Lenka Suchomelová (ed.): Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2018

Page 1a u c ˇ c jSborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

2018


KATALOGIZACE V KNIZE — NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2018. — Vydání první. — Praha : Akropolis, 2018. — 244 stran Anglická resumé Vydáno ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka (www.auccj.cz) ISBN 978-80-7470-238-9 (Tomáš Filip — Akropolis) 811.162.3‘243 * 81‘24 * 316.72/.75:37.035 * (062.552) — čeština jako cizí jazyk — jazyková výuka — multikulturní výchova — sborníky 811.162.3 — Čeština [11]

Vydání sborníku podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpory aktivit integrace cizinců na území ČR, číslo rozhodnutí o přidělení dotace 24981-1/2016-6. Za obsahovou stránku příspěvků odpovídají autoři. Prezentace k příspěvkům jsou pro členy Asociace učitelů čeština jako cizího jazyka k dispozici na webu AUČCJ (www.auccj.cz).

Editorka: Lenka Suchomelová Recenzentky: Jitka Lukášová, Eva Složilová © Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, 2018 © Graphic & Cover Design Lukáš Fairaisl, 2018 © Filip Tomáš – Akropolis, 2018 ISBN 978-80-7470-238-9 ISBN 978-80-7470-239-6 (PDF)


Obsah

Prezentace organizací, projektů a materiálů VLADIMÍR VAĎURA – PATRICIE JURASOVÁ

11

Podpora multilingvismu a výuky jazyků v evropských projektech

23

Učebnice a cvičebnice Čeština pro cizince – úroveň A1, A2

KATEŘINA VODIČKOVÁ – MARIE BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ

JANA RODROVÁ – MARKÉTA VYMĚTALOVÁ

27

Čeština pro cizince JAZYKOVÉ HRY 2

29

Brněnské legendy i pro „nebrněnské“ studenty

35

Můj český slabikář – výukový materiál pro první třídy ZŠ se žáky mluvícími odlišným mateřským jazykem

39

InBáze, z. s.

MARTINA TRCHOVÁ

VLADIMÍRA DOBEŠOVÁ

KRISTÝNA ŠEJNOHOVÁ

Prezentace prací studentů a absolventů LUCIE ŠAFRÁNKOVÁ

55

Motanice – didaktická pomůcka pro výuku českého jazyka

63

Kostky – didaktická pomůcka na časování sloves

JANA MRÁZKOVÁ


Testování a hodnocení ve výuce DANA HAVLÍKOVÁ

71

Jak pracují s chybou ve výuce lektoři SIP? VERONIKA LAUFKOVÁ

81

Formativní hodnocení ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Nové trendy v češtině KAMILA SMEJKALOVÁ

99

Co nám jazykové poradenství říká o současné češtině a jejích uživatelích

Čeština: Cizí jazyk vs. druhý jazyk JARMILA VALKOVÁ

113

Druhý jazyk versus cizí jazyk

121

Má smysl v praxi rozlišovat cizí jazyk a druhý jazyk?

JITKA CVEJNOVÁ

Děti a žáci s odlišným mateřským jazykem BARBORA NOSÁLOVÁ

129

Proč a jak zjišťovat jazykovou úroveň dětí s OMJ na ZŠ

143

Výukové materiály pro bilingvní děti používané v České škole bez hranic, Londýn – ukázka a inspirace

ADÉLA HERBSOVÁ

Příklady dobré praxe VÝSLOVNOST BARBORA HRABALOVÁ

155 Pozor, nahrávám!


MICHAELA PALDUSOVÁ

159

Výslovnost v lekcích češtiny PSANÍ JARMILA BORECKÁ

165

Výuka češtiny pro cizince bez znalosti latinky ANA ADAMOVIČOVÁ – ZUZANA STÁRKOVÁ

169

Wrilab2 – on-line kurz psaní pro jazykové úrovně B1–C1 RADIM OŠMERA

175

Didaktika psaní češtiny pro cizince MLUVENÍ JITKA LUKÁŠOVÁ

189

Specifika výuky řečové dovednosti mluvení na vysokých úrovních (B2 a C1 podle SERR) znalosti češtiny jako cizího jazyka na příkladu polských bohemistů, workshop

195

Komunikace v praxi – workshop

ZBYNĚK PODSKALSKÝ

PATRICIE JURASOVÁ – JITKA KOUDELKOVÁ

199

Inovativní metody ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Receptivní dovednosti JARMILA VALKOVÁ

207

Předposlechové aktivity a efektivní poslech

217

Medailony autorů

227

Abstrakty (Abstracts)Prezentace organizací, projektů a materiálůPODPORA MULTILINGVISMU A VÝUKY JAZYKŮ V EVROPSKÝCH PROJEKTECH

| 11

Podpora multilingvismu a výuky jazyků v evropských projektech VLADIMÍR VAĎURA – PATRICIE JURASOVÁ

Žijeme v době, ve které dochází k největšímu propojování světa v celé naší historii. Globalizace a s ní související migrace obyvatel z jednoho konce světa na druhý má za následek soužití různých, často zcela odlišných kultur. Dnešní multikulturní společnost přitom nabývá mnoha podob. V zásadě můžeme říci, že nejpodstatnějšími složkami, se kterými se můžeme setkat, jsou různé rasy, etnika, kultury a náboženství. Problém koexistence různých kultur a náboženství ve společném státě v moderní společnosti představuje velmi citlivou otázku, jelikož každé náboženství, etnikum, každá rasa a kultura mají svůj svérázný pohled na svět, jiné projevy, chování, typické emocionální reakce, jiný žebříček hodnot a jiná práva a povinnosti jednotlivých členů dané skupiny. V důsledku smíšení dochází ke tření mezi zvyky a právy původních a nově příchozích obyvatel. Lidé od sebe navzájem přejímají určité kulturní vzorce, které se jim zdají být efektivní. Relativně bezkonfliktní začlenění nově příchozí populace z cizích zemí do hostitelské společnosti je ovlivňováno celou řadou faktorů: morálních, psychologických, sociologických, geografických a ekonomických. Multikulturalismus a interkulturní výchova Slovo multikulturalismus se objevilo poprvé ve Švýcarsku v 50. letech minulého století, kdy bylo použito pro popis stavu švýcarské občanské společnosti, která dokáže být jednotná i přes značné kulturní rozdíly. Další šíření multikulturalismu pak kopírovalo potřeby jednotlivých států. Největšího ohlasu se mu dostalo na konci 60. let v USA, Kanadě a Austrálii díky snahám


12 |

VLADIMÍR VAĎURA – PATRICIE JURASOVÁ

různých menšin o lepší začlenění do společnosti. V Evropě jej v té době vnímáme především s problémy integrace imigrantů z bývalých kolonií (Barša 2003: 7). Multikulturalismus se tedy stal synonymem pro ideální společnost lidí, kteří při různém etnickém, kulturním či náboženském původu, identitě a tradicích žijí společně ve vzájemné harmonii. V nedávných letech byla koncepce multikulturalismu hojně používána v rámci integračních politik mnohých evropských zemí. Multikulturalismus tvrdí, že lidé s různými kořeny mohou žít pospolu a učit se porozumět odlišnému vnímání světa druhých. Multikulturalismus je možnost, jak bez předsudků a iluzí sdílet komunikační prostor, aniž bychom se ohlíželi na lidskou příslušnost ke skupinám. Tato příslušnost či rysy identity mohou být stanovovány na základě několika kritérií: rasy, jazyka, etnicity, věku, pohlaví, zdravotního stavu, handicapu, vyznání, vzdělání, sociální třídy a jiných rysů identity člověka, které lze kolektivně sdílet (Barša 2003: 7). Podle Malého etnologického slovníku (Jančár 2011) je pojem multikulturalismus chápán jako popis a výklad etnické různorodosti a soužití odlišných kulturních a sociálních, případně náboženských skupin založených na odlišných kulturních vzorcích v rámci obvykle národního státu. Pokud budeme multikulturalismus vnímat jako společenský cíl, bude znamenat též úsilí o vytvoření pluralitní společnosti zahrnující množství odlišných sociokulturních skupin. Toto soužití je založeno na principech tolerance, respektu, dialogu a konstruktivní spolupráce (Hirt 2005: 9). Pro multikulturalismus je zásadní koncept identity. Situace, kdy se setkávají jedinci s rozdílnou kulturní identitou, mohou potenciálně vést k nedorozumění. Právě proto je důležitou složkou a nástrojem multikulturalismu interkulturní výchova. Interkulturní výchova se zabývá pedagogickými reakcemi na národnostní, etnickou a kulturní diverzitu ve společnosti. Ta má, obecně vzato, posilovat toleranci a empatii vůči rozdílným životním způsobům, podporovat rovnoprávné a solidární soužití lidí z různých kultur, posilovat interkulturní porozumění a schopnost společného řešení problémů. Úkolem interkulturní pedagogiky je doprovázet a posilovat proces interkulturního dialogu a současně i vývoje vlastní kultury (Hájková 2010: 44). Průcha definuje interkulturní výchovu jako edukační činnost zaměřenou na to, aby učila lidi z různých etnik, národů, rasových a náboženských skupin žít spolu, vzájemně se respektovat a spolupracovat (Průcha 2006: 15).


PODPORA MULTILINGVISMU A VÝUKY JAZYKŮ V EVROPSKÝCH PROJEKTECH

| 13

Interkulturní vzdělávání umožňuje jedincům rozvíjet chápání a přijímání různorodosti jako pozitivního jevu a hodnotit odlišnosti různých kultur jako přínosné. Rozdíly by neměly být chápány jako potenciální zdroj konfliktu, ale jako příležitost k vlastnímu obohacení. Interkulturní výchova a vzdělávání přispívají k vytváření respektujících vztahů mezi různými kulturami, aby bylo možno vyhnout se negativním událostem, ke kterým dochází v multikulturních společnostech, nikoliv pouze v majoritní skupině – jako např. odmítání menšinové skupiny (rasismus, xenofobie) –, ale také mezi menšinami, jako je asimilace, ztráta kulturních hodnot, ztráta individuální identity, opovrhování vlastní kulturou, násilná integrace a adaptace. Interkulturní vzdělávání vede studenty k respektování neustále rostoucí kulturní rozmanitosti a otevírá cestu různým způsobům života, myšlení a chápání světa. Obecným cílem interkulturního vzdělávání je podpora a upevňování vzájemných vztahů mezi sociokulturními skupinami, především mezi majoritou a minoritami (Interkulturní vzdělávání 2002: 15). Vícejazyčnost, multilingvismus Pojem vícejazyčnost (multijazykovost, multilingvismus) obsahuje několik významů a obvykle přesahuje rámec pouhé znalosti a uznání jiných kultur a jazykové různorodosti. Vztahuje se na jedince, který již znalosti z různých jazyků a kultur používá k dorozumění se, tj. pro dosažení komunikativní kompetence. Vícejazyčnost nemusí být založena na dosažení vysoké úrovně znalosti cizího jazyka, ale akcentuje znalost různých jazyků na různém stupni osvojení. Zakládá se na faktu, že jedinec v dané komunikační situaci využije zkušenosti a znalosti více cizích jazyků (např. přecházením do dialektu, využitím internacionalismů) i při velmi zjednodušeném jazykovém projevu. Jedním ze základních „motorů“ podporujících různé formy vícejazyčnosti je migrace. V mnoha zemích vyspělého světa je migrace nejen normálním, ale dokonce nezbytným a žádoucím jevem a jejím důsledkem je rozvoj individuálního i sociálního multilingvismu. Například v Německu dochází k rozvoji multilingvní společnosti: imigranti přinášejí do země své jazyky, kterými hovoří v každodenním kontextu. Není jasné, kolika jazyky se v Německu v současnosti hovoří, jelikož o tomto fenoménu neexistují spolehlivé statistiky. Druhy multilingvismu V současné době se cíl jazykového vzdělávání rychle proměňuje. Už není pojímán jednoduše jako zvládnutí jednoho nebo dvou, či dokonce tří jazyků


