . . . . . . . . . . .

Kolik je hodin? • What time is it?

Je jedna (hodina).

Jsou dvě, tři, čtyři (hodiny).

Je pět, šest... (hodin).

Kdy je to? Kdy to začíná a končí? • When is it? When does it start and end?

V jednu (hodinu).

Ve dvě, ve tři, ve čtyři (hodiny).

V pět, v šest... (hodin).

The expressions hodina hour and minuta minute are often left out, e.g.: Je devět padesát pět. It’s 9:55. Lekce začíná v 10, že? The lesson starts at 10, doesn’t it?

Další způsob vyjadřování času • Other ways of expressing time When talking to Czechs you’ll hear less formal ways of telling the time using the expressions čtvrt quarter, půl half and tři čtvrtě three quarters, e.g.: 12.15 – čtvrt na jednu a quarter after twelve 12.30 – půl jedné half past twelve 12.45 – tři čtvrtě na jednu a quarter to one Note that this way of expressing time always refers to the approaching hour. After the preposition na use the accusative. After the expression půl ordinal numbers are in the genitive singular. For more information about ordinal numbers, see p. 186.

3. Doplňte, kolik je hodin. Pak se ptejte a reagujte podle modelu. Například: Kolik je hodin? – Je šest.

Je deset deset. | Je pět čtyřicet osm. | Je šest. | Je patnáct padesát pět. | Je sedm dvacet osm. | Je sedm.

1.

Je šest

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cv. 2

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lekce 5 • Česky krok za krokem 1

41


4. Co je to? Doplňte tyto akce a aktivity k fotografiím. A. koncert | B. konference | C. film | D. mítink, schůze | E. party | F. lekce | G. fotbal

1.

B

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CD1: 43

5.

Poslouchejte 5 nahrávek. Jaká je to akce? Používejte výrazy ze cvičení 4.

6.

Poslouchejte. Kdy je to? Doplňte čas.

CD1: 44

1. Koncert je  v ���������������������������������������������������������������������

5. Příští lekce začíná ve ������������������������������������������������

POZOR:

2. Konference je v ��������������������������������������������������������������

6. Fotbal začíná ve ������������������������������������������������������������

3. Tenis je v ����������������������������������������������������������������������������

7. Party končí ve

v pět, v šest, v sedm... × ve dvě, ve tři, ve čtyři, ve dvanáct...

4. Schůze je v �����������������������������������������������������������������������

8. Film končí ve

����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

CD1: 45

7.

Poslouchejte a opakujte. Všimněte si výslovnosti prepozice v/ve. Dodržujte slovní přízvuk.

v jednu, ve dvě, ve tři, ve čtyři, v pět, v šest, v sedm, v osm, v devět, v deset, v jedenáct, ve dvanáct CD1: 46

8.

9. Řekněte, kdy je to. Používejte výrazy z tabulky.

Porovnejte výrazy v tabulce. Poslouchejte a opakujte.

Například: 4.00 až 9.00 je ráno.

Části dne • Times of the day In the left column you can see forms in the nominative singular, whereas the forms in the right column are used to answer the question kdy? when? nominative sg.

when?

ráno morning dopoledne morning poledne midday odpoledne afternoon večer evening noc night

ráno in the morning dopoledne in the morning v poledne at midday odpoledne in the afternoon večer in the evening v noci at night

10.

4.00 – 9.00

9.00 – 12.00

12.00

12.00 – 17.00

17.00 – 23.00

23.00 – 4.00

CD1: 47

Petr telefonuje Evě. Co chce dělat? Doplňte text.

Petr: Ahoj Evo! Nechceš jít na 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

Eva: A kdy? Petr: Třeba zítra dopoledne. Eva: Zítra dopoledne nemůžu. Co zítra odpoledne? Petr: Odpoledne nemůžu. Co zítra 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eva: Tak fajn. Kdy se sejdeme? Petr: Třeba v 3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hodí se ti to?

Petr: Dobře, těším se.

Eva: Ano, hodí, končím v práci v 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.

Eva: Já 5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Navrhněte partnerovi/partnerce, jestli nechce jít do kina, do divadla, na koncert, na tenis...

Nechceš jít .... (čas) do/na .... (akce)?

.... (čas)

nemůžu.

A co v.... (čas)? Tak dobře. Kdy se sejdeme? Třeba .... (čas). Hodí se ti to? Ano, hodí. Těším se. Já taky. 42 Lekce 5 • Česky krok za krokem 1

POZOR: Notice the use of the prepositions: do kina, do divadla, do restaurace... (= buildings) × na koncert, na tenis, na oběd... (= events) For more information about the prepositions do and na, see p. 83 and 213.


Marinin den 1. Podívejte se na obrázky. Co dělá Marina ve všední den? Co dělá o víkendu? Doplňte čísla 1–6. Jde spát ve dvanáct v noci.

Večeří s kamarády v restauraci.

Pije jenom kávu. Nesnídá, protože nemá čas.

1. Vstává v 10 ráno.

Večer nakupuje v supermarketu, vaří nebo uklízí.

Odpoledne jde s Tomem do kina.

Odpoledne se učí česky ve škole.

Nejde spát a v noci tancuje v klubu.

1. Vstává v 6 ráno.

Dlouho snídá a přitom poslouchá hudbu.

Dopoledne pracuje v kanceláři.

Dopoledne plave nebo hraje tenis.

Ve všední den...

O víkendu...

2

1

1

2

4 3

4

3

6

5

5

2.

6

CD1: 48

Poslouchejte a opakujte. Pečlivě vyslovujte hlásky c a č, s a š. Dodržujte slovní přízvuk.

pracuje, v noci tancuje, ve dvanáct v noci × nemá čas, večer večeří, učí se česky ve škole vstává, nesnídá, jde s Tomem do kina, jde spát × ve všední den

3. Spojte infinitivy sloves a já-formy. Napište je vpravo a doplňte další 2 formy.

vstávat, vstávám, vstáváš, vstává...

1. vstávat

A. obědvám

.......................................................................

2. snídat

B. plavu

.......................................................................

3. obědvat

C. vstávám

.......................................................................

4. večeřet

D. vařím

.......................................................................

5. učit se

E. uklízím

.......................................................................

6. vařit

F. nakupuju

.......................................................................

7. uklízet

G. hraju tenis

.......................................................................

8. nakupovat

H. večeřím

.......................................................................

9. tancovat

I. tancuju

.......................................................................

10. plavat

J. snídám

.......................................................................

11. hrát tenis

K. spím

.......................................................................

12. spát

L. učím se

.......................................................................

cv. 3, cv. 3

4. Napište 3 věty o tom, co děláte ve všední den a o víkendu Procvičujte slovesa na straně 48. Například: Ve všední den vstávám v/ve ..., ale o víkendu vstávám v/ve ...

Lekce 5 • Česky krok za krokem 1

43


Výraz rád • The expression rád Compare the various uses of the expression rád: 1. Rád + verb, e.g.: Marina ráda poslouchá hudbu. Marina likes to listen to music.

POZOR: rád

ráda

rádi

2. Mít rád + noun, e.g.: Marina má ráda hudbu. Marina likes music. 3. Být rád, e.g.: Marina je ráda, že je tady. Marina is happy to be here. Notice the short a in the negative: rád – nerad, ráda – nerada, rádi – neradi.

5. Doplňte rád, ráda a rádi.

6.

Například: Hans rád plave. Zina ráda poslouchá hudbu.

CD1: 49

Hádejte, co rádi nebo neradi dělají. Pak poslouchejte a porovnejte.

1. Irena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vaří. 2. David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vstává v 7 hodin. 3. Andrej a Marie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cvičí jógu.

4. Monika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tancuje. 5. Filip a Tamara

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hrajou tenis.

6. Patrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . čte noviny. 7. Renáta

nakupuje.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Michal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jí v restauraci.

Věra, 75 let

Leoš, 26 let

Marta, 49 let

9. Robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poslouchá hudbu. 10. Ema a Ivan se

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dívají na televizi.

7. A co vy? Co rád/a nebo nerad/a děláte?

8. Doplňte rád/a nebo mít rád/a (já-formu).

Například: Nerad vstávám brzy ráno.

Například: Mám rád fotbal. Rád hraju fotbal.

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

čtu.

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tancuju.

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tenis.

hraju volejbal.

se dívám na televizi.

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kávu.

hraju tenis/volejbal/karty...

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

piju večer čaj.

nakupuju.

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

čtu detektivky.

spím.

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cvičím.

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

poslouchám hudbu.

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

uklízím.

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vařím.

9. Nejdřív doplňte do tabulky, co rád/a nebo nerad/a Nakonec informujte ostatní, co jste zjistili.

plavu.

poslouchám hudbu.

děláte. Pak pracujte v páru, ptejte se navzájem a reagujte. PAMATUJTE SI:

on/ona

vařit

nakupovat

plavat

tancovat

číst

dívat se na televizi

cvičit aerobik, zumbu...

hrát tenis

on/ona

Časové výrazy • Time expressions každý den/týden/měsíc every day/week/month vždycky always pořád always často often většinou mainly obvykle usually někdy sometimes nikdy ne- never Czech has multiple negation in sentences, e.g.: Nikdy netancuju. I never dance. Večer už nikdy nic nejím. I never eat anything in the evening.

44 Lekce 5 • Česky krok za krokem 1

české jídlo.

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . operu.

Například: Rád vařím. A ty? – Já taky./Já ne.

filmy.

cv. 5

Velmi rád čtu. I really like reading. Moc rád vařím. I like cooking very much. Strašně rád spím. I love sleeping.

10. Co děláte často, pořád, někdy...? Co nikdy neděláte? Napište 3 věty s výrazy z tabulky. Například: Často hraju tenis. Nikdy netancuju.


Skřivánek, nebo sova? 1. Eva a Petr chtějí žít spolu a plánují svatbu. Mají ale jeden problém. Petr je „skřivánek“ a Eva je „sova“. Co myslíte, že to znamená? Když je někdo „skřivánek“, znamená to, a) že je hezký. b) že dobře vidí. c) že vstává brzy ráno a jde spát brzy večer.

Když je někdo „sova“, znamená to, a) že je starý. b) že vstává pozdě dopoledne a jde spát pozdě večer. c) že špatně vidí.

2. Na fotografiích jsou Eva a Petr brzy ráno. Kdo je ospalý a unavený? Kdo má naopak dobrou náladu?

3.

Co dělají Eva a Petr každý den? Přečtěte si text. Odpovídejte na otázky.

1. Kdy vstává Eva ve všední den a o víkendu? 2. Kdy vstává Petr? 3. Kdo nesnídá? 4. Kdy je Petr ve škole? 5. Kde je Eva odpoledne?

6. Kdo rád vaří? 7. Kdo rád čte? 8. Kdo má rád akční filmy? 9. Kdo má rád historické romány? 10. Kdy Eva a Petr večeří?

Eva říká: Strašně nerada vstávám brzy! Vstávám obvykle v 10 hodin, ale o víkendu klidně až ve 12. Nikdy nesnídám, jenom piju zelený čaj. Jím až v poledne. Odpoledne jsem obvykle ve škole a učím češtinu. Ráda tancuju a cvičím, a tak mám třikrát za týden aerobic, zumbu nebo jógu. Večeřím obvykle v 9 večer. V noci ještě pracuju na počítači, plánuju lekce a píšu e-maily. Pak se dívám na televizi nebo čtu. Moc ráda čtu, mám ráda hlavně historické romány. Petr říká: Rád vstávám brzy ráno, každý den vstávám už v 6 hodin. Snídám, čtu noviny na internetu a piju kávu. V 8 jedu do školy. Dopoledne máme většinou přednášky a semináře. Odpoledne a někdy i večer mám zase školu. Když mám čas, jdu na tenis nebo na fotbal. Taky rád vařím, a proto často nakupuju a dělám teplou večeři. Večeřím většinou v 7 hodin. Potom se učím, ale když mám čas, rád se dívám na filmy nebo poslouchám hudbu. Mám rád hlavně akční filmy a techno. CD1: 50

4.

Poslouchejte a opakujte. Procvičujte výslovnost ř. Dodržujte slovní přízvuk.

skřivánek, dobře vidí v noci, třikrát za týden, večeřím obvykle v devět večer, přednášky a semináře, rád vařím, dělám teplou večeři, večeřím většinou v sedm hodin

5. Doplňte podle textu kdo: Eva, Petr, nebo oba? Například: ... ráda tancuje. – Eva ráda tancuje.

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rád vstává brzy ráno.

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rád vaří.

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ráda dlouho spí.

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ráda čte.

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ráda cvičí.

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rád hraje tenis a fotbal.

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rád čte noviny na internetu.

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

se rádi dívají na televizi.

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ráda pije zelený čaj.

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rádi sportují.

6.

Co myslíte, jak spolu Eva a Petr po svatbě žijí? Jak vypadá jejich společný den? Lekce 5 • Česky krok za krokem 1

45


Marinin týden CD1: 51

1.

Poslouchejte a opakujte výrazy v tabulce. Pozor na výslovnost prepozice v/ve a následujícího slova.

Dny v týdnu • Days of the week In the left column there are forms in the nominative singular, whereas in the right column there are the forms used to answer the question kdy? when? nominative sg. when? CD1: 50 pondělí Monday v pondělíještě on Monday 7. Poslouchejte jednou. Doplňte text. úterý Tuesday v úterý on Tuesday středa Wednesday ve středu on Wednesday čtvrtek Thursday ve čtvrtek on Thursday pátek Friday v pátek on Friday sobota Saturday v sobotu on Saturday neděle Sunday v neděli on Sunday

POZOR: v pondělí [f pondˇelí] v úterý [f úterí] v pátek [f pátek] v sobotu [f sobotu] × v neděli [v nedˇeli]

The origin of the names for the days of the week is rather interesting. Guess how they originated (e.g. neděle – nedělat). Also note that in Czech the week starts on Monday. CD1: 52

2.

Tom zve Marinu do kina. Přečtěte si kvíz. Pak poslouchejte a označte, co musí Marina dělat.

1. V pondělí

2. V úterý

3. Ve středu

4. Ve čtvrtek

5. V pátek

a) musí vařit b) musí se učit

a) musí nakupovat b) musí psát test

a) musí uklízet b) musí vařit

a) musí nakupovat a vařit b) musí psát test

a) má lekci b) má návštěvu

CD1: 52

3.

Poslouchejte ještě jednou. Doplňte text.

Tom: Ahoj Marino! Nechceš jít někdy do kina? Marina: Ano, ráda. Ale kdy? Tom: Třeba v pondělí. Marina: To je škoda, v pondělí nemůžu, musím 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tom: Hm, a co v sobotu? Marina: Moment… Jo, v sobotu můžu. Můžeme jít do kina a pak tancovat, ne? Tom: No víš, já ale moc tancovat neumím. Marina: Prosím tě, jak to? To přece umí každý!

Tom: A v úterý? Marina: V úterý jsem ve škole. Musím 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tom: A co ve středu? Marina: Taky nemůžu, musím 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A ve čtvrtek musím 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a vařit, protože v pátek mám 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Přijedou moji rodiče a bratr.

Modální verba (způsobová slovesa) • Modal verbs The verbs highlighted in the text are called modal verbs. These verbs modify the meaning of the main verb in the sentence and express a wish or a plan (chtít), necessity or obligation (muset), possibility (moct) or ability (umět) to do something. Complete the table by conjugating the verbs. já

chtít to want chci

muset must, have to musím

moct can, be able to můžu (mohu)

umět to know how to, can umím

ty

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

on ... chce

.........................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

my

chceme

.........................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

oni

chtějí

musí

můžou (mohou)

umí (umějí)

The forms in brackets are only used in formal situations. In Moravia you can hear these forms of the verb chtít: chcu for the 1st person singular and chcou for the 3rd person plural.

4. Co musíte dělat ve všední den? Co můžete dělat o víkendu? Používejte slovesa na straně 48 a 72. Ve všední den musím . . . O víkendu můžu . . .

5. Tom neumí moc tancovat. Co umíte, nebo naopak neumíte vy? Používejte slovesa na straně 48 a 72. Umím . . . Neumím . . .

6. Co chcete dělat zítra? Používejte slovesa na straně 48 a 72. Zítra chci . . . 46 Lekce 5 • Česky krok za krokem 1


7.

Marinina spolužačka Mai má narozeniny a zve Marinu na party, ale Marina nemůže. Čtěte jejich e-maily a označte, co je, nebo není pravda.

1. Mai zve Marinu do kina. 2. Mai má party doma. 3. Marina začíná v práci už v 7 hodin. 4. Marina může přijít na party odpoledne. 5. Marina a Tom chtějí jít v pátek na večeři.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

linh.mai@gmail.com

marina.kaz@gmail.com party

Ahoj Marino, co děláš v pátek? Mám narozeniny a zvu tě na party! Party je v restauraci U Krokodýla (www.ukrokodyla.cz), máme rezervaci od šesti večer. Zdravím, Mai marina.kaz@gmail.com linh.mai@gmail.com

Re: party

PAMATUJTE SI: Compare the formal and informal expressions: Zvu vás... Zvu tě... Hodí se vám to? Hodí se ti to? Mějte se hezky. Měj se hezky.

Ahoj Mai, omlouvám se, ale v pátek bohužel nemůžu, mám moc práce. Máme teď ve firmě auditory. Musím být denně v práci už od sedmi hodin. Od osmi do dvanácti máme školení, pak máme společný oběd a od tří do šesti máme zase školení. A v sedm večer jdu na večeři s Tomem. Máme výročí, víš? Chodíme spolu už měsíc ! Můžeme se sejít někdy příští týden? Zvu tě na oběd. Hodí se ti to třeba v pondělí? Měj se hezky, Marina

8. Spojte fráze 1. Zvu tě 2. Party je 3. Omlouvám se, 4. Můžeme se sejít 5. Hodí se 6. Měj se

Prepozice (předložky) od / do • The prepositions od / do Notice the highlighted expressions in the text. They answer the questions: odkdy? since when? / dokdy? until when?

A. ti to? B. na party. C. někdy příští týden? D. hezky. E. ale v pátek bohužel nemůžu přijít. F. v restauraci U Krokodýla.

od / do jedné od /do dvou od / do tří/třech od / do čtyř/čtyřech od / do pěti od / do šesti

CD1: 53

9.

Procvičujte výslovnost. Všimněte si výslovnosti znělých a neznělých hlásek.

odkdy? dokdy? od jedné, od dvou, od tří, od čtyř, od pěti, ... od devíti, od dvanácti

10.

Tom chce jít do autopůjčovny, do banky a na poštu. Kdy je tam otevřeno? Poslouchejte 3 dialogy a doplňte.

AUT OPŮ JČO VNA KAR LOS Janáčkova 345/24, Praha 3

PAMATUJTE SI:

CD1: 54, 55, 56

Například: Autopůjčovna Karlos má otevřeno od pondělí do neděle od...

PO – NE:

. . . . . . . . . . . . . .

– . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

od / do sedmi od / do osmi od / do devíti od / do deseti/desíti od / do jedenácti od / do dvanácti...

IN V ES TI Č N Í BA N KA Ce nt rá lní 76 /18 , Pr ah a 3

Po – Čt

. . . . . . . . . . . . . . .

za vř en o

– . . . . . . . . . . . . . . .

je otevřeno it’s open × je zavřeno it’s closed

A ČESKÁ POŠT Pazdeříkova 21

2/3, Praha 3

– 18.00 Po – Čt 8.00 – . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 Pá . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... So

Lekce 5 • Česky krok za krokem 1

47


S LOV N Í B A N K A

Denní program

být ve škole, v práci to be at school, at work

cvičit jógu, aerobic… to do yoga, aerobics...

dívat se na televizi to watch television

hrát* tenis, fotbal, volejbal to play tennis, football, volleyball

jít* do práce, do školy to go (on foot) to work, to school

plavat* to swim

pracovat (na počítači) to work (on the computer)

psát* domácí úkol, projekt, e-mail to do homework, a project, write an e-mail

to have breakfast, to have lunch, to have dinner

spát to sleep

tancovat to dance

učit se to study

uklízet to clean

vařit to cook

vstávat to get up

48 Lekce 5 • Česky krok za krokem 1

cv., cv.

T

snídat, obědvat, večeřet


LEKCE

6

Co jsi dneska dělal?

Co jsi dneska dělal? Kde jsi byl? Kdy to bylo? Víte, kdo to byl? Slovní banka: Země, národnosti, jazyky

1. Podívejte se na fotografie. Kdo je to? Co asi dělá?

2. Marina a Tom dneska nejsou ve škole. Jejich učitelka Eva čte jejich SMS (čtěte: esemesky). Jakou asi psala Marina a jakou Tom?

9:05

CZ

< Zprávy (26)

Kontakt

Jsem u doktora, bolí mě zub. Přijdu do školy později nebo zítra.

2

6:45

CZ

< Zprávy (116)

Kontakt

Bohužel dneska nemůžu přijít do školy. Musím být v práci a dokončit projekt.

1

7:15

CZ

< Zprávy (32)

Kontakt

Promiňte, ale dneska musím zrušit lekci. Jsem nemocná.

3.

8:05

CZ

< Zprávy (20)

Kontakt

Omlouvám se, ale nemůžu přijít na schůzku.

3

4

Je večer. Eva mluví s Petrem. Co kdo dneska dělal? Čtěte dialog, pak odpovězte na otázky.

Eva: Ahoj, jak se máš? Co jsi dneska dělal? Petr: Nic moc. Měl jsem celý den volno, nebyl jsem ve škole. Vstával jsem výjimečně až v 9 hodin, díval jsem se na televizi a učil jsem se anglicky. A co jsi dělala ty, Evo? Eva: Já jsem naopak celý den pracovala. Plánovala jsem lekce, připravovala jsem materiály, byla jsem ve škole a učila jsem. Psali jsme test, ale Tom a Marina tam nebyli. Musí psát test příští týden. Petr: Jak to? A kde byli? Eva: Psali mi a omlouvali se, že nemůžou přijít. Tom šel k doktorovi, měl problémy se zubem. A Marina šla do práce, musela psát projekt. 1. Kdo měl volno? –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Kdo plánoval lekce a připravoval materiály? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Kdo pracoval? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Kdo se učil anglicky? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Kdo nebyl ve škole? –

7. Kdo šel k doktorovi? –

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. Kdo se díval na televizi? – ������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8. Kdo šel do práce? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Minulý čas (část 1) • The past tense (part 1) The highlighted expressions in the text are in the past tense. The past tense is formed in two simple steps. You’ll learn the first step here and then the second on the next page. 1st step: Drop the -t from the infinitive (i.e. the dictionary form) and add -l, e.g. dělat – dělal, vstávat – vstával, dívat se – díval se, etc. By doing so you’ve just created the 3rd person singular known as the l-form (read: el-form). This is grammatically known as the active participle. Different endings are added to indicate gender and number: singular dělal, dělal

dělala

plural (simplified) dělali

dělalo

The table only shows one plural form dělali. The plural forms dělali, dělaly, dělaly and dělala also exist (notice the difference in gender). The plural forms dělali, dělaly, dělaly have the same pronunciation and differ only in how they are written. The plural form dělala is only used in formal speech and writing.

Watch out: In the l-form some sound changes occur in monosyllablic verbs ending in –nout. For example, the stem vowel sound may be shortened and other stem changes may occur. infinitive

být

chtít

číst

jíst

jít

mít

moct

pít

psát

spát

-l form

byl

chtěl

četl

jedl

šel, šla

měl

mohl

pil

psal

spal

cv. 3, cv. 3

Lekce 6 • Česky krok za krokem 1

49


4. Co kdo dělal? Tvořte pravidelné l-formy podle modelu. Například: dělat – dělal

1. vstávat –

6. telefonovat –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. odpočívat – �������������������������������������������������������������������������

7. pracovat –

3. uklízet –

8. snídat –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

��������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. muset –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. poslouchat – 13. plavat –

��������������������������������������������������������������������

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. nakupovat – ������������������������������������������������������������������������

9. obědvat – ����������������������������������������������������������������������������

14. učit se – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. vařit – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. večeřet – ������������������������������������������������������������������������������

15. dívat se –

����������������������������������������������������������������������������

5. Co kdo dělal? Doplňte pravidelné formy sloves v minulém čase. Například: Monika (vstávat) v 7 hodin ráno. – Monika vstávala v 7 hodin ráno.

1. Soňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (poslouchat) hudbu.

POZOR:

2. Věra a Vojtěch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pracovat) na počítači.

učit se × Linda se učila. dívat se × Filip se díval na televizi. For more information about the second position, see p. 209.

3. David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (obědvat) v restauraci. 4. Irena

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(odpočívat).

5. Richard a Igor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (hledat) hotel. 6. Barbora a Ivan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(uklízet).

7. Jana a Lukáš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tancovat) v klubu. 8. Boris

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nakupovat) jídlo a pití.

9. Linda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (učit se) česky. 10. Filip

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(dívat se) na televizi.

6. Co dělali včera? Doplňte nepravidelné formy sloves v minulém čase. Například: (být) Můj bratr byl doma. Moje sestra taky byla doma.

1. (být) Můj tatínek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . doma. Moje maminka taky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . doma. 2. (mít) Můj kolega 3. (chtít) Můj pes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

moc práce. Moje kolegyně taky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

moc práce.

jídlo. Moje kočka taky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jídlo.

4. (číst) Můj učitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . testy. Moje učitelka taky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . testy. 5. (jíst) Můj syn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zeleninu. Moje dcera taky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zeleninu.

6. (jít) Můj bratr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . koncert. Moje sestra taky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na koncert. 7. (pít) Můj dědeček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vodu. Moje babička taky 8. (psát) Můj bratranec

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. (spát) Můj kamarád

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. (nemoct) Můj doktor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

test. Moje sestřenice taky

vodu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

celý den. Moje kamarádka taky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

test.

celý den.

pracovat. Moje doktorka taky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pracovat.

Minulý čas (část 2) • The past tense (part 2) The 2nd step: to complete the formation of the past tense add the auxiliary verb být. Note: the forms for on, ona, to and oni don’t have auxiliary verb forms. l-form

past tense auxiliary forms

dělal/dělala jsem dělal/dělala jsi dělal/dělala/dělalo - - dělali jsme dělali jste dělali - - -

i did you did he, she, it did we did you did they did

Auxiliary verbs are placed in the second position in the sentence. Compare: Byl jsem doma. Včera jsem byl doma. For more information about the second position in Czech sentences, see p. 51 and 209.

To negate a verb in the past tense: Just add the prefix ne- to the main verb (not to the auxiliary), e.g.: nedělal jsem, nedělal jsi, nedělal… Be careful when addressing someone formally (vy-form). Compare: Pane Nový, co jste dělal? Mr. Nový, what did you do? Paní Nová, co jste dělala? Mrs. Nová, what did you do? Pane Nový a paní Nová, co jste dělali? Mr. Nový and Mrs. Nová, what did you do?

7. Procvičujte minulý čas. Analyzujte formy. Doplňte kdo. Například: psal jsem – já

1. byl jsem – ��������������������������������������������������

4. dělal jsi –

2. měli jsme – ���������������������������������������������� 3. učila – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Lekce 6 • Česky krok za krokem 1

7. byla jsi – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. psali –

5. psali jste – ������������������������������������������������

8. učil jsem se –

11. musela –

6. šel – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. šli jsme –

��������������������������������������������������

����������������������������������������

��������������������������������������������������

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ������������������������������������������������

12. omlouvali se – ������������������������������������


8. Marina mluví s Tomem. Podívejte se na obrázky. Co včera dělal Tom? 9.

CD1: 57

Marina je hodně pracovitá a aktivní. Jaký je Tom?

Marina: Včera bylo krásné počasí. Co jsi dělal, Tome? Byl jsi venku? Tom: Ne, byl jsem doma. Marina: Opravdu? Tom: Ano, včera jsem byl celý den doma a učil jsem se. Marina: Vážně? Tom: No, vlastně jsem se učil jenom chvíli. Pracoval jsem taky na počítači. Marina: Fakt, jo? Tom: No, pracoval jsem vlastně jenom chvíli. Hrál jsem hry. Marina: A jak dlouho? Tom: No, vlastně jsem hrál celé dopoledne. Marina: No jasně, to jsi celý ty. A co pak? Tom: Pak jsem spal. Spal jsem celé odpoledne. Strašně rád spím.

1

2

3

10. Vypište tučně označená slovesa v minulém čase. Všimněte si pozice pomocného slovesa být. jsi dělal 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 3. 4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 7. 8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Druhá pozice v české větě • The second position in Czech sentences Compare the following sentences: Byl jsem doma. Včera jsem byl doma. Včera ráno jsem byl doma. Včera ráno a dneska dopoledne jsem byl doma. Paste tense auxiliary verbs (jsem, jsi, jsme, jste) are placed in the second position in a sentence (they don’t necessarily have to be the second word, but are placed after the first piece of comprehensive information). For more information about word order and the second position in Czech sentences, see p. 209. CD1: 58

11.

Doplňte sloveso. Pozor na druhou pozici! Pak kontrolujte poslechem.

Například: Byl jsem doma. Včera jsem byl doma.

1. Byl jsem v restauraci.

6. Studovala jsem v Anglii.

Včera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v restauraci.

Minulý rok �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v Anglii.

2. Pracoval jsem doma.

7. Vařili jsme guláš.

V pátek �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� doma.

V neděli ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ guláš.

3. Bydlel jsem v Praze.

8. Spal jsem v hotelu.

Minulý rok �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v Praze.

4. Byla jsem v kanceláři.

Ve středu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v kanceláři.

5. Byli jste doma?

Večer

12.

O víkendu �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v hotelu.

9. Četl jsi tu novou detektivku?

Už . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tu novou detektivku?

10. Dívali jsme se na ten nový film.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

doma?

V neděli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na ten nový film.

Napište 3 věty o tom, co jste dělali o víkendu. Pozor na druhou pozici pomocných sloves!

Užitečné fráze • Useful phrases Jaký byl víkend? How was your weekend? Jaká byla dovolená? How was your holiday? Jak ses měl/a o víkendu, na dovolené...? How was your weekend, holiday? Note: When using reflexive verbs in the 2nd person singular the reflexive se is contracted, e.g.: Jak jsi se měl? > Jak ses měl? Dívala jsi se na televizi? > Dívala ses na televizi? In everyday spoken language auxiliary verbs in the 2nd person sg. are contracted with some other words, e.g.: Co jsi dělal o víkendu? > Cos dělal o víkendu? Viděl jsi ten film? > Viděls ten film?

13.

CD1: 59

Poslouchejte otázky. Podtrhněte, co slyšíte.

1. Díval jsi se / Díval ses na televizi? 2. Co jsi dělal / Cos dělal o víkendu?

3. Viděla jsi / Vidělas ten nový film? 4. Četl jsi / Četls tu novou knihu? cv. 9

Lekce 6 • Česky krok za krokem 1

51


Kde jsi byl? 1.

CD1: 60

Je úterý večer. Petr telefonuje Evě. Poslouchejte. Co je, nebo není pravda?

1. Eva je v klubu. 2. Eva poslouchá hudbu. 3. Evin tatínek pan Hanuš není doma. 4. Eva už nemůže s Petrem mluvit.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

Petr: Čau Evo, kde jsi? Eva: Jsem v klubu. A je to tady fajn. Petr: Fakt? A jak to? Ty nejsi v práci? Eva: Ne, dělám si legraci. Nejsem v klubu ani v práci. Jsem doma a poslouchám hudbu. Ale kde jsi ty? Volala jsem ti, ale nebral jsi telefon. Nebyl jsi v hospodě? Petr: Prosím tě, v hospodě? Byl jsem ve škole. V úterý večer jsem vždycky ve škole! Eva: No jo, máš pravdu, zapomněla jsem. Pan Hanuš: Evo, prosím tě, pojď sem! Eva: Promiň, musím končit. Zavolám ti později. Měj se.

PAMATUJTE SI: In everyday spoken Czech you’ll hear: fakt? really? no jo ok pojď sem [pocem] come here prosím tě please, come on měj se take care

Lokál singuláru (šestý pád jednotného čísla) • The locative singular Highlighted phrases in the text are in the locative singular.

question

nouns

kom? čem?

1st declension group Ma/Mi nouns ending in nom. sg. in a consonant without a hook, F nouns ending in -a and N nouns ending in -o

2nd declension group Nouns ending in nom. sg. in a consonant with a hook, -e/-ě, -c, -j and -tel

obchodě/obchodu

počítači

škole

restauraci, kanceláři

kině/kinu

letišti

Mi

Jsem v/ve/na Mluvím o

F N

3rd declension group Ma nouns ending in nom. sg. in -a, F nouns ending in -st and N nouns ending in -í

nádraží

Note: A few Mi and N nouns from the 1st declension group can have either the -e/-ě or the -u ending, e.g.: Jsem v obchodě. Mluvím o obchodu. Nouns of foreign origin and nouns ending in h, ch, k, r or g, only have the -u ending, e.g. v hotelu, v klubu, v supermarketu, v centru, v muzeu. If the last consonant in the word is d, t, n, b, p, v, m or f, the ending is not -e, but -ě, e.g.: v obchodě, kavárně, kině, but ve škole, v divadle. F nouns from the 1st declension group which end in -ha, -cha, -ka, -ra, -ga undergo a consonant change before the -e ending, e.g.: Praha – v Praze, banka – v bance, Česká republika – v České republice. For more information about these consonant changes, see p. 208. Compare the examples in the table with the model sentence containing the most common declension patterns: Jsem v obchodě, ve škole, v restauraci and v kině. Not all the forms of the declension are in the table on this page. A table containing a summary of all the patterns in the singular can be found on p. 202. For more information about the locative, see p. 150 and 220.

2. Kde jste byl/a včera? Procvičujte substantiva z 1. deklinační skupiny v lokálu sg. Například: supermarket – Byl/a jsem v supermarketu.

3. Kde jste byl/a včera? Procvičujte substantiva z 2. deklinační skupiny v lokálu sg. Například: letiště – Byl/a jsem na letišti

Byl/a jsem .....

Byl/a jsem .....

1. klub – v klub.....

5. obchod – v obchod.....

1. kancelář – v kancelář.....

5. stanice – na stanic.....

2. hotel – v hotel.....

6. kino – v kin.....

2. restaurace – v restaurac.....

6. galerie – v galeri.....

3. divadlo – v divadl.....

7. hospoda – v hospod.....

3. práce – v prác.....

7. parkoviště – na parkovišt.....

4. škola – ve škol.....

4. nemocnice – v nemocnic.....

CD1: 61

4.

Poslouchejte a opakujte. Všimněte si výslovnosti prepozice v/ve.

v = [v]: v hotelu, v restauraci, v nemocnici, v bance v = [f]: v kanceláři, v klubu, v kině, v kavárně, v práci, v supermarketu, v Praze ve: ve firmě, ve škole

52 Lekce 6 • Česky krok za krokem 1

cv. 2


CD1: 62

5.

Tom měl včera party, ale Marina tam nebyla. Tom volá Marině domů. Proč Marina nepřišla?

6.

Poslouchejte ještě jednou. Označte, kde Marina byla.

CD1: 62

1. Dopoledne byla a) v práci. b) ve škole. c) v restauraci.

2. Odpoledne byla a) na mítinku. b) na koncertě. c) na konferenci.

3. Potom byla a) u kamaráda. b) u kamarádky. c) u doktora.

CD1: 62

7.

Doplňte prepozice, kde je to nutné. Pak kontrolujte poslechem.

Tom: Ahoj Marino, co se stalo? Proč jsi nebyla 1. . . . . . . party? Marina: Ahoj Tome, jsem nemocná. Musím být 2. . . . . . . doma, mám angínu. Tom: Aha, to je mi líto. Ale proč jsi nezavolala? Já jsem ti volal asi pětkrát, ale nebrala jsi to. Marina: No, to je právě ten problém. Ztratila jsem mobil. Tom: Hm, tak to je smůla. A kde jsi včera byla? Marina: Dopoledne jsem byla 3.  . . . . . . . práci, normálně jsem pracovala, ale byla jsem hodně unavená. Odpoledne jsem byla 4. . . . . . . . konferenci, ale bylo mi špatně, tak jsem šla k doktorovi. Myslím, že jsem ten mobil zapomněla 5. . . . . . . . doktora. Nebo asi – moment, Tome! Někdo zvoní. ...

Promiň, to byla kolegyně z práce. Tak už mám mobil, hurá! Zapomněla jsem ho

6. . . . . . . kanceláři.

8. Spojte části vět. 1. Marina nebyla na party,

A. u doktora.

2. Tom telefonoval asi pětkrát,

B. unavená.

3. Marina byla dopoledne hodně

C. protože je nemocná.

4. Marina byla odpoledne

D. ale Marina nebrala telefon.

5. Marina myslí, že mobil zapomněla

E. v kanceláři.

6. U Mariny zvoní

F. na konferenci.

7. Marina zapomněla mobil

G. kolegyně z práce.

Vyjádření místa. Otázka kde? • Expressing place. The question kde? Compare the use of the prepositions v/ve, na and u: The preposition v/ve plus the locative is used to express being inside or in

kde? where? v/ve + locative být, bydlet, pracovat, čekat...

na + locative

u + genitive

a closed or limited space. Therefore, it’s used with continents and with the majority of states, towns, villages, shops and buildings.

The preposition na plus the locative is used with open spaces or surfaces, and it’s also used for events and activities (e.g. koncert, konference, oběd) as well as with a few institutions (policie, pošta, univerzita). We’ve called these expressions “na-words”. You can find a list of these on p. 69. The preposition u plus the genitive expresses location and proximity to buildings or confined spaces, and, logically, it’s also used in relation to people. You’ll learn about the genitive, the case with which this preposition is connected, in lesson 10 (see p. 82). For the moment you can memorize these common phrases: u doktora at the doctor’s, u doktorky at the (female) doctor’s, u kamaráda at a friend’s, u kamarádky at a (female) friend’s.

9. Kde to je? Doplňte prepozici v/ve, na nebo u. Například: v kavárně

1.

. . . . . . . . . .

restauraci

6.

. . . . . . . . . .

party

11. . . . . . . . . . . kině

16. . . . . . . . . . . divadle

2.

. . . . . . . . . .

práci

7.

. . . . . . . . . .

supermarketu

12. . . . . . . . . . . škole

17. . . . . . . . . . . doktorky

3.

. . . . . . . . . .

konferenci

8.

. . . . . . . . . .

doktora

13. . . . . . . . . . . centru

18. . . . . . . . . . . obědě

4.

. . . . . . . . . .

hotelu

9.

. . . . . . . . . .

nádraží

14. . . . . . . . . . . nemocnici

19. . . . . . . . . . . Praze

5.

. . . . . . . . . .

klubu

10. . . . . . . . . . . kanceláři

15. . . . . . . . . . . kamaráda

20. . . . . . . . . . . České republice

10.

Kde jste byl/a včera? Používejte výrazy ze cvičení 9. Napište 3 věty. Pak se ptejte a reagujte.

Například: Kde jsi byl/a včera? Byl/a jsi v restauraci? – Ano, byl/a. Ne, nebyl/a.

cv. 9, cv. 9

Lekce 6 • Česky krok za krokem 1

53


Kdy to bylo? 1. Tom vypráví, jak dělal party. Co dělal nejdřív, pak, potom a nakonec? Doplňte čísla 1– 6.

1. Nejdřív jsem zval kamarády.

Pak jsme tancovali.

Nakonec jsem uklízel.

Pak jsem nakupoval jídlo a pití.

Časové výrazy • Time expressions

Potom jsem vařil.

The following expressions are used in connection with the past: včera yesterday předevčírem the day before yesterday minulý týden/měsíc/rok last week/last month/last year nejdřív first, at first pak, potom then nakonec in the end poprvé for the first time naposled last

2.

Potom jsme jedli a pili.

CD1: 63

Poslouchejte a opakujte. Procvičujte výslovnost znělých a neznělých souhlásek. Dodržujte slovní přízvuk.

včera, předevčírem, nejdřív, naposled

3. Seřaďte věty podle modelu. Pozor na pozici pomocných sloves.

POZOR: When placed in front of unvoiced consonants, voiced paired consonants are devoiced e.g. včera [fčera], předevčírem [předefčírem]. Voiced paired consonants at the end of words are also devoiced, e.g. nejdřív [nejdříf], naposled [naposlet].

Například: jsem / víkend / minulý / doma / nebyl – Minulý víkend jsem nebyl doma.

1. jsem / počítači / na / pracoval / včera – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. v práci / minulý / jsem / týden / nebyl – 3. oběd / nejdřív / na / jsme / šli –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. tenis / hráli / potom / jsme – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. televizi / jsme / nakonec / dívali / se / na – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Ptejte se a reagujte. 1. Kdy jste byl/a poprvé v České republice/v Evropě/v Africe...? 2. Kdy jste poprvé letěl/a letadlem? 3. Kdy jste poprvé viděl/a moře? 4. Kdy jste poprvé řídil/a auto? 5. Kdy jste byl/a naposled na koncertě nebo v divadle? 6. Kdy jste naposled plakal/a v kině nebo u televize? 7. Kdy jste jel/a naposled taxíkem? 8. Kdy jste naposled tancoval/a?

5.

PAMATUJTE SI: V roce... In... Když mi byl jeden rok, ... When I was one year old... Když mi byly dva, tři, čtyři roky, ... When I was two, three, four years old... Když mi bylo 5, 6... roků/let, ... When I was 5, 6... years old.

Kde jste ještě nikdy nebyl/a? Používejte názvy zemí na straně 56.

Například: Ještě nikdy jsem nebyl/a v...

6.

Napište, co jste ještě nikdy nejedl/a, nepil/a a nedělal/a. Používejte slovník nebo slovesa na straně 48 a 72.

Například: Ještě nikdy jsem nejedl/a...

54 Lekce 6 • Česky krok za krokem 1


Víte, kdo to byl? CD1: 64

1.

Znáte nějaké slavné Čechy nebo Češky? Poslouchejte. Doplňte jméno a příjmení.

Otto Wichterle | Václav Havel | Emil Zátopek | Bedřich Smetana | Božena Němcová 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

byla spisovatelka. Její román „Babička“ znají všichni Češi.

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

byl skladatel. Jeho opera „Prodaná nevěsta“ a symfonie „Má vlast“ jsou slavné.

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

byl sportovec. Na olympiádě v roce 1952 vyhrál tři zlaté medaile.

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

byl vědec. Vynalezl kontaktní čočky.

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

byl dramatik a politik. V letech 1993 až 2003 byl prezident České republiky.

Čech, Češka, Češi × český × česky • How to say Czech in Czech Bedřich Smetana byl Čech. Byl český skladatel. Bedřich Smetana was Czech. He was a Czech composer. Božena Němcová byla Češka. Byla česká spisovatelka. Božena Němcová was Czech. She was a Czech writer. Smetana a Němcová byli Češi. Mluvili česky. Smetana and Němcová were Czechs. They spoke Czech.

2. Označte správný výraz. POZOR:

Například: Václav Havel byl Čech / český.

1. Lucie Bílá je česká / Češka zpěvačka. Je Čech / Češka. 2. Jaké česky / české město znáte? 3. Antonín Dvořák byl český / Čech skladatel. 4. Čeština / Česky je slovanský jazyk. 5. Už jste pili české / česky pivo? 6. Učíte se česky / český?

3.

Notice the difference: Mluvím/umím/učím se česky. I speak/ I know/I’m learning Czech. × Studuju češtinu. I’m studying Czech.

CD1: 65

Víte, kdo byl Karel IV. (čtěte: čtvrtý)? Poslouchejte. Označte správnou odpověď.

1. Karel IV. byl a) český prezident. b) český král. c) český spisovatel.

4. Karel IV. studoval a) ve Francii. b) v Anglii. c) v Praze.

7. Karel IV. měl a) dvě manželky. b) čtyři manželky. c) tři manželky.

2. Karel IV. se narodil a) v roce 1316. b) v roce 1416. c) v roce 1516.

5. Karel IV. byl a) malý a tlustý. b) štíhlý a vysoký. c) tlustý a vysoký.

8. Jeho manželka Eliška byla a) krásná a slabá. b) silná a ošklivá. c) krásná a silná.

3. Jeho matka byla a) Češka. b) Francouzka. c) Angličanka.

6. Karel IV. hledal pro most a) speciální čas. b) speciální místo. c) speciální jméno.

9. Elišku můžete vidět a) na Karlštejně. b) v divadle. c) ve filmu.

Verba (slovesa) vědět × znát • The verbs vědět × znát Compare the differences between how the verbs vědět and znát are used. 1. vědět: The verb vědět is followed by a comma and by a sentence with the expressions co, kdo, kdy, kde, jestli... or by the pronouns to and nic, e.g. Víte, kdo byl Václav Havel? Do you know who Václav Havel was? or Vím to. Yes, I know it. or Nevím nic. No, I don’t know anything. 2. znát: The verb znát is followed by a direct object in the accusative, e.g.: Znáte Václava Havla? Do you know Václav Havel? Also compare these verbs with the verb umět to know how to, which is used with abilities and languages, e.g.: Umím vařit. I know how to cook. Umím česky. I know how to speak Czech.

4. Doplňte slovesa vědět, znát a umět (vy- nebo ty-formy). Pak se ptejte navzájem a reagujte. 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, kdy je příští lekce?

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nějakou slavnou Češku?

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dobře plavat?

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, kdo byl Bedřich Smetana?

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dobře vařit?

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

anglicky nebo německy?

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

Prahu? , kde je tady blízko nemocnice?

Napište krátký text (30 slov) o nějakém slavném člověku. Spolužáci můžou hádat, kdo to byl.

Například: Žil/a v... Narodil/a se v roce... Umřel/a v roce... Byl slavný/Byla slavná, protože... Kdo to byl?

Lekce 6 • Česky krok za krokem 1

55


S LOV N Í B A N K A kontinent, stát continent, state

Státy, národnosti, jazyky

kde? where?

národnost nationality

umím/mluvím/rozumím/učím se I know/speak/understand/study

jazyk language

Afrika

v Africe

Afričan/Afričanka

-

-

Amerika

v Americe

Američan/Američanka

anglicky

angličtina

USA [ú-es-á]

v USA [f ú-es-á]

Američan/Američanka

anglicky

angličtina

Anglie

v Anglii

Angličan/Angličanka

anglicky

angličtina

Asie

v Asii

Asiat/Asiatka

-

-

Austrálie

v Austrálii

Australan/Australanka

anglicky

angličtina

Bulharsko

v Bulharsku

Bulhar/Bulharka

bulharsky

bulharština

Česká republika

v České republice

Čech/Češka

česky

čeština

Čína

v Číně

Číňan/Číňanka

čínsky

čínština

Dánsko

v Dánsku

Dán/Dánka

dánsky

dánština

Evropa

v Evropě

Evropan/Evropanka

-

-

Finsko

ve Finsku

Fin/Finka

finsky

finština

Francie

ve Francii

Francouz/Francouzka

francouzsky

francouzština

Itálie

v Itálii

Ital/Italka

italsky

italština

Japonsko

v Japonsku

Japonec/Japonka

japonsky

japonština

Kanada

v Kanadě

Kanaďan/Kanaďanka

anglicky

angličtina

Maďarsko

v Maďarsku

Maďar/Maďarka

maďarsky

maďarština

Německo

v Německu

Němec/Němka

německy

němčina

Norsko

v Norsku

Nor/Norka

norsky

norština

Polsko

v Polsku

Polák/Polka

polsky

polština

Portugalsko

v Portugalsku

Portugalec/Portugalka

portugalsky

portugalština

Rakousko

v Rakousku

Rakušan/Rakušanka

německy

němčina

Rusko

v Rusku

Rus/Ruska

rusky

ruština

Rumunsko

v Rumunsku

Rumun/Rumunka

rumunsky

rumunština

Řecko

v Řecku

Řek/Řekyně

řecky

řečtina

Slovensko

na Slovensku

Slovák/Slovenka

slovensky

slovenština

Španělsko

ve Španělsku

Španěl/Španělka

španělsky

španělština

Švédsko

ve Švédsku

Švéd/Švédka

švédsky

švédština

Švýcarsko

ve Švýcarsku

Švýcar/Švýcarka

-

-

Ukrajina

v/na Ukrajině

Ukrajinec/Ukrajinka

ukrajinsky

ukrajinština

Velká Británie

ve Velké Británii

Brit/Britka

anglicky

angličtina

Vietnam

ve Vietnamu

Vietnamec/Vietnamka

vietnamsky

vietnamština

....................................

.............................

Není tady vaše země? Zeptejte se učitele nebo učitelky a doplňte.

.............................

56 Lekce 6 • Česky krok za krokem 1

.............................

T

......................................


LEKCE

7

1.

Dům a byt Zařizujeme byt nebo dům Hledáme ubytování Slovní banka: Nábytek a zařízení

Dům a byt

Kde bydlíte?

1. Máte byt, nebo dům? 2. Bydlíte ve městě, nebo na vesnici?

PAMATUJTE SI:

2. Podívejte se na domy na fotografiích. Jsou na vesnici, nebo ve městě? Jaké jsou? A kde byste chtěl/a bydlet vy?

Chtěl bych/chtěla bych... I’d like...

Například: Dům číslo 1 je... Chtěl/a bych bydlet v domě číslo...

hezký | velký | vysoký | drahý | malý | levný | krásný | luxusní | starý | ošklivý/škaredý | moderní | nový | tradiční | obyčejný | zajímavý nezajímavý | nudný | pohodlný | divný

1

2

3.

3

4

CD1: 66

Petr a Eva hledají nějaký byt nebo dům. Poslouchejte, kde chce bydlet Eva a kde Petr.

Například: Eva chce bydlet ..., protože je tam/jsou tam...

1. Kdo chce bydlet na vesnici? Proč? 2. Kdo chce bydlet v centru? Proč?

4. Petr a Eva čtou inzeráty. Co znamenají tyto výrazy? Spojte. 1. 2+kk

A. rodinný dům

2. 3+1

B. byt, který má dva pokoje a kuchyňský kout

3. zařízený byt

C. družstevní byt

4. dr. byt

D. byt, který má tři pokoje a kuchyň

5. byt v OV

E. byt s nábytkem

6. RD

F. byt v osobním vlastnictví

7. m

G. metr čtvereční

2

5.

Čtěte inzeráty. Jaký asi psala Eva a jaký Petr? Jaký asi mohli napsat oba?

1

Pronajmu velký zařízený dr. byt 4+1, 93 m 2, 4. patro s výtahem, blízko parku.

2

Hledám malý RD na vesnici. Může být i starý a před rekonstrukcí. Voda a les blízko.

3

Prodám luxusní vilu se zahradou 1 318 m 2. Garáž, bazén.

5

Hledám 3–4 + 1 v centru, může být i před rekonstrukcí.

Pronajmu si levný byt v OV 2+1 nebo 2+kk na sídlišti.

4

Koupím byt nebo dům na kraji města blízko lesa. Dobré spojení do centra nutné.

6

Verba (slovesa) prodat, koupit, pronajmout (si) • The verbs prodat, koupit, pronajmout (si) The verbs prodat to sell, koupit to buy, pronajmout to rent out and pronajmout si to rent are perfective. Put simply, this means that their forms which look like the present forms (e.g. prodám, koupím, pronajmu, pronajmu si) do not refer to the present, but refer to the result of a planned future action. For more information about imperfective and perfective verbs, see p. 103.

Lekce 7 • Česky krok za krokem 1

57


CD1: 67

6.

Poslouchejte a opakujte. Co je to? Doplňte písmena. Pak popište dům na obrázku.

A

Například: Dole je garáž a sklep. V prvním patře je... V druhém patře je...

1.

B

2.

dětský pokoj

3.

garáž

4.

koupelna

5.

kuchyň

6.

ložnice

7.

obývák

8.

předsíň

9.

půda

10.

sklep

11.

zahrada

12.

záchod

E

C

balkon

B

F

D

G

H

J I

K L

7. Povídejte si. 1. Jak vypadá váš byt nebo dům? 2. Víte, jaké pokoje má typický český byt?

8.

3. Jaký je typický byt nebo dům ve vaší zemi? Jaké má pokoje? 4. Kolik stojí byty a domy v České republice a ve vaší zemi?

Evina maminka, paní Hanušová, potkala sousedku, paní Veselou. Čtěte. Odpovězte na otázky.

1. Jaký problém má paní Hanušová? 2. Hledala už paní Hanušová byt pro dceru na internetu? 3. Kdo prodává byt? Paní Veselá, nebo její syn? 4. Jak je ten byt velký? 5. Ví paní Veselá, kolik byt stojí? Paní Hanušová: Dobrý den, paní Veselá. Nejdete na metro? Můžeme jít spolu. Paní Veselá: Já nemůžu, čekám na syna. Ale jak se máte? Paní Hanušová: No špatně, paní Veselá. Máme starosti. Potřebujeme byt pro dceru, ale pořád nic nemáme. Paní Veselá: A dívali jste se na internet? Paní Hanušová: No samozřejmě. Paní Veselá: A jak velký byt hledáte? Paní Hanušová: Minimálně 3+kk nebo 3+1. Paní Veselá: A dcera si chce ten byt pronajmout, nebo koupit? Paní Hanušová: Koupit na hypotéku. Paní Veselá: No, můj syn prodává byt. Má pěkný 3+1. Je tam velká kuchyň, obývák, ložnice, dětský pokoj a balkon. Paní Hanušová: No ne, to je náhoda! A kolik ten byt stojí? Paní Veselá: Přesně nevím. Myslím, že syn říkal asi 3 miliony.

Verba s akuzativem (slovesa se čtvrtým pádem) • Verbs with the accusative

9. Procvičujte slovesa s akuzativem. Doplňte. 1. Rád se dívám na

čekat na/počkat na to wait for dívat se na/podívat se na to look at kupovat/koupit to buy potřebovat to need prodávat/prodat to sell pronajímat/pronajmout to rent out pronajímat si/pronajmout si to rent

2. Často kupuju

The verbs in this table are all written in this order: imperfective verb/perfective verb. For more information about imperfective and perfective verbs, see p. 103.

7. Pronajmu

58 Lekce 7 • Česky krok za krokem 1

3. Potřebuju

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Často čekám na

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Koupím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Prodám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cv. 6, cv. 6, cv. 9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Pronajmu si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Zařizujeme byt nebo dům 1. Co je to? Pracujte se slovníkem. Doplňte k fotografiím. skříň | koberec | postel | židle | křeslo | lampa | vana | stůl | lednička | sprcha | zrcadlo | kuchyňská linka | sporák a trouba myčka | obraz | pohovka/sedačka/gauč

postel

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.

15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CD1: 68

2.

Poslouchejte a opakujte. Procvičujte hlásky l a r. Dodržujte slovní přízvuk.

postel, židle, křeslo, lampa, stůl, lednička, kuchyňská linka, zrcadlo, koberec, sporák, trouba, obraz, sprcha, myčka

3. Jaké barvy znáte? Dopište je do tabulky. oranžová, tmavomodrá, bílá, žlutá, černá, šedá, fialová, zelená, světlemodrá, hnědá, růžová, červená

žlutá

1.

...............................

4.

...............................

7.

...............................

10.

...............................

2.

...............................

5.

...............................

8.

...............................

11.

...............................

3.

...............................

6.

...............................

9.

...............................

12.

...............................

4. Pracujte v páru. Ptejte se, jakou barvu má nábytek. Například: Jaká je ta židle? – Hnědá. Jaký je ten...?

5. Jaký nábytek na fotografiích se vám líbí/nelíbí? Například: Líbí se vám/ti to červené křeslo? – Ano, líbí./Ne, nelíbí.

6. Popište místnost, ve které teď jste. Tady je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tam je

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vpravo je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vlevo je

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uprostřed je

PAMATUJTE SI: Líbí se vám/ti...? Do you like...? Líbí se mi... I like...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vzadu je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vpředu je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cv. 1, cv. 1

Lekce 7 • Česky krok za krokem 1

59


CD1: 69

7.

Eva a Petr našli byt, který chtějí koupit. Eva mluví se sestrou Alenou. Poslouchejte. Jaký je ten byt?

1. Byt je

2. Byt

3. Byt stojí

4. Eva a Petr

a) 3+1 b) 4+1

a) není dvougenerační b) je dvougenerační

a) 2 800 000 korun b) 2 700 000 korun

a) chtějí hypotéku b) nechtějí hypotéku

CD1: 70

8.

Eva a Petr plánují, jaké zařízení koupí. Označte, co slyšíte v dialogu.

myčka

kuchyňská linka

sporák

sedačka

koberec

postel

lednička

vana

židle

skříň

lampa

křeslo

nábytek

stůl

zrcadlo

obraz

CD1: 70

9.

Poslouchejte ještě jednou. Jaký nábytek už Eva a Petr mají? Co ještě potřebují? CD1: 70

10.

Poslouchejte dialog ještě jednou a doplňte ho. Všimněte si tučně označených výrazů v akuzativu plurálu.

Petr: Teda my jsme měli štěstí, viď, Evo. Byty jsou dneska drahé, ale my jsme sehnali levný. Eva: A velký! Petr: To je fajn, že v kuchyni už máme sporák, 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a kuchyňskou linku. Eva: A taky už máme nějaký nábytek. Postel a 2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dáme do ložnice, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do kuchyně a 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do obýváku. A co ještě potřebujeme? Petr: Já jsem vždycky chtěl mít v obýváku krásné velké 5.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eva: A co já? Já chci taky 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petr: Tak dobře, koupíme dvě krásná velká křesla. Ale potřebujeme aspoň dvě 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do kuchyně. Eva: Včera jsem viděla moc hezké 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A byly docela levné. Petr: Hm, ale nesmíme zapomenout, že máme taky dvě koupelny. A hlavně dva dětské pokoje. Eva: No, ty zatím můžeme nechat prázdné. Petr: Ne můžeme, ale 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! Už nemáme 10.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The form of the numeral 2 depends on the gender of the noun which follows it: dva pokoje dvě koupelny dvě křesla

11. Odpovězte na otázky k textu. 1. Proč měli Eva a Petr štěstí? 2. Jaký nábytek dají do ložnice? 3. Co dají do kuchyně a do obýváku? 4. Co chtěl vždycky mít v obýváku Petr?

POZOR:

5. Chce Eva taky mít křeslo? 6. Co chtějí koupit do kuchyně? 7. Jaké židle viděla Eva včera? Byly levné? 8. Proč musí Eva a Petr nechat něco prázdné?

12. Výrazy v nominativu a akuzativu plurálu doplňte k výrazům v singuláru. Všimněte si, jaké 3 koncovky se zde objevují. byty | křesla | pokoje | koupelny | balkony | garáže | skříně | koberce | obrazy | zrcadla | zahrady | lampy | sporáky | židle | ledničky

balkony

1. balkon – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. byt –

2. obraz –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. skříň – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. koupelna – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. garáž –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. lednička – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. křeslo – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. židle –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. lampa – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. zrcadlo –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. koberec – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. sporák – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. zahrada –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 Lekce 7 • Česky krok za krokem 1

cv. 12

15. pokoj –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Nominativ a akuzativ plurálu (první a čtvrtý pád množného čísla) • The nominative and accusative plural The highlighted verbs in exercise 10 are in the nominative and accusative plural. The forms of these two grammatical cases are identical (with the exception of the masculine animate). adjectives

Mi F

To jsou... Hledám...

N

nouns

-ý adjectives

-í adjectives

1st declension group* Ma/Mi nouns ending in nom. sg. in a consonant without a hook, F nouns ending in -a and N nouns ending in -o

2nd declension group** Nouns ending in nom. sg. in a consonant with a hook, -e/-ě, -c, -j and -tel

nové

moderní

byty

koberce

nové

moderní

koupelny

židle, kanceláře

nová

moderní

křesla

3rd declension group Ma nouns ending in nom. sg. in -a, F nouns ending in -st and N nouns ending in -í

místnosti

In everyday spoken Czech, mainly in the western part of the country, you’ll hear: nový pokoje, nový židle, nový křesla. Memorize the irregular forms of the plural: dům – domy, stůl – stoly, člověk – lidé, lidi, dítě – děti. Compare the examples in the table with the model sentence containing the most common declension patterns: To jsou/Hledám nové moderní obchody, nové moderní školy, nové moderní restaurace a nová moderní kina. A table containing a summary of all the patterns in the plural can be found on p. 203. For more information about the nominative, see p. 215, and for more information about the accusative, see p. 218. Note that the table does not include the masculine animate. You’ll learn more about its forms in lesson 21.

13. Představte si, že si zařizujete nový byt. Co kupujete? Doplňte koncovky plurálu adjektiv a substantiv. Kupuju 1. zelen. . . . . . . sedačk. . . . . . .

4. star. . . . . . . křesl. . . . . . .

7. nov. . . . . . . stol. . . . . . .

2. červen. . . . . . . lamp. . . . . . .

5. bíl. . . . . . . myčk. . . . . . .

8. hezk. . . . . . . židl. . . . . . .

3. velk. . . . . . . van. . . . . . .

6. krásn. . . . . . . zrcadl. . . . . . .

9. modr. . . . . . . koberc. . . . . . .

14. Přečtěte si ještě jednou cvičení 13. Všechna -ý adjektiva nahraďte výrazem moderní. Například: zelené sedačky – moderní sedačky

Numerálie (číslovky) 1 a 2 • The numerals 1 and 2 When we’re counting, we say: jedna, dva, tři... When we use the numbers 1 and 2 together with nouns, the form of the numeral changes according to the noun’s gender: jeden byt, jedna koupelna, jedno křeslo, dva byty, dvě koupelny, dvě křesla. Note: The nominative plural is used after the numerals 2, 3 and 4 (see the table above). The numbers 5 and higher require the use of the genitive plural. For more information about counting in Czech, see p. 222.

15. Co vidíte v obchodním centru? Podtrhněte dva nebo dvě a doplňte, co je to.

křesla

1. dva / dvě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. dva / dvě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. dva / dvě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. dva / dvě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. dva / dvě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. dva / dvě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. dva / dvě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. dva / dvě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. dva / dvě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. dva / dvě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. dva / dvě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. dva / dvě

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lekce 7 • Česky krok za krokem 1

61


Hledáme ubytování 1. Porovnejte. Jaký je rozdíl, když řeknete...? Hledám byt. × Hledám ubytování.

2. Kde obvykle bydlíte, když cestujete? v hotelu

v hostelu

v penzionu

v kempu

v karavanu

CD1: 71

3.

Tom a jeho tři kamarádi chtějí jet na hory lyžovat. Tom telefonuje do penzionu. Odpovězte na otázky.

1. Kdy chtějí Tom a jeho kamarádi jet na hory? 2. Chtějí jednolůžkové, nebo dvoulůžkové pokoje? 3. Je v penzionu volno? 4. Kolik stojí pokoj? 5. Má penzion internetové stránky? CD1: 71

4.

Poslouchejte ještě jednou. Doplňte dialog.

Recepční: Prosím, penzion Vysoká hora. Co pro vás můžu udělat? Tom: Dobrý den, Tom Brown. Prosím vás, máte volné 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 22. do 23. 3.? Recepční: Promiňte, nějak špatně vás slyším. Odkdy 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Tom: Od 22. do 23. března. Recepční: Aha, a kolik pokojů chcete? Tom: Dva 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recepční: Tak moment… Ano, máme 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A teď na jaře máme slevu: když přijedete už v pátek, cena bude jenom 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . korun za osobu a noc. Tom: A je v ceně snídaně? Recepční: 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tom: Tak dobře, můžete mi ty pokoje rezervovat? Recepční: Ano, ale prosím vás, můžete mi to taky poslat e-mailem? Adresa je vysokahora@centrum.cz. Nebo můžete vyplnit formulář na internetu na 7.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tom: Dobře. Tak děkuju, na shledanou.

PAMATUJTE SI: Revise how to read e-mail and internet addresses out loud: @ zavináč . tečka cz cé-zet www vé-vé-vé

Recepční: Taky děkujeme a 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Na shledanou.

5. Co to znamená? Spojte. 1. osoba 2. sleva 3. jednolůžkový pokoj 4. dvoulůžkový pokoj

A. pokoj pro jednu osobu B. člověk C. když platíme míň D. pokoj pro dvě osoby

POZOR:

6. Spojte otázky a odpovědi. 1. Máte volné pokoje? 2. Kolik stojí jednolůžkový pokoj? 3. Nemáte teď nějakou slevu? 4. Je v ceně i snídaně? 5. Můžu mít v penzionu psa? 6. Prosím vás, je tam wifi?

A. Ne, není. Snídaně se platí zvlášť. B. Máme, ale už jenom dvoulůžkové. C. 400 korun za osobu a noc. D. Ano, ale za příplatek 50 korun na den. E. Samozřejmě, je v hotelu zdarma. F. Bohužel už ne, slevu jsme měli jen na jaře.

Snídaně se platí zvlášť. Breakfast is paid seperately. For more about the reflexive passive, see p. 188.

7. Kdy je to? Doplňte k fotografiím. Kdy mají obvykle horské hotely a penziony slevu? v zimě | v létě | na jaře | na podzim

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Lekce 7 • Česky krok za krokem 1

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cv. 4

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Datum • The date To ask about the date we say: Kolikátého je dneska? What’s the date today? Odkdy dokdy? From when until when? You can read the date in two ways, e.g. the date 1. 1. can be read: prvního první or prvního ledna. den day

měsíc month

rok year

1. prvního 2. druhého 3. třetího 4. čtvrtého 5. pátého 6. šestého 7. sedmého 8. osmého

1. první / ledna 2. druhý / února 3. třetí / března 4. čtvrtý / dubna 5. pátý / května 6. šestý / června 7. sedmý / července 8. osmý / srpna 9. devátý / září 10. desátý / října 11. jedenáctý / listopadu 12. dvanáctý / prosince

1999 we read: devatenáct set devadesát devět 2015 we read: dva tisíce patnáct

9. devátého 10. desátého 11. jedenáctého 12. dvanáctého... 20. dvacátého 21. dvacátého prvního... 30. třicátého

The day is an ordinal number in the genitive sg. (prvního, druhého, třetího...) and the month is an ordinal number in the nominative sg. (první, druhý, třetí...).

8. Kolikátého je dneska? Kolikátého máte narozeniny? 9. Kolikátého je? Doplňte. Pak čtěte datum nahlas. Například: 1. 7. 2015 – prvního sedmý/prvního července dva tisíce patnáct

1. 2. 6. 2006 –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 28. 2. 2010 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 14. 1. 1998 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 1. 4. 1973 –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 18. 8. 1959 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 9. 5. 2011 –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.

Představte si, že jedete do hotelu. Mluvíte s recepční. Hotel .... (jméno), prosím?

Dobrý den, .... (vaše jméno). Prosím vás, máte volný pokoj od .... (datum) do .... (datum)? A jaký? Jednolůžkový, nebo dvoulůžkový? ....

Kolik stojí noc se snídaní? ....

korun.

A prosím vás, je tam internet / wifi / parkoviště? ....

Aha, děkuju. Můžete mi ten pokoj rezervovat? Ano, prosím vaše celé jméno, e-mail a telefonní číslo. ....

Děkuju, těšíme se. Na shledanou!

11.

Přijel/a jste do hotelu. Vyplňte formulář na recepci.

UBY TOV ACÍ FOR MUL ÁŘ Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Číslo pasu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Termín pobytu: od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cv. 9, cv. 9

Lekce 7 • Česky krok za krokem 1

63


S LOV N Í B A N K A

Nábytek a zařízení

koberec carpet

křeslo armchair

kuchyňská linka kitchen cabinet

lampa lamp

lednička fridge

myčka dishwasher

postel bed

pračka washing machine

pohovka/sedačka/gauč sofa, couch

skříň wardrobe

sprcha shower

stůl table

vana bath

zrcadlo mirror

židle chair

64 Lekce 7 • Česky krok za krokem 1

cv.

T


LEKCE

8

Plánujeme víkend

Plánujeme víkend Eva a pan profesor Higgins Můj víkend Slovní banka: Co děláme, když máme volno

1. Je sobota ráno. Eva a Petr mají o víkendu volno. Podívejte se na obrázky. Kdo je asi víc unavený? CD1: 72

2.

Poslouchejte dialog. Co Eva a Petr plánují? Označte správné odpovědi.

1. Eva a Petr

3. Večer

a) budou doma. b) budou v práci. c) budou ve škole.

a) půjdou do kina. b) půjdou na návštěvu. c) půjdou na koncert.

2. Celý den

4. V neděli

a) budou spát. b) budou odpočívat. c) se budou dívat na televizi.

a) pojedou na hory. b) pojedou na Slovensko. c) pojedou na výlet.

CD1: 72

3.

Poslouchejte ještě jednou. Doplňte text.

Eva: Tak co myslíš, co dneska budeme dělat? Petr: Já jsem nějaký 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budeme 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a celý den budeme odpočívat, ne?

Eva: Tak dobře. Ale co večer? Petr: Večer půjdeme 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ano? Koupím lístky. Eva: Fajn. A co v neděli? Pojedeme někam 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! Petr: 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Ne, nechce se mi... Eva: Tak dobře. Ty budeš doma a já pojedu sama. Petr: Tak to ne. Sám doma nebudu. Já pojedu 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !

4. Spojte části vět. 1. Co budeme dělat 2. Ale co 3. Koupím 4. Já jsem nějaký 5. Já pojedu na výlet

PAMATUJTE SI:

A. unavený. B. večer? C. lístky. D. sama. E. o víkendu?

Nechce se mi. I don’t feel like doing it.

Futurum (budoucí čas) • The future tense The highlighted verbs in the text are in the future tense. Czech has four types of future tense. Complete the tables:

1. sloveso být the verb být

2. imperfektivní slovesa imperfective verbs

3. “krátká” slovesa pohybu jít, jet a letět “short” verbs of motion jít, jet and letět

.................

.................

půjdu

.................

poletím

koupím

ty

budeš

.................

půjdeš

pojedeš

.................

.................

on...

.................

bude

.................

.................

poletí

.................

my

budeme

.................

půjdeme

.................

poletíme

.................

vy

.................

budete

.................

pojedete

.................

.................

oni

budou

budou

půjdou

pojedou

poletí

koupí

+ infinitive

For more information about the difference between perfective and imperfective verbs, see p. 103. For more information about the “short” (determinate) and “long” (indeterminate) verbs of motion, see p. 90.

cv. 3

4. perfektivní slovesa perfective verbs

In everyday spoken Czech you’ll hear the pronunciation půjdu [pudu], půjdeš [pudeš], půjde [pude] etc. Lekce 8 • Česky krok za krokem 1

65


5. Procvičujte budoucí čas slovesa být. Například: (já – být) doma. – Budu doma.

6. Procvičujte budoucí čas imperfektivních sloves. Například: O víkendu (já – vařit). – O víkendu budu vařit.

1. Můj kolega (být) v sobotu v práci. 2. Zítra (já – být) na univerzitě. 3. V neděli (my – být) celý den doma. 4. V pátek (oni – nebýt) ve škole. 5. Kolegyně (být) o víkendu v kanceláři. 6. (ty – být) ve středu ve firmě? 7. (vy – být) dneska večer v klubu? 8. (ty – být) dopoledne doma? 9. (vy – být) příští rok v České republice?

1. Zítra (my – vstávat) v 6 hodin ráno. 2. Dneska odpoledne (já – psát) test. 3. V zimě (on – lyžovat). 4. V pátek (oni – uklízet). 5. Ráno (já – spát) dlouho. 6. Večer (ty – pracovat) na počítači? 7. Zítra (vy – nakupovat) jídlo a pití? 8. V pondělí (ona – učit se). 9. V pátek večer (my – dívat se) na televizi.

POZOR: učit se to learn dívat se na to look at The reflexive se is placed in the second position in a sentence (but not necessarily as the second word).

7. Kde budou zítra? Co budou dělat?

bude 1. Evžen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . doma bude vařit. a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Jakub a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v obchodě

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v práci

3. Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  v restauraci

a

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Josef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ve škole

6. Patricie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v klubu

a

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Procvičujte budoucí čas sloves pohybu. Například: (ty – jít) večer do kina? – Půjdeš večer do kina?

1. (ty – jít) zítra do divadla? 2. V pondělí (já – jít) do školy. 3. (vy – jet) v létě do Francie? 4. O víkendu (my – jet) na výlet. 5. Anna (jít) v pondělí poprvé do práce. 6. Josef (jít) v neděli večer na koncert. 7. Ivan a Tadeáš (jet) ráno do nemocnice. 8. Olga a Andrea (jít) v sobotu na návštěvu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Procvičujte budoucí čas (já-formy). Například: O víkendu (já – uklízet). – O víkendu budu uklízet.

1. Zítra (vstávat) už v 6 hodin. 2. V pondělí (jít) do školy. 3. V pátek (jet) do divadla. 4. Večer (být) doma. 5. Odpoledne (odpočívat). 6. V sobotu (pracovat). 7. Příští měsíc (jet) domů. 8. Příští rok (být) v České republice.

Časové výrazy • Time expressions The following phrases are used in connection with the future: zítra tomorrow příští měsíc next month pozítří the day after tomorrow příští rok next year příští týden next week v budoucnosti in the future

10.

Napište 3 věty o tom, co budete dělat o víkendu. Pak informujte ostatní.

Například: V sobotu budu doma a budu odpočívat. V neděli půjdu do kina/do divadla/do restaurace/na koncert...

66 Lekce 8 • Česky krok za krokem 1

cv. 8, cv. 9

POZOR: Notice the use of the prepositions: do kina, do divadla, do restaurace... (= buildings) × na koncert, na tenis, na oběd... (= events) For more about the prepositions do and na, see p. 68, 83 and 213.


Eva a pan profesor Higgins 1.

Jak už víte, Eva učí češtinu v jazykové škole. Píše Petrovi e-mail o tom, co bude dělat zítra. Přečtěte si text a označte, co je, nebo není pravda.

1. Eva bude zítra vstávat v 5 hodin. 2. Eva bude mít přednášku o češtině. 3. Evin ředitel je nemocný. 4. Pan profesor Higgins půjde na oběd, ale Eva ne. 5. Pan profesor Higgins má na ambasádě kamarády. 6. Pan profesor Higgins nechce jíst typické české jídlo. 7. Eva chce jít v sobotu někam tancovat.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

eva-hanusova@centrum.cz

petr.svoboda@gmail.com Jak se máš?

Ahoj miláčku, jak se dneska máš? Já mám strašně moc práce, naše škola teď připravuje velkou lingvistickou konferenci. Zítra musím vstávat už v 5 ráno. Pojedu na letiště pro pana profesora Higginse z Velké Británie. Pojedeme na konferenci a pan profesor bude mít přednášku o češtině. Celé dopoledne budu moderovat konferenci, protože naše ředitelka je nemocná a ráno musí jít k doktorovi. V poledne půjdeme do restaurace na oběd a pak pojedeme na britskou ambasádu, protože pan profesor tam má kamarády. Potom půjdeme na návštěvu ke kolegovi z mojí školy. Slíbil, že udělá svíčkovou s knedlíky, protože pan profesor chce ochutnat nějakou českou specialitu. Přitom asi zase budeme mluvit o práci. Ale zítra večer poletí pan profesor na Floridu, tak snad budu mít volno. V sobotu budu jenom spát a odpočívat! A v neděli můžeme jet spolu někam na výlet, co myslíš? Měj se hezky, zavolám ti. Eva P. S. Tak, teď jsem dostala nový e-mail. Pan profesor píše, že zítra nepoletí domů, ale chce zůstat o víkendu v Praze. Zve mě na večeři a pak chce jít někam do klubu tancovat :-o. Pomoc! Co mám dělat?

2.

CD1: 73

POZOR:

Poslouchejte a opakujte. Všimněte si, že jednoslabičné prepozice se vyslovují jako jedno slovo s následujícím slovem a slovní přízvuk je na prepozici.

o víkendu [o víkendu] × víkend [víkent] Voiced paired consonants at the end of words are devoiced.

pojedu na letiště, půjdeme na oběd, půjdeme na návštěvu, poletí na Floridu, můžeme jet na výlet, zve mě na večeři

3. Spojte otázky a odpovědi. 1. Proč má teď Eva moc práce? 2. Proč musí Eva moderovat konferenci? 3. Proč půjde pan profesor na ambasádu? 4. Proč Evin kolega udělá na večeři svíčkovou? 5. Co chce Eva dělat v sobotu? 6. Kam chce Eva jet v neděli? 7. Kde chce pan profesor zůstat o víkendu? 8. Kam zve pan profesor Evu?

A. Spát a odpočívat. B. Protože její škola připravuje velkou lingvistickou konferenci. C. Protože pan profesor chce ochutnat nějakou českou specialitu. D. Protože tam má kamarády. E. Na výlet. F. Na večeři a do klubu tancovat. G. Protože její ředitelka je nemocná a musí jít k doktorovi. H. V Praze.

4. Vypište výrazy z e-mailu do tabulky podle toho, jakou prepozici používáme. do

na

k/ke

na letiště

cv. 1, cv. 1

Lekce 8 • Česky krok za krokem 1

67


Vyjádření směru. Otázka kam? • Expressing direction. The question kam? Compare the use of the prepositions do, na and k/ke: kam? where to? do + genitive jít, jet, letět...

na + accusative k/ke + dative

You’ll learn the genitive and dative endings later. At this point, let’s just concentrate on the use of the prepositions do, na and k/ke: The preposition do is used to express movement towards closed or limited spaces. It’s mostly used with continents, states, towns, villages, shops and buildings. The preposition do is used with the genitive. You’ll learn this case in lesson 10 (see p. 82). For the meantime, you can memorize a few useful expressions, e.g. do obchodu to the shop, do školy to school, do restaurace to the restaurant, do kina to the cinema. The preposition na plus the accusative is used with words known as na-words, which are: a) surfaces or open-space localities: Dám knihu na stůl. I’ll put the book on the table. Jdu na nádraží. I’m going to the station. Jedu na letiště. I’m going to the airport. b) activities and events: Jedu na koncert. I’m going to a concert. Jdu na party. I’m going to a party. c) a few public institutions: Jdu na univerzitu. I’m going to university. d) islands and peninsulas: Jedu na Maltu. I’m going to Malta. Jedu na Floridu. I’m going to Florida. e) exceptions: Jedu na Moravu. I’m going to Moravia. Jedu na Slovensko. I’m going to Slovakia. Note: The preposition na, when used for its dynamic meaning (i.e. when it’s used to answer the question kam? where to?) is used with the accusative. However, when used for its static meaning (i.e. when it’s used to answer the question kde? where?) it’s used with the locative (see. p. 52).

The preposition k/ke is used to express movement towards a building and in connection with people. The preposition k/ke is used with the dative. You’ll learn the dative endings, which are largely identical to the locative endings, in lesson 15 (see p. 125). For the meantime, you can memorize a few useful expressions, e.g. k doktorovi to the doctor’s, k doktorce to the (female) doctor’s, ke kamarádovi to a friend’s, ke kamarádce to a (female) friend’s. For more information about how to express direction and location, see the table on p. 213.

5. Doplňte prepozice do, na a k/ke. 1. Chceš jít v sobotu večer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . koncert? 2. Odpoledne musím jet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

poštu.

3. Nemám čas. Jdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oběd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hospody. 4. Šel jsem

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

obchodu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Nechceš jít večer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . diskotéku

nákup.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

klubu Radost?

6. Byla jsem nemocná. Musela jsem jít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . doktorovi. 7. Zítra nemůžu jít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . školy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. O víkendu jsem šla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . výstavu

lekci.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

galerie.

9. Nechceš jít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ten nový film? 10. Monika není doma. Jela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kamarádovi. 11. Příští týden jedu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . služební cestu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Brna.

12. Jedu s kamarádem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . letiště.

6. Kam půjdete nebo pojedete? Procvičujte na-slova. Slova v závorce použijte v akuzativu sg.

POZOR: In everyday spoken Czech the present tense is often used instead of the future tense, e.g.: Večer jdeme (= půjdeme) na návštěvu.

Například: Večer půjdeme na (návštěva). – Večer půjdeme na návštěvu.

1. Odpoledne půjdu na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (hokej).

7. V pátek půjdeme na

2. Maminka půjde ráno na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nákup).

8. Ráno pojedu na ������������������������������������������������������������������������������������������������������� (mítink).

3. V sobotu půjdeme na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (konference).

9. Kolegyně půjde na �������������������������������������������������������������������������������������������������� (pošta).

4. Večer půjdeme na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (koncert).

10. Teď pojedu na ������������������������������������������������������������������������������������������������������ (schůzka).

5. O víkendu pojedeme na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (chata).

11. Příští týden pojedu na služební

6. Rodiče pojedou na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tenis).

12. V červnu pojedu na ���������������������������������������������������������������������������������������� (dovolená).

68 Lekce 8 • Česky krok za krokem 1

cv. 6, cv. 6, cv. 6

����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

(fotbal).

(cesta).


7. Kam půjdete nebo pojedete? Pracujte se slovníkem. Používejte „na-slova“ s prepozicí na v akuzativu podle modelu. Například: Půjdu.../Pojedu...

1. ambasáda –

na ambasádu

14. návštěva – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. dovolená (jako adj.) – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. policie –

3. tenis, hokej, fotbal... –

16. pošta – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. procházka –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. hora, hory – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. rande –

5. chata – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. schůzka – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. internet – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. služební cesta –

7. koncert –

21. snídaně, oběd, večeře –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. konference – 9. lekce –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. stanice – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. letiště – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. toaleta, záchod – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. mítink (= schůze) – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. výlet – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. nádraží –

25. výstava –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. nákup – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. zahrada – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mluvte o sobě. Kam půjdete nebo pojedete zítra, o víkendu, příští týden...? Používejte „na-slova“.