14 |

VLADIMÍR VAĎURA – PATRICIE JURASOVÁ

chápaných izolovaně a majících za jediný možný vzor rodilého mluvčího. Místo toho je cílem rozvíjet takový jazykový repertoár, v němž hrají svou roli komunikativní dovednosti. Z toho samozřejmě plyne, že by nabídka jazyků vzdělávacích institucí měla být různorodá a žáci by měli dostat příležitost k rozvoji vícejazyčné kompetence. O „sociální vícejazyčnosti“ hovoříme tehdy, zastávají-li jednotlivé jazyky ve společnosti různé funkce, jako např. ve švýcarském kantonu Graubünden, kde jsou němčina a rétorománština (a italština) oficiálními jazyky teoreticky na stejné úrovni, v realitě však rétorománština a italština v mnoha situacích dominují nad němčinou díky převažujícímu bilingvismu jazykových menšin (polyglotismus). V moderních městech často mluvčí různých jazyků sdílejí stejný prostor, aniž by u nich docházelo k funkčnímu oddělení jednotlivých jazyků (heteroglotismus). Oproti tomu termín „teritoriální multilingvismus“ popisuje politické oblasti rozdělené do více či méně monolingvních oblastí (např. vlámská a valonská část v Belgii). O „institucionální vícejazyčnosti“ hovoříme tehdy, jestliže instituce a organizace poskytují své služby v různých jazycích, jak činí některé státy Evropské unie a např. švýcarské federální železnice. „Individuální vícejazyčnost“ je v čistě funkční rovině definována jako schopnost komunikovat v několika jazykových dimenzích – nezávisle na tom, jakým způsobem bylo dosaženo ovládnutí kterého jazyka či na jaké úrovni jedinec daný jazyk ovládá. Takoví lidé nejsou obvykle vícejazyční od narození ani „perfektně“ dvojjazyční. Např. marocký student v Německu, který hovoří do jisté míry francouzsky a německy – navíc k arabskému dialektu, který je jeho rodným jazykem –, je multilingvní, stejně jako konferenční tlumočník, který používá znalost jazyků na perfektní úrovni ke své práci. Bilingvismus lze považovat za hraniční kategorii multilingvismu. V oblasti vzdělávání je rozdíl mezi „přirozenou“ a „elektivní“ vícejazyčností užitečný. „Přirozená vícejazyčnost“ vzniká v situaci, kdy osoba používá více než jeden jazyk ve svém každodenním přirozeném prostředí. Dítě, které vyrůstá v multijazyčném prostředí, ovládne různé jazyky svého prostředí stejným způsobem, jako dítě vyrůstající v prostředí jednojazyčném porozumí tomuto jednomu jazyku. Naproti tomu o „elektivní vícejazyčnosti“ hovoříme tehdy, když lidé absolvují kurzy cizího jazyka navzdory tomu, že ve svém každodenním životě používají pouze jeden jazyk.


PODPORA MULTILINGVISMU A VÝUKY JAZYKŮ V EVROPSKÝCH PROJEKTECH

| 15

Vícejazyčnost jako propojený systém Individuální vícejazyčnost bývá často nazývána „plurilingvismus“. V podobném duchu se někdy mluví také o „multikompetenci“. Tento výraz zdůrazňuje, že se jedná o více než jen o „více jednojazyčností“, tedy že jde o více než jen souhrn znalostí několika jazyků, které existují nezávisle vedle sebe, bez vlivu jedné na druhou. Individuální vícejazyčnost funguje jako propojený systém, v němž se prvky jednotlivých jazyků navzájem setkávají a ovlivňují. Dohromady vytvářejí jednu „integrovanou kompetenci“. Konkrétně lze hovořit o tom, že multijazykový repertoár je tvořen množstvím jazykových zdrojů, které jsou multimodální, tedy které využívají různé senzorické kanály. Ty jsou aktivovány mluvčími za účelem vyřešení problémů vztahujících se ke konkrétní situaci – například v multijazykových týmech na pracovišti, kde členové týmu mohou simultánně uvažovat v několika jazycích, jsou gesta a obrázky ideálním způsobem komunikace. Stejně jako sada stavebních dílů jsou i tyto stavební prvky uloženy jako předpřipravené koncepty, které mohou být aktivovány v paměti mluvčího. V jiných případech jsou ovšem utvářeny nově spontánní a kreativní cestou. V posledním desetiletí se evropští odborníci na řadě významných setkání opakovaně shodují, že důležitým spojovníkem Evropy jsou jazykové znalosti a dovednosti. Jazyky jsou vnímány jako základní dovednostní výbava každého občana Evropské unie. Po prvním větším rozšíření Evropské unie v roce 2004 mohli všichni pocítit, co je přirozená vícejazyčnost a jak důležitá je znalost cizích jazyků pro otevřenou a pružnou komunikaci. Škála jazyků používaných v Evropě je oproti jiným kontinentům velmi omezená, a proto i svým způsobem uchopitelná. Současná politika Evropské unie stanovuje jako vzdělávací cíl trilingvismus: všichni mladí lidé v evropských školách se učí nejméně dva cizí jazyky kromě oficiálního jazyka dané země. Přestože panuje shoda na tom, že jedním z těchto jazyků by měla být angličtina, dosud nebyla stanovena žádná omezení, které jazyky na školách učit. Znalost svých rodných jazyků poskytuje imigrantům velký potenciál pro učení se dalších jazyků. Evropa na začátku 21. století V rámci Evropské unie se hovoří 24 oficiálními jazyky. Prostor Evropské unie je domovem více než 60 původních regionálních či minoritních jazyků, kterými hovoří více než 40 milionů osob. Jedná se o jazyky jako baskičtina, katalánština, fríština, sámština, velština či jidiš. Evropská komise zastává


16 |

VLADIMÍR VAĎURA – PATRICIE JURASOVÁ

k jejich užívání otevřený postoj a podporuje zachování jazykové diverzity a bohatství v nejvyšší možné míře (Ageing Report: 2012). Erasmus+ je evropský program v oblasti vzdělávání a tréninku, je možným zdrojem financování pro iniciativy usilující o ochranu a propagaci výuky a užívání menšinových jazyků. Pro Radu Evropy je jedním z hlavních jazykových cílů pro 21. století právě rozvoj multilingvismu a plurilingvismu (vícejazyčnosti), přičemž vychází ze základních principů vyložených v předmluvě k Doporučení č. (82) 18 Výboru ministrů členských států Rady Evropy již z roku 1982. Dále i Lisabonská strategie z roku 2000 vedle jiných oblastí vyzdvihuje právě jazykové vzdělávání. Evropský rok jazyků 2001 byl dalším milníkem pro podporu vícejazyčnosti v Evropě. Mezi důvody, proč Evropská unie podporuje výuku cizích jazyků, patří: – lepší možnost studia či práce v zahraničí u osob ovládajících více jazyků; – lepší porozumění osobám z jiných kulturních okruhů; – lepší obchodní vztahy napříč Evropou – obchod obvykle podporuje rozvoj jazykových znalostí; – jazykový průmysl – překladatelství, tlumočnictví, výuka jazyků, jazykové technologie atd. patří mezi nejrychleji se rozvíjející obory. K lepší přístupnosti jazykového vzdělávání napomáhají v posledních letech též inovativní výukové metody. Pracovní skupiny v oblasti jazyků vyzdvihují ve zprávě z roku 2014 následující metody: – Content & Language Integrated Learning (CLIL); – Computer-Assisted Language Learning (CALL). Zcela novou výzvou – byť nikoli první tohoto typu v historii – se pro Evropu stává v posledních letech migrace, tedy pohyb obyvatelstva mezi územími. Příchod více než milionu migrantů usilujících o získání politického azylu se stává hlavním tématem nejen pro země, do nichž mají většinově namířeno, ale pro celé evropské společenství. Jejich příchod je velkou výzvou v oblasti ekonomické, sociální i politické, včetně oblasti vzdělávání a multikulturního soužití. Souběžně se snižující procento ekonomicky aktivních osob oproti celkové populaci Evropské unie – předpokládá se, že do roku 2060 poklesne počet ekonomicky aktivních osob o 15,7 milionu na 169,6 milionu – předestírá myšlenku, že nově příchozí osoby mohou být žádaným oživením populace i ekonomického mechanismu. Bohužel však s jejich příchodem jsou též


PODPORA MULTILINGVISMU A VÝUKY JAZYKŮ V EVROPSKÝCH PROJEKTECH

| 17

spojeny problémy a rizika na mnoha úrovních, od nedostatečné jazykové vybavenosti přes kulturní aspekty soužití až po rodinnou situaci, výchovu dětí a mládeže a profesní deficienci v oblasti kvalifikace (Ageing Report 2012). Jazyková škola PELICAN (skolapelican.com) a Spolek PELICAN (spolekpelican.com) ve spolupráci s evropskými partnery v rámci projektů Erasmus+ vytváří nástroje a metody určené k řešení dílčích problematických aspektů, které jsou důsledkem jak migračních toků, tak ekonomických výkyvů i jiných globálních či regionálních změn, jež státy EU v těchto letech překonávají. V následující kapitole proto představíme některé projekty z hlediska jejich zaměření na konkrétní problém a nástrojů, které k jeho vyřešení v rámci projektu vytváříme. EVROPSKÉ PROJEKTY MultiLib – Vícejazyčná knihovna pro děti v Evropě Mezinárodní projekt, jehož partnerem je Jazyková škola PELICAN, reaguje na příchod více než milionu cizích státních příslušníků do zemí Evropské unie a především na potřebu jejich úspěšné integrace do společenství. Zvláštní důraz je kladen na vzdělávání dětí směrem k otevřenosti vůči diverzitě, ale také hrdosti na svůj původ a tradice. Zvyšující se podíl multietnických tříd klade nové nároky rovněž na učitele v základních školách a je třeba nabídnout jim nástroje, kterými si s diverzitou dětí a přístupů poradí. V rámci projektu byla vytvořena vícejazyčná online knihovna obsahující 12 knih v 6 evropských jazycích (čeština, švédština, angličtina, italština, řečtina, turečtina) a 12 knih v původních jazycích imigrantů přicházejících do Evropy v těchto dnech. Dalšími výstupy jsou sbírka aktivit zaměřených na práci s příběhem a příručka pro pedagogy. S pomocí těchto zdrojů mohou učitelé na základních školách rozvíjet u dětí smysl pro sociální začlenění, rozvinout mezikulturní porozumění, podpořit u dětí z etnických menšin hrdost na svůj původ a kulturu, rozvinout dovednosti přispívající k jejich budoucímu uplatnění a užít si kooperativní vzdělávací aktivity založené na tvořivosti a zábavě. Cílové skupiny projektu jsou: – děti na základních školách v šesti partnerských zemích; – děti migrantů a příslušníků etnických menšin v těchto zemích; – učitelé a vychovatelé pracující v multikulturním/multijazykovém prostředí;


18 |

VLADIMÍR VAĎURA – PATRICIE JURASOVÁ

– vzdělavatelé a vychovatelé ve volnočasových organizacích pro děti a mládež; – organizace pracující s dětmi migrantů, uprchlíků a z odlišného sociokulturního prostředí. V každém z partnerských jazyků i jazyků menšin (arabština, arménština, ruština, kreolština, kurdština, tibetština) byly zpracovány celkem dvě původní pohádky patřící ke kulturnímu základu jednotlivých zemí a dvě nově vytvořené pohádky. Díky herním aktivitám budou děti pracovat jak s textem, tak s ilustracemi, které budou příběh doprovázet na každé stránce. Mezi klíčové výstupy projektu patří: online knihovna MultiLib, obsahující 24 příběhů ve 12 jazycích, Sbírka aktivit pro práci s online knihami pro děti na základních školách, Příručka pro učitele pro práci s knihovnou a případové studie z práce jednotlivých partnerů s knihovnou. Veškeré výsledky projektu i další informace můžete najít na webové stránce www. multilib-project.eu. Live2work – Naplánujte si svůj životní projekt Spolek PELICAN je partnerem projektu Live2Work, jehož cílovou skupinou jsou mladí nezaměstnaní lidé s nízkou kvalifikací. Tyto osoby často nenacházejí možnost, jak se uplatnit na trhu práce navzdory rostoucí poptávce a dobré ekonomické situaci většiny evropských zemí. Jestliže najdou pracovní uplatnění, velmi často jej opět opouštějí vzhledem k tomu, že nejsou schopni dostát nárokům zaměstnavatele. Nedílnou součástí cílové skupiny jsou též cizinci, kteří hledají na pracovním trhu uplatnění, ale jejichž znalost zdejšího prostředí je stále omezená. K tomu, aby si novou práci dokázali udržet, by měl přispět vzdělávací systém zaměřený na rozvoj „měkkých“ dovedností a rozšíření znalostí o právních, ekonomických a dalších pravidlech pracovního trhu v zemích Evropské unie. Nástroje projektu vycházejí z poznatků kognitivního výzkumu a pozitivní psychologie. Jejich cílem je podpořit aktivní, na cíl orientované jednání a vytvořit prostředí, ve kterém cílené usilování bude vnímáno jako hodnota, která zároveň umožňuje rozvoj hodnot dalších. Na tvorbě nástrojů se podílejí pracovníci univerzit a dalších odborných institucí z Dánska, Portugalska, Francie a České republiky. Bližší informace o projektu jsou dostupné na stránkách www.live2work.eu.


PODPORA MULTILINGVISMU A VÝUKY JAZYKŮ V EVROPSKÝCH PROJEKTECH

| 19

Lingua+ Evropský projekt Lingua+ se zaměřuje na propojení výuky jazyka hostitelské země s hlubším představením ekonomické, kulturní a sociální reality této země osobám přicházejícím zvenčí. Součástí nově vytvářené kombinace jsou jak osvědčené metody výuky cizích jazyků, tak obecné principy mezikulturního vzdělávání. Klíčovým adresátem vytvořených nástrojů by se měla stát komunita cizích státních příslušníků na Islandu, kteří zde hledají pracovní uplatnění. Bezprecedentní hospodářský růst v celé Evropě způsobil, že zde v současnosti dosahuje počet migrantů 10 % celkové populace ostrova a počet nadále narůstá. V rámci České republiky je pozornost projektu upřena na komunity cizích státních příslušníků žijících v České republice. Výukový blok připravovaný pro tyto osoby by měl být kombinací osvědčených metod a postupů ze dvou oblastí: výuka češtiny jako jazyka hostitelské země; sociální inkluze a informování o právní, ekonomické a sociální realitě České republiky. Základními výstupy projektu budou dvě publikace zaměřené na jednotlivé dimenze vzdělávacího procesu. Sborník inovativních postupů ve výuce jazyka hostitelské země pro cizí státní příslušníky bude výsledkem společného výzkumu všech partnerů projektu. Jeho obsah bude tvořit výběr z osvědčených metod a technik, ověřený v pilotní části projektu a upravený pro specifické potřeby cílových skupin. V potaz budou brány akademické prameny, stejně jako praktické zkušenosti a výsledky organizací dlouhodobě se touto problematikou zabývajících. Druhým klíčovým výstupem bude Průzkum stávajících metod podpory sociální inkluze migrantů a uprchlíků a podpory empatie v interakcích mezi dospělými. Také v tomto případě řešitelé vycházejí z předchozích zkušeností mj. v rámci řešených integračních projektů. Tyto výstupy budou dále doplněny o Příručku pro učitele jazyka hostitelské země, Multimediální popis výukových metod a Příručku pro sestavení výukových jednotek v prostředí MOOC (Mass Open Online Courses). Díky tomuto výstupu bude možné nabídnuté nástroje kdykoli znovu použít či replikovat podle aktuálních potřeb té které cílové komunity. Více informací lze najít na webové stránce www.linguaplusproject.eu.


20 |

VLADIMÍR VAĎURA – PATRICIE JURASOVÁ

Multilingual Families Clubs – Podpora jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě Projekt Mutlilingual Families Clubs reaguje na zvyšující se rozmanitost národností a jazyků v evropských zemích, která se projevuje též na úrovni předškolních a školních dětí. Jazykový potenciál těchto osob je často podceňovaným a nevyužitým bohatstvím jako prostředek k udržení jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy. Vícejazyčné rodiny čelí mnoha obtížím při snaze vychovávat své děti vícejazyčně: – tlak na integraci do většinové společnosti většinou přehlíží jejich kulturní a jazykové kořeny, což se dotýká zvláště dětí; – nedostatek kvalitních podpůrných materiálů, které by byly zaměřeny přímo na překonávání problémů a překážek, jimž čelí rodiny imigrantů a vícejazyčné rodiny ve snaze zachovat znalost svého jazyka; – nedostatek podpory pro rodiny, které usilují o vícejazyčnou výchovu dítěte. Multijazykové kluby, v nichž se setkávají rodiče a děti z různých zemí, kulturních a jazykových oblastí, představují prostředí, které umožňuje oboustranný dialog podporující vzájemné poznávání mezi nově příchozími a domácí populací, případně mezi různými skupinami cizinců. Snazší ovládnutí domácího jazyka také otevírá rodičům a především dětem cestu k úspěšnému zapojení do účasti na občanském životě dané země. Vybavit pedagogy v multijazykových klubech kvalitními nástroji pro každodenní práci s rodiči a dětmi z různých jazykových a etnických skupin – to je hlavní cíl projektu. Dalším cílem je propagace multijazykových klubů pro děti v zemích, kde dosud takové kluby až na výjimky neexistují. Zájemci o založení multijazykového klubu zde naleznou tipy a příklady, jak úspěšně zapojit rodiče a děti a rozvíjet multijazykové a multikulturní bohatství v rámci klubu. Více informací k projektu je možné nalézt na webových stránkách www. multilingualclubs.eu. We Are One – Propojení výuky jazyka s dalším vzděláváním Cílovou skupinou projektu We Are One jsou cizí státní příslušníci, kteří přicházejí v těchto dnech do Evropy. Tyto osoby často nenacházejí možnost, jak se uplatnit na trhu práce navzdory rostoucí poptávce a dobré ekonomické


PODPORA MULTILINGVISMU A VÝUKY JAZYKŮ V EVROPSKÝCH PROJEKTECH

| 21

situaci většiny evropských zemí. Jejich snaha prosadit se v evropském prostředí je limitována jednak nedostatečnou znalostí prostředí, do něhož přišli, jednak jazykovou bariérou. Propojit výuku cizího jazyka s předáváním informací o právním, ekonomickém, sociálním a kulturním prostředí v zemích Evropské unie je cílem tohoto projektu. Nástroje, které partneři projektu vyvíjejí, využívají kombinaci dvou metod: – CLIL (Content and Language Integrated Learning) – využití vyučovaného jazyka jako prostředku k získání informací a řešení úkolů, které účastníky skutečně zajímají. V případě projektu We Are One jde o poskytnutí informací z oblasti místního právního, ekonomického a sociálního systému nově příchozím cizincům v jazyce hostitelské země, příp. v kombinaci obou jazyků. Díky tomu účastníci kurzu prohloubí svou znalost jazyka a zároveň systému, v němž se pohybují. – TBL (Task-based learning) – řešení reálných úkolů ve skupině, která mezi sebou hovoří vyučovaným jazykem. Výhodou kombinace těchto metod je vyšší motivace účastníků daná skutečností, že kromě jazykového pokroku zároveň prohloubí své znalosti v důležitých otázkách svého pobytu. Partnery evropského projektu jsou organizace z Dánska, Portugalska, Irska a České republiky. Více informací o projektu najdete na webových stránkách we.areone.org.