Například: Zítra večer půjdu na návštěvu.

zítra

pozítří dneska

příští týden

9.

jít

koncert

výlet

oběd

nákup

tenis

jet

výstava

pošta

procházka

chata

návštěva

letět

lekce

snídaně

konference

schůze

večeře

o víkendu večer

příští měsíc

příští rok

Zeptejte se spolužáků, jestli půjdou nebo pojedou zítra, pozítří nebo o víkendu na koncert, na výstavu... Připravte si 3 otázky. Pak informujte ostatní, co jste zjistili.

Například: Dneska po lekci půjdu domů a budu... Zítra...

10.

Mluvte o sobě. Co budete dělat dneska po lekci? A co budete dělat zítra? Používejte výrazy z tabulky.

Například: Dneska po lekci půjdu domů a budu spát. Zítra půjdu do kina. ...

jít spát

|

odpočívat

jít do kina |

pracovat na počítači

hrát volejbal

jít na procházku jet na výlet

|

|

|

|

jet na konferenci |

jít na oběd

jít na výstavu do galerie

|

| |

dívat se na televizi

jít na lekci do školy

vstávat v 5 hodin ráno

nakupovat v supermarketu

jet na policii psát e-maily

| |

vařit večeři

být v kanceláři

psát esemesky jet do centra

|

| |

|

telefonovat

uklízet a vařit |

jít do divadla

| |

vařit oběd

jít na večeři jít do muzea

|

jít na koncert

poslouchat hudbu

jet pro kamaráda na letiště |

|

|

číst noviny

|

hrát hry na počítači

jet na dovolenou |

být doma

|

jít domů

11. Porovnejte, jak používáme výrazy dům, domů a doma.

Lekce 8 • Česky krok za krokem 1

69


12. Tom si představuje, že vyhrál v loterii. Podívejte se na obrázky. Co bude mít? Co bude dělat? Například: Bude mít... Nebude pracovat a bude....

13. Tom plánuje, co bude dělat, až vyhraje v loterii. Přečtěte si text. Napište ho v budoucím čase. Můj život je úplně jiný. Mám velkou vilu v Praze 6, velkou zahradu a bazén. Samozřejmě mám taky luxusní auto a řidiče. Nepracuju a celý den odpočívám, jenom dvakrát za týden hraju squash a každý den ráno plavu v bazénu. Už sám nevařím, protože mám kuchaře, který mi vaří nejlepší a nejdražší speciality. Určitě sám neuklízím, mám na to firmu. Nakupuju jenom v luxusních obchodech. Hodně cestuju. V létě jedu na Havaj, kde mám luxusní dům. Mám tam taky jachtu. Nejsem ale egoista, dávám peníze na charitu. A pořád studuju češtinu, protože je to zajímavý jazyk. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

14. Odpovězte na otázky. Odpovídejte celou větou.. Například: Bude Tomův život stejný jako teď? – Ne, nebude. Bude úplně jiný.

1. Jaký bude mít Tom dům? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Jaké bude mít auto? Bude sám řídit? – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Bude pracovat? –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Bude sportovat? –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Bude sám vařit? –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Kde bude nakupovat? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Kam pojede v létě? –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Bude na něco dávat peníze? –

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9. Bude něco studovat? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.

Co podle vás chce Tom dělat dobře a co špatně? Diskutujte.

Například: Myslím, že je dobře, že... Podle mě je špatně, že...

70 Lekce 8 • Česky krok za krokem 1


Můj víkend 1.

Co můžete dělat doma × venku, v létě × v zimě, sám/sama × s kamarády? Procvičujte slovní zásobu na straně 72.

Například: Doma můžu číst, ...

2.

Co rád/a nebo nerad/a děláte? Procvičujte slovní zásobu na straně 72.

Například: Rád čtu. Nerad lyžuju.

PAMATUJTE SI:

3. Kam asi pojedou tito lidé o víkendu? Co tam asi budou dělat?

The expression rád has comparative forms: Rád/ráda čtu. I like reading. Raději se dívám na televizi. I’d rather watch TV. Nejraději spím. Most of all I like sleeping. In everyday spoken Czech the forms radši and nejradši are also used.

Ivan

Oldřich

Richard

Monika

Markéta

CD1: 74

4. 1.

Poslouchejte. Doplňte, kdo to říká.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

říká: Celý týden pracuju, a tak chci o víkendu odpočívat. Doufám, že bude dobré počasí, protože chceme jet

s kamarádkou někam k vodě. Celý den budeme ležet na pláži, opalovat se a plavat. Večer půjdeme na večeři do restaurace a pak tancovat. 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

říká: Já budu o víkendu pracovat. Mám vlastní firmu, a proto nemůžu odpočívat. Budu doma nebo v kanceláři,

jenom v sobotu možná půjdu na tenis. Vím, že pracuju moc, ale jinak to nejde. 3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

říká: Už se těším na víkend. Mám rád přírodu, a proto už v pátek pojedu na hory, někam daleko od civilizace.

Budu spát v lese, lézt na skály a fotografovat hory, zvířata, květiny a stromy. Budu tam sám – jenom já a hory. To bude pohoda! 4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

říká: S manželem máme rádi historii a moc rádi cestujeme. Každý víkend navštěvujeme nějaký hrad nebo

zámek. Tenhle týden pojedeme na zámek Hluboká. Už jsme tam byli, ale chceme tam jet ještě jednou. 5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

říká: Já pojedu s manželkou na chatu, jako každý týden. Chata – to je naše! Budu tam pracovat na zahradě,

koupat se a chytat ryby. Manželka říkala, že v neděli bude dělat jahodové knedlíky. Mňam!

5. Odpovězte na otázky. Například: Kdo rád cestuje spolu s manželem? – Monika.

1. Kdo pojede na hory? –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Kdo nemá o víkendu volno? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Kdo má rád historii? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Kdo bude doma a bude pracovat? – ������������������������������������������������������������������������������

3. Kdo bude tancovat? –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Kdo pojede na chatu? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Kdo pojede na zámek? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Kdo pojede k vodě? –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Kdo bude spát v lese? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Kdo bude pracovat na zahradě? –

6.

POZOR: The verbs chodit to go (by foot) and jezdit to go (by vehicle) or to drive which you’ll find in the vocabulary bank on p. 72, are used in connection with a repeated action, e.g.: Často jezdím na kole. I often ride my bike. For more information about verbs of motion, see p. 90.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Napište text (50 slov) o tom, co budete dělat o víkendu. Používejte slovní zásobu na straně 48 a 72. Lekce 8 • Česky krok za krokem 1

71


S LOV N Í B A N K A

Co děláme, když máme volno

číst* to read

fotografovat, fotit to photograph

hrát* karty, šachy, hry to play cards, chess, games

hrát* na kytaru, na klavír to play the guitar, the piano

chytat ryby; rybařit to fish

jezdit – jet* na kole to ride a bike

chodit – jít* na procházku, na výlet to go for a walk, on a trip

jezdit – jet* na bruslích to go inline skating

luštit křížovku, sudoku to do crossword puzzles, sudoku

lyžovat to ski

odpočívat to relax

opalovat se to sunbathe

plést* to knit

skládat puzzle to do a puzzle

to make something (from wood, from paper)

72 Lekce 8 • Česky krok za krokem 1

cv.

T

vyrábět něco (ze dřeva, z papíru)


LEKCE

9

Lidské tělo

1. Doplňte k obrázku následující výrazy. Jedno slovo nebudete potřebovat, 2 protože ho na fotografii nevidíte.

1

4

A hlava

8

�����������������������������������������

�����������������������������������������

3

Lidské tělo Jak vypadáme? U doktora V lékárně Slovní banka: Lidské tělo

9

�����������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������������������

B vlasy pl.

5

�����������������������������������������

10

�����������������������������������������

11

�����������������������������������������

�����������������������������������������

C nos D oko, pl. oči

12

E ucho, pl. uši

�����������������������������������������

F ústa jenom pl., pusa G krk H ruka, pl. ruce

6

�����������������������������������������

I rameno J noha K koleno L břicho 7

M záda jenom pl.

�����������������������������������������

Nepravidelné formy substantiv v nominativu plurálu (podstatných jmen v prvním pádě mn. čísla) • Irregular nominative plural forms As you already know, the most common nominative and accusative plural endings are -y, -e and -a. Some nouns, however, have irregular plural forms with stem changes, e.g.: oko – oči, ucho – uši, ruka – ruce. Some other nouns only have a plural form, e.g. ústa, záda.

CD1: 75

2.

Poslouchejte a opakujte. Procvičujte výslovnost a dodržujte slovní přízvuk.

oko – oči, ucho – uši, ruka – ruce, ústa, záda

3. Jaké části má lidské tělo? Ukazujte na sobě. Například: To je hlava, to jsou ruce... CD1: 76

4.

Řekněte, jakou část těla ukazují děti na obrázku. Pak poslouchejte písničku a označte u fotografií, jaké části těla slyšíte. Potom je doplňte do textu.

.................

, ramena,

kolena, prsty, kolena,

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

,

..................

, prsty.

.................,

ramena,

kolena,

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................. .............

,

, břicho,

, . . . . . . . . . . . . . . cv. 1, cv. 4

Lekce 9 • Česky krok za krokem 1

73


Jak vypadáme? CD1: 77

1.

Eva bude mít novou kolegyni Věru Dobešovou. Věra potřebuje informace o kurzu, kde bude spolu s Evou učit. Plánují první schůzku. Kdy se sejdou? Jak Věra vypadá?

2.

Poslouchejte ještě jednou. Doplňte informace do textu.

CD1: 77

Eva: Prosím? Věra: Dobrý den, Dobešová, vaše nová kolegyně. Budu učit ve vaší škole. Eva: Á, dobrý den, paní Dobešová. Můžeme se někdy sejít? Věra: Určitě. Hodí se vám to třeba ve čtvrtek ve 1. Eva: Ano, hodí. A kde se sejdeme? Někde 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hodiny?

?

Věra: Ano, co třeba u kostela na náměstí? Eva: Dobře. Já jsem dost 3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a mám světlé 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

ani dlouhé, ani krátké. Věra: A já jsem 5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a mám brýle a krátké 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vlasy.

3. Jaké může mít člověk vlasy, oči a postavu? Škrtněte, co neříkáme. 1. Má krátké – malé – dlouhé – kudrnaté – blond/blonďaté – velké – světlé – hezké – tmavé vlasy. 2. Má malé – velké – světlé – kudrnaté – vysoké – mladé – štíhlé – krásné – tlusté oči. 3. Má starou – vysokou – silnou – malou – krátkou – hezkou – štíhlou – tmavou – střední postavu.

4. Eva učí ve velké jazykové škole a má hodně kolegů. Kdo je kdo na obrázku? Doplňte jména. A Radek

B Alena

je malý, starší a trochu silnější. Má malé černé oči a velký nos. Nemá vlasy, ale má velké uši a velký elegantní knír.

1

C Daniela

je starší elegantní paní. Má modré oči a bílé vlasy. Má štíhlou postavu a brýle.

. . . . . .

2

D Jirka

má blonďaté vlasy a velké modré oči. Je malá a štíhlá. Má hezkou postavu. Vypadá trochu jako Marilyn Monroe.

. . . . . .

. . . . . .

E Zdeňka

je štíhlý, skoro hubený. Je vysoký, má dlouhé ruce, dlouhé nohy a dlouhé vlasy. Má hezké hnědé oči a brýle. Vypadá jako hippie.

3

. . . . . .

není ani malá, ani velká, ani tlustá, ani hubená. Má dlouhé vlasy, malou pusu a velký nos.

4

Eufemismy • Euphemisms When we’re talking about people we often use euphemisms, i.e. words which soften negative statements. We don’t say, for example, starý člověk, but starší člověk, and we don’t say that someone is tlustý, but that they’re silný or silnější. 5.

Povídejte si.

a) Jak vypadají vaši příbuzní, kamarádi, váš oblíbený zpěvák…? Například: Můj bratr je... Má... Moje sestra je... Má...

b) Jak jste vypadal/a, když jste byl/a malý/á? Například: Byl/a jsem... Měl/a jsem...

74 Lekce 9 • Česky krok za krokem 1

POZOR: Notice the difference: velký (dům) × vysoký (dům, člověk)

5

. . . . . .


U doktora CD1: 78

1.

Marina telefonuje k doktorce. Mluví se zdravotní sestrou. Poslouchejte. Co říká Marina (M)? Co říká zdravotní sestra (S)?

1. Chtěla bych se objednat.

M

S

2. Bolí mě hlava a v krku a je mi špatně.

M

S

3. Je vám špatně?

M

S

4. Tak můžete přijít hned.

M

S

5. Od sedmi ráno do pěti odpoledne.

M

S

CD1: 79

2.

Marina je u doktorky. Poslouchejte. Co je, nebo není pravda?

1. Marina nemá kartičku pojištění. 2. Marina má strach, že má zase angínu. 3. Má teplotu 38. 4. Musí hodně pít, třeba alkohol. 5. Musí brát jednou denně Paralen nebo Ibalgin.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

CD1: 79

3.

Doplňte informace do textu. Pak kontrolujte poslechem.

Sestra: Tak prosím, kdo je další? Pojďte dál! Máte kartičku pojištění? Marina: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tady je. Doktorka: Dobrý den! Tak co potřebujete?

PAMATUJTE SI:

Marina: Paní doktorko, bolí mě 2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a taky hodně v krku.

jednou/dvakrát/třikrát denně = jednou/dvakrát/třikrát za den

Nedávno jsem měla ošklivou angínu, tak mám strach, že ji mám zase. Doktorka: Aha. A máte teplotu?

Marina: Mám jenom 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ale je mi 4.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doktorka: Tak otevřete ústa... Řekněte á. Marina: Ááá... Doktorka: No, angína to není, máte jenom virózu. Musíte brát 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . denně Paralen nebo Ibalgin. Můžete taky brát vitamín C a musíte hodně pít, třeba 6.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nebo 7.  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. Spojte věty. Kdo to říká? Doktor, nebo pacient? 1. Bolí mě 2. Je mi 3. Otevřete 4. Můžete brát 5. Máte 6. Myslím, že máte

5.

A. ústa. B. vitamín C. C. virózu. D. teplotu? E. špatně. F. celé tělo.

CD1: 80

Poslouchejte a opakujte. Procvičujte p a b. Dodržujte slovní přízvuk a větný rytmus.

Chtěla bych se objednat. Pojďte dál [poťte dál]. Co potřebujete? Mám teplotu. Musíte hodně pít. × Bolí mě hlava. Musíte brát Ibalgin. Můžete brát vitamín C.

Personální pronomina v dativu a akuzativu (osobní zájmena ve třetím a čtvrtém pádě) • Personal pronouns in the dative and accusative Compare: Co vás/tě bolí? What is hurting you? – Bolí mě hlava. My head hurts. Co vám/ti je? What’s wrong with you? – Je mi špatně. I don’t feel well. All the personal pronouns decline. Here are the personal pronouns in the nominative, dative and accusative: nominative dative accusative

já mi mě

ty ti tě

on/on mu ho

ona jí ji

ono/to mu ho

my nám nás

vy vám vás

oni jim je

These forms of the personal pronouns (called short forms) are unstressed. They cannot appear at the beginning of a sentence and are placed in the second position of a sentence. Compare: Vás co bolí? > Co vás bolí? For more information about the second position in Czech sentences, see p. 209. To keep things simple, in this textbook we use the plural pronoun oni instead of oni, ony, ony, ona (notice the difference in form in terms of gender denoted by colours). A complete table of all the case endings for personal pronouns can be found on p. 222.

6. Doplňte zájmeno v akuzativu (1-6) a dativu (7-12). Například: Bolí . . . . . . . . . . . (já) noha. Bolí mě noha. Je . . . . . . . . . . . . (já) špatně. Je mi špatně.

1. Bolí

. . . . . . . . . . .

(ty) hlava?

4. Bolí

. . . . . . . . . . .

(ona) v krku.

7. Je . . . . . . . . . . . . . . (vy) špatně?

10. Je . . . . . . . . . . . . (ty) špatně?

2. Bolí

. . . . . . . . . . .

(on) oko.

5. Bolí

. . . . . . . . . . .

(vy) ucho?

8. Je . . . . . . . . . . . . . . (ona) špatně.

11. Je . . . . . . . . . . . . (on) špatně.

3. Bolí

. . . . . . . . . . .

(my) břicho.

6. Bolí

. . . . . . . . . . .

(oni) nohy.

9. Je . . . . . . . . . . . . . . (oni) špatně.

12. Je . . . . . . . . . . . . (my) špatně.

cv. 1

Lekce 9 • Česky krok za krokem 1

75


7. Co říkají lidé na fotografiích? Například: 1. Bolí mě zub.

1

2

3

4

5

6

8. Podívejte se na fotografie ve cvičení 7. Ptejte se a reagujte podle modelu. Například: Bolí ho břicho? – Ne, bolí ho zub.

9. Jaký problém mají tito pacienti? A. mít rýmu B. mít angínu C. mít migrénu

Má angínu.

D. mít chřipku E. mít průjem F. mít horečku

G. mít depresi H. mít zlomenou ruku I. mít zlomenou nohu

J. mít alergii na pyl K. mít kašel L. mít diabetes/cukrovku

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Představte si, že jste u doktora. Tvořte dialog. Dobrý den. Tak co vás bolí? Dobrý den. Bolí mě... Je mi špatně.

A bolí vás taky...? / Bolí to tady? Ano, bolí./Ne, nebolí.

PAMATUJTE SI: This is how we say our temperature: Mám 37,5. = Mám třicet sedm pět.

A máte teplotu? Ano, mám... (kolik)./Ne, nemám. Myslím, že máte... Musíte brát tenhle lék ... denně. /Musíte jet do nemocnice.

11. Doplňte sloveso bolet v minulém čase.

Compare the forms of the verb bolet in the past tense: Bolelo mě břicho. Bolel mě zub. Bolely mě nohy. Bolela mě hlava. 76 Lekce 9 • Česky krok za krokem 1

cv. 9

1.

�����������������������������������������������������

mě oko.

5.

����������������������������������������������������

2. 3.

��������������������������������������������������

mě noha.

6.

����������������������������������������������

���������������������������������������������������

mě zuby.

7.

����������������������������������������������������

4.

���������������������������������������������������

mě ucho.

8.

������������������������������������������������

mě ruce.

mě koleno. mě ruka.

mě v krku.


12.

Podívejte se na obrázky. Co bolí pana Jandáka, paní Malou a Lucku?

PAMATUJTE SI:

Například: Pana Jandáka bolí... Paní Malou bolí... Lucku bolí...

13.

37 oC – 38 oC = zvýšená teplota 38 oC a víc = horečka

Čtěte 3 dialogy. Doplňte, kdo – pan Jandák (J), paní Malá (M), nebo Lucka (L).

1. Kdo bude mít narozeniny? – . . . . . . . . . . . . . . .

6. Kdo nemá dole jeden zub? – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Kdo má horečku? –

7. Kdo má angínu? –

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Kdo měl naposled antibiotika před rokem? – . . . . . . . . . . . . .

8. Kdo potřebuje sanitku? – . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Kdo musí jet do nemocnice? – . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Kdo dostal antibiotika? – . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Kdo musí být doma a hodně pít? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Kdo musí přijít příští týden? –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dialog 1 Doktorka: Dobrý den. Tak jak se máte? Co vás bolí? Pan Jandák: Dobrý den. Bolí mě břicho a je mi špatně. Doktorka: A máte teplotu? Pan Jandák: Ano. Mám 39,2. Doktorka: Tak se svlékněte a lehněte si, prosím. Bolí to tady? Pan Jandák: Au! To bolí! Doktorka: Hm. Myslím, že to může být apendicitida. Musíte jet do nemocnice. Zavolám sanitku. Dialog 2 Doktor: Dobrý den, tak co potřebujete, paní Malá? Paní Malá: Pane doktore, já mám takový problém. Tady nahoře mě bolí tenhle zub. Doktor: Aha... No, ten zub musí ven. Sestra vás objedná. Paní Malá: Dobře. A ještě něco, pane doktore, tady dole nemám jeden zub. Můžete mi tam dát nový? Za měsíc budu mít narozeniny a budeme slavit, a tak chci mít všechno v pořádku. Doktor: Samozřejmě, paní Malá, uděláme vám nový zub a budete zase krásná! Dialog 3 Doktorka: Dobrý den, paní Peštová. Ahoj, Lucko. Ty jsi dneska nějaká smutná. Paní Peštová: Dobrý den, paní doktorko. Lucka je nemocná, dneska ráno měla jen zvýšenou teplotu, ale včera večer měla 38,5. Doktorka: A bolí ji v krku? Paní Peštová: Ano, bolí. Doktorka: Otevři pusu, Lucko! ... Aha, hm, to je ošklivá angína. Musí dostat antibiotika. Nemá Lucka alergii na penicilin, paní Peštová? Paní Peštová: Ne, alergii nikdy neměla. Doktorka: A kdy měla antibiotika naposled? Paní Peštová: Naposled měla Ampicilin před rokem. Měla těžkou bronchitidu. Doktorka: Tak dobře. Bude brát tenhle lék jednou za osm hodin. Musí být doma, ležet a hodně pít. Tady máte recept, paní Peštová. Víte, že dole je nová lékárna? Paní Peštová: Ano, vím, děkuju. Doktorka: Tak za týden přijdete na kontrolu.

14.

Čtěte dialogy ještě jednou. Označte, co je správně.

1. Pana Jandáka bolí noha / břicho / ruka. 2. Má teplotu 38,6 / 38,5 / 39,2. 3. Doktorka zavolá kolegy / sanitku. 4. Paní Malou bolí zub nahoře / dole. 5. Paní Malá nemá zub nahoře / dole. 6. Paní Malá chce být krásná, protože bude mít narozeniny / budou Vánoce. 7. Lucku bolí v krku / hlava. 8. Lucka nemá alergii na antibiotika / na kočky. 9. Lucka musí brát lék jednou za šest hodin / jednou za osm hodin. cv. 13, cv. 13

Lekce 9 • Česky krok za krokem 1

77


Výrazy s objektem v akuzativu (výrazy s předmětem ve čtvrtém pádě) • Accusative object-centred expressions Compare:

To je pan Jandák. This is Mr. Jandák × Pana Jandáka bolí břicho. Mr Jandák’s got a stomachache. To je paní Malá. This is Mrs. Malá × Paní Malou bolí zub. Mrs. Malá’s tooth hurts. To je Lucka. This is Lucy × Lucku bolí v krku. Lucy’s got a sore throat. Accusative object-centred expressions express feelings, emotions and relationships. A person or animal is the object (in the accusative) of those emotions and feelings. Other expressions with different verbs work in a similar way: těšit (usually used when you meet someone for the first time): Těší mě. Pleased to meet you. bavit: Baví mě fotbal. I like football. zajímat: Zajímá mě literatura. I’m interested in literature. You can also compare similar expressions with the dative on p. 132.

15. Co je bolí? Doplňte formy akuzativu sg. Například: (Sestra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bolí záda. – Sestru bolí záda.

1. (Maminka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bolí hlava.

6. (Bratr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bolí břicho.

2. (Babička)

7. (Syn)

3. (Dcera)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bolí koleno.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bolí oko.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. (Tatínek)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bolí záda.

bolí rameno.

4. (Kamarádka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bolí v krku.

9. (Dědeček) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bolí zub.

5. (Kočka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bolí noha.

10. (Pes) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bolí ucho.

CD1: 81

16.

Jarmila, David a Laura mají nějaký problém. Poslouchejte 3 dialogy. Označte, co slyšíte.

1. Jarmilu bolí

3. Davida bolí

5. Lauru bolí

a) hlava a uši. b) hlava a oči. c) hlava a břicho.

a) noha. b) hlava. c) zub.

a) ruka. b) noha. c) oko.

2. Jarmila nejdřív půjde

4. David asi pojede

6. Laura pojede

a) k praktickému lékaři. b) k očnímu lékaři. c) na alergologii.

a) do nemocnice. b) na pohotovost. c) k zubaři.

a) na chirurgii na operaci. b) na chirurgii na polikliniku. c) na chirurgii do nemocnice.

PAMATUJTE SI: In everyday spoken Czech the formal word lékař, lékařka is replaced by doktor, doktorka. You’ll also hear the expressions on the right: zubní lékař – zubař oční lékař – očař praktický lékař – praktik

17. Kdy tito doktoři a doktorky pracují? Například: Doktorka Bartošová pracuje v pondělí a ve středu od sedmi do dvanácti, a pak...

MUDr. ALENA BARTOŠOVÁ

MUDr. JIŘÍ BROŽ

PRAKTICKÁ LÉKAŘKA

ZUBNÍ LÉKAŘ

Po, St: Út, Čt: Pá:

7.00 –12.00 ---- 7.00 –12.00

13.00 –17.30 13.00 –17.00

Po, St: 7.00 –18.00 Út, Čt: 10.00 –16.00 Pá: ----

MUDr. LUCIE SLAVATOVÁ CHIRURGIE

Po, St: 7.00 –18.00 Út, Čt: 13.00 –17.00 Pá: 7.00 –12.00 (plánované operace)

MUDr. EMIL HOLUBEC

MUDr. JAROSLAV KOLÁŘ

MUDr. JAN PONDĚLÍČEK

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST

OČNÍ ORDINACE

NEUROLOGIE

Denně:

7.00 –12.00 13.00 –17.00

dopoledne: akutní případy odpoledne: po objednání

Po, Út, St: Čt: Pá:

7.00 –16.00 7.00 –18.00 ----

Po, St: Út, Čt: Pá:

18. Odpovězte na otázky. 1. Který den nemůžete jít k očnímu lékaři? 2. Kdy operuje doktorka Slavatová? 3. Jak se jmenuje dětský doktor? 78 Lekce 9 • Česky krok za krokem 1

4. Musíte se u praktické lékařky pro dospělé objednávat? 5. Může jít vaše dítě ve středu na neurologii? 6. Můžete jít v pátek k zubaři?

7.00 –18.00 (dospělí) 7.00 –18.00 (děti) pouze objednaní pacienti


V lékárně 1. Porovnejte tyto výrazy. Co znamenají? lékař – lék – lékárna – léčit – léčit se

2. Co znamenají nápisy, které můžete vidět v lékárně? Rozumíte? VÝDEJ NA RECEPT

VÝDEJ BEZ RECEPTU

DISKRÉTNÍ ZÓNA

PŘISTUPUJTE JEDNOTLIVĚ

3. Co je to? Doplňte k fotografiím. Pozor, 3 výrazy nebudete potřebovat. sirup na kašel | vitamín C | antidepresiva | krém na opalování | náplast | antikoncepce | obvaz | oční kapky | antibiotika

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Co můžete koupit v lékárně bez receptu? Na co musíte mít recept? Například: Bez receptu můžeme koupit... Recept musíme mít na...

CD1: 82

5.

Alena Weinerová je v lékárně. Poslouchejte a odpovězte na otázky.

1. Jaké léky kupuje?

2. Kolik stojí celý nákup?

3. Jak Alena platí – hotově, nebo kartou?

CD1: 82

6.

Doplňte text. Pak kontrolujte poslechem.

Alena: Prosím vás, potřebuju nějaký lék na kašel. Musím mít recept? Lékárník: Ne, nemusíte. Jaký lék chcete? Máme tady tablety za 116 korun a 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . za 67 korun. Alena: Tak ten sirup. Lékárník: Takže tady je. Bere se třikrát denně. Alena: Dobře. A pak potřebuju nějaké 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro vnuka. Lékárník: Jak je starý? Alena: Je mu 8 let. Lékárník: Aha. Tak tady jsou. Používají se 3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . za den podle návodu. Alena: Tak to je všechno, děkuju. Lékárník: A je to 4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . korun. Alena: Můžu platit 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Lékárník: Určitě, můžete. Zadejte PIN a zmáčkněte OK.

POZOR: Používají se ...krát za den podle návodu. Take the medication ...times a day according to the instructions. For more about the reflexive passive, see p. 188.

Prepozice (předložky) pro, za, na • The prepositions pro, za, na Also notice that the prepositions za and na are, among other things, used in connection The accusative is used after the highlighted prepositions pro, za with time: and na in the text. Compare their use and complete the examples in the text: Musíte ten lék brát třikrát za den. You have to take the medicine three times a day. pro + people: nosní kapky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Za jak dlouho přijedeš? How long till you get here? – Za hodinu. An hour. Na jak dlouho přijedeš? How long are you coming for? – Na dva týdny. For two weeks. za + money: sirup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na + for what (= for what purpose): lék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . For more about time expressions with prepositions, see p. 214.

7. Doplňte prepozice pro, za nebo na. 1. Máte nějaký kvalitní krém

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

opalování?

4. Potřebuju nějaké vitamíny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dceru.

2. Chtěl bych ty oční kapky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 korun.

5. Chtěla bych nějaký čaj

3. Musíte brát antibiotika dvakrát ������������������������������������������������������������������������������ den.

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

spaní.

co je ten lék? – ���������������������������������������������������� rýmu. Lekce 9 • Česky krok za krokem 1

79


S LOV N Í B A N K A

Lidské tělo

břicho stomach

hlava head

koleno knee

krk neck, throat

noha, nohy leg, legs

nos nose

oko, oči eye, eyes

ústa coll. pusa mouth

rameno shoulder

ruka, ruce hand, hands

tělo body

ucho, uši ear, ears

vlas, vlasy hair

vous, vousy beard and moustache

zub, zuby tooth, teeth

80 Lekce 9 • Česky krok za krokem 1

cv.

T


LEKCE

10

1.

Místo, kde bydlíme

Místo, kde bydlíme Z práce do práce Pozvání na návštěvu Slovní banka: Obchody

Marina se přestěhovala. Povídejte si. Proč se může člověk chtít přestěhovat? Označte, co jste zažil/a vy.

můj byt byl moc drahý/malý/velký... venku byl hluk

měl/a jsem nepříjemného souseda nebo sousedy štěkal tam pes

blízko byla silnice nebo dálnice byl tam špatný vzduch

nebyla tam příroda

2.

často nefungovalo topení, elektřina, výtah...

Marina píše e-mail své české kamarádce Adéle. Označte, co je/není pravda.

1. Marina měla problémy s bytem. 2. Její starý byt byl moc malý. 3. Marina teď bydlí u kamarádky ze školy. 4. Její nový byt je daleko od bazénu. 5. Marina teď chodí s Petrem. 6. Marina a Tom pojedou v létě na Slovensko. 7. Potom pojedou do Itálie k moři. 8. Pak chce jet Marina do Bulharska, ale Tom nepojede.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

marina.kazakova@seznam.cz

adela.vanickova@centrum.cz Jak se máš?

Ahoj Adélo, jak se máš? Já se mám dobře, ale měla jsem problémy s bytem. Můj starý byt byl moc drahý a taky tam byl ještě jeden problém. Byl blízko restaurace, kde byla v létě každý víkend diskotéka a já jsem nemohla spát, protože tam byl strašný hluk. Musela jsem nějaký čas bydlet u kamarádky ze školy. Teď jsem se přestěhovala do jiného bytu a jsem moc spokojená. Bydlím kousek od bazénu a můžu chodit často plavat. Kolem bazénu je velký park, kam můžu chodit běhat, a hned vedle domu mám obchod s potravinami, lékárnu a drogerii. Taky stanice autobusu je jenom pár minut od domu, takže můžu jezdit do centra, do kina i do divadla. A hlavně tady není diskotéka! Pamatuješ, jak jsem psala, že ve škole, kde studuju češtinu, je ten sympatický kluk, Australan Tom Brown? Tak Tom je teď můj přítel  . Chodíme spolu už čtyři měsíce. Mluvíme anglicky nebo trochu česky a dobře si rozumíme. V létě chceme s Tomem cestovat. V červenci pojedeme na Moravu. Tom tam má tetu. Pak chceme jet asi na týden k moři do Itálie. Budeme bydlet u mé kolegyně. Je Italka a má krásný byt u moře nedaleko od pláže. A v srpnu asi poletím domů do Bulharska, ale jenom sama, bez Toma. Ale to ještě musím naplánovat a hlavně si koupit letenku. Musíš brzy přijet na návštěvu, určitě něco naplánujeme. Měj se krásně a napiš, jak žiješ! Marina

POZOR:

Compare the different meanings: bydlet u kolegyně × bydlet blízko kolegyně

Prepozice s genitivem (předložky s druhým pádem) • Prepositions with the genititve As you know from the previous lessons, after the prepositions z/ze, do and u use the genitive. In the text you’ll see highlighted expressions with other prepositions which also take the genitive. bez without od from uprostřed in the middle

blízko near kolem, okolo around, along vedle next to

do to, until u by,at, near, at someone’s place z from

Of course, other prepositions can also be used to describe places where we live. E.g. před in front of, before, nad above, pod under, below, za behind and mezi between. When used in their static meaning, (i.e used in answer to the question where?) these prepositions take the instrumental (see p. 138). For more information about how to express direction and location, see the table on p. 213.

3.

CD1: 83

Poslouchejte a opakujte. Všimněte si, že jednoslabičné prepozice se vyslovují jako jedno slovo s následujícím slovem a slovní přízvuk je na prepozici.

do jiného bytu, kousek od bazénu, do Itálie, nedaleko od pláže, do Bulharska, bez Toma, u moře cv. 2

Lekce 10 • Česky krok za krokem 1

81


4. Na obrázku je náměstí, blízko kterého teď Marina bydlí. Co kde je? Například: Kolem / vedle pošty je kavárna.

1. Blízko / uprostřed města je hrad. 2. Uprostřed / vedle města je kašna. 3. Kolem / uprostřed kašny jsou stromy.

4. Vedle / kolem banky je pošta. 5. Blízko / kolem pošty je škola. 6. Kolem / vedle kavárny je pošta.

7. Kolem / u kašny stojí dva lidé. 8. Od / u školy stojí velké auto. 9. Kolem / od školy běhají děti.

Genitiv singuláru (druhý pád jednotného čísla) • The genitive singular The highlighted forms in bold in exercise 2 are in the genitive singlar.

question

nouns

koho? čeho?

1st declension group Ma/Mi nouns ending in nom. sg. in a consonant without a hook, F nouns ending in -a and N nouns ending in -o

2nd declension group Nouns ending in nom. sg. in a consonant with a hook, -e/-ě, -c, -j and -tel

Ma

doktora

lékaře

obchodu

počítače

školy

restaurace, kanceláře

kina

letiště

Mi F

Jsem u Jdu z/do/od

N

3rd declension group Ma nouns ending in nom. sg. in -a, F nouns ending in -st and N nouns ending in -í

nádraží

Note: A few Mi nouns have the ending -a, e.g. les forest – do lesa, kostel church – do kostela. Compare the examples in the table with the model sentences containing the most common declension patterns: Jsem u doktora. Jdu do obchodu, do školy, do restaurace a do kina. Not all of the patterns for the declensions are listed in the table on this page. For more about the genitive, see p. 216. A table containing a summary of all the patterns in the singular can be found on p. 202.

5. Procvičujte substantiva z 1. deklinační skupiny v genitivu sg. Například: obchod – u obchodu

6. Procvičujte substantiva z 2. deklinační skupiny v genitivu sg. Například: tramvaj – u tramvaje

1. park – uprostřed park. . . . . . .

5. hotel – do hotel . . . . . . .

1. restaurace – do restaurac . . . . . .

5. lékař – od lékař

. . . . .

2. divadlo – kolem divadl . . . . . . .

6. metro – kousek od metr . . . . . .

2. nemocnice – u nemocnic

6. zubař – u zubař

. . . . .

3. banka – kousek od bank . . . . . . .

7. klub – do klub . . . . . .

3. kancelář – blízko kancelář

7. letiště – z letišt

. . . . .

4. kino – u kin . . . . . .

8. kavárna – vedle kavárn. . . . . .

4. práce – z prác

7.

. . . . . .

. . . . . . . . . .

8. parkoviště – z parkovišt . . . . . .

Jaké obchody znáte? Procvičujte slovní zásobu na straně 88. Co je blízko místa, kde bydlíte? Napište o tom 3 věty. Používejte následující výrazy.

Bydlím... Vedle bytu/domu je... Blízko bytu/domu je... Kousek od bytu/domu mám...

8.

Ptejte se spolužáků. Najděte někoho, kdo bydlí blízko kina, divadla, supermarketu, nádraží, metra, stanice autobusu atd. Pak informujte ostatní, co jste zjistili.

82 Lekce 10 • Česky krok za krokem 1

cv. 5


Z práce do práce 1.

Povídejte si.

1. Cestujete rád/a? Proč ano/ne?

2. Eva mluví s kolegou Filipem. Podívejte se na obrázky. Co asi Eva a Filip dělali v létě? CD1: 84

3.

Poslouchejte. Odpovězte na otázky.

1. Jaká byla Filipova dovolená? 2. Proč Eva ještě neměla dovolenou? 3. Kam Eva s Petrem pojedou? CD1: 84

4.

Poslouchejte ještě jednou. Doplňte prepozice do a na.

Eva: Ahoj, Filipe, tak jaká byla dovolená? Filip: Krásná! Celé dva týdny jsme cestovali. Nejdřív jsme jeli . . . . . . . . Dánska, z Dánska

. . . . . . . .

Norska

a z Norska . . . . . . . Švédska. Manželka chtěla jet taky

. . . . . . . . .

Island,

ale už jsme neměli čas, tak až příště. No, a co ty? Taky jsi cestovala? Eva: Já? Prosím tě, já jsem šla z práce . . . . . . . . . . práce. Na dovolenou jsem ještě vůbec neměla čas. Učila jsem tady ve škole a na univerzitě, chodila jsem na angličtinu a navíc mě bolela záda. A tak jsem „cestovala“ jenom a pak od doktora maximálně večer

. . . . . . . . .

. . . . . . .

práce, z práce . . . . . . . . . angličtinu, z angličtiny k doktorovi . . . . . . . . . . rehabilitaci

supermarketu . . . . . . . . . nákup. Jenom jednou jsme jeli . . . . . . . . . . koncert

. . . . . . . . .

festival, ale když jsme jeli

z koncertu, tak se nám rozbilo auto. Filip: Hm, to byla smůla. No nic, já jdu domů. Jdeš taky? Eva: Ještě ne, musím tady něco dokončit a pak jdu s Petrem

. . . . . . . . .

. . . . . . . .

cestovní kanceláře. Jo, ty to vlastně ještě nevíš! Za měsíc mám svatbu a pak jedeme

svatební cestu . . . . . . . . Havaj.

Filip: No ne, to je fajn, tak gratuluju! To budeš mít super dovolenou.

Vyjádření směru. Otázky odkud? kam? • Expressing direction. The questions odkud? kam? In order to express movement from one place to another (e.g. using the verbs jít, jet, letět, cestovat...) we use the prepositions z, od, do, na and k/ke. Complete using examples from the text. odkud? from where? z/ze z/ze od

examples from the text

z Dánska z koncertu od doktora

kam? to where?

examples from the text

do ........................................

na ........................................

k/ke ........................................

1. The prepositions z and do plus the genitive are used to express movement from or towards closed or limited spaces. They are mostly used with continents, states, towns, villages, shops and buildings. 2. The preposition z/ze plus the genitive and the preposition na (used here in its dynamic meaning plus the accusative) are used with words known as na-words, which are surfaces, open-spaces, events and activities, a few public institutions (pošta, policie) islands and peninsulas and a few regions and countries (Morava, Slovensko). For a list of the most common ones, see p. 69. 3. The prepositions od plus the genitive and k/ke plus the dative are used to express movement from certain buildings or limited spaces, or towards them, in connection with people. You’ll learn the dative endings, which are largely identical to the locative endings, in lesson 15. For the meantime, you can memorize a few useful expressions, e.g. k doktorovi to the doctor’s, k doktorce to the (female) doctor’s, ke kamarádovi to a friend’s, ke kamarádce to a (female) friend’s. Compare the dative and locative in the table containing a summary of all the patterns on p. 202. For more information about how to express direction and location, see the table on p. 213.

Lekce 10 • Česky krok za krokem 1

83


5. Kam jdete nebo jedete? Doplňte prepozice do nebo na. Například: Jdu . . . . . . . . . . nádraží. – Jdu na nádraží.

1. Jdu . . . . . . . . . . . . . . . restaurace.

6. Jedu . . . . . . . . . . . . . knihovny.

11. Jdu

. . . . . . . . . . . . .

hokej.

2. Jdu . . . . . . . . . . . . . . . cukrárny.

7. Jdu . . . . . . . . . . . . . . . . supermarketu.

12. Jdu

. . . . . . . . . . . . .

lékárny.

3. Jedu . . . . . . . . . . . . . letiště.

8. Jedu . . . . . . . . . . . . . policii.

13. Jdu

. . . . . . . . . . . . .

oběd.

4. Jdu . . . . . . . . . . . . . . . koncert.

9. Jedu .. . . . . . . . . . . . . návštěvu.

14. Jedu . . . . . . . . . . . . nákup.

5. Jdu . . . . . . . . . . . . . . . parku.

10. Jdu

15. Jedu . . . . . . . . . . . . dovolenou.

. . . . . . . . . . . . .

hospody.

6. Co poradíte kamarádovi nebo kamarádce? Hledejte víc možností. Například: Mám velký hlad, ale nemám čas vařit. – Musíš jít do restaurace/do hospody/na oběd.

1. Chci poslouchat hudbu. 2. Chci vidět dobrý film. 3. Potřebuju peníze. 4. Chci vidět zajímavé obrazy. 5. Chci si dát pivo s kamarády. 6. Bolí mě břicho a mám vysokou teplotu. 7. Jsem unavený a smutný. Potřebuju slunce a teplo.

na nádraží | do supermarketu | na koncert | na nákup na hokej | do restaurace | na oběd | na večeři | do práce na dovolenou | do hospody | do kina | na výstavu do galerie | do cukrárny | do nemocnice | na návštěvu do lékárny | do banky | na náměstí | k doktorovi | na letiště

7. Kam? Doplňte prepozice do, na nebo k. Například: Chceme jít . . . . . . . . . . . kina . . . . . . . . . . . . ten nový film. – Chceme jít do kina na ten nový film.

1. Děti nepůjdou . . . . . . . . . . . . . školy, jedou

. . . . . . . . . . . . . .

hory.

9. Zítra pojedu

. . . . . . . . . . . . . . . . .

výlet.

2. Nemám čas, musím jet . . . . . . . . . . . . . . . . práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . mítink.

10. Kdy pojedeš . . . . . . . . . . . . . . . . . babičce?

3. Bolí mě hlava a břicho. Musím jít

11. Promiň, ale musím jít

4. Večer chceme jít

. . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Nechceš jít odpoledne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

doktorovi.

divadla.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

toaletu.

12. O víkendu chceme jít . . . . . . . . . . . . . . . . . . návštěvu . . . . . . . . . . . . . . . . . bratrovi. hokej?

13. Jedu

. . . . . . . . . . . . . . .

letiště.

6. Ve čtvrtek musíme jít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . konferenci.

14. V neděli půjdeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . restaurace . . . . . . . . . . . . . . . . . . večeři.

7. Jedu

15. Nechceš jít zítra . . . . . . . . . . . . . . . . . . koncert

. . . . . . . . . . . . . .

mamince . . . . . . . . . . . . . . . . . . oběd.

8. Jdu . . . . . . . . . . . . . . poštu

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Václavské náměstí.

16. Musíme jet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

klubu?

nákup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . supermarketu.

CD1: 85

Kam jdete nebo jedete? Poslouchejte a opakujte. Všimněte si, že jednoslabičné prepozice se vyslovují jako jedno slovo s následujícím slovem a a slovní přízvuk je na prepozici.

do školy, do práce, do divadla, do klubu, na hory, na mítink, na hokej, na oběd

9.

CD1: 86

Odkud jdete nebo jedete? Doplňte prepozice z nebo ze. Pak kontrolujte poslechem.

Například: . . . . . . . . . . kina – z kina

1. . . . . . . . . . . . nádraží

3. . . . . . . . . . . . koncertu

5.

2.

4.

6. . . . . . . . . . . . hospody

...........

10.

supermarketu

...........

nákupu

...........

restaurace

7.

.. . . . . . . . . .

nemocnice

8. . . . . . . . . . . . práce

9.

. . . . . . . . . . školy

10. . . . . . . . . . . letiště

CD1: 87

Poslouchejte a opakujte. Všimněte si výslovnosti prepozice z a její rozšířené podoby ze.

z = [z]: z nádraží, z restaurace, z hospody, z letiště

z = [s]: z kina, z koncertu, z práce

ze: ze supermarketu, ze školy

11. Odkud jde Evin bratr David? Doplňte prepozice z/ze nebo od.

1. Jde ����������������������� doktora. 84 Lekce 10 • Česky krok za krokem 1

2. Jde ����������������������������� školy. cv. 7, cv. 7

3. Jde ������������������������ babičky.

4. Jde ����������������������������� práce.

5. Jde ������������������ kamaráda.


CD1: 88

12.

Co Tom dělal dneska? Poslouchejte 8 dialogů. Doplňte čísla 1–8. K jednomu obrázku dialog není.

. . . . .

9.

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

1.

. . . . .

13. Podle obrázků 1–9 doplňte, kam Tom šel a kde byl. 1. Tom šel ráno do lékárny. Byl v lékárně. 2. Z lékárny šel k doktorovi. Byl u doktora. 3. Od

šel do

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Byl ve

4. Ze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . šel do

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Byl v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Ze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . šel do

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Byl v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Z

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

šel do

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Byl v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Z

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

šel do

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Byl v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Z

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

šel do

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Byl v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Z

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

šel domů.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Kde to Tom říkal nebo slyšel? A. Prosíme, vypněte si mobilní telefony. | B. Prosím vás, máte něco na bolest? | C. Další, prosím. | D. Pro dospělého, nebo pro dítě? E. Tak co vás bolí? | F. Tady zub vlevo nahoře. | G. Tak, teď zkontrolujeme domácí úkol. | H. Jogurty jsou tamhle vedle másla. I. Já už mám hlad! | J. Tak prosím, co si dáte? | K. Otevřete ústa, podíváme se na to.

15.

Jaké obchody znáte? Do jakého obchodu chodíte často, někdy, málokdy...? Kam nechodíte nikdy?

Například: Často chodím do papírnictví. Nikdy nechodím do...

16. Spojte názvy obchodů a příbuzné výrazy. Pak řekněte, co je na fotografiích vedle cvičení. 1. cukrárna 2. elektro 3. lékárna 4. květinářství 5. papírnictví 6. oční optika 7. zelenina 8. knihkupectví

17.

A. lék B. květina C. cukr D. zelená barva E. kniha, knížka F. papír G. elektrárna H. oko

1

2

3

4

5

V jakém obchodě jste byl/a naposled? Proč?

Například: Včera jsem byl v papírnictví. Potřeboval jsem papíry do kopírky.

cv. 12

Lekce 10 • Česky krok za krokem 1

85


Pozvání na návštěvu 1. V České republice je 1. května státní svátek. Víte, proč se tento svátek slaví? a) Vznikla Česká republika. b) Je Svátek práce. c) Začíná jaro.

2.

Marina zve českou kamarádku Adélu na návštěvu. Co píše Marina a jak reaguje Adéla? Čtěte jejich e-maily a označte, co je, nebo není pravda.

1. Marina má ve čtvrtek 1. května volno. 2. Adéla nemůže bydlet u Mariny. 3. Marina chce jít v pátek plavat. 4. Marina plánuje na sobotu a neděli nějaký výlet. 5. Adéla je ráda, že ji Marina zve. 6. Adéla může přijet už ve čtvrtek. 7. Adéla se učí francouzsky. 8. Adéla může přijet v pátek odpoledne.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

marina.kazakova@seznam.cz

adela.vanickova@centrum.cz Pozvání

Ahoj Adélo, v pátek 1. května bude svátek, tak nemusím jít do práce ani do školy. Nechceš přijet na návštěvu? Můžeš bydlet u mě. Můžeš přijet už ve čtvrtek večer. Jestli bude v pátek otevřeno, můžeme jít na nákupy. Nebo můžeme jít plavat a večer si zajít do kina nebo divadla. A o víkendu můžeme jet někam na výlet. Můžu na tebe čekat na nádraží, je to kousek od domu, kde bydlím. Měj se hezky, Marina

adela.vanickova@centrum.cz marina.kazakova@seznam.cz

Re: Pozvání

Čau Marino, děkuju za pozvání. Moc ráda přijedu, ale ve čtvrtek ještě nemůžu. Odpoledne musím něco dokončit v práci a pak mám lekci angličtiny, nechci ji zrušit. V pátek jdu na oběd k babičce, tak taky nemůžu. Můžu přijet až v pátek večer, ale myslím, že to nevadí a že stihneme nákupy, výlet i kino nebo divadlo! Zavolám ti večer a domluvíme se, ok? Měj se a hezký den, Adéla

3. Spojte. 1. Nechceš přijet 2. Můžeš bydlet 3. O víkendu můžeme 4. Můžu na tebe čekat 5. Děkuju 6. Moc ráda 7. Nechci zrušit 8. Zavolám ti večer a

A. za pozvání. B. u mě. C. jet někam na výlet. D. přijedu. E. lekci. F. na nádraží. G. domluvíme se, ok? H. na návštěvu?

Výrazy už, ještě, až • The expressions už, ještě, až Compare the contexts in which you use the expressions už, ještě and až: Můžeš přijet už ve čtvrtek večer. You can come as soon as on Thursday evening. Ve čtvrtek ještě nemůžu přijet. I can’t come on Thursday yet. Můžu přijet až v pátek večer. I can’t come until Friday evening.

86 Lekce 10 • Česky krok za krokem 1

cv. 2

PAMATUJTE SI: u mě at my place u tebe at your place u nás at our place u vás at your place A summary of the personal pronouns can be found in the table on p. 222.

4. Zopakujte si, jak se čte datum. Čtěte nahlas. 2. ledna 17. února 8. března 23. dubna 15. května 26. června

7. července 31. srpna 9. září 11. října 30. listopadu 24. prosince


5.

Napište e-mail někomu z příbuzných nebo kamarádovi/kamarádce. Pozvěte ho/ji na návštěvu. Napište, odkdy dokdy máte volno, kdy může přijet, kde bude bydlet a co budete dělat.

6. Zopakujte si, co říkáme nebo slyšíme, když hledáme cestu. Doplňte pokyny k obrázkům. Musíte jet... | Musíte jít... | Zahněte doprava. | Zahněte doleva. | zpátky | dolů | rovně | nahoru

Musíte jít...

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Adéla přijela na autobusové nádraží, ale Marina na ni nečeká. Podívejte se na fotografie. Co se asi stalo? Proč se Adéla s Marinou nesešly? CD1: 89

8.

Adéla telefonuje Marině. Poslouchejte. Odpovězte na otázky.

1. Proč se Marina a Adéla nesešly? 2. V kolik hodin Adéla přijela? 3. Kdo udělal chybu? 4. Proč Adéla nebrala v autobusu telefon?

18.30

20.30

CD1: 89

9.

10.

Jak musí jít Adéla k Marině? Poslouchejte a ukažte na obrázku cestu.

Pozval/a jste na návštěvu spolužáka/spolužačku/kolegu/kolegyni. Napište mu/ jí e-mail a vysvětlete, jak se dostane ze školy nebo z práce k vám domů městskou dopravou nebo autem. Používejte například následující výrazy.

Z nádraží musíš jet autobusem číslo 33. Přestoupíš na tramvaj... Pojedeš čtyři stanice a vystoupíš na stanici...

Pak půjdeš kolem... Na křižovatce zahneš doprava/doleva a ...

PAMATUJTE SI: nastupovat/nastoupit vystupovat/vystoupit přestupovat/přestoupit For more about the meanings of prefixes, see p. 93.

Lekce 10 • Česky krok za krokem 1

87


S LOV N Í B A N K A

Obchody

cukrárna café

drogerie chemist’s

elektro a shop where you buy electrical goods

knihkupectví bookshop

květinářství florist

lékárna pharmacy

maso a uzeniny butcher’s

obuv shoe shop

oční optika optician

oděvy clothing store

ovoce a zelenina fruit and vegetable shop

papírnictví stationer’s

pekařství bakery

potraviny grocery store

trafika newsagents

88 Lekce 10 • Česky krok za krokem 1

cv., cv.

T


LEKCE

11 Na dovolené

1.

Na dovolené Cestujeme Komplikace při cestování Slovní banka: Co potřebujeme, když cestujeme

Povídejte si. Jezdíte na dovolenou raději v létě, nebo v zimě? Proč?

2. Označte, co rád/a děláte na dovolené. Co naopak nikdy neděláte? Například: Rád/a lyžuju. Nikdy nejezdím na lodi, protože mám mořskou nemoc.

lyžovat

chodit na procházky

plavat

jezdit na snowboardu

jezdit na kole

jezdit na výlety

potápět se

ochutnávat místní speciality

jezdit na lodi

jezdit na bruslích, bruslit

nakupovat suvenýry

fotit památky, selfie

sáňkovat

opalovat se

prohlížet si památky

nedělat nic a odpočívat

3. Marina je na dovolené u moře v Itálii. Podívejte se na fotografie. Co tam může dělat?

1.

2.

4.

3.

Marina zase píše e-mail Adéle. Čtěte text. Odpovídejte na otázky.

1. Kde Marina s Tomem jsou? Kde bydlí? 2. Mluví Marina s Verenou česky? 3. Co dělají dopoledne? 4. Proč odpoledne obvykle spí?

5. Kam chodí večer? 9. Proč byla jejich cesta dramatická? 6. Kam jeli na výlet lodí? 10. Jak to dopadlo? 7. Co chce vidět Tom? 8. Kam půjdou dneska večer?

marina.kazakova@seznam.cz

adela.vanickova@centrum.cz Pozdrav z Itálie

Čau Adélo, zdravím tě z Itálie. Jsme tady s Tomem už týden. Bydlíme u mé kolegyně Vereny ve Vieste v jižní Itálii. Verena je moc fajn, vaříme spolu a dala mi recept na výborné špagety. Musím ti je udělat, až přijedeš na návštěvu . Hodně si povídáme, mluvíme spolu anglicky, ale já ji učím trochu bulharsky a ona mě italsky. Už se umím zeptat na cestu a hlavně si objednat pizzu    ! Posílám pár fotek, je tady krásně. Každý den dopoledne chodíme k moři, opalujeme se a plaveme. Odpoledne vždycky spíme, protože je horko a všechny obchody jsou zavřené. Večer obvykle chodíme na večeři do restaurace a na procházky do města nebo na pláž. Jednou jsme šli tancovat do klubu. Taky jsme si půjčili auto a jezdíme na výlety. Včera jsme jeli lodí na výlet na ostrov San Domino, který je asi 40 kilometrů od Vieste. Bylo to fajn, ale bylo mi trochu špatně, protože byly velké vlny. Chceme se jet podívat taky do Neapole a Tom chce určitě vidět Pompeje. Dneska večer jdeme na koncert, tak se moc těším. Cesta do Itálie byla docela dramatická. Nejdřív nám ujel autobus na letiště a skoro nám uletělo letadlo. Když jsme přiletěli do Itálie, na letišti jsme zjistili, že se ztratil můj kufr. Měla jsem tam všechno oblečení, foťák, nabíječku na mobil a tak. Naštěstí to dobře dopadlo a kufr mám. A jak se máš ty? Co je nového? Měj se moc hezky, Marina

PAMATUJTE SI: 5.

Co obvykle děláte na dovolené? Kam často jezdíte nebo chodíte?

Například: Často jezdím do/na/k... Často chodím do/na/k...

Ujel mi autobus, vlak... I missed the bus, train...

6. Porovnejte, v jakém kontextu se v textu používají tučně označená slovesa. cv. 2, cv. 4

Lekce 11 • Česky krok za krokem 1

89


“Dlouhá” a “krátká” verba (slovesa) pohybu • “Long” and “short” verbs of motion Compare the verbs in the table:

“Long” verbs of motion

“Short” verbs of motion

chodit

jít

jezdit

jet

létat

letět

1. The “long” (indeterminate) verbs of motion chodit to go (on foot), jezdit to go (by vehicle), to drive and létat to fly express motion that is repeated. They are often used in connection with these expressions: často, vždycky, obvykle, někdy, málokdy, nikdy, rád/a... These verbs also express movement as such, e.g.: Naše dcera už chodí. Our daughter is already walking.

2. The “short” (determinate) verbs of motion jít to go (on foot), jet to go (by vehicle), to drive and letět to fly express movement at a specific time with a specific objective. They are often used in connection with the following expressions: teď, v ... hodin, dopoledne, dneska, zítra... There are more “long” and “short” verbs of motion, e.g.: nosit – nést to carry vozit – vézt to carry (by vehicle), to drive sb. vodit – vést to lead

7. Podtrhněte vhodnější sloveso. Například: Každý týden chodíme / jdeme do kina. – Každý týden chodíme / jdeme do kina.

1. Dneska večer chodíme / jdeme na recepci. 2. Teď chodím / jdu do práce. 3. Často chodím / jdu na koncert. 4. Každý víkend jezdíme / jedeme na chatu. 5. V sobotu jezdím / jedu domů.

6. Zítra chodím / jdu na koncert. 7. Nerada jezdím / jedu autem. 8. Kdy obvykle jezdíš / jedeš na hory? 9. Každý čtvrtek chodím / jdu do školy. 10. Často jezdím / jedu metrem.

11. Obvykle jezdím / jedu na dovolenou v létě. 12. Na dovolenou vždycky létám / letím do Itálie. 13. Kam jdeš? – Jdu / chodím na koncert. 14. Hele, tady venku chodí / jde tvůj kamarád! 15. O víkendu obvykle jezdím / jedu na nákup.

8. Podívejte se na obrázky. Odpovězte na otázky. 1. Kam obvykle v pátek večer chodí Eva? Kam jde dneska večer? 2. Kam obvykle v pátek večer jezdí Marina? Kam jede dneska večer?

1

2

CD1: 90

9.

Poslouchejte 2 dialogy. Doplňte slovesa.

1. Eva mluví s kolegyní Ditou.

PAMATUJTE SI:

Dita: Evo, dneska večer 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cvičit, že jo? Eva: No, já vím, že v pátek vždycky 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

do fitka, ale dneska nemůžu.

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Petrem do divadla.

Dita: Aha, to nevadí, tak příště. Užij si to! 2. Marina mluví s kolegyní Janou.

You can look for consent or confirmation of your opinion using these expressions: ..., že? ..., že ano? ..., že jo? ..., že ne? ..., ne?

Jana: Ty 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . každý týden na nákup do supermarketu, že ano, Marino? Můžu jet dneska taky? Marina: Promiň, ale nejde to. Dneska večer nejedu na nákup, 5. 90 Lekce 11 • Česky krok za krokem 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

na víkend na hory.


10. Kam asi často chodí nebo jezdí tito lidé? Kam asi nikdy nechodí? Používejte výrazy vždycky, často, obvykle, málokdy, někdy, nikdy ne-. Například: Myslím, že Vojtěch často chodí...

1. Povídejte si. Vojtěch

11.

Zdeněk

Miriam

Irena

Dana a Jiří

Povídejte si.

1. Jak chodíte nebo jezdíte do práce nebo do školy? Vlakem, autem, nebo nějak jinak? 2. Jak jezdíte na dovolenou? Autem, vlakem, autobusem? Nebo létáte letadlem?

12.

Čtěte inzeráty cestovní kanceláře Pohoda. Jaká dovolená se vám líbí a proč?

Například: Líbí se mi dovolená číslo...

CESTOVNÍ KANCELÁŘ POHODA NABÍZÍ THAJSKO PHUKET • BAMBOO BEACH

1 • • • • •

2 Cenově výhodná nabídka Hotel blízko pobřeží Pláž 10 minut Přátelská atmosféra Restaurace, bazén Dospělý: od

13.

CHORVATSKO DALMÁCIE • BONA

• • • • •

20 073,– Kč

ČESKÁ REPUBLIKA ŠUMAVA • LIPNO

3 Písečná a oblázková pláž 100 m Program all inclusive Dobrá poloha pro výlety Ideální pro rodiny s dětmi Vlastní doprava Dospělý:

Děti do 3 let

5 300,– Kč zdarma

• • • • •

Chalupa 4+1 Velká zahrada, gril 500 m od vody Bazén na zahradě Restaurace a obchody 1 km

2 500,– Kč/noc

Čtěte text. Karel, Alena a Šimon plánují dovolenou. Kdo asi pojede do Thajska, kdo do Chorvatska a kdo na Šumavu?

Karel říká: Každý rok jezdíme s manželkou někam k moři. Jižní moře miluju, už jako kluk jsem jezdil s rodiči do bývalé Jugoslávie nebo do Bulharska. Není to tak drahé, pobyt v kempu stojí stejně, jako když si pronajmete chalupu na Šumavě. Jezdíme vždycky přes noc, takže ráno už jsme na pláži. Celou cestu řídím já, tak jsem první den dost unavený, ale nevadí mi to. Jsem rád, že můžeme jezdit, kam chceme. To jsme před revolucí nemohli. Alena říká: Máme tři malé děti, proto na dovolenou nejezdíme daleko. Minulý rok jsme si pronajali chatu v Krkonoších, to bylo fajn. Na zahradě byl bazén a kousek od chalupy hřiště. Jezdili jsme na výlety a večer jsme grilovali nebo jsme chodili do vesnice na pivo. Letos asi pojedeme zase někam na hory. Jsme rádi, že nemáme vlastní chalupu a nemusíme jezdit pořád na stejné místo. Šimon říká: Procestoval jsem už skoro celou Evropu a teď rád jezdím do exotických zemí. Loni v zimě jsme s přítelkyní byli dva týdny ve Vietnamu. Měli jsme jen batoh a projeli jsme skoro celou zemi. Bylo to super! Nádherné moře, milí lidé, výborné jídlo a všechno bylo levné. Chtěl bych se tam někdy vrátit. Letos chceme jet někam daleko, kde jsme ještě nebyli, klidně třeba zase do Asie.

14. Kdo to říká? Karel, Alena, nebo Šimon? Doplňte jména. 1. Na dovolenou nejezdíme daleko. – ����������������������������������������������������������������������������������

4. Jezdím rád do exotických zemí. – ��������������������������������������������������������������������������������������

2. Můžeme jezdit, kam chceme. –

5. Jezdíme vždycky přes noc. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Chodili jsme do vesnice na pivo. –

����������������������������������������������������������������������������������

6. Letos chceme jet někam daleko. – ������������������������������������������������������������������������������������ Lekce 11 • Česky krok za krokem 1

91


Cestujeme CD1: 91

1.

Poslouchejte 4 hlášení. Kde je můžete slyšet?

na nádraží | v metru | na letišti | v tramvaji

CD1: 92

2.

Poslouchejte 4 dialogy. Řekněte, kde je můžete slyšet. Pak doplňte, co slyšíte.

1. Prosím vás, kdy letí letadlo do Paříže?

3. Prosím vás, kde je metro A?

Ve 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Áčko? Musíte jít zpátky a pak nahoru.

Aha, děkuju. A 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , kdy přiletí letadlo z Varšavy?

Děkuju. A můžu z áčka přestoupit na 6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

Už je tady. Přiletělo ve 12.05.

Ano, na stanici 7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Prosím vás, jede tenhle vlak do Jihlavy?

4. Jednou Český Krumlov.

Ne, nejede. Do Jihlavy to jede z nástupiště 3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Jenom 8.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nebo zpáteční?

ale ještě to tady není.

Zpáteční.

Aha, děkuju. A nevíte, kdy to přijede?

9.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . korun.

No, odjezd je normálně v 4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

A nevíte, kam to přijede?

ale má asi 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . minut zpoždění.

Moment... Na nástupiště 10.. . . . . . . . . . . . . . . . .

PAMATUJTE SI:

Verba pohybu s prefixy při- a od- (slovesa pohybu s předponami při- a od-) • “Short” verbs of motion with the prefixes při- and od-

You’ll also usually hear: nástupiště 1 – první nástupiště nástupiště 2 – druhé nástupiště nástupiště 3 – třetí nástupiště For more about ordinal numerals, see p. 186.

Notice the highlighted verbs in the text. Compare the meaning of these verbs:

přijít to arrive (on foot), to come přijet to arrive (by vehicle), to come přiletět to arrive (by plane), to come

x

odejít to leave (on foot) odjet to leave (by vehicle) odletět to leave (by plane), to depart

These verbs are perfective, but they have imperfective “partners” e.g.: přicházet/přijít, přijíždět/přijet, přilétat/přiletět × odcházet/odejít, odjíždět/odjet, odlétat/odletět.

3. Procvičujte nejčastější slovesa pohybu s prefixy při- a od-. Doplňte je k obrázkům. odletět | přijet | odjet | přijít | přiletět | odejít

1.

přijít

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CD1: 93

4.

Poslouchejte. Doplňte text.

Je ráno. Petr jde do školy a Eva jde do práce. Petr: Evo, kdy dneska 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domů? Eva: 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

asi v 5.

Petr: Tak ahoj. Eva: A kdy 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ty? Petr už ale Evu neslyší. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Lekce 11 • Česky krok za krokem 1

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Kde můžete vidět tyto výrazy? Na nádraží, na letišti, v autobusu, v tramvaji nebo v metru? PŘÍLET

ODLET

PŘÍJEZD

ODJEZD

VCHOD

VÝCHOD

PŘECHOD

PODCHOD

NÁSTUP

VÝSTUP

PŘESTUP

NÁSTUPIŠTĚ

POKLADNA

ČEKÁRNA

ZTRÁTY A NÁLEZY

ÚSCHOVNA ZAVAZADEL

6. Co to znamená? Spojte. Všimněte si označených prefixů. 1. přílet 2. odlet 3. příjezd 4. odjezd 5. vchod 6. přechod 7. nástup 8. nástupiště

A. místo, kde můžeme vejít do domu nebo do místnosti B. místo, kde můžeme přejít ulici C. čas, kdy přiletí letadlo D. čas, kdy odletí letadlo E. čas, kdy odjede vlak nebo autobus F. čas, kdy přijede vlak nebo autobus G. místo, kde nastupujeme do metra, do vlaku nebo do autobusu H. akce, kdy nastupujeme do metra, do vlaku nebo do autobusu

7. Podívejte se znovu na cvičení 5. Doplňte, jak se řekne... 1. akce, kdy vystupujeme z metra, z vlaku nebo z autobusu – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. akce, kdy přestupujeme z metra do metra, z vlaku do autobusu a podobně – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. místo, kde můžeme vyjít z domu nebo z místnosti – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. místo, kde můžeme podejít ulici nebo silnici – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. místo, kde můžeme čekat na vlak nebo autobus – 6. místo, kde můžeme najít to, co jsme ztratili –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. místo, kam si můžeme na nádraží dát kufr, batoh nebo jiná zavazadla –

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8. místo, kde si můžeme koupit lístek na vlak nebo autobus – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prefixy (předpony) a jejich význam • Prefixes and their meaning Prefixes change the meaning of words. Compare the basic meanings of the prefixes: do-

na-, ná-

nad-

ob-

od-

1. to finish doing st. 2. to reach a limit

on, upon

above, up

round, around

movement away from

pod-

pro-

pře-

před-

při-, pří-

under, below

through

1. across, over 2. re-, again

in front

1. to add st. to 2. movement to, into

roz-

s-

v-

vy-, vý-

za-

1. movement to various places 2. the beginning of an activity

1. down 2. movement towards oneself

inside, in, into

1. out, outside 2. up, upwards 3. the beginning of an activity

1. behind 2. into, in, inside

cv. 7

Lekce 11 • Česky krok za krokem 1

93


CD1: 94

8.

Petr vypráví Evě, Marině a Tomovi o tom, jak jel poprvé autem. Procvičujte všechny prefixy. Doplňte je do textu a kontrolujte poslechem.

pro- | pře- | roz- | za- | v- | v- | vy- | vy- | vy- | s- | s-

Vy jel jsem z garáže

2

a

jel jsem les,

5

. . . . . .

8

Chvíli jsme si povídali a pak jsme se . . . . . . jeli domů.

1

. . . . . .

4

. . . . . .

7

Na náměstí se . . . . . . jeli všichni moji kamarádi.

. . . . . .

jel jsem na kopec.

jel jsem most

3

Pak jsem . . . . . jel dolů z kopce,

6

a

9

Když jsem

. . . . . jel

jsem do města.

. . . . . .

jel z města,

10 jel jsem rychle,

11 ale . . . . . . jel jsem do bláta.

12 Doma jsem musel celé auto umýt.

13 Pak jsem rychle . . . . . . jel do garáže

14 a ráno nikdo nic nepoznal.

15 Naštěstí – bylo mi teprve 15 let a neměl jsem řidičák!

9.

Co si myslíte o tom, co udělal Petr?

Například: Myslím, že to bylo nebezpečné/legrační/riskantní... Petr mohl... Petr neměl...

10.

Povídejte si.

Umíte jezdit autem? Jak jste se učil/a jezdit? 94 Lekce 11 • Česky krok za krokem 1

cv. 8, cv. 8

POZOR: Notice the meaning of the verbs moct and mít in the given context: Petr se mohl zabít. Petr could have gotten killed. Neměl to dělat. He shouldn’t have done it. For more about the meaning of the modal verb mít, see p. 110.


Komplikace při cestování 1.

Povídejte si. Co potřebujete, když cestujete? Procvičujte slovní zásobu na str. 96.

2. Co je to? Doplňte výrazy ze strany 96. 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– lístek na cestu vlakem nebo autobusem

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– kniha o místě, kde jsem

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– lístek na cestu letadlem

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– dokument, který potřebuju, když chci řídit auto

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– potřebuju to, když chci nabít baterii v mobilu

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nebo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – člověk, který mluví o místě, kde jsem

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nebo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – dokument, který obvykle musím mít jako cizinec

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nebo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– dávám tam oblečení a další věci, když cestuju

3. Podívejte se na fotografie. O kom to můžete říct? O Lence, o Darině, nebo o Mirkovi? Hledejte víc možností. 1. Má strach, že mu/jí ujede vlak. 2. Někdo mu/jí ukradl peněženku. 3. Má strach, že mu/jí uletí letadlo. 4. Jeho/její vlak má zpoždění.

Lenka

5. Zapomněl/a doma peníze. 6. Jde pozdě na rande. 7. Čeká tady na kamaráda. 8. Ztratil/a mobil.

Darina

4.

Povídejte si. Co asi budou lidé na fotografiích dělat?

5.

Stalo se vám někdy, že jste něco důležitého ztratil/a nebo zapomněl/a?

9. Zapomněl/a si koupit lístek. 10. Je na špatném nástupišti. 11. Jde pozdě na schůzku. 12. Čeká na přítele.

Mirek

Například: Když jsem jel do..., zapomněl jsem doma pas. Když jsem letěla do..., ztratil se můj kufr.

POZOR: Kufr se ztratil. My suitcase has been lost. For more about the reflexive passive, see p. 188.

CD1: 95

6.

Poslouchejte 3 dialogy. Jaké komplikace při cestování měli Dorita, Kim a Gustav? Jak to dopadlo?

1. Dorita cestovala

3. Kim cestovala

5. Gustav zaspal a

a) vlakem. b) autobusem. c) letadlem.

a) taxíkem. b) metrem. c) autobusem.

a) ujel mu autobus. b) ujela mu tramvaj. c) ujelo mu metro.

2. Dorita nemá

4. Kim zapomněla

6. Gustav teď jede

a) kufr. b) foťák. c) kreditní kartu.

a) tašku. b) pas. c) mobil.

a) taxíkem. b) vlakem. c) metrem.

7. Adriana je na nádraží. Přečtěte si, jaký má problém. Doplňte text. zpoždění | přestoupit | ujel | odjel | pojede | do úschovny | nástupiště Adriana: Dobrý den, prosím vás, kde můžu 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na vlak do Kutné Hory? Paní: Ale vlak do Kutné Hory už 2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! Adriana: To je smůla! Přijela jsem rychlíkem z Prahy, ale měli jsme 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a tak mi tenhle vlak 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Paní: Další vlak do Kutné Hory 5.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . až za dvě hodiny z třetího 6.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tamhle je čekárna. Nebo si můžete dát batoh 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a jít na procházku po městě. Lekce 11 • Česky krok za krokem 1

95


S LOV N Í B A N K A

Co potřebujeme, když cestujeme

adaptér adapter

batoh rucksack

cestovní pojištění travel insurance

fotoaparát, coll. foťák camera

jízdenka ticket

kufr, taška suitcase, bag

letenka plane ticket

mapa map

nabíječka charger

řidičský průkaz, coll. řidičák driving licence

pas passport

peníze only pl. money

průvodce guidebook

průvodce, průvodkyně tour guide

vízum, pl. víza visa

96 Lekce 11 • Česky krok za krokem 1

cv., cv.

T


LEKCE

12 Tradiční svátky

1.

Tradiční svátky Uklízíme Co plánujete na svátky? Slovní banka: Domácí práce

Povídejte si.

1. Jaké svátky slavíte ve vaší zemi? Jaký je váš oblíbený svátek? Kdy je? 2. Jak svátek nebo svátky připravujete? Uklízíte, vaříte nebo kupujete nějaké typické jídlo a pití?

2. Znáte největší tradiční české svátky? Doplňte, co je to.

3. Hádejte, kdy je to. 1. Velikonoce jsou

Vánoce | Silvestr | Velikonoce

ČTK/Glück Dalibor

a) na jaře. b) v zimě. c) v létě.

1.

��������������������������������������������������������������������������

4.

2.

��������������������������������������������������������������������������

3.

��������������������������������������������������������������������������

2. Vánoce jsou

3. Silvestr je

a) v květnu. b) v lednu. c) v prosinci.

a) 14. února. b) 6. ledna. c) 31. prosince.

POZOR: On p. 63 revise how to say the date.

Čtěte text. Doplňte název svátku.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsou křesťanský svátek. Slaví se tři dny. Hlavní svátek je večer 24. prosince (Štědrý den). Lidé zdobí stromeček a večeří tradiční jídlo: rybí polévku, kapra, bramborový salát a cukroví. Pak si dávají dárky, zpívají koledy a jdou do kostela na půlnoční bohoslužbu. Děti věří, že dárky nosí Ježíšek. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsou křesťanský svátek. Slaví se na jaře. Významné dny jsou Velký pátek, Bílá sobota a nedělní Boží hod. Jí se sladké pečivo, mazanec a beránek. Tradičně se slaví také Velikonoční pondělí, kdy muži mrskají ženy, aby byly zdravé, a dostávají za to barevná vajíčka. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se slaví 31. prosince, kdy má podle katolického kalendáře svátek Silvestr. Lidé dělají party a oslavy. Jí se chlebíčky a jednohubky a pije se alkohol. O půlnoci se pije šampaňské a je ohňostroj. 1. ledna na Nový rok se jí čočka, která symbolizuje peníze.

5. Kdy se jí a pije tohle jídlo a pití? Na Vánoce, na Velikonoce, nebo na Silvestra? Například: Smažený kapr se jí na Vánoce.

PAMATUJTE SI: Vánoce se slaví tři dny. Christmas is celebrated over 3 days. Jí se sladké cukroví. Sweet pastries are eaten. For more about the reflexive passive, see p. 188. 1. smažený kapr a bramborový salát

2. cukroví

3. šampaňské

4. jednohubky

5. čočka

6. mazanec

6.

7. chlebíčky

8. beránek

Napište text (50 slov) o tom, jak slavíte váš oblíbený svátek. Používejte tyto začátky vět.

Můj oblíbený svátek je ... | Je ... (kdy). | Předtím připravujeme, vaříme ... | Jíme ... | Pijeme ... | Chodíme ... (kam) Lekce 12 • Česky krok za krokem 1

97


7. Jaké svátky nebo události to jsou? Doplňte výrazy k fotografiím. svatba | narozeniny | Vánoce | Silvestr | Velikonoce | pohřeb

B

hno  ! Vš e ce j l e p š í n

�����������������������������������������������

Veselé Velikonoce !

Upřímnou soustrast !

ě H oěds tní  ! št

D

���������������������������������������������������

VVeselé ánoce !

���������������������������������������������������

Šťastný nový rok ! A

C

F

E

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

CD1: 96

8.

K jaké fotografii patří to, co slyšíte? Poslouchejte a doplňte písmena A–F.

1. . . . . . . . . . . .

9.

2.

3. . . . . . . . . . . .

..........

4.

..........

5.

..........

Tom bude mít narozeniny. Zopakujte si, jak někoho zveme a jak se omlouváme. Čtěte e-maily. Co píše Tom? Co píše Petr? Pozvání na party

Ahoj, bude mi 25 let a to musíme oslavit! Zvu vás na party v neděli 19. března v 15 hodin do restaurace U Tygra (www.utygra.cz). Re: Pozvání na party Těším se, ...............................................

Ahoj, děkujeme za pozvání! Omlouvám se, ale já bohužel nemůžu přijít, budu v Německu. Eva určitě přijde, těší se. Tak přeju všechno nejlepší a hodně zdraví, užij si to! ...............................................

CD1: 97

10.

Tom má narozeniny. Poslouchejte písničku, která se při téhle příležitosti může zpívat. Doplňte slova.

Hodně

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ��������������������������������������������������������������������������������� ,

Hodně

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ��������������������������������������������������������������������������������� ,

hodně

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

hodně

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ����������������������������������������������������������������������������������

11.

milý Tome,

Jaké písničky zpíváte ve vaší zemi, když má někdo narozeniny nebo když je tradiční svátek?

Například: Na Vánoce zpíváme koledy.

98 Lekce 12 • Česky krok za krokem 1

cv. 7

6. . . . . . . . . . . .


Uklízíme 1.

Povídejte si.

Jak často uklízíte? Děláte někdy velký úklid (třeba před svátky)?

2.

Jaké domácí práce děláte rád/a, nebo naopak nerad/a? Používejte imperfektivní slovesa na straně 104. Pak řekněte, co jste dělal/a včera.

Například: Rád/a myju okna. Nerad/a myju nádobí. Včera jsem uklízel/a...

3.

Co dělali/udělali Petr a Eva před Vánocemi? Čtěte. Co je, nebo není pravda?

1. Když se blíží Vánoce, Češi obvykle neuklízejí, ale pečou maso. 2. Petr nejdřív napsal seznam, co všechno musí udělat. 3. Když Eva s Petrem doma všechno udělali, šli nakupovat dárky. 4. Večer šli do hospody a pak do divadla.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

Když se blíží Vánoce, Češi, a hlavně Češky, obvykle uklízejí a pečou cukroví. Taky Eva a Petr chtěli pořádně uklidit nový byt. Petr napsal seznam, co všechno musí udělat. Nejdřív pekli cukroví. Když upekli cukroví, myli okna. Když umyli okna, utírali prach a luxovali. Když utřeli prach a vyluxovali, prali prádlo. Když vyprali prádlo, šli nakupovat vánoční dárky. Když nakoupili dárky, řekl Petr: „A dost! Stromeček a kapra koupíme až zítra. Teď jdeme na večeři do restaurace a pak do kina. Zasloužíme si to!“

4. Co Eva s Petrem dělali/udělali? Doplňte slovesa z textu k obrázkům.

1

Petr psal seznam.

napsal Petr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seznam.

2

Pekli cukroví.

..........................

3

Myli okna.

...............................

cukroví.

okna.

4

Luxovali.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Prali prádlo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prádlo.

6

Nakupovali dárky.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dárky.

5. Kde vidíte, že Eva a Petr dokončili práci a jsou hotoví? Na obrázku vlevo, nebo na obrázku vpravo? cv. 4

Lekce 12 • Česky krok za krokem 1

99


6. K imperfektivním slovesům (vlevo) doplňte perfektivní slovesa (vpravo). nakoupit | vyprat | uklidit | koupit | napsat | utřít | vyluxovat | umýt | uvařit 1. uklízet/ uklidit 2. psát/

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. mýt/

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. luxovat/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POZOR:

5. prát/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Compare the meanings: nakupovat/nakoupit to go shopping kupovat/koupit (něco) to buy (something)

6. vařit/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. utírat/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. kupovat/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. nakupovat/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imperfektivní a perfektivní verba (nedokonavá a dokonavá slovesa) • Imperfective/perfective verbs A majority* of Czech verbs “live in pairs”, which means that they have an imperfective and perfective form, e.g. dělat/udělat, psát/napsat, uklízet/ uklidit. In this context we are talking about the imperfective/perfective aspect (imperfektivní/perfektivní aspekt or dokonavý/nedokonavý vid). What’s the difference between these forms? Imperfective verbs express actions as a process. What’s important is the action, not the result (imagine it as if the actions were being filmed by a camera). These verbs express an unlimited, unfinished or repeated action. Perfective verbs express the result of an event or action captured at a particular moment, e.g. at the beginning or, very often, at the end. What is important is the result (try to imagine this as if you captured a picture of the result of the action with a camera). Compare the pictures: Imperfective verbs: the future

the present

the past

Budu psát dopis.

Píšu dopis.

Psal jsem dopis.

the present

the past

Perfective verbs: the future

–––– Napíšu dopis.

Napsal jsem dopis.

Perfective verb forms look like present forms (e.g. udělám, napíšu, uklidím) but they do not refer to the present. Rather they refer to a planned future outcome. Put simply, we can percieve the action as completed in the past (something is finished, we did it) or we can envisage its completion in the future (we’re planning to finish it) but it’s not possible to express the result of the action while it’s still in progress. Translate the perfective verbs which you know from the previous lessons into your language. Which tense do you use? Dám si ... – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaplatím. –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sejdeme se ... – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koupím ... –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prodám ... –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

We encourage you to learn the aspect pairs (e.g dělat/udělat, kupovat/koupit, psát/napsat etc.) together, learning them in the order imperfective/perfective. That way you’ll be able to remember better which form is which. Some verbs don’t have perfective partners and are only imperfective. They are, for example, state verbs, e.g. být, spát, stát or modal verbs, e.g. chtít, moct, muset. All “short” and “long” verbs of motions are imperfective chodit – jít, jezdit – jet, létat – letět and more (see p. 90).