LITERATURA Ageing report: Europe needs to prepare for growing older. European Commission, 2012. Dostupné z: http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/structural_ reforms/2012-05-15_ageing_report_en.htm [4. 5. 2018] BARŠA, Pavel 2003 Politická teorie multikulturalismu. Brno: CDK Recommendation No. R (82) 18 of the Committee of Ministers to Member States concerning modern languages. Council of Europe 1982. Dostupné z: https://rm.coe. int/16804fa45e [4. 5. 2018]


22 |

VLADIMÍR VAĎURA – PATRICIE JURASOVÁ

HÁJKOVÁ, Vanda – STRNADOVÁ, Iva 2010 Inkluzivní vzdělávání. Teorie a praxe. Praha: Grada HIRT, Tomáš 2005 „Svět podle multikulturalismu.“ In: HIRT, Tomáš – JAKOUBEK, Marek. Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit. Plzeň: Aleš Čeněk JANČÁR, Josef et al. 2011 Malý etnologický slovník. Strážnice: Národní ústav lidové kultury Interkulturní vzdělávání. Projekt Varianty, Člověk v tísni, společnost při ČT, o. p. s. 2002. Dostupné z: https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/ikvz/podkapitoly/a02ikv. pdf [4. 5. 2018] PRŮCHA, Jan 2006 Multikulturní výchova. Praha: Triton ŠVARCOVÁ, Eva 2008 Slovníček pojmů k multikulturní výchově. Hradec Králové: Gaudeamus


MEDAILONY AUTORŮ

| 217

Medailony autorů

PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (Ústav bohemistických studií FF UK) Působí coby odborná lektorka češtiny jako cizího jazyka v Ústavu bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Na této fakultě vystudovala obory český jazyk a literatura a polský jazyk a literatura. Pravidelně též působí na Univerzitě v Tampere ve Finsku, kde učí český jazyk, literaturu a kulturu. Je autorkou řady učebnic češtiny pro cizince, podílela se na řadě projektů. Je členkou Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Věnuje se problematice psaní a výzkumu mluvené češtiny, především partikulí v mluveném jazyce. Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D. (ÚBS FF UK) Je dlouholetou lektorkou češtiny pro cizince v Ústavu bohemistických studií na FF UK v Praze, částečně se také podílí na výuce češtiny jako cizího jazyka v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace na FF UK v Praze. Je spolupracovnicí Výzkumného a testovacího centra při Ústavu jazykové a odborné přípravy UK v Praze a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Je také spoluautorkou učebnic Čeština pro cizince – úroveň B1 i úroveň B2, zajímá se o metodiku češtiny pro jinojazyčné mluvčí. Specializuje se na metodu jevištního tvaru, která využívá divadla k rozvoji řečových schopností a dovedností u cizinců učících se češtině. Mgr. Jarmila Borecká (Střední škola řemeslná Jaroměř) Jarmila Borecká vystudovala obor český jazyk a anglický jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala jako knihovnice ve Státní


218 |

pedagogické knihovně Komenského v Praze, učitelka češtiny a angličtiny na základních a středních školách, asistentka na katedře anglického jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové. Vyučovala češtinu pro cizince pro agenturu Skřivánek a agenturu Educo. Od roku 2014 je lektorkou češtiny pro cizince v IAS Jaroměř. Ing. Markéta Bumfrey Vymětalová Studovala na Univerzitě Hradec Králové. Od roku 2005 pracuje jako lektorka češtiny pro cizince, má zkušenosti s výukou individuálních a skupinových standardních kurzů i se specializovanými kurzy pro azylanty a přípravnými kurzy na zkoušky pro trvalý pobyt. Čtyři roky působila v jazykové škole jako manažerka kurzů češtiny pro cizince, kde měla na starosti nábor a zácvik nových lektorů, hospitace a metodiku jazykových kurzů. S kolegyní vydala publikace Čeština pro cizince JAZYKOVÉ HRY (2016) a Čeština pro cizince JAZYKOVÉ HRY 2 (2018). PhDr. Jitka Cvejnová (Národní ústav pro vzdělávání) Autorka vystudovala FF MU v Brně, obor francouzština, španělština a čeština. Výuce češtiny pro cizince se věnuje od roku 1980. Pracovala v ÚJOP UK v oddělení češtiny, působila jako lektorka češtiny v Paříži na Univerzitě Paris IV-Sorbonne a na FIM UHK. V současné době se plně věnuje přípravě zkoušky pro trvalý pobyt v Národním ústavu pro vzdělávání. Je autorkou několika učebnic: Pracovní sešit k učebnici Čeština pro cizince, Co chcete vědět o České republice a Česky, prosím a spoluautorkou Učebnice češtiny pro výuku v zahraničí a Čeština pro rusky hovořící. Jako spoluautorka se podílela na vzniku publikací Prahová úroveň – čeština jako cizí jazyk (Council of Europe 2001) a Úroveň B2 – čeština jako cizí jazyk (MŠMT 2005) a na dalších odborných publikacích. Bc. Vladimíra Dobešová (Integrační centrum pro cizince Hradec Králové) Vladimíra Dobešová vystudovala jazykovou a literární kulturu na Univerzitě Hradec Králové. Je autorkou knih pro děti (O princezně Klárce a jiné pohádky; Maminko, přečtu ti pohádku; Cák a Flíček – Jak přišli na svět; Cák a Flíček – Máme miminko; Cák a Flíček ve Světě čísel), učebnice češtiny pro cizince Žijeme v Česku, umíme česky v ruské, anglické, vietnamské a španělské verzi; didaktických pomůcek pro cizince Dokonči slovník – zdravotní personál; Dokonči slovník – řidič autobusu


MEDAILONY AUTORŮ

| 219

a výukového materiálu pro první třídy základních škol Můj český slabikář. V Integračním centru pro cizince Hradec Králové vyučuje češtinu pro cizince a je koordinátorkou vzdělávacích a kulturních aktivit. Češtinu pro cizince vyučuje od roku 2006 a v rámci činnosti koordinátorky pořádá dvakrát do měsíce kulturní nebo sportovní akce (koncerty, divadelní představení, letní tábory pro děti, výlety, tvůrčí dílny, přednášky, turnaje apod.). Mgr. Dana Havlíková (AUČCJ, VTC ÚJOP UK) Dana Havlíková vystudovala obor český jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Český jazyk pro cizince nejprve vyučovala v různých jazykových školách, učila také zaměstnance The Prague British School a studenty The International School of Prague. Od roku 2011 pracuje v ÚJOP UK, kde se věnuje testování češtiny. Od roku 2013 je vedoucí metodičkou AUČCJ a od roku 2016 členkou Výboru AUČCJ. Podílí se na různých projektech dalšího vzdělávání učitelů češtiny jako cizího jazyka a je metodičkou projektu Zajišťování kurzů češtiny pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou 2018–2020. Mgr. Adéla Herbsová (Česká škola bez hranic, Londýn) Na PdF Univerzity Hradec Králové vystudovala obor jazyková a literární kultura, na FF UK navázala učitelstvím českého jazyka a literatury pro střední školy. V roce 2017 obhájila diplomovou práci na téma „Metodika výuky bilingvních dětí“. Absolvovala stáž v České škole bez hranic, Londýn, kam se později vrátila. V současné době vyučuje češtinu bilingvní děti v České škole bez hranic a dospělé cizince při soukromých lekcích a v Českém centru v Londýně. Mgr. Barbora Hrabalová (Study Czech) Barbora Hrabalová je odbornou pracovnicí a doktorandkou v Ústavu českého jazyka Masarykovy univerzity v Brně. Je také redaktorkou časopisu AHOJ, který je určen pro studenty češtiny jako cizího jazyka. V rámci studia se zabývá korpusovou lingvistikou, novými přístupy a novými technologiemi ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Mimo studium a práci na univerzitě aktivně spolupracuje především s brněnskou jazykovou školou Study Czech. Bc. Patricie Jurasová (Spolek PELICAN) Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudovala studijní program filologie, obor český jazyk a literatura. V současné době studuje


220 |

na Filozofické fakultě v prezenční formě navazujícího magisterského studijního programu filologie, obor literatura a mezikulturní komunikace. Od roku 2017 působí v Jazykové škole PELICAN jako metodička jazykového vzdělávání a lektorka češtiny jako druhého/cizího jazyka. V rámci Spolku PELICAN se podílí na evropských vzdělávacích projektech, kde se specializuje na jazykové vzdělávání, interkulturní vzdělávání a podporu úspěšné integrace cizinců do společnosti. Výsledky evropských vzdělávacích projektů prezentuje v cyklu přednášek a seminářů pro budoucí pedagogy a sociální pracovníky na univerzitní půdě. Bc. Jitka Koudelková (Jazyková škola PELICAN) Vystudovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V navazujícím magisterském studiu se věnuje obecné jazykovědě tamtéž. Od roku 2018 působí jako lektorka českého jazyka pro cizince v Jazykové škole PELICAN. Aktuálně vyučuje v kurzech češtiny pro azylanty ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům. V rámci evropského projektu Lingua+, jehož je Jazyková škola PELICAN partnerem, se zabývá implementací knih do výuky češtiny jako druhého jazyka. PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy) Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala obor český jazyk a základy společenských věd, doktorské studium absolvovala v oboru pedagogika. Při studiu vyučovala žáky s odlišným mateřským jazykem, má zkušenosti s individuální i skupinovou výukou dětí a dospělých. Nyní působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání. Ve své výzkumné činnosti se věnuje tématu formativního hodnocení, čtenářské gramotnosti a čtenářské pregramotnosti. Má také zkušenosti jako autorka úloh čtenářské gramotnosti či jako analytička čtenářských testů. Kromě toho vyučuje na PedF UK celou řadu předmětů zaměřených zejména na dětskou literaturu, teorii literatury a školní hodnocení. Mgr. et mgr. Jitka Lukášová, Ph.D. (Jagellonská univerzita v Krakově) Absolvovala učitelství českého, německého a ruského jazyka na Západočeské univerzitě v Plzni, kde obhájila doktorskou práci z bohemistiky na téma „Analýza příčin neporozumění v řečové dovednosti poslech s porozuměním“. Následně vystudovala polonistiku na Jagellonské univerzitě v Krakově. Mluví také


MEDAILONY AUTORŮ

| 221

anglicky a srbsky. Zabývá se testováním cizích jazyků, metodikou výuky slovanských jazyků, problematikou české lexikální zásoby a také česko-polskými jazykovými vztahy. Jako univerzitní lektorka pracuje více než osmnáct let (Plzeň, Řezno, Varšava, Krakov), vedla i kurzy pro imigranty. V současnosti je lektorkou českého jazyka MŠMT na Jagellonské univerzitě v Krakově. Bc. Jana Mrázková (studentka PedF UK) V současné době studuje druhým rokem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy navazující magisterský program v oboru český jazyk a francouzský jazyk. Bakalářské studium ukončila v roce 2017. Tématem její bakalářské práce byla „Analýza původu u názvů tradičních produktů francouzských regionů“. Při studiu působila dva roky jako lektorka v Lycée Français de Prague, kde vedla volnočasovou aktivitu pro děti z mateřské školy. Od roku 2016 působí také jako lektorka ve Vzdělávacím centru Eden v Mníšku pod Brdy, kde vyučuje český a anglický jazyk. V současné době se připravuje na státní závěrečné zkoušky a píše diplomovou práci na téma „Les sujets sensibles dans la littérature de jeunesse française“ („Citlivá témata ve francouzské literatuře pro děti a mládež“). Mgr. Barbora Nosálová (META, o. p. s.) Na Filozofické fakultě UK vystudovala český jazyk a literaturu, pedagogiku se zaměřením na pedagogicko-psychologické poradenství a učitelství pro SŠ. Učila na gymnáziu, působila jako asistentka na 1. stupni a čtyři roky pracovala v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český. Češtinu jako cizí a druhý jazyk učí od roku 1998. Spoluvytvářela koncepci a metodiku nízkoprahových a otevřených kurzů češtiny v Centru pro integraci cizinců, kde vede také semináře v Kurzu lektorských dovedností. S META spolupracuje od roku 2009 – vytváří Češtinu jako druhý jazyk pro portál inkluzivniskola.cz – strukturu, materiály, texty. Pracuje na propojení výuky českého jazyka a ČDJ a na začlenění žáků s OMJ do výuky. Lektoruje workshopy a semináře, vede lektorské týmy a poskytuje poradenství učitelům na ZŠ a SŠ. Učila na základní škole češtinu jako druhý jazyk. Je autorkou publikace Učíme češtinu jako druhý jazyk a deskové hry Ypsilonie – Cesta do vyjmenované země. Mgr. et Mgr. Radim Ošmera (AUČCJ, Masarykova univerzita, Jihomoravské regionální centrum) Vystudoval český jazyk a literaturu a estetiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Působil jako vývojový redaktor v nakladatelství, jako


222 |

redaktor v novinách, korektor, vedoucí vzdělávacích projektů, učitel českého jazyka a literatury, lektor češtiny pro nerodilé mluvčí. Nyní působí jako metodik výuky Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců, lektor češtiny pro nerodilé mluvčí a vysokoškolský pedagog na Filozofické a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Jako lektor a metodik spolupracuje také s AUČCJ. Zabývá se zejména výukou výslovnosti nerodilých mluvčích, rozvojem produktivních dovedností psaní a mluvení, pro které pořádá a vede speciální kurzy. Sekundárně se věnuje také tématům vyplývajícím z jeho profese, jako je interkulturní dialog, integrace jako oboustranný proces mezi majoritou a minoritou a v neposlední řadě výukou literatury zejména v mezikulturním dialogu. Ve volném čase se věnuje rodině, vytrvalostním sportům, józe a psychologii C. G. Junga. Mgr. Michaela Paldusová (ÚJOP UK, NÚV) Vystudovala český jazyk a literaturu a lingvistiku a fonetiku na FF UK v Praze. V posledním ročníku se začala věnovat výuce výslovnosti v rámci Letní školy slovanských studií. V Centru pro integraci cizinců metodicky a obsahově vytvořila otevřený kurz výslovnosti, který pět let vedla. V současnosti vyučuje český jazyk v ÚJOP UK, kde také vede výslovnostní lekce, a spolupracuje s NÚV. Lektorům ČJC na svých metodických workshopech přibližuje různé způsoby výuky výslovnosti. Zbyněk Podskalský K režii se dostal až po roce 1989, do té doby u filmu pracoval, pouze pod jiným jménem. Zabýval se dokumentární tvorbou, především v oblasti letectví a armády. Rovněž se věnoval politickým a zahraničním tématům. Na jeho kontě najdeme hranou tvorbu, jeden televizní film, desítky filmových povídek a televizních pořadů. Od roku 2008 pracuje v rámci režie zpravodajství, a to nejprve v TV Z1, později v České televizi. Zhruba od roku 2009 se začal věnovat teorii médií a mediálním tréninkům. Pak už byl jen krok ke studiu komunikace a praxe ukázala, jak důležitá právě tato oblast je. Komunikační a mediální tréninky teď tvoří podstatnou část jeho pracovních aktivit. Pomalu také rozšiřuje tyto služby o metody coachingu. Mgr. Jana Rodrová (ÚJOP UK Albertov) Vystudovala obor český jazyk – pedagogika na FF UK v Praze. Třináct let pracovala jako učitelka češtiny a české literatury na základní škole, kde


MEDAILONY AUTORŮ

| 223

působila i jako výchovná poradkyně. V roce 2009 začala učit češtinu pro cizince pro různé jazykové školy a agentury. Od roku 2011 je členkou AUCČJ, poslední čtyři roky pracuje v ÚJOP Albertov. Má zkušenosti se standardními kurzy skupinovými i individuálními, kurzy pro azylanty a děti azylanty, semestrálními kurzy. Pro VTC pracuje jako zadavatelka a hodnotitelka certifikovaných zkoušek úrovně B1 a B2, pro NÚV jako zadavatelka a hodnotitelka zkoušky A1 pro trvalý pobyt. V AUČCJ působí jako metodička kurzů pro děti. S kolegyní vydala publikace Čeština pro cizince JAZYKOVÉ HRY (2016) a Čeština pro cizince JAZYKOVÉ HRY 2 (2018). PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D. (Ústav pro jazyk český AV ČR) Autorka vystudovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK v Praze. Působí jako vedoucí oddělení jazykové kultury ÚJČ AV ČR, pod kterou spadá i jazyková poradna. V rámci lingvistiky se úžeji zabývá morfologickou tematikou, konkrétně zacházením s vlastními jmény, a teorií jazykové kultury, se kterou souvisí i teorie a praxe jazykového poradenství. Zaměřuje se na problematiku jazykové normy a kodifikace, na zkoumání postojů mluvčích k jazyku a na popularizaci jazykových poznatků pro širší veřejnost. Vedle výzkumné práce má dlouholetou praktickou zkušenost s výukou češtiny jak pro rodilé mluvčí, tak pro cizince. PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D. (Ústav bohemistických studií FF UK) Působí coby odborná lektorka češtiny jako cizího jazyka v Ústavu bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Na této fakultě vystudovala obory český jazyk a literatura, německý jazyk a učitelství pro střední školy. Je členkou Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Pravidelně působí na Univerzitě v Lipsku, kde učí český jazyk. Dlouhodobě se zabývá rozvojem dovednosti psaní v češtině jako cizím jazyce a tvůrčím psaním. Tomuto tématu věnovala též svou disertační práci. Bc. Lucie Šafránková (studentka PedF UK) V současné době studuje druhým rokem navazující magisterský program na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor český jazyk a ruský jazyk. Bakalářské studium dokončila v roce 2017. Tématem bakalářské práce byla „Komparace ruské a české slovní zásoby v oblasti geocachingu“. Její dosavadní praxe je prozatím nevelká. Jeden rok působila jako učitelka, vychovatelka


224 |

a asistentka pedagoga na základní škole v Osově a půl roku mezi studiem jako učitelka na základní škole v Lochovicích. V současné době se připravuje na státní závěrečné zkoušky a vypracovává diplomovou práci na téma „Sexuální zneužívání dětí, jeho zobrazení v LPDM a potenciální využití ve školní praxi“. Mgr. Kristýna Šejnohová (vedoucí oddělení dětských programů InBáze, z. s.) Autorka vystudovala obor pedagogika na katedře pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během studia se orientovala na témata zážitkové a sociální pedagogiky. Působila jako lektorka primární prevence a již přes rok a půl pracuje v organizaci InBáze, z. s., jako koordinátorka volnočasových aktivit pro mladší děti a vedoucí oddělení volnočasových programů pro děti a mládež. V InBázi pracuje s dětmi různých národností s cílem posílit jejich osobnosti, rozvíjet individuální zájmy dětí a jako sociálněaktivizační pracovnice spolupracuje s celou rodinou dítěte. Mgr. Martina Trchová (Study Czech) Vystudovala obor český jazyk a literatura a výtvarná výchova na PedF UK v Praze. Od roku 2008 pracuje jako lektorka češtiny pro cizince v Praze, postupně v Akcent IH, SIT World learning, CET Academic Travel Abroad, FAMU International a AV ČR. V roce 2017 se přestěhovala do Brna a působí zde v jazykové škole Study Czech. Přispívá také do časopisu AHOJ a publikovala v edici adaptované prózy Czech Step By Step knihu Brněnské legendy (Akropolis 2017). Vedle učitelství se věnuje výtvarnému umění (uvedenou publikaci též ilustrovala) a tvorbě i interpretaci vlastních písní. V současné době je na mateřské dovolené. Mgr. Vladimír Vaďura, Ph.D. (Jazyková škola PELICAN) V Jazykové škole PELICAN působí od roku 2015. Věnuje se přípravě a řízení projektů se specializací na jazykové vzdělávání, mezikulturní komunikaci a integraci cizinců a rovněž překladům odborných textů z a do anglického jazyka. Podílel se na řešení projektů Erasmus+, zaměřených na rozvoj sociálních kompetencí, jazykové vybavenosti a mezikulturní komunikace u dětí i dospělých, stejně jako na vývoji didaktických nástrojů a postupů pro výuku jazyka hostitelské země pro cizince. O výsledcích projektů přednášel na univerzitní půdě v České republice i zahraničí.


MEDAILONY AUTORŮ

| 225

Mgr. Jarmila Valková, Ph.D. (ÚČJTK FF UK, British Council v Praze) V Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK působí jako vyučující předmětu komunikace v jazykové třídě, zaměřeného na didaktiku češtiny jako nemateřského jazyka. Její zájem o otázky didaktiky a metodologie je spojen s více než dvacetiletou praxí vyučování češtiny a angličtiny. V současné době vyučuje anglický jazyk v British Council v Praze. Vedle toho pracuje jako školitelka budoucích lektorů. Je autorkou monografie Komunikační přístup a učebnice češtiny pro nerodilé mluvčí (Karolinum 2014), která se soustřeďuje na rozdíly v principech přímého a nepřímého vyučování a jejich projevy v učebních materiálech. Mgr. Kateřina Vodičková, MA, Ph.D. (ÚJOP UK) Vystudovala českou a anglickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde také v roce 2011 obhájila doktorskou práci v oboru český jazyk. V roce 2012 dokončila magisterské studium oboru jazykové testování na Univerzitě v Lancasteru ve Velké Británii. Od roku 2005 je zaměstnána v Ústavu jazykové a odborné přípravy UK. Vyučuje češtinu pro cizince, působí v oboru čeština jako cizí jazyk a věnuje se jazykovému testování. Je autorkou publikace Čeština jako cizí jazyk (Olomouc 2012) a spoluautorkou publikací Čeština jako cizí jazyk – úroveň A1, Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny – úroveň B2 (CCE–B2), Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt a Čeština pro cizince – úroveň A1, A2. Její články – věnující se především jazykovému testování – vycházejí v domácích i zahraničních odborných časopisech a sbornících. Spolupracuje mj. s Národním ústavem pro vzdělávání a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 227

Abstrakty (Abstracts)

Podpora multilingvismu a výuky jazyků v evropských projektech Promotion of Multilingualism and Language Learning in European Projects Mgr. Vladimír Vaďura, Ph.D., Bc. Patricie Jurasová Migrace se pro Evropu v posledních letech stává velkou výzvou, a to jak v oblasti ekonomické, sociální i politické, tak v oblasti vzdělávání a mezikulturního soužití. Jazyková škola PELICAN a Spolek PELICAN ve spolupráci s evropskými partnery v rámci projektů Erasmus+, reagujících na příchod více než milionu cizích státních příslušníků do zemí EU, vytvářejí nástroje a metody, jejichž součástí je jak podpora výuky jazyka cizinců, tak obecnější principy mezikulturního vzdělávání při souběžném respektování kulturní a sociální jedinečnosti cílových skupin. Příspěvek představuje některé evropské projekty z hlediska jejich zaměření na konkrétní problém a nástroje, které evropští partneři k jejich řešení v rámci projektu vytvářejí. Migration has become a great challenge for Europe recently, both in the economic, social and political sphere and in the field of education and intercultural cohabitation. In cooperation with European partners within Erasmus+ projects that react to the arrival of more than one million foreign nationals into EU countries, PELICAN language school and Spolek PELICAN create tools and methods incorporating both support of teaching language to foreigners and more general principles of intercultural education with a respect to


228 |

cultural and social individualities of target groups. The contribution presents some European projects from the point of view of their focus on particular issues and tools enabling their solving that are being created by the European partners within these projects.