100 Lekce 12 • Česky krok za krokem 1

cv. 6


7. Co už lidé na obrázcích dokončili? Doplňte výrazy s perfektivními slovesy v minulém čase. umyla nádobí | napsal dopis | zametl podlahu | upekla pizzu | uvařil večeři | uklidila byt | napsal dobře test vymaloval byt | vyprala prádlo | zalila kytky | vytřela podlahu | umyl okno

vymaloval byt.

1 Adam

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Lucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Simona

2

Jiřina

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Jarda

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Vítek

3

Dáša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Vojtěch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Radek

8

Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Klára

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Kdo už dokončil práci? Podtrhněte, kdo je hotový a může odpočívat. Například: Adam opravil auto. Robert opravoval auto. – Adam je hotový. Může odpočívat.

1. Ivana vařila oběd. Daniela uvařila oběd. 2. Barbora nakupovala. Michal nakoupil. 3. František napsal dopis. Denisa psala dopis. 4. Sofie četla e-maily. Radka přečetla e-maily. 5. Simona udělala čaj. Kristián dělal čaj. 6. Jáchym namaloval obraz. Klára malovala obraz. 7. Matěj myl nádobí. Andrea umyla nádobí. 8. Ladislav luxoval byt. Josef vyluxoval byt. 9. David se naučil novou lekci. Irena se učila nová slova. 10. Ivan uklízel byt. Evžen uklidil byt.

Adam

Robert

9. Co můžete dělat/udělat? Vyberte vhodný předmět. Hledejte víc možností. Například: Můžu mýt/umýt okno, vanu...

1. mýt/umýt 2. opravovat/opravit 3. péct/upéct 4. prát/vyprat 5. psát/napsat 6. uklízet/uklidit 7. utírat/utřít 8. vařit/uvařit 9. zalévat/zalít

10.

okno | domácí úkol | brambory | vanu | vlasy

POZOR:

oběd | byt | auto | koberec | pizzu | pokoj

mýt/umýt okna to wash the windows × mýt se/umýt se to wash oneself × mýt si/umýt si vlasy to wash one‘s hair

dům | lampu | prádlo | dort | ložnici | test svetr | podlahu | dopis | maso | garáž | stůl e-mail | kytky | omáčku | skříň | seznam koupelnu | knedlíky | prach | večeři | nádobí snídani | projekt | obývák | ruce | zahradu

For more about reflexive verbs, see p. 188.

Co jste včera dokončili vy? Napište 3 věty. Používejte perfektivní slovesa. cv. 7

Lekce 12 • Česky krok za krokem 1

101


Co plánujete na svátky? 1. Hádejte, o jakém svátku budete číst v textu (na fotografiích vidíte, co je pro tento svátek typické). Doplňte výrazy k fotografiím. A. cukroví | B. kostel | C. stromeček a dárky | D. rybí polévka | E. vánočka | F. kapr a bramborový salát

1

B

2

. . . .

CO E UJET ? N Á L P Y  VÁT K NA S

3

. . . .

. . . .

4

. . . .

5

6

. . . .

. . . .

2. Začíná prosinec. Studenti, kteří se učí česky, chtějí vědět, jak Češi tráví Vánoce. Zeptali se lidí na ulici. Zjistili, že české Vánoce se slaví 3 dny. Najděte v textu, jak se ty dny jmenují. Dáša říká: Jako každý rok: budu doma u televize. Uklidím dům, nakoupím nějaké dárky, upeču vánočku, na Štědrý den si dám rybí polévku, kapra a bramborový salát a budu se dívat na pohádky v televizi. Vnuky mám daleko, syn s rodinou žije v USA. Tak ani nemám vánoční stromeček. Na Boží hod pojedu na návštěvu k bratrovi. Už se těším na jeho vnuky.

Jakub říká: Na Vánoce pojedu s kamarády na hory. Budeme lyžovat a večer hrát karty. Určitě se nebudu Dáša koukat na televizi, to není nic pro mě. Na Štědrý den si dám k večeři řízek, kapra nemám rád. A vánoční úklid nebo dárky? Uklízet nebudu a dárky taky kupovat nebudu, v rodině jsme se domluvili, že je to zbytečné. Za ty peníze pojedeme radši někdy v létě na dovolenou. Markéta říká: Máme tři děti a na Vánoce se vždycky moc těšíme. Před Vánocemi budeme vyrábět dárky pro babičky a dědečky. Na Štědrý den půjdeme do kostela, chodíme tam každý týden. Večer sníme kapra a salát, rozdáme dárky a budeme zpívat koledy, krájet jablka a lít olovo. Na Boží hod nebo na Štěpána půjdeme na procházku do lesa a dáme tam jídlo pro zvířata. Určitě se taky budeme dívat na pohádky, viděli jsme je už mockrát, ale máme je rádi.

Jakub

Markéta František říká: Na Štědrý den ráno budu ještě v práci, pracuju jako lékař na chirurgii. Když přijedu domů, budu asi tak unavený, že půjdu spát. Odpoledne uvařím rybí polévku, to je moje specialita. Pak budeme večeřet, podíváme se na dárky a půjdeme do kostela na půlnoční bohoslužbu. Určitě nebudu jíst cukroví, nemám rád sladké, ale kapra si dám, to je tradice. Mám volno jenom dva dny, na Štěpána ráno už musím zase do práce.

3.

František

Přečtěte si texty a odpovězte na otázky.

1. Kdo pojede na Vánoce na hory? –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Kdo se bude dívat na pohádky? –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Kdo bude krájet jablka a lít olovo? –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Kdo bude na Vánoce v práci? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Kdo nebude mít stromeček? –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Kdo si nedá k večeři kapra? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAMATUJTE SI: Fortune telling is a Czech Christmas tradition: krájet jablka to cut apples lít olovo to pour lead

4. Vymyslete další 3 otázky k textu a zeptejte se spolužáků.

5. Všimněte si tučně označených sloves v textu. Doplňte celé výrazy správně do tabulky. verb být

imperfective verbs

verbs of motion

perfective verbs

budu doma

budu se dívat na pohádky

pojedu na návštěvu

uklidím dům

102 Lekce 12 • Česky krok za krokem 1

cv. 2


CD1: 98

6.

Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. Pečlivě vyslovujte h a ch a dodržujte slovní přízvuk.

budu se dívat na pohádky, na Boží hod pojedu na návštěvu, už se těším na jeho vnuky, pojedu s kamarády na hory, večer budeme hrát karty, půjdeme na půlnoční bohoslužbu chodíme do kostela každý týden, půjdeme na procházku do lesa, pracuju jako lékař na chirurgii

Futurum perfektivních verb (budoucí čas dokonavých sloves) • The future tense of perfective verbs Perfective verbs look like they are in the present tense but they express future meaning, e.g.: uklidím, nakoupím, upeču, udělám, dám si... Compare the pictures: imperfective verb

future tense

perfective verb

future tense

present tense past tense

past tense

Revise all the future tense types that you already know: 1. The future tense of the verb být: budu, budeš, bude, budeme, budete, budou 2. The future tense of imperfective verbs: být + infinitive, e.g.: budu dělat, budeš dělat, bude dělat...

3. The future tense of “short” (determinate) verbs of motion, e.g.: jít: půjdu, půjdeš, půjde... jet: pojedu, pojedeš, pojede... letět: poletím, poletíš, poletí... 4. The future tense of perfective verbs, e.g.: udělám, uděláš, udělá...

7. Je pátek večer. Marina telefonuje Evě. Doplňte do textu perfektivní slovesa ve správném tvaru. Marina: Evo, co děláte o víkendu? Nechcete jít někam do kina nebo do klubu? Eva: Díky, ale bohužel nemůžeme, musíme uklízet. Marina: Cože? Prosím tě, už zase? Vždyť jste uklízeli nedávno! Eva: Nedávno? Uklízeli jsme v prosinci a teď už brzy budou Velikonoce. Ne, ne, o víkendu 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(my – udělat) pořádný jarní úklid.

Nejdřív 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (my – vymalovat) byt, pak 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (my – umýt) okna, potom všude 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (my – vytřít) podlahu a 5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(my – vyluxovat) koberce

a všechno hezky 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (my – uklidit). Marina: Ty, Evo, promiň, ale to takhle uklízí všichni Češi? Eva: Hm, to asi ne. Já jsem perfekcionistka a mám prostě strašně ráda pořádek. Jé, ale promiň, zapomněla jsem, že mám kosmetiku a manikúru. Už musím letět. A Petr může začít uklízet.

8. Taky rádi plánujete jako Eva? Naplánujte si, co všechno zítra uděláte. Používejte perfektivní slovesa. Například: (umýt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . okna. – Umyju okna.

1. (umýt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nádobí. 2. (koupit)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

chleba a mléko.

3. (napsat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail. 4. (uvařit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oběd. 5. (opravit)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. (vyprat)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. (dát si)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. (uklidit)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

auto. prádlo. kávu. celý byt.

9. (naučit se) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . perfektivní slovesa. 10. (upéct)

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bábovku.

Napište text (50 slov) o tom, jak budete připravovat a pak slavit nějaký svátek. Co uděláte nejdřív, potom, pak a nakonec? Lekce 12 • Česky krok za krokem 1

103


S LOV N Í B A N K A

Domácí práce

(na)kupovat/(na)koupit jídlo to buy food

luxovat/vyluxovat koberec to hoover the carpet

malovat/vymalovat byt to paint the flat

mýt*/umýt* nádobí to wash the dishes

opravovat/opravit auto to fix the car

prát*/vyprat* prádlo to do the washing

péct*/upéct* pizzu to bake pizza

uklízet/uklidit to clean

vytírat/vytřít* podlahu to wipe the floor

utírat/utřít* prach to dust

vařit/uvařit to cook

vynášet/vynést* odpadky to take out the rubbish

zalévat/zalít* kytky to water the plants

zametat/zamést* podlahu to sweep the floor

žehlit/vyžehlit prádlo to iron clothes

104 Lekce 12 • Česky krok za krokem 1

cv.

T


LEKCE

13

Výmluvy a přání

Výmluvy a přání Co by bylo, kdyby... Chováme se zdvořile Jaký kdo je? Jaký by měl být? Slovní banka: Vlastnosti

1. Eva si často stěžuje, že má moc práce. Co říká? Spojte. 1. Mám 2. Už zase 3. Nestíhám 4. Nemám vůbec

A. to. B. čas. C. strašně moc práce. D. jdu pozdě.

2. Podívejte se na fotografie. Co asi říkají tito lidé?

1

2

3.

Povídejte si.

1. Jak často říkáte „nemám čas“ nebo „mám moc práce“? 2. Kolik hodin denně pracujete nebo se učíte? 3. Pracujete také o víkendu? 4. Děláte někdy místo práce nebo učení něco jiného?

4.

3

POZOR: dělat něco jiného to do something else Adjectives after the pronouns co, něco and nic are in the genitive sg. (jiný – jiného).

Přečtěte si následující věty. Co myslíte, že je, nebo není pravda? Pak ověřte podle textu.

1. Naši kamarádi na nás mají vždycky čas. 2. Životní tempo je dnes velmi rychlé. 3. Když přijdeme z práce, už neděláme nic. 4. Není pro nás problém vypnout počítač nebo mobil. 5. Máme tendenci odkládat nepříjemné aktivity a dělat něco jiného. 6. Někdy máme pocit, že jsme celý den pracovali, ale není to pravda. 7. Když nechceme pracovat nebo se učit, hledáme výmluvy. 8. Staré české přísloví říká: Co můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra.

podle mě ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

podle textu ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

Proč pořád nemáme čas?

Dnešní lidé mají často jeden problém – nemají čas. Znáte to taky? Zvete kamaráda nebo kamarádku na tenis, na kávu nebo do kina, ale on nebo ona říká: „Ano, šel bych, ale mám strašně moc práce.“ nebo „Šla bych, ale teď fakt nemůžu, nestíhám to.“ A co vy? Taky nestíháte a nemáte čas? Jak je to možné? Je pravda, že naše životní tempo je rychlé, hodně pracujeme a po práci ještě chceme stihnout spoustu věcí. Také jsme pořád „on-line“ na internetu nebo na mobilu a neumíme je vypnout. Opravdu ale pracujeme tolik? Psychologové zjistili, že často máme tendenci těžké nebo nepříjemné aktivity odkládat a dělat něco jiného. Pak máme pocit, že jsme celý den pracovali, ale není to pravda. Odborně se tomu říká prokrastinace. Taky znáte obvyklé výmluvy? Co často říkáte, nebo naopak nikdy neříkáte? Pracoval/a bych, ale musím se podívat, jak dopadl fotbal, tenis, seriál v televizi... Dopsal/a bych ten projekt, ale musím zjistit, jaké bude o víkendu počasí. Učil/a bych se, ale musím se podívat na Facebook, co dělali kamarádi o víkendu. Dokončil/a bych ten esej, ale nejdřív se musím kouknout, jestli nepřišel nějaký důležitý e-mail. Umíte si představit, jaká je to ztráta času? A tak by bylo dobré nevymlouvat se a poslouchat staré české přísloví, které říká: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra. Třeba bychom pak měli čas i na schůzku s kamarády... Lekce 13 • Česky krok za krokem 1

105


CD2: 01

5.

Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. Dodržujte slovní přízvuk.

nestíhám to, psychologové zjistili × nepříjemné aktivity, prokrastinace musím se podívat, co dělali kamarádi × dieta, dialog dnešní lidé, životní tempo, nikdy × tenis, univerzita

6. Spojte výrazy. Pak je použijte ve větách. 1. životní 2. vymlouvat se 3. odkládat 4. dělat 5. staré české 6. ztráta 7. vypnout

A. nepříjemné aktivity B. tempo C. mobil D. na něco E. času F. přísloví G. něco jiného

PAMATUJTE SI: vypínat/vypnout nebo zapínat/zapnout mobil, počítač, televizi...

Kondicionál (podmiňovací způsob) • The conditional The highlighted phrases are in the conditional. Pracoval/a bych, ale musím se podívat, jak dopadl fotbal, tenis, seriál v televizi... Dopsal/a bych ten projekt, ale musím zjistit, jaké bude o víkendu počasí. Učil/a bych se, ale musím se podívat na Facebook, co dělali kamarádi o víkendu. Dokončil/a bych ten esej, ale nejdřív se musím kouknout, jestli nepřišel nějaký důležitý e-mail. To form the conditional you need the l-form of the verb (read: el-form). This is grammatically known as the active participle and you already know it from lesson 6. You also need the conditional auxiliary (see the table). The verb pracovat is used here as an example. -l-form pracoval, pracovala pracoval, pracovala pracoval, pracovala pracovali pracovali pracovali

(já) (ty) (on, ona) (my) (vy) (oni)

conditional auxiliary bych bys by bychom byste by

In the singular the form pracovalo also exists. In the plural there are also the forms pracovaly, pracovaly, which differ only in how they are written, and the form pracovala, which is used in formal speech and writing. To keep things simple, we use only the form pracovali. In everyday spoken Czech the form bysme is usually used in the 1st person plural instead of the form bychom. The conditional auxiliaries bych, bys, by etc. are placed in the second position in a sentence. For more information, see p. 209. Note: When reflexive verbs are used in the 2nd person singular, the final –s of the conditional auxiliary is shifted to the reflexive se or si, for example: díval bys se > díval by ses, dal bys si > dal by sis.

7. Analyzujte, kdo. Například: pracoval bych – já

1. tancoval bys – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. četla by –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. odpočívali by – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. viděla bys – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. spal bych –

6. dívali by se – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. vstávala bych – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. mohli bychom –

3. psal by – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. koupili byste –

11. pracoval bys –

15. studovali by –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. jedla bys – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. byla bych –

16. chtěli byste –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. měli bychom – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Jak se obvykle lidé vymlouvají? Spojte. Hledejte víc možností. 1. Víc bych se učil/a, 2. Jedl/a bych zdravě, 3. Víc bych sportoval/a, 4. Přestal/a bych kouřit, 5. Míň bych utrácel/a,

A. ale rád/a nakupuju. B. ale nebaví mě to. C. ale miluju nezdravé jídlo. D. ale nemám na to čas. E. ale nemám pevnou vůli.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

POZOR: Nebaví mě to. I don’t enjoy it. For more information about similar expressions, see p. 78 and 132.

9. Vymlouvejte se. Doplňte věty. 1. Cvičil/a bych každý den, ale ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Víc bych odpočíval/a, ale ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Držel/a bych dietu, ale ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Učil/a bych se denně aspoň 15 minut češtinu, ale ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Dělal/a bych vždycky domácí úkoly, ale

10.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Povídejte si. Vymlouváte se někdy na něco? Jaké výmluvy používáte?

Například: Často říkám, že...

106

Lekce 13 • Česky krok za krokem 1

cv. 7, cv. 9


Co by bylo, kdyby... 1.

Povídejte si. Za co nejvíc, nebo naopak nejmíň utrácíte peníze?

Například: Za co nejvíc utrácíš? – Nejvíc utrácím za...

2. Petr přemýšlí o penězích. Čtěte. Všimněte si označených forem. Petr si říká: Eva myslí, že málo pracuju. Kdybych víc pracoval, měl bych víc peněz. Kdybych měl víc peněz, víc bych utrácel. Kdybych víc utrácel, zase bych neměl peníze. Ale kdybych víc pracoval a neutrácel, měl bych peníze na krásnou dovolenou s Evou. Tak jdu pracovat!

„Kdyby-věty“ (věty s výrazem kdyby) • “Kdyby-clauses” (conditional clauses with kdyby) In the text you can see sentences such as: Kdybych víc pracoval, měl bych peníze. The following table shows how conditional “kdyby-clauses” are formed. The verbs pracovat to work and mít to have are used as examples. (já) (ty) (on, ona) (my) (vy) (oni)

Clause 1 Kdybych pracoval, pracovala Kdybys pracoval, pracovala Kdyby pracoval, pracovala Kdybychom pracovali Kdybyste pracovali Kdyby pracovali

comma

,

Clause 2 měl, měla bych... měl, měla bys... měl, měla by... měli bychom... měli byste... měli by...

Notice that clause 1 and clause 2 are separated by a comma. In everyday spoken Czech the forms kdybysme, bysme are usually used in the 1st person plural instead of the forms kdybychom, bychom. In the singular the form pracovalo also exists. In the plural there are also the forms pracovaly, pracovaly, which differ only in how they are written, and the form pracovala, which is used in formal speech and writing. To keep things simple, in this textbook we use only the form pracovali. The forms bych, bys, by etc. are placed in the second position in a sentence. For more information, see p. 209.

3. Spojte čísla a písmena. 1. Kdybych víc utrácel/a,

A. dal/a bych si něco malého.

2. Kdybych byl/a nemocný/á,

B. učil/a bych se nějaký jiný jazyk.

PAMATUJTE SI:

3. Kdybych uměl/a dobře česky,

C. učila/a bych se víc.

4. Kdybych měl/a problémy ve škole,

D. nejeli bychom na výlet.

Dal/a bych si něco malého. I would like a snack.

5. Kdybych ztratil/a pas v cizí zemi,

E. musel/a bych brát léky a vitamíny.

6. Kdyby moje auto nejelo,

F. neměl/a bych peníze na dovolenou.

7. Kdyby o víkendu pršelo,

G. musel/a bych ho dát do servisu.

8. Kdybych měl/a na něco chuť,

H. musel/a bych jít na ambasádu.

4. Co byste dělali, kdybyste...? Ptejte se a reagujte. Například: Co byste dělal/a, kdybyste měl/a celý rok volno? – Kdybych měl/a celý rok volno, cestoval/a bych.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

našel/našla peněženku? neměl/a auto? ztratil/a pas? ztratil/a práci, kterou máte? vyhrál/a sto milionů korun? mohl/a žít ještě jednou? byl/a prezident/ka vaší země? mohl/a cestovat v čase? měl/a deset dětí?

Napište krátký text (50 slov) na následující témata.

1. Kdyby u vás doma hořelo a vy byste mohl/a zachránit jenom jednu věc, co by to bylo? 2. Kdybyste si mohl/a vybrat nějakého slavného člověka a jít s ním nebo s ní na večeři, koho byste si vybral/a a proč? Například: Zachránil/a bych... Vybral/a bych si...

cv. 2, cv. 3

Lekce 13 • Česky krok za krokem 1

107


6. Budete číst text, který se jmenuje Štěstí, nebo smůla? Odpovězte na otázky. 1. Co znamenají výrazy „mít smůlu“ a „mít štěstí“? Přeložte je do vašeho jazyka. 2. Kdy jste naposled měl/a štěstí nebo smůlu?

7.

Eva vypráví Petrovi o své studentce Margot. Podívejte se na obrázky a hádejte, co asi Margot zažila. Pak čtěte a seřaďte odstavce (1-5).

1

2

3

4

5

Jedna paní jí anglicky vysvětlila, že vlak do Prahy jede až ráno. Margot si půjčila mobil a zatelefonovala do Prahy kamarádce Lauře. Naštěstí si pamatovala její telefonní číslo. Její kamarádka Laura řekla, že pro ni přijede autem. Margot čekala asi dvě hodiny, protože Laura neměla GPS (čtěte: dží pí es) a musela hledat cestu. Šla na nádraží a nastoupila do vlaku. Ale vlak nejel do Prahy, jel opačným směrem. Asi za půl hodiny přijel vlak na nějaké nádraží v malém městě a Margot vystoupila. Byl už večer. Nikde nebyla žádná mapa, nikde nebyl žádný hotel a Margot zapomněla mobil doma. A tak říkala jenom: „Prague, Prague.“ Ráno Laura zavolala do servisu a mechanik ze servisu jel pro její auto. Když přijel, Laura a Margot viděly, že okno u auta je rozbité a autorádio je pryč. Někdo ho ukradl! „To byla smůla,“ řekla Laura. Ale Margot protestovala: „Ne, ne. Myslím, že to bylo štěstí.“ „Proč?“ ptala se Laura. „Protože jsem potkala Kurta. Zítra máme rande,“ smála se Margot. „A opravu a rádio ti samozřejmě zaplatím!“

1

Američanka Margot žije v České republice už půl roku, bydlí v Praze. Byl krásný den, neděle ráno. Margot jela vlakem na návštěvu do malé vesnice u Prahy, kde bydlí její česká kamarádka Simona. Margot ji znala z USA, kde Simona studovala. Simona měla velkou radost, že Margot vidí, a užily si hezký den. Večer chtěla Margot jet do Prahy. Pak Laura přijela a jely do Prahy. Najednou začalo mít auto problémy s motorem. Stálo na silnici a nejelo. Kolem byla tma a nikde nikdo. Laura měla naštěstí mobil, a tak zatelefonovala do Prahy. Její kamarádi Joe a Kurt řekli, že přijedou. Když přijeli, byly už skoro dvě hodiny v noci. Odtáhli auto a nechali ho stát u domu.

8. Co je, nebo není pravda? 1. Margotina kamarádka Simona bydlí v Praze. 2. Když Margot chtěla odjet, nastoupila do špatného autobusu. 3. Když vystoupila, zjistila, že se už ten den nedostane do Prahy. 4. Půjčila si mobil a zavolala do Prahy kamarádce Lauře. 5. Laura přijela autem, ale auto se rozbilo. 6. Pro Lauru a Margot přijely jejich dvě kamarádky. 7. Ráno Laura zjistila, že jí někdo ukradl z auta mobil. 8. Margot je zamilovaná.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

POZOR: Notice the spelling: Joe a Kurt řekli... Margot a Laura jely...

9. Dokončete věty podle modelu. Například: Kdyby Margot neznala Simonu, (nejet k ní na návštěvu). – Kdyby Margot neznala Simonu, nejela by k ní na návštěvu.

1. Kdyby Margot měla auto,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Kdyby Margot uměla česky, 3. Kdyby Laura měla GPS,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nejet vlakem).

(zeptat se, jestli vlak jede do Prahy).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nehledat cestu tak dlouho).

4. Kdyby Margot s Laurou uměly opravit auto, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (opravit ho samy). 5. Kdyby Laura neměla mobil, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nemoct zavolat do Prahy). 6. Kdyby Joe neměl auto,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nemoct přijet pro Margot a Lauru).

7. Kdyby měl Kurt přítelkyni, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (neplánovat rande s Margot).

10. 108

Napište příběh ještě jednou, jako byste byl/a Kurt.

Lekce 13 • Česky krok za krokem 1

cv. 7


Chováme se zdvořile 1. Eva učí v jazykové škole studenty z mnoha zemí a ví, že každý národ má jiné zdvořilostní konvence. V jakých zemích jsou obvyklé tyto pozdravy? Jaký pozdrav je obvyklý u vás?

1

2

3

4

5

2. Jaké konvence jsou obvyklé ve vaší zemi? 1. Když jdeme na návštěvu, přineseme víno a květiny. 2. Když přijdeme někam na návštěvu, sundáme si boty. 3. Na pracovní schůzku musíme přijít včas. 4. Na pracovním obědě si můžeme dát alkohol. 5. Hlavní jídlo jíme vidličkou a nožem. 6. Když jíme nějaké dobré jídlo, můžeme mlaskat a srkat. 7. V práci kolegům tykáme a říkáme křestním jménem. 8. Když někomu telefonujeme, představujeme se.

3.

ANO/NE/JAK KDY ANO/NE/JAK KDY ANO/NE/JAK KDY ANO/NE/JAK KDY ANO/NE/JAK KDY ANO/NE/JAK KDY ANO/NE/JAK KDY ANO/NE/JAK KDY

PAMATUJTE SI: jak kdy (kde, kdo...) it depends (on when, where, who...)

Povídejte si.

1. Jaké zvyky a konvence vás překvapily v České republice nebo v nějaké jiné zemi? 2. Zažili jste někdy naopak, že cizince něco překvapilo ve vaší zemi? Například: Zažil/a jsem... Kamarád zažil... Kamarádka zažila... Překvapilo mě, že... Kamaráda/kamarádku překvapilo, že... Šokovalo mě, že... Kamaráda/kamarádku šokovalo, že...

4. Podívejte se na obrázky. Popište situace na obrázku. Například: Na obrázku A je nějaký muž u doktora. Bolí ho…

A.

. . . . . . . . . . . . .

B.

C.

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

D.

. . . . . . . . . . . . .

E. . . . . . . . . . . . . . .

CD2: 02

5.

Poslouchejte situace 1–5. Doplňte čísla 1–5 k obrázkům.

6. Cizinci na obrázcích řekli nebo udělali něco jiného, než by řekli nebo udělali Češi. Co by Češi řekli nebo udělali jinak? 1. Roberto řekl: „Bolí mě ucho, doktore.“ Co by řekli Češi? 2. Martin řekl: „Je doma Lenka?“ Co zapomněl říct? 3. Linda se zeptala: „Jak se máš?“, i když neměla čas. Proč Kateřina mluvila tak dlouho? 4. Juan řekl: „Jak se máš?“ Co bylo špatně? 5. Hans vešel z ulice přímo do obýváku. Co by předtím udělali Češi?

7. Co by cizincům ze cvičení 4 poradil/a jejich český kamarád nebo česká kamarádka? Spojte. 1. Měl/a bys doktora oslovovat 2. Měl/a bys říkat, jak se jmenuješ, 3. Měl/a bys starší paní 4. Měl/a by sis sundat boty, 5. Neměl/a by ses ptát, jak se někdo má,

A. vykat. B. když spěcháš. C. když jdeš k někomu na návštěvu. D. „pane doktore“. E. když někomu telefonuješ. cv. 6

POZOR: měl bys si > měl by sis měl bys se > měl by ses

Lekce 13 • Česky krok za krokem 1

109


Rady a doporučení • Advice and suggestions The expressions highlighted in bold in the previous exercise express advice or suggestions. In this connection the verb mít has a modal meaning, e.g.: Co mám dělat? What should I do? – Měl bys být zdvořilý. You should be polite. Complete the conjugation of the modal verb mít in the conditional: (já)

........................ ... ....................... ..

(ty)

měl, měla bys

(on, ona)

........................ ... ....................... ..

(my)

měli bychom

(vy)

........................ ... ....................... ..

(oni)

........................ ... ....................... ..

+ the infinitive

In everyday spoken Czech the form bysme is usually used in the 1st person plural instead of the form bychom. Other modal verbs are also often used in the conditional, e.g. to ask a polite question: Mohl bys mi pomoct? Would you help me? Nechtěl bys jít do kina? Would you like to go to the movies?

8. Poraďte kamarádovi, který pojede do ČR, jaké by měl znát konvence. Používejte vlastní zkušenosti nebo výrazy ze cvičení 2.

Pamatujte si: Mám problém. Co mám dělat? I have a problem. What should I do? Měl/a bys… You should... Měl/a by... He/she should...

Například: Měl bys... Neměl bys... Musíš... Nesmíš...

9. Poraďte kamarádovi, který cestuje do vaší země, jaké by měl znát konvence. Například: Když jdeš na návštěvu, měl bys... Na ulici bys neměl/a... Neměl/a bys říkat...

10. Jaký mají tito lidé problém? Doplňte věty k fotografiím. Pak si vyberte 3 lidi a řekněte, co by měli dělat. Procvičujte modální sloveso mít. Například: Pán na obrázku číslo 1 nemá peníze. Měl by hledat lepší práci.

110

A. Ztratila peněženku.

E. Na Vánoce moc jedl a teď má o tři kila víc.

I. Bolí ho zub.

B. Má problém s autem.

F. Nemá peníze.

J. Chce přestat kouřit.

C. Má ošklivé vlasy.

G. Je pořád smutný a má špatnou náladu.

K. Moc pracuje.

D. Mají kolegu, který v kanceláři kouří.

H. Chtěla by líp mluvit anglicky.

L. Moc utrácí.

Nemá peníze.

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lekce 13 • Česky krok za krokem 1

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Jaký kdo je? Jaký by měl být? CD2: 03

1.

Eva potkala kolegyni Ditu. Poslouchejte, o čem mluví.

2.

Co Eva říká? Poslouchejte a označte, co slyšíte.

CD2: 03

1. Její nový doktor je šikovný / protivný / milý / líný / sympatický / zdvořilý / nezdvořilý. 2. Její starý doktor byl šikovný / protivný / milý / líný / sympatický / zdvořilý / nezdvořilý.

3. Procvičujte slovní zásobu na straně 112. Povídejte si. Například: Myslím, že jsem spolehlivý a pracovitý. Někdy jsem dost zapomnětlivý.

1. Jaký/á jste vy? 2. Jaký je váš tatínek, bratr, syn, kamarád, kolega, ředitel...? 3. Jaká je vaše maminka, sestra, dcera, kamarádka, kolegyně, ředitelka...?

4. Najděte cizí a česká slova s podobným významem. Napište je podle modelu. Například: vulgární

– sprostý

1. vulgární | 2. pesimistický | 3. egoistický

A. smutný | B. milý, příjemný | C. sobecký

4. sympatický | 5. optimistický | 6. stupidní

D. veselý | E. sprostý |

F. hloupý

CD2: 04

5.

Poslouchejte a doplňte -ný nebo -ní. Pak čtěte sami a pečlivě vyslovujte.

1. zodpověd . . . . . . .

4. inteligent . . . . . . .

7. hube . . . . . . .

10. vulgár . . . . . . .

13. kvalit . . . . . . .

2. nervóz . . . . . . .

5. smut . . . . . . .

8. protiv . . . . . . .

11. stupid . . . . . . .

14. šikov . . . . . . .

3. stateč . . . . . . .

6. lí . . . . . . .

9. ambicióz . . . . . . .

12. přís . . . . . . .

15. elegant . . . . . . .

6. Jaký je ten člověk? Doplňte adjektivum. hodný | upřímný | zvědavý | líný | pracovitý | zdvořilý | sobecký | zapomnětlivý

zvědavý. 1. Člověk, který chce všechno vědět, je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Člověk, který rád pracuje, je

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Člověk, který často říká „prosím“, „děkuju“ a „dobrý den“, je 4. Člověk, který nerad pracuje, je

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Člověk, který často zapomíná, je

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Člověk, který pomáhá jiným lidem, je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Člověk, který chce všechno jenom sám pro sebe, je 8. Člověk, který říká to, co si myslí, je

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CD2: 05

7.

Eva a její rodiče si povídají. Kdo je jejich nejlepší kamarád nebo kamarádka? Poslouchejte a doplňte, co slyšíte. Jak se jmenuje?

Jak dlouho ho/ji zná?

Jaký/jaká je?

Eva paní Hanušová pan Hanuš

8. Jaký by měl kdo být? Ke každému výrazu doplňte 2 adjektiva, která považujete za nejdůležitější. 1. Dobrý kamarád by měl být hlavně

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a ��������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Dobrý doktor by měl být hlavně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a �������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Dobrý rodič by měl být hlavně

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a ��������������������������������������������������������������������������������������������������

9. Poraďte kamarádovi nebo kamarádce, co by podle vás měl/a, nebo neměl/a dělat. Například: Měl bys být spolehlivý. Neměl bys...

1. být spolehlivý – chodit pořád pozdě 2. být zdvořilý – vždycky zdravit a děkovat 3. být líný – víc pracovat 4. být sobecký – chtít všechno sám

5. být upřímný – říkat vždycky to, co si myslím 6. být zvědavý – chtít všechno vědět 7. mít pořád strach – být statečný 8. být tak přísný – být hodný Lekce 13 • Česky krok za krokem 1

111


S LOV N Í B A N K A

112

Vlastnosti

ctižádostivý, ambiciózní ambitious

líný lazy

pracovitý hard working

protivný annoying

přísný strict

sobecký, egoistický selfish, egotistical

spolehlivý reliable

sprostý, vulgární rude, vulgar

statečný brave

tvrdohlavý, paličatý stubborn, obstinate

zapomnětlivý forgetful

zlý bad, wicked

zodpovědný responsible

zvědavý curious

zdvořilý polite

Lekce 13 • Česky krok za krokem 1

cv.

T


LEKCE

14

Mluvíme o počasí

Mluvíme o počasí Dobrý, nebo dobře? Kdo je nejkrásnější? Slovní banka: Počasí

CD2: 06

1.

Eva se dívá z okna. Petr chce vědět, jaké je počasí.

1. Je venku hezky?

2. Co si má Petr vzít?

CD2: 06

2.

Poslouchejte ještě jednou a doplňte dialog.

Petr: Evo, jak je venku? Co myslíš, mám si vzít 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Eva: Ne, je tam docela 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Je jasno a slunečno. Petr: Ale na internetu jsem četl, že 3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bude chladno

a bude pršet. Eva: Tak si ten 4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Petr: Dobře. To víš, minulý týden jsem měl 5.

vezmi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a ještě mi není dobře. Je mi pořád zima. Eva: Tak si radši vezmi taky 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Jaké je počasí na obrázcích? Doplňte výrazy. Prší. | Je slunečno. | Je zima. | Sněží. | Je zataženo. | Je bouřka. | Je teplo.

1.

Sněží.

��������������������������������������������������������������������������

5.

2.

��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

6.

3.

��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

7.

4.

��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

Mluvíme o počasí • Talking about the weather When talking about the weather, we use two types of expressions: 1. The verb být + an adverb or noun Je hezky. It’s nice. Je horko. It’s hot. Je krásně. It’s beautiful. Je vedro. It’s scorching hot. Je ošklivo/škaredě. It’s nasty. Je chladno. It’s cool. Je teplo. It’s warm. Je zima. It’s cold. Compare these sentences in the present, past and future tense: Dneska je hezky. It’s nice today. Včera bylo hezky. It was nice yesterday. Zítra bude hezky. It will be nice tomorrow.

2. A verb in the 3rd person sg. Prší. It’s raining. Sněží. It’s snowing. Mrzne. It’s freezing.

Hřmí. There’s thunder. Blýská se. There’s lightning.

Je slunečno. It’s sunny. Je sucho. It’s dry. Je jasno. It’s clear. Je zataženo. It’s overcast.

Je mlha. It’s foggy. Je mokro. It’s wet. Je vítr. It’s windy. Je bouřka. It’s stormy.

PAMATUJTE SI: Je mi zima. I am cold. Je mi teplo. I am hot.

Compare these sentences in the present, past and future tense: Dneska prší. It’s raining today. Včera pršelo. It rained yesterday. Zítra bude pršet. It will rain tomorrow.

cv. 2, cv. 3

Lekce 14 • Česky krok za krokem 1

113


4. Jaké počasí je v České republice obvykle na jaře, v létě, na podzim a v zimě? Procvičujte slovní zásobu na straně 120.

V létě...

Na jaře...

5.

Na podzim...

V zimě...

Povídejte si. Jaké je teď počasí v České republice a ve vaší zemi?

6. Zopakujte si jména zemí v lokálu. Pak řekněte, jaké je kde počasí. Například: V Irsku prší.

PAMATUJTE SI:

sever – na severu north – in the north jih – na jihu south – in the south východ – na východě east – in the east západ – na západě west – in the west

CD2: 07

7.

Evina kolegyně Dita byla na dovolené. Poslouchejte. Kde byla? Jaké tam bylo počasí?

1. Dita byla

2. Bylo tam

3. Bylo tam

4. Pršelo

5. Jednou tam

a) ve Francii. b) v Itálii. c) ve Španělsku.

a) sucho. b) horko. c) chladno.

a) 20 stupňů. b) 25 stupňů. c) 30 stupňů.

a) každý den. b) vždycky v noci. c) ráno.

a) byla hrozná bouřka. b) foukal silný vítr. c) byla celý den mlha.

8.

Čtěte předpověď počasí tak, jak ji můžete vidět v novinách. Najděte v pravém sloupci, co to znamená. Přiřaďte A, B a C.

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ 1

. . . . .

2

. . . . .

3

. . . . .

9. 114

Za studenou frontou pronikne do naší republiky chladnější vzduch ze severu. Bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer postupně od severu místy slabé sněžení. Nejvyšší teploty –3 až 0 stupňů.

A

Bude mrznout a bude velká zima. Bude to klouzat.

Ze západní Evropy se k nám blíží teplá fronta. Postupně očekáváme od západu jasno, místy až polojasno. Bude slunečno a velmi teplo. Teploty vystoupí až na tropických 32 až 35 stupňů. Lokálně se budou tvořit bouřky z tepla.

B

Bude zima. Bude trochu sněžit.

Ze severu bude v noci pronikat velmi studený vzduch. Bude jasno a velmi chladno, –10 až –12 stupňů. Na horách očekáváme v noci místy dokonce až –20 stupňů. Na silnicích se bude tvořit náledí.

C

Bude vedro. Někde budou bouřky.

Napište text (40 slov) na téma Moje oblíbené roční období. Jaké je v tomto období počasí?

Lekce 14 • Česky krok za krokem 1


Dobrý, nebo dobře? CD2: 08

1.

Evini rodiče, pan Hanuš a paní Hanušová, jsou na dovolené v Chorvatsku. Eva mluví s tatínkem. Poslouchejte. Všimněte si označených výrazů.

Eva: Tak co, tati, jak se máte? Pan Hanuš: Dobře. A co vy? Eva: V pohodě. A jaké je tam počasí? Pan Hanuš: Dobré. Je hezky a teplo. Eva: A jaký je ten hotel? Pan Hanuš: Hotel je taky dobrý.

Eva: A co voda v moři? Není studená? Pan Hanuš: Ne, je dobrá. Každý den se chodíme koupat. Eva: Tak to je dobře!

Adjektiva × adverbia (přídavná jména × příslovce) • Adjectives × Adverbs In Czech, unlike in some other languages, it is necessary to differentiate between adjectives (e.g. dobrý) and adverbs (e.g. dobře). The word adjective comes from the Latin adjectum, which means a word added or “thrown in”. Adjectives describe nouns. They answer the question jaký? E.g.: Jaký je hotel? – Dobrý. Jaká je voda? – Dobrá. Jaké je počasí? – Dobré. The word adverb originates from the Latin ad verbum, which means “to the verb” (also note the Czech word příslovce, i.e. a word “by the verb”). Adverbs often describe verbs. They answer the question jak? E.g.: Jak se máš? – Dobře. 2. Doplňte jména.

POZOR:

Například: ... mluví hlasitě. – Evžen mluví hlasitě.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . spí dlouho.

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jí

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jezdí rychle.

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vypadá

Je hodný. He is nice. × Jí hodně. He eats a lot.

hodně. unaveně.

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vypadá smutně.

Evžen

Linda

Oleg

Julie

Roman

Simona

3. Doplňte jak nebo jaký ve správné formě. 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

mluví váš kamarád z Kanady? Anglicky, nebo francouzsky?

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

vypadám? Nevypadám moc unaveně?

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

čaj chceš? Zelený, černý, nebo ovocný?

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

dlouho se učíš česky?

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

víno koupíme? Není tohle moc drahé?

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

máš telefon?

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

je dneska venku? Zima, nebo teplo?

9. Kdy jsi přijela? A

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

polévku uděláme? Česnekovou, nebo cibulovou?

10. Kdy jste přiletěli? A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

byla cesta? byl let?

4. Adjektivum, nebo adverbium? Vyberte a doplňte správný výraz. 1. To je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . víno. Nakupuju

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(levný, levně)

2. Můj tatínek je ještě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeho přítelkyně vypadá taky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(mladý, mladě)

3. Dneska jsem spal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . To byla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cesta.

(dlouhý, dlouho)

4. Máme tady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ubytování. Máme se

(dobrý, dobře)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Maminka vypadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Já jsem taky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(unavený, unaveně)

6. Hraje tady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hudba. Proto musím mluvit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(hlasitý, hlasitě)

7. Dneska je

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proto nechci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . čaj.

(teplý, teplo)

8. Je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . počasí. Venku je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(krásný, krásně)

9. Mám velký

(český, česky)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

slovník. Už mluvím dobře

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lekce 14 • Česky krok za krokem 1

115


5. Používejte výrazy z následujícího cvičení. Tvořte otázky podle modelu. Zeptejte se spolužáků. Například: mít se – dobře / špatně – Jak se máš? Dobře, nebo špatně?

1. jezdit – pomalu / rychle 2. nakupovat – levně / draze 3. bydlet – daleko / blízko 4. cítit se – dobře / špatně 5. spát – hodně / málo 6. mluvit – tiše / hlasitě

Pamatujte si: tiše = potichu hlasitě = nahlas

Tvoření adverbií (příslovcí) • Forming adverbs

Adverbs are often formed from adjectives:

1. If an adjective ends in -í or -ý, the adverb ends in -e/-ě rychlý – rychle levný – levně moderní – moderně dobrý –dobře Most adverbs are formed with the suffix -e or -ě, with -ě following d, t, n, m, p, b and v, e.g. levný – levně. Watch out for the consonant change, e.g. dobrý – dobře. For more information about this, see p. 208.

2. If an adjective ends in -ký, -hý, -chý, the adverb ends in -o horký – horko dlouhý – dlouho suchý – sucho tichý – ticho Some adverbs are formed from certain adjectives ending in -ký, -hý, -chý with the suffix -o and -e (horko and horce, dlouho and dlouze, sucho and suše, ticho and tiše). The meanings of these words are often slightly different. Words ending in -o have a literal meaning, and words ending -e have a figurative or abstract meaning. Compare: V létě bylo velmi sucho. It was very dry in the summer. × Šéf mi suše řekl, že to musím udělat. × My boss dryly told me that I have to do it. Watch out for exceptions, e.g. hezký – hezky.

3. If an adjective ends in -ský, -cký, the adverb ends in -y český – česky anglický – anglicky Other adverb forms also exist, e.g. jak how, jinak otherwise, pomalu slowly, nahlas loud(ly).

6. Tvořte adverbia z adjektiv v závorce. Doplňte je do vět. Například: Proč mluvíš tak (tichý)? – Proč mluvíš tak tiše?

1. Mluvíte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (anglický)? 2. Banka je

3. Koupila jsem to 4. Učím se

(blízký).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(levný).

(francouzský).

5. Knihovna je odtud bohužel ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (daleký). 6. Kamarádka mluví nějak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (divný). 7. Čekáš na mě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dlouhý)? 8. Už mluvíme docela dobře ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (český). 9. Proč mluvíš tak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (hlasitý)? 10. V létě bylo moc 11. Venku je

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(horký).

(krásný).

12. V Praze je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (drahý). CD2: 09

7.

Petr a Tom se potkali na ulici. Poslouchejte. Proč přeje Petr Tomovi hodně štěstí?

8. Označte, o čem Petr a Tom mluví. 1. Tom se má dobře / špatně. 2. Petr jde hrát tenis / plavat. 3. Tom jde do kina / do školy. 4. Tom mluví česky docela dobře / dost špatně. 5. Tom musí jít do školy, protože píše test / se těší na Marinu. 116

Lekce 14 • Česky krok za krokem 1

Pamatujte si: Hodně štěstí! Good luck! Držím palce! I have my fingers crossed! Ať to dobře dopadne! I hope it turns out all right!


Kdo je nejkrásnější? CD2: 10

1.

Marina a Tom jdou dneska večer tancovat do klubu. Poslouchejte. Proč je Marina nespokojená? Co si o tom myslí Tom?

2. Označte, co je pravda. 1. Marina říká, že zhubla / ztloustla. 2. Marina chce být štíhlejší / tlustší a menší / vyšší. 3. Marina chce mít větší / menší nos a větší / menší oči. 4. Tom myslí, že Marina je nejhodnější / nejkrásnější holka na světě. CD2: 10

3.

Doplňte text. Všimněte si označených forem.

Marina: Ach jo, mám dojem, že jsem zase 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! Proč 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trochu štíhlejší a vyšší? Taky bych chtěla mít větší 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a menší

Pozor:

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The expression prosím tě or prosím vás has multiple meanings:

Tom: Prosím tě, Marino, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skvěle. Jsi ta nejkrásnější 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na světě! Ale teď už, prosím tě, pojď!

1. please 2. come on

Komparace adjektiv (stupňování přídavných jmen) • Comparison of adjectives

1. Regular comparison

krásn-ý

krásn-ější (-ejší/-ší/-čí)

nej-krásn-ější (-ejší/-ší/-čí)

The comparative of most adjectives is created with the suffix -ejší/-ější, with -ější following the consonants d, t, n, m, p, b and v. Some other adjectives (e.g.: starý – starší, mladý – mladší) and some irregular adjectives (see bellow) have the -ší suffix. A small group of adjectives ending in -ký forms the comparative with the suffix -čí, e.g. (hezký – hezčí). The superlative is always formed by adding the prefix nej- to the comparative, e.g. nejstarší, nejmladší, nejhezčí. Watch out for consonant changes, e.g.: drahý – dražší, tichý – tišší, chytrý – chytřejší. For more information about this, see p. 208.

2. Irregular comparative forms dobrý – lepší – nejlepší špatný, zlý – horší – nejhorší

velký – větší – největší malý – menší – nejmenší

vysoký – vyšší – nejvyšší dlouhý – delší – nejdelší

4. Procvičujte pravidelné stupňování. Doplňte komparativ nebo superlativ. Pak řekněte, kdo na fotografii je podle vás nejveselejší, nejmladší, nejstarší...? Například: krásný – krásnější – nejkrásnější. Nejkrásnější je muž/žena/dítě číslo...

1. veselý

veselejší

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. starý

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nejstarší

3. tlustý

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nejtlustší

4. mladý

mladší

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. hodný

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nejhodnější

6. smutný

smutnější

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. hubený

hubenější

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. bohatý

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nejbohatší

1

2

3

4

5

6

5. Procvičujte nepravidelné stupňování. Doplňte komparativ nebo superlativ. 1. Jsem

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(malý) než moje sestra.

2. Můj bratr je v naší rodině . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vysoký). 3. Když jsem byl mladý, měl jsem 4. Myslím, že

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(dlouhý) vlasy než teď.

(dobrý) jídlo na světě je čokoláda.

5. Tenhle svetr je moc malý, potřebuju nějaký . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (velký). 6. Neměl jsem čas se učit a měl jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (špatný) test než spolužák. cv. 4, cv. 5

Pozor: Jsem menší než… I am shorter than... In everyday spoken Czech jak is often used instead of než.

Lekce 14 • Česky krok za krokem 1

117


6. Čtěte text o Marině a jejím bratrovi. Tvořte komparativ adjektiv.

Pozor:

Marina a její bratr Valentin žijí v České republice a pracují ve stejné firmě.

je o 15 centimetrů vyšší je o hodně hubenější

Lidé často nevěří, že jsou sourozenci, protože každý je jiný. Valentin je o 15 centimetrů 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vysoký) než jeho sestra a taky o hodně 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(hubený). Každý má jinou povahu. Marina je 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kreativní) a má výborné nápady, ale občas moc spěchá a dělá chyby. Valentin je taky chytrý, ale všechno dělá dlouho, je mnohem 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pomalý). Marina někdy žertuje, že je prostě líný, ale nemá pravdu. Valentin pracuje pomalu, ale je 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (zodpovědný) a 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pečlivý) než ona. Víc o práci přemýšlí a vidí, kde by mohl být problém. V něčem jsou stejní – oba jsou ctižádostiví a pracovití. Občas se hádají, ale jejich šéf říká, že spolu jsou ideální tým.

7. Napište 5 vět o vaší rodině nebo o lidech v práci a ve škole. Používejte komparativy adjektiv. Procvičujte slovní zásobu na straně 37 a 112. Například: Můj bratr je mladší než já. Moje kolegyně je zodpovědnější než já.

8. Diskutujte o rozdílech mezi ženami a muži. Je to pravda? Například: Ženy jsou emocionálnější. – Myslím, že ano./Myslím, že ne.

Ženy jsou emocionálnější.

|

Muži jsou systematičtější.

Muži mají větší talent na sport.

|

Muži mají horší intuici.

|

Ženy jsou komunikativnější.

Ženy mají menší talent na matematiku a fyziku. |

Ženy mají větší talent na jazyky.

9. V předchozím cvičení označte formy komparativu. Řekněte jejich základní formy. 10. Porovnávejte. Doplňte komparativ adjektiv. Například: Léto je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dobrý) než zima. – Léto je lepší než zima.

1. Martin je

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Dana má

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(vysoký) než Jan.

(krátký) vlasy než Jana.

3. Chleba je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dobrý) než rohlík. 4. Sestra má . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dlouhý) vlasy než já. 5. Sestra je

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(chytrý) než její manžel.

6. Bratr byl vždycky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (hezký) než já. 7. Syn má

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Situace byla

11.

(drahý) auto než dcera.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(špatný), než je teď.

Přečtěte si zajímavosti o České republice. Doplňte superlativy.

ZAJÍMAVOSTI O ČESKÉ REPUBLICE nejdelší (3x) | nejkratší (2x) | nejčastější (3x) | nejvyšší 1. Stát, se kterým má Česko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hranici, je Německo (815 kilometrů). 2. Stát, se kterým má Česko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hranici, je Slovensko (265 kilometrů).

815 kilometrů 1 603 metrů The numbers 5 and higher require the use of the genitive plural. A table containing a summary of all the cases in the plural can be found on p. 203.

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hora v Česku je Sněžka (1 603 metrů).

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

řeka na českém území je Vltava (430 kilometrů).

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

jméno má město Aš.

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

jméno má vesnice Prostředkovice.

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mužské křestní jméno je Jiří, na druhém místě je Jan, na třetím je Petr.

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ženské křestní jméno je Marie, na druhém místě je Jana, na třetím je Eva.

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

příjmení je Novák, Nováková, na druhém místě je Novotný, Novotná, na třetím je Svoboda, Svobodová.

12. 118

PAMATUJTE SI:

Najděte na internetu 3 podobné zajímavosti o vaší zemi.

Lekce 14 • Česky krok za krokem 1

cv. 00, cv. 00


13. Eva přinesla studentům text o Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Co znamenají výrazy, které uvidíte v textu? Najděte je na fotografiích. bunda | motorka | spínací špendlík | poštovní schránka | šála

1

2

3

14.

4

5

Čtěte text. Označte, co je správně.

1. Pelhřimov je

2. V Pelhřimově jsou

3. Miniaturní zámek je

4. Exponáty můžete vidět

a) hlavní město na Moravě b) hlavní město rekordů c) hlavní město turistů

a) dvě expozice b) tři expozice c) čtyři expozice

a) z cukru a ze zmrzliny b) z plastu c) z čokolády a karamelu

a) jenom uvnitř b) jenom venku c) uvnitř i venku

Největší, nejmenší, nejdelší, nejkratší, nejtěžší, nejrychlejší... Tyto superlativy uslyšíte nebo uvidíte v Pelhřimově na každém kroku. Pelhřimov je historické město na Českomoravské vysočině. V České republice je známé jako hlavní město rekordů. Najdete tu dvě zajímavé expozice: Muzeum rekordů a kuriozit (jediné ve střední Evropě) a výstavu Zlaté české ručičky. Uvidíte tady nejdelší šálu na světě, která měří 158 kilometrů (vystavené jsou ale „jenom“ 3 kilometry), nejmenší motorku na světě, která měří jen 42 centimetrů, ale jezdí rychlostí 50 kilometrů za hodinu, a největší bundu na světě, která je vysoká skoro dva metry. Další kuriozita je třeba miniaturní zámek z čokolády a karamelu. Zajímavé objekty objevíte také venku. U řeky visí velký spínací špendlík, u pošty vás překvapí obrovská poštovní schránka a u vchodu do turistického centra najdete gigantickou tužku. Ve městě se každý rok koná festival Pelhřimov – město rekordů. Pelhřimov je zkrátka zajímavý turistický cíl pro děti i dospělé. Tak až nebudete mít o víkendu co dělat, víte, kam jet na výlet.

15.

Marina a Tom chtějí jet do Pelhřimova. Hledají na internetu informace o tom, kdy je otevřeno a kolik stojí vstupné. Čtěte a odpovězte na otázky.

1. Kolik stojí lístek pro dospělého? 2. Kolik zaplatí celá rodina? 3. Kdo neplatí vstupné? 4. Kdo zaplatí za lístek 70 korun?

5. Jak velké skupiny mají slevu? 6. Můžete navštívit obě expozice i v pondělí? 7. Odkdy dokdy je v muzeu otevřeno? 8. Kdy můžete jít na poslední prohlídku?

Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově EXPOZICE • Muzeum rekordů a kuriozit • Zlaté české ručičky VSTUPNÉ Děti do 6 let: zdarma Děti 7–15 let: 60 Kč Senioři nad 65 let: 70 Kč Dospělí: 90 Kč Rodinné vstupné: (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let): 240 Kč

Skupinová sleva: nad 20 návštěvníků

OTVÍRACÍ DOBA Denně 9.00–17.00 hodin. Poslední prohlídka začíná v 16.30.

VSTUP ZDARMA Dospělí nad 205 cm, pod 135 cm a s obvodem pasu nad 145 cm.

Těšíme se ěvu! t š v á n i š a V na

cv. 14

Lekce 14 • Česky krok za krokem 1

119


S LOV N Í B A N K A

120

Počasí

Blýská se. It’s lightning.

Je bouřka. It’s stormy.

Je chladno. It’s cool.

Je mokro. It’s wet.

Je slunečno. It’s sunny.

Je sucho. It’s dry.

Je teplo. It’s warm.

Je vedro. It’s scorching hot.

Je vítr. It’s windy.

Je zataženo. It’s overcast.

Je zima. It’s cold.

Klouže to. It’s slippery.

Mrzne. It’s freezing.

Prší. It’s raining.

Sněží. It’s snowing.

Lekce 14 • Česky krok za krokem 1

cv.

T


LEKCE

15

Technika a komunikace

1. Jak obvykle komunikujeme? Doplňte k fotografii, co kdo dělá.

Technika a komunikace Počítač a internet Nakupujeme dárky Pozvání na party Slovní banka: Elektonika, počítač, internet

telefonovat/zatelefonovat někomu | posílat/poslat e-mail | psát/napsat dopis | psát/napsat SMS

Jana

2.

Martin

Arnošt

Nikola

Povídejte si.

1. Jak často telefonujete a píšete SMS (čtěte: esemesky)? 2. Uměl/a byste žít bez mobilu? 3. Kdy jste naposled psal/a nějaký dopis?

4. Jak často používáte počítač? 5. Jak často používáte internet a sociální sítě? 6. Máte svůj profil na Facebooku, na Twitteru atd.?

POZOR: atd. = a tak dále and so on

CD2: 11

3.

Poslouchejte 6 telefonních dialogů. Označte, co je, nebo není pravda.

1. Volala Denisa Nová správné číslo? 2. Zavolá Dana Moravcová do firmy Realservis ještě jednou? 3. Potřebuje Andrej Volkov pomoc? 4. Může James Roberts mluvit s paní Volnou? 5. Může teď Lucie Bártová mluvit s kolegou? 6. Pojede Abdul Masmuli na letiště?

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

CD2: 11

4.

Přečtěte si věty. Doplňte je do dialogů. Pak kontrolujte poslechem.

Dobře, budeme tam asi za pět minut. | To nic. | Dobře, ve 12. 30 tam bude žlutá Škoda Superb. A můžu jí nechat vzkaz? | Tak já zavolám později. | Ale já budu ve škole. Zavolám ti večer, ano? Dialog 1 Denisa Nová telefonuje na pevnou linku.

Dialog 4

● Prosím? ■ Denisa Nová. Prosím vás, to jsou Svobodovi? ● Ne, to je omyl. Tady Dvořákovi. Asi máte špatné číslo. ■ Aha, tak promiňte. ● . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dialog 2 Dana Moravcová telefonuje do firmy Realservis. ■ Dobrý den, Realservis. Jak vám můžu pomoct? ● Dobrý den, Moravcová. Prosím linku 212. ■ Moment, prosím... Bohužel, je tam obsazeno. ● . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dialog 3 Andrej Volkov volá číslo 155. ● Záchranná služba, dobrý den. ■ Mluvím trochu česky. Moc mě bolí břicho. Můžete mi pomoct? ● Jak se jmenujete? A jakou máte adresu? ■ Andrej Volkov, Ke Karlovu 246, Praha 1. ● A jaké je to patro? ■ Třetí. ● . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cv. 4

James Roberts chce mluvit s paní Volnou. ■ Stejskalová. Prosím? ● Dobrý den, Roberts. Je tam paní Volná? ■ Ne, bohužel tady není, je na mítinku. ● . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dialog 5 Lucie Bártová volá kolegovi. ■ Ahoj, neruším tě? Máš chvilku čas? ● Promiň, teď nemůžu, mám schůzku. Zavolám ti zpátky, až skončím. ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dialog 6 Abdul Masmuli si chce objednat taxík. ● Taxi OK, dobrý den. ■ Dobrý den. Prosím vás, potřebuju taxík ve 12.30. ● Dobře. A vaše jméno a adresa? ■ Abdul Masmuli, Nad Strahovem 18, Praha 6. ● Kam pojedete? ■ Na letiště. ● . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lekce 15 • Česky krok za krokem 1

121


Užitečné fráze při telefonování • Useful phrases to use on the phone Jak vám můžu pomoct? How can I help you? Je obsazeno. It’s busy. To je omyl. This is the wrong number. Chtěl/a bych linku 212. I would like extension 212. Zavolám později. I’ll call later. Můžu nechat vzkaz? Can I leave a message? Můžete mi pomoct? Could you help me, please? Neruším tě? Neruším vás? Is this a good time for you to talk?/Am I disturbing you? The caller should say hello and state his/her surname (or name and surname) or company name, e.g. Dobrý den, Roberts./Dobrý den, James Roberts. /Dobrý den, Realservis.

5. Přečtěte si SMS. Doplňte háčky, čárky a kroužky. Pak je čtěte nahlas. 1. Ahoj, prijdu dneska domu pozdeji, mame schuzi. Jeste ti zavolam. 2. Dobry den, bohuzel musim zrusit lekci. Tesim se na priste. 3. Cau, nechces jit dneska vecer do kina? 4. Omlouvam se, ale nemuzu rano prijit do prace. Jdu k doktorovi. 5. Mam 15 minut zpozdeni, jsem na ceste. Az prijdu, tak te prozvonim. 6. Milacku, promin, vcera jsem to tak nemyslel. Omlouvam se. Moc te miluju.

POZOR: volat/zavolat + dativ to call telefonovat/zatelefonovat + dativ to phone prozvánět/prozvonit + akuzativ to drop call

6. Robert Redling, Evin kolega z jazykové školy, chce objednat nové učebnice. Píše do nakladatelství Akropolis. Přečtěte si jeho e-mail. Co v textu není správně?

robert.redling@gmail.com books@akropolis.info

Učebnice Česky krok za krokem 2

Ahoj, pro naši jazykovou školu bych chtěl objednat 25 kusů učebnice češtiny Česky krok za krokem 2. Prosím o informace, kolik učebnice stojí, jestli mají CD a jestli dáváš na učebnice nějakou slevu. Dík za informace. S pozdravem, Robert Redling

7. Ve cvičení 6 označte, co je neformální a do formálního e-mailu se nehodí. 8. Jak začínáme a končíme e-mail nebo dopis? Doplňte. | Ahoj + jméno, | Posílám pusu, | Zdravím,

| Čau + jméno, | Vážená paní + příjmení, | Měj se hezky,

| Milý pane + příjmení, | Vážený pane + příjmení, | Přeju (Přeji) hezký den,

| Mějte se hezky, | S pozdravem + jméno a příjmení, | Milá paní + příjmení,

Formální e-mail začíná:

Neformální e-mail začíná:

Vážená paní + příjmení, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ahoj + jméno,

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Formální e-mail končí:

Neformální e-mail končí:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Robert neznal dobře rozdíl mezi formálním a neformálním stylem. Telefonuje Evě. Co mu Eva poradila? Opravte text e-mailu ve cvičení 6. 122

Lekce 15 • Česky krok za krokem 1


Počítač a internet 1. Jste závislí na počítači? Udělejte si test. 1. Jak dlouho denně sedíte u počítače?

5. Když musíte vypnout počítač, máte horší náladu?

a) Maximálně hodinu. b) Dvě až pět hodin. c) Víc než pět hodin.

a) Vždycky. b) Nikdy. c) Jenom někdy.

2. Jak nejčastěji používáte počítač?

6. Jak nejčastěji komunikujete s kamarády?

a) Na práci. b) Na hry a surfování na internetu. c) Na psaní e-mailů a skypování.

a) Píšu jim e-maily nebo SMS. b) Na sociálních sítích (Twitter, Facebook a jiné). c) Sejdeme se a povídáme si.

3. Co děláte, když nejste u počítače?

9. Hrál/a jste někdy počítačovou hru celou noc? 7. Jak nakupujete?

a) Čtu si nebo se dívám na filmy. b) Sportuju. c) Čtu si e-maily na mobilu nebo na tabletu.

a) Ano, dělám to často. b) Ne, nikdy. c) Ano, jednou nebo dvakrát.

a) V obchodech. b) Jenom online na internetu. c) Někdy na internetu, někdy v obchodech.

4. Jak často denně kontrolujete e-maily? a) Víc než dvakrát denně. b) Jednou až dvakrát denně. c) Míň než jednou za den.

8. Co uděláte ráno jako první?

10. Uměl/a byste nepoužívat počítač celý víkend?

a) Podívám se na e-maily nebo Facebook. b) Udělám si kávu nebo čaj. c) Obléknu se.

a) Ano, ale jen výjimečně. b) Ne, nikdy. c) Ano, dělám to často.

Otázka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a)

0

0

1

2

2

1

0

2

2

1

b)

1

2

0

1

0

2

2

1

0

2

c)

2

1

2

0

1

0

1

0

1

0

CD2: 12

2.

Přečtěte si věty. Pak poslouchejte, co říkají o svém vztahu k internetu Jiří (J), Miloš (M) a Zdeňka (Z). Kdo to říká?

1. Kdo je rád, že může být díky internetu v kontaktu s lidmi? 2. Kdo používá internet při studiu? 3. Kdo se zajímá o politiku a čte na internetu zprávy?

0–6 bodů: Na počítači nejste závislý. Počítač používáte k práci nebo když potřebujete nějaké informace. Možná byste se mohl/a víc zajímat o nové technologie. 7–14 bodů: Počítač je pro vás důležitý a umíte ho dobře používat. Důležité je, že taky umíte počítač vypnout a najít si zábavu „off–line“. 15–20 bodů: Život bez počítače pro vás neexistuje! Je to váš nejlepší kamarád. Zkuste ho někdy vypnout a jít ven nebo mluvit s nějakým živým člověkem :-).

4. Kdo myslí, že není dobré dávat na sociální sítě svoji adresu, fotografie a podobné věci? 5. Kdo platí přes internet? 6. Kdo rád hraje počítačové hry a dívá se na filmy a seriály?

3. Spojte věty. Pak použijte věty z levého sloupce a mluvte o sobě. 1. Den bez internetu

A. vygooglovat, co chci.

2. Někdy hraju

B. už nemůžu snadno smazat.

3. Zajímá mě

C. si nedovedu představit.

4. Na internet můžu psát

D. internetové bankovnictví.

5. Zařídil jsem si

E. politika.

6. Můžu kliknout a

F. na internetu.

7. To, co dám na internet,

G. blogy.

8. Jsem závislý/á

H. hry.

CD2: 13

4.

Poslouchejte a opakujte tyto výrazy. Dodržujte slovní přízvuk. Rozumíte?

skypovat, blogovat, klikat/kliknout, skenovat/naskenovat, googlovat/vygooglovat (googlit/vygooglit)

Lekce 15 • Česky krok za krokem 1

123


5. Jaké počítačové vybavení a elektroniku máte nebo nemáte? Procvičujte slovní zásobu na straně 128. 6. Co můžete dělat na počítači? Tvořte výrazy. Hledejte víc možností. klikat/kliknout otvírat/otevřít zavírat/zavřít vypínat/vypnout zapínat/zapnout

ukládat/uložit mazat/vymazat, smazat stahovat/stáhnout kopírovat/okopírovat tisknout/vytisknout

na něco

|

soubor

tiskárna software hudba

|

| |

|

počítač

text

televize

|

program

monitor

|

dokument

|

fotky |

| |

|

informace

aplikace film

notebook

| |

mobil řádek

7. Co dělají lidé na fotografiích? Doplňte imperfektivní slovesa. PAMATUJTE SI: otevírat/otevřít or zavírat/zavřít knihu, notebook, soubor, okno, dveře... × zapínat/zapnout or vypínat/vypnout mobil, notebook, počítač, televizi, myčku... 1. Jáchym

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Renáta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Marcela

4. Lukáš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Agáta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Co s čím můžete dělat na počítači? Doplňte imperfektivní, nebo perfektivní sloveso. otevírat | vygooglovat | klikat | naskenovat | smazat | zavřít | ukládat | tisknout 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/otevřít nový dokument

5. skenovat/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . staré fotky

2. kliknout/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . myší

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. mazat/

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

špatné písmeno

4. googlovat/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . informace

/vytisknout text

/uložit důležité dokumenty

8. zavírat/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . soubor

Minulý čas verb (sloves) zakončených na -nout • Past tense of verbs ending in -nout

Verbs whose infinitive ends in -nout and which have a consonant before this syllable often have two forms in the past tense, e.g. kliknout: – klikl and kliknul, tisknout – tiskl and tisknul (the longer forms are typically heard in everyday spoken Czech). But watch out, we usually just say: zapnul, vypnul.

9. Doplňte vhodné perfektivní sloveso v minulém čase. Hledejte víc možností. vymazat, smazat | vygooglovat | zavřít | programovat | uložit | vytisknout | naskenovat | otevřít | kliknout 1. Tereza včera

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

staré fotky.

2. David a Zuzana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . všechny informace, které potřebujeme k projektu. 3. Ivana

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Karel včera celý den

dokument a pak ho

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, ale dneska má volno.

5. Dana říká: Nevím, kam jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ten dokument. Nemůžu ho najít. 6. Helena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dokumenty na nové laserové tiskárně. 7. Vojtěch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obrázky a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je na flešku. 8. Hana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na ikonu a 124

Lekce 15 • Česky krok za krokem 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cv. 6, cv. 6

nový soubor.


Nakupujeme dárky 1.

Povídejte si. Nakupujete někdy na internetu? Využíváte nějaké slevy?

2. Představte si, že kupujete dárek. Co je vhodný dárek pro muže, pro ženu, pro dítě nebo pro všechny? Například: Vhodný dárek pro muže je ...

oblečení | hračka | parfém | víno | elektronika | kniha | kosmetika | počítačová hra | zážitek | hodinky CD2: 14

3.

Evina maminka paní Hanušová telefonuje babičce, paní Miladě Bílé. Mluví o tom, co koupí na Vánoce Evě, Davidovi a Aleně. Poslouchejte. Co radí babička?

1. Davidovi můžeme koupit

2. Aleně můžeme koupit

3. Evě můžeme koupit

a) mobil. b) flešku. c) tablet.

a) tablet. b) čtečku. c) sluchátka.

a) čtečku. b) mobil. c) sluchátka.

CD2: 14

4.

Doplňte text. Všimněte si označených výrazů.

Paní Hanušová: To je hrůza, jak ten čas letí! Za tři týdny bude Štědrý den a my ještě nemáme žádné dárky. Vůbec nevím, co koupíme třeba Davidovi. Babi, nemohla bys mi něco poradit? Babička: Davidovi? To přece není žádný problém. Slyšela jsem, jak David telefonoval Lucii a říkal jí, že by chtěl 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paní Hanušová: Počkej, kdo je Lucie? Babička: Přece jeho nová přítelkyně. Paní Hanušová: Aha. Ale co koupíme Aleně a Evě? Babička: Tak to taky vím. Alena říkala Evě, že by chtěla 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Eva zase říkala Lukášovi, že by potřebovala nový 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paní Hanušová: A kdo je Lukáš? Babička: To je Evin kadeřník. Ty nic nevíš... Paní Hanušová: Ale ty víš všechno, viď. Takže tablet, čtečka a mobil... To jsou ale pěkně 4. Babička: Jo jo, jsou to naše 5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dárky!

děti. Ale neboj se, něco vám na dárky přidám! Jdete v neděli na oběd k Evě a Petrovi?

Paní Hanušová: Určitě. Tak se tam uvidíme, že?

Dativ singuláru (třetí pád jednotného čísla) • The dative singular

The highlighted words in bold words in the text are in the dative singular. question

nouns

komu? čemu?

1st declension group Ma/Mi nouns ending in nom. sg. in a consonant without a hook, F nouns ending in -a and N nouns ending in -o

2nd declension group Nouns ending in nom. sg. in a consonant with a hook, -e/-ě, -c, -j and -tel

Ma

Petrovi, Davidovi

Lukášovi

Evě, Aleně

Lucii

Mi F N

Říkám něco Koupím něco Telefonuju Jdu k/ke

3rd declension group Ma nouns ending in nom. sg. in -a, F nouns ending in -st and N nouns ending in -í

The dative singular endings for nouns are almost identical to the locative singular endings. Compare: Co říkali Lukášovi, Evě a Lucii? (= the dative) What did they say to Lukáš, Eva and Lucie? Mluvíme o Lukášovi, Evě a Lucii. (= the locative) We’re talking about Lukáš, Eva and Lucie. Watch out for the only difference between the two: in the dative Mi and N nouns have only the ending -u: obchodu, kinu In expressions comprised of multiple Ma nouns in the dative or the locative, the ending -ovi alternates with the ending -u, or -i, e.g.: Jdu k pánovi doktorovi. > Jdu k panu doktorovi. Jdu k ředitelovi Novákovi. > Jdu k řediteli Novákovi. Compare the examples in the table with the model sentence containing the most common declension patterns: Jdu k doktorovi, k obchodu, ke škole, k restauraci a ke kinu. For more information about the dative, see p. 217. A table containing a summary of all the patterns in the singular can be found on p. 202.

5. Evini příbuzní jsou často v kontaktu. Čtěte věty. Najděte a porovnejte formy dativu sg. a lokálu sg. 1. Eva je v bance. Píše SMS (čtěte: esemesku) mamince. 2. Evin švagr Michal je v nemocnici. Volá sestřenici Alici. 3. Evin tatínek je v Americe. Telefonuje manželce. 4. Evin bratr David je v Itálii. Píše SMS (čtěte: esemesku) Lucii. cv. 4

5. Eva telefonuje Petrovi. Mluví o tatínkovi. 6. Evina maminka telefonuje manželovi. Mluví o Davidovi. 7. Evina babička telefonuje kamarádovi. Mluví o Petrovi. 8. Evina sestra telefonuje tatínkovi. Mluví o Michalovi. Lekce 15 • Česky krok za krokem 1

125


Verba používaná s dativem (slovesa používaná se třetím pádem) • Verbs used with the dative dávat/dát to give děkovat/poděkovat to thank kupovat/koupit to buy omlouvat se/omluvit se to apologize pomáhat/pomoct to help posílat/poslat to send radit/poradit to advise

rozumět/porozumět to understand říkat/říct to say smát se/zasmát se to laugh telefonovat/zatelefonovat to phone volat/zavolat to call (on the phone) vyřizovat/vyřídit vzkaz to give a message vysvětlovat/vysvětlit to explain

POZOR:

For more about the verbs used with the dative, see p. 217.

volat/zavolat + the dative, e.g. Zavolám mamince. I’ll phone my mum. × volat/zavolat + the accusative, e.g. Zavolám maminku. I’ll call my mum.

6. Ptejte se a reagujte. nejčastěji telefonujete?

tatínkovi

dáváte dárky? Komu

manželovi

pomáháte?

|

bratrovi

|

kamarádovi

příteli

radíte?

mamince

něco vysvětlujete?

manželce

někdy nerozumíte?

|

| |

|

dědečkovi |

sestře

|

kamarádce

přítelkyni

kolegovi

učiteli

|

babičce |

učitelce

kolegyni

7. Hanušovi už zase telefonují. Kdo komu volá? Procvičujte dativ singuláru. Napište podle modelu. Například: David volá Miladě. Milada volá... ...................................................................................... ......................................................................................

Alena

David

Michal

...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ......................................................................................

Irena

...................................................................................... ......................................................................................

Milada

...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ......................................................................................

Eva

...................................................................................... ......................................................................................

Petr

......................................................................................

Josef

8. Co dají Eva, její sestra Alena, její bratr David a Alenin manžel Michal mamince, tatínkovi, babičce a Petrovi? Procvičujte sloveso dát s dativem. Ptejte se a reagujte podle modelu. Část A je tady, část B najdete v Klíči. Například: Co dá David mamince?

Eva

maminka

tatínek

kniha o Praze

sluchátka

David Alena

svetr

přehrávač MP3

mobil kalendář detektivka

Představte si, že jste vyhráli jackpot v loterii. Komu byste to řekl/a, nebo naopak neřekl/a? Jaký dárek byste dal/a příbuzným, kolegům nebo spolužákům? Napište 5 vět.

Například: Neřekl/a bych to sousedovi... Bratrovi bych dal/a... Sestře bych koupil/a...

126

Petr

hrnek na kávu

Michal

9.

babička

Lekce 15 • Česky krok za krokem 1


Pozvání na party CD2: 15

1.

Marina telefonuje spolužačce Farise z jazykové školy. Mluví o party, kterou plánuje Eva. Poslouchejte. Co Eva slaví?

2.

Poslouchejte ještě jednou. Označte, co slyšíte.

CD2: 15

1. Party je

4. Tom bude Evě a Petrovi pomáhat

7. Chata je ve vesnici

a) v pátek. b) v sobotu.

a) vařit. b) uklízet.

a) kousek odtud. b) daleko odtud.

2. Eva slaví

5. Marina přijede později

8. Chata je naproti

a) svátek. b) narozeniny.

a) kvůli škole. b) kvůli práci.

a) obchodu. b) nádraží.

3. Eva udělala těžkou zkoušku

6. Party bude

9. Farisa určitě

a) z němčiny. b) z angličtiny.

a) u Evy v bytě. b) u Evy na chatě.

a) nepřijede na party. b) přijede na party.

CD2: 15

3.

Doplňte informace z kvízu do textu. Pak kontrolujte poslechem.

Marina: Čau, Fariso. Jdeš 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

na tu party k Evě?

Farisa: Na jakou party? Já nic nevím, nebyla jsem dneska ve škole, musela jsem jít k zubaři. Eva něco slaví? Marina: Má 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a taky udělala těžkou zkoušku z 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak pozvala všechny studenty na oslavu. Myslím, že tu zkoušku udělala díky Tomovi. Moc jí pomohl. Farisa: Aha. A vy tam s Tomem taky budete? Marina: Určitě. Tom tam bude už od rána a bude Evě a Petrovi pomáhat 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ale já kvůli 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . přijedu později. Farisa: A nevíš, jestli tam bude taky Kumar? Marina: No, asi bude. Počkej, a ty máš něco proti Kumarovi? Farisa: Ale ne, naopak. A kde ta party bude? Marina: U Evy 6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Farisa: Kde to je? Marina: V nějaké vesnici 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . odtud. Neznám přesnou adresu, vím jenom, že ta chata je někde u lesa naproti 8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Když zavoláš Evě, vysvětlí ti to.

Farisa: Fajn, určitě 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak díky a uvidíme se v pátek!

Prepozice s dativem (předložky se třetím pádem) • Prepositions with the dative

The highlighted words in bold in the text are prepositions which take the dative.

díky thanks to k/ke to, towards kvůli because of proti against naproti opposite Memorize the model sentence with the patterns: Jdu k doktorovi, k obchodu, ke škole, k restauraci a ke kinu.

4. Doplňte věty. Používejte prepozice díky, k/ke, kvůli a proti. 1.

. . . . . . . . . . . . . . . .

našemu doktorovi jsem zdravý.

2. Jdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . doktorovi. 3.

. . . . . . . . . . . . . . . .

špatnému počasí nemůžeme jet na výlet.

4. V červenci jedeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . moři. 5. Demonstranti protestují 6. Alena jde

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Jedeš na návštěvu 8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Co máme dneska

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

politice vlády.

holiči.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kamarádovi?

kamarádce jsem dodělala školu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

obědu (= na oběd)?

POZOR: Memorize these common expressions: díky mně, tobě, vám thanks to me, to you (inform., form.) kvůli mně, tobě, vám because of me, of you (inform., form.) For more information about personal pronouns, see p. 222.

10. Nemůžeme nikam jet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . psovi. Nemáme ho kam dát. cv. 3, cv. 4

Lekce 15 • Česky krok za krokem 1

127


S LOV N Í B A N K A

Elektronika, počítač a internet

čtečka scanner

flashcard, coll. fleška flash drive, memory stick

kabel cable

klávesnice keyboard

kopírka copier

monitor screen

přehrávač MP3, coll. empétrojka MP3 player

myš mouse

notebook laptop

počítač computer

reproduktor, coll. reprák speaker

sluchátko, pl. sluchátka headphones

smartphone smartphone

tablet tablet

zásuvka socket

128 Lekce 15 • Česky krok za krokem 1

cv.

T


LEKCE

16

Móda včera a dnes

Móda včera a dnes Nakupujeme oblečení Miluju tě! Čekám na tebe... Slovní banka: Oblečení

1. Z jaké doby jsou fotografie 1–5 ? Například: Fotografie číslo 1 je z ...

a) z osmdesátých let devatenáctého století b) ze třicátých let dvacátého století c) z padesátých let dvacátého století d) ze sedmdesátých let dvacátého století e) z desátých let dvacátého prvního století

2. Na jaké fotografii je toto oblečení? Například: Sukně je na fotografii 4 a 5.

1. sukně 2. košile 3. klobouk 4. kabát 5. kravata 6. halenka, top

7. kalhoty 8. šortky, kraťasy 9. sako 10. šaty 11. triko, tričko 12. bunda

2 1

3 5

4

3. Jaké oblečení na fotografiích se vám líbí, nebo naopak nelíbí? Například: Líbí se mi oblečení na fotografii číslo...

4.

Povídejte si. Procvičujte slovní zásobu na straně 136.

Například: Mám na sobě... Rád/a nosím... Nesnáším...

POZOR: mít na sobě (= right now) × nosit (= often)

1. Jaké oblečení máte na sobě? 2. Jaké oblečení nosíte rád/a? 3. Jaké oblečení nemáte rád/a nebo nesnášíte? cv. 2

Lekce 16 • Česky krok za krokem 1

129


5. Co mají Petr, Marina a Tom na sobě?

PAMATUJTE SI:

Například: Petr má na sobě košili...

ta sukně, ta košile Nouns ending in -e or -ě are often feminine (nouns ending in -ie and -yně are always feminine).

sukně | košile | kraťasy | boty | tričko | mikina | kabát | kalhoty top | brýle | oblek | tenisky | sako

1. Petr má černý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Marina má černé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Petr má modrou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Tom má černou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Petr má černé

9. Tom má modré

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Marina má kostkovaný

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Tom má pruhované

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Marina má červenou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Tom má šedé

6. Marina má černý

12. Tom má modré sluneční

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

CD2: 16

6.

Poslouchejte. Kam Petr, Marina a Tom dneska půjdou? Mají vhodné oblečení?

1. Petr půjde

2. Marina půjde

3. Tom půjde

a) do divadla. b) na jednání s klienty. c) na mítink.

a) na pracovní pohovor. b) na koncert. c) do práce.

a) plavat a pak do kina. b) do práce a pak na volejbal. c) na pivo do hospody.

CD2: 17

7.