Učebnice a cvičebnice Čeština pro cizince – úroveň A1, A2 Czech for Foreigners – Level A1 and A2 (Textbook and Workbook) Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D., Mgr. Kateřina Vodičková, MA, Ph.D. Příspěvek představuje učební materiál Čeština pro cizince – úroveň A1, A2 a přibližuje jeho koncepci i koncepční změny oproti navazujícím učebním materiálům Čeština pro cizince – úroveň B1 a Čeština pro cizince – úroveň B2. Učebnice i cvičebnice jsou jedinečné tím, že obsahují komplexní látku pro nácvik češtiny pro začátečníky (úroveň A1 a A2). Jsou vhodné pro všechny národnosti, pro univerzity, jazykové školy a intenzivní kurzy češtiny pro cizince. Každá lekce je složena z částí Minidialogy, Slovní zásoba, Dialogy, Gramatika, Čtení + Psaní, Poslech + Psaní, Zopakujte si, Výslovnost a Reálie. Součástí této sady je i CD s řadou poslechových cvičení. Bonusem na webu je video sloužící k zprostředkování základní sociokulturní kompetence. The contribution presents the teaching material Czech for Foreigners – Level A1 and A2 and deals with its concept and conceptual changes as compared to the follow-up materials Czech for Foreigners – Level B1 and Czech for Foreigners – Level B2. Both textbook and workbook are unique in the fact that they contain comprehensive syllabus for practising Czech for beginners (levels A1 and A2). They can be used for teaching any nationality, at universities, language schools and in intensive courses of Czech for foreigners. Each lesson consists of the following parts: Mini-dialogues, Vocabulary, Dialogues, Grammar, Reading + Writing, Listening + Writing, Revision, Spelling, and Real Facts. The set includes a CD with a series of listening exercises. As a bonus, a video on webpages serves to mediate basic socio-cultural competence.


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 229

Prezentace knihy Čeština pro cizince JAZYKOVÉ HRY 2 Presentation of the Book Čeština pro cizince JAZYKOVÉ HRY 2 Mgr. Jana Rodrová, Ing. Markéta Bumfrey Vymětalová Prezentace knihy Čeština pro cizince JAZYKOVÉ HRY 2 informuje o nové publikaci, která zábavnou formou (křížovkami, přesmyčkami, osmisměrkami, hádankami, kvízy, kris-krosy apod.) procvičuje gramatické jevy a témata, se kterými se studenti češtiny jako cizího jazyka běžně setkávají. Kniha je určena pro jazykovou úroveň B1–B2 a navazuje na publikaci z roku 2016, která byla určena pro začátečníky. Prezentace uvádí příklady, jak studenti a lektoři mohou jednotlivé aktivity používat k opakování a procvičování probrané látky nejen v hodinách jazykových kurzů, ale také při individuálním studiu. Presentation of the book Čeština pro cizince JAZYKOVÉ HRY informs about a new publication which, in an entertaining form (crosswords, anagrams, word search puzzles, riddles, quizzes, criss-crosses, etc.), offers practising of grammar rules and topics commonly encountered by students of Czech for foreigners. The book is intended for B1–B2 level and follows up with the publication from 2016 aimed at beginners. The presentation lists examples of how can students and teachers use individual activities for revision and practising of the past syllabus not only during language lessons, but also in their individual studies.

Brněnské legendy pro „nebrněnské“ studenty Brno Legends for Students from Everywhere but Brno Mgr. Martina Trchová Brněnské legendy jsou určené studentům na úrovni A2 a vyšší. V deseti legendách se seznámí se slavnými příběhy města Brna. Svazek chce poukázat na poklady minulosti města, které je občas ve stínu své větší sestry Prahy, ale které je právem nazýváno hlavním městem Moravy. Publikaci doprovázejí původní autorčiny linoryty, mapka k orientaci a dále obsahuje soubor gramaticko-lexikálních cvičení ke každému textu, česko-anglicko-německo-ruský slovníček a klíč ke cvičením. Součástí svazku je i audio CD s kompletní nahrávkou knihy a bonusovou písní Josefa Kainara Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem.


230 |

Brno legends are intended for students at A2 level and more. In ten legends, they will present the most famous Brno tales. The aim of this collection is to point out the historic treasures of the city which is rightly called the capital of Moravia and is sometimes overshadowed by its bigger sister city of Prague. The publication is illustrated by the author’s original linocuts and little map for orientation. Furthermore, it also contains a set of grammatical-lexical exercises for each legend, a key to the exercises and a Czech-English-German-Russian dictionary. The volume also includes a CD with a complete audio recording of the book and a bonus song ‘The Stars are like Daisies in the Brno Sky’ by Josef Kainar.

Můj český slabikář My Czech Primer Bc. Vladimíra Dobešová Příspěvek představuje výukový materiál vytvořený pro první třídy ZŠ s žáky s OMJ. Poukazuje na inovativní prvky, které žákům s OMJ zjednodušují osvojení si češtiny (barevné rozlišení písmen abecedy, vysvětlení hláskové spodoby, básničky, říkadla, obrázky apod.), a dále na efektivní zapojení třídního kolektivu do procesu integrace. Pedagogům se tak dostává do ruky materiál, se kterým díky podrobnému návodu ke každé hodině zvládnou těžkou situaci, kdy mají skloubit výuku českých žáků a žáků s OMJ. The contribution presents a teaching material created for pupils of 1st grade of elementary school, whose mother language is different than Czech. It suggests innovative elements that make it easier for pupils with a different mother language to learn Czech (alphabet letters in different colours, sound assimilation explanation, rhymes, poems, pictures etc.), and efficient inclusion of classmates into the integration process. Therefore, teachers are given a study book with a detailed manual that will show them how to successfully deal with any difficult situation that requires simultaneous teaching of Czech pupils and pupils with a different mother language.


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 231

InBáze, z. s. InBáze, z. s. Mgr. Kristýna Šejnohová Článek shrnuje a představuje činnost neziskové organizace InBáze, z. s. Organizace funguje na území hl. m. Prahy dlouhodobě s cílem pomáhat migrantům a zároveň vytvořit bezpečné prostředí pro setkávání Čechů a lidí ostatních národností pro vzájemné obohacování a poznávání se navzájem. Činnost organizace se během několika let rozšířila a nyní participuje i na poli vzdělávání v oblasti interkulturní práce. V současné době se snažíme spolupracovat a nabízet pomoc školám, pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům v oblasti interkulturní práce, a to formou multikulturních vzdělávacích programů a různých vzdělávacích seminářů. The article summarizes and presents activities of the InBáze, z.s. non-profit organization. The organization operates in the long run in the region of the capital of Prague with the aim of helping migrants and creating safe environment for meetings of the Czechs and people of other nationalities seeking mutual cultural enrichment and wanting to get to know each other. The organization has expanded the scope of its activities over past few years and participates now also in the field of education in terms of intercultural works. We are currently striving to cooperate with schools, pedagogical workers and other people interested in the field of intercultural works, offering them help in the form of multicultural education programmes and different educational seminars.

Motanice – didaktická pomůcka pro výuku českého jazyka Muddle – A Teaching Aid for Czech Language Bc. Lucie Šafránková Motanice je didaktická pomůcka, která názorným a hravým způsobem učí žáky nejen českému jazyku, ale je aplikovatelná na různé vyučovací předměty. Kromě toho rozvíjí logické myšlení a motorické schopnosti. Možnosti této pomůcky jsou skutečně velké. Pomůcka je použitelná jak pro rodilé mluvčí, tak pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Žák může pracovat společně s učitelem nebo samostatně. Aktivity s motanicí lze zařadit do různých fází hodiny, podle individuálních preferencí učitele i žáka. Pomůcka


232 |

může skvěle sloužit jako ozvláštnění hodiny, kdy si žák osvojuje dovednosti hravou formou, ale také jako motivace, aktivizace, opakování či relaxace. Velkou výhodou motanice je její nepřílišná náročnost na výrobu. Učitel si tak může pro své vyučování sám zvolit materiál, který touto formou rozpracuje a pro žáka vytvoří. Muddle is a didactic aid that teaches students in an illustrative and playful way and is applicable not only for teaching of Czech language, but also any other subject. It furthermore helps to develop logical thinking and motor abilities. The range of possibilities of use of this aid is truly wide. It can be used for teaching native speakers as well as for students with different native language. Student can work both individually or togehther with a teacher. Muddle activities can be incorporated into any part of a class according to teacher’s and students’ preferences. The aid can brilliantly serve to liven up class, when students gain skills in a playful way, but also to motivate, activate, for revision or relaxation. Its great advantage is its low manufacturing demands. Teachers can thus choose themselves which material will they elaborate and create for students using this form.

Kostky – didaktická pomůcka na časování sloves Dice – A Didactic Conjugation Aid Bc. Jana Mrázková Kostky jsou didaktickou pomůckou pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Cílem této didaktické pomůcky je, aby si žáci procvičili časování základních sloves a jejich užití ve větě. Žáci pomocí kostek mohou procvičovat tvoření oznamovacích, tázacích či rozkazovacích vět. Kostky jsou vizuální pomůckou, která do výuky přináší změnu, čímž vzbuzuje zájem žáků a zvyšuje jejich motivaci. Pomůcku lze využít v individuálních i skupinových hodinách, jelikož počet žáků není nijak omezen. Šablonu kostky lze však využít i dalšími způsoby. Pomocí kostek lze procvičovat slovní zásobu z různých oblastí či procvičování počtů nebo kostky využít v začátku výuky k seznámení se s žáky a k jejich rozmluvení. Výhodou je, že kostky nejsou nijak náročné na výrobu a umožňují široké spektrum využití. Dice are a didactic aid for students with a different native language. The purpose of this didactic aid is to help students practise conjugation of basic


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 233

verbs and their use in a sentence. With the aid of dice students can practise forming of declarative, interrogative or imperative sentences. Dice are a visual aid which brings a change into the class and thus draws students’ attention and increases their motivation. As its use is not limited by the number of students, the aid can be used both in individual and group classes. The concept of dice can be used also in other ways. They can help practising different sets of vocabulary or arithmetic operations, or dice can be used at the beginning of a class in order to get acquainted with students and to help them relax and provoke them to speak. Their advantage is that they are easy to manufacture and enable broad spectrum of use.

Jak pracují s chybou ve výuce lektoři SIP? How Do the Teachers in The State Integration Programme (SIP) Work with Mistakes? Mgr. Dana Havlíková Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s., (dále jen AUČCJ) je již řadu let poskytovatelem výuky českého jazyka v rámci Státního integračního programu (dále jen SIP). V jednom z minulých let proběhlo mezi lektory AUČCJ, kteří jsou zároveň vyučujícími v kurzech SIP, dotazníkové šetření na téma práce s chybou. Příspěvek „Jak pracují s chybou lektoři SIP“ hodnotí výsledky výše zmíněného dotazníkového šetření a hledá souvislosti mezi nimi a jednotlivými aspekty práce s chybou, které byly vysledovány v hospitovaných vyučovacích lekcích projektu. Dále se zabývá celkovou koncepcí metodické podpory v kurzech SIP. The Association of Teachers of Czech for Foreigners (Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s. – AUČCJ) has been for many years providing teaching of Czech language within the frame of the State Integration Programme (SIP). In one of the past years a survey on the topic of work with mistakes took place among the AUCČJ teachers, who teach in SIP courses at the same time. The contribution How do the teachers in SIP work with mistakes evaluates results of the mentioned survey and seeks connections between them and individual aspects of work with mistakes that were recorded in observed project lessons. It further deals with the overall concept of methodical support in SIP courses.