Petrovi kamarádi Martin, Dan a Ivo mluví o tom, jestli je pro ně oblečení důležité. Poslouchejte a hádejte, kdo je kdo na fotografii. Doplňte jméno k fotografii.

Například: Myslím, že na fotografii 1 je...

8. Poslouchejte ještě jednou. Co je, nebo není pravda?

1. Martin si kupuje oblečení sám.

2. Martinova matka nekupuje oblečení.

3. Nakupovat oblečení je podle Martina ztráta času.

4. Dan si každý měsíc kupuje něco nového.

5. Dan vždycky ví, co je moderní.

6. Dan říká, že oblečení vyjadřuje, jaký je.

7. Ivo chodí do divadla nebo na koncert v obleku.

8. Ivo studuje filozofii.

9. Ivo asi bude nosit oblek do práce každý den.

9.

2 1

�����������������������������������������������������

Povídejte si.

1. Je pro vás móda a oblečení důležité? Jak často si kupujete nové oblečení a boty? 2. Kupujete si někdy oblečení v secondhandu? Myslíte, že je tam možné koupit zajímavé oblečení? 3. Jaké oblečení jste nosil/a, když jste byl/a malý/á, nebo jako teenager? 130

Lekce 16 • Česky krok za krokem 1

�����������������������������������������������������

3

�����������������������������������������������������


10.

V časopise o módě vyšel text Nesmrtelné džíny. Čtěte text. Označte, co je správně.

1. Džíny se začaly vyrábět

2. Džíny taky proslavil/a

3. Komunisti považovali džíny

a) ve dvacátém století. b) v devatenáctém století. c) v osmnáctém století.

a) Marilyn Monroe. b) John Kennedy. c) Brad Pitt.

a) za symbol socialismu. b) za symbol demokracie. c) za symbol kapitalismu.

Nesmrtelné džíny

Znáte někoho, kdo nikdy neměl džíny? Džínové oblečení je módní fenomén. Známý francouzský návrhář Yves Saint Laurent prý řekl: „Modré džíny jsou úžasné oblečení. Proč jsem je neobjevil já?“ V sedmdesátých letech devatenáctého století začal tyto kalhoty vyrábět židovský obchodník Levi Strauss, který emigroval do USA z Německa. Dělal je z hrubé látky hlavně pro zlatokopy a farmáře. Jako běžné oblečení začaly být džíny populární v padesátých letech minulého století. Proslavili je americký herec James Dean ve filmu Rebel bez příčiny, herečka Marilyn Monroe ve filmu Mustangové a zpěvák Elvis Presley. Tak začal jejich zlatý věk. V komunistických zemích to džíny neměly jednoduché. Komunisti je považovali za symbol kapitalismu a mladí lidé je nesměli nosit do školy. Později se džíny začaly vyrábět i v socialistickém Československu, ale k pravým džínům měly hodně daleko. „Originální džíny se k nám dovážely ze Západu a kupovaly se ve speciálních obchodech za zvláštní peníze, bony. Byly tam vždycky dlouhé fronty. Když mi bylo šestnáct, čekal jsem před obchodem čtyři hodiny, ale džíny jsem prostě musel mít,“ vzpomíná Karel Nový. Každý rok nám móda diktuje něco jiného – jednou široké kalhoty, pak úzké leginy, potom zase krátké šortky. Džíny jsou populární pořád. Někomu se to samozřejmě nelíbí. „Češi často nosí džíny jako uniformu,“ kritizuje módní blogerka Ála. „Vezmou si k nim sportovní boty, tričko nebo bundu a vypadají, jako by jeli na hory, i když jdou do práce nebo do kina. Já džíny nemám ráda a vůbec je nenosím.“ Naopak modelka Klára Danielová říká: „Džínové oblečení se mi moc líbí, je pohodlné a stylové a má nekonečné množství variant.“

A jaký názor máte na džíny vy? Pokud se vám nelíbí, budete asi v menšině. Vždyť jen v České republice se každý rok prodají džíny za čtyři miliardy korun!

Výrazy mít rád × líbit se × chutnat • The words mít rád × líbit se × chutnat

Notice the words highlighted in bold in the text. Compare:

1. mít rád + the accusative If you like or love someone or something and this preference is of a long-lasting nature, you use the verb mít rád to like, to love, e.g. Mám rád/a džíny. I love jeans. The verb milovat to love is used in a similar way, but it expresses a very strong attraction, e.g. Miluju tě. I love you. Note: Don’t forget that the expression mít rád is used only with a direct object , e. g. Mám rád/a kávu. I like coffee. BUT: Get rid of the verb mít and say only rád/ráda with another verb if you are talking about something that you like to do, e.g.: Rád/a plavu. I like to swim.

2. líbit se + the dative and the nominative If something appeals to your senses (except for taste), use the verb líbit se to like, to appeal to, e.g.: Líbí se mi džíny. I like jeans (= I like how they look). 3. chutnat + the dative and the nominative If you like how a food or drink tastes, use the verb chutnat to like, to taste good, e.g.: Chutná mi to. I like it. Also notice the words with the opposite meaning: nesnášet to not be able to stand, cannot stand, nenávidět to hate (but watch out: the verb nenávidět, just like the verb milovat to love, is for very strong emotions.)

11. Tvořte otázky se slovesy líbit se, chutnat a mít rád. Například: Máš rád/a černou barvu? – Ano. Líbí se ti džínové oblečení? – Ne.

džínové oblečení

Máš rád Líbí se ti

jaro

|

čokoláda

Chutná ti

léto

|

knedlíky

Chutnají ti

telenovely

| |

české jídlo

| |

černá barva

Praha fotbal

cv. 11

| |

|

sci-fi

akční filmy

?

Ano. Ne.

zima

Lekce 16 • Česky krok za krokem 1

131


Nakupujeme oblečení CD2:18

1.

Marina telefonuje kamarádce Adéle. Pak se sejdou v obchodním centru. O čem mluví? Označte, co je správně.

1. Adéle je dobře / špatně. 2. Její mamince bude 50 / 60. 3. Adéle se zdá, že Marině sluší / nesluší černá barva. 4. Marině víc sluší modré / červené šaty. 5. Adéle je zima / horko. CD2:18

2.

Doplňte text. Pak kontrolujte poslechem.

na kávu | maminku | modré | nakupovat | nemocná | Neruším? | 50 | velikost Marina: Ahoj Adélo! 1.

PAMATUJTE SI: Read sizes like this: S – es, esko M – em, emko L – el, elko XL – iks el, iks elko

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adéla: Ne, vůbec ne. Jsem ráda, že voláš. Marina: Ty jsi byla 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

viď? Už je ti dobře?

Adéla: Ano, už jsem v pořádku. Marina: Nechceš jít se mnou dneska odpoledne 3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adéla: Určitě, ráda půjdu. Hodí se mi to, aspoň koupím nějaké dárky pro 4.

? Mají slevy!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

k narozeninám.

Bude jí 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tak musím koupit něco hezkého. Marina s Adélou jsou v obchodním centru. Marina si zkouší oblečení. Marina: Prosím tě, můžeš mi ty šaty vzadu zapnout? Nejde mi to. ... Díky. Tak co myslíš, sluší mi? Adéla: Hm, zdá se mi, že ta černá ti nesluší, dělá tě starší. A taky bys potřebovala menší 6. Líbí se mi tyhle 7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,

emko nebo esko.

Nechceš si je zkusit?

Marina: Dobře. ... No, tak co myslíš? Adéla: Super, to je ono! Koupíme je a půjdeme někam 8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, ne? Už mě to nakupování nebaví. Je mi horko

a vadí mi, že je tu moc lidí.

Výrazy s objektem v dativu (výrazy s předmětem ve třetím pádě) • Dative object-centred constructions Dative object-centred constructions most often express age, feelings, emotions, likes and dislikes. The person or animal experiencing them becomes the object (in the dative) of these feelings and emotions, as if he/she was being exposed to them: být … roků/let to be …years old být dobře/špatně to be well/bad být zima/teplo to be cold/warm hodit se (typically in connection with time) to be O.K. chutnat (only about food) to like, to taste good to chybět to miss jít (něco někomu) to be good at doing something líbit se to like slušet to look good on vadit to bother zdát se 1. to seem 2. to have a dream Notice that the short forms of the personal pronouns (mi, ti, vám…) are always in the second position in the sentence, e.g.: Mi je 20 let. > Je mi 20 let. For more information about the second position in sentences, see p. 209. CD2:19

3.

Poslouchejte a doplňte, co říká Marina. 1 2

3 4

��������������������������������������

let.

8

Dneska je mi �����������������������������

Když piju alkohol, je mi

Lekce 16 • Česky krok za krokem 1

Líbí se mi ���������������������������������������������� barva.

7

Chutná mi ����������������������������������������������������������

6

�������������������������������������������������

5 132

Je mi

Nejde mi ������������������������������������������������������������

cv. 2, cv. 3, cv. 3

Sluší mi

���������������������������������������������

Vadí mi �������������������������������������������������������������

barva.


4. Spojte čísla a písmena. 1. Chutná ti to? 2. Sluší mi ta barva? 3. Co je ti? Není ti špatně? 4. Kolik ti je? 5. Jde ti opravit to kolo? 6. Nezdá se ti ta sukně krátká? 7. Líbí se ti ty džíny? 8. Hodí se ti to dneska?

A. Ne. Můžeme se sejít zítra? B. Ne, je dobrá a sluší ti. C. Moc ne. Je to moc slané. D. Nelíbí. Půjdeme radši do jiného obchodu. E. Myslím, že ne. Dělá tě starší. F. Je mi dvacet pět let. G. Ne, proč? Je mi dobře. H. Nejde, už to dělám dvě hodiny.

5. Tvořte věty podle modelu.

6. V jakém kontextu tyto věty použijete? Vyberte 3 věty a vymyslete dialogy nebo krátké příběhy.

Například: Já / být / dvacet. – Je mi dvacet.

1. (já) / být / zima. 2. (já) / být / špatně. 3. (já) / chutnat / zelený čaj. 4. (já) / chybět / moje oblíbené jídlo. 5. (já) / vadit / hluk. 6. (já) / jít / čeština. 7. (já) / líbit se / modrá barva. 8. (já) / slušet / zelená barva.

Co je ti?

|

Líbí se vám to?

Není vám moc teplo? Kolik vám je? Není mi dobře. Nejde mi to.

|

| |

|

|

Nehodí se mi to.

Jde ti to?

|

Líbí se ti to?

Není ti zima? Nesluší ti to.

Je mi zima.

|

|

| |

Chutná vám to?

Co je vám? |

Hodí se vám to?

Hodí se ti to? Chutná ti to?

Nelíbí se mi to.

Jde vám to?

|

|

Nezdá se ti to?

|

|

Kolik ti je?

Není vám špatně?

Už je mi dobře. |

Sluší mi to?

7. Pište o sobě. Doplňte věty. 1. Je mi ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ (teplo/zima/akorát). 2. Je mi ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (dobře/špatně). 3. Je mi �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (let). 4. Chutná mi ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Líbí se mi 6. Jde mi

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7. Sluší mi

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8. Vadí mi ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9. Zdá se mi, že �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8. Ptejte se navzájem podle modelu a odpovídejte. Pak informujte ostatní, co jste zjistili. Například: být – teplo: Ahmede, je ti teplo? – Ne, je mi zima. – Ahmedovi je zima.

být – zima

|

chutnat – zelenina

vadit – arogantní lidi

|

|

líbit se – akční filmy

vadit – špatné počasí

|

|

jít – matematika

líbit se – modrá barva

|

|

být – špatně

slušet – černá barva

9. Informujte ostatní o tom, co jste zjistili. Například: Johnovi je trochu zima. Chutná mu... Irině se líbí akční filmy. Jde jí... CD2:20

10.

Tom potkal kamaráda Ondřeje a povídají si. Doplňte výrazy z tabulky do textu. Všimněte si slovosledu. Pak kontrolujte poslechem.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

a) se ti tady líbí b) ti se tady líbí

a) se mi tady líbí b) líbí se mi tady

a) chutná mi b) mi chutná

a) chutná mi b) mi chutná

a) Vadí mi b) Mi vadí

a) Zdá se mi b) Zdá mi se

a) Mi jde b) Jde mi

Ondřej: Tak co, Tome, jak žiješ? A jak 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Tom: Ale jo, 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mám rád Prahu a 3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

české

jídlo a pivo. Nejradši mám Plzeň. Ondřej: Jo jo, ta je dobrá, taky 4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tom: No, všechno tady samozřejmě ideální není. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tady nepříjemní prodavači a spousta aut. Ondřej: A co čeština? 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , že pro cizince musí být dost těžká. Tom: Hm, není to tak strašné. Čeština je těžká, ale zajímavá. 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . docela dobře. Lekce 16 • Česky krok za krokem 1

133


Miluju tě! Čekám na tebe... 1. Petr a Eva chtějí jít do kina. Petr na Evu čeká před kinem. Čtěte text. Všimněte si označených výrazů. Petr si říká: „Jsme teď s Evou málo spolu... Mám moc práce a nemám na ni čas. Musím se jí omluvit. Až přijde, půjdu k ní a řeknu jí: „Miluju tě. Nemůžu bez tebe žít.“ Ale Eva nejde a nejde. Petr si říká: „Kde ta Eva je? Jak dlouho tady na ni mám čekat? Zkusím jí zavolat.“ Ale Eva nebere telefon. Pak je Eva konečně tady. A co říká Petr? „No to je dost, že jdeš! Čekám tady na tebe už půl hodiny! Kde jsi byla?“ Eva se zlobí: „Copak nevidíš, že jsem byla u holiče? A že jsem si koupila nové šaty, abych se ti líbila?“

Personální pronomina (osobní zájmena) • Personal pronouns In exercise 1 you can see highlighted in bold: 1. The short forms of personal pronouns (ti, tě, jí). You already know some of the short forms. You can see an overview of them in the table bellow. 2. The forms which are used after prepositions (tebe, ní, ni). You will learn the forms following prepositions on the next page. 1. Krátké formy • The short forms case

example of context

short forms of personal pronouns

1. nominative

To jsem/jsi/je/jsme...

ty

on/on, ono

ona

my

vy

oni, ony, ony, ona

2. genitive

Ptal se

ho

nás

vás

jich

3. dative

Telefonoval

mi

ti

mu

nám

vám

jim

4. akuzative

Hledal

ho

ji

nás

vás

je

In the table there are no personal pronouns in the vocative (they do not exist in this case), the locative (they never occur without a preposition) and the instrumental (there are not many verbs without prepositions connected with them and you’ll learn them later). Notice that the short forms of personal pronouns (mi, ti, vám…) are always in the second position in the sentence, e.g.: Mi se to líbí. > Líbí se mi to. The short forms of personal pronouns cannot stand at the beginning or end of a sentence. Instead their long forms are used in this position, e.g.: Mi se to líbí. > Mně se to líbí. You’ll learn the long forms of personal pronouns later.

2. Procvičujte krátké formy osobních zájmen. Například: Hledáš ... (já)? – Hledáš mě?

1. Prosím . . . . . . . . . . . . . (ty), zavoláš

. . . . . . . . . . . . . . . .

2. Prosím . . . . . . . . . . . . . (vy), pomůžete 3. To je hezký pes. Vidíš

(já)?

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

(já)?

(on)?

6. Sejdeme se zítra. Hodí se

(vy) to?

7. Líbí se . . . . . . . . . . . . (my) ten dům. Koupíme . . . . . . . . . . . . . . . (on). 8. Ten salát je výborný. Mám . . . . . . . . . . . . . (on) rád.

4. Eva je fajn učitelka. Máme . . . . . . . . . . . . . . . . (ona) rádi.

9. To jsou naši kamarádi. Znáte . . . . . . . . . . . . . . (oni)?

5. Kolik . . . . . . . . . . . . . . (ty) je? – Je . . . . . . . . . . . . . (já) 34.

10. To je tvoje dcera? Kolik

3. Procvičujte slovosled. Opravte věty. Více o druhé pozici ve větě najdete v tabulkách na konci knihy.

1. Ty knedlíky nechutnaly nám. 2. Svlékněte se. Bolí to tady vás? 3. Tady jsi! Celý den hledám tě. 4. Myslím, že ta modrá barva nesluší ti. 5. Sestra má narozeniny. Už dali jste dárky jí? 6. Proč je tady ten telefon? Nikdy ho nepotřebovali jsme. 7. Syn je ještě malý. Je jenom 6 let mu. 8. Opravdu miluju tě. 9. Bratr má rád kvalitní sýr. Dáme ho mu k narozeninám. 10. Kamarádi žijí v Itálii. Chybí tam český jim chleba. 11. Ti líbí se tady v České republice? 12. Telefonoval ti jsem asi třikrát. 13. Hledali všude jsme vás. 14. Ptal tě na to jsem už se dvakrát. Lekce 16 • Česky krok za krokem 1

. . . . . . . . . . . . . .

(ona) je?

POZOR: Unstressed monosyllabic words in the second position in sentences are placed in the following order:

Například: Ten svetr mi nelíbí se. – Ten svetr se mi nelíbí.

134

. . . . . . . . . . . . . . .

cv. 3


2. Formy po prepozicích • Forms after prepositions case

example of context

forms of personal pronouns after prepositions

1. nominative

---

(já)

(ty)

(on, ono)

(ona)

(my)

(vy)

(oni)

2. genitive

Čekal u

tebe

něho/něj

nás

vás

nich

3. dative

Šel k/ke

mně

tobě

němu

nám

vám

nim

4. akuzative

Koupil dárek pro

tebe

něho/něj

ni

nás

vás

6. locative

Mluvil o

mně

tobě

něm

nás

vás

nich

7. instrumental

Sešel se s/se

mnou

tebou

ním

námi

vámi

nimi

In this table there are nominative forms in the brackets (they are included here only for purposes of orientation) and no forms of the vocative (they do not exist in this case). As you can see, certain forms following prepositions are the same as the short forms (see the table on p. 134). Notice that the forms mě and mně are pronounced in the same way.

4. Procvičujte formy osobních zájmen po prepozicích. Označte správnou formu. a) v genitivu c) v dativu Například: Jestli chceš, můžeš sedět vedle mě / já.

Například: Děkuju, díky vy / vám jsem udělal zkoušku.

1. Teď šel kolem já / mě jeden slavný herec. 2. Máš tady volno? Můžu sedět vedle tebe / ty? 3. Jan byl nemocný. Dana šla do kina bez on / něho. 4. Škola je blízko. Bydlím blízko ní / ona. 5. To jsou krásné květiny! Jsou od vy / vás? 6. Kamarádi mají volný byt. Můžu bydlet u nich / oni. 7. Syn se přestěhoval, ale bydlí blízko my / nás. 8. Tady máš čaj. Chceš do něho / on cukr?

1. Pošta je přímo naproti my / nám. 2. Kolegyně není špatná. Co proti ona / ní máš? 3. Rodiče nám pomohli, díky nim / oni jsme koupili byt. 4. Kamarádka bydlí blízko, půjdeme k ní / ona. 5. To je můj bratr. Bydlíme naproti on / němu. 6. Jak se má bratr? – Nevím, ale půjdu k němu / on. 7. Už je pozdě. Půjdeme k ty / tobě, nebo ke já / mně? 8. Přišel jsi pozdě. Kvůli tobě / ty nám ujel autobus.

b) v akuzativu

d) v lokálu

Například: Bratr ještě nepřišel. Čekáme na on / něho.

Například: To je dobrá kniha. Povídali jsme si o ní / ona.

1. Tenhle dárek je pro ty / tebe. 2. Miluju slavné zpěváky. Dívám se na oni / ně v televizi. 3. Čekám tady na tebe / ty už dvacet minut. 4. Ta polévka je pro vy / vás, nebo pro mě / já? 5. To je dárek pro vás / vy. 6. Kamarádka tady není, čekáme na ni / ona. 7. To je sympatický kluk! – Taky se na on / něho dívám. 8. Mám pro vy / vás dobrou zprávu.

1. To jsou dobré filmy. Hrajou v nich / oni slavní herci. 2. Vy jste ten spisovatel? Četla jsem o vy / vás. 3. Vidíš toho pána? Mluvili jsme o on / něm. 4. Slyšeli jste, co o nás / my řekl kolega? 5. Kde je ten tablet? – Tamhle, je na on / něm svetr. 6. Co byste o já / mně chtěli vědět? 7. Čtu knihu o psychologii. Jsou v ona / ní zajímavé věci. 8. To jsou kamarádi. Včera jsme o nich / oni mluvili.

5. Procvičujte osobní zájmena po prepozicích ve všech pádech z tabulky. 1. Kamarád je doma. Půjdeme k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (on)? 2. Díky

. . . . . . . . . . . . . . . .

(ty) jsem napsal dobře test.

3. Máme pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vy) krásný dárek. 4. Mluvili jsme o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ty). 5. Omlouvám se. Přišel jsem pozdě a kvůli 6. Přišel můj kamarád, půjdu s

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(já) nám ujel vlak.

(on) na večeři.

7. Nevím, proč rodiče nepřišli. Čekala jsem na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (oni) půl hodiny. 8. Ten režisér měl zajímavý život. Viděla jsem o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (on) film v televizi. 9. Chceš jít se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (já) do kina? 10. Potřebuju poradit. Kdy bych k

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(vy) mohl přijít?

6. Evina známá Jana a její přítel Viktor mají každý jiný názor na Janinu kočku. Doplňte, co říkají. Jana říká: Tohle je moje kočka Micka. Miluju . . . . . . . . . . . (ona), protože je krásná. Když nejsem doma, Micka nic nejí a čeká na . . . . . . . . . . . (já). Když pracuju, sedí vždycky vedle . . . . . . . . . . . (já). Když jedu na dovolenou, hledá . . . . . . . . . . . (já). Micka . . . . . . . . . . . (já) má moc ráda, ale nemá ráda Viktora. A myslím, že Viktor . . . . . . . . . . . (ona) taky nemá rád. A to je škoda, protože já . . . . . . . . . . . (oni) miluju oba. Viktor říká: Jana je moc fajn holka. Miluju . . . . . . . . . . . (ona), ona miluje . . . . . . . . . . . (já) a příští rok plánujeme svatbu. Ale tu její kočku fakt nesnáším! Je tlustá a rozmazlená. Ale Jana . . . . . . . . . . . (ona) miluje. Když . . . . . . . . . . . (ona) vidí, je celá šťastná. Kupuje pro . . . . . . . . . . . (ona) drahé jídlo, pořád si s . . . . . . . . . . . (ona) hraje a nemá čas na . . . . . . . . . . . (já). Asi si koupím psa! Budu . . . . . . . . . . . (on) mít doma, budu . . . . . . . . . . . (on) trénovat a budu . . . . . . . . . . . (on) mít rád jako Jana tu strašnou kočku! cv. 5

Lekce 16 • Česky krok za krokem 1

135


S LOV N Í B A N K A

Oblečení

bota, pl. boty shoe, shoes

bunda jacket

džíny only pl. jeans

kabát coat

kalhoty only pl. trousers

košile shirt

kravata tie

mikina sweatshirt

oblek suit

ponožka, pl. ponožky sock, socks

sako suit jacket

sukně skirt

svetr sweater

šaty only pl. dress

triko, tričko t-shirt

136 Lekce 16 • Česky krok za krokem 1

cv.

T


LEKCE

17

1.

Stěhujeme se

Stěhujeme se Potřebujeme řemeslníky Služby Slovní banka: Řemeslníci a služby

Povídejte si.

1. Proč se lidé stěhují? 2. Kolikrát v životě jste se stěhoval/a vy? CD2:21

2.

Petr a Eva koupili starší dům se zahradou a stěhují se. Poslouchejte, o čem mluví. Odpovězte na otázky.

1. Proč Petr myslí, že je stěhování strašné? 2. Co Petr hledá nejdřív? Co hledá potom?

POZOR:

CD2:21

3.

Poslouchejte dialog ještě jednou. Doplňte.

stěhovat/přestěhovat nábytek × stěhovat se/přestěhovat se

Petr: Evo, Evo! Prosím tě, pojď sem. Eva: Už jsem tady. Promiň, neslyšela jsem tě, mluvila jsem s tatínkem a s maminkou. Co se děje? Petr: To stěhování je strašné, všude je zmatek, nemůžu nic najít. Za chvíli musím odejít a nemám 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od auta. Nevíš, kde může být? Eva: Není pod stolem? Petr: Ne, tam jsem se díval. Eva: A co pod postelí? Petr: Ale ne, tam jsem se taky díval, dokonce už 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eva: Aha, už ho vidím. Tamhle je. Petr: Kde? Eva: Přece tamhle v té krabici před knihovnou. Mezi skříní a počítačem. Petr: Aha, díky. Jak to, že jsem ho neviděl? Eva: Protože nemáš ty nové 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petr: No jo, to je fakt. Ale kde jsou? Nejsou pod gaučem? Nebo za křeslem? Hurá, už je mám! Byly tady na zemi pod židlí.

4. Tučně označená slova z textu jsou ve formě instrumentálu sg. Porovnejte je se vzory v tabulce. Instrumentál singuláru (sedmý pád jednotného čísla) • The instrumental singular The words highlighted in bold in the text are in the instrumental singular.

question

nouns

kým? čím?

Ma

1st declension group Ma/Mi nouns ending in nom. sg. in a consonant without a hook, F nouns ending in -a and N nouns ending in -o

Mluvím s To je nad, pod, před, za, mezi...

2nd declension group Nouns ending in nom. sg. in a consonant with a hook, -e/-ě, -c, -j and -tel

tatínkem stolem, kalendářem

počítačem, gaučem

F

maminkou, knihovnou

židlí, postelí

N

křeslem

Mi

3rd declension group Ma nouns ending in nom. sg. in -a, F nouns ending in -st and N nouns ending in -í

Compare the examples in the table with the model sentences containing the most common declension patterns: Mluvím s doktorem. Sejdeme se před obchodem, školou, restaurací nebo kinem. A table containing a summary of all the patterns in the singular can be found on p. 202. CD2: 22

5.

Procvičujte výslovnost. Všimněte si, že jednoslabičné prepozice se vyslovují jako jedno slovo s následujícím slovem a slovní přízvuk je na prepozici.

pod stolem, pod postelí, před knihovnou, pod gaučem, za křeslem, pod židlí cv. 3

Lekce 17 • Česky krok za krokem 1

137


Prepozice s instrumentálem (předložky se sedmým pádem) • Prepositions with the instrumental s, se with nad above pod below, under

před in front of, before za behind mezi between

Notice that the prepositions nad, pod, před za and mezi, take the instrumental in response to the question kde? where, when referring to location, but they take the accusative in response to the question kam? where to? For more information, see p. 139. Certain prepositions with the instrumental are also used to talk about time, e.g.: Byl jsem tady před týdnem. For more information about prepositions used to express time, see p. 214.

6. Teď zase Eva hledá peněženku. Petr jí pomáhá. Doplňte podle modelu, na co se jí ptá. Například: pod (stůl) – Není ta peněženka pod stolem?

1. pod 2. za

������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

3. pod

����������������������������������������������������������������������

(gauč)

(sporák)

(sedačka)

4. před

������������������������������������������������������������������������

5. pod

������������������������������������������������������������������������������

6. za

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(lampa) (židle)

(lednička)

7. za

������������������������������������������������������������������������������

8. před

������������������������������������������������������������������������

9. pod

�����������������������������������������������������������������������������

7. Tom bydlí v bytě, který si pronajal. Co vidíte v jeho pokoji? 8. Tom není moc pořádný a pořád něco hledá. Poraďte mu, kde má mobil, klíče, boty a kufr. Například: Mobil je...

9. Co kde je na obrázku? Odpovídejte na otázky. Například: Co je za oknem? – Za oknem jsou domy.

1. 2. 3. 4.

Co visí nad křeslem? Co stojí před oknem? Co stojí za kytkou? Co je na zemi pod stolem?

5. 6. 7. 8.

Co leží pod křeslem? Co je nad psacím stolem? Co leží pod židlí? Co je na psacím stole?

9. Co je na malém stole uprostřed? 10. Co visí na židli? 11. Co leží na notebooku? 12. Co je pod skříní?

10. Podívejte se kolem sebe. Co kde je? Popište místnost, kde jste. Používejte vhodné prepozice a slovesa být, stát, viset, sedět, ležet. Například: Na stole je... Vedle mě stojí... Vedle mě sedí... Na stěně visí... Na zemi leží...

138

Lekce 17 • Česky krok za krokem 1

cv. 8

(křeslo) (myčka) (okno)


11. Eva a Petr zařizují dům. Na fotografiích je jejich nábytek a zařízení, ale vy vidíte jenom část. Hádejte, co je to. A. psací stůl | B. sedačka | C. komoda | D. křeslo | E. vana | F. skříň | G. obraz | H. stolička | I. hodiny | J. krabice | K. postel

1

. . . . .

E

2

. . . . .

3

. . . . .

4

. . . . .

5

6

. . . . .

7

. . . . .

8

. . . . .

9

. . . . .

10

. . . . .

. . . . .

11

. . . . .

CD2:23

12.

Evu bolí záda, a tak Petr musí zařizovat dům sám. Radí se s Evou. Poslouchejte a označte, co kam dají nebo co kde bude.

Petr: Evo, kam dáme tu kytku? Eva: Asi tady mezi křeslo a komodu / mezi křeslem a komodou, ne? Petr: Tak jo. Kytka bude mezi křeslo a komodu / mezi křeslem a komodou. Petr: A co tahle krabice? Eva: A jé, zapomněla jsem, co je uvnitř. Dej ji prosím zatím pod postel / pod postelí. Petr: Šup! A krabice už je pod postel / pod postelí. Petr: A kam dáme ty hodiny? Eva: Myslím, že je můžeme dát nad psací stůl / nad psacím stolem. Petr: Tak dobře, hodiny budou nad psací stůl / nad psacím stolem. Petr: Hm, ale kam dáme tuhle stoličku? Eva: Do koupelny před vanu / před vanou. Petr: Dobře, stolička bude před vanu / před vanou. Petr: A co tenhle obraz? Eva: Ještě nevím. Dej ho zatím za skříň / za skříní. Petr: Cože? Ten obraz je tak hezký a má být za skříň / za skříní? To ne, musíme najít nějaké lepší místo. Co kdybysme ho dali tady nad gauč / nad gaučem?

PAMATUJTE SI: Co kdybychom/kdybysme ... Why don’t we ...

Prepozice s akuzativem a instrumentálem (předložky se čtvrtým a sedmým pádem) • Prepositions with the accusative and the instrumental When indicating location the prepositions nad, pod, před, za and mezi are used a) with the accusative in response to the question kam?, e.g. Kytku dáme mezi křeslo a komodu. b) with the instrumental in response to the question kde?, e.g. Kytka je mezi křeslem a komodou. Also compare how the preposition na is used. As you already know, this preposition is also used with different cases. It takes the locative in response to the question kde?, but it takes the accusative in response to the question kam?. E.g. Je to na stole. (= the locative). × Dáme to na stůl. (= the accusative). A table containing a summary of direction and location can be found on p. 213.

13. Kam to dáme nebo kde to je? Podtrhněte správnou formu (akuzativ nebo instrumentál). Například: Dáme křeslo pod okno / pod oknem. Křeslo je pod okno / pod oknem.

1. Hodiny dáme nad ledničku / nad ledničkou. Hodiny jsou nad ledničku / nad ledničkou. 2. Stolek dáme před okno / před oknem. Stolek stojí před okno / před oknem. 3. Tašku dáme za křeslo / za křeslem. Taška leží za křeslo / za křeslem. 4. Fotku dáme nad stůl / nad stolem. Fotka visí nad stůl / nad stolem. 5. Boty dáme pod gauč / pod gaučem. Boty jsou pod gauč / pod gaučem. 6. Křeslo dáme před knihovnu / před knihovnou. Křeslo stojí před knihovnu / před knihovnou. 7. Krabici dáme pod židli / pod židlí. Krabice je pod židli / pod židlí. 8. Obraz dáme za skříň / za skříní. Obraz je za skříň / za skříní. Lekce 17 • Česky krok za krokem 1

139


Potřebujeme řemeslníky 1. Co kdo dělá? Doplňte. Procvičujte slovní zásobu na straně 144. automechanik | instalatér | zedník | truhlář | elektrikář | zámečník | topenář | švadlena | malíř | stěhovák 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

maluje byty a domy.

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

instaluje a opravuje topení.

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

staví domy.

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

instaluje a opravuje elektřinu.

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

šije a opravuje oblečení.

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

opravuje auta a mění pneumatiky.

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mění a opravuje zámky.

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vyrábí nábytek a jiné věci ze dřeva.

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

stěhuje nábytek.

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . instaluje a opravuje vany, umyvadla a záchody.

2. Co umíte nebo neumíte dělat vy? Používejte výrazy ze cvičení 1. CD2: 24

3.

Eva a Petr si zvykají na život v novém domě. Všechno ale není ideální, dům potřebuje opravy. Poslouchejte jejich dialog a označte, jaké řemeslníky potřebují.

Například: Potřebují instalatéra, ...

instalatér

zedník

malíř

automechanik

truhlář

topenář

zámečník

elektrikář

švadlena

CD2: 24

4.

Poslouchejte ještě jednou. Označte, co v domě nefunguje.

na záchodě neteče voda

v dětském pokoji netopí topení

obývák potřebuje vymalovat

v koupelně neteče voda

v obýváku netopí topení

koupelna potřebuje vymalovat

v ložnici nesvítí světlo

v ložnici se musí udělat skříň na míru

na půdě se musí opravit nová zeď

v kuchyni nesvítí světlo

v obýváku se musí udělat skříň na míru

na zahradě se musí opravit stará zeď

PAMATUJTE SI:

5. Spojte otázky a odpovědi. 1. O čem mluví Eva a Petr? 2. Co se musí udělat v obýváku? 3. Co je nutné udělat na zahradě? 4. Kdo nechce dělat všechno sám? 5. S kým se poradí Eva? 6. Koho zná Alena? 7. Co umí hodinový manžel? 8. Koho ještě potřebuje Eva?

A. Hodinového manžela. B. S Alenou. C. Vymalovat. D. O tom, co v domě nefunguje. E. Paní na úklid. F. Všechno. G. Petr. H. Opravit zeď.

(něco) se musí udělat (something) must be done.

Deklinace interogativních pronomin (skloňování tázacích zájmen) kdo, co • The declension of interrogative pronouns kdo, co In exercise 5 you can see highlighted the forms of the interrogative pronouns kdo who and co what. Complete the table with them. case

example of context

kdo

co

1. nominative

To je

............................

............................

2. genitive

Jdu z/do/od

koho

čeho

3. dative

Jdu k/ke

komu

čemu

4. accusative

Hledám

............................

............................

6. locative

Mluvím o

kom

............................

7. instrumental

Mluvím s

............................

čím

We recommend that you memorize these forms. They will help you formulate questions. 140

Lekce 17 • Česky krok za krokem 1

cv. 1


6. Spojte pádové formy zájmen kdo, co.

7. Tvořte otázky. Doplňte zájmena kdo, co ve správné formě. 1. (Kdo)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

často telefonujete?

čemu

2. (Kdo)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

máte rád/a?

2. koho

čem

3. (Kdo)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

je váš nejlepší kamarád?

3. komu

co

4. O (kdo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . často mluvíte?

4. koho

čím

5. S (kdo)

6. kom

čeho

6. Bez (co)

7. kým

co

1. kdo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

chodíte do kina? byste nemohl/a žít?

7. (Co) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jste se naposled smál/a? 8. S (co) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . často pracujete? 9. O (co) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . teď přemýšlíte? 10. (Co) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . teď vidíte kolem sebe?

8. Představte si, že nerozumíte. Ptejte se podle modelu. PAMATUJTE SI:

Například: Starám se o babičku. – O koho?

1. Čekám tady na kamaráda. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 2. Musím koupit nějaký dárek sestře. –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

Starám se o babičku. – O koho? Short questions are typical for natural communication.

3. Dívám se na zprávy. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 4. Četla jsem o tom novém filmu. –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?

5. Žiju teď u tety. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

8. Slyšel jsem tu novinku o kolegovi. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?

6. Zavolám bratrovi. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

9. Půjdu do kina s kolegyní. –

7. Nemohl bych žít bez mobilu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

10. Bydlím vedle čistírny. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?

Deklinace indefinitních a negativních pronomin (skloňování neurčitých a záporných zájmen) někdo, něco a nikdo, nic • The declension of indefinite and negative pronouns někdo, něco and nikdo, nic In exercises 3 and 4 you heard: Eva: Tak já zkusím někoho najít na internetu. A nebo víš co? Mám nápad! Petr: Hele, Evo, jestli myslíš, že nebudeme nikoho volat a že to mám všechno udělat sám, tak to ne! The declensions of the indefinite pronouns někdo, něco and the negative pronouns nikdo, nic are almost completely the same as the declensions of the pronouns kdo, co. Complete the table. ně-

ni-

1. nominative

.........................

něco

2. genitive

někoho

něčeho

nikoho

.........................

3. dative

někomu

.........................

.........................

ničemu

4. accusative

.........................

něco

.........................

nic

6. locative

někom

.........................

nikom

.........................

7. instrumental

.........................

něčím

.........................

ničím

.........................

nic

In the table there are no forms of the vocative, because they do not exist in this case. Don’t forget that multiple negation is used in Czech sentences, e.g.: Nikdo nikomu nic neřekl. No one said anything to anyone.

9. Změňte věty na negativní. Pozor na vícenásobnou negaci! Například: Mám z něčeho strach. – Nemám z ničeho strach.

1. Byl jsem s někým v restauraci. –

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Píšu někomu e-mail. – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Znám někoho zajímavého. – 4. Mluvili jsme o někom. –

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. Bydlím u někoho. – �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. Kupuju něco pro maminku. –

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7. Jsem spokojený s něčím. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8. Četl jsem knihu o něčem zajímavém. – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9. Kamarádi se něčemu smáli. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10. Viděla jsem někoho slavného. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11. Dám si něco dobrého. –

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

12. To je něco zajímavého. –

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

cv. 9

Lekce 17 • Česky krok za krokem 1

141


10.

Čtěte text o hodinovém manželovi Milanu Pilařovi. Odpovězte na otázky.

1. Co dělal Milan předtím? Proč změnil povolání? 2. Co si o Milanovi mysleli kamarádi? 3. Jakou nejtěžší práci Milan dělal?

4. Kdo Milana často žádá o pomoc? 5. Kolik si Milan účtuje za práci? 6. Jaké má další zájmy?

Hodinový manžel Před rokem si Milan Pilař přečetl v novinách inzerát, který mu změnil život. Viděl tam, že někdo nabízí práci jako „hodinový manžel“. Milan už věděl, že je to člověk, který dělá různé práce a opravy v domě, v bytě nebo na zahradě. A přesně to byl jeho největší koníček. Tak se z marketingového manažera také stal hodinový manžel. Jeho kamarádi si z něj nejdřív dělali legraci. Mysleli si, že hodinový manžel je něco jako gigolo nebo prostitut. Občas slyšel: „Hele, Milane, už jsme tě zase viděli, jak jdeš od Markéty, když její Pepa nebyl doma!“ To ale Milan rezolutně odmítá: „Mám doma manželku, kterou miluju, a nikdy bych jí nebyl nevěrný. Je pravda, že mi většinou volají ženy, ale jen jednou se mě nějaká paní ptala, jestli bych s ní nešel na víno.“ Postupně si lidé z okolí zvykli, že Milan umí prostě všechno: opravit auto, motorku i kolo, postavit zeď, instalovat topení, vyměnit zámek, vymalovat byt a spoustu dalších věcí. Dokonce se s ním chodí radit o komplikovaných opravách. Naopak ho také volají, když nemají čas posekat trávu na zahradě, vyměnit pojistky nebo uklidit ve sklepě nebo na půdě. Milan má pořád dost práce. „Ostatní řemeslníci drobné práce nechtějí dělat,“ vysvětluje. „Já ale přijdu co nejdřív a udělám všechno, co můžu. Potřebné věci koupím a přivezu a po práci také všechno uklidím.“ O pomoc Milana nežádají jenom ženy, ale také starší lidé, různé firmy a podnikatelé. A také skuteční manželé, kteří nemají čas nebo něco prostě neumějí. Za práci si Milan účtuje 250 korun za hodinu a za dopravu 200 korun. A jaká byla jeho nejrychlejší akce? „Jedno staré křeslo, které jsem opravil za pět minut“, vzpomíná Milan. Naopak nejtěžší práce byla oprava vzácné staré komody, která trvala skoro týden. Nejvíc je Milan pyšný na dva psací stoly, které si objednal jeho kamarád pro manželku a pro syna. Když je Milan hotový, vždycky se podívá, jestli není potřeba ještě něco udělat nebo opravit něco jiného. „Vzpomínám si, že jednou jsem dokonce jednomu starému pánovi uvařil oběd,“ směje se. Milan ale není jen kutil. Mezi další věci, které ho zajímají, patří folková hudba a rybaření. Nedávno také koupil dvě stará auta, která chce postupně opravit. „Zkrátka práce i zájmů je hodně, ale času málo,“ říká tento šikovný mladý muž, který se v životě určitě neztratí. Podle článku Jaroslava Bendy pro Ahaonline.cz. Zkráceno, adaptováno. CD2: 25

11.

Poslouchejte a opakujte. Všimněte si, že párové znělé souhlásky na konci slov před pauzou se vyslovují jako neznělé. Dodržujte slovní přízvuk.

zeď [zeť], pořád [pořát], co nejdřív [co nejdříf], kamarád [kamarát], oběd [objet]

Relativní pronomen který (vztažné zájmeno který) • The relative pronoun který Note how the relative pronoun changes in subordinate clauses:

singular

plural

člověk, který dělá různé drobné práce a opravy inzerát, který Milanovi změnil život oprava, která trvala skoro týden křeslo, které opravil za pět minut

manželé, kteří nemají čas nebo něco prostě neumějí psací stoly, které si objednal jeho kamarád věci, které Milana zajímají auta, která chce postupně opravit

Který is declined like the adjective nový (see this pattern in the tables on p. 202 and 203).

12. Milan plánuje práci na příští týden. Co ho čeká? Doplňte který ve správné formě. 1. byt,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. topení, 3. stůl,

musí vymalovat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. křeslo, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . musí opravit

musí natřít

6. sklep, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . musí uklidit

musí opravit

7. dvě motorky,

4. pojistky, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . musí vyměnit

13. 142

8. dva stoly,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

musí opravit

musí vyrobit

Napište text (50 slov). Jakého řemeslníka jste někdy potřeboval/a nebo potřebujete? Co u vás dělal nebo bude dělat? Byl/a jste s jeho prací spokojený/á?

Lekce 17 • Česky krok za krokem 1

cv. 10


Služby CD2: 26

1.

Eva mluví s Petrem. Poslouchejte. Označte, co slyšíte.

PAMATUJTE SI:

1. Stěhování bylo lehké / těžké. 2. Petr chce jít k zubaři / na masáž / na pedikúru. 3. Eva chce jít na kosmetiku / do čistírny / ke kadeřníkovi. 4. Petr musí jet na pumpu pro benzín / do servisu pro auto / do optiky pro brýle.

benzínová pumpa = coll. benzínka

2. Jaké služby to jsou? Doplňte k symbolům. čistírna | kadeřnice, kadeřník | oční optika | autoservis | opravna obuvi | masáž | benzínová pumpa | kosmetika | pedikúra | švadlena

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Kam chodíte často/občas/málokdy...? Kam nikdy nechodíte? Doplňte prepozice do, na a k/ke. Pak reagujte podle modelu. Například: Často/občas/málokdy/jednou za měsíc chodím... Nikdy nechodím...

1.

. . . . . . . . . . . .

čistírny

3.

. . . . . . . . . . . .

kadeřnici

5.

. . . . . . . . . . . .

švadleně

7.

. . . . . . . . . . . .

pedikúru

9.

2.

. . . . . . . . . . . .

masáž

4.

. . . . . . . . . . . .

holiči

6.

. . . . . . . . . . . .

optiky

8.

. . . . . . . . . . . .

kosmetiku

10. . . . . . . . . . . autoservisu

. . . . . . . . . .

opravny obuvi

4. Kam jdete, když potřebujete…? Například: Když potřebuju ostříhat vlasy, jdu do/na/k...

1.

. . . . . . .

ostříhat vlasy?

3.

. . . . . . .

opravit boty?

5.

. . . . . . .

vyčistit oblečení?

7.

. . . . . . .

udělat make-up?

2.

. . . . . . .

namasírovat záda?

4.

. . . . . . .

koupit kontaktní čočky?

6.

. . . . . . .

vyměnit pneumatiky?

8.

. . . . . . .

vzít benzín nebo naftu?

5. Eva chce jít ke kadeřníkovi a Petr chce jít na masáž. Čtěte a doplňte 2 dialogy. Pak tvořte podobné dialogy. v 7.30 | termín | objednat | jenom | potřeboval bych | v 15.30 Dialog 1

Dialog 2

● Kadeřnictví Rondo, prosím?

● Studio Fit, prosím.

■ Dobrý den, Eva Hanušová. Prosím vás, já bych se

■ Dobrý den, Svoboda. Prosím vás, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se objednat

chtěla 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k Lukášovi.

na masáž.

● A na kdy?

● Aha, a kdy můžete?

■ Měl by ještě volno dneska odpoledne nebo zítra?

■ Šlo by to někdy zítra dopoledne?

● Zítra by to šlo 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hodí se vám to?

● No, my máme volný 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . až pozítří.

■ Hodí, děkuju.

■ Hm, to bych potřeboval dřív. Dost mě bolí záda.

● A budete chtít barvit i stříhat?

● Tak dobře, mohl byste zítra ráno 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

■ Barvit ne, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stříhat.

■ To by šlo, děkuju, přijdu.

Důležité fráze • Useful phrases

6. Co říká pracovník ve službách (P) a co zákazník (Z)?

If we need to make an appointment with a doctor, hairdresser, for a massage etc., we say:

1. Kdy to bude hotové? – . . . . . . .

6. Budete platit hotově? – . . . . . . .

2. Tady je váš účet. – . . . . . . .

7. Přijďte si pro to zítra odpoledne. – . . . . . . .

Potřeboval/a bych se objednat... I need to make an appointment… Já bych se chtěl/a objednat... I would like to make an appointment… Šlo by to co nejdřív? What’s the earliest appointment I can have?

3. Můžu platit kartou? – . . . . . . .

8. Karty nebereme, můžete jen hotově. – . . . . . . .

4. Platí se předem? – . . . . . . .

9. Bohužel to nejde, máme plno. – . . . . . . .

5. Jak to chcete? – . . . . . . .

10. Chtěl bych se objednat na pondělí. – . . . . . . .

Lekce 17 • Česky krok za krokem 1

143


S LOV N Í B A N K A

Řemeslníci a služby

instalatér plumber

švadlena seamstress

truhlář carpenter

automechanik car mechanic

pracovnice v čistírně employee at a dry cleaner‘s

zedník mason

uklízečka, paní na úklid cleaning lady

švec, obuvník cobbler, shoemaker

zámečník locksmith

elektrikář electrician

kosmetička beautician

kadeřnice, holička hairdresser

masér masseur

stěhovák, stěhovací firma mover, moving company

hodinový manžel handyman

144 Lekce 17 • Česky krok za krokem 1

cv.

T


LEKCE

18

Etapy života Vztahy mezi lidmi Mluvíme o životě Slovní banka: Vztahy

Etapy života

1. Kdo je to? Doplňte k fotografiím. dospělý, dospělá | dítě | senior, seniorka | dospívající, teenager [čtěte: týnejdžr] | miminko, mimino

0 – 1 rok 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 rok – 12 let 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 – 18 let 3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 – 70 let 4.

nad 70

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zdvořilé výrazy • Polite expressions In many areas of life we can find polite expressions, euphemisms. Read the following phrases and compare them with the ones in your own language. We don’t say starý člověk, but starší člověk or senior, We don’t say tlustý člověk, but silnější člověk, We don’t say invalida, but člověk s postižením or člověk s handicapem. In contrast the words puberťák or puberťačka, which is sometimes used in everyday spoken Czech for adolescents, can have a negative connotation.

2. Co je v životě nejdřív, pak, potom...? Seřaďte výrazy (1–14). Hledejte víc možností. jít do důchodu

učit se mluvit

mít děti

vdávat se/vdát se (žena)

hledat partnera

ženit se/oženit se (muž)

hledat práci = hledat zaměstnání

vyučit se

1.

narodit se

chodit na střední školu chodit na vysokou školu učit se chodit chodit na základní školu vydělávat peníze

3. Vyprávějte chronologicky. Doplňte detaily. Používejte slovní zásobu ze cvičení 1 a 2. Například: Miminko se narodí. Učí se chodit... Dítě... Dospívající... Dospělý člověk... Senior...

4.

Přečtěte si tvrzení o tom, co se v poslední době změnilo. Souhlasíte?

1. Dřív mladí lidé začínali pracovat už v patnácti letech, teď déle studují. 2. Dřív se lidé ženili a vdávali ve dvaceti, teď spolu často žijí bez svatby. 3. Dřív měly ženy první dítě kolem dvaceti, teď mají první dítě kolem třiceti. 4. Dřív měli lidé velké svatby, teď mají spíš malé svatby. 5. Dřív lidé hledali práci doma, teď hledají práci i v zahraničí. 6. Dřív se lidé těšili na důchod, teď chtějí pracovat déle.

PAMATUJTE SI: Ano, to je pravda. Yes, that’s true. To určitě ano. Definitely. Souhlasím. I agree. Nesouhlasím. I don’t agree. To určitě ne. Definitely not.

Lekce 18 • Česky krok za krokem 1

145


Vztahy mezi lidmi 1.Eva čte bulvární noviny a časopisy. O čem se tam obvykle píše? • o politice • o kultuře • o skandálech 2.

• o nových filmech • o celebritách • o počítačích

• o svatbách a rozvodech • o literatuře • o zvířatech

CD2: 27

Petr mluví s Evou. Poslouchejte. Odpovězte na otázky.

1. Proč si Petr myslí, že číst bulvární noviny a časopisy je ztráta času? 2. Na co se Petr rád dívá? 3. Proč si Eva s Petrem řekli, že nebudou kupovat nic zbytečného? 4. Kdo dal Evě bulvární noviny a časopisy? 5. Kde se Petr seznámil s Lukášem? 6. Co chce Petr vědět?

3.

CD2: 27

Poslouchejte ještě jednou. Doplňte dialog. Všimněte si tučně označených výrazů.

Petr: Evo, jak ty bulvární noviny a časopisy můžeš číst? Jsou to samé 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a aféry. Pořád jenom kdo s kým chodí, kdo s kým žije, kdo se s kým hádá, rozvádí nebo rozchází… Taková ztráta času! Eva: Hm, to je pravda, ale mě to prostě baví. Ty se zase pořád díváš na detektivky a na 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petr: Jo, ale ty utrácíš peníze! Víš, že máme hypotéku, a řekli jsme si, že nebudeme nic zbytečného kupovat. Eva: Prosím tě, vždyť jsou tak 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! A navíc jsem je nekupovala, dal mi je Lukáš. Petr: Jaký Lukáš? Eva: No přece můj 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , co žije s mým kolegou Robertem. Seznámila jsem tě s nimi nedávno v kině. Ty si nic nepamatuješ! Petr: Jo aha, už vím. No dobře, tak si klidně čti. Nemusíme se hádat. Eva: Jasně... Jé, hele! Víš, že ta tvoje oblíbená 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chodí s tím hercem... Petr: No, s kým? Eva: Taky jsi zvědavý, viď? Tak až si to přečtu, možná ti to půjčím.

Verba s prepozicí s/se a instrumentálem (slovesa s předložkou s/se a sedmým pádem) • Verbs with the preposition s/se and the instrumental The following verbs are used with the prepositions s/se and the instrumental: POZOR: seznamovat se/seznámit se s to get acquainted with Don’t forget that the reflexive se and chodit s to go out with si are in the second position in the mít svatbu (s) to get married (to) sentence. hádat se/pohádat se s to have an argument with For more information, see p. 209. rozcházet se/rozejít se s to break up with rozvádět se/rozvést se s to get divorced from ženit se/oženit se s to get married to (about a man) × but: vdávat se/vdát se (za + accus.) to get married to (about a woman) žít s to live with Compare the meaning: potkávat/potkat někoho (by chance), e.g.: Potkal jsem na ulici našeho učitele. scházet se/sejít se někým (planned), e.g.: Sešel jsem se s kamarádem. seznamovat se/seznámit se s někým (for the first time), e.g.: Seznámil jsem se s novým kolegou.

4. Co zažili Evini kamarádi Ivan a Jana? Doplňte slovesa k obrázkům. Procvičujte slovní zásobu na straně 152. A. rozvádět se/rozvést se s | B. mít svatbu/vzít se | C. chodit spolu | D. seznamovat se/seznámit se | E. hádat se/pohádat se F. rozcházet se/rozejít se

1

D

2

. . . . .

5.

. . . . .

3

. . . . .

4

. . . . .

. . . . .

6

. . . . .

Napište text o Ivanovi a Janě. Co se stalo nejdřív, pak a nakonec? Používejte následující slovesa v minulém čase. Můžete si vymyslet detaily.

rozvedli se | seznámili se | hádali se | chodili spolu | rozešli se | měli svatbu/vzali se 146

5

Lekce 18 • Česky krok za krokem 1

cv. 4


6. Doplňte se na správnou pozici. 1. Minulý týden jsem pohádal s 2. Včera jsem seznámil s naší 3. Lucie rozešla s Michalem. 4. Pavel rozvedl s Irenou. 5. Proč jste pohádali?

7. Spojte slovesa a substantiva. Pak je použijte ve větách. kolegyní. učitelkou.

1. rozvádět se/rozvést se 2. rozcházet se/rozejít se 3. hádat se/pohádat se 4. seznamovat se/seznámit se 5. scházet se/sejít se

A. seznámení B. rozchod C. hádka D. rozvod E. schůzka

8. Jak budete reagovat, když někdo řekne...? Spojte. Hledejte víc možností. 1. Včera jsem na diskotéce potkala fantastického kluka. 2. Víš, že čekám dítě? 3. V září budu mít svatbu. 4. Pohádal jsem se s manželkou. 5. Pavel a Linda se rozvádějí. 6. Ještě neznám tvého kolegu. Seznámíš nás? 7. Zamiloval jsem se. 8. Víš, že Marie chodí s Milanem? 9. Rozešla jsem se s přítelem.

A. To je skvělé. A kdy se narodí? B. Já jsem myslela, že chodí s Leošem. C. Fakt, a jaký byl? D. Opravdu? Myslel jsem, že jsou ideální pár. E. Do koho? F. Gratuluju. G. To je mi líto. Vy jste se pohádali? H. Určitě, ale teď tady není. Přijde za chvíli. I. A proč? Zase kvůli penězům?

9. Napište odpovědi na otázky. Pak se ptejte spolužáků. Potom řekněte, co zajímavého jste zjistil/a. Například: S kým obvykle chodíš do kina? – S přítelem. – John obvykle chodí do kina s přítelem.

S kým

chodíte do kina?

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

chodíte nakupovat?

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

obědváte?

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

jezdíte na dovolenou?

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

chodíte plavat, cvičit nebo jezdíte na kole...?

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

mluvíte anglicky, rusky, česky, německy...?

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10. Podívejte se na fotografie. Popište, co vidíte.

1

2

11. kdo

3

CD2: 28

Evini studenti Tobias, Vanessa a Linda vyprávějí o tom, jak se s někým seznámili. Poslouchejte a doplňte informace. Kdo je kdo na fotografiích?

Tobias

Vanessa

Linda

s kým kde kdy

12.

Povídejte si. S kým jste se v poslední době seznámili?

Například: Před rokem jsem se seznámil/a s...

13. Mluvte o sobě. Tvořte věty s výrazy z tabulky. Například: Myslím, že se jednou seznámím s nějakým zajímavým člověkem.

Myslím, že Nevím, jestli Doufám, že Pochybuju, že

14.

se

jednou ještě jednou možná někdy už nikdy ne-

seznámím s nějakým zajímavým člověkem. zamiluju. ožením/vdám. rozvedu.

Kdy, kde a jak jste se seznámil/a s kamarádem/kamarádkou, partnerem/partnerkou nebo s nějakým zajímavým člověkem? Napište krátký text (60 slov). cv. 9

Lekce 18 • Česky krok za krokem 1

147


15. Petr má rád detektivky a akční filmy. Teď čte detektivku Tragická hádka. Podívejte se na obrázky. Hádejte, co se asi stalo.

1

16.

2

3

Seřaďte detektivku (1–8).

Tragická hádka

„Ano, pojďte dál.“ Když vešli do obýváku, uviděli mladého muže. Ležel na zemi a byl mrtvý. Vedle muže ležel revolver. „Co se tady stalo, slečno Vernerová?“ „V půl desáté.“ „Aha. To bylo asi tak před deseti minutami. Tak půjdete s námi. Martina Jiráka jste zabila vy!“ V telefonu uslyšel mladý ženský hlas. „Prosím vás, přijeďte sem! Můj přítel Martin Jirák je mrtvý. Asi spáchal sebevraždu!“ „Jak se jmenujete? A jakou máte adresu?“ „Dita Vernerová, Dvořákova 253.“ „Martin byl celou noc v baru a ráno přišel opilý. Řekla jsem mu, že s ním končím. Pohádali jsme se a on zase začal pít. Odešla jsem a dvě hodiny jsem chodila venku. Byla jsem strašně rozčilená a musela jsem se uklidnit. Potom jsem šla zpátky k Martinovi. Chtěla jsem vědět, jestli je v pořádku. Když jsem přišla, byl mrtvý. Tak jsem hned zavolala policii.“ „Jak dlouho jste ho znala?“ „Jeho. Měl ho legálně, protože byl obchodník a měl často doma peníze. „A v kolik hodin jste volala na policii, slečno Vernerová?“ Byl smutný chladný den, od rána silně pršelo. Policejní komisař Holmík a detektiv Vacík seděli v kanceláři a hráli šachy. Najednou zazvonil telefon. Komisař Holmík ho vzal. „Prosím, kriminální policie.“

1.

„Rychle. Jedeme.“ Holmík a Vacík byli za pět minut na místě. Zazvonili a otevřela jim mladá žena. Byla velmi hezká, měla perfektní make-up, krásný účes a sexy bílé džíny. „Dobrý den, policie. Vy jste Dita Vernerová?“ zeptal se komisař. „Seznámili jsme se před rokem v klubu. Strašně jsem se do Martina zamilovala, začali jsme spolu žít a chtěli jsme se vzít. Nevěděla jsem ale, že je alkoholik. Nejdřív pil tajně, ale pak chodil každý den do baru a vracel se opilý. Když jsem mu to vyčítala, nechtěl o tom mluvit. Říkal pořád, že to není problém a že přestane pít. Hodně jsme se hádali a chtěla jsem se s ním rozejít.“ „A čí byl ten revolver?“ Podle knihy Luďka Brožka a tehdy mladičkého Jana Drahoráda Kriminální případy pro detektivy začátečníky, Nakladatelství Portál, Praha, 2001. Zkráceno, adaptováno.

17. Doplňte otázky. Pak odpovídejte. 1. S

. . . . . . . . . . . . . . . . .

hrál komisař Holmík šachy?

2. S

. . . . . . . . . . . . . . . . .

se Dita před rokem seznámila?

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

si chtěla vzít?

???

4. O . . . . . . . . . . . . . . . . . Martin nechtěl mluvit? 5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sliboval, že přestane pít?

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

měla Dita na sobě, když policisti přijeli?

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

našla Dita mrtvého Martina?

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

šla Dita, když po hádce odešla z domu?

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dita zavolala?

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . volala Dita na policii?

18. Dita Vernerová nemluvila pravdu. Zabila Martina Jiráka, protože měl jinou ženu a chtěl se s Ditou rozejít. Jak ale Holmík zjistil, že Dita lhala? 148

Lekce 18 • Česky krok za krokem 1

cv. 16


Mluvíme o životě 1.

CD2: 29

Jak už víte, Petr je z česko-německé rodiny. Petrovi rodiče žijí v Německu a Petr s Evou tam jsou na návštěvě. Petrův tatínek si povídá s Evou. Poslouchejte jejich dialog. Odpovězte na otázky.

1. Jak dlouho už žije Petrův tatínek v Německu? 2. Proč emigroval z Československa? 3. Co bylo v emigraci těžké? 4. Co chce dělat, až bude v důchodu? 5. Jaké překvapení říká Eva nakonec?

2.

CD2: 29

Poslouchejte ještě jednou. Označte, co slyšíte.

1. Petrův tatínek se chce / nechce stěhovat zpátky do Česka. 2. Jeho rodiče měli po roce 1968 / po roce 1978 problémy. 3. Petrův tatínek nastoupil do zaměstnání a tam byl / nebyl spokojený. 4. Petrův tatínek emigroval, protože mohl / nemohl říkat, co si myslí. 5. Petrův tatínek žije v Mnichově od roku 1984 / od roku 1985. 6. Petrův tatínek našel / ztratil práci. 7. Petrův tatínek má malou / velkou firmu a podniká. 8. Petrův tatínek půjde za rok / za tři roky do důchodu.

POZOR: Some large foreign cities have Czech names, e.g.: Mnichov München Vídeň Wien Londýn London Paříž Paris

Časové výrazy • Time expressions In the conversation between Eva and Mr. Svoboda, you heard sentences with these time expressions:

Jsme rádi, že jste k nám přijeli, Evo. Škoda, že jenom na týden! Moji rodiče měli po roce 1968 politické problémy. Proto jsem v roce 1984 emigroval do západního Německa a od té doby žiju v Mnichově. Ale za rok už půjdu do důchodu a budeme cestovat. Compare these two types of time expressions: 1. Time expressions without a preposition (in the accusative) minulý/příští čtvrtek, pátek last/next Thursday, Friday minulou/příští středu, sobotu, neděli last/next Wednesday, Saturday, Sunday minulé/příští pondělí, úterý last/next Monday, Tuesday minulý/příští týden, měsíc, rok last/next week, month, year 2. Time expressions with prepositions (with different cases): v roce 2000 in the year 2000 od roku 2000 since the year 2000 do roku 2000 until the year 2000 před rokem 2000 before 2000 po roce 2000 after the year 2000 na rok for a year, na dva/tři/čtyři roky for two/three/four years, na pět, šest, sedm... let for five, six, seven... years za rok in a year, za dva/tři/čtyři roky in two/three/four years, za pět, šest... let in five, six, seven... years

CD2: 30

3.

Procvičujte výslovnost. Dodržujte slovní přízvuk na jednoslabičné prepozici.

v roce 2000, před rokem 2000, před měsícem, před týdnem, po roce 2000, od roku 2000 do roku 2010, za dva roky, za tři roky, za čtyři roky, za pět let, za šest let, za sedm let

4.

Povídejte si. Ptejte se spolužáka nebo spolužačky. Pak informujte ostatní, co jste zjistili.

1. Kdy jste se narodil/a? 2. Odkdy dokdy jste chodil/a na základní, střední nebo vysokou školu? 3. Kdy jste nastoupil/a nebo chcete nastoupit do práce? 4. Kdy asi půjdete do důchodu? cv. 4

5.

Napište 3 roky, kdy se ve vašem životě stalo něco důležitého. Ptejte se navzájem a reagujte podle modelu.

Například: Co se stalo v roce 2000? – Narodil jsem se.

Lekce 18 • Česky krok za krokem 1

149


6.

Eva mluví s Petrem. Přečtěte si, co říkají. Všimněte si označených výrazů.

Eva: Tvůj táta je fajn, Petře. Petr: Vy jste si nějak dlouho povídali. O čem jste mluvili? Eva: Vyprávěl mi o životě v socialistickém Československu, o emigraci a o svojí firmě. Petr: Tak už asi víš o tatínkovi úplně všechno. Ale počkej, ještě jsi neslyšela tu historku o mamince, jak se seznámili. Tak to ti řekne příště. A říkala jsi mu o našem miminku? Eva: Ano, byl nadšený! Ptal se, jestli jsme už přemýšleli o jméně. Ale na to máme ještě dost času, viď?

Verba s prepozicí o a lokálem (slovesa s předložkou o a šestým pádem) • Verbs with the preposition o and the locative The following verbs are used with the preposition about and the locative: bavit se o to talk about přemýšlet o to think about číst/přečíst o to read about psát/napsat o to write about mluvit o to talk about říkat/říct o to say about, to tell about povídat si/popovídat si o to talk about

slyšet o to hear about vědět o to know about vyprávět o to speak about

Use the patterns in the table to revise the rules for the locative singular. Note the masculine animate endings, which are new for you. question kom? čem?

nouns

Ma Mi

tatínkovi životě

F N

Mluvím o Jsem v/ve/na

1st declension group Ma/Mi nouns ending in nom. sg. in a consonant without a hook, F nouns ending in -a and N nouns ending in -o

2nd declension group Nouns ending in nom. sg. in a consonant with a hook, -e/-ě, -c, -j and -tel

3rd declension group Ma nouns ending in nom. sg. in -a, F nouns ending in -st and N nouns ending in -í

mamince miminku

In phrases comprised of multiple Ma nouns, the ending -ovi alternates with the ending -u, or -i, e.g.: Mluvíme o pánovi doktorovi. > Mluvíme o panu doktorovi. Mluvíme o ředitelovi Novákovi. > Mluvíme o řediteli Novákovi. Mi and N nouns from the 1st declension group may take either the -e/-ě or -u ending, e.g.: Jsem v obchodě. × Mluvím o obchodu. But words of foreign origin and those in which the last consonant is h, ch, k, r and g, can only take the ending -u, e.g. v hotelu, v klubu, v supermarketu, v centru, v muzeu. For nouns ending in d, t, n, b, p, v, m or f in the written form, the ending is not -e, but -ě, e.g. v obchodě, kavárně, kině, ale ve škole, v divadle. F nouns from the 1st declension group which end in -ha, -cha, -ka, -ra, -ga undergo a consonant change, e.g. Praha – v Praze, banka – v bance, Česká republika – v České republice. For more information, see p. 208. Compare the examples in the table with the model sentences containing the most common declension patterns: Mluvím o doktorovi a lékaři. Jsem v obchodě, ve škole, v restauraci a v kině. The table on this page does not contain all the declension patterns. For more information about the locative, see p. 220. A table containing a summary of all the patterns in the singular can be found on p. 202.

7. Procvičujte formy lokálu. O čem asi mluví lidé na fotografiích? Hledejte víc možností. Například: Muži na fotografii číslo 1 asi mluví o...

o kamarádovi | o manželovi | o příteli | o životě | o lásce | o práci | o škole | o manželce | o kamarádce | o přítelkyni o rodině | o sportu | o politice | o jídle | o módě | o fotbalu | o pivu | o hokeji | o novém projektu | o nějakém problému o mužích | o penězích | o ženách | o dětech

POZOR:

1

2

3

4

8. 150

The locative plural has three endings: -ích, -ách and -ech, e.g.: muži men – o mužích about men ženy women – o ženách about women děti children – o dětech about children A table containing a summary of all the cases in the plural can be found on p. 203.

5

Povídejte si. O kom nebo o čem nejčastěji mluvíte v rodině, ve škole nebo v práci?

Lekce 18 • Česky krok za krokem 1


CD2: 31

9.

Tom a Marina jsou ve škole na lekci češtiny. Povídají si s Evou. Poslouchejte a odpovězte na otázky.

1. Co dělala o víkendu Marina? 2. O kom je film, na který se dívala? 3. O jakém režisérovi mluví Eva? 4. Co chce Eva se studenty číst?

10.

Přečtěte si text o režiséru Miloši Formanovi.

1. Kdy se Miloš Forman narodil? 2. Kdy emigroval z Československa? 3. Jaké filmy natočil před emigrací? 4. Jaké filmy natočil v USA? 5. Kolikrát byl ženatý? Kolik má dětí?

Režisér Miloš Forman Miloš Forman se narodil 18. února 1932 v Čáslavi. Oba jeho rodiče bojovali proti nacismu a zemřeli v koncentračním táboře. Miloš Forman vyrůstal v internátní škole. Vystudoval Filmovou akademii múzických umění (FAMU) v Praze a v šedesátých letech natočil několik úspěšných filmů. Jeho film Černý Petr vyhrál hlavní cenu na filmovém festivalu v Locarnu ve Švýcarsku a jeho filmy Lásky jedné plavovlásky a Hoří, má panenko! byly nominovány na Oscara. Po okupaci Československa v roce 1968 odešel do USA, kde pokračoval ve filmové tvorbě. V roce 1975 tam natočil film Přelet nad kukaččím hnízdem (v originále One Flew Over the Cuckoo‘s Nest) se slavným hercem Jackem Nicholsonem v hlavní roli. Film měl velký úspěch – dostal pět Oscarů. Populární byl i muzikál Vlasy (Hair). Ještě větší úspěch měl další Formanův film Amadeus o Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Tento film dostal osm Oscarů. V současnosti žije Miloš Forman střídavě v New Yorku a na farmě v Connecticutu. Byl třikrát ženatý. Poprvé se oženil s populární českou herečkou Janou Brejchovou. Jeho druhá manželka byla herečka Věra Křesadlová. Jeho třetí manželka se jmenuje Martina a je spisovatelka. S druhou manželkou má Forman dvojčata Petra a Matěje, se třetí ženou má další dvojčata Andrewa a Jamese. CD2: 32

11.

Poslouchejte a opakujte.

18. února 1932, v šedesátých letech, v roce 1968, v roce 1975, v současnosti

12. Spojte výrazy. Pak kontrolujte v textu. 1. bojovat 2. zemřít 3. vyrůstat 4. vystudovat 5. natočit 6. vyhrát 7. mít 8. oženit se 9. být 10. žít

A. v koncentračním táboře B. velký úspěch C. hlavní cenu D. proti nacismu E. v USA F. v internátní škole G. třikrát ženatý H. s populární herečkou I. Filmovou akademii (FAMU) J. úspěšný film

PAMATUJTE SI: We read 1932 v roce devatenáct set třicet dva

13.

Máte nějakého oblíbeného režiséra nebo režisérku, herce nebo herečku, spisovatele nebo spisovatelku? Napište jeho nebo její stručný životopis (60 slov).

14.

Poslouchejte písničku Život je jen náhoda. Co je podle textu v životě důležité? Co je v životě důležité pro vás?

CD2: 33

Lekce 18 • Česky krok za krokem 1

151


S LOV N Í B A N K A

152

Vztahy

brát* si/vzít* si + A to get married to

být* nevěrný + D to be unfaithful to

chodit s + I to go out with

hádat se/pohádat se s + I to have an arguement with

milovat se/pomilovat se s + I to make love to, to have sex with

potkávat/potkat + A to meet, run into

rodit/porodit dítě to give birth to a child

rozcházet se/rozejít* se s + I to break up with

rozvádět se/rozvést* se s + I to get divorced from

seznamovat se/seznámit se s + I to meet

vdávat (se)/vdát (se) za + A o get married to (for a woman)

zamilovávat se/zamilovat se do + G to fall in love with

zasnubovat se/zasnoubit se s + I to get engaged to

ženit se/oženit se s + I to get married to (for a man)

žít* s + I to live with

Lekce 18 • Česky krok za krokem 1

cv.

T


LEKCE

19

Rodiče a děti

Rodiče a děti Co říkají rodiče dětem? Petře! Lucie! Marku! Slovní banka: Příkazy a zákazy

1. Eva už brzy bude rodit. Petr musí jet na konferenci. Hádejte, co říká Eva Petrovi (E) a co Petr Evě (P). 1. Dej na sebe pozor!

E

P

2. Nečti večer dlouho a jdi brzy spát!

E

P

3. A zavolej mi!

E

P

E

P

5. Užij si to a měj se hezky!

E

P

6. A pozdravuj kolegy!

E

P

4. Neboj se a nedělej si starosti!

CD2: 34

2.

Poslouchejte dialog Evy a Petra. Co kdo říká? Porovnejte s tím, co jste hádali ve cvičení 1.

3.

Konference končí. Petr volá Evě. Označte, co je pravda.

CD2: 35

1. Petr neměl na konferenci úspěch. 2. Eva už musí jet do porodnice. 3. Petr nemůže přijet domů. 4. Eva nebere telefon. 5. Petr telefonuje do porodnice. 6. Eva a Petr mají trojčata.

4.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

CD2: 36

Poslouchejte a opakujte. Pečlivě vyslovujte dlouhé samohlásky. Dodržujte slovní přízvuk.

Dej na sebe pozor! Zavolej mi! Neboj se! Nedělej si starosti! Užij si to! Měj se hezky! Pozdravuj kolegy!

5. Představte si, že někomu vykáte nebo oslovujete víc lidí. Změňte výrazy ve cvičení 4 podle modelu. Například: Dej na sebe pozor! – Dejte na sebe pozor!

Imperativ (rozkazovací způsob) • The imperative The highlighted forms in bold in exercise 1 are in the imperative. 1. Regular forms For regular formation of the imperative, you start with the 3rd person plural of the verb (known as the oni-form). When you drop the ending -ou, -í or -ají, from this form, you get the verb stem. Then you continue like this: a) If the verb stem ends in a single consonant, add ---, -te infinitive

3rd person plural

imperative (ty-form)

imperative (vy-form)

pozdravovat nebát se

(oni) pozdravuj-ou (oni) neboj-í se

pozdravuj! neboj se!

pozdravujte! nebojte se!

There is a consonant shift if the written form of the verb stem ends in d, t or n, e.g. jet – jedou – jeď, letět – letí – leť, nezapomenout – nezapomenou – nezapomeň.

b) If the stem ends in two consonants, add -i, -ete/-ěte. číst jít

(oni) čt-ou (oni) jd-ou

čti! jdi!

čtěte! jděte!

After the consonants d, t, n, b, p, v, m and f we don’t have the ending -ete, but -ěte.

c) If the verb’s infinitive ends in -at and the 3rd person plural ends in ají (only verbs known as -á verbs), add -ej, -ejte. zavolat nedělat

(oni) zavol-ají (oni) neděl-ají

2. Irregular forms být: buď! buďte! jíst: jez! jezte! koupit: kup! kupte! mít: měj! mějte! sníst: sněz! snězte! ---: pojď! pojďte!

zavolej! nedělej!

zavolejte! nedělejte!

POZOR: The following imperatives exist for the verb jít: jdi, jděte, e.g.: Jdi pryč! Go away! pojď, pojďte, e.g.: Pojď sem! [pojťsem, coll. pocem] Come here!

cv. 5

Lekce 19 • Česky krok za krokem 1

153


6. Tvořte pravidelné imperativy. Pak je doplňte do vět. Rozlišujte, kde budete vykat a tykat (= používat vy-formy a ty-formy). Například: podívat se – (podívají se) – podívej se! podívejte se!

1. poslouchat – (poslouchají) – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maminka řekla synovi:

2. spát – (spí) – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tatínek řekl dceři: Už si nečti, zhasni a ��������������������������������������������������������������������������� !

3. přečíst – (přečtou) – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Učitel řekl studentovi: ������������������������������������������������������������������������������ ten text, prosím.

4. vypít – (vypijou) –

Babička řekla vnukovi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ten čaj.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mě!

5. uvařit – (uvaří) – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Manžel řekl manželce: Prosím tě, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mi kávu.

6. udělat – (udělají) – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ředitel mi řekl: Prosím vás,

7. zavolat – (zavolají) –

Řekl jsem kolegovi: Teď nemůžu,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. pozdravovat – (pozdravujou) – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Řekla jsem sestře: Měj se a

����������������������������������������������������������������������

to do pondělí.

����������������������������������������������������������������

mi později.

��������������������������������������������������������������������������������������

přítele!

7. Procvičujte nepravidelné imperativy. Doplňte k situacím na fotografiích. Hledejte víc možností. Buď hodný/hodná! | Sněz to! | Měj se hezky! | Jdi pryč! | Kup rohlíky, ano? – Ano, koupím! | Pojď sem!

PAMATUJTE SI: The expression pojď sem is pronounced [pocem] in everyday spoken Czech.

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.

5.

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Napište krátké dialogy nebo texty, ve kterých použijete imperativy ze cvičení 6 a 7. Užitečné výrazy s imperativem • Useful expressions using the imperative Memorize these common expressions using the imperative (here in the 2nd person sg., i.e. the ty-form):

Brzy se uzdrav! Get better soon! Buď zticha/tiše! Be quiet! Dávej/dej na sebe pozor! Take care of yourself! Dávej/dej pozor! Be careful! Měj se hezky! Have a good time! Neboj se! Don’t be afraid! Nedělej si starosti! Don’t worry! Nech mě! Leave me alone!

PAMATUJTE SI: We often use the expressions prosím vás or prosím tě with the imperative.

Nech toho! Stop that! Podej mi…! Pass me…! Pojď dál! Come in! Pospěš si!/coll. Honem! Hurry up! Pozdravuj...! Say hello to…! Promiň! Sorry! Užij si to! Enjoy it! Zkus to! Try it!

9. Čtěte výrazy v tabulce ve 2. osobě plurálu (vy-formě). Procvičujte výslovnost. 10. Co obvykle říkají nebo říká...? Pozor na vy- a ty-formy. 1. . . . . . rodiče dětem? 2. . . . . . děti rodičům? 3. . . . . . manžel manželce nebo manželka manželovi? 4. . . . . . šéf nebo šéfka zaměstnanci? 5. . . . . . učitel nebo učitelka studentovi? 6. . . . . .doktor pacientovi?

Pospěšte si! Čtěte!

|

|

Pište!

|

Dávejte pozor!

Nedělejte si starosti! Dávejte na sebe pozor!

|

Berte léky! |

Nechte mě!

Poslouchejte! |

Udělejte to!

11. Co často říkáte vy? Komu a proč? Procvičujte slovní zásobu na této stránce a na straně 160. Například: Často říkám manželce: Nedělej si starosti!, protože je hodně pesimistická.

154

Lekce 19 • Česky krok za krokem 1

cv. 11

| | | |

Zkuste to! Pospěš si! Nebojte se! Nechte toho!


12. Co řeknete v těchto situacích? Vyberte a doplňte výraz ve vhodné formě (vy, ty). Hledejte víc možností. Použijte správně velké nebo malé písmeno na začátku věty. A. Brzy se uzdrav! B. Buď tiše a neruš! C. Dávej/dej na sebe pozor! D. Dávej/dej pozor!

E. Měj se hezky! F. Neboj se! G. Nedělej si starosti! H. Nech mě!

I. Nech toho! J. Podej mi…! K. Pojď dál! L. Pospěš si!

M. Pozdravuj...! N. Promiň! O. Užij si to! P. Zkus to!

1. Vaše kamarádka jede do džungle. Může to být nebezpečné. Říkáte jí: „Prosím tě, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !“ 2. Jdete se sestrou do divadla. Hra začíná už za čtyřicet minut a ona pořád neví, jaké šaty si má vzít. Díváte se na hodinky a jste nervózní. Voláte na ni: „Prosím tě, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !“ 3. Stojíte na ulici a chcete přejít, ale přijíždí nějaké auto. Váš kamarád ho nevidí, protože telefonuje. Křičíte rozčileně: „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !“ 4. Vaše kolegyně na vás pořád mluví a vy se proto nemůžete soustředit na práci. Říkáte jí: „Prosím tě, 5. Vaše malá dcera se učí plavat. Stojíte ve vodě a ukazujete jí, co má dělat, ale ona se bojí. Říkáte jí: „ 6. Musíte dokončit důležitou práci, ale váš pes si chce hrát. Říkáte mu: „

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

!“

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !“

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !“

7. Jedete na tři měsíce sám do exotické země. Vaše maminka má strach, že cesta bude nebezpečná. Říkáte jí: „Ale no tak,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

!“

8. Vaši kamarádi jdou večer na ples a moc se těší. Říkáte jim: „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !“ 9. Sedíte v kině a za vámi sedí parta mladých lidí. Hlasitě mluví, jí popcorn (čtěte: popkorn) a šustí papíry. Otočíte se a říkáte jim: „Prosím vás, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !“ 10. Jste v restauraci na obědě. Polévka je málo slaná. Říkáte kolegovi, který sedí vedle: „Prosím tě, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sůl!“ 11. Jste v kanceláři a někdo klepe na dveře. Voláte: „

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

!“

12. Jste v metru a spěcháte. Před vámi na eskalátoru stojí lidi, ale vy chcete projít. Říkáte jim: „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , s dovolením!“ 13. Váš kolega je nemocný. Telefonujete mu a říkáte: „

13.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !“

Vyberte si tři výrazy ze cvičení 12. Vymyslete a napište další situace, ve kterých je použijete.

Negativní imperativ (záporný rozkazovací způsob) • The negative imperative Negative imperatives are formed from imperfective verbs (as if we wanted the commands to last longer). E.g.: otvírat/otevřít: Otevři okno! × Neotvírej okno! zavírat/zavřít: Zavři dveře! × Nezavírej dveře! zapínat/zapnout: Zapni počítač! × Nezapínej počítač! vypínat/vypnout: Vypni televizi! × Nevypínej televizi! 14. Kolem sebe můžeme vidět různé nápisy. Kde je můžeme vidět?

ZÁKAZ VJEZDU

Přejděte na protější chodník!

KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO!

NEPOUŽÍVEJTE MOBILNÍ TELEFONY ZÁKAZ PARKOVÁNÍ

ZÁKAZ FOTOGRAFOVÁNÍ

15. Co tyto nápisy znamenají? Například: Zákaz vjezdu znamená, že tam nesmíme jet.

16. Označte v předchozím cvičení, co je zákaz (Z) a co je příkaz (P).

Diskrétní zóna. Př istupujte jednotlivě! PAMATUJTE SI: smět: smím, smíš... to be allowed: I may, you may...

Lekce 19 • Česky krok za krokem 1

155


Co říkají rodiče dětem? 1. Podívejte se na fotografie. Co asi říkají tito dospělí dětem a proč?

1

2

2.

3

4

Povídejte si.

1. Jaké další příkazy a zákazy často říkají rodiče dětem? 2. Jaké příkazy a zákazy jste nesnášel/a, když jste byl malý/byla malá?

3.

Jak už víte, Eva a Petr mají dvojčata, kluka Marka a holku Lucii. Eva čte na internetu článek o výchově dětí. Přečtěte si věty. Co myslíte, že je, nebo není pravda? Pak ověřte podle textu.

1. Dospělí často dětem něco přikazují a zakazují. 2. Malé děti rozumí všemu, co říkáme. 3. Děti by měly vědět, proč něco nemají dělat. 4. Malé děti reagují na příkazy a zákazy citlivě. 5. Dětem nemusíme nikdy nic vysvětlovat.

podle mě ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

podle textu ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

Jsou zákazy a příkazy ve výchově opravdu nutné?

POZOR: The word dítě child is declined like the model kuře, but the word děti children is declined according to the plural forms of the model místnost. A summary containing all the patterns of the cases can be found on p. 202 and 203 (the model kuře can be found in the notes below the table).

„Nechoď tam, nejez to, nedělej to, nesahej na to, nech toho, nezlob!“ A pak zase: „Pojď sem, sněz to, vezmi to!“ Děti od nás dostávají hodně příkazů a zákazů. Samozřejmě to myslíme dobře a chceme, aby naše děti byly dobře vychované a aby se jim nic nestalo. Malé děti ale ještě nejsou schopné našim zákazům a příkazům rozumět. Nejspíš proto stejně neposlechnou a budou zmatené. Proto bychom my dospělí měli dětem pomáhat, aby samy poznávaly svět. Samozřejmě je potřeba dát jim hranice. Jak to udělat? Nemusíme říkat: „Nedělej to!“ ale můžeme říct: „Když to uděláš, stane se to a to.“ Maminka například křičí na Haničku: „Neseď na zemi!“. Ale Hanička nerozumí, proč jí maminka říká, aby neseděla na podlaze. Maminka by měla Haničce říct: „Haničko, je zima a podlaha je moc studená. Mohla bys dostat rýmu.“ Nebo tatínek říká Tomáškovi: „Nechoď k tomu oknu!“. Ale proč nechce tatínek, aby tam Tomášek chodil? Vhodnější je formulovat to pozitivně: „Tomášku, podíváme se z okna spolu, protože je to hodně vysoko.“ Abyste lépe pochopili situaci, ve které dítě je, představte si, že začínáte dělat úplně novou práci. Jak byste chtěli, aby se lidé kolem vás chovali? Chcete, aby na vás křičeli, zakazovali a přikazovali, co musíte a nesmíte dělat? Nebo byste raději měli kolem laskavé lidi, kteří vám všechno klidně vysvětlují a podporují vás, když chcete zkusit něco nového? Malé děti jsou na zákazy a příkazy velmi citlivé. Proto bychom měli přikazovat a zakazovat co nejméně, a když už to děláme, měli bychom vždycky vysvětlit proč. Podle článku Tamary Cenkové pro Babyweb.cz. Zkráceno, adaptováno.

4. Co znamenají tyto výrazy? Spojte. 1. přikazovat 2. zakazovat 3. dát dětem hranice 4. co nejméně 5. citlivý 6. být zmatený 7. laskavý 8. podporovat někoho 9. být schopný 10. pochopit situaci

5.

A. senzitivní B. mít v hlavě chaos C. pomáhat někomu D. říkat, co musíme udělat E. hodný F. říkat, co nesmíme udělat G. velmi málo, minimálně H. porozumět situaci I. nenechat děti dělat všechno, co chtějí J. umět, moct

Povídejte si. Jaký máte názor na zákazy a příkazy ve výchově? Používejte následující výrazy.

Myslím, že... Souhlasím s tím, že... Nesouhlasím s tím, že... Podle mě... Podle mého názoru... Já bych řekl/a, že... 156

Lekce 19 • Česky krok za krokem 1


„Aby-věty“ (věty se spojkou aby) • “Aby-clauses” (clauses with the conjunction aby) Notice the phrases highlighted in bold in exercise 3 on p. 156. There we can read e.g.:

Chceme, aby naše děti byly dobře vychované a aby se jim nic nestalo. Proto bychom my dospělí měli dětem pomáhat, aby samy poznávaly svět. Ale Hanička nerozumí, proč jí maminka říká, aby neseděla na podlaze. Ale proč nechce tatínek, aby tam Tomášek chodil? Abyste lépe pochopili situaci, představte si... As you can see in the examples, we form „aby-clauses” using the word aby and the verb form known as the “l-forms” (e.g. byly, poznávaly, porozuměli), which you already know from the past tense or the conditional. Here is the conjugation of aby: abych abys aby abychom abyste aby

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

+ the l-form of the verb

In everyday spoken Czech the form abysme is usually used in the 1st person plural instead of abychom.

There are two types of ”aby-clauses“: 1) Clauses of object, e.g.: Chceme, aby naše děti byly dobře vychované. These clauses are used after the following sentences expressing recommendations, advice, wishes, requests, appeals, commands or warnings: chtít to want prosit/poprosit to ask říkat/říct to say radit/poradit to advise doporučovat/doporučit to recommend žádat/požádat to ask, to apply 2) Clauses of purpose, e.g.: Proto bychom dětem my dospělí měli pomáhat, aby samy poznávaly svět. These clauses answer the question: Why? For what purpose?

6. Procvičujte objektové „aby-věty“. Pamatujete si, co říká Petr Evě a Eva Petrovi v dialogu na straně 153? Doplňte věty podle modelu. Pozor na druhou pozici! Například: Dej na sebe pozor! – Petr říká Evě, aby na sebe dala pozor.

1. Nečti večer dlouho! – Petr říká Evě, aby

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Jdi brzy spát! – Petr říká Evě, aby ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Zavolej mi! – Petr říká Evě, aby ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Neboj se! – Eva říká Petrovi, aby

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. Nedělej si starosti! – Eva říká Petrovi, aby

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6. Užij si to! – Eva říká Petrovi, aby ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. Měj se hezky! – Eva říká Petrovi, aby

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8. Pozdravuj kolegy! – Eva říká Petrovi, aby ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7. Procvičujte objektové „aby-věty“ s dalšími slovesy podle modelu. Například: doktor mi doporučuje – nekouřit – Doktor mi doporučuje, abych nekouřil/a.

1. sestra mě prosí – vzít její dceru na dovolenou ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. číšník mi doporučuje – dát si dražší víno ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. maminka mi říká – moc neutrácet

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. doktorka mi radí – brát nový lék ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. babička mě prosí – zítra přijít ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. kolega mě žádá – nemluvit tak hlasitě ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. učitelka mi říká – psát domácí úkoly ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8. ředitel chce – přijít v sobotu do práce

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8. Procvičujte účelové „aby-věty“. Vysvětlete dětem, proč to musí dělat. Například: nosit brýle – dobře vidět – Musíš nosit brýle, abys dobře viděl/a.

1. jíst ovoce a zeleninu – být zdravý/zdravá

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. chodit večer na procházku – dobře spát ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. sportovat – nebýt tlustý/tlustá

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. učit se česky – rozumět, mluvit a psát ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. cestovat – poznat jiné země ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Lekce 19 • Česky krok za krokem 1

157


9.

Eva čte časopis, kam píšou lidé o svých problémech. Přečtěte si tři dopisy. Jaký problém mají Marta, Hana a Radek?

1. Marta říká: „Můj manžel umřel před pěti lety a já teď žiju u syna. Měla jsem dost nudnou práci, pracovala jsem jako úřednice, ale celý život jsem přitom cvičila jógu a četla knihy o indické filozofii. Chtěla bych někdy jet do Indie a do Nepálu. Můj syn ale říká, abych nejezdila. Podle jeho názoru je to moc nebezpečné. Taky si myslí, že jsem na to stará (je mi 65 let). Poprosil mě, abych za ty peníze, které mám na cestu, pro celou rodinu koupila nové auto. Moc bych chtěla jet, ale nevím, jestli to ode mě není sobecké. Co mám dělat?“ 2. Hana říká: „Jsem rozvedená a žiju s dcerou. Aleně je 13 let. Vždycky byla hodná a pracovitá. Dobře se učila, chodila na balet, na tenis, na němčinu a na angličtinu. Pořád jsme byly spolu, o víkendu jsme chodily do divadla nebo na koncerty. Teď má ale ve škole nějaké nové kamarády a pořád chce být s nimi. Neučí se, nechce chodit na balet ani na tenis a někdy je dokonce sprostá. Když jí říkám, aby se víc učila nebo mi víc pomáhala, nechce a je protivná. Co mám dělat?“ 3. Radek říká: „Chtěl bych si najít novou práci, ale na to potřebuju angličtinu. Už jsem začínal studovat asi pětkrát, teď chodím třikrát týdně na soukromý kurz angličtiny. Nejsem líný, učím se pořád gramatiku a slovíčka, ale nic si nepamatuju. Rozumím docela dobře, ale mluvím pomalu a často dělám chyby. Můj učitel mi radí, abych chodil na lekce ještě častěji. Já na to ale nemám čas a už mě to ani nebaví. Myslím, že se anglicky nikdy nenaučím. Asi nemám talent na jazyky. Opravdu nevím, co mám dělat…“

10. Odpovězte na otázky. 1. O co se Marta celý život zajímala? 2. Co říká syn Martě? Proč má tento názor? 3. Jaká byla Hanina dcera, když byla mladší?

4. Proč se Alena změnila? 5. Proč potřebuje Radek angličtinu? 6. Co doporučuje Radkovi jeho učitel?

CD2: 37, 38, 39

11.

Poslouchejte, co Haně, Martě a Radkovi doporučují ostatní lidé. S kým souhlasíte?

1. Co Martě říkají její kamarád Karel a její sousedka Jarka? S kým souhlasíte? S Karlem, nebo s Jarkou? 2. Co Haně říkají její sestra Božena a její kolegyně Adéla? S kým souhlasíte? S Boženou, nebo s Adélou? 3. Co Radkovi říkají jeho kamarádka Iva a jeho kolega Miloš? S kým souhlasíte? S Ivou, nebo s Milošem?

12. Co byste Martě, Haně a Radkovi poradil/a vy? Například: Poradil/a bych Martě, aby... Řekl/a bych Haně, aby…

13. Představte si, že vaši kamarádi mají problémy a radí se s vámi. Co byste jim řekl/a? Například: Řekl/a bych mu/jí, aby... Doporučil/a bych mu/jí, aby... Poradil/a bych mu/jí, aby...

1. Jana moc kouří. –

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Vojtěch potřebuje peníze. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Adamovi někdo ukradl auto. –

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. Simona chce zhubnout. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Tomáše bolí zub. – �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Vyjádření rady nebo doporučení (vedlejší věty s aby, ať a že) • Expressing advice or recommendations (subordinate clauses with aby, ať and že) aby: Řekl/a bych Martě, aby neposlouchala syna a jela do Indie. I would tell Martha not to listen to her son and to go to India. ať: Řekl/a bych Martě, ať neposlouchá syna a jede do Indie. I would tell Martha not to listen to her son and to go to India. že má, nemá: Řekl/a bych Martě, že nemá poslouchat syna a že má jet do Indie. I would tell Martha that she should not listen to her son and that she should go to India. že by měl/a, neměl/a Řekl/a bych Martě, že by neměla poslouchat syna a že by měla jet do Indie. I would tell Martha that she should not listen to her son and that she should go to India.

14. Transformujte věty ze cvičení 13. Používejte výrazy ať a že má/nemá. Například: Řekl/a bych Janě, ať nekouří. Řekl/a bych Janě, že nemá kouřit. Řekl/a bych Janě, že by neměla kouřit.

158

Lekce 19 • Česky krok za krokem 1

cv. 11


Petře! Lucie! Marku! 1.

Povídejte si. Líbí se vám vaše křestní jméno a příjmení? Má nějaký význam? Pokud ano, co znamená?

2.

Petr je večer doma a hraje si s dvojčaty Markem a Lucií. Poslouchejte. Proč je Eva volá?

3.

Co slyšíte v dialogu? Doplňte formy vokativu sg. Pozor na mobilní e.

CD2: 40

CD2: 40

Například: miláček – miláčku

1. kočička –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Petr –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. brouček – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Lucie – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Péťa –

8. Marek – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Lucinka –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Mareček – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Eva –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. maminka –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vokativ singuláru (pátý pád jednotného čísla) • The vocative singular nouns

Ma F

Dobrý den, ... ! Ahoj ... !

1st declension group Ma/Mi nouns ending in nom. sg. in a consonant without a hook, F nouns ending in -a and N nouns ending in -o

2nd declension group Nouns ending in nom. sg. in a consonant with a hook, -e/-ě, -c, -j and -tel

Petře! Marku! Evo!

Lukáši! Lucie!

3rd declension group Ma nouns ending in nom. sg. in -a, F nouns ending in -st and N nouns ending in -í

Most Ma nouns take the ending -e, eg. doktore! in the vocative. Watch out for consonant changes: Petr – Petře! bratr – bratře! Ma nouns ending in -h, -ch, -k, -g take the ending -u, e.g. Marek – Marku! tatínek – tatínku! Ma nouns from the 2nd declension group and some nouns ending in-s, -z, -l and -x take the ending -i, e.g. Lukáš – Lukáši! Klaus – Klausi! Ma nouns ending in -i, -í, -y and F nouns ending in -e, -i, -í, -y do not change their forms in the vocative, e.g. Jiří – Jiří! Lucie – Lucie! Some foreign origin F names do not decline, e.g. Lori – Lori! Carmen – Carmen! Formal address: pan Novák – pane Nováku!, coll. pane Novák! paní Nováková – paní Nováková! slečna Nováková – slečno Nováková!

4. Tvořte formy vokativu singuláru. 1. Tom – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !

4. Marina –

2. Lukáš – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !

5. Lucie –

3. Honza –

6. Marion –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

!

7. pan Hanuš – ����������������������������������������������������������������������� !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

!

8. paní Hanušová – ������������������������������������������������������������� !

!

9. slečna Hanušová –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

�������������������������������������������������������� !

Deminutiva (zdrobněliny) • Diminutives (pet names) In Czech it is common to use diminutives in nicknames or given names, e.g. Petr – Péťa – Petříček, Lucie – Lucka – Lucinka, Marek – Mára – Mareček. Diminutives do not only express the idea that someone or something is small, but also either the affectionate feelings of the speaker or politeness. E.g. in a restaurant the waiter may ask you: Dáte si ještě pivečko? Takže jste měli dvakrát kávičku a dortíček, že?

5. Jak se oslovují Češi, které znáte? 6. Rozlišujte laskavá slova

a nadávky

.

Například: Laskavé slovo je... Nadávka je...

1. miláček

6. kráva

11. vůl

16. kotě

2. mizera

7. blbec

12. pusinka

17. husa

3. hajzl

8. zlato

13. kocourek

18. slepice

4. pitomec

9. idiot

14. kočička

19. debil

5. brouček

10. beruška

15. svině

20. medvídek

7. Představte si, že někoho oslovujete. Co řeknete? Pozor na mobilní e v některých výrazech. Například: miláček – miláčku!

cv. 6

Lekce 19 • Česky krok za krokem 1

159


S LOV N Í B A N K A

Příkazy a zákazy

Jdi/Běž pryč! Go away!

Buď hodný/hodná! Be nice!

Buď zticha/tiše! Be quiet!

Dávej pozor! Be careful!

Dávej na sebe pozor! Take care of yourself!

Sněz to! Eat that up!

Neboj se! Don’t be afraid!

Nedělej si starosti! Don’t worry!

Nech toho! Stop it!

Neplač! Don’t cry!

Neruš mě! Don’t disturb me!

Brzy se uzdrav! Get well soon!

Pojď dál! Come in!

Měj se hezky! Have fun!

Pospěš si! Hurry up!

160 Lekce 19 • Česky krok za krokem 1

cv., cv.

T


LEKCE

20

1.

Vaříme a vážíme

Vaříme a vážíme Čí je to? Jak se nemá držet dieta Slovní banka: Vaříme

Povídejte si. Vaříte rád/a? Připravoval/a jste někdy nějaké české jídlo?

2. Typické české jídlo jsou obložené chlebíčky. Na fotografiích jsou tři druhy. Popište, co vidíte. Například: Na fotografii číslo 1 je...

• šunka

• rajče

• paprika

• vajíčko

• sýr (Eidam, Hermelín)

• vlašský salát

• okurka

• salám

• salát

3.

1

Čtěte text Obložené chlebíčky. Odpovězte na otázky.

3

1. Kdo prý chlebíčky vymyslel? 2. Co mají chlebíčky společného s chameleonem?

4.

2

Čtěte text ještě jednou. Doplňte výrazy.

v cukrárně | jaký chce | Silvestr | narozeniny | nejprodávanější

Obložené chlebíčky

Když Češi slaví 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , svátek nebo mají firemní party, obvykle kupují nebo dělají obložené chlebíčky. Když má člověk chuť jen na něco malého, dá si chlebíček. A poslední den v roce – 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Ten si bez chlebíčků nikdo neumí představit. Chlebíčky v dnešní podobě prý vymyslel pražský podnikatel Jan Paukert na začátku 20. (čtěte dvacátého) století, ale existuje i legenda, že vznikly kvůli Napoleonovi, který chtěl vidět, co jí, aby ho nikdo neotrávil. Chlebíčky si můžeme koupit v supermarketu, v bufetu na nádraží, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a někdy i v divadle. České chlebíčky jsou prostě populární fenomén. Proč? To je jednoduché: dobře

vypadají, jsou relativně levné a hlavně jsou jako chameleon – každý je jiný. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jsou klasické chlebíčky se šunkou, s vajíčkem nebo se sýrem, ale populární jsou i s ananasem nebo humrové. Doma si ale každý samozřejmě může udělat chlebíček, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CD2: 41

6.

5. Jaký chlebíček byste si dal/a, nebo nedal/a? Například: Dal/a bych si... Mám chuť na... Nedal/a bych si...

Petr bude mít narozeniny. Eva kupuje jídlo a pití na oslavu. Co kupuje? Jaké chlebíčky chce asi dělat?

CD2: 41

7.

Poslouchejte ještě jednou. Doplňte, kolik čeho Eva kupuje.

Prodavačka: Tak prosím, co si přejete? Eva: Prosím 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

deka vlašského salátu.

Prodavačka: Ano, tady je. A co ještě? Eva: Ještě 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deka tady toho plátkového sýra, 3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

deka paprikového salámu a 4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

deka šunky.

Prodavačka: Vepřové, nebo kuřecí? Eva: Vepřové. Děkuju, to je všechno. Takže ještě koupím veku, vajíčka, Hermelín, 5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

červeného vína, a je to.

Míry a váhy • Weights and measures You can buy fruits, vegetables, ham, salami, cheese, salads etc. not only in packages but also by weight. Weight is given in decagrams and kilograms, e.g.: Prosím 20 deka vlašského salátu. Chtěl/a bych dvě kila banánů. Remember: kilogram, coll. kilo kilogram, dekagram decagram, gram gram litr litre, decilitr, coll. deci decilitre (= 100 ml) If you order juice or cola in a restaurant, the waiter might ask you: Dvě, nebo tři deci? or Do dvojky, nebo do trojky? He wants to know if you want to have two or three decilitres.

Lekce 20 • Česky krok za krokem 1

161


8. Co je to? Doplňte k fotografiím. litr | metr | dekagram, deko | decilitr, deci | kilogram, kilo

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CD2: 42

9.

Poslouchejte 6 dialogů. Podtrhněte, jakou jednotku míry nebo váhy slyšíte.

Dialog 1

centimetry / metry / deci / deka / litry / kilometry

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAMATUJTE SI:

Dialog 2

centimetry / metry / deci / deka / litry / kilometry

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dialog 3

centimetry / metry / deci / deka / litry / kilometry

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dialog 4

centimetry / metry / deci / deka / litry / kilometry

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dialog 5

centimetry / metry / deci / deka / litry / kilometry

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In everyday spoken Czech these forms are used: 1 kilo, 2, 3, 4 kila, 5... kilo 1 deko, 2, 3, 4 deka, 5... deka 1 deci, 2, 3, 4 deci, 5... deci

Dialog 6

centimetry / metry / deci / deka / litry / kilometry

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CD2: 42

10.

Poslouchejte ještě jednou. Kde tyto dialogy můžete slyšet? Doplňte na linky ke cvičení 9.

u pumpy | v restauraci | v obchodě s látkami | na silnici | v supermarketu | u holiče

Partitivní genitiv (druhý pád) • The partitive genitive In exercise 6 you can see the expressions highlighted in bold. These expressions are in the genitive singular form. This is known as the partitive genitive, which is used with weights and measures and with other expressions indicating quantities (for more information, see p. 163). Compare the expressions from exercise 6 with the model sentences containing the most common patterns for the genitive singular: Eva kupuje 20 deka salátu, 20 deka šunky a láhev vína. Jdu do obchodu, do školy a do kina. Watch out for exceptions! Remember: sýr – 20 deka sýra, sůl – trochu soli. For more information about the genitive, see p. 82 and 216. For a summary of the cases in the singular, see p. 202.

11. Kolik čeho je? Podtrhněte správnou jednotku míry a váhy a přečtěte věty nahlas. Všimněte si forem genitivu sg. Pozor také na správné užití číslovek dva a dvě. Například: Každý den piju dva metry / kilometry / litry vody.

1. Na guláš potřebuju asi 2 deci / metry / kila masa. 2. Vzal jsem 4 metry / litry / kila benzínu. 3. Koupil jsem 2 metry / kilometry / litry látky na šaty. 4. Dám si 3 deci / deka / metry džusu. 5. Na koláč potřebujete 4 deka / deci / gramy mléka. 6. Dali jsme si každý asi 2 deci / gramy / kila vína. 7. Koupil jsem 20 deci / deka / kilometry salámu. 8. Dáme si 2 kila / deka / deci limonády. CD2: 43

12.

Eva chce pro Petra připravit jako překvapení jeho oblíbené jídlo. Telefonuje mamince. Poslouchejte a označte, co chce dělat.

bramborové knedlíky, pečenou husu a dušené zelí jahodové knedlíky s tvarohem houskové knedlíky, hovězí maso a svíčkovou omáčku

13.

Jedl/a jste někdy knedlíky? Jaké? Jak vám chutnaly?

Například: Už jsem jedl/a... Ještě nikdy jsem nejedl/a... Chutnaly mi... Nechutnaly mi...

162

Lekce 20 • Česky krok za krokem 1

cv. 11


14. Co je to? Doplňte k fotografiím. Co asi bude Eva potřebovat na jahodové knedlíky? vajíčka | mouka | chleba | tvaroh | houska | olej | jahody | šlehačka | máslo | cibule | cukr | čokoláda

tvaroh

1.

�����������������������������������������

2.

�����������������������������������������

3.

�����������������������������������������

7.

�����������������������������������������

8.

�����������������������������������������

9.

�����������������������������������������

mouka

4.

�����������������������������������������

10. �����������������������������������������

5.

šlehačka

�����������������������������������������

11. �����������������������������������������

6.

�����������������������������������������

12. �����������������������������������������

CD2: 43

15.

Poslouchejte ještě jednou, jak Eva mluví s maminkou. Označte ve cvičení 14, co bude na knedlíky potřebovat.

16.

Doplňte text a pak kontrolujte poslechem. Všimněte si označených forem genitivu sg.

CD2: 43

Eva: Ahoj, mami! Plánuju 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

jahodové knedlíky. Hledala jsem recept 2.

pro Petra: chci mu k narozeninám udělat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, ale myslím, že ty tvoje

jsou nejlepší. Prosím tě, jak je děláš? Paní Hanušová: Hm, to je 3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Potřebuješ trochu tvarohu, trochu

mouky, pak kousek másla, dvě vajíčka, hodně cukru, trochu šlehačky a samozřejmě 4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eva: No jo, ale kolik mouky? Kilo, půl kila, nebo čtvrt kila? A kolik másla, cukru, tvarohu a šlehačky? Musíš mi to říct přesně. To víš, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sama knedlíky poprvé v životě. Paní Hanušová: Ale já si ten recept nepamatuju a teď mám moc práce. Pošlu ho za chvíli e-mailem, ano? Eva: Tak dobře, 6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Určité a neurčité množství • Definite and indefinite quantities The partitive genitive does not only come after information about weights and measures, but we also use it with expressions denoting definite and indefinite quantities. 1. Expressions denoting definite quantities:

2. Expressions denoting indefinite quantities:

čtvrt, čtvrtka a quarter půl, půlka a half kousek a piece hrnek a cup láhev a bottle lžíce, lžička a tablespoon, a teaspoon plechovka a can kelímek a tub sklenice, sklenička a glass

kolik how much málo a small amount trochu a little dost enough moc a lot hodně a lot spousta loads míň less víc more

Compare the expressions from the text with the model sentences containing the most common patterns for the genitive singular. For more about the genitive, see p. 82 and 216. Potřebuju kousek tvarohu, trochu mouky, trochu másla. Jdu do supermarketu, do školy, do kina.

17.

CD2: 44

Poslouchejte a opakujte. Pečlivě vyslovujte dlouhé samohlásky a dodržujte slovní přízvuk.

čtvrt, půl, kousek, hrnek, láhev, lžíce, lžička, plechovka, kelímek, sklenice, sklenička kolik, málo, trochu, dost, moc, hodně, spousta, míň, víc cv. 16

Lekce 20 • Česky krok za krokem 1

163


18. Procvičujte výrazy z předchozí tabulky. Doplňte k fotografiím. kousek | lžíce | hrnek | sklenice/sklenička | lžička | láhev | plechovka | kelímek

lžíce

1.

�������������������������������������

mouky

2.

���������������������������������������

5.

�������������������������������������������

cukru

3.

������������������������������������������

kávy

4.

������������������������������������������ vody

piva

6.

�����������������������������������

jogurtu

7.

������������������������������������������� Coly

8.

����������������������������������������

19. Paní Hanušová poslala Evě recept na jahodové knedlíky. Seřaďte ho (1–5). Pak najděte a podtrhněte v receptu tvary genitivu sg. Procvičujte slovní zásobu na s. 168.

Jahodové knedlíky

Potom knedlíky asi 5 minut vaříš.

Nakonec dáš na knedlíky cukr, rozpuštěné máslo a trochu šlehačky.

Pak dáš do těsta jahody a děláš knedlíky.

1.

dortu

POZOR: jedno vajíčko dvě, tři, čtyři vajíčka pět, šest... vajíček Подробнее For more information о чешской системе about counting счета см.Czech, in стр. 000. see p. 222.

Potřebuješ 25 dkg (čtěte: deka) tvarohu, 4 dkg másla, 25 g mouky, 2 vajíčka, trochu soli a jahody.

Nejdřív uděláš z mouky, tvarohu, másla a vajíček těsto.

20. Co používáme, když vaříme? Co můžeme vařit, péct, smažit, grilovat, krájet...? Například: Když vaříme, používáme … Můžeme vařit brambory, ...

21.

Eva čte recepty v časopise Dobrou chuť. Pracujte se slovníkem. V receptech najděte a podtrhněte formy genitivu sg.

Kuře na zelí

Potřebujete dvě sklenice kyselého zelí, čtvrt litru šlehačky, kuře a grilovací koření. Kuře nakrájíte na kousky a obalíte je v grilovacím koření. Do formy dáte zelí a na zelí dáte kuře. Pak na všechno nalijete kelímek šlehačky a pomalu to upečete v troubě. Kuře na zelí je výborné s bramborovým knedlíkem.

Čočkový salát

Potřebujete asi půl kila čočky, dvě lžíce majonézy nebo jogurtu, trochu soli a jeden pórek (a také tofu, salám, cibuli, slaninu, vajíčka – prostě všechno, co vám chutná). Uvaříte čočku. Když je čočka studená, nakrájíte bílou část pórku a ostatní ingredience a přidáte je k čočce. Nakonec přidáte trochu majonézy a sůl, všechno zamícháte a salát je hotový. Nejlepší je studený.

22.

Dobrou chuť!

CD2: 45

Poslouchejte a opakujte. Procvičujte r a ř. Pečlivě vyslovujte také dlouhé samohlásky a dodržujte slovní přízvuk.

čtvrt litru šlehačky, nakrájíte kuře, grilovací koření, bramborový knedlík, dvě lžíce jogurtu, trochu soli, uvaříte čočku, přidáte je k čočce, trochu majonézy

23.

Napište recept na nějaké jednoduché jídlo (50 slov). Procvičujte slovní zásobu na straně 168 a následující slovesa.

Potřebujete... Nakrájíte... Dáte.... Přidáte... Uvaříte... Podusíte... Zamícháte... 164

Lekce 20 • Česky krok za krokem 1

cv. 18, cv. 18


Čí je to? 1.

Povídejte si.

1. Máte na nějaké jídlo nebo pití alergii? 2. Víte, co znamenají výrazy vegetarián a abstinent? 3. Jaké jídlo nebo pití nikdy nejíte nebo nepijete? Například: Nikdy nejím... Nikdy nepiju... Nemám rád/a... Nechutná mi...

2. Podívejte se na obrázek ledničky. Co je tam? Například: Je tam... Jsou tam...

3. Petr je vegetarián. Eva není vegetariánka, ale nepije alkohol a navíc nesnáší laktózu, kterou obsahují mléko a mléčné výrobky. Čí je jídlo a pití v ledničce? Ptejte se a reagujte podle modelu. Například: Čí je ta zmrzlina? – Petra. Čí je ten salám? – Evy. Čí jsou ty okurky? – Petra a Evy.

Posesivní genitiv (přivlastňovací druhý pád) • The possessive genitive Čí je to pivo? Whose beer is that? – To pivo je Petra. This beer is Peter’s. Čí je ten salám? Whose salami is that? – Ten salám je Evy. That salami is Eva’s. The highlighted words in the previous sentences are in the genitive singular. This is also called the possessive genitive. The possessive genitive is used to answer the question čí? whose? Notice that the genitive is also used to show authorship. Compare: To je Václav Havel. (= the nominative) That’s Václav Havel. Znáte hry a eseje Václava Havla? (= the genitive). Do you know Václav Havel’s plays and essays?

4. Čí je to jídlo a pití? Vyberte správnou formu a přečtěte nahlas. Používejte dvě varianty podle modelu. Například: Evina okurka – okurka Evy

1. Evin / Evina / Evino šunka 2. Evin / Evina / Evino řízek 3. Evin / Evina / Evino maso 4. Evin / Evina / Evino salám

5. Evin / Evina / Evino voda 6. Evin / Evina / Evino kuře 7. Petrův / Petrova / Petrovo salát 8. Petrův / Petrova / Petrovo káva

9. Petrův / Petrova / Petrovo mléko 10. Petrův / Petrova / Petrovo pivo 11. Petrův / Petrova / Petrovo zmrzlina 12. Petrův / Petrova / Petrovo sýr Lekce 20 • Česky krok za krokem 1

165


Jak se nemá držet dieta? PAMATUJTE SI:

1.

Povídejte si. Proč lidé drží diety? Co myslíte, že bychom měli dělat, abychom žili zdravě? 2. Budete poslouchat písničku Jak se nemá držet dieta, ve které se objeví tyto výrazy. Doplňte k fotografiím. brusinky

1.

|

svíčková omáčka

������������������������������������������������������

2.

|

mrkev

|

The word lahůdky means: 1. great food 2. a store or department in a super market where cheese, salami etc. are sold by weight

vepřová pečeně

3.

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

4.

������������������������������������������������������

CD2: 46

3.

Petrův kamarád Jakub Horálek se snaží držet dietu, ale moc mu to nejde. Napsal o tom písničku. Poslouchejte. Co myslíte, jakou dělá Jakub chybu?

4.

Co Jakub v písničce zpívá? Označte, co je, nebo není pravda.

CD2: 46

1. Ve všední den drží dietu. 2. O víkendu taky drží dietu. 3. O víkendu nejí doma. 4. Rád pije hodně piva. 5. Večer už nikdy nic nejí. 6. Když Jakub drží dietu, jí jen zeleninu.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

CD2: 46

5.

Poslechněte si písničku ještě jednou. Všimněte si označených forem.

Jak se nemá držet dieta Od pondělí do pátku držím přísnou dietu. Ale v sobotu a v neděli konečně jsem veselý. Žil jsem jako asketa, teď vyrazím do světa!

Odpoledne kafíčko potěší mé srdíčko, Večer sním pět chlebíčků je mi jako v nebíčku, vypiju pět limonád, abych mohl dobře spát.

S brusinkama svíčková či pečeně vepřová? K tomu osm knedlíků, k polívce pár rohlíků. Na to si dám sedm piv tohle jsem měl dělat dřív.

Od pondělí do pátku zas mám přísnou dietu: denně jen pět vajíček a pět malých mrkviček, pak pár vody skleniček, chleba ani kousíček. Ach jo!

6. Tučně označené výrazy ve cvičení 5 řekněte v nominativu sg. Například: osm knedlíků – jeden knedlík

Genitiv plurálu (druhý pád množného čísla) • The genitive plural The expressions highlighted in bold in exercise 5 are in the genitive plural.

question

nouns

koho? čeho?

1st declension group Ma/Mi nouns ending in nom. sg. in a consonant without a hook, F nouns ending in -a and N nouns ending in -o

2nd declension group Nouns ending in nom. sg. in a consonant with a hook, -e/-ě, -c, -j and -tel

3rd declension group Ma nouns ending in nom. sg. in -a, F nouns ending in -st and N nouns ending in -í

Ma Mi

Několik...

knedlíků, rohlíků, chlebíčků

F

Pár...

limonád, mrkviček, skleniček

N

5, 6, 7...

piv, vajíček

Compare the examples in the table with the model sentence containing the most common declension patterns: Chodím z/do nových moderních obchodů, škol, restaurací a kin. A table containing all the patterns in the plural can be found on p. 203.

166 Lekce 20 • Česky krok za krokem 1


7. Představte si, že jste v supermarketu. Co kupujete? Podtrhněte formy genitivu plurálu. Například: Kupuju 5 pomeranč / pomeranče / pomerančů.

1. šest vod / voda / vody 2. deset rohlíky / rohlíků / rohlík 3. pět másel / másla / máslo

8.

4. osm sýry / sýr / sýrů 5. šest paprika / papriky / paprik 6. jedenáct vod / vody / voda

7. pět šlehačka / šlehačky / šlehaček 8. dvanáct banány / banán / banánů 9. sedm zmrzlin / zmrzlina / zmrzliny

Eva čte na internetu článek Dieta ano, či ne? Čtěte text. Odpovězte na otázky.

1. Jak se jmenuje kniha a film v textu? 2. Kdo drží nejčastěji dietu? Muži, ženy, nebo děti? 3. Jsou přípravky a programy na hubnutí levné? 4. Mají problémy s obezitou jenom lidé v Evropě?

9 .

5. Jaké jídlo a pití mají rádi Češi? 6. Proč nechtějí být lidé obézní? 7. Zůstávají lidé, kteří drželi nějakou dietu, pořád štíhlí? 8. Existuje nějaké řešení problému obezity? Jaké?

Čtěte text ještě jednou. Najděte a podtrhněte výrazy v genitivu plurálu.

Dieta ano, či ne?

Znáte knihu nebo film Deník Bridget Jonesové? Je o třicetileté blonďaté plnoštíhlé Angličance, která hledá toho pravého muže, snaží se držet dietu a přitom zažívá různá dobrodružství a trapasy. Bridget si každý den píše, kolik snědla kalorií, vypila skleniček alkoholu a vykouřila cigaret. Kniha i film byly velmi populární – možná i proto, že spousta žen to zažívá také. Mezinárodní statistiky ukazují, že skoro každá žena ve středním věku držela aspoň jednou v životě dietu a až 40 % (čtěte: procent) žen nějakou dietu drží pořád. Různé diety ale dnes drží také muži, dospívající, a dokonce i děti. Celkově lidé utrácejí za různé dietní přípravky a programy stamiliony nejen korun, ale i dolarů a eur. Paradox je, že lidé v Evropě, v USA, ale i na celém světě víc a víc tloustnou. Například v Česku ukazují statistiky, že jeden z pěti obyvatel země je obézní – to znamená 2 miliony lidí. To samozřejmě není žádné překvapení. Češi milují pivo a levná a tučná jídla. Když si například dáte k večeři tradiční „vepřoknedlozelo“ a pár piv, neutratíte moc peněz, ale zkonzumujete víc než 1 000 kalorií (asi 4 000 joulů). To je skoro polovina průměrné denní spotřeby. Češi ale nejsou žádná výjimka. Na celém světě má nadváhu skoro miliarda lidí. Proč chtějí lidé zhubnout? Váha má velký vliv na lidské zdraví i psychickou pohodu. Radikální a často drastické diety ale nepomáhají. 80 % lidí, kteří někdy drželi dietu, za dva roky váží stejně jako předtím a někdy i víc. Je to takzvaný „jo-jo efekt“, který je pro naše tělo velmi nebezpečný. Jediné trvalé řešení je změna životního stylu, která znamená víc pohybu a víc zeleniny, a naopak míň tuků a cukrů, míň cigaret a alkoholu. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, zázračné léky na obezitu prostě neexistují. Podle článku Vladimíry Sehnoutkové pro portál Svět zdraví (www.svetzdravi.cz). Zkráceno, adaptováno.

10. Fotografie vpravo ukazuje správný poměr různých druhů potravin. Co bychom podle ní měli jíst nejvíc a co nejmíň? Souhlasíte s tím? Například: Měli bychom jíst nejvíc... a nejmíň... Souhlasím, protože... Nesouhlasím, protože...

Počítání v češtině • Counting in Czech In exercise 9 you can read: Celkově lidé utrácejí za různé dietní přípravky a programy stamiliony nejen korun, ale i dolarů a eur. Compare: 1 + the nominative sg.

2, 3, 4 + the nominative pl.

5 and higher + the genitive pl.

Ma, Mi

jeden dolar

dva dolary

pět, šest... dolarů

F

jedna koruna

dvě koruny

pět, šest... korun

N

jedno euro

dvě eura

pět, šest... eur/coll. euro

Watch out for the genitive plural of the common word peníze, where a stem change takes place: Mám hodně/málo peněz.

11. Pracujte se slovníkem. Spočítejte, kolik potravin je na fotografii v textu. Například: Na fotografii je jeden salát, tři papriky...

12. Představte si, že jdete nakupovat jídlo a pití na celý příští týden. Kolik čeho koupíte? 13. Představte si, že máte jen 100 korun (nebo 5 dolarů, nebo 5 eur) a máte velký hlad. Co za to koupíte? Lekce 20 • Česky krok za krokem 1

167


S LOV N Í B A N K A

Vaříme

dusit/podusit to braise

grilovat/ugrilovat to grill

hrnec, kastrol pot, casserole dish

hrnek cup

krájet/nakrájet to cut

láhev bottle

lít*/nalít* to pour

lžíce tablespoon

lžička teaspoon

míchat/zamíchat to mix

pánev frying pan

péct*/upéct* to bake

přidávat/přidat to add

sklenice, sklenička glass

smažit/usmažit to fry

168 Lekce 20 • Česky krok za krokem 1

cv., cv.

T


LEKCE

21

1.

Máme rádi zvířata

Máme rádi zvířata Mít, nebo nemít? To je otázka... Na návštěvě v ZOO Zajímavosti o zvířatech Slovní banka: Zvířata

Povídejte si.

POZOR: zvíře, pl. zvířata animal, animals Neuter nouns of this type have a special declension. For more information, see p. 171.

1. Máte nebo měl/a jste doma nějaké domácí zvíře? Jaké? 2. Myslíte, že je dobré mít doma nějaká zvířata? Proč ano, nebo ne? 3. Jaká domácí zvířata nejčastěji chovají lidé ve vaší zemi?

2. Jaká zvířata znáte? Doplňte k fotografiím. Pozor: dvě zvířata jsou navíc. had | opice | pavouk | pes | želva | králík | ryba, rybička | morče | křeček | prase | kočka | kůň | kráva | papoušek

králík

1.

������������������������������������������������������������������������

2.

������������������������������������������������������������������������

3.

������������������������������������������������������������������������

4.

������������������������������������������������������������������������

5.

������������������������������������������������������������������������

6.

������������������������������������������������������������������������

7.

������������������������������������������������������������������������

8.

������������������������������������������������������������������������

9.

������������������������������������������������������������������������

10. ������������������������������������������������������������������������

11. ������������������������������������������������������������������������

12. ������������������������������������������������������������������������

3. Jaká jsou nebo můžou být tato zvířata? Například: Králík je chlupatý. Může být hnědý, šedý, černý...

malý | velký | dlouhý | hnědý | bílý | černý | barevný | chlupatý | roztomilý | zábavný | nebezpečný

4. Když mluvíme o zvířatech, často používáme zdrobněliny (deminutiva). Spojte podle modelu. Například: králík – králíček

králík | želva

pavouk | |

ryba kráva

|

opice |

|

pes kůň

morče

kočka

|

kočička

|

prasátko

morčátko

|

|

rybička

kravička

pavouček | králíček | pejsek prase

želvička

|

opička

|

koníček

5. Jaké názvy zvířat ze cvičení 4 můžeme použít o lidech? Jaký mají v tomto kontextu význam? cv. 2

POZOR: Diminutive suffixes are: Ma/Mi: -ek, -eček, -áček, -íček F: -ka, -ička N: -átko Watch out for vowel and consonant changes, e.g. kůň – koníček, králík – králíček. For more information about this, see p. 208. Lekce 21 • Česky krok za krokem 1

169


6.

Povídejte si.

PAMATUJTE SI:

1. Jaký problém můžete mít s domácím zvířetem? 2. Kdo může hlídat vaše domácí zvíře, když jedete na dovolenou?

7.

pan Kadlec + paní Kadlecová = Kadlecovi

Ivan Kadlec vypráví o tom, jak strávil dovolenou. Přečtěte si text. Odpovězte na otázky.

1. Proč nejeli pan Kadlec a paní Kadlecová na dovolenou? 2. Jaká zvířata museli Kadlecovi hlídat? 3. Proč nemohla zvířata hlídat paní Pujmanová?

Jak jsme nejeli na Kanáry

Včera jsme s manželkou mluvili o dovolené. Těšili jsme se, že pojedeme na dovolenou na Kanárské ostrovy. Byli jsme tam už třikrát a moc se nám tam líbilo. Letos ale moje firma nějak stagnuje a dovolená je drahá. Řekl jsem manželce, že budeme muset zůstat doma. Manželka nejdřív protestovala: „Ale všichni sousedi jedou někam na dovolenou! Petříkovi jedou do Řecka, Majerovi na Krétu, Vondráčkovi do Chorvatska, Jonášovi do Itálie a paní Hanáková jede aspoň na chatu na Šumavu!“ „Ale my nejsme všichni,“ odpověděl jsem jí. „Doma nám bude taky dobře. Můžeme plavat v bazénu na zahradě a večer se dívat na televizi. Krásně si odpočineme a ušetříme spoustu peněz!“ Manželce se můj nápad moc nelíbil, ale nakonec se mnou souhlasila. Druhý den ráno u nás zazvonil náš soused pan Vondráček: „Slyšel jsem, že letos nejedete na dovolenou. Prosím vás, mohl byste hlídat naši želvu? Jedeme s kamarády do Chorvatska a nemůžeme ji vzít s sebou. Je moc hodná a potřebuje jenom trochu salátu.“ „Samozřejmě, to není žádný problém!“ řekl jsem, protože jsem dobrý soused. Dopoledne přišla paní Petříková: „Vy letos nejedete na Kanáry? Když už budete doma, nemohli byste se starat o našeho psa Fíka? Je už starý a je trochu nemocný, tak nemůže jet na dovolenou s námi.“ „Proč ne? Mám psy rád a můžu s ním chodit na procházky,“ řekl jsem. Po obědě přišla paní Majerová a přinesla velkou šedou kočku. „To je naše Líza. Můžeme vám ji tady nechat? Stejně nikam nejedete, že. Ale dávejte jí k jídlu jen kuřecí maso, nic jiného nežere!“ „No, tak dobře…“ řekl jsem a vzal jsem kočku do obýváku. Odpoledne u nás zazvonil pan Jonáš: „Vy letos nejedete na dovolenou, že? Nemohl bych tady nechat našeho papouška Pepina? Určitě se budete doma nudit a s papouškem je velká legrace!“ „Hm, tak ho tu nechte,“ řekl jsem. Když přišla manželka večer domů, v obýváku pes honil kočku, v kuchyni křičel papoušek a v koupelně seděla želva. „Víš, co se mi dneska stalo?“ zeptala se manželka. „Potkala jsem paní Hanákovou a slíbila jsem jí, že jí budeme hlídat křečka. Nebude ti to vadit, že ne?“ Napadlo mě, že jet na Kanáry možná nakonec nebyl tak špatný nápad. Manželka se mnou nadšeně souhlasila. Najednou se ale zarazila: „A kdo pohlídá všechna ta zvířata?“ „Hm, to je problém,“ řekl jsem. „Ale mám nápad. Na konci ulice bydlí stará paní Pujmanová, ta bude v létě určitě doma.“ Šli jsme k paní Pujmanové. Před jejím domem stál taxík a v něm seděla paní Pujmanová. Mávala nám a volala: „Mějte se tady hezky! Jedu na dovolenou na Kanáry. Slyšela jsem, že je tam moc krásně!“ Na motivy povídky Willyho Breinholsta (Jak přežít manželství / Život začíná po čtyřicítce, IKAR, 2005).

8.

Čtěte text ještě jednou. Co je, nebo není pravda?

1. Kadlecovi chtějí jet na dovolenou na Floridu. 2. Kadlecovi letos mají málo peněz na dovolenou. 3. Všichni sousedé jedou na dovolenou. 4. Pan Kadlec nechce být dobrý soused.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

5. Pan Kadlec má rád psy. 6. Kočka paní Majerové jí jenom vepřové. 7. Paní Kadlecová si chce koupit křečka. 8. Paní Pujmanová bude celé léto doma.

Zdvořilá prosba nebo žádost • Polite requests or appeals Polite requests are often made by using the verb moct in the conditional: Prosím vás, mohl byste hlídat naši želvu? Would you please look after our turtle? Nemohli byste se starat o našeho psa? Would you please take care of our dog? Note: When reflexive verbs are used in the 2nd person singular, the final s of the conditional auxiliary is shifted to the reflexive se or si, for example: Mohl/a bys se starat o... › Mohl/a by ses starat o...

9. 170

Představte si, že jedete na dva týdny na dovolenou. Napište e-mail kamarádovi nebo kamarádce a poproste ho/ji, jestli by se mohl/a starat o vaše zvíře. Napište detaily, např. jak se zvíře jmenuje a co potřebuje.

Lekce 21 • Česky krok za krokem 1

cv. 7

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE


Mít, nebo nemít? To je otázka... CD2: 47

1.

Tom a Marina už spolu chodí dost dlouho. Svatbu ani dítě zatím neplánují, ale chtěli by mít nějaké zvíře. Poslouchejte a označte, jaká zvířata se v jejich dialogu objevují.

králíci

želvy

opice

hadi

rybičky

prasata

pavouci

kočky

kuřata

krávy

papoušci

morčata

psi

křečci

CD2: 47

2.

Poslouchejte ještě jednou. Jaká zvířata chce Tom? A jaká nechce Marina? Co chtějí oba?

3.

Poslouchejte ještě jednou. Označte, co říká Marina (M) a co říká Tom (T).

CD2: 47

M M

T

M M

T

PAMATUJTE SI:

T

M M

T

T

8. Malá prasata určitě smrdí a dělají nepořádek stejně jako velká.

M M

When making a suggestion we say: Co kdybychom coll. kdybysme...? How about if... Why don’t we... Co třeba králíka? How about a rabbit? Nechtěl/a bys...? Would you like...?

9. Rybičky jsou krásné a nedají moc práce.

M

T

1. Co kdybysme si pořídili nějaké zvíře? 2. Co třeba králíka? 3. Kamarádka říkala, že králíci dělají nepořádek. 4. Malí psi pořád štěkají a velcí psi můžou být nebezpeční. 5. A nechtěla bys kočku? 6. To nejde, já mám na kočky alergii. 7. Prosím tě, se želvou je nuda.

T

T

T

Maskulina animata a neutra v nominativu pl. (podst. jména rodu mužského živ. a středního v prvním pádě mn. č.) • The nominative plural of masculine animate and neuter nouns The highlighted words in exercise 3 are in the nominative plural. Most nouns take one of three endings in the nominative plural: -y, e.g. obchody, školy, rybičky, -e, e.g. restaurace, kanceláře, opice or -a, e.g. kina, divadla. Different endings can be found on: 1. Ma nouns Masculine animate nouns most often take the ending -i in the nominative plural, e.g. králíci, psi. Before this ending there are consonant changes with h, ch, k, r, d, t, n and g, e.g. Čech – Češi, králík – králíci, doktor – doktoři, had – hadi [haďi]. Ma nouns ending in -tel and some Ma nouns ending in -el/-ěl take the ending -é, e.g. učitel – učitelé, španěl – Španělé. In certain cases the ending -i alternates with the ending -é, or -ové, turista – turisti and turisté, Angličan – Angličani and Angličané, pán – páni and pánové. Certain nouns undergo a stem change, e.g. pes – psi, kůň – koně. Certain short, often monosyllabic or foreign-origin Ma nouns with -f, -g, -l or -m as the final consonant have the ending -ové, e.g. šéf – šéfové, Rus – Rusové, Ital – Italové, kolega – kolegové, fotograf – fotografové. In the nominative plural Ma adjectives take the ending -í, e.g. malí psi, velcí psi. The endings -hý, -chý, -ký, -rý, -ský and -cký change to -zí, -ší, -cí, -ří, -ští and -čtí, e,g. dlouhý – dlouzí, suchý – suší, velký – velcí, dobrý – dobří, český – čeští, německý – němečtí. In everyday spoken Czech this change does not take place, e.g. dlouhý hadi, velký psi, dobrý doktoři etc.

2. N kuře-type nouns Neuter kuře-type nouns, e.g. zvíře animal, prase pig, morče guinea pig, rajče tomato have a special declension. In the nominative plural they have the forms: kuřata, zvířata, prasata, morčata, rajčata. The model kuře can be found in the notes below the table on p. 202 and 203. CD2: 48

4.

Spojte formy nominativu sg. a nominativu pl. Pak kontrolujte poslechem. Opakujte a procvičujte výslovnost.

1. had 2. pavouk 3. králík 4. papoušek 5. křeček 6. zvíře 7. prase 8. morče

A. papoušci B. hadi C. prasata D. morčata E. pavouci F. králíci G. křečci H. zvířata Lekce 21 • Česky krok za krokem 1

171


5.

Čtěte text. Jaké zvíře nebo zvířata mají Jirka, Katka, Magda a Ondra?

Například: Jirka má...

6.

Čtěte ještě jednou. Co je, nebo není pravda?

1. Jirka má doma hady. 2. Jirkovi hadi jsou jedovatí. 3. Katčin pes nechce žrát granule. 4. Katka chce mít čtyři psy.

Jirka

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

5. Magda nikdy nechtěla žádné zvíře. 6. Křečci jsou pasivní a nic nedělají. 7. Ondra má tři velké červené pavouky. 8. Ondrova sestra má ráda pavouky.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

Jirka je ještě malý kluk, ale má zajímavého koníčka. Má doma terárium a tam má dva velké hady. Hadi rádi spí (stejně jako Jirka). Hadi jsou velcí, ale nejsou jedovatí, takže nejsou nebezpeční. Jirka říká, že psy, kočky nebo rybičky má každý, ale hadi jsou mnohem zajímavější. Až bude velký, chce mít doma velké terárium a v něm chovat nějaké opravdu exotické a možná i jedovaté hady. Katka miluje koně a vždycky nějakého chtěla mít. Koně ale potřebují prostor a Katka bydlí v bytě v paneláku. Tak má nakonec místo koně psa. „Psy mám taky moc ráda,“ říká Katka. Její pes Ben má rád maso, ale vůbec nežere granule. Taky má strašně rád sýr, ale Katka ví,

Katka

že sýr není pro psy zdravý. A víte, jaký sen má Katka teď? Chtěla by mít dva psy! „Psi jsou krásní, hodní a jsou to nejlepší kamarádi,“ říká. Když byla Magda mladší, pořád chtěla nějaké zvíře. „Moje kamarádka Eva má králíky, a já nemám nic,“ stěžovala si vždycky. Její maminka ale říkala, že králíci dělají v bytě nepořádek. Nakonec Magda dostala k narozeninám dva křečky. Křečci jsou roztomilí a hodně aktivní, hlavně vždycky večer běhají a hrají si. Magda je ráda, že má konečně nějaká zvířata, a často říká: „Králíci jsou fajn, ale křečci jsou ještě zábavnější.“ Ondra studuje biologii a rád by se jednou podíval do exotických zemí. Proto má taky opravdu exotického mazlíčka. Má doma tři velké černé chlupaté pavouky. Ondra myslí, že jeho pavouci jsou zajímavá zvířata, ale Ondrova sestra Hana jeho pavouky nesnáší. Ondra Hanu často provokuje a říká, že pavouci jsou určitě lepší než nějaké hloupé

Magda

holky. Hana ale říká, že pavouci jsou strašní a Ondra je ještě horší!

7. Odpovězte na otázky. 1. Co chce chovat Jirka, až bude velký? 2. Kdo rád spí? 3. Kdo by neměl jíst sýr? 4. Jaký sen má Katka? 5. Jaké chlupaté kamarády má Magda? 6. Jaká zvířata vždycky večer běhají a hrají si? 7. Jaká zvířata má doma Ondra? 8. Co říká Ondrova sestra Hana?

Ondra

Maskulina animata v nominativu a akuzativu pl. (podst. a příd. jména rodu mužského živ. v prvním a čtvrtém pádě mn. č.) • Masculine animate nouns in the nominative and accusative plural Compare the differences between the nominative plural and accusative plural forms. Hadi jsou velcí, ale nejsou jedovatí. (the nominative plural) × Jirka má dva velké hady. (the accusative plural) A table containing a summary of all the cases in the plural can be found on p. 203.

8. Jaká zvířata byste chtěl/a mít doma? Tvořte otázky podle modelu a ptejte se navzájem. Například: To jsou hadi. – Chtěl/a bys mít doma nějaké hady?

1. To jsou pavouci. 2. To jsou králíci.

9.

3. To jsou křečci. 4. To jsou psi.

5. To jsou papoušci. 6. To jsou ptáci.

Pracujte v páru. Domluvte se, že si spolu pořídíte nějaké zvíře nebo zvířata. Připravte si a pak prezentujte dialog. Používejte následující výrazy.

Co kdybychom/kdybysme si pořídili...? A co třeba...? Nechtěl/a bys...? – Tak dobře. Proč ne? Ne, to nejde, protože... 172

Lekce 21 • Česky krok za krokem 1

cv. 6, cv. 8


Na návštěvě v zoo 1. Jaká zvířata žijí v lese, v moři, na farmě nebo v džungli? Používejte také slovní zásobu na s. 176 nebo slovník.

2.

Povídejte si. Byl/a jste někdy v zoologické zahradě? Kdy a kde? Jaká zvířata jste tam viděl/a?

3.

Marina a Tom se chtějí podívat do zoologické zahrady v Praze. Hledají informace na internetu. Přečtěte si text a odpovězte na otázky.

1. Jak se jmenuje ulice, kde je ZOO? 2. Má ZOO internetové stránky? 3. Kolik stojí lístek pro dospělé? 4. Kdo má slevu?

5. Kolik stojí lístek pro celou rodinu? 6. Jak se do ZOO dostanete bez auta? 7. Odkdy dokdy je otevřeno v červenci? 8. Kdy (v jakém měsíci) ZOO zavírá v 16 hodin?

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA hl. m. PRAHY Adresa: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 Tel. +420 296 112 111, +420 296 112 230 E-mail: kontakt@zoopraha.cz Webové stránky: www.zoopraha.cz

Vstupné: Cena: 200 Kč Snížená cena (děti, studenti, důchodci): 150 Kč Rodinné vstupné: 600 Kč

Dopravní spojení: Autobusem 112 do stanice Zoologická zahrada.

Otevírací doba (pondělí – neděle) leden – únor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . březen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . duben – květen: . . . . . . . . . . . . . . . . . červen – srpen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . září – říjen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . listopad – prosinec: . . . . . . . . . . . . .

9.00 – 16.00 9.00 – 17.00 9.00 – 18.00 9.00 – 19.00 9.00 – 18.00 9.00 – 16.00

4. Budete číst text o zoologické zahradě v Praze. Co znamenají tyto výrazy? Spojte. 1. nacházet se 2. stánek 3. chovatel papoušků 4. povodeň 5. zničit 6. hodnotit 7. sponzor 8. odkázat 9. vláček 10. návštěvník 11. rozsáhlý 12. vzácný

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L.

malý vlak být někde ne častý malý obchod, obvykle na ulici nebo na trhu člověk, který chová papoušky = má papoušky a stará se o ně člověk, který navštěvuje nějaké místo, např. hrad, galerii, zoo zlikvidovat člověk, který dává peníze velký velká voda dát něco někomu předtím, než člověk umře říkat, jestli je něco dobré, nebo špatné Lekce 21 • Česky krok za krokem 1

173


5.

Přečtěte si text Zoologická zahrada v Praze. Co je, nebo není pravda?

1. Zoo je blízko řeky. 2. Zoo má ve světě dobré hodnocení. 3. Zoo nikdy neměla problémy. 4. V zoo žijí některá zvířata, která nevidíme moc často. 5. Lidé můžou dávat zoo peníze.

6.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

Přečtěte si text. Jaká zvířata jsou na fotografiích? V jaké souvislosti se o nich mluví?

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA V PRAZE Zoologická zahrada v Praze se nachází v údolí nedaleko Vltavy. Najdete zde 12 pavilonů, 150 expozic, 4 restaurace, 12 stánků s jídlem a pitím, lanovku, vláček a další atrakce pro děti a dospělé. Celková rozloha zahrady je 60 hektarů a celkem je tu 10 kilometrů cest. Zoo byla založena v roce 1931, kdy měla 200 zvířat. V současné době zde žije 670 zvířecích druhů a téměř 5 000 kusů zvířat. Každý rok ji navštíví víc než milion lidí. Pražská zoo má velmi dobrou pověst. V roce 2015 publikoval největší cestovatelský server TripAdvisor.com seznam nejoblíbenějších zoologických zahrad světa, které hodnotily miliony návštěvníků. Pražská zoo v něm skončila na čtvrtém místě. V srpnu roku 2002 přišla velká povodeň, která zničila velkou část areálu. Následovala rozsáhlá rekonstrukce a modernizace zahrady. Vznikly například Pavilon slonů a hrochů, Africké panorama, Indonéská džungle, Vodní svět a Dětský koutek. Pražská zoo je slavná také tím, že úspěšně chová některá vzácná zvířata, jako je například kůň Převalského nebo gaviál indický. Gaviál je jedno z nejvzácnějších zvířat planety a zoo Praha je jedna z mála evropských zoologických zahrad, která gaviály chová. A co zoologická zahrada plánuje? V budoucnosti tady chtějí postavit novou expozici ptáků. Je to možné díky jednomu bohatému chovateli papoušků, který odkázal zoologické zahradě peníze a domy v Praze. Pro zoo jsou ale důležití také další sponzoři, kteří dávají peníze na různé expozice nebo adoptují nějaké konkrétní zvíře. Takže jestli chcete, můžete se i vy stát „rodičem“ lva, tygra nebo třeba nějakého hada či pavouka. Podle www.zoopraha.cz. Zkráceno, adaptováno.

7. Odpovězte na otázky. Pak vymyslete další otázky k textu. 1. Kde se pražská zoo nachází? 2. Jak je velká? 3. Kolik tam žije zvířat? 4. Kolik lidí ročně zoo navštíví? 5. Co se stalo v roce 2002?

6. Co následovalo po povodni? 7. Jaká vzácná zvířata zoo chová? 8. Jakou novou expozici zoo plánuje? 9. Kdo odkázal zoo peníze? 10. Kdo může „adoptovat“ nějaké zvíře?

8. Spojte výrazy z textu. 1. atrakce 2. mít dobrou 3. hodnotit 4. chovat 5. bohatý 6. odkázat

A. zoologické zahrady B. pro děti i dospělé C. pověst D. zoologické zahradě peníze E. chovatel F. vzácná zvířata CD2: 49

9.

Poslouchejte, co říkají dva návštěvníci zoo, Jarmila a Milan. Proč rádi chodí do zoo?

1. Kdo rád chodí do zoo s dětmi? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kdo se dívá na gorily na internetu? – 3. Kdo má roční vstupenku do zoo? –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Kdo si myslí, že lístky jsou dost drahé? – 174

Lekce 21 • Česky krok za krokem 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cv. 6


Zajímavosti o zvířatech 1. Porovnávejte zvířata, která znáte. Které zvíře je největší, nejmenší, nejnebezpečnější, nejošklivější nebo nejhezčí? Například: Největší zvíře je podle mě...

2. Zvířata na fotografiích mají nějaký rekord. Hádejte, jaké „nej...“ o nich můžeme říct. Například: Myslím, že želva je nejpomalejší.

svišť

želva

medvěd kodiak

medúza

kolibřík

CD2: 50

3.

Poslouchejte. Doplňte text.

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pták na světě je kolibřík. Dospělý měří

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zvíře je australská medúza, která dokáže zabít člověka za . . . . . . . . . . . . . . . . sekund.

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zimní spánek má svišť. Spí

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

suchozemské zvíře je medvěd kodiak, který žije na Aljašce. Může vážit až

5.

na zadních nohách, měří až

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

centimetrů a váží necelé . . . . . . . . . . . . . . . . gramy.

měsíců v roce, takže víc než tři čtvrtiny života prospí. . . . . . . . . . . . . . . . . .

kilogramů, a když stojí

metru.

zvíře na světě byla asi želva, která zemřela v roce . . . . . . . . . . . . . . na ostrově Mauricius. Bylo jí

. . . . . . . . . . . . . . . .

let.

4. Co „říkají“ zvířata v češtině? Spojte. 1. kočka:

A. sss

2. pes:

B. bú

3. kráva:

C. haf

4. kohout:

D. mňau

5. had:

E. mé

6. koza:

F. kykyryký

5. Co znamenají tato přirovnání se zvířaty, když je používáme o lidech? Máte ve svém jazyce podobná? 1. Je chytrý jako opice. 2. Je mlsný jako koza. 3. Je špinavý jako prase.

6.

4. Je silný jako lev. 5. Je pomalý jako želva. 6. Chová se jako slon v porcelánu.

Povídejte si.

1. Jaká zvířata chovají lidé ve vaší zemi nejčastěji? 2. Bojíte se nějakého zvířete? Proč? 3. Jaké zvíře je podle vás nejroztomilejší a proč? 4. Chodíte do zoo? Proč ano/ne? 5. Jel/a jste někdy na koni nebo na nějakém jiném zvířeti? 6. Byl/a jste někdy na lovu? Pokud ne, chtěl/a byste někdy jít? 7. Byl/a jste někdy na safari? 8. Jaké největší zvíře jste viděl/a? 9. Vyjmenujte co nejvíc domácích zvířat. 10. Vyjmenujte aspoň tři zvířata, která žijí v lese v ČR.

7.

Napište text (50 slov) o nějakém zvířeti, které jste měl/a nebo máte. Odpovězte na otázky.

1. Jak se to zvíře jmenuje? 2. Jak vypadá a jaké je? 3. Co žere a pije? cv. 5

Lekce 21 • Česky krok za krokem 1

175


S LOV N Í B A N K A

Zvířata

hroch hippopotamus

jelen stag

krokodýl crocodile

lev lion

liška fox

medvěd bear

nosorožec rhinoceros

opice monkey

slon elephant

sova owl

tygr tiger

vlk wolf

zajíc hare

zebra zebra

žirafa giraffe

176 Lekce 21 • Česky krok za krokem 1

cv.

T


LEKCE

22

1. 1. 2. 3. 4. 5.

Mluvíme o práci

Povídejte si.

Mluvíme o práci Hledáme práci Pracovní pohovor Komunikace v zaměstnání Slovní banka: Zaměstnání POZOR:

Jaké profese znáte? Jaké profese mají vaši příbuzní nebo kamarádi? Co jste chtěl/a dělat, když jste byl/a malý/á? S čím jste spokojený/á tam, kde teď pracujete nebo studujete? S čím jste naopak nespokojený/á?

Když jsem byl malý, chtěl jsem být doktor/doktorem. Když jsem byla malá, chtěla jsem být učitelka/učitelkou.

2. Přečtěte si dotazník a označte odpovědi. Pak se ptejte spolužáka nebo spolužačky. Porovnejte svoje zkušenosti. 1. Kdy jste naposled hledal/a práci?

5. Nosíte si práci domů?

a) Nedávno. b) Před dvěma lety. c) Před víc než pěti lety. d) Před víc než deseti lety.

a) Ano, často, mám jí moc. b) Ano, často, baví mě to. c) Jenom, když je to nutné a když něco „hoří“. d) Ne, nikdy.

2. Kde jste hledal/a nebo kde byste hledal/a práci?

6. Baví vás vaše práce?

a) Na internetu nebo v novinách. b) V personální agentuře. c) Na úřadě práce. d) Někde jinde.

a) Opravdu moc, je to i můj koníček. b) Baví mě na ní hlavně peníze, jinak nic. c) Dřív mě bavila, ale teď už je to jenom nuda. d) Jak kdy. Někdy ano, někdy ne.

3. Co byste dělal/a, kdyby vám teď někdo nabídl jinou práci?

7. Jaké vztahy máte s kolegy?

a) Vzal/a bych ji. b) Vzal/a bych ji, kdybych měl/a lepší plat. c) Vzal/a bych ji, kdybych měl/a víc volna. d) Nevzal/a bych ji.

a) Výborné, pomáháme si a radíme si. b) Normální, s někým to jde líp, s někým hůř. c) Dost chladné. d) Špatné, nerozumíme si a často se hádáme.

4. Máte někdy pocit, že se nic nového neučíte a stagnujete? a) Ne, nové věci se učím často a rád. b) Ne, ale nových věcí je na mě někdy moc. c) Ano, někdy. d) Ano, pořád. Každý den dělám to samé.

PAMATUJTE SI:

3. Pracujte se slovníkem. Porovnejte následující výrazy. zaměstnání – zaměstnavatel – zaměstnanec

pomáháme si we help each other radíme si we advise each other nerozumíme si we don’t understand each other For more information about the reflexive se and si, see p. 188.

4. Když hledáme práci nebo mluvíme o práci, potřebujeme následující výrazy. Co to znamená? Spojte výrazy a definice. 1. pracovat na celý/plný úvazek 2. pracovat na částečný/zkrácený úvazek 3. pracovat přesčas 4. plat 5. hrubý plat 6. čistý plat 7. zkušební doba 8. výpovědní lhůta 9. služební cesta 10. rodičovská dovolená 11. nemocenská (dovolená) 12. firemní benefity

A. cesta, během které pracuju a kterou mi platí zaměstnavatel B. pracovat 8 hodin denně C. čas, kdy je nemocný člověk doma a dostává peníze D. pracovat víc, než je pracovní doba E. čas, kdy musím pracovat po tom, co dám nebo dostanu výpověď F. peníze za práci před zaplacením pojištění a daní G. peníze, které dostávám za práci H. čas, kdy je žena nebo muž s dítětem doma a dostává peníze I. to, co dostávám od firmy navíc k platu J. peníze za práci po zaplacení pojištění a daní K. čas, kdy jsem v práci na zkoušku (obvykle tři měsíce) L. pracovat míň než 8 hodin denně

5. Procvičujte slovní zásobu na straně 184. Jaké výrazy jsou pro vás užitečné a proč? Například: Potřebuju výraz hrubý a čistý plat. Hledám práci a chci vědět, jaký plat budu mít.

cv. 4

Lekce 22 • Česky krok za krokem 1

177


6.

CD2: 51

Poslouchejte a opakujte. Pečlivě vyslovujte mě, ný a ní a dodržujte slovní přízvuk.

zaměstnavatel, zaměstnanec, zaměstnání, pracovní doba, zkušební doba, výpovědní lhůta, služební cesta, práce na plný úvazek, práce na zkrácený úvazek

7. Popište fotografie. Znáte podobné situace z vaší rodiny?

1

2

3

8.

Budete číst text, který se jmenuje 10 důvodů, proč je rodičovská dovolená nejtěžší práce na světě. Povídejte si. Myslíte, že je to pravda?

9.

Čtěte text. Je firma, o které se mluví v textu, opravdová? Kdo je v té firmě zaměstnavatel? Kdo je zaměstnanec?

4

10 důvodů, proč je rodičovská dovolená nejtěžší práce na světě 1. Když pracujete pro tuto firmu, vaše pracovní doba je nekonečná. Pracujete na denní i noční směny a každý den musíte pracovat přesčas. Chcete mít volno o víkendu nebo na Vánoce? Tak na to rychle zapomeňte! 2. Vaše firma má jediného zaměstnance, a to jste vy. Maximálně jednou denně přijde do vaší firmy externista. Ten o vaší práci nic neví, ale pořád vám radí, co by se mělo udělat líp. Externista většinou brzo ráno odejde a přijde až večer. 3. Každou minutu děláte něco jiného. Nejdřív jste manažer úklidu, pak manažer vaření, manažer oblékání, manažer praní, manažer pro komunikaci a motivaci nebo manažer hledání klíčů. 4. Jediná firemní zábava je společná procházka nebo nákup. Občas se z nich stanou adrenalinové teambuildingové akce, ve kterých musíte trénovat spolupráci v konfliktních situacích. 5. Nemůžete si vzít dovolenou, protože už na dovolené jste. Nemůžete dostat nemocenskou, protože nemůžete být nemocní. Nemůžete odejít z práce o hodinu dřív a nemůžete ani zaspat (to by se vám stejně nepovedlo). Navíc si nemůžete stěžovat, protože nemáte komu. 6. Váš zaměstnavatel neumí mluvit (a když ano, tak ne moc dobře), často křičí, schovává vaše věci a despoticky vám zkracuje pauzu na oběd. 7. Vaše zaměstnání může mít negativní vliv na vaši inteligenci a slovní zásobu. Po určité době se nutně objeví určité problémy v komunikaci s dospělými. 8. Váš plat nekoresponduje s vaším vzděláním a praxí. Umíte pracovat s Wordem, Excelem a dalším softwarem? Tak to vám je nanic. Váš zaměstnavatel vám všechny informace píše fixou na zeď nebo na dveře. 9. Nemůžete dát výpověď. Můžete maximálně umřít, ale ani to si prostě nemůžete dovolit. 10. Firma vám neplatí rekreaci, ale to je jedno, protože byste stejně nikam nemohli jet. Nemáte žádné benefity. Jediný firemní benefit je naděje, že váš zaměstnavatel jednou půjde do školky. Podle blogu Dominika Landsmana Fotrův deník. Adaptováno, zkráceno.

10. Odpovězte na otázky podle textu. 1. Jak často musí zaměstnanec na rodičovské dovolené pracovat přesčas? 2. Kolik dalších zaměstnanců má firma, ve které pracuje? 3. Co v práci dělá? 4. Jaká je jediná firemní zábava? 5. Jak často může mít normální nebo nemocenskou dovolenou? 6. Jak se chová zaměstnavatel? 7. Na co může mít takové zaměstnání vliv? 8. Využije zaměstnanec počítačové znalosti? 9. Může dát výpověď? 10. Jaké má firemní benefity? 178

Lekce 22 • Česky krok za krokem 1

cv. 9


Hledáme práci 1. Evin bratr David Hanuš hledá práci. Dívá se na inzeráty. Co znamenají zkratky, které vidí v inzerátech? Spojte. 1. AJ 2. NJ 3. ČR 4. DPH 5. EU 6. SŠ 7. VŠ 8. B2 9. IT 10. ŘP

2.

C

A. Česká republika B. daň z přidané hodnoty C. anglický jazyk, angličtina D. středoškolské vzdělání E. informační technologie F. Evropská unie G. úroveň znalosti jazyka H. německý jazyk, němčina I. vysokoškolské vzdělání J. řidičský průkaz

Přečtěte si inzeráty a odpovězte na otázky. V jakém inzerátu nebo inzerátech...

1

. . . . .

...nabízejí možnost pracovat na zkrácený pracovní úvazek?

5

. . . . .

...nabízejí vysoký plat?

2

. . . . .

...píšou, že zaměstnanec by měl občas dělat přesčasy?

6

. . . . .

...potřebují praxi?

3

. . . . .

...nabízejí práci na různých místech v České republice?

7

. . . . .

...nabízejí možnost školení?

4

. . . . .

...píšou, že je nutné umět cizí jazyk nebo jazyky?

8

. . . . .

...nabízejí benefity?

A

Lektor/ka angličtiny a němčiny Máte zájem stát se součástí dynamického kolektivu? Máte perfektní znalost AJ a NJ? Jste flexibilní a spolehliví? Pokud ano, kontaktujte nás! Hledáme kandidáta/kandidátku na pozici lektora/lektorky anglického a německého jazyka pro jazykové kurzy, které budou probíhat v rámci celé ČR. Požadujeme: Praxi s výukou jazyka, profesionální chování a trpělivost. Mezinárodní certifikáty a pedagogické vzdělání výhodou. Nabízíme: Dobré platové ohodnocení a možnost dalšího vzdělávání (účast na metodických seminářích). V případě zájmu pošlete svůj životopis na e-mail js_start@centrum.cz.

B

Účetní se znalostí německého účetnictví Náplň práce: Zodpovědnost za realizaci německého účetnictví, komunikace s německými úřady, zpracování DPH v rámci Německa (legislativa EU) a spolupráce na účetnictví firmy. Požadujeme: SŠ/VŠ ekonomické vzdělání, znalost českého účetnictví a německé legislativy v oblasti účetnictví, znalost německého jazyka (minimálně úroveň B2), efektivní komunikaci, logické myšlení, flexibilitu, samostatnost a ochotu k občasné práci přesčas. Výhodou je ŘP k občasným cestám firemním autem. Nabízíme: Práci v přátelském a dynamickém kolektivu firmy Promotor, velmi dobré finanční ohodnocení, benefity (dotované stravování, Promotor Multisport karta, zaměstnanecké slevy). Pokud máte zájem, zašlete svůj životopis a motivační dopis na promotor@promotor.cz.

C

Programátor/ka Náplň práce: Vývoj aplikací pro smartphony, tablety a další mobilní zařízení, komunikace s týmem. Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání v oboru IT, matematiky apod., AJ, znalost jazyka Java a vývojového prostředí Android studio. Znalost Web services a Rest API výhodou.

Nabízíme: Práci v dynamické a perspektivní firmě, další školení a zahraniční stáže, pružnou pracovní dobu nebo možnost práce na zkrácený pracovní úvazek.

Kontakt: Job Consultant s. r. o., jobconsultant@jc.cz, David Matějček, tel. +420 602 604 284

Lekce 22 • Česky krok za krokem 1

179


3. David píše svůj životopis. Jaké informace tam jsou? Spojte otázky a odpovědi. 1. Jaký má telefon? 2. Jaký má e-mail? 3. Jakou střední školu studoval? 4. Jakou vysokou školu studoval? 5. Kde pracoval nebo pracuje? 6. Měl nějaké stáže nebo školení? 7. Co umí dělat na počítači? 8. Jaké jazyky umí? 9. Má řidičský průkaz? 10. Jaké má zájmy nebo koníčky?

A. Rád cestuje, hodně čte a hraje volejbal a tenis. B. Vysokou školu ekonomickou (VŠE) v Praze. C. +420 608 782 902. D. Ve firmě Novicom jako asistent a později jako účetní a fakturant. E. david.hanus@gmail.com. F. Gymnázium Jaroslava Seiferta v Praze. G. Používat Windows, Excel, Office a Powerpoint. H. Velmi dobře anglicky, dobře německy a trochu španělsky. I. Ano, absolvoval jednu stáž a jedno školení. J. Ano.

PAMATUJTE SI: životopis = CV (curriculum vitae). CV is read [síví] or coll. [sívíčko].

4. Doplňte do Davidova životopisu následující výrazy. Práce s počítačem | Stáže, školení | Cizí jazyky | Vzdělání | Kontakt | Řidičský průkaz | Zájmy | Zaměstnání, praxe

Životopis/CV

5.

1.

angličtina (úroveň C1) němčina (úroveň B2) španělština (úroveň A1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

David Hanuš E-mail: david.hanus@gmail.com Telefon: +420 608 782 902 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2008 –2013 Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická, Praha

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MS Windows, MS Office, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint 7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2004 –2008 Gymnázium Jaroslava Seiferta v Praze

ŘP skupina B

3.

cestování, jazyky, filmy, tenis, volejbal, badminton

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2013 – junior účetní a fakturant, Novicom Praha

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2008 –2012 asistent, Novicom Praha 4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2010 školení Cash flow v podnikové praxi 2009 stáž v rámci projektu Středoevropské univerzity, Praha

5. Podívejte se na inzeráty na předchozí straně. Jaká práce by mohla být pro Davida vhodná? 6.

CD2: 52

Opakujte a pečlivě vyslovujte označená spojení a dodržujte slovní přízvuk.

vzdělání, zaměstnání, němčina, angličtina, španělština, finanční analytik

Posesivní pronomen (přivlastňovací zájmeno) svůj, svoje • The pronoun svůj, svoje Notice the assignment in exercise 3: David píše svůj životopis. The pronoun svůj is used in standard Czech for things or people that are possessed by the person who is the sentence’s subject, e.g. Hledám svého kamaráda. In everyday spoken Czech the pronoun svůj is not used often. You can hear e.g. Hledám mýho kamaráda. The pronoun svůj, svoje is declined like the pronoun můj, moje. See these patterns in the tables on p. 202 and 203.

7. 180

Mluvte o sobě. Odpovězte na otázky ze cvičení 3. Pak napište vlastní životopis.

Lekce 22 • Česky krok za krokem 1


Pracovní pohovor 1.

Povídejte si. Byli jste někdy na pracovním pohovoru? Co pro vás bylo těžké a nepříjemné, nebo naopak lehké a zajímavé?

2.

David Hanuš mluví s kamarády. Jaké mají Andrej, Fahima, Helmut a Oksana zkušenosti s pracovními pohovory? Co jim vadilo, nebo nevadilo?

CD2: 53

1. Andrejovi vadilo / nevadilo, že se ho personalista ptal, jestli má české občanství. 2. Fahimě vadilo / nevadilo, že jí řekli, že v práci nesmí nosit šátek a musí nosit uniformu. 3. Helmutovi vadilo / nevadilo, že personalista komentoval jeho sexuální orientaci. 4. Oksaně vadilo / nevadilo, že se jí personalistka ptala, jestli plánuje děti a jestli není těhotná.

3. Jak můžete zdvořile reagovat, když vám někdo dá nekorektní otázku? Vyberte vhodné odpovědi. Pozor, některé odpovědi nejsou zdvořilé. 1. A proč vás to zajímá? 2. To je snad moje věc, ne? 3. Nezlobte se, ale to je osobní informace. 4. To je ale hloupá otázka! 5. Myslím, že to pro tuhle práci není důležité. 6. Raději bych neodpovídal/a na osobní otázky. 7. Co si to dovolujete? 8. Promiňte, ale na to nechci odpovídat. CD2: 54

4.

David Hanuš přišel na pracovní pohovor do firmy Promotor. Poslouchejte. Co je, nebo není pravda?

1. David studoval finance a účetnictví na střední škole. 2. David chce z Novicomu odejít, protože má nízký plat. 3. David mluví perfektně německy. 4. David někdy nestihne udělat všechno, co si naplánuje. 5. David chce vyšší plat než 26 000 korun.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

na plný úvazek | pozitivní vlastnosti | nastoupit | negativní vlastnosti | Vystudoval jsem

PAMATUJTE SI:

vydělávat míň | zapomnětlivý | Abych řekl pravdu,

Upřímně řečeno, ... Frankly speaking, ... Musím přiznat, že ... I have to admit that ... Abych řekl pravdu, ... To tell you the truth ...

CD2: 54

5.

Doplňte výrazy. Pak kontrolujte poslechem.

Personalistka: Dobrý den, pojďte dál a posaďte se. Dáte si něco k pití? Kávu, čaj, vodu...? David: Děkuji, dám si jenom vodu. Personalistka: Tak nám, prosím, řekněte něco o sobě. David: 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

obor financí a účetnictví na VŠE v Praze. Už během studia jsem pracoval ve firmě Novicom

na částečný úvazek, nejdřív jako asistent a pak jako fakturant. Po škole jsem začal pracovat 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Personalistka: A proč v té firmě nechcete zůstat? David: No, práce se mi líbí, ale je dost monotónní. 3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mám pocit, že se tam už nic nového nenaučím.