234 |

Formativní hodnocení ve výuce češtiny jako cizího jazyka Formative Assessment in Teaching Czech as Foreign Language PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. Příspěvek se zabývá tématem formativního hodnocení s ohledem na výuku češtiny jako cizího jazyka. Formativní hodnocení je pojímáno jako hodnocení, které má potenciál zlepšovat učební výsledky žáků. Příspěvek poskytuje základní vhled do tématu a poté konkrétní příklady metod, nástrojů a technik formativního hodnocení využitelné v praxi, jako je informativní zpětná vazba, popisný jazyk hodnocení, stanovování kritérií hodnocení, sebehodnocení, vrstevnické hodnocení či techniky opravování chyb. The contribution deals with the topic of formative assessment with respect to teaching Czech as a foreign language. Formative assessment is perceived as an evaluation with a potential to improve students’ studying results. The contribution provides basic insight of the topic and offers specific examples of methods, tools and techniques of formative assessment utilizable in practice, like informative feedback, descriptive language of assessment, determination of assessment criteria, self-assessment, peer assessment or techniques for correcting of mistakes.

Co nám jazykové poradenství říká o současné češtině a jejích uživatelích What Language Consulting Tells Us About Contemporary Czech and Its Users PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D. Příspěvek se zabývá praxí jazykového poradenství a seznamuje čtenáře s kritérii, na základě kterých pracovníci jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR radí tazatelům s jejich jazykovými problémy. Pozornost je věnována především teorii jazykové kultury, včetně spisovnosti, a principům jazykové změny. Dále jsou v příspěvku uvedeny typy dotazů, které vypovídají o některých tendencích v jazyce a o nejčastějších problémech, které mluvčí a pisatelé řeší, a to na všech rovinách jazykového systému i v oblasti pravopisné. The contribution deals with the practice of language consulting and presents the criteria used by workers of language advice centre by the Czech Language Institute at Czech Academy of Science for advising enquirers on their language issues. It focuses primarily on the theory of a language culture, including standards and


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 235

principles of language change. It further introduces a list of questions that reflect certain language trends and also the most common issues encountered by speakers and writers on every level of language system including the field of correct spelling.

Druhý jazyk versus cizí jazyk Second Language vs. Foreign Language Mgr. Jarmila Valková, Ph.D. Příspěvek připomíná význačné terminologické zvyklosti v chápání a používání pojmů druhý a cizí jazyk, se kterými se setkáváme v diskurzu osvojování nemateřského jazyka. Nejprve je představena praxe používání dvojice první a druhý jazyk bez dalšího rozlišování nemateřského jazyka na jazyk druhý a cizí. Následně autorka shrnuje podmínky a typické situace, k nimž se pojmy druhý a cizí jazyk váží, pokud jsou naopak vědomě rozlišovány. Na závěr jsou doloženy příklady řešení spočívající v nepoužití označení první, druhý ani cizí v určitých úsecích konkrétních textů a navrženy možné důvody této volby. This contribution reminds us of significant terminological habits in understanding and use of the terms of “second” and “foreign” language that can be seen in the acquisition of non-native language discourse. First of all, the practice of use of “first” and “second” language is introduced without any other distinguishing of the non-native language into “second” and “foreign”. Subsequently, the author sums up conditions and typical situation related to the term “second” and “foreign” language, if they are made distinct on purpose. At the end, examples of solutions are provided that consist in not using the “first”, “second” or “third” language in certain parts of specific texts, and possible reasons for such a choice are proposed, too.

Má smysl v praxi rozlišovat cizí jazyk a druhý jazyk? Does It Make Sense in Practice to Distinguish Between Foreign and Second Language? PhDr. Jitka Cvejnová Autorka definuje češtinu jako druhý jazyk jako výuku jazyka, která je přípravou na konkrétní reálné životní situace, a poukazuje na to, že rozdíly mezi


236 |

češtinou jako druhým jazykem a češtinou jako cizím jazykem spočívají především v metodickém přístupu. Tyto rozdíly se uplatňují hlavně při výuce lexika, gramatiky, řečových dovedností a kompenzačních strategií. Jako přínosné se dále pro výuku druhého jazyka ukazují jednak metoda výuky prostřednictvím modelových scénářů, jednak výuka bez zprostředkovacího jazyka. The author defines Czech as second language as teaching of a language that is actually a preparation for specific, real-life situations, and suggests that the differences between Czech as second language and Czech as a foreign language lie mainly in methodological approach to them. These differences are present mainly in teaching of vocabulary, grammar, language skills and compensation strategies. Teaching through model scenarios or teaching without mediation language present themselves as methods that are beneficiary for teaching a second language.

Proč a jak zjišťovat jazykovou úroveň dětí s OMJ na ZŠ Why and How to Determine the Language Level of Children With Different Native Language at Elementary School Mgr. Barbora Nosálová Jak pracovat s dítětem s OMJ individuálně, ve skupině s dalšími dětmi s OMJ a ve třídě? Co a jak učit? Příspěvek představuje okolnosti vzniku a použití souboru diagnostických pomůcek, kterými rozřazujeme na ZŠ (a nejen tam) žáky s OMJ do několika skupin podle znalosti češtiny a schopnosti zapojit se do výuky. Podle diagnostiky pak individuálně stanovujeme cíle, obsah a rozsah výuky ČDJ a podpory v rámci běžné výuky. Příspěvek ukazuje některé kroky z tohoto procesu, který má své zákonitosti, protože mnoho překážek i cílů je pro děti s OMJ společných. How to work with a child with different native language individually, in a group with other children with different native language, and in class? What to teach and how? The contribution presents circumstances of creating and usage of the set of diagnostic tools that are used to sort students with different native language in elementary schools (and elsewhere) into several groups according to their knowledge of Czech and their ability to participate in class. Based on the diagnostics we are further able to establish objectives, content


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 237

and extent of teaching of Czech to children and of support within regular class. The contribution shows certain steps of this process, which has its own rules, as many obstacles, as well as objectives, are shared by all children with different native language.

Výukové materiály pro bilingvní děti používané v České škole bez hranic, Londýn – ukázka a inspirace Teaching Materials for Bilingual Children Used in Czech School Without Borders, London – examples and inspiration Mgr. Adéla Herbsová Při vyučovací hodině učitelé střídají vizuální materiály, interaktivní cvičení, imaginaci, pohyb. Snaží se co nejefektivněji pracovat s dětskou pozorností a časovým plánem. Výukové materiály, které byly při workshopu představeny, jsou určeny dětem, pro které není čeština mateřským jazykem, mají však slovní zásobu na komunikační úrovni – pro bilingvní děti z multikulturního prostředí. V tzv. doplňkové škole se učí šestý den v týdnu český jazyk a české reálie. Učitelé musejí během velmi omezené doby děti nejen něco naučit, ale hlavně je pozitivně motivovat k dalšímu studiu. Velmi důležitá je i komunikace a vztah s rodiči, kteří jsou nedílnou součástí úspěšného bilingvního vzdělávání. V České škole v Londýně opravdu platí – škola hrou. Teachers switch between visual materials, interactive exercises, make use of imagination and physical activities during their lessons. They try to work as most effectively as possible with children’s attention and with time schedule. Educational materials presented during the workshop are intended for children whose native language is other than Czech, however, they contain vocabulary on a communication level – for bilingual children coming from multicultural environment. The so-called complementary school includes teaching of Czech language and Czech real facts on the sixth day of the week. Teachers must not only teach children something during a very limited period, they should also positively motivate them to further studies. Communication and relationship with parents is highly important as well, as they are an inseparable part of a successful bilingual education. The Czech school in London truly matches up to the “learn through play” principle.


238 |

Pozor, nahrávám! Attention, Recording in Progress! Mgr. Barbora Hrabalová Správná výslovnost hraje klíčovou roli při komunikaci v cizím jazyce. Pořizování zvukových nahrávek studentů může být dobrým pomocníkem při jejím nácviku. Nahrávání studentů je možné na všech úrovních pokročilosti jak ve výuce dětí, tak i dospělých. V příspěvku jsou představena konkrétní cvičení a aktivity, které jsou vhodné pro samotné nahrávání. Na závěr jsou prezentovány dostupné nástroje, které v dnešní době umožňují rychlé a jednoduché nahrávání. Correct pronunciation plays a key role in communication in foreign language. Making recordings of what students say may be a good tool to help them get pronunciation right. Recordings can be made on any level of proficiency, i.e. both with children and adults. The article presents specific exercises and activities suitable for actual recording. At the end, available tools are presented that currently allow for fast and simple recording.

Výslovnost v lekcích češtiny Pronunciation in Lessons of Czech Language Mgr. Michaela Paldusová Článek shrnuje obsah workshopu zabývajícího se zařazováním výuky výslovnosti do lekcí češtiny. Výslovnost velmi často nebývá integrální součástí lekcí a je brána jako „něco navíc“. Vzhledem k tomu, že její adekvátní osvojení je součástí komunikační kompetence, měla by být rozvíjena spolu s ostatními jazykovými dovednostmi. Na workshopu byly lektorům představeny zásady účelného nácviku zvukového systému češtiny a několik tipů, jak ho zábavně a hravě zahrnout do programu lekcí. The article sums up a workshop focusing on inclusion of teaching of pronunciation into lessons of Czech language. More often than not, pronunciation is not an integral part of lessons, and is considered to be “something extra”. Due to the fact that adequate acquisition of pronunciation is a part of communication competence, pronunciation should be developed together with other language


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 239

skills. At the workshop, principles of efficient practice and nurturing of the acoustic system of Czech language and several tips regarding a fun and playful way to incorporate it into lessons were presented to lecturers.

Výuka češtiny pro cizince bez znalosti latinky Teaching of Czech for Foreigners Who Lack the Latin Alphabet Knowledge Mgr. Jarmila Borecká Příspěvek pojednává o výuce psané i mluvené češtiny pro cizince bez znalosti latinky, konkrétně s arabštinou nebo čínštinou jako mateřským jazykem. Text přináší několik zkušeností z praxe při výuce azylantů, zejména Syřanů a Číňanů. Autorka se zaměřuje na některé obtíže při výuce psaní, které v praxi zaznamenala, nastiňuje možné postupy a jednoduché pomůcky použitelné ve výuce češtiny pro cizince bez znalosti latinky. Příspěvek se současně snaží upozornit na skutečnost, že pro tuto skupinu cizinců není dostatek materiálů pro výuku češtiny. The contribution deals with teaching of both spoken and written Czech to foreigners who lack knowledge of the Latin alphabet, specifically to individuals whose native language is Arabic or Chinese. The text presents several cases of experience from the practice of teaching asylum seekers, particularly of Syrian and Chinese nationalities. The author focuses on certain difficulties connected with teaching writing she observed during her practice. She offers feasible methods and simple aids that can be used for teaching Czech to foreigners who lack knowledge of the Latin alphabet. At the same time, the article tries to draw attention to the fact that there are not enough educational materials available for teaching this specific group of foreigners.