Personalistka: Jsme německá firma. Myslíte, že budete umět komunikovat s kolegy i německy? David: Musím přiznat, že německy nemluvím perfektně, ale rychle se učím a myslím, že to zvládnu. Personalistka: A můžete říct, proč bychom měli vzít zrovna vás? David: Ta práce mě hodně zajímá, je to přesně to, co jsem vždycky chtěl dělat, a myslím, že v tom budu dobrý. Personalistka: Můžete říct, jaké máte 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? David: Myslím, že jsem pracovitý a zodpovědný. Umím pracovat v týmu a dobře komunikovat s lidmi, nejsem konfliktní. Jsem taky dost sebekritický, vím, že se musím ještě hodně učit. Personalistka: A co myslíte, máte nějaké 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? David: No určitě mám. Upřímně řečeno, někdy jsem netrpělivý. Občas si taky naplánuju víc věcí, než pak stihnu udělat. A když jsem byl mladší, byl jsem dost 6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, ale teď už je to lepší, všechno si radši píšu do mobilu.

Personalistka: A jaký si představujete plat? David: Tak určitě bych nechtěl 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . než v minulé práci. Tam jsem měl plat 26 tisíc korun hrubého. Personalistka: A poslední otázka. Kdy byste mohl 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? David: Příští měsíc od prvního. Lekce 22 • Česky krok za krokem 1

181


6. Spojte věty. 1. Nejdřív jsem pracoval 2. Po škole jsem začal pracovat 3. Umím pracovat 4. Práce se mi líbí, 5. Občas si beru víc věcí, 6. Můžu nastoupit

A. na plný úvazek. B. na částečný úvazek. C. ale je dost monotónní. D. než stihnu udělat. E. příští měsíc od prvního. F. v týmu a dobře komunikovat s lidmi.

7. Při pracovním pohovoru musíme někdy říct i negativní věci. Mluvte o sobě. Doplňte věty. Například: Musím přiznat, že německy nemluvím perfektně.

1. Musím přiznat, že 2. Upřímně řečeno,

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Abych řekl/a pravdu, �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8. Jaké chyby může člověk udělat při pracovním pohovoru? Škrtněte, co je podle vás nevhodné. Například: Při pracovním pohovoru bych měl/a / bych neměl/a mít zapnutý mobil.

1. Na pohovor bych měl/a / bych neměl/a přijít pozdě. 2. Při pohovoru bych měl/a / bych neměl/a kouřit nebo žvýkat žvýkačku. 3. Měl/a bych / Neměl/a bych tvrdit, že umím výborně jazyky nebo na počítači, když to není pravda. 4. Měl/a bych / Neměl/a bych si předem zjistit, jaký plat je na téhle pozici obvyklý. 5. Měl/a bych / Neměl/a bych si vzít oblečení, ve kterém vypadám nejlíp. 6. Měl/a bych / Neměl/a bych mluvit vulgárně. 7. Měl/a bych / Neměl/a bych si zjistit co nejvíc o firmě, kde chci pracovat. 8. Z pohovoru bych měl/a / bych neměl/a odejít dřív, i když mám další schůzku. PAMATUJTE SI: Já bych řekl/a, že... I’d say that... Podle mě... In my opinion...

9. Porovnejte váš názor se spolužáky. Například: Já bych řekl/a, že je nevhodné mít zapnutý mobil. Podle mě je nevhodné mít zapnutý mobil.

Komparace adverbií (stupňování příslovcí) • Comparison of adverbs In exercise 8 you can see: Měl/a bych si vzít oblečení, ve kterém vypadám nejlíp. Měl/a bych si zjistit co nejvíc o firmě, kde chci pracovat. Z pohovoru bych neměl/a odejít dřív, i když mám další schůzku. 1. Regular comparison Regular comparatives have the suffixes -eji/-ěji. Superlatives are formed by adding the prefix nej- to the comparative. pomalu – pomaleji – nejpomaleji rychle – rychleji – nejrychleji často – častěji – nejčastěji If the last consonant is d, t, n, b, p, v, m or f, the suffix is not -eji, but -ěji, e.g. častěji. In everyday spoken Czech you may also hear shortened forms, e.g.: rychlejc, rychlejš (= rychleji).

2. Irregular comparison These comparatives and superlatives are formed from a different base form of the word, or they have a stem change. moc, mnoho, hodně – víc, více – nejvíc, nejvíce daleko – dál, dále – nejdál, nejdále málo – míň, méně – nejmíň, nejméně blízko – blíž, blíže – nejblíž, nejblíže dobře – líp, lépe – nejlíp, nejlépe brzy – dřív, dříve – nejdřív, nejdříve špatně – hůř, hůře – nejhůř, nejhůře dlouho – dýl, déle – nejdýl, nejdéle Comparative and superlative forms ending in -e, e,g. více, nejvíce are typical for the written language. In everyday spoken Czech we use the forms without -e, e.g. víc, nejvíc.

10. Tvořte komparativ a superlativ adverbií. Například: V říjnu jsem měl hodně práce, v listopadu ještě víc, ale v prosinci nejvíc.

1. Kolega pracuje pomalu, kolegyně ještě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ale ta nová kolegyně pracuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Leoš pracuje dobře, Jan pracuje ještě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ale ten nový kolega pracuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Daniel jezdí na služební cesty často, Pavel ještě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ale Martin asi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Jana píše na počítači rychle, Dana píše ještě

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, ale já píšu určitě

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Vstávám do práce brzy, moje dcera vstává ještě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ale syn vstává . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Byl jsem nemocný. Večer mi bylo špatně, v noci mi bylo 182

Lekce 22 • Česky krok za krokem 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cv. 8, cv. 10, cv. 10

a ráno mi bylo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Komunikace v zaměstnání 1.

Davidovi se v nové práci líbí, ale občas má problémy. Co mu říká jeho šéfka? O čem mluví s kolegou? Přečtěte si 3 dialogy. Vyberte vhodné adverbium a doplňte ho do textu.

1.

2.

3.

4.

a) blíž b) dřív c) dál

a) co nejvíc b) co nejlíp c) co nejdřív

a) pomaleji b) levněji c) přesněji

a) nejpozději b) nejdál c) nejblíž

5.

6.

a) hůř a pomaleji b) blíž a pomaleji c) dřív a pomaleji

a) co nejhůř b) co nejblíž c) co nejrychleji

PAMATUJTE SI: co nejvíc as much as possible co nejlíp as well as possible co nejdřív as soon as possible

Dialog 1 Ředitelka: Davide, prosím vás, pojďte se podívat. Napsal jste špatně fakturu. David: Jak to? Vyplnil jsem formuláře stejně jako minule. Ředitelka: Ano, ale spletl jste cenu zboží, a navíc jste poslal fakturu pozdě. Musíte to přepsat a příště ji musíte poslat 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A tady dole jste se dokonce zapomněl podepsat! David: Aha, omlouvám se, přepíšu ji a přinesu ji zítra. Ředitelka: To nejde, udělejte to ještě dneska. Musíme ji poslat 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

Dialog 2 Ředitelka: Davide, prosím vás, můžete ke mně asi tak za půl hodiny přijít do kanceláře? ...

Ředitelka: Dále! David: Dobrý den, neruším? Ředitelka: Prosím vás, můžete přijít za chvíli? Mám ještě jednání. ...

David: Můžu? Ředitelka: Ano, pojďte dál. Četla jsem vaši finanční analýzu z minulého měsíce, ale chybí tam nějaké informace. Pošlu vám čísla a data a vy tu zprávu napíšete 3. Potřebuju ji 4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, ano?

v pondělí.

Dialog 3 David: Tomáši, nějak mě zlobí počítač, pracuje pořád 5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a někdy

se úplně zasekne. Zkusil jsem ho vypnout a zapnout, ale vůbec to nepomohlo. Mohl by ses na to podívat? Kolega: Jasně, ale dneska to nestihnu. Musím dodělat něco jiného. David: Hm, potřeboval bych ho opravit 6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, mám hodně práce.

Kolega: Jo, to znám, já taky nestíhám. Tak já se stavím zítra hned ráno, jo?

2. Doplňte vhodné sloveso. Hledejte víc možností. opravit | přepsat | mít | vyplnit | podepsat | nestíhat | splést | přijít | zkusit | zapomenout 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fakturu ještě jednou

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fakturu tady dole

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

formulář

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zítra hned ráno

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

jednání

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

počítač

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

všechno udělat

9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

do kanceláře

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cenu zboží

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se podepsat

3.

Pracujte v páru. Představte si, že ředitel firmy není spokojený se svým zaměstnancem nebo zaměstnankyní. Říká mu/jí, co dělá špatně a co musí dělat jinak. Napište a pak prezentujte krátký rozhovor. Lekce 22 • Česky krok za krokem 1

183


S LOV N Í B A N K A

Zaměstnání

dát nebo dostat* výpověď to fire someone or to get fired

hrubý/čistý plat gross/net salary

služební cesta business trip

školení training

nastoupit do práce to start work

odejít* z práce to leave work

pracovat přesčas to work overtime

pracovní doba working time

zkušební doba trial period

pracovní smlouva employment agreement

pracovat na částečný/plný úvazek to work part time/full time

nemocenská dovolená sick leave

brigáda temporary job

mateřská/rodičovská dovolená maternity/family leave

porada, schůze meeting

184 Lekce 22 • Česky krok za krokem 1

cv.

T


LEKCE

23

1.

Kultura a my

Kultura a my Co se nosí do divadla? Kam za kulturou? Rozhovor se spisovatelem Slovní banka: Kultura

Povídejte si.

1. Zajímáte se o kulturu? Jaké herce, zpěváky, hudební skupiny, režiséry, spisovatele atd. znáte a máte rád/a? CD2: 55

2.

Eva a její kolega Filip si povídají o televizní soutěži Největší Čech. Označte, co slyšíte.

1. Filip se na televizi

3. Soutěž končí

5. Filip by hlasoval pro

a) moc nedívá. b) často dívá. c) nikdy nedívá.

a) příští rok. b) příští týden. c) příští měsíc.

a) dva muže a jednu ženu. b) jednoho muže a dvě ženy. c) jednoho muže a jednu ženu.

2. Filipa historie

4. Eva hlasovala pro

6. Filip

a) nudí. b) nezajímá. c) baví.

a) spisovatele Karla Čapka. b) spisovatelku Boženu Němcovou. c) skladatele Antonína Dvořáka.

a) se nebude dívat na finále soutěže. b) se bude dívat na finále soutěže. c) ještě neví, jestli se bude dívat na finále soutěže.

3.

Čtěte text o soutěži Největší Čech. Odpovězte na otázky.

1. Kdy se soutěž konala? 2. Kolik kandidátů bylo ve finále? 3. Byli ve finále jenom muži? 4. Kdo je Jára Cimrman? 5. Jaký titul vyhrál Klement Gottwald?

POZOR: historie Nouns ending in the nominative sg. in -ie are always feminine. osobnost, současnost, minulost Nouns ending in the nominative sg. in -ost are often feminine.

V roce 2005 volili Češi v televizní soutěži největší osobnost v české historii i současnosti. Lidé nejdřív navrhli 100 kandidátů a potom ve finále zvolili 10 osobností. Bylo to 9 mužů a 1 žena. Díky typicky českému smyslu pro humor málem vyhrál Čech, který neexistuje, ale je v celé zemi velmi populární – Jára Cimrman. Je to hrdina divadelních her, který všechno ví, všude byl a všechno vynalezl nebo napsal dřív než ostatní. Vedení soutěže však rozhodlo, že Cimrman se soutěže jako fiktivní postava nemůže zúčastnit. V soutěži lidé vybírali i nejhoršího Čecha. Tento titul vyhrál „český Stalin“ Klement Gottwald, první komunistický prezident Československa, který v padesátých letech 20. (čtěte: dvacátého) století inicioval politické procesy. A kdo soutěž vyhrál? To se brzy dozvíte. CD2: 56

4.

Kdo byl v soutěži první, druhý, třetí, čtvrtý a pátý? Poslouchejte a označte čísla ve cvičení 5.

5.

Doplňte chybějící údaje. Pak kontrolujte poslechem.

CD2: 56

1. | 2. | 3. | 4. | 5. místo získal Tomáš Garrigue Masaryk, který žil v letech 1850 až 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byl to filozof a politik, profesor na Karlově univerzitě. Napsal několik filozofických knih. V roce 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se stal prvním prezidentem Československa. 1. | 2. | 3. | 4. | 5. místo získal Jan Žižka. Žil v letech 1360 až 1424 a byl to vůdce husitů (lidí, kteří chtěli reformu katolické církve podle názorů Jana Husa). Je 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tím, že vytvořil originální bojovou taktiku a nikdy neprohrál žádnou bitvu. 1. | 2. | 3. | 4. | 5. místo v soutěži vyhrál český král a římský císař Karel IV. (čtěte: čtvrtý). Narodil se v roce 1316 a zemřel v roce 1378. Karel IV. založil Karlovu 4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

dal postavit Karlův most, katedrálu svatého Víta, Nové Město v Praze

a 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karlštejn. 1. | 2. | 3. | 4. | 5. v soutěži byl spisovatel, dramatik a politik Václav Havel. Narodil se v roce 1936 a zemřel v roce 6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Psal divadelní hry a filozofické eseje. Za komunismu byl celkem víc než 5 let ve vězení jako nebezpečný disident. Stál v čele „sametové revoluce“ v roce 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byl posledním prezidentem Československa a po rozdělení země v roce 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se stal prvním prezidentem České republiky. 1. | 2. | 3. | 4. | 5. místo získal Jan Ámos Komenský, který žil v letech 1592 až 1670. Byl to filozof, lingvista a pedagog, psal 9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o výchově a vzdělání. Už ve své době říkal, že děti ve škole nemají memorovat dlouhé texty a gramatiku, ale mají se učit zajímavě a živě. Říká se mu 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . národů. cv. 3

Lekce 23 • Česky krok za krokem 1

185


6. Spojte výrazy z textu. 1. vyhrát 2. stát se 3. memorovat 4. vytvořit 5. nikdy neprohrát 6. být víc než 5 let

7.

A. ve vězení B. originální bojovou taktiku C. žádnou bitvu D. dlouhé texty a gramatiku E. první místo F. prvním prezidentem

CD2: 57

Poslouchejte a opakujte. Pečlivě vyslovujte -ní na konci slov a dodržujte slovní přízvuk.

televizní soutěž, nesmírně populární, dřív než ostatní, fiktivní postava, první prezident, vytvořil originální taktiku, psal divadelní hry, psal knihy o výchově a vzdělání, byl ve vězení, rozdělení země

8. Co víte o slavných Češích? Odpovězte na otázky. PAMATUJTE SI:

1. Kdo učil na Karlově univerzitě? 2. Kdo nikdy neprohrál žádnou bitvu? 3. Kdo byl ve vězení? 4. Komu se říká Učitel národů a proč? 5. Kdo žil v letech 1316–1378?

Myslím, že to je... I think that it’s… To by mohl být... That could be… To je určitě... That’s definitely... To musí být... That must be...

9. Poznáte slavné Čechy na fotografiích? Hádejte, kdo je kdo.

4

2

Ben Skála, Wikipedia

1

3

5

Ordinální numerálie (řadové číslovky) • Ordinal numbers In exercises 4 and 5 you can see who came in first, second, third…in the competition. You also already know ordinal numbers from dates (see p. 63). Revise them: 1. první 4. čtvrtý 7. sedmý 10. desátý 2. druhý 5. pátý 8. osmý 11. jedenáctý 3. třetí 6. šestý 9. devátý 12. dvanáctý... Ordinal numbers are declined like -ý or -í adjectives. See these patterns in the tables on p. 202 and 203. Note: If we write ordinal numbers using numerals, we always write a dot after them. In everyday spoken Czech we reverse the word order of cardinal and ordinal numbers. E.g.: 21 – dvacet jedna or jednadvacet, 22 – dvacet dva or dvaadvacet 21. – dvacátý první or jednadvacátý, 22. – dvacátý druhý or dvaadvacátý etc.

10. Procvičujte řadové číslovky. Přečtěte nahlas následující výrazy. 1. 3. místo v soutěži 2. 9. díl seriálu 3. 6. program televize 186

Lekce 23 • Česky krok za krokem 1

4. 1. láska 5. 5. patro 6. 2. manžel

7. moje 1. auto 8. 10. výročí svatby 9. 20. století cv. 10


11.

Pamatujete si, kdo byl Jára Cimrman? Přečtěte si o něm text. Označte, co je pravda.

1. Jára Cimrman

4. Jeho postavu vytvořili

7. Cimrman vynalezl

10. Cimrman

a) je reálná osobnost. b) je vymyšlená osobnost.

a) tři lidé. b) dva lidé.

a) pizzu. b) jogurt.

a) pomohl Čechovovi a Edisonovi. b) nepomohl nikomu.

2. Jeho rodiče byli

5. Cimrman vymyslel projekt

8. Cimrman si psal

11. Neznámější z jeho díla jsou

a) Češka a Rakušan. b) Čech a Rakušanka.

a) Suezského průplavu. b) Panamského průplavu.

a) s G. B. Shawem. b) s Charlesem Dickensem.

a) jeho filozofické eseje. b) citáty z jeho divadelních her.

3. Malý Jára v dětství

6. Cimrman napsal román

9. Cimrman nosil Marii Curie

12. O tom, kdy Cimrman zemřel,

a) chodil do rakouské i české školy. b) nikdy nechodil do školy.

a) Bratr. b) Dědeček.

a) pivo. b) materiál na výrobu radia.

a) máme přesné informace. b) nemáme přesné informace.

Jára Cimrman

Jára Cimrman nikdy neexistoval, ale miluje ho celý český národ. Je to univerzální génius, který se údajně narodil ve Vídni někdy na konci devatenáctého století. Nevíme, kdy přesně to bylo, takže nějaké výročí jeho narození můžeme slavit každý rok. Jeho otec byl Čech a matka Rakušanka. Malý Jára měl smutné dětství. Dopoledne musel chodit do české a odpoledne do rakouské školy, takže celé dětství neměl čas na oběd. Ve skutečnosti vytvořili jeho postavu tři autoři: scénárista a spisovatel Jiří Šebánek a herci a režiséři Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák. V roce 1967 vzniklo Divadlo Járy Cimrmana. Divadlo hraje „Cimrmanovy“ divadelní hry. Ty vždycky začínají přednáškou z „cimrmanologie“. Přednášky představují Cimrmana nejen jako významného dramatika, ale také jako filozofa, básníka, hudebníka, učitele, cestovatele, sportovce a vynálezce.

Co všechno Jára Cimrman udělal? Vymyslel projekt Panamského průplavu a složil stejnojmennou operu. Jako reakci na román Boženy Němcové Babička napsal román Dědeček. Vynalezl jogurt, dvoudílné plavky, internet a CD (= Cimrmanův disk, anglicky nesprávně compact disc). Ruskému spisovateli Čechovovi poradil, aby do svého díla Dvě sestry jednu sestru přidal. Polské vědkyni Marii Curie-Sklodowské nosil do sklepa materiál na výrobu radia. Mnoho let si psal s G. B. (čtěte: dží bí) Shawem, i když mu slavný britský dramatik nikdy neodpovídal. Americkému vynálezci Edisonovi poradil, jak vyrobit žárovku. V Paraguayi založil loutkové divadlo a ve Vídni hudební, baletní a kriminalistickou školu. Napsal sedmihodinovou operetu, kterou poslal do hudební soutěže ve Vídni. Bohužel ji ale neposlal doporučeně, takže nejlepší melodie z jeho díla ukradli porotci Strauss, Lehár, Kálmán a další a použili je ve vlastních operetách, které byly později velmi slavné. Génius Jára Cimrman měl ještě mnoho dalších úspěchů ve vědě i v umění. Nejznámější jsou ale citáty neboli hlášky z „jeho“ divadelních her, které používá spousta Čechů. Jára Cimrman zemřel někdy před první světovou válkou, ale nevíme to jistě (a nevíme ani, jestli vůbec zemřel). Jeho odkaz je každopádně nezapomenutelný a je opravdu škoda, že se tento slavný muž nemohl stát Největším Čechem. Podle Wikipedie. Zkráceno, adaptováno.

12. Doplňte otázky k textu. Odpovězte na ně. Co | Kdy | Kam | Jak | Komu | S kým | Kde | Proč

13. Doplňte mužské a ženské profese z textu v nominativu sg. Například: učitel, učitelka

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vznikla postava Járy Cimrmana?

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, dramatička

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

měl smutné dětství?

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, filozofka

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

se jmenuje román, který napsal?

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, básnířka

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cimrman poradil nebo pomohl?

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, hudebnice

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

si mnoho let psal?

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, cestovatelka

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

založil loutkové divadlo?

6.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, sportovkyně

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

poslal svoji operetu?

7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, vynálezkyně

8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

je z Cimrmanova díla nejznámější?

8. vědec, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.

Povídejte si.

1. Existuje ve vaší zemi nějaká podobná populární fiktivní postava? 2. Máte nějaké oblíbené hlášky nebo citáty z knih nebo filmů? cv. 11

Lekce 23 • Česky krok za krokem 1

187


Co se nosí do divadla? 1.

Kdy jste měl/a naposled nějaký zajímavý kulturní zážitek? CD2: 58

2.

Marina a Tom se večer sejdou. Marina telefonuje Tomovi. Poslouchejte. Kam večer půjdou? O čem diskutují?

3.

Poslouchejte ještě jednou. Doplňte dialog. Všimněte si označených výrazů.

CD2: 58

Marina: Tome, můžeme se sejít v 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . před divadlem? Končím v práci v 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a pak se musím ještě doma převléknout, umýt si vlasy a namalovat se. Dřív to určitě nestihnu. Tom: Aha, to je 3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Myslel jsem, že se půjdeme předtím

někam najíst. No, to nevadí, dám si něco doma. Marina: A máš nějaký 4. Tom: 5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

?

? Chtěl jsem si vzít 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a nějakou košili.

Marina: Prosím tě, džíny se nehodí. Myslím, že do Národního divadla se nosí formální oblečení. Radši se zeptám Evy. Tom: A nepřeháníš to? Myslím, že to je 7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

Marina: Ne, ne, to je důležité. Říká se přece, že šaty dělají člověka. Ale promiň, musím teď 8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Zavoláme si později, ano?

Verba s reflexivním (slovesa se zvratným) se a si • Verbs with the reflexive se and si In Czech there are two types of verbs with the reflexive se and si: 1. Verbs with the lexically inseparable se or si, e.g. sejít se, zeptat se... 2. Verbs with the separable se or si. The separable se or si is used: a) to show the meaning of reciprocity (each other), e.g. zavolat si b) to show the meaning of oneself or to oneself, e.g. převléknout se, umýt si (vlasy), namalovat se, vzít si

PAMATUJTE SI: To nevadí. It’s OK. × To je jedno. It doesn’t matter.

The reflexive se and si does not change when these verbs are conjugated. It is always written separately and is placed in the second position of the sentence. For more information about the second position of Czech sentences, see p. 209.

4. Marina a Tom spolu chodí. Co dělají? Změňte věty podle modelu. Používejte se nebo si. Například: Mají rádi jeden druhého. – Mají se rádi.

1. Telefonují jeden druhému. – 2. Píšou jeden druhému. –

Například: Myje si obličej a vlasy. – Myje se.

������������������������������������������������������������������������������������������������

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Navštěvují jeden druhého. –

������������������������������������������������������������������������������������������������

4. Dávají jeden druhému dárky. –

5. Tom dobře zpívá. Má koncert v klubu. Co dělá předtím? Změňte věty podle modelu.

������������������������������������������������������������������������������������������

1. Připravuje si texty. –

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Češe si vlasy. – �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Holí si vousy. – �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Obléká si černé sako a džíny. – ������������������������������������������������������������������������������������������

Reflexivní pasivum (zvratný trpný rod) • The reflexive passive

The reflexive se is also used to express the passive. Compare the two types of reflexive passive:

1. with a subject, e.g.: Formální oblečení se nosí ... Formal clothing is worn ... 2. without a subject, e.g.: Říká se, že ... It's said that ...

6. Jak používáme techniku? Změňte věty podle modelu. Například: Informace hledáme na internetu.– Informace se hledají na internetu.

1. Písničky posloucháme v mobilu. –

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Filmy kupujeme a stahujeme na internetu. –

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Knihy čteme na čtečce nebo v mobilu. – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Blogy píšeme a čteme na počítači i na mobilu. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Koncerty sledujeme v televizi. – �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7. Eva a její kolega Filip si povídají o soutěži Hledá se superstar. Změňte věty podle modelu. Například: V televizi bude nová soutěž. Všichni to ví. – Ví se to.

1. Kdo asi vyhraje soutěž Hledá se superstar? Nikdo to neví. –

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. Asi vyhraje ten sympatický mladý zpěvák. Všichni to říkají. – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Musíme poslat hlas nejlepšímu zpěvákovi. Všichni to dělají. – 188

Lekce 23 • Česky krok za krokem 1

cv. 3

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


Kam za kulturou? 1. Ptejte se navzájem. Najděte někoho, kdo... ...hraje na nějaký hudební nástroj ...má předplatné do divadla ...má rád vážnou hudbu ...nemá televizi ...zpívá v pěveckém sboru ...rád maluje ...chodí často na výstavy ...se zajímá o architekturu ...má rád operu ...byl tento týden v knihovně ...hodně čte

2. Znáte tyto výrazy? Použijte je ve větách. umění – umělec – umělkyně

3. Zařaďte tyto výrazy k druhům umění. Hledejte víc možností. Procvičujte také výrazy na straně 192. hudební skupina | román | jeviště | scénář | výstava | povídka | obraz | režie | orchestr | socha | pěvecký sbor hudební nástroj | divadelní hra/představení | báseň Film: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Divadlo: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Literatura: Hudba:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Výtvarné umění:

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. Co dělají tito umělci? spisovatel | dramatik | básník | scénárista | malíř | herec | režisér | sochař | skladatel | hudebník 1. Kdo maluje obrazy? –

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6. Kdo píše básně? – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Kdo skládá hudbu? – ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7. Kdo režíruje filmy? –

3. Kdo píše romány a povídky? –

8. Kdo píše divadelní hry? –

��������������������������������������������������������������������������������������������

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Kdo píše scénáře? – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9. Kdo hraje na nějaký hudební nástroj? – ��������������������������������������������������������������������

5. Kdo dělá sochy? –

10. Kdo hraje ve filmu nebo v divadle? – ���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CD2: 59

5.

Eva a Petr přijeli s dětmi na dovolenou k Eviným rodičům do malého města Bydlova. Poslouchejte. Odpovězte na otázky.

1. Jsou v Bydlově během léta nějaké kulturní akce? 2. Na jaké akce chce Petr jít? CD2: 59

6.

Poslouchejte ještě jednou. Doplňte dialog. Všimněte si tučně označených výrazů.

Petr: Já jsem tak rád, že jsem tady. Tady je klid. Můžeme dlouho spát, chodit se koupat, do lesa na houby a večer grilovat. To bude idyla! Eva: No, mně to zní jako pěkná nuda. To víš, já jsem zvyklá na velkoměsto. Tady není kam jít... Petr: Počkej, a viděla jsi už kulturní 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Třeba dneska večer bychom mohli jít do letního 2.

? Tam je spousta akcí.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

Eva: Já nevím, dneska se mi nikam nechce. Petr: Tak co kdybychom šli zítra večer na 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . města? Eva: No, ještě uvidíme. Petr: A nechceš jít pozítří na jazzový 4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

? Nebo co třeba

na tu přednášku o hradu Bydlov? Eva: Hm, to by šlo... Ale víš, já jsem tak unavená, že bych nejradši jenom spala. Uvidíme zítra, jo? Lekce 23 • Česky krok za krokem 1

189


7.

Čtěte program kulturního léta v Bydlově. Odpovězte na otázky. Pak vymyslete k programu další 2 otázky a ptejte se navzájem.

1. Odkdy dokdy je v Bydlově cirkus? Kde se kupují vstupenky? 2. Kolikátého můžou jít Eva a Petr na koncert klasické hudby? 3. Jak se jmenuje akce, na které vystavuje obrazy Ivana Bohdalcová? 4. Kolik stojí vstupenka na divadelní hru pro děti? 5. V kolik hodin začíná první a poslední noční prohlídka města? 6. Jak se jmenuje hudebník, který hraje na klavír na jazzovém koncertě Jany Koubkové? 7. Kde dávají film, když prší? 8. Jak se dají rezervovat vstupenky na noční prohlídky zoo? 9. Jak se jmenuje populární český spisovatel?

P o zd ra v z B

y d lo va

Kulturní léto v Bydlově LETNÍ KINO 1. 8.–31. 8.

KONCERT VÁŽNÉ HUDBY

Denně na zahrádce kavárny Muzeum ve 21.00. Vstupné 30 Kč. V případě nepříznivého počasí se letní kino přesouvá dovnitř.

11. 8.

NOČNÍ PROHLÍDKY MĚSTA 2. 8.

Komentované prohlídky historického centra s průvodcem. Sraz u kašny na Velkém náměstí vždy ve 20.00, 21.00 a 22.00.

LETNÍ NOC V ZOO 16.–17. 8.

JAZZKLUB 3. 8.

4. 8.

5. 8.

8. 8.

Koncert v Malém sále Kulturního domu od 19.00. Vystoupí jazzová zpěvačka Jana Koubková a klavírista Ondřej Kabrna. Vstupné 40 Kč.

TAJEMSTVÍ HRADU BYDLOVA

17. 8.

Přednáška historika Roberta Dvořáka o hradu Bydlov a jeho historii. Malý sál Kulturního domu 17.00–19.30.

10. 8.

Divadelní představení loutkového divadla z Ostravy. Divadlo Pod Věží od 16.00, vstupné dobrovolné.

18. 8.

ZLATÁ TRUMPETA

8.

Divadelní hra českého autora Josefa Topola v podání Moravského divadla z Olomouce. Malý sál kulturního domu v 19.30.

CIRKUS BEROUSEK

Promenádní koncert dechové hudby. Velké náměstí 16.00–18.00.

25. 8.–28. 8.

Vítěz 2. řady české soutěže Superstar vystoupí se svou kapelou ve 20.00 ve velkém sále Kulturního domu. Předprodej vstupenek v pokladně.

Setkání s populárním českým spisovatelem Michalem Vieweghem, který bude číst ukázky ze svého nového románu. Velký sál Kulturního domu v 19.00.

Harlej, Arakain, Alkehol, Miloš Dodo Doležal, Dymytry, Noid, Hamr, Hand Grenade. Od 13.00 autokemp Rybník, vstup do areálu možný už od 12.00.

JEJICH DEN

PYŠNÁ PRINCEZNA

VEČER PRO DOBROU KNIHU

Tajuplné procházky večerní zoo s průvodci, nutné předem objednat na tel. čísle 567 573 730 ve všední dny 8.00–15.00 hodin nebo e-mailem na adrese zoo@bydlov.cz. Začátek v 19.00 a pak každou další hodinu do 23.00.

BIGFEST

KONCERT VLASTIMILA HORVÁTHA 9. 8.

Díla skladatelů Mahlera, Mozarta, Beethovena a Dvořáka představí David Kříž (violoncello), Veronika Humlová (klavír) a pěvecký sbor Radost. Divadlo Pod věží od 20.00.

Slavný cirkus letos přináší nová akrobatická čísla a ještě víc humoru i zábavy! Vstupenky v předprodeji v pokladně Kulturního domu. Vstupné: Dospělí 120 Kč, děti, studenti a důchodci sleva 25 %.

ZNÁMÁ NEZNÁMÁ 29. 8.

Vernisáž výstavy obrazů akademické malířky Ivany Bohdalcové, která zde představí obrazy inspirované přírodou našeho kraje. Malý sál Kulturního domu v 17.00.

CD2: 60

Poslouchejte 5 nahrávek. Na jaké akce nakonec Eva s Petrem šli? Kam asi šli s dětmi?

1. a) na prohlídku města b) na divadlo pro děti c) na výstavu

2. a) na jazzový koncert b) na koncert vážné hudby c) na koncert V. Horvátha

3. a) do letního kina b) do zoo c) na výstavu

4. a) na Bigfest b) do divadla c) do cirkusu

5. a) na promenádní koncert b) na setkání s M. Vieweghem c) do zoo

9. Pracujte v páru. Domluvte se spolu, že půjdete na nějakou akci. Používejte následující výrazy. Co kdybychom/kdybysme šli... Nechceš jít... A co třeba... – To je nápad! Rád/a. Nechce se mi. 190

Lekce 23 • Česky krok za krokem 1


Rozhovor se spisovatelem 1.

Povídejte si.

Máte nějakou oblíbenou knihu nebo oblíbený film? Jak se jmenuje? O čem je?

2. Eva má ráda knihy Michala Viewegha (čtěte: Vívega). Čte si rozhovor v časopise. Čtěte text a doplňte otázky. A

Myslíte, že každý národ má nějaké typické vlastnosti? Jestli ano, jak byste charakterizoval Čechy?

B

Jaké jazyky znáte? Jak jste je studoval?

C

Jaké české a světové autory máte rád a proč?

D

Čím jste chtěl být jako malý kluk? Plánoval jste už tehdy, že se stanete spisovatelem?

E

Jak a kdy píšete? Máte nějaký každodenní pracovní program, nebo raději čekáte na „záchvaty inspirace“?

F

Jste populární autor. Jaké výhody a nevýhody má úspěch?

ROZHOVOR S MICHALEM VIEWEGHEM Michal Viewegh je populární český spisovatel. Je autorem próz Názory na vraždu, Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách, Účastníci zájezdu, Povídky o manželství a o sexu a mnoha jiných. Několik jeho románů bylo zfilmováno. . . . . . .

Já jsem až do svých dvaceti let nebyl schopen plánovat skoro nic – natož tak vysoký cíl. Kvůli všem těm obvyklým zmatkům dospívání jsem o své budoucnosti vůbec nebyl schopen přemýšlet. Důsledky byly strašlivé - například jsem začal studovat ekonomii. Když jsem konečně začal svůj život trochu plánovat, okamžitě jsem toho nechal a rozhodl se dělat něco pořádného: stal jsem se nočním vrátným. A začal jsem psát.

2

. . . . . .

foto: Jan Karásek

1

„Záchvat inspirace“ zní tak zlověstně, že bych to snad ani nechtěl zažít. Já píšu jenom prózu – a prozaik si nějaké čekání na inspiraci na rozdíl od básníků nemůže dovolit. Když chcete napsat román, musíte každý den po dobu několika měsíců napsat aspoň několik stránek, a ne čekat na inspiraci. Přesně tak to taky dělám. Inspirace a nápady prostě musí přicházet každý den.

3

. . . . . .

S touhle otázkou mám vždycky potíže, protože se mi líbí stovky nejrůznějších, často zcela odlišných autorů. Snad ale můžu říct, že mám rád knihy, ve kterých je nějaký zajímavý příběh, které jsou napsány výrazným, nápaditým stylem a které mají jistou základní pravdivost a hloubku (a neztrácejí přitom formální lehkost). Když je v nich navíc i humor, je to už úplně skvělé.

4

. . . . . .

Jsem na tom myslím podobně jako mnoho mých vrstevníků – nebo přesněji jako mnozí mí podobně líní vrstevníci: ruštinu, kterou jsme se povinně učili celá léta, jsem už hodně zapomněl a anglicky jsem se dosud pořádně nenaučil. Domluvím se, ale když musím mluvit anglicky například o literatuře, připadám si jako Dustin Hofmann ve filmu Rain Man (čtěte: rejnmen).

5

. . . . . .

Když mám mluvit za sebe, takzvaný úspěch mi asi dodal potřebné základní sebevědomí – to jsem jako ostýchavý kluk z malého města nejspíš potřeboval. Díky tomu konečně dokážu mluvit s taxikáři a číšníky jako rovný s rovným. Někdy se jim dokonce dívám do očí. A pokud jde o ty negativní věci, nejhorší je asi ztráta soukromí. To je ale známá věc.

6

. . . . . .

Já podobným populárním generalizacím typu „Francouzi jsou galantní a Němci hluční“ moc nevěřím. Představte si hlučného Franze Kafku… Ale dobře. Vlastnosti, které se mi zdají pro Čechy typické? Smysl pro humor, často dost černý. Schopnost přijmout absurditu. Ve srovnání například s Američany podstatně menší otevřenost, spontánnost – i když pro nejmladší generaci tohle už možná tak úplně neplatí.

Podle rozhovoru s Michalem Vieweghem z roku 1999. Zkráceno, adaptováno.

3. Označte, co je, nebo není pravda. 1. Michal Viewegh vystudoval ekonomii. 2. Píše obvykle každý den. 3. Má jen jednoho oblíbeného autora. 4. Umí dobře rusky a anglicky. 5. Říká, že úspěch má nejen výhody, ale i nevýhody. 6. Myslí, že Češi nemají žádné vlastnosti, které jsou pro ně typické.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

4. Četl/a jste nějakou knihu Michala Viewegha? Viděli jste nějaký film podle jeho díla? Lekce 23 • Česky krok za krokem 1

191


S LOV N Í B A N K A

Kultura

báseň poem

hlediště audience

hudební nástroj musical instrument

hudební skupina music group

jeviště stage

kniha book

nota, pl. noty note, score

obraz picture

orchestr orchestra

román, povídka novel, story

řada, sedadlo row, seat

scénář script

představení performance

socha statue

výstava exhibition

192 Lekce 23 • Česky krok za krokem 1

cv.

T


LEKCE

24

Česko krok za krokem

Česko krok za krokem Památky UNESCO Jak se kde mluví Slovní banka: Stavby a památky

1. Eva připravila pro studenty kvíz Co víte o České republice? Má k němu fotografie. Co na nich je? Například: Myslím, že na fotografii číslo 1 je...

český parlament | řeka Vltava | budova vlády | hora Sněžka | křišťál | vlajka | české granáty | český státní znak | mapa České republiky lípa | česká hymna | korunovační klenoty

1.

��������������������������������������������������������������������������

2.

��������������������������������������������������������������������������

3.

��������������������������������������������������������������������������

4.

��������������������������������������������������������������������������

5.

��������������������������������������������������������������������������

6.

��������������������������������������������������������������������������

7.

��������������������������������������������������������������������������

8.

��������������������������������������������������������������������������

9.

��������������������������������������������������������������������������

10. ������������������������������������������������������������������������

11. ������������������������������������������������������������������������

12. ������������������������������������������������������������������������

2. Proč Eva potřebuje tyto fotografie? Jaký vztah mají k České republice? Hádejte, co je pravda. 1. Češi mají ve znaku tři lvy a dvě orlice. 2. Česká vlajka má tři barvy. 3. Česká republika má čtyři geografické části. 4. Češi denně pijí lipový čaj. 5. Nejdelší česká řeka se jmenuje Vltava. 6. Česká hymna je z patnáctého století. 7. Nejvyšší česká hora se jmenuje Sněžka. 8. Česko je království. 9. V parlamentu se hraje divadlo. 10. Známý český výrobek je křišťál. 11. Prezident nemá kancelář v budově vlády. 12. Šperky z českých granátů mají značku Škoda.

ANO/NE/NEVÍM ANO/NE/NEVÍM ANO/NE/NEVÍM ANO/NE/NEVÍM ANO/NE/NEVÍM ANO/NE/NEVÍM ANO/NE/NEVÍM ANO/NE/NEVÍM ANO/NE/NEVÍM ANO/NE/NEVÍM ANO/NE/NEVÍM ANO/NE/NEVÍM cv. 1

Lekce 24 • Česky krok za krokem 1

193


3.

Čtěte text Co víte o České republice? K jaké části textu patří fotografie ze cvičení 1?

Například: K části A patří fotografie číslo...

A

. . . . . . . . . . .

Co víte o České republice?

Zeměpis

Česká republika má rozlohu 78 866 km2 (čtěte: kilometrů čtverečních). Sousedí se čtyřmi zeměmi: s Německem, s Polskem, se Slovenskem a s Rakouskem. Hranice tvoří Krušné hory, Šumava, Krkonoše, Jizerské hory, Orlické hory a Beskydy. Nejvyšší česká hora je Sněžka v Krkonoších, která měří 1 603 metrů. Nejdelší česká řeka je Vltava, která má na českém území délku 430 kilometrů.

B

. . . . . . . . . . .

Historie

Česká republika vznikla 1. ledna 1993 rozdělením Československa. Česká republika má tři historické země. Jmenují se Čechy, Morava a Slezsko.

C

. . . . . . . . . . .

Státní zřízení

V čele České republiky stojí prezident, který má sídlo na Pražském hradě a zemi reprezentuje, Parlament, který projednává a schvaluje zákony, a vláda, která má výkonnou moc. Parlament má dvě komory: Poslaneckou sněmovnu a Senát.

D

. . . . . . . . . . .

Státní symboly

Znak České republiky obsahuje čtyři symboly. Jsou to dva bílí čeští lvi, jedna červenobílá moravská orlice a jedna černá slezská orlice. Státní vlajka má tři barvy: červenou, modrou a bílou. Důležitý historický státní symbol jsou korunovační klenoty. Tradiční český strom je lípa. Její listy najdete na českých mincích a bankovkách.

E

. . . . . . . . . . .

Hymna

Státní hymna je píseň Kde domov můj. Tato píseň pochází z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka z roku 1834, kde ji daleko od domova zpívá slepý hudebník. Po prvním představení se píseň stala velmi populární. Hudbu napsal skladatel František Ladislav Škroup, kterého inspirovala melodie z klavírní symfonie W. A. Mozarta.

F

. . . . . . . . . . .

Nejznámější výrobky

Turisté, kteří přijedou do České republiky, obvykle nakupují typické suvenýry: křišťálové vázy a sklenice nebo šperky z českých granátů. Ochutnají také známé české pivo – Plzeň, Budvar nebo jiné značky. Ve světě je známá značka aut Škoda, která se jmenuje po zakladateli továrny Emilu Škodovi. A jestli nosíte kontaktní čočky, možná vás překvapí, že je vymyslel a vyrobil český vědec Otto Wichterle.

4. Co je pro vás v předchozím cvičení nové? Co jste ještě nevěděl/a? Například: Nevěděl/a jsem, že česká hymna se jmenuje... Nebyl/a jsem si jistý/á, jak vypadá česká vlajka.

5.

PAMATUJTE SI

Povídejte si.

we read v roce 1945: = v roce devatenáct set čtyřicet pět

1. Jak vypadá vlajka vaší země? 2. Jaké jsou vaše státní a národní symboly (hymna, znak, strom...)? CD2: 61

6.

Eva je ve škole a mluví se studenty. Kdy jsou tyto české státní svátky? Poslouchejte a spojte.

1. Příchod prvních křesťanských misionářů Cyrila a Metoděje v roce 863

A. 28. října

2. Upálení náboženského reformátora Mistra Jana Husa v roce 1415

B. 1. května

3. Svátek svatého Václava

C. 5. července

4. Vznik samostatného státu v roce 1918

D. 6. července

5. Den boje za svobodu a demokracii

E. 8. května

6. Svátek práce

F. 28. září

7. Den vítězství nad fašismem v roce 1945

G. 17. listopadu

194

Lekce 24 • Česky krok za krokem 1

2 cv. 3

3

Iluminace Jenského kodexu, Wikipedia

1

ŠJů, Wikipedia

7. Hádejte, jaké události ze cvičení 6 jsou na fotografiích (2 události tam nejsou).

4

5


Památky UNESCO 1.

Povídejte si. Procvičujte slovní zásobu na straně 200.

PAMATUJTE SI

1. Jaká města, hrady, zámky nebo hory v České republice znáte? 2. Jaké památky jste tam viděli? 3. Doporučujete jet tam na výlet?

Doporučuju vám/ti jet do/na... You should go to...

CD2: 62

2.

Eva si zase ve škole povídá se studenty. Poslouchejte. Označte, co slyšíte.

1. Svátek je

3. Tom a Marina

5. Prohlídka vily Tugendhat

a) v pondělí a v úterý. b) ve středu a ve čtvrtek.

a) ještě nikdy nebyli v Brně. b) už byli v Brně.

a) se nemusí rezervovat. b) se musí rezervovat.

2. Tom a Marina

4. Vila Tugendhat je z doby

6. V Česku je

a) už viděli několik hradů. b) ještě nikdy nenavštívili žádný hrad.

a) před druhou světovou válkou. b) po druhé světové válce.

a) dvanáct památek UNESCO. b) dvacet památek UNESCO.

3. Tom a Marina se na internetu dívají na místa s památkami UNESCO. Co je na fotografiích? Například: Myslím, že na fotografii A je...

barokní sloup | zámek nad řekou | malebná vesnice | židovská synagoga | moderní vila | gotický kostel

C

E

B

Daniel Fišer, Wikipedia

A

D

F Lekce 24 • Česky krok za krokem 1

195


4. Budete číst text o 6 českých památkách UNESCO. Co znamenají tyto výrazy? Spojte. 1. důl, doly 2. mor 3. výhled 4. hlediště 5. trh 6. bizarní 7. kaple 8. ozdoba

5. 1

A. místo, kde sedí v divadle diváci a dívají se na jeviště B. místo někde venku, obvykle na náměstí, kde se něco prodává a nakupuje C. místo nebo místa pod zemí, kde lidé hledali stříbro D. velmi divný, neobvyklý E. nemoc, kvůli které v minulosti umřely miliony lidí F. to, co vidíte např. z okna, z věže, z hory G. dekorace H. část kostela nebo malá církevní stavba

Čtěte text. Doplňte fotografie z předchozí stránky (A–F). Pak tato města najděte na mapě ČR.

A Český Krumlov

4

. . . . .

Říká se, že turista, který nenavštívil Český Krumlov, jako by ani nebyl v České republice. Kromě velkého zámku nad řekou Vltavou zde najdete historické centrum s renesančními a barokními domy. U zámku je zahrada, ze které je krásný výhled na město, a divadlo s otáčivým hledištěm.

2

. . . . .

5

Brno

Když přijedete do Brna, musíte kromě hradu Špilberk určitě navštívit další památku UNESCO. Je to funkcionalistická vila manželů Grety a Fritze Tugendhatových, kterou v letech 1929–1930 postavil německý architekt Ludwig Mies van der Rohe.

3

. . . . .

Uprostřed náměstí v centru Olomouce stojí barokní sloup Nejsvětější trojice. Je neobvykle vysoký – měří 35 metrů. Podobné sloupy má mnoho českých měst. Stavěly se na ochranu proti moru.

Holašovice

. . . . .

Kutná Hora

První památka, se kterou se turisté v Kutné Hoře obvykle seznámí, je gotický kostel svaté Barbory. Můžete navštívit také středověký důl na stříbro. Další zajímavé místo blízko Kutné Hory je část města Sedlec, ve které najdete kostnici – kapli s bizarními ozdobami z lidských kostí.

6

Olomouc

. . . . .

V této malé vesnici uvidíte krásně zdobené domy ve stylu „lidového baroka“, které sami vyzdobili lidoví umělci, a náměstí se starou hospodou a kovárnou. Ve vesnici se každý rok v létě koná populární trh, který navštěvuje mnoho lidí.

. . . . .

Třebíč

V Třebíči můžete vidět dvě zajímavé památky. První je gotický kostel svatého Prokopa. Druhá je památka UNESCO, židovské město, ve kterém je 120 domů, dvě synagogy, škola a radnice. Blízko je také velký židovský hřbitov.

6. Co je to? kovárna | ozdoby z lidských kostí | důl na stříbro | židovský hřbitov | otáčivé hlediště

1

2

3

4

5

7. Co můžete vidět v Českém Krumlově, v Brně, v Olomouci, v Holašovicích, v Kutné Hoře a v Třebíči? 8.

CD2: 63

Poslouchejte a opakujte. Všimněte si, že párové znělé souhlásky na konci slov před pauzou vyslovujeme jako neznělé. Dodržujte slovní přízvuk.

Český Krumlov, krásný výhled, hrad, uprostřed náměstí, populární trh, velký hřbitov

Vztažné zájmeno který • The relative pronoun který The relative pronoun který is used in subordinate clauses. Its case forms are influenced by the gender of the noun to which this pronoun refers: nominative: turista, který nenavštívil Český Krumlov genitive: zahrada, ze které je krásný výhled dative: nemoc, kvůli které v minulosti umřely miliony lidí accusative: vila, kterou postavil německý architekt locative: město, ve kterém je 120 domů instrumental: první památka, se kterou se turisté v Kutné Hoře obvykle seznámí The relative pronoun který is declined like the adjective nový. See this pattern in the tables on p. 202 and 203.

9.

Povídejte si. Jakou památku UNESCO byste chtěli, nebo naopak nechtěli navštívit? Proč?

Například: Chtěl/a bych navštívit... Chtěl/a bych se podívat do/na/k... Přál/a bych si jednou vidět...

196

Lekce 24 • Česky krok za krokem 1

cv. 5


It takes time and practice to master and memorize the case endings. Don’t get frustrated by the endings, they’re definitely not the most important thing in Czech!

10. Zopakujte si pády na výrazech z předchozího textu. Doplňte nominativ singuláru. Například: kromě velkého zámku – velký zámek

1. najdete bizarní kapli –

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7. blízko židovského města –

��������������������������������������������������������������������������������������������������

2. u zámku – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8. náměstí se starou hospodou a kovárnou – ��������������������������������������������������������������

3. v centru Olomouce –

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9. v malé vesnici – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. uprostřed náměstí – ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10. kostel svatého Prokopa – ������������������������������������������������������������������������������������������������������

5. divadlo s otáčivým hledištěm – ������������������������������������������������������������������������������������������

11. navštívit další památku – ������������������������������������������������������������������������������������������������������

6. blízko Kutné Hory – ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

12. 120 domů –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Zopakujte si modelové věty pro pády v singuláru (jednotném čísle). Pak doplňte do tabulky ve všech pádech vzory substantiv (podstatných jmen) z 1. a 2. deklinační skupiny.

case

pronouns

adjectives

nouns

example of context

kdo, co

ten, ta, to

můj, moje

-ý adjectives

-í adjectives

1st declension group Ma/Mi nouns ending in nom. sg. in a consonant without a hook, F nouns ending in -a and N nouns ending in -o

2nd declension group Nouns ending in nom. sg. in a consonant with a hook, -e/-ě, -c, -j and -tel

1. nominative (N) To je

kdo co

ten ten ta to

můj můj moje moje

nový nový nová nové

moderní moderní moderní moderní

doktor obchod škola kino

lékař počítač restaurace letiště

2. genitive (G) Bydlím u Jdu z/do/od

koho? čeho?

toho toho té toho

mého mého mojí mého

nového nového nové nového

moderního moderního moderní moderního

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

tomu tomu té tomu

mému mému mojí mému

novému novému nové novému

modernímu modernímu moderní modernímu

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

toho ten tu to

mého můj moji moje

nového nový novou nové

moderního moderní moderní moderní

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

---

můj moje/má

nový nová

moderní moderní

............................

............................

............................

............................

tom tom té tom

mém mém mojí mém

novém novém nové novém

moderním moderním moderní moderním

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

tím tím tou tím

mým mým mojí mým

novým novým novou novým

moderním moderním moderní moderním

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

3. dative (D) Telefonuju Jdu k 4. accusative (A) Hledám

komu? čemu?

koho? co?

5. vocative (V) Dobrý den, ...! Ahoj ...!

---

6. locative (L) Mluvím o Jsem v/na

kom? čem?

7. instrumental (I) Mluvím s Sejdeme se před

kým? čím?

Notice that the ending of the interrogative pronouns kdo and co (see the forms highlighted in grey) are similar to the endings of the forms of Ma, Mi and N pronouns and adjectives. Learning the declensions of the forms kdo and co by heart will greatly help you memorize the declensions of the forms of the demonstrative and possessive pronouns and adjectives.

12. Tvořte otázky s kdo a co ve správné formě. Pak podtrhněte nebo označte podobné koncovky posesivního zájmena můj a adjektiv. Například: Povídají si o tom mém novém filmu. – O čem?

1. Píše e-mail mému staršímu synovi. –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

2. S mým starším synem jsme šli do kina. – S 3. Mluví o mém starším synovi. – O

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

4. Těší se na mého staršího syna. – Na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 5. Bydlí u mého staršího syna. – U

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mluví o tom mém starém autu. – O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? ?

7. Je spokojený s tím mým starým autem. – S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 8. Směje se tomu mému starému autu. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 9. Má radost z toho mého starého auta. – Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

? Lekce 24 • Česky krok za krokem 1

197


Jak se kde mluví? CD2: 64

1.

Tom a Marina jsou ve škole. Povídají si s Evou o tom, kde byli, když bylo volno. Poslouchejte. Kde byli Tom s Marinou? Co je překvapilo?

2.

Poslouchejte ještě jednou. Odpovězte na otázky.

CD2: 64

1. Co Tom s Marinou viděli? 2. Jak se tam, kde byli, mluví? 3. Co znamená „šalina“? 4. Co znamená „su“? 5. Co znamená „chcu“? 6. Existují dialekty i v jiných jazycích než v češtině?

Spisovná a běžně mluvená čeština • Standard and everyday spoken Czech In this textbook you learn standard Czech (spisovná čeština). Standard Czech is used all around the Czech Republic mainly in formal communication, e.g. in public media, at conferences, in articles, lectures and presentations. In everyday communication (in families, on the street, at work, at stores etc.) everyday spoken Czech (běžně mluvená čeština) is used. Common Czech (obecná čeština) is widespread in the western part of the country. In other regions, particularly in Moravia, you can hear other dialects as well. 1. Standard Czech × common Czech Compare the basic differences between standard Czech (on the left) and common Czech (on the right). 1. Vocabulary: že ano – že jo dům – barák fotografovat – fotit

4. Shortening: hledají – hledaj rozumějí – rozuměj řekl – řek pracujeme – pracujem

2. Univerbation: česneková polévka – česnečka Václavské náměstí – Václavák

5. Relative pronouns: ten pán, který přišel – ten pán, co přišel ten pán, který přišel – ten pán, jak přišel

3. Different forms of words: malý dům – malej dům malé pivo – malý pivo být – bejt on, ona – von, vona polévka – polívka

6. Pronunciation: nevím – [nevim] ještě – [ešte] pojď sem – [pocem]

2. Standard Czech × Moravian dialects Compare some of the expressions from standard Czech (on the left) and the expressions in dialect (on the right), which you can hear, e.g. in places like Brno. Já jsem z Brna. – Já su z Brna. Je mu/jí 10 let. – Má 10 let. nechci – nechcu

přijde – přinde tramvaj – šalina (oni) jezdí – (oni) jezdijou/jezdijó

CD2: 65

3.

198

Eva je ve škole a mluví s kolegou Filipem. Mluví spolu obecnou češtinou, která je typická pro Prahu a střední Čechy. Poslouchejte a spojte spisovné a nespisovné výrazy.

1. odpoledne

A. voběd

2. oběd

B. pudu

3. studené pivo

C. velkej zelenej barák

4. půjdu

D. vodpoledne

5. od školy

E. prosim tě

6. velký zelený dům

F. vod školy

7. prosím tě

G. nehledaj

8. nehledají

H. studený pivo

Lekce 24 • Česky krok za krokem 1


4.

Jsou mezi západní a východní částí České republiky rozdíly jen v jazyku? Čtete text a označte, co je, nebo není pravda.

1. Kromě jazykového rozdílu jsou Čechy, Morava a Slezsko stejné. 2. V Čechách se pěstuje chmel. 3. Na jižní Moravě se pěstuje víno. 4. Sklípek je místo, kde se pije pivo. 5. Basa a dudy jsou tradiční moravské nástroje. 6. Dechovka se hraje jenom ve Slezsku.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

Mezi Čechami, Moravou a Slezskem existují rozdíly nejen v jazyku, ale i v jídle a pití, které se tu tradičně jí a pije. Na jižní Moravě se pěstuje víno, které se pije ve sklípku. V Čechách se pěstuje hlavně chmel a vaří se tu pivo. U vína a u piva si lidé často zpívají. Tradiční nástroje v Čechách jsou basa a dudy, zatímco v typické moravské folklorní kapele nesmí chybět housle a cimbál. V celé zemi se také tradičně hraje dechová hudba, takzvaná dechovka, kterou mají rádi hlavně lidé ze starší generace.

5. Na jaké fotografii vidíte následující výrazy? Co je typické pro Čechy a co pro jižní Moravu? Například: Dudy jsou na fotografii číslo...

dudy | sklípek | basa | chmel | cimbál | hroznové víno | sud | lidový kroj | půllitr

1

2

3

4

5

6

6. Budete poslouchat dvě písničky. Co znamenají tyto výrazy? Spojte. 1. pivovárek 2. sládek 3. mládek 4. vínečko 5. rudý 6. tam se dobře daří 7. budu ťa pít 8. co budu žít 9. frajárka

A. víno B. tam se lidé mají dobře C. červený D. mladší zaměstnanec v pivovaru, který pomáhá sládkovi E. dívka, přítelkyně F. dokud budu žít, celý život G. zaměstnanec v pivovaru H. pivovar (místo, kde se vaří pivo) I. budu tě pít

CD2: 66, 67

7.

Poslouchejte. Co myslíte, která písnička je česká a která je moravská?

Vínečko bílé

Kde se pivo pije

Vínečko bílé, jsi od mej milej, budu ťa pít, co budu žít, vínečko bílé. Vínečko rudé, jsi od tej druhej, budu ťa pít, co budu žít, vínečko rudé. Vínečka obě, frajárky moje, budu vás pít, co budu žít, vínečka obě.

Kde je sládek, tam je mládek, tam je taky pivo, pivovárek. Kde se pivo vaří, tam se dobře daří, kde se pivo pije, tam se dobře žije. Pojďme tam a pijme, pijme ho pijme ho až do rána bílého.

8.

Jsou ve vaší zemi také oblasti s různými lidovými tradicemi, jazykem, jídlem a pitím nebo mentalitou? Napište o tom krátký text (60 slov). Lekce 24 • Česky krok za krokem 1

199


S LOV N Í B A N K A

Stavby a historické památky

fontána, kašna fountain

galerie gallery

hrad castle

hřbitov cemetery

katedrála cathedral

kaple chapel

klášter monastery

kostel church

muzeum museum

orloj astronomical clock

pomník monument

rozhledna lookout tower

synagoga synagogue

věž tower

zámek palace

200 Lekce 24 • Česky krok za krokem 1

cv.

T


ÄŒesky krok za krokem 1

201


202 Česky krok za krokem 1

Declensions of pronouns, adjectives and nouns in the singular – standard Czech Ma

case1

example of context

pronouns2

masculine animate

Mi

masculine inanimate

adjectives3

F

feminine

N

neuter

similar forms of pronouns and adjectives

nouns4

kdo, co

ten, ta, to

můj, moje

-ý adjectives Adjectives ending in nom. sg. in -ý

-í adjectives Adjectives ending in nom. sg. in -í

1st declension group Ma/Mi nouns ending in nom. sg. in a consonant without a hook, F nouns ending in -a and N nouns ending in -o

2nd declension group Nouns ending in nom. sg. in a consonant with a hook, -e/-ě, -c, -j, -tel

3rd declension group Ma nouns ending in nom. sg. in -a, F nouns ending in -st and N nouns ending in -í

kdo? co?

ten ten ta to

můj můj moje/má moje/mé

nový nový nová nové

moderní moderní moderní moderní

doktor obchod škola kino

lékař počítač restaurace, kancelář letiště

kolega

1st case, the nominative

To je...

2nd case, the genitive

Jsem u... Jdu do/z/od...

koho? čeho?

toho toho té toho

mého mého mojí/mé mého

nového nového nové nového

moderního moderního moderní moderního

doktora obchodu, lesa školy kina

lékaře počítače restaurace, kanceláře letiště

kolegy

3rd case, the dative

Telefonuju... Jdu k...

komu? čemu?

tomu tomu té tomu

mému mému mojí/mé mému

novému novému nové novému

modernímu modernímu moderní modernímu

doktorovi/doktoru obchodu škole, kavárně kinu

lékařovi/lékaři počítači restauraci, kanceláři letišti

kolegovi

4th case, the accusative

Hledám...

koho? co?

toho ten tu to

mého můj moji/mou moje/mé

nového nový novou nové

moderního moderní moderní moderní

doktora obchod školu kino

lékaře počítač restauraci, kancelář letiště

kolegu

5th case, the vocative

Dobrý den, ... Ahoj, ...

můj moje/má

nový nová

moderní moderní

doktore! Adame! Marku! doktorko! Evo!

lékaři! Lukáši! kolegyně! Lucie!

kolego! Honzo!

6th case, the locative

Mluvím o... Jsem v/na...

kom? čem?

tom tom té tom

mém mém mojí/mé mém

novém novém nové novém

moderním moderním moderní moderním

doktorovi/doktoru obchodě/obchodu škole, kavárně kině/kinu

lékařovi/lékaři počítači restauraci, kanceláři letišti

kolegovi

7th case, the instrumental

Mluvím s... Sejdeme se před...

kým? čím?

tím tím tou tím

mým mým mojí/mou mým

novým novým novou novým

moderním moderním moderní moderním

doktorem obchodem školou kinem

lékařem počítačem restaurací, kanceláří letištěm

kolegou

místnost nádraží

místnosti nádraží

místnosti nádraží

místnost nádraží

místnosti nádraží

místností nádražím

1. To denote the cases we use the expressions první pád 1st case for the nominative, druhý pád 2nd case for the genitive etc., or the Latin terms nominativ nominative, genitiv genitive etc. 2. It’s a good idea to memorize the declension of the pronouns kdo, co (case question words) by heart. These forms will help you formulate questions and, given the similarity of the forms, to also decline M and N demonstrative and possessive pronouns and adjectives in the singular. The pronouns tento, tato, toto and tenhle, tahle, tohle are also declined like the pronouns ten, ta, to. The declension of tvůj, náš, váš is similar to that of the pronoun můj e.g. m-ého, tv-ého, naš-eho, vaš-eho etc. The pronouns můj, tvůj, svůj also have in the F and N short, more bookish forms, e.g. má, mé, which are declined like nový. Její is delined like moderní, and jeho, jejich is not declined. The pronoun svůj, which is declined like můj, is used in standard Czech for things or people that are possessed by the person who is the sentence’s subject, e.g. Hledám svůj mobil. In everyday spoken Czech svůj is not used often. You can hear e.g. Hledám můj mobil. 3. Adjectives in the nominative sg. can end in -ý (-ý adjectives, hard adjectives) or in -í (-í adjectives, soft adjectives). These adjectives have different declensions. 4. Nouns are classified according to their ending in the nominative sg. (taking into account their gender, see the colour coding) into three declension groups. Note: Sound changes take place in the declined forms of certain nouns: e.g. -ů > -o (dům > z domu), the fleeting -e- (den > ve dne) and softening e.g.: -h > -z (Praha > v Praze), -k > -c (banka > k bance), r > ř (Petr > Petře!). Notes to the 1st declension group: A few Ma and Mi nouns ending in -l, -s, -z, -x (e.g. král king, cíl goal, Francouz Frenchman, Klaus, Felix) belong to the 2nd declension group and are declined according to the lékař or počítač pattern. Notes to the 2nd declension group: A few M nouns ending in -tel or -c (e.g. hotel hotel, kostel church, tác tray) belong to the 1st declension group and are declined according to the obchod pattern. A few Ma nouns ending in -e (e.g. průvodce tour guide) are declined, besides the vocative sg. (průvodce!), according to the lékař pattern. A few F nouns ending in -el and -ev (e.g. postel bed, láhev bottle) belong to the 2nd declension group and are declined according to the kancelář pattern. A few F nouns which end in a consonant with a hook or -c (e.g. řeč speech, věc thing, odpověď answer, loď boat, nemoc disease) vary between the kancelář and místnost patterns. A few N nouns ending in -e/-ě, which denote certain animals (e.g. zvíře animal, prase pig), young (e.g. kuře chicken, štěně puppy, kotě kitten) and foods (e.g. rajče tomato), have their own special declension, which is represented by the kuře pattern. In the singular: 1st case kuře, 2nd kuřete, 3rd kuřeti, 4th kuře, 5th kuře! 6th kuřeti, 7th kuřetem.


Declensions of pronouns, adjectives and nouns in the plural – standard Czech Ma

case1

example of context

pronouns2

masculine animate

adjectives3 -ý adjectives Adjectives ending in nom. sg. in -ý

Mi

masculine inanimate

F

feminine

N

neuter

nouns4 -í adjectives Adjectives ending in nom. sg. in -í

1st declension group Ma/Mi nouns ending in nom. sg. in a consonant without a hook, F nouns ending in -a and N nouns ending in -o

2nd declension group Nouns ending in nom. sg. in a consonant with a hook, -e/-ě, -c, -j, -tel

3rd declension group Ma nouns ending in nom. sg. in -a, F nouns ending in -st and N nouns ending in -í

kdo, co

ten, ta, to

můj, moje

kdo? co?

ti ty ty ta

moji/mí moje/mé moje/mé moje/má

noví nové nové nová

moderní moderní moderní moderní

doktoři, páni/pánové obchody školy kina

lékaři, učitelé počítače restaurace, kanceláře letiště

kolegové, turisti/turisté

1st case, the nominative

To je...

2nd case, the genitive

Jsem u... Jdu do/z/od...

koho? čeho?

těch těch těch těch

mých mých mých mých

nových nových nových nových

moderních moderních moderních moderních

doktorů obchodů škol, kaváren kin, divadel

lékařů počítačů restaurací, kanceláří, ulic letišt, moří

kolegů

3rd case, the dative

Telefonuju... Jdu k...

komu? čemu?

těm těm těm těm

mým mým mým mým

novým novým novým novým

moderním moderním moderním moderním

doktorům obchodům školám kinům

lékařům počítačům restauracím, kancelářím letištím

kolegům

4th case, the accusative

Hledám...

koho? co?

ty ty ty ta

moje/mé moje/mé moje/mé moje/má

nové nové nové nová

moderní moderní moderní moderní

doktory obchody školy kina

lékaře počítače restaurace, kanceláře letiště

kolegy

5th case, the vocative

Dobrý den, ... Ahoj, ...

moji/mí moje/mé

noví nové

moderní moderní

doktoři! páni/pánové! doktorky!

lékaři! učitelé! kolegyně!

kolegové! turisti/turisté!

6th case, the locative

Mluvím o... Jsem v/na...

kom? čem?

těch těch těch těch

mých mých mmých mých

nových nových nových nových

moderních moderních moderních moderních

doktorech obchodech, lesích školách kinech

lékařích počítačích restauracích, kancelářích letištích

kolezích, turistech

7th case, the instrumental

Mluvím s... Sejdeme se před...

kým? čím?

těmi těmi těmi těmi

mými mými mými mými

novými novými novými novými

moderními moderními moderními moderními

doktory obchody školami kiny

lékaři počítači restauracemi, kancelářemi letišti

místnost nádraží

místností nádraží

místnostem nádražím

místnosti nádraží

místnostech nádražích kolegy místnostmi nádražími

1. To denote the cases we use the expressions první pád 1st case for the nominative, druhý pád 2nd case for the genitive etc., or the Latin terms nominativ nominative, genitiv genitive etc. 2. Just like the pronouns ten, ta, to, we also decline the pronouns tento, tato, toto and tenhle, tahle, tohle. The declension of tvůj, náš, váš is similar to that of the pronoun můj e.g. m-ých, tv-ých, naš-ich, vaš-ich etc. In the F and N the pronouns můj, tvůj, svůj also have short, more bookish forms, e.g. mí, mé, má, which are declined like nový. Její is declined like moderní, and jeho, jejich are not declined. The pronoun svůj, which is declined like můj, is used in standard Czech for things or people that are possessed by the person who is the sentence’s subject, e.g. Hledám své kamarády. In everyday spoken Czech svůj is not common. You can hear e.g. Hledám mý kamarády. 3. Adjectives in the nominative sg. can end in -ý (-ý adjectives, hard adjectives) or in -í (-í adjectives, soft adjectives). The declensions of these adjectives are different.

Česky krok za krokem 1

4. Nouns are classified according to their ending in the nominative sg. (taking into account their gender, see the colour coding) into three declension groups. Note: Vowel and consonant changes take place in the declined forms of certain nouns and adjectives: e.g. -ů > -o (dům > domy), fleeting -e- (den > dny) and softening e.g.: -k > -c (kluk > kluci, hezký > hezcí), -r > -ř (doktor > doktoři, dobrý > dobří). Notes to the 1st declension group: A few Ma and Mi nouns ending in -l and -z (e. g. král king, cíl goal, Francouz Frenchman) belong to the 2nd declension group and are declined according to the lékař or počítač pattern. Notes to the 2nd declension group: A few M nouns ending in -tel or -c (e.g. hotel, kostel church, tác tray) are exceptions and belong to the 1st declension group, not the 2nd. A few Ma nouns ending in -e (e.g. průvodce tour guide) are declined in the plural according to the lékař pattern. A few F nouns ending in -el and -ev (e.g. postel bed, láhev bottle) belong to the 2nd declension group and are declined according to the kancelář pattern. A few F nouns which end in a consonant with a hook or -c (e.g. řeč speech, věc thing, odpověď answer, loď boat, nemoc disease) vary between the kancelář and místnost patterns. A few N nouns ending -e/-ě which denote certain animals (zvíře animal, prase pig...) young (e.g. kuře chicken, štěně puppy, kotě kitten) and foods (e.g. rajče tomato) have their own special declension, which is represented by the special pattern kuře. In the plural: 1st case kuřata, 2nd kuřat, 3rd kuřatům, 4th kuřata, 5th kuřata!, 6th kuřatech, 7th kuřaty.

203


204 Česky krok za krokem 1

Declension of nouns in the singular – model sentences Ma

masculine animate

Mi

masculine inanimate

F

1st case, nominative kdo? co?

To je doktor, obchod, škola, restaurace a kino.

2nd case, genitive koho? čeho?

Jsem u doktora. Jdu do obchodu, do školy, do restaurace a do kina.

3rd case, dative komu? čemu? 4th case, accusative koho? co?

Jdu k doktorovi, k obchodu, ke škole, k restauraci a ke kinu.

5th case, vocative ---

Dobrý den, pane doktore a paní doktorko! Ahoj Adame, Marku, Lukáši, Evo a Lucie!

6th case, locative kom? čem?

Mluvím o doktorovi. Byl jsem v obchodě, ve škole, v restauraci a v kině.

7th case, instrumental kým? čím?

Mluvím s doktorem. Sejdeme se před obchodem, školou, restaurací a kinem.

feminine

N

neuter

Hledám doktora, obchod, školu, restauraci a kino.

In the model sentences you can see patterns representing the 1st declension group (doktor, obchod, škola a kino) and also part of the 2nd declension group (restaurace). For other declension patterns, see p. 202 and 203.


1 CESKY KROK LÍDA HOLÁ

ZA KROKEM CZECH STEP BY STEP / APPENDIX • PRONUNCIATION AND GRAMMAR • ANSWER KEY • AUDIO TAPESCRIPT • GLOSSARY

A K R O P O L I S

A1 – A2Table of Contents

Příloha • Česky krok za krokem 1

205


Basic spelling and pronunciation rules The diacritic symbols used in Czech are called: ˇ hacek hook (symbol for softening consonants),´ čárka length mark (long vowels) and ° kroužek circle (long vowel). 1. We divide vowels into short a, e, i/y, o, u and long á, é, í/ý, ó, ú/ů. Long vowels are about 1.75x longer than their short counterparts. In Czech there are also three diphthongs: ou, au, eu. 2. The vowels i and y (or í and ý) are pronounced the same way. 3. The vowels ú and ů are pronounced the same way. Their spelling only reflects differences that existed between them in the past.

Note that the vowel ú is always written at the beginning of a word or after a prefix (úkol, úředník, zúčastnit se) while the vowel ů is written in the middle or at the end of a word (dům, domů). However, ú can be found in the middle of a word in words of foreign origin (túra).

4. In some Czech words there are the pairs of vowels ie, ia, ii, io, iu. We read them as follows: ie [ije] – Itálie, ia [ija] – fialový, ii [iji] – v Anglii, io [ijo] – rádio, iu [iju] – v rádiu. 5. Czech consonants are divided into hard (h, ch, k, r, d, t, n, g), soft (ž, š, č, ř, ď, ť, ň, c, j) and ambiguous (b, f, l, m, p, s, v, z). Also note that ch counts as a single letter and has a special place in the Czech alphabet, after the letter h.

The division of consonants into hard and soft is important for spelling. After hard consonants the letter y can be written, after soft consonants the letter i is written, and after ambiguous consonants either y or i (foreign words, e.g. kino, chirurgie, historie, are exceptions to this rule). Czechs learn by heart the words with ambiguous consonants which are followed by y. They are called listed words (vyjmenovaná slova). The consonant division is also important for declensions: nouns ending in a consonant without a hook belong to the 1st declension group (hard declension), while nouns ending in consonants with a hook or in c or j belong to the 2nd declension group (soft declension). Tables containing all the declension patterns can be found on p. 202 and 203.

6. The pronunciation of ř is derived from the palatal r. Purse your lips, push your lower jaw forward slightly, clench your front teeth and, whispering, repeat, e.g.: tri, tri, tri... or just r. The tip of the tongue should stay in contact with your clenched teeth. After a little while you will start saying tři, tři, tři correctly... If this does not work, ask your teacher for help. But don’t worry – Czechs know that this sound does not exist in other languages and are tolerant about how foreigners pronounce it. 7. The letter j is typically not pronounced when it is at the beginning of a word, e.g.: jsem [sem], jsme [sme]. 8. Unlike in languages such as English the consonants p, t, k are unaspirated, i.e. they are pronounced without a puff of air, in other words, without aspiration. 9. How should ď, ť, ň [d, t, ň] be pronounced? Put the middle of your tongue up to the roof of your mouth. The tip of your tongue should point down, behind your lower front teeth. 10. When should ď, ť, ň [d, t, ň] be pronounced? If there is ď, ť, ň in the text, as in the words: ďábel, ťukat, Plzeň. If there is d, t, n + ě in the text, as in the words: děkuju, těžký, někdo. If there is d, t, n + i/í in the text, as in the words: divadlo, tisknout, nikdo, tatínek, dítě, inteligentní.

Exceptions are words of foreign origin, e.g. tenis [tenis], dialog [dijalok], tip [tip].

11. How should the syllables bě, pě, vě, mě be pronounced? Bě, pě, vě, mě are read [bje, pje, vje, mnňe], as in the words: běžet, pět, člověk, město. 12. When voiced paired consonants are at the end of a word before a pause, they are pronounced like their unvoiced counterparts: For example: b > p: Jakub [jakup], d > t: oběd [objet] , dˇ > tˇ: teď [teť], g > k: Oleg [olek], v > f: Václav [václaf], z> s: kvíz [kvís], ž > š: když [gdiš], h > ch: břeh [břech]. 13. If a group of paired consonants occurs together in a word, the last consonant changes the pronunciation of the previous consonants, e.g.: polévka [poléfka], knížka [kníška], kde [gde], sbor [zbor]. This phenomenon is called assimilation. This also occurs with certain prepositions, e.g. z Francie [sfrancije], k domu [gdomu].

There are regional differences for this rule, e.g. na shledanou goodbye is pronounced [naschledanou] in Bohemia, while in Moravia you can hear [nazhledanou].

Note: If a word which starts with a vowel comes after a voiced non-syllabic/single letter preposition, the consonant is pronounced as unvoiced, after the preposition there is something called a glottal stop, which is marked , e.g. z Itálie [s itálije].

14. The vast majority of Czech words has its stress on the first syllable, e.g. náměstí. The only exception is the group of unstressed words, which in Czech are placed in a special order in the second position of a sentence (for more information, see p. 209).

Note: When monosyllabic prepositions are connected with another word, the stress is put on the preposition, e.g. ve škole.

15. The longer form of single-letter prepositions The single-letter prepositions k, v, s and z are sometimes used in a longer form ke, ve, se and ze before a group of two or more consonants, before the same consonant or before their voiced/unvoiced counterpart. Compare: k > ke (ke škole, ke kamarádovi, ke galerii), v > ve (ve škole, ve vlaku, ve Francii), s > se (se školou, se sestrou, se zahradou), z > ze (ze školy, ze zahrady, ze stadionu)

206 Příloha • Česky krok za krokem 1


Grammatical terms In Czech, grammatical terms of either Latin or Czech origin are used. grammatical terms from Latin

Czech grammatical terms

English grammatical terms

tempus: futurum prézens préteritum

čas: budoucí čas přítomný čas minulý čas

tense: the future tense the present tense the past tense

konjugace, konjugovat

časování, časovat

conjugation, to conjugate

numerálie: kardinální ordinální

číslovka: základní řadová

numeral: cardinal ordinal

interjekce

citoslovce

interjection

infinitiv

infinitiv

the infinitive

singulár

jednotné číslo

singular

plurál

množné číslo

plural

casus: 1. nominativ 2. genitiv 3. dativ 4. akuzativ 5. vokativ 6. lokativ/lokál 7. instrumentál

pád: 1. první pád 2. druhý pád 3. třetí pád 4. čtvrtý pád 5. pátý pád 6. šestý pád 7. sedmý pád

case: 1. nominative 2. genitive 3. dative 4. accusative 5. vocative 6. locative 7. instrumental

subjekt

podmět

subject

kondicionál

podmiňovací způsob

the conditional

substantivum

podstatné jméno

noun

prepozice

předložka

preposition

objekt: direktní indirektní

předmět: přímý nepřímý

object: direct indirect

adjektivum: -ý adjektivum (tvrdé adjektivum) -í adjektivum (měkké adjektivum) posesivní

přídavné jméno: -ý přídavné jméno (tvrdé) -í přídavné jméno (měkké) přivlastňovací

adjective: -ý adjective (hard adjective) -í adjective (soft adjective ) possessive

adverbium

příslovce

adverb

genus: maskulinum animatum maskulinum inanimatum femininum neutrum

rod: mužský rod životný mužský rod neživotný ženský rod střední rod

gender: masculine animate masculine inanimate feminine neuter

imperativ

rozkazovací způsob

the imperative

vokál

samohláska

vowel

deklinace, deklinovat

skloňování, skloňovat

declension, to decline

verbum

sloveso

verb

konsonant

souhláska

consonant

konjunkce

spojka

conjunction

aspekt: imperfektivní perfektivní

vid: nedokonavý dokonavý

aspect: imperfective perfective

pronomen: personální posesivní interrogativní indefinitní negativní

zájmeno: osobní přivlastňovací tázací neurčité záporné

pronoun: personal possessive interrogative indefinite negative

Příloha • Česky krok za krokem 1

207


Historical changes in language development Knowing about historical morphological and phonological changes may help you understand certain phenomena in the language today. 1. Alternation of ů – o: dům – domy, v domě, stůl – stoly, na stole, moct – můžu, pomoct – pomůžu, můj – moje, tvůj – tvoje Why? Because historically the sound ů developed from o: dóm > duom > dům. 2. The fleeting e den – ve dne, dva dny tatínek – mám tatínka, tatínkův Why? Because old Czech had the sounds ь (soft yer) and ъ (hard yer). These sounds changed: starting from a word’s end, every odd yer disappeared and every even one changed into e, e.g.: dъnъ – den, dъny – dny. That’s why the sound e disappears in the declined singular forms and in the plural forms. Most masculine nouns ending in -ek, -ec and -en have a fleeting e, e.g.: tatínek, Vietnamec, den, as do most feminine nouns ending in -eň, e.g.: píseň. In our textbook we warn you about the fleeting e by underlining it on the vocabulary pages and in the glossary. 3. Alternation of certain consonants before -i and -e:

h ch k r g d t n

› › › › › › › ›

z,ž š c, č ř z ď ť ň

Why? Put very simply, we can say that the hard consonants h, ch, k, r, g, d, t, n ”cannot stand” the added endings e and i and react to them by changing (see above). We find this change in the following grammatical phenomena: a) in the nominative plural of masculine animate nouns, e.g.: doktor – doktoři, kluk – kluci, student – studenti [studenti] b) in the nominative plural of masculine animate adjectives, e.g dobrý – dobří, hezký – hezcí, tlustý – tlustí [tlustí]. However, in everyday spoken Czech this change does not take place. c) in the locative and dative of feminine nouns, e.g.: maminka – mamince, Praha – v Praze d) in the comparative of adjectives and adverbs, e.g.: krátký – kratší, drahý – dražší e) in feminine forms of possessive adjectives, e.g.: maminka – maminčin, Barbora – Barbořin f) in diminutives, e. g.: králík – králíček 4. Sound shifts In the past the vowels a, o and u changed after the soft consonants ž, š, č, ř, ď, ť, ň, c and j as follows: -a, -o > -e (e.g. vesnica > vesnice, srdco > srdce) -u >-i (e.g. juh > jih) Put simply we can say that this resulted in two types of noun declension: - hard declensions (the 1st declension group in our textbook) - soft declensions (the 2nd declension group in our textbook). See the tables on p. 202 and 203.

Word order Czech word order is quite flexible. This means that individual sentence components do not have to be put into a fixed word order. This type of word order makes possible a wide variety of communications. Compare these, e.g.: Petr miluje Evu (= not Mary, Jane or some other girl). Petr Evu miluje (= he loves her, not likes, hates etc.). Evu miluje Petr (= it´s Petr who loves Eva, not Filip, Adam or someone else).

208 Příloha • Česky krok za krokem 1


The rule of the second position in Czech sentences There are several short unstressed words (called enclitics) which cannot be at the beginning of a sentence. These unstressed words are placed in the second position of a Czech sentence (i.e. they are not necessarily after the first word, but after the first piece of comprehensive information). One of these is, e.g., the reflexive se: Učím se česky. I am learning Czech. Můj kamarád se taky učí česky. My friend is also learning Czech. Můj dobrý kamarád se taky učí česky. My good friend is also learning Czech. Můj starý dobrý kamarád se taky učí česky. My good old friend is also learning Czech. Unstressed words are organised as follows (if they occur together) in the second position: Sentence beginning...

sentence second position

...sentence end.

past tense and conditional auxiliary verbs

reflexive se and si

short form dative personal pronouns

short form accusative personal pronouns

Dal

jsem

si

---

---

oběd v restauraci.