Wrilab2 – on-line kurz psaní v L2 pro jazykové úrovně B1–C1 Wrilab2 – An On-line Course of Writing in L2 for language levels B1–C1 PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D., PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D. On-line kurz psaní vznikl v rámci evropského projektu Wrilab2 zaměřeného na zvládnutí různých strategií psaní pro čtyři středo-/jihoevropské jazyky jako L2 – italštinu, slovinštinu, němčinu a češtinu. Kurz v lekcích nabízí


240 |

řadu žánrů (např. životopis, zprávu, esej, recenzi, článek, anotaci a další). Workshop stručně seznámil účastníky se vznikem a cíli projektu, nabídl jim přehlednou prezentaci jedné didaktické jednotky a doporučení pro případné zájemce o použití materiálů obsažených v kurzu. The on-line writing course was established within the frame of the European project Wrilab2 which focuses on managing different strategies of writing for four southern/central-european languages as an L2 – Italian, Slovenian, German and Czech. Each lesson of the course offers a range of genres (e.g. curriculum vitae, report, assay, review, article, annotation and others). At the workshop the participants were briefly introduced to creation and objectives of the project, they were offered synoptical presentation of one didactic unit and recommendations for individuals who were potentially interested in use of materials from the course.

Didaktika psaní češtiny pro cizince Didactics of Czech for Foriegners Writing Skills Mgr. et Mgr. Radim Ošmera Článek „Didaktika psaní češtiny pro cizince“ se věnuje tématu psaní jako řečové dovednosti v rámci výuky češtiny pro cizince. Celý text vychází v obecné i praktické části z programu JRCPIC (Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců) na výuku psaní. Klade si za cíl inspirovat čtenáře k zavedení podobných programů nebo jednotlivých aktivit do vlastní výuky. Zamýšlí se nad využitím potenciálu dovednosti psaní pro výuku jazyka. Představuje aktivity, metody, dílčí i obecnější cíle ve výuce. The article “Didactics of Czech for Foreigners Writing Skills” is dedicated to a topic of writing as a language skill as a part of teaching of Czech for foreigners. In both its general and practical part, the text is based on the JRCPIC (Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců – The South Moravian Regional Centre for the Support of the Integration of Foreigners) programme focused on teaching writing. Its aim is to inspire readers to implement similar programmes or individual activities into their own teaching methods. It ponders the use of a potential of writing skills in language teaching, and introduces activities, methods, partial and more general targets in teaching.


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 241

Specifika výuky řečové dovednosti mluvení na vysokých úrovních (B2 a C1 podle SERR) znalosti češtiny jako cizího jazyka na příkladu polských bohemistů, workshop Specifics of teaching speaking skills to advanced-level (B2 and C1 according to SERR) students of Czech as a foreign language on the example of Polish students of Bohemistics (Czech studies) Mgr. et mgr. Jitka Lukášová Příspěvek obsahuje teoretickou část workshopu zaměřeného na specifika výuky řečové dovednosti mluvení na vysokých úrovních znalosti češtiny jako cizího jazyka (B2 a C1 podle SERR). Představuje složky mluvené komunikace, formální, obsahové i technické aspekty mluvených projevů tvořících součást výuky řečové dovednosti mluvení polských studentů bohemistiky na Filozofické fakultě v zahraničí, které byly na workshopu dokumentovány nahrávkami mluvených projevů z výuky bohemistů. Prezentovány jsou také různé didaktické možnosti rozvíjení řečové dovednosti mluvení na vysokých úrovních znalosti češtiny jako cizího jazyka. The contribution contains the theoretical part of the workshop, focused on specifics of teaching speaking skills to advanced-level students of Czech as a foreign language (B2 and C1 according to SERR). It presents components of spoken communication, formal, content-related, as well as technical, aspects of speech that forms a part of teaching speaking skills to Polish students of Czech studies at the Faculty of Arts abroad. They were documented at the workshop by recordings of speech of Czech studies students taken during lessons. Various didactic possibilities of further development of speaking skills on advanced levels of knowledge of Czech as a foreign language are presented as well.

Komunikace v praxi Communication in Practice Zbyněk Podskalský Autor příspěvku se snaží v úvodu vymezit pojmy verbální, nonverbální a paralingvální komunikace z praktického hlediska. Soustředí se zejména na prostředky nonverbální a paralingvální komunikace a jejich praktické procvičování. Zamýšlí se nad otázkou, do jaké míry jsme schopni právě


242 |

skrze nonverbální a paralingvální komunikaci ovlivnit kvalitu našeho dorozumění. Co můžeme udělat pro to, aby nejen každé naše veřejné vystoupení, ale i běžné komunikační situace byly co nejefektivnější a nejúspěšnější. Autor si pokládá otázky, zda se potřebujeme komunikaci učit či ji trénovat a co takové procvičování udělá s našimi komunikačními sděleními v praxi. In the beginning of his text, the author tries to define the practical meaning of terms such as verbal, non-verbal, and paralinguistic communication. It focuses mainly on means of non-verbal and paralinguistic communication, and their practical exercise. It tries to answer the question whether or not are humans capable of influencing quality of our understanding one another through non-verbal and paralinguistic communication. What can be done to make every public performance and common communication situation as efficient and successful as possible? The author asks whether we need to learn and train to communicate, and what effect does such training have in practice on our communication and messages.

Inovativní metody ve výuce češtiny jako cizího jazyka Innovative Methods in Teaching Czech as a Foreign Language Bc. Patricie Jurasová, Bc. Jitka Koudelková Jazyková škola PELICAN a Spolek PELICAN ve spolupráci s evropskými partnery v rámci projektů Erasmus+ vytvářejí vzdělávací nástroje a metody určené k řešení dílčích aspektů globalizace a s ní související migrace obyvatel, jejichž výsledky cílí především na oblast vzdělávání a multikulturního soužití. Příspěvek představuje výsledky dvou evropských projektů. Projekt Lingua+ se zaměřuje na propojení výuky jazyka hostitelské země s hlubším představením ekonomické, kulturní a sociální reality této země, projekt WeR1 propojuje výuku jazyka s dalším vzděláváním. V textu je popsána výuková metoda nazvaná knižní klub spolu s konkrétními příklady z praxe. Právě tato metoda byla podrobněji představena v rámci workshopu u příležitosti setkání AUČCJ. PELICAN language school and Spolek PELICAN association, in connection with European partners within Erasmus+ projects, create educational tools and methods intended for managing partial aspects of globalization and


ABSTRAKTY (ABSTRACTS)

| 243

associated resident migration. Their results are aimed primarily at the field of education and multicultural co-existence. The contribution presents results of two European projects. The Lingua+ project focuses on interconnection of teaching of host country language with presentation of economic, cultural and social reality of the country. The WeR1 project links language teaching with other education. The text describes the education method called “Readers Club” together with specific examples from the practice. This method specifically was in greater detail presented within the workshop that took place at the occasion of AUČCJ meeting.

Předposlechové aktivity a efektivní poslech Pre-Listening Activities and Effective Listening Mgr. Jarmila Valková, Ph.D. Autorka zasazuje úsek předposlechových aktivit (či aktivit připravujících k poslechu) do kontextu poslechové jednotky. Připomíná propojení komponent v rámci cyklu receptivního úkolu obvyklého ve vyučování nemateřského jazyka podle zásad a zvyklostí komunikačního přístupu. Následně shrnuje funkce předposlechové aktivity jako pomocného prostředku zvyšujícího výukovou efektivitu poslechu a naznačuje, jakou roli přípravné aktivity hrají ve vztahu k hlavním poslechovým úkolům. Závěrečná část textu, která je rozdělena do oddílů Komunikační aktivity a Příprava jazyka, přináší vyzkoušené modely aktivit, které mohou posloužit jako předposlechové a při vhodném výběru a provedení plnit výše popsané funkce. The author sets pre-listening activities (or activities that make the student ready for a listening activity) into the context of a listening unit. She reminds the reader of the fact that components are connected within the receptive task cycle that is usual in teaching of a foreign language (non-native) in accordance with Communicative Approach principles and habits. Subsequently, she sums up functions of pre-listening activities as an auxiliary tool that increases learning efficiency of the listening, and suggests what role preparation activities play in relation to main listening tasks. The final part of the text that is divided into sections named Communication Activities and Preparation of Language brings up tried models of activities that can be used for pre-listening, and fulfil all functions as described above, if selected suitably and executed correctly.


Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

2018

Vydal Filip Tomáš – Akropolis (5. května 1338/43, 140 00 Praha 4, www.akropolis.info) ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka (www.auccj.cz) v roce 2018 jako svou 391. publikaci Ediční příprava Lenka Suchomelová Překlad abstraktů do angličtiny Ondřej Doseděl Jazyková korektura Lukáš Holčák Grafická úprava, obálka a sazba písmem Minion a Nimbus Lukáš Fairaisl Tisk tiskárna Nakladatelství Karolinum, Pacovská 350, 140 21 Praha 4 Vydání první, 244 stran, TS 12. ISBN 978-80-7470-238-9 ISBN 978-80-7470-239-6 (PDF) Distribuce www.kosmas.cz. Doporučená cena včetně DPH 219 Kč2018 ISBN 978-80-7470-238-9

Třináctý sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) přináší čtenářům výběr příspěvků přednesených na čtyřech pravidelných setkáních Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, které se uskutečnily v roce 2018. Stejně jako v předchozích letech, i letos se mezi autory příspěvků objevují jména specialistů z různých oborů, zejména však lingvistů a učitelů češtiny jako cizího jazyka. Sborník přináší prezentaci nejnovějších výukových materiálů — učebnic češtiny pro cizince, on-line aplikací, výukových programů, projektů, didaktických pomůcek a dalších doplňujících materiálů. Jeden z příspěvků se věnuje činnostem sdružení InBáze podporujícího integraci cizinců na našem území. Mezi hlavní témata jednotlivých setkáních v tomto roce patřilo testování a hodnocení ve výuce, nové trendy v češtině nebo výuka dětí s odlišným mateřským jazykem na českých školách. Neméně podstatný oddíl tvoří příspěvky týkající se toho, proč a jak rozlišovat druhý jazyk a jazyk cizí. V rámci tradiční rubriky Příklady dobré praxe jsme se v letošním roce zaměřili na metody a aktivity určené k co nejefektivnějšímu procvičování výslovnosti, psaní, mluvení a receptivních dovedností. Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s. (AUČCJ) je odborná zájmová organizace učitelů češtiny jako cizího jazyka na všech stupních a typech škol i mimoškolských vzdělávacích zařízení. AUČCJ byla založena v roce 2003. Od té doby se uskutečňují pravidelná setkání a semináře, na kterých vystupují učitelé a odborníci z České republiky i ze zahraničí.

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

9 7 8 8 074 702389

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

2018

AUČCJ | čeština pro cizince | druhý jazyk | cizí jazyk | výslovnost | psaní | mluvení | receptivní dovednosti

a u cˇ c j

AKR_AUCCJ13_cover_TISK.indd 1

18.2.2019 19:42:40


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.