Bál

jsem

se

mu

ho

dát.

Sentences in the table have the following meanings: Dal jsem si oběd v restauraci. I had lunch in a restaurant. Bál jsem se mu ho dát. I was afraid to give him (it) to him. The conjunctions a and ale at the beginning of the main or auxiliary clause do not count, e.g.: Včera dopoledne jsem spal, a pak jsem pracoval. Yesterday morning I slept and then I worked. Včera dopoledne jsem spal, ale pak jsem pracoval. Yesterday morning I slept but then I worked.

Questions There are two types of questions in Czech and they have different intonation patterns. a) Closed questions, which can be answered yes or no, have this type of intonation:

For example: Jsi doma? Are you at home? In Moravia we can hear this type of intonation:

b) Open questions, which cannot be answered yes or no, have the same intonation as declarative sentences:

For example: Co děláš? What do you do?/ What are you doing? Note: In the past the auxiliary verb may be contracted in the 2nd person singular, e.g.: Byl jsi doma? > Byls doma? Byla jsi doma? > Bylas doma? Were you at home? Co jsi dělal? > Cos dělal? Co jsi dělala? > Cos dělala? What did you do? A similar phenomenon occurs with reflexive verbs, e.g.: Díval jsi se na televizi? > Díval ses na televizi? Did you watch television?

Příloha • Česky krok za krokem 1

209


Negation In the present tense a verb is negated by adding the prefix ne- to the main verb, e.g.: Já nejsem z Anglie, jsem z Austrálie. I am not from England, I am from Australia. This rule has only one single exception, which is the 3rd person singular of the verb být, e.g.: To není káva, to je čaj. This isn‘t coffee, it‘s tea. In the past tense a verb is negated by adding the prefix ne- to the -l form (the active participle), e.g.: Nebyl jsem tam. I was not there. Nepracovala jsem. I did not work. The negative prefix ne- is never added to the past tense auxiliary verb, e.g.: Nejsem byl tam. >Nebyl jsem tam. In the future tense to make a verb negative: a) For the verb být, “short” verbs of motion and perfective verbs, by adding the prefix ne-, e.g. Nebudu doma. I will not be at home. Nepůjdu do školy. I‘m not going to school. Nedám si pivo. I will not have a beer. b) For imperfective verbs and “long” verbs of motion, by adding the prefix ne- to the auxiliary verb, e.g.: Nebudu pracovat. I will not work. Nebudu jezdit autem. I will not drive. Note: Czech has multiple negation, e.g. Nikdy nikde nic neříkám. I never say anything anywhere.

Present tense verb conjugation Most verbs in the present tense are regular and belong to one of four types of conjugation. -á verbs The infinitive ends in -at (besides -ovat) + the verb mít

-í verbs The infinitive ends in -it, -et, -ět + the verbs jíst, spát, stát

-uj verbs The infinitive ends in -ovat

-e verbs The infinitive ends in -ít, -ýt, -ét, -íst, -ést, -ást and -ůst

dělat

rozumět

pracovat

číst

(já)

dělám

rozumím

pracuju (pracuji)

čtu

(ty)

děláš

rozumíš

pracuješ

čteš

(on)

dělá

rozumí

pracuje

čte

(my)

děláme

rozumíme

pracujeme

čteme

(vy)

děláte

rozumíte

pracujete

čtete

(oni)

dělají

rozumí (rozumějí)

pracujou (pracují)

čtou

The verb forms in brackets are more likely to be used in formal situations.

Reflexive verbs Reflexive verbs are accompanied by the reflexive se or si. If the reflexive se or si is part of the verb, the conjugation stays the same, e.g.: jmenovat se

dát si

(já)

jmenuju se (jmenuji se)

dám si

(ty)

jmenuješ se

dáš si

(on)

jmenuje se

dá si

(my)

jmenujeme se

dáme si

(vy)

jmenujete se

dáte si

(oni)

jmenujou se (jmenují se)

dají si

The verb forms in brackets are more likely to be used in formal situations. The reflexive se or si is usually placed in the second position in the sentence (but not necessarily as the second word). For more information, see p. 209.

210 Příloha • Česky krok za krokem 1


Verbs with stem changes (a selected list) infinitive

present tense (1st and 2nd person sg.)

past tense (-l form)

imperative

translation

bát se brát* být číst* dostat* pf. hrát* chtít* jet* jíst jít* klouzat* krást* lhát* lít* mít moct* mýt* najít* pf. -nout* verbs obléct* pf. péct* pít* plakat* plavat* plést* pomoct* pf. poslat* pf. prát* přát* psát* rozvést* se pf. rozejít* se pf. říct* pf. smát* se sníst pf. spát stát stát* se ukázat* pf. ukrást* pf. umřít* pf. vědět vést* vézt* vynést* pf. vytřít* pf. vzít* pf. zabít* pf. začít* pf. zalít* pf. zamést* pf. zapomenout* pf. zvát* žít*

bojím se, bojíš se beru, bereš jsem, jsi čtu, čteš dostanu, dostaneš hraju, hraješ chci, chceš jedu, jedeš jím, jíš jdu, jdeš kloužu, kloužeš kradu, kradeš lžu, lžeš liju, liješ mám, máš můžu (mohu), můžeš myju, myješ najdu, najdeš -nu, -neš obleču, oblečeš peču, pečeš piju, piješ pláču, pláčeš plavu, plaveš pletu, pleteš pomůžu, pomůžeš pošlu, pošleš peru, pereš přeju, přeješ píšu, píšeš rozvedu se, rozvedeš se rozejdu se, rozejdeš se řeknu, řekneš směju se, směješ se sním, sníš spím, spíš stojím, stojíš stanu se, staneš se ukážu, ukážeš ukradnu, ukradneš umřu, umřeš vím, víš vedu, vedeš vezu, vezeš vynesu, vyneseš vytřu, vytřeš vezmu, vezmeš zabiju, zabiješ začnu, začneš zaliju, zaliješ zametu, zameteš zapomenu, zapomeneš zvu, zveš žiju, žiješ

bál se bral byl četl dostal hrál chtěl jel jedl šel, šla, šli klouzal kradl lhal lil měl mohl myl našel, našla… -l/-nul oblékl pekl pil plakal plaval pletl pomohl poslal pral přál psal rozvedl se rozešel se řekl smál se snědl spal stál stal se ukázal ukradl umřel věděl vedl vezl vynesl vytřel vzal zabil začal zalil zametl zapomněl zval žil

boj se ber buď čti dostaň hraj chtěj jeď jez jdi klouzej kraď lži lij měj --myj najdi --obleč peč pij plač plav pleť pomoz pošli per přej piš rozveď se rozejdi se řekni směj se sněz spi stůj staň se ukaž ukradni umři --veď vez vynes vytři vezmi zabij začni zalij zameť zapomeň zvi žij

to be scared, afraid to take to be to read to get, to receive to play to want to go (by vehicle) to eat to go (on foot) to slip to steal to lie to pour to have can, to be able to to wash to find --to dress to bake to drink to cry to swim to knit to help to send to wash to wish to write to get divorced to break up with to say to laugh to eat to sleep to stand, to cost to happen, become to show to steal to die to know to lead to take by vehicle to carry out to wipe, to mop to take to kill to start, begin to water plants to sweep to forget to invite to live

* The star denotes verbs which belong to the -e conjugation, with typical stem changes, e.g. číst: čtu, čteš, čte...

Příloha • Česky krok za krokem 1

211


Imperfective/perfective verbs (a selected list) infinitiv (imperfektivní forma/perfektivní forma)

infinitive

brát*/vzít* číst*/přečíst* dávat/dát dělat/udělat dívat se/podívat se dostávat/dostat* hrát*/zahrát* jíst/sníst končit/skončit krást/ukrást* kupovat/koupit mýt*/umýt* nacházet/najít* oblékat/obléct* opravovat/opravit pamatovat si/zapamatovat* si péct*/upéct* pít*/vypít* platit/zaplatit pomáhat/pomoct* posílat/poslat* poslouchat/poslechnout* (si) potkávat/potkat prát*/vyprat* přát*/popřát* psát*/napsat* rozcházet se/rozejít* se rozvádět se/rozvést* se rušit/zrušit říkat/říct* smát* se/zasmát* se ukazovat/ukázat* uklízet/uklidit umírat/umřít* zabíjet/zabít* začínat/začít* zapomínat/zapomenout* zvát*/pozvat*

to take to read to give to do to look to get to play to eat to finish to steal to buy to wash to find to dress to fix to remember to bake to drink to pay to help to send to listen to meet, run into to wash to wish to write to break up to get divorced to disturb, cancel to say to laugh to show to clean to die to kill to begin to forget to invite

* The star denotes verbs which belong to the -e conjugation, with typical stem changes, e.g. číst: čtu, čteš, čte...

“Long” (indeterminate) and “short” (determinate) verbs of motion Note: All these verbs are imperfective. infinitive

chodit – jít* jezdit – jet* běhat – běžet nosit – nést* vodit – vést* vozit – vézt*

to walk to drive, to ride to run to carry to lead to take by vehicle

* The star denotes verbs which belong to the -e conjugation, with typical stem changes, e.g. číst: čtu, čteš, čte...

212 Příloha • Česky krok za krokem 1


Direction × location. Adverbs, prepositions and nouns showing direction or location direction

location

where from?

where (to)?

where?

odtud from here odtamtud from there shora from above zdola from below zprava from the right zleva from the left zprostředka from the middle zepředu from the front zezadu from the back odjinud from elsewhere z domova from home

sem (to) here tam (to) there nahoru up dolů down vpravo, doprava, napravo to the right vlevo, doleva, nalevo to the left doprostřed into the middle dopředu forwards dozadu backwards jinam (to) somewhere else domů home

tady here tam there nahoře up dole down vpravo, napravo on the right vlevo, nalevo on the left uprostřed in the middle vpředu in front vzadu in back jinde somewhere else doma at home

POZOR: It may help you to remember the prepositions of direction and location as acronyms. z, do, v = zdov z, na, na = znana od, k, u = odku

z+G

do + G

ve + L

ze školy

do školy

ve škole

z+G

na + A

na + L

z koncertu

na koncert

na koncertě

od + G

ke + D

u+G

od školy, od doktora

ke škole, k doktorovi

u školy, u doktora

nad, pod, před, za, mezi + A

nad, pod, před, za, mezi + I

po + L

po lese, po parku, po Evropě We usually use the prepositions z – do – v in connection with a closed or limited space, e.g. with continents, most countries, towns, villages, shops and buildings. We usually use the prepositions z – na – na in connection with an open or unlimited space and with surfaces, but also for events and activities, certain public institutions, islands and peninsulas (for a more detailed list of na-words, see p. 69). We usually use the prepositions od – k – u when we want to express a direction from one place or object to another (od – k), or when we are outside a place or object (u). That is why it’s natural to use these prepositions with people as well. The prepositions nad, pod, před, za and mezi are used: a) with the accusative after verbs expressing the direction of a motion, e.g. Dám obraz nad stůl. I‘ll put the picture on the table. b) with the instrumental after verbs expressing location, e.g. Obraz je nad stolem. The picture is above the table. The preposition po expresses both location and motion around this location, e.g.: Chodím po náměstí. I am walking around the square. Cestuju po Evropě. I am travelling around Europe. The prepositions z, v, k, od, nad, pod and před also have a longer form for easier pronunciation ze, ve, ke, ode, nade, pode and přede. Příloha • Česky krok za krokem 1

213


Time expressions Time expressions with prepositions: a) with the genitive od roku 2000 since the year 2000 do roku 2010 to the year 2010 b) with the accusative na rok for a year na dva/tři/čtyři roky for two/three/four years na pět, šest, sedm... for five/six/seven years... za rok in a year za dva/tři/čtyři roky in two/three/four years za pět, šest, sedm... in five/six/seven years... c) with the locative v roce 2000 in the year 2000 po roce 2000 after the year 2000 d) with the instrumental před rokem a year ago Time expressions without prepositions in the accusative: minulou/příští sobotu last/next Saturday minulý/příští víkend last/next weekend minulý/příští týden last/next week minulý/příští měsíc last/next month minulý/příští rok last/next year

Prepositions and cases preposition

case

bez, během, blízko, do, kolem, kromě, místo, od, podle, podél, u, uprostřed, vedle, z, za

genitive

k, kvůli, naproti, proti

dative

mezi, na, nad, o, pod, po, pro, před, přes, skrz, za

accusative

na, o, po, při, v

locative

mezi, nad, pod, před, s, za

instrumental

The prepositions z, v, k, od, nad, pod and před also have a longer form for easier pronunciation ze, ve, ke, ode, nade, pode and přede.

214 Příloha • Česky krok za krokem 1


The nominative (nominativ, první pád) The nominative is the basic form of declined words. It’s the form you’ll find in the dictionary. For that reason it’s sometimes also called the dictionary form. The nominative is used: a) to express the subject Student je ve škole. A student is at school. b) to express part of the sentence which agrees with the subject Tatínek je manažer. My Dad is a manager. Petr je Čech. Petr is Czech. Eva je Češka. Eva is Czech. c) to express the object of a physiological or psychological process Bolí mě hlava. My head hurts. Líbí se mi Praha. I like Prague. d) after the verb jmenovat se Naše učitelka se jmenuje Eva Hanušová. Our teacher’s name is Eva Hanušová. Její přítel se jmenuje Petr. Her boyfriend’s name is Petr. Jejich kamarádi se jmenují Tom a Marina. Their friends names are Tom and Marina. e) after the verb znamenat Co znamená pes? What does “dog” mean? The nominative sg. form is important for identifying a noun’s gender. For more information about determining gender by the nominative sg. ending, see p. 18.

Příloha • Česky krok za krokem 1

215


The genitive (genitiv, druhý pád) The 2nd case (the genitive) is used: a) with a possessive meaning to express ownership or authorship (the possessive genitive) To není můj slovník, to je slovník Evy. This is not my dictionary, it’s Eva’s dictionary. To je kniha Václava Havla. This is Václav Havel’s book. b) with a partitive meaning (the partitive genitive) after words expressing measurement or weight Potřebuju kilo mouky. I need a kilogram of flour. Mám jen metr látky. I have just a meter of fabric.

after words expressing specific and unspecific quantities Musím koupit láhev vína. I have to buy a bottle of wine. Dám si ještě trochu polévky. I’ll still have a little soup. Chtěl bych kousek dortu. I would like a piece of cake. after the numbers 5 and higher (only the genitive plural) Chtěla bych 5 rohlíků. I would like 5 rolls.

c) after certain verbs bát se: Bojím se toho psa, je zlý. I’m afraid of that dog, he’s mean. ptát se/zeptat se: Zeptám se kamaráda, jestli chce jít taky do kina. I’ll ask my friend if he also wants to go to the cinema. účastnit se/zúčastnit se: Chci se účastnit konference, zajímá mě to téma. I want to take part in the conference; I’m interested in the topic. všímat si/všimnout si: Promiňte, nevšiml jsem si problému v projektu. I apologise, I didn’t notice the problem in the project. d) after prepositions bez without: Piju kávu bez mléka. I take my coffee without milk. během during: Během léta jsem zhubl. I lost weight during the summer. blízko near: Bydlím blízko školy. I live near school. do to: Jdeš do práce? Are you going to work? kolem past: Jděte kolem supermarketu. Go past the supermarket. kromě except: Na party jsme byli všichni kromě kamarádky. We were all at the party except my friend. místo instead of: Půjdu do divadla místo sestry, je nemocná. I’ll go to the theatre instead of my sister; she’s ill. od from: Dostala jsem květiny od manžela. I got flowers from my husband. podle according to: Doplňte věty podle modelu. Complete the sentence according to the model. u at, on, by: Náš dům je u silnice. Our house is by the road. uprostřed in the middle of: Stůl je uprostřed obýváku. The table is in the middle of the living room. vedle next to: Chtěl bych sedět vedle bratra. I would like to sit next to my brother. z from, out of: Na víkend pojedeme pryč z města. On the weekend we’ll go out of the city. e) with the date Kolikátého je dneska?– 20. (read: dvacátého) května. What is the date today? The 20th of May.

216 Příloha • Česky krok za krokem 1


The dative (dativ, třetí pád) The dative is used: a) after certain verbs and adjectives být podobný to resemble, to be like: Náš syn je podobný dědečkovi. Our son resembles his grandfather. děkovat/poděkovat to thank: Musím poděkovat kolegovi za pomoc. I must thank my colleague for his help. gratulovat/pogratulovat to congratulate: Gratulovali jsme babičce k narozeninám. We congratulated our grandmother on her birthday. pomáhat/pomoct to help: Učitelka pomáhá studentce s úkolem. The teacher is helping the student with the exercise. rozumět/porozumět to understand: Už rozumím gramatice. I can already understand the grammar. smát se/zasmát se to laugh at: Smáli jsme se vtipu. We laughed at the joke. b) to show the indirect object after verbs with a direct object (in the accusative) dávat/dát to give: Chci dát synovi nějaký hezký dárek. I want to give my son a nice present. doporučovat/doporučit to recommend: Doktor doporučil pacientovi nový lék. The doctor recommended a new medicine for the patient. krást/ukrást to steal: Někdo ukradl sousedovi auto. Someone stole the car from our neighbor. kupovat/koupit to buy: Nevím, co koupit kamarádce. I don’t know what to buy my friend. posílat/poslat to send: Poslal jsem esemesku kamarádovi. I sent a text to my friend. psát/napsat to write: Napsala jsem e-mail kolegyni. I wrote an e-mail to my colleague. půjčovat/půjčit to lend: Půjčili jsme peníze kamarádce. I lent my friend money. říkat/říct to tell: Už jsem řekla manželovi tu novinku: budeme mít dítě! I already told my husband the news: we’re going to have a baby! telefonovat/zatelefonovat to phone: Zatelefonuju tu novinku mamince. I phoned my mother with the news. volat/zavolat to call: Zavolám to bratrovi. Zavolám to bratrovi. I’ll call my brother to tell him. vyřizovat/vyřídit to give a message: Můžete prosím vyřídit vzkaz kolegyni? Could you please give your colleague a message? vysvětlovat/vysvětlit to explain: Učitel vysvětluje problém studentovi. The teacher explains the problem to the student. c) after these prepositions díky thanks to: Udělal jsem zkoušku díky kamarádce, moc mi pomohla. I passed the test thanks to my friend; she helped me a lot. k to: Půjdeš k doktorovi? Will you go to the doctor? kvůli because of: Kvůli demonstraci jsem přišla pozdě do práce. I got to work late because of the demonstration. naproti opposite: Bydlím naproti poště. I live opposite the post office. proti against: Kdo je proti návrhu? Who’s against the proposal? d) in these object-centered expressions být ... let let to be ... years old: Evě je 25 let. Eva is 25 years old. být dobře, špatně to be well, ill: Sestře je špatně. Sestře je špatně. My sister does not feel well. být teplo, zima to be warm, cold: Bratrovi je zima. My brother is cold. hodit se to suit/to be convenient for: Manželovi se schůzka zítra v 15.30 nehodí. A meeting tomorrow at 3:30 p.m. is not convenient for my husband. chutnat to like the taste of: Manželce nechutná brokolice. My wife does not like broccoli. chybět to miss: Kolegovi tady chybí jídlo, na které je zvyklý. My colleague misses food here that he’s used to. líbit se to like, to be pleasing to: Mamince se tady líbí. My mum likes it here. slušet to suit/to look good: Kamarádce sluší červená barva. My friend looks good in red. vadit to bother: Kolegyni vadí, že se v restauraci kouří. It bothers my colleague that people are smoking in the restaurant.

Příloha • Česky krok za krokem 1

217


The accusative (akuzativ, čtvrtý pád) The accusative is used: a) to show the direct object after certain verbs dávat si/dát si to have/to take: Dám si kávu. I’ll have coffee. mít to have: Mám bratra a sestru. I have a brother and sister. chtít to want: Děkuju, nechci čaj. Thank you, I don’t want tea. mít rád to like: Mám rád čokoládu. I like chocolate. hledat to look for: Hledám pana Nováka. I’m looking for Mr. Novák. jíst/sníst to eat: Ty nejíš zeleninu? You don’t eat vegetables? kupovat/koupit to buy: Koupil jsi máslo? Did you buy butter? pít/vypít to drink: Jsem abstinent, nikdy nepiju alkohol. I’m a teetotaller; I never drink alcohol. potřebovat to need: Nepotřebuju svetr, je teplo. I don’t need a jumper, it’s warm. používat/použít to use: Často používám slovník. I often use a dictionary. studovat to study: Studuju češtinu. I’m studying Czech. vidět/uvidět to see: Vidíte ten dům? Do you see that house? pamatovat (si)/zapamatovat (si) to remember: Pamatuješ si číslo domu? Do you remember the number of the house? zapomínat/zapomenout to forget: Zapomněl jsem doma peněženku. I forgot my wallet at home. b) with the prepositions na, o and za after certain verbs být zvyklý na to be used to: Jsem zvyklá na děti. I’m used to children. čekat/počkat na to wait: Čekám před školou na dceru. I wait in front of the school for my daughter. dívat se/podívat se na to watch/to look at: Dívali jsme se na televizi. We watched television. mít chuť na to feel like having: Mám chuť na kávu. I feel like having a coffee. těšit se na to look forward to: Těším se na víkend. I’m looking forward to the weekend. zapomínat/zapomenout na to forget: Zapomněl jsem na nákup. I forgot about shopping. zlobit se/rozzlobit se na to get angry with: Zlobil jsem se na syna. I got angry with my son. bát se o to be worried about: Bojím se o přítelkyni. I’m worried about my girlfriend. prosit/poprosit o to ask for: Chtěla bych poprosit o vodu. I’d like to ask for some water. starat se/postarat se o to look after: Staráme se o babičku. We’re looking after our grandmother. zajímat se o to be interested in: Zajímáš se o politiku? Are you interested in politics? žádat/požádat o to apply for: Požádám o povolení k pobytu. I will apply for a residency permit. děkovat/poděkovat za to thank for: Děkuju za hezký večer. Thank you for a nice evening. utrácet/utratit za to spend on: Utratili jsme všechny peníze za oblečení. We spent all our money on clothes. c) after these prepositions mezi between: Obraz dáme mezi knihovnu a polici. We’ll put the picture in between the bookshelf and the shelf. na on, to, for: To je šampon na vlasy, nebo tělový šampon? Is this shampoo for hair or is it body gel? Večer půjdeme na koncert. This evening we’ll go to a concert. nad above: Obraz, který se nám líbí, dáme nad gauč. We’ll put the picture we like above the couch. pod under: Obraz, který se nám nelíbí, dáme pod gauč. We’ll put the picture we don’t like under the couch. pro for: Koupili jsme dárky pro dceru. I bought presents for my daughter. před in front of: Dáme auto před dům? Will we put the car in front of the house? v in/on: Ve středu nebudu v práci. I won’t be at work on Wednesday. za behind, for, in: Dáme auto za dům? Will we put the car behind the house? Koupila jsem vitamíny za 100 korun. I bought vitamins for 100 crowns. Přijdu za hodinu. I’ll come in an hour. The prepositions na and v/ve are also used with the locative, see p. 220. The prepositions nad, pod, před, za and mezi are also used with the instrumental, see p. 221. d) in these object-centered expressions Těší mě. Pleased to meet you. Adama bolí hlava. Adam has a headache. Evu baví tenis. Eva likes tennis. Janu zajímá historie. Jana is interested in history. e) in time expressions Každou středu chodím plavat. I go swimming every Wednesday. Příští sobotu půjdeme na oběd do restaurace. Next Saturday we’ll go to a restaurant for lunch. Minulý týden jsem byla nemocná. I was ill last week.

218 Příloha • Česky krok za krokem 1


The vocative (vokativ, pátý pád) The 5th case is used for addressing: a) first names See p. 159. b) surnames We usually say surnames together with the words pan, paní or slečna (the most common Czech surname Novák, Nováková is used as an example here.) pan Novák Mr. Novák – pane Nováku! (also pane Novák! in everyday spoken Czech) Mr. Novák! paní Nováková Mrs. Nováková – paní Nováková! Mrs. Nováková! slečna Nováková Miss Nováková– slečno Nováková! Miss Nováková! c) people whose names we don’t know pan Sir – pane! Sir! paní Madam – paní! Madam! slečna Miss – slečno! Miss! In this connection we often say Prosím vás, e.g. Prosím vás, pane...Excuse me, sir... d) titles pan doktor Doctor, Mr. Doctor– pane doktore! Doctor! pan inženýr Engineer, Mr. Engineer– pane inženýre! Engineer! pan magistr Master, Mr. Master – pane magistře! Master! pan profesor Professor, Mr. Professor – pane profesore! Professor! pan ředitel Director, Mr. Director – pane řediteli! Director! paní doktorka Doctor, Madam Doctor – paní doktorko! Doctor! paní inženýrka Engineer, Madam Engineer– paní inženýrko! Engineer! paní magistra Master, Madam Master – paní magistro! Master! paní profesorka Professor, Madam Professor – paní profesorko! Professor! paní ředitelka Director, Madam Director – paní ředitelko! Director! Note: We always use words pan or paní with titles. e) terms of endearment miláček darling– miláčku! darling! brouček baby – broučku! baby! kocourek big daddy – kocourku! big daddy! pusinka sweetheart – pusinko! sweetheart! kočička kitty – kočičko! kitty! kotě kitten – kotě! kitten! zlato honey – zlato! honey! f) insults vůl bull, ass – vole! ass! pitomec idiot – pitomče! idiot! blbec twit – blbče! twit! hajzl son of a bitch – hajzle! son of a bitch! slepice airhead – slepice! airhead! husa silly goose – huso! silly goose! kráva daft cow – krávo! daft cow! svině pig – svině! pig!

Příloha • Česky krok za krokem 1

219


The locative (lokál/lokativ, šestý pád) The locative is always used with a preposition. It is used: a) after certain verbs with the prepositions o and na bavit se/pobavit se o to talk about: Bavili jsme se o filmu, který jsme viděli včera. We were talking about the film we saw yesterday. číst (si)/přečíst (si) o to read about: Četl jsem o historii České republiky. Bylo to moc zajímavé. We were reading about the history of the Czech Repubilc. It was very interesting. mluvit o to talk/speak about: Mluvili jsme o kamarádovi, který měl nedávno svatbu. We were talking about a friend who recently got married. myslet si/pomyslet si o to think about/of: Co si myslíš o novém řediteli? What do you think about the new director? povídat (si)/popovídat (si) o to talk about: Povídali jsme si o škole. We were talking about school. psát o/napsat o to write about: Napsal jsem písničku o lásce. I wrote a song about love. říkat/říct o to tell about: Řekla jsem kolegovi o projektu. Byl překvapený, ještě o tom nevěděl. I told my colleague about the project. He was surprised, he didn’t know about it yet. slyšet o to hear about: Slyšel jsi o tom skandálu? Did you hear about that scandal? vyprávět o to tell/to talk about: Kamarádka mi vyprávěla o babičce. Měla zajímavý život. My friend was telling me about her grandmother. She had an interesting life. záležet na to depend on: Nevím, jestli půjdeme do kina. To záleží na manželovi, jestli bude mít čas. I don’t know if we’ll go to the cinema. It depends on my husband, if he has time. b) after these prepositions na on: Včera jsme byli na výletě. Yesterday we were on a trip. v in, at: Proč jsi včera nebyl ve škole? Why weren’t you at school yesterday? po around, after: Cestuju po Evropě. I am travelling around Europe. Po obědě ráda spím. I like to sleep after lunch. při while, during: Při práci rád poslouchám hudbu. I like to listen to music while I’m working. o about, at: O víkendu půjdeme na koncert. We’re going to a concert at the weekend.

220 Příloha • Česky krok za krokem 1


The instrumental (instrumentál, sedmý pád) The instrumental is used: a) to express something being used as a tool or going someplace by vehicle Píšu tužkou. I’m writing with a pencil. Zatloukám hřebík kladivem. I’m driving in the nail with a hammer. Pojedeme na výlet autem. We’ll go on a trip by car. b) to express motion through a certain place Musíme projít lesem. We have to go through the forest. c) to express a movement of the body Mává rukou. She is waving her hand. Kýve hlavou. He is nodding his head. c) after certain verbs zabývat se to deal with: Zabývám se literaturou. I deal with literature. stávat se/stát se to become: Stal jsem se doktorem. být + a profession to be + a profession: Chci být učitelkou. I want to be a teacher. With the expression to be + a profession it’s also possible to use the verb být + the 1st case (the nominative): Chci být učitelka, which is less formal. d) after certain verbs and adjectives with the preposition s/se: chodit s to go out with: Tom chodí s Marinou. Tom is going out with Marina. mít svatbu s to get married to: S manželem jsme měli svatbu v roce 1982. I got married to my husband in 1982. rozcházet se/rozejít se s to break up: Rozešla jsem se s přítelem. She broke up with her boyfriend. rozvádět se/rozvést se s to get divorced from: Rozvedl jsem se s manželkou. I got divorced from my wife. seznamovat se/seznámit se s to meet/to become acquainted with: Kde jsi se seznámil s přítelkyní? Where did you meet your girlfriend? scházet se/sejít se s to meet up with: Sešel jsme se s bratrem. I met up with my brother. souhlasit s to agree with: Souhlasím s tatínkem, že nesmíme moc utrácet. I agree with Dad that we can’t spend much. e) after these prepositions mezi between: Auto stojí mezi domem a garáží. The car is between the house and the garage. nad above: Obraz je nad gaučem. The picture is above the couch. pod under: Obraz, který se nám nelíbí, je pod gaučem. The picture we don’t like is under the couch. před in front of, before: Auto stojí před domem. The car is in front of the house. Přišla jsem před hodinou. I arrived an hour ago. s with: Byla jsem v kině s kamarádkou. I was at the cinema with my friend. za behind: Auto stojí za domem. The car is behind the house. The prepositions nad, pod, před, za and mezi are also used with the accusative, see p. 218.

Příloha • Česky krok za krokem 1

221


Counting in Czech In Czech an object being counted is in the following form: 1 (jeden, jedna, jedno) + the nominative singular, e.g.: jeden obchod, jedna škola, jedno kino 2 (dva, dvě, dvě), 3, 4 + the nominative plural, e.g: dva obchody, dvě školy, dvě kina 5, 6, 7 and higher + the genitive plural, e.g.: pět obchodů, pět škol, pět kin The numerals also decline, e.g.: Hledám jednoho doktora. Hledám jednu školu. Jdu do dvou obchodů. etc.

If you are ordering food in a restaurant or buying food in a shop, you can use the words jednou once, dvakrát two times, třikrát three times...+ the accusative singular or plural. For example: Dám si jednou kávu. I’ll have one coffee. Dáme si dvakrát čaj. We’ll have two cups of tea. Dáme si třikrát hranolky. We’ll have three orders of fries.

Declension of personal pronouns case

type of form example of context

1. nominative 2. genitive

3. dative

4. accusative

6. locative

7. instrumental

short forms Ptá se... forms after prepositions Je u... Jde do/od/ode short forms Telefonuje… forms after prepositions Jde k/ke… short forms Hledá... forms after prepositions Čeká na… forms after prepositions Mluví o… To je v/ve/na... short forms Zabývá se… forms after prepositions Mluví s/se... Sejdeme se před/přede...

ty

on, ono

ona

my

vy

oni

ho

nás

vás

jich

tebe

něho/něj

nás

vás

nich

mi/mně

ti

mu

nám

vám

jim

mně

tobě

němu

nám

vám

nim

ho

ji

nás

vás

je

tebe

něho/něj

ni

nás

vás

mně

tobě

něm

nás

vás

nich

mnou

tebou

jím

námi

vámi

jimi

mnou

tebou

ním

námi

vámi

nimi

The plural forms ony, ony, ona are declined like oni.

Declension of the personal reflexive pronoun se The reflexive pronoun is declined when the subject of a sentence is the same as the object, e.g.: Myju se. I wash (myself). ---

1. nominative 2. genitive

3. dative

4. accusative

6. locative 7. instrumental

222 Příloha • Česky krok za krokem 1

short forms Ptá se... forms after prepositions Je u... Jde od... short forms Telefonuju… forms after prepositions Jde k/ke… short forms Hledá... forms after prepositions Dívá se na… forms after prepositions Mluví o… Má na... Zabývá se… forms after prepositions Mluví se...

sebe sebe si sobě se sebe sobě sebou sebou


The possessive pronoun svůj The pronoun svůj, which is declined like můj, is used in standard Czech for things or people that are possessed by the person who is the sentence’s subject, e.g. Hledám svého kamaráda. I am looking for my friend. In everyday spoken Czech svůj is typically not used and you can say e. g.: Hledám mýho kamaráda.

Interrogative pronouns 1. nominative 2. genitive 3. dative 4. accusative 6. locative 7. instrumental

kdo koho komu koho kom kým

co čeho čemu co čem čím

někdo někoho někomu někoho někom někým

něco něčeho něčemu něco něčem něčím

nikdo nikoho nikomu nikoho nikom nikým

nic (!) ničeho ničemu nic (!) ničem ničím

Indefinite pronouns 1. nominative 2. genitive 3. dative 4. accusative 6. locative 7. instrumental

Negative pronouns 1. nominative 2. genitive 3. dative 4. accusative 6. locative 7. instrumental

Příloha • Česky krok za krokem 1

223


Answer key Lekce 1 10/3 1. autobus 2. taxi/taxík 3. tramvaj 4. auto 5. hotel 6. supermarket 7. kino 8. restaurace 9. škola 10. infocentrum 11/1 Jsem z Austrálie. Jsem student. 11/2 1. Těší mě. 2. Austrálie. 3. student. 4. Na shledanou. 12/6 neformální 12/7 A5, B4, C2, D1, E3 12/9 1. Dobrý den. – Ahoj./Čau. 2. Odkud jste? – Odkud jsi? 3. Co děláte? – Co děláš? 4. Děkuju./Děkuji. – Díky./Dík. 5. Promiňte. – Promiň. 6. Mějte se hezky. – Měj se hezky. 7. Vy taky. – Ty taky.8. Na shledanou. – Ahoj./Čau. 13/14 1. jsi – ty 2. jste – vy 3. je – on/ona/to 4. jsou – oni 5. jsem – já 6. jsme – my 14/3 1. Těší mě 2. nerozumím 3. A vy 4. jsem 5. doktor 6. doktorka 7. jsem 14/4 Německa, doktorka, Polska, doktor 14/7 Tadeusz, Maike, Tadeusz 15/1 0 – nula, 1 – jedna, 2 – dva, 3 – tři, 4 – čtyři, 5 – pět, 6 – šest, 7 – sedm, 8 – osm, 9 – devět, 10 – deset 15/tabulka mít: mám, máš, má, máme, máte, mají; nemít: nemám, nemáš, nemá, nemáme, nemáte, nemají 15/4 1. máš 2. máme 3. mám 4. máte 5. má 6. má 7. mají 8. máte

Lekce 2 17/2 1. nádraží 2. divadlo 3. náměstí 4. kino 5. hotel 6. zastávka, stanice 7. restaurace 8. škola 9. supermarket 10. letiště 11. nemocnice 12. obchod 17/4 hotel, restaurace, kino, divadlo 17/5 1. hotel 2. hotel 3. restaurace 4. restaurace 5. kino nebo divadlo 6. kino 18/6 1. NE 2. ANO 3. NE 4. ANO 5. NE 6. NE 18/7 1. nový moderní 2. nová moderní 3. nové moderní 4. nový moderní 5. nové moderní 6. nové moderní 7. nové moderní 8. nové moderní 9. nový moderní 10. nová moderní 11. nová moderní 12. nová moderní1. rovně 2. doprava 3. doleva 4. nahoru 5. dolů 6. zpátky 19/10 1. auto 2. autobus 3. metro 4. kolo 5. vlak 6. taxi, taxík 7. tramvaj 8. pěšky 19/11 1B, 2C, 3G, 4A, 5D, 6F, 7E, 8H 19/12 1E, 2A, 3D, 4C, 5B 19/13 1. kino 2. parkoviště 3. restauraci 20/3 1. je vlevo 2. je nahoře 3. je dole 4. je vpravo 5. je vlevo 6. je nahoře 20/4 1. hotel, 2. Hotel 22/3 1. NE 2. ANO 3. ANO 4. NE 5. NE 6. ANO 7. NE 8. NE 9. NE 10. NE 22/4 1C, 2G, 3D, 4F, 5A, 6B, 7H, 8E 22/5 1 :-) 2 :-) 3 :-( 4 :-( 5 :-) 6 :-) 7 :-) 8 :-) 9 :-( 10 :-) 11 :-( 12 :-( 22/6 Thomas Brown, Seifertova 26, 130 00 Praha 3, Česká republika 23/tabulka1 – jedna, 2 – dva, 3 – tři, 4 – čtyři, 5 – pět, 6 – šest, 7 – sedm, 8 – osm, 9 – devět, 10 – deset, 11 – jedenáct, 12 – dvanáct, 13 – třináct, 14 – čtrnáct, 15 – patnáct, 16 – šestnáct, 17 – sedmnáct, 18 – osmnáct, 19 – devatenáct, 20 – dvacet, 30 – třicet, 40 – čtyřicet, 50 – padesát, 60 – šedesát, 70 – sedmdesát, 80 – osmdesát, 90 – devadesát, 100 – sto, 200 – dvě stě, 300 – tři sta, 400 – čtyři sta, 500 – pět set, 600 – šest set, 700 – sedm set, 800 – osm set, 900 – devět set, 1000 – tisíc 23/5 1. 13, 2. 20, 3. 900, 4. 50, 5. 400, 6. 60, 7. 18, 8. 700 23/6 1. 608 241 516, 2. 602 753 419, 3. 723 632 951, 4. 777 331 218

Lekce 3 25/2 1. polévka 2. polévka 3. losos 4. knedlíky 5. kuře 6. hovězí maso 7. palačinky 8. zmrzlina 25/3 Hlavní jídla, Dezerty, Saláty, Nealkoholické nápoje, Alkoholické nápoje 25/4/Část B Kolik stojí jídlo a pití? Ptejte se a reagujte podle modelu. Například: Kolik stojí bramborová polévka?

Jídelní lístek

Polévky pečené kuře a americké brambory česneková polévka bramborová polévka

28,– . . . . . . .,–

smažený kapr, bramborový salát

. . . . . . .,–

89,–

Dezerty

Hlavní jídla vepřové maso, dušené zelí, knedlíky

smažený sýr a brambory

89,–

98,–

grilovaný losos, hranolky

142,–

hovězí maso a dušená rýže

. . . . . . .,–

vanilková zmrzlina s ovocem palačinky se šlehačkou

..........................................

zeleninový salát

46,–

okurkový salát 29,– ..........................................

. . . . . . .,–

50,–

káva 28,čaj (černý, zelený, ovocný)

. . . . . . .,–

Cola, Sprite, Fanta 28,–

hovězí maso, svíčková omáčka, knedlíky 106,–

pomerančový džus

guláš a knedlíky

voda (perlivá, neperlivá) 10,–

78,–

35,–

..........................................

světlé pivo 30,– černé pivo

. . . . . . .,–

červené víno, 0, 2 l 45,– bílé víno, 0, 2 l

224 Příloha • Česky krok za krokem 1

47,–


26/6 1. Ten, dobrý 2. Ta, dobrá 3. To, dobré 4. To, dobré 5. Ta, dobrá 6. To, dobré 7. Ten, dobrý 8. Ta, dobrá 9. Ta, dobrá 10. To, dobré 26/8 dobrý, dobré, výborná, dobré 27/2 1. ANO 2. NE 3. NE 4. ANO 27/3 1. pivo 2. džus 3. brambory 4. sýr 5. maso 6. pivo 7. dohromady 8. 400 27/5 1Č, 2Č, 3H, 4H, 5Č, 6H 28/10 1. bramborovou polévku 2. smaženého kapra 3. Perlivá voda 4. Svíčková omáčka 5. Dušená rýže 6. Colu, Fantu 7. grilovaného lososa 8. vanilkovou zmrzlinu 29/11 1. nejím 2. nechci 3. Mám ráda 29/13 1. oni 2. ty 3. vy 4. on/ona/to 5. vy 6. já 7. on/ona/to 8. my 29/14 chtít: chci, chceš, chce, chceme, chcete, chtějí; jíst: jím, jíš, jí, jíme, jíte, jí/jedí; mít rád: mám rád/ ráda, máš rád/ráda, má rád/ráda, máme rádi, máte rádi, mají rádi 30/1 1D, 2A, 3C, 4B 30/2 1a, 2b, 3b, 4a 30/3 1. Děkuju, dobře. A co vy? 2. Ano, děkuju. 3. Ne, děkuju. 4. na shledanou 30/4 1. Dobře. 2. Ano. 3. Promiňte, kde je tady toaleta? Odskočím si. 4. Jeho sestra. 31/7 1B, 2E, 3A, 4F, 5C, 6D

Lekce 4 33/2 1. tatínek 2. maminka 3. sestra 4. bratr 5. přítel 33/4 1. učitelka, 24 let 2. Josef Hanuš, 55 let, automechanik 3. Irena Hanušová, 50 let, nepracuje / je v domácnosti 4. Alena, 26 let, doktorka 5. David, 22 let, student 6. Petr, 25 let, student 34/5 1D, 2G, 3F, 4H, 5B, 6E, 7C, 8A 34/6 Michal+Alena, Josef+Irena; Josef+David; Irena+Alena; Petr+Eva 34/7 mu, jí, mu, jí, mu 34/8 1. Můj 2. Moje 3. Můj 4. Moje 5. Můj 6. Můj já: můj, moje 34/9 1. vaše, moje 2. váš, můj 3. váš, můj 4. vaše, moje 5. vaše, moje 6. váš, můj 35/11 1. jeho 2. její 3. jeho 4. její 5. jeho 6. jejich 7. její 8. jeho 35/12 1. Jak se jmenuješ? 2. Jmenuju se Filip Dvořák. 3. Moje maminka se jmenuje Alice Dvořáková. 4. Můj tatínek se jmenuje Jiří Dvořák. 5. Můj mladší bratr se jmenuje Vojtěch Dvořák. 6. Moje starší sestra se jmenuje Klára. Je vdaná a nejmenuje se už Dvořáková. Teď se jmenuje Novotná. 36/1 1E, 2B, 3D, 4J, 5C, 6A, 7H, 8G, 9I, 10F 36/2 1. Hans 2. Irma 3. Johanna 4. Klaus 5. Mia 6. Gustav 7. Evžen 8. Marie 9. Monika 10. Lukáš 11. Jonáš 36/4 1. syn 2. švagr 3. synovec 4. matka 5. švagrová 6. tchyně 7. otec 8. bratr 9. tchán 10. matka 11. švagrová 12. tchyně

37/1 1. pes 2. přítel 3. auto

38/9 1. drahé auto 2. mladý muž 3. smutný student 4. levná káva 5. malá žena 6. špatný učitel 7. malé pivo 8. hodný pes 38/10 1. špatná 2. hezký 3. zlý 4. mladý 5. malá 6. hezká 7. drahé 8. veselá 9. nová 10. bohatý 11. vysoký 12. hodná 38/11 1. hodného syna 2. nemocnou sestru 3. veselou kamarádku 4. vysokého bratra 5. mladou dceru 6. starého tatínka 7. hezkou kamarádku 8. mladého dědečka 38/12 1. manžela 2. vnuka 3. sestru 4. tchána 5. dceru 6. babičku 7. dědečka 8. syna 38/13 1. synovce 2. strýce 3. bratrance 4. tchyni 5. přítelkyni 6. sestřenici 7. zetě 39/1 1000 – tisíc, 2000 – dva tisíce, 3000 – tři tisíce, 4000 – čtyři tisíce, 5000 – pět tisíc, 6000 – šest tisíc, 7000 – sedm tisíc, 8000 – osm tisíc, 9000 – devět tisíc, 10 000 – deset tisíc 39/3 1. 200, 2. 9000, 3. 15, 4. 300, 5. 60, 6. 4000, 7. 70, 8. 800, 9. 2000 39/5 1. 385, 2. 815, 3. 490, 4. 5019, 5. 7512, 6. 1265, 7. 6750, 8. 2127, 9. 617 39/6/Část B Ptejte se, kolik to stojí a jaká je sleva. Například: Kolik stojí kopírka? Jaká je sleva?

1

3

2

-30 % 2 700,–

4

-11 % 11 990,–

-12 % 14 990,–

6 5

-55% 255,– 7

Lekce 5 41/1 1. ANO 2. NE 3. NE 4. NE 41/2 1. Ahoj 2. mobil 3. 9.55, 4. 10, 5. 10. 15, 6. kávu 41/3 1. Je šest. 2. Je sedm dvacet osm. 3. Je deset deset. 4. Je sedm. 5. Je patnáct padesát pět. 6. Je pět čtyřicet os m. 42/4 1B, 2A, 3D, 4C, 5E, 6F, 7G 42/6 1. 19.00, 2. 9.30, 3. 15.45, 4. 10.30, 5. 12.15, 6. 20.50, 7. 23.00, 8. 20.10 42/10 1. tenis, 2. večer, 3. 6, 4. 5.30, 5. taky 43/1 Ve všední den: 6, 2, 5, 4, 1, 3 O víkendu: 5, 1, 4, 6, 2, 3 43/3 1C, 2J, 3A, 4H, 5L, 6D, 7E, 8F, 9I, 10B, 11G, 12K 44/5 1. ráda 2. rád 3. rádi 4. ráda 5. rádi 6. rád 7. ráda 8. rád 9. rád 10. rádi44/8 1. Mám rád/a 2. Rád/a 3. Mám rád/a 4. Rád/a 5. Rád/a 6. Mám rád/a 7. Mám rád/a 8. Rád/a 9. Rád/a 10. Mám rád/a 45/1 1c, 2b 45/3 1. Ve všední den v deset, o víkendu ve dvanáct. 2. V šest. 3. Eva. 4. Dopoledne, odpoledne a někdy i večer. 5. Ve škole. 6. Petr. 7. Eva. 8. Petr. 9. Eva. 10. Eva v devět, Petr v sedm. 45/5 1. Petr 2. Eva 3. Eva 4. Petr 5. Eva 6. Petr 7. Eva 8. Petr 9. Oba 10. Oba 46/2 1b, 2b, 3a, 4a, 5b 46/3 1. se učit 2. psát test 3. uklízet 4. nakupovat 5. návštěvu 44/tabulka chtít: chci, chceš, chce, chceme, chcete, chtějí; muset: musím, musíš, musí, musíme, musíte, musí; moct: můžu (mohu), můžeš, může, můžeme, můžete, můžou (mohou); umět: umím, umíš, umí, umíme, umíte, umí (umějí) 47/7 1. NE 2. NE 3. ANO 4. NE 5. ANO 47/8 1B, 2F, 3E, 4C, 5A, 6D 47/10 autopůjčovna: 6–20, banka: 9–18, pošta: 17.00; 8–12 Příloha • Česky krok za krokem 1

225


Lekce 6 49/2 Marina psala SMS číslo 2, Tom psal SMS číslo 3 49/3 1. Petr 2. Eva 3. Petr, Tom, Marina 4. Petr 5. Eva 6. Petr 7. Tom 8. Marina 50/4 1. vstával 2. odpočíval 3. uklízel 4. nakupoval 5. vařil 6. telefonoval 7. pracoval 8. snídal 9. obědval 10. večeřel 11. musel 12. poslouchal 13. plaval 14. učil se 15. díval se 50/5 1. poslouchala 2. pracovali 3. obědval 4. odpočívala 5. hledali 6. uklízeli 7. tancovali 8. nakupoval 9. se učila 10. se díval 50/6 1. byl, byla 2. měl, měla 3. chtěl, chtěla 4. četl, četla 5. jedl, jedla 6. šel, šla 7. pil, pila 8. psal, psala 9. spal, spala 10. nemohl, nemohla 50/7 1. já 2. my 3. ona 4. ty 5. vy 6. on 7. ty 8. já 9. my 10. oni 11. ona 12. oni 51/10 1. jsi dělal 2. byl jsi 3. byl jsem 4. jsem byl 5. učil jsem se 6. jsem se učil 7. pracoval jsem 8. pracoval jsem 9. Hrál jsem 10. jsem hrál 11. jsem spal 12. Spal jsem 51/11 1. jsem byl 2. jsem pracoval 3. jsem bydlel 4. jsem byla 5. jste byli 6. jsem studovala 7. jsme vařili 8. jsem spal 9. jsi četl 10. jsme se dívali 51/13 1. Díval ses na televizi? 2. Cos dělal o víkendu? 3. Viděla jsi ten nový film? 4. Četl jsi tu novou knihu? 52/1 1. NE 2. ANO 3. NE 4. ANO 52/2 1. v klubu 2. v hotelu 3. v divadle 4. ve škole 5. v obchodě 6. v kině 7. v hospodě 52/3 1. v kanceláři 2. v restauraci 3. v práci 4. v nemocnici 5. na stanici 6. v galerii 7. na parkovišti 53/5 Protože je nemocná. 53/6 1a, 2c, 3c 53/7 1. na 2. – 3. v 4. na 5. u 6. v 53/8 1C, 2D, 3B, 4F, 5A, 6G, 7E 53/9 1. v 2. v 3. na 4. v 5. v 6. na 7. v 8. u 9. na 10. v 11. v 12. ve 13. v 14. v 15. u 16. v 17. u 18. na 19. v 20. v 54/1 5, 1, 3, 6, 2, 4 54/3 1. Včera jsem pracoval na počítači. 2. Minulý týden jsem nebyl v práci. 3. Nejdřív jsme šli na oběd. 4. Potom jsme hráli tenis. 5. Nakonec jsme se dívali na televizi. 55/1 1. Božena Němcová 2. Bedřich Smetana 3. Emil Zátopek 4. Otto Wichterle 5. Václav Havel 55/2 1. česká, Češka 2. české 3. český 4. Čeština 5. české 6. česky 55/3 1b, 2a, 3a, 4a, 5b, 6a, 7c, 8c, 9c 55/4 1. Víte/Víš 2. Umíte/Umíš 3. Umíte/Umíš 4. Umíte/Umíš 5. Znáte/Znáš 6. Víte/Víš 7. Znáte/Znáš 8. Víte/Víš

Lekce 7 57/3 1. Petr. Protože tam nejsou auta a lidi, ale jenom lesy, voda a ticho. 2. Eva. Protože všechno je blízko (práce, škola, doktor, obchody, kino, divadlo...). 57/4 1B, 2D, 3E, 4C, 5F, 6A, 7G 57/5 Petr – 2, Eva – 6, Oba – 5 58/6 1B, 2F, 3K, 4D, 5H, 6C, 7I, 8J, 9A, 10L, 11G, 12E 58/8 1. Hledá/Potřebuje byt pro dceru. 2. Ano. 3. Její syn. 4. 3+1. 5. Ne přesně, syn říkal asi tři miliony. 59/1 1. postel 2. koberec 3. židle 4. myčka 5. obraz 6. sporák 7. kuchyňská linka 8. sprcha 9. lednička 10. vana 11. stůl 12. zrcadlo 13. lampa 14. křeslo 15. skříň 16. pohovka/sedačka/gauč 59/3 1. žlutá 2. fialová 3. šedá 4. tmavomodrá 5. světlemodrá 6. hnědá 7. růžová 8. bílá 9. zelená 10. červená 11. oranžová 12. černá 60/7 1b, 2b, 3b, 4a 60/8 sporák, lednička, židle, nábytek, kuchyňská linka, sedačka, postel, skříň, křeslo, stůl 60/10 1. ledničku 2. skříň 3. stůl 4. sedačku 5. křeslo 6. křeslo 7. židle 8. židle 9. musíme 10. peníze 60/11 1. Protože sehnali levný byt. 2. Postel a skříň. 3. Do kuchyně dvě židle, do obýváku sedačku a dvě křesla. 4. Krásné velké křeslo. 5. Ano. 6. Dvě židle. 7. Hezké židle. Ano. 8. Protože už nemají peníze. 60/12 1. balkony 2. obrazy 3. ledničky 4. lampy 5. sporáky 6. byty 7. koupelny 8. křesla 9. zrcadla 10. zahrady 11. skříně 12. garáže 13. židle 14. koberce 15. pokoje 61/13 1. zelené sedačky 2. červené lampy 3. velké vany 4. stará křesla 5. bílé myčky 6. krásná zrcadla 7. nové stoly 8. hezké židle 9. modré koberce 61/15 1. dvě křesla 2. dvě lampy 3. dva obrazy 4. dvě zrcadla 5. dvě ledničky 6. dva stoly 7. dvě židle 8. dva koberce 9. dvě sedačky 10. dvě skříně 11. dvě myčky 12. dva sporáky 62/3 1. Od 22. do 23. 3. 2. Dvoulůžkové. 3. Ano. 4. 350 korun za osobu a noc. 5. Ano. 62/4 1. pokoje 2. dokdy 3. dvoulůžkové 4. volno 5. 350 6. Ano, je. 7. www.vysokahora.cz 8. těšíme se 62/5 1B, 2C, 3A, 4D 62/6 1B, 2C, 3F, 4A, 5D, 6E 62/7 1. na jaře 2. v létě 3. na podzim 4. v zimě 63/9 1. druhého šestý/června dva tisíce šest 2. čtrnáctého první/ledna devatenáct set devadesát osm 3. osmnáctého osmý/ srpna devatenáct set padesát devět 4. dvacátého osmého druhý/února dva tisíce deset 5. prvního čtvrtý/dubna devatenáct set sedmdesát tři 6. devátého pátý/května dva tisíce jedenáct

Lekce 8 65/2 1a, 2b, 3a, 4c 65/3 1. unavený 2. doma 3. do kina 4. na výlet 5. Na výlet 6. taky 65/4 1E, 2B, 3C, 4A, 5D 65/tabulka budu, budeš, bude, budeme, budete, budou; půjdu, půjdeš, půjde, půjdeme, půjdete, půjdou; pojedu, pojedeš, pojede, pojedeme, pojedete, pojedou; poletím, poletíš, poletí, poletíme, poletíte, poletí; koupím, koupíš, koupí, koupíme, koupíte, koupí 66/5 1. bude 2. budu 3. budeme 4. nebudou 5. bude 6. Budeš 7. Budete 8. Budeš 9. Budete 66/6 1. budeme vstávat 2. budu psát 3. bude lyžovat 4. budou uklízet 5. budu spát 6. budeš pracovat 7. budete nakupovat 8. se bude učit 9. se budeme dívat 66/7 1. Evžen bude doma a bude vařit. 2. Jana bude v práci a bude učit. 3. Anna bude v restauraci a bude pít kávu. 4. Jakub bude v obchodě a bude nakupovat. 5. Josef bude ve škole a bude se učit / studovat. 6. Patricie bude v klubu a bude tancovat. 66/8 1. Půjdeš 2. půjdu 3. Pojedete 4. pojedeme 5. půjde 6. půjde 7. pojedou 8. půjdou 66/9 1. budu vstávat 2. půjdu 3. pojedu 4. budu 5. budu odpočívat 6. budu pracovat 7. pojedu 8. budu 67/1 1. ANO 2. NE 3. NE 4. NE 5. ANO 6. NE 7. NE 67/3 1B, 2G, 3D, 4C, 5A, 6E, 7H, 8F 67/4 do: restaurace, klubu; na: letiště, konferenci, oběd, ambasádu, návštěvu, Floridu, výlet, večeři; k/ke: doktorovi, kolegovi 68/5 1. na 2. na 3. na, do 4. do, na 5. na, do 6. k 7. do, na 8. na, do 9. do, na 10. ke 11. na, do 12. do, na 68/6 1. hokej 2. nákup 3. konferenci 4. koncert 5. chatu 6. tenis 7. fotbal 8. mítink 9. poštu 10. schůzku 11. cestu 12. dovolenou 69/7 1. na ambasádu 2. na dovolenou 3. na tenis, hokej, fotbal 4. na horu, hory 5. na chatu 6. na internet 7. na koncert 8. na konferenci 9. na lekci 10. na letiště 11. na mítink (schůzi) 12. na nádraží 13. na nákup 14. na návštěvu 15. na policii 16. na poštu 17. na procházku 18. na rande 19. na schůzku 20. na služební cestu 21. na snídani/oběd/večeři 22. na stanici 23. na toaletu, záchod 24. na výlet 25. na výstavu 26. na zahradu 70/13 Můj život bude úplně jiný. Budu mít velkou vilu v Praze 6, velkou zahradu a bazén. Samozřejmě budu mít taky luxusní auto a řidiče. Nebudu pracovat a celý den budu odpočívat, jenom dvakrát za týden budu hrát squash a každý den ráno budu plavat v bazénu. Už sám nebudu vařit, protože budu mít kuchaře, který mi bude vařit nejlepší a nejdražší speciality. Určitě sám nebudu uklízet, budu na to mít firmu. Budu nakupovat jenom v luxusních obchodech. Budu hodně cestovat. V létě pojedu na Havaj, kde budu mít luxusní dům. Budu tam mít taky jachtu. Nebudu ale egoista, budu dávat peníze na charitu. A pořád budu studovat češtinu, protože je to zajímavý jazyk. 70/14 1. Bude mít velkou vilu v Praze 6, velkou zahradu a bazén. 2. Bude mít luxusní auto. Ne, nebude sám řídit, bude

226 Příloha • Česky krok za krokem 1


mít řidiče. 3. Ne, nebude. Celý den bude odpočívat. 4. Ano. Dvakrát za týden bude hrát squash a každý den ráno bude plavat v bazénu. 5. Ne, nebude. Bude mít kuchaře, který mu bude vařit nejlepší a nejdražší speciality. 6. Bude nakupovat jenom v luxusních obchodech. 7. Pojede na Havaj. 8. Ano, bude dávat peníze na charitu. 9. Ano, bude studovat češtinu. 71/4 1. Markéta 2. Richard 3. Ivan 4. Monika 5. Oldřich 71/5 1. Ivan 2. Monika 3. Markéta 4. Oldřich 5. Monika 6. Markéta 7. Ivan 8. Oldřich 9. Richard 10. Richard

Lekce 9 73/1 1A, 2C, 3F, 4H, 5I, 6K, 7J, 8B, 9D, 10E, 11G, 12L 73/4 hlava, prsty, kolena, hlava, prsty, nohy, pusa, nos 74/1 Sejdou se ve čtvrtek ve tři hodiny v centru. Věra je vysoká, má brýle a krátké tmavé vlasy. 74/2 1. tři 2. v centru 3. malá 4. vlasy 5. vysoká 6. tmavé 74/3 neříkáme: 1. malé, velké 2. kudrnaté, vysoké, štíhlé, tlusté 3. starou, krátkou, tmavou 74/4 1D, 2E, 3A, 4B, 5C 75/1 1. M, 2. M, 3. S, 4. S, 5. S 75/2 1. NE 2. ANO 3. NE 4. NE 5. NE 75/3 1. Ano 2. hlava 3. 37,5 4. špatně 5. třikrát 6. čaj 7. vodu 75/4 1F, 2E, 3A, 4B, 5D, 6C 75/6 1. tě 2. ho 3. nás 4. ji 5. vás 6. je 7. vám 8. jí 9. jim 10. ti 11. mu 12. nám 76/7 1. Bolí mě zub. 2. Bolí mě břicho. 3. Bolí mě hlava. 4. Bolí mě záda. 5. Bolí mě oči. 6. Bolí mě v krku. 76/9 1B, 2I, 3K, 4E, 5A, 6H, 7C, 8L, 9F, 10J, 11G, 12D 76/11 1. Bolelo 2. Bolela 3. Bolely 4. Bolelo 5. Bolely 6. Bolelo 7. Bolela 8. Bolelo 77/13 1. M, 2. J, 3. L, 4. J, 5. L, 6. M, 7. L, 8. J, 9. L, 10. L 77/14 1. břicho 2. 39,2 3. sanitku 4. nahoře 5. dole 6. bude mít narozeniny 7. v krku 8. na antibiotika 9. jednou za osm hodin 78/15 1. Maminku 2. Babičku 3. Dceru 4. Kamarádku 5. Kočku 6. Bratra 7. Syna 8. Tatínka 9. Dědečka 10. Psa 78/16 1b, 2a, 3c, 4b, 5b, 6b 78/18 1. V pátek. 2. V pátek. 3. MUDr. Emil Holubec. 4. Ne. 5. Ne. 6. Ne. 79/3 1. vitamin C 2. krém na opalování 3. oční kapky 4. náplast 5. sirup na kašel 6. obvaz 79/5 1. Sirup na kašel, oční kapky. 2. 145 korun. 3. Kartou. 79/6 1. sirup 2. oční kapky 3. dvakrát 4. 145 5. kartou 79/tabulka pro vnuka, za 67 korun, na kašel 79/7 1. na 2. za 3. za 4. pro 5. na 6. Na, Na

Lekce 10 81/2 1. ANO 2. NE 3. NE 4. NE 5. NE 6. NE 7. ANO 8. ANO 82/4 1. blízko 2. uprostřed 3. kolem 4. vedle 5. blízko 6. vedle 7. u 8. u 9. kolem 82/5 1. parku 2. divadla 3. banky 4. kina 5. hotelu 6. metra 7. klubu 8. kavárny 82/6 1. restaurace 2. nemocnice 3. kanceláře 4. práce 5. lékaře 6. zubaře 7. letiště 8. parkoviště 83/3 1. Krásná. 2. Protože chodila do práce, na angličtinu a k doktorovi na rehabilitaci. 3. Na svatební cestu na Havaj. 83/4 do, do, do, na, do, do, na, na, do, na, na, na, do, na, na 84/5 1. do 2. do 3. na 4. na 5. do 6. do 7. do 8. na 9. na 10. do 11. na 12. do 13. na 14. na 15. na 84/7 1. do, na 2. do, na 3. k 4. do 5. na 6. na 7. k, na 8. na, na 9. na 10. k 11. na 12. na, k 13. na 14. do, na 15. na, do 16. na, do 84/9 1. z 2. ze 3. z 4. z 5. z 6. z 7. z 8. z 9. ze 10. z 84/11 1. od 2. ze 3. od 4. z 5. od 85/13 1. do lékárny, v lékárně 2. k doktorovi, u doktora 3. od doktora, do školy, ve škole 4. ze školy, do supermarketu, v supermarketu 5. ze supermarketu, do knihkupectví, v knihkupectví 6. z knihkupectví, do trafiky, v trafice 7. z trafiky, do kina, v kině 8. z kina, do restaurace, v restauraci 9. z restaurace 85/14 A. V kině. B. V lékárně. C. U doktora/zubaře. D. V lékárně. E. U doktora/ zubaře. F. U doktora/zubaře. G. Ve škole. H. V supermarketu. I. V restauraci. J. V restauraci. K. U doktora/zubaře. 85/16 1C, 2G, 3A, 4B, 5F, 6H, 7D, 8E 86/1 b 86/2 1. NE 2. NE 3. ANO 4. ANO 5. ANO 6. NE 7. NE 8. NE 86/3 1H, 2B, 3C, 4F, 5A, 6D, 7E, 8G 87/6 1. musíte jít 2. musíte jet 3. zpátky 4. rovně 5. nahoru 6. dolů 7. Zahněte doleva 8. Zahněte doprava 87/8 1. Protože Marina špatně rozuměla, kdy autobus přijede. 2. Ve 20.30 / v 8.30 večer. 3. Marina. 4. Protože spala a telefon neslyšela.

Lekce 11 89/4 1. V Itálii. U kolegyně Vereny ve Vieste v jižní Itálii. 2. Ne, mluví anglicky. 3. Chodí k moři, opalují se a plavou. 4. Protože je horko a všechny obchody jsou zavřené. 5. Na večeři do restaurace a na procházky do města nebo na pláž. 6. Na ostrov San Domino. 7. Pompeje. 8. Na koncert. 9. Protože jim ujel autobus na letiště a skoro jim uletělo letadlo. Na letišti v Itálii zjistili, že se ztratil Marinin kufr. 10. Dobře. 90/7 1. jdeme 2. jdu 3. chodím 4. jezdíme 5. jedu 6. jdu 7. jezdím 8. jezdíš 9. chodím 10. jezdím 11. jezdím 12. létám 13. jdu 14. jde 15. jezdím 90/8 1. Do fitness centra / do fitka. Do divadla. 2. Do supermarketu. Na hory. 90/9 1. jdeme 2. chodíme 3. Jdeme 4. jezdíš 5. jedu 91/14 1. Alena 2. Karel 3. Alena 4. Šimon 5. Karel 6. Šimon 92/1 1. v metru 2. na letišti 3. v tramvaji 4. na nádraží 92/2 1. 12.25 2. nevíte 3. pět 4. 9.15 5. deset 6. céčko 7. Muzeum 8. tam 9. 220 10. tři 92/3 1. přijít 2. odejít 3. přijet 4. odjet 5. přiletět 6. odletět 92/4 1. přijdeš 2. Přijdu 3. přijdeš 4 Odešel. 93/6 1C, 2D, 3F, 4E, 5A, 6B, 7H, 8G 93/7 1. výstup 2. přestup 3. východ 4. podchod 5. čekárna 6. ztráty a nálezy 7. úschovna zavazadel 8. pokladna 94/8 1. vyjel 2. vyjel 3. sjel 4. projel 5. přejel 6. vjel 7. sjeli 8. rozjeli 9. vyjel 11. vjel 13. zajel 95/2 1. jízdenka 2. průvodce 3. letenka 4. řidičský průkaz / řidičák 5. nabíječka 6. průvodce, průvodkyně 7. pas, vízum 8. kufr (taška), batoh 95/6 1c, 2a, 3c, 4c, 5a, 6a 95/7 1. přestoupit 2. odjel 3. zpoždění 4. ujel 5. pojede 6. nástupiště 7. do úschovny

Lekce 12 97/3 1a, 2c, 3c 97/4 1. Vánoce 2. Velikonoce 3. Silvestr 97/5 1. Vánoce 2. Vánoce 3. Silvestr 4. Silvestr 5. Nový rok 6. Velikonoce 7. Silvestr 8. Velikonoce 98/7 A. Silvestr B. narozeniny C. Vánoce D. svatba E. pohřeb F. Velikonoce 98/8 1D, 2C, 3E, 4A, 5B, 6F 98/9 Tom, Petr 98/10 Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milý Tome, hodně štěstí, zdraví. 99/3 1. NE 2. ANO 3. ANO 4. NE 99/4 1. Napsal 2. Upekli 3. Umyli 4. Vyluxovali 5. Vyprali 6. Nakoupili 100/6 1. uklidit 2. napsat 3. umýt 4. vyluxovat 5. vyprat 6. uvařit 7. utřít 8. koupit 9. nakoupit 101/7 1. vymaloval byt 2. upekla pizzu 3. vytřela podlahu 4. uvařil večeři 5. zalila kytky 6. umyl okno 7. umyla nádobí 8. napsal dobře test 9. vyprala prádlo 10. napsal dopis 11. zametl podlahu 12. uklidila byt 101/8 1. Daniela 2. Michal 3. František 4. Radka 5. Simona 6. Jáchym Příloha • Česky krok za krokem 1

227


7. Andrea 8. Josef 9. David 10. Evžen 102/1 1B, 2C, 3D, 4F, 5A, 6E 102/3 1. Jakub 2. Markéta 3. Markéta 4. František 5. Dáša, 6. Jakub 102/5 sloveso být: budu doma, budu v práci, budu unavený; imperfektivní slovesa: budu se dívat na pohádky, budeme lyžovat, budeme hrát karty, nebudu se koukat na televizi, nebudu uklízet, nebudu kupovat dárky, budeme vyrábět dárky, budeme zpívat koledy, budeme krájet jablka, budeme lít olovo, budeme se dívat na pohádky, budeme večeřet nebudu jíst cukroví, slovesa pohybu: pojedu na návštěvu, pojedu na hory, pojedeme na dovolenou, půjdeme do kostela, půjdeme na procházku, přijedu domů, půjdu spát; perfektivní slovesa: uklidím dům, nakoupím dárky, upeču vánočku, dám si rybí polévku, dám si řízek, sníme kapra, rozdáme dárky, dáme tam jídlo, uvařím rybí polévku, podíváme se na dárky, dám si kapra 103/7 1. uděláme 2. vymalujeme 3. umyjeme 4. vytřeme 5. vyluxujeme 6. uklidíme 103/8 1. umyju 2. koupím 3. napíšu 4. uvařím 5. opravím 6. vyperu 7. dám si 8. uklidím 9. naučím se 10. upeču

Lekce 13 105/1 1C, 2D, 3A, 4B 105/4 1. NE 2. ANO 3. NE 4. NE 5. ANO 6. ANO 7. ANO 8. NE 106/6 1B, 2D, 3A, 4G, 5F, 6E, 7C 106/7 1. ty 2. já 3. on 4. ty 5. ona 6. oni 7. vy 8. já 9. oni 10. já 11. ty 12. my 13. ty 14. my 15. oni 16. vy 107/3 1F, 2E, 3B, 4C, 5H, 6G, 7D, 8A 108/7 3-2-5-1-4 108/8 1. NE 2. NE 3. ANO 4. ANO 5. ANO 6. NE 7. NE 8. ANO 108/9 1. nejela by vlakem 2. zeptala by se, jestli vlak jede do Prahy 3. nehledala by cestu tak dlouho 4. opravily by ho samy 5. nemohla by zavolat do Prahy 6. nemohl by přijet pro Margot a Lauru 7. neplánoval by rande s Margot 109/5 A4, B2, C5, D1, E3 109/7 1D, 2E, 3A, 4C, 5B 110/tabulka měl/měla bych, měl/měla bys, měl/měla by, měli bychom, měli byste, měli by 110/10 1F, 2E, 3I, 4J, 5A, 6C, 7D, 8K, 9B, 10H, 11G, 12L 111/2 1. šikovný, milý, zdvořilý 2. protivný 111/4 1E, 2A, 3C, 4B, 5D, 6F 111/5 1. zodpovědný 2. nervózní 3. statečný 4. inteligentní 5. smutný 6. líný 7. hubený 8. protivný 9. ambiciózní 10. vulgární 11. stupidní 12. přísný 13. kvalitní 14. šikovný 15. elegantní 111/6 1. zvědavý 2. pracovitý 3. zdvořilý 4. líný 5. zapomnětlivý 6. hodný 7. sobecký 8. upřímný 111/7 Eva: Alena; celý život; hodná. Paní Hanušová: Kamila; skoro 27 let; chytrá, energická, statečná. Pan Hanuš: Milan; 50 let; šikovný, pracovitý, hodný.

Lekce 14 113/1 1. Ano. 2. Deštník a svetr. 113/2 1. deštník 2. hezky 3. večer 4. deštník 5. rýmu 6. svetr 113/3 2. Je slunečno. 3. Je bouřka. 4. Prší. 5. Je zataženo. 6. Je zima. 7. Je teplo. 114/7 1c, 2b, 3c, 4b, 5a 114/8 1B, 2C, 3A 115/2 1. Oleg spí dlouho. 2. Linda jezdí rychle. 3. Roman vypadá smutně. 4. Simona jí hodně. 5. Julie vypadá unaveně. 115/3 1. Jak, 2. Jaký, 3. Jaké, 4. Jak, 5. Jakou, 6. Jak, 7. Jak, 8. Jaký, 9. Jaká, 10. Jaký 115/4 1. levné – levně 2. mladý – mladě 3. dlouho – dlouhá 4. dobré – dobře 5. unaveně – unavený/unavená 6. hlasitá – hlasitě 7. teplo – teplý 8. krásné – krásně 9. český – česky 116/6 1. anglicky 2. blízko 3. levně 4. francouzsky 5. daleko 6. divně 7. dlouho 8. česky 9. hlasitě 10. horko 11. krásně 12. draho 116/8 1. dobře 2. plavat 3. do školy 4. docela dobře 5. píše test 117/2 1. ztloustla 2. štíhlejší a vyšší 3. menší a větší 4. nejkrásnější 117/3 1. ztloustla 2. nejsem 3. oči 4. nos 5. vypadáš 6. holka 117/4 1. nejveselejší 2. starší 3. tlustší 4. nejmladší 5. hodnější 6. nejsmutnější 7. nejhubenější 8. bohatší 117/5 1. menší 2. nejvyšší 3. delší 4. nejlepší 5. větší 6. horší 118/6 1. vyšší 2. hubenější 3. kreativnější 4. pomalejší 5. zodpovědnější 6. pečlivější 118/10 1. vyšší 2. kratší 3. lepší 4. delší 5. chytřejší 6. hezčí 7. dražší 8. horší 118/11 1. nejdelší 2. nejkratší 3. Nejvyšší 4. Nejdelší 5. Nejkratší 6. Nejdelší 7. Nejčastější 8. Nejčastější 9. Nejčastější 119/13 1. poštovní schránka 2. šála 3. bunda 4. spínací špendlík 5. motorka 119/14 1b, 2a, 3c, 4c 119/15 1. 90 Kč. 2. 240 Kč. 3. Děti do 6 let. 4. Senioři nad 65 let. 5. Nad 20 návštěvníků. 6. Ano. 7. Denně 9.00–17.00. 8. V 16.30.

Lekce 15 121/1 Jana posílá e-mail. Martin píše SMS. Arnošt někomu telefonuje. Nikola píše dopis. 121/3 1. NE 2. ANO 3. ANO 4. NE 5. NE 6. ANO 121/4 Dialog 1: To nic. Dialog 2: Tak já zavolám později. Dialog 3: Dobře, budeme tam asi za pět minut. Dialog 4: A můžu jí nechat vzkaz? Dialog 5: Ale já budu ve škole. Zavolám ti večer, ano? Dialog 6: Dobře, ve 12.30 tam bude žlutá Škoda Superb. 122/5 1. Ahoj, přijdu dneska domů později, máme schůzi. Ještě ti zavolám. 2. Dobrý den, bohužel musím zrušit lekci. Těším se na příště. 3. Čau, nechceš jít dneska večer do kina? 4. Omlouvám se, ale nemůžu ráno přijít do práce. Jdu k doktorovi. 5. Mám 15 minut zpoždění, jsem na cestě. Až přijdu, tak tě prozvoním. 6. Miláčku, promiň, včera jsem to tak nemyslel. Omlouvám se. Moc tě miluju. 122/6 Ahoj, dáváš, Dík 122/8 Formální e-mail začíná: Vážená paní + příjmení, Milý pane + příjmení, Vážený pane + příjmení, Milá paní + příjmení, Formální e-mail končí: Mějte se hezky. Přeju (Přeji) hezký den, S pozdravem + jméno a příjmení Neformální e-mail začíná: Ahoj + jméno, Čau + jméno, Zdravím + jméno Neformální e-mail končí: Posílám pusu, Měj se hezky, Zdravím + jméno 123/2 1. Zdeňka 2. Jiří 3. Miloš 4. Zdeňka 5. Miloš 6. Jiří 123/3 1C, 2H, 3E, 4G, 5D, 6A, 7B, 8F 124/8 1. otevírat 2. klikat 3. smazat 4. vygooglovat 5. naskenovat 6. tisknout 7. ukládat 8. zavřít 125/3 1c, 2b, 3b 125/4 1. tablet 2. čtečku 3. mobil 4. drahé 5. drahé 126/7 David volá/telefonuje Miladě. Milada volá/telefonuje Davidovi. Alena volá/telefonuje Ireně. Irena volá/telefonuje Aleně. Michal volá/telefonuje Petrovi. Petr volá/telefonuje Michalovi. Josef volá/telefonuje Evě. Eva volá/telefonuje Josefovi.

228 Příloha • Česky krok za krokem 1


126/8/Část B Co dají Eva, její sestra Alena, její bratr David a Alenin manžel Michal mamince, tatínkovi, babičce a Petrovi? Ptejte se a reagujte podle modelu. Například: Co dá Eva mamince? maminka

tatínek

Eva David

babička

obraz

myš a klávesnice

parfém

kvalitní víno

filmy na DVD

Alena Michal

Petr

lampa kufr nové křeslo

127/2 1a, 2b, 3b, 4a, 5b, 6b, 7a, 8b, 9b 127/3 1. v pátek 2. narozeniny 3. angličtiny 4. vařit 5. práci 6. na chatě 7. kousek 8. nádraží 9. přijedu 127/4 1. Díky 2. k 3. Kvůli 4. k 5. proti 6. k 7. ke 8. Díky 9. k 10. kvůli

Lekce 16 129/1 1c, 2b, 3e, 4a, 5d 130/5 1. oblek 2. košili 3. boty 4. kabát 5. sukni 6. top 7. boty 8. mikinu 9. tričko 10. šortky/kraťasy 11. tenisky 12. brýle 130/6 1b, 2c, 3a 130/7 1. Dan 2. Ivo 3. Martin 130/8 pravda: 3, 5, 6, 7, 9 131/10 1b, 2a, 3c 132/1 1. dobře 2. 50 3. nesluší 4. modré 5. horko 132/2 1. Neruším? 2. nemocná 3. nakupovat 4. maminku 5. 50 6. velikost 7. modré 8. na kávu 132/3 1. 23 2. horko 3. zelenina 4. špatně 5. matematika 6. špatné počasí 7. černá 8. zelená 133/4 1C, 2E, 3G, 4F, 5H, 6B, 7D, 8A 133/5 1. Je mi zima. 2. Je mi špatně. 3. Chutná mi zelený čaj. 4. Chybí mi moje oblíbené jídlo. 5. Vadí mi hluk. 6. Jde mi čeština. 7. Líbí se mi modrá barva. 8. Sluší mi zelená barva. 133/10 1a, 2b, 3a, 4b, 5a, 6a, 7b 134/2 1. tě, mi 2. vás, mi 3. ho 4. ji 5. ti, mi 6. vám 7. nám, ho 8. ho 9. je 10. jí 134/3 1. Ty knedlíky nám nechutnaly. 2. Svlékněte se. Bolí vás to tady? 3. Tady jsi! Celý den tě hledám. 4. Myslím, že ta modrá barva ti nesluší. 5. Sestra má narozeniny. Už jste jí dali dárky? 6. Proč je tady ten telefon? Nikdy jsme ho nepotřebovali. 7. Syn je ještě malý. Je mu jenom 6 let. 8. Opravdu tě miluju. 9. Bratr má rád kvalitní sýr. Dáme mu ho k narozeninám. 10. Kamarádi žijí v Itálii. Chybí jim tam český chleba. 11. Líbí se ti tady v České republice? 12. Telefonoval jsem ti asi třikrát. 13. Hledali jsme vás všude. 14. Ptal jsem se tě na to už dvakrát. 135/4a 1. mě 2. tebe 3. něho 4. ní 5. vás 6. nich 7. nás 8. něho 135/4b 1. tebe 2. ně 3. tebe 4. vás, mě 5. vás 6. ni 7. něho 8. vás 135/4c 1. nám 2. ní 3. nim 4. ní 5. němu 6. němu 7. tobě, mně 8. tobě 135/4d 1. nich 2. vás 3. něm 4. nás 5. něm 6. mně 7. ní 8. nich 135/5 1. němu 2. tobě 3. vás 4. tobě 5. mně 6. ním 7. ně 8. něm 9. mnou 10. vám 135/6 Jana říká: ji, mě, mě, mě, mě, ji, je. Viktor říká: ji, mě, ji, ji, ni, ní, mě, ho, ho, ho.

Lekce 17 137/2 1. Protože všude je zmatek a nemůže nic najít. 2. Nejdřív hledá klíč od auta. Potom hledá brýle. 137/3 1. klíč 2. dvakrát 3. brýle 138/6 1. gaučem 2. sporákem 3. sedačkou 4. lampou 5. židlí 6. ledničkou 7. křeslem 8. myčkou 9. oknem 138/9 1. obraz 2. kufr, kytka 3. kufr 4. boty 5. klíče 6. hodiny 7. mobil 8. lampa, knihy, notebook/ laptop, kočka 9. brýle 10. svetr 11. kočka 12. myš 139/11 1E, 2A, 3C, 4D, 5K, 6G, 7H, 8B, 9J, 10I, 11F 139/12 mezi křeslo a komodu, mezi křeslem a komodou, pod postel, pod postelí, nad psací stůl, nad psacím stolem, před vanu, před vanou, za skříň, za skříní, nad gauč 139/13 1. nad ledničku – nad ledničkou 2. před okno – před oknem 3. za křeslo – za křeslem 4. nad stůl – nad stolem 5. pod gauč – pod gaučem 6. před knihovnu – před knihovnou 7. pod židli – pod židlí 8. za skříň – za skříní 140/1 1. malíř 2. topenář 3. zedník 4. elektrikář 5. švadlena 6. automechanik 7. zámečník 8. truhlář 9. stěhovák 10. instalatér 140/3 instalatér, truhlář, elektrikář, malíř, topenář 140/4 na záchodě neteče voda; v kuchyni nesvítí světlo; v dětském pokoji netopí topení; v ložnici se musí udělat skříň na míru; obývák potřebuje vymalovat; na zahradě se musí opravit stará zeď 140/5 1D, 2C, 3H, 4G, 5B, 6A, 7F, 8E 141/6 1. kdo, co 2. koho čeho 3. komu, čemu 4, koho, co 5. --- 6. kom, čem 7. kým, čím 141/7 1. Komu 2. Koho 3. Kdo 4. kom 5. kým 6. čeho 7. Čemu 8. čím 9. čem 10. Co 141/8 1. Na koho? 2. Komu? 3. Na co? 4. O čem? 5. U koho? 6. Komu? 7. Bez čeho? 8. O kom? 9. S kým? 10. Vedle čeho? 141/tabulka někdo – někoho – někomu – někoho – někom – někým; něco – něčeho – něčemu – něco – něčem – něčím; nikdo – nikoho – nikomu – nikoho – nikom – nikým; nic – ničeho – ničemu – nic – ničem – ničím 141/9 1. Nebyl jsem s nikým v restauraci. 2. Nepíšu nikomu e-mail. 3. Neznám nikoho zajímavého. 4. Nemluvili jsme o nikom. 5. Nebydlím u nikoho. 6. Nekupuju nic pro maminku. 7. Nejsem spokojený s ničím. 8. Nečetl jsem knihu o ničem zajímavém. 9. Kamarádi se ničemu nesmáli. 10. Neviděla jsem nikoho slavného. 11. Nedám si nic dobrého. 12. To není nic zajímavého. 142/10 1. Marketingového manažera. Protože si přečetl inzerát v novinách. 2. Mysleli si, že hodinový manžel je něco jako gigolo nebo prostitut. 3. Opravu vzácné staré komody. 4. Ženy, starší lidé, různé firmy a podnikatelé a manželé, kteří nemají čas nebo něco neumí. 5. 250 Kč za hodinu. 6. Folkovou hudbu a rybaření. 142/12 1. který 2. které 3. který 4. které 5. které 6. který 7. které 8. které 143/1 1. těžké 2. na masáž 3. ke kadeřníkovi 4. na pumpu pro benzín 143/2 1. autoservis 2. opravna obuvi 3. švadlena 4. benzínová pumpa 5. kosmetika 6. kadeřnice, kadeřník 7. oční optika 8. čistírna 9. masáž 10. pedikúra 143/3 1. do 2. na 3. ke 4. k 5. ke 6. do 7. na 8. na 9. do 10. do 143/4 1. ke kadeřnici 2. na masáž 3. do opravny obuvi 4. do optiky 5. do čistírny 6. do autoservisu 7. na kosmetiku 8. na benzínovou pumpu 143/5 1. objednat 2. v 15.30 3. jenom 4. potřeboval bych 5. termín 6. v 7.30 143/6 1Z, 2P, 3Z, 4Z, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P, 10Z

Příloha • Česky krok za krokem 1

229


Lekce 18 145/1 1. miminko, mimino 2. dítě 3. dospívající, teenager [čtěte: týnejdžr] 4. dospělý, dospělá 5. senior, seniorka 146/2 1. Protože jsou v nich jenom skandály a aféry. 2. Na detektivky a akční filmy. 3. Protože mají hypotéku. 4. Kadeřník Lukáš. 5. V kině. 6. Chce vědět, s kým chodí jeho oblíbená herečka. 146/3 1. skandály 2. akční filmy 3. levné 4. kadeřník 5. herečka 146/4 1D, 2C, 3B, 4E, 5F, 6A 147/6 1. Minulý týden jsem se pohádal s kolegyní. 2. Včera jsem se seznámil s naší učitelkou. 3. Lucie se rozešla s Michalem. 4. Pavel se rozvedl s Irenou. 5. Proč jste se pohádali? 147/7 1D, 2B, 3C, 4A, 5E 147/8 1C, 2A, 3F, 4I, 5D, 6H, 7E, 8B, 9G 147/11 Tobias: s manželkou Helenou; v knihovně; v roce 2012. Vanessa: se svou nejlepší kamarádkou Keiko; ve škole; v první třídě. Linda: se svým přítelem Andrejem; ve Francii; před rokem. 148/16 4-8-2-5-7-1-3-6 148/17 1. kým 2. kým 3. Koho 4. čem 5. Kdo 6. Kdy/Kde 7. Koho 8. Co 9. Kam 10. V kolik (hodin)/Proč 148/18 Venku od rána silně pršelo. Dita říkala, že dvě hodiny chodila venku a že když se vrátila a objevila mrtvého Martina, hned zavolala policii. Přesto ale měla perfektní make-up, krásný účes a na sobě čisté bílé džíny. Proto Holmík věděl, že nemluvila pravdu. 149/1 1. 30 let. 2. Protože jeho rodiče měli po roce 1968 politické problémy. 3. Nová práce, nový jazyk. 4. Cestovat. 5. Je těhotná. / Bude mít miminko. 149/2 1. nechce 2. po roce 1968 3. nebyl spokojený 4. nemohl říkat 5. od roku 1984 6. našel 7. malou 8. za rok 151/9 1. Byla doma. V sobotu večer se dívala na film. 2. O Mozartovi. 3. O Miloši Formanovi. 4. Formanův životopis. 151/10 1. 18. února 1932. 2. V roce 1968. 3. Černý Petr, Lásky jedné plavovlásky, Hoří, má panenko. 4. Přelet nad kukaččím hnízdem, Vlasy, Amadeus. 5. Třikrát. Čtyři děti. 151/12 1D, 2A, 3F, 4I, 5J, 6C, 7B, 8H, 9G, 10E

Lekce 19 153/1 1P, 2P, 3P, 4E, 5E, 6E 153/3 1. NE 2. ANO 3. NE 4. ANO 5. ANO 6. NE 154/6 1. poslouchejte/poslouchej; poslouchej 2. spěte/spi; spi 3. přečtěte/přečti; přečtěte/ přečti 4. vypijte/vypij; vypij 5. uvařte/uvař; uvař 6. udělejte/udělej; udělejte 7. zavolejte/zavolej; zavolejte/zavolej 8. pozdravujte/pozdravuj; pozdravuj 156/3 1. ANO 2. NE 3. ANO 4. ANO 5. NE 156/4 1D, 2F, 3I, 4G, 5A, 6B, 7E, 8C, 9J, 10H 157/6 1. nečetla večer dlouho 2. šla brzy spát 3. mu zavolala 4. se nebál 5. si nedělal starosti 6. si to užil 7. se měl hezky 8. pozdravoval kolegy 157/7 1. Sestra mě prosí, abych vzal/a její dceru na dovolenou. 2. Číšník mi doporučuje, abych si dal/a dražší víno. 3. Maminka mi říká, abych moc neutrácel/a. 4. Doktorka mi radí, abych bral/a nový lék. 5. Babička mě prosí, abych zítra přišel/přišla. 6. Kolega mě žádá, abych nemluvil/a tak hlasitě. 7. Učitelka mi říká, abych psal/a domácí úkoly. 8. Ředitel chce, abych přišel/přišla v sobotu do práce. 157/8 1. Musíš jíst ovoce a zeleninu, abys byl/a zdravý/zdravá. 2. Musíš chodit večer na procházku, abys dobře spal/a. 3. Musíš sportovat, abys nebyl/a tlustý/tlustá. 4. Musíš se učit česky, abys rozuměl/a, mluvil/a a psal/a. 5. Musíš cestovat, abys poznal/a jiné země. 158/10 1. O jógu a indickou filozofii. 2. Aby nejezdila, protože je to moc nebezpečné. 3. Hodná a pracovitá. 4. Protože má ve škole nové kamarády. 5. Kvůli nové práci. 6. Aby chodil na lekce častěji. 159/3 1. kočičko 2. broučku 3. Péťo 4. Lucinko 5. Marečku 6. Petře 7. Lucie 8. Marku 9. Evo 10. maminko 159/4 1. Tome 2. Lukáši 3. Honzo 4. Marino 5. Lucie 6. Marion 7. pane Hanuši 8. paní Hanušová 9. slečno Hanušová 159/6 1 :-) 2 :-( 3 :-( 4 :-( 5 :-) 6 :-( 7 :-( 8 :-) 9 :-( 10 :-) 11 :-( 12 :-) 13 :-) 14 :-) 15 :-( 16 :-) 17 :-( 18 :-( 19 :-( 20 :-)

Lekce 20 161/3 1. Podnikatel Jan Paukert. 2. Každý je jiný. 161/4 1. narozeniny 2. Silvestr 3. v cukrárně 4. Nejprodávanější 5. jaký chce 161/7 1. 20, 2. 30, 3. 20, 4. 15, 5. láhev 162/8 1. kilo 2. decilitr, deci 3. litr 4. metr 5. dekagram, deko 162/9, 10 Dialog 1: deci, v restauraci. Dialog 2: centimetry, u holiče. Dialog 3: kilometry, na silnici. Dialog 4: litry, u pumpy. Dialog 5: deka, v supermarketu. Dialog 6: metry, v obchodě s látkami 162/11 1. kila 2. litry 3. metry 4. deci 5. deci 6. deci 7. deka 8. deci 162/12 Jahodové knedlíky s tvarohem. 163/14 1. tvaroh 2. vajíčka 3. cukr 4. chleba 5. šlehačka 6. olej 7. houska 8. máslo 9. mouka 10. jahody 11. čokoláda 12. cibule 163/15 Tvaroh, mouku, máslo, vajíčka, cukr, šlehačku a jahody. 163/16 1. překvapení 2. na internetu 3. jednoduché 4. jahody 5. vařím 6. díky 164/17 2. lžička 3. hrnek 4. láhev 5. sklenice/sklenička 6. kelímek 7. plechovka 8. kousek

164/18 1. lžíce 2. lžička 3. hrnek 4. láhev 5. sklenice/sklenička 6. kelímek 7. plechovka 8. kousek

164/19 4-5-3-1-2 164/21 kyselého zelí, litru, šlehačky; šlehačky, kila, čočky, majonézy, jogurtu, soli, majonézy 165/4 1. Evina 2. Evin 3. Evino 4. Evin 5. Evina 6. Evino 7. Petrův 8. Petrova 9. Petrovo 10. Petrovo 11. Petrova 12. Petrův 166/2 1. vepřová pečeně 2. mrkev, mrkvička 3. svíčková 4. brusinky 166/3 O víkendu jí všechno/nezdravě. 166/4 1. ANO 2. NE 3. ANO 4. ANO 5. NE 6. NE 166/6 knedlík, rohlík, pivo, chlebíček, limonáda, vajíčko, mrkvička, sklenička 167/7 1. vod 2. rohlíků 3. másel 4. sýrů 5. paprik 6. vod 7. šlehaček 8. banánů 9. zmrzlin 167/8 1. Deník Bridget Jonesové. 2. Ženy. 3. Ne, stojí stamiliony. 4. Ne, i v USA a na celém světě. 5. Levná a tučná jídla a pivo. 6. Protože váha má velký vliv na lidské zdraví i psychickou pohodu. 7. 80 % z nich váží za 2 roky stejně jako předtím a někdy i víc. 8. Ano. Změna životního stylu.

Lekce 21 169/2 1. králík 2. kráva 3. had 4. prase 5. pavouk 6. ryba, rybička 7. kůň 8. papoušek 9. želva 10. morče 11. opice 12. křeček 169/4 králík – králíček, pavouk – pavouček; pes – pejsek; želva – želvička; opice – opička; kůň – koníček; ryba – rybička; morče – morčátko; kráva – kravička; kočka – kočička; prase – prasátko 170/7 1. Protože letos jeho firma stagnuje a dovolená je drahá. 2. Želvu, psa, kočku, papouška a křečka. 3. Protože jela na dovolenou na Kanáry. 170/8 1. NE 2. ANO 3. ANO 4. NE 5. ANO 6. NE 7. NE 8. NE 171/1 králíci, psi, želvy, rybičky, kočky, prasata 171/2 Tom: psa, kočku. Marina: králíka, želvu, prase. Oba: rybičky. 171/3 1T, 2T, 3M, 4T, 5T, 6M, 7M, 8M, 9M 171/4 1B, 2E, 3F, 4A, 5G, 6H, 7C, 8D 172/6 1. ANO 2. NE 3. ANO 4. NE 5. NE 6. NE 7. NE 8. NE 172/7 1. Hady. 2. Hadi. 3. Psi. 4. Chtěla by mít dva psy. 5. Dva křečky. 6. Křečci. 7. Pavouky. 8. Říká, že pavouci jsou strašní a Ondra je ještě horší. 172/8 1. pavouky 2. králíky 3. křečky 4. psy 5. papoušky 6. ptáky 173/3 1. U Trojského zámku 2. Ano, adresa je www.zoopraha.cz. 3. 200 korun. 4. Děti, důchodci a studenti. 5. 600 korun. 6. Autobusem. 7. Od devíti do devatenácti hodin. 8. V lednu, v únoru,

230 Příloha • Česky krok za krokem 1


v listopadu a v prosinci. 173/4 1B, 2D, 3E, 4J, 5G, 6L, 7H, 8K, 9A, 10F, 11I, 12C 174/5 1. ANO 2. ANO 3. NE 4. ANO 5. ANO 174/7 1. V údolí nedaleko Vltavy. 2. 58 hektarů. 3. 5000 kusů zvířat. 4. Víc než milion lidí. 5. Přišla velká povodeň, která zničila velkou část areálu. 6. Rozsáhlá rekonstrukce a modernizace. 7. Koně Převalského a gaviála indického. 8. Expozici ptáků. 9. Bohatý chovatel papoušků. 10. Každý, kdo chce. 174/8 1B, 2C, 3A, 4F, 5E, 6D 174/9 1. Milan 2. Jarmila 3. Jarmila 4. Milan; Jarmila chodí ráda do ZOO kvůli gorilám, Milan tam chodí, protože se tam moc líbí jeho dětem. 175/3 1. Nejmenší – 5 – 2; 2. Nejjedovatější – 180; 3. Nejdelší – 9; 4. Největší – 500 – 3,5; 5. Nejstarší – 1918 – 152 175/4 1D, 2C, 3B, 4F, 5A, 6E

Lekce 22 177/4 1B, 2L, 3D, 4G, 5F, 6J, 7K, 8E, 9A, 10H, 11C, 12I 178/9 1. Ne. 2. Zaměstnavatel je dítě. Zaměstnanec je rodič (maminka nebo tatínek). 178/10 1. Každý den. 2. Nemá žádné, jen někdy přijde externista. 3. Uklízí, vaří, obléká, pere, komunikuje, motivuje, hledá klíče. 4. Společná procházka nebo nákup. 5. Nikdy. 6. Neumí mluvit, křičí, schovává vaše věci a zkracuje vám pauzu na oběd. 7. Na inteligenci a slovní zásobu. 8. Ne. 9. Ne. 10. Žádné. 179/1 1C, 2H, 3A, 4B, 5F, 6D, 7I, 8G, 9E, 10J 179/2 1C, 2B, 3A, 4B a C, 5 B, 6 A, 7 C, 8B 180/3 1C, 2E, 3F, 4B, 5D, 6I, 7G, 8H, 9J, 10A 180/4 1. Kontakt 2. Vzdělání 3. Zaměstnání, praxe 4. Stáže, školení 5. Cizí jazyky 6. Práce s počítačem 7. Řidičský průkaz 8. Zájmy 181/2 1. vadilo 2. vadilo 3. nevadilo 4. vadilo 181/4 1. NE 2. NE 3. NE 4. ANO 5. NE 181/5 1. Vystudoval jsem 2. na plný úvazek 3. Abych řekl pravdu, 4. pozitivní vlastnosti 5. negativní vlastnosti 6. zapomnětlivý 7. vydělávat míň 8. nastoupit 182/6 1B, 2A, 3F, 4C, 5D, 6E 182/8 1. Na pohovor bych neměl/a přijít pozdě. 2. Při pohovoru bych neměl/a kouřit nebo žvýkat žvýkačku. 3. Neměl/a bych tvrdit, že umím výborně jazyky nebo na počítači, když to není pravda. 4. Měl/a bych si předem zjistit, jaký plat je na téhle pozici obvyklý. 5. Měl/a bych si vzít oblečení, ve kterém vypadám nejlíp. 6. Neměl/a bych mluvit vulgárně. 7. Měl/a bych si zjistit co nejvíc o firmě, kde chci pracovat. 8. Z pohovoru bych neměl/a odejít dřív proto, i když mám další schůzku. 182/10 1. pomaleji – nejpomaleji 2. lépe/líp – nejlépe/nejlíp 3. častěji – nejčastěji 4. rychleji – nejrychleji 5. dříve/dřív – nejdříve/nejdřív 6. hůře/hůř – nejhůře/nejhůř 183/1 1b, 2c, 3c, 4a, 5a, 6c

Lekce 23 185/2 1a, 2c, 3b, 4b, 5a, 6b 185/3 1. V roce 2005. 2. 10. 3. Ne, 9 mužů a 1 žena. 4. Hrdina divadelních her. 5. Nejhorší Čech. 185/5 2-5-1-3-4. 1. 1937 2. 1918 3. slavný 4. univerzitu 5. hrad 6. 2011 7. 1989 8. 1993 9. knihy 10. Učitel 186/6 1E, 2F, 3D, 4B, 5C, 6A 186/8 1. Tomáš Garrigue Masaryk 2. Jan Žižka 3. Václav Havel 4. Jan Ámos Komenský; Protože psal knihy o výchově a vzdělání. 5. Karel IV. 186/9 1. Tomáš Garrigue Masaryk 2. Jan Ámos Komenský 3. Jan Žižka 4. Karel IV. 5. Václav Havel 187/11 1b, 2b, 3a, 4a, 5b, 6b, 7b, 8a, 9b, 10a, 11b, 12b 187/12 1. Kdy; 1967. 2. Proč; Protože kvůli škole neměl čas na oběd. 3. Jak; Dědeček. 4. Komu; Čechovovi a Edisonovi. 5. S kým; S G. B. Shawem. 6. Kde; V Paraguayi. 7. Kam; Do hudební soutěže ve Vídni. 8. Co; Citáty neboli hlášky z „jeho“ divadelních her. 187/13 1. dramatik 2. filozof 3. básník 4. hudebník 5. cestovatel 6. sportovec 7. vynálezce 8. vědkyně 188/2 Do divadla. O oblečení. 188/3 1. půl sedmé 2. pět 3. škoda 4. oblek 5. Oblek 6. džíny 7. jedno 8. končit 188/4 1. Telefonujou (telefonují) si. 2. Píšou si. 3. Navštěvují se. 4. Dávají si dárky. 188/5 1. Připravuje se. 2. Češe se. 3. Holí se. 4. Obléká se. 188/6 1. Písničky se poslouchají v mobilu. 2. Filmy se kupují a stahují na internetu. 3. Knihy se čtou na čtečce nebo v mobilu. 4. Blogy se píšou a čtou na počítači i na mobilu. 5. Koncerty se sledují v televizi. 188/7 1. Neví se to. 2. Říká se to. 3. Dělá se to. 189/4 1. malíř 2. skladatel 3. spisovatel 4. scénárista 5. sochař 6. básník 7. režisér 8. dramatik 9. hudebník 10. herec 189/5 1. Ano. 2. Do letního kina, na prohlídku města, na jazzový koncert a na přednášku o hradě Bydlov. 189/6 1. program 2. kina 3. prohlídku 4. koncert 190/7 1. 25. 8. až 28. 8. V pokladně kulturního domu. 2. 11. 8. 3. Známá neznámá. 4. Vstupné je dobrovolné. 5. První ve 20.00 a poslední ve 22.00. 6. Ondřej Kabrna. 7. V kavárně Muzeum (uvnitř kavárny Muzeum). 8. Telefonicky nebo e-mailem. 9. Michal Viewegh. 190/8 1b, 2a, 3a, 4a, 5c 191/2 1D, 2E, 3C, 4B, 5F, 6A 191/3 1. NE 2. ANO 3. NE 4. NE 5. ANO 6. NE

Lekce 24 193/1 1. český státní znak 2. vlajka 3. mapa České republiky 4. lípa 5. řeka Vltava 6. česká hymna 7. hora Sněžka 8. korunovační klenoty 9. český parlament 10. křišťál 11. budova vlády 12. české granáty 193/2 1. NE 2. ANO 3. ANO 4. NE 5. ANO 6. NE 7. ANO 8. NE 9. NE 10. ANO 11. ANO 12. NE 194/3 A: 3, 5, 7 B: 3 C: 9, 11 D: 1, 2, 4, 8 E: 6 F: 10, 12 194/6 1C, 2D, 3F, 4A, 5G, 6B, 7E 194/7 1.Cyril a Metoděj (sochy na Karlově mostě). 2. Demonstrace v roce 1989 (Den boje za svobodu a demokracii). 3. Upálení Mistra Jana Husa. 4. Příjezd sovětské armády do Prahy (Den vítězství nad fašismem). 5. Příjezd T. G. Masaryka z exilu v roce 1918 (Vznik samostatného státu). 195/2 1a, 2a, 3a, 4a, 5b, 6a 195/3 A. zámek nad řekou B. gotický kostel C. moderní vila D. barokní sloup E. malebná vesnice F. židovská synagoga 196/4 1C, 2E, 3F, 4A, 5B, 6D, 7H, 8G 196/5 1A, 2C, 3D, 4E, 5B, 6F 196/6 1. důl na stříbro 2. kovárna 3. židovský hřbitov 4. otáčivé hlediště 5. ozdoby z lidských kostí 197/10 1. bizarní kaple 2. zámek 3. centrum 4. náměstí 5. otáčivé hlediště 6. Kutná Hora 7. židovské město 8. stará hospoda a kovárna 9. malá vesnice 10. svatý Prokop 11. další památka 12. dům 197/12 1. Komu 2. kým 3. kom 4. koho 5. koho 6. čem 7. čím 8. Čemu 9. čeho 198/1 Byli v Brně. Překvapilo je, že v Brně mluví nějak jinak než v Praze. 198/2 1. Viděli hrad Špilberk a vilu Tugendhat. 2. Jinak než v Praze, dialektem. 3. Tramvaj. 4. Jsem. 5. Chci. 6. Ano. 198/3 1D, 2A, 3H, 4B, 5F, 6C, 7E, 8G 199/4 1. NE 2. ANO 3. ANO 4. NE 5. NE 6. NE 199/5 1. chmel 2. lidový kroj, cimbál 3. sklípek 4. sud, půllitr 5. lidový kroj, dudy, basa 6. hroznové víno 199/6 1H, 2G, 3D, 4A, 5C, 6B, 7I, 8F, 9E

Příloha • Česky krok za krokem 1

231


Audio tapescript CD 1 Lekce 1 CD1: Track 01 Dobrý den. – Dobrý den. Já jsem... – Já jsem... Těší mě. – Těší mě. Co znamená ...? Jak se řekne ...? Jak se to píše? Rozumíte? – Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Mám otázku. Mluvíte anglicky, německy, rusky...? Ano./Jo. – Ne. Děkuji./Děkuju. – Prosím.

CD1: Track 02 tramvaj, autobus, taxi/taxík, restaurace, kino, auto, škola, infocentrum, supermarket, hotel

CD1: Track 03 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz č ď ch ň ř š ť ž áéěíóúůý CD1: Track 04 student, profesor, doktor, manažer, prezident, politik, kamarád... supermarket, kontakt, mítink, koncert, problém, film, program... studentka, škola, univerzita, restaurace, konference, policie... kino, auto, metro, víno, rádio, espresso, centrum... energický, optimistický, moderní, kvalitní, aktivní, inteligentní... studovat, telefonovat, plánovat, organizovat, komunikovat...

CD: Track 05 Dobrý den. Já jsem Eva Hanušová. Dobrý den. Já jsem Thomas Brown. Těší mě. Těší mě. Odkud jste? Jsem z Austrálie. Aha, to je zajímavé. Co děláte? Jsem student. Studuju na univerzitě. A vy? Jsem učitelka. Pracuju tady ve škole. Děkuju. Prosím. Mějte se hezky. Na shledanou. Vy taky. Na shledanou.

CD1: Track 06 Já jsem... Odkud jste? Co děláte? Jsem student. Studuju na univerzitě. Jsem učitelka. Pracuju ve škole. Mějte se hezky.

CD1: Track 07 Ahoj, já jsem Tom. Čau, já jsem Marina. Odkud jsi? Jsem z Bulharska. A ty? Jsem z Austrálie. Co děláš? Jsem studentka. A ty? Já jsem taky student. Au! Promiň, Marino. To nic. Prosím... Díky. Prosím.

232 Příloha • Česky krok za krokem 1

Měj se hezky. Čau. Ty taky, Tome. Ahoj.

CD1: Track 08 Co děláš? Co děláte? Děkuju. Těší mě. Měj se hezky. Mějte se hezky.

CD1: Track 09 jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou, nejsem, nejsi, není, nejsme, nejste, nejsou

CD1: Track 10 To je pan Tadeusz Dombrowski a to je paní Maike Wolf. Těší mě, paní Wolf – nebo Wolfová? To je jedno. Těší mě, pane Dombrowski. Odkud jste? Promiňte, nerozumím. Ještě jednou, prosím. Odkud jste? Jsem z Německa. A vy? Já jsem z Polska. Aha, a co děláte? Jsem doktor. A vy? To je náhoda, já jsem taky doktor! Promiňte, Maike, ale vy nejste doktor, vy jste doktorka. Aha, takže já jsem doktorka. Můžeme si tykat? Určitě. Já jsem Tadeusz. A já jsem Maike.

CD1: Track 11 Ahoj! Jak se máš? Dobře. A ty? No, ujde to.

CD1: Track 12 nula, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset

CD1: Track 13 Marina má telefon 774 258 016. Eva má telefon 605 937 684. Tom má telefon 608 327 492.

Lekce 2 CD1 Track 14 supermarket, hotel, nádraží, restaurace, kino, škola, náměstí, nemocnice, letiště, zastávka, stanice, divadlo, obchod

CD1: Track 15 Dialog 1 Dobrý den, prosím vás, nevíte, kde je tady nějaký hotel? No, jeden nový hotel je odtud asi pět minut pěšky. Musíte jít rovně a pak doprava. Dialog 2 Dobrý den, prosím vás, nevíte, kde je tady nějaká dobrá restaurace? Hm, nevím. Moment... Aha, už vím! Jedna nová restaurace je tady blízko. Musíte jít zpátky a pak doleva. Dialog 3 Dobrý den, prosím vás, je tady nějaké kino nebo divadlo? Jedno nové moderní kino je na náměstí, ale to je daleko. Musíte jet jedničkou. Eee... Jedničkou? Promiňte, nerozumím. Autobusem číslo jedna. Vidíte ten dům? Tam je zastávka.

CD1: Track 16 metro, autobus, auto, kolo, vlak, tramvaj, taxi/taxík, pěšky

CD1: Track 17 Dobrý den, nevíte, kde je restaurace Pohoda? Restaurace Pohoda? Musíte jet 3 stanice autobusem číslo 3. Prosím vás, je tady někde blízko nádraží? Nádraží je daleko. Musíte jet 4 stanice tramvají číslo 1. Dobrý den, nevíte, kde je hotel Diplomat? To je blízko. Musíte jít rovně a pak doleva. Je to asi 5 minut pěšky. Prosím vás, kde je kino Luxor? Musíte jít rovně a pak doprava. Tam je kino. Prosím vás, nevíte, kde je divadlo? Vidíte tam ten dům? To je divadlo.

CD1: Track 18 Dialog 1 Kde to je? Tady někde to určitě musí být… A co hledáš? No to nové kino. Aha, tady je. Kaprova ulice, vidíš? Hm, takže musíme jít tady rovně a pak doleva, že? Dialog 2 Prosím vás, nevíte, kde je tady nějaké parkoviště? Parkoviště? Nevím… A, už vím. To je dost daleko. Musíte jet na křižovatku, tam je semafor. Na semaforu jeďte doleva a pak hned doprava. Tam je velké parkoviště. Moc děkuju, na shledanou! Dialog 3 Uf, já už nemůžu… Jsem unavená a mám hlad! Jak je ta restaurace ještě daleko? Blízko, už jenom asi dva kilometry. Dáme si tam guláš a pivo, jo?

CD1: Track 19 vlevo, vpravo, nahoře, dole, uprostřed

CD1: Track 20 Prosím vás, nevíte, kde je tady nějaký hotel? Musíte jít rovně, pak druhou ulicí doleva a zase rovně. Hotel je vpravo.

CD1: Track 21 jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct dvacet, třicet, čtyřicet, padesát, šedesát, sedmdesát, osmdesát, devadesát sto, dvě stě, tři sta, čtyři sta, pět set, šest set, sedm set, osm set, devět set, tisíc

CD1: Track 22 tři, třináct, třicet, čtyři, čtrnáct, čtyřicet sedm, osm, sedmnáct, osmnáct, sedmdesát, osmdesát dva, dvanáct, dvacet, devět, devatenáct, devadesát

CD1: Track 23 13, 20, 900, 50, 400, 60, 18, 700

CD1: Track 24 Tadeusz má telefon 608 241 516. Maike má telefon 602 753 419. Kumar má telefon 723 632 951. Mai má telefon 777 331 218.


Lekce 3 CD1: Track 25 česneková polévka, bramborová polévka, losos a hranolky, vepřové maso, zelí a knedlíky, kuře a brambory, hovězí maso, svíčková omáčka a knedlíky, palačinky se šlehačkou, čokoládová a vanilková zmrzlina

CD1: Track 26 grilovaný losos, smažený sýr, zeleninový salát, okurkový salát, pomerančový džus, zelený čaj, černý čaj, česneková polévka, vanilková zmrzlina, svíčková omáčka, perlivá voda, neperlivá voda, dušená rýže, světlé pivo, černé pivo, červené víno, bílé víno, pečené kuře, dušené zelí

CD1: Track 27 Dneska je tady nový kuchař, tak jsem zvědavý, jak vaří. ... Mmm, ten losos je dobrý. A co máte vy? Já mám vepřové maso, knedlíky a zelí. To maso je docela dobré, ale to zelí a ty knedlíky moc ne. No, já jsem spokojená. Ta česneková polévka je výborná a to černé pivo je taky moc dobré.

CD1: Track 28 Dobrý den. Tady je jídelní lístek. Co si dáte k pití? Dám si černé pivo. A ty, Evo? Já si dám pomerančový džus. ... Takže tady je ten džus a to pivo. A co si dáte k jídlu? Dám si česnekovou polévku, grilovaného lososa a brambory. Já nechci polévku. Hm… Mám ráda smažený sýr, ale ten není moc zdravý. Dám si hovězí maso a dušenou rýži. … Prosím, tady to je. Dobrou chuť! Dáte si ještě něco? Já ne, děkuju. Já si dám ještě jednou to černé pivo a zaplatím. Zvlášť, nebo dohromady? Dohromady. 375 korun. 400, děkuju. Děkuju, na shledanou.

CD1: Track 29 Dám si černé pivo. Dám si česnekovou polévku. Mám ráda smažený sýr. Dám si hovězí maso. Dobrou chuť. Zaplatím. Zvlášť. Dohromady.

CD1: Track 30 Dám si bramborovou polévku. Dám si česnekovou polévku. Dám si svíčkovou omáčku. Dám si neperlivou vodu. Dáme si vanilkovou zmrzlinu. Dáme si čokoládovou zmrzlinu. Dobrou chuť!

CD1: Track 31 Tom a Marina čtou jídelní lístek. Vepřové maso, pečené kuře, svíčková omáčka… Hm, to je problém. Já jsem vegetarián, nejím maso. Dám si smažený sýr, brambory a salát. A pivo. Já nechci pivo. Nepiju moc alkohol. Dám si neperlivou vodu. A co si dáš k jídlu? Dám si taky ten smažený sýr, ale brambory nechci. Mám ráda hranolky.

CD1: Track 32 Dobrý den. Pojďte dál. Dobrý den, děkuju. Tak jak se máte, paní Bílá? Děkuju, dobře. A co vy?

No, ujde to. Tak prosím, odložte si a sedněte si. Dáte si kávu nebo čaj? Děkuju, dám si kávu. A nechcete cukr a mléko? Ano, děkuju. Tak prosím, tady je cukr a tady je mléko. A dáte si dort? Ne, děkuju. To je škoda, je moc dobrý. Tak možná později. Ale promiňte, kde je tady toaleta? Odskočím si. Tady, tady, prosím. Tak, tady je ta káva. No, a co vy? Jste nějaký smutný. Moje sestra je bohužel nemocná. To je mi líto. Můžu vám nějak pomoct? Ne, ale děkuju. Jste moc hodná. Už musím jít. Tak děkuju a na shledanou. Na shledanou. Pozdravujte sestru!

CD1: Track 33 Čau, Moniko. Jak se máš? Čau, ujde to. A co ty? Jo, mám se docela fajn, ale mám moc práce! Tak máš taky peníze, ne? To jo, ale taky nemám vůbec čas. Ale ty seš nějaká smutná. Máš špatnou náladu? Ne, jsem v pohodě. Mám jen trochu rýmu. Hm... A nechceš jít na kafe? Ne, díky, nechci. Mám rande! Čau! Ach jo, mám dneska fakt smůlu.

Lekce 4 CD1: Track 34 Jmenuju se Eva Hanušová. Je mi 24 let. Jsem učitelka, pracuju v jazykové škole a učím češtinu. Na fotografii je moje rodina. Můj tatínek se jmenuje Josef Hanuš. Je mu 55 let. Pracuje jako automechanik. Moje maminka se jmenuje Irena. Je jí 50 let. Nepracuje, je v domácnosti. Mám mladšího bratra a starší sestru. Moje sestra se jmenuje Alena. Je doktorka. Je jí 26 let. Je vdaná, ale ještě nemá děti. Její manžel – můj švagr – se jmenuje Michal. Můj bratr se jmenuje David. Je student. Je mu 22 let. Není ženatý, je svobodný. Bydlím v Praze, kde mám malý byt. Mám psa, jmenuje se Rex. Rex je už starý, ale je moc hodný. Taky mám malé auto. Je staré, ale moc hezké. Můj přítel se jmenuje Petr. Je mu 25 let. Je z Německa, z česko-německé rodiny. Mluví dobře česky i německy. Studuje tady na univerzitě. Petr je moc hezký a inteligentní. Je prostě fantastický!

CD1: Track 35 moje rodina, učím češtinu, můj tatínek, je v domácnosti, je inteligentní, je fantastický, studuje tady na univerzitě, pracuje jako automechanik

CD1: Track 36 Já jsem Eva Hanušová. Jsem z České republiky. A kdo jste vy? Odkud jste? Jak se jmenujete? Jak se jmenuješ?

CD1: Track 37 Můj přítel se jmenuje Petr Svoboda. Petr má německou maminku a českého tatínka. Jeho maminka se jmenuje Anna. Je jí 55 let a pracuje jako úřednice. Jeho tatínek se jmenuje Martin a je manažer, má vlastní firmu. Je mu taky 55 let. Petrův mladší bratr se jmenuje Gustav a je mu 20 let. Petrovi rodiče a bratr bydlí v Německu, ale Petr studuje v České republice. Tady bydlí jeho česká rodina: babička Marie a dědeček Evžen, strýc Lukáš a teta Monika. Lukáš a Monika mají malého syna, jmenuje se Jonáš. Je to Petrův bratranec. Je mu 10 let.

Petrova německá rodina žije v Magdeburgu. Bydlí tam taky Petrův strýc Klaus a jeho manželka Johanna. Johanna a Klaus mají dceru, jmenuje se Mia. Je to Petrova sestřenice. Je jí 16 let. Blízko Magdeburgu bydlí Petrův německý dědeček Hans a Petrova německá babička Irma. Dědeček Hans je už starý, je mu 80 let, ale babička Irma je mladší, je jí 70 let.

CD1: Track 38 optimistický, pesimistický, sympatický, energický, moderní, elegantní, inteligentní, nervózní, aktivní, pasivní

CD1: Track 39 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000

CD1: Track 40 tři tisíce, čtyři tisíce, tři tisíce tři sta třicet tři, čtyři tisíce čtyři sta čtyřicet čtyři

CD1 Track 41 200, 9000, 15, 300, 60, 4000, 70, 800, 2 000

Lekce 5 CD1: Track 42 Ahoj, Marino! Ahoj, Tome! Proč tak spěcháš? Prosím tě, kolik je hodin? Zapomněl jsem doma mobil a mám strach, že jdu pozdě. Ne, nejdeš. Teď je 9.55. Tom: A kdy začíná lekce? V 10, že? Ne, začíná až v 10.15. Ještě máme čas na kávu.

CD1: Track 43 1. Góóóól! Jo, naši vyhráli! 2. Tak na zdraví! Ahoj! Na zdraví! 3. Dámy a pánové, vítám vás na konferenci o genderové lingvistice, kterou pořádá Centrum genderových studií Filozofické fakulty Karlovy univerzity... 4. Prosím, poslouchejte a opakujte: grilovaný losos, grilovaný losos, dám si grilovaného lososa, dám si grilovaného lososa, česneková polévka, česneková polévka... 5. ---

CD1: Track 44 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Koncert je v 19.00. Konference je v 9.30. Tenis je v 15.45. Schůze je v 10.30. Příští lekce začíná ve 12.15. Fotbal začíná ve 20.50. Party končí ve 23.00. Film končí ve 20.10.

CD1: Track 45 v jednu, ve dvě, ve tři, ve čtyři, v pět, v šest, v sedm, v osm, v devět, v deset, v jedenáct, ve dvanáct

CD1: Track 46 ráno – ráno, dopoledne – dopoledne, poledne – v poledne, odpoledne – odpoledne, večer – večer, noc – v noci

CD1: Track 47 Ahoj, Evo! Nechceš jít na tenis? A kdy? Třeba zítra dopoledne. Zítra dopoledne nemůžu. Co zítra odpoledne? Odpoledne nemůžu. Co zítra večer? Tak fajn. Kdy se sejdeme? Třeba v 6. Hodí se ti to? Ano, hodí, končím v práci v 5.30. Dobře, těším se! Já taky. Příloha • Česky krok za krokem 1

233


CD1: Track 48 pracuje, v noci tancuje, ve dvanáct v noci, nemá čas, večer večeří, učí se česky ve škole vstává, nesnídá, jde s Tomem do kina, jde spát, ve všední den

Jak to? Mají otevřeno každý den do 6, ne? Ne, v pátek mají jenom do 5. Tak tam musím v sobotu. A je v sobotu otevřeno? Ano, od 8 do 12.

CD1: Track 49

Lekce 6

Obchody a supermarkety, to je moje! Strašně ráda totiž nakupuju. Už jsem v důchodu a nepracuju, tak můžu hledat slevy. Moc mě to baví a moje dcera je taky ráda.

CD1 Track 57

Já jsem už deset let vegetarián a vůbec nejím maso. Rád čtu a taky rád cvičím jógu. Nejsem nějaký ortodoxní jogín, to fakt ne, ale jóga je pro mě úžasná relaxace. Pracuju jako manažerka ve velké firmě. Když jsem doma, ráda pracuju fyzicky, to je pro mě nejlepší relaxace. Moc ráda uklízím a taky ráda vařím, hlavně nějaké exotické speciality, třeba indické, japonské nebo arabské.

CD1: Track 50 skřivánek, dobře vidí v noci, třikrát za týden, večeřím obvykle v 9 večer, přednášky a semináře, rád vařím, dělám teplou večeři, večeřím většinou v 7 hodin

CD1: Track 51 pondělí – v pondělí, úterý – v úterý, středa – ve středu, čtvrtek – ve čtvrtek, pátek – v pátek, sobota – v sobotu, neděle – v neděli

CD1: Track 52 Ahoj Marino! Nechceš jít někdy do kina? Ano, ráda. Ale kdy? Třeba v pondělí. To je škoda, v pondělí nemůžu, musím se učit. A v úterý? V úterý jsem ve škole. Musím psát test. A co ve středu? Taky nemůžu, musím uklízet. A ve čtvrtek musím nakupovat a vařit, protože v pátek mám návštěvu. Přijedou moji rodiče a bratr. Hm, a co v sobotu? Moment… Jo, v sobotu můžu. Můžeme jít do kina a pak tancovat, ne? No víš, já ale moc tancovat neumím. Prosím tě, jak to? To přece umí každý!

CD1: Track 53 odkdy? dokdy? od jedné, od dvou, od tří, od čtyř, od pěti ... od devíti, od dvanácti

CD1: Track 54 Autopůjčovna Karlos, prosím? Dobrý den, Brown. Prosím vás, potřeboval bych na víkend auto. Ano, můžete přijít a vybrat si. A dokdy máte otevřeno? Každý den od 6 do 20 hodin, i v sobotu a v neděli. Tak děkuju, přijdu zítra ráno.

CD1: Track 55 Dobrý den, dovolali jste se do Investiční banky, pobočka Praha 3. Rádi se vám budeme věnovat v naší pracovní době v pondělí až čtvrtek, od 9 do 18 hodin. Přejeme vám hezký den a těšíme se na shledanou.

CD1: Track 56 Ahoj, Tome. Ahoj, Marino. Kde jsi? Já jsem ještě v kanceláři. A co ty? Ale, potřebuju poslat balík. Byl jsem na poště, ale už mají zavřeno.

234 Příloha • Česky krok za krokem 1

Včera bylo krásné počasí. Co jsi dělal, Tome? Byl jsi venku? Ne, byl jsem doma. Opravdu? Ano, včera jsem byl celý den doma a učil jsem se. Vážně? No, vlastně jsem se učil jenom chvíli. Pracoval jsem taky na počítači. Fakt, jo? No, pracoval jsem vlastně jenom chvíli. Hrál jsem hry. A jak dlouho? No, vlastně jsem hrál celé dopoledne. No jasně, to jsi celý ty. A co pak? Pak jsem spal. Spal jsem celé odpoledne. Strašně rád spím.

CD1: Track 58 Byl jsem v restauraci. Včera jsem byl v restauraci. Pracoval jsem doma. V pátek jsem pracoval doma. Bydlel jsem v Praze. Minulý rok jsem bydlel v Praze. Byla jsem v kanceláři. Ve středu jsem byla v kanceláři. Byli jste doma? Večer jste byli doma? Studovala jsem v Anglii. Minulý rok jsem studovala v Anglii. Vařili jsme guláš. V neděli jsme vařili guláš. Spal jsem v hotelu. O víkendu jsem spal v hotelu. Četl jsi tu novou detektivku? Už jsi četl tu novou detektivku? Dívali jsme se na ten nový film. V neděli jsme se dívali na ten nový film.

CD1: Track 59 Díval ses na televizi? Cos dělal o víkendu? Viděla jsi ten nový film? Četl jsi tu novou knihu?

CD1: Track 60 Čau, Evo, kde jsi? Jsem v klubu. A je to tady fajn. Fakt? A jak to? Ty nejsi v práci? Ne, dělám si legraci. Nejsem v klubu ani v práci. Jsem doma a poslouchám hudbu. Ale kde jsi ty? Volala jsem ti, ale nebral jsi telefon. Nebyl jsi hospodě? Prosím tě, v hospodě? Byl jsem ve škole. V úterý večer jsem vždycky ve škole! No jo, máš pravdu, zapomněla jsem. Evo, prosím tě, pojď sem! Promiň, musím končit. Zavolám ti později. Měj se!

CD1: Track 61 v hotelu, v restauraci, v nemocnici, v bance v kanceláři, v klubu, v kině, v kavárně, v práci, v supermarketu, v Praze, ve firmě, ve škole

CD1: Track 62 Ahoj Marino, co se stalo? Proč jsi nebyla na party? Ahoj Tome, jsem nemocná. Musím být doma, mám angínu. Aha, to je mi líto... Ale proč jsi nezavolala? Já jsem ti volal asi pětkrát, ale nebrala jsi to. No, to je právě ten problém. Ztratila jsem mobil. Hm, tak to je smůla. A kde jsi včera byla? Dopoledne jsem byla v práci, normálně jsem pracovala, ale byla jsem hodně unavená. Odpoledne jsem byla na konferenci, ale bylo mi

špatně, tak jsem šla k doktorovi. Myslím, že jsem ten mobil zapomněla u doktora. Nebo asi – moment, Tome! Někdo zvoní. ... Promiň, to byla kolegyně z práce. Tak už mám mobil, hurá! Zapomněla jsem ho v kanceláři.

CD1: Track 63 včera, předevčírem, nejdřív, naposled

CD1: Track 64 Božena Němcová byla spisovatelka. Její román „Babička“ znají všichni Češi. Bedřich Smetana byl skladatel. Jeho opera „Prodaná nevěsta“ a symfonie „Má vlast“ jsou slavné. Emil Zátopek byl sportovec. Na olympiádě v roce 1952 vyhrál tři zlaté medaile. Otto Wichterle byl vědec. Vynalezl kontaktní čočky. Václav Havel byl dramatik a politik. V letech 1993 až 2003 byl prezident České republiky.

CD1: Track 65 Karel IV. Turista, který je v Praze, často slyší: Karlův most, Karlova univerzita, Karlštejn… Ale kdo ten Karel byl? Karel IV. byl slavný český král. Narodil se v roce 1316 a umřel v roce 1378. Jeho otec byl z Lucemburska a jeho matka byla Češka. Karel studoval ve Francii a do Prahy přišel v roce 1333. Karel IV. byl velmi energický a inteligentní. Byl štíhlý a vysoký – měřil 175 centimetrů. To bylo neobvyklé, protože lidé byli malí. Byl dobrý politik a organizátor, ale byl taky religiózní a pověrčivý. Když plánoval most, hledal spolu s astrology speciální čas a den. Začal stavět most přesně 9. 7. 1357 v 5 hodin 31 minut. Víte proč? Protože když tenhle rok, den, měsíc a čas napíšete, čísla dělají jakoby „most“. Zkuste to! Karel IV. měl čtyři manželky. Poslední z nich, krásnou Elišku Pomořanskou, která byla silná jako muž, můžete vidět ve filmu Noc na Karlštejně. Karel měl rád Prahu a hodně pro město a pro celou zemi udělal. Byl to dobrý král.

Lekce 7 CD1: Track 66 Chtěl bych bydlet někde na vesnici, Evo. To je pro mě ideální bydlení! Proč na vesnici? Co je na tom ideální? No, nejsou tam auta a lidi, ale jenom lesy, voda a ticho... Ale prosím tě, všechno je tak daleko! Práce, škola, doktor, obchody, kino, divadlo... Všude musíš jet autem! Podle mě je ideální bydlet ve městě. Chtěla bych bydlet přímo v centru. To by bylo fajn! No tak musíme hledat nějaký kompromis. Určitě bych ale chtěl nějaký velký byt minimálně 3 nebo radši 4 +1.

CD1: Track 67 balkon, dětský pokoj, garáž, koupelna, kuchyň, ložnice, obývák, předsíň, půda, sklep, zahrada, záchod

CD1: Track 68 postel, židle, křeslo, lampa, stůl, lednička, kuchyňská linka, zrcadlo, koberec, sporák, trouba, obraz, sprcha, myčka

CD1: Track 69 Aleno, představ si, už máme byt! Vážně? A to je ten, který prodával syn paní Veselé? Ne, ten byl moc drahý. Našli jsme jiný. Je to 4+1 na sídlišti kousek od zastávky autobusu. Je dvougenerační, má dvě koupelny. A blízko je velký park, tak to je Petr šťastný! A jaké je to patro? Desáté, ale v domě je výtah. Doufám, že bude fungovat.


Aha. Ale ten byt musí být dost drahý, ne? No, levný není. Stojí 2 700 000 korun. A máte na to peníze? Nějaké peníze máme, ale určitě si chceme vzít hypotéku.

Už se těším na víkend. Mám rád přírodu, a proto už v pátek pojedu na hory, někam daleko od civilizace. Budu spát v lese, lézt na skály a fotografovat hory, zvířata, květiny a stromy. Budu tam sám – jenom já a hory. To bude pohoda!

CD1: Track 70

S manželem máme rádi historii a moc rádi cestujeme. Každý víkend navštěvujeme nějaký hrad nebo zámek. Tenhle týden pojedeme na zámek Hluboká. Už jsme tam byli, ale chceme tam jet ještě jednou.

Teda my jsme měli štěstí, viď, Evo. Byty jsou dneska drahé, ale my jsme sehnali levný. A velký! To je fajn, že v kuchyni už máme sporák, ledničku a kuchyňskou linku. A taky už máme nějaký nábytek. Postel a skříň dáme do ložnice, stůl do kuchyně a sedačku do obýváku. A co ještě potřebujeme? Já jsem vždycky chtěl mít v obýváku krásné velké křeslo. A co já? Já chci taky křeslo. Tak dobře, koupíme dvě krásná velká křesla. Ale potřebujeme aspoň dvě židle do kuchyně. Včera jsem viděla moc hezké židle. A byly docela levné. Hm, ale nesmíme zapomenout, že máme taky dvě koupelny. A hlavně dva dětské pokoje. No, ty zatím můžeme nechat prázdné. Ne můžeme, ale musíme! Už nemáme peníze.

CD1: Track 71 Prosím, penzion Vysoká hora. Co pro vás můžu udělat? Dobrý den, Tom Brown. Prosím vás, máte volné pokoje od 22. do 23. 3.? Promiňte, nějak špatně vás slyším. Odkdy dokdy? Od 22. do 23. března. Aha, a kolik pokojů chcete? Dva dvoulůžkové. Tak moment… Ano, máme volno. A teď na jaře máme slevu: když přijedete už v pátek, cena bude jenom 350 korun za osobu a noc. A je v ceně snídaně? Ano, je. Tak dobře, můžete mi ty pokoje rezervovat? Ano, ale prosím vás, můžete mi to taky poslat e-mailem? Adresa je vysokahora@centrum.cz. Nebo můžete vyplnit formulář na internetu na www.vysokahora.cz. Dobře. Tak děkuju, na shledanou. Taky děkujeme a těšíme se. Na shledanou!

Lekce 8 CD1: Track 72 Tak co myslíš, co dneska budeme dělat? Já jsem nějaký unavený. Budeme doma a celý den budeme odpočívat, ne? Tak dobře. Ale co večer? Večer půjdeme do kina, ano? Koupím lístky. Fajn. A co v neděli? Pojedeme někam na výlet? Na výlet? Ne, nechce se mi... Tak dobře. Ty budeš doma a já pojedu sama. Tak to ne. Sám doma nebudu. Já pojedu taky!

CD1: Track 73 pojedu na letiště, půjdeme na oběd, půjdeme na návštěvu, poletí na Floridu, můžeme jet na výlet, zve mě na večeři

CD1: Track 74 Celý týden pracuju, a tak chci o víkendu odpočívat. Doufám, že bude dobré počasí, protože chceme jet s kamarádkou někam k vodě. Celý den budeme ležet na pláži, opalovat se a plavat. Večer půjdeme na večeři do restaurace a pak tancovat. Já budu o víkendu pracovat. Mám vlastní firmu, a proto nemůžu odpočívat. Budu doma nebo v kanceláři, jenom v sobotu možná půjdu na tenis. Vím, že pracuju moc, ale jinak to nejde.

Já pojedu s manželkou na chatu, jako každý týden. Chata – to je naše! Budu tam pracovat na zahradě, koupat se a chytat ryby. Manželka říkala, že v neděli bude dělat jahodové knedlíky. Mňam!

Lekce 9 CD1: Track 75 oko – oči, ucho – uši, ruka – ruce, ústa, záda

CD1: Track 76 Hlava, ramena, kolena, prsty, kolena, prsty, kolena, prsty, hlava, ramena, kolena, prsty, nohy, břicho, pusa, nos.

CD1: Track 77 Prosím? Dobrý den, Dobešová, vaše nová kolegyně. Budu učit ve vaší škole. Á, dobrý den, paní Dobešová. Můžeme se někdy sejít? Určitě. Hodí se vám to třeba ve čtvrtek ve 3 hodiny? Ano, hodí. A kde se sejdeme? Někde v centru? Ano, co třeba u kostela na náměstí? Dobře. Já jsem dost malá a mám světlé vlasy, ani dlouhé, ani krátké. A já jsem vysoká a mám brýle a krátké tmavé vlasy.

CD1: Track 78 Prosím, ordinace doktorky Jonákové. Dobrý den, Marina Kazakova. Prosím vás, chtěla bych se objednat k paní doktorce. Bolí mě hlava a v krku a je mi špatně. Je vám špatně? Tak můžete přijít hned. Aha, a kdy tam dneska paní doktorka je? Od sedmi ráno do pěti odpoledne. Děkuju, tak já přijdu.

CD1: Track 79 Tak prosím, kdo je další? Pojďte dál! Máte kartičku pojištění? Ano, tady je. Dobrý den! Tak co potřebujete? Paní doktorko, bolí mě hlava a taky hodně v krku. Nedávno jsem měla ošklivou angínu, tak mám strach, že ji mám zase. Aha. A máte teplotu? Mám jenom 37,5 ale je mi špatně. Tak otevřete ústa... Řekněte á. Ááá... No, angína to není, máte jenom virózu. Musíte brát třikrát denně Paralen nebo Ibalgin. Můžete taky brát vitamín C a musíte hodně pít, třeba čaj nebo vodu.

CD1: Track 80 Chtěla bych se objednat. Pojďte dál. Co potřebujete? Mám teplotu. Musíte hodně pít. Bolí mě hlava. Musíte brát Ibalgin. Můžete brát vitamín C.

CD1: Track 81 Dialog 1 Co je ti, Jarmilo? Vypadáš nějak špatně. Pořád mě bolí hlava a oči a mám strašnou rýmu. A nemáš alergii na pyl? Dělali ti testy? Ještě ne. Nejdřív půjdu k praktickému doktorovi a uvidím, jestli mě pošle na alergologii.

Dialog 2 Auuu, to je strašný! Co je, Davide? Bolí tě zub? Jo, vůbec nemůžu spát. A proč jsi včera nešel k zubaři? Neměl jsem čas. Auuu! Chudáku... Ale co chceš teď v noci dělat? Asi pojedu na pohotovost. Dialog 3 Au, au... Ty nemůžeš chodit? Co se ti stalo? Nevím, asi mám zlomenou nohu. Spadla jsem na schodech a teď to moc bolí. Hm, ukaž. Tak radši půjdeme k doktorovi. Počkej, zavolám na polikliniku, jestli tam ještě jsou. Poliklinika, prosím. Dobrý den, prosím vás, dceru bolí noha, asi ji má zlomenou. Můžeme ještě přijet? Moment... Ano, můžete přijet, paní doktorka je dneska na chirurgii do 18 hodin.

CD1: Track 82 Prosím vás, potřebuju nějaký lék na kašel. Musím mít recept? Ne, nemusíte. Jaký lék chcete? Máme tady tablety za 116 korun a sirup za 67 korun. Tak ten sirup. Takže tady je. Bere se třikrát denně. Dobře. A pak potřebuju nějaké oční kapky pro vnuka. Jak je starý? Je mu 8 let. Aha. Tak tady jsou. Používají se dvakrát za den podle návodu. Tak to je všechno, děkuju. A je to 145 korun. Můžu platit kartou? Určitě, můžete. Zadejte PIN a zmáčkněte OK.

Lekce 10 CD1: Track 83 do jiného bytu, kousek od bazénu, do Itálie, nedaleko od pláže, do Bulharska, bez Toma, u moře

CD1: Track 84 Ahoj, Filipe, tak jaká byla dovolená? Krásná! Celé dva týdny jsme cestovali. Nejdřív jsme jeli do Dánska, z Dánska do Norska a z Norska do Švédska. Manželka chtěla jet taky na Island, ale už jsme neměli čas, tak až příště. No, a co ty? Taky jsi cestovala? Já? Prosím tě, já jsem šla z práce do práce. Na dovolenou jsem ještě vůbec neměla čas. Učila jsem tady ve škole a na univerzitě, chodila jsem na angličtinu a navíc mě bolela záda. A tak jsem „cestovala“ jenom do práce, z práce na angličtinu, z angličtiny k doktorovi na rehabilitaci a pak od doktora maximálně večer do supermarketu na nákup. Jenom jednou jsme jeli na koncert na festival, ale když jsme jeli z koncertu, tak se nám rozbilo auto. Hm, to byla smůla. No nic, já jdu domů. Jdeš taky? Ještě ne, musím tady něco dokončit a pak jdu do cestovní kanceláře. Jo, ty to vlastně ještě nevíš! Za měsíc mám svatbu a pak jedeme s Petrem na svatební cestu na Havaj. No ne, to je fajn, tak gratuluju! To budeš mít super dovolenou.

CD1: Track 85 do školy, do práce, do divadla, do klubu, na hory, na mítink, na hokej, na oběd

CD1: Track 86 z nádraží, ze supermarketu, z koncertu, z nákupu, z restaurace, z hospody, z nemocnice, z práce, ze školy, z letiště

Příloha • Česky krok za krokem 1

235


CD1: Track 87

Lekce 11

z nádraží, z restaurace, z hospody, z letiště z kina, z koncertu, z práce ze supermarketu, ze školy

CD1: Track 90

CD1: Track 88 Dialog 1 Další, prosím. Dobrý den. Dobrý den, posaďte se. Takže co vás bolí? Tady ten zub vlevo nahoře. Dobře, otevřete ústa, podíváme se na to. Dialog 2 Prosím vás, máte něco na bolest? Pro dospělého, nebo pro dítě? Pro dospělého. To je pro mě, bolí mě zub. Dialog 3 Tak, teď zkontrolujeme domácí úkol. Co bolí pana Jandáka? Tome? Omlouvám se, nemám domácí úkol. Bolel mě zub. Aha. Takže Marino, co bolí pana Jandáka? Dialog 4 Prosím vás, kde jsou jogurty? Jogurty jsou tamhle vedle másla. Aha, děkuju, už je vidím. Dialog 5 Dobrý den, prosím vás, já se učím česky a chtěl bych číst něco lehkého. Máte něco? Ano, tady máme edici Česká adaptovaná próza. Jsou tady Pražské legendy, Pohádky, Staré pověsti české a moravské... Je tam taky cédéčko. Tak já si vezmu ty Pohádky. Dialog 6 Prosím vás, máte lístky na tramvaj? Ano, kolik jich potřebujete? Deset. A máte taky známky na dopisy? Ne, známky nemáme. To musíte na poštu, je tamhle u zastávky. Dialog 7 Vážení diváci, vítáme vás v našem kině. Prosíme, vypněte si mobilní telefony. Přejeme vám příjemný zážitek! Dialog 8 Mm, já už mám hlad. Za celý den jsem měl jenom jogurt. Jak to? Bolel mě zub, ráno jsem byl u zubaře. A teď už nebolí? Uf, naštěstí už ne. Tak prosím, co si dáte?

CD1: Track 89 Marino, tak já už jsem tady, ale nevidím tě. No já jsem ti už aspoň pětkrát telefonovala. Čekala jsem na tebe na nádraží, a ty nikde. Jak to? Přijela jsem přece tím autobusem ve 20.30, jak jsem ti říkala! Cože? Já jsem čekala u autobusu v 18.30! Aha, ale já jsem ti určitě říkala, že přijedu až v 8.30! Tak promiň, to se moc omlouvám, asi jsem to nějak spletla. Ale proč jsi nebrala mobil? V autobusu jsem spala, tak jsem ho neslyšela. A jak se teď dostanu k tobě? Z autobusového nádraží půjdeš rovně a pak druhou ulicí doleva. Přejdeš náměstí a u lékárny zahneš doprava. Projdeš kolem drogerie a elektra a u trafiky zahneš zase doleva. Tam už uvidíš náš dům. Hm, to zní nějak komplikovaně. Nemůžeš pro mě radši přijít? Tak jo, já už jdu. Zatím! Moc děkuju!

236 Příloha • Česky krok za krokem 1

Eva mluví s kolegyní Ditou. Evo, dneska večer jdeme cvičit, že jo? No, já vím, že v pátek vždycky chodíme do fitka, ale dneska nemůžu. Jdeme s Petrem do divadla. Aha, to nevadí, tak příště. Užij si to! Marina mluví s kolegyní Janou. Ty jezdíš každý týden na nákup do supermarketu, že ano, Marino? Můžu jet dneska taky? Promiň, ale nejde to. Dneska večer nejedu na nákup, jedu na víkend na hory.

CD1: Track 91 Hlášení 1 Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Florenc, přestup na linku B. Hlášení 2 Žádáme cestující letu číslo LO 0524 do Varšavy, aby se dostavili k odbavovací přepážce C9. Poslední výzva pro let LO 0524 do Varšavy. Hlášení 3 Vážení cestující, tramvajová linka číslo 22 zde končí. Prosím, přestupujte na autobus číslo X22. Hlášení 4 Hlášení o zpoždění. Vlak EC číslo 275 JAROSLAV HAŠEK společnosti České dráhy, ze směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný příjezd 10 hodin 16 minut, který dále pokračuje do stanice Budapešť, bude opožděn. Předpokládané zpoždění bude asi 15 minut. Upozorňujeme cestující: ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku.

CD1: Track 92 Dialog 1 Prosím vás, kdy letí letadlo do Paříže? Ve 12. 25. Aha, děkuju. A nevíte, kdy přiletí letadlo z Varšavy? Už je tady. Přiletělo ve 12.05. Dialog 2 Prosím vás, jede tenhle vlak do Jihlavy? Ne, nejede. Do Jihlavy to jede z nástupiště 5, ale ještě to tady není. Aha, děkuju. A nevíte, kdy to přijede? No, odjezd je normálně v 9.15, ale má asi 10 minut zpoždění. Dialog 3 Prosím vás, kde je metro A? Áčko? Musíte jít zpátky a pak nahoru. Děkuju. A můžu z áčka přestoupit na céčko? Ano, na stanici Muzeum. Dialog 4 Jednou Český Krumlov. Jenom tam, nebo zpáteční? Zpáteční. 220 korun. A nevíte, kam to přijede? Moment... Na nástupiště 3.

CD1: Track 93 Je ráno. Petr jde do školy a Eva jde do práce. Evo, kdy dneska přijdeš domů? Přijdu asi v 5. Tak ahoj! A kdy přijdeš ty? Petr už ale Evu neslyší. Odešel.

CD1: Track 94 Vždycky jsem chtěl řídit auto. Jednou jsem byl sám doma. Rodiče odjeli na celý den na návštěvu. Tajně jsem si vzal jejich auto a jel jsem na výlet. Vyjel jsem z garáže a vyjel jsem na kopec. Pak jsem sjel dolů

z kopce, projel jsem les, přejel jsem most a vjel jsem do města. Na náměstí se sjeli všichni moji kamarádi. Chvíli jsme si povídali a pak jsme se rozjeli domů. Když jsem vyjel z města, jel jsem rychle, ale vjel jsem do bláta. Doma jsem musel celé auto umýt. Pak jsem rychle zajel do garáže, a ráno nikdo nic nepoznal. Naštěstí – bylo mi teprve 15 let a neměl jsem řidičák!

CD1: Track 95 Dialog 1 Ahoj, tady Dorita. Představ si, co se mi stalo. Teď jsem přiletěla z Barcelony a ztratil se mi kufr. Vůbec nevím, co mám dělat. A jé, to je smůla. Tak musíš jít k přepážce ztráty a nálezy. Tam ti dají formulář a ten si vyplníš. Oni tě pak budou kontaktovat, až kufr najdou. Ale jak dlouho to bude trvat? Určitě budu ty věci z kufru potřebovat! Hm, to nevím. Ale většinou to trvá jen pár dní. Dialog 2 Dobrý den, AUTOBUSY CZ. Dobrý den, tady Nguyen Kim. Prosím vás, já jsem včera jela z Ostravy do Brna a asi jsem na sedadle zapomněla mobil, byla to bílá Nokia. Aha, moment, já se podívám. ... Tak máte štěstí, je tady. Můžete si pro něj přijet, jsme tady v kanceláři od 7 ráno do 8 večer. Dialog 3 Ahoj, Gustave. Už jsi tady? Ne, nejsem... Jak to? Prosím tě, vždyť to jednání nestihneme! No, já jsem ráno zaspal a ujel mi autobus. Já jsem ti říkala, že si máš dát budík! No jo, já vím. Ale to je v pohodě, jedu taxíkem, tak přijedu včas.

Lekce 12 CD1: Track 96 1. Hele, už jdou! Ta nevěsta je krásná! 2. Tichá noc, svatá noc. V spánku svém dýchá zem, půlnoc odbila, město šlo spát, zdřímli dávno i pastýři stád, jen Boží láska, ta bdí. 3. Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku. Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. 4. Hele, honem, za minutu je dvanáct! Jo jo, a kde máme ten šampus? Tady! 5. Tak všechno nejlepší, Davide, a hodně štěstí a zdraví. Pusu! Jo, ať žiješ. Na zdraví! 6. Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám za to snese jiný

CD1: Track 97 Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milý Tome, hodně štěstí, zdraví!

CD1: Track 98 budu se dívat na pohádky, na Boží hod pojedu na návštěvu, už se těším na jeho vnuky, pojedu s kamarády na hory, večer budeme hrát karty, půjdeme na půlnoční bohoslužbu chodíme do kostela každý týden, půjdeme na procházku do lesa, pracuju jako lékař na chirurgii


Lekce 13

12. přísný 13. kvalitní 14. šikovný 15. elegantní

CD 2: Track 01

CD 2 Track 5

CD 2

nestíhám to, psychologové zjistili × nepříjemné aktivity, prokrastinace musím se podívat, co dělali kamarádi × dieta, dialog dnešní lidé, životní tempo, nikdy × tenis, univerzita

CD 2: Track 02 Situace 1 Juan Rodrigues žije a pracuje v Praze. Má českou přítelkyni, jmenuje se Dana. Juan jde dneska večer poprvé na návštěvu k její mamince. Koupil květiny a bonboniéru. Dana říká: „To je Juan. A to je moje maminka.“ „Dobrý den,“ říká Juan. „Jak se máš?“ „Dobře, děkuju,“ říká maminka. Situace 2 Martin Brown má každé úterý v 10 hodin dopoledne lekci češtiny. Tohle úterý ale nemůže jít na lekci. V pondělí večer telefonuje české učitelce Lence domů a chce lekci zrušit. Lenka nebere mobil, a tak Martin volá na pevnou linku. Telefon bere Lenčin manžel. „Dobrý den,“říká Martin. „Je doma Lenka?“ „Jo, moment,“ říká Lenčin manžel a jde pro Lenku. Situace 3 Hans Ditrich má v práci kolegu Pavla. Jsou už dlouho kamarádi. Pavel pozval Hanse na večeři. Hans přišel včas a zazvonil u Pavla. Pavel otevřel dveře a zval Hanse: „Pojď dál, Hansi.“ Hans vešel do obýváku. Situace 4 Roberta Pialotta pořád bolí ucho. Jde k doktorovi. Vejde do ordinace a zdraví: „Dobrý den, doktore.“. Doktor říká: „Tak jaký máte problém, pane Piallote?“ „Pořád mě bolí ucho, doktore,“ říká Roberto. „Tak se na to podíváme,“ říká doktor. Situace 5 Linda Davidsonová spěchá do práce. Je nervózní, protože má za 5 minut schůzku s ředitelem. Před firmou potká kolegyni Kateřinu. „Jak se máš?“ volá Linda. „Ale, špatně,“ říká Kateřina. „Mám moc práce, pracuju od rána do večera. Taky jsem nějak nemocná, bolí mě v krku. Jo, a víš, co je nového? Hanka Burdová bude mít dítě. To je fajn, že jo? A co ty, Lindo? Jak se máš ty?“ „Promiň, ale já nemám čas,“ říká Linda nervózně.

CD 2: Track 03 Jé, ahoj, Evo! Jak se máš? Čau, Dito. Ale, nic moc. Zrovna jsem byla u zubaře. Celou noc mě bolel zub. Chudáku, tak to je mi líto. A máš dobrého zubaře? Já bych nějakého potřebovala. Ano, mám teď nového. Je moc šikovný, a navíc milý a zdvořilý. No takový by měl být každý doktor. Měl by, ale není. Musím říct, že ten můj starý zubař byl dost protivný. Hm, a jak se ten tvůj nový doktor jmenuje? A kde má ordinaci?

CD 2: Track 04 1. zodpovědný 2. nervózní 3. statečný 4. inteligentní 5. smutný 6. líný 7. hubený 8. protivný 9. ambiciózní 10. vulgární 11. stupidní

Eva říká: Mám hodně kamarádů i kamarádek, ale když o tom tak přemýšlím, moje nejlepší kamarádka je moje starší sestra Alena. Znám ji celý život, takže stoprocentně vím, že mi vždycky poradí nebo pomůže, když něco potřebuju. Je strašně hodná a spolehlivá. Paní Hanušová říká: Tak moje nejlepší kamarádka je určitě Kamila. Seznámily jsme se, když jsme obě měly první dítě – no, počkejte, to už je skoro 27 let. Hodně jsme si vždycky povídaly a prožily jsme spolu dobré i zlé. Kamila je chytrá a energická, a hlavně moc statečná, protože to v životě vůbec neměla lehké. Pan Hanuš říká: Můj nejlepší kamarád je Martin, spolužák ze základní školy. Známe se už 50 let... Je to možné? Nevidíme se třeba půl roku, ale pak jdeme na pivo a všechno probereme. Martin je moc šikovný, pracovitý a spolehlivý. Když potřebuju pomoct, vím, že mu můžu vždycky zavolat.

Lekce 14 CD 2: Track 06 Evo, jak je venku? Co myslíš, mám si vzít deštník? Ne, je tam docela hezky. Je jasno a slunečno. Ale na internetu jsem četl, že večer bude chladno a bude pršet. Tak si ten deštník vezmi. Dobře. To víš, minulý týden jsem měl rýmu a ještě mi není dobře. Je mi pořád zima. Tak si radši vezmi taky svetr.

CD 2: Track 07 Tak co, Dito, jaká byla dovolená? Kde jste byli? Byli jsme ve Španělsku. Bylo to super, měli jsme krásné počasí. Každý den bylo horko, 30 stupňů. Hm, to je vedro. To by na mě bylo moc. Na mě ne, já to miluju. Ale zajímavé bylo, že vždycky v noci pršelo, a jednou tam byla hrozná bouřka. Tak jsme se potom nemohli koupat, protože byly velké vlny. Ale celkově to bylo moc fajn. Příští rok tam chceme jet zas!

CD 2: Track 08 Tak co, tati, jak se máte? Dobře. A co vy? V pohodě. A jaké je tam počasí? Dobré. Je hezky a teplo. A jaký je ten hotel? Hotel je taky dobrý. A co voda v moři? Není studená? Ne, je dobrá. Každý den se chodíme koupat. Tak to je dobře!

CD 2: Track 09 Ahoj, Tome. Jak se máš? Díky, dobře. A co ty? Kam jdeš? Jdu plavat. Dneska je horko. A kam jdeš ty? Ty se máš! Já jdu do školy na lekci. A musíš tam? Prosím tě, už mluvíš česky docela dobře. Nechceš jít taky plavat? Ne, fakt musím do školy. Dneska píšeme test. Tak hodně štěstí. Držím palce!

CD 2: Track 10 Ach jo, mám dojem, že jsem zase ztloustla! Proč nejsem trochu štíhlejší a vyšší? Taky bych chtěla mít větší oči a menší nos. Prosím tě, Marino, vypadáš skvěle. Jsi ta nejkrásnější holka na světě! Ale teď už, prosím tě, pojď.

Lekce 15 CD 2: Track 11 Dialog 1 Denisa Nová telefonuje na pevnou linku. Prosím? Denisa Nová. Prosím vás, to jsou Svobodovi? Ne, to je omyl. Tady Dvořákovi. Asi máte špatné číslo. Aha, tak promiňte. To nic. Dialog 2 Dana Moravcová telefonuje do firmy Realservis. Dobrý den, Realservis. Jak vám můžu pomoct? Dobrý den, Moravcová. Prosím linku 212. Moment, prosím... Bohužel, je tam obsazeno. Tak já zavolám později. Dialog 3 Andrej Volkov volá číslo 155. Záchranná služba, dobrý den. Mluvím trochu česky. Moc mě bolí břicho. Můžete mi pomoct? Jak se jmenujete a jakou máte adresu? Andrej Volkov, Ke Karlovu 246, Praha 1. A jaké je to patro? Třetí. Dobře, budeme tam asi za pět minut. Dialog 4 James Roberts chce mluvit s paní Volnou. Stejskalová. Prosím? Dobrý den, Roberts. Je tam paní Volná? Ne, bohužel tady není, je na mítinku. A můžu jí nechat vzkaz? Dialog 5 Lucie Bártová volá kolegovi. Ahoj, neruším tě? Máš chvilku čas? Promiň, teď nemůžu, mám schůzku. Zavolám ti zpátky, až skončím. Ale já budu ve škole. Zavolám ti večer, ano? Dialog 6 Abdul Masmuli si chce objednat taxík. Taxi OK, dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, potřebuju taxík ve 12.30. Dobře. A vaše jméno a adresa? Abdul Masmuli, Nad Strahovem 18, Praha 6. Kam pojedete? Na letiště. Dobře, ve 12.30 tam bude žlutá Škoda Superb.

CD 2: Track 12 Jiří říká: Studuju na vysoké škole a internet mi hodně pomáhá. Když potřebuju nějaké informace, tak můžu kliknout a vygooglovat si, co chci. Naši profesoři to ale nemají rádi, říkají, že informace z internetu nejsou přesné. No, já mám ale s internetem jiný problém: někdy se mi před zkouškou nechce učit, tak se koukám na filmy a seriály nebo hraju hry. Miloš říká: Já si den bez internetu nedovedu představit, moje manželka říká, že už jsem na tom závislý. Zajímá mě politika, proto si každé ráno čtu zprávy. Na internet taky píšu blogy o politice. Nedávno jsem si zařídil internetové bankovnictví a jsem rád, že už nemusím chodit do banky. Zdeňka říká: Jsem doma s dětmi a vždycky večer jsem moc ráda, že si můžu na chvíli sednout k počítači. Díky tomu jsem v kontaktu se svými starými kamarády a kolegy. Internet je na tohle fajn, ale může být i nebezpečný. Hodně lidí má na webu svoje fotky, adresu, informace o své rodině … Problém ale je, že to, co jednou dáte na internet, už nejde snadno smazat.

Příloha • Česky krok za krokem 1

237


CD 2: Track 13 skypovat, blogovat, klikat/kliknout, skenovat/naskenovat, googlovat/vygooglovat (googlit/vygooglit)

CD 2: Track 14 To je hrůza, jak ten čas letí! Za tři týdny bude Štědrý den a my ještě nemáme žádné dárky. Vůbec nevím, co koupíme třeba Davidovi. Babi, nemohla bys mi něco poradit? Davidovi? To přece není žádný problém. Slyšela jsem, jak David telefonoval Lucii a říkal jí, že by chtěl tablet. Počkej, kdo je Lucie? Přece jeho nová přítelkyně. Aha. Ale co koupíme Aleně a Evě? Tak to taky vím. Alena říkala Evě, že by chtěla čtečku. A Eva zase říkala Lukášovi, že by potřebovala nový mobil. A kdo je Lukáš? To je Evin kadeřník! Ty nic nevíš... Ale ty víš všechno, viď. Takže tablet, čtečka a mobil... To jsou ale pěkně drahé dárky! Jo jo, jsou to naše drahé děti. Ale neboj se, něco vám na dárky přidám! Jdete v neděli na oběd k Evě a Petrovi? Určitě. Tak se tam uvidíme, že?

CD 2: Track 15 Čau, Fariso. Jdeš v pátek na tu party k Evě? Na jakou party? Já nic nevím, nebyla jsem dneska ve škole, musela jsem jít k zubaři. Eva něco slaví? Má narozeniny a taky udělala těžkou zkoušku z angličtiny. Tak pozvala všechny studenty na oslavu. Myslím, že tu zkoušku udělala díky Tomovi. Moc jí pomohl. Aha. A vy tam s Tomem taky budete? Určitě. Tom tam bude už od rána a bude Evě a Petrovi pomáhat vařit, ale já kvůli práci přijedu později. A nevíš, jestli tam bude taky Kumar? No, asi bude. Počkej, a ty máš něco proti Kumarovi? Ale ne, naopak. A kde ta party bude? U Evy na chatě. Kde to je? V nějaké vesnici kousek odtud. Neznám přesnou adresu, vím jenom, že ta chata je někde u lesa naproti nádraží. Když zavoláš Evě, vysvětlí ti to. Fajn, určitě přijedu. Tak díky a uvidíme se v pátek!

Lekce 16 CD 2: Track 16 Dialog 1 Kam jdeš, Petře? Teď jdu do školy, ale večer jdeme s Evou do divadla. Dialog 2 Co budeš dneska dělat, Marino? Dneska dopoledne musím jít k doktorovi a pak půjdu do práce. Dialog 3 Jaké máš dneska plány, Tome? Až skončí lekce, půjdu plavat a pak do kina. Dneska mám volno.

CD 2: Track 17 Je pro vás oblečení důležité? Martin říká: Ne, oblečení pro mě není vůbec důležité. Nové věci si kupuju maximálně tak jednou, dvakrát za rok. Vlastně já to ani nekupuju, oblečení mi kupuje máma. Vždycky zajde do second handu a nakoupí svetry a trika pro celou rodinu. Já teda myslím, že nakupovat oblečení je ztráta času. Navíc to není ekologické a je to konzum. Dan říká: Samozřejmě že oblečení je pro mě důležité, a fakt hodně! Kupuju si skoro každý týden něco nového, džíny, tričko nebo bundu, ale nejvíc miluju boty. Mám doma asi 20 párů. Nakupuju

238 Příloha • Česky krok za krokem 1

nejvíc v Dieslu nebo v Benettonu a přesně vím, co je moderní. Oblečení nosím maximálně rok nebo dva, pak ho dám do tašky ke kontejneru. Hm, oblečení je pro mě fakt hodně důležité, protože říká, kdo jsem, vyjadřuje moji identitu. Ivo říká: Já chodím často na koncerty a do divadla, a myslím, že oblek je na tyhle akce normální oblečení. Navíc studuju diplomacii a jazyky, takže jestli budu pracovat jako diplomat, budu oblek a kravatu nosit do práce každý den. Jsem rád dobře oblečený a myslím, že na tom není nic špatného. Naopak – vyjadřuje to můj respekt k ostatním lidem.

CD 2: Track 18 Ahoj, Adélo! Neruším? Ne, vůbec ne. Jsem ráda, že voláš. Ty jsi byla nemocná, viď? Už je ti dobře? Ano, už jsem v pořádku. Nechceš jít se mnou dneska odpoledne nakupovat? Mají slevy! Určitě, ráda půjdu. Hodí se mi to, aspoň koupím nějaké dárky pro maminku k narozeninám. Bude jí 50, tak musím koupit něco hezkého. Marina s Adélou jsou v obchodním centru. Marina si zkouší oblečení. Prosím tě, můžeš mi ty šaty vzadu zapnout? Nejde mi to. ... Díky. Tak co myslíš, sluší mi? Hm, zdá se mi, že ta černá ti nesluší, dělá tě starší. A taky bys potřebovala menší velikost, emko nebo esko. Líbí se mi tyhle modré. Nechceš si je zkusit? Dobře. ... No, tak co myslíš? Super, to je ono! Koupíme je a půjdeme někam na kávu, ne? Už mě to nakupování nebaví. Je mi horko a vadí mi, že je tu moc lidí.

CD 2: Track 19 Je mi 23 let. Dneska je mi horko. Chutná mi zelenina. Když piju alkohol, je mi špatně. Nejde mi matematika. Vadí mi špatné počasí. Sluší mi černá barva. Líbí se mi zelená barva.

CD 2 Track 20 Tak co, Tome, jak žiješ? A jak se ti tady líbí? Ale jo, líbí se mi tady. Mám rád Prahu a chutná mi české jídlo a pivo. Nejradši mám Plzeň. Jo jo, ta je dobrá, taky mi chutná. No, všechno tady samozřejmě ideální není. Vadí mi tady nepříjemní prodavači a spousta aut. A co čeština? Zdá se mi, že pro cizince musí být dost těžká. Hm, není to tak strašné. Čeština je těžká, ale zajímavá. Jde mi docela dobře.

Lekce 17 CD 2: Track 21 Evo, Evo! Prosím tě, pojď sem. Už jsem tady. Promiň, neslyšela jsem tě, mluvila jsem s tatínkem a s maminkou. Co se děje? To stěhování je strašné, všude je zmatek, nemůžu nic najít. Za chvíli musím odejít a nemám klíč od auta. Nevíš, kde může být? Není pod stolem? Ne, tam jsem se díval. A co pod postelí? Ale ne, tam jsem se taky díval, dokonce už dvakrát. Aha, už ho vidím. Tamhle je. Kde? Přece tamhle, v té krabici před knihovnou. Mezi skříní a počítačem. Aha, díky. Jak to, že jsem ho neviděl? Protože nemáš ty nové brýle. No jo, to je fakt. Ale kde jsou? Nejsou pod gaučem? Nebo za křeslem? Hurá, už je mám. Byly tady na zemi pod židlí.

CD 2: Track 22 pod stolem, pod postelí, před knihovnou, pod gaučem, za křeslem, pod židlí

CD 2: Track 23 Evo, kam dáme tu kytku? Asi tady mezi křeslo a komodu, ne? Tak jo, kytka bude mezi křeslem a komodou. A co tahle krabice? A jé, zapomněla jsem, co je uvnitř. Dej ji prosím zatím pod postel. Šup! A krabice už je pod postelí. A kam dáme ty hodiny? Myslím, že je můžeme dát nad psací stůl. Tak dobře, hodiny budou nad psacím stolem. Hm, ale kam dáme tuhle stoličku? Do koupelny před vanu. Dobře, stolička bude před vanou. A co tenhle obraz? Ještě nevím. Dej ho zatím za skříň. Cože? Ten obraz je tak hezký a má být za skříní? To ne, musíme najít nějaké lepší místo. Co kdybysme ho dali tady nad gauč?

CD 2: Track 24 Petře, budeme muset zavolat nějaké řemeslníky. Na záchodě neteče voda, v kuchyni nesvítí světlo a v dětském